Sony | XAV-AX100 | Sony XAV-AX100 16,3 cm mediemottaker med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

4-686-137-41(1) (NO)
AV-mottaker
Hvis du vil avbryte demonstrasjonen (Demo), kan du
se side 15.
Hvis du vil ha informasjon om tilkobling/installasjon, kan du
se side 22.
XAV-AX100
Bruksanvisning
NO
For sikkerhets skyld installer denne enheten
i instrumentbordet til bilen ettersom baksiden
av enheten blir varm under bruk.
Se "Tilkobling/installasjon" (side 22) for å få
mer informasjon.
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
under chassiset.
Advarsel
For å forhindre brann eller elektrisk sjokk
må du ikke utsette enheten for regn eller
fuktighet.
Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare
for elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner
til kvalifisert personell.
Produsert i Kina
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til denne
nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
CE-merkingen gjelder bare i land der den
håndheves ved lov (primært innenfor EØS).
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
følger EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes sammen med
et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det
også merket med de kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på
å kvitte deg med slike produkter og batterier på
en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av
materialene bidrar til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig. For alle andre batterier kan du
se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet
fra produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen der
du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi
mer informasjon om gjenvinning av disse.
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen
mangler ACC-posisjon
Sørg for at du trykker og holder inne HOME
på enheten etter at du har slått av tenningen,
til visningen på skjermen forsvinner.
Hvis ikke blir ikke skjermen slått av og batteriet
vil tappes for strøm.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter, kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
2NO
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER
VÆRE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE
SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER
RELATERT UTSTYR, NEDETID OG KJØPERENS TID
PÅ GRUNN AV ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN AV
DETTE PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har produsenter
av kjøretøy rett til å innføre visse krav til installasjon
av radiosendere i kjøretøy.
Les bruksanvisningen for bilen eller kontakt
bilprodusenten eller bilforhandleren før du
installerer dette produktet i kjøretøyet ditt.
Nødsamtaler
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for bil
og den elektroniske enheten som er koblet
til håndfrienheten, drives via radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt funksjoner
som programmeres av brukeren. Tilkobling er ikke
garantert under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende av
elektroniske enheter for viktig kommunikasjon
(for eksempel medisinske nødssituasjoner).
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
• Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter kan påvirke
betjeningen av elektroniske medisinske enheter.
Slå av denne enheten og andre BLUETOOTHenheter på følgende steder fordi de kan forårsake
en ulykke.
– på steder med lettantennelig gass, for eksempel
sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
– i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
• Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen
for sikker tilkobling under kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig
avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
• Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
3NO
Innhold
Advarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oversikt deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Utføre førstegangsinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . 7
Koble til ryggekameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lytte til radio
Lytte til radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bruke alternativfunksjonene for tuneren . . . . . . . . 9
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . 9
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Andre innstillinger under avspilling . . . . . . . . . . . 10
Ringe med håndfri
Motta et anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilgjengelige funksjoner under anrop . . . . . . . . . . 11
Nyttige funksjoner
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Android Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bruke figurkommandoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Innstillinger
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelle innstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visuelle innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meldinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
17
19
21
Tilkobling/installasjon
Obs! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NO
22
22
23
26
Oversikt deler og kontroller
Hovedenhet
 HOME
– Åpne HOME-menyen.
– Slå på strømmen.
– Hold inne på enheten i minst to sekunder for
å slå enheten av.
ATT (demping)
Trykk og hold inne i ett sekund (mindre enn to
sekunder) for å dempe lyden.
Hvis du vil avbryte, trykker du og holder inne
på nytt, eller dreier volumkontrollknappen.
 / (forrige/neste)
– Gå til forrige/neste element.
– Trykk og hold for å spole raskt bakover/
forover.
 Tilbakestillingsknapp
Bruk et spisst objekt, for eksempel en kulepenn.
 Volumkontrollknapp
Drei for å justere volumet når du spiller av lyd.
OPTION
Trykk for å åpne OPTION-skjermen (side 6).
VOICE
Hold den inne for å aktivere
stemmekommandofunksjonen for
Apple CarPlay og Android Auto™.
 Skjerm/berøringsskjerm
5NO
Skjermvisninger
 Statusindikatorer
Vises når lyden er dempet.
Avspillingsskjerm:
Vises når AF (alternative frekvenser)
er tilgjengelige.
Vises når aktuell trafikkinformasjon
(TA: trafikkmeldinger) er tilgjengelig.
Lyser når lydenheten er aktiv ved
å aktivere A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Lyser når funksjonen for å ringe med
håndfri er tilgjengelig ved å aktivere HFP
(Handsfree Profile).
Viser signalstyrken til den tilkoblede
mobiltelefonen.
HOME-skjerm:
Viser batterinivået til den tilkoblede
mobiltelefonen.
Vises når BLUETOOTH-signalet er på.
Blinker når tilkoblingen pågår.

(kildealternativ)
Åpne alternativmenyen for kilde. Hvilke
elementer som er tilgjengelige, avhenger
av kilden.
 Programspesifikt område
Vis avspillingskontrollene/-indikatorene, eller
vis enhetens status. Hvilke elementer som vises,
avhenger av kilden.
 Klokke (side 13)
OPTION-skjerm:

(gå tilbake til avspillingsskjermen)
Bytt fra HOME-skjermen til avspillingsskjermen.
 Taster for valg av kilde og innstillinger
Endre kilde eller angi forskjellige innstillinger.
 Taster for valg av kilde
Bytt kilde.
6NO

(EXTRA BASS)
Endre EXTRA BASS-innstillingen (side 14).

(EQ10/Basshøyttaler)
Endre EQ10/Basshøyttaler-innstillingen (side 14).

(skjerm av)
Slå av skjermen. Når skjermen er avslått,
kan du slå den på igjen ved å berøre den.
Komme i gang
Utføre førstegangsinnstilling
Før du bruker enheten for første gang, og etter at
du har byttet bilbatteri eller endret på tilkoblinger,
må du utføre en førstegangsinnstilling.
Hvis den opprinnelige innstillingsskjermen
ikke vises når du slår på enheten, må du utføre
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (side 14) for
å starte enheten med fabrikkinnstillingene.
1
Trykk på [Språk] og angi deretter
visningsspråket.
2
Trykk på [Demo] og trykk deretter på [OFF]
for å deaktivere demonstrasjonsmodus.
3
Trykk på [Angi dato/tid] og angi dato og
klokkeslett.
4
Når du har angitt dato og klokkeslett,
trykker du på [OK].
1
Plasser BLUETOOTH-enheten innen én
meter fra denne enheten.
2
3
4
Trykk på HOME og deretter på [Settings].
Trykk på
.
Trykk på [Bluetooth-tilkobling], og sett
deretter signalet til [ON].
BLUETOOTH-signalet er slått på og
statuslinjen til enheten.
5
vises på
Trykk på [Paring].
blinker mens enheten er i standbymodus
under gruppering.
6
Utfør gruppering på BLUETOOTH-enheten
slik at den registrerer denne enheten.
7
Velg [XAV-AX100], som vises på skjermen
på BLUETOOTH-enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du fra
trinn 5.
Oppstartsvarselet vises.
5
Les gjennom oppstartsvarselet. Hvis du
godtar alle betingelsene, trykker du på [OK].
Innstillingen er fullført.
Denne innstillingen kan konfigureres ytterligere
i innstillingsmenyen (side 13).
8
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du [0000].
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer", "Passord" e.l.,
avhengig av BLUETOOTH-enheten.
Forberede en BLUETOOTH-enhet
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten,
for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller en
lydenhet (heretter kalt BLUETOOTH-enhet hvis ikke
noe annet er angitt). Les bruksanvisningen som
fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon
om tilkobling.
Før du kobler til enheten, bør du dempe volumet
på denne enheten for å unngå høy lyd.
Gruppering og tilkobling med
en BLUETOOTH-enhet
Den første gangen oppretter tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger
for at denne enheten og den andre enheten
gjenkjenner hverandre.
Angi tilgangskoden
[0000]
Når grupperingen er utført, vises
9
.
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHtilkoblingen.
eller
vises når tilkoblingen er utført.
Merknader
• Enheten kan bare være koblet til én BLUETOOTH-enhet
om gangen.
• For å oppheve BLUETOOTH-tilkoblingen må du deaktivere
den enten fra enheten eller fra BLUETOOTH-enheten.
7NO
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den
kobles til denne enheten. Noen grupperte enheter
kobles til automatisk.
Lytte til radio
Lytte til radio
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på HOME og
deretter på [Tuner].
Mottakskontroller/-indikatorer
1
2
3
Trykk på HOME og deretter på [Settings].
Trykk på
.
Trykk på [Bluetooth-tilkobling] og deretter
på [ON].
Kontroller at
vises på statuslinjen til enheten.
4
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
5
Koble BLUETOOTH-enheten til denne
enheten.
eller
vises på statuslinjen.
Slik kobler du til den sist tilkoblede enheten
fra denne enheten
Når tenningen er slått på med BLUETOOTH-signalet
aktivert, søker denne enheten etter den sist
tilkoblede BLUETOOTH-enheten, og tilkoblingen
skjer automatisk.
Merk
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke opprette en
tilkobling med en mobiltelefon fra denne enheten. Opprett
tilkobling med denne enheten fra mobiltelefonen i stedet.
Slik installerer du mikrofonen
Se "Installere mikrofonen" (side 25) for å få mer
informasjon.
Koble til ryggekameraet
Ved å koble det valgfrie ryggekameraet til CAMERA
IN-inngangen kan du vise bilde fra ryggekameraet.
Se "Tilkobling/installasjon" (side 22) for å få mer
informasjon.
 Gjeldende frekvensbånd
Bytt bånd (FM eller AM).
 Gjeldende frekvens, navnet på
programtjenesten*, RDS (Radio
Data System)-indikasjon*
* Ved RDS-mottak.

(tuneralternativ)
Åpne alternativmenyen for tuneren.
 SEEK-/SEEK+
Søk automatisk.

/
Søk manuelt.
Hold inne for å hoppe over frekvenser uavbrutt.
 Forhåndsinnstilte nummer
Velg en forhåndsinnstilt stasjon. Sveip til høyre
eller venstre for å se de andre forhåndsinnstilte
stasjonene.
Hold inne for å lagre den gjeldende frekvensen
på den forhåndsinnstillingen.
Stasjonssøk
1
2
Velg ønsket frekvensbånd (FM eller AM).
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du automatisk
Trykk på SEEK-/SEEK+.
Søket stopper når enheten stiller inn på
en stasjon.
Slik søker du manuelt
Hold inne / for å finne den omtrentlige
frekvensen, og trykk deretter på / gjentatte
ganger for å finjustere frekvensinnstillingen.
8NO
Lagre manuelt
1
Avspilling
Hold ønsket forvalgsnummer inne mens
du hører på stasjonen du vil lagre.
Avspilling fra en USB-enhet
Motta lagrede stasjoner
1
Velg frekvensbånd og trykk deretter på
ønsket forvalgsnummer.
USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class),
for eksempel en USB Flash-enhet eller en digital
mediespiller, som overholder USB-standarden,
kan brukes.
Merknader
Bruke alternativfunksjonene
for tuneren
Følgende funksjoner er tilgjengelige ved å trykke
på
.
BTM
Enheten lagrer stasjoner på forvalgsnumrene
i rekkefølge etter frekvens. Det kan lagres
18 forhåndsinnstilte stasjoner for FM og
12 for AM.
• USB-enheter som er formatert med filsystemene
FAT12/16/32, støttes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten for
USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet som
er angitt på baksiden av denne bruksanvisningen.
• Hvis du vil ha mer informasjon om støttede filformater,
kan du se "Støttede formater" (side 16).
1
2
3
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til USB-porten.
Trykk på HOME og deretter på [USB].
Avspillingen starter.
Slik fjerner du enheten
Lokal
Velg [ON] for å stille inn bare stasjoner med
sterkt signal. Hvis du vil stille inn normalt,
velger du [OFF].
AF*
Velg [ON] for å søke kontinuerlig etter stasjonen
med det sterkeste signalet i et nettverk.
TA*
Velg [ON] for å motta trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis de er tilgjengelige.
Regional*
Velg [ON] for å holde deg til den stasjonen
du lytter til mens AF-funksjonen er satt til på.
Hvis du forlater mottaksområdet for det aktuelle
programmet, velger du [OFF]. Denne funksjonen
fungerer ikke i Storbritannia og enkelte andre
steder.
PTY*
Velg en programtype fra PTY-liste for å søke etter
en stasjon som sender den valgte programtypen.
* Bare tilgjengelig under FM-mottak.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF- eller TA-funksjonen er aktivert, blir den
valgte kilden automatisk avbrutt av nødmeldinger.
Slå av enheten, eller sett tenningsbryteren til
posisjonen ACC av, og fjern deretter USB-enheten.
Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet
som støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Opprett en BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 8).
2
3
Trykk på HOME og deretter på [BT Audio].
Betjen lydenheten for å starte avspillingen.
Merknader
• Avhengig av lydenheten kan det hende at informasjon
som tittel, spornummer/-varighet og avspillingsstatus
ikke vises på denne enheten.
• Selv om kilden endres på denne enheten, stopper ikke
avspilling på lydenheten.
Slik tilpasser du volumnivået på
BLUETOOTH-enheten med andre kilder
Du kan reduser volumnivåforskjellen mellom
denne enheten og BLUETOOTH-enheten:
Trykk på
under avspilling, og sett deretter
[Inngangsnivå] til mellom -8 og +18.
9NO
Søke etter og spille av spor
Andre innstillinger
under avspilling
Gjenta avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
1
Ytterligere innstillinger er tilgjengelige for hver
kilde ved å trykke på
. Hvilke elementer som
er tilgjengelige, avhenger av kilden.
Trykk på
(gjenta) eller
(tilfeldig
rekkefølge) flere ganger under avspilling
til ønsket avspillingsmodus vises.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
Tilgjengelige avspillingsmoduser varierer avhengig
av hvilken lydkilde som er valgt, og enheten som er
koblet til.
Søke etter en fil fra listeskjermbildet
1
Under USB-avspilling trykker du på
.
Listeskjermbildet for det elementet som
avspilles vises.
Trykk deretter på
(audio) eller
(video)
for å se en liste med filer etter filtype.
2
Trykk på ønsket element.
Avspillingen starter.
10NO
Picture EQ
Justerer bildekvaliteten i henhold til dine ønsker:
[Dynamic], [Standard], [Teater], [Tilpasset].
(Bare tilgjengelig når parkeringsbremsen er på
og USB-video er valgt.)
Skjermformat
Brukes for å velge skjermformat for enhetens
skjerm.
(Bare tilgjengelig når parkeringsbremsen er på
og USB-video er valgt.)
Normal
Viser et 4:3-bilde i den opprinnelige størrelsen,
med sidefelt som fyller 16:9-skjermen.
Zoom
Viser et 16:9-bilde som har blitt omgjort til
4:3-format.
Fullt
Viser et 16:9-bilde i opprinnelig størrelse.
Undertekster
Forstørrer bildet vannrett, mens undertekstene
tilpasses til skjermen.

(telefonlisten)*
Velg en kontakt fra navnelisten/
nummerlisten i telefonboken. Trykk på
for å søke etter den aktuelle kontakten
i alfabetisk rekkefølge i navnelisten.

(inntasting av telefonnummer)
Tast inn telefonnummeret.
Ringe med håndfri
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler du den
til denne enheten. Se "Forberede en BLUETOOTHenhet" (side 7) for å få mer informasjon.
 Liste over forhåndsinnstilte telefonnumre
Velg den lagrede kontakten.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du lagrer kontakten, kan du se
"Forhåndsinnstille telefonnumre" (side 11).
* Mobiltelefonen må støtte PBAP (Phone Book
Access Profile).
Merk
Funksjonene for å ringe med håndfri som er forklart
nedenfor, er bare tilgjengelige når Apple CarPlay- eller
Android Auto-funksjonen er deaktivert. Når Apple CarPlayeller Android Auto-funksjonen er aktivert, kan du bruke
håndfrifunksjonene i programmet.
Motta et anrop
1
Trykk på
ringelyd.
når det mottas et anrop med
3
.
Telefonsamtalen starter.
Forhåndsinnstille telefonnumre
Du kan lagre opptil seks kontakter på listen
med forhåndsvalgte telefonnumre.
1
Telefonsamtalen starter.
På telefonskjermen velger du et
telefonnummer du vil lagre som et
forhåndsinnstilt telefonnummer fra
telefonlisten.
Bekreftelsesskjermbildet vises.
Merk
Ringelyden og stemmen til den andre parten kommer bare
fra fronthøyttalerne.
Slik avviser/avslutter du et anrop
Trykk på
.
Foreta et anrop
1
2
Trykk på
Trykk på HOME og deretter på [Telefon].
Trykk på et av ringeikonene på BLUETOOTHtelefonens skjerm.
2
3
Trykk på [Legge til i forhåndsinnstilling].
Velg listen over forhåndsinnstilte
telefonnumre der telefonnummeret
skal lagres.
Kontakten lagres i listen over forhåndsinnstilte
telefonnumre.
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Slik justerer du ringevolumet
Drei volumkontrollknappen når du mottar et anrop.
Slik justerer du talevolumet til den
andre parten
Drei volumkontrollknappen under en samtale.
Slik justerer du volumet til den andre parten
(justering av mikrofonforsterkning)
Trykk på
under et håndfrianrop, og sett deretter
[MIC-forsterkning] til [høyt], [Middels] eller [Lav].

(anropslogg)*
Velg en kontakt fra anropsloggen. Enheten
lagrer de 20 siste anropene.

(gjenoppringning)
Foreta en oppringning automatisk til den
siste kontakten du ringte til.
11NO
Slik bytter du mellom håndfrimodus og
håndholdtmodus
Trykk på
under et anrop for
å veksle telefonanropslyden mellom enheten
og mobiltelefonen.
Merk
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle mobiltelefoner.
Slik besvarer du innkommende anrop
automatisk
Trykk på
og sett deretter [Autosvar] til [ON].
Nyttige funksjoner
Apple CarPlay
Med Apple CarPlay kan du bruke din iPhone i bilen
på en måte som gjør at du kan holde fokuset
på veien.
Merknader om bruk av Apple CarPlay
• iPhone med iOS 7.1 eller nyere er påkrevd.
Oppdater til den nyeste iOS-versjonen før bruk.
• Apple CarPlay kan brukes på iPhone 5 eller
nyere versjoner.
• Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible
modeller, kan du se kompatibilitetslisten på
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
• Hvis du vil ha mer informasjon om Apple CarPlay,
kan du se brukerveiledningen som fulgte med din
iPhone, eller besøke nettstedet for Apple CarPlay.
• Ettersom GPS-en på din iPhone blir brukt, må du
plassere iPhone-telefonen der den enkelt kan
motta et GPS-signal.
1
2
Koble din iPhone til USB-porten.
Trykk på HOME, og trykk deretter på
Apple CarPlay-ikonet.
Skjermen på iPhone-telefonen vises på
enhetens skjerm. Trykk på skjermen og
styr programmene.
Android Auto
Android Auto utvider Android™-plattformen i bilen
på en måte som er spesialutviklet for kjøring.
Merknader om bruk av Android Auto
• Android-telefon med Android 5.0 eller høyere er
påkrevd. Oppdater til den nyeste OS-versjonen
før bruk.
• Din Android-telefon må støtte Android Auto.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible
modeller, kan du se kompatibilitetslisten på
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
• Last ned Android Auto-appen fra Google Play.
• Hvis du vil ha mer informasjon om Android Auto,
kan du se brukerveiledningen som fulgte med
Android-telefonen, eller besøke nettstedet for
Android Auto.
• Ettersom GPS-en på Android-telefonen blir brukt,
må du plassere Android-telefonen der den enkelt
kan motta et GPS-signal.
• Android Auto er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land
eller område.
12NO
1
2
Koble Android-telefonen til USB-porten.
Trykk på HOME, og trykk deretter på
Android Auto-ikonet.
Android Auto-grensesnittet blir vist i fullskjerm
på enhetens skjerm. Trykk på skjermen og styr
programmene.
Bruke figurkommandoer
Du kan utføre vanlige handlinger ved å sveipe
fingeren på mottaks-/avspillingsskjermen.
Merk
Figurkommandoene som er beskrevet nedenfor, er ikke
tilgjengelig på skjermer for Apple CarPlay og Android Auto.
Handling
Video-/lydavspilling:
hopp fremover til neste fil/spor.
(Det samme som .)
Radiomottak:
søk bakover etter stasjoner.
(Det samme som å trykke og
holde inne .)
Sveip fra høyre
til venstre
Video-/lydavspilling:
hopp bakover til forrige fil/spor.
(Det samme som .)
Radiomottak:
motta lagrede stasjoner
(gå fremover).
Sveip opp
Video-/lydavspilling:
hoppe fremover til neste album
(mappe).
Radiomottak:
motta lagrede stasjoner
(gå bakover).
Sveip nedover
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
Generelle innstillinger,
Lydinnstillinger,
Visuelle innstillinger
1
2
Video-/lydavspilling:
hoppe bakover til forrige album
(mappe).
Trykk på HOME og deretter på [Settings].
Trykk på et av ikonene for
oppsettkategorien.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
Funksjon
Radiomottak:
søk fremover etter stasjoner.
(Det samme som å trykke og
holde inne .)
Sveip fra venstre
til høyre
Innstillinger
3
Flytt rullefeltet opp og ned for å velge
et element.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
.
Bytte til avspillingsskjermen
Trykk på
.
Generelle innstillinger
Språk
Velger skjermspråket: [Engelsk], [Spansk],
[Fransk], [Tysk], [Italiensk], [Nederlandsk],
[Portugisisk], [Russisk], [
], [
],
[
], [
].
Klokke
Stiller klokken med RDS-data: [OFF], [ON].
Dato/tid
Datoformat
Velger formatet: [DD/MM/ÅÅ], [MM/DD/ÅÅ],
[ÅÅ/MM/DD].
Klokkeformat
Velger formatet: [12 timer], [24 timer].
Angi dato/tid
Stiller inn klokken manuelt.
Lydsignal
Aktiverer betjeningslyden: [OFF], [ON].
Dimmer
Dimmer skjermen: [OFF], [Auto], [ON].
([Auto]) er bare tilgjengelig når
belysningskontrolledningen er
tilkoblet og frontlyktene er på.)
Dimmernivå
Justerer lysstyrken når dimmeren er aktivert:
-5 til +5.
13NO
Berøringsskjermjustering
Kalibrerer berøringsskjermen hvis
berøringsposisjonen ikke stemmer.
Kamerainngang
Velger bildet fra ryggekameraet: [OFF], [Normal],
[Omvendt] (speilbilde).
Rattkontroll
Velger inndatamodus for den tilkoblede
fjernkontrollen. Vær nøye med å matche
inndatamodusen med den tilkoblede
fjernkontrollen før bruk for å forhindre
funksjonsfeil.
Tilpasset
Inngangsmodus for fjernkontrollen på rattet
(følg fremgangsmåten under [Egendefinert
rattkontroll] for å registrere funksjoner på
den tilkoblede fjernkontrollen).
Forvalg
Inndatamodus for den kablede fjernkontrollen
som deaktiverer fjernkontrollen på rattet.
Egendefinert rattkontroll
Styreknappskjermen vises.
 Hold knappen inne som du ønsker å tilordne
til rattet.
Knappen vises på skjermen (standby).
 Hold knappen inne på rattet som du ønsker
å tilordne funksjonen til.
Knappen på kontrollpanelet endrer farge
(blir opplyst eller omgitt av en oransje linje).
 Hvis du vil registrere flere funksjoner, gjentar
du trinn  og .
(Bare tilgjengelig når [Rattkontroll] er stilt inn på
[Tilpasset].)
Merknader
• Den tilkoblede fjernkontrollen kan ikke brukes mens du
angir innstillingene, selv om enkelte funksjoner allerede
er registrert. Bruk knappene på enheten.
• Hvis det oppstår feil under registreringen, mistes
all registrert informasjon. Start registreringen fra
begynnelsen.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle kjøretøy.
Hvis du vil ha mer informasjon om bilkompatibilitet, går
du til kundestøtteområdet som er oppgitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
Bluetooth-tilkobling
Aktiverer BLUETOOTH-signalet: [OFF], [ON],
[Paring] (enheten går i standbymodus under
gruppering).
Bluetooth-enhetsinformasjon
Viser informasjonen for den tilkoblede enheten.
(Bare tilgjengelig når [Bluetooth-tilkobling] er
satt til [ON], og en BLUETOOTH-enhet er koblet
til enheten.)
Tilbakestill Bluetooth
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger, som grupperingsinformasjon,
anropslogg, loggen til tilkoblede BLUETOOTHenheter osv.
14NO
Innstilling for ryggekameraet
Justerer lengden og/eller posisjonen til
markeringslinjene på bildet til ryggekameraet
ved å trykke på pilmarkørene.
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
Setter alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
Fastvareversjon
Oppdaterer og bekrefter fastvareversjonen.
Open Source-lisenser
Viser programvarelisenser.
Lydinnstillinger
EXTRA BASS
Forsterker basslyden synkronisert med
volumnivået: [OFF], [1], [2].
EQ10/Basshøyttaler
Velger en equalizer-kurve og justerer
basshøyttalernivået.
EQ10
Velger equalizer-kurven: [OFF], [R&B], [Rock],
[Pop], [Dans], [Hip-Hop], [Electronica], [Jazz],
[Soul], [Country], [Tilpasset].
[Tilpasset] justerer equalizer-kurven: -6 til +6.
Basshøyttaler
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[OFF], -10 til +10.
Balanse/Fader
Justerer balanse-/fadernivået:
Balanse
Justerer lydbalansen mellom de venstre og
høyre høyttalerne: L15 til R15.
Fader
Justerer lydbalansen mellom front- og
bakhøyttalerne: Front 15 til bak 15.
Crossover
Justerer basshøyttalerens avkuttingsfrekvens
og fase:
Høypassfilter
Velger avkuttingsfrekvens for front-/
bakhøyttalerne: [50 Hz], [60 Hz], [80 Hz],
[100 Hz], [120 Hz], [OFF].
Lavpassfilter
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
Basshøyttalerfase
Velger basshøyttalerfasen: [Normal], [Omvendt].
DSO (Dynamic Stage Organizer)
Forbedrer lydutgangen: [OFF], [Lav], [Middels],
[høyt].
Visuelle innstillinger
Demo
Aktiverer demonstrasjonen: [OFF], [ON].
Bildehastighet for USB-video
Velger videobildehastigheten på enhetens
skjerm: [60 bps], [50 bps].
Visning av albumgrafikk
Viser albumgrafikken i bakgrunnen mens
USB-musikk spilles av: [OFF], [ON].
Skjermbakgrunn
Endrer bakgrunnen ved berøring av ønsket farge,
eller angir bildedata på en USB-enhet av typen
MSC (Mass Storage Class) som bakgrunn.
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren
Gå til kundestøtteområdet på baksiden og
oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene.
Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren.
Under oppdateringen må du ikke slå AV tenningen.
Forsiktighetsregler
• La enheten avkjøles først hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
• Antennen strekkes ut automatisk.
• Når du selger eller avhender bilen der enheten
er installert, må du tilbakestille alle innstillinger til
fabrikkinnstillingene ved å utføre en Tilbakestilling
til fabrikkinnstillinger (side 14).
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Ikke søl væske på enheten.
Merknader om sikkerhet
• Overhold lokale trafikkregler, -lover og
bestemmelser.
• Mens du kjører
– Ikke se på eller betjen enheten, da dette kan
være distraherende og kan forårsake en ulykke.
Parker bilen på et trygt sted før du ser på eller
betjener enheten.
– Ikke bruk oppsettsfunksjonen eller andre
funksjoner som kan lede oppmerksomheten
din bort fra veien.
– Når du rygger bilen, må du se bakover og
holde nøye øye med omgivelsene for din egen
sikkerhet, selv om ryggekameraet er tilkoblet.
Ikke bruk kun ryggekameraet.
• Mens du betjener enheten
– Ikke putt hendene, fingrene eller
fremmedobjekter inn i enheten da dette kan
forårsake personskade eller skade på enheten.
– Sørg for at små gjenstander oppbevares
utilgjengelig for barn.
– Sørg for å feste bilbeltene for å unngå skader
ved plutselig bevegelser av bilen.
Forhindre ulykker
Bilder vises kun etter at du parkerer bilen
og setter på parkeringsbremsen.
Hvis bilen begynner og bevege seg ved
videoavspilling, vises advarselen nedenfor,
og du kan ikke se på videoen.
[Video blokkert for din sikkerhet.]
Ikke betjen enheten eller se på skjermen
mens du kjører.
15NO
Lisensmerknad
Dette produktet inneholder programvare som
Sony bruker i henhold til en lisensavtale med
innehaveren av opphavsretten. Vi er i henhold
til krav fra innehaveren av opphavsretten pålagt
å informere våre kunder om innholdet i denne
avtalen.
Hvis du vil ha mer informasjon om
programvarelisenser, kan du se side 14.
Merknad til GNU GPL/LGPL for
anvendt programvare
Dette produktet inneholder programvare som
er underlagt følgende GNU General Public-lisens
(heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General
Public-lisens (heretter kalt "LGPL"). Disse fastslår at
kunden har rett til å anskaffe, endre og distribuere
kildekoden i den angitte programvaren på nytt
i samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL vist på
denne enheten.
Kildekoden for programvaren som er nevnt ovenfor,
er tilgjengelig på nettet.
Hvis du vil laste den ned, går du til nettadressen
nedenfor og velger modellnavnet "XAV-AX100".
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Vær oppmerksom på at Sony ikke svarer på eller
gir tilbakemelding på spørsmål om innholdet
i kildekoden.
Merknader om LCD-skjermen
• Pass på at LCD-skjermen ikke blir våt eller blir
utsatt for væsker. Dette kan føre til funksjonsfeil.
• Ikke trykk hardt på LCD-skjermen, da dette kan
forvrenge bildet eller føre til funksjonsfeil (dvs.
at bildet kan bli uklart, eller LCD-skjermen kan
ta skade).
• Ikke trykk på skjermen med andre gjenstander
enn fingeren din, da dette kan skade eller
ødelegge LCD-skjermen.
• Bruk en tørr, myk klut til å rengjøre LCD-skjermen.
Ikke bruk løsemidler som for eksempel
rensebensin, tynner, vanlige rengjøringsmidler
eller antistatisk spray.
• Enheten må ikke brukes i temperaturområdet
utenfor 0 °C – 40 °C.
• Hvis bilen har vært parkert på et kaldt eller varmt
sted, kan bildet være uklart. Skjermen er imidlertid
ikke ødelagt, og bildet vil bli klart igjen etter at
temperaturen i bilen har blitt normal.
16NO
• Noen faste blå, rød eller grønn prikker kan oppstå
på skjermen. Disse kalles "lyse punkter", og dette
kan skje med enhver LCD-skjerm. LCD-skjermen
er presisjonsprodusert, og mer enn 99,99 % av
segmentene fungerer. Det er imidlertid mulig
at en liten prosentandel (vanligvis 0,01 %)
av segmentene ikke lyser opp som de skal.
Men dette vil ikke forstyrre skjermtitting.
Støttede formater
 WMA (.wma)*1*2
Bithastighet: 48–192 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))*3
Samplingsfrekvens*4: 44,1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Bithastighet: 48–320 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))*3
Samplingsfrekvens*4: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 AAC (.m4a)*1*2
Bithastighet: 40–320 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))*3
Samplingsfrekvens*4: 8 kHz til 48 kHz
Biter pr. sample (kvantiseringsbit): 16 biter)
 FLAC (.flac)*1
Samplingsfrekvens*4: 8 kHz til 96 kHz
Biter pr. sample (kvantiseringsbit): 8 biter,
12 biter, 16 biter, 20 biter, 24 biter
 WAV (.wav)*1
Samplingsfrekvens*4: 8 kHz til 48 kHz
Biter pr. sample (kvantiseringsbit): 16 biter,
24 biter
 Xvid (.avi)
Videokodek: MPEG-4 avansert enkel profil
Lydkodek: MP3 (MPEG-1 Layer 3)
Bithastighet: Maks. 4 Mbps
Bildehastighet: Maks. 30 bilder per sekund
(30p/60i)
Oppløsning: Maks. 720 × 576*5
 MPEG-4 (.mp4)
Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Lydkodek: AAC
Bithastighet: Maks. 4 Mbps
Bildehastighet: Maks. 30 bilder per sekund
(30p/60i)
Oppløsning: Maks. 720 × 576*5
 WMV (.wmv, .avi)*1
Videokodek: WMV3, WVC1
Lydkodek: MP3, WMA
Bithastighet: Maks. 6 Mbps
Bildehastighet: Maks. 30 bilder per sekund
Oppløsning: Maks. 720 × 576*5
 FLV (.flv)
Videokodek: Sorenson H.263, AVC Baseline
Profile
Lydkodek: MP3, AAC
Bithastighet: Maks. 660 kbps
Bildehastighet: Maks. 30 bilder per sekund
Oppløsning: Maks. 720 × 480*5
 MKV (.mkv)
Videokodek: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Lydkodek: WMA, MP3, AAC
Bithastighet: Maks. 5 Mbps
Bildehastighet: Maks. 30 bilder per sekund
Oppløsning: Maks. 720 × 576*5
*1 Opphavsrettsbeskyttede filer og flerkanals lydfiler
kan ikke spilles av.
*2 DRM-filer (Digital Rights Management) kan ikke
spilles av.
*3 Uvanlige eller ikke-garanterte bithastigheter er inkludert
avhengig av samplingsfrekvensen.
*4 Samplingsfrekvensen samsvarer kanskje ikke med alle
enkodere.
*5 Disse tallene angir maksimal oppløsning for avspillbar
video og angir ikke spillerens skjermoppløsning.
Skjermoppløsningen er 800 × 480
Merk
Noen filer kan kanskje ikke spilles av, selv om filformatene
støttes av enheten.
Om iPhone
• Hvis du vil ha informasjon om kompatible iPhonemodeller, kan du gå til kundestøtteområdet som
er angitt på baksiden av denne bruksanvisningen.
• "Made for iPhone" betyr at et elektronisk tilbehør
har blitt laget spesielt for iPhone, og at det er
sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apple sine
ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for
betjening av denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulatoriske standarder.
Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret
med iPhone kan påvirke den trådløse ytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med enheten som ikke er beskrevet i denne
bruksanvisningen, kan du kontakte din nærmeste
Sony-forhandler.
Spesifikasjoner
Skjerm
Skjermtype: Bred LCD-fargeskjerm
Dimensjoner: 6,4 tommer
System: TFT aktiv matrise
Antall piksler:
1 152 000 piksler (800 × 3 (RGB) × 480)
Fargesystem:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M automatisk valg for
CAMERA IN-terminal
Tuneren
FM
Innstillingsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens: 150 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 10 dBf
Selektivitet: 70 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 70 dB (mono)
Separasjon ved 1 kHz: 30 dB
Frekvensrespons: 20 – 15 000 Hz
AM
Innstillingsområde: 531 – 1 602 kHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
9 267 kHz eller 9 258 kHz / 4,5 kHz
Følsomhet: 44 μV
USB-spillerdel
Grensesnitt: USB (høy hastighet)
Maks. strømstyrke: 1,5 A
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standardversjon 2.1
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde*1:
Fri sikt, ca. 10 m
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile) 1.1
Tilsvarende kodek: SBC (.sbc)
*1 Den faktiske avstanden varierer, avhengig av faktorer
som hindringer mellom enheter, magnetiske felt
i nærheten av mikrobølgeovner, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem,
programvareversjon osv.
17NO
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et
av Microsofts godkjente datterselskaper.
Forsterker
Apple og iPhone er varemerker som tilhører
Apple Inc., registrert i USA og andre land.
Apple CarPlay er et varemerke som tilhører
Apple Inc.
Effekt: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Effekt:
Lydutganger (FRONT, BAKSIDE, SUB)
Utgang for antenne/forsterker (REM OUT)
Innganger:
Belysningskontrolltilkobling
Inngang for rattkontroll
Antenneinngang
Mikrofoninngang
Kontrolltilkobling for parkeringsbremse
Ryggesignalinngang
Kamerainngang
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri
(negativ jording)
Nominell strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 × 100 × 161,5 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 × 110,6 × 149,5 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 1,1 kg
Pakkens innhold:
Hovedenhet (1)
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
Mikrofon (1):
Tilbehør/tilleggsutstyr:
Kabel for inngangen til fjernkontrollen på rattet:
RC-SR1
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger alt
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om detaljert
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Opphavsrett
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation
er under lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
de respektive eierne.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av slik teknologi utenfor dette produktet er
18NO
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Android, Android Auto, Google og Google Play
er varemerker tilhørende Google Inc.
Dette produktet bruker skrifttypedata som er
lisensiert til Sony og eid av Monotype Imaging Inc.
Slike skrifttypedata må kun brukes i forbindelse
med dette produktet.
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD
TIL MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTEFØLJELISENSEN
TIL PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK FOR EN
FORBRUKER TIL DEKODING AV VIDEO, I SAMSVAR
MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4
VIDEO), SOM ER BLITT KODET I EN PRIVAT
IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER ER
TILVEIEBRAKT FRA EN VIDEOLEVERANDØR
SOM HAR LISENS FRA MPEG LA TIL Å TILBY
MPEG-4-VIDEO.
DET GIS INGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE
LISENSER TIL ANNEN BRUK.
YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUDERT
INFORMASJON ANGÅENDE SALGSFREMMENDE,
INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING,
KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL
AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL PRIVAT OG
IKKE-KOMMERSIELL BRUK FOR EN FORBRUKER TIL
(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED
AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) DEKODING AV AVC-VIDEO SOM BLE KODET
I EN PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER ER
TILVEIEBRAKT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM
HAR LISENS TIL Å TILBY AVC-VIDEO. DET GIS INGEN
DIREKTE ELLER INDIREKTE LISENSER TIL ANNEN
BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS
VED HENVENDELSE TIL MPEG LA, L.L.C. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD
TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN OG
VC-1-PATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL PRIVAT
OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK FOR EN FORBRUKER
TIL DEKODING AV VIDEO, I SAMSVAR MED
AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO"), OG/ELLER
VC-1-STANDARDEN ("VC-1 VIDEO") SOM ER
BLITT KODET I EN PRIVAT IKKE-KOMMERSIELL
AKTIVITET OG/ELLER ER TILVEIEBRAKT FRA EN
VIDEOLEVERANDØR SOM HAR LISENS TIL Å TILBY
AVC-VIDEO OG/ELLER VC-1-VIDEO. DET GIS INGEN
DIREKTE ELLER INDIREKTE LISENSER TIL ANNEN
BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS
VED HENVENDELSE TIL MPEG LA, L.L.C. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Alle andre varemerker er varemerker som tilhører
sine respektive eiere.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med
å løse eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen
før du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se "Tilkobling/installasjon" (side 22).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden av denne bruksanvisningen.
Generelt
Radiomottak
Stasjonene tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
– Koble REM OUT-ledningen (blå-/hvitstripete)
eller ACC-strømforsyningsledningen (rød)
til strømforsyningsledningen til bilens
antenneforsterker (bare hvis bilen har innebygd
radioantenne i bak- eller sideruten).
– Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
– Hvis bilantennen ikke strekkes ut, bør du
kontrollere tilkoblingen av kontrolledningen
til antennen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
RDS
PTY viser [Finner ikke PTY].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data tas ikke imot.
 Stasjonen spesifiserer ikke programtypen.
Enheten får ikke strøm.
 Kontroller sikringen.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
– Koble til den gule og den rød
strømtilførselsledningen.
Søket starter etter noen sekunders lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon eller har et for
dårlig signal.
– Deaktiver TA TA (side 9).
Det er ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Det er ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 9).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger til tross
for at den er en TP-stasjon.
– Still inn på en annen stasjon.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Visningen forsvinner fra eller vises ikke
på skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [ON] (side 13).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du holder
inne HOME.
– Trykk på HOME på enheten.
 Skjerm av-funksjonen er aktivert (side 5).
– Trykk hvor som helst på skjermen for å slå
skjermen på igjen.
Skjermen reagerer ikke som den skal på
berøring.
 Trykk på én del av skjermen om gang. Hvis du
trykker på to eller flere steder samtidig, virker
ikke skjermen som den skal.
 Kalibrer berøringsskjermen (side 14).
 Trykk bestemt på den trykksensitive skjermen.
Menyelementer kan ikke velges.
 Menyelementer som ikke er tilgjengelige,
gjøres grå.
Bilde
Det vises ikke noe bilde, eller det er støy på
bildet.
 En tilkobling har ikke blitt gjort på riktig måte
 Installasjonen er ikke riktig.
– Installer enheten i en vinkel på mindre enn
45° på et robust sted i bilen.
Bildet passer ikke på skjermen.
 Skjermformatet er låst på avspillingskilden.
Lyd
Det kommer ingen lyd, lyden "hopper" eller
det høres sprakelyder.
 En tilkobling har ikke blitt gjort på riktig måte
 Kontroller tilkoblingen mellom denne enheten
og det tilkoblede utstyret, og velg denne enheten
som inngangskilde for utstyret.
 Installasjonen er ikke riktig.
– Installer enheten i en vinkel på mindre enn
45° på et robust sted i bilen.
 Enheten er stoppet midlertidig eller spoler
fremover eller bakover.
19NO




Innstillingene for utgangene er ikke angitt riktig.
Volumet er lavt.
ATT-funksjonen er aktivert.
Format støttes ikke.
– Kontroller om formatet støttes av denne
enheten (side 16).
Lyden er støyete.
 Hold ledningene og kablene borte fra hverandre.
USB-avspilling
Elementer kan ikke spilles av via en USB-hub.
 Koble USB-enheter til denne enheten uten en
USB-hub.
Elementer kan ikke spilles av.
 Koble USB-enheten til på nytt.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder store filer eller filer med
en kompleks trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved bithastighet.
Lydfiler kan ikke spilles av.
 USB-enheter som er formatert med andre
filsystemer enn FAT12, FAT16 eller FAT32,
støttes ikke.*
* Denne enheten har støtte for FAT12, FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke alle disse. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se i bruksanvisningen
for hver USB-enhet, eller kontakte produsenten.
BLUETOOTH-funksjon
Den andre BLUETOOTH-enheten kan ikke
registrere denne enheten.
 Sett [Bluetooth-tilkobling] til [ON] (side 14).
 Denne enheten kan ikke registreres av en annen
enhet mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet.
Avslutt den gjeldende tilkoblingen, og søk etter
denne enheten fra den andre enheten.
 Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen
må du kanskje slette denne enheten fra loggen til
den tilkoblede telefonen, og deretter koble dem
på nytt (side 7).
Det går ikke an å koble til.
 Se fremgangsmåte for gruppering og tilkobling
i bruksanvisningen til den andre enheten e.l.,
og utfør handlingen på nytt.
Navnet på den oppdagede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten
er det ikke alltid mulig å hente navnet.
Det er ingen ringelyd.
 Øk volumet når du mottar et anrop.
20NO
Talevolumet til den andre parten er lavt.
 Øk volumet under et anrop.
Den andre parten sier at volumet er for lavt
eller høyt.
 Juster [MIC-forsterkning]-nivået (side 11).
Det er ekko eller støy under telefonsamtaler.
 Senk volumet.
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen
i telefonsamtalen er for høy, kan du prøve
å dempe denne lyden.
– Lukk vinduet slik at støy dempes.
– Reduser effekten til klimaanlegget hvis det
lager for mye lyd.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av
mobiltelefonens mottakerforhold.
– Flytt bilen til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten
er for lavt eller høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av BLUETOOTHenheten.
– Reduser volumnivåforskjellen mellom denne
enheten og BLUETOOTH-enheten (side 9).
Lyden "hopper" under lydstrømming eller
BLUETOOTH-tilkoblingen mislykkes.
 Reduser avstanden mellom denne enheten og
BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-enheten oppbevares i en veske
som forstyrrer signalet, må du ta ut lydenheten
ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre
enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
– Slå av de andre enhetene.
– Øk avstanden mellom denne enheten og andre
enheter.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne enheten
og en mobiltelefon. Dette er ikke en feil.
Du kan ikke styre den tilkoblede BLUETOOTHenheten under lydstrømming.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTH-enheten
støtter AVRCP.
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller at den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å starte
et anrop automatisk.
 [Autosvar] til denne enheten er satt til [ON]
(side 12).
Gruppering mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan det
hende at tidsgrensen for gruppering er for kort.
Prøv å utføre grupperingen innenfor tidsgrensen.
Det kommer ingen lyd fra bilhøyttalerne under
håndfrianrop.
 Hvis det ikke kommer lyd fra mobiltelefonen,
må du stille inn mobiltelefonen slik at lyden
kommer fra bilhøyttalerne.
Apple CarPlay
Apple CarPlay-ikonet vises ikke på HOMEskjermen.
 Din iPhone er ikke kompatibel med
Apple CarPlay.
– Se kompatibilitetslisten på kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden av denne
bruksanvisningen.
 Koble iPhone-telefonen fra USB-porten, og koble
den deretter til på nytt.
 Apple CarPlay er kanskje ikke tilgjengelig i ditt
land eller område.
 Kontroller at det brukes en sertifisert Lightningkabel for å koble iPhone-telefonen til enheten.
Android Auto
Android Auto-ikonet vises ikke på HOMEskjermen.
 Sjekk Android-telefonen og godta
ansvarsfraskrivelsen og forespørselen om
tillatelse til å bruke Android Auto på Androidtelefonen.
 Android Auto-programmet er ikke installert på
Android-telefonen.
– Last ned og installer Android Auto-programmet
på Android-telefonen.
 Android-telefonen er ikke kompatibel med
Android Auto.
– Android-telefon med Android 5.0 eller
høyere er påkrevd. Se kompatibilitetslisten
på kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden av denne bruksanvisningen.
 Koble Android-telefonen fra USB-porten,
og koble den deretter til på nytt.
 Android Auto er kanskje ikke tilgjengelig
i ditt land eller område.
Ingen avspillbare data
 USB-enheten har ingen avspillbare data
– Legg inn musikkdata/-filer på USB-enheten.
Kan ikke spille dette innholdet
 Innholdet som er valgt for øyeblikket, kan ikke
spilles av.
– Avspillingen vil gå videre til neste element.
Overspenningsvarsel på USB.
 USB-enheten er overbelastet.
– Koble fra USB-enheten.
– Angir at det er en feil på USB-enheten, eller at
en enhet som ikke støttes, er tilkoblet.
USB-enhet støttes ikke
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
Ikke noen respons fra enheten
 Enheten gjenkjenner ikke den tilkoblede
USB-enheten.
– Koble USB-enheten til på nytt.
– Kontroller at USB-enheten støttes av
denne enheten.
Kan ikke spille dette innholdet
 Det valgte innholdet har et filformat som
ikke støttes.
– Kontroller hvilke filformater som støttes
(side 16).
BLUETOOTH
Finner ikke Bluetooth-enheten.
 Enheten kan ikke oppdage en BLUETOOTH-enhet
som kan tilkobles.
– Kontroller BLUETOOTH-innstillingene for
enheten som kobles til.
 Det er ingen enheter på listen over registrerte
BLUETOOTH-enheter.
– Utfør gruppering med en BLUETOOTH-enhet
(side 7).
Håndfri enhet er ikke tilgjengelig.
 Det er ikke tilkoblet en mobiltelefon.
– Koble til en mobiltelefon (side 8).
Fjernkontrollen for rattet
Meldinger
Generelt
Prøv igjen
 Det oppstår en feil under registreringen
og all registrert informasjon mistes.
– Start registreringen fra begynnelsen.
USB-hub støttes ikke
 USB-hubber støttes ikke av denne enheten.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
21NO
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Obs!
• Strekk alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
• Sørg for at ledningene ikke er klemt under
en skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
• Slå av tenningen før du oppretter tilkoblinger
for å unngå kortslutning.
• Koble til den gule og den røde
strømforsyningsledningen først etter at alle
andre ledninger er blitt koblet til.
• Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
5 × maks. 8 mm
×4






Forsiktighetsregler
• Velg installasjonssted nøye, slik at enheten ikke
hindrer normal bilkjøring.
• Ikke plasser systemet i områder som utsettes for
støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur,
for eksempel i direkte sollys eller i nærheten
av varmeapparatet.
• Bruk bare de medfølgende monteringsfestene,
slik at installasjonen blir sikkert utført.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med andre
stereokomponenter, må strømstyrken til den elektriske
kretsen til bilen, som enheten er tilkoblet, være høyere enn
summen av strømstyrken på sikringen til hver komponent.

Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
×2
Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
22NO
Tilkobling
basshøyttaler*1
*3
*3
*3
forsterker*1
*9

Smarttelefon*7,
iPhone*8, USB-enhet
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4

*2
Se "Opprette tilkoblinger"
(side 24) for å få mer
informasjon.
Se "Diagram over strømtilkobling"
(side 24) for å få mer informasjon.
*5*6
*3
Ryggekamera*1
fra en bilantenne
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Høyttalerimpedans: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll (medfølger
ikke), avhengig av biltype.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker den
kablede fjernkontrollen, kan du se "Bruke den kablede
fjernkontrollen" (side 25).
*5 Enten du bruker mikrofonen eller ikke, må du dra
mikrofonkabelen slik at den ikke forstyrrer kjøringen.
Fest ledningen med en klemme eller lignende hvis
den ligger rundt føttene dine.
*6 For flere opplysninger om installasjon av mikrofon,
se "Installere mikrofonen" (side 25).
*7 Hvis du vil koble en smarttelefon til hovedenheten,
trenger du riktig kabel (medfølger ikke).
*8 Bruk en USB-kabel for iPhone (medfølger ikke)
for å koble til en iPhone.
*9

23NO
Opprette tilkoblinger
Hvis du har en antenne uten reléboks,
kan antennen bli skadet hvis du kobler til
denne enheten med den medfølgende
strømtilførselsledningen .
 Til bilens høyttalerkontakt
 Til +12 V strømterminalen til bilens
baklysledning (bare ved tilkobling
av ryggekameraet).
Tilkobling til minne
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.
Tilkobling til høyttalere
1
2
3
4
5
6
7
8
• Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
• Bruk høyttalere med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet
for å unngå skade.
Bakhøyttaler
(høyre)

Lilla

Lilla-/svartstripet
Skjermtilkobling
Fronthøyttaler
(høyre)

Grå

Grå-/svartstripet
Fronthøyttaler
(venstre)

Hvit
Når du installerer en skjerm for baksetene,
kolber du den tilhørende vekslerledningen
til parkeringsbremsen til jord.
Bakhøyttaler
(venstre)

Hvit-/svartstripet

Grønn

Grønn-/
svartstripet
 Til bilens strømkontakt
Diagram over strømtilkobling
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr, og
sørg for at ledningene er tilkoblet på riktig måte,
avhengig av bilen.
Kontakt for ekstern eksternt utstyr
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/hvitstripet
14
vekslet strømtilførsel for Oransje-/
belysning
hvitstripet
15
vekslet strømtilførsel
Rød
16
jord
Svart
 Til vekslerledningen til parkeringsbremsen
Monteringsposisjonen til vekslerledningen til
parkeringsbremsen avhenger av bilen din.
Sørg for at du kobler parkeringsbremsledningen
(lysegrønn) til strømforsyningsledningen  til
vekslerledningen for parkeringsbremsen.
Vekslerledningen til parkeringsbremsen
Håndbrekktype
24NO
Vanlig tilkobling
Rød
Rød
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
15
vekslet strømtilførsel
Rød
Når plasseringen av de røde og gule
lederne er omvendt
Rød
Rød
Gul
Gul
Fotbremstype
12
vekslet strømtilførsel
Gul
15
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød
For biler uten ACC-posisjon
Bruke den kablede fjernkontrollen
Rød
Rød
Når du bruker fjernkontrollen på rattet
Installasjon av tilkoblingskabelen RC-SR1
(medfølger ikke) må utføres før bruk.
1 Hvis du vil aktivere fjernkontrollen på rattet,
Gul
Gul
Samsvar tilkoblingene og veksle
strømtilførselsledningene riktig, og koble deretter
enheten til bilens strømtilførsel. Hvis du har
spørsmål om eller problemer med å koble til
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du bilforhandleren.
Installere mikrofonen
Du må installere mikrofonen  for at stemmen
din skal høres når du ringer med håndfri.
velger du [General Settings]  [Egendefinert
rattkontroll] for å utføre registreringen (side 14).
Når registreringen er fullført, blir fjernkontrollen på
rattet tilgjengelig.
Merknader om installasjon av tilkoblingskabelen
RC-SR1 (medfølger ikke).
• Se støtteområdet som står oppført på baksiden av denne
bruksanvisningen for mer informasjon, og koble deretter
alle ledningene til riktig ledning. Dersom du kobler feil,
kan det skade enheten.
• Det anbefales å kontakte forhandleren eller en erfaren
tekniker for hjelp.
Når du bruker den kablede fjernkontrollen
1 Du aktiverer den kablede fjernkontrollen ved å angi
[Rattkontroll] i [General Settings] til [Forvalg]
(side 14).

Bruke ryggekameraet
Installasjon av ryggekameraet (medfølger ikke) må
utføres før bruk.
Bildet til et ryggekamera som er tilkoblet CAMERA
IN-kontakten, vises når:
 ryggelyset til bilen din tennes (eller girspaken
setter i ryggestilling).
 du trykker på HOME og deretter på
[Ryggekamera].
Klemme (medfølger ikke)


Obs!
• Det er svært farlig hvis ledningen havner rundt
rattstammen eller girspaken. Sørg for å forhindre
at den eller andre deler hindrer kjøringen.
• Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute eller
annet støtdempende utstyr, må du kontakte
bilforhandleren eller butikken der du kjøpte
denne enheten, før du installerer den.
Merk
Rengjør dashbordet med en tørr klut før du fester den
dobbeltsidige tapen .
25NO
Montere enheten i en japansk bil
Installasjon
Du vil kanskje ikke kunne installere denne enheten
i enkelte japanske bilmerker. Ta i så fall kontakt med
Sony-forhandleren din.
Montere enheten på dashbordet

For japanske biler, se "Montere enheten i en
japansk bil" (side 26).
Til dashbord/midtkonsol
Montere enheten med en
installasjonspakke
Brakket
Før du installerer, kontrollerer du at sperrene på
begge sider av braketten  er bøyd 3,5 mm
innover.
1
Brakket
Plasser braketten  i dashbordet, og bøy
ut hakene for å feste den.
Deler som leveres
med bilen

Når du installerer denne enheten i den
forhåndsinstallert braketten i bilen din, bruker
du de medfølgende skruene  i de rette
skruehullene i henhold til bilen.
T for TOYOTA og N for NISSAN.
Sperre

Større enn
182 mm
Større enn
111 mm
Merk
2
For å forhindre funksjonsfeil er det viktig at du kun bruker de
medfølgende skruene .
Monter enheten på braketten .
Bytte sikring


Merk
Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, settes ikke enheten
på plass, og den kan løsne.
26NO
Når du bytter ut den gamle
Sikring (10 A)
sikringen, må du passe på å bruke
en med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte ut
sikringen. Hvis sikringen går på
nytt etter at du har byttet den,
kan de ha oppstått en intern feil. Ta i så fall
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du
har spørsmål eller vil lese aktuell
kundestøtteinformasjon om dette produktet:
http://www.sony.eu/support
Registrer produktet ditt på nettet på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2016 Sony Corporation
Download PDF