Sony | XAV-64BT | Sony XAV-64BT 15,5 cm LCD-DVD-mottaker med Bluetooth® Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

SONY XAV-64BT/XAV-63 (NO) 4-410-681-23(1)
SONY XAV-64BT/XAV-63 (NO) 4-410-681-23(1)
4-410-681-23(1)
*1 RCA-pinneledning (følger ikke med)
*2 Hvis bilantennen er en ISO-type (International Organization for Standardization), brukes
den medfølgende adapteren  til å koble den til. Koble først bilantennen til adapteren,
og koble deretter adapteren  til antennekontakten på enheten.
3
* Du finner nærmere informasjon om koblingen av ledningen til parkeringsbremsebryteren
under «Koble til ledningen til parkeringsbremsebryteren ()» på den andre siden.
*4 En separat adapter kan være nødvendig.
*5 Høyttalerimpedans: 4 til 8 ohm × 4
*6 Mikrofonen følger bare med XAV-64BT. Du finner nærmere informasjon om montering av
mikrofonen under «Montere mikrofonen (bare XAV-64BT) ()» på den andre siden.
*7 Mikrofoninngangsledningen er bare tilgjengelig på XAV-64BT. Uansett om den er i bruk
eller ikke, må du plassere mikrofoninngangsledningen på en slik måte at den ikke er til
hinder under kjøring. Fest ledningen med en klemme eller lignende hvis den er montert
ved føttene.
AV Center
4
Gul
5
Blå
Kontinuerlig strømtilførsel
Kraftantennekontroll
6
Oransje/hvit
Vekslet tilførsel av strøm til belysningen
7
Rød
Vekslet strømtilførsel
8
Svart
Jord
Posisjon 1, 2 og 3 har ikke pinner.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, se «Strømkoblingsdiagram» på den
andre siden.
Maks. inngangsstrøm: 0,3 A
AMP REM
Blå- og hvitstripet
Fra bilens strømkontakt
PARKERINGSBREMS
Lysegrønn
*3
Fra bilens høyttalerkontakt
*5
Montering/koblinger
1
2
XAV-64BT
XAV-63
3
4
5
6
7
8
*1
Lilla
Grå
Hvit
Grønn
+
Høyttaler, bak til høyre
–
Høyttaler, bak til høyre
+
Høyttaler, foran til høyre
–
Høyttaler, foran til høyre
+
Høyttaler, foran til venstre
–
Høyttaler, foran til venstre
+
Høyttaler, bak til venstre
–
Høyttaler, bak til venstre
Negative polaritetsposisjoner 2, 4, 6 og 8 har stripete ledninger.
*1






*6

*2 Fra bilantennen
×2

×6
Sikring (10 A)
*1
 (bare XAV-64BT)
a
b
c
*1
Utstyr som er brukt i illustrasjonene (følger ikke med)
Fronthøyttaler
iPod
Forsiktighetsregler
 Før alle jordledninger til et felles jordingspunkt.
 Denne enheten er bare beregnet på bruk med negativ
jord 12 V DC.
 Enheten må ikke tas fra hverandre eller endres på noen
måte.
 Ikke monter enheten på steder som kan hindre at
kollisjonsputene fungerer som de skal.
 Ikke få ledninger under skruer eller hengt opp i
bevegelige deler (f.eks. seteskinner).
 Slå av tenningen på bilen før du kobler til noe for å
unngå kortslutninger.
 Koble strømledningen  til enheten og høyttalerne før
du kobler dem til tilbehørsstrømkontakten.
 Pass på å isolere alle løse, utilkoblede ledninger med
elektrikertape for bedre sikkerhet.
 Ikke trykk på LCD-skjermen når du monterer enheten.
Ryggekamera
Bakre høyttaler
Kraftforsterker
Skjerm
Aktiv subwoofer
Merknader om strømledningen (gul)
 Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må den nominelle
spenningen i den strømkretsen i bilen som enheten
kobles til, være høyere en summen av hver komponents
nominelle sikringsspenning.
 Når ingen kretser i bilen har høy nok merkestrøm,
kobles enheten direkte til batteriet.
A
Koblingseksempel
Merk (-A)
 Husk å koble til jordledningen før du kobler til forsterkeren.
 Alarmen høres bare hvis den innebygde forsterkeren brukes.
Merk (-B)
Du kan ikke bruke flere tilbehørsenheter samtidig, selv om de er koblet til
ulike kontakter.
Koblingsskjema
 Til AMP REMOTE IN på en kraftforsterker
(ekstrautstyr)
Denne kontakten er bare til forsterkere. Hvis du kobler den til noe
annet system, kan det føre til skade på enheten.
 Ledningen til parkeringsbremsebryter.
 Til en tilbehørsenhet som for eksempel en
bærbar mediespiller, spillkonsoll e.l. (følger ikke
med)
Tips
Du kan bruke en RCA-ledning (følger ikke med) til å koble til
tilbehørsenheter.
 Til +12 V strømterminal på baklyktledningen i
bilen (bare ved tilkobling av ryggekamera)
Advarsel
Deleliste
 Numrene på listen tilsvarer numrene i instruksjonene.
 Braketten  er festet til enheten før forsendelse. Før du
monterer enheten, må du bruke utløsernøklene  til å
fjerne braketten  fra enheten. Du finner nærmere
informasjon under «Fjerne braketten ()» på den
andre siden av arket.
 Ta vare på utløsernøklene  for fremtidig bruk.
Du vil også få bruk for dem når du skal demontere
enheten fra bilen.
 Bare for XAV-64BT: Monter delene på mikrofonen 
før bruk. Du finner nærmere informasjon under
«Montere mikrofonen (bare XAV-64BT) ()» på den
andre siden.
FRONT AUDIO
OUT
REAR VIDEO
OUT
Forsiktig
Håndter braketten  forsiktig for å unngå skade på
fingrene.
REAR/SUB
AUDIO OUT

B
REAR AUX
AUDIO IN
CAMERA IN
Hakk
Merk
Kontroller at klemmene på begge sider av braketten  er bøyd 3,5 mm
innover før montering. Hvis klemmene er rette eller bøyd utover, vil ikke
enheten bli skikkelig montert og kan sprette ut.
Hvis du har en kraftantenne uten reléboks, kan tilkobling
av denne ledningen til den medfølgende strømledningen
 føre til skade på antennen.
Merknader om kontroll- og strømledningen
 Kraftantennens kontrolledning (blå) leverer +12 V likestrøm når du
slår på tuneren eller aktiverer AF- (alternativ frekvens) eller
TA-funksjonen (trafikkmeldinger).
 Hvis bilen har en innebygd FM-/MW-/LW-antenne i bak- eller
sidevinduet, kobles kraftantenneledningen (blå) eller tilbehørets
strømledning (rød) til strømterminalen på antenneforsterkeren. Spør
bilforhandleren hvis du trenger nærmere informasjon.
 Kraftantenne uten releboks kan ikke brukes med denne enheten.
Minnetilkobling
Når den gule strømledningen er koblet til, vil minnekretsen alltid få tilført
strøm, også når tenningen er slått av.
Merknader om tilkobling av høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4 til 8 ohm og med tilstrekkelig
kapasitet for strømhåndtering til å unngå at de tar skade.
 Ikke koble høyttalerterminalene til bilens chassis, og ikke koble
terminalene på høyttalerne på høyre side til terminalene på
høyttalerne på venstre side.
 Ikke koble til jordingsledningen for denne enheten til en negativ (–)
høyttalerterminal.
 Ikke forsøk å koble høyttalerne i parallell.
 Koble bare til passive høyttalere. Tilkobling av aktive høyttalere (med
innebygde forsterkere) til høyttalerterminalene kan føre til skade på
enheten.
 Ikke bruk de innebygde høyttalerledningene som er montert i bilen
hvis de har felles negativ (–) ledning for høyre og venstre høyttaler. Det
kan føre til funksjonsfeil.
 Ikke koble enhetens høyttalerledninger til hverandre.
Merknader om tilkobling
 Hvis «Output connection failure» (feil med utgangskobling) vises på
skjermen, må du kontrollere at høyttaleren og forsterkeren er riktig
koblet til.
 Hvis skjermen for baksetene skal brukes, må ledningen til
parkeringsbremsebryteren kobles til jord.
Videokamera*
REAR AUX
VIDEO IN
* følger ikke med
RC-202IPV*
SONY XAV-64BT/XAV-63 (NO) 4-410-681-23(1)
SONY XAV-64BT/XAV-63 (NO) 4-410-681-23(1)
SONY XAV-64BT/XAV-63 (NO) 4-410-681-23(1)
SONY XAV-64BT/XAV-63 (NO) 4-410-681-23(1)
A
1
B
2
a
Fotbremstype
1
2
b
c
a
b
Snu kroken så den vender
innover.

Type parkeringsbrems
a
a
b
b
Ledning til
parkeringsbremsebryter
Ledning til
parkeringsbremsebryter

Klemmer (følger ikke med)
A
1

Klemme (følger ikke med)
B
3
2

Størrelse
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks.
5/16 tommer)

Til dashbord/midtkonsoll
Dashbord
Mer enn 182 mm

Brakett
Mer enn 111 mm
Klør

Deler som følger med bilen

Brakett
Forholdsregler
 Velg monteringsstedet nøye slik at enheten ikke
forstyrrer normal kjøring.
 Unngå å montere enheten i områder som er utsatt for
støv, skitt, store vibrasjoner eller høye temperaturer, så
som direkte sollys eller nær varmeventiler.
 Bruk bare det medfølgende monteringsutstyret for
trygg og sikker montering.
Justering av monteringsvinkel
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
Koble til
parkeringsbremseledningen
Advarsel hvis tenningen på
bilen ikke har noen
ACC-posisjon
Husk å stille inn Auto Off-funksjonen. Du finner
nærmere informasjon i den medfølgende
brukerveiledningen.
For å hindre at enheten skal trekke unødvendig strøm fra
batteriet, blir enheten blir fullstendig slått av automatisk
etter det angitte tidsrommet når ingen kilde er valgt.
Hvis du ikke stiller inn Auto Off-funksjonen, må du
trykke og holde på  til skjermen blir helt
mørk hver gang du slår av tenningen.
Størrelse
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks.
5/16 tommer)
Strømkoblingsskjema
Tilbehørsstrømkontakten kan variere avhengig av bilen.
Undersøk koblingsskjemaet for bilens strømtilførsel for å
sikre at koblingene stemmer overens. Det finnes tre
grunntyper (illustrert nedenfor). Det kan hende at du må
bytte plasseringen av den røde og den gule ledningen i
enhetens strømkabel.
Når du har kontrollert koblingene og byttet om på
strømledningene etter behov, kobler du enheten til bilens
strømforsyning. Hvis du har spørsmål om eller problemer
med å koble til enheten som ikke dekkes i denne
veiledningen, må du ta kontakt med bilforhandleren.
Tilbakestillingsknapp
Når montering og koblinger er fullført, må du trykke på
tilbakestillingsknappen med en kulepenn eller lignende.
Pass på at du kobler parkeringsbremseledningen
(lysegrønn) i strømkabelen  til ledningen til
parkeringsbremsebryteren. Monteringsstedet for
ledningen til parkeringsbremsebryteren avhenger av
bilen. Spør bilforhandleren eller nærmere Sonyforhandler hvis du trenger nærmere informasjon.
Montere mikrofonen
(bare XAV-64BT)
For at stemmen din skal kunne fanges opp under
håndfrisamtaler, må du montere mikrofonen .
Forsiktighetsregler
 Hold mikrofonen på avstand fra ekstremt høye
temperaturer og luftfuktighet.
 Det er ekstremt farlig hvis ledningen blir tvunnet rundt
rattsøylen eller girspaken. Pass på at du plasserer den og
andre løse deler slik at de ikke er til hinder under
kjøring.
 Hvis bilen har kollisjonsputer eller annet
støtabsorberende utstyr, må du kontakten butikken der
du kjøpte dette utstyret, eller bilforhandleren, før
monteringen.
Strømkontakt
-A Montering på solskjermen
1
2
3
Fest mikrofonen a på klypen b .
Fest klypen b på solskjermen.
Monter klemmer (følger ikke med), og juster
lengden og plasseringen av ledningen så den
ikke kommer i veien for kjøringen.
-B Montering på dashbordet
1
2
3
Fest mikrofonen a på klypen b , og legg
deretter ledningen i sporet på klypen b .
Fest klypen b til dashbordet med den
dobbeltsidige tapen c .
Monter en klemme (følger ikke med), og juster
lengden og plasseringen av ledningen så den
ikke kommer i veien for kjøringen.
Merknader
 Før du fester den dobbeltsidige tapen c , må du rengjøre overflaten på
dashbordet med en tørr klut.
 Juster mikrofonvinkelen til riktig posisjon.
 Mikrofonen a kan monteres uten klypen b .
I så fall fester du mikrofonen direkte til dashbordet med den
dobbeltsidige tapen c . Ta vare på den ubrukte klypen b i tilfelle du
vil bruke den senere.
Rød
Rød
Gul
Gul
Fjerne braketten
Ta braketten  av enheten før montering.
1 Sett inn begge utløsernøklene  sammen
mellom enheten og braketten  til de klikker
på plass.
2 Dra braketten nedover , og dra deretter
enheten opp for å skille dem.
4
Gul
Kontinuerlig strømtilførsel
7
Rød
Vekslet strømtilførsel
Montere enheten
Rød
Rød
Gul
Gul
-A Montere enheten med braketten som
følger med
1
2
3
Plasser den medfølgende braketten  i
dashbordet.
Bøy om nødvendig klørne utover så det sitter
stramt.
Monter enheten i den medfølgende braketten .
-B Montere enheten i en japansk bil
Det er mulig at du kan montere denne enheten i enkelte
japanske biler uten den medfølgende braketten. Hvis
ikke, ta kontakt med Sony-forhandleren.
Når denne enheten monteres i de forhåndsinstallerte
brakettene i bilen, bruker du de medfølgende skruene 
i den tilsvarende skruehullene, alt etter hvilken bil det er
snakk om: T for TOYOTA, M for MITSUBISHI og N for
NISSAN.
4
Gul
Vekslet strømtilførsel
7
Rød
Kontinuerlig strømtilførsel
Rød
Rød
Gul
Gul
Merknader
 Bruk bare de medfølgende skruene  for å unngå funksjonsfeil.
 Ikke bruk for mye kraft på knappene på enheten.
 Ikke trykk på LCD-skjermen.
 Pass på at det ikke ligger noe oppå enheten før montering.
En bil uten ACC-posisjon
SONY XAV-64BT/XAV-63 (NO) 4-410-681-23(1)
SONY XAV-64BT/XAV-63 (NO) 4-410-681-23(1)
Download PDF

advertising