Sony | MEX-N5200BT | Sony MEX-N5200BT CD-mottaker med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

4-597-143-21(1) (NO)
Bluetooth®
Lydanlegg
Hvis du vil avbryte demonstrasjonen (DEMO),
kan du se side 18.
Hvis du vil ha informasjon om tilkobling/installasjon,
kan du se side 33.
MEX-N5200BT/MEX-N4200BT
Bruksanvisning
NO
Installer av sikkerhetshensyn denne
enheten i bilens dashboard fordi baksiden
kan bli varm ved bruk.
Se "Tilkobling/installasjon" (side 33) for
å få mer informasjon.
Produsert i Thailand
Egenskaper for laserdiode
 Utslippsvarighet: kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre enn 53,3 μW
(Denne effekten er målt ved en avstand på
200 mm fra objektivets overflate på den
optiske blokken med 7 mm blenderåpning.)
Driftsspenning og annet er angitt på
navneplaten under chassiset.
Sony Corporation erklærer med dette
at dette utstyret er i samsvar med de
grunnleggende kravene og andre relevante
deler av Direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå
til denne URL-adressen:
http://www.compliance.sony.de/
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr som er
solgt i land som bruker EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia
Avhending av brukte
batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk symbol.
Hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det
også merket med de kjemiske symbolene
for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).
2NO
Hvis du passer på å kvitte deg med slike
produkter og batterier på en riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative
miljø- og helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering
av materialene bidrar til å bevare
naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever
en permanent tilkobling til et innebygd
batteri, må dette batteriet kun skiftes av
kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt levetid
på et egnet innsamlingssted for resirkulering
av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr
for å sikre at det håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se avsnittet
om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av brukte
batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet
eller forretningen hvor du kjøpte produktet
eller batteriet, kan gi mer informasjon om
avhending av dette.
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen
mangler ACC-posisjon
Husk å slå av AUTO OFF-funksjonen
(side 19). Enheten slås helt av automatisk
en angitt tid etter at enheten er slått av,
for å spare batteri. Hvis du ikke aktiverer
AUTO OFF-funksjonen, holder du inne OFF
til skjermen slukkes hver gang du slår av
tenningen.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til
tjenester som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan
endres, deaktiveres midlertidig eller
avsluttes uten forhåndsvarsel. Sony er ikke
ansvarlig i slike situasjoner.
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR
TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER,
FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP
AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV
DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE
PRODUKTET ELLER RELATERT UTSTYR,
NEDETID OG KJØPERENS TID PÅ GRUNN AV
ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN AV DETTE
PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har
produsenter av kjøretøy rett til å innføre
visse krav til installasjon av radiosendere
i kjøretøy.
Les bruksanvisningen for bilen eller kontakt
bilprodusenten eller bilforhandleren før du
installerer dette produktet i kjøretøyet ditt.
 Denne enheten støtter
sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen for
sikker tilkobling under kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
Denne sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av innstillingen.
Vær forsiktig når du utfører
kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for
informasjon som fanges opp under
BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med enheten som ikke er beskrevet
i denne håndboken, kontakter du den
nærmeste Sony-forhandleren.
Nødsamtaler
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for bil
og den elektroniske enheten som er koblet
til håndfrienheten, drives via radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt
funksjoner som programmeres av brukeren.
Tilkobling er ikke garantert under alle
forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende
av elektroniske enheter for viktig
kommunikasjon (for eksempel medisinske
nødssituasjoner).
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter
kan påvirke betjeningen av elektroniske
medisinske enheter. Slå av denne enheten
og andre BLUETOOTH-enheter på følgende
steder fordi de kan forårsake en ulykke.
– på steder med lettantennelig gass, for
eksempel sykehus, tog, fly eller
bensinstasjoner
– i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
3NO
Ytterligere informasjon
Innholdsfortegnelse
Indeks for deler og kontroller . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Ta av frontpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tilbakestille enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stille inn klokken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . 7
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . 10
Lytte til radio
Lytte til radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System) . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Avspilling
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . .
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Motta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilgjengelige funksjoner under anrop . . . 15
Nyttige funksjoner
SongPal med iPhone/Androidsmarttelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bruke Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-konfigurasjon
(BLUETOOTH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SongPal-oppsett (SONGPAL) . . . . . . . . . . .
4NO
18
18
19
20
21
21
22
Oppdatere fastvaren . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tilkobling/installasjon
Obs! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . .
Tilkobling (for MEX-N5200BT) . . . . . . . . . .
Tilkobling (for MEX-N4200BT) . . . . . . . . . .
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
35
38
Indeks for deler og kontroller
Hovedenhet
 Utløserknapp for frontpanel
 Diskspor
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
 Skjerm
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden
og vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå
av strømmen og skjermen.
 Kontrollknapp
Drei for å justere volumet.

/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)
  (utmating plate)
 PTY (programtype)
Velg PTY i RDS.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
Trykk SRC, roterer og trykk deretter for
å endre kilden (for i to sekunder).
MENU
Åpne innstillingsmenyen.
VOICE (side 15, 17, 17)
Hold inne i minst to sekunder
for å aktivere stemmeanrop,
talegjenkjenning (bare Android™smarttelefoner) eller Siri-funksjonen
(bare iPhone).
N-Mark
Berør kontrollknappen med Androidsmarttelefon for å opprette BLUETOOTHtilkobling.
/
(SEEK –/+)
Still inn radiostasjoner automatisk.
Hold inne for å stille inn manuelt.
(bla gjennom) (side 13)
Aktiver blamodus under avspilling.
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet
i Android-modus eller en iPod er
koblet til.)

CALL
Gå inn i anropsmenyen. Motta/avslutte
et anrop.
Trykk og hold i mer enn to sekunder for
å bytte BLUETOOTH-signalet.

(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjerm.
MODE (side 7, 10, 15)
 Mottager for fjernkontroll
5NO
 Nummerknapper (1 til 6)
Motta lagrede radiostasjoner. Hold inne
for å lagre stasjoner.
ALBUM /
Hopp over et album på lydenhet. Hold
inne for å hoppe over albumer uavbrutt.
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet
i Android-modus eller en iPod er
koblet til.)
(gjenta)
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet
i Android-modus er koblet til.)
(tilfeldig rekkefølge)
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet
i Android-modus er koblet til.)
Komme i gang
Ta av frontpanelet
Du kan fjerne frontpanelet på denne
enheten for å forhindre tyveri.
1
Hold inne OFF  til enheten slås av,
trykk på utløserknappen på
frontpanelet  og trekk deretter
panelet mot deg for å fjerne det.
MIC (side 15)
 (spill av/stopp midlertidig)
 EXTRA BASS
Forsterk basslyden synkronisert
med volumnivået. Trykk for å endre
EXTRA BASS-innstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-inngang
 DSPL (skjerm)
Endre displayelementer.
SCRL (rull)
Hold inne for å rulle et skjermelement.
 USB-port
Alarm
Hvis du dreier tenningsbryteren til OFFposisjon uten å fjerne frontpanelet, høres
alarmen i noen sekunder. Alarmen høres
bare hvis den innebygde forsterkeren er
i bruk.
Serienumre
Kontroller at serienumrene på undersiden
av enheten og baksiden av frontpanelet
stemmer overens. Ellers kan du ikke utføre
BLUETOOTH-gruppering, -tilkobling eller frakobling med NFC.
Sette på frontpanelet
6NO
Tilbakestille enheten
Før du bruker enheten for første gang, eller
etter du har byttet bilbatteri eller endret på
tilkoblinger, må du tilbakestille enheten.
1
Trykk på DSPL og
i minst 2 sekunder.
(tilbake)/MODE
Merk
Tilbakestilling av enheten vil slette klokke-oppsettet
og noe lagret innhold.
Angi område/region
Etter tilbakestilling av enheten vises
område/region-innstillingsskjermbildet.
1
2
Drei kontrollknappen for å velge
[EUROPE] eller [RUSSIA], og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge [YES]
eller [NO], og trykk deretter på den.
Hvis innstillingen av område/region
endres, blir enheten tilbakestillt, og
deretter vises klokken.
Denne innstillingen kan konfigureres i den
generelle oppsettsmenyen (side 19).
Stille inn klokken
2
Du kan lytte til musikk eller ringe med
håndfri avhengig av den BLUETOOTHkompatible enheten, for eksempel en
smarttelefon, mobiltelefon eller lydenhet
(heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis ikke
noe annet er angitt. Les bruksanvisningen
som fulgte med enheten, hvis du vil ha mer
informasjon om tilkobling.
Før du kobler til enheten, må du dempe
volumet på enheten. Ellers kan det bli
høy lyd.
Trykk ENTER når [SET AREA] vises.
Den aktuelle angitte innstillingen for
område/region vises.
1
Forberede en BLUETOOTHenhet
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk
deretter på den.
Tilkobling med en smarttelefon
med ettrykksfunksjonen (NFC)
Ved å holde kontrollknappen på enheten
mot en NFC*-kompatibel smarttelefon
grupperes enheten automatisk med
smarttelefonen og det opprettes tilkobling.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon med kort
rekkevidde mellom forskjellige enheter, for
eksempel mobiltelefoner og IC-koder. Takket være
NFC-funksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på NFCkompatible enheter mot hverandre.
For en smarttelefon med Android OS 4.0
eller tidligere må du laste ned appen "NFC
Easy Connect" fra Google Play™. Appen er
kanskje ikke tilgjengelig i alle land/områder.
1
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer
informasjon.
Drei kontrollknappen for å velge [SET
CLOCK-ADJ], og trykk deretter på den.
Tidsangivelsen blinker.
3
Drei kontrollknappen for å angi time
og minutt.
Aktiver NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
2
Hold N-Mark på smarttelefonen
mot N-Mark på enheten.
Trykk på / (SEEK –/+) for å flytte
den digitale indikatoren.
4
Trykk på MENU etter at du har angitt
minuttet.
Innstillingen er fullført, og klokken
starter.
Slik viser du klokken
Trykk på DSPL.
Kontroller at
til enheten.
vises på skjermen
7NO
Slik kobler du fra med One touch
Hold N-Mark på smarttelefonen mot N-Mark
på enheten på nytt.
Merknader
• Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved
tilkobling for å unngå riper.
• Ettrykkstilkoblingen kan ikke utføres hvis enheten
allerede er koblet til to NFC-kompatibel enheter.
I så fall må du koble fra en av de andre enhetene
og opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.
7
Gruppering og tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du
[0000].
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord",
avhengig av enheten.
Den første gangen du oppretter tilkobling
til en BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig
med felles registrering (kalt "gruppering").
Gruppering sørger for at denne enheten og
den andre enheten gjenkjenner hverandre.
Enheten kan koble til to BLUETOOTH-enheter
(to mobiltelefoner, eller en trådløs telefon
og en audio-enhet).
Angi tilgangskoden
[0000]
Når grupperingen er utført, lyser
8
.
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHtilkoblingen.
eller
utført.
lyser når tilkoblingen er
1
Plasser BLUETOOTH-enheten innen
én meter fra denne enheten.
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [BLUETOOTH], og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET PAIRING], og trykk deretter
på den.
Slik starter du avspilling
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEVICE 1]* eller [SET DEVICE 2]*,
og trykk deretter på den.
Slik kobler du fra den parede enheten
4
blinker mens enheten er
i standbymodus under gruppering.
* [SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] vil bli endret
til navnet på den parede enheten når
parkoblingen er fullført.
5
6
Utfør gruppering på BLUETOOTHenheten slik at den registrerer denne
enheten.
Velg [MEX-XXXX] (modellnavnet) på
skjermen på BLUETOOTH-enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du
fra trinn 2.
8NO
Merk
Denne enheten kan ikke registreres av en annen
enhet mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet.
Hvis du vil aktivere registrering, går du til
grupperingsmodusen og søker etter denne
enheten fra en annen enhet.
Se "Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet"
(side 12) for å få mer informasjon.
Utfør trinnene 2 til 4 for å koble fra etter at
denne enheten og BLUETOOTH-enhet er
blitt paret.
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes,
må den kobles til denne enheten. Noen
grupperte enheter kobles til automatisk.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [BLUETOOTH], og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BT SIGNL], og trykk deretter
på den.
Kontroller at
lyser.
3
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
4
Koble BLUETOOTH-enheten til denne
enheten.
eller
lyser.
Ikoner på skjermen:
Lyser når funksjonen for å ringe med
håndfri er tilgjengelig ved å aktivere
HFP (Handsfree Profile).
Tilkobling med en iPhone/iPod
(automatisk gruppering via
BLUETOOTH)
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere
kobles til USB-porten, grupperes enheten
automatisk med iPhone-/iPod-enheten,
og det opprettes tilkobling.
For å aktivere automatisk gruppering
via BLUETOOTH må du kontrollere at
[SET AUTOPAIR] i [BLUETOOTH]
i BT-innstillingene er angitt til [ON] (side 22).
1
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på iPhone-/iPod-enheten.
2
Koble en iPhone/iPod til USB-porten.
Lyser når lydenheten er aktiv ved
å aktivere A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Slik kobler du til den sist tilkoblede
enheten fra denne enheten
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil koble til med lydenheten, trykk
på SRC for å velge [BT AUDIO], og trykk
 (spill av/pause).
Hvis du vil koble til med mobiltelefonen,
trykker du CALL.
Merk
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra
denne enheten. Opprett tilkobling med denne
enheten fra mobiltelefonen i stedet.
Tips
Når BLUETOOTH-signalet er på: Når tenningen
er slått på, kobles denne enheten automatisk
til den sist tilkoblede mobiltelefonen.
Slik installerer du mikrofonen
Se "Installere mikrofonen
(bare MEX-N5200BT)" (side 37) for å få mer
informasjon.
Kontroller at
enheten.
vises på skjermen til
Merknader
• Automatisk BLUETOOTH-gruppering er ikke mulig
hvis enheten allerede er koblet til to BLUETOOTHenheter. I så fall må du koble fra en av de andre
enhetene og deretter koble til iPhone-/iPodenheten på nytt.
• Hvis automatisk BLUETOOTH-gruppering ikke er
opprettet, kan du se "Forberede en BLUETOOTHenhet" (side 7).
Koble til en USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til enheten.
Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger
ikke) til å koble til en iPod/iPhone.
9NO
Koble til en annen bærbar
lydenhet
1
2
3
Slå av den bærbare lydenheten.
Lytte til radio
Demp volumet på enheten.
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SRC
for å velge [TUNER].
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en
tilkoblingsledning (medfølger ikke)*.
* Bruk en rett kontakt.
4
Lytte til radio
Lagre automatisk (BTM)
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BTM], og trykk deretter på den.
Enheten lagrer stasjoner på tallknappene
i rekkefølge etter frekvens.
Trykk på SRC for å velge [AUX].
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Start avspilling på den bærbare lydenheten
med et moderat volum, og angi vanlig
lyttevolum på enheten.
Trykk MENU, og velg deretter [SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 20).
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne / (SEEK –/+) for å finne
den omtrentlige frekvensen, og trykk
deretter på / (SEEK –/+) flere
ganger for å finjustere den ønskede
frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på / (SEEK –/+).
Søket stopper når enheten stiller inn på
en stasjon.
Lagre manuelt
1
Mens den stasjonen du vil lagre,
mottas, holder du inne en tallknapp
(1 til 6) til [MEM] vises.
Motta lagrede stasjoner
1
10NO
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Angi alternative frekvenser (AF)
og trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonen med
sterkest signal. TA sender aktuell
trafikkinformasjon eller trafikkprogrammer
(TP) hvis de mottas.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET AF/TA], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] eller [SET AF/TA-OFF],
og trykk deretter på den.
Slik lagrer du RDS-stasjoner med AFog TA-innstillingen
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner
sammen med en AF/TA-innstilling. Angi
AF/TA, og lagre deretter stasjonen med BTM
eller manuelt. Hvis du forhåndsinnstiller
manuelt, kan du også forhåndsinnstille
andre stasjoner enn RDS-stasjoner.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter
nødmeldinger den valgte kilden automatisk.
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende
trafikkmeldinger uavhengig av det vanlige
volumnivået.
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert,
byttes det ikke til en sending på en annen
regional stasjon med sterkere frekvens.
Hvis du forlater det regionale programmets
mottaksområde, velger du [SET REG-OFF]
i [GENERAL] under FM-mottak (side 19).
Denne funksjonen fungerer ikke
i Storbritannia og enkelte andre steder.
Local Link-funksjon
(bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre
lokale stasjoner i området, selv om de ikke
er lagret på tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp
(1 til 6) der en lokal stasjon er lagret. Trykk på
en tallknapp for den lokale stasjonen innen
fem sekunder. Gjenta fremgangsmåten til
den lokale stasjonen mottas.
Velge programtyper (PTY)
1
2
Trykk på PTY under FM-mottak.
Drei kontrollknappen til ønsket
programtype vises, og trykk deretter
på den.
Enheten begynner å søke etter en stasjon
som kringkaster den valgte
programtypen.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(opplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (blandet), POP M
(popmusikk), ROCK M (rock), EASY M (lett
musikk), LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS
(seriøs klassisk), OTHER M (annen musikk),
WEATHER (været), FINANCE
(finansinformasjon), CHILDREN
(barneprogrammer), SOCIAL A (sosiale forhold),
RELIGION (religion), PHONE IN
(innringingsprogrammer), TRAVEL (reise),
LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusikk), COUNTRY
(countrymusikk), NATION M (nasjonal musikk),
OLDIES (gamle slagere), FOLK M (folkemusikk),
DOCUMENT (dokumentarprogrammer)
Stille inn klokken (CT)
Klokken stilles med CT-dataene fra
RDS-overføringen.
1
Angi [SET CT-ON] i [GENERAL]
(side 19).
11NO
Avspilling
Avspilling av en plate
1
Sett inn platen (med etikettsiden
opp).
kompatibiliteten til din Android-smarttelefon, kan
du gå til støttesiden som er angitt på baksiden.
• Avspilling av følgende filer støttes ikke:
MP3/WMA/FLAC:
– opphavsrettsbeskyttede filer
– DRM-filer (Digital Rights Management)
– flerkanals lydfiler
MP3/WMA:
– filer med komprimering uten datatap
Før du utfører en tilkobling, velger du USBmodus (Android-modus eller MSC/MTPmodus), avhengig av USB-enhet (side 19).
1
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, starter
du avspillingen ved å trykke på SRC for
å velge [USB]. ([IPD] vises på skjermen
når iPod-enheten er gjenkjent).
Avspillingen starter automatisk.
2
Avspilling fra en USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som
en generell betegnelse for iPod-funksjonene
på en iPod og iPhone, med mindre noe
annet er angitt i teksten eller illustrasjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for iPod-enheten din,
kan du se "Om iPod" (side 23) eller gå til
støttesiden som er angitt på baksiden.
USB-enheter* av typen AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class)
og MTP (Media Transfer Protocol), som
samsvarer med USB-standarden, kan
brukes. Avhengig av USB-enheten kan
Android-modus eller MSC/MTP-modus
velges på enheten.
Noen digitale mediespillere eller Androidsmarttelefoner kan kreve innstilling til
MTP-modus.
* Eksempler: en USB Flash-enhet, digital
mediespiller, Android-smarttelefon
Koble en USB-enhet til USB-porten
(side 9).
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
Hold inne OFF i ett sekund.
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen, og fjern deretter
enheten.
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten
og ikke av denne enheten. Unngå å øke
volumet på enheten under et anrop da lyden
plutselig kan bli veldig høy når anropet
avsluttes.
Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spille av innhold på en tilkoblet
enhet som støtter BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Merknader
• Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
• Smarttelefoner med Android OS 4.1 eller nyere
installert støtter Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Noen smarttelefoner vil imidlertid
kanskje ikke fullstendig støtte AOA 2.0 selv om
Android OS 4.1 eller nyere er installert.
Hvis du vil ha mer informasjon om
12NO
1
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 7).
For å velge lydenhet, trykk på MENU
(meny), og velg [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (side 21).
2
3
Trykk på SRC for å velge [BT AUDIO].
4
Juster volumet på denne enheten.
Betjen lydenheten for å starte
avspillingen.
Merknader
• Avhengig av lydenheten kan det hende at
informasjon som tittel, spornummer/-varighet
og avspillingsstatus ikke vises på denne enheten.
• Selv om kilden endres på denne enheten, stopper
ikke avspilling på lydenheten.
• [BT AUDIO] vises ikke på skjermen mens SongPalappen kjører via BLUETOOTH-funksjonen.
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Androidmodus eller en iPod er koblet til.
1
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake) flere ganger for å vise ønsket
søkekategori.
Slik tilpasser du volumnivået på
BLUETOOTH-enheten med andre kilder
Start avspilling på BLUETOOTH-lydenheten
med et moderat volum, og still inn ditt
normale lyttevolum på enheten.
Trykk MENU, og velg deretter [SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 20).
Under CD- eller USB-avspilling holder
du
(bla)* inne for å vise listen med
søkekategorier.
* Under USB-avspilling holder du
(bla) inne
i minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
2
Drei kontrollknappen for å velge
ønsket søkekategori, og trykk
deretter på den for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen starter.
Søke etter og spille av spor
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
Gjenta avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Androidmodus er koblet til.
1
Under avspilling trykker du på
(gjenta) eller
(tilfeldig rekkefølge)
flere ganger for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den
valgte avspillingsmodusen starter.
Tilgjengelige avspillingsmoduser varierer
avhengig av hvilken lydkilde som er valgt.
(bla).
Søke ved å hoppe mellom
elementer ( hoppemodus)
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Androidmodus eller en iPod er koblet til.
1
2
3
Trykk på
(bla).
Trykk på  (SEEK +).
Drei kontrollknappen for å velge
elementet.
Det hoppes på listen i trinn på 10 % av det
totale antallet elementer.
4
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Drei kontrollknappen for å velge
ønsket element, og trykk deretter
på den.
Avspillingen starter.
13NO
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler
du den til denne enheten. Du kan koble to
mobiltelefoner til enheten. Se "Forberede en
BLUETOOTH-enhet" (side 7) for å få mer
informasjon.
3
Drei kontrollknappen for å velge en
bokstav fra bokstavlisten, og trykk
deretter på den.
4
Drei kontrollknappen for å velge et
navn fra navnelisten, og trykk
deretter på den.
5
Drei kontrollknappen for å velge et
tall fra nummerlisten, og trykk
deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Fra anropsloggen
1
Når to mobiltelefoner er koblet til
enheten, dreier du kontrollknappen
for å velge en av telefonen, så trykker
du på den.
Motta et anrop
1
Trykk på CALL når det mottas
et anrop med ringelyd.
2
Telefonsamtalen starter.
Drei kontrollknappen for å velge
[RECENT CALL], og trykk deretter
på den.
Det vises en liste over tidligere anrop.
Merk
Ringelyden og stemmen til den andre parten
kommer bare fra fronthøyttalerne.
Trykk på CALL.
3
Slik avviser du et anrop
Hold inne OFF i ett sekund.
Drei kontrollknappen for å velge
et navn eller telefonnummer fra
anropsloggen, og trykk deretter
på den.
Telefonsamtalen starter.
Slik avslutter du et anrop
Trykk på CALL på nytt.
Foreta et anrop
Du kan foreta anrop fra telefonlisten eller
anropsloggen når en mobiltelefon som
støtter PBAP (Phone Book Access Profile),
er tilkoblet.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
velger du en av telefonene.
Fra telefonlisten
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til
enheten, dreier du kontrollknappen
for å velge en av telefonen, så trykker
du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[PHONE BOOK], og trykk deretter
på den.
14NO
Med inntasting av
telefonnummer
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til
enheten, dreier du kontrollknappen
for å velge en av telefonen, så trykker
du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[DIAL NUMBER], og trykk deretter
på den.
3
Drei kontrollknappen for å angi
telefonnummeret, og velg [ ]
(mellomrom). Trykk deretter på
ENTER*.
Telefonsamtalen starter.
* Trykk på / (SEEK –/+) for å flytte
den digitale indikatoren.
Merk
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
Med tilbakeringing
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til
enheten, dreier du kontrollknappen
for å velge en av telefonen, så trykker
du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[REDIAL], og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Med stemmekommandoer
Du kan foreta et anrop ved å bruke den
stemmekommandoen som er lagret
i en tilkoblet mobiltelefon som har
stemmeanropsfunksjon.
1
2
Trykk på CALL.
Slik justerer du ringevolumet
Drei kontrollknappen når du mottar et anrop.
Slik justerer du talevolumet til den
andre parten
Drei kontrollknappen under en samtale.
Slik justerer du volumet til den andre
parten (justering av
mikrofonforsterkning)
Trykk på MIC.
Tilgjengelige volumnivåer: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Når to mobiltelefoner er koblet til
enheten, dreier du kontrollknappen
for å velge en av telefonen, så trykker
du på den.
Hold inne MIC.
Tilgjengelige moduser: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Drei kontrollknappen for å velge
[VOICE DIAL], og trykk deretter
på den.
Trykk på MODE for å veksle
telefonanropslyden mellom enheten og
mobiltelefonen.
Eller hold inne VOICE i minst to sekunder.
3
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Si stemmekommandoen som er
lagret på mobiltelefonen.
Slik bytter du mellom håndfrimodus
og håndholdtmodus
Merk
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
mobiltelefoner.
Stemmen din gjenkjennes, og anropet
utføres.
Slik avbryter du stemmeanrop
Trykk på VOICE.
15NO
4
Nyttige funksjoner
SongPal med iPhone/
Android-smarttelefon
Last ned den nyeste
versjonen av "SongPal"
fra App Store for iPhone
eller fra Google Play for
Android-smarttelefon.
Merknader
• Av sikkerhetsmessige
årsaker må du følge lokale
trafikklover og -regler. Ikke
bruk appen mens du kjører.
• SongPal er en app som
brukes til å kontrollere
Sony-lydenheter som er kompatible med SongPal,
med iPhone/Android-smarttelefonen din.
• Hvilke funksjoner som kan kontrolleres med
SongPal, varierer avhengig av hvilken enhet
som er tilkoblet.
• Les informasjonen på iPhone/Androidsmarttelefonen din for å bruke SongPalfunksjoner.
• Du finner mer informasjon om SongPal
ved å gå til følgende URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• Besøk nettstedet nedenfor og se hvilke iPhone/
Android-smarttelefonmodeller som er
kompatible.
For iPhone: Gå til App Store
For Android-smarttelefoner: Gå til Google Play
Aktiver SongPal-tilkoblingen
1
Aktiver BLUETOOTH-tilkoblingen
med iPhone/Android-smarttelefon
(side 7).
For å velge lydenhet, trykk på MENU
(meny), og velg [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (side 21).
2
3
Start "SongPal".
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SONGPAL], og trykk
deretter på den.
16NO
Drei kontrollknappen for å velge
[CONNECT], og trykk deretter på den.
Tilkobling av iPhone/Androidsmarttelefon starter.
Hvis du vil ha informasjon om
betjeningsfunksjonene på iPhone/
Android-smarttelefonen, kan du se
i hjelpen for appen.
Hvis enhetsnummeret vises
Kontroller at nummeret vises (f.eks. 123456),
og velg deretter [Yes] (Ja) på iPhone/
Android-smarttelefonen.
Slik avbryter du en tilkobling
1 Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SONGPAL], og trykk deretter
på den.
2 Drei kontrollknappen for å velge [CONNECT],
og trykk deretter på den.
Velge kilde eller app
Du kan velge den ønskede kilden eller det
ønskede programmet med iPhone/Androidsmarttelefon.
Velge kilde
Trykk på SRC flere ganger. Eller trykk på SRC,
drei kontrollknappen for å velge ønsket
kilde, og trykk deretter på ENTER.
Slik viser du kildelisten
Trykk på SRC.
Diverse informasjon annonseres
via taleveiledning (bare Androidsmarttelefon)
Når enheten tar imot SMS-meldinger eller
meldinger fra Twitter/Facebook/kalenderen,
leses de opp automatisk via bilens
høyttalere.
Svare på en SMS (bare Androidsmarttelefoner)
Du kan svare på en melding via
talegjenkjenning.
1 Aktiver talegjenkjenning, og si "Reply".
Meldingsskjermen vises i SongPal-appen.
2 Si en svarmelding med talegjenkjenning.
Listen med relevante meldinger vises i SongPalappen.
3 Drei kontrollknappen for å velge ønsket
melding, og trykk deretter på den.
Meldingen sendes.
Angi lyd- og skjerminnstillinger
Du kan justere innstillinger for lyd og skjerm
via iPhone/Android-smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett,
kan du se i hjelpen for programmet.
Aktivere talegjenkjenning
(bare Android-smarttelefoner)
Ved å registrere programmer kan du styre
dem ved hjelp av stemmekommandoer.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
i hjelpen for appen.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, kan
du se i hjelpen for programmet.
Slik aktiverer du talegjenkjenning
1 Hold inne VOICE for å aktivere
talegjenkjenning.
2 Si den ønskede stemmekommandoen
i mikrofonen når [Say Source or App]
vises på Android-smarttelefonen.
Merknader
• Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig i alle
situasjoner.
• Talegjenkjenning fungerer kanskje ikke som det
skal avhengig av ytelsen til den tilkoblede
Android-smarttelefonen.
• Bruk av talegjenkjenning bør foregå under
forhold der støy, som for eksempel motorlyd,
er minst mulig.
Bruke Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du bruke iPhonehåndfri ved å ganske enkelt snakke inn
i mikrofonen. Denne funksjonen krever at du
kobler en iPhone til enheten via BLUETOOTH.
Bare tilgjengelig for iPhone 4s eller senere.
Kontroller at din iPhone har den nyeste
iOS-versjonen.
Du må fullføre BLUETOOTH-registreringen
og tilkoblingskonfigureringen for din
iPhone med denne enheten på forhånd.
Se "Forberede en BLUETOOTH-enhet"
(side 7) for å få mer informasjon. For å velge
iPhone, trykk på MENU (meny), og velg
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (side 21).
1
Aktiver Siri-funksjonen på din iPhone.
Les bruksanvisningen som fulgte med
iPhone-enheten hvis du vil ha mer
informasjon.
2
Hold inne VOICE i minst to sekunder.
Stemmekommando-skjermen vises.
17NO
3
Når iPhone piper, snakker du inn
i mikrofonen.
Innstillinger
iPhone-enheten avgir en lyd på nytt,
og så begynner Siri å fungere.
Slik deaktiverer du Siri Eyes Free
Trykk på VOICE.
Merknader
• Det er ikke sikkert at iPhone-enheten registrerer
stemmen din i alle situasjoner. (For eksempel hvis
du befinner deg i en bil i fart.)
• Det er ikke sikkert at Siri Eyes Free fungerer som
den skal, eller responstiden kan være forsinket på
steder med dårlig mottak av iPhone-signaler.
• Det kan hende at Siri Eyes Free ikke fungerer riktig
eller avsluttes, avhengig av bruksforholdene for
iPhone-enheten.
• Hvis du spiller av et spor med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilkoblingen, avsluttes Siri Eyes
Free-funksjonen automatisk og enheten bytter til
BLUETOOTH-lydkilden når sporet starter avspilling
via BLUETOOTH.
• Når Siri Eyes Free er aktivert under lydavspilling,
kan det hende enheten bytter til BLUETOOTHlydkilden selv om du ikke velger et spor som skal
spilles av.
• Når du kobler iPhonen til USB-porten, vil Siri Eyes
Free kanskje ikke fungere riktig, eller kan avsluttes.
• Ikke aktiver Siri med iPhone-enheten når du kobler
telefonen til denne enheten via USB. Siri Eyes Free
virker kanskje ikke riktig, eller vil kanskje avsluttes.
• Det kommer ingen lyd når Siri Eyes Free er aktivert.
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen
som vises når kilden er deaktivert og
klokken vises.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO-OFF], og trykk deretter
på den.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
Grunnleggende
innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett
(SOUND), skjermoppsett (DISPLAY),
BLUETOOTH-oppsett (BLUETOOTH) og
SongPal-oppsett (SONGPAL).
1
2
Trykk på MENU.
Drei kontrollknappen for å velge
innstillingskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis,
varierer avhengig av kilde og innstillinger.
3
Drei kontrollknappen for å velge
ønsket alternativ og trykk deretter
på den.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
18NO
(tilbake).
Generelt oppsett (GENERAL)
AREA
Angir området/regionen for bruk av
denne enheten: [EUROPE], [RUSSIA].
Hvis den aktuelle innstillingen for
område/region endres, blir denne
enheten tilbakestillt, og deretter vises
klokken.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (klokkeinnstilling) (side 7)
CAUT ALM (alarm)
Aktiverer alarmen: [ON], [OFF] (side 6).
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
BEEP
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slås av automatisk etter et ønsket
tidsrom når enheten slås av.
[ON] (30 minutter), [OFF].
STEERING
Registrerer/tilbakestiller innstillingen
av fjernkontrollen på rattet.
(Tilgjengelig når enheten er tilkoblet
med tilkoblingskabelen (medfølger ikke).)
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
STR CONTROL (rattkontroll)
Velger inndatamodus for den tilkoblede
fjernkontrollen. Vær nøye med å matche
inndatamodusen med den tilkoblede
fjernkontrollen før bruk for å forhindre
funksjonsfeil.
CUSTOM
Inndatamodus for fjernkontrollen
på rattet
PRESET
Inndatamodusen for den kablede
fjernkontrollen som deaktiverer
fjernkontrollen på rattet (velges
automatisk når [RESET CUSTOM]
utføres).
EDIT CUSTOM
Registrerer funksjonene (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK,
OFF HOOK) på fjernkontrollen på rattet:
 Drei kontrollknappen for å velge
funksjonen du vil tilordne til
fjernkontrollen på rattet, og trykk
deretter på den.
 Mens [REGISTER] blinker holder du
inne knappen på fjernkontrollen på
rattet som du vil tilordne funksjonen
til. [REGISTERED] vises når
registreringen er fullført.
 Hvis du vil registrere flere funksjoner,
gjentar du trinn  og .
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er
stilt inn på [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Tilbakestiller innstillingen for
fjernkontrollen på rattet: [YES], [NO].
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er
stilt inn på [CUSTOM].)
Merknader
• Mens du gjør innstillinger kan du bare bruke
knappene på denne enheten. For din egen
sikkerhet bør du parkere bilen før du gjør
innstillingen.
• Hvis det oppstår feil under registreringen,
beholdes all informasjon som er registrert
tidligere. Start registreringen på nytt fra den
funksjonen der feilen oppstod.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
kjøretøy. Hvis du vil ha mer informasjon om
bilkompatibilitet, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden.
USB-MODE
Endrer USB-modusen: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Bare tilgjengelig når USB-kilde er valgt.)
CT (klokke)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternative frekvenser /
trafikkmelding)
Velger innstillingen for alternative
frekvenser (AF) og trafikkmeldinger (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
REGIONAL
Begrenser mottaket til en bestemt region:
[ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig med FM-mottak.)
19NO
BTM (best tuning memory) (side 10)
(Bare tilgjengelig når tuneren er valgt.)
FIRMWARE
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
Ser etter eller oppdaterer
fastvareversjonen. Hvis du vil ha mer
informasjon, går du til
kundestøtteområdet som er oppført på
baksiden av denne bruksanvisningen.
FW VERSION (fastvareversjon)
Viser gjeldende fastvareversjon.
FW UPDATE (fastvareoppdatering)
Starter prosessen med å oppdatere
fastvaren: [YES], [NO].
Det tar et par minutter å oppdatere
fastvaren. Under oppdateringen må du
ikke slå av tenningen til OFF-posisjon og
heller ikke fjerne USB-enheten.
Lydoppsett (SOUND)
Denne oppsettsmenyen er ikke tilgjengelig
når kilden er deaktivert og klokken vises.
EQ10 PRESET
Velger mellom ti equalizer-kurver og
deaktivert:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan
lagres for hver kilde.
* [KARAOKE] reduserer vokallyd, men kan ikke
fjerne det helt under avspilling. Bruk av
mikrofon støttes ikke heller.
EQ10 CUSTOM
Stiller inn [CUSTOM] på EQ10.
Velger equalizer-kurven: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9]
8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB,
fra -6 dB til +6 dB.
20NO
BALANCE
Justerer lydbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative nivået:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (basshøyttaler)
SW LEVEL (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] vises ved den laveste innstillingen.)
SW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen:
[NORM], [REV].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens
avkuttingsfrekvens: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)
Velger front-/bakhøyttalerens
avkuttingsfrekvens: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-volumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet
for å justere volumnivået mellom kildene.
(Bare tilgjengelig når AUX er valgt.)
BTA VOL (volumnivå på BLUETOOTH-lyd)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
BLUETOOTH-enhet:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet
for å justere volumnivået mellom kildene.
(Bare tilgjengelig når BT-lyd eller
-program er valgt.)
Skjermoppsett (DISPLAY)
DIMMER
Endrer skjermens lysstyrke:
For MEX-N5200BT: [OFF], [ON],
[AT] (auto), [CLK].
([AT] er bare tilgjengelig når
kontrolledningen for belysning er koblet
til og slår på hovedlyset).
For MEX-N4200BT: [OFF], [ON], [CLK].
Hvis du vil stille denne funksjonen til
bare å være aktiv i løpet av en bestemt
periode, velger du [CLK], og angir deretter
start- og sluttidspunkt.
– Slik stiller du inn lysstyrke når
dimmefunksjonen er aktivert:
Still [DIMMER] til [ON], og juster deretter
[BRIGHTNESS].
– Slik stiller du inn lysstyrke når
dimmefunksjonen er deaktivert:
Still [DIMMER] til [OFF], og juster
deretter [BRIGHTNESS].
Innstillingen for lysstyrke lagres og brukes
når dimmerfunksjonen aktiveres eller
deaktiveres.
BRIGHTNESS
Juster skjermens lysstyrke.
Lysstyrkenivået kan justeres: [1]–[10].
BUTTON-C (knappfarge) (bare
MEX-N5200BT)
Angir en forhåndsinnstilt farge eller
egendefinert farge på knappene.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger
og én egendefinert farge.
CUSTOM-C (egendefinert farge)
Lagrer en egendefinert farge på
knappene.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0]–[32] ([0] kan
ikke angis for alle fargeskalaer).
DSPL-C (skjermfarge) (bare MEX-N5200BT)
Angir en forhåndsinnstilt eller
egendefinert farge for skjermen.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger
og én egendefinert farge.
CUSTOM-C (egendefinert farge)
Lagrer en egendefinert farge på
skjermen.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0]–[32] ([0] kan
ikke angis for alle fargeskalaer).
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer funksjonen for å synkronisere
belysningen med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatisk rulling)
Ruller automatisk i lange elementer:
[ON], [OFF].
(Ikke tilgjengelig når AUX eller tuneren
er valgt.)
BLUETOOTH-konfigurasjon
(BLUETOOTH)
PAIRING (side 8)
Kobler til opptil to BLUETOOTH-enheter:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] vil bli endret til
navnet på den parede enheten når
parkoblingen er fullført.
AUDIODEV (lydenhet)
Velger lydenheten.
[*] vises på enheten som er paret med
[DEVICE 1] eller gjeldende A2DPkompatibel lydenheten.
RINGTONE
Velger om ringelyden skal komme
fra enheten eller den tilkoblede
mobiltelefonen: [1] (denne enheten),
[2] (mobiltelefon).
21NO
AUTO ANS (svar automatisk)
Angir at denne enheten skal besvare
innkommende anrop automatisk:
[OFF], [1] (omtrent tre sekunder),
[2] (omtrent ti sekunder).
AUTOPAIR (automatisk gruppering)
Starter BLUETOOTH-gruppering
automatisk når en iOS-enhet versjon 5.0
eller nyere er tilkoblet via USB:
[ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTHfunksjonen.
BT INIT (initialisere BLUETOOTH)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (grupperingsinformasjon,
forhåndsinnstillinger, enhetsinformasjon
osv.): [YES], [NO].
Initialiser alle innstilinger når du skal
kassere enheten.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
SongPal-oppsett (SONGPAL)
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren
Gå til kundestøtteområdet på baksiden
og oppdater fastvaren i henhold til
instruksjonene.
Merknader
• Du må bruke en USB-enhet (medfølger ikke)
til å oppdatere fastvaren. Lagre
oppdateringsprogrammet på USB-enheten,
koble enheten til USB-porten, og utfør deretter
oppdateringen.
• Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren.
Under oppdateringen må du ikke slå av tenningen
til OFF-posisjon og heller ikke fjerne USB-enheten.
Forsiktighetsregler
• La enheten avkjøles først hvis bilen har
stått parkert i direkte sollys.
• Etterlat ikke frontpanelet eller lydenheter
i bilen da det kan forårsake funksjonsfeil
på grunn av høye temperaturer i direkte
sollys.
• Antennen strekkes ut automatisk.
Kondens
AUTO LAUNCH
Aktivere automatisk start av "SongPal":
[ON], [OFF].
Når [ON] velges, kobler "SongPal"
automatisk til når BLUETOOTH-tilkobling
er fullført.
CONNECT (side 16)
Aktiver og deaktiver SongPal-funksjonen
(tilkobling).
Hvis det oppstår kondens i enheten, må du
ta ut platen og la enheten tørke i omtrent en
time. Ellers fungerer ikke enheten riktig.
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Ikke søl væske på enheten eller platene.
Merknader om plater
• Ikke utsett plater for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftventiler.
La dem heller ikke ligge i en bil som står
parkert i sollys.
• Rengjør platene fra
midten og utover med
en klut før de brukes.
Ikke bruk løsemidler
som for eksempel
rensebensin, tynner
eller vanlige
rengjøringsmidler.
22NO
• Denne enheten er laget for å spille av
plater som samsvarer med CD-standarden.
Tolagsplater og enkelte musikkplater som
er kodet med teknologier for
opphavsrettsbeskyttelse, samsvarer ikke
med Compact Disc-standarden (CD) og kan
derfor ikke avspilles med denne enheten.
• Plater som IKKE kan spilles av på denne
enheten
– Plater med etiketter, klistremerker eller
påklistret tape eller papir. Dette kan føre
til funksjonsfeil eller ødelegge platen.
– Plater som ikke har standardform
(f.eks. firkantede eller hjerte- eller
stjerneformede). Dette kan skade
enheten.
– Plater på 8 cm (3 1/4 tommer).
Merknader om CD-R/CD-RW-plater
• Dersom flerøkts-platen starter med en
CD-DA-økt, gjenkjennes den som en
CD-DA-plate, og andre økter spilles ikke av.
• Plater som IKKE kan spilles av på denne
enheten
– CD-R/CD-RW-plater md dårlig
opptakskvalitet.
– CD-R/CD-RW-plater som er innspilt med
en inkompatibel opptaksenhet.
– CD-R/CD-RW-plater som ikke er avsluttet
riktig.
– CD-R/CD-RW-plater som er innspilt i et
annet format enn musikk-CD-format eller
MP3-format i henhold til ISO9660 Nivå 1 /
Nivå 2, Joliet/Romeo eller flerøktsplater.
Avspilingsrekkefølge lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (spor)
Om iPod
• Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den
nyeste programvaren før bruk.
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible
modeller
Bluetooth®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generasjon)


iPod touch
(5. generasjon)


iPod nano
(7. generasjon)

• "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr
at et elektronisk tilbehør har blitt laget
spesielt for enten iPod eller iPhone, og at
det er sertifisert av utvikleren til å oppfylle
Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke
ansvarlig for betjening av denne enheten
eller samsvaret med sikkerhetsstandarder
og regulerende standarder. Merk at bruken
av dette tilbehøret med iPod eller iPhone
kan påvirke trådløsytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med enheten som ikke er beskrevet i denne
håndboken, kontakter du den nærmeste
Sony-forhandleren.
23NO
Vedlikehold
Spesifikasjoner
Rengjøre kontaktene
Tuneren
Det er ikke sikkert at enheten fungerer riktig
hvis kontaktene mellom enheten og
frontpanelet ikke er rene. Du kan forhindre
dette ved å ta av frontpanelet (side 6) og
rengjøre kontaktene med en bomullspinne.
Ikke bruk mye kraft. Da kan du skade
kontaktene.
Merknader
• Av sikkerhetsmessige årsaker bør du slå av
tenningen og ta ut nøkkelen før du renser
kontaktene.
• Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller
en metallgjenstand.
FM
Innstillingsområde:
Når [AREA] er satt til [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Når [AREA] er satt til [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(med trinn på 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (med trinn
på 30 kHz)
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
Når [AREA] er satt til [EUROPE]:
FM CCIR: -1956,5 kHz til -487,3 kHz
og +500,0 kHz til +2095,4 kHz
Når [AREA] er satt til [RUSSIA]:
FM CCIR: -1956,5 kHz til -487,3 kHz
og +500,0 kHz til +2095,4 kHz
FM OIRT: -1.815,6 kHz til -943,7 kHz
og +996,6 kHz til +1.776,6 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Innstillingsområde:
MW: 531 kHz til 1602 kHz
LW: 153 kHz til 279 kHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
24NO
CD-spiller
Signal-til-støy-forhold: 120 dB
Frekvensrespons: 10 Hz – 20 000 Hz
Hastighetsforandringer og flutter: Ikke
målbart
Maksimalt antall: (bare CD-R/CD-RW)
– mapper (albumer): 150 (inkludert
rotmappe)
– filer (spor) og mapper: 300 (kan være
færre enn 300 hvis mappe-/filnavn
inneholder mange tegn)
– tegn som vises i mappe-/filnavn:
32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Tilsvarende kodek: MP3 (.mp3) og
WMA (.wma)
USB-spiller
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maks. strømstyrke: 1 A
Maksimalt antall gjenkjennelige spor:
– mapper (albumer): 256
– filer (spor) per mappe: 256
Kompatibel Android Open Accessoryprotokoll (AOA): 2.0
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbps (støtter
variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbps (støtter
variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Synslinje på omtrent 10 m*1
Frekvensbånd:
2.4 GHz-bånd
(2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Tilsvarende kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Den faktiske rekkevidden varierer avhengig
av faktorer som hindringer mellom enhetene,
magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Forsterker
Utgang: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 Ω
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 Ω)
Generelt
Effekt:
Lydutganger:
MEX-N5200BT: FRONT, REAR, SUB
MEX-N4200BT: REAR, SUB
Utgang for antenne/forsterker (REM OUT)
Innganger:
Inngang for fjernkontroll
Antenneinngang
MIC-inngang (terminal)
AUX-inngang (stereominikontakt):
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri (minus
(jord))
Nominell strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 1,2 kg
Pakkens innhold:
Hovedenhet (1)
Mikrofon (1) (bare MEX-N5200BT)
Komponenter for installasjon og
tilkoblinger (1 sett)
Tilbehør/tilleggsutstyr:
Mikrofon: XA-MC10 (bare MEX-N4200BT)
25NO
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger
alt tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren
om detaljert informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres
uten varsel.
Opphavsrett
Bluetooth®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker hos Sony Corporation er på lisens.
Andre varemerker og -navn tilhører de
respektive eierne.
N-Mark er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum, Inc.
i USA og i andre land.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette
produktet, er forbudt uten lisens fra
Microsoft eller et autorisert Microsoftdatterselskap.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch og Siri er varemerker som tilhører
Apple Inc., registrert i USA og andre land.
App Store er et servicemerke for Apple Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og
-patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er
varemerker som tilhører Google Inc.
26NO
libFLAC
Opphavsrett (c) 2000-2009 Josh Coalson
Opphavsrett (c) 2011-2013 Xiph.org
Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og
binær form, med eller uten endring, er tillatt
så sant følgende betingelser er oppfylt:
– Videredistribusjon av kildekode
må beholde opphavsrettsmerknaden
ovenfor, listen over betingelser og
ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
– Videredistribusjon i binær form må
reprodusere opphavsrettsmerknaden
ovenfor, listen over betingelser og
ansvarsfraskrivelsen nedenfor
i dokumentasjonen og/eller annet
materiale som følger med distribusjonen.
– Verken navnet på Xiph.org Foundation
eller navnene på bidragsyterne kan brukes
til å reklamere for eller fremheve produkter
som er utledet av denne programvaren,
uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE
"SOM DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET
OG ANVENDELIGHET FOR ET SÆRSKILT
FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION ELLER
BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE,
EKSEMPELMESSIGE ELLER
KONSEKVENSMESSIGE SKADER (INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNKJØP AV
ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP
AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT
HVORDAN DE OPPSTÅR OG UANSETT
TEORIER OM ANSVARLIGHET ETTER
KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
SUBJEKTIVT ANSVAR (INKLUDERT
UAKTSOMHET OG ANNET), SOM OPPSTÅR PÅ
NOEN SOM HELST MÅTE GJENNOM BRUK AV
DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DE HAR
FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN FOR
SLIKE SKADER.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med
å løse eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen
før du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du bruker sikringen og fjerner enheten fra
dashbordet, kan du se "Tilkobling/
installasjon" (side 33).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden.
Generelt
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER]
er ikke angitt for et system med to
høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet
enhet er veldig lavt.
– Øk volumet på enheten og den
tilkoblede enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet,
og du bruker ikke den innebygde
forsterkeren.
Minnet er slettet.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet
er frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett
er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når
tenningens posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens
ekstra strømkontakt for tilbehør.
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIM-ON]
(side 21).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du
holder OFF inne.
– Trykk på OFF på enheten til visningen
på skjermen forsvinner.
 Kontaktene er skitne (side 24).
Skjermen/lyset blinker.
 Strømtilførselen er ikke tilstrekkelig.
– Kontroller at bilbatteriet leverer nok
strøm til enheten. (Strømkravet er 12V
likestrøm.)
Betjeningsknappene fungerer ikke.
Platen mates ikke ut.
 Trykk på DSPL og
(tilbake)/MODE i mer
enn 2 sekunder for å tilbakestille enheten.
Innholdet i minnet slettes.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du
ikke tilbakestille enheten mens du kjører.
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
– Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
– Hvis bilantennen ikke strekkes ut
automatisk, bør du kontrollere
tilkoblingen av kontrolledningen til
antennen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille
stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
65 MHz til 74 MHz i FM3 kan ikke
stilles inn.
 [AREA] er satt til [EUROPE].
– Still [AREA] til [RUSSIA] (side 19).
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis
enheten ikke er brukt i løpet av fem
minutter når [DEMO-ON] er stilt inn.
– Still inn [DEMO-OFF] (side 19).
27NO
RDS
RDS-tjenester kan ikke mottas (når [AREA]
er satt til [RUSSIA]).
 FM3 er valgt.
– Velg FM1 eller FM2.
 RDS-tjenester er ikke tilgjengelige
i gjeldende område.
Søket (SEEK) starter etter noen sekunders
lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller
signalet er for dårlig.
– Deaktiver TA (side 11).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 11).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger
til tross for at den er en TP-stasjon.
– Still inn på en annen stasjon.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en
RDS-stasjon.
 RDS-data tas ikke imot.
 Stasjonen spesifiserer ikke programtypen.
Programtjenestenavnet blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for
den aktuelle stasjonen.
– Trykk på SEEK +/– mens
programtjenestenavnet blinker. [PI SEEK]
vises og enheten begynner å søke etter
en annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon).
CD-avspilling
Platen blir ikke avspilt.
 Platen er ødelagt eller skitten.
 CD-R/CD-RW-plater er ikke ment for
lydavspilling (side 23).
MP3/WMA-filer kan ikke spilles av.
 Platen er ikke kompatibel med MP3-/
WMA-formatet eller versjonen. Hvis du vil
ha mer informasjon om hvilke plater og
formater som kan spilles av, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden.
28NO
MP3/WMA-filer tar lengre tid å spille av
enn andre formater.
 Det tar lengre tid å starte avspilling med
følgende plater:
– En plate som er innspilt med komplisert
trestruktur.
– En plate som er innspilt som
flerøktsplate.
– plater det kan lagres data på
Lyden "hopper".
 Platen er ødelagt eller skitten.
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en
USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USBenheter via en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en
USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en
kompleks trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved
bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management)
spilles ikke av i enkelte tilfeller.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 Det er ikke støtte for USB-enheter som
er formatert med andre filsystemer enn
FAT16 eller FAT32.*
* Denne enheten har støtte for FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke disse
FAT-systemene. Hvis du vil ha mer informasjon,
ser du bruksanvisningen for hver USB-enhet eller
kontakter produsenten.
Operasjoner for å hoppe over et album,
hoppe over elementer (hoppemodus) og
søk i et spor etter navn (Quick-BrowZer)
kan ikke utføres.
 Disse operasjonene kan ikke utføres når
en USB-enhet i Android-modus eller iPod
er tilkoblet.
– Sett [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 19).
– Fjern iPod-enheten.
 Enhetens USB-modus er ikke satt til riktig
modus.
– Kontroller at USB-modusen på enheten
er satt til MSC/MTP-modus.
Lyden kan ikke sendes ut under avspilling
i Android-modus.
 Når enheten er i Android-modus, avgis
det bare lyd fra Android-smarttelefon.
– Sjekk statusen for lydavspillingsprogrammet på Android-smarttelefonen.
– Det er mulig at avspilling ikke vil fungere
riktig, avhengig av Androidsmarttelefon.
NFC-funksjonen
Tilkobling med One touch (NFC) er ikke
mulig.
 Hvis smarttelefonen ikke svarer på
berøring:
– Kontroller at NFC-funksjonen på
smarttelefonen er slått på.
– Flytt N-Mark på smarttelefonen
nærmere N-Mark på denne enheten.
– Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel
på den.
 Følsomheten for NFC-mottak er avhengig
av enheten.
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt
hvis ettrykkstilkoblingen med
smarttelefonen mislykkes flere ganger.
BLUETOOTH-funksjon
Den tilkoblede enheten kan ikke registrere
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus
under gruppering før grupperingen
utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en
annen enhet mens den er koblet til to
BLUETOOTH-enheter.
– Opphev en av tilkoblingene, og søk etter
denne enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet
på (side 8) når enhetsgrupperingen er
fullført.
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden
(denne enheten eller BLUETOOTHenheten), ikke begge.
– Koble til denne enheten fra en
BLUETOOTH-enhet eller omvendt.
Navnet på den tilkoblede enheten
vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre
enheten er det ikke alltid mulig å hente
navnet.
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å dreie
kontrollknappen når du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten
sendes kanskje ikke ringelyden slik
den skal.
– Still inn [RINGTONE] på [1] (side 21).
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
– Koble fronthøyttalerne til enheten.
Ringelyden kommer bare fra
fronthøyttalerne.
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
– Koble fronthøyttalerne til enheten.
Stemmen til den andre parten kommer
bare fra fronthøyttalerne.
Den andre parten sier at volumet er for
lavt eller høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved
hjelp av mikrofonforsterkning (side 15).
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Still inn EC/NC-modus på [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (side 15).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen
i telefonsamtalen er for høy, kan du prøve
å dempe denne lyden.
Eksempel: Lukk vinduet slik at trafikkstøy
dempes. Slå av klimaanlegget.
Telefonen er ikke tilkoblet.
 Når BLUETOOTH-lyd spilles av, kobles ikke
telefonen til selv om du trykker på CALL.
– Koble fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av
mobiltelefonens mottakerforhold.
– Flytt bilen til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
29NO
Volumet på den tilkoblede lydenheten
er for lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av
lydenheten.
– Juster volumet på den tilkoblede
lydenheten eller denne enheten
(side 20).
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne
enheten og BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares
i en veske som forstyrrer signalet, må du
ta ut lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller
andre enheter som sender ut radiobølger,
i nærheten.
– Slå av de andre enhetene.
– Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne
enheten og mobiltelefonen. Dette er ikke
en feil.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten
kan ikke betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTHlydenheten støtter AVRCP.
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten
støtter funksjonene det gjelder.
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til
å svare på anrop automatisk.
Gruppering mislyktes på grunn av
tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan
det hende at tidsgrensen for gruppering
er for kort.
– Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
30NO
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å holde inne OFF
i minst to sekunder, og slå deretter på
enheten på nytt.
Det kommer ingen lyd fra bilhøyttalerne
under håndfrianrop.
 Hvis det ikke kommer lyd fra
mobiltelefonen, må du stille inn
mobiltelefonen slik at lyden kommer
fra bilhøyttalerne.
Siri Eyes Free aktiveres ikke.
 Utfør håndfriregistrering for en iPhone
som har støtte for Siri Eyes Free.
 Slå på Siri-funksjonen på iPhone-enheten
din.
 Avbryt BLUETOOTH-tilkoblingen mellom
iPhone-enheten og denne enheten,
og koble til på nytt.
SongPal-betjening
Appnavnet samsvarer ikke med den
faktiske appen i SongPal.
 Start appen på nytt fra SongPal.
Mens Songpal-appen kjører via
BLUETOOTH, endres skjermen automatisk
til [BT AUDIO].
 SongPal-appen eller BLUETOOTHfunksjonen ble avbrutt.
 Start appen på nytt.
SongPal-appen kobles automatisk fra når
skjermen endres til [IPD].
 SongPal-appen på iPhone/iPod støtter
ikke iPod-avspilling.
– Endre enhetens kilde til andre enn [IPD],
og aktiver deretter "SongPal"tilkoblingen (side 16).
Meldinger
Følgende meldinger kan vises eller blinke
under bruk.
CD ERROR: Platen kan ikke spilles av. Platen
mates ut automatisk.
 Rengjør platen og sett den inn på riktig
måte, eller kontroller at platen ikke er tom
eller skadet.
CD NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan
spilles av. Platen mates ut automatisk.
 Sett inn en plate med filer som kan spilles
av (side 25).
CD PUSH EJT: Platen kunne ikke mates ut
riktig.
 Trykk på  (utmating).
HUB NO SUPRT: USB-hubber støttes ikke.
INVALID
 Den valgte operasjonen kan være ugyldig.
 [USB MODE] kan ikke endres i løpet av
iPod-avspilling.
IPD STOP: iPod-avspillingen er avsluttet.
 Start avspillingen fra iPod/iPhone.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på SEEK +/– mens
programtjenestenavnet blinker. Enheten
begynner å søke etter en annen frekvens
med samme PI-data
(programidentifikasjon) ([PI SEEK].
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten fortsetter å søke etter
tilgjengelige TP-stasjoner.
NOT SUPPORT – ANDROID MODE
 En USB-enhet som ikke støtter AOA
(Android Open Accessory) 2.0, er koblet til
enheten når [USB MODE] er satt til
[ANDROID].
– Sett [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 19).
OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC
for å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er
tilkoblet en enhet som ikke støttes.
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen
starter automatisk. Dette kan ta litt tid
avhengig av filstrukturen.
USB ERROR: USB-enheten kan ikke brukes
til å spille av.
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO DEV: USB-enheten er ikke tilkoblet
eller gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USBkabelen er ordentlig tilkoblet.
USB NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan
spilles av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan
spilles av (side 25).
USB NO SUPRT: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går
du til kundestøtteområdet som er angitt
på baksiden av denne bruksanvisningen.
eller
slutten av platen.
: Begynnelsen eller
(understrek): Tegnet kan ikke vises.
For BLUETOOTH-funksjon:
BTA NO DEV: BLUETOOTH-enheten er ikke
tilkoblet eller gjenkjennes ikke.
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten er
ordentlig tilkoblet, og at BLUETOOTHtilkoblingen er opprettet med
BLUETOOTH-enheten.
ERROR: Den valgte handlingen kunne ikke
utføres.
 Vent litt, og prøv på nytt.
UNKNOWN: Et navn eller telefonnummer
kan ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret skjules av
den som ringer.
31NO
For SongPal-betjening:
For fjernkontrollen på rattet:
APP --------: Det ble ikke opprettet en
tilkobling med programmet.
 Opprett SongPal-tilkoblingen på nytt
(side 16).
ERROR: Det oppstod en feil under
funksjonsregistreringen.
 Registrer på nytt fra den funksjonen der
feilen oppstod (side 19).
APP DISCNCT: Appen er koblet fra.
 Opprett SongPal-tilkoblingen (side 16).
TIMEOUT: Funksjonsregistreringen mislyktes
på grunn av tidsavbrudd.
 Prøv å fullføre registreringen mens
[REGISTER] blinker (omtrent seks
sekunder) (side 19).
APP DISPLAY: En skjerminnstillingsskjerm
i appen vises.
 Avslutt skjerminnstillingsskjermen i appen
for å kunne bruke knappene.
APP LIST: Innholdslisten til CD/USB/iPod
vises.
 Lukk listen i appen for å kunne bruke
knappene.
APP MENU: En innstillingsskjerm i appen
vises.
 Avslutt innstillingsskjermen i appen for
å kunne bruke knappene.
APP NO DEV: Enheten med programmet
installert er ikke koblet til eller gjenkjennes
ikke.
 Opprett BLUETOOTH-tilkobling og
SongPal-tilkobling på nytt (side 16).
APP SOUND: En lydinnstillingsskjerm
i appen vises.
 Avslutt lydinnstillingsskjermen i appen
for å kunne bruke knappene.
OPEN APP: SongPal-appen kjører ikke.
 Start appen.
32NO
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis
problemet vedvarer.
Hvis du sender inn enheten til reparasjon
på grunn av problemer med avspilling av
CD-pater, må du inkludere platen som ble
brukt da problemet oppstod.
Tilkobling/installasjon
Obs!
• Dra alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
• Sørg for at ledningene ikke er klemt under
en skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
• Slå av tenningen før du oppretter
tilkoblinger for å unngå kortslutning.
• Koble strømtilførselsledningen  til
enheten og høyttalerne før tilkobling til
kontakten for eksternt utstyr.
• Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
Komponentliste for
installasjon


×2




Forsiktighetsregler
• Velg installasjonssted nøye, slik at enheten
ikke hindrer normal bilkjøring.
• Ikke plasser systemet i områder som
utsettes for støv, skitt, mye vibrasjon eller
høy temperatur, for eksempel i direkte
sollys eller i nærheten av varmeapparatet.
• Bruk bare de medfølgende
monteringsfestene, slik at installasjonen
blir sikkert utført.
For MEX-N5200BT


Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på
sikringen til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre
enn 45°.
• Denne komponentlisten inkluderer ikke
alt innholdet i pakken.
• Braketten  og beskyttelsesrammen 
festes på enheten før transport. Før du
monterer enheten, må du bruke nøklene 
til å fjerne braketten  fra enheten.
Se "Fjerne beskyttelsesrammen og
braketten" (side 38) for å få mer
informasjon.
• Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk.
Du trenger dem hvis du vil fjerne enheten
fra bilen.
33NO
Tilkobling (for MEX-N5200BT)
basshøyttaler*1
*3
*3
*3
forsterker*1

*2
Du finner mer informasjon på
"Opprette tilkoblinger" (side 36).
Se Diagram over strømtilkobling (side 36)
for mer informasjon.
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4
 *5*6
fra bilantennen*7
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Høyttalerimpedans: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype. Hvis du vil
ha informasjon om hvordan du bruker den
kablede fjernkontrollen, kan du se "Bruke den
kablede fjernkontrollen" (side 37).
*5 Enten du bruker mikrofonen eller ikke må du dra
mikrofonkabelen slik at den ikke forstyrrer
kjøringen. Fest kabelen med en klemme eller
lignende hvis den installeres ved føttene dine.
*6 Hvis du vil ha informasjon om hvordan du
installerer mikrofonen, kan du se "Installere
mikrofonen (bare MEX-N5200BT)" (side 37).
*7 Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig av
biltype.
34NO
Tilkobling (for MEX-N4200BT)
basshøyttaler*1
*3
*3
forsterker*1

*2
Du finner mer informasjon på
"Opprette tilkoblinger" (side 36).
Du finner mer informasjon på "Diagram over
strømtilkobling" (side 36).
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4
Mikrofon
XA-MC10 *1*5
fra bilantennen*6
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Høyttalerimpedans: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype. Hvis du
vil ha informasjon om hvordan du bruker den
kablede fjernkontrollen, kan du se "Bruke den
kablede fjernkontrollen" (side 37).
*5 Enten du bruker mikrofonen eller ikke må du
dra mikrofonkabelen slik at den ikke forstyrrer
kjøringen. Fest kabelen med en klemme eller
lignende hvis den installeres ved føttene dine.
*6 Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig
av biltype.
35NO
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Opprette tilkoblinger
Hvis du har en antenne uten releboks,
kan antennen bli skadet hvis du kobler til
denne enheten med den medfølgende
strømtilførselsledningen .
Du kan bruke en basshøyttaler uten
forsterker når den er tilkoblet en
bakhøyttalerledning.
Fronthøyttaler
 Til bilens høyttalerkontakt
Basshøyttaler
Merknader
1
Bakhøyttaler
2 (høyre)
 Lilla
3 Fronthøyttaler
4 (høyre)
 Grå
5
 Hvit
Fronthøyttaler
6 (venstre)
7
Bakhøyttaler
8 (venstre)

Lilla-/
svartstripet
 Grå-/svartstripet

Hvit-/
svartstripet
 Grønn

Grønn-/
svartstripet
 Til bilens strømkontakt
• Bakhøyttalerledninger må klargjøres på forhånd.
• Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4 til
8 Ω og med tilstrekkelig
effekthåndteringskapasitet for å unngå skade.
Tilkobling til minne
Når den gule strømtilførselsledningen er
tilkoblet, har minnekretsen strømtilførsel
også når tenningen slås av.
Tilkobling til høyttalere
• Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
• Bruk høyttalere med en impedans
på 4 til 8 Ω og med tilstrekkelig
effekthåndteringskapasitet for å unngå
skade.
Diagram over strømtilkobling
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr,
og sørg for at ledningene er tilkoblet på
riktig måte, avhengig av bilen.
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/
hvitstripet
14*
vekslet strømtilførsel
for belysning
Oransje-/
hvitstripet
15 vekslet strømtilførsel
Rød
16 jord
Svart
* Bare MEX-N5200BT
36NO
Kontakt for eksternt utstyr
Vanlig tilkobling
Rød
Rød
Installere mikrofonen
(bare MEX-N5200BT)
Du må installere mikrofonen  for at
stemmen din skal høres når du ringer med
håndfri.
Gul
12
Gul
kontinuerlig
strømtilførsel

Gul
15 vekslet strømtilførsel
Rød
Når plasseringen av de røde og gule
lederne er omvendt
Rød
Rød
Klemme (medfølger ikke)
Gul
Gul

12 vekslet strømtilførsel
15
Gul
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød

Når bilen ikke har ACC-posisjon
Rød
Gul
Rød
Gul
Match tilkoblingene og veksle
strømtilførselsledningene riktig, og koble
deretter enheten til bilens strømtilførsel.
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med å koble til enheten som ikke er
beskrevet i denne håndboken, kontakter
du bilforhandleren.
Obs!
• Det er svært farlig hvis ledningen havner
rundt rattstammen eller girspaken. Sørg for
å forhindre at den eller andre deler hindrer
kjøringen.
• Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute
eller annen støtdempende utstyr, må du
kontakte bilforhandleren eller butikken
der du kjøpte denne enheten, før du
installerer den.
Merk
Rengjør dashbordet med en tørr klut før du fester
den dobbeltsidige tapen .
Bruke den kablede
fjernkontrollen
1
Aktiver den kablede fjernkontrollen
ved å angi [STR CONTROL]
i [SET STEERING] til [PRESET] (side 19).
37NO
182 mm
Installasjon
53 mm
Fjerne beskyttelsesrammen og
braketten
Før du installerer enheten, må du fjerne
beskyttelsesrammen  og braketten  fra
enheten.
1
Trykk inn begge endene på
beskyttelsesrammen , og dra
den ut.

2
Sperre
Monter enheten på braketten , og
fest deretter beskyttelsesrammen .




2
Sett inn begge nøklene  slik at de
klikker på plass, og dra braketten 
nedover og enheten oppover for å
skille dem.
Merknader
• Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, settes ikke
enheten på plass, og den kan løsne.
• Kontroller at de fire sperrene på
beskyttelsesrammen  sitter godt fast i sporene
på enheten.




Ta av og sette på frontpanelet
Vend kroken innover.
Montere enheten på dashbordet
Kontroller før installasjonen at sperrene på
begge sider av braketten  er bøyd 2 mm
innover.
1
Plasser braketten  i dashbordet,
og bøy ut hakene for å feste.
38NO
Du finner mer informasjon på "Ta av
frontpanelet" (side 6).
Tilbakestille enheten
Du finner mer informasjon på "Tilbakestille
enheten" (side 7).
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle
Sikring (10 A)
sikringen, må du passe på
å bruke en med samme
strømstyrke. Hvis sikringen
går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte
ut sikringen. Hvis sikringen
går på nytt etter at du har byttet den, kan de
ha oppstått en intern feil. Ta i så fall kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
39NO
Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES. Podrobnosti získate na
nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du
har spørsmål eller vil lese aktuell
kundestøtteinformasjon om dette produktet:
http://www.sony.eu/support
Registrer produktet ditt på nettet på:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising