Sony | MEX-N6002BD | Sony MEX-N6002BD DAB-radio og CD-mottaker med trådløs Bluetooth®-teknologi Bruksanvisning

4-687-334-21(1) (NO)
Bluetooth®
Lydanlegg
Hvis du vil avbryte demonstrasjonen (DEMO), kan du
se side 18.
Hvis du vil ha informasjon om tilkobling/installasjon, kan du
se side 30.
MEX-N6002BD
Bruksanvisning
NO
Installer av sikkerhetshensyn denne enheten
i bilens dashboard fordi baksiden kan bli varm
ved bruk.
For detaljer, se "Tilkobling/Installasjon" (side 30).
Produsert i Thailand
Egenskaper for laserdiode
 Utslippsvarighet: kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre enn 53,3 μW
(Denne effekten er målt ved en avstand på 200 mm
fra objektivets overflate på den optiske blokken
med 7 mm blenderåpning.)
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
under chassiset.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
kun skiftes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se avsnittet om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet.
Lever batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet
eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller
batteriet, kan gi mer informasjon om avhending
av dette.
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen mangler
ACC-posisjon
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke
kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til denne
URL-adressen:
http://www.compliance.sony.de/
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
bruker EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).
Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter
og batterier på en riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene
bidrar til å bevare naturressursene.
2NO
Husk å slå av AUTO OFF-funksjonen (side 18).
Enheten slås helt av automatisk en angitt tid
etter at enheten er slått av, for å spare batteri.
Hvis du ikke aktiverer AUTO OFF-funksjonen,
holder du inne OFF til skjermen slukkes hver
gang du slår av tenningen.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER
VÆRE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE
SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET
ELLER RELATERT UTSTYR, NEDETID OG KJØPERENS
TID PÅ GRUNN AV ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN
AV DETTE PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har produsenter
av kjøretøy rett til å innføre visse krav til installasjon
av radiosendere i kjøretøy.
Les bruksanvisningen for bilen eller kontakt
bilprodusenten eller bilforhandleren før du
installerer dette produktet i kjøretøyet ditt.
Nødsamtaler
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for bil
og den elektroniske enheten som er koblet
til håndfrienheten, drives via radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt funksjoner
som programmeres av brukeren. Tilkobling er ikke
garantert under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende av
elektroniske enheter for viktig kommunikasjon
(for eksempel medisinske nødssituasjoner).
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter kan påvirke
betjeningen av elektroniske medisinske enheter.
Slå av denne enheten og andre BLUETOOTHenheter på følgende steder fordi de kan forårsake
en ulykke.
 på steder med lettantennelig gass, for eksempel
sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
 i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen
for sikker tilkobling under kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig
avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
3NO
Tilkobling/installasjon
Innholdsfortegnelse
Indeks for deler og kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Ta av frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbakestille enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
9
9
Lytte til radio
Motta DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bruke FM/MW/LW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bruke RDS-systemet (Radio Data System) . . . . . . 11
Avspilling
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . .
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
13
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Motta et anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilgjengelige funksjoner under anrop. . . . . . . . . . 15
Nyttige funksjoner
SongPal med iPhone/Android-smarttelefon . . . . 16
Bruke Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-konfigurasjon (BLUETOOTH). . . . . . .
SongPal-oppsett (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
21
21
21
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meldinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NO
22
22
23
23
25
28
Obs! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
33
Indeks for deler og kontroller
Hovedenhet
Frontpanel fjernet (indre panel)
VOICE (side 15, 17)
Aktivere stemmeanrop, talegjenkjenning (bare
Android™-smarttelefoner) eller Siri-funksjonen
(bare iPhone).
APP (side 16)
Trykk og hold i mer enn to sekunder for å få
"SongPal" funksjon (tilkobling).
Tallet 3/

N-Mark
Berør kontrollknappen med Androidsmarttelefon for å opprette BLUETOOTHtilkobling.
(repeat) knappen har et berøringspunkt.
(Bla gjennom) (side 10, 13, 14)
Under DAB-mottaking:
Gå til søke-modus.
Under avspilling:
Gå til søke-modus.
(Ikke tilgjengelig når iPod® er tilkoblet.)
 Utløserknapp for frontpanel
 SEEK +/–
Under DAB-mottaking:
Velg en tjeneste. Trykk og hold for å søke etter
en gruppe.
Under FM/MW/LW-mottaking:
Still inn radiostasjoner automatisk. Hold inne for
å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)
 Kontrollhjul
Drei for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
Trykk SRC, roterer og trykk deretter for å endre
kilden (for i to sekunder).
 Mottager for fjernkontroll
 Plateåpning
 Display
  (ta ut disk)
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden
og vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå av
strømmen og skjermen.

(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjerm.
MODE (side 10, 11, 15)
 CALL
Gå inn i anropsmenyen. Motta/avslutte et anrop.
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å bytte
BLUETOOTH-signalet.
5NO
 MENU
Åpne innstillingsmenyen.
DSPL (visning)
Trykk og hold, og trykk igjen for å endre
element på skjermen.
 Tallknapper (1 til 6)
Motta lagrede DAB-tjenester eller radiostasjoner.
Trykk og hold for å lagre DAB-tjenester eller
radiostasjoner.
ALBUM /
Hopp over et album på lydenhet. Hold inne
for å hoppe over albumer uavbrutt.
(Ikke tilgjengelig når iPod® er tilkoblet.)
Komme i gang
Ta av frontpanelet
Du kan fjerne frontpanelet på denne enheten for
å forhindre tyveri.
1
Trykk og hold OFF  til enheten skrur
seg av, trykk utløserknappen på
frontpanelet , og dra panelet mot
deg for å fjerne den.
(gjenta)
(tilfeldig rekkefølge)
MIC (side 15)
PAUSE
 AF (alternative frekvenser)/
TA (trafikkmeldinger)
Still inn AF og TA.
PTY (programtype)
Hold inne for å velge PTY i DAB eller RDS.
 AUX-inngang
 USB-port
 RESET (indre panel) (side 7)
Alarm
Hvis du dreier tenningsbryteren til OFF-posisjon
uten å fjerne frontpanelet, høres alarmen i noen
sekunder. Alarmen høres bare hvis den innebygde
forsterkeren er i bruk.
Serienumre
Kontroller at serienumrene på undersiden av
enheten og baksiden av frontpanelet stemmer
overens. Ellers kan du ikke utføre BLUETOOTHgruppering, -tilkobling eller -frakobling med NFC.
Sette på frontpanelet
6NO
Tilbakestille enheten
Forberede en BLUETOOTH-enhet
Før du tar enheten i bruk for første gang, etter
å ha fjernet bilbatteriet, eller endret forbindelsene,
må du tilbakestille enheten.
Trykk RESET på det indre panelet med en penn, e.l.,
etter å ha fjernet frontpanelet.
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten,
for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller
lydenhet (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis
ikke noe annet er angitt. Les bruksanvisningen som
fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon
om tilkobling.
Før du kobler til enheten, må du dempe volumet
på enheten. Ellers kan det bli høy lyd.
Merk
Tilbakestilling av enheten vil slette klokke-oppsettet
og noe lagret innhold.
Stille inn klokken
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk deretter
på den.
2
Roter kontrollhjulet og velg
[SET CLOCK-ADJ], og trykk.
Tidsangivelsen blinker.
3
Drei kontrollknappen for å angi time
og minutt.
Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
4
Trykk på MENU etter at du har angitt
minuttet.
Tilkobling med en smarttelefon med
One touch (NFC)
Ved å holde kontrollknappen på enheten mot en
NFC*-kompatibel smarttelefon grupperes enheten
automatisk med smarttelefonen og det opprettes
tilkobling.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon med kort
rekkevidde mellom forskjellige enheter, for eksempel
mobiltelefoner og IC-koder. Takket være NFCfunksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på NFCkompatible enheter mot hverandre.
For en smarttelefon med Android OS 4.0 eller
tidligere må du laste ned appen "NFC Easy Connect"
fra Google Play™. Appen er kanskje ikke tilgjengelig
i alle land/områder.
1
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
Innstillingen er fullført, og klokken starter.
Slik viser du klokken
Hold inne DSPL.
Aktiver NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
2
Hold N-Mark på smarttelefonen mot
N­Mark på enheten.
Kontroller at
vises på skjermen til enheten.
Slik kobler du fra med One touch
Hold N-Mark på smarttelefonen mot N-Mark på
enheten på nytt.
Merknader
 Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved
tilkobling for å unngå riper.
 Ettrykkstilkoblingen kan ikke utføres hvis enheten
allerede er koblet til to NFC-kompatibel enheter.
I så fall må du koble fra en av de andre enhetene
og opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.
7NO
Gruppering og tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet
Den første gangen du oppretter tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger
for at denne enheten og den andre enheten
gjenkjenner hverandre. Enheten kan koble til to
BLUETOOTH-enheter (to mobiltelefoner, eller en
trådløs telefon og en audio-enhet).
8
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHtilkoblingen.
eller
lyser når tilkoblingen er utført.
Merk
Denne enheten kan ikke registreres av en annen enhet
mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil
aktivere registrering, går du til grupperingsmodusen
og søker etter denne enheten fra en annen enhet.
Slik starter du avspilling
Se "Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet" (side 13) for
å få mer informasjon.
Slik kobler du fra den parede enheten
1
Plasser BLUETOOTH-enheten innen én
meter fra denne enheten.
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for
å velge [BLUETOOTH], og trykk deretter
på den.
3
Roter kontrollhjulet til [SET PAIRING],
og trykk.
4
Roter kontrollhjulet til [SET DEVICE 1]*
eller [SET DEVICE 2]*, og trykk.
blinker mens enheten er i standbymodus
under gruppering.
* [SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] vil bli endret til
navnet på den parede enheten når parkoblingen
er fullført.
5
Utfør gruppering på BLUETOOTH-enheten
slik at den registrerer denne enheten.
6
Velg [MEX-N6002BD], som vises på
displayet på BLUETOOTH-enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du fra
trinn 2.
Utfør trinnene 2 til 4 for å koble fra etter at denne
enheten og BLUETOOTH-enhet er blitt paret.
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den
kobles til denne enheten. Noen grupperte enheter
kobles til automatisk.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for
å velge [BLUETOOTH], og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BT SIGNL], og trykk deretter på den.
Kontroller at
lyser.
3
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
4
Koble BLUETOOTH-enheten til denne
enheten.
eller
lyser.
Ikoner på skjermen:
7
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du [0000].
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord",
avhengig av enheten.
Angi tilgangskoden
[0000]
Når grupperingen er utført, lyser
8NO
.
Lyser når funksjonen for å ringe med
håndfri er tilgjengelig ved å aktivere HFP
(Handsfree Profile).
Lyser når lydenheten er aktiv ved
å aktivere A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Slik kobler du til den sist tilkoblede enheten
fra denne enheten
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten.
For å tilkoble lydenheten, trykk SRC for å velge
[BT AUDIO], og trykk PAUSE.
Hvis du vil koble til med mobiltelefonen, trykker
du CALL.
Koble til en USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til enheten.
Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger ikke) til
å koble til en iPod/iPhone.
Merk
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra denne
enheten. Opprett tilkobling med denne enheten fra
mobiltelefonen i stedet.
Tips
Når BLUETOOTH-signalet er på: Når tenningen er
slått på, kobles denne enheten automatisk til den
sist tilkoblede mobiltelefonen.
Slik installerer du mikrofonen
Se "Installere mikrofonen" (side 33) for å få mer
informasjon.
Tilkobling med en iPhone/iPod
(automatisk gruppering via BLUETOOTH)
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere kobles til
USB-porten, grupperes enheten automatisk med
iPhone-/iPod-enheten, og det opprettes tilkobling.
For å aktivere automatisk gruppering via
BLUETOOTH må du kontrollere at [SET AUTOPAIR]
i [BLUETOOTH] i BT-innstillingene er angitt til [ON]
(side 21).
1
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
iPhone-/iPod-enheten.
2
Koble en iPhone/iPod til USB-porten.
Koble til en annen bærbar
lydenhet
1
2
3
Slå av den bærbare lydenheten.
Demp volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten til AUXinngangen (stereominikontakt) på
enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Bruk en rett kontakt.
4
Trykk på SRC for å velge [AUX].
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Kontroller at
vises på skjermen til enheten.
Merknader
 Automatisk BLUETOOTH-gruppering er ikke mulig hvis
enheten allerede er koblet til to BLUETOOTH-enheter.
I dette tilfellet, koble fra enheten, og koble til iPhone/
iPad igjen.
 Hvis automatisk BLUETOOTH-gruppering ikke er
opprettet, kan du se "Forberede en BLUETOOTHenhet" for detaljer (side 7).
Start avspilling på den bærbare lydenheten med
et moderat volum, og angi vanlig lyttevolum på
enheten.
Trykk MENU, og velg deretter [SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 20).
9NO
Lytte til radio
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SRC for
å velge [TUNER].
Når du velger DAB-frekvens for første gang etter at
du har byttet bilbatteri eller endret på tilkoblinger,
starter et førstegangsstasjonssøk automatisk. Vent
til stasjonssøket er fullført. (Hvis stasjonssøket blir
avbrutt, starter førstegangsstasjonssøket på nytt
neste gang du velger DAB-frekvensen.) Hvis ingen
DAB-stasjon er lagret i den første skanningen,
utfør en automatisk scan (side 11).
Tips
Still [SET ANT-PWR] til [ON] (standard) eller [OFF]
avhengig av typen DAB-antenne (side 19).
Motta DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et
overføringssystem for bakkenett. DAB-stasjoner
samler radioprogrammer ("tjenester") i en gruppe,
og hver av tjenestene inneholder én eller flere
komponenter. Den samme tjenesten kan noen
ganger mottas på forskjellige frekvenser.
Søke etter en tjeneste manuelt
1
Trykk på MODE for å velge [DB1], [DB2]
eller [DB3].
2
Trykk på SEEK +/– for å søke etter en
tjeneste i en gruppe. Hold inne SEEK +/–
for å søke etter andre grupper.
Søket stopper når enheten finner en tjeneste
eller gruppe. Søk helt til enheten finner den
ønskede tjenesten.
Lagre en tjeneste manuelt
1
Når enheten har funnet tjenesten
du ønsker å lagre, holder du inne
en talknapp (1 til 6) til [MEM] vises.
Finne lagrede tjenester
1
Etter å ha valgt den ønskede båndbredde,
trykk på en nummerknapp (1 til 6).
10NO
Lete etter tjeneste etter navn
(Quick-BrowZer™)
Du kan vise på skjermen en liste over tjenester
lettvint søking.
1
Trykk på
(bla) under DAB-mottak.
Enheten går til Quick-BrowZer-modus, og listen
over tjenester vises.
2
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
tjeneste, og trykk deretter på den.
Mottaket starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
(bla).
Angi DAB-meldinger
Dersom du aktiverer DAB-meldinger kan de
forstyrre den nåværende valgte kilden.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET ANNOUNCE], og trykk deretter
på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET ANNC-ON] eller [SET ANNC-OFF],
og trykk deretter på den.
Merk
Under en DAB-melding er volumet stilt inn til å passe
den valgte TA i RDS (side 11).
For å lytte til det samme eller lignende
programmet selv under svak mottaking
Still inn [SET SOFTLINK] til [ON] (side 19).
[FM-LINK] lyser opp når det korresponderende
FM­programmet mottas.
"Hard Link" følger samme program, og "Soft Link"
følger et lignende program.
SOFT
LINK
DAB
Hard
Kobling
OFF

ON

FM
Myk
Kobling
Hard
Kobling


Myk
Kobling


Oppdatere tjenestelisten automatisk
(automatisk søk)
1
Trykk på MODE for å velge [DB1], [DB2]
eller [DB3].
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk deretter
på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET AUTOSCAN], og trykk deretter
på den.
Enheten oppdaterer listen over tjenester
i Quick-BrowZer-modus.
Bruke FM/MW/LW
Lagre automatisk (BTM)
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, MW eller LW).
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk deretter
på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BTM], og trykk deretter på den.
Enheten lagrer stasjoner på tallknappene
i rekkefølge etter frekvens.
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, MW eller LW).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne SEEK +/– for å finne den omtrentlige
frekvensen, og trykk deretter på SEEK +/– flere
ganger for å finjustere den ønskede frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på SEEK +/–.
Søket stopper når enheten stiller inn på en
stasjon.
Lagre manuelt
1
Mens den stasjonen du vil lagre, mottas,
holder du inne en tallknapp (1 til 6) til
[MEM] vises.
Motta lagrede stasjoner
1
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Angi alternative frekvenser (AF)
og trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonen med sterkest
signal. TA sender aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis de mottas.
1
Trykk på AF/TA for å velge [AF-ON],
[TA­ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].
Slik lagrer du RDS-stasjoner med AF- og
TA­innstillingen
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Angi AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt.
Hvis du forhåndsinnstiller manuelt, kan du også
forhåndsinnstille andre stasjoner enn RDS-stasjoner.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter nødmeldinger
den valgte kilden automatisk.
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende
trafikkmeldinger uavhengig av det vanlige
volumnivået.
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert,
byttes det ikke til en sending på en annen regional
stasjon med sterkere frekvens. Hvis du forlater det
regionale programmets mottaksområde, velger
du[SET REG-OFF] i [GENERAL] under FM-mottak
(side 18).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia
og enkelte andre steder.
11NO
Local Link-funksjon (bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp (1 til 6)
der en lokal stasjon er lagret. Trykk på en tallknapp
for den lokale stasjonen innen fem sekunder. Gjenta
fremgangsmåten til den lokale stasjonen mottas.
Avspilling
Avspilling av en plate
1
Sett inn platen (med etikettsiden opp).
Velge programtyper (PTY)
Bruk PTY for å vise eller søke etter en ønsket
programtype.
Under DAB-mottaking
1
2
Hold inne PTY.
Drei kontrollknappen til ønsket
programtype vises, og trykk deretter
på den.
Enheten viser alle tjenester for den valgte
programtypen.
3
Drei kontrollknappen til ønsket tjeneste
kommer, og trykk på den.
Mottaket starter.
Under FM-mottakelse
1
2
Hold inne PTY.
Drei kontrollknappen til ønsket
programtype vises, og trykk deretter
på den.
Enheten begynner å søke etter en stasjon som
kringkaster den valgte programtypen.
Programtyper
NONE (ingen programtype)*, NEWS (nyheter),
AFFAIRS (aktuelt), INFO (informasjon, SPORT
(sport), EDUCATE (utdanning), DRAMA (drama),
CULTURE (kultur), SCIENCE (vitenskap), VARIED
(blandet), POP M (popmusik), ROCK M (rock),
EASY M (lett Musikk), LIGHT M (lett klassisk),
CLASSICS (seriøs klassisk), OTHER M (annen
musikk), WEATHER (været), FINANCE (finans),
CHILDREN (barneprogram), SOCIAL A (sosiale
affærer), RELIGION (religion), PHONE IN
(telefon inn), TRAVEL (reise), LEISURE (fritid),
JAZZ (jazz), COUNTRY (countrymusikk), NATION M
(nasjonalmusikk), OLDIES (gammel musikk),
FOLK M (folkemusikk), DOCUMENT (dokumentar)
Avspillingen starter automatisk.
Avspilling fra en USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som en
generell betegnelse for iPod-funksjonene på en
iPod og iPhone, med mindre noe annet er angitt
i teksten eller illustrasjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for iPod-enheten din, kan du se "Om iPod" (side 23)
eller gå til støttesiden som er angitt på baksiden.
MSC (masselagringsklasse) og MTP
(mediaoverføringsprotokoll) type USB-enheter*
kompatibel med standard USB kan bli brukt. Noen
digitale mediespillere eller Android-smarttelefoner
kan kreve innstilling til MTP-modus.
* Eksempler: en USB Flash-enhet, digital mediespiller,
Android-smarttelefon
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten for
USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet som
er angitt på baksiden av denne bruksanvisningen.
 Avspilling av følgende filer støttes ikke:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanals lydfiler
MP3/WMA/AAC:
 filer med komprimering uten datatap
WAV:
 flerkanals lydfiler
1
* Kan vises avhengig av tjenesten under DAB-mottaking.
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, starter
du avspillingen ved å trykke på SRC for
å velge [USB]. ([IPD] vises på skjermen
når iPod­enheten er gjenkjent).
Stille inn klokken (CT)
Klokken stilles med CT-dataene fra RDSoverføringen.
1
Angi [SET CT-ON] i [GENERAL] (side 18).
12NO
Koble en USB-enhet til USB-porten
(side 9).
2
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
Hold inne OFF i ett sekund.
Søke etter og spille av spor
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen, og fjern deretter enheten.
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten og
ikke av denne enheten. Unngå å øke volumet
på enheten under et anrop da lyden plutselig
kan bli veldig høy når anropet avsluttes.
Avspilling fra en BLUETOOTHenhet
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet
som støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Gjenta avspilling og avspilling i tilfeldig
rekkefølge
1
Under avspilling trykker du på
(gjenta)
eller
(tilfeldig rekkefølge) flere ganger
for å velge ønsket avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
Tilgjengelige avspillingsmoduser varierer avhengig
av hvilken lydkilde som er valgt.
Søk etter et spor med navn
(Quick-BrowZer)
Ikke tilgjengelig når en iPod® er tilkoblet.
1
1
Under CD, USB or BT AUDIO*1 avspilling,
trykk
(browse)*2 for å vise liste over
søkekategorier.
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 7).
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake)
flere ganger for å vise ønsket søkekategori.
For å velge lydenhet, trykk på MENU (meny),
og velg [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(side 21).
*1 Bare tilgjengelig for lydenheter som støtter AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) 1.4 eller
høyere.
*2 Under USB-avspilling holder du
(bla) inne
i minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
2
3
Trykk på SRC for å velge [BT AUDIO].
4
Juster volumet på denne enheten.
Betjen lydenheten for å starte
avspillingen.
Merknader
 Avhengig av lydenheten kan det hende at
informasjon som tittel, spornummer/-varighet
og avspillingsstatus ikke vises på denne enheten.
 Selv om kilden endres på denne enheten, stopper
ikke avspilling på lydenheten.
 [BT AUDIO] vises ikke på skjermen mens SongPalappen kjører via BLUETOOTH-funksjonen.
2
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på den
for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
(bla).
Slik tilpasser du volumnivået på BLUETOOTHenheten med andre kilder
Start avspilling på BLUETOOTH-lydenheten med et
moderat volum, og still inn ditt normale lyttevolum
på enheten.
Trykk MENU, og velg deretter [SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 20).
13NO
Søke ved å hoppe over ting (Jump mode)
Ikke tilgjengelig når en iPod® er tilkoblet.
1
2
3
Trykk på
(bla).
Trykk på SEEK +.
Drei kontrollknappen for å velge
elementet.
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler du den
til denne enheten. Du kan koble to mobiltelefoner
til enheten. Se "Forberede en BLUETOOTH-enhet"
(side 7) for å få mer informasjon.
Det hoppes på listen i trinn på 10 % av det
totale antallet elementer.
4
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick­BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
element, og trykk deretter på den.
Avspillingen starter.
Motta et anrop
1
Trykk på CALL når det mottas et anrop
med ringelyd.
Telefonsamtalen starter.
Merk
Ringelyden og stemmen til den andre parten kommer
bare fra fronthøyttalerne.
Slik avviser du et anrop
Hold inne OFF i ett sekund.
Slik avslutter du et anrop
Trykk på CALL på nytt.
Foreta et anrop
Du kan foreta anrop fra telefonlisten eller
anropsloggen når en mobiltelefon som støtter
PBAP (Phone Book Access Profile), er tilkoblet.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten, velger
du en av telefonene.
Fra telefonlisten
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
14NO
2
Drei kontrollknappen for å velge
[PHONE BOOK], og trykk på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge en
bokstav fra bokstavlisten, og trykk
deretter på den.
4
Drei kontrollknappen for å velge et navn
fra navnelisten, og trykk deretter på den.
5
Drei kontrollknappen for å velge et tall fra
nummerlisten, og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Fra anropsloggen
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
Drei kontrollknappen og velg,
[RECENT CALL], og trykk.
Med stemmekommandoer
Du kan foreta et anrop ved å bruke den
stemmekommandoen som er lagret i en tilkoblet
mobiltelefon som har stemmeanropsfunksjon.
1
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge et navn
eller telefonnummer fra anropsloggen,
og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Drei kontrollknappen og velg,
[VOICE DIAL], og trykk.
Eller trykk på VOICE mens SongPal-funksjonen
er deaktivert.
Det vises en liste over tidligere anrop.
3
Trykk på CALL.
3
Si stemmekommandoen som er lagret
på mobiltelefonen.
Stemmen din gjenkjennes, og anropet utføres.
Slik avbryter du stemmeanrop
Trykk på VOICE.
Med inntasting av telefonnummer
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
3
Drei kontrollknappen og velg,
[DIAL NUMBER], og trykk.
Slik justerer du ringevolumet
Drei kontrollknappen for å angi
telefonnummeret, og velg [ ] (mellomrom).
Trykk deretter på ENTER*.
Slik justerer du talevolumet til den andre
parten
Telefonsamtalen starter.
Slik justerer du volumet til den andre parten
(justering av mikrofonforsterkning)
* Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
Merk
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
Med tilbakeringing
1
2
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Drei kontrollknappen når du mottar et anrop.
Drei kontrollknappen under en samtale.
Trykk på MIC.
Tilgjengelige volumnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Trykk på CALL.
Hold inne MIC.
Tilgjengelige moduser: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
Slik bytter du mellom håndfrimodus
og håndholdtmodus
Drei kontrollknappen for å velge
[REDIAL], og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Trykk på MODE for å veksle telefonanropslyden
mellom enheten og mobiltelefonen.
Merk
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle mobiltelefoner.
15NO
Hvis enhetsnummeret vises
Nyttige funksjoner
Kontroller at nummeret vises (f.eks. 123456),
og velg deretter [Yes] (Ja) på iPhone/Androidsmarttelefonen.
SongPal med iPhone/Androidsmarttelefon
Slik avbryter du en tilkobling
Last ned den nyeste versjonen
av "SongPal" fra App Store for
iPhone eller fra Google Play
for Android-smarttelefon.
2
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker
må du følge lokale trafikklover
og -regler. Ikke bruk appen
mens du kjører.
 SongPal er en app som brukes
til å kontrollere Sony-lydenheter
som er kompatible med SongPal,
med iPhone/Android-smarttelefonen din.
 Hvilke funksjoner som kan kontrolleres med SongPal,
varierer avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet.
 Les informasjonen på iPhone/Android-smarttelefonen
din for å bruke SongPal-funksjoner.
 Du finner mer informasjon om SongPal ved å gå til
følgende URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 Besøk nettstedet nedenfor og se hvilke iPhone/
Android-smarttelefonmodeller som er kompatible.
For iPhone: Gå til App Store
For Android-smarttelefoner: Gå til Google Play
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for å velge
[SONGPAL], og trykk deretter på den.
Drei kontrollknappen for å velge [CONNECT],
og trykk deretter på den.
Velge kilde eller app
Du kan velge den ønskede kilden eller det ønskede
programmet med iPhone/Android-smarttelefon.
Velge kilde
Trykk på SRC flere ganger. Eller trykk på SRC, drei
kontrollknappen for å velge ønsket kilde, og trykk
deretter på ENTER.
Slik viser du kildelisten
Trykk på SRC.
Aktiver SongPal-tilkoblingen
1
Aktiver BLUETOOTH-tilkoblingen med
iPhone/Android-smarttelefon (side 7).
For å velge lydenhet, trykk på MENU (meny),
og velg [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(side 21).
2
3
Start "SongPal".*1
Diverse informasjon annonseres via
taleveiledning (bare Androidsmarttelefon)
Når enheten tar imot SMS-meldinger eller
meldinger fra Twitter/Facebook/kalenderen,
leses de opp automatisk via bilens høyttalere.
Trykk og hold APP på enheten i mer
enn 2 sekunder.*2
Tilkobling av iPhone/Android-smarttelefon
starter.
Hvis du vil ha informasjon om
betjeningsfunksjonene på iPhone/Androidsmarttelefonen, kan du se i hjelpen for appen.
*1 Hvis [AUTO LAUNCH] i [SONGPAL] er slått på
(side 21), er "SongPal" forbindelsen etablert
automatisk når BLUETOOTH-signalet på iPhone/
Android smarttelefonen er skrudd på.
*2 Alternativt kan du trykke MENU, og velg
[SONGPAL]  [CONNECT] (side 21).
16NO
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, kan du se
i hjelpen for programmet.
Aktivere talegjenkjenning
(bare Android-smarttelefoner)
Ved å registrere programmer kan du styre dem
ved hjelp av stemmekommandoer. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se i hjelpen for appen.
Slik aktiverer du talegjenkjenning
1
2
Trykk på VOICE for å aktivere talegjenkjenning.
Si den ønskede stemmekommandoen i mikrofonen
når [Say Source or App] vises på Androidsmarttelefonen.
Bruke Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du bruke iPhone-håndfri
ved å ganske enkelt snakke inn i mikrofonen.
Denne funksjonen krever at du kobler en iPhone
til enheten via BLUETOOTH. Bare tilgjengelig for
iPhone 4s eller senere. Kontroller at din iPhone
har den nyeste iOS-versjonen.
Du må fullføre BLUETOOTH-registreringen og
tilkoblingskonfigureringen for din iPhone med
denne enheten på forhånd. Se "Forberede en
BLUETOOTH-enhet" (side 7) for å få mer informasjon.
For å velge iPhone, trykk på MENU (meny), og velg
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (side 21).
1
Aktiver Siri-funksjonen på din iPhone.
Les bruksanvisningen som fulgte med iPhoneenheten hvis du vil ha mer informasjon.
2
Trykk på VOICE.
Stemmekommando-skjermen vises.
Merknader
 Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig i alle situasjoner.
 Talegjenkjenning fungerer kanskje ikke som det skal
avhengig av ytelsen til den tilkoblede Androidsmarttelefonen.
 Bruk av talegjenkjenning bør foregå under forhold der
støy, som for eksempel motorlyd, er minst mulig.
Svare på en SMS (bare Androidsmarttelefoner)
Du kan svare på en melding via talegjenkjenning.
1
2
3
Aktiver talegjenkjenning, og si "Reply".
Meldingsskjermen vises i SongPal-appen.
Si en svarmelding med talegjenkjenning.
Listen med relevante meldinger vises i SongPalappen.
Drei kontrollknappen for å velge ønsket melding,
og trykk deretter på den.
Meldingen sendes.
Angi lyd- og skjerminnstillinger
Du kan justere innstillinger for lyd og skjerm via
iPhone/Android-smarttelefonen.
3
Når iPhone piper, snakker du inn
i mikrofonen.
iPhone-enheten avgir en lyd på nytt, og så
begynner Siri å fungere.
Slik deaktiverer du Siri Eyes Free
Trykk på VOICE.
Merknader
 Det er ikke sikkert at iPhone-enheten registrerer
stemmen din i alle situasjoner. (For eksempel hvis
du befinner deg i en bil i fart.)
 Det er ikke sikkert at Siri Eyes Free fungerer som den
skal, eller responstiden kan være forsinket på steder
med dårlig mottak av iPhone-signaler.
 Det kan hende at Siri Eyes Free ikke fungerer riktig
eller avsluttes, avhengig av bruksforholdene for
iPhone-enheten.
 Hvis du spiller av et spor med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilkoblingen, avsluttes Siri Eyes Freefunksjonen automatisk og enheten bytter til
BLUETOOTH-lydkilden når sporet starter avspilling
via BLUETOOTH.
 Når Siri Eyes Free er aktivert under lydavspilling,
kan det hende enheten bytter til BLUETOOTHlydkilden selv om du ikke velger et spor som
skal spilles av.
 Når du kobler iPhonen til USB-porten, vil Siri Eyes
Free kanskje ikke fungere riktig, eller kan avsluttes.
 Ikke aktiver Siri med iPhone-enheten når du kobler
telefonen til denne enheten via USB. Siri Eyes Free
virker kanskje ikke riktig, eller vil kanskje avsluttes.
 Det kommer ingen lyd når Siri Eyes Free er aktivert.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, kan du se
i hjelpen for programmet.
17NO
BEEP
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som vises
når kilden er deaktivert og klokken vises.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO-OFF], og trykk deretter
på den.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND),
skjermoppsett (DISPLAY), BLUETOOTH-oppsett
(BLUETOOTH) og SongPal-oppsett (SONGPAL).
1
2
Trykk på MENU.
Drei kontrollknappen for å velge
innstillingskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
3
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
alternativ og trykk deretter på den.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
(tilbake).
Generelt oppsett (GENERAL)
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (klokkeinnstilling) (side 7)
CAUT ALM (alarm)
Aktiverer alarmen: [ON], [OFF] (side 6).
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
18NO
AUTO OFF
Skrus av automatisk etter en bestemt tid når
enheten er skrudd av: [ON] (30 minutter), [OFF].
STYRING
Registrerer/tilbakestiller innstillingen av
fjernkontrollen på rattet.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
STR CONTROL (rattkontroll)
Velger inndatamodus for den tilkoblede
fjernkontrollen. Vær nøye med å matche
inndatamodusen med den tilkoblede
fjernkontrollen før bruk for å forhindre
funksjonsfeil.
CUSTOM
Inndatamodus for fjernkontrollen på rattet
PRESET
Input-modus for fjernkontrollen med ledning
uten fjernkontrollen til rattet
EDIT CUSTOM
Registrerer funksjonene (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
fjernkontrollen på rattet:
 Drei kontrollknappen for å velge funksjonen
du vil tilordne til fjernkontrollen på rattet,
og trykk deretter på den.
 Mens [REGISTER] blinker holder du inne
knappen på fjernkontrollen på rattet som
du vil tilordne funksjonen til. [REGISTERED]
vises når registreringen er fullført.
 Hvis du vil registrere flere funksjoner, gjentar
du trinn  og .
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er stilt inn
på [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Tilbakestill de registrerte funksjonene til
fjernkontrollen til rattet: [YES], [NO].
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er stilt
inn på [CUSTOM].)
Merknader
 Mens du gjør innstillinger kan du bare bruke
knappene på denne enheten. For din egen
sikkerhet bør du parkere bilen før du gjør
innstillingen.
 Hvis det oppstår feil under registreringen,
beholdes all informasjon som er registrert
tidligere. Start registreringen på nytt fra
den funksjonen der feilen oppstod.
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
kjøretøy. Hvis du vil ha mer informasjon om
bilkompatibilitet, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
CT (klokke)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begrenser mottaket til en bestemt region:
[ON], [OFF]. (Bare tilgjengelig med FM-mottak.)
BTM (best tuning memory) (side 11)
(Bare tilgjengelig når tuner (FM/MW/LW)
er valgt.)
ANNOUNCE (meldinger)
Aktiverer kringkasting (side 10).
(Ikke tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
SOFTLINK
Søker etter og stiller seg inn automatisk på et
lignende program når signalet til det nåværende
programmet er for svakt til å motta: [ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig under DAB-mottak.)
ANT-PWR (antennestrøm)
Gir strøm til DAB-antenneinngangen: [ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig når enheten er slått av og under
DAB-mottak).
EQ10 PRESET
Velger mellom ti equalizer-kurver og deaktivert:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres
for hver kilde.
EQ10 CUSTOM
Stiller inn [CUSTOM] på EQ10.
Stiller inn equalizer-kurven: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB, fra -6 dB
til +6 dB.
POSITION (lytteposisjon)
AUTOSCAN (automatisk søk)
Utfører en autoskann for å oppdatere listen
over tjenester i Quick-BrowZer modus.
(Bare tilgjengelig under DAB-mottak.)
FIRMWARE
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
Ser etter eller oppdaterer fastvareversjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til
kundestøtteområdet som er oppført på
baksiden av denne bruksanvisningen.
FW VERSION (fastvareversjon)
Viser gjeldende fastvareversjon.
FW UPDATE (fastvareoppdatering)
Starter prosessen med å oppdatere fastvaren:
[YES], [NO].
Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren.
Under oppdateringen må du ikke slå av
tenningen til OFF-posisjon og heller ikke
fjerne USB-enheten.
Lydoppsett (SOUND)
Denne oppsettsmenyen er ikke tilgjengelig når
kilden er deaktivert og klokken vises.
EKSTRA BASS
Forsterker basslyden synkronisert med
volumnivået. [1], [2], [OFF].
(Skrus automatisk av når [C.AUDIO+] er slått på.)
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Gjenskaper lyd ved å optimalisere det digitale
signalet med anbefalte lydinnstillinger fra
Sony: [ON], [OFF]. (Skrus automatisk av når
[EQ10 PRESET] er endret og/eller [EXTRA BASS]
er på [1] eller [2] og/eller [DSO] er på [LOW],
[MID] eller [HIGH].)
F/R POS (fremre/bakre posisjon)
Simulerer et naturlig lydfelt ved å forsinke
lydutmatingen fra høyttalerne ut fra din posisjon:
 [FRONT L] (fremre venstre),
 [FRONT R] (fremre høyre),
 [FRONT] (fremre senter),
 [ALL] (midt i bilen),
[CUSTOM] (posisjon angis av de avanserte
innstillingene for bilstereoanlegget i SongPal)
[OFF] (ingen posisjon angitt)
ADJ POSITION (juster posisjon)
Finjusterer innstillingene for lytteposisjonen:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Kun tilgjengelig når [F/R POS] ikke er av eller
på [CUSTOM].)
SW POS (subwoofer posisjon)
 [NEAR] (nærme),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (langt unna)
(Kun tilgjengelig når [F/R POS] er på annet
enn [OFF].)
DSO (dynamisk scenearrangør)
Skaper en mer omgivende lyd som om det var
høyttalere i dashbordet: [OFF], [LOW], [MID],
[HIGH].
(Skrus automatisk av når [C.AUDIO+] er slått på.)
BALANCE
Justerer lydbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Justerer det relative nivået: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
19NO
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Forbedrer digitalt komprimerte lyder ved
å gjenskape høye frekvenser som blir tapt
i komprimeringsprosessen: [ON], [OFF].
Denne innstillingen kan bli lagret for hver kilde
annet enn tuner.
AAV (avansert autovolum)
Stiller inn avspilling-volumet på alle avspillingkilder til det optimale nivå: [ON], [OFF].
RB ENH (bakre bass-forbedring)
Forbereder basslyden ved å bruke
lavpassfilteroppsett på de bakerste høyttalerne.
Bakhøyttalerne fungerer som en basshøyttaler
hvis en slik ikke er tilkoblet.
(Bare tilgjengelig når [SW DIREC] er stilt inn
på [OFF].)
RBE MODE (Rear Bass Enhancer-modus)
Velger Forsterker for bakre basshøyttalermodusen: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
SW DIREC (subwoofer direkte forbindelse)
Stiller inn innstillinger for subwoofer som
er koblet til den bakerste høyttalerledningen
uten en strømadapter.
(Kun tilgjengelig når [RBE MODE] er på [OFF].)
Pass på å koble til en 4 Ω – 8 Ω subwoofer på en
av de bakerste subwoofer høyttalerledningene.
Ikke koble til en høyttaler på den andre
høyttalerledningen.
SW MODE (basshøyttalermodus)
Velger basshøyttalermodusen: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
SW POS (subwoofer posisjon)
Velger posisjon til subwoofer: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Kun tilgjengelig når [F/R POS] er på annet
enn [OFF].)
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
20NO
S.WOOFER (basshøyttaler)
SW LEVEL (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] vises ved den laveste innstillingen.)
SW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
SW POS (subwoofer posisjon)
Velger posisjon til subwoofer: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Kun tilgjengelig når [F/R POS] ikke er på [OFF].)
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
HPF (høypassfilter)
HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)
Velger front-/bakhøyttalerens
avkuttingsfrekvens: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (høypassfilterhelning)
Velger HPF-skråning (effektiv kun når [HPF FREQ]
er på noe annet enn [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (AUX-volumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
(Bare tilgjengelig når AUX er valgt.)
BTA VOL (BLUETOOTH lydvolumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
(Bare tilgjengelig når BT-lyd eller -program
er valgt.)
Skjermoppsett (DISPLAY)
DIMMER
Endrer skjermens lysstyrke: [OFF], [ON],
[AT] (auto), [CLK].
([AT] er bare tilgjengelig når kontrolledningen
for belysning er koblet til og slår på hovedlyset).
Hvis du vil stille denne funksjonen til bare
å være aktiv i løpet av en bestemt periode,
velger du [CLK], og angir deretter start- og
sluttidspunkt.
 Slik stiller du inn lysstyrke når
dimmefunksjonen er aktivert:
Still [DIMMER] til [ON], og juster deretter
[BRIGHTNESS].
 Slik stiller du inn lysstyrke når
dimmefunksjonen er deaktivert:
Still [DIMMER] til [OFF], og juster deretter
[BRIGHTNESS].
Innstillingen for lysstyrke lagres og brukes når
dimmerfunksjonen aktiveres eller deaktiveres.
BRIGHTNESS
Juster skjermens lysstyrke. Lysstyrkenivået kan
justeres: [1] – [10].
BUTTON-C (knappefarge)
Angir en forhåndsinnstilt farge eller egendefinert
farge på knappene.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger og én
egendefinert farge.
CUSTOM-C (egendefinert farge)
Lagrer en egendefinert farge på knappene.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0] – [32] ([0] kan ikke
angis for alle fargeskalaer).
DSPL-C (skjermfarge)
Angir en forhåndsinnstilt eller egendefinert
farge for skjermen.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger og én
egendefinert farge.
CUSTOM-C (egendefinert farge)
Lagrer en egendefinert farge på skjermen.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0] – [32] ([0] kan ikke
angis for alle fargeskalaer).
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer funksjonen for å synkronisere
belysningen med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatisk rulling)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Ikke tilgjengelig når AUX eller tuner
(FM/MW/LW) er valgt.)
BLUETOOTH-konfigurasjon
(BLUETOOTH)
PAIRING (side 8)
Kobler til opptil to BLUETOOTH-enheter:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] vil bli endret til navnet
på den parede enheten når parkoblingen er
fullført.
AUDIODEV (lydenhet)
Velger lydenheten. [*] vises på enheten som
er paret med [DEVICE 1] eller gjeldende A2DPkompatibel lydenheten.
RINGTONE
Velger om ringelyden skal komme fra enheten
eller den tilkoblede mobiltelefonen: [1] (denne
enheten), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svar automatisk)
Angir at denne enheten skal besvare
innkommende anrop automatisk: [OFF],
[1] (omtrent tre sekunder), [2] (omtrent
ti sekunder).
AUTOPAIR (automatisk gruppering)
Start BLUETOOTH-gruppering automatisk når
en iOS-enhet versjon 5.0 eller nyere er tilkoblet
via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen.
BT INIT (initialisere BLUETOOTH)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte innstillinger
(grupperingsinformasjon, forhåndsinnstillinger,
enhetsinformasjon osv.): [YES], [NO].
Initialiser alle innstilinger når du skal kassere
enheten.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
SongPal-oppsett (SONGPAL)
AUTOKJØR
Aktivere automatisk start av "SongPal":
[ON], [OFF].
Når [ON] velges, kobler "SongPal" automatisk
til når BLUETOOTH-tilkobling er fullført.
TILKOBLING
Aktiver og deaktiver SongPal-funksjonen
(tilkobling).
21NO
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren
Gå til kundestøtteområdet på baksiden og oppdater
fastvaren i henhold til instruksjonene.
Merknader
 Du må bruke en USB-enhet (medfølger ikke) til
å oppdatere fastvaren. Lagre
oppdateringsprogrammet på USB-enheten,
koble enheten til USB-porten, og utfør deretter
oppdateringen.
 Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren.
Under oppdateringen må du ikke slå av tenningen
til OFF-posisjon og heller ikke fjerne USB-enheten.
Forsiktighetsregler
 La enheten avkjøles først hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Etterlat ikke frontpanelet eller lydenheter i bilen
da det kan forårsake funksjonsfeil på grunn av
høye temperaturer i direkte sollys.
 Antennen strekkes ut automatisk.
Kondens
Hvis det oppstår kondens i enheten, må du ta
ut platen og la enheten tørke i omtrent en time.
Ellers fungerer ikke enheten riktig.
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Ikke søl væske på enheten eller platene.
Merknader om plater
 Ikke utsett plater for direkte sollys eller varmekilder,
for eksempel luftventiler. La dem heller ikke ligge
i en bil som står parkert i sollys.
 Rengjør platene fra midten
og utover med en klut før de
brukes. Ikke bruk løsemidler
som for eksempel
rensebensin, tynner eller
vanlige rengjøringsmidler.
 Denne enheten er laget
for å spille av plater
som samsvarer med
CD­standarden. Tolagsplater og enkelte
musikkplater som er kodet med teknologier
for opphavsrettsbeskyttelse, samsvarer ikke
med Compact Disc-standarden (CD) og kan
derfor ikke avspilles med denne enheten.
22NO
 Plater som IKKE kan spilles av på denne enheten
 Plater med etiketter, klistremerker eller
påklistret tape eller papir. Dette kan føre
til funksjonsfeil eller ødelegge platen.
 Plater som ikke har standardform (f.eks.
firkantede eller hjerte- eller stjerneformede).
Dette kan skade enheten.
 Plater på 8 cm (3 1/4 tommer).
Merknader om CD-R/CD-RW-plater
 Hvis en flerøktsplate begynner med en CD-DA-økt,
gjenkjennes den som en CD-DA-plate og øvrige
økter spilles ikke av.
 Plater som IKKE kan spilles av på denne enheten
 CD-R/CD-RW-plater md dårlig opptakskvalitet.
 CD-R/CD-RW-plater som er innspilt med en
inkompatibel opptaksenhet.
 CD-R/CD-RW-plater som ikke er avsluttet riktig.
 CD-R/CD-RW-plater som er innspilt i et annet
format enn musikk-CD-format eller MP3-format
i henhold til ISO9660 Nivå 1 / Nivå 2,
Joliet/Romeo eller flerøktsplater.
Avspilingsrekkefølge lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (spor)
Om iPod
Vedlikehold
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den
nyeste programvaren før bruk.
Rengjøre kontaktene
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible
modeller
Bluetooth®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generasjon)


iPod touch
(5. generasjon)


iPod nano
(7. generasjon)

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at
et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne
enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende standarder.
Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
Det er ikke sikkert at enheten fungerer riktig hvis
kontaktene mellom enheten og frontpanelet ikke
er rene. Du kan forhindre dette ved å ta av
frontpanelet (side 6) og rengjøre kontaktene med
en bomullspinne. Ikke bruk mye kraft. Da kan du
skade kontaktene.
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker bør du slå av tenningen
og ta ut nøkkelen før du renser kontaktene.
 Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller en
metallgjenstand.
Spesifikasjoner
Tuneren
DAB/DAB+/DMB-R
Digitalt radiosertifisering
Antennetilkobling: Ekstern antennekontakt
FM
Innstillingsområde: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Antennetilkobling: Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
FM CCIR: -1956,5 kHz til -487,3 kHz og
+500,0 kHz til +2095,4 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 73 dB (mono)
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Innstillingsområde:
MW: 531 kHz til 1602 kHz
LW: 153 kHz til 279 kHz
Antennetilkobling: Ekstern antennekontakt
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
23NO
CD-spiller
Signal-til-støy-forhold: 120 dB
Frekvensrespons: 10 Hz – 20 000 Hz
Hastighetsforandringer og flutter: Ikke målbart
Maksimalt antall*1 av:
Mapper (albumer)*2: 150
Filer (spor) og mapper*3: 300
Tegn som vises i mappe-/filnavn:
32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Tilsvarende kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
og AAC (.m4a)
*1 Kun CD-R/CD-RW
*2 inkludert hovedmappen
*3 kan være mindre enn den avmålte verdien hvis
mappen/filnavnet inneholder mange tegn
USB-spiller
Grensesnitt: USB (Høy speed)
Maks. strømstyrke: 1 A
Maksimalt antall gjenkjennelige filer (spor): 10 000
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bithastighet: 8 kbps – 320 kbps
Samplingsfrekvens: 11,025 kHz til 48 kHz
WAV (.wav)
Bitdybde: 16 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde*1:
Fri sikt, ca. 10 m
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device-profil)
Tilsvarende kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
24NO
*1 Den faktiske rekkevidden varierer avhengig
av faktorer som hindringer mellom enhetene,
magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Forsterker
Utgang: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 Ω
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 Ω)
Generelt
Effekt:
Lydutganger (FRONT, REAR, SUB)
Utgang for antenne/forsterker (REM OUT)
Innganger:
Inngang for fjernkontroll
DAB-antenneinngang
FM-/MW-/LW-antenneinngang
MIC-inngang
AUX-inngang (stereominikontakt):
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri (minus (jord))
Nominell strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 1,2 kg
Pakkens innhold:
Hovedenhet (1)
Mikrofon (1):
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger alt
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om detaljert
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Opphavsrett
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver bruk av slike merker hos
Sony Corporation er på lisens. Andre varemerker
og ­navn tilhører de respektive eierne.
N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke
som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette produktet,
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og
Siri er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert
i USA og andre land. App Store er et servicemerke
for Apple Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemerker som
tilhører Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Opphavsrett (c) 2011–2013 Xiph.org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
 Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor
i dokumentasjonen og/eller annet materiale
som følger med distribusjonen.
 Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til
å reklamere for eller fremheve produkter
som er utledet av denne programvaren,
uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE
"SOM DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER
OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET
SÆRSKILT FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION
ELLER BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE,
EKSEMPELMESSIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE
SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER,
TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT HVORDAN DE
OPPSTÅR OG UANSETT TEORIER OM ANSVARLIGHET
ETTER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
SUBJEKTIVT ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET OG
ANNET), SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE
GJENNOM BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV
OM DE HAR FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN
FOR SLIKE SKADER.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å løse
eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen før
du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se "Tilkobling/installasjon" (side 30).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden.
Generelt
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er ikke
angitt for et system med to høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet enhet
er veldig lavt.
 Øk volumet på enheten og den tilkoblede
enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Minnet er slettet.
 Du har trykt på tilbakestillingsknappen.
 Lagre i minnet på nytt.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet er
frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis enheten
ikke er brukt i løpet av fem minutter når
[DEMO-ON] er stilt inn.
 Still inn [DEMO-OFF] (side 18).
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIM-ON] (side 21).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du holder
OFF inne.
 Trykk på OFF på enheten til visningen på
skjermen forsvinner.
 Kontaktene er skitne (side 23).
Skjermen/lyset blinker.
 Strømtilførselen er ikke tilstrekkelig.
 Kontroller at bilbatteriet leverer nok strøm
til enheten. (Strømkravet er 12 V likestrøm.)
25NO
Betjeningsknappene fungerer ikke.
Platen mates ikke ut.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen til enheten.
Trykk på RESET (side 7) hvis problemet vedvarer.
Innholdet i minnet slettes.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke
tilbakestille enheten mens du kjører.
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut automatisk,
bør du kontrollere tilkoblingen av
kontrolledningen til antennen.
 Under [NO SERV] (side 28) finner du mer
informasjon om når DAB-signalet ikke tas i mot.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
RDS
Søket (SEEK) starter etter noen sekunders lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller signalet
er for dårlig.
 Deaktiver TA (side 11).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 11).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger til tross
for at den er en TP-stasjon.
 Still inn på en annen stasjon.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data tas ikke imot.
 Stasjonen spesifiserer ikke programtypen.
Programmets tjenestenavn blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for den
aktuelle stasjonen.
 Trykk på SEEK +/– mens
programtjenestenavnet blinker. [PI SEEK]
vises og enheten begynner å søke etter
en annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon).
26NO
CD-avspilling
Platen blir ikke avspilt.
 Platen er ødelagt eller skitten.
 CD-R/CD-RW-plater er ikke ment for lydavspilling
(side 22).
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke spilles av.
 Platen er ikke kompatibel med MP3/WMA/AACformatet eller versjonen. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvilke plater og formater som
kan spilles av, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
MP3/WMA/AAC-filer tar lengre tid å spille av enn
andre formater.
 Det tar lengre tid å starte avspilling med følgende
plater:
 En plate som er innspilt med komplisert
trestruktur.
 En plate som er innspilt som flerøktsplate.
 plater det kan lagres data på
Lyden "hopper".
 Platen er ødelagt eller skitten.
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USB-enheter via
en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) spilles
ikke av i enkelte tilfeller.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 Det er ikke støtte for USB-enheter som er
formatert med andre filsystemer enn FAT16
eller FAT32.*
* Denne enheten har støtte for FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke
disse FAT-systemene. Hvis du vil ha mer informasjon,
ser du bruksanvisningen for hver USB-enhet eller
kontakter produsenten.
NFC-funksjonen
Tilkobling med One touch (NFC) er ikke mulig.
 Hvis smarttelefonen ikke svarer på berøring:
 Kontroller at NFC-funksjonen på smarttelefonen
er slått på.
 Flytt N-Mark på smarttelefonen nærmere
N­Mark på denne enheten.
 Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
 Følsomheten for NFC-mottak er avhengig av
enheten.
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt
hvis ettrykkstilkoblingen med smarttelefonen
mislykkes flere ganger.
BLUETOOTH-funksjon
Den tilkoblede enheten kan ikke registrere
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus under
gruppering før grupperingen utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en annen
enhet mens den er koblet til to BLUETOOTHenheter.
 Opphev en av tilkoblingene, og søk etter denne
enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet på (side 8)
når enhetsgrupperingen er fullført.
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden (denne
enheten eller BLUETOOTH-enheten), ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en BLUETOOTHenhet eller omvendt.
Navnet på den tilkoblede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten
er det ikke alltid mulig å hente navnet.
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å dreie kontrollknappen
når du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten sendes
kanskje ikke ringelyden slik den skal.
 Still inn [RINGTONE] på [1] (side 21).
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Ringelyden
kommer bare fra fronthøyttalerne.
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Stemmen
til den andre parten kommer bare fra
fronthøyttalerne.
Den andre parten sier at volumet er for lavt
eller høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved hjelp
av mikrofonforsterkning (side 15).
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Still inn EC/NC-modus på [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (side 15).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen
i telefonsamtalen er for høy, kan du prøve
å dempe denne lyden.
Eksempel: Lukk vinduet slik at trafikkstøy
dempes. Slå av klimaanlegget.
Telefonen er ikke tilkoblet.
 Når BLUETOOTH-lyd spilles av, kobles ikke
telefonen til selv om du trykker på CALL.
 Koble fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av
mobiltelefonens mottakerforhold.
 Flytt bilen til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for
lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller denne enheten (side 20).
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne enheten
og BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares
i en veske som forstyrrer signalet, må du ta
ut lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre
enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det opprettes
tilkobling mellom denne enheten og
mobiltelefonen. Dette er ikke en feil.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan ikke
betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTHlydenheten støtter AVRCP.
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare
på anrop automatisk.
Gruppering mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan det
hende at tidsgrensen for gruppering er for kort.
 Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
27NO
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å holde inne OFF i minst to
sekunder, og slå deretter på enheten på nytt.
Det kommer ingen lyd fra bilhøyttalerne under
håndfrianrop.
 Hvis det ikke kommer lyd fra mobiltelefonen,
må du stille inn mobiltelefonen slik at lyden
kommer fra bilhøyttalerne.
Siri Eyes Free aktiveres ikke.
 Utfør håndfriregistrering for en iPhone som har
støtte for Siri Eyes Free.
 Slå på Siri-funksjonen på iPhone-enheten din.
 Avbryt BLUETOOTH-tilkoblingen mellom iPhoneenheten og denne enheten, og koble til på nytt.
SongPal-betjening
Appnavnet samsvarer ikke med den faktiske
appen i SongPal.
 Start appen på nytt fra SongPal.
Mens Songpal-appen kjører via BLUETOOTH,
endres skjermen automatisk til [BT AUDIO].
 SongPal-appen eller BLUETOOTH-funksjonen
ble avbrutt.
 Start appen på nytt.
SongPal-appen kobles automatisk fra når
skjermen endres til [IPD].
 SongPal-appen på iPhone/iPod støtter ikke
iPod­avspilling.
 Endre enhetens kilde til andre enn [IPD],
og aktiver deretter "SongPal"-tilkoblingen
(side 16).
IPD STOP: iPod-avspillingen er avsluttet.
 Start avspillingen fra iPod/iPhone.
OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC for
å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er
tilkoblet en enhet som ikke støttes.
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen starter
automatisk. Dette kan ta litt tid avhengig av
filstrukturen.
USB ERROR: USB-enheten kan ikke brukes til
å spille av.
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO DEV: USB-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen
er ordentlig tilkoblet.
USB NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan
spilles av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan
spilles av (side 24).
USB NO SUPRT: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
eller
av platen.
: Begynnelsen eller slutten
(understrek): Tegnet kan ikke vises.
Meldinger
Følgende meldinger kan vises eller blinke
under bruk.
CD ERROR: Platen kan ikke spilles av. Platen mates
ut automatisk.
 Rengjør platen og sett den inn på riktig måte,
eller kontroller at platen ikke er tom eller skadet.
CD NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan spilles
av. Platen mates ut automatisk.
 Sett inn en plate med filer som kan spilles av
(side 24).
CD PUSH EJT: Platen kunne ikke mates ut riktig.
 Trykk på  (utmating).
INVALID
 Den valgte operasjonen kan være ugyldig.
HUB NO SUPRT: USB-hubber støttes ikke.
28NO
For RDS/DAB:
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på SEEK +/– mens programtjenestenavnet
blinker. Enheten begynner å søke etter en
annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon) ([PI SEEK].
NO DATA: Det finnes ingen DAB-tjenester for den
valgte programtypen.
 Trykk på
(tilbake).
NO INFO: Det finnes ingen etikettinformasjon for
den nåværende DAB-tjenesten.
NO SERV: DAB-signalet kan ikke mottas.
 Utfør et automatisk søk (side 11).
 Sjekk forbindelsen til DAB-antennen.
 Sjekk at [SET ANT-PWR] er stilt til [ON] (side 19).
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten fortsetter å søke etter tilgjengelige
TP­stasjoner.
APP SOUND: En lydinnstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt lydinnstillingsskjermen i appen for å kunne
bruke knappene.
RECEIVING: DAB-båndbredden er valgt og enheten
venter på å motta en tjeneste.
OPEN APP: SongPal-appen kjører ikke.
 Start appen.
For BLUETOOTH-funksjon:
For fjernkontrollen på rattet:
BTA NO DEV: BLUETOOTH-enheten er ikke tilkoblet
eller gjenkjennes ikke.
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten er ordentlig
tilkoblet, og at BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet med BLUETOOTH-enheten.
ERROR: Det oppstod en feil under
funksjonsregistreringen.
 Registrer på nytt fra den funksjonen der feilen
oppstod (side 18).
ERROR: Den valgte handlingen kunne ikke utføres.
 Vent litt, og prøv på nytt.
INGEN ENHET: BLUETOOTH-enheten er ikke tilkoblet
HFP (Handsfree-profil) eller gjenkjennes ikke.
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten er ordentlig
tilkoblet, og at HFP-tilkoblingen er opprettet
med BLUETOOTH-enheten.
UNKNOWN: Et navn eller telefonnummer kan
ikke vises.
TIMEOUT: Funksjonsregistreringen mislyktes på
grunn av tidsavbrudd.
 Prøv å fullføre registreringen mens [REGISTER]
blinker (omtrent seks sekunder) (side 18).
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
Hvis du sender inn enheten til reparasjon på grunn
av problemer med avspilling av CD-pater, må du
inkludere platen som ble brukt da problemet
oppstod.
WITHHELD: Telefonnummeret skjules av den
som ringer.
For SongPal-betjening:
APP --------: Det ble ikke opprettet en tilkobling
med programmet.
 Opprett SongPal-tilkoblingen på nytt (side 16).
APP DISCNCT: Appen er koblet fra.
 Opprett SongPal-tilkoblingen (side 16).
APP DISPLAY: En skjerminnstillingsskjerm
i appen vises.
 Avslutt skjerminnstillingsskjermen i appen
for å kunne bruke knappene.
APP LIST: Innholdslisten til CD/USB vises.
 Lukk listen i appen for å kunne bruke knappene.
APP MENU: En innstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt innstillingsskjermen i appen for å kunne
bruke knappene.
APP NO DEV: Enheten med programmet installert
er ikke koblet til eller gjenkjennes ikke.
 Opprett BLUETOOTH-tilkobling og SongPaltilkobling på nytt (side 16).
29NO
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Obs!
 Dra alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
 Sørg for at ledningene ikke er klemt under en skrue
eller sitter fast i bevegelige deler (f.eks. setet).
 Slå av tenningen før du oppretter tilkoblinger for
å unngå kortslutning.
 Koble strømtilførselsledningen  til enheten
og høyttalerne før tilkobling til kontakten for
eksternt utstyr.
 Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
×2






Forsiktighetsregler
 Velg installasjonssted nøye, slik at enheten ikke
hindrer normal bilkjøring.
 Ikke plasser systemet i områder som utsettes
for støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur,
for eksempel i direkte sollys eller i nærheten av
varmeapparatet.
 Bruk bare de medfølgende monteringsfestene,
slik at installasjonen blir sikkert utført.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på
sikringen til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
30NO
 Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
 Braketten  og beskyttelsesrammen  festes på
enheten før transport. Før du monterer enheten,
må du bruke nøklene  til å fjerne braketten 
fra enheten. Du finner mer informasjon på "Fjerne
beskyttelsesrammen og braketten" (side 33).
 Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk.
Du trenger dem hvis du vil fjerne enheten
fra bilen.
Tilkobling
basshøyttaler*1
*3
*3
*3
forsterker*1
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4

*2
Se "Opprette tilkoblinger"
(side 32) for å få mer informasjon.
Se Diagram over strømtilkobling
(side 32) for mer informasjon.
*6
fra bilantennen*5
fra DAB-antenne
(medfølger ikke)*7
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Høyttalerimpedans: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker
den kablede fjernkontrollen, kan du se "Hvordan
bruke den kablede fjernkontrollen" (side 33).
*5 Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig av biltype.
*6 Enten du bruker mikrofonen eller ikke må du dra
mikrofonkabelen slik at den ikke forstyrrer kjøringen.
Fest kabelen med en klemme eller lignende hvis
den installeres ved føttene dine.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer
mikrofonen, kan du se "Installere mikrofonen"
(side 33).
*7 Still [SET ANT-PWR] til [ON] (standard) eller [OFF]
avhengig av typen DAB-antenne (side 19).
Maksimal matestrøm 0,1 A
31NO
Tilkobling til minne
Opprette tilkoblinger
Hvis du har en antenne uten releboks, kan antennen
bli skadet hvis du kobler til denne enheten med den
medfølgende strømtilførselsledningen .
Tilkobling til høyttalere
 Til bilens høyttalerkontakt
1
2
3
4
5
6
7
8
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4 til 8 Ω og
med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for
å unngå skade.
Diagram over strømtilkobling
Bakhøyttaler
(høyre)

Lilla

Lilla-/svartstripet
Fronthøyttaler
(høyre)

Grå

Grå-/svartstripet
Fronthøyttaler
(venstre)

Hvit

Hvit-/svartstripet
Bakhøyttaler
(venstre)
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.

Grønn

Grønn-/svartstripet
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr,
og sørg for at ledningene er tilkoblet på riktig
måte, avhengig av bilen.
Kontakt for eksternt utstyr
 Til bilens strømkontakt
Vanlig tilkobling
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REMOUT)
Blå-/hvitstripet
14
vekslet strømtilførsel
for belysning
Oransje-/
hvitstripet
15
vekslet strømtilførsel
Rød
16
jord
Svart
Rød
Rød
Gul
Gul
12
kontinuerlig strømtilførsel
Gul
15
vekslet strømtilførsel
Rød
Når plasseringen av de røde og gule lederne
er omvendt
Rød
Rød
Gul
Gul
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Du kan bruke en basshøyttaler uten forsterker
når den er tilkoblet en bakhøyttalerledning.
Fronthøyttaler
Basshøyttaler
Merknader
 Bakhøyttalerledninger må klargjøres på forhånd.
 Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4 til 8 Ω
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for
å unngå skade.
32NO
12
vekslet strømtilførsel
Gul
15
kontinuerlig strømtilførsel
Rød
Når bilen ikke har ACC-posisjon
Rød
Rød
Installasjon
Fjerne beskyttelsesrammen
og braketten
Gul
Gul
Match tilkoblingene og veksle
strømtilførselsledningene riktig, og koble deretter
enheten til bilens strømtilførsel. Hvis du har
spørsmål om eller problemer med å koble til
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du bilforhandleren.
Før du installerer enheten, må du fjerne
beskyttelsesrammen  og braketten  fra enheten.
1
Trykk inn begge endene på
beskyttelsesrammen , og dra den ut.

Installere mikrofonen
Du må installere mikrofonen  for at stemmen din
skal høres når du ringer med håndfri.

2
Sett inn begge nøklene  slik at de klikker
på plass, og dra braketten  nedover og
enheten oppover for å skille dem.

Klemme (medfølger ikke)



Vend kroken innover.

Montere enheten på dashbordet
Obs!
 Det er svært farlig hvis ledningen havner rundt
rattstammen eller girspaken. Sørg for å forhindre
at den eller andre deler hindrer kjøringen.
 Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute eller
annen støtdempende utstyr, må du kontakte
bilforhandleren eller butikken der du kjøpte
denne enheten, før du installerer den.
Kontroller før installasjonen at sperrene på begge
sider av braketten  er bøyd 2 mm innover.
1
Plasser braketten  i dashbordet,
og bøy ut hakene for å feste.
182 mm
53 mm
Merk
Rengjør dashbordet med en tørr klut før du fester den
dobbeltsidige tapen .
Bruke den kablede fjernkontrollen
1
Aktiver den kablede fjernkontrollen ved
å angi [STR CONTROL] i [SET STEERING]
til [PRESET] (side 18).

Sperre
33NO
2
Monter enheten på braketten , og fest
deretter beskyttelsesrammen .




Merknader
 Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, settes ikke
enheten på plass, og den kan løsne.
 Kontroller at de fire sperrene på beskyttelsesrammen
 sitter godt fast i sporene på enheten.
Ta av og sette på frontpanelet
Se "Ta av frontpanelet" (side 6) for å få mer
informasjon.
Tilbakestille enheten
Se "Tilbakestille enheten" (side 7) for å få mer
informasjon.
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle
Sikring (10 A)
sikringen, må du passe på å bruke
en med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte ut
sikringen. Hvis sikringen går på
nytt etter at du har byttet den,
kan de ha oppstått en intern feil. Ta i så fall kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
34NO
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia
ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on
seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access the
following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to
urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du
har spørsmål eller vil lese aktuell
kundestøtteinformasjon om dette produktet:
http://www.sony.eu/support
Registrer produktet ditt på nettet på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising