Sony | MEX-XB100BT | Sony MEX-XB100BT CD-mottaker med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

4-563-800-21(1) (NO)
Bluetooth®lydanlegg
Hvis du vil ha informasjon om tilkobling/installasjon,
kan du se side 29.
Hvis du vil avbryte demonstrasjonen (DEMO), kan du se side 17.
MEX-XB100BT
Bruksanvisning
NO
Installerer av sikkerhetshensyn denne enheten
i bilens dashboard fordi den venstre siden kan
bli varm ved bruk.
Se "Tilkobling/installasjon" (side 29) for å få
mer informasjon.
Produsert i Thailand
Egenskaper for laserdiode
 Utslippsvarighet: kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre enn 53,3 μW
(Denne effekten er målt ved en avstand på 200 mm
fra objektivets overflate på den optiske blokken
med 7 mm blenderåpning)
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
under chassiset.
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
denne nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
bruker EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Spørsmål om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen
mangler ACC-posisjon
Husk å slå av AUTO OFF-funksjonen (side 17).
Enheten slås helt av automatisk en angitt tid
etter at enheten er slått av, for å spare batteri.
Hvis du ikke aktiverer Auto OFF-funksjonen,
holder du inne OFF til skjermen slukkes hver
gang du slår av tenningen.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
2NO
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE
ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE
SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET
ELLER RELATERT UTSTYR, NEDETID OG KJØPERENS
TID PÅ GRUNN AV ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN
AV DETTE PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har produsenter
av kjøretøy rett til å innføre visse krav til installasjon
av radiosendere i kjøretøy.
Les bruksanvisningen for bilen eller kontakt
bilprodusenten eller bilforhandleren før du
installerer dette produktet i kjøretøyet ditt.
Nødsamtaler
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for bil
og den elektroniske enheten som er koblet
til håndfrienheten, drives via radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt
funksjoner som programmeres av brukeren.
Tilkobling er ikke garantert under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende av
elektroniske enheter for viktig kommunikasjon
(for eksempel medisinske nødssituasjoner).
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter kan påvirke
betjeningen av elektroniske medisinske enheter.
Slå av denne enheten og andre BLUETOOTHenheter på følgende steder fordi de kan
forårsake en ulykke.
 på steder med lettantennelig gass,
for eksempel sykehus, tog, fly eller
bensinstasjoner
 i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen
for sikker tilkobling under kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig
avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
3NO
Tilkobling/installasjon
Innhold
Oversikt over deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Ta av frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbakestille enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
9
9
Lytte til radio
Lytte til radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bruke RDS-systemet (Radio Data System) . . . . . . 10
Avspilling
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . .
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Motta et anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilgjengelige funksjoner under anrop . . . . . . . . . . 14
Nyttige funksjoner
SongPal med iPhone/Android-telefon . . . . . . . . . 15
Bruke Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-innstilling (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SongPal-oppsett (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
18
19
20
20
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NO
21
21
22
22
24
Obs! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Oversikt over deler og kontroller
Hovedenhet
Frontpanel fjernet (innerpanel)
 Plateåpning
 Skjermvindu
 SEEK +/–
Still inn radiostasjoner automatisk.
Hold inne for å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)
  (utmating av plate)
 Utløserknapp for frontpanel
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden
og vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå
av strømmen og skjermen.
 Kontrollknapp
Drei for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
Trykk på SRC, drei og trykk deretter for
å bytte kilde.
Hold inne i minst to sekunder for å aktivere
SongPal-funksjonen (tilkobling).
VOICE (side 14, 16)
Aktiver stemmeanrop, talegjenkjenning når
SongPal-funksjonen er på (bare Android™telefoner), eller Siri-funksjonen (bare iPhone).

(bla) (side 12, 13)
Aktiver blamodus under avspilling.

CALL
Aktiver anropsmenyen. Motta/avslutt et anrop.
Hold inne i minst to sekunder for å skifte
BLUETOOTH-signal.

(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjerm.
MODE (side 10, 12, 14)
 Mottaker for fjernkontrollen
 MENU*
Åpne oppsettsmenyen.
* Ikke tilgjengelig når BT-telefonen er valgt.
 Tallknapper (1 til 6)
Motta lagrede radiostasjoner. Hold inne for
å lagre stasjoner.
Ring et lagret telefonnummer. Hold inne for
å lagre et telefonnummer.
N-merket
Berør kontrollknappen med Android-telefonen
for å opprette BLUETOOTH-tilkobling.
5NO
ALBUM /
Hopp over et album på en lydenhet. Hold inne
for å hoppe over albumer uavbrutt.
Komme i gang
(gjenta)
(tilfeldig rekkefølge)
MIC (side 14)
PAUSE
 MEGA BASS
Trykk for å slå på/av MEGA BASS-funksjonen.
 AF (alternative frekvenser) /
TA (trafikkmelding)
Angi AF og TA.
Ta av frontpanelet
Du kan fjerne frontpanelet på denne enheten for
å forhindre tyveri.
1
Hold inne OFF  til enheten slås av,
trykk på utløserknappen på
frontpanelet  og trekk deretter
panelet mot deg for å fjerne det.
PTY (programtype)
Hold inne for å velge PTY i RDS.
 AUX-inngangskontakt
 DSPL (skjerm)
Trykk for å endre element på skjermen.
SCRL (rull)
Hold inne for å rulle et skjermelement.
 USB-port
Alarm
 RESET (innerpanel) (side 7)
Hvis du dreier tenningsbryteren til OFF-posisjon
uten å fjerne frontpanelet, høres alarmen i noen
sekunder. Alarmen høres bare hvis den innebygde
forsterkeren er i bruk.
Serienumre
Kontroller at serienumrene på undersiden av
enheten og baksiden av frontpanelet stemmer
overens. Ellers kan du ikke utføre BLUETOOTHgruppering, -tilkobling eller -frakobling med NFC.
Sette på frontpanelet
6NO
Tilbakestille enheten
Før du bruker enheten for første gang, etter du
har byttet bilbatteri eller endret på tilkoblinger,
må du tilbakestille enheten. Trykk på RESET på
innerpanelet med en kulepenn eller lignende
etter at du har fjernet frontpanelet.
Merk
Hvis du trykker på RESET, slettes klokkeinnstillingen
og noe av det lagrede innholdet.
Tilkobling med en smarttelefon med
ettrykksfunksjonen (NFC)
Ved å holde kontrollknappen på enheten mot en
NFC*-kompatibel smarttelefon grupperes enheten
automatisk med smarttelefonen og det opprettes
tilkobling.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon med kort
rekkevidde mellom forskjellige enheter, for
eksempel mobiltelefoner og IC-koder. Takket
være NFC-funksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på NFCkompatible enheter mot hverandre.
Stille inn klokken
For en smarttelefon med Android OS 4.0 eller
tidligere må du laste ned appen "NFC Easy Connect"
fra Google Play™. Appen er kanskje ikke
tilgjengelig i alle land/områder.
1
1
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for
å velge [SET GENERAL], og trykk deretter
på den.
Drei kontrollknappen for å velge
[SET CLOCK ADJ], og trykk deretter
på den.
Aktiver NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold N-merket på smarttelefonen mot
N-merket på enheten.
Timeangivelsen blinker.
3
Drei kontrollknappen for å angi time
og minutt.
Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
4
Trykk på MENU etter at du har angitt
minuttet.
Innstillingen er fullført, og klokken starter.
Slik viser du klokken*
Trykk på DSPL.
* Bare tilgjengelig når [SUB DISPLAY] er stilt inn på
[SOURCE] (side 19).
Forberede en
BLUETOOTH-enhet
Kontroller at
vises på skjermen til enheten.
Slik kobler du fra med ettrykksfunksjonen
Hold N-merket på smarttelefonen mot N-merket på
enheten på nytt.
Merknader
 Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved
tilkobling for å unngå riper.
 Ettrykkstilkoblingen kan ikke utføres hvis enheten
allerede er koblet til en annen NFC-kompatibel enhet.
I så fall må du koble fra den andre enheten og
opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten,
for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller
lydenhet (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis
ikke noe annet er angitt. Les bruksanvisningen som
fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon
om tilkobling.
Før du kobler til enheten, må du dempe volumet
på enheten. Ellers kan det bli høy lyd.
7NO
Gruppering og tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet
Den første gangen oppretter tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger
for at denne enheten og den andre enheten
gjenkjenner hverandre.
Merk
Denne enheten kan ikke registreres av en annen enhet
mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil
aktivere registrering, går du til grupperingsmodusen
og søker etter denne enheten fra en annen enhet.
Slik starter du avspilling
Se "Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet" (side 12) for
å få mer informasjon.
Slik avbryter du gruppering
Utfør trinn 2 for å avbryte grupperingsmodusen
etter at denne enheten og BLUETOOTH-enheten
er gruppert.
1
Plasser BLUETOOTH-enheten opptil
1 meter fra denne enheten.
2
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET PAIRING] og trykk deretter
på den.
blinker mens enheten er i standbymodus
under gruppering.
3
Utfør gruppering på BLUETOOTHenheten slik at den registrerer
denne enheten.
4
Velg [MEX-XB100BT], som vises på
displayet på BLUETOOTH-enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du
fra trinn 2.
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den
kobles til denne enheten. Noen grupperte enheter
kobles til automatisk.
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET BT SIGNL] og trykk deretter
på den.
Kontroller at
lyser.
2
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
3
Koble BLUETOOTH-enheten til denne
enheten.
eller
lyser.
Ikoner på skjermen:
5
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du [0000].
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord",
avhengig av enheten.
[0000]
Når grupperingen er utført, lyser
.
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHtilkoblingen.
eller
8NO
Lyser når lydenheten er aktiv ved
å aktivere A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Slik kobler du til den sist tilkoblede
enheten fra denne enheten
Angi tilgangskoden
6
Lyser når funksjonen for å ringe med
håndfri er tilgjengelig ved å aktivere HFP
(Handsfree Profile).
lyser når tilkoblingen er utført.
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Trykk på SRC, og velg deretter [BT PHONE]
eller [BT AUDIO].
Trykk på ENTER for å koble til med mobiltelefonen,
eller på PAUSE for å koble til med lydenheten.
Merk
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra denne
enheten. Opprett tilkobling med denne enheten fra
mobiltelefonen i stedet.
Tips
Når BLUETOOTH-signalet er på: Når tenningen er slått
på, kobles denne enheten automatisk på nytt til den
sist tilkoblede enheten.
Slik installerer du mikrofonen
Se "Installere mikrofonen" (side 32) for å få mer
informasjon.
Tilkobling med en iPhone/iPod
(automatisk gruppering via
BLUETOOTH)
Koble til en annen bærbar
lydenhet
1
2
3
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
iPhone-/iPod-enheten.
2
Koble en iPhone/iPod til USB-porten.
Demp volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Bruk en rett kontakt.
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere kobles til
USB-porten, grupperes enheten automatisk med
iPhone-/iPod-enheten, og det opprettes tilkobling.
For å aktivere automatisk gruppering via
BLUETOOTH må du kontrollere at [SET AUTO PAIR]
i [BT] er angitt til [ON] (side 20).
1
Slå av den bærbare lydenheten.
4
Trykk på SRC for å velge [AUX].
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Kontroller at
vises på skjermen til enheten.
Start avspilling på den bærbare lydenheten med et
moderat volum, og still inn ditt normale lyttevolum
på enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET AUX VOLUME] (side 19).
Merknader
 Automatisk BLUETOOTH-gruppering er ikke mulig
hvis enheten allerede er koblet til en annen
BLUETOOTH-enhet. I så fall må du koble fra den andre
enheten og deretter koble til iPhone-/iPod-enheten
på nytt.
 Hvis automatisk gruppering via BLUETOOTH ikke er
opprettet, kan du se "Forberede en BLUETOOTHenhet" for å få mer informasjon (side 7).
Koble til en iPod/USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble iPod-/USB-enheten til enheten.
Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger ikke) til
å koble til en iPod/iPhone.
9NO
Lytte til radio
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Lytte til radio
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SRC for
å velge [TUNER].
Lagre automatisk (BTM)
Angi alternative frekvenser (AF)
og trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonene med sterkest
frekvens. TA sender aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis de mottas.
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
1
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
Slik lagrer du RDS-stasjoner med
AF- og TA-innstillingen
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BTM], og trykk deretter på den.
Enheten lagrer stasjoner på tallknappene
i rekkefølge etter frekvens.
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne SEEK +/– for å finne den omtrentlige
frekvensen, og trykk deretter på SEEK +/– flere
ganger for å finjustere den ønskede frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på SEEK +/–.
Søket stopper når enheten stiller inn på
en stasjon.
Lagre manuelt
1
Mens den stasjonen du vil lagre, mottas,
holder du inne en tallknapp (1 til 6) til
[MEM] vises.
Motta lagrede stasjoner
1
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
10NO
Trykk på AF/TA for å velge [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Angi AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt.
Hvis du forhåndsinnstiller manuelt, kan du
også forhåndsinnstille andre stasjoner enn
RDS-stasjoner.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter nødmeldinger
den valgte kilden automatisk.
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende
trafikkmeldinger uavhengig av det vanlige
volumnivået.
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert,
byttes det ikke til en sending på en annen regional
stasjon med sterkere frekvens. Hvis du forlater det
regionale programmets mottaksområde, velger du
[REGIONAL-OFF] i [GENERAL] under FM-mottak
(side 18).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia
og enkelte andre steder.
Local Link-funksjon (bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp (1 til 6)
der en lokal stasjon er lagret. Trykk på en tallknapp
for den lokale stasjonen innen fem sekunder.
Gjenta fremgangsmåten til den lokale stasjonen
mottas.
Velge programtyper (PTY)
1
2
Hold inne PTY under FM-mottak.
Drei kontrollknappen til ønsket
programtype vises, og trykk
deretter på den.
Enheten begynner å søke etter en stasjon
som kringkaster den valgte programtypen.
Avspilling
Avspilling av en plate
1
Sett inn platen (med etikettsiden opp).
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(opplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (blandet), POP M
(popmusikk), ROCK M (rock), EASY M (lett musikk),
LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS (klassisk musikk),
OTHER M (annen musikk), WEATHER (været),
FINANCE (finansinformasjon), CHILDREN
(barneprogrammer), SOCIAL A (sosiale forhold),
RELIGION (religion), PHONE IN
(innringingsprogrammer), TRAVEL (reise),
LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusikk), COUNTRY
(countrymusikk), NATION M (nasjonal musikk),
OLDIES (klassikere), FOLK M (folkmusikk),
DOCUMENT (dokumentarprogrammer)
Stille inn klokken (CT)
Klokken stilles med CT-dataene fra
RDS-overføringen.
1
Angi [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(side 18).
Avspillingen starter automatisk.
Avspilling fra en iPod/
USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som en
generell betegnelse for iPod-funksjonene på en
iPod og iPhone, med mindre noe annet er angitt
i teksten eller illustrasjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for iPod-enheten din, kan du se "Om iPod" (side 21)
eller gå til støttesiden som er angitt på baksiden.
USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class)
og MTP (Media Transfer Protocol), for eksempel
en USB Flash-enhet, digital mediespiller eller
Android-telefon, som overholder USB-standarden,
kan brukes.
Avhengig av den digitale mediespilleren eller
Android-telefonen kan innstilling av USBtilkoblingsmodus til MTP være nødvendig.
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
 Avspilling av følgende filer støttes ikke:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 Opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Flerkanalslydfiler
MP3/WMA/AAC:
 Filer med komprimering uten datatap
WAV:
 Flerkanalslydfiler
11NO
1
Koble en iPod/USB-enhet til USB-porten
(side 9).
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, starter du
avspillingen ved å trykke på SRC for å velge
[USB]. ([IPD] vises på skjermen når iPod-enheten
er gjenkjent).
2
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
Hold inne OFF i ett sekund.
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen, og fjern deretter enheten.
Merknader
 Avhengig av lydenheten kan det hende at
informasjon som tittel, spornummer/-varighet
og avspillingsstatus ikke vises på denne enheten.
 Selv om kilden endres på denne enheten, stopper
ikke avspilling på lydenheten.
 [BT AUDIO] vises ikke på skjermen mens SongPalappen kjører via BLUETOOTH-funksjonen.
Slik tilpasser du volumnivået på
BLUETOOTH-enheten med andre kilder
Start avspilling på BLUETOOTH-lydenheten med
et moderat volum, og still inn ditt normale
lyttevolum på enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET BTA VOLUME] (side 19).
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten og
ikke av denne enheten. Unngå å øke volumet
på enheten under et anrop da lyden plutselig
kan bli veldig høy når anropet avsluttes.
Betjene en iPod direkte
(passasjerbetjening)
1
Søke etter og spille av spor
Gjenta avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
1
Hold inne MODE under avspilling til
[MODE IPOD] vises.
Det blir mulig å betjene iPod-enheten.
Vær oppmerksom på at volumet bare kan
justeres på denne enheten.
Slik avslutter du passasjerbetjening
Under avspilling trykker du på
(gjenta) eller
(tilfeldig rekkefølge)
flere ganger for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
Tilgjengelige avspillingsmoduser varierer avhengig
av hvilken lydkilde som er valgt.
Hold inne MODE til [MODE AUDIO] vises.
Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
1
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet
som støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 8).
2
3
Trykk på SRC for å velge [BT AUDIO].
4
Juster volumet på denne enheten.
Betjen lydenheten for å starte
avspillingen.
Under avspilling av CD, USB eller
BT AUDIO*1 trykker du på
(bla)*2
for å vise listen med søkekategorier.
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake)
flere ganger for å vise ønsket søkekategori.
*1 Bare tilgjengelig for lydenheter som støtter
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller høyere.
*2 Under USB-avspilling holder du
(bla) inne
i minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
2
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på den
for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
12NO
(bla).
Søke ved å hoppe mellom elementer
(hoppemodus)
1
2
3
Trykk på
(bla).
Trykk på SEEK +.
Drei kontrollknappen for å velge
elementet.
Det hoppes på listen i trinn på 10 % av det
totale antallet elementer.
4
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler du den
til denne enheten. Se "Forberede en
BLUETOOTH-enhet" (side 7) for å få mer
informasjon.
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
element, og trykk deretter på den.
Avspillingen starter.
Motta et anrop
1
Trykk på CALL når det mottas et anrop
med ringelyd.
Telefonsamtalen starter.
Merk
Ringelyden og stemmen til den andre parten kommer
bare fra fronthøyttalerne.
Slik avviser du et anrop
Hold OFF inne i ett sekund.
Slik avslutter du et anrop
Trykk på CALL på nytt.
Foreta et anrop
Du kan foreta anrop fra telefonlisten eller
anropsloggen når en mobiltelefon som støtter
PBAP (Phone Book Access Profile), er tilkoblet.
Fra telefonlisten
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET PHONE BOOK], og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge en
bokstav fra bokstavlisten, og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge et navn
fra navnelisten, og trykk deretter på den.
4
Drei kontrollknappen for å velge et tall
fra nummerlisten, og trykk deretter
på den.
Telefonsamtalen starter.
13NO
Fra anropsloggen
1
2
Med stemmekommandoer
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET RECENT CALL], og trykk
deretter på den.
Du kan foreta et anrop ved å bruke den
stemmekommandoen som er lagret i en tilkoblet
mobiltelefon som har stemmeanropsfunksjon.
Det vises en liste over tidligere anrop.
1
Drei kontrollknappen for å velge et navn
eller telefonnummer fra anropsloggen,
og trykk deretter på den.
Eller trykk på VOICE mens SongPal-funksjonen
er deaktivert.
Telefonsamtalen starter.
2
Med inntasting av telefonnummer
1
2
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET DIAL NUMBER], og trykk
deretter på den.
Drei kontrollknappen for å angi
telefonnummeret, og velg [ ]
(mellomrom). Trykk deretter på ENTER*.
Trykk på VOICE.
Slik justerer du ringevolumet
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET REDIAL], og trykk deretter
på den.
Med forhåndsinnstilt telefonnummer
1
Trykk på SRC, drei kontrollknappen for
å velge [BT PHONE] og trykk deretter
på den.
2
Trykk på en tallknapp (1 til 6) for å velge
kontakten du vil ringe.
Trykk på ENTER.
Telefonsamtalen starter.
Forhåndsinnstille telefonnumre
Du kan lagre opptil seks kontakter som
forhåndsinnstillinger.
2
Slik avbryter du stemmeanrop
* Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
Telefonsamtalen starter.
1
Stemmen din gjenkjennes, og anropet utføres.
Telefonsamtalen starter.
Med tilbakeringing
3
Si stemmekommandoen som er lagret
på mobiltelefonen.
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Merk
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen
for å velge [SET VOICE DIAL], og trykk
deretter på den.
Velg telefonnummeret du vil lagre under
forhåndsinnstillingsknappen, fra telefonlisten,
anropsloggen eller ved å taste inn
telefonnummeret direkte.
Telefonnummeret vises på skjermen til denne
enheten.
Hold inne tallknappen (1 til 6) til [MEM] vises.
Kontakten lagres under den valgte tallknappen.
14NO
Drei kontrollknappen når du mottar et anrop.
Slik justerer du talevolumet til den
andre parten
Drei kontrollknappen under en samtale.
Slik justerer du volumet til den andre parten
(justering av mikrofonforsterkning)
Trykk på MIC.
Tilgjengelige volumnivåer: [BTP MIC GAIN-LOW],
[BTP MIC GAIN-MID], [BTP MIC GAIN-HI].
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Hold MIC inne.
Tilgjengelige moduser: [BTP EC/NC-1],
[BTP EC/NC-2].
Slik bytter du mellom håndfrimodus
og håndholdtmodus
Trykk på MODE for å veksle telefonanropslyden
mellom enheten og mobiltelefonen.
Merk
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle mobiltelefoner.
Velge kilde eller app
Nyttige funksjoner
SongPal med iPhone/
Android-telefon
Du må laste ned SongPal-appen
(versjon 2.1 eller nyere) fra
App Store for iPhone eller
fra Google Play for
Android-telefoner.
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker
må du følge lokale trafikklover
og -regler. Ikke bruk appen
mens du kjører.
 SongPal er en app som brukes
til å kontrollere Sony-lydenheter
som er kompatible med SongPal, med iPhone-/
Android-telefonen din.
 Hvilke funksjoner som kan kontrolleres med SongPal,
varierer avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet.
 Les informasjonen på iPhone-/Android-telefonen din
for å bruke SongPal-funksjoner.
 Du finner mer informasjon om SongPal ved å gå til
følgende URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/
songpal/
Opprette tilkobling med SongPal
1
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
iPhone-/Android-telefonen (side 7).
2
3
Start SongPal-appen.
Du kan velge ønsket kilde eller app på iPhone-/
Android-telefonen på denne enheten.
Slik velger du kilde
Trykk på SRC flere ganger. Eller trykk på SRC, drei
kontrollknappen for å velge ønsket kilde og trykk
deretter på ENTER.
Slik viser du kildelisten
Trykk på SRC.
Meddelelse av forskjellig informasjon
med stemmeveiledning (bare
Android-telefoner)
Når enheten tar imot SMS-meldinger eller
meldinger fra Twitter/Facebook/kalenderen, leses
de opp automatisk via høyttalerne på enheten.
Hold inne ENTER på enheten i minst
to sekunder.
Tilkoblingen til iPhone-/Android-telefonen
starter.
Hvis du vil ha informasjon om
styringsfunksjonene på iPhone-/Androidtelefonen, kan du se i hjelpen for appen.
Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger,
kan du se i hjelpen for appen.
Hvis enhetsnummeret vises
Kontroller at nummeret vises (f.eks. 123456),
og velg deretter [Yes] (Ja) på iPhone-/Androidtelefonen.
Slik avbryter du en tilkobling
Hold inne ENTER.
15NO
Aktivere talegjenkjenning
(bare Android-telefoner)
Ved å registrere apper kan du styre dem ved
hjelp av stemmekommandoer. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se i hjelpen for programmet.
Slik aktiverer du talegjenkjenning
1
2
Trykk på VOICE for å aktivere talegjenkjenning.
Si den ønskede stemmekommandoen i mikrofonen
når [Say Source or App] (Si kilde eller app) vises på
Android-telefonen.
Bruke Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du bruke iPhone-håndfri
ved å ganske enkelt snakke inn i mikrofonen.
Denne funksjonen krever at du kobler en iPhone
til enheten med automatisk gruppering via
BLUETOOTH. Bare tilgjengelig for iPhone 4s eller
senere. Kontroller at din iPhone kjører den nyeste
iOS-versjonen.
Du må fullføre BLUETOOTH-registreringen og
tilkoblingskonfigureringen for din iPhone med
denne enheten på forhånd. Se "Forberede en
BLUETOOTH-enhet" (side 7) for å få mer
informasjon.
1
Aktiver Siri-funksjonen på din iPhone.
Les bruksanvisningen som fulgte med iPhoneenheten hvis du vil ha mer informasjon.
2
Trykk på VOICE.
Skjermen for stemmekommandoer vises.
Merknader
 Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig i alle situasjoner.
 Talegjenkjenning fungerer kanskje ikke som det skal
avhengig av ytelsen til den tilkoblede Androidtelefonen.
 Bruk av talegjenkjenning bør foregå under forhold der
støy, f.eks. motorlyd, er minst mulig.
Svare på en SMS
(bare Android-telefoner)
Du kan svare på en melding via talegjenkjenning.
1
2
3
Aktiver talegjenkjenning, og si "Reply" (Svar).
Meldingsskjermen vises i SongPal-appen.
Si en svarmelding med talegjenkjenning.
Listen med relevante meldinger vises
i SongPal-appen.
Drei kontrollknappen for å velge ønsket melding,
og trykk deretter på den.
Meldingen sendes.
Foreta forskjellige innstillinger
Du kan justere de forskjellige innstillingene via
iPhone-/Android-telefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger,
kan du se i hjelpen for appen.
16NO
3
Når iPhone-enheten angir en lyd,
snakker du i mikrofonen.
iPhone-enheten avgir en lyd på nytt,
og så begynner Siri å fungere.
Slik deaktiverer du Siri Eyes Free
Trykk på VOICE.
Merknader
 Det er ikke sikkert at iPhone-enheten registrerer
stemmen din i alle situasjoner. (For eksempel hvis
du befinner deg i en bil i fart.)
 Det er ikke sikkert at Siri fungerer som den skal, eller
responstiden kan være forsinket på steder med dårlig
mottak av iPhone-signaler.
 Det kan hende at Siri ikke fungerer riktig eller
avsluttes, avhengig av bruksforholdene for
iPhone-enheten.
 Hvis du spiller av et spor med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilkoblingen, avsluttes Siri-funksjonen
og enheten bytter til BLUETOTH-lydkilden når sporet
starter avspilling via BLUETOOTH.
 Når Siri er aktivert under lydavspilling, kan det hende
enheten bytter til BLUETOOTH-lydkilden selv om du
ikke velger et spor.
 Når du kobler iPhone-enheten til USB-porten, kan det
hende at Siri ikke fungerer riktig eller avsluttes.
 Ikke aktiver Siri med iPhone-enheten når du kobler
telefonen til denne enheten. Det kan hende Siri ikke
fungerer riktig eller avsluttes.
 Det kommer ingen lyd når Siri Eyes Free er aktivert.
Generelt oppsett (GENERAL)
Innstillinger
CLOCK ADJ (klokkeinnstilling) (side 7)
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som vises
når kilden er deaktivert og klokken vises.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for
å velge [SET DISPLAY] og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO-OFF], og trykk deretter
på den.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND),
skjermoppsett (DISPLAY), BLUETOOTH-oppsett (BT)
og SongPal-oppsett (SONGPAL).
(Ikke tilgjengelig når BT-telefon er valgt.)
1
2
Trykk på MENU.
Drei kontrollknappen for å velge
oppsettskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
3
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
alternativ og trykk deretter på den.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
(tilbake).
CHARGE
Bytter strømstyrken (A) til USB-porten:
[HIGH], [STD].
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
CAUT ALARM (alarm)
Aktiverer alarmen: [ON], [OFF] (side 6).
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
BEEP
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slås av automatisk etter et ønsket tidsrom
når enheten slås av. [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minutter), [60M] (60 minutter).
STEERING
Registrerer/tilbakestiller innstillingen av
fjernkontrollen på rattet.
(Tilgjengelig når enheten er tilkoblet med
tilkoblingskabelen (medfølger ikke).)
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
STR CONTROL (rattkontroll)
Velger inndatamodus for den tilkoblede
fjernkontrollen. Vær nøye med å matche
inndatamodusen med den tilkoblede
fjernkontrollen før bruk for å forhindre
funksjonsfeil.
USER
Inndatamodusen for fjernkontrollen på rattet
(velges automatisk når [STR EDIT] er fullført
eller [STR RESET] utføres)
EXTERNAL
Inndatamodus for den kablede
fjernkontrollen som deaktiverer
fjernkontrollen på rattet
STR EDIT (rediger rattfjernkontroll)
Registrerer funksjonene (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, CALL) på fjernkontrollen
på rattet:
 Drei kontrollknappen for å velge funksjonen
du vil tilordne til fjernkontrollen på rattet,
og trykk på den.
 Mens [REGISTER] blinker holder du inne
knappen på fjernkontrollen på rattet som
du vil tilordne funksjonen til. [REGISTERED]
vises når registreringen er fullført.
 Hvis du vil registrere flere funksjoner, gjentar
du trinn  og .
STR RESET (tilbakestill rattfjernkontroll)
Tilbakestiller innstillingen for fjernkontrollen
på rattet: [YES], [NO].
17NO
Merknader
 Mens du gjør innstillinger kan du bare bruke
knappene på denne enheten. For din egen
sikkerhet bør du parkere bilen før du gjør
innstillingen.
 Hvis det oppstår feil under registreringen,
beholdes all informasjon som er registrert
tidligere. Start registreringen på nytt fra den
funksjonen der feilen oppstod.
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
kjøretøy. Hvis du vil ha mer informasjon om
bilkompatibilitet, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
AUX AUDIO
Aktiverer visning av AUX-kilden: [ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.) (Ikke tilgjengelig når
SongPal-tilkobling er opprettet.)
CT (klokke)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begrenser mottaket til en bestemt region:
[ON], [OFF]. (Bare tilgjengelig med FM-mottak.)
EQ10 PRESET
Velger mellom ti equalizer-kurver og deaktivert:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres
for hver kilde.
EQ10 SETTING
Stiller inn [CUSTOM] for EQ10.
BASE
Velger en forhåndsinnstilt equalizer-kurve som
utgangspunkt for videre tilpasning: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7]
2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10]
16 kHz.
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB, fra -6 dB
til +6 dB.
POSITION (lytteposisjon)
BTM (side 10)
(Bare tilgjengelig når tuneren er valgt.)
FIRMWARE
Ser etter eller oppdaterer fastvareversjonen.
Du finner mer informasjon på følgende
kundestøtteområde:
http://support.sony-europe.com/
FW VERSION (fastvareversjon)
Viser gjeldende fastvareversjon.
FW UPDATE (fastvareoppdatering)
Starter prosessen med å oppdatere fastvaren:
[YES], [NO].
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
Lydoppsett (SOUND)
Denne oppsettsmenyen er tilgjengelig når en
annen kilde enn BT-telefon er valgt.
MEGA BASS
Forsterker basslyden synkronisert med
volumnivået: [ON], [OFF].
(Angis automatisk til [OFF] når [CLEAR AUDIO+]
er angitt til [ON].)
CLEAR AUDIO+
Gjengir lyden ved å optimalisere det digitale
signalet med Sonys anbefalte lydinnstillinger:
[ON], [OFF].
(Angis automatisk til [OFF] når [EQ10 PRESET]
endres og/eller [MEGA BASS] er angitt til [ON].)
18NO
F/R POSITION (fremre/bakre posisjon)
Simulerer et naturlig lydfelt ved å forsinke
lydutmatingen fra høyttalerne ut fra din
posisjon:
 [FRONT L] (fremre venstre),
 [FRONT R] (fremre høyre),
 [FRONT] (fremre senter),
 [ALL] (midt i bilen),
[OFF] (ingen posisjon angitt)
ADJ POSITION* (juster posisjon)
Finjusterer innstillingene for lytteposisjonen:
[+3] – [CENTER] – [-3].
SW POSITION* (basshøyttalerposisjon)
 [NEAR] (nært),
 [NORMAL] (normalt),
 [FAR] (langt borte)
BALANCE
Justerer lydbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative nivået:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Forbedrer digitalt komprimert lyd ved
å gjenopprette høye frekvenser som gikk
tapt ved komprimeringen.
Denne innstillingen kan lagres for alle kilder
bortsett fra tuneren.
Velger DSEE-modus: [ON], [OFF].
AAV (Advanced Auto Volum)
Justerer avspillingsvolumet for alle
avspillingskilder til optimalt nivå: [ON], [OFF].
REARBAS ENH (Rear Bass Enhancer)
Rear Bass Enhancer forsterker basslyden
ved å bruke en lavpassfilterinnstilling på
bakhøyttalerne. Bakhøyttalerne fungerer som
en basshøyttaler hvis en slik ikke er tilkoblet.
(Bare tilgjengelig når [SUBW DIRECT] er stilt
inn på [OFF].)
RBE MODE (Rear Bass Enhancer-modus)
Velger Rear Bass Enhancer-modusen:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (direkte basshøyttalertilkobling)
Du kan bruke basshøyttaleren uten forsterker
når den er tilkoblet ledningen til bakhøyttaleren.
(Bare tilgjengelig når [RBE MODE] er stilt inn
på [OFF].)
Sørg for at du kobler en 4–8 ohm basshøyttaler
til bare én av bakhøyttalerledningene. Ikke
koble en høyttaler til kabelen til den andre
bakhøyttaleren.
SUBW MODE (basshøyttalermodus)
Velger basshøyttalermodusen: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
SW POSITION* (basshøyttalerposisjon)
Velger basshøyttalerens posisjon:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
SUB WOOFER:
SUBW LEVEL (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] vises ved den laveste innstillingen.)
SUBW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
SW POSITION* (basshøyttalerposisjon)
Velger basshøyttalerens posisjon:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
HPF (høypassfilter)
HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)
Velger front-/bakhøyttalerens
avkuttingsfrekvens: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (høypassfilterhelning)
Velger HPF-helning (trer i kraft bare når
[HPF FREQ] er stilt inn på noe annet enn [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOLUME (AUX-volumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
BTA VOLUME (volumnivå på BLUETOOTH-lyd)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
* Vises ikke når [F/R POSITION] er angitt til [OFF].
Skjermoppsett (DISPLAY)
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
DIMMER
Dimmer skjermen: [ON], [OFF], [AT] (auto)
([AT] er bare tilgjengelig når
belysningskontrolledningen er
tilkoblet og taklampen er på).
SUB DISPLAY
Velger elementet som skal vises som
sekundærinformasjon: [SOURCE], [CLOCK].
BUTTON COLOR
Angir en forhåndsinnstilt farge eller
egendefinert farge på knappene.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger
og én egendefinert farge.
CUSTOM COLOR
Lagrer en egendefinert farge på knappene.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0] – [32] ([0] kan
ikke angis for alle fargeskalaer).
19NO
DSPL COLOR (skjermfarge)
Angir en forhåndsinnstilt farge eller
egendefinert farge på skjermen.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger
og én egendefinert farge.
CUSTOM COLOR
Lagrer en egendefinert farge på skjermen.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0] – [32] ([0] kan
ikke angis for alle fargeskalaer).
BLUETOOTH-innstilling (BT)
ALL COLOR
Angir en forhåndsinnstilt farge eller
egendefinert farge på skjermen og knappene.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger
og én egendefinert farge.
CUSTOM COLOR
Lagrer en egendefinert farge på skjermen
og knappene.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0] – [32] ([0] kan
ikke angis for alle fargeskalaer).
DIAL NUMBER (side 14)
SOUND SYNC (lydsynkronisering)
Velger fargen med lydsynkronisering:
[ON], [OFF].
AUTO PAIR (automatisk gruppering)
Start BLUETOOTH-gruppering automatisk når en
iOS-enhet versjon 5.0 eller nyere er tilkoblet via
USB: [ON], [OFF].
WHITE MENU
Du kan vise menyen skarpere (hvit) uten hensyn
til fargeinnstillingen: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen.
START WHITE
Når du trykker på SRC, vises skjermen
og knappene som hvite på hovedenheten,
og så går de over til den egendefinerte fargen:
[ON], [OFF].
MOTION DSPL (bevegelsesvisning)
Viser bevegelige mønstre: [ON], [OFF], [SA]
(spektralanalysator).
AUTO SCROLL
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Ikke tilgjengelig når AUX eller tuneren er valgt.)
PAIRING (side 8)
PHONE BOOK (side 13)
REDIAL (side 14)
RECENT CALL (side 14)
VOICE DIAL (side 14)
RINGTONE
Velger om ringelyden skal komme fra enheten
eller den tilkoblede mobiltelefonen:
[1] (denne enheten), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANSWER
Angir at denne enheten skal besvare
innkommende anrop automatisk: [OFF],
[1] (omtrent tre sekunder), [2] (omtrent
ti sekunder).
BT INIT (initialisere BLUETOOTH)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (grupperingsinformasjon,
forhåndsinnstillinger, enhetsinformasjon osv.):
[YES], [NO].
Initialiser alle innstilinger når du skal
kassere enheten.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
SongPal-oppsett (SONGPAL)
Aktiver og deaktiver SongPal-funksjonen
(tilkobling).
20NO
Merknader om CD-R/CD-RW-plater
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren
Du kan oppdatere fastvaren på enheten fra
følgende kundestøtteområde:
http://support.sony-europe.com/
Gå til kundestøtteområdet og oppdater fastvaren
i henhold til instruksjonene.
Forsiktighetsregler
 La enheten avkjøles først hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Etterlat ikke frontpanelet eller lydenheter i bilen
da det kan forårsake funksjonsfeil på grunn
av høye temperaturer i direkte sollys.
 Antennen strekkes ut automatisk.
 Hvis en flerøktsplate begynner med en CD-DAøkt, gjenkjennes den som en CD-DA-plate og
øvrige økter spilles ikke av.
 Plater som IKKE kan spilles av på denne enheten
 CD-R/CD-RW-plater md dårlig opptakskvalitet.
 CD-R/CD-RW-plater som er innspilt med en
inkompatibel opptaksenhet.
 CD-R/CD-RW-plater som ikke er avsluttet riktig.
 CD-R/CD-RW-plater som er innspilt i et annet
format enn musikk-CD-format eller MP3-format
i henhold til ISO9660 Nivå 1 / Nivå 2, Joliet/
Romeo eller flerøktsplater.
Avspilingsrekkefølge for
MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mappe (album)
MP3/WMA/AAC-fil (spor)
Kondens
Hvis det oppstår kondens i enheten, må du ta
ut platen og la enheten tørke i omtrent en time.
Ellers fungerer ikke enheten riktig.
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Ikke søl væske på enheten eller platene.
Merknader om plater
 Ikke utsett plater for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftventiler. La dem
heller ikke ligge i en bil som står parkert i sollys.
 Rengjør platene fra midten
og utover med en klut før de
brukes. Ikke bruk løsemidler
som for eksempel
rensebensin, tynner eller
vanlige rengjøringsmidler.
 Denne enheten er laget for
å spille av plater som
samsvarer med
CD-standarden. Tolagsplater og enkelte
musikkplater som er kodet med teknologier for
opphavsrettsbeskyttelse, samsvarer ikke med
Compact Disc-standarden (CD) og kan derfor
ikke avspilles med denne enheten.
 Plater som IKKE kan spilles av på denne enheten
 Plater med etiketter, klistremerker eller
påklistret tape eller papir. Dette kan føre
til funksjonsfeil eller ødelegge platen.
 Plater som ikke har standardform (f.eks.
firkantede eller hjerte- eller stjerneformede).
Dette kan skade enheten.
 Plater på 8 cm (3 1/4 tommer).
Om iPod
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den
nyeste programvaren før bruk.
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible modeller
Bluetooth®
USB
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS



iPhone 3G*
iPod touch
(5. generasjon)


iPod touch
(4. generasjon)


iPod touch
(3. generasjon)*

21NO
Kompatible modeller
Bluetooth®
USB
iPod touch
(2. generasjon)*

iPod classic*

iPod nano
(7. generasjon)*

iPod nano
(6. generasjon)*

iPod nano
(5. generasjon)*

iPod nano
(4. generasjon)*

iPod nano
(3. generasjon)*

* SongPal støtter ikke iPhone 3G, iPod touch
(3. generasjon), iPod touch (2. generasjon),
iPod classic og iPod nano.
 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at
et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av
denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende standarder.
Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod
eller iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Spesifikasjoner
Tuneren
FM
Innstillingsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
FM CCIR: -1.956,5 til -487,3 kHz og
+500,0 til +2.095,4 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20–15.000 Hz
MW/LW
Innstillingsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spiller
Vedlikehold
Signal/støy-forhold: 120 dB
Frekvensrespons: 10–20.000 Hz
Hastighetsforandringer og flutter: Ikke målbart
Maksimalt antall: (bare CD-R/CD-RW)
 mapper (albumer): 150 (inkludert rotmappe)
 filer (spor) og mapper: 300 (kan være færre enn
300 hvis mappe-/filnavn inneholder mange tegn)
 tegn som vises i mappe-/filnavn: 32 (Joliet) /
64 (Romeo)
Tilsvarende kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
og AAC (.m4a)
Rengjøre kontaktene
USB-spiller
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
Det er ikke sikkert at enheten fungerer riktig
hvis kontaktene mellom enheten og frontpanelet
ikke er rene. Du kan forhindre dette ved å ta av
frontpanelet (side 6) og rengjøre kontaktene med
en bomullspinne. Ikke bruk mye kraft. Da kan du
skade kontaktene.
Grensesnitt: USB (høy hastighet)
Maks. strømstyrke: 1.5 A
Maksimalt antall gjenkjennelige spor: 10,000
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav),
AAC (.m4a), AAC (.mp4) og FLAC (.flac)
Trådløs kommunikasjon
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker bør du slå av tenningen
og ta ut nøkkelen før du renser kontaktene.
 Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller
en metallgjenstand.
22NO
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Fri sikt, ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Tilsvarende kodek:
SBC (.sbc) og AAC (.m4a)
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation
er på lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
de respektive eierne.
*1 Det faktiske området varierer avhengig av faktorer
som hindringer mellom enhetene, magnetiske
felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem,
programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Forsterker
Ut: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 100 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Effekt:
Lydutganger: front, bak, sub
Utgang for antenne/forsterker (REM OUT)
Innganger:
Inngang for fjernkontroll
Antenneinngang
MIC-inngang
AUX-inngang (stereominikontakt):
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri (minus (jord))
Nominell strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 mm × 50 mm × 178 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 53 mm × 161 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 1,3 kg
Pakkens innhold:
Hovedenhet (1)
Mikrofon (1):
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger
alt tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om
detaljert informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Opphavsrett
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA
og i andre land.
Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette produktet,
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og
Siri er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert
i USA og andre land. App Store er et servicemerke
for Apple Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemerker som
tilhører Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
 Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor
i dokumentasjonen og/eller annet materiale
som følger med distribusjonen.
 Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til
å reklamere for eller fremheve produkter
som er utledet av denne programvaren,
uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.
23NO
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE
"SOM DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER
OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET
SÆRSKILT FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION ELLER
BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE,
EKSEMPELMESSIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE
SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER,
TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT HVORDAN DE
OPPSTÅR OG UANSETT TEORIER OM ANSVARLIGHET
ETTER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
SUBJEKTIVT ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET OG
ANNET), SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE
GJENNOM BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV
OM DE HAR FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN
FOR SLIKE SKADER.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å løse
eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen
før du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se "Tilkobling/installasjon" (side 29).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden av denne bruksanvisningen.
Generelt
Enheten slår seg av når den spiller med
høyt volum.
 Strømmen fra strømtilførselsledningen er
kanskje ikke tilstrekkelig.
 Kontroller strømtilkoblingen. Hvis du ikke
finner noen feil med tilkoblingen, kobler
du enheten direkte til batteriet.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis
problemet vedvarer.
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er ikke stilt
inn for et system med to høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet enhet
er veldig lavt.
 Øk volumet på enheten og den tilkoblede
enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
24NO
Minnet er slettet.
 Du har trykt på tilbakestillingsknappen.
 Lagre i minnet på nytt.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet
er frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis enheten
ikke er brukt i løpet av fem minutter når
[DEMO-ON] er stilt inn.
 Still inn [DEMO-OFF] (side 19).
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIMMER-ON]
(side 19).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du
holder OFF inne.
 Trykk på OFF på enheten til visningen se
på displayet.
 Kontaktene er skitne (side 22).
Betjeningsknappene fungerer ikke.
Platen mates ikke ut.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen til enheten.
Trykk på RESET (side 7) hvis problemet
vedvarer.
Innholdet i minnet slettes.
For din egen sikkerhet skal du ikke tilbakestille
enheten mens du kjører.
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut automatisk,
bør du kontrollere tilkoblingen av
kontrolledningen til antennen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
RDS
Søket (SEE) starter etter noen sekunders lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller signalet
er for dårlig.
 Deaktiver TA (side 10).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 10).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger til tross
for at den er en TP-stasjon.
 Still inn på en annen stasjon.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data tas ikke imot.
 Stasjonen spesifiserer ikke programtypen.
Programtjenestenavnet blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for den
aktuelle stasjonen.
 Trykk på SEEK +/– mens
programtjenestenavnet blinker. [PI SEEK]
vises og enheten begynner å søke etter
en annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon).
CD-avspilling
Platen blir ikke avspilt.
 Platen er ødelagt eller skitten.
 CD-R/CD-RW-plater er ikke ment for lydavspilling
(side 21).
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke spilles av.
 Platen er ikke kompatibel med MP3/WMA/AACformatet eller versjonen. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvilke plater og formater som
kan spilles av, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
MP3/WMA/AAC-filer tar lengre tid å spille
av enn andre formater.
 Det tar lengre tid å starte avspilling med
følgende plater:
 En plate som er innspilt med komplisert
trestruktur.
 En plate som er innspilt som flerøktsplate.
 plater det kan lagres data på.
Lyden "hopper".
 Platen er ødelagt eller skitten.
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USB-enheter via
en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved en bithastighet
på mer enn 320 kbps.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 USB-enheter som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16 eller FAT32, støttes ikke.*
* Denne enheten har støtte for FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke disse
FAT-systemene. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet eller kontakter
produsenten.
NFC-funksjonen
Tilkobling med ettrykksfunksjonen (NFC)
er ikke mulig.
 Hvis smarttelefonen ikke svarer på berøring:
 Kontroller at NFC-funksjonen på
smarttelefonen er slått på.
 Flytt N-merket på smarttelefonen nærmere
N-merket på denne enheten.
 Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
 Følsomheten for NFC-mottak er avhengig
av enheten.
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt hvis
ettrykkstilkoblingen med smarttelefonen
mislykkes flere ganger.
BLUETOOTH-funksjon
Den tilkoblede enheten kan ikke registrere
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus under
gruppering før grupperingen utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en
annen enhet mens den er koblet til en
BLUETOOTH-enhet.
 Opphev den gjeldende tilkoblingen, og søk
etter denne enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet på (side 8)
når enhetsgrupperingen er fullført.
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden (denne
enheten eller BLUETOOTH-enheten), ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en BLUETOOTHenhet eller omvendt.
Navnet på den tilkoblede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten
er det ikke alltid mulig å hente navnet.
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å dreie kontrollknappen
når du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten sendes
kanskje ikke ringelyden slik den skal.
 Still inn [RINGTONE] på [1] (side 20).
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Ringelyden
kommer bare fra fronthøyttalerne.
25NO
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Stemmen
til den andre parten kommer bare fra
fronthøyttalerne.
Den andre parten sier at volumet er for lavt
eller høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved hjelp av
mikrofonforsterkning (side 14).
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Still inn EC/NC-modus på [BRP EC/NC-1] eller
[BTP EC/NC-2] (side 14).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen
i telefonsamtalen er for høy, kan du prøve
å dempe denne støyen.
Eksempel: Lukk vinduet slik at trafikkstøy
dempes. Slå av klimaanlegget.
Telefonen er ikke tilkoblet.
 Når BLUETOOTH-lyd spilles av, kobles ikke
telefonen til selv om du trykker på CALL.
 Koble fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av
mobiltelefonens mottakerforhold.
 Flytt bilen til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for
lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller denne enheten.
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne enheten
og BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares
i en veske som forstyrrer signalet, må du
ta ut lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre
enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne enheten
og mobiltelefonen. Dette er ikke en feil.
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare
på anrop automatisk.
Gruppering mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan det
hende at tidsgrensen for gruppering er for kort.
 Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å holde inne OFF i minst to
sekunder, og slå deretter på enheten på nytt.
Det kommer ingen lyd fra bilhøyttalerne under
håndfrianrop.
 Hvis det ikke kommer lyd fra mobiltelefonen, må
du stille inn mobiltelefonen slik at lyden kommer
fra bilhøyttalerne.
Siri Eyes Free aktiveres ikke.
 Utfør håndfriregistrering for en iPhone som har
støtte for Siri Eyes Free.
 Slå på Siri-funksjonen på iPhone-enheten din.
 Avbryt BLUETOOTH-tilkoblingen mellom iPhoneenheten og denne enheten, og koble til på nytt.
SongPal-betjening
Appnavnet samsvarer ikke med den faktiske
appen i SongPal.
 Start appen på nytt fra SongPal.
Mens Songpal-appen kjører via BLUETOOTH,
endres skjermen automatisk til [BT AUDIO].
 SongPal-appen eller BLUETOOTH-funksjonen
ble avbrutt.
 Start appen på nytt.
SongPal-appen kobles automatisk fra når
skjermen endres til [IPD].
 SongPal-appen på iPhone/iPod støtter ikke
iPod-avspilling.
 Endre enhetens lydkilde til noe annet enn [IPD],
og opprett SongPal-tilkoblingen (side 15).
Feil-/informasjonsmeldinger
CD ERROR: Platen kan ikke spilles av. Platen mates
ut automatisk.
 Rengjør platen og sett den inn på riktig måte,
eller kontroller at platen ikke er tom eller skadet.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan
ikke betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTHlydenheten støtter AVRCP.
CD NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan spilles
av. Platen mates ut automatisk.
 Sett inn en plate med filer som kan spilles av
(side 22).
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
CD PUSH EJT: Platen kunne ikke mates ut riktig.
 Trykk på  (utmating).
26NO
HUB NO SUPRT: USB-hubber støttes ikke.
IPD STOP: iPod-avspillingen er avsluttet.
 Start avspillingen fra iPod/iPhone.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på SEEK +/– mens programtjenestenavnet
blinker. Enheten begynner å søke etter en annen
frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon) ([PI SEEK].
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten fortsetter å søke etter tilgjengelige
TP-stasjoner.
OUTPUT ERROR: Det kan ha oppstått en intern feil.
 Kontroller tilkoblingen. Kontakt nærmeste Sonyforhandler hvis feilmeldingen blir værende på
skjermen.
OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC for
å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er
tilkoblet en enhet som ikke støttes.
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen starter
automatisk. Avhengig av platestrukturen kan
dette ta litt tid.
TEMP CAUTION: Den termiske beskytteren er
blitt aktivert.
 Senk volumet.
USB ERROR: USB-enheten kan ikke brukes til
å spille av.
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO DEV: USB-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen er
ordentlig tilkoblet.
eller
eller slutten på platen er nådd.
: Begynnelsen
: Tegnet kan ikke vises.
For BLUETOOTH-funksjon:
BT BUSY: BLUETOOTH-enheten er opptatt.
 Vent litt, og prøv på nytt.
ERROR: Den valgte handlingen kunne ikke utføres.
 Vent litt, og prøv på nytt.
NO DEV: BLUETOOTH-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten er ordentlig tilkoblet,
og at BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet med
BLUETOOTH-enheten.
P EMPTY: Ingen telefonnumre er lagret.
UNKNOWN: Et navn eller telefonnummer kan
ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret skjules av den
som ringer.
For SongPal-betjening:
APP --------: Tilkobling til appen er ikke opprettet.
 Opprett SongPal-tilkoblingen på nytt (side 15).
APP DISCNCT: Appen er koblet fra.
 Opprett SongPal-tilkoblingen (side 15).
APP DISPLAY: En skjerminnstillingsskjerm
i appen vises.
 Avslutt skjerminnstillingsskjermen i appen for
å kunne bruke knappene.
APP LIST: Innholdslisten til CD/USB/iPod vises.
 Lukk listen i appen for å kunne bruke knappene.
USB NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan
spilles av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan spilles
av (side 22).
APP MENU: En innstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt innstillingsskjermen i appen for å kunne
bruke knappene.
USB NO SUPRT: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden.
APP NO DEV: Enheten der appen er installert,
er ikke tilkoblet eller gjenkjennes ikke.
 Opprett BLUETOOTH-tilkobling og SongPaltilkobling på nytt (side 15).
APP SOUND: En lydinnstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt lydinnstillingsskjermen i appen for
å kunne bruke knappene.
OPEN APP: SongPal-appen kjører ikke.
 Start appen.
27NO
For fjernkontrollen på rattet:
ERROR: Det oppstod en feil under
funksjonsregistreringen.
 Registrer på nytt fra den funksjonen der feilen
oppstod (side 17).
TIMEOUT: Funksjonsregistreringen mislyktes på
grunn av tidsavbrudd.
 Prøv å fullføre registreringen mens [REGISTER]
blinker (omtrent seks sekunder) (side 17).
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
Hvis du sender inn enheten til reparasjon på grunn
av problemer med avspilling av CD-pater, må du
inkludere platen som ble brukt da problemet
oppstod.
28NO
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Obs!
 Dra alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
 Sørg for at ledningene ikke er klemt under
en skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
 Slå av tenningen før du oppretter tilkoblinger
for å unngå kortslutning.
 Koble strømtilførselsledningen  til enheten
og høyttalerne før tilkobling til kontakten for
eksternt utstyr.
 Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
×2






Forsiktighetsregler
 Velg installasjonssted nøye, slik at enheten ikke
hindrer normal bilkjøring.
 Ikke plasser systemet i områder som utsettes for
støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur,
for eksempel i direkte sollys eller i nærheten
av varmeapparatet.
 Bruk bare de medfølgende monteringsfestene,
slik at installasjonen blir sikkert utført.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen, som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på sikringen
til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.

 Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
 Braketten  og beskyttelsesrammen  festes på
enheten før transport. Før du monterer enheten,
må du bruke nøklene  til å fjerne braketten 
fra enheten. Se "Fjerne beskyttelsesrammen
og braketten" (side 33) for å få mer informasjon.
 Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk.
Du trenger dem hvis du vil fjerne enheten
fra bilen.
29NO
Tilkobling
basshøyttaler*1
*3
*3
*3
forsterker*1
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4


*2*8
Se Diagram over strømtilkobling
(side 32) for mer informasjon.
Rød
Rød
Gul
Gul
Svart
Svart
Se "Opprette tilkoblinger"
(side 31) for å få mer informasjon.
Ved direkte tilkobling til batteriet*9
Svart
Gul
fra bilantennen*7
*5*6
30NO
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Medfølger ikke
Høyttalerimpedans: 4–8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker
den kablede fjernkontrollen, kan du se "Bruke den
kablede fjernkontrollen" (side 32).
Enten du bruker mikrofonen eller ikke må du dra
mikrofonkabelen slik at den ikke forstyrrer kjøringen.
Fest kabelen med en klemme eller lignende hvis den
installeres ved føttene dine.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer
mikrofonen, kan du se "Installere mikrofonen"
(side 32).
Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig av biltype.
Bruk høyttalere med 50 W RMS eller høyere
inngangskapasitet. Det anbefales å bruke
fulltonehøyttalere i Sony XB-serien.
Hvis strømstyrken til sikringen i bilen er 10 A,
kobler du enheten direkte til batteriet for
å unngå kortslutninger.
Opprette tilkoblinger
Hvis du har en antenne uten releboks,
kan antennen bli skadet hvis du kobler
til denne enheten med den medfølgende
strømtilførselsledningen .
 Til bilens høyttalerkontakt
14
vekslet strømtilførsel for Oransje-/
belysning
hvitstripet
15
vekslet strømtilførsel
Rød
16
jord
Svart
Ved direkte tilkobling til batteriet
Hvis strømstyrken til sikringen i bilen er 10 A,
kobler du enheten direkte til batteriet for
å unngå kortslutninger.
 til et metallpunkt på bilen
 til den positive batteriterminalen
Merknader
 Selv om enheten kobles til bilens
strømtilførselsledning, kan det hende at enheten
ikke yter maksimalt på grunn av utilstrekkelig
strømforsyning. I så fall, kobler du enheten
direkte til batteriet.
 Alle ledningene som kobles til den positive
batteriterminalen, må kobles via en sikring innen
450 mm (18 tommer) fra batteriterminalen og før
de går gjennom metall.
 Kontroller at bilbatteriledningene som er koblet til
bilen (jord til chassis)*, har minst like stor dimensjon
som hovedstrømledningen fra batteriet til
hovedenheten.
 Under drift med full effekt vil det være strøm på mer
enn 15 A i systemet. Kontroller derfor at ledningene
som skal kobles til +12 V- og GND-terminalene på
denne enheten minst har en ledningsdimmensjon på
AWG14 eller har et tverrsnittsareal på mer enn 2mm².
Mindre enn 450 mm (18 tommer)
*
Sikring (15 A)
+12 V bilbatteri
1
2
3
4
5
6
7
8
Hvis du har spørsmål eller problemer angående
tilkoblingen, kan du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler for mer informasjon.
Bakhøyttaler
(høyre)

Lilla

Lilla-/svartstripet
Fronthøyttaler
(høyre)

Grå

Grå-/svartstripet
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Fronthøyttaler
(venstre)

Hvit

Hvit-/svartstripet
Du kan bruke en basshøyttaler uten forsterker
når den er tilkoblet en bakhøyttalerledning.

Grønn

Grønn-/
svartstripet
Bakhøyttaler
(venstre)
Fronthøyttaler
 Til bilens strømkontakt
Basshøyttaler
Merknader
 Bakhøyttalerledninger må klargjøres på forhånd.
 Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for
å unngå skade.
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/hvitstripet
Tilkobling til minne
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.
31NO
Tilkobling til høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet
for å unngå skade.
Installere mikrofonen
Du må installere mikrofonen  for at stemmen
din skal høres når du ringer med håndfri.

Diagram over strømtilkobling
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr,
og sørg for at ledningene er tilkoblet på riktig
måte avhengig av bilen.
Kontakt for ekstern eksternt utstyr
Klemme (medfølger ikke)

Vanlig tilkobling
Rød
Rød

Obs!
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
15
vekslet strømtilførsel
Rød
Når plasseringen av de røde og gule lederne
er omvendt
Rød
Rød
 Det er svært farlig hvis ledningen havner rundt
rattstammen eller girspaken. Sørg for å forhindre
at den eller andre deler hindrer kjøringen.
 Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute eller
annen støtdempende utstyr, må du kontakte
bilforhandleren eller butikken der du kjøpte
denne enheten, før du installerer den.
Merk
Rengjør dashbordet med en tørr klut før du fester den
dobbeltsidige tapen .
Bruke den kablede fjernkontrollen
Gul
1
Gul
12
vekslet strømtilførsel
Gul
15
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød
Når bilen ikke har ACC-posisjon
Rød
Gul
Rød
Gul
Samsvar tilkoblingene og veksle
strømtilførselsledningene riktig, og koble deretter
enheten til bilens strømtilførsel. Hvis du har
spørsmål om eller problemer med å koble til
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du bilforhandleren.
32NO
Aktiver den kablede fjernkontrollen
ved å angi [SET STR CONTROL] i [SET
STEERING] til [EXTERNAL] (side 17).
2
Installasjon
Monter enheten på braketten , og fest
deretter beskyttelsesrammen .
Fjerne beskyttelsesrammen
og braketten

Før du installerer enheten, må du fjerne
beskyttelsesrammen  og braketten 
fra enheten.
1

Trykk inn begge endene på
beskyttelsesrammen , og dra den ut.



FORSIKTIG
Ikke berør den venstre siden av enheten når
du fjerner den fra dashbordet. Kjøleribben på
venstre side av enheten er varm rett etter bruk.
2
Sett inn begge nøklene  slik at de
klikker på plass, og dra braketten 
nedover og enheten oppover for
å skille dem.
Merknader
 Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, settes ikke
enheten på plass, og den kan løsne.
 Kontroller at de fire sperrene på beskyttelsesrammen
 sitter godt fast i sporene på enheten.
Ta av og sette på frontpanelet

Se "Ta av frontpanelet" (side 6) for å få mer
informasjon.
Tilbakestille enheten


Se "Tilbakestille enheten" (side 7) for å få mer
informasjon.
Vend kroken innover.
Montere enheten på dashbordet
Kontroller før installasjonen at sperrene på begge
sider av braketten  er bøyd 2 mm innover.
1
Plasser braketten  i dashbordet,
og bøy ut hakene for å feste.
182 mm
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle sikringen, må du
passe på å bruke en med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere strømtilkoblingen
og bytte ut sikringen. Hvis sikringen går på nytt
etter at du har byttet den, kan det ha oppstått
en intern feil. Ta i så fall kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
53 mm
Sikring (15 A)

Sperre
Merk
Bruk et egnet verktøy til utskiftning av sikringer.
33NO
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du har spørsmål
eller vil lese aktuell kundestøtteinformasjon om
dette produktet:
http://support.sony-europe.com/
Registrer produktet ditt på nettet på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF