Sony | WX-GT90BT | Sony WX-GT90BT CD-mottaker med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WXGT90BT_4440627511\IO_FM\010COV.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 1 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
4-440-626-51(1)
Bluetooth® Audio System
Bluetooth®
Audio System
Brukerveiledning
NO
Du finner informasjon om hvordan du slår av
demonstrasjonsskjermen (DEMO), på side 7.
WX-GT90BT
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\020INT.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 2 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Av sikkerhetshensyn må denne enheten
installeres i dashbordet i bilen.
Instruksjoner for montering og
tilkoblinger finnes i den vedlagte
monterings-/koblingsveiledningen.
Spesifikasjoner for laserdiode
• Utslippsvarighet: kontinuerlig
• Laserutgangseffekt: Mindre enn 53,3 μW.
(Denne utgangseffekten er målt på en
avstand av 200 mm fra
objektivlinseoverflaten i den optiske
pickup-blokken med 7 mm åpning.)
Navneplaten som viser driftsspenning osv.,
er plassert på undersiden av rammen.
Sony Corp. erklærer herved at denne WXGT90BT i all hovedsak oppfyller kravene og
andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EC.
Nærmere detaljer er å finne på
http://www.compliance.sony.de/
Italia: Bruk av RLAN-nettverket er regulert
slik:
– angående privat bruk, med lovgivende
dekret av 01.08.2003, nr. 259 («Kode for
elektronisk kommunikasjon»). Spesielt
indikerer paragraf 104 når foregående
innhenting av generell godkjenning
kreves, og paragraf 105 når fri bruk er
tillatt
– angående levering av RLAN-tilgang til
telenettverk og -tjenester med
departementsdekret av 28.05.2003 med
endringer, og paragraf 25 (generell
godkjenning for elektroniske
kommunikasjonsnettverk og -tjenester) i
koden for elektronisk kommunikasjon.
Norway: Use of this radio equipment is not
allowed in the geographical area within a
radius of 20 km from the centre of
Ny-Alesund, Svalbard.
Merknad til kundene: Følgende
informasjon gjelder bare utstyr som er
solgt i land som er underlagt EUs
direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte
representanten for EMC og
produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For eventuelle serviceeller garantispørsmål henvises til adressene
som er angitt i egne service- eller
garantidokumenter.
Avhending av gamle
batterier (gjelder i EU og
andre land med egne
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller emballasjen
indikerer at batteriet som leveres med dette
produktet, ikke må håndteres som
husholdningsavfall. På enkelte batterier kan
dette symbolet brukes i kombinasjon med et
kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly. Ved å passe på at
disse batteriene håndteres på riktig måte, vil
du bidra til å hindre potensielt negative
konsekvenser for miljø og helse som ellers
kunne vært forårsaket av uriktig håndtering
av batteriet. Gjenvinning av materialer vil
bidra til å bevare naturressurser. I tilfeller
med produkter som av årsaker som gjelder
sikkerhet, ytelse eller dataintegritet krever
permanent forbindelse med et innebygd
batteri, må dette batteriet bare byttes av
kvalifisert servicepersonell. For å sikre at
batteriet vil bli håndtert på riktig måte, må
produktet på slutten av sin levetid leveres
inn til et innsamlingspunkt for elektrisk og
elektronisk avfall. For alle andre batterier
ber vi deg lese avsnittet om hvordan man
fjerner batteriet fra produktet på en trygg
måte. Lever batteriet på et
innsamlingspunkt for brukte batterier. Hvis
du ønsker nærmere informasjon om
resirkulering av dette produktet eller
batteriet, må du ta kontakt med
2
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Laymasterpage:Right_SideIndex
out\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\020INT.fm
000COV.book Page 3 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
renholdsetaten i kommunen der du bor,
eller med butikken der du kjøpte produktet.
Bluetooth-ordmerket og -logoene tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og all Sony
Corporations bruk av slike merker er under
lisens. Andre varemerker og handelsnavn
tilhører sine respektive eiere.
ZAPPIN og Quick-BrowZer er varemerker
som tilhører Sony Corporation.
Advarsel hvis tenningen på bilen ikke
har noen ACC-posisjon
Husk å stille inn Auto Off-funksjonen
(side 33). Enheten slås helt av automatisk
etter den angitte tiden etter at enheten er
slått av, for å hindre at den trekker strøm
fra batteriet. Hvis du ikke stiller inn
AUTO OFF-funksjonen, må du trykke og
holde på   til skjermen blir
svart hver gang du slår av tenningen.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet er beskyttet av enkelte
opphavsrettigheter som tilhører Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av slik
teknologi utenom dette produktet er
forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert selskap som representerer
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, og iPod
touch er varemerker som tilhører Apple Inc.,
registrert i USA og andre land. App Store er
et tjenestemerke som tilhører Apple Inc.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og
patenter på lisens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Android er et varemerke som tilhører
Google Inc. Bruk av dette varemerket krever
tillatelse fra Google.
Merknad om litiumbatteriet
Ikke utsett batteriet for sterk varme, for
eksempel direkte sollys, åpen ild eller lignende.
3
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WXGT90BT_4440627511\IO_FM\030TOC.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 4 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Innhold
Komme i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Merknader om Bluetooth-funksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Avslutte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stille klokken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Plassering av kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hovedenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RM-X231 Fjernkontrollenhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lagre og ta inn radiostasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Spille av en CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
USB-enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spille av fra en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Spille av fra iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Betjene en iPod direkte – passasjerkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
App Remote via USB (iPhone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Toveis musikkontroll med iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Spille av spor i ulike moduser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Søke etter et spor ved navn – Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Søke etter et spor ved å høre på korte klipp – ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Endre belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Endre farge på skjerm og knapper – dynamisk fargebelysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Avansert fargeinnstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Koble til Bluetooth-enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bluetooth-operasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Paring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Håndfri telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Musikkstreaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Initialisere Bluetooth-innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
App Remote via trådløs Bluetooth-teknologi (Android-telefon) . . . . . . . . . . 30
Toveis musikkontroll med Android-telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WXGT90BT_4440627511\IO_FM\030TOC.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 5 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Lydinnstillinger og oppsettmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nyt raffinerte lydfunksjoner – Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Justere oppsettelementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Bruke ekstrautstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ekstra radioutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Annen informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 6 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Eksponering for radiostråling
Komme i gang
Merknader om
Bluetooth-funksjonen
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER STÅ ANSVARLIG
FOR NOEN TILFELDIGE, INDIREKTE
ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER
ELLER ANDRE TAP, INKLUDERT, UTEN
BEGRENSNING, TAP AV INNTEKTER
ELLER OMSETNING, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE
PRODUKTET ELLER NOE TILKNYTTET
UTSTYR, INAKTIV TID OG KJØPERENS
TID I FORBINDELSE MED ELLER PÅ
GRUNN AV BRUK AV DETTE
PRODUKTET, BÅDE MASKINVARE OG
PROGRAMVARE.
VIKTIG!
Trygg og effektiv bruk
Endringer eller modifikasjoner på denne
enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av
Sony, kan føre til at brukeren mister retten til å
bruke utstyret.
Undersøk om det finnes nasjonale unntak eller
begrensninger i bruken av Bluetooth-utstyr før
du tar i bruk dette produktet.
Kjøring
Undersøk lover og forskrifter for bruk av
mobiltelefoner og håndfriutstyr der du kjører.
Gi alltid kjøringen din fulle oppmerksomhet,
og kjør til side og parker før du ringer eller
svarer på telefonen hvis kjøreforholdene
krever det.
RF-signaler kan påvirke dårlig installerte eller
utilstrekkelig skjermede elektroniske systemer
i biler, for eksempel elektroniske
drivstoffinnsprøytningsystemer, elektroniske
blokkeringsfrie bremser, elektroniske
cruisecontrolsystemer eller
kollisjonsputesystemer. Ta kontakt med
bilprodusenten eller dennes representant for
montering av eller service på denne enheten.
Feil ved montering eller service kan føre til at
garantien som gjelder for denne enheten, ikke
lenger er gyldig.
Spør bilprodusenten for å sikre at bruk av
mobiltelefon i bilen ikke påvirker det
elektroniske systemet.
Undersøk regelmessig at alt trådløst utstyr i
bilen er riktig montert og fungerer som det
skal.
Nødtelefoner
Denne håndfrie Bluetooth-enheten for biler og
den elektroniske enheten som er koblet til for å
brukes med håndfrifunksjon, fungerer ved
hjelp av radiosignaler, mobilsignaler og
telenett i tillegg til brukerprogrammerte
funksjoner, og det kan ikke garanteres
forbindelse under alle forhold.
Det er derfor ikke å anbefale å bare stole på en
elektronisk enhet for nødvendig
kommunikasjon (for eksempel i
nødssituasjoner).
Husk at for å ringe ut eller svare på telefonen
må håndfrienheten og den elektroniske
enheten som er koblet til håndfrienheten, være
slått på og ha dekning med den nødvendige
styrken på mobilsignalene.
Det kan hende at nødsamtaler ikke er mulig på
enkelte mobilnettverk eller når enkelte
nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner
er i bruk.
Undersøk med din lokale mobilnettoperatør.
Tilkobling til andre enheter
Når du kobler til en annen enhet, må du først
lese sikkerhetsinstruksjonene i
brukerveiledningen for den andre enheten.
6
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 7 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Avslutte DEMO-modus
Du kan avslutte demonstrasjonsskjermen
som vises når enheten er slått av.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«DISPLAY» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «DEMO» vises,
og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge
«DEMO-OFF», og trykk på det.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Skjermen går tilbake til normal radio-/
avspillingsmodus.
Stille klokken
Klokken bruker 24-timers system med
digital visning.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«GENERAL» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «CLOCK-ADJ»
vises, og trykk på det.
Timetallet blinker.
3
Drei kontrollhjulet for å stille timer og
minutter.
Du kan flytte markøren ved å trykke på
 +/–.
4
Når du har stilt inn minuttene, trykker
du på .
Innstillingen er ferdig, og klokken
begynner å gå.
Trykk på  for å vise klokken.
7
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 8 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Plassering av kontroller
Hovedenhet
AF/TA
Nedenfor finner du informasjon om
plasseringen av kontrollene og
grunnleggende operasjoner.
8

(telefon) side 22
Gå inn på telefonmenyen (trykk), slå på
Bluetooth-signalet (trykk og hold i mer
enn 2 sekunder), svare på et anrop /
avslutte en samtale (trykk)

(bla gjennom) side 18
Gå inn i Quick-BrowZer™-modus
(CD/USB).
 Kontrollhjul/ENTER-/MENU-/APP
side 16, 30, 33
Drei for å justere volumet.
Trykk for å gå inn i oppsettmodus.
Trykk for å svare på et anrop / avslutte
en samtale
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for
å aktivere App Remote (fjernkontroll)
Trykk på  , drei, og trykk
for å bytte kilde.
1
2
3
4
5
6
 SOURCE/OFF*1 (kilde/av)
Trykk for å slå på enheten, velg kilde
(Radio / CD / USB / AUX / Bluetoothlyd / Bluetooth-telefon).
Trykk gjentatte ganger for å velge en
annen kilde.
Trykk og hold i 1 sekund for å slå av
strømmen.
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for
å slå av enheten helt. Skjermen blir svart.
 DSPL/SCRL (skjerm/rull) side 11, 13,
14, 15, 24, 28
Endre hva som skal vises på skjermen
(trykk), rulle i et visningselement (trykk
og hold).
 CD-spor
Sett inn CD-en (etikettsiden opp).
Avspillingen begynner.
 Skjerm
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 9 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
  (utløs CD)
Trykk for å få ut CD-en fra sporet.

/MODE (tilbake/modus) side 11,
16, 27
Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm,
velg radiobånd (FM/MW/LW).
Trykk og hold for å gå inn i eller avslutte
passasjerkontroll (iPod).
Trykk for å aktivere/deaktivere ønsket
enhet (denne enheten eller
mobiltelefonen) (Bluetooth-telefon).
 SEEK +/– (søk)
Radio:
Søke etter radiostasjoner automatisk
(trykk), finne en stasjon manuelt
(trykk og hold).
CD/USB:
Hoppe over et spor (trykk), hoppe over
spor fortløpende (trykk, og trykk på nytt
etter omtrent 2 sekunder og hold), spole
fremover/bakover (trykk og hold).
Bluetooth-lyd*2:
Hoppe over et spor (trykk), gå ett spor
fremover/bakover (trykk og hold).
App Remote (fjernkontroll)*3:
Hoppe over et spor (trykk)
 AF/TA/PTY (alternative frekvenser /
trafikkmeldinger / programtype)
side 12
Stille inn AF og TA (trykk), velge PTY
(trykk og hold) i RDS.
 Talltaster
Radio:
Ta inn lagrede radiostasjoner (trykk),
lagre radiostasjoner (trykk og hold).
CD/USB:
/: ALBUM / (under avspilling
av MP3/WMA/AAC)
Hoppe over et album (trykk),
hoppe over album fortløpende
(trykk og hold).
:
(gjenta)*4 side 17
:
(tilfeldig) side 17
: ZAP side 19
: PAUSE
Sette avspilling på pause. Trykk en
gang til for å starte igjen.
Bluetooth-lyd*2:
/: ALBUM /
:
(gjenta)*4 side 29
:
(tilfeldig) side 29
: PAUSE
Sette avspilling på pause. Trykk en
gang til for å starte igjen.
Bluetooth-telefon: side 26, 27
Ringe et forhåndslagret nummer
(trykk), forhåndslagre et nummer
(trykk og hold) (på telefonmenyen).
: MIC (under en samtale) side 27
Stille inn mikrofonforsterkningen
(trykk), velge ekko-/
støyfjerningsmodus
(trykk og hold).
App Remote (fjernkontroll)*3:
: PAUSE
Sette avspilling på pause. Trykk en
gang til for å starte igjen.
 AUX-inngang side 36
 USB-port side 14, 15, 16
 Signalmottak for fjernkontrollen
*1 Hvis App Remote (fjernkontrollfunksjon) er
aktivert med en iPhone/Android™-telefon,
vises navnet på appen på skjermen når du
velger kilden.
*2 Når en Bluetooth-lydenhet (støtter AVRCP
Bluetooth-teknologi) er koblet til. Avhengig
av enheten er det mulig at enkelte operasjoner
ikke er tilgjengelige.
*3 Når App Remote er aktivert på en iPhone/
Android-telefon. Avhengig av appen er det
mulig at enkelte operasjoner ikke er
tilgjengelige.
*4 Denne knappen har et følbart punkt.
Merk
Hvis enheten er slått av og skjermen er svart, kan
ikke enheten betjenes fra fjernkontrollenheten
med mindre du trykker på   på
enheten eller setter inn en CD for å aktivere
enheten først.
9
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 10 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
RM-X231
Fjernkontrollenhet
 ENTER
Ta i bruk en innstilling, svare på et
anrop, avslutte en samtale
 PTY (programtype)
 VOL (volum) +*2/–
 CALL (telefon)
Gå inn på telefonmenyen.
Svare på et anrop / avslutte en samtale
 MODE (modus)
Trykk for å velge radiobånd (FM/MW/
LW).
Trykk og hold for å gå inn i eller avslutte
passasjerkontroll (iPod).
Trykk for å aktivere/deaktivere ønsket
enhet (denne enheten eller
mobiltelefonen) (Bluetooth-telefon).
 SOUND/MENU (lyd/meny)
Gå direkte til lydmenyen (trykk), gå til
oppsettmodus (trykk og hold).
Ta av isolasjonsfilmen før bruk.
 OFF (av)
Slå av, stoppe kilden, avvise en
telefonoppringing
 SOURCE (kilde )*1
Trykk for å slå på.
Trykk gjentatte ganger for å bytte til en
annen kilde (Radio / CD / USB / AUX /
Bluetooth-lyd / Bluetooth-telefon).
  ()/ ( )
Betjene Radio / CD / USB / Bluetoothlyd / App Remote, samme som 
–/+ på enheten.
Oppsettelementer osv. kan betjenes
med   .
Trykk på , og trykk deretter på
  for å bytte kilde.

10

(bla gjennom)
  (+)/ (–)
Betjene CD / USB / Bluetooth-lydenhet,
samme som / (ALBUM /) på
enheten.
Oppsettelementer osv. kan betjenes
med  .
 DSPL/SCRL (skjerm/rull)
 Talltaster
Ta inn lagrede radiostasjoner (trykk),
lagre radiostasjoner (trykk og hold).
Ringe et forhåndslagret nummer
(trykk), forhåndslagre et nummer
(trykk og hold) (på telefonmenyen)
(Bluetooth-telefon).
Sette avspilling på pause (trykk på ).
*1 Hvis App Remote (fjernkontrollfunksjon) er
aktivert med en iPhone/Android-telefon,
vises navnet på appen på skjermen når du
velger kilden.
*2 Denne knappen har et følbart punkt.
(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjermbilde.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 11 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Ta inn de lagrede stasjonene
Radio
Lagre og ta inn
radiostasjoner
Forsiktig
Når du søker etter radiostasjoner mens du
kjører, må du bruke BTM (Best Tuning
Memory) for å unngå ulykker.
Lagre automatisk – BTM
1
Trykk på   gjentatte
tanger til «TUNER» vises på skjermen.
Hvis du vil bytte bånd, trykker du på
 gjentatte ganger. Du kan velge
mellom FM1, FM2, FM3, MW og LW.
2
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«GENERAL» vises, og trykk deretter på
det.
3
Drei kontrollhjulet til «BTM» vises, og
trykk på det.
Enheten lagrer stasjonene på talltastene i
rekkefølge etter frekvensen.
Tips
Du kan også trykke på  , dreie
kontrollhjulet for å velge «TUNER» og deretter
trykke på det for å velge kilden.
Lagre manuelt
1
Når du får inn den stasjonen du vil
lagre, trykker og holder du på en
talltast ( til ) til «MEM» vises på
skjermen.
1
Velg båndet, og trykk på en talltast
( til ).
Søke automatisk
1
Velg båndet, og trykk deretter på
 +/– for å søke etter stasjonen.
Søket stopper når enheten tar inn en
stasjon. Gjenta prosessen til du kommer
til den ønskede stasjonen.
Tips
Hvis du vet frekvensen til stasjonen du vil høre
på, kan du trykke og holde på  +/– for å
finne omtrentlig frekvens, og deretter trykke på
 +/– gjentatte ganger for å finjustere den
ønskede frekvensen (manuell søking).
RDS
FM-stasjoner med RDS-tjeneste (Radio
Data System) sender lydløs digital
informasjon sammen med de vanlige
radiosignalene.
Merknader
• Det er ikke sikkert at alle RDS-funksjoner er
tilgjengelige i alle land/regioner.
• RDS vil ikke fungere hvis signalet er for svakt
eller hvis radiostasjonen du hører på, ikke
sender ut RDS-data.
Endre visningselementer
Trykk på .
11
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 12 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Stille inn AF (alternative
frekvenser) og TA
(trafikkmeldinger)
AF justerer kontinuerlig stasjonen til det
sterkeste signalet i et nettverk, og TA gir
aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis det kan
mottas.
1
Trykk på   gjentatte ganger til
ønsket innstilling vises.
Velg
For å
AF-ON
aktivere AF og deaktivere
TA
TA-ON
aktivere TA og deaktivere
AF
AF/TA-ON
aktivere både AF og TA
AF/TA-OFF
deaktivere både AF og TA
Lagre RDS-stasjoner med AF og TA
Du kan forhåndslagre RDS-stasjoner
sammen med AF/TA-innstillingen. Hvis du
bruker BTM-funksjonen, vil bare RDSstasjoner med samme AF/TA-innstilling bli
lagret.
Hvis du forhåndslagrer manuelt, kan du
forhåndslagre både RDS- og ikke-RDSstasjoner med AF/TA-innstillingen for hver
stasjon.
1
Still inn AF/TA, og lagre deretter stasjonen
med BTM eller manuelt.
Holde fast på ett regionalprogram
– REGIONAL
Mens AF-funksjonen er på:
Fabrikkinnstillingene på denne enheten
begrenser mottaket til en bestemt region, så
du vil ikke bli overført til en annen regional
stasjon med sterkere signal.
Hvis du forlater mottaksområdet for dette
regionalprogrammet, velger du «REG-OFF»
i innstillingene under FM-mottak (side 34).
Merk
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia
og enkelte andre steder.
Local Link-funksjon
(bare Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre
lokale stasjoner i området, selv om de ikke
er lagret på talltastene.
1
Mens FM-radio er på: Trykk på en talltast
( til ) som en lokal stasjon er lagret
på.
2
Trykk på talltasten for den lokale stasjonen
en gang til innen 5 sekunder.
Gjenta denne prosessen til du mottar den
lokale stasjonen.
Velge PTY (programtyper)
Bruk PTY til å vise eller søke etter en
bestemt programtype.
1
Trykk og hold på   (PTY) under
FM-mottak.
Gjeldende programtype vises på
skjermen hvis stasjonen sender
PTY-data.
2
Drei kontrollhjulet til den ønskede
programtypen vises, og trykk på det.
Enheten begynner å søke etter en stasjon
som sender den valgte programtypen.
Motta nødmeldinger
Med AF eller TA på vil nødmeldinger
automatisk avbryte den kilden som er valgt.
Tips
Hvis du justerer volumnivået under en
trafikkmelding, vil dette nivået bli lagret i minnet
til bruk med senere trafikkmeldinger, uavhengig
av det vanlige volumnivået.
12
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 13 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(informasjon), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE
(kultur), SCIENCE (vitenskap), VARIED
(variert), POP M (popmusikk), ROCK M
(rock), EASY M (lett musikk), LIGHT M
(lett klassisk), CLASSICS (seriøs klassisk),
OTHER M (annen musikk), WEATHER
(vær), FINANCE (økonomi), CHILDREN
(barneprogram), SOCIAL A (samfunnsliv),
RELIGION (religion), PHONE IN
(innringing), TRAVEL (reise), LEISURE
(fritid), JAZZ (jazz), COUNTRY
(countrymusikk), NATION M (nasjonal
musikk), OLDIES (gode gamle låter), FOLK
M (folkemusikk), DOCUMENT
(dokumentar)
Merk
Du kan få inn et annet radioprogram enn det du
velger.
Stille inn CT (klokketid)
CT-dataene fra RDS-sendingen stiller
klokken.
1
CD
Spille av en CD
Denne enheten kan spille av CD-DA (også
med innhold av typen CD TEXT) og CD-R/
CD-RW (MP3-/WMA-/AAC-filer
(side 37)).
1
Sett inn CD-en (etikettsiden opp).
Avspillingen begynner automatisk.
Trykk på  for å få ut CD-en fra sporet.
Merknader
• For å unngå skader på enheten bør alle USBenheter være koblet fra enheten når du setter
inn / tar ut en CD.
• Tilsvarende kodek er MP3 (.mp3), WMA
(.wma) og AAC (.m4a).
Endre visningselementer
Trykk på .
Hvilke elementer som vises, kan variere
avhengig av CD-type, opptaksformat og
innstillinger.
Velg «CT-ON» i oppsett (side 34).
Merk
Det er ikke sikkert at CT-funksjonen fungerer
riktig selv om du mottar en RDS-stasjon.
13
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 14 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
USB-enheter
• USB-enheter at typen MSC (Mass Storage
Class) (for eksempel USB flash-stasjoner,
digitale mediespillere og Androidtelefoner) som er kompatible med
USB-standarden, kan brukes.
Det kan være nødvendig å stille inn
USB-tilkoblingsmodus til MSC, avhengig
av mediespilleren eller Android-telefonen.
• Sikkerhetskopiering av data til en
USB-enhet anbefales.
Merknader
• Koble til USB-enheten etter å ha slått på
motoren.
Avhengig av USB-enheter kan det oppstå
funksjonsfeil eller skader på enheten hvis den
kobles til før du har slått på motoren.
• Tilsvarende kodek er MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) og MPEG-4 (.mp4).
• Du finner informasjon om kompatibilitet for
USB-enheten på brukerstøttesidene som er
angitt bak på omslaget.
Spille av fra en USB-enhet
1
Når du vil koble fra USB-enheten, stopper
du først avspillingen fra den, og deretter
kobler du den fra.
Merk
Unngå å bruke USB-enheter som er så store eller
tunge at de kan falle ned eller løsne kontakten på
grunn av vibrasjoner.
Endre visningselementer
Trykk på .
Hvilke elementer som vises, kan variere
avhengig av USB-enhet, opptaksformat og
innstillinger.
Merknader
• Maksimalt antall spor er 10.000.
• Det kan ta litt tid før avspillingen begynner,
avhengig av mengden av opptaksdata.
• Under avspilling eller spoling av en VBR MP3-/
WMA-/AAC-fil (Variable Bit Rate-filer) kan
det hende at avspillingstiden ikke vises helt
nøyaktig.
• Avspilling av følgende typer MP3-/WMA-/
AAC-filer støttes ikke:
– filer med tapsfri komprimering
– opphavsrettsbeskyttede filer
– DRM-filer (Digital Rights Management)
– lydfiler med flere kanaler
Åpne USB-dekselet, og koble
USB-enheten til USB-porten.
Avspillingen begynner.
Hvis det allerede er koblet til en USB-enhet,
starter du avspillingen ved å trykke gjentatte
ganger på   til «USB» vises på
skjermen.
14
Du stanser avspillingen ved å trykke og
holde på   i 1 sekund.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 15 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
iPod
I denne brukerveiledningen brukes «iPod»
som generell term for iPod-funksjonene på
både iPod og iPhone med mindre noe annet
er angitt i tekst eller illustrasjoner.
Du finner informasjon om kompatibilitet
for iPod under «Om iPod» (side 37), eller
du kan gå til brukerstøttesidene som er
angitt bak på omslaget.
Spille av fra iPod
Skru ned volumet på enheten før du kobler
til iPoden.
1
Åpne USB-dekselet, og koble iPoden til
USB-porten med en USB-kabel for
iPod (følger ikke med).*
* RC-100IP USB-kabel for iPod anbefales.
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
ringevolumet fra iPhonen, ikke fra enheten. Pass
på at du ikke kommer til å skru opp volumet
under en samtale, siden plutselig høy lyd kan føre
til at samtalen avbrytes.
Tips
iPoden lades opp så lenge enheten er slått på.
Gjenopptakelsesmodus
Når iPoden kobles til enheten, begynner
avspillingen i den modusen som er angitt på
iPoden. I denne modusen vil følgende
knapper ikke fungere:
–  ( )
–  ( )
Endre visningselementer
Trykk på .
Merk
Enkelte bokstaver som er lagret på en iPod, vil
kanskje vises feil.
Hoppe over album,
podcaster, sjangre,
spillelister og artister
Sporene på iPoden begynner automatisk
å spilles av fra stedet der den sluttet sist.
Hvis en iPod allerede er koblet til, starter
du avspillingen ved å trykke gjentatte
ganger på   gjentatte
ganger til «USB» vises på skjermen.
(«IPD» vises på skjermen når iPoden blir
gjenkjent.)
For å
Gjør dette
Hoppe over
Trykk på / (ALBUM
/) (trykk én gang for
hvert hopp)
Hoppe over
fortløpende
Trykk og hold på /
(ALBUM /)
(hold til du kommer dit du
vil)
Du stanser avspillingen ved å trykke og
holde på   i 1 sekund.
Når du skal fjerne iPoden, stopper du først
avspillingen fra den, og deretter kobler du
den fra.
15
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 16 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Betjene en iPod direkte
– passasjerkontroll
Du kan betjene en iPod direkte også når den
er koblet til enheten.
1
Trykk og hold på  under
avspilling.
«MODE IPOD» vises på skjermen, og du
vil kunne betjene iPoden direkte.
Du kan avslutte passasjerkontrollen ved å
trykke og holde på .
«MODE AUDIO» vises på skjermen, og
direktebetjening av iPoden vil ikke lenger
være mulig.
Merk
Volumet kan bare justeres på enheten.
App Remote via USB
(iPhone)
Du må laste ned appen «App Remote» fra
App StoreSM for å kunne bruke den med
iPhone.
Hvis appen er lastet ned på en iPhone som
kobles til enheten, er følgende funksjoner
tilgjengelige:
– betjene enheten for å starte og styre
kompatible apper på iPhone
– betjene iPhone med enkle
fingerbevegelser for å styre kilden for
enheten
– vise detaljert kildeinformasjon (sangtittel,
artistnavn, albumkunst osv) på iPhonen
Hvilke operasjoner som er tilgjengelige,
avhenger av appen. Gå til
brukerstøttesidene som er angitt bak på
omslaget, for å finne informasjon om hvilke
apper som er tilgjengelige.
Merknader
• For din egen sikkerhets skyld: Vær
oppmerksom på trafikken rundt deg, følg lokale
lover og regler, og ikke bruk appen mens du
kjører.
• Appen «App Remote» via USB er bare
tilgjengelig for iPhone med iOS 5.
Toveis musikkontroll med
iPhone
1
Åpne USB-dekselet, og koble iPhonen
til USB-porten med en USB-kabel for
iPhone (følger ikke med).*
* RC-100IP USB-kabel for iPhone anbefales.
2
Start App Remote.
16
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 17 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
3
Trykk og hold på  (APP) på
enheten i mer enn 2 sekunder.
Forbindelsen til iPhonen opprettes.
Når forbindelsen er opprettet, vises
navnet på appen på iPhone når du velger
en kilde, og enkelte
avspillingsfunksjoner for appen blir
tilgjengelige. (Hvilke funksjoner som blir
tilgjengelige, avhenger av appen.) På
samme måte kan enkelte
avspillingsfunksjoner på enheten styres
fra iPhonen. Du finner mer informasjon
om funksjonene på iPhone i hjelpen for
appen.
Tips
Du kan også trykke på , dreie
kontrollhjulet for å velge «APP REM», og deretter
trykke på det for å opprette forbindelsen. Etter
det trykker du på   for å velge
kilden.
Søke etter og spille
av spor
Spille av spor i ulike
moduser
Du kan høre på spor om og om igjen
(gjentatt avspilling) eller i tilfeldig
rekkefølge (tilfeldig avspilling)
Hvilke avspillingsmoduser som er
tilgjengelige, avhenger av lydkilden.
1
Trykk på  ( ) eller  ( )
gjentatte ganger under avspilling til
ønsket modus vises på skjermen.
Det kan ta litt tid før avspilling i valgt
avspillingsmodus starter.
Gjentatt avspilling
Bryte forbindelsen
Trykk og hold på .
Velg
For å spille av
TRACK
et spor gjentatte ganger
ALBUM
et album gjentatte ganger
PODCAST*1 en podcast gjentatte
ganger
en artist gjentatte ganger
ARTIST*1
PLAYLIST*1 en spillelist gjentatte
ganger
GENRE*1
en sjanger gjentatte ganger
OFF
spor i vanlig rekkefølge
(normal avspilling)
Tilfeldig avspilling
Velg
For å spille av
album i tilfeldig rekkefølge
ALBUM
CD i tilfeldig rekkefølge
DISC*2
PODCAST* podcast i tilfeldig
rekkefølge
1
artist i tilfeldig rekkefølge
ARTIST*1
PLAYLIST* spilleliste i tilfeldig
rekkefølge
1
17
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 18 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
GENRE*1
sjanger i tilfeldig
rekkefølge
DEVICE*3
enhet i tilfeldig rekkefølge
OFF
spor i vanlig rekkefølge
(normal avspilling)
*1 Bare iPod
Søke ved å hoppe over
elementer – hoppemodus
Når det er mange elementer i en kategori,
kan du raskt søke etter et ønsket element.
1
Trykk på  + i Quick-BrowZermodus.
Elementnavnet vises.
2
Drei kontrollhjulet for å velge et
element nær det du er ute etter.
Listen hopper i trinn på 10 % av samlet
antall elementer på listen.
3
Trykk på kontrollhjulet.
Skjermen går tilbake til Quick-BrowZermodus, og det valgte elementet vises.
4
Drei kontrollhjulet for å velge det
ønskede elementet, og trykk på det.
Avspillingen begynner hvis det valgte
elementet er et spor.
*2 Bare CD
*3 Bare USB og iPod
Søke etter et spor ved
navn – Quick-BrowZer™
Du kan enkelt søke etter et spor på en CD
eller en USB-enhet etter kategori.
1
Trykk på
(bla gjennom)*.
Enheten går inn i Quick-BrowZermodus, og listen over søkekategorier
vises.
Når listen over spor vises, trykker du på
(tilbake) gjentatte ganger til ønsket
søkekategori vises.
* Trykk på
(bla gjennom) i mer enn
2 sekunder under USB-avspilling for å gå
direkte tilbake til begynnelsen av
kategorilisten.
2
3
Drei kontrollhjulet for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på det
for å bekrefte.
Hvis du vil avbryte hoppemodus, trykker du
på
(tilbake) eller  –.
Søke i alfabetisk rekkefølge
– alfabetsøk
Når en iPod er koblet til enheten, kan du
søke etter et ønsket element alfabetisk.
1
Trykk på  + i Quick-BrowZermodus.
2
Drei kontrollhjulet for å velge den
første bokstaven i det ønskede
elementet, og trykk på det.
Det vises en liste med elementer som
begynner på den valgte bokstaven,
sortert i alfabetisk rekkefølge.
Gjenta trinn 2 til ønsket spor er valgt.
Avspillingen begynner.
Du avslutter av Quick-BrowZer-modus ved
å trykke på
(bla gjennom).
Merknader
• Når du går inn i Quick-BrowZer-modus, blir
innstillingen for gjentatt/tilfeldig avspilling
avbrutt.
•
lyser når det finnes et høyere lag, og
lyser når det finnes et lavere lag.
18
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 19 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
3
Drei kontrollhjulet for å velge det
ønskede elementet, og trykk på det.
Avspillingen begynner hvis det valgte
elementet er et spor.
Hvis du vil avbryte alfabetsøket, trykker du
på
(tilbake) eller  –.
Tips
• Trykk på  +/– i ZAPPIN-modus for å
hoppe over et spor.
• Trykk på / (ALBUM /) i
ZAPPIN-modus for å hoppe over et album.
Merknader
• I alfabetsøk er foranstående symboler og
artikler (a/an/the/en/et) ikke inkludert i søket.
• Avhengig av hva slags søkeelement du velger,
kan det hende at bare hoppemodus er
tilgjengelig.
• Alfabetsøk kan ta litt tid, avhengig av antallet
spor.
Søke etter et spor ved å
høre på korte klipp
– ZAPPIN™
Du kan søke etter et spor du vil høre på, ved
å spille av korte klipp fra sporene på en CD
eller en USB-enhet i rekkefølge.
ZAPPIN-modus passer til å søke etter et
spor i modus for tilfeldig eller tilfeldig
gjentatt avspilling.
1
Trykk på  (ZAP) under avspilling.
Avspillingen begynner fra et klipp fra
neste spor. Du kan velge hvor lange
klippene skal være (side 34).
Spor
Trykt på .
2
Den delen av hvert spor
som skal avspilles i
ZAPPIN-modus.
Trykk på  (ENTER) eller 
(ZAP) når du kommer til et spor du vil
høre på.
Sporet du velger, går tilbake til vanlig
avspillingsmodus fra begynnelsen.
Du kan også trykke på
(tilbake) for å
spille av det valgte sporet.
19
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 20 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Endre belysning
Endre farge på skjerm og
knapper – dynamisk
fargebelysning
Med dynamisk fargebelysning kan du endre
farge på skjerm og knapper på
hovedenheten så de passer til interiøret i
bilen. Du kan velge mellom 12
forhåndsdefinerte farger, en egendefinert
farge og 5 forhåndsdefinerte mønstre.
Forhåndsdefinerte farger:
RED, AMBER, M_AMBER, YELLOW,
WHITE, LIGHT GREEN, GREEN, LIGHT
BLUE, SKY BLUE, BLUE, PURPLE, PINK.
Forhåndsdefinerte mønstre:
RAINBOW, OCEAN, SUNSET, FOREST,
RANDOM.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«DISPLAY» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «COLOR» vises,
og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge den
forhåndsdefinerte fargen eller det
forhåndsdefinerte mønsteret du vil
bruke, og trykk på det.
4
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Merk
Hvis du dreier kontrollhjulet raskt, kan fargen på
skjermen og knappene endres for raskt.
Tilpasse skjerm- og
knappefarge – egendefinert
farge
Du kan registrere en egendefinert farge til
skjermen og knappene.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«DISPLAY» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «CUSTOM-C»
vises, og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet til «BASE» vises, og
trykk på det.
Du kan velge en forhåndsdefinert farge
som grunnlag for videre tilpassing.
Når du velger «BASE», blir den
egendefinerte fargen overskrevet.
4
Drei kontrollhjulet for å velge mellom
«RGB RED», «RGB GRN» og
«RGB BLUE», og trykk på det.
5
Drei kontrollhjulet for å justere
fargeintervallet, og trykk på det.
Justerbart fargeintervall: 0–32.
Du kan ikke velge 0 for alle
fargeintervaller.
6
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Endre fargemodus for dag og natt
Stiller inn ulike farger for dag- og nattmodus
avhengig av dimmerinnstillingen.
Fargemodus
DIMMER*1
DAY (dag)
OFF eller AUTO (slå av
frontlyset*2)
NIGHT (natt)
ON eller AUTO (slå på
frontlyset*2)
*1 Nærmere informasjon om dimmeren finner
du på side 35.
*2 Bare tilgjengelig når
belysningskontrolledningen er koblet til.
1
20
Velg «DAYNIGHT» i trinn 3 i
fremgangsmåten under «Tilpasse skjermog knappefarge – egendefinert farge».
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 21 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
2
3
Velg «DAY» eller «NIGHT».
Tilpass den forhåndsdefinerte fargen slik
det er angitt i trinn 3 til 5 i «Tilpasse skjermog knappefarge – egendefinert farge».
Avansert fargeinnstilling
Endre farge med
lydsynkronisering
– lydsynkronisering
Når du velger et forhåndsdefinert mønster,
blir lydsynkronisering aktivert.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«DISPLAY» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «SND SYNC»
vises, og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge
«SYNC-ON», og trykk på det.
4
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Oppstarteffekt – start hvitt
Med innstillingen for å starte hvitt, blir
skjerm og knapper på hovedenheten hvite
med én gang du har trykt på  ,
og deretter endres de til den egendefinerte
fargen.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«DISPLAY» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «START-WHT»
vises, og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge
«WHITE-ON», og trykk på det.
4
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Hvis du vil avbryte modus for start hvitt,
velger du «OFF» i trinn 3.
Vise tydelig farge – hvit meny
Du kan vise menyen tydeligere (hvit) uten
hensyn til fargeinnstillingen.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«DISPLAY» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «WHT MENU»
vises, og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge
«WHITE-ON», og trykk på det.
4
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Hvis du vil avbryte hvit meny, velger du
«OFF» i trinn 3.
21
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 22 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Koble til
Bluetooth-enheter
Bluetooth-operasjoner
Ved hjelp av Bluetooth-funksjonen kan du
bruke telefonen håndfritt og spille av
musikk via denne enheten.
Når du skal bruke Bluetooth, må du først
gjennom følgende prosedyre:
 Paring
Når du skal koble sammen to Bluetoothenheter for første gang, må de først
registreres hos hverandre. Dette kalles
«paring». Registreringen trenger bare å
gjennomføres den første gangen, siden
denne enheten og de andre enhetene
automatisk vil kjenne igjen hverandre
etter at det har vært gjort én gang.
 Tilkobling
Når du skal bruke enheten etter at
paringen er gjennomført, oppretter du
forbindelsen. Noen ganger kan paring gi
mulighet for automatisk tilkobling.
 Håndfri telefon / streaming av
musikk
Du kan svare på anrop og ringe ut
håndfritt og høre på musikk så snart
forbindelsen er opprettet.
Hvis paring ikke er mulig, kan det hende at
den andre enheten din ikke er kompatibel
med denne enheten. Du finner informasjon
om kompatible enheter på
brukerstøttesidene som er angitt bak på
omslaget.
Montere mikrofonen
For at stemmen din skal kunne fanges opp
under håndfrisamtaler, må du montere
mikrofonen (følger med).
Du finner informasjon om tilkobling av
mikrofonen i veiledingen «Montering/
koblinger».
Betjene
Bluetooth-funksjonene
1
Trykk på .
Telefonmenyen vises.
2
Drei kontrollhjulet til den ønskede
elementtypen vises, og trykk på det.
3
Trykk på
(tilbake)*.
Kilden går tilbake til Bluetoothtelefonen.
* Trinn 3 er ikke nødvendig for PAIRING-,
REDIAL-, VOICE DIAL- og BT
SIGNL-innstillinger.
Følgende elementer kan stilles inn:
PAIRING*1 (side 23)
PHONEBOOK (side 26)
REDIAL (side 27)
RECENT CALL (side 26)
VOICE DIAL (side 27)
DIAL NUMBER (side 26)
RINGTONE*1*2
Velger om denne enheten eller den
tilkoblede mobiltelefonen sender ut
ringetonen: «1 (denne enheten)»,
«2 (mobiltelefonen)».
AUTO ANS*1 (autosvar)
Stiller inn enheten til å svare automatisk
på innkommende anrop: «OFF», «1 (ca.
3 sekunder)», «2 (ca. 10 sekunder)».
BT SIGNL*1 (Bluetooth-signal) (side 24, 25)
BT INIT*3 (Bluetooth-initialisering)
(side 29)
*1 Du kan også velge disse elementene ved å
trykke på  og dreie kontrollhjulet for å
velge «BT».
*2 Avhengig av mobiltelefonen kan det hende at
enhetens ringetone ringer selv om du har
valgt «2 (mobiltelefon)».
*3 Vises på oppsettmenyen når enheten er
slått av.
22
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 23 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
4
Paring
Bluetooth-enheten (mobiltelefon, lydenhet
osv.) og denne enheten må «pares» før de
kan brukes sammen via en
Bluetooth-forbindelse.
Hvis enheten du skal koble til, krever at
du oppgir et passord, taster du inn
«0000».
Hvis enheten støtter Bluetooth versjon
2.1, trenger du ikke å angi noe passord.
* Passord kan også kalles «kode», «PIN-kode»
eller lignende, avhengig av enheten.
Tast inn passord
0000
Tips
• Du vil også finne informasjon om hvordan du
parer Bluetooth-enheter, i brukerveiledningen
for den andre enheten.
• Du kan pare opptil 9 Bluetooth-enheter med
denne enheten.
1
Plasser Bluetooth-enheten innenfor en
avstand på 1 meter fra denne enheten.
2
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«PAIRING» vises på skjermen, og
trykk deretter på det.
Enheten går inn i ventemodus for
paring.
Denne enheten og Bluetooth-enheten
lagrer hverandres informasjon, og når
paringen er utført, lyser kontinuerlig.
Enhetene er klar til å kobles sammen.
Merk
Hvis « » fortsetter å blinke, kan det hende at
den andre enheten din ikke er kompatibel
med denne enheten. Du finner informasjon
om kompatible enheter på brukerstøttesidene
som er angitt bak på omslaget.
Blinker
5
3
Still inn Bluetooth-enheten til å søke
etter denne enheten.
Det vises en liste over enheter på
skjermen på enheten som skal kobles til.
Denne enheten vises som «Sony
Automotive» på enheten som skal kobles
til.
Velg denne enheten på Bluetoothenheten for å koble til.
eller vises når forbindelsen er
opprettet.
Merknader
• Når du kobler til en Bluetooth-enhet, kan ikke
denne enheten bli funnet fra en annen enhet.
Du kan gjøre det mulig for den å bli funnet ved
å gå inn i paringsmodus og søke etter den fra en
annen enhet.
• Det kan ta litt tid å søke eller koble til.
• Avhengig av enheten, kan bekreftelse for
opprettet forbindelse vises før du angir
passordet.
• Tidsfristen for å angi passordet varierer,
avhengig av enhet. Hvis tiden går ut, må du gå
gjennom hele paringsprosessen fra
begynnelsen.
23
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 24 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
• Denne enheten kan ikke kobles til enheter som
bare støtter HSP (hodesettprofil).
Tips
Du kan også sende Bluetooth-signal fra denne
enheten ved å trykke og holde på  på
denne enheten i mer enn 2 sekunder.
Tips
Sammenkobling av denne enheten og Bluetoothenheten kan foregå automatisk, avhengig av
enheten.
2
Slå på mobiltelefonen, og aktiver
Bluetooth-signalet på den.
3
Koble til denne enheten fra
mobiltelefonen.
vises når forbindelsen er opprettet.
Hvis du velger Bluetooth-telefon som
kilde etter at forbindelsen er opprettet,
vises nettverksnavnet og navnet på den
tilkoblede mobiltelefonen på skjermen.
Avbryte paring
Utfør trinn 2 for å avbryte paringsmodus
etter at denne enheten og Bluetoothenheten er paret.
Tilkobling
Når du skal bruke enheten etter at paringen
er gjennomført, oppretter du forbindelsen.
Noen ganger kan paring gi mulighet for
automatisk tilkobling.
Hvis paringen allerede er gjennomført,
begynner du betjeningen herfra.
Ikoner på skjermen:
Signalstyrken for den tilkoblede
mobiltelefonen.*
Batteristatus for den tilkoblede
mobiltelefonen.*
* Slås av uten håndfriforbindelse. Varierer
avhengig av mobiltelefonen.
Koble til en mobiltelefon
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«BT SIGNL» vises, og trykk på det.
lyser når Bluetooth-signalet er
aktivert.
Merk
Endre visningselementer
Trykk på .
Koble til den sist tilkoblede
mobiltelefonen fra denne enheten
1
Kontroller at Bluetooth-signalet på
mobiltelefonen er aktivert.
2
Trykk på   gjentatte ganger til
«BT PHONE» vises på skjermen.
3
Trykk på  (ENTER).
blinker mens forbindelsen opprettes,
og lyser kontinuerlig så når den er
opprettet.
Når Bluetooth-signalet på denne enheten
allerede er PÅ, deaktiveres signalet med
«BT SIGNL».
24
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 25 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Merknader
• Noen mobiltelefoner krever tillatelse til å få
tilgang til telefonbokdata med
håndfriforbindelse til denne enheten. Innhent
tillatelse via mobiltelefonen.
• Du kan ikke koble til mobiltelefonen fra denne
enheten mens du streamer Bluetooth-lyd. Koble
til denne enheten fra mobiltelefonen i stedet. Et
lydsignal for tilkobling kan høres over den
avspilte lyden.
Koble til den sist tilkoblede lydenheten
fra denne enheten
1
Kontroller at Bluetooth-signalet på
lydenheten er aktivert.
2
Trykk på   gjentatte ganger til
«BT AUDIO» vises.
3
Trykk på  (PAUSE).
blinker mens forbindelsen opprettes,
og lyser kontinuerlig så når den er
opprettet.
Tips
Med Bluetooth-signalet på: Når tenningen slås
på, vil denne enheten automatisk koble seg til den
sist tilkoblede mobiltelefonen. Men automatisk
tilkobling avhenger også av mobiltelefonens
konfigurasjon. Hvis forbindelsen ikke opprettes
automatisk, må du koble til manuelt.
Håndfri telefon
Når enheten er koblet til mobiltelefonen,
kan du ringe ut eller svare på anrop ved å
betjene denne enheten.
Koble til en lydenhet
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«BT SIGNL» vises, og trykk på det.
lyser når Bluetooth-signalet er
aktivert.
2
Slå på lydenheten, og aktiver
Bluetooth-signalet på den.
3
Koble til denne enheten fra lydenheten.
vises når forbindelsen er opprettet.
Kontroller følgende før du ringer håndfritt:
 Kontroller at og vises på skjermen.
 Hvis og ikke vises, må du gå
gjennom tilkoblingsprosessen (side 24).
 Hvis du ikke kan koble sammen denne
enheten og mobiltelefonen via
Bluetooth, må du gå gjennom
paringsprosessen (side 23).
Svare på et anrop
Når telefonen ringer, høres en ringetone fra
bilhøyttalerne eller den tilkoblede
mobiltelefonen. Navnet eller
telefonnummeret til den som ringer, vises
på skjermen.
1
Trykk på  mens telefonen
ringer.
Telefonsamtalen starter.
25
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 26 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Merknader
• Avhengig av mobiltelefonen kan det hende at
navnet på den som ringer, vises på skjermen.
• Ringetonen og samtalepartnerens stemme
høres bare på de fremre høyttalerne.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«RECENT CALL» vises, og trykk på
det.
Det vises en anropslogg.
2
Drei kontrollhjulet for å velge et navn
eller et telefonnummer i anropsloggen,
og trykk på det.
Telefonsamtalen starter.
Avvise et anrop
Trykk og hold på   i 1 sekund.
Avslutte en samtale
Trykk på  en gang til.
Ringe ved å legge inn
telefonnummer
Ringe fra telefonboken
1
Når du kobler til en mobiltelefon som
støtter PBAP (Phone Book Access Profile),
kan du bruke telefonboken til å ringe ut.
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«DIAL NUMBER» vises på skjermen,
og trykk deretter på det.
2
Drei kontrollhjulet for å legge inn
telefonnummeret, og velg « »
(mellomrom) til slutt. Trykk deretter
på  (ENTER)*.
Telefonsamtalen starter.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«PHONEBOOK» vises på skjermen, og
trykk deretter på det.
2
Drei kontrollhjulet for å velge en
forbokstav fra forbokstavlisten, og
trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge et navn
fra navnelisten, og trykk på det.
«_» vises i stedet for «#» på skjermen.
Drei kontrollhjulet for å velge et
nummer fra nummerlisten, og trykk på
det.
Telefonsamtalen starter.
Ringe med forhåndslagret
telefonnummer
4
Merk
Avhengig av mobiltelefonen kan kontaktene som
vises kan variere noe fra de som vises i
telefonboken på mobiltelefonen.
Ringe fra anropsloggen
Når du kobler til en mobiltelefon som
støtter PBAP (Phone Book Access Profile),
kan du få tilgang til anropsloggen som er
lagret på mobiltelefonen, og bruke den til å
ringe ut.
* Du kan flytte markøren ved å trykke på
 –/+.
Merk
Du kan lagre opptil 6 kontakter på
forhåndslagringshjulet. Du finner
informasjon om hvordan du lagrer dem,
under «Forhåndslagringshjulet» (side 27).
1
Trykk på  , drei
kontrollhjulet til «BT PHONE» vises,
og trykk på det.
2
Trykk på en talltast ( til ) for å
velge kontakten du vil ringe til.
3
Trykk på  (ENTER).
Telefonsamtalen starter.
26
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 27 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Ringe med gjentatt nummer
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«REDIAL» vises på skjermen, og trykk
deretter på det.
Telefonsamtalen starter.
Operasjoner under en
samtale
Stille inn volumet på ringetonen og
samtalepartnerens stemme på forhånd
Du kan stille inn volumet på ringetonen og
samtalepartnerens stemme på forhånd.
Justere ringetonevolumet:
Drei kontrollhjulet mens telefonen ringer.
Ringetonevolumet kan justeres.
Justere volumet på samtalepartnerens
stemme:
Drei kontrollhjulet under en samtale.
Volumet på samtalepartnerens stemme kan
justeres.
Merknader
• Hvis du trenger mer informasjon om hvordan
du betjener mobiltelefonen, må du se i
brukerveiledningen for mobiltelefonen.
• Avhengig av mobiltelefonen kan
håndfriforbindelsen bli brutt under forsøk på å
overføre en samtale.
Forhåndslagringshjulet
Du kan lagre opptil 6 kontakter som
forhåndslagrede numre.
Merknader
• Hvis mobiltelefonen din støtter PBAP
(Phone Book Access Profile), kan du velge et
telefonnummer fra telefonboken eller
anropsloggen.
• Hvis du trekker ut strømledningen, slettes alle
kontakter som er lagret i
forhåndslagringshjulet.
1
Merk
Hvis Bluetooth-telefon er valgt som kilde, vil du
bare kunne justere volumet på samtalepartnerens
stemme ved å dreie på kontrollhjulet.
Justering av mikrofonforsterkning
Du kan justere volumet for
samtalepartneren. Trykk på  (MIC) for
å justere volumnivået («MIC-LOW»,
«MIC-MID», «MIC-HI» for henholdvis
lavt, middels og høyt).
EC/NC-modus (ekko-/
støyreduksjonsmodus)
Du kan redusere ekko og støy.
Trykk og hold på  (MIC) for å velge
«EC/NC-1» eller «EC/NC-2».
Viderekobling av samtaler
Trykk på  eller bruk mobiltelefonen
til å aktivere/deaktivere den riktige enheten
(denne enheten eller mobiltelefonen).
Velg et telefonnummer du vil lagre, i
telefonboken, anropsloggen* eller ved å
taste inn telefonnummeret direkte.
Telefonnummeret vises på skjermen på
denne enheten.
* For anropsloggen kan du også velge navnet
på den som har ringt. I så fall vises navnet på
skjermen på denne enheten.
2
Trykk og hold på en talltast ( to
) for å velge
forhåndslagringsnummeret du vil
bruke, til «MEM» vises.
Kontakten lagres på det valgte
forhåndslagrede nummeret.
Aktivere taleoppringing
Du kan aktivere taleoppringing med en
mobiltelefon som er koblet til denne
enheten ved å si talekoden som er lagret på
mobiltelefonen, og deretter ringe.
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«VOICE DIAL» vises på skjermen, og
trykk deretter på det.
2
Si talekoden som er lagret på
mobiltelefonen.
27
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 28 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Stemmen din blir gjenkjent, og telefonen
ringer ut.
Musikkstreaming
Merknader
• Kontroller at det er forbindelse mellom enheten
og mobiltelefonen på forhånd.
• Lagre en talekode på mobiltelefonen på
forhånd.
• Hvis du aktiverer taleoppringing med en
mobiltelefon koblet til denne enheten, kan det i
enkelte tilfeller hende at dette ikke fungerer.
• Det kan hende at taleoppringing ikke fungerer i
enkelte situasjoner, avhengig av hvor effektiv
mobiltelefonens talegjenkjenningsfunksjon er.
Høre på musikk fra en
lydenhet
Du kan høre på musikk fra en lydenhet på
denne enheten hvis lydenheten støtter
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) for Bluetooth.
Tips
Lagre talekoder mens du sitter i bilen, ved å bruke
denne enheten med «BT PHONE» valgt som
kilde.
SMS-indikator
Når en mobiltelefon er koblet til denne
enheten, vil SMS-indikatoren varsle deg om
innkommende eller uleste SMS-meldinger.
Hvis du mottar en ny SMS-melding, blinker
SMS-indikatoren.
1
2
Skru ned volumet på denne enheten.
3
Bruk kontrollene på lydenheten til å
starte avspillingen.
4
Juster volumet på denne enheten.
Trykk på   gjentatte
ganger til «BT AUDIO» vises.
Merk
«BT AUDIO» vises ikke på skjermen når App
Remote brukes via Bluetooth.
Endre visningselementer
Trykk på .
Hvis du har uleste SMS-meldinger, lyser
SMS-indikatoren kontinuerlig.
Justere volumet
Volumnivået kan justeres for forskjeller
mellom enheten og Bluetooth-lydenheten.
Merk
1
Start avspillingen fra Bluetooth-lydenheten
med moderat volum.
2
3
Still inn ditt vanlige lyttevolum på enheten.
Trykk på , drei kontrollhjulet til
«SOUND» vises, og trykk deretter på det.
Hvordan SMS-indikatoren fungerer, kan avhenge
av mobiltelefonen.
28
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 29 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
4
Drei kontrollhjulet til «BTA VOL» vises, og
trykk på det.
5
Drei kontrollhjulet for å justere
inngangsnivået («+18dB» – «0dB» –
«– 8dB»), og trykk på det.
6
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Betjene en lydenhet fra
denne enheten
Du kan utføre følgende operasjoner på
denne enheten hvis lydenheten støtter
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) for Bluetooth (operasjonene kan
variere, avhengig av lydenheten)
For å
Gjør dette
Hoppe over
album
Trykk på / (ALBUM
/)
(trykk én gang for hvert
album)
Gjenta avspilling Trykk på  (
)*1
Spille av i
tilfeldig
rekkefølge
Trykk på  (
)*1
Spille av
Trykk på  (PAUSE)*2
på denne enheten.
Sette på pause
Trykk på  (PAUSE)*2
på denne enheten.
Merknader
• Det kan hende at informasjon som tittel,
spornummer/-tid, avspillingsstatus osv. ikke
vises på enheten, avhengig av lydenheten.
Informasjonen vises bare under Bluetoothlydavspilling.
• Selv om kilden er endret på denne enheten,
stopper ikke avspillingen på lydenheten.
Initialisere
Bluetooth-innstillinger
Du kan initialisere all Bluetooth-relaterte
innstillinger (paringsinformasjon,
forhåndslagret nummer, enhetsinformasjon
osv.) fra denne enheten.
1
Trykk og hold på   i
1 sekund for å slå av strømmen.
2
Trykk på  drei kontrollhjulet til
«BT» vises, og trykk på det.
Menylisten vises.
3
Drei kontrollhjulet for å velge
«BT INIT», og trykk på det.
Bekreftelsen vises.
4
Drei kontrollhjulet for å velge
«INIT-YES», og trykk på det.
«INITIAL» blinker mens Bluetoothinnstillingene initialiseres. Når
initialiseringen er fullført, vises
«COMPLETE» på skjermen.
5
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Hoppe over spor Trykk på  –/+
(/ ) (trykk én
gang for hvert spor)
Spole bakover/
fremover
Trykk og hold på 
–/+ (/ ) (hold til
du kommer dit du vil)
*1 Trykk gjentatte ganger til ønsket innstilling
vises.
*2 Avhengig av enheten kan det være nødvendig
å trykke to ganger.
Merk
Når denne enheten skal avhendes, bør
forhåndslagrede numre slettes med «BT INIT».
Andre operasjoner enn de som er nevnt
ovenfor, bør utføres på lydenheten.
29
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 30 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
App Remote via trådløs
Bluetooth-teknologi
(Android-telefon)
Toveis musikkontroll med
Android-telefon
Skru ned volumet på denne enheten før du
kobler til den mobile enheten.
Du må laste ned appen «App Remote» fra
Google Play for å kunne bruke denne
funksjonen med en Android-telefon.
Hvis appen er lastet ned på en Androidtelefon som kobles til enheten, er følgende
funksjoner tilgjengelige:
– betjene enheten for å starte og styre
kompatible apper på Android-telefonen
– betjene Android-telefonen med enkle
fingerbevegelser for å styre kilden for
enheten
– vise detaljert kildeinformasjon (sangtittel,
artistnavn, albumkunst osv) på
Android-telefonen
– lese opp innkommende tekstmeldinger
automatisk
Hvilke operasjoner som er tilgjengelige,
avhenger av appen. Gå til
brukerstøttesidene som er angitt bak på
omslaget, for å finne informasjon om hvilke
apper som er tilgjengelige.
1
Koble sammen denne enheten og den
mobile enheten via Bluetooth (side 22).
2
3
Start App Remote.
Merknader
Når den mobile enheten er koblet til, kan
enhetsnummeret vises. Kontroller at de samme
tallene (f.eks. 123456) vises på denne enheten og
den mobile enheten, og deretter trykker du på
 på denne enheten og velger Ja på den
mobile enheten.
• For din egen sikkerhets skyld: Vær
oppmerksom på trafikken rundt deg, følg lokale
lover og regler, og ikke bruk appen mens du
kjører.
• Appen «App Remote» via Bluetooth er bare
tilgjengelig for Android-telefoner som kjører
Android 2.1, 2.2, 2.3 eller 4.0.
• Funksjonen for automatisk opplesing av SMS er
bare tilgjengelig for Android-telefoner med
TTS-motor installert.
Trykk og hold på  (APP) på
enheten i mer enn 2 sekunder.
Det opprettes forbindelse til den mobile
enheten.
Når forbindelsen er opprettet, vises
navnet på appen på den mobile enheten
når du velger en kilde, og enkelte
avspillingsoperasjoner for appen blir
tilgjengelige. (Hvilke operasjoner som
blir tilgjengelige, avhenger av appen.)
Tilsvarende kan noen av
avspillingsoperasjonene på denne
enheten styres fra den mobile enheten.
Du finner informasjon om betjening av
den mobile enheten i hjelpen for appen.
Merk
Tips
Du kan også trykke på , dreie
kontrollhjulet for å velge «APP REM», og deretter
trykke på det for å opprette forbindelsen. Etter
det trykker du på   for å velge
kilden.
Bryte forbindelsen
Trykk og hold på .
30
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 31 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
1
Velg en kilde, trykk på , drei
kontrollhjulet til «SOUND» vises, og
trykk på det.
2
Drei kontrollhjulet til «EQ7
SETTING» vises, og trykk på det.
Nyt raffinerte
lydfunksjoner
– Advanced Sound Engine
3
Drei kontrollhjulet til «BASE» vises, og
trykk på det.
Du kan velge en equalizer-kurve som
grunnlag for videre tilpassing.
Advanced Sound Engine skaper et ideelt
lydfelt i bilen med digital signalbehandling.
4
Drei kontrollhjulet for å velge
equalizer-kurven, og trykk på det.
5
Stille inn equalizer-kurven.
Lydinnstillinger og
oppsettmenyen
 Drei kontrollhjulet for å velge
frekvensområdet, og trykk på det.
Velge lydkvalitet
– EQ7-forhåndslagring
Du kan velge mellom 7 equalizer-kurver
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM eller OFF).
1
Trykk på  under radiomottak/
avspilling, drei kontrollhjulet til
«SOUND» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «EQ7 PRESET»
vises, og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet til den ønskede
equalizer-kurven vises, og trykk på det.
4
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
BÅND1: 63 Hz
BÅND2: 160 Hz
BÅND3: 400 Hz
BÅND4: 1 kHz
BÅND5: 2,5 kHz
BÅND6: 6,3 kHz
BÅND7: 16,0 kHz
 Drei kontrollhjulet for å justere
volumnivået, og trykk på det.
Volumnivået kan justeres i trinn på 1 dB
fra -6 til +6 dB.
Hvis du vil slå av equalizer-kurven, velger
du «OFF» i trinn 3.
Tips
Innstillingen for equalizerkurve kan lagres for
hver kilde.
Tilpasse equalizer-kurven
– EQ7-innstilling
Gjenta trinn  og  for å justere andre
frekvensområder.
6
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Equalizer-kurven lagres under
«CUSTOM».
Med «CUSTOM» for EQ7 kan du definere
dine egne equalizer-innstillinger.
31
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 32 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Optimere lyd med
tidsjustering – lytteposisjon
Enheten kan simulere et naturlig lydfelt ved
å forsinke lyden ut fra hver høyttaler i
forhold til din posisjon.
Alternativene for «POSITION» er angitt
nedenfor.
FRONT L (): Foran,
venstre
FRONT R (): Foran,
høyre
FRONT (): Foran,
midten
ALL (): Midt i bilen
OFF: Ingen posisjon angitt
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Hvis du vil la være å angi lytteposisjon,
velger du «OFF» i trinn 4.
Justere lytteposisjonen
Du kan finjustere innstillingen for
lytteposisjon.
1
Trykk på  under radiomottak/
avspilling, drei kontrollhjulet til
«SOUND» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «POSITION»
vises, og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet til «ADJ
POSITION» vises, og trykk på det.
Du kan også stille inn den omtrentlige
plasseringen av subwooferen i forhold til
din lytteposisjon hvis lytteposisjonen er satt
til noe annet enn «OFF».
4
Drei kontrollhjulet for å justere
lytteposisjonen, og trykk på det.
Alternativene for «SET SW POS» er angitt
nedenfor.
NEAR (): Nær
NORMAL (): Normal
FAR (): Langt borte
5
1
Trykk på  under radiomottak/
avspilling, drei kontrollhjulet til
«SOUND» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «POSITION»
vises, og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet til «SET F/R POS»
vises, og trykk på det.
4
Drei kontrollhjulet for å velge enten
«FRONT L», «FRONT R», «FRONT»
eller «ALL», og trykk deretter på det.
5
6
32
7
Drei kontrollhjulet til «SET SW POS»
vises, og trykk på det.
Drei kontrollhjulet for å velge enten
«NEAR», «NORMAL» eller «FAR» for
plassering av subwooferen, og trykk
deretter på det.
Justerbart intervall: «+3» – «CENTER» –
«-3».
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
DM+ Advanced
DM+ Advanced forbedrer digitalt
komprimert lyd ved å gjenopprette de høye
frekvensene som går tapt i
komprimeringsprosessen.
1
Trykk på  under avspilling, drei
kontrollhjulet til «SOUND» vises, og
trykk deretter på det.
2
Drei kontrollhjulet til «DM+» vises, og
trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge «ON»,
og trykk på det.
4
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 33 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Tips
DM+-innstillingen kan lagres for hver kilde
unntatt radio.
Bruke de bakre høyttalerne
som subwoofer – bakre
bassforsterker
Bakre bassforsterker forbedrer basslyden
ved å bruke en innstilling for lavpassfilter
(side 34) på de bakre høyttalerne. Denne
funksjonen gjør at de bakre høyttalerne kan
fungere som basshøyttalere når det ikke er
tilkoblet noen subwoofer.
1
Trykk på  under radiomottak/
avspilling, drei kontrollhjulet til
«SOUND» vises, og trykk deretter på
det.
2
Drei kontrollhjulet til «RB ENH» vises,
og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet til «RBE MODE»
vises, og trykk på det.
4
Drei kontrollhjulet for å velge «1», «2»
eller «3», og trykk på det.
5
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Bruke en subwoofer uten
kraftforsterker – direkte
subwoofertilkobling
Du kan bruke subwooferen uten
kraftforsterker når den er koblet til den
bakre høyttalerledningen.
2
Drei kontrollhjulet til «SW DIREC»
vises, og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet til «SW MODE»
vises, og trykk på det.
4
Drei kontrollhjulet for å velge «1», «2»
eller «3», og trykk på det.
5
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Hvis du vil ha mer informasjon om
subwooferfase, posisjon,
lavpassfilterfrekvens og lavpassfilterhelning,
kan du se side 35.
Justere oppsettelementer
1
Trykk på , drei kontrollhjulet til
den ønskede kategorien vises, og trykk
på det.
2
Drei kontrollhjulet til den ønskede
elementtypen vises, og trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge den
ønskede innstillingen, og trykk på det.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
(tilbake) for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
* For CLOCK-ADJ- og BTM-innstillinger er ikke
trinn 4 nødvendig.
Følgende elementer kan stilles inn avhengig
av kilde og innstilling:
GENERELT:
CLOCK-ADJ (still klokken) (side 7)
Merk
Koble en 4 til 8 ohm subwoofer til én av de bakre
høyttalerledningene. Du må ikke koble noen
høyttaler til den andre bakre høyttalerledningen.
1
Trykk på  under radiomottak/
avspilling, drei kontrollhjulet til
«SOUND» vises, og trykk deretter på
det.
BEEP
Aktiverer pipelyden: «ON», «OFF».
AUTO OFF
Slår helt av automatisk etter et angitt
tidsrom etter at enheten ble slått av:
«NO», «30S» (30 sekunder), «30M»
(30 minutter), «60M» (60 minutter).
33
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 34 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
AUX-A*1*2 (AUX-lyd)
Aktiverer visning av AUX-kilden: «ON»,
«OFF» (side 36).
FADER
Justerer det relative nivået: «FRONT-15»
– «CENTER» – «REAR-15».
CT (klokketid)
Aktiverer CT-funksjonen: «ON», «OFF»
(side 13).
DM+*2 (side 32)
REGIONAL*3
Begrenser mottaket til en bestemt region:
«ON», «OFF» (side 12).
BTM*4 (side 11)
ZAPPIN*5
ZAP TIME (Zappin-tid)
Velger avspillingstid for ZAPPINfunksjonen.
– «Z.TIME-1 (ca. 6 sekunder)»,
«Z.TIME-2 (ca. 15 sekunder)»,
«Z.TIME-3 (ca. 30 sekunder)».
ZAP BEEP (Zappin-pip)
Avgir et pipesignal mellom sporavsnitt:
«ON», «OFF».
*1 Når enheten slås av.
*2 Vises ikke i App Remote.
*3 Under FM-mottak.
*4 Når radio er valgt.
*5 Når CD eller USB er valgt.
SOUND:
EQ7 PRESET (side 31)
EQ7 SETTING (side 31)
POSITION
SET F/R POS (angi fremre/bakre
posisjon) (side 32)
ADJ POSITION*1 (juster posisjon)
(side 32)
SET SW POS*1 (angi
subwooferposisjon) (side 32)
LOUDNESS (dynamisk lydstyrke)
Forsterker bass og diskant for klarere lyd
ved lave volumnivåer: «ON», «OFF».
ALO (automatisk nivåoptimering)
Juster avspillingsnivået på alle
avspillingskilder til optimalt nivå: «ON»,
«OFF».
RB ENH*3 (bakre bassforsterker)
RBE MODE (modus for bakre
bassforsterker)
Velger modus for bakre bassforsterker:
«1», «2», «3», «OFF».
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger avskjæringsfrekvensen for
subwooferen: «50Hz», «60Hz», «80Hz»,
«100Hz», «120Hz».
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helningen: «1», «2», «3».
SW DIREC*4 (direkte subwoofertilkobling)
SW MODE (subwoofermodus)
Velger subwoofermodusen: «1», «2»,
«3», «OFF».
SW PHASE (subwooferfase)
Velger subwooferfasen: «NORM»,
«REV».
SW POS*1 (subwooferposisjon) (side 32)
Velger subwooferposisjonen: «NEAR»,
«NORMAL», «FAR».
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger avskjæringsfrekvensen for
subwooferen: «50Hz», «60Hz», «80Hz»,
«100Hz», «120Hz».
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helningen: «1», «2», «3».
BALANCE
Justerer lydbalansen: «RIGHT-15» –
«CENTER» – «LEFT-15».
34
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 35 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofervolum)
Justerer volumet for subwooferen:
«+10 dB» – «0 dB» – «-10 dB».
(«ATT» vises ved laveste innstilling.)
SW PHASE (subwooferfase)
Velger subwooferfasen: «NORM»,
«REV».
SW POS*1 (subwooferposisjon)
Velger subwooferposisjonen: «NEAR»,
«NORMAL», «FAR».
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger avskjæringsfrekvensen for
subwooferen: «50Hz», «60Hz», «80Hz»,
«100Hz», «120Hz».
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helningen: «1», «2», «3».
HPF (høypassfilter)
HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)
Velger avskjæringsfrekvensen for
fremre/bakre høyttaler: «OFF», «50Hz»,
«60Hz», «80Hz», «100Hz», «120Hz».
HPF SLOP (høypassfilterhelning)
Velger HPF-helningen (bare effektiv når
«HPF FREQ» er satt til noe annet enn
«OFF»): «1», «2», «3».
AUX VOL*5 (AUX-volumnivå)
Justerer volumet for hver tilkoblede
tilleggsutstyrsenhet:
«+18 dB» – «0 dB» – «-8 dB».
Denne innstillingen eliminerer behovet
for å justere volumet mellom kilder.
BTA VOL (Bluetooth-lydvolum)*6 (side 28)
SKJERM:
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: «ON»,
«OFF».
DIMMER
Endrer lysstyrken på skjermen.
– «AT»: Demper automatisk lysstyrken på
skjermen når du slår på lysene på bilen
(bare tilgjengelig når
lyskontrolledningen er koblet til).
– «ON»: Demper lysstyrken på skjermen.
– «OFF»: Deaktiverer dimmeren.
COLOR (forhåndslagret farge)
Velger den forhåndslagrede fargen på
skjermen og knappene på hovedenheten
(side 20).
CUSTOM-C (Egendefinert farge)
Velger en forhåndslagret farge som
grunnlag for videre tilpassing (side 20).
SND SYNC
Velger fargen med lydsynkronisering:
«ON», «OFF» (side 21).
WHT MENU
Stiller inn effekten når det blir byttet
kilde: «ON», «OFF» (side 21).
START-WHT
Stiller inn oppstartfargen: «ON», «OFF»
(side 21).
AUTO SCR* (autorull)
Ruller automatisk lange elementer:
«ON», «OFF».
*1 Vises ikke når «SET F/R POS» er satt til
«OFF».
* Når CD, USB, eller Bluetooth-lydkilde er valgt.
*2 Vises ikke når radio er valgt.
BT (Bluetooth):
Du finner nærmere informasjon om
Bluetooth-innstillinger på side 22.
*3 Når «SW DIREC» er satt til «OFF».
*4 Når «RBE MODE» er satt til «OFF».
*5 Når AUX er valgt.
*6 Når Bluetooth-lydkilde er aktivert.
APP REM:
Starter opp en forbindelse til App Remote.
35
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 36 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Bruke ekstrautstyr
Annen informasjon
Ekstra radioutstyr
Forholdsregler
Ved å koble en bærbar radioenhet til AUXinngangen (stereominiplugg) på enheten og
ganske enkelt velge kilden, kan du høre på
radioen via bilhøyttalerne.
Koble til den bærbare lydenheten
1
2
3
• Kjøl ned enheten før bruk hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
• Ikke legg igjen lydenheter inne i bilen. Det
kan føre til funksjonsfeil på grunn av høye
temperaturer i direkte sollys.
• Kraftantennen forlenges automatisk.
Slå av den bærbare lydenheten.
Fuktkondensering
Skru ned volumet på enheten.
Hvis det skulle oppstå kondens inne i enheten,
må du ta ut CD-en og vente i omtrent en time
så den får tørket. Ellers vil ikke enheten
fungere riktig.
Koble den bærbare lydenheten til denne
enheten med en ledning (følger ikke med).*
* Pass på at du bruker en rett plugg.
Opprettholde høy lydkvalitet
Ikke sprut væske på enheten eller CD-ene.
Merknader om CD-er
Justere volumet
Husk å justere volumet på hver tilkoblede
lydenhet før avspilling.
1
2
Skru ned volumet på enheten.
Trykk på   gjentatte tanger til
«AUX» vises på skjermen.
3
Start avspillingen fra den bærbare
lydenheten med moderat volum.
4
5
Still inn ditt vanlige lyttevolum på enheten.
Juster inngangsnivået (side 35).
• Ikke utsett CD-er for direkte sollys eller
varmekilder som varmluftsventiler, og ikke
la dem ligge i en bil som er parkert i direkte
sollys.
• Tørk av CD-ene med en
rengjøringsklut fra midten
og utover før avspilling.
Ikke bruk løsemidler som
bensin, tynner eller
kommersielt tilgjengelige
rengjøringsmidler.
• Denne enheten er beregnet på å spille av
CD-er som oppfyller CD-standarden
(Compact Disc). DualDiscs og enkelte andre
musikkdisker som er kodet med teknologisk
opphavsrettsbeskyttelse, oppfyller ikke
CD-standarden, og det er derfor mulig at
disse diskene ikke kan spilles av på denne
enheten.
36
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 37 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
• CD-er som denne enheten IKKE kan
spille av
– CD-er hvor det er festet etiketter,
klistrelapper eller tape eller papir. Dette kan
føre til funksjonsfeil, eller kan ødelegge
disken.
– CD-er med ikke-standard form (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet).
Forsøk på å spille av slike CD-er kan skade
enheten.
– 8-cm CD-er.
Merknader om CD-R/CD-RW
• Maksimalt antall: (bare CD-R/CD-RW)
– mapper (album): 150 (inkludert rotmappe)
– filer (spor) og mapper: 300 (kan være mindre
enn 300 hvis mappe-/filnavn inneholder
mange tegn)
– visbare tegn for mappe-/filnavn: 32 (Joliet) /
64 (Romeo)
• Hvis en CD med opptak i flere økter
begynner med et CD-DA-opptak,
gjenkjennes den som en CD-DA, og andre
opptak vil ikke bli spilt av.
• CD-er som denne enheten IKKE kan
spille av
– CD-R/CD-RW med dårlig opptakskvalitet
– CD-R/CD-RW som er tatt opp med en
inkompatibel opptaksenhet
– CD-R/CD-RW som ikke er riktig
sluttbehandlet
– CD-R/CD-RW med opptak i noe annet enn
musikk-CD-format eller MP3-format i
samsvar med ISO9660 nivå 1 / nivå 2, Joliet/
Romeo eller opptak i flere økter
Avspillingsrekkefølge for
MP3-/WMA-/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Om iPod
• Du kan koble til følgende
iPod-modeller: Oppdater alle iPoder til
nyeste programvareversjon før bruk.
Produsert for
- iPod touch (4. generasjon)
- iPod touch (3. generasjon)
- iPod touch (2. generasjon)
- iPod classic
- iPod nano (6. generasjon)
- iPod nano (5. generasjon)
- iPod nano (4. generasjon)
- iPod nano (3. generasjon)
- iPod nano (2. generasjon)
- iPod nano (1. generasjon)*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
* Passasjerkontroll er ikke tilgjengelig for iPod
nano (1. generasjon).
• «Laget for iPod» og «Laget for iPhone»
betyr at en elektronisk enhet er utformet
for spesifikt å kunne kobles til henholdsvis
iPod eller iPhone og at utvikleren
sertifiserer at enheten oppfyller Apples
ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for
denne enhetens funksjon eller ytelse eller
at det oppfyller sikkerhetsregler og
forskrifter. Vær oppmerksom på at bruk
av denne enheten med iPod eller iPhone
kan påvirke den trådløse ytelsen.
Om Bluetooth-funksjonen
Hva er Bluetooth-teknologi?
Mappe (album)
MP3-/WMA-/
AAC-fil (spor)
• Bluetooth-teknologi er en trådløs teknologi
som fungerer på korte avstander, og som
muliggjør trådløs datakommunikasjon
mellom digitale enheter, for eksempel en
mobiltelefon og et hodesett. Trådløs
Bluetooth-teknologi fungerer innenfor en
avstand på omtrent 10 meter. Å koble
sammen to enheter er vanlig, men enkelte
enheter kan kobles til flere andre enheter
samtidig.
37
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 38 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
• Du trenger ikke bruke ledninger eller kabler
til å koble til, siden Bluetooth-teknologien er
trådløs. Det er heller ikke nødvendig at
enhetene peker mot hverandre, som med
infrarød teknologi. Du kan for eksempel ha
en tilkoblet enhet i en lommen eller veske.
• Bluetooth-teknologien er en internasjonal
standard som støttes av millioner av
selskaper og brukes av mange ulike selskaper
over hele verden.
Om Bluetooth-kommunikasjon
• Bluetooth-teknologi fungerer innenfor en
avstand på omtrent 10 meter.
Maksimal kommunikasjonsavstand kan
variere avhengig av hvilke hindringer som
finnes mellom enhetene (personer, metall,
vegger osv.) og av det elektromagnetiske
miljøet.
• Følgende forhold kan påvirke følsomheten i
Bluetooth-kommunikasjonen:
– Det finnes en hindring, for eksempel en
person, en metallgjenstand eller en vegg,
mellom denne enheten og
Bluetooth-enheten.
– En enhet som bruker en 2,4 GHz-frekvens,
for eksempel en trådløs nettverksenhet
(WLAN), trådløs telefon eller
mikrobølgeovn, er i bruk i nærheten av
enheten.
• Fordi Bluetooth-enheter og trådløse
nettverksenheter (WLAN, IEEE802.11b/g)
bruker samme frekvens, kan
mikrobølgeforstyrrelser oppstå og føre til
redusert hastighet på kommunikasjonen,
støy eller brudd i forbindelsen hvis denne
enheten brukes i nærheten av en trådløst
nettverksenhet (WLAN). Hvis dette skulle
skje, gjør du følgende:
– Bruk denne enheten minst 10 meter fra den
trådløse nettverksenheten.
– Hvis denne enheten brukes innenfor en
avstand på 10 meter fra en trådløst
nettverksenhet, må du slå av
nettverksenheten.
– Installer denne enheten og Bluetoothenheten så nær hverandre som mulig.
38
• Mikrobølgene som sendes fra en Bluetoothenhet, kan påvirke funksjonen av
elektroniske medisinske apparater. Slå av
denne enheten og andre Bluetooth-enheter
på følgende steder, siden de kan forårsake
ulykker:
– hvor brennbar gass er til stede, på sykehus,
tog, fly og bensinstasjoner
– nær automatiske dører eller brannalarmer
• Denne enheten støtter
sikkerhetsfunksjonaliteten i henhold til
Bluetooth-standarden for å gi en sikker
forbindelse når trådløs Bluetooth-teknologi
brukes, men det er mulig at sikkerheten ikke
er god nok, avhengig av innstillingen. Vær
forsiktig når du kommuniserer ved hjelp av
trådløs Bluetooth-teknologi.
• Vi påtar oss intet ansvar for datalekkasje i
forbindelse med Bluetooth-kommunikasjon.
• Vi kan ikke garantere at det kan opprettes
forbindelse med alle Bluetooth-enheter.
– En enhet med Bluetooth-funksjon må
oppfylle kravene i Bluetooth-standarden som
angitt av Bluetooth SIG, og være godkjent.
– Selv om den tilkoblede enheten oppfyller de
ovennevnte kravene i Bluetooth-standarden,
kan det hende at enkelte enheter ikke kan
kobles til eller ikke fungerer som de skal,
avhengig av funksjonene og spesifikasjonene
for enheten.
– Mens du snakker i telefonen med håndfri,
kan det oppstå støy, avhengig av enheten eller
kommunikasjonsmiljøet.
• Avhengig av enheten som kobles til, kan det
ta litt tid før kommunikasjonen kommer i
gang.
Andre
• Det kan hende at bruk av Bluetooth-enheten
ikke fungerer på mobiltelefoner, avhengig av
radioforstyrrelser i omgivelsene og stedet
hvor utstyret brukes.
• Hvis du føler ubehag etter å ha brukt
Bluetooth-enheten, må du slutte å bruke
Bluetooth-enheten umiddelbart, Hvis
problemet vedvarer, ber vi om at du
kontakter nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke dekkes av denne
brukerveiledningen, må du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 39 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Vedlikehold
Spesifikasjoner
Bytte litiumbatteriet i fjernkontrollen
Når batteriet blir svakt, blir rekkevidden for
fjernkontrollen dårligere. Bytt ut batteriet
med et nytt CR2025 litiumbatteri. Bruk av
andre batterier kan medføre fare for brann
eller eksplosjon.
+-siden opp
Radio
FM
Frekvenser: 87,5 – 108,0 MHz
Antenneterminal: Kontakt for ekstern antenne
Mellomfrekvens: 25 kHz
Bruksfølsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 80 dB (stereo)
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Merknader om litiumbatteriet
• Oppbevar litiumbatteriet utenfor rekkevidde
for barn. Hvis batteriet svelges, må lege
kontaktes umiddelbart.
• Tørk av batteriet med en tørr klut for å sikre
god kontakt.
• Pass på at du setter inn batteriet med polene i
riktig retning.
• Ikke hold batteriet med metallpinsett. Det kan
føre til kortslutning.
Frekvensområde:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenneterminal:
Kontakt for ekstern antenne
Mellomfrekvens:
9124,5 kHz eller 9115,5 kHz / 4,5 kHz
Sensitivitet: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-spiller
Signal-til-støy-forhold: 120 dB
Frekvensrespons: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: under målbar grense
USB-spiller
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere hvis det håndteres feil.
Du må ikke lade det opp igjen, ta det fra
hverandre eller brenne det.
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maksimum strøm: 1 A
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
Bluetooth-standard, versjon 2.1 + EDR
Utgang:
Bluetooth-standard, effektklasse 2
(maks. +4 dBm)
Maksimum kommunikasjonsavstand:
Innenfor synsvidde, ca. 10 m1
Frekvenser:
2,4 GHz-båndet (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulasjonsmetode: FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere avhengig
av faktorer som hindringer mellom enheter,
magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn,
statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
39
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 40 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
antennefunksjon, operativsystem,
programvare osv.
*2 Bluetooth-standardprofiler viser hensikten
med Bluetooth-kommunikasjon mellom
enheter.
Kraftforsterker
Utgang: Høyttalere
Høyttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 52 W  4 (ved 4 ohm)
Generelt
Utganger:
Lydutgangsterminal (fremre, bakre/subwoofer)
Kraftantenne/kraftforsterkerkontrollterminal
(REM OUT)
Innganger:
Inngangsterminal for fjernkontroll
Inngangsterminal for antenne
MIC-inngangsterminal
AUX-inngangsterminal (stereominikontakt)
USB-port
Strømtilførsel: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Dimensjoner: Ca. 178  100  178 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner: Ca. 182  111  159 mm
(b/h/d)
Vekt: Ca. 1,4 kg
Tilbehør som følger med:
Fjernkontroll: RM-X231
Mikrofon
Deler til montering og tilkobling (1 sett)
Tilbehør, valgfritt:
USB-kabel for iPod: RC-100IP
Det kan hende at forhandleren din ikke har
noe av tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren
om nærmere informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten
forvarsel.
Feilsøking
Sjekklisten nedenfor vil hjelpe deg å løse
problemer du kan komme ut for med enheten.
Kontroller alle kontakter og prosedyrer før du
går gjennom sjekklisten.
Du finner informasjon om hvordan du bruker
sikringen og fjerner enheten fra dashbordet, i
monterings-/koblingsveiledningen som følger
med enheten.
Hvis problemet ikke blir løst, kan du gå til
brukerstøttesidene som er angitt bak på
omslaget.
Generelt
Det tilføres ikke strøm til enheten.
 Kontroller kontakten eller sikringen.
 Hvis enheten er slått av og skjermen blir svart,
kan ikke enheten styres med fjernkontrollen.
– Slå på enheten.
Antennen blir ikke forlenget.
 Kraftantennen har ikke noen reléboks.
Ingen lyd.
 ATT-funksjonen er aktivert.
 Fadekontrollen «FADER» er ikke stilt inn for
et system med 2 høyttalere.
Ingen pipelyd.
 Pipesignalet er slått av (side 33).
 En valgfri kraftforsterker er koblet til, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Innholdet i minnet har blitt slettet.
 Strømforsyningen eller batteriet er koblet fra
eller ikke riktig koblet til.
 Enheten er tilbakestilt.
– Lagre det i minnet igjen.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er
slettet.
Sikringen har gått.
Avgir lyd når man endrer stilling på
nøkkelen i tenningen.
 Ledningene er ikke riktig koblet sammen med
bilens tilbehørskontakt.
40
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 41 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Demonstrasjonsmodus starter under
avspilling eller radiomottak.
 Hvis det ikke utføres noen operasjoner i løpet
av 5 minutter og demonstrasjonsmodus er satt
til «DEMO-ON», begynner
demonstrasjonsmodus.
– Still inn på «DEMO-OFF» (side 7).
Skjermen er eller blir svart.
 Dimmeren er satt til «DIM-ON» (side 35).
 Skjermen blir svart hvis du trykker og holder
på  .
– Trykk på   på enheten til
elementene på skjermen vises igjen.
Funksjonen for automatisk avslåing
fungerer ikke.
 Enheten er slått på. Automatisk avslåing
aktiveres etter at enheten er slått av.
– Slå av enheten.
Operasjonsknappene fungerer ikke.
CD-en kommer ikke ut.
 Trykk på  og
(BACK)/ i mer
enn 2 sekunder.
Innholdet som er lagret i minnet, blir slettet.
Av sikkerhetsgrunner må du ikke utføre
tilbakestillingen mens du kjører.
Radiomottak
Får ikke inn radiostasjoner.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er feil.
– Kontroller koblingen til bilantennen.
– Hvis bilantennen ikke går opp, må du
undersøke koblingen til
kraftantenneledningen.
Det er ikke mulig å forhåndslagre stasjoner.
 Lagre den riktige frekvensen i minnet.
 Kringkastingssignalet er for svakt.
Det er ikke mulig å forhåndslagre stasjoner
automatisk.
 Kringkastingssignalet er for svakt.
– Søk etter stasjonene manuelt.
RDS
SEEK begynner etter noen få sekunder med
lytting.
 Stasjonen er ikke-TP eller har svakt signal.
– Deaktiver TA (side 12).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 12).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger selv
om den er TP.
– Still inn på en annen stasjon.
PTY viser «- - - - - - - -».
 Gjeldende stasjon er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data blir ikke mottatt.
 Stasjonen har ikke oppgitt programtypen.
Navnet på programtjenesten blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for
gjeldende stasjon.
– Trykk på  mens navnet på
programtjenesten blinker. «PI SEEK» vises,
og enheten begynner å søke etter en annen
frekvens med samme PI (program-ID).
CD-avspilling
Får ikke satt inn CD-en.
 Det ligger allerede en annen CD i sporet.
 CD-en er tvunget inn opp ned eller på feil
måte.
CD-en spilles ikke av.
 Defekt eller skitten CD.
 CD-R-ene/CD-RW-ene er ikke beregnet på
lydavspilling (side 37).
MP3-/WMA-/AAC-filer kan ikke spilles av.
 CD-en er ikke kompatibel med MP3-/WMA-/
AAC-formatet og -versjonen. Du finner
nærmere informasjon om hvilke CD-er og
formater som kan spilles av, på
brukerstøttesidene våre.
Noen MP3-/WMA-/AAC-filene venter lengre
før de spilles av enn andre.
 Med følgende CD-er tar det lengre tid før
avspillingen begynner:
– en CD med en kompleks trestruktur
– en CD med opptak i flere økter
– en CD som det kan legges til data på
41
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 42 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Visningselementene ruller ikke.
 CD-er med veldig mange tegn ruller kanskje
ikke.
 «AUTO SCR» er satt til «OFF».
– Velg «A.SCRL-ON» (side 35).
– Trykk og hold på  (SCRL).
Lyden hopper.
 Monteringen er feil.
– Monter enheten med en vinkel på mindre
enn 45° i en solid del av bilen.
 Defekt eller skitten CD.
USB-avspilling
Du kan ikke spille av elementer via en
USB-hub.
 Enheten kjenner ikke igjen USB-enheter via en
USB-hub.
Kan ikke spille av elementer.
 En USB-enhet virker ikke.
– Koble den til på nytt.
Noen USB-enheter venter lengre før de
spilles av enn andre.
 USB-enheten inneholder filer med en
kompleks trestruktur.
Lyden er ujevn.
 Lyden kan bli ujevn ved høy bithastighet på
mer enn 320 kbps.
Appnavnet stemmer ikke med den faktiske
appen i App Remote.
 Start appen på nytt fra App Remote.
Bluetooth-funksjonen
Enheten som skal kobles til, finner ikke
denne enheten.
 Sett denne enheten i ventemodus for paring før
du parer den andre enheten med den.
 Denne enheten kan ikke bli funnet av andre
enheter mens den er koblet til en
Bluetooth-enhet.
– Bryt den eksisterende forbindelsen, og søk
deretter etter denne enheten fra en annen
enhet.
 Når enhetene er paret, slår du på Bluetoothsignalet (side 22, 24, 25).
42
Det er ikke mulig å koble til
 Tilkoblingen styres fra én side (denne enheten
eller Bluetooth-enheten), ikke begge.
– Koble til denne enheten fra en Bluetoothenhet eller omvendt.
 Se instruksjonene for paring og tilkobling i
brukerveiledningen for den andre enheten, og
prøv operasjonen på nytt.
Navnet på enheten som ble funnet, vises
ikke.
 Det kan hende at det ikke er mulig å få
informasjon om navnet på den andre enheten,
avhengig av enhetens status.
Ingen ringetone.
 Juster volumet ved å dreie på kontrollhjulet
mens telefonen ringer.
 Det er mulig at ringetonen ikke sendes som
den skal, avhengig av enheten som er koblet til.
– Sett «RINGTONE» til «1» (side 22).
 De fremre høyttalerne er ikke koblet til
enheten.
– Koble de fremre høyttalerne til enheten.
Ringetonen høres bare fra de fremre
høyttalerne.
Samtalepartnerens stemmevolum er lavt.
 Juster volumet.
Samtalepartnerens stemme høres ikke.
 De fremre høyttalerne er ikke koblet til
enheten.
– Koble de fremre høyttalerne til enheten.
Samtalepartneren stemme høres bare fra de
fremre høyttalerne.
En samtalepartner sier at volumet er for høyt
eller for lavt.
 Juster volumet tilsvarende med innstillingen
for mikrofonlyd (side 27).
Telefonsamtaler forstyrres av ekko eller støy.
 Reduser volumet.
 Sett EC/NC-modus til «EC/NC-1» eller «EC/
NC-2» (side 27).
 Hvis støy i omgivelsene utenom telefonen
forstyrrer for mye, kan du prøve å redusere
støyen,
f.eks. kan du lukke vinduet hvis det er åpent og
veistøyen er for plagsom, eller skru ned eller av
klimaanlegget hvis det bråker for mye.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 43 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Telefonen er ikke koblet til.
 Når du spiller av fra en lydenhet via Bluetooth,
blir ikke telefonen koblet til selv om du trykker
på .
– Koble til fra telefonen.
Det blir svart på anrop uten at jeg vil det.
 Den tilkoblede telefonen er stilt inn til å svare
på anrop automatisk.
 «AUTO ANS» på denne enheten er satt til
«ANS-1» eller «ANS-2» (side 22).
Lydkvaliteten i telefonen er dårlig.
 Lydkvaliteten i telefonsamtaler avhenger av
mottaksforholdene for mobiltelefonen.
– Hvis du har dårlig signal, flytter du bilen til
et sted hvor mottaksforholdene er bedre.
Paring mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Tidsgrensen for paring kan være for kort,
avhengig av enheten som skal kobles til.
– Prøv å gjennomføre koblingen innenfor
tidsgrensen.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for
lavt (høyt).
 Volumnivået vil variere avhengig av
lydenheten.
– Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller på denne enheten.
Bluetooth-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å trykke på   i
mer enn 2 sekunder, og slå den deretter på
igjen.
Hører ikke lyd fra Bluetooth-lydenheten.
 Lydenheten står på pause.
– Avbryt pausen på lydenheten.
Lyden hopper under avspilling fra en
Bluetooth-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom enheten og
Bluetooth-lydenheten.
 Hvis Bluetooth-lydenheten har et deksel eller
ligger på et sted som hindrer signalet, må du ta
av dekselet eller ta den frem under bruk.
 Flere Bluetooth-enheter eller andre enheter
som sender radiobølger, er i bruk i nærheten.
– Slå av de andre enhetene.
– Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingslyden stopper med én gang når det
opprettes forbindelse mellom denne enheten
og mobiltelefonen. Dette er ikke en
funksjonsfeil.
Det kommer ikke lyd fra bilhøyttalerne
under en håndfri telefonsamtale.
 Hvis lyden kommer fra mobiltelefonen, må du
stille inn telefonen så lyden kommer fra
bilhøyttalerne.
Appnavnet stemmer ikke med den faktiske
appen i App Remote.
 Start appen på nytt fra App Remote.
Når du kjører App Remote via Bluetooth,
bytter skjermen automatisk til «BT AUDIO».
 App Remote-appen eller Bluetoothfunksjonen virker ikke som de skal.
– Kjør appen på nytt.
Den tilkoblede Bluetooth-lydenheten lar seg
ikke styre fra enheten.
 Kontroller at den tilkoblede Bluetoothlydenheten støtter AVRCP.
Enkelte funksjoner virker ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
de aktuelle funksjonene.
Navnet til den som ringer, vises ikke når
telefonen ringer.
 Telefonen det ringes fra, er ikke innstilt på å
vise telefonnummeret.
43
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 44 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Feilmeldinger
CHECKING
 Enheten kontrollerer forbindelsen med en
USB-enhet.
– Vent til forbindelsen er bekreftet.
ERROR
 CD-en er skitten eller er satt inn opp-ned.
– Rengjør CD-en eller sett den inn riktig vei.
 Det er satt inn en tom CD.
 CD-en kan ikke spilles av på grunn av et
problem.
– Sett inn en annen CD.
 USB-enheten ble ikke gjenkjent automatisk.
– Koble den til på nytt.
 Trykk på  for å ta ut CD-en.
FAILURE
 Høyttalerne/forsterkerne er ikke koblet til
riktig.
– Se monterings-/koblingsveiledningen for
denne modellen for å kontrollere
koblingene.
NO TP (ingen trafikkmeldinger)
 Enheten vil fortsette å søke etter tilgjengelige
trafikkstasjoner.
NOT FOUND
 Det finnes ingen elementer som begynner med
den valgte bokstaven i et alfabetsøk.
OFFSET
 Det kan ha oppstått en intern funksjonsfeil.
– Kontroller koblingene. Hvis feilmeldingen
fortsatt vises på skjermen, må du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
OVERLOAD
 USB-enheten er overbelastet.
– Koble fra USB-enheten, og bytt deretter
kilde ved å trykke på  .
– Viser at USB-enheten er i ustand eller at en
ustøttet enhet er koblet til.
HUB NO SUPRT (hubber støttes ikke)
 USB-hubber støttes ikke på denne enheten.
PUSH EJT (tving CD ut)
 CD-en kommer ikke ut.
– Trykk på  (CD ut).
NO AF (ingen alternative frekvenser)
 Det finnes ingen alternativ frekvens for
gjeldende stasjon.
– Trykk på  +/– mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheten
begynner å søke etter en annen frekvens med
samme PI (program-ID) («PI SEEK» vises).
READ
 Enheten leser all spor- og albuminformasjon
på CD-en.
– Vent til lesingen er fullført, så begynner
avspillingen automatisk. Avhengig av
diskstrukturen kan det ta mer enn et minutt.
NO DEV (ingen enhet)
 «USB» er valgt som kilde, men det er ikke
koblet til noen USB-enhet. En USB-enhet eller
-kabel har blitt koblet fra under avspilling.
– Koble til USB-enheten/kabelen så den sitter
godt i kontakten.
NO DISC
 CD-en er tatt ut, eller «CD» er valgt som kilde
uten at CD-en er satt inn.
44
NO NAME
 Navnet på CD/album/artist/spor er ikke lagt
inn i sporet.
NO MUSIC
 CD-en eller USB-enheten inneholder ikke
musikkfiler.
– Sett inn en musikk-CD i denne enheten.
– Koble til en USB-enhet med musikkfiler på.
USB NO SUPRT (USB støttes ikke)
 Den tilkoblede USB-enheten støttes ikke.
– Du finner informasjon om kompatibilitet for
USB-enheten på brukerstøttesidene våre.
eller
 Under spoling fremover eller bakover har du
kommet til begynnelsen eller slutten av CD-en,
så du kommer ikke lenger.
“ ”
 Tegnet kan ikke vises på enheten.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 45 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
For Bluetooth-funksjonen:
For App Remote:
BT BUSY (Bluetooth opptatt)
 Telefonboken og anropsloggen på
mobiltelefonen er ikke tilgjengelige fra denne
enheten.
– Vent litt, og prøv på nytt.
APP -------- (app)
 Forbindelsen til appen er ikke opprettet.
– Opprett iPhone-forbindelsen igjen.
EMPTY
 Anropsloggen er tom.
ERROR
 BT-initialisering mislyktes.
 Fikk ikke tilgang til telefonboken.
 Innholdet i telefonboken ble endret under
forsøk på å få tilgang til mobiltelefonen.
– Åpne telefonboken på mobiltelefonen igjen.
MEM FAILURE (minnefeil)
 Enheten kunne ikke lagre kontakten som
forhåndslagret nummer.
– Kontroller at nummeret du vil lagre, er riktig
(side 27).
MEMORY BUSY
 Enheten lagrer data.
– Vent til lagringen er fullført.
NO DEV (ingen enhet)
 Bluetooth-lydkilde er valgte, men det er ikke
koblet til noen Bluetooth-lydenheten.
En Bluetooth-lydenhet har blitt koblet fra
under en samtale.
– Koble til en Bluetooth-lydenhet.
 Bluetooth-telefonkilde er valgt uten at det er
koblet til noen mobiltelefon. En mobiltelefon
har blitt koblet fra under en samtale.
– Koble til en mobiltelefon.
APP MENU (appmeny)
 Knappeoperasjonen kan ikke utføres mens det
er en meny åpen på iPhonen/Androidtelefonen.
– Lukk menyen på iPhonen/Androidtelefonen.
APP NO DEV (ingen appenhet)
 Enheten der appen er installert, er ikke koblet
til.
– Koble til enheten, og opprett deretter
iPhone-forbindelsen.
OPEN APP (åpne app)
 Appen «App Remote» kjører ikke.
– Start iPhone-appen.
Hvis disse løsningene ikke hjelper deg å løse
problemene dine, ber vi om at du tar kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du tar enheten til reparasjon på grunn av
problemer med CD-avspilling, må du ta med
deg CD-en som ble brukt da problemet
oppstod.
NO INFO (ingen informasjon)
 Nettverksnavn og mobiltelefonnavn blir ikke
mottatt med mobiltelefon tilkoblet.
P (forhåndslagret nummer) EMPTY
 Det forhåndslagringsnummeret er tomt.
UNKNOWN
 Navnet eller telefonnummeret kan ikke vises
når du blar i telefonboken eller anropsloggen.
WITHHELD
 Den som ringer, skjuler telefonnummeret sitt.
45
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Blank
000COV.book Page 46 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WX-GT90BT_4440627511\IO_FM\040CD.fm
masterpage:Blank
000COV.book Page 47 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP70250\Layout\NO\Tbc\PP_70250_layout_NO_Delivery\WXGT90BT_4440627511\IO_FM\050BCO.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 48 Friday, January 9, 2015 5:03 PM
Supportsite
Brukerstøtte
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste
supportinformationer til dette produkt, kan du besøge
dette websted:
Hvis du har spørsmål eller vil ha den nyeste
brukerstøtteinformasjonen for dette produktet, kan du
gå til nettadressen nedenfor:
Tukisivu
Supportwebbplats
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat nähdä uusimmat
tätä tuotetta koskevat tukitiedot, käy seuraavalla
www-sivulla:
Om du har några frågor eller letar efter den senast
support-informationen om produkten, ska du besöka
följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrer produktet på nettet nå på:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
Denmark
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Download PDF

advertising