Sony | WX-GT90BT | Sony WX-GT90BT CD-mottaker med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Hurtigoppsetts- og oppstartsveiledning

SONY WX-GT90BT (NO) 4-440-627-51(1)
SONY WX-GT90BT (NO) 4-440-627-51(1)
4-440-627-51(1)


*2


Bluetooth®
Audio System
*1 Avhengig av typen bil må det kanskje brukes en
overgang (følger ikke med) hvis antenneledningen
ikke passer.
2
* RCA-pinneledning (følger ikke med).
*3 Avhengig av typen bil må det kanskje brukes en
overgang for en kablet fjernkontroll (følger ikke med).
*4 Høyttalerimpedans: 4 til 8 ohm × 4
*5 Uansett om den er i bruk eller ikke, må du plassere
inngangsledningen til mikrofonen på en slik måte at
den ikke er til hinder under kjøring. Fest ledningen med
en klemme eller lignende hvis den er montert ved
føttene.
*6 Du finner nærmere informasjon om montering av
mikrofonen under «Montere mikrofonen ()» på den
andre siden av arket.
2
×2
Strømkontakt
*2
Sikring (10 A)
1
2

3
4
Lilla
Grå
+
Høyttaler, bakre, høyre
5
–
Høyttaler, bakre, høyre
6
+
Høyttaler, front, høyre
7
–
Høyttaler, front, høyre
8
Hvit
Grønn
+
Rød
Rød
Gul
Gul
Høyttaler, front, venstre
–
Høyttaler, front, venstre
+
Høyttaler, bakre, venstre
–
Høyttaler, bakre, venstre
×6
Negative polaritetsposisjoner 2, 4, 6 og 8 har stripete ledninger.
4
Gul
vekslet strømtilførsel
7
Rød
kontinuerlig strømtilførsel
Montering/koblinger


*6
*4
fra bilens høyttalerkontakt
*1 fra bilantennen
1
fra bilens strømkontakt
A
3
Du finner nærmere informasjon i «Strømkoblingsskjema ( )».
4
Gul
kontinuerlig strømtilførsel
7
Rød
vekslet strømtilførsel
5
Blå- og hvitstripet
kraftantenne/kraftforsterkerkontroll (REM OUT)
8
Svart
jord
6
Oransje/hvit
vekslet tilførsel av strøm til belysningen
Rød
Rød
Rød
Rød
Gul
Gul
Gul
Gul
Posisjoner 1, 2 og 3 har ikke pinner.
B
4
Gul
kontinuerlig strømtilførsel
7
Rød
vekslet strømtilførsel
bilen uten ACC-posisjon
*
Utstyr som er brukt i illustrasjonene (følger ikke med)
Fronthøyttaler
Subwoofer
Kraftforsterker
Bakre høyttaler
WX-GT90BT
Norsk
Koblingsskjema (
)
Forsiktighetsregler
Advarsel
Denne enheten må monteres i dashbordet i bilen, siden
baksiden av enheten blir varm under bruk.
 Denne enheten er bare beregnet på bruk med negativ
jord 12 V DC.
 Ikke få ledninger under skruer eller hengt opp i
bevegelige deler (f.eks. seteskinner).
 Slå av tenningen på bilen før du kobler til noe for å
unngå kortslutninger.
 Koble strømledningen  til enheten og høyttalerne før
du kobler dem til strømkontakten.
 Før alle jordledninger til et felles jordingspunkt.
 Pass på å isolere alle løse, utilkoblede ledninger med
elektrikertape for bedre sikkerhet.
Merknader om strømledningen (gul)
 Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må den tilkoblede bilkretsen
ha høyere merkestrøm enn summen av sikringene for
hver komponent.
 Hvis ingen bilkretser har høy nok merkestrøm, kobles
enheten direkte til batteriet.
Deleliste (
)
 Numrene på listen er tilsvarer numrene i instruksjonene.
 Braketten  er festet til enheten før forsendelse. Før du
monterer enheten, må du bruke utløsernøklene  til å
fjerne braketten  fra enheten. Du finner nærmere
informasjon under «Fjerne braketten ()» på den
andre siden av arket.
 Ta vare på utløsernøklene  for fremtidig bruk. Du
vil også få bruk for dem når du skal demontere
enheten fra bilen.
Forsiktig
Håndter braketten  forsiktig for å unngå skade på
fingrene.
Koblingseksempel (
)
Direkte subwoofertilkobling (-B)
Nærmere informasjon om innstillingene for tilkoblingen
er å finne i den medfølgende brukerveiledningen.
* Ikke koble til en høyttaler på denne kontakten.
Merknader
 Husk å koble til jordledningen før du kobler til forsterkeren.
 Alarmen høres bare hvis den innebygde forsterkeren brukes.
SONY WX-GT90BT (NO) 4-440-627-51(1)
Hvis du har en kraftantenne uten releboks, kan tilkobling
av denne ledningen med den medfølgende
strømledningen  føre til skade på antennen.
Merknader om kontroll- og strømledningen
 REM OUT-ledningen (blå- og hvitstripet) leverer +12 V DC når du slår på
enheten.
 Med en alternativ kraftforsterker må REM OUT-ledningen (blå- og
hvitstripet) eller tilbehørets strømledning (rød) kobles til AMP REMOTE IN.
 Hvis bilen har en innebygd FM-/MW-/LW-antenne i bak- eller
sidevinduet, kobles REM OUT-ledningen (blå- og hvitstripet) eller
tilbehørets strømledning (rød) til strømterminalen for den eksisterende
antenneforsterkeren. Spør forhandleren hvis du trenger nærmere
informasjon.
 Kraftantenne uten releboks kan ikke brukes med denne enheten.
Minnetilkobling
Når den gule strømledningen er koblet til, vil minnekretsen alltid få tilført
strøm, også når tenningen er slått av.
Merknader om tilkobling av høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4 til 8 ohm og med tilstrekkelig
kapasitet for strømhåndtering til å unngå at de tar skade.
 Ikke koble høyttalerterminalene til bilens chassis, og ikke koble
terminalene på den høyre høyttaleren sammen med terminalene for
den venstre.
 Ikke koble til jordingsledningen for denne enheten til den negative (–)
høyttalerterminalen.
 Ikke forsøk å koble høyttalerne i parallell.
 Koble bare til passive høyttalere. Tilkobling av aktive høyttalere (med
innebygde forsterkere) til høyttalerterminalene kan føre til skade på
enheten.
 Ikke bruk de innebygde høyttalerledningene som er montert i bilen hvis
enheten har felles negativ (–) ledning for høyre og venstre høyttaler. Det
kan føre til funksjonsfeil.
 Ikke koble enhetens høyttalerledninger til hverandre.
Merknad om tilkobling
Hvis høyttaler og forsterker ikke er riktig koblet til, vises «FAILURE» på
skjermen. Hvis dette skjer, må du kontrollere tilkoblingen av høyttaler og
forsterker.
Strømkoblingsskjema (
)
Kontakten for strøm til tilbehør kan variere avhengig av
biltype. Undersøk koblingsskjemaet for bilens
strømtilførsel for å sikre at koblingene stemmer overens.
Det finnes tre grunntyper (-1, -2, -3). Det kan
hende at du må bytte plasseringen av den røde og den gule
ledningen i strømledningen til bilstereoanlegget.
Når du har kontrollert koblingene og byttet om på
strømledningene etter behov, kobler du enheten til bilens
strømforsyning. Hvis du har spørsmål om eller problemer
med å koble til enheten som ikke dekkes i denne
veiledningen, må du ta kontakt med bilforhandleren.
SONY WX-GT90BT (NO) 4-440-627-51(1)
SONY WX-GT90BT (NO) 4-440-627-51(1)
SONY WX-GT90BT (NO) 4-440-627-51(1)
A





1
2
størrelse
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks.
5/16 tommer)
Sikring (10 A)
Snu kroken så den vender innover.
til dashbord/midtkonsoll
Klemmer (følger ikke med)
størrelse
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks.
5/16 tommer)

Brakett
1
2
Mer enn 182 mm
3
Dashbord
B
1
2

Eksisterende deler levert med bilen
Mer enn 111 mm
Brakett
Klør
Klemme (følger ikke med)

Hakk
Norsk
Advarsel hvis tenningen på bilen
ikke har noen ACC-posisjon
Forholdsregler
 Velg monteringsstedet nøye slik at enheten ikke
forstyrrer normal kjøring.
 Unngå å montere enheten i områder som er utsatt for
støv, skitt, store vibrasjoner eller høye temperaturer, så
som direkte sollys eller nær varmeventiler.
 Bruk bare det medfølgende monteringsutstyret for trygg
og sikker montering.
Husk å stille inn Auto Off-funksjonen. Du finner nærmere
informasjon i den medfølgende brukerveiledningen.
Enheten vil slås av automatisk etter den angitte tiden etter
at enheten blir slått av, slik at batteriet ikke lades ut.
Hvis du ikke stiller inn Auto Off-funksjonen, må du
trykke og holde på  til skjermen blir helt
mørk hver gang du slår av tenningen.
Bytte sikringer (
Justering av monteringsvinkel
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
Fjerne braketten (
)
Ta braketten  av enheten før montering.
1 Sett inn begge utløsernøklene  sammen
mellom enheten og braketten  til de klikker på
plass.
2 Dra braketten nedover , og dra deretter
enheten opp for å skille dem.
Monteringseksempel (
)
Montering i dashbord
Merknader
 Kontroller at klemmene på begge sider av braketten  er bøyd 3,5 mm
innover før montering. Hvis klemmene er rette eller bøyd utover, vil ikke
enheten bli skikkelig montert og kan sprette ut (-1).
 Bøy om nødvendig disse klørne utover så det sitter stramt ( -2 ).
Monter
enheten i den medfølgende braketten  (-3).

Montere enheten i en japansk
bil ( )
Det er mulig at du ikke kan montere denne enheten i
enkelte japanske biler. Hvis det er tilfelle, må du kontakte
Sony-forhandleren.
Når denne enheten monteres i de forhåndsinstallerte
brakettene i bilen, bruker du de medfølgende skruene  i
den tilsvarende skruehullene, alt etter hvilken bil det er
snakk om: T for TOYOTA, M for MITSUBISHI og N for
NISSAN.
Når du bytter sikring, må du passe på at du bruker en
sikring med samme spenning som det som står oppført på
den opprinnelige. Hvis sikringen ryker, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte ut sikringen. Hvis sikringen
ryker igjen etter at du har byttet, kan det ha oppstått en
intern feil. Hvis det er tilfelle, må du kontakte nærmeste
Sony-forhandler.
Montere mikrofonen (
Forsiktighetsregler
 Hold mikrofonen på avstand fra ekstremt høye
temperaturer og luftfuktighet.
 Det er ekstremt farlig hvis ledningen blir tvunnet rundt
rattsøylen eller girspaken. Pass på at du plasserer den og
andre løse deler slik at de ikke er til hinder under
kjøring.
 Hvis bilen har kollisjonsputer eller annet
støtabsorberende utstyr, må du kontakten butikken der
du kjøpte dette utstyret, eller bilforhandleren, før
monteringen.
-A Montering på solskjermen
1
2
3
Fest mikrofonen på klypen .
Fest klypen på solskjermen.
Monter klemmer (følger ikke med), og juster
lengden og plasseringen av ledningen så den
ikke kommer i veien for kjøringen.
-B Montering på dashbordet
1
3
SONY WX-GT90BT (NO) 4-440-627-51(1)
)
For at stemmen din skal kunne fanges opp under
håndfrisamtaler, må du montere mikrofonen (følger med).
2
Merk
Bruk bare de medfølgende skruene  for å unngå funksjonsfeil.
)
Fest mikrofonen på klypen , og legg deretter
ledningen i sporet på klypen .
Fest klypen til dashbordet med den
dobbeltsidige tapen .
Monter en klemme (følger ikke med), og juster
lengden og plasseringen av ledningen så den
ikke kommer i veien for kjøringen.
Merknader
 Før du fester den dobbeltsidige tapen , må du rengjøre overflaten på
dashbordet med en tørr klut.
 Juster mikrofonvinkelen til riktig posisjon.
 Mikrofonen kan monteres uten klypen .
I så fall fester du mikrofonen direkte til dashbordet med den
dobbeltsidige tapen . Ta vare på den ubrukte klypen i tilfelle du vil
bruke den senere.
SONY WX-GT90BT (NO) 4-440-627-51(1)
Download PDF

advertising