Sony | WX-900BT | Sony WX-900BT CD-mottaker med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

4-575-513-21(1) (NO)
Bluetooth®
Lydanlegg
Hvis du vil avbryte demonstrasjonen (DEMO), kan du se
side 16.
Hvis du vil ha informasjon om tilkobling/installasjon, kan du
se side 27.
WX-900BT
Bruksanvisning
NO
Installerer av sikkerhetshensyn denne enheten
i bilens dashboard fordi baksiden kan bli varm
ved bruk.
Se "Tilkobling/installasjon" (side 27) for å få mer
informasjon.
Produsert i Thailand
Egenskaper for laserdiode
 Utslippsvarighet: kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre enn 53,3 μW
(Denne effekten er målt ved en avstand på
200 mm fra objektivets overflate på den optiske
pickup-blokkeringen med 7 mm blenderåpning)
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
under chassiset.
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
denne nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
bruker EU-direktiver.
Produsent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Spørsmål om produktoverensstemmelse i EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes sammen med
et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det
også merket med de kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på
å kvitte deg med slike produkter og batterier på
en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av
materialene bidrar til å bevare naturressursene.
2NO
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig. For alle andre batterier kan du
se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet
fra produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen hvor
du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette.
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen mangler
ACC-posisjon
Husk å slå av AUTO OFF-funksjonen (side 17).
Enheten slås helt av automatisk en angitt tid
etter at enheten er slått av, for å spare batteri.
Hvis du ikke aktiverer AUTO OFF-funksjonen,
holder du inne OFF til skjermen slukkes hver
gang du slår av tenningen.
Ansvarsfraskrivelse i forhold til tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE
ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE
SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER
RELATERT UTSTYR, NEDETID OG KJØPERENS TID
PÅ GRUNN AV ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN AV
DETTE PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har produsenter
av kjøretøy rett til å innføre visse krav til installasjon
av radiosendere i kjøretøy.
Les bruksanvisningen for bilen eller kontakt
bilprodusenten eller bilforhandleren før du
installerer dette produktet i kjøretøyet ditt.
Nødsamtaler
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for bil
og den elektroniske enheten som er koblet
til håndfrienheten, drives via radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt funksjoner
som programmeres av brukeren. Tilkobling er ikke
garantert under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende av
elektroniske enheter for viktig kommunikasjon
(for eksempel medisinske nødssituasjoner).
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 Mikrobølger fra BLUETOOTH-enheter kan påvirke
betjeningen av elektroniske medisinske enheter.
Slå av denne enheten og andre BLUETOOTHenheter på følgende steder fordi de kan
forårsake en ulykke.
 på steder med lettantennelig gass, for
eksempel sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
 i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen
for sikker tilkobling under kommunikasjon ved
hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig
avhengig av innstillingen. Vær forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
3NO
Innhold
Oversikt deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Tilbakestille enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . . . . . . . .
6
6
7
9
9
Lytte til radio
Lytte til radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruke RDS-systemet (Radio Data System) . . . . . . 10
Avspilling
Spille av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . .
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Motta et anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilgjengelige funksjoner under anrop . . . . . . . . . . 14
Nyttige funksjoner
SongPal med iPhone/Android-smarttelefon . . . . 14
Bruke Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-innstilling (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SongPal-oppsett (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
19
19
19
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
23
Tilkobling/installasjon
Forsiktig! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NO
27
27
28
30
Oversikt deler og kontroller
Hovedenhet

(bla gjennom) (side 12)
Aktiver blamodus under avspilling.
PTY (programtype)
Velg PTY i RDS.
 SOURCE
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden og
vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå av
strømmen og skjermen.
 Kontrollknapp
Drei for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
Trykk på SOURCE, drei og trykk deretter for
å bytte kilde.
MENU*
Åpne innstillingsmenyen.
* Ikke tilgjengelig når BT-telefonen er valgt.
VOICE (side 14, 15, 16)
Hold inne i minst to sekunder for å aktivere
stemmeanrop, talegjenkjenning når SongPalfunksjonen er på (bare Android™smarttelefoner) eller Siri-funksjonen
(bare iPhone).
N-Mark
Berør kontrollknappen med Androidsmarttelefonen for å opprette BLUETOOTHtilkobling.
 Tilbakestillingsknapp (side 6)
 DSPL (skjerm)
Trykk for å endre element på skjermen.
SCRL (rull)
Hold inne for å rulle et skjermelement.
 Plateåpning
 Skjerm
  (utmating av plate)
 MEGA BASS
Forsterker basslyden synkronisert med
volumnivået. Trykk for å endre MEGA BASSinnstillingen: [1], [2], [OFF].
(Angis automatisk til [OFF] når [C.AUDIO+]
er angitt til [ON].
 MODE (side 9, 11, 14)
(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjerm.
5NO
 SEEK +/–
Still inn radiostasjoner automatisk. Hold inne for
å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)

CALL
Aktiver anropsmenyen. Motta/avslutt et anrop.
Hold inne i minst to sekunder for å skifte
BLUETOOTH-signal.
 Tallknapper (1 til 6)
Motta lagrede radiostasjoner. Hold inne for
å lagre stasjoner.
Ring et lagret telefonnummer. Hold inne for
å lagre et telefonnummer.
ALBUM /
Hopp over et album en lydenhet. Hold inne for
å hoppe over albumer uavbrutt.
(gjenta)
Komme i gang
Tilbakestille enheten
Før du bruker enheten for første gang, etter du har
byttet bilbatteri eller endret på tilkoblinger, må du
tilbakestille enheten. Trykk på tilbakestillingsknappen med en kulepenn eller lignende.
Merk
Hvis du trykker på tilbakestillingsknappen, slettes
klokkeinnstillingen og noe av det lagrede innholdet.
(tilfeldig rekkefølge)
MIC (side 14)
PAUSE
 AUX-inngang
Stille inn klokken
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET CLOCK-ADJ], og trykk deretter
på den.
 USB-port
 Mottaker for fjernkontrollen
Tidsangivelsen blinker.
3
Drei kontrollknappen for å angi time
og minutt.
Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
4
Trykk på MENU etter at du har angitt
minuttet.
Oppsettet er fullført og klokken starter.
Slik viser du klokken
Trykk på DSPL.
6NO
Forberede en BLUETOOTHenhet
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten,
for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller
lydenhet (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis
ikke noe annet er angitt. Les bruksanvisningen som
fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon
om tilkobling.
Før du kobler til enheten, må du dempe volumet
på enheten. Ellers kan det bli høy lyd.
Tilkobling med en smarttelefon med
ettrykksfunksjonen (NFC)
Ved å holde kontrollknappen på enheten mot en
NFC*-kompatibel smarttelefon grupperes enheten
automatisk med smarttelefonen og det opprettes
tilkobling.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon med kort
rekkevidde mellom forskjellige enheter, for
eksempel mobiltelefoner og IC-koder. Takket
være NFC-funksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på NFCkompatible enheter mot hverandre.
For en smarttelefon med Android OS 4.0 eller
tidligere må du laste ned appen "NFC Easy Connect"
fra Google Play™. Appen er kanskje ikke
tilgjengelig i alle land/områder.
1
Aktiver NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
Merknader
 Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved
tilkobling for å unngå riper.
 Ettrykkstilkoblingen kan ikke utføres hvis enheten
allerede er koblet til en annen NFC-kompatibel enhet.
I så fall må du koble fra den andre enheten og
opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.
Gruppering og tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet
Den første gangen oppretter tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger
for at denne enheten og den andre enheten
gjenkjenner hverandre.
1
Plasser BLUETOOTH-enheten opptil
1 meter fra denne enheten.
2
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET PAIRING] og trykk deretter
på den.
blinker mens enheten er i standbymodus
under gruppering.
3
Utfør sammenkobling på BLUETOOTHenheten slik at den registrerer denne
enheten.
4
Velg WX-XXXX] (modellnavnet) på
skjermen på BLUETOOTH-enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du fra
trinn 2.
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold N-Mark på smarttelefonen mot
N-Mark på enheten.
5
Kontroller at
vises på skjermen til enheten.
Slik kobler du fra med One touch
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du [0000].
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord",
avhengig av enheten.
Hold N-Mark på smarttelefonen mot N-Mark på
enheten på nytt.
Angi tilgangskoden
[0000]
Når grupperingen er utført, lyser
.
7NO
6
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHtilkoblingen.
eller
lyser når tilkoblingen er utført.
Merk
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra
denne enheten. Opprett tilkobling med denne enheten
fra mobiltelefonen i stedet.
Merk
Denne enheten kan ikke registreres av en annen enhet
mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil
aktivere registrering, går du til grupperingsmodusen
og søker etter denne enheten fra en annen enhet.
Tips
Når BLUETOOTH-signalet er på: Når tenningen er slått
på, kobles denne enheten automatisk til den sist
tilkoblede mobiltelefonen.
Slik starter du avspilling
Se "Installere mikrofonen" (side 30) for å få mer
informasjon.
Se "Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet" (side 11)
for å få mer informasjon.
Slik avbryter du gruppering
Utfør trinn 2 for å avbryte grupperingsmodusen
etter at denne enheten og BLUETOOTH-enheten
er gruppert.
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den
kobles til denne enheten. Noen grupperte enheter
kobles til automatisk.
1
Slik installerer du mikrofonen
Tilkobling med en iPhone/iPod
(automatisk gruppering via
BLUETOOTH)
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere kobles
til USB-porten, grupperes enheten automatisk med
iPhone-/iPod-enheten, og det opprettes tilkobling.
For å aktivere automatisk gruppering via
BLUETOOTH må du kontrollere at [AUTOPAIR]
i [BT] er angitt til [ON] (side 19).
1
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
iPhone-/iPod-enheten.
2
Koble en iPhone/iPod til USB-porten.
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [SET BT SIGNL] og trykk deretter
på den.
Kontroller at
lyser.
2
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
3
Koble BLUETOOTH-enheten til denne
enheten.
eller
lyser.
Ikoner på skjermen:
Lyser når funksjonen for å ringe med
håndfri er tilgjengelig ved å aktivere HFP
(Handsfree Profile).
Lyser når lydenheten er aktiv ved
å aktivere A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Slik kobler du til den sist tilkoblede enheten
fra denne enheten
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten.
Trykk på SOURCE, og velg deretter [BT PHONE]
eller [BT AUDIO].
Trykk på ENTER for å koble til en mobiltelefon
eller på PAUSE for å koble til en lydenhet.
8NO
Kontroller at
vises på skjermen på enheten.
Merknader
 Automatisk BLUETOOTH-gruppering er ikke
mulig hvis enheten allerede er koblet til en annen
BLUETOOTH-enhet. I så fall må du koble fra den andre
enheten og deretter koble til iPhone-/iPod-enheten
på nytt.
 Hvis automatisk sammenkobling via BLUETOOTH ikke
er opprettet, kan du se "Forberede en BLUETOOTHenhet" for å få mer informasjon (side 7).
Koble til en USB-enhet
1
2
Lytte til radio
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til enheten.
Lytte til radio
Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger ikke) til
å koble til en iPod/iPhone.
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SOURCE for
å velge [TUNER].
Lagre automatisk (BTM)
Koble til en annen bærbar
lydenhet
1
2
3
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BTM], og trykk deretter på den.
Enheten lagrer stasjoner på tallknappene
i rekkefølge etter frekvens.
Slå av den bærbare lydenheten.
Demp volumet på enheten.
Stasjonssøk
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
* Bruk en ledning med rett plugg.
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne SEEK +/– for å finne den omtrentlige
frekvensen, og trykk deretter på SEEK +/– flere
ganger for å finjustere den ønskede frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på SEEK +/–.
Søket stopper når enheten stiller inn på
en stasjon.
4
Trykk på SOURCE for å velge [AUX].
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Start avspilling på den bærbare lydenheten med
et moderat volum, og angi vanlig lyttevolum
på enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 18).
Lagre manuelt
1
Mens den stasjonen du vil lagre, mottas,
holder du inne en tallknapp (1 til 6) til
[MEM] vises.
Motta lagrede stasjoner
1
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
9NO
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Angi alternative frekvenser (AF)
og trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonen med sterkest
signal. TA sender aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis de mottas.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET AF/TA], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge [SET
AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
eller [SET AF/TA-OFF], og trykk deretter
på den.
Slik lagrer du RDS-stasjoner med
AF- og TA-innstillingen
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Angi AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt.
Hvis du forhåndsinnstiller manuelt, kan du
også forhåndsinnstille andre stasjoner enn
RDS-stasjoner.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter nødmeldinger
den valgte kilden automatisk.
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende
trafikkmeldinger uavhengig av det vanlige
volumnivået.
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert,
byttes det ikke til en sending på en annen regional
stasjon med sterkere frekvens. Hvis du forlater det
regionale programmets mottaksområde, velger du
[SET REG-OFF] i [SET GENERAL] under FM-mottak
(side 17).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia
og enkelte andre steder.
10NO
Local Link-funksjon (bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp (1 til 6)
der en lokal stasjon er lagret. Trykk på en tallknapp
for den lokale stasjonen innen fem sekunder.
Gjenta fremgangsmåten til den lokale
stasjonen mottas.
Velge programtyper (PTY)
1
2
Trykk på PTY under FM-mottak.
Drei kontrollknappen til ønsket
programtype vises, og trykk
deretter på den.
Enheten begynner å søke etter en stasjon
som kringkaster den valgte programtypen.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(opplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (blandet), POP M
(popmusikk), ROCK M (rock), EASY M (lett musikk),
LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS (klassisk musikk),
OTHER M (annen musikk), WEATHER (været),
FINANCE (finansinformasjon), CHILDREN
(barneprogrammer), SOCIAL A (sosiale forhold),
RELIGION (religion), PHONE IN (innringingsprogrammer), TRAVEL (reise), LEISURE (fritid),
JAZZ (jazzmusikk), COUNTRY (countrymusikk),
NATION M (nasjonal musikk), OLDIES (klassikere),
FOLK M (folkmusikk), DOCUMENT (dokumentarprogrammer)
Stille inn klokken (CT)
Klokken stilles med CT-dataene fra RDSoverføringen.
1
Angi [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(side 17).
1
Avspilling
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, starter du
avspillingen ved å trykke på SOURCE for å velge
[USB]. ([IPD] vises på skjermen når iPod-enheten
er gjenkjent).
Spille av en plate
1
Sett inn platen (med etikettsiden opp).
Koble en USB-enhet til USB-porten
(side 9).
2
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
Hold inne OFF i ett sekund.
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen, og fjern deretter enheten.
Advarsel for iPhone
Avspillingen starter automatisk.
Avspilling fra en USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som en
generell betegnelse for iPod-funksjonene på en
iPod og iPhone, med mindre noe annet er angitt
i teksten eller illustrasjonene.
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten og
ikke av denne enheten. Unngå å øke volumet
på enheten under et anrop da lyden plutselig
kan bli veldig høy når anropet avsluttes.
Betjene en iPod direkte
(passasjerbetjening)
1
Hold inne MODE under avspilling til
[MODE IPOD] vises.
Det blir mulig å betjene iPod-enheten.
Vær oppmerksom på at volumet bare kan
justeres på denne enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for iPod-enheten din, kan du se "Om iPod" (side 20)
eller gå til støttesiden som er angitt på baksiden.
USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class)
og MTP (Media Transfer Protocol), for eksempel
en USB Flash-enhet, digital mediespiller eller
Android-smarttelefon, som overholder
USB-standarden, kan brukes.
Avhengig av den digitale mediespilleren eller
Android-smarttelefonen kan det være nødvendig
å velge MTP for USB-tilkoblingsmodus.
Slik avslutter du passasjerbetjening
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
 Avspilling av følgende filer støttes ikke:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 Opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Flerkanals lydfiler
MP3/WMA/AAC:
 filer med komprimering uten datatap
WAV:
 Flerkanals lydfiler
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet som
støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Hold inne MODE til [MODE AUDIO] vises.
Avspilling fra en BLUETOOTHenhet
1
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 7).
2
3
Trykk på SOURCE for å velge [BT AUDIO].
4
Juster volumet på denne enheten.
Betjen lydenheten for å starte
avspillingen.
11NO
Merknader
 Avhengig av lydenheten kan det hende at
informasjon som tittel, spornummer/-varighet og
avspillingsstatus ikke vises på denne enheten.
 Selv om kilden endres på denne enheten, stopper
ikke avspilling på lydenheten.
 [BT AUDIO] vises ikke på skjermen mens SongPalappen kjører via BLUETOOTH-funksjonen.
Slik tilpasser du volumnivået på
BLUETOOTH-enheten med andre kilder
Start avspilling på BLUETOOTH-lydenheten med
et moderat volum, og angi vanlig lyttevolum
på enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 19).
Søke ved å hoppe mellom elementer
(hoppemodus)
1
2
3
Trykk på
(bla).
Trykk på SEEK +.
Drei kontrollknappen for å velge
elementet.
Det hoppes på listen i trinn på 10 % av det
totale antallet elementer.
4
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
Søke etter og spille av spor
5
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
element, og trykk deretter på den.
Avspillingen starter.
Gjenta avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
1
Under avspilling trykker du på
(gjenta) eller
(tilfeldig rekkefølge)
flere ganger for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
Tilgengelige avspillingsmoduser varierer avhengig
av hvilken lydkilde som er valgt.
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
1
Under avspilling av CD, USB eller
BT AUDIO*1 trykker du på
(bla)*2
for å vise listen med søkekategorier.
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake)
flere ganger for å vise ønsket søkekategori.
*1 Bare tilgjengelig for lydenheter som støtter
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller høyere.
*2 Under USB-avspilling holder du
(bla) inne
i minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
2
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på den
for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
12NO
(bla).
Fra anropsloggen
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler du den
til denne enheten. Se "Forberede en BLUETOOTHenhet" (side 7) for å få mer informasjon.
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen
for å velge [RECENT CALL] og trykk
deretter på den.
Det vises en liste over tidligere anrop.
2
Drei kontrollknappen for å velge et navn
eller telefonnummer fra anropsloggen,
og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Med inntasting av telefonnummer
Motta et anrop
1
Trykk på CALL når det mottas et anrop
med ringelyd.
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen
for å velge [DIAL NUMBER] og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å angi
telefonnummeret, og velg [ ]
(mellomrom). Trykk deretter på ENTER*.
Telefonsamtalen starter.
Merk
Ringelyden og stemmen til den andre parten kommer
bare fra fronthøyttalerne.
Telefonsamtalen starter.
* Trykk på SEEK +/– for å flytte den digitale
indikatoren.
Slik avviser du et anrop
Hold OFF inne i ett sekund.
Merk
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
Slik avslutter du et anrop
Trykk på CALL på nytt.
Foreta et anrop
Med tilbakeringing
1
Du kan foreta anrop fra telefonlisten eller
anropsloggen når en mobiltelefon som støtter
PBAP (Phone Book Access Profile), er tilkoblet.
Trykk på CALL, drei kontrollknappen
for å velge [REDIAL] og trykk deretter
på den.
Telefonsamtalen starter.
Med forhåndsinnstilt telefonnummer
Fra telefonlisten
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen
for å velge [PHONE BOOK] og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge en
bokstav fra bokstavlisten, og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge et navn
fra navnelisten, og trykk deretter på den.
4
Drei kontrollknappen for å velge et tall
fra nummerlisten, og trykk deretter
på den.
1
Trykk på SOURCE, drei kontrollknappen
for å velge [BT PHONE], og trykk deretter
på den.
2
Trykk på en tallknapp (1 til 6) for å velge
kontakten du vil ringe.
3
Trykk på ENTER.
Telefonsamtalen starter.
Telefonsamtalen starter.
13NO
Forhåndsinnstille telefonnumre
Du kan lagre opptil seks kontakter som
forhåndsinnstillinger.
1
2
Velg telefonnummeret du vil lagre under
forhåndsinnstillingsknappen, fra telefonlisten,
anropsloggen eller ved å taste inn
telefonnummeret direkte.
Telefonnummeret vises på skjermen til denne
enheten.
Hold inne tallknappen (1 til 6) til [MEM] vises.
Kontakten lagres under den valgte tallknappen.
Med stemmekommandoer
Du kan foreta et anrop ved å si den
stemmekommandoen som er lagret i en tilkoblet
mobiltelefon med stemmeanropsfunksjon.
1
Trykk på CALL, drei kontrollknappen for
å velge [VOICE DIAL], og trykk deretter
på den.
Alternativt kan du holde inne VOICE mens
SongPal-funksjonen er deaktivert.
2
Si stemmekommandoen som er lagret
på mobiltelefonen.
Stemmen din gjenkjennes, og anropet utføres.
Slik avbryter du stemmeanrop
Trykk på VOICE.
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Slik justerer du ringevolumet
Drei kontrollknappen når du mottar et anrop.
Slik justerer du talevolumet til den
andre parten
Drei kontrollknappen under en samtale.
Slik justerer du volumet til den andre parten
(justering av mikrofonforsterkning)
Trykk på MIC.
Tilgjengelige volumnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Nyttige funksjoner
SongPal med iPhone/Androidsmarttelefon
Du må laste ned den siste
versjonen av SongPal-appen
fra App Store for iPhone eller
fra Google Play for Androidsmarttelefoner.
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker
må du følge lokale trafikklover
og -regler. Ikke bruk appen
mens du kjører.
 SongPal er en app som brukes
til å kontrollere Sony-lydenheter
som er kompatible med SongPal, med iPhone/
Android-smarttelefonen din.
 Hvilke funksjoner som kan kontrolleres med SongPal,
varierer avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet.
 Les informasjonen på iPhone/Androidsmarttelefonen din for å bruke SongPal-funksjoner.
 Du finner mer informasjon om SongPal ved å gå til
følgende URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 Besøk nettstedet nedenfor og se hvilke iPhone/
Android-smarttelefonmodeller som er kompatible.
For iPhone: Gå til App Store
For Android-smarttelefoner: Gå til Google Play
Opprette tilkobling med SongPal
1
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
iPhone/Android-smarttelefonen (side 7).
2
3
Start SongPal-appen.
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET SONGPAL], og trykk
deretter på den.
Tilkoblingen til iPhone/Android-smarttelefonen
starter.
Hvis du vil ha informasjon om
betjeningsfunksjonene på iPhone/Androidsmarttelefonen, kan du se i hjelpen for appen.
Hvis enhetsnummeret vises
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Hold inne MIC.
Tilgjengelige moduser: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Kontroller at nummeret vises (f.eks. 123456),
og velg deretter [Yes] (Ja) på iPhone/Androidsmarttelefonen.
Slik avbryter du en tilkobling
Slik bytter du mellom håndfrimodus og
håndholdtmodus
Trykk på MODE for å veksle telefonanropslyden
mellom enheten og mobiltelefonen.
Merk
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle mobiltelefoner.
14NO
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for å velge
[SET SONGPAL], og trykk deretter på den.
Velge kilde eller app
Du kan velge ønsket kilde eller app på iPhone/
Android-smarttelefonen på denne enheten.
Slik velger du kilde
Trykk på SOURCE gjentatte ganger. Eller trykk på
SOURCE, drei kontrollknappen for å velge ønsket
kilde, og trykk deretter på ENTER.
Slik viser du kildelisten
Aktivere talegjenkjenning
(bare Android-smarttelefoner)
Ved å registrere programmer kan du styre dem ved
hjelp av stemmekommandoer. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se i hjelpen for appen.
Slik aktiverer du talegjenkjenning
1
2
Trykk på SOURCE.
Meddelelse av forskjellig informasjon
med stemmeveiledning (bare Androidsmarttelefoner)
Når enheten mottar SMS-meldinger eller meldinger
fra Twitter/Facebook/kalenderen, leses de opp
automatisk via høyttalerne på enheten.
Hold inne VOICE for å aktivere talegjenkjenning.
Si den ønskede stemmekommandoen i mikrofonen
når [Say Source or App] vises på Androidsmarttelefonen.
Merknader
 Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig i alle situasjoner.
 Talegjenkjenning fungerer kanskje ikke som det skal
avhengig av ytelsen til den tilkoblede Androidsmarttelefonen.
 Bruk av talegjenkjenning bør foregå under forhold der
støy, som for eksempel motorlyd, er minst mulig.
Svare på en SMS (bare Androidsmarttelefoner)
Du kan svare på en melding via talegjenkjenning.
1
2
3
Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger,
kan du se i hjelpen for appen.
Aktiver talegjenkjenning, og si "Reply".
Meldingsskjermen vises i SongPal-appen.
Si en svarmelding med talegjenkjenning.
Listen med relevante meldinger vises i SongPalappen.
Drei kontrollknappen for å velge ønsket melding,
og trykk deretter på den.
Meldingen sendes.
Angi lyd- og skjerminnstillinger
Du kan justere innstillinger for lyd og skjerm via
iPhone/Android-smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger,
kan du se i hjelpen for appen.
15NO
Bruke Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du bruke iPhone-håndfri ved
å ganske enkelt snakke inn i mikrofonen. Denne
funksjonen krever at du kobler en iPhone til
enheten via BLUETOOTH. Bare tilgjengelig for
iPhone 4s eller senere. Kontroller at din iPhone
har den nyeste iOS-versjonen.
Du må fullføre BLUETOOTH-registreringen og
tilkoblingskonfigureringen for din iPhone med
denne enheten på forhånd. Se "Forberede en
BLUETOOTH-enhet" (side 7) for å få mer
informasjon.
1
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som vises
når kilden er deaktivert og klokken vises.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [SET GENERAL], og trykk
deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO-OFF], og trykk deretter
på den.
Aktiver Siri-funksjonen på din iPhone.
Les bruksanvisningen som fulgte med iPhoneenheten, hvis du vil ha mer informasjon.
2
Innstillinger
Hold inne VOICE.
Skjermen for stemmekommandoer vises.
3
Når iPhone-enheten avgir en lyd,
snakker du i mikrofonen.
Innstillingen er fullført.
4
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
iPhone-enheten avgir en lyd på nytt,
og så begynner Siri å fungere.
Slik deaktiverer du Siri Eyes Free
Trykk på
Trykk på VOICE.
Grunnleggende innstillinger
Merknader
 Det er ikke sikkert at iPhone-enheten registrerer
stemmen din i alle situasjoner. (For eksempel
hvis du befinner deg i en bil i fart.)
 Det er ikke sikkert at Siri Eyes Free fungerer som den
skal, eller responstiden kan være forsinket på steder
med dårlig mottak av iPhone-signaler.
 Det kan hende at Siri Eyes Free ikke fungerer riktig
eller avsluttes, avhengig av bruksforholdene for
iPhone-enheten.
 Hvis du spiller av et spor med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilkoblingen, avsluttes Siri Eyes Freefunksjonen automatisk og enheten bytter til
BLUETOOTH-lydkilden når sporet starter avspilling
via BLUETOOTH.
 Når Siri Eyes Free er aktivert under lydavspilling, kan
det hende enheten bytter til BLUETOOTH-lydkilden
selv om du ikke velger et spor som skal spilles av.
 Når du kobler iPhone-enheten til USB-porten, kan
det hende at Siri Eyes Free ikke fungerer riktig eller
avsluttes.
 Når du kobler en iPhone til enheten, må du ikke
aktivere Siri med iPhone-enheten. Det kan hende
Siri Eyes Free ikke fungerer riktig eller avsluttes.
 Det kommer ingen lyd når Siri Eyes Free er aktivert.
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND),
skjermoppsett (DISPLAY), BLUETOOTH-oppsett (BT)
og SongPal-oppsett (SONGPAL).
(Ikke tilgjengelig når BT-telefon er valgt.)
1
2
Trykk på MENU.
Drei kontrollknappen for å velge
oppsettskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
3
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
alternativ og trykk deretter på den.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
(tilbake).
Generelt oppsett (GENERAL)
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (klokkeinnstilling) (side 6)
BEEP
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
16NO
AUTO OFF
Slås av automatisk etter et ønsket tidsrom når
enheten slås av: [ON] (30 minutter), [OFF].
STEERING
Registrerer/tilbakestiller innstillingen
av fjernkontrollen på rattet.
(Tilgjengelig når enheten er tilkoblet
med tilkoblingskabelen (medfølger ikke).)
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
STR CONTROL (rattkontroll)
Velger inndatamodus for den tilkoblede
fjernkontrollen. Vær nøye med å matche
inndatamodusen med den tilkoblede
fjernkontrollen før bruk for å forhindre
funksjonsfeil.
CUSTOM
Inndatamodusen for fjernkontrollen på rattet
(velges automatisk når [EDIT CUSTOM] er
fullført eller [EDIT CUSTOM] utføres)
PRESET
Inndatamodus for den kablede
fjernkontrollen som deaktiverer
fjernkontrollen på rattet
EDIT CUSTOM
Registrerer funksjonene (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
fjernkontrollen på rattet:
 Drei kontrollknappen for å velge funksjonen
du vil tilordne til fjernkontrollen på rattet,
og trykk deretter på den.
 Mens [REGISTER] blinker holder du inne
knappen på fjernkontrollen på rattet som
du vil tilordne funksjonen til. [REGISTERED]
vises når registreringen er fullført.
 Hvis du vil registrere flere funksjoner, gjentar
du trinn  og .
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er stilt inn
på [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Tilbakestiller innstillingen for fjernkontrollen
på rattet: [YES], [NO]. (Bare tilgjengelig når
[STR CONTROL] er stilt inn på [CUSTOM].)
Merknader
 Mens du gjør innstillinger kan du bare bruke
knappene på denne enheten. For din egen
sikkerhet bør du parkere bilen før du gjør
innstillingen.
 Hvis det oppstår feil under registreringen,
beholdes all informasjon som er registrert
tidligere. Start registreringen på nytt fra den
funksjonen der feilen oppstod.
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
kjøretøy. Hvis du vil ha mer informasjon om
bilkompatibilitet, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden.
AF/TA (alternative frekvenser / trafikkmelding)
Velger innstillingen for alternative frekvenser
(AF) og trafikkmeldinger (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Begrenser mottaket til en bestemt region: [ON],
[OFF]. (Bare tilgjengelig med FM-mottak.)
BTM (best tuning memory) (side 9)
(Bare tilgjengelig når tuneren er valgt.)
FIRMWARE
Ser etter eller oppdaterer fastvareversjonen.
Du finner mer informasjon på følgende
kundestøtteområde:
http://www.sony.eu/support
FW VERSION (fastvareversjon)
Viser gjeldende fastvareversjon.
FW UPDATE (fastvareoppdatering)
Starter prosessen med å oppdatere fastvaren:
[YES], [NO].
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
Lydoppsett (SOUND)
Denne oppsettsmenyen er tilgjengelig når en
annen kilde enn BT-telefon er valgt.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Gjengir lyden ved å optimalisere det digitale
signalet med Sonys anbefalte lydinnstillinger:
[ON], [OFF].
(Angis automatisk til [OFF] når [EQ10 PRESET]
endres og/eller [MEGABASS] er satt til [1] eller [2]
og/eller [DSO] er satt til [LOW], [MID] eller
[HIGH].)
EQ10 PRESET
Velger mellom ti equalizer-kurver og deaktivert:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres for
hver kilde.
EQ10 CUSTOM
Stiller inn [CUSTOM] på EQ10.
Stiller inn equalizer-kurven: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB, fra -6 dB
til +6 dB.
CT (klokke)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
17NO
POSITION (lytteposisjon)
F/R POS (fremre/bakre posisjon)
Simulerer et naturlig lydfelt ved å forsinke
lydutmatingen fra høyttalerne ut fra din
posisjon:
 [FRONT L] (fremre venstre),
 [FRONT R] (fremre høyre),
 [FRONT] (fremre senter),
 [ALL] (midt i bilen),
[CUSTOM] (posisjon angis av de avanserte
innstillingene for bilstereoanlegget i SongPal)
[OFF] (ingen posisjon angitt)
ADJ POSITION (juster posisjon)
Finjusterer innstillingene for lytteposisjonen:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Bare tilgjengelig når [F/R POS] ikke er stilt inn
på [OFF] eller [CUSTOM].)
SW POS* (basshøyttalerposisjon)
 [NEAR] (nært),
 [NORMAL] (normalt),
 [FAR] (langt borte)
DSO (dynamic stage organizer)
Gir mer omgivelseslyd som om det var
høyttalere i dashbordet: [OFF], [LOW],
[MID], [HIGH].
BALANCE
Justerer lydbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative nivået:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Forbedrer digitalt komprimert lyd ved
å gjenopprette høye frekvenser som gikk
tapt ved komprimeringen.
Denne innstillingen kan lagres for alle kilder
bortsett fra tuneren.
Velger DSEE-modus: [ON], [OFF].
AAV (avansert automatisk volum)
Justerer avspillingsvolumet for alle
avspillingskilder til optimalt nivå: [ON], [OFF].
RB ENH (forsterker for bakre basshøyttaler)
Forsterker for bakre basshøyttaler forsterker
basslyden ved å bruke en lavpassfilterinnstilling
på bakhøyttalerne. Bakhøyttalerne fungerer som
en basshøyttaler hvis en slik ikke er tilkoblet.
(Bare tilgjengelig når [SW DIREC] er stilt inn
på [OFF].)
18NO
RBE MODE (Rear Bass Enhancer-modus)
Velger Forsterker for bakre basshøyttalermodusen: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
SW DIREC (direkte basshøyttalertilkobling)
Du kan bruke basshøyttaleren uten forsterker
når den er tilkoblet ledningen til bakhøyttaleren.
(Bare tilgjengelig når [RBE MODE] er stilt inn
på [OFF].)
Sørg for at du kobler en 4–8 ohm basshøyttaler
til bare én av bakhøyttalerledningene. Ikke
koble en høyttaler til kabelen til den andre
bakhøyttaleren.
SW MODE (basshøyttalermodus)
Velger basshøyttalermodusen: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
SW POS* (basshøyttalerposisjon)
Velger basshøyttalerens posisjon:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
S.WOOFER (basshøyttaler)
SW LEVEL (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] vises ved den laveste innstillingen.)
SW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
SW POS* (basshøyttalerposisjon)
Velger basshøyttalerens posisjon:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
HPF (høypassfilter)
HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)
Velger front-/bakhøyttalerens
avkuttingsfrekvens: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (høypassfilterhelning)
Velger HPF-helning (trer i kraft bare når
[HPF FREQ] er stilt inn på noe annet enn [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (AUX-volumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
BTA VOL (volumnivå på BLUETOOTH-lyd)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for
å justere volumnivået mellom kildene.
AUTO SCR (automatisk rulling)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig når AUX eller tuneren er valgt.)
* Vises ikke når [F/R POS] er satt til [OFF].
BLUETOOTH-innstilling (BT)
PAIRING (side 7)
Skjermoppsett (DISPLAY)
PHONE BOOK (side 13)
DIMMER
Dimmer skjermen: [ON], [OFF], [AT] (auto)
([AT] er bare tilgjengelig når belysningskontrolledningen er tilkoblet og taklampen
er på).
REDIAL (side 13)
BUTTON-C (knappefarge)
Angir en forhåndsinnstilt eller egendefinert
farge på knappene.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger og én
egendefinert farge.
CUSTOM-C (egendefinert farge)
Lagrer en egendefinert farge på knappene.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0]–[32] ([0] kan ikke
angis for alle fargeskalaer).
DIAL NUMBER (side 13)
DSPL-C (skjermfarge)
Angir en forhåndsinnstilt eller egendefinert
farge for skjermen.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger og én
egendefinert farge.
CUSTOM-C (egendefinert farge)
Lagrer en egendefinert farge på skjermen.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0]–[32] ([0] kan ikke
angis for alle fargeskalaer).
AUTOPAIR (automatisk gruppering)
Start BLUETOOTH-gruppering automatisk når en
iOS-enhet versjon 5.0 eller nyere er tilkoblet via
USB: [ON], [OFF].
ALL-C (farge for alt)
Angir en forhåndsinnstilt eller egendefinert
farge på skjermen og knappene.
COLOR
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger og én
egendefinert farge.
CUSTOM-C (egendefinert farge)
Lagrer en egendefinert farge på skjermen og
knappene.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0]–[32] ([0] kan ikke
angis for alle fargeskalaer).
RECENT CALL (side 13)
VOICE DIAL (side 14)
RINGTONE
Velger om ringelyden skal komme fra enheten
eller den tilkoblede mobiltelefonen: [1] (denne
enheten), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svar automatisk)
Angir at denne enheten skal besvare
innkommende anrop automatisk: [OFF],
[1] (omtrent 3 sekunder), [2] (omtrent
10 sekunder).
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen.
BT INIT (initialisere BLUETOOTH)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (grupperingsinformasjon,
forhåndsinnstillinger, enhetsinformasjon osv.):
[YES], [NO].
Initialiser alle innstilinger når du skal kassere
enheten.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
SongPal-oppsett (SONGPAL)
Aktiver og deaktiver SongPal-funksjonen
(tilkobling).
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer funksjonen for å synkronisere
belysningen med lyden: [ON], [OFF].
M. DISPLAY (bevegelsesvisning)
Viser bevegelige mønstre: [LM], [ON], [OFF].
19NO
Merknader om CD-R/CD-RW-plater
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren
Du kan oppdatere fastvaren på enheten fra
følgende kundestøtteområde:
http://www.sony.eu/support
Gå til kundestøtteområdet og oppdater fastvaren
i henhold til instruksjonene.
Forholdsregler
 La enheten avkjøles først hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Etterlat ikke frontpanelet eller lydenheter i bilen
da det kan forårsake funksjonsfeil på grunn av
høye temperaturer i direkte sollys.
 Antennen strekkes ut automatisk.
 Hvis en flerøktsplate begynner med en CD-DAøkt, gjenkjennes den som en CD-DA-plate og
øvrige økter spilles ikke av.
 Plater som IKKE kan spilles av på denne enheten
 CD-R/CD-RW-plater md dårlig opptakskvalitet.
 CD-R/CD-RW-plater som er innspilt med en
inkompatibel opptaksenhet.
 CD-R/CD-RW-plater som ikke er avsluttet riktig.
 CD-R/CD-RW-plater som er innspilt i et annet
format enn musikk-CD-format eller MP3-format
i henhold til ISO9660 Nivå 1 / Nivå 2, Joliet/
Romeo eller flerøktsplater.
Avspilingsrekkefølge lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (spor)
Kondens
Hvis det oppstår kondens i enheten, må du ta
ut platen og la enheten tørke i omtrent en time.
Ellers fungerer ikke enheten riktig.
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Ikke søl væske på enheten eller platene.
Merknader om plater
 Ikke utsett plater for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftventiler. La dem
heller ikke ligge i en bil som står parkert i sollys.
 Rengjør platene fra midten
og utover med en klut
før de brukes. Ikke bruk
løsemidler som for eksempel
rensebensin, tynner eller
vanlige rengjøringsmidler.
 Denne enheten er laget
for å spille av plater
som samsvarer med
CD-standarden. Tolagsplater og enkelte
musikkplater som er kodet med teknologier for
opphavsrettsbeskyttelse, samsvarer ikke med
Compact Disc-standarden (CD) og kan derfor
ikke avspilles med denne enheten.
 Plater som IKKE kan spilles av på denne enheten
 Plater med etiketter, klistremerker eller
påklistret tape eller papir. Dette kan føre
til funksjonsfeil eller ødelegge platen.
 Plater som ikke har standardform (f.eks.
firkantede eller hjerte- eller stjerneformede).
Dette kan skade enheten.
 Plater på 8 cm (3 1/4 tommer).
Om iPod
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den
nyeste programvaren før bruk.
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible modeller
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS

iPod touch
(5. generasjon)


iPod touch
(4. generasjon)


iPod touch
(3. generasjon)
20NO


iPhone 3G

Kompatible modeller
Bluetooth®
USB
iPod touch
(2. generasjon)

iPod classic

iPod nano
(7. generasjon)

iPod nano
(6. generasjon)

iPod nano
(5. generasjon)

iPod nano
(4. generasjon)

iPod nano
(3. generasjon)

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at
et elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne
enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarder og regulerende standarder. Merk
at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
Spesifikasjoner
Tuneren
FM
Innstillingsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
FM CCIR: -1.956,5 til -487,3 kHz og
+500,0 til +2.095,4 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20–15.000 Hz
MW/LW
Innstillingsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spiller
Signal/støy-forhold: 120 dB
Frekvensrespons: 10–20.000 Hz
Hastighetsforandringer og flutter: Ikke målbart
Maksimalt antall: (bare CD-R/CD-RW)
 mapper (albumer): 150 (inkludert rotmappe)
 filer (spor) og mapper: 300 (kan være færre enn
300 hvis mappe-/filnavn inneholder mange tegn)
 tegn som vises i mappe-/filnavn: 32 (Joliet) /
64 (Romeo)
Tilsvarende kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
og AAC (.m4a)
USB-spiller
Grensesnitt: USB (høy hastighet)
Maks. strømstyrke: 1 A
Maksimalt antall gjenkjennelige spor: 10.000
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kBps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kBps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bithastighet: 8–320 kBps
Samplingsfrekvens: 11,025–48 kHz
WAV (.wav)
Bitdybde: 16 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Fri sikt, ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Tilsvarende kodek:
SBC (.sbc) og AAC (.m4a)
21NO
*1 Det faktiske området varierer avhengig av faktorer
som hindringer mellom enhetene, magnetiske felt
rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem,
programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette produktet,
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
Forsterker
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og
Siri er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert
i USA og andre land. App Store er et servicemerke
for Apple Inc.
Ut: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Effekt:
Lydutganger:
front, bak, sub
Utgang for antenne/forsterker (REM OUT)
Innganger:
Inngang for fjernkontroll
Antenneinngang
MIC-inngang
AUX-inngang (stereominikontakt):
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri (minus (jord))
Nominelt strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 × 100 × 178 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 × 111 × 159 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 1,4 kg
Pakkens innhold:
Hovedenhet (1)
Mikrofon (1)
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger alt
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om detaljert
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Opphavsrett
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation
er på lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
de respektive eierne.
N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke
som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
22NO
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemerker som
tilhører Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
 Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor
i dokumentasjonen og/eller annet materiale
som følger med distribusjonen.
 Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til
å reklamere for eller fremheve produkter
som er utledet av denne programvaren,
uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE
"SOM DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER
OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET
SÆRSKILT FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION
ELLER BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE,
EKSEMPELMESSIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE
SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER,
TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT HVORDAN DE
OPPSTÅR OG UANSETT TEORIER OM ANSVARLIGHET
ETTER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
SUBJEKTIVT ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET OG
ANNET), SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE
GJENNOM BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV
OM DE HAR FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN
FOR SLIKE SKADER.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å løse
eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen før
du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se "Tilkobling/installasjon" (side 27).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden.
Generelt
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er ikke
angitt for et system med to høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet enhet
er veldig lavt.
 Øk volumet på enheten og den tilkoblede
enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Minnet er slettet.
 Du har trykt på tilbakestillingsknappen.
 Lagre i minnet på nytt.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet er
frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis enheten
ikke er brukt i løpet av fem minutter når
[DEMO-ON] er stilt inn.
 Still inn [DEMO-OFF] (side 16).
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIM-ON] (side 19).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du holder
OFF inne.
 Trykk på OFF på enheten til visningen se på
displayet.
Skjermen/lyset blinker.
 Strømtilførselen er ikke tilstrekkelig.
 Kontroller at bilbatteriet leverer nok strøm
til enheten. (Strømkravet er 12 V likestrøm.)
Betjeningsknappene fungerer ikke.
Platen mates ikke ut.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen til enheten.
Hvis problemet vedvarer, trykker du
på tilbakestillingsknappen (side 6).
Innholdet i minnet slettes.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du
ikke tilbakestille enheten mens du kjører.
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut automatisk,
bør du kontrollere tilkoblingen av
kontrolledningen til antennen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
RDS
Søket (SEEK) starter etter noen sekunders lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller signalet er
for dårlig.
 Deaktiver TA (side 10).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 10).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger til tross
for at den er en TP-stasjon.
 Still inn på en annen stasjon.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data tas ikke imot.
 Stasjonen spesifiserer ikke programtypen.
Programtjenestenavnet blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for den
aktuelle stasjonen.
 Trykk på SEEK +/– mens programtjenestenavnet blinker. [PI SEEK] vises
og enheten begynner å søke etter en
annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon).
CD-avspilling
Platen blir ikke avspilt.
 Platen er ødelagt eller skitten.
 CD-R/CD-RW-plater er ikke ment for lydavspilling
(side 20).
23NO
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke spilles av.
 Platen er ikke kompatibel med MP3/WMA/AACformatet eller versjonen. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvilke plater og formater som
kan spilles av, går du til kundestøtteområdet som
er angitt på baksiden.
MP3/WMA/AAC-filer tar lengre tid å spille
av enn andre formater.
 Det tar lengre tid å starte avspilling med
følgende plater:
 En plate som er innspilt med komplisert
trestruktur.
 En plate som er innspilt som flerøktsplate.
 plater det kan lagres data på
Lyden "hopper".
 Platen er ødelagt eller skitten.
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USB-enheter via
en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) spilles
ikke av i enkelte tilfeller.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 USB-enheter som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16 eller FAT32, støttes ikke.*
* Denne enheten har støtte for FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke disse FATsystemene. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet eller kontakter
produsenten.
BLUETOOTH-funksjon
Den tilkoblede enheten kan ikke registrere
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus under
gruppering før grupperingen utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en
annen enhet mens den er koblet til en
BLUETOOTH-enhet.
 Opphev den gjeldende tilkoblingen, og søk
etter denne enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet på (side 8)
når enhetsgrupperingen er fullført.
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden (denne
enheten eller BLUETOOTH-enheten), ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en BLUETOOTHenhet eller omvendt.
Navnet på den tilkoblede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten
er det ikke alltid mulig å hente navnet.
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å dreie kontrollknappen når
du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten sendes
kanskje ikke ringelyden slik den skal.
 Still inn [RINGTONE] på [1] (side 19).
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Ringelyden
kommer bare fra fronthøyttalerne.
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Stemmen
til den andre parten kommer bare fra
fronthøyttalerne.
Den andre parten sier at volumet er for lavt
eller høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved hjelp
av mikrofonforsterkning (side 14).
NFC-funksjonen
Tilkobling med ettrykksfunksjonen (NFC)
er ikke mulig.
 Hvis smarttelefonen ikke svarer på berøring:
 Kontroller at NFC-funksjonen på
smarttelefonen er slått på.
 Flytt N-Mark på smarttelefonen nærmere
N-Mark på denne enheten.
 Ta ut smarttelefonen hvis du har deksel på den.
 Følsomheten for NFC-mottak er avhengig av
enheten.
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt hvis
ettrykkstilkoblingen med smarttelefonen
mislykkes flere ganger.
24NO
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Still inn EC/NC-modus på [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (side 14).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen
i telefonsamtalen er for høy, kan du prøve
å dempe denne lyden.
Eksempel: Lukk vinduet slik at trafikkstøy
dempes. Slå av klimaanlegget.
Telefonen er ikke tilkoblet.
 Når BLUETOOTH-lyd spilles av, kobles ikke
telefonen til selv om du trykker på CALL.
 Koble fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av
mobiltelefonens mottakerforhold.
 Flytt bilen til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for
lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller denne enheten.
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne enheten og
BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares i en
veske som forstyrrer signalet, må du ta ut
lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre
enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne enheten
og mobiltelefonen. Dette er ikke en feil.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan
ikke betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTHlydenheten støtter AVRCP.
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare på
anrop automatisk.
Gruppering mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan det
hende at tidsgrensen for gruppering er for kort.
 Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å holde inne OFF i minst to
sekunder, og slå deretter på enheten på nytt.
Det kommer ingen lyd fra bilhøyttalerne under
håndfrianrop.
 Hvis det ikke kommer lyd fra mobiltelefonen,
må du stille inn mobiltelefonen slik at lyden
kommer fra bilhøyttalerne.
Siri Eyes Free aktiveres ikke.
 Utfør håndfriregistrering for en iPhone som har
støtte for Siri Eyes Free.
 Slå på Siri-funksjonen på iPhone-enheten din.
 Avbryt BLUETOOTH-tilkoblingen mellom iPhoneenheten og denne enheten, og koble til på nytt.
SongPal-betjening
Appnavnet samsvarer ikke med den faktiske
appen i SongPal.
 Start appen på nytt fra SongPal.
Mens Songpal-appen kjører via BLUETOOTH,
endres skjermen automatisk til [BT AUDIO].
 SongPal-appen eller BLUETOOTH-funksjonen
ble avbrutt.
 Start appen på nytt.
SongPal-appen kobles automatisk fra når
skjermen endres til [IPD].
 SongPal-appen på iPhone/iPod støtter ikke
iPod-avspilling.
 Endre enhetens lydkilde til noe annet enn [IPD],
og opprett SongPal-tilkoblingen (side 14).
Feil-/informasjonsmeldinger
CD ERROR: Platen kan ikke spilles av. Platen mates
ut automatisk.
 Rengjør platen og sett den inn på riktig måte,
eller kontroller at platen ikke er tom eller skadet.
CD NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan
spilles av. Platen mates ut automatisk.
 Sett inn en plate med filer som kan spilles av
(side 21).
CD PUSH EJT: Platen kunne ikke mates ut riktig.
 Trykk på  (utmating).
HUB NO SUPRT: USB-hubber støttes ikke.
IPD STOP: iPod-avspillingen er avsluttet.
 Start avspillingen fra iPod/iPhone.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på SEEK +/– mens programtjenestenavnet
blinker. Enheten begynner å søke etter en
annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon) ([PI SEEK].
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten fortsetter å søke etter tilgjengelige
TP-stasjoner.
OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SOURCE for
å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er koblet
til en enhet som ikke støttes.
25NO
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen starter
automatisk. Dette kan ta litt tid avhengig av
filstrukturen.
USB ERROR: USB-enheten kan ikke brukes til
å spille av.
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO DEV: USB-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen er
ordentlig tilkoblet.
USB NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan
spilles av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan
spilles av (side 21).
USB NO SUPRT: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden.
eller
slutten på platen er nådd.
: Begynnelsen eller
: Tegnet kan ikke vises.
For SongPal-betjening:
APP --------: Tilkobling til appen er ikke opprettet.
 Opprett SongPal-tilkoblingen på nytt (side 14).
APP DISCNCT: Appen er koblet fra.
 Opprett SongPal-tilkoblingen (side 14).
APP DISPLAY: En skjerminnstillingsskjerm
i appen vises.
 Avslutt skjerminnstillingsskjermen i appen
for å kunne bruke knappene.
APP LIST: Innholdslisten til CD/USB/iPod vises.
 Lukk listen i appen for å kunne bruke knappene.
APP MENU: En innstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt innstillingsskjermen i appen for å kunne
bruke knappene.
APP NO DEV: Enheten der appen er installert,
er ikke tilkoblet eller gjenkjennes ikke.
 Opprett BLUETOOTH-tilkobling og SongPaltilkobling på nytt (side 14).
APP SOUND: En lydinnstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt lydinnstillingsskjermen i appen for
å kunne bruke knappene.
For BLUETOOTH-funksjon:
OPEN APP: SongPal-appen kjører ikke.
 Start appen.
BT BUSY: BLUETOOTH-enheten er opptatt.
 Vent litt, og prøv på nytt.
For fjernkontrollen på rattet:
ERROR: Den valgte handlingen kunne ikke utføres.
 Vent litt, og prøv på nytt.
NO DEV: BLUETOOTH-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten er ordentlig tilkoblet,
og at BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet med
BLUETOOTH-enheten.
ERROR: Det oppstod en feil under
funksjonsregistreringen.
 Registrer på nytt fra den funksjonen der feilen
oppstod (side 17).
TIMEOUT: Funksjonsregistreringen mislyktes på
grunn av tidsavbrudd.
 Prøv å fullføre registreringen mens [REGISTER]
blinker (omtrent seks sekunder) (side 17).
P EMPTY: Ingen telefonnumre er lagret.
UNKNOWN: Et navn eller telefonnummer kan
ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret skjules av den
som ringer.
26NO
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
Hvis du sender inn enheten til reparasjon på grunn
av problemer med avspilling av CD-pater, må du
inkludere platen som ble brukt da problemet
oppstod.
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Forsiktig!
 Dra alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
 Sørg for at ledningene ikke er klemt under
en skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
 Slå av tenningen før du oppretter tilkoblinger
for å unngå kortslutning.
 Koble strømtilførselsledningen  til enheten
og høyttalerne før den kobles til kontakten
for eksternt utstyr.
 Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
×2


5 × maks. 8 mm
×6


Forsiktighetsregler
 Velg installasjonssted nøye, slik at enheten ikke
hindrer normal bilkjøring.
 Ikke plasser systemet i områder som utsettes for
støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur,
for eksempel i direkte sollys eller i nærheten
av varmeapparatet.
 Bruk bare de medfølgende monteringsfestene,
slik at installasjonen blir sikkert utført.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen, som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på
sikringen til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen

 Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
 Braketten  festes på enheten før transport. Før
du monterer enheten, må du bruke nøklene 
til å fjerne braketten  fra enheten. Se "Fjerne
braketten" (side 30) for å få mer informasjon.
 Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk.
Du trenger dem hvis du vil fjerne enheten
fra bilen.
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
27NO
Tilkobling
basshøyttaler*1
*3
*3
*3
forsterker*1
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4

*2
Se "Opprette tilkoblinger"
(side 29) for å få mer
Se Diagram over strømtilkobling (side 29)
for mer informasjon.
*6 *7
fra bilantennen*5
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Høyttalerimpedans: 4–8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype.
*5 Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig av biltype.
*6 Om du bruker mikrofonen eller ikke, må du plassere
mikrofonledningen slik at den ikke forstyrrer
kjøringen. Fest ledningen med en klemme eller
lignende hvis den installeres ved føttene dine.
*7 Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer
mikrofonen, kan du se "Installere mikrofonen"
(side 30).
28NO
Tilkobling til minne
Opprette tilkoblinger
Hvis du har en antenne uten releboks,
kan antennen bli skadet hvis du kobler til
denne enheten med den medfølgende
strømtilførselsledningen .
 Til bilens høyttalerkontakt
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.
Tilkobling til høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4–8 ohm og
med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for
å unngå skade.
Diagram over strømtilkobling
1
2
3
4
5
6
7
8
Bakhøyttaler
(høyre)

Lilla

Lilla-/svartstripet
Fronthøyttaler
(høyre)

Grå

Grå-/svartstripet
Fronthøyttaler
(venstre)

Hvit
Bakhøyttaler
(venstre)

Hvit-/svartstripet

Grønn

Grønn-/
svartstripet
 Til bilens strømkontakt
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr, og sørg
for at ledningene er tilkoblet på riktig måte
avhengig av bilen.
Kontakt for ekstern eksternt utstyr
Vanlig tilkobling
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/hvitstripet
14
vekslet strømtilførsel
for belysning
Oransje-/
hvitstripet
15
vekslet strømtilførsel
Rød
16
jord
Svart
Rød
Rød
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
15
vekslet strømtilførsel
Rød
Når plasseringen av de røde og gule
lederne er omvendt
Rød
Rød
Gul
Gul
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Du kan bruke en basshøyttaler uten forsterker når
den er tilkoblet en bakhøyttalerledning.
Fronthøyttaler
12
vekslet strømtilførsel
Gul
15
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød
Basshøyttaler
Merknader
 Bakhøyttalerledninger må klargjøres på forhånd.
 Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4–8 ohm
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for
å unngå skade.
29NO
Når bilen ikke har ACC-posisjon
Rød
Rød
Installasjon
Fjerne braketten
Gul
Gul
Samsvar tilkoblingene og veksle strømtilførselsledningene riktig, og koble deretter enheten til
bilens strømtilførsel. Hvis du har spørsmål om
eller problemer med å koble til enheten som ikke
er beskrevet i denne håndboken, kontakter du
bilforhandleren.
Før du installerer enheten, må du fjerne
braketten  fra enheten.
1
Sett inn begge nøklene  slik at de
klikker på plass, og dra braketten 
nedover og enheten oppover for
å skille dem.

Installere mikrofonen
Du må installere mikrofonen  for at stemmen din
skal høres når du ringer med håndfri.


Vend kroken innover.
Montere enheten på dashbordet
Når du installerer enheten i en japansk bil, ser du
"Montere enheten i en japansk bil" (side 31).
Klemme (medfølger ikke)
Montere enheten med medfølgende
braketter


Før du installerer, kontrollerer du at sperrene på
begge sider av braketten  er bøyd 3,5 mm
innover.
1
Plasser braketten  i dashbordet,
og bøy ut hakene for å feste.
Forsiktig!
 Det er svært farlig hvis ledningen havner rundt
rattstammen eller girspaken. Sørg for å forhindre
at den eller andre deler hindrer kjøringen.
 Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute eller
annet støtdempende utstyr, må du kontakte
bilforhandleren eller butikken der du kjøpte
denne enheten, før du installerer den.
Merk
Rengjør dashbordet med en tørr klut før du fester den
dobbeltsidige tapen .
Større enn
182 mm

Sperre
Bruke den kablede fjernkontrollen
1
Aktiver den kablede fjernkontrollen ved
å angi [STR CONTROL] i [SET STEERING]
til [PRESET] (side 17).
30NO
Større enn
111 mm
2
Monter enheten på braketten .
Tilbakestille enheten
Se "Tilbakestille enheten" (side 6) for å få mer
informasjon.
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle
Sikring (10 A)
sikringen, må du passe på å bruke
en med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte ut
sikringen. Hvis sikringen går på
nytt etter at du har byttet den, kan
de ha oppstått en intern feil. Ta i så fall
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Merk
Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, settes ikke
enheten på plass, og den kan løsne.
Montere enheten i en japansk bil
Du vil kanskje ikke kunne installere denne enheten
i enkelte japanske bilmerker. Ta i så fall kontakt med
din Sony-forhandler.
til dashbord/midtkonsoll

Brakket
Eksisterende deler som
leveres med bilen

Brakket
Når du installerer denne enheten i den
forhåndsinstallert braketten i bilen din, bruker du
de medfølgende skruene  i de rette skruehullene
i henhold til bilen. T for TOYOTA, M for MITSUBISHI
og N for NISSAN.
Merk
For å forhindre teknisk feil er det viktig at du bare bruker
medfølgende skruer .
31NO
Български
С настоящето Sony Corporation декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς
της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na tejto webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte la
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Kundestøtteområde
Besøk webområdet nedenfor hvis du
har spørsmål eller vil lese aktuell
kundestøtteinformasjon om dette produktet:
http://www.sony.eu/support
Registrer produktet ditt på nettet på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising