Sony | VCT-VPR1 | Sony VCT-VPR1 VCT-VPR1 статив со далечински управувач Упатства за употреба

19
18
17
16
15
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
©2013
a
Sony Corporation
VCT-VPR10
1
2
Printed in China
Упатство за употреба
36
35
28
b
B
A
ON
SLOW ZOOM
OFF
32
33
34
1
4
3
1
31
30
29
26
21
22
23
24
25
27
20
Статив со далечински
управувач 4-452-079-01(1)
e
f
a
g
b
О
О
О
О
h
О
О
d
О
c
О
О
О
3
О
b
О
c
a
О
О
MULTI
d
2
D
C
6
х
х
О
х
х
х
х
3
4
5
4
1
1
1
3
2
2
5
*
2
Македонски
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
19
21
21
22
23
24
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
5
6
7
1
2
3
4
Знак за позиционирање (Куќиште за
глава на статив)
Рачка за навалување
Рачка на иглата
Прстен на амортизер
Рачка за закл. дигалка
Копче за прила. агол на ногарка
Рачка за заклу.агол на ногарка
Дигалка A
Дигалка B
Кука
Ногарка
Прилагодување на должина на
навртка за заклучување ногарка
Гумирани ногарки (со шила)
Рачка за иглата
Степен
Рачка за игла
Стегач за кабел
Кабел за поврзување за Multi
Terminal*
Отвор за рака
POWER/REC индикатор
POWER копче
GRID LINE button
PHOTO button
START/STOP копче
Рачка за зумирање
SLOW ZOOM прекинувач
PUSH RELEASE копче
Отвор на статив за рака
Кабел за поврзување A/V
далечински терминал
Знак за позиционирање (Глава на статив)
Завртка за монтирање камера
Игла
Додаток за монтирање
Рачка заклучување при за
монтирање камера
База
Идентификација на делови
VCT-VPR1 е статив обезбеден со
далечински функции за камера.
• Може да го користите вградениот
далечински во рачката да управувате со камерата која е опремена
со Sony Multi Terminal. Овој
статив може да не е компатибилен со сите камери со Multi
Terminal. Посетете ја веб страната
на Sony за компатибилни модели.
• Функциите на далечинскиот
управувач ги вклучува основните
функции за снимање (POWER
ON/OFF, снимање видео/
фотографии и зумирање и исто
така SLOW ZOOM ON/OFF и
мрежа за приказ на ON/OFF.
• Нежно вртење/навалување со
намастена рачка за навалување.
Карактеристики
Пренесување на стативот
• По користење на стативот, c извадете јакамерата, d приберете ги
ногарките и e вратете ја рачката
со игла во оригинална позиција.
• Никогаш не го носете стативот со
прикачена камера.
Чистење
• Кога стативот не е чист, избришете
со мека ткаенина малку натопена
со детергент. Потоа избришете го
со сува ткаенина.
• По користење на стативот на
плажа или места изложени на
морски ветар, избришете со чиста
сува ткаенина.
Отстранување на камерата
Држете ја камерата кога ја вадите.
Додатокот за монтирање на камерата
автоматски се откачува од стативот
кога ќе ја отклучите рачката за монтирање на камерата, па така камерата
може да падне ако не ја држите.
Мерки на претпазливост
Овој симбол на производот или на
неговото пакување укажува дека тој
не треба да се третира како обичен
домашен отпад. Тој треба да се однесе во посебен собирен центар за
рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно исфрлање на овој производ, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје, што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување на
природните ресурси. За подетални
информации околу рециклирањето
на овој производ, Обратете се во
локалната компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде
што сте го купиле производот.
Забелешка за потрошувачи во
земји кои ги применуваат ЕУ
директивите
Производител на овој производ е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија.
Овластен претставник за EMC и
безбедност на производот е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија.
За сервис или гаранција обратете се
на наведените адреси обезбедени во
сервисната книшка или гарантниот
лист.
За потрошувачите во Европа
Исфлање на стара електрична и
електронска опрема (применливо
во ЕУ и други земји со посебен
систем на собирање)
Испорачаниот интерфејс кабел
мора да се користи со уредот со цел
да се усогласи со ограничувањата
за дигитални уреди според Анекс B
од Член 15 од FCC правилата.
За потрошувачите во САД
ВНИМАНИЕ
Ве предупредуваме дека било какви
промени или модификации не се
одобрени во ова упатство и може да
го изгубите право на користење на
производот.
Забелешка:
Оваа опрема е тестирана и е во
согласност со ограничувањата за
Class B дигитални уреди согласно
со Член 15 од FCC правилата.
Овие ограничувања се направени да
обезбедат соодветна заштита од
штетни пречки од домашната
инсталаица. Оваа опрема генерира,
користи и може да емитува радио
фреквенција и ако не е инсталирана
и не се користи во согласност
инструкциите може да предизвика
штетни пречки во радио
комуникацијата. Меѓутоа, не се
гарантира дека нема да се случат
пречки и со одредена инсталација.
Ако оваа опрема предизвика
штетни пречки во радио или
телевизискиот прием, кој може да
се одреди со исклучување и
вклучување на опремата,
корисникот треба да се обиде да ги
отстрани овие пречки со една од
следниве мерки:
– Преместување на антената.
– Зголемување на растојанието меѓу
опремата и ресиверот.
– Поврзете го уредот во различен
штекер од ресиверот.
– Обратете се кај продавачот или
искусен радио/ТВ техничар за
помош.
Овој производ е тестиран и е во
согласност со ограничувањата на
EMC регулативата за користење на
продолжни кабли пократки од 3
метри.
За намалување ризик од пожар или
електричен шок,
1) уредот на го изложувајте на дожд
или влага.
2) не ставајте врз него предмети
полни со вода, како на пр. вазни.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Пред да почнете со употреба прво
внимателно прочитајте го ова
упатство и зачувајте го.
Дотерување статив
Прилагодување ниво
Прилагодување
висина на дигалката
За прилагодување на статив во
ниска или полуниска позиција
1 Ако дигалката ја допира на под
при ниска позиција, прво
заменете ја дигалката B.
2 Малку затворете ги ногарките.
3 Допрете на копчето за
прилагодување агол на ногарка.
4 Проширете ги ногарките додека
се уште допирате на копчето за
прилагодување агол на ногарка.
Можете да го прилагодите аголот на
ногарки во 23, 50 или 75 степени со
издолжување на рачката за ногарки.
Дотерување степен на
отварање на ногарките
Можете да ја смените главата на
стативот од хоризонталната во
вертикална позиција на снимање.
Олабавете ја рачката за главата за
статив, наместете ја кон десно и
потоа ацврстете ја рачката.
Внимание
• Може да се случи да не може да ја
фиксирате главата на стативот во
саканата позиција или стативот да
стане нестабилен, во зависност од
центарот на гравитација на
камерата.
• Исправете и вратете ја главата од стативот бавно да не ја удри камерата.
• По исправање на главата,
зацврестете ја рачката со игла.
• Внимавајте да не ја олабавите
премногу рачката со игла бидејќи
иглата може да испадне.
Менување агол на
главата на стативот
Навалување
Камерата може да ја навалувате
горе/доле кога снимате слики.
4 Олабавете ја рачката за
навалување.
5 Прилагодете ја позицијата на
камерата со движење на иглата
горе/долу.
6 Зацврстете ја рачката за
навалување.
Внимание
• Овој статив има две одделни
дигалки за ниски позиции. Ако
го зголемите поврзаниот дел на
дигалката A и дигалката B од
главниот уред и држете го
завртен спротивно од стрелките
додека не се заклучи, дигалката
A ќе се одели од дигалката B. Кога
вртите со издолжена дигалка,
зацврстете ја дигалката A и B и
олабавете го заклучувањето.
• Не ја прилагодувајте тежината на вртежи додека користите рачка за заклучување и рачка за навалување.
Може да предизвикате дефект. Вртете или навалувајте по олабавување
на сите рачки.
Пред вртење и навалување
проверете дали рачката за дигалката цврсто е заклучена. Ако не е
зацврстена камерата ќе се тресе.
Вртење
Можете да вртите до 360° кога
снимате слики.
1 Олабавете ја рачката за вртење.
2 Прилагодете ја позицијата на
камерата со вртење лево/десно.
3 Зацврстете ја рачката за вртење.
Внимание
Ако ненадејно ја завртите камерата,
завртките за монтирање може да се
олабават. Одвреме-навреме
проверете ги завртките да не се
олабавени.
Вртење и навалување
Олабавете ја рачката на дигалката.
Прилагодување висина со вртење
на глава на статив горе или доле.
3 Зацврстете ја рачката на дигалката.
Внимание
• Држете ја главата на стативот кога
ја отклучувате рачката за дигалката да не се случи ненадејно да
падне.
• По прилагодување на висината,
зацврстете ја рачката за дигалка.
1
2
Ставете ги батеријата, мемориската
картичка и т.н. во камерата пред да
ја монтирате на статив.
1 Додека го влечете додатокот за
рачката за монтирање на камерата кон десно, лизгајте го нанадвор додатокот за монтирање
од главата на стативот..
2 Израмнете ги иглата и завртката
за монтирање на камерата на додатокот за монтирање со отворот за
позиционирање (a) и отворот за завртка на стативот. Зацврстете ја завртката за монтирање на камерата.
Внимание
Кога на стативот не прикачувате
видео камера, поставете ја да не
ја допира иглата за видео
камери.
3 Притиснете го додатокот за
монтирање до крај се додека не
кликне. Потоа притиснете ја
рачката за заклучување на
камерата да спречите испаѓање
на додатокот.
4 Поврзете го терминалот од
кабелот за поврзување (c) во
терминалот на камерата.
Ако кабелот е предолг, спојте го
кабелот со стега за кабел (b).
Внимание
• Мулти приклучокот мора да биде
поставен правилно. Внимавајте да
не го поврзете наопаку или може
да ги оштетите стативот или
камерата.
• Има два типа на мулти терминали
за камера.
• Кога поврзувате Кабел за поврзување на Multi Terminal во мулти
терминалот на камерата (во облик
како во (d)), израмнете ја ознаката ▲ на приклучокот со ознаката
▼ на мулти терминалот. Насилно
вметнување на приклучокот во
погрешен правед може да
предизвика дефект.
Монтирање камера
Прикачете соодветен кабел за
поврзување на камерата во
терминалот од далечинскиот.
Внимание
• Насочете го приклучокот “a” како
што е прикажан и ставее го во
далечинскиот.
• Држете го приклучокот при откачување на кабелот. Со влечење за кабелот
може да го оштетите конекторот.
• Стативот и кабелот за поврзување
за Multi Terminal се вклучени при
самото купување.
Прикачување кабел за
поврзување
При прилагодување ниво прво
спуштете ја дигалката на стативот.
1 Израмнете ја ознаката за
позиционирање на куќиштето од
главата на стативот и зацврстете
ја рачката за заклучување.
2 Прилагодување должина на ногарките така што нивото на воздушниот балон остане во
црвениот круг.
2
3
Олабавете ја навртката за прилагодено заклучување на ногарките.
Прилаго. должина на ногарки.
Зацврстете ја прилагодената
навртка за заклучување на ногарки
4 Раширете ги ногарките.
Внимание
Бавно раширете ги ногарките на стативот. Ногарките може да се скршат
ако ги повлечете силно. Внимавајте
да не го олабавите прстенот на навртката премногу или може да испаднат.
1
36 Кабел за поврзување
REMOTE терминал
* Стативот и кабелот за поврзување
за Multi Terminal се вклучени при
самото купување.
Максимално оптоварување
4 kg (8 lbs. 13 oz.)
Агол на вртење
360 степени
Агол на навалување
90 степени надолу, 70 степени нагоре
Протодлжување на ногарки
Секога ногарка има 3
телескопски оски.
Функции на далечинското
POWER копче, PHOTO копче,
START/STOP копче, рачка за
зумирање (T/W), GRID LINE
копче, PUSH RELEASE копче,
SLOW ZOOM прекинувач
Димензии
Максимална висина:
Приближ. 1 700 mm (67 инчи)
(Издолж.ногарки на 23 степени)
Минимална висина:
Приближ. 670 mm (26 1/2 инчи)
Должина на кабел за далечинско
Приближ. 800 mm (31 1/2 инчи)
Должина на иглата
Приближ. 260 mm (10 1/4 инчи)
Спецификации
Пренесување на стативот
Стативот носете го во кутијата за
носење.
Внимание
Стативот никогаш не го носете со
прикачена камера на него.
2
1
Откачете ја камерата од
стативот.
Олабавете ја рачката со иглата и
рачката за навалување и навалете ја рачката со игла. Вратете ја
прилагодената висина на дигалката во позиција за одржување.
3 Зацврстете ја рачката со игла и
рачката за навалување.
4 Олабавете ја прилагодената
должина на ногарката на три
ногарки и свиткајте ги.
5 Зацврстете ја рачката за
Пакување на стативот
По снимањето
Допрете на POWER копчето на
далечинскиот за исклучување на
камерата.
Вклучување напојување
1 Вклучете го напојувањето на
камерата и дотерајте го во
режим на мирување. POWER/
REC индикаторот (e) на далечинското светнува зелено.
2 Камерата дотерајте ја во режим
на снимање филм или слика
Внимание
Ако камерата извесно време ја
оставите во режим на мирување,
камерата автоматски се исклучува.
Да се вратите во режим на мирување вклучете ја камерата со допирање на POWER копчето (a) на
далечинскиот.
Снимање слики во движење
Допрете на START/STOP копчето
(c). POWER/REC индикаторот светнува црвено и снимањето почнува.
Да престанете со снимање повторно
допрете на START/ STOP копчето.
POWER/REC индикаторот светнува
зелено. Камерата е дотерана во
режим на мирување.
Снимање фотографии
Допрете до пола на PHOTO копчето
(b) да фокусирате и потоа
копчето допрете го до крај.
Функција за заклучување (A)
При кратко или непрекинато
снимање копчето PHOTO може да
го дотерате да е притиснато.
Со PHOTO копчето притиснато до
крај, лигајте во правец на стрелките
на часовникот.
• Кога копчето PHOTO е заклучено
при кратко снимање, блендата е
отворена.
• Кога копчето PHOTO е заклучено
за време на непрекинато снимање,
бледната се отвара и затвара.
Внимание
• Сите камери не поддржуваат кратко
или непрекинато снимање. Видете
во упатството за употреба на
камерата.
• Не допирајте на PHOTO копчето
прејако или далечинското може да
се скрши.
• Не го оставајте копчето PHOTO
заклучено.
Откачување на далечинскиот (С)
Кога снимате фотографии, може да
спречите тресење на камерата со
откачување на далечинското од
стативот пред да допрете на PHOTO
копчето.
За откачување на далечинскиот,
повлечете го држејќи го стативот и
допрете на PUSH RELEASE
копчето (f ).
Прикачување на далечинскиот,
полега лизгајте го далечинскиот
држејчи го стативот се додека PUSH
RELEASE копчето (f ) не кликне.
Зумирање
Навалете ја рачката за зумирање (d).
T страна (телефото): Предметот се
прикажува поблиску.
W страна (широк агол): Предметот
се прикажува подалеку.
За менување брзина на зумирање
зависи од аголот на рачката за
зумирање кога ќе го навалите.
Бавно зумирање
Дотерајте го SLOW ZOOM
прекинувачот (h) во ON.
Без оглед на аголот на навалување
на зрачката за зум, зумирањето
секогаш се изведува бавно.
За откажување на функцијата за
бавно зумирање дотерајте го SLOW
ZOOM прекинувачот во OFF.
Внимание
• Брзината на бавното зумирање се разликува
во зависност од камерата.
• Кога POWER/REC индикаторот
трепка црвено, на камерата се
прикажува порака со
предупредување. Проверете ја
пораката на екранот од камерата.
За приказ на линија со мрежа (D)
Допрете на GRID LINE копчето (g).
На екранот од камерата се прикажува
хоризонтална/вертикална линија со мрежа. Прилагодете ги ногарките на стативот и аголот на навалување на камерата
во согласност со линијата со мрежа.
Може да изберете повеќе линии со мрежа во зависност од моделот на
камерата.
Може да дотерате линии со мрежа со
допирање на GRID LINE копчето.
За детали видете во упатството за
употреба на камерата.
За откажување на приказ на линија
со мрежа повторно допрете на
GRID LINE копчето.
* Сликата е примен на екран. Прикажаниот екран може да се рзликува.
О: Важечки (Забелешка: Може да
не важи со некои камери)
х: Неважечки
Видете го и упатството за
употреба на камерата.
Корисни копчиња, прекинувачи и
индикатори се разликуваат во зависност од кабелот за поврзување (A).
Користење на
далечинското
На саканиот агол ослободете го
копчето за прилаго. агол на ногарка.
Потоа затворете ги ногарките полека се додека рачката за заклучување
ногарки не се врати назад.
Внимание
• Без да ги затворите ногарките,
копчето за прилагодување агол на
ногарка може да не реагира.
По прилагодување агол на ногарки, раширете ги ногарките
се додека рачката за прилагодување ногарки не се врати во
почетна позиција.
• Притиснете ги сите површини на
копчето за прила.агол на ногарка.
• Ако стативот го користите во
ниска или полуниска позиција, не
ги проширувајте ногарките или
стативот ќе биде нестабилен.
• Кога користите статив во ниска
позиција внимавајте далечинското да не допира на под.
5
Дизајнот и спецификацијата се
предмет на измена без претходна
најава.
Темпо на дигалката
Приближ. 390 mm (15 3/8 инчи)
Опсег на работна температура
0°C до 40°C (32°F до 104°F)
Маса
Приближ. 2.1 kg (4 lbs. 10 oz.)
Испорачани додатоци
Кутија за носење (1)
Кабел за поврзување за
Multi Terminal (1)
Кабел за поврзување A/V
далечински (1)
Кабел за поврзување
REMOTE терминал (1)
Сет од печатени документи
Download PDF