Sony | BLT-UHM1 | Sony BLT-UHM1 Универзален комплет за поставување на глава BLT-UHM1 за акциони камери Упатства за употреба

4-488-623-06(1)
Забелешка
Забелешка за потрошувачите кои ги применуваат ЕУ
директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија
Универзален кит за
монтирање
Идентификацијата на делови (Видете сл. А)
Упатство за употреба
1 Капак за завртки 2 Завртка за монтирање на камерата 3 Основа за
прилагудвање агол 4 Завртка на вртење A 5 Трака за глава 6
Монтирање на ремен 7 Стабилизатор 8 Отвор за монтирање на кацига
9 Ремен 10 Прицврстувач 11 Тока за прикачување (не е испорачано со
BLT-UHM1)
Инсталирање (Видете сл. B C)
Спецификации
© 2014 Sony Corporation
BLT-UHM1
Вкупна тежина на камерата и додатоците за монтирање
Максимум 210 g (7.4 oz)
Монтирање на ремен (прикачена основата за прилагодување агол)
Димензии (Приближ.): 71.7 mm × 87.7 mm × 61.6 mm (в/ш/д) (2 7/8
in. × 3 1/2 in. × 2 1/2 in.)
Маса: Приближ. 115 g (4.1 oz)
Отвор за монтирање на кацига (прикачена основата за прилагодување
агол)
Димензии (Приближ.): 71.4 mm × 71.5 mm × 54.1 mm (в/ш/д)
(2 7/8 in. × 2 7/8 in. × 2 1/4 in.)
Маса: Приближ. 75 g (2.7 oz)
Должина на трака за глава (Приближ.): 50 cm - 100 cm (19 3/4 in. - 39 3/8 in.)
Должина на ремен (Приближ.): 70 cm (27 5/8 in.)
Вклучени делови: Монтирањена ремен (1), Основа за прилагодување
агол (1), Отвор за монтирање на кацига (1), Тока за
прикачување (1), Прицврстувач (4), Стабилизатор
(1), Комплет печатени документи
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна
најава.
Download PDF