Sony | VPL-VW60 | Sony VPL-VW60 Használati útmutató

masterpage:Back
Cover
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\00COV_VPLVW60UC\01COV.fm
00COV.book Page 1 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
3-218-492-12(1)
Videokivetítő
Kezelési útmutató
VPL-VW60
© 2007 Sony Corporation
VPL-VW60
3-218-492-12(1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\01REG.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 2 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
VIGYÁZAT!
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
bontsa meg a burkolatot. A készülék
javítását bízza szakemberre.
Ez a szimbólum a készülék
belsejében előforduló szigetelés nélküli „nagyfeszültség” veszélyeire hívja fel a
figyelmet, mely akár áramütést is okozhat.
Ez a szimbólum a termék
mellé kapott útmutató idevágó fontos használati és
kezelési információira hívja
fel a figyelmet.
2
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\01REG.fm
00COV.book Page 3 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A lámpa hulladékként történő
elhelyezése
Mivel a lámpa higanyt tartalmaz, megsemmisítését helyi vagy országos rendeletek
szabályozzák. A hulladékként történő elhelyezésről érdeklődjön a helyileg illetékes
hivatalban. Mivel a lámpa anyagai hasonlítanak a fénycsövekben alkalmazott anyagokhoz, hulladékként történő elhelyezését
hasonlóan kell elvégezni, mint a fénycsövekét.
Védjegyekkel kapcsolatos
információk
A „BRAVIA” és a
szimbólum a Sony
Corporation védjegye.
A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
szerződés, LLC védjegye illetve bejegyzett
védjegye.
A „Blu-ray Disc” védjegy.
Az európai vásárlók figyelmébe
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címeken érdeklődjön.
3
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\01REG.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 4 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A hálózati aljzatot úgy válassza meg, hogy
az a lehető legközelebb essen a
készülékhez, és könnyen hozzáférhető
legyen.
FIGYELEM!
FENNÁLL A ROBBANÁS VESZÉLYE,
HA NEM MEGFELELŐ ELEMTÍPUST
HASZNÁL.
A HASZNÁLT ELEMEKET A HELYI
ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN
HELYEZZE EL HULLADÉKKÉNT.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható
az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
4
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\02COVTOC.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 5 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Tartalomjegyzék
Biztonsági előírások............................ 7
A kezelőszervek elhelyezkedése
Elölnézet, jobb oldalnézet ...................8
Hátoldal, alulnézet ..............................9
Távvezérlő.........................................10
Csatlakoztatás és előkészületek
Kicsomagolás ....................................11
1. lépés: a kivetítő üzembe
helyezése................................12
Mielőtt üzembe helyezné a
kivetítőt........................................12
A kivetítő és a vászon
elhelyezése ..................................14
2. lépés: a kivetítő csatlakoztatása ....17
Videokészülék csatlakoztatása ....17
Csatlakoztatás számítógéphez .....20
3. lépés: a képhelyzet beállítása ........21
4. lépés: a menü nyelvének
kiválasztása .......................................25
Vetítés
A kép kivetítése ................................ 27
A kivetítő kikapcsolása ............... 28
A szélesképernyős üzemmód
kiválasztása....................................... 29
A megjelenítési üzemmód
kiválasztása....................................... 31
A képminőség beállítása................... 32
A beállítani kívánt menüpontok
közvetlen kiválasztása................. 32
A beállítani kívánt menüpontok
kiválasztása sorban ..................... 33
A kép beállítása a Real Color Processing
technológia alkalmazásával ............... 34
A képminőség beállítása a mellékelt
szoftver (ImageDirector3)
alkalmazásával.................................. 35
A menük használata
A készülék vezérlése a menürendszeren keresztül ................................ 36
A képbeállító menü (Picture)............ 40
Haladó képbeállítások menü (Advanced
Picture) ............................................ 43
A jel beállítására szolgáló menü
(Screen) ............................................ 44
Az üzemi beállítások menü
(Setup) .............................................. 46
A funkcióbeállító menü
(Function) ........................................ 48
Alapbeállítási menü
(Installation) .................................... 50
Az információs menü
(Information) ................................... 52
5
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\02COVTOC.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 6 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A memóriában tárolt
beállításokról .............................. 52
További információk
A HDMI vezérlésről ......................... 53
Hibaelhárítás ..................................... 54
Figyelmeztető jelzők ................... 56
Üzenetek listája ........................... 57
A lámpa és a levegőszűrő cseréje,
illetve a szellőzőnyílások
(beömlő)............................................ 58
A levegőszűrő tisztítása .................... 61
Műszaki adatok ................................. 62
Gyárilag beállított jelek............... 64
Bemenőjelek és beállítások ......... 67
Felszerelés a mennyezetre ................ 69
Ha a PSS-H10 kivetítő függesztőkonzolt használja...................... 69
A vízszintes képhelyzet
finombeállítása.................................. 73
Tárgymutató...................................... 76
6
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\03CAU.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 7 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Óvintézkedések
érdekében csomagolja vissza a kivetítőt az
eredeti állapotnak megfelelően.
A biztonságról
• Használat előtt ellenőrizze, hogy a helyi
elektromos hálózat megfelel-e a
készüléken jelölt feszültségértéknek.
• Ha a készülékbe folyadék vagy idegen
tárgy kerül, azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból, és a
további használat előtt vizsgáltassa meg a
készüléket szakemberrel.
• Ha a készüléket több napig nem használja,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból.
• A hálózati vezetéket a dugasznál fogva
húzza ki a hálózati aljzatból. Soha ne a
vezetéket fogja meg.
• A hálózati aljzatot úgy válassza meg, hogy
az a lehető legközelebb essen a készülékhez,
és könnyen hozzáférhető legyen.
• A készülék mindaddig áram alatt áll, míg a
hálózati vezetéket ki nem húzza a hálózati
aljzatból, még akkor is, ha az üzemi kapcsoló ki van kapcsolva.
• Ne nézzen a vetítőlencsébe, ha a lámpa be
van kapcsolva.
• Ne tegye a kezét közel a szellőzőnyílásokhoz, a távozó levegő forró lehet.
A túlmelegedés megakadályozása
Miután kikapcsolta a készüléket a I/1 (ON/
STANDBY – be/készenlét) üzemi
kapcsolóval, ne húzza ki a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatból, amíg a hűtőventillátor
működik.
Figyelem
A kivetítőn levegő szívónyílások, illetve
levegő kifúvónyílások találhatók. Soha ne
takarja el ezeket a nyílásokat, mert a készülék
túlmelegedhet, ami a képminőség
csökkenéséhez vagy a kivetítő károsodásához
vezethet.
Visszacsomagolás
Őrizze meg az eredeti dobozt és a
csomagolóanyagokat; hasznos szolgálatot
tehetnek, ha később szállítania kell a
készüléket. A legmegfelelőbb védelem
7
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\04GET.fm
00COV.book Page 8 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A kezelőszervek elhelyezkedése
Elölnézet, jobb oldalnézet
A kezelőpanel és a távvezérlő azonos elnevezésű gombjai ugyanazt a funkciót vezérlik.
LENS gomb
(1 22. oldal)
M/m/</, (nyíl)/
(enter)
gomb (1 36. oldal)
MENU gomb (1 36. oldal)
INPUT gomb (1 27. oldal)
ON/STANDBY
jelző
(1 21. oldal)
?/1 (ON/STANDBY) kapcsoló (1 22. oldal)
LAMP/COVER
jelző
(1 56. oldal)
Megjegyzés
Amíg az ON/STANDBY jelző
narancssárgán világít, a készülék
energiatakarékos üzemmódban
működik. (1 46. oldal)
Szellőzőnyílások
(kiömlőnyílás) (1 13. oldal)
Távvezérlés érzékelő (1 21. oldal)
Szellőzőnyílások (kiömlőnyílás) (1 13. oldal)
- hálózati aljzat
HDMI 1 aljzat (1 18. oldal)
HDMI 2 aljzat (1 18. oldal)
INPUT A aljzat (1 20. oldal)
S VIDEO INPUT aljzat (mini DIN 4 érintkezős), VIDEO INPUT
aljzat (RCA) (1 19. oldal)
Y PB/CB PR/CR (RCA) (1 17. oldal)
TRIGGER aljzat (minijack), bekapcsolt állapotban 12 V-os feszültségű
áramot továbbít.
REMOTE aljzat, számítógép stb. csatlakoztatása távvezérlés
céljából (1 35. oldal)
8
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\04GET.fm
00COV.book Page 9 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Szellőzőnyílások (beömlőnyílás)
(1 13. oldal)
Távvezérlés érzékelő
(1 21. oldal)
Szellőzőnyílások (beömlőnyílás)
(1 13. oldal)
Szellőzőnyílások (beömlőnyílás)
(1 13. oldal)
Szellőzőnyílások (beömlőnyílás)
(1 13. oldal)
Szellőzőnyílások (beömlőnyílás)
(1 13. oldal)
Lámpafedél (1 58. oldal)
Magasságállítók (1 24. oldal)
Szűrőtartó (1 59. oldal)
Szellőzőnyílások (beömlőnyílás)
(1 13. oldal)
Kivetítő rögzítőkonzol
szerelőfuratok
(1 69. oldal)
9
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
A kezelőszervek elhelyezkedése
Hátoldal, Alulnézet
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\04GET.fm
00COV.book Page 10 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Távvezérlő
Infravörös jeladó
LIGHT gomb
A távvezérlő gombok
megvilágítása.
INPUT gomb
(1 27. oldal)
COLOR SPACE gomb
(1 32. oldal)
GAMMA CORRECTION
gomb (1 32. oldal)
M/m/</, (nyíl)/
gombok
(1 36. oldal)
MENU gomb
(1 36. oldal)
WIDE MODE gomb
(1 29. oldal)
?/1 (ON/STANDBY)
kapcsoló (1 22. oldal)
COLOR TEMP gomb
(1 32. oldal)
BLACK LEVEL gomb
(1 32. oldal)
LENS gomb
(1 22. oldal)
ADVANCED IRIS gomb
(1 32. oldal)
RESET gomb
(1 36. oldal)
RCP (valósághű
színfeldolgozás) gomb
(1 34. oldal)
ADJ PIC gomb
(1 33. oldal)
PICTURE MODE
gombok (1 31. oldal)
SHARPNESS +/– gomb
(1 41. oldal)
CONTRAST +/– gomb
(1 41. oldal)
BRIGHTNESS +/– gomb
(1 41. oldal)
10
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 11 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Csatlakoztatás és előkészületek
Csatlakoztatás és
előkészületek
Ebben a fejezetben bemutatjuk a kivetítő és a vászon telepítésének módját, a műsorforrások csatlakoztatási lehetőségeit stb.
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a dobozban megtalálhatók-e a következő tartozékok:
• Távvezérlő (1 db) és AA (R6) típusú
elem (2 db)
• Lencsevédő (1 db)
Gyári állapotban a lencsevédő a
vetítőlencsén található. Vetítés előtt
vegye le a lencsevédőt.
• Kezelési útmutató (ez az útmutató)
• Hálózati vezeték (1 db)
• ImageDirector3 CD-ROM (1 db)
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
A kinyitáshoz nyomja
meg és tolja el.
Az ábrának megfelelően először az elem E pólusát helyezze
be. Ha erőszakkal a másik pólust helyezi be, vagy ha felcseréli
a polaritást, rövidzárlat keletkezhet, ami erős hőfejlődéssel jár.
11
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 12 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
1. lépés: a kivetítő üzembe helyezése
Ez a kivetítő videomagnó és egyéb videokészülékek műsorát képes kivetíteni.
A lencseeltolási funkció kitágítja a kivetítő
elhelyezési lehetőségeit, és megkönnyíti a
vetítést.
Ha ilyen helyre szereli fel a készüléket, a
páralecsapódás vagy a magas hőmérséklet
miatt üzemzavar keletkezhet.
Füstérzékelő közelében
Mielőtt üzembe helyezné a
kivetítőt
Nem megfelelő üzemeltetési
körülmények
Ne üzemeltesse a kivetítőt az alábbi körülmények között, mert az a készülék hibás
működését vagy károsodását okozhatja.
Az érzékelő működésében üzemzavar
keletkezhet.
Erősen poros vagy füstös helyen
Nem kielégítő szellőzés
Falaktól távoli helyen helyezze el
A készülék körül hagyjon legalább 30 cm
szabad helyet.
Legalább 30 cm szabad helyet
hagyjon a fal és a kivetítő között.
Meleg és párás környezet
30 cm
30 cm
Légkondicionálóból érkező hideg
vagy meleg levegőnek kitett hely
30 cm
30 cm
12
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 13 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Szakszerűtlen használat
A kivetítő üzemeltetése közben feltétlenül
tartsa be az alábbi előírásokat.
Szellőzőnyílások
(beömlőnyílás)
Szellőzőnyílások
(kiömlőnyílás)
15° vagy
több
A kivetítőt nem szabad 15°-nál nagyobb
szögben megdöntve üzemeltetni.
A készüléket csak sík felületen vagy a
mennyezetre rögzítve szabad működtetni. A
szakszerűtlen elhelyezés üzemzavarhoz
vezethet.
A készülék használata nagy
tengerszint feletti magasságban
Hasznos tanács
A szellőzőnyílások pontos helyét (kiömlő és
beömlő nyílás) lásd a „Kezelőszervek elhelyezkedése” című fejezetben a 8–9. oldalon.
Előre, hátra és balra, jobbra billentés
Ha a kivetítőt 1500 méternél magasabb tengerszint feletti magasságban használja, válassza ki
a „Cooling Setting” menüpont „High”
beállítását a Setup
menüben (1 46.
oldal). Ellenkező esetben nagy tengerszint
feletti magasságban használva a kivetítő egyes
alkatrészeinek megbízhatósága csökken.
15° vagy
több
15° vagy
több
15° vagy
több
15° vagy
több
13
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
Csatlakoztatás és előkészületek
Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 14 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A kivetítő és a vászon elhelyezése
A kivetítő és a vászon közötti távolság a vászon méretétől függően változik.
1
Jelölje ki a kivetítő és a vászon elhelyezési helyét.
A legjobb képminőség akkor biztosított, ha a kivetítőt úgy helyezi el, hogy a
vetítőlencse középpontja az alábbi ábrán szürkével jelölt tartományon belül marad.
Segítségként használja a 15. oldalon lévő táblázat a, b és c értékeit.
Mennyezetre szerelve
A vászon
középpontja
c
c
A vetítőlencse
középpontja
a
b
Elhelyezés a padlón
a: legrövidebb vetítési távolság a vászon és a vetítőlencse középpontja között.
b: leghosszabb vetítési távolság a vászon és a vetítőlencse középpontja között.
c: függőleges távolság a vászon középpontja és a vetítőlencse középpontja között, a
függőleges lencseeltolási funkció legnagyobb értékénél.
A kivetítő mennyezetre szerelését lásd a „Felszerelés a mennyezetre” című fejezetben
(1 69. oldal).
A lencseeltolási funkcióról bővebben a „3. lépés: a kép helyzetének beállítása” című
fejezetben olvashat (1 21. oldal).
14
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 15 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
16:9 oldalarányú vászon esetén
Mértékegység: mm
40
60
80
100
120
150
180
200
250
300
(mm)
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
6350
7620
a (legalább) 1212
1842
2472
3102
3732
4677
5622
6252
7827
9402
b
2105
(legfeljebb)
3181
4257
5333
6409
8023
9637
10 713
13 403
16 093
c
485
647
809
971
1213
1456
1618
2022
2426
324
Az elhelyezési távolságok kiszámítása (SS: vászon méret)
a (legalább) = 31,5 × SS–48,2
b (legfeljebb) = 53,8 × SS–46,9
c = 8,0876 × SS
4:3 oldalarányú vászon esetén (4:3 formátumú vetítési üzemmódnál)
Mértékegység: mm
Vászon
méret
(hüvelyk)
40
60
80
100
120
150
180
200
250
300
(mm)
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
6350
7620
a (legalább) 1494
2265
3036
3807
4578
5734
6891
7662
9590
11 517
b
2587
(legfeljebb)
3904
5220
6537
7854
9829
11 805
13 122
16 414
19 706
c
594
792
990
1188
1485
1782
1980
2474
2969
396
Az elhelyezési távolságok kiszámítása (SS: vászon méret)
a (legalább) = 38 551 × SS – 48,2
b (legfeljebb) = 65 842 × SS – 46,9
c = 9,8979 × SS
15
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
Csatlakoztatás és előkészületek
Vászon
méret
(hüvelyk)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 16 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
2
Helyezze el a kivetítőt úgy, hogy a lencse párhuzamos legyen a
vászonnal.
Felülnézet
Vászon
3
Vetítsen ki egy képet, és állítsa be a képjellemzőket úgy, hogy a kép
kitöltse a vásznat (1 21. oldal).
A kép kivetítése előtt a kivetítőt csatlakoztatnia kell egy videoeszközhöz
(1 17. oldal).
Megjegyzés
Ha egyenetlen felületű vásznat használ, a vászon és a kivetítő közötti távolság, illetve a képnagyítás
mértékétől függően előfordulhat, hogy csíkos mintázat jelenhet meg a képen. Ez nem hibajelenség.
16
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 17 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
2. lépés: a kivetítő csatlakoztatása
Videokészülék csatlakoztatása
Komponens videó aljzatokkal ellátott DVD-lejátszó, -felvevő, Blu-ray
lejátszó vagy digitális vevőegység csatlakoztatása
Hangsugárzók
AV-erősítő
A kivetítő jobb oldala
Komponens videó
aljzatokkal ellátott DVDlejátszó, -felvevő, HDDfelvevő, Blu-ray lejátszó,
digitális vevőegység stb.
Komponens videovezeték
(külön megvásárolható)
: Jeláramlás iránya
17
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
Csatlakoztatás és előkészületek
Csatlakozatás előtt végezze el az alábbi műveleteket:
• Csatlakoztatás előtt kapcsoljon ki minden csatlakoztatni kívánt eszközt.
• A csatlakoztatáshoz használja a megfelelő vezetékeket.
• A csatlakozódugaszokat szorosan illessze az aljzatokba, ellenkező esetben üzemzavar
vagy képminőség-csökkenés fordulhat elő. A vezetékek kihúzásakor a
csatlakozódugaszt fogja meg.
• Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési útmutató.
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 18 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
HDMI kimenettel ellátott DVD-lejátszó, -felvevő és Blu-ray lejátszó
csatlakoztatása
Ha HDMI kimenettel ellátott DVD-lejátszót, -felvevőt és Blu-ray lejátszót csatlakoztat a
kivetítő HDMI bemenetéhez, kiváló képminőségben lehet része. Ezen kívül amennyiben
HDMI vezérléssel kompatibilis készülékkel rendelkezik szinkronizálhatja a kivetítőt a
HDMI vezérlés kompatibilis eszközzel. A részleteket lásd a funkció beállító
menüben
(1 48. oldal) és „A HDMI vezérlésről” fejezetben (1 53. oldal).
AV-erősítő
A kivetítő jobb oldala
Hangsugárzó
HDMI kimenettel ellátott
DVD-lejátszó, -felvevő
és Blu-ray lejátszó stb.
A HDMI kimenethez
HDMI-vezeték (külön megvásárolható)
: Jeláramlás iránya
Ha külön megvásárolható HDMI-vezetéket használ,
ellenőrizze, hogy a vezetéken megtalálható-e a HDMI-logo.
Megjegyzések
• Amikor csatlakoztat egy készüléket a kivetítő HDMI bemenetéhez ellenőrizze, hogy a
készülék rendelkezik-e a HDMI-logo jelöléssel.
• Amikor egy HDMI-vezetéket csatlakoztat a kivetítőhöz, ellenőrizze, hogy a kivetítő
HDMI bemeneten felül található V jelzés és a vezeték csatlakozóján lévő V jelzés
helyzete megegyezik-e.
• Amennyiben a kivetítőhöz csatlakoztatott HDMI eszköz megjelenítése nem tiszta,
ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz beállítását.
............................................................................................................................................................
A HDMI-vezérlés egy HDMI szabványos közös vezérlés funkció, amely a HDMI CEC (Consumer
Electronics Control – szórakoztatóelektronika vezérlés) jellemzőket alkalmazza.
A kivetítő támogatja a HDMI számítógép bemeneti szabványokat, valamint a HDCP-t.
18
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 19 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Csatlakoztatás S-videó vagy videó aljzattal ellátott
videokészülékhez
A kivetítő jobb oldala
AV-erősítő
Hangsugárzók
Videokészülék
Az S-videó vagy a
videokimenethez
S-video- vagy videovezeték (külön megvásárolható)
: Jeláramlás iránya
Hasznos tanács
Ha nem tudja eldönteni, hogy az S VIDEO INPUT (S-videó aljzat) vagy a VIDEO INPUT (videó
aljzat) aljzathoz csatlakoztassa a vezetéket, a jobb képminőség érdekében használja az S VIDEO
csatlakozót.
Ha a csatlakoztatott eszköz nem rendelkezik S-videó aljzattal, csatlakoztassa a vezetéket a videó
aljzathoz.
19
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
Csatlakoztatás és előkészületek
Komponens videó aljzatokkal nem rendelkező DVD-lejátszót, -felvevőt, merevlemezes
felvevőt, videomagnót vagy lézerlemez-lejátszót is csatlakoztathat a kivetítőhöz. Olvassa
el a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési útmutatóját is.
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 20 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Csatlakoztatás számítógéphez
A kivetítő jobb oldala
Számítógép
A monitor kimenethez
HD-Dsub15 (külön megvásárolható) 15 érintkezős vezeték, vagy
HDMI-vezeték (külön megvásárolható)
: jeláramlás iránya
Ha külön megvásárolható HDMI-vezetéket használ,
ellenőrizze, hogy a vezetéken megtalálható-e a
HDMI-logo.
Hasznos tanács
Válassza ki a Setup
menü „Input-A Signal Sel.” menüpontjának „Auto” vagy „Computer”
beállítását. Ha a bemenőjel nem megfelelően jelenik meg, válassza a „Computer” beállítást (1 47.,
57. oldal).
Megjegyzések
• HDMI csatlakoztatása esetén ellenőrizze, hogy a kivetítő HDMI bemenetén felül, és a
vezeték csatlakoztatóján látható V jelzés ugyanott helyezkedjen el.
• Ha számítógépét (főleg hordozható számítógép esetén) úgy állítja be, hogy a képet a
számítógép kijelzőjén és a kivetítőn is lássa, elképzelhető, hogy a kép hibásan jelenik
meg. Ezért azt tanácsoljuk, úgy állítsa be számítógépét, hogy csak a külső monitor
kimenet legyen bekapcsolva.
További információkat a számítógép kezelési útmutatójában találhat. A számítógép
beállításaival kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a számítógép gyártójával.
• Ha a kivetítőhöz HDMI-vezetékkel csatlakoztatott eszköz műsora nem tiszta,
ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz beállításait.
20
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 21 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
3. lépés: a kép helyzetének beállítása
1
Csatlakoztatás és előkészületek
Vetítsen ki egy képet, és állítsa be a megfelelő kép helyzetét.
ON/STANDBY jelző
4
Távvezérlés érzékelő
2
5, 6, 7
Hasznos tanács
A készülék oldallapján található ?/1 (be/készenlét), INPUT, LENS, MENU és M/m/</,/
(joystick) gombok funkciója megegyezik a távvezérlő azonos jelölésű gombjainak funkciójával.
Megjegyzés
A kivetítő elhelyezési módjától függően előfordulhat, hogy a távvezérlővel nem tudja működtetni
azt. Ilyen esetben a távvezérlőt ne a kivetítő felé fordítsa, hanem a vászon irányába.
1
Pirosan világít.
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a kivetítőhöz, majd a
hálózati aljzathoz.
Az ON/STANDBY jelző pirosan
világít, és a kivetítő készenléti üzemmódba kapcsol.
21
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 22 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
2
Néhány másodpercig
zölden villog, majd
folyamatosan világít.
3
4
Kapcsolja be a készüléket a ?/1
(be/készenlét) gombbal.
Az ON/STANDBY jelző zölden
villog, majd folyamatosan világít.
Amíg az ON/STANDBY jelző villog,
a vásznon a „Starting…” felirat
látható.
Kapcsolja be a csatlakoztatott
készülékeket.
Olvassa el a csatlakoztatott
készülékek kezelési útmutatóját is.
A vetítés elkezdéséhez nyomja
meg az INPUT gombot.
E gomb minden megnyomásakor a
kivetítő egy másik bemenetre kapcsol
(1 27. oldal).
Hasznos tanácsok
• Kiválaszthatja a menüfeliratok nyelvét. A részleteket lásd a „4. lépés: a menü nyelvének kiválasztása” című fejezetben (1 25. oldal).
• Ha a Function
menü „Auto Input Search” menüpontjában az „On” beállítást választotta ki, az
INPUT gomb megnyomásakor a jelbemeneti csatorna önműködően megjelenik (1 48. oldal).
5
Állítsa be a kép függőleges
helyzetét.
Nyomja meg ismételten a LENS
gombot mindaddig, míg a lencseeltolási
képernyő (tesztmintázat) meg nem
jelenik. Ezután a M/m/</, gombokkal állítsa be a megfelelő függőleges helyzetet. A LENS gomb többszöri
megnyomásakor a lencsebeállító
funkciók az alábbi sorrendben jelennek
meg.
A kép felfelé mozgatásához használja
a M vagy a , gombot.
A kép lefelé mozgatásához használja a
m vagy a < gombot.
22
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 23 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A kép felfelé tolásának legnagyobb mértéke a vászon méret 65%-a a vetítőlencse középpontjától mérve.
Oldalnézet
971 mm
(120 hüvelyk)
65%
809 mm
(100 hüvelyk)
647 mm
(80 hüvelyk)
1 kép
magasság
Lencse
középpontja
(Ha 16:9-es vásznat használ. További
részleteket a 15. oldalon olvashat.)
: a kép helyzete legfeljebb tolt
állapotban
Hasznos tanács
Módosíthatja a kép vízszintes helyzetét is. A részleteket lásd a „Vízszintes képhelyzet
finombeállítása” című fejezetben a 73. oldalon.
6
Állítsa be a képméretet.
Nyomja meg ismételten a LENS gombot mindaddig, míg a képméret beállítási képernyő (tesztmintázat) meg nem
jelenik. Ezután a M/m/</, gombokkal állítsa be a megfelelő képméretet.
A kép nagyításához használja a M vagy
a , gombot.
A kép kicsinyítéséhez használja a m vagy
a < gombot.
23
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
Csatlakoztatás és előkészületek
Hasznos tanács
menü „Lens Control” menüpontjában az „Off” beállítást választotta ki, a
Ha az Installation
függőleges helyzet nem állítható be (1 50. oldal).
Ha a Function
menü „Test Pattern” menüpontjában az „Off” beállítást választotta ki, a
tesztmintázat nem jelenik meg (1 49. oldal).
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 24 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Hasznos tanács
menü „Lens Control” menüpontjában az „Off” beállítást választotta ki, a képHa az Installation
méret és a fókusz nem állítható be (1 50. oldal).
Ha a Function
menü „Test Pattern” menüpontjában az „Off” beállítást választotta ki, a tesztmintázat nem jelenik meg (1 49. oldal).
7
Állítsa be a képélességet.
Nyomja meg ismételten a LENS gombot mindaddig, míg a képélesség beállítási képernyő (tesztmintázat) meg
nem jelenik. Ezután a M/m/</,
gombokkal állítsa be a megfelelő képélességet.
A készülék dőlésszögének beállítása
Ha a kivetítőt lejtős (ferde) felületre állította, a magasságállítók segítségével állítsa
vízszintesbe a kivetítőt.
Forgassa a beállításhoz
Magasságállítók
Megjegyzés
A magasságállítók forgatása közben ügyeljen arra, nehogy az ujját becsípje.
24
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 25 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
4. lépés: a menü nyelvének kiválasztása
Csatlakoztatás és előkészületek
Ezzel a funkcióval a megjelenő menük nyelvét 16 nyelv közül választhatja ki. Az
alapbeállítás az angol (English). Az adott nyelv megváltoztatásához használja a
menüképernyőt.
2, 3, 4
1
1
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menü.
25
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\05PRE.fm
00COV.book Page 26 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
2
A M/m gombokkal válassza a
Setup
menüt, majd nyomja
meg a , vagy az
gombot.
A kiválasztott menü megjelenik.
3
A M/m gombokkal válassza a
„Language” menüpontot, majd
nyomja meg a , vagy az
gombot.
4
A M/m/</, gombokkal válassza a ki a kívánt nyelvet, majd
nyomja meg az
gombot.
A menü a kiválasztott nyelven jelenik
meg.
Kilépés a menüből
Nyomja meg a MENU gombot.
26
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\06PRO.fm
00COV.book Page 27 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Vetítés
Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan vetítheti ki a készülékhez csatlakoztatott videoberendezések képét, illetve hogyan állíthatja be a képet egyéni igényeinek megfelelően.
Vetítés
A kép kivetítése
1
2
Kapcsolja be a csatlakoztatott
külső videokészüléket és ezt a
kivetítőt.
A vetítési műsorforrás
kiválasztásához nyomja meg az
INPUT gombot.
Válassza ki a megfelelő bemenetet.
Példa: ha a VIDEO INPUT
bemenethez
csatlakoztatott műsorforrás képét szeretné
kivetíteni.
Az alábbi mûsorforrás kiválasztásához
Az INPUT gombbal válassza ki ezt a kijelzést
A VIDEO INPUT aljzathoz csatlakoztatott videokészülék
Video
Az S VIDEO INPUT aljzathoz csatlakoztatott videokészülék
S-Video
Az Y PB/CB PR/CR aljzathoz csatlakoztatott készülék
Component
Az INPUT A aljzathoz csatlakoztatott RGB, komponens készülék
Input-A*
A HDMI1 aljzathoz csatlakoztatott készülék
HDMI1**
A HDMI2 aljzathoz csatlakoztatott készülék
HDMI2**
* Válassza ki a Setup
menü „Input-A Signal Sel.” menüpontjának megfelelő beállítását. Ha
az „Auto” beállítást választja és a bemenőjel nem megfelelően jelenik meg, válassza ki a
műsorforrás típusának megfelelő beállítást (1 47., 52. oldal).
** Ha nem a HDMI szabványos bemenetet alkalmazza, elképzelhető, hogy a sötét vagy a világos.
Állítsa be a Picture
menü „Brightness” és „Contrast” menüpontját (1 41. oldal).
27
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\06PRO.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 28 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Hasznos tanácsok
• Ha a Function
menü „Auto Input Search” menüpontjában az „On” beállítást választotta ki, az
INPUT gomb megnyomásakor a jelbemeneti csatorna önműködően megjelenik.
• Ha a Function
menü „HDMI Control” menüpontjának beállítása „On”, önműködően a működő
bemeneti csatlakozóra érkező jel kerül megjelenítésre, a kivetítő HDMI 1 vagy HDMI 2
bemenetére csatlakoztatott eszköz szinkronizálásával.
A kivetítő kikapcsolása
1
Nyomja meg a ?/1 (be/készenlét) kapcsolót.
A vásznon a „POWER OFF” üzenet jelenik meg.
2
Nyomja meg újra a ?/1 kapcsolót, míg az üzenet el nem tűnik.
Az ON/STANDBY jelző zölden kezd villogni és a ventilátor tovább működik, hogy a készülék hőmérsékletét csökkentse. Az ON/STANDBY jelző először gyorsan villog és ez
idő alatt a készülék nem kapcsolható be a ?/1 (be/készenlét) kapcsolóval.
3
Várja meg, míg a ventilátor leáll és az ON/STANDBY jelző piros színűre
vált.
A készüléket úgy is kikapcsolhatja, hogy a fenti lépések helyett a ?/1 (be/készenlét)
gombot legalább egy másodpercig nyomva tartja.
28
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\06PRO.fm
00COV.book Page 29 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A szélesképernyős üzemmód kiválasztása
A bemenő videojeltől függően különféle szélesképernyős üzemmódok közül választhat.
A WIDE MODE gomb megfelelő számú
megnyomásával válassza ki a kívánt
szélesképernyős üzemmódot.
Az üzemmód kiválasztásához a
képernyőmenüt is használhatja
(1 44. oldal).
WIDE MODE
(szélesképernyős
üzemmód)
Eredeti kép
Ha a szélesképernyős
funkciót bekapcsolja
Szélesképernyős zoom
A 4:3 képarányú kép a teljes képernyőre
kinagyítva jelenik meg. A kép felső és
alsó részei kismértékben levágásra
kerülnek.
Normál
A 4:3 arányú kép a vászon közepén
jelenik meg és függőlegesen kitölti azt.
Összenyomott
Teljes képernyős
A 4:3 formátumúra összenyomott képet a
megfelelő képarányban jeleníti meg a készülék. A 4:3 arányú képeket a készülék
vízszintes irányban „széthúzza”, hogy kitöltse a 16:9 vásznat.
Hasznos tanács
Összenyomott: az eredeti 16:9 arányú képet 4:3
arányúra nyomják össze és rögzítik.
29
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
Vetítés
Nyomja meg a WIDE MODE
gombot.
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\06PRO.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 30 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Szinemaszkóp kép oldalsávokkal
Nagyított
A normál 16:9 arányú képet a készülék
vízszintesen és függőlegesen is azonos
arányban nagyítja ki, hogy a vásznat
kitöltse. Ez az üzemmód oldalsávos szinemaszkóp, vagy normál szinemaszkóp formátumú filmek nézéséhez ajánlott.
Ha a feliratozás nem látható, mert kilóg a
képből, állítsa be a kép helyzetét a
„Vertical Size” és a „V Center” menü
segítségével (1 45. oldal).
Szinemaszkóp kép
Amorf Zoom
Amorf lencse
alkalmazásakor
A 2,35:1 képarányú kép normál 16:9
képarányú képernyőre alakítva. Ez a
megfelelő beállítás a kereskedelembe
kapható amorf lencse használata esetén,
amely a normál 16:9 képarányú képet
2,35:1 képarányúra alakítja.
Full 1 (számítógépes jelbemenet esetén)
A kép megjelenítése a teljes vásznon, az
eredeti képarány megváltoztatása nélkül.
Full 2 (számítógépes jelbemenet esetén)
A kép megjelenítése a teljes vásznon.
Megjegyzések
A kép függőleges helyzetét a Screen
menü „V Center” és „Vertical Size” menüpontjában csak
akkor állíthatja be, ha a „Zoom” üzemmódot választotta ki (1 45. oldal).
Megjegyzések a szélesképernyős üzemmód kiválasztásával
kapcsolatban
Ez a kivetítő WIDE MODE (szélesképernyős) vetítésre is képes. A szélesképernyős
üzemmód használata közben ne feledje a következőket:
• A szélesképernyős üzemmód kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy az eredeti
képarány megváltoztatása a kép torzulását fogja okozni.
• Ha a kivetítőt üzleti előadáson használja, ne feledje, hogy az eredeti képarány megváltoztatása szerzői jogokat sérthet.
30
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\06PRO.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 31 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A megjelenítési üzemmód kiválasztása
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a kép típusának vagy a helyiség fényviszonyainak leginkább megfelelő vetítési üzemmódot.
DYNAMIC
Kontrasztosabb és élesebb kép.
STANDARD
Ha a „DYNAMIC” üzemmódban a kép
túl szemcsés, válassza ezt az üzemmódot.
PICTURE MODE
megjelenítési
(üzemmód)
gombok
DYNAMIC
STANDARD
CINEMA
USER 1,
USER 2
és USER 3
CINEMA
Sötét környezetben történő filmnézéshez
ajánlott.
USER 1, USER 2 és USER 3
A képminőséget személyre szabottan is
beállíthatja, és valamelyik
memóriahelyen eltárolhatja a
beállításokat. Nyomja meg a USER 1,
USER 2 vagy USER 3 gombot, majd
végezze el a képbeállításokat a távvezérlő
vagy a menü segítségével (1 32. és 40.
oldal). A beállítások tárolódnak és később
a megfelelő memóriagomb
megnyomásával előhívhatók.
31
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
Vetítés
Nyomja meg valamelyik
PICTURE MODE gombot
(DYNAMIC, STANDARD,
CINEMA vagy USER 1, USER
2, USER 3).
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\06PRO.fm
00COV.book Page 32 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A képminőség beállítása
A távvezérlő kezelőszerveivel beállíthatja az egyéni igényeinek megfelelő képminőséget.
A beállításokat minden képüzemmódban külön-külön tárolja a kivetítő.
A beállítani kívánt menüpontok közvetlen kiválasztása
Nyomja meg a COLOR SPACE,
COLOR TEMP, BLACK LEVEL,
GAMMA CORRECTION vagy
ADVANCED IRIS gombot.
COLOR
SPACE gomb
COLOR TEMP
gomb
BLACK LEVEL
gomb
ADVANCED
IRIS gomb
GAMMA
CORRECTION
gomb
COLOR SPACE gomb
A képernyő színvisszaadási tartományának
beállítása.
A gomb minden megnyomásakor kiválasztásra
kerül a „Normal” vagy a „Wide” üzemmód a
képernyő színvisszaadási tartomány
kiválasztásához.
COLOR TEMP gomb
A beállítás a gomb minden megnyomásakor
megváltozik, a következő sorrendben: „High”,
„Middle”, „Low”, „Custom1”, „Custom2”,
„Custom3”.
BLACK LEVEL gomb
A beállítás a gomb minden megnyomásakor
megváltozik, a következő sorrendben: „High”,
„Middle”, „Off”.
GAMMA CORRECTION gomb
A beállítás a gomb minden megnyomásakor
megváltozik, a következő sorrendben:
„Gamma1”, „Gamma2” és „Off”.
ADVANCED IRIS gomb
A fényrekesz kívánt beállítása a kép
kivetítésekor.
A beállítás a gomb minden megnyomásakor
megváltozik, a következő sorrendben „Auto1”,
„Auto2”, „Manual” és „Off”.
32
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\06PRO.fm
00COV.book Page 33 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A beállítani kívánt menüpontok kiválasztása sorrendben
1
Vetítés
Nyomja meg az ADJ PIC
gombot.
A kijelzés az alábbi sorrendben
változik a gomb minden
megnyomásakor.
2
1
Az egyes beállítások részleteit lásd a
Picture
menü leírásánál (1 40.
oldal).
Megjegyzés
A bemeneti jeltől függően elképzelhető,
hogy egyes beállítási ablakok nem jelennek
meg. A részleteket lásd a „Bemenőjelek és
beállítások” fejezetben (1 67. oldal).
Példa: a kontraszt beállítása.
2
Egy menüpont beállításának
elvégzése.
A beállítás értékének módosítása
Az érték növeléséhez nyomja meg a
, gombot.
Az érték csökkentéséhez nyomja meg
a < gombot.
A beállítás módosítása
A M/m gombbal válassza ki a
beállítást.
33
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\06PRO.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 34 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A kép beállítása a Real Color Processing
technológia alkalmazásával
A Real Color Processing (RCP – valósághű színfeldolgozás) jellemző lehetővé teszi a
kivetített kép egyes részleteinek független szín és a színárnyalat beállítását. Ezzel az
ízlésének leginkább megfelelő képbeállítást érhet el.
Hasznos tanács
A kép Real Color Processing technológia alkalmazásával történő beállításához merevítse ki a
videoműsor egy jelenetét.
1
2
2, 3, 4, 5
3
Nyomja meg a távvezérlőn az
RCP gombot.
A M/m gombbal válasszon az
„User1”, „User2” vagy „User3”
beállításokból, majd nyomja
meg a , gombot.
Megjelenik az RCP (Real Color
Processing) ablak.
Válassza ki a beállítani kívánt
cél színt.
Ismételje meg az alábbi 1 és 2
pontot a cél színek kiválasztásához.
1
Kiválasztó színskála
1 A M/m gombbal válassza ki a
„Color Select” menüpontot, majd
a </, gombokkal válasszon a
színek közül: „Red” (piros),
„Yellow” (sárga), „Green” (zöld),
„Cyan” (ciánkék), „Blue” (kék) és
„Magenta” (bíbor).
A beállítás kizárólag a kiválasztott
színre vonatkozik, míg a többi rész
fekete-fehérben jelenik meg. A
beállítható színek az RCP ablak
kiválasztó színskálájában
láthatóak. Válassza ki a kivetített
kép kívánt beállítását a kiválasztó
színskála segítségével.
34
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\06PRO.fm
00COV.book Page 35 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
2 A M/m gombbal válassza ki a
„Position” vagy „Range”
menüpontot és a </,
gombokkal válassza ki a beállítani
kívánt színhelyzetet és
színtartományt.
5
Állítsa be a megadott részek
színét.
A M/m gombbal válassza ki az
„RCP Color” vagy „RCP Hue”
menüpontot, majd állítsa be a 3.
lépésben kiválasztott részek színét és
színárnyalatát a </, gombbal az
ízlésének megfelelőre a kivetített
képet nézve. A beállítás után a kép
visszatér a normál színeihez.
A beállítás befejezésekor
nyomja meg a
gombot.
Az RCP ablak eltűnik, és megjelenik a
2. lépésben ismertetett képernyő.
Néhány másodperc múlva megjelenik
a normál kijelzés.
Hasznos tanács
A színhelyzet és tartomány kiválasztása
rendelkezik bizonyos korlátozásokkal.
A képminőség beállítása a mellékelt
(ImageDirector3) szoftverrel
A (mellékelt CD-ROM lemezen található) „ImageDirector3” szoftver alkalmazásával egy
csatlakoztatott számítógépről állíthatja be a kivetítő gamma korrekcióját. Csatlakoztassa
a számítógépet a kivetítő REMOTE aljzatához, majd indítsa el a számítógépen az
„ImageDirector3” szoftvert.
Az „ImageDirector3” szoftver alkalmazásának részleteit lásd a CD-ROM lemezen lévő
súgóban.
Megjegyzések
• Először telepíteni kell a számítógépre az „ImageDirector3” szoftvert.
• A számítógépet a számítógép és a kivetítő kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a
REMOTE aljzathoz.
35
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
Vetítés
4
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 36 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A menük használata
Ebben a fejezetben megtudhatja, milyen beállításokat és hogyan végezhet el a képernyőmenük segítségével.
A készülék vezérlése a menürendszeren
keresztül
A kivetítő különféle beállításait képernyőmenü segítségével végezheti el. A beállítható
elemek előugró menük, beállító menük vagy főmenü nélküli beállító ablakok formájában
jelennek meg. Ha olyan menüelemet választ ki, melynek neve nyílban végződik (B), egy
almenü fog megjelenni.
A képernyőmenü nyelvét megváltoztathatja. A menü nyelvének megváltoztatásával kapcsolatban további részleteket talál a „4. lépés: a képernyőmenü nyelvének kiválasztása”
című fejezetben (1 25. oldal).
RESET gomb
2, 3, 4
1
36
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 37 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
1
A M/m gombokkal válasszon a
menüpontok közül, majd nyomja meg a , vagy a
gombot.
Megjelennek a menüpont beállítási
lehetőségei. A kiválasztott menüpont
sárgával kiemelve látható.
37
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
A menük használata
2
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a képernyőmenü.
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 38 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
3
Előugró menü
Beállítási lehetőségek
A M/m gombokkal válasszon a
beállítható menüopciók közül,
majd nyomja meg a , vagy a
gombot.
A beállítási lehetőségek előugró
menüben, beállító menüben, beállító
ablakban vagy almenüben jelennek
meg.
Beállító menü
Beállító ablak
Almenü
Beállítási lehetőségek
38
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 39 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
4
Az elvégzett beállítások
visszaállítása
A számértékek megváltoztatása
Válassza ki a menüképernyő egy
menüpontját, lépjen be az előugró
menübe, beállítómenübe vagy beállító
ablakba.
A kiválasztott beállítás gyári értékre
történő visszaállításához nyomja meg a
távvezérlő RESET gombját.
A számérték növeléséhez nyomja meg
a M/, gombot.
A számérték csökkentéséhez nyomja
meg a m/< gombot.
Az eredeti képernyő visszakapcsolásához nyomja meg a
gombot.
A beállítások megváltoztatása
A beállítás megváltoztatásához használja a M/m gombokat.
A beállításból való kilépéshez nyomja
meg a
gombot.
Egyes menüpontokból a < gombbal
is kiléphet.
Megjegyzés
A távvezérlő RESET gombja csak akkor
használható, ha a vásznon a beállító ablak
vagy a beállító menü látható.
Nem módosítható menüpontok
A bemenőjel típusától függően a beállítható menüpontok száma változhat. A nem
módosítható menüpontok nem jelennek
meg a menüben (1 67. oldal).
Kilépés a menüből
Nyomja meg a MENU gombot.
A beállítások visszaállítása a
gyári értékekre
Válassza ki a Picture
menüpontját.
menü „Reset”
Amikor a fenti képernyő megjelenik,
válassza a „Yes” opciót a < gombbal,
majd nyomja meg a
gombot.
Az alábbi beállítások visszakapcsolnak a
gyári alapértelmezett értékekre.
A Picture
menü „Advanced Iris”,
„Lamp Control”, „Contrast”,
„Brightness”, „Color”, „Hue”, „Color
Temp”, „Sharpness” és „Expert Setting”
beállításai.
39
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
A menük használata
Végezze el a kiválasztott
lehetőség beállítását.
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
00COV.book Page 40 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A képbeállító (Picture) menü
A Picture menüben a kép különböző paramétereit állíthatja be.
Picture Mode
Ebben a menüpontban a vetített képnek és a fényviszonyoknak
legmegfelelőbb képbeállítást választhatja ki.
Dynamic: a képkontraszt és élesség kiemeléséhez, a színárnyalatok jobb
visszaadása érdekében válassza ezt az üzemmódot.
Standard: ha a Dynamic üzemmódban a kép túl szemcsés, válassza ezt
az üzemmódot.
Cinema: filmek stb. sötétben történő nézéséhez válassza ezt az
üzemmódot.
User1, User2, User3: a képminőséget egyénileg is beállíthatja, és a
beállításokat tárolhatja. Tárolás után a megfelelő beállításokat
bármikor előhívhatja és alkalmazhatja a távvezérlő PICTURE MODE
gombjával.
A beállítások tárolása
1 Válassza ki a User1, User2 vagy User3 memóriahelyet.
2 Végezze el a képbeállításokat a menük segítségével.
Hasznos tanácsok
• A képbeállítások „Dynamic”, „Standard” és „Cinema” üzemmódokban
is elvégezhetők. A gyári beállítások visszaállításához válassza ki a
„Reset” menüpontot.
• A bemeneti jel típusától függően egyes beállítóablakok nem
jeleníthetők meg. A részleteket lásd a „Bemenőjelek és beállítások”
fejezetben (1 67. oldal).
40
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
00COV.book Page 41 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Cinema Black Pro
Advanced Iris
Vetítés közben bekapcsolhatja a blende funkciót.
Auto1: a kedvező blendeérték beállítása a kivetített műsornak megfelelően. A kontraszt legnagyobb erősítése.
Auto2: a blendeérték beállítása az „Auto 1”-nél gyengébb fokozatra.
A kontraszt erősítése csekélyebb.
Sensitivity: ha az „Auto 1” vagy az „Auto 2” beállítást választotta,
ebben a menüpontban beállíthatja a válaszidőt: „Recommend”
(javasolt), „Fast” (gyors) vagy „Slow” (lassú).
Manual: a blendeérték kézi beállítása.
A menük használata
Off: normál kontraszt.
Lamp Control
Ez a funkció a lámpa teljesítményét szabályozza vetítés közben.
High: normál lámpa teljesítmény.
Low: a fekete színek kiemelése a lámpateljesítmény csökkentésével.
Hasznos tanács
Ha a „Low” beállításról átkapcsol a „High”-ra, a ventilátor
fordulatszáma megnövekszik, és kissé hangosabb is lesz.
Contrast
Beállíthatja a kép fehér területeit (fehér jelszint).
Minél nagyobb értéket választ, annál kontrasztosabb lesz a kép. Minél
kisebb értéket választ, annál kevésbé lesz kontrasztos a kép.
A beállítást a távvezérlő CONTRAST+/– gombjával is elvégezheti.
Brightness
Beállíthatja a kép fényerejét.
Minél nagyobb értéket választ, annál világosabb lesz a kép. Minél kisebb értéket választ, annál sötétebb lesz a kép.
A beállítást a távvezérlő BRIGHTNESS+/– gombjával is elvégezheti.
Color
Beállíthatja a kép színintenzitását.
Ha nagyobb értéket választ, erősebbek lesznek a színek. Ha kisebb
értéket választ, gyengébbek lesznek a színek.
Hue
Beállíthatja a kép színegyensúlyát.
Minél nagyobb értéket választ, annál zöldebb lesz a kép. Minél kisebb
értéket választ, annál vörösebb lesz a kép.
Color Temp.
A kép színhőmérsékletét állíthatja be.
High: a fehér szín enyhén kékes megjelenítése.
Middle: a „High” és a „Low” beállítás közötti semleges tónus.
Low: a fehér szín enyhén vöröses megjelenítése.
Custom1, Custom2, Custom3: beállíthatja és tárolhatja a megfelelő
színhőmérsékletet.
Sharpness
Beállíthatja a kép élességét, illetve csökkentheti a képzajt.
Minél nagyobb értéket választ, annál élesebb lesz a kép. Minél kisebb
értéket választ, annál életlenebb lesz a kép, és kevesebb lesz a képzaj.
A beállítást a távvezérlő SHARPNESS+/– gombjával is elvégezheti.
41
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
00COV.book Page 42 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Expert Setting
NR (zajcsökkentés)
Csökkenti a kép szemcsézettségét vagy zajosságát.
Általában az „Off” beállítást kell használni.
Ha a kép szemcsés vagy zajos, válasszon egyet az alábbi beállítások
közül: „Low”, „Middle” vagy „High” a bemeneti képforrásnak
megfelelően.
DDE (dinamikus képélesítés)
Válassza ki a kiválasztott műsorforrásnak megfelelő lejátszási
formátumot.
Film: normál esetben ezt a beállítást érdemes választani. A 2–3-PullDown formátumú filmes képforrásokat természetesebb mozgással
játssza le, míg nem mozgókép formátumú bemenő jel esetén
önműködően a „Progressive” üzemmód kerül kiválasztásra.
Progressive: a sorváltásos rendszerű jel progresszív formátumúra való
konvertálása.
Off: a bemenő jel lejátszása eredeti sorváltásos rendszerben, konvertálás
nélkül.
Black Level Adj. (fekete szín beállítás)
Tónusosabb, dinamikusabb képet állít elő.
Válassza ki a képforrásnak legmegfelelőbb beállítást.
High: a fekete szín fokozott hangsúlyozása.
Low: a fekete szín mérsékelt hangsúlyozása.
Off: a funkció kikapcsolása.
Gamma Correction
A gamma korrekciós görbe kiválasztása.
Válassza ki a képforrásnak legmegfelelőbb beállítást.
Gamma1: a jelenet valamivel világosabb lesz.
Gamma2: a jelenet világosabb lesz.
Gamma3: a jelenet sötétebb lesz.
Off: a gamma korrekció kikapcsolva.
A (mellékelt CD-ROM-on lévő) „Image Director3” használatával a
beállíthatja és tárolhatja a számítógépen a korrekció beállítását.
Az „Image Director3” szoftver leírását lásd a CD-ROM-on mellékelt
szoftver Súgójában.
42
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 43 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Haladó képbeállítások menü (Advanced
Picture)
Az Advanced Picture menüben a képjellemzők részletesebb beállítására nyílik lehetőség.
A menük használata
RCP (Real Color
Processing)
A kép kiválasztott részletének színtelítettségét és színárnyalatát
egymástól függetlenül módosíthatja.
User1, User2, User3: a Real Color Processing funkció segítségével
beállíthatja a képet, és a beállítást tárolhatja. Tárolás után a képen
érvényesül az elvégzett beállítás.
Off: a funkció kikapcsolása.
A részleteket lásd „A kép beállítása a Real Color Processing technológia
alkalmazásával” című fejezetben (1 34. oldal).
Color Space
Módosíthatja a színvisszaadás színterét.
Normal: Hi-Vision színtér alkalmazása.
Wide: a színvisszaadási színtér nagyobb mértékű kiterjesztése (a
„Normal” beállításhoz képest), és természetesebb színtónusok
előállítása.
43
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 44 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A jel beállítására szolgáló menü (Screen)
A Screen menü segítségével beállíthatja a bemenőjel egyes paramétereit. Módosíthatja a
képkivágás méretét, kiválaszthatja a szélesképernyős üzemmódot stb.
.
Wide Mode
(videó mûsorforrások
esetén)
Ebben a menüpontban beállíthatja a bemenőjel képarányát. Ez a
menüpont csak videó műsorforrások (1–14. memóriahelyek)
esetében jelenik meg (1 64., 65. oldal).
Wide Zoom: a 4:3 arányú képet a készülék kinagyítja, majd a felső és
alsó részét összenyomja, hogy az kitöltse a 16:9 arányú vásznat.
Normal: a 4:3 arányú kép a vászon közepén jelenik meg, és
függőlegesen kitölti a vásznat.
Full: a 4:3 formátumra összenyomott képet a helyes képarányban vetíti
ki a készülék. A 4:3 arányú képeket a készülék vízszintes irányban
„széthúzza”, hogy kitöltse a 16:9 vásznat.
Zoom: a normál 16:9 arányú képet a készülék vízszintesen és
függőlegesen is azonos arányban nagyítja ki, hogy a vásznat kitöltse.
Anamorphic Zoom: a 2,35:1 képarányú kép normál 16:9 képarányú
képernyőre alakítva. Ez a megfelelő beállítás a kereskedelembe
kapható amorf lencse használata esetén, amely a normál 16:9
képarányú képet 2,35:1 képarányúra alakítja.
Wide Mode
(számítógépes jel
esetén)
Ebben a menüpontban beállíthatja a bemenőjel képarányát. Ez a
menüpont csak számítógépes jel esetében jelenik meg.
Full1: a kép megjelenítése a teljes vásznon, az eredeti képarány
megváltoztatása nélkül.
Full2: a kép megjelenítése a teljes vásznon.
Zoom: a normál 16:9 arányú képet a készülék vízszintesen és
függőlegesen is azonos arányban nagyítja ki, hogy a vásznat kitöltse.
Over Scan
A kép széleinek elrejtése.
On: a bemeneti kép széleit elrejti. Akkor válassza ezt a beállítást, ha a
kép külső széle zajos.
Off: a teljes bemeneti képet megjeleníti.
Hasznos tanács
Ha szeretné ellenőrizni a teljes megjeleníthető képterületet, olvassa el az
Installation
menü „Blanking” menüpontjának leírását (1 51. oldal).
44
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 45 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Screen Area
Hi-Vision színterű képek széleinek levágása esetén a képméret
beállítására szolgál.
Full: a kép méretének megnövelése, hogy teljesen kitöltse a vásznat.
Through: a kép méretét nem növeli meg, hogy teljesen kitöltse a
vásznat.
Megjegyzés
Ez a menüpont csak akkor használható, ha a Hi-Vision jel (7, 8, 9, 12, 13
és 14 memóriahely) érkezik a készülékbe, és az „On” beállítást
választotta ki az „Over Scan” menüpontban.
A teljes kép mozgatása felfelé vagy lefelé.
Az érték növelésével a kép felfelé mozog, csökkentésével lefelé.
Megjegyzés
Ez a menüpont csak akkor állítható be, ha a „Zoom” képernyőüzemmódot választotta ki.
Vertical Size
A kép függőeleges méretének csökkentése vagy növelése.
Az érték növelésével a kép mérete növekszik, csökkentésével csökken.
Ha egy film stb. feliratozása nem látható, használja ezt a beállítást a
„V Center” beállítással együtt.
Megjegyzés
Ez a menüpont csak akkor állítható be, ha a „Zoom” képernyőüzemmódot választotta ki.
Adjust Signal
A bemenőjel beállítására szolgál.
APA: a „Phase”, „Pitch” és „Shift” menüpont értékének önműködő
beállítása.
Phase: ezzel a paraméterrel beállíthatja a számítógép jel és a panel
képpont fázisát.
Azt az értéket állítsa be, ahol a kép a legtisztább.
Pitch: beállíthatja a kép vízszintes méretét számítógépes jelbemenetnél.
Az értékek növelésével növekszik a kép vízszintes mérete, míg
csökkentésével csökken. Állítsa be a paramétert a bemenőjel
felbontásának megfelelően.
Shift: beállíthatja a kép helyzetét.
H: a H értékének növelésével a kép jobbra tolódik, míg csökkentésével balra. A vízszintes helyzet beállításához használja a
</, gombot.
V: a V értékének növelésével a kép felfelé tolódik el, míg csökkentésével lefelé. A függőleges helyzet beállításához használja
a M/m gombot.
45
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
A menük használata
V Center
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
00COV.book Page 46 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Az üzemi beállítások menü (Setup)
A Setup menüben módosíthatja a kivetítő gyári beállításait stb.
Status
Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőkijelzéseket.
Ha az „Off” beállítást választja, a menük, a kikapcsolási üzenet és a
figyelmeztető üzenetek kivételével minden képernyőkijelzés
kikapcsol.
Language
A menük és a képernyőkijelzések nyelvének kiválasztására
szolgál.
A választható nyelvek a következők: angol, holland, francia, olasz,
német, spanyol, portugál, orosz, svéd, norvég, japán, kínai (egyszerűsített), kínai (hagyományos), koreai, thai és arab.
Cooling Setting
Akkor módosítsa ezt a menüpontot, ha a kivetítőt nagy
tengerszint feletti magasságban használja.
High: válassza ezt a beállítást, ha a kivetítőt nagy (1500 méter vagy
nagyobb) tengerszint feletti magasságban használja.
Standard: válassza ezt a beállítást, ha a kivetítőt normál tengerszint
feletti magasságban használja.
Megjegyzés
Ha a „High” beállítást választja, a ventilátor fordulatszáma
megemelkedik, és hangossága enyhén megnövekszik.
Standby Mode
Készenléti állapotban csökkenti az energiafogyasztást.
Ha a „Standard” beállítást választja, a készülék teljesítményfelvétele
normál értékű lesz készenléti üzemmódban.
Ha a „Low” beállítást választja, a készülék teljesítményfelvétele
lecsökken készenléti üzemmódban.
Megjegyzés
A „Low” beállítás alkalmazása esetén a HDMI vezérlés funkció
nem elérhető.
Power Saving
Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása.
Ha az „On” beállítást választja, a kivetítő önműködően
energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha 10 percig nem érzékel
bemenőjelet. Ilyenkor az ON/STANDBY jelző narancssárgán
világít. A vászon elsötétül. Az energiatakarékos üzemmódból a
készülék azonnal bekapcsol, ha bemenőjelet érzékel, illetve a
felhasználó megnyom egy gombot. Ha nem szeretné az
energiatakarékos üzemmódot használni, válassza az „Off” beállítást.
46
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
00COV.book Page 47 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Input-A Signal Sel.
Az INPUT A aljzathoz csatlakoztatott készülékből érkező
bemenőjel típusának beállítására szolgál.
Ha az INPUT gombbal az „Input-A” bemenetre kapcsol, a kivetítő
az itt beállított jeltípust alkalmazza.
Auto: a jeltípus önműködő kiválasztása.
Computer: számítógépes jelbemenet.
Video GBR: bemenőjel videojátékról vagy HDTV-ről.
Component: komponens bemenőjel DVD-lejátszóról, -felvevőről,
Blu-ray lejátszóról, digitális vevőegységről stb.
Color System
Beállíthatja a bemenőjel színrendszerét.
Auto: a készülék önműködően választ az NTSC3.58, PAL, SECAM,
NTSC4.43, PAL-M, PAL-N és PAL60 jelek közül.
„NTSC3.58”–„PAL-N”: a színrendszer kézi kiválasztása.
Megjegyzés
Általában az „Auto” beállítást javasolt használni. Ha a kép torzított
vagy színtelen, válassza ki a bemenőjelnek megfelelő színrendszert.
Lamp Setting
A lámpa cseréjekor válassza a megfelelő beállítást
(1 60. oldal).
47
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
A menük használata
Megjegyzés
Ha az „Auto” beállítást választja, és a bemenőjel nem megfelelően
jelenik meg, válassza ki a műsorforrás jeltípusának megfelelő
beállítást.
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
00COV.book Page 48 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A funkcióbeállító menü (Function)
A Function menüben a kivetítő különböző funkcióinak működési módját állíthatja be.
HDMI Control
A HDMI vezérlés funkció bekapcsolása, amennyiben a HDMI 1
INPUT és HDMI 2 INPUT aljzatokhoz HDMI vezérléssel
kompatibilis eszközt csatlakoztatott.
HDMI Control: az „On” beállítás esetén a HDMI vezérlés funkció
be van kapcsolva, és az alábbi beállítások végezhetők el.
PJ→HDMI Power Sync: az „On” beállítás esetén a kivetítő is
kikapcsol a csatlakoztatott HDMI vezérléssel kompatibilis eszköz
kikapcsolásakor.
HDMI→PJ Power Sync: az „On” beállítás esetén a kivetítőhöz
csatlakoztatott HDMI vezérléssel kompatibilis eszköz
bekapcsolásakor vagy a lejátszás megkezdésekor stb. a kivetítő is
önműködően bekapcsol.
HDMI Device List: a HDMI 1 és HDMI 2 INPUT aljzatokhoz
csatlakoztatott HDMI vezérléssel kompatibilis eszközök
kilistázása.
Megjegyzések
• Ha a „Standby Mode” beállítása „Low” ez a menüpont nem
elérhető.
• A csatlakoztatott eszköz vezérlése csak akkor lehetséges, ha az
eszköz HDMI vezérlés kompatibilis és elvégzi a megfelelő
beállításokat a HDMI vezérlés funkció alkalmazásához.
A részleteket lásd „A HDMI vezérlésről” fejezetben (1 53.
oldal).
Auto Input Search
Az INPUT gomb megnyomásakor a kivetítő önműködően
érzékeli a bemenőjelet, és megjeleníti azt.
Az „On” beállítás esetén a kivetítő az INPUT gomb
megnyomásakor megállapítja, hogy komponens, HDMI 1, HDMI 2,
videó, S-videó vagy Input-A jel érkezik-e a készülékbe. Válassza az
„Off” beállítást, ha bemenőjel nélküli bementre kíván kapcsolni,
illetve ha kézi vezérléssel kívánja kiválasztani a bemenőjelet.
48
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 49 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Test Pattern
A tesztmintázat megjelenítése.
Az „On” beállítás esetén tesztmintázat jelenik meg a vásznon,
melyet a „Lens Focus”, „Lens Zoom” és a „Lens Shift” menüpont
beállításához, illetve a képtorzítás „V Keystone” paraméterrel
történő beállításához lehet felhasználni. Ha az „Off” beállítást
választja, a tesztmintázat nem jelenik meg.
Hasznos tanács
Amíg a tesztmintázat látható, a fókusz beállításának megkönnyítése
érdekében ez a menüpont zöld színben jelenik meg.
A menük használata
Background
Az üres képernyő háttérszínének beállítása.
A „Black” (fekete) vagy a „Blue” (kék) háttérszínek közül
választhat.
49
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
00COV.book Page 50 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Alapbeállítási menü (Installation)
Az Installation menüben a készülék alapbeállítási paramétereit módosíthatja.
V Keystone
A kép függőleges trapéztorzításának beállítására szolgál.
Ha a trapéz alapja szélesebb, mint a teteje (
): csökkentse az
értéket (– irány)
Ha a trapéz teteje szélesebb, mint az alapja (
): növelje az
értéket (+ irány).
Megjegyzés
A lencseeltolási funkcióval beállított képhelyzettől függően
előfordulhat, hogy a megjelenített kép képaránya eltér az eredetitől,
vagy a V Keystone funkció használatakor képtorzítás lép fel.
Image Flip
Ezzel a funkcióval a képet vízszintesen és/vagy függőlegesen
tükrözheti.
Off: a képtükrözés kikapcsolása.
HV: vízszintes és függőleges képtükrözés.
H: vízszintes képtükrözés.
V: függőleges képtükrözés.
Ezt a menüpontot akkor módosítsa, ha a vászon mögül vagy a
mennyezetről vetít.
Lens Control
Megakadályozhatja a lencseszabályzó funkciók, pl. „Lens
Focus”, „Lens Zoom” és „Lens Shift” véletlen működtetését.
Ha az „On” beállítást választja, a „Lens Focus”, „Lens Zoom” és
„Lens Shift” funkciók használata engedélyezett. A megfelelő lencsebeállítások elvégzése után azonban javasolt az „Off” beállítást
választani, hogy a véletlen működtetést elkerülje.
IR Receiver
A használni kívánt távvezérlés érzékelő (a kivetítő elején vagy
hátulján) kiválasztására szolgál.
Front & Rear: az első és a hátsó érzékelő aktiválása.
Front: csak az első érzékelő aktiválása.
Rear: csak a hátsó érzékelő aktiválása.
50
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
00COV.book Page 51 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Blanking
Ezzel a funkcióval beállíthatja a megjeleníthető képterületet a
kép négy irányában.
A beállító képernyőn válassza ki a kívánt irányt (bal, jobb, fel, le) a
M/m gombbal. Állítsa be a képterületet a </, gombbal.
Panel Alignment
Ez a beállítás lehetővé teszi a betűk és a kép színeltérésének
beállítását.
Az „On” beállítás esetén beállítható az „Adjust Color” és a „Pattern
Color”.
Adjust Color: a kívánt szín beállítása színeltérésként. A „G” (zöld)
alapú beállításhoz válassza az „R” (piros) vagy „B” (kék)
beállítást.
Pattern Color: ha az „Adjust Color” beállítása „R” (piros), válassza
a „R/G” (piros és zöld) vagy „R/G/B” (fehér, az összes szín)
beállítást. Ha az „Adjust Color” beállítása „B” (kék), válassza a
„B/G” (kék és zöld) vagy „R/G/B” (fehér, az összes szín)
beállítást.
Adjust: a vízszintes (H) irány beállítása a </, gombbal, a
függőleges irány (V) beállítása a M/m gombbal lehetséges a Shift
Adjust menüben. Az „Adjust Color” menüpontban kiválasztott
színek egyes irányokba történő beállítása a </,, M/m
gombokkal lehetséges.
Reset: az alapértelmezett értékek visszaállítása.
Megjegyzés
A fenti beállításoktól függően a megjelenített képpontok száma
lecsökkenhet, valamint a színek egyenetlenné válhatnak, és a
felbontás is megváltozhat.
Hasznos tanács
Ha a fenti beállítások elvégzése után a vetített kép szélén eltérő szín
jelenik meg, állítsa be a megjelenített képterületet az Installation
menü „Blanking” menüpontjával (1 51. oldal).
51
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
A menük használata
Megjegyzés
Ha a „Blanking” és a „V Keystone” funkciót együtt használja, a
Blanking menüpont pontos beállítása nem lehetséges. A „Blanking”
menüpont kiválasztása előtt ellenőrizze, hogy a „V Keystone” értéke
„0” legyen.
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\07MEN.fm
00COV.book Page 52 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Az információs menü (Information)
Az Information menüben ellenőrizheti a modellnevet, a sorozatszámot, a bemenőjel
vízszintes és függőleges frekvenciáját és a lámpa összesített üzemidejét.
Modellnév: VPL-VW60
Sorozatszám
Memóriahely száma
Jeltípus
Model name
A modellnév (VPL-VW60) és a sorozatszám megjelenítése.
Serial No.
A sorozatszám megjelenítése.
fH (horizontal frequency)
A bemenőjel vízszintes frekvenciájának megjelenítése.
fV (vertical frequency)
A bemenőjel függőleges frekvenciájának megjelenítése
Memory No.
A bemenőjelhez tartozó memóriahely-szám megjelenítése.
Signal type
A bemenőjel típusának megjelenítése.
Lamp Timer
A lámpa összesített üzemidejének megjelenítése.
Megjegyzések
• Az fH (vízszintes frekvencia) és az fV (függőleges frekvencia) értéke a bemenőjel
típusától függően nem mindig jelenik meg.
• A fenti kijelzések nem módosíthatók.
A memóriában tárolt beállításokról
A kivetítő 39 különböző videojelhez rendelkezik előre beállított paraméterekkel (memóriahelyek). Ha a készülék valamelyik előre beállított bemenőjelet érzékeli, önműködően a
tárolt értékeket tölti be, így a kép mindig a legjobb beállításokkal fog megjelenni. A
memóriahely sorszáma és a jel típusa az Information
menüben jelenik meg.
Az előre beállított paramétereket a Screen
menüben is megváltoztathatja.
A kivetítő 20 felhasználói memóriahellyel rendelkezik a számítógépes jelbemenetekhez,
melyek bármelyikében elmentheti az előre beállított paraméterrel nem rendelkező
bemenőjeleket.
Amikor egy beállítás nélküli jelet első alkalommal érzékel a kivetítő, a 0 memóriahely
sorszámot jeleníti meg. Ha a paramétereket módosítja a Screen
menüben, a készülék
önműködően tárolja azokat. Ha a 20 lehetséges felhasználói memória megtelik, a készülék felülírja a legrégebben használt felhasználói memóriahelyet.
A 64. oldalon további információkat talál az előre beállított bemenőjelekről.
Megjegyzés
Ha a bejövő jel képaránya nem illeszkedik a vászon méretéhez, a vetített kép bizonyos részei feketében
jelennek meg.
52
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 53 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
További információk
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan oldhatja meg az esetleg felmerülő problémákat,
hogyan cserélheti ki a lámpát és a levegőszűrőt stb.
HDMI vezérlésről
A HDMI vezérlés egy HDMI szabványos
kölcsönös vezérlési funkció, mely a HDMI
CEC (Consumer Electronics Control –
szórakoztatóelektronika vezérlés) szabványt
alkalmazza. Különböző HDMI vezérléssel
kompatibilis eszközök, például DVDfelvevő, AV-erősítő stb. HDMI-vezetékkel
történő csatlakoztatása esetén az eszközt
csatlakoztatott HDMI-vezérléssel
kompatibilis eszközökkel szinkronizálva
működtethet. A HDMI vezérlés funkció
alkalmazása esetén végezze el a megfelelő
csatlakoztatást és beállításokat.
Egy HDMI vezérléssel
kompatibilis eszköz
csatlakoztatása
• A rendszer kikapcsolása
Egyszerre kikapcsolhatja a kivetítőt és a
csatlakoztatott HDMI vezérlés
kompatibilis eszközt.
• Egygombos lejátszás
Ha a kivetítőhöz csatlakoztatott HDMI
vezérlés kompatibilis eszközön elindítja a
lejátszást, a kivetítő önműködően
bekapcsol és a bemenet beállításának
szinkronizálása megtörténik.
Megjegyzések
• A csatlakoztatott eszköz működtetéséhez
ellenőrizze, hogy az eszköz HDMI
vezérlés kompatibilis legyen, és végezze
el a HDMI vezérlés funkcióhoz szükséges
beállításokat.
• A csatlakoztatott eszköztől függően
elképzelhető, hogy a HDMI vezérlés
funkció nem működik megfelelően. A
csatlakoztatott eszköz beállításait lásd az
eszköz kezelési útmutatójában.
Csatlakoztassa a kivetítőt a HDMI
vezérléssel kompatibilis eszközhöz HDMIvezeték alkalmazásával. A
csatlakoztatáshoz HDMI-logoval ellátott
vezetéket használjon.
Megjegyzés
A HDMI vezérlés funkció kizárólag Sony
HDMI vezérléssel kompatibilis eszközök
között működik.
A HDMI vezérlés beállítása
Végezze el a megfelelő csatlakoztatást a
kivetítőn és a kivetítőhöz csatlakoztatott
HDMI vezérléssel kompatibilis eszközön. A
kivetítő beállításait lásd a 1 48. oldalon. A
kivetítőhöz csatlakoztatott HDMI
vezérléssel kompatibilis eszköz beállítását
lásd az eszköz kezelési útmutatójában.
53
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
További információk
Mi az a HDMI vezérlés?
Mire alkalmas a HDMI vezérlés
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 54 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Hibaelhárítás
Ha a kivetítő működésében rendellenességet észlel, próbálja meg az alábbi táblázat szerint
megállapítani és orvosolni a hibát. Ha a jelenség továbbra is fennáll, forduljon a
szakszervizhez.
Tápellátás
Hibajelenség
A készülék nem kapcsol
be.
Ok és elhárítás
c Várjon kb. 1 percig a készülék újbóli bekapcsolásával.
c Zárja le megfelelően a lámpafedelet, majd húzza meg a
csavarokat (1 58. oldal).
c Ellenőrizze, hogy megfelelően lezárta-e a szűrőtartót
(1 60. oldal).
c Ellenőrizze a figyelmeztető üzeneteket (1 56. oldal).
Kép
Hibajelenség
Ok és elhárítás
Nincs kép.
c Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (1 17. oldal).
c Válassza ki az INPUT gombbal a jelforrásnak megfelelő
bemenetet (1 27. oldal).
c Állítsa be a számítógép külső videokimenetét.
c Állítsa be a számítógépet, hogy csak a külső videokimenetre
küldje a képet.
c A bemenőjelnek megfelelően válassza ki a „Computer”,
„Component” vagy „Video GBR” beállítást a Setup
menü
„Input-A Signal Sel.” menüpontjában (1 47. oldal).
Az INPUT A bemeneten
megjelenő kép színei
furcsák.
c A bemenőjelnek megfelelően válassza ki a „Computer”,
„Component” vagy „Video GBR” beállítást a Setup
menü
„Input-A Signal Sel.” menüpontjában (1 47. oldal).
A VIDEO INPUT vagy az
S VIDEO INPUT
bemeneten megjelenő kép
színei furcsák.
c Állítsa be a képet a Picture
menüben (1 40. oldal).
c Válassza ki a színrendszernek megfelelő beállítást a Setup
menü „Color System” menüpontjában (1 47. oldal).
A sötét vagy a világos
területek színárnyalata a
HDMI 1 vagy HDMI 2
csatlakozás alkalmazása
esetén nem éles.
c Elképzelhető, hogy nem a szabványos HDMI bemenet
alkalmazása esetén a sötét vagy világos területek színárnyalata
nem éles. Állítsa be a Picture
menü „Brightness” és
„Contrast” menüpontját (1 41. oldal).
A kép túl sötét.
c Állítsa be a megfelelő kontrasztot és fényerőt a Picture
menüben (1 41. oldal).
A kép nem éles.
c Állítsa be a kép élességét (1 25. oldal).
c Pára csapódott le a lencsén. Hagyja bekapcsolt állapotban a
kivetítőt legalább 2 óráig.
54
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 55 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Hibajelenség
Ok és elhárítás
A kép villog.
c Kapcsolja be az „APA” funkciót, majd állítsa be a bemenőjelet.
c Állítsa be az „Adjust Signal” menüpont „Phase” menüpontját a
A karakterek vagy a kép
színei nem megfelelőek.
c Válassza ki a kívánt színbeállítást az Installation
menü
„Panel Alignment” menüpontjában (1 51. oldal).
Screen
menüben (1 45. oldal).
Képernyőmenü
Hibajelenség
Ok és elhárítás
c Válassza ki a „Status” menüpont „On” beállítását a Setup
menüben (1 46. oldal).
c Ellenőrizze, hogy az ?/1 (ON/STANDBY) jelző zölden
világítson.
A modellnév nem tűnik el
a képernyőről.
c A kijelzési módot a vásárláskor kell beállítani. Lépjen
kapcsolatba a helyi kereskedővel vagy Sony szakszervizzel.
További információk
A képernyőmenü nem
jelenik meg.
Távvezérlő
Hibajelenség
A távvezérlő nem
működik.
Ok és elhárítás
c Az elemek kimerültek. Cserélje ki az elemeket (1 11. oldal).
c Ellenőrizze az elemek polaritását (1 11. oldal).
c Állítsa be az Installation
menüben az „IR Receiver” beállítást
a „Front & Rear” értékre (1 50. oldal).
c Ha a távvezérlés érzékelő közelében gerjesztési elven működő
lámpa (fénycső) működik, a kivetítő véletlenszerűen vagy
hibásan működhet. Módosítsa az „IR Receiver” menüpont
beállítását az Installation
menüben. (1 50. oldal).
Más hibák
Hibajelenség
A ventilátor zajos.
Ok és elhárítás
c Ellenőrizze a „Cooling Setting” menüpont beállítását a Setup
menüben (1 46. oldal).
c Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete nem túlságosan
magas-e.
Ellenőrizze az üzembe helyezési feltételeket (1 12. oldal).
A kivetítő egyes komponenseinek megbízható működése
érdekében a ventilátor fordulatszáma (és így a hangossága)
megnövekszik, ha a hőmérséklet magasabb a normálisnál. A
normál hőmérséklet kb. 25°C.
55
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 56 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Figyelmeztető jelzők
Az ON/STANDBY vagy a LAMP/COVER jelző a kivetítő rendellenes működése esetén
világít vagy villog.
ON/STANDBY jelző
Hibajelenség
LAMP/COVER jelző
Ok és elhárítás
A LAMP/COVER jelző
pirosan villog (2 felvillanás
ismétlődve).
c Zárja le megfelelően a lámpafedelet, majd húzza meg a csavarokat (1 58. oldal).
c Ellenőrizze, hogy megfelelően lezárta-e a szűrőtartót
(1 60. oldal).
A LAMP/COVER jelző
pirosan villog (3 felvillanás
ismétlődve).
c A lámpa elérte végső üzemóráinak számát. Cserélje ki az izzót
(1 58. oldal).
c Az izzó túlmelegedett. Várjon, amíg a lámpa lehűl, majd kapcsolja be a kivetítőt újra.
Az ON/STANDBY jelző
pirosan villog (4 felvillanás
ismétlődve).
c A ventilátor meghibásodott. Keresse fel a legközelebbi Sony
márkaszervizt.
Az ON/STANDBY jelző
pirosan villog (2 felvillanás
ismétlődve).
c A készülék belső hőmérséklete túl magas. Ellenőrizze, hogy
nem fedi-e el valami a szellőzőnyílásokat, és a kivetítőt nem
nagy tengerszintfeletti magasságban használja-e.
Az ON/STANDBY jelző
pirosan villog (6 felvillanás
ismétlődve).
c Kapcsolja ki a kivetítőt az I/1 (ON/STANDBY) kapcsolóval. Ha
a készülék nem kapcsol be, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, várjon amíg az ON/STANDBY kijelző
kialszik. 10 másodperc múlva csatlakoztassa ismét a hálózati
csatlakozóvezetéket, majd kapcsolja be ismét a készüléket. Ha a
jelzőlámpák továbbra is világítanak, az az elektromos rendszer
meghibásodására utal. Keresse fel a Sony márkaszervizt.
Megjegyzés
Ha a fentiekben leírtaktól eltérő jelzővillogást észlel, keresse fel a vásárlás helyét.
56
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 57 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Üzenetek listája
Figyelmeztető üzenetek
Üzenet
Ok és elhárítás
c Kapcsolja ki a kivetítőt.
c Ellenőrizze, hogy nem fedi-e el valami a szellőzőnyílásokat
(1 13. oldal).
Frequency is out of range!
c Tartományon kívüli frekvencia. Válasszon olyan bemenőjelet,
melynek frekvenciája a működési tartományon belül van.
Please check Input-A
Signal Sel.
c Válassza a Setup
menü „Input-A Signal Sel.”
menüpontban a „Computer” beállítást, ha számítógépes RGB
bemenőjelet táplál a készülékbe (1 47. oldal).
Please replace the Lamp/
Filter.
c A lámpa elérte élettartamának végét. Cserélje ki a lámpát.
(1 58. oldal)
c Cserélje ki a levegőszűrőt is. Tisztítsa meg a levegő beszívó
nyílásokat, majd kapcsolja be a kivetítőt (1 58. oldal).
Ha ez az üzenet a lámpa és a szűrő cseréje után is megjelenik, a
lámpacsere nem megfelelően történt. Ellenőrizze a lámpacserét
(1 58. oldal).
Megjegyzés
Az üzenet törléséhez nyomjon meg egy gombot a kivetítőn vagy a
távvezérlőn.
Please clean the filter.
c Ideje megtisztítani a levegőszűrőt. Tisztítsa meg a levegőszűrőt
(1 61. oldal).
Please clean the filter.
Have you finished? Yes No
c Ideje megtisztítani a levegőszűrőt. Tisztítsa meg a levegőszűrőt
(1 61. oldal).
c Ha megtisztította a szűrőt, válassza a „Yes” opciót. Ha még nem
tisztította meg, válassza a „No” opciót.
Projector temperature is
high. Cooling Setting
should be „High” if
projector is being used at
high altitude.
c Ellenőrizze, hogy nem takarja-e valami a szellőzőnyílásokat (1
13. oldal).
c Ha a kivetítőt magasan fekvő helyen használja, válassza a
Cooling Setting menüpont „High” beállítását (1 46. oldal).
Megjegyzés
Ha a hőmérséklet továbbra sem csökken, 1 perc múlva a Cooling
Setting menüpont „High” beállításra kapcsol, és a ventilátor
fordulatszáma megnövekszik.
Értesítő üzenetek
Üzenet
Ok és elhárítás
x
c Nincs bemenőjel a kiválasztott bemeneten. Ellenőrizze a
csatlakoztatásokat (1 17. oldal).
Not applicable!
c Nyomja meg a megfelelő gombot.
c A megnyomott gomb működése az adott helyen tiltott.
57
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
További információk
High temp.! Lamp off in 1
min.
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 58 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A lámpa és a levegőszűrő cseréje, illetve
a szellőzőnyílások
(beömlő) tisztítása
1
2
Amire szüksége lesz:
Kereszthornyú csavarhúzó
Textília (a karcolódás elleni védelemhez)
A lámpa élettartama véges. Amikor a lámpa
fényereje csökkenni kezd, illetve a kép
színegyensúlya rendellenessé válik, vagy ha
a „Please replace the Lamp/Filter.” üzenet
jelenik meg a vásznon, a lámpát
valószínűleg cserélni kell. Haladéktalanul
helyezzen be egy új (külön megvásárolható)
lámpát.
A cseréhez kizárólag LMP-H200 típusú
lámpát használjon.
Az LMP-H200 típusú lámpa tartozéka a
levegőszűrő is. Amikor a lámpát kicseréli,
cserélje ki a levegőszűrőt is.
Minden alkalommal, amikor a lámpát kicseréli, cserélje ki a levegőszűrőt is. Tisztítsa
meg a szellőzőnyílásokat (beömlő).
Kapcsolja ki a kivetítőt és húzza ki
a hálózati vezetéket.
Ha a kivetítőt sima felületre, pl.
asztalra helyezi, a felület karcolódásának megakadályozása érdekében helyezzen egy védőréteget (pl. textíliát) a kivetítő alá.
Az ábra szerint fordítsa meg a kivetítőt, majd fektesse a textíliára.
Figyelem
• A lámpa forró maradhat a kivetítő ?/1 (ON/
STANDBY) gombbal történő kikapcsolása
után is. Ha ilyenkor megérinti a lámpát,
könnyen megégetheti vele ujjait. Hagyja
hűlni a lámpát legalább egy órán keresztül.
• Ne érintse meg a lencse felületét. Ha
véletlenül megérinti, törölje le az
ujjlenyomatot egy tiszta ruhával.
• Fokozott óvatossággal járjon el, ha a
kivetítőt a mennyezetre szerelve használja.
• A lámpaegységet kivételekor, tartsa
vízszintesen, majd egyenesen húzza ki. Ne
döntse meg a lámpaegységet. Ha ferdén
próbálja meg kihúzni azt, a lámpa eltörhet, és
a darabjai szétszóródva sérülést okozhatnak.
• A levegőszűrő eltávolításakor ügyeljen,
hogy a ne kerüljön por a készülék belsejébe.
• A levegőszűrő cseréje elengedhetetlen,
hogy a készülék megtartsa eredeti
teljesítményét, és a meghibásodások
elkerüléséhez. Amikor a figyelmeztető
üzenet megjelenik, késlekedés nélkül
cserélje ki a levegőszűrőt.
Megjegyzések
• Ha a lámpa sérült és a kivetítőt nem
fordítja meg, a darabok szétszóródhatnak. Személyi sérülés keletkezhet.
• Ügyeljen, hogy a kivetítő biztosan álljon.
3
Lazítsa meg a lámpatartó fedelén
lévő csavart kereszthornyú
csavarhúzóval, majd nyissa ki a
lámpatartót.
58
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 59 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
4
6
Zárja le a lámpafedelet, és
szorítsa meg a meglazított
csavarokat.
7
Vegye ki a szűrőtartót.
8
Vegye ki a levegőszűrőt.
További információk
5
Egy kereszthornyú
csavarhúzóval lazítsa meg a
lámpaegység három csavarját.
Tartsa felhúzva a fedélnyitó
gombot, és függőlegesen tartva
emelje ki a lámpát.
Tolja be az új lámpát ütközésig a
helyére, majd húzza meg a
három csavart. Engedje vissza a
fedélnyitó gombot.
Megjegyzés
Ügyeljen, hogy a készülék belsejében lévő
optikai egységet ne érintse meg.
Tüskék
59
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 60 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
9
Helyezze be az új levegőszűrőt
úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a szűrőtartóban lévő 10
tüskéhez.
14 Válassza a „Yes” opciót.
Megjegyzés
A szűrőt a szűrőtartó alakjának megfelelő
tájolással helyezze be.
A levegőszűrő eltávolítása után ne nyúljon
a készülék belsejében lévő ventilátorhoz.
10 Helyezze vissza a szűrőtartót.
Megjegyzés
Ha a szűrőtartó nincs megfelelően zárva, a
kivetítő nem kapcsol be.
11 Egy puha ruhával törölje meg a
szellőzőnyílásokat (beömlő).
Szellőzőnyílások (beömlő)
12 Állítsa vissza a kivetítőt normál
helyzetbe.
13 Kapcsolja be a kivetítőt, majd a
Setup
menüben válassza ki
a megfelelő beállítást. Az alábbi
menüképernyő jelenik meg.
15 Válassza az „OK” opciót.
Figyelem
Ne nyúljon a készülék lámpaegységfoglalatába, és ügyeljen arra, nehogy
folyadék vagy idegen tárgy kerüljön bele,
mert áramütést szenvedhet vagy tűz
keletkezhet.
Megjegyzések
• A cseréhez kizárólag LMP-H200 típusú
lámpát használjon. Eltérő típusú lámpa
használata esetén a kivetítő meghibásodhat.
• A lámpa cseréje előtt ne feledje el
kikapcsolni a kivetítőt, és kihúzni a hálózati
vezetéket. Ellenőrizze, hogy az ON/
STANDBY jelző kialudt-e.
• Ha a lámpa nem illeszkedik tökéletesen a
helyére, a kivetítő nem kapcsol be.
• Ha a kivetítő fedele és a lámpafedél nincs
megfelelően zárva, a kivetítő nem kapcsol
be.
• A vásznon megjelenő üzenet
kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot a
távvezérlőn vagy a kivetítőn.
Megjegyzés
A lámpa higanyt tartalmaz. A gerjesztési
elven működő fénycsövek hulladékként
történő elhelyezésére vonatkozó előírások
országonként eltérhetnek. Tartsa be a helyi
előírásokat.
60
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 61 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A levegőszűrő
tisztítása
További információk
Ha a „Please clean the filter.” üzenet jelenik
meg a vásznon, meg kell tisztítani a levegőszűrőt.
A levegőszűrőt 1500 üzemóránként meg kell
tisztítani. Ez az érték az üzemeltetési körülményektől és a készülék használatának módjától függően eltérhet. Az 1500 óra megközelítő érték.
Kímélő tisztítószeres oldattal mossa át a szűrőt, majd árnyékos helyen szárítsa meg.
Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben a szűrő
meg ne sérüljön.
A levegőszűrő eltávolításának és
behelyezésének módját lásd „A lámpa és a
levegőszűrő cseréje, illetve a
szellőzőnyílások (beömlő) tisztítása” című
fejezet 7–10. lépésben (1 59. oldal).
• A levegőszűrő eltávolításakor ügyeljen arra,
hogy a por ne kerülhessen a készülék
belsejébe.
• A levegőszűrő tisztítása elengedhetetlenül
fontos ahhoz, hogy a készülék megtartsa
eredeti teljesítményét, és hogy a
meghibásodások elkerülhetők legyenek.
Amikor a figyelmeztető üzenet megjelenik,
késlekedés nélkül tisztítsa meg a
levegőszűrőt.
61
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 62 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
C (színjel): 0,286 Vp-p ±2 dB
(NTSC)
(75 Ω, lezárt), vagy
0,3 Vp-p±2 dB (PAL)
(75 Ω, lezárt)
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a VPLVW60 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
IpM-BkM számú rendeletében előírtak
szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Rendszerjellemzők
Vetítőrendszer
SXRD panel, 1 lencse, projekciós
rendszer
LCD panel
1,55 cm-es (0,61 hüvelyk) SXRD
panel,
6 220 800 képpont (2 073 600
képpont × 3)
Vetítőlencse 1,8-szoros zoom lencse
(elektromos) f18,7–33,7 mm,
F2,54–3,53
Lámpa
200 W-os UHP lámpa
Vetített kép mérete
101,6 cm–762 cm (40–300
hüvelyk) (átlósan mérve)
Színrendszer NTSC3.58, PAL, SECAM,
NTSC4.43, PAL-M, PAL-N,
PAL60 színrendszerek,
automatikus, manuális választás (a
PAL60 kézzel nem kapcsolható)
Kompatibilis videojelek
15 kHz RGB/komponens 50/60
Hz, progresszív komponens 50/60
Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/
60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p,
1080/60i, 1080/50i), 1080/60p
(csak a HDMI bemeneten), 1080/
50p (csak a HDMI bemeneten),
1080/24p (csak a HDMI
bemeneten), kompozit videó, Y/C
videó
Kompatibilis számítógép jelek
fH: 19–72 kHz
fV: 48–92 Hz
legnagyobb felbontás 1920× 1080,
fV: 60 Hz
Bemenetek
VideobemenetekVIDEO: RCA
Kompozit videó: 1 Vp-p±2 dB
negatív szinkron (75 Ω, lezárt)
S VIDEO: Y/C mini DIN 4
érintkezős
Y (fényességjel): 1 Vp-p±2 dB
negatív szinkron (75 Ω, lezárt)
Y PB/CB PR/CR
Komponens: RCA
Y szinkronjellel: 1 Vp-p±2dB
negatív szinkron (75 Ω, lezárt)
PB/CB: 0,7 Vp-p±2dB (75 Ω, lezárt)
PR/CR: 0,7 Vp-p±2 dB (75 Ω,
lezárt)
HDMI
Digitális RGB/Y CB (PB) CR (PR)
INPUT A
HD D-sub 15 érintkezős
Analóg RGB/komponens:
R/CR (PR): 0,7 Vp-p±2 dB
(75 Ω, lezárt)
G: 0,7 Vp-p±2 dB
(75 Ω, lezárt)
G szinkronnal/Y: 1 Vp-p±2 dB
negatív szinkron (75 Ω, lezárt)
B/CB (PB): 0,7 Vp-p±2 dB
(75 Ω, lezárt)
SYNC/HD: kompozit
szinkronbemenet: TTL jelszint,
pozitív, negatív
Horizontális szinkronbemenet:
TTL jelszint, pozitív, negatív
VD: vertikális szinkronbemenet:
TTL jelszint, pozitív, negatív
TRIGGER
Minijack
Bekapcsolás: 12 V, kimeneti
impedancia: 4,7 kΩ
Kikapcsolás: 0 V
REMOTE
RS-232C: D-sub érintkezős
(hüvely típus)
Általános
395 × 173,5 × 471,4 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg
kb. 11 kg
Energiaellátási követelmények
100–240 V, 50/60 Hz-es
váltóáram, 1,3–3,0 A
Teljesítményfelvétel
Legnagyobb 300 W
Készenléti üzemmód: 8 W
Készenléti üzemmód (low): 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Üzemi páratartalom
35–85% (cseppmentes)
Tárolási hőmérséklet
–20–60°C
Tárolási páratartalom
10–90%
Méretek
62
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 63 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő RM-PJVW60 (1 db)
AA (R6) típusú elemek (2 db)
Hálózati vezeték (1 db)
Lencsevédő (1 db)
Kezelési útmutató (1 db)
CD-ROM (ImageDirector3) (1 db)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Külön megvásárolható tartozékok
További információk
Kivetítő lámpa LMP-H200 (cseréhez)
Kivetítő függesztőkonzol PSS-H10
63
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 64 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Megjegyzés a hálózati vezetékhez
Használja a helyi elektromos hálózatnak megfelelő vezetéktípust.
Egyesült Államok, Európa
Kanada
Nagy-Britannia, Japán
Írország,
Ausztrália, ÚjZéland
Kína
Dugasz típusa
YP-3
YP-12A
*
YP-359
VM0722
Hüvely típusú
vég
YC-13
YC-13D
VM0303B
YC-13
VM0724
Vezeték típusa
SVT
H05VV-F
CEE (13)
53 rd (OC)
VCTF
227 IEC
53(RVV)
Névleges fe10 A/125 V
szültség és áram
10 A/250 V
10 A/250 V
12 A/125
V
10 A/250
V
Biztonsági
előírás
VDE
VDE
DENANHO CCC
UL/CSA
* Olyan névleges teljesítményű dugaszt használjon, mely megfelel az adott ország, régió
előírásainak és a műszaki követelményeknek.
Gyárilag beállított jelek
Az alábbi táblázat azokat a videó formátumokat tartalmazza, melyeket ez a kivetítő képes
megjeleníteni.
Ha a lentiektől eltérő formátumú műsort próbál meg kivetíteni, a kép nem minden esetben
jelenik meg megfelelően.
Beállított jel
(felbontás)
Memóriahely
száma
fH
(kHz)
fV
(Hz)
Szinkron
H
méret
1
VIDEO/60
60 Hz
15,734
59,940
–
–
2
VIDEO/50
50 Hz
15,625
50,000
–
–
3
480/60i
DTV 480/60i
(720 × 480i)
15,734
59,940
SonG/Y vagy
kompozit szinkron
–
4
576/50i
DTV 576/50i
(720 × 576i)
15,625
50,000
SonG/Y vagy
kompozit szinkron,
kompozit video
–
5
480/60p
480/60p
(720 × 480p)
(Progresszív
NTSC)
31,470
60,000
SonG/Y
–
6
576/50p
576/50p
31,250
(720 × 576p)
(Progresszív PAL)
50,000
SonG/Y
–
64
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 65 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Beállított jel
(felbontás)
Memóriahely
száma
fH
(kHz)
fV
(Hz)
Szinkron
H
méret
1080/60i
1035/60i
(1920 × 1035i),
1080/60i
(1920 × 1080i)
33,750
60,000
SonG/Y
–
8
1080/50i
1080/50i
(1920 × 1080i)
28,130
50,000
SonG/Y
–
9
1080/24PsF 1080/48i
(1920 × 1080i)
27,000
48,000
SonG/Y
–
10
720/60p
720/60p
(1280 × 720p)
45,000
60,000
SonG/Y
–
11
720/50p
720/50p
(1280 × 720p)
37,500
50,000
SonG/Y
–
12
1080/60p
1080/60p
(1920 × 1080p)
67,500
60,000
–
–
13
1080/50p
1080/50p
(1920 × 1080p)
56,260
50,000
–
–
14
1080/24p
1080/24p
(1920 × 1080p)
26,973
23,976
–
–
21
640 × 350
VGA-1 (VGA350) 31,469
70,086
H-pozitív, V-negatív
800
VESA 85
(VGA350)
37,861
85,080
H-pozitív, V-negatív
832
NEC PC98
24,823
56,416
H-negatív V-negatív
848
24
VGA-2 (TEXT)/
VESA70
31,469
70,086
H-negatív V-pozitív
800
25
VESA 85
(VGA400)
37,861
85,080
H-negatív V-pozitív
832
VESA 60
31,469
59,940
H-negatív V-negatív
800
27
Mac 13
35,000
66,667
H-negatív V-negatív
864
28
VESA 72
37,861
72,809
H-negatív V-negatív
832
29
VESA 75 (IBM
M3)
37,500
75,000
H-negatív V-negatív
840
30
VESA 85 (IBM
M4)
43,269
85,008
H-negatív V-negatív
832
22
23
26
31
640 × 400
640 × 480
800 × 600
További információk
7
VESA 56
35,156
56,250
H-pozitív, V-pozitív
1024
32
VESA 60
37,879
60,317
H-pozitív, V-pozitív
1056
33
VESA 72
48,077
72,188
H-pozitív, V-pozitív
1040
34
VESA 75 (IBM
M5)
46,875
75,000
H-pozitív, V-pozitív
1056
35
VESA 85
53,674
85,061
H-pozitív, V-pozitív
1048
65
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 66 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Beállított jel
(felbontás)
Memóriahely
száma
fH
(kHz)
fV
(Hz)
Szinkron
H
méret
36
832 × 624
Mac 16
49,724
74,550
H-negatív V-negatív
1152
37
1024 × 768
VESA 60
48,363
60,004
H-negatív V-negatív
1344
VESA 70
56,476
70,069
H-negatív V-negatív
1328
38
39
VESA 75
60,023
75,029
H-pozitív, V-pozitív
1312
45
1280 × 960
VESA 60
60,000
60,000
H-pozitív, V-pozitív
1800
47
1280 × 1024 VESA 60
63,974
60,013
H-pozitív, V-pozitív
1696
50
1400 × 1050 SXGA +
65,317
59,978
H-negatív, V-pozitív
1864
55
1280 × 768
1280 × 768/60
47,776
59,870
H-negatív, V-pozitív
1664
56
1280 × 720
1280 × 720/60
44,772
59,855
H-negatív, V-pozitív
1664
A különböző típusú bemenőjelekhez tartozó memóriahely számok
Analóg jelek
Jel
Memóriahely száma
Videojel (VIDEO INPUT és S VIDEO INPUT
aljzat)
1, 2
Komponens jel (INPUT A és Y PB/CB PR/CR
aljzat)
3–11
Videó GBR jel (INPUT A aljzat)
3–11
Számítógép jel (INPUT A aljzat)
21–39, 55–56
Digitális jelek
Jel
Memóriahely száma
Komponens jel (HDMI1, 2 aljzat)
3–8, 10–14
Videó GBR jel (HDMI1, 2 aljzat)
3–8, 10–14
Számítógép jel (HDMI1, 2 aljzat)
26, 32, 36, 37, 45, 47, 50, 55
66
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 67 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Bemenőjelek és beállítások
A bemenőjeltől függően előfordulhat, hogy egyes menüpontok nem érhetők el. A nem
elérhető menüpontok a táblázatban jelölve vannak.
A nem elérhető menüpontok nem jelennek meg a menüben.
Menüpont
Bemenõjel
Komponens
Videó GBR
Számítógép
Advanced Iris
z
z
z
z
Lamp Control
z
z
z
z
Contrast
z
z
z
z
Brightness
z
z
z
z
Color
z
z
z
–
z
(csak NTSC3.58/
NTSC4.43 kivéve a
fekete-fehér)
z
z
–
Color Temp.
z
z
z
z
Sharpness
z
z
z
–
NR
z
z
z
(csak a 3, 4, 7, 8, 9 (csak a 3, 4, 7, 8, 9
memóriahelyen)
memóriahelyen)
–
DDE
z
z
z
(csak a 3, 4, 7, 8, 9 (csak a 3, 4, 7, 8, 9
memóriahelyen)
memóriahelyen)
–
Black Level Adj.
z
z
z
–
Gamma Correction
z
z
z
z
További információk
Videó vagy S-videó
(Y/C)
(kivéve a
fekete-fehér)
Hue
RCP
z
z
z
z
Color Space
z
z
z
z
z beállítható, módosítható
–
nem állítható be, nem módosítható
67
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 68 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Screen menü
Menüpont
Bemenõjel
Videó
Komponens
Videó GBR
Wide Mode
z
z
z
z*2
Over Scan
–
z
z
–
Screen Area*1
–
V Center*3
z
z
z
Vertical Size*
z
z
z
–
APA
–
–
–
z*4
Phase
–
–
–
z*4
Pitch
–
–
–
z*4
Shift
–
z
z
z
3
z
z
(csak a 7, 8, 9, 12, (csak a 7, 8, 9, 12,
13, 14
13, 14
memóriahelyen) memóriahelyen)
Számítógép
–
z
z beállítható, módosítható
– nem állítható be, nem módosítható
*1 Ez a menüpont csak akkor használható, ha az „Over Scan” menüpont „On” beállítását választotta ki a Screen
menüben.
*2 Számítógép jel esetén a beállítás nem végezhető el 16:9 vagy szélesebb képarány esetén.
*3 A beállítás csak akkor végezhető el, ha a „Wide Mode” menüpont beállítása „Zoom”.
*4 A beállítás csak analóg jel esetén végezhető el.
Megjegyzés
HDMI-vezeték stb. csatlakozóvezeték alkalmazása esetén ellenőrizze a jeltípust az Information
menüben (1 52. oldal) és a digitális jelet (1 65. oldal), majd ellenőrizze a beállítási lehetőségeket
és a módosítható értékeket.
68
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 69 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Felszerelés a mennyezetre
Ha a kivetítőt a mennyezetre szerelné felszerelni, használja a PSS-H10 típusú kivetítő
függesztőkonzolt. Mennyezeti elhelyezés esetén a vetítési távolságok a következő
oldalakon olvashatók.
Ha a PSS-H10 kivetítő függesztőkonzolt használja
További információk
a: a vászon és a függesztőkonzol mennyezet felőli oldalán (elülső
oldal) lévő talapzat szerelőfurata közötti távolság.
x: a mennyezet és a vászon középpontja közötti távolság, amelynél
a kép nem csonkolt vagy kitakart.
PSS-H10 típusú kivetítő
függesztőkonzol (külön
megvásárolható)
a
Mennyezet
x
A vászon
középpontja
A vetítőlencse középpontja
69
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 70 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
16:9 oldalarányú vászon esetén
Mértékegység: mm
Vászon
méret
(hüvelyk)
40
60
80
100
120
150
180
200
250
300
(mm)
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
6350
7620
a Legkisebb
távolság
1403
2033
2663
3293
3923
4868
5813
6443
8018
9593
Legnagyobb
távolság
2296
3372
4448
5524
6600
8214
9828
10 904
13 594
16 284
x Legkisebb
távolság
249
374
498
623
747
934
1121
1245
1557
1868
Legnagyobb
távolság
592
754
916
1077
1239
1482
1724
1886
2290
2695
Az elhelyezési távolságok kiszámítása (SS: vászon méret)
a (legkisebb) = 31,5 × SS + 143,1
a (legnagyobb) = 53,8 × SS + 144,4
x (legkisebb) = 6,2263 × SS
x (legnagyobb) = 8,0876 × SS + 268,5
4:3 oldalarányú vászon esetén
Mértékegység: mm
Vászon
méret
(hüvelyk)
40
60
80
100
120
150
180
200
250
300
(mm)
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
6350
7620
a Legkisebb
távolság
1685
2456
3227
3998
4769
5926
7082
7853
9781
11 708
Legnagyobb
távolság
2778
4095
5412
6729
8045
10 021
11 996
13 313
16 605
19 897
x Legkisebb
távolság
305
457
610
762
914
1143
1372
1524
1905
2286
Legnagyobb
távolság
664
862
1060
1258
1456
1753
2050
2248
2743
3238
Az elhelyezési távolságok kiszámítása (SS: vászon méret)
a (legkisebb) = 38,551 × SS + 143,1
a (legnagyobb) = 65,842 × SS + 144,4
x (legkisebb) = 7,62 × SS
x (legnagyobb) = 9,8979 × SS + 268,5
70
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 71 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A PSS-H10 kivetítő függesztőkonzol felszerelése
A mennyezetre történő felerősítés részleteit a PSS-H10 márkakereskedők számára
kibocsátott felszerelési útmutatójában olvashatja. A felszereléshez feltétlenül kérje a Sony
szakemberei segítségét.
A PSS-H10 használatával történő felszereléshez szükséges méreteket az alábbi
táblázatban olvashatja.
Felülnézet
Úgy helyezze el a kivetítőt, hogy a lencse vezérsíkja párhuzamos legyen a vászonnal.
191,3
130
Mértékegység: mm
További információk
A készülékház elülső oldala
A vetítőlencse középpontja
236,3
A vászon és a vetítőlencse
középpontja közötti távolság
Felső mennyezeti
konzol
A tartórúd középpontja (a tartórúd
és a készülék középpontja nem
esik egybe)
71
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 72 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Elölnézet
Mértékegység: mm
150
75
Mennyezet
175
A tartórúd
középpontja
A rögzítőkonzol
alsó felülete
93,5
197,5
A vetítőlencse
középpontja
197,5
395
Oldalnézet
191,3
130
A vetítőlencse
középpontja
A készülékház elülső oldala
236,3
235,1
471,4
72
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 73 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
A vízszintes képhelyzet finombeállítása
A szükséges szerszámok
Kereszthornyú csavarhúzó: 110 mm vagy hosszabb szárral
Laposfejű csavarhúzó: 110 mm vagy hosszabb szárral
Megjegyzés
A vízszintes képhelyzet finombeállításával kapcsolatban kérje szakember segítségét. Ha a lencse
megkarcolódik, a javítás nem díjmentes.
A képhelyzet beállítása közben ne nézzen a vetítőlencsébe.
További információk
A lencse középpontjától mérve a vetítőlencse legfeljebb 1 mm-rel tolható el jobbra vagy balra.
1
2
Balra forgatva távolítsa el a lencse körüli gyűrűt (alátétet).
Egy kereszthornyú csavarhúzóval lazítsa meg a nyíllal jelölt négy
csavart, balra forgatva.
Megjegyzés
Figyeljen, hogy ne lazítsa meg annyira a csavarokat, hogy azok kiessenek.
73
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
masterpage:Left
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
00COV.book Page 74 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
3
Helyezzen egy laposfejű csavarhúzót a bal alsó részen lévő vetítőlencseszabályzó résbe (miután a kivetítőt a padlóra vagy az asztalra állította, és
kivetített egy képet), majd forgassa abba az irányba, amerre a képet
szeretné elmozdítani.
Ha balra forgatja, a kép balra mozog, ha jobbra forgatja, a kép jobbra mozog. (Az
elmozdulás legnagyobb mértéke ± 1 mm.)
Felülnézet
Finombeállítás mértéke
Finombeállítás mértéke
A kép helyzete a vetítőlencse
teljesen balra tolt állapotában.
A kép helyzete a vetítőlencse
teljesen jobbra tolt állapotában.
Mértékegység: mm
16:9 szélesképernyős vászon esetén
Vetített
képméret
(hüvelyk)
40
60
80
100
120
150
180
200
(mm)
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
Finombeállítás mértéke
60
90
120
150
180
225
270
300
74
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\08OTH.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 75 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
4
További információk
5
Miután a kép helyzetét megfelelően beállította, egy kereszthornyú
csavarhúzóval szorítsa meg a nyíllal jelölt négy csavart (a keret körül),
jobbra forgatva, így rögzítse a lencsét a helyére.
Helyezze vissza a gyűrűt (alátétet), és jobbra forgatva rögzítse.
Megjegyzés
Ha egyszerre használja a vízszintes és függőleges lencseeltolási funkciót, és vízszintes irányban
legnagyobb mértékben eltolja a lencsét, a kép legfeljebb a vászon méret 53%-ával mozdul el felfelé.
75
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\09COVIX.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 76 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
Tartalomjegyzék
A
Adjust Signal menü
Phase .................................................... 45
Pitch...................................................... 45
Shift ...................................................... 45
Advanced Iris menü ........................... 32, 41
Állapot...................................................... 46
Automatikus bemenetválasztás ................ 48
B
Beállítás
képhelyzet......................................... 21
képminőség....................................... 32
Black Level Adj. menü ...................... 32, 42
Blanking menü ......................................... 51
C
Cinema Black Pro menü .......................... 41
Color System menü.................................. 47
Color Temp. menü ............................. 32, 41
Cooling Setting menü .............................. 46
Csatlakoztatás
számítógép............................................ 20
videokészülék....................................... 17
I
Image Flip menü.......................................50
ImageDirector3...................................35, 42
Input-A Signal Sel. menü .........................47
K
Képélesség................................................41
Képüzemmódok
CINEMA...............................................31
Cinema..................................................40
DYNAMIC ...........................................31
Dynamic................................................40
STANDARD.........................................31
Standard ................................................40
USER ....................................................31
User.......................................................40
Készenléti üzemmód ................................46
Kezelőszervek
előlap, jobboldal .....................................8
hátoldal, alsó oldal ..................................9
Kontraszt ..................................................41
L
Lamp Timer menü ....................................52
M
Gamma Correction menü ................... 32, 42
Magasságállítók........................................24
Mellékelt tartozékok.................................11
Menü nyelvének kiválasztása ...................25
Menü
Advanced Picture..................................43
Function ................................................48
Information ...........................................52
Installation ............................................50
Picture ...................................................40
Screen ...................................................44
Setup .....................................................46
Műszaki adatok.........................................62
Üzenetek
figyelmeztető ........................................57
értesítő...................................................57
H
N
Háttérszín ................................................. 49
HDMI....................................................... 18
HDMI vezérlés......................................... 48
Hibaelhárítás ............................................ 54
NR ...........................................................42
Nyelv ........................................................46
E
Expert Setting........................................... 42
F
Felszerelés a mennyezetre........................ 69
Fényerő .................................................... 41
fH .......................................................... 52
fV .......................................................... 52
G
O
Óvintézkedések...........................................7
Over Scan menü .......................................44
76
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\09COVIX.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 77 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
P
Panel Alignment.......................................51
R
RCP ..........................................................43
Visszaállítás
visszaállítható menüpontok ..................39
menüpontok visszaállítása ....................39
S
További információk
Screen Area menü ....................................45
Színárnyalat..............................................41
Színtér.................................................32, 43
T
Tárolt beállítások......................................52
Tárolt jeltípusok .......................................64
Távvezérlő
elemek behelyezése ..............................11
kezelőszervek .......................................10
V
V Keystone menü .....................................50
Visszaállítás
visszaállítható menüpontok ..................39
menüpontok visszaállítása ....................39
W
WIDE MODE...........................................29
Wide Mode menü
Anamorphic Zoom................................44
Full ......................................................44
Full1......................................................44
Full2......................................................44
Normal..................................................44
Wide Zoom...........................................44
Zoom ....................................................44
77
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\09COVIX.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 78 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\010GB_VPLVW60UC\09COVIX.fm
masterpage:Left
00COV.book Page 79 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
D:\munka\0001 sony\00003 Press 0\VPL-VW60\03
majdnemvegleges\00COV_VPLVW60UC\02BCO.fm
masterpage:Back
Cover
00COV.book Page 80 Wednesday, January 23, 2008 1:24 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Készenléti teljesítményfelvétel 0,5 W
A nyomtatott áramköri lapok és a burkolat készítéséhez nem használtunk halogénezett
égésgátló anyagokat.
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
VPL-VW60
3-218-492-12 (1)
Download PDF

advertising