Sony | KDL-32S2530 | Sony KDL-32S2530 Használati útmutató

2-894-287-41(1)
K
Színes digitális LCD-televízió
Kezelési útmutató
A készülék használatbavétele előtt, kérjük olvassa el a
kezelési útmutató „Biztonsági előírások” című fejezetét.
Az útmutatót őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
KDL-46S2510 KDL-46S2530
KDL-40S2510 KDL-40S2530
KDL-32S2510 KDL-32S2520
KDL-32S2530
Sony termékekről hasznos információkat találhat a
következő weboldalon:
© 2006 Sony Corporation
HU
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.
A tv-készülék használatának megkezdése előtt, kérjük
figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és
őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
Megjegyzés a digitális tv-funkcióhoz
• Minden digitális tv-adással (
) kapcsolatos funkció,
csak azokban az országokban és régiókban működik, ahol
DVB-T (MPEG2) digitális jeleket továbbítanak földi műsorszórással. Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy sugároznak-e DVB-T jeleket a lakóhelyén.
• Annak ellenére, hogy a tv-készülék megfelel a DVB-T
előírásoknak, a kompatibilitást nem garantáljuk a jövőbeli
DVB-T digitális földi adásokkal.
• Egyes digitális tv-funkciók nem használhatók minden
országban.
Védjegyekkel kapcsolatos információk
• A
a DVB Project bejegyzett védjegye.
• A gyártás a BBE Sound, Inc. engedélyével történt. A BBE
Sound, Inc. hozzájárulása megfelel a következő egyesült
államokbeli szabadalmaknak: 5510752, 5736897.
A BBE és a BBE szimbólum a BBE Sound, Inc. bejegyzett
védjegye.
• A TruSurround XT, az SRS és a (z) szimbólum az SRS
Lab, Inc. védjegye.
A TruSurround XT technológia az SRS Labs, Inc. engedélyével került felhasználásra.
• A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye,
illetve bejegyzett védjegye.
• Az útmutatóban található ábrák a KDL-32S2510 típusra
vonatkoznak, ha másképp nincs feltüntetve.
2 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezési útmutató
4
Biztonsági előírások ..................................................................................................................7
Óvintézkedések.......................................................................................................................10
A távvezérlő áttekintése ....................................................................................................... 11
A tv-készülék gombjainak és visszajelzőinek áttekintése ................................................12
Tv-nézés
Tv-nézés .................................................................................................................................13
A digitális elektronikus műsorújság (EPG) használata
..................................................15
A kedvencek listájának használata
................................................................................17
Külső készülékek képének megtekintése ...............................................................................18
Menüfunkciók használata
Navigálás a menükben............................................................................................................19
Kép menü................................................................................................................................20
Hang menü..............................................................................................................................22
Képernyő menü.......................................................................................................................24
Beállítás menü ........................................................................................................................25
PC beállítások menü ...............................................................................................................27
Analóg beállítások menü (csak analóg üzemmódban) ...........................................................28
Digitális beállítások menü
..............................................................................................31
Külsõ készülékek használata
Külső készülékek csatlakoztatása...........................................................................................33
További információk
Minőségtanúsítás ....................................................................................................................36
Hibaelhárítás ...........................................................................................................................38
Tárgymutató ............................................................................................................................40
: csak digitális csatornák esetén
3 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
HU
Üzembe helyezési útmutató
1: A tartozékok
ellenõrzése
2: Antenna/videomagnó
csatlakoztatása
RM-ED008 távvezérlõ (1 db)
Antenna csatlakoztatása
AA méretû elemek (R6 típus) (2 db)
Hálózati vezeték (C-6 típus) (1 db)
Koaxiális vezeték
(tartozék)
Koaxiális vezeték (1 db)
Vezetékrögzítõ (1 db)
Hálózati csatlakozóvezeték (tartozék)
Antenna és videomagnó csatlakoztatása
Tartószíj (1 db) és csavarok (2 db)
Elemek behelyezése a távvezérlõbe
Hálózati csatlakozóvezeték (tartozék)
RF vezeték
(nem tartozék)
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát elhelyezéséről. Bizonyos régiókban törvény szabályozza az elemek hulladékként történő elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú
elemeket.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és
ne öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki
közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos helyiségben.
SCART-vezeték
(nem tartozék)
Videomagnó
4 HU
KDL-46/40/32S2510
2-684-953-42(1)
5: A nyelv és ország/
régió kiválasztása
2
Üzembe helyezési útmutató
3: A vezetékek kötegelése
1
2
4: A tv-készülék felborulásának megakadályozása
3, 4
3, 4
1
2
Csatlakoztassa a tv-készülékét a hálózati
aljzathoz (220–240 V, 50 Hz váltóáram).
Nyomja meg a 1 gombot a tv-készüléken
(felül).
A tv-készülék első bekapcsolásakor a nyelv
(Language) menü jelenik meg a képernyőn.
Ha a tv-készülék készenléti állapotban van (a 1
(készenléti) jelző pirosan világít a készülék előlapján), nyomja meg a távvezérlő "/1 gombját a
tv-készülék bekapcsolásához.
2
3
1
folytatódik
5 HU
KDL-46/40/32S2510
2-684-953-42(1)
3
A F/f gombokkal válassza ki a képernyőmenü nyelvét, majd nyomja meg a
gombot.
1
Mielőtt elindítja az automatikus hangolást,
helyezzen be egy műsoros videokazettát a
tv-készülékhez csatlakoztatott videomagnóba (4. oldal), és indítsa el a lejátszást.
Az automatikus hangolás során a készülék a
videocsatornákat is megkeresi és tárolja.
Ha nem csatlakoztatott videomagnót a tvkészülékhez, erre az eljárásra nincs szükség.
Folytassa a 2. lépéssel.
2
4
A F/f gombokkal válassza ki azt az
országot/régiót, ahol használni szeretné
tv-készülékét, majd nyomja meg a
gombot.
A tv-készülék megkeresi a rendelkezésre álló digitális, majd pedig az analóg csatornákat. A folyamat eltarthat egy ideig, ezért legyen türelmes,
és ne nyomjon meg semmilyen gombot a tvkészüléken vagy a távvezérlőn.
Ha megjelenik egy üzenet, amely az antennacsatlakozás ellenõrzését kéri
A készülék nem talált digitális vagy analóg csatornákat. Ellenőrizzen minden antennacsatlakozást,
és nyomja meg a
gombot az automatikus hangolás ismételt elindításához.
3
Ha az ország/régió, amelyben használni szeretné a
tv-készüléket, nem jelenik meg a listában, válaszsza a „–” opciót az ország/régió helyett.
Az automatikus hangolás indítását megerősítő
üzenet jelenik meg a tv-képernyőn. Lépjen a
„6: Automatikus hangolás” részre.
6: Automatikus hangolás
A tv-készülék megkeresi és eltárolja a fogható tvcsatornákat.
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja meg
a
gombot.
Ha a csatornarendezés (Programrendezés) menü jelenik meg a képernyőn,
kövesse a „Programrendezés” fejezet
lépéseit (28. oldal).
Ha nem szeretné megváltoztatni az analóg csatornák tárolási sorrendjét, folytassa a 4. lépéssel.
4
A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
A tv-készülék behangolt minden rendelkezésre
álló csatornát.
2
4
6 HU
KDL-46/40/32S2510
2-684-953-42(1)
Biztonsági elõírások
Hálózati csatlakozóvezeték
• A hálózati csatlakozóvezeték sérülésének elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakat. Ha a
hálózati vezeték megsérül, tűz keletkezhet, vagy a készüléket működtető személy áramütést szenvedhet.
– A készülék elmozdítása előtt húzza ki a hálózati
vezetéket a fali konnektorból.
– Először mindig a konnektorból
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket.
– Kihúzásnál mindig a csatlakozódugaszt fogja meg, soha ne a vezetéket.
– A vezetéket nem szabad túlzott
mértékben megszorítani, meghajlítani vagy megcsavarni.
A belső érpár csupaszolódhat
vagy elszakadhat.
– A hálózati vezetéket nem szabad átalakítani.
– Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati
vezetékre.
– A hálózati vezetéket tartsa távol mindenféle hőforrástól.
• Ha a hálózati vezeték megsérül, azonnal kapcsolja ki a
készüléket, és cseréltesse ki a vezetéket a legközelebbi
Sony márkaszervizben.
• A mellékelt hálózati vezetéket ne használja más készülékkel.
• Csak eredeti Sony hálózati vezetéket használjon, ne
használja más gyártó termékét.
Áramforrás
• A tv-készüléket háromvezetékes, földelt
típusú hálózati csatlakozódugasszal kell a
védőföldeléssel ellátott konnektorhoz
csatlakoztatni.
• Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt fali konnektort. Tolja be ütközésig a
dugaszt az aljzatba. Ha a dugasz meglazul,
tűz keletkezhet. Vegye fel a kapcsolatot
egy villanyszerelővel és cseréltesse ki az aljzatot.
A csatlakozódugasz tisztítása
Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, a szigetelési tulajdonságai romolhatnak, és ez tüzet okozhat.
Túlterhelés
Ezt a készüléket 220–240 V feszültségű, váltóáramú működtetéshez tervezték. Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz a fali konnektorhoz, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha a készüléket nem használja
• Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy
húzza ki a készüléket a konnektorból, ha hosszabb ideig
nem használja.
• A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll,
amíg a fali konnektorhoz csatlakozik. Ha szeretné áramtalanítani a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a fali
konnektorból. Egyes funkciók működéséhez szükséges,
hogy a készülék készenléti állapotban maradjon. Ezzel
kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutatót.
Szállítás
• A készülék szállítása előtt szüntesse meg a készülék öszszes csatlakozását.
• A készülék szállításához kettő vagy több ember szükséges.
• Ha kézzel mozgatja a készüléket, a
jobb oldali ábrán látható módon tartsa
azt. Amikor felemeli a tv-készüléket
vagy elforgatja a képernyőt, biztonságosan fogja meg az alsó részen. Ha
a mozgatást nem így végzi, a készülék
leeshet és megsérülhet, vagy súlyos sérülést okozhat.
• Amikor szállítja a készüléket, ne tegye ki ütésnek vagy erős rázkódásnak. A készülék leeshet és megsérülhet, vagy súlyos sérülést okozhat.
• Ha a készülék leesett vagy megsérült, azonnal ellenőriztesse szakemberrel.
• Ha a készüléket szervizbe szállítja
vagy áthelyezi, mindig csomagolja vissza az eredeti
dobozába.
Elhelyezés
• A tv-készüléket egy könnyen elérhető fali konnektor
mellé helyezze.
• Helyezze a készüléket stabil, sík felületre. Ne lógasson semmit a készülékre.
Ellenkező esetben a készülék leeshet az
állványról, és megsérülhet, vagy súlyos
sérülést okozhat.
• Ne állítsa a készüléket olyan helyre,
ahol nagyon magas hőmérsékletnek, például közvetlen
napsugárzásnak van kitéve. A tv-készüléket nem szabad
radiátor vagy fűtőtest közelében elhelyezni. Ha a készülék
nagyon magas hőmérséklet hatásának van kitéve, a
burkolat túlságosan felmelegedhet és deformálódhat, ami
meghibásodáshoz vezethet.
• Ne helyezze a tv-készüléket a légkondicionáló berendezés
hatásának közvetlenül kitett helyre. Ellenkező esetben
pára csapódhat le a készülékben, ami meghibásodást
okozhat.
• Soha ne helyezze a tv-készüléket
forró, olajos, párás vagy túlzottan
poros helyre.
• Ne helyezze a készüléket olyan
helyre, ahol rovarok juthatnak a
belsejébe.
• Ne helyezze olyan helyre a készüléket, ahol mechanikus
rázkódásnak van kitéve.
• Ne helyezze olyan helyre a készüléket, ahonnan az kinyúlik (például egy oszlopra vagy oszlop mögé), vagy
ahol beleütheti a fejét. A készülék sérülést okozhat.
• Ne engedje, hogy gyerekek másszanak
vagy kapaszkodjanak a készülékre.
• Ha a tv-készüléket tengerparthoz közel
használja, a só miatt a fém alkatrészek
korrodálódhatnak, és ez belső meghibásodást vagy tüzet okozhat.
folytatódik
7 HU
KDL-46/40/32V2510
2-680-539-11(2)
Szellõzés
Külön megvásárolható tartozékok
• Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait. A készülék túlmelegedhet, és tűz keletkezhet.
• Ha nem biztosított a megfelelő
szellőzés, a készülékben por és
piszok gyűlhet össze. A helyes szellőzés érdekében tartsa
be a következőket:
– Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az oldalára
fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket az oldalára fordítva vagy
fejjel lefelé.
– Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon vagy szekrényben.
– Ne helyezze a készüléket szőnyegre vagy ágyra.
– Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló
textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
• Hagyjon elegendő helyet a tv-készülék körül. A csökkent
légáramlás miatt fennáll a túlmelegedés, a tűz keletkezésének vagy a tv-készülék károsodásának veszélye.
Ha a készüléket állványra vagy fali
konzolra szereli, ügyeljen az alábbiakra. Ha nem így tesz, a készülék
leeshet, és komoly sérülést okozhat.
• Biztonsági okokból fokozottan
ajánlott az eredeti Sony tartozékok használata:
– KDL-46S2510/KDL-46S2530/KDL-40S2510/
KDL-40S2530:
SU-WL51 fali konzol.
– KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
SU-WL31 fali konzol.
• Fokozottan ajánlott a hivatalos Sony fali konzol használata a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, illetve,
hogy ne rakódjon le por a tv-készülékre.
• A készülék falra történő felszerelését szakemberrel végeztesse. A szakszerűtlen felszerelés miatt instabillá válhat a
készülék.
• Az üzembe helyezés során rögzítse megfelelően a tvkészüléket az állványhoz mellékelt utasításokat betartva.
• Rögzítse az állványhoz a mellékelt konzolt.
Falraszerelés
A vezetékek csatlakoztatása
30 cm
10 cm
• Húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból, mielőtt a
többi vezetéket csatlakoztatná.
• Ügyeljen rá, hogy ne lépjen a vezetékekre. Kárt okozhat a
készülékben.
10 cm
Egészségügyi létesítmények
10 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
Ne működtesse a készüléket olyan helyen, ahol orvosi berendezést használnak. Az orvosi berendezések működésében üzemzavar keletkezhet.
Kültéri használat
Állványra szerelés
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
• Ne használja a készüléket kültéren. Ha a készüléket eső éri, az
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény hatásának. A készülék felmelegedhet, és károsodhat.
Jármûvek, hajók és egyéb
vízi jármûvek
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
• Soha ne szerelje fel a készüléket az alábbiak szerint:
A légáramlás
gátolt.
A légáramlás
gátolt.
• Ne használja a készüléket járművön. A jármű mozgása miatt a készülék leeshet és ez
sérülést okozhat.
• Ne használja a készüléket hajón vagy vízi járművön. Ha a
készüléket tengervíz éri, tűz
keletkezhet, vagy a készülék
megsérülhet.
Víz és nedvesség
Fal
Fal
• Ne használja a készüléket víz közelében, például kádhoz vagy zuhanyzóhoz közel. Ne tegye ki eső,
nedvesség vagy füst hatásának.
Tűz keletkezhet, illetve a készüléket kezelő személy áramütést szenvedhet.
8 HU
KDL-46/40/32V2510
2-680-539-11(2)
• Ne érintse meg a hálózati vezetéket
és a tv-készüléket nedves kézzel.
Elektromos áramütést szenvedhet,
vagy kárt okozhat a készülékben.
Nedvesség és gyúlékony anyagok
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre. Óvja a készüléket, nehogy
bármilyen anyag rácseppenjen vagy
fröccsenjen, illetve ne helyezzen
folyadékkal teli tárgyat (pl. vázát) a
tv-készülékre.
• A tűzveszély kialakulásának megelőzése érdekében tartsa távol a gyúlékony anyagokat
(pl. gyertyát), és az elektromos izzókat a készüléktől.
• Ha bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a
készülékbe, azonnal kapcsolja ki azt. Áramütést
szenvedhet, vagy a készülék megsérülhet. Azonnal
ellenőriztesse szakemberrel.
Vihar
Saját biztonsága érdekében ne érintse
meg a készüléket, a hálózati csatlakozóvezetéket és az antennavezetéket
villámlással járó vihar esetén.
Letört darabok
• Ne dobjon semmit a tv-készülék irányába. A képernyő üvege betörhet és
komoly sérüléseket okozhat.
• Ha a készülék képernyője megreped,
ne érintse meg addig, amíg meg nem
szüntette a hálózati vezeték csatlakozását. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.
Javítás
A tv-készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van.
Ne nyissa fel a készülék házát.
Bízza a javítást szakképzett
személyre.
Kisméretû tartozékok és alkatrészek
A tartozékokat tartsa távol a gyermekektől.
9 HU
KDL-46/40/32V2510
2-680-539-11(2)
Óvintézkedések
A tv-készülék használata
• A kényelmes tv-nézési távolság (a képernyőtől mérve)
négy-hétszerese a képernyő magasság méretének.
• A tiszta kép és a megfelelő láthatóság érdekében óvja a
képernyőt közvetlen fénytől vagy napsugárzástól. Ha
lehetséges, használjon pontszerű fényforrást, mely lefelé
világít a mennyezetről.
• A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert
a túl gyenge fénynél történő használat megerőlteti a
szemeit.
A hangerõ beállítása
• Állítsa a hangerőt olyan szintre, mely nem zavarja a szomszédokat. A hang nagyon könnyen terjed éjszaka. Ilyenkor
az ablakok bezárása vagy fejhallgató használata javasolt.
• Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt,
mert károsodhat a hallása.
LCD-képernyõ
• Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a képpontok legalább
99,99%-a működőképes, fekete vagy világos (piros, kék,
zöld) pontok jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az
LCD-képernyő strukturális jellemzője, és nem jelent hibás
működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg az elülső szűrőt, és ne helyezzen tárgyakat a tv-készülékre. A kép egyenetlenné
válhat, vagy kárt okozhat az LCD-képernyőben.
• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép
elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem
hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet
emelkedik.
• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn
szellemkép fordulhat elő. A szellemkép kis idő múlva
eltűnik.
• A képernyő és a készülék burkolata a készülék használata
közben felmelegszik. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt és
higanyt tartalmaz. A tv-készülékben használt fénycső
szintén tartalmaz higanyt. Kövesse a helyi előírásokat és
szabályozásokat a hulladékként történő elhelyezéskor.
• A szellőzőnyílásokban idővel por gyűlhet össze. A megfelelő szellőzés érdekében távolítsa el rendszeresen a port
(havonta egyszer) egy porszívóval.
• Ha be kell állítani a tv-készülék dőlésszögét, fogja meg
kézzel az állványt, hogy le ne essen róla a készülék.
Ügyeljen rá, hogy be ne szoruljanak az ujjai a készülék és
az állvány közé.
Külsõ készülékek
• Ne használjon egyéb készülékeket túl közel a tv-készülékhez. A többi komponenst helyezze legalább 30 cm távolságra a tv-készüléktől. Ha videomagnót helyez üzembe a
tv-készülék előtt vagy mögött, a kép torz lehet.
• Képtorzítás és/vagy zajos hang jelenhet meg, ha a tvkészüléket túl közel helyezi elektromágneses sugárzást
kibocsátó készülékhez.
A tv-készülék elhelyezése
hulladékként
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyûjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
A készülék képernyõjének/házának kezelése és
tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóvezetékét a konnektorból.
Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását
elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• Soha ne nyomja meg erővel, ne karcolja meg kemény
tárggyal a képernyőt, és ne dobjon hozzá semmilyen
tárgyat. Ellenkező esetben a képernyő megsérülhet.
• Ne érintse meg a képernyőt a tv-készülék hosszú, folyamatos használata után, mert a panel felforrósodhat.
• Ajánlatos a képernyőt minél kevesebb alkalommal megérinteni.
• A képernyő/készülékház portalanításához használjon puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni, nedvesítse
meg a tisztítókendőt enyhe mosószeres oldattal.
• Soha ne használjon súrolóeszközt, alkáli/savas tisztítószert, súrolóport, illetve maró hatású folyadékot, például
alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok
károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
10 HU
KDL-46/40/32V2510
2-680-539-11(2)
A távvezérlõ áttekintése
1 "/1 – készenlét állapot
Kikapcsolja vagy bekapcsolja a tv-készüléket a készenléti üzemmódból.
2 A/B – Kettõs hang (26. oldal)
3 Színes gombok
Kiválaszthatja az opciókat a Kedvencek és a Digitális EPG menüképernyő
alsó részén.
4
/
– Információ/Szöveg felfedés
• Digitális üzemmódban: a jelenleg nézett műsorról jelenít meg rövid
részleteket.
• Analóg üzemmódban: olyan információkat jelenít meg, mint például a
csatornaszám és képernyő üzemmód.
• Teletext üzemmódban (14. oldal): rejtett információt jelenít meg
(pl. választ egy kvíz kérdésre).
5
F/f/G/g/
(13., 19. oldal)
6 TOOLS (14., 19., 35. oldal)
Különböző tv-nézési lehetőséget választhat, illetve a jelforrások és
képernyőmódok közötti beállításokat, változtatásokat végezheti el.
7 MENU (19. oldal)
8 DIGITAL – Digitális üzemmód (13. oldal)
9 Számgombok
• Tv-üzemmódban: csatornaválasztás; 10 és annál nagyobb csatornaszám
esetén két másodpercen belül adja meg a második számjegyet.
• Teletext üzemmódban: adja meg a háromjegyű oldalszámot az oldal
kiválasztásához.
0
– Elõzõ csatorna
Visszatér az előző csatornára (amit legalább öt másodpercig nézett).
qa PROG +/– (15. oldal)
• Tv üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy előző (–) csatornát.
• Teletext üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy előző (–) oldalt.
qs 2 +/– – Hangerõ
qd % – Némítás (13. oldal)
qf / – Teletext (14. oldal)
qg ANALOG – Analóg üzemmód (13. oldal)
qh
/RETURN
Visszatérés bármely megjelenített menü előző képernyőjére.
qj
qk
– EPG (digitális elektronikus mûsorújság) (15. oldal)
– Képfagyasztás (14. oldal)
Kimerevítheti a tv-képet.
ql
w;
– Képernyõ üzemmód (14. oldal)
/
– Bemenetválasztás/Teletext-oldal tartás
• Tv üzemmódban (18. oldal): kiválasztja a tv aljzataihoz csatlakoztatott
készülék bemeneti műsorforrását.
• Teletext üzemmódban (14. oldal): kimerevítheti az aktuális oldalt.
Hasznos tudnivaló
Az A/B, PROG + és 5-ös gombokon tapintópont van. Ezeket használhatja viszonyítási pontként a tv-készülék vezérlésekor.
11 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
A TV-készülék gombjainak és visszajelzõinek
áttekintése
(19. oldal)
1
2
/
– Bemenetválasztó/OK
• Tv üzemmódban (18. oldal): kiválasztja a tv
aljzataihoz csatlakoztatott készülék bemeneti
műsorforrását.
• A tv-menüben: kiválasztja a menüt vagy
opciót, és megerősíti a beállítást.
MENU
3 2 +/–/
/
• Növeli (+) vagy csökkenti (–) a hangerőt.
• A tv-menüben: Az opciók között mozog balra
( ) vagy jobbra ( ).
4 PROG +/–/
/
• Tv üzemmódban: kiválasztja a következő (+)
vagy az előző (–) csatornát.
• A tv-menüben: az opciók között mozog fel
( ) vagy le ( ).
5 1 – Fõkapcsoló
Be-, vagy kikapcsolja a tv-készüléket.
6 Távvezérlés érzékelõ
7
– Kép kikapcsolás/Idõzítõ jelzõ
• Zölden világít, ha kikapcsolta a képet
(26. oldal).
• Narancssárgán világít, ha beállította az
időzítőt (25. oldal).
8 1 – Készenlét jelzõ
Pirosan világít, ha a tv-készülék készenléti
üzemmódban van.
9 " – Üzemi jelzõ
Zölden világít, ha a tv-készülék be van
kapcsolva.
Megjegyzés
Ügyeljen rá, hogy a tv-készülék ki legyen kapcsolva a hálózati vezeték kihúzása előtt. A hálózati vezeték csatlakoztatásának
megszüntetése a tv-készülék bekapcsolt állapotában azt eredményezheti, hogy a jelző továbbra is világít, vagy meghibásodhat a
készülék.
12 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Tv-nézés
3
Tv-nézés
2
3
Tv-nézés
A 10 vagy annál nagyobb csatornaszám kiválasztásához a második és harmadik számjegyet az első
számjegy után, két másodpercen belül meg kell
adni.
Digitális csatorna kiválasztásához használja a digitális elektronikus műsorújságot (EPG), lásd a
15. oldalt.
Digitális üzemmódban
Rövid időre egy információs sáv jelenik meg.
A sávon az alábbi szimbólumok jelenhetnek meg.
1
2
A számgombokkal vagy PROG +/–
gombokkal válasszon egy tv-csatornát.
: rádió szolgáltatás
: kódolt/előfizetéses szolgáltatás
: többnyelvű hangsávok állnak rendelkezésre
: feliratozás vehető igénybe
: halláskárosultak számára feliratozás vehető
igénybe
: az aktuális műsor nézői számára javasolt alsó
korhatár (4–18 évesig)
: szülői felügyelet
: az aktuális műsor felvétele folyamatban
További mûveletek
3
1
Nyomja meg a tv-készülék 1 gombját
(felül) a bekapcsoláshoz.
Ha a tv-készülék készenléti állapotban van (a 1
(készenléti) jelző pirosan világít a készülék előlapján), nyomja meg a távvezérlő "/1 gombját a
tv-készülék bekapcsolásához.
2
Nyomja meg a DIGITAL gombot a digitális
üzemmód, vagy az ANALOG gombot az
analóg üzemmód kiválasztásához.
A rendelkezésre álló csatornák az aktuális
üzemmódtól függenek.
Ehhez a
funkcióhoz
Ezt kell tennie
A tv-készülék ideiglenes kikapcsolása
(készenléti üzemmód)
Nyomja meg a "/1 gombot.
A tv-készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból
hang nélkül
Nyomja meg a % gombot, majd
a 2 +/– gombokkal állítsa be a
hangerőt.
A tv-készülék teljes
kikapcsolása
Nyomja meg a 1 gombot a tvkészüléken (felül).
A hangerő beállítása
Nyomja meg a 2 + (növelés)
vagy – (csökkentés) gombot.
A hang némítása
Nyomja meg a % gombot.
A gomb ismételt megnyomása
megszünteti a némítást.
-t. Nyomja
A műsorindex megje- Nyomja meg a
lenítése (csak analóg meg a F/f gombokat, majd
üzemmódban)
nyomja meg a
-t.
A bemeneti jel index táblázat
megjelenítésével kapcsolatban
lapozzon a 18. oldalra.
folytatódik
13 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
A Teletext funkció használata
Nyomja meg a / gombot. A kijelzés az alábbiak
szerint változik a / gomb minden egyes megnyomására:
Teletext n Teletext a tv-képre vetítve (kevert üzemmód) n Teletext kikapcsolva (kilépés a Teletext
funkcióból)
Egy teletext oldal kiválasztásához nyomja meg a
számgombokat vagy a PROG +/– gombot.
Egy oldal megállításához nyomja meg a
/
gombot.
A rejtett információk megjelenítéséhez nyomja meg a
/
gombot.
Hasznos tudnivalók
• Gondoskodjon róla, hogy a vétel megfelelő minőségű
legyen, különben hibák jelenhetnek meg a szövegben.
• A legtöbb tv-csatorna sugároz Teletext szolgáltatást.
A szolgáltatás használatához válassza ki az indexoldalt.
• Ha négy színes elem jelenik meg a Teletext oldal alján, akkor rendelkezésre áll a Fastext funkció. A Fastext lehetővé
teszi az oldalak gyors és egyszerű hozzáférését. Nyomja
meg a megfelelő színű gombot az oldal eléréséhez.
A kép kimerevítése
Ezzel a funkcióval kimerevítheti a tv-képet (pl. egy
telefonszám vagy recept leírásához).
1
2
3
4
Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn.
A F/f/G/g gombokkal állítsa be az ablak
pozícióját.
A
megnyomásával zárja be az ablakot.
A
gomb ismételt megnyomásával
visszatérhet normál tv-üzemmódba.
A képernyõ üzemmód kézi módosítása az
adásnak megfelelõen
Nyomja meg a
gombot az aktuális képernyőmód
kijelzéséhez.
Nyomja meg többször a
gombot a Smart, 4:3,
Wide, Zoom vagy 14:9 üzemmódok kiválasztásához.
Wide
A szélesvásznú (16:9 arányú) adást megfelelő képarányokkal jeleníti meg.
Zoom*
A szélesvásznú, mozi képarányú („letterbox” formátumú) adásokat megfelelő képaránnyal jeleníti meg.
14:9*
A 14:9 arányú adást megfelelő arányokkal jeleníti
meg. Ennek eredményeként fekete sáv jelenik meg a
képernyőn.
* A kép felső és alsó részei levágásra kerülhetnek.
Hasznos tudnivalók
• Ha az „Auto formátum” beállításnál kiválasztja a „Be”
opciót, a tv-készülék önműködően kiválasztja az adás-nak
megfelelő legjobb üzemmódot (24. oldal).
• Beállíthatja a kép pozícióját a Smart (50 Hz), 14:9 vagy
Zoom üzemmódban. A F/f gombokkal mozgathatja fel
vagy le (pl. feliratok olvashatóságához) a képet.
• Egyes karakterek és/vagy betűk nem olvashatók a kép felső vagy alsó részén Smart üzemmódban. Ilyen esetben a
„Képernyő beállítás” menüben kiválaszthatja a „Függőleges méret” opciót, és beállíthatja a függőleges méretet,
hogy láthatóvá váljon a szükséges információ.
• A 720p vagy 1080i képformátumok széleinek levágásához válassza a „Smart” vagy „Zoom” opciót.
A Tools menü használata
Nyomja meg a TOOLS gombot a következő opciók
megjelenítéséhez tv-műsor nézése közben.
Opció
Ismertetés
Takarékos üzemmód
Lásd a 26. oldalon.
Feliratok beállítása
(csak digitális üzemmódban)
Lásd a 32. oldalon.
A hagyományos, 4:3 arányú adást széles képernyőn
jeleníti meg. A 4:3 arányú képet megnyújtja a készülék, hogy az kitöltse a képernyőt.
Digitális Kedvencek
(csak digitális üzemmódban)
Lásd a 17. oldalon.
4:3
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalon.
Hang üzemmód
Lásd a 22. oldalon.
Automatikus órabeállítás (csak analóg
üzemmódban)
Lehetővé teszi az átkapcsolást
digitális üzemmódra, és az idő
beállítását.
Elalvás időzítő
Lásd a 25. oldalon.
Smart*
A hagyományos, 4:3 arányú adást (pl. hagyományos
tv-adás) megfelelő képaránnyal jeleníti meg.
14 HU
i Fejhallgató hangerő Beállíthatja a fejhallgató
hangerejét.
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
A digitális elektronikus mûsorújság (EPG)
használata
*
1
Hajtsa végre az alábbi táblázat megfelelő
műveletét.
Megjegyzés
A műsorinformáció csak akkor lesz megjelenítve, ha a tvállomás sugároz ilyen információt.
A digitális elektronikus műsorújság (EPG)
Tv-nézés
2
Digitális üzemmódban nyomja meg a
gombot a digitális műsorújság (EPG)
megjelenítéséhez.
* Ne felejtse el, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden országban.
Ehhez a funkcióhoz
Ezt kell tennie
Az EPG kikapcsolása
Nyomja meg a
Keresés az EPG-ben
Használja a F/f/G/g gombokat.
Az aktuális műsor megjelenítése
Nyomja meg a
A műsorinformáció megjelenítése
kategóriánként – Kategória lista
1
2
gombot.
gombot az aktuális műsor kiválasztása közben.
Nyomja meg a kék gombot.
A F/f/G/g gombokkal válasszon kategóriát. A kategória név
oldalt jelenik meg.
A rendelkezésre álló kategóriák a következők:
„Kedvencek”: minden csatorna, mely a Kedvencek listában lett eltárolva
(17. oldal).
„Minden kategória”: minden rendelkezésre álló csatorna.
„Hírek”: minden hírcsatorna.
3
Nyomja meg a
gombot.
A digitális elektronikus műsorújság (EPG) most csak az aktuális
műsorokat jeleníti meg a kiválasztott kategóriából.
Felvenni kívánt műsor beállítása - Időzített 1
felvétel
2
3
4
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a felvenni kívánt műsort.
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki az „Időzített felvétel” funkciót.
Nyomja meg a
gombot a tv-készülék és a videomagnó
időzítőjének beállításához.
A
szimbólum megjelenik a műsorinformáció mellett. A
világít a tv-készüléken (előlap).
Megjegyzések
jelző
• A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a videomagnó Smartlink kompatibilis. Ha a videomagnó nem Smartlink kompatibilis,
egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének beállítására hívja fel a
figyelmet.
• Ha elkezdődött egy felvétel, készenléti állapotba kapcsolhatja a tv-készüléket,
de ne kapcsolja ki teljesen, mert ekkor a felvétel megáll.
• Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet
jelenik meg a képernyőn. A további részletekkel kapcsolatban olvassa el a
„Gyermekzár” fejezetet a 32. oldalon.
folytatódik
15 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Ehhez a funkcióhoz
Ezt kell tennie
Műsor automatikus megjelenítése a műsor
kezdetekor – Emlékeztető
1
2
3
4
A F/f/G/g gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt
műsort.
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki az „Emlékeztető” funkciót.
Nyomja meg a
gombot a kiválasztott emlékeztető
automatikus megjelenítéséhez a műsor kezdetekor.
A műsorinformációi mellett megjelenik a c szimbólum.
Megjegyzés
Ha a tv-készüléket készenléti állapotban hagyja, az a műsor kezdetekor
önműködően bekapcsol.
A felvenni kívánt műsor dátumának és
1
idejének beállítása – Kézi időzített felvétel 2
3
4
5
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a „Kézi időzített felvétel” opciót,
majd nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki a dátumot, majd nyomja meg a
g gombot.
Állítsa be a kezdési és befejezési időt, a 3. lépésben leírtak
szerint.
A F/f gombokkal válassza ki a műsort, majd nyomja meg a
gombot a tv-készülék és videomagnó időzítők
beállításához.
A
szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett. A
világít a tv-készüléken (előlap).
Megjegyzések
jelző
• A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a videomagnó Smartlink kompatibilis. Ha a videomagnó nem Smartlink kompatibilis,
egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének beállítására hívja fel a
figyelmet.
• Ha elkezdődött egy felvétel, készenléti állapotba kapcsolhatja a tv-készüléket,
de ne kapcsolja ki teljesen, mert a felvétel megáll.
• Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet
jelenik meg a képernyőn. A további részletekkel kapcsolatban olvassa el a
„Gyermekzár” fejezetet a 32. oldalon.
Felvétel/emlékeztető kikapcsolása –
Időzítő lista
1
2
3
Nyomja meg a
gombot.
A F/f gombokkal válassza ki az „Időzítő lista” funkciót.
A F/f gombokkal válassza ki azt a műsort, melynek időzítését szeretné törölni, majd nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a törlés végrehajtásának megerősítését kérő képernyő.
4
Nyomja meg a g gombot az „Igen” opció kiválasztásához,
majd nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
Hasznos tudnivaló
A digitális elektronikus műsorújság (EPG) megjeleníthető a „Menü” „Digitális EPG” opciójának kiválasztásával is (19. oldal).
16 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
A kedvencek listájának használata
*
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy legfeljebb 8
csatornát kedvencként megjelölve, egyszerűbben
kiválaszthassa azokat. A kedvencek listájának
megjelenítésével kapcsolatban olvassa el a „Navigálás
a menükben” című fejezetet (19. oldal).
Tv-nézés
Kedvencek listája
* Ne felejtse el, hogy ez a funkció egyes országokban nem áll rendelkezésre.
Ehhez a funkcióhoz
Ezt kell tennie
A kedvencek listájának létrehozása első
alkalommal
Amikor először választja ki a főmenü „Digitális kedvencek” opcióját, egy
üzenet jelenik meg, mely megkérdezi, hogy szeretne-e kedvenc csatornákat
kijelölni.
1
2
Nyomja meg a
gombot az „Igen” opció kiválasztásához.
A F/f gombokkal válassza ki a hozzáadni kívánt csatornát.
Ha ismeri a csatornaszámot, használhatja a számgombokat is a közvetlen
csatornaválasztáshoz.
3
Nyomja meg a
gombot.
A kedvencek listájában tárolt csatornákat a
szimbólum jelzi.
A kedvencek listájának kikapcsolása
Nyomja meg a RETURN gombot.
Rövid leírás az aktuális műsorról
Nyomja meg a
gombot egy csatorna kiválasztása közben. A kilépéshez
nyomja meg ismét a gombot.
Csatorna nézése
Nyomja meg a
Csatornák hozzáadása a kedvencek
listájához, és csatornák eltávolítása a
listából
1
gombot egy csatorna kiválasztása közben.
Nyomja meg a kék gombot.
A kedvencek listájában tárolt csatornákat a
2
szimbólum jelzi.
A F/f gombokkal válassza ki a hozzáadni vagy eltávolítani
kívánt csatornát.
Ha ismeri a csatornaszámot, használhatja a számgombokat is a közvetlen
csatornaválasztáshoz.
Az összes csatorna törlése a kedvencek
listájából
3
4
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a kék gombot a kedvencek listájához történő
visszatéréshez.
1
2
Nyomja meg a kék gombot.
Nyomja meg a sárga gombot.
Egy üzenet jelenik meg, mely az összes csatorna törlésének megerősítését
kéri a kedvencek listájából.
3
Nyomja meg a G gombot az „Igen” opció kiválasztásához,
majd nyomja meg
a gombot a megerősítéshez.
17 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Csatlakoztatott komponensek képének megtekintése
Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket,
majd végezze el az alábbi műveletek
egyikét.
A 21 érintkezõjû (teljes bekötésû) SCART aljzatra
csatlakoztatott eszköz esetén
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken.
A csatlakoztatott készülék képe megjelenik a
képernyőn.
Automatikusan behangolt videomagnó esetén (6. oldal)
Analóg üzemmódban a PROG +/– vagy a számgombokkal válassza ki a videocsatornát.
Más módon csatlakoztatott készülék esetén
Nyomja meg többször a
/ gombot a megfelelő
bemeneti szimbólum megjelenéséig (lásd alább).
AV1/
AV1,
AV2/
AV2:
Audio- videó vagy RGB-bemeneti jel a
/
1
vagy 2 SCART aljzaton. A
csak akkor jelenik meg,
ha RGB műsorforrást csatlakoztatott.
Ehhez a
funkcióhoz
A bemeneti jelek
táblázatának
megjelenítése
Ezt kell tennie
Nyomja meg a
gombot a bemeneti jelek táblázatának megjelenítéséhez. (Analóg üzemmódban
nyomja meg a g gombot.) A kívánt műsorforrás kiválasztásához
használja a F/f gombokat, majd
nyomja meg a
gombot.
A Tools menü használata
Nyomja meg a TOOLS gombot a következő opciók
megjelenítéséhez, amikor a csatlakoztatott készülék
(nem számítógép) képe látható a képernyőn.
Opció
Leírás
Takarékos üzemmód
Lásd a 26. oldalon.
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalon.
Hang üzemmód
Lásd a 22. oldalon.
Automatikus órabeállítás (csak analóg
üzemmódban)
Lehetővé teszi az átkapcsolást
digitális üzemmódra, és az idő
beállítását.
Elalvás időzítő
Lásd a 25. oldalon.
i Fejhallgató hangerő Beállíthatja a fejhallgató
hangerejét.
AV3:
Komponens bemeneti jel a
/
3 Y, PB/CB, PR/CR
aljzatokon, és audiobemeneti jel az L, R
/
3
aljzatokon.
AV4/
AV5:
Digitális audio- videobemeneti jel a HDMI IN 4/5
aljzaton. Az audiobemeneti jel csak akkor analóg, ha a
készüléket a DVI és audiokimeneti aljzatokon keresztül
csatlakoztatta.
AV6/
AV6:
Videobemeneti jel a
6, videó aljzaton, és audio bemeneti jel az L (MONO), R
6 audio aljzatokon. Az
csak akkor jelenik meg, ha a készülék az
6
aljzathoz csatlakozik a
6, videó aljzat helyett, és Svideobemeneti jel érkezik az
6 S-videó aljzatra.
További mûveletek
Ehhez a
funkcióhoz
Ezt kell tennie
Visszakapcsolás tv- Nyomja meg a DIGITAL vagy
üzemmódba
ANALOG gombot.
18 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
A menüfunkciók használata
Navigálás a menükben
A főmenü (Menu) lehetővé teszi a tv-készülék számos kényelmi funkciójának használatát. A távvezérlővel egyszerűen
választhat csatornákat vagy külső bemeneteket. A tv-készülék beállításait könnyedén módosíthatja a „Menu” segítségével.
1
Nyomja meg a MENU gombot a menü
megjelenítéséhez.
2, 3
2
3
A F/f gombokkal válasszon ki egy opciót.
Nyomja meg a
gombot a kiválasztott
opció elfogadásához.
A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.
Menü
Ismertetés
Megjelenítheti a kedvenc csatornák listáját. A beállításokkal kapcsolatos részleDigitális kedvencek
(csak digitális műsor- tekért lapozzon a 17. oldalra.
szórással ellátott területen)
A menüfunkciók használata
1
Visszatérés az előzőleg nézett analóg csatornára.
Analóg
(csak digitális műsorszórással ellátott területen)
Visszatérés az előzőleg nézett digitális csatornára.
Digitális
(csak digitális műsorszórással ellátott területen)
Elindíthatja a digitális elektronikus műsorújságot (EPG).
Digitális EPG
(csak digitális műsor- A beállításokkal kapcsolatos részletekért lapozzon a 15. oldalra.
szórással ellátott területen)
Külső bemenetek
Kiválaszthatja a tv-készülékhez csatlakoztatott eszközöket.
• A külső készülék műsorának megtekintéséhez válassza ki a megfelelő bemeneti műsorforrást, majd nyomja meg a
gombot.
• Ha nevet szeretne a bemenethez rendelni, lapozzon a 25. oldalra.
Beállítások
Megjelenítheti a beállítások menüképernyőjét, ahol számos részletes beállítást
elvégezhet. Válasszon ki egy menü ikont, majd egy opciót, és végezze el a kívánt beállítást a F/f/G/g gombokkal.
A beállításokkal kapcsolatos részleteket lásd a 20–32. oldalakon.
19 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Kép menü
Az alábbi opciókat a Kép menüben választhatja ki.
A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben” című
fejezetet (19. oldal).
Bemenetek
Megadhatja, hogy a Kép menüben elvégzett beállítások minden vagy csak az éppen
nézett bemeneten legyenek alkalmazva.
„Összes”: minden bemeneten alkalmazásra kerülnek.
„Csak megnézésre”: csak az aktuális bemeneten.
Kép üzemmód
Kiválaszthatja a kép üzemmódot.
„Élénk”: fokozott képkontraszt és élesség.
„Normál”: hagyományos kép. Házimozihoz ajánlott.
„Egyéni”: egyéni beállítások tárolását teszi lehetővé.
Törlés
Minden beállítást az alapértelmezett beállítási értékre állíthat vissza (a „Kép üzemmód” kivételével).
Háttérfény
Beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét.
Hasznos tudnivaló
Ha a „Takarékos üzemmód”-hoz a „Magas” opciót választja ki, akkor a „Háttérfény” nem
elérhető (27. oldal).
Kontraszt
Növelheti vagy csökkentheti a kép kontrasztját.
Fényerõ
Világosíthatja vagy sötétítheti a képet.
Színtelítettség
Növelheti vagy csökkentheti a színek intenzitását.
Színárnyalat
Növelheti vagy csökkentheti a zöld tónusokat.
Hasznos tudnivaló
A „Színárnyalat” paraméter csak NTSC színjel esetén állítható be (pl. amerikai videokazetták).
Színhõmérséklet
A kép fehérségét állíthatja be.
„Hideg”: a fehér színeknek kékes színezetet ad.
„Semleges”: a fehér színeknek semleges színezetet ad.
„Meleg 1”/„Meleg 2”: a fehér színeknek vöröses színezetet ad. A „Meleg 2” vörösebb színezetet ad, mint a „Meleg 1”.
Hasznos tudnivaló
A „Meleg 1” és a „Meleg 2” csak akkor használható, ha az „Egyéni” opciót választotta a „Kép
üzemmód” beállításnál.
20 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Élesítheti vagy lágyíthatja a képet.
Zajcsökkentés
Csökkentheti a képzajt („képhavazás”) gyenge jel esetén.
„Automatikus”: önműködően csökkenti a képzajt.
„Magas”/„Közepes”/„Alacsony”: módosítja a zajcsökkentés hatását.
„Ki”: kikapcsolja a zajcsökkentés funkciót.
Részletes
beállítások
Részletesebb képbeállítás. Ha az „Egyéni” opciót választja a „Kép üzemmód”
menüben, a következő beállításokat végezheti el.
„Törlés”: minden módosított képbeállítás visszaállítása a gyári értékre.
„Fekete korrekció”: finomítja a kép fekete területeinek árnyalását, ezzel növelve a
kontrasztot.
„Részl. kontraszt kiemelő”: a képernyő világosságának függvényében automatikusan beállítja a kontrasztot a legmegfelelőbb értékre. Ez a beállítás különösen sötét
képek esetén hatásos, fokozva a kép életszerűségét.
„Gamma”: beállítja az egyensúlyt a kép világos és sötét területei között.
„Tiszta fehér”: kiemeli a fehér színeket.
„Élő színek”: a színeket élénkebbé teszi, és valósághűbb bőrszíneket jelenít meg.
Hasznos tudnivaló
Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a „Colour Space” beállítást „Wide”-ra állította.
„Colour Space”: a színtartományt váltja (csak KDL-46S2510, KDL-46S2530, KDL40S2510, KDL-40S2530 készülékeknél elérhető).
„MPEG Zajcsökkentés”: csökkenti a képzajt az MPEG tömörítésű műsorokban
(csak digitális üzemmódban).
A menüfunkciók használata
Képélesség
21 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Hang menü
Hang
Bemenetek
Hang mód
Törlés
Magas hangszín
Mély hangszín
Balansz
Auto hangerőszab.
Surround
BBE
Kettős hang
Fejhallg.csatl.
Fejhallg.hangerő
Kivál:
Csak megnézésre
Dinamikus
Az alábbi opciókat a Hang menüben választhatja ki.
A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben” című
fejezetet (19. oldal).
0
0
0
Be
Ki
Ki
Sztereó
Ki
50
Vált:
Kilépés: MENU
Bemenetek
Megadhatja, hogy a Hang menüben elvégzett beállítások minden, vagy csak az
éppen nézett bemeneten legyenek alkalmazva.
„Összes”: minden bemeneten alkalmazva lesznek.
„Csak megnézésre”: csak az aktuális bemeneten.
Hang üzemmód
Kiválaszthatja a hang üzemmódot.
„Dinamikus”: fokozza a magas- és mélyhangokat.
„Normál”: normál hang. Házimozihoz ajánlott.
„Egyéni”: lapos átviteli görbe. Egyéni beállítások tárolását is lehetővé teszi.
Törlés
Minden beállítást a gyári értékre állíthat vissza a „Hang mód”, „Kettős hang” és az
„ i Fejhallg.csatl.” kivételével.
Magas hangszín
Beállíthatja a magas hangokat.
Mély hangszín
Beállíthatja a mély hangokat.
Balansz
Eltolhatja a hangerőegyensúly beállítást a bal vagy jobb hangsugárzó felé.
Auto hangerõszab.
Állandó hangerőszintet tarthat akkor is, ha a hangerő ugrásszerűen megváltozik
(pl. a reklámok általában hangosabbak az egyéb műsoroknál).
Hangerõ eltolás
A többi bemenethez képest módosíthatja az adott bemenet hangerejét, ha a
„Bemenetek” menüpontban a „Csak megnézésre” opció van kiválasztva.
Térhatás
Térhatás üzemmódot választhat.
„TruSurround XT”: térhatású hangzás (csak sztereó műsorok esetén).
„Álsztereó”: térhatás-szerű hanggal szólaltatja meg a mono műsorokat.
„Ki”: normál sztereó vagy mono vétel.
BBE
A „BBE High Definition Sound System” segítségével erőteljesebb hatást
kölcsönözhet a hangnak, kompenzálva a hangsugárzók fáziselcsúszását.
22 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Kettõs hang
A kívánt hangsávot választhatja ki sztereó vagy kétnyelvű adások esetén.
„Sztereó”, „Mono”: sztereó adás esetén.
„A”/„B”/„Mono”: kétnyelvű adás esetén válassza az „A” opciót az 1-es hangcsatorna, a „B” opciót a 2-es hangcsatorna vagy a „Mono” opciót a mono csatorna
lejátszásához, ha rendelkezésre áll.
Hasznos tudnivaló
Ha a tv-készülékhez csatlakoztatott külső eszközt használ, válassza a „Sztereó”, „A” vagy „B”
opciót a „Kettős hang” beállításnál.
i Fejhallg.csatl.
(fejhallgató hangerõ)
Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangsugárzóit, ha fejhallgatót
csatlakoztat.
„Be”: a hang csak a fejhallgatóból hallható.
„Ki”: a hang a fejhallgatóból és a tv-készülék hangsugárzóiból is hallható.
Hasznos tudnivaló
A menüfunkciók használata
A „Magas hangszín”, „Mély hangszín”, „Balansz”, „Auto hangerőszab.”, „Térhatás” és „BBE” funkciók beállítása nincs hatással
a fejhallgató és az audiokimeneti aljzatokra.
23 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Képernyõ menü
Bemenetek
f
Auto formátum
4:3 Alaphelyzet
Képelt olás
Vízszintes elt olás
Kivál:
Csak megnézésre
Smart
Be
Smart
Normál
0
0
0
Vált:
Az alábbi opciókat a Képernyő menüben választhatja
ki. A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával
kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben”
című fejezetet (19. oldal).
Kilépés: MENU
Bemenetek
Megadhatja, hogy a Képernyő menüben elvégzett beállítások minden, vagy csak az
éppen nézett bemeneten legyenek alkalmazva.
„Összes”: minden bemeneten alkalmazva lesznek.
„Csak megnézésre”: csak az aktuális bemeneten.
Képernyõ formátum
A képernyőformátumról bővebben „A képernyő üzemmód kézi megváltoztatása az
adásnak megfelelően” című fejezetben olvashat (14. oldal).
Auto formátum
Önműködően beállítja a képernyőformátumot a műsor jelének megfelelően. A beállítás megtartásához válassza a „Ki” opciót.
Hasznos tudnivaló
• A
gomb ismételt megnyomásával akkor is módosíthatja a képernyőformátumot, ha a
„Be” vagy „Ki” opciót választotta az „Auto formátum” beállításnál.
• Az „Auto formátum” funkció csak PAL és SECAM jelek esetén használható.
4:3 alaphelyzet
Kiválaszthatja az alapértelmezett képernyő üzemmódot 4:3 arányú adásokhoz.
„Smart”: a hagyományos 4:3 adásokat szélesképernyős formában jeleníti meg.
„4:3”: a hagyományos 4:3 adásokat az eredeti képaránnyal jeleníti meg.
„Ki”: akkor is megtartja az aktuális „Képernyő formátum” beállítást, ha átkapcsol
egy másik csatornára vagy bemenetre.
Hasznos tudnivaló
Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a „Be” opciót választotta ki az „Auto formátum”
menüben.
Képeltolás
Beállíthatja a képterületet.
„Normál”: a képet eredeti méretben jeleníti meg.
„–1”/„–2”: felnagyítja a képet, hogy elrejtse annak széleit.
Vízszintes eltolás
Beállíthatja a kép vízszintes pozícióját minden egyes képernyőformátumhoz.
Függõleges eltolás
Beállíthatja a kép függőleges pozícióját, ha a képernyő formátum Smart (50 Hz),
Zoom vagy 14:9.
Függõleges méret
Beállíthatja a kép függőleges méretét, ha a képernyő formátum Smart, Zoom vagy
14:9.
24 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Beállítás menü
Az alábbi opciókat a Beállítás menüben választhatja
ki. A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával
kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben”
című fejezetet (19. oldal).
Elindíthatja az „első bekapcsolás menüt”, melynek segítségével kiválaszthatja a
nyelvet és országot/régiót, valamint behangolhatja a fogható digitális és analóg csatornákat. Általában erre a műveletre nincs szükség, mert a nyelv és ország/régió kiválasztása, illetve a csatornák tárolása a tv-készülék első üzembe helyezésekor megtörtént (5., 6. oldal). Ez az opció lehetővé teszi az említett művelet megismétlését
(pl. a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).
Nyelv
Kiválaszthatja a megjelenő menük nyelvét.
AV beállítás
Nevet rendelhet hozzá azokhoz a külső készülékhez, melyeket az oldalsó vagy a hátoldali aljzatokhoz csatlakoztatott. A név rövid ideig megjelenik a képernyőn, amikor
kiválasztja a megfelelő bemenetet. Kihagyhatja azt a bemeneti műsorforrást,
melyhez nem csatlakoztatott készüléket.
1 A F/f gombokkal válassza ki a kívánt bemeneti műsorforrást, majd
nyomja meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal válasszon az alábbi opciók közül, majd nyomja meg
a
gombot.
A menüfunkciók használata
Automatikus üzembe
helyezés
Gyári készüléknevek: az eltárolt nevek közül hozzárendelhet egyet a csatlakoztatott
készülékhez.
„Szerkesztés”: saját nevet hozhat létre. Kövesse a „Nevek megadása” című rész
2–4. lépéseit (29. oldal).
„Ugrás”: amikor a
gombbal műsorforrást választ, a készülék kihagyja azokat a
bemeneteket, melyekhez nem csatlakoztatott külső készüléket.
Automatikus S-videó
Az
Idõzítõ beállítások
Beállíthatja az időzítőt a tv-készülék be-/kikapcsolásához.
6 S-videó aljzat bemeneti jelét választhatja ki, ha az
csatlakoztatta.
/
6 aljzatokat egyaránt
Kikapcsolás időzítő
Beállíthat egy időtartamot, melynek letelte után a tv-készülék önműködően
készenléti üzemmódba kapcsol.
Ha bekapcsolta ezt a funkciót, az
(időzítő) jelző narancssárgán világít a tvkészüléken (előlap).
Hasznos tudnivaló
• Ha ki- és bekapcsolja a tv-készüléket, a „Kikapcsolás időzítő” beállítás visszakapcsol a „Ki”
opcióra.
• Egy perccel a készenléti üzemmódba kapcsolás előtt az „A TV készüléket Kikapcs. időzítő
hamarosan kikapcsolja.” üzenet jelenik meg a képernyőn.
folytatódik
25 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Bekapcsolás időzítő
Beállíthatja az időzítőt a készülék bekapcsolásához.
„Nap”: beállíthatja a napot, amikor aktiválni szeretné a bekapcsolás időzítőt.
„Idő”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásának időpontját.
„Időtartam”: beállíthatja azt az időtartamot, amely után a tv-készülék önműködően
készenléti üzemmódba kapcsol.
„Hangerő beállítás”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásakor érvényes hangerőt.
Óra beállítása
Lehetővé teszi az óra kézzel történő beállítását. Ha a tv-készülék digitális csatornák
jelét fogadja, az óra nem állítható be kézzel, mert az órabeállítás a sugárzott jel időkódjának segítségével történik.
Takarékos üzemmód
Kiválaszthatja az energiatakarékos üzemmódot a tv-készülék energiafogyasztásának
csökkentésére.
Ha a „Kép ki” opciót választja, a kép kikapcsol, és a (kikapcsolt kép) jelző zölden
világít a készüléken (előlap). A hang változatlan marad.
Fényérzékelõ
Önműködően optimalizálhatja a képbeállítást a helyiség fényviszonyainak
megfelelően.
AV2 kimenet
Beállíthatja a készülék hátoldalán található
/
2 aljzaton továbbítani kívánt
jelet. A
/
2 aljzathoz csatlakoztatott videomagnóval vagy más felvevő
készülékkel felvételt készíthet a tv-készülék egyéb aljzataihoz csatlakoztatott külső
készülékről.
„TV”: a sugárzott műsort továbbítja.
„AV1”: az
/
1 aljzathoz csatlakoztatott készülék jelét továbbítja.
„AV6”: a
/
6 aljzathoz csatlakoztatott készülék jelét továbbítja.
„Automatikus”: mindig a képernyőn megjelenített műsort továbbítja (kivéve a
/ 3, HDMI IN 4/5 és a
PC aljzatok jeleit).
Csendes bekapcsolás
Ez a funkció alacsony szintre állítja a hangerőt a tv-készülék bekapcsolásakor, majd
fokozatosan emeli a szintet a beállított értékig.
Hangszóró
Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangszóróit.
„Be”: a tv hangsugárzók bekapcsolt állapotban vannak, ezeken keresztül hallható a
műsor.
„Ki”: a tv hangsugárzók kikapcsolt állapotban vannak, a műsorok hangját az
audiokimenetekhez csatlakoztatott külső audiokészüléken hallgathatja.
Színrendszer
Kiválaszthatja a színrendszert („Automatikus”, „PAL”, „SECAM”, „NTSC3.58”,
„NTSC4.43” vagy „PAL60”) a bemeneti műsorforrás jelének megfelelően.
Információ
A tv-készülék rendszerinformációit jelenítheti meg.
Mindent visszaállít
Ez a funkció minden beállítást a gyári értékre állít vissza a Beállítás menüben, majd
megjeleníti az automatikus üzembe helyezés képernyőt.
26 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
PC beállítások menü
Az alábbi opciókat a PC beállítások menüben választhatja ki. A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben” című fejezetet (19. oldal).
Kiválaszthat egy képernyő üzemmódot a számítógépes jel megjelenítéséhez.
„Normál”: eredeti méretében jeleníti meg a képet.
„Teljes 1”: felnagyítja a képet a képterület kitöltéséhez, megtartva a vízszintesfüggőleges képarányt.
„Teljes 2”: felnagyítja a képet a képterület kitöltéséhez.
Törlés
A „Képernyő formátum” és az „Energiagazdálkodás” kivételével visszaállíthatja a
PC beállítások menü beállításait a gyári értékekre.
Automatikus
beállítás
Ez a funkció önműködően beállítja a kép pozícióját és fázisát, amikor a tvkészülékre jel érkezik a csatlakoztatott számítógépről.
A menüfunkciók használata
Képernyõ formátum
Hasznos tudnivaló
Az automatikus beállítás bizonyos bemeneti jelekkel nem működik megfelelően. Ilyen esetben
kézzel állítsa be a „Fázis”, „Pixel”, „Vízszintes eltolás” és „Függőleges eltolás” paramétereket.
Fázis
A kép villogása esetén beállíthatja a fázist.
Pixel
Beállíthatja a képpontok kiosztását, ha a képen függőleges csíkok jelennek meg.
Vízszintes eltolás
Beállíthatja a kép vízszintes pozícióját minden egyes képernyőformátumhoz.
Függõleges eltolás
Beállíthatja a kép függőleges pozícióját minden egyes képernyőformátumhoz.
Energiagazdálkodás
Készenléti üzemmódba kapcsolja a tv-készüléket, ha 30 másodpercig nem érkezik
jel.
27 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Analóg beállítások menü (csak analóg üzemmódban)
Az alábbi opciókat az Analóg beállítások menüben
választhatja ki. A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a
menükben” című fejezetet (19. oldal).
Közvetlen
számbeírás
Ha a „Közvetlen számbeírás” menüben a „Be” opciót választja, a kívánt analóg
csatornát a távvezérlő számgombjaival (0–9) is kiválaszthatja.
Megjegyzés
Ha a „Be” opciót választja a „Közvetlen számbeírás” menüben, a 10-es vagy annál nagyobb
(kétszámjegyű) csatornák kiválasztása nem lehetséges a számgombokkal.
Automatikus
hangolás
Behangolhat minden rendelkezésre álló analóg csatornát.
Rendszerint nincs szükség erre a műveletre, mert a csatornák tárolása a tv-készülék
első üzembe helyezésekor megtörtént (5., 6. oldal). Ez az opció lehetővé teszi az említett művelet megismétlését (pl. a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új
csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).
Programhely
átrendezés
Megváltoztathatja a tárolt analóg csatornák sorrendjét.
1 A F/f gombokkal válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
2 A F/f gombokkal válassza ki a csatorna új pozícióját, majd nyomja
meg a
gombot.
Programnevek
Maximum 5 betűből vagy számból álló nevet rendelhet a csatornához. A csatorna kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik. (A csatornák nevét a készülék általában
önműködően beolvassa a Teletext rendszerből (ha rendelkezésre áll).)
1 A F/f gombokkal válassza ki az elnevezni kívánt csatornát, majd
nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a kívánt betűt vagy számot a F/f gombokkal (a „_”
szimbólum jelzi a szóközt), majd nyomja meg a g gombot.
Amennyiben rossz karaktert nyomott meg
A G/g gombokkal válassza ki a téves karaktert. A F/f gombokkal válassza ki a
megfelelő karaktert.
Minden karakter törlése
Válassza a „Törlés” opciót, majd nyomja meg a
3
4
gombot.
Ismételje a 2. lépést a teljes név megadásához.
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
28 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Kézi hangolás
Mielőtt kiválasztaná a „Címke”/„AFT”/„Audio szűrő”/„Ugrás”/„Dekóder” opciót, a
PROG +/– gombokkal válassza ki a megfelelő csatornát. Kiválaszthat olyan csatornát is, amelynél a kihagyás („Ugrás”) funkció aktív (31. oldal).
Program/Rendszer/Csatorna
Csatornák kézi tárolása.
1 Használja a F/f gombokat a „Program” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Használja a F/f gombokat a kézzel beállítandó programhely kiválasztásához (ha videomagnót hangol be, válassza a 00 programhelyet),
majd nyomja meg a RETURN gombot.
3 Használja a F/f gombokat a „Rendszer” kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
4 Használja a F/f gombokat a tv-rendszer kiválasztásához, majd nyomja
meg a G gombot.
5
6
7
Használja a F/f gombokat a „Csatorna” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Használja a F/f gombokat az „S” (kábelcsatornák) vagy a „C” (földi
sugárzású csatornák) kiválasztásához, majd nyomja meg a g gombot.
A következőknek megfelelően hangolja be a csatornákat:
Ha nem ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
Használja a F/f gombokat a következő fogható csatorna megkereséséhez. Ha a készülék behangol egy csatornát, a keresés megáll. A keresés folytatásához nyomja meg
a F/f gombot.
A menüfunkciók használata
B/G: nyugat-európai országok/régiók
D/K: kelet-európai országok/régiók
L: Franciaország
I: Nagy Britannia esetében
Ha ismeri a csatornaszámot (frekvenciát)
A sugárzott csatorna, vagy a videomagnó csatornaszámának megadásához használja
a számgombokat.
8
9
Nyomja meg a
gombot a „Megerősít” kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Nyomja meg a f gombot az „OK” kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Ismételje meg a fenti lépéseket a többi csatorna beállításához.
Címke
Tetszés szerinti nevet rendelhet (maximum 5 betű vagy szám) a kiválasztott csatornához. A csatorna kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik. A karakterek beírásához kövesse a „Programnevek” szakasz 2–4. lépéseit (30. oldal).
AFT
Ha úgy érzi, hogy finomhangolással tovább javítható a kép, kézi vezérléssel beállíthatja a megfelelő vételi minőséget.
A finomhangolás a –15 és 15 közötti tartományban végezhető. Ha a „Be” opciót
választja, a finomhangolás önműködően történik.
Audio szûrõ
Ha a mono adások hangja torzított, a különálló csatornáknál javíthatja a hangminőséget. A nem szabványos jelek hangtorzítást vagy szaggatott hangot okozhatnak
mono műsorok megtekintésekor.
Ha nem tapasztal hangtorzítást, hagyja ezt az opciót a gyári „Ki” beállításon.
Megjegyzések
• Nem hallgathat sztereó vagy kettős hangot, ha az „Alacsony” vagy „Magas” opciót választotta.
• Az „Audio szűrő” menüpont nem használható, ha az „L” opciót választotta a „Rendszer”
menüpontban.
folytatódik
29 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Ugrás
A készülék kihagyja a nem kívánt analóg csatornákat, amikor a PROG +/–
gombokkal csatornát vált. (A számgombokkal továbbra is kiválaszthatja a kihagyott
csatornákat.)
Dekóder
Megjelenítheti és felveheti a kódolt csatorna műsorát, ha közvetlenül a
/
1
SCART aljzathoz, vagy egy videomagnón keresztül a
/
2 aljzathoz dekódert
csatlakoztat.
Megjegyzés
Az „Ország” menüpontban (6. oldal) kiválasztott országtól/régiótól függően elképzelhető,
hogy ez az opció nem áll rendelkezésre.
Megerõsít
Elmentheti a „Kézi hangolás” funkcióban végzett módosításokat.
30 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Digitális beállítások menü
Beállíthatja vagy megváltoztathatja a digitális beállításokat a Digitális beállítások menüben. Válassza ki a
„Digitális beállítások” menüt, majd nyomja meg a
gombot a következő menük megjelenítéséhez.
A „Beállítások” menü opcióinak kiválasztásával kapcsolatban olvassa el a „Navigálás a menükben” című
fejezetet (19. oldal).
Megjelenítheti a „Digitális hangolás” menüt.
Digitális autom. hangolás
Behangolhat minden rendelkezésre álló digitális csatornát.
Általában erre a műveletre nincs szükség, mert a csatornák tárolása a tv-készülék
első üzembe helyezésekor megtörtént (5., 6. oldal). Ez az opció lehetővé teszi az
említett művelet megismétlését (pl. a tv-csatornák újrahangolását költözés után,
vagy új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték
meg).
Programlista szerkesztése
Törölheti a feleslegessé vált digitális csatornákat, és megváltoztathatja a csatornák
sorrendjét.
1 Használja a F/f gombokat a törölni vagy áthelyezni kívánt csatorna
kiválasztásához.
Ha ismeri a csatorna számát (frekvenciát)
A menüfunkciók használata
Digitális hangolás
A számgombokkal adja meg a háromjegyű számot.
2
Digitális csatornák törlése, vagy a sorrend megváltoztatása.
Digitális csatorna törlése
Nyomja meg a
gombot. Egy üzenet kéri a törlés megerősítését. A G gombbal
válassza az „Igen” opciót, majd nyomja meg a
gombot.
A digitális csatornák sorrendjének megváltoztatása
Nyomja meg a g gombot, majd a F/f gombokkal válassza ki a csatorna új pozícióját. Nyomja meg a G gombot. Ha szükséges, további csatornák áthelyezéséhez
ismételje meg az 1., 2. lépéseket.
3
Nyomja meg a RETURN gombot.
Digitális kézi hangolás
Kézzel is behangolhatja a digitális csatornákat.
1 Nyomja meg behangolni kívánt csatornának megfelelő számgombot,
majd a F/f gombokkal hangolja be a csatornát.
2 Miután a készülék megtalálta a rendelkezésre álló csatornákat, a F/f
gombokkal válassza ki a tárolni kívánt csatornát, és nyomja meg a
gombot.
3 A F/f gombokkal válassza ki azt a programhelyet, ahol az új csatornát
tárolni szeretné, majd nyomja meg a
gombot.
Ismételje a fenti eljárást további csatornák kézi hangolásához.
folytatódik
31 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Digitális beállítás
Megjelenítheti a „Digitális beállítás” menüt.
Feliratok beállítása*
Bekapcsolhatja a digitális feliratokat a képernyőn.
Ha kiválasztja a „Gyengénhallóknak” opciót, további vizuális segédjelek jelenhetnek meg a feliratok mellett (ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt).
Feliratok nyelve*
Kiválaszthatja a megjelenítendő feliratok nyelvét.
Audio nyelv*
Kiválaszthatja a csatorna nyelvét. Lehetnek olyan digitális csatornák, melyek több
nyelven sugároznak.
Audio típus*
Növeli a hangerőt, ha a „Gyengénhallóknak” opciót kiválasztotta.
Gyermekzár*
Korhatárt állíthat be a műsorokra. A beállított korhatárt meghaladó műsor csak akkor
nézhető, ha beírja a megfelelő PIN kódot.
1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.
Ha korábban nem állított be PIN kódot, egy PIN kód kérő képernyő jelenik meg.
Kövesse az alábbi „PIN kód” rész utasításait.
2
3
Használja a F/f gombokat a korhatár vagy a „None” opció (nincs korhatár) kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a RETURN gombot.
PIN kód*
Beállíthatja a PIN kódot, vagy lehetővé teszi a PIN kód módosítását.
1 Adjon meg egy PIN kódot a következők szerint:
Ha korábban már beállított egy PIN kódot
A számgombok segítségével adja meg a létező PIN kódot.
Ha még nem állított be PIN kódot
A számgombokkal adja meg a gyárilag beállított 9999 PIN kódot.
2
A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.
Egy üzenet jelenik meg, mely informálja az új PIN kód elfogadásáról.
Nyomja meg a RETURN gombot.
Hasznos tudnivaló
A 9999 PIN kód mindig használható.
„Technical Set-up” (Technikai beállítások)
Megjelenítheti a Technical Set-up menüt.
Megjelenítheti a Technikai beállítás menüt.
„Auto szolgáltatásfrissítés”: lehetővé teszi, hogy a tv-készülék felismerje és tárolja
az új digitális csatornákat, amikor azok rendelkezésre állnak.
„Szoftver letöltés”: Lehetővé teszi, hogy a tv-készülék önműködően fogadjon
szoftverfrissítéseket a meglévő antennán keresztül (ha kiadnak frissítést). A Sony a
„Be” opció használatát javasolja. Ha nem szeretné a készülék szoftverét frissíteni,
válassza a „Ki” opciót.
„Rendszerinformáció”: megjeleníti az aktuális szoftver verziót és jelszintet.
„Időzóna”: lehetővé teszi az adott időzóna kézi kiválasztását, ha ez nem egyezik meg
az ország alapértelmezett időzónájával.
CA Module Set-up
Lehetőséget biztosít a Pay Per View szolgáltatás eléréséhez, miután igényelt egy
Conditional Access Module (CAM) egységet és nézőkártyát. Lásd a 33. oldalon a
(PCMCIA) aljzat elhelyezkedését.
* Ne felejtse el, hogy ez a funkció egyes országokban nem áll rendelkezésre.
32 HU
KDL-46/40/32S2510
2-670-908-43(1)
Külsõ készülékek használata
Külsõ készülékek csatlakoztatása
Különféle külső készüléket csatlakoztathat a tv-készülékéhez. A vezetékek nem tartozékai a tv-készüléknek.
Csatlakozás a tv-készülékhez (oldalpanel)
Csatlakoztatandó eszköz
Ezt kell tennie
Conditional Access A Pay Per View szolgáltatások
Module (CAM) A használatához.
A részletek tekintetében olvassa el
a CAM kezelési útmutatóját.
A CAM használatához távolítsa el
a gumifedelet a CAM aljzatról.
A CAM egység csatlakoztatása
előtt kapcsolja ki a tv-készüléket.
Ha nem használja a CAM egységet, helyezze vissza a fedelet a
CAM aljzatra.
Megjegyzés
S VHS/Hi8/DVC
videokamera
S VHS/Hi8/DVC
videokamera B
Csatlakoztassa az
6 S-videó
aljzathoz vagy a
6, video aljzathoz, illetve a
6 audio aljzatokhoz. A képzaj elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a videokamerát egyszerre az
6 videó
és az
6 S-videó aljzathoz. Ha
mono készüléket csatlakoztat, az
6 aljzat „L” részét használja.
Fejhallgató C
Csatlakoztassa a i fejhallgató aljzathoz, így a tv-készülék hangját a
fejhallgatón keresztül hallgathatja.
Külsõ készülékek használata
A CAM nem minden országban
használható. Konzultáljon hivatalos
kereskedőjével.
Fejhallgató
folytatódik
33 HU
KDL-46/40/32/26S2000
2-670-908-43(1)
Csatlakozás a tv-készülékhez (hátoldal)
Csatlakoztatandó eszköz
Számítógép
DVDlejátszó
Ezt kell tennie
Számítógép D
Csatlakoztassa a PC
/
aljzathoz. Ferritgyűrűvel ellátott
PC csatlakozóvezeték használata
ajánlott.
Digitális műholdvevő vagy DVDlejátszó E, F
Ha a készülék rendelkezik HDMI
aljzattal, csatlakoztassa azt a
HDMI IN 4 vagy 5 aljzathoz. A digitális videó és audiojelek a készülékből érkeznek. Ha a készülék
DVI aljzattal rendelkezik, csatlakoztassa a DVI aljzatot a HDMI
IN 5 aljzathoz egy DVI-HDMI átalakító segítségével (nem tartozék), és csatlakoztassa a készülék
audiokimeneti aljzatait a HDMI IN
5 aljzatokhoz.
Megjegyzések
Digitális műholdvevő
• A HDMI aljzatok csak a következő
videojeleket támogatják: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p és 1080i.
Számítógép csatlakoztatásához
PC-bemeneti
használja a
aljzatot.
• Kizárólag HDMI-logoval ellátott
HDMI csatlakozóvezetéket
használjon.
DVD-lejátszó komponens kimenettel
DVD-lejátszó kom- Csatlakoztassa a komponens és
/
3 audio aljzatokhoz.
ponens kimenettel
G
DVD-felvevő
Videomagnó
Dekóder
Audio berendezés
Videojáték, DVDlejátszó vagy
dekóder H
Csatlakoztassa a
/
1
SCART aljzathoz. A dekóder
csatlakoztatásakor a tv-vevőegységből származó kódolt jel a
dekóderre kerül, majd a dekódolt
jel jut vissza a tv-készülékre.
DVD-felvevő vagy
videomagnó, mely
támogatja a
SmartLink
rendszert I
Csatlakoztassa a
/
2
SCART aljzathoz. A SmartLink
egy közvetlen adatkapcsolat a tvkészülék és a videomagnó/DVDfelvevő között.
Audio berendezés
J
Csatlakoztassa az
audio kimeneti aljzatokhoz, így a tv-készülék
hangját az audio berendezésen
keresztül hallgathatja.
Videojáték
DVD-lejátszó
Dekóder
34 HU
KDL-46/40/32/26S2000
2-670-908-43(1)
A Tools menü elemei a PC-bemenet
használata közben
Számítógépes jelbemenet esetén nyomja meg a
TOOLS gombot a következő opciók megjelenítéséhez.
Opció
Leírás
Takarékos üzemmód
Lásd a 26. oldalon.
Kép üzemmód
Lásd a 20. oldalon.
Hang üzemmód
Lásd a 22. oldalon.
Automatikus beállítás Lásd a 27. oldalon.
Vízszintes eltolás
Lásd a 27. oldalon.
Függőleges eltolás
Lásd a 27. oldalon.
Automatikus órabeállítás (csak analóg
üzemmódban)
Lehetővé teszi az átkapcsolást
digitális üzemmódra, és az idő
beállítását.
i Fejhallgató hangerő Beállíthatja a fejhallgató
hangerejét.
Külsõ készülékek használata
35 HU
KDL-46/40/32/26S2000
2-670-908-43(1)
További információk
Minõségtanúsítás
Antenna
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-32S2510, KDL32S2520, KDL-32S2530, KDL-40S2510, KDL-40S2530,
KDL-46S2510, KDL-46S2530 típusú készülékek a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak
szerint megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.
Csatorna lefedettség
75 Ω-os külső aljzat VHF/UHF vételhez
Analóg:
Megjelenítõ egység
Üzemi feszültség:
220–240 V, 50 Hz váltóáram
Képernyő méret:
KDL-46S2510/KDL-46S2530:
46 hüvelyk (kb. 116,9 cm átlósan mérve)
KDL-40S2510/KDL-40S2530:
40 hüvelyk (kb. 101,6 cm átlósan mérve)
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
32 hüvelyk (kb. 80,1 cm átlósan mérve)
Képernyő felbontás:
1366 képpont (vízszintes) × 768 sor (függőleges)
Teljesítményfelvétel:
KDL-46S2510/KDL-46S2530: 220 W
KDL-40S2510/KDL-40S2530: 180 W
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530: 125 W
Készenléti teljesítményfelvétel:
0,3 W
Méretek (szé × ma × mé):
KDL-46S2510/KDL-46S2530:
kb. 1120 × 805 × 334 mm (állvánnyal)
kb. 1120 × 755 × 116 mm (állvány nélkül)
KDL-40S2510/KDL-40S2530:
kb. 988 × 716 × 334 mm (állvánnyal)
kb. 988 × 664 × 103 mm (állvány nélkül)
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
kb. 792 × 593 × 219 mm (állvánnyal)
kb. 792 × 546 × 99 mm (állvány nélkül)
Tömeg:
KDL-46S2510/KDL-46S2530:
kb. 34 kg (állvánnyal)
kb. 28 kg (állvány nélkül)
KDL-40S2510/KDL-40S2530:
kb. 27 kg (állvánnyal)
kb. 21 kg (állvány nélkül)
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
kb. 17 kg (állvánnyal)
kb. 15 kg (állvány nélkül)
Megjelenítõ rendszer
LCD (folyadékkristályos) kijelző
TV rendszer
Analóg:
Digitális:
a kiválasztott országtól/régiótól függően:
B/G/H, D/K, L, I
DVB-T
Digitális:
VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
VHF/UHF
Aljzatok
/
1
21-érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC
szabvány) audio- videobementtel, RGB-bemenettel és
tv audio- videokimenettel.
/
2 (SmartLink)
21-érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC
szabvány) audio- videobemenettel, RGB-bemenettel,
választható audio- videokimenettel és SmartLink
felülettel.
3
Támogatott formátumok: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ω, 0,3 V negatív szinkron
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
3
Audiobemenet (RCA aljzat)
500 mVrms
Impedancia: 47 kΩ
HDMI IN 4, 5
Videó: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: kétcsatornás lineáris PCM
32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit
Analóg audiobemenet (RCA aljzatok):
500 mVrms, impedancia 47 kΩ
(csak HDMI IN 4)
6 S-videobemenet (4-érintkezős mini DIN)
6 videobemenet (RCA aljzatok)
6 audiobemenet (RCA aljzatok)
audiokimenet (bal/jobb) (RCA aljzatok)
PC
PC-bemenet (15-érintkezős D-sub) (37. oldal)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ω, nem zöldszinkron
B: 0,7 Vp-p, 75 Ω, nem zöldszinkron
R: 0,7 Vp-p, 75 Ω, nem zöldszinkron
HD: 1–5 Vp-p
VD: 1–5 Vp-p
PC audiobemenet (mini jack)
i Fejhallgató aljzat
CAM (Conditional Access Module) csatlakozóaljzat
Színrendszer/Video rendszer
Analóg:
Digitális:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (csak videobemeneten)
MPEG-2 MP@ML
36 HU
KDL-46/40/32/26S2000
2-670-908-43(1)
Hangkimenet
Külön megvásárolható tartozékok
10 W + 10 W
Mellékelt tartozékok
Lásd a „1: Tartozékok ellenőrzése” című fejezetet a
4. oldalon.
• Fali konzol
SU-WL51 (a KDL-46S2510/KDL-46S2530/
KDL-40S2510/KDL-40S2530 készülékek számára)
SU-WL31 (a KDL-32S2510/KDL-32S2520/
KDL-32S2530 készülékek számára)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
PC-bemeneti jel referencia táblázat
Jelek
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Függőleges
(sor)
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
Szabvány
frekvencia (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA ajánlás
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA ajánlás
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
A tv-készülék PC-bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.
A tv-készülék PC-bemenete nem támogatja a sorváltásos jeleket.
A tv-készülék PC-bemenete támogatja a vastagított betűkkel kiemelt jeleket 60 Hz függőleges frekvenciával.
A legjobb képminőség érdekében csak 60 Hz-es függőleges frekvencia használata ajánlott. Plug-and-play üzemmódban automatikusan 60 Hz-es függőleges frekvencia lesz kiválasztva.
További információk
•
•
•
•
Vízszintes
(képpont)
37 HU
KDL-46/40/32/26S2000
2-670-908-43(1)
Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy pirosan villog-e a 1 (készenléti üzemmód) jelző.
Ha villog
Bekapcsolt az öndiagnózis funkció.
1 Mérje meg, milyen hosszan villog, valamint milyen hosszan nem villog a 1 (készenléti üzemmód)
jelző.
Például, a jelző két másodpercig villog, egy másodpercig nem villog, majd két másodpercig ismét villog.
Nyomja meg a 1 gombot a tv-készüléken (felül) a kikapcsoláshoz, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a fali konnektorból, és értesítse kereskedőjét vagy a Sony szervizt a jelző villogásáról
(időtartam és időköz).
Ha nem villog
1 Ellenőrizze a lehetőségeket az alábbi táblázatban.
2 Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa meg készülékét egy képzett szakemberrel.
2
Kép
Probléma
Lehetséges megoldások
Nincs kép (a képernyő sötét)
és nincs hang
• Ellenőrizze az antenna csatlakozást.
• Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózati feszültséghez, majd nyomja meg a
1 gombot a készüléken (felül).
• Ha a 1 (készenléti üzemmód) jelző pirosan világít, nyomja meg a "/1 gombot.
Nincs kép vagy nincs menü
információ arról az eszközről,
melyet a SCART aljzathoz
csatlakoztatott
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz be van-e kapcsolva, majd nyomja
meg a távvezérlőn a
/
gombot többször, amíg a megfelelő bemenet
jele meg nem jelenik a képernyőn.
• Ellenőrizze a csatlakozást a külső készülék és a tv-készülék között.
Kettős kép vagy szellemkép
• Ellenőrizze az antenna/vezeték csatlakoztatásokat.
• Ellenőrizze az antenna helyzetét és irányát.
Csak zajos kép jelenik meg a
képernyőn
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem törött vagy deformálódott-e.
• Ellenőrizze, hogy az antenna nem érte-e el élettartamának végét (3–5 év
általában, tenger közelében 1–2 év).
Torz kép (pontozott sorok vagy
sávok)
• Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint például
autók, motorkerékpárok, hajszárítók vagy optikai eszközök.
• Ha külső készüléket csatlakoztat, hagyjon elegendő szabad helyet a külső
készülék és a tv-készülék között.
• Ellenőrizze, hogy az antennát a mellékelt koaxiális vezetékkel
csatlakoztatta-e.
• Tartsa távol az antennavezetéket más csatlakozóvezetékektől.
Képzaj látható tv-csatorna
megjelenítésekor
• Válassza az „Analóg beállítások” menü „Kézi hangolás” opcióját, és az
„AFT” (automatikus finomhangolás) funkcióval finomítsa a képet (29. oldal).
Néhány apró fekete és/vagy világos pont található a képernyőn
• A megjelenítő egység képernyője apró pontokból áll. Ezek a kis fekete és/
vagy világos pontok (képpontok) nem utalnak hibára.
Nincsenek színek a színes
műsorban
• A menü segítségével válassza ki a „Kép” menü „Törlés” opcióját a gyári
értékek visszaállításához (20. oldal).
Nincsenek vagy szokatlanok a
színek, ha a
3 bemenet Y,
PB/CB, PR/CR aljzataira érkező
jeleit nézi
• Ellenőrizze a
3 bemenet Y, PB/CB, PR/CR aljzatainak csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy a
3 bemenet Y, PB/CB, PR/CR aljzatai szorosan és
megfelelően legyenek csatlakoztatva.
38 HU
KDL-46/40/32/26S2000
2-670-908-43(1)
Hang
Probléma
Lehetséges megoldások
A kép tökéletes, de nincs hang
• Nyomja meg a 2 +/– vagy % (Némítás) gombot.
• Ellenőrizze, hogy a „Hangszóró” menüpont „Be” beállítása van-e
kiválasztva a „Beállítás” menüben (30. oldal).
A hang zajos
• Lásd a „Képzajjal” kapcsolatos lehetséges megoldások részt a 38. oldalon.
Csatornák
Probléma
Lehetséges megoldások
A kívánt csatornát nem lehet
kiválasztani
• Váltson a digitális és analóg üzemmód között, majd válassza ki a kívánt
digitális/analóg csatornát.
Egyes csatornáknál üres
képernyő jelenik meg
• Kódolt/előfizetéses csatorna. Fizessen elő a Pay Per View szolgáltatásra.
• A csatorna csak adatátvitelre szolgál (nincs kép, vagy hangsugárzás).
• Vegye fel a kapcsolatot a műsorszolgáltatóval az adás részleteivel
kapcsolatban.
A digitális csatorna nem jelenik
meg
• Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy megtudja, az ön
körzetében elérhető-e a digitális szolgáltatás.
• Szerezzen be egy jobb hatásfokú antennát.
Általános
Lehetséges megoldások
A tv-készülék önműködően
kikapcsol (A készülék készenléti üzemmódra vált)
• Ellenőrizze, hogy a kikapcsolás időzítő nincs-e beállítva, valamint
ellenőrizze a bekapcsolás időzítő beállított időpontját (25. oldal).
• Ha a készülék nem érzékel jelet, és nem végez vele műveletet legalább 10
percig, a tv-készülék önműködően készenléti üzemmódba kapcsol.
A tv-készülék önműködően
bekapcsol
• Ellenőrizze, hogy a bekapcsolás időzítőt nem programozta-e be (26. oldal).
Egyes bemeneti műsorforrások nem választhatók ki
• Válassza a „Beállítás” menü „AV beállítás” opcióját, és kapcsolja ki a
bemeneti műsorforrás kihagyását (25. oldal).
A távvezérlő nem működik
• Cserélje ki az elemeket.
További információk
Probléma
39 HU
KDL-46/40/32/26S2000
2-670-908-43(1)
Tárgymutató
Számok
E
M
14:9 14
4:3 alaphelyzet 24
4:3 14
Elalvás időzítő 25
Elemek, behelyezés a távvezérlőbe 4
Élesség 21
Élő színek 21
Emlékeztető 16
Energiagazdálkodás 27
EPG (digitális elektronikus
műsorújság) 15
Magas hangok 22
Megerősít 30
MENU 19
Mély hangszín 22
Mindent visszaállít 26
Minőségtanúsítás 36
MPEG Zajcsökkentés 21
Műsorindex táblázat 13
A
Antenna, csatlakoztatás 4
AFT 29
Analóg beállítások menü 28
Audio szűrő 29
Audio nyelv 32
Audio típus 32
Automatikus beállítás 27
Automatikus órabeállítás 14, 18, 35
Automatikus formátum 24
Automatikus S-videó 25
Autom. beállítás 25
Automatikus hangolás
analóg és digitális csatornák 6
csak analóg csatornák 28
csak digitális csatornák 31
Auto hangerőszab. 22
AV beállítás 25
AV2 kimenet 26
F
N
Fastext 14
Fázis 27
Fejhallgató
csatlakoztatás 33
Fejhallg.csatl. 23
Fekete korrekció 21
Feliratok beállítása 32
Feliratok nyelve 32
Fényerő 20
Fényérzékelő 26
Főkapcsoló (1) 12
Függőleges eltolás 24, 27
Függőleges méret 24
Nyelv 5, 25
B
G
Balansz 22
BBE 22
Beállítás menü 25
Bekapcs. időzítő 26
Bekapcsolás jelző (") 12
Bemenetek
kép 20
képernyő 24
hang 22
Bemeneti jel lista 18
Gamma 21
Gyári készüléknevek 25
Gyermekzár 32
C
CA-modul beállítása 32
Címke 29
Csatornák
automatikus hangolás 6
kiválasztás 13
ugrás 30
Csatlakoztatás
antenna/videomagnó 4
külső készülék 33
Csendes bekapcsolás 26
D
Digitális autom. hangolás 31
Digitális kézi hangolás 31
Digitális beállítás 32
Digitális beállítás menü 31
Digitális hangolás 31
H
Hang menü 22
Hangerő eltolás 22
Hangszóró 26
Hang üzemmód 22
Háttérvilágítás 20
I
Időzített felvétel 15
Időzítő beállítások 25
Időzítő jelző ( ) 12
Időzítő lista 16
K
Kategória lista 15
Kedvencek lista 17
Képeltolás 24
Képernyő menü 24
Képernyő üzemmód 14
Képformátum 24, 27
Kép kikapcsolás jelző (
) 12
Kép menü 20
Kép üzemmód 20
Készenlét jelző (1) 12
Kettős hang 23
Kézi hangolás 29
Kézi időzített felvétel 16
Kontraszt 20
Közvetlen számbeírás 28
O
Óra beállítása 26
Ország 5
P
PC beállítás menü 27
PIN kód 32
Pixel 27
Programnevek 28
Programlista szerkesztése 31
Programrendezés 28
R
Részl. Kontraszt kiemelő 21
Részletes beállítások 21
S
Smart 14
Szín 20
Színárnyalat 20
Színhőmérséklet 20
Színrendszer 26
T
Takarékos üzemmód 26
Távvezérlő
elemek behelyezése 4
áttekintés 11
érzékelő 12
Technikai beállítás 32
Teletext 14
Termékinformáció 26
Térhangzás 22
Tiszta fehér 21
Tools 14, 18, 35
Törlés
PC beállítás 27
kép 20
hang 22
U
Ugrás 25, 30
V
Videomagnó
csatlakoztatás 4
felvétel 15
Vízszintes eltolás 24, 27
40 HU
KDL-46/40/32/26S2000
2-670-908-43(1)
W
Wide 14
Z
Zajcsökkentés 21
Zoom 14
További információk
41 HU
KDL-46/40/32/26S2000
2-670-908-43(1)
KDL-46/40/32/26S2000
2-894-287-41(1)
KDL-46/40/32/26S2000
2-894-287-41(1)
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
KDL-46S2510 KDL-46S2530
KDL-40S2510 KDL-40S2530
KDL-32S2510 KDL-32S2520
KDL-32S2530
2-894-287-41(1)
K
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising