Sony | BDP-S3200 | Sony BDP-S3200 Használati útmutató

4-476-203-41(1) (HU)
Blu-ray Disc™- /
DVD-lejátszó
Kezelési utasítás
Kezdeti lépések
Lejátszás
Internet
Beállítások és módosítási
Köszönjük a vásárlást. Kérjük, a lejátszó használata
előtt olvassa el a használati utasítást.
BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200
További információk
FIGYELMEZTETÉS
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa
ki a készülék burkolatát. Minden javítást bízzon
szakemberre.
A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található optikai
készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.
Az ebben a Blu-ray Disc-/DVD-lejátszóban
használt lézersugár ártalmas a szemre, ezért ne
próbálja meg szétszerelni a készülékházat.
Minden javítást bízzon szakemberre.
Ez a címke a doboz belsejében, a lézer-védőházon
található.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER termékosztályba
sorolható. A CLASS 1 LASER TERMÉKJELZÉS
az egység hátulsó burkolatán található.
2
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása (az
Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Csak
Európában
A lemerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez
a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor
van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Óvintézkedések
• A készülék 220–240 V 50/60 Hz frekvenciával
üzemel. Ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló
hálózati feszültséggel.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy probléma
esetén a tápkábelt azonnal ki lehessen húzni
a fali csatlakozóaljzatból.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel,
az elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának végén
adja leazt a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
gyártotta vagy gyárttatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos
kérdéseket címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szervizvagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
3
Óvintézkedések
Ez a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén az
EMC irányelvben megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a lejátszót, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• A tűzveszély csökkentése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
• Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például
égő gyertya) hatásának.
• A lejátszót nem szabad több oldalról zárt
térben, például könyvespolcon vagy hasonló
helyen elhelyezni.
• Ne helyezze el a lejátszót szabad téren,
járművön, hajón vagy más közlekedési
eszközön.
• Ha a lejátszót a hidegről közvetlenül meleg
helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába
helyezi, a nedvesség a lejátszóban
lecsapódhat a lencsékre. Ekkor előfordulhat,
hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a lejátszót körülbelül fél órán át,
amíg a nedvesség el nem párolog.
• Ne döntse meg a lejátszót, mert csak
vízszintes helyzetű működtetéshez készült.
• Ne helyezzen fémből készült tárgyakat
az előlapi kijelző elé, mert ezek
akadályozhatják a rádióhullámok vételét.
• Ne tegye a lejátszót olyan helyre, ahol
egészségügyi berendezés üzemel, mert ez
megzavarhatja az egészségügyi berendezés
működését.
• Ha szívritmus-szabályozót vagy bármely
más egészségügyi eszközt használ,
érdeklődjön orvosánál vagy az egészségügyi
eszköz gyártójánál, mielőtt a vezeték nélküli
LAN funkciót használná.
4
• Úgy kell elhelyezni és működtetni
a lejátszót, hogy legalább 20 cm távolság
maradjon a lejátszó és a személy teste között
(nem számítva a végtagokat: a kézfejet,
a csuklót, a lábfejet és a bokát).
• Ne tegyen nehéz vagy instabil tárgyakat
a lejátszóra.
• Lemezen kívül más tárgyat ne helyezzen
a lemeztálcára, mert ez kárt tehet
a lejátszóban vagy a tárgyban.
• Mielőtt mozgatja a lejátszót, vegye ki
a lemeztartó tálcából a lemezt. Ha ezt
nem teszi meg, a lemez megsérülhet.
• Ha mozgatja a lejátszót, húzza ki a tápkábelt
a hálózati aljzatból, illetve minden egyéb
vezetéket a lejátszóból.
Áramforrások
• A lejátszó mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból, még akkor is, amikor
a lejátszó kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja a lejátszót,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a kábelt húzza.
• A következő szempontokat figyelembe véve
óvja a hálózati kábelt (tápkábelt) a sérüléstől.
Ha megsérült a hálózati kábel, ne használja,
mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
– Ne csípje a hálózati kábelt (tápkábelt)
a lejátszó és a fal, polc stb. közé.
– Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózati kábelre
(tápkábelre), és he húzza meg a hálózati
kábelt (tápkábelt).
Hálózati adapter
• Ehhez a lejátszóhoz a mellékelt hálózati
adaptert használja, mivel az egyéb adapterek
használata működési hibákhoz vezethet.
• Ne szerelje szét az adaptert, illetve ne
próbálja meg feltárni a működését.
• A hálózati adaptert nem szabad elzárt
helyen, például könyvespolcon vagy
videószekrényben használni.
• Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert utazó
villamos transzformátorhoz, mert az hőt
termelhet és meghibásodást okozhat.
• Óvja a tápegységet a leeséstől és a rázkódástól.
A hangerő beállítása
Ne hangosítsa fel a rendszert a nagyon
halk vagy hangjel nélküli részeknél, Ön
halláskárosodást szenvedhet, a hangsugárzók
pedig megsérülhetnek, amikor hirtelen nagy
hangerejű rész következik.
Tisztítás
A burkolatot, a panelt és a kezelőszerveket
puha törlőkendővel tisztítsa. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószivacsot,
súrolószert vagy oldószereket, például
alkoholt vagy benzint.
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/
lencsetisztítókat (beleértve a folyékony
és a szórófejes típusúakat is). Ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
Az alkatrészek cseréje
A lemezjátszó javításakor a kicserélt
alkatrészeket újbóli felhasználás vagy hulladékújrahasznosítás céljából visszatarthatja a szerviz.
A HDMI OUT aljzathoz való csatlakozáskor
Ügyeljen a következőkre, mert a helytelen
kezeléstől megsérülhet a HDMI OUT aljzat
és a csatlakozó.
• Nézze meg alaposan a lejátszó hátoldalán
lévő HDMI OUT aljzat és a HDMI
csatlakozó alakját, és pontosan ennek
megfelelően illessze egymáshoz őket.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó ne
legyen fejjel lefelé vagy ferdén.
• Egyenesen tartsa a HDMI-csatlakozót
a HDMI-kábel csatlakoztatásakor és
kihúzásakor. Ne csavarja és ne erőltesse bele
a HDMI-csatlakozót a HDMI OUT aljzatba.
A térhatású képek nézésével kapcsolatban
(csak BDP-S4200/S5200 esetén)
Egyesek számára kellemetlenségeket (a szem
megerőltetése, fáradtság vagy émelygés)
okozhat a térhatású képek nézése. A SONY azt
ajánlja, hogy mindenki tartson rendszeresen
szüneteket a térhatású képek nézése közben.
A szükséges szünetek hossza és gyakorisága
egyénenként változik. Önnek kell eldöntenie,
mi a legjobb a Ön számára. Ha kellemetlenséget
érez, hagyja abba a térhatású képek nézését,
és várja meg, amíg a kellemetlen érzet elmúlik;
forduljon orvoshoz, ha szükségét érzi. Olvassa
el (i) az ezzel a készülékkel használt bármely
más eszköz, illetve az ezen a készüléken
lejátszott Blu-ray lemez használati útmutatóját
és/vagy figyelmeztető üzenetét, valamint
(ii) a weboldalunkon
(http://www.sony-europe.com/myproduct/)
található legfrissebb információkat.
A kisgyermekekre (különösen a hat évesnél
fiatalabbakra) vonatkozó nézési szabályok
fejlesztés alatt vannak. Kérjen tanácsot
orvosától (gyermekgyógyász vagy szemorvos),
mielőtt megengedné kisgyermekének
a térhatású képek megnézését.
A felnőttek tartsák szemmel a kisgyermekeket
annak érdekében, hogy kövessék a fenti
ajánlásokat.
FONTOS MEGJEGYZÉS
• Ha mozgatja a lejátszót, feltétlenül húzza ki
belőle a HDMI-kábelt.
Figyelem! A lejátszó korlátlan ideig képes
álló videoképeket vagy képernyőkijelzéseket
megjeleníteni a televízió képernyőjén.
Ha hosszú ideig hagyja megjelenítve ezeket
a képeket, a tv-képernyő tartós károsodását
okozhatja. A plazmakijelzős paneltelevíziók
és a projektoros televíziók különösen
érzékenyek erre.
Ha a lejátszóval kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
5
Másolásvédelem
Engedje meg, hogy tájékoztassuk a Blu-ray
Disc™ lemezeken és a DVD-hordozókon
használt fejlett tartalomvédelmi
rendszerekről. Ezek az AACS (Advanced
Access Content System, fejlett tartalomhozzáférési rendszer) és CSS (Content
Scramble System, tartalomkódoló rendszer)
elnevezésű rendszerek bizonyos
korlátozásokat okozhatnak a lejátszásban,
az analóg kimenetben és más hasonló
funkciókban. A termék működése és az
okozott korlátozások a vásárlás időpontjától
függően eltérőek lehetnek, mivel az AACS
intézőbizottsága módosíthatja a korlátozás
szabályait, vagy akár újakat is elfogadhat
a vásárlás időpontja után.
Megjegyzés a Cinavia technológiával
kapcsolatban
Ez a termék a Cinavia technológiával
korlátozza egyes kereskedelmi forgalomban
lévő filmek, videók és filmzenék nem hivatalos
másolatainak használatát. Amikor a készülék
egy nem hivatalos másolat engedély nélküli
használatát észleli, megjelenik egy
figyelmeztető üzenet, és a lejátszás
vagy másolás leáll.
A Cinavia technológiával kapcsolatos
tudnivalókért forduljon a Cinavia online
fogyasztótájékoztatási központjához, amelyet
a http://www.cinavia.com webcímen találhat
meg. Ha levélben szeretne tájékoztatást kapni
a Cinavia rendszeréről, küldjön egy, az Ön
levelezési címét tartalmazó levelezőlapot
a következő címre: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Néhány szó az útmutatóról
A címlapon a BDP-S5200 fényképe található.
Szerzői jogok és védjegyek
6
• Az „AVCHD” és az „AVCHD 3D/
Progressive” logó a Panasonic Corporation
és a Sony Corporation védjegyei.
• A Java az Oracle és/vagy az Oracle
leányvállalatainak védjegye.
• Az , az „XMB” és a „xross media bar”
a Sony Corporation és a Sony Computer
Entertainment Inc. védjegye.
• A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt. A Dolby, a Pro Logic és
a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
hivatalos védjegye.
• DTS szabadalmakkal kapcsolatos részletek:
http://patents.dts.com. A készülék gyártása
a DTS Licensing Limited engedélyével
történt. A DTS, annak szimbóluma,
valamint a DTS és annak szimbóluma
együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye,
a DTS 2.0+Digital Out pedig a DTS, Inc.
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
• A HDMI® és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing LLC védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
• A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a Blu-ray
3D™, a BD-Live™, a BONUSVIEW™,
valamint az emblémák a Blu-ray Disc
Szövetség védjegyei.
• A „DVD logo” embléma a DVD Format/
Logo Licensing Corporation védjegye.
• A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „VIDEO DVD” és „CD” logók
hivatalos védjegyek.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján használjuk.
• A termék olyan saját tulajdonú technológiát
alkalmaz, amelynek felhasználása a Verance
Corporation engedélyével történik, és
amelyre a 7 369 677-es számú és egyéb
egyesült államokbeli, valamint azon kívüli
megadott és folyamatban levő nemzetközi
szabadalmak védelme vonatkozik. Az ilyen
technológiák egyes részei szerzői és üzleti
titkokra vonatkozó védelem alatt állnak.
A Cinavia a Verance Corporation védjegye.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Minden jog fenntartva a Verance által. Tilos
a működés feltárása és a felépítés elemzése.
• A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy egyéb
országokban.
Ez a termék olyan technológiát használ,
amely a Microsoft egyes szellemi
tulajdonjogainak hatálya alá eshet.
Ennek a technológiának a használata
vagy terjesztése ezen terméken kívül tilos
a Microsoft megfelelő engedélye(i) nélkül.
A tartalmak tulajdonosai a Microsoft
PlayReady™ tartalom-hozzáférési
technológiát használják szellemi tulajdonuk
védelmére, beleértve a szerzői jog alá eső
tartalmakat. Ez az eszköz a PlayReady
technológiát használja a PlayReady által
védett tartalmak és/vagy a WMDRM által
védett tartalmak elérésére. Ha az eszköz nem
képes megfelelően kikényszeríteni
a tartalmak használatának korlátozásait,
a tartalomtulajdonosok követelhetik
a Microsofttól, hogy érvénytelenítse az
eszköz alkalmasságát a PlayReady által
védett tartalmak használatára. Ez az
érvénytelenítés nem érintheti a nem védett
tartalmakat vagy a más tartalom-hozzáférési
technológiával védett tartalmakat.
A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik
Öntől a PlayReady frissítését ahhoz, hogy
hozzáférhessen a tartalmaikhoz. Ha
visszautasítja a frissítést, nem férhet hozzá
olyan tartalmakhoz, amelyek csak
a frissítéssel elérhetők.
• A zene- és videófelismerési technológiát
a Gracenote® bocsátotta rendelkezésre.
A Gracenote a zenefelismerési technológia
és a vele kapcsolatos tartalomszolgáltatás
iparági szabványa. További információk
találhatóak a www.gracenote.com
honlapon.
A CD-kkel, DVD-kkel, Blu-ray Disc
lemezekkel, illetve a zenével és videóval
kapcsolatos adatok a Gracenote, Inc. cégtől
származnak. Copyright © 2000-től
napjainkig Gracenote. Gracenote Szoftver,
Copyright © Gracenote2000-től napjainkig .
A Gracenote által birtokolt egy vagy több
szabadalom vonatkozik erre a termékre és
szolgáltatásra. Lásd a Gracenote webhelyen
a megfelelő Gracenote szabadalmak nem
teljes listáját. A Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, a Gracenote logó és logotípia,
valamint a „Powered by Gracenote” logó
a Gracenote bejegyzett védjegyei vagy
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access®
és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegyei.
• A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™,
a WPA2™, a Wi-Fi Protected Setup™,
a Miracast™ és a Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ a Wi-Fi Alliance védjegye.
• A Wi-Fi CERTIFIED embléma a Wi-Fi
Alliance tanúsítási jele.
• A Wi-Fi Protected Setup védjegy a Wi-Fi
Alliance védjegye.
• A DLNA®, a DLNA embléma és a DLNA
CERTIFIED™ a Digital Living Network
Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye
vagy tanúsítási jele.
• Opera® Devices SDK, Opera Software ASA.
Copyright 2002–2012 Opera Software ASA.
Minden jog fenntartva.
• Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.
• Az egyéb rendszernevek és terméknevek
általában a gyártók védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben a leírásban a ™ és ® jelek
nincsenek feltüntetve.
7
Gracenote® végfelhasználói licencszerződés
Ez az alkalmazás vagy eszköz tartalmazza az
Emeryville, California székhelyű Gracenote,
Inc. (a továbbiakban „Gracenote”) szoftverét/
szoftvereit. A Gracenote szoftvere/szoftverei
(a továbbiakban „Gracenote szoftver”)
lehetővé teszi, hogy az alkalmazás online
kiszolgálók vagy beágyazott adatbázisok
(a továbbiakban gyűjtőnéven „Gracenote
kiszolgálók”) használatával lemez- és/vagy
fájlazonosítást hajtson végre, ideértve a nevet,
az előadót, a dalt és a címadatokat
(a továbbiakban „Gracenote adatok”);
az azonosítás mellett a szoftver egyéb
funkciókat is lehetővé tesz. A Gracenote
adatok csak a jelen alkalmazáshoz vagy
eszközhöz meghatározott végfelhasználói
műveletek során használhatók.
Ön beleegyezik, hogy a Grancenote adatokat,
a Gracenote szoftvert és a Gracenote
kiszolgálókat kizárólag saját, nem
kereskedelmi használatra veszi igénybe. Ön
beleegyezik, hogy nem rendeli hozzá, másolja,
viszi át vagy továbbítja a Gracenote szoftvert
vagy bármilyen Gracenote adatot egyetlen
harmadik félnek sem. ÖN BELEEGYEZIK,
HOGY A GRACENOTE ADATOKAT,
A GRACENOTE SZOFTVERT ÉS
A GRACENOTE KISZOLGÁLÓKAT
KIZÁRÓLAG AZ ITT KIFEJEZETTEN
ENGEDÉLYEZETT MÓDOKON
HASZNÁLJA VAGY HASZNOSÍTJA.
Ön beleegyezik, hogy az Ön nem kizárólagos
licence, amely engedélyezi a Grancenote
adatok, a Gracenote szoftver és a Gracenote
kiszolgálók használatát, visszavonásra kerül
ezen korlátozások megszegésekor. Ön
beleegyezik, hogy a licenc visszavonásakor
beszünteti a Grancenote adatok, a Gracenote
szoftver és a Gracenote kiszolgálók
mindennemű használatát. A Gracenote
fenntart minden, a Grancenote adatokra,
a Gracenote szoftverre és a Gracenote
kiszolgálókra vonatkozó jogot, ideértve
minden tulajdonjogot. A Gracenote
8
semmilyen körülmények között nem köteles
fizetni semmilyen Ön által biztosított adatért.
Ön beleegyezik, hogy a Gracenote, Inc.
saját nevében érvényesítheti a jelen
Megállapodásban lefektetett jogait.
A Gracenote szolgáltatás statisztikai okokból
egy egyéni azonosító használatával követi
nyomon a lekérdezéseket. A véletlenszerűen
hozzárendelt azonosítószám célja az, hogy
a Gracenote szolgáltatás az Ön bármely
személyes adatának ismerete nélkül is képes
legyen a lekérdezések számlálására. További
tudnivalókért keresse fel a Gracenote
szolgáltatás adatvédelmi irányelveit
tartalmazó webhelyet.
A licenc a Gracenote szoftver és minden
Gracenote adat aktuális állapotban való
használatát engedélyezi az Ön számára.
A Gracenote nem vállal semmilyen kifejezett
vagy ráutaló garanciát a Gracenote
kiszolgálókról érkező Gracenote adatok
pontosságával kapcsolatban. A Gracenote
fenntartja a jogot, hogy a Gracenote által
elegendőnek ítélt bármely okból törölhesse
az adatokat a Gracenote kiszolgálókról,
illetve módosíthassa az adatkategóriákat.
A Gracenote szoftver és a Gracenote
kiszolgálók hibamentességére, valamint
a Gracenote szoftver vagy a Gracenote
kiszolgálók megszakítások nélküli
működésére nincs semmiféle garancia.
A Gracenote nem köteles biztosítani az Ön
számára azokat a bővített vagy hozzáadott
adattípusokat vagy kategóriákat, amelyek
később bekerülhetnek a Gracenote
szolgáltatásába. A Gracenote ezenkívül
bármikor megszakíthatja szolgáltatásai
biztosítását.
A GRACENOTE KIZÁR MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA,
AZ ADOTT CÉLÚ, JOGCÍMŰ
FELHASZNÁLÁSRA, ILLETVE
JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ
VÉLELMEZETT GARANCIÁT.
A GRACENOTE NEM VÁLLAL
GARANCIÁT A GRACENOTE SZOFTVER
VAGY BÁRMELYIK GRACENOTE
KISZOLGÁLÓ HASZNÁLATÁVAL
KAPOTT ADATOKKAL KAPCSOLATBAN.
A GRACENOTE SEMMILYEN ESETBEN
SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET
SEMMIFÉLE KÖVETKEZMÉNYI VAGY
VÉLETLEN KÁRÉRT, ELMARADT
NYERESÉGÉRT VAGY ELMARADT
BEVÉTELÉRT.
© 2000-től napjainkig. Gracenote, Inc.
9
Tartalomjegyzék
2
4
FIGYELMEZTETÉS
Óvintézkedések
Kezdeti lépések
11
15
17
17
A részek és kezelőszervek bemutatása
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése
3. lépés: Easy Setup (Gyorsbeállítás)
Lejátszás
19
21
21
24
Lejátszás lemezről
Lejátszás USB-eszközről
Lejátszás hálózaton keresztül
Használható beállítások
Internet (csak BDP-S3200/S4200/S5200 esetén)
26
Böngészés az interneten
Beállítások és módosítási lehetőségek
28
28
28
30
31
31
32
33
35
35
A beállításokat tartalmazó kijelzők használata
[Software Update] (Szoftverfrissítés)
[Screen Settings] (Képernyő-beállítások)
[Audio Settings] (Hangbeállítások)
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD-lejátszás beállításai)
[Parental Control Settings] (Szülői felügyelet beállításai)
[System Settings] (Rendszerbeállítások)
[Network Settings] (Hálózati beállítások)
[Easy Network Settings] (Gyors hálózati beállítások)
[Resetting] (Alaphelyzet)
További információk
36
40
10
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Kezdeti lépések
A részek és kezelőszervek bemutatása
Előlap
2
6
34
5
A Lemeztálca
A lemeztálca zárolása (gyermekzár)
B Z (kitol/behúz)
A zárolással megakadályozható
a lemeztálca véletlen kinyitása.
Amikor a lejátszó be van kapcsolva,
a lemeztálca rögzítéséhez vagy a rögzítés
feloldásához a távvezérlőn nyomja meg
a x (leállítás), HOME, majd a TOP
MENU gombot.
C [/1 (bekapcsolás/készenlét)
A lejátszó bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
D
(USB) aljzat
Ehhez a porthoz csatlakoztathatja
az USB eszközöket.
Kezdeti lépések
1
E Az áramellátás jelzője
Akkor látható, amikor a lejátszó
be van kapcsolva.
F A távirányító érzékelője
11
Hátoldal
A DC IN 12 V (hálózati adapter bemenet) aljzat
B LAN (100) csatlakozó
C HDMI OUT aljzat
D DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
12
Távvezérlő
A távvezérlő elérhető funkciói a használt
lemeztől vagy a helyzettől függően eltérőek.
POP UP/
MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
NETFLIX
[/1 (bekapcsolás/készenlét)
A lejátszó bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
B Színes gombok (piros/zöld/
sárga/kék)
Az interaktív funkciókban
használható gyorsbillentyűk.
C TOP MENU
A BD-k vagy DVD-k legfelső
menüjének megnyitása vagy bezárása.
Kezdeti lépések
TOP MENU
-TV- [/1 (TV bekapcsolva/
készenlét)
A tv-készülék bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
POP UP/MENU
A BD-ROM-ok felugró menüjének
vagy a DVD-k menüjének megnyitása
vagy bezárása.
OPTIONS (24. oldal)
Az elérhető opciók megjelenítése
a képernyőn.
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
</M/m/,
A kiemelés átvitele egy kijelölt elemre.
SUBTITLE
AUDIO
DISPLAY
b
A M/m gombok gyorsgombok
zeneszámok kereséséhez, zenei
CD lejátszásakor.
Középső gomb (ENTER)
Belépés a kijelölt elembe.
z
A N, 2 + és AUDIO gombon tapintópont
található. A tapintópont a lejátszó használata
közben viszonyítási pontként használható.
A Z (kitol/behúz)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
-TV- t (TV-bemenet kiválasztása)
Váltás a tv-készülék és az egyéb
bemeneti források között.
HOME
Belépés a lejátszó főmenüjébe.
A háttérkép megjelenítése a főmenü
kategóriaikonján történő
megnyomás esetén.
SEN (21. oldal)
A „Sony Entertainment Network™”
online szolgáltatás használata.
13
NETFLIX
A „NETFLIX” online szolgáltatás
használata. A NETFLIX online
szolgáltatással kapcsolatos további
tudnivalókért keresse fel a következő
weboldalt, és olvassa el a Gyakran
feltett kérdések (FAQ) című részt:
http://support.sony-europe.com/
D m/M (gyors hátra-/
előretekerés)
• A lemez gyors visszatekerése/gyors
előretekerése a lejátszás közbeni
megnyomás esetén. A keresési
sebesség a gomb minden
videolejátszás közbeni
megnyomásakor megváltozik.
• Lassított lejátszás, ha egy
másodpercnél hosszabban
megnyomja a gombot a szünet
üzemmódban.
• Képkockánkénti lejátszás, ha
a gombot szünet üzemmódban
röviden megnyomja.
AUDIO (31. oldal)
A nyelvi hangsáv kiválasztása,
ha többnyelvű hang található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
A zeneszám kiválasztása CD-lemezen.
(némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása.
DISPLAY (20. oldal)
A lejátszási és webböngészési (csak
BDP-S3200/S4200/S5200 esetén)
információk megjelenítése a tvképernyőn.
A főmenü képernyője
A főmenü a HOME gomb megnyomására
jelenik meg. Válassza ki a kívánt
kategóriát a </, gombokkal. Válassza
ki a kívánt elemet a M/m gombokkal,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Menüpont
Kategória
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása.
./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
zeneszámra vagy fájlra.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése,
illetve újraindítása.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A számok/sávok folytatási pontja
az utolsó lejátszott pont, vagy
a fényképmappa utolsó fényképe.
SUBTITLE (31. oldal)
A feliratozás nyelvének kiválasztása,
ha többnyelvű feliratozás található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
2 (hangerő) +/–
A tv hangerejének módosítása.
14
[Setup] (Beállítás): A lejátszó
beállításainak módosítása.
[Photo] (Fénykép): Fényképek
megjelenítése.
[Music] (Zene): Zenelejátszás.
[Video] (Videó): Videólejátszás.
[Input] (Bevitel): Képernyőtükrözés
végzése kompatibilis
forráseszközzel (csak BDP-S3200/
S5200 esetén).
[Network] (Hálózat): Hálózati
elemek megjelenítése.
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
Csak akkor csatlakoztassa a tápkábelt, ha már minden csatlakozást létrehozott.
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
A lejátszót nagysebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-hez.
Kezdeti lépések
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
Kiváló
minőség
15
Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
Az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek megfelelően válasszon az alábbi
csatlakozási lehetőségek közül. Az A és a B lehetőség közül való választás esetén
adja meg az ennek megfelelő beállítást az [Audio Settings] (Hangbeállítások) területen
(30. oldal).
Nagysebességű HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
t Adja meg a [BD Audio MIX Setting]
(BD hangkeverés beállítása) beállítást (30. oldal).
Koaxiális digitális kábel
(külön megvásárolható)
16
2. lépés: A hálózati
kapcsolatok előkészítése
Ha nem csatlakoztatja a lejátszót
hálózathoz, lépjen tovább ide: „3. lépés:
Easy Setup (Gyorsbeállítás)” (17. oldal).
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt
a lejátszó LAN (100) csatlakozójához.
Az első bekapcsolás alkalmával
Rövid időn belül bekapcsolódik a
lejátszó, és elindul rajta az [Easy Initial
Settings] (Gyors kezdeti beállítások)
funkció.
1
Helyezzen be két R03 (AAA méretű)
elemet úgy, hogy a 3 és a # végük
megfeleljen a távvezérlő elemtartó
rekeszének belsejében látható
jelzéseknek.
2
Az alábbi számozott sorrendben
csatlakoztassa a mellékelt hálózati
adaptert és a váltóáramú hálózati
kábelt (tápkábelt). Eltávolításukat
fordított sorrendben végezze.
Kezdeti lépések
Beállítás vezetékes hálózathoz
3. lépés: Easy Setup
(Gyorsbeállítás)
LAN-kábel
(külön megvásárolható)
Szélessávú
útválasztó
ADSL-modem/
kábelmodem
Internet
z
Árnyékolt és egyenes bekötésű interfészkábel
(LAN-kábel) használata ajánlott.
Beállítás vezeték nélküli
hálózatokhoz (csak BDP-S3200/
S5200 esetén)
Használja a lejátszóba épített vezeték
nélküli LAN adaptert.
1 a DC IN 12 V aljzathoz
Hálózati adapter (tartozék)
LAN-kábel (nem mellékelt tartozék)
Vezeték nélküli ADSL-modem/
LAN router
kábelmodem
Internet
2
Hálózati tápvezeték
(mellékelt tartozék)
3
konnektorhoz
17
3
Kapcsolja be a lejátszót az [/1 gombbal.
4
Kapcsolja be a TV-t, és állítsa be
a TV bemenetválasztóját. Ekkor
a TV-képernyőn a lejátszóból érkező
jel látható.
5
Végezze el az [Easy Initial Settings]
(Gyors kezdeti beállítások) folyamatát.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és végezze el az
alapvető beállításokat a távirányító
</M/m/, és ENTER gombjainak
segítésével.
</M/m/,
ENTER
b
• Az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti
beállítások) befejezése után a lejátszó
hálózati funkcióinak használatához válassza
az [Easy Network Settings] (Gyors hálózati
beállítások) lehetőséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezéséhez
a [Network Settings] (Hálózati beállítások)
részben az [Internet Settings]
(Internetbeállítások) beállítást állítsa
[Wireless Setup(built-in)] (vezeték nélküli
beállítás (beépített)) értékre
(csak BDP-S3200/S5200 esetén).
18
• A vezeték nélküli kapcsolat letiltásához
a [Network Settings] (Hálózati beállítások)
részben az [Internet Settings]
(Internetbeállítások) beállítást állítsa
[Wired Setup] (vezetékes beállítás) értékre
(csak BDP-S3200/S5200 esetén).
Lejátszás
Lejátszás lemezről
A BONUSVIEW/BD-LIVE
használata
A lejátszható lemezekre vonatkozó
információkat lásd itt: 41. oldal.
Egyes, a „BD-LIVE” emblémával*
ellátott BD-ROM-ok további letölthető
szórakoztató tartalmat és egyéb adatokat
tartalmaznak.
1
*
1
Helyi tárolásra használjon 1 GB-os
vagy nagyobb USB-memóriát.
Nyomja meg a Z gombot, és helyezzen
egy lemezt a lemeztálcára.
2
Nyomja meg a Z gombot a lemeztálca
behúzásához.
Elindul a lejátszás.
Ha a lejátszás nem indul el
automatikusan, válassza a
ikont
a
[Video] (Videó),
[Music]
(Zene) vagy
[Photo] (Fénykép)
kategóriában, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Készítse elő a BD-LIVE funkció
használatát (csak BD-LIVE-kompatibilis
modellek esetén).
• Csatlakoztassa a lejátszót egy
hálózathoz (17. oldal).
• Állítsa a [BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD-lejátszás
beállításai) menü [BD Internet
Connection] (BD internetkapcsolat)
beállítását [Allow] (Engedélyezés)
értékre (31. oldal).
A lejátszható oldal lefelé nézzen.
3
Csatlakoztasson USB-memóriát
a lejátszón található USB-aljzathoz
(11. oldal).
Lejátszás
2
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját úgy, hogy
a tv-képernyőn jelenjen meg
a lejátszóról érkező jel.
3
Helyezzen be egy BONUSVIEW/BD-LIVE
emblémájú BD-ROM-ot.
Az üzemmód a lemeztől függően
eltér. Olvassa el a lemezhez kapott
használati útmutatót.
z
Az USB-memóriában tárolt adatok törléséhez
válassza a
[Video] (Videó) kategória
[Delete BD Data] (BD-adatok törlése)
lehetőségét, majd nyomja meg az ENTER
gombot. A buda mappában lévő összes adat
törlődik.
19
A Blu-ray 3D használata
(csak BDP-S4200/S5200 esetén)
Lejátszhatja a „Blu-ray 3D” emblémával*
ellátott Blu-ray 3D lemez lemezeket is.
*
1
Készítse elő a Blu-ray 3D lemez lemez
lejátszását.
• Csatlakoztassa a lejátszót
a 3D-kompatibilis eszközeihez egy
nagy sebességű HDMI-kábellel.
• Állítsa be a [3D Output Setting]
(3D kimenet beállítása) és a
[TV Screen Size Setting for 3D]
(TV-képernyő méretének
beállítása 3D-hez) beállítást
a [Screen Settings] (Képernyőbeállítások) területen (28. oldal).
2
A lejátszási információk
megjelenítése
A lejátszási és egyéb információk
a DISPLAY gomb megnyomásával
tekinthetők meg.
A megjelenített információk a lemez
típusától és a lejátszó állapotától függően
eltérnek.
Példa: BD-ROM lejátszása esetén
Helyezzen be egy Blu-ray 3D lemez
lemezt.
Az üzemmód a lemeztől függően
eltér. Olvassa el a lemezhez kapott
használati útmutatót.
A Kimeneti felbontás/Videofrekvencia
B Cím száma vagy neve
C Az aktuálisan kiválasztott nézőpont
z
Nézze meg a tv-készülékhez és a csatlakoztatott
eszközhöz mellékelt használati útmutatót is.
D Az aktuálisan kiválasztott
hangbeállítás
E Elérhető funkciók (
nézőpont,
hang,
feliratozás)
F Lejátszási információk
A lejátszási mód, a lejátszási
állapotsáv, a lemeztípus,
a videokodek, a bitsebesség,
az ismétlés típusa, az eltelt idő és
a teljes lejátszási idő megjelenítése
G Fejezet száma
20
Lejátszás USB-eszközről
„Lejátszható fájltípusok”: 42. oldal.
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt a lejátszó
USB-aljzatához (11. oldal).
Mielőtt csatlakoztatná az USBeszközt, olvassa el a hozzá mellékelt
útmutatót.
Válassza ki a főmenü
[Video]
(Videó), [Music] (Zene) vagy
[Photo] (Fénykép) kategóriáját
a </, gombokkal.
3
Válassza az
[USB-eszköz] (USBeszköz) lehetőséget a M/m gombokkal,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Lejátszás hálózaton
keresztül
A Sony Entertainment Network
használata
A Sony Entertainment Network
szolgáltatás átjáróként működik:
továbbítja a lejátszóra a kiválasztott
internetes tartalmat és különféle igény
szerint lejátszható szórakoztatóanyagokat.
z
• Egyes internetes tartalmak lejátszása előtt
a számítógépen keresztül regisztrálnia kell.
• Előfordulhat, hogy bizonyos internetes
tartalmak egyes területeken/országokban
nem elérhetők.
1
Nyomja meg a távirányító SEN gombját.
Válasszon ki egy kívánt internetes
tartalmat vagy igény szerint
lejátszható szórakoztatóanyagot
a </M/m/, gombokkal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Videó-adatfolyam vezérlőpanele
A vezérlőpanel a videofájl lejátszásakor
jelenik meg. A megjelenített elemek
az internetes tartalomszolgáltatóktól
függően eltérhetnek.
Ismételt megjelenítéshez nyomja meg
a DISPLAY gombot.
Lejátszás
2
2
3
A Vezérlés kijelzője
A lejátszási műveletekhez használja
a </M/m/, vagy ENTER
gombokat.
B Lejátszási állapotsáv
Állapotsáv, amelyen a kurzor jelzi
a pillanatnyi pozíciót, a lejátszási
időt és a videofájl időtartamát.
C Hálózati állapot
A
a vezeték nélküli kapcsolat
térerejét mutatja (csak BDP-S3200/
S5200 esetén).
A
a vezetékes kapcsolatot jelzi.
D Hálózati átvitel sebessége
E A következő videó fájlneve
F Az aktuális videó fájlneve
Csatlakoztassa a lejátszót egy
hálózathoz (17. oldal).
21
Fájlok lejátszása otthoni
hálózaton keresztül (DLNA) (csak
BDP-S3200/S4200/S5200 esetén)
A DLNA-kompatibilis termékek képesek
lejátszani a más DLNA-kompatibilis
termékeken tárolt video-, zene- és
fényképfájlokat a hálózaton keresztül.
1
A DLNA használatának előkészítése
• Csatlakoztassa a lejátszót
egy hálózathoz (17. oldal).
• Készítse elő a többi szükséges
DLNA-kompatibilis terméket.
Olvassa el a termékhez kapott
használati útmutatót.
DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok lejátszása az
egységen keresztül (DLNA-lejátszó)
Kiszolgáló
Lejátszó
Válassza ki a DLNA-kiszolgáló ikonját
a
[Video] (Videó),
[Music]
(Zene) vagy
[Photo] (Fénykép)
kategóriában, majd válassza
ki a lejátszani kívánt fájlt.
22
DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok lejátszása
másik egységen keresztül (megjelenítő)
Ha DLNA-kiszolgálón található fájlokat
játszik le az egységen, DLNA-vezérlésre
alkalmas termékkel (telefonnal stb.)
is vezérelheti a lejátszást.
Kiszolgáló
Megjelenítő
Vezérlő
Ez az egység működtethető DLNAvezérlővel. Olvassa el a DLNAvezérlőhöz kapott használati útmutatót.
A „TV SideView” használata
(csak BDP-S3200/S4200/S5200
esetén)
b
A regisztráció csak a főmenüből hajtható végre.
A „Screen mirroring (Képernyőtükrözés)”
funkció a Miracast technológia révén
a mobileszköz képernyőjét a televízión
jeleníti meg.
A lejátszó közvetlenül csatlakoztatható
a képernyőtükrözéssel kompatibilis
eszközhöz (pl. okostelefonhoz,
táblagéphez). az eszköz kijelzőjének
képernyője nagyképernyős televízión
élvezhető. Ennek a funkciónak
a használatához nincs szükség vezeték
nélküli útválasztóra (vagy hozzáférési
pontra).
Lejátszás
A „TV SideView” egy ingyenes
mobilalkalmazás távoli eszközökhöz
(pl. okostelefonokhoz stb.) A lejátszóval
együtt használva a „TV SideView”
segítségével kényelmesen, a távoli
eszközökről érheti el a lejátszó
műveleteit. Szolgáltatásokat és
alkalmazásokat indíthat közvetlenül
a távoli eszközökről, és lejátszás közben
megjelenítheti a lemez adatait. A „TV
SideView” távvezérlőként és szoftveres
billentyűzetként is használható.
Mielőtt először használná a „TV
SideView” eszközt a lejátszóval, ne
felejtse el regisztrálni a „TV SideView”
eszközt. Regisztrációhoz kövesse
a „TV SideView” képernyőjén megjelenő
utasításokat.
Képernyőtükrözés használata
(csak BDP-S3200/S5200 esetén)
b
• A képernyőtükrözés használatakor néha
előfordulhat, hogy más hálózatokból eredő
interferencia miatt a kép és a hang minősége
csökken.
• Képernyőtükrözés közben előfordulhat,
hogy egyes hálózati funkciók nem
használhatóak.
• Győződjön meg róla, hogy az eszköz
kompatibilis a Miracast technológiával.
Az összes Miracast-kompatibilis eszköz
csatlakoztathatósága nem garantált.
1
A </, gombokkal a főmenüben
az [Input] (Bemenet) kategóriából
válassza a [Screen mirroring]
(Képernyőtükrözés) lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
23
x
Használható beállítások
Különféle beállítások és lejátszási
műveletek válnak elérhetővé az OPTIONS
gomb megnyomásakor. Az elérhető
elemek a helyzettől függően változnak.
x
x
x
x
[Chapter Search] (Fejezet keresése):
[3D Menu] (3D menü) (csak
BDP-S4200/S5200 esetén):
– [Simulated 3D] (Szimulált 3D):
Beállítja a szimulált 3D hatást.
– [3D Depth Adjustment]
(3D mélység beállítása):
A háromdimenziós kép
mélységének módosítása.
– [2D Playback] (2D lejátszás):
Kétdimenziós lejátszás beállítása.
x
[Play] (Lejátszás)/[Stop] (Leállítás):
x
x
A lejátszás elindítása és leállítása.
x
x
[Play from start] (Lejátszás az
elejéről): Elem lejátszása az elejéről.
[Change Category] (Kategóriaváltás):
x
Váltás a következő kategóriák között:
[Video] (Videó), [Music]
(Zene) és
[Photo] (Fénykép).
Csak
x
[Video] (Videó) esetén
x
Fejezet keresése, és lejátszás indítása
az elejéről.
[Audio] (Hang): A nyelvi hangsáv
váltása, ha többnyelvű hang található
a BD-ROM/DVD VIDEO lemezen.
A zeneszám kiválasztása CD-lemezen.
[Subtitle] (Felirat): A feliratozás
nyelvének váltása, ha többnyelvű
feliratozás található a BD-ROM/
DVD VIDEO lemezen.
[Angle] (Nézőpont): Váltás egy másik
nézőpontra, ha több nézőpont is
elérhető a BD-ROM vagy DVD
VIDEO lemezen.
[Number Entry] (Számbevitel):
Válassza ki a számot a távvezérlő
</M/m/, gombjának használatával.
x
[IP Content Noise Reduction]
(Internetes tartalom zajcsökkentése):
Az internetes tartalom
képminőségének javítása.
[Video Settings] (Videobeállítások):
– [Picture Quality Mode]
(Képminőség módja): Kiválaszthatja
a különböző fényviszonyokkal
rendelkező környezetek
képbeállításait.
– [BNR]: A képen megjelenő
mozaikszerű blokkzaj csökkentése.
– [MNR]: A kép körvonala körüli
kisebb zaj (szúnyogzaj) csökkentése.
24
x
[A/V SYNC]: A kép és a hang közötti
eltolódás módosítása, késleltetve
a hangkimenetet a képkimenethez
képest (0 és 120 ezredmásodperc
között).
[Menu] (Menü)/[Popup Menu]
(Felbukkanó menü): A BD-ROM
lemezek felugró menüjének vagy
a DVD-lemezek menüjének
megjelenítése.
[Title Search] (Cím keresése): Címek
keresése BD-ROM vagy DVD VIDEO
lemezen, és a lejátszás indítása
az elejéről.
[Repeat Setting] (Ismétlés beállítása):
Az ismétlő mód bekapcsolása.
x
[Top Menu] (Legfelső menü): A BD,
illetve DVD lemezek legfelső
menüjének megjelenítése.
Általános beállítások
x
[Pause] (Szünet): A lejátszás
szüneteltetése.
x
[Video Search] (Videó keresése)
(csak BDP-S3200/S4200/S5200
esetén): A BD-ROM vagy
DVD-ROM lemezre vonatkozó
információk megjelenítése Gracenote
technológiával.
Kapcsolódó információk keresése
Gracenote kulcsszavak használatával
a [Cast] (Stáb) vagy [Related]
(Kapcsolódó) kiválasztásakor.
Címlista megjelenítése a [Playback
History] (Lejátszási előzmények)
vagy [Search History] (Keresési
előzmények) kiválasztásakor.
Csak
x
x
x
[Music] (Zene) esetén
[Change Display] (Megjelenítés
váltása): Váltás a [Grid View]
(Rácsnézet) és a [List View]
(Listanézet) között.
[Track Search] (Zeneszám keresése):
Zeneszám számának keresése zenei
CD lejátszásakor.
x
[View Image] (Kép megtekintése):
[Add Slideshow BGM] (Háttérzene
hozzáadása diavetítéshez): Zenei
x
A kijelölt fényképe megjelenítése.
[Slideshow] (Diavetítés): Diavetítés
lejátszása.
x
[Rotate Left] (Elforgatás balra):
[Music Search] (Zene keresése) (csak
BDP-S3200/S4200/S5200 esetén):
A zenei CD lemez (CD-DA)
információinak megjelenítése
Gracenote technológiával.
Kapcsolódó információk keresése
Gracenote kulcsszavak használatával
a [Track] (Zeneszám), [Artist]
(Előadó) vagy [Related] (Kapcsolódó)
kiválasztásakor.
Címlista megjelenítése a [Playback
History] (Lejátszási előzmények)
vagy [Search History] (Keresési
előzmények) kiválasztásakor.
Csak
A fénykép forgatása az óramutató
járásával ellentétesen 90 fokkal.
x
[Rotate Right] (Elforgatás jobbra):
Lejátszás
fájlok regisztrálása az USBmemóriában a diavetítés
háttérzenéjeként.
x
– [Play from Music CD] (Lejátszás
zenei CD-ről): A számok beállítása
a CD-DA lemezeken.
A fénykép forgatása az óramutató
járásával egyező irányban 90 fokkal.
[Photo] (Fénykép) esetén
x
[Slideshow Speed] (Diavetítés
sebessége): A diavetítés sebességének
x
[Slideshow Effect] (Diavetítési
effektus): A diavetítések effektusának
x
[Slideshow BGM] (Diavetítés
háttérzenéje):
módosítása.
beállítása.
– [Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
– [My Music from USB] (Saját zene
USB-ről): Az [Add Slideshow BGM]
(Diavetítés háttérzenéjének
hozzáadása) funkcióban regisztrált
zenei fájlok beállítása.
25
Internet (csak BDP-S3200/
S4200/S5200 esetén)
majd a listából válassza ki azt az oldalt,
ahová vissza szeretne térni.
Kilépés az internetböngészőből
Nyomja meg a HOME gombot.
Böngészés az interneten
A lejátszóval az internetre kapcsolódva
webhelyeket tekinthet meg.
1
Az internetböngésző előkészítése.
Csatlakoztassa a lejátszót egy
hálózathoz (17. oldal).
2
Válassza a főmenü [Network]
(Beállítás) pontját a </, gombokkal.
3
Válassza az
[Internet Browser]
(Internetböngésző) lehetőséget a M/m
gombokkal, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
z
A böngésző nem támogatja bizonyos
webhelyfunkciók használatát, ezért
előfordulhat, hogy egyes webhelyek nem
jelennek meg megfelelően.
URL-cím megadása
Válassza a beállítómenü [URL entry]
(URL megadása) pontját. Írja be az URLcímet a szoftveres billentyűzettel, és
válassza az [Enter] (Bevitel) lehetőséget.
Az alapértelmezett kezdőlap beállítása
Miközben a beállítani kívánt lap látható,
válassza a [Set as start page] (Beállítás
kezdőlapként) lehetőséget
a beállítómenüből.
Visszatérés az előző oldalra
Válassza a beállítómenü [Previous page]
(Előző oldal) pontját.
Ha a [Previous page] (Előző oldal)
választása esetén sem jelenik meg az előző
oldal, akkor válassza a beállítómenüből
a [Window List] (Ablaklista) lehetőséget,
26
Az internetböngésző képernyő
A webhelyek tartalmát a DISPLAY gomb
megnyomásával tekintheti meg.
A megjelenített információk a webhely
és a lap állapotától függően eltérnek.
A Lap címe
B Lap címe
C Kurzor
Mozgatásához nyomja meg
a </M/m/, gombokat. Helyezze
a kurzort a megtekinteni kívánt
hivatkozásra, és nyomja meg
a ENTER gombot. Megjelenik
a hivatkozott weboldal.
D SSL ikon
Akkor látható, ha a webhely védett
és biztonságos kapcsolatot használ.
E A térerősség jelzője (csak vezeték
nélküli hálózati kapcsolat esetén)
(csak BDP-S3200/S5200 esetén)
F Folyamatjelző sáv/töltésikon
A lapok beolvasása és fájlletöltés/
fájlátvitel közben jelenik meg.
G Szövegbeviteli mező
Nyomja meg az ENTER gombot,
és válassza a beállítómenü [Input]
(Bevitel) elemét a szoftveres
billentyűzet megnyitásához.
H Görgetősáv
A </M/m/, gombokkal
görgetheti a lapot balra, felfelé,
lefelé vagy jobbra.
x
[Delete] (Törlés): Törli a kurzor
bal oldalán látható karaktert
a szövegbevitel során.
x
[Window List] (Ablaklista):
Megjeleníti az adott pillanatban
nyitva lévő webhelyablakokat.
A felhasználó visszatérhet egy
korábban megjelenített webhelyre
a megfelelő ablak kiválasztásával.
x
[Bookmark List] (Könyvjelzőlista):
Megjeleníti a könyvjelzők listáját.
Használható beállítások
x
x
x
Lehetővé teszi az URL-címek
megadását a megjelenített szoftveres
billentyűzettel.
x
[Previous page] (Előző oldal)/
[Next page] (Következő oldal):
Az előző/következő oldalra lapoz.
x
[Cancel loading] (Betöltés
megszakítása): Megszakítja a lap
x
[Reload] (Újratöltés): Újra betölti
[Browser Setup] (Böngésző
beállítása): Megjeleníti az
internetböngésző beállításait.
– [Zoom] (Nagyítás/kicsinyítés):
A megjelenített tartalom méretének
növelése vagy csökkentése
– [JavaScript Setup] (JavaScript
beállítása): A JavaScript
használatának engedélyezése
és letiltása.
– [Cookie Setup] (Cookie-k beállítása):
A cookie-k elfogadásának
engedélyezése és letiltása.
– [SSL Alarm Display] (SSLfigyelmeztetés megjelenítése):
Az SSL használatának engedélyezése
és letiltása.
[Input] (Bevitel): Megjeleníti
a szoftveres billentyűzetet, amellyel
karakterek írhatók be böngészés
közben.
[Break] (Sortörés): A kurzort
a következő sor elejére lépteti
a szövegbeviteli mezőben.
[URL entry] (URL megadása):
betöltését.
ugyanazt a lapot.
x
[Add to Bookmark] (Könyvjelző
felvétele): Felveszi az éppen
megjelenített webhelyet a könyvjelzők
listájára.
x
[Set as start page] (Beállítás
kezdőlapként): Beállítja az éppen
Internet (csak BDP-S3200/S4200/S5200 esetén)
Különféle beállítások és műveletek
válnak elérhetővé az OPTIONS gomb
megnyomásakor.
Az elérhető elemek a helyzettől függően
változnak.
x
megjelenített webhelyet
alapértelmezett kezdőlapnak.
x
[Open in new window] (Megnyitás új
ablakban): Új ablakban nyit meg egy
hivatkozást.
x
[Character encoding]
(Karakterkódolás): Lehetővé teszi
x
[Display certificate] (Tanúsítvány
megjelenítése): Megjeleníti az SSL-
a karakterkódolás megadását.
titkosítást támogató webhelyek által
küldött kiszolgálótanúsítványokat.
27
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállításokat tartalmazó
kijelzők használata
Válassza a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a főmenüben, ha módosítani
szeretné a lejátszó beállításait.
Az alapértelmezett beállítások alá
vannak húzva.
1
Válassza a főmenü
[Setup]
(Beállítás) pontját a </, gombokkal.
2
Válassza ki a kívánt beállítási kategória
ikonját a M/m gombokkal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
[Screen Settings]
(Képernyő-beállítások)
x [3D Output Setting (3D kimenet
beállítása)]
(csak BDP-S4200/S5200 esetén)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha az összes tartalmat
2D-ben szeretné látni.
[Software Update]
(Szoftverfrissítés)
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(TV-képernyő méretének
beállítása 3D-hez)
(csak BDP-S4200/S5200 esetén)
x [Update via Internet] (Frissítés
interneten keresztül)
Ezzel a beállítással megadhatja
a 3D-kompatibilis tv képernyőméretét.
A lejátszó szoftverének frissítése
az elérhető hálózat használatával.
Ellenőrizze, hogy a hálózat csatlakozik-e
az internetre. Részletekért lásd: „2. lépés:
A hálózati kapcsolatok előkészítése”
(17. oldal).
x [Update via USB Memory] (Frissítés
USB memórián keresztül)
A lejátszó szoftverének frissítése USB
memória használatával. Ellenőrizze,
hogy a szoftverfrissítési mappa neve
megfelelő módon „UPDATE” legyen, és
az összes frissítési fájlt ebben mappában
kell tárolni. A lejátszó egyetlen rétegben
legfeljebb 500 fájlt/mappa felismerésére
képes, beleértve a frissítési fájlokat/
mappákat is.
28
z
• Azt javasoljuk, hogy körülbelül 2 havonta
végezze el a szoftverfrissítést.
• A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen
talál tájékoztatást:
http://support.sony-europe.com/
x [TV Type] (TV típusa)
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez széles képernyős tv-t vagy
széles képernyős megjelenítést támogató
tv-t csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez 4:3 képarányú, a széles
képernyős megjelenítést nem támogató
tv-t csatlakoztat.
x [Screen Format]
(Képernyőformátum)
x [Output Video Resolution]
(Kimeneti képfelbontás)
[Full] (Teljes): Válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez széles képernyős
megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.
A beállítás hatására a 4:3 méretarányú
kép 16:9 méretaránnyal jelenik meg
még a széles képernyős tv-ken is.
[Normal] (Normál): A beállítás hatására
a képméret a képernyő méretéhez
igazodik az eredeti méretarány
megtartásával.
Általában az [Auto] (Automatikus)
beállítást kell választani. Válassza az
[Original Resolution] (Eredeti felbontás)
lehetőséget, ha a lemezen rögzített
felbontást szeretné megjeleníteni.
Ha a felbontás kisebb az SD felbontásnál,
a készülék felkonvertálja SD felbontásra.
x [DVD Aspect Ratio] (DVD-nézetarány)
[Auto] (Automatikus): A készülék csak
akkor továbbít 1920 × 1080p/24 Hz-es
videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis tv
csatlakozik a HDMI OUT aljzathoz.
[On] (Bekapcsolva): A funkció
bekapcsolása.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha a tv nem támogatja
az 1080/24p formátumú videojelet.
x [DVD-ROM 24p Output]
(DVD-ROM 24p kimenet)
[Pan & Scan] (Szélek levágva): A készülék
teljes magasságú képet jelenít meg a teljes
képernyőn, levágott szélekkel.
[Auto] (Automatikus): A készülék csak
akkor továbbít 1920 × 1080p/24 Hz-es
videojelet, ha 1080/24p-kompatibilis tv
csatlakozik a HDMI OUT aljzathoz.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha a tv nem támogatja
az 1080/24p formátumú videojelet.
Beállítások és módosítási lehetőségek
[Letter Box] (Keretben): Ezzel
a beállítással a készülék széles képet
jelenít meg, az alján és a tetején fekete
csíkkal.
x [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p kimenet)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Cinema Conversion Mode]
(Filmkonverziós mód)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani. A lejátszó
automatikusan érzékeli, hogy az anyag
videoalapú vagy filmalapú, és
a megfelelő konverziós módra vált.
[Video] (Videó): A készülék az anyagtól
függetlenül mindig a videoalapú
anyagnak megfelelő konverziós
módszert választja.
[Auto] (Automatikus): A lejátszó
automatikusan érzékeli a csatlakoztatott
tv-készülék típusát, és a megfelelő
színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A lejátszó YCbCr 4:2:2
videojelet ad le.
[YCbCr (4:4:4)]: A lejátszó YCbCr 4:4:4
videojelet ad le.
[RGB]: A lejátszó RGB videojelet ad le.
29
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI Deep Colour kimenet)
x [Dolby D Compatible Output]
(Dolby D kompatibilis kimenet)
[Auto] (Automatikus): Általában
ezt a beállítást kell választani.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: A készülék
16 bites/12 bites/10 bites videojelet
továbbít, ha a csatlakoztatott tv
támogatja a Deep Colour színleképezést.
[Off] (Kikapcsolva): Válassza ezt
a beállítást, ha a kép nem stabil, vagy
a színek nem tűnnek természetesnek.
[On] (Bekapcsolva): DTS hangforrást to
Dolby Digital hanggá konvertálja, EDID
(Extended Display Identification Data)
adatok használatával.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
x [Pause Mode] (Pillanatmegállítás
módja)
[Auto] (Automatikus): Általában ezt
a beállítást kell választani. A dinamikus
mozgást tartalmazó képek elmosódás
nélkül jelennek meg.
[Frame] (Képkocka): A statikus képeket
nagy felbontásban jeleníti meg.
[Audio Settings]
(Hangbeállítások)
x [Digital Audio Output]
(Digitális hangkimenet)
[Auto] (Automatikus): Általában
ezt a beállítást kell választani.
A csatlakoztatott eszköz állapotának
megfelelő audiojelet ad ki.
[PCM]: PCM-jelet ad ki a DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT aljzaton.
x [BD Audio MIX Setting]
(BD hangkeverés beállítása)
[On] (Bekapcsolva): Az interaktív hangból
és a másodlagos hangból kevert hangjel
kerül az elsődleges hangkimenetre.
[Off] (Kikapcsolva): Csak az elsődleges
hang kerül a kimenetre. Akkor válassza
ezt a beállítást, ha HD audiojelet
szeretne kiadni egy AV-erősítőnek
(rádióerősítőnek).
30
x [Audio DRC]
[Auto] (Automatikus): A lejátszás
a lemezen meghatározott
dinamikatartománnyal történik
(csak BD-ROM lemezek esetén).
Az egyéb lemezek lejátszása az [On]
(Bekapcsolva) (Be) beállítással azonos
szinten történik.
[On] (Bekapcsolva): Normál csökkentési
szinten történik a lejátszás.
[Off] (Kikapcsolva): Nem működik
dinamikacsökkentés. Dinamikusabb
hangot eredményez.
x [Downmix] (Lekeverés)
[Surround] (Hátsó): Térhatású
effektusokkal adja ki a hangjelet.
Akkor válassza ezt, ha a Dolby Surround
(Pro Logic) vagy a DTS Neo:6
szabványnak megfelelő audioeszközt
csatlakoztat.
[Stereo] (Sztereó): Térhatású effektusok
nélkül adja ki a hangjelet. Akkor válassza
ezt, ha a Dolby Surround (Pro Logic)
vagy a DTS Neo:6 szabványnak nem
megfelelő audioeszközt csatlakoztat.
[BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVDlejátszás beállításai)
x [BD/DVD Menu Language]
(BD/DVD menü nyelve)
x [Audio Language] (Hangsáv nyelve)
A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett hangnyelvének
kiválasztása.
Ha az [Original] (Eredeti) beállítást
választja, a lemezen meghatározott
alapértelmezett nyelvet használja
a rendszer.
Válassza a [Select Language Code]
(Nyelvkód választása) lehetőséget, majd
adja meg a nyelvének megfelelő kódot
a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (45. oldal).
x [Subtitle Language]
(Feliratozás nyelve)
A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett feliratozási nyelvének
kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
(Nyelvkód választása) lehetőséget,
majd adja meg a nyelvének megfelelő
kódot a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (45. oldal).
[BD]: A BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: A DVD- vagy CD-réteg
lejátszása.
x [BD Internet Connection]
(BD internetkapcsolat)
[Allow] (Engedélyezés): Általában
ezt a beállítást kell választani.
[Do not allow] (Nincs engedélyezve):
Ezzel a beállítással letilthatja
az internetkapcsolatot.
[Parental Control
Settings] (Szülői felügyelet
beállításai)
x [Password] (Jelszó)
A szülői felügyeleti funkció jelszavának
megadása vagy módosítása. A jelszóval
korlátozhatja a BD-ROM és DVD
VIDEO lemezek, illetve az internetes
videók lejátszását. Ha szükséges,
különböző korlátozási szintet is
beállíthat a BD-ROM, a DVD VIDEO
lemezekre és az internetes videókra
vonatkozóan.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A BD-ROM vagy DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett menünyelvének
kiválasztása.
Válassza a [Select Language Code]
(Nyelvkód választása) lehetőséget, majd
adja meg a nyelvének megfelelő kódot
a következő táblázat alapján:
„Nyelvkódok listája” (45. oldal).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(BD hibrid lemez lejátszandó rétege)
x [Parental Control Area Code]
(Szülői felügyelet területkód)
Bizonyos BD-ROM és DVD VIDEO
lemezek, illetve internetes videók
lejátszását földrajzi hely szerint
korlátozzák. Elképzelhető, hogy néhány
jelenet nem játszható le, vagy helyettük
másik jelenet látható. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást,
és adja meg négyjegyű jelszavát.
31
x [BD Parental Control] (BD szülői
felügyelet)/[DVD Parental Control]
(DVD szülői felügyelet)/[Internet
Video Parental Control] (Internetes
videó szülői felügyelet)
A szülői felügyelet beállításakor
a jelenetek blokkolhatók vagy másik
jelenetre cserélhetők. Kövesse
a képernyőn megjelenő útmutatást,
és adja meg négyjegyű jelszavát.
x [Internet Video Unrated]
(Nem besorolt internetes videó)
[Allow] (Engedélyezés): A nem besorolt
internetes videók lejátszásának
engedélyezése.
[Block] (Tiltás): A nem besorolt
internetes videók lejátszásának tiltása.
[System Settings]
(Rendszerbeállítások)
x [OSD Language] (OSD nyelve)
A lejátszó képernyőn megjelenített
üzenetei nyelvének kiválasztása.
x [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
Ha a HDMI funkciókkal kompatibilis
Sony készülékeket csatlakoztat
nagysebességű HDMI-kábellel,
a működtetés egyszerűbbé válik.
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
[On] (Bekapcsolva): A következő
BRAVIA Sync funkciók érhetők el:
– Egygombos lejátszás
– Összehangolt kikapcsolás
– Nyelvkövetés
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
32
z
Részletekért olvassa el a tv-készülékhez vagy
az egyéb összetevőkhöz mellékelt használati
útmutatót.
[Linked to TV-off] (TV kikapcsolásához
kapcsolva)
[On] (Bekapcsolva): A lejátszó és
a HDMI-kompatibilis összetevők
automatikus kikapcsolása, ha
a csatlakoztatott tv-készülék készenléti
üzemmódba vált (BRAVIA Sync).
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
x [Startup Screen] (Kezdőképernyő)
A lejátszó bekapcsolása utáni képernyő
beállítása.
[Network Service Screen] (Hálózati
szolgáltatás képernyő): Kezdés
a Sony Entertainment Network
portál képernyőjén.
[Home Menu Screen] (A főmenü
képernyője): Kezdés a főmenü
képernyőjén.
x [Quick Start Mode] (Gyorsindító
üzemmód)
[On] (Bekapcsolva): A lejátszó
bekapcsolása utáni elindulási idő
lerövidítése.
[Off] (Kikapcsolva): A készenléti
teljesítményfelvétel csökkentése.
x [Auto Standby] (Automatikus
készenlét)
[On] (Bekapcsolva): Automatikus
visszatérés készenléti üzemmódba,
ha több mint 20 percig egyetlen
gombot sem nyomnak meg.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
x [Auto Display]
(Automatikus kijelzés)
x [Device Name] (Eszköznév) (csak
BDP-S3200/S4200/S5200 esetén)
[On] (Bekapcsolva): A rendszer
automatikusan információt jelenít meg
a képernyőn a műsorok, képmódok,
hangjelek és egyebek váltásakor.
[Off] (Kikapcsolva): A rendszer csak
a DISPLAY gomb megnyomásakor
jelenít meg információt.
A lejátszó nevének megjelenítése.
A lejátszó neve módosítható.
x [Screen Saver] (Képernyőkímélő)
x [Software License Information]
(Szoftverlicenc-információk)
x [Software Update Notification]
(Figyelmeztetés szoftverfrissítésre)
[On] (Bekapcsolva): Az újabb
szoftververziókról való értesítések
bekapcsolása a lejátszón (28. oldal).
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
x [Gracenote Settings] (Gracenotebeállítások) (csak BDP-S3200/
S4200/S5200 esetén)
[Auto] (Automatikus): A rendszer
automatikusan letölti a lemezadatokat
a lemez lejátszásának leállításakor.
A letöltés csak akkor működik, ha
a lejátszó hálózathoz van csatlakoztatva.
[Manual] (Kézi): A rendszer
a [Video Search] (Videó keresése)
vagy [Music Search] (Zene keresése)
lehetőség kiválasztása esetén tölt le
lemezadatokat.
A lejátszó szoftververzió-adatainak
és MAC-címének megjelenítése.
A szoftverlicenc-információk
megjelenítése.
[Network Settings]
(Hálózati beállítások)
x [Internet Settings]
(Internetbeállítások)
Előzőleg csatlakoztassa a lejátszót
a hálózathoz. Részletekért lásd: „2. lépés:
A hálózati kapcsolatok előkészítése”
(17. oldal).
[Wired Setup] (Vezetékes hálózat
beállítása) (csak BDP-S3200/S5200
esetén): Akkor válassza ezt a lehetőséget,
ha LAN-kábel segítségével csatlakozik
a szélessávú útválasztóhoz (routerhez).
[Wireless Setup(built-in)] (Vezeték nélküli
beállítások (beépített)) (csak BDP-S3200/
S5200 esetén): Akkor válassza ezt a
lehetőséget, ha vezeték nélküli hálózati
kapcsolathoz a lejátszó beépített vezeték
nélküli LAN-adapterét használja.
Beállítások és módosítási lehetőségek
[On] (Bekapcsolva): A képernyőkímélő
funkció bekapcsolása. A képernyőkímélő
képe jelenik meg, ha a lejátszót több mint
10 percig nem használja, miközben
a képernyőn megjelenő kijelző látható.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
x [System Information]
(Rendszerinformáció)
z
További tudnivalókért keresse fel a következő
webhelyet, és olvassa el a gyakori kérdéseket
tartalmazó rovatot:
Európai országok vásárlói számára:
http://support.sony-europe.com/
33
x [Network Connection Status]
(Hálózati kapcsolat állapota)
A hálózati állapot megjelenítése.
x [Network Connection Diagnostics]
(Hálózati diagnosztika)
A hálózati diagnosztika futtatásával
ellenőrzi, hogy a hálózati kapcsolat
megfelelően létrejött-e.
x [Connection Server Settings]
(Kapcsolódó kiszolgáló beállításai)
(csak BDP-S3200/S4200/S5200
esetén)
Annak beállítása, hogy megjelenjen-e
a hálózathoz csatlakoztatott kiszolgáló.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Automatikus megjelenítő
hozzáférés engedélyezése) (csak
BDP-S3200/S4200/S5200 esetén)
[On] (Bekapcsolva): Engedélyezi az
automatikus hozzáférést az újonnan
észlelt, DLNA-vezérlővel kompatibilis
termék számára.
[Off] (Kikapcsolva): A funkció
kikapcsolása.
x [Renderer Access Control]
(Megjelenítő-hozzáférésvezérlés)
(csak BDP-S3200/S4200/S5200
esetén)
A DLNA-vezérlésre alkalmas termékek
listájának megjelenítése, valamint annak
beállítása, hogy melyik termékek érhetők
el közülük erről a lejátszóról.
x [Registered Remote Devices]
(Regisztrált távoli eszközök) (csak
BDP-S3200/S4200/S5200 esetén)
Megjeleníti a regisztrált távoli eszközök
listáját.
34
x [Remote Start] (Távoli indítás)
[On] (Bekapcsolva): A lejátszó bevagy kikapcsolása a távoli eszközzel,
ha hálózathoz csatlakozik.
[Off] (Kikapcsolva): A funkciók
kikapcsolása.
b
A [Remote Start] (Távoli indítás) beállítást
állítsa [On] (Bekapcsolva) értékre, majd
kapcsolja ki a lejátszót a hálózati készenlét
aktiválásához (40. oldal).
[Easy Network
Settings] (Gyors hálózati
beállítások)
A hálózati beállítások megadásához
válassza az [Easy Network Settings]
(Gyors hálózati beállítások) lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
x [Reset to Factory Default Settings]
(Gyári alapbeállítások visszaállítása)
Visszaállítja a lejátszó beállításainak
kijelölt csoportját a gyári alapértékekre.
A csoporton belül mindegyik beállítás
alaphelyzetbe áll.
x [Initialise Personal Information]
(Személyes adatok törlése)
Beállítások és módosítási lehetőségek
[Resetting]
(Alaphelyzet)
A lejátszón tárolt személyes adatainak
törlése.
b
Ha ezt az egységet kiselejtezi, átadja vagy
továbbértékesíti, akkor biztonsági okokból
távolítsa el róla az összes személyes
információt. Tegye meg a megfelelő
intézkedéseket, például a hálózati
szolgáltatás használata utáni kijelentkezést.
35
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt módon.
Ha a probléma tartósan fennáll, keresse
fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
, Ellenőrizze, hogy megfelelően vannake csatlakoztatva a csatlakozókábelek
(15. oldal).
, Kapcsolja át a tv-készülék
bemenetválasztóját, hogy a lejátszóról
érkező jel legyen látható.
, Állítsa át az [Output Video
Resolution] (Kimenő videojel
felbontása) beállítást a lehető
legkisebbre úgy, hogy benyomja a
távvezérlő x (leállítás), HOME, majd
POP UP/MENU gombját.
, Próbálkozzon a következőkkel:
1Kapcsolja ki a rendszert, majd
kapcsolja be újra. 2Kapcsolja ki
a csatlakoztatott készüléket, majd
kapcsolja be újra. 3Húzza ki és
csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt.
, A HDMI OUT aljzathoz olyan DVIeszköz van csatlakoztatva, amely nem
támogatja a másolásvédelmi
technológiát.
, Ellenőrizze a [Screen Settings]
(Képernyőbeállítások) menü [Output
Video Resolution] (Kimeneti
videofelbontás) beállítását (29. oldal).
36
, BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze
a [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM
24p kimenet) beállítást a [Screen
Settings] (Képernyőbeállítások)
területen (29. oldal).
, DVD-ROM lemezek esetén ellenőrizze
a [DVD-ROM 24p Output] (DVDROM 24p kimenet) beállítást a [Screen
Settings] (Képernyőbeállítások)
területen (29. oldal).
A képernyőn megjelenő nyelv automatikusan
átvált a HDMI OUT aljzathoz való csatlakozás
esetén.
, Ha a [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menü [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) beállítása [On] (Be)
(32. oldal), a képernyőn megjelenített
nyelv automatikusan átvált
a csatlakoztatott tv-készülék nyelvi
beállításának megfelelően (ha módosítja
a TV-készülék beállítását stb.).
Hang
Nincs hang, vagy hibás a kimenő hang.
, Ellenőrizze, hogy megfelelően vannake csatlakoztatva a csatlakozókábelek
(15. oldal).
, Állítsa át az AV-erősítő (rádióerősítő)
bemenetválasztóját úgy, hogy a lejátszó
audiojelét adja ki az AV-erősítő
(rádióerősítő).
, Ha az audiojel nem jelenik meg
a DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT aljzaton, ellenőrizze
a hangbeállításokat (30. oldal).
, HDMI-csatlakozás esetén próbálkozzon
a következővel: 1Kapcsolja ki
a rendszert, majd kapcsolja be újra.
2Kapcsolja ki a csatlakoztatott
készüléket, majd kapcsolja be újra.
3Húzza ki és csatlakoztassa újra
a HDMI-kábelt.
, HDMI-csatlakozás esetén, ha a lejátszó
AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül
van tv-készülékhez csatlakoztatva,
próbálja meg azt, hogy közvetlenül
a tv-készülékhez csatlakoztatja
a HDMI-kábelt. Olvassa el az
AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
mellékelt használati útmutatót is.
, A HDMI OUT csatlakozó egy
DVI-eszközhöz kapcsolódik
(a DVI-csatlakozók nem képesek
hangjelek fogadására).
, A HDMI OUT aljzathoz olyan eszköz
van csatlakoztatva, amely nem támogatja
lejátszó hangformátumát. Ellenőrizze
a hangbeállításokat (30. oldal).
(A hangkimeneteket a rendszer
átmenetileg lenémította. Ne állítsa át
a lejátszási hangerőt. A lejátszott tartalom
Cinavia-kóddal védett, és ezen
a készüléken nem játszható le.
További információk:
http://www.cinavia.com. 3-as üzenetkód.)
jelenik meg a képernyőn.
, A lejátszott videó hangsávja Cinaviakódot tartalmaz. A kód szerint
a lejátszott anyag egy professzionális
gyártású eredeti engedély nélküli
másolata (6. oldal).
Lemez
, Állítsa az [Audio Settings]
(Hangbeállítások) menü [BD Audio
MIX Setting] (BD hangkeverés
beállítása) lehetőségét [Off]
(KIkapcsolva) értékre (30. oldal).
, Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AVerősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e
mindegyik HD hangformátummal.
Nem játszható le a lemez.
, A lemez szennyezett vagy meggörbült.
, A lemez fejjel lefelé van betéve. A lemezt
a lejátszható oldallal lefelé helyezze be.
, Ilyen formátumú lemezt nem tud
lejátszani ez a lejátszó (41. oldal).
, A lejátszó nem tudja lejátszani a nem
megfelelően lezárt házilag írt lemezeket.
, A BD vagy DVD régiókódja nem
egyezik meg a lejátszóéval.
További információk
A HD hangot (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
és DTS-HD Master Audio) nem bitfolyam
formájában adja ki a rendszer.
USB-eszköz
Nem adja ki a lejátszó az interaktív hangot.
, Állítsa az [Audio Settings]
(Hangbeállítások) menü [BD Audio
MIX Setting] (BD hangkeverés
beállítása) lehetőségét [On]
(Bekapcsolva) értékre (30. oldal).
Lemez lejátszásakor a képernyőn a 3-as
üzenetkód [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
A lejátszó nem észleli a hozzá
csatlakoztatott USB-eszközt.
, Győződjön meg róla, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozik az
USB-aljzathoz.
, Ellenőrizze, hogy nem sérült-e
az USB-eszköz vagy egy kábel.
, Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
az USB-eszköz.
, Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza le az
USB-eszközt, és csatlakoztassa azt
közvetlenül a lejátszóhoz.
37
Sony Entertainment Network
A kép vagy a hang rossz minőségű, illetve
bizonyos műsorok kisebb részletességgel
jelennek meg, különösen a gyors mozgást
ábrázoló vagy sötét jelenetek közben.
, A kapcsolatsebesség módosításának
hatására javulhat a kép- és
a hangminőség. Ajánlott legalább
2,5 Mbit/s sebességű kapcsolatot
használni hagyományos felbontású
videók lejátszásához (10 Mbit/s ajánlott
nagyfelbontású videók jeljátszása esetén).
A kép kicsi.
, Nagyítsa ki a M gombbal.
Hálózati kapcsolat
A lejátszó nem tud csatlakozni a hálózathoz.
, Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(17. oldal) és a hálózati beállításokat
(33. oldal).
A számítógép nem tud kapcsolódni az
internethez, miután végrehajtotta a [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (WPS-beállítás)
eljárást (csak BDP-S3200/S5200 esetén).
, A routernek a vezeték nélküli hálózatra
vonatkozó beállításai automatikusan
megváltozhatnak, ha a WiFi Protected
Setup funkciót az útválasztó
konfigurálását megelőzően használja.
Ilyen esetben módosítsa ennek
megfelelően a számítógép beállításait is.
A lejátszó nem csatlakoztatható a vezeték
nélküli LAN-routerhez (csak BDP-S3200/
S5200 esetén).
, Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
a vezeték nélküli LAN-útválasztó
(router).
38
, A környezet (például a falak anyaga,
a rádióhullám-vételi feltételek vagy
a lejátszó és a vezeték nélküli LANrouter közötti akadályok)
következtében csökkenhet a lehetséges
kommunikációs távolság. Helyezze
közelebb egymáshoz a lejátszót és
a vezeték nélküli LAN-routert.
, A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó
készülékek – például a mikrohullámú
sütők, Bluetooth-eszközök és digitális
vezeték nélküli eszközök –
megszakíthatják a kommunikációt.
Helyezze távolabb a lejátszót az ilyen
készülékektől, vagy kapcsolja ki
a készülékeket.
A kívánt vezeték nélküli útválasztó nem
jelenik meg a vezeték nélküli hálózatok
listájában (csak BDP-S3200/S5200 esetén).
, Nyomja meg a RETURN gombot az
előző képernyőre való visszatéréshez,
és indítsa el újra a vezeték nélküli
beállítást. Ha a vezeték nélküli
útválasztót továbbra sem találja
a rendszer, válassza a [New connection
registration] (Új cím hozzáadása)
gombot a [Manual registration]
(Kézi regisztráció) elvégzéséhez.
A következő üzenet jelenik meg a lejátszó
bekapcsolásakor: [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section of
the menu and select “Software Update” to
perform the update.] (Új szoftververzió
érhető el. Menjen a menü „Setup” részébe,
és indítsa el a frissítést a „Network update”
menüponttal.).
, Frissítse a lejátszót a legújabb
szoftververzióra a következő részben
ismertetett módon: [Software Update]
(Szoftverfrissítés) (28. oldal).
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
A [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) funkció
nem működik (BRAVIA Sync).
Nem működik az Összehangolt kikapcsolás
funkció (BRAVIA Sync).
, Győződjön meg arról, hogy a [HDMI
Settings] (HDMI-beállítások) menü
[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
és [Linked to TV-off] (TV
kikapcsolásához kapcsolva) beállítás
értéke [On] (Bekapcsolva) (32. oldal).
Egyebek
További információk
, Ellenőrizze, hogy a [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) menü [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) értéke [On]
(Bekapcsolva) értékre van-e állítva
(32. oldal).
, Ha megváltoztatja a HDMI-kapcsolatot,
kapcsolja ki és be a lejátszót.
, Áramszünetet követően állítsa
a [HDMI Settings] (HDMI-beállítások)
menü [Control for HDMI] (HDMIvezérlés) beállítását [Off] (Kikapcsolva)
értékre, majd a [HDMI Settings]
(HDMI-beállítások) menü [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását
[On] (Bekapcsolva) értékre (32. oldal).
, Ellenőrizze az alábbiakat, és további
információkért olvassa el a készülékhez
kapott használati útmutatót.
– a csatlakoztatott készülék
kompatibilis a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióval;
– a csatlakoztatott elem [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) funkcióra
vonatkozó beállításai megfelelőek.
, Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn)
keresztül csatlakozik a tv-készülékhez,
– lehet, hogy nem tudja vezérelni
a tv-készüléket a lejátszóról, ha
az AV-erősítő (rádióerősítő) nem
kompatibilis a [Control for HDMI]
(HDMI-vezérlés) funkcióval;
– ha módosítja a HDMI-csatlakozást,
húzza ki, majd csatlakoztassa újra
a tápkábelt, vagy ha áramszünet
fordul elő, próbálkozzon
a következővel: 1 Állítsa be
az AV-erősítő (rádióerősítő)
bemenetválasztóját úgy, hogy
a lejátszóról érkező kép jelenjen meg
a tv-képernyőn. 2Allítsa a [HDMI
Settings] (HDMI-beállítások) menü
[Control for HDMI] (HDMIvezérlés) beállítását [Off]
(Kikapcsolva) értékre, majd
a [HDMI Settings] (HDMIbeállítások) menü [Control for
HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítását
[On] (Bekapcsolva) értékre
(32. oldal). Olvassa el az AVerősítőhöz (rádióerősítőhöz)
mellékelt használati útmutatót.
A tartalom lejátszása nem az elejéről indul el.
, Nyomja meg az OPTIONS gombot,
és válassza a [Play from start]
(Lejátszás az elejéről) lehetőséget.
A lejátszás nem attól a folytatási ponttól
indul újra, ahol legutóbb megállította.
, A lemeztől függően előfordulhat,
hogy a folytatási pont törlődik
a memóriából, ha:
– kiadja a lemeztálcát,
– leválasztja az USB-eszközt,
– más tartalmat játszik le, illetve
– kikapcsolja a lejátszót.
39
Lemez lejátszásakor a képernyőn
az 1-es üzenetkód [Playback stopped. The
content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(A lejátszás leállt. A lejátszott tartalom
Cinavia-kóddal védett, és ezen a készüléken
nem játszható le. További információk:
http://www.cinavia.com. 1-es üzenetkód.)
jelenik meg a képernyőn.
, A lejátszott videó hangsávja Cinaviakódot tartalmaz. A kód szerint
a lejátszott anyag kizárólag
professzionális berendezéssel való
lejátszásra készült, fogyasztók számára
gyártott készülékekkel való lejátszása
nem engedélyezett (6. oldal).
A lemeztálca nem nyílik ki, és nem lehet
eltávolítani a lemezt akkor sem,
ha megnyomja a Z gombot.
, Próbálkozzon a következőkkel:
1Kapcsolja ki a lejátszót, és húzza
ki a hálózati aljzatból. 2A lejátszó Z
gombját nyomva tartva csatlakoztassa
újra a lejátszót a konnektorhoz.
3Tartsa lenyomva a lejátszó Z
gombját, amíg a lemeztálca ki nem
nyílik. 4Távolítsa el a lemezt.
A lejátszó nem reagál egyik gomb
megnyomására sem.
, Nedvesség csapódott le a lejátszó
belsejében (4. oldal).
40
Műszaki adatok
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Bemenetek és kimenetek
(Aljzat neve:
Aljzat típusa/kimeneti jelszint/terhelés
impedanciája)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Hangcsatlakozó/0,5 Vp-p/75 kΩ
HDMI OUT:
HDMI 19-érintkezős szabványos
csatlakozó
LAN (100):
100BASE-TX csatlakozó
USB:
„A” típusú USB-aljzat (USB-memória,
memóriakártya-olvasó, digitális
fényképezőgép és digitális
videokamera csatlakoztatására)
DC IN:
BDP-S1200: 12 V DC, 600 mA
BDP-S3200/S4200: 12 V DC, 650 mA
BDP-S5200: 12 V DC, 750 mA
Vezeték nélküli rendszer (csak BDP-S3200/
S5200 esetén)
Vezeték nélküli LAN szabványa:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciatartomány:
2,4 GHz-es sáv: 1–13. csatorna
Moduláció:
DSSS és OFDM
Általános
Áramellátási követelmények:
12 V egyenáram, hálózati adapterrel
Áramellátás: Bemenet: 220–240 V~
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel (hálózati adapter
használata esetén)
BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200/S4200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W
Hálózati készenlét:
4,5 W (minden vezetékes/vezeték
nélküli hálózati port BEKAPCSOLVA)
Méret (kb.):
265 mm × 199 mm × 43 mm
(szélesség/magasság/mélység)
a legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg (kb.): 0,9 kg
Üzemi hőmérséklet:
5–35 °C
Üzemi páratartalom:
25–80 %
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter (AC-M1208WW) (1)
Hálózati tápvezeték (1)
Távirányító (távvezérlő) (1)
R03-as (AAA méretű) elemek (2)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
• Kazettás BD lemezek
• BDXL lemezek
• DVD-RAM lemezek
• HD DVD lemezek
• DVD Audio lemezek
• PHOTO CD lemezek
• CD-Extra lemezek adatrésze
• Super VCD lemezek
• DualDisc lemezek hanganyagot
tartalmazó oldala
Megjegyzés a lemezekről
Ez a termék a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására készült. A DualDisc lemezek
és a másolásvédelmi technológiákkal
kódolt egyes lemezek nem felelnek meg
a Compact Disc (CD) szabványnak, és
ezért elképzelhető, hogy nem játszhatók
le ezzel a készülékkel.
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
Megjegyzés a BD/DVD lemezek lejátszásnak
vezérléséről
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek
gyártói szándékosan korlátozzák a
BD/DVD lejátszási műveleteit. Mivel
ez a lejátszó a szoftvergyártók által
kialakított tartalomnak megfelelően
játssza le a BD/DVD lemezeket, egyes
lejátszási funkciók hiányozhatnak.
*1
*2
*3
Mivel a Blu-ray Disc specifikációk újak
és gyorsan változnak, előfordulhat, hogy
bizonyos lemeztípusok és -verziók nem
játszhatók le.
A hangkimenet a forrástól, a csatlakozáshoz
használt kimeneti aljzattól és a választott
hangkimeneti beállításoktól függően eltérő.
BD-RE: 2.1-es verzió
BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió,
beleértve a szerves pigment típusú BD-R
formátumot (LTH típus)
A számítógépen írt BD-R lemezek nem
játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.
A CD- vagy DVD-lemezeket nem lehet
lejátszani, ha nincsenek megfelelően
lezárva. További tudnivalókért olvassa el az
íróeszközhöz kapott használati útmutatót.
További információk
Lejátszható lemezek
Nem lejátszható lemezek
Megjegyzés a kétrétegű BD/DVD lemezekről
A lejátszás képe és hangja a rétegek
váltásakor rövid időre megszakadhat.
Területkód (csak BD-ROM/DVD VIDEO
lemezek esetén)
A lejátszó régiókódja az egység
hátlapjára van nyomtatva, és csak
az ezzel azonos területkóddal vagy ALL
szimbólummal ellátott BD-ROM/DVD
VIDEO lemezeket lehet lejátszani.
Területkód
41
Lejátszható fájltípusok
Videó
Kodek
MPEG-1 Video*1
Tároló
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Formátum
AVCHD (2.0-s verzió)*1*7*8
42
Hanggal
PS
MPEG-2 Video*2 TS*4
Xvid
Kiterjesztés
.avi
*9
Zene
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
*10
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
*11
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
*6
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
Fénykép
Formátum
Kiterjesztés
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le
ezt a fájlformátumot DLNA-kiszolgálón
(csak BDP-S3200/S4200/S5200 esetén).
A lejátszó csak hagyományos felbontású
videofájlokat tud lejátszani DLNAkiszolgálóról (csak BDP-S3200/S4200/
S5200 esetén).
A lejátszó nem játssza le a DTS formátumú
fájlokat DLNA-kiszolgálón (csak
BDP-S3200/S4200/S5200 esetén).
A lejátszó a Dolby Digital fájlformátumot
csak DLNA-kiszolgálón játssza le (csak
BDP-S3200/S4200/S5200 esetén).
Ez a lejátszó 4.1-es szintig támogatja
az AVC formátumot.
A lejátszó nem játssza le ezt
a fájlformátumot DLNA-kiszolgálón
(csak BDP-S3200/S4200/S5200 esetén).
Ez a lejátszó legfeljebb 60 fps
képkockasebességet támogat.
A lejátszó képes a digitális videokamerával
és hasonló eszközökkel rögzített AVCHD
formátumú fájlok lejátszására.
Az AVCHD formátumú lemezt nem lehet
lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva.
b
• Egyes fájlok nem játszhatók le
a fájlformátumtól, a fájlkódolástól
vagy a rögzítési állapottól függően
(csak BDP-S1200 esetén).
• Előfordulhat, hogy a fájlformátumtól,
a fájlkódolástól, a rögzítési állapottól vagy
a DLNA-kiszolgáló állapotától függően
egyes fájlok nem játszhatók le (csak
BDP-S3200/S4200/S5200 esetén).
• A számítógépen szerkesztett fájlok
nem minden esetben játszhatók le.
• Egyes fájlok esetén nem használható
a gyors előre- vagy visszatekerési funkció.
• A lejátszó nem játssza le a kódolt, pl. DRM
vagy Lossless kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes a BD-, DVD- és CDlemezeken, valamint az USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig, beleértve
a gyökérmappát is.
– akár 500 fájl/mappa egy rétegen belül.
• A lejátszó a DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok
és mappák közül a következőket képes
felismerni (csak BDP-S3200/S4200/S5200
esetén):
– mappák a 19. rétegig.
– egy rétegen belül legfeljebb 999 fájl/mappa.
• Ez a lejátszó a következő
képkockasebességeket támogatja:
– legfeljebb 60 fps, csak AVCHD (MPEG4/
AVC) formátum esetén.
– legfeljebb 30 fps más videokodekek esetén.
• Ez a lejátszó legfeljebb 40 fps
képkockasebességet támogat.
• Ez a lejátszó legfeljebb 1920 × 1080p
felbontást támogat.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a lejátszóval.
További információk
JPEG
A lejátszó képes „.mka” fájlok lejátszására.
(Ez a fájl nem játszható le DLNAkiszolgálón (csak BDP-S3200/S4200/
S5200 esetén).)
A lejátszó nem játssza le az animált PNGés az animált GIF-fájlokat.
A nem 3D formátumú MPO-fájlok esetén
az alapkép vagy a legelső kép jelenik meg
(csak BDP-S4200/S5200 esetén).
43
• A rádióerősítő képes háttértároló (MSCbesorolású) eszközök (pl. flash memória
vagy HDD), állóképrögzítő (SICD) eszközök,
illetve a 101 gombos billentyűzet
felismerésére.
• Az adatvesztés, illetve az USB-memória vagy
más eszközök károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a lejátszót az USBmemória vagy más eszközök csatlakoztatása
és eltávolítása előtt.
• A lejátszó nem minden esetben képes
folyamatosan lejátszani az ADAT CD-n
található nagy bitsebességű videofájlokat.
Javasoljuk, hogy az ilyen fájlokat ADAT
DVD- vagy ADAT BD-lemezről játssza le.
Tudnivalók a vezeték nélküli LAN
hálózatok biztonságáról (csak
BDP-S3200/S5200 esetén)
Mivel a vezeték nélküli LAN funkció
rádióhullámok segítségével létesít
kapcsolatot, a vezeték nélküli jelet
elfoghatják. A vezeték nélküli
kommunikáció védelme érdekében
a lejátszó különféle biztonsági funkciókat
támogat. Fordítson gondot arra, hogy
a biztonsági beállításokat a hálózati
környezetnek megfelelően konfigurálja.
Nincs védelem
Habár a beállítások megadása egyszerű,
bárki elfoghatja a vezeték nélküli jeleket,
illetve behatolhat a vezeték nélküli
hálózatba, és ehhez még bonyolult
módszerekre sincs szüksége. Számoljon
a jogosulatlan behatolás vagy az adatok
idegen kézbe kerülésének kockázatával.
WEP
A WEP védelmet biztosít a hálózatoknak,
hogy megakadályozza a kommunikációs
jelek elfogását és a hálózatra való
behatolást. A WEP egy régebbi biztonsági
technológia, amely az olyan eszközök
csatlakozását is lehetővé teszi, amelyek
nem támogatják a TKIP/AES titkosítást.
44
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
A TKIP biztonsági technológiát a WEP
hiányosságainak kiküszöbölésére
fejlesztették ki. A TKIP magasabb
biztonsági szintet nyújt a WEP-nél.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Az AES biztonsági technológia fejlett,
a WEP és a TKIP technológiától
alapvetően különböző védelmi módszert
alkalmaz.
Az AES magasabb biztonsági szinten
nyújt, mint a WEP vagy a TKIP.
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
• A lemezt a tisztán
tartása érdekében
a szélénél fogja meg,
és ne érintse meg
a felületét.
A lemezen lévő por, ujjlenyomat
vagy karcolás zavart okozhat
a működésében.
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban,
mivel az autó belseje nagyon
felmelegedhet.
• Lejátszás után helyezze vissza a lemezt
a tokjába.
• Tisztítsa meg a lemezt
egy törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől
kifelé törölje le.
• Ne használjon
oldószert, például
benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható lemezés lencsetisztítószereket vagy
a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus spray-ket.
• Ha Ön nyomtatta a címkét a lemezre,
hagyja megszáradni, mielőtt lejátssza.
• Ne használja a következő lemezeket:
– Lencsetisztító lemezt.
– Nem szabványos (pl. kártya, szív)
alakú lemezt.
– Olyan lemezt, amin címke vagy
matrica van.
– Olyan lemez, amelyre celofán vagy
címke ragadt.
• Ne távolítsa el a lemezek felületén
található karcolásokat felületkezeléssel.
Az irányítható tv-készülékek
kódszámai
Gyártó
Távvezérlő gomb
Sony (Alapbeállítás) Színes gomb (piros)
Philips
Színes gomb (zöld)/
Színes gomb (sárga)/
RETURN
Panasonic
Színes gomb (kék)/
Középső gomb
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Részletekért lásd: [BD/DVD Viewing
Settings] (BD/DVD-lejátszás beállításai)
(31. oldal).
A nyelvek írásmódja az ISO 639: 1988
(E/F) szabványt követi.
Kód
Nyelv
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
További információk
Tartsa lenyomva 2 másodpercig
a -TV- [/1 és a tv-készülék gyártójának
kódját a távvezérlő gombjainak
használatával.
Ha több távvezérlő gomb is fel van
tüntetve egy típusnál, próbálja ki őket
egyesével, amíg meg nem találja azt,
amelyik működik a tv-készülékkel.
Nyelvkódok listája
45
Kód
Nyelv
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
46
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nincs
megadva
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Szülői felügyelet/területkód
Részletekért lásd: [Parental Control Area
Code] (Szülői felügyelet területkód)
(31. oldal).
Kód
Terület
2044
2046
2070
2115
Argentína
Ausztria
Brazília
Dánia
2047
2057
2090
2184
2165
2424
2376
2248
2239
2092
2304
2333
2362
2379
2489
2436
2086
2501
2528
2586
Finnország
Fülöp-szigetek
Hollandia
India
Írország
Kína
Korea
Luxemburg
Mexikó
Norvégia
Oroszország
Portugália
Svájc
Szingapúr
Thaiföld
Vietnam
2174
2200
2219
2238
2276
2093
2428
2363
2109
2254
2427
2149
2499
2543
2390
Ausztrália
Belgium
Chile
Egyesült
Királyság
Franciaország
Görögország
Hongkong
Indonézia
Japán
Kolumbia
Lengyelország
Malajzia
Németország
Olaszország
Pakisztán
Spanyolország
Svédország
Tajvan
Új-Zéland
A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető. Az esetleg elérhető frissítésekről és a legújabb
Kezelési utasításról a következő weboldalon talál tájékoztatást:
http://support.sony-europe.com/
z
A Sony termékekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért, tippekért és tudnivalókért
lásd: www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-203-41(1) (HU)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising