Sony | BDP-S6200 | Sony BDP-S6200 4K felskálázás funkcióval ellátott 3D Blu-ray Disc™ lejátszó Wi-Fi® funkcióval Simple Manual

4-476-198-41(1) (HU)
Blu-ray Disc™- /
DVD-lejátszó
Egyszerű útmutató
A speciális funkciókkal kapcsolatos útmutató
megtekintéséhez töltse le a következő weboldalon
található Kezelési utasítást:
http://support.sony-europe.com/
2
FIGYELMEZTETÉS
Kezdeti lépések
5
7
8
8
Távvezérlő
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
2. lépés: A hálózati kapcsolatok előkészítése
3. lépés: Easy Setup (Gyorsbeállítás)
Lejátszás
10 Lejátszás lemezről
10 Lejátszás USB-eszközről
10 Lejátszás hálózaton keresztül
Internet
12 Böngészés az interneten
12 Software Update (Szoftverfrissítés)
További információk
13 Lejátszható lemezek
13 Lejátszható fájltípusok
15 Műszaki adatok
BDP-S6200
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (az
Európai Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes)
FIGYELMEZTETÉS
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék
burkolatát. Minden javítást bízzon szakemberre.
A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze
el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például napfénynek
vagy tűznek vannak kitéve.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található optikai készülékek
használata veszélyeztetheti a szemet. Az ebben a Blu-ray
Disc-/DVD-lejátszóban használt lézersugár ártalmas
a szemre, ezért ne próbálja meg szétszerelni a készülékházat.
Minden javítást bízzon szakemberre.
Ez a címke a doboz belsejében, a lézer-védőházon található.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER termékosztályba sorolható.
A CLASS 1 LASER TERMÉKJELZÉS az egység hátulsó
burkolatán található.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Csak
Európában
A lemerült elemek hulladékként
való eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel
együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint
0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember
szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le
a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyárttatta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos
képviseletnek (Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
2
Óvintézkedések
• Ez az egység 220–240 V~ feszültséggel, 50/60 Hz
frekvenciával üzemel. Ellenőrizze, hogy a készülék
üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló hálózati
feszültséggel.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy probléma esetén
a tápkábelt azonnal ki lehessen húzni a fali
csatlakozóaljzatból.
• Ez a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb
csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvben
megállapított határértéknek megfelelőnek minősítették.
• A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
• Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya)
hatásának.
• A lejátszót nem szabad több oldalról zárt térben,
például könyvespolcon vagy hasonló helyen elhelyezni.
• Ha a lejátszót a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi,
illetve nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség
a lejátszóban lecsapódhat a lencsékre. Ekkor
előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik
megfelelően. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt,
és hagyja bekapcsolva a lejátszót körülbelül fél órán át,
amíg a nedvesség el nem párolog.
• A lejátszó mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel
csatlakozóját nem húzza ki a fali csatlakozóaljzatból,
még akkor is, amikor a lejátszó kikapcsolt állapotban
van.
Szerzői jogok és védjegyek
• Az „AVCHD” és az „AVCHD 3D/Progressive” logó
a Panasonic Corporation és a Sony Corporation
védjegyei.
• A Java az Oracle és/vagy az Oracle leányvállalatainak
védjegye.
• Az , az „XMB" és a „xross media bar"
a Sony Corporation és a Sony Computer Entertainment
Inc. védjegye.
• A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével
történt. A Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
• DTS szabadalmakkal kapcsolatos részletek:
http://patents.dts.com. A készülék gyártása a DTS
Licensing Limited engedélyével történt. A DTS,
a DTS-HD, annak szimbóluma, valamint a DTS és
annak szimbóluma együttesen a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye, a DTS-HD Master Audio pedig a DTS, Inc.
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• A HDMI® és a High-Definition Multimedia Interface
kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
• A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a Blu-ray 3D™,
a BD-Live™, a BONUSVIEW™, valamint a logók
a Blu-ray Disc Szövetség védjegyei.
• A „DVD logo” embléma a DVD Format/Logo
Licensing Corporation védjegye.
• A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”,
„VIDEO DVD” és „CD” logók hivatalos védjegyek.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation hivatalos védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
• A termék olyan saját tulajdonú technológiát alkalmaz,
amelynek felhasználása a Verance Corporation
engedélyével történik, és amelyre a 7 369 677-es számú
és egyéb egyesült államokbeli, valamint azon kívüli
megadott és folyamatban levő nemzetközi szabadalmak
védelme vonatkozik. Az ilyen technológiák egyes részei
szerzői és üzleti titkokra vonatkozó védelem alatt
állnak. A Cinavia a Verance Corporation védjegye.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Minden
jog fenntartva a Verance által. Tilos a működés feltárása
és a felépítés elemzése.
• A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban.
Ez a termék olyan technológiát használ, amely
a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogainak hatálya alá
eshet. Ennek a technológiának a használata vagy
terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft
megfelelő engedélye(i) nélkül.
A tartalmak tulajdonosai a Microsoft PlayReady™
tartalom-hozzáférési technológiát használják szellemi
tulajdonuk védelmére, beleértve a szerzői jog alá eső
tartalmakat. Ez az eszköz a PlayReady technológiát
használja a PlayReady által védett tartalmak és/vagy
a WMDRM által védett tartalmak elérésére. Ha az
eszköz nem képes megfelelően kikényszeríteni
a tartalmak használatának korlátozásait,
a tartalomtulajdonosok követelhetik a Microsofttól,
hogy érvénytelenítse az eszköz alkalmasságát
a PlayReady által védett tartalmak használatára. Ez az
érvénytelenítés nem érintheti a nem védett tartalmakat
vagy a más tartalom-hozzáférési technológiával védett
tartalmakat. A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik
Öntől a PlayReady frissítését ahhoz, hogy
hozzáférhessen a tartalmaikhoz. Ha visszautasítja
a frissítést, nem férhet hozzá olyan tartalmakhoz,
amelyek csak a frissítéssel elérhetők.
3
• A zene- és videófelismerési technológiát a Gracenote®
bocsátotta rendelkezésre. A Gracenote
a zenefelismerési technológia és a vele kapcsolatos
tartalomszolgáltatás iparági szabványa. További
információk találhatóak a www.gracenote.com
honlapon.
A CD-kkel, DVD-kkel, Blu-ray Disc lemezekkel,
illetve a zenével és videóval kapcsolatos adatok
a Gracenote, Inc. cégtől származnak. Copyright ©
Gracenote 2000-től napjainkig. Gracenote Szoftver,
Copyright © Gracenote2000-től napjainkig .
A Gracenote által birtokolt egy vagy több szabadalom
vonatkozik erre a termékre és szolgáltatásra. Lásd
a Gracenote webhelyen a megfelelő Gracenote
szabadalmak nem teljes listáját. A Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, a Gracenote logó és logotípia,
valamint a „Powered by Gracenote” logó a Gracenote
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi
Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™,
a Wi-Fi Protected Setup™, a Miracast™ és a Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ a Wi-Fi Alliance védjegye.
• A Wi-Fi CERTIFIED embléma a Wi-Fi Alliance
tanúsítási jele.
• A Wi-Fi Protected Setup azonosító jel a Wi-Fi
Alliance védjegye.
• A DLNA®, a DLNA embléma és a DLNA
CERTIFIED™ a Digital Living Network Alliance
védjegye, szolgáltatási védjegye vagy tanúsítási jele.
• Opera® Devices SDK, Opera Software ASA.
Copyright 1995–2013 Opera Software ASA.
Minden jog fenntartva.
• Minden más védjegy a vonatkozó tulajdonosokhoz
tartozik.
• Az egyéb rendszernevek és terméknevek általában
a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben
a leírásban a ™ és ® jelek nincsenek feltüntetve.
4
A Z (kitol/behúz)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
Kezdeti lépések
Távvezérlő
-TV- t (TV-bemenet kiválasztása)
Váltás a tv-készülék és az egyéb bemeneti
források között.
A távvezérlő elérhető funkciói a használt
lemeztől vagy a helyzettől függően eltérőek.
-TV- [/1 (TV bekapcsolva/készenlét)
A tv-készülék bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
TOP MENU
POP UP/
MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
NETFLIX
Kezdeti lépések
[/1 (bekapcsolás/készenlét)
A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
B Színes gombok (piros/zöld/sárga/kék)
Az interaktív funkciókban használható
gyorsbillentyűk.
C TOP MENU
A BD-k vagy DVD-k legfelső menüjének
megnyitása vagy bezárása.
POP UP/MENU
A BD-ROM-ok felugró menüjének vagy
a DVD-k menüjének megnyitása vagy
bezárása.
OPTIONS
Az elérhető opciók megjelenítése
a képernyőn.
RETURN
Visszatérés az előző kijelzéshez.
</M/m/,
A kiemelés átvitele egy kijelölt elemre.
SUBTITLE
AUDIO
DISPLAY
b
A M/m gombok gyorsgombok zeneszámok
kereséséhez, zenei CD lejátszásakor.
Középső gomb (ENTER)
Belépés a kijelölt elembe.
z
A N, 2 + és AUDIO gombon tapintópont található.
A tapintópont a lejátszó használata közben viszonyítási
pontként használható.
HOME
Belépés a lejátszó főmenüjébe.
A háttérkép megjelenítése a főmenü
kategóriaikonján történő megnyomás esetén.
SEN
A „Sony Entertainment Network™” online
szolgáltatás használata.
NETFLIX
A „NETFLIX” online szolgáltatás használata.
A NETFLIX online szolgáltatással
kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel
a következő weboldalt, és olvassa el
a Gyakran feltett kérdések (FAQ) című részt:
http://support.sony-europe.com/
5
D m/M (gyors hátra-/előretekerés)
• A lemez gyors visszatekerése/gyors
előretekerése a lejátszás közbeni
megnyomás esetén. A keresési sebesség
a gomb minden videolejátszás közbeni
megnyomásakor megváltozik.
• Lassított lejátszás, ha egy másodpercnél
hosszabban megnyomja a gombot a szünet
üzemmódban.
• Képkockánkénti lejátszás, ha a gombot
szünet üzemmódban röviden megnyomja.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása.
./> (előző/következő)
Ugrás az előző/következő fejezetre,
zeneszámra vagy fájlra.
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése, illetve újraindítása.
x (leállítás)
A lejátszás leállítása és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A számok/sávok folytatási pontja az utolsó
lejátszott pont, vagy a fényképmappa utolsó
fényképe.
SUBTITLE
A feliratozás nyelvének kiválasztása, ha
többnyelvű feliratozás található a BD-ROM/
DVD VIDEO lemezen.
2 (hangerő) +/–
A tv hangerejének módosítása.
AUDIO
A nyelvi hangsáv kiválasztása, ha többnyelvű
hang található a BD-ROM/DVD VIDEO
lemezen.
A zeneszám kiválasztása CD-lemezen.
(némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása.
DISPLAY
A lejátszási és webböngészési információk
megjelenítése a tv-képernyőn.
6
1. lépés: A lejátszó csatlakoztatása
Csak akkor csatlakoztassa a tápkábelt, ha már minden csatlakozást létrehozott.
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
A lejátszót nagysebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-hez.
Nagysebességű HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Kezdeti lépések
Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
Az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek megfelelően válasszon az alábbi csatlakozási lehetőségek
közül. Az A és a B lehetőség közül való választás esetén adja meg az ennek megfelelő beállítást az
[Audio Settings] (Hangbeállítások) területen.
A
B
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
Nagysebességű HDMI-kábel
(külön megvásárolható)
Koaxiális digitális kábel
(külön megvásárolható)
7
2. lépés: A hálózati kapcsolatok
előkészítése
Beállítás vezetékes hálózathoz
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a lejátszó
LAN (100) csatlakozójához.
3. lépés: Easy Setup
(Gyorsbeállítás)
Az első bekapcsolás alkalmával
Rövid időn belül bekapcsolódik a lejátszó,
és elindul rajta az [Easy Initial Settings]
(Gyors kezdeti beállítások) funkció.
1
Helyezzen be két R03 (AAA méretű) elemet úgy,
hogy a 3 és a # végük megfeleljen a távvezérlő
elemtartó rekeszének belsejében látható
jelzéseknek.
2
Csatlakoztassa a lejátszót az elektromos
hálózathoz.
LAN-kábel
(külön megvásárolható)
Szélessávú
ADSL-modem/ Internet
útválasztó (router) kábelmodem
z
Árnyékolt és egyenes bekötésű interfészkábel
(LAN-kábel) használata ajánlott.
Beállítás vezeték nélküli hálózatokhoz
Használja a lejátszóba épített vezeték nélküli
LAN adaptert.
konnektorhoz
3
*
LAN-kábel (nem mellékelt tartozék)
Vezeték
nélküli LAN
router
ADSL-modem/
kábelmodem
Internet
* A lejátszó bekapcsolása vagy készenléti állapotba
helyezése.
4
8
Kapcsolja be a lejátszót az [/1 gombbal.
Kapcsolja be a TV-t, és állítsa be a TV
bemenetválasztóját. Ekkor a TV-képernyőn
a lejátszóból érkező jel látható.
5
Válassza az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti
beállítások) lehetőséget.
Adja meg az alapbeállításokat a távirányító
</M/m/, és ENTER gombjával
a képernyőn megjelenő útmutatásnak
megfelelően.
</M/m/,
ENTER
Kezdeti lépések
b
• Az [Easy Initial Settings] (Gyors kezdeti beállítások)
befejezése után a lejátszó hálózati funkcióinak
használatához válassza az [Easy Network Settings]
(Gyors hálózati beállítások) lehetőséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezéséhez
a [Network Settings] (Hálózati beállítások) részben az
[Internet Settings] (Internetbeállítások) beállítást
állítsa [Wireless Setup(built-in)] (vezeték nélküli
beállítás (beépített)) értékre.
• A vezeték nélküli kapcsolat letiltásához a [Network
Settings] (Hálózati beállítások) részben az [Internet
Settings] (Internetbeállítások) beállítást állítsa [Wired
Setup] (vezetékes beállítás) értékre.
9
A Blu-ray 3D használata
Lejátszás
1
• Csatlakoztassa a lejátszót a 3D-kompatibilis
eszközeihez egy nagy sebességű HDMIkábellel.
• Állítsa be a [3D Output Setting] (3D
kimenet beállítása) és a [TV Screen Size
Setting for 3D] (TV-képernyő méretének
beállítása 3D-hez) beállítást a [Screen
Settings] (Képernyő-beállítások) területen.
Lejátszás lemezről
A lejátszható lemezekre vonatkozó információkat
lásd itt: 13. oldal.
1
Készítse elő a Blu-ray 3D Disc lemez lejátszását.
Nyomja meg a Z gombot, és helyezzen egy
lemezt a lemeztálcára.
2
Helyezzen be egy Blu-ray 3D Disc lemezt.
Az üzemmód a lemeztől függően eltér. Olvassa
el a lemezhez kapott használati útmutatót.
z
Nézze meg a tv-készülékhez és a csatlakoztatott
eszközhöz mellékelt használati útmutatót is.
A lejátszható oldal lefelé nézzen.
2
Nyomja meg a Z gombot a lemeztálca
behúzásához.
Lejátszás USB-eszközről
Elindul a lejátszás.
Ha a lejátszás nem indul el automatikusan,
válassza a
ikont a
[Video] (Videó),
[Music] (Zene) vagy
[Photo]
(Fénykép) kategóriában, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
„Lejátszható fájltípusok”: 13. oldal.
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt a lejátszó
USB-aljzatához.
2
Válassza ki a főmenü
[Video] (Videó),
[Music] (Zene) vagy [Photo] (Fénykép)
kategóriáját a </, gombokkal.
3
Válassza az
[USB-eszköz] (USB-eszköz)
lehetőséget a M/m gombokkal, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A BONUSVIEW/BD-LIVE használata
1
Csatlakoztasson USB-memóriát a lejátszó
hátoldalán található USB-aljzathoz.
Helyi tárolásra használjon 1 GB-os vagy
nagyobb USB-memóriát.
2
A BD LIVE funkció előkészítése (csak BD LIVEkompatibilis modellek esetén).
• Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz
(8. oldal).
• Állítsa az [BD/DVD Viewing Settings]
(BD/DVD-lejátszás beállításai) menü
[BD Internet Connection]
(BD internetkapcsolat) lehetőségét [Allow]
(Engedélyezés) értékre.
3
10
Tegyen be egy BONUSVIEW/BD-LIVE emblémájú
BD-ROM-ot.
Lejátszás hálózaton keresztül
A Sony Entertainment Network
használata
A Sony Entertainment Network szolgáltatás
átjáróként működik: továbbítja a lejátszóra
a kiválasztott internetes tartalmat és különféle
igény szerint lejátszható szórakoztatóanyagokat.
Az üzemmód a lemeztől függően eltér. Olvassa
el a lemezhez kapott használati útmutatót.
1
Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz
(8. oldal).
z
Az USB-memóriában tárolt adatok törléséhez válassza
a
[Video] (Videó) kategória [Delete BD Data] (BDadatok törlése) lehetőségét, majd nyomja meg az ENTER
gombot. A buda mappában lévő összes adat törlődik.
2
Nyomja meg a távirányító SEN gombját.
3
Válassza ki a kívánt internetes tartalmat vagy
igény szerint lejátszható szórakoztatóanyagot
a </M/m/, gomb használatával, majd
nyomja meg a ENTER gombot.
z
• Egyes internetes tartalmak lejátszása előtt
a számítógépen keresztül regisztrálnia kell.
• Előfordulhat, hogy bizonyos internetes tartalmak
egyes területeken/országokban nem elérhetők.
Fájlok lejátszása otthoni hálózaton
keresztül (DLNA)
A DLNA-kompatibilis termékek képesek lejátszani
a más DLNA-kompatibilis termékeken tárolt
video-, zene- és fényképfájlokat a hálózaton
keresztül.
A „TV SideView” használatával
A „TV SideView” egy ingyenes mobilalkalmazás
távoli eszközökhöz (pl. okostelefonokhoz stb.)
A lejátszóval együtt használva a „TV SideView”
segítségével kényelmesen, a távoli eszközökről
érheti el a lejátszó műveleteit. Szolgáltatásokat
és alkalmazásokat indíthat közvetlenül a távoli
eszközökről, és lejátszás közben megjelenítheti
a lemez adatait. A „TV SideView” távvezérlőként
és szoftveres billentyűzetként is használható.
Mielőtt először használná a „TV SideView”
eszközt a lejátszóval, ne felejtse el regisztrálni
a „TV SideView” eszközt. Regisztrációhoz
kövesse a „TV SideView” képernyőjén megjelenő
utasításokat.
b
A DLNA használatának előkészítése
DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok lejátszása az egységen
keresztül (DLNA-lejátszó)
Lejátszó
Kiszolgáló
Válassza ki a DLNA-kiszolgáló ikonját
a
[Video] (Videó),
[Music] (Zene) vagy
[Photo] (Fénykép) kategóriában, majd
válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok lejátszása másik
egységen keresztül (megjelenítő)
Ha DLNA-kiszolgálón található fájlokat játszik le
az egységen, DLNA-vezérlésre alkalmas termékkel
(telefonnal stb.) is vezérelheti a lejátszást.
Megjelenítő
Képernyőtükrözés használata
A „képernyőtükrőzés” funkció a Miracast
technológia révén a mobileszköz képernyőjét
a televízión jeleníti meg.
A lejátszó közvetlenül csatlakoztatható
a képernyőtükrözéssel kompatibilis eszközhöz
(pl. okostelefonhoz, táblagéphez). az eszköz
kijelzőjének képernyője nagy képernyős
televízión élvezhető. Ennek a funkciónak
a használatához nincs szükség vezeték nélküli
útválasztóra (vagy hozzáférési pontra).
b
• A képernyőtükrözés használatakor néha előfordulhat,
hogy más hálózatokból eredő interferencia miatt a kép
és a hang minősége csökken.
• Képernyőtükrözés közben előfordulhat, hogy egyes
hálózati funkciók nem használhatóak.
• Győződjön meg róla, hogy az eszköz kompatibilis
a Miracast technológiával. Az összes Miracastkompatibilis eszköz csatlakoztathatósága nem
garantált.
1
A főmenüben a [Input] (Bevitel) kategóriából
válassza a [Screen mirroring] (Képernyőtükrözés)
lehetőséget a </, gombok használatával,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
2
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Kiszolgáló
Vezérlő
Lejátszás
A regisztráció csak a főmenüből hajtható végre.
• Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz
(8. oldal).
• Készítse elő a többi szükséges DLNAkompatibilis terméket. Olvassa el a termékhez
kapott használati útmutatót.
Ez az egység működtethető DLNA-vezérlővel.
Olvassa el a DLNA-vezérlőhöz kapott használati
útmutatót.
11
Internet
Böngészés az interneten
A lejátszóval az internetre kapcsolódva
webhelyeket tekinthet meg.
1
Csatlakoztassa a lejátszót egy hálózathoz
(8. oldal).
2
Válassza a főmenü
[Network] (Beállítás)
pontját a </, gombokkal.
3
Válassza az
[Internet Browser]
(Internetböngésző) lehetőséget a M/m
gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.
z
A böngésző nem támogatja bizonyos webhelyfunkciók
használatát, ezért előfordulhat, hogy egyes webhelyek
nem jelennek meg megfelelően.
Az internetböngésző képernyőjének megtekintése
A weboldal kijelzőjének ellenőrzéséhez nyomja
meg a DISPLAY gombot. A megjelenített
információk a webhely és a lap állapotától
függően eltérnek.
Az elérhető lehetőségek kiválasztása
A különféle beállítások és műveletek eléréséhez
nyomja meg az OPTIONS gombot. Az elérhető
elemek a helyzettől függően változnak.
Kilépés az internetböngészőből
Nyomja meg a HOME gombot.
12
Software Update
(Szoftverfrissítés)
1
A főmenüben válassza a
[Setup] (Beállítás)
lehetőséget a következő használatával: </,.
2
Válassza a
[Software Update]
(Szoftverfrissítés) pontot a M/m gombok
használatával, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
x [Update via Internet] (Frissítés interneten
keresztül)
A lejátszó szoftverének frissítése az elérhető
hálózat használatával. Ellenőrizze, hogy
a hálózat csatlakozik-e az internetre.
Részletekért lásd: „2. lépés: A hálózati
kapcsolatok előkészítése” (8. oldal).
x [Update via USB Memory] (Frissítés USB
memórián keresztül)
A lejátszó szoftverének frissítése USB
memória használatával. Ellenőrizze, hogy
a szoftverfrissítési mappa neve megfelelő
módon „UPDATE” legyen, és az összes
frissítési fájlt ebben mappában kell tárolni.
A lejátszó egyetlen rétegben legfeljebb
500 fájlt/mappa felismerésére képes,
beleértve a frissítési fájlokat/mappákat is.
z
• Azt javasoljuk, hogy körülbelül kéthavonta végezze
el a szoftverfrissítést.
• A frissítési funkciókról az alábbi webhelyen talál
tájékoztatást:http://support.sony-europe.com/
További információk
Lejátszható lemezek
Blu-ray Disc*1
BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (zenei CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW
*1
*2
*3
Mivel a Blu-ray Disc specifikációk újak és gyorsan változnak, előfordulhat, hogy bizonyos lemeztípusok és -verziók
nem játszhatók le. A hangkimenet a forrástól, a csatlakozáshoz használt kimeneti aljzattól és a választott
hangkimeneti beállításoktól függően eltérő.
BD-RE: 2.1-es verzió, BD-R: 1.1-es, 1.2-es és 1.3-as verzió, beleértve a szerves pigment típusú BD-R formátumot
(LTH típus). A számítógépen írt BD-R lemezek nem játszhatók le, ha a postscriptek írhatók.
A CD- vagy DVD-lemezeket nem lehet lejátszani, ha nincsenek megfelelően lezárva. További tudnivalókért olvassa
el az íróeszközhöz kapott használati útmutatót.
Lejátszható fájltípusok
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
Tároló
Kiterjesztés
Hanggal
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
FLV
*6
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2, .3gpp,
AAC
.3gp2
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
*6
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
Internet/További információk
Kodek
13
b
Formátum
AVCHD (2.0-s verzió)*1*7*8
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*9 .mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
DSF*6
.dsf
DSDIFF*6*11
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Formátum
Kiterjesztés
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*12
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
14
Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le
ezt a fájlformátumot DLNA-kiszolgálón.
A lejátszó csak hagyományos felbontású
videofájlokat tud lejátszani DLNA-kiszolgálóról.
A lejátszó nem játssza le a DTS formátumú fájlokat
DLNA-kiszolgálón.
A lejátszó a Dolby Digital fájlformátumot csak
DLNA-kiszolgálón játssza le.
Ez a lejátszó 4.1-es szintig támogatja az AVC
formátumot.
A lejátszó nem játssza le ezt a fájlformátumot
DLNA-kiszolgálón.
Ez a lejátszó legfeljebb 60 fps képkockasebességet
támogat.
A lejátszó lejátssza a digitális videokamerákon stb.
rögzített AVCHD formátumú fájlokat. Az AVCHD
formátumú lemezt azonban nem lehet lejátszani,
ha nincs megfelelően lezárva.
A lejátszó képes „.mka” fájlok lejátszására. Ez a fájl
nem játszható le DLNA-kiszolgálón.
A lejátszó nem játssza le az animált PNG- és
az animált GIF-fájlokat.
A lejátszó nem játssza le a DST kódolású fájlokat.
A nem 3D, formátumú MPO-fájlok esetén az
alapkép vagy a legelső kép jelenik meg.
• Egyes fájlok nem játszhatók le a fájlformátumtól,
a fájlkódolástól, a rögzítési állapottól vagy a DLNAkiszolgáló állapotától függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem minden
esetben játszhatók le.
• Egyes fájlok esetén nem használható a gyors előrevagy visszatekerési funkció.
• A lejátszó nem játssza le a kódolt, pl. DRM vagy
Lossless kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák felismerésére
képes a BD-, DVD- és CD-lemezeken, valamint az
USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig, beleértve a gyökérmappát is
– akár 500 fájl/mappa egy rétegen belül
• A lejátszó a DLNA-kiszolgálón tárolt fájlok és mappák
közül a következőket képes felismerni:
– mappák a 19. rétegig
– egy rétegen belül legfeljebb 999 fájl/mappa
• Ez a lejátszó a következő képkockasebességeket
támogatja:
– legfeljebb 60 fps, csak AVCHD (MPEG4/AVC)
formátum esetén.
– legfeljebb 30 fps más videokodekek esetén.
• Ez a lejátszó legfeljebb 40 fps képkockasebességet
támogat.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek ezzel a lejátszóval.
• A rádióerősítő képes háttértároló (MSC-besorolású)
eszközök (pl. flash memória vagy HDD),
állóképrögzítő (SICD) eszközök, illetve a 101 gombos
billentyűzet felismerésére.
• Az adatvesztés, illetve az USB-memória vagy más
eszközök károsodásának elkerülése érdekében
kapcsolja ki a lejátszót az USB-memória vagy más
eszközök csatlakoztatása és eltávolítása előtt.
• A lejátszó nem minden esetben képes folyamatosan
lejátszani az ADAT CD-n található nagy bitsebességű
videofájlokat. Javasoljuk, hogy az ilyen fájlokat ADAT
DVD- vagy ADAT BD-lemezről játssza le.
Műszaki adatok
Rendszer
Lézer
Félvezető lézer
Bemenetek és kimenetek
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Aljzat neve)
Hang aljzat/0,5 Vp-p/75 Ω (Aljzat típusa/kimeneti jelszint/terhelési
impedancia)
HDMI OUT
HDMI 19 érintkezős szabványos csatlakozó
LAN (100)
100BASE-TX csatlakozó
USB
„A” típusú USB-aljzat (USB-memória, memóriakártya-olvasó,
digitális fényképezőgép és digitális videokamera csatlakoztatására)
Vezeték nélküli
Vezeték nélküli LAN szabványa
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciatartomány
2,4 GHz-es sáv: 1–13. csatorna
Moduláció
DSSS és OFDM
Általános
220–240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
16 W
Hálózati készenlét*
5,8 W (minden vezetékes/vezeték nélküli hálózati port
BEKAPCSOLVA)
Méret (kb.)
360 mm x 199 mm x 43 mm
(szélesség/mélység/magasság), a kinyúló részekkel együtt
Tömeg (kb.)
1,3 kg
Üzemi hőmérséklet
5°C – 35°C
Üzemi páratartalom
25% és 80% között
Mellékelt tartozékok
• Távirányító (távvezérlő) (1)
• R03-as (AAA méretű) elemek (2)
További információk
Áramellátási követelmények
* A [Network Settings] (Hálózati beállítások) részben a [Remote Start] (Távoli indítás) beállítást állítsa [On]
(Bekapcsolva) értékre, majd kapcsolja ki a lejátszót a hálózati készenlét aktiválásához.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
15
A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető. Az esetleg elérhető frissítésekről és a legújabb
Kezelési utasításról a következő weboldalon talál tájékoztatást:
http://support.sony-europe.com/
z
A Sony termékekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért, tippekért és tudnivalókért lásd:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-198-41(1) (HU)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising