Sony | BDP-S390 | Sony BDP-S390 BDP-S390 Wi-Fi® Blu-ray Disc™ Player Használati útmutató

masterpage:Right
010COV.book Page 1 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
4-410-138-42(1)
IEY7
Blu-ray lemez,
DVD-lejátszó
Kezelési útmutató
Kezdeti lépések
Lejátszás
Internet
Alapbeállítások
További információk
BDP-S390
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\020WAR.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 2 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne
tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a
burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.
A hálózati csatlakozóvezetéket kizárólag
szakszervizben cserélhetik.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt
ne helyezze olyan helyre, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfényre vagy tűz közelébe.
FIGYELEM!
Ha ezt a berendezést egy másik optikai
készülékkel együtt használja, növekszik a szem
veszélyeztetettsége. Mivel ez a Blu-ray lemez-,
DVD-lejátszó olyan lézersugárral működik,
amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne
szerelje szét a készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Ez a jelölés a készülékházban, a lézervédő
burkolaton található.
Az európai országok vásárlói számára
A készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osztályú
lézerberendezés). A CLASS 1 LASER PRODUCT
jelölés a készülék hátoldalán található.
Megjegyzés az egyesült királyságbeli és
írországi vásárlók számára
A kényelem és biztonság érdekében a BS1363
szabványnak megfelelő öntött csatlakozódugasz
van a berendezésre szerelve.
Amennyiben le kell cserélni a biztosítékot a
mellékelt csatlakozódugaszban, azonos
jellemzőkkel rendelkező, az ASTA vagy BSI által
a BS1362 szerint jóváhagyott (azaz
vagy
jelöléssel ellátott) biztosítékot kell alkalmazni.
Ha a berendezéshez mellékelt csatlakozódugasz
eltávolítható biztosíték fedéllel rendelkezik, ne
feledje a fedelet felszerelni a biztosíték cseréje után.
Soha ne használja a csatlakozódugaszt a biztosíték
fedél nélkül. Ha elvesztené a biztosíték fedelet,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
szakszervizzel.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Az ausztrál, új-zélandi vásárlók számára
A fenti jelölés az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerére
érvényes.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne
kezelje háztartási hulladékként.
2
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\020WAR.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 3 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket
adja le a használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Az európai országok vásárlói
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Óvintézkedések
• Ez a készülék 220–240 V-os, 50/60 Hz-es
hálózati feszültséggel üzemel. Ellenőrizze,
hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége
megfelel-e ennek.
• A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre.
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar
esetén azonnal ki tudja húzni a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
Óvintézkedések
Ez a készülék a tesztek alapján megfelelt az
EMC irányelvek 3 méternél rövidebb
csatlakozóvezeték használata esetén megadott
határértékeinek.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl.
takaróra, amely eltakarhatja a
szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a lejátszót zárt térbe, pl.
szekrénybe vagy hasonló helyre.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek
közelében illetve olyan helyen, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy
ütődésnek van kitéve.
• Ne működtesse a készüléket kültéri
körülmények, járműben, hajón vagy egyéb
járműben.
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre
viszi, vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja,
pára csapódhat le a lencsékre, a lejátszó
belsejében. A készülék megfelelő működése
ilyenkor nem garantált. Ha páralecsapódás
fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja
bekapcsolva a lejátszót kb. fél óráig, amíg a
nedvesség elpárolog.
• Ne helyezze el döntött helyzetben a
lejátszót. A készülék kizárólag vízszintes
helyzetben üzemeltethető.
• Ne helyezzen fém tárgyakat az előlap elé.
Gátolhatják a rádióhullámok vételét.
• Ne helyezze a lejátszót olyan helyen, ahol
orvosi berendezést használnak. Az orvosi
berendezések működésében üzemzavar
keletkezhet.
• Kérje ki orvosa vagy a gyártó tanácsát a
vezeték nélküli LAN funkció használata
előtt, amennyiben szívritmus-szabályzót
vagy más orvosi készüléket használ.
• A lejátszót a felhasználó testétől (nem
beleértve a karokat, csuklókat, lábat és
bokát) legalább 20 cm távolságban helyezze
el és használja.
3
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\020WAR.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 4 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
• Ne helyezzen nehéz vagy rögzítetlen
tárgyakat a lejátszóra.
• Lemezeken kívül ne helyezzen semmilyen
tárgyat a lemeztálcára, mert a lejátszó vagy
a tárgy megsérülhet.
• Szállítás előtt vegye ki a lemezt a
lejátszóból, mert a lemez megsérülhet.
• A lejátszó mozgatásakor húzza ki a
lejátszóból a hálózati csatlakozóvezetéket és
egyéb csatlakozóvezetékeket.
Áramforrások
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg
a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még
akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugaszt, és
soha ne a vezetéket fogja meg.
• A hálózati csatlakozóvezeték sérülésének
megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra.
Ne használja a hálózati csatlakozóvezetéket, ha
az megsérült, ellenkező esetben tűzeset
keletkezhet vagy áramütés történhet.
– Ügyeljen, hogy ne csípje be a hálózati
csatlakozóvezetéket a lejátszó és a fal,
polc stb. közé.
– Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a
hálózati csatlakozóvezetékre és a vezeték
kihúzásakor ne a vezetéket fogja meg.
Hangerőbeállítás
Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk,
vagy teljesen hiányzó bemeneti jel esetén,
mert a hallása és a hangsugárzók
károsodhatnak, amikor hirtelen újra egy
hangos rész kerül lejátszásra.
Tisztítás
Puha ruhával törölje le a készülék burkolatát
és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot,
benzint vagy alkoholt.
A lemezek tisztítása, lemez,
lencsetisztítók
Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-,
lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típus). A
készülék meghibásodhat.
Alkatrészek cseréje
A készülék javítása esetén a cserélt
alkatrészeket összegyűjthetik újrafelhasználás
vagy újrahasznosítás céljából.
A HDMI OUT aljzat csatlakoztatásáról
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi
előírásokat, mert a szakszerűtlen műveletsor a
HDMI OUT aljzat és a csatlakozódugasz
sérülését okozhatja.
• A megfelelő helyzetben illessze a HDMI
dugaszt a lejátszó hátoldalán lévő HDMI
OUT aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a
dugaszt ne fordítva vagy ferdén
csatlakoztassa.
• A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a
HDMI-vezetéket.
• A HDMI-vezeték csatlakoztatásakor vagy
kihúzáskor egyenesen tartsa a csatlakozót.
Ne csavarja vagy erőltesse a HDMI dugaszt
a HDMI aljzatba.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy
állóképet vagy egy menüképernyőt a tvképernyőn megjeleníteni. Ha egy állóképet
vagy egy menüképernyőt hosszabb ideig a
tv-képernyőn hagy, a tv-készülék képernyője
maradandó károsodást szenvedhet.
Fokozottan érvényes ez a kivetítős tvkészülékekre.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel
a vásárlás helyét.
4
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\020WAR.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 5 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Másolásvédelem
Tájékoztatjuk a Blu-ray és DVD-lemezek
fejlett másolásvédelmi rendszereiről. Ezek az
AACS (Advanced Access Content System –
Fejlett tartalomelérési rendszer) és CSS
(Content Scramble System – Tartalom
titkosító rendszer) nevű rendszerek a
lejátszással, az analóg kimenettel, és más
hasonló funkciókkal kapcsolatos
korlátozásokat jelenthetnek. A megvásárolt
készülék működése és a tapasztalható
korlátozások a vásárlás időpontjától függően
változhatnak, mivel az AACS igazgató
tanácsa megváltoztathat vagy életbe léptethet
korlátozásokat a vásárlás időpontja után.
•
•
•
•
•
•
Cinavia megjegyzés
Ez a készülék a Cinavia technológiát
alkalmazza egyes műsoros filmek és videók,
valamint ezek hanganyagainak jogosulatlan
másolásának korlátozásához. Jogosulatlan
másolat tiltott felhasználásának érzékelésekor
megjelenik egy üzenet, és a lejátszás vagy
másolás megszakad.
A Cinavia technológiával kapcsolatos további
információért keresse fel a Cinavia Online
vevőszolgálati információs központot a
http://www.cinavia.com címen. Ha levélben
szeretne további információt a Cinavia-ról,
küldjön egy levelezőlapot a postacímével
Cinavia Consumer Information Center, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA
címre.
Szerzői jogok és védjegyek
• Az „AVCHD” és az „AVCHD” logó a
Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
• A Java az Oracle és/vagy partnerei
védjegye.
• A , „XMB” és a „xross media bar” a Sony
Corporation és a Sony Computer
Entertainment Inc. védjegyei.
• Ez a termék High-Definition Multimedia
Interface (HDMI®) technológiát alkalmaz.
A HDMI név, a HDMI-logó és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC. védjegye és bejegyzett
•
•
védjegye az Egyesült Államokban és egyéb
országokban.
A „Blu-ray Disc™, Blu-Ray™, BD-Live™
és BONUSVIEW™ és a logók a Blu-ray
Disc Association bejegyzett védjegyei.
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a
„DVD+R”, a „DVD-R”, a „DVD VIDEO”
és a „CD” logó védjegy.
Az „x.v.Colour” és „x.v.Colour” logó a
Sony Corporation védjegyei.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV HD” logó
a Sony Corporation védjegyei.
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési
technológia és szabadalom felhasználása a
Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével
történt.
Ez a készülék a Verance Corporation
másolásvédelmi technológiáját tartalmazza
és a 7,369,677 számú és egyéb az Egyesült
Államokon kívüli nemzetközi szabadalmak
engedélyével és a szerzői jogok és üzleti
titkok védelmével. A Cinavia a Verance
Corporation védjegye. Copyright 2004–
2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A visszafejtés vagy
szétszerelés tilos.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation által
tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát
tartalmaz. Ezen technológiák használata
vagy megosztása a terméken kívül a
Microsoft kifejezett engedélye nélkül tilos.
A tartalomtulajdonosok a Microsoft
PlayReady™ tartalomkezelő technológiát
használják a szellemi termékeik jogainak és
a jogvédett anyagok védelmére. Ez az
eszköz a PlayReady technológiát használja a
PlayReady védelmű tartalom és/vagy
WMDRM védelmű tartalom lejátszásához.
Amennyiben a készülék a megkívánt
tartalomvédelmi szintet nem tudja
megfelelően ellátni a lejátszáskor, a
tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoftot, hogy vonja vissza a készülékbe épített
PlayReady védelmű tartalom
lejátszhatóságát. A visszavonás nem
5
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\020WAR.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 6 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
érintheti a nem tartalomvédett, illetve a más
tartalomvédelmi technológiával védett
tartalmakat. A tartalomtulajdonosok
igényelhetik öntől, hogy frissítse a
PlayReady-t a tartalmak elérése érdekében.
Amennyiben nem hajt végre valamely
frissítést, a frissítést igénylő tartalmak
elérhetetlenné válnak.
• A zene- és videofelismerési technológiát és
a szükséges adatokat a Gracenote®
biztosítja. A Gracenote egy ipari szabvány a
zenefelismerési technológiák területén és az
ahhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatásban.
További információkért látogassa meg a
www.gracenote.com honlapot.
A CD-, DVD- és Blu-ray lemezzel, illetve
zenével kapcsolatos Gracenote, Inc.-től
származó adatok szerzői jogvédelem alatt
állnak. Copyright © 2000–napjainkig.
Gracenote szoftver, copyright © 2000–
napjainkig. A Gracenote egy vagy több
szabadalma erre a készülékre és annak
szolgáltatásaira vonatkozik. Az
alkalmazható Gracenote szabadalmak
listáját (mely nem feltétlenül teljes) lásd a
Gracenote honlapon. A Gracenote, a CDDB,
a MusicID, a MediaVOCS, a Gracenote
logó és logotípus, illetve a „Powered by
Gracenote” logó a Gracenote védjegye,
vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
• A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® és a
Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegyei.
• A Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi
Alliance jelzései.
• A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance
tanúsító jelzése.
• A Wi-Fi Protected Setup jel a Wi-Fi
Alliance jelzése.
• A DLNA®, a DLNA Logo és a DLNA
CERTIFIED™ a Digital Living Network
Alliance védjegyei, szerviz jelzései vagy
tanúsító jelzései.
• Az Opera® böngésző az Opera Software
ASA tulajdona. Copyright 1995–2010
Opera Software ASA. Minden jog
fenntartva.
• Minden más védjegy a megfelelő
tulajdonosok védjegye.
• Az egyéb rendszerek és terméknevek a
gyártóik védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ebben az útmutatóban a ™ és ®
jelölések nincsenek feltüntetve.
Gracenote végfelhasználói szerződés
Ez az alkalmazás vagy eszköz a kaliforniai
Emeryville székhelyű Gracenote, Inc.
(„Gracenote”) vállalattól származó szoftvert
tartalmaz. A Gracenote-tól származó szoftver
(„Gracenote szoftver”) lehetővé teszi, hogy ez az
alkalmazás a lemezeket és fájlokat azonosítsa, és
az online kiszolgálóktól vagy beágyazott
adatbázisokból (együttesen „Gracenote
kiszolgálók”) átvegye a zenével kapcsolatos
információkat, beleértve a névre, művészre, sávra
és címre vonatkozó adatokat („Gracenote
adatok”), továbbá végrehajtson más funkciókat
is. A Gracenote adatokat Ön csak a jelen
alkalmazás vagy eszköz végfelhasználói
funkcióinak megfelelően használhatja fel.
Ön vállalja, hogy a Gracenote adatokat,
Gracenote szoftvert és Gracenote
kiszolgálókat csak saját, nem-kereskedelmi
céljaira fogja felhasználni. Ön vállalja, hogy
nem adja át, nem sokszorosítja és nem küldi el
a Gracenote szoftvert vagy Gracenote
adatokat harmadik félnek. ÖN VÁLLALJA,
HOGY A GRACENOTE ADATOKAT,
GRACENOTE SZOFTVERT ÉS
GRACENOTE KISZOLGÁLÓKAT CSAK
AZ ITT KIFEJEZETTEN MEGENGEDETT
MÓDON FOGJA FELHASZNÁLNI.
,folytatás a 8. oldalon
6
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\010COVTOC.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 7 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Tartalomjegyzék
FIGYELEM! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kezdeti lépések
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. lépés: a mellékelt tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. lépés: a lejátszó csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. lépés: a hálózati csatlakozás előkészítése. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4. lépés: gyorsbeállítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lejátszás
Lemez lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás a hálózatról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Választható funkciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
18
20
Internet
Böngészés az interneten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Alapbeállítások
Az alapbeállítások menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Network Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
25
26
27
27
27
28
29
29
További információk
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\010COVTOC.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 8 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote adatok,
Gracenote szoftver és Gracenote kiszolgálók
használatát engedélyező nem kizárólagos
engedély megszűnik abban az esetben, ha Ön
ezeket a korlátozásokat megszegi. Ha a
felhasználási engedélye megszűnik, akkor
vállalja, hogy azonnal megszünteti a Gracenote
adatok, Gracenote szoftver és Gracenote
kiszolgálók minden használatát. A Gracenote
minden jogot fenntart a Gracenote adatokkal,
Gracenote szoftverrel és Gracenote
kiszolgálókkal kapcsolatban, az összes
tulajdonjogot is beleértve. A Gracenote
semmilyen körülmények között sem felelős
semmilyen összeg kifizetéséért az Ön által
megadott bármely információk fejében. Ön
tudomásul veszi, hogy a Gracenote, Inc. a jelen
szerződés alapján járó jogait saját nevében,
közvetlenül is érvényesítheti Önnel szemben.
A Gracenote szolgáltatás a kérések nyomon
követésére statisztikai célból egyedi azonosítót
használ. A véletlenszerűen kiválasztott
számszerű azonosító célja, hogy a Gracenote
szolgáltatás megszámolhassa a kéréseket
anélkül, hogy bármit megtudna Önről. További
információért olvassa el a Gracenote honlapján
a szolgáltatásokra vonatkozó Gracenote
titoktartási irányelveket.
szolgáltatásait bármikor szabadon
megszüntetheti.
A GRACENOTE MINDEN KIFEJEZETT
VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST KIZÁR,
BELEÉRTVE EBBE AZ
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA
VALÓ ALKALMASSÁGRA,
TULAJDONJOGRA ÉS A SZERZŐI JOG
MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ
JÓTÁLLÁST IS. A GRACENOTE NEM
GARANTÁLJA AZOKAT AZ
EREDMÉNYEKET, AMELYEKET ÖN A
GRACENOTE SZOFTVER VAGY
BÁRMELY GRACENOTE KISZOLGÁLÓ
HASZNÁLATÁBÓL ESETLEG
SZEREZHET. A GRACENOTE
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET
BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYES VAGY
ESETLEGES KÁRÉRT, ELVESZTETT
HASZONÉRT VAGY KIESETT
JÖVEDELEMÉRT.
© Gracenote, Inc. 2009
A Gracenote szoftver és minden Gracenote adat
használatát ún. „MEGTEKINTETT
ÁLLAPOTBAN” engedélyezzük. A Gracenote
nem vállal semmilyen felelősséget, illetve
kifejezett vagy beleértett jótállását a Gracenote
kiszolgálókról származó bármely Gracenote
adat pontosságáért. A Gracenote minden jogot
fenntart arra, hogy a Gracenote kiszolgálóról
törölje az adatokat, vagy a Gracenote által
indokoltnak tartott bármilyen okból módosítsa
az adatkategóriákat. Nem ad semmilyen
jótállását arra, hogy a Gracenote szoftver vagy
Gracenote kiszolgálók hibamentesek lesznek,
vagy, hogy a Gracenote szoftver vagy
Gracenote kiszolgálók megszakítás nélkül
fognak működni. A Gracenote nem köteles
biztosítani Önnek az új, javított vagy bővített
adattípusokat vagy kategóriákat, amelyeket a
Gracenote a jövőben biztosíthat, és
8
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\030STU.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 9 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Kezdeti lépések
Részegységek és kezelőszervek
Előlap
Kezdeti lépések
z
A N gombon tapintópont található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék
vezérlése közben.
A Lemeztálca
A lemeztálca zárolása (gyermekzár)
B Z (nyit/zár)
A lemeztálca zárolásával
megakadályozhatja annak véletlen
kinyitását.
A lejátszó bekapcsolt állapotában tartsa
nyomva a N gombot a készüléken
legalább 10 másodpercig a lemeztálca
zárolás be- vagy kikapcsolásához.
C N (lejátszás)
D x (állj)
E [/1 (be, készenlét) / üzemi
jelző
A lejátszó be- vagy kikapcsolása,
készenléti módba lépés.
F
(USB) csatlakozó
Ehhez az aljzathoz csatlakoztassa az
USB-eszközt.
G Távvezérlés érzékelő
9
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\030STU.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 10 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Hátoldal
DIGITAL OUT
COAXIAL
PCM/DTS/
DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN(100)
A LINE OUT (VIDEO) aljzat
D HDMI OUT aljzat
B DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
E LINE OUT (R-AUDIO-L)
aljzatok
C LAN (100) csatlakozó
10
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\030STU.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 11 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
A Z (nyit, zár)
A lemeztálca nyitása és zárása.
Távvezérlő
A távvezérlő funkciók a lemez típusától
és a lejátszó állapotától függően
változhatnak.
-TV- t (tv bemenetválasztó)
Váltás a tv-készülék és egyéb külső
jelforrás között.
-TV- [/1 (tv be, készenlét)
A tv-készülék be- vagy
kikapcsolása.
B Számgombok (0–9)
A tétel-, fejezetszám stb. beírása.
AUDIO
2 (hangerő) +/–
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
SUBTITLE
Kezdeti lépések
[/1 (be, készenlét)
A lejátszó be- vagy kikapcsolása.
AUDIO (26. oldal)
Többnyelvű hangsávot tartalmazó
BD-, DVD-lemez műsor nyelvének
kiválasztása.
A műsorszám kiválasztása CDlemezen.
SUBTITLE (26. oldal)
Többnyelvű szinkronfeliratot
tartalmazó BD-, DVD-lemeznél a
felirat nyelvének kiválasztása.
(némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolása
DISPLAY
SEN
z
Az 5. számgombon, az AUDIO, 2 + és N
gombon tapintható jelölés található. A
tapintópontot referenciaként használhatja a
készülék vezérlése közben.
C Színes gombok (piros, zöld,
sárga, kék)
Gyorskiválasztó gombok az
interaktív funkciókhoz.
D TOP MENU
A BD- vagy DVD-lemez
főmenüjének be- és kikapcsolása.
POP UP/MENU
A BD-ROM előbukkanó menüjének
vagy a DVD-lemez menüjének beés kikapcsolása.
OPTIONS (20. oldal)
A választható opciók megjelenítése
a képernyőn.
11
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\030STU.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 12 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
HOME
Belépés a lejátszó főmenüjébe.
Ha a főmenü kategória-ikonján
megnyomja, a háttér jelenik meg.
RETURN
Visszalépés az előző képernyőre.
</M/m/,
A kurzor mozgatása a kiválasztandó
menüpontra.
Középső gomb (ENTER)
Belépés a kiválasztott menüpontba.
E ./> (előző, következő)
Ugrás az előző, következő fejezetre,
műsorszámra stb.
X (szünet)
Lejátszás szüneteltetése vagy
folytatása.
m/M (gyorskeresés vissza,
előre)
• Gyorskeresés a lemezen (hátra,
előre), ha lejátszás közben
megnyomja a gombot. A keresési
sebesség a gomb minden
megnyomásakor megváltozik.
• Ha szünet üzemmódban egy
másodpercnél tovább tartja
nyomva, a készülék lassított
lejátszásra kapcsol.
• Ha szünet üzemmódban röviden
megnyomja, a készülék képenként
lépteti a műsort.
hely, fényképfájl esetén a legutoljára
megtekintett fénykép.
SEN (18. oldal)
Belépés a „Sony Entertainment
Network” online szolgáltatásba.
A főmenü
A főmenü a HOME gomb
megnyomásakor jelenik meg. A </,
gombbal válasszon kategóriát. A M/m
gombbal válasszon egy menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Menüpontok
Kategória
[Setup]: a lejátszó beállításainak
módosítása.
[Photo]: fényképek megjelenítése.
[Music]: zene lejátszása.
[Video]: videofelvételek lejátszása.
[Network]: hálózati elemek
megjelenítése.
N (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy folytatása.
DISPLAY (18. oldal)
A lejátszási és internet böngészései
információk megjelenítése a képernyőn.
x (állj)
Megállítja a lejátszást és megjegyzi
a lemez megállításának pontját
(folytatólagos lejátszás).
A folytatási pont helye egy tétel
vagy műsorszám esetén a leállítási
1. lépés: a mellékelt
tartozékok
Ellenőrizze, hogy megkapta-e a
készülékkel az alábbi tartozékokat:
• Távvezérlő (1 db)
• AA (R6) típusú elemek (2 db)
12
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\030STU.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 13 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
2. lépés: a lejátszó csatlakoztatása
Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket mindaddig, míg az összes vezetéket nem
csatlakoztatta.
Csatlakoztatás a tv-készülékhez
Kezdeti lépések
Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel a tv-készülék
bemeneteinek.
Csatlakoztatáskor egyeztesse a dugasz és az aljzat színét.
DIGITAL OUT
COAXIAL
PCM/DTS/
DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN(100)
Nagysebességű HDMI-vezeték
(külön megvásárolható)
Magas
minőség
Audio-, videovezeték*
Megszokott
minőség
* Lásd az „1. lépés: a mellékelt tartozékok” szakaszt (12. oldal).
b
Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnón keresztül betáplált jelek
minőségét a másolásvédelmi rendszerek befolyásolják, ezért képtorzulás észlelhető a tvképernyőn.
13
BDP-S390
4-410-138-42(1)
master page=left
specdef20110818
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\030STU.fm
010COV.book Page 14 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel az AV-erősítő
(rádióerősítő) bemeneteinek. Ha az A vagy B módszert választja, végezze el a
megfelelő beállításokat az [Audio Settings] menüben (25. oldal).
DIGITAL OUT
COAXIAL
PCM/DTS/
DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN(100)
Nagysebességű HDMI-vezeték (külön
megvásárolható)
Nagysebességű HDMI-vezeték
(külön megvásárolható)
t Válassza a [BD Audio MIX Setting] beállítást (25. oldal).
Digitális koaxiális vezeték
(külön megvásárolható)
DIGITAL OUT
COAXIAL
PCM/DTS/
DOLBY DIGITAL
t Válassza a [Dolby Digital*2/ DTS*3] beállítást (26. oldal).
Audio-, videovezeték*1
14
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\030STU.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 15 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
3. lépés: a hálózati
csatlakozás
előkészítése
Ha nem csatlakoztatja hálózathoz a
lejátszót, folytassa a „4. lépés:
gyorsbeállítás” szakasszal (15. oldal).
Vezetékes beállítás
Egy LAN-vezetékkel csatlakoztassa a
lejátszó LAN (100) aljzatát.
Vezeték nélküli beállítás
A készülékbe épített vezeték nélküli
LAN csatolót használja.
LAN vezeték
(külön megvásárolható)
Vezeték nélküli ADSL modem/ Internet
LAN router
Kábelmodem
Kezdeti lépések
*1 Lásd az „1. lépés: a mellékelt tartozékok”
szakaszt (12. oldal).
*2 A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt. A Dolby, a Pro Logic
és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos védjegye.
*3 A készülék gyártása az egyesült
államokbeli 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 és egyéb
az Egyesült Államokon kívüli nemzetközi
szabadalmak engedélyével történt. A DTSHD, a szimbólum, és a DTS-HD és a
szimbólum együttesen, valamint a DTSHD Master Audio a DTS, Inc. védjegye. A
termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc.
Minden jog fenntartva.
4. lépés: gyorsbeállítás
A legelső bekapcsoláskor
Várjon egy rövid ideig, amíg a
készülék bekapcsol és a
gyorsbeállítás [Easy Initial Settings]
megkezdődik.
1
Helyezzen be két AA (R6) típusú
elemet a távvezérlőbe, ügyelve a
helyes 3 és # polaritásra.
LAN vezeték
(külön megvásárolható)
Internet
ADSL modem/ Szélessávú
Kábelmodem
router
z
Egyenes- vagy kereszt árnyékolt vezeték
(LAN-vezeték) használata javasolt.
15
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\030STU.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 16 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
2
Csatlakoztassa a lejátszót a
hálózati aljzathoz.
DIGITAL OUT
COAXIAL
PCM/DTS/
DOLBY DIGITAL
VIDEO
R
AUDIO
LINE OUT
L
HDMI OUT
LAN(100)
Hálózati aljzat
3
4
5
Nyomja meg a [/1 gombot a
lejátszó bekapcsolásához.
Kapcsolja be a tv-készüléket, és
válassza ki a lejátszó számára
fenntartott videocsatornát.
Végezze el a gyorsbeállítást [Easy
Initial Settings].
A képernyő-utasításokat követve, a
távvezérlő </M/m/, és ENTER
gombjával végezze el az
alapbeállításokat.
</M/m/,
ENTER
b
Amikor a gyorsbeállítás [Easy Initial Settings]
befejeződött, válassza ki az [Easy Network
Settings] opciót a lejátszó hálózati
funkcióinak használatához.
16
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\040PLY.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 17 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Lejátszás
Lemez lejátszása
A lejátszható lemezeket lásd a 34.
oldalon.
2
Válassza ki a tv-készüléken, a
lejátszó számára fenntartott
videocsatornát.
A „BD-LIVE” logóval* ellátott BDROM lemezek olyan bónusz tartalmakat
és egyéb adatokat tartalmazhatnak,
melyek letölthetők az Internetről.
*
1
Nyomja meg a Z gombot és
helyezzen egy lemezt a
lemeztálcára.
Csatlakoztasson egy USB
memóriát a lejátszó USB
aljzatához (9. oldal).
Lejátszás
1
A BONUSVIEW/BD-LIVE
használata
Helyi tárolóként használjon 1 GBnál nagyobb tárterületű USB
memóriát.
2
Készítse elő a BD-LIVE (csak BDLIVE esetén) funkciót.
• Csatlakoztassa a lejátszót a
hálózathoz (15. oldal).
• Válassza a [BD Internet
Connection] opció [Allow]
beállítását (26. oldal).
A lejátszási oldallal lefelé
3
Nyomja meg a Z gombot a
lemeztálca zárásához.
Megkezdődik a lejátszás.
Ha a lejátszás nem kezdődik meg
önműködően, válassza ki a
opciót a
[Video],
[Music]
vagy
[Photo] kategóriában és
nyomja meg az ENTER gombot.
3
Helyezzen be egy BONUSVIEW,
BD-LIVE tartalommal rendelkező
BD-ROM lemezt.
A lemeztípustól függően a működési
mód eltérhet. Lásd a lemezhez
mellékelt útmutatót.
z
Az USB memórián lévő adatok törléséhez
válassza ki az [Erase BD Data] opciót a
[Video] menüben, és nyomja meg az ENTER
gombot. A buda mappa teljes tartalma
törlődik.
17
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\040PLY.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 18 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
A lejátszási információk
kijelzése
A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a
lejátszási információkat stb.
A kijelzett információk a lemeztípustól
és a lejátszó állapotától függően
eltérhetnek.
Lejátszás USB-eszközről
„A Lejátszható fájltípusok”-at lásd a 35.
oldalon.
1
Csatlakoztatás előtt olvassa el az
USB-eszköz kezelési útmutatóját is.
Példa: BD-ROM lejátszása közben
2
3
A Kimenőjel felbontása,
képfrekvencia
Csatlakoztassa az USB-eszközt a
lejátszó USB-csatlakozójához (9.
oldal).
Válasszon a főmenüben a
[Video],
[Music] vagy
[Photo] közül a </,
gombbal.
Válassza ki az
[USB device]
opciót a M/m gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Lejátszás a hálózatról
B A tételneve vagy száma
C A jelenleg kiválasztott kameraállás
D A jelenleg kiválasztott
audiobeállítás
E Elérhető funkciók
(
kameraállás,
felirat)
hang,
F Lejátszási információk
Megjeleníti a lejátszási módot, a
lejátszási állapotjelzőt, a
lemeztípust, a videó kódolási
eljárásokat, a bitsűrűséget, az
ismétlési funkciót, az eltelt időt, és a
teljes lejátszási időt.
G Fejezet száma
Lejátszás a Sony
Entertainment Network-ről
A Sony Entertainment Network a
kiválasztott internetes tartalmak és
számos valósidejű szórakoztatás
egyenesen a lejátszóra történő juttatására
szolgál.
z
• Bizonyos internetes tartalmak számítógépen
keresztül történő regisztrációt kívánnak meg
a használat előtt.
• Előfordulhat, hogy bizonyos internetes
tartalmak nem érhetők el egyes
országokban.
18
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\040PLY.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 19 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
1
2
3
Csatlakoztassa a lejátszót a
hálózathoz (15. oldal).
Nyomja meg a távvezérlőn a SEN
gombot.
Videolejátszás vezérlőpanel
A vezérlőpanel akkor jelenik meg,
amikor a videofájl lejátszása
megkezdődik. A kijelzett elemek az
Internet szolgáltatótól függően
változhatnak.
Az újbóli megjelenítéshez nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Fájlok lejátszása otthoni
hálózatról (DLNA)
A DLNA-kompatibilis eszközzel
lejátszhat video-, zene-, képfájlokat más,
DLNA-kompatibilis termékről a
hálózaton keresztül.
1
Előkészületek a DLNA lejátszásra
Lejátszás
A </M/m/, gombbal válasszon
ki egy internetes szolgáltatót és
nyomja meg az ENTER gombot.
F A jelenleg kiválasztott videó
fájlneve.
• Csatlakoztassa a lejátszót a
hálózathoz (15. oldal).
• Készítse elő a többi DLNAkompatibilis terméket. Olvassa el
készülékhez mellékelt kezelési
útmutatót.
Egy fájl lejátszása egy DLNA
kiszolgálóról ezen a készüléken
keresztül (DLNA lejátszó).
A Vezérlő kijelzés
Használja a </M/m/, vagy
ENTER gombot a lejátszási
műveletekhez.
B Lejátszási állapotjelző
Állapotjelző sáv, jelenlegi helyzetet
jelző kurzor, lejátszási idő, videofájl
hossza.
C A hálózat állapota
A
jelzi a vezeték nélküli hálózati
kapcsolat jelerősségét.
A
jelzi a vezetékes hálózati
kapcsolatot.
Kiszolgáló
Lejátszó
Válassza ki a DLNA kiszolgáló ikonját a
[Video],
[Music] vagy
[Photo] kategóriában, majd válassza
ki a lejátszani kívánt fájlt.
D Hálózati átviteli sebesség.
E A következő videofájl neve
19
BDP-S390
4-410-138-42(1)
master page=left
specdef20110818
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\040PLY.fm
010COV.book Page 20 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Egy fájl lejátszása egy DLNA
szerverről más készüléken keresztül
(átvevő).
Amikor ezen a készüléken egy DLNA
szerverről fájlokat játszik le,
használhatja a DLNA vezérléssel
kompatibilis eszközt (telefon stb.) a
lejátszás vezérlésére.
A lejátszó használata PARTY
kiszolgálóként
Válasszon ki egy műsorszámot a
[Music] kategóriában, majd válassza ki a
[Start PARTY] a menüben a PARTY
funkció használatának megkezdéséhez.
A lejátszó használata PARTY vevőként
Válassza ki a
[PARTY] opciót a
[Music] kategóriában, majd válassza ki a
PARTY kiszolgáló ikont.
b
Kiszolgáló
Átvevő
A PARTY STREAMING szolgáltatással
kompatibilis készülékek elérhetősége és
forgalmazása régiónként eltérő lehet.
Vezérlő
A készüléket egy DLNA vezérlővel
vezérelhető. Olvassa el a DLNA
vezérlőeszköz mellékelt kezelési
útmutatóját is.
Választható funkciók
Az OPTIONS gombbal változatos beállítási
és lejátszási lehetőségek közül választhat.
Általános opciók
Ugyanazon műsorszám több
szobában történő lejátszása
(PARTY STREAMING)
Lejátszhat zenei fájlokat a lejátszón
(PARTY kiszolgáló) másik szobákban
párhuzamosan több, DLNA és PARTY
STREAMING szolgáltatással
kompatibilis Sony termékkel (PARTY
vevő), vagy fordítva.
1
Előkészületek a PARTY
STREAMING lejátszásra.
• Csatlakoztassa a lejátszót a
hálózathoz (15. oldal).
• Csatlakoztassa a PARTY
STREAMING szolgáltatással
kompatibilis eszközöket a
hálózathoz.
x
[Repeat Setting]: az ismétlési mód
x
[Play]/[Stop]: a lejátszás elindítása
x
[Play from start]: a tétel lejátszása az
beállítása.
vagy leállítása.
elejétől.
Csak
x
[Video] esetén
[A/V SYNC]: a kép és a hang közötti
késés kiegyenlítése érdekében
késlelteti a hang megszólalását a
képhez képest. (0 és 120 ms között).
x
[Video Settings]:
x
– [Picture Quality Mode]: az eltérő
megvilágítási viszonyokhoz teszi
kedvezőbbé a képi beállításokat.
– [BNR]: a blokkzaj csökkentése.
– [MNR]: a képek körvonalai körüli
kisebb zajok (moszkitózaj)
csökkentése.
[Pause]: a lejátszás szüneteltetése.
20
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\040PLY.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 21 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
x
x
x
x
x
x
x
x
főmenüjének megjelenítése.
[Menu]/[Popup Menu]: a BD-ROM
lemez előugró menü vagy a DVD
lemezmenü megjelenítése.
[Title Search]: tétel keresése a BDROM, DVD VIDEO lemezen, és
lejátszás az elejétől.
[Chapter Search]: fejezet keresése
és a fejezet lejátszása az elejétől.
[Audio]: többnyelvű hangsávot
tartalmazó BD-, DVD-lemez műsor
nyelvének kiválasztása.
[Subtitle]: többnyelvű
szinkronfeliratot tartalmazó BD-,
DVD-lemeznél a felirat nyelvének
kiválasztása.
[Angle]: több kameraállásból felvett
jeleneteket tartalmazó BD-, DVDlemeznél másik kameraállásra váltás.
[IP Content Noise Reduction]: az
internet alapú tartalmak képének
javítása.
[Video Search]: a Gracenote
technológiával rendelkező BD-,
DVD-ROM információs képernyője.
A [Cast] vagy a [Related]
kiválasztásakor látható adatok
Gracenote kulcsszavai alapján keres
vonatkozó információkat.
A [Playback History] vagy a [Search
History] kiválasztásakor
műsorszámcímek listáját mutatja.
Csak
x
x
[Music] esetén
[Add Slideshow BGM]: az USB
memóriaeszközön található zenei
fájlokat regisztrálja háttérzenei
lejátszásra (BGM diavetítés).
[Start PARTY]: a PARTY funkció
használatának megkezdése a
kiválasztott műsorforrással. A
műsorforrástól függően elképzelhető,
hogy nem jelenik meg.
x
x
x
[Leave PARTY]: kilép egy PARTYból, amiben a lejátszó szerepel. A
PARTY STREAMING funkció
folytatódik más résztvevő termékek
között.
[Close PARTY]: bezárja a PARTY-t,
amiben a lejátszó szerepel. A PARTY
STREAMING funkció befejeződik
más résztvevő termékek között.
[Music Search]: a Gracenote
technológiával rendelkező CD-lemez
(CD-DA) információs képernyője.
A [Track], [Artist] vagy [Related]
kiválasztásakor látható adatok
Gracenote kulcsszavai alapján keres
vonatkozó információkat. A
[Playback History] vagy a [Search
History] kiválasztásakor
műsorszámcímek listáját mutatja.
Csak
Lejátszás
x
[Top Menu]: a BD- vagy DVD-lemez
[Photo] esetén
x
[Slideshow Speed]: a diavetítés
x
[Slideshow Effect]: a diavetítés
sebességének beállítása.
képei közti áttünések beállítása.
x
x
x
x
x
[Slideshow BGM]:
– [Off]: a funkció kikapcsolása.
– [My Music from USB]: a [Add
Slideshow BGM] opcióban
regisztrált zenei fájlok kiválasztása.
– [Play from Music CD]: CD-DA
műsorszámainak kiválasztása.
[Change Display]: váltás a [Grid
View] és [List View] között.
[Slideshow]: diavetítés lejátszása.
[Rotate Left]: a kép elforgatása 90°kal az óramutató járásával ellentétes
irányba.
[Rotate Right]: a kép elforgatása
90°-kal az óramutató járásának
irányába.
21
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\050INT.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 22 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Internet böngésző képernyő
Internet
Böngészés az interneten
Csatlakozhat az internethez és böngészhet.
1
A DISPLAY megnyomásával
leellenőrizheti a honlap információit.
A honlaptól és a honlap tartalmától
függően az elérhető információ eltérő
lehet.
Felkészülés az internet
böngészésére.
Csatlakoztassa a lejátszót a
hálózathoz (15. oldal).
2
3
Válassza ki a
[Network] opciót
a főmenüben a </, gombbal.
Válassza ki az
[Internet
Browser] opciót a M/m gombbal
és nyomja meg az ENTER gombot.
z
Egyes honlapok olyan funkciókat használnak,
amelyeket ez a böngésző nem támogat, ezért
elképzelhető, hogy bizonyos honlapok nem
jelennek meg tökéletesen.
URL beírása
Válassza ki az [URL entry] opciót. Írja
be az URL-t a képernyős billentyűzettel,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.
A kezdőoldal beállítása
Miközben a kívánt honlap van a
képernyőn, válassza ki a [Set as start
page] opciót (beállítás kezdőlapként).
Visszalépés az előző oldalra
Válassza ki a [Previous page] opciót. Ha
az előző oldal nem jelenik meg a
[Previous page] kiválasztásakor, akkor
válassza a [Window List] opciót és
válassza ki a listából az oldalt, amelyre
vissza szeretne lépni.
Kilépés az internet böngészésből
Nyomja meg a HOME gombot.
A Honlap megnevezése
B Honlap címe
C Kurzor
Mozgassa a </M/m/, gombbal a
megtekinteni kívánt hivatkozásra,
majd nyomja meg az ENTER
gombot. Megjelenik a hivatkozott
honlap.
D SSL ikon
Azt mutatja, hogy a honlap védett és
biztonságossan csatlakozik.
E Jelerősség jelző (csak a vezeték
nélküli kapcsolathoz)
F Folyamatjelző sáv/Betöltés jelző
Akkor jelenik meg, ha egy oldal
töltődik be, vagy fájl letöltés, átvitel
közben.
G Szövegbevitel mező
Nyomja meg az ENTER gombot és
válassza az [Input] opciót a listából a
szoftveres billentyűzet
megjelenítéséhez.
H Görgetősáv
A </M/m/, gombbal mozgathatja
az oldalt balra, fel, le vagy jobbra.
22
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\050INT.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 23 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Választható funkciók
x
x
x
x
[Add to Bookmark]: az éppen
megjelenített honlap címét a
könyvjelzőlistához adja.
[Set as start page]: az éppen
megjelenített honlapot kezdőlapként
állítja be.
[Open in new window]: megnyitja a
hivatkozás alatti honlapot egy új
ablakban.
[Character encoding]: a
karakterkódolást állítja be.
[Display certificate]: az SSL-t
támogató honlapok által küldött
szerver igazolások megjelenítése.
Internet
Az OPTIONS gombbal változatos
beállítási és lejátszási lehetőségek közül
választhat.
A választható menüpontok a helyzettől
függően változhatnak.
x [Browser Setup]: megjeleníti az
internet böngésző beállításait.
– [Zoom]: a kijelzett tartalom
méretének csökkentése vagy
növelése.
– [JavaScript Setup]: a JavaScript
engedélyezése vagy tiltása.
– [Cookie Setup]: a sütik
engedélyezése vagy tiltása.
– [SSL Alarm Display]: az SSL
engedélyezése vagy tiltása.
x [Input]: megjeleníti a szoftveres
billentyűzetet a karakterek
beviteléhez honlapok böngészése
közben.
x [Break]: a sorvezetőt a következő
sorra lépteti a szövegbevitel mezőben.
x [Delete]: a szövegbevitel közben a
sorvezetőtől (kurzortól) balra
található karaktert kitörli.
x [Window List]: a megnyitott honlap
ablakok listáját jeleníti meg
Az ablak kiválasztása lehetőséget
biztosít korábban meglátogatott
honlapok újbóli meglátogatására.
x [Bookmark List]: a könyvjelző listát
jeleníti meg.
x [URL entry]: URL-t írhat be
miközben a szoftveres billentyűzet
van megjelenítve.
x [Previous page]/[Next page]: az
előző, következő lapra lép.
x [Cancel loading]: a honlap betöltését
megállítja.
x [Reload]: újratölti az oldalt.
x
23
BDP-S390
4-410-138-42(1)
master page=left
specdef20110818
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\060ADJ.fm
010COV.book Page 24 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Alapbeállítások
Az alapbeállítások
menü
A lejátszó beállításainak
megváltoztatásához az alapbeállítások
menüben válassza ki a
[Setup]
opciót.
Az alapértelmezett beállítások aláhúzva
szerepelnek.
1
2
Válassza ki a
[Setup] opciót
az alapbeállítások menüben a
</, gombbal.
Válassza ki a beállítási kategória
ikonját a M/m gombbal és nyomja
meg az ENTER gombot.
[Screen Settings]
x [TV Type]
[16:9]: válassza ezt a beállítást, ha
szélesképernyős vagy szélesképernyős
üzemmóddal rendelkező tv-készüléket
csatlakoztatott.
[4:3]: válassza ezt, ha 4:3 képarányú,
szélesképernyő üzemmóddal nem
rendelkező tv-készüléket csatlakoztat.
x [Screen Format]
[Full]: válassza ezt szélesképernyős
üzemmóddal rendelkező tv-készülék
csatlakoztatásakor. A 4:3 képarányú kép
16:9 képaránnyal jelenik meg
szélesképernyős tv-készüléken is.
[Normal]: a képméret átalakítása a
képernyő méretére az eredeti képarány
megtartásával.
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: a szélesképernyős kép
alján és tetején fekete csík látható.
[Network Update]
Válassza ki az [OK] opciót a lejátszó
szoftverének frissítéséhez a hálózaton
keresztül.
z
• Javasoljuk, hogy kb. 2-havonta ellenőrizze
az elérhető frissítéseket.
• A frissítési lehetőségekről az alábbi
honlapon tájékozódhat:
http://support.sony-europe.com/
[Pan & Scan]: a kép teljesen kitölti a
képernyőt (függőleges irányban is), de a
kép széleit levágja a készülék.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: általános esetben ezt válassza. A
lejátszó önműködően meghatározza,
hogy video-alapú vagy film-alapú
műsort néz, és kiválasztja a megfelelő
átalakítási eljárást.
[Video]: a video-alapú eljárás
kiválasztása függetlenül a műsortól.
24
BDP-S390
4-410-138-42(1)
master page=right
specdef20110818
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\060ADJ.fm
010COV.book Page 25 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
x [HDMI Deep Colour Output]
[HDMI]: általános esetben az [Auto]
opciót válassza. Válassza ki az [Original
Resolution] opciót, ha a lemez eredeti
felbontását kívánja alkalmazni. Ha a
felbontás kisebb, mint az SD-felbontás, a
készülék felskálázza SD-felbontásúvá a
képet.
[Video]: a legkisebb felbontás
önműködő alkalmazása.
[Auto]: általános esetben ezt válassza.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: 16-, 12- vagy
10-bites videojelek továbbítása (csak
akkor, ha a csatlakoztatott tv-készülék
kompatibilis a Deep Colour rendszerrel).
[Off]: ezt válassza, ha a kép bizonytalan
vagy a színek természetellenesek.
x [BD-ROM 24p Output]
[Auto]: 1920 × 1080p/24 Hz videojel
kimenet 1080/24p-kompatibilis tvkészülék HDMI OUT aljzaton történő
csatlakoztatásával.
[On]: a funkció bekapcsolása.
[Off]: ezt az opciót válassza, ha a tvkészüléke nem kompatibilis a 1080/24p
videojelekkel.
x [DVD-ROM 24p Output]
[Auto]: 1920 × 1080p/24 Hz videojel
kimenet 1080/24p-kompatibilis tvkészülék HDMI OUT aljzaton történő
csatlakoztatásával.
[Off]: ezt az opciót válassza, ha a tvkészüléke nem kompatibilis a 1080/24p
videojelekkel.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: a csatlakoztatott tv-készülék
típusának önműködő érzékelése és
átkapcsolás a megfelelő színbeállításra.
[YCbCr (4:2:2)]: YCbCr 4:2:2
videojelek továbbítása.
[YCbCr (4:4:4)]: YCbCr 4:4:4
videojelek továbbítása.
[RGB]: RGB videojelek továbbítása.
x [Pause Mode]
[Auto]: általában ezt válassza. A gyorsan
mozgó képek villogás nélkül jelennek
meg.
[Frame]: az állóképek nagyfelbontású
megjelenítése.
Alapbeállítások
x [Output Video Format]
[Audio Settings]
x [Audio (HDMI)]
[Auto]: általában ezt a beállítást javasolt
használni. A hangkimenet típusának
beállítása a csatlakoztatott HDMI eszköz
paramétereinek megfelelően.
[PCM]: PCM audiojelek továbbítása a
HDMI OUT aljzatból.
x [DSD Output Mode]
[On]: DSD audiojelek továbbítása a
HDMI OUT aljzatból, Super Audio CD
lejátszása esetén. Ha az [On] beállítást
választja, akkor jelek nem kerülnek
továbbításra.
[Off]: PCM audiojelek továbbítása a
HDMI OUT aljzatból, Super Audio CD
lejátszása esetén.
x [BD Audio MIX Setting]
[On]: az interaktív hang és a másodlagos
hang rákeverése az elsődleges hangra.
[Off]: csak az elsődleges hang
továbbítása. Ezt válassza, ha HD
audiojeleket kíván továbbítani az AVerősítőre (rádióerősítőre).
25
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\060ADJ.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 26 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
x [Dolby Digital / DTS]
[Downmix PCM]: a jelkimenet átalakítása
lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt
a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital
dekóderrel nem rendelkező külső
eszközhöz csatlakoztatja.
[Bitstream]: válassza ki ezt a beállítást, ha
a lejátszót saját Dolby Digital dekóderrel
rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music]: a DTS Neo:6 Cinema
vagy DTS Neo:6 Music funkciót
támogató csatlakoztatott eszköz
képességeinek megfelelően a HDMIOUT aljzaton érkező sztereó 2-csatornás
eredetű hangot szimulált többcsatornásként adja ki.
[Off]: az eredeti beérkező hang
csatornaszámával megegyező
csatornaszámban adja ki a hangot a
HDMI-OUT aljzaton.
x [Audio DRC]
[BD/DVD Viewing
Settings]
x [BD/DVD Menu Language]
A BD-ROM, DVD VIDEO lemezmenü
alapértelmezett nyelvének kiválasztása.
Válassza ki a [Select Language Code]
opciót és adja meg a nyelvkódot a
„Választható nyelvek listája” szakasz
alapján (37. oldal).
x [Audio Language]
A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett nyelv hangsávjának
kiválasztása.
Az [Original] kiválasztásakor a lemez
elsődleges nyelve kerül alkalmazásra.
Válassza ki a [Select Language Code]
opciót és adja meg a nyelvkódot a
„Választható nyelvek listája” szakasz
alapján (37. oldal).
[Auto]: a lemezen beállított
dinamikatartománnyal történő lejátszás
(csak BD-ROM esetén). Egyéb lemezek
lejátszása a [On] beállítással történik.
[On]: a lejátszás normál tömörítéssel
történik.
[Off]: nincs tömörítés. A hang
dinamikusabb.
A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek
alapértelmezett felirat nyelvének
kiválasztása.
Válassza ki a [Select Language Code]
opciót és adja meg a nyelvkódot a
„Választható nyelvek listája” szakasz
alapján (37. oldal).
x [Downmix]
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[Surround]: térhangzású hangkimenet.
Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket
csatlakoztat, mely támogatja a Dolby
Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6
formátumot.
[Stereo]: térhangzás nélküli
hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan
audiokészüléket csatlakoztat, mely nem
támogatja a Dolby Surround (Pro Logic)
vagy DTS Neo:6 formátumot.
x [Subtitle Language]
[BD]: a BD-réteg lejátszása.
[DVD/CD]: a DVD- vagy CD-réteg
lejátszása.
x [BD Internet Connection]
[Allow]: általános esetben ezt válassza.
[Do not allow]: az internetcsatlakozás
letiltása.
26
BDP-S390
4-410-138-42(1)
master page=right
specdef20110818
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\060ADJ.fm
010COV.book Page 27 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
[Parental Control
Settings]
x [Password]
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: a Super Audio CDréteg lejátszása.
[CD]: a CD-réteg lejátszása.
x [Super Audio CD Playback
Channels]
[DSD 2ch]: a 2-csatornás terület
lejátszása.
[DSD Multi]: a többcsatornás terület
lejátszása.
Alapbeállítások
A szülői felügyelet jelszavának
megadása vagy módosítása. A jelszó
lehetővé teszi a korlátozás beállítását
BD-ROM, DVD VIDEO vagy internetes
videó lejátszásakor. Szükség esetén
eltérő korlátozási szintet állíthat be a
BD-ROM és a DVD VIDEO
lemezekhez.
[Music Settings]
x [Parental Control Area Code]
Egyes BD-ROM, DVD VIDEO lemezek
vagy internetes videofelvételek
lejátszása korlátozható a földrajzi terület
alapján. A nemkívánatos jelenetet a
készülék kihagyja, vagy más jelenettel
helyettesíti. Kövesse a képernyőutasításokat, és írja be a négyjegyű
jelszót.
x [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
A szülői felügyelet beállításával a
nemkívánatos jeleneteket a készülék
kihagyja, vagy más jelenetekre cseréli.
Kövesse a képernyő-utasításokat, és írja
be a négyjegyű jelszót.
x [Internet Video Unrated]
[Allow]: a besorolás nélküli internetes
videók lejátszásának engedélyezése.
[Block]: a besorolás nélküli internetes
videók lejátszásának tiltása.
[System Settings]
x [OSD Language]
A képernyőkijelzések nyelvének
kiválasztása.
x [Control for HDMI]
[On]: a következő BRAVIA Sync
funkciók elérhetők:
– egygombos lejátszás,
– rendszer kikapcsolás,
– nyelvkövetés.
[Off]: a funkció kikapcsolása.
z
Olvassa el a tv-készülékhez vagy más
készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
x [HDMI:Linked to TV-off]
[On]: önműködően kikapcsolja a
lejátszót és a HDMI-kompatibilis
eszközöket, ha a csatlakoztatott tvkészülék készenléti módba kapcsol
(BRAVIA Sync).
[Off]: a funkció kikapcsolása.
27
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\060ADJ.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 28 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
x [Quick Start Mode]
x [System Information]
[On]: a bekapcsolási idő lerövidítése.
[Off]: a készenléti teljesítményfelvétel
csökkentése.
A lejátszó szoftver-változatának és a
fizikai cím (MAC) megjelenítése.
x [Auto Standby]
[On]: önműködően visszatér készenléti
állapotba, ha legalább 30 percig egyetlen
gombot sem nyom meg.
[Off]: a funkció kikapcsolása.
x [Software License Information]
A szoftver licenc információk
megjelenítése.
[Network Settings]
x [Auto Display]
[On]: önműködően információt jelenít
meg a képernyőn a nézett tétel, kép
üzemmód, audiojel stb. módosításakor.
[Off]: az információkat csak a
DISPLAY gomb megnyomásakor
jeleníti meg.
x [Screen Saver]
[On]: a képernyővédő bekapcsolása. A
képernyővédő önműködően bekapcsol,
ha a készüléket (a képernyőn
megjelenített menüvel) több mint 10
percig nem működteti
[Off]: a funkció kikapcsolása.
x [Software Update Notification]
[On]: a rendelkezésre álló
szoftverfrissítési információ
megjelenítése (24. oldal).
[Off]: a funkció kikapcsolása.
x [Gracenote Settings]
[Auto]: a lemez lejátszásának
megállításakor a készülék önműködően
letölti a lemez-információkat. A
letöltéshez internetes kapcsolat
szükséges.
[Manual]: letölti a lemez információkat,
ha a [Video Search] vagy a [Music
Search] van kiválasztva.
x [Internet Settings]
Előzetesen kapcsolódjon a lejátszóval az
Internetre. A részleteket lásd a „3. lépés:
előkészületek a hálózati csatlakozáshoz”
szakaszban (15. oldal).
[Wired Setup]: válassza ezt, ha egy
szélessávú útvonalválasztóhoz
(routerhez) csatlakozik LANvezetékkel.
[Wireless Setup(built-in)]: válassza ezt,
ha a beépített vezeték nélküli LAN
csatolót használja a vezeték nélküli
hálózathoz történő csatlakozáshoz.
[View Network Status]: a pillanatnyi
kapcsolódási állapot megjelenítése.
z
Bővebb információkért látogasson el az alábbi
honlapra, és ellenőrizze a GYIK (gyakran
felmerülő kérdések) részt:
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection
Diagnostics]
A hálózati diagnosztikai funkció
futtatásával ellenőrzi a hálózati
kapcsolódás helyességét.
x [Connection Server Settings]
A csatlakoztatott szerver
megjelenítésének ki- vagy bekapcsolása.
28
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\060ADJ.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 29 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
x [Renderer Set-up]
x [Renderer Access Control]
Megjeleníti a DLNA vezérléssel
kompatibilis termékeket és beállítja,
hogy minden termék elérhető-e vagy
sem ezzel a lejátszóval.
x [PARTY Auto Start]
[On]: a hálózaton található PARTY
STREAMING funkcióval kompatibilis
készülék igénylése alapján megkezd egy
PARTY-t, vagy csatlakozik egy
PARTY-hoz.
[Off]: a funkció kikapcsolása.
x [Media Remote Device
Registration]
Az ön „Media Remote” eszközét
regisztrálja.
[Easy Setup]
x [Easy Initial Settings]
Az [Easy Initial Settings] opció
kiválasztása az alapbeállítások
megadásához. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
x [Easy Network Settings]
Az [Easy Network Settings] opció
kiválasztása a hálózati beállítások
megadásához. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Alapbeállítások
[Automatic Access Permission]: az
újonnan érzékelt DLNA vezérlővel
kompatibilis készülék önműködő
csatlakoztatásának engedélyezése vagy
tiltása.
[Renderer Name]: megjeleníti a
lejátszónak a hálózaton található egyéb
DLNA készülékek listájában megjelenő
nevét.
[Resetting]
x [Reset to Factory Default
Settings]
Visszatérhet a lejátszó gyári
beállításaihoz egy beállítás-csoportban.
A kiválasztott csoport beállításai
alaphelyzetbe állnak.
x [Initialize Personal Information]
Törölheti a lejátszón tárolt személyes
információkat.
x [Registered Media Remote
Devices]
A regisztrált „Media Remote” eszközeit
listázza ki.
29
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\070ADD.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 30 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa
végre a hibaelhárítás előírt műveletét,
mielőtt szakszervizhez fordulna. Ha az
alábbi ellenőrzések végrehajtása után is
fennáll az adott hibajelenség, forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
, BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a
[BD-ROM 24p Output] vagy [DVDROM 24p Output] menüpont
beállítását a [Screen Settings]
menüben (25. oldal).
A HDMI OUT aljzat használatakor a
kijelző nyelve megváltozik.
, Ha a [Control for HDMI] menüpont
[On] beállítása van kiválasztva (27.
oldal), a képernyőnyelv a
csatlakoztatott tv-készülék
nyelvbeállításával együtt önműködően
megváltozik, amikor a tv-készüléken
módosítja a nyelvbeállítást stb.
Kép
Nincs kép, vagy a kép nem megfelelő.
, Ellenőrizze, hogy minden vezetéket
megfelelően csatlakoztatott-e (13.
oldal).
, Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó
számára fenntartott videocsatornát.
, Tartsa nyomva legalább 10
másodpercig a lejátszó x gombját,
ekkor a videokimenet a legkisebb
felbontásra kapcsol.
, HDMI csatlakozás esetén próbálja
meg a következőt: 1 Kapcsolja ki,
majd be a lejátszót. 2 Kapcsolja ki,
majd be a csatlakoztatott készüléket.
3 Húzza ki, majd dugja vissza a
HDMI-vezetéket.
, A HDMI OUT aljzat egy
másolásvédelmi eljárást nem támogató
DVI eszközhöz van csatlakoztatva.
, HDMI csatlakozás esetén ellenőrizze a
[Screen Settings] menü [Output Video
Format] beállítását (25. oldal).
, Ha az analóg jelkimenet is aktív,
válassza ki a [BD-ROM 24p Output]
vagy [DVD-ROM 24p Output]
menüpont [Off] beállítását a [Screen
Settings] menüben (25. oldal).
Hang
Nincs hang, vagy a hangkimenet nem
megfelelő.
, Ellenőrizze, hogy minden vezetéket
megfelelően csatlakoztatott-e (13.
oldal).
, Kapcsolja az AV-erősítő (rádióerősítő)
bemenetválasztóját a lejátszó AVerősítő (rádióerősítő) kimenetére.
, Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT csatlakozón nem jelenik
meg a műsor, ellenőrizze az audió
beállításokat a menüben (25. oldal).
, HDMI csatlakozás esetén próbálja
meg a következőt: 1 Kapcsolja ki,
majd be a lejátszót. 2 Kapcsolja ki,
majd be a csatlakoztatott készüléket.
3 Húzza ki, majd dugja vissza a
HDMI-vezetéket.
, HDMI csatlakozás esetén, ha a lejátszót
egy AV-erősítőn (rádióerősítőn)
keresztül csatlakoztatta a tvkészülékhez, próbálja meg közvetlenül a
tv-készülékhez csatlakoztatni a HDMIvezetéket. Olvassa el az AV-erősítő
(rádióerősítő) kezelési útmutatóját is.
30
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\070ADD.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 31 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
, A HDMI OUT aljzaton keresztül egy
olyan DVI eszközhöz csatlakozik. (A
DVI aljzat nem alkalmas
hangátvitelre.)
, A HDMI OUT aljzathoz
csatlakoztatott készülék nem
támogatja a lejátszó formátumát.
Ellenőrizze a hangbeállításokat (25.
oldal).
, Válassza ki a [Audio Settings] menü
[BD Audio MIX Setting] menüpontjának [Off] beállítását (25. oldal).
, Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
AV-erősítő (rádióerősítő)
kompatibilis-e a HD Audio
formátummal.
Nincs interaktív audiokimenet.
, Válassza ki a [Audio Settings] menü
[BD Audio MIX Setting] menüpontjának [On] beállítását (25. oldal).
A lejátszó nem érzékeli a
csatlakoztatott USB-eszközt.
, Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt
megfelelően csatlakoztatta-e a
lejátszóhoz.
, Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz vagy
a vezeték nem sérült-e.
, Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be
van-e kapcsolva.
, Az USB-eszközt USB elosztón (hub)
keresztül csatlakoztatta. Az USBeszközt közvetlenül csatlakoztassa.
További információk
A HD Audiojel (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio és DTS-HD Master
Audio) nem adatfolyamként jelenik
meg.
USB-eszköz
Sony Entertainment Network
A kép vagy a hang gyenge minőségű,
egyes műsorok részletszegények,
különösen a gyorsan mozgó tárgyak
vagy a sötét jelenetek esetén.
, A kapcsolat sebességének növelésével
a kép- és hangminőség javítható.
Normál felbontású videó esetén a
javasolt legkisebb kapcsolati sebesség
2,5 Mbps (nagyfelbontású videó
esetén 10 Mbps).
Lemez
A kép kis méretű.
A lemezt nem lehet lejátszani.
, A lemez piszkos, vagy ferdén helyezte
a tálcára.
, Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a
lejátszható oldalával lefelé helyezze be.
, A lemez olyan formátumú, melyet a
lejátszó nem tud kezelni (34. oldal).
, A készülék nem játssza le a lezáratlan
lemezeket.
, A BD- vagy DVD-lemez régiókódja
nem egyezik meg a készülék
régiókódjával.
, Nyomja meg a M gombot a
nagyításhoz.
Hálózati kapcsolat
A lejátszó nem kapcsolódik a
hálózathoz.
, Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (15.
oldal) és a hálózati beállításokat (28.
oldal).
31
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\070ADD.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 32 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Nem tudja csatlakoztatni a
számítógépét az internethez, miután
a [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
funkciót végrehajtotta.
, A router vezeték nélküli beállításai
önműködően megváltozhatnak, ha a
Wi-Fi Protected Setup funkciót
használta a router beállítása előtt.
Ebben az esetben változtassa meg a
számítógépe vezeték nélküli
beállításait a megfelelőre.
A lejátszót nem tudja csatlakoztatni a
vezeték nélküli LAN routerhez.
, Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli
LAN router be van-e kapcsolva.
, A környezettől, azaz a falazat
anyagától, a rádióhullámok vételi
lehetőségeitől, vagy a lejátszó és a
vezeték nélküli LAN router közötti
akadályoktól függően, a jelátvitel
távolsága lecsökkenhet. Tegye a
lejátszót és a vezeték nélküli routert
közelebb egymáshoz.
, A 2,4 GHz-es frekvenciasávot
használó eszközök, pl. mikrohullámú
sütők, Bluetooth-eszközök, vezeték
nélküli telefonok megzavarhatják a
jelátvitelt. Vigye távolabb a
lejátszótól, vagy kapcsolja ki ezeket a
készülékeket.
A keresett vezeték nélküli router nem
jelenik meg a vezeték nélküli
hálózatok listájában.
, Nyomja meg a RETURN gombot az
előző képernyőre való visszatéréshez,
majd nyomja meg a „Scan”-t újra.
Amennyibe a keresett vezeték nélküli
router még így sem található meg,
nyomja meg a RETURN gombot és
válassza a [Manual registration]
opciót.
A képernyőn a [A new software
version is available. Please go to the
“Setup” section of the menu and
select “Network update” to perform
the update.] (Új szoftverváltozat
érhető el. A „Setup” menüben a
„Network update” kiválasztásával
frissítse a rendszert.) üzenet jelenik
meg a lejátszó bekapcsolásakor.
, Lásd a lejátszó szoftverének frissítését
a [Network Update] (24. oldal)
szakaszban.
Nem tudja elindítani a PARTY
STREAMING funkciót.
, Ellenőrizze, hogy a [PARTY Auto
Start] beállítás [On]-ra van állítva a
[Network Settings]-ben (29. oldal).
HDMI vezérlés (BRAVIA Sync)
A [Control for HDMI] funkció nem
működik (BRAVIA Sync).
, Ellenőrizze, hogy a [Control for
HDMI] menüpontban az [On] beállítás
van-e kiválasztva (27. oldal).
, Ha megváltoztatja a HDMI
csatlakozást, kapcsolja ki, majd be a
lejátszót.
, Ha áramkimaradás történt, válassza a
[Control for HDMI] opció [Off], majd
a [Control for HDMI] opció [On]
beállítását (27. oldal).
, Ellenőrizze a következőket, és olvassa
el a csatlakoztatni kívánt készülékhez
mellékelt kezelési útmutatót is.
– a csatlakoztatott készülék
kompatibilis-e a [Control for
HDMI] funkcióval,
– a csatlakoztatott készülék [Control
for HDMI] funkciójának beállítása
megfelelő-e.
32
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\070ADD.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 33 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
A rendszer kikapcsolás funkció nem
működik (BRAVIA Sync).
, Ellenőrizze, hogy a [Control for
HDMI] és [HDMI:Linked to TV-off]
opciók [On] beállítása legyen
kiválasztva (27. oldal).
Egyebek
A lemeztálca nem nyílik ki és lemezt
nem lehet kivenni a Z gombbal.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja
ki a lejátszót és húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket. 2 Csatlakoztassa
ismét a hálózati vezetéket, miközben a
lejátszón nyomva tartja a Z gombot. 3
Tartsa nyomva a lejátszó Z gombját,
amíg a lemeztálca kinyílik. 4 Vegye ki a
lemezt. 5 Tartsa nyomva a lejátszó [/1
gombját legalább 10 másodpercig, vagy
amíg a lejátszó kikapcsol.
A lejátszó semmilyen gombnyomásra
nem reagál.
, Páralecsapódás képződött a lejátszó
belsejében (3. oldal).
, Tartsa nyomva a lejátszó [/1 gombját
legalább 10 másodpercig, amíg a lejátszó
kikapcsol. Ha a lejátszó ezután sem
működik, húzza ki, majd csatlakoztassa
ismét a hálózati csatlakozóvezetéket.
További információk
, Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül
csatlakoztatja a lejátszót a tv-készülékhez:
– Ha az AV-erősítő (rádióerősítő)
nem kompatibilis a [Control for
HDMI] funkcióval, elképzelhető,
hogy nem tudja vezérelni a tvkészüléket a lejátszóról.
– Ha megváltoztatja a HDMI
csatlakoztatást, kihúzza vagy
csatlakoztatja a hálózati vezetéket,
illetve ha áramkimaradás fordul elő,
próbálja meg a következőket: 1
Válassza ki az AV-erősítőn
(rádióerősítőn) azt a csatornát, melynél
a lejátszó műsora megjelenik a tvképernyőn. 2 Válassza ki a [Control
for HDMI] menüpont [Off], majd [On]
beállítását (27. oldal). Olvassa el az
AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
mellékelt kezelési útmutatót is.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a
BDP-S390 típusú készülék a 2/1984.
(III. 10.) számú BkM-IpM együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek
Rendszer
A készülék nem az elejétől játssza le
a műsort.
Lézer: félvezető lézer
, Nyomja meg az OPTIONS gombot és
válassza ki a [Play from start] opciót.
(Aljzat megnevezése:
aljzat típusa/kimenő jelszint/terhelő
impedancia)
LINE OUT R-AUDIO-L:
RCA aljzat/2 Vrms/10 kΩ
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA aljzat/0,5 Vp-p/75 Ω
HDMI OUT:
HDMI 19 érintkezős szabványcsatlakozó
LINE OUT VIDEO:
RCA aljzat/1,0 Vp-p/75 Ω
LAN (100):
100BASE-TX csatlakozó
A készülék nem onnan folytatja a
lejátszást, ahol azt leállította.
, A lemez folytatási pontjának helye
törlődik a memóriából, ha:
– kinyitja a lemeztálcát,
– kihúzza az USB-eszközt,
– másik műsorszámra kapcsol,
– kikapcsolja a lejátszót.
Bemenetek és kimenetek
33
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\070ADD.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 34 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
USB:
USB aljzat („A” típusú) (digitális
fényképezőgép, digitális videokamera,
memóriakártya-olvasó és USB
háttértár csatlakoztatásához)
Vezeték nélküli rész
Vezeték nélküli LAN szabványa
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciatartomány:
2,4 GHz-es hullámsáv: 1–13 csatorna
Moduláció:
DSSS és OFDM
Általános
Energiaellátás:
220–240 V, 50/60 Hz-es váltóáram
Teljesítményfelvétel: 11 W
Méretek (kb.):
320 mm × 200 mm × 43 mm
(szé × mé × ma) a kinyúlásokkal
Tömeg (kb.): 1,2 kg
Üzemi hőmérséklet:
5–35ºC
Üzemi páratartalom:
25–80%
Mellékelt tartozékok:
Lásd 12. oldal.
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Lejátszható lemezek
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1 Mivel a Blu-ray lemezek műszaki
szabványa jelenleg van kialakulóban,
előfordulhat, hogy a készülék nem minden
lemezváltozatot és lemeztípust képes
lejátszani. A kimenő hang formátuma a
műsorforrástól, a csatlakoztatott kimenettől
és a kiválasztott audió beállításoktól függ.
*2 BD-RE: 2.1 változat
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 változat, beleértve a
szerves festékanyag típusú BD-R (LTH
típus) lemezeket is. A számítógéppel
felvett BD-R lemezek nem játszhatók le, ha
írható postscripteket tartalmaz.
*3 Nem játszhatók le azok a CD-, vagy DVDlemezek, melyeken a lezárás nem történt meg
megfelelően. További információkért olvassa
el a felvevő készülék kezelési útmutatóját.
Lemezek, melyek nem játszhatók le:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tokkal ellátott BD-lemezek,
BDXL lemezek,
DVD-RAM lemezek,
HD DVD lemezek,
DVD audió lemezek,
PHOTO CD lemezek,
CD-Extra lemezek adatsávjai,
Super VCD lemezek,
DualDiscs lemezek audió oldala.
Megjegyzés a lemezekről
Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
képes. A kettős formátumú (DualDisc)
lemezek és a másolásvédelemmel ellátott
zenei CD-lemezek némelyike nem felel meg
a CompactDisc (CD) szabványnak, ezért
ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek
lejátszásáról
Bizonyos BD-, DVD-lemezek esetében
előfordulhat, hogy a műsor gyártója
néhány lejátszási műveletet rögzített a
lemezen. Mivel ez a készülék a BD-,
DVD-lemezeket a gyártó eredeti, lemezen
elhelyezett utasításai alapján játssza le,
előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
állnak rendelkezésre. Lásd a BD-, DVDlemezekhez mellékelt utasítást.
34
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\070ADD.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 35 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Megjegyzés a kétrétegű BD-, DVDlemezekről
A rétegváltás helyén rövid kép- és
hangkimaradás léphet fel.
Régiókód (csak BD-ROM, DVD VIDEO)
feltüntetve.
Régiókód
Lejátszható fájltípusok
Videó
Fájlformátum
Kiterjesztés
MPEG-1
Video/PS*1 *2
MPEG-2 Video/PS,
TS*1 *3
„.mpg”, „.mpeg”,
„.m2ts”, „.mts”
MPEG-4 AVC*1 *2
WMV9*1 *2
2 4
„.mkv”, „.mp4”,
„.m4v”, „.m2ts”,
„.mts”
„.wmv”, „.asf”
AVCHD* *
*5
Xvid
„.avi”
Zene
Fájlformátum
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio „.mp3”
Layer III)
AAC/HE-AAC*1 *2 *6 „.m4a”
WMA9 szabvány*1 *2 *6
„.wma”
Kiterjesztés
LPCM
„.wav”
Fénykép
Fájlformátum
Kiterjesztés
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”
PNG
„.png*7”
GIF
„.gif*7”
*1 Kódolt fájlokat (pl. DRM) nem lehet
lejátszani ezzel a készülékkel.
*2 A lejátszó nem tudja lejátszani ezt a
fájltípust DLNA szerverről.
*3 A lejátszó csak normál felbontású fájlt tud
lejátszani DLNA szerverről.
*4 Ez a lejátszó az AVCHD 2.0 formátumú
lemezek lejátszására alkalmas.
*5 Ez a lejátszó képes a digitális videokamerával stb. felvett AVCHD formátumú
fájlok lejátszására. Nem játszhatók le azok az
AVCHD formátumú lemezek, melyeken a
lezárás nem történt meg megfelelően.
*6 A lejátszó nem játssza le a kódolt (pl.
veszteségmentes tömörítésű) fájlokat.
*7 A lejátszó nem alkalmas mozgó PNG vagy
mozgó GIF fájlok lejátszására.
További információk
Az Ön lejátszójának hátoldalán egy
régiókód található, és a készülék csak
olyan BD-ROM, DVD VIDEO
lemezeket játszik le, amelyeken ezzel
azonos régiókód vagy az ALL van
Fájlformátum
b
• Lehetnek olyan fájlok, melyeket a formátum,
a kódolás vagy a felvételi, illetve a DLNA
kiszolgáló állapota miatt nem lehet lejátszani.
• A számítógéppel átalakított fájlok nem minden
esetben játszhatók le ezzel a készülékkel.
• A lejátszó az alábbi feltételekkel ismeri fel a
fájlokat és mappákat a BD-, DVD-, CDlemezeken és az USB-eszközökön:
– mappák a 9. szintig, a gyökérmappát is
beleértve,
– 500 fájl vagy mappa egy szinten.
• A lejátszó a következő, a DLNA kiszolgálón
tárolt fájlokat vagy könyvtárakat ismeri fel:
– mappák a 19. szintig,
– 999 fájl/mappa egy szinten.
• Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek a lejátszóval.
• A készülék felismeri a Mass Storage Class
(MSC –adattárolási osztályú) eszközöket
(például flash-memóriát vagy
merevlemezt), a Still Image Capture Device
35
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\070ADD.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 36 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
(SICD – állókép rögzítő osztályú)
eszközöket és a 101 gombos billentyűzetet.
• Az adatvesztés elkerülésének érdekében az
USB memória vagy egyéb eszköz
csatlakoztatása illetve eltávolítása előtt
kapcsolja ki a lejátszót.
• Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játssza le
megfelelően a DATA CD-n lévő, nagy
bitsűrűségű videofájlokat. Az ilyen fájlokat
DATA DVD-ről javasolt lejátszani.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Az AES egy olyan eljárás, mely a WEP
és a TKIP módszertől eltérő, fejlett
titkosítást alkalmaz.
Az AES magasabb szintű biztonságot
kínál, mint a WEP vagy a TKIP.
Néhány szó a vezeték nélküli
LAN titkosításról
• A lemezek tisztántartása érdekében
csak a szélüknél
fogja meg azokat. A
lemez felületét ne
érintse meg. A lemez felületén lévő
por, ujjlenyomatok, karcolások a
lemez hibás működését
eredményezhetik.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint
például hőlégbefúvó), és ne hagyja
napon parkoló járműben, mert a jármű
belső terének hőmérséklete jelentősen
megnőhet.
• Használat után helyezze a lemezt a
tokjába.
• Lejátszás előtt egy
tisztítókendővel
tisztítsa meg a lemezt.
A törlést középről
kifelé haladva hajtsa
végre.
• A tisztításhoz soha ne használjon
oldószereket, benzint, hígítót, vagy a
kereskedelemben kapható lemez- vagy
lencsetisztítókat. Az antisztatizáló szer
csak analóg (hang) lemezekhez
használható.
• Ha a lemez címkéjét nyomtatta,
lejátszás előtt várja meg, míg a címke
megszárad.
• Ne használja a következő lemezeket:
– lencsetisztító lemez,
Mivel a vezeték nélküli LAN funkció adatátvitele rádióhullámokkal valósul meg, a
vezeték nélküli jeleket illetéktelenek elfoghatják. A vezeték nélküli adatátvitel védelmét a lejátszó változatos titkosítási funkciókkal támogatja. A titkosítási beállításokat
a pillanatnyi hálózati környezetnek
megfelelően kell kiválasztani.
No Security
Bár a beállítások rendkívül egyszerűek, bárki
betekinthet a vezeték nélküli adatátvitelbe,
illetve behatolhat a vezeték nélküli hálózatba,
bonyolult eszközök nélkül is. Ne feledje,
hogy fennáll a veszélye annak, hogy az információk illetéktelenek kezébe kerülhetnek.
WEP
A WEP módszer az adatátvitel
titkosításával megakadályozza, hogy
illetéktelenek betekintsenek a vezeték
nélküli adatátvitelbe, illetve behatoljanak a
vezeték nélküli hálózatba. A WEP egy
olyan titkosítási technológia, mely lehetővé
teszi olyan régebbi készülékek
csatlakoztatását is, melyek nem támogatják
a TKIP/AES eljárást.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
A TKIP titkosítási technológiát a WEP
módszer hiányosságainak
kiküszöbölésére hozták létre. A TKIP
nagyobb biztonságot kínál, mint a WEP.
Megjegyzések a lemezekről
36
BDP-S390
4-410-138-42(1)
master page=right
specdef20110818
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\070ADD.fm
010COV.book Page 37 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
– szabálytalan alakú lemezek (pl.
kártya, szív),
– olyan lemez, amelyen matrica vagy
címke van.
– olyan lemez, amelyen ragasztószalag
vagy ragasztómaradvány van.
• Ne próbálja a lemez lejátszási oldalán
lévő karcolásokat kijavítani.
Tartsa nyomva a -TV- [/1 gombot, és a
számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártói kódját.
Ha az adott gyártmány sorában több
kódot is talál, próbálja ki egymás után
mindet, míg megtalálja a megfelelőt.
Gyártó
Kódszám
Sony
01
(alapértelmezett)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
A választható nyelvek listája
A részleteket lásd a [BD/DVD Viewing
Settings] szakaszban (26. oldal).
A nyelvek helyesírása megfelel az ISO
639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
1027
1032
1044
Afar
Afrikaans
Arabic
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1028
1039
1045
Abkhazian
Amharic
Assamese
1463
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1300
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto;
Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
1436
Portuguese
1481
RhaetoRomance
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
További információk
A vezérelhető tv-készülékek
kódszámai
Kód Nyelv
37
BDP-S390
4-410-138-42(1)
master page=left
specdef20110818
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\070ADD.fm
010COV.book Page 38 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
Kód Nyelv
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho;
Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Egyéb
Kód Terület
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
SerboCroatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho;
Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
Mexikó
2376
Új-Zéland
2379
Pakisztán
2424
Lengyelország 2436
Oroszország 2501
Spanyolország 2499
Svájc
2543
Thaiföld
2184
Hollandia
Norvégia
Fülöp-szigetek
Portugália
Szingapúr
Svédország
Tajvan
Egyesült
Királyság
Területkódok a szülői
felügyelethez
A részleteket lásd a [Parental Control
Area Code] szakaszban (27. oldal).
Kód Terület
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
Argentína
Ausztria
Brazília
Kína
Dánia
Franciaország
Görögország
India
Írország
Japán
Luxemburg
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
Ausztrália
Belgium
Chile
Kolumbia
Finnország
Németország
Hong Kong
Indonézia
Olaszország
Korea
Malajzia
38
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\080BCO.fm
master page=right
specdef20110818
010COV.book Page 39 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
BDP-S390
4-410-138-42(1)
D:\munka\0001 sony\00004 keszleadott\BDPS390\01 tordelt\080BCO.fm
master page=left
specdef20110818
010COV.book Page 40 Tuesday, April 17, 2012 1:55 PM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető lehet. Az elérhető frissítésekkel
kapcsolatban és a legfrissebb kezelési útmutatókért látogassa meg a következő
honlapot:
http://support.sony-europe.com/
z
A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat,
ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat: www.sonyeurope.com/myproduct
4-410-138-42(1)
© 2012 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
BDP-S390
4-410-138-42(1)
BDP-S390
4-410-138-42(1)
Download PDF

advertising