Sony | STR-DN1060 | Sony STR-DN1060 7.2 csatornás házimozi AV erősítő Felhasználói útmutató

Többcsatornás
AV-rádióerősítő
STR-DN1060/STR-DN860
Referencia útmutató
HU
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében
ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli
tárgyat – például virágvázát –
a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvespolcon vagy beépített
szekrényben).
A készüléket könnyen hozzáférhető
konnektorhoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki
a konnektorból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen,
ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek –
vannak kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a konnektorból, még akkor
is, ha maga a készülék kikapcsolt
állapotban van.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
2HU
Ennek a jelzésnek
a célja a felhasználó
figyelmeztetése a forró
felületre, amely a normál
működés közben
felmelegedhet, és
megérintés esetén égési
sérülést okozhat.
Ezt a berendezést tesztelték,
és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC irányelvben
megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
Az európai vásárlók számára
Elhasznált elemek,
illetve elektromos
és elektronikus
készülékek
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb,
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé
vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék elemek kezelésének helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek és az elektromos és
elektronikus készülékek szakszerű
hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa
el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja
le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából. A termék
vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
vagy az elemet megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak
az EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott
készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyárttatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy
ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek
és egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel
a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a terméket a következő országokban
való használatra tervezték.
AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT,
RO, SK, ES, SE, CH, GB, RS
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéri
működtetéshez használható.
Ez a többcsatornás AV-rádióerősítő
csatlakoztatott eszközökről való hangés videolejátszására, NFC-kompatibilis
okostelefonról vagy BLUETOOTHeszközről történő zenelejátszásra,
illetve FM-vevőegységként való
használatra szolgál. A rendszer
támogatja a hálózati műsorfolyamot
és a képernyőtükrözést is.
Szerzői jogok
Ez a készülék a Dolby* Digital és
Pro Logic Surround, illetve a DTS**
Digital Surround System rendszerrel
rendelkezik.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories licence alapján történt.
A Dolby, a Pro Logic, a Surround EX és
a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos védjegye.
** A DTS szabadalmakkal kapcsolatos
részleteket lásd:
http://patents.dts.com. A készülék
gyártása a DTS Licensing Limited
engedélyével történt. A DTS,
a DTS-HD, annak szimbóluma,
valamint a DTS és annak szimbóluma
együttesen a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye, a DTS-HD Master Audio
pedig a DTS, Inc. védjegye.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A készülék a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát
alkalmazza.
3HU
A HDMI és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban.
Az Apple, az Apple embléma, az AirPlay,
az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod
classic, az iPod nano, az iPod touch
és a Retina az Apple Inc. védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban.
Az iPad Air és az iPad az Apple Inc.
védjegye.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási
védjegye.
Minden más védjegy és bejegyzett
védjegy a vonatkozó védjegytulajdonos
tulajdonát képezi. Ebben az
útmutatóban nem tüntettük fel
a ™ és az  jeleket.
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”
és a „Made for iPad” azt jelenti,
hogy egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod, iPhone vagy iPad
készülékekhez való csatlakoztatásra
tervezték, és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Vegye figyelembe,
hogy ezen kiegészítőnek iPod, iPhone,
illetve iPad készülékkel történő
használata hatással lehet a vezeték
nélküli teljesítményre.
A Windows Media
a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Ezt a terméket a Microsoft Corporation
bizonyos szellemi tulajdonjogai védik.
Az ilyen technológiának az ezen
a terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoftnak
4HU
vagy annak illetékes leányvállalatának
megfelelő engedélyével lehetséges.
Az LDAC™ megnevezés és embléma
a Sony Corporation védjegye.
A „DSEE HX” a Sony Corporation
védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
Az „x.v.Color (x.v.Colour)” és az
„x.v.Color (x.v.Colour)” embléma
a Sony Corporation védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation
védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A „WALKMAN” megnevezés
és a „WALKMAN” embléma
a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
A „MICROVAULT” a Sony Corporation
védjegye.
A WPA™ és a WPA2™ a Wi-Fi Alliance®
védjegye.
A Wi-Fi CERTIFIED™ embléma
a Wi-Fi Alliance® tanúsítási jele.
Az MHL, a Mobile High-Definition Link
és az MHL embléma az MHL Licensing,
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A BLUETOOTH® szó és embléma
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegye; a Sony Corporation licenccel
rendelkezik az ilyen megjelölések
használatára. Más védjegyek és védett
kereskedelmi nevek a tulajdonosuk
tulajdonát képezik.
Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
Az Android™ a Google Inc. védjegye.
A Google Play™ a Google Inc. védjegye.
A végfelhasználói
licencszerződésre (EULA)
vonatkozó megjegyzések
A termék végfelhasználói
licencszerződésének részleteit lásd:
12. oldal.
A hálózati szolgáltatások
végfelhasználói licencszerződésének
megtekintéséhez nyissa meg a [License
agreement] pontot az egyes hálózati
szolgáltatások ikonjáról elérhető
beállításmenüben.
A GPL, az LGPL és az egyéb
szoftverlicencekkel kapcsolatos további
tudnivalók a termék [Setup] menüjének
[System Settings] pontjából elérhető
[Software License Information]
képernyőn találhatók.
A termék olyan szoftvereket is
tartalmaz, amelyre a GNU General
Public License („GPL”) vagy a GNU
Lesser General Public License („LGPL”)
licencek érvényesek. Ezek a licencek
határozzák meg, hogy az ügyfelek a GPL
vagy az LGPL licencdokumentumban
foglalt feltételek betartásával
jogosultak az adott szoftver
forráskódjának megszerzésére,
módosítására és terjesztésére.
A termék szoftverének
forráskódjára a GPL és az LGPL
licencdokumentumban foglalt
teltételek vonatkoznak, és a forráskód
elérhető az interneten.
A letöltéshez keresse fel a következő
címet:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód
tartalmával kapcsolatos
megkeresésekre nem tud válaszolni,
illetve reagálni.
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe,
húzza ki a tápkábel csatlakozóját,
és forduljon szakemberhez.
Áramforrások



Használatba vétel előtt ellenőrizze,
hogy a készülék üzemi feszültsége
megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre
álló hálózati feszültséggel.
Az áramellátási követelmények
a készülék hátoldalán, az adattáblán
van feltüntetve.
Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a kábelt húzza.
A tápkábel cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rádióerősítő
felmelegszik, ez azonban nem
hibajelenség. Ha a rádióerősítőt
hosszabb időn keresztül magas
hangerőn üzemelteti, a burkolat teteje,
oldalai és az alja az üzemeltetési idővel
arányosan melegszik. Az égési
sérülések elkerülése érdekében ne
érintse meg a készülék burkolatát.
Elhelyezés


Úgy helyezze el a készüléket, hogy
a levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben
túlmelegedhet, és csökkenhet
élettartama.
A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
5HU



Ne helyezzen semmit a készülék
tetejére, mert eltakarhatja
a szellőzőnyílásokat, ezért
a készülék meghibásodhat.
Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és
hasonló készülék közelébe. (Ha ezt
a rádióerősítőt tv-készülékkel,
videomagnóval vagy kazettás
magnóval együtt használja, a túl közel
elhelyezett rádióerősítő zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja.
Fokozottan érvényes ez beltéri
antenna használata esetén.)
Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező
stb.) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés
keletkezhet ezen.

Működés
Külső berendezések csatlakoztatása
előtt kapcsolja ki a rádióerősítőt, és
húzza ki a tápkábel csatlakozóját
a konnektorból.

A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha törlőkendővel
törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, dörzsszivacsot,
benzint vagy alkoholt.
BLUETOOTH-kommunikáció

A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük
akadály). A hatásos kommunikációs
tartomány a következő esetekben
kisebb lehet.
 Ha személy, fémből készült tárgy,
fal vagy más akadály van az
egymással BLUETOOTHkapcsolatban álló eszközök között
 Vezeték nélküli helyi hálózatok
(LAN) környezetében
 Használatban lévő mikrohullámú
sütő közelében
6HU

 Olyan helyen, ahol más eredetű
elektromágneses sugárzás van jelen
A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n)
ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz)
használják. Amikor BLUETOOTHeszközét egy vezeték nélküli helyi
hálózati működésre alkalmas eszköz
közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
 Ezt a rádióerősítőt a vezeték nélküli
LAN-eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
 Ha BLUETOOTH-eszközét a vezeték
nélküli LAN-eszköztől számított
10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli
LAN-eszközt.
 Ezt a rádióerősítőt és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb
helyezze egymáshoz.
Az ez által a rádióerősítő által
kibocsátott rádióhullámok zavarhatják
egyes orvosi berendezések
működését. Mivel ez az interferencia
hibás működést eredményezhet,
a következő helyeken mindig
kapcsolja ki ezt a rádióerősítőt
és a BLUETOOTH-eszközt:
 Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden
olyan helyen, ahol gyúlékony
gázok lehetnek jelen
 Automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében
Ez a rádióerősítő a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja
a biztonságos kapcsolatot
a BLUETOOTH technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól
és egyéb tényezőktől függően
azonban előfordulhat, hogy ez
a biztonság nem elégséges, ezért
a BLUETOOTH technológiát használó
kommunikáció használatakor mindig
legyen óvatos.




A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és vesztességekért.
A BLUETOOTH-kommunikáció
nem feltétlenül garantált az ezzel
a rádióerősítővel azonos profilú
minden BLUETOOTH-eszközzel.
Az ehhez a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott BLUETOOTHeszközöknek meg kell felelniük
a Bluetooth SIG, Inc. által előírt
BLUETOOTH-specifikációnak, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Azonban még a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő eszközök
esetén is előfordulhat, hogy
a BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszert,
megjelenítést és működést
eredményeznek.
A rádióerősítőhöz
csatlakoztatott BLUETOOTHeszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti
feltételektől függően előfordulhat,
hogy zaj keletkezik vagy elhallgat
a hang.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája
merül fel, forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
Műszaki adatok
Erősítőegység
STR-DN1060
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény1)
(6 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény sztereó
üzemmódban1)
(6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
120 W + 120 W
Kimenő teljesítmény térhangzás
módban1)2)
(6 Ω, 1 kHz, 0,9% THD)
165 W csatornánként
STR-DN860
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény1)
(6 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Kimenő teljesítmény sztereó
üzemmódban1)
(6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
110 W + 110 W
Kimenő teljesítmény térhangzás
módban1)2)
(6 Ω, 1 kHz, 0,9% THD)
150 W csatornánként
1)
A felsorolt műszaki adatok mérése
a következő körülmények között történt:
Áramellátási követelmények:
230 VAC, 50 Hz
2) Az első, középső, hátsó, hátsó
térhangzású és első magas
hangsugárzók referenciateljesítménye.
A kiválasztott hangzáskép és
műsorforrás függvényében előfordulhat,
hogy a hang nem hallható.
Frekvenciaátvitel
Analóg
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(hangzáskép és
hangszínszabályzó kikapcsolva)
7HU
Bemenet
Analóg
Érzékenység: 500 mV/50 kΩ
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitális (koaxiális)
Impedancia: 75 Ω
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitális (optikai)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Kimenet (analóg)
ZONE 25)
Feszültség: 2 V/1 kΩ
SUBWOOFER
Feszültség: 2 V/1 kΩ
Hangszínszabályzó
Jelerősítés
±10 dB, 1 dB léptékben
3) INPUT
SHORT (hangzáskép és
hangszínszabályzó kikapcsolva).
Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
5) Csak STR-DN1060 esetén.
4)
FM-vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz-es lépésekben)
Antenna
FM-huzalantenna
Antennacsatlakozók
75 Ω, aszimmetrikus
Videoegység
Bemenetek/kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO*:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
80 MHz HD Standby Through
* Csak STR-DN1060 esetén.
8HU
HDMI Video
Bemenet/kimenet (HDMI ismétlőblokk)
STR-DN1060: A HDMI IN SAT/CATV (MHL) és HDMI OUT A (TV) aljzat a HDCP 2.2 protokollt
támogatja.
STR-DN860: HDMI IN SAT/CATV (MHL) and HDMI TV OUT aljzat a HDCP 2.2 protokollt
támogatja.
A HDCP 2.2 egy közelmúltban frissített tartalomvédelmi technológia, amely többek
között a 4K felbontású filmek védelmére használatos.
3D
Formátum
2D
Képkockaegyesítés
Egymás
mellett (fél)
Felül-alul
(felső-alsó)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz
1)



4096 × 2160p @ 50 Hz
1)



3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz
1)



3840 × 2160p @ 50 Hz
1)



4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
2)4)



3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
2)4)



3840 × 2160p @ 25 Hz
2)4)



3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
2)4)




4)
4)


4)
4)

3)
3)

3)
3)

3)
3)

4)

4)

3)

3)
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz

3)
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
3)

3)
3)
1920 × 1080i @ 50 Hz
3)

3)
3)
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
3)
4)
3)
3)

3)

4)

3)
3)

3)

4)

3)
3)

3)

4)

3)
3)
720 × 480p @ 59,94/60 Hz

3)



720 × 576p @ 50 Hz
3)



640 × 480p @ 59,94/60 Hz
3)



1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
1920 × 1080p @ 50 Hz
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
1920 × 1080p @ 25 Hz
1280 × 720p @ 50 Hz
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz

4)

4)

4)
1)
Csak YUV 4:2:0 / 8 bites formátumot támogat.
Csak 8 bites formátumot támogat.
a formátumokat az MHL 2- és MHL 3-csatlakozás is támogatja.
4)
Ezeket a formátumokat egy MHL 3-csatlakozás is támogatja.
2)
3) Ezeket
9HU
MHL-egység
NETWORK (hálózati) egység
Támogatott MHL-verzió
MHL 2-ig (első)*, MHL 3-ig (hátsó)
Maximális áramerősség
900 mA
Ethernet LAN
100BASE-TX
Vezeték nélküli LAN
Kompatibilis szabványok:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Titkosítás:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Rádiófrekvencia:
2,4 GHz, 5 GHz
* Csak STR-DN1060 esetén.
iPhone/iPad/iPod-egység
DC 5 V, max. 1,0 A
Az USB funkció iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPod touch (2–5. generációs), iPod classic
és iPod nano (3–7. generációs) eszközökkel
használható.
A BLUETOOTH technológia iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS
és iPod touch (4. és 5. generációs)
eszközökkel használható.
Az AirPlay funkciót a 4.3.3-as vagy újabb
verziójú iOS rendszert használó iPhone,
iPad és iPod touch készülékek,
az OS X Mountain Lion vagy újabb
rendszert használó Mac számítógépek,
illetve a 10.2.2-es vagy újabb verziójú
iTunes programot használó PC-k
támogatják.
Ezzel a rádióerősítővel a „SongPal”
alkalmazás BLUETOOTH- vagy hálózati
kapcsolaton keresztül használható.
BLUETOOTH egység:
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 3.0-s verzió
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció, Power
Class 1
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Rálátás esetén kb. 30 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC, LDAC
Az iPhone/iPod csak bekapcsolt
rádióerősítő esetén, az USB-porthoz
csatlakoztatva töltődik.
Átvitel tartománya (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételezési
frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz)
USB-egység
1)
(USB) port:
Type A (USB-memória
csatlakoztatásához)
10HU
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok, a vételi érzékenység,
az antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2)
A szabványos BLUETOOTH-profilok
az eszközök közötti BLUETOOTHkommunikáció célját jelzik.
3)
Kodek: Audiojel-tömörítési
és -konverziós formátum
4)
Alsávkodek
Általános
Áramellátási követelmények
230 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
240 W
Teljesítményfelvétel (készenléti
állapotban)
STR-DN1060:
0,3 W (ha a [Control for HDMI],
a [Standby Through], a [Remote
Start], a [Bluetooth Standby] és
az összes zónatápellátás [Off]
értékre van állítva)
0,8 W (ha a [Control for HDMI] [On]
értékre, a [Standby Through],
a [Remote Start], a [Bluetooth
Standby] és az összes
zónatápellátás pedig [Off]
értékre van állítva)
1,7 W (ha a [Control for HDMI]
és a [Bluetooth Standby] [On]
értékre, a [Standby Through],
a [Remote Start] és az összes
zónatápellátás pedig [Off] értékre
van állítva)
STR-DN860:
0,3 W (ha a [Control for HDMI],
a [Standby Through], a [Remote
Start] és a [Bluetooth Standby]
[Off] értékre van állítva)
0,5 W (ha a [Control for HDMI] [On]
értékre, a [Standby Through],
a [Remote Start] és a [Bluetooth
Standby] pedig [Off] értékre van
állítva)
1,7 W (ha a [Control for HDMI]
és a [Bluetooth Standby] [On]
értékre, a [Standby Through] és
a [Remote Start] pedig [Off]
értékre van állítva)
Méretek (szé. × ma. × mé.) (kb.)
STR-DN1060:
430 mm × 172 mm × 329,4 mm,
a kiálló részeket és
kezelőszerveket is beleértve
STR-DN860:
430 mm × 156 mm × 329,4 mm,
a kiálló részeket és
kezelőszerveket is beleértve
Tömeg (kb.)
STR-DN1060:
10,4 kg
STR-DN860:
8,3 kg
A külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
11HU
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
FONTOS:
A SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT
A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST (A TOVÁBBIAKBAN „LICENCSZERZŐDÉS”).
A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. HA NEM
FOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ez a LICENCSZERZŐDÉS egy jogilag kötelező megállapodás Ön és a Sony Corporation
(a továbbiakban „SONY”) között. Ez a LICENCSZERZŐDÉS határozza az Ön jogait és
kötelezettségeit a SONY és/vagy harmadik fél licencadók (köztük a SONY leányvállalatai)
és azok leányvállalatai (a továbbiakban összefoglalóan „HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK”) által
szállított SONY-szoftverrel, illetve azzal együtt a SONY által ehhez a szoftverhez kiadott
bármilyen frissítéssel/módosítással, bármilyen nyomtatott, online vagy egyéb
elektronikus dokumentációval, illetve az ilyen szoftver működése során előállított
bármilyen adatfájllal (a továbbiakban összefoglalóan „SZOFTVER”) kapcsolatban.
Az előzőek ellenére bármilyen szoftver esetében, amely a SZOFTVER részét képezi,
és amelyre külön végfelhasználói licencszerződés (többek között, de nem kizárólag
GNU General Public licenc vagy Lesser/Library General Public License) vonatkozik,
a LICENCSZERZŐDÉS helyett a vonatkozó külön végfelhasználói licencszerződés feltételeit
kell figyelembe venni, feltéve hogy a külön végfelhasználói licencszerződés nem köt ki
mást („KIZÁRT SZOFTVER”).
SZOFTVERLICENC
A SZOFTVERHEZ Ön licencet kap, a szoftvert nem vásárolta meg. A SZOFTVERT szerzői jogi
törvények, a szellemi tulajdont védő egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védik.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesített és az arra vonatkozó minden jog (beleértve többek
között, de nem kizárólag a SZOFTVER részét képező bármilyen képet, fényképet,
animációt, videót, hangfelvételt, zenét, szöveget és kisalkalmazást – appletet)
tulajdonosa a SONY vagy annak egy vagy több HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓJA.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY korlátozott licencet ad Önnek a SZOFTVER használatára, amely kizárólag az
Ön kompatibilis eszközére (a továbbiakban „ESZKÖZ”) és csak egyéni, nem kereskedelmi
felhasználásra szól. A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK kifejezetten fenntartanak
minden jogot, jogcímet és érdekeltséget (beleértve többek között, de nem kizárólag
minden szellemi tulajdonhoz fűződő jogot) a SZOFTVERBEN és arra vonatkozóan,
amelyet ez a LICENCSZERZŐDÉS kifejezetten nem ad meg Önnek.
KÖVETELMÉNYEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Önnek sem részben, sem egészben nem szabad a SZOFTVER bármely részét másolni,
közzétenni, feldolgozni, továbbforgalmazni, forráskódjának levezetésére kísérletet tenni,
módosítani, visszafejteni, dekompilálni vagy gépi kódból újra előállítani, a SZOFTVERBŐL
vagy annak felhasználásával bármilyen származékos művet létrehozni, kivéve ha a
SZOFTVER kifejezetten ilyen származékos mű létrehozásának megkönnyítésére szolgál.
Ön nem módosíthatja vagy másíthatja meg a SZOFTVER semmilyen tartalomvédelmi
funkcióját. Nem kerülheti meg, módosíthatja vagy iktathatja ki a SZOFTVER vagy
a működés szempontjából a SZOFTVERHEZ kapcsolódó mechanizmusok semmilyen
funkcióját vagy védelmét. Nem különítheti el a SZOFTVER egyes összetevőit abból
a célból, hogy azokat több ESZKÖZÖN használja, kivéve ha erre a SONY kifejezetten
feljogosítja. Nem távolíthatja el, változtathatja meg, fedheti el vagy alakíthatja át
a SZOFTVERBEN megjelenő védjegyeket és tájékoztatásokat. A SZOFTVERT nem oszthatja
meg, nem terjesztheti, nem adhatja bérbe, sem albérletbe, nem lízingelheti, nem
12HU
ruházhatja át, nem adhatja át és nem adhatja el. Előfordulhat, hogy a SZOFTVER
részét nem képező, de a SZOFTVER működéséhez szükséges egyéb szoftver, hálózati
szolgáltatások és egyéb termékek szállítását a szállító (szoftverszállító, szolgáltató vagy
SONY) saját belátása szerint megszakítja vagy megszünteti. A SONY és az ilyen szállítók
nem garantálják, hogy a SZOFTVER, a hálózati szolgáltatások, a tartalmak és az egyéb
termékek mindig rendelkezésre fognak állni, illetve megszakítás vagy módosítás nélkül
fognak működni.
A SZOFTVER HASZNÁLATA SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT ANYAGOKKAL
A SZOFTVER lehetővé teheti, hogy Ön saját készítésű és/vagy harmadik felek által
készített tartalom megtekintésére, tárolására, feldolgozására és/vagy felhasználására
használja. Az ilyen tartalmat szerzői jogi törvények, a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és/vagy szerződések védhetik. Ön elfogadja, hogy a SZOFTVERT csak az ilyen
tartalomra vonatkozó jogszabályok és szerződések maradéktalan betartásával használja.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SONY megfelelő intézkedéseket tehet
a SZOFTVERREL tárolt, feldolgozott vagy felhasznált tartalom szerzői jogainak védelme
érdekében. Ilyen intézkedés lehet többek között, de nem kizárólag a biztonsági mentés
és visszaállítás gyakoriságának figyelése a SZOFTVER bizonyos funkcióin keresztül, az
adatok visszaállítására vonatkozó kérések elfogadásának elutasítása, illetve a SZOFTVER
jogosulatlan használata esetén a LICENCSZERZŐDÉS felmondása.
TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A SZOFTVER RENDELTETÉSE SZERINT EGY VAGY TÖBB
TARTALOMSZOLGÁLTATÓN KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOMMAL IS HASZNÁLHATÓ
LEHET („TARTALOMSZOLGÁLTATÁS”). A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADOTT TARTALOM
IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ ADOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI
VONATKOZNAK. HA ELUTASÍTJA AZ ADOTT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT, AKKOR CSAK
KORLÁTOZOTTAN HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT. Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVEREN keresztül elérhető bizonyos tartalmak és szolgáltatások olyan
harmadik felektől származhatnak, amelyek nem tartoznak a SONY felügyelete alá.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ INTERNETKAPCSOLAT SZÜKSÉGES.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS BÁRMIKOR MEGSZŰNHET.
INTERNETKAPCSOLAT ÉS HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SZOFTVER bizonyos funkcióinak eléréséhez
internetkapcsolatra van szükség, amelyért kizárólag Ön felelős. Továbbá kizárólag
Ön felelős minden harmadik félnek fizetendő díjért, amely az internetkapcsolattal
kapcsolatban felmerül, beleértve többek között, de nem kizárólag az internetszolgáltatói
vagy közvetítési díjakat. Az internetkapcsolat vagy -szolgáltatás képességeitől,
sávszélességétől és műszaki korlátaitól függően előfordulhat, hogy a SZOFTVER
csak korlátozásokkal működtethető. Az internetkapcsolat rendelkezésre bocsátása,
minősége és védelme az ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltató kizárólagos felelőssége.
KIVITELI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK
Ön elfogadja, hogy a tartózkodási helyéül szolgáló terület vagy ország minden érvényben
lévő kiviteli és újrakiviteli korlátozását és szabályozását betartja, a SZOFTVERT nem
továbbítja tiltott országba, és ezt nem is engedélyezi, valamint más módon sem sérti
meg az ilyen korlátozásokat és szabályozásokat.
NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem úgy lett tervezve, gyártva vagy értékesítve, hogy olyan
veszélyes, meghibásodásmentes teljesítményt igénylő környezetek (például nukleáris
létesítmények, repülőgépek, kommunikációs rendszerek, légi irányítás, újraélesztő
berendezések vagy hadászati rendszerek) online vezérlőeszközeként használják,
ahol a SZOFTVER hibája halált, személyi sérülést, illetve súlyos fizikai vagy környezeti
károsodást okozhat („NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”). A SONY, A HARMADIK FÉL
13HU
SZÁLLÍTÓK mindegyike és azok leányvállalatainak mindegyike kifejezetten elhárít minden
kifejezett és vélelmezett garanciát, kötelezettséget és alkalmassági feltételt, amely NAGY
KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozik.
A SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SZOFTVERT kizárólag saját felelősségére
használja, és a SZOFTVER használatáért Ön felelés. A SONY „ÖNMAGÁBAN”, bármilyen
garancia, kötelezettségvállalás vagy feltétel nélkül biztosítja a SZOFTVERT.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK MINDEGYIKE (e szakasz további részében a SONY
név alatt összefoglalóan a SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike értendő)
KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM
KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA, JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VAGY
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A SONY
NEM VÁLLAL GARANCIÁT, NEM SZAB MEG SEMMILYEN FELTÉTELT, ILLETVE NEM TESZ
SEMMILYEN KIJELENTÉST ARRA VONATKOZÓAN, HOGY (A) A SZOFTVEREK
BÁRMELYIKÉNEK FUNKCIÓI MEGFELELNEK AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK VAGY AZOKNAK
MEGFELELŐEN MÓDOSULNAK, (B) A SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK MŰKÖDÉSE PONTOS,
HIBAMENTES LESZ, ÉS/VAGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ JAVÍTVA, (C) A SZOFTVER NEM TESZ
KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN, HARDVERBEN VAGY ADATOKBAN, (D) BÁRMELY
SZOFTVER, HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE AZ INTERNETSZOLGÁLTATÁST) VAGY
TERMÉK (A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL), AMELYTŐL A SZOFTVER MŰKÖDÉSE FÜGG, MINDIG,
FOLYAMATOSAN ÉS MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL ELÉRHETŐ LESZ, (E) A SZOFTVER HASZNÁLATA
ÉS A HASZNÁLATTAL ELÉRT EREDMÉNYEK HELYESEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK VAGY
EGYÉB FELTÉTELNEK MEGFELELŐEK LESZNEK.
A SONY ÉS A SONY HIVATALOS KÉPVISELŐI ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS
INFORMÁCIÓK NEM JELENTIK GARANCIA, KÖTELEZETTSÉG VAGY FELTÉTEL VÁLLALÁSÁT,
ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM BŐVÍTIK E GARANCIA HATÓKÖRÉT. HA A SZOFTVER
HIBÁSNAK BIZONYUL, AKKOR ÖN VÁLLALJA MINDEN SZÜKSÉGES JAVÍTÁS, SZERVIZ
VAGY KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG
A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHET, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK
NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK (e szakasz további részében a SONY név alatt
összefoglalóan a SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike értendő) EGYIKE SEM
VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT BEKÖVETKEZŐ
KÁRÉRT, AMELY BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA BE NEM TARTÁSA,
SZERZŐDÉSSZEGÉS, HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY A SZOFTVERREL
KAPCSOLATOS BÁRMILYEN MÁS JOGI NÉZET SZERINT KELETKEZIK, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG MINDEN OLYAN KÁRT, AMELY NYERESÉG ELVESZTÉSÉBŐL,
BEVÉTEL ELVESZTÉSÉBŐL, ADATVESZTÉSBŐL, A SZOFTVER VAGY BÁRMILYEN
KAPCSOLÓDÓ HARDVER HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELVESZTÉSÉBŐL, ÜZEMIDŐ ÉS
FELHASZNÁLÓI IDŐ ELVESZTÉSÉBŐL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E A FIGYELMET. BÁRMELY ILYEN ESETBEN
A SONYNAK AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ, JELEN LICENCSZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ
FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ EGYENKÉNTI ÉS EGYÜTTES FELELŐSSÉGE A TERMÉKÉRT
TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED. NÉHÁNY JOGHATÓSÁG NEM ENGEDI
MEG A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT VÁLLALT
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. ILYEN ESETBEN A FENTI KIZÁRÁS
VAGY KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.
14HU
AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI FUNKCIÓ
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK időről időre, a SONY vagy a harmadik fél
szervereivel folytatott kommunikáció ideje alatt vagy másképp automatikusan frissíthetik,
illetve más módon módosíthatják a SZOFTVERT, beleértve többek között, de nem
kizárólag a biztonsági funkciók javítását, a hibák kijavítását és a funkciók fejlesztését. Ezek
a frissítések és módosítások törölhetik a SZOFTVER funkcióit vagy megváltoztathatják
azok jellemzőit, többek között, de nem kizárólag azokat, amelyekre Ön hagyatkozhat.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezek a tevékenységek a SONY saját belátása
szerint történnek, és a SONY a frissítések és módosítások teljes telepítéséhez
és elfogadásához kötheti a SZOFTVER további használatát. E LICENCSZERZŐDÉS
feltételeinek értelmezésekor bármely frissítést/módosítást a SZOFTVER részének
kell tekinteni. E LICENCSZERZŐDÉS elfogadásával Ön beleegyezik az ilyen frissítésekbe/
módosításokba.
TELJES SZERZŐDÉS, ELÁLLÁS, ELVÁLASZTHATÓSÁG
E LICENCSZERZŐDÉS és a SONY adatvédelmi irányelveinek mindenkor aktuális
módosított verziója együtt alkotja a teljes szerződést, amely Ön és a SONY között létrejön
a SZOFTVERRE vonatkozóan. A SONY e LICENCSZERZŐDÉSBEN biztosított bármilyen joga
vagy rendelkezése gyakorlásának vagy kikényszerítésének elmulasztása nem jelenti az
ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha e LICENCSZERZŐDÉS bármely része
érvénytelennek, jogszabályba ütközőnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor
az adott intézkedést a LICENCSZERZŐDÉS szándékának fenntartása érdekében
a megengedett maximális mértékig kell végrehajtani, a többi résznek pedig
maradéktalanul érvényben kell maradnia.
MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ILLETÉKES JOGHATÓSÁG
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE nem vonatkozik az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi
adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye. Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE a japán
törvények vonatkoznak, a más országok törvényeivel történő esetleges ütközéseket
figyelmen kívül hagyva. E LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban felmerülő viták
rendezésére kizárólag a japán Tokió körzeti bíróság illetékes, és a felek kölcsönösen
elismerik e bíróság illetékességét és joghatóságát.
JOG SZERINTI JÓVÁTÉTELEK
A LICENCSZERZŐDÉSBEN foglalt bármilyen ellentétes feltétel ellenére Ön tudomásul veszi
és elfogadja, hogy e LICENCSZERZŐDÉS bármilyen megsértése vagy be nem tartása
jóvátehetetlen kárt okoz a SONY-nak, amely nem tehető jóvá pénzbeni kártérítéssel,
és Ön beleegyezik, hogy a SONY gyorsított bírósági beavatkozás vagy meghatározott
viselkedésre való kötelezés útján szerezze meg a jóvátételt, amelyet ilyen körülmények
között szükségesnek vagy megfelelőnek tart. Továbbá a SONY bármilyen jogi és technikai
jogorvoslatot igénybe vehet, hogy megakadályozza e LICENCSZERZŐDÉS megszegését
és/vagy végrehajtsa a LICENCSZERZŐDÉSBEN foglaltakat, beleértve többek között,
de nem kizárólag a SZOFTVER Ön általi használatának azonnali befejezését, ha a SONY
saját belátása szerint úgy hiszi, hogy Ön megszegi a LICENCSZERZŐDÉST vagy a
LICENCSZERZŐDÉS megszegésére készül. Ezek a jogorvoslatok kiegészítik a többi
jogorvoslatot, amely a SONY-t a jogszabályok, méltányosság vagy szerződés alapján
megilleti.
MEGSZŰNÉS
Amennyiben nem teljesíti a LICENCSZERZŐDÉS bármely feltételét, a SONY – egyéb
jogainak sérelme nélkül – jogosult a LICENCSZERZŐDÉS felmondására. Ilyen felmondás
esetén Ön köteles felhagyni a SZOFTVER használatával, illetve megsemmisíteni
a SZOFTVERRŐL készült valamennyi másolatot.
15HU
MÓDOSÍTÁS
A SONY FENNTARTJA A JOGOT, HOGY E LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJÁT SAJÁT
BELÁTÁSA SZERINT MÓDOSÍTSA A SONY KIJELÖLT WEBHELYÉN KÖZZÉTETT ÉRTESÍTÉS,
AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT E-MAIL CÍMRE KÜLDÖTT ÉRTESÍTŐ E-MAIL, A FRISSÍTÉSEK/
MÓDOSÍTÁSOK MEGSZERZÉSI FOLYAMATÁNAK RÉSZEKÉNT MEGJELENÍTETT ÉRTESÍTÉS
FORMÁJÁBAN VAGY BÁRMILYEN EGYÉB, JOG SZERINT ELISMERT TÁJÉKOZTATÁSI
FORMÁBAN. Ha nem ért egyet a módosítással, akkor azonnal a SONY-hoz kell fordulnia
útmutatásért. A SZOFTVER folytatólagos használatát az ilyen értesítés érvénybe lépésének
dátuma után a módosítás elfogadásának kell tekinteni.
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FELEK
Minden HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ az általa szállított SZOFTVER tekintetében
a LICENCSZERZŐDÉS egyes intézkedésének kifejezetten meghatározott
kedvezményezettje, és mint ilyen jogosult az adott intézkedések végrehajtására.
Ha e LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, akkor a megadott
elérhetőségeken írásban kapcsolatba léphet a SONY megfelelő országbeli képviseletével.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
16HU
A rádióerősítő használatával kapcsolatos kérdéseire
a Súgóban talál választ.
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10686/h_eu/
4-549-564-21(1) (HU)
©2015 Sony Corporation
Download PDF