Sony | STR-DH820 | Sony STR-DH820 STR-DH820 Home cinema AV receiver Használati útmutató

4-266-497-11(2) HU
Többcsatornás
AV-rádióerősítő
Kezelési útmutató
STR-DH820
©2011 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
Egyesült államokbeli vásárlóknak
Tulajdonos feljegyzései
A modell- és sorozatszámok a készülék hátoldalán
találhatók. Írja fel ezeket a számokat az alábbi
helyekre. Hivatkozzon ezekre a Sony kereskedőjénél,
ha a termékkel kapcsolatos panasza van.
Modellszám _______________________________
Sorozatszám ______________________________
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése szigeteletlen
„veszélyes feszültségre” a termék
borításán belül, amely eléggé nagy
lehet ahhoz, hogy áramütést
okozzon.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
Ennek a jelzésnek célja a felhasználó
figyelmeztetése fontos működtetési
és karbantartási (szervizelési)
utasításokra a készülékhez kapott
leírásban.
A készüléket könnyen hozzáférhető konnektorhoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a konnektorból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek,
például napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki
a konnektorból még akkor is, ha maga a készülék
kikapcsolt állapotban van.
A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása
halláskárosodást okozhat.
Ennek a jelzésnek célja
a felhasználó figyelmeztetése
a forró felületre, amely a normál
működés közben felmelegedhet,
és megérintés esetén égési sérülést
okozhat.
2HU
Fontos biztonsági előírások
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Olvassa el a kezelési útmutatót.
Őrizze meg a kezelési útmutatót.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
Kövesse az utasításokat.
A készüléket ne használja víz közelében.
Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
Ne takarja el semelyik szellőzőnyílást. A gyártói
utasítások szerint telepítse a készüléket.
8) Ne használja fűtőtestek, hősugárzók, sütő
közelében, illetve olyan készülék (például
erősítő) mellett, amely hőt termel.
9) Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt hálózati
dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepét.
A polarizált dugasszal szerelt csatlakozó egyik
csatlakozókése szélesebb, mint a másik. A földelt
dugasszal szerelt csatlakozónak két érintkezőkése
van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezője.
A szélesebb harmadik csatlakozókés az ön
biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem
illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor vegye fel
a kapcsolatot egy villanyszerelő szakemberrel
az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.
10) Ne engedje, hogy a tápvezetéken járjanak vagy
becsípődjön – legfőképpen a csatlakozóknál,
csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol
ezek a készülékből kilépnek.
11) Csak a gyártó által javasolt tartozékokat és
kiegészítőket használja.
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított guruló
állványt, állványt, háromlábú állványt, konzolt,
asztalt használja a készülékhez. A felborulásból
eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan
mozgassa a guruló állvánnyal egybeépített
készüléket.
13) Villámlással kísért viharok, illetve hosszú
használati szünet idejére húzza ki a készüléket.
14) Minden javítást bízzon szakemberre. A javítás
akkor szükséges, ha a készülék bármilyen módon
megsérült, például ha megsérült a tápkábel vagy
a dugasz, folyadék került vagy tárgyak hullottak
a készülék belsejébe, ha a készülék esőnek,
párának volt kitéve, nem működik megfelelően
vagy leesett.
A következő FCC nyilatkozat csak az
Egyesült Államokban való
értékesítésre szánt modellváltozatra
érvényes. Más verziók nem
feltétlenül felelnek meg az FCC
műszaki előírásainak.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a digitális berendezésekre
vonatkozó „Class B” szabvány szerint tesztelték és
megfelelőnek minősítették az FCC szabályok 15.
fejezete szerint. Ezek a korlátozások elfogadható
védelmet jelentenek lakóhelyi használat esetén is.
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel,
használ és sugározhat ki, amely a használati
útmutatónak nem megfelelő telepítés esetén
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Mindazonáltal nem garantálható, hogy bizonyos
körülmények között nem keletkezik interferencia.
Ha ez a berendezés zavarja a rádió- vagy
televízióvételt (ezt a készülék be- és kikapcsolásával
ellenőrizheti), azt javasoljuk, hogy a felhasználó
az interferenciát a következő módszerek egyikével
vagy ezek együttes használatával kísérelje meg
megszüntetni:
– a vevőantenna irányának vagy elhelyezésének
változtatása;
– a berendezés és a vevőkészülék közti távolság
megnövelése;
– a berendezésnek és a vevőkészüléknek különböző
konnektorokhoz való csatlakoztatása;
– segítségkérés a kereskedőtől vagy képzett rádióvagy tv-szerelő szakembertől.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben
az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy
átalakítása után a készüléket nem szabad tovább
üzemeltetni.
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
a hangsugárzó-vezetékeket a készülékhez és
a hangsugárzókhoz a következő utasítások
betartásával csatlakoztassa:
1) Húzza ki a tápkábel csatlakozóját
a konnektorból.
2) A hangsugárzó-vezeték szigetelését 10-15 mm
hosszan csupaszítsa le.
3) Csatlakoztassa úgy a hangsugárzó-vezetéket
a készülékhez, hogy nem érinti meg a vezeték
csupasz végét kézzel. Továbbá húzza ki a tápkábel
csatlakozóját a konnektorból, mielőtt
a hangsugárzó-vezetéket kihúzza a készülékből
vagy a hangsugárzóból.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan
európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési rendszer
működik)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, amelyet
a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért forduljon a helyi illetékes
szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
folytatás
3HU
A kimerült elemek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan európai
országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van
feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005%
higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos
élettartamuk végén adja le ezeket a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó részt.
Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon
a helyi illetékesek szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az elektromágneses
kompatibilitással kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany) a felhatalmazott képviselő. Bármilyen
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben
a különálló szervizelési vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
4HU
Az ausztráliai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
kiselejtezése (az Európai Unió
tagállamaiban és olyan
európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési rendszer
működik)
Néhány szó az útmutatóról
• A jelen használati útmutató a STR-DH820
készülék leírását tartalmazza. A modellszám
a rádióerősítő előlapjának jobb alsó részén
található. Ebben az útmutatóban az egyesült
államokbeli típust ábrázoltuk, ez eltérhet az ön
modelljétől. A működésbeli különbségeket
a szövegben egyértelműen jelezzük, például:
„Csak az európai modellnél”.
• Az útmutatóban szereplő utasítások a mellékelt
távirányító kezelőszerveire vonatkoznak.
Ezek az utasítások a készülék azonos vagy hasonló
elnevezésű kezelőszerveire is érvényesek.
Szerzői jogok
Ez a készülék a Dolby* Digital és Pro Logic
Surround, illetve a DTS** Digital Surround System
rendszerrel rendelkezik.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories licence
alapján történt. A „Dolby”, a „Pro Logic”
és a dupla „D” szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
** A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195 és 7,272,567
számú egyesült államokbeli és nemzetközi,
megítélt és függőben lévő szabadalmak licence
alapján történt. A DTS és ennek szimbóluma,
a DTS-HD, a DTS-HD Master Audio, valamint
a DTS emblémák a DTS Inc. védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. A termék licencelt
szoftvereket tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy
az illetékes személyek tulajdona. Ebben a leírásban
nem tüntettük fel a ™ és ® jeleket.
A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti,
hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPod
vagy iPhone készülékekhez való csatlakoztatásra
tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel
az Apple teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért vagy
a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen kiegészítő és
az iPod vagy iPhone együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Az „x.v.Color (x.v.Colour)” és az „x.v.Color
(x.v.Colour)” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
A „WALKMAN” a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
A „MICROVAULT” a Sony Corporation védjegye.
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
A készülék a High-Definition Multimedia Interface
(HDMITM) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés a HDMI Licensing
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
A rádióerősítő által használt betűtípust (Shin Go R)
a MORISAWA & COMPANY LTD biztosítja.
A betűtípus és ennek neve a MORISAWA &
COMPANY LTD. tulajdona, illetve védjegye.
Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és iPod
touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.
5HU
Tartalomjegyzék
Néhány szó az útmutatóról............................... 5
Mellékelt tartozékok.......................................... 7
A részegységek leírása és elhelyezkedése........ 9
Kezdeti lépések ................................................ 18
Csatlakoztatás
1: A hangsugárzók elhelyezése....................... 19
2: A hangsugárzók csatlakoztatása ................ 21
3: A tv-készülék csatlakoztatása..................... 23
4a: A videokészülék csatlakoztatása.............. 25
4b: Audiokészülékek csatlakoztatása ............ 32
5: Az antennák csatlakoztatása ...................... 33
6: A tápkábel csatlakoztatása.......................... 33
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása ............ 34
A hangsugárzók beállítása.............................. 34
Az AUTO CALIBRATION használata ......... 37
Útmutató a menü külső képernyőn való
használatához ............................................. 41
Alapműveletek
Bemeneti forrás lejátszása .............................. 44
Lejátszás iPhone-ról/iPodról.......................... 46
Lejátszás USB-eszközről ................................. 49
Felvétel a rádióerősítővel ................................ 52
Térhangzás
A hangzáskép kiválasztása ..............................57
A SOUND OPTIMIZER használata .............61
A hangzásképek visszaállítása az eredeti
állapotba ......................................................61
A „BRAVIA” Sync funkció
Mire használható a „BRAVIA” Sync
funkció? .......................................................62
Előkészületek a „BRAVIA” Sync funkció
használatára.................................................62
Külső készülékek jelének lejátszása
egygombos művelettel
(Egygombos lejátszás)................................63
A tv-műsor hangjának lejátszása a
rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókkal (Összehangolt
hangvezérlés) ..............................................64
A rádióerősítő kikapcsolása
a tv-készülékkel
(Összehangolt kikapcsolás).......................64
Filmnézés a megfelelő hangzással
(Színház mód / Színház mód
szinkronizálása)..........................................65
Optimális hangzáskép használata egy
kijelölt jelenethez (Jelenetválasztás)........65
Haladó műveletek
A rádió használata
FM/AM rádióadók hallgatása........................ 53
FM/AM rádióállomások tárolása
(Preset Tuning)........................................... 55
RDS-adások vétele........................................... 56
(Csak európai, ausztráliai és tajvani
modellek)
6HU
Váltás a digitális és analóg hang között
(INPUT MODE) ........................................66
A hang továbbítása más bemenetről
(Input Assign).............................................66
Dupla erősítős csatlakozás használata...........69
Többzónás szolgáltatások használata ............69
Beállítások módosítása
A Settings menü használata ........................... 72
Speaker Settings menü.................................... 73
Surround Settings menü................................. 76
EQ Settings menü............................................ 76
Audio Settings menü ...................................... 77
HDMI Settings menü ..................................... 77
System Settings menü ..................................... 78
Használat tv csatlakoztatása nélkül............... 79
Mellékelt tartozékok
•
•
•
•
Kezelési útmutató (ez az füzet)
Útmutató a gyors beállításhoz
GUI menülista
FM huzalantenna (1 db)
• AM keretantenna (1 db)
A távirányító használata
A távirányító programozása........................... 84
A távirányító visszaállítása ............................. 89
További információk
• Távirányító (1 db)
– RM-AAP061 (csak egyesült államokbeli
és kanadai modellek)
– RM-AAP062 (egyéb modellek)
Óvintézkedések ............................................... 89
Hibaelhárítás.................................................... 90
Műszaki adatok ............................................... 98
Tárgymutató................................................... 100
• R6 (AA méretű) elemek (2 db)
• Mérőmikrofon (ECM-AC2) (1 db)
7HU
Elemek behelyezése a távirányítóba
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet
(tartozék) úgy, hogy a 3 és # végeik feleljenek
meg a távirányító elemtartó rekeszének
belsejében látható ábrának.
Megjegyzések
• Ne hagyja a távirányítót szélsőségesen forró vagy
nedves helyen.
• Ne használjon új és régi elemet együtt.
• Ne használjon mangánelemeket más típusú
elemekkel együtt.
• Ne tegye ki a távirányító érzékelőjét közvetlen
napfénynek vagy világítóberendezéseknek.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót,
vegye ki az elemeket az elemek szivárgása és
korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése
érdekében.
• Az elemek cseréjekor vagy eltávolításakor
a beprogramozott kódok törlődhetnek.
Ebben az esetben programozza újra a távirányítót
(84. oldal).
• Ha a rádióerősítő nem reagál a távirányítóra,
cserélje ki az összes elemet újakra.
8HU
A részegységek leírása és elhelyezkedése
Előlap
1
ql qk
2
3 4
qj
5
6
qg qf
qh
A ?/1 (be/készenlét) (34., 54., 61. oldal)
B TONE, TONE MODE
Nyomja meg ismételten a TONE MODE
gombot a BASS vagy TREBLE kiválasztásához,
majd fordítsa el a TONE gombot a szint
módosításához.
7
8
qd qs qa
9
q;
F Távirányító-érzékelő
A távirányító jeleinek érzékelése.
G INPUT SELECTOR (45., 52., 66. oldal)
H INPUT MODE (66. oldal)
I MASTER VOLUME (44. oldal)
C SOUND OPTIMIZER (61. oldal)
J VIDEO 2 IN aljzatok (30. oldal)
D AUTO VOL
A hangerő automatikus módosítása a bemeneti
jeltől vagy a csatlakoztatott készüléktől függően
(ADVANCED AUTO VOLUME funkció).
Ez a funkció akkor hasznos, ha például egy
reklám hangja erősebb a tv-műsorok hangjánál.
K iPhone/iPod csatlakozók (29. oldal)
Az
(USB) port és a videoaljzat
csatlakoztatása az iPhone/iPod kimeneti
audio/video aljzataihoz.
Megjegyzések
• Győződjön meg róla, hogy lehalkította
a hangerőt, mielőtt kikapcsolja ezt a funkciót.
• Mivel ez a funkció csak Dolby Digital, DTS
vagy lineáris PCM bemeneti jelek esetén érhető
el, más formátumokra váltáskor a hang
hirtelen felerősödhet.
• Ez a funkció nem működik a következő
esetekben:
– 48 kHz-nél magasabb mintavételezési
frekvenciájú lineáris PCM jelek fogadása;
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
96/24, DTS-HD Master Audio vagy DTS-HD
High Resolution Audio jelek fogadása.
L
(USB) port (32. oldal)
M AUTO CAL MIC aljzat (38. oldal)
N DISPLAY (84. oldal)
O DIMMER
A kijelzőpanel fényerejének
módosítása 3 szinten.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (57., 58. oldal)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Nyomja meg a tuner (FM/AM) működtetéséhez.
A TUNING forgatásával állomásokat kereshet.
R SPEAKERS (36. oldal)
S PHONES aljzat (91. oldal)
E Kijelzőpanel (10. oldal)
9HU
A kijelzőpanelen megjelenő információk
1
2 3
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
4
5
6
7
D + EX True HD NEO:6
USB
ANALOG HDMI COAXOPT
ARC
PL II x z D.L.L.
EQ RDS
MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE
ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
8
ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
w;
ql qk qj
qh qg
qf
A SW
Akkor világít, amikor a SUBWOOFER aljzatból
audiojel megy ki.
B USB
Akkor világít, amikor iPhone/iPod vagy USB
eszköz van csatlakoztatva.
C D.L.L.
Akkor világít, amikor a D.L.L. (Digital Legato
Linear) funkció aktiválva van.
D Bemenetjelző
Az aktuális bemeneti jel típusát jelzi.
ANALOG
– Nem érkezik digitális jel.
– Az INPUT MODE beállítása „ANALOG”.
– Az „A. DIRECT” ki van választva.
HDMI
A rádióerősítő felismeri a HDMI IN aljzaton
keresztül csatlakoztatott készüléket.
COAX
A digitális jel a COAXIAL aljzaton keresztül
érkezik (66. oldal).
OPT
A digitális jel az OPTICAL aljzaton keresztül
érkezik (66. oldal).
ARC
A tv-bemenet van kiválasztva, és az Audio
Return Channel (ARC) jelei felismerhetők.
E Dolby Digital Surround jelző*
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő a megfelelő Dolby Digital
formátumú jeleket dekódolja.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
F NEO:6
Akkor gyullad ki, amikor a DTS Neo:6 Cinema/
Music dekódoló aktiválva van (58. oldal).
10HU
qd
qs
qa
0
9
G DTS-HD jelző*
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő a megfelelő DTS-HD formátumú
jeleket dekódolja.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H ZONE 2
Akkor gyullad ki, amikor a 2. zónában való
működés engedélyezett.
I SP A/SP B/SP A B (36. oldal)
J BI-AMP
Akkor gyullad ki, amikor a térhatású hátsó
hangsugárzók „BI-AMP” módban vannak
(69. oldal).
K SLEEP
Akkor gyullad ki, amikor az elalvási időzítő
aktiválva van.
L LPCM
Akkor gyullad ki, amikor a rádióerősítő lineáris
PCM jeleket dekódol.
M DTS(-ES) jelző*
A vonatkozó jelző akkor gyullad ki, amikor
a rádióerősítő a megfelelő DTS formátumú
jeleket dekódolja.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
N Hangolási jelzők
Akkor gyullad ki, amikor a rádióerősítő egy
rádióállomásra hangol.
RDS (csak európai, ausztrál és tajvani
modellek)
RDS szolgáltatásokat nyújtó állomásra van
hangolva.
MEM
A memóriafunkció, például a tárolt memória
(55. oldal) stb. aktiválva van.
ST
Sztereó rádióállomás
O EQ
A hangszínszabályzó aktiválásakor gyullad ki.
P D.RANGE
Akkor világít, amikor a dinamikaszűkítő funkció
aktív (75. oldal).
Q A.P.M.
Akkor világít, amikor az A.P.M. (automatikus
fázisillesztés) funkció aktív.
R Dolby Pro Logic jelző
A megfelelő jelzés akkor világít, amikor
a rádióerősítő Dolby Pro Logic jelfeldolgozást
végez. Ez a mátrix térhangzást nyújtó dekódoló
technológia képes kiemelni a bemeneti jeleket.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Megjegyzés
A hangsugárzók elrendezésének beállításától
függően előfordulhat, hogy ezek a jelzők nem
világítanak.
S
T Hangcsatornák jelzői
Az éppen lejátszott hangcsatorna betűjelzése
(L, C, R stb.) világít. A betűk körüli világító
négyzetek azt jelölik, hogyan keveri le
a rádióerősítő a műsorforrás hangját
(a hangsugárzó beállításától függően).
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Bal első magas
Jobb első magas
Bal első
Jobb első
Középső (mono)
Bal térhatású
Jobb térhatású
Térhatású (mono, vagy
a Pro Logic
jelfeldolgozásból nyert
térhatású)
Bal hátsó térhatású
Jobb hátsó térhatású
Hátsó térhatású (a 6.1
csatornadekódolásból nyert
térhatású)
Példa:
Hangsugárzó-elrendezés: 3/0.1
Felvételi formátum: 3/2.1
Hangzáskép: A.F.D. AUTO
* Dolby Digital vagy DTS formátumban felvett
lemez lejátszásakor ellenőrizze, hogy
végrehajtotta-e a digitális csatlakoztatást és
az INPUT MODE gombbal nem az „ANALOG”
funkciót (66. oldal) választotta-e ki, vagy nincs-e
az „A.DIRECT” kiválasztva.
Akkor világít, ha a lejátszott lemez mélyhanginformációkat is tartalmaz, és a készülék éppen
a mélyhangcsatorna jelét dekódolja.
11HU
Hátoldal
1
7
5
6
2
5
A DIGITAL INPUT/OUTPUT rész
3
4
E AUDIO INPUT/OUTPUT rész
HDMI IN/OUT* aljzatok
(23., 27., 28., 29., 30. oldal)
Fehér (L)
OPTICAL IN aljzatok
(23., 27., 28. oldal)
Piros (R)
COAXIAL IN aljzat (27. oldal)
Fekete
B ANTENNA rész
AUDIO IN/OUT aljzatok
(23., 32. oldal)
AUDIO OUT aljzatok
(21. oldal)
F VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT rész
(23., 27., 28., 30. oldal)
FM ANTENNA aljzat (33. oldal)
Fehér (L)
AM ANTENNA csatlakozók
(33. oldal)
C Vezérlőaljzatok Sony készülékhez és
más külső készülékhez
AUDIO IN/OUT aljzatok
Piros (R)
Sárga
VIDEO IN/OUT* aljzatok
IR REMOTE IN/OUT aljzatok
(70. oldal)
D SPEAKERS rész (21. oldal)
12HU
AUDIO OUT aljzatok
VIDEO OUT aljzat (70. oldal)
G COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
rész (23., 27., 28. oldal)
Zöld
(Y)
Kék
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT* aljzatok
Piros
(PR)
* A kijelölt bemeneti képet a HDMI TV OUT vagy
MONITOR OUT aljzat tv-készülékhez
csatlakoztatása után jelenítheti meg (23. oldal).
Távirányító
A mellékelt távirányítóval a rádióerősítőt és
más készülékeket is működtethet.
A távirányító előzetesen be van programozva
Sony audio- és videokészülékek
működtetésére. A távirányító
beprogramozható nem Sony készülékek
működtetésére is. Részletekért lásd:
„A távirányító programozása“ (84. oldal).
• RM-AAP061 (csak egyesült államokbeli
és kanadai modellek)
• RM-AAP062 (más modellek)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
4
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
folytatás
13HU
A ?/1 (be/készenlét)
A rádióerősítő bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
A ZONE (C) megnyomásával a távirányítót
2-es zóna módba kapcsolhatja, ekkor be- vagy
kikapcsolhatja a 2-es zóna áramellátását a ?/1
használatával.
Energiatakarékos készenléti állapot
Ha a „Ctrl for HDMI” beállítása „OFF”
(62. oldal).
1) (be/készenlét)
B AV ?/1
Azon audio- vagy videokészülék be- vagy
kikapcsolása, amelynek működtetésére
a távirányító be van programozva.
A tv be- vagy kikapcsolásához nyomja meg
a TV (W), majd az AV ?/1 gombot.
Az ?/1 (A) ezzel egyidejű megnyomása
kikapcsolja a rádióerősítőt és minden más
berendezést, beleértve a 2-es zónában (SYSTEM
STANDBY) lévő erősítőt is.
Megjegyzés
Az AV ?/1 funkciója minden alkalommal
automatikusan megváltozik a bemenetválasztó
gombok (D) megnyomásakor.
C ZONE (71. oldal)
D Bemenetválasztó gombok2)
A használni kívánt készülék kiválasztása.
Ha bármelyik választógombot megnyomja,
a rádióerősítő bekapcsol. Ezek a gombok Sony
készülékeket vezérelnek. A távirányító
beprogramozható nem Sony készülékek
működtetésére is a 84. oldal. oldalon a
„A távirányító programozása“ részben leírtak
szerint.
Számgombok1)2)
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd
a számgombokat
– állomások tárolásához/tárolt állomások
előhívásához (55. oldal);
– sávszámok kiválasztásához; Nyomja meg a 0/
10 gombot a 10. sáv kiválasztásához.
– csatornaszámok kiválasztásához.
Nyomja meg a TV (W) gombot, majd
a számgombokat a tv-csatornák
kiválasztásához.
-/--1)
Nyomja meg a SHIFT (V), majd a -/-- gombot
a csatornabeviteli mód (egy vagy két számjegyű)
kiválasztásához.
Nyomja meg a TV (W) gombot, majd a -/-gombot a tv-csatornabeviteli mód
kiválasztásához.
14HU
>101)
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd a >10
gombot a 10 fölötti sávszámok kiválasztásához.
ENT/MEM1)
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd
az ENT/MEM gombot
– érték beviteléhez csatorna, lemez vagy sáv
számgombokkal való kiválasztása után.
– állomás tárolásához hangolási művelet során.
CLEAR1)
Nyomja meg a SHIFT (V), majd a CLEAR
gombot a tévedésből megnyomott számgomb
javításához.
/1) (Szöveg)
Nyomja meg a TV (W), majd a / gombot
a szöveges információk megjelenítéséhez.
E SOUND FIELD +/–
Válasszon egy hangzásképet (57. oldal).
F Színes gombok1)
A kezelési útmutató megjelenítése a tvképernyőn, amikor a színes gombok
használhatók. A kiválasztott funkció
végrehajtásához kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatót.
G GUI MODE
Megjeleníti a GUI menüt a tv-képernyőn.
H TOOLS/OPTIONS1)
Elemek megjelenítése és kiválasztása
a beállítómenükből.
Nyomja meg a TV (W), majd a TOOLS/
OPTIONS gombot a tv funkció opcióinak
megjelenítéséhez.
I MENU, HOME1)
Az audio- és videokészülék működtetésére
szolgáló menü megjelenítése.
Nyomja meg a TV (W), majd a HOME gombot
a Sony tv menüinek megjelenítéséhez.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Átugrás, vissza/előre, lejátszás, szünet, művelet
leállítása.
1)
< / <
Nyomja meg:
– az előző jelenet újrajátszásához vagy
a jelenlegi jelenet gyors előretekeréséhez.
– az előző vagy következő albumra ugráshoz
iPhone/iPod használatakor.
REPEAT1)
Nyomja meg a SHIFT (V), majd a REPEAT
gombot egy sáv vagy mappa ismételt
lejátszásához.
SHUFFLE1)
Nyomja meg a SHIFT (V), majd a SHUFFLE
gombot egy sáv vagy mappa véletlen sorrendű
lejátszásához.
FOLDER +/–1)
Mappa kiválasztása.
TUNING +/–1)
Állomás keresése.
D.TUNING
Belépés a közvetlen hangolás módba.
K TV CH +/–1)2) vagy PROG +/–1)2)
Nyomja meg a TV (W) gombot,
majd a TV CH +/– vagy
a PROG +/– gombot a tárolt tv-csatornák
előhívásához.
PRESET +/–1)2)
Tárolt állomások vagy csatornák kiválasztása.
c2)/C
Nyomja meg a TV (W), majd a c/C gombot
a következő vagy előző oldal kiválasztásához
teletext módban.
L F1/F21)
Nyomja meg a BD/DVD (D) gombot, majd
az F1/F2 gombot a készülék kiválasztásához.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD lemez, Blu-ray lemez
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD lemez, Blu-ray lemez
F2: videomagnó
AUTO VOL
Nyomja meg az AMP (X), majd az AUTO
VOL gombot a hangerő automatikus
módosításához a bemeneti jeltől vagy
a csatlakoztatott készülékből származó
tartalomtól függően (ADVANCED AUTO
VOLUME funkció).
Ez a funkció akkor hasznos, ha például egy
reklám hangja erősebb a tv-műsorok hangjánál.
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy lehalkította
a hangerőt, mielőtt kikapcsolja ezt a funkciót.
• Mivel ez a funkció csak Dolby Digital, DTS
vagy lineáris PCM bemeneti jelek esetén
érhető el, más formátumokra váltáskor a hang
hirtelen felerősödhet.
• Ez a funkció nem működik a következő
esetekben:
– 48 kHz-nél magasabb mintavételezési
frekvenciájú lineáris PCM jelek fogadása;
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
96/24, DTS-HD Master Audio vagy DTSHD High Resolution Audio jelek fogadása.
SLEEP
Nyomja meg az AMP (X), majd a SLEEP
gombot a rádióerősítő megadott idő utáni
automatikus kikapcsolásra való beállításához.
A SLEEP minden megnyomásakor
a kijelzőpanel szabályos ciklusban
a következőképpen módosul:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Hasznos tanács
A rádióerősítő kikapcsolásáig hátralévő idő
megjelenítéséhez nyomja meg a SLEEP gombot.
A hátralévő idő megjelenik a kijelzőpanelen.
A SLEEP ismételt megnyomásával törli
a kikapcsolás időzítését.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Megjeleníti a menüt vagy a súgót a tvképernyőn. Ezután használja a V/v/B/b (R) és
(R) gombokat a menüműveletek
végrehajtására.
1) (Bemenetválasztás)
TV INPUT1) vagy
Nyomja meg a TV (W), majd a TV INPUT
vagy
gombot a bemeneti jel (tv-bemenet
vagy videobemenet) kiválasztásához.
1) (Teletext oldaltartás)
Nyomja meg a TV (W), majd a
/ gombot
az aktuális oldal kimerevítéséhez teletext
módban.
1) (Szélesvásznú mód)
WIDE1) vagy
Nyomja meg a TV (W) gombot, majd WIDE
vagy a
gombot ismételten a szélesvásznú
mód kiválasztásához.
1)
N MUTING1) vagy
A hang ideiglenes kikapcsolása. Nyomja meg
újra a gombot a hang visszaállításához.
Nyomja meg a TV (W), majd a MUTING vagy
gombot a tv némítási funkciójának
aktiválásához.
+/–1)
O TV VOL +/–1) vagy
Nyomja meg a TV (W) gombot, majd a TV
VOL +/– vagy
+/– gombot a tv hangerejének
módosításához.
MASTER VOL +/–1) vagy
+/–1)
Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosítása.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Nyomja meg:
– a lemez átugrásához lemezváltós lemezjátszó
használatakor;
– az iPhone/iPod-vezérlési módba való
belépéshez iPhone/iPod használatakor.
folytatás
15HU
Q RETURN/EXIT O1)
Visszatér az előző menübe, vagy kilép
a menüből, mialatt a menü vagy a súgó a tvképernyőn látható.
Nyomja meg a TV (W), majd a RETURN/
EXIT O gombot a Sony tv előző menüjébe
való visszatéréshez.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Nyomja meg a V/v/B/b gombot a menüelemek
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot a választás beviteléhez/
megerősítéséhez.
1)
S GUIDE1) vagy
Nyomja meg a TV (W), majd a GUIDE vagy
gombot az elektronikus műsorújság
megjelenítéséhez.
T AUTO CAL
Nyomja meg a SHIFT (V) gombot, majd
az AUTO CAL gombot az automatikus
kalibráció elvégzéséhez.
Megjegyzés
Ez a gomb nem érhető el, amikor a rádióerősítő
„GUI MODE”-ban van.
DISPLAY1)
Információk megjelenítése a kijelzőpanelen.
(Csak RM-AAP061) Nyomja meg a TV (W),
majd a DISPLAY gombot a tv információinak
megjelenítéséhez.
,
(Információ, szövegfelfedés)
Nyomja meg a TV (W), majd a
gombot
olyan információk megjelenítéséhez, mint
például a csatornaszám és képernyőmód.
Nyomja meg a TV (W), majd a
gombot
rejtett információk (például válasz egy
kvízkérdésre) megjelenítéséhez teletext
módban.
16HU
U SOUND OPTIMIZER
Aktiválja a hangoptimalizáló funkciót
(61. oldal).
V SHIFT
Módosítja a távirányító gombfunkcióit, és
aktiválja a rózsaszín gombokat.
W TV
Módosítja a távirányító gombfunkcióit, és
aktiválja a sárga gombokat.
X AMP
Aktiválja a rádióerősítő működését a fő
zónában (79. oldal).
Y RM SET UP
A távirányító programozása (84. oldal)
1) Lásd a táblázatot a 17. oldalon az egyes készülékek
vezérlésére használható gombokkal kapcsolatos
információkért.
2) Az 5/VIDEO 2, N és TV CH +/PROG +/PRESET
+/c gombokon tapintópontok találhatók.
A tapintópont viszonyítási pontként használható
a rádióerősítő használata közben.
Megjegyzések
• A fenti magyarázatok csupán példák.
• A csatlakoztatott készülék típusától függően
az ebben a szakaszban ismertetett néhány funkció
esetleg nem működik a mellékelt távirányítóval.
Más Sony készülékek vezérlése
Név
Blu-ray
TV Video- DVDmagnó lejátszó, lemezkombinált játzó
DVDlejátszó/
videomagnó
HDD-s
felvevő
PSX Video CD- Digitális
CATV
lejátszó,
egységa)
LDlejátszó
DSSa)
CD- iPhone/
Digitális Kazet- DAT
műhold-/ tás rögzítő lejátszó, iPod, USB
b)
MD- eszköz
földi vevő magnó
rögzítő
A/B
B
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D
Számgombok
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
zf)
CLEAR
(Szöveg)
z
z
Színes gombok
z
zc)
z
z
H
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
z
I
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
J
./>
z
z
z
z
z
z
z
z
/ <,
FOLDER +/–
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
REPEAT
z
z
z
z
z
z
z
z
F
<
z
z
z
z
z
z
ze) z
ze) z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
K
PRESET +/–,
TV CH +/–,
PROG +/–
z
z
z
z
z
L
F1/F2
z
z
M
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
z
z
z
z
z
z
TV INPUT,
(Bemenetválasztás),
(Teletext ol-daltartás), WIDE,
(Szélesvásznú
mód)
z
N
MUTING,
z
O
MASTER
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
z
P
DISC SKIP/iPhone
CTRL
Q
RETURN/
EXIT O
z
R
V/v/B/b,
z
S
GUIDE,
z
T
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
z
zf)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
a)
Csak egyesült államokbeli és kanadai modellek.
b) Más modellek.
c)
Csak DVD-lejátszó.
d)
Csak LD-lejátszó.
z
z
z
z
z
z
z
z
e)
Csak B kazettás magnó.
f) Csak Video CD-lejátszó.
g)
Csak m/M.
h)
Csak iPhone/iPod.
17HU
Kezdeti lépések
A rádióerősítőhöz csatlakoztatott audio-/videokészülék használatát az alábbi egyszerű lépéseket
követve kezdheti meg.
A hangsugárzók elhelyezése
és csatlakoztatása (19., 21 oldal)
A készülékének megfelelő csatlakozás
ellenőrzése
A tv- és videokészülék
csatlakoztatása (23., 25 oldal)
A képminőség a csatlakozóaljzattól függ. Lásd az
alábbi ábrát. Válassza ki a csatlakozást a készülék
aljzatainak megfelelően.
Videokészülékét a HDMI-kapcsolat használatával
javasoljuk csatlakoztatni, ha az rendelkezik
HDMI-aljzattal.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitális
Analóg
Magas minőségű kép
Az audiokészülék csatlakoztatása
(32. oldal)
A hangkimeneti beállítások megadása
a csatlakoztatott készüléken
Többcsatornás digitális hang visszaadásához ellenőrizze
a csatlakoztatott készülék hangkimeneti beállítását.
Blu-ray lejátszó esetén ellenőrizze, hogy az „Audio
(HDMI)”, „Dolby Digital (Coaxial/Optical)” és „DTS
(Coaxial/Optical)” beállításai sorra „Auto”, „Dolby
Digital” és „DTS” (2010. szeptemberi állapot szerint).
PlayStation 3 esetén ellenőrizze, hogy a „BD/DVD Audio
Output Format (HDMI)” beállítása „Bitstream”
(a rendszerszoftver 3.5-ös verziójával).
Részletekért nézze meg a csatlakoztatott készülékhez
kapott használati utasítást.
18HU
A rádióerősítő előkészítése
Lásd: „6: A tápkábel csatlakoztatása” (33. oldal)
és „A rádióerősítő alaphelyzetbe állítása” (34. oldal) .
A hangsugárzók beállítása
Válassza ki a hangsugárzó-elrendezést (34. oldal),
majd végezze el az automatikus kalibrálást (37. oldal).
Megjegyzés
A hangsugárzó csatlakoztatását a „Test Tone” (75. oldal)
használatával ellenőrizheti. Ha a hang nem hallatszik
megfelelően, akkor ellenőrizze a hangsugárzó
csatlakoztatását, és végezze el újra a fent leírt
beállításokat.
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
1: A hangsugárzók elhelyezése
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi 7.2 csatornás
rendszer (7 hangsugárzó és 2 mélysugárzó)
használatát.
A hangsugárzórendszer
elrendezésének példája
5.1 csatornás
hangsugárzórendszer
A moziszerű többcsatornás térhatású hang
optimális kihasználásához öt hangsugárzóra
(két első hangsugárzóra, egy középső
hangsugárzóra és két térhatású
hangsugárzóra) és egy mélysugárzóra van
szükség.
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer térhatású
hátsó hangsugárzókkal
A DVD vagy Blu-ray lemezre szoftveresen
rögzített hang magas minőségű
reprodukcióját 6.1 vagy 7.1 csatornás
formátumban is megszólaltathatja további egy
térhatású hátsó hangsugárzó (6.1 csatorna)
vagy két térhatású hátsó hangsugárzó
(7.1 csatorna) csatlakoztatásával.
AElső hangsugárzó (bal)
BElső hangsugárzó (jobb)
CKözépső hangsugárzó
DTérhatású hangsugárzó (bal)
ETérhatású hangsugárzó (jobb)
FTérhatású hátsó hangsugárzó (bal)*
GTérhatású hátsó hangsugárzó (jobb)*
HElső magas hangsugárzó (bal)*
IElső magas hangsugárzó (jobb)*
JMélysugárzó
7.1 csatornás
hangsugárzórendszer első magas
hangsugárzókkal
A függőleges hangeffektusokat két további első
magas hangsugárzó PLIIz módban történő
csatlakoztatásával szólaltathatja meg
(58. oldal).
* Nem használhatja egyszerre a térhatású hátsó
hangsugárzókat és az első magas hangsugárzókat.
folytatás
19HU
Hasznos tanácsok
• 7.1 csatornás hangsugárzórendszer két hátsó
hangsugárzóval történő használatakor az A
szögek mindegyikének azonosnak kell lennie.
• 7.1 csatornás hangsugárzórendszer két első magas
hangsugárzóval történő használatakor az első
magas hangsugárzókat helyezze:
– 22° és 45° közötti szögbe;
– legalább 1 méterrel közvetlenül az első
hangsugárzók fölé.
• 6.1 csatornás hangsugárzórendszer
csatlakoztatásakor helyezze a térhatású hátsó
hangsugárzót a hallgatási pozíció mögé.
• Mivel a mélysugárzó nem irányérzékeny hangokat
sugároz, tetszőleges helyen helyezheti el.
20HU
2: A hangsugárzók csatlakoztatása
2
Térhatású hangsugárzó
Jobb
10 mm
(13/32")
Bal
4
3
B
A
Csatlakoztatás
Középső
hangsugárzó
1
A
B
Jobb
Mélysugárzó*
B
B
Bal
Térhatású hátsó/Első magas/
Dupla erősítő/Első B
hangsugárzó**
Jobb
Bal
Első A hangsugárzó
A Mono audiokábel (külön megvásárolható)
B Hangsugárzó-kábel (külön megvásárolható)
folytatás
21HU
* Ha a csatlakoztatott mélysugárzó automatikus
kikapcsolási funkcióval is rendelkezik,
filmnézés közben kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ha bekapcsolva hagyja, az automatikus
kikapcsolási funkció a bemenőjel hangerőszintje
alapján készenléti állapotba kapcsolja
a mélysugárzót, ezért az nem fog működni,
amikor szükség lenne rá.
** Megjegyzések a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókkal kapcsolatban.
– Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, akkor a csatlakozó L (bal)
oldalához csatlakoztassa.
– Ha egy további első hangsugárzórendszere is
van, akkor ezekhez a csatlakozókhoz
csatlakoztassa.
Az „SB Assign” beállítást állítsa „Speaker B”
értékre a Speaker Settings menüben (35. oldal).
A rádióerősítő SPEAKERS gombjával
kiválaszthatja a kívánt első
hangsugárzórendszert (36. oldal).
– Az első hangsugárzókat ezekhez
a csatlakozókhoz dupla erősítős csatlakozás
használatával csatlakoztathatja.
(22. oldal).
Az „SB Assign” beállítást állítsa „BI-AMP”
értékre a Speaker Settings menüben (35. oldal).
Dupla erősítős csatlakozás
Ha nem használ térhatású hátsó
hangsugárzókat és első magas
hangsugárzókat, akkor az első hangsugárzókat
csatlakoztathatja a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B csatlakozókhoz egy
dupla erősítős csatlakozás használatával.
Első hangsugárzó
(jobb)
Első hangsugárzó
(bal)
Hi
Hi
Lo
Lo
Megjegyzések
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• A tápkábel csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a hangsugárzó-kábelek fémhuzalai nem
érintkeznek-e egymással a SPEAKERS csatlakozók
között.
• A hangsugárzó elhelyezése és csatlakoztatása után
válassza ki a hangsugárzó-elrendezést a Speaker
Settings menüben (34. oldal).
22HU
Csatlakoztassa az aljzatokat az első
hangsugárzók Lo (vagy Hi) oldalán
a SPEAKERS FRONT A csatlakozókhoz,
és csatlakoztassa az aljzatokat az első
hangsugárzók Hi (vagy Lo) oldalán a
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B csatlakozókhoz.
A rádióerősítő meghibásodásának elkerülése
érdekében győződjön meg arról, hogy
a hangsugárzókhoz csatlakoztatott Hi/Lo
fémillesztéseit levette a hangsugárzókról.
A dupla erősítős kapcsolat létrehozása után az
„SB Assign” beállítást állítsa „BI-AMP” értékre
a Speaker Settings menüben (69. oldal).
3: A tv-készülék csatlakoztatása
Csatlakoztatás
A kijelölt bemeneti képet a HDMI TV OUT vagy MONITOR OUT aljzat tv-készülékhez
csatlakoztatása után jelenítheti meg. A rádióerősítőt GUI (grafikus felhasználói felület)
használatával is működtetheti, ha a HDMI TV OUT aljzatot tv-készülékhez csatlakoztatja.
TV
Audiojelek
Videojelek
vagy
A*
B
Audio/video
jelek
vagy
C
D
A Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
B Audiokábel (külön megvásárolható)
C Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
D Videokábel (külön megvásárolható)
E HDMI-kábel (külön megvásárolható)
ARC
E*
**
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt vagy
Sony HDMI-kábelt használjon.
folytatás
23HU
* A többcsatornás hanggal sugárzott tv-műsorok
hallgatásához a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül használja az A vagy
E csatlakoztatást.
Halkítsa le a tv-készüléket, vagy kapcsolja be
a tv-készülék némítási funkcióját.
** Ha a tv-készüléke kompatibilis az ARC (Audio
Return Channel, Visszatérő audiocsatorna)
funkcióval, a tv-készülék a rádióerősítőhöz
a HDMI TV OUT csatlakozással csatlakoztatott
hangsugárzókból hallható. Ilyen esetben válassza
a „Ctrl for HDMI” opció „ON” beállítását
a HDMI beállításai menüben (63. oldal). Ha
a HDMI-kábeltől különböző forrásból (például
optikai digitális kábel vagy audiokábel) kíván
audiojelet kiválasztani, akkor az INPUT MODE
használatával váltsa át a hangbemeneti módot
(66. oldal).
Megjegyzések
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy
kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit
a rádióerősítőn keresztül kívánja a tv-készülékre
továbbítani, feltétlenül kapcsolja be ezt
a rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő nincs
bekapcsolva, sem a video-, sem az audiojelek
továbbítása nem lehetséges.
• A rádióerősítő HDMI TV OUT vagy MONITOR
OUT aljzatához tv-monitort vagy kivetítőt kell
csatlakoztatni. Ha felvételkészítésre is alkalmas
készüléket csatlakoztat, a felvétel nem mindig
sikerül.
• A tv-készülék és az antenna közötti kapcsolat
állapotától függően előfordulhat, hogy
a tv-képernyőn megjelenítő műsor torzított.
Ilyen esetben helyezze távolabb az antennát
a rádióerősítőtől.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor
a csatlakozódugót merőlegesen, ütközésig kell
az aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad meghajlítani vagy
csomót kötni rá.
24HU
Hasznos tanácsok
• Mindegyik digitális audio aljzat kompatibilis
a 32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és a 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciával működő
berendezésekkel.
• A rádióerősítő rendelkezik videoátalakítási
funkcióval. Részletekért lásd: „Videojelek
átalakítása funkció” (31. oldal).
• Ha a tv-készüléke audiokimeneti aljzatát
a rádióerősítő TV IN aljzatához csatlakoztatja a tv
hangjának a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon való megszólaltatásához, akkor
a tv-készülék hangkimeneti aljzatát állítsa
„Fixed” típusúra, ha az átváltható a „Fixed” és
„Variable” között.
HDMI-csatlakoztatás használata
A HDMI a nagy felbontású multimédiás
csatlakozó rövidítése. Ez egy olyan
csatlakozóaljzat, mely digitális formában
továbbítja a video- és audiojeleket.
A Sony „BRAVIA” Sync-kompatibilis
készülékeket HDMI-kábelekkel csatlakoztatva
a műveletek egyszerűsíthetők. Lásd:
„A „BRAVIA” Sync funkció” (62. oldal).
A HDMI jellemzői
• A HDMI aljzaton keresztül betáplált digitális
audiojelek a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon szólalnak meg. Ez a jeltípus
a Dolby Digital, a DTS és a lineáris PCM
formátumot támogatja. Részletekért lásd:
„A rádióerősítő által támogatott digitális
audioformátumok” (60. oldal).
• HDMI-csatlakozás esetén a rádióerősítő
többcsatornás (akár 8 csatorna), 192 kHz-es
vagy alacsonyabb mintavételezési
frekvenciával rendelkező lineáris PCM-jel
fogadására alkalmas.
• A rádióerősítő VIDEO vagy COMPONENT
VIDEO aljzatába betáplált analóg videojelek
HDMI kimenő jelekké alakíthatók
(31. oldal). A kép konvertálása során nem
hallható hang a HDMI TV OUT aljzatból.
• A rádióerősítő támogatja a magas
bitsűrűségű audiotechnológiákat (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour) és
a 3D átvitelt.
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokról
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
audiojelek a SPEAKERS, a HDMI TV OUT
és a PHONES aljzaton jelennek meg.
Az audiojelek más audioaljzatokon keresztül
nem mennek ki.
folytatás
25HU
Csatlakoztatás
4a: A videokészülék
csatlakoztatása
• A HDMI IN aljzaton keresztül betáplált
videojelek csak a HDMI TV OUT aljzaton
keresztül továbbíthatók. A betáplált
videojelek nem továbbíthatók a VIDEO
OUT vagy a MONITOR OUT aljzatokon
keresztül.
• A GUI menü megjelenítése során a HDMI
bemenet audio- és videojelei nem mennek ki
a HDMI TV OUT aljzatból.
• Ha a hangot a tv-készülék hangsugárzójából
szeretné hallani, válassza ki az „Audio Out”
menüpont „TV+AMP” beállítását a HDMI
Beállítások menüben (78. oldal). Ha a
többcsatornás hangforrás nem játszható le,
válassza az „AMP” beállítást. A hang
azonban nem a tv hangsugárzóján keresztül
lesz hallható.
• A Super Audio CD-k DSD jelei nem
kerülnek a be- és kimenetre.
• Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit
a rádióerősítőn keresztül kívánja
a tv-készülékre továbbítani, feltétlenül
kapcsolja be ezt a rádióerősítőt. Ha a „PASS
THRU” opció „OFF” beállítását választja,
a video- és audiojelek nem továbbítódnak
a készülék kikapcsolásakor.
• A HDMI aljzaton továbbított audiojeleket
(mintavételezési frekvencia, bithosszúság
stb.) a csatlakoztatott készülék korlátozhatja.
Ha a kép rossz, vagy a hang nem hallható egy
HDMI-kábellel csatlakoztatott készülékből,
ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
beállítását.
• Ha a külső készülékből érkező műsor
mintavételezési frekvenciája,
hangcsatornáinak száma vagy a
hangkimeneti jeleinek audioformátuma
megváltozik, a hang megszakadhat.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem képes
kezelni a másolásvédelmi technológiát
(HDCP), a HDMI TV OUT aljzaton
megjelenő kép és/vagy hang torz lehet, vagy
a kép, hang egyáltalán nem jelenik meg.
Ebben az esetben ellenőrizze a
csatlakoztatott készülék műszaki adatait.
• A magas bitsűrűségű audiotechnológiákat
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
többcsatornás lineáris PCM csak HDMIcsatlakozással szólaltathatja meg.
• A magas bitsűrűségű audiotechnológiák
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
megszólaltatásához állítsa a lejátszó készülék
felbontását legalább 720p/1080i értékre.
• Mielőtt többcsatornás lineáris PCM műsort
játszana le, szükség lehet a felbontás
beállítására a lejátszó készüléken. Olvassa el
a lejátszó kezelési útmutatóját.
• 3D tartalom megjelenítéséhez
csatlakoztasson 3D-kompatibilis tv- és
videokészüléket (Blu-ray lemezjátszó,
Blu-ray lemezfelvevő, PlayStation 3 stb.) a
rádióerősítőhöz nagy sebességű HDMIkábelekkel, vegye fel a 3D szemüveget, majd
játssza le a 3D-kompatibilis tartalmat.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 3D tartalom nem
3D-ben jelenik meg.
• Nem minden HDMI-kompatibilis készülék
támogatja a megadott HDMI-szabvány
összes lehetséges funkcióját. Így például a
HDMI 1.4 verziót támogató készülékek nem
minden esetben kompatibilisek az ARC
(visszatérő audiocsatorna) rendszerrel.
• Bővebb részleteket a csatlakoztatott
készülékek kezelési útmutatójában találhat.
A kábelek csatlakoztatása
• A kábelek csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta a tápkábel csatlakozóját.
• Nem kötelező minden kábelt csatlakoztatni.
A csatlakoztatást a csatlakoztatott
készüléken lévő aljzatoknak megfelelően
végezze.
• Használjon nagy sebességű HDMI-kábelt.
Ha normál HDMI-kábelt használ,
elképzelhető, hogy az 1080p, Deep Color
(Deep Colour) vagy 3D képek nem jelennek
meg megfelelően.
26HU
• Nem javasoljuk HDMI-DVI átalakítókábel
használatát. Ha egy DVI-D készülékhez
HDMI-DVI átalakítókábelt csatlakoztat,
a hang és/vagy a kép elveszhet.
Csatlakoztasson külön audiokábelt vagy
digitális csatlakozókábelt, és válassza ki a
megfelelő opciót az Input Option menü
„Input Assign” menüpontjában, ha a hang
nem tökéletes.
• Az optikai kábel csatlakoztatásakor a
csatlakozódugót merőlegesen, ütközésig kell
az aljzatba tolni.
• Az optikai kábelt nem szabad meghajlítani
vagy csomót kötni rá.
Hasznos tanács
Mindegyik digitális audio aljzat kompatibilis a
32 kHz-es, 44,1 kHz-es, 48 kHz-es és a 96 kHz-es
mintavételezési frekvenciával működő
berendezésekkel.
Ha több digitális készüléket
szeretne csatlakoztatni, de nem
talál szabad bemenetet
Lásd: „A hang továbbítása más bemenetről
(Input Assign)” (66. oldal).
Videojelek átalakítása
Ez a rádióerősítő képes videojelek
átalakítására. Részletekért lásd: „Videojelek
átalakítása funkció” (31. oldal).
Blu-ray lemezjátszó, DVD-lejátszó csatlakoztatása
Csatlakoztatás
Blu-ray lemezjátszó, DVD-lejátszó
Audio/videojelek
Videojelek
Audiojelek
vagy
vagy
A
B
C
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy egy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
B Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
C Videokábel (külön megvásárolható)
D Koaxiális digitális kábel (külön
megvásárolható)
E Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
D
E*
vagy
F
F Audiokábel (külön megvásárolható)
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
* OPTICAL aljzattal rendelkező készülék
csatlakoztatása esetén válassza ki a megfelelő
opciót az „Input Option” menü „Input Assign”
menüpontjában (66. oldal).
Megjegyzés
Változtassa meg a távirányító
BD/DVD beviteli gombjának alapértelmezett
beállítását, így a gomb segítségével vezérelheti
DVD-lejátszóját. Részletekért lásd: „A távirányító
programozása” (84. oldal).
27HU
Műholdvevő, kábeltelevízió-vevőegység csatlakoztatása
Műholdvevő, kábeltelevízió-vevőegység
Videojelek
Audio/videojelek
Audiojelek
vagy
A
B
C
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
B Komponens videokábel (külön
megvásárolható)
C Videokábel (külön megvásárolható)
D Optikai digitális kábel (külön
megvásárolható)
E Audiokábel (külön megvásárolható)
28HU
vagy
D
E
Javasolt csatlakoztatási mód
Alternatív csatlakoztatási mód
PlayStation 3 csatlakoztatása
Csatlakoztatás
iPhone, iPod csatlakoztatása
videotartalmak eléréséhez
PlayStation 3
Audio-/videojelek
A
A
A Apple kompozit AV-kábel
(külön megvásárolható)
A HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
29HU
Más készülékek csatlakoztatása
DVD-felvevő, videomagnó
Audiojelek
*
Videojelek
A *
Audio-/videojelek
B
C
D
Videokamera,
videojáték
A Audiokábel (külön megvásárolható)
B Videokábel (külön megvásárolható)
C HDMI-kábel (külön megvásárolható)
Javasoljuk, hogy szabványos HDMI-kábelt
vagy Sony HDMI-kábelt használjon.
D Audio-/videokábel (külön
megvásárolható)
* Ha felvételt szeretne készíteni, létre kell hoznia ezt
a csatlakozást (52. oldal).
30HU
Megjegyzés
Változtassa meg a távirányító VIDEO 1 beviteli
gombjának alapértelmezett beállítását, így a gomb
segítségével vezérelheti DVD-felvevőjét.
Részletekért lásd: „A távirányító programozása”.
(84. oldal).
Videojelek átalakítása funkció
INPUT aljzat
OUTPUT aljzat
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: A bemeneti jellel egyező típusú jel kiküldése.
: Felkonvertált videojelek kiküldése.
Megjegyzések a videojelek
átalakításához
• Amikor egy videomagnó stb. jeleit a
rádióerősítő felkonvertálja, majd a tvkészülék megjeleníti, a kimenő videojel
állapotától függően a tv-képernyőn
megjelenő kép vízszintesen torzítva jelenhet
meg, esetleg meg sem jelenik.
• Ha képjavító áramkört használ a
videomagnóval, az befolyásolhatja a
videojel-átalakítást. Javasoljuk, hogy ezt a
funkciót kapcsolja ki a videomagnón.
• Az átalakított HDMI képkimenet nem
támogatja az x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) és 3D technológiákat.
• A HDMI videojelek nem alakíthatók
komponens videojelekké és videojelekké.
• Az átalakított videojeleket a HDMI TV OUT
aljzaton keresztül küldi ki a készülék.
• A HDMI TV OUT aljzatból kiküldött jeleket
1080p felbontásúvá alakítja át.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a HDMI TV OUT vagy
MONITOR OUT aljzatokból kiküldött jelek nem
rögzíthető megfelelően.
Felvevőkészülék csatlakoztatása
Felvételkor a felvevőkészüléket a rádióerősítő
VIDEO 1 VIDEO OUT aljzataiba
csatlakoztassa. A bemeneti és kimeneti jelek
kábeleit azonos típusú aljzatokba
csatlakoztassa, mivel a VIDEO OUT aljzatok
nem rendelkeznek felkonvertálási funkcióval.
31HU
Csatlakoztatás
A rádióerősítő képes videojelek átalakítására.
A videojelek és komponens videojelek HDMI videojelekké alakíthatók (csak HDMI TV OUT aljzat
esetén). Alapbeállításként a csatlakoztatott készülékekből érkező videojelek a táblázatban
folyamatos nyilakkal jelölt módon kerülnek kiküldésre.
4b: Audiokészülékek
csatlakoztatása
iPhone/iPod, USB-eszköz
csatlakoztatása
Super Audio CD-lejátszó, CD-lejátszó,
MD-rögzítő, kazettás magnó
csatlakoztatása
Super Audio
CD-lejátszó,
CD-lejátszó
A
A
iPhone, iPod,
USB-eszköz
A USB-kábel (külön megvásárolható)
A
MD-rögzítő,
Kazettás magnó
A Audiokábel (külön megvásárolható)
32HU
6: A tápkábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz.
Az antennák csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy kihúzta-e a tápkábel csatlakozóját.
Tápkábel
FM huzalantenna (tartozék)
AM keretantenna (tartozék)
A fali konnektorhoz
Megjegyzés
Megjegyzések
• Az interferencia kialakulásának elkerülése
érdekében az AM keretantennát a rádióerősítőtől
és a külső berendezésektől távol kell elhelyezni.
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában
az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után
lehetőleg vízszintes állásban kell rögzíteni.
Ha a lejátszókészülék video- és audiojeleit
a rádióerősítőn keresztül kívánja a tv-készülékre
továbbítani, feltétlenül kapcsolja be ezt
a rádióerősítőt. Ha a rádióerősítő nincs bekapcsolva,
sem a video-, sem az audiojelek továbbítása nem
lehetséges.
33HU
Csatlakoztatás
5: Az antennák
csatlakoztatása
A rádióerősítő előkészítése
A rádióerősítő alaphelyzetbe
állítása
Mielőtt legelső alkalommal bekapcsolná a
rádióerősítőt, az alábbi művelettel törölje
a készülék memóriáját. Ezzel a művelettel
az egyéni beállításokat visszaállíthatja az
alapbeállításokra.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
A hangsugárzók beállítása
A hangsugárzó-elrendezés
kiválasztása
Válassza ki a használt
hangsugárzórendszernek megfelelő
hangsugárzó-elrendezést.
1
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik
a tv-képernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
?/1
1
Nyomja meg a ?/1 gombot a
rádióerősítő kikapcsolásához.
2
Tartsa nyomva a ?/1 gombot
5 másodpercig.
A kijelzőn a „CLEARING” felirat jelenik
meg rövid ideig, majd a „CLEARED !”
felirat látható.
Minden megváltoztatott beállítás visszaáll
a gyári értékre.
34HU
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
2
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „ Settings”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a Beállítások
menü.
3
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „Speaker”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A térhatású hátsó hangsugárzók
beállítása
Megjegyzések
4
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „SP Pattern”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
• Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésére,
ha az „SP Pattern” értéke egy olyan beállítás,
amelyben nincsenek térhatású hátsó és első magas
hangsugárzók.
• Az automatikus kalibrálás végrehajtása előtt
győződjön meg arról, hogy az „SB Assign” be
van állítva.
1
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik a tvképernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2
5
6
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt hangsugárzóelrendezés kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „ Settings”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
3
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „Speaker”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „SB Assign”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt paraméter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Nyomja meg a RETURN/EXIT O
gombot.
folytatás
35HU
A rádióerősítő előkészítése
A tervezett felhasználásnak megfelelőre
módosíthatja a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
aljzatokhoz csatlakoztatott hangsugárzók
használati módját.
• Speaker B: Ha még egy első
hangsugárzót csatlakoztat a SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B csatlakozókhoz,
válassza a „Speaker B” lehetőséget.
• BI-AMP: Ha első hangsugárzókat
csatlakoztat a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B csatlakozókhoz dupla
erősítős csatlakozással, válassza
a „BI-AMP” lehetőséget.
• OFF: Ha térhatású hátsó vagy első
magas hangsugárzókat csatlakoztat a
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókhoz, válassza az „OFF”
lehetőséget.
6
Nyomja meg a RETURN/EXIT O
gombot.
Az első hangsugárzó kiválasztása
Kiválaszthatja a használni kívánt első
hangsugárzókat.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
SPEAKERS
Nyomja meg ismételten a SPEAKERS
gombot a használni kívánt első
hangsugárzórendszer
kiválasztásához.
Azt, hogy a kiválasztott hangsugárzók milyen
csatlakozóikat használnak, a kijelzőn
megjelenő jelzés ellenőrzésével tudhatja meg.
Jelzések
Kiválasztott hangsugárzók
SP A
A SPEAKER FRONT
A csatlakozókhoz csatlakoztatott
hangsugárzó.
SP B*
A SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókhoz csatlakoztatott
hangsugárzó.
SP A B*
A SPEAKER FRONT A és
a SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókhoz egyszerre
csatlakoztatott hangsugárzó
(párhuzamos csatlakoztatás).
A „SPK OFF” jelenik meg a kijelzőn.
Egyik hangsugárzó-csatlakozóból
sem küld ki audiojelet.
* Az „SP B” vagy „SP A B” kiválasztásához a Speaker
Settings menüben az „SB Assign” beállítást állítsa
„Speaker B” értékre.
(35. oldal).
Megjegyzés
Ez a beállítás nem érhető el, ha fejhallgató van
csatlakoztatva.
36HU
Az AUTO CALIBRATION
használata
* A készülék nem használja a mérés eredményét,
amikor az „A. DIRECT” van kiválasztva.
A DCAC funkció feladata a helyiségnek
legmegfelelőbb hangegyensúly elérése.
A hangsugárzók hangszintje azonban kézi
vezérléssel is beállítható. Részletekért lásd:
„Test Tone” (75. oldal).
Mielőtt hozzákezdene az
automatikus kalibráláshoz
Mielőtt hozzákezdene az automatikus
kalibráláshoz, végezze el a következőket:
• Állítsa be és csatlakoztassa a hangsugárzókat
(19., 21. oldal).
• Csatlakoztassa a mellékelt mérőmikrofont
az AUTO CAL MIC aljzathoz.
Ne csatlakoztasson másik mikrofont ehhez
az aljzathoz.
• A Speaker Settings menü „SB Assign”
pontjánál válassza a „BI-AMP” értéket,
ha dupla erősítős csatlakozást használ
(69. oldal).
• A Speaker Settings menü „SB Assign”
pontjánál válassza a „BI-AMP” értéket,
ha a hangszórók első B csatlakozását
használja (35. oldal).
Megjegyzések
• Kalibrálás közben nagyon hangos hang hallható
a hangsugárzókból, és a hangerő nem
módosítható. Figyelmeztesse szomszédjait, és
a jelen lévő gyermekeket.
• Ha az automatikus kalibrálás előtt aktiválta
a némítási funkciót, akkor ez automatikusan
kikapcsol.
• Speciális, például dipól hangsugárzók
használatakor előfordulhat, hogy nem kap pontos
mérési eredményeket, vagy hogy az automatikus
kalibrálás nem hajtható végre.
Az automatikus kalibrálás beállítása
Mérőmikrofon
Példa térhatású hátsó hangsugárzók
használatára
folytatás
37HU
A rádióerősítő előkészítése
Ez a rádióerősítő DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration, Automatikus digitálismozikalibrálás) technológiával rendelkezik, mely
a következő műveletek végrehajtására képes:
• a csatlakozás ellenőrzése a hangsugárzók és
a rádióerősítő között;
• a hangszint beállítása;
• a hangsugárzók távolságának megállapítása
az ülőhelyéhez képest;*
• a hangsugárzó méretének megállapítása;*
• a frekvenciakarakterisztika megállapítása.*
• Győződjön meg arról, hogy a hangsugárzókimenet „SPK OFF” értékre van állítva
(36. oldal).
• Húzza ki a fejhallgatót.
• A mérési hibák elkerülése érdekében a
mérőmikrofon és a hangsugárzók között ne
legyen semmilyen akadály.
• A pontos eredmények érdekében győződjön
meg arról, hogy a környezet csendes és
zajmentes.
1
Válassza ki a hangsugárzóelrendezést (34. oldal)
Automatikus kalibrálás elvégzése
Ha első magas hangsugárzókat
csatlakoztat, akkor az automatikus
kalibrálás végrehajtása előtt válassza az
ezeket tartalmazó hangsugárzóelrendezést (5/x.x vagy 4/x.x).
Ellenkező esetben az első magas
hangsugárzók jellemzői nem mérhetők le.
2
Csatlakoztassa a mellékelt
mérőmikrofont az AUTO CAL MIC
aljzathoz.
3
Helyezze el a mérőmikrofont.
?/1
Bemenetválasztó
gombok
Helyezze a mérőmikrofont az ülőhelyére.
A mérőmikrofont székre vagy állványra is
helyezheti, hogy az fülmagasságban
legyen.
GUI MODE
V/v/B/b,
Aktív mélysugárzó beállításának
megerősítése
• Ha a mélysugárzó csatlakoztatva van,
kapcsolja be, és a mélysugárzó aktiválása
előtt növelje meg a hangerőt. A LEVEL
gombot tekerje a középpont közelébe.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
keresztezési frekvencia funkcióval
rendelkezik, állítsa annak értékét a
maximumra.
• Ha a csatlakoztatott mélysugárzó
automatikus kikapcsolási funkcióval
rendelkezik, kapcsolja ezt ki.
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik a tvképernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
Megjegyzés
A használt mélysugárzó jellemzőitől függően
a beállított távolságérték eltérhet a tényleges
pozíciótól.
2
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „ Settings”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
38HU
3
Megjegyzés
Ha hibakód jelenik meg a képernyőn, lásd:
„Üzenetek listája az automatikus kalibrálás
mérése után” (40. oldal).
7
• Retry: Újra elvégzi az automatikus
kalibrálást.
• Save: Menti a mérési eredményeket,
és kilép a beállítási folyamatból.
• Warning: A mérési eredményekkel
kapcsolatos figyelmeztetést jelenít meg.
Lásd: „Üzenetek listája az automatikus
kalibrálás mérése után” (40. oldal).
• Exit: Kilép a beállítási folyamatból a
mérési eredmények mentése nélkül.
Nyomja meg ismételten a B/b
gombot a „Standard” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A kalibráció típusa automatikusan
„Engineer” lesz.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
8
Mentse a mérési eredményt.
Válassza a 7. lépésben a „Save” opciót.
Megjegyzés
A „Custom” lehetőség használatával
kiválaszthatja a kívánt kalibrációtípust.
(41. oldal).
9
5
Nyomja meg a
gombot
a „START” kiválasztásához.
6
A mérés 5 másodpercen belül
megkezdődik.
A mérési folyamat a teszthanggal
körülbelül 30 másodpercig tart.
A mérés végét egy csipogás jelzi,
és a képernyő megváltozik.
Húzza ki a mérőmikrofont
a rádióerősítőből.
Megjegyzés
Ha a hangsugárzók helyzetét módosítja, javasoljuk,
hogy újból végezze el az automatikus beállítást
a lehető legjobb térhangzás elérése érdekében.
Hasznos tanácsok
• A Speaker Settings menü „Distance Unit”
pontjában módosíthatja a távolság mértékegységét
(76. oldal).
• A hangsugárzó méretét („Large”/„Small”)
az alacsony frekvenciák karakterisztikája határozza
meg. A mérési eredmények a mérőmikrofon és
a hangsugárzók pozíciójától, valamint a szoba
alakjától függően eltérhetnek. Javasoljuk, hogy
alkalmazza a mérési eredményeket. Ezeket
a beállításokat a Speaker Settings menüben
módosíthatja is. Először mentse a mérési
eredményeket, ezután próbálja módosítani
a beállításokat.
folytatás
39HU
A rádióerősítő előkészítése
4
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „Auto Cal.” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Az automatikus kalibrálás
megszakítása
Ha mérés közben a következők valamelyikét
teszi, az automatikus kalibrálás leáll:
– megnyomja a ?/1 gombot;
– megnyomja a bemenetválasztó gombokat a
távirányítón, vagy elfordítja az INPUT
SELECTOR gombot a rádióerősítőn;
– megnyomja a MUTING vagy
gombot;
– megnyomja a SPEAKERS gombot
a rádióerősítőn;
– módosítja a hangerőt;
– csatlakoztatja a fejhallgatót;
– megnyomja a SHIFT, majd az AUTO CAL
gombot.
Az automatikus kalibrálás
eredményeinek ellenőrzése
Az „Automatikus kalibrálás elvégzése” (38. oldal)
során kapott hibakód vagy figyelmeztető üzenet
ellenőrzéséhez tegye a következőket:
Nyomja meg a V/v gombot a
„Warning” kiválasztásához az
„Automatikus kalibrálás elvégzése”
(39. oldal) 7. lépésében, majd nyomja
meg a
gombot.
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg, nézze
meg az üzenetet, és használja a rádióerősítőt
változtatás nélkül.
Ha szükségesnek érzi, újra el is végezheti az
automatikus kalibrálást.
Ha az „Error Code” jelenik meg
Nézze meg a hibaüzenetet, és végezze el újra az
automatikus kalibrálást.
1 Nyomja meg a
gombot az „ENTER”
kiválasztásához.
A tv-képernyőn a „RETRY ?” jelenik meg.
2 Nyomja meg a B/b gombot a „YES” opció
kiválasztásához, majd nyomja meg a
gombot.
3 Ismételje meg az „Automatikus kalibrálás
elvégzése” (38. oldal) 6–9. lépéseit.
40HU
Üzenetek listája az automatikus
kalibrálás mérése után
Üzenet és annak magyarázata
Error Code 31
A SPEAKERS beállítás ki van kapcsolva. Állítsa
másik hangsugárzó-beállításra, és végezze el újra
az automatikus kalibrálást.
Error Code 32
Egy hangsugárzó sem észlelhető. Győződjön meg
arról, hogy a mérőmikrofon megfelelően van
csatlakoztatva, és végezze el újra az automatikus
kalibrálást.
Ha a mérőmikrofon megfelelően van
csatlakoztatva, de a hibakód továbbra is látható,
akkor a mérőmikrofon kábele lehet sérült.
Error Code 33
• Az első hangsugárzók nincsenek csatlakoztatva,
vagy csak egy első hangsugárzó van
csatlakoztatva.
• A mérőmikrofon nincs csatlakoztatva.
• A térhatású bal vagy a térhatású jobb hangsugárzó
nincs csatlakoztatva.
• A térhatású hátsó hangsugárzók vagy az első
magas hangsugárzók csatlakoztatva vannak, de
a térhatású hangsugárzók nincsenek
csatlakoztatva. Csatlakoztassa a térhatású
hangsugárzókat a SPEAKER SURROUND
csatlakozókhoz.
• A térhatású hátsó hangsugárzó csak a SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B R csatlakozókhoz van csatlakoztatva.
Ha csak egy térhatású hátsó hangsugárzót
csatlakoztat, azt a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L
csatlakozókhoz csatlakoztassa.
• Az első bal magas vagy az első jobb magas
hangsugárzó nincs csatlakoztatva.
Warning 40
A mérési folyamat magas zajszint észlelésével
fejeződött be. Jobb eredményeket érhet el, ha
csendes környezetben újra próbálkozik.
Warning 41
Warning 42
A mikrofonból érkező bemenet túl nagy.
• A hangsugárzó és a mikrofon közti távolság túl
kicsi. Távolítsa el azokat egymástól, és hajtsa végre
újra a mérést.
Warning 43
A mélysugárzó távolsága és elhelyezkedése nem
észlelhető. Ezt a zaj okozhatja. Próbálja csendes
környezetben megismételni a mérést.
No Warning
Nincs figyelmeztetéssel kapcsolatos információ.
Hasznos tanács
A mélysugárzó elhelyezkedésétől függően a mérési
eredmények változhatnak. Azonban akkor sem lesz
semmi probléma, ha a rádióerősítőt ezzel az értékkel
használja tovább.
hangsugárzó karakterisztikájával
egyezőre állítja.
• Off: Kikapcsolja az automatikus
kalibrálás hangszínszabályzó szintjét.
A kiválasztott kalibrációtípus
megerősítéséhez nyomja meg
a
gombot.
Az automatikus kalibrálást testreszabhatja a
kívánt kalibrációtípust kiválasztásával.
7
Ismételje meg az „Automatikus
kalibrálás elvégzése” (38. oldal)
5–9. lépéseit.
1
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik a tvképernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a „ Settings”
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
3
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot az „Auto Cal.” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4
Nyomja meg ismételten a B/b
gombot a „Custom” opció
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
5
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kalibrációtípus
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
Útmutató a menü külső
képernyőn való
használatához
A távirányítón lévő V/v/B/b és
gomb
megnyomásával megjelenítheti a tvképernyőn a rádióerősítő menüjét, és
kiválaszthatja a használandó funkciót.
A rádióerősítő menüjének a tv-képernyőn való
megjelenítéséhez győződjön meg arról, hogy
a rádióerősítő „GUI MODE” módban van a „A
„GUI MODE” be- és kikapcsolása” (42. oldal)
lépéseinek megfelelően.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
• Full Flat: Egyenletessé teszi az egyes
hangsugárzókból származó
frekvenciamérést.
• Engineer: A „szabványos Sony
zenehallgató szoba”
frekvenciakarakterisztikát állítja be.
• Front Reference: Az összes
hangsugárzó karakterisztikáját az első
41HU
A rádióerősítő előkészítése
6
Az automatikus kalibrálás
testreszabása
A menü használata
5
Ismételje a 3. és 4. lépést a kívánt
paraméter kiválasztásához.
1
Váltsa át a tv bemenetét, hogy
a menü képe jelenjen meg.
2
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Nyomja meg a RETURN/EXIT O gombot.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik
a tv-képernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
A menüből való kilépéshez
Az előző képernyőre való
visszatéréshez
Nyomja meg a MENU gombot.
A „GUI MODE” be- és kikapcsolása
Nyomja meg a GUI MODE gombot.
A kiválasztott módtól függően a „GUI ON”
vagy „GUI OFF” jelenik meg a kijelzőn.
A főmenük bemutatása
Menü ikon
Input
3
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt menü
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot a
menübe való belépéshez.
A tv-képernyőn megjelenik a
menüelemlista.
Példa: az „
Input” kiválasztása.
4
42HU
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a módosítani kívánt
menüelem kiválasztásához, majd
nyomja meg a
gombot
a menüelem aktiválásához.
Music
Leírás
A rádióerősítőhöz
csatlakoztatott bemeneti
forrás kiválasztása
(44. oldal).
Zenék kiválasztása
az iPhone/iPod készülékről
(47. oldal) vagy USBeszközről (50. oldal).
Video
Videók kiválasztása
az iPhone/iPod készülékről
(47. oldal).
FM/AM
A beépített FM/AM rádió
kiválasztása (53. oldal).
Settings
Módosíthatja
a hangsugárzók, a térhatás,
a hangszínszabályzó,
az audio és a HDMIaljzatokhoz csatlakoztatott
más bemenetek beállításait
(72. oldal).
A beállítómenük használata
3
A TOOLS/OPTIONS gomb megnyomása után
megjelennek a kijelölt főmenü beállítómenüi.
A menü ismételt kiválasztása nélkül választhat
ki egy kapcsolódó funkciót.
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Miután a kijelzőn megjelenik a „GUI ON”
felirat, a GUI menü megjelenik
a tv-képernyőn.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2
Megjelenik a beállítómenü.
A rádióerősítő előkészítése
1
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot, mialatt a menüelemlista
látható.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt menü
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot a
menübe való belépéshez.
4
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a beállítómenü-elem
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt paraméter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
A beállítómenüből való
kilépéshez
Nyomja meg a MENU gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
menüelemek listája.
Példa: az „
Input” kiválasztása.
43HU
3
Alapműveletek
Bemeneti forrás lejátszása
A menü képernyője eltűnik, és megjelenik
a külső bemenet lejátszási képernyője.
A kiválasztható bemenetek:
• BD/DVD: Blu-ray lemezjátszó vagy
DVD-lejátszó stb. a BD/DVD aljzatba
csatlakoztatva.
• GAME: PlayStation 3 stb. a GAME
aljzatba csatlakoztatva.
• SAT/CATV: műholdvevő stb. a SAT/
CATV aljzatba csatlakoztatva.
• VIDEO 1, VIDEO 2: videomagnó stb.
a VIDEO 1 vagy VIDEO 2 aljzatba
csatlakoztatva.
• TV: tv a TV aljzatba csatlakoztatva.
• MD/TAPE: MD-rögzítő, kazettás
magnó stb. az MD/TAPE aljzatba
csatlakoztatva.
• SA-CD/CD: Super Audio CD vagy
CD-lejátszó stb. a SA-CD/CD aljzatba
csatlakoztatva.
?/1
Bemenetválasztó
gombok
SOUND
FIELD +/–
GUI MODE
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2
Válassza az „
Input”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
menüelemlista.
44HU
Válassza ki a használni kívánt
készüléket, majd nyomja meg
a
gombot.
4
Kapcsolja be a készüléket,
és indítsa el a lejátszást.
5
Nyomja meg a MASTER VOL +/–
vagy 2 +/– gombot a hangerő
módosításához.
Használhatja a rádióerősítő MASTER
VOLUME gombját is.
6
Nyomja meg a SOUND FIELD +/–
gombot a térhatású hang
megszólaltatásához.
Használhatja a rádióerősítő
2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.C.S.) vagy
MUSIC gombját is.
Részletekért lásd: 57. oldal.
Hasznos tanácsok
A bemenetek elnevezése
(Name Input)
A bemeneteket elláthatja egy legfeljebb 8
karakterből álló, azonosításra szolgáló névvel.
A képernyőn megjelenő neveket könnyebben
felismerheti, mint az aljzatok nevét.
1
Válassza ki az elnevezni kívánt
Input”
bemenetet az „
képernyőn.
2
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3
Válassza a „Name Input”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot egy karakter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a b gombot.
A némítási funkció aktiválása
Nyomja meg a MUTING vagy
gombot.
A némítási funkció az alábbi esetekben
kikapcsol:
• ha ismét megnyomja a MUTING vagy
gombot;
• ha növeli a hangerőt;
• ha kikapcsolja a rádióerősítőt;
• ha automatikus kalibrálást végez.
A hangsugárzók károsodásának
megelőzése érdekében
A rádióerősítő kikapcsolása előtt minden
esetben csökkentse le a hangerőt.
A beviteli pozíciót a B/b megnyomásával
mozgathatja hátra és előre.
5
Ismételje a 4. lépést a karakterek
egyenkénti beviteléhez, majd
nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
45HU
Alapműveletek
• A kívánt készülék kiválasztásához elfordíthatja
a rádióerősítő INPUT SELECTOR gombját, vagy
megnyomhatja a távirányító bemenetválasztó
gombjait.
• A hangerőt eltérően módosíthatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombjának elfordítási
sebességétől függően.
A hangerő gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez:
gyorsan fordítsa el a gombot.
Finom módosításhoz: lassan fordítsa el a gombot.
• A hangerőt eltérően módosíthatja a rádióerősítő
MASTER VOL +/– vagy 2 +/- gombjának
lenyomva tartásának idejétől függően.
A hangerő gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez:
nyomja le és tartsa lenyomva a gombot.
Finom módosításhoz: nyomja le a gombot, és
azonnal engedje fel.
Lejátszás iPhone-ról/iPodról
Az iPhone/iPod zene- és videotartalmait a rádióerősítő iPhone/iPod aljzataihoz csatlakoztatva
játszhatja le.
Az iPhone, iPod csatlakoztatásával kapcsolatos részletes információkért lásd a 29. és 32. oldalakat.
Kompatibilis iPod/iPhone modellek
A rádióerősítővel az alábbi iPod/iPhone típusokat használhatja. Mielőtt használná, frissítse
az iPod/iPhone szoftverét a legújabb verzióra.
iPod touch
4. generáció
iPod touch
3. generáció
iPod touch
2. generáció
iPod touch
1. generáció
iPod nano
6. generáció
iPod nano
5. generáció
(videokamerával)
iPod nano
4. generáció
(videóval)
iPod nano
3. generáció
(videóval)
iPod nano
2. generáció (alumínium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Megjegyzések
• A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben az iPod/iPhone adatai elvesznek vagy megsérülnek
a rádióerősítőhöz csatlakoztatott iPod/iPhone használata során.
• Ezt a terméket kifejezetten az iPod/iPhone készülékekkel való együttműködésre tervezték, és tanúsították,
hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek.
46HU
Az iPhone/iPod-vezérlési mód
kiválasztása
GUI MODE
V/v/B/b,
1
Győződjön meg arról, hogy
„Az iPhone/iPod-vezérlési mód
kiválasztása” (47. oldal) 4.
lépésében a „System GUI” módot
választotta ki.
2
Nyomja meg a
gombot az
„iPhone/iPod” kiválasztásához.
3
Válassza ki a kívánt tartalmat a
tartalomlistából, majd nyomja
meg a
gombot.
TOOLS/
OPTIONS
A kiválasztott tartalom lejátszása elindul,
és a zene- vagy videotartalom információi
megjelennek a tv-képernyőn.
MENU
Megjegyzés
A kimenő videojel állapotától függően
a rádióerősítő felkonvertálhatja az iPhone/
iPod jeleit, és így jeleníti meg a tv-készüléken.
Részletekért lásd: „Videojelek átalakítása
funkció” (31. oldal).
iPhone
CTRL
1
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2
Válassza a „ Music” vagy
Video” opciót, majd nyomja
„
meg a
vagy b gombot.
Amikor az iPhone vagy iPod
csatlakoztatva van, a tv-képernyőn
az „iPhone/iPod” felirat jelenik meg.
3
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
4
A lejátszási mód kiválasztása
A lejátszási módot a távirányító TOOLS/
OPTIONS gombjával módosíthatja.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Az iPhone/iPod működtetése a
„iPod” mód használatával
1
Győződjön meg arról, hogy
„Az iPhone/iPod-vezérlési mód
kiválasztása” (47. oldal)
4. lépésében az „iPod” módot
választotta ki.
2
Nyomja meg a
gombot az
„iPhone/iPod” kiválasztásához.
Válassza a „System GUI” vagy
„iPod” menüpontot, majd
nyomja meg
gombot.
folytatás
47HU
Alapműveletek
Az iPod/iPhone-vezérlési módot a GUI menü
vagy a távirányító iPhone CTRL gombja
használatával választhatja ki.
Az iPod/iPhone tartalmait a GUI menü
használatával böngészheti.
Az összes művelet szintén vezérelhető
a kijelzőn információkat figyelve,
ha a „GUI MODE” ki van kapcsolva.
Az iPhone/iPod működtetése a
„System GUI” mód használatával
3
Válassza ki a kívánt tartalmat az
iPod/iPhone menü használatával.
Az iPhone/iPod működtetésével
kapcsolatos részletes információkért
nézze meg az iPhone/iPod készülékhez
kapott használati utasítást.
Az iPhone/iPod működtetése
a távirányító használatával
Az iPod/iPhone a rádióerősítő
távirányítójának következő gombjai
használatával működtethető:
SHIFT
A következő gombok használata előtt nyomja
meg az USB gombot:
Gomb
Művelet
N
Lejátszás indítása.
X, x
Lejátszás szüneteltetése.
m/M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
./>
Ugrás az előző/következő fájlra.
B•/•b
Ugrás az előző/következő
albumra.
,b
Belépés a kijelölt elembe.
MENU,
RETURN, B
Visszatérés az előző képernyőre/
mappába.
V/v
Az előző/következő elem
kiválasztása.
REPEAT*
Aktiválja az ismétlő módot.
SHUFFLE*
Aktiválja a véletlen sorrendű
lejátszás módot.
* Nyomja meg a SHIFT, majd ezt a gombot.
Megjegyzések az iPhone/iPod
eszközökről
USB
V/v/B/b,
RETURN
MENU
B•/•b
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
N
x
X
48HU
• Az iPhone/iPod a bekapcsolt
rádióerősítőhöz csatlakoztatva töltődik.
• Nem vihet át dalokat az iPhone/iPod
készülékre.
• Működés közben ne távolítsa el az iPhone/
iPod készüléket. Az adatvesztés vagy az
iPhone/iPod károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rádióerősítőt
az iPhone/iPod csatlakoztatásakor
és eltávolításakor.
iPhone/iPod üzenetek listája
Üzenet és magyarázat
Reading
A rádióerősítő felismerte az iPhone vagy iPod
eszközt, és információkat olvas róla.
Loading
A rádióerősítő információkat tölt le az iPhone vagy
iPod eszközről.
No Device
Nincs csatlakoztatva iPhone vagy iPod.
No Music/No Video
Nem található zene vagy videó.
HP No Support
A fejhallgató nem szólal meg, ha iPhone vagy iPod
van csatlakoztatva.
Az USB-eszköz zenei tartalmait
a rádióerősítő
(USB) aljzatához
csatlakoztatva játszhatja le.
Az USB-eszköz csatlakoztatásával kapcsolatos
részletes információkért lásd: „iPhone/iPod,
USB-eszköz csatlakoztatása” (32. oldal).
A rádióerősítő által támogatott zenei
fájlformátumok a következők:
Fájlformátum
Kiterjesztések
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC*
„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
WMA9 Standard*
„.wma”
* A rádióerősítő nem játszik le DRM-mel kódolt
fájlokat.
Kompatibilis USB-eszközök
A rádióerősítővel a következő Sony
USB-eszközöket használhatja:
A rádióerősítővel más USB-eszközök nem
használhatók.
Ellenőrzött Sony USB-eszköz
Terméknév
Típusnév
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
folytatás
49HU
Alapműveletek
No Support
Nem támogatott iPhone vagy iPod van
csatlakoztatva.
Lejátszás USB-eszközről
Terméknév
Típusnév
NWZ-W202
Az USB-eszköz működtetése
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
GUI MODE
NWZ-S543 / S544 / S545
V/v/B/b,
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
MENU
1
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Megjegyzések
• A rádióerősítő nem képes olvasni
az NTFS fájlrendszert.
• A rádióerősítő csak a merevlemezes meghajtó első
partíciójára mentett adatok olvasására képes.
• Ne használjon az itt felsoroltaktól eltérő
USB-eszközöket. Az itt fel nem sorolt típusok
működése nem garantált.
• A működés még ezen USB-eszközök használatakor
sem mindig garantálható.
• Ezen USB-eszközök bizonyos területeken nem
vásárolhatók meg.
• A fenti típusok formázásakor magával
a készülékkel vagy az adott készülékhez készült
formázószoftverrel formázzon.
• Amikor USB-eszköz szeretne a rádióerősítőhöz
csatlakoztatni, ezt csak az USB-eszközön
megjelenő „Creating Library” vagy „Creating
Database” felirat eltűnése után tegye meg.
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
2
Válassza a „ Music”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva
van, a tv-képernyőn az „USB” felirat
jelenik meg.
3
Nyomja meg a
gombot
az „USB” kiválasztásához.
Az USB-eszköz a rádióerősítő
távirányítójával működtethető.
A zenei tartalom információi
megjelennek a tv-képernyőn.
A lejátszási mód kiválasztása
A lejátszási módot a távirányító TOOLS/
OPTIONS gombjával módosíthatja.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Az USB-eszköz működtetése
a távirányító használatával
Az USB-eszköz a rádióerősítő távirányítójának
következő gombjaival működtethető:
50HU
AMP
SHIFT
./>,
REPEAT
FOLDER
+/–
m/M
N
x
X
A következő gombok használata előtt nyomja
meg az USB vagy AMP gombot:
Gomb
Művelet
N
Lejátszás indítása.
X
Lejátszás szüneteltetése.
x
Lejátszás leállítása.
m/M
Gyors hátra- vagy előretekerés.
./>
Ugrás az előző/következő fájlra.
FOLDER +/–
Ugrás az előző/következő
mappába.
REPEAT*
Aktiválja az ismétlő módot.
* Nyomja meg a SHIFT, majd ezt a gombot.
Megjegyzések az USB-eszközzel
kapcsolatban
• Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges,
csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott
USB-kábelt. A működtetési móddal
kapcsolatos részletes információkért nézze
meg a csatlakoztatandó USB-eszközhöz
kapott használati utasítást.
• Ne csatlakoztassa a rádióerősítőt és
az USB-eszközt USB-hubon keresztül.
• Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva van,
a „Reading” felirat jelenik meg.
folytatás
51HU
Alapműveletek
USB
• A csatlakoztatott USB-eszköz típusától
függően a „Reading” felirat kb. 10
másodpercig is látszódhat.
• Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a
rádióerősítő beolvassa az USB-eszközön
található összes fájlt. Ha az USB-eszközön
sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz
beolvasásának befejezése sokáig tarthat.
• A rádióerősítő legfeljebb
– 100 mappát (beleértve a gyökérmappát),
– minden mappában 100 hangfájlt,
– 8 mappaszintet (fájlfaszerkezetet, beleértve
a gyökérmappát mappát) képes felismerni.
A hangfájlok és mappák maximális száma
a fájl- és mappaszerkezettől függően
változhat.
Ne mentsen más típusú fájlokat vagy
fölösleges mappákat az USB-eszközre.
• Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel és
írható adathordozóval. Az USB-eszköz
inkompatibilitása zajt vagy szaggatott
hangot eredményezhet, vagy egyáltalán nem
játszható le.
• A lejátszás elindítása beletelhet egy kis időbe,
ha:
– a mappaszerkezet összetett;
– a memória kapacitása túl nagy.
• Ez a rádióerősítő nem feltétlenül támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított
összes funkciót.
• A rádióerősítő lejátszási sorrendje eltérhet
a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjétől.
• A hangfájlokat nem tartalmazó mappákat
a készülék kihagyja.
• Nagyon hosszú szám lejátszásakor egyes
műveletek késleltethetik a lejátszást.
USB-vel kapcsolatos üzenetek
listája
3
1. példa (hangfelvétel):
Helyezzen be egy üres MD-t vagy szalagot
a felvevőmagnóba, és állítsa be a felvétel
hangerejét.
2. példa (videofelvétel):
Helyezzen be a felvételhez egy üres
videoszalagot stb. a (VIDEO 1 OUT
aljzatokba csatlakoztatott)
felvevőkészülékbe.
Üzenet és magyarázat
Reading
A rádióerősítő felismerte az USB-eszközt,
és információkat olvas róla.
Device Error
Az USB-eszköz memóriája nem ismerhető fel
(49. oldal).
No Support
Nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott,
ismeretlen eszközt csatlakoztatott, vagy
az USB-eszköz USB-hubon keresztül csatlakozik
(49. oldal).
No Device
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
No Track
Nem található zeneszám.
Felvétel a rádióerősítővel
Felvételt készíthet egy audiokészülékről
(például CD-felvevőről) vagy videokészülékről
(például videomagnóról vagy DVD-felvevőről)
a rádióerősítő használatával. Részletes
információkért nézze meg a felvevőkészülékhez
kapott használati utasítást.
1
Nyomja meg az egyik
bemenetválasztó gombot a
felvenni kívánt lejátszókészülék
kiválasztásához.
Használhatja a rádióerősítő INPUT
SELECTOR gombját is.
2
Készítse elő a lejátszókészüléket
a lejátszásra.
1. példa (hangfelvétel):
Hangoljon a felvenni kívánt
rádióállomásra.
2. példa (videofelvétel):
Helyezze be a másolni kívánt
videoszalagot a videomagnóba.
52HU
Készítse elő a felvevőkészüléket.
4
Indítsa el a felvételt a
felvevőkészüléken, majd indítsa
el a lejátszókészüléket.
Megjegyzések
• Egyes források másolásvédelmet tartalmaznak
a felvétel megakadályozása érdekében. Ebben
az esetben nem lesz képes felvételt készíteni
a forrásból.
• Az analóg kimeneti aljzat csak analóg bemeneti
jeleket ad ki (felvételkor).
• A HDMI hang nem vehető fel.
• Csak kompozit videojelek felvételekor
a rádióerősítő automatikus kikapcsolási funkciója
elindulhat, és megszakíthatja a felvételt. Ebben
az esetben az „Auto Standby” beállításnál válassza
az „OFF” értéket (78. oldal).
1
A rádió használata
FM/AM rádióadók hallgatása
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2
A beépített vevőegység segítségével FM vagy
AM rádióállomások műsorát hallgathatja.
Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy az FM
és AM antennát megfelelően csatlakoztatta-e
(33. oldal).
Hasznos tanács
Terület
FM
AM
Egyesült Államok,
Kanada
100 kHz
10 kHz*
Európa, Ausztrália,
Tajvan
50 kHz
9 kHz
* Az AM-hangolási skála módosítható (54. oldal).
SHIFT
Számgombok
Válassza az „ FM FM” vagy „ AM AM”
menüpontot, majd nyomja meg a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik az FM vagy
AM menülista.
Rádióállomások automatikus
behangolása (Auto Tuning)
1
Válassza az „Auto Tuning”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
2
Nyomja meg a V/v gombot.
Nyomja meg a V gombot az alacsonyabb
frekvenciáktól a magasabb, vagy a v
gombot a magasabb frekvenciáktól
alacsonyabbak felé való hangoláshoz.
Egy-egy állomás megtalálásakor
a hangolás leáll.
Ha a sztereó FM-vétel gyenge
minőségű
1 Hangoljon a hallgatni kívánt állomásra
GUI MODE
V/v/b,
az Auto Tuning, Direct Tuning funkcióval
(54. oldal), vagy válassza ki a kívánt tárolt
állomást (55. oldal).
2 Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS gombot.
3 Válassza az „FM Mode” menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
4 Válassza a „MONO” opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
53HU
A rádió használata
A közvetlen hangolásnál használt léptetőfrekvencia
alább látható.
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Rádióállomások közvetlen
behangolása (Direct Tuning)
A számgombokkal beírhatja a kívánt
rádióállomás vételi frekvenciáját.
1
2
Válassza a „Direct Tuning”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Az AM-hangolási skála módosítása
(Csak egyesült államokbeli és
kanadai modellek)
A rádióerősítő kezelőszerveivel választhat
a 9 kHz-es és 10 kHz-e AM-hangolási skála
között.
?/1
Nyomja meg a SHIFT gombot,
majd a számgombokat a
frekvencia megadásához.
1. példa: FM 102,50 MHz
Válassza az 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*) értékeket.
2. példa: AM 1,350 kHz
Válassza az 1 b 3 b 5 b 0 értékeket.
* A 0-t csak európai, ausztráliai és tajvani
típusok esetén nyomja meg.
Hasznos tanács
AM-vétel esetén állítsa az AM keretantennát
a legjobb vételt biztosító irányba.
3
Nyomja meg a
1
Nyomja meg a ?/1 gombot a
rádióerősítő kikapcsolásához.
2
A TUNING MODE nyomva tartása
közben nyomja meg a ?/1
gombot.
3
Válassza ki a 9 kHz-es (vagy
10 kHz-es) AM-hangolási skálát.
gombot.
Ha az állomást nem sikerül
behangolni
A „– – – .– – MHz” jelenik meg, és a képernyő
visszatér az aktuális frekvenciára.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát
írta-e be. Ha nem, hajtsa végre ismét a 2. lépést.
Ha az állomást továbbra sem tudja behangolni,
a beírt frekvencián az adott vételi körzetben
nem fogható rádióadás.
54HU
TUNING MODE
Ismételje meg a fenti eljárást a skála
visszaállításához 10 kHz (vagy 9 kHz)
értékre.
Megjegyzés
A léptetőfrekvencia módosításakor minden tárolt
rádióállomás törlődik
A tárolt állomások előhívása
FM/AM rádióállomások
tárolása
1
Válassza az „ FM FM” vagy „ AM AM”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
2
Válassza ki a kívánt tárolt
állomást.
(Preset Tuning)
Legfeljebb 30 állomás (FM és AM) tárolható
a memóriában kedvenc állomásként.
Az 1 és 30 közti memóriahelyek
érhetők el.
V/v/B/b,
1
2
Hangolja be a tárolni kívánt
állomást az Auto Tuning
(53. oldal) vagy Direct Tuning
(54. oldal) funkció használatával.
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3
Válassza a „Memory” opciót,
majd nyomja meg a
vagy b
gombot.
4
Válassza ki a memóriahely
számát, majd nyomja meg
a
gombot.
A készülék tárolja az állomást a
kiválasztott memóriahelyen.
5
Az 1–4. lépések megismétlésével
további állomásokat tárolhat.
1
Az „ FM FM” vagy „ AM AM”
képernyőn válassza ki az
elnevezni kívánt memóriahelyet.
2
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3
Válassza a „Name Input”
menüpontot, majd nyomja meg
a
vagy b gombot.
4
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot egy karakter
kiválasztásához, majd nyomja
meg a b gombot.
A beviteli pozíciót hátra és előre
mozgathatja a B/b megnyomásával.
5
Ismételje a 4. lépést a karakterek
egyenkénti beviteléhez, majd
nyomja meg a
gombot.
A készülék tárolja a beírt nevet.
Az állomásokat a következőképpen
tárolhatja:
• AM-sáv: AM 1–AM 30
• FM-sáv: FM 1–FM 30
55HU
A rádió használata
TOOLS/
OPTIONS
A tárolt állomások elnevezése
(Name Input)
RDS-adások vétele
(Csak európai, ausztráliai és tajvani
modellek)
Ez a rádióerősítő lehetővé teszi az RDS
(Radio Data System, rádiós adatrendszer)
használatát, amelynek révén a rádióállomások
a normál rádióműsorral együtt kiegészítő
információkat juttatnak el a hallgatókhoz.
Így a készüléke nagyon hasznos RDS
szolgáltatásokat nyújthat, például a műsornév
kijelzését. Az RDS funkció csak az
FM-hullámsávon használható.*
* Nem minden FM-állomás sugároz RDS-adást,
illetve nem minden RDS-állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Ha ezzel
kapcsolatban kérdései vannak, vegye fel
a kapcsolatot az adott rádióállomással.
Egyszerűen válasszon ki egy
FM-állomást.
Ha a kiválasztott állomás RDS-információkat
is sugároz, a kijelzőn világít az „RDS” jelzés,
illetve megjelenik az állomás neve
a tv-képernyőn és a kijelzőn.
* Ha nem érkezik RDS-adás, az állomás neve nem
jelenik meg.
Megjegyzések
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná
válhat, ha a behangolt állomás adása nem tökéletes,
vagy a vétel gyenge.
• A tv-képernyőn megjelenő egyes betűk nem
jeleníthetők meg a kijelzőn.
Hasznos tanács
Ha az állomásnév látható a kijelzőn, a DISPLAY
gomb ismételt megnyomásával ellenőrizheti a vételi
frekvenciát (84. oldal).
56HU
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, csak a hangerő
és az első hangsugárzók hangereje
módosítható.
Térhangzás
A hangzáskép kiválasztása
A rádióerősítő többcsatornás térhatású hang
előállítására képes. Kiválaszthatja a rendszer
előre beprogramozott hangzásképeinek
egyikét.
SOUND
FIELD +/–
Megjegyzés
Az „A. DIRECT” funkciót nem választhatja ki,
amikor a GAME vagy USB bemeneteket használja.
Auto Format Direct (A.F.D.) mód
Az Auto Format Direct (A.F.D.) mód
használatával kiválaszthatja a kétcsatornás
műsor dekódolási eljárását, mellyel azt
többcsatornás formátumban hallgathatja meg.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Használhatja a rádióerősítő 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) vagy MUSIC
gombját is.
2 csatornás hangzásmód
Az alkalmazott szoftver felvételi formátumától,
a csatlakoztatott lejátszókészüléktől és a
rádióerősítő hangzáskép-beállításától
függetlenül átválthat 2 csatornás
hangkimenetre.
x 2CH ST. (2 csat. sztereó)
A rádióerősítő csak a két első (bal, jobb)
hangsugárzóhoz továbbítja a hangot.
A mélysugárzó nem szól.
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen megkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára keveri le
a készülék.
x A. DIRECT (Analog Direct)
A kiválasztott műsorforrás hangját
kétcsatornás analóg formátumban is
meghallgathatja. Ez a funkció ideális az extra
minőségű analóg berendezések hangjának
lejátszására.
Ennél az üzemmódnál a hang az eredeti
(felvételi, kódolási) formában hallható
bármilyen térhangzású hatás hozzáadása
nélkül.
Azonban az egyesült államokbeli és kanadai
modellek esetén a rádióerősítő alacsony
frekvenciás jelet generál és továbbít a
mélysugárzóra, ha nincs LFE jel.
x MULTI ST. (Multi sztereó)
A kétcsatornás (bal és jobb csatorna) műsort az
összes hangsugárzón keresztül szólaltatja meg.
A hangsugárzó-beállítások függvényében
lehetnek olyan hangsugárzók, melyek nem
szólnak.
Film (Movie) üzemmód
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikét.
Így otthonában élvezheti a filmszínházak
izgalmas, erőteljes légkörét.
x HD-D.C.S.
A HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
a Sony új, innovatív házimozi-technológiája,
amely a legújabb akusztikai és digitális
jelfeldolgozási technológiákat használja.
Pontos válaszmérési adatokon alapul, amelyek
egy mastering stúdióból származnak.
folytatás
57HU
Térhangzás
A SOUND FIELD +/– gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangzásképet.
A HD-D.C.S. használatával a Blu-ray és DVD
filmeket nemcsak a legjobb minőségű hanggal,
de a legjobb hangkörnyezettel élvezheti, ahogy
a film hangmérnöke azt megalkotta a
mastering során.
Kiválaszthatja az effektustípust a HD-D.C.S
technológiához. Részletekért lásd:
„Surround Settings menü” (76. oldal).
x PLII MV (PLII Movie)
A készülék Dolby Pro Logic II Movie módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a Dolby Surround mozifilmek
hangjának visszaadásához. Ezenkívül ez
az eljárás alkalmas az 5.1-csatornás hang
előállítására abban az esetben is, ha régi filmet
néz videón, vagy a filmet szinkronizálták.
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
A készülék Dolby Pro Logic IIx Movie módú
dekódolást végez. Ez a beállítás a Dolby Pro
Logic II Movie vagy Dolby Digital 5.1
technológiákat kiterjeszti 7.1 csatornára.
x PLIIZ (PLIIz Height)
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ez a beállítás növeli a
rugalmasságot az 5.1 rendszer 7.1 csatornás
rendszerré való bővítésekor. A függőleges
berendezés a jelenlét és mélység érzetét
biztosítja.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
A készülék DTS Neo:6 Cinema módú
dekódolást végez. A 2 csatornás formátumban
felvett hangot 7 csatornásként kódolja ki.
Zene (Music) üzemmód
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikét.
Így otthonában élvezheti a koncerttermek
izgalmas, erőteljes légkörét.
x HALL (terem)
A klasszikus koncerttermek hangulatának
szimulálása.
58HU
x JAZZ (dzsesszklub)
Egy dzsesszklub hangzását utánozza.
x CONCERT (élő koncert)
Egy 300 férőhelyes zeneklub hangulatát
utánozza.
x STADIUM (stadion)
A nagyméretű, nyitott stadionok légkörét
utánozza.
x SPORTS (sport)
A sportközvetítések légkörét idézi.
x P. AUDIO (Portable Audio)
A hordozható audioeszközön tárolt
zeneszámok tiszta, erőteljes megszólaltatása.
Ez a hangzáskép ideális az MP3 és egyéb
tömörített zenék lejátszásához.
x PLII MS (PLII Music)
A készülék Dolby Pro Logic II Music módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a normál sztereó műsorforrások
(például CD-lemezek) hangjának
visszaadásához.
x PLIIX MS (PLIIx Music)
A készülék Dolby Pro Logic IIx Music módú
dekódolást végez. Ez a dekódolási eljárás
ideális a normál sztereó műsorforrások
(például CD-lemezek) hangjának
visszaadásához.
x PLIIZ (PLIIz Height)
A készülék Dolby Pro Logic IIz módú
dekódolást végez. Ez a beállítás növeli a
rugalmasságot az 5.1 rendszer 7.1 csatornás
rendszerré való bővítésekor. A függőleges
berendezés a jelenlét és mélység érzetét
biztosítja.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
A készülék DTS Neo:6 Music módú
dekódolást végez. A 2 csatornás formátumban
felvett hangot 7 csatornásként kódolja ki.
Ez a dekódolási eljárás ideális a normál sztereó
műsorforrások (például CD-lemezek)
hangjának visszaadásához.
Ha fejhallgatót csatlakoztatott
a készülékhez
A következő hangzásképeket akkor
választhatja ki, ha a rádióerősítőhöz
fejhallgatót csatlakoztatott:
x HP 2CH (HP (2CH))
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol be,
ha fejhallgatót csatlakoztatott (kivéve ha az
„A. DIRECT” van kiválasztva).
A hagyományos kétcsatornás műsorforrások
hangja teljesen megkerüli a hangfeldolgozó
áramköröket. A többcsatornás térhatású
formátumokat két csatornára keveri le
a készülék az LFE jelek kivételével.
Automatikusan ez a hangzáskép kapcsol be,
ha fejhallgatót csatlakoztatott, és az
„A. DIRECT” van kiválasztva.
Az analóg jeleket feldolgozás (például
hangszínbeállítás, hangzáskép stb.) nélkül
továbbítja a fejhallgatóba.
Ha mélysugárzót csatlakoztat
Ha a műsor nem tartalmaz LFE jelösszetevőt
(mélyhanghatás a kétcsatornás jel hatásának
fokozásához), ez a rádióerősítő egy önállóan
előállított mélyhangot továbbít a mélysugárzókimenetre. Azonban nem állít elő alacsony
frekvenciás jelet a „NEO6 CIN” vagy
„NEO6 MUS” használatakor, ha az összes
hangsugárzó beállítása „Large”.
A Dolby Digital basszusátirányító áramkörök
teljes kihasználásához javasoljuk
a mélysugárzó levágási frekvenciájának
minél magasabbra állítását.
Megjegyzések a hangzásképekről
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes hangzásképek nem
választhatók ki.
A filmek és zenék térhangzásának
kikapcsolása
Nyomja meg többször a SOUND FIELD
+/– gombot a „2CH ST.” vagy
„A.F.D. AUTO” kiválasztásához.
Megnyomhatja többször a rádióerősítő
2CH/A.DIRECT gombját is a „2CH ST.”
kiválasztásához vagy a rádióerősítő A.F.D.
gombját az „A.F.D. AUTO” kiválasztásához.
59HU
Térhangzás
x HP DIRECT (HP (Direct))
• A PLIIx és PLIIz nem választható ki egyidejűleg.
– A PLIIx csak akkor áll rendelkezésére,
ha hangsugárzó-elrendezésként olyan
beállítást használ, amely térhatású hátsó
hangsugárzókat tartalmaz.
– A PLIIz csak akkor áll rendelkezésére,
ha hangsugárzó-elrendezésként olyan
beállítást használ, amely első magas
hangsugárzókat tartalmaz.
• A zene és film hangzásképek nem működnek
a következő esetekben:
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio vagy Dolby TrueHD jelek
fogadása 48 kHz-nél magasabb
mintavételezési frekvenciával;
– az „A. DIRECT” van kiválasztva;
• A „PLII MV”, „PLIIX MV”, „PLII MS”,
„PLIIX MS”, „PLIIZ”, „NEO6 CIN”
és „NEO6 MUS” nem működnek, ha a
hangsugárzó-elrendezés 2/0 vagy 2/0,1.
• Ha a zenei hangzásképek bármelyikét
kiválasztja, a mélysugárzó elnémul,
amennyiben a Speaker Settings menüben
„LARGE” beállítás van kiválasztva minden
hangsugárzóra. A mélysugárzó azonban
bekapcsol, ha:
– a beérkező digitális műsor LFE-jeleket
tartalmaz;
– az első vagy térhatású hangsugárzók
méretbeállítása „SMALL”;
– a „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIX MV”, „PLIIX MS”, „HD-D.C.S.”
vagy „P. AUDIO” egyike ki van választva.
A rádióerősítő által támogatott digitális audioformátumok
Az, hogy milyen digitális audioformátumokat tud a rádióerősítő dekódolni, a csatlakoztatott
készülék digitális audiokimeneti csatlakozójától függ. Ez a rádióerősítő a következő
audioformátumokat támogatja:
Audioformátum
Csatornák
maximális száma
A lejátszókészülék és a rádióerősítő
összekötése
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Többcsatornás lineáris PCMa)
7.1
×
a
a)
Az audiojeleket a készülék másik formátumban továbbítja, ha a lejátszókészülék nem felel meg
a formátumnak. Bővebb információkat a lejátszókészülék kezelési útmutatójában találhat.
b) A 96 kHz fölötti mintavételezési frekvenciájú jeleket 96 kHz-en vagy 88,2 kHz-en játssza le a készülék.
60HU
A SOUND OPTIMIZER
használata
A hangzásképek visszaállítása
az eredeti állapotba
A Sound Optimizer segítségével tiszta és
dinamikus hangot hallhat alacsony hangerő
mellett is. Automatikusan kalibrálja azokat
a hangokat, amelyek nem hallhatók jól,
ha lehalkítja a hangerőt. Az automatikus
kalibrálás végrehajtása után a hangerő
a környezetének megfelelő szintre lesz
optimalizálva.
Ehhez a művelethez a rádióerősítő
kezelőszerveit használja.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
A Sound Optimizer funkció bekapcsol.
A Sound Optimizer a SOUND OPTIMIZER
gomb megnyomásával be- és kikapcsolható.
Megjegyzés
1
Nyomja meg a ?/1 gombot
a rádióerősítő kikapcsolásához.
2
A MUSIC gombot nyomva tartva
nyomja meg a ?/1 gombot.
A kijelzőpanelen megjelenik az
„S.F. CLEAR” és minden hangzáskép
visszaáll az eredeti beállításra.
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata mellett.
61HU
Térhangzás
Nyomja meg a SOUND OPTIMIZER
gombot a „SOUND.OP. ON”
kiválasztásához.
A „BRAVIA” Sync funkció
Mire használható a „BRAVIA”
Sync funkció?
A „BRAVIA” Sync funkció HDMI-vezérlést
támogató Sony tv-készülékkel, Blu-ray
lemezjátszóval, DVD-lejátszóval,
AV-erősítővel stb. használható.
Ha egy (külön megvásárolható) HDMIvezetékkel olyan Sony készüléket csatlakoztat
a felvevőhöz, amely kompatibilis a „BRAVIA”
Sync funkcióval, ezek használata a következő
módon egyszerűsödik:
• Egygombos lejátszás (63. oldal);
• Összehangolt hangvezérlés (64. oldal);
• Összehangolt kikapcsolás (64. oldal)
• Színház mód / Színház mód szinkronizálása
(65. oldal);
• Jelenetválasztás (65. oldal).
A HDMI-vezérlés egy olyan többutas vezérlési
szabvány, melyet a HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) használ a HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
kapcsolathoz.
Javasoljuk, hogy a rádióerősítőt
„BRAVIA” Sync. funkcióval rendelkező
készülékekhez csatlakoztassa.
Megjegyzés
A csatlakoztatott készülék típusától függően
elképzelhető, hogy a HDMI-vezérlés nem működik.
Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját.
Előkészületek a „BRAVIA” Sync
funkció használatára
A rádióerősítő kompatibilis a „HDMI-vezérlés
gyorsbeállítása” funkcióval.
• Ha a tv-készüléke kompatibilis a „HDMIvezérlés gyorsbeállítása” funkcióval, akkor
a rádióerősítő és lejátszó „HDMI-vezérlés”
funkcióit automatikusan beállíthatja úgy,
hogy a tv-készüléken beállítja
a „HDMI-vezérlés” funkciót (62. oldal).
• Ha a tv-készüléke nem kompatibilis a
„HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkcióval,
akkor a rádióerősítő, lejátszókészülék és a tv
„HDMI-vezérlés” funkcióját külön-külön
kapcsolja be (63. oldal).
Ha a tv-készüléke kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval
A rádióerősítő HDMI-vezérlés funkciója
egyszerre bekapcsolható a többivel a tvkészülék HDMI-vezérlés funkciójával.
1 Csatlakoztassa a rádióerősítőt, a
tv-készüléket és a lejátszóeszközt
HDMI kábellel (23., 25. oldal).
(A készülékeknek kompatibilisnek kell
lenniük a HDMI-vezérlés funkcióval.)
2 Kapcsolja be a rádióerősítőt, a tvkészüléket és a lejátszókészülékeket.
3 Kapcsolja be a tv-készülék HDMI-vezérlés
funkcióját.
A rádióerősítő és a csatlakoztatott
készülékek HDMI-vezérlés funkciója
egyszerre bekapcsol. A beállítás
befejezésekor a kijelzőpanelen megjelenik
a „COMPLETE” üzenet.
A tv-készülék beállításának módját lásd
a tv-készülék kezelési útmutatójában.
62HU
Ha a tv-készülék nem kompatibilis
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása”
funkcióval
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Nyomja meg a GUI MODE gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
Megjegyzések
• Mielőtt a tv-készüléken végrehajtaná a „HDMIvezérlés gyorsbeállítása” funkciót, kapcsolja be
a tv-készüléket, a csatlakoztatott eszközöket és
a rádióerősítőt.
• Ha a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkció
futtatása után a lejátszókészülékek nem
működnek, ellenőrizze a HDMI-vezérlés
beállítását a tv-készüléken.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem támogatja
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkciót,
a külső készüléken be kell kapcsolni a HDMIvezérlést, mielőtt a tv-készüléken elindítaná
a „HDMI-vezérlés gyorsbeállítása” funkciót.
• Ha a HDMI-bemenetet másik bemenethez
rendelte a HDMI menü „HDMI Assign”
opciójával, az egygombos lejátszás funkció
nem érhető el.
2 Válassza a „
Settings” menüpontot,
majd nyomja meg a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
meg a
vagy b gombot.
4 Válassza a „Ctrl for HDMI” menüpontot,
majd nyomja meg a
vagy b gombot.
5 Válassza az „ON” opciót, majd nyomja
meg a
gombot.
A HDMI-vezérlés bekapcsol.
6 Nyomja meg a GUI MODE gombot
a kilépéshez a GUI menüből.
Ha a GUI menü látható, a HDMI-vezérlés
funkció nem fog megfelelően működni
a csatlakoztatott készüléken.
7 Kapcsolja be a HDMI-vezérlést
a csatlakoztatott készüléken.
Ha a HDMI-vezérlés be van kapcsolva
a csatlakoztatott készüléken, a beállítást
nem szükséges módosítani.
A tv-készülék és a csatlakoztatott eszközök
beállítását lásd a megfelelő készülék
kezelési útmutatójában.
(Egygombos lejátszás)
Egy egyszerű (egygombos) művelettel
automatikusan lejátszhatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott, Bravia Sync funkcióval
rendelkező készülékek képét és hangját.
Ha kiválasztja a „Pass Through” opció
„AUTO” vagy „ON” beállítását, a hang és a
kép kizárólag a tv-készüléken jelenik meg, és
a rádióerősítő készenléti üzemmódban marad.
Ha elindítja a csatlakoztatott készüléken
a lejátszást, a rádióerősítő és a tv-készülék
működése a következők szerint egyszerűsödik:
Rádióerősítő és tv-készülék
Bekapcsol (ha készenlétben volt).
A megfelelő HDMI bemenetre vált.
folytatás
63HU
A „BRAVIA” Sync funkció
3 Válassza a „HDMI” opciót, majd nyomja
Külső készülékek jelének
lejátszása egygombos
művelettel
Megjegyzések
• A tv menüjében ellenőrizze, hogy az Összehangolt
hangvezérlés funkció be van-e kapcsolva.
• A tv-készülék típusától függően előfordulhat, hogy
a műsor nyitójelenete lemarad.
• A beállításoktól függően elképzelhető, hogy
a rádióerősítő nem kapcsol be a „Pass Through”
opció „AUTO” vagy „ON” beállításának
kiválasztásakor.
Hasznos tanács
A csatlakoztatott készüléket, például a DVDlejátszót vagy a Blu-ray lemezjátszót a tv-készülék
menürendszerén keresztül is kiválaszthatja.
A rádióerősítő és a tv-készülék automatikusan
a megfelelő HDMI-bemenetre vált.
A tv-műsor hangjának
lejátszása a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott
hangsugárzókkal
(Összehangolt hangvezérlés)
A tv-készülék hangját egy egyszerű művelettel
átirányíthatja a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott hangsugárzókra.
Az Összehangolt hangvezérlést a tv-készülék
menürendszerén keresztül aktiválhatja.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
TV
Bekapcsolja az
Összehangolt
hangvezérlést
Rádióerősítő
• Bekapcsol (ha
készenlétben
volt)
• A megfelelő
HDMI
bemenetre vált
Elnémítja a tvkészüléket
A tv-készülék
hangját játssza le
Az Összehangolt hangvezérlés a
következőképpen működik:
• Ha tv-nézés közben bekapcsolja a
rádióerősítőt, az Összehangolt hangvezérlés
automatikusan aktiválódik, és a tv-műsor
64HU
hangja a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül lesz hallható.
Ha kikapcsolja a rádióerősítőt, a hang
a tv-készülék hangsugárzóira kapcsol vissza.
• A tv-készülék hangerejének beállításakor
az Összehangolt hangvezérlés egyidejűleg
a rádióerősítő hangerejét is beállítja.
Megjegyzések
• Ha az Összehangolt hangvezérlés a tv-készülék
pillanatnyi beállításaival nem működik, olvassa
el a tv-készülék kezelési útmutatóját.
• Ha a „Ctrl for HDMI” menüpont beállítása „ON”,
a HDMI Settings menü „Audio Out”
menüpontjának beállításai automatikusan
az Összehangolt hangvezérlés pillanatnyi
beállításainak megfelelő értéket veszik fel.
• Ha a rádióerősítő bekapcsolásakor a tv-készülék
már be van kapcsolva, a tv-műsor hangja rövid
időre elnémul.
A rádióerősítő kikapcsolása
a tv-készülékkel
(Összehangolt kikapcsolás)
Ha kikapcsolja a tv-készüléket a tv-távirányító
POWER gombjával, a rádióerősítő és a
csatlakoztatott készülékek is automatikusan
kikapcsolnak.
A tv-készülék kikapcsolásához használhatja
a rádióerősítő távirányítóját is.
AV ?/1
TV
Nyomja meg a TV, majd
az AV ?/1 gombot.
A tv-készülék, a rádióerősítő és
a HDMI-aljzaton keresztül csatlakoztatott
készülékek kikapcsolnak.
Megjegyzések
• Az Összehangolt kikapcsolás funkció használata
előtt válassza ki a tv-készülék áramellátásösszekapcsolás funkciójának „ON” beállítását.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
• A pillanatnyi állapottól függően előfordulhat, hogy
a csatlakoztatott készülékek nem kapcsolnak ki.
A részleteket lásd a csatlakozatott készülékek
kezelési útmutatójában.
Filmnézés a megfelelő
hangzással
(Színház mód / Színház mód
szinkronizálása)
Optimális hangzáskép
használata egy kijelölt
jelenethez
(Jelenetválasztás)
A Jelenetválasztás funkció lehetővé teszi az
optimális képminőség használatát úgy, hogy a
kijelölt jelenetnek megfelelően automatikusan
módosítja a hangzásképet a tv-készüléken.
A használattal kapcsolatos részleteket lásd
a tv-készülék kezelési útmutatójában.
Megjegyzés
A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy
a hangzáskép nem vált át.
A „BRAVIA” Sync funkció
Nyomja meg a THEATER vagy
THEATRE gombot a rádióerősítő,
a tv-készülék vagy a Blu-ray
lemezjátszó távirányítóján, miközben
a távirányítót a tv-készülékre
irányítja.
A hangzáskép a „HD-D.C.S.” opcióra vált.
Az előző hangzásképre való visszatéréshez
nyomja meg ismét a THEATER vagy
THEATRE gombot.
Megjegyzés
A tv-készüléktől függően elképzelhető, hogy
a hangzáskép nem vált át.
Hasznos tanács
A hangzáskép visszavált az előzőre, ha
megváltoztatja a tv-készülék bemenetét.
65HU
Haladó műveletek
Váltás a digitális és analóg
hang között
(INPUT MODE)
Ha a rádióerősítő digitális és analóg
bemenetéhez is csatlakoztatott készülékeket,
ezek közül bármelyikhez beállíthatja a kívánt
audio üzemmódot, illetve átkapcsolhat
egyikről a másikra a lejátszani kívánt műsor
jellegének megfelelően.
1
Az INPUT SELECTOR forgatásával
válassza ki a kívánt műsorforrást.
Használhatja a távirányító
bemenetválasztó gombjait is.
2
A rádióerősítő INPUT MODE
gombjának ismételt
megnyomásával válassza ki a
kívánt audiobemeneti módot.
A kiválasztott bemeneti üzemmód neve
megjelenik a kijelzőpanelen.
• AUTO: A digitális audiojeleket részesíti
előnyben. Ha több digitális kapcsolatot
is kialakított, a HDMI-audiojelek
élveznek elsőbbséget.
Digitális audiojelek hiányában
a készülék az analóg audiojelekre
kapcsol. Tv-bemenet kiválasztásakor
az ARC (Audio Return Channel,
Visszatérő audiocsatorna)a jelei
élveznek elsőbbséget. Ha a tv-készüléke
nem kompatibilis az ARC funkcióval,
a készülék a digitális optikai
audiojelekre kapcsol.
• COAX: A DIGITAL COAXIAL
bemeneten megjelenő digitális
audiojelek kiválasztása.
66HU
• OPT: A DIGITAL OPTICAL
bemeneten megjelenő digitális
audiojelek kiválasztása.
• ANALOG: Az AUDIO IN (L/R)
bemeneten megjelenő analóg audiojelek
kiválasztása.
Megjegyzések
• Lehetnek olyan bemeneti audio üzemmódok,
melyeket bizonyos bemeneteknél nem lehet
beállítani.
• Az USB-bemenet kiválasztásakor a kijelzőpanelen
a „------” jelenik meg, és nem tud más módba
váltani. Válasszon másik bemenetet, majd állítsa be
az audiobemeneti módot.
• Az „A. DIRECT” kiválasztásakor az audiobemenet
az „ANALOG” értékre áll. Ez a beállítás nem
módosítható.
• Az ARC (Audio Return Channel, Visszatérő
audiocsatorna) funkció a következő esetekben nem
működik:
– A tv-készülék nem kompatibilis az
„Audio visszacsatorna (ARC)” funkcióval.
– A „Ctrl for HDMI” beállítása „OFF”.
– A rádióerősítőt nem egy ARC-kompatibilis tv
HDMI-aljzatába csatlakoztatja
HDMI-vezetékkel.
A hang továbbítása más
bemenetről
(Input Assign)
Az audiojeleket hozzárendelheti más
bemenetekhez is, ha azok éppen nincsenek
használatban.
A bemeneti aljzatok hozzárendelése után a
bemenetválasztó gomb (vagy a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombja) használatával
kiválaszthatja a csatlakoztatott készüléket.
Komponens video- és digitális
audiobemenet hozzárendelése
A COMPONENT VIDEO és DIGITAL
bemeneti aljzatokat más bemenethez
rendelheti, ha az aljzatok alapbeállításai nem
felelnek meg a csatlakoztatott készüléknek.
Példa:
Ha a DVD-lejátszót az OPTICAL SAT/CATV
IN és COMPONENT VIDEO SAT/CATV
(IN 2) aljzatokba csatlakoztatja.
– Rendelje az OPTICAL SAT/CATV IN
aljzatot a „BD/DVD”-hez.
– Rendelje a COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN 2) aljzatokat a „BD/DVD”-hez.
1
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2
3
Válassza ki a hozzárendelni
kívánt bemenetnevet.
4
Nyomja meg a TOOLS/OPTIONS
gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
5
Válassza az „Input Assign”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
Megjelenik az „Input Assign” képernyő.
6
Válassza ki a 3. lépésben
kiválasztott bemenethez
rendelni kívánt audio- és/vagy
videojeleket a V/v/B/b
gombokkal.
7
Nyomja meg a
gombot.
Válassza az „
Input” opciót,
majd nyomja meg a
vagy b
gombot.
Hozzárendel- COMP.1
hető videoCOMP.2
bemeneti
aljzatok
CVBS
NONE
Hozzárendel- BD COAX
hető audioSAT OPT
bemeneti
aljzatok
ANALOG
NONE
BD/DVD
GAME
a*
a
SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
a
a
a
a
a
–
a
–
a
a*
a
*
*
–
a
*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
–
–
*
a*
–
–
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
a
a*
a*
a*
a*
–
a*
–
–
–
–
–
* Alapbeállítás
Megjegyzések
• Nem rendelhet másik optikai bemenetet azokhoz a bemenetekhez, amelyekhez már társítva van optikai
bemeneti aljzat.
• A digitális audiobemenet hozzárendelésekor az INPUT MODE beállítás automatikusan megváltozhat.
• Bemenetenként egy hozzárendelés engedélyezett.
67HU
Haladó műveletek
Bemenetnév
HDMI-bemenet hozzárendelése
A HDMI bemeneti aljzatokat más bemenethez
rendelheti, ha az aljzatok alapbeállításai nem
felelnek meg a csatlakoztatott készüléknek.
Példa:
Ha a CD-lejátszót a HDMI SAT/CATV IN
(IN 3) aljzatba csatlakoztatja, a „HDMI 3”
aljzatot rendelje az „SA-CD/CD”-hez.
2
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
Megjegyzés
3
Válassza a „HDMI” opciót, majd
nyomja meg a
vagy b
gombot.
4
Válassza a „HDMI Assign”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5
Válassza ki a hozzárendelni
kívánt HDMI-aljzatot, majd
nyomja meg a
gombot.
6
Válassza ki a hozzárendelni
kívánt bemenetnevet, majd
nyomja meg a
gombot.
A HDMI bemeneti aljzatok hozzárendelése előtt
a „Ctrl for HDMI” opciót állítsa „OFF” értékre.
1
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
Bemenetnév
Hozzárendel- HDMI 1
hető HDMI
HDMI 2
bemeneti
aljzatok
HDMI 3
HDMI 4
* Alapbeállítás
68HU
Válassza a „ Settings”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
a*
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
*
VIDEO 1 VIDEO 2
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
NONE
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
A menüből való kilépéshez
Dupla erősítős csatlakozás
használata
1 Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
2
Válassza a „ Settings”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
Válassza a „Speaker”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
4
Válassza az „SP Pattern”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
5
Válassza ki a megfelelő
hangsugárzó-elrendezést,
amelyben nincsenek térhatású
hátsó és első magas hangsugárzók,
majd nyomja meg a
gombot.
6
Válassza az „SB Assign”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
7
Válassza a „BI-AMP” opciót, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjegyzések
• Az automatikus kalibrálás végrehajtása előtt állítsa
az „SB Assign” opciót „BI-AMP” értékre.
• Az „SB Assign” „BI-AMP” értékre állításakor
a térhatású hátsó hangsugárzók és első magas
hangsugárzók hangerő- és távolságbeállításai
érvénytelenné válnak, és az első hangsugárzók
beállításait fogja használni.
Többzónás szolgáltatások
használata
A rádióerősítőhöz csatlakoztatott
készülékeken tárolt képeket és hangfájlokat
lejátszhatja a fő zónától eltérő 2. zónában.
Például nézheti a DVD-t a fő zónában, míg
a CD-t a 2. zónában hallgathatja.
Külön megvásárolható IR-jelismétlő
használatával mindkét készüléket a 2. zónából,
a fő zónából pedig a Sony rádióerősítőt
működtetheti.
A rádióerősítő működtetése
a 2. zónából
Ha egy (külön megvásárolható) IR-jelismétlőt
a IR REMOTE aljzatba csatlakoztat,
a rádióerősítőt anélkül is működtetheti, hogy
a távirányítót a rádióerősítő felé irányítaná.
Az IR-jelismétlőt akkor használja,
ha a rádióerősítőt úgy helyezi el, hogy
a távirányító jelei nem érhetik el.
A SPEAKERS FRONT A csatlakozókból
kiadott jelek a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozókból is kiadhatók.
69HU
Haladó műveletek
3
Nyomja meg a MENU gombot.
2. zónabeli csatlakozás létrehozása
Hang megszólaltatása 2. zónabeli hangsugárzókon a rádióerősítő és másik
erősítő használatával.
Fő zóna
2. zóna
STR-DH820
A
D
B
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO OUT
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP061/RM-AAP062
A Audiokészülék
B Videokészülék
C IR-jelismétlő (külön megvásárolható)
D Hangsugárzók
E Sony erősítő/rádióerősítő
70HU
Hasznos tanácsok
A rádióerősítő működtetése
a 2. zónából
Az alábbi műveletek az IR-jelismétlő
csatlakoztatásához és a rádióerősítő 2. zónában
való működtetéséhez használhatók. Ha nincs
csatlakoztatva IR-jelismétlő, használja
a rádióerősítőt a fő zónában.
?/1
ZONE
Bemenetvál
asztó
SOURCE
Kapcsolja be a rádióerősítőt
(ezt a rádióerősítőt).
2
Kapcsolja be a rádióerősítőt
a 2. zónában.
3
Nyomja meg a ZONE gombot.
Haladó műveletek
1
• A 2. zónában lévő rádióerősítő bekapcsolva marad
akkor is, ha ez a rádióerősítőt készenléti állapotban
van (nyomja meg a távirányító ?/1 gombját
a rádióerősítő kikapcsolásához). Az összes
rádióerősítő kikapcsolásához nyomja meg
egyidejűleg a távirányító ?/1 és AV ?/1 gombját
(SYSTEM STANDBY).
• A ZONE 2 OUT aljzatokon csak az analóg
bemeneti aljzatokhoz csatlakoztatott készülékek
jelei menne ki. A csak a digitális bemeneti
aljzatokhoz csatlakoztatott készülékek jelei nem
mennek ki.
• A TV vagy USB bemenet csak a fő zónában
választható ki.
• Ha a SOURCE ki van választva, a HDMI IN
aljzatokba, DIGITAL IN aljzatokba és az USB
csatlakozóba bemenő jelek nem mennek ki
a ZONE 2 OUT aljzatokon.
• Kiválaszthatja az „FM” vagy „AM” egyikét a fő
zónából és a 2. zónából. A legutóbb kiválasztott
lehetőség kap prioritást akkor is, ha az egyik
zónában már másik lehetőséget választott ki.
A távirányító átvált a 2. zónára.
4
Nyomja meg a ?/1 gombot.
A zóna funkció aktív.
5
Nyomja meg a bemenetválasztó
gombokat a kívánt forrás
kiválasztásához.
A 2. zónából analóg video- és audiojelek
mennek ki.
A SOURCE kiválasztásakor a fő zóna
aktuális bemenetének jelei mennek ki.
6
Állítsa be a megfelelő hangerőt
a rádióerősítővel a 2. zónában.
A 2. zóna funkció leállításához
Nyomja meg a ZONE, majd az ?/1 gombot.
71HU
2
Beállítások módosítása
A Settings menü használata
Válassza a „ Settings”
menüpontot, majd nyomja
meg a
vagy b gombot a menü
módba való belépéshez.
A tv-képernyőn megjelenik a beállítások
menüje.
A Settings menüben a hangsugárzók, térhatású
effektusok stb. különböző beállításait
módosíthatja.
A rádióerősítő menüjének a tv-képernyőn való
megjelenítéséhez a „A „GUI MODE” be- és
kikapcsolása” (42. oldal) lépéseinek
megfelelően győződjön meg arról, hogy
a rádióerősítő „GUI MODE” módban van.
GUI MODE
V/v/b,
3
RETURN/
EXIT O
Példa: Az „Auto Cal.” kiválasztásakor.
MENU
1
Válassza ki a használni kívánt
menüelemet, majd nyomja
meg a
gombot.
Nyomja meg a GUI MODE
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot, ha a GUI
menü nem jelenik meg a tv-képernyőn.
4
Válassza ki a kívánt paramétert,
majd nyomja meg a
gombot.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez
Nyomja meg a RETURN/EXIT O gombot.
A menüből való kilépéshez
Nyomja meg a MENU gombot.
72HU
A Settings menü elemei
Settings menü
Leírás
Auto Cal.
A hangsugárzó hangerejének
vagy távolságának beállítása
és a mérés automatikus
elvégzése (37. oldal).
Speaker
A hangsugárzók helyének
kézi beállítása (73. oldal).
Surround
Kiválasztja a hangzásképet,
és módosítja a kiválasztott
térhatású effektust
(76. oldal).
EQ
A hangszínszabályzó (mély/
magas hang) beállítása
(76. oldal).
Audio
Különböző hangbeállítások
módosítása (77. oldal).
HDMI
A HDMI-aljzatokhoz
csatlakoztatott készülékek
hangjának/képének
beállításai (77. oldal).
System
A rádióerősítő
rendszerbeállításainak
módosítása
(78. oldal).
Speaker Settings menü
x SB Assign (Térhatású hátsó
hangsugárzók hozzárendelése)
Lehetővé teszi a SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
csatlakozók beállítását dupla erősítőkhöz vagy
hangsugárzók első B csatlakoztatásához.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Megjegyzés
Ha a csatlakozást dupla erősítős csatlakozásról vagy
a hangsugárzók első B csatlakozásáról térhatású hátsó
hangsugárzók vagy első magas hangsugárzók
csatlakozására módosítja, állítsa az „SB Assign”
beállítást „OFF” értékre, és állítsa be újra
a hangsugárzókat. Lásd: „Az AUTO CALIBRATION
használata” (37. oldal) vagy „Manual Setup” (73. oldal).
x Manual Setup
A hangsugárzókat a „Manual Setup”
képernyőn állíthatja be kézileg.
A hangsugárzók hangszintjét az automatikus
kalibrálás befejezése után is módosíthatja.
A hangszint beállítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók
hangszintjét (első bal/jobb, első bal/jobb
magas, középső, térhatású bal/jobb, térhatású
hátsó bal/jobb, mélysugárzó).
1 Válassza ki a képernyőn azt a
Megjegyzés
2 Válassza a „Lvl” opciót.
A hangsugárzó-beállítások csak az aktuális
hallgatási pozícióra vonatkoznak.
x SP Pattern (Hangsugárzóelrendezés)
Válassza ki a használt
hangsugárzórendszernek megfelelő
„SP Pattern” beállítást. A hangsugárzóelrendezést az Önműködő kalibrálás elvégzése
előtt válassza ki.
hangsugárzót, amelynek hangszintjét
módosítani kívánja, majd nyomja meg
a
gombot.
3 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
hangszintjét, majd nyomja meg a
gombot.
A hangszintet –10,0 dB és +10,0 dB között
0,5 dB-es léptékben módosíthatja.
folytatás
73HU
Beállítások módosítása
Minden hangsugárzó beállításai kézileg is
módosíthatók.
A hangsugárzók hangszintjét az automatikus
kalibrálás befejeződése után is módosíthatja.
Megjegyzés
Ha a zenei hangzásképek bármelyikét kiválasztja,
a mélysugárzó elnémul, amennyiben a „LARGE”
beállítás van kiválasztva minden hangsugárzó
esetében. A mélysugárzó azonban bekapcsol, ha:
– a beérkező digitális műsor LFE jeleket tartalmaz;
– az első vagy térhatású hangsugárzók
méretbeállítása „SMALL”;
– a „MULTI ST.”, „PLII MV”, „PLII MS”,
„PLIIX MV”, „PLIIX MS”, „HD-D.C.S.” vagy
„A. AUDIO” van kiválasztva.
Az egyes hangsugárzók és a
hallgatási pozíció közti távolság
módosítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók (első bal/
jobb, első bal/jobb magas, középső, térhatású
bal/jobb, térhatású hátsó bal/jobb,
mélysugárzó) és a hallgatási pozíció közti
távolságot.
1 Válassza ki a képernyőn azt a
hangsugárzót, amelynek a hallgatási
pozíciótól mért távolságát módosítani
kívánja, majd nyomja meg a
gombot.
2 Válassza a „Dist” opciót.
3 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
A hangsugárzók méretének
módosítása
Módosíthatja az egyes hangsugárzók (első bal/
jobb, első bal/jobb magas, középső, térhatású
bal/jobb, térhatású hátsó bal/jobb,
mélysugárzó) méretét.
1 Válassza ki a képernyőn azt a
hangsugárzót, amelynek méretét
módosítani kívánja, majd nyomja meg
a
gombot.
2 Válassza a „Size” opciót.
3 Állítsa be a kiválasztott hangsugárzó
méretét, majd nyomja meg a
gombot.
• Large: Ha nagy hangsugárzókat
csatlakoztat, amelyek hatékonyan
reprodukálják a basszusfrekvenciákat,
válassza a „Large” lehetőséget. Általában
a „Large” beállítást kell választani.
• Small: Ha a hang torz, vagy többcsatornás
térhatású hang használatakor hiányoznak
a térhatású effektusok, válassza a „Small”
lehetőséget a basszusátirányítási áramkör
aktiválásához és az egyes csatornák
basszusfrekvenciáinak a mélysugárzón
vagy más „Large” hangsugárzón való
megszólaltatásához.
távolságát, majd nyomja meg a
gombot.
A távolságot 1 m és 10 m között 10 cm-es
léptékben módosíthatja.
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata mellett.
Hasznos tanács
Hasznos tanácsok
A távolságot 1 cm-es léptékben is módosíthatja,
ha elvégezte az automatikus kalibrálást,
és elmentette a mérési eredményeket.
• Az egyes hangsugárzók „Large” és „Small”
beállításai határozzák meg, hogy a belső
hangprocesszor levágja-e a basszusjelet az adott
csatornáról.
Ha a basszust levágja egy csatornáról,
a basszusátirányítási áramkör a megfelelő
basszusfrekvenciákat a mélysugárzóra vagy más
„Large” hangsugárzóra továbbítja.
Mivel azonban a basszushangnak van bizonyos
iránya, a legjobb megoldás ezeket nem levágni.
Emiatt még kis hangsugárzók használatakor is
beállíthatja a „Large” értéket, ha az adott
hangsugárzóból szeretné hallani
a basszusfrekvenciákat. Másrészt ha nagy
hangsugárzót használ, de nem szeretné az adott
hangsugárzóból hallani a basszusfrekvenciákat,
akkor állítsa be a „Small” értéket.
Megjegyzések
• A hangsugárzó-elrendezéstől függően
elképzelhető, hogy egyes paraméterek nem
választhatók ki.
• Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata mellett.
74HU
Megjegyzés
Ha az általános hangszint alacsonyabb, válassza
az összes hangsugárzóhoz a „Large” beállítást.
Ha nem elegendő a basszus, a hangszínszabályzó
használatával megnövelheti a basszus szintjét.
• A térhatású hátsó hangsugárzók beállításai
a térhatású hangsugárzókkal egyezők lesznek.
• Ha az első hangsugárzók beállítása „Small”,
akkor a középső, térhatású és az első magas
hangsugárzók beállítása is automatikusan
„Small” lesz.
• Ha nem használja a mélysugárzót, az első
hangsugárzók beállítása automatikusan
„Large” lesz.
A teszthang megszólaltatása
az egyes hangsugárzókból
x Crossover Freq (hangsugárzókeresztezési frekvencia)
3 Módosítsa a hangszintet, majd nyomja
Lehetővé teszi azon hangsugárzók
basszuskeresztezési frekvenciájának
beállítását, amelyek mérete a Speaker Settings
menüben „Small”. Az automatikus kalibrálás
után a készülék minden hangsugárzóhoz
beállítja a mért hangsugárzó-keresztezési
frekvenciát.
1
2
Válassza ki a képernyőn a
módosítani kívánt hangsugárzót,
majd nyomja meg a
gombot.
Módosítsa az értéket, majd
nyomja meg a
gombot.
A „Test Tone” képernyőn kiválaszthatja
a teszthang típusát.
Hasznos tanácsok
• Minden hangsugárzó hangerejének egyidejű
módosításához nyomja meg a MASTER VOL +/–
vagy 2 +/– gombot. Használhatja a rádióerősítő
MASTER VOLUME gombját is.
• A módosítás alatt a módosított érték megjelenik
a tv-képernyőn.
1 Válassza a „Test Tone” menüpontot, majd
nyomja meg a
vagy b gombot.
2 Módosítsa a paramétert, majd nyomja
meg a
gombot.
• OFF
• AUTO: A teszthang sorrendben szólal
meg a hangsugárzókból.
meg a
gombot.
Ha a teszthang nem szólal meg
a hangsugárzókból
• A hangsugárzó-vezetékek csatlakozása
kilazulhatott. Ellenőrizze, hogy megfelelők-e
a csatlakozások, és hogy a kábelek nem
húzhatók-e ki könnyedén.
• A hangsugárzó-kábelek zárlatosak lehetnek.
Ha a teszthang nem
a tv-képernyőn megjelenő
hangsugárzóból szólal meg
A beállított hangsugárzó-elrendezés helytelen.
Győződjön meg arról, hogy a hangsugárzók
csatlakozásai és a hangsugárzó-elrendezés
pontosan egyeznek.
x D.Range Comp (Dinamikaszűkítő
funkció)
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát. Ez a funkció akkor
lehet hasznos, ha például egy mozifilmet
szeretne megnézni késő éjjel, alacsony
hangerőn. A Dinamikaszűkítő funkció csak
Dolby Digital műsorforrások esetében
használható.
• MAX: A dinamikatartomány jelentősen
lecsökken.
• STD: A hangmérnök által előírt teljes
dinamikatartományt adja vissza.
• AUTO: A dinamikatartomány
automatikusan lecsökken.
• OFF: Nincs dinamikatartomány-szűkítés.
folytatás
75HU
Beállítások módosítása
x Test Tone
A teszthangot sorrendben szólaltathatja meg
a hangsugárzókból.
Hasznos tanácsok
• A Dinamikaszűkítő funkcióval a Dolby Digital
jelben kódolt dinamikai információknak
megfelelően szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
• Az „STD” a normál beállítás, és csupán csekély
tömörítést okoz. Ezért a „MAX” beállítás
használatát javasoljuk. Ez drámaian csökkenti
a műsor dinamikáját, így késő éjjel, alacsony
hangerőn is élvezheti a filmeket. Az analóg
szűkítőktől eltérően a lehetséges dinamikaszintek
itt gyárilag vannak beállítva, ami sokkal
természetesebb hatású dinamikacsökkenést
eredményez.
x Távolságegység
Lehetővé teszi a távolságok beállításához
használt mértékegység kiválasztását.
• FEET: A távolság lábban jelenik meg.
• METER: A távolság méterben jelenik meg.
Surround Settings menü
A „Sound Field Setup” képernyőn
kiválaszthatja a hangzásképet, módosíthatja
az effektus szintjét stb.
A hangzásképpel kapcsolatos részletes
információkért lásd: „Térhangzás” (57. oldal).
Megjegyzés
Az egyes menükben beállítható elemek
a hangzásképtől függően eltérőek lehetnek.
• Dynamic: Szeretné a maguk teljességében
élvezni a hangeffektusokat, mint
a moziban?
A Dynamic típus a visszavert hangot
emeli ki. A HD-D.C.S. nélkül sok szoba
gyakran némileg visszhangos, de hiányzik
a nagyobb tér érzete.
Ez a típus akusztikailag „kinyitja” ezeket
a szobatípusokat, és egy mastering stúdió
terének és dinamikájának érzetét adja.
• Theater: A Theater típus (alapbeállítás)
úgy keveri a visszaverődést és a
visszhangokat, hogy egy mastering stúdió
jellemzőit hozza létre. Ezen túl a típus profi
stúdiókban és mozikban gyakran
megtalálható frekvenciakarakterisztikákat
is tartalmaz. Kisebb visszhanggal
rendelkező szobákban való filmnézéshez
ideális.
• Studio: A Studio típusban az effektusok
minimális szinten vannak, mégis
nagyszerű moziélményt nyújt. Ez a típus
az eredeti felvétel pontosságát nyújtja.
EQ Settings menü
A következő paraméterek használatával
állíthatja be az első hangsugárzók hangszínét
(a mély és magas hangok arányát).
• Bass
• Treble
Bass
A HD-D.C.S. effektusszintjének
beállítása
Level
(dB)
1 Válassza a „HD-D.C.S.” menüpontot, majd
nyomja meg a
nyomja meg a
gombot.
A HD-D.C.S. három különböző típussal
rendelkezik: Theater, Dynamic és Studio.
Minden típushoz különböző visszaverődési
és visszhangzási szintek tartoznak,
és a hallgató szobája sajátosságainak,
ízlésének és hangulatának megfelelőre
vannak optimalizálva.
76HU
Frequency
(Hz)
vagy b gombot.
2 Válassza ki a kívánt effektustípus, majd
Treble
Megjegyzés
Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata mellett.
Megjegyzések
Audio Settings menü
Igényeinek megfelelően módosíthatja a
hangbeállításokat.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
A D.L.L. a Sony tulajdonában lévő
technológia, amely lehetővé teszi az alacsony
minőségű digitális audiojelek és analóg
audiojelek magas minőségű hangként való
lejátszását.
• AUTO 1: Ez a funkció veszteséges
tömörítésű hangformátumokhoz és analóg
hangjelekhez választható.
• AUTO 2: Ez a funkció lineáris PCM
jelekhez, valamint veszteséges tömörítésű
hangformátumokhoz és analóg
hangjelekhez választható.
• OFF
Megjegyzés
x A/V Sync (hang szinkronizálása
a videokimenettel)
A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése
érdekében késlelteti a hangot.
• HDMI AUTO: A készülék automatikusan
kiigazítja a hangkimenet és a HDMI-n
csatlakoztatott képernyő képe közti késést
a tv-készülékhez érkező információk
alapján. Ez a szolgáltatás csak akkor áll
rendelkezésre, ha a képernyő támogatja
az A/V Sync funkciót.
• 0 ms – 300 ms: 0 és 300 ezredmásodperc
között módosíthatja a késést
10 ezredmásodperces léptékkel.
x Dual Mono (Digitális adás
nyelvének kiválasztása)
Lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását
két hangsávval rendelkező digitális adás
hallgatásakor. Ez a szolgáltatás csak
Dolby Digital forrásokkal működik.
• MAIN/SUB: A fő nyelv a bal első
hangsugárzón keresztül, míg a másodlagos
nyelv a jobb első hangsugárzón keresztül
hallható egyszerre.
• MAIN: A műsor a fő nyelven hallható.
• SUB: A műsor a második nyelven hallható.
HDMI Settings menü
Itt adhatók meg a HDMI-aljzatokhoz
csatlakoztatott készülékek beállításai.
x Ctrl for HDMI (HDMI-vezérlés)
Lehetővé teszi a HDMI-vezérlés funkció
be- vagy kikapcsolását. Részletekért lásd:
„Előkészületek a „BRAVIA” Sync funkció
használatára” (62. oldal).
• ON
• OFF
Megjegyzés
Ha a „Control for HDMI” beállítása „ON”,
az „Audio Out” beállítás automatikusan
módosulhat.
x Pass Through
Lehetővé teszi a HDMI-jelek továbbítását
a tv-készülékre akkor is, ha a rádióerősítő
készenléti állapotban van.
• ON: Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a rádióerősítő folyamatosan továbbítja
a HDMI-jeleket a HDMI TV OUT aljzatáról.
• AUTO: Ha a tv-készülék be van kapcsolva,
mialatt a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a rádióerősítő folyamatosan továbbítja
a HDMI-jeleket a HDMI TV OUT aljzatáról.
folytatás
77HU
Beállítások módosítása
Ez a funkció akkor működik, ha a „2CH ST.”,
„A.F.D. AUTO”, „MULTI ST.” vagy „HP 2CH”
egyike van kiválasztva. Ez a funkció azonban nem
működik a következő esetekben:
– 44,1 kHz fölötti mintavételezési frekvenciájú
lineáris PCM jelek fogadása;
– Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio vagy DTS-HD jelek fogadása.
• Ez a funkció nagy LCD- vagy plazmaképernyő
vagy kivetítő használatakor hasznos.
• Ez a funkció nem működik az „A. DIRECT”
használata mellett.
A Sony ezt a beállítást javasolja,
ha „BRAVIA” Sync kompatibilis Sony
tv-készüléket használ. Ez a beállítás
készenléti állapotban energiatakarékosabb
az „ON” beállításnál.
• OFF: A rádióerősítő nem továbbít
HDMI-jeleket, ha a rádióerősítő készenléti
állapotban van. Kapcsolja be a rádióerősítőt
a csatlakoztatott bemeneti forrás
megjelenítéséhez a tv-készüléken.
Ez a beállítás készenléti állapotban
energiatakarékosabb az „ON” beállításnál.
Megjegyzések
• Ez a funkció nem érhető el, ha a „Ctrl for HDMI”
beállítás „OFF” értékre van állítva.
• Ha az „AUTO” van kiválasztva, kicsit tovább
tarthat a kép és hang megjelenítése a tvkészüléken, mintha az „ON” lenne kiválasztva.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotban van,
az „A. STANDBY” jelenik meg a kijelzőpanelen, ha
a „Pass Through” az „AUTO” vagy „ON” egyikére
van állítva. Azonban az „A. STANDBY” eltűnik,
amikor a „Pass Through” beállítása „AUTO”,
és nem észlelhetők jelek.
x Audio Out
A rádióerősítő HDMI-aljzatához
csatlakoztatott lejátszókészülék HDMIhangjeleinek beállítása.
• AMP: A lejátszókészülékből érkező HDMI
audiojelek csak a rádióerősítő
hangsugárzóin keresztül hallhatók.
A többcsatornás hangot eredeti formájában
hallgathatja.
Megjegyzések
• A lejátszott hang minősége a tv-készülék
hangminőségétől, azaz a hangcsatornák
számától, a mintavételezési frekvenciától stb. is
függ. Ha a tv-készülék sztereó hangsugárzókkal
rendelkezik, a rádióerősítő is kétcsatornás
sztereó hangot ad ki még akkor is,
ha többcsatornás műsort játszik le.
• Ha a rádióerősítőt egy képmegjelenítő
készülékhez (kivetítő stb.) csatlakoztatja,
előfordulhat, hogy a rádióerősítő néma marad.
Ilyen esetben válassza ki az „AMP” beállítást.
• Ha a HDMI-bemenethez rendelt bemenetet
választja ki, a tv-készülék hangsugárzói nem
fognak szólni.
x HDMI Assign
A HDMI bemeneti aljzatok
hozzárendelésének megváltoztatása.
Részletekért lásd: „HDMI-bemenet
hozzárendelése” (68. oldal).
System Settings menü
Testreszabhatja a rádióerősítő beállításait.
x Auto Standby
A készülék automatikusan készenléti állapotba
válthat 30 perccel azután, hogy a készüléket
nem használja, vagy nem érzékel bemenő jelet.
• ON: Készenlét módba kapcsolás körülbelül
30 perc után.
• OFF: Nincs készenlét módba kapcsolás.
Megjegyzés
Megjegyzések
Ha az „Audio Out” menüpontban az „AMP”
beállítást választotta ki, a tv-készülék
hangsugárzóiból nem hallható a műsor.
• Ez a funkció nem működik, ha a TUNER bemenet
van kiválasztva.
• Ha az automatikus készenléti állapotot és
a kikapcsolásidőzítőt egyszerre használja,
a készülék a kikapcsolásidőzítő szerinti
időpontban fog kikapcsolni.
• TV+AMP: A hang a tv hangsugárzóin
és a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
hangsugárzókon keresztül hallható.
78HU
Használat tv csatlakoztatása
nélkül
A rádióerősítőt a kijelzőpanel használatával
úgy is működtetheti, hogy nincs tv
csatlakoztatva hozzá.
AMP
A kijelzőpanel menüjének
használata
Nyomja meg ismételten a GUI MODE
gombot a „GUI OFF” kiválasztásához.
A rádióerősítő átvált előlapi megjelenítési
módba.
1
2
3
Nyomja meg az AMP gombot.
4
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a módosítani kívánt
paraméter kiválasztásához,
majd nyomja meg a
vagy b
gombot.
5
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt beállítás
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
gombot.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja meg ismételten a V/v
gombot a kívánt menü
kiválasztásához, majd nyomja
meg a
vagy b gombot.
MENU
Beállítások módosítása
A visszatéréshez az előző
kijelzéshez
Nyomja meg a B vagy RETURN/EXIT O
gombot.
A menüből való kilépéshez
Nyomja meg a MENU gombot.
Megjegyzés
Egyes paraméterek és beállítások halványan
jelenhetnek meg a kijelzőpanelen. Ez azt jelenti,
hogy nem érhetők el, vagy rögzítettek és nem
módosíthatók.
79HU
A menük áttekintése
Az egyes főmenükben az alábbi menüpontok érhetők el. A menükben való navigálással kapcsolatos
részletekért lásd: 79. oldal.
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Automatikus
kalibrálás
beállításai
[<AUTO CAL>]
Automatikus kalibrálás
(szabványos)
[STANDARD]
ENGINEER
Automatikus kalibrálás (egyéni) FULL FLAT, ENGINEER,
[CUSTOM]
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Hangszintbeállíások
[<LEVEL>]
Teszthangb)
[TEST TONE]
OFF
80HU
Beállítások
OFF, AUTO xxxc)
Alapbeállítás
Bal első hangsugárzó jelszintjeb) FL –10,0 dB – FL +10,0 dB
[FL LEVEL]
(0,5 dB-es lépték)
FL 0 dB
Jobb első hangsugárzó jelszintjeb) FR –10,0 dB – FR +10,0 dB
[FR LEVEL]
(0,5 dB-es lépték)
FR 0 dB
Középső hangsugárzó jelszintjeb) CNT –10,0 dB – CNT +10,0 dB
[CNT LEVEL]
(0,5 dB-es lépték)
CNT 0 dB
Bal hátsó hangsugárzó jelszintjeb) SL –10,0 dB – SL +10,0 dB
[SL LEVEL]
(0,5 dB-es lépték)
SL 0 dB
Jobb hátsó hangsugárzó
jelszintjeb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB – SR +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SR 0 dB
Térhatású hátsó hangsugárzó
jelszintjeb)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB – SB +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SB 0 dB
Térhatású bal hátsó hangsugárzó SBL –10,0 dB – SBL +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
jelszintjeb)
[SBL LEVEL]
SBL 0 dB
Térhatású jobb hátsó
hangsugárzó jelszintjeb)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB – SBR +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
SBR 0 dB
Bal első magas hangsugárzó
jelszintjeb)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB – LH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
LH 0 dB
Jobb első magas hangsugárzó
jelszintjeb)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB – RH +10,0 dB
(0,5 dB-es lépték)
RH 0 dB
Mélysugárzó jelszintjeb)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB – SW +10,0 dB
(0,5 dB lépték)
SW 0 dB
Dinamikaszűkítő
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapbeállítás
Hangsugárzóbeállítások
[<SPEAKER>]
Hangsugárzó-elrendezés
[SP PATTERN]
5/2.1 – 2/0
(20 elrendezés)
3/4.1
Első hangsugárzók méreteb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Középső hangsugárzó méreteb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Térhatású hangsugárzók
méreteb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Első magas hangsugárzók
méreteb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Térhatású hátsó hangsugárzó
hozzárendelésed)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Bal első hangsugárzó távolságab) FL 1,00 m – FL 10,00 m
[FL DIST.]
(FL 3’3” – FL 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
FR 1,00 m – FR 10,00 m
(FR 3’3” – FR 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Jobb első hangsugárzó
távolságab)
[FR DIST.]
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Térhatású bal hangsugárzó
távolságab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m – SL 10,00 m
(SL 3’3” – SL 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Térhatású jobb hangsugárzó
távolságab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m – SR 10,00 m
(SR 3’3” – SR 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Térhatású hátsó hangsugárzó
távolságab)
[SB DIST.]
SB 1,00 m – SB 10,00 m
(SB 3’3” – SB 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Térhatású bal hátsó hangsugárzó SBL 1,00 m – SBL 10,00 m
távolságab)
(SBL 3’3” – SBL 32’9”)
[SBL DIST.]
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Térhatású jobb hátsó
hangsugárzó távolságab)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m – SBR 10,00 m
(SBR 3’3” – SBR 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Bal első magas hangsugárzó
távolságab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m – LH 10,00 m
(LH 3’3” – LH 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Jobb első magas hangsugárzó
távolságab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m – RH 10,00 m
(RH 3’3” – RH 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Beállítások módosítása
Középső hangsugárzó távolságab) CNT 1,00 m – CNT 10,00 m
[CNT DIST.]
(CNT 3’3” – CNT 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
folytatás
81HU
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapbeállítás
Mélysugárzó távolságab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m – SW 10,00 m
(SW 3’3” – SW 32’9”)
(0,1 m-es vagy 1 hüvelykes lépték)e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Távolságegység
[DIST. Távolságegység
FEET, METER
METERf)
Első hangsugárzó keresztezési
frekvenciájag)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz lépték)
CROSS 120 Hz
Középső hangsugárzó
keresztezési frekvenciájag)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CROSS 120 Hz
Térhangzású hangsugárzó
keresztezési frekvenciájag)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CROSS 120 Hz
Első magas hangsugárzó
keresztezési frekvenciájag)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz-es lépték)
CROSS 120 Hz
Térhatású
Effektusszinth)
hangbeállítások
[EFFECT]
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ-beállítások
[<EQ>]
Első hangsugárzók
mélyhangszintje
[BASS]
BASS –10 dB – BASS +10 dB
(1 dB-es lépték)
BASS 0 dB
Első hangsugárzók
magashangszintje
[TREBLE]
TREBLE –10 dB – TREBLE +10 dB
(1 dB-es lépték)
TREBLE 0 dB
FM-vételi mód
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
A tárolt állomások elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd: „A tárolt állomások
elnevezése (Name Input)” (55. oldal).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. OFFi)
Hang szinkronizálása
a videokimenettel
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms – 300 ms
(10 ms lépték)
0 ms
Digitális adás nyelvének
kiválasztása
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Digitális hangbemenethozzárendelés
[A. ASSIGN]
Részletekért lásd: „A hang továbbítása
más bemenetről (Input Assign)” (66.
oldal).
Videobemenet-hozzárendelés
[V. ASSIGN]
Részletekért lásd: „A hang továbbítása
más bemenetről (Input Assign)” (66.
oldal).
Tunerbeállítások
[<TUNER>]
Hangbeállítások
[<AUDIO>]
Videobeállítások
[<VIDEO>]
folytatás
82HU
Menü
[Display]
Paraméterek
[Display]
Beállítások
Alapbeállítás
HDMIbeállítások
[<HDMI>]
HDMI-vezérlés
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Átmenő jel
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Hangkimenet
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI-bemenet hozzárendelése Részletekért lásd: „HDMI-bemenet
[H. ASSIGN]
hozzárendelése” (68. oldal).
Rendszerbeállítások
[<SYSTEM>]
Automatikus készenléti állapot
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Bemenetek elnevezése
[NAME IN]
Részletekért lásd: „A bemenetek
elnevezése (Name Input)” (45. oldal).
STBY ON
a) Ezt a paramétert csak az önműködő kalibrálás elvégzése után választhatja ki.
b)
A hangsugárzó-elrendezést beállítástól függően elképzelhető, hogy egyes paraméterek vagy beállítások
nem választhatók ki.
c) A xxx egy hangsugárzó-csatornát jelent (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Ez a paraméter csak akkor választható ki, ha az „SP PATTERN” értéke olyan beállítás, amely nem tartalmaz
térhatású hátsó vagy első magas hangsugárzókat (34. oldal).
e) A távolságot csak akkor módosíthatja 0,01 m-es léptékben, ha elvégezte az automatikus kalibrálást,
és elmentette a mérési eredményeket.
f) „FEET” az egyesült államokbeli és kanadai modelleken.
g) Ezt a paramétert csak a hangsugárzó „SMALL” méretűre állítása után érheti el.
h)
Ezt a paramétert csak a „HD-D.C.S.” hangzáskép kiválasztása után érheti el.
i) „D.L.L. AUTO1” európai, ausztráliai és tajvani modelleken.
Beállítások módosítása
83HU
Információk megjelenítése
a kijelzőpanelen
A kijelzőpanel különböző információkat
jelenít meg a rádióerősítő állapotáról, így
például a hangzásképpel kapcsolatos adatokat.
1 Válassza ki a bemenetet, amely
információit meg kívánja jeleníteni.
2 Nyomja meg az AMP, majd ismételten
a DISPLAY gombot.
A DISPLAY minden megnyomásakor
a kijelzőpanel szabályos ciklusban
a következőképpen módosul:
A bemenet indexneve* t Kiválasztott
bemenet t Aktuális hangzáskép t
Hangerő t Adatfolyam-információk**
A távirányító használata
A távirányító programozása
A távirányítót testreszabhatja, hogy
megfeleljen a rádióerősítőhöz csatlakoztatott
készüléknek. A távirányító beprogramozható
nem Sony készülékek működtetésére, sőt
a távirányítóval általában nem vezérelhető
Sony készülékek működtetésére is.
Mielőtt elkezdi, ne feledje:
– Nem módosíthatja a TUNER és USB
bemenetválasztó gombok beállításait.
– A távirányító csak infravörös vezeték nélküli
vezérlőjeleket elfogadó készülékeket tud
irányítani.
FM/AM rádióadók hallgatásakor
Tárolt állomásnév* t Frekvencia t
Aktuális hangzáskép t Hangerő
RDS-adás vételekor
(csak európai, ausztráliai és tajvani
modellek)
Műsornév vagy mentett állomás neve* t
Frekvencia, sáv és memóriahely t
Aktuális hangzáskép t Hangerő
RM
SET UP
SHIFT
Bemenetválasztó
gombok
AV ?/1
TV
Számgombok
ENT/MEM
* Az indexnév csak akkor jelenik meg, ha azt
a bemenethez vagy tárolt állomáshoz rendelte.
Az indexnév nem jelenik meg, ha csak szóközöket
adott meg, vagy megegyezik a bemenet nevével.
** Az adatfolyam-információk nem mindig
jelennek meg.
1
Megjegyzés
Egyes nyelvek esetében nem jelennek meg bizonyos
karakterek vagy jelek.
Hasznos tanács
A kijelzőt nem válthatja át, mialatt a kijelzőpanelen
a „GUI MODE” látható. Nyomja meg ismételten
a GUI MODE gombot a „GUI OFF”
kiválasztásához.
84HU
Nyomja le és tartsa lenyomva
az RM SET UP gombot, majd
nyomja meg a AV ?/1 gombot.
Lassan villogni kezd a RM SET UP jelzés.
2
Válassza ki a programozni kívánt
készülék bemenetválasztó
gombját.
Ha például a VIDEO 1 aljzatba
csatlakoztatott videomagnót kíván
programozni, nyomja meg
a VIDEO 1 gombot.
Kigyúl az RM SET UP és SHIFT jelzés.
3
Nyomja meg a számgombokat
a számkód megadásához.
Ha több kód van, próbáljon olyat
megadni, amelyik megfelel minden
készüléknek, a tv-t is beleértve.
A készülékének megfelelő számkódokat
a 85. oldal és a 88. oldal közt található
táblázatokból tudhatja meg.
Megjegyzés
A TV gombhoz csak az 500-as számok
rendelhetők hozzá.
4
Nyomja meg az ENT/MEM
gombot.
A számkód ellenőrzése után kétszer lassan
felvillan az RM SET UP jelzés,
és a távirányító automatikusan kilép
a programozási módból.
5
Az 1–4. lépések megismétlésével
további készülékeket is
beprogramozhat.
Megjegyzés
Az RM SET UP jelzés kikapcsol a számgombok
lenyomása közben.
A készülékeknek és a készülékek
gyártójának megfelelő számkódok
Az alábbi táblázatokban található számkódok
használatával beprogramozhatók a nem Sony
készülékek és a távirányítóval általában nem
vezérelhető általában Sony készülékek is.
Mivel a készülék által a távirányítótól kapott jel
a modelltől és az évtől függően változik,
a készülékhez több számkód is tartozhat. Ha az
egyik kóddal nem sikerül beprogramozni a
távirányítót, próbálja meg a többi kódot is.
Megjegyzések
• A számkódok az egyes márkákhoz elérhető
legfrissebb információkon alapulnak. Azonban
elképzelhető, hogy a készülék nem fog reagálni
egyes kódokra, vagy egyikre sem.
• Nem biztos, hogy a távirányító összes
bemenetválasztó gombja elérhető lesz az adott
készülékkel együtt használva.
CD-lejátszó vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
A programozás megszakítása
KENWOOD
108, 109, 110
Bármely lépés közben nyomja meg a RM SET
UP gombot. Ekkor a távirányító
automatikusan kilép a programozási módból.
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
Nyomja meg a beprogramozott gombot
a kívánt bemenet aktiválásához.
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Ha a programozás sikertelen,
ellenőrizze a következőket:
DAT-rögzítő vezérléséhez
• Ha az RM SET UP jelzés nem gyúl ki
az 1. lépésben, akkor az elemek gyengék.
Cserélje ki mindkét elemet.
• Ha az RM SET UP jelzés egymás után ötször
felvillan a számkód bevitele közben, akkor
hiba történt.
Kezdje újra az 1. lépéstől.
Gyártó
Kódok
SONY
203
PIONEER
219
A távirányító használata
A bemenet aktiválása
a programozás után
folytatás
85HU
Kazettás magnó vezérléséhez
DVD-lejátszó vezérléséhez
Gyártó
Kódok
Gyártó
Kódok
SONY
201, 202
SONY
401, 402, 403
DENON
204, 205
BROKSONIC
424
KENWOOD
206, 207, 208, 209
DENON
405
NAKAMICHI
210
HITACHI
416
PANASONIC
216
JVC
415, 423
PHILIPS
211, 212
MITSUBISHI
419
PIONEER
213, 214
ORITRON
417
TECHNICS
215, 216
PANASONIC
406, 408, 425
YAMAHA
217, 218
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
MD-rögzítő vezérléséhez
RCA
414
Gyártó
Kódok
SAMSUNG
416, 422
SONY
301
TOSHIBA
404, 421
DENON
302
ZENITH
418, 420
JVC
303
KENWOOD
304
HDD-rögzítő vezérléséhez
Gyártó
SONY
Kódok
307, 308, 309
Blu-ray lemezjátszó/rögzítő
vezérléséhez
Gyártó
DVD-rögzítő vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
401, 402, 403
Kombinált DVD-lejátszó és
videomagnó vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
411
Kódok
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
335
Kombinált DVD-lejátszó és HDDrögzítő vezérléséhez
SAMSUNG
336
Gyártó
Kódok
LG
337
SONY
401, 402, 403
PSX vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
313, 314, 315
86HU
Tv vezérléséhez
Gyártó
Gyártó
Kódok
SAMPO
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
Kódok
501, 502
SABA
AIWA
501, 536, 539
SANYO
AKAI
503
SCOTT
503, 566
AOC
503
SEARS
CENTURION
566
503, 508, 510, 517,
518, 551
CORONADO
517
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
DAYTRON
517, 566
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
SONY
SYLVANIA
503, 518, 566
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
GRUNDIG
511, 533, 534
GE
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
Gyártó
Kódok
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Video CD-lejátszó vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
605
A távirányító használata
NORDMENDE
LD-lejátszó vezérléséhez
folytatás
87HU
Videomagnó vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
Műholdvevő (doboz)
vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
845, 846
BLAUPUNKT
740
AMSTRAD
EMERSON
750
BskyB
862
FISHER
717, 720
866
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
859, 860
GOLDSTAR/LG
723, 753
HUMAX
846, 847
HITACHI
722, 725, 729, 741
THOMSON
857, 861, 864, 876
ITT/NOKIA
717
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
868
PHILIPS
729, 730, 731
BITA/HITACHI
PIONEER
729
HUGHES
867
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
JVC/Echostar/Dish
Network
873
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
MITSUBISHI
872
717, 720, 746
SAMSUNG
875
SHARP
748, 749
TOSHIBA
869, 870
TOSHIBA
747, 756
SANYO
**Ha az AIWA videomagnó nem működik
az AIWA kódjának megadása után sem,
akkor helyette adja meg a Sony kódját.
88HU
Kábeltévévevő vezérléséhez
Gyártó
Kódok
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
A távirányító visszaállítása
AV ?/1
?/1
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tábkábel
csatlakozóját, és forduljon szakemberhez.
Áramforrások
MASTER
VOL
–/2 –
1
A MASTER VOL – vagy 2 –
gombot nyomva tartva nyomja
meg a ?/1 gombot, majd nyomja
meg a AV ?/1 gombot.
Az RM SET UP jelzés háromszor felvillan.
2
Engedje el az összes gombot.
A készülék törli a távirányító
memóriájának teljes tartalmát (azaz
minden programozott adatot).
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy
a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e
a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
Az áramellátási követelmények a készülék
hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
• A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a
konnektorból még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét,
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a csatlakozódugót, és soha
ne a kábelt húzza.
• (Csak egyesült államokbeli és kanadai
modellek)
A csatlakozódugasz egyik érintkezője
biztonsági okokból szélesebb, mint a másik,
ezért csak egy irányban illeszthető be a
konnektorba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkaképviselettel.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Működés közben a rádióerősítő felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség. Ha a
rádióerősítőt hosszabb időn keresztül magas
hangerőn üzemelteti, a burkolat teteje, oldalai
és az alja az üzemeltetési idővel arányosan
melegszik. Az égési sérülések elkerülése
érdekében ne érintse meg a készülék
burkolatát.
folytatás
89HU
További információk
Felmelegedés
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet, és csökkenhet
élettartama.
• A rádióerősítőt ne helyezze fűtőtestek
közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek
van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére,
mert eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, ezért
a készülék meghibásodhat.
• Ne állítsa a rádióerősítőt tv-készülék,
videomagnó, kazettás magnó és hasonló
készülék közelébe. (Ha ezt a rádióerősítőt
tv-készülékkel, videomagnóval vagy kazettás
magnóval együtt használja, a túl közel
elhelyezett rádióerősítő zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja.
Fokozottan érvényes ez beltéri antenna
használata esetén. Éppen ezért kültéri
antenna használatát javasoljuk.
• Legyen óvatos, ha a rádióerősítőt
védőbevonattal (gyanta, olaj, fényező stb.)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet ezen.
Működés
Külső berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha törlőkendővel törölje le a készülék
burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
dörzsszivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
90HU
Hibaelhárítás
Ha a rádióerősítő működésében az alábbi
rendellenességek valamelyikét észleli, próbálja
meg elhárítani az itt leírt módon. Ha a
probléma tartósan fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz
kicserél egyes alkatrészeket, ezeket
visszatarthatja.
Áramellátás
A rádióerősítő automatikusan kikapcsol.
• Az „Auto Standby” beállítás értéke „ON”
(78. oldal).
• Aktív a kikapcsolásidőzítő funkció
(15. oldal).
Hang
A Dolby Digital vagy DTS többcsatornás
hang nem hallható.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszott DVD vagy
más anyag Dolby Digital vagy DTS
formátumban van-e rögzítve.
• A DVD-lejátszó vagy más készülék és
a rádióerősítő digitális bemeneti
aljzatainak összekötésekor ellenőrizze,
hogy a csatlakoztatott készüléken a
digitális audiokimenet beállítás elérhető-e.
• Az „Audio Out” beállítást állítsa „AMP”
értékre a HDMI Settings menüben.
Nem kap térhangzást.
• Ellenőrizze, hogy Film vagy Zene
hangzásképet választott-e ki
(57. vagy 58. oldal).
• A hangzásképek nem működnek
48 kHz fölötti mintavételezési frekvenciájú
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio vagy Dolby TrueHD
vételekor.
• Ha minden hangsugárzónál a „Large”
beállítás van kiválasztva, és a „NEO6 CIN”
vagy „NEO6 MUS” aktív, a mélysugárzó
nem szól.
Egy készülék nem szólal meg.
• Ellenőrizze, hogy a rádióvevő megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
hangbemeneti aljzataihoz.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő és
a készülék csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze az INPUT MODE beállítást
(66. oldal).
• Ellenőrizze az „Audio Out” beállítást
a HDMI Settings menüben (78. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
HDMI-aljzatához.
• HDMI csatlakozással nem hallgathat
Super Audio CD-t.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék HDMI-beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű
HDMI-vezetéket használ videók
megjelenítéséhez vagy zenehallgatáshoz
különösen 1080p, Deep Color
(Deep Colour) vagy 3D anyag esetén.
• Nem hallható hang a rádióerősítőből,
mialatt a tv képernyőjén a GUI látható.
Nyomja meg a GUI MODE gombot
a „GUI OFF” kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott digitális
hangbemeneti aljzat nincs-e más
bemenethez rendelve.
(66. oldal).
• Ellenőrizze, hogy az „A. DIRECT” nincs-e
használatban.
folytatás
91HU
További információk
Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang
hallható egyes hangsugárzókból.
• Csatlakoztasson fejhallgatót a PHONES
aljzathoz, és ellenőrizze, hogy hallható-e
a lejátszott hang a fejhallgatón keresztül.
Ha csak az egyik oldal szól
a fejhallgatóban, a készüléket nem
megfelelően csatlakoztatta
a rádióerősítőhöz. Ellenőrizze, hogy a
csatlakozóvezetékeket ütközésig betolta-e
a rádióerősítő és a készülék
csatlakozóaljzataiba. Ha mindkét oldal
szól a fejhallgatóban, az első
hangsugárzókat nem megfelelően
csatlakoztatta a rádióerősítőhöz.
Ellenőrizze a néma első hangsugárzó
csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy az analóg készülék
mindkét hangcsatornáját (jobb és bal)
csatlakoztatta-e; az analóg készülékek
működéséhez mindkét csatlakozóra
szükség van. Használjon külön
megvásárolható audiovezetéket.
• A hangszint beállítása (73. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a középső vagy térhatású
hangsugárzók méretbeállítása „Small”
vagy „Large”.
• Az automatikus kalibráció menü vagy
a Speaker Settings menü „SP Pattern”
opciója használatával ellenőrizze, hogy
a hangsugárzó beállításai megfelelőek a
rendszerhez. Ezután ellenőrizze, hogy
a hang megfelelően hallatszik-e az egyes
hangsugárzókból a Speaker Settings menü
„Test Tone” opciója használatával.
• Egyes lemezek nem rendelkeznek
Dolby Digital Surround EX jelzéssel, még
ha a csomagoláson rajta vannak is a Dolby
Digital Surround EX emblémák.
• Ellenőrizze, hogy a mélysugárzót
megfelelően és biztosan csatlakoztatta.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta
a mélysugárzót.
• A kiválasztott hangzásképtől függően
a mélysugárzó elnémulhat.
Egyik készülék kiválasztásakor sincs
hang, vagy a hangerő nagyon alacsony.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a rádióerősítő,
a hangsugárzók és a készülék bemeneti/
kimeneti csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő és minden
készülék be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a MASTER VOLUME
szabályzó nem „VOL MIN” állásban van-e.
• Ellenőrizze, hogy a SPEAKERS nincs-e
„SPK OFF” értékre állítva (36. oldal).
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a
rádióerősítőhöz fejhallgató csatlakoztatva.
• Nyomja meg a MUTING vagy a
gombot a távirányítón a némítási funkció
kikapcsolásához.
• A kívánt készülék kiválasztásához próbálja
nyomja meg a távirányító bemenetválasztó
gombját, vagy fordítsa el a rádióerősítő
INPUT SELECTOR gombját (44. oldal).
• A rádióerősítő védőáramköre működésbe
lépett. Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
szüntesse meg a rövidzárlatot, és kapcsolja
be újból a készüléket.
Erős zúgást vagy zajt észlel.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a
készülékeket megfelelően csatlakoztatta-e.
• A csatlakozóvezetékeket minden
transzformátortól vagy motortól távol,
illetve a tv-készüléktől vagy gerjesztési
elven működő fényforrástól legalább
3 méterre helyezze el.
• Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
• A csatlakozóaljzatok és dugaszok
szennyeződtek. Alkohollal enyhén
megnedvesített törlőkendővel törölje
meg azokat.
92HU
A jobb és bal csatorna hangereje nem
azonos, vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a
készülékeket megfelelően és szilárdan
csatlakoztatta-e.
• Állítsa be a hangerőt a Speaker Settings
menüben.
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv hangja nem hallható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba vált,
a hang a rádióerősítő kikapcsolása előtt
utoljára kiválasztott HDMI-összetevőből
fog jönni. Ha másik készüléket használ,
indítsa el a lejátszást a készüléken, és
végezzen egygombos lejátszást, vagy
kapcsolja be a rádióerősítőt a használni
kívánt HDMI-készülék kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „Pass Through” beállításnál
az „ON” érték van kiválasztva, ha
a „BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat
a rádióerősítőhöz (77. oldal).
Nem jön hang a rádióerősítőből
és a tv hangsugárzójából.
• Ellenőrizze az „Audio Out” beállítást
a HDMI Settings menüben (78. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően
van-e csatlakoztatva az adott készülék
HDMI-aljzatához.
• HDMI csatlakozással nem hallgathat
Super Audio CD-t.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék HDMI-beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű
HDMI-vezetéket használ videók
megjelenítéséhez vagy zenehallgatáshoz
különösen 1080p, Deep Color (Deep
Colour) vagy 3D anyag esetén.
• Nem hallható hang a rádióerősítőből,
mialatt a tv képernyőjén a GUI látható.
Nyomja meg a GUI MODE gombot
a „GUI OFF” kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléke
kompatibilis-e az Összehangolt
hangvezérlés funkcióval.
• Ha a tv nem támogatja az Összehangolt
hangvezérlés funkciót, állítsa a HDMI
Settings menü „Audio Out” beállításait:
– „TV+AMP” értékre, ha a hangot a tv
hangsugárzóiból és a rádióerősítőből
szeretné hallani;
– „AMP” értékre, ha a hangot
a rádióerősítőből szeretné hallani.
• Ha a rádióerősítőt egy videokészülékhez
(kivetítő stb.) csatlakoztatja, előfordulhat,
hogy a rádióerősítő néma marad. Ilyen
esetben válassza az „AMP” beállítást.
• Ha nem hallható a rádióerősítőhöz
csatlakoztatott készülék hangja, de a tvbemenet van kiválasztva a rádióerősítőn:
– A rádióerősítő bemenetét módosítsa
HDMI-re, ha a rádióerősítőhöz
HDMI-kábelen keresztül
csatlakoztatott készülék műsorát
szeretné nézni.
– Váltson tv-csatornát, ha a tv-adást
szeretné nézni.
– Válassza ki a megfelelő készüléket vagy
bemenetet választotta, ha a tvkészülékhez csatlakoztatott készülék
műsorát szeretné nézni. Ezzel a
művelettel kapcsolatos részletekért lásd
a tv-készülék kezelési útmutatóját.
Nem látható kép a tv-készüléken.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza ki
a megfelelő bemenetet.
• Állítsa tv-készülékét a megfelelő bemeneti
módra.
• Vigye távolabb az audiokészüléket
a tv-készüléktől.
• Megfelelően rendelje a rádióvevőhöz az
adott készülék videobemenetét.
• Ha egy bemeneti jelet felkonvertál
a rádióerősítővel, a bemeneti jelnek
azonosnak kell lennie a bemeneti
funkcióval (31. oldal).
• Ha a csatlakoztatáshoz HDMI–DVI
átalakítókábelt csatlakoztat, előfordulhat,
a kép nem megfelelően jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a kábeleket megfelelően
és biztosan csatlakoztatta-e.
• A lejátszókészüléktől függően szükség
lehet a készülék beállításainak
megadására. Részletes információkért
nézze meg a készülékekhez kapott
használati utasítást.
• Ellenőrizze, hogy nagy sebességű
HDMI-vezetéket használ videók
megjelenítéséhez vagy zenehallgatáshoz
különösen 1080p, Deep Color (Deep
Colour) vagy 3D anyag esetén.
Nem látható 3D kép a tv-készüléken.
• A tv- vagy videokészüléktől függően
előfordulhat, hogy a 3D tartalom nem
3D-ben jelenik meg.
További információk
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő felvételi műsorforrást
(44. oldal).
Kép
folytatás
93HU
Ha a rádióerősítő készenléti állapotban
van, a tv képe nem látható.
• Ha a rádióerősítő készenléti állapotba vált,
a kép a rádióerősítő kikapcsolása előtt
utoljára kiválasztott HDMI-összetevőből
fog jönni. Ha másik készüléket használ,
indítsa el a lejátszást a készüléken,
és végezzen egygombos lejátszást, vagy
kapcsolja be a rádióerősítőt a használni
kívánt HDMI-készülék kiválasztásához.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI Settings
menüben a „Pass Through” beállításnál
az „ON” érték van kiválasztva,
ha a „BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat
a rádióerősítőhöz (77. oldal).
Nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően
csatlakoztatta-e.
• A bemenetválasztó gombokkal válassza
ki a megfelelő felvételi műsorforrást
(44. oldal).
A GUI menü nem jelenik meg
a tv-képernyőn.
• Nyomja meg ismételten a GUI MODE
gombot a „GUI ON” kiválasztásához.
Ha a GUI menü továbbra sem jelenik meg
a tv-képernyőn, nyomja meg a MENU
gombot.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készüléket
megfelelően csatlakoztatta-e.
Vevőegység
Az FM vétel gyenge.
• Egy külön megvásárolható 75 Ω-os
koaxiális vezetékkel csatlakoztasson
a rádióerősítőhöz egy kültéri FM antennát
az ábra szerint.
Kültéri FM antenna
Rádióerősítő
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat
megfelelően csatlakoztatta-e. Állítsa
az antennát a megfelelő irányba,
és csatlakoztasson külső antennát,
ha szükséges.
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony
az automatikus hangolás használatakor.
Használja a közvetlen hangolási módszert.
• Ellenőrizze, hogy a léptetőfrekvencia
beállítása megfelelő-e (ha AM állomást
hangol be a közvetlen módszerrel)
(54. oldal).
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások
törlődtek (ha a memóriapásztázó
hangolást használja). Tárolja újból
a rádióadókat (55. oldal).
• Nyomja meg az AMP, majd többször
a DISPLAY gombot a távirányítón
a frekvenciakijelzés megjelenéséig
a kijelzőpanelen.
Az RDS-szolgáltatás nem működik*
• Ellenőrizze, hogy FM RDS-állomást
hangolt-e be.
• Válasszon ki egy jobb minőségben fogható
FM-állomást.
94HU
A kijelzőn nem jelennek meg a megfelelő
RDS-információk.*
• A szolgáltatás átmenetileg szünetelhet.
Lépjen kapcsolatba a rádióállomással,
és érdeklődje meg, hogy a kérdéses
szolgáltatást nyújtják-e vagy sem.
* Csak európai, ausztráliai és tajvani modellek.
iPhone/iPod
A hang torz.
• Nyomja meg ismételten a MASTER
VOL – vagy 2 – gombot a távirányítón.
• Állítsa az iPhone/iPod „EQ” beállítását
„Off” vagy „Flat” értékre.
Az iPhone/iPod nem tölthető.
• Ellenőrizze, hogy a rádióerősítő be van-e
kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy az iPhone/iPod
megfelelően van csatlakoztatva.
Az iPhone/iPod nem működtethető.
• Ellenőrizze, hogy eltávolította
az iPhone/iPod védőburkolatát.
• Az iPhone/iPod tartalmától függően
előfordulhat, hogy a lejátszás megkezdése
több ideig tart.
• Válassza le, majd csatlakoztassa újra
az iPhone/iPod készüléket.
• Nem támogatott iPhone/iPod készüléket
használ. A támogatott eszköztípusokkal
kapcsolatban lásd: „Kompatibilis iPod/
iPhone modellek” (46. oldal).
Támogatott USB-eszközt használ?
• Ha nem támogatott USB-eszközt használ,
az alábbi problémák fordulhatnak elő.
A támogatott eszköztípusokkal
kapcsolatban lásd: „Kompatibilis USBeszközök” (49. oldal).
– Az USB-eszközt nem ismeri fel
a készülék.
– A fájl- vagy mappanevek nem jelennek
meg a rádióerősítőn.
– A lejátszás nem lehetséges.
– A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
– A hang zajos.
– Torz hang hallható.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rádióerősítőt.
• A zenei adatok zajosak, vagy a hang torz.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható
az
(USB) porthoz.
• Az USB-eszköz fordítva van
csatlakoztatva. Csatlakoztassa az USBeszközt a megfelelő módon.
A „Reading” hosszú ideig látható, vagy
sokáig tart a lejátszás megkezdése.
• Az olvasási folyamat a következő
esetekben sokáig tarthat:
– Az USB-eszközön sok mappa vagy
fájl van.
– A fájlszerkezet különösen összetett.
– A memória kapacitása túl nagy.
– A belső memória töredezett.
A fentiek miatt a következő irányelvek
betartását javasoljuk:
– A mappák teljes száma az USBeszközön legyen 100-nál kisebb
(beleértve a gyökérmappát).
– A fájlok teljes száma mappánként
legyen 100-nál kisebb.
folytatás
95HU
További információk
Az iPhone csengőhangjának hangereje
nem változik.
• A csengőhang hangerejét az iPhone
kezelőszerveivel módosítsa.
USB-eszköz
Hibás kijelzés.
• Az USB-eszközön tárolt adatok
megsérülhettek.
• A rádióerősítő által megjelenített
karakterek a következők:
– nagybetűk (A–Z);
– kisbetűk (a–z);
– számok (0–9);
– írásjelek (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `).
Előfordulhat, hogy egyéb karakterek nem
jelennek meg megfelelően.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt, és húzza ki
az USB-eszközt. Kapcsolja be újra
a rádióerősítőt, és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt.
• Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson
(49. oldal).
• Az USB-eszköz nem működik
megfelelően. Nézze meg az USB-eszköz
kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
A lejátszás nem indul el.
• Kapcsolja ki a rádióerősítőt,
és csatlakoztassa újra az USB-eszközt,
majd kapcsolja be a rádióerősítőt.
• Támogatott USB-eszközt csatlakoztasson
(49. oldal).
• Nyomja meg a N gombot a lejátszás
indításához.
A hangfájlok nem játszhatók le.
• Az MP3 PRO formátumú MP3 hangfájlok
nem játszhatók le.
• A hangfájl egy többsávos hangfájl.
• Előfordulhat, hogy egyes AAC fájlok nem
játszhatók le megfelelően.
• A Windows Media Audio Lossless és
Professional formátumú WMA fájlok nem
játszhatók le.
• A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű
USB-eszközök nem támogatottak.*
• Ha particionált USB-eszközt használ, csak
az első partíción lévő hangfájlok
játszhatók le.
96HU
• A lejátszás csak legfeljebb 8 mappaszintig
lehetséges (beleértve a gyökérmappát).
• A mappák száma túllépte a 100-at
(beleértve a gyökérmappát).
• Az egyik mappában lévő fájlok száma
túllépte a 100-at.
• A titkosított vagy jelszóval védett fájlok
nem játszhatók le.
* Ez a készülék támogatja a FAT16 és FAT32
formátumokat, de előfordulhat, hogy egyes
USB-eszközök nem támogatják mindkettőt.
Bővebb információkat az USB-eszközök
kezelési útmutatójában találhat, vagy vegye fel
a kapcsolatot a gyártóval.
Távirányító
A távirányító nem működik.
• Irányítsa a távirányítót a rádióerősítő
távirányító-érzékelőjére.
• A távirányító és a rádióerősítő között ne
legyen semmilyen akadály.
• Cserélje a távirányító elemeit újakra,
ha lemerültek.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenetet
választotta ki a távirányítón.
• Beprogramozott nem Sony készülék
használata esetén a készülék modelljétől
és gyártójától függően előfordulhat, hogy
a távirányító nem működik megfelelően.
Egyéb
A HDMI-vezérlés funkció nem működik.
• Ellenőrizze a HDMI-kapcsolatot
(23., 25. oldal).
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a HDMIsettings menüben a „Ctrl for HDMI”
opció beállítása „ON”.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készülék kompatibilis-e a HDMI-vezérlés
funkcióval.
• Ellenőrizze a HDMI-vezérlés beállításait
a csatlakoztatott készüléken. Olvassa el a
csatlakoztatott készülék kezelési
útmutatóját.
• Ha a „Ctrl for HDMI” beállítása „OFF”,
a „BRAVIA” Sync nem működik
megfelelően még akkor sem, ha a készülék
a HDMI IN aljzatba van csatlakoztatva.
• A „BRAVIA” Sync által vezérelhető
készülékek típusait és számát a HDMI
CEC szabvány a következőképpen
korlátozza:
– felvevőkészülékek (Blu-ray
lemezfelvevő, DVD-felvevő stb.):
legfeljebb 3 készülék;
– lejátszókészülékek (Blu-ray lemezjátszó,
DVD-lejátszó stb.): legfeljebb
3 készülék;
– vevőegységgel kapcsolatos készülékek:
legfeljebb 4 készülék;
– rádióerősítő (hangrendszer): legfeljebb
1 készülék;
A tv távirányítója nem használható a
csatlakoztatott készülék vezérlésére
a HDMI-vezérlés használatakor.
• A csatlakoztatott készüléktől és tv-től
függően szükség lehet a készülék és a tv
beállításainak megadására. Részletekért
nézze meg a készülékekhez és a tv-hez
kapott használati utasítást.
• Váltsa át a rádióerősítő bemenetét
a készülékhez csatlakoztatott
HDMI-bemenetre.
PROTECTOR
Szabálytalan áram érkezett a
hangsugárzókba, vagy a rádióerősítő le van
takarva, és a szellőzőnyílások el vannak
zárva. A rádióerősítő néhány másodperc
múlva automatikusan kikapcsol. Ellenőrizze
a hangsugárzó csatlakoztatását, és kapcsolja
be újra az áramot.
USB FAIL
Túláram érkezett az
(USB)
csatlakozóból. A rádióerősítő néhány
másodperc múlva automatikusan kikapcsol.
Ellenőrizze az iPhone/iPod vagy USBeszköz csatlakoztatását, és kapcsolja be újra
az erősítőt.
Más üzenetekkel kapcsolatban nézze meg a
„Üzenetek listája az automatikus kalibrálás
mérése után” (40. oldal), „iPhone/iPod
üzenetek listája” (49. oldal) és „USB-vel
kapcsolatos üzenetek listája” (52. oldal)
részeket.
A memória törlése
Hivatkozott részek
Törléshez
Lásd
Minden tárolt beállítás
34. oldal
Testreszabott hangzásképek
61. oldal
Hibaüzenetek
További információk
Üzemzavar esetén a kijelzőpanelen hibaüzenet
jelenik meg. Az üzenet alapján ellenőrizheti a
rádióerősítő állapotát. Ha a probléma tartósan
fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
97HU
1)
Műszaki adatok
AUDIOTELJESÍTMÉNYI
JELLEMZŐK
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
(csak az egyesült államokbeli modell)
8 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre
vezérelve, 20–20 000 Hz frekvenciamenetnél:
100 W csatornánkénti RMS teljesítmény,
0,09%-nál kisebb teljes harmonikus torzítás
250 mW-tól a névleges kimenő teljesítményig
terjedő terhelés mellett.
A felsorolt műszaki adatok mérése a következő
körülmények között történt:
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada,
Tajvan
120 V AC, 60 Hz
Európa, Ausztrália
230 V AC, 50 Hz
2) Az első, középső, hátsó, hátsó térhangzású és első
magas hangsugárzók referenciateljesítménye.
A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy a hang nem
hallható.
Frekvenciaátvitel
Analóg
Erősítő
Egyesült államokbeli modell1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
150 W csatornánként
Kanadai modell1)
Legkisebb RMS kimenő teljesítmény
(8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
150 W csatornánként
Európai, ausztráliai és tajvani modellek1)
Kimenő teljesítmény sztereó üzemmódban
(8 Ω, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Kimenő teljesítmény térhangzás módban2)
(8 Ω, 1 kHz, THD 10%)
140 W csatornánként
98HU
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (hangzáskép
és hangszínszabályzó
kikapcsolva)
Bemenet
Analóg
érzékenység: 500 mV/
50 kΩ
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitális (koaxiális)
impedancia: 75 Ω
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitális (optikai) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Kimenet (analóg)
AUDIO OUT
feszültség: 500 mV/1 kΩ
SUBWOOFER
feszültség: 2 V/1 kΩ
Hangszínszabályzó
Jelerősítés
±10 dB, 1 dB-es lépésköz
3)
INPUT SHORT (hangzáskép és hangszínszabályzó
kikapcsolva).
4) Súlyozott hálózat, bemenő jelszint.
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenna
FM huzalantenna
Antennacsatlakozók 75 Ω, kiegyensúlyozatlan
Középfrekvencia
10,7 MHz
AM vevőegység
Általános
Vételi frekvenciatartomány
Áramellátási követelmények
Terület
Hangoló skála
10 kHz
lépésköz-es
9 kHz-es
lépésköz
USA, Kanada
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
Európa, Ausztrália,
Tajvan
–
531 kHz –
1602 kHz
Antenna
Középfrekvencia
Keretantenna
450 kHz
Videó
Bemenetek/kimenetek
Videó:
1 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ω
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
80 MHz HD Pass Through
iPhone/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
Terület
Áramellátási
követelmények
USA, Kanada,
Tajvan
120 V AC, 60 Hz
Európa, Ausztrália
230 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel 240 W
Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)
0,3 W (ha a „Ctrl for
HDMI” beállítása „OFF”)
Méretek (szé. × ma. × mé.) (kb.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm, ideértve
a kinyúló részeket
és kezelőszerveket
Tömeg (kb.)
8,5 kg
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A nyomtatott áramköri lapok egy részében
nem használtunk halogénezett égésgátló
anyagokat.
USB
További információk
Támogatott bitsebesség*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Nem garantálható a
kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel,
rögzítőeszközzel és írható
adathordozóval.
Átviteli sebesség
teljes sebesség
Támogatott USB-eszköz
Nagytömegű tárolási
osztály
Maximális áramerősség
500 mA
99HU
Tárgymutató
Számok
D
I
2 csatorna 57
5.1 csatorna 19
7.1 csatorna 19
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 37
Dinamikaszűkítő 80
Dinamikaszűkítő
funkció 75
Direct Tuning 54
Dolby Digital EX 60
Dual Mono 77, 82
Dupla erősítős
csatlakozás 69
DVD-felvevő 30
DVD-lejátszó 27
iPhone/iPod 46, 95
Információk megjelenítése
a kijelzőn 84
Input Assign 66
INPUT MODE 66
A
A/V Sync 77, 82
A.F.D. mód 57
AM 53
Átmenő jel 83
Audio Out 78
Audio Settings 77
Automatikus kalibrálás
beállításai 80
Automatikus készenlét 83
Auto Standby 78
Auto Tuning 53
B
Bass 76
Beállítómenü 43
Bemenet 44
Bemenet elnevezése 45, 55
BI-AMP 36, 69
Blu-ray lemezjátszó 27
BRAVIA Sync
előkészületek 62
C
E
Effektusszint 76
Egygombos lejátszás 63
EQ-beállítások 82
EQ Settings 76
F
Felkonvertálás 31
Felvétel 52
Film (Movie) üzemmód 57
FM 53
FM-mód 53, 82
G
J
Jelenetválasztás 65
Jelszintbeállítások 80
K
Kábeltelevízióvevőegység 28
Kalibrálás típusa 80
Keresztezési frekvencia 75, 82
Kijelzőpanel 10
L
LFE (Alacsony frekvenciás
hatás) 11
M
Magashang 82
Manual Setup 73
Mélyhang 82
Menü 72, 80
CD-lejátszó 32
GUI (grafikus felhasználói
felület) 41
N
Cs
H
Csatlakoztatás
antennák 33
audiokészülék 32
hangsugárzók 21
iPhone/iPod 29
TV 23
USB-eszköz 32
videokészülék 25
Hangbeállítások 82
Hangkimenet 83
Hangsugárzó-beállítások 81
Hangsugárzó-elrendezés
73, 81
Hangzáskép 57
HDMI-beállítások 83
HDMI Settings 77
HDMI-vezérlés 77
Ö
100HU
Némítás 45
Összehangolt
hangvezérlés 64
Összehangolt kikapcsolás 64
P
Pass Through 77
PlayStation 3 29
PROTECTOR 97
R
V
RDS 56
Rendszerbeállítások 83
Vevőegység 53
Videobeállítások 82
Videokamera 30
Videomagnó 30
Visszaállítás 34
S
SB Assign 73
Settings menü 72
SOUND OPTIMIZER 61
SPEAKERS 36
Speaker Settings 73
Super Audio CD-lejátszó 32
Surround Settings 76
System Settings 78
Z
Zene (Music) üzemmód 58
Sz
Színház mód / Színház mód
szinkronizálása 65
T
Tárolt állomások 55
Tárolt csatornák 84
Távirányító 13, 84
Távolságegység 76, 82
Térhatású
hangbeállítások 82
Teszthang 75, 80
Több zóna 69
Törlés
hangzáskép 61
memória 34
távirányító 89
Treble 76
Tunerbeállítások 82
TV 23
U
További információk
USB-eszköz 49
Ü
Üzenet
Automatikus
kalibrálás 40
Hiba 97
101HU
Sony Corporation
Download PDF

advertising