Sony | CFD-S50 | Sony CFD-S50 CD/Kazetta boombox Használati útmutató

4-474-863-42(1)
Alapvető műveletek
Megjegyzések az MP3 lemezekkel
kapcsolatban
Hátulja
 Ha lemez van behelyezve, a készülék a lemezen
lévő összes fájlt beolvassa. Ezalatt a „READ”
üzenet villog. Ha egy eszközön sok mappa vagy
nem MP3 fájl található, a készüléknek hosszabb
ideig tarthat a következő MP3 fájl lejátszásának
elindítása.
 A nem MP3 fájlokat és a szükségtelen mappákat
ajánlatos kihagyni MP3 lemezek készítésekor.
 Lejátszáskor az MP3 fájlokat nem tartalmazó
mappák kimaradnak.
 Ez a készülék csak „.mp3” fájlkiterjesztésű MP3
fájlokat tud lejátszani.
Megjegyzés: Ha egy fájl a fájlneve, illetve a
fájlkiterjesztése alapján megfelelő, de más
hangformátumban készült, akkor előfordulhat,
hogy a készülék csak zajt játszik le, vagy
rendellenesen működik.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A készülék nem tudja lejátszani a lemezen lévő
audiofájlokat az alábbi esetekben:
Ha az audiofájlok száma meghaladja az 413-et.
Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja
az 99-et.
Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység)
meghaladja a 9-et a gyökérmappát („ROOT”) is
beleszámítva.
Personal Audio System
Használati útmutató
©2013 Sony Corporation
Printed in China
CFD-S50
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye ki a készüléket eső,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének
csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a
készülékre ne cseppenjen, fröccsenjen folyadék,
és ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó
tárgyat, pl. vázát.
Mivel a hálózati csatlakozódugó kihúzásával
lehet a készüléket áramtalanítani, a készüléket
könnyen elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz
csatlakoztassa. Ha a készülékkel kapcsolatban
bármi rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a
hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatból.
A készülék a hálózati áramforráshoz kapcsolódik
mindaddig, amíg a hálózati kábel csatlakoztatva
van a fali aljzatba, még akkor is, ha ki van
kapcsolva.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Europe Only
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ne tegye a készüléket zárt helyre, például
könyvszekrénybe, beépített szekrénybe.
A fülhallgatók és fejhallgatók által keltett nagy
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje
hosszú ideig túlzott hő, pl. közvetlen napsütés,
tűz vagy hasonló.
Az adattábla és a biztonsággal kapcsolatos
fontos információk a készülék alján, kívül
találhatók.
Megjegyzés a vásárlóknak:
az alábbi információ csak
az Európai Unió irányelveit
alkalmazó országokban
eladott berendezésekre
vonatkozik.
Ezt a terméket a Sony Corporation (1‐7‐1 Konan
Minato‐ku Tokió, 108‐0075 Japán), vagy
megbízottja gyártotta. Az Európai Unió
jogszabályai alapján a termékbiztonsággal
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz‐ vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken
vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több
higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti
ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt az
arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzés a licencekkel és
védjegyekkel kapcsolatban
Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát
és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyezte.
A lejátszási mód módosítása
 POWER (vagy OPERATE)
gomb
 Funkció gombok
RADIO FM/AM–AUTO
PRESET gomb
TAPE gomb
CD gomb
AUDIO IN gomb
TUNE/ (mappa) + gomb
TUNE/ (mappa)  gomb
 A CD-rekesz ajtaja
 Kazettakezelő gombok
 (szünet) gomb
 (leállítás/kinyitás) gomb
 (gyors előrepörgetés)
gomb
 (visszapörgetés) gomb
 (lejátszás) gomb*
 (felvétel) gomb
 PUSH OPEN/CLOSE 
 (visszalépés)/PRESET 
gomb
 (előrelépés)/PRESET +
gomb
 (lejátszás/szünet)/
MANUAL PRESET gomb*
 (leállítás) gomb
A készülék használata előtt
Nyomja meg a POWER (vagy OPERATE) 
gombot. A készülék a közvetlen bekapcsolás
funkcióval is bekapcsolható (lásd alább).
Ebben a kézikönyvben a műveleteket
legtöbbször a közvetlen bekapcsolás funkció
használatával írjuk le.
nyomogatásával válassza ki az „FM” vagy
„AM” hullámsávot.
Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a CD
, TAPE , RADIO FM/AM  vagy AUDIO IN 
gombot. A készülék bekapcsol, és a választott
funkció aktív.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME + vagy   gombot.
A készülék hangereje 0 és 31 közötti
fokozatokban állítható.
Hallgatás fejhallgatóval
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (fejhallgató)
aljzathoz .
A basszus kiemelése
Nyomja meg a MEGA BASS  gombot.
A kijelzőn megjelenik a „MEGA BASS” jelzés.
A gomb ismételt megnyomásával visszaállíthatja
a normál hangzást.
Audio CD, amire CD-DA hangsávok vannak
rögzítve CD-DA lemez formátumban
CD-R/CD-RW lemez, amire CD-DA hangsávok
vannak rögzítve CD-DA lemez formátumban
CD-R/CD-RW lemez, amire MP3 audiofájlok
vannak rögzítve ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy
Joliet formátumban
1 A CD funkció bekapcsolásához nyomja
2 Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE  
gombot, és helyezzen egy lemezt a
CD-rekeszbe, majd csukja le a rekesz
ajtaját.
A készülék automatikusan megvizsgálja a
rádiófrekvenciákat, és megáll, ha tisztán
fogható állomást talál. FM sztereó adás vétele
esetén a kijelzőn az „ST” jelzés látható.
Ha nem tud egy konkrét állomásra hangolni az
automatikus hangolással, a TUNE + vagy  
gomb nyomogatásával lépésről lépésre
módosíthatja a frekvenciát.
(Példa: MP3 lemez)
Lejátszási idő*2*3
*1A DISPLAY  gomb minden megnyomására a
lejátszás képernyő átvált a lejátszási idő
megjelenítése és a hangsáv számának
megjelenítése között.
*2Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a
kijelzőn „--:--” jelenik meg.
*3A DISPLAY  gomb minden megnyomására a
lejátszás képernyő átvált a lejátszási idő
megjelenítése és a hangsáv számának és a
hangsávot tartalmazó mappa számának
megjelenítése között.
Egyéb műveletek
Művelet
Kivitelezés
A lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a  
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a   gombot.
Ha megnyomja a  
gombot a lejátszás leállítása
után, a lejátszást az utoljára
játszott hangsáv vagy fájl
elejétől kezdi a készülék
(folytatólagos lejátszás).
Folytatólagos
lejátszás
megszakítása
Nyomja meg kétszer a  
gombot. Ha megnyomja a 
 gombot a folytatólagos
lejátszás megszakítása után,
a lejátszást az első hangsáv/
fájl elejétől kezdi a készülék.
Mappa­
választás MP3
lemezen
gombot. A gomb ismételt
megnyomására újraindul a
lejátszás.
Nyomja meg a
gombot.
+ vagy  
Válassza ki a
Nyomja meg a  vagy 
hangsávot/fájlt  gombot. A hangsávok/
fájlok kihagyása egyenként
történik.
Hangsávon/
fájlon belüli
pont
megkeresése
Címkés oldallal
felfelé
Lejátszás közben tartsa
lenyomva a  vagy  
gombot, és engedje fel a
kívánt pontnál. Ha
szüneteltetés közben kereste
meg a pontot, a megtalálása
után a   gomb
megnyomásával indíthatja el
a lejátszást.
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a
következő:
Alja
A készülék beolvassa a lemezt, és megjeleníti
a lemezinformációkat a kijelzőn. A megjelenő
információk a lemez típusától függően
változnak (audio CD/MP3 lemez).
(Példa: ha MP3 lemez van behelyezve)
Megjegyzések
 Ha az OPR/BATT jelzés  elhalványul, vagy a készülék működésképtelenné válik, az elemeket ki kell cserélni.
Az összes elemet újakra kell cserélni. Az elemek cseréje előtt vegye ki a CD-t vagy kazettát, és válasszon le
minden opcionális egységet a készülékről.
 Ha elemekről akarja táplálni a készüléket, húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből és a fali aljzatból.
Az energiagazdálkodás funkció használata (csak az európai modellek esetében)
A készülék automatikus készenlét funkcióval rendelkezik. A funkció révén a készülék automatikusan
készenléti állapotra vált, ha a felhasználó körülbelül 15 percig nem végez műveletet, vagy nincs kimenő
audiojel.
Megjegyzések
 Körülbelül 2 perccel a készenléti állapotra váltás előtt a kijelzőn megjelenített tartalom villogni kezd.
 Ha készenléti állapotban csatlakoztatva van a hálózati tápkábel, a „STANDBY” üzenet jelenik meg a kijelzőn
(csak az európai modellek esetében).
 Ha aktív az FM/AM funkció, az automatikus készenlét funkció inaktív.
Mappák
száma
Hangsávok
száma
Nyomja meg a  
gombot.
Megjegyzés
Kazetta lejátszása közben ne kapcsolja ki a
készüléket! Ellenkező esetben meghibásodás
következhet be. A készülék kikapcsolása előtt állítsa
le a lejátszást.
Felvétel kazettára
A művelet előtt ellenőrizze a következőket.
Csak I-es típusú (normál) kazettát
használjon. A készülékkel semmilyen ettől
eltérő típusú kazetta nem használható.
Ellenőrizze, hogy nem lett-e kitörve a
véletlen törlést megelőző biztonsági fül. Ha
a fül már ki lett törve, öntapadós szalaggal
fedje le a kitört fül helyét.
1 Készítse elő a felvételi forrást.
C
D-DA hangsávok vagy MP3 fájlok
felvétele lemezre
Nyomja meg a CD  gombot, és helyezzen
egy lemezt a CD-rekeszbe. Ügyeljen rá, hogy
ne indítsa el a lejátszást. Lásd: „Zenelemezek
lejátszása”.
A RADIO FM/AM  gomb nyomogatásával
válassza ki a kívánt hullámsávot, és hangoljon
a kívánt állomásra. Lásd: „Rádióhallgatás”.
 Hang felvétele egy csatlakoztatott
opcionális egységből
helyezzen be egy magnókazettát a
magnókazetta-rekeszbe (), majd csukja
be a rekesz ajtaját.
lejátszás gomb is automatikusan
benyomódik).
(Csak a Fülöp-szigeteki, szingapúri, malajziai és
indiai modellek esetében)
Az FM/AM hangolási intervallum szükség esetén
a következő eljárással módosítható.
1 A RADIO FM/AM  gomb
nyomogatásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
2 Tartsa lenyomva a MANUAL PRESET 
gombot, hogy az „FM-xx” vagy „AM-xx”
sávjelzés villogni kezdjen a kijelzőn.
3 Tartsa lenyomva a RADIO FM/AM 
gombot, hogy megjelenjen az aktuális
hangolási lépés.
4 A  vagy a   gomb
megnyomásával válassza ki a kívánt
hangolási lépést.
Az FM hullámsáv esetében az „FM 50K” (50
kHz-es intervallum) vagy „FM 100K” (100
kHz-es intervallum) beállítás, az AM hullámsáv
esetében az „AM 9K” (9 kHz-es intervallum)
vagy „AM 10K” (10 kHz-es intervallum)
beállítás választható.
5 Nyomja meg az ENTER  gombot.
A hangolási intervallum módosításával törlődnek
a készülékben tárolt FM/AM állomások
beállításai. A hangolási intervallum módosítása
után az állomásokat újra be kell állítani.
A rádióvétel javítása
Az FM vétel javításához fordítsa másik irányba az
antennát.
Tippek
 A hangerő vagy a hangkiemelés állítása nincs
hatással a felvétel jelszintjére.
 Ha az AM adás sípoló hangot ad azután, hogy a 3.
lépés során megnyomja a   gombot, a MODE
 gomb nyomogatásával válassza ki az ISS
(interferenciaszűrő kapcsoló) beállítást, amely
csökkentheti a zajt.
 A legjobb felvételi minőség érdekében használjon
hálózati tápfeszültséget a felvételhez.
Egyéb műveletek
Művelet
A felvétel
leállítása
A felvétel
szüneteltetése
Kivitelezés
Nyomja meg a  
gombot.
Nyomja meg a   gombot.
A felvétel a gomb ismételt
megnyomására újraindul.
Az aktuális CD-DA hangsáv vagy MP3 fájl
részletének felvétele
A   gombot megnyomva szüneteltesse a
lejátszást azon a ponton, ahonnan a felvételt
kezdeni kívánja, majd nyomja meg a  
gombot.
Válogatott CD-DA hangsávok vagy MP3
fájlok felvétele lemezre
Készítsen egy programot (lásd: „Saját program
készítése (programozott lejátszás)”), majd a  
gombot megnyomva indítsa el a felvételt.
Felvétel törlése magnókazettáról
Ha egy magnókazettáról törölni szeretné a
felvételt, akkor csendet kell felvennie a korábbi
felvételre.
Az AM vétel javításához fordítsa másik irányba
magát a készüléket.
Mappa
1 A kazetta funkció bekapcsolásához
nyomja meg a TAPE  gombot.
2 Helyezze be a felvételt hordozó kazettát
a magnókazetta-rekeszbe.
3 Nyomja meg a   gombot.
MP3 fájl
Elindul a törlés, és a korábbi felvételt felülírja a
néma felvétel.
A művelet előtt ellenőrizze a következőket.
Csak I-es típusú (normál) kazettát
használjon. A készülékkel semmilyen ettől
eltérő típusú kazetta nem használható.
Ha a szalag meglazul, a
kazetta vagy a készülék
károsodásának elkerülése
érdekében a meglazult
szakaszt csévélje vissza
ceruzával.
3 A lejátszás elindításához nyomja meg a
  gombot.
A kazetta
kiadása
 gombot (egyidejűleg a  
Az FM/AM hangolási intervallum
módosítása
Kazetta lejátszása
Teljes lejátszási idő
Nyomja meg a  vagy 
 gombot.
3 A felvétel elindításához nyomja meg a 
(Példa: ha audio CD van behelyezve)
A készülékhez alkáli elemeket kell használni. Mangán akkumulátorok
használata nem ajánlott, mert annak az akkumulátortípusnak
rendkívül rövid a működési ideje.
Gyors
előrepörgetés
vagy
visszapörgetés
Tipp
Példa a mappastruktúra szerinti
lejátszási sorrendre
Hálózati tápkábel (mellékelve)
Nyomja meg a   gombot.
A lejátszás a gomb ismételt
megnyomására újraindul.
Ha a sztereó FM vétel túl zajos, a MODE  gomb
nyomogatásával jelenítse meg a „Mono” jelzést a
kijelzőn. A sztereó hatás így elveszik, de a vétel
tisztább lesz.
A folytatólagos lejátszás megszakad, ha kinyitja a
CD-rekesz ajtaját.
Az AC IN aljzathoz
A lejátszás
szüneteltetése
2 Nyomja meg a   gombot (),
Lejátszási idő*1
Tipp
vagy
Kivitelezés
Nyomja meg a  
gombot.
Nyomja meg az AUDIO IN  gombot, és
csatlakoztasson egy opcionális egységet,
majd indítsa el a lejátszást.
Zenelemezek lejátszása
A készülékkel az alábbi lemeztípusok játszhatók
le.
A lejátszás
leállítása
 Rádióadás felvétele
2 Tartsa lenyomva a TUNE + vagy  
gombot, és várja meg, hogy a frekvenciát
jelző számjegyek változni kezdjenek a
kijelzőn.
(Példa: audio CD)
A közvetlen bekapcsolás funkció
használata
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt , vagy helyezzen be hat darab R14 (C méretű) elemet (nem tartozék)
az elemrekeszbe .
Fali csatlakozóaljzathoz
1 A RADIO FM/AM  gomb
*A  , a VOLUME +  és a
  gombnak van egy
kitapintható pontja.
Művelet
Rádióhallgatás
A készülék be- és kikapcsolása
meg a CD  gombot.
Tápforrások
VOLUME  gomb
VOLUME + gomb*
 MEGA BASS gomb
 DISPLAY/ENTER gomb
 A szalagkazetta-rekesz ajtaja
 OPR/BATT jelzés
 MODE gomb
 AC IN aljzat
 (fejhallgató) aljzat
 AUDIO IN aljzat
Nyomogassa a MODE  gombot, miközben a
lemez lejátszása le van állítva.
A részleteket lásd a következő fejezetben: „A
lejátszási mód kiválasztása”.
Egyéb műveletek
1 A kazetta funkció bekapcsolásához
nyomja meg a TAPE  gombot.
2 Nyomja meg a   gombot (),
helyezzen be egy magnókazettát a
magnókazetta-rekeszbe (), majd csukja
be a rekesz ajtaját.
3 A lejátszás elindításához nyomja meg a
  gombot.
Óvintézkedések
Egyéb műveletek
Ha egy állomást nem lehet
automatikusan beállítani
Hátulja
A gyenge jellel fogható állomásokat kézzel kell
eltárolni.
1 A RADIO FM/AM  gomb
nyomogatásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
2 Hangoljon a kívánt állomásra.
3 Tartsa lenyomva a MANUAL PRESET 
gombot, hogy az „FM-xx” vagy „AM-xx”
sávjelzés villogni kezdjen a kijelzőn.
(Példa: FM)
4 A PRESET + vagy   gomb
nyomogatásával jelenítse meg azt a
villogó programhelyet a kijelzőn, amelyre
az adott állomást tárolni kívánja.
A lejátszási mód kiválasztása
Ha a lemezről való lejátszás le van állítva,
beállíthatja, hogy a hangsávok vagy fájlok
lejátszása ismétlődő vagy véletlen sorrendű
legyen-e.
A véletlen sorrendű lejátszás
megszakítása
A   gomb megnyomásával állítsa le a
lejátszást, majd nyomogassa a MODE 
gombot, amíg el nem tűnik a „SHUF” jelzés a
kijelzőről.
Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelzés a
következőképpen módosul:
Normál lejátszás (nincs)
1)

Összes ismétlése (
)

Választott mappa lejátszása (
Lehetőség van a lemezeken tárolt hangsávok/
audiofájlok lejátszási sorrendjének megadására
(maximum 25 hangsáv/fájl).
1 A CD funkció bekapcsolásához nyomja
meg a CD  gombot.
)*
Tárolt rádióállomások
hallgatása
1 A RADIO FM/AM  gomb
nyomogatásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
megjelenjen a kijelzőn a „PGM” üzenet.
2 A PRESET + vagy   gomb

nyomogatásával válassza ki a kívánt
rádióállomás beprogramozott számát.
Véletlen sorrendű lejátszás (SHUF)

Programozott lejátszás (PGM)
3 A  vagy   gomb

, PGM)
* Ezek a funkciók csak akkor érhetők el, ha MP3 fájlt
játszik le MP3 lemezről.
megnyomásával válassza ki a
hangsávot/fájlt, majd nyomja meg az
ENTER  gombot.
Ezzel a hangsáv/fájl be van programozva, és
megjelenik a programlépés száma.
(Példa: CD-DA hangsávok beprogramozása)
Hangsávok/fájlok lejátszása
ismétléssel (ismétléses lejátszás)
Beállíthatja, hogy a készülék ismételve játssza-e
le normál és programozott lejátszás
üzemmódban az audio CD-ken lévő CD-DA
hangsávokat vagy a CD-R/CD-RW lemezeken
lévő MP3 fájlokat.
1 A CD funkció bekapcsolásához nyomja
Lépés száma
meg a CD  gombot.
A készülékkel LEJÁTSZHATÓ lemezek
Kereskedelmi forgalomban kapható,
szabványnak megfelelő audio CD-k.
Hangsávokat tartalmazó, CD-DA*1 szabványnak
megfelelő CD-R/CD-RW lemezek.
MP3 fájlokat tartalmazó, megfelelően
véglegesített*2 CD-R/CD-RW lemezek.
CD-DA*1
*1 A
CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés
rövidítése. Ez egy audio CD-khez használt
hangfelvételi szabvány.
*2A lemezek véglegesítésének (lezárásának)
nevezzük azt a műveletet, amellyel a CD-R/
CD-RW lemezek lejátszhatókká tehetők az
asztali lemezlejátszó készülékeken. A lemezek
írásakor a véglegesítést egy külön opcióval
lehet engedélyezni vagy letiltani a lemezíró
szoftverben.
A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek
CD-R/CD-RW lemezek, amelyekre nem audio
CD formátumban vagy ISO 9660 Level 1/Level 2
vagy Joliet formátumban lett rögzítve a
hanganyag
Rossz minőségben rögzített CD-R/CD-RW
lemezek, karcolásos vagy piszkos CD-R/CD-RW
lemezek, illetve nem kompatibilis
felvevőeszközzel készített CD-R/CD-RW
lemezek
Nem véglegesített vagy rosszul véglegesített
(lezárt) CD-R/CD-RW lemezek
Nem MP3, hanem más audioformátumban
készített fájlokat tartalmazó CD-R/CD-RW
lemezek
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
Lejátszás előtt tisztítsa meg a
CD-ket egy tisztítókendővel. A
CD-t a közepétől a széle felé tartó
mozdulatokkal törölje. Ha a CD-n
karcolások, szennyeződések vagy
ujjlenyomatok vannak, olvasási
hiba léphet fel.
Ne használjon oldószereket,
például benzint, hígítót, kereskedelmi
forgalomban kapható tisztítószereket vagy LP
lemezekhez kapható antisztatikus hatású
sprayt.
Ne tegye ki a CD-t közvetlen napsugárzásnak
vagy hőforrásoknak, például forró légáramnak,
és ne hagyja napos helyen parkoló autóban,
mert az autó belső hőmérséklete jelentősen
megemelkedhet.
Ne ragasszon a CD-re papírt vagy matricát, és
ne karcolja meg a CD felületét.
A lejátszóból kivett CD-t mindig tegye vissza a
tokjába.
Megjegyzés a DualDisc kettős lemezekkel
kapcsolatban
2 Nyomogassa a MODE  gombot, hogy

Választott mappa ismétléses lejátszása
( , )*
Ismétléses programozott lejátszás (
Ha a választott programhelyre már el lett
tárolva korábban egy állomás, akkor azt az új
állomás felülírja.
Megjegyzés
Saját program készítése
(programozott lejátszás)

Egyszeri ismétlés (
ENTER  gombot.
Véletlen sorrendű lejátszás közben nem lehet
kiválasztani az előző hangsávot/fájlt a   gomb
megnyomásával.
Nyomogassa a MODE  gombot.

5 Az állomás eltárolásához nyomja meg az
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas
lemez, amelynek egyik oldalán DVD-felvétel,
másik oldalán pedig digitálisan rögzített zenei
anyag található. De mivel a zenei anyagot
tartalmazó oldal formátuma nem felel meg a
kompaktlemez (CD) felvételi szabványának, az
ilyen lemezt ezzel a készülékkel nem biztos,
hogy le lehet játszani.
Szerzőijog-védelmi technológiával kódolt
zenei lemezek
Opcionális egységek
csatlakoztatása
A készülék hangszóróin keresztül opcionális
egység, például hordozható digitális zenelejátszó
hangját is hallgathatja.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatás előtt minden
egység ki legyen kapcsolva.
További részleteket a csatlakoztatandó egység
kezelési útmutatójában talál.
A készülék Compact Disc (CD) szabványú
lemezek lejátszására van tervezve.
Napjainkban több zenei kiadó is forgalmaz
különféle szerzőijog-védelmi technológiával
kódolt zenei lemezeket. Az ilyen lemezek
némelyike nem felel meg a CD szabványnak,
emiatt a készülék nem tudja ezeket lejátszani.
Megjegyzés a kazettákkal kapcsolatban
Ha meg akarja akadályozni a véletlen felülírást,
akkor törje ki az A vagy B oldalt védő
biztonsági fület. Ha később újra szeretne a
kazettára felvenni, fedje le öntapadós
szalaggal a kitört fül helyét.
4 További hangsávok/fájlok
Ismétlés
Egy hangsáv/
fájl
Minden
hangsáv/fájl
MP3 lemez
kiválasztott
mappája
Programozott
hangsávok/
fájlok
Kivitelezés
1 Nyomogassa a MODE 
gombot, amíg meg nem
jelenik a „ 1” jelzés.
2 A  vagy   gombbal
válassza ki az ismételni
kívánt hangsávot/fájlt. Ha
MP3 fájlokat tartalmazó
mappát szeretne megadni,
+ vagy  
először a
gomb megnyomásával
válassza ki a mappát, majd
a  vagy   gomb
megnyomásával válassza ki
a fájlt.
3 Az ismétléses lejátszás
elindításához nyomja meg a
  gombot.
1 Nyomogassa a MODE 
gombot, amíg meg nem
jelenik a „ ” jelzés.
2 Az ismétléses lejátszás
elindításához nyomja meg a
  gombot.
A beprogramozott lépések (hangsávok/fájlok)
számát a DISPLAY  gomb nyomogatásával
ellenőrizheti.
nyomja meg a   gombot.
Audió
összekötőkábel
(nincs
mellékelve)
A létrehozott programok nem érhetők el
addig, amíg nem nyitja ki a CD-rekesz ajtaját,
vagy nem kapcsolja ki a készüléket. A  
gomb megnyomásával elindítható újra
ugyanaz a program.
Megjegyzés
Ha 26 vagy több hangsávot/fájlt próbál
beprogramozni, a „FULL” üzenet jelenik meg a
kijelzőn.
A programozott lejátszás megszakítása
A   gomb megnyomásával állítsa le a
lejátszást, majd nyomogassa a MODE 
gombot, amíg el nem tűnik a „PGM” jelzés a
kijelzőről.
Az aktuális program összes
hangsávjának/fájljának törlése
1 Programozott hangsávok/
fájlok (lásd „Saját program
készítése (programozott
lejátszás)”).
2 Nyomja meg a MODE 
gombot, hogy megjelenjen
a kijelzőn a „PGM” és a „ ”
jelzés.
3 Az ismétléses lejátszás
elindításához nyomja meg a
  gombot.
Rádióállomások beállítása
Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a  
gombot. A „noSTEP” üzenet jelenik meg, és létre
lehet hozni az új programot; az eljárást lásd itt:
„Saját program készítése (programozott
lejátszás)”.
A rádióállomások adatai eltárolhatók a készülék
memóriájába. Maximum 30 rádióállomást lehet
eltárolni – 20 FM és 10 AM állomást.
1 A RADIO FM/AM  gomb
nyomogatásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
Az ismétléses lejátszás megszakítása
1”)
Hangsávok/fájlok lejátszása véletlen
sorrendben (véletlen sorrendű
lejátszás)
Beállíthatja, hogy a készülék véletlen sorrendben
játssza-e le az audio CD-ken lévő CD-DA
hangsávokat vagy a CD-R/CD-RW lemezeken
lévő MP3 fájlokat.
1 A CD funkció bekapcsolásához nyomja
meg a CD  gombot.
2 Nyomogassa a MODE  gombot, hogy
megjelenjen a kijelzőn a „SHUF” üzenet.
3 A véletlen sorrendű lejátszás
elindításához nyomja meg a  
gombot.
„A” oldalt védő fül
„B” oldalt védő fül
5 A programozott lejátszás elindításához
1 Nyomogassa a MODE 
gombot, amíg meg nem
jelenik a „ ” és a „ ” jelzés.
+ vagy   gomb
2 A
megnyomásával válassza ki
a mappát.
3 Az ismétléses lejátszás
elindításához nyomja meg a
  gombot.
A   gomb megnyomásával állítsa le a
lejátszást, majd nyomogassa a MODE 
gombot, amíg el nem tűnik a „ ” (vagy „
jelzés a kijelzőről.
„A” oldal
beprogramozásához ismételje meg a 3.
lépést.
2 Járjon el az alábbiak szerint.
2 Tartsa lenyomva az AUTO PRESET 
gombot, amíg az „AUTO” jelzés villogni
nem kezd a kijelzőn.
3 Az állomás eltárolásához nyomja meg az
Hibaelhárítás
Az AUDIO IN
aljzathoz 
A 90 percet meghaladó játékidejű
magnókazetták használata nem ajánlott,
kivéve akkor, ha hosszú folyamatos felvételi
vagy lejátszási idő szükséges.
Biztonság
Az egységhez
(pl. hordozható digitális
zenelejátszóhoz)
1 Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzatot  a
hordozható digitális zenelejátszó vagy
hasonló egység vonalkimeneti aljzatához
egy audió összekötőkábellel (nincs
mellékelve).
2 Kapcsolja be a csatlakoztatott egységet.
3 A csatlakoztatott egység hangjának
lejátszását az AUDIO IN  gombbal
indíthatja.
A csatlakoztatott egység hangja a készülék
hangszóróiból hallatszik.
Ha a készüléket egy tévéhez vagy
videolejátszóhoz/felvevőhöz szeretné
csatlakoztatni, használjon olyan kábelt (nincs
mellékelve), amelynek sztereó mini dugasz
van az egyik végén, és két RCA dugasz (L/R)
van a másik végén.
Megjegyzések
 Ha a készülék AUDIO IN aljzatát  egy digitális
zenelejátszó monó kimeneti aljzatához
csatlakoztatja, akkor előfordulhat, hogy a készülék
jobb oldali hangszórója nem ad hangot.
 Ha a készülék AUDIO IN aljzatát  egy digitális
zenelejátszó vonalkimeneti aljzatához
csatlakoztatja, akkor torzítás léphet fel. Ha a hang
torz, csatlakoztassa inkább a fejhallgató aljzathoz.
 Ha a készülék AUDIO IN aljzatát  egy digitális
zenelejátszó fejhallgató aljzatához csatlakoztatja,
akkor növelje a hangerőt a digitális zenelejátszón,
majd állítsa be a készülék hangerejét.
A CD-lejátszókban használt lézersugár a látást
károsítja, ezért soha ne próbálja meg felnyitni a
készülékházat! A javítást bízza szakemberre.
Ha valamilyen tárgy esik vagy folyadék ömlik a
készülékbe, húzza ki a készüléket, és a további
használat előtt ellenőriztesse egy
szakemberrel.
A nem szabványos alakú lemezek (pl. szív,
négyzet vagy csillag alakúak) nem játszhatók le
a készülékkel. Ha mégis megpróbálják,
károsodhat a készülék. Ne használjon ilyen
lemezeket!
Tápforrások
Hálózati üzem esetén használja a mellékelt
hálózati tápkábelt; másféle tápkábelt ne
használjon.
Ha a készüléket előre láthatóan hosszabb ideig
nem fogja használni, húzza ki a készülék
tápdugaszát a fali aljzatból.
Ha nem használja az elemeket, akkor vegye ki
őket, különben a belőlük kifolyó elektrolit
korróziós károkat okozhat.
Elhelyezés
A készüléket nem szabad kitenni a következő
hatásoknak: közeli hőforrások, közvetlen
napsugárzás, erősen poros hely, erős
mechanikus behatás, napon hagyott autóban
való tárolás.
Ne tegye a készüléket lejtős vagy instabil
felületre.
A készülékház mögé 10 mm távolságon belül
semmit ne tegyen. A szellőzőnyílásokat nem
szabad eltorlaszolni, mert csak így biztosítható
a készülék megfelelő működése és hosszú
élettartama.
A hangszórók erős mágnest tartalmaznak,
ezért távol kell tartani tőlük a mágnescsíkos
bankkártyákat és a mechanikus órákat,
különben a mágnes kárt tehet bennük.
Használat
Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, vagy nagyon magas
páratartalmú helyiségbe viszi, akkor pára
csapódhat le a CD-lejátszóban lévő lencsén. Ha
ez előfordul, a készülék nem működik
megfelelően. Ebben az esetben vegye ki a
CD-t, és várjon kb. egy órát, amíg a nedvesség
elpárolog.
ENTER  gombot.
A készülék használatáról
A készülék az alacsonyabb frekvenciáktól a
magasabbak felé tartó sorrendben tárolja a
memóriájában az állomásokat.
A szennyeződések bejutásának megelőzése
érdekében ne hagyja nyitva a CD-rekeszt.
A készülékház tisztítása
A készülékházat, a kezelőpanelt és a
kezelőszerveket semleges kémhatású, kímélő
tisztítószer oldatába mártott, jól kicsavart puha
kendővel kell tisztítani. Ne használjon
súrolóeszközöket, súrolóport vagy
oldószereket, például alkoholt vagy benzint.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája van, kérjen tanácsot
egy Sony márkakereskedőtől.
Műszaki adatok
Általános
CD-lejátszó rész
A hálózati tápkábel csatlakoztatásakor
nem kapcsolható be a készülék.
Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel jól
csatlakozik-e a fali aljzatba.
Elemekről üzemeltetve nem kapcsolható
be a készülék.
Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően
vannak-e behelyezve.
A készülék váratlanul készenléti állapotra
vált.
Ez nem jelent hibás működést. A készülék
automatikusan készenléti állapotra vált, ha a
felhasználó körülbelül 15 percig nem végez
műveletet, vagy nincs kimenő audiojel. Lásd:
„Az energiagazdálkodás funkció használata
(csak az európai modellek esetében)”.
Nincs hang.
Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt zene- vagy
hangforrásnak megfelelő funkció lett-e
kiválasztva.
Ha a hangszórókat használja, húzza ki a
fejhallgatót.
CD/MP3 lejátszó
A CD-lejátszó nem játszik le, vagy
„noDISC” üzenet jelenik meg, pedig a CD
be van helyezve.
A CD-t a címkés oldallal felfelé helyezze be.
Tisztítsa meg a CD-t.
Vegye ki a CD-t, és hagyja nyitva a CD-rekesz
ajtaját körülbelül egy órára, hogy a lecsapódott
nedvesség felszáradjon.
A CD-R/CD-RW lemez üres vagy nincs
véglegesítve.
A lemezen nincs lejátszható MP3 fájl.
Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a
felvevőeszközzel vagy a használt
szoftveralkalmazással.
Az összes elemet újakra kell cserélni, ha
lemerültek.
A hang néha kihagy.
Csökkentse a hangerőt.
Tisztítsa meg a CD-t, vagy cserélje ki a CD-t, ha
az erősen sérült.
Helyezze a készüléket egy vibrációmentes
helyre.
Egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi
levegőpumpával tisztítsa meg a lencsét.
Ha a használt CD-R/CD-RW lemez gyenge
minőségű, vagy ha probléma van a
felvevőeszközzel vagy a használt
szoftveralkalmazással, akkor lejátszáskor a
hang kihagyhat, vagy zajok lehetnek hallhatók.
A lejátszás megkezdése a szokásosnál
tovább tart.
Az alábbi lemezek esetében a lejátszás
megkezdése tovább tart.
Bonyolult mappastruktúrájú lemez.
Sok mappát vagy nem MP3 fájlt tartalmazó
lemez.
Rádió
A hang túl gyenge, vagy a vétel gyenge.
Az összes elemet újakra kell cserélni.
Vigye a készüléket távolabb a
tévékészülékektől.
FM vétel esetében húzza ki teljesen az
antennát, és állítsa olyan irányba, ahol a
legjobb az FM vétel. Az AM vétel javításához
fordítsa másik irányba magát a készüléket, úgy
keresse meg a legjobb vételi helyzetet.
Épületen belül hallgassa egy ablak közelében.
Ha egy mobiltelefont a készülék közelébe
tesznek, a készülék hangos zajt adhat. Vigye a
telefont távolabb a készüléktől.
A tévé képe instabil.
Ha FM adót hallgat beltéri antennával egy
tévékészülék mellett, akkor a készüléket vigye
távolabb a tévékészüléktől.
Kazetta
A kezelőgombok megnyomására a szalag
nem mozdul.
Csukja be a magnókazetta-rekesz ajtaját.
A   gomb nem működik, vagy a
kazetta lejátszása vagy felvétele nem
indul el.
Ellenőrizze, hogy nem lett-e kitörve a véletlen
törlést megelőző biztonsági fül.
A lejátszás, a felvétel vagy a törlés hangja
gyenge minőségű, torz.
Tisztítsa meg a nyomógörgő, a lejátszó-/
felvevőfej és a törlőfej felületét az alábbi ábra
szerint száraz fültisztító pálcikával. Ha a
felületek szennyezettek maradnak, tisztítsa
meg őket kereskedelmi forgalomban kapható
tisztítófolyadékkal megnedvesített fültisztító
pálcikával.
Kar*
Nyomógörgő
Törlőfej
Hajtótengely Lejátszó-/
felvevőfej
* A törlőfej szabaddá tételéhez
nyomja meg a felvétel gombot
( ), és közben tartsa
lenyomva ujjal a kart.
Demagnetizálja a fejeket kereskedelmi
forgalomban kapható magnófejdemagnetizálóval.
I-es típusú (normál) magnókazettát használjon.
Ehhez a készülékhez nem használható IV-es
típusú (metál) kazetta vagy II-es típusú
(króm-dioxid) kazetta. Ezek a típusok
hangtorzulást okozhatnak.
Ha az ajánlott megoldások ellenére a probléma
továbbra is fennáll, húzza ki a hálózati tápkábelt,
vagy vegye ki az összes elemet. Ha a kijelzőről
eltűnt minden jelzés, dugja vissza a hálózati
tápkábelt, vagy tegye vissza az elemeket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, kérjen tanácsot egy
Sony márkakereskedőtől.
Rendszer
Kompakt lemezes digitális audiorendszer
A lézerdióda tulajdonságai
Emissziós idő: Folyamatos
Lézerteljesítmény: Kevesebb mint 44,6 μW
(A kimenet mérése 200 mm távolságra történt
a 7 mm-es rekesznyílású optikai jelvevő blokk
lencsefelületétől.)
Csatornák száma
2
Frekvenciaválasz
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Nyávogás és torzítás
Mérhető szint alatti
Támogatott audioformátum
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Bitsebességek: 32 kbps  320 kbps, VBR
Mintavételi frekvenciák: 32/44,1/48 kHz
Rádió rész
Frekvenciatartomány
Európai, ausztráliai, tajvani és arab modellek
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-es lépések)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
Koreai modell
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz-es
lépések)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
Fülöp-szigeteki, szingapúri, malajziai és indiai
modellek
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz-es
lépések)
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-es lépések)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (10 kHz-es lépések)
531 kHz  1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
Antennák
FM: Kihúzható antenna
AM: Beépített ferritrúd antenna
Kazettás magnó rész
Felvevő rendszer
4-sávos 2-csatornás, sztereó
Gyors átcsévélési idő
Kb. 150 másodperc Sony C-60 kazettával
Frekvenciaválasz
I-es típus (normál): 80 Hz – 10 000 Hz
Bemenet
AUDIO IN
Sztereó mini aljzat
Kimenet
 (fejhallgató) sztereó mini aljzat
16   32  impedanciájú fejhallgatókhoz
Általános
Hangszóró
Teljes tartomány, 8 cm átm., 4 , tölcséres
típus (2)
Kimenő teljesítmény
1,7 W + 1,7 W (4  és 10% harmonikustorzítás
mellett)
Tápfeszültség
Európai és ausztráliai modellek
230 V AC, 50 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (6 db R14 (C méretű) elemről)
Tajvani modell
120 V AC, 60 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (6 db R14 (C méretű) elemről)
Fülöp-szigeteki, szingapúri, malajziai és indiai
modellek
230 V  240 V AC, 50 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (6 db R14 (C méretű) elemről)
Koreai modell
220 V AC, 60 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (6 db R14 (C méretű) elemről)
Arab modell
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (hálózati
táplálás)
9 V DC (6 db R14 (C méretű) elemről)
Teljesítményfelvétel
AC 12 W (kb. 0,8 W energiatakarékos
üzemmódban)
Elemek élettartama*1, *2
CD lejátszása
Kb. 8 óra (24 körüli hangerővel)
FM adás felvétele
Kb. 19 óra
Kazetta lejátszása
Kb. 13 óra (24 körüli hangerővel)
*1A Sony szabványos mérési eljárása alapján. A
tényleges akkumulátor-élettartam változhat a
készülék használati módja és a környezeti
feltételek függvényében.
*2Sony alkáli elemek használata esetén
Méretek
Kb. 320 mm × 139 mm × 219 mm (Szé/Ma/Mé)
(a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 2,0 kg
Kb. 2,3 kg (beleértve a lemez, az elemek és a
magnókazetta tömegét)
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápkábel (1)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Download PDF

advertising