Sony | CFD-S170L | Sony CFD-S170L Használati útmutató

Óvintézkedések
A biztonságról
• Mivel a CD-lejátszó készülékben
alkalmazott lézer sugárnyaláb a
szemet károsítja, ezért nem szabad a
készülék házát kinyitni. A javítást
kizárólag szakemberrel végeztesse el.
• Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy
folyadék került, húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati aljzatból,
és mielőtt ismét bekapcsolná a
készüléket, szakemberrel vizsgáltassa
meg azt.
• Nem szabványos alakú lemezek
(pl. szív, négyzet, csillag) nem
játszhatók le a készülékkel. Ezek a
lemezek károsíthatják a készüléket.
Ne használjon ilyen lemezeket.
A készülékház tisztítása
• A készülék házát, előlapját és
kezelőszerveit semleges hatású, enyhe
mosószerrel gyengén benedvesített
puha ruhával tisztítsa meg. Ne
használjon semmilyen dörzsölő hatású
szivacsot, súrolóport vagy oldószert,
például alkoholt vagy benzint.
Az áramellátásról
• Hálózatról való működtetés előtt
ellenőrizze, hogy a működési
feszültség megegyezik-e a helyi
áramszolgáltató által biztosított
feszültséggel (lásd „Műszaki adatok”),
és csak a mellékelt hálózati kábelt
használja.
• Mindaddig, amíg a készülék
csatlakozója be van dugva a fali
dugaszoló aljzatba, az nincs
leválasztva a váltóáramú hálózatról,
még akkor sem, ha magát a
készüléket kikapcsolja.
• Elemről történő működtetéshez hat
darab R20 (D méretű) elem
szükséges.
• Amikor nem használja az elemeket,
vegye ki azokat a készülékből, hogy
ezzel elkerülje az elem szivárgása
vagy korróziója okozta lehetséges
károsodást.
• Az üzemi feszültséget, az
áramfelvételt és más fontos adatokat
feltüntető címke a készülék alján
található.
Az elhelyezésről
• A készüléket ne helyezze hőforrás
közelébe vagy olyan helyre, ahol azt
közvetlen napfény, túlzott mennyiségű
por vagy mechanikai hatás érheti.
• A készüléket ne helyezze ferde vagy
instabil felületre.
• Semmit ne állítson a doboz
oldalfalához 10 mm-nél közelebbre. A
szellőzőnyílásokat szabadon kell
hagyni, mert a készülék csak így
működik megfelelően, és a megfelelő
szellőzés egyúttal meghosszabbítja a
beépített alkatrészek élettartamát.
• Ha a készüléket napsütésben parkoló
autóban hagyja, feltétlenül
gondoskodjon arról, hogy azt olyan
helyre tegye az autóban, ahol nem éri
közvetlen napsugárzás.
• A hangszórók erős mágnest
tartalmaznak, ezért a mágneses tér
okozta lehetséges károsodás
elkerülése érdekében ne tegyen
mágnescsíkkal ellátott bankkártyát
vagy rugós felhúzóval rendelkező órát
a készülék közelébe.
Az üzemeltetésről
• Ha a készüléket hűvös helyről
közvetlenül meleg helyre viszi át, vagy
magas páratartalmú helyiségben
tárolja, akkor előfordulhat, hogy a CDlejátszó belsejében lévő lencsékre
pára csapódik le. Ilyen esetben a
készülék nem működik megfelelően.
Vigye el a készüléket erről a helyről, és
újbóli bekapcsolásával várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség
elpárologhasson.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem
használta, állítsa azt lejátszásra és a
kazetta behelyezése előtt hagyja a
készüléket bemelegedni.
Kazettával kapcsolatos
megjegyzések
Hibaelhárítás
Általános
A készülék nem kapcsolódik be.
• A véletlen letörlés megakadályozása
érdekében törje le az A vagy B oldalon
az írásvédő fület. Ha a kazettát ismét
felvételre szeretné használni,
ragasztószalaggal ragassza le a
kitörött részt.
A oldal
• Győződjön meg arról, hogy az elemek
helyesen vannak-e behelyezve.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újakra.
A készülék nem kapcsolódik be, a
kijelzőn a „bAttErY” és az „Error”
felirat jelenik meg felváltva.
• Győződjön meg arról, hogy az elemek
helyesen vannak-e behelyezve.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újakra.
Nincs hang.
A oldal írásvédő füle
B oldal írásvédő füle
• Állítsa be a hangerőt.
• Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókat
hallgatja.
Zaj hallható.
• A hosszú, folyamatos felvételkészítés
vagy lejátszás kivételével a 90 perces
kazettánál hosszabb kazetta
használata nem javasolt.
• A készülék közelében valaki mobiltelefont
használ, amely rádióhullámokat gerjeszt.
tVigye a telefont a készüléktől távolabb.
CD-lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
A CD-lejátszó nem működik vagy a
„no dISC” felirat látható a kijelzőn,
pedig van CD-lemez a rekeszben.
• A CD-lemezt lejátszás előtt tisztító
kendővel tisztítsa meg. A lemezt a
középpontról kifelé haladva törölje le.
• A CD-lemez tisztításához ne
használjon oldószert, például benzint,
hígítót, kereskedelemben kapható
egyéb tisztítószert, vagy régi típusú
hanglemezekhez használatos,
feltöltődés elleni permetet.
• A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen
napsugárzás vagy hőforrás,
hatásának, és ne hagyja azt
napsütésben parkoló autóban, mert
az autó belsejében a hőmérséklet
ilyenkor jelentősen megemelkedik.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a
CD-lemezre, és ne karcolja meg
annak felületét.
• Lejátszás után a CD-lemezt annak
tokjában tárolja.
Ha a CD-lemez felületén karcolás,
szennyeződés vagy ujjlenyomat van,
akkor ez sávontartási hibához vezethet.
Írható és újraírható CD-lemezek
A készülék le tud játszani CD-DA
formátumban* készített írható és
újraírható CD-ket is. A lejátszás
minősége azonban függ a lemez
minőségétől és az író készülék
állapotától.
* A CD-DA a Compact Disc Digital
Audio kifejezés rövidítése. Ez a
hangfelvételt tartalmazó CD-lemezek
felvételi szabványa.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája van,
kérjük forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Műszaki adatok
A szalag a vezérlőgombok
megnyomására nem mozdul.
• Megfelelően zárja be a kazettarekeszt.
CD-lejátszó
A z gomb nem működik, vagy a
szalagra nem lehet rögzíteni, illetve
lejátszani róla.
Rendszer
CD-lemezes digitális audió rendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: 44,6 µW alatt
(A kimeneti teljesítmény értéke a tárgylencse
felszínétől 200 mm-re mérve az optikai pickup blokkon 7 mm-es apertúránál.)
Orsó fordulatszáma
200 ford./perctől (rpm) 500 ford./percig (rpm)
(CLV)
Csatornák száma
2
Frekvenciaátvitel
20-20 000 Hz +1/–2 dB
Frekvenciaingadozás
Mérhető határérték alatt
• Győződjön meg arról, hogy a kazetta
írásvédő füle a helyén van-e.
Gyenge minőségű, illetve torzított
lejátszás, felvétel vagy törlés.
• Tisztítsa meg a fejeket, nyomógörgőket
és a hajtótengelyeket mosószerrel vagy
alkohollal enyhén benedvesített
vattacsomóval.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újakra.
• TYPE II (krómdioxid) vagy TYPE IV (metal)
szalagot használ. Csak TYPE I (normál)
szalagot használjon.
• Mágnesezze le a fejeket kereskedelemben
kapható fej-demagnetizálóval.
Lencse
CD-lejátszó
• Helyezze be a CD-lemezt a feliratozott
oldalával fölfelé.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt.
• Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a
rekeszt egy órára, hogy a lecsapódott
pára megszáradjon.
• Az írható vagy az újraírható CD-lemez
nincs lezárva. Zárja le a CD-lemezt a CDíró készülékkel.
• Az írható vagy az újraírható CD-lemez, az
író készülék vagy a használt szoftver
minősége nem megfelelő.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újakra.
Nyomógörgő
Törlőfej
• Csökkentse a hangerőt.
• Tisztítsa meg a lemezt, vagy ha sérült,
cserélje ki.
• Helyezze a készüléket rezgésmentes
környezetbe.
• Tisztítsa meg a lencsét a
kereskedelemben kapható
fúvóventilátorral vagy egyszerű
hajszárítóval.
• A hang lehalkulhat vagy zajossá válhat
gyenge minőségű írható vagy újraírható
CD-lemez lejátszásakor vagy ha
probléma van a CD-író készülékkel, illetve
a használt szoftverrel.
Rádió
A vétel gyenge minőségű.
• Az URH (FM) vétel minőségének
javításához változtassa meg az antenna
helyzetét.
Méretek
Kb. 414 × 164 × 257 mm (sz/m/h)
(a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 3,6 kg (az elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati kábel (1db)
A műszaki adatok és a formaterv
változtatásának jogát - minden külön értesítés
nélkül - fenntartjuk.
Kiegészítő tartozékok
Sony MDR típusú fejhallgató
Magyar
FIGYELMEZTETÉS
Tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket nem
szabad esőnek vagy
nedvességnek kitenni.
CD Radio
CassetteCorder
Használati utasítás
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket zárt térben, például
könyvespolcon vagy beépített szekrényben
üzembe helyezni nem szabad.
A tűz és az áramütés elkerülése érdekében
ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Rádió
Frekvenciatartomány
URH: 87,5-108 MHz
KH: 531 - 1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530 - 1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)
HH: 153-279 kHz
IF
URH: 10,7 MHz
KH/HH: 450 kHz
Antennák
URH: Kihúzható antenna
KH/HH: Beépített ferritantenna
Az áramütés elkerülésének
érdekében ne nyissa ki a
készülék házát. A javítást
kizárólag szakemberrel
végeztesse.
Csatlakoztassa a készüléket a
legkönnyebben elérhető hálózati
konnektorhoz. Ha bármilyen
rendellenességet tapasztalna, akkor a
villásdugót azonnal húzza ki a hálózati
konnektorból.
CFD-S170L
Kazettás egység
Hajtótengely
Felvevő/lejátszó fej
Hangkihagyás.
Ha a fentiek alapján nem sikerült megoldani
a problémát, húzza ki a hálózati kábelt és
távolítsa el az elemeket. Miután a kijelzőről
minden kiírás eltűnt, csatlakoztassa ismét a
hálózati kábelt és helyezze vissza az
elemeket. Ha a probléma még ezután is
fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony
szervizt.
Felvevőrendszer
4-sávos 2 csatornás sztereó
Gyorscsévélés ideje
Kb. 120 másodperc Sony C–60 típusú
kazettánál
Frekvenciaátvitel
TYPE I (normál) szalaggal: 80 – 10 000 Hz
©2004 Sony Corporation
2-515-703-12(1)
Általános
Hangszóró
Teljes tartomány: 10 cm átmérőjű, 3,2 Ω,
2 db kónuszos hangszóró
Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereó minijack):
16 – 68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
Maximális kimeneti teljesítmény
5,2 W
Teljesítményigény
230 V váltakozó áram, 50 Hz
9 V egyenáram, 6 db R20 (D méretű) elem
Teljesítményfelvétel
14 W, váltakozó áram
Elemek élettartama
Készülék:
Áramforrások
B
1az AC IN kimenethez
A
URH felvétel
2 a hálózathoz
Sony R20P elem: kb. 13,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 20 óra
Szalag lejátszása
Sony R20P elem: kb. 7,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 15 óra
CD-lemez lejátszása
• Az a KH(MW)/HH(LW) vétel minőségének
javításához a készülék helyzetét
változtassa.
Szerzőijog-védelmet biztosító
kódolással készült zenei lemezek
Ez a készülék a kompaktlemezszabványnak (Compact Disc - CD)
megfelelő lemezeket tud lejátszani. Az
utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei
lemezeket hoztak forgalomba,
amelyeken kódolással védik a szerzői
jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen
lemezek nem felelnek meg pontosan a
kompaktlemez-szabvány előírásainak,
és így ez a készülék nem tudja lejátszani
őket.
Kazettás lejátszó
A hang gyenge vagy rossz minőségű.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újakra.
• Helyezze a készüléket a TV készüléktől
távol.
A TV képe zavaros lesz.
• Ha szobaantennával hallgat URH
programot a TV készülék közelében,
helyezze a készüléket messzebb a
televíziótól.
Sony R20P elem: kb. 2,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 7 óra
Csatlakoztassa az A jelzésű hálózati kábelt, vagy helyezzen be hat darab R20-as
(D méretű) elemet (nem tartozék) a B jelzésű elemtartó rekeszbe.
Megjegyzések
• Ha az OPR/BATT jelzés megjelenik, vagy a lejátszó működése megáll, cserélje ki az
elemeket. Az összes elemet cserélje újakra. Az elemek cseréje előtt ne felejtse el kivenni a
CD-lemezt a készülékből.
• Ha a készüléket elemekkel szeretné működtetni, szüntesse meg a hálózati csatlakozást.
CD-lemez lejátszása
Vezérlőgombok
Kazetta behelyezése
1
2
3
4
CD-lemez
behelyezése
A kazetta lejátszandó
fele Ön felé nézzen
A feliratozott oldalával fölfelé
*
u*
., >
TUNE –, +
x
Nyomja meg a CD (közvetlen bekapcsolás) gombot.
CD
A CD-rekesz bezárásához nyomja meg a Z PUSH OPEN/CLOSE gombot.
Nyomja meg a u gombot.
A CD-lejátszó minden számot lejátszik.
Művelet
lejátszás megállítása
lejátszás szüneteltetése
Gomb
ugrás a következő számra
>
.
TAPE
SLEEP
* Nem kereshet adott zeneszámot, ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM” felirat látható. A
kijelzést a x gomb megnyomásával tüntetheti el.
i
2
Tipp
Ha 10-nél nagyobb sorszámú műsorszámot keres, akkor először nyomja meg a >10 gombot,
majd a megfelelő számgombokat.
Példa: A 23. műsorszám lejátszásához először nyomja meg a >10 gombot, majd a 2-es és 3-as
gombot.
Kazetta lejátszása
Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a kívánt sáv (közvetlen bekapcsolás).
Minden gombnyomásra sorra az alábbi feliratok jelennek meg:
„FM” t „MW” t „LW”.
1
2
Nyomja meg a TAPE (közvetlen bekapcsolás) gombot.
Tartsa lenyomva a TUNE + vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát
jelző számjegyek meg nem változnak a kijelzőn.
3
Nyomja meg a n gombot.
A készülék automatikusan végigpásztázza a frekvenciákat, és tisztán
fogható állomásnál megáll.
x
u
A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
Z PUSH OPEN/CLOSE
adott műsorszámra lépés közvetlenül* a műsorszám sorszámának megfelelő számgomb
> (előre) vagy . (vissza) lejátszás közben,
adott műsorrészre lépés
amíg meg nem találja a keresett részt.
hallgatás közben
> (előre) vagy . (vissza) szünet közben,
adott műsorrészre lépés a kijelző
amíg meg nem találja a keresett részt.
figyelemmel kísérése közben
MEGA BASS
1
Helyezzen egy CD-lemezt a CD-rekeszbe.
vissza az előző számra
CD-lemez kivétele
RADIO BAND
Z PUSH
OPEN/CLOSE AUTO PRESET
Rádió hallgatása
Ha nem sikerült behangolnia egy adót, akkor egymás után többször
nyomja meg a gombot, így a frekvencia minden gombnyomásra
lépésenként változik.
Tipp
Ha az URH adás zajos, nyomja meg a MODE gombot a készüléken, míg a „Mono” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn, és a rádió ezután monóban kezd játszani.
Az KH hangolási lépésköz módosítása
Az KH hangolási lépésköz gyári beállítása 9 kHz.
Az KH hangolási lépéköz módosításához az alábbi műveleteket hajtsa végre:
1 A RADIO BAND•AUTO PRESET és az x gomb nyomva tartása közben szüntesse
meg a készülék hálózati csatlakozását.
2 A RADIO BAND•AUTO PRESET és az x gomb nyomva tartása közben állítsa
vissza a készülék hálózati csatlakozását. Ezzel a hangolási lépésköz módosul és a
kijelzőn 2 másodpercig megjelenik az „MW 9” vagy az „MW 10” felirat.
A hangolási lépésköz módosítása után a beprogramozott rádióállomásokat újra be
kell állítani.
Művelet
lejátszás megállítása
a szalag gyors előre- vagy
visszacsévélése
Gomb
xZ
m vagy M
lejátszás szüneteltetése
X
A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
kazetta kivétele
xZ
Felvétel
1
A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az xZ gombot, majd helyezzen
a nyílásba egy üres kazettát. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
2
Válassza ki a forrást, ahonnan fel akar venni.
Felvétel CD-lemezről
Nyomja meg a CD gombot, majd helyezzen be egy CD-lemezt (lásd
„CD-lemez lejátszása”).
Felvétel rádióból
Nyomja le a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, majd hangoljon a
kívánt állomásra (lásd „Rádió hallgatása”).
OPERATE
*A gombon kitapintható egy pont.
A kijelző használata
Rádióállomások programozása
A lemezen lévő műsorszámok sorszáma és lejátszási ideje
A készülék memóriájában rádióállomások tárolhatók. Legfeljebb 40 rádióállomás, 20
állomás URH sávon, 10 állomás pedig KH és HH sávon tetszőleges sorrendben.
Nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot a lejátszó álló üzemmódjában (lásd
C ábra).
A hátralévő játékidő ellenőrzése
Kijelző
MODE
OPR/BATT
DISPLAY
ENT MEMORY
Számgombok
Nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot a CD-lemez lejátszása közben. A
kijelzőn megjelenő felirat a következőképp változik:
VOLUME –, +*
Kijelző
C
Műsorszámok
száma
Teljes lejátszási idő
D
Programozott
műsorszám
Lejátszási sorrend
taz aktuális műsorszám sorszáma és lejátszási ideje
r
az aktuális műsorszám sorszáma és hátralévő játékideje*
r
a hátralévő műsorszámok száma és a lemez hátralévő játékideje
* Ha egy műsorszám sorszáma nagyobb húsznál, akkor a hátralévő idő „- -:- -” formátumban
jelenik meg a kijelzőn.
A készülék be- és kikapcsolása
Nyomja meg az OPERATE gombot.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME + vagy – gombot.
Fejhallgató hallgatása
Csatlakoztassa a fejhallgatót a i (fejhallgató) kimenetre.
Elalvás zenére
1 Indítsa el a kívánt zeneforrás lejátszását.
2 Nyomja meg a SLEEP gombot a „SLEEP” felirat megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a SLEEP gombot az időtartam beállításához.
Minden gombnyomásra sorra az alábbi értékek jelennek meg: „60” t „90” t
„120” t „OFF” t „10” t „20” t „30”.
Az elalvás funkció kikapcsolása
A hangkiemelés beállítása
A mély hang felerősítése
Nyomja meg a MEGA BASS gombot.
A kijelzőn a „MEGA BASS” felirat jelenik meg.
Normál hangzáshoz nyomja meg a gombot újra.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az OPERATE gombot.
Megjegyzés
Az elalvás funkció használata kazettával:
Ha a szalag egyik oldalának lejátszási ideje hosszabb, mint a beállított időtartam, akkor a
készülék nem fog leállni addig, amíg a szalag a végére nem ért.
A lejátszási mód kiválasztása
Nyomja meg a MODE gombot, amíg a „REP 1” „REP ALL” „SHUF” „SHUF REP”
„PGM” „PGM REP” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:
Művelet
Választandó Teendő
egyetlen szám ismétlése „REP 1”
Nyomja meg az ismételni kívánt műsorszám
számát.
összes szám ismétlése
„REP ALL”
Nyomja meg a u gombot.
1
A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET
gombot.
2
Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot 2
másodpercig, míg a képernyőn villogni nem kezd az „AUTO” felirat.
3
Nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot.
Az állomások a memóriában a frekvencia szerint növekvő sorrendben
kerülnek tárolásra.
Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani
A gyenge jelű rádióállomásokat kézzel kell beállítania.
1 A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
2 Hangoljon a kívánt állomásra.
3 Körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva azt a számgombot, amelyhez az új
állomást hozzá kívánja rendelni.
10-nél nagyobb számú programozott állomás kiválasztásához, először nyomja meg
a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat.
A beíráshoz az utolsó számgombot kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva.
(Példa: A 12-es programhely kiválasztásához nyomja meg a >10 gombot, az 1,
végül kb. 2 másodpercig a 2 számgombot.)
Tipp
A beprogramozott rádióállomások akkor sem törlődnek, ha kihúzza a hálózati adaptert vagy
ha kiveszi az elemeket a készülékből.
véletlenszerű lejátszás
„SHUF”
Nyomja meg a u gombot.
műsorszámok ismétlése „SHUF REP” Nyomja meg a u gombot.
véletlenszerű sorrendben
Programozott rádióállomások hallgatása
programozott lejátszás
„PGM”
Nyomja meg a beprogramozni kívánt
műsorszámokhoz tartozó számgombokat a
kívánt sorrendben legfeljebb 20 számig (lásd
D ábra). Ezután nyomja meg a u gombot.
1
A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET
gombot.
2
programozott számok
ismétlése
„PGM REP”
Nyomja meg a beprogramozni kívánt
műsorszámokhoz tartozó számgombokat a
kívánt sorrendben legfeljebb 20 számig.
Ezután nyomja meg a u gombot.
A beprogramozott állomás kiválasztásához nyomja meg a számgombok
valamelyikét.
A kiválasztott lejátszási mód törlése
Nyomja meg a MODE gombot annyiszor, amíg a kiválasztott mód felirata el nem tűnik
a kijelzőről.
A programozott műsorszámok és sorrendjük megtekintése a kijelzőn
A műsorszámok sorrendjének ellenőrzéséhez a lejátszás előtt, nyomja meg a
DISPLAY•ENT•MEMORY gombot.
A gomb minden megnyomásakor a beprogramozott sorrendben megjelenik a
műsorszám sorszáma a kijelzőn.
Az aktuális program megváltoztatása
Nyomja meg a x gombot egyszer, ha a CD-lejátszás áll, és kétszer, ha a CD-lejátszás
folyamatban van. Az aktuális program törlődik. Ezután a fenti módszerrel készítsen új
programot.
Tipp
Rögzítheti is saját programját. Miután elkészítette a programot, helyezzen be egy üres
kazettát, majd a felvétel elindításához nyomja meg a z gombot.
10-nél nagyobb sorszámú programhelyen található állomásra
hangoláshoz először nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő
számgombokat.
(Példa: A 12-es programhelyen lévő állomásra hangoláshoz nyomja meg
a >10 gombot, majd az 1, végül a 2 számgombot.)
A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az xZ gombot, majd helyezzen
be egy kazettát. Csukja be a kazettatartót. Csak TYPE I (normál)
szalagot használjon.
3
A felvétel elindításához nyomja meg a z gombot.
(A n gomb automatikusan kikapcsol.)
Művelet
felvétel megállítása
felvétel szüneteltetése
Gomb
xZ
X
A felvétel folytatásához nyomja meg a gombot újra.
Tippek
• A hangerő vagy a hangszín változtatása nincs hatással a felvételre.
• Ha, miután a 3. lépésben megnyomta a z gombot, az KH/HH rádióállomáson fütyülő hang
hallatszik, nyomja meg a MODE gombot, hogy idehangolja az ISS (Interference Suppress
Switch) interferenciaszűrő kapcsolót, amely elnyomja a legtöbb zajt.
• A legjobb eredmény elérése érdekében felvételkor a hálózati áramforrást használja.
• Felvétel törléséhez hajtsa végre a következőket:
1 Helyezze be a törölni kívánt felvételt tartalmazó kazettát.
2 Nyomja meg a TAPE gombot.
3 Nyomja meg a z gombot.
Download PDF

advertising