Sony | CFD-S350L | Sony CFD-S350L Használati útmutató

Óvintézkedések
A biztonságról
• Mivel a CD-lejátszó készülékben
használt lézer sugárnyaláb károsítja a
szemet, nem szabad a készülék házát
kinyitni. A javítást kizárólag
szakemberrel végeztesse el.
• Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy
folyadék került, húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati aljzatból,
és mielőtt ismét bekapcsolná a
készüléket, szakemberrel vizsgáltassa
meg.
• Nem szabványos alakú lemezek
(pl. szív, négyzet, csillag) nem
játszhatók le a készülékkel. Ezek a
lemezek károsíthatják a készüléket.
Ne használjon ilyen lemezeket.
A készülékház tisztítása
• A készülék házát, előlapját és
kezelőszerveit semleges hatású, enyhe
mosószerrel gyengén benedvesített
puha ruhával tisztítsa meg. Ne
használjon semmilyen dörzsölő hatású
szivacsot, súrolóport, illetve oldószert,
például alkoholt vagy benzint.
Az áramellátásról
• Hálózatról való működtetés előtt
ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség
megegyezik-e a helyi áramszolgáltató
által biztosított feszültséggel (lásd
„Műszaki adatok”), és csak a mellékelt
hálózati kábelt használja.
• Mindaddig, amíg a készülék
csatlakozója be van dugva a fali
dugaszoló aljzatba, az nincs
leválasztva a váltóáramú hálózatról,
még akkor sem, ha magát a
készüléket kikapcsolja.
• Elemről történő működtetéshez hat
darab R20 (D méretű) elem
szükséges.
• Amikor nem használja az elemeket,
vegye ki őket a készülékből, hogy
ezzel elkerülje az elem szivárgása
vagy korróziója által esetleg okozott
károsodást.
• Az üzemi feszültséget, az
áramfelvételt és más fontos adatokat
feltüntető címke a készülék alján
található.
Az elhelyezésről
• A készüléket ne helyezze hőforrás
közelébe vagy olyan helyre, ahol azt
közvetlen napfény, túlzott mennyiségű
por vagy mechanikai hatás érheti.
• A készüléket ne helyezze ferde vagy
instabil felületre.
• Semmit ne állítson a doboz
oldalfalához 10 mm-nél közelebbre. A
szellőzőnyílásokat szabadon kell
hagyni, mert a készülék csak így
működik megfelelően. A megfelelő
szellőzés egyúttal meghosszabbítja a
beépített alkatrészek élettartamát is.
• Ha a készüléket napon parkoló
autóban hagyja, feltétlenül
gondoskodjon arról, hogy azt olyan
helyre tegye az autóban, ahol nem éri
közvetlen napsugárzás.
• A hangszórók erős mágnest
tartalmaznak, ezért a mágneses tér
okozta esetleges károsodás
elkerülése érdekében ne tegyen
mágnescsíkkal ellátott bankkártyát
vagy rugós felhúzóval rendelkező órát
a készülék közelébe.
Az üzemeltetésről
• Ha a készüléket hűvös helyről
közvetlenül meleg helyre viszi át, vagy
magas páratartalmú helyiségben
tárolja, akkor előfordulhat, hogy a CDlejátszó belsejében lévő lencsékre
pára csapódik le. Ilyen esetben a
készülék nem működik megfelelően.
Vigye el a készüléket erről a helyről, és
újbóli bekapcsolásával várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség
elpárologhasson.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem
használta, állítsa lejátszásra, és a
kazetta behelyezése előtt hagyja a
készüléket bemelegedni.
Kazettával kapcsolatos
megjegyzések
Hibaelhárítás
Általános
A készülék nem kapcsolódik be.
• A véletlen letörlés megakadályozása
érdekében törje ki az A vagy B oldalon
az írásvédő fület. Ha a kazettát ismét
felvételre szeretné használni,
ragasztószalaggal ragassza le a kitört
részt.
A oldal
A oldal írásvédő füle
B oldal írásvédő füle
• A hosszú, folyamatos felvételkészítés
vagy lejátszás kivételével a
90 percesnél hosszabb kazetta
használata nem javasolt.
CD-lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
• A CD-lemezt lejátszás előtt tisztítókendővel tisztítsa meg. A lemezt a
középpontról kifelé haladva törölje le.
• A CD-lemez tisztításához ne
használjon oldószert, például benzint,
hígítót, kereskedelemben kapható
egyéb tisztítószert, vagy régi típusú
hanglemezekhez használatos,
sztatikus feltöltődés elleni permetet.
• A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen
napsugárzás vagy hőforrás,
hatásának, és ne hagyja napon
parkoló autóban, mert az autó
belsejében a hőmérséklet ilyenkor
jelentősen megemelkedik.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a
CD-lemezre, és ne karcolja meg
annak felületét.
• Lejátszás után a CD-lemezt annak
tokjában tárolja.
Ha a CD-lemez felületén karcolás,
szennyeződés vagy ujjlenyomat van,
akkor ez sávontartási hibához vezethet.
Írható és újraírható CD-lemezek
A készülék le tud játszani CD-DA
formátumban* készített írható és
újraírható CD-ket is. A lejátszás
minősége azonban függ a lemez
minőségétől és az író készülék
állapotától.
* A CD-DA a Compact Disc Digital
Audio kifejezés rövidítése. Ez a
hangfelvételt tartalmazó CD-lemezek
felvételi szabványa.
Szerzőijog-védelmet biztosító
kódolással készült zenei lemezek
Ez a készülék a kompaktlemezszabványnak (Compact Disc - CD)
megfelelő lemezeket tud lejátszani. Az
utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei
lemezeket hoztak forgalomba,
amelyeken kódolással védik a szerzői
jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen
lemezek nem felelnek meg pontosan a
kompaktlemez-szabvány előírásainak,
és így ez a készülék nem tudja lejátszani
őket.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája van,
kérjük forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
• Győződjön meg arról, hogy az elemek
helyesen vannak-e behelyezve.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• Ha a lejátszó elemről működik, a
távirányítóval nem lehet bekapcsolni.
A készülék nem kapcsolódik be, a
kijelzőn a „bAttErY” és az „Error”
felirat váltja egymást.
• Győződjön meg arról, hogy az elemek
helyesen vannak-e behelyezve.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
Nincs hang.
• Állítsa be a hangerőt.
• Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókat
hallgatja.
Kazettás magnó
A szalag a vezérlőgombok
megnyomására nem mozdul.
Műszaki adatok
• Megfelelően zárja be a kazettatartót.
CD-lejátszó
A z gomb nem működik, vagy a
szalagra nem lehet rögzíteni, illetve
lejátszani róla.
Rendszer
CD-lemezes digitális audió rendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: 44,6 µW alatt
(A kimeneti teljesítmény értéke a tárgylencse
felszínétől 200 mm-re mérve az optikai pickup blokkon 7 mm-es apertúránál.)
Orsó fordulatszáma
200 ford./perctől (rpm) 500 ford./percig (rpm)
(CLV)
Csatornák száma
2
Frekvenciaátvitel
20 – 20 000 Hz +1/–2 dB
Frekvenciaingadozás
Mérhető határérték alatt
• Győződjön meg arról, hogy a kazetta
írásvédő füle a helyén van-e.
A lejátszás, a felvétel vagy a törlés
gyenge minőségű, illetve torz.
• Tisztítsa meg a fejeket, a nyomógörgőket
és a hajtótengelyeket tisztítófolyadékkal
vagy alkohollal enyhén benedvesített
vattapálcikával.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• TYPE II (krómdioxid) vagy TYPE IV (metal)
kazettát használ. Csak TYPE I (normál)
kazettát használjon.
• Mágnesezze le a fejeket kereskedelemben
kapható fej-demagnetizálóval.
Rádió
• Az FM (URH) vétel minőségének
javításához változtassa meg az antenna
helyzetét.
• Az AM, illetve a MW(KH)/LW(HH) vétel
minőségének javításához a készülék
helyzetét változtassa meg.
URH
87,5 – 108 MHz
AM
531 – 1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530 – 1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)
Nyomógörgő
Törlőfej
URH
87,5 – 108 MHz
KH
531 – 1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530 – 1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)
HH
Hajtótengely
Felvevő/lejátszó fej
Távirányító
153 – 279 kHz
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket zárt térben, például
könyvespolcon vagy beépített szekrényben
üzembe helyezni nem szabad.
A tűz és az áramütés elkerülése érdekében
ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Csatlakoztassa a készüléket a
legkönnyebben elérhető hálózati
konnektorhoz. Ha bármilyen
rendellenességet tapasztalna, akkor a
villásdugót azonnal húzza ki a hálózati
konnektorból.
CFD-S350
CFD-S350L
IF
URH: 10,7 MHz
AM/KH/HH: 450 kHz
Antennák
URH: Kihúzható antenna
AM/KH/HH: Beépített ferritantenna
©2005 Sony Corporation
100%-ban újrahasznosított
papírra,illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj
alapú tintával nyomtatva.
2-548-053-32(1)
A távirányító nem működik.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket
újakra.
• A távirányítót a készülék érzékelője felé
irányítva használja.
• Távolítson el minden akadályt a
távirányító és a készülék közötti térből.
• Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje
erős fény, például közvetlen napfény vagy
neonlámpa fénye.
• Menjen közelebb a készülékhez, amikor a
távirányítót használja.
Ha a fentiek alapján nem sikerült megoldani
a problémát, húzza ki a hálózati kábelt és
távolítsa el az elemeket. Miután a kijelzőről
minden kiírás eltűnt, csatlakoztassa ismét a
hálózati kábelt és helyezze vissza az
elemeket. Ha a probléma még ezután is
fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony
szervizt.
Kazettás egység
Felvevőrendszer
4 sávos, 2 csatornás, sztereó
Csévélés ideje
Kb. 120 másodperc Sony C–60 típusú
kazetta esetén
Frekvenciaátvitel
TYPE I (normál) kazetta esetén: 80 – 10 000 Hz
Áramforrások
C
B
Általános
Hangszóró
Teljes hangtartományra: 10 cm átmérőjű, 3,2 Ω,
kónuszos hangszóró (2 db)
Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereó mini aljzat)
16 – 68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
Maximális kimeneti teljesítmény
5,2 W
Teljesítményigény
Készülék:
Koreai modell:
220 V váltakozó áram, 60 Hz
Más modellek:
230 V váltakozó áram, 50 Hz
9 V egyenáram, 6 db R20 (D méretű) elem
Távirányító:
3 V egyenáram, 2 db R03 (AAA méretű) elem
Teljesítményfelvétel
14 W, váltakozó áram
Elemek élettartama
Készülék:
URH felvétel
Sony LR20 alkáli elem: kb. 20 óra
Kazetta lejátszása
Sony R20P elem: kb. 7,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 15 óra
A hang halk vagy rossz minőségű.
CD-lemez lejátszása
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• Helyezze a készüléket a tévékészüléktől
távolabbra.
Sony R20P elem: kb. 3,5 óra
• Ha szobaantennával működő
tévékészülék közelében hallgat URH
rádióadást, vigye a készüléket a
televíziótól távolabbra.
Használati utasítás
Az áramütés elkerülésének
érdekében ne nyissa ki a
készülék házát. A javítást
kizárólag szakemberrel
végeztesse.
CFD-S350L tipus
Sony R20P elem: kb. 13,5 óra
A TV képe zavaros lesz.
CD Radio
CassetteCorder
CFD-S350 tipus
A CD-lejátszó nem működik vagy a
„no dISC” felirat látható a kijelzőn,
pedig van CD-lemez a CD-tartóban.
A vétel gyenge minőségű.
Sony MDR típusú fejhallgató
Tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket nem
szabad esőnek vagy
nedvességnek kitenni.
Frekvenciatartomány
CD-lejátszó
• Csökkentse a hangerőt.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt, vagy ha
sérült, cserélje ki.
• Helyezze a készüléket rezgésmentes
környezetbe.
• Tisztítsa meg a lencsét a
kereskedelemben kapható
fúvóventilátorral vagy egyszerű
hajszárítóval.
• A hang lehalkulhat, elnémulhat vagy
zajossá válhat gyenge minőségű írható
vagy újraírható CD-lemez lejátszásakor
vagy ha probléma van a CD-író
készülékkel, illetve a használt szoftverrel.
Kiegészítő tartozékok
FIGYELMEZTETÉS
Rádió
• A készülék közelében valaki mobiltelefont
vagy más hasonló készüléket használ,
amely rádióhullámokat gerjeszt.
tVigye a telefont stb. a készüléktől
távolabb.
Hangkihagyás tapasztalható.
A gyártó fenntartja a jogát arra, hogy a
készülék műszaki adatait és kivitelét előzetes
bejelentés nélkül megváltoztathassa.
Magyar
Lencse
Zaj hallható.
• A CD-lemezt feliratozott oldalával fölfelé
helyezze be.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt.
• Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a
CD-tartót egy órára, hogy a lecsapódott
pára kiszáradjon.
• Az írható vagy az újraírható CD-lemez
nincs lezárva. Zárja le a CD-lemezt a CDíró készülékkel.
• Az írható vagy az újraírható CD-lemez, az
író készülék vagy a használt szoftver
minősége nem megfelelő.
• A CD-R/CD-RW lemez üres.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
Méretek
Kb. 420 × 155 × 260 mm (sz/m/h)
(a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 3,7 kg (az elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati kábel (1db)
Távirányító (1db)
Sony LR20 alkáli elem: kb. 7 óra
A
2 a hálózathoz
1az AC IN kimenethez
Csatlakoztassa az A jelzésű hálózati kábelt, vagy helyezzen be hat darab R20-as
(D méretű) elemet (nem tartozék) a B jelzésű elemtartó rekeszbe.
Megjegyzések
• Ha az OPR/BATT jelzés megjelenik, vagy a lejátszó működése megáll, cserélje ki az
elemeket. Az összes elemet cserélje újra. Az elemek cseréje előtt ne felejtse el kivenni a
CD-lemezt a készülékből.
• Ha a készüléket elemekkel szeretné működtetni, szüntesse meg a hálózati csatlakozást.
• Ha a készüléket elemekkel működteti, azt nem kapcsolhatja be a távirányító segítségével.
A tsávirányító előkészítése C
Helyezzen be két R03 (AAA méretű) elemet (nem tartozék).
Elemcsere
Átlagos használat esetén az elemek hat hónapig működőképesek. Amikor a távirányító
már nem vezérli a készüléket, cserélje ki az elemeket újakra.
CD-lemez lejátszása
Vezérlőgombok
Kazetta behelyezése
Távirányító
CD-lemez
behelyezése
A kazetta lejátszandó
fele Ön felé nézzen
1
SLEEP
FUNCTION
OPERATE
(POWER)
Számgombok
A feliratozott oldalával fölfelé
MODE
*
RADIO BAND
AUTO PRESET
TUNE – / m
TUNE + / M
DISP/ENT/MEMORY
MODE
OPR/BATT
TUNE +, –
Z PUSH
OPEN/CLOSE
u*
MEGA BASS
i
., >
VOLUME +*, –
x
CD
PRESET + / >
A távirányítón
Nyomja meg a u gombot (illetve a távirányító N gombját).
A CD-lejátszó minden számot egyszer lejátszik.
1 Nyomja meg a BAND gombot.
2 A tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.
Ha 10-nél nagyobb számú állomást kíván kiválasztani, akkor először a >10 gombot
nyomja meg, majd pedig a megfelelő számgombokat.
(Példa: A 12-höz rendelt rádióállomás kiválasztásához először nyomja meg a >10
gombot, majd pedig az 1 és a 2 számgombot.)
vissza az előző számra
CD-lemez kivétele
adott műsorrészre lépés
hallgatás közben
adott műsorrészre lépés a kijelző
figyelemmel kísérése közben
Gomb
x
u (X a távirányítón)
A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
>
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
M (előre) vagy m (vissza) lejátszás közben,
amíg meg nem találja a keresett részt (a
távirányító > vagy . gombját)
M (előre) vagy m (vissza) szünet közben,
amíg meg nem találja a keresett részt (a
távirányító > vagy . gombját)
A rádió hallgatása
1
2
* Nem lehet közvetlenül egy adott műsorszámra lépni, ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM”
felirat látható. A kijelzést a x gomb megnyomásával tüntetheti el.
A kijelző használata
A lemezen lévő műsorszámok száma és lejátszási ideje
Kijelző
Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY Gombot, amikor a lejátszó áll (lásd a D ábrát).
OPERATE
(POWER)
SLEEP
A hátralévő játékidő ellenőrzése
Nyomja meg többször a DISP/ENT/MEMORY gombot a CD-lemez lejátszása közben.
A kijelzőn megjelenő felirat a következőképp változik:
Kijelző
D
Műsorszámok
száma
Teljes lejátszási idő
A készülék be- és kikapcsolása
CFD-S350L típus: Nyomja meg az OPERATE gombot.
CFD-S350 típus: Nyomja meg a POWER gombot.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME + vagy – gombot (illetve a távirányító VOL +, – gombját).
Fejhallgató használata
Csatlakoztassa a fejhallgatót a i (fejhallgató) kimenetre.
E
Programozott
műsorszám
Lejátszási sorrend
Elalvás zenére
1 Indítsa el a kívánt zeneforrás lejátszását.
2 Nyomja meg a SLEEP gombot a „SLEEP” felirat megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a SLEEP gombot az időtartam beállításához.
Az egyes gombnyomásokra rendre az alábbi értékek jelennek meg: „60” t „90”
t „120” t „OFF” t „10” t „20” t „30”.
Az elalvás funkció kikapcsolása
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
A hangkiemelés beállítása
A mély hang felerősítése
Nyomja meg a MEGA BASS gombot.
A kijelzőn a „MEGA BASS” felirat jelenik meg.
A normál hangzáshoz való visszatéréshez újra nyomja meg a gombot.
Megjegyzés
Az elalvás funkció használata kazettával:
Ha a kazetta egyik oldalának lejátszási ideje hosszabb, mint a beállított időtartam, akkor a
készülék nem fog leállni addig, amíg a szalag a végére nem ért.
taz aktuális műsorszám sorszáma és lejátszási ideje
r
az aktuális műsorszám sorszáma és hátralévő játékideje*
r
a hátralévő műsorszámok száma és a lemez hátralévő játékideje
* Ha egy műsorszám sorszáma nagyobb húsznál, akkor a hátralévő idő „- -:- -” formátumban
jelenik meg a kijelzőn.
A lejátszási mód kiválasztása
Nyomja meg a MODE gombot, amíg a „REP 1” „REP ALL” „SHUF” „SHUF REP”
„PGM” „PGM REP” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:
Művelet
Választandó Teendő
egyetlen szám ismétlése „REP 1”
A . és a > gomb segítségével válassza
ki a megismételni kívánt műsorszámot, majd
nyomja meg a u gombot.
összes szám ismétlése
„REP ALL”
Nyomja meg a u gombot.
kevert lejátszás
„SHUF”
Nyomja meg a u gombot.
műsorszámok ismétlése „SHUF REP” Nyomja meg a u gombot.
véletlenszerű sorrendben
programozott lejátszás
„PGM”
A . és a > gomb segítségével válassza ki
a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd
nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot
(legfeljebb 20 műsorszám programozható be, a
kívánt sorrendben – lásd az E ábrát). Ezután
nyomja meg a u gombot.
programozott számok
„PGM REP” A . és a > gomb segítségével válassza
ismétlése
ki a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd
nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot
(legfeljebb 20 műsorszám programozható be,
a kívánt sorrendben). Ezután nyomja meg a
u gombot.
A távirányítón
Miután kiválasztotta a „PGM” vagy a „PGM REP” módot, a kívánt műsorszám
megadásához nyomja meg a megfelelő számgombokat (legfeljebb 20 műsorszám
adható így meg), majd nyomja meg a N gombot.
A kiválasztott lejátszási mód törlése
Nyomja meg többször a MODE gombot, amíg a kiválasztott mód felirata el nem tűnik a
kijelzőről.
Tartsa lenyomva a TUNE + vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát
jelző számjegyek változni nem kezdenek a kijelzőn.
Ha nem sikerült behangolnia egy adót, akkor egymás után többször
nyomja meg a gombot, így a frekvencia minden gombnyomásra
lépésenként változik.
Tipp
Ha 10-nél nagyobb sorszámú műsorszámra kíván ráállni, akkor először a távirányító >10
gombját, majd pedig a megfelelő számgombját nyomja meg.
Példa: A 23-as számú műsorszám lejátszásához először nyomja meg a >10 gombot, majd
pedig rendre a 2 és a 3 gombot.
Nyomja meg többször a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a kívánt sáv (közvetlen bekapcsolás).
Az egyes gombnyomásokra rendre az alábbi feliratok jelennek meg:
CFD-S350 típus: „FM” t „AM”
CFD-S350L típus: „FM” t „MW” t „LW”
Tipp
Ha az URH adás zajos, nyomja meg a MODE gombot a készüléken, míg a „Mono” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn, és a rádió ezután monóban kezd játszani.
Az AM/KH hangolási lépésköz módosítása
Az AM/KH hangolási lépésköz gyári beállítása 9 kHz.
Az AM/KH hangolási lépéköz módosításához az alábbi műveleteket hajtsa végre:
1 A RADIO BAND•AUTO PRESET és az TAPE gomb nyomva tartása közben
szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását.
2 A RADIO BAND•AUTO PRESET és az TAPE gomb nyomva tartása közben állítsa
vissza a készülék hálózati csatlakozását. Ezzel a hangolási lépésköz módosul és a
kijelzőn 2 másodpercig megjelenik az „AM 9” „MW 9” vagy az „AM 10” „MW 10”
felirat.
A hangolási lépésköz módosítása után a beprogramozott rádióállomásokat újra be
kell állítani.
Rádióállomások programozása
A készülék memóriájában rádióállomások tárolhatók. A CFD-S350 típus esetén
legfeljebb 30 rádióállomás (20 az URH sávon, 10 pedig az AM sávon), a CFD-S350L
típus esetén pedig legfeljebb 40 rádióállomás (20 az URH sávon, 10 pedig a KH és HH
sávon) programozható be, tetszőleges sorrendben.
1
2
A RADIO BAND•AUTO PRESET gombbal válassza ki a kívánt sávot.
3
Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot.
Az állomások a memóriában a frekvencia szerint növekvő sorrendben
kerülnek tárolásra.
Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot 2
másodpercig, míg a képernyőn villogni nem kezd az „AUTO” felirat.
Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani
A gyenge jelű rádióállomásokat kézzel kell beállítania.
1 A RADIO BAND•AUTO PRESET gomb segítségével válassza ki a kívánt sávot.
2 Hangoljon rá a kívánt állomásra.
3 A DISP/ENT/MEMORY gombot tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg az
állomáshely száma villogni nem kezd a kijelzőn.
4 A PRESET + és – gombok segítségével jelölje ki annak az állomáshelynek a számát,
amelyhez a rádióadót hozzá kívánja rendelni – a kijelölt állomáshely száma villog a
kijelzőn.
5 Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot.
Az új adó a régi helyére kerül.
A távirányítón
1 Nyomja meg többször a BAND gombot, amíg a kívánt sáv meg nem jelenik a
kijelzőn.
2 Hangoljon rá a kívánt állomásra.
3 Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig azt a számgombot, amelyhez a
beállított rádióállomást hozzá kívánja rendelni.
Ha 10-nél nagyobb számot kíván az állomáshoz rendelni, akkor először a >10
gombot nyomja meg, majd pedig a megfelelő számgombokat.
A legutolsó számgombot kb. 2 másodpercig kell nyomva tartani.
(Példa: A 12 beállításához először nyomja meg a >10 gombot, majd pedig az 1 és a
2 gombot, s ez utóbbit tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig.)
1
A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az xZ gombot, majd helyezzen
be egy üres kazettát. Csak TYPE I (normál) kazettát használjon.
2
Válassza ki az a hangforrást, ahonnan fel akar venni.
1
Felvétel CD-lemezről
Nyomja meg a CD gombot, majd helyezzen be egy CD-lemezt (lásd
„CD-lemez lejátszása”).
A PRESET + és – gomb segítségével válassza ki a tárolt állomást.
Kazetta lejátszása
Nyomja meg a TAPE (közvetlen bekapcsolás) gombot.
(A távirányítón nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot, majd
addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „TAPE” üzenet.)
2
A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az xZ gombot, majd helyezzen
be egy kazettát. Csukja be a kazettatartót. Csak TYPE I (normál) kazettát
használjon.
3
Nyomja meg a n gombot.
A készülék automatikusan végigpásztázza a frekvenciákat, és tisztán
fogható állomásnál megáll.
adott műsorszámra lépés közvetlenül* a távirányító műsorszámnak megfelelő számgombja
Távirányító-érzékelő
A RADIO BAND•AUTO PRESET gombbal válassza ki a kívánt sávot.
• Egy program többször is lejátszható, hiszen a programot a CD-tartó kinyitásáig a készülék
memóriájában megőrzi.
• Rögzítheti is saját programját. Miután elkészítette a programot, helyezzen be egy üres
kazettát, majd a felvétel elindításához nyomja meg a z gombot.
MEGA BASS
*A gombon kitapintható egy pont.
1
2
Tippek
x
PRESET – / .
Az aktuális program megváltoztatása
Felvétel
Programozott rádióállomások hallgatása
A CD-tartó bezárásához nyomja meg a Z PUSH OPEN/CLOSE gombot.
ugrás a következő számra
X
A beprogramozott rádióállomások akkor sem törlődnek, ha kihúzza a hálózati adaptert vagy
ha kiveszi az elemeket a készülékből.
Helyezzen egy CD-lemezt a CD-tartóba.
VOL +*, –
N
Tipp
A műsorszámok sorrendjének ellenőrzéséhez a lejátszás előtt nyomja meg a
DISP/ENT/MEMORY gombot.
A gomb minden megnyomásakor a beprogramozott sorrendben megjelenik a
következő műsorszám sorszáma a kijelzőn.
Nyomja meg a x gombot egyszer, ha a CD-lejátszás áll, és kétszer, ha a CD-lejátszás
folyamatban van. Az aktuális program törlődik. Ezután a fenti módszerrel készítsen új
programot.
Művelet
lejátszás megállítása
lejátszás szüneteltetése
BAND
TAPE
2
3
4
Nyomja meg a CD (közvetlen bekapcsolás) gombot.
(A távirányítón nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot, majd
addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a „Cd” üzenet.)
A programozott műsorszámok és sorrendjük megtekintése a kijelzőn
Művelet
lejátszás megállítása
a szalag előre- vagy
visszacsévélése
Gomb
xZ
M vagy m
lejátszás szüneteltetése
X
A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
kazetta kivétele
xZ
Felvétel rádióból
Nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, majd hangoljon a
kívánt állomásra (lásd „Rádió hallgatása”).
3
A felvétel elindításához nyomja meg a z gombot.
(A n gomb is automatikusan lenyomódik.)
Művelet
felvétel megállítása
Gomb
xZ
felvétel szüneteltetése
X
A felvétel folytatásához nyomja meg a gombot újra.
Tippek
• A hangerő és a hangszín változtatása nincs hatással a felvételre.
• Csak CFD-S350L esetén: Ha, miután a 3. lépésben megnyomta a z gombot, az AM vagy
KH/HH rádióállomáson fütyülő hang hallatszik, nyomja meg a MODE gombot, hogy
idehangolja az ISS (Interference Suppress Switch) interferenciaszűrő kapcsolót, amely
elnyomja a legtöbb zajt.
• A legjobb eredmény elérése érdekében felvételkor a hálózati áramforrást használja.
• Felvétel törléséhez hajtsa végre a következőket:
1 Helyezze be a törölni kívánt felvételt tartalmazó kazettát.
2 Nyomja meg a TAPE gombot.
3 Nyomja meg a z gombot.
Download PDF

advertising