Sony | CFD-G500 | Sony CFD-G500 Használati útmutató

Óvintézkedések
A biztonságról
• Mivel a CD-lejátszó készülékben
alkalmazott lézer sugárnyaláb a
szemet károsítja, nem szabad a
készülék házát kinyitni. A javítást
kizárólag szakemberrel végeztesse el.
• Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy
folyadék került, húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati aljzatból, és
mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket,
szakemberrel vizsgáltassa át.
• Nem szabványos alakú lemezek
(pl. szív, négyzet, csillag) nem
játszhatók le a készülékkel. Ezek a
lemezek károsíthatják a készüléket.
Ne használjon ilyen lemezeket.
A készülékház tisztítása
• A készülék házát, előlapját és
kezelőszerveit semleges hatású, enyhe
mosószerrel gyengén benedvesített
puha ruhával tisztítsa meg. Ne
használjon semmilyen dörzsölő hatású
szivacsot, súrolóport vagy oldószert,
például alkoholt vagy benzint.
Kazettával kapcsolatos
megjegyzések
• A véletlen letörlés megakadályozása
érdekében törje ki az A vagy B oldalon
az írásvédő fület. Ha a kazettát ismét
felvételre szeretné használni,
ragasztószalaggal ragassza le a
kitörött részt.
A oldal
az A oldal írásvédő füle
a B oldal írásvédő füle
• A hosszú, folyamatos felvételkészítés
vagy lejátszás kivételével a 90
percesnél hosszabb kazetta
használata nem javasolt.
CD-lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
• A CD-lemezt lejátszás előtt tisztító
kendővel tisztítsa meg. A lemezt a
középpontról kifelé haladva törölje le.
Az áramellátásról
• Hálózatról való működtetés előtt
ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség
megegyezik-e a helyi áramszolgáltató
által biztosított feszültséggel (lásd
„Műszaki adatok”), és csak a mellékelt
hálózati kábelt használja.
• Mindaddig, amíg a készülék
csatlakozója be van dugva a fali
dugaszoló aljzatba, a készülék nincs
leválasztva a váltóáramú hálózatról,
még akkor sem, ha magát a
készüléket kikapcsolja.
• Ha a készüléket elemmel kívánja
üzemeltetni, 8 darab R20-as
(D méretű) elemet használjon.
• Amikor nem használja az elemeket,
vegye ki őket a készülékből, hogy
ezzel elkerülje az elem szivárgása
vagy korróziója okozta esetleges
károsodást.
• A tápfeszültséget, a teljesítményfelvételt
és egyéb. adatokat tartalmazó címke a
készülék alján található.
Az elhelyezésről
• A készüléket ne helyezze hőforrás
közelébe vagy olyan helyre, ahol azt
közvetlen napfény, túlzott mennyiségű
por vagy mechanikai hatás érheti.
• A készüléket ne helyezze ferde vagy
instabil felületre.
• Semmit ne tegyen a doboz
oldalfalához 10 mm-nél közelebbre. A
szellőzőnyílásokat szabadon kell
hagyni, mert a készülék csak így
működik megfelelően, és a megfelelő
szellőzés egyúttal meghosszabbítja a
beépített alkatrészek élettartamát.
• Ha a készüléket napon parkoló
autóban hagyja, feltétlenül
gondoskodjon arról, hogy azt olyan
helyre tegye az autóban, ahol nem éri
közvetlen napsugárzás.
• A hangszórók erős mágnest
tartalmaznak, ezért a mágneses tér
okozta esetleges károsodás
elkerülése érdekében ne tegyen
mágnescsíkkal ellátott bankkártyát
vagy rugós órát a készülék közelébe.
Az üzemeltetésről
• Ha a készüléket hűvös helyről
közvetlenül meleg helyre viszi át, vagy
magas páratartalmú helyiségben
tárolja, akkor előfordulhat, hogy a CDlejátszó belsejében lévő lencsékre
pára csapódik le. Ilyen esetben a
készülék nem működik megfelelően.
Vigye el a készüléket erről a helyről, és
újbóli bekapcsolásával várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség
elpárologhasson.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem
használta, állítsa lejátszásra és a
kazetta behelyezése előtt hagyja a
készüléket bemelegedni.
• A CD-lemez tisztításához ne
használjon oldószert, például benzint,
hígítót, kereskedelmi forgalomban
kapható egyéb tisztítószert, vagy régi
típusú hanglemezekhez használatos,
feltöltődés elleni permetet.
• A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen
napsugárzás vagy hőforrás
hatásának, és ne hagyja napon
parkoló autóban, mert az autó
belsejében a hőmérséklet ilyenkor
jelentősen megemelkedik.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a
CD-lemezre, és ne karcolja meg
annak felületét.
• Lejátszás után a CD-lemezt annak
tokjában tárolja.
Ha a CD-lemez felületén karcolás,
szennyeződés vagy ujjlenyomat van, ez
sávontartási hibához vezethet.
Írható és újraírható CD-lemezek
A készülék le tud játszani CD-DA
formátumban* készített írható és
újraírható CD-ket is. A lejátszás
minősége azonban függ a lemez
minőségétől és az író készülék
állapotától.
* A CD-DA a Compact Disc Digital
Audio kifejezés rövidítése. Ez a
hangfelvételt tartalmazó CD-lemezek
felvételi szabványa.
Hibaelhárítás
Általános
A készülék nem kapcsolódik be.
• Csatlakoztassa megfelelően a hálózati
kábelt.
• Győződjön meg arról, hogy az elemek
helyesen vannak-e behelyezve.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• Ha a lejátszó elemről működik, a
távirányítóval nem lehet bekapcsolni.
Nincs hang.
• Győződjön meg arról, hogy a használni
kívánt funkció neve megjelenik a kijelzőn.
• Állítsa be a hangerőt.
• Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókat
hallgatja.
Zaj hallható.
• A készülék közelében valaki mobiltelefont
vagy más olyan készüléket használ,
amely rádióhullámokat gerjeszt. tVigye
a telefont stb. a készüléktől távolabb.
CD-lejátszó
A CD-lejátszó nem működik vagy a
„no dISC” felirat látható a kijelzőn,
pedig van CD-lemez a CD-tartóban.
• Helyezze be a CD-lemezt a feliratozott
oldalával fölfelé.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt.
• Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a
CD-tartót egy órára, hogy a lecsapódott
pára megszáradjon.
• Az írható vagy az újraírható CD-lemez
nincs lezárva. Zárja le a CD-lemezt a CDíró készülékkel.
• Az írható vagy az újraírható CD-lemez, az
író készülék vagy a használt szoftver
minősége nem megfelelő.
• Az írható/újraírható CD-lemez üres.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája van,
kérjük forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
A szalag a vezérlőgombok
megnyomására nem mozdul.
• Megfelelően zárja be a kazettatartót.
A REC z gomb nem működik, vagy a
kazettára nem lehet rögzíteni, illetve
lejátszani róla.
• Győződjön meg arról, hogy a kazetta
írásvédő füle a helyén van-e.
• Győződjön meg arról, hogy a „TAPE”
felirat látszik a kijelzőn.
Gyenge minőségű, illetve torzított
lejátszás, felvétel vagy törlés.
• Tisztítsa meg a fejeket, nyomógörgőket
és a hajtótengelyeket mosószerrel vagy
alkohollal enyhén benedvesített
vattapálcikával.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• TYPE II (krómdioxid) vagy TYPE IV
(metál) szalagot használ. Csak TYPE I
(normál) szalagot használjon.
• Mágnesezze le a fejeket kereskedelmi
forgalomban kapható fej-demagnetizálóval.
Felvevő/lejátszó fej
Hajtótengely
• Csökkentse a hangerőt.
• Tisztítsa meg a lemezt, vagy ha sérült,
cserélje ki.
• Helyezze a készüléket rezgésmentes
környezetbe.
• Tisztítsa meg a lencsét kereskedelmi
forgalomban kapható fúvóventilátorral
vagy egyszerű hajszárítóval.
• A hang lehalkulhat vagy zajossá válhat
gyenge minőségű írható vagy újraírható
CD-lemez lejátszásakor vagy ha
probléma van a CD-író készülékkel, illetve
a használt szoftverrel.
Rádió
Törlőfej
• Az AM, illetve a MW(KH)/LW(HH) vétel
minőségének javításához a készülék
helyzetét változtassa meg.
A hang halk vagy rossz minőségű.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• Helyezze a készüléket a TV-készüléktől
távol.
• Ha AM vagy KH/HH rádióadás közben
használja a távirányítót, zaj hallható.
Ez elkerülhetetlen.
A TV képe zavaros lesz.
• Ha szobaantennával üzemelő
televíziókészülék mellett hallgat URH
adást, akkor a készüléket vigye a tévétől
távolabb.
CD-lejátszó
Rendszer
CD-lemezes digitális audió rendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: 44,6 µW alatt
(A kimeneti teljesítmény értéke a
tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve az
optikai érzékelőn 7 mm-es apertúránál.)
Orsó fordulatszáma
200 ford./perctől (rpm) 500 ford./percig (rpm)
(CLV)
Csatornák száma
2
Frekvenciaátvitel
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Frekvenciaingadozás
Mérhető határérték alatt
Méretek
Kb. 530 × 327 × 241 mm (sz/ma/mé)
(a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 8 kg (az elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati kábel (1db)
Távirányító (1db)
A műszaki adatok és a formaterv
változtatásának jogát - minden külön értesítés
nélkül - fenntartjuk.
Kiegészítő tartozékok
Sony MDR típusú fejhallgató
Magyar
FIGYELMEZTETÉS
Tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket nem
szabad esőnek vagy
nedvességnek kitenni.
CD Radio
CassetteCorder
Használati utasítás
Az áramütés elkerülésének
érdekében ne nyissa ki a
készülék házát. A javítást
kizárólag szakemberrel
végeztesse.
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket zárt térben, például
könyvespolcon vagy beépített szekrényben
üzembe helyezni nem szabad.
A tűz és az áramütés elkerülése érdekében
ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Rádió
Frekvenciatartomány
CFD-G500 tipus
Nyomógörgő
URH
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1611 kHz
URH
87,5 - 108 MHz
KH
531 - 1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530 - 1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)
HH
153 - 279 kHz
Lencse
IF
URH: 10,7 MHz
AM/KH/HH: 450 kHz
Antennák
URH: Kihúzható antenna
AM/KH/HH: Beépített ferritantenna
Távirányító
A távirányító nem működik.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket
újakra.
• A távirányítót a készülék érzékelője felé
irányítva használja.
• Távolítson el minden akadályt a
távirányító és a készülék közötti térből.
• Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje
erős fény, például közvetlen napfény vagy
neonlámpa fénye.
• Menjen közelebb a készülékhez, amikor a
távirányítót használja.
A vétel gyenge minőségű.
• Az FM (URH) vétel minőségének
javításához változtassa meg az antenna
helyzetét.
Műszaki adatok
CFD-G500L tipus
Hangkihagyás.
Zaj hallható.
Szerzőijog-védelmet biztosító
kódolással készült zenei lemezek
Ez a készülék a kompaktlemezszabványnak (Compact Disc – CD)
megfelelő lemezeket tud lejátszani. Az
utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei
lemezeket hoztak forgalomba,
amelyeken kódolással védik a szerzői
jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen
lemezek nem felelnek meg pontosan a
kompaktlemez-szabvány előírásainak,
és így ez a készülék nem tudja lejátszani
őket.
Kazettás lejátszó
Ha a fentiek alapján nem sikerült megoldani
a problémát, húzza ki a hálózati kábelt és
távolítsa el az elemeket. Miután a kijelzőről
minden kiírás eltűnt, csatlakoztassa ismét a
hálózati kábelt és helyezze vissza az
elemeket. Ha a probléma még ezután is
fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony
szervizt.
CFD-G500
CFD-G500L
©2004 Sony Corporation
Kazettás egység
3-265-620-52 (1)
Felvevőrendszer
4 sávos, 2 csatornás, sztereó
Gyorscsévélés ideje
Kb. 120 másodperc Sony C–60 típusú
kazettánál
Frekvenciaátvitel
TYPE I (normál) kazetta esetén: 70 - 13 000 Hz
Áramforrások
Általános
Hangszóró
Teljes sávú: 10 cm átmérőjű, 3,2 Ω-os,
kúpos (2 db)
Mélysugárzó: 10 cm átmérőjű, 4 Ω-os,
kúpos (1 db)
Bemenet
LINE IN aljzat (sztereó mini aljzat)
Minimális bemeneti jelszint: 330 mV
Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereó mini aljzat)
16 - 68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
Maximális kimeneti teljesítmény
Teljes sávú: 8 W
Mélysugárzó: 12 W
Teljesítményigény
Készülék:
230 V váltakozó áram, 50 Hz
12 V egyenáram, 8 db R20 (D méretű) elem
Távirányító:
3 V egyenáram, 2 db R03 (AAA méretű) elem
Teljesítményfelvétel
30 W, váltakozó áram
Elemek élettartama
Készülék:
C
B
1 az AC IN bemenethez
A
Csatlakoztassa a tápkábelt A vagy tegyen be 8 darab R20-as (D méretű) elemet (nem
tartozék, külön megvásárolható) az elemtartóba B.
Megjegyzések
• Ha az OPR/BATT kijelző halvány, vagy a lejátszó nem működik, cserélje ki az elemeket. Az
összes elemet cserélje újra. Az elemek cseréje előtt ne felejtse el kivenni a CD-lemezt a
készülékből.
• Ha a készüléket elemekkel szeretné működtetni, szüntesse meg a hálózati csatlakozást.
• Ha a készüléket elemekkel működteti, azt nem kapcsolhatja be a távirányító segítségével.
A távirányító előkészítése C
URH felvétel
Helyezzen be két R03-as (AAA méretű) elemet (nem tartozék).
Sony R20P elem: kb. 6 óra
Elemcsere
Sony LR20 alkáli elem: kb. 18 óra
Átlagos használat esetén az elemek hat hónapig működőképesek. Amikor a távirányító
már nem vezérli a készüléket, cserélje ki az elemeket újakra.
Kazetta lejátszása
Sony R20P elem: kb. 1,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 6 óra
CD-lemez lejátszása
Sony R20P elem: kb. 1 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 4 óra
2 a hálózathoz
CD-lemez lejátszása
Vezérlőgombok
Távirányító
CD-lemez behelyezése
Kazetta behelyezése
A lejátszani kívánt
oldalával fölfelé
SLEEP
OPERATE
(POWER)
FUNCTION
Számgombok
A feliratozott oldalával fölfelé
MODE
POWER DRIVE WOOFER
*
DISPLAY
ENTER
MEMORY
TUNE –, +
MODE
BAND
Z PUSH
OPEN/CLOSE
VOL +*, –
TUNE +, –
x
u*
N
., >
x
X
WOOFER
i
SOUND
A programozott műsorszámok és sorrendjük megtekintése a kijelzőn
A távirányítón
A műsorszámok sorrendjének ellenőrzéséhez a lejátszás előtt nyomja meg a
DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot.
A gomb minden megnyomásakor a beprogramozott sorrendben megjelenik a
következő műsorszám sorszáma a kijelzőn.
1 Nyomja le és tartsa lenyomva a BAND gombot, míg a kívánt hullámsáv meg nem
jelenik a kijelzőn.
2 Állítsa be a kívánt adót.
3 Körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva azt a számgombot, amelyhez az új
állomást hozzá kívánja rendelni.
10-nél nagyobb számú programozott állomás kiválasztásához először nyomja meg a
>10 gombot, majd a megfelelő számgombokat.
A beíráshoz az utolsó számgombot kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva.
(Példa: A 12-es programhely kiválasztásához nyomja meg a >10 gombot, az 1
számgombot, végül kb. 2 másodpercig a 2 számgombot.)
1
A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER)
gombot.
2
3
4
Helyezzen egy CD-lemezt a CD-tartóba.
Az aktuális program megváltoztatása
A CD-tartóba bezárásához nyomja meg a Z PUSH OPEN/CLOSE gombot.
Nyomja meg a x gombot egyszer, ha a CD-lejátszás áll, és kétszer, ha a CD-lejátszás
folyamatban van. Az aktuális program törlődik. Ezután a fenti módszerrel készítsen új
programot.
Nyomja meg a u (a távirányítón N) gombot.
A CD-lejátszó minden számot lejátszik.
Művelet
lejátszás megállítása
lejátszás szüneteltetése
Gomb
ugrás a következő számra
vissza az előző számra
>
CD-lemez kivétele
adott műsorrészre lépés
hallgatás közben
adott műsorrészre lépés a kijelző
figyelemmel kísérése közben
Z PUSH OPEN/CLOSE
x
u (a távirányítón X)
A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
.
> (előre) vagy . (vissza) lejátszás közben,
amíg meg nem találja a keresett részt
> (előre) vagy . (vissza) szünet közben,
amíg meg nem találja a keresett részt
Tippek
• Ugyanazt a programot többször is le tudja játszani, mert a program addig tárolódik, amíg
újra ki nem nyitja a CD-tartót.
• Rögzítheti is saját programját. Miután elkészítette a programot, helyezzen be egy üres
kazettát, majd a felvétel elindításához nyomja meg a z gombot.
A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER)
gombot.
2
Nyomja meg többször egymás után a RADIO BAND•AUTO PRESET (a
távirányítón BAND) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt sáv.
Az egyes gombnyomásokra a kijelzőn a feliratok az alábbi sorrendben
váltakozva jelennek meg:
CFD-G500 típus: „FM” t „AM”
CFD-G500L típus: „FM” t „MW” t „LW”.
adott műsorszámra lépés közvetlenül* a műsorszám sorszámának megfelelő számgomb
* Nem kereshet adott zeneszámot, ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM” felirat látható. A
kijelzést a x gomb megnyomásával tüntetheti el.
Tipp
Ha 10-nél nagyobb sorszámú műsorszámra kíván ráállni, akkor először a távirányító >10
gombját, majd pedig a megfelelő számgombját nyomja meg.
Példa: A 23. műsorszám lejátszásához először nyomja meg a >10 gombot, majd a 2-es és a
3-as gombot.
3
A készülék automatikusan végigpásztázza a frekvenciákat, és tisztán
fogható állomásnál megáll.
LINE IN
OPERATE
(POWER)
., >
PRESET –, +
SLEEP
*A gombon kitapintható egy pont.
SOUND
RADIO BAND
AUTO PRESET
VOL +*, –
Kijelző
OPR/BATT
Műsorszámok száma
Teljes lejátszási idő
E
Programozott műsorszám
Tipp
A hátralévő játékidő ellenőrzése
Ha az URH adás zajos, nyomja meg a MODE gombot a készüléken, míg a „Mono” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn, és a rádió ezután monóban kezd játszani.
Lejátszási sorrend
t az aktuális műsorszám sorszáma és lejátszási ideje
r
az aktuális műsorszám sorszáma és hátralévő játékideje*
r
a hátralévő műsorszámok száma és a lemez hátralévő játékideje
* Ha egy műsorszám sorszáma nagyobb húsznál, akkor a hátralévő idő „- -:- -” formátumban
jelenik meg a kijelzőn.
A készülék be- és kikapcsolása
A mély hang felerősítése
CFD-G500L típus: Nyomja meg az OPERATE gombot.
CFD-G500 típus: Nyomja meg a POWER vagy az OPERATE gombot.
Nyomja meg a POWER DRIVE WOOFER gombot (a távirányító WOOFER gombját),
hogy a kijelzőn megjelenjék a
vagy a
szimbólum. A
szimbólum erőteljesebb mélykiemelést jelöl. Amikor be van kapcsolva a
POWER DRIVE WOOFER funkció, ezt a készülék előlapján egy világító kör jelzi.
Normál hangzásra való visszatéréshez nyomja meg a gombot újra, amíg a kijelzőről el
nem tűnik a jel.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOL +, – gombot.
Fejhallgató használata
Csatlakoztassa a fejhallgatót a i (fejhallgató) kimenetre.
A hangszín, hangkiemelés beállítása (SOUND/POWER
DRIVE WOOFER)
A készülék hangjának hangszínét is szabályozni lehet.
A jellemző hangszín beállítása
Nyomja meg többször a SOUND gombok valamelyikét a kívánt kiemelés kiválasztására.
Ezt válassza
Hogy ezt kaphassa
erőteljes, tiszta hangzás a magas- és mély-tartomány
kiemelésével
könnyed, világos hangzás a magas- és közép-tartomány
kiemelésével
dinamikus hangzás a mély hangok kiemelésével
a vokális hangok jelenléte hangsúlyozottabb
közép-tartománnyal
a teljes dinamikatartomány, például klasszikus zenéhez
Megjegyzések
• Amikor be van kapcsolva az automatikus kikapcsolási funkció, a kör még akkor sem világít,
ha használja a WOOFER funkciót.
• Fejhallgató használatakor a WOOFER funkció nem működik.
Elalvás zenére
1
2
3
Ha nem sikerült behangolnia egy adót, akkor egymás után többször
nyomja meg a gombot, így a frekvencia minden gombnyomásra
lépésenként változik.
Nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot, amikor a lejátszó áll (lásd D
ábra).
Nyomja meg többször a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot a CD-lemez lejátszása
közben. A kijelzőn megjelenő felirat a következőképp változik:
Távirányító-érzékelő
Kijelző
D
A kijelző használata
A lemezen lévő műsorszámok sorszáma és lejátszási ideje
LINE
A lejátszási mód kiválasztása
Nyomja meg a MODE gombot, amíg a „REP 1” „REP ALL” „SHUF” „SHUF REP”
„PGM” „PGM REP” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:
Választandó Teendő
Művelet
egyetlen szám ismétlése „REP 1”
A . és a > gomb segítségével válassza
ki a megismételni kívánt műsorszámot, majd
nyomja meg a u gombot.
összes szám ismétlése
véletlenszerű lejátszás
műsorszámok ismétlése
véletlenszerű sorrendben
programozott lejátszás
„REP ALL”
Nyomja meg a u gombot.
„SHUF”
Nyomja meg a u gombot.
„SHUF REP” Nyomja meg a u gombot.
„PGM”
Indítsa el a kívánt zeneforrás lejátszását.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
Nyomja meg a SLEEP gombot az időtartam beállításához.
Az egyes gombnyomásokra sorra az alábbi értékek jelennek meg: „60” t
„90” t „120” t „OFF” t „10” t „20” t „30”.
programozott számok
ismétlése
Az elalvás funkció kikapcsolása
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy POWER) gombot.
Megjegyzés
Az elalvás funkció használata kazettával:
Ha a kazetta egyik oldalának lejátszási ideje hosszabb, mint a beállított időtartam, akkor
a készülék nem fog leállni addig, amíg a szalag a végére nem ért.
Tartsa lenyomva a TUNE + vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát
jelző számjegyek meg nem változnak a kijelzőn.
„PGM REP”
A . és a > gomb segítségével válassza
ki a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd
nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY
gombot (legfeljebb 20 műsorszám
programozható be – lásd az E ábrát). Ezután
nyomja meg a u gombot.
A . és a > gomb segítségével válassza
ki a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd
nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY
gombot (legfeljebb 20 műsorszám
programozható be). Ezután nyomja meg a u
gombot.
A távirányítón
Miután kiválasztotta a „PGM” vagy a „PGM REP” módot, a kívánt műsorszám
megadásához nyomja meg a megfelelő számgombokat (legfeljebb 20 műsorszám
programozható be), majd nyomja meg a N gombot.
A kiválasztott lejátszási mód törlése
Nyomja meg a MODE gombot többször, amíg a kiválasztott mód felirata el nem tűnik a
kijelzőről.
Az KH hangolási lépésköz módosítása (csak CFD-G500L esetén)
Az KH hangolási lépéköz módosításához az alábbi műveleteket hajtsa végre:
1 Addig nyomogassa a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik az „MW” felirat.
2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot 2
másodpercig.
3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot 2
másodpercig.
Ekkor megjelenik az „MW9” vagy az „MW 10” felirat.
4 A TUNE + és – gomb segítségével válassza ki az „MW 9” (ha 9 kHz-es hangolási
lépésközt kíván beállítani), illetve az „MW 10” (ha 10 kHz-es hangolási lépésközt
kíván beállítani) beállítást.
5 Nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot.
A hangolási lépésköz módosítása után a beprogramozott közép (KH) hullámú
rádióállomásokat újra be kell állítani.
1
A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER)
gombot.
2
A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET
gombot.
3
A tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a PRESET + vagy –
gombot.
1 Nyomja meg a BAND gombot.
2 A beprogramozott állomás kiválasztásához nyomja meg a számgombok
valamelyikét.
10-nél nagyobb sorszámú programhelyen található állomásra hangoláshoz először
nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat.
(Példa: A 12-es programhelyen lévő állomásra hangoláshoz nyomja meg a >10
gombot, majd az 1, végül a 2 számgombot.)
Kazetta lejátszása
1
A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER)
gombot.
2
A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az xZ gombot, majd helyezzen
be egy kazettát. Csukja be a kazettatartót. Csak TYPE I (normál)
szalagot használjon.
3
Nyomja meg a N gombot.
Művelet
lejátszás megállítása
a szalag gyors előre- vagy
visszacsévélése
Ezt a gombot nyomja meg
lejátszás szüneteltetése
X
A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
kazetta kivétele
xZ
xZ
M vagy m
Felvétel
Rádióállomások programozása
2
A készülék memóriájában rádióállomások tárolhatók. Legfeljebb 30 rádióllomás
programozható be (CFD-G500), 20 állomás URH sávon, 10-10 állomás pedig AMsávon, vagy 40 rádióállomás (CFD-G500L), 20 állomás URH sávon, 10 állomás pedig
KH és HH sávon tetszőleges sorrendben.
A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az xZ gombot, majd helyezzen
a nyílásba egy üres kazettát. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
3
Válassza ki a forrást, ahonnan fel akar venni.
2
3
A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
4
Nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot.
Az állomások a memóriában a frekvencia szerint növekvő sorrendben
kerülnek tárolásra.
Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot 2
másodpercig, míg a képernyőn villogni nem kezd az „AUTO” felirat.
Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani
A gyenge jelű rádióállomásokat kézzel kell beállítani.
1 A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
2 A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
3 Hangoljon a kívánt állomásra.
4 Tartsa lenyomva a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot 2 másodpercig, amíg a
kijelzőn villogni nem kezd a beállított szám.
5 Nyomja meg a PRESET + vagy – gombot, amíg a kívánt programszám villogni nem
kezd a kijelzőn.
6 Nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot.
Az új adó a régi helyére lép.
Audiokábel* (nem tartozék) segítségével kösse össze ennek a
készüléknek a LINE IN aljzatát a másik készülék (tévé, videomagnó stb.)
vonali kimenetével vagy fejhallgató-kimenetével.
* MiniDisc-felvevőhöz: mindkét végén sztereó mini csatlakozódugóval
ellátott kábel.
* TV-hez, videóhoz: az egyik végén sztereó mini csatlakozódugóval, a
másik végén két RCA csatlakozódugóval ellátott kábel.
2
3
Nyomja meg a LINE gombot; ekkor a kijelzőn „LInE” jelenik meg.
Indítsa el a LINE IN bemenethez csatlakoztatott készüléken a lejátszást.
A távirányítón
A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER)
gombot.
A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER)
gombot.
Készülék csatlakoztatása
Programozott rádióállomások hallgatása
1
1
Ennek a lejátszónak a hangszóróin át élvezheti egyéb csatlakoztatott készülékek, így
tévé, videomagnó, hordozható MD-lejátszó és CD-lejátszó hangját.
Ügyeljen arra, hogy a készülékek csatlakoztatása előtt mindegyik készülék ki legyen
kapcsolva. A részletek az egyes csatlakoztatandó készülékek használati útmutatójában
találhatók.
1
Rádió hallgatása
1
Más készülékek csatlakoztatása
Felvétel CD-lemezről
Nyomja meg a x gombot, majd helyezzen be egy CD-lemezt (lásd „CDlemez lejátszása”).
Felvétel rádióból
Nyomja le a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, majd hangoljon a
kívánt állomásra (lásd „Rádió hallgatása”).
4
A felvétel elindításához nyomja meg a z gombot.
(A N gomb is automatikusan lenyomódik.)
Művelet
felvétel megállítása
felvétel szüneteltetése
Ezt a gombot nyomja meg
xZ
X
A felvétel folytatásához nyomja meg a gombot újra.
Tippek
• A hangerő vagy a hangszín változtatása nincs hatással a felvételre.
• Csak CFD-G500L: Miután a 4. lépésben megnyomta a z gombot, és a rádió az KH/HH
sávon sípoló hangot ad, akkor a MODE gomb megnyomásával válassza ki azt az ISS
(interferencia kiküszöbölése) beállítást, amellyel a zavaró zaj minimális szintre csökken.
• A legjobb eredmény elérése érdekében felvételkor a hálózati áramforrást használja.
• Felvétel törléséhez hajtsa végre a következőket:
1 Helyezze be a törölni kívánt felvételt tartalmazó kazettát.
2 Nyomja meg a X gombot.
3 Nyomja meg a z gombot. (A N gomb is automatikusan lenyomódik.)
4 Nyomja meg a X gombot.
A csatlakoztatott készülékből származó műsor felvétele
1
2
3
Tegyen be egy üres kazettát.
4
Indítsa el a LINE IN bemenethez csatlakoztatott készüléken a lejátszást.
Nyomja meg a LINE gombot; ekkor a kijelzőn „LInE” jelenik meg.
Nyomja meg a z gombot.
Ekkor elkezdődik a hang rögzítése.
Megjegyzés
A kábeleket teljesen, tökéletes érintkezést biztosítva csatlakoztassa a készülékekhez, hogy
így elkerülje azok hibás működését.
Download PDF