Sony | CFD-E100L | Sony CFD-E100L Használati útmutató

Óvintézkedések
A biztonságról
• Mivel a CD-lejátszó készülékben
használt lézer sugárnyaláb károsítja a
szemet, nem szabad a készülék házát
kinyitni. A javítást kizárólag
szakemberrel végeztesse el.
• Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy
folyadék került, húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati aljzatból,
és mielőtt ismét bekapcsolná a
készüléket, szakemberrel vizsgáltassa
meg.
• Nem szabványos alakú lemezek
(pl. szív, négyzet, csillag) nem
játszhatók le a készülékkel. Ezek a
lemezek károsíthatják a készüléket.
Ne használjon ilyen lemezeket.
A készülékház tisztítása
• A készülék házát, előlapját és
kezelőszerveit semleges hatású, enyhe
mosószerrel gyengén benedvesített
puha ruhával tisztítsa meg. Ne
használjon semmilyen dörzsölő hatású
szivacsot, súrolóport, illetve oldószert,
például alkoholt vagy benzint.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem
használta, állítsa lejátszásra, és a
kazetta behelyezése előtt hagyja a
készüléket bemelegedni.
Általános
Kazettával kapcsolatos
megjegyzések
A készülék nem kapcsolódik be.
• A véletlen letörlés megakadályozása
érdekében törje ki az A vagy B oldalon
az írásvédő fület. Ha a kazettát ismét
felvételre szeretné használni,
ragasztószalaggal ragassza le a kitört
részt.
A oldal
Az elhelyezésről
A oldal írásvédő füle
B oldal írásvédő füle
• A hosszú, folyamatos felvételkészítés
vagy lejátszás kivételével a
90 percesnél hosszabb kazetta
használata nem javasolt.
CD-lemezekkel kapcsolatos
megjegyzések
• A CD-lemezt lejátszás előtt tisztítókendővel tisztítsa meg. A lemezt a
középpontról kifelé haladva törölje le.
• A CD-lemez tisztításához ne
használjon oldószert, például benzint,
hígítót, kereskedelemben kapható
egyéb tisztítószert, vagy régi típusú
hanglemezekhez használatos,
sztatikus feltöltődés elleni permetet.
• A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen
napsugárzás vagy hőforrás,
hatásának, és ne hagyja napon
parkoló autóban, mert az autó
belsejében a hőmérséklet ilyenkor
jelentősen megemelkedik.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a
CD-lemezre, és ne karcolja meg
annak felületét.
• Lejátszás után a CD-lemezt annak
tokjában tárolja.
Ha a CD-lemez felületén karcolás,
szennyeződés vagy ujjlenyomat van,
akkor ez sávontartási hibához vezethet.
• A készüléket ne helyezze hőforrás
közelébe vagy olyan helyre, ahol azt
közvetlen napfény, túlzott mennyiségű
por vagy mechanikai hatás érheti.
• A készüléket ne helyezze ferde vagy
instabil felületre.
• Semmit ne állítson a doboz
oldalfalához 10 mm-nél közelebbre. A
szellőzőnyílásokat szabadon kell
hagyni, mert a készülék csak így
működik megfelelően. A megfelelő
szellőzés egyúttal meghosszabbítja a
beépített alkatrészek élettartamát is.
• Ha a készüléket napon parkoló
autóban hagyja, feltétlenül
gondoskodjon arról, hogy azt olyan
helyre tegye az autóban, ahol nem éri
közvetlen napsugárzás.
• A hangszórók erős mágnest
tartalmaznak, ezért a mágneses tér
okozta esetleges károsodás
elkerülése érdekében ne tegyen
mágnescsíkkal ellátott bankkártyát
vagy rugós felhúzóval rendelkező órát
a készülék közelébe.
Írható és újraírható CD-lemezek
Az üzemeltetésről
A DualDisc kettős lemez olyan
kétoldalas lemez, amelynek egyik
oldalán DVD-felvétel, másik oldalán
pedig digitálisan rögzített zenei anyag
található. De mivel a zenei anyagot
tartalmazó oldal formátuma nem felel
meg a kompaktlemez (CD) felvételi
szabványának, az ilyen lemezt ezzel a
készülékkel nem biztos, hogy le lehet
játszani.
• Ha a készüléket hűvös helyről
közvetlenül meleg helyre viszi át, vagy
magas páratartalmú helyiségben
tárolja, akkor előfordulhat, hogy a CDlejátszó belsejében lévő lencsékre
pára csapódik le. Ilyen esetben a
készülék nem működik megfelelően.
Vigye el a készüléket erről a helyről, és
újbóli bekapcsolásával várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség
elpárologhasson.
• Megfelelően csatlakoztassa a hálózati
tápkábelt a fali csatlakozóaljzathoz.
• Győződjön meg arról, hogy az elemek
helyesen vannak-e behelyezve.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• Ha a lejátszó elemről működik, a
távirányítóval nem lehet bekapcsolni.
Nincs hang.
• Állítsa be a hangerőt.
• Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókat
hallgatja.
Az áramellátásról
• Hálózatról való működtetés előtt
ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség
megegyezik-e a helyi áramszolgáltató
által biztosított feszültséggel (lásd
„Műszaki adatok”), és csak a mellékelt
hálózati kábelt használja.
• Mindaddig, amíg a készülék
csatlakozója be van dugva a fali
dugaszoló aljzatba, az nincs
leválasztva a váltóáramú hálózatról,
még akkor sem, ha magát a
készüléket kikapcsolja.
• Elemről történő működtetéshez hat
darab R14-es (C méretű) elem
szükséges.
• Amikor nem használja az elemeket,
vegye ki őket a készülékből, hogy
ezzel elkerülje az elem szivárgása
vagy korróziója által esetleg okozott
károsodást.
• Az üzemi feszültséget, az
áramfelvételt és más fontos adatokat
feltüntető címke a készülék alján
található.
Hibaelhárítás
A készülék le tud játszani CD-DA
formátumban* készített írható és
újraírható CD-ket is. A lejátszás
minősége azonban függ a lemez
minőségétől és az író készülék
állapotától.
* A CD-DA a Compact Disc Digital
Audio kifejezés rövidítése. Ez a
hangfelvételt tartalmazó CD-lemezek
felvételi szabványa.
Zaj hallható.
• A készülék közelében valaki mobiltelefont
vagy más hasonló készüléket használ,
amely rádióhullámokat gerjeszt.
tVigye a telefont stb. a készüléktől
távolabb.
CD-lejátszó
Megjegyzés a DualDisc kettős
lemezekkel kapcsolatban
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája van,
kérjük forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
A szalag a vezérlőgombok
megnyomására nem mozdul.
• Megfelelően zárja be a kazettatartót.
A z gomb nem működik, vagy a
szalagra nem lehet rögzíteni, illetve
lejátszani róla.
• Győződjön meg arról, hogy a kazetta
írásvédő füle a helyén van-e.
A lejátszás, a felvétel vagy a törlés
gyenge minőségű, illetve torz.
• Tisztítsa meg a fejeket, a nyomógörgőket
és a hajtótengelyeket tisztítófolyadékkal
vagy alkohollal enyhén benedvesített
vattapálcikával.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• TYPE II (krómdioxid) vagy TYPE IV (metal)
kazettát használ. Csak TYPE I (normál)
kazettát használjon.
• Mágnesezze le a fejeket kereskedelemben
kapható fej-demagnetizálóval.
• A CD-lemezt feliratozott oldalával fölfelé
helyezze be.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt.
• Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a
CD-tartót egy órára, hogy a lecsapódott
pára kiszáradjon.
• Az írható vagy az újraírható CD-lemez
nincs lezárva. Zárja le a CD-lemezt a CDíró készülékkel.
• Az írható vagy az újraírható CD-lemez, az
író készülék vagy a használt szoftver
minősége nem megfelelő.
• A CD-R/CD-RW lemez üres.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
Rádió
A vétel gyenge minőségű.
• Az FM (URH) vétel minőségének
javításához változtassa meg az antenna
helyzetét.
• Az AM, illetve az MW(KH)/LW(HH) vétel
minőségének javításához a készülék
helyzetét változtassa meg.
Kiegészítő tartozékok
Magyar
Sony MDR típusú fejhallgató
FIGYELMEZTETÉS
CD-lejátszó
Rendszer
CD-lemezes digitális audió rendszer
Lézerdióda tulajdonságai
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: 44,6 µW alatt
(A kimeneti teljesítmény értéke a tárgylencse
felszínétől 200 mm-re mérve az optikai pickup blokkon 7 mm-es apertúránál.)
Orsó fordulatszáma
200 ford./perctől (rpm) 500 ford./percig (rpm)
(CLV)
Csatornák száma
2
Frekvenciaátvitel
20 – 20 000 Hz +1/–2 dB
Frekvenciaingadozás
Mérhető határérték alatt
Tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket nem
szabad esőnek vagy
nedvességnek kitenni.
CD Radio
CassetteCorder
Használati utasítás
Nyomógörgő
URH
87,5 – 108 MHz
KH
531 – 1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530 – 1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)
HH
153 – 279 kHz
URH
87,5 – 108 MHz
AM
531 – 1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530 – 1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)
URH: 10,7 MHz
AM/KH/HH: 450 kHz
Antennák
URH: Kihúzható antenna
AM/KH/HH: Beépített ferritantenna
Lencse
Kazettás egység
Távirányító
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket
újakra.
• A távirányítót a készülék érzékelője felé
irányítva használja.
• Távolítson el minden akadályt a
távirányító és a készülék közötti térből.
• Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje
erős fény, például közvetlen napfény vagy
neonlámpa fénye.
• Menjen közelebb a készülékhez, amikor a
távirányítót használja.
Ha a fentiek alapján nem sikerült megoldani
a problémát, húzza ki a hálózati kábelt és
távolítsa el az elemeket. Miután a kijelzőről
minden kiírás eltűnt, csatlakoztassa ismét a
hálózati kábelt és helyezze vissza az
elemeket. Ha a probléma még ezután is
fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony
szervizt.
A készüléket zárt térben, például
könyvespolcon vagy beépített szekrényben
üzembe helyezni nem szabad.
Csatlakoztassa a készüléket a
legkönnyebben elérhető hálózati
konnektorhoz. Ha bármilyen
rendellenességet tapasztalna, akkor a
villásdugót azonnal húzza ki a hálózati
konnektorból.
CFD-E100
IF
A távirányító nem működik.
FIGYELMEZTETÉS
CFD-E100L
Hajtótengely
Törlőfej
Az áramütés elkerülésének
érdekében ne nyissa ki a
készülék házát. A javítást
kizárólag szakemberrel
végeztesse.
A tűz és az áramütés elkerülése érdekében
ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Rádió
Felvevő/lejátszó fej
Hangkihagyás tapasztalható.
• Csökkentse a hangerőt.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt, vagy ha
sérült, cserélje ki.
• Helyezze a készüléket rezgésmentes
környezetbe.
• Tisztítsa meg a lencsét a
kereskedelemben kapható
fúvóventilátorral vagy egyszerű
hajszárítóval.
• A hang lehalkulhat, elnémulhat vagy
zajossá válhat gyenge minőségű írható
vagy újraírható CD-lemez lejátszásakor
vagy ha probléma van a CD-író
készülékkel, illetve a használt szoftverrel.
Műszaki adatok
Frekvenciatartomány
A CD-lejátszó nem működik vagy a
„no dISC” felirat látható a kijelzőn,
pedig van CD-lemez a CD-tartóban.
Szerzőijog-védelmet biztosító
kódolással készült zenei lemezek
Ez a készülék a kompaktlemezszabványnak (Compact Disc - CD)
megfelelő lemezeket tud lejátszani. Az
utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei
lemezeket hoztak forgalomba,
amelyeken kódolással védik a szerzői
jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen
lemezek nem felelnek meg pontosan a
kompaktlemez-szabvány előírásainak,
és így ez a készülék nem tudja lejátszani
őket.
Kazettás magnó
Felvevőrendszer
4 sávos, 2 csatornás, sztereó
Csévélés ideje
Kb. 120 másodperc Sony C–60 típusú
kazetta esetén
Frekvenciaátvitel
TYPE I (normál) kazetta esetén: 80 – 13 000 Hz
Általános
Hangszóró
Teljes hangtartományra: 8 cm átmérőjű,
3,2 Ω, kónuszos hangszóró (2 db)
Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereó mini aljzat):
16 – 68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
Maximális kimeneti teljesítmény
3,6 W
Teljesítményigény
Készülék:
Koreai modell: 220 V váltakozó áram, 60 Hz
Más típus: 230 V váltakozó áram, 50 Hz
9 V egyenáram, 6 db R14 (C méretű) elem
Távirányító:
3 V egyenáram, 2 db R03 (AAA méretű) elem
Teljesítményfelvétel
14 W, váltakozó áram
Elemek élettartama
Készülék:
URH felvétel
Kazetta lejátszása
Sony R14P elem: kb. 7,5 óra
A hang halk vagy rossz minőségű.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki az
összeset újra.
• Helyezze a készüléket a tévékészüléktől
távolabbra.
CFD-E100
CFD-E100L
NE TEKINTSEN BELE KÖZVETLENÜL
OPTIKAI ESZKÖZÖKKEL!
©2005 Sony Corporation
100%-ban újrahasznosított
papírra,illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj
alapú tintával nyomtatva.
2-596-560-73 (1)
Áramforrások
C
B
2 a hálózathoz
A
1az AC IN bemenethez
Csatlakoztassa az A jelzésű hálózati kábelt, vagy helyezzen be hat darab R14-es
(C méretű) elemet (nem mellékelt tartozék) a B jelzésű elemtartó rekeszbe.
Megjegyzések
• Ha az OPR/BATT kijelző már csak halványan világít, vagy a lejátszó nem működik, cserélje
ki az elemeket. Az összes elemet cserélje újra. Az elemek cseréje előtt ne felejtse el kivenni
a CD-lemezt a készülékből.
• Ha a készüléket elemmel szeretné működtetni, szüntesse meg a hálózati csatlakozást.
• Ha a készüléket elemmel működteti, nem kapcsolhatja be a távirányító segítségével.
A TV képe zavaros lesz.
• Ha szobaantennával működő
tévékészülék közelében hallgat URH
rádióadást, vigye a készüléket a
televíziótól távolabbra.
A távirányító előkészítése C
Helyezzen be két R03-as (AAA méretű) elemet (nem mellékelt tartozék).
Sony LR14 alkáli elem: kb. 15 óra
Elemcsere
CD-lemez lejátszása
Átlagos használat esetén az elemek hat hónapig működőképesek. Amikor a távirányító
már nem vezérli a készüléket, cserélje ki az elemeket újakra.
Sony R14P elem: kb. 2,5 óra
Sony LR14 alkáli elem: kb. 7 óra
Méretek
Kb. 385 × 190,5 × 170 mm (sz/m/h)
(a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 3,1 kg (az elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati kábel (1db)
Távirányító (1db)
A gyártó fenntartja a jogát arra, hogy a
készülék műszaki adatait és kivitelét előzetes
bejelentés nélkül megváltoztathassa.
Ez a szimbólum a
készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Megvásárolható tartozékok: Távvezérlő
VIGYÁZAT — NYITOTT ÁLLAPOTBAN 1M
VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYÚ
LÁTHATATLAN LÁZERSUGÁRZÁS!
Sony R14P elem: kb. 13,5 óra
Sony LR14 alkáli elem: kb. 20 óra
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
CD-lemez lejátszása
Vezérlőgombok
CD-lemez
behelyezése
A feliratozott oldalával fölfelé
Távirányító
Kazetta behelyezése
A lejátszandó oldal
nézzen kifelé
OPERATE
(POWER)
FUNCTION
BAND
u
PRESET +, –
.,>
*
x
OPERATE
(POWER)
PRESET +, –
.,>
u*
SLEEP
x
MEGA BASS
VOL +*, –
VOLUME +*, –
i
1
2
Az Z OPEN gombot megnyomva nyissa ki a CD-tartót.
3
4
A CD-tartó bezárásához nyomja meg a PUSH CLOSE gombot.
Tegyen be egy CD-lemezt a CD-tartóba – amikor a lemez a helyére
kerül, kattanás hallatszik.
Nyomja meg a u gombot.
A CD-lejátszó minden számot egyszer lejátszik.
Tegye az alábbiakat
Művelet
lejátszás megállítása
lejátszás szüneteltetése
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a u gombot.
A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
ugrás a következő számra
az éppen hallgatott műsorszám
elejének megkeresése/visszalépés
az előző műsorszámra
CD-lemez kivétele
Nyomja meg az > gombot.
Nyomja meg a . gombot.
adott műsorrészre lépés
hallgatás közben
RADIO•BAND
AUTO PRESET
Kijelző
Távirányítóérzékelő
OPR/BATT
DISPLAY
ENTER/MEMORY
D
Teljes lejátszási idő
Lejátszási sorrend
Programozott
műsorszám
CFD-E100L: Nyomja meg az OPERATE gombot.
CFD-E100: Nyomja meg a POWER gombot.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME + vagy – gombot (illetve a távirányító VOL +, – gombját).
Fejhallgató használata
Csatlakoztassa a fejhallgatót a i (fejhallgató) kimenetre.
Elalvás zenére
1 Indítsa el a kívánt zeneforrás lejátszását.
2 Nyomja meg a SLEEP gombot a „SLEEP” felirat megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a SLEEP gombot az időtartam beállításához.
Az egyes gombnyomásokra rendre az alábbi értékek jelennek meg:
„60” t „90” t „120” t „OFF” t „10” t „20” t „30”.
Az elalvás funkció kikapcsolása
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
A hangkiemelés beállítása
A mély hang felerősítése
Nyomja meg a MEGA BASS gombot.
A kijelzőn a „MEGA BASS” felirat jelenik meg.
A normál hangzáshoz való visszatéréshez újra nyomja meg a gombot.
Megjegyzés
Az elalvás funkció használata kazettával:
Ha a kazetta egyik oldalának lejátszási ideje hosszabb, mint a beállított időtartam, akkor a
készülék nem fog leállni addig, amíg a szalag a végére nem ért.
A rádió hallgatása
1
adott műsorszámra lépés
közvetlenül*
Nyomja meg a távirányító műsorszámnak megfelelő
számgombját.
taz aktuális műsorszám sorszáma és lejátszási ideje
r
az aktuális műsorszám sorszáma és hátralévő játékideje*
r
a hátralévő műsorszámok száma és a lemez hátralévő játékideje
Nyomja meg a MODE gombot, amíg a „REP 1” „REP ALL” „SHUF” „SHUF REP”
„PGM” „PGM REP” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:
Művelet
Választandó Teendő
egyetlen szám ismétlése „REP 1”
A . és az > gomb segítségével válassza
ki a megismételni kívánt műsorszámot, majd
nyomja meg a u gombot.
összes szám ismétlése
„REP ALL”
Nyomja meg a u gombot.
kevert lejátszás
„SHUF”
Nyomja meg a u gombot.
műsorszámok ismétlése „SHUF REP” Nyomja meg a u gombot.
véletlenszerű sorrendben
„PGM REP”
X
A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
kazetta kivétele
xZ
Felvétel
Ha nem sikerült behangolnia egy adót, akkor egymás után többször
nyomja meg a gombot, így a frekvencia minden gombnyomásra
lépésenként változik.
A . és az > gomb segítségével válassza
ki a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd
nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY
gombot (legfeljebb 20 műsorszám
programozható be, a kívánt sorrendben – lásd
az E ábrát). Ezután nyomja meg a u
gombot.
A . és az > gomb segítségével válassza
ki a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd
nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY
gombot (legfeljebb 20 műsorszám
programozható be, a kívánt sorrendben).
Ezután nyomja meg a u gombot.
A kiválasztott lejátszási mód kikapcsolása
Addig nyomogassa a MODE gombot, amíg a kiválasztott mód felirata el nem tűnik a
kijelzőről.
A programozott műsorszámok és sorrendjük megtekintése a kijelzőn
A műsorszámok sorrendjének ellenőrzéséhez a lejátszás előtt nyomja meg a
DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot.
A gomb minden megnyomásakor a beprogramozott sorrendben megjelenik a
következő műsorszám sorszáma a kijelzőn.
Felvétel CD-lemezről
Nyomja meg a x gombot, majd helyezzen be egy CD-lemezt (lásd „CDlemez lejátszása”).
Tipp
Felvétel rádióból
Nyomja meg a RADIO•BAND•AUTO PRESET gombot, majd hangoljon a
kívánt állomásra (lásd „A rádió hallgatása”).
Ha az URH adás zajos, nyomja meg a MODE gombot a készüléken, míg a „Mono” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn, és a rádió ezután monóban kezd játszani.
Az AM/KH hangolási lépésköz módosítása
Az AM/KH hangolási lépésköz gyári beállítása 9 kHz.
Az AM/KH hangolási lépéköz módosításához az alábbi műveleteket hajtsa végre:
1 Vegye ki az összes elemet a készülékből.
2 Miközben a tápkábelt csatlakoztatja, nyomja meg a lejátszó TAPE területén a N
gombot.
3 Húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból.
4 A PRESET + és a MODE gomb nyomva tartása közben dugja vissza a tápkábelt
a fali konnektorba.
5 A hangolási lépésköz megváltozik, és a kijelzőn 2 másodpercre megjelenik az
„AM 9” „MW 9” vagy az „AM 10” „MW 10” felirat.
A hangolási lépésköz módosítása után a beprogramozott rádióállomásokat újra be
kell állítani.
Rádióállomások programozása
A készülék memóriájában rádióállomások tárolhatók. Tetszőleges sorrendben 40
rádióállomás (20 URH, 10 KH és 10 HH) programozható be az CFD-E100L esetén, és
30 rádióállomás (20 URH és 10 AM állomás) programozható be CFD-E100 esetén,
ugyancsak tetszőleges sorrendben.
1
2
A RADIO•BAND•AUTO PRESET gombbal válassza ki a kívánt sávot.
3
Nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot.
Az állomások a memóriában a frekvencia szerint növekvő sorrendben
kerülnek tárolásra.
A lejátszási mód kiválasztása
programozott számok
ismétlése
lejátszás szüneteltetése
Válassza ki azt a hangforrást, ahonnan fel akar venni.
A lejátszás szünetében nyomja le és addig
tartsa lenyomva az > (előre) vagy a .
(vissza) gombot, amíg a keresett pontot meg
nem találját.
„PGM”
Addig nyomogassa a RADIO•BAND•AUTO PRESET gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a kívánt sáv (közvetlen bekapcsolás).
Az egyes gombnyomásokra rendre az alábbi feliratok jelennek meg:
CFD-E100L: „FM”t „MW” t „LW”
CFD-E100: „FM”t „AM”
Gomb
xZ
M, m
2
adott műsorrészre lépés a kijelző
figyelemmel kísérése közben
programozott lejátszás
Nyomja meg a N gombot.
Művelet
lejátszás megállítása
a szalag előre-,
visszacsévélése
A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az xZ gombot, majd helyezzen
be egy üres kazettát. Csak TYPE I (normál) kazettát használjon.
* Ha egy műsorszám sorszáma nagyobb húsznál, akkor a hátralévő idő „- -:- -” formátumban
jelenik meg a kijelzőn.
A készülék be- és kikapcsolása
2
1
Nyomja meg többször a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot a CD-lemez lejátszása
közben. A kijelzőn megjelenő felirat a következőképp változik:
E
Műsorszámok száma
• Egy program többször is lejátszható, hiszen a programot a CD-tartó kinyitásáig a készülék
memóriájában megőrzi.
• Rögzítheti is saját programját. Miután elkészítette a programot, helyezzen be egy üres
kazettát, majd a felvétel elindításához nyomja meg a z gombot.
A készülék automatikusan végigpásztázza a frekvenciákat, és tisztán
fogható állomásnál megáll.
A hátralévő játékidő ellenőrzése
Kijelző
A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az xZ gombot, majd helyezzen
be egy felvételt tartalmazó kazettát. Csukja be a kazettatartót. Csak
TYPE I (normál) kazettát használjon.
Nyomja meg az Z OPEN gombot.
Nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot, amikor a lejátszó áll (lásd a D
ábrát).
PUSH CLOSE
1
Tippek
Lejátszás közben nyomja le és addig tartsa
lenyomva az > (előre) vagy a . (vissza)
gombot, amíg a keresett pontot meg nem
találja.
A lemezen lévő műsorszámok száma és lejátszási ideje
Z OPEN
MODE
Kazetta lejátszása
Tartsa lenyomva a TUNE + vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát
jelző számjegyek változni nem kezdenek a kijelzőn.
A kijelző használata
*A gombon kitapintható egy pont.
Nyomja meg a x gombot egyszer, ha a CD-lejátszás áll, és kétszer, ha a CD-lejátszás
folyamatban van. Az aktuális program törlődik. Ezután a fenti módszerrel készítsen új
programot.
2
* Nem lehet közvetlenül egy adott műsorszámra lépni, ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM”
felirat látható. A kijelzést a x gomb megnyomásával tüntetheti el.
TUNE +, –
Az aktuális program megváltoztatása
Tartsa lenyomva a RADIO•BAND•AUTO PRESET gombot
2 másodpercig, míg a képernyőn villogni nem kezd az „AUTO” felirat.
Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani
A gyenge jelű rádióállomásokat kézzel kell beállítania.
1 A RADIO•BAND•AUTO PRESET gomb segítségével válassza ki a kívánt sávot.
2 Hangoljon rá a kívánt állomásra.
3 A DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg az
állomáshely száma villogni nem kezd a kijelzőn.
4 A PRESET + és – gombok segítségével jelölje ki annak az állomáshelynek a számát,
amelyhez a rádióadót hozzá kívánja rendelni – a kijelölt állomáshely száma villog a
kijelzőn.
5 Nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot.
Az új adó a régi helyére kerül.
Tipp
A beprogramozott rádióállomások akkor sem törlődnek, ha kihúzza a hálózati tápkábelt vagy
ha kiveszi az elemeket a készülékből.
Programozott rádióállomások hallgatása
1
2
A RADIO•BAND•AUTO PRESET gombbal válassza ki a kívánt sávot.
A PRESET + és – gomb segítségével válassza ki a tárolt állomást.
3
A felvétel elindításához nyomja meg a z gombot.
(A N gomb is automatikusan lenyomódik.)
Művelet
felvétel megállítása
felvétel szüneteltetése
Gomb
xZ
X
A felvétel folytatásához nyomja meg a gombot újra.
Tippek
• A hangerő és a hangszín változtatása nincs hatással a felvételre.
• Ha, miután a 3. lépésben megnyomta a z gombot, az AM vagy KH/HH rádióállomáson
fütyülő hang hallatszik, nyomja meg a MODE gombot, hogy idehangolja az ISS (Interference
Suppress Switch) interferenciaszűrő kapcsolót, amely elnyomja a legtöbb zajt.
• A legjobb eredmény elérése érdekében felvételkor a hálózati áramforrást használja.
• Felvétel törléséhez hajtsa végre a következőket:
1 Helyezze be a törölni kívánt felvételt tartalmazó kazettát.
2 Addig nyomogassa
a távirányító FUNCTION gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
„
„TAPE üzenet.
3 Nyomja meg a z gombot.
Download PDF

advertising