Sony | ICF-DS15iP | Sony ICF-DS15iP iPhone/iPod hangsugárzó-dokkoló Használati útmutató

Ha körülbelül 1 percig nem nyom meg egyetlen
gombot sem az óra beállítása közben, az
órabeállítás megszakad.
A készülék 100 éves naptárt (2011–2110)
tartalmaz. A dátum beállításakor önműködően
megjelenik a hét napja.
MON = hétfő, TUE = kedd,
WED = szerda, THU = csütörtök,
FRI = péntek, SAT = szombat, SUN = vasárnap
4-286-722-32(1)
Személyi audio dokkoló rendszer
Az évszám és a dátum megjelenítése
Az óra kijelzésekor nyomja meg a CLOCK gombot
egyszer a dátum, majd ismét az évszám
megjelenítéséhez.
Néhány másodperc múlva a kijelzés önműködően
visszavált a pontos időre.
Kezelési útmutató HU
Távvezérlő
Támaszték
A mellékelt távvezérlő első alkalommal történő
használatakor távolítsa el a szigetelőlapot.
Irányítsa a távvezérlőt a készülék (távvezérlés
érzékelője) felé.
Szerzői jogok
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
és az iPod touch az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt
jelenti, hogy az adott elektronikai készülék
célzottan úgy lett megtervezve, hogy az iPodhoz,
iPhone-hoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a
termék fejlesztője által igazolt, hogy az Apple által
megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple nem
vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a
biztonsági és más szabályzásoknak való
megfelelésért. Kérjük ne feledje, ha ezt a
készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja,
a vezeték nélküli teljesítmény változhat.
Megjegyzés
Ez a készülék nem használható iPad
készülékkel, mert meghibásodás következhet
be, ha megpróbálja.
Lejátszás
1 Helyezzen egy iPod készüléket a dokkoló
csatlakozóba.
A dokkoló csatlakozó kismértékben dönthető.
Hálózati
csatlakozóvezeték
Távvezérlő
FM huzalantenna
2 Nyomja meg a  gombot.
Az iPod lejátszása megkezdődik.
A csatlakoztatott iPod készüléket
működtetheti a készülék vagy az iPod
kezelőszerveivel.
Megjegyzés
Az FM frekvencia kijelzés 0,1 MHz pontosságú.
Például a kijelzés 88,00 MHz és a 88,05 MHz
esetén egyaránt „88.0 MHz”.
– Állomáskeresés
A készülék önműködően megkeresi az AM vagy
FM rádióállomásokat.
1 Hajtsa végre a „Kézi hangolás” 1–2
lépését és válassza ki az AM vagy FM
hullámsávot.
2 Tartsa nyomva a TUNE + vagy – gombot.
+ : keresés előre a frekvenciasávokon.
– : keresés visszafelé a frekvenciasávokon.
A keresés a jelenleg behangolt frekvenciával
kezdődik. Egy állomás megtalálásakor a
keresés leáll.
3 Állítsa be a hangerőt a VOLUME + vagy
– (a távvezérlőn a VOL + vagy –)
gombbal.
– Rádióállomások tárolása
A készülék memóriájában összesen 20 FM és 10
AM rádióállomás tárolható.
Egy rádióállomás tárolása
1 Hajtsa végre a „Kézi hangolás” 1–4
lépését és hangolja be kézzel a tárolni
kívánt rádióállomást.
2 Tartsa nyomva a MODE gombot a
készüléken legalább 2 másodpercig.
3 Nyomja meg a PRESET + vagy – gombot
a memóriahely kiválasztásához, majd
nyomja meg a készüléken a DSPL/ENT
gombot.
Példa: a következő kijelzés jelenik meg az FM
89,8 MHz tárolásakor az 1. FM
memóriahelyen.
© 2011 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
A VOLUME + és  gombokon tapintópont található.
ICF-DS15iP
FIGYELEM
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
Ne tegye ki az elemeket (akkumulátort vagy a
gyárilag behelyezett elemet) erős hősugárzásnak
például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a
rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a
hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki a
hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a
készülék kikapcsolt állapotban van.
Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos
információk a készülék alján található.
FIGYELEM
Ha az elemet nem megfelelően helyezi be,
robbanást idézhet elő. Kizárólag azonos típusú
elemet használjon a cseréhez.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Óvintézkedések
A hálózati tápegység kihúzásakor a dugaszt
fogja meg, ne a vezetéket.
Mivel a hangsugárzóban erős mágnes található,
a mágnes okozta esetleges károsodás elkerülése
érdekében tartsa távol a készüléktől a mágneses
kódolású hitelkártyákat és a rugós szerkezetű
órákat, katódsugárcsöves tv-készülékeket,
kivetítőket stb.
Ne hagyja a készüléket hőkibocsátó eszközök
közelében, illetve olyan helyen, ahol a készülék
közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy
ütődésnek van kitéve.
Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet. Ne helyezze a
készüléket puha felületre (szőnyegre, takaróra),
vagy olyan anyagok közelébe (függöny),
amelyek eltakarhatják a szellőzőnyílásokat.
Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék
ömlik a készülékbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból és
ellenőriztesse szakemberrel mielőtt újra
használná.
Villámlás esetén ne érintse meg az antennát és a
csatlakozódugaszt.
Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
Ne helyezze a készüléket víz közelébe.
MEGJEGYZÉSEK A LÍTIUM ELEMRŐL
A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg
az elemet egy száraz ruhával.
Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.
Megjegyzés
Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés egy
általános elnevezés az iPod és az iPhone iPod
funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra ennek
ellenkezőjét hangsúlyozza.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne
kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt
van feltűntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltűntetve, ha az elem több
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot
tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja
le a használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen.
Műveletek
1 Csatlakoztassa a készüléket.
Energiaellátás
2 Tartsa nyomva a MODE gombot legalább
A kijelzőn megjelenik a pontos idő CET
(közép-európai) időzónában.
Ez a készülék CR2032 elemet tartalmaz biztonsági
áramforrásként az óra és ébresztő beállítások
tárolásához áramkimaradás esetén (nincs
probléma, ha nincs áram).
Megjegyzés az európai vásárlók számára
Az óra beállítása a gyárban megtörténik, és a
memória tápellátását a behelyezett Sony CR2032
elem biztosítja. Ha a kijelzőn a „0:00” jelenik meg
amikor a készüléket első alkalommal
csatlakoztatja a hálózati csatlakozóhoz,
elképzelhető, hogy az elem kimerült. Ilyen esetben
vegye fel a kapcsolatot egy Sony kereskedéssel. A
gyárban behelyezett CR2032 elem a termék
részének tekintett, ezért vonatkozik rá a jótállás.
E termék jótállásának érvényesítéséhez mutassa meg
a „Megjegyzés az európai vásárlók számára” szakaszt
(jelen útmutatóban) egy Sony kereskedőnek.
Mikor kell elemet cserélni
Amikor az elem kimerül, a kijelzőn megjelenik a
„” jelzés. Ha áramkimaradás történik amikor
az elem kimerült, a pontos idő és az ébresztés
beállítása törlődik. Helyezzen be új Sony CR2032
lítium elemet. Más típusú elem használata tüzet
vagy robbanást okozhat.
Az elem cseréje
1 Hagyja a hálózati csatlakozóvezetéket a
hálózati aljzathoz csatlakoztatva, távolítsa
el az elemtartó csavarját a készülék alján
és nyissa ki a fedelet (lásd  ábra).
2 Távolítsa el a régi elemet és helyezzen be
egy új elemet az elemtartóba a  oldallal
felfelé (lásd  ábra).
3 Helyezze vissza az elemtartót és húzza
meg a csavart.
4 Nyomja meg a , RADIO BAND,
AUDIO IN vagy SNOOZE/BRIGHTNESS
gombot a készüléken a kijelzőről a „”
jelzés eltűntetéséhez.
Megjegyzés
Az elem cseréjekor ne húzza ki a
csatlakozódugaszt a hálózati aljzatból, különben
a dátum, óra, ébresztés és tárolt rádióállomás
beállítások törlődnek.

A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
Alaphelyzet gomb

CR2032
A készülék alaphelyzetbe
állítása
Nyomja meg az alaphelyzet gombot egy hegyes
eszközzel, ha a készülék nem működik
megfelelően. A pontos idő, ébresztés és tárolt
rádióállomások stb. beállítások visszaállnak a
gyári alapértelmezett beállításra (lásd  ábra).
Az iPod töltése
A készüléket akkumulátortöltőként is használhatja.
A töltés az iPod készülékhez csatlakoztatásakor
megkezdődik.
A töltési állapot megjelenik az iPod kijelzőjén. A
részleteket lásd az iPod használati útmutatójában.
Az óra beállítása
Az óra első alkalommal
történő beállítása
A készüléken a dátum és az idő beállítása a
gyárban megtörténik, és a tápellátást az elem
biztosítja. Egyetlen teendője első alkalommal
csatlakoztatni a készüléket a hálózathoz és
kiválasztani az időzónát.
ICF-DS15iP.indd 1
ICF-DS15iP_4-286-722-32(1)_CED
2 másodpercig.
A területkód „1” villog a kijelzőn.
3 Nyomja meg többször aTIME SET + vagy
– gombot a kód kiválasztásához a
következők szerint:
Területkód
Időzóna
1
(alapértelmezett
beállítás)
Közép-európai idő,
közép-európai nyári idő
2
Kelet-európai idő,
kelet-európai nyári idő
0
Nyugat-európai idő,
nyugat-európai nyári idő
4 Nyomja meg a DSPL/ENT gombot a
beállításhoz.
Megjegyzések
Az időzóna beállítás megszakításához a MODE
gombot nyomja meg a DSPL/ENT helyett a 4
lépésben.
Bár az órát a gyárban pontosan beállítják, a
szállítás vagy tárolás során pontatlanság
alakulhat ki. Szükség esetén állítsa be a pontos
időt „Az óra kézi beállítása” szakasz alapján.
A nyári időszámítás megkezdésekor
Ez a készülék önműködően átvált a nyári
időszámításra.
A nyári időszámítás megkezdésekor önműködően
megjelenik a „ ” jelzés, a nyári időszámítás végén
pedig eltűnik.
Az önműködő nyári időszámítás átállítás a GMT
(greenwichi középidő) alapján történik.
0 területkód:
A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján
hajnal 1:00 órakor kezdődik.
A téli időszámítás október utolsó vasárnapján
hajnal 2:00 órakor kezdődik.
1 területkód:
A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján
hajnal 2:00 órakor kezdődik.
A téli időszámítás október utolsó vasárnapján
hajnal 3:00 órakor kezdődik.
2 területkód:
A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján
hajnal 3:00 órakor kezdődik.
A téli időszámítás október utolsó vasárnapján
hajnal 4:00 órakor kezdődik.
Az önműködő nyári időszámítás átállás
kikapcsolása a nyári időszámítás
időszakában
Az önműködő nyári időszámítás beállítás
kikapcsolható.
Tartsa nyomva a CLOCK és a SNOOZE/
BRIGHTNESS gombot a készüléken egyszerre
legalább 2 másodpercig, amikor az óra látható a
kijelzőn.
A kijelzőn megjelenik a „ ” és az „OFF” jelzés,
ami az önműködő nyári időszámítás beállítás
kikapcsolását jelzi. Ismét megjelenik az óra a
kijelzőn.
Megjegyzések
Az önműködő nyári időszámítás beállítás
módosítása a készüléken (lásd fentebb) az egyes
országok körülményeitől és törvényeitől függ. A
kívánt beállítás ütközése esetén kapcsolja ki az
önműködő nyári időszámítás beállítást és
szükség esetén állítsa be kézzel a nyári
időszámítást. A nyári időszámítást nem
alkalmazó területen élő vásárlóknak ki kell
kapcsolni az önműködő nyári időszámítás
beállítást a készülék használata előtt.
Az önműködő nyári időszámítás beállítás
ismételt bekapcsolásához tartsa nyomva a
CLOCK és SNOOZE/BRIGHTNESS gombokat a
készüléken legalább 2 másodpercig.
A „ ” és az „On” megjelenik a kijelzőn, ami az
önműködő nyári időszámítás bekapcsolását
jelzi. Ismét megjelenik az óra a kijelzőn.
Az óra kézi beállítása
Az óra kézi beállításához hajtsa végre a következő
lépéseket.
1 Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
2 Tartsa nyomva a CLOCK gombot, amíg
az évszám villogni kezd a kijelzőn.
3 A TIME SET + vagy – többszöri
megnyomásával állítsa be az évet, majd
nyomja meg a CLOCK gombot.
4 Ismételje meg a 3. lépést a hónap, nap,
óra és perc beállításához.
A másodperc nulláról kezd növekedni.
Megjegyzések
OFF
A jelenlegi funkció kikapcsolása és a lejátszás
leállítása.
A jelenleg hallható ébresztés kikapcsolása, az
időzítő szüneteltetése.
 (előre)
Ugrás a következő műsorszámra.
Tartsa nyomva a kívánt pont megkereséséhez
zenehallgatás közben.
 (vissza)
Visszalépés az előző műsorszámra. Lejátszás
közben a jelenlegi műsorszám kezdetére lép. Az
előző műsorszámra lépéshez nyomja meg
kétszer.
Tartsa nyomva a kívánt pont megkereséséhez
zenehallgatás közben.
MENU
Visszalépés az előző menüre.
 (fel)/ (le)
Egy menüpont vagy a lejátszandó műsorszám
kiválasztása.
ENTER
A kiválasztott menüpont végrehajtása vagy a
lejátszás megkezdése.
SOUND
A kívánt hanghatás(ok) kiválasztása. (A
részleteket lásd „A mélyhang vagy a
kiterjesztett hanghatás használata” szakaszban)
VOL +/− (hangerő növelés/csökkentés)
A hangerő beállítása.
RADIO BAND
A rádió bekapcsolása és a hullámsáv
kiválasztása.
PRESET +/−
A memóriahely szám vagy a tárolt rádióállomás
kiválasztása. (A részleteket lásd „A rádió
használata” szakaszban.)
TUNE +/−
Egy rádióállomás behangolása, amikor a rádió
be van kapcsolva.
Tartsa nyomva AM vagy FM rádióállomások
kereséséhez.
AUDIO IN
Az AUDIO IN funkció bekapcsolása egy külső
készülék csatlakoztatásakor. (A részleteket lásd
a „Külső készülékek csatlakoztatása”
szakaszban.)
SLEEP
A kikapcsolás időzítő beállítása. (A részleteket
lásd „A kikapcsolás időzítő beállítása”
szakaszban.)
Megjegyzés
Egyes műveletek az iPod modelltől függően
eltérők vagy nem elérhetők lehetnek.
Mikor kell elemet cserélni?
Normál használat esetén az elem (CR2025)
élettartama legalább 6 hónap. Ha a távvezérlő
nem működik, cserélje újra az elemet.
A  oldallal felfelé
Megjegyzések
Ha az iPod touch vagy iPhone készülék
képernyőjén megjelenik egy üzenet, olvassa el
az „Apple App üzletről” szakaszt.
A készülékbe tokban lévő vagy burkolattal
ellátott iPod is behelyezhető, ha azonban a tok
vagy a burkolat akadályozza a csatlakoztatást,
távolítsa el a tokot vagy a burkolatot az iPod
dokkoló csatlakozóba behelyezése előtt.
Az iPod behelyezésekor vagy eltávolításakor
biztosan tartsa a készüléket.
Szállításkor távolítsa el az iPodot, mert
különben meghibásodás következhet be.
Az iPod behelyezésekor vagy eltávolításakor
biztosan tartsa a készüléket.
Ha az iPod akkumulátora különösen lemerült, a
használat előtt töltse egy ideig.
Ha az iPod nem éri el a készülék elején található
támasztékot, helyezze be a mellékelt párnát a
támaszték elé.
Ha az iPod lejátszása már folyamatban van a
készülékbe behelyezéskor, az iPod hangja
hallható lesz a készülék hangsugárzóin, akkor
is, ha egyéb funkció lejátszása van folyamatban.
A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben egy
iPod készülékre rögzített adatok elvesznek vagy
megsérülnek, amikor az iPod csatlakoztatva van
ehhez a rendszerhez.
Az iPod üzemeltetési körülményeiről és
feltételeiről bővebben az Apple Inc. honlapján
olvashat.
A rádió használata
Az AM keretantenna
csatlakoztatása
Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AM
jelek vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy
csévélje fel az antennát.
1 Válassza le a keretet a műanyag
állványról.
2 Állítsa be az AM keretantennát.
(Lásd a jelen referencia útmutatóhoz mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót.)
3 Illessze az AM antenna csatlakozóját a
készülék hátoldalán lévő AM ANTENNA
aljzatba.
Az AM keretantenna beállítása
Keressen egy olyan helyet és helyzetet, ahol a
vételi minőség jó.
Hasznos tanács
Forgassa az AM keretantennát, amíg a legjobb
AM-vételt meg nem találja.
Az AM keretantenna eltávolítása
Tartsa nyomva az antennacsatlakozó rögzítő fülét
és húzza ki az AM keretantennát.
Megjegyzés
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemet, így elkerülheti a
kifolyó elektrolit és a korrózió okozta
meghibásodásokat.
iPod használata
Kompatibilis iPod, iPhone
modellek
Az alábbi iPod, iPhone modellek használhatók.
A használat megkezdése előtt frissítse az iPod,
iPhone szoftverét a legújabbra.
iPod touch (4. generáció)
iPod touch (3. generáció)
iPod touch (2. generáció)
iPod nano (6. generáció)*
iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
* Az iPod nano (6. generáció) nem vezérelhető a
távvezérlővel a „MENU”, „”, „” és „ENTER”
megnyomásakor.

– Kézi hangolás
1 Tartsa nyomva a RADIO BAND gombot a
rádió bekapcsolásához.
2 Nyomja meg többször a RADIO BAND
gombot a kívánt hullámsáv
kikapcsolásához.
A rádió hullámsáv átvált az AM és FM között
a gomb minden megnyomásakor:
FM
AM
3 Nyomja meg a TUNE + vagy – gombot
többször a kívánt rádióállomás
behangolásához.
4 Állítsa be a hangerőt a VOLUME + vagy
– (a távvezérlőn a VOL + vagy –)
gombbal.
A rádió kikapcsolásához nyomja meg az OFF/
ALARM RESET (a távvezérlőn az OFF)
gombot.
A kijelzőn körülbelül 10 másodpercre
megjelenik a frekvencia, majd a kijelzés
visszatér a pontos időre.
Megjegyzések
További állomások behangolásához ismételje
meg a lépéseket.
A tárolás megszakításához nyomja meg a
MODE gombot a DSPL/ENT helyett a 3
lépésben.
Ha egy memóriahelyen tárolunk egy állomást,
az adott memóriahelyen előzőleg tárolt állomás
törlődik.
Tárolt rádióállomások behangolása
1 Hajtsa végre a „Kézi hangolás” 1–2
lépését és válassza ki az AM vagy FM
hullámsávot.
2 Nyomja meg a PRESET + vagy – gombot
a memóriahely kiválasztásához.
3 Állítsa be a hangerőt a VOLUME + vagy
– (a távvezérlőn a VOL + vagy –) gomb
megnyomásával.
– Önműködő hangolás
1 Hajtsa végre a „Kézi hangolás” 1–2
lépését és válassza ki az AM vagy FM
hullámsávot.
2 Tartsa nyomva a RADIO BAND gombot,
amíg az „AP” villogni kezd a kijelzőn.
3 Nyomja meg a DSPL/ENT gombot a
készüléken.
A készülék önműködően sorban behangolja az
elérhető csatornákat.
Hasznos tanács
Az önműködő hangolás megszakításához
nyomja meg a RADIO BAND gombot.
A memóriahely szám és a jelenlegi
rádióállomás frekvenciájának
megjelenítése
Nyomja meg a készüléken a DSPL/ENT gombot a
memóriahely szám megjelenítéséhez, majd
nyomja meg ismét a frekvencia megjelenítéséhez.
Ha csak egyszer nyomja meg a DSPL/ENT
gombot a készüléken, a kijelzőn körülbelül 2
másodpercig látható a memóriahely szám, majd
átvált a frekvenciára.
Rövid idő múlva a kijelzés visszatér a pontos
időre.
A vételi minőség javítása
FM: feszítse ki teljes hosszában az FM
huzalantennát a vételi érzékenység
javításához.
AM: csatlakoztassa a mellékelt AM keretantennát
a készülékhez. Forgassa vízszintesen az
antennát a legjobb vétel eléréséhez.
Megjegyzések a rádióvételről
Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az AM
keretantennát a készüléktől és egyéb külső
berendezésektől távol helyezze el.
Tartsa távol a digitális zenelejátszókat vagy
mobiltelefonokat az AM keretantennától és az
FM antennától, mert zavarhatja a vételt.
Rádióhallgatáskor, amikor a készülékhez
iPhone van csatlakoztatva, a rádióvétel
zavarását tapasztalhatja.
Rádióhallgatáskor, amikor az iPod töltése
folyamatban van, a rádióvétel zavarását
tapasztalhatja.
Hasznos tanács
Ha az FM rádióvétel zajos, nyomja meg a
MODE gombot a készüléken amíg a kijelzőn
megjelenik a „MONO” felirat, a rádióvétel
monora vált és a vétel tisztább lesz.
Ébresztés beállítása
A készülék háromféle ébresztési móddal
rendelkezik – iPod, rádió és hangjelzés. Az órát
előzetesen be kell állítani, hogy az ébresztés
beállítható legyen (lásd „Az óra beállítása első
alkalommal”).
Az ébresztés beállítása
1 Tartsa nyomva az ALARM SET A vagy
B gombot.
A „WAKE UP” megjelenik és az óra villogni
kezd a kijelzőn.
2 Nyomja meg többször a TIME SET +
vagy – gombot a kívánt óra
kiválasztásához.
Az óra gyors görgetéséhez tartsa nyomva a
TIME SET + vagy – gombot.
Nyomja meg az ALARM ON/OFF A vagy B
gombot az A vagy B ébresztés jelzés
kikapcsolásához a kijelzőn.
Az ébresztés bekapcsolása
kiválasztásához.
Nyomja meg az ALARM ON/OFF A vagy B
gombot az A vagy B ébresztés jelzés
megjelenítéséhez a kijelzőn.
6 Ismételje meg a 2. lépést a hét napjainak
Kiválaszthatja a hét napjait a következő három
lehetőség közül a TIME SET + vagy –
megnyomásával:
Minden nap: MON TUE WED THU FRI SAT
SUN
Hétköznapok: MON TUE WED THU FRI
Hétvége: SAT SUN
7 Nyomja meg az ALARM SET A vagy B
gombot.
Az ébresztési mód beállítás megtörténik.
8 Nyomja meg többször a TIME SET +
vagy – gombot, amíg a kívánt ébresztési
mód villog.
Négy beállítás közül választhat: „iPod”, „FM”,
„AM” vagy „BUZZER”. Az alábbiak szerint
válassza ki az ébresztési módot:
– iPod: lásd „ Az iPod ébresztés
kiválasztása.”
– FM vagy AM: lásd „ A rádió ébresztés
kiválasztása.”
– BUZZER: lásd „ Az ébresztő hang
beállítása.”
 Az iPod ébresztés kiválasztása
1 Hajtsa végre „Az ébresztés beállítása” szakasz
1–8. lépéseit.
2 Nyomja meg az ALARM SET A vagy B
gombot az „iPod” ébresztési mód
kiválasztásához.
A hangerőszint villogni kezd a kijelzőn.
3 Állítsa be a hangerőt a TIME SET + vagy
gombot.
Az iPod behelyezésekor és eltávolításakor a
készülék dokkoló csatlakozójával azonos szögben
tartsa. Ne húzza túlzottan előre az iPod
készüléket.
Az ébresztés kikapcsolása
A hét napjai villogni kezdenek.
4 Nyomja meg az ALARM SET A vagy B
– (vagy a távvezérlőn a VOL + vagy –)
gombbal.
Az iPod behelyezése és eltávolítása
 (lejátszás/szünet)
Az iPod lejátszás elindítása. Nyomja meg ismét
a lejátszás szüneteltetéséhez, folytatásához.
beállításához.
5 Nyomja meg az ALARM SET A vagy B
gombot.
– gombbal.
3 Állítsa be a hangerőt a VOLUME + vagy
A VOL + és  gombokon tapintópont van.
4 Ismételje meg a 2. lépést a perc
A beállítás megtörténik.
5 Ha az „A” vagy „B” nem jelenik meg a
kijelzőn, nyomja meg ismét az ALARM
SET A vagy B gombot.
A beállított időpontban hallható lesz az iPod
hangja.
iPod touch, iPhone használata esetén
iPod touch, iPhone készüléken tárolt
műsorszámokkal ébresztéshez először
csatlakoztassa az iPod touch, iPhone készüléket
és kövesse az ébresztési idő beállításának
lépéseit, majd válassza ki a zene funkciót.
Ha az iPod ébresztés beállítást végre is hajtotta,
ha kikapcsolja az iPod touch, iPhone tápellátását
az iPod touch, iPhone készülékbe helyezése
után, az ébresztés az ébresztőhanggal történik.
 A rádió ébresztés beállítása
1 Hajtsa végre „Az ébresztés beállítása” szakasz
1–8. lépéseit.
2 Az ALARM SET A vagy B gombbal
válassza ki a rádió hullámsávot („FM”
vagy „AM”).
A memóriahely szám villogni kezd a kijelzőn.
3 A TIME SET + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt, a hullámsávnak megfelelő
memóriahely számot vagy „– –”.
A „– –” az utoljára hallgatott rádióállomás.
4 Nyomja meg az ALARM SET A vagy B
gombot.
A hangerőszint villogni kezd a kijelzőn.
5 Nyomja meg a TIME SET + vagy
– gombot a hangerő beállításához.
6 Nyomja meg az ALARM SET A vagy B
gombot.
A beállítás megtörténik.
7 Ha az „A” vagy „B” nem jelenik meg a
kijelzőn, nyomja meg ismét az ALARM
SET A vagy B gombot.
A rádió bekapcsol a beállított időpontban.
 Az ébresztő hangjelzés beállítása
1 Hajtsa végre „Az ébresztés beállítása” szakasz
1–8. lépéseit.
2 Nyomja meg az ALARM SET A vagy B
gombot a „BUZZER” ébresztési mód
kiválasztásához.
A beállítás megtörténik.
Megjegyzések
Amikor az ébresztés beállítása iPod, csak az
ébresztő hangjelzés hallható, ha nincs iPod a
dokkoló csatlakozóban, nincs zene tárolva az
iPodon vagy az iPod touch, iPhone ki van
kapcsolva.
Az ébresztés funkció a szokásos módon
működik a nyári időszámítás első és utolsó
napján. Ennek eredményeképp, ha az
önműködő nyári időszámítás beállítás
használatban van, és az ébresztés beállítása az
átállás során kihagyott időtartamra esik, az
ébresztés hallható lesz; ha az ébresztés a nyári
időszámítás végén a megismételt időtartamra
esik, az ébresztés kétszer lesz hallható.
Ha A és B ébresztésként azonos időpont van
beállítva, az A ébresztés rendelkezik
elsőbbséggel.
Ha nem végez műveletet az ébresztés
bekövetkezésekor az ébresztés körülbelül 60
perc után kikapcsol.
Megjegyzések az ébresztésről
áramkimaradás esetén
Áramkimaradás esetén az ébresztő hangjelzés lesz
hallható 5 percig, ha az elem nincs kimerülve.
Azonban egyes funkciók a következő eltérésekkel
működnek:
A háttérvilágítás nem kapcsol be.
Ha az ébresztési mód beállítása iPod vagy rádió,
önműködően ébresztő hangra vált.
Ha az OFF/ALARM RESET gombot nem
nyomják meg, az ébresztés körülbelül 5 percig
hallható.
Ha a „” megjelenik a kijelzőn, az ébresztés
nem lesz hallható áramkimaradás esetén. A
„” megjelenésekor cserélje az elemet.
Áramkimaradás esetén a szundikálás funkció
nem állítható be.
Áramkimaradás esetén mindegyik ébresztés
csak egyszer lesz hallható a beállított
időpontban.
A kikapcsolás időzítő
beállítása
A kikapcsolás időzítő használatával zenére stb.
aludhat el. A beállított időtartam végén a készülék
önműködően abbahagyja a lejátszást.
1 Nyomja meg a SLEEP gombot, amikor a
készülék be van kapcsolva.
A „SLEEP” megjelenik és a kikapcsolás
időzítési idő villog a kijelzőn.
2 Nyomja meg a SLEEP gombot a
kikapcsolás időzítő időtartamának
beállításához.
Az időtartam (percben) a következők szerint
változik a SLEEP minden megnyomásakor:
90
60
30
15
OFF
Az időtartam beállításának befejezése és a
SLEEP felengedése után a kijelzés visszatér a
pontos időre körülbelül 4 másodpercre, majd
a kikapcsolási időzítő megkezdi a működést.
A készülék a beállított időtartam alatt
lejátszást végez, majd kikapcsol.
A készülék kikapcsolása a
beállított idő előtt
Nyomja meg az OFF/ALARM RESET (a
távvezérlőn az OFF) gombot.
A kikapcsolás időzítő
beállítás módosítása
A SLEEP többszöri megnyomásával kiválaszthatja
a kívánt kikapcsolás időzítő beállítást, még akkor
is, ha a kikapcsolás időzítő már bekapcsolt.
A kikapcsolás időzítő
kikapcsolása
Nyomja meg többször a SLEEP gombot a 2
lépésben a kikapcsolás időzítő „OFF”
beállításának kiválasztásához.
3 Ha az „A” vagy „B” nem jelenik meg a
Opcionális összetevők
csatlakoztatása
Az ébresztő hangjelzés lesz hallható a beállított
időpontban.
Megjegyzés
Az ébresztő hangjelzés hangereje nem
módosítható.
A hang hallgatása
kijelzőn, nyomja meg ismét az ALARM
SET A vagy B gombot.
Az ébresztési idő beállítás
nyugtázása
Nyomja meg a TIME SET + vagy – gombot. A
beállítás körülbelül 4 másodpercig lesz látható.
Az ébresztés beállítás
módosítása
Tartsa nyomva a TIME SET + gombot legalább 2
másodpercig az idő előre léptetéséhez. Tartsa
nyomva a TIME SET – gombot legalább 2
másodpercig az ébresztési idő visszafelé
léptetéséhez.
A gomb elengedésekor a beállított idő körülbelül
2 másodpercig villog. A riasztási idő ismételt
módosításához nyomja meg a TIME SET + vagy
– gombot e 2 másodpercen belül, különben a
megjelenített beállítás állandósul.
Szundikálás további néhány
percig
Nyomja meg a SNOOZE/BRIGHTNESS gombot a
készüléken.
A hang kikapcsol, azonban 10 perc múlva
önműködően ismét bekapcsol.
Módosíthatja a szundikálási időt a készülék
SNOOZE/BRIGHTNESS gombjának 4
másodpercen belül történő ismételt lenyomásával.
A szundikálási idő leghosszabb időtartama 60
perc.
10
20
30
60
50
40
A szundikálás időzítő leállításához nyomja meg az
OFF/ALARM RESET (a távvezérlőn az OFF)
gombot.
Az ébresztés leállítása
Nyomja meg az OFF/ALARM RESET (a
távvezérlőn az OFF) gombot az ébresztés
kikapcsolásához.
Az ébresztés a következő napon azonos időben
ismét hallható lesz.
1 Csatlakoztassa a hordozható digitális
zenelejátszó (vagy egyéb készülék) vonal
kimeneti csatlakozóját a készülék
hátoldalán lévő AUDIO IN aljzathoz a
megfelelő (külön megvásárolható) audio
csatlakozóvezetékkel.
2 Nyomja meg az AUDIO IN gombot az
„AUDIO IN” megjelenítéséhez.
3 Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
4 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
készüléken.
A csatlakoztatott készülék hangja hallható lesz
a készülék hangsugárzóiból.
5 Állítsa be a hangerőt a VOLUME + vagy
– (a távvezérlőn a VOL + vagy –)
gombbal.
Visszatérés a rádióhoz
Nyomja meg a RADIO BAND gombot.
A memóriahely szám és az utoljára hallgatott
állomás frekvenciája megjelenik a kijelzőn.
Visszatérés az iPodhoz
Nyomja meg a  gombot.
A zenehallgatás leállítása
Nyomja meg az OFF/ALARM RESET (a
távvezérlőn az OFF) gombot, és állítsa le a
lejátszást a csatlakoztatott készüléken.
Megjegyzések
A szükséges audio csatlakozóvezeték típus az
opcionális készüléktől függ. Ügyeljen, hogy a
megfelelő típusú vezetéket használja.
Ha a hangerő alacsony, először a készülék
hangerejét állítsa be. Ha a hangerő még mindig
túl alacsony, állítsa be a csatlakoztatott készülék
hangerejét.
Válassza le az audio csatlakozóvezetéket a
készülékről, amikor nincs használatban.
Rádióhallgatáskor amikor külső készülék van
csatlakoztatva, kapcsolja ki a külső készüléket a
zaj megelőzéséhez. Ha kikapcsolt készülék
esetén is zaj hallható, válassza le és helyezze
távolabb a külső készüléket a készüléktől.
Egyéb hasznos funkciók
Mélyhang- vagy kiterjesztett
hanghatás
A SOUND megnyomásával három hanghatás
szint közül választhat.
A hanghatás a következő sorrendben változik a
gomb minden megnyomásakor:
„MEGA BASS”: magas minőségű mélyhangok
biztosítása.
„MEGA Xpand”: a hangzástér szélességének
kiterjesztése.
„MEGA BASS” és „MEGA Xpand”: a fenti
hatások közül mindkettő bekapcsolása.
Visszatérés a szabványos hangzásra, nyomja meg a
gombot többször, amíg a kijelzés eltűnik.
A kijelző fényerejének
beállítása
A készülék SNOOZE/BRIGHTNESS gombjának
megnyomásával négy fényerő szint közül
választhat.
Ha a fényerő szint beállítása OFF (kikapcsolva),
ébresztés esetén akkor is a Low (alacsony)
beállításra vált).
Az alkalmazásról
Az iPod touch és iPhone készülékek dokkoló
alkalmazása megvásárolható az Apple App
Store-ban.
Keresse a „D-Sappli” opciót és töltse le az
ingyenes alkalmazást, hogy többet tudjon meg a
funkciókról.
Megjegyzések
Ha nincs letöltve az iPod touch, iPhone
készülékre az ezzel a rendszerrel való
csatlakoztatáshoz szükséges alkalmazás,
megjelenik egy üzenet, amely a D-Sappli
letöltésére figyelmeztet.
A figyelmeztető üzenet kikapcsolásához
kapcsolja ki az alkalmazás csatlakoztatás
funkcióját.
Az alkalmazás csatlakoztatás funkció
kikapcsolása: távolítsa el az iPod touch, iPhone
készüléket a dokkoló csatlakozóból. Nyomja
meg a  gombot (az iPod funkcióba
belépéshez), majd tartsa nyomva egyszerre a
készülék VOLUME – és  gombját legalább 2
másodpercre. (A kijelzőn megjelenik az „OFF”
üzenet, amely az alkalmazás csatlakoztatás
funkció kikapcsolását jelzi.)
Az alkalmazás csatlakoztatás funkció
visszakapcsolásához ismételje meg a fenti
lépéseket. (A kijelzőn megjelenik az „On”
üzenet, amely az alkalmazás csatlakoztatás
funkció bekapcsolását jelzi.)
További információk
Hibaelhárítás
Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése után a
probléma még mindig fenn áll, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Az órán a „0:00” kijelzés villog
áramkimaradás miatt.
Az elem kimerült. Cserélje az elemet. Távolítsa
el a régi elemet és helyezzen be egy újat.
A rádió, iPod vagy hangjelzéses ébresztés
nem működik a beállított ébresztési
időpontban.
Ellenőrizze, hogy az „A” vagy „B” ébresztés
megfelelően legyen megjelenítve.
A rádió vagy iPod ébresztés bekapcsol, de
nem hallható hang a beállított ébresztési
időpontban.
Ellenőrizze az ébresztés hangerő beállítását.
Nem hallható az iPod hangja.
Ellenőrizze az iPod megfelelő csatlakoztatását.
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/– (a
távvezérlőn VOL +/–) gombbal.
Az iPod nem működtethető a készülékkel.
Ellenőrizze az iPod megfelelő csatlakoztatását.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott iPod típus
kompatibilis legyen a készülékkel (lásd „A
kompatibilis iPod, iPhone modellek”).
Az iPodot nem lehet tölteni.
Ellenőrizze az iPod megfelelő csatlakoztatását.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott iPod típus
kompatibilis legyen a készülékkel (lásd „A
kompatibilis iPod, iPhone modellek”).
A nyári időszámítás megkezdésekor az óra
nem alkalmazza önműködően a nyári
időszámítást.
Ellenőrizze az óra megfelelő beállítását.
Tartsa nyomva egyszerre a készüléken a CLOCK
és SNOOZE/BRIGHTNESS gombokat legalább
2 másodpercig az önműködő nyári időszámítás
funkció bekapcsolásához.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a ICF-DS15iP
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú
BkMIpM. együttes rendeletben előírtak szerint
megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Idő kijelzés
24 órás rendszer
iPod
Egyenáram kimenet: 5 V
Legnagyobb áram: 1 A
Rádió
Frekvencia tartomány
Sáv
Frekvencia
Csatorna
lépésköz
FM
87,5–108 MHz
0,05 MHz
AM
531–1602 kHz
9 kHz
Általános
Hangsugárzó
Kb. 5,7 cm átmérő, 6 Ω
Bemenet
AUDIO IN aljzat (ø 3,5 mm sztereó minijack)
Kimenő teljesítmény
3,5 W + 3,5 W (10% harmonikus torzítás)
Energiaellátás
230 V, váltóáram, 50 Hz
Az órabeállítás tárolásához: 3 V, egyenáram,
CR2032 elem (1 db)
Méretek
Kb. 290 mm × 165 mm × 145 mm (szé × ma × mé)
legnagyobb kinyúlásokkal és kezelőszervekkel
Tömeg
Kb. 1,65 kg tápegységgel
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő (1 db)
AM keretantenna (1 db)
Párna (1 db)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
3 Nyomja meg az ALARM SET A vagy B
gombot.
A perc villogni kezd.
2011.11.15. 1:37:09
ICF-DS15iP_4-286-722-32(1)_CED
4-292-734-11(1)
Kis méretű iPod felhasználóknak
Ha az iPod nem éri el a támasztékot, szerelje fel a mellékelt párnát a készülékre az iPod
megtámasztásához.
Támaszték
Párna
4-292-733-11(1)

Figyelmeztetések iPod, iPhone csatlakoztatáshoz
 Megfelelően illessze az iPod, iPhone készüléket a
dokkoló csatlakozóba.
 Az iPod, iPhone behelyezésekor vagy eltávolításakor
a készülék dokkoló csatlakozójával azonos szögben
tartsa. Ne húzza túlságosan előre az iPod, iPhone
készüléket.
4-286-723-11(2)

Üzembe helyezési útmutató
ICF-CS15iP/ICF-DS15iP


ˎˎ Az óra beállítását lásd a Kezelési útmutatóban.
TUNE
VOL



VOL
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
ICF-DS15iP.indd 2
ICF-DS15iP_4-286-722-32(1)_CED
2011.11.15. 1:37:10
ICF-DS15iP_4-286-722-32(1)_CED
Download PDF

advertising