Sony | ICF-S80 | Sony ICF-S80 Zuhany alatti rádió hangsugárzóval Használati útmutató

4-562-885-12(1) (HU)
FM/AM zuhanyrádió
Kezdeti lépések
A vízállóság fenntartása érdekében ügyeljen arra, hogy az elemtartó rekesz megfelelően és biztonságosan le legyen zárva.
Részletek: „Vízállóság (olvassa el a rádió használatának megkezdése előtt)”.
1
A fedél behelyezésekor tartsa azt határozottan, és csúsztassa a zárás/nyitás
kapcsolót LOCK állásba a nyílnak megfelelő irányban ().
Kezelési útmutató HU
Helyezze be az elemeket.
Csúsztassa a zárás/nyitás kapcsolót a nyíl
irányába (), és nyissa ki az elemtartó
rekesz fedelét ().
Helyezzen be három R14 (C) méretű
elemet (nincs mellékelve). Először
mindig az elem  oldalát helyezze be.
2
Állítsa be az órát.
A „0:00” (vagy „12:00 AM”) felirat villogni kezd a kijelzőn az elemek
behelyezését követően. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET CLOCK
gombot addig, amíg az óra kijelzése villogni nem kezd.
Óra beállítása
Perc beállítása
Húzza ki az FM-huzalantennát az
alábbiak szerint, és ügyeljen arra, hogy
ne kerüljön az antenna az egység és
a fedél közé.
Az óra beállításához
nyomja meg a +
vagy – gombot.
©2014 Sony Corporation
Húzza ki az
FM-huzalantennát.
Nyomja meg az
ENTER gombot
az óra beállítás
megerősítéséhez.
A perc beállításához
nyomja meg a +
vagy – gombot.
Nyomja meg az
ENTER gombot
a perc beállítás
megerősítéséhez.
Tipp
Megjegyzések
Az órakijelzés módja váltható a 24 órás és a 12 órás rendszer között az
egység kikapcsolt állapota esetén – ehhez nyomogassa a + gombot
és az 1. programhely gombját addig, amíg hangjelzést nem hall.
• Az óra beállítása 65 másodperc után törlődik, ha semmilyen művelet nem történik addig.
• Az órabeállítás visszaáll a gyári alapértelmezésre körülbelül 60 másodperccel az után, hogy eltávolította az elemeket az egységből.
Ebben az esetben állítsa be újra az órát.
ICF-S80
A rádió hallgatása
1
A szíj felhelyezése
2
Kapcsolja be a rádiót.
A rádió be van kapcsolva,
és a kijelzőn világítani
kezd a „
” jelzés.
Válassza ki a sávot.
A gomb többször
egymás után történő
megnyomásával a sáv
a következőképpen
módosul:
3
A kívánt állomás behangolása.
Példa a kijelzőre (FM-vételi
módra való kapcsolásnál)
Az aktuálisan kiválasztott sáv
Világítani kezd az „FM” vagy „AM” felirat.
Tipp
Nyomja meg a + vagy – gombot, miután megjelent
az óra. A jelenleg behangolt állomás frekvenciája
pár másodperc erejéig megjelenik a kijelzőn.
Állomások tárolása
1
A kívánt állomás behangolása.
Kövesse el a fenti „Rádióhallgatás” című
rész 1–3. lépését.
A vásárláskori állapotban csak a szíj egyik fele rögzül a készülékhez.
Rögzítse a másik felét az ábrán látható módon. A szíj eltávolításakor
vegye le azt fordított sorrendben.
Automatikus hangolás
Az egység az állomáskereséshez
automatikusan végigpásztázza
a frekvenciatartományt. Rádióállomás
észlelése esetén az egység körülbelül
3 másodpercig az adott állomás jeleit
fogadja, majd folytatja a keresést
a következő tisztán vehető állomásig.
Nyomja meg az ENTER gombot
3 másodpercen belül, amikor meghallja
a kívánt állomás három másodperces
mintáját. Ha nem nyomja meg az
ENTER gombot, az egység megkezdi
a következő állomás keresését.
Megjegyzés
Illessze a szíj lyukát
megfelelően a kinyúló rész
fejéhez. Ellenkező esetben
a szíj eltávolodhat, és a rádió
leeshet a felfüggesztett
helyről.
Kézi hangolás
A kívánt rádióállomást manuálisan is
behangolhatja. A manuális hangolás
révén megtalálhat egy adott állomást,
például amikor már előre tudja az
állomás frekvenciáját.
A rádió felfüggesztése
Nyomja meg többször
a + vagy – gombot a kívánt
állomás behangolásáig.
A rádiót az alábbiak alapján ki is függesztheti, a szíj vagy egy zsinór
(nem a csomag része) segítségével.
Az 5 programhely gombjánál tárolhatja a kedvenc állomásait.
Összesen 5 FM és 5 AM állomás programozható be.
2
Tartsa lenyomva a kívánt programhely gombját (1–5),
amíg hangjelzést nem hall, és a programhely száma
meg nem jelenik a kijelzőn.
Programhelyek gombjai
Példa: Egy behangolt állomás tárolása
az 1. programhely gombjánál
A programhelyen lévő
állomás módosítása
A rádiójelek vételének javítása
1 Hangoljon be egy új állomást.
2 Tartsa nyomva a módosítani
Amikor a rádiójelek vétele gyenge, akkor a huzalantenna használatával (FM) vagy az egység irányának
megváltoztatásával (AM) javítható az. Ha még mindig vételi problémákat tapasztal, változtassa meg
az egység helyét, például helyezze azt egy ablak vagy ajtó közelébe.
kívánt programhely gombját,
amíg hangjelzést nem hall.
A kiválasztott gombhoz társított
rádióállomás az új rádióállomás lesz.
Tartsa nyomva
a gombot, amíg
hangjelzést nem hall.
FM esetén
Megjegyzések
Illessze a tapadókorongot (a csomag része)
erősen a megfelelő helyre, az alábbiak szerint.
A programhely száma világítani
kezd a kijelző jobb felső
sarkában, amikor a regisztráció
befejeződött.
Helyezze az FM-huzalantenna végét
a tapadókorongba.
A huzalantenna tapadókorongtól való
eltávolításakor fogja meg a huzalantenna
végét, és távolítsa el az antennát.
Ne húzza ki erővel magát a huzalt,
mert az az antenna eltöréséhez vezethet.
Tipp
Nyomja meg a + vagy – gombot, miután megjelent az óra.
A jelenleg behangolt állomás frekvenciája pár másodperc
erejéig megjelenik a kijelzőn.
• Ne függessze a rádiót instabil helyre, illetve olyan helyre, ahonnan
könnyen leeshet.
• Zsinór használata esetén olyat válasszon, amely elég erős ahhoz, hogy elbírja
a rádió tömegét, és szorosan kösse azt a rádióhoz, hogy az ne eshessen le.
• Ne fejtsen ki túl nagy nyomást a szíjra vagy a zsinórra. Ellenkező esetben a szíj
vagy a zsinór elszakadhat. Ügyeljen arra, hogy ne fejtsen ki túl nagy nyomást
a szíjra vagy a zsinórra a rádió felfüggesztése esetén.
Az FM-huzalantenna kihúzása
és tárolása
Az FM-huzalantenna kihúzása
Rovátka
Tárolt állomás hallgatása
1
Tartsa lenyomva
a + vagy – gombot,
amíg a frekvencia
nem változik meg.
A megfelelő vételhez
állítsa be az FMhuzalantenna szögét.
Válassza ki az FM vagy AM sávot, majd nyomja meg a programhely
gombját a tárolt állomás hallgatásához.
AM esetén
Változtassa meg az egység irányát a vétel
javításához. (Az egység beépített
ferritantennát tartalmaz.)
Példa: Az 1. programhely gombjához rendelt
állomás hallgatása
Ha a megnyomott gombnál egyetlen
állomás sem található, akkor a „– – –”
jelenik meg (lásd alább), és az egység
visszatér ahhoz a frekvenciához, amelyik
a gomb megnyomása előtt volt beállítva.
Válassza ki az FM
vagy AM sávot.
Nyomja meg az
1. programhely
gombját.
Megjelenik a frekvencia, és
a programhely száma világítani
kezd a kijelzőn, és Ön az
1. programhely gombjánál
tárolt állomást hallgathatja.
A huzalantenna tárolása
Megjegyzések
Vájat
Megjegyzés
Ne tartsa lenyomva a programhely
gombját 2 másodpercnél hosszabb
ideig, mert ellenkező esetben
véletlenül módosíthatja
a beállított rádióállomást.
• Ha lezárja az elemtartó rekesz
fedelét, és az FM-huzalantenna
nem a megfelelő pozícióban van,
akkor nem áll fenn a vízállóság,
mert a huzalantenna az egység
és az elemtartó rekesz fedele közé
kerül. Húzza át a huzalantennát
a rovátkolt részen, és csukja le
az elemtartó rekeszt.
• A huzalantenna tárolásakor húzza
át azt a vájaton, és ügyeljen arra,
hogy ne lógjon ki a kábeltartóból.
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos útmutató
Készülék
Az automatikus kikapcsolás
időzítőjének módosítása,
miközben az automatikus
kikapcsolás visszaszámlálása
folyamatban van
Kezdje újra az 1. lépéstől, és adja meg a kívánt
beállítást a 2. lépésben.
Visszaszámláló
A visszaszámlálót 1 perces lépésekben
állíthatja be (legfeljebb 90 perc). Amikor
a visszaszámlálás befejeződik, hangjelzés
hívja fel a figyelmét arra, hogy lejárt az idő.
1
Nyomja meg a TIMER SET/ON/OFF
gombot.
Az AM-hangolási lépték
módosítása
Ez a funkció az észak-amerikai és európai
modelleken nem érhető el.
Vízállóság (olvassa el
a rádió használatának
megkezdése előtt)
1
A termék vízállóságának jellemzői
Nyomja meg a / gombot a rádió
kikapcsolásához.
2 Tartsa nyomva 4 másodpercnél
hosszabb ideig az AUTO OFF gombot
az 1-es programhely gombjának
lenyomásával egy időben.
Az AM-hangolás léptéke hangjelzés mellett
módosul, és az új beállítás (9 kHz vagy
10 kHz) megjelenik a kijelzőn.
1
*1
*2
Alkalmazható
Nem alkalmazható
Itt található
a sorozatszám.
2 Nyomja meg a + vagy – to gombot








/ (be-/kikapcsolás) gomb
Hangerőszabályzó
Szíj
Hangszóró
Kijelző
Programhelyek gombjai*
FM/AM gomb
TIMER SET/ON/OFF gomb
(a visszaszámlálóhoz)
 ENTER/SET CLOCK gomb




*
(a gomb lenyomva tartásával beléphet
az órabeállító módba.)
+, – gombok
AUTO OFF gomb
Szemek a zsinórhoz
Elemtartó fedele
A 3-as programhely gombján egy tapintópont található.
A tapintópont viszonyítási pontként használható a rádió
használata közben.
Kijelző
a visszaszámláló 1 és 90 perc közötti
beállításához, miközben a és
az „1” (alapértelmezett beállítás)
villog a kijelzőn.
3 Nyomja meg a TIMER SET/ON/OFF
vagy az ENTER gombot.
A
és a visszaszámlálás kiválasztott ideje
abbahagyja a villogást, és egy hangjelzés
mellett megkezdődik a visszaszámlálás.
Amikor befejeződik a visszaszámlálás,
és a „0:00” villogni kezd, és hangos
a
hangjelzés hallható körülbelül 60 percig.
A riasztás hangjelzésének
leállítása
Nyomja meg bármelyik gombot.
A visszaszámláló leállítása
Nyomja meg a TIMER SET/ON/OFF gombot.
A visszaszámláló leáll, és az idő jelenik meg
a kijelzőn.
 Villog a visszaszámláló beállítása közben,
 Villog az állomások vagy visszaszámlálási
illetve világít, amikor a visszaszámlálás
folyamatban van.
 Világít vagy villog, amikor az elem
lemerülőben van. Amikor ez a jelzőfény
villogni kezd, cserélje az elemeket újakra.
 Világít, amikor az egység
rádiójeleket fogad.
 Villog az automatikus kikapcsolás idejének
beállítása közben, illetve világít, amikor az
automatikus kikapcsolás visszaszámlálása
folyamatban van.
idők programhelygombokhoz
való rendelése során, valamint
a beprogramozott állomások vagy
visszaszámlálási idők kiválasztásakor.
 Világít, amikor az óra kijelzése 12 órás
rendszert használ. (Az „AM” és a „PM”
nem világít a 24 órás rendszer
használata esetén.)
 Frekvencia/idő/üzenet területe
 A jelenleg kiválasztott sáv megjelenítése.
Az „FM” vagy az „AM” világít.
Tipp
Úgy nézheti meg, hogy az egység fogad-e rádiójeleket, hogy ellenőrzi a „
szinten van.
” jelzőfényt, amikor a hangerő minimális
A gomb minden megnyomásakor az
időtartam (percben) a következőképpen
módosul a kijelzőn:
Nyomja meg az AUTO OFF gombot.
Az „AUTO OFF” jelzőfény villogni kezd, és
megjelenik az alapértelmezett beállítás
(„60”) a kijelzőn. Ha akkor nyomja meg az
AUTO OFF gombot, amikor a rádió ki van
kapcsolva, akkor a rádió automatikusan
bekapcsol.
2 Miközben villog az „AUTO OFF”
jelzőfény, nyomja meg többször
az AUTO OFF gombot a kívánt
beállítás kiválasztásához.
1 Nyomja meg a TIMER SET/ON/OFF gombot,
majd válassza ki a visszaszámlálás idejét
a + vagy – gomb megnyomásával.
2 Tartsa lenyomva a kívánt programhely
gombját (1–5), amíg hangjelzést nem hall,
és a programhely száma meg nem jelenik
a kijelzőn.
A beprogramozott visszaszámláló
használata
1 Nyomja meg a TIMER SET/ON/OFF gombot.
3 Nyomja meg a TIMER SET/ON/OFF vagy
az ENTER gombot.
A visszaszámlálás egy hangjelzéssel indul.
Megjegyzések
A rádió a (percben) megadott idő elteltével
automatikusan kikapcsol. A funkció
segítségével biztosítható, hogy ne
felejtse el kikapcsolni az egységet.
1
A gyakran használt visszaszámlálási
időértékeket hozzárendelheti az öt
programhelygombhoz.
2 Nyomja meg a kívánt programhely
és
gombját, miközben a
a visszaszámlálás beprogramozott
ideje villog a kijelzőn.
Kényelmi funkciók
Az automatikus kikapcsolás
időzítője
Gyakran használt visszaszámlálóbeállítások tárolása
a programhelyek gombjainál
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott beállítás egy hangjelzés
mellett rögzül, és az „AUTO OFF” jelzőfény
villogása abbamarad. Ha nem nyomja meg
az ENTER gombot körülbelül 3 másodpercen
belül, akkor megtörténik a jelenleg
kiválasztott beállítás megerősítése.
Tipp
Úgy ellenőrizheti, hogy mennyi idő van még a rádió
kikapcsolásáig, ha ismét megnyomja az AUTO OFF gombot
az automatikus kikapcsolás beállítását követően.
Az automatikus kikapcsolás
időzítőjének kikapcsolása
Az automatikus kikapcsolás időzítőjét
a következő két módszer valamelyikével
állíthatja le:
• Állítsa az automatikus kikapcsolás időzítőjét „OFF” állásba.
• Kapcsolja ki a rádiót, majd kapcsolja be újra.
• A visszaszámlálók alapértelmezett beállításai 3 perc
(1-es gomb), 10 perc (2-es gomb), 20 perc (3-as gomb),
40 perc (4-es gomb) és 60 perc (5-ös gomb). Miután
beállítja a saját visszaszámlálóit, az Ön beállításai
felülírják az alapértelmezetteket.
• A beprogramozott visszaszámlálási idők körülbelül
60 másodperc után visszaállnak az alapértelmezett
értékekre, ha az elemeket eltávolítják az egységből. Ebben
az esetben állítsa be újra a visszaszámlálók időértékét.
• Még ha a rádiót ki is kapcsolják a / gombok
megnyomásával vagy az automatikus kikapcsolási
időzítő funkcióval, a visszaszámlálás végigmegy.
Tipp
Ha a visszaszámlálás közben meg szeretné nézni, hogy
jelenleg melyik állomást hallgatja, nyomja meg a + vagy
a – gombot. A jelenleg kiválasztott sáv és frekvencia pár
másodperc erejéig megjelenik a kijelzőn.
Az elemtartó rekesz megfelelően és biztonságosan le kell,
hogy legyen zárva.
Védett a bármely irányból érkező fröccsenő víz ellen,
a rádió működésére kifejtett káros hatás nélkül.
A vízállósági specifikáció által érintett folyadék*:
*
Az „1” csak akkor villog, ha először állítja be az időt.
Ezt követően mindig az előzőleg kiválasztott
visszaszámlálási idő (percben) kezd el villogni.
2
Ez a termék ellenáll a fröccsenő víznek* , amely az IPX4*
vízállóságnak felel meg, melynek leírása az IEC60529 számú,
„Burkolaton belüli berendezések védelme (IP-kód)”
elnevezésű szabvány „Víz káros hatású behatolása elleni
védelem fokozatai” című részében olvasható. Az egységbe
jutó víz a használattól függően tüzet, áramütést vagy hibás
működést okozhat.
A rádió használata során tartsa szem előtt a következőket.
A
és az „1”* (alapértelmezett beállítás)
villogni kezd a kijelzőn.
*
Óvintézkedések
A gomb nyomva tartásakor az AM-hangolás
szabályos ciklusban változik.
Ha módosítja a hangolási intervallumot,
azzal törli a korábban az egységen tárolt
AM-adókat. Állítsa be újra az állomásokat
a hangolási lépték módosítását követően.
Megjegyzés
Az AM-hangolási lépésköz csak akkor módosítható,
ha a rádió ki van kapcsolva. A módosítás megkezdése
előtt kapcsolja ki a rádiót.
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében)
elhelyezni és működtetni.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya)
hatásának.
Az adattábla és a biztonsági tájékoztató a készülékház
alján található.
Az elemeket vagy az elemeket tartalmazó eszközt
ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek
(pl. napfény, tűz) van kitéve.
Az európai vásárlók számára
Friss víz, csapvíz
A fentieken kívüli folyadékok
(víz tisztítószerrel vagy
tisztálkodószerrel, forrásvíz, forró
víz, medence vize, tengervíz stb.)
Ne használja a terméket tengerben, medencében,
forrásban vagy szaunában. A sós víz, a klóros víz, a kén
vagy a magas hőmérsékletű víz meghibásodást okozhat.
A rádió vízállóságának megállapítása a fenti körülmények
alatt végzett méréseken alapul. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy a garancia nem terjed ki az ügyfél általi nem
megfelelő használatból adódó vízbeszivárgásból
adódó hibás működésre.
A vízállóság fenntartása érdekében
Ellenőrizze a következőket, és helyesen használja a rádiót.
• Az elemtartó rekesz rendkívül fontos szerepet játszik
a vízállóság fenntartásában. A rádió használata során
ügyeljen arra, hogy az elemtartó rekesz megfelelően és
biztonságosan le van zárva. A fedél lezárásakor ügyeljen
arra, hogy ne juthasson idegen tárgy, például hulladék,
hajszál stb. a gumigyűrű és a fedél hátulján lévő érintkezési
terület közé. Ha a fedél az ilyen idegen tárgyak miatt nem
záródik megfelelően, víz kerülhet az elemtartó rekeszbe,
és ez meghibásodáshoz vezethet. Ha idegen tárgy tapad
a gumigyűrűhöz vagy a fedél hátulján lévő érintkezési
területhez, törölje le azokat egy puha, szöszmentes
kendővel.
• Ügyeljen arra, hogy az FM-huzalantenna ne kerüljön az
egység és az elemtartó rekesz fedele közé, amikor lezárja
a fedelet az antenna kihúzását követően.
• A vízállóság nem tartható fenn, ha a gumigyűrű felülete
megsérül, behorpad vagy megkarcolódik. Emellett a rádió
használatának időtartamától és környezetétől függően
az is előfordulhat, hogy a gumigyűrű eldeformálódik vagy
megreped. A vízállóság fenntartása érdekében javasoljuk
a gumigyűrű évi egyszeri lecserélését. (A csere díjköteles.)
A részletekért forduljon a legközelebbi
Sony-forgalmazóhoz.
Gumigyűrű
(világoskék)
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő
információk csak az EU-irányelveket
alkalmazó országokban eladott
készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a következő vállalat gyártotta vagy nevében
gyártották: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. A termék európai uniós rendelkezéseknek
való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek (Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany).
A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a külön szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
Elhasznált elemek, illetve elektromos
és elektronikus készülékek selejtezése
(az Európai Unió országaira és a szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező
más országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy
a terméket és az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés
vegyjellel együtt szerepel. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék elemek kezelésének helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági,
hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt a beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét
kizárólag szakember végezheti. Az elemek és az elektromos
és elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülékek hasznos élettartamának végén adja
le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek
biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja
le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelelő
gyűjtőhelyen. A termék vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vagy az elemet
megvásárolta.
FIGYELEM!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az
útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása
után a készüléket nem szabad tovább üzemeltetni.
A termék jellemzői
 Védett a fröccsenő víztől (IPX4 besorolás), így
használható fürdőszobában, zuhany alatt stb.
 Automatikus hangolás és manuális hangolás
az FM- és AM-vételhez.
 Két időzítő funkció: 90 perces visszaszámláló
és az automatikus kikapcsolás időzítője.
 5 programhely az egyszerű hangolás és
a visszaszámláló könnyű használata érdekében.
• A rádiót csak három R14 (C) méretű elemmel használja
(nincs mellékelve).
• Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet, a közvetlen napfényt,
a homokot vagy a rázkódást. Soha ne hagyja a készüléket
napon parkoló autóban.
• Ha bármilyen szilárd anyag kerül az egységbe, távolítsa
el az elemeket, és a további használat előtt forduljon
szakemberhez.
• A készülékház megtisztításához puha, száraz kendőt
használjon. A tisztításhoz soha ne használjon oldószert,
például benzint vagy alkoholt, mert ezek károsíthatják
a készülék külsejét.
• Óvja az egységet a rázkódástól és a nagyobb ütődéstől.
A kijelző üvegrésze kitörhet, és a repedések és szilánkok
sérülést okozhatnak. Ha a kijelző megsérül, ne használja
tovább az egységet, és ne érintse meg a törött vagy
repedt részeket.
Megjegyzések az elemek cseréjéről
• Ha víz kerül az elemtartó rekeszbe, távolítsa el az elemeket,
és törölje le az elemtartó rekesz belsejét és fedelét,
majd szárítsa ki őket. Különösen ügyeljen arra, hogy ne
maradjanak nedvesek az elemekkel érintkező csatlakozók.
• Soha ne cserélje ki az elemeket vizes kézzel, mert ez
áramütéshez vezethet.
• Ha az elem töltöttsége egy bizonyos szint alá esik, a hang
)
elhalkulhat vagy torzzá válhat, és az elem jelzése (
villogni kezd a kijelzőn. Ezt követően, amikor az elemek
teljesen lemerülnek, a jelzőfény állapota villogás helyett
folyamatosan világít, és a készülék kikapcsol.
Ha ez történik, cserélje az összes elemet újakra.
• Mindenképp cserélje ki az elemeket legkésőbb
60 másodperccel azután, hogy az egység kikapcsolt,
és az elemeket eltávolította. Ellenkező esetben például az
óra beállításai, valamint a visszaszámláló és az állomások
programhelyeinek beállításai alaphelyzetbe állnak.
Ha ez történne, végezze el újra a szükséges beállításokat.
) még az
Vegye figyelembe, hogy az elem jelzőfénye (
elemek kicserélését követően is világítani fog. Az elemek
jelzőfénye akkor alszik ki, amikor kikapcsolja a rádiót az
elemcserét követően.
• Ne használjon együtt régi és új, valamint különböző
típusú elemeket.
• Ha hosszabb ideig nem használja az egységet, távolítsa
el az elemeket. Amikor ismét használni kezdi a rádiót,
végezze el újra a szükséges beállításokat, így például
az óra, az állomások és a visszaszámláló beállítását.
• Az eszközbe helyezett elemeket ne tegye ki nagy
hőhatásnak, például napfénynek vagy tűznek.
Az elem szivárgása esetén
Ha folyadék szivárog az elemből, ne érjen hozzá
puszta kézzel.
Ilyenkor az egység belsejében is lehet még folyadék.
Forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Ha az elemből származó folyadék a szemébe került, ne
dörzsölje a szemét, mert ellenkező esetben látáskárosodást
szenvedhet. Gyorsan mossa ki a szemét bő tiszta vízzel,
és azonnal forduljon orvoshoz.
Ha az elemből származó folyadék a testére vagy a ruhájára
kerül, égési vagy egyéb sérülést szenvedhet. Gyorsan mossa
ki a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz, ha megsérült.
Ha az egységgel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Hibaelhárítás
• A termék nem használható magas víznyomású
környezetben. Mivel magas víznyomás keletkezhet,
ne merítse az egységet vízbe, és ne folyasson rá vizet
közvetlenül a csapból. Továbbá ne folyasson vizet
közvetlenül a zuhanyfejről az egységre, amennyiben
túl rövid a távolság a zuhanyfej és az egység között
(kb. 30 cm-nél kevesebb). Amennyiben testmasszázs
céljából sugárzó vizet használ, ügyeljen arra, hogy ne
folyasson vizet közvetlenül az egységre. Ha közvetlenül
az egységre folyik a víz, akkor a magas víznyomás miatt
víz juthat az egység belsejébe.
• Ne hagyja vagy használja a rádiót túl forró (kb. 40 °C fölötti)
vagy túl hideg (kb. 0 °C alatti) környezetben. Ilyenkor
a készülék eldeformálódása vagy megsérülése miatt
a vízállóság nem tartható fenn. Ha a rádiót 0 °C alatti
környezetben használja, az egységre tapadó nedvesség
megfagy, és az egység meghibásodhat.
• Ne folyasson túl meleg vizet a készülékre, illetve ne fújjon
meleg levegőt hajszárítóval vagy hasonló eszközzel
közvetlenül az egységre a rajta lévő nedvesség
megszárítására. Továbbá ne használja a rádiót magas
hőmérsékletű helyeken, például szaunában vagy
tűzhely közelében.
• Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az egységet, és ne tegye
ki rázkódásnak sem. A készülék eldeformálódása vagy
megsérülése ronthatja a vízállóságot.
A rádió kezelése, amikor az benedvesedik
• Ha a rádió hosszú ideig nedves környezetben van, vízkő
vagy penész jelenhet meg rajta. A rádió használatát
követően mindig törölje le a rajta felgyülemlett
nedvességet, majd szárítsa ki a készüléket egy
jól szellőző helyen.
• Hideg környezetben való használat után töröljön le
minden nedvességet az egységről egy puha, száraz ruha
segítségével. Az egységen felgyülemlő nedvesség hibás
működést okozhat, ha megfagy.
• Ha víz kerül a hangsugárzó rácsain belülre (az előlap
lyukain belülre), akkor a hangminőség megváltozhat,
ez azonban nem hibás működés. Ha ez történne, helyezze
a rádió elejét egy puha, száraz ruhára vagy törülközőre,
hogy a víz kifolyhasson a rácsok közül. Ezután hagyja
a rádiót szobahőmérsékleten, és szárítsa addig,
amíg minden nedvesség el nem tűnik.
Ha bármely probléma a következő ellenőrzések elvégzését
követően is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
A kijelző homályos, vagy nem jelenik
meg rajta semmi.
• A rádiót szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleti
viszonyok között vagy túl nedves helyen használják.
A hang nagyon gyenge vagy akadozik,
illetve a vétel nem megfelelő.
• Cserélje az összes elemet újakra, ha lemerültek.
• A rádióvétel javítása érdekében változtassa meg az egység
helyét, például helyezze azt egy ablak vagy ajtó közelébe.
Zaj hallható a hangsugárzó
működése közben.
• Ha mobiltelefon található a rádió közelében, akkor a rádió
hangos zajt adhat ki. Tartsa a telefont távol a rádiótól.
Az elemek nagyon gyorsan lemerülnek.
• Mindenképp kapcsolja ki a rádiót, amikor nem használja.
Az elemek becsült üzemidejéről lásd a „Műszaki adatok”
című rész „Elemkapacitás” pontját.
jelzőfény villogni kezd, cserélje az
• Amikor a
elemeket újakra.
• Az elemeknek szavatossági idejük van, amelyet be kell
tartani a megfelelő használat érdekében. Lemerült elemek
használata esetén az üzemidő jelentősen lecsökkenhet.
Ellenőrizze az elemek felhasználhatósági dátumát,
és amennyiben az lejárt, cserélje őket újakra.
Az elem jelzőfénye (
) még az elemek
kicserélését követően is világít.
• Kapcsolja ki a rádiót, majd kapcsolja be újra.
• Ellenőrizze, hogy az összes elem új-e.
A kívánt állomás nem fogható
egy programhely gombjának
megnyomását követően.
• Lehet, hogy lenyomva tartotta az állomást tartalmazó
programhely gombját, ami azt eredményezte, hogy
az állomás helyére egy új került. Hangolja be újra
a kívánt állomást.
Felhasználói regisztráció
Az európai vásárlók számára
Ingyenes frissítésekért regisztráljon itt:
www.sony-europe.com/myproducts
Műszaki adatok
Időkijelzés
12 órás rendszer/24 órás rendszer (választható)
Frekvenciatartomány
FM
87,5 MHz – 108 MHz (50 kHz-es lépésekben)
AM
Európai típus
531 kHz – 1602 kHz (9 kHz-es lépésekben)
Más típusok
531 kHz – 1602 kHz (9 kHz-es lépésekben)
530 kHz – 1710 kHz (10 kHz-es lépésekben)
Középfrekvencia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Hangszóró
Kb. 7,7 cm átmérő, 8 Ω, monó
Hangkimeneti teljesítmény
500 mW
Energiaellátási követelmények
4,5 V egyenáram, három R14 (C méretű) elem
Üzemidő*
Kb. 100 óra (FM-vétel)
Kb. 100 óra (AM-vétel)
* Amennyiben hangsugárzón keresztül hallgatja az
egységet, és Sony (LR14SG) alkáli elemeket használ.
A Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA) mérései alapján. Az elem tényleges
élettartama függ az egység használatának körülményeitől.
Méretek (Szé/Ma/Mé)
Kb. 145 mm × 128,4 mm × 62,1 mm
Tömeg
Kb. 375 g (az elemek nélkül)
Kb. 575 g (az elemekkel együtt)
Mellékelt tartozék
Tapadókorong (1)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Download PDF

advertising