Sony | ICF-C11iP | Sony ICF-C11iP iPhone/iPod hangsugárzó-dokkoló Használati útmutató

Mikor szükséges az elem
cseréje?
4-450-036-31(1)
IJL9
Személyi audiokészülék
Referencia útmutató
PRESET/TUNE +/-,
/
gombok
Dokkoló
csatlakozó
ET/TUNE
PRES
Normál használat esetén az elem (CR2025) élettartama kb. hat
hónap. Ha a távvezérlő már nem működteti a készüléket, cserélje
ki az elemet.
a  oldal fölfelé nézzen
TI
ARM ME SET
AL
ALARM TIME
SET + gomb
Választhat a 12-órás (alapértelmezett)vagy 24-órás idő
formátumból.
Ptartsa nyomva az OFF és a SNOOZE/BRIGHTNESS gombot a
készüléken legalább 2 másodpercig.
Az idő kijelzésének formátuma ciklikusan változik a 24-órás
(„0:00” = éjfél) és a 12-órás rendszer („(„0:00” = éjfél) között.
OR
Y
O
EM
CL
C
K
CLOCK/MODE
gomb
DISPLAY/
MEMORY
gomb
MO
DE
DI S P
LA
Y
M
Megjegyzés
 Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki
belőle az elemet, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a
korrózió okozta meghibásodásokat.
Műveletek
SNOOZE/BRIGHTNESS
gomb
SNOOZE/BRIGHTNESS
©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
iPhone  button
ICF-C11iP
iPhone
ALARM
RESET
OFF
RADIO
RADIO FM/AM
button
A készülék használatának megkezdése előtt, kérjük, figyelmesen
olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert
később még szüksége lehet rá.
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Soha ne
állítson égő gyertyát a készülékre.
Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek és ne
helyezzen a készülékre folyadékkal teli edényeket, például vázát.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és
működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
Ne tegye ki az elemeket (akkumulátort vagy a gyárilag
behelyezett elemet) erős hősugárzásnak például közvetlen
napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
Mivel a készüléket a tápadapter kihúzásával lehet teljesen
áramtalanítani, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza
ki a hálózati aljzatból.
Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos információk a
készülék alján, illetve a hálózati tápegység külső részén
találhatók.
FIGYELEM!
A nem megfelelően cserélt elemek felrobbanhatnak. Az
elemcseréhez kizárólag azonos vagy megegyező típusú elemet
használjon.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok
vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Szerzői jogok
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano, és az iPod touch
az Apple Computer Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
A Lightning az Apple Inc. védjegye.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti, hogy az adott
elektronikai készülék célzottan úgy lett megtervezve, hogy az
iPodhoz, iPhone-hoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a
termék fejlesztője által igazolt, hogy az Apple által megkívánt
teljesítményeket eléri. Az Apple nem vállal felelőséget a készülék
működéséért, vagy a biztonsági és más szabályzásoknak való
megfelelésért. Kérjük ne feledje, ha ezt a készüléket iPod vagy
iPhone eszközzel használja, a vezeték nélküli teljesítmény
változhat.
A No Power No Problem a Sony Corporation védjegye.
Az Auto Time Set a Sony Corporation védjegye.
Megjegyzések
Ez a készülék nem az iPad-del való használatra lett tervezve és
meghibásodás fordulhat elő, amennyiben azzal használja.
Ebben az útmutatóban az „iPhone” kifejezés egy általános
elnevezés az iPod vagy iPhone eszközök iPod funkcióira,
kivéve, ha a szöveg vagy ábra ennek ellenkezőjét
hangsúlyozza.
Óvintézkedések
A hálózati csatlakozóvezeték kihúzásakor a csatlakozódugaszt
fogja meg, ne a csatlakozóvezetéket.
Mivel a hangszóró erős mágneses térrel működik, tartsa távol
a készüléktől a mágneses kódolású hitelkártyákat vagy az
analóg, rúgó működtetésű órákat, hogy megakadályozza a
mágnes által okozott esetleges károkat
Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek, légcsatornák
közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek,
túlzott pornak vagy rázkódásnak, ütődésnek van kitéve.
Biztosítsa a megfelelő légcserét, hogy megakadályozza a
készülék belsejének túlmelegedését. Ne helyezze a készüléket
olyan felületre (szőnyeg, takaró stb.), vagy olyan anyag
közelébe (függöny), amely elzárhatja a szellőzőnyílásokat.
Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék ömlik a készülék
dobozába, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati
aljzatból és ellenőriztesse a készüléket szakemberrel mielőtt
újra használná.
Soha ne érintse meg a külső FM antennát vagy a
tépcsatlakozót viharban.
 A készüléket ne fogja meg nedves kézzel.
 Ne helyezze a készüléket víz közelébe.
 A tápegységet a hálózati aljzat közelében javasolt használni.
Ha hálózati üzem közben üzemzavar fordul elő, azonnal húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
 A hálózati tápegységet nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében).
 A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen
folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a hálózati tápegységre.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Érvényes a következő tartozékra is: távvezérlő.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez
mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltűntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltűntetve, ha
az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot
tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és
adatkezelési okok miatt az elemek állandó használata szükséges,
az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek
szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos
élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon
szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az
elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
Kezdeti lépések
Csatlakoztatás hálózati
áramforráshoz
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegységet a készülék
hátoldalán lévő DC IN 6V aljzathoz, illetve a hálózati aljzathoz.
Megjegyzések
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati tápegység
vezetékére.
Az óra beállítása
Az óra beállítása első
alkalommal
A készüléken a dátum és a pontos idő beállítása a gyárban
megtörténik, és a tápellátást a biztonsági áramforrás elem
biztosítja. Első alkalommal csak be kell dugnia a készüléket és ki
kell választania az időzónát.
Az év és a dátum megjelenítése
Az időkijelzés közben nyomja meg a DISPLAY/MEMORY
gombot egyszer a dátum, majd mégegyszer az év
megjelenítéséhez.
Néhány másodperc múlva a kijelző önműködően visszaáll a
pontos idő kijelzésére.
iPhone használata
készülékre egy vonalban a dokkoló
csatlakozóval.
DC IN 6V aljzat
Területkód
Időzóna
0
Nyugat-európai, nyugateurópai nyári idő
1
(alapértelezett érték)
Közép-európai, középeurópai nyári idő
2
Kelet-európai, keleteurópai nyári idő
3
Moszkvai Szabvány Idő
Ha az iPhone-t nehéz behelyezni
Nyomja hátrafelé a dokkolónyílás fedelét miközben behelyezi az
iPhone-t.
Megjegyzések
A biztonsági áramforrás elemről
A pontos idő tárolásához, biztonsági áramforrásként, a készülék
tartalmaz egy CR2032 elemet áramkimaradás esetére, amivel az
tárolja az óra és az ébresztés beállítását. (No Power No Problem
rendszer)
Figyelmeztetés az európai vásárlók számára:
Az órát a gyárban beállítják, és a memóriát a behelyezett Sony
CR2032 elem táplálja. Ha a hálózati tápellátás első alkalommal
csatlakoztatásakor a „0:00” jelenik meg a kijelzőn, elképzelhető,
hogy az elem gyenge. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a
Sony kereskedéssel. Az előre behelyezett CR2032 elem a termék
részeként tekintendő, így a jótállás vonatkozik rá.
A jótállás érvényesítéséhez erre a termékre meg kell mutatnia a
kereskedőnek a „Megjegyzés az európai vásárlók számára”
szakaszt (ebben az útmutatóban).
1Válassza le a keretet a műanyag állványról.
2Állítsa be az AM keretantennát.
Olvassa el a mellékelt gyorsbeállítási útmutatót.
3Csatlakoztassa az AM antennavezetéket az AM
ANTENNA aljzathoz a készülék hátoldalán.
Az AM keretantenna eltávolítása
Húzza ki az AM antennavezetéket, mialatt nyomva tartja az aljzat
szorítóbilincsét.
Az AM keretantenna
csatlakoztatása
Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AM jelek vételéhez
terveztük. Ne szerelje le vagy csévélje le az antennát.
Távvezérlő
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a szigetelő lapot.
Az önműködő nyári időszámítás beállítás
kikapcsolása a nyári időszámítás
időszakában
Az önműködő nyári időszámítás beállítás kikapcsolható.
Tartsa nyomva a OFF és a DISPLAY/MEMORY gombot egyszerre
legalább két másodpercig miközben az órakijelzés látható.
A „ ” és az „OFF” jelzi a kijelzőn, hogy az önműködő nyári
időszámítás beállítás kikapcsolásra került. A kijelző visszatér az
órakijelzés képernyőre.
1 Nyomja meg a FM/AM gombot a rádió
bekapcsolásához.
2 Nyomja meg többször a FM/AM gombot a kívánt
hullámsáv kiválasztásához.
Megjegyzés az iPhone
használatához
Tartsa kézben az iPhone-t használat közben.
Az óra kézi beállítása
A pontos idő beállításához a következőket tegye.
1Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
2Tartsa nyomva a CLOCK/MODE gombot, amíg
az év száma villogni kezd a kijelzőn.
3Az ALARM TIME SET + vagy – gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az évet, majd
nyomja meg a CLOCK/MODE gombot.
4Ismételje meg a 3 lépést a hónap, a nap, az óra
és a perc értékének beállításához.
A másodpercek a nullától kezdenek számolódni.
A hullámsáv a következők szerint változik a gomb minden
megnyomásakor:
3 A CLOCK/MODE gomb többszöri megnyomásával
Távvezérlővel történő használatkor, ezt a lépést kihagyhatja
és közvetlenül a 4-es lépésre léphet.
 Az FM frekvencia kijelzése 0,1 MHz-es pontosságú 0,05
MHz-es hangolási lépések esetén is. Például a 88,00 és a 88,05
MHz-es frekvencia „88,0 MHz”-ként jelenik meg. Ebben az
esetben nyomja meg a TUNE + vagy - gombot egyszer a
hangolási lépés váltásához, kétszer a kijelzés
megváltoztatásához.
–Egy állomás behangolása
1Hajtsa végre a „Kézi hangolás” szakasz 1–3
lépéseit.
2Tartsa nyomva a TUNE + vagy – gombot.
+ : felfelé haladva végigpásztázza a frekvenciákat.
– : lefelé haladva végigpásztázza a frekvenciákat.
A pásztázás az éppen beállított frekvenciától indul. Egy
állomás megtalálásakor a keresés leáll.
3Állítsa be a hangerőt a VOL + vagy – gombbal.
–Programozott hangolás
Akár 10 FM, valamint 10 AM rádióállomást tárolhat.
Az iPhone töltése
Új állomás tárolásakor az új felváltja az előző állomást az adott
állomáshelyen.
Egy tárolt rádióállomás behangolása
1Hajtsa végre a „Kézi hangolás” szakasz 1–2
lépéseit és válassza ki az AM vagy FM
hullámsávot.
2 Nyomja meg a CLOCK/MODE gombot
többször a „PRESET” kiválasztásához.
Távvezérlő használatával ez a lépés kihagyható és
közvetlenül végezheti a műveletet a 3-as lépésben.
3A tárolt állomást a távvezérlő PRESET + vagy
– vagy gombjaival is ki tudja választani.
4Állítsa be a hangerőt a VOL + vagy – gombbal.
–Állomások tárolása
önműködően
1Hajtsa végre a „Kézi hangolás” szakasz 1–2
lépéseit és válassza ki az AM vagy FM
hullámsávot.
2Tartsa nyomva a FM/AM gombot, amíg az „AP”
kijelzés villog a kijelzőn.
3Nyomja meg a DISPLAY/MEMORY gombot.
A készülék önműködően sorban eltárolja a rendelkezésre álló
csatornákat.
Hasznos tanács
Állomások önműködő tárolásának megállításához nyomja
meg az FM/AM gombot.
Az éppen hallgatott tárolt állomás
tárolási helyének megjelenítése
Rádióhallgatás közben nyomja meg többször a DISPLAY/
MEMORY gombot az állomáshely megjelenítéséhez, a
frekvencia kijelzéséhez, a nap, a hónap, az év megjelenítéséhez.
A kijelző visszatér az aktuális idő kijelzésére.
Ha olyan állomást hallgat, amely nem került rögzítésre egyik
állomáshelyen sem, akkor nem jelenik meg állomáshely szám.
A vétel javítása
A vétel javítása
A készülék önműködően végigpásztázza az AM vagy FM
rádióadókat.
Az iPhone-t tokkal vagy védőtokkal is be tudja helyezni a
készülékbe. A csatlakoztatás előtt távolítsa el az iPhone
védőtokját, amennyiben az zavarja a dokkoló csatlakoztatását.
Az iPhone-t megfelelően helyezze a dokkoló csatlakozóra.
Az iPhone behelyezésekor, vagy eltávolításakor a dokkoló
állásszögével egy szügben tartsa azt a készüléken. Ne húzza az
iPhone-t maga felé túl erőteljesen.
Amikor az iPhone-t leválasztja vagy csatlakoztatja, fogja meg
szilárdan az iPhone-t.
Ne forgassa az iPhone-t, mert a csatlakozó megsérülhet.
Szállításkor vegye ki az iPhone-t ellenkező esetben üzemzavar
keletkezhet.
Megjegyzés
A rádió kikapcsolásához nyomja meg az OFF gombot.
Megjegyzés
Megjegyzések
További rádióállomások tárolásához ismételje ezeket a
lépéseket.
Egy tárolt állomás állomáshelyének kitörléséhez tartsa
lenyomva az OFF gombot a DISPLAY/MEMORY gomb helyett
a 3-as lépésben.
rádióállomást.
5Állítsa be a hangerőt a VOL + vagy – gombbal.
Tartsa kézben az iPhone-t az eltávolításkor.
Hasznos tanácsok
FM: h
úzza ki teljesen az FM huzalantennát a vételi érzékenység
növeléséhez.
AM: Csatlakoztassa a mellékelt AM keretantennát a készülékhez.
Forgassa vízszintesen az antennát a megfelelő vételhez.
4A TUNE + vagy – gombbal hangolja be a kívánt
Az iPhone eltávolítása
A kijelzőn kb 10 másodpercig a frekvencia értéke látszik,
majd a kijelző visszatér az aktuális idő kijelzésére.
Megjegyzés
válassza ki a „TUNING”-ot.
Megjegyzések
A készülék önműködő nyári időszámítás beállítás időpontját
egyes országokban törvény módosíthatja. Ilyen esetben
kapcsolja ki az önműködő nyári időszámítást. Azoknak a
felhasználóknak, akik olyan országban élnek, ahol nincs téli és
nyári időszámítás, ki kell kapcsolniuk az önműködő nyári
időszámítás beállítást.
Az önműködő nyári időszámítás bekapcsolásáshoz tartsa
nyomva a OFF és a DISPLAY/MEMORY gombot egyszerre
legalább két másodpercig.
A „ ” és „ON” jelzi a kijelzőn, hogy az önműködő nyári
időszámítás beállítás bekapcsolásra került. A kijelző visszatér
az órakijelzés képernyőre.
Amikor a készülék a Moszkvai Szabvány Idő kijelzésére lett
beállítva, a nyári időszámítás alapértelmezett értéke a
kikapcsolt állapot lesz. Bekapcsolhatja a fent leírt eljárással. A
nyári időszámítás kezdete és vége a 2-es területkód értékeivel
lesznek azonosak.
 IHa egy felugró üzenet jelenik meg az iPod touch vagy iPhone
kijelzőján, akkor lásd az „Az app programról” szakaszt.
 Bizonyos műveletek eltérőek lehetnek vagy nem elérhetők
némely iPhone modellen.
 Ha az iPhone már lejátszás üzemmódban van a készülékbe
történő behelyezéskor, akkor az iPhone-ból lejátszott hang a
készülék hangszóróiból fog megszólalni, még akkor is, ha a
készülék egy másik forrásból származó hangot játszott le
éppen.
 Ha az iPhone akkumulátora lemerülőben van töltse fel azt a
működtetés előtt.
 A Sony nem vállal felelősséget az iPhone-on tárolt adatok
elvesztéséért vagy megsérüléséért, amikor az iPhone ehhez a
készülékhez csatlakozik.
 Az iPhone működtetési környezetével kapcsolatban tekintse
meg az Apple Inc. honlapját.
–Kézi hangolás
Az időzóna beállítás kihagyásához nyomja meg az OFF
gombot a DISPLAY/MEMORY gomb helyett a 4-es lépésben.
Bár az óra a gyárban a pontos időre kerül beállításra,
adódhatnak eltérések a szállítás vagy tárolás során. Ha
szükséges, állítsa be a pontos időt az „Óra kézi beállítása”
szakasz szerint.
Ez a modell önműködő nyári időszámításra átállítással
rendelkezik.
A „ ” (nyári időszámítás) jelzés a nyári időszámítás kezdetekor
megjelenik a kijelzőn, a nyári időszámítás végén pedig eltűnik.
Az önműködő DST (nyári időszámítás) beállítás a GMT
(greenwichi középidőn) alapul.
0-ás területkód kiválasztása esetén:
DA nyári időszámítás kezdete március utolsó vasárnapja, 1:00
óra.
A téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja, 2:00 óra.
1-es területkód kiválasztása esetén:
A nyári időszámítás kezdete március utolsó vasárnapja, 2:00
óra.
A téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja, 3:00 óra
2-es területkód kiválasztása esetén:
A nyári időszámítás kezdete március utolsó vasárnapja, 3:00
óra.
A téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja, 4:00 óra.
A hálózati vezeték kihúzásakor mindig a dugaszt, és ne a
vezetéket fogja meg.
 (Hátra)
Ugrás az előző műsorszámra. Lejátszás közben ezzel a
művelettel a lejátszás újrakezdődik az éppen játszott
műsorszámtól. Az előző műsorszámhoz való visszalépéshez
nyomja meg kétszer.
Tartsa nyomva addig, amíg meg nem hallja a keresett
pontot.
A rádió használata
A nyári időszámítás kezdete
A VOL + és  gombokon tapintópont található.
felé .
Megjegyzések
gombot.
A VOL +, PRESET/TUNE +,  és az iPhone  gombokon tapintópont található.
A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés érzékelője
ENTER
A kiválasztott menüpont vagy a lejátszás jóváhagyása.
4A beállításhoz nyomja meg a DISPLAY/MEMORY
AM ANTENNA aljzat
Működtetés a távvezérlőről
 (Fel)/ (Le)
Egy menüpont vagy a lejátszandó műsorszám kiválasztása.
FM huzalantenna
AUDIO IN aljzat
3 Állítsa be a hangerőt a VOL + vagy – gombbal.
gombokat legalább két másodpercig.
SLEEP gomb
Elemtartó
rekesz
Az „iPhone” kijelzés jelenik meg a képernyőn.
Az iPhone megkezdni a lejátszást.
Ha az iPhone nem kezdi meg a lejátszást, akkor indítsa el az
iPhone-on közvetlenül.
A csatlakoztatott iPhone-t ezen a készüléken keresztül, vagy
közvetlenül az iPhone-ról vezérelheti.
MENU
Visszalépés az előző menüpontra
megnyomásával válassza ki a számot az
alábbiak szerint:
AUDIO IN
gomb
2 Nyomja meg a  gombot.
A jelenlegi CET (Közép-európai) időzóna ideje jelenik meg a
kijelzőn.
A kijelzőn megjelenik az „1” szám.
ALARM TIME
SET - gomb
A dokkoló csatlakozó kis szögben dönthető.
A részletekkel kapcsolatban lásd a „UiPhone használata”
szakaszt.
 (Előre)
Ugrás a következő műsorszámra.
Tartsa nyomva a pont megtalálásáig.
3A ALARM TIME SET + vagy – gomb ismételt
ALARM B gomb
1 Helyezze az iPhone-t a dokkoló csatlakozóra.
1 Nyissa ki a dokkolónyílás fedelét.
2 Tartsa kézben a telefont és tegye azt a
2Tartsa nyomva az OFF és CLOCK/MODE
ALARM TIME
SET + gomb
Az iPhone használata
iPhone behelyezése
áramforráshoz.
VOL +/- gombok
Az iPhone töltése megkezdődik a készülékhez csatlakoztatáskor.
A feltöltési állapot az iPhone kijelzőjén ellenőrizhető. A
részleteket lásd az iPhone kezelési útmutatójában.
 (Lejátszás/Szünet)
Indítsa el a lejátszást az iPhone-on. A lejátszás folytatásához
vagy megállításához nyomja meg újból a gombot.
1Csatlakoztassa a készüléket a hálózati
Amikor az elem kezd kimerülni a „” kijelzés jelenik meg a
kijelzőn.
Ha az elem áramkimaradás esetén kimerül, a pontos idő és az
ébresztés beállítása alaphelyzetbe áll.
Cserélje az elemet egy Sony CR2032 lítium elemre. Más típusú
elem alkalmazása tűz és robbanásveszélyes lehet.
Az elem cseréjéhez lásd a “A biztonsági áramforrás elem cseréje”
szakaszt.
 Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja. A
meghibásodás elkerülése érdekében ne használjon más
típusú hálózati tápegységet.
ICF-C11IP GB OI-HUN.indd 1
Távvezérlés érzékelő
Mikor kell cserélni az elemet?
Megjegyzések a hálózati tápegységről
A tápegység polaritása
FM/AM
ALARM RESET/OFF
gomb
MEGJEGYZÉSEK A LÍTIUM ELEMMEL
KAPCSOLATBAN
A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az elemet egy
száraz ruhával.
Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással helyezze a
készülékbe.
Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az elemet fém
csipesszel.
Ha körülbelül 1 percen belül nem nyom meg gombot az
órabeállítás közben, az órabeállítás értékei törlésre kerülnek.
 A készülékben 100 éves (2013–2112) naptár található. A hét
megfelelő napja önműködően megjelenik, ha a dátum be van
állítva.
MON = Hétfő, TUE = Kedd,
WED = Szerda, THU = Csütörtök,
FRI = Péntek, SAT = Szombat, SUN = Vasárnap
Az idő formátum megváltoztatása
ALARM A gomb
ALARM TIME
SET - gomb
Megjegyzések
Egy rádióállomás tárolása
1 Hajtsa végre a „Kézi hangolás” szakasz 1–5
lépéseit a tárolni kívánt rádióállomás kézi
behangolásához.
2 A tároláshoz tartsa nyomva a DISPLAY/
MEMORY gombot legalább 2 másodpercig.
3 Nyomja meg a PRESET + vagy – gombot kívánt
állomáshely számának kiválasztásához, majd
nyomja meg a DISPLAY/MEMORY gombot.
Példa: A
z FM 89,8 MHz frekvencia tárolása a 2-es FM
állomáshelyen.
Tartsa távol a készüléket az AM keretantennától és a hálózati
tápegységtől vagy más AV-eszköztől, mivel ezek a vétel
zavarásához vezethetnek.
Tartsa távol a digitális zenelejátszókat és mobiltelefonokat az
AM keretantennától és az FM antennától, mivel ezek a vétel
zavarásához vezethetnek.
A rádióvétel interferenciás zavara fordulhat elő, ha a rádiót
csatlakoztatott iPhone készülékkel hallgatja.
A rádióvétel interferenciás zavara fordulhat elő, ha a rádiót
iPhone készülék töltése közben hallgatja.
Az ébresztés beállítása
Ez a készülék 3 féle ébresztési móddal rendelkezik – iPhone,
rádió, és hangjelzés. Az ébresztés beállítása előtt győződjön meg
róla, hogy beállította a pontos időt (lásd „Az óra beállítása első
alkalommal” szakaszban).
Az ébresztési idő beállítása
1Tartsa nyomva az ALARM A vagy B gombot.
A „WAKE UP” kijelzés jelenik meg, és az óra értéke villogni
kezd.
2Az ALARM TIME SET + vagy – gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a kívánt órát.
Tartsa lenyomva az óraérték gyors léptetéséhez a ALARM
TIME SET + vagy – gombot.
3 Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot.
A perc értéke villog.
4Ismételje meg 2-es lépést a perc beállításához.
5 Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot.
A hét napjának neve villog.
6Ismételje meg 2 -es lépést a hét napjának
beállításához.
A napot a következő három lehetőség közül választhatja ki
az ALARM TIME SET + vagy – gomb megnyomásával.
Munkanapok: MON TUE WED THU FRI
Hétvége: SAT SUN
Minden nap: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
7 Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot.
A készülék az ébresztési mód beállításába lép.
Ezt a készüléket az iPhone akkumulátorának töltésére is
használhatja.
2013.09.30. 11:30:18
ICF-C11iP [CED] (GB) 4-450-036-31(1)
8Nyomja meg a ALARM TIME SET + vagy
– gombot többször, amíg a kívánt ébresztési
mód villog.
4 beállítás közül választhat: „iPhone”, „FM”, „AM” vagy
„BUZZER”. Az ébresztés módot az alábbiak szerint állíthatja
be:
– iPhone: lásd az „ iPhone ébresztés beállítása” szakaszt.
– FM vagy AM: lásd az „ Rádiós ébresztés beállítása”
szakaszt.
– BUZZER: lásd az „ Zümmögő ébresztés beállítása”
szakaszt.
 iPhone ébresztés beállítása
1Hajtsa végre az 1–8 lépéseket „Az ébresztés
beállítása” szakaszban.
2Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot az
iPhone ébresztés kiválasztásához.
A „VOLUME” jelenik meg a villogva kijelzőn.
3Állítsa be a hangerőt a ALARM TIME SET +
vagy – gombbal.
4Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot
A beállítás érvénybe lép. Az „A” vagy a „B” jelenik meg a
kijelzőn, amely azt mutatja, hogy az ébresztés be van
kapcsolva.
Az iPhone bekapcsol a beállított időben.
Megjegyzések
Az, iPhone eszközön tárolt zenék ébresztéshez használatához
először helyezze az iPhone-t a készülékbe az ébresztési idő
előtt.
Ha az iPhone-on az ébresztés be van állítva, de az iPhone-t
kikapcsolja a készülékbe történő behelyezés előtt, akkor az
iPhone ébresztés helyett a zümmögő ébresztés fog működni.
 Rádiós ébresztés beállítása
1Hajtsa végre az 1–8 lépéseket „Az ébresztés
beállítása” szakaszban.
2Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot a
hullámsáv kiválasztásához („FM” vagy „AM”).
Az állomáshely száma villog a kijelzőn.
3Nyomja meg a ALARM TIME SET + vagy
– gombot a kívánt hullámsávhoz tartozó
állomáshely vagy a „– –” kiválasztásához.
A „– –” jelenti az utolsó hallgatott csatornát.
Megjegyzések
Ha az iPhone ébresztési mód van beállítva, de az iPhone nincs
csatlakoztatva a készülék dokkoló csatlakozójához vagy nincs
zeneszám az iPhone-on, avagy az iPhone ki van kapcsolva,
akkor az ébresztési hang a zümmögés lesz.
Az ébresztés funkció a megszokott módon működik a nyári
időszámítás első és utolsó napjain. Emiatt, ha az önműködő
nyári időszámítás funkció be van állítva, és az ébresztés ideje
egy olyan időszakra van beállítva amely kimarad a nyári
időszámítás megkezdésekor, akkor az ébresztés kimarad, ha
olyan időpontra van beállítva ébresztés, amelyet átfed a nyári
időszámítás vége, akkor az ébresztés kétszer szólal meg.
Ha ugyanaz az ébresztési idő van beállítva mind az A és B
ébresztéshez, akkor az „A” elsőbbséget élvez.
Ha nem történik művelet mialatt az ébresztés történik, akkor
az mintegy 60 perc után leáll.
Megjegyzés az ébresztésről áramkimaradás
esetén
Áramkimaradás esetén az ébresztés érvényben marad, amíg az
akkumulátor teljesen ki nem merül. Azonban egyes funkciók az
alábbiak szerint változnak:
A háttérvilágítás nem világít.
Ha az ébresztési mód beállítása iPhone vagy rádió, akkor
önműködően a zümmögő mód lép életbe.
Ha az OFF gombot nem nyomta meg, akkor az ébresztés kb. 5
precig lesz hallható.
Ha az „” látható a kijelzőn, akkor az ébresztés nem lesz
hallható áramkimaradás esetén. Cserélje ki az elemet, ha az
„” látható.
A szunyókálás funkciót nem használhatja áramkimaradás
közben.
Áramkimaradás esetén minden ébresztés csak egyszer lesz
hallható a beállított időben.
A kikapcsolás időzítő
beállítása
Zenehallgatás közben aludhat el a beépített kikapcsolás időzítő
alkalmazásával, amely önműködően kikapcsolja a készüléket a
beállított időtartam leteltekor.
1Nyomja meg a SLEEP gombot, amikor a
készülék be van kapcsolva.
A kijelzőn megjelenik a „SLEEP” felirat.
2A SLEEP gombbal állítsa be a kikapcsolási
időtartamot.
Az időtartam az alábbiak szerint változik a SLEEP gomb
minden megnyomásakor:
A hangerőszint jelenik meg a villogva kijelzőn.
– gombot a hangerő beállításához.
6Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot.
A beállítás érvénybe lép. Az „A” vagy a „B” jelenik meg a
kijelzőn, amely azt mutatja, hogy az ébresztés be van
kapcsolva.
A rádió bekapcsol a beállított időben.
 Zümmögő ébresztés beállítása
1Hajtsa végre az 1–8 lépéseket „Az ébresztés
beállítása” szakaszban.
2Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot a
„BUZZER” kiválasztásához.
A beállítás érvénybe lép. z „A” vagy a „B” jelenik meg a
kijelzőn, amely azt mutatja, hogy az ébresztés be van
kapcsolva.
A zümmögő bekapcsol a beállított időben.
Megjegyzés
A zümmögő ébresztés hangerejét nem lehet beállítani.
Az ébresztési idő megerősítése
Nyomja meg a ALARM TIME SET + vagy – gombot. A beállítás
kb. 4 másodpercig látható lesz.
Az ébresztés beállítás
módosítása
Tartsa nyomva a ALARM TIME SET + gombot legalább 2
másodpercig az ébresztési idő előre léptetéséhez. Tartsa nyomva
a ALARM TIME SET – gombot legalább 2 másodpercig az
ébresztési idő visszafelé léptetéséhez.
Amikor felengedi a gombot, a megváltozott idő villog 2
másodpercig. Az ébresztési időpont újboli beállításához nyomja
meg a ALARM TIME SET + vagy – gombot 2 másodpercen belül,
ellenkező esetben a beállítási érték véglegesként jelenik meg.
Hasznos tanácsok
Az „A” vagy a „B” jelenik meg a kijelzőn, amely azt mutatja,
hogy az ébresztés ideje át lett állítva és be van kapcsolva.
Ha az ébresztés ki volt kapcsolva és az ébresztési időt
átállította, akkor működésbe fog lépni az ébresztés a beállított
időpontban.
Néhány perces további
szunyókáláshoz
Nyomja meg a SNOOZE/BRIGHTNESS gombot.
Az ébresztőhang kikapcsol, azonban körülbelül 10 perc után
ismét megszólal.
Megváltoztathatja a szunyókálás idejét a SNOOZE/BRIGHTNESS
gomb többszöri megnyomásával 4 másodpercen belül.
A szunyókálás leghosszabb ideje 60 perc lehet.
A szunyókálás időzítőjének megállításához nyomja meg az OFF
gombot.
Az ébresztés leállítása
Az ébresztés leállításához nyomja meg az OFF gombot
Nyomja meg a , FM/AM, vagy AUDIO IN gombot az
ébresztés leállításához és az adott funkció elindításához.
Az ébresztés a következő napon ugyanabban az időpontban
megismétlődik.
Az ébresztés kikapcsolása
Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot az A vagy B jelzés
képernyőről történő eltüntetéséhez.
Az ébresztés bekapcsolása
Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot az A vagy B jelzés
képernyőn való megjelenítéséhez
ICF-C11IP GB OI-HUN.indd 2
A kijelzés öt másodperccel az időtartam beállítás befejezése
és a SLEEP gomb elengedése után visszatér az óra kijelzésre,
és a kikapcsolás időzítő elindul.
A készülék a beállított időtartamon keresztül működik, majd
kikapcsol.
Megjegyzés
Bármely, a készülékhez az AUDIO IN aljzaton keresztül
csatlakoztatott lejátszást folytató jelforrás folytatni fogja a
lejátszást, de a hangja nem fog halladszódni.
A készülék kikapcsolása a
beállított időtartam letelte előtt
Nyomja meg az OFF gombot.
Az elalvás időzítő beállításának
megváltoztatása
Megnyomhatja a SLEEP gombot többször az elalvás időzítő
beállítása után is, ha már bekapcsolta az elalvás időzítőt.
Az elalvás időzítő kikapcsolása
A SLEEP gomb többszöri megnyomásával állítsa be az elalvás
időzítő értékét „OFF”-ra a 2-es lépésben.
Megjegyzés
Ha az ébresztési időt a kikapcsolási időzítő ideje alatt állítja be,
akkor a kikapcsolás időzítő önműködően kikapcsol az
ébresztés idejében.
További hasznos funkciók
aljzatához a digitális zenelejátszó (vagy más
külső eszköz) vonal kimenetét a (külön
megvásárolható) audio csatlakozóvezetékkel.
2Nyomja meg az AUDIO IN gombot az
bemenetválasztásba lépéshez.
Ha a fényerőt kikapcsolt (Off ) értékre állítja, ébresztés közben a
beállítás csökkentett (Low) értékre áll át.
Tartsa nyomva a SNOOZE/BRIGHTNESS gombot a kijelző
közvetlen kikapcsolásához.
Az app programról
Az iPod-hoz és iPhone-hoz elérhető egy Dock App program az
Apple App Store-ban.
Keressen az „D-Sappli” kifejezésre és töltse le az ingyenes
applikációt a funkciók megismeréséhez.
Tulajdonságok
A D-Sappli több fajta időzítő funkciót nyújt: zenelejátszás
időzítő és elalvás időzítő.
A zenelejátszás időzítő egy adott zeneszám adott időben
történő lejátszását teszi lehetővé. Az elalvás időzítő
segítségével beállíthatja, hogy a zenelejátszás mikor érjen
véget.
A zenelejátszás időzítő és elalvás időzítő csak akkor működik,
ha a D-Sappli programot elindította.
A D-Sappli meg tudja jeleníteni az eltárolt rádióállomásokat.
Átnevezheti a rádióállomsokat és megváltoztathatja a
programhelyüket a D-Sappli segítségével. Az állomáshelyek
száma és sorrendje a készüléken párhuzamosan fog
megváltozni.
A D-Sappli rendelkezik órakijelzés nagyítási funkcióval is.
Szinkronizálhatja az idő és dátumbeállítást az iPhone-nal
egyszerűen a telefonnak a dokkolóba történő helyezésével a
D-Sappli használata közben.
Ha a programot nem tölti le az iPod touch, iPhone készülékére,
akkor a használat közben a D-Sappli kapcsolódásra
figyelmeztető üzenetek jelenhetnek meg.
Kapcsolja ki a program kapcsolódási funkcióját a
figyelmeztető üzenetek megjelenítésének kikapcsolásához.
A program kapcsolódási funkciójának kikapcsolásához: vegye
ki az iPod touch, iPhone készüléket a dokkoló csatlakozóból.
Nyomja meg a  gombot (az iPhone funkciók eléréséhez).
Tartsa nyomva a  gombot, majd nyomja meg az OFF
gombot a készüléken legalább két másodpercig. (Az „OFF”
jelenik meg a kijelzőn a program kapcsolódási funkciójának
kikapcsolásáról.)
Az újra engedélyezéshez ismételje meg a fenti lépéseket. (Az
„On” jelenik meg a kijelzőn a program kapcsolódási
funkciójának bekapcsolásáról.)
Általános információk
Az elem cseréje a
készülékben
1 A hálózati tápegység legyen csatlakoztatva a a
fali csatlakozóba és a készülékhez, majd
csavarja ki az elemtartó rekesz fedelét rögzítő
csavart a készülék alján, majd nyissa ki az
elemtartó rekeszt.
Először az állomáshely száma, majd az utolsóként hallgatott
állomás frekvenciája jelenik meg a kijelzőn.
Visszatérés az iPhone-hoz
Nyomja meg a  gombot.
A hallgatás leállítása
Nyomja meg az OFF gombot és állítsa le a lejátszást a
csatlakoztatott készüléken.
Kapcsolja ki az ekvalizer funkciót a külső eszközön.
Csökkentse le a készülék hangerejét.
Zaj hallható illetve ugrik a hang.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék megfelelően
csatlakozik a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülé nincs televízió
közelében.
Ha a külső eszközt nem használha a készülékkel, akkor húzza
ki az audió csatlakozóvezetéket az AUDIO IN aljzatból.
A csatlakoztatott készülék rádiós funkciója
nem működik.
Rádiós funkcióval rendelkező külső eszköz vagy egy egyedi
tuner csatlakoztatása esetén a vételi érzékenység gyenge
lehet, amely a rádiós funkciók elvesztését okozhatja.
Zaj hallható.
 Ellenőrizze, hogy a készülék közelében nem működik-e beltéri
vezeték nélküli telefon stb.
 Ha az audiobemenetet nem használja, húzza ki az audio
csatlakozóvezetéket az AUDIO IN aljzatból.
A kijelzőn a „0:00” felirat villog
áramkimaradás miatt.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az ICF-C11iP, típusú készülék
a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Idő kijelzés
iPhone
Egyenáramú kimenet: 5 V
Legfeljebb: 1 A
Frekvenciatartomány
Hullámsáv
Frekvencia
Frekvencia
lépés
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz - 1602 kHz
9 kHz
Általános
Hangszóró
Kb. 40 mm átmérő
Jelbemenet
AUDIO IN aljzat (ø3,5 mm sztereó minijack)
Kimenőteljesítmény
Energiaellátás
6V egyenáram (a mellékelt hálózati tápegységgel (230 V,
50/60-es Hz-es váltóáram))
Az óra folyamatos tápellátásához: 3 V, egyenáram, CR2032
gombelem (1 db)
Méretek
A Kb. 126 × 92 × 100 mm (szé × ma × mé) a kinyúlásokkal és
kezelőszervekkel
Mellékelt tartozékok
Ha az óra nem alkalmazza a nyári
időszámítás időátállítását önműködően a
nyári időszámítás kezdetekor.
Ellenőrizze, hogy az óra beállítása megfelelő-e.
Az önműködő időszámítás átállítás funkció aktiválásához
nyomja meg és tartsa lenyomva a OFF és DISPLAY/MEMORY
gombokat egyidejűleg legalább 2 másodpercig.
iPhone használatakor
Nem hallható hang.
ˎˎ Ellenőrizze, hogy az iPhone-t megfelelően csatlakoztatta-e.
ˎˎ Ellenőrizze, hogy a zene lejátszás folyamatban legyen az
iPhone-on

Monó 0,8 W (10% harmonikus torzítás)
A rádiós ébresztés, az iPhone hangja vagy a
hangjelzés nem szólal meg a beállított
ébresztési időben.
Ellenőrizze az ébresztési hangerő beállítását.

Rádió
Tömeg
A rádiós vagy iPhone ébresztés
bekapcsolódik, de nem hallható hang a
beállított ébresztési időben.
Az órabeállítással kapcsolatban olvassa el a referencia útmutató megfelelő szakaszát.
Átkapcsolási lehetőség 24-órás (alapértelmezett beállítás) és
12-órás rendszer között.
Az elem lemerült. Cserélje ki az elemet. Vegye ki a régi elemet,
és helyezzen be egy újat.
Ellenőrizze, hogy az „A” vagy „B” ébresztés megfelelően
jelenik-e meg.
Rövidített útmutató
Kb. 482 g
Hálózati tápegység (1 db)
AM keretantenna (1 db)
Audio csatlakozóvezeték (1 db)
Távvezérlő (lítium elemmel) (1 db)
Rövidített útmutató (ebben a dokumentumban) (1 db)
Referencia útmutató (ez a dokumentum) (1 db)

A használható iPod, iPhone
modellek
Az alábbi iPod/iPhone modellek használhatók.
A használat megkezdése előtt frissítse az iPod/iPhone szoftverét
a legújabbra.
iPod touch (5. generáció)
iPod nano (7. generáció)*
iPhone 5

* Az iPod nano (7. generáció) nem vezérelhető a távvezérlővel,
ha a „MENU”, „”, „” és „ENTER” gombot nyomja meg.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.

ˎˎ Ellenőrizze, hogy az iPhone funkció be van kapcsolva.
ˎˎ Ellenőrizze, hogy az iPhone kompatibilis ezzel a készülékkel.
(Lásd a „A használható iPod, iPhone modellek” szakaszt.)
Semmilyen funkció nem működik.
ˎˎ Ellenőrizze, hogy az iPhone-t megfelelően csatlakoztatta-e.
ˎˎ Ellenőrizze, hogy az iPhone kompatibilis ezzel a készülékkel.
(Lásd a „A használható iPod, iPhone modellek” szakaszt.)

Az iPod nem tölthető.
2Vegye ki a régi elemet az elemtartóból, és
helyezze be az új elemet úgy, hogy a  oldal
fölfelé nézzen.
CR2032
Audio bemenet
Nem hallható hang.
Ellenőrizze, hogy az audio csatlakozóvezetéket megfelelően
csatlakoztatta-e.
Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott külső eszköz lejátszás
üzemmódban van-e.
Hangosítsa fel a csatlakoztatott külső eszközt a hangerő torzzá
válása nélkül. A külső eszköz hangerejének beállításával
kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutatóját.
Ellenőrizze, hogy az audio bemenet funkció be van-e
kapcsolva.
A hangerő túl alacsony.
3 Tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét és
húzza meg a csavart.
4 Nyomja meg a , FM/AM, AUDIO IN vagy a
SNOOZE/BRIGHTNESS gombot a készüléken a
„” kijelzés kikapcsolásához.
Megjegyzések
 Elemcsere közben ne húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóból. Ellenkező esetben a beállított dátum, idő,
ébresztés és űllomáshely adatok elvesznek.
 Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki
belőle az elemet, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a
korrózió okozta meghibásodásokat.
Megjegyzések
A szükséges audio csatlakozóvezeték a külső eszköz típusától
függ. Használjon a külső eszközhöz alkalmas vezetéket.
Ha a hangerő alacsony, először ezen a készüléken módosítsa a
hangerőt. Ha a hangerő továbbra is alacsony, módosítsa a
csatlakoztatott készülék hangerejét.
Ha a készülékhez külső eszközt csatlakoztatott, akkor
tévénézés vagy rádióhallgatás során a vétel gyenge lehet.
Állítsa be a hangerőt a VOL + vagy – gombbal.
Minőségtanúsítás
4-450-038-11(1)
ˎˎ Ellenőrizze, hogy az iPhone-t megfelelően csatlakoztatta-e.
ˎˎ Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegységet megfelelően
csatlakoztatta-e.
ˎˎ Ellenőrizze, hogy az iPhone kompatibilis ezzel a készülékkel.
(Lásd a „A használható iPod, iPhone modellek” szakaszt.)
A csatlakoztatott eszköz műsora e készülék hangsugárzóiból
hallható.
Nyomja meg az FM/AM gombot.
 Állítsa be a hangerőt a VOL + vagy – gombbal.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék megfelelően
csatlakozik a készülékhez.
A hang torz.
3Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
4 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
Visszatérés a rádióhoz
 Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózati
feszültségre és a külső eszköz be van kapcsolva.
A SNOOZE/BRIGHTNESS gomb megnyomásával négy
fényerőszint állítható be.
Az „AUDIO IN” jelenik meg a kijelzőn.
5Állítsa be a hangerőt a VOL + vagy – gombbal.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegységet megfelelően
csatlakoztatta-e.
A hangerő túl alacsony.
A hang hallgatása
1Csatlakoztassa a készülék hátoldali AUDIO IN
A hálózati tápegység csatlakoztatásakor a
készülék nem kapcsol be.
A kijelző fényerejének
beállítása.
Külső eszköz
csatlakoztatása
Élvezheti egy külső eszköz például hordozható digitális
zenelejátszó hangját a készülék hangszóróin keresztül is.
Mindenképpen kapcsolja ki a készülékeket a csatlakoztatás előtt.
Általános jelenségek
Nincs hang.
Megjegyzések
4Nyomja meg az ALARM A vagy B gombot.
5Nyomja meg a ALARM TIME SET + vagy
Ha az audiobemenetet nem használja, húzza ki az audio
csatlakozóvezetéket.
Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, ha a rádiót külső
csatlakoztatott készülékkel használja a zaj kialakulásának
megakadályozása érdekében. Ha zaj hallható kikapcsolt
készülék esetén is, húzza ki a külső eszközt és helyezze
távolabb a készüléktől.
Hibaelhárítás
Ha az alábbi ellenőrzések elvégzése után a probléma még
mindig fenn áll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
Ellenőrizze a csatlakoztatott külső eszköz hangerejét.
Hangosítsa fel a csatlakoztatott külső eszközt a hangerő torzzá
válása nélkül. A külső eszköz hangerejének beállításával
kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutatóját.


A hang torz.
Csökkentse le a csatlakozatott készülék hangerejét. A külső
eszköz hangerejének beállításával kapcsolatban olvassa el a
kezelési útmutatóját.
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.
Ha a távvezérlőben lévő elem kimerülőben van, cserélje ki.
A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés érzékelője felé.
Ne helyezzen tárgyakat a távvezérlés érzékelője elé.
Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a készülék
távvezérlés érzékelője közül.
Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét erős fény, pl.
közvetlen napfény vagy fénycső hatásának.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony
márkaszervizhez.
2013.09.30. 11:30:19
ICF-C11iP [CED] (GB) 4-450-036-31(1)
Download PDF

advertising