Sony | SMP-U10 | Sony SMP-U10 Használati útmutató

E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB01COV-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 1 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
4-157-000-11(1)
USB médialejátszó
Kezelési útmutató
SMP-U10
© 2009 Sony Corporation
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB02WAR-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 2 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés
elkerülése érdekében ne
tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség
hatásának.
Az áramütés elkerülése
érdekében ne bontsa meg a
burkolatot. A készülék
javítását bízza szakemberre.
A hálózati
csatlakozóvezetéket
kizárólag szakszervizben
cserélhetik.
Az elemeket vagy az elemmel
ellátott eszközt ne helyezze el
olyan helyen, ahol sugárzó
hőnek van kitéve, például a
napfény vagy tűz.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások
megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
A kimerült elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Vannak olyan elemek, melyeknél a
fenti szimbólummal együtt
vegyjeleket is feltüntetnek. A
higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelét akkor tüntetik fel, ha az
elem 0,0005%-nál több higanyt
vagy 0,004%-nál több ólmot
tartalmaz
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség
károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan termékekben, ahol a
biztonság, teljesítmény vagy
adatvédelem érdekében állandó
elektromos ellátásra van szükség,
az elemet csak szakszerviz
cserélheti.
Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának
végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Óvintézkedések
A biztonságról
• A készülék energiaellátási
követelményei a hálózati
tápegységen vannak feltüntetve.
Ellenőrizze, hogy a helyi
elektromos hálózat feszültsége
megfelel-e ennek.
• A tűzeset és az áramütés
elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt,
pl. virágvázát a készülékre.
• Úgy helyezze el a készüléket,
hogy üzemzavar esetén azonnal
ki tudja húzni a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
• A készülék mindaddig feszültség
alatt áll, amíg a hálózati
aljzathoz van csatlakoztatva,
még akkor is, ha a készülék ki
van kapcsolva.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó szakaszt. Az elemet
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem
újrahasznosításával kapcsolatos
további információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatósággal, a
szemétszállító vállalattal vagy a
vásárlás helyével.
2
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB03PRE1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 3 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Óvintézkedések
Biztonság
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék
belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és a további
használat előtt forduljon
szakemberhez.
Áramforrások
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
Mindig a csatlakozódugót, és
soha ne a vezetéket fogja meg.
• Ne érintse meg nedves kézzel a
hálózati csatlakozóvezetéket
vagy a hálózati tápegységet, mert
áramütést szenvedhet.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a készüléket,
hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha
felületre, pl. takaróra.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket:
fűtőtestek közelében illetve
olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy
ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezze a készüléket zárt
térbe, pl. szekrénybe vagy
hasonló helyre.
A hálózati tápegység
• A lejátszóhoz csak a mellékelt
hálózati tápegységet használja.
Más típusok üzemzavart
okozhatnak.
• Ne szerelje szét vagy törje fel a
készüléket.
• Ne helyezze a hálózati
tápegységet zárt térbe, pl.
szekrénybe vagy állványba.
• Ne csatlakoztassa a hálózati
tápegységet elektronikus
áramátalakítóhoz, mert az
esetleges hőfejlődés üzemzavart
okozhat.
• Ne ejtse el, és ne ütögesse a
hálózati tápegységet.
Hangerõbeállítás
Ne hangosítsa fel a készüléket
nagyon halk vagy teljesen hiányzó
bemeneti jel esetén. Amennyiben
mégis így tenne, a hangsugárzók
károsodhatnak, amikor hirtelen
újra egy hangos részt játszik le.
Vihar
A készülék fokozott védelme
érdekében vihar, vagy hosszabb
távollét esetén húzza ki a hálózati
tápegységet a hálózati aljzatból.
Ezzel megóvhatja készülékét a
villámlás vagy a túlfeszültség
okozta károsodástól.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha ruhával
törölje le a burkolatot és a
kezelőszerveket. A tisztításhoz
soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Alkatrészek cseréje
A készülék javítása esetén a cserélt
alkatrészeket össze kell gyűjteni
újrafelhasználás vagy
újrahasznosítás céljából.
Védjegyek és szerzõi jogok
• Ez a termék High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
technológiát alkalmaz. A HDMI
név, a HDMI-logo és a HighDefinition Multimedia Interface
a HDMI Licensing LLC.
védjegye és bejegyzett védjegye.
• A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével
történt. A „Dolby”, a „Pro
Logic” és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories hivatalos
védjegye.
• A DivX, DivX Certified és az
ehhez kapcsolódó logok a DivX
Inc. védjegyei, és felhasználásuk
a vállalat engedélyével történt.
• Az MPEG Layer-3
hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a
Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyével történt.
• A TERMÉKET AZ MPEG-4
VISUAL PATENT
PORTFOLIO ENGEDÉLYE
SZEMÉLYES, NEM ÜZLETI
CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA
ENGEDÉLYEZI OLYAN
ADATOK TEKINTETÉBEN,
AMELYEKET A VEVŐ MINT
MAGÁNSZEMÉLY AZ
MPEG-4 KÉPI
SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐEN, NEM
ÜZLETI CÉLBÓL KÓDOLT,
VALAMINT
ENGEDÉLYEZETT
VIDEOSZOLGÁLTATÓ
ÁLTAL KÍNÁLT MPEG-4
FORMÁTUMÚ
VIDEOFILMEKKEL
KAPCSOLATOS
FELHASZNÁLÁSRA.
ENGEDÉLY SEMMILYEN
MÁS FELHASZNÁLÁSRA,
KÖZVETVE SEM ADHATÓ.
A REKLÁMCÉLÚ, BELSŐ ÉS
ÜZLETI FELHASZNÁLÁSRA
VONATKOZÓAN TOVÁBBI
INFORMÁCIÓT AZ MPEG
LA, LLC ADHAT. LÁSD:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Néhány szó az útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett
utalások a távvezérlőn található
kezelőszervekre vonatkoznak.
Az ismertetett műveletek
azonban a készülék azonos vagy
hasonló elnevezésű gombjaival
is végrehajthatók.
• A fontos tudnivalók (a hibás
működtetés elkerülésére) a b
ikon alatt, míg a hasznos
információk (hasznos tanácsok
és egyéb hasznos információk)
listája az z ikon alatt található.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Figyelem! Az Ön által
megvásárolt készülék
gyakorlatilag korlátlan ideig
képes egy állóképet vagy egy
menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet
vagy egy menüképernyőt
hosszabb ideig a tv-képernyőn
hagy, a tv-készülék képernyője
maradandó károsodást
szenvedhet. Fokozottan érvényes
ez a kivetítős tv-készülékekre.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a
vásárlás helyét.
3
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB01COV-CEKTOC.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 4 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Tartalomjegyzék
FIGYELEM! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Részegységek és kezelőszervek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Csatlakoztatások és beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. lépés: csatlakoztatás a tv-készülékhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Néhány szó a „BRAVIA” szinkronizált HDMI vezérlésről
(csak HDMI csatlakoztatás esetén) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
„BRAVIA Sync” kijelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. lépés: audiokészülékek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. lépés: a hálózati tápegység csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. lépés: a távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A tv-készülék vezérlése a mellékelt távvezérlővel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. lépés: gyorsbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fájlok lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fényképfájl kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiváló minőségű diavetítés indítása (PhotoTV HD) . . . . . . . . . . . . . . . . .
A diavetítés időtartamának beállítása (INTERVAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Képhatás beállítása a diavetítéshez (EFFECT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezérlőmenü kijelzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A vezérlőmenü elemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lejátszási jellemzők beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lejátszott kép beállítása (CUSTOM PICTURE MODE). . . . . . . . . . . . .
A képkontúrok kiemelése (SHARPNESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kép és a hang közötti késés beállítása (AV SYNC) . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
16
17
17
18
19
19
20
20
Alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Az alapbeállítás menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LANGUAGE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREEN SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUSTOM SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUDIO SETUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A digitális kimenőjel beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI SETUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
23
23
24
25
További információk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések a video-, fénykép- és zenefájlokhoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minőségtanúsítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tárgymutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
28
29
30
4
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 5 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Részegységek és
kezelõszervek
A részleteket lásd a zárójelben megjelölt
oldalakon.
Távvezérlõ
[/1 (be/készenlét) (12)
A lejátszó bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
VOL (hangerõ) +/– (11)
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
B Számgombok
A műsorszám számának stb. beírása.
CLEAR (19)
A beviteli mező tartalmának törlése.
C TIME/TEXT
Lejátszási idő megjelenítése.
Ha a zenefájl ID3 mezővel
rendelkezik, a lejátszó kiolvassa az
ID3 információkat, pl. az album
nevét, műsorszám címét stb. Ez a
lejátszó az 1.0/1.1 és 2.2/2.3
verziószámú ID3 információkat
támogatja.
AUDIO (
)
A nyelv vagy a hangcsatorna
kiválasztása.
SUBTITLE ( )
– Szinkronfelirat kiválasztása, ha a
DivX videofájl tartalmaz ilyet.
– Ha lejátszás közben megnyomja ezt
a gombot, megjelenik a dalszöveg.
A részleteket lásd a 15. oldalon.
A VOL (hangerő) + gombon, az 5-ös
számgombon, az AUDIO és a N gombon
tapintható jelölés található. A tapintópontot
referenciaként használhatja a készülék
vezérlése közben.
A PICTURE NAVI (15)
A képernyőt 16 kisképre osztja, így a
fényképek indexképek formájában
láthatók.
TV INPUT (bemenetválasztó) (11)
Váltás a tv-készülék és egyéb külső
jelforrás között.
TV [/1 (be/készenlét) (11)
A tv-készülék bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
D MEDIA SELECT (14)
A lejátszani kívánt fájltípus (videó,
fénykép vagy zene) kiválasztása.
FILE LIST (15)
Az albumlista megjelenítése.
RETURN (14)
Visszakapcsolás az előző képernyőre.
DISPLAY (17)
A lejátszási információk
megjelenítése.
C/X/x/c (12)
A kurzor mozgatása a kiválasztandó
menüpontra.
Középsõ gomb (ENTER) (12)
Belépés a kiválasztott menüpontba.
,folytatódik
SMP-U10
4-157-000-11(1)
5
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 6 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
E ./> PREV/NEXT (elõzõ/
következõ)
Ugrás az előző, következő
műsorszámra vagy fájlra, folyamatos
lejátszási módban.
/
REPLAY/ADVANCE
(visszajátszás, továbbítás, léptetés)
– A jelenet visszajátszása*1/rövid
továbbítása*1, ha lejátszás közben
nyomja meg.
– Léptetés képenként előre*2, ha
szünet üzemmódban nyomja meg.
– A LUN (Logical Unit Number –
Logikai Egység Száma)
megváltoztatása, ha az albumok
vagy műsorszámok listájának
megjelenítése közben nyomja meg
(14. oldal).
m/M (pásztázás/lassítás)
– Gyorsított lejátszása hátra, előre
normál lejátszás közben. Többszöri
megnyomásakor a lejátszási
sebesség változik.
– Lassított lejátszás előre*2, ha
többször megnyomja szünet
üzemmódban.
N PLAY
A lejátszás elindítása vagy folytatása.
X PAUSE
Lejátszás szüneteltetése vagy
folytatása.
x STOP
A lejátszás leállítása.
ZOOM
A képek nagyítása.
*1 Csak DivX videofájloknál.
Előfordulhat, hogy a funkció néhány jelenetnél
nem működik.
2
* Csak videofájloknál.
b
A nem támogatott MPEG-4 formátumoknál egyes
lejátszási funkciók nem működhetnek (28. oldal).
6
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 7 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Elõlap
VIDEO
A [/1 (be/készenlét) gomb (12)
B
PHOTO
MUSIC
C Adathordozó jelzők (14)
A kiválasztott adathordozó típusát
jelzi.
(távvezérlés érzékelő) (11)
D
USB aljzat („A” típus) (14)
USB-eszköz csatlakoztatásához.
Hátoldal
COAXIAL
LINE OUT
VIDEO
L-AUDIO-R
COMPONENT VIDEO OUT
PR
PB
Y
OUT
HDMI
C LINE OUT (L-AUDIO-R) aljzatok
(10)
DIGITAL OUT
B COMPONENT VIDEO OUT aljzatok
(8)
DC IN 6V
A HDMI OUT (nagyfelbontású
multimédiás kimenet) aljzat (8, 10)
D LINE OUT (VIDEO) aljzat (8)
E DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat
(10)
F DC IN 6V (hálózati tápegység
bemenet) aljzat (11)
7
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB05GET-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 8 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
A
Csatlakoztatások és beállítások
TV
INPUT
AUDIO
A készülék kicsomagolásakor ellenőrizze a
mellékelt tartozékokat a 29. oldalon leírtak
alapján.
R
L
(Piros)
b
• A zavaró elektromos zajok megelőzése érdekében
ügyeljen a csatlakozódugók szoros
csatlakoztatására.
• Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek
kezelési útmutatóját is.
• Csatlakoztatás előtt húzza ki a csatlakoztatni
kívánt készülékek hálózati vezetékét.
VIDEO
(Fehér)
(Sárga)
Audio-, videovezeték (tartozék)
1. lépés: csatlakoztatás
a tv-készülékhez
(Piros)
(Fehér)
(Sárga)
A LINE OUT (VIDEO) aljzathoz
Csatlakoztassa a lejátszót a tv-készülékhez
egy videovezetékkel. A tv-készülék bemeneti
aljzatainak típusától függően válassza ki a
megfelelő csatlakoztatási módot (A–C).
Progresszív jel (525p vagy 625p)
megjelenítéséhez arra alkalmas tvkészüléken a B csatlakoztatási módot kell
alkalmazni. Ha HDMI bemenettel rendelkező
tv-készüléket csatlakoztat, válassza a C
csatlakoztatási módot. Az A és B
csatlakoztatási mód esetén gondoskodjon a
megfelelő audio csatlakoztatásról is (10.
oldal).
(Zöld)
USB médialejátszó
(Piros)
(Kék)
A HDMI OUT A COMPONENT
aljzathoz
VIDEO OUT aljzathoz
HDMI-vezeték
(külön
megvásárolható)
A Videó bemeneti aljzat
Komponens videovezeték (külön
megvásárolható)
Hagyományos képminőséget élvezhet.
B Komponens videó bemeneti
aljzatok (Y, PB/CB, PR/CR)
(Zöld)
(Kék)
(Piros)
Ez a csatlakoztatási mód elsőrendű
színvisszaadást és kiváló képminőséget kínál.
C HDMI/DVI bemeneti aljzat
Használjon tanúsítvánnyal ellátott (külön
megvásárolható) Sony HDMI-vezetéket, így
kiváló minőségű digitális képet és hangot
élvezhet a HDMI OUT aljzaton keresztül.
Y
HDMI IN
C
Tvkészülék
PB/CB
PR/CR
COMPONENT VIDEO IN
Tv-készülék
B
: jeláramlás iránya
8
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 9 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Csatlakoztatás a HDMI OUT aljzathoz
• Egy gombnyomásos lejátszás (15. oldal)
• Összehangolt kikapcsolás
Ha a tv-készülék távvezérlőjének [/1
kapcsolójával kikapcsolja a tv-készüléket, a
CONTROL FOR HDMI funkcióval
kompatibilis készülékek is önműködően
kikapcsolnak.
Fordított helyzet
b
A csatlakoztatott készülék típusától függően
elképzelhető, hogy a HDMI vezérlés nem működik.
Olvassa el a külső készülék kezelési útmutatóját.
Nem merőleges
Csatlakoztatás DVI bemeneti aljzattal
rendelkezõ tv-készülékhez
Használjon (külön megvásárolható) HDMIDVI átalakító vezetéket. A DVI aljzat nem
továbbít audiojeleket, ezért ennél a csatlakozásnál további audio csatlakozóvezetéket is
alkalmaznia kell (10. oldal). Továbbá, a HDMI
OUT csatlakozót nem csatlakoztathatja olyan
DVI aljzathoz, amely nem HDCP kompatibilis
(pl. számítógép monitorának DVI aljzata).
Csatlakoztatás szabványos 4:3 képarányú tvkészülékhez
„BRAVIA Sync” kijelzés
A lejátszót vezérelheti a tv-készülék távvezérlőjének SYNC MENU gombjának megnyomásával vagy a tv-menü használatával is.
Lehetnek olyan tv-készülékek, melyek más
gombot vagy egyéb beállítást használnak a
„BRAVIA Sync” kijelzés bekapcsolására.
Tv-készüléktől függően előfordulhat, hogy a
beállító képernyő korábban megjelenik, mint
a „BRAVIA Sync” kijelzés. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját is.
Csatlakoztatások és beállítások
Tolja a HDMI OUT dugaszt merőlegesen a
HDMI aljzatba.
A szakszerűtlen műveletsor a HDMI OUT
aljzat és a dugasz sérülését okozhatja.
Ügyeljen arra, hogy a dugaszt ne fordítva
vagy ferdén csatlakoztassa.
„BRAVIA Sync” kijelzés
Előfordulhat, hogy a kép nem megfelelően
tölti ki a képernyőt. Ha módosítani kívánja a
képarányt, lapozzon a 21. oldalra.
b
• Ne csatlakoztassa ezt a lejátszót egy
videomagnón keresztül a tv-készülékhez. Ha a
lejátszó műsorát egy videomagnón keresztül
juttatja a tv-készülékre, a tv-képernyőn megjelenő
műsor zajos lehet. Ha a tv-készülék csupán
egyetlen audio-, videobemenettel rendelkezik, a
lejátszót ahhoz kell csatlakoztatni.
• A lejátszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMIvezetéket.
• Ha a lejátszót állványba (tv-szekrénybe) helyezi,
és csatlakoztatja a HDMI-vezetéket, ne
gyakoroljon túlzott nyomást az állvány
hátoldalára, mert a HDMI OUT aljzat vagy a
HDMI-vezeték megsérülhet.
• Csatlakoztatáskor vagy kihúzáskor ne csavarja a
HDMI dugaszt, mert az megsérülhet.
Néhány szó a „BRAVIA” szinkronizált HDMI vezérlésrõl (csak
HDMI csatlakoztatás esetén)
A CONTROL FOR HDMI funkcióval
kompatibilis Sony készülékek (külön
megvásárolható) HDMI-vezetékkel történő
csatlakoztatása esetén, használhatja az alábbi
funkciókat:
A „FILE LIST” és a „PICT. NAVI” (kép
böngészés) kijelzés.
A C/c gombbal válasszon egy beállítást, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzett elemek kiválasztása
A kijelzések bekapcsolásához vagy
módosításához nyomja meg a SYNC MENU
gombot a tv-távvezérlőn. A „BRAVIA Sync”
kijelzés és a vezérlőmenü jelenik meg felváltva.
A kijelzések kikapcsolása
Nyomja meg többször a RETURN vagy a
SYNC MENU gombot a tv-távvezérlőn.
z
Ezeket a funkciókat a lejátszó távvezérlőjével is
működtetheti.
b
• A „BRAVIA Sync” kijelzésen megjelenő ikonok
funkciója azonos a távvezérlő megfelelő
gombjainak funkcióival (5. oldal).
• Ez a funkció csak akkor használható, ha a tvkészülék támogatja a „BRAVIA Sync” szolgáltatást.
• A „BRAVIA Sync” részleteit lásd a tv-készülék
kezelési útmutatójában.
9
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB05GET-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 10 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
2. lépés: audiokészülékek
csatlakoztatása
* A sárga csatlakozódugasz a videojelek
továbbítására szolgál (8. oldal).
Tv-készülék, kivetítő
vagy audiokészülék
A
INPUT
A tv-készülék, kivetítő vagy audiokészülék,
mint pl. AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneti
aljzatainak típusától függően válassza ki a
megfelelő csatlakoztatási módot (A vagy
B). Ez teszi lehetővé, hogy a műsorok
hangját meghallgassa.
AUDIO
R
VIDEO
L
(Piros)
(Fehér)
(Sárga)*
A Audio bal, jobb bemenetek
Ennél a csatlakoztatási módnál a tv-készülék
vagy az audiokészülék két hangsugárzója
állítja elő a hangot.
Audio-, videovezeték (tartozék)
B Digitális audiobemenet
Használja ezt a csatlakoztatási módot, ha
audiokészüléke rendelkezik Dolby Digital
vagy MPEG audio dekóderrel, illetve
digitális audio bemeneti aljzattal. (5.1csatornás) Dolby Digital és (5.1-csatornás)
MPEG térhangzású hangot élvezhet.
Ha olyan Sony audiokészüléket csatlakoztat,
mely kompatibilis a CONTROL FOR HDMI
funkcióval, olvassa el az audiokészülék
kezelési útmutatóját.
b
• Ha befejezte a csatlakoztatást végezze el a
megfelelő beállításokat a gyorsbeállító menüben
(13. oldal). Ha az audiokészüléke MPEG audio
dekóderrel is rendelkezik, válassza ki az „MPEG”
almenü „MPEG” beállítását (66. oldal). Ellenkező
esetben nem hallja a műsort, vagy csak hangos zaj
lesz hallható a hangsugárzókból.
• Ha a lejátszót HDMI-vezetékkel az alábbiak
szerint csatlakoztathatja egy audiokészülékhez:
– csatlakoztassa az audiokészüléket a tvkészülékhez a HDMI-vezetékkel, vagy
– csatlakoztassa a lejátszót a tv-készülékhez a
HDMI-vezetéktől különböző videovezetékkel
(komponens videovezeték vagy audio-,
videovezeték).
• A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatáskor
figyelmesen illessze a HDMI csatlakozót az
aljzathoz. Ne hajlítsa és ne nyomja meg túl erősen
a HDMI-vezetéket.
(Piros)
(Fehér)
(Sárga)*
A LINE OUT (LAUDIO-R) aljzathoz
USB médialejátszó
A DIGITAL OUT
(COAXIAL) vagy HDMI
OUT aljzathoz
Koaxiális digitális
vezeték (külön
megvásárolható)
vagy
HDMI-vezeték (külön
megvásárolható)
A koaxiális,
HDMI digitális
bemenethez
HDMI IN
Audiokészülék
dekóderrel
DIGITAL IN
(COAXIAL)
B
: jeláramlás iránya
z
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséhez olvassa
el a csatlakoztatott komponensek kezelési
útmutatóját.
10
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 11 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
3. lépés: a hálózati
tápegység
csatlakoztatása
Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet az
elemtartó rekeszbe, ügyelve a helyes 3 és #
polaritásra. Ha a távvezérlőt használja, fordítsa
azt a készülék távvezérlés érzékelője
felé.
DC IN 6V
Hálózati tápegység dugasza
Csatlakoztassa a
hálózati tápegységet a
hálózati aljzathoz
b
Mielőtt kihúzná a hálózati vezetéket, állítsa le a
lejátszást. Ellenkező esetben üzemzavar
keletkezhet.
Csatlakoztatások és beállítások
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
tápegységet a lejátszó DC IN 6V aljzatához.
4. lépés: a távvezérlõ
elõkészítése
b
• Ne hagyja a távvezérlőt szélsőségesen meleg
vagy nedves helyen.
• Ügyeljen arra, különösen az elemek cseréjénél,
hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a
távvezérlő belsejébe.
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét
közvetlen napfény vagy erős fényforrás
hatásának, mert hibás működést idézhet elő.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a
kifolyó elektrolit és a korrózió okozta
meghibásodásokat.
A tv-készülék vezérlése a
mellékelt távvezérlõvel
A mellékelt távvezérlővel az alábbi
funkciókat vezérelheti egy Sony tvkészüléken: hangerő, bemenetválasztás és kiés bekapcsolás.
Használható gombok
A csatlakoztatott tv-készülék típusától
függően előfordulhat, hogy a távvezérlő
egyes gombjaival a tv-készülék nem
vezérelhető.
Gomb
Funkció
TV [/1
A tv-készülék ki- és
bekapcsolása.
VOL (hangerő)
+/–
A tv-készülék
hangerejének beállítása.
TV INPUT
(bemenetválasztó)
A bemenet kiválasztása a
tv-készüléken (tv-készülék
vagy külső műsorforrás).
,folytatódik
SMP-U10
4-157-000-11(1)
11
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB05GET-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 12 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Más gyártmányú tv-készülék vezérlése
A mellékelt távvezérlővel beállíthatja a nem
Sony gyártmányú tv-készülék hangerejét,
kiválaszthatja a bemenetet, illetve ki- és
bekapcsolhatja azt.
Ha az Ön készülékének gyártmánya szerepel
az alábbi listában, állítsa be a megfelelő
gyártói kódot.
b
Elemcsere után előfordulhat, hogy a távvezérlő
kódja visszaáll az alapértelmezett értékre. Ilyenkor
állítsa be újra a megfelelő kódot.
1
2
Tartsa nyomva a TV [/1 gombot, és a
számgombokkal írja be a tv-készülék
gyártói kódját.
Engedje fel a TV [/1 gombot.
A vezérelhetõ tv-készülékek kódszámai
Ha az adott gyártmány sorában több kódszám
is szerepel, próbálja ki egymás után mindet,
amíg a megfelelőt meg nem találja.
Gyártó
Kódszám
Sony
01 (alapbeállítás)
Hitachi
24
LG, Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
RCA
77
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
5. lépés: gyorsbeállítás
Az alábbiakban a lejátszó alapbeállításához
szükséges lépéseket részletezzük.
Egy-egy lépést a > gombbal ugorhat át. A
. gombbal visszaléphet az előző
beállításra.
1 Kapcsolja be a tv-készüléket és
nyomja meg a [/1 gombot.
2 Válassza ki a tv-készüléken, a
lejátszó számára fenntartott
videocsatornát.
A „Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Nyomja meg az ENTER
gombot a gyorsbeállítás elindításához.)
üzenet jelenik meg a képernyő alján. Ha
az üzenet nem jelenik meg, válassza ki a
„SETUP” főmenü „QUICK” funkcióját a
vezérlőmenüben (18. oldal).
3 USB-eszköz csatlakoztatás nélkül
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a nyelv kiválasztására
szolgáló menü.
4 A X/x gombbal válasszon nyelvet.
A lejátszó az előbbi lépésben kiválasztott
nyelven jeleníti meg a menüt és a
szinkronfeliratot.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a képernyőbeállító menü.
6 A X/x gombokkal válassza ki a tvkészülék típusának megfelelõ
beállítást.
Válassza a „16:9” vagy a „4:3 LETTER
BOX” beállítást (21. oldal).
7 Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az audiokészülék
csatlakoztatásához használt aljzat
típusának kiválasztására szolgáló
képernyő.
12
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 13 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
8 A X/x gombbal válassza ki, hogy
Csatlakoztatások és beállítások
milyen típusú aljzaton keresztül
csatlakoztatta készülékét az
audiokészülékhez (amennyiben
csatlakoztatta), majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Ha nem csatlakoztatott audiokészüléket,
válassza a „NO” opciót, és folytassa a 10.
lépéssel.
Ha csatlakoztatott audiokészüléket,
válassza a „YES: LINE OUTPUT L/R
(AUDIO)” opciót, és folytassa a 15.
lépéssel.
Ha az audiokészüléket koaxiális digitális
vezetékkel, vagy HDMI-vezetékkel
csatlakoztatta, válassza a „YES:
DIGITAL OUTPUT” beállítást.
9 A X/x gombbal válassza ki az
audiokészülék bemenetén
megjelenõ Dolby Digital jel
típusát.
Ha az audiokészülék rendelkezik Dolby
Digital dekóderrel, válassza a „DOLBY
DIGITAL” opciót. Ellenkező esetben
válassza a „D-PCM” opciót.
10Nyomja meg az ENTER gombot.
A gyorsbeállítás befejeződött, és az
összes beállítási és csatlakoztatási
művelet lezajlott.
Ha az audiokészülék MPEG audio
dekóderrel is rendelkezik, válassza ki az
„MPEG” menüpont „MPEG” beállítását
az „AUDIO SETUP” menüben (24.
oldal).
b
Ha bekapcsolta a „PhotoTV HD” üzemmódot (16.
oldal), a „TV TYPE” beállítási lépés kimarad.
13
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 14 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Megjelenik az albumok listája.
4 A X/x gombbal válasszon ki egy
Lejátszás
Fájlok lejátszása
Mielőtt egy USB-eszközt csatlakoztatna a
lejátszóhoz, ellenőrizze a csatlakoztatható USBeszközök és lejátszható fájlok típusait.
Olvassa el a „Lejátszható USB-eszközök” című
kiegészítést, illetve az USB-eszköz kezelési
útmutatóját. A lejátszható fájlokról bővebben a
„Megjegyzések a video-, fénykép- és
audiofájlokhoz” című szakaszt (28. oldal).
1 Válassza ki a tv-készüléken, a
lejátszó számára fenntartott
videocsatornát.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
USB aljzathoz.
albumot.
5 Nyomja meg a N gombot.
A lejátszás a kiválasztott album
műsorszámaival kezdődik. Állítsa be a
hangerőt a tv-készüléken vagy az
audiokészüléken.
Ha egy video- vagy zenefájlt szeretne
kiválasztani, nyomja meg az ENTER
gombot, a X/x gombbal válassza ki a
műsorszámot vagy a fájlt, és nyomja meg
ismét az ENTER gombot.
Ha egy fényképet szeretne kiválasztani,
olvassa el a „Fényképfájl kiválasztása”
című részt (15. oldal).
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
A lejátszás szüneteltetése
Nyomja meg a X gombot.
Ugrás a következõ vagy az elõzõ oldalra
VIDEO
PHOTO
MUSIC
Nyomja meg a c vagy C gombot.
Visszatérés az elõzõ kijelzéshez
Nyomja meg a RETURN gombot.
A következõ vagy az elõzõ zene- vagy
videofájl kiválasztása
USB-eszköz
Az eszköz típusától függően az albumok
listája jelenhet meg a tv-képernyőn.
3 A MEDIA SELECT gombbal
válasszon a „VIDEO”, „PHOTO
(MUSIC)”, „PHOTO (BGM)” vagy
„MUSIC” opciók közül, és nyomja
meg az ENTER gombot.
VIDEO
PHOTO(MUSIC)
PHOTO(BGM)
MUSIC
Lejátszás közben nyomja meg a > vagy
. gombot.
Az album első műsorszámának elérésekor a
. gombbal nem lehet az előző albumra
ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az albumlistából.
Az USB-eszköz eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, és húzza ki az USBeszközt az USB aljzatból.
z
• Ha a „MEDIA” menüpontban a „PHOTO
(MUSIC)” beállítást választja, zenével kísért
diavetítést indíthat el, ha a képek és a zene közös
albumban találhatók.
• Előfordulhat, hogy a lejátszó minden típusú fájlt
lejátszik, a „MEDIA” menüpont beállításától
függetlenül.
• Beállíthatja, hogy több mint 30 perces állj
üzemmód után a készülék önműködően készenléti
üzemmódba kapcsoljon. E funkció
bekapcsolásához válassza ki a „CUSTOM
SETUP” menü „AUTO POWER OFF”
funkciójának „ON” (be) vagy „OFF” (ki)
beállítását (23. oldal).
14
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 15 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Zeneszámok lejátszása dalszöveggel
Ha nem szinkronizált dalszöveg információkat
tartalmazó zenefájlt játszik le, nyomja meg a
SUBTITLE gombot. A következő, előző sorra a
X/x gombbal ugorhat.
z
A dalszöveg funkció használatához válassza ki a
„MEDIA” menüpont „MUSIC” beállítását.
b
Ez a lejátszó csak az MP3 ID3 dalszövegeket
támogatja.
Fényképfájl kiválasztása
1
2
Nyomja meg a FILE LIST gombot.
Megjelenik az albumok listája.
A X/x gombbal válasszon albumot, és
nyomja meg a PICTURE NAVI gombot.
Az albumban lévő képfájlok 16
kisméretű (index) képen jelennek meg.
Jobb oldalon megjelenik a görgetősáv.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lejátszás
b
• Készítsen biztonsági másolatot az USB-eszközön
lévő fájlokról, mielőtt azt a lejátszóhoz
csatlakoztatná.
• Ne erőltesse az USB-eszközt a behelyezéskor, és
ellenőrizze, megfelelő helyzetben csatlakoztatja-e.
• Ne csatlakoztassa az USB-eszközt USB elosztón
(hub) keresztül.
• Használat előtt ellenőrizze, hogy ne legyenek
vírust tartalmazó fájlok az USB-eszközön.
• Ez a lejátszó csak az USB Mass Storage Class
(háttértár) típusú eszközöket támogatja.
• Ez a lejátszó csak a FAT12, FAT16 vagy FAT32
fájlrendszerű eszközöket támogatja.
• Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem
működnek a lejátszóval.
• Egyes eszközöknél megjelenhet a LUN (Logical
Unit Number) szám. A LUN érték vagy az eredeti
tárterület módosításához nyomja meg a
gombot, amikor az albumok vagy a műsorszámok
listája látható.
• Ha a lejátszási szám korlátozott, a DivX videofájlt
csak meghatározott számú alkalommal lehet
lejátszani. Az alábbi események egy-egy
lejátszási alkalomnak számítanak:
– ha egy másik fájlt lejátszik,
– ha kikapcsolja a lejátszót. Ebbe azok az esetek is
beleszámítanak, amikor a lejátszó az önműködő
kikapcsolás funkció (Auto Power Off) életbelépésekor kapcsol ki. Ha megállítja a lejátszást,
használja a X gombot a x gomb helyett.
– ha eltávolítja az USB-eszközt,
– ha a „MEDIA” menüpont beállítását módosítja.
A további képek megjelenítéséhez
válassza ki az alsó képeket, majd nyomja
meg a x gombot. Ha az előző képre kíván
visszakapcsolni, válassza ki a felső
képeket, és nyomja meg a X gombot.
Válassza ki a megnézni kívánt képet a
C/X/x/c gombokkal, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott kép megjelenik.
A következõ vagy az elõzõ fénykép
megjelenítése
Lejátszás közben nyomja meg a C vagy c
gombot.
Az album első képének elérésekor azonban a
C gombbal nem lehet az előző albumra
ugrani. Ha az előző albumra szeretne
visszalépni, válassza ki azt az albumlistából.
Kép forgatása
Egygombos lejátszás (csak HDMI kapcsolat
esetén)
Nyomja meg a N gombot. A lejátszó és a tvkészülék önműködően bekapcsol, és a tvkészülék a lejátszó számára fenntartott
programhelyre kapcsol. A lejátszás
önműködően elindul.
Az alábbi esetekben tv-készülék bemenete
önműködően a lejátszóra vált.
– Megnyomja a N, FILE LIST vagy
DISPLAY gombot a távvezérlőn.
Ezek a gombok nem működnek, ha zenefájlokat játszik le „MUSIC” üzemmódban.
Amíg a kép a képernyőn látható, nyomja meg
a X/x gombot. A X gomb minden
megnyomásakor a kép 90°-kal elfordul, az
óramutató járásával ellentétes irányba.
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat a
normál nézetre. Ha a C/c gombbal a
következő vagy az előző képre ugrik, a
készülék visszakapcsol normál nézetre.
,folytatódik
SMP-U10
4-157-000-11(1)
15
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 16 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
A képinformáció megjelenítése
Képnézegetés közben nyomja meg a
SUBTITLE gombot.
Megjelennek a kiválasztott képfájlra
vonatkozó részletes információk.
A jelzés jelenik meg, ha a kép készítésekor
vakut használtak.
A
jelzés jelenik meg, ha a képet
önműködően elforgatták.
Az információk elrejtéséhez nyomja meg a
SUBTITLE gombot.
A digitális fényképezőgéptől függően
elképzelhető, hogy a fenti információk nem
jelennek meg.
A képlejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
b
Ha a „MUSIC” vagy a „VIDEO” opciót választotta
a „MEDIA” menüben (14. oldal), a PICTURE
NAVI nem használható.
Kiváló minõségû diavetítés
indítása (PhotoTV HD)
Ha önnek a „PhotoTV HD” funkcióval
kompatibilis Sony tv-készüléke van, akkor a
következő csatlakozás és beállítás
segítségével a fényképeket a legjobb
minőségben tekintheti meg.
1
2
3
Csatlakoztassa a lejátszót a tvkészülékhez HDMI-vezetékkel (külön
megvásárolható)
Kapcsolja a tv-készüléket „Video-A”
üzemmódba.
b
• Ha HDMI-vezetékkel csatlakoztat egy Sony
„PhotoTV HD” kompatibilis készüléket, a tvkészülék önműködően beállítja a fényképekhez
ideális képjellemzőket. A részletekért lásd a tvkészülék kezelési útmutatóját.
• A „PhotoTV HD” funkció csak akkor működik,
ha a „JPEG RESOLUTION” menüpont beállítása
„PhotoTV HD”, a fényképlejátszás használható
és a lejátszót HDMI-vezetékkel csatlakoztatta a
tv-készülékhez.
• Ha a „PhotoTV HD” funkciót bekapcsolta, a
„CUSTOM PICTURE MODE” vagy a
„SHARPNESS” nem választható ki.
• Ha a „PhotoTV HD” funkciót bekapcsolta, a
lejátszó önműködően a következő beállításokat
alkalmazza: „1920×1080i” videojel kimenet a
„HDMI RESOLUTION” menüben, „16:9”
beállítás a „TV TYPE” menüben, és „YCBCR”
beállítás az „YCBCR/RGB (HDMI)” menüben. A
pillanatnyi beállítások megőrződnek.
• Ha a „PhotoTV HD” funkciót bekapcsolta, a
„HDMI RESOLUTION” vagy az „YCBCR/RGB
(HDMI)” beállítás nem választható ki a „HDMI
SETUP” (25. oldal) menüben, illetve a „TV
TYPE” nem választható ki a „SCREEN SETUP”
menüben (21. oldal).
• Ha a „PhotoTV HD” funkciót bekapcsolta, a
képhatás, a forgatás és a nagyítás funkció nem
használható.
• Ha a „PhotoTV HD” funkciót bekapcsolta, a
gyorsbeállítási műveletsorból a „TV TYPE” lépés
kimarad (12. oldal).
A diavetítés idõtartamának beállítása (INTERVAL)
Beállíthatja az egyes képek vetítési idejét.
1
A „Video-A” üzemmód részleteiről
bővebben a tv-készülék kezelési
útmutatójában olvashat.
A „HDMI SETUP” menüben válassza ki
a „JPEG RESOLUTION” menüpont
„PhotoTV HD” beállítását (25. oldal).
Néhány szó a „PhotoTV HD” rendszerrõl
A „PhotoTV HD” nagyfelbontású
részletgazdag képet és fényképszerű finom
mintázatot és színeket biztosít. A Sony
„PhotoTV HD” kompatibilis eszközökkel,
HDMI-vezetékkel csatlakoztatva, a
fényképek teljesen új világát élvezheti a
lélegzetelállító teljes HD minőségben.
Például az emberi bőr, virágok, homok és
hullámok finom mintázata fénykép
minőségben jeleníthető meg nagyképernyőn.
2
Miután a vezérlõmenüben
kiválasztotta az
(INTERVAL)
menüt (17. oldal), a X/x gombbal
válasszon egy beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
• NORMAL: szabványos időtartam
beállítása.
• FAST: a vetítési időtartam rövidebb,
mint a NORMAL beállítás esetén.
• SLOW 1: a vetítési időtartam hosszabb,
mint a NORMAL beállítás esetén.
• SLOW 2: a vetítési időtartam hosszabb,
mint a SLOW1 beállítás esetén.
Nyomja meg az ENTER gombot.
b
A megjelenítési idő a „HDMI SETUP” menü „JPEG
RESOLUTION” beállításától függ (25. oldal).
16
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 17 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Képhatás beállítása a
diavetítéshez (EFFECT)
Kiválaszthatja azt a képátmenet hatást, mely
szerint a fényképek megjelennek.
1
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
• MODE 1: a képek a képhatások véletlenszerű váltogatásával jelennek meg.
• MODE 2: a kép bal fentről jobbra lefelé
haladva jelenik meg.
• MODE 3: a kép felülről beúszva jelenik
meg.
• MODE 4: a kép balról jobbra beúszva
jelenik meg.
• MODE 5: a kép a képernyő közepéről
kinyílva jelenik meg.
• OFF: a funkció kikapcsolva.
Nyomja meg az ENTER gombot.
USB
OFF
OFF
USB
ALBUM
FILE
REPEAT
ENTER
Quit: DISPLAY
Lejátszás
2
Miután a vezérlõmenüben
kiválasztotta az
(EFFECT)
menüt (17. oldal), a X/x gombbal
válasszon egy beállítást.
1 ( 15 )
1(
4)
0 : 00 : 02
A Vezérlőmenü elemei
B Pillanatnyi album száma, albumok
teljes száma
C Pillanatnyi fájl száma, fájlok teljes
száma
D Lejátszási idő*
E Kiválasztott adathordozó típusa
F Lejátszási állapot
b
• Ez a beállítás nem alkalmazható, ha a JPEG fájl
elforgatási információval rendelkezik.
• A „JPEG RESOLUTION” beállításától függően
(25. oldal) előfordulhat, hogy egyes képhatások
nem működnek.
G Kiválasztott menüpont ikonja, menü
opciók
Vezérlõmenü kijelzés
* A fényképfelvételi dátum kijelzése.
H Végrehajtási művelet
I A kiválasztott funkció megnevezése
A vezérlőmenün keresztül kiválaszthatja a
használni kívánt funkciót és megtekintheti a
kapcsolódó információkat. A DISPLAY gomb
megfelelő számú megnyomásával kapcsolja
be vagy válassza ki a kívánt kijelzést:
, 1. számú vezérlőmenü
m
2. számú vezérlőmenü (kivéve a „MEDIA”
menüpont „MUSIC” beállítása esetén)
m
Vezérlőmenü kikapcsolva
Az 1-es és a 2-es vezérlőmenü elemei az
adathordozó típusától függően változnak.
Példa: az 1-es vezérlőmenü videofájl
lejátszása esetén.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt opciót a
vezérlőmenüből, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A részleteket lásd az „A vezérlőmenü elemei”
című szakaszban (18. oldal).
,folytatódik
SMP-U10
4-157-000-11(1)
17
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 18 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
A vezérlõmenü elemei
Ikon
Ikon neve, funkció
ALBUM
A lejátszani kívánt videofájlt
tartalmazó album kiválasztása.
FILE
A lejátszani kívánt videofájl
kiválasztása.
ALBUM
A lejátszani kívánt zene- vagy
fényképfájlt tartalmazó album
kiválasztása.
FILE
A lejátszani kívánt fényképfájl
kiválasztása.
TRACK
A lejátszani kívánt műsorszám
kiválasztása.
Album, fájl vagy mûsorszám keresés
1
2
Válassza ki az „ALBUM”, „FILE” vagy
„TRACK” opciót a vezérlőmenüből.
A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
keresési módot.
A „** (**)” van kiválasztva (a **
szimbólumok számokat helyettesítenek).
3
4
5
Nyomja meg az ENTER gombot.
A „** (**)” helyett a „– – (**)” kijelzés
jelenik meg.
A számgombokkal írja be a keresendő
számot.
Nyomja meg az ENTER gombot.
TIME/TEXT
Ellenőrizheti az eltelt lejátszási időt.
Az időkód beírásával kereshet képet
vagy zenét (csak DivX
videofájloknál).
1
2
Nyomja meg az ENTER
gombot.
A számgombokkal írja be a
megfelelő időkódot, majd
nyomja meg az ENTER
gombot.
Például, ha a 2 óra 10 perc, 20
másodpercnél található jelenetet
keresi, adja meg a „2:10:20”
értéket.
DATE
A digitális fényképezőgéppel
készített kép felvételi dátumának
megjelenítése.
MEDIA
A lejátszandó adathordozó
kiválasztása.
VIDEO: videofájlok lejátszása.
PHOTO (MUSIC): fénykép- és
zenefájlok lejátszása diavetítésként.
PHOTO (BGM): fényképfájlok
lejátszása a készülék saját
háttérzenéjével. A háttérzene
kiválasztásához nyomja meg
többször az AUDIO gombot
képnézegetés közben.
MUSIC: zenefájlok lejátszása.
b
• A lejátszható fájlokról bővebben a
„Megjegyzések a video-, fényképés zenefájlokhoz” című részben
olvashat (28. oldal).
• Előfordulhat, hogy a lejátszó minden
típusú fájlt lejátszik, a „MEDIA”
menüpont beállításától függetlenül.
REPEAT
Többszöri megnyomásával
kiválaszthatja az ismételni kívánt
elemet.
USB: az összes album ismételt
lejátszása.
TRACK: pillanatnyi műsorszám
ismétlése.
FILE: pillanatnyi videofájl
ismétlése.
ALBUM: pillanatnyi album
ismétlése.
Ha normál lejátszásra kíván
visszakapcsolni, nyomja meg a
CLEAR gombot, vagy válassza ki az
„OFF” beállítást.
SETUP (12., 21. oldal)
QUICK:
Ebben a menüben beállíthatja a
képernyőkijelzés nyelvét, a tvképernyő formátumát és a
hangkimenetet.
CUSTOM:
A gyorsbeállítás menüpontjain kívül
számos egyéb jellemzőt állíthat be.
RESET:
A „SETUP” menü elemeinek
visszaállítása a gyári értékre.
18
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 19 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
ZOOM
A kép mérete legfeljebb az eredeti
méret négyszeresére növelhető, és a
kép a C/X/x/c gombokkal
mozgatható.
A CLEAR gombbal
visszakapcsolhat a normál nézetre.
Ez a funkció a háttérképen kívül
minden képnél használható.
EFFECT (17. oldal)
Diavetítés közben a kívánt hatás
bekapcsolására szolgál.
A lejátszott kép beállítása
(CUSTOM PICTURE MODE)
A készülék videó kimenőjelének
szabályozása a legmegfelelőbb képminőség
érdekében.
1
CUSTOM PICTURE MODE (19.
oldal)
A lejátszott műsornak megfelelően
beállíthatja a legideálisabb
képminőséget.
Lejátszás
INTERVAL (16. oldal)
Diavetítés üzemmódban a képváltási
időközt állíthatja be.
A lejátszási jellemzõk
beállítása
Miután a vezérlõmenüben
kiválasztotta a
(CUSTOM
PICTURE MODE) menüt (17. oldal), a
X/x gombbal válasszon egy
beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
• STANDARD: normál kép.
• DYNAMIC 1: a képkontraszt és a
színintenzitás fokozásával színgazdag
dinamikus képet állít elő.
• DYNAMIC 2: a képkontraszt és a
színintenzitás további növelésével a
DYNAMIC 1-nél is dinamikusabb
képet állít elő.
• CINEMA 1: a fekete jelszint
erősítésével a sötét területek
részletgazdagságát fokozza.
• CINEMA 2: a fehér árnyalatok
világosabbak, a sötétek gazdagabbak
lesznek, és a színkontraszt fokozódik.
• MEMORYt: a kép részletesebb
beállítását teszi lehetővé.
SHARPNESS (20. oldal)
Az alakok körvonalainak
hangsúlyozásával élesíti a képet.
AV SYNC (20. oldal)
Megváltoztatja a kép és a hang
közötti késést.
z
A vezérlőmenü jelzője
t
zölden világít, ha kiválaszt egy az „OFF”-tól eltérő
elemet (csak „REPEAT”, „SHARPNESS” és
„ZOOM” módban). A „CUSTOM PICTURE
MODE” jelző zölden világít, ha több mint 0
századmásodperc van beállítva.
PICTURE
A kontraszt beállítása.
BRIGHTNESS Az általános fényerő
beállítása.
2
COLOR
A színmélység
növelése vagy
csökkentése.
HUE
A színegyensúly
beállítása.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás érvénybe lép.
z
Ha mozifilmet néz, javasoljuk a „CINEMA 1” vagy
„CINEMA 2” beállítás használatát.
,folytatódik
SMP-U10
4-157-000-11(1)
19
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 20 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
b
• Ez a funkció nem használható, ha bekapcsolta a
„PhotoTV HD” üzemmódot (16. oldal).
• Ez a funkció nem használható, ha a tv-készülék
rendelkezik „Theatre” üzemmóddal, és az
bekapcsolt állapotban van. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját is.
A képkontúrok kiemelése
(SHARPNESS)
AV SYNC
2
Ezzel a funkcióval kiemelheti a tv-képernyőn
megjelenő alakok körvonalait.
1
2
0ms
A c gomb többszöri megnyomásával
állítsa be a késleltetést.
A késleltetés 10 századmásodperccel
változik a C/c gomb minden egyes
megnyomásakor.
Miután a vezérlõmenüben
kiválasztotta a
(SHARPNESS)
menüt (17. oldal), a X/x gombbal
válasszon egy beállítást.
3
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
• OFF: a funkció kikapcsolása.
• 1: a körvonalak kiemelése.
• 2: a körvonalak kiemelése nagyobb
mértékben, mint az 1-es beállításnál.
Az „AV SYNC” menüpont alaphelyzetbe
állítása
Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás érvénybe lép.
b
• Ez a funkció nem használható, ha bekapcsolta a
„PhotoTV HD” üzemmódot (16. oldal).
• Ez a funkció nem használható, ha a tv-készülék
rendelkezik „Theatre” üzemmóddal, és az
bekapcsolt állapotban van. Olvassa el a tvkészülék kezelési útmutatóját is.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás érvénybe lép.
A 2. lépésben nyomja meg a CLEAR gombot.
b
• Ez a funkció nem használható, ha a DIGITAL
OUT (COAXIAL) aljzat alkalmazása esetén az
„AUDIO SETUP” menüben a „DOLBY
DIGITAL” vagy „MPEG” menüpontok beállítása
„DOLBY DIGITAL” vagy „MPEG” (24. oldal).
• Ez a funkció nem használható, ha Dolby Digital
kompatibilis készüléket csatlakoztat a HDMI
OUT aljzathoz, és az „AUDIO SETUP” menü
„DOLBY DIGITAL” vagy „MPEG”
menüpontjának beállítása „DOLBY DIGITAL”
vagy „MPEG” (24. oldal).
• Ez a funkció csak videofájlokhoz használható.
A kép és a hang közötti
késés beállítása (AV SYNC)
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a
funkcióval szinkronba hozhatja a képet és a
hangot.
1
Miután a vezérlõmenüben
kiválasztotta az
(AV SYNC)
menüt, a c gombbal válassza a „SET
t” opciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik az „ACV SYNC” beállító
skála.
20
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 21 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
LANGUAGE SETUP
Alapbeállítások
Az alapbeállítás menü
Kiválaszthatja a képernyőmenü nyelvét.
♦ OSD (On-Screen Display)
A képernyőmenü nyelvének beállítása.
Elvégezheti a kép és a hang különböző
beállításait.
Az egyes funkciók beállításának módját lásd
a 21–26. oldalon.
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2 A X/x gombbal válassza ki a
(SETUP) menüt, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelennek a „SETUP” beállításai.
• QUICK: az alapbeállítások
végrehajtása (12. oldal).
• CUSTOM: egyéni beállítások.
• RESET: a 21–26. oldalon felsorolt
összes beállítás visszakapcsolása a
gyári értékre.
3 A X/x gombbal válassza ki a
„CUSTOM” menüpontot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a beállító menü.
Válassza ki a beállítási kategóriát, majd a
21–26. oldalon leírtak szerint végezze el
a szükséges beállításokat.
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt tvkészülék típusának megfelelő beállítást.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
♦ TV TYPE
A csatlakoztatott tv-készülék
képernyőtípusának beállítása (4:3 normál
vagy szélesképernyős).
Ez a funkció nem használható, ha bekapcsolta
a „PhotoTV HD” üzemmódot (16. oldal).
16:9
Válassza ki a „16:9” beállítást, ha
szélesképernyős tv-készüléket
vagy szélesképernyős
üzemmóddal ellátott készüléket
csatlakoztatott.
4:3
LETTER
BOX
Válassza ezt a beállítást, ha
hagyományos, 4:3 képarányú
tv-készüléket csatlakoztatott.
Szélesképernyős kép jelenik
meg, a képernyő alsó és felső
részén fekete sáv látható.
Alapbeállítások
b
A fájlban tárolt lejátszási beállítások elsőbbséget
élveznek az alapbeállítási menüben elvégzett
beállításokkal szemben, így előfordulhat, hogy nem
minden funkció működik az itt ismertetett módon.
SCREEN SETUP
♦ SCREEN SAVER
Ha a lejátszót több mint 15 percig szünet vagy
állj üzemmódban hagyja, illetve ha a
készülék 15 percig zenefájlokat játszik le, a
képernyő károsodásának (beégés)
megelőzése érdekében a képernyővédő
önműködően bekapcsol. A képernyővédő
kikapcsolásához nyomja meg a N gombot.
ON
A képernyővédő bekapcsolása.
OFF
A képernyővédő kikapcsolása.
♦ BACKGROUND
Az állj üzemmódban, illetve zenelejátszás
közben megjelenő tv-képernyő háttérszínének
vagy háttérképének beállítására szolgál.
GRAPHICS A készülék memóriájában tárolt
grafikus kép megjelenítése
háttérképként.
BLUE
Kék háttérszín.
BLACK
Fekete háttérszín.
,folytatódik
SMP-U10
4-157-000-11(1)
21
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 22 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
♦ PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)
Ha a tv-készülék alkalmas 525p/625p
progresszív formátumú jelek fogadására,
válassza ki a „PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)” menüpont
„ON” beállítását. Ne feledje, hogy a
lejátszóhoz olyan tv-készüléket kell
csatlakoztatnia a COMPONENT VIDEO
OUT aljzaton keresztül (8. oldal), mely
progresszív formátumú videojelek
fogadására is képes.
AUTO
A készülék önműködően
megállapítja a műsor típusát
(mozifilm vagy videó alapú) és
a megfelelő átalakítási
módszert alkalmazza.
Általában ezt a beállítást
használja.
VIDEO
A készülék a videó alapú
műsorokhoz használatos
átalakítási módszert
alkalmazza.
OFF
Normál (sorváltásos) jelek.
ON
Progresszív kimenőjelek.
♦ 4:3 OUTPUT
Progresszív jelkimenet bekapcsolása
1
2
3
4
Válassza ki a „PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)”
menüpontot és nyomja meg az ENTER
gombot.
Válassza ki az „ON” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyáskérő képernyő.
Válassza ki a „Start” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék 5 másodpercig progresszív
jelet ad.
Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a
„SCREEN SETUP” menüben a „TV TYPE”
beállítása „16:9”. Állítsa be a 4:3
képarányhoz. Ha a tv-készüléken meg lehet
változtatni a képarányt, a tv-készüléken
állítsa be, ne a lejátszón.
FULL
Válassza ezt a beállítást, ha a
képarányt a tv-készüléken
kívánja beállítani.
NORMAL
Válassza ezt a beállítást, ha a
képarányt nem lehet a tvkészüléken beállítani. 16:9
képarányú kép jelenik meg,
fekete sávokkal a képernyő bal
és jobb oldalán.
Ha a kép megfelelő, válassza a „YES”
opciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a kép nem megfelelő, válassza a
„NO” opciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
A menüpont alaphelyzetbe állítása
Ha a kép nem, vagy nem megfelelően jelenik
meg, kapcsolja ki a lejátszót a [/1 gombbal és
a számgombokkal adja meg a „369”
számsort, majd kapcsolja be ismét a lejátszót
a [/1 megnyomásával.
♦ MODE (PROGRESSIVE)
Annak érdekében, hogy ezek a képek akkor is
természetes formában jelenjenek meg a
képernyőn, ha progresszív módba kapcsol, a
progresszív jeleket át kell alakítani a műsor
típusának megfelelően.
Ez a beállítás csak akkor érvényesül, ha a
„PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)” menüpont beállítása „ON” (a
„SCREEN SETUP” menüben).
22
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 23 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
CUSTOM SETUP
AUDIO SETUP
A lejátszási és csatlakoztatási feltételeknek
megfelelően, beállíthatja a hang paramétereit.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
♦ AUTO POWER OFF
♦ AUDIO DRC (dinamika szabályozás)
Az önműködő kikapcsolási funkció
aktiválása vagy kikapcsolása.
Ha az „AUDIO DRC” funkcióval ellátott
videofájlt alacsony hangerőn hallgatja, ez a
funkció tisztán érthetővé teszi a műsort.
Ez a funkció az alábbi kimenetekre van
hatással:
– LINE OUT (L-AUDIO-R) aljzatok.
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aljzat, ha a „DOLBY DIGITAL” menüpont
„D-PCM” beállítását választotta ki (24.
oldal).
ON
Ha a készülék több mint 30
percig állj üzemmódban marad,
ez a funkció önműködően
készenléti üzemmódba
kapcsolja a lejátszót.
OFF
A funkció kikapcsolása.
♦ AUTO PLAY
STANDARD Általában ezt a beállítást kell
alkalmazni.
Az önműködő lejátszási funkció be- vagy
kikapcsolása. Ez a funkció különösen egy
külső (külön megvásárolható) kapcsolóóra
csatlakoztatása esetén lehet hasznos.
TV MODE
Alacsony hangerőnél is tisztán
érthetővé teszi a műsort.
OFF
A funkció kikapcsolása.
WIDE
RANGE
Az élő előadás érzetét kelti a
hallgatóban.
ON
A készülék (külön
megvásárolható)
kapcsolóórával történő
bekapcsolásakor a lejátszás
önműködően megkezdődik.
♦ DOWNMIX
♦ PAUSE MODE
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
AUTO
FRAME
A kép, beleértve a dinamikusan
mozgó részeket is,
remegésmentesen jelenik meg.
Általános esetben válassza ezt a
beállítást.
A dinamikus (gyors) mozgású
tárgyakat nem tartalmazó kép
nagyfelbontással, kiváló
minőségben jelenik meg.
♦ DivX
A készülékre érvényes regisztrációs kódot
jeleníti meg. További információkat a
http://www.divx.com/vod
honlapon találhat.
Alapbeállítások
Beállíthatja a lejátszással kapcsolatos
funkciókat, és egyéb paramétereket.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
A kétcsatornára történő lekeverési módszer
kijelölése, hátsó jelösszetevőt is tartalmazó
vagy Dolby Digital formátumban felvett
videofájl lejátszásakor. Ez a funkció az alábbi
kimenetekre van hatással:
– LINE OUT (L-AUDIO-R) aljzatok.
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
aljzat, ha a „DOLBY DIGITAL” menüpont
„D-PCM” beállítását választotta ki (24.
oldal).
DOLBY
SURROUND
Általában ezt a beállítást kell
alkalmazni.
A többcsatornás hangot két
csatornára keveri le a készülék,
és a térhangzás ebben az esetben
is élvezhető.
NORMAL
A többcsatornás hangot két
csatornára keveri le a készülék,
és a sztereó műsort otthoni hifi
rendszerén keresztül
hallgathatja.
,folytatódik
SMP-U10
4-157-000-11(1)
23
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 24 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
♦ DIGITAL OUT
♦ MPEG
A készülék DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT csatlakozóin a jelkimenet ki- és
bekapcsolása.
Az MPEG audiojel típusának kiválasztása.
ON
Általában ezt a beállítást kell
alkalmazni. Ha az „ON”
beállítást használja, olvassa el „A
digitális kimenőjel beállítása”
című fejezetet.
OFF
A digitális áramkör analóg
áramkörre gyakorolt hatása
elenyésző.
A digitális kimenõjel beállítása
Ha a lejátszóhoz digitális bemenettel
rendelkező audiokészüléket vagy MDkészüléket csatlakoztat, az alábbi menükben
beállíthatja a kimenőjel típusát.
A csatlakoztatásról részletesebben a 10.
oldalon olvashat.
Miután a „DIGITAL OUT” menüpont „ON”
beállítását kiválasztotta, válassza ki a
„DOLBY DIGITAL”, „MPEG” és „48kHz/
96kHz PCM” megfelelő beállítását.
Amennyiben a lejátszót olyan
audioberendezéshez csatlakoztatja, amelyik
nem kompatibilis a kiválasztott jeltípussal,
olyan rendellenes hangot adhat ki a készülék
(vagy egyáltalán nem ad ki hangot), amely
mind a hallását mind a hangsugárzót
károsíthatja.
♦ DOLBY DIGITAL
A Dolby Digital jeltípusának kiválasztása.
DOLBY
DIGITAL
Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót saját Dolby Digital
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
D-PCM
Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót Dolby Digital
dekóderrel nem rendelkező
audiorendszerhez
csatlakoztatja. A kimenő jel
térhangzását az „AUDIO
SETUP” menü „DOWNMIX”
pontjában állíthatja be (23.
oldal).
PCM
Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót MPEG dekóderrel
nem rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
Többcsatornás MPEG audio
műsorszám lejátszása esetén a
két első hangsugárzóból csak a
bal első és jobb első hangsáv
jelei hallhatók.
MPEG
Válassza ki ezt a beállítást, ha a
lejátszót saját MPEG
dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
♦ 48 kHz/96 kHz PCM
Az audio kimenőjel mintavételezési
frekvenciájának beállítása.
48kHz/16bit A készülék a videofájl audio
kimenőjeleit minden esetben 48
kHz/16 bitessé alakítja.
96kHz/24bit Minden jel, beleértve a 96 kHz/
24 bites jeleket is, eredeti
formában kerül továbbításra.
Ha azonban a jelet
másolásvédelmi okokból
titkosítják, a kimenőjel csak 48
kHz/16 bit formátumban
jelenik meg a kimeneten.
b
• A LINE OUT (L-AUDIO-R) aljzatokon
megjelenő analóg audiojelekre nincs hatással a
„48kHz/96kHz PCM” beállítás, és az eredeti
mintavételezési frekvencia sem változik.
• Ha a HDMI OUT aljzatot a Dolby Digital, MPEG
audio vagy a 96 kHz/24 bites jelekkel nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, a kimeneti
jel önműködően D-PCM, PCM vagy 48 kHz/16
bites PCM lesz, a beállítástól függetlenül.
24
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 25 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
PhotoTV HD
A HDMI kapcsolatra vonatkozó
paramétereket állíthatja be.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
Kivételesen részletgazdag kép
megjelenítése Sony „PhotoTV
HD”-kompatibilis eszköz
csatlakoztatása esetén.
SD
Szabványos felbontású kép
megjelenítése fekete kerettel.
♦ HDMI RESOLUTION
HD
Nagyfelbontású kép
megjelenítése fekete kerettel.
HD
Nagyfelbontású kép
megjelenítése fekete keret
nélkül.
HDMI SETUP
AUTO
Általában ezt a beállítást
(1920×1080p) használja.
1920×1080i
1920 × 1080i videojel
továbbítása.
1280×720p
1280 × 720p videojel
továbbítása.
720×480/
576p
720 × 480/576p videojel
továbbítása.
A beállítás alaphelyzetbe állítása
Ha a kép nem, vagy nem megfelelően jelenik
meg, kapcsolja ki a lejátszót a [/1 gombbal és
a számgombokkal adja meg a „369”
számsort, majd kapcsolja be ismét a lejátszót
a [/1 megnyomásával.
b
Az „AUTO (1920×1080p)” beállítás esetén a
lejátszó önműködően beállítja a tv-készüléknek
megfelelő videojelet.
Egyéb esetekben a lejátszó közvetlenül küldi a
jeleket, akkor is, ha a tv-készülék nem képes a
fogadásukra.
♦ JPEG RESOLUTION
A JPEG felbontás kiválasztása, hogy HDMI
csatlakozás esetén jobb minőségű képet
élvezhessen.
Nem választhatja ki, ha a „HDMI
RESOLUTION” beállítása „720×480/576p”
vagy a „TV TYPE” beállítása „4:3 LETTER
BOX”.
(1920×1080i) Nagyfelbontású kép
HD
(1920 × 1080 képpont)
megjelenítése fekete kerettel.
(1920×1080i) Nagyfelbontású kép
HD
(1920 × 1080 képpont)
megjelenítése fekete keret
nélkül.
Alapbeállítások
Beállíthatja a HDMI OUT aljzaton megjelenő
videojel típusát. Az „AUTO (1920×1080p)”
beállítás választásakor a rendszer a tvkészülék által támogatott, legnagyobb
felbontású jelet továbbítja. Amennyiben a
kép nem elég éles és természetes vagy nem
felel meg az elvárásainak, válasszon egy
másik beállítást, mely megfelelő a fájlhoz és
az Ön tv-készülékéhez, kivetítőjéhez stb. A
részletekről olvassa el a tv-készülékhez,
kivetítőhöz stb. mellékelt kezelési útmutatót.
Ez a funkció nem használható, ha bekapcsolta
a „PhotoTV HD” üzemmódot (16. oldal).
b
• Az „(1920×1080i) HD ” és az „(1920×1080i)
HD” beállítás csak akkor alkalmazható, ha a
„HDMI RESOLUTION” beállítása
„1920×1080i” és a „TV TYPE” beállítása „16:9”.
• Ha a „PhotoTV HD”, „(1920×1080i) HD ”
vagy „(1920×1080i) HD” beállítást választja, a
képhatás, forgatás és a nagyítás funkció nem
használható.
• Ha a képhatás, forgatás és zoom funkciót kívánja
alkalmazni, válassza az „SD ”, „HD ” vagy
„HD” beállítást.
• Ha a „PhotoTV HD”, „(1920×1080i) HD ” vagy
„(1920×1080i) HD” beállítást választja, a következő kép fekete képernyőt követően jelenik meg.
• A HDMI-jel az USB-eszköz behelyezése és
kivétele közben átmenetileg megszakad.
• Ha a „PhotoTV HD” beállítást választja, a
lejátszó önműködően kiválasztja a „HDMI
RESOLUTION” menüpont „1920×1080i”
beállítását, a „TV TYPE” menüpont „16:9”
beállítását és az „YCBCR/RGB (HDMI)”
menüpont „YCBCR” beállítását, a pillanatnyi
beállításokat azonban megőrzi.
• Válassza az „SD ” beállítást, ha a
fényképfájlokat az analóg videokimeneten
keresztül szeretné megnézni (HDMI
csatlakoztatásnál).
♦ YCBCR/RGB (HDMI)
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton
továbbított HDMI-jel típusát.
Ez a funkció nem használható, ha bekapcsolta
a „PhotoTV HD” üzemmódot (16. oldal).
YCBCR
YCBCR jelkimenet.
RGB
RGB jelkimenet.
,folytatódik
SMP-U10
4-157-000-11(1)
25
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 26 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
b
• Ha a kép torzul, válassza az „RGB” beállítást.
• Ha a HDMI OUT aljzatot egy DVI aljzattal
rendelkező készülékhez csatlakoztatta,
önműködően „RGB” jelek kerülnek továbbításra,
még abban az esetben is, ha az „YCBCR” beállítást
választotta.
♦ AUDIO (HDMI)
A HDMI OUT aljzaton továbbított hang
típusának kiválasztása.
AUTO
Általános esetben ezt válassza.
A „DIGITAL OUT”
beállításnak megfelelő audiojel
kimenet (24. oldal).
PCM
A Dolby Digital, MPEG vagy
96 kHz/24 bit PCM-jelek
átalakítása 48 kHz/16 bit PCMjelekké.
b
Ha a lejátszót olyan tv-készülékhez csatlakoztatja,
mely nem kompatibilis a DOLBY DIGITAL,
MPEG jelformátummal és az „AUTO” beállítást
választja, hangos zaj keletkezhet (vagy a készülék
néma maradhat). Ebben az esetben válassza a
„PCM” beállítást.
♦ CONTROL FOR HDMI
A HDMI vezérlés (CONTROL FOR HDMI)
be- vagy kikapcsolása.
ON
A HDMI vezérlés (CONTROL
FOR HDMI) használatának
engedélyezése (9. oldal).
OFF
A funkció kikapcsolása.
♦ LANGUAGE FOLLOW
A lejátszó nyelvének beállítása a tv-készülék
képernyőmenüjének nyelvére.
Nem választhatja ki ezt a funkciót, ha a
„CONTROL FOR HDMI” beállítása „OFF”.
ON
A funkció bekapcsolása.
OFF
A funkció kikapcsolása.
b
• A funkció használata előtt kapcsolja ki a
képernyőkijelzéseket.
• A lejátszó képernyőmenüjének nyelve nem
változik, ha a tv-készüléken beállított nyelv nem
támogatott.
26
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB08ADD-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 27 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Mûködés
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó használata során az alábbi
jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre
a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt
szakszervizhez fordulna. Ha az alábbi
ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az
adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi
Sony márkaszervizhez.
A készülék nem kapcsol be.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
Kép és hang
Nincs kép és nincs hang.
, A távvezérlő elemei lemerültek.
, A távvezérlőt irányítsa a lejátszó
távvezérlés érzékelője felé.
A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott
USB-eszközt.
, Az USB-eszközt nem megfelelően
csatlakoztatta a lejátszóhoz (14. oldal).
, Az USB-eszköz vagy a vezeték megsérült.
, A kompatibilitás nem garantált az összes
tömörítő-, írószoftverrel, felvevővel,
adathordozóval. A nem kompatibilis USBeszközök zajt, vagy szaggatott hangot
eredményezhetnek, vagy lejátszásuk nem
lehetséges.
, Ez a lejátszó csak a FAT32 fájlrendszert
támogatja, az NTFS fájlrendszert nem.
Az album, mûsorszám, fájl címének
kijelzése nem megfelelõ.
, Csatlakoztassa újra a vezetékeket
megfelelően.
, A csatlakozóvezeték megsérült.
, Ellenőrizze, hogy a lejátszót a megfelelő
videobemenethez csatlakoztatta-e (8. oldal),
a tv-készülékén a megfelelő
videobemenetet választotta-e ki, és a
lejátszó képe megjelenik-e a képernyőn.
, Ha a lejátszó és a tv-készülék színrendszere
(NTSC vagy PAL) nem egyezik meg,
módosítsa a lejátszó színrendszerét.
Elsőként kapcsolja ki a lejátszót a [/1
gombbal. Ezután nyomja meg a DISPLAY
gombot, írja be a „0” értéket a megfelelő
számgombbal, és nyomja meg a [/1
gombot.
, Kapcsolja ki a lejátszót a [/1 gombbal,
majd adja meg a „369” kódot a távvezérlő
számgombjaival, és nyomja meg ismét a
[/1 gombot a lejátszó bekapcsolásához (25.
oldal).
, A lejátszó csak az ábécé betűit és számokat
képes megjeleníteni. Az ettől eltérő
karakterek helyén egy „*” szimbólum
jelenik meg.
Nincs kép vagy csak képzaj látható, ha a
tv-készüléket a HDMI OUT aljzathoz
csatlakoztatja.
A „BRAVIA Sync” kijelzés nem jelenik
meg.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki,
majd be a lejátszót. 2 Kapcsolja ki, majd
be a csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki,
majd dugja vissza a HDMI-vezetéket.
További információk
Energiaellátás
A távvezérlõ nem mûködik.
A „Data error” kijelzés jelenik meg.
, A lejátszani kívánt video-, fénykép vagy
zenefájl sérült.
A lejátszó nem mûködik megfelelõen.
, Ha a lejátszó működését statikus
elektromosság stb. zavarja, húzza ki a
hálózati vezetéket.
A HDMI vezérlés funkció nem mûködik.
, Ellenőrizze, hogy a tv-készüléken kiválasztotta-e a lejátszó számára kijelölt bemenetet,
és a lejátszó műsora látható-e a képernyőn,
illetve a „CONTROL FOR HDMI”
menüpont beállítása „ON”-e (26. oldal).
, Ha a tv-készülék kétképernyős módban
működik, kapcsolja egyképernyős
üzemmódba, majd próbálkozzon újból.
Öt karakterbõl álló kijelzés jelenik meg.
, Az öndiagnózis funkció bekapcsolt. (Lásd a
28. oldalon lévő táblázatot)
,folytatódik
SMP-U10
4-157-000-11(1)
27
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB08ADD-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 28 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Az öndiagnózis funkció (Ha a
képernyõn betûk, számok
jelennek meg)
A készülék egy öndiagnosztikai kijelzéssel is
rendelkezik. Ez a funkció számokból és
betűkből álló ötjegyű hibakód (egy betű és
négy számjegy, pl. C 13 50) megjelenítésével
tájékoztat a készülék állapotáról. Ha egy ilyen
kijelzés megjelenik, ellenőrizze az alábbi
táblázatot.
Megjegyzések a video-,
fénykép- és
zenefájlokhoz
A lejátszó az alábbi fájlokat tudja lejátszani
Fájltípus
Fájlformátum
Kiterjesztés
Videó
DivX
„.avi” vagy
„.divx”
MPEG-1*1
„.mpg” vagy
„.mpeg”
MPEG-4
(egyszerű
profil)*2
„.mp4” vagy
„.m4v”
Fénykép
JPEG*3
„.jpeg” vagy
„.jpg”
Zene
MP3
„.mp3”
WMA*2
„.wma”
AAC*2
„.m4a”
LPCM, WAVE
„.wav”
A hibakód első Ok és/vagy megoldás
három
karaktere
C 31
Az USB-eszköz nem lett
megfelelően csatlakoztatva.
, Csatlakoztassa újra,
megfelelően az USBeszközt.
*1 Csak Cyber-shot fényképezőgépek
mozgóképfájljai.
*2 A másolásvédelemmel (digitális szerzői
jogvédelemmel) ellátott zeneszámok nem
játszhatóak le.
*3 A DCF (Design rule for Camera File system)
képfájl formátumnak megfelelő fényképfájlok.
A lejátszó minden, a fenti táblázatban
felsorolt fájltípust lejátszik, még akkor is, ha
a fájl formátuma eltérő. Ebben az esetben
azonban olyan zaj keletkezhet, mely károsítja
a hangsugárzókat.
z
• Ha a fájlnevek elé sorszámot ír (pl. 01, 02, 03
stb.), a készülék a számok sorrendjében játssza le
a műsorszámokat.
• A bonyolult mappaszerkezetű adathordozók
beolvasása hosszabb időbe telik. Az adatrendszer
ne tartalmazzon kettőnél több mappaszintet.
• A zene- és fényképfájlok együttes
megismétléséhez válassza ki a „MEDIA”
menüpont „PHOTO (MUSIC)” beállítását (18.
oldal).
28
b
• Lehetnek olyan video-, fénykép- és zenefájlok,
melyeket a kódolási (felvételi) körülmények miatt
nem lehet lejátszani.
• A lejátszás megkezdése, illetve a következő vagy
egy másik mappába ugrás beletelhet néhány
másodpercbe.
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB08ADD-CEK.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 29 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az SMPU10 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Kimenetek
(Aljzat megnevezése: aljzat típusa, kimenő
jelszint, terhelő impedancia)
LINE OUT (AUDIO):
RCA aljzat, 2 Vrms, 10 kΩ
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA aljzat, 0,5 Vp-p, 75 Ω
HDMI OUT:
HDMI 19 érintkezős szabványos
csatlakozó
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
RCA/Y: 1,0 Vp-p,
PB, PR: 0,7 Vp-p/75 Ω
LINE OUT (VIDEO):
RCA/1,0 Vp-p/75 Ω
USB:
USB aljzat, „A” típus, legnagyobb áram
500 mA (USB-eszköz
csatlakoztatásához)
További információk
• A készülék nem tudja lejátszani az mp3PRO vagy
WMA Pro formátumú zenefájlokat.
• Ha a fényképfájlok vagy a zeneszámok lejátszási
ideje hosszabb, mint a másik típusé, a hosszabbik
fájltípus lejátszása kép vagy hang nélkül
folytatódik.
• A progresszív fényképfájlok vagy a 3 000 000
képpont vagy annál nagyobb méretű
fényképfájlok megjelenítése hosszabb időt vesz
igénybe, ezért a vetítési idő hosszabbnak tűnhet a
beállítottnál.
• A kiválasztott üzemmódtól függetlenül, a
készülék legfeljebb 200 albumot képes
nyilvántartani. Ha a „PHOTO (MUSIC)”
beállítást választja ki, a lejátszó legfeljebb 300
zenefájlt és 300 fényképet képes felismerni. Ha a
„MUSIC” beállítást választja 600 zenefájlt, ha a
„PHOTO (BGM)” beállítást választja 600
fényképet, ha a „VIDEO” beállítást választja 600
videofájlt tud felismerni.
• Előfordulhat, hogy a videofájl nem játszható le,
ha két vagy több különböző videofájlból lett
létrehozva.
• A lejátszó nem képes a 720 (szélesség) × 576
(magasság) képméretnél vagy 2 GB fájlméretnél
nagyobb videofájlok lejátszására.
• A lejátszó nem képes egyes, 3 óránál hosszabb
időtartamú videofájlok lejátszására.
• A fájltípustól függően előfordulhat, hogy a
normál lejátszás nem lehetséges. Például a kép
zavaros lehet, a lejátszás nem egyenletes, a hang
akadozik és így tovább. Javasoljuk, hogy a fájlt
kisebb bitsűrűséggel hozza létre.
• Ha olyan vizuális adatokat játszik le, melyeket az
MPEG-4 formátum nem támogat, csak a hang
lesz hallható.
Általános jellemzõk
Energiaellátási követelmények:
6 V egyenáram (hálózati tápegység)
Teljesítményfelvétel: 8 W
Méretek (kb.):
145 × 24,5 × 106 mm (szé × ma × mé) a
legnagyobb kinyúlásokkal
Tömeg (kb.): 245 g
Üzemi hőmérséklet: 5–35°C
Üzemi páratartalom: 25–80%
Hálózati tápegység: 220–240 V-os,
50/60 Hz-es hálózati váltóáram
Mellékelt tartozékok
• Audio-, videovezeték
(RCA × 3 y RCA × 3) (1 db)
• Távvezérlő (1 db)
• AA (R6) típusú elemek (2 db)
• Hálózati tápegység (1 db)
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
29
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB01COVIX.fmmaster page=left
01GB01COV.book Page 30 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
Tárgymutató
Számok
16:9 21
4:3 LETTER BOX 21
4:3 OUTPUT 22
48 kHz/96 kHz PCM 24
5.1-csatornás térhangzás 10
A
ADVANCE 6
Alapbeállítási menü 21
ALBUM 18
AUDIO DRC 23
AUDIO SETUP 23
AUTO PLAY 23
AUTO POWER OFF 23
AV SYNC 19, 20
B
BACKGROUND 21
„BRAVIA Sync” 9
C, Cs
CUSTOM 21
CUSTOM PICTURE MODE
19
CUSTOM SETUP 23
Csatlakoztatás 8
D
DATE 18
DIGITAL OUT 24
Digitális kimenet 24
DivX® 23
DOLBY DIGITAL 24
DOWNMIX 23
E
EFFECT 17, 19
Elemek 11
F
FILE 18
Film alapú műsorok 22
Gy
Gyorsbeállítás 12
Gyorskeresés előre 6
Gyorskeresés hátra 6
H
HDMI
AUDIO (HDMI) 26
CONTROL FOR HDMI 9,
26
HDMI RESOLUTION 25
LANGUAGE FOLLOW 26
HDMI SETUP 25
Hibaelhárítás 27
I
ID3 mező 5
INTERVAL 16, 18
R
REPEAT 18
REPLAY 6
RESET 18
S
SCREEN SAVER 21
SCREEN SETUP 21
SETUP 18, 21
SHARPNESS 19, 20
SUBTITLE 5
T
J
JPEG 28
JPEG RESOLUTION 25
Távvezérlő 5, 11
TIME/TEXT 18
TRACK 18
TV TYPE 21
K
U
Képernyőkijelzés
vezérlőmenü 17
alapbeállítási menü 21
Kijelzés
vezérlőmenü 17
alapbeállítási menü 21
USB 14
L
ZOOM 18
V
Vezérlőmenü 17
Videó alapú műsor 22
Z
LANGUAGE SETUP 21
Lassított lejátszás 6
M
MEDIA 18
MEMORY 19
MODE (PROGRESSIVE) 22
MP3 28
MPEG 24
N
NTSC 27
O
OSD 21
P
PAL 27
PAUSE MODE 23
PhotoTV HD 16, 25
PICTURE NAVI 5, 15
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT
ONLY) 22
Q
QUICK 18
30
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000 halad\SMPU10\03 vegleg\01GB01COVIX.fm
master page=right
01GB01COV.book Page 31 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
SMP-U10
4-157-000-11(1)
E:\munka\0001 sony\00000
halad\SMP-U10\03 vegleg\01GB09BCO-CEK.fm
master page=left
01GB01COV.book Page 32 Thursday, September 17, 2009 11:25 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Az európai vásárlók számára
z A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat,
ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-157-000-11(1)
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SMP-U10
4-157-000-11(1)
Download PDF

advertising