Sony | HDR-CX6EK | Sony HDR-CX6EK Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã
Manual de instrucþiuni
“Handycam Handbook”
HDR-CX6EK / CX7E / CX7EK
© 2007 Sony Corporation
1
Citiþi aceste informaþii înainte de a utiliza
camera video
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
“Memory Stick” : acest format nu se
poate utiliza cu aceastã camerã
video.
Acest manual de instrucþiuni
“Handycam Handbook”
Acest manual de instucþiuni “Handycam
Handbook” (pdf) vã pune la dispoziþie
informaþii detaliate cu privire la acþionarea
ºi manevrarea camerei video. Consultaþi ºi
celãlalt Manualul de instrucþiuni, tipãrit, care
v-a fost furnizat.
Gestionarea cu ajutorul unui
calculator a imaginilor înregistrate cu camera video.
Consultaþi “Picture Motion Browser Guide”
stocat pe CD-ROM-ul furnizat.
Tipuri de “Memory Stick” care
pot fi utilizate pentru aceastã
camerã video
• Pentru înregistrarea filmelor, se recomandã
folosirea unui card de memorie “Memory
Stick PRO Duo” cu capacitatea de 512 MB
sau mai mare, marcat cu unul dintre
simbolurile :
–
(“Memory Stick
PRO Duo”),
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”).
• Garantãm buna funcþionare a camerei dvs.
video dacã folosiþi o unitate de memorie
“Memory Stick PRO Duo” de pânã la 8 GB.
• Consultaþi pagina 10 pentru a afla durata de
înregistrare permisã de un card “Memory
Stick PRO Duo”.
• În acest manual, ambele tipuri de carduri de
memorie, “Memory Stick PRO Duo” ºi
“Memory Stick PRO-HG Duo” sunt
denumite “Memory Stick PRO Duo”.
• Nu pot fi utilizate alte carduri de memorie în
afarã de cele anterior menþionate.
• Cardurile “Memory Stick PRO Duo”pot fi
utilizate numai cu echipamente compatibile
cu “Memory Stick PRO”.
• Nu lipiþi etichete sau alte autocolante pe
“Memory Stick PRO Duo” sau pe
adaptorul pentru “Memory Stick Duo.
Când folosiþi un card “Memory
Stick PRO Duo” la un
echipament compatibil cu
“Memory Stick”
Trebuie sã introduceþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” într-un adaptor Memory Stick
Duo.
Adaptor Memory Stick Duo
Folosirea camerei
• Nu þineþi camera de urmãtoarele pãrþi
componente :
“Memory Stick PRO Duo” / “Memory
Stick PRO-HG Duo” : acest format
poate fi utilizat cu aceastã camerã
video.
Ecranul LCD
2
Acumulator
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Legat de
manevrarea camerei” (pag. 97).
• Pentru a evita deteriorarea cardului
“Memory Stick PRO Duo” sau pierderea
imaginilor conþinute de acesta, câtã vreme
este aprins indicatorul luminos POWER
(pag. 20), nu efectuaþi nici una dintre
urmãtoarele operaþii :
– nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video ;
– nu supuneþi camera la ºocuri mecanice
sau la vibraþii.
• Când conectaþi camera dvs. video la un
alt echipament prin intermediul unui
cablu, aveþi grijã sã cuplaþi conectorul în
poziþia corectã. Dacã forþaþi conectarea în
poziþie greºitã, este posibil ca terminalul
sã se deterioreze sau pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Cuplaþi cablul A/V la staþia Handycam
dacã doriþi sã utilizaþi camera împreunã cu
staþia.
• Decuplaþi adaptorul de reþea de la staþia
Handycam, þinând cu mâinile atât staþia,
cât ºi conectorul CC.
• Aveþi grijã sã treceþi comutatorul POWER
în poziþia OFF (CHG), când aºezaþi camera
video în staþia Handycam sau când o
detaºaþi de aceasta.
Note privind elementele de
meniu, ecranul cu cristale
lichide, vizorul ºi obiectivul
• Un element de meniu care apare de culoare
gri nu este disponibil în condiþiile curente
de înregistrare.
• Ecranul LCD ºi vizorul sunt produse
folosindu-se o tehnologie de înaltã
precizie, astfel încât peste 99,99 % dintre
pixeli sunt operaþionali.
Totuºi, este posibilã existenþa unor minuscule puncte negre ºi / sau a unora
luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi)
care sã aparã în mod constant pe ecranul
LCD ºi în vizor. Aceste puncte apar în mod
normal în procesul de fabricaþie ºi nu
afecteazã în nici un fel imaginea
înregistratã.
Punct negru
Punct alb, roºu,
albastru sau verde
• Expunerea ecranului LCD, a vizorului sau
a obiectivului la luminã solarã directã o
perioadã îndelungatã de timp poate conduce la apariþia unor disfuncþionalitãþi.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg.
Despre alegerea limbii
• Interfeþele de ecran pot apãrea în diverse
limbi pentru a explica procedurile de
acþionare a camerei. Alegeþi limba care sã
fie folositã la afiºare înainte de a utiliza
camera, dacã este necesar (pag. 21).
Note privind înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
aceastã funcþie pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
de imagini din cauza unor disfuncþionalitãþi ale camerei video, ale mediului de
stocare a informaþiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã / regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
continuã...
3
Note privind redarea cu alte
echipamente a imaginilor
înregistrate
• Pentru a putea vizualiza imaginile HD (înaltã
definiþie) de pe cardul “Memory Stick PRO
Duo” cu alte echipamente, acestea trebuie
sã fie compatibile cu formatul AVCHD. În
caz contrar, nu veþi putea vedea imaginile.
Înregistrarea tuturor datelor
dvs. de imagine
• Imaginile interfeþelor afiºate pe ecranul
LCD prezentate, cu scop ilustrativ în acest
manual, sunt preluate cu ajutorul unei
camere foto digitale ºi din acest motiv pot
diferi de ceea ce vedeþi dvs. în realitate.
• Design-ul ºi specificaþiile pentru suportul
media ºi pentru alte accesorii pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
• Pentru a evita pierderea datelor, aveþi grijã
sã înregistraþi toate imaginile pe un suport
extern. Vã recomandãm sã înregistraþi
datele de imagine pe un disc DVD-R,
folosind calculatorul personal (pag. 46).
Puteþi totodatã sã înregistraþi datele cu un
aparat video sau cu un recorder DVD/
HDD (pag. 53).
• Vã sfãtuim sã efectuaþi în mod regulat copii
de siguranþã ale imaginilor, dupã fiecare
înregistrare.
Note privind obiectivul Carl
Zeiss
Remarci cu privire la
acumulator / la adaptorul de
reþea
* MTF este un acronim pentru Funcþia de Transfer de Modulaþie. Valoarea numericã
reprezintã cantitatea de luminã provenitã de
la subiect care intrã în obiectiv.
• Pentru a evita apariþia de disfuncþionalitãþi,
dacã indicatorul luminos de acces este
aprins, nu efectuaþi urmãtoarele operaþii :
– decuplarea acumulatorului ;
– decuplarea adaptorul de reþea (câtã
vreme camera funcþioneazã fiind
alimentatã cu o sursã exterioarã) ;
– scoaterea cardului de memorie “Memory
Stick PRO Duo”.
• Demontaþi acumulatorul sau adaptorul de
reþea numai dupã ce comutatorul POWER
este trecut în poziþia OFF (oprit).
4
Note privind utilizarea acestui
manual de instrucþiuni
Camera dvs. este dotatã cu un obiectiv Carl
Zeiss, obþinut prin colaborarea dintre Carl
Zeiss, din Germania, ºi Compania Sony, ºi
care produce imagini de înaltã calitate.
Acesta se supune sistemului de mãsurã
MTF pentru camere video ºi oferã o calitate
specificã lentilelor Carl Zeiss.
Obiectivul camerei dvs. este acoperit cu un
strat T care diminueazã reflexiile nedorite
ºi asigurã o reproducere fidelã a culorilor.
CUPRINS
Citiþi aceste informaþii înainte de a utiliza
camera video ............................... 2
Exemple de subiecte ºi soluþiile corespunzãtoare pentru înregistrare ..... 7
Plãcerea de a utiliza camera
video
Procedura de lucru ........................... 8
Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã
tipuri de meniuri ........................ 12
Pregãtire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor
furnizate .................................... 15
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului 16
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi
stabilirea datei ºi a orei exacte .. 20
Alegerea altei limbi pentru afiºarea pe
ecran ......................................... 21
Pasul 4 : Reglaje personalizate ale
camerei ..................................... 22
Pasul 5 : Introducerea unui “Memory
Stick PRO Duo” în aparat .......... 23
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam) ..................... 25
Înregistrare ..................................... 29
Zoom (mãrire) ................................. 31
Înregistrarea unui sonor mai pregnant
(înregistrare pe 5,1 canale cu efect
de învãluire) .............................. 31
Folosirea bliþului ............................. 32
Înregistrarea la calitate superioarã de
fotografii în cursul filmãrii (Dual
Rec) ........................................... 32
Înregistrarea în spaþii întunecate
(NightShot) ................................ 33
Reglarea expunerii în cazul subiectelor
poziþionate contra luminii .......... 33
Înregistrarea în modul oglindã ........ 33
Înregistrarea cu încetinitorul a
acþiunilor desfãºurate rapid
(SMTH SLW REC) .................... 34
Redare ........................................... 35
Redarea pornind de la un portret
(Index de protrete) .................... 38
Utilizarea funcþiei de mãrire la redare38
Cãutarea dupã datã a imaginilor dorite
(Data index) ............................... 39
Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune de imagini) ............ 39
Redarea imaginilor la un televizor ... 40
Stocarea imaginilor ........................ 46
Montaj
Categoria
(OTHERS - Altele) .. 47
ªtergerea imaginilor ....................... 47
Divizarea unui film .......................... 49
Crearea Listei de redare ................. 50
Copierea imaginilor cu un aparat video
sau cu un recorder DVD / HDD . 53
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge) ............... 55
Utilizarea suportului de
înregistrare
Categoria
(MANAGE MEMORY
STICK - gestionarea memoriei
cardului Memory Stick) .......... 57
Formatarea cardului “Memory Stick
PRO Duo” ................................. 57
Consultarea informaþiilor de pe
“Memory Stick PRO Duo” ......... 58
Repararea fiºierului ce conþine baza de
date cu imagini .......................... 59
continuã...
5
Personalizarea camerei video
Soluþionarea defecþiunilor
Operaþii posibile cu categoria
(SETTINGS - reglaje) din meniul
HOME ................................ 60
Soluþionarea defecþiunilor ................ 80
Indicatoare ºi mesaje de avertizare . 88
Folosirea meniului HOME ............. 60
Lista elementelor de reglaj pentru
categoria
(SETTINGS) ............. 61
Reglaje pentru filme ................... 62
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea filmelor)
Reglaje pentru fotografii ............. 66
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea fotografiilor)
Reglaje de vizualizare a
imaginilor ............................... 68
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea afiºãrii)
Reglaje de sunet / ecran ............. 69
(Elemente de reglaj pentru
personalizarea semnalului
sonor ºi a ecranului)
Reglaje legate de ieºirea
semnalului .............................. 70
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Ceas /
Limbã ........................... 71
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii
folosite)
Reglaje generale ......................... 72
(Alte elemente de reglaj)
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION ............................... 73
Folosirea Meniului OPTION ........... 73
Elemente pentru înregistrare din
meniul OPTION ........................ 74
Elemente pentru redare din meniul
OPTION .................................... 74
Reglajele funcþiilor din
Meniul
OPTION .................. 75
6
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
................................................. 91
Structura de fiºiere ºi directoare de pe
cardul “Memory Stick PRO Duo” 93
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie .... 94
Despre formatul AVCHD ............ 94
Despre “Memory Stick” ............. 94
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”.
............................................ 96
Despre x.v. Color ....................... 97
Despre manevrarea camerei video .
............................................ 97
Referinþe
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor 102
Indicatoarele afiºate în cursul
înregistrãrii / redãrii .................. 108
Glosar ........................................... 110
Index ............................................. 111
Exemple de subiecte ºi soluþiile
corespunzãtoare pentru înregistrare
Verificarea
poziþiei la golf
B SMTH SLW REC (Înregistrarea
cu încetinitorul a acþiunilor
desfãºurate rapid) ................... 34
Înregistrarea de
fotografii în
cursul filmãrii
B Dual Rec (Înregistrare dualã) ... 32
Obþinerea unei
înregistrãri bune
pe o pârtie de schi
sau pe o plajã
B Backlight (Subiect poziþionat
contra luminii) ......................... 33
B BEACH (Plajã) ........................ 77
B SNOW (Zãpadã) ...................... 77
Un copil pe scenã
aflat sub lumina
reflectoarelor
B SPOTLIGHT (Proiector) ........... 77
Prim-planuri cu
flori
B PORTAIT (Portret) ................... 77
B FOCUS (Focalizare) ................ 75
B TELE MACRO (Prim-planuri la
distanþã) .................................. 75
Focalizarea asupra câinelui aflat în
partea stângã a
ecranului
B FOCUS (Focalizare) ................ 75
B SPOT FOCUS
(Focalizare punctualã) ............. 75
Focuri de artificii
B FIREWORKS (Focuri de artificii)77
B FOCUS (Focalizare) ................ 75
Un copil adormit
într-un spaþiu slab
luminat
B NightShot (Înregistrare în spaþii
întunectate) ............................. 33
B COLOR SLOW SHTR .............. 78
7
Plãcerea de a utiliza camera video
Procedura de lucru
B Pregãtirea (pag. 15)
• Pentru detalii legate de cardul de memorie “Memory Stick PRO Duo” pe care îl
puteþi utiliza pentru aceastã camerã video, consultaþi pagina 11.
B Înregistrarea cu ajutorul camerei video
(pag. 29)
• Pe “Memory Stick PRO Duo” pot fi stocate atât filme, cât
ºi fotografii.
• Puteþi selecta pentru calitatea imaginii : HD (înaltã
definiþie) sau SD (definiþie standard) (pag. 62).
Imagini de calitate HD (înaltã
definiþie)
Imagini de calitate SD
(definiþie standard)
Înregistrate în format AVCHD
Înregistrate în format MPEG2
Rezoluþia imaginii : de circa
Sunt înregistrate imagini având
calitatea corespunzãtoare SD
(definiþie standard)
3,75
ori mai mare faþã de
varianta SD (definiþie standard)
b Notã
• Camera dvs este compatibilã cu standardul “1440×1080/50i” al formatului AVCHD
(pag. 94). În acest manual, formatul “AVCHD 1080i” este abreviat ca “AVCHD” cu
excepþia cazului în care este descris mai detaliat.
8
B Redarea imaginilor (pag. 35)
x Vizualizarea pe ecranul unui televizor cu înaltã definiþie
(pag. 40).
Puteþi viziona filme cu calitate HD (înaltã definiþie) a imaginilor,
acceaºi cu cea la care au fost înregistrate.
x Vizualizarea pe ecranul unui televizor fãrã înaltã definiþie (pag. 40).
Puteþi viziona filme înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) a imaginilor, însã care
vor fi convertite la calitate SD (definiþie standard).
b Note
• Pentru vizualizarea cu alte aparate a imaginilor de înaltã definiþie (HD) de pe “Memory
Stick PRO Duo”, acestea trebuie sã fie compatibile cu formatul AVCHD. În caz
contrar imaginile nu vor putea fi vizionate.
• Este posibil ca anumite aparate compatibile cu formatul AVCHD sã nu poatã citi
cardul “Memory Stick PRO Duo”.
z Observaþie
• Puteþi consulta [TV CONNECT Guide] (pag. 40) care este afiºat fie pe ecranul
televizorului, fie pe cel al camerei video.
B Stocarea imaginilor înregistrate (pag. 46)
x Stocarea imaginilor pe un disc, folosind calculatorul.
x Importul imaginilor pe un calculator.
x Copierea imaginilor cu un aparat video sau cu recordere
DVD/HDD (pag. 53).
z Observaþii
• Puteþi reda cu ajutorul calculatorului filmele cu imagini de calitate HD (înaltã definiþie),
folosind aplicaþia “Picture Motion Browser” (furnizatã),
• Consultaþi “Picture Motion Browser Guide” de pe discul CD-ROM furnizat cu
privire la gestionarea imaginilor folosind un calculator.
9
B ªtergerea imaginilor
Nu puteþi înregistra imagini noi pe cardul “Memory Stick PRO
Duo” dacã acesta este complet ocupat.
ªtergeþi datele de imagine care au fost stocate anterior pe un
calculator sau pe disc, pornind de la “Memory Stick PRO Duo”.
Dacã ºtergeþi imagini care au fost înregistrate pe un alt suport,
veþi putea înregistra noi imagini în spaþiul liber de pe “Memory
Stick PRO Duo”.
x ªtergerea imaginilor selectate (pag. 47).
x ªtergerea tuturor imaginilor ([ FORMAT], pag. 57).
Durata disponibilã pentru înregistrarea filmelor
Durata disponibilã pentru înregistrarea filmelor depinde de capacitatea cardului “Memory
Stick PRO Duo” ºi de modul de înregistrare (pag. 62).
Durata de înregistrare aproximativã (minimã), exprimatã în minute
Calitatea imaginii HD (înaltã definiþie)
AVC HD 15M (XP)
calitatea cea mai înaltã
AVC HD 9M (HQ)
înaltã calitate
AVC HD 7M (SP)
calitate standard
AVC HD 5M (LP)
redare îndelungatã
Calitatea imaginii SD (definiþie standard)
SD 9M (HQ)
înaltã calitate
SD 6M (SP)
calitate standard
SD 3M (LP)
redare îndelungatã
* Dacã durata de înregistrare disponibilã (rãmasã) scade sub 5 minute, este afiºat simbolul
(pag. 88).
10
z Observaþie
• Cifrele, cum ar fi 15 M ºi 9 M, care apar în tabel, reprezintã viteza medie de transfer.
M reprezintã Mbps.
Carduri de memorie “Memory Stick” compatibile cu camera
• Pentru înregistrarea filmelor, se recomandã folosirea unui card de memorie “Memory Stick
PRO Duo” cu capacitatea de 512 MB sau mai mare, marcat cu unul dintre simbolurile:
(“Memory Stick PRO Duo”),
–
–
(“Memory Stick PRO-HG Duo”).
• Garantãm buna funcþionare a camerei dvs. video dacã folosiþi o unitate de memorie “Memory
Stick PRO Duo” de pânã la 8 GB.
• Consultaþi adresa urmãtoare pentru a afla cardurile “Memory Stick” compatibile cu camera
dvs. video :
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
• Consultaþi pagina 66 pentru a afla numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate.
• Puteþi înregistra filme cu cel mult 3.999 scene la înaltã definiþie (HD), respectiv 9.999 scene
la calitate standard (SD).
Camera utilizeazã formatul VBR (vitezã de transfer variabilã) pentru a ajusta automat calitatea
imaginii astfel încât sã corespundã scenelor înregistrate. Aceastã tehnologie cauzeazã
fluctuaþii ale duratei de înregistrare pe “Memory Stick PRO Duo”.
Filmele care conþin imagini în miºcare rapidã ºi de complexitate ridicatã sunt înregistrate la
vitezã de transfer mai mare, reducându-se astfel durata generalã de înregistrare.
11
Meniurile “
HOME” ºi “
OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri
Meniul “ HOME MENU” – punctul de pornire pentru toate
operaþiile realizate cu camera dumneavoastrã video
(HELP)
Este afiºatã descrierea elementului de meniu respectiv (pag. 13).
Categorie
B Categoriile ºi elementele meniului HOME
Categoria
(CAMERA)
Element meniu
pagina
MOVIE* (film)
30
PHOTO* (foto)
30
SMTH SLW REC
34
Categoria
(VIEW IMAGES)
Element meniu
pagina
VISUAL INDEX*
(vizualizare index)
35
INDEX*
36
INDEX*
38
PLAYLIST (listã de redare) 50
Categoria
12
Element meniu
pagina
FORMAT*
(formatare)
57
INFO
(informaþii)
58
REPAIR IMG. DB F.
(repararea fiºierului cu
baza de date cu imagini)
59
Categoria
(SETTINGS)*
Pentru a personaliza camera video (pag. 60)*.
* Puteþi regla aceste elemente ºi în modul
simplificat de funcþionare (pag. 25). Pentru
elementele disponibile din categoria
(OTHERS)
Element meniu
(MANAGE MEMORY
Categoria
STICK)
pagina
DELETE* (ºtergere)
47
EDIT (montaj)
49
PLAYLIST EDIT
(editarea listei de redare)
50
PRINT (imprimare)
55
COMPUTER (calculator)
47
TV CONNECT Guide*
40
(SETTINGS), consultaþi pag. 61.
Utilizarea Meniului HOME
1
3
În timp ce apãsaþi butonul verde
Atingeþi simbolul categoriei pe
care vreþi sã o folosiþi.
Exemplu : Categoria
(OTHERS).
în centru, rotiþi comutatorul
POWER în direcþia indicatã de
sãgeatã
pentru
a
porni
alimentarea.
4 Atingeþi opþiunea doritã.
De exemplu : [EDIT]
2 Apãsaþi
(HOME) A (sau B).
HOME B
5
Pentru acþionarea în continuare
a camerei, urmaþi instrucþiunile
afiºate pe ecran.
Pentru ca interfaþa HOME MENU
sã nu mai fie afiºatã
Apãsaþi
HOME A
.
B Când doriþi sã aflaþi detalii
legate de funcþia fiecãrui element
din meniul HOME – apelaþi la
documentaþia HELP
1 Apãsaþi
(HOME).
Este afiºat meniul HOME.
13
2 Atingeþi
Utilizarea Meniului OPTION
(HELP).
Partea de jos a butonului
devine portocalie.
(HELP)
3 Atingeþi elementul relativ la care
vreþi sã obþineþi informaþii
suplimentare.
Când atingeþi un element, pe ecran este
afiºatã explicaþia corespunzãtoare
acestuia.
Pentru a aplica opþiunea, atingeþi [YES];
în caz contrar, atingeþi [NO].
Pentru a dezactiva
documentaþia HELP
Atingeþi din nou
14
(HELP) la pasul 2.
La o simplã atingere a ecranului în cursul
înregistrãrii sau redãrii, sunt afiºate funcþiile
disponibile la momentul respectiv. Veþi gãsi
uºor de realizat diferite reglaje. Consultaþi
pag. 73 pentru detalii suplimentare.
Pregãtire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost
furnizate împreunã cu camera video.
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
Telecomandã (1) (pag. 106)
Adaptor de reþea (1) (pag. 16)
Conþine deja o baterie tip pastilã, cu litiu.
Acumulator reîncãrcabil NP-FH60
(1) (pag. 16, 96)
Cablu de alimentare (1) (pag.16)
Adaptor cu 21 pini (pag. 45)
Numai pentru modelele care au marcajul
în partea de jos a carcasei.
Staþie Handycam (1) (pag. 16, 105)
CD-ROM ce conþine “Handycam
Application Software” (1)
– Aplicaþie software : Picture Motion
Browser
– Picture Motion Browser Guide
– Manual de instrucþiuni Handycam
Handbook (acest manual)
Cablu video pe componente (1)
(pag. 42)
Manual de instrucþiuni (tipãrit) (1)
HDR-CX6EK / CX7EK
“Memory Stick PRO Duo” de 4 MB (1)
(pag. 23)
Cablu de conectare A/V (1)
(pag. 42, 53)
Cablu USB (1) (pag. 55)
15
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Comutator
POWER
Mufa DC IN
Indicator luminos
/ CHG
Conector CC
Cablu de alimentare
Acumulator
Adaptor
de reþea
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria H) (pag. 96) dupã
ce îl ataºaþi la camera dvs. video.
b Notã
• Camera dvs. funcþioneazã numai cu un
acumulator “InfoLITHIUM”, seria H.
1 Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a staþiei Handycam.
Aveþi grijã ca marcajul v de pe
conectorul CC sã fie îndreptat în sus.
2 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã
de perete.
3 Deplasaþi comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce ajunge în poziþia OFF (CHG)
(poziþia de bazã - implicitã).
16
Spre priza
de perete
4 Montaþi acumulatorul glisându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aude un clic.
5 Aºezaþi camera în staþia
Handycam, în poziþie stabilã, aºa
cum este prezentat în imaginea
de mai sus, apoi introduceþi-o
corect ºi complet în staþie.
Indicatorul / CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea.
Când acumulatorul este complet încãrcat,
indicatorul / CHG (încãrcare) se
stinge.
b Notã
• Când aºezaþi camera în staþia Handycam,
închideþi capacul mufelor DC IN.
Pentru a detaºa camera video
de staþia Handycam
Opriþi alimentarea, apoi detaºaþi camera
video de staþia Handycam, prinzând ambele
echipamente cu mâinile.
Pentru a detaºa acumulatorul
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG). Glisaþi pârghia BATT de
eliberare a acumulatorului ºi detaºaþi
acumulatorul.
Pârghie BATT de eliberare
a acumulatorului
Pentru a încãrca acumulatorul
folosind numai adaptorul de
reþea
Opriþi alimentarea, apoi conectaþi adaptorul
de reþea direct la mufa DC IN a camerei video.
Comutator POWER
(alimentare)
Conector CC
Mufã DC IN
Deschideþi capacul mufei
Cu marcajul v
spre stânga
b Notã
• Decuplaþi adaptorul de reþea de la mufa
DC IN, prinzând cu mâinile atât camera
video, cât ºi conectorul CC.
b Notã
• Când decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea, aveþi grijã ca indicatoarele
luminoase (film) / (foto) sã fie stinse
(pag. 20).
La depozitarea acumulatorului
Descãrcaþi complet acumulatorul înainte de
a-l depozita pentru o perioadã îndelungatã
de timp (consultaþi pagina 97 pentru detalii
legate de depozitare).
Pentru a utiliza ca sursã
externã de alimentare o prizã
Realizaþi aceleaºi conexiuni ca în cazul
încãrcãrii acumulatorului. În aceastã situaþie
energia acumulatorului nu va mai fi
consumatã.
Pentru a verifica autonomia
rãmasã a acumulatorului
(Battery Info - informaþii legate
de acumulator)
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG), apoi apãsaþi DISP / BATT INFO.
17
continuã...
Dupã o perioadã de timp, sunt afiºate -pentru
circa 7 secunde- perioada aproximativã cât
mai puteþi înregistra ºi informaþiile legate de
acumulator. Puteþi vizualiza informaþiile
legate de acumulator timp de 20 de secunde
apãsând din nou butonul DISP / BATT INFO
câtã vreme aceste informaþii sunt afiºate.
Energia rãmasã a
acumulatorului (aproximativã)
Capacitatea de
înregistrare (aproximativã)
Durata încãrcãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii
complete a unui acumulator total descãrcat.
Tip acumulator Perioadã de timp
NP-FH50
135 min.
NP-FH60 (furnizat)
135 min.
NP-FH70
170 min.
NP-FH100
390 min.
Calitatea
imaginii
NP-FH50
NP-FH60
(furnizat)
NP-FH70
NP-FH100
18
70
75
95
100
155
160
360
370
80
85
110
115
180
185
405
415
Durata
înregistrãrii
obiºnuite*
HD SD
35
35
45
50
75
80
180
185
b Notã
• Toate perioadele de timp sunt mãsurate în
urmãtoarele condiþii :
– modul de înregistrare : SP
– [ INDEX] : [OFF],
– iluminarea ecranului LCD
• Rândul de sus : Când ecranul LCD
este pornit [ON].
• Rândul de jos : Când ecranul LCD este
oprit [OFF].
Durata redãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în
minute în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
“HD” (înaltã definiþie) reprezintã imagini la
înaltã calitate ºi “SD” (definiþie standard)
reprezintã imagini la calitate standard.
Tip
acumulator
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
“HD” (înaltã definiþie) reprezintã imagini la
înaltã calitate ºi “SD” (definiþie standard)
reprezintã imagini la calitate standard.
Unitate de mãsurã : minute
Durata
înregistrãrii
continue
HD SD
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire/oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii ºi de mãrire.
Unitate de mãsurã : minute
Durata înregistrãrii
Tip
acumulator
* Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
40
40
55
55
90
90
200
205
Ecran LCD pornit*
Calitatea
imaginii
HD
SD
NP-FH50
120
140
NP-FH60 (furnizat) 160
190
NP-FH70
255
300
NP-FH100
580
680
* Când ecranul LCD este pornit.
Despre acumulator
• Înainte de a schimba acumulatorul, puneþi
comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG)
ºi opriþi indicatoarele luminoase
(film)
/
(foto).
• Indicatorul / CHG (încãrcare) lumineazã
intermitent în timpul încãrcãrii sau informaþiile legate de acumulator (pag. 17) nu
sunt corect afiºate în urmãtoarele condiþii:
– acumulatorul nu este corect montat,
– acumulatorul este deteriorat,
– acumulatorul este complet descãrcat
(Numai pentru informaþii despre
acumulator).
• Acumulatorul nu va furniza energie câtã
vreme adaptorul de reþea este cuplat la
mufa DC IN a camerei sau a Staþiei
Handycam, chiar dacã ºtecãrul cablului de
alimentare este decuplat de la prizã.
• Când ataºaþi o sursã de luminã video
(opþionalã), se recomandã sã utilizaþi un
acumulator tip NP-FH70 sau NP-FH100.
• Nu recomandãm folosirea unui acumulator
tip NP-FH30, care permite doar înregistrãri
sau redãri de scurtã duratã cu aceastã
camerã video.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera
la temperaturi scãzute.
• Autonomia camerei la înregistrare / redare
va fi mai redusã în funcþie de condiþiile în
care folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea
decuplând ºtecãrul de la priza de perete.
• În timpul folosirii nu puneþi adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent
continuu (DC) al adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte
metalice deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât
timp este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
19
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi stabilirea
datei ºi orei exacte
Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
pentru prima datã. Dacã nu reglaþi data ºi
ora, interfaþa [CLOCK SET] (potrivirea
ceasului) va fi afiºatã ori de câte ori veþi
porni aparatul sau când veþi modifica poziþia
comutatorului POWER.
4 Stabiliþi varianta doritã pentru [Y]
(year-an) folosind v/V.
Capacul obiectivului
5 Selectaþi [M] (month-lunã) folosind
b/B, apoi alegeþi luna cu v/V.
6
Atingeþi butonul
afiºat pe ecranul LCD
7 Verificaþi dacã este corect potrivit
Comutator POWER
1 În timp ce apãsaþi butonul verde,
deplasaþi mai multe trepte
comutatorul POWER în direcþia
indicatã de sãgeatã, pânã ce se
aprinde indicatorul luminos
respectiv.
(Film) : Pentru a înregistra filme.
•
•
(Foto) : Pentru a fotografia.
Apare interfaþa [CLOCK SET].
2 Alegeþi aria geograficã doritã
folosind v/V, apoi atingeþi [NEXT].
3
20
Selectaþi [D] (day-zi), ora ºi
minutele în acelaºi mod, dupã
care atingeþi [NEXT].
Stabiliþi varianta doritã pentru
[SUMMERTIME] (ora de varã), apoi
apãsaþi [NEXT].
ceasul, apoi atingeþi
.
Ceasul porneºte.
Puteþi alege orice an pânã la 2037.
Pentru a opri alimentarea
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG).
Pentru a reiniþializa data ºi ora
Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS)
T [CLOCK / LANG] T [CLOCK SET],
ºi potriviþi data ºi ora.
b Note
• Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
bateria reîncãrcabilã încorporatã se va
descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse din
memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã, dupã care potriviþi din nou
data ºi ora (pag. 99).
• Poate dura câteva secunde pânã ce camera
video sã poatã înregistra dupã ce a fost
pornitã. Nu puteþi acþiona aparatul în
aceastã perioadã.
• Capacul de protecþie a obiectivului se
deschide automat când este pornitã
alimentarea. Capacul se închide dacã
activaþi redarea imaginilor pe ecran sau
dacã este opritã alimentarea.
• La momentul achiziþionãrii, camera este
reglatã astfel încât dacã nu o acþionaþi timp
de circa 5 minute, alimentarea sã se
întrerupã automat, pentru a economisi
energia acumulatorului, ([A.SHUT OFF],
pag. 72).
z Observaþii
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe “Memory Stick PRO Duo” ºi pot fi
afiºate în cursul redãrii (consultaþi pag. 68
pentru [DATA CODE]).
• Consultaþi pag. 92 pentru informaþii legate
de “Diferenþa de fus orar”.
• Dacã butoanele afiºajului tactil nu
acþioneazã corect, reglaþi ecranul LCD
apelând la operaþia de calibrare
([CALIBRATION]), pag. 99.
Alegerea unei alte limbi pentru
afiºarea pe ecran
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecranul LCD. Pentru a selecta
limba doritã, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [CLOCK/ LANG] T [
LANGUAGE SET] (pag. 71).
21
Pasul 4 : Reglaje personalizate ale camerei
Ajustarea panoului LCD
Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul
camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în
poziþia optimã pentru redare sau înregistrare
(2).
DISP/BATT INFO
2 Maxim 90
• Pentru a regla luminozitatea ecranului LCD,
atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS)
T [SOUND/DISP SET] T [LCD
BRIGHT] (pag. 69).
• Informaþiile sunt afiºate sau ascunse
(afiºare y nimic afiºat) de fiecare datã
când este apãsat butonul DISP/BATT
INFO.
grade
Ajustarea curelei de prindere
Ajustaþi cureaua de prindere ºi þineþi corect
camera video.
1 90 grade faþã de camerã
2 Maxim
180 grade
Oprirea iluminãrii ecranului
LCD pentru a economisi
energia acumulatorului
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/
BATT INFO timp de câteva secunde pânã
ce apare simbolul
.
Aceastã facilitate este utilã când folosiþi
camera video în condiþii de luminozitate mare
sau când doriþi sã economisiþi energia
acumulatorului. Imaginea înregistratã nu va
fi afectatã de acest reglaj. Pentru a porni
iluminarea ecranului LCD, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul DISP/BATT INFO
timp de câteva secunde pânã ce simbolul
dispare.
b Notã
• Nu apãsaþi accidental butoanele de pe
marginea ecranului LCD când deschideþi
sau când reglaþi panoul LCD.
z Observaþii
• Dacã deschideþi panoul LCD aducându-l
în poziþie perpendicularã pe corpul camerei
ºi apoi îl rotiþi cu 180 de grade spre lentile,
îl puteþi închide cu ecranul spre exterior.
Aceastã facilitate este utilã în timpul
operaþiilor de redare.
22
Pasul 5 : Introducerea unui Memory Stick
PRO Duo în aparat
Relativ la cardurile de memorie “Memory
Stick” pe care le puteþi utiliza, consultaþi
pagina 11).
z Observaþie
• Consultaþi paginile urmãtoare pentru a afla
durata cât puteþi filma ºi numãrul de
fotografii ce pot fi înregistrate.
– filme (pag. 10),
– fotografii (pag. 66).
1 Deschideþi panoul LCD.
2 Deplasaþi comutatorul POWER
3 Introduceþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” în aparat.
1 Deschideþi capacul compartimentului
pentru “Memory Stick Duo”,
deplasându-l în direcþia indicatã de
sãgeatã.
2 Introduceþi “Memory Stick Duo” în
fanta care-i este destinatã,
respectând poziþia corectã, pânã ce
se aude un clic.
3 Închideþi capacul compartimentului
pentru “Memory Stick Duo”.
pânã ce se aprinde indicatorul
luminos
(Film).
Dacã aparatul este oprit, deplasaþi
comutatorul POWER glisând butonul
verde.
Indicator luminos de ACCES
Dacã introduceþi un nou card “Memory
Stick PRO Duo”, este afiºatã interfaþa
[Create new file in the image data base]
(Crearea unui nou fiºier în baza de date
cu imagini).
Nu existã nici un fiºier în baza de date
a imaginilor.
Nu pot fi înregistrate sau redate filme.
Sã fie creat un fiºier nou ?
Durata estimatã : 10 s
23
4 Apãsaþi [YES] (sau [OUI] pentru
interfaþa în limba francezã).
Se creeazã un fiºier nou în baza de
date a imaginilor.
• Aveþi grijã ca unitatea “Memory Stick PRO
Duo” sã nu fie împinsã în afarã ºi sã vã
scape pe jos când încercaþi sã o introduceþi
sau sã o scoateþi din aparat.
z Observaþii
• Puteþi fotografia fãrã a crea un fiºier de
gestionare a acestor imagini.
Pentru a scoate cardul
“Memory Stick PRO Duo” din
camera video
Deschideþi panoul LCD ºi capacul
compartimentului pentru “Memory Stick
Duo”, apoi apãsaþi uºor, cu o singurã
miºcare, cardul “Memory Stick PRO Duo”.
b Note
• Cât timp indicatorul de acces este luminos
sau clipeºte, camera citeºte / scrie date.
Pentru a nu fi deteriorate datele, aveþi grijã:
– sã nu scoateþi unitatea “Memory Stick
PRO Duo”,
– sã nu decuplaþi acumulatorul sau
adaptorul de reþea,
– sã nu agitaþi ºi nu loviþi camera.
• Nu deschideþi capacul compartimentului
pentru “Memory Stick Duo” în cursul
înregistrãrii.
• Dacã la pasul 4 este afiºat mesajul [Fail to
create a new file in the image data base.
Not enough free space] (Crearea unui
nou fiºier în baza de date cu imagini a
eºuat. Nu existã suficient spaþiu liber),
formataþi cardul “Memory Stick PRO
Duo”. Vã rugãm sã þineþi seama cã în urma
operaþiei de formatare, toate datele
conþinute de cardul Memory Stick PRO
Duo vor fi ºterse.
• Dacã forþaþi introducerea unitãþi “Memory
Stick Duo” în fanta sa în poziþie greºitã,
puteþi deteriora fie slotul, fie cardul
Memory Stick PRO Duo, fie datele de
imagine conþinute de unitatea de memorie.
24
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare
simplificat)
Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, majoritatea reglajelor camerei se realizeazã automat
fiind alese variantele optime, ceea ce vã scuteºte de efectuarea reglajelor amãnunþite.
Dimensiunea caracterelor afiºate pe ecran creºte pentru a fi mai uºor vizibile.
Când comutatorul POWER este în
poziþia OFF (CHG), deplasaþi-l în timp
ce þineþi apãsat butonul verde.
Înregistrarea filmelor
Înregistrarea fotografiilor
1 Deplasaþi comutato-
1 Deplasaþi comutato-
2 Apãsaþi EASY A.
2 Apãsaþi EASY A.
rul POWER I în
direcþia indicatã de
sãgeatã pânã ce indicatorul
(film) se aprinde.
Indicatorul
ecranul LCD.
rul POWER I în
direcþia indicatã de
sãgeatã pânã ce indicatorul
(foto) se aprinde.
apare pe
3 Apãsaþi butonul START/STOP J 3
(sau F ) pentru a începe
înregistrarea.*
apare
Indicatorul
pe ecranul LCD.
Apãsaþi uºor butonul PHOTO H
pentru a regla focalizarea A (se
aude un semnal sonor), apoi
apãsaþi-l complet B (se aude
sunetul emis de obturator).**
[STBY] T [REC]
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou START / STOP.
Clipeºte T Aprins
* Pentru modul înregistrare este aleasã varianta[SP] (pag. 62).
** Pentru reglajul [ QUALITY] este aleasã varianta [FINE] (pag. 66).
25
Vizualizarea filmelor / fotografiilor înregistrate
1 Deplasaþi comutatorul POWER I pentru a porni camera video.
2 Apãsaþi butonul
(VIEW IMAGES) B (sau G).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate dura mai mult timp pânã la afiºarea
reprezentãrilor de dimensiuni reduse ale imaginilor).
Apare împreunã cu imaginea din fiecare casetã care a
fost redatã / înregistrate recent (pe fotografii, apare B)
Se revine la interfaþa
de înregistrare
Cautã imaginile
dupã datã (pag. 39)
Precedentele
6 imagini
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la interfaþa
de înregistrare
Sunt afiºate filme cu
imagini la calitatea
corespunzãtoare
înaltei definiþii (HD)*.
Sunt afiºate fotografiile
*
: Apare în cazul filmelor cu imagini la definiþie standard (SD). Pentru vizualizarea
filmelor la o altã calitate a imaginilor, apãsaþi
(HOME) E (sau D) T
(SETTINGS)
T [VIEW IMAGES SET] T [
/
INDEX SET].
Redarea de la
INDEX
Apãsaþi
(Film Roll Index) C, sau atingeþi
IMAGES) T [ INDEX].
26
(HOME) E (sau D) T
(VIEW
3
Începeþi redarea.
Filme : Atingeþi
sau
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
, apoi atingeþi filmul care vreþi sã fie redat.
La fiecare apãsare, comutã
între redare ºi pauzã
Începutul filmului /
filmul precedent
Filmul urmãtor
Data / ora
înregistrãrii*
Stop (se trece la
interfaþa VISUAL INDEX)
Înapoi / Înainte
* Pentru reglajul [DATA CODE] este stabilitã varianta [DATE / TIME] (pag. 68).
z Observaþii
• Ecranul revine la interfaþa VISUAL INDEX dupã ce filmele din listã sunt redate începând cu
cel selectat de dvs. ºi încheind cu ultimul din listã.
/
în cursul pauzei.
• Puteþi reduce viteza de redare atingând
• Puteþi ajusta volumul sonor selectând
(HOME) E (sau D) T
(SETTINGS) T
[SOUND SETTINGS] T [VOLUME], apoi folosind butoanele
/
.
Fotografii : Apãsaþi
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
, apoi apãsaþi fotografia care vreþi sã fie vizualizatã.
Succesiune de imagini (pag. 39)
Trece la interfaþa
VISUAL INDEX
Data / ora
înregistrãrii*
Precedenta /
Urmãtoarea
* Pentru [DATA CODE] este aleasã varianta [DATE / TIME] (pag. 68).
27
Pentru a renunþa la funcþionarea Easy Handycam
Apãsaþi din nou EASY A. Simbolul
dispare de pe ecran.
Reglajele de meniu în cursul
funcþionãrii Easy Handycam
Apãsaþi
(HOME) E (sau D) pentru a fi
afiºate elementele de meniu disponibile
pentru modificarea reglajelor (pag. 12, 60).
b Note
• Majoritatea elementelor de meniu revin
automat la variantele implicite. Variantele
de reglaj ale unor elemente de meniu sunt
fixate. Pentru mai multe detalii, consultaþi
pagina 80.
• Nu puteþi utiliza meniul
(OPTION).
• Renunþaþi la modul simplificat de
funcþionare dacã doriþi sã adãugaþi efecte
imaginilor sau sã le modificaþi reglajele.
28
Butoane care nu sunt disponibile în modul Easy Handycam
Nu puteþi utiliza anumite butoane / funcþii în
modul simplificat de funcþionare, facilitãþile
corespunzãtoare acestora fiind reglate în mod
automat (pag. 80). Dacã încercaþi sã efectuaþi
operaþii care nu sunt disponibile în modul
Easy Handycam, este posibil sã fie afiºat
mesajul [Invalid during Easy Handycam
operation] (Nu este disponibil în modul
simplificat de funcþionare).
Înregistrare
(HOME) A
Capacul obiectivului
Se deschide automat când
este pornitã alimentarea.
PHOTO E
(HOME) D
START / STOP B
Indicator luminos
de acces
Indicator
Indicator
(film)
(foto)
Indicator / CHG
(încãrcare)
START /
STOP F
Comutator POWER C
Când comutatorul POWER este în poziþia
OFF (CHG), rotiþi-l în timp ce þineþi apãsat
butonul verde.
Carduri “Memory Stick”
compatibile cu camera dvs.
b Note
• Dacã un fiºier de film depãºeºte 2 GB, este
creeat automat urmãtorul.
utilizarea unui “Memory Stick PRO Duo”
cu capacitatea de 512 MB sau mai mult,
care este marcat cu inscripþia :
–
(“Memory Stick PRO
Duo”),
–
(“Memory Stick PROHG Duo”).
• Garantãm buna funcþionare a camerei dvs.
video dacã folosiþi o unitate de memorie
“Memory Stick PRO Duo” de pânã la 8
GB.
• Pentru a afla ce carduri “Memory Stick”
sunt compatibile cu camera dvs.,
consultaþi adresa de internet :
http://www.sony.net/memorystick/
supporte/
z Observaþie
• Puteþi verifica spaþiul liber de pe “Memory
Stick PRO Duo”, apãsând :
(HOME)
A (sau D) T
(MANAGE MEMORY
STICK) T [ INFO] (pag. 58).
• Pentru a înregistra filme, se recomandã
29
Înregistrarea filmelor
Înregistrarea fotografiilor
Pentru a afla durata de înregistrare
disponibilã, consultaþi pag. 10.
Pentru a afla numãrul de fotografii ce pot fi
înregistrate, consultaþi pagina 66.
1 Deplasaþi comutatorul POWER C 1 Rotiþi comutatorul POWER C pânã
în direcþia indicatã de sãgeatã
pânã ce indicatorul luminos
(Film) se aprinde.
2 Apãsaþi START / STOP B (sau F).
ce indicatorul luminos
se aprinde.
(Foto)
2 Apãsaþi uºor butonul PHOTO E
pentru a regla focalizarea A (se
aude un semnal sonor), apoi
apãsaþi complet butonul B (se
aude sunetul emis de obturator).
[STBY] b [REC]
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou START / STOP B (sau F ).
Clipeºte b Lumineazã
Simbolul
apare alãturi de .
Când dispare simbolul
, imaginea a
fost înregistratã.
z Observaþii
• În mod implicit, filmele sunt înregistrate la o calitate HD (înaltã definiþie) a imaginilor
(pag. 62).
• Simbolul
apare când pentru [ INDEX SET] este aleasã varianta [ON] (implicitã) în
cursul înregistrãrii unui film (pag. 65).
• Puteþi schimba modul de înregistrare atingând butonul (HOME) A (sau D ) T
(CAMERA) T [MOVIE] (film) sau [PHOTO] (foto).
• Consultaþi pagina 32 pentru detalii legate de înregistrarea de fotografii la înaltã definiþie în
cursul filmãrii.
• Puteþi copia pe “Memory Stick PRO Duo”, scene ale unui film înregistrat, sub formã de
fotografii, utilizând aplicaþia software “Picture Motion Browser Guide” furnizatã. Pentru
detalii legate de “Picture Motion Browser Guide”, consultaþi discul CD-ROM furnizat.
30
Zoom (mãrire)
Imaginea poate fi mãritã de pânã la 10 ori
faþã de dimensiunea originalã cu ajutorul
cursorului de zoom sau a butoanelor de zoom
de pe panoul LCD.
Înregistrarea unui sonor mai
pregnant (înregistrare pe 5,1
canale cu efect de învãluire)
Cu microfonul intern puteþi înregistra sonor
Dolby Digital pe 5,1 canale cu efect de
învãluire. Puteþi beneficia de un sonor realist
când un film este redat cu echipamente care
acceptã sunet pe 5,1 canale cu efect de
învãluire.
Microfon încorporat
Vedere panoramicã :
(obiectiv superangular)
Dolby Digital 5.1 Creator, efect de învãluire
pe 5,1 canale 1 Glosar (pag. 110).
Prim-plan : (teleobiectiv)
Deplasaþi uºor cursorul de zoom pentru ca
mãrirea sã fie lentã sau deplasaþi-l mult
pentru o mãrire rapidã.
b Note
• Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul
de zoom. Dacã luaþi degetul de pe cursor,
este posibil ca sunetul emis la funcþionare
de acest cursor sã fie, de asemenea,
înregistrat.
• Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu
ajutorul butoanelor de zoom de pe
marginea panoului LCD.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1cm pentru
obiectivul superangular ºi de circa 80 cm
pentru teleobiectiv.
b Note
• Sonorul pe 5,1 canale va fi convertit la 2
canale când este redat cu camera video.
• Pentru a beneficia de sonor pe 5,1 canale
cu efect de învãluire, trebuie sã folosiþi un
echipament compatibil cu sonorul pe 5,1
canale.
• Cu ajutorul calculatorului, utilizând
aplicaþia software furnizatã, puteþi crea un
disc care sã conþinã filmele înregistrate cu
camera dvs. video. Dacã redaþi un disc cu
ajutorul unui sistem cu sonor cu efect de
învãluire pe 5,1 canale, veþi beneficia de
audiþia unui sunet plin de realism.
• În timpul înregistrãrii sau redãrii în modul
5,1 canale este afiºat simbolul 95,1ch.
z Observaþie
• Când filmaþi, puteþi mãri mai mult de 10×
imaginea folosind [DIGITAL ZOOM]
(pag. 63).
31
Înregistrarea de fotografii la
înaltã calitate în cursul filmãrii
(Dual Rec)
Folosirea bliþului
Indicator luminos
/ CHG
(încãrcare)
Indicator luminos
pentru bliþ
Apãsaþi de mai multe ori pe (bliþ) pentru a
selecta varianta adecvatã.
Nici un indicator afiºat (bliþ automat):
Bliþul se declanºeazã automat în
cazurile în care nu este suficientã
luminã în jur.
r
r
(Bliþ forþat) : Este utilizat întotdeauna
bliþul, indiferent de luminozitatea
spaþiului în care are loc înregistrarea.
(Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ.
b Note
• Distanþa recomandatã pentru înregistrarea
unui subiect în cazul când se foloseºte
bliþul încorporat este cuprinsã între 0,3 m
ºi 2,5 m.
• Îndepãrtaþi praful de pe suprafaþa bliþului
înainte de a-l folosi deoarece efectul
acestuia poate fi diminuat de decolorãri
sau de obturãri cauzate de praf.
• Indicatorul luminos / CHG (încãrcare)
clipeºte pe durata încãrcãrii ºi rãmâne
aprins când încãrcarea bateriei se încheie.
• Dacã folosiþi bliþul în spaþii luminoase, spre
exemplu când înregistraþi subiecte
poziþionate contra luminii, este posibil ca
acesta sã nu fie eficient.
• Bliþul nu emite luminã când ataºaþi lentile
de conversie sau un filtru (opþionale).
z Observaþie
• Puteþi modifica luminozitatea bliþului
reglând nivelul bliþului [FLASH LEVEL]
(pag. 65) sau puteþi evita efectul de ochi
roºii folosind opþiunea [REDEYE REDUC]
(pag. 65).
32
1 Deplasaþi comutatorul POWER pânã când
indicatorul luminos
(Film) se aprinde
ºi apãsaþi butonul START / STOP pentru
a începe filmarea.
2 Apãsaþi complet butonul PHOTO.
Dupã începerea înregistrãrii ºi înainte ca
aceasta sã se încheie, puteþi selecta pânã
la 3 cadre de fotografie de pe film.
Careurile de culoare
portocalie indicã
numãrul de imagini
înregistrate.
Când înregistrarea
se încheie, culoarea
devine portocalie.
3 Apãsaþi butonul START / STOP pentru a
încheia înregistrarea filmului.
Sunt defilate una câte una fotografiile
stocate. Când dispare simbolul
,
fotografia a fost înregistratã.
b Note
• Nu scoateþi unitatea “Memory Stick PRO
Duo” din camera video înainte de încheierea înregistrãrii ºi stocarea fotografiilor
pe “Memory Stick PRO Duo”.
• Nu puteþi folosi bliþul în timpul înregistrãrii
duale (Dual Rec).
z Observaþii
• Când comutatorul POWER este în poziþia
(Film), dimensiunea fotografiilor
devine [
4,6M] (16:9 panoramic),
respectiv [3,4M] (4:3).
• Puteþi înregistra fotografii în timpul stãrii
de aºteptare în acelaºi mod ca atunci când
indicatorul
(foto) este aprins. Puteþi
de asemenea sã înregistraþi folosind bliþul.
Înregistrarea în spaþii
întunecate (NightShot)
Port de radiaþii infraroºii
Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
ON. (Apare simbolul
.)
b Note
• Funcþiile NightShot ºi Super NightShot
utilizeazã radiaþii infraroºii. De aceea, aveþi
grijã sã nu acoperiþi portul de radiaþii
infraroºii cu degetele sau cu alte obiecte.
• Scoateþi lentilele de conversie (opþionale)
dacã sunt ataºate.
• Dacã este dificil de focalizat automat,
focalizaþi manual ([FOCUS], pag. 75).
• Nu apelaþi la funcþiile NightShot ºi Super
NightShot când înregistraþi în spaþii
luminoase deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
z Observaþie
• Pentru a înregistra o imagine mai
luminoasã, folosiþi funcþia Super
NightShot (pag. 78). Pentru a înregistra o
imagine care sã reproducã mai fidel culorile
originale, folosiþi funcþia Color Slow
Shutter (pag. 78).
Reglarea expunerii în cazul
subiectelor poziþionate contra
luminii
Pentru a regla expunerea în cazul subiectelor
poziþionate contra lumini, apãsaþi BACK
LIGHT pentru a apãrea simbolul .. Pentru a
renunþa la aceastã funcþie, apãsaþi din nou
BACK LIGHT.
Înregistrarea în modul oglindã
Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge perpendicular pe corpul camerei video (1), apoi
rotiþi-l cu 180° spre lentile (2).
z Observaþie
• Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã
a subiectului, însã imaginea va fi
înregistratã normal.
33
Înregistrarea cursivã, cu
încetinitorul a acþiunilor
desfãºurate rapid (SMTH SLW
REC)
Subiectele aflate în miºcare rapidã ºi acþiunile
dinamice care nu pot fi surprinse în condiþii
de înregistrare obiºnuite, pot fi imortalizate
în înregistrãri cursive cu încetinitorul, cu
durata de circa 3 secunde.
Aceastã facilitate este utilã pentru
surprinderea acþiunilor desfãºurate cu
rapiditate cum ar fi un joc de golf sau miºcãri
dintr-o partidã de tenis.
(HOME)
(HOME)
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a
porni camera video.
(CAMERA)
2 Atingeþi (HOME) T
T[SMTH SLW REC].
3 Apãsaþi START / STOP.
Este înregistrat un film de circa 3 secunde
sub forma unui film de 12 secunde rulat
cu încetinitorul.
Când dispare indicaþia [Recording...],
înregistrarea s-a încheiat.
Atingeþi
pentru a renunþa la
înregistrarea cursivã, cu încetinitorul.
34
Pentru a modifica reglajul
În interfaþa [AMTH SLW REC], atingeþi
(OPTION) T clapeta
, apoi selectaþi
reglajul pe care vreþi sã îl modificaþi.
• [TIMING].
Selectaþi punctul de început pentru înregistrare dupã ce este apãsat START /
STOP. Varianta implicitã este [3sec
AFTER] (dupã 3 sec.).
(dupã 3 sec.)
(cu 3 sec înainte)
• [RECORD SOUND].
Selectaþi [ON] ( ) pentru a suprapune
sunet, spre exemplu o conversaþie, peste
imagini înregistrate cu încetinitorul
(Varianta implicitã este [OFF].). Camera
dvs. înregistreazã sunete timp de circa 12
secunde, câtã vreme la pasul 3 este afiºatã
indicaþia [Recording...].
b Note
• Nu sunt înregistrate sunete în timpul
înregistrãrii filmelor de circa 3 secunde.
• Calitatea imaginii pentru [SMTH SLW REC]
nu este la fel de bunã ca în cazul înregistrãrii
obiºnuite.
Redare
Capacul obiectivului
Se închide când este afiºatã o interfaþã INDEX.
Cursor de zoom E
(HOME) B
Comutatorul POWER F
(HOME) A
Buton
Buton
(Film Roll Index) D
(VIEW IMAGES) C
Buton
(VIEW IMAGES) G
1 Deplasaþi comutatorul POWER F pentru a porni camera video.
2 Afiºaþi interfaþa INDEX doritã.
Redarea imaginilor pornind de la interfaþa INDEX
Apãsaþi
(VIEW IMAGES) G (sau C).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate trece mai multã vreme pânã ce este
afiºatã aceastã interfaþã.)
Apare având în fiecare zonã imaginea cea mai
recent redatã/ înregistratã (B pentru fotografii)
Se revine la interfaþa
de înregistrare
Selecteazã
imaginile dupã
datã (pag. 39)
Precedentele
6 imagini
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la interfaþa
de înregistrare
(OPTION)
Sunt afiºate filme cu
imagini la calitate
HD (înaltã definiþie)*
*
Sunt afiºate fotografii
apare în cazul filmelor cu imagini având definiþie standard. Pentru a vizualiza filme
având imaginile de o altã calitate, apãsaþi
(OPTION) T clapeta
T[
/
INDEX SET] la afiºarea filmelor pe ecranul LCD.
35
z Observaþie
• Deplasând cursorul de zoom E veþi putea alege dacã sã fie afiºate 6, respectiv 12 imagini
în interfaþa VISUAL INDEX. Pentru a stabili acest numãr, atingeþi (HOME) A (sau B)
T
(SETTINGS) T [VIEW IMAGES SET] T [ DISPLAY] (pag. 69).
Redarea din interfaþa Film Roll Index
(Film Rol INDEX) D.
Apãsaþi
Apare interfaþa [ INDEX]. (Poate dura mai mult timp pânã la afiºarea reprezentãrilor de
dimensiuni reduse ale imaginilor.)
Filmele înregistrate sunt prezentate în funcþie de orã ºi sunt afiºate sub forma unei interfeþe
INDEX. Puteþi începe redarea unui film de la scena selectatã.
Este afiºatã reprezentarea de dimensiuni reduse
a imaginii precedente / urmãtoare.
Se revine la interfaþa
de înregistrare
Scena
precedentã
Selecteazã filmele
dupã datã (pag. 39)
Scena urmãtoare
(OPTION)
b Notã
• Opþiunea [
INDEX] este disponibilã numai pentru filme.
z Observaþii
• Apãsaþi (OPTION) T [ INTERVAL SET] pentru a selecta durata (pag. 69).
• Puteþi schimba calitatea imaginilor unui film care vreþi sã fie redat, atingând (OPTION)
T[
3
36
/
INDEX SET] în interfaþa INDEX.
Începeþi redarea.
Redarea filmelor
Atingeþi clapeta
sau
pentru redarea filmelor.
Comutã între Redare ºi Pauzã la fiecare atingere
Revenire (la interfaþa INDEX)
Începutul scenei /
Scena precedentã
Scena urmãtoare
(OPTION)
Stop (trece la interfaþa INDEX)
Deplasare înainte / înapoi
z Observaþii
• Când redarea începutã cu un anumit film selectat ajunge la sfârºitul ultimului film înregistrat,
se revine la interfaþa INDEX.
• Pentru a reda filmele cu încetinitorul atingeþi
/
în cursul pauzei.
• O atingere a butoanelor
/
mãreºte de circa 5 ori viteza de rulare înainte / înapoi,
2 atingeri ale acestor butoane conduc la creºterea vitezei de circa 10 ori, dacã atingeþi
butoanele de trei ori viteza creºte de circa 30 de ori, iar prin 4 atingeri, viteza este mãritã de
aproximativ 60 de ori.
Redarea fotografiilor
În interfaþa VISUAL INDEX, atingeþi clapeta
pentru a vizualiza fotografiile.
Revenire (la interfaþa
VISUAL INDEX)
Buton pentru
succesiunea de
imagini (pag. 39)
(OPTION)
Se trece la interfaþa
VISUAL INDEX
Deplasare înainte / înapoi
Pentru a ajusta volumul sonor al filmelor
Apãsaþi
/
(OPTION) T clapeta
T [VOLUME], apoi reglaþi volumul cu butoanele
.
z Observaþie
• Puteþi schimba modul de redare atingând
T [VISUAL INDEX]/ [
INDEX].
(HOME) A (sau B) T
(VIEW IMAGES)
37
Redarea pornind de la un
portret (Index cu portrete)
Utilizarea funcþiei de mãrire la
redare (PB zoom)
Imaginile ce conþin portrete sunt afiºate în
interfaþa index.
Puteþi lansa redarea unui film pornind de la
portretul selectat.
1 Porniþi camera video.
Puteþi mãri fotografiile de 1,1 pânã la 5 ori
faþã de dimensiunea originalã.
Mãrirea poate fi reglatã cu ajutorul cursorului
de zoom sau cu butoanele de zoom de pe
marginea ecranului LCD.
(HOME) A (sau B) T
2 Atingeþi
(VIEW IMAGES) T [ INDEX].
Se revine la interfaþa de înregistrare
Scena
precedentã /
urmãtoare
Interfaþa precedentã /
urmãtoare
3 Atingeþi v/V pentru a selecta scena
doritã.
4 Atingeþi b/B pentru a cãuta portretul
dorit, apoi atingeþi respectivul portret cu
care sã înceapã redarea.
Redarea începe de la portretul selectat.
b Note
• Este posibil ca, în funcþie de condiþiile de
înregistrare, sã nu fie detectate portretele.
De exemplu : persoanele care poartã
ochelari, pãlãrii sau care nu au faþa
îndreptatã spre camera video.
• Alegeþi pentru [ INDEX SET] varianta
[ON] (variantã implicitã) înainte de
înregistrare, pentru ca redarea sã înceapã
cu [ INDEX] (pag. 65).
Imaginile cu portrete nu sunt afiºate în
cazul în care nu a fost detectatã nici o faþã.
z Observaþie
• Puteþi schimba calitatea imaginii unui film
care vreþi sã fie redat, atingând
(OPTION) T [
/
INDEX SET] în
interfaþa [ INDEX].
38
1 Redaþi fotografia care vreþi sã fie mãritã.
2 Mãriþi fotografia cu T (Teleobiectiv).
Interfaþa este înconjuratã de un chenar.
3 Atingeþi ecranul în zona care vreþi sã fie
afiºatã în centrul ecranului.
4 Reglaþi mãrirea folosind W (Wide angle superangular) / T (Telefototeleobiectiv).
Pentru a renunþa, atingeþi
.
Cãutarea dupã datã a
imaginilor dorite (Data Index)
Puteþi cãuta eficient imaginile dorite dupã
datã.
Redarea unei serii de
fotografii (succesiune de
imagini)
(VIEW IMAGES)
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a
porni camera, ºi apãsaþi butonul
(VIEW IMAGES).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL
INDEX.
2 Apãsaþi clapeta
sau
.
3 Atingeþi [DATE].
Datele la care au fost înregistrate filmele
sunt afiºate pe ecran.
Reveniþi la interfaþa VISUAL INDEX.
Buton data precedentã/ urmãtoare
4 Atingeþi v/V pentru a selecta data
imaginii dorite.
5 Atingeþi
cât timp data selectatã care
corespunde imaginii dorite este activatã.
Filmele înregistrate la data selectatã sunt
afiºate în interfaþa VISUAL INDEX.
z Observaþie
• În interfaþa [ INDEX] / [ INDEX],
puteþi utiliza funcþia Data Index urmând
paºii de la 3 la 5.
• Pentru a cãuta filme având imaginile de o
altã calitate, apãsaþi
(OPTION) T
clapeta T [
/
INDEX SET] la
afiºarea filmelor pe ecranul LCD.
Atingeþi
din interfaþa de redare a
fotografiilor.
Prezentarea succesiunii de imagini începe
cu fotografia pe care aþi selectat-o.
pentru a opri succesiunea de
Atingeþi
imagini. Pentru reluarea prezentãrii
succesiunii de imagini, atingeþi din nou
.
z Observaþie
• Nu puteþi folosi mãrirea la redare în timpul
prezentãrii unei succesiuni de imagini.
b Note
• Puteþi stabili redarea continuã a succesiunii
(OPTION) T
de imagini selectând
clapeta
T [SLIDE SHOW SET].
Varianta implicitã este [ON] (redare
continuã).
• Puteþi stabili redarea continuã a succesiunii
de imagini selectând
(OPTION) T
T [SLIDE SHOW] în interfaþa VISUAL
INDEX.
39
Redarea imaginilor la televizor
Metodele de conectare ºi calitatea imaginii
urmãrite la televizor diferã în funcþie de tipul
de televizor folosit ºi de conexiunile realizate.
Folosiþi adaptorul de reþea furnizat ca sursã
de alimentare (pag. 16).
Consultaþi ºi manualele de utilizare ce
însoþesc dispozitivele ce urmeazã a fi
conectate.
b Notã
• Când înregistraþi, alegeþi pentru [X.V.
COLOR] varianta [ON] pentru redarea la
un televizor compatibil x.v. Color (pag. 64).
Anumite reglaje poate fi necesar sã fie
ajustate la televizor când are loc redarea.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului pentru a afla detalii legate de
funcþionare.
Deschideþi capacul mufelor.
Procedura de lucru
Puteþi conecta cu uºurinþã camera la
televizor, urmând instrucþiunile afiºate de
ghidul [TV CONNECT Guide] pe ecranul
LCD.
Staþia
Handycam
Comutaþi intrarea televizorului în
poziþia corespunzãtoare mufei
conectate
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
r
Conectaþi camera video ºi televizorul
conform instrucþiunilor furnizate de
[TV CONNECT Guide].
r
Efectuaþi reglajele necesare pentru
ieºirea camerei video (pag. 42).
40
b Note
• Numai Staþia Handycam este dotatã cu mufã
COMPONENT OUT.
• Atât Staþia Handycam, cât ºi camera video
sunt dotatea cu mufe A/V OUT. Cuplaþi
cablul de conectare A/V fie la staþia
Handycam, fie la camerã, în funcþie de
configuraþie. Dacã veþi conecta cablul
A/V atât la staþia Handycam, cât ºi la
camera video, pot apãrea distorsiuni ale
imaginii.
Alegerea conexiunii optime –
Ghidul de conectare a
televizorului [TV CONNECT Guide]
Camera video vã va prezenta care este cea
mai avantajoasã modalitate de conectare a
televizorului.
1
Porniþi camera video ºi apãsaþi
(HOME).
2 Atingeþi
3
(OTHERS).
Atingeþi indicaþia [TV CONNECT
Guide].
Dacã elementul dorit nu apare pe ecran,
atingeþi v/V pentru a trece la o altã
paginã.
4 Selectaþi tipul de televizor pe care
îl utilizaþi.
Între timp, puteþi efectua conexiunea
adecvatã între camerã ºi televizor.
41
Conectarea unui televizor de înaltã definiþie
Imaginile înregistrate la înaltã definiþie sunt redate la calitate HD (înaltã definiþie), iar cele
înregistrate la definiþie standard sunt redate la calitate SD (definiþie standard).
l : Flux de semnal
Tip
La camerã
Cablu
La TV
Cablu video pe componente
(furnizat)
(Verde) Y
(Albastru) PB/CB
(Roºu) PR/CR
Reglaje în
meniul HOME
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [COMPONENT] T
[1080i / 576i] (pag. 71)
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
(Alb)
(Roºu)
(Galben)
b Notã
• Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, este necesar ºi un cablu de conectare A/V.
Cuplaþi conectorii alb ºi roºu ai cablului de conectare A/V la mufa de intrare audio a
televizorului.
42
l : Flux de semnal
Tip
La camerã
Cablu
La TV
Reglaje în
meniul HOME
Cablu HDMI (opþional)
b Note
• Folosiþi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
• Folosiþi un cablu HDMI care are un miniconector HDMI la unul dintre capete (pentru
camerã) ºi un conector adecvat pentru conectarea la televizor la celãlalt capãt.
• Imaginile nu sunt transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT, dacã pe imagini sunt înregistrate
semnale de protejare a drepturilor de autor.
• Este posibil ca unele televizoare sã nu funcþioneze corect (spre exemplu sã nu aibã sunet
sau imagine) în cazul realizãrii acestei conexiuni.
• Nu cuplaþi mufa HDMI OUT a camerei video ºi mufa HDMI OUT a dispozitivului extern
prin cablul HDMI deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
Conectarea la un televizor fãrã înaltã definiþie cu raportul laturilor
ecranului de 16:9 (panoramic) sau de 4:3
Imaginile înregistrate la înaltã definiþie (HD) sunt convertite la calitate SD (definiþie standard)
ºi apoi redate. Imaginile înregistrate la calitate SD (definiþie standard) sunt redate la aceeaºi
calitate la care au fost înregistrate.
Pentru a stabili raportul laturilor în funcþie de televizorul conectat (16:9/4:3)
Modificaþi reglajul [TV TYPE] alegând [16:9] sau [4:3] pentru a-l adapta la televizorul
dumneavoastrã (pag. 70).
b Notã
• Dacã redaþi un film înregistrat la calitate SD (definiþie standard) pe un televizor 4:3 care nu
este compatibil cu semnalul 16:9, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [MOVIE
SETTINGS] T [WIDE SELECT] T [4:3] la camera dvs. video când înregistraþi o imagine
(pag. 63).
43
l : Flux de semnal
Tip
La camerã
Cablu
La TV
Cablu video pentru componente
(furnizat)
(verde) Y
(albastru) PB/CB
(roºu) PR/CR
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
(alb)
Reglaje în
meniul HOME
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [COMPONENT] T
[576i] (pag. 71)
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3]* (pag. 70)
(roºu)
(galben)
b Notã
• Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, este necesarã ºi conectarea cablului A/V.
Cuplaþi conectorii alb ºi roºu ai cablului A/V la mufa de intrare audio a televizorului.
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3]* (pag. 70)
Cablu de conectare A/V cu
S VIDEO (opþional)
A / V OUT
(alb)
(roºu)
(galben)
b Notã
• Când cuplaþi numai conectorul S VIDEO (canalul S VIDEO), semnalele audio nu sunt
transmise la ieºire. Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, cuplaþi conectorii alb ºi
roºu ai cablului A/V cu un cablu S VIDEO la mufa de intrare audio a televizorului.
• Aceastã conexiune produce imagini de înaltã rezoluþie comparativ cu cazul în care este
folosit un cablu A/V (Tip ).
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
A / V OUT
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3]* (pag. 70)
(galben)
(alb)
(roºu)
* Realizaþi aceste reglaje în funcþie de televizorul dvs.
44
Când conectaþi camera la televizor prin intermediul unui aparat
video
Conectaþi camera la intrarea LINE IN a aparatului video prin intermediul cablului de conectare
A/V. Puneþi selectorul de intrãri al aparatului video în poziþia LINE IN (VIDEO 1, VIDEO 2
etc.).
Dacã televizorul dvs. este mono (are o singurã mufã audio de
intrare)
Conectaþi mufa galbenã a cablului de conectare A/V la mufa de intrare video, apoi conectaþi
mufa albã (canalul din stânga) sau pe cea roºie (canalul din dreapta) la intrarea audio a
televizorului sau a aparatului video.
Dacã televizorul/ aparatul video are un adaptor cu 21 de pini
(EUROCONNECTOR)
Utilizaþi un adaptor cu 21 de pini furnizat împreunã cu camera video (Numai pentru modelele
care au inscripþionat marcajul
pe suprafaþa inferioarã a carcasei). Acest adaptor este
destinat numai pentru ieºirea semnalului.
b Notã
• Când conectaþi camera la televizor folosind un cablu de conectare A/V, imaginile vor fi
transmise la ieºire la calitatea SD (definiþie standard).
z Observaþii
• Dacã veþi conecta camera la televizor folosind mai multe tipuri de cabluri pentru a transmite
la ieºire imagini , ordinea prioritãþilor semnalelor la ieºire va fi urmãtoarea :
HDMI T cablu video pe componente T S VIDEO T audio / video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interfaþã multimedia de înaltã definiþie)
este o interfaþã prin care sunt transmise atât semnale video, cât ºi semnale audio. Conectând
mufa HDMI OUT veþi obþine imagini de înaltã calitate ºi sonor digital. Puteþi trece la
calitatea adecvatã a imaginii în mod automat în cazul în care conectaþi un televizor marca
Sony care beneficiazã de modul Video-A. Consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului
pentru a afla detalii.
45
Stocarea imaginilor
Imaginile înregistrate sunt stocate pe cardul “Memory Stick PRO Duo”. Deoarece capacitatea
acestuia este limitatã, aveþi grijã sã stocaþi imaginile pe unele suporturi externe, cum ar fi un
DVD-R sau un calculator.
Puteþi stoca imaginile înregistrate cu camera aºa cum este indicat mai jos.
Stocarea imaginilor cu ajutorul unui calculator
Folosind aplicaþia software “Picture Motion Browser” furnizatã pe discul CD-ROM, puteþi
stoca imaginile înregistrate pe “Memory Stick PRO Duo”.
Pentru HDR-CX7E / CX7EK
Puteþi transfera noi filme la calitate HD (înaltã definiþie) de la calculator la camera video,
dacã este necesar.
Crearea unui disc printr-o singurã atingere (One Touch
Disc Burn)
Puteþi stoca cu uºurinþã imaginile înregistrate cu camera video direct
pe un disc.
Stocarea imaginilor la calculator (Easy PC Back-up –
Realizarea cu uºurinþã a unei copii de siguranþã)
Puteþi salva imagini înregistrate cu camera video pe hard diskul
unui calculator.
Crearea unui disc cu imaginile selectate
Puteþi stoca pe un disc imaginile anterior copiate pe calculator.
Puteþi de asemenea sã realizaþi montaje ale acelor imagini.
Imaginile pot fi stocate la calitate HD (înaltã definiþie) sau la calitate SD
(definiþie standard). Consultaþi “Picture Motion Browser Guide” de pe discul
CD-ROM furnizat.
Stocarea imaginilor prin conectarea camerei la alte echipamente
Copierea cu un aparat video sau cu echipamente DVD /
HDD
Aceasta reprezintã o modalitate practicã de distribuþie a discurilor
copiate.
Dacã realizaþi conexiunea printr-un cablu A/V, imaginile pot fi stocate la
calitate SD (definiþie standard). Consultaþi “Copierea cu un aparat video
sau cu recordere DVD/HDD” (pag. 53).
46
Montaj
Categoria
(OTHERS – Altele)
Aceastã categorie vã permite sã editaþi
imagini sau sã imprimaþi fotografii, precum
ºi sã conectaþi camera dumneavoastrã la un
calculator personal.
Categoria
(OTHERS - altele)
Lista elementelor
DELETE (ºtergere)
Puteþi ºterge imaginile de pe “Memory
Stick PRO Duo” (pag. 47).
EDIT (montaj)
Puteþi realiza montaje ale imaginilor pe
“Memory Stick PRO Duo” (pag. 49).
PLAYLIST EDIT (editarea listei de
redare)
Puteþi crea ºi realiza montaje într-o listã
de redare (pag. 50).
PRINT (imprimare)
Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei
imprimante PictBridge (pag. 55).
COMPUTER (calculator)
Puteþi conecta camera dvs. video la un
calculator.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
camerei video “Operating Guide”
(separat) pentru a afla cum se realizeazã
conexiunea la calculator.
TV CONNECT Guide (ghid de
conectare la televizor)
Camera vã ajutã sã selectaþi conexiunea
adecvatã pentru echipamentul dvs. (pag.
40).
ªtergerea imaginilor
Puteþi mãri spaþiul liber disponibil pe
“Memory Stick PRO Duo” ºtergând datele
de imagini care nu vã mai sunt necesare cu
ajutorul camerei dvs. video.
Puteþi verifica spaþiul liber disponibil pe
“Memory Stick PRO Duo” apelând la
facilitatea [ INFO] (pag. 58).
b Note
• Nu puteþi recupera imaginile odatã ce au
fost ºterse.
• Datele importante trebuie înregistrate pe
un suport extern (pag. 46).
• Nu încercaþi sã ºtergeþi fiºiere de pe cardul
“Memory Stick PRO Duo” din camera
video cu ajutorul calculatorului.
1
2
Apãsaþi
(HOME)
T
(OTHERS) T [DELETE].
Apãsaþi [
DELETE] sau [
DELETE] pentru a ºterge filme sau
[
DELETE] pentru a ºterge
fotografii.
3 Apãsaþi imaginea pe care vreþi sã
o ºtergeþi.
Scena selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
continuã...
47
Pentru a ºterge simultan toate
imaginile (corespunzãtoare
fiecãrei clapete)
La pasul 2, atingeþi [
DELETE ALL] /
[
DELETE ALL] sau [ DELETE ALL]
T [YES] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele sau fotografiile înregistrate în aceeaºi zi
1 Atingeþi
(HOME) T (OTHERS)
T [DELETE].
2 Atingeþi tipul de imagine care vreþi sã fie
ºtearsã ([
DELETE by date] / [
DELETE by date](ºtergere dupã datã).
Data precedentã / urmãtoare
3 Atingeþi butoanele v/V pentru a selecta
data la care a fost înregistratã imaginea
doritã.
4 Atingeþi butonul [OK] cât timp este activã
data de înregistrare selectatã.
Imaginile înregistrate la data selectatã
sunt afiºate pe ecran. Atingeþi imaginea
de pe ecran pentru a o confirma, apoi
atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
b Note
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea ºi nici nu decuplaþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” de la camera
video în timpul ºtergerii imaginilor. Poate
fi deteriorat cardul.
• Dacã filmul ºters este inclus în Lista de
redare (pag. 50), acesta va fi ºters ºi din
lista de redare.
• Nu puteþi suprima imaginile dacã protecþia
la scriere a acestora a fost activatã cu un
alt aparat.
48
z Observaþii
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini
simultan.
• Puteþi ºterge o imagine vizualizând-o ºi apoi
selectând (OPTION) T clapeta T
[DELETE] în interfaþa de vizualizare.
• Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate
pe “Memory Stick PRO Duo”, formataþi
cardul “Memory Stick PRO Duo” (pag. 57).
Divizarea unui film
Puteþi diviza filme aflate pe cardul “Memory
Stick PRO Duo”.
b Notã
• Nu puteþi diviza filme în modul simplificat
de funcþionare. Renunþaþi în prealabil la
modul Easy Handycam (pag. 25).
1
Apãsaþi
(HOME)
2 Apãsaþi [DIVIDE] T [
[
3
T
(OTHERS) T [EDIT].
DIVIDE] /
DIVIDE].
Apãsaþi filmul care vreþi sã fie
divizat.
Începe redarea filmului respectiv.
4 Atingeþi
în punctul unde doriþi
sã divizaþi filmul în scene.
Filmul face o pauzã.
Stabileºte cu mai mare precizie
poziþia punctului în care doriþi sã
divizaþi filmul, dupã ce acesta a fost
selectat folosind
.
b Note
• Odatã divizate, filmele nu mai pot fi aduse
la forma iniþialã.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea ºi nici nu detaºaþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” de la camera
video în timp ce divizaþi un film deoarece
poate fi deteriorat cardul “Memory Stick
PRO Duo”.
• Dacã filmul original divizat este inclus
într-o Listã de redare, va fi divizat ºi în
lista de redare.
• Poate exista o uºoarã diferenþã între
punctul unde a fost atins butonul
ºi
punctul efectiv de divizare, deoarece
camera selecteazã punctul de secþionare
la intervale de jumãtate de secundã.
• Este posibil ca filmele adãugate în Lista de
redare sã nu poatã fi divizate, dacã
numãrul de filme din respectiva listã îl
depãseºte pe cel maxim permis. Într-un
astfel de caz, ºtergeþi unele filme din Lista
de redare înainte de operaþia de divizare.
Se revine la începutul
filmului selectat.
La apãsarea butonului
între redare ºi pauzã.
se comutã
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
49
Crearea Listei de redare
O listã de redare este o listã care prezintã
câte o imagine la dimensiuni reduse, pentru
filmele selectate. Filmele originale nu sunt
modificate chiar dacã realizaþi montaje sau
ºtergeþi filmele din Lista de redare.
b Notã
• Nu puteþi adãuga sau realiza montaje ale
filmelor în modul simplificat de
funcþionare. Renunþaþi în prealabil la
modul Easy Handycam (pag. 25).
• Imaginile la calitate HD (înaltã definiþie) ºi
cele la calitate SD (definiþie standard) sunt
incluse în Liste de redare separate.
z Observaþie
• Imaginile înregistrate cu aceastã camerã ºi
stocate pe “Memory Stick PRO Duo” sunt
denumite “originale”.
1
Atingeþi
(OTHERS) T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [
3
(HOME) T
ADD] sau [
ADD].
Atingeþi scena care sã fie
adãugatã în Lista de redare.
Scena selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Apãsaþi [OK] T [YES] T [OK].
50
Pentru a adãuga simultan,
toate filmele înregistrate în
aceeaºi zi în Lista de redare
1 Atingeþi
(HOME) T (OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [
ADD by date] / [
ADD
by date] (adãugare dupã datã).
Datele la care au fost înregistrate filmele
sunt afiºate pe ecran.
Data precedentã / urmãtoare
3 Atingeþi v/V pentru a selecta data
înregistrãrii filmului dorit.
4 Atingeþi
cât timp data selectatã care
corespunde imaginii dorite este activatã.
Filmele înregistrate la data selectatã sunt
afiºate pe ecran.
Atingeþi imaginea de pe ecranul LCD
pentru a confirma filmul. Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
b Note
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea ºi nici nu detaºaþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” de la camera video în
timpul editãrii Listei de redare. Poate fi
deteriorat cardul “Memory Stick PRO
Duo”.
• Nu puteþi adãuga fotografii în Lista de
redare.
z Observaþii
• Puteþi include pânã la 999 de scene cu
calitatea HD a imaginilor, respectiv 99 de
filme la calitate SD în Lista de redare.
• Puteþi copia Lista de redare pe un disc aºa
cum este, utilizând aplicaþia software
furnizatã.
• Puteþi adãuga un film în lista de redare
efectuând procedura urmãtoare :
– în interfaþa de vizualizare, apãsaþi
(OPTION) T clapeta
T[
ADD] / [ ADD].
– în interfaþa INDEX, apãsaþi
(OPTION) T clapeta T [ ADD]
/ [ ADD] / [
ADD by date] / [
ADD by date].
Redarea filmelor din Lista de
redare
1 Atingeþi
(HOME) T
ªtergerea imaginilor inutile din
Lista de redare
1 Apãsaþi
(HOME) T (OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Apãsaþi [
ERASE] sau [ ERASE].
Pentru a ºterge toate imaginile din Lista
de redare, atingeþi [
ERASE ALL] /
[ ERASE ALL] T [YES] T [YES] T
[OK].
3 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o
ºtergeþi din Lista de redare.
(VIEW
IMAGES) T [PLAYLIST].
Lista de redare este afiºatã pe ecran.
2
Atingeþi scena de unde vreþi sã
înceapã redarea.
Lista de redare este prezentatã începând
cu imaginea selectatã, pânã la final, apoi
se revine la interfaþa cu Lista de redare.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a confirma
imaginea.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
z Observaþie
• Imaginile originale nu sunt modificate chiar
dacã ºtergeþi imaginile corespunzãtoare
din Lista de redare.
z Observaþie
• Puteþi schimba calitatea imaginilor unui film
ce vreþi sã fie redat atingând (OPTION)
T clapeta
T [
/
INDEX
SET].
continuã...
51
Modificarea ordinii în Lista de
redare
1 Atingeþi
(HOME) T (OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [
MOVE] / [ MOVE].
3 Selectaþi imaginea care doriþi sã fie
deplasatã.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la interfaþa
Atingeþi
precedentã.
4 Atingeþi [OK] .
5 Selectaþi destinaþia folosind
/
.
Bara de destinaþie
6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK] .
z Observaþie
• Dacã selectaþi mai multe imagini, acestea
sunt deplasate conform ordinii din Lista
de redare.
52
Copierea imaginilor cu un aparat video sau
cu un recorder DVD / HDD
Puteþi copia imagini redate de camera video cu alte echipamente de înregistrare, cum ar fi un
aparat video sau un recorder DVD/HDD, aceasta reprezentând o modalitate practicã de
distribuþie a discurilor copiate. Conectaþi echipamentul respectiv într-unul dintre urmãtoarele
moduri. Conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin intermediul adaptorului
de reþea furnizat (pag. 16). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce însoþesc echipamentele
ce urmeazã a fi conectate.
b Note
• Filmele înregistrate la o calitate de înaltã definiþie (HD) vor fi copiate la calitate cu
definiþie standard (SD).
• Pentru a copia un film înregistrat la calitate de înaltã definiþie (HD), instalaþi pe calculatorul
dumneavoastrã aplicaþia software (furnizatã) ºi copiaþi imaginile pe un disc din calculator.
• Deoarece copierea se efectueazã prin transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate
deteriora.
Mufã
A/V OUT
(galben)
(alb)
(roºu)
(galben)
Echipamente cu o mufã S VIDEO
l : Flux de semnal / video
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Atât Staþia Handycam, cât ºi camera
video sunt echipate cu mufe A/V OUT
(pag. 104, 105). Cuplaþi cablul de
conectare A/V fie la staþia Handycam,
fie la camera video, conform reglajului
efectuat.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi camera la un alt dispozitiv
prin mufa S VIDEO, utilizând un cablu
de conectare A/V împreunã cu unul
S VIDEO (opþional), imaginile reproduse
vor fi de calitate superioarã comparativ
cu cazul în care este folosit numai un
cablu A/V.
Aparate video sau
recorder DVD / HDD
(alb) (roºu)
Echipamente fãrã
mufã S VIDEO
Conectaþi mufele albã ºi roºie (audio,
stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) ale cablului de
conectare A/V cu un cablu S VIDEO
(opþional). În acest caz, conectarea mufei
galbene nu este necesarã. Numai conexiunea S VIDEO nu va transmite semnal
sonor la ieºire.
b Note
• Nu puteþi copia cu recordere conectate
printr-un cablu HDMI.
• Pentru a fi înregistrate data/ora ºi
informaþiile legate de reglarea camerei,
afiºaþi-le pe ecran (pag. 68).
53
• Pentru ca indicatorii de ecran (spre exemplu
contorul etc.) sã nu mai fie afiºaþi pe
ecranul echipamentului conectat, în
(HOME) T
meniul HOME, atingeþi
(SETTINGS) T [OUTPUT
SETTINGS] T[DISP OUTPUT] T [LCD
PANEL] (reglaj implicit), pag. 71.
• Când conectaþi camera dvs. video la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului A/V la mufa video de
intrare, iar pe cel roºu (canalul drept) sau
pe cel alb (canalul stâng) la mufa audio de
intrare a aparatului.
1 Porniþi camera ºi apãsaþi butonul
(VIEW IMAGES).
Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corespunzãtoare, în funcþie de
echipamentul folosit pentru redare
(pag. 70)
2
Introduceþi suportul de înregistrare adecvat în celãlalt
echipament.
Dacã echipamentul de înregistrare are un
selector de intrãri, puneþi-l în poziþia
corespunzãtoare modului intrare (input).
3 Conectaþi camera video la echipa-
mentul de înregistrare (aparat
video sau recorder DVD/ HDD) prin
cablul de cuplare A/V (furnizat) 1
sau prin cablul de conectare A/V
cu S VIDEO (opþional) 2.
Conectaþi camera la mufele de intrare ale
echipamentului de înregistrare.
4
5
54
Porniþi redarea discului cu
camera video ºi înregistraþi-l cu
celãlalt echipament video.
Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile
de utilizare ce însoþesc dispozitivul de
înregistrare.
Când copierea se încheie, opriþi
echipamentul de înregistrare ºi
apoi camera dvs. video.
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge)
Puteþi tipãri fotografii folosind o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge, fãrã a
cupla camera la calculator.
Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete pentru a alimenta camera video în
vederea acestei operaþii (pag. 16). Porniþi
imprimanta.
Pentru a imprima fotografiile dorite, introduceþi în camera video cardul “Memory
Stick PRO Duo” pe care acestea sunt
înregistrate.
1 Conectaþi staþia Handycam la o
4 Apãsaþi [PRINT].
Dupã ce este efectuatã conexiunea, pe ecran
apare simbolul
(conectare PictBridge)
Puteþi selecta o fotografie de pe ecran.
5 Atingeþi fotografia pe care vreþi sã
o imprimaþi.
prizã de perete prin intermediul
adaptorului de reþea furnizat.
2 Fixaþi corect camera video în
staþia Handycam, apoi porniþi
camera.
3 Conectaþi mufa
(USB) a staþiei
Handycam la imprimantã, folosind
cablul USB furnizat (pag. 105).
Pe ecranul LCD apare automat interfaþa
[USB SELECT].
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
6 Atingeþi
(OPTION), ajustaþi
urmãtoarele opþiuni, apoi atingeþi
.
[COPIES] : Stabiliþi numãrul de exemplare
ale fotografiei care urmeazã sã fie
imprimatã. Puteþi stabili un numãr de pânã
la 20 de exemplare.
[DATE / TIME] : Selectaþi [DATE],
[DAY&TIME] sau [OFF] (nu este
imprimatã nici o datã sau orã).
[SIZE] : Selectaþi dimensiunea colii de
hârtie.
Dacã nu doriþi sã modificaþi reglajul
existent, treceþi la pasul 7.
55
7 Atingeþi [EXEC.] T [YES] T
.
Apare din nou interfaþa de selecþie a
imaginilor.
Pentru a încheia imprimarea
Atingeþi
în interfaþa de selecþie a
imaginilor.
b Note
• Putem garanta funcþionarea numai pentru
modelele compatibile cu PictBridge.
• Consultaþi manualul de instrucþiuni al
imprimantei care urmeazã a fi folositã.
• Când este afiºat pe ecran simbolul ,
este posibil ca operaþiile sã nu fie corect
realizate dacã încercaþi sã efectuaþi
urmãtoarele :
– sã acþionaþi comutatorul POWER,
– sã apãsaþi
(VIEW IMAGES),
– sã detaºaþi camera de staþia Handycam,
– sã deconectaþi cablul USB (furnizat) de
la staþia Handycam sau de la
imprimantã.
• Dacã imprimanta nu mai funcþioneazã,
deconectaþi cablul USB, opriþi imprimanta,
apoi reporniþi-o ºi reluaþi operaþia de
tipãrire de la început.
• Puteþi selecta numai formatul de hârtie
compatibil cu imprimanta.
• La unele modele de imprimante, marginile
de sus, de jos, din stânga ºi din dreapta
ale imaginii pot fi tãiate. Dacã imprimaþi o
fotografie înregistratã cu un raport al
laturilor de 16:9 (panoramic), este posibil
ca din marginile din stânga ºi din dreapta
ale acesteia sã fie eliminate porþiuni cu
lãþime destul de mare.
• Este posibil ca unele modele de imprimante
sã nu accepte funcþia de printare a datei.
Consultaþi instrucþiunile de folosire ale
imprimantei pentru a afla detalii.
• Nu pot fi imprimate urmãtoarele :
– imaginile editate cu un calculator,
– imaginile înregistrate cu alte
echipamente,
– imagini cu dimensiunea de 3MB sau
mai mari,
56
– imagini cu dimensiuni mai mari de
2848 × 2136 pixeli.
z Observaþii
• PictBridge reprezintã un standard industrial
stabilit de Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Puteþi tipãri fotografii
fãrã a utiliza un calculator, conectând o
imprimantã direct la o camerã video digitalã
sau la un aparat foto digital, indiferent de
model ºi de producãtorul aparatului.
• Puteþi imprima o fotografie vizualizatã pe
ecran, selectând
(OPTION) T clapeta
T [PRINT].
Utilizarea suportului de înregistrare
Categoria
(MANAGE MEMORY STICK –
Gestionarea memoriei cardului Memory Stick)
Aceastã categorie vã permite sã folosiþi
cardul “Memory Stick PRO Duo” pentru
diverse scopuri.
Categoria
(MANAGE MEMORY STICK
– Gestionarea memoriei cardului Memory
Stick)
Lista elementelor
FORMAT (formatare)
Puteþi formata cardul “Memory Stick PRO
Duo” cu scopul de a elibera spaþiu de
înregistrare (pag. 58).
INFO (informaþii)
Puteþi afiºa informaþiile despre capacitatea
cardului “Memory Stick PRO Duo” (pag. 58).
REPAIR IMG. DB F. (repararea
fiºierului ce conþine baza de date cu
imagini)
Puteþi repara informaþiile legate de gestiunea
datelor de pe cardul “Memory Stick PRO
Duo” (pag. 59).
Formatarea
cardului
“Memory Stick PRO
Duo”
Puteþi ºterge toate imaginile de pe “Memory
Stick PRO Duo” camerei pentru a recupera
întregul spaþiu de înregistrare ºi a putea
inscripþiona din nou pe card.
Pentru aceastã operaþie, conectaþi camera la
o prizã de perete folosind adaptorul de reþea
furnizat (pag. 16).
b Notã
• Pentru a evita pierderea unor imagini
importante, ar trebui sã le stocaþi pe un alt
suport (pag. 46) înainte de a efectua
operaþia [ FORMAT].
1
Porniþi camera video.
2 Introduceþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” de formatat în camera
dvs. video.
3 Atingeþi
[
(HOME) T
(MANAGE MEMORY STICK) T
FORMAT].
EST.PROCESS TIME : 10s
4 Atingeþi [YES] T [YES].
5
Când este afiºatã indicaþia
[Completed.], atingeþi [OK].
continuã...
57
Consultarea informaþiilor
legate de “Memory Stick
PRO Duo”
b Note
• Fotografiile sunt ºterse, chiar dacã au fost
protejate împotriva ºtergerii accidentale,
cu alt echipament.
• Dacã pe ecran apare indicaþia [Executing...],
nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
operaþii :
– sã acþionaþi comutatorul POWER sau
alte butoane,
– sã scoateþi unitatea “Memory Stick PRO
Duo” din aparat.
• Câtã vreme este activã opþiunea
[ FORMAT], nu decuplaþi adaptorul de
reþea.
Puteþi sã afiºaþi pe ecran informaþiile legate
de “Memory Stick PRO Duo”ºi sã aflaþi
spaþiul liber aproximativ care este disponibil
pe “Memory Stick PRO Duo”.
1
Porniþi camera video.
2 Atingeþi
[
(HOME) T
(MANAGE MEMORY STICK) T
INFO].
1920 MB
1920 MB
Pentru a opri afiºajul
Atingeþi
.
b Note
• Pentru spaþiul liber calculat de pe “Memory
Stick PRO Duo”, 1 MB = 1.048.576 bytes.
Fracþiunile mai mici de 1 MB sunt ignorate
la afiºarea spaþiului liber de pe “Memory
Stick PRO Duo”. Capacitatea indicatã ca
spaþiu liber total disponibil pe “Memory
Stick PRO Duo”, liber ºi utilizat, este uneori
puþin mai redus decât capacitatea calculatã
teoretic a cardului “Memory Stick PRO
Duo”.
• Cum existã o zonã de gestionare a fiºierelor,
spaþiul utilizat nu este afiºat ca fiind 0 MB
chiar dacã aþi efectuat operaþia de
formatare ([ FORMAT], pag. 57).
58
Repararea fiºierului ce conþine baza de date
cu imagini
Aceastã funcþie verificã informaþiile legate
de gestionarea ºi starea filmelor de pe
“Memory Stick PRO Duo” reparând
eventualele defecte depistate.
1
2
Porniþi camera video.
Atingeþi
b Note
• Feriþi camera de ºocuri mecanice ºi de
vibraþii în cursul acestei operaþii.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea ºi nici nu detaºaþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” de la camera
video în timpul acestei operaþii.
(HOME) T
(MANAGE MEMORY STICK) T
[REPAIR IMG. DB F.].
Apare interfaþa [REPAIR IMG. DB F.].
Doriþi sã fie
verificat
fiºierul cu
baza de date
a imaginilor ?
3
Atingeþi [Yes].
Începe operaþia de verificare a fiºierelor
de gestionare a informaþiilor.
10 s
Au fost depistate
defecþiuni în fiºierul cu baza de
date a imaginilor.
Doriþi ca fiºierul
sã fie reparat ?
În cazul în care nu sunt depistate
defecþiuni, atingeþi [OK] ºi renunþaþi la
operaþia de verificare.
4 Atingeþi [Yes].
5
Când este afiºatã indicaþia
[Completed.], atingeþi [OK].
59
Personalizarea camerei video
Operaþii posibile cu categoria
(SETTINGS – reglaje) din meniul
Puteþi modifica funcþiile de înregistrare ºi
reglajele privind funcþionarea dupã cum vã
este convenabil.
HOME
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
Dacã elementul nu este afiºat pe ecran,
atingeþi V/v pentru a schimba pagina.
Folosirea Meniului HOME
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
(HOME).
(HOME)
4 Atingeþi varianta doritã.
Dacã varianta nu este afiºatã pe ecran,
atingeþi V/v pentru a schimba pagina.
(HOME)
5
Categoria
2 Atingeþi
60
(SETTINGS)
(SETTINGS).
Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
Lista elementelor de reglaj
pentru categoria
(SETTINGS)
REGLAJE PENTRU FILME (pag. 62)
Element
/
REC SET*1
REC MODE
REC MODE
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
X.V. COLOR
GUIDEFRAME
ZEBRA
REMAINING
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
INDEX SET*1
Pagina
62
62
63
63
63
63
64
64
64
64
64
65
65
65
65
REGLAJE PENTRU FOTOGRAFII
(pag. 66)
Element
IMAGE SIZE*1
QUALITY
FILE NO.
NIGHTSHOT LIGHT
STEADYSHOT
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
Pagina
66
66
67
63
64
64
64
65
65
REGLAJE PENTRU VIZUALIZAREA
IMAGINILOR (p. 68)
Element
Pagina
/
INDX SET*1
DATA CODE
DISPLAY
INTERVAL SET*1
68
68
69
69
REGLAJE DE SUNET ªI ECRAN*2
(pag. 69)
Element
Pagina
VOLUME*1
BEEP*1
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
69
69
69
70
70
REGLAJE LEGATE DE IEªIREA
SEMNALULUI (pag. 70)
Element
TV TYPE
DISP OUTPUT
COMPONENT
CEAS /
Pagina
70
71
71
LIMBÃ (pag. 71)
Element
CLOCK SET*1
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE SET*1
Pagina
20
71
71
71
continuã...
61
Reglaje pentru filme
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea filmelor)
REGLAJE CU CARACTER GENERAL
(pag. 72)
Element
DEMO MODE
REC LAMP
CALIBRATION
A. SHUT OFF
REMOTE CTRL
Pagina
72
72
99
72
72
*1 Puteþi regla aceste opþiuni ºi î n modul
simplificat de funcþionare (pag. 25).
* În modul simplificat de funcþionare, numele
meniului devine [SOUND SETTINGS].
2
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 73
Variantele implicite sunt marcate cu B.
REC SET
(mod de reglaj pentru înregistrare)
/
Puteþi selecta calitatea de înregistrare a
imaginilor unui film.
B
HD QUALITY
Se înregistreazã imagini la înaltã
definiþie (HD).
SD QUALITY
Se înregistreazã imagini la definiþie
standard (SD).
REC MODE
(mod de înregistrare)
Puteþi selecta modul de înregistrare a unui
film cu imagini la calitate HD, alegând unul
dintre cele 4 nivele disponibile.
HD XP
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (AVC HD 15M (XP)).
HD HQ
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP
Se înregistreazã în modul definiþie standard (AVC HD 7M (SP)).
62
HD LP
Este prelungitã durata de înregistrare
(redare îndelungatã) (AVC HD 5M
(LP)).
b Notã
• Dacã înregistraþi în modul LP, la redare,
este posibil ca detaliile filmelor cu acþiune
rapidã sã aparã grosier.
z Observaþie
• Consultaþi pagina 10 pentru a afla durata
de înregistrare disponibilã în fiecare mod
în parte.
REC MODE
(mod de înregistrare)
Puteþi selecta modul de înregistrare a unui
film cu imagini la calitate SD, alegând unul
dintre cele 3 nivele disponibile.
SD HQ
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (SD 9M (HQ)).
B SD SP
Se înregistreazã în modul definiþie standard (SD 6M (SP)).
SD LP
Este prelungitã durata de înregistrare
(redare îndelungatã) (SD 3M (LP)).
b Notã
• Dacã înregistraþi în modul LP, calitatea
imaginilor se poate degrada sau scenele
în care sunt elemente în miºcare rapidã
pot apãrea alterate de zgomot la redarea
filmului.
z Observaþie
• Consultaþi pagina 10 pentru a afla durata
de înregistrare disponibilã pentru fiecare
mod în parte.
NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare Night Shot)
Dacã folosiþi funcþia NightShot (pag. 33) sau
[SUPER NIGHTSHOT] (pag. 78), veþi putea
sã înregistraþi imagini mai clare alegând
pentru opþiunea [NIGHTSHOT LIGHT]
varianta [ON] (implicitã). În acest caz vor fi
emise radiaþii infraroºii (invizibile).
b Note
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 33).
• Demontaþi obiectivul de conversie
(opþional).
• Distanþa maximã de la care puteþi filma
folosind opþiunea [NIGHTSHOT LIGHT]
este de aproximativ 3 m.
WIDE SELECT
(raportul laturilor imaginilor)
La înregistrarea la definiþie standard, puteþi
selecta raportul laturilor imaginilor în funcþie
de televizorul conectat. Consultaþi ºi
manualul de instrucþiuni care însoþeºte
televizorul dumneavoastrã.
B 16:9 WIDE
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu ecran
panoramic – 16:9 (wide).
4:3
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu raportul
laturilor ecranului de 4:3.
b Notã
• Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corectã, corespunzãtoare televizorului conectat pentru redare (pag. 70).
DIGITAL ZOOM
(mãrire digitalã)
Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul
în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai
mult decât în cazul mãririi optice, 10×
(varianta implicitã), în timpul înregistrãrii.
Þineþi seama însã cã atunci când folosiþi
mãrirea digitalã, calitatea imaginii scade.
63
Partea din dreapta a scalei reprezintã
factorul mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este
afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire.
B OFF
Mãririrea este realizatã optic pânã la
nivelul 10 ×.
20×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 20 ×.
STEADYSHOT
(compensarea miºcãrilor camerei)
Puteþi compensa miºcãrile nedorite ale
camerei (varianta stabilitã implicit este [ON]).
Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[OFF] (
) când folosiþi un trepied
(opþional) deoarece imaginea va fi mai
naturalã.
AUTO SLW SHUTTR
(reducerea vitezei obturatorului)
Pentru aceastã opþiune, varianta implicitã
este [ON]. Dacã modificaþi condiþiile de
înregistrare, viteza obturatorului este redusã
în mod automat la 1/25 secunde.
X.V.COLOR
Când înregistraþi, alegeþi varianta [ON]
pentru a surprinde o gamã cât mai largã de
culori.
Diverse culori, cum ar fi culorile strãlucitoare
ale florilor sau albastrul turcoise al mãrii vor
fi astfel reproduse mai fidel.
b Note
• Alegeþi pentru [X.V.COLOR] varianta [ON]
doar când conþinutul înregistrat va fi redat
cu un televizor compatibil cu x.v.Color.
64
În caz contrar, alegeþi varianta OFF
(implicitã).
• Dacã filmul înregistrat cu aceastã funcþie
[ON] este redat de un televizor care nu
este compatibil cu x.v.Color, este posibil
sã nu fie fidel reproduse culorile.
• Pentru [X.V.COLOR] nu poate fi aleasã
varianta [ON] :
– dacã se înregistreazã imagini la calitate
SD (definiþie standard),
– la înregistrarea unui film.
GUIDEFRAME
(caroiaj)
Alegând pentru opþiunea [GUIDEFRAME]
varianta [ON], puteþi afiºa un caroiaj pentru
a verifica dacã subiectul este orizontal sau
vertical.
Caroiajul nu este înregitrat. Apãsaþi DISP /
BATT INFO pentru ca sã disparã chenarul.
(Varianta stabilitã implicit este [OFF]).
z Observaþie
• Poziþionând subiectul în dreptul marcajului
încruciºat al caroiajului, compoziþia va fi
mai echilibratã.
ZEBRA (Haºurã)
Zonele de ecran unde luminozitatea are
nivelul prestabilit apar haºurate (cu linii
oblice paralele). Aceastã facilitate are rol
orientativ pentru ajustarea luminozitãþii.
Când modificaþi reglajul implicit, este afiºat
simbolul . Haºura nu este înregistratã.
B OFF
Nu este afiºatã haºura.
70
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 70 IRE.
100
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 100 IRE sau mai
mare.
b Notã
• Zonele ecranului unde luminozitatea este
de aproximativ 100 IRE sau mai mare, este
posibil sã fie supraexpuse.
z Observaþie
• IRE reprezintã luminozitatea ecranului.
REMAINING
(indicatorul spaþiului rãmas)
B AUTO
În urmãtoarele cazuri, indicatorul spaþiului
rãmas pentru înregistrarea filmelor este
afiºat timp de circa 8 secunde :
• dacã aparatul recunoaºte capacitatea
rãmasã pe “Memory Stick PRO Duo”
când comutatorul POWER este în poziþia
(film),
• dacã apãsaþi DISP/BATT INFO pentru
ca indicatorul sã devinã luminos când
comutatorul POWER este în poziþia
(film),
• când selectaþi unul dintre modurile de
înregistrare din HOME MENU.
ON
Indicatorul spaþiului rãmas pe “Memory
Stick PRO Duo” este afiºat permanent.
b Notã
• Dacã durata de înregistrare rãmasã pentru
filme este mai micã de 5 minute, indicatorul
rãmâne afiºat pe ecran.
FLASH LEVEL
(nivelul bliþului)
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi
bliþul încorporat sau un bliþ extern (opþional)
care este compatibil cu camera dvs.
HIGH ( +)
Nivelul bliþului creºte.
B NORMAL ( )
LOW ( –)
Nivelul bliþului scade.
REDEYE REDUC
(reducere efect de ochi roºii)
Puteþi regla aceastã funcþie când fotografiaþi,
folosiþi bliþul încorporat sau un bliþ extern
(opþional) care este compatibil cu camera
dvs. Puteþi evita efectul de ochi roºii activând
bliþul înainte de înregistrare.
Alegeþi pentru [REDEYE REDUC] varianta
[ON], apoi apãsaþi de mai multe ori (bliþ)
(pag. 32) pentru a selecta una dintre variante.
(Reducerea automatã a efectului
de ochi roºii) : Bliþul ilumineazã
anticipat înainte de a se declanºa
automat pentru înregistrarea propriuzisã dacã nu este suficientã luminã în
jur, ca sã reducã efectul de ochi roºii.
r
(Reducerea forþatã a efectului de
ochi roºii) : Este folosit întotdeauna
bliþul ºi iluminarea anticipatã pentru
reducerea efectului de ochi roºii.
r
(Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ.
b Notã
• Este posibil ca reducerea fenomenului de
ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie
de diferenþele individuale ºi de alte
condiþii.
INDEX SET (reglaj index)
Reglajul implicit este [ON] ºi vã permite sã
cãutaþi feþele subiectelor vizate în cursul
înregistrãrii de filme.
Simbolurile sub formã de portret ºi
semnificaþia lor
: Când reglajul este [ON].
: Când este detectatã prima faþã.
: Când detecþia feþei s-a încheiat (simbolul
este afiºat intermitent).
: Când nu pot fi detectate feþele.*
* Camera dvs. poate detecta cel mult 100 de feþe
pentru fiecare scenã.
Pentru redarea din interfaþa Index cu portrete,
consultaþi pagina 38.
65
Reglaje pentru fotografii
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea fotografiilor)
Capacitatea cardului “Memory
Stick PRO Duo” (MB) ºi
numãrul de imagini ce pot fi
înregistrate
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Când comutatorul POWER este în poziþia
(Foto)
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 73
Variantele implicite sunt marcate cu B.
IMAGE SIZE
(dimensiunea fotografiei)
B 6,1M (
)
Sunt înregistrate fotografii clare.
4,6M (
)
Permite înregistrarea de fotografii clare în
format panoramic de 16:9.
Când comutatorul POWER este pus în
poziþia
(Film)*.
3,1M (
)
Permite înregistrarea mai multor fotografii
la o calitate relativ bunã.
VGA (0,3M) (
)
Permite înregistrarea numãrului maxim de
fotografii.
b Notã
• Opþiunea [
IMAGE SIZE] poate fi
stabilitã numai în starea de aºteptare
pentru înregistrare.
QUALITY
(calitate)
B FINE (FINE)
Sunt înregistrate fotografii de calitate
foarte bunã.
66
STANDARD (STD)
Sunt înregistrate fotografii la calitate standard.
* Dimensiunea imaginilor este stabilitã în
funcþie de raportul laturilor imaginii
înregistrate :
–[
4,6M] la înaltã definiþie,
–[
4,6M] cu raportul laturilor 16:9,
la definiþie standard,
– [3,4M] cu raportul laturilor 4:3,la
definiþie standard.
b Note
• Numerele sunt mãsurate în urmãtoarele
condiþii : sus - pentru calitatea imaginilor
este aleasã varianta [FINE] ; jos - pentru
calitatea imaginilor este aleasã varianta
[STANDARD].
• Toate numerele au fost determinate la
utilizarea unui card de memorie “Memory
Stick PRO Duo” produs de Sony Corporation. Numãrul fotografiilor înregistrate
ºi durata de înregistrare a filmelor depind
de condiþiile de înregistrare ºi de suportul
de înregistrare.
• Pentru înregistrarea de fotografii, puteþi
utiliza un card “Memory Stick PRO Duo”
cu capacitatea mai micã de 256 MB.
• Rezoluþia fotografiilor este obþinutã cu
ajutorul dispoziþiei unice a pixelilor
Senzorului CMOS ClearVid marca Sony ºi
sistemului de procesare de imagine (noul
tip Enhanced Imaging Processor).
FILE NO.
(numãrul fiºierului)
B SERIES
Alocã numere succesive fiºierelor chiar
dacã unitatea “Memory Stick PRO Duo”
este înlocuitã cu o alta. Numãrãtoarea
fiºierelor este iniþializatã (reluatã de la
început) când este creat un nou director
sau când directorul de înregistrare este
înlocuit cu un altul.
RESET
Atribuiþi numere succesive fiºierelor,
urmând numãrului maxim de fiºier care
existã pe suportul curent de înregistrare.
NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare NightShot)
Consultaþi pagina 63.
STEADYSHOT
(eliminarea miºcãrilor nedorite
ale camerei)
Consultaþi pagina 64.
GUIDE FRAME
(ghidaje pentru încadrarea
imaginilor)
Consultaþi pagina 64.
ZEBRA (haºurã
Consultaþi pagina 64.
FLASH LEVEL
(nivelul bliþului)
Consultaþi pagina 65.
REDEYE REDUC
(reducerea efectului de ochi
roºii)
Consultaþi pagina 65.
67
Reglaje de vizualizare a imaginilor
(Elemente de reglaj pentru particularizarea afiºãrii)
DATE/TIME (data / ora)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 73
1 Data
2 Ora
CAMERA DATA (date privind camera)
Film
Variantele implicite sunt marcate cu B.
/
INDEX SET
(reglaj index)
Puteþi selecta calitatea imaginilor filmului
redat.
B
HD QUALITY
Sunt redate filme înregistrate la o calitate
HD (înaltã definiþie) a imaginilor.
SD QUALITY
Sunt redate filme înregistrate la o calitate
SD (definiþie standard) a imaginilor.
DATA CODE (cod de date)
În timpul redãrii sunt afiºate informaþii
înregistrate în mod automat (cod de date)
împreunã cu imaginile.
B OFF
Codul de date nu este afiºat.
DATE/TIME
Sunt afiºate data ºi ora.
CAMERA DATA
(date privind camera) - în continuare
Sunt afiºate date privind reglarea camerei.
68
Fotografie
3 SteadyShot - oprit
4 Luminozitate
5 Echilibru de alb
6 Amplificare (gain)
7 Viteza obturatorului
8 Valoarea aperturii
9 Expunere
z Observaþii
• Simbolul apare în cazul înregistrãrii
fotografiilor cu ajutorul unui bliþ.
• Codul de date este afiºat pe ecranul TV
dacã este conectatã camera la un televizor.
• Indicatorul comutã între urmãtoarele
elemente la apãsarea butonului DATA
CODE de la telecomandã : [DATE/TIME]
(Data ºi ora) T [CAMERA DATA] (date
privind camera) T [OFF] (nimic afiºat).
Reglaje de sunet ºi
ecran
• În funcþie de condiþiile legate de “Memory
Stick PRO Duo”, pe ecran va apãrea
indicaþia [--:--:--].
(Elemente de reglaj pentru
personalizarea semnalului sonor
ºi a ecranului)
DISPLAY (afiºaj)
Puteþi selecta numãrul de reprezentãri de mici
dimensiuni care sã aparã în interfaþa VISUAL
INDEX.
B ZOOM LINK
Modificã numãrul de reprezentãri de
dimensiuni reduse afiºate (6 sau 12),
folosind cursorul de zoom al camerei dvs.
video*.
6IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 6 imagini.
12IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 12 imagini.
* Puteþi acþiona cu butoanele de zoom
de pe marginea ecranului LCD sau cu
cele ale telecomenzii.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 73
Variantele implicite sunt marcate cu B.
VOLUME (volum)
Atingeþi butoanele
regla volumul (pag. 37).
/
pentru a
BEEP (semnal sonor)
INTERVAL SET (stabilirea
intervalului pentru fiecare
imagine)
Puteþi selecta durata de afiºare pentru fiecare
reprezentare la dimensiuni reduse de 3, 6, 12
secunde sau de 1 sau 5 minute. Varianta
implicitã este [3 sec.].
B ON
La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când
acþionaþi afiºajul tactil este emis un semnal
acustic sub forma unei melodii.
OFF
Nu se aude melodia.
LCD BRIGHT
(luminozitatea ecranului LCD)
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD cu
ajutorul butoanelor
/
.
1 Reglaþi luminozitatea atingând
2 Atingeþi
/
.
.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
continuã...
69
Reglaje legate de
ieºirea semnalului
LCD BL LEVEL
(iluminarea ecranului LCD)
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului
LCD.
B NORMAL
Iluminare standard.
BRIGHT
Iluminarea ecranului LCD este mai
puternicã.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de alimentare cu energie, este
selectatã automat varianta [BRIGHT] a
acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
puþin la înregistrare.
• Dacã deschideþi panoul LCD la 180 de
grade, cu ecranul spre exterior ºi apropiaþi
panoul LCD de corpul camerei, reglajul
devine automat [NORMAL].
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
LCD COLOR
Puteþi regla culoarea ecranului LCD atingând
butoanele
/
.
Intensitate
scãzutã
Intensitate
ridicatã
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
70
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 73
Reglajele implicite sunt marcate cu B.
TV TYPE (tip de televizor)
La redarea imaginilor, semnalul trebuie
convertit în funcþie de televizorul conectat.
Imaginile înregistrate sunt redate în
urmãtoarele douã moduri.
B 16:9
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor panoramic 16:9.
Imagini în format
panoramic (16:9)
Imagini în format
(4:3)
4:3
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor standard 4:3.
Imagini în format
panoramic (16:9)
Imagini în format
(4:3)
b Notã
• Raportul laturilor imaginii înregistrate la
calitate HD (înaltã definiþie) este 16:9.
Ceas /
Limbã
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii folosite)
DISP OUTPUT
(modalitate de afiºare)
B LCD PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul LCD.
V-OUT/PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul televizorului ºi pe
ecranul LCD.
COMPONENT
(componente)
Selectaþi [COMPONENT] când conectaþi
camera la televizor folosind mufa de intrare
pentru componente.
576i
Selectaþi aceastã variantã când conectaþi
camera la un televizor cu mufã de intrare
pentru componente.
B 1080i / 576i
Alegeþi aceastã variantã când conectaþi
camera la un televizor care are mufã de
intrare pentru componente ºi care este
capabil sã afiºeze semnal 1080i.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 73
CLOCK SET
(potrivirea ceasului)
Consultaþi pagina 20.
AREA SET
(diferenþa de fus orar)
Puteþi stabili diferenþa de fus orar fãrã a opri
ceasul.
Alegeþi fusul orar corespunzãtor folosind
v/V când utilizaþi aparatul în strãinãtate.
Consultaþi diferenþele de fus orar prezentate
la pag. 92.
SUMMERTIME (ora de varã)
Puteþi modifica acest reglaj fãrã a opri ceasul.
Alegeþi varianta [ON] pentru ca indicaþia orei
sã avanseze cu 1 orã.
LANGUAGE SET
(limba folositã)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru
afiºarea informaþiilor pe ecran.
z Observaþie
• În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã
printre opþiuni, camera video vã pune la
dispoziþie varianta [ENG[SIMP]] (englezã
simplificatã).
71
Reglaje generale
(Alte elemente de reglaj)
CALIBRATION (calibrare)
Consultaþi pagina 99.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 73
Variantele implicite sunt marcate cu B.
DEMO MODE
(mod demonstrativ)
Reglajul implicit este [ON] ºi vã permite sã
urmãriþi timp de circa 10 minute un program
demonstrativ dupã ce deplasaþi comutatorul
(film).
POWER în poziþia
z Observaþie
• Demonstraþia va fi suspendatã în
urmãtoarele cazuri :
– când apãsaþi butonul START / STOP
sau PHOTO;
– când atingeþi ecranul în timpul
desfãºurãrii demonstraþiei (Demonstraþia va reîncepe dupã circa 10 minute) ;
– când introduceþi sau scoateþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” ;
– când puneþi comutatorul POWER în
poziþia
(foto) ;
– când apãsaþi
IMAGES) sau
(HOME),
(VIEW
(FILM INDEX).
REC LAMP (indicator luminos
de înregistrare)
Indicatorul luminos de înregistrare de pe
partea frontalã a camerei se aprinde, varianta
implicitã fiind [ON].
72
A. SHUT OFF
(oprirea automatã)
B 5 min
Camera video se opreºte în mod automat
dacã au trecut circa 5 minute în care nu a
fost folositã.
NEVER (niciodatã)
Camera video nu se opreºte niciodatã în
mod automat.
b Notã
• Dacã aceastã camerã video este conectatã
la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat
varianta [NEVER].
REMOTE CTRL
(telecomandã)
Varianta stabilitã implicit este [ON] care vã
permite sã utilizaþi telecomanda care v-a fost
furnizatã (pag. 106).
z Observaþie
• Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita
preluarea de cãtre camera video a
comenzilor transmise de telecomanda altui
aparat video.
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION
Meniul pentru opþiuni
(OPTION) apare
ca o fereastrã extensibilã când faceþi clic
dreapta cu mouse-ul la calculator.
Diverse funcþii sunt afiºate în contextul
operaþiei.
Folosirea Meniului OPTION
1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi
(OPTION) pe ecran.
(OPTION)
3 Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
Când elementul dorit nu apare
pe ecran
Atingeþi o altã clapetã. Dacã nu puteþi gãsi
nicãieri elementul dorit, înseamnã cã funcþia
respectivã nu este disponibilã în acea
situaþie.
b Note
• Clapetele ºi elementele de meniu care apar
pe ecran diferã în funcþie de starea camerei
la momentul respectiv (înregistrare /
redare).
• Unele elemente apar fãrã clapetã.
• Meniul
OPTION nu poate fi utilizat în
modul simplificat de funcþionare.
Clapetã
2 Atingeþi elementul de meniu dorit.
Dacã nu puteþi gãsi elementul dorit,
atingeþi o altã clapetã pentru a trece la o
altã paginã.
73
Elemente pentru înregistrare
din Meniul OPTION
Elemente pentru redare din
Meniul OPTION
Element
*1 Pagina
Element
Clapeta
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
–
–
–
–
–
–
–
–
–
75
75
75
76
76
76
77
78
78
Clapeta
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
–
–
–
79
79
79
Clapeta
DELETE
DELETE by date
DELETE ALL
a
a
a
–
a
a
–
–
–
62
62
63
79
66
66
79
34
34
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.
a
–
a
47
48
48
a
a
a
a
49
51
51
51
Clapeta
DIVIDE
ERASE
ERASE ALL
MOVE
-- (clapetã care depinde de situaþie
/ nici o clapetã)
ADD*2
a
51
ADD*2
a
51
ADD by date*
a
50
ADD by date*
PRINT
SLIDE SHOW
VOLUME
DATA CODE
SLIDE SHOW SET
ADD
ADD
ADD by date
ADD by date
/
INDEX SET
COPIES
DATE / TIME
SIZE
INTERVAL SET
a
a
–
a
a
–
a
a
a
a
a
–
–
–
a
50
55
39
69
68
39
50
50
50
50
68
55
55
55
69
2
Clapeta
/
REC SET
REC MODE
REC MODE
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
QUALITY
SELF-TIMER
TIMING
RECORD SOUND
*1 Pagina
2
*1 Elemente care sunt incluse ºi în meniul
HOME.
*2 Elemente care sunt incluse în meniul
HOME, dar care au denumiri diferite.
74
Reglajele funcþiilor din Meniul
În continuare sunt descrise elementele care
pot fi reglate numai din meniul OPTION.
Variantele implicite sunt marcate cu B.
FOCUS (focalizare)
Puteþi regla manual focalizarea. Apelaþi la
aceastã funcþie când vreþi sã focalizaþi
asupra unui anumit subiect.
OPTION
– când modul de focalizare este schimbat
din automat în manual,
– dacã reglaþi manual focalizarea.
(Aceste informaþii nu vor fi afiºate corect
dacã sunt utilizate lentile de conversie,
opþionale.)
SPOT FOCUS
(focalizare punctualã)
Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un
subiect care nu este plasat în centrul
ecranului.
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi unul dintre simbolurile
(pentru a focaliza pe subiecte aflate în
apropiere) sau
(pentru focalizarea
pe subiecte aflate la distanþã mare).
Simbolul apare când nu se poate
focaliza mai aproape, iar când nu se
poate focaliza la distanþã mai mare.
3 Atingeþi
.
Pentru reglarea automatã a focalizãrii, apãsaþi
la pasul 1.
[AUTO] T
b Notã
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1 cm în cazul
obiectivului superangular ºi de circa 80 cm
în cazul teleobiectivului.
z Observaþii
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã deplasaþi pârghia pentru
puterea de mãrire spre T (telefoto) pentru
a regla focalizarea, apoi spre W (panoramic) pentru a adapta mãrirea pentru
înregistrare. Când doriþi sã înregistraþi un
prim-plan al unui subiect, deplasaþi
pârghia pentru reglarea mãririi spre W
(unghi panoramic), apoi reglaþi focalizarea.
• Informaþiile legate de distanþa focalã
(distanþa la care se aflã subiectul asupra
cãruia se focalizeazã, în cazul în care este
întuneric ºi dificil de reglat focalizarea)
apar timp de câteva secunde în
urmãtoarele cazuri :
1 Atingeþi subiectul de pe ecran.
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi [END].
Pentru a regla automat focalizarea, atingeþi
[AUTO] T [END] la pasul 1.
b Notã
• Dacã reglaþi [SPOT FOCUS], pentru
[FOCUS] este aleasã automat varianta
[MANUAL].
TELE MACRO
(prim-planuri)
Opþiunea este utilã pentru înregistrarea
subiectelor de mici dimensiuni, de exemplu
flori sau insecte. Fundalul poate fi neclar,
însã subiectul va apãrea mai clar, ieºind în
evidenþã.
Când pentru [TELE MACRO] alegeþi varianta [ON] (pornit) (T ), mãrirea (pag. 31) se
deplaseazã spre partea superioarã a secþiunii
T (Telefoto–Fotografiere la distanþã)
permiþând înregistrarea subiectelor de la
distanþe de pânã la circa 45 cm.
75
Pentru a renunþa, apãsaþi [OFF] sau alegeþi
pentru mãrire varianta unghi panoramic
(secþiunea W).
b Note
• Când înregistraþi un subiect aflat la distanþã,
focalizarea poate fi dificilã ºi poate dura
mai mult timp.
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 75).
EXPOSURE (expunere)
Puteþi stabili manual luminozitatea unei
imagini. Ajustaþi luminozitatea când
subiectul este prea luminos sau prea
întunecat comparativ cu fundalul.
1 Atingeþi [MANUAL].
.
Apare simbolul
2 Reglaþi expunerea atingând butoanele
.
3 Atingeþi
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a expunerii, apãsaþi [AUTO] T
, la pasul 1.
SPOT METER
(exponometrul punctual)
Puteþi regla ºi fixa expunerea pentru un
anumit subiect, astfel încât acesta sã fie
înregistrat în condiþii de iluminare adecvatã,
cu toate cã existã un contrast puternic între
subiect ºi fundal (spre exemplu, în cazul
subiectelor aflate pe o scenã, sub lumina
reflectoarelor).
76
1 Atingeþi punctul de pe ecran pentru
care doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi
expunerea.
.
Apare simbolul
2 Atingeþi [END].
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T [END], la
pasul 1.
b Notã
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
pentru [EXPOSURE] este aleasã în mod
automat varianta [MANUAL].
SCENE SELECTION
(selecþia scenei)
Puteþi înregistra în mod eficient imagini în
diferite situaþii, folosind aceastã opþiune.
B AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi
înregistrate în mod automat imagini de
bunã calitate, fãrã a folosi funcþia [SCENE
SELECTION].
TWILIGHT* ( ) (Amurg)
Selectaþi aceasta pentru a
menþine atmosfera nocturnã a spaþiilor în scenele
înregistrate la asfinþit.
TWILIGHT PORT. ( )
(Portret în amurg)
Selectaþi aceasta pentru a
înregistra subiecte în primplan pe un fundal nocturn.
CANDLE ( ) (Lumânare)
Selectaþi aceasta pentru a
surprinde atmosfera
scenelor luminate de
lumânãri.
SUNRISE&SUNSET* ( )
(Rãsãrit ºi apus de soare)
Selectaþi aceasta pentru a
reproduce atmosfera unor
scene cum ar fi apusul ºi
rãsãritul de soare.
FIREWORKS* ( ) (Focuri de
artificii)
Alegeþi aceasta pentru
a imortaliza focurile de
artificii în întreaga lor
splendoare.
LANDSCAPE* ( ) (Peisaj)
Alegeþi aceasta pentru a
filma clar elemente aflate
la distanþã. Reglajul permite camerei sã evite
focalizarea pe un geam sau pe ochiurile
unei plase metalice interpuse între camera
video ºi subiect.
PORTRAIT ( ) (Portret)
Alegeþi aceastã variantã
pentru a scoate în
evidenþã subiectul, spre
exemplu o persoanã sau o floare, prin
estomparea fundalului.
SPOTLIGHT** ( ) (Spot de luminã)
Selectaþi aceasta pentru
a evita ca feþele persoanelor sã aparã excesiv
de albe atunci când
sunt iluminate puternic.
BEACH** ( ) (Plajã)
Alegeþi aceastã variantã pentru a imortaliza
albastrul viu al apei
oceanului sau al unui lac.
SNOW** (
) (Zãpadã)
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra imagini
luminoase în cazul în
care fundalul vizat conþine mult alb.
*
Camera dvs. focalizeazã numai asupra
subiectelor aflate la distanþã.
** Camera dvs. nu focalizeazã asupra
subiectelor aflate în apropiere.
b Note
• Reglajul [WHITE BAL.] este anulat când
efectuaþi reglajul [SCENE SELECTION].
• Dacã treceþi în modul filmare dupã ce aþi
fotografiat folosind varianta [TWILIGHT
PORT.], pentru filme va fi stabilit modul
[AUTO].
WHITE BAL.
(echilibrul de alb)
Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie
de luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã.
B AUTO
Echilibrul de alb este reglat în mod
automat.
OUTDOOR ( ) (exterior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã fie adecvat pentru urmãtoarele condiþii
de înregistrare :
– în aer liber,
– pentru vederi nocturne, reclame
luminoase cu neon ºi focuri de artificii ,
– la rãsãritul sau la apusul soarelui,
– la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã care
dau luminã similarã cu cea naturalã.
INDOOR ( ) (interior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã corespundã urmãtoarelor condiþii :
– pentru scene înregistrate la o petrecere
sau în studiouri, unde condiþiile de
iluminare se modificã rapid,
– în interiorul unei clãdiri,
– la lumina unor lãmpi video din cadrul
unui studio sau a unor lãmpi cu sodiu
sau a unora color, cu incandescenþã.
ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare)
Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie de
lumina spaþiului în care înregistraþi.
1 Apãsaþi [ONE PUSH].
2 Vizaþi un obiect alb cum ar fi o bucatã
de hârtie care sã umple ecranul, în
aceleaºi condiþii de iluminare în care
ulterior veþi înregistra subiectul.
continuã...
77
3 Atingeþi simbolul [
].
va clipi des. Dupã
Simbolul
reglarea ºi memorarea echilibrului de
alb, indicatorul înceteazã a mai clipi.
b Note
• Alegeþi pentru [WHITE BAL.] varianta
[AUTO] sau reglaþi culoarea folosind
[ONE PUSH] la lumina unor lãmpi cu
fluorescenþã cu luminã albã sau albã rece.
• Dacã simbolul
clipeºte des în cursul
reglajului [ONE PUSH], continuaþi sã
vizaþi un obiect alb.
• Simbolul
clipeºte rar dacã reglajul [ONE
PUSH] nu a putut fi corect stabilit.
• Dacã este aleasã varianta [ONE PUSH], iar
continuã sã clipeascã ºi dupã
simbolul
atingerea butonului
, alegeþi pentru
opþiunea [WHITE BAL.] varianta
[AUTO].
• Dacã reglaþi opþiunea [WHITE BAL.],
pentru [SCENE SELECTION] este aleasã
în mod automat varianta [AUTO].
z Observaþii
• Dacã schimbaþi acumulatorul având
selectatã varianta [AUTO] sau dacã
deplasaþi camera de afarã înãuntru (ori
invers), selectaþi [AUTO] ºi vizaþi cu
camera timp de 10 secunde un obiect alb
din apropiere pentru ca echilibrul de
culoare sã fie mai bine reglat.
• Dacã echilibrul de alb a fost reglat folosind
facilitatea [ONE PUSH], când modificaþi
reglajul [SCENE SELECTION] sau când
deplasaþi camera video din interior în exterior sau invers, trebuie reluatã operaþia
[ONE PUSH] (o singurã apãsare) pentru
a reajusta echilibrul de alb.
78
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR
SLOW SHTR] varianta [ON], apare simbolul
, ºi puteþi înregistra imagini color mai
luminoase, chiar ºi în spaþii întunecate.
b Note
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual -[FOCUS] (p. 75)
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate, ceea ce poate conduce la
reducerea dinamicii imaginii.
SUPER NIGHTSHOT
(Super NightShot)
Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate
de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei
înregistrãri efectuate folosind funcþia
NightShot dacã este aleasã varianta [ON]
pentru [SUPER NIGHTSHOT] în timp ce
comutatorul NIGHTSHOT (pag. 33) este pus
de asemenea în poziþia ON.
Pe ecran apare simbolul S
.
Pentru a reveni la reglajul obiºnuit, alegeþi
pentru [SUPER NIGHTSHOT] varianta
[OFF].
b Note
• Nu folosiþi funcþia [SUPER NIGHTSHOT]
în spaþii luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 33).
• Demontaþi lentilele de conversie
(opþionale).
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual - [FOCUS] (p. 75).
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate. Dinamica imaginii poate fi
diminuatã în acest caz.
FADER (gradare)
SEPIA
Imaginea este sepia.
Puteþi înregistra tranziþia dintre scene cu
urmãtoarele efecte adãugate intervalului
respectiv :
1 Selectaþi simbolul efectului dorit în
[STBY] (la intrarea gradatã în scenã) sau
în [REC] (la pãrãsirea treptatã a scenei),
apoi atingeþi
.
2 Apãsaþi butonul START/STOP.
Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
clipeascã ºi dispare când gradarea se
încheie.
B&W (alb-negru)
Imaginile sunt monocrome (alb-negru).
Pentru a renunþa la aceastã operaþie înainte
de a începe, atingeþi [OFF] la pasul 1.
La apãsarea butonului START/STOP,
reglajul este anulat.
STBY
REC
Pãrãsire treptatã
a scenei
Intrare gradatã
în scenã
[WHITE FADER] (gradare dinspre alb)
[BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
D. EFFECT (efecte digitale)
Dacã este selectat [OLD MOVIE], pe ecran
apare simbolul
ºi puteþi înregistra
impregnând filmelor dumneavoastrã o
atmosferã de film vechi.
Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT],
atingeþi [OFF].
PICT. EFFECT
(efecte de imagine)
Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini
în timpul înregistrãrii sau al redãrii.
Este afiºat simbolul
.
B OFF
Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT].
PASTEL
Imaginile seamãnã cu
un pastel.
MICREF LEVEL
(nivel de referinþã al
microfonului)
Puteþi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
Selectaþi [LOW] dacã vreþi sã înregistraþi un
sunet puternic cum ar fi cel dintr-o salã de
concerte etc.
B NORMAL
Sunt înregistrate diverse sunete
înconjurãtoare, care sunt convertite la un
anumit nivel.
LOW ( )
Sunetul din mediul înconjurãtor este
înregistrat fidel. Acest reglaj nu este
adecvat pentru înregistrarea discuþiilor.
SELF-TIMER
(cronometrul propriu)
Când folosiþi cronometrul propriu, puteþi
începe înregistrarea cu o întârziere de circa
10 secunde.
Apãsaþi PHOTO pentru a înregistra
fotografii când pentru [SELF-TIMER] este
aleasã varianta [ON] ºi apare simbolul .
Pentru a anula numãrãtoarea inversã atingeþi
[RESET].
Pentru a renunþa la cronometrul propriu
selectaþi [OFF].
z Observaþie
• Cronometrul propriu poate fi acþionat ºi
cu ajutorul butonului PHOTO al
telecomenzii (pag. 106).
79
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer-ul dvs. Sony.
• Operaþii generale / Funcþionare simplificatã/
Telecomandã .................................... 80
• Acumulator / Surse de alimentare ...... 81
• Ecran LCD ......................................... 82
• “Memory Stick PRO Duo” ................. 82
• Înregistrare ........................................ 82
• Redarea imaginilor cu camera video .. 84
• Realizarea de montaje ale imaginilor
cu camera video ................................ 85
• Vizionarea la televizor ........................ 85
• Redarea cu alte echipamente a imaginilor
de pe “Memory Stick PRO Duo” ...... 86
• Copierea / Conectarea la alte
echipamente ...................................... 86
• Funcþii care nu pot fi folosite
simultan ............................................ 86
Operaþii generale /
Funcþionare simplificatã /
Telecomandã
Alimentarea nu porneºte.
• Ataºaþi un acumulator încãrcat la camera
video (pag. 16).
• Adaptorul de reþea a fost decuplat de la
prizã. Conectaþi ºtecherul adaptorului de
reþea la o prizã de perete (pag. 16).
• Aºezaþi corect camera video, în staþia
Handycam (pag. 16).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera
este pregãtitã pentru a înregistra dupã ce
alimentarea este pornitã. Aceasta nu este
o disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în
care funcþiile continuã sã nu fie active,
apãsaþi butonul RESET (pag. 104) cu un
obiect cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi
butonul RESET, toate reglajele, inclusiv
potrivirea ceasului, sunt iniþializate.)
80
Butoanele nu funcþioneazã.
• În timpul funcþionãrii simplificate (pag. 25),
nu sunt disponibile urmãtoarele butoane /
funcþii :
– butonul BACK LIGHT (pag. 33),
– mãrirea la redare (pag. 38),
– pornirea ºi oprirea iluminãrii ecranului
LCD (apãsând ºi menþinând apãsat
butonul DISP / BATT INFO timp de
câteva secunde) (pag. 22).
Butonul
(OPTION) nu este afiºat.
• Meniul OPTION nu poate fi utilizat în timpul
funcþionãrii simplificate (în modul Easy
Handycam).
Reglajele elementelor din meniu
s-au modificat automat
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam), aproape toate elementele
de meniu revin la valorile lor implicite.
• În modul simplificat de funcþionare, sunt
stabilite urmãtoarele elemente de meniu :
–[
REC MODE] : [HD SP],
–[
REC MODE] : [SD SP],
– [ QUALITY] :
[FINE],
– [DATA CODE] :
[DATE / TIME].
• Urmãtoarele reglaje revin automat la valorile
implicite când comutatorul POWER este
lãsat în poziþia OFF (CHG) pentru mai mult
de 12 ore :
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [MICREF BAL.]
Chiar dacã apãsaþi butonul EASY,
reglajele meniului nu comutã
automat la valorile lor implicite.
• În modul simplificat de funcþionare,
urmãtoarele reglaje rãmân la valorile avute
înainte de trecerea în modul Easy
Handycam :
–[
/
REC SET]
– [WIDE SELECT]
– [X.V. COLOR]
– [ INDEX SET]
– [FILE NO.]
– [ IMAGE SIZE]
–[
/
INDEX SET]
– [ DISPLAY]
– [ INTERVAL SET]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [TIMING] ºi [RECORD SOUND] din
[SMTH SLW REC].
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Camera se încãlzeºte dacã alimentarea este
pornitã mai mult timp. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
Telecomanda furnizatã nu funcþioneazã.
• Alegeþi pentru [REMOTE CTRL] varianta
[ON] (pag. 72).
• Introduceþi un acumulator în compartimentul care îi este destinat, respectând
polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin
marcajele + /– (pag. 106).
• Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã
ºi senzorul camerei video care îi este
destinat.
• Feriþi telecomanda de surse puternice de
luminã cum ar fi lumina solarã directã sau
cea provenitã de la corpuri de iluminat, în
caz contrar fiind posibil ca telecomanda sã
nu funcþioneze corespunzãtor.
Un alt aparat DVD nu funcþioneazã
corespunzãtor atunci când folosiþi
telecomanda furnizatã.
• Alegeþi un alt mod de comandã decât DVD
2 pentru dispozitivul DVD sau acoperiþi
senzorul pentru telecomandã al respectivului aparat cu hârtie neagrã.
Acumulator / Surse de
alimentare
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care
nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul
pentru [A.SHUT OFF] (pag. 72), ori reporniþi
alimentarea, sau folosiþi adaptorul de reþea.
• Încãrcaþi acumulatorul (pag. 16).
Indicatorul / CHG (încãrcare) nu
este luminos în timpul încãrcãrii
acumulatorului.
• Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG) (pag. 16).
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (pag. 16).
• Conectaþi bine cablul de alimentare la o
prizã de perete.
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat
(pag. 16).
• Aºezaþi corect camera în staþia Handycam
(pag. 16).
Indicatorul / CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timp ce
acumulatorul este încãrcat.
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (pag. 16). Dacã problema
persistã, deconectaþi adaptorul de reþea de
la priza de perete ºi contactaþi dealer-ul
dvs. Sony. Este posibil ca acumulatorul sã
fie deteriorat.
81
Indicatorul autonomiei rãmase a
acumulatorului nu prezintã corect
aceastã perioadã de timp.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 16).
• Perioada de timp indicatã este posibil sã nu
fie corectã, în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
Acumulatorul se descarcã rapid.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 16).
Ecran LCD
Elementele de meniu apar de culoare
gri.
• Nu puteþi selecta elementele de meniu care
sunt afiºate de culoare gri, în situaþia
curentã de înregistrare / redare.
• Existã unele funcþii care nu pot fi activate
simultan (pag. 86).
Butoanele nu apar pe afiºajul tactil.
• Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide.
• Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al
camerei video (sau butonul DISPLAY al
telecomenzii (pag. 22, 106).
Butoanele de pe afiºajul tactil nu
acþioneazã corect sau nu funcþioneazã deloc.
• Reglaþi afiºajul tactil ([CALIBRATION])
(pag. 99).
82
“Memory Stick PRO Duo”
Nu puteþi acþiona anumite funcþii
folosind “Memory Stick PRO Duo”.
• Dacã folosiþi un “Memory Stick PRO Duo”
formatat pe un calculator, reformataþi-l cu
camera video (pag. 57).
Nu puteþi sã ºtergeþi imagini stocate
pe “Memory Stick PRO Duo” sau sã
formataþi cardul de memorie.
• Numãrul maxim de imagini pe care le puteþi
ºterge simultan din interfaþa index este 100.
• Nu puteþi ºterge imaginile care au fost
protejate la scriere cu un alt echipament.
Denumirea fiºierului de date este
incorectã sau este afiºatã intermitent.
• Fiºierul este deteriorat.
• Este posibil ca formatul fiºierului de date sã
nu fie acceptat de camera dvs. (pag. 94).
Înregistrare
Consultaþi ºi secþiunea “Memory Stick PRO
Duo” (pag. 82).
La apãsarea butoanelor START/
STOP sau PHOTO nu sunt înregistrate
imagini.
• Este afiºatã interfaþa de redare. Treceþi
comutatorul POWER în poziþia
(film)
sau (foto) pentru înregistrare (pag. 30).
• Camera dvs. înscrie pe “Memory Stick PRO
Duo” imaginea pe care tocmai aþi înregistrat-o. Nu puteþi înregistra alte imagini în
aceastã perioadã.
• Spaþiul liber rãmas pe “Memory Stick PRO
Duo” este insuficient. Utilizaþi un alt card
de memorie sau formataþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” (pag. 57). Puteþi, de
asemenea, sã ºtergeþi imaginile care nu
sunt necesare (pag. 47).
• Numãrul total de filme sau de fotografii
depãºeºte capacitatea de înregistrare a
camerei (pag. 11). ªtergeþi imaginile care nu
sunt necesare (pag. 47).
Nu puteþi înregistra o fotografie.
• Este afiºatã interfaþa de redare. Treceþi
camera video în starea de aºteptare pentru
înregistrare (pag. 30).
• Puteþi înregistra pânã la 3 fotografii în
cursul filmãrii.
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
complet ocupat. Introduceþi un alt card de
memorie sau formataþi prezentul card
“Memory Stick PRO Duo” (pag. 57), ori
ºtergeþi imaginile care nu mai sunt necesare
de pe acesta (pag. 47).
• Nu puteþi înregistra fotografii în timp ce
folosiþi funcþiile :
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT].
Indicatorul luminos de acces rãmâne
aprins sau clipeºte ºi dupã încheierea
înregistrãrii.
• Camera dvs. înscrie pe “Memory Stick PRO
Duo” ultima scenã înregistratã.
Unghiul de înregistrare este diferit.
• Unghiul de înregistrare poate varia în funcþie
de modul de lucru al camerei. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Nu funcþioneazã bliþul.
• Nu puteþi înregistra folosind bliþul :
– când fotografiaþi în cursul înregistrãrii de
filme,
– dacã sunt montate lentilele de conversie
(opþionale).
• Chiar dacã selectaþi declanºarea automatã
a bliþului sau
reducerea automatã a
efectului de ochi roºii, nu puteþi folosi
bliþul încorporat împreunã cu :
– NightShot,
– [SUPER NIGHTSHOT],
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] sau [SNOW] din [SCENE
SELECTION],
– [MANUAL] pentru [EXPOSURE]
– [SPOT METER].
Durata realã disponibilã pentru
înregistrarea unui film este mai scurtã
decât durata evaluatã a fi disponibilã
pentru înregistrarea pe “Memory
Stick PRO Duo”.
• În funcþie de subiect, spre exemplu un
obiect care se deplaseazã rapid, durata
disponibilã pentru înregistrare se poate
reduce (pag. 10, 62).
Existã o diferenþã de timp între punctul
unde a fost apãsat butonul START /
STOP ºi punctul unde începe / se
terminã înregistrarea.
• La camera dvs. video, poate exista o uºoarã
diferenþã între momentul în care aþi apãsat
butonul START / STOP ºi punctul unde
începe / se terminã înregistrarea filmului.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Raportul laturilor imaginilor (16:9 /
4:3) nu poate fi modificat.
• Raportul laturilor imaginilor filmului
înregistrat la calitate HD (înaltã definiþie)
este 16:9 (panoramic).
Funcþia de autofocalizare nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta
[AUTO] (pag. 75).
• Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea
nu sunt adecvate focalizãrii automate.
Reglaþi manual focalizarea (pag. 75).
Funcþia
[STEADYSHOT]
nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[ON] (pag. 64).
• Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT] sã
nu poatã compensa vibraþiile excesive.
83
Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã.
• Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã în
timpul utilizãrii modului Easy Handycam.
Subiectele care traverseazã rapid
cadrul pot apãrea deformate.
• Acesta se numeºte fenomen de plan focal
ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Depinzând de modul în care dispozitivul
de imagine (senzorul CMOS) citeºte
semnalele, subiectul care traverseazã rapid
cadrul poate apãrea deformat în funcþie de
condiþiile de înregistrare.
Pe ecan apar mici puncte albe, roºii,
albastre sau verzi.
• Când înregistraþi folosind [SUPER
NIGHTSHOT]sau[COLORSLOWSHTR],
pe ecran apar puncte. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Culoarea imaginilor nu este corect
afiºatã pe ecran.
• Puneþi comutatorul NIGHT SHOT în poziþia
OFF (pag. 33).
Imaginea afiºatã pe ecran este
luminoasã, iar subiectul nu apare pe
ecran.
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
OFF (pag. 33).
Imaginea afiºatã pe ecran este
întunecatã, iar subiectul nu apare pe
ecran.
• Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul DISP /
BATT INFO pentru câteva secunde pentru
a porni iluminarea ecranului (pag. 22).
Apar benzi orizontale în imagini.
• Aceste anomalii apar când înregistraþi
imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã,
a unor becuri cu sodiu sau cu mercur.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
84
Nu
puteþi
acþiona
[SUPER
NIGHTSHOT].
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
ON (pag. 33).
Funcþia [COLOR SLOW SHTR] nu
acþioneazã corect.
• În întuneric total, este posibil ca funcþia
[COLOR SLOW SHTR] sã nu acþioneze
corect. Folosiþi funcþia NightShot sau
[SUPER NIGHTSHOT].
Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL].
• Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL] dacã :
– panoul LCD este închis cu ecranul spre
exterior,
– alimentarea este asiguratã de adaptorul
de reþea.
Redarea imaginilor
camera video
cu
Fotografiile nu pot fi redate.
• Fotografiile nu pot fi redate dacã aþi
modificat fiºierele sau directoarele, ori dacã
aþi realizat montaje ale datelor pe un
calculator. (În acest caz, denumirea
fiºierelor apare intermitent.) Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 96).
• Este posibil ca fotografiile înregistrate cu
alte aparate sã nu poatã fi redate. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate
(pag. 96).
În interfaþa VISUAL INDEX, pe o
imagine apare simbolul “
”.
• Acest simbol poate apãrea pe fotografiile
înregistrate cu alte echipamente sau pe
cele care au fost editate pe calculator etc.
• Indicaþia poate sã aparã dacã opriþi
alimentarea (adaptor de reþea sau
acumulator) înainte ca indicatorul luminos
de acces sã fie oprit dupã înregistrare.
Într-o astfel de situaþie, datele de imagine
pot fi deteriorate ºi este afiºat simbolul
.
În interfaþa VISUAL INDEX, pe o
imagine apare simbolul “ ”.
• Executaþi operaþia [REPAIR IMG. DB. F.]
(pag. 59). Dacã simbolul continuã sã aparã,
ºtergeþi imaginea marcatã cu simbolul
(pag. 47)
La redarea discului se aude un sunet
slab sau sonorul nu se aude deloc.
• Mãriþi nivelul volumului sonor (pag. 37).
• Sunetul nu este transmis la ieºire când
ecranul LCD este închis. Deschideþi ecranul
LCD.
• Când înregistraþi sonorul alegând pentru
opþiunea [MICREF LEVEL] (pag. 79)
varianta [LOW], este posibil ca sonorul
înregistrat sã fie dificil de auzit.
• În cazul folosirii [SMTH SLW REC], alegeþi
pentru [RECORD SOUND] varianta [ON]
(pag. 34).
Realizarea de montaje ale
imaginilor cu camera video
Nu puteþi realiza montaje.
• Nu pot fi realizate montaje din cauza stãrii
imaginilor.
Nu pot fi adãugate imagini la Lista de
redare.
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
complet ocupat.
• Numãrul de imagini adãugate nu poate
depãºi 999 în cazul în care calitatea lor este
HD (înaltã definiþie), respectiv 99 SD
(definiþie standard) pe o listã de redare.
ªtergeþi scenele inutile din Lista de redare
(pag. 51)
• Nu puteþi adãuga fotografii în lista de
redare.
Un film nu poate fi divizat.
• Un film este prea scurt pentru a fi divizat.
• Un film protejat cu un alt echipament nu
poate fi divizat.
Nu puteþi copia filmele în curs de
redare pe “Memory Stick PRO Duo”.
• Nu puteþi copia un film pe un “Memory
Stick PRO Duo”, ca fotografie, în timpul
redãrii cu camera video.
• Folosiþi aplicaþia software “Picture Motion
Browser” (furnizatã). Pentru detalii,
consultaþi documentaþia “Picture Motion
Browser Guide” pe care o gãsiþi pe discul
CD-ROM furnizat.
Vizionarea la televizor
Nu puteþi sã vizualizaþi imaginile sau
sã ascultaþi sonorul la un televizor.
• Când folosiþi un cablu video pe componente, reglaþi [COMPONENT] în funcþie
de configuraþia dispozitivului conectat
(pag. 71).
• Dacã folosiþi un cablul video pe componente, aveþi grijã ca mufele roºie ºi albã ale
cablului de conectare A/V sã fie bine cuplate
(pag. 42, 43).
• În cazul în care conþin semnale de protejare
a drepturilor de autor, imaginile nu sunt
transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT .
• Când folosiþi conectorul S VIDEO, aveþi
grijã ca mufele roºie ºi albã ale cablului de
conectare A/V sã fie cuplate (pag. 43).
Imaginile apar distorsionate la
redarea cu un televizor cu raportul
laturilor 4:3.
• Aceasta se întâmplã când vizionaþi o imagine
înregistratã în modul 16:9 (panoramic) cu
un televizor cu raportul laturilor ecranului
4:3. Reglaþi opþiunea [TV TYPE] în funcþie
de televizor (pag. 70) ºi redaþi imaginile.
În partea de sus ºi de jos a imaginilor
apar benzi negre la un televizor cu
raportul laturilor 4:3.
• Aceasta se întâmplã când vizionaþi imagini
înregistrate în format 16:9 (panoramic) la
un televizor care foloseºte formatul 4:3 TV.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
85
Redarea cu alte echipamente
a imaginilor de pe “Memory
Stick PRO Duo”
Aparatul nu citeºte cardul “Memory
Stick PRO Duo”.
• Nu puteþi citi imaginile de calitate HD (înaltã
definiþie) decât cu echipamente
compatibile cu formatul AVCHD.
• Pentru mai multe detalii legate de
echipamentele compatibile cu formatul
AVCHD, consultaþi documentul “A se citi
înainte de utilizare” - tipãrit separat - sau
adresa de internet :
http://www.sony.ro/
Copierea / conectarea la alte
echipamente
Nu puteþi copia corect.
• Nu puteþi copia imagini folosind cablul
HDMI.
• Cablul de conectare A/V nu este cuplat în
mod corespunzãtor. Aveþi grijã sã fie bine
conectat cablul la mufa de intrare a altui
aparat (pag. 40).
Funcþii care nu pot fi utilizate
simultan
Lista de mai jos prezintã exemple de elemente
de meniu ºi de funcþii care nu pot fi utilizate
simultan.
Indisponibilã
Din cauza reglajelor urmãtoare
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] din
[EXPOSURE]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW SHTR],
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO]
[FADER]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
[SMTH SLW REC]
[SCENE
SELECTION]
[SPOT METER]
[EXPOSURE]
[WHITE BAL.]
[ONE PUSH] din
[WHITE BAL.]
[SPOT FOCUS]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER]
[D.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[PICT.EFFECT]
[TELE MACRO]
86
[SCENE SELECTION]
[FADER],
[D.EFFECT]
[FADER],
[D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW SHTR],
[D. EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW SHTR],
[FADER]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION]
Indisponibilã
Din cauza reglajelor urmãtoare
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT],
[OLD MOVIE]
[WIDE SELECT]
87
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatori de avertizare
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD
verificaþi urmãtoarele. Unele simptome pot
fi rezolvate chiar de dvs. Dacã problema
persistã cu toate cã aþi încercat de mai multe
ori soluþiile sugerate, contactaþi dealer-ul
dvs. Sony sau un service Sony autorizat.
E (Indicator de avertizare privind
nivelul energiei acumulatorului)
Indicatorul clipeºte rar :
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare
sau de starea acumulatorului,
indicatorul E poate fi afiºat intermitent
chiar dacã perioada rãmasã de
funcþionare este de încã 20 de minute.
(Indicator de avertizare relativ
la “Memory Stick PRO Duo”)
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de
autodiagnosticare)
C : 04 : ss
• Acumulator utilizat nu este de tipul
“InfoLITHIUM” (seria H). Folosiþi un
acumulator “InfoLITHIUM”(seria H)
(pag. 96).
• Cuplaþi ferm conectorul CC al
adaptorului de reþea la mufa DC IN a
staþiei Handycam sau a camerei video
(pag. 16).
C : 13 : ss / C : 32 : ss
• Decuplaþi sursa de alimentare.
Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou
camera video.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss/ E:94:ss
• A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu
o puteþi rezolva dvs. Contactaþi un
dealer local Sony sau un service Sony
autorizat. Aduceþi la cunoºtinþa
specialiºtilor codul de 5 caractere ce
începe cu litera “E”, care a fost afiºat.
101-0001 (Indicator de avertizare
referitor la fiºiere)
Indicatorul clipeºte rar :
• Fiºierul este deteriorat.
• Fiºierul nu poate fi citit.
88
Indicatorul clipeºte rar :
• Spaþiul pentru înregistrarea imaginilor
este aproape ocupat. Relativ la tipurile
de “Memory Stick PRO Duo” ce pot fi
utilizate pentru camera dvs. video,
consultaþi pagina 11.
• Nu este introdusã nici o unitate “Memory
Stick PRO Duo” în aparat (pag. 23).
Indicatorul clipeºte des :
• Nu este suficient spaþiu liber pe “Memory
Stick PRO Duo” pentru a înregistra.
ªtergeþi imaginile care nu sunt necesare
sau formataþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” dupã ce aþi transferat
imaginile pe un alt suport de memorie
(pag. 46, 47, 57).
• Fiºierul de gestiune a imaginilor este
deteriorat (pag. 59).
(Indicator de avertizare privind
formatarea “Memory Stick PRO
Duo”)*
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
deteriorat.
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” nu
este corect formatat (pag. 57, 94).
(Indicator de avertizare relativ
la o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” incompatibilã)*
• În aparat este introdus un card de
memorie “Memory Stick PRO Duo”
incompatibil (pag. 94).
- (Indicator de avertizare
privind protejarea la scriere a
memoriei “Memory Stick PRO
Duo”)*
• Accesul la cardul “Memory Stick PRO
Duo” a fost restricþionat cu un alt
echipament.
(Indicator de avertizare privind
capacul compartimentului pentru
“Memory Stick Duo”).
Indicatorul clipeºte rar :
• Capacul compartimentului pentru
“Memory Stick Duo” este deschis
(pag. 23).
(Indicator de avertizare cu
privire la bliþ)
Indicatorul clipeºte des* :
• Existã o problemã legatã de bliþ.
(Indicator de avertizare cu
privire la agitarea camerei)
• Cantitatea de luminã nu este suficientã,
astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri
involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul.
• Camera video este instabilã, aºa cã apar
cu uºurinþã miºcãri involuntare ale
camerei. Þineþi camera nemiºcatã, cu
ambele mâini ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu privire la
agitarea camerei nu dispare însã.
* Se aude o melodie când indicatorii de avertizare
apar pe ecran (pag. 69).
Descrierea mesajelor de
avertizare
Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în
continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
x “Memory Stick PRO Duo”
Reinsert the Memory Stick.
(Reintroduceþi cardul Memory Stick.)
• Reintroduceþi de câteva ori cardul
“Memory Stick PRO Duo” în camera
video. Dacã ºi dupã aceasta indicatorul
clipeºte, este posibil ca unitatea
“Memory Stick PRO Duo” sã fie
deterioratã. Încercaþi sã folosiþi un alt
card memorie.
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Acest card de memorie nu
este corect formatat).
• Verificaþi formatul, apoi formataþi
memoria “Memory Stick PRO Duo” cu
camera video dacã este necesar (pag.
57, 94).
Memory Stick folders are full.
(Directoarele din Memory Stick sunt
complet ocupate.)
• Nu puteþi crea un numãr de directoare
mai mare de 999 MSDCF. Nu puteþi crea
sau ºterge cu camera video directoarele
create.
• Puteþi sã formataþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” (pag. 57) sau sã ºtergeþi
directoarele care nu sunt necesare cu
ajutorul calculatorului.
This Memory Stick cannot record or
play films. (Acest Memory Stick nu
poate înregistra sau reda filme).
• Folosiþi tipul de card “Memory Stick”
recomandat (pag. 11).
This Memory Stick cannot record or
play images correctly. (Acest Memory
Stick nu poate înregistra sau reda corect
imaginile).
• Contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un
service Sony autorizat.
89
Do not eject Memory Stick during
writing. Data can be damaged (Nu
scoateþi cardul Memory Stick în timpul
scrierii datelor. Acestea pot fi deteriorate).
• Introduceþi din nou cardul “Memory
Stick PRO Duo” în aparat ºi urmaþi
instrucþiunile ce apar pe ecran.
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file ?
(Fiºierul cu baza de date a imaginilor
este deteriorat. Doriþi sã creaþi un nou
fiºier ?)
HD movie management information
is damaged. Create new information?
(Informaþiile de gestionare a filmelor HD
sunt deteriorate. Creaþi noi informaþii ?)
• Fiºierul de gestionare a imaginilor este
deteriorat. Când atingeþi [YES] (da)
este creat un nou fiºier de gestiune a
imaginilor. La crearea unui nou fiºier de
gestiune, vechile imagini înregistrate
pe “Memory Stick PRO Duo” nu mai
pot fi redate (Fiºierele de imagine nu
sunt deteriorate). Dacã executaþi
[REPAIR IMG. DB F.] dupã crearea de
noi informaþii, este posibil ca redarea
imaginilor înregistrate anterior sã
redevinã posibilã. Dacã aceastã soluþie
nu este eficientã, copiaþi fiºierele de
imagine pe calculator folosind aplicaþia
software furnizatã.
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
movies. Do you want to repair the
Image Database File ? (Fiºierul cu
baza de date a imaginilor conþine erori.
Nu pot fi înregistrate sau redate filme.
Doriþi sã fie reparat acest fiºier ?)
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File ? (Fiºierul cu
baza de date a imaginilor conþine erori.
Nu pot fi înregistrate sau redate filme HD.
Doriþi sã fie reparat acest fiºier ?)
• Fiºierul de gestionare a imaginilor este
deteriorat. Atingeþi [Yes] (da) pentru
ca fiºierul sã fie reparat.
90
Recovering data. (Recuperarea datelor.)
• Camera dvs. încearcã sã recupereze în
mod automat date de imagine în cazul în
care stocarea acestora nu s-a desfãºurat
în mod corespunzãtor.
Cannot recover data. (Nu pot fi
recuperate datele)
• Scrierea datelor pe “Memory Stick PRO
Duo” a eºuat. A fost încercatã
recuperarea lor, însã fãrã succes. Este
posibil sã nu reuºiþi sã înregistraþi sau
sã editaþi date pe “Memory Stick PRO
Duo”.
x Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge
Not conected to PictBridge compatible printer. (Nu este conectatã la o
imprimantã compatibilã cu standardul
PictBridge.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi ºi reconectaþi cablul USB
(furnizat).
Cannot print. Check the printer.
(Nu puteþi imprima. Verificaþi
imprimanta.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi ºi reconectaþi cablul USB
(furnizat).
x Altele
No further selection is possible
(Selecþia în continuare nu mai este
posibilã.)
• Puteþi selecta numai 100 de imagini
simultan pentru :
– ºtergerea imaginilor,
– editarea Listei de redare a filmelor HD
(înaltã definiþie),
– imprimarea fotografiilor.
Data protect. (Date protejate.)
• Aþi înrecat sã ºtergeþi date protejate cu
un alt echipament. Vã rugãm eliminaþi
protecþia datelor folosind echipamentul
utilizat pentru protejarea lor.
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
Alimentare
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi
240 V în curent alternativ, iar frecvenþa de
50/60 Hz.
Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitate HD (înaltã
definiþie)
Relativ la sistemele TV de
culoare
Camera dvs. video este una ce se bazeazã
pe sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi la
televizor imaginile înregistrate cu camera
dvs. video, acesta trebuie sã fie un aparat
TV în sistem PAL cu o mufã de intrare
AUDIO/VIDEO.
Sistem
Folosit în
PAL
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehia,
Danemarca,
Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore,
Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitate SD (definiþie
standard)
PAL – M
Brazilia
PAL – N
Argentina,
Uruguay
Pentru a vizualiza imagini înregistrate la
calitate standard (SD), este necesar un
aparat TV în sistem PAL cu mufe de intrare
AUDIO/VIDEO.Trebuie conectat un cablu
A/V.
NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centralã,
Chile, Columbia, Ecuador,
Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela etc.
SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina etc.
În þãrile / regiunile unde este acceptat
sistemul 1080 / 50i, puteþi vizualiza imagini
la aceeaºi calitate înaltã (HD) ca ºi imaginile
înregistrate. Este necesar un aparat TV (sau
un monitor) în sistem PAL compatibil cu
sistemul 1080 / 50i care sã aibã mufe de intrare
pe componente ºi mufe AUDIO/VIDEO.
Trebuie conectat atât un cablu A/V, cât ºi
unul video pe componente.
Paraguay,
91
Potrivirea ceasului stabilind diferenþele temporale
Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi în
strãinãtate. Atingeþi (HOME) T
(SETTINGS) T [CLOCK / LANG] T [AREA
SET] (diferenþa de fus orar) ºi [SUMMERTIME] (ora de varã) (pag. 71).
Diferenþa de fus orar
Diferenþa
de fus
orar
Diferenþa
de fus
orar
Regiune
GMT
Lisabona, Londra
+11:00
I. Solomon
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istambul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscova, Nairobi
–11:00
I. Midway, Samoa
+03:30
Teheran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
HongKong, Singapore,
Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, I. Capului Verde
+10:00
Melbourne, Sydney
+08:00
92
Regiune
Structura de fiºiere ºi directoare de pe
cardul “Memory Stick PRO Duo”
Structura de fiºiere / directoare este prezentatã mai jos. În mod obiºnuit - la înregistrare /
redare - nu este necesar sã þineþi seama de structura de fiºiere / directoare de la camera video.
Pentru a vizualiza fotografii sau filme prin conectarea la calculator, consultaþi “Picture Motion
Browser Guide” de pe CD- ROM-ul furnizat, apoi utilizaþi aplicaþia software.
1 Fiºiere de gestionare a imaginilor
Dacã ºtergeþi aceste fiºiere, nu veþi mai
putea înregistra/ reda corect imaginile.
Fiºierele sunt în mod implicit ascunse ºi,
de obicei, nu sunt afiºate.
2
Director de gestionare a
informaþiilor legate de filmele HD
Acest director conþine datele filmelor cu
o calitate HD a imaginilor. Nu încercaþi sã
deschideþi acest director sau sã accesaþi
conþinutul sãu de la calculator deoarece
este posibil sã fie deteriorate fiºierele de
imagine sau este posibil ca respectivele
fiºiere sã nu poatã fi redate.
3 Fiºiere de film SD (fiºiere MPEG2)
Extensia fiºierelor este “.MPG”.
Dimensiunea maximã este de 2 GB. Când
capacitatea fiºierelor depãºeºte 2 GB,
acestea sunt divizate.
Numerele fiºierelor sunt atribuite automat,
în ordine crescãtoare. Dacã numãrul lor
depãºeºte 9.999, este creat un nou
director pentru a stoca noi fiºiere de film.
Denumirea directorului creºte cu o
unitate : [101PNV01] T [102PNV01]
4 Fiºiere cu fotografii (fiºiere JPEG)
Extensia fiºierelor este “.JPG”. Numerele
fiºierelor sunt atribuite automat, în ordine
crescãtoare. Dacã numãrul lor depãºeºte
9.999, este creat un nou director pentru a
stoca urmãtoarele fiºiere cu imagini.
Denumirea directorului urmãtor se
modificã de forma : [101MSDCF] T
[102MSDCF].
• Selectând [
COMPUTER] din [USB
SELECT] (pag. 55) puteþi accesa cardul
“Memory Stick PRO Duo” aflat în camera
video de la calculator, folosind conexiunea
USB.
• Nu modificaþi fiºierele sau directoarele de
“Memory Stick PRO Duo” aflat în camera
video cu ajutorul calculatorului. Fiºierele
de imagine pot fi distruse sau este posibil
sã nu fie redate.
• Firma Sony nu poate fi fãcutã responsabilã
pentru consecinþe nedorite ale manevrãrii
cu ajutorul calculatorului a datelor aflate
pe un card “Memory Stick PRO Duo”
introdus în camera video.
• Când ºtergeþi fiºierele de imagine, urmaþi
paºii de la pagina 47. Nu ºtergeþi fiºierele
de imagine de pe cardul “Memory Stick
PRO Duo” aflat în camera video, cu
calculatorul.
• Nu formataþi cu calculatorul cardul
“Memory Stick PRO Duo” aflat în camera
video. Este posibil sã nu mai funcþioneze
corect camera.
• Nu copiaþi fiºierele aflate pe cardul “Memory
Stick PRO Duo” din camera video folosind
calculatorul. Firma Sony nu îºi asumã
responsabilitatea efectuãrii acestei
operaþii.
93
Mãsuri de precauþie ºi întreþinere
Despre formatul AVCHD
Camera dvs. video digitalã conþine funcþii
de înregistrare atât pentru formatul AVCHD,
cât ºi pentru cel MPEG2.
Ce este formatul AVCHD ?
AVCHD este un format video digitale de
înaltã definiþie, utilizat pentru înregistrarea
semnalului HD (înaltã definiþie), corespunzãtor uneia dintre specificaþiile 1080i*1
sau 720p*2 cu ajutorul unei tehnologii
eficiente de codare a datelor de compresie.
Formatul MPEG-4 AVC / H.264 este adoptat
pentru compresia datelor video, iar sistemul
Dolby Digital sau Linear PCM este utilizat
pentru compresia datelor audio.
Formatul MPEG-4 AVC / H.264 este capabil
sã comprime imaginile cu o eficienþã mai mare
decât cea caracteristicã formatului obiºnuit
de compresie a imaginilor. Formatul MPEG4 AVC / H.264 permite înregistrarea semnalului video HD (înaltã definiþie) cu camera
video digitalã pe discuri DVD de 8 cm, pe un
hard disk intern, pe o memoria flash etc.
Înregistrarea ºi redarea cu
camera video
Bazându-se pe formatul AVCHD, camera
dvs. video înregistreazã imagini la calitate
HD (înaltã definiþie), menþionat mai sus. Pe
lângã imagini la calitate HD (înaltã definiþie),
camera poate înregistra semnal SD (definiþie
standard) în format MPEG2 obiºnuit.
Semnal video :
Formatul AVCHD 1440 ×1080/50i*3
Semnal audio :
Dolby Digital 5,1 canale
Suportul media :
“Memory Stick PRO Duo”
94
*1 : specificaþie 1080i
Specificaþie pentru definiþie înaltã care
utilizeazã 1080 linii eficace de baleiere
intercalatã.
*2 : specificaþie 720p
Specificaþie pentru definiþie înaltã care
utilizeazã 720 linii eficace de baleiere
progresivã.
*3 Datele înregistrate în format AVCHD, în
afara celor mai sus menþionate nu pot fi
redate cu camera dvs. video
Despre “Memory Stick”
“Memory Stick” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate compact ºi
portabil, de mare capacitate.
Pentru aceastã camerã video puteþi utiliza
numai carduri “Memory Stick Duo”, care au
dimensiunea de aproximativ douã ori mai
micã faþã de un “Memory Stick” standard.
Nu putem garanta însã funcþionarea
adecvatã a tuturor tipurilor de “Memory Stick
Duo” (consultaþi lista de mai jos pentru
detalii).
Tipul de “Memory
Stick”
“Memory Stick Duo”
(fãrã Magic Gate)
Înregistrare/
Redare
–
“MemoryStickPRODuo”
a*1
“Memory Stick PRO-HG Duo”
a*1
*1 Tipuri de “Memory Stick” pentru transferul
datelor la mare vitezã. Viteza de transfer
variazã în funcþie de aparatul utilizat.
• Acest produs nu este compatibil transferul
de date paralel, pe 8 biþi.
• Acest produs nu poate înregistra sau citi
date ce utilizeazã tehnologia “MagicGate”
de protejare a drepturilor de autor prin
înregistrarea ºi transferul conþinutului
într-un format criptat.
• Acest produs este compatibil cu “Memory
Stick Micro” (“M2”). “M2” reprezintã
abrevierea pentru“Memory Stick Micro”.
• Formatul pentru fotografii : Camera dvs.
comprimã ºi înregistreazã datele de
imagine în format JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Extensia
fiºierelor este “.JPG”.
• Denumirile fiºierelor de fotografii :
– 101-0001 : Aceastã denumire de fiºier
apare pe ecranul camerei dvs.
– DSC00001.JPG : Aceastã denumire de
fiºier apare pe monitorul unui calculator.
• Nu este garantatã funcþionarea cu aceastã
camerã a unei unitãþi “Memory Stick PRO
Duo” formatate la calculator (S.O.
Windows / S.O. Mac).
• Viteza de citire / scriere a datelor diferã în
funcþie de utilizarea cardului “Memory
Stick PRO Duo” ºi a unui dispozitiv
compatibil “Memory Stick PRO Duo”.
• Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte
metalice conectorii unitãþii de memorie
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu loviþi, nu îndoiþi, nu forþaþi ºi nu scãpaþi
pe jos unitatea de memorie “Memory Stick
PRO Duo”.
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick PRO
Duo”.
• Nu lãsaþi memoria “Memory Stick PRO
Duo” la îndemna copiilor mici. Existã
pericolul ca aceºtia sã o înghitã accidental.
• Nu introduceþi corpuri strãine în slotul
pentru “Memory Stick PRO Duo”
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
Datele de imagine se pot deteriora sau pierde
în urmãtoarele cazuri (nu se acordã nici un
fel de compensaþii pentru datele pierdute) :
• dacã scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” sau dacã scoateþi acumulatorul
pentru a-l înlocui în timpul citirii sau scrierii
datelor de pe/ pe “Memory Stick PRO
Duo” (cât timp indicatorul luminos de
acces este luminos sau clipeºte) ;
• dacã utilizaþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” în apropierea unor magneþi sau în
câmpuri magnetice.
Vã recomandãm sã realizaþi copii de
siguranþã ale tuturor datelor importante pe
hard diskul unui calculator.
Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick Duo” în urmãtoarele tipuri de locuri :
• cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul
unei maºini parcate la soare,
• expuse la radiaþii solare directe,
• cu umiditate mare sau în apropierea unor
materiale corozive.
Note privind utilizarea
x Note privind manevrarea unui
card “Memory Stick PRO Duo”
La manevrarea unui card “Memory Stick
PRO Duo” þineþi seama de urmãtoarele :
• Nu apãsaþi tare când scrieþi ceva în zona
de notare a cardului “Memory Stick PRO
Duo”.
• Nu puneþi etichete pe cardul “Memory
Stick PRO Duo” ºi nici pe adaptorul pentru
Memory Stick Duo.
• Când deplasaþi sau depozitaþi memoria
“Memory Stick PRO Duo” , puneþi-o în
cutia cu care v-a fost furnizatã.
x Despre spaþiile unde poate fi
utilizat un card de memorie
x Despre adaptorul pentru
Memory Stick Duo
Utilizaþi o memorie “Memory Stick PRO
Duo” la un aparat compatibil “Memory
Stick”, numai dupã ce aþi introdus-o într-un
adaptor pentru Memory Stick Duo.
• La folosirea unui “Memory Stick PRO Duo”
cu un echipament compatibil “Memory
Stick”, aveþi grijã sã introduceþi unitatea
“Memory Stick PRO Duo” în adaptorul
care îi este destinat.
• Când introduceþi o unitate “Memory Stick
PRO Duo” într-un adaptor Memory Stick
Duo, aveþi grijã ca unitatea “Memory Stick
PRO Duo” sã fie introdusã în poziþia
corectã ºi complet. Utilizarea necorespunzãtoare poate deteriora echipamentul. De
asemenea, dacã forþaþi intrarea unei unitãþi
“Memory Stick PRO Duo” în slotul care-i
este destinat în poziþie greºitã, respectiva
fantã se poate deteriora.
95
• Nu introduceþi adaptorul Memory Stick
Duo într-un aparat compatibil “Memory
Stick ”, fãrã a-i fi introdus mai întâi cardul
de memorie “Memory Stick PRO Duo”,
deoarece poate fi deteriorat aparatul.
x Note privind utilizarea unui
card “Memory Stick PRO Duo”
• Pentru aceastã camerã video a fost
confirmatã funcþionarea corespunzãtoare
a unitãþilor de memorie “Memory Stick
PRO Duo” sau “Memory Stick PRO-HG
Duo” cu capacitatea de pânã la 8 GB.
Note legate de utilizarea
“Memory Stick Micro”
• Pentru a utiliza un card “Memory Stick
Micro” la aceastã camerã foto, aveþi grijã
sã introduceþi cardul “Memory Stick
Micro” într-un adaptor M2 pentru
dimensiune Duo. Dacã introduceþi cardul
“Memory Stick Micro” în camerã fãrã a-l
fi introdus anterior în adaptorul M2 pentru
dimensiune Duo, este posibil sã nu îl mai
puteþi scoate din aparat.
• Nu lãsaþi cardul “Memory Stick Micro” la
îndemâna copiilor deoarece poate fi
înghiþit în mod accidental.
Despre compatibilitatea
datelor de imagine
• Fiºierele cu date de imagine înregistrate pe
o unitate de memorie “Memory Stick PRO
Duo” cu ajutorul camerei dvs. de luat vederi
se încadreazã în standardul universal
“Design rule for Camera File system”,
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Nu puteþi reda cu camera dvs. fotografii
înregistrate cu alte echipamente (DCRTRV900E sau DSC-D700/D770) care nu se
supun acestui standard universal. (Aceste
modele nu sunt comercializate în anumite
þãri / regiuni).
• Dacã nu puteþi utiliza o unitate de memorie
“Memory Stick PRO Duo” ce a fost folositã
de alt echipament, formataþi-o cu aceastã
camerã video (pag. 57). Prin formatare va fi
ºtearsã însã toatã informaþia stocatã pe
“Memory Stick PRO Duo”.
96
• Este posibil sã nu puteþi reda imagini cu
camera dvs. de luat vederi în urmãtoarele
cazuri :
– când datele ce doriþi a fi redate au fost
modificate cu ajutorul unui calculator,
– când se încearcã redarea unor imagini
înregistrate cu alt dispozitiv.
Despre acumulatorul
“InfoLITHIUM”
Camera dvs. video funcþioneazã numai cu
acumulatoare “InfoLITHIUM” (seria H).
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria H
.
poartã marcajul
Ce este acumulatorul
“InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
comunicarea informaþiilor legate de condiþiile
de operare între camera de luat vederi ºi un
adaptor de reþea/încãrcãtor opþional.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
care funcþioneazã camera video ºi afiºeazã
autonomia rãmasã a acumulatorului,
exprimatã în minute.
La folosirea unui adaptor de reþea / încãrcãtor,
sunt afiºate autonomia rãmasã ºi durata de
încãrcare.
Încãrcarea acumulatorului
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
de a folosi camera de luat vederi.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul la
o temperaturã a mediului ambiant cuprinsã
între 10°C ºi 30°C, pânã ce se stinge
indicatorul luminos / CHG (încãrcare).
Dacã operaþia are loc în afara intervalului
de temperaturã indicat mai sus, este posibil
ca încãrcarea acumulatorului sã nu fie
eficientã.
Folosirea
efectivã
acumulatorului
a
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi ale mediului de 10°C sau mai
scãzute, iar perioada cât acesta poate fi
folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã.
În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
de folosire a acumulatorului vã recomandãm urmãtoarele :
– puneþi acumulatorul într-un buzunar
pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l la camera de
luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi ;
– folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare : NP-FH70 / FH100 (opþional).
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
a acumulatorului. Vã recomandãm sã
folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare : NP-FH70 / FH100 (opþional).
• Aveþi grijã sã deplasaþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG) atunci când
nu înregistraþi sau redaþi cu camera de luat
vederi. Acumulatorul se consumã ºi când
camera este în stare de aºteptare sau în
pauzã de redare.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei o perioadã de douã - trei
ori mai lungã decât durata previzionatã a
înregistrãrii ºi sã efectuaþi probe de filmare
înainte de a înregistra ceea ce vã
intereseazã.
• Nu udaþi acumulatorul, deoarece acesta nu
este rezistent la apã (nu este etanº).
Despre indicatorul duratei rãmase
de funcþionare a acumulatorului
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
indicatorul duratei rãmase de funcþionare
aratã cã acesta are suficientã energie pentru
a opera, încãrcaþi din nou, complet
acumulatorul, astfel încât, indicaþia
respectivului indicator sã fie corectã. Þineþi
seama însã cã indicaþia va fi uneori
incorectã, dacã acumulatorul este folosit
perioade lungi de timp la temperaturi
ridicate, dacã este lãsat complet încãrcat
sau dacã este frecvent utilizat. Consideraþi
indicaþia ca fiind aproximativã.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
poate funcþiona puþin timp este afiºat uneori
intermitent, cu toate cã dispozitivul mai
poate lucra încã circa 5 ÷ 10 minute. Aceasta
depinde de condiþiile de lucru ºi de
temperatura mediului ambiant.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
îndelungatã, pentru a i se menþine
capacitatea de funcþionare la nivel
corespunzãtor este necesar ca o datã pe an
sã fie încãrcat complet dupã care sã fie
consumatã energia acumulatã folosindu-se camera video.
Pentru a pãstra acumulatorul, scoateþi-l din
camera de luat vederi ºi depozitaþi-l într-un
loc uscat, curat ºi rãcoros.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul
cu camera dvs. de luat vederi, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T
[GENERAL SET] T [A.SHUT OFF] T
[NEVER] ºi lãsaþi aparatul în starea de
aºteptare corespunzãtoare înregistrãrii,
pânã ce alimentarea înceteazã (pag. 72).
Durata de viaþã a acumulatorului
• Capacitatea acestuia scade puþin câte puþin
în timp, pe mãsurã ce îl folosiþi tot mai mult.
Când durata de funcþionare a acumulatorului s-a diminuat considerabil, o posibilã
cauzã este aceea cã durata sa de viaþã se
apropie de final. Este necesar sã îl înlocuiþi
cu un alt acumulator.
• Durata de viaþã a unui acumulator variazã în
funcþie de condiþiile de depozitare, de cele
de funcþionare ºi de cele de mediu.
Despre x.v.Color
• x.v.Color este un termen mai familiar pentru
standardul xvYCC propus de Sony ºi este
marcã de comerþ a firmei Sony.
• xvYCC este un standard internaþional pentru
spaþiul de culoare în domeniul video. Acest
standard poate exprima o gamã mai largã de
culoare comparativ cu cea utilizatã în mod
curent pentru transmisiile obiºnuite.
97
Despre manevrarea camerei
video
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video
sau accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– în spaþii unde este extrem de cald, de frig
sau de umed. Nu lãsaþi niciodatã aparatul
sau accesoriile expuse la temperaturi
care sã depãºeascã 60°C, cum ar fi sub
razele directe ale soarelui vara, în
apropierea surselor de cãldurã sau în
maºinile parcate la soare. Pot apãrea
disfuncþionalitãþi sau se pot deforma.
– în câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice.
Camera video se poate defecta.
– în zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– în apropierea receptorilor AM ºi a unor
aparate video. Poate apãrea zgomot.
– pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei video, pot apãrea
defecþiuni uneori iremediabile.
– în apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD) sau
obiectivul pot fi expuse luminii solare
directe. Se poate deteriora partea
interioarã a ecranului LCD.
• Camera funcþioneazã în curent continuu
alimentatã cu 6,8V / 7,2V (de la acumulator)
sau cu 8,4V (de adaptorul de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (CC)
sau cu curent alternativ (AC), folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi, spre exemplu de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
98
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (lovirea cu ciocanul, cãderea sau
cãlcarea pe aparat). Acordaþi o grijã
deosebitã obiectivului.
• Când nu folosiþi camera, puneþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în vreun material
textil (de exemplu într-un prosop) deoarece
se poate acumula cãldurã în interior.
• Când deconectaþi adaptorul de la prizã,
apucaþi ºi trageþi de ºtecher, nu de cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip pastilã
la îndemâna copiilor. În cazul în care
accidental este înghiþitã o astfel de baterie,
consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
baterie :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute
ca la redarea discurilor sau la înregistrare.
• Utilizaþi complet energia acumulatorului
înainte sã îl depozitaþi.
Condensarea umezelii
Dacã este adusã direct dintr-un loc friguros
într-unul încãlzit, este posibil ca umezeala sã
condenseze în interiorul camerei de luat vederi.
În acest caz este posibil ca aparatul sã nu
funcþioneze corect.
x Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera de luat vederi ºi lãsaþi
aproximativ o orã pentru ca umezeala sã se
evapore, înainte de a o porni.
x Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când camera este
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau viceversa) sau dacã folosiþi
camera în locuri cu multã umezealã cum ar fi:
• dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
într-un spaþiu încãlzit ;
• dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
• dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
dupã ploaie ;
• dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
x Cum se poate preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera de luat vederi
dintr-un loc rãcoros într-unul încãlzit,
puneþi-o într-o pungã de plastic pe care
închideþi-o cât mai bine. Îndepãrtaþi punga
doar dupã ce aerul din interiorul acesteia a
ajuns la temperatura mediului ambiant (dupã
circa o orã).
Ecranul cu cristale lichide
(LCD)
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate defecta.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
bucatã de pânzã moale pentru a le îndepãrta.
Când folosiþi setul de curãþare LCD (opþional),
nu aplicaþi lichidul de curãþare direct pe
ecranul LCD. Utilizaþi material de curãþare
umezit cu respectivul lichid.
x Pentru reglarea ecranului LCD
(CALIBRATION - calibrare)
Este posibil ca butoanele afiºajului tactil sã
nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
procedura de mai jos. Pe durata acestei
operaþii, se recomandã sã conectaþi camera
video la o prizã de perete folosind adaptorul
de reþea furnizat.
1 Porniþi camera video.
2 Atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)
T
[GENERAL
SET]
T
[CALIBRATION].
3 Atingeþi de trei ori simbolul “×” afiºat pe
ecran, cu un obiect subþire, cum ar fi
colþul unei unitãþi “Memory Stick PRO
Duo”.
Pentru a renunþa, atingeþi [CANCEL].
Dacã nu aþi atins corect punctul dorit, reluaþi
operaþia de calibrare.
b Note
• Nu folosiþi un obiect cu vârf ascuþit la
calibrarea ecranului LCD deoarece puteþi
deteriora suprafaþa acestuia.
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã este
rotit sau dacã panoul este aºezat cu
ecranul spre exterior.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi -o cu o bucatã de pânzã moale, uºor
umezitã cu apã dupã care ºtergeþi-o cu o
pânzã moale ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– nu folosiþi diluanþi, benzinã, alcool sau
materiale textile îmbibate cu substanþe
chimice, cu insecticide sau cu cremã
solarã ;
– nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
99
Îngrijirea
obiectivului
ºi
pãstrarea
• ªtergeþi suprafaþa obiectivului cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa, în urmãtoarele
cazuri :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã urme
de degete ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi obiectivul în locuri bine aerisite,
fãrã praf ºi murdãrie.
• Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
periodic obiectivul aºa cum este indicat
mai sus. Se recomandã acþionarea camerei
cel puþin o datã pe lunã pentru a o menþine
în stare optimã de funcþionare cât mai mult
timp.
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã a camerei video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã care are ca scop
furnizarea energiei necesare pentru ca
aparatul sã reþinã data, ora ºi alte reglaje,
chiar ºi atunci când comutatorul POWER
este pus în poziþia OFF (CHG). Bateria
reîncãrcabilã încorporatã se încãrcã automat
în timp ce camera este conectatã la o prizã de
perete prin intermediul unui adaptor de reþea
sau când este conectat acumulatorul.
Dacã aparatul nu este deloc utilizat, aceastã
baterie va fi complet descãrcatã dupã
aproximativ 3 luni. Folosiþi camera dupã ce
încãrcaþi bateria reîncãrcabilã preinstalatã.
Funcþionarea camerei video nu va fi afectatã
de descãrcarea bateriei reîncãrcabile atât
timp cât nu înregistraþi data.
x Procedurã
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi
lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia
oprit OFF(CHG) mai mult de 24 de ore.
100
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” si simbolul
sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• “AVCHD” ºi sigla AVCHD sunt mãrci de
comerþ ale Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd ºi Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
”,
PRO Duo”,
“
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“
”, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick”, “MagicGate
Memory Stick Duo” sunt mãrci ale Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã de comerþ a
Sony Corporation.
• “x.v.Colour” este marcã de comerþ a Sony
Corporation.
• Dolby ºi simbolul dublu-D sunt mãrci de
comerþ ale Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5,1 Creator sunt mãrci de
comerþ ale Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows ºi Windows Media
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Microsoft Corporation din Statele Unite
ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh este marcã înregistratã a Apple,
Inc. în Statele Unite ºi în alte þãri.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition
Multimedia Interface sunt mãrci înregistrate
sau comerciale ale HDMI Licesing LLC.
• Intel, Intel Core ºi Pentium sunt mãrci
înregistrate sau comerciale ale Intel
Corporation sau ale sucursalelor sale din
Statele Unite sau din alte þãri.
• Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Acrobat
sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale
Adobe Systems Incorporated din Statele
Unite ºi/sau din alte þãri.
Toate denumirile produselor menþionate în
acest manual sunt, în general, mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale ale
dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În acest manual nu vor apãrea însã, în fiecare
caz, marcajele ™ sau ®.
Note legate de licenþã
ESTE, ÎN MOD EXPRES, INTERZISÃ
ORICE ALTÃ UTILIZARE A ACESTUI
PRODUS ÎN AFARA CELEI ÎN SCOP PERSONAL, CARE FOLOSEªTE INFORMAÞII
LEGATE DE STANDARDUL MPEG-2
PENTRU CODARE A INFORMAÞIILOR
VIDEO, FÃRÃ A FI ÎN POSESIA UNEI
LICENÞE PENTRU PATENTELE DIN
PORTOFOLIUL MPEG-2, LICENÞÃ CARE
POATE FI ACHIZIÞIONATÃ DE LA MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
ACEST PRODUS SE AFLÃ ÎN
PORTOFOLIUL DE LICENÞÃ AL
PATENTULUI AVC PENTRU UZ PERSONAL ªI NON-COMERCIAL PENTRU :
(i) CODARE VIDEO CONFORM
STANDARDULUI AVC (“AVC VIDEO”)
SAU
(ii) DECODARE AVC VIDEO CARE A FOST
CODATÃ DE UN CONSUMATOR
IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE NONCOMERCIALÃ ªI / SAU OBÞINUTÃ
DE LA UN FURNIZOR VIDEO
LICENÞIAT PENTRU A FURNIZA
VIDEO AVC. NU ESTE GARANTATÃ
NICI O LICENÞÃ ªI NU VA FI
IMPLICATÃ ÎN NICI UN ALT TIP DE
UTILIZARE.
INFORMAÞII SUPLIMENTARE POT FI
OBÞINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAÞI ADRESA :
<HTTP://MPEGLA.COM>
Despre software GNU GPL/
LGPL
Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru
GNU (General Public License), în continuare
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General
Public License), denumite în continuare
“LGPL”, sunt incluse în camera video.
Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a
accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul
sursã al acestor programe software în
condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL /
LGPL.
Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a
îl prelua, duceþi-vã la adresa indicatã mai jos
ºi selectaþi HDR-SR7 :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru
chestiuni legate de codul sursã.
Citiþi “license2.pdf” din directorul “License”
de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba
englezã) pentru software-ul “GPL” ºi
“LGPL”.
Pentru a vedea un document PDF, vã este
necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul
în care aceasta nu este instalatã pe
calculatorul dvs., o puteþi prelua de pe
pagina de internet Adobe Systems :
http://www.adobe.com/
Aplicaþiile software “C Library”, “Expat”,
“zlib” ºi “libjpeg” sunt furnizate împreunã
cu camera dvs. video. Vã punem la dispoziþie
aceste aplicaþii software în baza unor
acorduri de licenþã cu proprietarii drepturilor
de autor. La cererea acestora, avem obligaþia
sã vã informãm de urmãtoarele. Vã rugãm sã
citiþi cele mai jos. Citiþi “License1.pdf” din
directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi
gãsi licenþele (în limba englezã) pentru
“C Library”, “Expat”, “zlib” ºi “libjpeg”.
101
Referinþe
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor
Numerele care apar între paranteze ( ) indicã paginile unde puteþi gãsi referinþe ulterioare.
1 Cursor de zoom (pag. 31, 38)
2 Buton PHOTO (pag. 30)
3 Comutator POWER (pag. 20)
4 Buton START / STOP (pag. 30)
5 Acumulator (pag. 16)
6 Microfon intern (pag. 31)
Dacã este cuplat un microfon (opþional)
compatibil cu Interfaþa activã pentru
accesorii, acesta va avea prioritate în faþa
celui intern.
7 Indicatoare luminoase
(foto) (pag. 20)
102
(film) /
8 Indicator luminos / CHG
(încãrcare) (pag. 16)
9 Buton
(bliþ) (pag. 32)
0 Curea de prindere (pag. 22)
qa Sistem de prindere de trepied
Ataºaþi dispozitivul de prindere a
aparatului de trepied folosind ºurubul
acestuia (opþional : lunginea ºurubului
de prindere trebuie sã fie mai micã de
5,5 mm).
qs Pârghie BATT (de eliberare a
acumulatorului) (pag. 17)
1 Interfaþã activã pentru accesorii
Interfaþa activã pentru accesorii
furnizeazã energia necesarã pentru
accesoriile opþionale cum ar fi o lampã
video, un bliþ sau un microfon.
Accesoriul poate fi pornit sau oprit prin
acþionarea comutatorului POWER al
camerei video. Pentru detalii, consultaþi
instrucþiunile de operare furnizate care
însoþesc accesoriul furnizat.
Interfaþa activã pentru accesorii are un
dispozitiv de fixare care permite prinderea
în siguranþã a accesoriului. Pentru a
conecta accesoriul, apãsaþi în jos ºi
împingeþi accesoriul pânã la capãt, dupã
care strângeþi ºurubul. Pentru a demonta
accesoriul, desfaceþi ºurubul, apoi
apãsaþi în jos ºi trageþi accesoriul spre
exterior pentru a-l detaºa.
• Când înregistraþi filme folosind un bliþ
extern (opþional) conectat la suportul
pentru accesorii, opriþi alimentarea
bliþului extern pentru a evita
înregistrarea zgomotului produs la
încãrcare.
• Nu puteþi utiliza simultan un bliþ extern
(opþional) ºi pe cel încorporat.
• Când este conectat un microfon extern
(opþional), acesta are prioritate în faþa
microfonului încorporat (pag. 31).
2 Bridã pentru cureaua de umãr
Permite fixarea curelei de umãr
(opþionalã).
103
1 Buton DISP/BATT INFO (pag. 17, 22)
2 Buton BACK LIGHT (pag. 33)
0 Buton
(pag. 36)
qa Buton
(pag. 35)
(Film Roll Index)
(Vizualizare imagini)
3 Buton RESET
Iniþializeazã toate reglajele, inclusiv
reglajele privind data ºi ora.
qs Mufã HDMI OUT (mini) (pag. 42)
4 Ecran LCD / afiºaj tactil (pag. 22)
qd Mufã A/V OUT (pag. 42)
5 Buton
qf Mufã DC IN (pag. 16)
(HOME) (pag. 13, 60)
6 Butoane de mãrire (pag. 31, 38)
qg Buton EASY (pag. 25)
7 Buton START / STOP (pag. 30)
qh Difuzor
Redarea sunetelor este realizatã cu
ajutorul difuzorului. Pentru informaþii
legate de volum, consultaþi pagina 37.
8 Slot pentru “Memory Stick Duo”
(pag. 23)
9 Indicator luminos de acces
(pag. 23)
104
qj Comutator NIGHTSHOT (pag. 33)
Staþie Handycam
1 Bliþ (pag. 32)
1 Buton DISC BURN (pag. 46)
2 Obiectiv (lentile Carl Zeiss) (pag.4)
2 Conector de interfaþã
3 Indicator luminos de înregistrare
(pag. 72)
Indicatorul este luminos ºi de culoare
roºie în cursul înregistrãrii.
Indicatorul clipeºte când spaþiul liber de
pe “Memory Stick PRO Duo” sau
energia acumulatorului scad sub
anumite nivele.
3 Mufã (USB) (pag. 55)
HDR-CX6EK : Nu puteþi utiliza aceastã
mufã pentru transmiterea de semnale
cãtre camera dvs. video.
4 Senzor pentru telecomandã / Port
de radiaþii infraroºii
Îndreptaþi telecomanda spre senzorul
care îi este destinat pentru a acþiona
camera (pag. 106).
4 Mufã COMPONENT OUT (pag. 42)
5 Mufã A/V OUT (pag. 42)
6 Mufã DC IN (pag. 16)
105
Telecomandã
b Note
• Înainte de a folosi telecomanda,
desprindeþi foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare
1 Butonul DATA CODE (pag. 68)
Sunt afiºate data ºi ora sau datele de
reglaj ale camerei pentru imaginile
înregistrate, dacã este apãsat acest
buton în cursul redãrii.
2 Butonul PHOTO (pag. 30)
Imaginea afiºatã pe ecran la momentul
apãsãrii acestui buton va fi înregistratã
ca fotografie.
3 Butoane SCAN / SLOW (pag. 37)
4 Butoane . > (Precedent /
Urmãtor) (pag. 37)
5 Buton PLAY (Redare) (pag. 37)
6 Buton STOP (pag. 37)
7 Buton DISPLAY (pag. 22)
8 Emiþãtor
9 Butonul START/STOP (pag. 30)
0 Butoane de zoom (pag. 31, 38)
qa Butoane PAUSE (pauzã) (pag. 37)
qs Buton VISUAL INDEX (pag. 35)
Este afiºatã o interfaþa VISUAL INDEX
dacã apãsaþi acest buton în timpul redãrii.
qd Butoanele b/B/v/V ENTER
Când apãsaþi oricare buton din interfaþa
[VISUAL INDEX] / [ INDEX] / [
INDEX] / Lista de redare, pe ecranul LCD
apare chenarul portocaliu. Selectaþi
butonul dorit sau un element cu b/B/
v/V, apoi apãsaþi ENTER pentru acces.
106
• Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care
îi este destinat pentru a acþiona camera
video (pag. 105).
• Dacã nu sunt transmise comenzi de la
telecomandã pentru o anumitã perioadã
de timp, chenarul portocaliu dispare. Dacã
apãsaþi oricare dintre butoanele b/B/v/
V sau ENTER din nou, chenarul apare în
poziþia unde a fost anterior afiºat.
• Nu puteþi selecta unele butoane de pe
ecranul LCD folosind b/B/v/V.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este manevratã corect. Nu o
reîncãrcaþi, nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi
în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
107
Indicatoarele afiºate în cursul înregistrãrii/
redãrii
La înregistrarea filmelor
La fotografiere
La vizualizarea filmelor
La vizualizarea fotografiilor
1 Format de înregistrare (HD / SD) (pag.
62) ºi mod de înregistrare (XP / HQ / SP
/ LP) (pag. 62)
2 Buton HOME (pag. 13)
3 Indicatorul de autonomie al
acumulatorului (aprox.) (pag. 17)
4 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare))
5 Contor (orã / minute / secunde)
6 Buton OPTION (pag. 14)
7 Dual Rec (înregistrare dualã) (pag. 32)
8 Buton VIEW IMAGES (pag. 35)
9 Reglaj index pentru portrete (pag. 38)
0 Înregistrare sunetului pe 5,1 canale, cu
efect de învãluire (pag. 31)
qa Calitate ([FINE] / [STD]) (pag. 66)
qs Dimensiune imagini (pag. 66)
qd Este afiºat în cursul stocãrii unei
fotografii
qf Director de înregistrare
qg Buton Return (de revenire)
qh Mod Redare
qj Numãrul filmului curent / Numãrul total
de filme înregistrate
qk Buton precedent / urmãtor (pag. 37)
ql Butoane de acþionare video (pag. 37)
w; Calitatea imaginii redate
wa Numãrul fotografiei curent redate /
Numãrul total de fotografii înregistrate
ws Buton pentru succesiunea de imagini
(pag. 39)
wd Denumirea fiºierului de date
wf Buton VISUAL INDEX (pag. 35)
z Observaþii
• Deoarece numãrul de fotografii înregistrate
pe “Memory Stick PRO Duo” creºte, sunt
create în mod automat noi directoare
pentru a le stoca.
108
Indicatoare
afiºate
realizarea de modificãri
la
Dreapta sus
Indicatori
Gradare (79)
În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate
urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza
reglajele efectuate la camera video.
Stânga sus
Centru
Dreapta sus
Semnificaþie
Iluminarea ecranului
LCD este opritã (22)
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Efecte de imagine (79)
Efecte digitale (79)
9
Jos
SCENE SELECTION
(Selecþia scenei) (76)
Stânga sus
Indicatori
Semnificaþie
Înregistrarea / redarea a 5,1
canale cu efect de învãluire (31)
Înregistrare cu Cronometrul
propriu (79)
–
+ Folosirea bliþului (32),
REDEYE REDUC (65)
MICREF LEVEL scãzut (79)
4:3
WIDE SELECT (63)
Semnificaþie
Stabilirea succesiunii de
imagini continue (39)
NightShot (33)
Super NightShot (78)
Color Slow Shutter (78)
Conectare PictBridge (55)
E
.
Contra luminii (33)
Echilibrul de alb (77)
Opþiunea SteadyShot
dezactivatã (64)
EXPOSURE (76) /
SPOT METER (76)
Înregistrare prim-planuri
(75)
Zebra (haºurã) (64)
X.V. COLOR (64)
Centru
Indicatori
Reglarea manualã a
focalizãrii (75)
Avertisment (88)
Reglarea indexului
pentru portrete (38)
Codul de date în timpul
înregistrãrii
Datele referitoare la orã ºi datã vor fi
înregistrate automat pe “Memory Stick PRO
Duo”. Ele nu sunt afiºate pe ecran în timpul
înregistrãrii, dar le puteþi vizualiza la redare
selectând [DATA CODE] (pag. 68).
109
Glosar
x Dolby Digital
Un sistem de compresie audio dezvoltat de
Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5,1 Creator
Tehnologie de compresie a sunetului
dezvoltatã de Dolby Laboratories Inc. care
comprimã eficient semnalul audio pãstrând
o înaltã calitate a sunetului. Acesta permite
înregistrarea sunetului cu efect de învãluire
pe 5,1 canale folosind în acelaºi timp mai
eficient spaþiul disponibil.
x Format AVCHD
Format de camerã video digitalã de înaltã
definiþie utilizat pentru înregistrarea unui
semnal HD (înaltã definiþie) folosind formatul
MPEG-4 AVC / H.264.
x JPEG
JPEG este acronimul pentru Joint Photographic Experts Group, ºi reprezintã o
compresie standard a datelor fotografiilor
(reducerea capacitãþii ocupate de date).
Aceastã camerã video înregistreazã
fotografii în format JPEG.
x MPEG
MPEG este acronimul pentru Moving
Picture Experts Group, grup de standarde
pentru codificarea (compresia de imagine)
video (filme) ºi audio. Existã formatele
MPEG1 ºi MPEG2. Aceastã camerã video
înregistreazã filme la calitate SD (definiþie
standard) în format MPEG2.
x MPEG-4 AVC / H.264
Este cel mai recent standard de format de
codare a imaginilor la care au aderat în anul
2003 douã organisme de standardizare : ISOIEC ºi ITU-T. Faþã de formatul MPEG2
obiºnuit, MPEG-4 AVC / H.264 are o eficienþã
de douã ori mai mare. Camera dvs. foloseºte
standardul MPEG-4 AVC / H.264 pentru
codarea filmelor la înaltã definiþie.
110
x Reprezentare de mici dimensiuni
a imaginilor (Thumbnail)
Imagini de dimensiuni reduse care vã permit
vizualizarea simultanã a mai multor imagini.
INDEX] / [
[VISUAL INDEX] / [
INDEX] sunt sisteme de afiºare a
reprezentãrilor de mici dimensiuni ale
imaginilor.
x Sunet cu efect de învãluire pe
5,1ch
Sistem care redã sunetul cu ajutorul a 6 boxe,
3 plasate frontal (în stânga, în dreapta ºi
central) ºi 2 plasate în spate (în stânga ºi în
dreapta), la care se adaugã un subwoofer
specializat pe frecvenþe joase, considerat ca
0,1 canal pentru frecvenþe de 120 Hz sau mai
joase.
x VBR
VBR este acronimul pentru Variable Bit Rate
(Vitezã de transfer variabilã) ºi reprezintã un
format care permite stabilirea automatã a
vitezei de transfer a datelor (volumul de date
înregistrate într-un interval de timp) în
concordanþã cu scena înregistratã. Pentru
piese video în care elementele se deplaseazã
rapid, este utilizat mult spaþiu de pe
“Memory Stick PRO Duo” pentru a se obþine
o imagine clarã, ceea ce conduce la
diminuarea duratei disponibile de
înregistrare.
Index
Indicaþii numerice
Adaptor 21 pini .............. 45
Înregistrare cu efect de
învãluire 5,1 canale ... 31
4:3 ............................. 63, 70
16:9 ................................. 70
A
Acumulator .................... 16
autonomie ................... 17
Acumulator “InfoLITHIUM”
................................. 96
Adaptor pentru Memory
Stick Duo .................. 95
Adaptor de reþea ............ 16
Adãugare dupã datã ...... 50
Afiºaj ............................. 69
Afiºaj de autodiagnosticare
................................. 88
AREA SET ..................... 71
A.SHUT OFF ................ 72
Autonomie ..................... 17
acumulator .................. 17
Memory Stick PRO Duo58
AUTO SLW SHUTR 64, 87
AVCHD, format ... 8, 94, 110
Avertizare
indicatori ........................ 88
mesaje ............................. 89
B
Back Light ................ 84, 86
Baterie tip pastilã cu litiu107
Baterie
reîncãrcabilã
integratã ....................... 99
BEACH .......................... 77
BEEP (semnal sonor) ...... 69
BLACK FADER .............. 79
Bliþ ............................ 32, 83
B&W (alb-negru) ........... 79
Buton de afiºare a interfeþei
index .......................... 108
C
Cablu de alimentare ........ 16
Cablu A/V ................. 42, 53
Cablu video pe componente
..................................... 42
Cablu HDMI ................... 43
Cablu S VIDEO ............... 44
Cablu USB ...................... 15
Calibrare (CALIBRATION) .. 99
Calitate ........................... 66
Calitatea înregistrãrii ...... 62
Calitatea imaginii
Film ............................. 62
Fotografii .................... 66
CAMERA DATA ........... 68
CANDLE ........................ 76
Categorii
Others (altele) ............ 47
Manage Memory Stick 57
Settings ...................... 60
CD-ROM ........................ 15
Ceas (CLOCK SET) ............ 20
CLOCK / LANG .............. 71
COLOR SLOW SHTR 78, 86
COMPONENT ................ 71
Condensarea umezelii ..... 98
Conectare
aparat video ................ 53
imprimantã .................. 55
recorder DVD / HDD ... 53
televizor panoramic ..... 43
televizor HD ................ 42
televizor 4:3 ................. 43
Conector
curent continuu (CC) .. 16
Copiere ........................... 53
Cronometru propriu ........ 79
Culoare LCD ................... 70
Curea de prindere ........... 22
D
DATA CODE ........... 68, 109
DATE/TIME ............ 68, 109
DEMO MODE ................ 72
D.EFFECT (efecte digitale)
.............................. 79, 86
DELETE (ºtergere)
dupã datã .................... 48
“Memory Stick PRO Duo”
................................. 47
Diferenþe temporale
diferenþe de fus orar .... 92
DIGITAL ZOOM ............ 63
Dimensiunea imaginii ..... 66
Director .......................... 93
DIVIDE ........................... 49
Dolby Digital 5,1 Creator 31
Drepturi de autor .......... 100
Dual Rec ......................... 32
Durata încãrcãrii ............. 18
Durata înregistrãrii ......... 18
Durata redãrii ................. 19
DC IN, mufã .................... 16
E
Easy ............................... 23
Easy PC Back ................. 46
Echilibru de alb ........ 77, 86
Ecran LCD ...................... 22
Efecte digitale (D.EFFECT)
............................... 79, 86
Efecte de imagine
(PICT. EFFECT) ..... 79, 86
EXPOSURE .............. 76, 86
Exterior ........................... 77
continuã...
111
F
Fader ........................ 79, 86
FILE NO. (numãr fiºier) .. 67
Film Roll Index ................ 35
FINE ............................... 66
Fireworks (focuri de artificii)
..................................... 77
Fiºiere ............................. 93
de fotografii ................ 93
fiºiere de gestionare a
imaginilor .................. 93
Film
calitate ........................ 62
înregistrare .................. 30
mod de înregistrare ..... 62
FLASH LEVEL ............... 65
FOCUS (focalizare) ......... 75
Foiþã izolatoare ............. 106
Format de înregistrare .... 94
Format TV ...................... 70
Formatare ....................... 57
Fotografii
calitate ........................ 66
fiºiere .......................... 93
dimensiunea imaginilor 66
fiºiere de fotografii ...... 93
înregistrare .................. 30
G
GENERAL SET ............... 72
Gradare ..................... 79, 86
GUIDEFRAME ............... 64
H
112
Handycam, staþie ........... 16
Haºurã ............................ 64
HD Quality ..................... 62
HD REC, mod ................. 62
HD (înaltã definiþie) .......... 8
Help (documentaþie) ....... 13
HOME MENU .......... 12, 60
CLOCK / LANG .......... 71
GENERAL SET ........... 72
MOVIE SETTING ....... 62
OUTPUT SETTINGS .. 70
PHOTO SETTINGS ..... 66
SOUND / DISP. SET .... 69
VIEW IMAGES SET ... 68
Categoria Settings ...... 60
HQ ............................ 62, 63
I
Index dupã datã .............. 39
Index cu portrete ............ 38
Iluminare LCD ................ 69
Imprimare PictBridge ...... 55
Indicatori de avertizare ... 88
Indicatori de ecran ....... 109
Indicator luminos
de acces ....................... 29
CHG (încãrcare) ... 16, 29
INDOOR (în interior) ...... 77
InfoLITHIUM, acumulator
..................................... 96
INDEX SET .............. 65, 68
Iniþializare (Reset) ......... 104
INFO (“Memory Stick PRO
Duo”) ........................... 58
M
MANAGE MEMORY
STICK, categorie~ .... 57
Marcã înregistratã (de
comerþ) ................... 100
Mãrire ............................. 31
Mãrire la redare .............. 38
“Memory Stick” ......... 2, 94
“Memory Stick Duo”
adaptor ....................... 95
numãr de imagini ce pot fi
înregistrate ............... 66
“Memory Stick PRO Duo”
............................. 2, 96
“Memory Stick PRO-HG
Duo” ........................... 2
Meniu OPTION .............. 73
Meniu HOME
Î, J
CLOCK / LANG .......... 71
Încãrcare
GENERAL SET ........... 72
acumulator .................. 16
MOVIE SETTING ....... 62
baterie reîncãrcabilã .... 99
OUTPUT SETTINGS .. 70
completã ..................... 18
PHOTO SETTINGS ..... 66
Înregistrare .............. 25, 29
SOUND / DISP. SET .... 69
calitate ........................ 62
VIEW IMAGES SET ... 68
duratã ................... 10, 18 Mesaje de avertizare ...... 89
Înregistrare cu efect de MICREF LEVEL .............. 79
învãluire pe 5,1 canale31 Microfon încorporat ....... 31
Întreþinere ....................... 94 Modul
demonstrativ (DEMO) ... 72
JPEG ........................ 93, 110
de funcþionare simplificat
L
(Easy Handycam) ..... 23
LANDSCAPE ................. 77
oglindã ........................ 33
LANGUAGE SET ........... 71 Montaj ..................... 47, 49
LCD
MPEG ........................... 110
LCD BL LEVEL ........... 70 MPEG2 ....................... 8, 93
LCD BRIGHT .............. 69 MPEG-4 AVC / H.264 .... 110
LCD COLOR ............... 70 Mufã
LCD BRIGHT (luminozitatea
A/V OUT .................... 40
ecranului) .................... 69
COMPONENT OUT .... 40
LCD COLOR ................... 70
DC IN .......................... 16
LCD Panel ...................... 21
HDMI OUT ................. 40
Lista de redare ................ 50
Locaþia fiºierelor ............. 63 N
LP (redare îndelungatã) .. 64 NightShot ....................... 33
NIGHTSHOTLIGHT ........... 63
Numãrul de imagini ce pot fi
înregistrate ................... 66
Numãrul fiºierului ........... 67
NTSC ............................. 91
O
Obiectiv ............................ 4
Ochi roºii, fenomen ........ 65
Oglindã, mod ~ ............... 33
OLD MOVIE (film vechi) 87
ONE PUSH ............... 78, 86
One Touch Disc Burn ..... 46
OPTION, meniu ~ ........... 73
Ora de varã ..................... 71
OUTDOOR ..................... 81
OUTPUT SETTINGS ...... 73
P
PAL ................................ 91
PASTEL .......................... 79
PHOTO SETTINGS ........ 66
PictBridge ....................... 55
PICT. EFFECT (efecte de
imagine) ................. 79, 87
Playlist (Listã de redare) . 50
Prizã de perete ................ 16
PORTRAIT ..................... 77
Port de radiaþii infraroºii . 63
R
Raportul laturilor imaginilor
............................... 63, 70
Redare ...................... 26, 35
REDEYE REDUC (reducerea
efectului de ochi roºii) .......... 65
Reglare volum ................ 37
Reglaje ........................... 60
Reglaje generale ............. 72
REC LAMP .................... 72
Reprezentãri de dimensiuni
reduse ........................ 110
RESET .......................... 104
REMOTE CTRL ....... 81, 106
REMAINING (film) ......... 65
REC SET ......................... 62
Recorder DVD/HDD ....... 53
REPAIR IMG. DB F. ........ 59
SD (definiþie standard) .... 8
SELF TIMER (cronometru) . 79
Semnal sonor de confirmare
..................................... 69
Semnificaþia indicatorilor de
ecran .......................... 100
SEPIA ............................. 79
Simboluri ...................... 108
Sisteme TV de culoare .... 91
SETTINGS, categorie ..... 60
SLIDE SHOW SET ......... 39
SMTH SLW REC (înregistrare
cursivã cu încetinitorul) ........ 34
SNOW ............................ 77
SOUND / DISP SET ........ 69
SP (redare standard) . 62, 63
SPOTLIGHT ................... 77
SPOT FOCUS ........... 75, 86
SPOT METER (exponometru punctual) ...... 75, 84
STANDARD .................. 66
STEADY SHOT ........ 64, 84
Staþie Handycam ............ 16
Succesiune de imagini .... 39
SUNRISE&SUNSET ....... 77
SUPER NIGHT SHOT 78, 86
Superangular .................. 31
ª
TV CONNECT, ghid ....... 41
TV TYPE ........................ 70
TWILIGHT ..................... 76
TWILIGHT PORT ........... 76
Þinerea camerei .............. 29
U
USB
cablu ........................... 15
Utilizarea camerei în
strãinãtate .................... 91
V
VBR (Vitezã de transfer
variabilã) ............... 11, 110
VIEW IMAGES SET ....... 68
Vizionarea fotografiilor la
televizor ....................... 40
VISUAL INDEX, interfaþã .
..................................... 35
Volum
reglare ......................... 37
VOLUME .................... 69
W
WHITE BAL. (echilibrul de
alb) ......................... 77, 86
WHITE FADER .............. 79
WIDE SELECT ......... 63, 87
ªtergere
dupã datã .................... 48
“Memory Stick Duo” .. 47
X
T, Þ
Z
TELEMACRO .......... 75, 87
Telecomandã ........... 81, 106
Teleobiectiv .................... 31
Televizor panoramic ....... 43
Televizor HD .................. 42
Trepied ......................... 102
XP .................................. 62
X.V. COLOR .............. 64, 97
Zãpadã (Snow) ............... 77
Zebra .............................. 64
Zoom .............................. 31
ZOOM (mãrire)
digital .......................... 63
la redare ...................... 38
S
SCENE SELECTION . 76, 86
SD Quality .................. 8, 62
SD REC mode ................. 63
113
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite la pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor
114
http://www.sony.ro
Download PDF

advertising