Sony | HDR-CX6EK | Sony HDR-CX6EK Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã HD
Manual de instrucþiuni
HDR-CX6EK / CX7E / CX7EK
Pentru detalii legate de operaþii avansate, vã rugãm sã
consultaþi manualul de instrucþiuni “Handycam Handbook”.
© 2007 Sony Corporation
1
Citiþi aceste informaþii înainte de a acþiona
camera video
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Atenþie
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul
de tipul indicat la specificaþii. În caz
contrar, pot rezulta incendii sau
accidentãri.
PENTRU CLIENÞII DIN
MAREA BRITANIE
Pentru protecþie ºi comoditate, la acest
echipament este adaptat un conector
compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde, ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu
aceeaºi valoare a rezistenþei ca cea care v-a
fost furnizatã ºi care sã fie aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
Remarcã
În cazul în care datoritã electricitãþii statice
sau interferenþelor electromagnetice survin
întreruperi în cursul transferului de date,
reporniþi aplicaþia software sau deconectaþi
ºi apoi cuplaþi din nou cablul de conectare
(USB etc.).
Dezafectarea echipamentelor electrice
ºi electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclãrii echipamentelor
electrice ºi electronice. Dezafectând în mod
corect acest produs veþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vã rugãm
consultaþi biroul local, serviciul de preluare
a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul. Accesoriu pentru care
este valabil : telecomanda.
HDR-CX6EK / CX7EK : “Memory Stick PRO
Duo”.
“Memory Stick”
PENTRU CLIENÞII DIN
EUROPA
ATENÞIE
2
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã
cã se încadreazã în limitele stabilite de
Directiva EMC privind utilizarea cablurilor
de conectare mai scurte de 3 metri.
Note privind utilizarea
Tipurile de “Memory Stick” pe care
le puteþi utiliza la aceastã camerã
• Pentru înregistrarea filmelor, se recomandã
utilizarea unui “Memory Stick PRO Duo”
de 512 MB sau mai mari, marcate astfel :
–
–
Duo”) ;
(“Memory Stick PRO
(“Memory Stick PRO-
HG Duo”).
• A fost confirmatã funcþionarea corectã, cu
aceastã camerã, a cardurilor “Memory
Stick PRO Duo” de pânã la 8 GB.
• Consultaþi pagina 12 pentru a afla cât se
poate înregistra pe “Memory Stick PRO
Duo”.
• Ambele tipuri de carduri de memorie :
“Memory Stick PRO Duo” ºi “Memory
Stick PRO-HG Duo”, vor fi denumite
“Memory Stick PRO Duo” în acest manual.
Utilizarea camerei video
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Mãsuri
de precauþie” (pag. 32).
• Pentru a evita deteriorarea memoriilor
“Memory Stick PRO Duo” sau pierderea
imaginile conþinute de acestea, nu
efectuaþi urmãtoarele operaþii dacã este
aprins vreunul dintre indicatoarele luminoase respective ale comutatorului
POWER (pag. 9) sau indicatorul luminos
de acces (pag. 10) :
– nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video ;
– nu aplicaþi ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
• Când introduceþi sau scoateþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” din camera
video, aveþi grijã ca acesta sã nu fie împins
în afarã ºi sã nu cadã pe jos (pag. 10).
• Înainte de a conecta camera dvs. video la
un alt echipament prin intermediul
cablurilor de comunicare, aveþi grijã sã
cuplaþi conectorul în poziþia corectã. Dacã
forþaþi conectarea în poziþie greºitã, este
posibil ca terminalul sã se deterioreze sau
pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
Note privind înregistrarea
• Înainte de înregistrare, testaþi funcþia de
înregistrare pentru a vã asigura cã imaginile
ºi sunetul sunt înregistrate fãrã probleme.
• Nu se acordã despãgubiri pentru conþinutul
înregistrãrii, chiar dacã înregistrarea sau
redarea nu sunt posibile din cauza unei
defecþiuni a camerei digitale sau a mediului
de înregistrare etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã/regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a unor astfel de
materiale poare reprezenta o încãlcare a
legii drepturilor de autor.
La redarea imaginilor înregistrate
cu alte echipamente
• Pentru a vizualiza imagini HD (înaltã
definiþie) înregistrate pe “Memory Stick
PRO Duo” cu alte echipamente,
respectivul echipament trebuie sã fie
compatibil cu formatul AVCHD. În caz
contrar, imaginile nu vor putea fi vãzute.
Stocarea tuturor datelor de
imagine înregistrate
• Pentru a evita ca datele de imagine sã fie
pierdute, stocaþi-le pe un alt suport. Se
recomandã sã stocaþi datele pe un disc,
spre exemplu pe un DVD-R, folosind
calculatorul personal. De asemenea puteþi
stoca datele de imagine cu un aparat video
sau cu un recorder DVD / HDD (pag. 23).
• Se recomandã sã stocaþi datele de imagine
periodic, dupã fiecare înregistrare.
Când camera este conectatã la
calculator
• Nu încercaþi sã formataþi memoria
“Memory Stick PRO Duo” cu calculatorul
deoarece este posibil ca aceastã camerã
sã nu mai funcþioneze corect.
În legãturã cu alegerea limbii
• Informaþiile afiºate pe ecran în fiecare limbã
sunt utilizate pentru ilustrarea procedurilor
de funcþionare. Înainte de a folosi camera,
alegeþi o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor, dacã este necesar (pag. 9).
Note privind utilizarea acestui
manual
• Imaginile ecranului cu cristale lichide
(LCD) utilizate cu scop ilustrativ în acest
manual sunt înregistrate cu ajutorul unei
camere foto digitale ºi din acest motiv pot
diferi de imaginile vãzute efectiv de dvs.
pe ecranul LCD.
• Design-ul ºi specificaþiile pentru suportul
media ºi pentru accesorii pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
• Interfeþele de calculator care apar în
manual corespund sistemului Windows
XP. Interfeþele pot varia în funcþie de
sistemul de operare al calculatorului.
3
CUPRINS
Citiþi aceste informaþii înainte de a acþiona camera video ................................. 2
Note privind utilizarea ................................................................................ 2
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor furnizate ........................................... 5
Pasul 2: Încãrcarea acumulatorului .................................................... 6
Pasul 3:Pornirea alimentãrii ºi stabilirea datei ºi orei exacte .............. 9
Alegerea unei alte limbii pentru afiºarea pe ecran ............................. 9
Pasul 4:Introducerea unui “Memory Stick PRO Duo” ....................... 10
Înregistrare / Redare
Înregistrarea imaginilor ...................................................................... 11
Redarea imaginilor ............................................................................ 13
Redarea imaginilor la televizor ............................................................ 14
Denumirile ºi funcþiile pãrþilor componente ºi butoanelor .................
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii / redãrii ...............................
Folosirea diverselor funcþii – “ HOME” ºi “ OPTION” ................
Stocarea imaginilor ...........................................................................
ªtergerea imaginilor ..........................................................................
15
18
20
23
23
Utilizarea camerei împreunã cu un calculator
Consultarea “Handycam Handbook” (pdf) ................................ 24
Ce puteþi face cu un calculator Windows .................................. 25
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor......................................................... 29
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie ................................................................. 32
Specificaþii............................................................................... 34
4
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost
furnizate împreunã cu camera video.
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
Telecomandã (1)
Adaptor de reþea (1) (pag. 6)
Conþine deja o baterie tip pastilã, cu litiu.
Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare
Cablu de alimentare (1) (pag. 6)
Acumulator reîncãrcabil NP-FH60
(1) (pag. 6)
Staþie Handycam (1) (pag. 6)
Cablu pentru componente video
(1) (pag. 14)
Cablu de conectare A/V (1)
(pag. 14)
Cablu USB (1) (pag. 26)
Adaptor cu 21 de pini (1)
Numai pentru modelele care au simbolul
în partea de jos a aparatului.
CD-ROM cu “Handycam
Application Software” (1) (pag. 24)
– Picture Motion Browser (software)
– Picture Motion Browser Guide
– Handycam Handbook (PDF)
Manual de instrucþiuni pentru
utilizarea camerei video (Acest
manual) (1)
HDR-CX6EK / CX7EK
“Memory Stick PRO Duo” 4 GB (1) (pag. 10)
5
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Comutator
POWER
Mufa DC IN
Indicator uminos
/ CHG
Conector DC
Cablu de alimentare
Acumulator
Adaptor de reþea
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria H) dupã ce îl
ataºaþi la camera dvs. video.
b Notã
• Puteþi folosi numai un acumulator
“InfoLITHIUM” (seria H).
1
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a staþiei Handycam.
Aveþi grijã ca marcajul v de pe
conectorul DC sã fie orientat în sus.
2 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã
de perete.
3 Deplasaþi comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce ajunge în poziþia OFF (CHG)
(poziþia de bazã - implicitã).
6
Spre priza de perete
4 Montaþi acumulatorul glisându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aude un clic.
5
Aºezaþi în siguranþã camera în
Staþia Handycam aºa cum este
indicat în imaginea de mai sus,
având grijã sã coboare complet.
Indicatorul / CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea. Când
acumulatorul este complet încãrcat,
indicatorul / CHG (încãrcare) se stinge.
Scoateþi camera din staþia Handycam.
Pentru a scoate acumulatorul
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG). Deplasaþi pârghia BATT (de
eliberare a acumulatorului) ºi scoateþi
acumulatorul.
Pârghie BATT (de eliberare
a acumulatorului)
b Notã
• Când scotateþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea, aveþi grijã ca indicatorul (film)
/
(foto) sã fie oprit (pag. 9).
Pentru a încãrca acumulatorul
folosind numai adaptorul de
reþea
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG), apoi conectaþi adaptorul de reþea
direct la mufa DC IN a camerei video.
Comutator POWER
Conector DC
Mufa DC IN
Deschideþi capacul
mufelor.
Cu marcajul v
în partea stângã
Autonomia disponibilã a
acumulatorului furnizat
Durata încãrcãrii :
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii
complete a unui acumulator total descãrcat.
(unitate de mãsurã : min)
Durata încãrcãrii
Durata înregistrãrii*1
Durata înregistrãrii
continue
Durata înregistrãrii
obiºnuite*2
Durata redãrii*3
*1 Toate perioadele de timp sunt mãsurate în
urmãtoarele condiþii :
– modul de înregistrare [SP],
– [ INDEX] : [OFF],
– iluminarea ecranului LCD : [ON] sus,
[OFF] jos.
*2 Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire / oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii ºi de mãrire.
*3 Când ecranul LCD este pornit.
Despre acumulator
• Înainte de a schimba acumulatorul,
deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF(CHG) ºi opriþi indicatoarele luminoase
(film) /
(foto) (pag. 9).
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a camerei sau la staþia Handycam,
chiar dacã este decuplat cablul de
alimentare de la prizã.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera
la temperaturi scãzute.
• Autonomia camerei va fi mai redusã în
funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.
Durata înregistrãrii / redãrii :
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare, folosind un acumulator complet
încãrcat.
“HD” reprezintã înaltã definiþie, iar “SD”
reprezintã definiþie standard.
7
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea
decuplând ºtecãrul de la priza de perete.
• În timpul folosirii, nu puneþi adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent
continuu (DC) al adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte
metalice deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât
timp este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
8
Pasul 3 :
Pornirea alimentãrii ºi
stabilirea datei ºi orei exacte
Atingeþi butoanele de pe ecranul LCD
Comutatorul POWER
Când folosiþi camera pentru prima datã, interfaþa
[CLOCK SET] (potrivirea ceasului) este afiºatã pe
ecranul LCD.
1 În timp ce apãsaþi butonul verde,
deplasaþi mai multe trepte
comutatorul POWER în direcþia
indicatã de sãgeatã, pânã ce se
aprinde indicatorul luminos
respectiv.
(Film) : Pentru a înregistra filme.
(Foto) : Pentru a fotografia.
• Când porniþi indicatorul luminos
(foto), raportul laturilor interfeþei se
modificã automat devenind 4:3.
2 Alegeþi aria geograficã doritã
folosind v/V, apoi atingeþi
[NEXT].
3
Stabiliþi varianta doritã pentru
[SUMMERTIME] (ora de varã), [Y]
(year-an), [M] (month-lunã), [D]
(day-zi), orã ºi minute în acelaºi
mod.
z Observaþii
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe “Memory Stick PRO Duo” ºi pot fi
afiºate în cursul redãrii.
• Puteþi opri semnalul sonor emis în cursul
funcþionãrii, atingând
(HOME) T
(SETTINGS)T [SOUND/DISP SET]
T [BEEP] T [OFF].
Pentru a reiniþializa data ºi ora
Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS)
T [CLOCK / LANG] T [CLOCK SET],
ºi potriviþi data ºi ora.
Alegerea unei alte limbi pentru
afiºarea pe ecran
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecranul LCD. Pentru a selecta
limba care sã fie folositã la afiºarea pe ecran,
atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)T
[CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE
SET], apoi selectaþi limba doritã.
Ceasul porneºte.
9
Pasul 4 : Introducerea unui “Memory Stick
PRO Duo”
Comutator POWER
Indicator luminos de acces
Când introduceþi o nouã memorie “Memory Stick PRO
Duo”, este afiºatã interfaþa [Create a new Image
Database File] (Crearea unui nou fiºier cu baza de
date a imaginilor).
Consultaþi pagina 2 pentru a afla detalii legate
de cardurile “Memory Stick” ce pot fi utilizate
pentru aceastã camerã video.
1 Deschideþi panoul LCD.
2 Deplasaþi comutatorul POWER
mai mult trepte, pânã ce
(Film)
indicatorul luminos
devine luminos.
3 Introduceþi cardul de memorie
“Memory Stick PRO Duo”.
1 Deschideþi capacul compartimentului
pentru “Memory Stick Duo”,
deplasându-i în direcþia indicatã.
2 Introduceþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” în slotul pentru “Memory
Stick Duo”, în direcþia corectã, pânã
ce se aude un clic.
3 Închideþi capacul compartimentului
pentru “Memory Stick Duo”.
4 Atingeþi [YES] (da) în interfaþa
10
[Create a new Image Database
File.] (Crearea unui nou fiºier cu
baza de date a imaginilor).
Pentru a scoate cardul
“Memory Stick PRO Duo”
Deschideþi panoul LCD ºi capacul
compartimentului “Memory Stick Duo”, apoi
împingeþi cu o singurã miºcare “Memory
Stick PRO Duo”.
b Note
• Când este aprins sau clipeºte indicatorul
luminos de acces, camera citeºte sau scrie
date. Pentru a evita deteriorarea datelor :
– nu scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo”,
– nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea,
– nu agitaþi ºi nu ciocniþi camera video.
• Nu deschideþi capacul compartimentului
“Memory Stick Duo” în cursul înregistrãrii
datelor.
• Dacã forþaþi intrarea cardului “Memory
Stick PRO Duo” în slot, în direcþie greºitã,
este posibil sã fie deteriorate datele de
imagine, cardul “Memory Stick PRO Duo”
sau slotul Memory Stick Duo.
• Dacã la pasul 4 apare mesajul [Failed to
create a new Image Database File. It may
be possible that there is not enough free
space.], formataþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” (pag. 23). Þineþi seama cã prin
operaþia de formatare sunt ºterse toate
datele înregistrate pe “Memory Stick PRO
Duo”.
Înregistrare / Redare
Înregistrarea imaginilor
START / STOP D
Comutator POWER
A
[STBY] T [REC]
PHOTO E
START / STOP B
EASY C
Clipeºte T Lumineazã
1 Deplasaþi comutatorul POWER A, pânã ce se aprinde indicatorul luminos
respectiv.
Apãsaþi butonul verde numai când comutatorul POWER este în poziþia OFF (CHG).
•
(Film) : Pentru a înregistra filme.
•
(Foto) : Pentru a fotografia.
2 Începeþi înregistrarea.
Filme
Apãsaþi START / STOP D (sau B).
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou
butonul START / STOP.
• Consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (PDF) pentru a
schimba calitatea imaginii care trebuie sã
devinã SD (definiþie standard).
Fotografii
Apãsaþi uºor butonul PHOTO E
pentru a ajusta focalizarea
(se
aude un semnal sonor), apoi apãsaþi
complet butonul
(se aude sunetul
emis de obturator).
Alãturi de , apare simbolul
. Când
, imaginea a fost
dispare simbolul
înregistratã.
11
z Observaþii
• Puteþi verifica spaþiul liber rãmas pe “Memory Stick PRO Duo” apãsând
(HOME) T
(MANAGE MEMORY
STICK) T [ INFO].
• Puteþi înregistra pânã la 3 fotografii
apãsând butonul PHOTO în cursul
înregistrãrii.
• Durata maximã de înregistrare în modul
[HD SP] (varianta implicitã) pe un
“Memory Stick PRO Duo” marca Sony,
sunt urmãtoarele :
– 512 MB : aproximativ 8 min,
– 1 GB : aproximativ 15 min,
– 2 GB : aproximativ 35 min,
– 4 GB : aproximativ 65 min,
– 8 GB : aproximativ 140 min.
• La mãsurarea capacitãþii unui “Memory
Stick PRO Duo”, 1 GB reprezintã 1 miliard
de biþi, din care o parte sunt utilizaþi pentru
gestionarea datelor.
• Consultaþi Manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf) pentru a
afla numãrul de fotografii de pot fi
înregistrate.
• Utilizând aplicaþia software “Picture
Motion Browser” (furnizatã), puteþi copia
pe un calculator, scene din filmele
înregistrate, sub formã de fotografii.
Pentru detalii, consultaþi “Picture Motion
Browser Guide” de pe CD-ROM-ul
furnizat.
Pentru a înregistra / reda cu
uºurinþã
Apãsând butonul EASY, aproape toate
reglajele camerei vor fi efectuate automat,
pentru a vã permite sã înregistraþi sau sã
redaþi fãrã a trebui sã efectuaþi operaþii
detaliate de reglaj. În modul simplificat de
funcþionare, pe ecranul LCD apare simbolul
. Pentru a renunþa la modul Easy
Handycam, apãsaþi din nou EASY.
b Notã
• Nu puteþi utiliza anumite butoane/ funcþii
în modul simplificat de funcþionare.
12
Reglarea panoului LCD
Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul
camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în
poziþia optimã pentru redare sau înregistrare
(2).
2 Maxim 90
grade
1 90 grade faþã de camerã
2 Maxim 180 grade
Ajustarea curelei de prindere
Ajustaþi ºi prindeþi cureaua aºa cum este
ilustrat mai jos, având grijã sã þineþi corect
camera.
Redarea imaginilor
Comutatorul POWER A
(VIEW
IMAGES) D
(VIEW IMAGES) B
(Index Film Roll) C
1 Se revine la interfaþa de înregistrare
2 Precedentele 6 imagini
3 Urmãtoarele 6 imagini
4 Se revine la interfaþa de înregistrare
5 Clapeta pentru filme la calitate HD (înaltã
definiþie)*
6 Clapeta pentru fotografii
7 (OPTION)
8 Sunt cãutate imagini dupã datã
pentru filmele la
* Apare simbolul
calitate SD (definiþie standard).
1 Deplasaþi comutatorul POWER A, pentru a porni camera foto.
2 Apãsaþi
(VIEW IMAGES) B (sau D).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Se poate scurge mai mult timp pânã la
afiºarea imaginilor de dimensiuni reduse)
• Apãsaþi
(Film Roll Index) C pentru a fi redate imagini din interfaþa
INDEX.
Consultaþi manualul de instrucþiuni “Handycam Handbook”.
3 Redarea începe.
Redarea filmelor
Redarea fotografiilor
Atingeþi clapeta
sau
, apoi
filmul care vreþi sã fie redat.
Atingeþi clapeta
, apoi fotografia
care vreþi sã fie redatã.
Comutã între Redare ºi
Începutul scenei / Pauzã la fiecare atingere
scena precedentã
Scena urmãtoare
Stop (se trece la
interfaþa INDEX)
Înainte / înapoi
OPTION
Succesiune de imagini
Se trece la
interfaþa VISUAL
INDEX
Scena urmãtoare /
precedentã
OPTION
13
Pentru a ajusta volumul sonor
al filmelor
HDMI OUT
La redarea unui film, apãsaþi
(OPTION)
T clapeta
T [VOLUME], apoi reglaþi
.
volumul cu butoanele
z Observaþii
• Când redarea începutã de la filmul selectat
ajunge la ultimul film, se revine la interfaþa
INDEX.
• Pe clapeta celei mai recente imagini redate
/ înregistrate apare simbolul i (respectiv
B în cazul fotografiilor). Când atingeþi un
film marcat cu i, puteþi relua redarea de
la punctul unde a fost anterior opritã.
Redarea
televizor
imaginilor
Deschideþi capacul mufelor.
la
Metodele de conectare ºi calitatea imaginii
urmãrite la televizor diferã în funcþie de tipul
de televizor folosit ºi de conectorii utilizaþi.
b Note
• La înregistrare, alegeþi pentru [X.V. COLOR]
varianta [ON] pentru redarea la un
televizor compatibil cu x.v. Color. În cazul
redãrii, anumite reglaje trebuie realizate la
televizor. Consultaþi manualul de
instrucþiuni al televizorului.
• Folosiþi adaptorul de reþea furnizat ca sursã
de energie (pag. 6). Consultaþi ºi manualele
de instrucþiuni ce însoþesc echipamentele
ce urmeazã a fi conectate.
Procedura de lucru
Pentru a comuta intrarea televizorului
în poziþia corespunzãtoare mufei
conectate
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
r
Conectaþi camera video ºi televizorul
conform instrucþiunilor furnizate de [TV
CONNECT Guide].
Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [TV CONNECT Guide].
r
Efectuaþi reglajele necesare pentru
ieºirea camerei video.
14
A/V OUT
Staþie
Handycam
Deschideþi capacul de protecþie a mufei.
b Note
• Numai Staþia Handycam este dotatã cu
mufã COMPONENT OUT.
• Când cablul A/V este utilizat pentru a
transmite la ieºire imagini, acestea vor avea
calitate SD (definiþie standard).
• Staþia Handycam ºi camera dvs. sunt dotate
cu mufe A/V OUT. Conectaþi cablul A/V
fie la Staþia Handycam, fie la camera video,
în funcþie de configuraþia stabilitã. Dacã
veþi conecta aceste cabluri simultan atât
la Staþia Handycam, cât ºi la camerã, pot
rezulta imagini distorsionate.
• Pentru detalii legate de conectare ºi de
copierea imaginilor înregistrate cu un
aparat video sau cu recoredere DVD /
HDD, consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook”(pdf).
Denumirile ºi funcþiile pãrþilor componente
ºi butoanelor
1 Cursor de zoom
Pentru a utiliza zoom-ul, deplasaþi
cursorul de zoom. Pentru o mãrire lentã,
deplasaþi uºor cursorul de zoom, iar
pentru ca mãrirea sã fie efectuatã rapid,
deplasaþi-l mai mult.
Fotografiile pot fi mãrite de circa 1,1 pânã
la de 5 ori faþã de dimensiunea originalã
(Mãrire la redare).
• Dacã atingeþi ecranul în cursul mãririi
la redare, punctul atins va fi afiºat în
centrul cadrului afiºat.
2 Buton PHOTO (11)
3 Comutator POWER (9, 11)
4 Buton START / STOP (11)
5 Acumulator (6)
6 Indicatoare luminoase
(foto) (11)
(film) /
7 Indicator luminos / CHG
Se aprinde în timpul încãrcãrii camerei,
clipeºte în cursul încãrcãrii bliþului,
respectiv lumineazã continuu când bliþul
este complet încãrcat.
8 Buton (bliþ)
Puteþi selecta reglajele pentru bliþ.
9 Curea de prindere (12)
Staþie Handycam
0 Buton DISP / BATT INFO
Puteþi comuta interfaþa ecranului
apãsând acest buton când alimentarea
este pornitã.
Dacã apãsaþi acest buton când alimentarea este opritã OFF (CHG), puteþi afla
energia rãmasã a acumulatorului.
qa Buton BACK LIGHT
Pentru a ajusta expunerea în cazul
subiectelor poziþionate contra luminii,
apãsaþi butonul BACK LIGHT ca sã fie
afiºat simbolul .. Pentru a anula aceastã
funcþie, apãsaþi din nou butonul BACK
LIGHT.
15
qs Buton RESET
Pentru a iniþializa toate reglajele, inclusiv
reglajele privind data ºi ora, apãsaþi RESET.
wg Comutator NIGHTSHOT
Pentru a înregistra în spaþii întunecate,
puneþi acest comutator în poziþia ON
(apare simbolul
).
qd Ecran LCD / afiºaj tactil
Pentru a înregistra în modul oglindã,
deschideþi ecranul LCD perpendicular pe
corpul camerei (1), apoi rotiþi-l cu 180
de grade spre obiectiv (2).
w j Bridã de prindere a curelei de
umãr.
Ataºaþi o curea de umãr (opþionalã).
wk Microfon intern
Are rolul de a înregistra sunetul.
Semnalul sonor cules de microfonul intern este convertit în sonor cu efect de
învãluire pe 5, 1 canale ºi înregistat.
wl Bliþ
Clipeºte când este utilizat bliþul.
e; Obiectiv (lentile Carl Zeiss)
qf Buton
(HOME) (20)
qg Butoane de zoom
Apãsaþi butonul pentru a mãri /a micºora.
În cursul redãrii, fotografiile pot fi mãrite
de circa 1,1 pânã la de 5 ori faþã de
dimensiunea originalã (Mãrire la redare).
• Dacã atingeþi ecranul în cursul mãririi
la redare, punctul atins va fi afiºat în
centrul cadrului afiºat.
qh Slot pentru Memory Stick Duo (10)
qj Indicator luminos ACCESS
Când acest indicator clipeºte sau este
luminos, camera video scrie/ citeºte date
pe “Memory Stick PRO Duo”.
qk Buton
(Film Roll Index) (13)
ql Buton
(Vizualizare imagini) (13)
wd Buton (EASY) (12)
wf Difuzor
În cursul redãrii sunetul este emis de
difuzor.
16
ea Indicator luminos de înregistrare
În cursul înregistrãrii, indicatorul este
luminos ºi de culoare roºie.
Indicatorul clipeºte când spaþiul liber de
pe “Memory Stick PRO Duo” sau energia
acumulatorului scad sub anumite nivele.
es Senzor pentru telecomandã / Port
de radiaþii infraroºii
Recepþioneazã semnalul trimis de
telecomandã.
ed Sistem de prindere de trepied
(pe suprafaþa de jos a camerei)
Ataºaþi dispozitivul de prindere a
aparatului de trepied folosind ºurubul
acestuia (opþional : lunginea ºurubului
de prindere trebuie sã fie mai micã de
5,5 mm).
ef Comutator BATT (de eliberare a
acumulatorului) (7)
Conectarea altor
echipamente
w; Minimufã HDMI OUT
Conectaþi folosind cablul HDMI
(opþional).
wa Mufã A/V OUT
Conectaþi folosind un cablul A/V.
ws Mufã DC IN
wh Interfaþã activã pentru accesorii
Interfaþa activã pentru accesorii
furnizeazã energia necesarã pentru
accesoriile opþionale, cum ar fi iluminarea
video, un bliþ sau un microfon.
Accesoriul poate fi pornit sau oprit prin
acþionarea comutatorului POWER al
camerei video.
eg Buton DISC BURN
Creaþi un disc conectând camera la calculator. Pentru detalii, consultaþi “Picture Motion Browser Guide”.
eh Conector de interfaþã
ej Mufã (USB)
Pentru realizarea conexiunii prin
intermediul cablului USB.
ek Mufã COMPONENT OUT
Conectaþi folosind un cablu video
pentru componente.
17
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii /
redãrii
Înregistrarea filmelor
Înregistrarea fotografiilor
Vizionarea filmelor
Vizualizarea fotografiilor
1 Format de înregistrare (HD/SD) ºi mod
de înregistrare (XP / HQ / SP / LP)
2 Butonul HOME
3 Indicatorul autonomiei acumulatorului
(aprox.)
4 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare))
5 Contor (orã / minute / secunde)
6 Buton OPTION
7 Dual Rec (înregistrare dualã)
8 Buton VIEW IMAGES
9 Reglarea Index feþe
0 Înregistrarea sunetului pe 5,1 canale, cu
efect de învãluire
qa Calitate ([FINE] / [STD])
qs Dimensiune imagini
qd Este afiºat în cursul stocãrii unei
fotografii
qf Director de înregistrare
qg Butonul Return (de revenire)
qh Mod de redare
qj Numãrul filmului curent redat / Numãrul
total de filme înregistrate
qk Buton precedent / urmãtor
ql Butoane de acþionare video
w; Calitatea imaginilor redate
w a Numãrul fotografiei curent redatã /
Numãrul total de fotografii înregistrate
ws Director de redare
wd Buton pentru succesiunea de imagini
wf Denumirea fiºierului de date
wg Buton VISUAL INDEX
z Observaþie
• Deoarece numãrul de fotografii înregistrate
pe “Memory Stick PRO Duo” creºte, sunt
create în mod automat noi directoare
pentru a le stoca.
18
Indicatoarele interfeþelor ce
apar pe ecranul LCD
Dreapta sus
Indicatori
Gradare
În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate
urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza
reglajele efectuate la camera video.
Stânga sus
Centru
Dreapta sus
Semnificaþie
Iluminarea din spate a
ecranului LCD este opritã
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Efecte de imagine
Efecte digitale
9
Jos
Selecþia Scenei
Stânga sus
Indicatori
Semnificaþie
Înregistrarea / redarea a 5,1
canale cu efect de învãluire
Înregistrare cu Cronometrul
propriu
+
–
4:3
.
Iluminare din spate
Echilibrul de alb
Opþiunea SteadyShot
inactivã
Folosirea bliþului, REDEYE
REDUC
SPOT METER
(Exponometrul punctual)
/ EXPOSURE
MICREF LEVEL scãzut
Înregistrare prim-planuri
WIDE SELECT
Haºurã
X.V. COLOR
Centru
Indicatori Semnificaþie
Stabilirea succesiunii de imagini
NightShot
Super NightShot
Color Slow Shutter
Conectare PictBridge
E
Reglarea manualã a
focalizãrii
Reglare Index feþe
b Notã
• Datele referitoare la ora ºi data înregistrãrii
vor fi reþinute automat pe “Memory Stick
PRO Duo”. Ele nu sunt afiºate pe ecran în
timpul înregistrãrii, dar le puteþi vizualiza
la redare selectând [DATA CODE].
Avertisment
19
Folosirea diverselor funcþii – “
“ OPTION”
• În situaþia curentã de înregistrare / redare,
HOME B
HOME A
nu puteþi selecta sau activa simultan
elementele care apar de culoare gri.
(OPTION)
Când doriþi sã aflaþi detalii
legate de funcþia fiecãrui
element din meniul HOME
(HELP)
1 Apãsaþi
Utilizarea Meniului HOME
Puteþi modifica funcþiile de înregistrare ºi
reglajele de funcþionare, dupã cum este
convenabil. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf).
1 Porniþi camera, apãsaþi
(HOME)
A sau B.
Categorie
2
HOME” ºi
Atingeþi simbolul categoriei pe
care vreþi sã o folosiþi.
(HOME) A (sau B ).
2 Atingeþi (HELP).
Partea de jos a butonului
devine portocalie.
(HELP)
3 Atingeþi elementul relativ la care vreþi sã
obþineþi informaþii suplimentare.
Când atingeþi un element, pe ecran este
afiºatã explicaþia care corespunde
acestuia.
Pentru a aplica opþiunea, atingeþi [Yes].
Utilizarea Meniului OPTION
Meniul
(OPTION) apare ca o fereastrã
extensibilã când faceþi clic dreapta cu
mouse-ul calculatorului. Sunt afiºate funcþiile
disponibile la momentul respectiv. Pentru
detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf).
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
4 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe 1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi
ecran pentru a acþiona în
continuare camera.
z Observaþii
• Dacã elementul dorit nu este afiºat pe
ecran, atingeþi v/V pentru a schimba
pagina.
• Pentru a ascunde interfaþa HOME MENU,
atingeþi
.
20
(OPTION) de pe ecran.
2 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
3
Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
b Note
• Dacã elementul dorit nu apare pe ecran,
atingeþi o altã clapetã.
• Apariþia clapetelor ºi elementelor pe ecran
depind de starea de înregistrare / redare a
camerei, la momentul respectiv.
• Anumite elemente apar fãrã o clapetã.
• Meniul (OPTION) nu poate fi utilizat
în modul simplificat de funcþionare
(pag. 12).
Elementele meniului HOME
Categoria
(CAMERA)
1
MOVIE* (film)
PHOTO*1 (fotografii)
SMTH SLW REC (înregistrare cursivã
cu încetinitorul)
Categoria
(VIEW IMAGES vizualizarea imaginilor)
VISUAL INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
PLAY LIST (listã de redare)
Categoria
(OTHERS - altele)
1
DELETE* (ºtergere)
[
DELETE], [
DELETE],
[ DELETE, [
DELETE ALL],
DELETE ALL], [ DELETE
[
ALL], [
DELETE by date], [
DELETE by date]
EDIT (montaj)
[DELETE], [DIVIDE]
PLAYLIST EDIT (editare listã de
redare)
ADD] (adãugare), [
ADD],
[
[
ADD by date] (adãugare dupã
datã), [
ADD by date],
[
ERASE] (ºtergere), [
ERASE], [ ERASE ALL] (ºtergere
completã), [
ERASE ALL], [
MOVE] (deplasare), [ MOVE]
PRINT (imprimare)
COMPUTER (calculator)
[ COMPUTER], [DISC BURN]
(inscripþionare disc)
TV CONNECT Guide*1 (ghid de
conectare la televizor)
(MANAGE MEMORY
Categoria
STICK - gestionare Memory Stick)
FORMAT*1
INFO
REPAIR IMG. DB F.
Categoria
(SETTINGS- reglaje)
MOVIE SETTINGS (reglaje film)
/
REC SET] (reglaje
[
înregistrare)*1, [
REC MODE]
(mod înregistrare), [
REC
MODE], [NIGHTSHOT LIGHT]
(iluminare în spaþii întunecate),
[WIDE SELECT] (alegere format
panoramic), [DIGITAL ZOOM]
(mãrire digitalã), [STEADYSHOT]
(stabilizator de imagine), [AUTO
SLW SHUTTR] (obturator lent),
[X.V. COLOR], [GUIDEFRAME]
(ghidaj), [ZEBRA] (haºurã),
[
REMAINING] (spaþiu rãmas),
[FLASH LEVEL] (nivel bliþ),
[REDEYE REDUC] (reducere efect
ochi roºii), [ INDEX SET]*1
PHOTO SETTINGS (reglaje foto)
[ IMAGE SIZE]*1 (dimensiunea
imaginii), [ QUALITY] (calitate),
[FILE NO.] (nr. fiºier), [NIGHTSHOT
LIGHT], [STEADYSHOT]
(stabilizator de imagine),
[GUIDEFRAME] (ghidaj), [ZEBRA]
(haºurã), [FLASH LEVEL] (nivel
bliþ), [REDEYE REDUC] (reducere
efect ochi roºii)
21
VIEW IMAGES SET
[
/
INDEX SET] (reglaje index)*1, [DATA CODE] (cod de date),
[ DISPLAY] (afiºaj), [ INTERVAL SET] (stabilire interval)*1
SOUND / DISP SET*2
[VOLUME]*1 (volum), [BEEP]*1
(semnal sonor), [LCD BRIGHT]
(luminozitate LCD) [LCDBL
LEVEL]*1 (nivelul iluminãrii LCD),
[LCD COLOR] (culoare LCD),
OUTPUT SETTINGS (relgaje de ieºire)
[TV TYPE] (tip de televizor),
[DISP OUTPUT] (ieºire ecran),
[COMPONENT] (componente),
CLOCK / LANG (ceas / limbã)
[CLOCK SET]*1 (reglaj ceas),
[AREA SET] (stabilire zonã),
[SUMMER TIME] (ora de varã),
[ LANGUAGE SET]*1 (stabilire
limbã),
GENERAL SET (reglaje generale)
[DEMO MODE] (mod demonstrativ),
[REC LAMP] (indicator luminos de
înregistrare), [CALIBRATION]
(calibrare), [A. SHUT OFF] (oprire
automatã), [REMOTE CTRL]
(telecomandã)
*1 Puteþi regla aceste elemente ºi în modul
simplificat de funcþionare (pag. 12).
*2 Denumirea meniului se modificã în
modul simplificat de funcþionare,
devenind [SOUND SETTINGS] (reglaje
de sunet) (pag. 12).
22
Elementele meniului OPTION
În continuare sunt prezentate elementele pe
care le puteþi regla numai din meniul OPTION.
Clapeta
[FOCUS] (focalizare),
[SPOT FOCUS] (focalizare punctualã),
[TELE MACRO] (primplanuri),
[EXPOSURE] (expunere),
[SPOT METER](mãsurãtoare punctualã),
[SCENE SELECTION] (selecþia scenei),
[WHITE BAL.] (echilibrul de alb),
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT]
Clapeta
[FADER] (gradare),
[D.EFFECT] (efecte digitale),
[PICT. EFFECT] (efecte de imagine),
Clapeta
[MICREF LEVEL] (nivel microfon),
[SELF-TIMER] (cronometru propriu),
[TIMING] (reglaj temporal),
[RECORD SOUND] (înregistrare sunet)
– (clapeta depinde de situaþie / nici o
clapetã)
[SLIDE SHOW] (succesiune imagini),
[SLIDE SHOW SET] (reglare succesiune
imagini),
[COPIES] (copii),
[DATE / TIME] (data / ora),
[SIZE] (dimensiune)
Stocarea imaginilor
ªtergerea imaginilor
Deoarece capacitatea cardului “Memory
Stick PRO Duo” este limitatã, aveþi grijã sã
stocaþi imaginile pe alte suporturi externe
cum ar fi un DVD-R sau hard diskul unui
calculator.
Puteþi stoca imaginile înregistrate cu camera
aºa cum este indicat mai jos.
1
Stocarea imaginilor
ajutorul unui calculator
cu
Folosind aplicaþia software “Picture Motion
Browser” furnizatã pe CD-ROM, puteþi
stoca imagini pe un disc sau pe hard diskul
unui calculator. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni “Picture Motion
Browser Guide”.
Crearea unui disc printr-o singurã
atingere (One Touch Disc Burn)
Imaginile înregistrate cu camera video pot fi
stocate cu uºurinþã direct pe un disc.
Stocarea imaginilor la un calculator
(Easy PC Back-up)
Puteþi salva imagini înregistrate cu camera
video pe hard diskul unui calculator.
Crearea unui disc cu imaginile
selectate
Puteþi stoca pe un disc imaginile anterior
copiate pe calculator. Puteþi, de asemenea,
sã realizaþi montaje ale acelor imagini.
Stocarea imaginilor prin
conectarea camerei la alte
echipamente
În meniul
(HOME), atingeþi
(OTHERS) T [DELETE].
2 Atingeþi [
DELETE],
[
DELETE] (filme) sau [ DELETE] (fotografii) în funcþie de tipul
de imagine pe care vreþi sã o
ºtergeþi.
3 Atingeþi imaginea care vreþi sã fie
ºtearsã.
Imaginea selectatã este marcatã cu
.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele ºi fotografiile
La pasul 2, atingeþi [
DELETE ALL] /
[
DELETE ALL] / [ DELETE ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge toate imaginile
(Formatare)
Atingeþi
(HOME) T
(MANAGE
MEMORY STICK) T [ FORMAT] T
[YES]T [YES] T [OK].
b Notã
• Þineþi seama cã prin formatare, sunt ºterse
toate imaginile înregistrate pe “Memory
Stick PRO Duo”.
Puteþi copia cu un aparat video sau cu
dispozitive DVD / HDD. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf).
23
Utilizarea camerei împreunã cu un calculator
Consultarea “Handycam Handbook” (pdf)
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf).
Pentru a vizualiza “Handycam Handbook”
(pdf), trebuie sã instalaþi Adobe Reader pe
calculatorul dvs.
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniþi calculatorul.
2 Introduceþi CD-ROM-ul care v-a
fost furnizat în cititorul de discuri
al calculatorului.
Apare interfaþa de instalare.
4
Selectaþi
limba
doritã
denumirea modelului dvs. de
camerã, faceþi clic pe [Handycam
Handbook (pdf)].
Începe instalarea.
Când se încheie instalarea, pe interfaþa
desktop a calculatorului apare trimiterea
directã cãtre “Handycam Handbook”
(pdf).
• Denumirea modelului de camerã video
apare în partea de jos.
5 Faceþi clic pe [Exit] T [Exit], apoi
scoateþi discul CD-ROM din
calculator.
Pentru
utilizatorii
Macintosh
3 Faceþi clic pe [Handycam
Handbook].
Apare interfaþa pentru instalarea
“Handycam Handbook” (pdf).
ºi
de
1 Porniþi calculatorul.
2 Introduceþi CD-ROM-ul care v-a
fost furnizat în cititorul de discuri
al calculatorului.
3 Deschideþi directorul [Handbook]
de pe CD-ROM, faceþi dublu-click
pe directorul [GB], apoi marcaþi
ºi deplasaþi “Handbook.pdf” pe
calculator.
Faceþi dublu-clic pe “Handycam.pdf” pentru
a vedea manualul de instrucþiuni.
24
Ce puteþi face cu un calculator Windows
Dupã ce instalaþi aplicaþia software “Picture
Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat
pe un calculator Windows, puteþi beneficia
de operaþiile prezentate în continuare.
x Crearea, printr-o operaþie simplã,
a unui disc cu imaginile
înregistrate cu camera dvs.
Apãsând DISC BURN la staþia handycam
(pag. 17), puteþi stoca imaginile
înregistrate cu camera dvs. pe un disc
din calculator.
x Importul la un calculator a
imaginilor înregistrate cu camera
dvs. video
x Vizionarea imaginilor importate la
calculator
x Crearea unui disc cu montajele
imaginilor
Pentru detalii legate de funcþiile “Picture
Motion Browser”, consultaþi “Picture
Motion Browser Guide” (pag. 27).
b Notã
• Aceastã camerã înregistreazã date la înaltã
definiþie în format AVCHD. Utilizând
aplicaþia software pentru PC inclusã, veþi
putea copia datele la calitate HD pe un
DVD. Discul DVD care conþine datele în
format AVCHD nu trebuie însã utilizat cu
playere / recordere DVD, deoarece este
posibil ca discul sã nu mai poatã fi scos
din respectivul aparat, iar datele pot fi
ºterse fãrã sã fiþi avertizaþi. Discul DVD
ce conþine date AVCHD poate fi redat cu
un player / recorder Blu-ray Disc™ sau
cu alte echipamente compatibile.
x Utilizarea unui calculator
Macintosh
Aplicaþia software “Picture Motion
Browser” nu este acceptatã de
calculatoarele Macintosh. Pentru a
obþine detalii, în cazul conectãrii camerei
la un calculator Macintosh, consultaþi
urmãtoarea adresã de internet :
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us
Cerinþe de sistem
Când folosiþi “Picture Motion
Browser”
SO: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4 / Windows XP SP2* / Windows
Vista*.
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 biþi ºi
Starter (Edition).
• Este necesarã instalarea standard.
• Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare constã într-un sistem de operare
actualizat (upgrade) sau într-un mediu
multi-boot.
Procesor :
Minim : Intel Pentium 4 la 2,8 GHz sau mai
rapid (se recomandã Pentium 4 la 3,6 GHz
sau mai rapid, Intel Pentium D 2,8 GHz sau
mai rapid, Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai
rapid, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai
rapid).
• Procesorul Intel Pentium III la 1 GHz sau
mai rapid permite urmãtoarele operaþii :
– importul conþinutului pe calculator,
– inscripþionarea discului printr-o singurã
atingere,
– crearea unui disc în format AVCHD / DVD
video,
– copierea unui disc,
– procesarea exclusiv a conþinului cu
calitatea imaginilor SD (definiþie standard).
Memorie :
• pentru Windows 2000 / Windows XP
512 MB sau mai mult (se recomandã 1 GB
sau mai mult).
Pentru procesarea exclusivã a imaginilor
la calitate SD (definiþie standard), sunt
necesari 256 MB de memorie sau mai mult.
• pentru Windows Vista : 1 GB sau mai mult
Hard disk :
• Spaþiul liber necesar pentru instalare :
aproximativ 800 MB (la crearea de discuri
în format AVCHD se recomandã 10 GB sau
mai mult).
Monitor :
• Placã video compatibilã cu DirectX 7 sau
variante ulterioare,
• Rezoluþie minimã 1024 × 768, adâncime
mare de culoare (culoare pe 16 biþi),
25
Alte cerinþe :
• Port (USB) (trebuie sã fie standard) .
• Recomandat USB de mare vitezã (USB 2.0),
• Este necesar un drive de inscripþionare a
DVD-urilor (este necesar ºi un drive
CD-ROM pentru instalare).
26
b Note
• Mediul de operare descris anterior este
recomandat pentru redarea la calculator a
filmelor cu o calitate a imaginilor [HD SP]
(7 Mbps).
• Chiar ºi în cazul unor configuraþii în care
este garantatã funcþionarea, este posibil
ca unele cadre sã fie omise la filmele cu o
înaltã calitate a imaginilor, rezultând o
redare neuniformã.
Imaginile importate ºi cele de pe discuri
create ulterior nu vor fi însã afectate.
• Nu este garantatã funcþionarea în cazul
tuturor configuraþiilor recomandate.
Spre exemplu, lansarea sau funcþionarea
simultanã a altor aplicaþii poate limita
performanþele acestui produs.
• Aplicaþia “Picture Motion Browser” nu
este compatibilã cu reproducerea
sonorului cu efect de învãluire pe 5,1
canale. Sunetul va fi redat pe 2 canale.
• Dacã folosiþi un PC Notebook, conectaþi-l
la adaptorul de reþea ca sursã de alimentare
când vizionaþi sau editaþi filme înregistrate
în format HD (înaltã definiþie). În caz
contrar, aplicaþia software este posibil sã
nu funcþioneze corect, din cauza funcþiei
de economisire a energiei, activã la
calculator.
• Când efectuaþi operaþia One Touch Disc
Burn, o scenã lungã poate fi împãrþitã pe
mai multe discuri sau în mai multe scene,
în funcþie de lungimea sa.
• Puteþi citi imagini înregistrate pe un
“Memory Stick PRO Duo” cu slotul
“Memory Stick” al unui calculator. În
cazurile urmãtoare, nu folosiþi slotul
Memory Stick al calculatorului, ci
conectaþi camera la calculator printr-un
cablu USB :
– dacã nu este compatibil calculatorul cu
“Memory Stick PRO Duo”,
– este necesar un adaptor Memory Stick
Duo,
– un “Memory Stick PRO Duo” nu poate
fi citit de slotul Memory Stick,
– datele sunt citite prea lent prin slotul
Memory Stick.
x Procedura de instalare
Trebuie sã instalaþi aplicaþia software pe
calculatorul dvs. Windows, înainte de a
conecta camera video la computer. Instalarea
este necesarã numai prima datã.
Conþinutul de instalat ºi procedurile pot diferi
în funcþie de sistemul de operare utilizat.
1 Confirmaþi cã nu este conectatã camera
la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
b Note
• Conectaþi-vã ca administrator pentru
instalare.
• Închideþi toate aplicaþiile software care
ruleazã pe calculator înainte de a
instala programele.
3 Introduceþi în cititorul de discuri al
calculatorului CD-ROM-ul care v-a fost
furnizat.
Apare interfaþa de instalare.
Dacã nu apare interfaþa :
1 Faceþi clic pe [Start], apoi pe [My
Computer]. (Pentru Windows 2000,
faceþi dublu clic pe [My Computer].)
2 Faceþi dublu-clic pe [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (Drive-ul de disc)*.
* Denumirea drive-ului (spre exemplu (E:))
poate varia de la un calculator la altul.
4 Faceþi clic pe [Install].
5 Selectaþi limba doritã pentru aplicaþia ce
urmeazã a fi instalatã, apoi faceþi clic pe
[Next].
6 Marcaþi aria ºi þara / regiunea
corespunzãtoare, apoi faceþi clic pe
[Next].
7 Citiþi [License Agreement] (Convenþie de
licenþã), selectaþi caseta de confirmare
corespunzãtoare afirmaþiei [I accept the
terms of the license agreement] (Accept
termenii convenþiei de licenþã) dacã
sunteþi de acord, dupã care faceþi clic
[Next].
8 Conectaþi camera la calculator urmând
paºii prezentaþi în continuare :
1 Conectaþi adaptorul de reþea la staþia
Handycam ºi la o prizã de perete.
2 Montaþi camera în staþia Handycam,
apoi deplasaþi comutatorul POWER
în poziþia pornit.
3 Conectaþi mufa USB a staþiei
Handycam (pag. 17) la mufa USB a
calculatorului folosind cablul USB
furnizat.
9 Când pe ecranul camerei apare indicaþia
[Connecting...], faceþi clic pe [Next] în
interfaþa de confirmare a conexiunii la
calculator.
– Microsoft DirectX 9.0c*
Aplicaþia software solicitatã pentru
manevrarea filmelor
* Numai pentru Windows 2000 ºi
Windows XP.
qa Reporniþi calculatorul, dacã vi se solicitã,
pentru a definitiva instalarea.
qs Scoateþi discul CD-ROM din drive-ul
pentru discuri al calculatorului.
x Acþionarea “Picture Motion
Browser”
b Note
• Nu este necesar sã reporniþi
calculatorul în aceastã etapã chiar
dacã este afiºatã o fereastrã care vã
solicitã aceasta. Reporniþi calculatorul
dupã încheierea instalãrii.
• Operaþia de autentificare poate dura
mai mult timp.
0 Pentru a instala aplicaþia software, urmaþi
instrucþiunile afiºate.
În funcþie de sistemul de operare, este
posibil sã fie afiºate urmãtoarele interfeþe.
În acest caz, urmaþi instrucþiunile afiºate
pe ecran pentru a instala aplicaþia software
cerutã.
– Sonic UDF Reader*
Aplicaþia software solicitatã pentru
recunoaºterea unui disc în format
AVCHD
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (doar pentru Windows 2000)
Aplicaþia software solicitatã pentru
crearea unui DVD
– Microsoft .NET Framework 1.1*
Aplicaþia software solicitatã pentru
crearea unui disc AVCHD
Dupã instalarea aplicaþiei software, pe
desktop sunt create simboluri ale trecerilor
directe pentru “Picture Motion Browser” ºi
“Picture Motion Browser Guide”.
Pentru operaþiile de bazã ale “Picture Motion
Browser” consultaþi “Picture Motion
Browser Guide”.
Faceþi dublu clic pentru a
lansa “Picture Motion
Browser”.
Faceþi dublu clic pentru a
lansa “Picture Motion
Browser Guide”.
27
x Conectarea camerei la un
calculator
Pentru a conecta camera la calculator, urmaþi
paºii de mai jos :
1 Conectaþi adaptorul de reþea la staþia
Handycam ºi la o prizã de perete.
2 Montaþi camera în staþia Handycam, apoi
glisaþi comutatorul POWER pentru a o
porni.
3 Conectaþi mufa
(USB) a staþiei
Handycam la calculator, folosind cablul
USB furnizat (pag. 17).
Pe ecranul LCD al camerei apare interfaþa
[USB SELECT]. Atingeþi butonul dorit
de pe ecran.
Pentru a deconecta cablul USB
1 Faceþi clic pe simbolul [Unplug or eject
hardware] din bara de acþiuni aflatã în
partea din dreapta jos a interfeþei desktop.
2 Faceþi clic pe [Safely remove USB Mass
Storage Device].
z Observaþie
• Dacã [USB SELECT] nu apare pe ecranul
(HOME) T
LCD, atingeþi
(OTHERS)T [COMPUTER].
Conexiunea recomandatã a
cablului USB
Pentru a asigura funcþionarea corespunzãtoare a camerei, conectaþi-o la calculator
aºa cum este indicat mai jos.
• Conectaþi portul USB al staþiei Handycam
ºi cel al calculatorului prin cablul USB.
Nu conectaþi nici un alt dispozitiv la alte
porturi USB ale calculatorului.
• La conectarea la un calculator care are
conectate ca echipamente standard o
tastaturã USB ºi un mouse USB, conectaþi
staþia Handycam la un alt port USB
folosind cablul USB.
b Note
• Nu este garantatã funcþionarea dacã sunt
conectate mai multe echipamente USB la
calcuator.
• Aveþi grijã sã conectaþi cablul USB la un
port USB. Dacã acesta este conectat la
calculator prin intermdiul unei tastaturi
USB sau a unui hub USB, nu este
garantatã funcþionarea.
28
3 Faceþi clic pe [OK] (numai pentru
Windows 2000).
4 Atingeþi [END] de pe ecranul camerei
video.
5 Atingeþi [YES] de pe ecranul camerei
video.
6 Decuplaþi cablul USB de la staþia
Handycam ºi de la calculator.
b Note
• Nu decuplaþi cablul USB câtã vreme
indicatorul luminos ACCESS este aprins.
• Înainte de a opri camera, decuplaþi cablul
USB urmând procedura corectã, descrisã
anterior.
• Decuplaþi cablul USB folosind procedurile
corecte, descrise anterior. În caz contrar,
fiºierele stocate pe “Memory Stick PRO
Duo” este posibil sã nu fie actualizate
corect. Totodatã, deconectarea incorectã
a cablului USB poate cauza disfuncþionalitãþi ale cardului “Memory Stick PRO
Duo”.
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de
luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru
a soluþiona defecþiunile. Dacã problema
persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi
contactaþi dealer-ul dvs. Sony.
Elementele de meniu sunt de culoare
gri.
• Anumite funcþii nu pot fi activate simultan.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf).
Alimentarea nu porneºte.
• Montaþi un acumulator încãrcat la camera
video (pag. 6).
• Cuplaþi ºtecãrul adaptorului de reþea la o
prizã de perete (pag. 6).
• Aºtezaþi corect camera video în staþia
Handycam (pag. 6).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera
este pregãtitã pentru a înregistra, dupã ce
este pornitã. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în
care funcþiile continuã sã nu fie active,
apãsaþi butonul RESET (pag. 16) cu un
obiect cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi
butonul RESET, toate reglajele, inclusiv
cel al ceasului sunt iniþializate.)
Butoanele nu funcþioneazã.
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam) anumite butoane/funcþii
au acþiuni limitate. Renunþaþi la modul
simplificat de funcþionare. Pentru detalii
legate de Easy Handycam, consultaþi
manualul “Handycam Handbook” (pdf).
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Camera se încãlzeºte dacã alimentarea este
pornitã mai mult timp. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care
nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul
pentru [A.SHUT OFF] sau reporniþi
alimentarea, ori folosiþi adaptorul de reþea.
• Încãrcaþi acumulatorul (pag. 6).
Când apãsaþi butonul START / STOP
sau PHOTO nu se înregistreazã
imagini.
• Apare interfaþa de redare. Puneþi
comutatorul POWER în poziþia (Film)
sau
(Foto) (pag. 11).
• Camera dvs. înscrie pe “Memory Stick PRO
Duo” imaginea abia înregistratã. Nu puteþi
efectua noi înregistrãri în aceastã perioadã
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
complet ocupat. Utilizaþi un “Memory
Stick PRO Duo” nou sau formataþi-l pe cel
curent. O altã soluþie este sã ºtergeþi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 23).
• Numãrul total de scene de film sau de
fotografii depãºeºte capacitatea de
înregistrare a camerei video. ªtergeþi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 23).
Nu puteþi instala “Picture Motion
Browser”.
• Verificaþi mediul de operare solicitat pentru
instalarea “Picture Motion Browser”.
• Instalaþi “Picture Motion Browser”
respectând ordinea solicitatã (pag. 26).
“Picture Motion Browser” nu
funcþioneazã corect.
• Pãrãsiþi “Picture Motion Browser” ºi
reporniþi calculatorul.
Camera video nu este recunoscutã
de calculator.
• Instalaþi aplicaþia software Picture Motion
Browser (pag. 26).
• Deconectaþi de la calculator toate
dispozitivele USB în afarã de tastaturã,
mouse ºi camera video.
29
• Deconectaþi cablul atât de la calculator, cât
ºi de la staþia Handycam, reporniþi
calculatorul, apoi recuplaþi calculatorul ºi
camera în ordinea corectã (pag. 27).
• Verificaþi dacã instrumentul de verificare a
suportului media ruleazã pe calculator.
Pentru detalii, consultaþi “Picture Motion
Browser Guide”.
Interfaþã de autodiagnosticare
/ Indicatoare de avertizare
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD,
verificaþi urmãtoarele.
Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs.
Dacã problema persistã, cu toate cã aþi
încercat de mai multe ori soluþiile sugerate,
contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de
autodiagnosticare)
C : 04 : ss
• Acumulatorul folosit nu este unul
“InfoLITHIUM” seria H.
Folosiþi un acumulator “InfoLITHIUM”
seria H (pag. 6).
• Cuplaþi ferm conectorul DC al adaptorului
de reþea la mufa DC IN a staþiei Handycam
(pag. 6).
C : 13 : ss / C : 32 : ss
• Decuplaþi sursa de alimentare.
Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou
camera video.
E : 20 : ss / E : 31 : ss / E : 61 : ss/
E : 62 : ss / E : 91 : ss/ E : 94 : ss
• A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu o
puteþi rezolva dvs. Contactaþi un dealer
local Sony sau un service Sony autorizat.
Aduceþi la cunoºtinþa specialiºtilor codul
de 5 caractere ce începe cu litera “E” care
a fost afiºat.
101-0001(Indicator de avertizare
referitor la fiºiere)
• Fiºierul este deteriorat*1.
• Fiºierul nu poate fi citit*1.
30
E (Indicator de avertizare
privind
nivelul
energiei
acumulatorului)
•
Acumulatorul este aproape
consumat*1.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare
sau de starea acumulatorului,
indicatorul E poate fi afiºat
intermitent chiar dacã perioada rãmasã
de funcþionare este de încã aproximativ
20 de minute*1.
(Indicator de avertizare relativ
la “Memory Stick PRO Duo”)
• Spaþiul liber pentru înregistrarea
imaginilor a fost ocupat.
• Nu existã suficient spaþiu liber pentru
înregistrarea imaginilor. Introduceþi un
nou card “Memory Stick PRO Duo”,
ºtergeþi imaginile care nu sunt necesare
sau formataþi cardul de memorie (pag.
23)*2.
• Nu este introdusã nici o unitate
“Memory Stick PRO Duo” în aparat
(pag. 10)*1.
(Indicator de avertizare privind
formatarea “Memory Stick PRO
Duo”)*3
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
deteriorat.
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” nu
este corect formatat.
- (Indicator de avertizare
privind protejarea la scriere a
memoriei “Memory Stick PRO
Duo”)*
• Accesul la cardul “Memory Stick PRO
Duo” a fost restricþionat cu un alt
echipament.
(Indicator de avertizare privind
capacul compartimentului pentru
“Memory Stick Duo”).
• Capacul compartimentului pentru
“Memory Stick Duo” este deschis
(pag. 10)*1.
(Indicator de avertizare cu
privire la bliþ)
• Existã o problemã legatã de bliþ*2*3.
(Indicator de avertizare cu
privire la agitarea camerei)
• Cantitatea de luminã nu este suficientã,
astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri
involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul.
• Camera video este instabilã, aºa cã apar
cu uºurinþã miºcãri involuntare ale
camerei. Þineþi camera nemiºcatã, cu
ambele mâini ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu privire la
agitarea camerei nu dispare însã.
*1 Indicatorul clipeºte rar.
*2 Indicatorul clipeºte des.
*3 Seaude o melodie când indicatorii de
avertizare apar pe ecran.
(Indicator de avertizare relativ
la o unitate de memorie “Memory
Stick PRO Duo” incompatibilã)*
• În aparat este introdus un card de
memorie “Memory Stick PRO Duo”
incompatibil.
31
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video
sau accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extrem de cald sau de
frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul sau
accesoriile expuse la temperaturi care sã
depãºeascã 60°C (140°F), cum ar fi sub
razele directe ale soarelui vara, în
apropierea surselor de cãldurã sau în
maºinile parcate la soare. Pot apãrea
disfuncþionalitãþi sau se pot deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice.
Camera video se poate defecta.
– În zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
aparate video. Poate apãrea zgomot.
– Pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei video, pot apãrea
defecþiuni uneori iremediabile.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD) sau
lentilele pot fi expuse luminii solare
directe. Ecranul LCD se poate deteriora.
• Camera funcþioneazã în curent continuu
alimentatã cu 6,8V / 7,2V (de la acumulator)
sau cu 8,4V (de adaptorul de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi spre exemplu de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (nu loviþi camera cu ciocanul, nu
o lãsaþi sã cadã pe jos ºi nu cãlcaþi pe ea).
Acordaþi o grijã deosebitã lentilelor.
32
• Când nu folosiþi camera, puneþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
• Când deconectaþi adaptorul de la prizã,
apucaþi ºi trageþi de ºtecher nu de cablu.
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip pastilã
la îndemâna copiilor. În cazul în care
accidental este înghiþitã o astfel de baterie,
consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
baterie :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute,
redând sau înregistrând.
• Consumaþi complet energia acumulatorului
înainte de depozitare.
Ecranul cu cristale lichide (LCD)
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate defecta.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
pânzã moale pentru a le îndepãrta.
Când folosiþi setul de curãþare LCD (opþional),
nu aplicaþi lichidul de curãþare direct pe
ecranul LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare
umezitã cu respectivul lichid.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi-o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu
apã dupã care ºtergeþi-o cu o pânzã moale
ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– Nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materialele textile îmbibate cu substanþe
chimice, insecticide ºi substanþe de
protecþie solarã ;
– Nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– Nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa, în urmãtoarele
cazuri :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã urme
de degete ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
• Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
periodic lentilele aºa cum este indicat mai
sus. Se recomandã acþionarea camerei cel
puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în
stare optimã de funcþionare cât mai mult
timp.
Pentru încãrcarea bateriei
reîncãrcabile a camerei video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã care are ca scop
furnizarea energiei necesare pentru ca
aparatul sã reþinã data, ora ºi alte reglaje,
chiar ºi atunci când comutatorul POWER
este pus în poziþia OFF (CHG).
Bateria reîncãrcabilã se încãrcã automat în
timp ce folosiþi camera, însã se descãrcã
treptat când camera de luat vederi nu este
folositã. Dacã aparatul nu este deloc utilizat,
aceastã baterie va fi complet descãrcatã dupã
aproximativ 3 luni. Folosiþi camera dupã ce
încãrcaþi aceastã baterie. Funcþionarea
camerei nu va fi afectatã de descãrcarea
bateriei reîncãrcabile atâta timp cât nu
înregistraþi data.
x Procedurã
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi
lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia
oprit OFF(CHG) mai mult de 24 de ore.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este manevratã corect. Nu o
reîncãrcaþi, nu o dezasamblaþi ºi nu o
aruncaþi în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
33
Specificaþii
Sistem
Format de compresie video
AVCHD (HD) / MPEG2 (SD) / JPEG
(fotografii)
Format de compresie audio
Dolby Digital 2/5.1 ch
Dolby Digital 5,1 Creator
Semnal video
PAL color, standarde CCIR
specificaþie 1080/50i
Format de înregistrare
• Filme HD : AVCHD 1080/50i
Filme SD : MPEG2-PS
• Fotografii : Exif Ver. 2.2*1
Dispozitiv de imagine
Senzor CMOS : 6,3 mm (tip 1/2,9)
Pixeli la înregistrare (foto, 4:3) :
Max. 6.1 mega (2848 × 2136) pixeli*2
Total : aprox. 3.200.000 pixeli
Eficace (film, 16:9) : cca. 2.280.000 pixeli
Eficace (film, 4:3) : cca. 1.710.000 pixeli
Eficace (fotografii, 16:9) :
cca. 2.280.000 pixeli
Eficace (fotografii, 4:3) :
cca. 3.040.000 pixeli
Obiectiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10× (optic), 20× (digital)
Distanþã focalã
F = 1,8 ÷ 2,9
Diametrul filtrului : 37 mm
f = 5,4 - 54 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme : 40 - 400 mm (16:9)
49 - 490 mm (4:3)
Pentru fotografii: 37 - 370 mm (4:3)
40 - 400 mm (16:9)
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minimã
2 1x lux ([AUTO SLW SHUTTR] [ON],
viteza obturatorului 1/25 sec)
0 1x lux (la folosirea funcþiei NightShot)
34
*1 “Exif” este un format de fiºiere pentru fotografii
stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information
Technology
Industries
Association). Fiºierele în acest format conþin
informaþii suplimentare cum ar fi informaþii
legate de reglajele camerei în momentul
înregistrãrii.
*2 Dispunerea ordonatã a pixelilor Senzorului
ClearVid CMOS ºi sistemul de procesare unice
realizate de firma Sony permit obþinerea
pentru fotografii a unor rezoluþii echivalente
cu dimensiunile descrise.
Conectori de Intrare / Ieºire
Ieºire audio / video
Conector cu 10 pini
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã în
sarcinã de 47 kΩ (kilohm), Impedanþã
de ieºire mai micã de 2,2 kΩ
Mufã HDMI OUT
miniconector HDMI Tip C
Ecran LCD
Imagine
6,7 cm (tip 2,7; raportul laturilor 16:9)
Numãrul total de puncte
211.200 (960 × 220)
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
6,8 / 7,2 V curent continuu (de la
acumulator)
8,4 V c. c. (cu adaptor de reþea)
Consum mediu de putere :
În timpul înregistrãrii folosind ecranul LCD
reglat la luminozitate normalã :
HD : 4,3 W ;
SD : 3,8 W
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
69 × 67 × 129 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile
proeminente
69 × 67 × 131 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile
proeminente, cu acumulatorul NP-FH60,
ataºat
Masa (aproximativ)
370 g numai unitatea centralã
450 g inclusiv acumulatorul tip
NP-FH60 ºi cardul de memorie
“Memory Stick PRO Duo”
Staþie Handycam DCRA-C191
Conectori de Intrare / Ieºire
Ieºire audio / video
Conector cu 10 pini
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã
în sarcinã de 47 kΩ (kilohm),
Impedanþã de ieºire mai micã de
2,2 kΩ
Mufã COMPONENT OUT
Y : 1 Vp-p, 75 Ω
PB/PR, CB/CR : +/– 350 mV, 75Ω (ohm)
Mufã USB
mini-B
HDR-CX6EK : Nu puteþi prelua semnal
de intrare la camera video prin aceastã
mufã.
Adaptor de reþea AC-L200/
L200B
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* ; curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
48 × 29 × 81 mm (L×Î×A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
170 g exclusiv cablul de alimentare
* Vezi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii
Acumulator reîncãrcabil tip
NP-FH60 :
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
7,2 Wh (1000 mAh)
Dimensiuni (aproximativ)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (L×Î×A)
Masa (aproximativ)
80 g
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Tip :
Cu ioni de litiu
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi anunþaþi.
• Camera dvs. este produsã sub licenþã
Dolby Laboratories.
Notã pentru clienþii din þãrile
unde sunt în vigoare directivele
Uniunii Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC ºi pentru siguranþa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau
chestiuni legate de garanþie, vã rugãm sã
vã adresaþi la adresa menþionatã în
documentele separate pentru service sau
garanþie.
35
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” si simbolul
sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• “AVCHD” ºi sigla AVCHD sunt mãrci de comerþ ale Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
ºi Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “
”,
“Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “
”, “MagicGate Memory Stick”,
“MagicGate Memory Stick Duo” sunt mãrci ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “x.v.Colour” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• Dolby ºi simbolul dublu-D sunt mãrci de comerþ ale Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5,1 Creator sunt mãrci de comerþ ale Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista ºi Direct Xsunt mãrci înregistrate
sau mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci înregistrate ale Apple, Inc. în Statele Unite ºi în alte þãri.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition Multimedia Interface sunt mãrci înregistrate sau
comerciale ale HDMI Licesing LLC.
• Intel, Intel Core ºi Pentium sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale Intel Corporation sau
ale sucursalelor sale din Statele Unite sau din alte þãri.
• Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Acrobat sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale Adobe
Systems Incorporated din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
Toate denumirile produselor menþionate în acest manual sunt, în general, mãrci înregistrate
sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi. În acest manual nu vor
apãrea însã, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite la pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor
http://www.sony.ro
36
Download PDF

advertising