Sony | HDR-CX620 | Sony HDR-CX620 Instrucţiuni de utilizare

4-564-751-11(1) (RO)
Recorder cu cameră
video digitală HD
Introducere
Înregistrare/Redare
Salvarea imaginilor
Ghid de utilizare
„Ghid de asistenţă”
(manual web)
Consultaţi documentul
„Ghid de asistenţă” pentru
instrucţiuni detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/cam/1420/h_zz/
HDR-CX620/CX670/PJ620/PJ670
Particularizarea camerei
video
Altele
Citiţi acest manual
înainte de utilizare
Înainte de a opera unitatea, citiţi cu
atenţie acest manual şi păstraţi-l
pentru referinţe ulterioare.
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie
sunt menţionate pe baza unităţii.
Notaţi numărul de serie în spaţiul
de mai jos. Folosiţi aceste numere
de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură
cu acest produs.
Nr. model HDRNr. de serie ________________________
Nr. model AC- _____________________
Nr. de serie ________________________
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de
incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneţi unitatea la
precipitaţii sau umezeală.
2) nu aşezaţi obiecte umplute
cu lichid, cum ar fi vazele,
pe aparat.
Nu expuneţi bateriile la
căldură excesivă, precum
lumina directă a soarelui,
focul sau altele asemenea.
RO
2
INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE
PENTRU
SIGURANŢĂ
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI.
PERICOL - PENTRU
A REDUCE RISCUL
DE INCENDIU SAU
ELECTROCUTARE,
URMAŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI.
• Citiţi aceste instrucţiuni.
• Păstraţi aceste instrucţiuni.
• Acordaţi atenţie tuturor
avertismentelor.
• Urmaţi toate instrucţiunile.
• Nu utilizaţi acest aparat în
apropierea apei.
• Curăţaţi-l doar cu o cârpă uscată.
• Nu blocaţi niciun orificiu de
ventilare. Instalaţi aparatul în
conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
• Nu instalaţi aparatul în apropierea
surselor de căldură, precum
radiatoare, grilaje de încălzire,
sobe sau alte aparate (inclusiv
amplificatoare) ce produc căldură.
• Nu alteraţi destinaţia de siguranţă
a conectorului polarizat sau de
împământare. O fişă polarizată are
două lamele, una mai lată decât
cealaltă. O fişă de împământare
are două lamele şi un dinte de
împământare. Lamela lată sau
dintele de împământare are drept
scop siguranţa dumneavoastră.
Dacă fişa furnizată nu se potriveşte
în priză, apelaţi la un electrician
pentru a înlocui priza veche.
• Protejaţi cablul de alimentare
pentru a nu se călca pe el şi pentru
a nu fi ciupit, în special în zona
conectorilor, a prizelor şi în locul
în care iese din aparat.
• Utilizaţi doar ataşamentele/
accesoriile specificate de
producător.
• Utilizaţi aparatul doar cu căruciorul,
suportul, trepiedul, consola sau
masa specificate de producător
sau vândute împreună cu aparatul.
Când se foloseşte un cărucior,
manevraţi cu grijă ansamblul
cărucior/aparat, pentru a evita
eventualele vătămări cauzate
de răsturnare.
• Deconectaţi aparatul de la priză
în timpul furtunilor cu fulgere
sau când nu îl utilizaţi perioade
mai îndelungate.
• Toate intervenţiile de service trebuie
efectuate doar de către personal
de service calificat. Intervenţiile de
service sunt necesare atunci când
aparatul a fost deteriorat în orice
mod, dacă a fost deteriorat cablul
de alimentare sau fişa electrică,
dacă s-au vărsat lichide pe aparat
sau dacă au căzut obiecte în acesta,
dacă aparatul a fost expus la
ploaie sau la umezeală, dacă nu
funcţionează normal sau dacă
a căzut.
• Dacă forma conectorului nu se
potriveşte cu priza de perete,
folosiţi un adaptor de conector
ataşat care să aibă configuraţia
adecvată pentru priza de perete.
ATENŢIE
 Acumulator
În cazul manipulării incorecte
a acumulatorului, acesta poate
exploda, poate provoca incendii
sau chiar arsuri chimice. Respectaţi
următoarele măsuri de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi
acumulatorul la şocuri sau lovituri
cum ar fi ciocăniturile, aruncarea
sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi
obiectele metalice să intre în
contact cu bornele bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi
mai mari de 60 °C, cum ar fi
expunerea directă la razele
soarelui sau într-o maşină
parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi
unitatea în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion
deteriorate sau care prezintă
scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul
cu un încărcător original Sony
sau un dispozitiv compatibil de
încărcare a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la
îndemâna copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un
tip identic sau echivalent
recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi
cu promptitudine, conform
instrucţiunilor.
RO
3
 Adaptor c.a.
 Aviz
Nu folosiţi adaptorul c.a. dacă acesta
este amplasat într-un spaţiu îngust,
cum ar fi între perete şi mobilier.
Folosiţi priza de perete (mufa de
perete) apropiată atunci când utilizaţi
adaptorul c.a.. Deconectaţi adaptorul
c.a. de la priza de perete (mufa de
perete) imediat ce apare o defecţiune
în timpul utilizării aparatului.
Chiar şi atunci când camera video
este oprită, sursa de alimentare
c.a. (de la reţea) este alimentată
în continuare dacă este conectată
la priza de perete (mufa de perete)
prin intermediul adaptorului c.a.
În cazul în care electricitatea statică
sau undele electromagnetice întrerup
transferul de date în curs (eroare),
reporniţi aplicaţia sau deconectaţi
şi conectaţi din nou cablul de date
(USB etc.).
Presiunea fonică excesivă din căşti
poate provoca pierderea auzului.
Pentru clienţii din Europa
 Aviz pentru clienţii din
ţările în care se aplică
directivele UE:
Producător: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului
în UE: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază
şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii,
vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
RO
4
Acest produs a fost testat şi s-a
constatat că respectă limitele
specificate în reglementarea privind
compatibilitatea electromagnetică
atunci când se folosesc cabluri de
conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu
frecvenţe specifice pot influenţa
imaginea şi sunetul acestei unităţi.
 Casarea bateriilor şi
echipamentelor electrice
şi electronice uzate (valabil
în ţările Uniunii Europene şi
în alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent
pe produs, pe baterie
sau pe ambalaj indică
faptul că produsul şi
bateria nu trebuie
tratate ca deşeuri
menajere. Este posibil ca pe anumite
baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect
veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea
incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive
de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că
bateria şi echipamentele electrice
şi electronice vor fi tratate în mod
corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs.
Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Acest manual descrie
dispozitivele compatibile
1080 60i şi dispozitivele
compatibile 1080 50i.
Pentru a verifica dacă camera
este un dispozitiv compatibil
1080 60i sau 1080 50i, verificaţi
dacă are următoarele marcaje
pe bază.
Dispozitiv compatibil 1080 60i:
60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i:
50i
RO
5
Mai multe
informaţii despre
camera video
(Ghid de asistenţă)
Cuprins
Ghidul de asistenţă este un manual
online. Trebuie consultat pentru
instrucţiuni detaliate cu privire
la numeroasele funcţii ale
camerei video.
Introducere .................. 7
Accesaţi pagina de
asistență Sony.
http://rd1.sony.net/help/cam/
1420/h_zz/
Citiţi acest manual înainte
de utilizare ........................... 2
Mai multe informaţii
despre camera video
(Ghid de asistenţă) .............. 6
Elemente furnizate ....................7
Încărcarea acumulatorului ....... 8
Pornirea alimentării .................10
Introducerea unui card
de memorie .........................11
Înregistrare/Redare ... 13
Înregistrarea ............................. 13
Redare ....................................... 15
Vizualizarea imaginilor la
o dimensiune mai mare ..... 17
Salvarea imaginilor .... 18
Veţi găsi mai multe informaţii,
cum ar fi următoarele funcţii,
în Ghidul de asistenţă.
• Highlight Movie Maker
• Redare în timp real
• Multi Camera Control
Utilizarea PlayMemories
Home™ ...............................18
Conectarea unui dispozitiv
extern ...................................19
Utilizarea funcţiei Wi-Fi ........... 20
Particularizarea
camerei video ............ 25
Utilizarea meniurilor ............... 25
Altele .......................... 26
Măsuri de precauţie ................ 26
Specificaţii ................................ 28
Componente şi comenzi ........ 32
RO
6
Introducere
Elemente
furnizate
• Acumulator reîncărcabil
NP-FV50 (1)
Numerele din ( ) denotă
cantitatea furnizată.
• Cameră video (1)
• Adaptor c.a. (1)
• „Ghid de utilizare”
(acest manual) (1)
Introducere
Forma adaptorului c.a. diferă
în funcţie de ţară/regiune.
• Cablu de asistenţă pentru
conexiunea USB (1)
Cablul de asistenţă pentru
conexiunea USB este conceput
pentru a fi utilizat exclusiv împreună
cu această cameră video. Utilizaţi
acest cablu atunci când cablul USB
încorporat al camerei video este
prea scurt pentru conectare.
• Cablu HDMI (1)
RO
7
Încărcarea acumulatorului
1
Opriţi camera video închizând monitorul LCD şi
ataşaţi acumulatorul.
Acumulator
2 Trageţi cablul USB încorporat.
adaptorul c.a. şi camera video folosind
3 Conectaţi
cablul de asistenţă pentru conexiunea USB şi
apoi conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete
(mufa de perete).
Cablu de
asistenţă pentru
conexiunea USB
Cablu USB încorporat
RO
8
Adaptor c.a.
Priză de perete (mufă de perete)
• Lampa POWER/CHG (de încărcare) devine portocalie.
• Lampa POWER/CHG (de încărcare) se stinge atunci când
acumulatorul este încărcat complet. Deconectaţi cablul de asistenţă
pentru conexiunea USB de la camera video.
• Forma adaptorului c.a. diferă în funcţie de ţară/regiune.
• Opriţi camera video înainte de a demonta acumulatorul.
 Încărcarea bateriei cu ajutorul computerului
Opriţi camera video şi conectaţi-o la un computer pornit cu ajutorul
cablului USB încorporat.
 Pentru a folosi camera video cât timp este conectată
la priza de perete (mufa de perete)
Introducere
Conectaţi camera video la priza de perete (mufa de perete) urmând
procedura din „Încărcarea acumulatorului”.
• Ataşaţi acumulatorul la camera video.
• Acumulatorul se poate consuma chiar în cazul în care camera video este
conectată la priza de perete (mufa de perete).
RO
9
Pornirea alimentării
1
Deschideţi monitorul LCD al camerei video şi porniţi
alimentarea.
instrucţiunile de pe monitorul LCD, selectaţi
2 Urmând
limba, regiunea geografică, Daylight Savings sau
Summer Time, formatul datei şi data şi ora.
Atingeţi butonul de pe monitorul LCD.
• Pentru a trece la pagina următoare, atingeţi [Next].
• Pentru a opri alimentarea, închideţi monitorul LCD.
• Pentru a seta data şi ora din nou, selectaţi
 [Setup] 
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting]. (în cazul în care nu
aţi utilizat camera video timp de mai multe luni)
• Pentru a dezactiva sunetul de funcţionare, selectaţi

[Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
RO
10
Introducerea unui card de memorie
1
Deschideţi capacul şi introduceţi cardul de memorie
până se aude un declic.
Suport Memory Stick Micro™
(M2)
Suprafaţă
imprimată
Terminal
Introducere
card de memorie microSD
• Când introduceţi un card de memorie nou, apare ecranul [Preparing
image database file. Please wait.]. Aşteptaţi până dispare ecranul.
• Introduceţi cardul de memorie drept în direcţia corectă, astfel încât
camera video să îl poată recunoaşte.
• Pentru a selecta un card de memorie ca mediu de înregistrare, selectaţi
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX670/PJ670)
• Pentru a scoate cardul de memorie, deschideţi capacul şi împingeţi uşor
cardul de memorie înăuntru o singură dată.
 Tipurile de card de memorie pe care le puteţi utiliza
împreună cu camera video
Înregistrarea imaginilor în formatul XAVC S
Clasă de viteză SD
Card de memorie microSDXC
Clasa 10 sau mai
rapid
Capacitate
(verificată în
funcţiune)
Până la 64 GB
RO
11
Înregistrarea imaginilor în alt format decât XAVC S
Clasă de viteză SD
RO
12
Capacitate
(verificată în
funcţiune)
Card de memorie microSD/
Clasa 4 sau mai
card de memorie microSDHC/ rapid
card de memorie microSDXC
Până la 64 GB
Suport Memory Stick Micro
(Mark2)
Până la 16 GB
–
Înregistrare/Redare
Înregistrarea
Înregistrarea filmelor
1
Deschideţi monitorul LCD şi apăsaţi START/STOP
pentru a porni înregistrarea.
Manetă pentru zoom electronic
Înregistrare/Redare
• Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi START/STOP din nou.
• Puteţi înregistra fotografii în timpul înregistrării de filme, apăsând
PHOTO (Captură dublă).
• În setarea implicită, filmele snt înregistrare simultan în format AVCHD şi
MP4 (Dual Video REC). Formatul MP4 este uşor de redat pe un telefon
inteligent, de încărcat în reţea sau pe Web.
• Elementele de pe monitorul LCD dispar dacă nu operaţi camera video
câteva secunde. Pentru a afişa din nou elementele, atingeţi monitorul
LCD oriunde, cu excepţia butoanelor.
• Puteţi verifica durata de înregistrare a unui suport pe monitorul LCD
în modul de fotografiere.
• Pentru a modifica calitatea imaginii filmelor pe care le înregistraţi,
selectaţi
 [Image Quality/Size]  [ REC Mode].
• Puteţi schimba formatul de înregistrare selectând

[Image Quality/Size]  [ File Format].
RO
13
Fotografiere
1
Deschideţi monitorul LCD şi selectaţi [MODE] 
(Photo).
uşor PHOTO pentru a ajusta focalizarea,
2 Apăsaţi
apoi apăsaţi din nou până la capăt.
Manetă pentru zoom electronic
• După ajustarea corectă a focalizării, pe monitorul LCD apare
indicatorul de blocare AE/AF.
RO
14
Redare
1
Deschideţi monitorul LCD şi apăsaţi butonul
(View Images) de pe camera video pentru
a accesa modul de redare.
Înregistrare/Redare
/
pentru a muta evenimentul dorit în
2 Selectaţi
centru şi, selectaţi partea încercuită () din figură.
Butonul de
comutare
a formatului
de film
(HD/MP4)
La ecranul
MENU
Nume
eveniment
La
evenimentul
anterior
Treceţi la
modul de
înregistrare
de filme/
fotografii
Evenimente
La
evenimentul
următor
Bara de timp
Highlight Movie
Maker*
Butonul de modificare
a scalei de eveniment
* Highlight Movie Maker se va afişa atunci când formatul filmului este
setat la AVCHD.
• Pentru a selecta filmele XAVC S sau filmele AVCHD pe care doriţi să
le redaţi, să le editaţi sau să le copiaţi pe alte dispozitive, selectaţi
 [Image Quality/Size]  [ File Format].
RO
15
3 Selectaţi imaginea.
Pentru a vă
întoarce la
ecranul
Vizualiz.
eveniment
Durată de înregistrare/
număr de fotografii
Butonul de
comutare
a tipului de
imagine
Film
Nume eveniment
Anterior
Următor
Treceţi la
modul de
înregistrare
de filme/
fotografii
Fotografie
Ultima imagine redată
 Operaţii de redare
Volum
/
Anteriorul/Următorul
Ştergere
/
Derulare înapoi/
derulare înainte
Context
/
Redare/Pauză
Oprire
Redare/Oprire diaporamă
Motion Shot Video
Motion Interval ADJ
 Pentru a selecta formatul filmului pe care doriţi să îl
redaţi, editaţi sau copiaţi pe alte dispozitive
La pasul 2, selectaţi
în partea din dreapta sus a monitorului
LCD  [
HD Quality] sau [
MP4].
RO
16
Vizualizarea imaginilor la o dimensiune
mai mare
Conectarea camerei video la un televizor
1
Conectaţi mufa HDMI OUT a camerei video la mufa
HDMI IN a unui televizor folosind cablul HDMI
furnizat.
Înregistrare/Redare
Flux semnal
• Dacă televizorul nu are mufă HDMI, conectaţi terminalul Multi/
Micro USB al camerei video la mufele de intrare video/audio ale
televizorului cu ajutorul unui cablu AV (comercializat separat).
Utilizarea proiectorului încorporat (HDR-PJ620/PJ670)
1 Apăsaţi butonul PROJECTOR (pagina 32).
2 Selectaţi [Image Shot on This Device].
ghidul de utilizare de pe monitorul LCD şi apoi
3 Urmaţi
selectaţi [Project].
Manetă pentru zoom electronic/PHOTO*2
Maneta PROJECTOR FOCUS*1
*1
*2
Reglaţi focalizarea imaginii proiectate.
Utilizaţi maneta pentru zoom electronic pentru a muta cadrul
de selectare care apare pe imaginea proiectată, apoi apăsaţi
butonul PHOTO.
RO
17
Salvarea imaginilor
Utilizarea PlayMemories Home™
Ce puteţi face cu PlayMemories Home
PlayMemories Home vă permite să importaţi filme şi fotografii pe
computer pentru a le folosi în diferite moduri.
Redarea imaginilor
importate
Importul de imagini de pe camera video.
Pentru Windows, sunt disponibile şi
următoarele funcţii.
Vizualizarea
imaginilor
pe Calendar
Crearea
de discuri
cu filme
Partajarea
de imagini în
PlayMemories
Online™
Încărcarea
de imagini în
serviciile de reţea
 Pentru a descărca PlayMemories Home
PlayMemories Home se poate descărca de la următorul URL:
www.sony.net/pm/
 Pentru a verifica sistemul computerului
Puteţi verifica cerinţele computerului pentru
software la următorul URL:
www.sony.net/pcenv/
RO
18
Conectarea unui dispozitiv extern
Cum să conectaţi dispozitivul
 Recorder fără mufă USB
Conectaţi un recorder la terminalul Multi/Micro USB al camerei video
folosind un cablu AV (comercializat separat).
Salvarea imaginilor
Flux semnal
 Ataşaţi acumulatorul la camera video.
 Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) la camera video.
 Conectaţi cablul AV (comercializat separat) la camera video.
• Filmele sunt copiate cu o calitate a imaginii de definiţie standard.
 Dispozitiv extern
Conectaţi un dispozitiv extern la terminalul Multi/Micro USB
al camerei video folosind cablul adaptor USB VMC-UAM2
(comercializat separat).
Flux semnal
 Ataşaţi acumulatorul la camera video.
 Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) la camera video.
 Conectaţi suportul extern la camera video.
• Filmele sunt copiate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD).
RO
19
Utilizarea funcţiei
Wi-Fi
Instalarea PlayMemories
Mobile™ pe telefonul
dvs. inteligent
Pentru cele mai recente
informaţii şi şi informaţii mai
detaliate despre funcţiile
PlayMemories Mobile,
vizitaţi următorul URL:
http://www.sony.net/pmm/
 Sistem de operare
Android
Instalaţi PlayMemories Mobile
din Google play.
• Este nevoie de versiunea
Android 4.0 sau o versiune mai
recentă pentru a utiliza funcţiile
printr-o singură atingere (NFC).
RO
20
 iOS
Instalaţi PlayMemories Mobile
din App Store.
• Funcţiile printr-o singură atingere
(NFC) nu sunt disponibile pentru
sistemele iOS.
Note
• În funcţie de ţară sau regiune,
este posibil să nu puteţi descărca
PlayMemories Mobile din Google
play sau App store. În acest caz,
căutaţi „PlayMemories Mobile”.
• Dacă PlayMemories Mobile
este deja instalat pe telefonul
inteligent, actualizaţi software-ul
la ultima versiune.
• Disponibilitatea funcţiei Wi-Fi
descrise aici nu este garantată
pentru toate telefoanele
inteligente şi tabletele.
• Funcţia Wi-Fi a camerei video nu
poate fi utilizată prin conectare
la o reţea fără fir LAN publică.
• Pentru a utiliza funcţiile printr-o
singură atingere (NFC) ale
camerei video, este nevoie
de un telefon inteligent sau
de o tabletă care acceptă
funcţia NFC.
• Metodele de operare şi ecranele
de afişaj pentru aplicaţie pot
fi modificate fără notificare
prealabilă pentru upgrade-urile
viitoare.
Transferul de filme MP4
şi fotografii pe telefonul
inteligent
camera video
3 Atingeţi
de telefonul inteligent.
 Conexiune printr-o
singură atingere la
un dispozitiv Android
care acceptă NFC
1
camera video, redaţi
2 Pe
o imagine care va fi trimisă
pe telefonul inteligent.
• Puteţi transfera doar filme în
format MP4 şi fotografii.
• Selectaţi „butonul de comutare
a formatului de film” la pasul 2
din „Redare”, pentru a selecta
filmele MP4 atunci când redaţi
filme (pagina 15).
Note
Salvarea imaginilor
Pe telefonul inteligent,
selectaţi [Settings], apoi
selectaţi [More...] pentru
a verifica dacă funcţia [NFC]
este activată.
• Revocaţi modul repaus sau
deblocaţi în prealabil ecranul
telefonului inteligent.
• Asiguraţi-vă că pe monitorul LCD
al camerei video şi pe telefonul
inteligent se afişează
.
• Atingeţi în continuare camera
video de telefonul inteligent fără
a o mişca până când porneşte
PlayMemories Mobile (1 până
la 2 secunde).
• În cazul în care camera video
nu se conectează la telefonul
inteligent prin NFC, consultaţi
„Conectare fără NFC” (pagina 21).
 Conectare fără NFC
1
Apăsaţi butonul
(View
Images), apoi selectaţi tipul
de imagine

[Wireless]  [ Function] 
[Send to Smartphone] 
[Select on This Device] .
RO
21
 Reveniţi la ecranul
de pornire şi porniţi
PlayMemories Mobile.
imaginea pe care
2 Selectaţi
doriţi să o transferaţi şi
adăugaţi , după care
selectaţi

• Se afişează numele SSID şi
.
parola şi camera video este
pregătită pentru conectarea
la telefonul inteligent.
camera video
3 Conectaţi
la telefonul inteligent şi
transferaţi imaginile.
Android
 Porniţi PlayMemories Mobile
şi selectaţi numele SSID al
camerei video.
 Introduceţi parola afişată pe
camera video (este solicitată
doar prima dată).
Utilizarea telefonului
inteligent pe post de
telecomandă fără fir
Puteţi înregistra imagini
cu camera video folosind
telefonul inteligent pe post
de telecomandă fără fir.
1
iPhone/iPad
 Selectaţi [Settings] 
[Wi-Fi]  numele SSID
afişat pe camera video.
 Introduceţi parola afişată pe
camera video (este solicitată
doar prima dată).
 Confirmaţi selectarea
numelui SSID afişat pe
camera video.
Pe camera video, selectaţi
 [Wireless] 
[ Function]  [Ctrl with
Smartphone].
telefonul inteligent,
2 Pe
urmaţi procedura de la
pasul 3 din „Conectare
fără NFC” (pagina 21).
Dacă folosiţi funcţia NFC,
deschideţi ecranul de înregistrare
pe camera video şi atingeţi
de pe camera video cu
de
pe telefonul inteligent.
camera video de
3 Operaţi
pe telefonul inteligent.
RO
22
Note
• În funcţie de interferenţele
electrice locale sau de funcţiile
telefonului inteligent, este posibil
ca imaginile de vizualizare în
timp real să nu fie afişate
uniform.
Dacă punctul de acces
wireless are un buton WPS
 Pe camera video, selectaţi
 [Wireless] 
[
Setting]  [WPS Push].
 Apăsaţi butonul WPS de pe
punctul de acces pe care
doriţi să îl înregistraţi.
Conectaţi în prealabil
computerul la un punct
de acces fără fir sau la un
router de bandă largă fără fir.
1
Instalaţi pe computer
software-ul dedicat
(doar prima dată).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Dacă software-ul este deja
instalat pe computer, actualizaţi
software-ul la ultima versiune.
Salvarea imaginilor
Salvarea filmelor
şi fotografiilor pe
computer prin
intermediul
conexiunii Wi-Fi
Dacă ştiţi numele SSID
şi parola punctului de
acces fără fir
 Pe camera video, selectaţi
 [Wireless] 
[
Setting]  [Access point
settings].
 Selectaţi punctul de acces pe
care doriţi să îl înregistraţi,
introduceţi parola şi
selectaţi [Următor].
camera video la
2 Conectaţi
un punct de acces în felul
următor (doar prima dată).
Dacă nu vă puteţi înregistra,
consultaţi manualul de instrucţiuni
al punctului de acces sau
contactaţi persoana care
a configurat punctul de acces.
cazul în care computerul
3 În
nu este pornit, porniţi
computerul.
RO
23
să trimiteţi imagini
4 Începeţi
de pe camera video pe
computer.
 Apăsaţi butonul
(View
Images) de pe camera video.
 Selectaţi

[Wireless]  [ Function]
 [Send to Computer].
• Imaginile sunt transferate şi
salvate automat pe computer.
• Sunt transferate doar
imaginile înregistrate recent.
Importul de filme şi de
fotografii multiple poate
dura mai mult timp.
RO
24
Particularizarea camerei video
Utilizarea
meniurilor
1
Selectaţi
.
2 Selectaţi o categorie.
Particularizarea camerei video
Numărul categoriei afişate
depinde de model.
elementul
3 Selectaţi
din meniu dorit.
Derulaţi elementele din
meniu în sus sau în jos.
• Selectaţi
pentru a termina
setarea meniului sau pentru
a reveni la ecranul anterior
din meniu.
RO
25
Altele
Măsuri de
precauţie
Adaptor c.a.
Nu scurtcircuitaţi terminalul bateriei
cu obiecte metalice. Acest lucru
poate provoca o defecţiune.
Redarea imaginilor
cu alte dispozitive
Este posibil să nu puteţi reda
normal imaginile înregistrate pe
camera video cu alte dispozitive.
De asemenea, este posibil să nu
puteţi reda imaginile înregistrate
pe alte dispozitive cu camera video.
Înregistrare şi redare
• Evitaţi manipularea dură,
dezasamblarea, modificarea,
şocurile mecanice sau impactul
cum ar fi ciocăniturile, aruncarea
sau călcarea pe produs. Acordaţi
o atenţie sporită obiectivului.
• Pentru a asigura o funcţionare
stabilă a cardului de memorie, se
recomandă să formataţi cardul de
memorie cu camera video înainte
de prima utilizare. Formatarea
cardului de memorie va şterge
toate datele stocate pe acesta fără
posibilitate de recuperare. Salvaţi
datele importante pe PC etc.
• Verificaţi direcţia de introducere
a cardului de memorie. Dacă
introduceţi forţat cardul de
memorie în direcţia greşită,
cardul de memorie, slotul cardului
de memorie sau datele imagine se
pot deteriora.
• Înainte de a porni înregistrarea,
testaţi funcţia de înregistrare pentru
a vă asigura că imaginea şi sunetul
sunt înregistrate fără nicio
problemă.
RO
26
• Programele de televiziune, filmele,
casetele video şi alte materiale
similare pot fi protejate cu drepturi
de autor. Înregistrarea neautorizată
a acestor materiale poate
reprezenta o încălcare
a prevederilor legislaţiei cu
privire la drepturile de autor.
• Nu se vor oferi compensaţii pentru
conţinutul înregistrărilor, chiar dacă
înregistrarea sau redarea nu sunt
posibile din cauza unei defecţiuni
a camerei video, suportului de
înregistrare etc.
• Camera video nu este rezistentă la
praf, scurgeri de lichide sau la apă.
• Nu expuneţi camera video la apă,
de exemplu, în ploaie sau apă
sărată. În urma contactului cu apa,
camera video se poate defecta.
Uneori, astfel de defecţiuni nu
se pot repara.
• Nu orientaţi camera video spre
soare sau spre surse de lumină
puternică. Acest lucru poate
provoca defectarea camerei video.
• Nu folosiţi camera video în
apropierea unor surse puternice
de unde radio sau radiaţii. Camera
video poate să nu înregistreze sau
să nu redea corect imaginile.
• Nu folosiţi camera video pe plaje
nisipoase sau în locuri cu praf.
Acest lucru poate provoca
defectarea camerei video.
• În cazul formării de condens de la
umezeală, nu mai utilizaţi camera
video până nu se evaporează
umezeala.
• Nu supuneţi camera video la
şocuri mecanice sau vibraţii. În caz
contrar, camera video poate să nu
funcţioneze sau să nu înregistreze
corect imaginile. În plus, suportul de
înregistrare sau datele înregistrate
se pot deteriora.
Monitor LCD
LAN fără fir
Monitorul LCD este fabricat cu
ajutorul unei tehnologii de precizie
foarte înaltă, astfel că peste 99,99%
din pixeli sunt operaţionali în vederea
utilizării eficace. Cu toate acestea, pot
exista unele mici puncte întunecate
şi/sau luminoase (de culoare albă,
roşie, albastră sau verde) care apar
în mod constant pe monitorul LCD.
Aceste puncte sunt rezultate normale
ale procesului de fabricaţie şi nu
afectează în niciun fel înregistrarea.
Nu ne asumăm nicio răspundere
pentru daunele provocate de
accesul neautorizat sau utilizarea
neautorizată a materialelor stocate
pe camera video, în urma pierderii
sau furtului acesteia.
Temperatura camerei video
Dacă utilizaţi o cameră video în
continuu o perioadă îndelungată,
aceasta se poate încinge. Aceasta
nu reprezintă o defecţiune.
În funcţie de temperatura camerei
video şi a bateriei, este posibil
să nu puteţi înregistra filme sau,
alimentarea poate fi întreruptă
automat pentru a proteja camera
video. Înainte de întreruperea
alimentării, pe monitorul LCD se va
afişa un mesaj sau nu veţi mai putea
înregistra filme. În acest caz, lăsaţi
alimentarea oprită şi aşteptaţi până
când scade temperatura camerei
video şi a bateriei. Dacă porniţi
alimentarea înainte de răcirea
suficientă a camerei video şi
a bateriei, este posibil ca alimentarea
să fie întreruptă din nou sau să nu
puteţi înregistra filme.
Dezactivarea temporară
a reţelei LAN fără fir
(Wi-Fi, NFC, etc.)
În momentul ambarcării într-un avion,
puteţi dezactiva temporar funcţia
Wi-Fi. Selectaţi

[Wireless]  [
Setting] 
[Airplane Mode]  [On].
• Asiguraţi-vă întotdeauna că utilizaţi
o reţea LAN wireless securizată,
pentru a evita hackingul, accesul
terţilor rău intenţionaţi sau alte
vulnerabilităţi.
• Este important să setaţi
caracteristicile de securitate atunci
când utilizaţi o reţea LAN wireless.
• Dacă apare o problemă de
securitate deoarece nu s-a adoptat
nicio măsură de siguranţă sau din
cauza circumstanţelor inevitabile
din timpul utilizării unei reţele
LAN wireless, Sony nu îşi asumă
răspunderea pentru pierderi
sau daune.
Altele
Protecţie împotriva
supraîncălzirii
Note privind securitatea în
timpul utilizării produselor
LAN wireless
Depanare
În cazul în care aveţi probleme
de utilizare a camerei video:
• Verificaţi camera video folosind
Ghidul de asistenţă (pagina 6).
• Deconectaţi sursa de alimentare,
reconectaţi-o după 1 minut şi
porniţi camera video.
• Porniţi camera video.
Toate setările, inclusiv setarea
ceasului, sunt reiniţializate.
• Contactaţi distribuitorul Sony
sau atelierul de service Sony
autorizat local.
RO
27
Specificaţii
System
RO
28
Format semnal:
NTSC color, standarde EIA
(modele compatibile 1080 60i)
PAL color, standarde CCIR
(modele compatibile 1080 50i)
HD TV
Format de înregistrare de filme:
XAVC S (format XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 PCM liniar 2ch
(48 kHz/16 biţi)
AVCHD (compatibil cu formatul
AVCHD Ver.2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Fabricat sub licenţă
Dolby Laboratories.
Format fişiere foto:
Compatibil DCF Ver.2.0
Compatibil Exif Ver.2.3
Compatibil MPF Baseline
Suport de înregistrare
(filme/fotografii):
Opţiuni comune:
Memorie internă (HDR-CX670/
PJ670): 32 GB*2
XAVC S (Film):
Card de memorie microSDXC
(clasa 10 sau mai rapid)
AVCHD, Fotografie
Suport Memory Stick Micro
(Mark2)
Card microSD (clasa 4 sau
mai rapid)
*2
Capacitatea pe care o poate
folosi un utilizator (aprox.):
31,2 GB
1 GB echivalează cu 1 miliard
de biţi, din care o parte este
utilizată pentru administrarea
sistemului şi/saz fişierele de
aplicaţii. Pot fi şterse doar
filmele demonstrative
preinstalate.
Dispozitiv de imagine:
Senzor CMOS 3,1 mm (tip 1/5.8)
Pixeli de înregistrare (foto, 16:9):
Max. 9,2 megapixeli
(4 032 × 2 272)*3
Brut: Aprox. 2.510.000 de pixeli
Efectiv (film, 16:9)*4:
Aprox. 2.290.000 de pixeli
Efectiv (foto, 16:9):
Aprox. 2.290.000 de pixeli
Efectiv (foto, 4:3):
Aprox. 1.710.000 de pixeli
Obiectiv:
Obiectiv G
30× (optic)*4, 60× (zoom imagine
clară în timpul înregistrării
filmelor)*5, 350× (digital)
Diametrul filtrului: 46 mm
F1.8 - F4.0
Distanţă focală:
f= 1,9 mm - 57 mm
După conversia în cameră
statică 35 mm
Pentru filme*4:
26,8 mm - 804 mm (16:9)
Pentru fotografii:
26,8 mm - 804 mm (16:9)
Temperatura culorilor: [Auto],
[One Push], [Indoor], [Outdoor]
Iluminare minimă:
6 lx (lux) (în setarea implicită,
timp de expunere 1/30 secunde
(modele compatibile 1080 60i)
sau 1/25 secunde (modele
compatibile 1080 50i))
3 lx (lux) ([Low Lux] este setat
la [On], timp de expunere
1/30 secunde (modele
compatibile 1080 60i) sau
1/25 secunde (modele
compatibile 1080 50i))
*3 Sistemul unic de procesare
de imagini al Sony BIONZ-X
permite o rezoluţie a imaginilor
statice echivalentă cu
dimensiunile descrise.
*4 [
SteadyShot] este setat
la [Standard] sau [Off].
*5
[
SteadyShot] este setat
la [Active].
Conectori intrare/ieşire
Mufă HDMI OUT:
Conector micro HDMI
Mufă PROJECTOR IN (HDR-PJ620/
PJ670): Conector micro HDMI
Mufă de intrare MIC: Minimufă stereo
(3,5 mm)
Mufă pentru căşti: Minimufă stereo
(3,5 mm)
Mufă USB: Tip A (USB încorporat)
Terminal Multi/Micro USB*6
*6
Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
Conexiunea USB este dedicată
exclusiv pentru ieşire (pentru
clienţii din Europa).
Imagine: 7,5 cm (tip 3.0,
raport de aspect 16:9)
Număr total de pixeli:
460 800 (960 × 480)
Proiector (HDR-PJ620/PJ670)
Tip proiecţie: DLP
Sursă de lumină: LED (R/G/B)
Focalizare: Manuală
Distanţă de proiecţie:
0,5 m sau mai mult
Raport de contrast: 1 500:1
Rezoluţie (ieşire): 640 × 360
Timp continuu de proiecţie
(la utilizarea acumulatorului
furnizat): Aprox. 1 oră 35 min.
LAN wireless
Standard acceptat:
IEEE 802.11 b/g/n
Frecvenţă: 2,4 GHz
Protocoale de securitate acceptate:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de configurare: WPS
(Configurare protejată Wi-Fi)/
manuală
Generalităţi
Necesar de putere: 6,8 V c.c.
(acumulator), 5 V c.c. 1 500 mA
(adaptor c.a.), 8,4 V c.c.
(mufă DC IN)
Încărcare USB: 5 V c.c. 1 500 mA
Consum de energie mediu:
În timpul înregistrării cu camera,
folosind monitorul LCD cu
luminozitate normală:
2,5 W
Temperatură de funcţionare:
Între 0 °C şi 40 °C
Temperatură de stocare:
Între –20 °C şi +60 °C
Dimensiuni (aprox.):
HDR-CX620/CX670:
57,5 mm × 66,5 mm × 121 mm
(l/î/a), inclusiv părţile ieşite
în afară
57,5 mm × 66,5 mm × 130,5 mm
(l/î/a), inclusiv părţile ieşite în
afară, acumulatorul reîncărcabil
furnizat ataşat
HDR-PJ620/PJ670:
61,5 mm × 66,5 mm × 121 mm
(l/î/a), inclusiv părţile ieşite
în afară
61,5 mm × 66,5 mm × 130,5 mm
(l/î/a), inclusiv părţile ieşite în
afară, acumulatorul reîncărcabil
furnizat ataşat
Greutate (aprox.)
HDR-CX620/CX670:
305 g numai unitatea principală
360 g inclusiv acumulatorul
reîncărcabil furnizat
HDR-PJ620/PJ670:
325 g numai unitatea principală
380 g inclusiv acumulatorul
reîncărcabil furnizat
Altele
Monitor LCD
Metodă de acces:
Mod de infrastructură
NFC: Compatibil NFC Forum Type 3
Tag
RO
29
 Adaptor c.a. AC-UUD11
Necesar de putere: 100 V - 240 V c.a.,
50 Hz/60 Hz
Consum de energie: 11 W
Tensiune la ieşire: 5 V c.c., 1 500 mA
 Acumulator reîncărcabil
NP-FV50
Tensiune maximă la ieşire: 8,4 V c.c.
Tensiune la ieşire: 6,8 V c.c.
Tensiune de încărcare maximă:
8,4 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 2,1 A
Capacitate
Tipică: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimă: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: Li-ion
Designul şi specificaţiile pentru
camera video şi accesoriile aferente
se pot modifica fără notificare
prealabilă.
Durata estimată de
încărcare, înregistrare
şi de redare cu
acumulatorul furnizat
Timp de încărcare (minute)
Adaptor c.a.
(furnizat)
165
Computer
305
Durată de înregistrare (minute)
Continuă
150
Tipică
75
Timp de redare (minute) 240
RO
30
• Duratele de încărcare sunt
măsurate atunci când încărcaţi
camera video la o temperatură
ambiantă de 25 °C fără a folosi
cablul de asistenţă pentru
conexiunea USB.
• Duratele de înregistrare şi redare
sunt măsurate în timpul utilizării
camerei video la 25 °C.
• Duratele de înregistrare sunt
măsurate în timpul înregistrării
de filme cu setări implicite
([
REC Mode]: [High Quality
],
[Dual Video REC]: [On]).
• Durata de înregistrare tipică indică
intervalul de timp în care repetaţi
procedurile de pornire/oprire
a înregistrării, de comutare
[Shooting Mode] şi zoom.
 Mărci comerciale
• AVCHD, AVCHD Progressive, sigla
AVCHD şi sigla AVCHD Progressive
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi
Sony Corporation.
• XAVC S şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
• Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ şi Blu-ray™
sunt mărci comerciale ale
Blu-ray Disc Association.
• Dolby şi simbolul dublu D
sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing LLC în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Microsoft, Windows şi
Altele
Windows Vista sunt mărci
comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
• Mac şi Mac OS sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Apple Inc. în Statele Unite şi
în alte ţări.
• Intel, Intel Core şi Pentium
sunt mărci comerciale ale
Intel Corporation în S.U.A.
şi/sau în alte ţări.
• Sigla microSDXC este marcă
comercială a SD-3C, LLC.
• Android, Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• iOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED
SET-UP sunt mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Marca N este marcă comercială
sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt
mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale
Google Inc.
• iPhone şi iPad sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Toate celelalte denumiri de
produse menţionate în prezentul
document pot fi mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
companiilor respective. În plus, ™ şi ®
nu sunt menţionate în toate cazurile
în acest manual.
RO
31
Componente
şi comenzi
Cifrele din ( ) sunt paginile
de referinţă.
 Manetă pentru zoom
electronic (13, 14)
 Butonul PHOTO (14)
 Talpă pentru interfaţă
multiplă
Pentru detalii cu privire la
accesoriile compatibile cu
Multi interface shoe, vizitaţi
site-ul Web Sony local sau
consultaţi distribuitorul local
Sony sau unitatea de service
Sony autorizată locală.
Operaţiile realizate cu
accesoriile fabricate de alţi
producători nu sunt garantate.
Dacă utilizaţi un adaptor pentru
suport (comercializat separat),
puteţi utiliza şi accesoriile care
sunt compatibile cu o Talpă
pentru interfaţă activă.
Pentru a preîntâmpina
defecţiunile, nu utilizaţi
un bliţ disponibil în comerţ
cu borne de sincronizare
de înaltă tensiune sau cu
polaritate inversă.
RO
32
 Marca N (21)
NFC: Near Field
Communication
 Obiectiv (obiectiv G)
 Microfon încorporat
 Maneta PROJECTOR FOCUS
(17) (HDR-PJ620/PJ670)
 Monitor LCD/Panou tactil
 Obiectiv proiector
(HDR-PJ620/PJ670)
 Butonul
(View
Images) (15)
  Butonul (PORNIRE/
STANDBY)
 Butonul
(My Voice
Canceling)
Suprimă vocea persoanei
care înregistrează filmul.
 Butonul PROJECTOR (17)
(HDR-PJ620/PJ670)
 Boxă
 Mufa
(microfon)
(PLUG IN POWER)
 Mufa  (căşti)
 Lampă de acces pentru
card de memorie (11)
 Slot pentru card de
memorie (11)
 Mufa HDMI OUT
 Mufa PROJECTOR IN (17)
(HDR-PJ620/PJ670)
 Receptacul pentru trepied
 Clapetă de eliberare
BATT (baterie)
 Pentru a strânge
cureaua de prindere
Altele
 Lampa POWER/CHG
(încărcare) (8)
 Butonul START/STOP (13)
 Acumulator (8)
 Mufa DC IN
 Buclă pentru curea de umăr
 Curea de prindere
 Cablu USB încorporat (8)
 Terminal Multi/Micro USB
Acceptă dispozitive
compatibile cu Micro USB.
Acest terminal nu acceptă
cablul adaptor VMC-AVM1
(comercializat separat).
Nu puteţi utiliza accesoriile
printr-un conector la
distanţă A/V.
RO
33
RO
Pentru informaţii suplimentare cu privire la
acest produs şi răspunsurile la întrebările
frecvente, puteţi accesa site-ul nostru Web
de asistenţă pentru clienţi.
http://www.sony.net/
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising