Sony | HDR-TG3E | Sony HDR-TG3E Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã cu hard disk
Manual de instrucþiuni
“Handycam Handbook”
HDR-TG1E / TG3E
© 2008 Sony Corporation
1
Citiþi aceste informaþii înainte de a utiliza
camera video
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
Note privind utilizarea
Acest manual de instrucþiuni
“Handycam Handbook”
Conþine informaþii legate de acþionarea ºi
manevrarea camerei video. Consultaþi ºi
celãlalt manualul de instrucþiuni, furnizat.
Manevrarea pe calculator a
imaginilor înregistrate cu
camera dvs.
Consultaþi “PMB Guide” stocat pe CDROM-ul furnizat.
• Nu pot fi utilizate alte carduri de memorie în
afarã de cele anterior menþionate.
• “Memory Stick PRO Duo” pot fi utilizate
numai cu echipamente compatibile cu
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu lipiþi etichete sau alte autocolante pe
“Memory Stick PRO Duo” sau pe
adaptorul pentru “Memory Stick PRO
Duo”.
• Când folosiþi un card “Memory Stick PRO
Duo” la un echipament compatibil
“Memory Stick”, puteþi folosi un card
“Memory Stick Duo”, introducând-l
într-un adaptor Memory Stick Duo.
Folosirea camerei
• Nu þineþi camera de urmãtoarele pãrþi
componente :
Tipurile de carduri “Memory
Stick” pe care le puteþi utiliza
pentru camera dvs. video
Pentru înregistrarea de filme, se recomandã
utilizarea de carduri “Memory Stick PRO
Duo” cu capacitatea de 1 GB sau mai mari,
marcate cu simbolurile de mai jos :
–
(“Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”).
* Puteþi utiliza “Memory Stick PRO Duo” cu
sau fãrã marcajul Mark2.
• Consultaþi pagina 10 pentru a afla detalii
legate de durata disponibilã de înregistrare
pe un “Memory Stick PRO Duo”.
“Memory Stick PRO Duo” / “Memory
Stick PRO-HG Duo” :
se poate utiliza cu
aceastã camerã
video.
“Memory Stick” : nu se poate utiliza
cu aceastã camerã video.
2
• În acest manual, ambele tipuri de carduri
“Memory Stick PRO Duo” ºi “Memory
Stick PRO-HG Duo” vor fi denumite
“Memory Stick PRO Duo”.
Ecranul LCD
Capacul compartimentului pentru acumulator /
Memory Stick Duo
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Legat de
manevrarea camerei” (pag. 95).
• Nu efectuaþi nici una dintre urmãtoarele
operaþii câtã vreme este aprins sau clipeºte
vreunul dintre indicatoarele luminoase
(film) / (foto) (pag. 19), de acces (pag.
21) sau QUICK ON (pag. 15) :
– scoaterea cardului “Memory Stick PRO
Duo”,
– demontarea acumulatorului sau a
adaptorului de reþea de la camerã,
– aplicarea de ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
În caz contrar este posibil sã fie deteriorat
suportul media, sã fie pierdute imaginile
înregistrate sau sã aparã alte disfuncþionalitãþi.
• Dacã închideþi panoul LCD câtã vreme
camera dvs. este conectatã la alte
dipozitive printr-un cablu USB, imaginile
înregistrate pot fi pierdute.
• Înainte de a conecta camera dvs. video la
un alt echipament prin intermediul unui
cablu, aveþi grijã sã cuplaþi conectorul în
poziþia corectã. Dacã forþaþi conectarea în
poziþie greºitã, este posibil ca terminalul
sã se deterioreze sau pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Decuplaþi adaptorul de reþea de la staþia
Handycam, þinând cu mâinile atât staþia,
cât ºi conectorul DC.
• Aveþi grijã sã opriþi camera, când o aºezaþi
în staþia Handycam sau când o detaºaþi
de aceasta.
Note privind elementele de
meniu, ecranul cu cristale
lichide ºi obiectiv
• Un element de meniu care apare de culoare
gri nu este disponibil în condiþiile curente
de înregistrare.
• Ecranul LCD este produs folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
peste 99,99 % dintre pixeli sunt
operaþionali pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor minuscule puncte negre ºi / sau a unora
luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi)
care sã aparã în mod constant pe ecranul
LCD. Aceste puncte apar în mod normal
în procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã în
nici un fel imaginea înregistratã.
Punct negru
Punct alb, roºu,
albastru sau verde
• Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului la luminã solarã directã o perioadã
îndelungatã de timp poate conduce la
apariþia unor disfuncþionalitãþi.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg.
Despre alegerea limbii
• Interfeþele de ecran pot apãrea în diverse
limbi pentru a explica procedurile de
acþionare a camerei. Alegeþi limba care sã
fie folositã la afiºare înainte de a utiliza
camera, dacã este necesar (pag. 20).
Note privind înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
camerei video, ale mediului de stocare a
informaþiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã / regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
Dacã nu puteþi înregistra / reda
imagini, efectuaþi operaþia
[MEDIA FORMAT]
• Dacã efectuaþi operaþii repetate de
înregistrare / ºtergere o perioadã
îndelungatã de timp, pe suportul media
poate apãrea fenomenul de fragmentare a
datelor. În urma acestuia, imaginile nu vor
mai putea fi stocate sau înregistrate.
Într-un astfel de caz, stocaþi imaginile pe
un suport media extern, dupã care
efectuaþi operaþia [MEDIA FORMAT]
(pag. 58). Fragmentare 1 Glosar
(pag. 105).
3
Redarea imaginilor cu alte
echipamente
• Camera dvs. este compatibilã cu MPEG-4
AVC/H.264 High Profile pentru înregistrarea unor imagini de calitate HD.
De aceea, imaginile înregistrate la calitate
HD (înaltã definiþie) cu camera video, nu
pot fi redate cu :
– alte echipamente compatibile cu formatul
AVCHD care nu acceptã formatul High
Profile,
– echipamente care nu sunt compatibile
cu formatul AVCHD.
Stocarea tuturor datelor de
imagine înregistrate
• Pentru a preveni pierderea datelor de imagine, stocaþi toate imaginile înregistrate de
dvs. pe un suport media extern. Se
recomandã stocarea acestora pe un disc,
spre exemplu un DVD-R cu ajutorul
calculatorului etc. (pag. 44). Totodatã,
puteþi stoca imaginile cu ajutorul unui
aparat video sau a unui recorder DVD/
HDR (pag. 52).
• Se recomandã sã realizaþi periodic copii de
siguranþã ale datelor, dupã înregistrarea
lor, pentru a fi siguri cã nu le veþi pierde.
Note privind utilizarea acestui
manual
• Interfeþele ecranului LCD prezentate în
acest manual pentru exemplificare sunt
preluate cu ajutorul unei camere foto
digitale ºi din acest motiv pot apãrea diferit
de ceea ce vedeþi dvs.
• Designul ºi specificaþiile pentru aceastã
camerã video ºi pentru accesoriile sale,
pot fi modificate fãrã a fi avizaþi.
Note privind lentilele Carl Zeiss
Camera dvs. este dotatã cu lentile Carl Zeiss,
obþinute prin colaborarea dintre Carl Zeiss,
din Germania, ºi Compania Sony, ºi care
produc imagini de înaltã calitate.
Ele se supun sistemului de mãsurã MTF
pentru camere video ºi oferã o calitate
specificã lentilelor Carl Zeiss.
4
* MTF este un acronim pentru Funcþia de Transfer de Modulaþie. Valoarea numericã reprezintã
cantitatea de luminã provenitã de la subiect
care intrã în lentile.
CUPRINS
Citiþi aceste informaþii înainte de a utiliza
camera video ............................... 2
Exemple de subiecte ºi soluþiile corespunzãtoare pentru înregistrare ..... 7
Plãcerea de a utiliza camera
video
Procedura de lucru ........................... 8
Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã
tipuri de meniuri ........................ 11
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor
furnizate .................................... 14
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului 15
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi
reglarea ecranului LCD .............. 18
Pasul 4 : Stabilirea datei ºi a orei
exacte ....................................... 19
Alegerea unei alte limbi pentru afiºarea
pe ecran .......................................... 20
Pasul 5 : Introducerea unui card
“Memory Stick PRO Duo” ......... 21
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam) ..................... 22
Înregistrare ..................................... 26
Zooming (mãrire) ............................ 28
Înregistrarea unui sonor mai pregnant
(înregistrare pe 5,1 canale cu efect
de învãluire) .............................. 28
Începerea rapidã a înregistrãrii (QUICK
ON) ........................................... 29
Înregistrarea de fotografii la calitate
superioarã în cursul filmãrii
(Dual Rec) ................................. 29
Înregistrarea în modul oglindã ........ 29
Înregistrarea cursivã, cu încetinitorul a
acþiunilor desfãºurate rapid
(SMTH SLW REC) .................... 30
Redare ........................................... 31
Cãutarea scenelor cu mare acurateþe
(Film Roll Index) ........................ 34
Cãutarea scenelor dorite dupã
chipurile pe care le conþin
(Face Index) .............................. 34
Cãutarea imaginilor dorite dupã datã
(Date Index) .............................. 35
Utilizarea funcþiei de mãrire la redare35
Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune de imagini) ............ 36
Redarea imaginilor la televizor ........ 37
Stocarea imaginilor ........................ 44
Montaj
Categoria
(OTHERS - Altele) .. 45
ªtergerea imaginilor ....................... 46
Capturarea unei fotografii dintr-un film
(HDR-TG1E) .............................. 47
Divizarea unui film .......................... 48
Crearea Listei de redare ................. 49
Duplicarea filmelor cu alte
echipamente ............................. 52
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge) ............... 55
Utilizarea suportului de
înregistrare
Categoria
(MANAGE MEDIA gestionarea suportului media) 57
Stabilirea calitãþii imaginilor ............ 57
Aflarea informaþiilor legate de “Memory
Stick PRO Duo” ........................ 58
ªtergerea tuturor datelor
(Formatare) ............................... 58
Repararea fiºierului cu baza de date a
imagilor ..................................... 59
5
Personalizarea camerei video
Informaþii suplimentare
Ce puteþi face cu categoria
(SETTINGS - reglaje) din meniul
HOME ................................ 60
Utilizarea camerei video în strãinãtate
................................................. 89
Structura de fiºiere ºi directoare de pe
“Memory Stick PRO Duo” ......... 91
Mãsuri de precauþie ºi întreþinere .... 92
Despre formatul AVCHD ............ 92
Despre “Memory Stick” ............. 92
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”.
............................................ 94
Despre x.v. Color ....................... 95
Despre manevrarea camerei video .
............................................ 95
Folosirea meniului HOME ............. 60
Lista elementelor de reglaj pentru
categoria
(SETTINGS) ............. 61
Reglaje pentru filme ................... 62
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea filmelor)
Reglaje pentru fotografii ............. 66
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea fotografiilor)
Reglaje de vizualizare a
imaginilor ............................... 67
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea ecranului)
Reglaje de sunet si ecran ........... 68
(Elemente de reglaj pentru
sonor ºi pentru ecran)
Reglaje legate de ieºirea
semnalului .............................. 69
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Ceas /
Limbã ........................... 70
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii
folosite)
Reglaje generale ......................... 71
(Alte elemente de reglaj)
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION ............................... 72
Folosirea Meniului OPTION ........... 72
Elemente pentru înregistrare din
meniul OPTION ........................ 73
Elemente pentru redare din meniul
OPTION .................................... 73
Reglajele funcþiilor din
Meniul
OPTION .................. 74
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ................ 79
Indicatoare ºi mesaje de avertizare . 86
6
Referinþe
Identificarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor ................................. 99
Indicatoarele afiºate în cursul
înregistrãrii / redãrii .................. 103
Glosar .......................................... 105
Index ............................................ 106
Exemple de subiecte ºi soluþiile
corespunzãtoare pentru înregistrare
Verificarea
poziþiei la golf
B SMTH SLW REC (Înregistrare
cursivã cu încetinitorul) ........... 30
Obþinerea unei
înregistrãri bune
pe o pârtie de schi
sau pe o plajã
B BEACH (Plajã) ........................ 76
B SNOW (Zãpadã) ...................... 76
Înregistrarea de
fotografii la calitate superioarã în
cursul filmãrii
Un copil pe scenã
aflat sub lumina
reflectoarelor
B Dual Rec (Înregistrare dualã) ... 29
B SPOTLIGHT (Spot de luminã) .. 76
Prim-planuri cu
flori
Focuri de artificii
în întreaga lor
splendoare
B PORTAIT (Portret) ................... 76
B FOCUS (Focalizare) ................ 74
B TELE MACRO (Prim-planuri la
distanþã) .................................. 74
B FIREWORKS (Focuri de artificii)75
B FOCUS (Focalizare) ................ 74
Focalizarea asupra câinelui aflat în
partea stângã a
ecranului
Un copil adormit
într-un spaþiu slab
luminat
B COLOR SLOW SHTR .............. 77
B FOCUS (Focalizare) ................ 74
B SPOT FOCUS
(Focalizare punctualã) ............. 74
7
Plãcerea de a utiliza camera video
Procedura de lucru
B Pornire (pag. 14)
• Pentru detalii legate de cardul “Memory Stick PRO Duo” pe care îl puteþi utiliza
pentru aceastã camerã video, consultaþi pagina 2.
• Camera dvs. va porni când este deschis panoul LCD (pag. 18).
B Înregistrare folosind camera (pag. 26)
x Înregistrarea imaginilor la înaltã definiþie (HD)
• Camera dvs este compatibilã cu standardul “1920×1080/
50i” al formatului AVCHD (pag. 92), care asigurã
obþinerea de imagini minunate, cu detalii fine.
x Utilizarea facilitãþii QUICK ON la deschiderea / închiderea panoului LCD
(pag. 29)
• Când închideþi panoul LCD în starea de aºteptare / la înregistrare, camera va
trece în modul sleep (modul economic de funcþionare). Veþi putea începe rapid
înregistrarea când deschideþi din nou panoul LCD.
b Note
• Varianta implicitã este [HD SP] care reprezintã standardul “1440×1080/50i” al
formatului AVCHD (pag. 62).
• Puteþi înregistra ºi la calitate SD (calitate standard), pag. 57.
• În acest manual, “formatul AVCHD 1080i” este abreviat ca “AVCHD” cu excepþia
cazului în care trebuie descris cu mai multe detalii.
B Redarea imaginilor cu ajutorul camerei video
x Vizualizarea pe ecranul LCD al camerei video (pag. 31).
x Vizualizarea pe ecranul unui televizor cu înaltã definiþie
(pag. 39).
Puteþi viziona filme la calitate HD (înaltã definiþie), cu imagini
luminoase ºi cu detalii fine.
z Observaþii
• Puteþi consulta [TV CONNECT Guide] (pag. 38) care este afiºat fie pe ecranul
televizorului, fie pe cel al camerei video.
• Puteþi reda imagini la un televizor cu calitate SD (definiþie standard).
8
B
Redarea imaginilor de la slotul Memory Stick al unui
dispozitiv compatibil cu formatul AVCHD.
Puteþi reda imaginile stocate pe un card “Memory Stick PRO
Duo” introdus în slotul pentru Memory Stick al unui dispozitiv
compatibil cu formatul AVCHD, cum ar fi PLAYSTATION®3*1
sau VAIO*2.
*1 Este posibil ca, PLAYSTATION ®3 sã nu fie disponibil în anumite
þãri sau regiuni.
*2 A fost confirmatã funcþionarea cu calculatoarele VAIO puse în vânzare dupã ianuarie 2006,
care satisfac cerinþele impuse pentru funcþionarea aplicaþiei software furnizate (Picture Motion
Browser).
• Asiguraþi-vã în mod continuu cã staþia dvs. PLAYSTATION®3 utilizeazã mereu cea
mai recentã variantã de software de sistem.
• Este posibil ca în funcþie de aparatul compatibil cu formatul AVCHD folosit, sã nu
poatã fi redate direct imaginile de la slotul Memory Stick.
B Stocarea imaginilor înregistrate
x Duplicare imaginilor cu alte echipamente (pag. 52)
Calitatea imaginilor copiate (HD / SD) variazã în funcþie de
dispozitivul conectat. Pentru detalii, consultaþi pag. 52.
x Realizarea de montaje la calculator (pag. 44).
Puteþi sã importaþi imagini cu calitate HD (înaltã definiþie) la calculator sau sã le
stocaþi pe un disc. Pentru detalii, consultaþi “PMB Guide”.
B ªtergerea imaginilor
Nu puteþi înregistra imagini noi, dacã este complet ocupat
cardul de memorie “Memory Stick PRO Duo”. ªtergeþi de pe
pe cardul “Memory Stick PRO Duo” datele de imagine care
au fost stocate anterior la calculator sau pe un disc.
ªtergând imaginile copiate pe un alt suport, veþi elibera spaþiul ocupat de acestea pe
card ºi veþi putea înregistra în continuare imagini.
x ªtergerea imaginilor selectate (pag. 46).
x ªtergerea tuturor imaginilor ([MEDIA FORMAT], pag. 58).
9
Durata disponibilã pentru înregistrarea filmelor
Durata înregistrãrii depinde de capacitatea “Memory Stick PRO Duo” ºi de modul de
înregistrare (pag. 62).
Durata aproximativa, disponibilã de înregistrare, în minute
(durata minimã de înregistrare, în minute)
Capacitatea “Memory
Stick PRO Duo”
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
Calitatea imaginii HD (înaltã definiþie), format AVCHD
AVC HD 16M (FH)
calitatea cea mai înaltã *
6 (6)
10 (10)
25 (25)
55 (55)
110 (110)
AVC HD 9M (HQ)
înaltã calitate**
10 (9)
25 (20)
55 (40)
115 (80)
230 (160)
AVC HD 7M (SP)
calitate standard**
15 (10)
30 (20)
65 (45)
140 (100) 280 (200)
AVC HD 5M (LP)
redare îndelungatã**
20 (15)
40 (35)
85 (70)
180 (145) 355 (290)
* Filmele sunt înregistrate în format AVCHD 1920 × 1080/50i.
** Filmele sunt înregistrate în format AVCHD 1440 × 1080/50i.
Capacitatea “Memory
Stick PRO Duo”
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
Calitatea imaginii SD (definiþie standard), format MPEG2
SD 9M (HQ)
înaltã calitate
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (1000)
230 (205)
SD 6M (SP)
calitate standard
20 (10)
40 (25)
85 (50)
170 (100)
340 (205)
SD 3M (LP)
redare îndelungatã
35 (25)
80 (50)
160 (105) 325 (215)
655 (435)
• Când folosiþi un card “Memory Stick PRO Duo” produs de Sony Corporation.
z Observaþii
• Cifrele, cum ar fi 16 M, care apar în tabel, reprezintã viteza medie de transfer.
M reprezintã Mbps.
• Pentru a afla numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate, consultaþi pagina 66.
• Puteþi înregistra filme cu cel mult 3.999 scene la înaltã definiþie (HD), respectiv 9.999 scene
la calitate standard (SD).
Camera utilizeazã formatul VBR (vitezã de transfer variabilã) pentru a ajusta automat
calitatea imaginii astfel încât sã corespundã scenelor înregistrate. Aceastã tehnologie
cauzeazã fluctuaþii ale duratei de înregistrare pe cardul “Memory Stick PRO Duo”.
Filmele care conþin imagini în miºcare rapidã ºi de complexitate ridicatã sunt înregistrate la
vitezã de transfer mai mare, reducându-se astfel durata generalã de înregistrare.
10
Meniurile “
HOME” ºi “
OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri
Meniul “ HOME MENU” – punctul de început pentru toate
operaþiile realizate cu camera dumneavoastrã video
(HELP)
Este afiºatã descrierea elementului de meniu respectiv (pag. 12).
Categorie
B Categoriile ºi elementele meniului HOME
Categoria
(CAMERA)
Element meniu
pagina
MOVIE* (film)
27
PHOTO* (foto)
27
SMTH SLW REC
30
Categoria
(VIEW IMAGES)
Element meniu
pagina
VISUAL INDEX*
(vizualizare index)
31
INDEX*
34
INDEX*
34
PLAYLIST
(listã de redare)
50
Categoria
pagina
USB CONNECT
(conectare USB)
53
TV CONNECT Guide*
(ghid de conectare TV)
38
Categoria
(MANAGE MEDIA)
Element meniu
pagina
/
SET*
(stabilire calitate)
MEDIA INFO
(informaþii despre suport)
57
58
MEDIA FORMAT*
58
(formatarea suportului media)
REPAIR IMG. DB F.
59
(reparare fiºier baza de date)
(OTHERS)
Element meniu
Element meniu
pagina
DELETE* (ºtergere)
46
PHOTO CAPTURE**
47
EDIT (montaj)
48
PLAYLIST EDIT
(editarea listei de redare)
49
PRINT (imprimare)
55
Categoria
(SETTINGS)
Pentru a personaliza camera video (pag. 60)*.
* Puteþi regla aceste elemente ºi în modul
simplificat de funcþionare (pag. 22). Pentru
elementele disponibile din categoria
(SETTINGS), consultaþi pag. 61.
** Pentru HDR-TG1E.
11
Utilizarea Meniului HOME
1
4
Atingeþi elementul dorit.
De exemplu : [EDIT]
Deschideþi panoul LCD pentru a
porni camera.
5
2 Apãsaþi
(HOME).
Pentru acþionarea în continuare
a camerei, urmaþi instrucþiunile
afiºate pe ecran.
Pentru ca interfaþa HOME MENU
sã nu mai fie afiºatã
Atingeþi
.
B Când doriþi sã aflaþi detalii
legate de funcþia fiecãrui element
din meniul HOME – apelaþi la
documentaþia HELP
HOME A
3
1 Apãsaþi
(HOME).
2 Atingeþi
(HELP).
Este afiºat meniul HOME.
Atingeþi simbolul categoriei pe
care vreþi sã o folosiþi.
(OTHERS).
Exemplu : Categoria
Partea de jos a butonului
devine portocalie.
12
(HELP)
3 Atingeþi elementul relativ la care
vreþi sã obþineþi informaþii
suplimentare.
Când atingeþi un element, pe ecran este
afiºatã explicaþia care corespunde
acestuia.
Pentru a aplica opþiunea, atingeþi [Yes] ;
în caz contrar, atingeþi [No].
Pentru a dezactiva
documentaþia HELP
Atingeþi din nou
(HELP) la pasul 2.
Utilizarea Meniului OPTION
La o simplã atingere a ecranului în cursul
înregistrãrii sau redãrii, sunt afiºate funcþiile
disponibile la momentul respectiv. Veþi gãsi
uºor de realizat diferite reglaje. Consultaþi
pag. 72 pentru detalii suplimentare.
13
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost
furnizate împreunã cu camera video.
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
Cablu USB - lung (1) /
Cablu USB - scurt (1) (pag. 53, 55)
Card “Memory Stick PRO Duo” de 4
GB (1) (pag. 21)
Adaptor de reþea (1) (pag. 15)
Cablu de alimentare (1) (pag.15)
Adaptor dedicat terminalului USB (1)
/ capacul adaptorului USB (pag. 101)
Adaptorul dedicat terminalului USB ºi
capacul adaptorului USB sunt ataºate în
prealabil de cablul USB scurt.
Acumulator reîncãrcabil NP-FH50 (1)
(pag. 15, 93)
Staþie Handycam (1) (pag. 15, 102)
Adaptor cu 21 pini (pag. 42)
Numai pentru modelele care au marcajul
în partea de jos a carcasei.
Curea de prindere (1) (pag. 101)
Cablu A/V pe componente (1)
(pag. 39)
CD-ROM cu “Handycam
Application Software” (1)
– Aplicaþie software : Picture Motion
Browser
– PMB Guide
– Manual de instrucþiuni Handycam
(acesta)
Manual de instrucþiuni - în variantã
scurtã (1)
Cablu de conectare A/V (1)
(pag. 39, 52)
14
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Buton POWER
Indicator luminos
QUICK ON
Indicator luminos
/ CHG
Acumulator
Cablu de alimentare
Mufa DC IN
Conector DC
Adaptor de reþea
Puteþi încãrca acumulatorul cu
“InfoLITHIUM” tip NP-FH50 (pag. 93)
dupã ce îl ataºaþi la camera dvs.
video.
4 Introduceþi acumulatorul.
1 Deschideþi capacul compartimentului
pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
2 Introduceþi complet acumulatorul, în
direcþia corectã, pânã ce se aude un
clic.
3 Închideþi capacul compartimentului
pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
b Notã
• Camera dvs. funcþioneazã numai cu un
acumulator “InfoLITHIUM” tip NP-FH50.
1 Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a staþiei Handycam.
Aveþi grijã ca marcajul v de pe
conectorul DC sã fie îndreptat în sus.
2 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã
de perete.
3 Verificaþi dacã este închis panoul
LCD.
Spre priza de perete
5
Aºezaþi în siguranþã camera în
Staþia Handycam aºa cum este
indicat în imaginea de mai sus,
având grijã sã coboare complet.
Indicatorul / CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea. Când
acumulatorul este complet încãrcat,
indicatorul / CHG (încãrcare) se stinge.
15
b Note
• Nu puteþi încãrca acumulatorul câtã vreme
indicatorul luminos QUICK ON clipeºte.
Dacã acest indicator lumineazã intermitent,
apãsaþi butonul POWER pentru a opri
camera video. Verificaþi dacã indicatorul
luminos QUICK ON nu clipeºte înainte de
încãrcarea acumulatorului.
• Când aºezaþi camera în staþia Handycam,
închideþi capacul mufelor DC IN.
• Decuplaþi adaptorul de reþea de la mufa
DC IN þinând cu mâinile atât staþia
Handycam, cât ºi conectorul DC.
b Notã
• Decuplaþi adaptorul de reþea de la mufa
DC IN, prinzând cu mâinile atât camera
video, cât ºi conectorul DC.
Pentru a detaºa acumulatorul
Opriþi camera ºi deschideþi capacul
compartimentului pentru acumulator /
Memory Stick Duo. Deplasaþi pârghia de
eliberare a acumulatorului ºi scoateþi-l din
aparat. Aveþi grijã sã nu cadã acumulatorul
pe jos.
Pentru a detaºa camera video
de staþia Handycam
Închideþi panoul LCD, apoi detaºaþi camera
video de staþia Handycam, prinzând ambele
echipamente cu mâinile.
Pârghie de eliberare
a acumulatorului
b Notã
• Când scotateþi acumulatorul sau când
decuplaþi adaptorul de reþea, aveþi grijã ca
indicatoarele
(film) /
(foto) (pag.
19) / cel de acces (pag. 21) / QUICK ON sã
fie oprite.
• Pentru pãstrarea acumulatorului,
descãrcaþi-l complet înainte de a-l depozita
pentru o perioadã îndelungatã de timp
(consultaþi pagina 94 pentru detalii legate
de depozitare).
Pentru a încãrca acumulatorul
folosind numai adaptorul de
reþea
Închideþi panoul LCD, apoi conectaþi
adaptorul de reþea direct la mufa DC IN a
camerei.
Mufã DC IN
Deschideþi
capacul mufei
Conector DC
16
Cu marcajul v în partea de jos
Pentru a utiliza ca sursã
externã de alimentare o prizã
Realizaþi aceleaºi conexiuni ca în cazul
încãrcãrii acumulatorului. În aceastã situaþie
energia acumulatorului nu va mai fi
consumatã.
Pentru a afla autonomia
rãmasã a acumulatorului
(Battery Info - informaþii legate
de acumulator)
Dupã ce deschideþi panoul LCD, apãsaþi
butonul POWER pentru a opri camera, apoi
apãsaþi DISP / BATT INFO.
Autonomia disponibilã a
acumulatorului
Durata încãrcãrii :
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii complete a unui acumulator total descãrcat.
Durata înregistrãrii / redãrii :
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare, folosind un acumulator complet
încãrcat.
“HD” reprezintã înaltã definiþie, iar “SD”
reprezintã definiþie standard.
(unitate de mãsurã : min)
HD
Dupã o perioadã de timp, sunt afiºate pentru
circa 7 secunde perioada aproximativã cât
mai puteþi înregistra ºi informaþiile legate de
acumulator. Puteþi vizualiza informaþiile
legate de acumulator timp de 20 de secunde
apãsând din nou butonul DISP / BATT INFO
câtã vreme aceste informaþii sunt afiºate.
Energia rãmasã a
acumulatorului (aproximativã)
Capacitatea de
înregistrare (aproximativã)
SD
Durata încãrcãrii
135
Durata înregistrãrii*1*2
Durata înregistrãrii 100
120
continue
Durata înregistrãrii
50
60
obiºnuite*3
Durata redãrii*2
135
145
*1 [REC MODE] (modul de înregistrare) : SP.
*2 Când ecranul LCD este pornit.
*3 Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire / oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii ºi de mãrire.
Despre acumulator
• Înainte de a schimba acumulatorul, opriþi
camera ºi indicatoarele luminoase
(film) /
(foto) (pag. 10) / cel de acces
(pag. 12) / QUICK ON.
• Indicatorul / CHG (încãrcare) lumineazã
intermitent în timpul încãrcãrii sau
informaþiile legate de acumulator (pag. 17)
nu sunt corect afiºate în urmãtoarele
condiþii :
– acumulatorul nu este corect montat,
– acumulatorul este deteriorat,
– acumulatorul este complet descãrcat
(Numai pentru informaþii privind
acumulatorul).
17
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a camerei sau la staþia Handycam,
chiar dacã este decuplat cablul de
alimentare de la prizã.
Pasul 3 : P o r n i r e a
alimentãrii ºi reglarea panoului LCD
Camera dvs. porneºte când deschideþi
panoul LCD.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera
la temperaturi scãzute.
• Autonomia camerei va fi mai redusã în
funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea
decuplând ºtecãrul de la priza de perete.
• În timpul folosirii, nu puneþi adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent
continuu (DC) al adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte metalice deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât
timp este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
90 grade faþã
de camerã
Maxim
270 grade
DISP/BATT INFO
1 Deschideþi panoul LCD.
Camera porneºte.
Pentru a porni camera când ecranul LCD
este deschis, închideþi-l ºi apoi redeschideþi-l sau apãsaþi butonul POWER
când panoul LCD este pornit.
2 Reglaþi poziþia ecranului LCD.
Rotiþi panoul LCD pânã ce ajunge la
unghiul optim pentru înregistrare sau
redare.
Oprirea iluminãrii ecranului
LCD pentru a economisi
energia acumulatorului
18
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/
BATT INFO timp de câteva secunde pânã
ce apare simbolul
.
Aceastã facilitate este utilã când folosiþi
camera video în condiþii de luminozitate mare
sau când doriþi sã economisiþi energia
acumulatorului.
Imaginea înregistratã nu va fi afectatã de
acest reglaj. Pentru a porni iluminarea
ecranului LCD, apãsaþi ºi menþineþi apãsat
butonul DISP/BATT INFO timp de câteva
secunde pânã ce simbolul
dispare.
Pentru a opri alimentarea
Când modul utilizat este stare de aºteptare
pentru înregistrare / înregistrare, închideþi
panoul LCD, apoi apãsaþi butonul POWER.
În caz contrar închideþi panoul LCD sau
apãsaþi butonul POWER.
b Note
• Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
bateria reîncãrcabilã încorporatã se va
descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse din
memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã, dupã care potriviþi din nou
data ºi ora (pag. 97).
• Poate dura câteva secunde pânã ce camera
video sã poatã înregistra dupã ce a fost
pornitã. Nu puteþi acþiona aparatul în
aceastã perioadã.
• Capacul de protecþie a obiectivului se
deschide automat când este pornitã
alimentarea. Capacul se închide dacã
activaþi redarea imaginilor pe ecran sau
dacã este opritã alimentarea.
• La momentul achiziþionãrii, camera este
reglatã astfel încât, dacã nu o acþionaþi
timp de cca. 5 minute, alimentarea sã se
întrerupã automat pentru a economisi
energia acumulatorului ([A.SHUT OFF],
pag. 71).
z Observaþii
• Dacã rotiþi panoul LCD cu 180 de grade, îl
puteþi închide cu ecranul spre exterior.
Aceastã facilitate este utilã în timpul
operaþiilor de redare.
• Pentru a regla luminozitatea ecranului LCD,
atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS)
T [SOUND/DISP SET] T [LCD
BRIGHT] (pag. 68).
• Informaþiile sunt afiºate sau ascunse
(afiºare y nimic afiºat) de fiecare datã
când este apãsat butonul DISP/BATT
INFO.
Pasul 4 : Stabilirea
datei ºi orei exacte
Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
pentru prima datã. Dacã nu potriviþi data ºi
ora, interfaþa [CLOCK SET] (potrivirea
ceasului) va fi afiºatã ori de câte ori veþi
porni aparatul sau când veþi modifica poziþia
comutatorului
(film) /
(foto).
Capacul obiectivului
Atingeþi butonul
afiºat pe ecranul LCD
Selectaþi comutatorul
(film) /
(foto)
1 Deschideþi panoul LCD pentru a
porni camera video.
2
Deplasaþi mai multe trepte
comutatorul
(film) /
(foto) în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aprinde indicatorul luminos
respectiv.
(film) : pentru a înregistra filme
(foto) : pentru a fotografia
Treceþi la pasul 4 când porniþi camera
pentru prima datã.
19
3 Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [CLOCK /
LANG] T [CLOCK SET].
Apare interfaþa [CLOCK SET].
4 Alegeþi aria geograficã doritã
folosind
[NEXT].
5
/
, apoi atingeþi
Stabiliþi varianta doritã pentru
[SUMMERTIME], apoi apãsaþi
[NEXT].
6 Stabiliþi varianta doritã pentru [Y]
(year-an) folosind
/
.
7 Selectaþi [M] (month-lunã) folosind
/
/
8
, apoi alegeþi luna cu
.
Selectaþi [D] (day-zi), ora ºi
minutele în acelaºi mod, dupã
care atingeþi [NEXT].
9 Verificaþi dacã este corect potrivit
ceasul, apoi atingeþi
.
Ceasul porneºte.
Puteþi alege orice an pânã la 2037.
20
z Observaþii
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe “Memory Stick PRO Duo” ºi pot fi
afiºate în cursul redãrii (consultaþi pag.
67 pentru [DATA CODE]).
• Consultaþi pag. 90 pentru informaþii legate
de “Diferenþa de fus orar”.
• Dacã butoanele afiºajului tactil nu acþioneazã corect, reglaþi ecranul LCD apelând
la operaþia de calibrare (CALIBRATION,
pag. 96).
Alegerea unei alte limbi pentru
afiºarea pe ecran
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecranul LCD. Pentru aceasta
atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)T
[CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE
SET], apoi selectaþi limba doritã (pag. 70).
Pasul 5 : Introducerea unui card “Memory
Stick PRO Duo”
Consultaþi pag. 2 pentru detalii legate de
cardurile “Memory Stick” care pot fi utilizate
de camera dvs. video.
3 Atingeþi [YES].
z Observaþie
• Pentru a afla durata disponibilã pentru
înregistrarea filmelor ºi a numãrului de
fotografii ce pot fi stocate, consultaþi :
– filme (pag. 10),
– fotografii (pag. 66).
Pentru a scoate cardul
“Memory Stick PRO Duo”
1 Introduceþi cardul de memorie
“Memory Stick PRO Duo”.
1 Deschideþi capacul compartimentului
pentru acumulator/“Memory Stick
Duo”.
2 Introduceþi complet cardul “Memory
Stick PRO Duo”, în direcþia corectã,
pânã ce se aude un clic.
3 Închideþi capacul compartimentului
pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
Indicator luminos
de acces
2 Deschideþi panoul LCD
ºi porniþi indicatorul
luminos
(Film).
Pe ecranul LCD apare interfaþa [Create a
new Image Database File.] (Crearea
unui nou fiºier pentru baza de date a
imaginilor.) când introduceþi un nou
card “Memory Stick PRO Duo”.
Deschideþi capacul compartimentului pentru
acumulator / “Memory Stick Duo”, apoi
împingeþi uºor, cu o singurã miºcare, cardul.
b Note
• Câtã vreme este aprins sau clipeºte vreunul
dintre indicatoarele luminoase :
(film)/
(foto) (pag. 19), de access sau QUICK
ON (pag. 15), nu efectuaþi nici una dintre
urmãtoarele operaþii :
– scoaterea cardului “Memory Stick PRO
Duo”,
– demontarea acumulatorului sau a
adaptorului de reþea de la camerã,
– aplicarea de ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
În caz contrar este posibil sã fie deteriorat
suportul media, sã fie pierdute imaginile
înregistrate sau sã aparã alte disfuncþionalitãþi.
• Nu deschideþi capacul compartimentului
pentru acumulator / “Memory Stick Duo”
în cursul înregistrãrii datelor.
• Dacã forþaþi intrarea cardului “Memory
Stick PRO Duo” în slot, în direcþie greºitã,
este posibil sã fie deteriorate datele de
imagine, cardul “Memory Stick PRO Duo”
sau slotul Memory Stick Duo.
• Dacã la pasul 3 apare mesajul [Failed to
create a new Image Database File. It may
be possible that there is not enough free
space.], formataþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” (pag. 58). Þineþi seama cã prin
operaþia de formatare sunt ºterse toate
datele de pe “Memory Stick PRO Duo”.
• Când introduceþi sau scoateþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” din aparat, aveþi
grijã ca acesta sã nu fie împins prea tare ºi
sã nu cadã pe jos.
z Observaþie
• Puteþi fotografia fãrã a crea un fiºier de
gestionare a datelor.
21
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat)
Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, majoritatea reglajelor camerei se realizeazã automat
fiind alese variantele optime, ceea ce vã scuteºte de efectuarea reglajelor amãnunþite.
Dimensiunea caracterelor afiºate pe ecran creºte pentru a fi mai uºor vizibile.
Filme
Fotografii
1
1 Deschideþi panoul LCD.
2 Deplasaþi comutatorul F
Deschideþi panoul
LCD pentru ca
indicatorul
(film)
sã se aprindã.
selecþie (film) /
(foto) în direcþia
indicatã de sãgeatã
pânã ce se aprinde
indicatorul luminos
2 Apãsaþi EASY E.
Indicatorul
ecranul LCD.
apare pe
3 Apãsaþi butonul START/STOP C
3 Apãsaþi EASY E.
Indicatorul
ecranul LCD.
pentru a începe înregistrarea.*
3
[STBY] T [REC]
(foto).
apare pe
Apãsaþi uºor butonul PHOTO D
pentru a ajusta focalizarea, A
(semnale sonore), apoi apãsaþi
complet B (se aude sunetul emis
de obturator) pentru a fotografia.
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou START / STOP.
Clipeºte T Aprins
* Varianta stabilitã pentru [REC MODE] este [HD SP] sau [SD SP] (pag. 62).
22
de
b Notã
• Dacã închideþi panoul LCD în cursul înregistrãrii, operaþia va fi întreruptã.
z Observaþie
• În modul simplificat de funcþionare, figurile sunt detectate cu chenare ([FACE DETECTION],
pag. 65).
Redarea filmelor / fotografiilor înregistrate
1 Deschideþi panoul LCD pentru a porni camera video.
2 Atingeþi
(VIEW IMAGES) B.
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate dura câteva secunde pânã ce
sunt afiºate reprezentãrile de dimensiuni reduse).
Apare având în fiecare zonã imaginea cea mai
recent redatã/ înregistratã (B pentru fotografii)
HOME MENU
Precedentele
6 imagini
Cãutarea imaginilor
dupã datã (pag. 35)
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la interfaþa
de înregistrare
1
: Se trece la interfaþa Film Roll Index
2
: Se trece la interfaþa Face Index
3
4
: Afiºeazã filme la calitatea imaginilor HD (înaltã definiþie)*
: Afiºeazã fotografii
* Simbolul
la [
/
apare când selectaþi un film cu imagini de calitate SD (definiþie standard)
SET] (pag. 57).
23
3
Începeþi redarea.
Filme : Atingeþi
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
sau
, apoi atingeþi filmul care vreþi sã fie redat.
La fiecare apãsare, comutã
între redare ºi pauzã
Începutul filmului /
filmul precedent
Filmul urmãtor
Data / ora
înregistrãrii*
Stop (se trece la
interfaþa VISUAL INDEX)
Înapoi / Înainte
* Pentru reglajul [DATA CODE] este stabilitã varianta [DATE / TIME] (pag. 67).
z Observaþii
• Ecranul revine la interfaþa VISUAL INDEX dupã ce filmele din listã sunt redate începând cu
cel selectat de dvs. ºi încheind cu ultimul din listã.
• Puteþi reduce viteza de redare atingând
/
în cursul pauzei.
• Puteþi ajusta volumul sonor selectând
(HOME) A T
(SETTINGS) T [SOUND
SETTINGS] T [VOLUME], apoi folosind butoanele
/
.
• Pentru a schimba calitatea imaginii la redarea filmelor, selectaþi varianta de calitate doritã cu
ajutorul [
/
SET] (pag. 57).
Fotografii : Atingeþi clapeta
, apoi atingeþi fotografia care vreþi sã fie vizualizatã.
Succesiune de imagini (pag. 36)
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
Data / ora
înregistrãrii*
Trece la interfaþa
VISUAL INDEX
Precedenta /
Urmãtoarea
* Pentru [DATA CODE] este aleasã varianta [DATE / TIME] (pag. 67).
b Notã
• Dacã închideþi panoul LCD câtã vreme este afiºatã indicaþia index sau când sunt redate
imagini, camera se va opri.
24
Pentru a renunþa la funcþionarea Easy Handycam
Apãsaþi din nou EASY E. Simbolul
dispare de pe ecran.
Reglajele de meniu în cursul
funcþionãrii Easy Handycam
Butoane care nu sunt disponibile în modul Easy Handycam
Nu puteþi utiliza anumite funcþii în modul
simplificat de funcþionare, facilitãþile
corespunzãtoare acestora fiind reglate în
mod automat (pag. 79).
Apãsaþi
(HOME) A pentru a fi afiºate
elementele de meniu disponibile pentru
modificarea reglajelor (pag. 11, 60).
b Note
• Majoritatea elementelor de meniu revin
automat la variantele implicite. Variantele
de reglaj ale unor elemente de meniu sunt
fixate. Pentru mai multe detalii, consultaþi
pagina 79.
(OPTION).
• Nu puteþi folosi mendiul
• Renunþaþi la modul simplificat de
funcþionare dacã doriþi sã adãugaþi efecte
imaginilor sau sã le modificaþi reglajele.
25
Înregistrare
Capac LENS COVER
Se deschide automat când
este pornitã alimentarea
START / STOP B
A
Indicator
indicator
(Film) /
(Foto)
(HOME)
Comutator C de selecþie
(Film) /
(Foto)
PHOTO D
b Note
• Dacã indicatorul luminos de acces este aprins sau clipeºte dupã ce înregistrarea s-a încheiat,
înseamnã cã datele sunt încã în curs de inscripþionare pe “Memory Stick PRO Duo”. Nu
supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul de
reþea.
• În cazul în care un fiºier de film depãºeºte 2 GB, este creat în mod automat urmãtorul fiºier
de film.
• Dacã închideþi panoul LCD în cursul înregistrãrii, operaþia va fi opritã.
z Observaþii
• Consultaþi pag. 2 pentru a afla ce card “Memory Stick” poate fi utilizat pentru camera dvs.
digitalã.
• Filmele sunt înregistrate în mod implicit la calitate HD (înaltã definiþie) a imaginilor (pag. 57)
• Puteþi afla durata de autonomie ºi capacitatea liberã rãmasã pentru înregistrare etc. atingând
(HOME) A T
(MANAGE MEDIA) T [MEDIA INFO] (pag. 58).
• Consultaþi pag. 10 ºi 66 pentru a afla durata disponibilã pentru înregistrarea filmelor ºi
numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate.
• Puteþi înregistra fotografii în timpul înregistrãrii filmelor, apãsând butonul PHOTO D
([Dual Rec], pag. 29).
• Este prezentat un cadru cu figura detectatã, iar aceasta este optimizatã automat (FACE
DETECTION], pag. 65).
• Când în cursul înregistrãrii de filme este detectatã figura unei persoane, indicatorul
clipeºte pe ecran, iar chipul respectiv este stocat în index. La redare, puteþi cãuta o anumitã
scenã dupã o figurã pe care o conþine ( [Face Index] ), (pag. 34).
• Puteþi crea fotografii, capturându-le din filmele înregistrate (HDR-TG1E) (pag. 47).
• Puteþi comuta între înregistrarea de filme ºi fotografiere, atingând
(HOME) A T
(CAMERA) T [MOVIE] (film) sau [PHOTO] (foto).
26
Înregistrarea filmelor
Înregistrarea fotografiilor
1
Deschideþi panoul LCD pentru a
1 Deschideþi panoul LCD.
se aprinde indicatorul luminos
(Film).
2 Deplasaþi comutatorul de selecþie
(Film) /
(Foto) în direcþia
indicatã de sãgeatã, pânã ce
indicatorul luminos
(Foto) se
aprinde.
2 Apãsaþi START / STOP B.
3
[STBY] T [REC]
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou butonul START / STOP B.
Apãsaþi uºor butonul PHOTO D
pentru a ajusta focalizarea A (se
aude un semnal sonor), apoi
apãsaþi complet B (se aude
sunetul emis de obturator) pentru
a fotografia.
Clipeºte T Lumineazã
Alãturi de , apare simbolul
. Când
dispare simbolul
, imaginea a fost
înregistratã.
“Puncte circulare albe”
Apariþia acestora este cauzatã de existenþa în aer a unor particule (de praf, de polen etc.),
care atunci când se aflã aproape de obiectiv reflectã lumina emisã de bliþ apãrând în
imagini sub forma unor pete circulare de culoare albã.
Camerã
Subiect
Particule (praf,
polen etc.) din aer
Pentru a reduce “punctele circulare albe”, iluminaþi spaþiul unde fotografiaþi ºi înregistraþi
subiectul fãrã a folosi bliþul.
27
Zooming (mãrire)
Imaginea poate fi mãritã de pânã la 10 ori
faþã de dimensiunea originalã cu ajutorul
cursorului de zoom.
Înregistrarea unui sonor mai
pregnant (înregistrare pe 5,1
canale cu efect de învãluire)
Cu microfonul intern puteþi înregistra sonor
Dolby Digital pe 5,1 canale cu efect de
învãluire. Puteþi beneficia de un sonor realist când un film este redat cu echipamente
care acceptã sunet pe 5,1 canale cu efect de
învãluire.
Microfon încorporat
Vedere
panoramicã :
(unghi larg)
Dolby Digital 5.1 Creator, efect de învãluire
pe 5,1 canale 1 Glosar (pag. 105).
Prim plan :
fotografiere la distanþã (telefoto)
Deplasaþi uºor cursorul de zoom pentru ca
mãrirea sã fie lentã sau deplasaþi-l mult
pentru o mãrire rapidã.
b Note
• Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul
de zoom. Dacã luaþi degetul de pe cursor,
este posibil ca sunetul emis la funcþionare
de acest cursor sã fie de asemenea
înregistrat.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1cm pentru
unghiul panoramic ºi de circa 80 cm pentru
înregistrarea la distanþã.
z Observaþie
• Când filmaþi, puteþi mãri mai mult de 10×
imaginea folosind [DIGITAL ZOOM]
(pag. 63).
28
b Note
• Sonorul pe 5,1 canale va fi convertit pe 2
canale când este redat cu camera dvs.
• Pentru a reda discul înregistrat la calitate
HD a imaginilor, ºi pentru a beneficia de
sonor pe 5,1 canale, trebuie sã folosiþi un
dispozitiv compatibil cu formatul AVCHD
cu sonor pe 5,1 canale.
• Când conectaþi camera printr-un cablu
HDMI (opþional), sonorul filmelor cu
imagini de calitate HD (înaltã definiþie) va
fi automat transmis la ieºire pe 5,1 canale.
Sonorul filmelor cu calitate SD (standard)
este convertit pe 2 canale.
z Observaþie
• Puteþi selecta pentru sonorul înregistrat
una dintre variantele [5.1 ch SURROUND]
(95,1ch) sau [2ch STEREO] (92ch)
([AUDIO MODE], pag. 62).
Începerea rapidã a
înregistrãrii (QUICK ON)
Indicator
luminos
QUICK ON
Când închideþi panoul LCD, camera trece în
modul sleep (modul economic de
funcþionare) în loc sã se opreascã.
Indicatorul QUICK ON clipeºte când camera
este în modul sleep. Deschideþi din nou
panoul LCD pentru ca sã înceapã
înregistrarea urmãtoare. Camera dvs. va fi
reveni în starea de aºteptare pentru
înregistrare dupã circa 1 secundã.
z Observaþii
• Când camera este în modul “sleep”,
consumul de energie este redus aproape
la jumãtate comparativ cu cel din timpul
înregistrãrii obiºnuite.
• Dacã nu acþionaþi camera ºi o lãsaþi în
modul “sleep” o perioadã mai lungã de
timp, aceasta se va opri în mod automat.
Cu [QUICK ON STBY], puteþi stabili
perioada de timp dupã care camera se
opreºte când este în modul “sleep”
(pag. 71).
• Dacã închideþi panoul LCD în cursul
înregistrãrii folosind [SMTH SLW REC]
(pag. 30), camera se va opri, fãrã a trece în
modul economic de funcþionare.
Înregistrarea de fotografii la
calitate superioarã în cursul
filmãrii (Dual Rec)
Puteþi înregistra fotografii de înaltã rezoluþie
în cursul filmãrii, apãsând butonul PHOTO.
b Note
• Nu scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” înainte de a se încheia înregistrarea
filmelor sau de a fi complet stocate
fotografiile pe acesta.
• Nu puteþi folosi bliþul în timpul înregistrãrii
DUAL REC.
• Când capacitatea suportului media nu este
suficientã sau când înregistraþi în mod
continuu fotografii, poate apãrea simbolul
. Nu puteþi înregistra fotografii câtã
vreme este afiºat acest simbol ( ).
z Observaþii
• Când indicatorul luminos
(Film) este
aprins, dimensiunea fotografiilor devine
2.3 M] (16:9 panoramic), respectiv
[
[1.7 M] (4:3).
• Puteþi înregistra fotografii în timpul stãrii
de aºteptare în acelaºi mod ca atunci când
indicatorul
(foto) este aprins. Puteþi
de asemenea sã înregistraþi folosind bliþul.
Înregistrarea în modul oglindã
Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge
perpendicular pe corpul camerei video (1),
apoi rotiþi-l cu 270° spre lentile (2).
z Observaþii
• Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã
a subiectului, însã imaginea va fi
înregistratã normal.
• La înregistrarea în modul oglindã,
chenarele care înconjoarã feþele detectate
nu sunt afiºate (pag. 65).
29
Înregistrarea cursivã, cu
încetinitorul a acþiunilor
desfãºurate rapid (SMTH SLW
REC)
Subiectele aflate în miºcare rapidã ºi acþiunile
dinamice care nu pot fi surprinse în condiþii
de înregistrare obiºnuite, pot fi imortalizate
în înregistrãri cursive cu încetinitorul, cu
durata de circa 3 secunde.
Aceastã facilitate este utilã pentru
surprinderea acþiunilor desfãºurate cu
rapiditate cum ar fi un joc de golf sau miºcãri
dintr-o partidã de tenis.
(CAMERA)
1 Atingeþi (HOME) T
T[SMTH SLW REC].
2 Apãsaþi START / STOP.
Este înregistrat un film de circa 3 secunde
sub forma unui film de 12 secunde rulat
cu încetinitorul.
Când dispare indicaþia [Recording...],
înregistrarea s-a încheiat.
Atingeþi
pentru a renunþa la înregistrarea cursivã, cu încetinitorul.
Pentru a modifica reglajul
Atingeþi (OPTION) T clapeta
, apoi
selectaþi reglajul pe care vreþi sã îl modificaþi.
• [TIMING].
Selectaþi punctul de început pentru înregistrare dupã ce este apãsat START /
STOP. Varianta implicitã este [3sec
AFTER].
[3 sec AFTER]
(dupã 3 sec)
[3 sec BEFORE]
(înainte cu 3 sec)
30
• [RECORD SOUND].
Selectaþi [ON] ( ) pentru a suprapune
sunet, spre exemplu o conversaþie, peste
imagini înregistrate cu încetinitorul
(Varianta implicitã este [OFF].). Camera
dvs. înregistreazã sunete timp de circa 12
secunde, câtã vreme la pasul 2 este afiºatã
indicaþia [Recording...].
b Note
• Nu sunt înregistrate sunete în timpul
înregistrãrii filmelor de circa 3 secunde.
• Calitatea imaginii pentru [SMTH SLW REC]
nu este la fel de bunã ca în cazul înregistrãrii
obiºnuite.
• La folosirea modului Easy Handycam, nu
poate fi utilizatã funcþia [SMTH SLW
REC]. Întrerupeþi modul simplificat de
funcþionare.
Redare
Capacul obiectivului
Se închide când apare interfaþa INDEX.
(HOME) A
Cursor pentru
puterea de zoom C
(VIEW
IMAGES) B
b Notã
• Dacã închideþi panoul LCD când interfaþa index este afiºatã sau în cursul redãrii de imagini,
camera video se va opri.
1 Deschideþi panoul LCD pentru a porni camera video.
2 Apãsaþi
(VIEW IMAGES) B.
Pe ecranul LCD apare interfaþa [VISUAL INDEX]. (Pot trece câteva secunde pânã la
afiºarea reprezentãrilor de dimensiuni reduse ale imaginilor.)
Apare având în fiecare zonã imaginea cea mai
recent redatã/ înregistratã (B pentru fotografii).
Meniul HOME
Precedentele
6 imagini
Cãutarea imaginilor dupã
data de înregistrare (pag. 35)
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la
interfaþa de
înregistrare
1
2
3
4
(OPTION)
: Se trece la interfaþa Film Roll Index (pag. 34)
: Se trece la interfaþa Face Index (pag. 34)
: Afiºeazã filme la calitatea imaginilor HD (înaltã definiþie)*
: Afiºeazã fotografii
* Simbolul
la [
/
apare când selectaþi un film cu imagini de calitate SD (definiþie standard)
SET] (pag. 57).
31
z Observaþie
• Numãrul de imagini din interfaþa [VISUAL INDEX] poate fi modificat deplasând cursorul
pentru puterea de zoom C, putând alege dacã sã fie afiºate 6, respectiv 12 imagini. Pentru
a stabili acest numãr, atingeþi
(HOME) A T
(SETTINGS) T [VIEW IMAGES
SET] T [ DISPLAY] (pag. 68).
3
Începeþi redarea.
Redarea filmelor
Atingeþi clapeta
sau
, apoi filmul care vreþi sã fie redat.
Comutã între Redare ºi Pauzã la fiecare atingere
Revenire la interfaþa
VISUAL INDEX
Începutul filmului /
filmul precedent
Stop (trece la interfaþa
VISUAL INDEX)
Filmul urmãtor
(OPTION)
Deplasare înainte / înapoi
z Observaþii
• Interfaþa VISUAL INDEX reapare când se încheie redarea începutã de la filmul selectat.
/
în cursul pauzei de redare.
• Pentru a reda filmele cu încetinitorul atingeþi
• O atingere a butoanelor
/
mãreºte de circa 5 ori viteza de derulare / rulare înainte,
2 atingeri ale aceloraºi butoane conduc la creºterea vitezei de circa 10 ori, 3 atingeri mãresc
viteza de circa 30 ori, iar 4 atingeri conduc la o creºtere de circa 60 de ori.
32
Redarea fotografiilor
Atingeþi clapeta
, apoi fotografia care vreþi sã fie redatã.
Revenire la interfaþa
VISUAL INDEX
Buton pentru succesiunea
de imagini (pag. 36)
Se trece la interfaþa
VISUAL INDEX
(OPTION)
Deplasare
înainte / înapoi
Pentru a ajusta volumul sonor
Apãsaþi
/
(OPTION) T clapeta
T [VOLUME], apoi reglaþi volumul cu butoanele
.
z Observaþie
• Puteþi schimba modul de redare, atingând
(HOME) A T
(VIEW IMAGES) T
[VISUAL INDEX].
33
Cãutarea scenelor cu mare
acurateþe (Film Roll Index)
Filmele pot fi divizate la momente de timp
stabilite, iar prima scenã a fiecãrei secþiuni
este afiºatã în interfaþa index. Puteþi începe
redarea unui film de la reprezentarea de
dimensiuni reduse selectatã.
1
Porniþi camera video ºi atingeþi
(VIEW IMAGES).
Pe ecranul LCD apare interfaþa [VISUAL
INDEX].
2 Apãsaþi
(Film Roll Index).
Cãutarea scenelor dorite
dupã chipurile pe care le
conþin (Face Index)
Feþele detectate în cursul înregistrãrii unui
film sunt afiºate în interfaþa INDEX. Puteþi
reda un film pornind de la figura selectatã.
1
Porniþi camera video ºi atingeþi
(VIEW IMAGES).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL
INDEX.
2 Apãsaþi
(Face Index).
Revine la interfaþa VISUAL INDEX.
Revine la interfaþa VISUAL INDEX.
Este stabilit intervalul la care sã
fie create reprezentãri de mici
dimensiuni ale scenelor din film
3 Atingeþi
/
pentru a selecta
filmul dorit.
4
Atingeþi
/
pentru a cãuta
scena doritã, apoi atingeþi scena
respectivã pentru a fi redatã.
Redarea începe de la scena selectatã.
z Observaþie
• Puteþi afiºa interfaþa [Film Roll Index]
atingând butonul
(HOME) T
(VIEW IMAGES) T [ INDEX].
34
3
Atingeþi
4
Atingeþi
/
pentru a selecta
filmul dorit.
/
, apoi atingeþi
chipul dorit pentru a viziona
scena din care acesta face parte.
Redarea se realizeazã de la începutul
scenei ce conþine imaginea selectatã.
b Note
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este
posibil ca feþele sã nu poatã fi detectate.
De exemplu : la persoane care poartã
ochelari sau pãlãrii, sau care nu stau cu
faþa îndreptatã spre camerã.
• Alegeþi pentru [ INDEX SET] varianta
[ON] (implicitã) înainte de înregistrare,
pentru a reda filme din [ INDEX] (pag.
65). Verificaþi dacã simbolul clipeºte, ºi
dacã imaginea cu figura detectatã este
stocatã în [Face Index].
z Observaþie
• Puteþi afiºa interfaþa [Face Index] atingând
butonul
(HOME) T
(VIEW
IMAGES) T [ INDEX].
Cãutarea imaginilor dorite
dupã datã (Date Index)
Utilizarea funcþiei de mãrire la
redare (PB zoom)
Puteþi mãri fotografiile de 1,1 pânã la 5 ori
faþã de dimensiunea originalã.
Mãrirea poate fi reglatã cu ajutorul
cursorului de zoom.
Puteþi cãuta în mod eficient, dupã datã,
imaginile dorite.
b Notã
• Nu puteþi utiliza facilitatea Date Index
pentru fotografii.
1
Porniþi camera video ºi apãsaþi
(VIEW IMAGES).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL
INDEX.
2 Atingeþi clapeta
3
sau
.
Atingeþi data de pe ecran.
Datele la care au fost înregistrate
imaginile sunt afiºate pe ecran.
Revine la interfaþa [VISUAL INDEX]
4 Atingeþi
/
1 Redaþi fotografia care vreþi sã fie mãritã.
2 Mãriþi fotografia cu T (Telefoto).
Pe ecranul LCD apare un cadru.
3 Atingeþi ecranul în zona care vreþi sã fie
afiºatã în centrul ecranului.
4 Reglaþi mãrirea cu W (Wide angle - unghi
panoramic) / T (Telefoto-prim plan).
Pentru a renunþa, atingeþi
.
pentru a selecta
data înregistrãrii imaginii dorite,
apoi atingeþi
.
Sunt afiºate pe ecran, în interfaþa
VISUAL INDEX, imaginile înregistrate
la data selectatã.
z Observaþie
• Puteþi folosi funcþia Date Index în interfaþa
[Film Roll Index] sau în cea [Face Index],
urmând etapele 3 ºi 4.
35
Redarea unei serii de
fotografii (succesiune de
imagini)
Atingeþi
din interfaþa de redare a
fotografiilor.
Prezentarea succesiunii de imagini începe
cu fotografia pe care aþi selectat-o.
Atingeþi
pentru a opri succesiunea de
imagini. Pentru reluarea prezentãrii
succesiunii de imagini, atingeþi din nou
.
b Notã
• Nu puteþi folosi mãrirea la redare în timpul
unei succesiuni de imagini.
z Observaþii
• Puteþi reda o succesiune de imagini
(OPTION) T clapeta
T
atingând
[SLIDE SHOW] din interfaþa VISUAL
INDEX.
• Puteþi stabili redarea continuã a unei
succesiuni de imagini atingând
(OPTION) T clapeta
T [SLIDE
SHOW SET]. Varianta implicitã fiind [ON]
(redare continuã).
36
Redarea imaginilor la televizor
Metodele de conectare ºi calitatea imaginii
urmãrite la televizor diferã în funcþie de tipul
de televizor folosit ºi de conectorii utilizaþi.
Folosiþi adaptorul de reþea furnizat ca sursã
de alimentare (pag. 15).
Consultaþi ºi manualele de utilizare ce
însoþesc dispozitivele ce urmeazã a fi
conectate.
b Notã
• Când înregistraþi, alegeþi pentru [X.V.
COLOR] varianta [ON] pentru redarea la
un televizor compatibil x.v. Color (pag. 63).
Anumite reglaje poate fi necesar sã fie
ajustate la televizor când are loc redarea.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului pentru a afla detalii legate de
funcþionare.
Procedura de lucru
Puteþi conecta cu uºurinþã camera la
televizor, urmând instrucþiunile afiºate de
ghidul [TV CONNECT Guide] pe ecranul
LCD.
Pentru a comuta intrarea televizorului
în poziþia corespunzãtoare mufei
conectate
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
r
Conectaþi camera video ºi televizorul
conform instrucþiunilor furnizate de
Deschideþi
capacul mufelor.
Conector A/V
de comandã la
distanþã
Deschideþi
capacul mufelor
Staþia
Handycam
b Notã
• Atât Staþia Handycam, cât ºi camera video
sunt dotate cu conector A/V de comandã
la distanþã sau cu mufe A/V OUT (pag.
100, 102). Cuplaþi cablul de conectare A/V
sau pe cel A/V pe componente fie la staþia
Handycam, fie la camerã.
[TV CONNECT Guide].
r
Efectuaþi reglajele necesare pentru
ieºirea camerei video (pag. 39, 40).
37
Alegerea conexiunii optime –
Ghidul de conectare a
televizorului [TV CONNECT Guide]
Camera video vã va prezenta care este cea
mai avantajoasã modalitate de conectare a
televizorului.
1
Porniþi camera video ºi apãsaþi
(HOME) T
(OTHERS) T [TV
CONNECT Guide].
Dacã elementul dorit nu apare pe ecran,
/ pentru a trece la o altã
atingeþi
paginã.
2
Atingeþi raspunsul dorit la
întrebarea afiºatã pe ecran.
Între timp, puteþi efectua conexiunea
adecvatã între camerã ºi televizor.
38
Conectarea unui televizor de înaltã definiþie
Imaginile înregistrate la înaltã definiþie sunt redate la calitate HD (înaltã definiþie), iar cele
înregistrate la definiþie standard sunt redate la calitate SD (definiþie standard).
(pag. 39)
(pag. 40)
l : Flux de semnal
Tip
La camerã
A
Cablu
La TV
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
1
(Verde) Y
(Albastru) PB/CB
(Roºu) PR/CR
Reglaje în
meniul HOME
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [COMPONENT] T
[1080i / 576i] (pag. 70)
(Alb)
(Roºu)
b Notã
• Dacã veþi conecta numai componentele video, semnalele audio nu vor fi transmise la ieºire.
Cuplaþi conectorii alb ºi roºu la mufele de semnal audio de ieºire.
39
l : Flux de semnal
Tip
B
La camerã
2
Cablu
La TV
Reglaje în
meniul HOME
Cablu HDMI (opþional)
• Folosiþi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
• Folosiþi un miniconector HDMI la unul dintre capete (pentru camerã) ºi un conector
adecvat pentru conectarea la televizor la celãlalt capãt.
• Imaginile nu sunt transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT, dacã pe imagini sunt înregistrate
semnale de protejare a drepturilor de autor.
• Este posibil ca unele televizoare sã nu funcþioneze corect (spre exemplu sã nu aibã sunet
sau imagine) în cazul realizãrii acestei conexiuni.
• Nu cuplaþi mufa HDMI OUT a camerei video ºi mufa HDMI OUT a dispozitivului extern
prin cablul HDMI deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Când dispozitivul conectat este compatibil cu sonorul cu efect de învãluire pe 5,1 canale,
filmele înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) sunt automat transmise pe 5,1 canale.
Filmele înregistrate la o definiþie standard sunt convertite la sonor pe 2 canale.
Conectarea la un televizor fãrã înaltã definiþie cu raportul laturilor
ecranului de 16:9 (panoramic) sau de 4:3
Imaginile înregistrate la înaltã definiþie (HD) sunt convertite la calitate SD (definiþie standard) ºi apoi redate. Imaginile înregistrate la calitate SD (definiþie standard) sunt redate la
aceeaºi calitate la care au fost înregistrate.
(pag. 41)
(pag. 41)
(pag. 41)
Pentru a stabili raportul laturilor în funcþie de televizorul conectat (16:9/4:3)
Modificaþi reglajul [TV TYPE] alegând [16:9] sau [4:3] pentru a-l adapta la televizor (pag. 69).
b Notã
• Dacã redaþi un film înregistrat la calitate SD (standard) pe un televizor 4:3 care nu este
compatibil cu semnalul 16:9, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [MOVIE SETTINGS] T [WIDE SELECT] T [4:3] la camera dvs. când înregistraþi o imagine (pag. 62).
40
l : Flux de semnal
Tip
La camerã
C
Cablu
La TV
Cablu A/V pe componente
(furnizat)
1
(verde) Y
(albastru) PB/CB
(roºu) PR/CR
(alb)
(roºu)
Reglaje în
meniul HOME
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [COMPONENT] T
[576i] (pag. 70)
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3]* (pag. 69)
b Notã
• Dacã veþi conecta numai mufele pe componente video, nu vor fi transmise la ieºire semnale
audio. Cuplaþi conectorii alb ºi roºu la mufele de ieºire audio.
D
Cablu de conectare A/V cu
S VIDEO (opþional)
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3]* (pag. 69)
1
(alb)
(roºu)
(galben)
b Notã
• Când cuplaþi numai conectorul S VIDEO (canalul S VIDEO), semnalele audio nu sunt
transmise la ieºire. Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, cuplaþi conectorii alb ºi
roºu la mufa de intrare audio a televizorului.
• Aceastã conexiune produce imagini de înaltã rezoluþie comparativ cu cazul în care este
folosit un cablu A/V (Tip E).
E
1
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
(galben)
(alb)
(roºu)
(SETTINGS)
T [OUTPUT
SETTINGS] T [TV
TYPE] T [16:9] /
[4:3]* (pag. 69)
* Alegeþi pentru [TV TYPE] varianta adecvatã pentru televizorul dvs.
41
Când conectaþi camera la
televizor prin intermediul unui
aparat video
Conectaþi camera la intrarea LINE IN a
aparatului video prin intermediul cablului de
conectare A/V. Puneþi selectorul de intrãri al
aparatului video în poziþia LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 etc.).
Dacã televizorul dvs. este mono
(are o singurã mufã audio de
intrare)
Conectaþi mufa galbenã a cablului de
conectare A/V la mufa de intrare video, apoi
conectaþi mufa albã (canalul din stânga) sau
pe cea roºie (canalul din dreapta) la intrarea
audio a televizorului sau a aparatului video.
Dacã televizorul / aparatul video
are un adaptor cu 21 de pini
(EUROCONNECTOR)
Utilizaþi un adaptor cu 21 de pini furnizat
împreunã cu camera video (Numai pentru
modelele care au inscripþionat marcajul
pe suprafaþa de jos a carcasei). Acest adaptor este destinat numai pentru ieºirea
semnalului.
Despre “Photo TV HD”
Camera dvs. este compatibilã cu “Photo TV
HD”, ceea ce vã permite vizionarea imaginilor
de înaltã calitate, cu detalii extraordinare ºi
subtile tonalitãþi de culoare ºi texturi.
Conectând camera cu dispozitive
compatibile “Photo TV HD” marca Sony
printr-un cablu HDMI* sau prin unul A/V
pe componente, veþi avea acces în lumea
uimitoare a fotografiilor de înaltã calitate full
HD (înaltã definiþie completã).
* Televizorul va comuta automat în modul
adecvat pentru prezentarea fotografiilor.
** Poate fi necesarã reglarea televizorului.
Vã rugãm sã consultaþi manualul de
instrucþiuni al televizorului compatibil
“Photo TV HD” pentru a afla detalii.
Utilizarea sincronizãrii
“BRAVIA”
Puteþi realiza operaþia de redare cu ajutorul
telecomenzii televizorului dvs. conectând
camera la un televizor compatibil cu
“BRAVIA” Sync prin cablul HDMI.
b Notã
• Când conectaþi camera la televizor folosind
un cablu de conectare A/V, imaginile vor
fi transmise la ieºire la calitatea SD
(definiþie standard).
z Observaþii
• Dacã veþi conecta camera la televizor
folosind mai multe tipuri de cabluri pentru
a transmite la ieºire imagini, ordinea
prioritãþilor semnalelor la ieºire va fi
urmãtoarea :
HDMI T componente T S VIDEO T
video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interfaþã multimedia de înaltã
definiþie) este o interfaþã prin care sunt
transmise atât semnale video, cât ºi
semnale audio. Conectând mufa HDMI
OUT veþi obþine imagini de înaltã calitate
ºi sonor digital.
42
Cablu HDMI
1 Conectaþi camera ºi un televizor*
compatibil cu “BRAVIA” Sync
printr-un cablu HDMI (opþional).
2
Porniþi camera video.
Intrarea televizorului este comutatã
automat, iar imaginea de la camera dvs.
video este afiºatã pe ecranul TV.
3
Acþionaþi telecomanda TV.
Puteþi efectua urmãtoarele operaþii :
– sã afiºaþi
(VIEW IMAGES) de la
(HOME) apãsând butonul SYNC
MENU.
– sã afiºaþi o interfaþã INDEX, cum ar fi
cea VISUAL INDEX, apãsând
butoanele sus / jos / stânga / dreapta
ale telecomenzii TV ºi sã redaþi filmele
sau fotografiile dorite.
b Note
• Pentru a regla camera, atingeþi (HOME)
T
(SETTINGS) T [GENERAL SET]
T [CTRL FOR HDMI] T [ON] (varianta
implicitã).
• Reglaþi ºi aparatul TV. Consultaþi manualul
de instrucþiuni al televizorului pentru
detalii.
z Observaþie
• Dacã opriþi televizorul, camera va fi opritã
simultan.
43
Stocarea imaginilor
Imaginile înregistrate sunt stocate pe cardul “Memory Stick PRO Duo”. Deoarece capacitatea
cardului este limitatã, aveþi grijã sã stocaþi imaginile pe unele suporturi externe, cum ar fi un
DVD-R sau un calculator.
Puteþi stoca imaginile înregistrate cu camera video, aºa cum este descris în continuare.
Stocarea imaginilor cu ajutorul unui calculator
Folosind aplicaþia software “Picture Motion Browser” furnizatã pe discul CD-ROM, puteþi
stoca imaginile înregistrate cu camera video pe cardul “Memory Stick PRO Duo”.
Pentru HDR-TG1E
Dacã este necesar, puteþi rescrie filme cu o calitate HD a imaginilor de la calculator la camera
video. Pentru detalii, consultaþi “PMB Guide”.
Crearea unui disc printr-o singurã atingere (One Touch
Disc Burn)
Puteþi stoca cu uºurinþã imaginile înregistrate cu camera video
direct pe un disc.
Stocarea imaginilor la calculator
Puteþi stoca imagini înregistrate cu camera video pe hard diskul
unui calculator.
Crearea unui disc cu imaginile selectate
Puteþi stoca pe un disc imaginile anterior copiate pe calculator.
Puteþi de asemenea sã realizaþi montaje ale acelor imagini.
Consultaþi ºi varianta scurtã a manualului de instrucþiuni.
Stocarea imaginilor prin conectarea camerei la alte echipamente
Cuplarea printr-un cablu de conectare A/V
Puteþi duplica filme cu o calitate SD (definiþie standard) a imaginilor.
Conectarea printr-un cablu USB
Puteþi duplica filme cu o calitate HD (înaltã definiþie) sau SD
(definiþie standard) a imaginilor.
Consultaþi pag. 52
44
Montaj
Categoria
(OTHERS – Altele)
Aceastã categorie vã permite sã realizaþi
montaje ale imaginilor pe un “Memory Stick
PRO Duo”. Totodatã puteþi sã vã bucuraþi
de camera dvs. video conectând-o la alte
echipamente.
Lista elementelor
DELETE (ºtergere)
Puteþi ºterge imaginile de pe un card
“Memory Stick PRO Duo” (pag. 46).
PHOTO CAPTURE (capturã de
fotografii) – HDR-TG1E
Puteþi stoca, sub formã de fotografie, un
cadru selectat dintr-un film înregistrat
(pag. 47).
Categoria
(OTHERS - altele)
b Notã
• Dacã închideþi panoul LCD în cursul
realizãrii de montaje de imagini sau în timp
ce este conectat cablul USB cu un alt
echipament, camera video se va opri.
EDIT (montaj)
Puteþi realiza montaje ale imaginilor
(pag. 48).
PLAYLIST EDIT (editarea listei de
redare)
Puteþi crea ºi realiza montaje într-o listã
de redare (pag. 49).
PRINT (imprimare)
Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei
imprimante PictBridge (pag. 55).
USB CONNECT (conectare USB)
Puteþi conecta camera dvs. video la un
calculator prin intermediul cablului USB.
Consultaþi varianta scurtã a manualului
de instrucþiuni pentru a afla cum se
realizeazã conectarea la calculator.
TV CONNECT Guide (ghid de
conectare la televizor)
Camera vã ajutã sã selectaþi conexiunea
adecvatã pentru echipamentul dvs.
(pag. 38).
45
ªtergerea imaginilor
Puteþi ºterge imagini înregistrate pe cardul
“Memory Stick PRO Duo”, folosind camera
dvs. video.
3
b Note
• Nu puteþi recupera imaginile odatã ce au
fost ºterse.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea ºi nu scoateþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” de la camera video în timp
ce sunt ºterse imagini deoarece poate fi
deteriorat suportul media.
• Dacã imaginile de pe “Memory Stick PRO
Duo” sunt protejate cu un alt echipament,
nu puteþi ºterge imaginile de pe card.
• Datele importante ar trebui stocate pe un
suport extern (pag. 44).
• Nu ºtergeþi cu ajutorul unui calculator
fiºierele de pe cardul “Memory Stick PRO
Duo” aflat la camera video.
4
z Observaþii
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini
simultan.
• Puteþi ºterge o imagine din interfaþa de
redare folosind meniul
(OPTION).
• Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate
pe “Memory Stick PRO Duo” ºi a recupera
tot spaþiul de înregistrare al acestuia,
formataþi-l (pag. 58).
ªtergerea filmelor
Puteþi elibera spaþiul de pe cardul “Memory
Stick PRO Duo” ºtergând datele de imagine
conþinute de acesta.
Puteþi afla cât spaþiu liber existã pe cardul
“Memory Stick PRO Duo” cu ajutorul
opþiunii [MEDIA INFO] (pag. 58).
Selectaþi mai întâi calitatea imaginilor filmului
pe care vreþi sã îl ºtergeþi (pag. 57).
1
În meniul
2 Atingeþi [
46
(HOME), atingeþi
(OTHERS) T [DELETE].
DELETE].
Atingeþi [
DELETE] sau [
DELETE].
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
ºters.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de
pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele
La pasul 3, atingeþi [
DELETE ALL] T
[
DELETE ALL] T [YES] T [YES] T
[OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele înregistrate în aceeaºi zi
1 La pasul 3, atingeþi [
DELETE by date]
sau [
DELETE by date].
2 Atingeþi
/
pentru a selecta data la
care au fost înregistrate filmele pe care
vreþi sã le ºtergeþi, apoi atingeþi [OK].
Filmele înregistrate la data selectatã sunt
afiºate pe ecran.
Apãsaþi imaginea de film de pe ecranul
LCD pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
3 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
b Note
• Dacã filmul ºters este inclus în Lista de
redare (pag. 49), filmul este ºters ºi din
lista de redare.
ªtergerea fotografiilor
1 Atingeþi
(HOME) T
2 Atingeþi [
DELETE].
3 Atingeþi [
DELETE].
Capturarea unei
fotografii dintr-un
film (HDR-TG1E)
Puteþi captura o fotografie în orice punct al
unui film, la redarea acestuia.
Selectaþi mai întâi calitatea imaginilor filmului
din care doriþi sã fie capturatã fotografia
(pag. 22).
1 Atingeþi
(OTHERS) T [DELETE].
4
Atingeþi fotografia care vreþi sã
fie ºtearsã.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
fotografiile
La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL] T
[YES] T [YES] T [OK].
(HOME)T
(OTHERS)
T [PHOTO CAPTURE].
Apare interfaþa [PHOTO CAPTURE].
2
Atingeþi filmul din care doriþi sã
fie capturatã imaginea.
Filmul selectat este redat.
3 Atingeþi
în punctul de unde vreþi
sã fie capturatã imaginea.
Filmul va face o pauzã.
4 Atingeþi [OK].
Dupã capturarea fotografiei, interfaþa
revine la modul pauzã.
Pentru a continua captura de
imagini
Atingeþi
, apoi urmaþi paºii 3 ºi 4. Pentru
a captura o fotografie dintr-un alt film,
atingeþi
apoi urmaþi paºii de la 2 la 4.
Pentru a încheia captura de
imagini
Atingeþi
T
.
47
Divizarea unui film
b Note
• Dimensiunea imaginilor este stabilitã în
funcþie de calitatea imaginilor filmului :
–[
2.1 M] cu imagini la calitate HD
(înaltã definiþie),
–[
0.2 M] pentru imagini cu raportul
laturilor de 16:9 ºi calitate SD (definiþie
standard),
– [VGA (0.3M)] pentru imagini cu raportul
laturilor de 4:3 ºi calitate SD (definiþie
standard).
• Cardul “Memory Stick PRO Duo”, unde
doriþi sã fie stocate fotografiile, trebuie sã
aibã suficient spaþiu disponibil.
• Data ºi ora înregistrãrii pentru fotografia
creatã vor fi aceleaºi cu data ºi ora la care
a fost înregistrat filmul.
• Dacã filmele nu au un cod de date, ca datã
ºi orã a înregistrãrii fotografiei vor fi
reþinute cele la care aceasta a fost
capturatã din film.
Selectaþi, înainte de aceastã operaþie,
calitatea imaginilor filmului pe care vreþi sã îl
divizaþi (pag. 57).
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [EDIT].
2 Atingeþi [DIVIDE].
3
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
divizat.
Începe redarea filmului respectiv.
4 Atingeþi
în punctul unde doriþi
sã fie divizat filmul în scene.
Filmul face o pauzã.
Stabileºte cu mai mare precizie
poziþia punctului unde doriþi sã
divizaþi filmul, dupã ce acesta a fost
selectat folosind
.
Se revine la începutul
filmului selectat.
La apãsarea butonului
între redare ºi pauzã.
se comutã
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
48
Crearea Listei de
redare
b Note
• Odatã divizate, filmele nu mai pot fi
restaurate pentru a fi aduse la forma iniþialã.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea ºi nu scoateþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” de la camera video în timp
ce divizaþi un film deoarece cardul poate fi
deteriorat.
• Dacã divizaþi filmul original, va fi divizat ºi
filmul adãugat în Lista de redare.
• Poate exista o uºoarã diferenþã între
punctul unde a fost atins butonul
ºi
punctul efectiv de divizare, deoarece
camera selecteazã punctul de secþionare
la intervale de jumãtate de secundã.
O listã de redare conþine imagini reprezentative, la dimensiuni reduse, ale filmelor
selectate. Scenele originale nu sunt
modificate chiar dacã realizaþi montaje sau
ºtergeþi filme din Lista de redare.
Selectaþi mai întâi calitatea imaginilor filmului
care sã fie utilizat pentru crearea ºi
vizualizarea Listei de redare (pag. 57).
b Notã
• Imaginile la calitate HD (înaltã definiþie) ºi
SD (calitate standard) sunt adãugate în
lista de redare.
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [
ADD] / [
ADD].
3 Atingeþi filmul care sã fie adãugat
în Lista de redare.
Filmul selectat este marcat cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecranul LCD pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a adãuga simultan toate
filmele înregistrate în aceeaºi zi
1 Atingeþi [
ADD by date] / [
ADD by date] la pasul 2.
Datele la care au fost înregistrate filmele
sunt afiºate pe ecran.
49
Vizualizarea Listei de redare
Selectaþi mai întâi calitatea imaginilor filmului
care va fi utilizat pentru crearea ºi vizualizarea
Listei de redare (pag. 57).
/
pentru a selecta data
2 Atingeþi
la care au fost înregistrate filmele care vã
intereseazã.
3 Atingeþi [OK] câtã vreme data înregistrãrii
este activã pe ecran.
Filmele înregistrate la data selectatã sunt
afiºate pe ecran.
Atingeþi filmul de pe ecran pentru a-l
confirma. Atingeþi
pentru a reveni la
interfaþa precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T[OK].
b Note
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea ºi nu scoateþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” de la camera video în timp
ce adãugaþi elemente la Lista de redare.
Cardul poate fi deteriorat.
• Nu puteþi adãuga fotografii într-o Listã de
redare.
• Nu puteþi crea o Listã de redare care sã
conþinã atât imagini la calitate HD (înaltã
definiþie), cât ºi la calitate SD (calitate standard).
z Observaþii
• Puteþi adãuga un film la o interfaþa de
redare sau la cea INDEX, atingând
(OPTION).
• Puteþi copia Lista de redare pe un disc aºa
cum este, utilizând aplicaþia software
furnizatã.
• Puteþi adãuga cel mult 999 de filme la
calitate HD (înaltã definiþie) într-o Listã
de redare cu imagini, respectiv 99 de filme
la calitate SD (calitate standard).
1 Atingeþi
(HOME) T
(VIEW
IMAGES) T [PLAYLIST].
Interfaþa cu Lista de redare apare pe
ecran.
2
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
redat.
Lista de redare este prezentatã începând
cu filmul selectat, pânã la final, apoi se
revine la interfaþa cu Lista de redare.
ªtergerea filmelor care nu sunt
necesare din Lista de redare
1 Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [
ERASE] / [
ERASE].
Pentru a ºterge simultan toate filmele din
lista de redare, atingeþi [
ERASE ALL]
/[
ERASE ALL] T [YES] T [YES]
T [OK].
3 Atingeþi filmul pe care vreþi sã îl ºtergeþi
din Lista de redare.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecran pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
50
z Observaþie
• Scenele originale nu vor fi modificate chiar
dacã ºtergeþi scenele din Lista de redare.
Schimbarea ordinii în Lista de
redare
1 Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
MOVE] / [
MOVE].
2 Atingeþi [
3 Selectaþi filmul pe care vreþi sã îl deplasaþi.
Filmul selectat este marcat cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecran pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK].
5 Selectaþi destinaþia cu
/
.
Bara de destinaþie
6 Atingeþi [OK] T [YES]T [OK].
z Observaþie
• Când selectaþi mai multe filme, acestea vor
fi deplasate respectând ordinea în care
apar în Lista de redare.
51
Duplicarea filmelor cu alte echipamente
Conectarea unui dispozitiv prin cablul de conectare A/V
Puteþi copia filme redate de camera video cu alte echipamente de înregistrare, cum ar fi
aparate video sau recordere DVD/HDD. Conectaþi echipamentul respectiv într-unul dintre
urmãtoarele moduri. Conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin intermediul
adaptorului de reþea furnizat (pag. 15). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce însoþesc
echipamentele ce urmeazã a fi conectate.
Selectaþi mai întâi suportul media care conþine imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi (pag. 22).
b Note
• Filmele înregistrate la o calitate de înaltã definiþie (HD) vor fi copiate la calitate cu
definiþie standard (SD).
• Pentru a copia un film înregistrat la calitate de înaltã definiþie (HD), instalaþi pe calculatorul
dumneavoastrã aplicaþia software (furnizatã) ºi copiaþi imaginile pe un disc din calculator.
• Deoarece copierea se efectueazã prin transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate
deteriora.
Mufã A/V OUT
(galben)
(alb)
(roºu)
(galben)
Echipamente cu o mufã S VIDEO
l : Flux de semnal / video
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Atât Staþia Handycam, cât ºi camera
video sunt echipate conector A/V de
comandã la distanþã sau cu mufe A/V
OUT (pag. 100, 102). Cuplaþi cablul de
conectare A/V fie la staþia Handycam,
fie la camera video, conform reglajului
efectuat.
52
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi camera la un alt dispozitiv
prin mufa S VIDEO, utilizând un cablu
de conectare A/V împreunã cu unul
S VIDEO (opþional), imaginile reproduse
Aparate video sau
recordere DVD / HDD
(alb)
(roºu)
Echipamente fãrã
mufã S VIDEO
vor fi de calitate superioarã comparativ
cu cazul în care este folosit numai un
cablu A/V. Conectaþi mufele albã ºi roºie
(audio, stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) ale cablului de
conectare A/V cu un cablu S VIDEO
(opþional). În acest caz, conectarea mufei
galbene nu este necesarã. Numai conexiunea S VIDEO nu va transmite semnal
sonor la ieºire.
b Note
• Nu puteþi copia cu recordere conectate
printr-un cablu HDMI.
• Pentru ca indicatorii de ecran (spre exemplu
contorul etc.) sã nu mai fie afiºaþi pe
ecranul echipamentului conectat, în
meniul HOME, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [OUTPUT SETTINGS] T[DISP OUTPUT] T [LCD
PANEL] (reglaj implicit), pag. 70.
• Pentru a fi înregistrate data/ora ºi
informaþiile legate de reglarea camerei,
afiºaþi-le pe ecran (pag. 67).
• Când conectaþi camera dvs. video la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului A/V la mufa video de
intrare, iar pe cel roºu (canalul drept) sau
pe cel alb (canalul stâng) la mufa audio de
intrare a aparatului.
1
Porniþi camera ºi selectaþi
calitatea doritã a imaginilor pe
care vreþi sã le copiaþi (pag. 57).
2 Atingeþi
(VIEW IMAGES).
Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corespunzãtoare, în funcþie de
echipamentul folosit pentru afiºare
(pag. 69).
3
5
6
Porniþi redarea discului cu
camera video ºi înregistraþi-l cu
celãlalt echipament video.
Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile
de utilizare ce însoþesc dispozitivul de
înregistrare.
Când copierea se încheie, opriþi
echipamentul de înregistrare ºi
apoi camera dvs. video.
Conectarea unui dispozitiv cu
cablu USB
Conectând un dispozitiv de inscripþionare a
DVD-urilor care permite duplicarea filmelor
prin intermediul unei conexiuni USB la
camera dvs., veþi putea copia filme fãrã a le
fi afectatã calitatea.
Conectaþi camera la o prizã de perete
utilizând adaptorul de reþea pentru aceastã
operaþie (pag. 15). Consultaþi ºi manualele
de instrucþiuni care însoþesc dispozitivele
ce urmeazã a fi conectate.
Introduceþi suportul de înregistrare adecvat în celãlalt
echipament.
Dacã echipamentul de înregistrare are un
selector de intrãri, puneþi-l în poziþia
corespunzãtoare modului intrare (input).
4 Conectaþi camera video la echipa-
mentul de înregistrare (aparat
video sau recorder DVD/ HDD) prin
cablul de cuplare A/V (furnizat) 1
sau prin cablul de conectare A/V
cu S VIDEO (opþional) 2.
Conectaþi camera la mufele de intrare ale
echipamentului de înregistrare.
b Note
• Nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
operaþii când camera este conectatã la alte
echipamente :
– închiderea panoului LCD,
– apãsarea butonului POWER.
53
1
Aºezaþi camera în staþia Handycam sau ataºaþi adaptorul dedicat
pentru terminalul USB, apoi
porniþi camera video.
2 Conectaþi mufa
(USB) a camerei
la staþia Handycam sau la adaptorul dedicat pentru terminalul
USB ºi la un dispozitiv de
inscripþionare a DVD-urilor etc.
folosind cablul USB furnizat (pag.
102).
Interfaþa [USB SELECT] este afiºatã
automat.
3 Atingeþi [ USB CONNECT].
4 Porniþi înregistrarea cu echipamentul conectat.
Consultaþi manualele de instrucþiuni ale
echipamentelor cuplate.
5 Când copierea se încheie, atingeþi
[END] T [YES] ºi decuplaþi cablul
USB.
Atenþie
Aceastã camerã înregistreazã date la înaltã
definiþie în format AVCHD. Veþi putea copia
datele la calitate HD pe un DVD. Discul DVD
care conþine datele în format AVCHD nu
trebuie însã utilizat cu playere / recordere
DVD, deoarece este posibil ca discul sã nu
mai poatã fi scos din respectivul aparat, iar
datele pot fi ºterse fãrã sã fiþi avertizaþi.
Discul DVD ce conþine date AVCHD poate
fi redat cu un player / recorder Blu-ray
Disc™ sau cu alte echipamente compatibile.
54
z Observaþie
• Dacã interfaþa [USB SELECT] nu este
afiºatã, atingeþi
(HOME) T
(OTHERS) T [USB CONNECT].
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge)
Puteþi tipãri fotografii folosind o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge, fãrã a
cupla camera la calculator.
Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete pentru a alimenta camera video în
vederea acestei operaþii (pag. 15). Porniþi
imprimanta.
Pentru a imprima fotografii de pe un card
“Memory Stick PRO Duo”, introduceþi
respectivul card în camera dvs.
1 Aºezaþi camera video în poziþie
stabilã în staþia Handycam sau
ataºaþi adaptorul dedicat pentru
terminalul USB, apoi porniþi
camera video.
2 Conectaþi mufa
(USB) a staþiei
Handycam sau adaptorul dedicat
pentru terminalul USB la
imprimantã, folosind cablul USB
furnizat (pag. 102).
Pe ecranul LCD apare automat interfaþa
[USB SELECT].
3 Atingeþi [PRINT].
Dupã ce este efectuatã conexiunea, pe ecran
apare simbolul
(conectare PictBridge)
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi
(OPTION), ajustaþi
urmãtoarele opþiuni, apoi atingeþi
.
[COPIES] : Stabiliþi numãrul de copii ale
fotografiei care urmeazã sã fie imprimatã.
Puteþi stabili un numãr de pânã la 20 de
exemplare.
[DATE / TIME] : Selectaþi [DATE],
[DAY&TIME] sau [OFF] (nu este
imprimatã nici o datã sau orã).
[SIZE] : Selectaþi dimensiunea colii de
hârtie.
Dacã nu doriþi sã modificaþi reglajul existent, treceþi la pasul 6.
6 Atingeþi [EXEC] T [YES] T [OK].
Apare din nou interfaþa de selecþie a
fotografiilor.
Pentru a încheia imprimarea
Atingeþi
în interfaþa de selecþie a
imaginilor la pasul 3.
b Note
• Putem garanta operaþia numai pentru
modele compatibile cu standardul
PictBridge.
• Consultaþi manualul de instrucþiuni al
imprimantei care urmeazã a fi folositã.
Puteþi selecta o fotografie de pe ecran.
4 Atingeþi
fotografia care sã fie
imprimatã.
continuã...
55
• Este posibil ca operaþiile sã nu fie corect
realizate dacã încercaþi sã efectuaþi
urmãtoarele când este afiºat pe ecran
simbolul :
– sã închideþi panoul LCD ;
– sã apãsaþi butonul POWER ;
– sã acþionaþi comutatorul de selecþie
(film) /
(foto) ;
– sã deconectaþi camera de la staþia
Handycam sau de la adaptorul dedicat
pentru terminalul USB ;
– sã deconectaþi cablul USB de la camera
video, de la staþia Handycam, de la
adaptorul dedicat pentru terminalul
USB sau de la imprimantã.
• Dacã imprimanta întrerupe lucrul, decuplaþi
cablul USB, opriþi imprimanta ºi reporniþi-o, dupã care reluaþi operaþia de la
început.
• Puteþi selecta numai una dintre
dimensiunile de imagine pe care
imprimanta le poate tipãri.
• La unele modele de imprimante, marginile
de sus, de jos, din stânga ºi din dreapta
ale imaginii pot fi modificate. Dacã
imprimaþi o fotografie înregistratã cu un
raport al laturilor de 16:9 (panoramic),
marginile din stânga ºi din dreapta ale
acesteia pot fi eliminate.
• Este posibil ca unele modele de imprimante
sã nu accepte funcþia de printare a datei.
Consultaþi instrucþiunile de folosire ale
imprimantei pentru a afla detalii.
• Nu pot fi imprimate urmãtoarele :
– fotografii editate cu un calculator,
– fotografii înregistrate cu alte
echipamente,
– fotografii cu dimensiunea mai mare de
4 MB,
– fotografii cu dimensiuni mai mari de
3680 × 2760 pixeli.
56
z Observaþii
• PictBridge reprezintã un standard industrial
stabilit de Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Puteþi tipãri fotografii
fãrã a utiliza un calculator, conectând o
imprimantã direct la o camerã video digitalã
sau la un aparat foto digital, indiferent de
model ºi de producãtorul aparatului.
• Puteþi imprima o imagine din interfaþa de
redarea a fotografiilor din meniul
(OPTION).
Utilizarea suportului de înregistrare
Categoria
(MANAGE MEDIA –
Gestionarea suportului media)
Aceastã categorie vã permite sã folosiþi un
card “Memory Stick PRO Duo” pentru
diverse scopuri.
Stabilirea calitãþii
imaginilor
Puteþi stabili caliatea imaginilor care sã fie
înregistrate / redate / implicate în montaje
cu ajutorul camerei video.
Varianta implicitã pentru calitatea imaginilor
este HD (înaltã definiþie)
Categoria
(MANAGE MEDIA –
Gestionarea suportului media)
Lista elementelor
/
SET
(stabilirea suportului pentru film)
Puteþi selecta calitatea imaginilor pentru filme
(pag. 57).
MEDIA INFO
(informaþii despre suportul media)
Puteþi afiºa informaþiile legate de cardul
“Memory Stick PRO Duo”, cum ar fi durata
înregistrãrii (pag. 58).
MEDIA FORMAT
(formatarea suportului media)
Puteþi sã formataþi suportul media ºi sã
recuperaþi astfel spaþiul liber pentru
înregistrare (pag. 58).
z Observaþie
• Puteþi efectua operaþii de înregistrare /
redare / montaj pentru calitatea de imagine
stabilitã. Când doriþi sã schimbaþi calitatea
imaginilor, selectaþi noua calitatea care vã
intereseazã.
1 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [
/
SET].
Este afiºatã interfaþa de afiºare a calitãþii
imaginilor.
2
Atingeþi calitatea doritã a
imaginilor.
reprezintã înalta definiþie (HD), iar
reprezintã definiþia standard (SD).
3 Atingeþi [YES] T
.
Calitatea imaginilor este modificatã.
REPAIR IMG. DB. F
(repararea fiºierului cu baza de date
a imaginilor)
Puteþi repara fiºierul de gestionare a
informaþiilor de pe cardul “Memory Stick
PRO Duo” (pag. 59).
57
Aflarea informaþiilor ªtergerea tuturor
legate de “Memory datelor (Formatare)
Stick PRO Duo”
Puteþi afla durata de înregistrare rãmasã
pentru fiecare mod de înregistrare ([REC
MODE], pag. 62) precum ºi spaþiul liber ºi
cel ocupat, aproximativ, de pe cardul
“Memory Stick PRO Duo”.
b Note
• În modul simplificat de funcþionare,
informaþiile legate de cardul “Memory
Stick PRO Duo” nu pot fi consultate.
Renunþaþi la modul Easy Handycam
pentru aceasta (pag. 22).
1 Porniþi indicatorul luminos
(Film).
2 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [MEDIA INFO].
Este afiºatã durata de înregistrare rãmasã
pentru fiecare mod în parte.
Prin formatare, toate imaginile înregistrate
anterior pe suportul media sunt ºterse,
capacitatea acestuia fiind recuperatã în
întregime.
Pentru a evita pierderea unor date
importante, trebuie realizatã o copie de
siguranþã a acestora înainte de formatare.
Conectaþi adaptorul de reþea la mufa camerei,
apoi cuplaþi cablul de alimentare la o prizã de
perete (pag. 15).
1
2
Introduceþi în camera video
cardul “Memory Stick PRO Duo”
care trebuie formatat.
Porniþi camera video.
3 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [MEDIA FORMAT].
z Observaþie
• Puteþi afla spaþiul disponibil etc. apãsând
din colþul din dreapta jos al ecranului.
Pentru a opri afiºarea
Atingeþi
b Note
• La calculul spaþiului de pe suportul media,
1M = 1.048.576 bytes.
Fracþiunile mai mici decât 1 MB nu sunt
luate în consideraþie la afiºarea spaþiului
de pe “Memory Stick PRO Duo”. De
aceea, indicaþiile totale ale dimensiunii
spaþiului disponibil ºi a celui nedisponibil
de pe “Memory Stick PRO Duo” vor fi
puþin mai mici decât cele prezentate.
• Deoarece existã o zonã rezervatã fiºierului
cu baza de date a imaginilor, spaþiul utilizat
nu va fi indicat de 0 MB chiar dacã
efectuaþi operaþia [MEDIA FORMAT]
(pag. 58).
58
4 Atingeþi [YES] T [YES].
5 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
b Note
• Nu scotateþi cardul de memorie “Memory
Stick PRO Duo” din camera video câtã
vreme este aprins indicatorul luminos de
acces.
• Vor fi ºterse prin formatare chiar ºi imaginile
protejate cu un alt echipament împotriva
ºtergerii accidentale.
• Dacã pe ecran apare indicaþia [Executing...],
nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
operaþii :
– sã închideþi panoul LCD ;
– sã acþionaþi comutatorul de selecþie
(film) /
(foto) ;
– sã scoateþi cardul de memorie “Memory
Stick PRO Duo”
• Când este activatã facilitatea [MEDIA
FORMAT], nu decuplaþi adaptorul de
reþea.
Repararea fiºierului
cu baza de date a
imaginilor
Aceastã funcþie verificã fiºierul de
gestionarea a informaþiilor precum ºi
corectitudinea datelor de film ºi foto de pe
cardul “Memory Stick PRO Duo”, reparând
orice defecþiune constatatã.
1 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [REPAIR IMG. DB F.].
2 Atingeþi [YES].
Începe operaþia de verificare a fiºierului
de gestionarea a informaþiilor.
Dacã nu sunt depistate inadvertenþe,
atingeþi [OK] pentru ca operaþia sã se
încheie.
3 Atingeþi [YES].
4 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
b Note
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
în timpul operaþiei ºi nici nu decuplaþi
adaptorul de reþea, nu detaºaþi acumulatorul ºi nici nu scoateþi cardul “Memory
Stick PRO Duo”.
59
Personalizarea camerei video
Ce puteþi face cu categoria
(SETTINGS
– reglaje) din
meniul HOME
Puteþi modifica funcþiile de înregistrare ºi
reglajele privind funcþionarea dupã cum vã
este convenabil.
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
Dacã elementul nu este afiºat pe ecran,
atingeþi
/
pentru a schimba
pagina.
Folosirea Meniului HOME
1
Deschideþi panoul LCD pentru a
porni camera video, apoi apãsaþi
butonul
(HOME).
4 Atingeþi varianta doritã.
(HOME)
Dacã varianta nu este afiºatã pe ecran,
/
pentru a schimba
atingeþi
pagina.
5
(SETTINGS)
2 Atingeþi
60
(SETTINGS).
Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
Lista elementelor de reglaj
pentru categoria
(SETTINGS)
REGLAJE PENTRU FILME (pag. 62)
Element
REC MODE
AUDIO MODE
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
X.V.COLOR
GUIDEFRAME
ZEBRA
REMAINING SET
SUB-T DATE
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
INDEX SET*
Pagina
62
62
62
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
65
65
65
REGLAJE PENTRU FOTOGRAFII
(pag. 66)
Element
IMAGE SIZE*
FILE NO.
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
Pagina
66
66
63
63
64
64
65
65
REGLAJE DE SUNET ªI ECRAN**
(pag. 68)
Element
Pagina
VOLUME*
BEEP*
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
68
68
68
69
69
REGLAJE LEGATE DE IEªIREA
SEMNALULUI (pag. 69)
Element
TV TYPE
DISP OUTPUT
COMPONENT
CEAS /
Pagina
69
70
70
LIMBÃ (pag. 70)
Element
CLOCK SET*
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE SET*
Pagina
19
70
70
70
REGLAJE CU CARACTER GENERAL
(pag. 71)
Element
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
QUICK ON STBY
CTRL FOR HDMI
Pagina
71
96
71
71
71
* Disponibil ºi în modul simplificat de funcþionare
(pag. 22).
REGLAJE PENTRU VIZUALIZAREA
IMAGINILOR (pag. 67)
Element
DATA CODE
DISPLAY
Pagina
** În modul simplificat de funcþionare,
denumirea meniului devine [SOUND
SETTINGS].
67
68
61
Reglaje pentru filme
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor)
SD LP (
LP )
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (SD 3 M (LP)).
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 72
z Observaþii
• Consultaþi pagina 10 pentru a afla durata
de înregistrare disponibilã în fiecare mod
în parte.
Variantele implicite sunt marcate cu B.
AUDIO MODE (modul audio)
REC MODE
(mod de înregistrare)
Puteþi modifica formatul de înregistrare a
sonorului.
Puteþi selecta calitatea înregistrãrii pentru
înregistrarea unui film.
x Pentru calitatea HD (înaltã
definiþie)
HD FH (
FH )
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (AVC HD 16 M (FH)).
HD HQ (
HQ )
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP (
SP )
Se înregistreazã în modul definiþie
standard (AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
LP )
Este prelungitã durata de înregistrare
(redare îndelungatã) (AVC HD 5M
(LP)).
x Pentru calitatea DD (definiþie
standard)
SD HQ (
HQ )
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (SD 9 M (HQ)).
B SD SP (
SP )
Se înregistreazã în modul definiþie
standard (SD 6M (SP)).
62
b Notã
• Dacã înregistraþi în modul LP, la redarea
imaginilor este posibil sã scadã calitatea
filmelor sau ca scenele în care acþiunea se
desfãºoarã rapid sã aparã cu zgomot.
B 5.1ch SURROUND ( 5.1ch)
Se înregistreazã sonor cu efect de
învãluire pe 5,1 canale.
2ch STEREO ( 2ch)
Se înregistreazã sonor stereo pe 2
canale.
b Notã
• Indicaþia 2ch apare temporar indiferent
de reglaj, când sunt redate filme înregistrate folosind reglajul [OFF] pentru [RECORD
SOUND] de la [SMTH SLW REC].
WIDE SELECT
(raportul laturilor imaginilor)
La înregistrarea la definiþie standard, puteþi
selecta raportul orizontal - vertical al
imaginilor în funcþie de televizorul conectat.
Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte televizorul dumneavoastrã.
B 16:9 WIDE
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu ecran
panoramic – 16:9 (wide).
4:3
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu raportul
laturilor ecranului de 4:3.
b Notã
• Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE] varian-
ta corectã, corespunzãtoare televizorului
conectat pentru redare (pag. 69).
DIGITAL ZOOM
(mãrire digitalã)
Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul
în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai
mult decât în cazul mãririi optice, 10×
(varianta implicitã), în timpul înregistrãrii.
Þineþi seama însã cã atunci când folosiþi
mãrirea digitalã, calitatea imaginii scade.
Partea din dreapta a scalei reprezintã
factorul mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este
afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire.
B OFF
Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic este 10 ×.
20×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 20×.
120×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 120 ×.
STEADYSHOT
(compensarea miºcãrilor camerei)
Puteþi compensa miºcãrile nedorite ale
camerei (varianta stabilitã implicit este [ON]).
Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[OFF] ( ) când folosiþi un trepied (opþional) deoarece imaginea va fi mai naturalã.
AUTO SLW SHUTTR
(reducerea vitezei obturatorului)
Când se înregistreazã în spaþii întunecate,
viteza obturatorului este redusã în mod
automat la 1/25 secunde. (Pentru aceastã
opþiune varianta implicitã este [ON]).
X.V.COLOR
Când înregistraþi, alegeþi varianta [ON]
pentru a surprinde o gamã cât mai largã de
culori. Diverse culori, cum ar fi culorile
strãlucitoare ale florilor sau albastrul turcoise
al mãrii vor fi astfel reproduse mai fidel.
b Note
• Alegeþi pentru [X.V.COLOR] varianta [ON]
numai când conþinutul înregistrat va fi
redat cu un televizor compatibil cu
x.v.Color.
• Dacã filmul înregistrat cu aceastã funcþie
[ON] este redat de un televizor care nu
este compatibil cu x.v.Color, este posibil
sã nu fie corect reproduse culorile.
• Pentru [X.V.COLOR] nu poate fi aleasã
varianta [ON] :
– dacã se înregistreazã imagini la calitate
SD (definiþie standard),
– la înregistrarea unui film.
GUIDEFRAME (caroiaj)
Alegând pentru opþiunea [GUIDEFRAME]
varianta [ON], puteþi afiºa un caroiaj pentru
a verifica dacã subiectul este orizontal sau
vertical. Caroiajul nu este înregitrat. Apãsaþi
DISP / BATT INFO pentru ca sã disparã
chenarul. (Varianta implicitã este [OFF]).
z Observaþii
• Poziþionând subiectul în punctul de
intersecþie al caroiajului, compoziþia va fi
mai echilibratã.
ZEBRA (haºurã)
Zonele de ecran unde luminozitatea are
nivelul stabilit apar haºurate (cu linii oblice
paralele). Aceastã facilitate are rol orientativ
pentru ajustarea luminozitãþii. Când
modificaþi reglajul implicit, este afiºat
simbolul . Haºura nu este înregistratã.
B OFF
Nu este afiºatã haºura.
70
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 70 IRE.
63
100
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 100 IRE sau mai
mare.
b Notã
• Zonele ecranului unde luminozitatea este
de aproximativ 100 IRE sau mai mare, este
posibil sã fie supraexpuse.
z Observaþie
• IRE reprezintã unitatea de mãsurã pentru
amplitudinea luminozitãþii ecranului.
REMAINING SET
(indicatorul spaþiului rãmas)
B ON
Indicatorul spaþiului rãmas pe disc este
afiºat mereu.
AUTO
Este afiºatã timp de circa 8 secunde durata
rãmasã de înregistrare a filmului, în
urmãtoarele cazuri :
– dacã aparatul recunoaºte capacitatea
rãmasã a suportului media când indicatorul luminos
(film) este aprins ;
– dacã apãsaþi DISP/BATT INFO pentru
ca indicatorul sã comute între poziþiile
pornit / oprit când indicatorul luminos
(film) este aprins ;
– dacã selectaþi unul dintre modurile de
înregistrare pentru filme din HOME
MENU.
b Notã
• Dacã durata de înregistrare disponibilã
pentru filme este mai micã de 5 minute,
indicatorul rãmâne afiºat pe ecran.
SUB-TDATE
(date legate de subtitrare)
Dacã alegeþi varianta [ON] (implicitã), puteþi
afiºa data ºi ora înregistrãrii în timpul redãrii
imaginilor înregistrate cu camera dvs., la
echipamente compatibile cu funcþia de
subtitrare. Consultaþi ºi documentaþia
aparatului respectiv.
64
b Note
• Opþiunea [SUB-T DATE] nu este
disponibilã pentru imagini la calitate SD.
• Imaginile înregistrate la definiþie înaltã (HD)
pot fi redate numai de echipamente
compatibile cu formatul AVCHD.
FLASH MODE (modul bliþ)
Puteþi selecta reglajul pentru bliþ pentru a
fotografia cu bliþul intern.
B AUTO
Este emisã luminã în mod automat când
lumina mediului ambiant este insuficientã.
ON ( )
Bliþul emite întotdeauna luminã, indiferent
de iluminarea spaþiului în care se
înregistreazã.
OFF (
)
Se înregistreazã fãrã bliþ.
b Note
• Distanþa recomandatã pânã la subiect,
când este folosit bliþul încorporat este
cuprinsã între 0,3 ºi 1,5 m.
• Eliminaþi orice urmã de praf de pe suprafaþa
bliþului înainte de a-l folosi. Eficienþa
bliþului poate fi afectatã dacã apar
decolorãri datorate cãldurii sau
obstrucþionãri ale luminii emise de bliþ.
• Indicatorul luminos / CHG lumineazã
intermitent, pe parcursul încãrcãrii ºi
rãmâne aprins când acumulatorul este
complet ocupat.
• Dacã utilizaþi bliþul în spaþii luminoase cum
ar fi pentru a înregistra un subiect
poziþionat contra luminii, este posibil ca
acesta sã nu fie eficient.
FLASH LEVEL
(nivelul bliþului)
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi
bliþul încorporat sau un bliþ extern (opþional)
care este compatibil cu camera dvs.
HIGH ( +)
Nivelul bliþului creºte.
B NORMAL ( )
LOW ( –)
Nivelul bliþului scade.
REDEYE REDUC
(reducere efect de ochi roºii)
Puteþi regla aceastã funcþie când fotografiaþi
folosind bliþul încorporat.
Dacã alegeþi pentru [REDEYE REDUC]
varianta [ON], dupã care pentru [FLASH
MODE] alegeþi varianta [AUTO] sau [ON],
este afiºat simbolul . Puteþi evita apariþia
ochilor roºii activând opþiunea de iluminare
prealabilã care sã acþioneze înainte ca bliþul
sã emitã luminã.
b Notã
• Este posibil ca reducerea fenomenului de
ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie
de diferenþele individuale ºi de alte
condiþii.
FACE DETECTION
(detecþia feþelor)
Detecteazã figurile ºi ajusteazã automat
focalizarea, culorile ºi expunerea. Totodatã
este optimizatã figura din imagine.
B ON (
)
Detecteazã o figurã ºi o încadreazã
într-un chenar. Figura detectatã este
optimizatã automat.
b Note
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este
posibil sã nu fie detectate figuri.
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este
posibil ca funcþia [FACE DETECTION] sã
nu acþioneze corect. Într-o astfel de situaþie
alegeþi pentru aceastã funcþie varianta
[OFF].
INDEX SET (reglaj index)
Reglajul implicit este [ON] ºi vã permite sã
cãutaþi în mod automat feþele ºi sã afiºaþi
interfaþa [Face Index] (pag. 34).
Simbolurile sub formã de portret ºi
semnificaþia lor
: Când reglajul este [ON].
: Acest simbol apare intermitent când
camera detecteazã o figurã. Simbolul
înceteazã sã clipeascã dacã figura este
înregistratã folosind Face Index.
: Acest simbol apare când figurile nu
pot fi înregistrate în [Face Index]*.
* Numãrul de figuri detectate este limitat.
Chenar cu figura detectatã
Marcaj pentru faþa detectatã
ON [NOFRAMES] (
)
Detecteazã o figurã fãrã a o încadra în
chenar. Figura detectatã este optimizatã
automat.
OFF
Nu se utilizeazã [FACE DETECTION].
65
Reglaje pentru fotografii
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea fotografiilor)
Capacitatea cardului “Memory Stick
PRO Duo” ºi numãrul de imagini ce
pot fi înregistrate*
Când indicatorul luminos
aprins :
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
(Foto) este
unitate de mãsurã : nr. imagini
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pagina 60
(OPTION MENU) T pagina 72
Variantele implicite sunt marcate cu B.
IMAGE SIZE
(dimensiunea fotografiei)
B 4,0 M (
)
Sunt înregistrate fotografii la cea mai înaltã
calitate (2304 × 1728).
3,0 M (
)
Permite înregistrarea de fotografii la cea
mai înaltã calitate, cu raportul laturilor 16:9
(2304 × 1296).
)
1,9M (
Permite înregistrarea mai multor fotografii
la o calitate relativ bunã (1600 × 1200).
VGA (0,3M) (
)
Permite înregistrarea numãrului maxim de
fotografii (640 × 480).
b Notã
• Dimensiunea selectatã a imaginii este
eficientã când indicatorul luminos
(foto) este aprins.
66
* În tabel sunt prezentate numerele de fotografii
cu dimensiunea maximã ce pot fi înregistrate
cu camera video. Numãrul real de imagini ce
pot fi înregistrate este afiºat pe ecranul LCD în
timpul înregistrãrii (pag. 103).
b Note
• Numerele din tabel au fost determinate la
utilizarea unui card de memorie “Memory
Stick PRO Duo” produs de Sony Corporation. Numãrul fotografiilor înregistrate
depinde de condiþiile de înregistrare ºi de
tipul de card de memorie.
• Senzorul CMOS ClearVid marca Sony ºi
sistemul de procesare de imagine (BIONZ)
permit obþinerea de fotografii cu rezoluþia
echivalentã dimensiunilor descrise în tabel.
z Observaþie
• Pentru înregistrarea fotografiilor, puteþi
utiliza un “Memory Stick Duo” cu
capacitatea mai micã de 1 GB.
Reglaje de vizualizare a imaginilor
FILE NO.
(numãrul fiºierului)
B SERIES
Sunt alocate numere succesive fiºierelor
de fotografii chiar dacã unitatea “Memory
Stick PRO Duo” este înlocuitã cu o alta.
Numãrãtoarea fiºierelor este reluatã de
fiecare datã când este creat un director
nou sau când directorul de înregistrare
este înlocuit cu un altul.
RESET
Sunt atribuite numere succesive fiºierelor,
continuând dupã numãrul cel mai mare de
fiºier existent pe cardul “Memory Stick
PRO Duo” curent.
GUIDEFRAME
(chenar de ghidare)
Consultaþi pagina 63.
ZEBRA (haºurã)
Consultaþi pagina 63.
FLASH MODE (modul bliþ)
Consultaþi pagina 64.
FLASHLEVEL
(nivelul bliþului)
Consultaþi pagina 64.
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea ecranului)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 72
Variantele implicite sunt marcate cu B.
DATA CODE (cod de date)
În timpul redãrii, camera dvs. afiºeazã
informaþii înregistrate în mod automat (cod
de date) împreunã cu imaginile.
B OFF
Codul de date nu este afiºat.
DATE/TIME
Sunt afiºate data ºi ora.
CAMERA DATA
(date privind camera)
Sunt afiºate date privind reglarea camerei.
DATE/TIME (data / ora)
REDEYE REDUC
(reducerea efectului de ochi
roºii)
Consultaþi pagina 65.
FACE DETECTION
(detecþia feþelor)
1 Data
2 Ora
Consultaþi pagina 65.
67
CAMERA DATA (date privind camera)
Film
Fotografie
Reglaje de sunet ºi
de ecran
(Elemente de reglaj pentru sonor
ºi pentru ecran)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
3 SteadyShot - oprit
4 Luminozitate
5 Echilibru de alb
6 Amplificare (gain)
7 Viteza obturatorului
8 Valoarea aperturii
9 Expunere
z Observaþii
• Simbolul apare în cazul înregistrãrii unei
imagini cu ajutorul unui bliþ.
• Codul de date este afiºat pe ecranul TV
dacã este conectatã camera la un televizor.
• În funcþie de condiþiile legate de cardul
“Memory Stick PRO Duo”, pe ecran va
apãrea indicaþia [--:--:--].
DISPLAY (afiºaj)
Puteþi selecta numãrul de reprezentãri de mici
dimensiuni care apar în interfaþa VISUAL
INDEX. Reprezentãri de mici dimensiuni
Glosar (pag. 105)
B ZOOM LINK
Modificã numãrul de reprezentãri de
dimensiuni reduse afiºate (6 sau 12),
folosind cursorul de zoom al camerei.
6IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 6 imagini.
68
12IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 12 imagini.
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 72
Variantele implicite sunt marcate cu B.
VOLUME (volum)
Atingeþi butoanele
regla volumul (pag. 33).
/
pentru a
BEEP (semnal sonor)
B ON
La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când
acþionaþi afiºajul tactil este emis un semnal
acustic sub forma unei melodii.
OFF
Nu se aude melodia.
LCD BRIGHT
(luminozitate LCD)
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD cu
butoanele
/
.
1 Reglaþi luminozitatea atingând
2 Atingeþi
/
.
.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
Reglaje legate de
ieºirea semnalului
LCD BL LEVEL
(iluminarea din spate a ecranului LCD)
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului
LCD.
B NORMAL
Iluminare standard.
BRIGHT
Iluminarea ecranului LCD este mai
puternicã.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o prizã
de perete folosind adaptorul de reþea
furnizat, este selectatã automat varianta
[BRIGHT] pentru acest reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
puþin la înregistrare.
• Dacã deschideþi panoul LCD la 180 de
grade, cu ecranul spre exterior ºi apropiaþi
panoul LCD de corpul camerei, reglajul
devine automat [NORMAL].
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
LCD COLOR
Puteþi regla culoarea ecranului LCD
atingând butoanele
/
.
Intensitate
scãzutã
Intensitate
ridicatã
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 72
Variantele implicite sunt marcate cu B.
TV TYPE (tip de televizor)
La redarea imaginilor, semnalul trebuie
convertit în funcþie de televizorul conectat.
Imaginile înregistrate sunt redate în
urmãtoarele douã moduri.
B 16:9
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor panoramic 16:9.
Imagini în format
panoramic (16:9)
Imagini în format
(4:3)
4:3
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor standard 4:3.
Imagini în format
panoramic (16:9)
Imagini în format
(4:3)
b Notã
• Raportul orizontal - vertical pentru
imaginea înregistratã la calitate HD (înaltã
definiþie) este 16:9.
69
Ceas /
DISP OUTPUT
(ieºire pentru ecran)
Limbã
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii folosite)
B LCD PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate în vizor ºi pe ecranul LCD.
V-OUT/PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul televizorului ºi pe
ecranul LCD.
b Notã
• Reglajul [DISP OUTPUT] poate fi
modificat în funcþie de varianta stabilitã
pentru [CTRL FOR HDMI] (pag. 71).
COMPONENT
(componente)
Selectaþi [COMPONENT] când conectaþi
camera la televizor folosind mufa de intrare
pe componente.
576i
Selectaþi aceastã variantã când conectaþi
camera la un televizor cu mufã de intrare
pe componente.
B 1080i / 576i
Alegeþi aceastã variantã când conectaþi
camera la un televizor care are mufã de
intrare pe componente ºi care este capabil
sã afiºeze semnal 1080i.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 72
CLOCK SET
(potrivirea ceasului)
Vezi pag. 19.
AREA SET
(diferenþa de fus orar)
Puteþi stabili diferenþa de fus orar fãrã a opri
ceasul.
Alegeþi fusul orar corespunzãtor folosind
/
când utilizaþi aparatul în strãinãtate, în
regiuni cu alt fus orar.
Consultaþi diferenþele de fus orar prezentate
la pag. 90.
SUMMERTIME (ora de varã)
Puteþi modifica acest reglaj fãrã a opri ceasul.
Alegeþi varianta [ON] pentru ca indicaþia orei
sã avanseze cu 1 orã.
LANGUAGE SET
(limba folositã)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru
afiºarea informaþiilor pe ecran.
z Observaþie
• În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã
70
printre opþiuni, camera video vã pune la
dispoziþie varianta [ENG[SIMP]] (englezã
simplificatã).
Reglaje generale
(Alte elemente de reglaj)
A. SHUT OFF
(oprirea automatã)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 60
(OPTION MENU) T pag. 72
Variantele implicite sunt marcate cu B.
DEMO MODE
(modul demonstrativ)
Reglajul implicit [ON] vã permite sã urmãriþi
timp de circa 10 minute un program
demonstrativ, dupã ce deplasaþi comutatorul
POWER în poziþia
(film).
z Observaþie
• Demonstraþia va fi suspendatã în
urmãtoarele cazuri :
– când apãsaþi butonul START / STOP
sau PHOTO ;
– când atingeþi ecranul în timpul desfãºurãrii demonstraþiei (Demonstraþia va
reîncepe dupã circa 10 minute) ;
– când indicatorul luminos
(foto) se
aprinde.
CALIBRATION (calibrare)
Consultaþi pag. 96.
B 5 min
Camera video se opreºte în mod automat
dacã au trecut circa 5 minute în care nu a
fost folositã.
NEVER (niciodatã)
Camera video nu se opreºte niciodatã în
mod automat.
b Notã
• Dacã aceastã camerã video este conectatã
la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat
varianta [NEVER].
QUICK ON STBY
(trecerea automatã în standby)
Puteþi stabili perioada dupã care camera sã
treacã automat în starea de aºteptare (modul
sleep) (pag. 29). Variantele disponibile sunt
[OFF], [5 min] (implicitã), [10 min.] ºi [15 min.].
b Notã
• Funcþia [A.SHUT OFF] nu este activã în
modul “sleep”.
z Observaþie
• Când selectaþi varianta [OFF], puteþi
economisi energia acumulatorului
neapelând la funcþia QUICK ON.
CTRL FOR HDMI
(comandã pentru HDMI)
Varianta stabilitã implicit este [ON], ºi vã
permite sã comandaþi operaþia de redare cu
ajutorul telecomenzii televizorului dvs.,
conectând camera la un televizor compatibil
“BRAVIA” Sync prin intermediul unui cablu
HDMI (pag. 42).
71
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION
Meniul pentru opþiuni
(OPTION) apare
ca o fereastrã extensibilã când faceþi clic
dreapta cu mouse-ul la calculator.
Diverse funcþii sunt afiºate în contextul
operaþiei.
Folosirea Meniului OPTION
1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi
(OPTION) pe ecran.
(OPTION)
Clapetã
2 Atingeþi elementul de meniu dorit.
Dacã nu puteþi gãsi elementul dorit,
atingeþi o altã clapetã pentru a trece la o
altã paginã.
Dacã nu puteþi gãsi nicãieri elementul
dorit, înseamnã cã funcþia respectivã nu
este disponibilã în situaþia curentã.
72
3 Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
b Note
• Clapetele ºi elementele de meniu care apar
pe ecran diferã în funcþie de starea camerei
la momentul respectiv (înregistrare /
redare).
• Unele elemente apar fãrã clapetã.
• Meniul
OPTION nu poate fi utilizat în
modul simplificat de funcþionare.
Elemente pentru înregistrare
din Meniul OPTION
Elemente pentru redare din
Meniul OPTION
Element
Element
* Pagina
Clapeta
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
–
–
–
–
–
–
–
–
74
74
74
75
75
75
76
77
Clapeta
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
–
–
–
77
77
77
Clapeta
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE
TIMING
RECORD SOUND
a
–
–
a
–
a
–
–
62
78
78
66
78
64
30
30
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.
Clapeta
DELETE
DELETE by date
DELETE ALL
* Pagina
a
a
a
46
46
46
a
a
a
48
50
51
Clapeta
DIVIDE
ERASE ALL
MOVE
-- (clapetã care depinde de situaþie
/ nici o clapetã)
ADD**
a
49
ADD**
a
49
ADD by date**
a
50
ADD by date**
a
50
PRINT
a
55
SLIDE SHOW
–
36
VOLUME
a
68
DATA CODE
a
67
SLIDE SHOW SET
–
36
ADD
a
49
ADD
a
49
ADD by date
a
50
ADD by date
a
50
COPIES
–
55
DATE / TIME
–
55
SIZE
–
55
ERASE
a
50
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.
** Elemente care sunt incluse în meniul HOME,
dar care au denumiri diferite.
73
Reglajele funcþiilor din Meniul
În continuare sunt descrise elementele care
pot fi reglate numai din meniul
OPTION.
Variantele implicite sunt marcate cu B.
FOCUS (focalizare)
Puteþi regla manual focalizarea. Apelaþi la
aceastã funcþie când vreþi sã focalizaþi
asupra unui anumit subiect.
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi unul dintre simbolurile
(pentru a focaliza pe subiecte aflate în
(pentru focalizarea
apropiere) sau
pe subiecte aflate la distanþã mare).
Simbolul apare când nu se poate
focaliza mai aproape, iar când nu se
poate focaliza la distanþã mai mare.
.
3 Atingeþi
Pentru reglarea automatã a focalizãrii, apãsaþi
[AUTO] T
la pasul 1.
b Notã
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1 cm în cazul
unghiurilor panoramice ºi de circa 80 cm în
cazul înregistrãrii la distanþã.
74
z Observaþii
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã deplasaþi pârghia pentru
puterea de mãrire spre T (telefoto) pentru
a regla focalizarea, apoi spre W (panoramic) pentru a adapta mãrirea pentru
înregistrare. Când doriþi sã înregistraþi un
prim-plan al unui subiect, deplasaþi
pârghia pentru reglarea mãririi spre W
(unghi panoramic), apoi reglaþi focalizarea.
• Informaþiile legate de distanþa focalã
(distanþa la care se aflã subiectul asupra
cãruia se focalizeazã, în cazul în care este
întuneric ºi dificil de reglat focalizarea)
apar timp de câteva secunde în
urmãtoarele cazuri :
– când modul de focalizare este schimbat
din automat în manual,
– dacã reglaþi manual focalizarea.
OPTION
SPOT FOCUS
(focalizare punctualã)
Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un
subiect care nu este plasat în centrul
ecranului.
1 Atingeþi subiectul de pe ecran.
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi [END].
Pentru a regla automat focalizarea, atingeþi
[AUTO] T [END] la pasul 1.
b Notã
• Dacã reglaþi [SPOT FOCUS], pentru
[FOCUS] este aleasã automat varianta
[MANUAL].
TELE MACRO
(prim planuri)
Opþiunea este utilã pentru înregistrarea
subiectelor de mici dimensiuni, de exemplu
flori sau insecte. Fundalul poate fi neclar,
însã subiectul va apãrea mai clar, ieºind în
evidenþã.
Când pentru [TELE MACRO] alegeþi
varianta [ON] (pornit) (T ), mãrirea (pag.
28) se deplaseazã spre partea superioarã a
secþiunii T (Telefoto–Fotografiere la
distanþã) permiþând înregistrarea subiectelor
de la distanþe mici, de pânã la 36 cm.
Pentru a renunþa, apãsaþi [OFF] sau alegeþi
pentru mãrire varianta unghi panoramic
(secþiunea W).
b Note
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 74).
• Când înregistraþi un subiect aflat la distanþã,
focalizarea poate fi dificilã ºi poate dura
mai mult timp.
EXPOSURE (expunere)
Puteþi stabili manual luminozitatea unei
imagini. Ajustaþi acest element când
subiectul este prea luminos sau prea
întunecat comparativ cu fundalul.
1 Atingeþi [MANUAL].
Apare simbolul
.
2 Reglaþi expunerea atingând butoanele
.
3 Atingeþi
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T
, la pasul
1.
SPOT METER
(exponometrul punctual)
Puteþi regla ºi fixa expunerea pentru un
anumit subiect, astfel încât acesta sã fie
înregistrat în condiþii de iluminare adecvatã,
cu toate cã existã un contrast puternic între
subiect ºi fundal (spre exemplu, în cazul
subiectelor aflate pe o scenã, sub lumina
reflectoarelor).
1 Atingeþi punctul de pe ecran pentru
care doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi
expunerea.
.
Apare simbolul
2 Atingeþi [END].
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T [END], la
pasul 1.
b Notã
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
pentru [EXPOSURE] este aleasã în mod
automat varianta [MANUAL].
SCENE SELECTION
(selecþia scenei)
Puteþi înregistra imagini în diferite situaþii
folosind funcþia [SCENE SELECTION].
B AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi
înregistrate în mod automat imagini, fãrã
a folosi funcþia [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* ( ) (Amurg)
Selectaþi aceasta pentru
a menþine atmosfera
nocturnã a spaþiilor în
scenele înregistrate la
asfinþit.
TWILIGHT PORT. (
amurg)
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra subiecte pe
un fundal nocturn .
) (Portret în
CANDLE ( ) (Lumânare)
Selectaþi aceasta pentru
a surprinde atmosfera
scenelor luminate de
lumânãri.
SUNRISE&SUNSET* ( )
(Rãsãrit ºi apus de soare)
Selectaþi aceasta pentru a
reproduce atmosfera
unor scene cum ar fi
apusul ºi rãsãritul de
soare.
FIREWORKS* ( ) (Focuri de
artificii)
Alegeþi aceasta pentru
a imortaliza focurile de
artificii în întreaga lor
splendoare.
75
LANDSCAPE* ( ) (Peisaj)
Alegeþi aceasta pentru a
filma clar elemente aflate
la distanþã. Reglajul permite camerei sã evite
focalizarea pe un geam sau pe ochiurile
unei plase metalice interpuse între camera video ºi subiect.
PORTRAIT ( ) (Portret)
Alegeþi aceastã variantã pentru a scoate în
evidenþã subiectul, spre
exemplu o persoanã sau
o floare, prin estomparea fundalului.
SPOTLIGHT** ( ) (Spot de luminã)
Selectaþi aceasta pentru
a evita ca feþele persoanelor sã aparã excesiv
de albe atunci când
sunt iluminate puternic.
BEACH** ( ) (Plajã)
Alegeþi aceastã variantã pentru a imortaliza
albastrul viu al apei
oceanului sau al unui lac.
SNOW** (
) (Zãpadã)
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra imagini
luminoase în cazul în
care fundalul vizat conþine mult alb.
* Camera dvs. focalizeazã numai asupra
subiectelor aflate la distanþã.
** Camera dvs. nu focalizeazã asupra
subiectelor aflate în apropiere.
b Note
• Reglajul [WHITE BAL.] este anulat când
efectuaþi reglajul [SCENE SELECTION].
• Chiar dacã alegeþi varianta [TWILIGHT
(foto) este
PORT.] când indicatorul
aprins, reglajul revine automat la varianta
[AUTO] îndatã ce indicatorul
(film) se
aprinde.
76
WHITE BAL.
(echilibrul de alb)
Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie
de luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã.
B AUTO
Echilibrul de alb este reglat în mod automat.
OUTDOOR ( ) (exterior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã fie adecvat pentru urmãtoarele condiþii
de înregistrare :
– în aer liber,
– pentru vederi nocturne, reclame
luminoase ºi focuri de artificii ,
– la rãsãritul sau la apusul soarelui,
– la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã care
dau luminã similarã cu cea naturalã.
INDOOR ( ) (interior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã corespundã urmãtoarelor condiþii :
– pentru scene înregistrate la o petrecere
sau în studiouri, unde condiþiile de
iluminare se modificã rapid,
– în interiorul unei clãdiri,
– la lumina unor surse video din cadrul
unui studio sau a unor lãmpi color cu
sodiu sau cu incandescenþã.
ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare)
Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie de
lumina spaþiului în care înregistraþi.
1 Apãsaþi [ONE PUSH].
2 Vizaþi un obiect alb cum ar fi o bucatã
de hârtie care sã umple ecranul, în
aceleaºi condiþii de iluminare în care
ulterior veþi înregistra subiectul.
3 Atingeþi simbolul [
].
Simbolul
va clipi des. Dupã
reglarea ºi memorarea echilibrului de
alb, indicatorul înceteazã a mai clipi.
b Note
• Alegeþi pentru [WHITE BAL.] varianta
[AUTO] sau reglaþi culoarea folosind
[ONE PUSH] la lumina unor lãmpi cu
fluorescenþã cu luminã albã sau albã rece.
• Dacã simbolul
clipeºte des în cursul
reglajului [ONE PUSH], continuaþi sã vizaþi
un obiect alb.
• Simbolul
clipeºte rar dacã reglajul [ONE
PUSH] nu a putut fi corect stabilit.
• Dacã este aleasã varianta [ONE PUSH], iar
simbolul
continuã sã clipeascã ºi dupã
, alegeþi pentru
atingerea butonului
opþiunea [WHITE BAL.] varianta [AUTO].
• Dacã reglaþi opþiunea [WHITE BAL.],
pentru [SCENE SELECTION] este aleasã
în mod automat varianta [AUTO].
z Observaþii
• Dacã schimbaþi acumulatorul având
selectatã varianta [AUTO] sau dacã
deplasaþi camera de afarã înãuntru (ori
invers), selectaþi [AUTO] ºi vizaþi cu
camera timp de 10 secunde un obiect alb
din apropiere pentru ca echilibrul de
culoare sã fie mai bine reglat.
• Dacã echilibrul de alb a fost reglat folosind
facilitatea [ONE PUSH], când modificaþi
reglajul [SCENE SELECTION] sau când
deplasaþi camera video din casã în exterior sau vice versa, trebuie reluatã operaþia
[ONE PUSH] (o singurã apãsare) pentra
a reajusta echilibrul de alb.
FADER (gradare)
Puteþi înregistra tranziþia dintre scene cu
urmãtoarele efecte adãugate intervalului
respectiv :
1 Selectaþi simbolul efectului dorit în
[STBY] (la intrarea gradatã în scenã) sau
[REC] (la pãrãsirea treptatã a scenei),
apoi atingeþi
.
2 Apãsaþi butonul START/STOP.
Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
clipeascã ºi dispare când gradarea se
încheie.
Pentru a renunþa la aceastã operaþie înainte
de a începe, atingeþi [OFF] la pasul 1.
La apãsarea butonului START/STOP,
reglajul este anulat.
STBY
Pãrãsirea treptatã
a scenei
REC
Intrare gradatã
în scenã
[WHITE FADER] (gradare dinspre alb)
[BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR
SLOW SHTR] varianta [ON], apare simbolul
, ºi puteþi înregistra imagini color mai
luminoase, chiar ºi în spaþii întunecate.
Pentru a anula, atingeþi [OFF].
b Note
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual -[FOCUS] (p. 74)
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate, ceea ce poate conduce la
reducerea dinamicii imaginii.
D. EFFECT (efecte digitale)
Dacã este selectat [OLD MOVIE], pe ecran
apare simbolul
ºi puteþi înregistra
impregnând filmelor dumneavoastrã o
atmosferã de film vechi.
Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT],
atingeþi [OFF].
77
PICT. EFFECT
(efecte de imagine)
SELF-TIMER
(cronometrul propriu)
Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini
în timpul înregistrãrii sau al redãrii.
Este afiºat simbolul
.
B OFF
Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT].
Când pentru [SELF-TIMER] este aleasã
varianta [ON] ºi apare simbolul .
Apãsaþi PHOTO pentru a începe numãrãtoarea inversã. Fotografiea este înregistratã cu o întârziere de circa 10 secunde.
Pentru a anula numãrãtoarea inversã atingeþi
[RESET].
Pentru a renunþa la cronometrul propriu
selectaþi [OFF].
SEPIA
Imaginea este sepia.
B&W (alb-negru)
Imaginile sunt monocrome (alb-negru).
PASTEL
Imaginile seamãnã cu
un pastel.
BLT-IN ZOOM MIC
(microfon încorporat)
Când pentru [BLT-IN ZOOM MIC] alegeþi
[ON] ( ), puteþi înregistra filme cu sonor
direcþional pe mãsurã ce deplasaþi cursorul
de zoom (Varianta implicitã este [OFF]).
MICREF LEVEL
(nivelul microfonului)
Puteþi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
Selectaþi [LOW] dacã vreþi sã înregistraþi un
sunet puternic ºi interesant într-o salã de
concerte etc.
B NORMAL
Sunt înregistrate diverse sunete
înconjurãtoare, care sunt convertite la un
anumit nivel.
LOW ( )
Sunetul din mediul înconjurãtor este
înregistrat fidel. Acest reglaj nu este
adecvat pentru înregistrarea discuþiilor.
78
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer-ul dvs. Sony.
• Operaþii generale /
Funcþionare simplificatã .................... 79
• Acumulator / Surse de alimentare ...... 80
• Ecran LCD ......................................... 80
• “Memory Stick PRO Duo” ................. 81
• Înregistrare ........................................ 81
• Redarea imaginilor ............................. 83
• Realizarea de montaje ale imaginilor
cu camera video ................................ 83
• Vizionarea la televizor ........................ 84
• Redarea cu alte echipamente a
imaginilor stocate pe un card
“Memory Stick PRO Duo” ................ 84
• Copierea / Conectarea la alte
echipamente ...................................... 84
• Funcþii care nu pot fi utilizate
simultan ............................................ 84
Operaþii generale /
Funcþionare simplificatã
Alimentarea nu porneºte.
• Ataºaþi un acumulator încãrcat la camera
video (pag. 15).
• Adaptorul de reþea a fost decuplat de la
prizã. Conectaþi ºtecherul adaptorului de
reþea la o prizã de perete (pag. 15).
• Aºezaþi camera video, în staþia Handycam
în poziþie stabilã (pag. 15).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera
este pregãtitã pentru a înregistra dupã ce
alimentarea este pornitã. Aceasta nu este
o disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în
care funcþiile continuã sã nu fie active,
apãsaþi butonul RESET (pag. 99) cu un
obiect cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi
butonul RESET, toate reglajele, inclusiv
potrivirea ceasului, sunt iniþializate.)
Butoanele nu funcþioneazã.
• În timpul funcþionãrii simplificate (pag. 22),
nu sunt disponibile urmãtoarele butoane /
funcþii :
– mãrirea la redare (pag. 35),
– pornirea ºi oprirea iluminãrii ecranului
LCD (apãsând ºi menþinând apãsat
butonul DISP / BATT INFO timp de
câteva secunde) (pag. 19).
Butonul
(OPTION) nu este afiºat.
• Meniul OPTION nu poate fi utilizat în
timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam).
Reglajele elementelor din meniu
s-au modificat automat
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam), aproape toate elementele
de meniu revin la valorile lor implicite.
• În modul simplificat de funcþionare, sunt
stabilite urmãtoarele elemente de meniu :
– [REC MODE] :[HD SP] sau [SD SP],
– [DATA CODE] : [DATE / TIME].
• Urmãtoarele reglaje revin automat la valorile
implicite când opriþi camera pentru mai
mult de 12 ore :
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
Chiar dacã apãsaþi butonul EASY,
reglajele meniului nu comutã
automat la valorile lor implicite.
• În modul simplificat de funcþionare,
urmãtoarele reglaje rãmân la valorile avute
înainte de trecerea în modul Easy
Handycam :
–[
/
SET]
79
– [AUDIO MODE]
– [WIDE SELECT]
– [X.V. COLOR]
– [SUB-T DATE]
– [FLASH MODE]
– [ INDEX SET]
– [ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
– [ DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [CTRL FOR HDMI]
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Camera se încãlzeºte dacã alimentarea este
pornitã mai mult timp. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
Acumulator / Surse de
alimentare
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Folosiþi adaptorul de reþea.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care
nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi
reglajul pentru [A.SHUT OFF] (pag. 71),
ori reporniþi alimentarea sau folosiþi
adaptorul de reþea.
• Dacã perioada de timp stabilitã cu [QUICK
ON STBY] a trecut în modul “sleep”, camera
se va opri automat (pag. 71). Reporniþi
camera video.
• Încãrcaþi acumulatorul (pag. 15).
Indicatorul
/ CHG (încãrcare) nu
este luminos în timpul încãrcãrii
acumulatorului.
• Opriþi camera (pag. 15).
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (pag. 15).
80
• Conectaþi bine cablul de alimentare la o prizã
de perete.
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat
(pag. 15).
• Aºezaþi camera în staþia Handycam în poziþie
stabilã (pag. 15).
Indicatorul / CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timp ce
acumulatorul este încãrcat.
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (pag. 15). Dacã problema
persistã, deconectaþi adaptorul de reþea de
la priza de perete ºi contactaþi dealer-ul
dvs. Sony. Este posibil ca acumulatorul sã
fie uzat.
Indicatorul autonomiei rãmase a
acumulatorului nu prezintã corect
aceastã perioadã de timp.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 15).
• Perioada de timp indicatã este posibil sã nu
fie corectã, în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
Acumulatorul se descarcã rapid.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 15).
Ecran LCD
Elementele de meniu apar de culoare
gri.
• Nu puteþi selecta elementele de meniu care
sunt afiºate de culoare gri, în situaþia curentã
de înregistrare / redare.
• Existã unele funcþii care nu pot fi activate
simultan (pag. 84).
Butoanele nu apar pe afiºajul tactil.
• Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide.
• Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al
camerei video (pag. 18).
Butoanele de pe afiºajul tactil nu
acþioneazã corect sau nu funcþioneazã deloc.
• Reglaþi afiºajul tactil ([CALIBRATION])
(pag. 96).
“Memory Stick PRO Duo”
Nu puteþi acþiona funcþiile folosind
“Memory Stick PRO Duo”.
• Dacã folosiþi un “Memory Stick PRO Duo”
formatat pe un calculator, reformataþi-l cu
camera video (pag. 58).
Nu puteþi sã ºtergeþi imagini stocate
pe “Memory Stick PRO Duo” sau sã
formataþi cardul de memorie.
• Numãrul maxim de fotografii pe care le
puteþi ºterge simultan din interfaþa index
este 100.
• Nu puteþi ºterge fotografii care au fost
protejate la scriere cu un alt echipament.
Denumirea fiºierului de date nu este
corect indicat sau apare intermitent.
• Fiºierul este deteriorat.
• Formatul fiºierului nu este acceptat de
camera dvs. video (pag. 92).
Înregistrare
Consultaþi ºi secþiunea “Memory Stick PRO
Duo” (pag. 81).
La apãsarea butoanelor START/
STOP sau PHOTO nu sunt înregistrate
imagini.
• Este afiºatã interfaþa de redare. Treceþi
comutatorul de selecþie a poziþiei (film)
/
(foto) pentru a se aprinde indicatorul
luminos respectiv (pag. 27).
• Nu puteþi înregistra imagini în modul sleep.
Deschideþi panoul LCD (pag. 29).
• Camera dvs. înscrie pe “Memory Stick
PRO Duo” imaginea pe care tocmai aþi
înregistrat-o. Nu puteþi înregistra alte
imagini în aceastã perioadã.
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
complet ocupat. Utilizaþi un card nou sau
formataþi cardul “Memory Stick PRO Duo”
(pag. 58) sau ºtergeþi datele care nu sunt
necesare (pag. 46).
• Numãrul total de filme sau de fotografii
depãºeºte capacitatea de înregistrare a
suportului media (pag. 10). ªtergeþi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 46).
• A condensat umezealã. Opriþi camera ºi
lãsaþi-o timp de 1 orã într-un loc rãcoros
(pag. 95).
Nu puteþi înregistra o fotografie.
• Nu puteþi înregistra fotografii în timp ce
folosiþi funcþiile :
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT].
Indicatorul luminos de acces rãmâne
aprins ºi dupã încheierea înregistrãrii.
• Camera dvs. înscrie pe cardul “Memory
Stick PRO Duo” ultima scenã înregistratã.
Unghiul de înregistrare este diferit.
• Unghiul de înregistrare poate varia în funcþie
de modul de lucru al camerei. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Nu funcþioneazã bliþul.
• Nu puteþi înregistra folosind bliþul când
capturaþi fotografii în cursul înregistrãrii
de filme.
• Chiar dacã selectaþi declanºarea automatã
a bliþului sau
reducerea automatã a
efectului de ochi roºii, nu puteþi folosi
bliþul împreunã cu :
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] sau [SNOW] din [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] pentru [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
81
Durata realã disponibilã pentru
înregistrarea unui film este mai scurtã
decât durata evaluatã a fi disponibilã
pentru înregistrarea pe un card
“Memory Stick PRO Duo”.
• În funcþie de condiþiile de înregistrare,
durata disponibilã pentru înregistrare
poate fi mai scurtã, spre exemplu un obiect
care se deplaseazã rapid etc. (pag. 10, 64).
Subiectele care traverseazã rapid
cadrul pot apãrea deformate.
• Acesta se numeºte fenomen de plan focal
ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Depinzând de modul în care dispozitivul de
imagine (senzorul CMOS) citeºte semnalele, subiectul care traverseazã rapid
cadrul poate apãrea deformat în funcþie de
condiþiile de înregistrare.
Existã o diferenþã de timp între punctul
unde a fost apãsat butonul START /
STOP ºi punctul unde începe / se
terminã înregistrarea.
• La camera dvs. video, poate exista o uºoarã
diferenþã între momentul în care aþi apãsat
butonul START / STOP ºi punctul unde
începe / se terminã înregistrarea filmului.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Pe ecan apar mici puncte albe, roºii,
albastre sau verzi.
• Când înregistraþi folosind [COLOR SLOW
SHTR], pe ecran apar puncte. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Raportul laturilor imaginilor (16:9 /
4:3) nu poate fi modificat.
• Raportul laturilor imaginilor filmului
înregistrat la calitate HD (înaltã definiþie)
este 16:9 (panoramic).
Funcþia de autofocalizare nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta
[AUTO] (pag. 74).
• Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea
nu sunt adecvate focalizãrii automate.
Reglaþi manual focalizarea (pag. 74).
Funcþia [STEADYSHOT] nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[ON] (pag. 63).
• Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT] sã
nu poatã compensa vibraþiile excesive.
Imaginea afiºatã pe ecran este
întunecatã, iar subiectul nu apare pe
ecran.
• Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul DISP /
BATT INFO pentru câteva secunde pentru
a porni iluminarea ecranului (pag. 19).
Apar benzi orizontale în imagini.
• Aceste anomalii apar când înregistraþi
imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã,
a unor becuri cu sodiu sau cu mercur.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Apar benzi negre când este înregistrat
ecranul unui televizor sau al unui
calculator.
• Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[OFF] (pag. 63).
Funcþia [COLOR SLOW SHTR] nu
acþioneazã corect.
• În întuneric total, este posibil ca funcþia
[COLOR SLOW SHTR] sã nu acþioneze
corect.
Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL].
• Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL] dacã :
– panoul LCD este închis cu ecranul spre
exterior,
– alimentarea este asiguratã de adaptorul
de reþea.
82
Redarea imaginilor
Nu puteþi gãsi imagini care sã fie
redate.
• Selectaþi suportul media ºi calitatea
imaginilor pentru filmul care vreþi sã fie
redat atingând
(HOME) T
(MANAGE MEDIA) T [
/
SET]
(pag. 57).
Fotografiile nu pot fi redate.
• Fotografiile nu pot fi redate dacã aþi
modificat fiºierele sau directoarele, ori dacã
aþi realizat montaje ale datelor pe un
calculator. (În acest caz, denumirea
fiºierelor apare intermitent.) Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 93).
• Este posibil ca fotografiile înregistrate cu
alte aparate sã nu poatã fi redate. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate
(pag. 93).
În interfaþa VISUAL INDEX, pe o
imagine apare simbolul “
”.
• Acest simbol poate apãrea pe fotografiile
înregistrate cu alte echipamente sau pe
cele care au fost editate pe calculator etc.
• Aþi decuplat adaptorul de reþea sau aþi
detaºat acumulatorul înainte ca indicatorul
de acces sã se stingã. Aceastã operaþie
poate deteriora datele de imagine, ceea ce
va fi semnalizat cu simbolul .
Simbolul “ ” apare pe o imagine în
interfaþa VISUAL INDEX.
• Efectuaþi operaþia [REPAIR IMG.DB F.]
(pag. 59). Dacã indicaþia continuã sã aparã,
ºtergeþi imaginea marcatã cu (pag. 46).
La redarea discului se aude un sunet
slab sau sonorul nu se aude deloc.
• Mãriþi nivelul volumului sonor (pag. 33).
• Când înregistraþi sonorul alegând pentru
opþiunea [MICREF LEVEL] (pag. 78)
varianta [LOW], este posibil ca sonorul
înregistrat sã fie dificil de auzit.
• În cazul folosirii [SMTH SLW REC], alegeþi
pentru [RECORD SOUND] varianta [ON]
(pag. 30).
Canalul sonor din stânga ºi din
dreapta se vor auzi neechilibrat la
redarea cu calculatorul sau cu alte
echipamente.
• Aceasta se întâmplã când sunetul înregistrat
pe 5,1 canale este convertit la 2 canale
(sonor stereo obiºnuit) cu ajutorul calculatorului sau al altui echipament (pag. 28).
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• Schimbaþi tipul de conversie audio (tipul de
downmix) la redarea cu echipamente stereo
(2 ch). Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni
al celuilalt aparat utilizat pentru redare.
• Schimbaþi sonorul la 2 canale când creaþi un
disc folosind aplicaþia software “Picture
Motion Browser”.
• Înregistraþi sunetul alegând [2ch STEREO]
pentru [AUDIO MODE] (pag. 62).
Realizarea de montaje ale
imaginilor cu camera video
Nu puteþi realiza montaje.
• Nu pot fi realizate montaje din cauza stãrii
imaginilor.
Nu pot fi adãugate imagini la Lista de
redare.
• Pe cardul “Memory Stick PRO Duo” nu
existã spaþiu liber.
• Numãrul de imagini adãugate nu poate
depãºi 999 în cazul în care calitatea lor este
HD (înaltã definiþie), respectiv 99 SD
(definiþie standard) pe o listã de redare.
ªtergeþi scenele inutile din Lista de redare
(pag. 50)
• Nu puteþi adãuga fotografii în lista de
redare.
Un film nu poate fi divizat.
• Un film este prea scurt pentru a fi divizat.
• Un film protejat cu un alt echipament nu
poate fi divizat.
83
Nu puteþi captura o imagine dintr-un
film (HDR-TG1E).
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” pe care
vreþi sã stocaþi fotografiile este complet
ocupat.
Vizionarea la televizor
Nu puteþi sã vizualizaþi imaginile sau
sã ascultaþi sonorul la un televizor.
• Când folosiþi un cablu video pe componente
AV, reglaþi [COMPONENT] în funcþie de
cerinþele dispozitivului conectat (pag. 70).
• Dacã folosiþi un cablul pe componente
video, aveþi grijã ca mufele roºie ºi albã ale
cablului de conectare A/V sã fie cuplate
(pag. 39, 41).
• În cazul în care conþin semnale de protejare
a drepturilor de autor, imaginile nu sunt
transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT .
• Când folosiþi conectorul S VIDEO, aveþi
grijã ca mufele roºie ºi albã ale cablului de
conectare A/V sã fie cuplate (pag. 41).
Imaginile apar distorsionate la
redarea cu un televizor cu raportul
laturilor 4:3.
• Aceasta se întâmplã când vizionaþi o imagine
înregistratã în modul 16:9 (panoramic) cu
un televizor cu raportul laturilor ecranului
4:3. Reglaþi opþiunea [TV TYPE] în funcþie
de televizor (pag. 69) ºi redaþi imaginile.
În partea de sus ºi de jos a imaginilor
apar benzi negre la un televizor cu
raportul laturilor 4:3.
• Aceasta se întâmplã când vizionaþi imagini
înregistrate în format 16:9 (panoramic) la
un televizor care foloseºte formatul 4:3 TV.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
84
Redarea cu alte echipamente
a imaginilor stocate pe un
“Memory Stick PRO Duo”
Dispozitivul nu redã sau nu citeºte
cardul “Memory Stick Duo”.
• Puteþi reda imaginile cu calitate HD (înaltã
definiþie) numai cu echipamente
compatibile cu formatul AVCHD.
Copierea / conectarea la alte
echipamente
Nu puteþi copia corect.
• Nu puteþi copia imagini folosind cablul
HDMI.
• Cablul de conectare A/V nu este cuplat în
mod corespunzãtor. Aveþi grijã sã fie bine
conectat cablul la mufa de intrare a altui
aparat (pag. 52).
Funcþii care nu pot fi utilizate simultan
Lista urmãtoare prezintã exemple de elemente de meniu ºi de funcþii care nu pot fi utilizate
simultan.
Indisponibilã
Din cauza reglajelor urmãtoare
Indisponibilã
[SCENE
SELECTION]
[COLOR SLOW
SHTR],
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO]
[FADER]
[SMTH SLW REC]
[WIDE SELECT]
[FACE
DETECTION]
[ONE PUSH] din
[WHITE BAL.]
SPOT FOCUS]
[COLOR SLOW
SHTR]
[SCENE SELECTION]
[FADER],
[D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[FADER]
[COLOR SLOW
SHTR],
[D. EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR],
[FADER],
[SCENE SELECTION],
[PICT. EFFECT]
[OLD MOVIE]
[SMTH SLW REC]
[SCENE SELECTION]
[SMTH SLW REC],
[D.EFFECT],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR],
[FADER]
[PICT.EFFECT]
[STEADYSHOT]
[TELE MACRO]
[AUTO SLW
SHUTTR]
Din cauza reglajelor urmãtoare
[OLD MOVIE]
[SMTH SLW REC],
[FOCUS],
[SPOT FOCUS],
[EXPOSURE],
[SPOT METER],
[COLOR SLOW
SHTR],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT],
[WHITE BAL.],
[DIGITAL ZOOM],
[TWILIGHT] /
[TWILIGHT PORT.] /
[CANDLE] /
[SUNRISE&SUNSET] /
[FIREWORKS] /
[LANDSCAPE] /
[SPOTLIGHT] /
[BEACH] /
[SNOW] de la
[SCENE SELECTION]
[MICREF LEVEL] [BLT-IN ZOOM MIC]
[[DISP OUTPUT] [CTRL FOR HDMI]
85
Indicatoare ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatoare de avertizare
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD
verificaþi urmãtoarele. Unele simptome pot
fi rezolvate chiar de dvs. Dacã problema
persistã cu toate cã aþi încercat de mai multe
ori soluþiile sugerate, contactaþi dealer-ul
dvs. Sony sau un service Sony autorizat.
C : (sau E : ) ss : ss
(Afiºaj de autodiagnosticare)
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare
sau de starea acumulatorului, indicatorul E poate fi afiºat intermitent chiar
dacã perioada rãmasã de funcþionare
este de încã 20 de minute.
(Indicator de avertizare privind
temperatura ridicatã)
Indicatorul clipeºte rar :
• Temperatura camerei creºte. Opriþi
camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc
rãcoros.
Indicatorul clipeºte des*:
• Temperatura camerei este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o vreme
într-un loc rãcoros.
C : 04 : ss
• Acumulatorul utilizat nu este unul cu
“InfoLITHIUM” tip NP-FH50. Folosiþi
un acumulator “InfoLITHIUM” tip
NP-FH50 (pag. 93).
• Cuplaþi ferm conectorul DC al
adaptorului de reþea la mufa DC IN a
staþiei Handycam sau a camerei video
(pag. 15).
C : 13 : ss / C : 32 : ss
• Decuplaþi sursa de alimentare.
Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou
camera video.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss/ E:94:ss
• A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu
o puteþi rezolva dvs. Contactaþi un
dealer local Sony sau un service Sony
autorizat. Aduceþi la cunoºtinþa
specialiºtilor codul de 5 caractere ce
începe cu litera “E”, care a fost afiºat.
(Indicator de avertizare relativ
la “Memory Stick PRO Duo”)
101-0001(Indicator de avertizare
referitor la fiºiere)
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
deteriorat.
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” nu
este corect formatat (pag. 58, 92).
Indicatorul clipeºte rar :
• Fiºierul este deteriorat.
• Fiºierul nu poate fi citit.
E (Indicator de avertizare
privind
nivelul
energiei
acumulatorului)
Indicatorul clipeºte rar :
86
Indicatorul clipeºte rar :
• Nu este suficient spaþiu liber pentru
înregistrare. Consultaþi pag. 2 pentru a
afla tipurile de “Memory Stick” ce pot
fi utilizate.
• Nu este introdus nici un card “Memory
Stick PRO Duo” în aparat (pag. 21).
Indicatorul clipeºte des* :
• Nu este suficient spaþiu liber pentru
înregistrare. ªtergeþi imaginile care nu
sunt necesare sau formataþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” dupã ce aþi
stocat imaginile pe alt suport media
(pag. 44, 46, 58).
• Fiºierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat (pag. 59).
(Indicator de avertizare privind
formatarea “Memory Stick PRO
Duo”)*
(Indicator de avertizare relativ
la o unitate de memorie “Memory
Stick PRO Duo” incompatibilã)*
• În aparat este introdus un card de
memorie “Memory Stick PRO Duo”
incompatibil (pag. 92).
- (Indicator de avertizare
privind protejarea la scriere a
memoriei “Memory Stick PRO
Duo”)*
• Accesul la cardul “Memory Stick PRO
Duo” a fost restricþionat cu un alt
echipament.
(Indicator de avertizare cu
privire la bliþ)
Indicatorul clipeºte des :
• Existã o problemã legatã de bliþ.
(Indicator de avertizare cu
privire la agitarea camerei)
• Cantitatea de luminã nu este suficientã,
astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri
involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul.
• Camera video este instabilã, aºa cã apar
cu uºurinþã miºcãri involuntare ale
camerei. Þineþi camera nemiºcatã, cu
ambele mâini ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu privire la
agitarea camerei nu dispare însã.
(Indicator de avertizare cu
privire la inregistrarea de
fotografii)
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
complet ocupat.
• Fotografiile nu pot fi înregistrate în
cursul procesãrii. Asteptaþi o perioadã
de timp, apoi înregistraþi.
* Se aude o melodie când indicatorii de avertizare
apar pe ecran (pag. 68).
Descrierea mesajelor de
avertizare
Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în
continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
x “Memory Stick PRO Duo”
Reinsert the Memory Stick.
(Reintroduceþi cardul Memory Stick.)
• Reintroduceþi de câteva ori cardul
“Memory Stick PRO Duo” în camera
video.
Dacã ºi dupã aceasta indicatorul
clipeºte, este posibil sã fie deteriorat
cardul “Memory Stick PRO Duo”.
Încercaþi sã folosiþi un altã memorie.
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Aceastã unitate de memorie
nu este corect formatatã).
• Verificaþi formatul, apoi formataþi
memoria “Memory Stick PRO Duo” cu
camera video dacã este necesar
(pag. 58, 92).
Memory Stick folders are full.
(Directoarele cardului de memorie sunt
complet ocupate).
• Nu puteþi creea mai multe directoare
dupã ce s-a ajuns la 999MSDCF.
Nu puteþi creea sau ºterge directoare
folosind camera dvs. video.
• Formataþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” (pag. 58) sau ºtergeþi-le folosind
calculatorul dvs.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies. (Este posibil ca
acest card de memorie sã nu poatã
înregistra sau reda filme).
• Folosiþi un card “Memory Stick” de
tipul recomandat (pag. 2).
This Memory Stick may not be able to
record or to play images correctly.
(Este posibil ca acest card de memorie
sã nu poatã înregistra sau reda corect
imagini).
• Contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un
centru de service Sony autorizat.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged. (Nu
scoateþi cardul Memory Stick din camerã
în timpul inscripþionãrii de date. Datele
pot fi deteriorate).
• Reintroduceþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” în aparat ºi urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran.
87
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file ?
(Fiºierul cu baza de date a imaginilor
este deteriorat. Doriþi sã creaþi un nou
fiºier ?)
HD movie management information
is damaged. Create new information?
(Informaþiile relativ la gestionarea
filmelor HD sunt deteriorate. Sã fie
create noi informaþii ?
• Fiºierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat. Când atingeþi [YES], este
creat un nou fiºier pentru baza de date
a imaginilor. Imaginile mai vechi,
înregistrate pe cardul “Memory Stick
PRO Duo” nu mai pot fi redate (Fiºierele
de imagini nu sunt deteriorate.) Dacã
efectuaþi operaþia [REPAIR IMG. DB
F.] dupã crearea noului fiºier cu baza de
date, redarea imaginilor anterior
înregistrate poate deveni posibilã. Dacã
nu reuºiþi nici astfel redarea lor, copiaþi
imaginile pe un calculator folosind
aplicaþia software furnizatã.
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File ? (Fiºierul cu
baza de date a imaginilor conþine erori.
Doriþi sã fie reparat acest fiºier ?)
The Image Database File is damaged.
Do you want to repair the Image
Database File ? (Fiºierul cu baza de
date a imaginilor este deteriorat. Doriþi sã
fie reparat acest fiºier ?)
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File ? (Fiºierul cu
baza de date a imaginilor conþine erori.
Nu pot fi înregistrate sau redate filme HD.
Doriþi sã fie reparat acest fiºier ?)
• Fiºierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat ºi nu puteþi înregistra filme.
Atingeþi [Yes] (da) pentru ca fiºierul sã
fie reparat.
• Nu puteþi înregistra fotografii pe un
card “Memory Stick PRO Duo”.
88
Recovering data. (Recuperarea datelor.)
• Camera dvs. încearcã sã recupereze în
mod automat date de imagine în cazul în
care stocarea acestora nu s-a desfãºurat
în mod corespunzãtor.
Cannot recover data. (Nu pot fi
recuperate datele)
• Deoarece scrierea datelor pe “Memory
Stick PRO Duo” a eºuat, camera a
încercat sã le recupereze, însã fãrã
succes. Este posibil sã nu mai puteþi
înregistra sau realiza montaje ale datele
de pe cardul “Memory Stick PRO Duo”.
x Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge
Not conected to PictBridge compatible printer. (Nu este conectatã la o
imprimantã compatibilã cu standardul
PictBridge.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi cablul USB (furnizat) ºi
reconectaþi-l.
Cannot print. Check the printer.
(Nu puteþi imprima. Verificaþi
imprimanta.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi cablul USB (furnizat) ºi
reconectaþi-l.
x Altele
No further selection is possible
(Selecþia în continuare nu mai este
posibilã.)
• Puteþi selecta numai 100 de imagini
simultan pentru :
– ºtergerea imaginilor,
– editarea Listei de redare a filmelor HD
(înaltã definiþie),
– imprimarea fotografiilor.
Data protect. (Date protejate.)
• Aþi încercat sã ºtergeþi date protejate cu
un alt echipament. Vã rugãm eliminaþi
protecþia datelor folosind echipamentul
utilizat pentru protejarea lor.
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
Alimentare
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi
240 V în curent alternativ, iar frecvenþa de
50/60 Hz.
Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitate HD (înaltã
definiþie)
În þãrile / regiunile unde este acceptat
sistemul 1080 / 50i, puteþi vizualiza imagini
la aceeaºi calitate înaltã (HD) ca ºi imaginile
înregistrate. Este necesar un aparat TV (sau
un monitor) în sistem PAL compatibil cu
sistemul 1080 / 50i care sa aibã mufe pe
componente ºi mufe de intrare AUDIO/
VIDEO sau HDMI. Trebuie conectat fie un
cablu A/V pe componente, fie unul HDMI
(opþional).
Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitate SD (definiþie
standard)
Relativ la sistemele TV de
culoare
Camera dvs. video este una ce se bazeazã
pe sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi
imaginile redate la televizor, acesta trebuie
sã fie un aparat TV în sistem PAL cu o mufã
de intrare AUDIO/VIDEO.
Sistem
Folosit în
PAL
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehia,
Danemarca, Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore, Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
PAL – M
Brazilia
PAL – N
Argentina,
Uruguay
NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centralã,
Chile, Columbia, Ecuador,
Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela etc.
SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina etc.
Pentru a vizualiza imagini înregistrate la
calitate standard (SD), este necesar un
aparat TV în sistem PAL cu mufe de intrare
AUDIO/VIDEO.Trebuie cuplat un cablu de
conectare A/V.
Paraguay,
89
Potrivirea ceasului stabilind diferenþele temporale
Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi în
(HOME) T
(SETTINGS) T [CLOCK / LANG] T [AREA
strãinãtate. Atingeþi
SET] (diferenþa de fus orar) ºi [SUMMERTIME] (ora de varã) (pag. 70).
Diferenþa de fus orar
Diferenþa
de fus
orar
Diferenþa
de fus
orar
Regiune
GMT
Lisabona, Londra
+11:00
I. Solomon
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istambul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscova, Nairobi
–11:00
I. Midway, Samoa
+03:30
Teheran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
HongKong, Singapore,
Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, I. Capului Verde
+10:00
Melbourne, Sydney
+08:00
90
Regiune
Structura de fiºiere ºi directoare de pe
“Memory Stick PRO Duo”
Structura de fiºiere / directoare este prezentatã mai jos. În mod obiºnuit - la înregistrare /
redare - nu este necesar sã þineþi seama de structura de fiºiere / directoare de la camera video.
Pentru a beneficia de fotografii ºi de filme prin conectarea la calculator, consultaþi “PMB
Guide”, apoi utilizaþi aplicaþia software furnizatã.
1 Fiºiere de gestionare a imaginilor
Dacã ºtergeþi aceste fiºiere, nu veþi mai
putea înregistra/ reda corect imaginile.
Fiºierele sunt în mod implicit ascunse ºi,
de obicei, nu sunt afiºate.
2
Director de gestionare a
informaþiilor legate de filmele HD
Acest director conþine datele filmelor cu
o calitate HD a imaginilor. Nu încercaþi sã
deschideþi acest director sau sã accesaþi
conþinutul sãu de la calculator deoarece
este posibil sã fie deteriorate fiºierele de
imagine sau este posibil ca respectivele
fiºiere sã nu poatã fi redate.
3 Fiºiere de film SD (fiºiere MPEG2)
Extensia fiºierelor este “.MPG”.
Dimensiunea maximã este de 2 GB. Când
capacitatea fiºierelor depãºeºte 2 GB,
acestea sunt divizate.
Numerele fiºierelor sunt atribuite automat,
în ordine crescãtoare. Dacã numãrul lor
depãºeºte 9.999, este creat un nou
director pentru a stoca noi fiºiere de film.
Denumirea directorului creºte cu o
unitate : [101PNV01] T [102PNV01].
4 Fiºiere cu fotografii (fiºiere JPEG)
Extensia fiºierelor este “.JPG”. Numerele
fiºierelor sunt atribuite automat, în ordine
crescãtoare.
Dacã numãrul lor depãºeºte 9.999, este
creat un nou director pentru a stoca
urmãtoarele fiºiere cu imagini.
Denumirea directorului urmãtor se
modificã de forma : [101MSDCF] T
[102MSDCF].
(HOME) T
(OTHERS)
• Atingând
T [USB CONNECT] T [
USB
CONNECT] puteþi accesa cardul “Memory
Stick PRO Duo” al camerei video de la
calculator, prin conexiunea USB.
• Nu modificaþi fiºierele sau directoarele de
pe cardul “Memory Stick PRO Duo” cu
ajutorul calculatorului. Fiºierele de imagine
pot fi distruse sau este posibil sã nu fie
redate.
• Noi, firma Sony, nu putem fi fãcuþi
rãspunzãtori de rezultatele operaþiilor
efectuate cu datele de pe un card “Memory
Stick PRO Duo” aflat în camera video, care
au fost realizate cu un calculator.
• Când ºtergeþi fiºierele de imagine, urmaþi
paºii de la pagina 46. Nu ºtergeþi cu ajutorul
unui calculator fiºierele de imagine de pe
un card “Memory Stick PRO Duo” aflat în
camera video.
• Nu formataþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” cu calculatorul. Este posibil sã nu
mai funcþioneze corect camera.
• Nu copiaþi pe cardul “Memory Stick PRO
Duo” fiºiere de la calculator. Aceastã
operaþie nu este garantatã de firma Sony.
91
Mãsuri de precauþie ºi întreþinere
Despre formatul AVCHD
Ce este formatul AVCHD ?
Formatul AVCHD este un format de înaltã
definiþie pentru camerele video digitale
utilizat pentru înregistrarea semnalului HD
(înaltã definiþie), corespunzãtor uneia dintre
specificaþiile 1080i*1 sau 720p*2, ce foloseºte
o tehnologie eficientã de codare a datelor
de compresie. Formatul MPEG-4 AVC / H.264
este adoptat pentru compresia datelor video,
iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM
este utilizat pentru compresia datelor audio.
Formatul MPEG-4 AVC / H.264 este capabil
sã comprime imaginile cu o eficienþã mai mare
decât cea caracteristicã formatului obiºnuit
de compresie a imaginilor. Formatul MPEG4 AVC / H.264 permite înregistrarea semnalului video HD (înaltã definiþie) cu camera
video digitalã pe discuri DVD de 8 cm, hard
diskul, memoria flash, “Memory Stick PRO
Duo” etc.
Înregistrarea ºi redarea cu
camera video
Bazându-se pe formatul AVCHD, mai jos
menþionat, camera dvs. video înregistreazã
imagini la calitate HD (înaltã definiþie). Pe
lângã imagini la calitate HD (înaltã definiþie),
camera poate înregistra semnal SD (definiþie
standard) în format MPEG2 obiºnuit.
Semnal video*3 :
MPEG-4 AVC / H.264 1920 × 1080/50i
1440 × 1080/50i
Semnal audio :
Dolby Digital 5,1 / 2 canale
Suportul media :
“Memory Stick PRO Duo”
*1 : specificaþie 1080i
Specificaþie pentru definiþie înaltã care
utilizeazã 1080 linii de baleiere efectivã ºi
sistemul intercalat.
*2 : specificaþie 720p
Specificaþie pentru definiþie înaltã care
utilizeazã 720 linii de baleiere efectivã ºi
sistemul progresiv.
92
*3 Datele înregistrate în format AVCHD, în afara
celor mai sus menþionate nu pot fi redate cu
camera dvs. video
Despre “Memory Stick”
“Memory Stick” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate compact ºi
portabil a cãrui capacitate este mai mare
decât a unei dischete.
Pentru aceastã camerã video puteþi utiliza
numai carduri “Memory Stick Duo”, care au
dimensiunea de aproximativ douã ori mai
micã faþã de un “Memory Stick”.
Nu putem garanta însã funcþionarea
adecvatã a tuturor tipurilor de “Memory
Stick Duo” cu camera dvs. video.
Tip de unitate
“Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
“Memory Stick Duo”
(cu MagicGate)
—
“Memory Stick PRO Duo”
a
“Memory Stick PRO_HG Duo”
a*
* Camera dvs. nu este compatibilã cu transferul
paralel de date pe 8 biþi, însã permite transferul
paralel de date pe 4 biþi care este utilizat de
cardurile “Memory Stick PRO Duo”.
• Acest produs nu poate înregistra sau reda
date care utilizeazã tehnologia
“MagicGate”. “MagicGate” reprezintã o
tehnologie de protejare a drepturilor de
autor, care înregistreazã ºi transferã
conþinutul într-un format codificat.
• O unitate “Memory Stick PRO Duo”
formatatã de un calculator (Windows /
Macintosh) nu are garantatã compatibilitatea cu camera dvs. video.
• Viteza de citire/scriere a datelor poate varia
în funcþie de combinaþia între cardul
“Memory Stick PRO Duo” ºi produsul
compatibil “Memory Stick PRO Duo”
folosit.
• Datele imaginilor pot sã se deterioreze sau
pot fi pierdute în urmãtoarele cazuri :
– dacã scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” din aparat sau dacã opriþi camera
în timp ce sunt citite sau scrise fiºierele
de imagine în memoria “Memory Stick
PRO Duo” (cât timp indicatorul luminos
de acces este aprins sau clipeºte),
– dacã folosiþi memoria “Memory Stick
PRO Duo” în apropierea unor magneþi
sau în câmpuri magnetice.
• Este recomandabil sã faceþi o copie de
siguranþã a datelor importante pe hard
disk-ul unui calculator.
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi prea tare când
scrieþi pe zona de notare a unei unitãþi
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu puneþi etichete pe cardul “Memory
Stick PRO Duo” sau pe adaptorul pentru
Memory Stick Duo.
• Pentru pãstrare ºi la transport puneþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” în cutia sa.
• Nu atingeþi ºi nu permiteþi obiectelor metalice
sã intre în contact cu bornele memoriei.
• Nu îndoiþi, nu scãpaþi pe jos ºi nu aplicaþi
forþe mari asupra unitãþii de memorie
“Memory Stick PRO Duo”
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu udaþi cardul “Memory Stick PRO Duo”.
• Aveþi grijã sã nu lãsaþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” la îndemâna copiilor mici
deoarece existã pericolul sã fie înghiþit.
• Nu introduceþi nici un fel de obiecte în
afarã de cardul de memorie în slotul
Memory Stick Duo deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick PRO Duo” în urmãtoarele locuri :
– locuri supuse unor temperaturi extrem de
ridicate cum ar fi o maºinã parcatã afarã
în timpul verii,
– locuri expuse radiaþiilor solare directe,
– locuri cu umiditate foarte mare sau spaþii
supuse unor gaze corozive.
x
Despre adaptorul Memory
Stick Duo
• La introducerea cardului “Memory Stick
PRO Duo” într-un adaptor Memory Stick
Duo, aveþi grijã sã îl poziþionaþi corect ºi
apoi sã îl introduceþi complet în adaptor.
Þineþi seama cã utilizarea necorespunzãtoare poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
Totodatã, dacã introduceþi forþat cardul
“Memory Stick PRO Duo” în adaptorul
pentru Memory Stick Duo, în poziþie greºitã,
este posibil sã se deterioreze.
• Nu introduceþi în aparat adaptorul Memory
Stick Duo fãrã sã fi introdus în prealabil în
el cardul de memorie “Memory Stick PRO
Duo”, deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale aparatului.
x
Despre “Memory Stick PRO
Duo”
• Capacitatea maximã de memorie a unui
“Memory Stick PRO Duo” ce poate fi utilizat
pentru camera dvs. digitalã este 16 GB.
x
Despre compatibilitatea
datelor de imagine
• Fiºierele cu date de imagine înregistrate pe
o unitate de memorie “Memory Stick PRO
Duo” cu ajutorul camerei dvs. de luat vederi
se încadreazã în standardul universal
“Design rule for Camera File system”,
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Nu puteþi reda cu camera dvs. fotografii
înregistrate cu alte echipamente (DCRTRV900E sau DSC-D700/D770) care nu se
supun acestui standard universal. (Aceste
modele nu sunt comercializate în anumite
regiuni).
• Dacã nu puteþi utiliza o unitate de memorie
“Memory Stick PRO Duo” ce a fost folositã
de alt echipament, formataþi-o cu aceastã
camerã video (pag. 58). Prin formatare va fi
ºtearsã însã toatã informaþia stocatã pe
“Memory Stick PRO Duo”.
• Este posibil sã nu puteþi reda imagini cu
camera dvs. de luat vederi în urmãtoarele
cazuri :
– când datele ce doriþi a fi redate au fost
modificate cu ajutorul unui calculator ;
– când se încearcã redarea unor imagini
înregistrate cu alt dispozitiv.
93
Despre acumulatorul
“InfoLITHIUM”
Camera dvs. opereazã numai cu acumulator
“InfoLITHIUM” tip NP-FH50.
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria
H poartã marcajul
.
Ce este acumulatorul
InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
comunicarea informaþiilor legate de condiþiile
de operare între camera de luat vederi ºi
adaptorul de reþea/încãrcãtor.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
care opereazã camera video ºi afiºeazã autonomia rãmasã a acumulatorului, în minute.
Acumulatorul NP-FH50 furnizat cu camera
HDR-TG1E / TG3E este compatibil cu
“ActiFORCE”, un nou sistem de alimentare
cu energie. Capacitatea acumulatorului,
încãrcarea accentuatã, precum ºi viteza ºi
acurateþea în calcularea autonomiei rãmase
au fost îmbunãtãþite faþã de acumulatoarele
cu “InfoLITHIUM” din seria P.
Încãrcarea acumulatorului
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
de a folosi camera video.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul
la o temperaturã a mediului ambiant
cuprinsã între 10°C ºi 30°C, pânã ce se
stinge indicatorul luminos / CHG
(încãrcare). Dacã încãrcarea acumulatorului
are loc în afara intervalului de temperaturã
indicat mai sus, este posibil ca încãrcarea
sã nu fie eficientã.
Pentru a folosi în mod eficient
acumulatorul
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi ale mediului de 10°C sau mai
scãzute, iar perioada cât acesta poate fi
folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã.
În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
de folosire a acumulatorului vã
recomandãm urmãtoarele :
– puneþi acumulatorul într-un buzunar
pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l la camera de
luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi.
94
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
a acumulatorului.
• Aveþi grijã sã opriþi camera atunci când nu
înregistraþi sau redaþi cu aceasta.
Acumulatorul se consumã ºi când camera
este în stare de aºteptare sau în pauzã de
redare.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei o perioadã de 2 - 3 ori mai
lungã decât durata previzionatã a
înregistrãrii ºi sã efectuaþi înregistrãri de
probã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
Despre indicatorul autonomiei
rãmase a acumulatorului
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
indicatorul duratei rãmase de funcþionare
aratã cã acesta are suficientã energie pentru
a opera, încãrcaþi din nou acumulatorul,
complet, astfel încât valoarea respectivului
indicator sã fie corectã. Þineþi seama însã
cã indicaþia va fi uneori incorectã, dacã
acumulatorul este folosit perioade lungi
de timp la temperaturi ridicate, dacã este
lãsat complet încãrcat sau dacã este utilizat
frecvent. Consideraþi indicaþia ca fiind
aproximativã.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
poate funcþiona puþin timp este afiºat
uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul
mai poate lucra încã 5 - 10 minute. Aceasta
depinde de condiþiile de lucru sau de
temperatura mediului ambiant.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
îndelungatã, pentru a i se menþine
capacitatea de funcþionare la nivel corespunzãtor, este necesar ca, o datã pe an, sã
fie încãrcat complet dupã care sã îi fie
consumatã întreaga energie folosindu-se
camera. Pentru a pãstra acumulatorul, scoateþi-l din camera de luat vederi ºi depozitaþi-l într-un loc uscat, curat ºi rãcoros.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul
cu camera dvs. de luat vederi, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T
[GENERAL SET] T [A.SHUT OFF] T
[NEVER] ºi lãsaþi camera în starea de
aºteptare corespunzãtoare înregistrãrii,
pânã ce alimentarea înceteazã (pag. 71).
Durata de viaþã a acumulatorului
• Capacitatea acumulatorului scade în timp,
pe mãsurã ce îl folosiþi tot mai mult. Când
durata sa de funcþionare s-a diminuat
considerabil, este probabil momentul sã îl
înlocuiþi cu unul nou.
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare
precum ºi de condiþiile mediu.
Despre x.v.Color
• x.v.Color este un termen mai familiar pentru
standardul xvYCC propus de Sony ºi este
marcã de comerþ a firmei Sony.
• xvYCC este un standard internaþional
pentru spaþiul de culoare în domeniul video.
Acest standard poate exprima o gama mai
largã de culoare comparativ cu cea utilizatã
în mod curent pentru transmisiile obiºnuite.
Despre manevrarea camerei
dvs. video
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video sau
accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extrem de cald sau de
frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul sau
accesoriile expuse la temperaturi care sã
depãºeascã 60°C, cum ar fi sub razele
directe ale soarelui vara, în apropierea
surselor de cãldurã sau în maºinile
parcate la soare. Pot apãrea disfuncþionalitãþi sau se pot deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice.
Camera video se poate defecta.
– În zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
aparate video. Poate apãrea zgomot.
– Pe o plajã cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei video, pot apãrea
defecþiuni uneori iremediabile.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul LCD, vizorul sau sau lentilele
pot fi expuse luminii solare directe. Se
pot deteriora atât partea interioarã a
vizorului, cât ºi ecranul LCD.
• Camera funcþioneazã în curent continuu
alimentatã cu 6,8 V / 7,2V (de la acumulator)
sau cu 8,4V (de adaptorul de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi, spre exemplu, de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (nu loviþi camera cu ciocanul, nu
o scãpaþi pe jos ºi cãlcaþi pe ea). Acordaþi
o grijã deosebitã lentilelor.
• În perioadele când nu este utilizatã, opriþi
camera video.
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi cablul de alimentare de la
prizã, apucaþi ºi trageþi de ºtecher, nu de
cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
baterie :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
95
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute
ca la redarea discurilor sau la înregistrare.
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi
complet energia acumulatorului.
Condensarea umezelii
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
pânzã moale pentru a le îndepãrta. Când
folosiþi setul de curãþare LCD (opþional), nu
aplicaþi lichidul de curãþare direct pe ecranul
LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare umezitã cu
respectivul lichid.
x Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera de luat vederi ºi lãsaþi-o
aproximativ o orã înainte de a o porni.
x Pentru reglarea ecranului LCD
(CALIBRATION - calibrare)
Este posibil ca butoanele afiºajului tactil sã
nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
procedura de mai jos. Pe durata acestei
operaþii se recomandã sã conectaþi camera
video la o prizã de perete folosind adaptorul
de reþea furnizat.
Dacã aparatul este adus direct dintr-un loc
friguros într-unul încãlzit, este posibil ca
umezeala sã condenseze în interiorul camerei
de luat vederi. În acest caz este posibil sã
aparã disfuncþionalitãþi ale camerei.
x Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când camera este
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau viceversa) sau dacã folosiþi
camera în locuri cu umiditate ridicatã, astfel:
• dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
într-un spaþiu încãlzit ;
• dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
• dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
dupã duº ;
• dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
x Cum se poate preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera video dintr-un loc
rãcoros într-unul încãlzit, puneþi-o într-o
pungã de plastic pe care închideþi-o cât mai
bine. Îndepãrtaþi punga doar dupã ce aerul
din interiorul acesteia a ajuns la temperatura
mediului ambiant (dupã circa o orã).
Ecranul LCD
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate defecta.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
96
1 Porniþi camera video.
2 Atingeþi (HOME) T
(SETTINGS) T [GENERAL SET]
T [CALIBRATION].
3 Atingeþi de trei ori simbolul “×” afiºat pe
ecran cu colþul unui card “Memory Stick
PRO Duo” sau cu un obiect similar.
Pentru a renunþa, atingeþi [CANCEL].
Dacã nu aþi atins corect punctul dorit, reluaþi
operaþia de calibrare.
b Note
• Nu folosiþi un obiect cu vârf ascuþit la
calibrarea ecranului LCD deoarece puteþi
deteriora suprafaþa acestuia.
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã este
rotit sau dacã panoul este închis, cu
ecranul spre exterior.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi -o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu
apã dupã care ºtergeþi-o cu o pânzã moale
ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materiale textile îmbibate cu substanþe
chimice, insecticide sau substanþe de
protecþie solarã ;
– nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
x Procedurã :
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi lãsaþi-o cu alimentarea opritã mai mult de 24 de
ore.
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente digitale ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
• Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
periodic lentilele aºa cum este indicat mai
sus. Se recomandã acþionarea camerei cel
puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în
stare optimã de funcþionare mai mult timp.
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã preinstalatã la
camera video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã cu scopul de a furniza
energia necesarã pentru ca aparatul sã reþinã
data, ora ºi alte reglaje, chiar ºi atunci când
camera este opritã. Aceastã baterie se încarcã
automat câtã vreme camera este cuplatã la o
prizã de perete prin intermediul adaptorului
de reþea sau dacã este cuplat acumulatorul.
Bateria reîncãrcabilã se va descãrca însã
complet dupã circa 3 luni în care aparatul nu
a fost deloc utilizat. Folosiþi camera dupã ce
încãrcaþi aceastã baterie.
Funcþionarea camerei nu va fi însã afectatã
de descãrcarea bateriei reîncãrcabile atât timp
cât nu înregistraþi data.
97
Note legate de licenþã
ESTE ÎN MOD EXPRES INTERZISÃ ORICE
ALTÃ UTILIZARE A ACESTUI PRODUS
ÎN AFARA CELEI ÎN SCOP PERSONAL,
CARE FOLOSEªTE INFORMAÞII LEGATE
DE STANDARDUL MPEG-2 PENTRU
CODARE VIDEO, FÃRÃ A FI ÎN POSESIA
UNEI LICENÞE PENTRU PATENTELE DIN
PORTOFOLIUL MPEG-2, LICENÞÃ CARE
POATE FI ACHIZIÞIONATÃ DE LA MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
ACEST PRODUS SE AFLÃ ÎN
PORTOFOLIUL DE LICENÞÃ AL
PATENTULUI AVC PENTRU UZ PERSONAL ªI NON-COMERCIAL PENTRU :
(i) CODARE VIDEO CONFORM
STANDARDULUI AVC (“AVC VIDEO”)
ªI / SAU
(ii) DECODARE AVC VIDEO CARE A FOST
CODATÃ DE UN CONSUMATOR
IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE NONCOMERCIALÃ ªI / SAU OBÞINUTÃ DE
LA UN FURNIZOR VIDEO LICENÞIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO AVC. NU
ESTE GARANTATÃ NICI O LICENÞÃ ªI
NU VA FI IMPLICATÃ ÎN NICI UN ALT
TIP DE UTILIZARE.
INFORMAÞII SUPLIMENTARE POT FI
OBÞINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAÞI <HTTP://MPEGLA.COM>
Aplicaþiile software “C Library”, “Expat”,
“zlib” ºi “libjpeg” sunt furnizate împreunã
cu camera dvs. video. Vã punem la dispoziþie
aceste aplicaþii software în baza unor
acorduri de licenþã cu proprietarii drepturilor
de autor. La cererea acestora, avem obligaþia
sã vã informãm de urmãtoarele. Vã rugãm sã
citiþi cele mai jos. Citiþi “License1.pdf” din
directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi
gãsi licenþele (în limba englezã) pentru
“C Library”, “Expat”, “zlib” ºi “libjpeg”.
98
Despre software GNU GPL/
LGPL
Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru
GNU (General Public License), în continuare
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General
Public License), denumite în continuare
“LGPL”, sunt incluse în camera video.
Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a
accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul
sursã al acestor programe software în
condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL /
LGPL.
Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a
îl prelua, duceþi-vã la adresa indicatã mai jos
ºi selectaþi DCR-DVD810 :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru
chestiuni legate de codul sursã.
Citiþi “license2.pdf” din directorul “License”
de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba
englezã) pentru software-ul “GPL” ºi
“LGPL”.
Pentru a vedea un document PDF, vã este
necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul în
care aceasta nu este instalatã pe calculatorul
dvs., o puteþi prelua de pe pagina de internet
Adobe Systems :
http://www.adobe.com/
Referinþe
Identificarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor
Numerele din paranteze reprezintã paginile de referinþã.
1 Buton QUICK ON (pag. 29)
2 Indicator luminos
/ CHG (încãrcare) (pag. 15)
3 Ecran LCD / afiºaj tactil (pag. 18)
4 Buton DISP / BATT INFO (pag. 17, 19)
5 Buton EASY (pag. 22)
6 Indicatoare luminoase
(film) /
(foto) (pag. 19)
7 Comutator de selecþie
(film) /
(foto) (pag. 19)
8 Buton START / STOP (pag. 27)
9 Cursor de zoom (pag. 28, 35)
0 Buton RESET
Iniþializeazã toate reglajele, inclusiv reglajele privind data ºi ora.
99
1 Buton PHOTO (pag. 27)
1 Bliþ (pag. 64)
2 Slot pentru “Memory Stick Duo”
(pag. 21)
2 Obiectiv (lentile Carl Zeiss) (pag.4)
3 Indicator luminos de acces
(pag. 21)
4 Acumulator (pag. 15)
5 Microfon încorporat (pag. 28)
6 Buton POWER (pag. 18)
7 Mufã HDMI OUT (pag. 37)
8 Mufã DC IN (pag. 15)
9 Conector A/V de comandã la
distanþã (pag. 37)
100
3 Difuzor
Redarea sunetelor este realizatã cu
ajutorul difuzorului. Pentru informaþii
legate de volum, consultaþi pagina 33.
1 Bridã pentru ºnurul de prindere
Ataºaþi ºnurul de prindere ºi treceþi mâna
prin bucla fãcutã de acesta pentru a evita
deteriorarea camerei prin cãdere.
2 Sistem de prindere de trepied
Ataºaþi dispozitivul de prindere a
aparatului de trepied folosind ºurubul
acestuia (opþional): lunginea ºurubului
de prindere trebuie sã fie mai micã de
5,5 mm)
3 Conector de interfaþã
Conecteazã camera dvs. la staþia
Handycam sau la adaptorul dedicat
pentru terminalul USB.
Ataºând adaptorul dedicat pentru
terminalul USB, veþi avea posibilitatea
de a conecta cablul USB al camerei fãrã
a folosi staþia Handycam.
Cablu USB
Despre ataºarea adaptorului
dedicat pentru terminalul USB
/ capacul adaptorului USB
• În funcþie de momentul ºi de locul unde
utilizaþi camera, ataºaþi fie cablul lung fie pe
cel scurt la adaptorul dedicat pentru
terminalul USB.
• Ataºaþi capacul adaptorului USB de la
cablul USB când acesta este transportat în
genþi etc.
• Aveþi grijã sã nu agãþaþi ºi sã nu loviþi
puternic adaptorul sau cablul. Acestea se
pot deteriora.
Adaptor dedicat pentru
terminalul USB
Cablu USB
Capacul
adaptorului USB
Adaptor dedicat
pentru terminalul
USB (pentru HDR-
TG3E : numai ieºire)
101
Staþie Handycam
1 Buton
(DISC BURN) (pag. 44)
2 Conector de interfaþã
Cuplaþi conectorul de interfaþã al camerei
când aceasta este ataºatã la staþia
Handycam.
3 Mufã DC IN (pag. 15)
4 Mufã A/V OUT (pag. 37)
5 Mufã (USB) (pag. 53, 55)
(pentru HDR-TG3E : numai ieºire)
102
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii/
redãrii
La înregistrarea filmelor
La fotografiere
La vizualizarea filmelor
La vizualizarea fotografiilor
1 Butonul HOME (pag. 12)
2 Indicatorul energiei rãmase a
acumulatorului (aprox.) (pag. 17)
3 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare))
4 Calitatea înregistrãrii (HD / SD) (pag. 57)
/ Mod de înregistrare (FH/HQ / SP / LP)
(pag. 62)
5 Suport media
6 Contor (orã / minute / secunde)
7 Durata disponibilã pentru înregistrare
8 Buton OPTION (pag. 13)
9 FACE DETECTION (pag. 65)
0 Buton VIEW IMAGES (pag. 31)
qa Reglajul Face Index (pag. 65)
qs Înregistrare cu sonor cu efect de învãluire
pe 5,1 canale (pag. 28)
qd Dimensiunea imaginilor (pag. 66)
qf Numãrul aproximativ de fotografii ce pot
fi înregistrate ºi suportul de înregistrare
/ în cursul fotografierii
qg Director de înregistrare
qh Buton Return (de revenire)
qj Modul de redare
qk Numãrul filmului curent redat /
Numãrul total de filme înregistrate
ql Buton Precedent / Urmãtor (pag. 32)
w; Butoane de acþionare video (pag. 32)
wa Numãrul fotografiei curent redate /
Numãrul total de fotografii înregistrate
ws Director de redare.
wd Buton pentru succesiunea de imagini
(pag. 36)
wf Denumirea fiºierului de date
wg Buton VISUAL INDEX (pag. 31)
103
Indicatoare afiºate la
realizarea de modificãri
Dreapta sus
Indicatori
Gradare (77)
Iluminarea ecranului
LCD este opritã (19)
În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate
urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza
reglajele efectuate la camera video.
Stânga sus
Centru
Dreapta sus
Semnificaþie
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Efecte de imagine (77)
Efecte digitale (77)
9
Jos
SCENE SELECTION
(Selecþia scenei) (75)
Stânga sus
Indicatori
Semnificaþie
AUDIO MODE (62)
Înregistrare cu Cronometrul
propriu (78)
–
+ Folosirea bliþului (64),
REDEYE REDUC (65)
BLT-IN ZOOM MIC (78)
MICREF LEVEL scãzut (78)
4:3
WIDE SELECT (62)
Semnificaþie
Dimensiunea imaginii
(66)
Succesiune continuã de
imagini (36)
E
104
Echilibrul de alb (76)
Opþiunea SteadyShot opritã
(63)
EXPOSURE (75) /
SPOT METER (75)
Înregistrare prim planuri (74)
Zebra (haºurã) (63)
X.V. COLOR (63)
Face Index (65)
FACE DETECTION (65)
Centru
Indicatori
Reglarea manualã a
focalizãrii (74)
z Observaþie
• Indicatorii ºi poziþiile acestora sunt
orientative ºi pot diferi de ceea ce vedeþi
dvs. în realitate.
Color Slow Shutter (77)
Codul de date în timpul redãrii
Conectare PictBridge
(55)
Datele referitoare la orã ºi datã vor fi
înregistrate automat pe “Memory Stick PRO
Duo”. Acestea nu sunt afiºate pe ecran în
timpul înregistrãrii, dar le puteþi vizualiza la
redare selectând [DATA CODE] (pag. 67).
Avertisment (86)
Glosar
x Dolby Digital
Un sistem de compresie audio dezvoltat de
Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5,1 Creator
Tehnologie de compresie a sunetului
dezvoltatã de Dolby Laboratories Inc. care
comprimã eficient semnalul audio pãstrând
o înaltã calitate a sunetului. Sunetul este
comprimat eficient, la o calitate înaltã,
permiþând producerea unui sonor cu efect
de învãluire pe 5,1 canale.
x Format AVCHD
Format de camerã video digitalã de înaltã
definiþie utilizat pentru înregistrarea unui
semnal HD (înaltã definiþie) folosind formatul
MPEG-4 AVC / H.264.
x Fragmentare
Stare a suportului media în care fiºierele sunt
împãrþite în bucãþi împrãºtiate pe acesta. Este
posibil ca într-o asemenea stare sã nu puteþi
stoca corect imaginile. Puteþi rezolva aceastã
problemã efectuând operaþia [MEDIA
FORMAT] (pag. 58).
x JPEG
JPEG este acronimul pentru Joint Photographic Experts Group, ºi reprezintã o
compresie standard a datelor fotografiilor
(reducerea capacitãþii ocupate de date).
Aceastã camerã video înregistreazã
fotografii în format JPEG.
x MPEG
MPEG este acronimul pentru Moving
Picture Experts Group, grup de standarde
pentru codificarea (compresia de imagine)
video (filme) ºi audio. Existã formatele
MPEG1 ºi MPEG2. Aceastã camerã video
înregistreazã filme la calitate SD (definiþie
standard) în format MPEG2.
x MPEG-4 AVC / H.264
Este cel mai recent standard de format de
codare a imaginilor la care au aderat în anul
2003 douã organisme de standardizare : ISOIEC ºi ITU-T. Faþã de formatul MPEG2
obiºnuit, MPEG-4 AVC / H.264 are o eficienþã
de douã ori mai mare. Camera dvs. foloseºte
standardul MPEG-4 AVC / H.264 pentru
codarea filmelor de înaltã definiþie.
x Reprezentare de mici dimensiuni
a imaginilor (Thumbnail)
Imagini de dimensiuni reduse care vã permit
vizualizarea simultanã a mai multor imagini.
INDEX] / [
[VISUAL INDEX] / [
INDEX] sunt sisteme de afiºare a
reprezentãrilor de mici dimensiuni ale
imaginilor.
x Sunet cu efect de învãluire pe
5,1 canale
Sistem care redã sunetul cu ajutorul a 6 boxe,
3 plasate frontal (în stânga, în dreapta ºi
central) ºi a 2 plasate în spate (în stânga ºi
în dreapta), la care se adaugã un subwoofer
trece jos, considerat ca 0,1 canal pentru
frecvenþe de 120 Hz sau mai joase.
x VBR
VBR este acronimul pentru Variable Bit Rate
(Vitezã de transfer variabilã) ºi reprezintã un
format de înregistrare care permite stabilirea
automatã a vitezei de transfer a datelor
(volumul de date înregistrate într-un interval
de timp) în concordanþã cu scena
înregistratã. Pentru piese video în care
elementele se deplaseazã rapid, este utilizat
mult spaþiu de pe “Memory Stick PRO Duo”
pentru a se obþine o imagine clarã, ceea ce
conduce la diminuarea duratei disponibile
de înregistrare.
105
Index
Indicaþii numerice
C
Dimensiunea imaginii ..... 66
Director
.......................... 91
Adaptor 21 pini .............. 42 Cablu
DISP
OUTPUT
......... 70, 85
4:3 ................................... 69
de alimentare ............... 14
DISPLAY
........................
68
16:9 ................................. 69
de conectare A/V14, 41, 52
DIVIDE
...........................
48
1080i / 576i ...................... 70
A/V pe componente .......
Dolby
Digital
5,1
Creator
28
2 canale stereo ............... 62
...................... 14, 39, 41
5,1 canale cu efect de
HDMI ......................... 40 Dual Rec ......................... 29
învãluire .................... 62
S VIDEO ................ 41, 52 Durata încãrcãrii ............. 17
Înregistrare pe 5,1 canale 62
USB ............................ 14 Durata înregistrãrii ......... 17
Calitatea imaginilor ......... 57 Durata redãrii ................. 17
Calibrare (CALIBRATION) .. 96 D. EFFECT ............... 77, 84
A
CAMERA DATA ........... 67
Accesorii furnizate ......... 14 CANDLE ........................ 75
E
Acumulator .................... 15 Capacul adaptorului USB ..
Easy Handycam ............. 22
Acumulator “InfoLITHIUM”
.............................. 15, 101 Echilibru de alb ........ 76, 84
.................................... 93 Categorii
Ecran LCD ...................... 18
Adaptor de reþea ...... 14, 15
Others ......................... 45 Efecte digitale (D.EFFECT)
Adaptor dedicat pentru
Manage Media ........... 57
............................... 77, 84
terminalul USB14, 54, 101
Settings ...................... 60 Efecte de imagine
Adãugare dupã datã ...... 50 ceas (CLOCK SET) ............. 19
(PICT. EFFECT) ..... 77, 84
Afiºaj de autodiagnosticare CLOCK / LANG .............. 70
EXPOSURE .................... 75
.................................... 86 COLOR SLOW SHTR 77, 84
AREA SET ..................... 70 Condensarea umezelii ..... 95
A.SHUT OFF ................ 71 Conectare
F
AUDIO, mod .................. 62
aparat video ................ 52 FACE DETECTION .. 65, 85
Autonomie
ale echipamente HDD/
Face index ...................... 34
acumulator ...................... 17
DVD .......................... 52 FADER (gradare) ...... 77, 84
Memory Stick PRO Duo 58
dispozitiv USB ............ 53 FH .................................. 62
AUTO SLW SHUTR 63, 84
imprimantã .................. 55 Film
AVCHD, format ......... 92, 105
televizor 4:3 ................. 40
calitate ........................ 10
Avertizare
televizor HD ................ 39
înregistrare .................. 26
indicatori ........................ 86
televizor panoramic ..... 40
înregistrare, mod~ ....... 62
mesaje ............................. 87
COMPONENT ................ 70 Fiºier .............................. 91
Copie de siguranþã ......... 44 FILE NO. (numãr fiºier) .. 66
B
Cronometru propriu ........ 78 Fiºiere de gestionare a
Baterie reîncãrcabilã
CTRL FOR HDMI ........... 71
filmelor ......................... 91
preinstalatã .................. 97 Curea de prindere ......... 101
Film Roll Index ................ 34
BEACH .......................... 76
Fireworks (focuri de artificii)
BEEP (semnal sonor) ...... 68
..................................... 75
BLACK FADER .............. 77 D
FLASH
LEVEL ............... 64
B&W (alb-negru) ........... 77 DATA CODE ........... 67, 104
FLASH
MODE ............... 64
BLT-IN ZOOM MIC ....... 78 DATE/TIME ............ 67, 104
FOCUS
(focalizare) ... 74, 82
“BRAVIA” Sync ............. 42 DEMO MODE ................ 71
Bliþ (Flash) ...................... 81 Diferenþe temporale
diferenþe de fus orar .... 90
Butoane de afiºare a interfeþei
DIGITAL
ZOOM ............ 63
index .......................... 103
106
Foiþã izolatoare ............. 116
Fotografii
înregistrare .................. 27
IMAGE SIZE ............... 66
fiºiere de imagini ......... 91
Fragmentare ................. 105
G
Î
Încãrcare
acumulator .................. 15
baterie reîncãrcabilã .... 97
completã ..................... 17
durata ......................... 17
Înregistrare ............... 22, 26
calitate ........................ 10
durata ......................... 17
format ......................... 92
Întreþinere ....................... 92
GENERAL SET ............... 71
Gradare ..................... 77, 84
dinspre alb (WHITE FADER)
dinspre negru (BLACK
FADER)
J
GUIDEFRAME ............... 63 JPEG ........................ 91, 105
H
Handycam, staþie~ ......... 15
HD, calitatea imaginii ....... 8
HD / SD SET .................. 57
HDMI, cablu .................. 40
Help (documentaþie) ....... 12
HOME MENU .......... 11, 60
CLOCK / LANG .......... 70
GENERAL SET ........... 71
MOVIE SETTING ....... 62
OUTPUT SETTINGS .. 69
PHOTO SETTINGS ..... 66
SOUND / DISP. SET .... 68
VIEW IMAGES SET ... 67
Categoria SETTINGS .. 60
HQ .................................. 62
L
Meniu HOME ........... 11, 60
CLOCK / LANG .......... 70
GENERAL SET ........... 71
MOVIE SETTING ....... 62
OUTPUT SETTINGS .. 69
PHOTO SETTINGS ..... 66
SOUND / DISP. SET .... 68
VIEW IMAGES SET ... 67
Mesaje de avertizare ...... 87
MICREF LEVEL ........ 78, 85
Modul
demonstrativ (DEMO) ... 71
înregistrare (REC) ........ 62
oglindã ........................ 29
sleep ........................... 29
Montaj ........................... 45
MOVIE SETTING ........... 62
MPEG ........................... 105
MPEG2 ........................... 91
MPEG-4 AVC / H.264 .... 105
Mufã
DC IN .......................... 15
A/V OUT .................... 37
A/V de comandã la
distanþã ..................... 37
LANDSCAPE ................. 76
LANGUAGE SET ........... 70
LCD ................................ 18
LCD BL LEVEL ........... 69
LCD BRIGHT .............. 68
LCD COLOR ............... 69
LCD BRIGHT (luminozitatea
ecranului) .................... 68
LCD COLOR ................... 69
LCD Panou (LCD PANEL)18
Lista de redare ................ 49 N
LP (redare îndelungatã) .. 62 Numãrul fiºierului ........... 66
Numãrul de imagini ce pot
M
fi înregistrate ................ 66
MANAGE MEDIA,
NTSC ............................. 89
categorie ................... 57
Mãrire ............................. 28 O
I
Index dupã datã .............. 35 Mãrire la redare .............. 35 OLD MOVIE (film vechi) 77
Imprimare ....................... 55 MEDIA FORMAT .......... 58 ONE PUSH ..................... 76
Indicatoare de avertizare 86 MEDIA INFO ................. 58 OPTION, meniu .............. 72
IMAGE SIZE .................. 66 “Memory Stick” ......... 2, 92 Ora de varã ..................... 70
Original .......................... 49
Indicatori ...................... 104 “Memory Stick PRO Duo”
adaptor ................... 2, 93 OTHERS, categorie ........ 45
Indicatori de ecran ....... 103
OUTDOOR ..................... 76
Indicator luminos INDEX “Memory Stick PRO Duo”
SET .............................. 65 ................................... 2, 92 OUTPUT SETTINGS ...... 69
numãr de imagini ce pot fi
INDOOR (în interior) ...... 76
înregistrate ............... 66
InfoLITHIUM, acumulator
“Memory
Stick PRO-HG
..................................... 93
Duo” ....................... 2, 92
Meniu OPTION .............. 72
107
P
PAL ................................ 82
PASTEL .......................... 78
PHOTO CAPTURE ........ 47
PHOTO SETTINGS ........ 66
“Photo TV HD” .............. 42
PictBridge ....................... 55
PICT. EFFECT (efecte de
imagine) ................. 77, 84
Playlist (Listã de redare) . 49
PORTRAIT ..................... 76
Prizã de perete ................ 15
Q
QUICK ON ..................... 29
QUICK ON STBY ........... 71
R
Redare ...................... 23, 31
REDEYE REDUC (reducerea
efectului de ochi roºii) .......... 65
Reglaje (SETTINGS) ....... 60
Reprezentãri de dimensiuni
reduse ........................ 105
RESET ............................ 99
REMAINING SET (film) . 64
REC MODE .................... 62
Reparare fiºiere cu baza de
date a imaginilor ........... 59
Reglaje pentru suport media
................................... 105
S
SCENE SELECTION
(Selecþia scenei) ..... 75, 84
SD, calitate ....................... 8
SELF TIMER (cronometru) . 78
Semnal sonor ................. 68
Semnificaþia indicatorilor de
ecran .......................... 104
SEPIA ............................. 77
Simbol .......................... 104
Sisteme TV de culoare .... 89
SETTINGS, categorie ..... 60
SLIDE SHOW SET ......... 36
SMTH SLW REC ............ 30
SNOW ............................ 76
SOUND / DISP SET ........ 68
SP (redare standard) ....... 62
SPOTLIGHT ................... 76
SPOT FOCUS ........... 74, 84
SPOT METER (exponometru punctual) ............ 75
STEADY SHOT ........ 63, 84
Stocarea imaginilor ......... 44
SUB-T DATE ................. 64
Succesiune de imagini .... 36
SUNRISE&SUNSET ....... 75
Sleep, mod~ .................... 29
ª
ªtergere .......................... 46
dupã datã .................... 46
tuturor ......................... 46
fotografie .................... 47
T
TELEMACRO ................ 74
Telefoto .......................... 28
Trepied ......................... 101
Televizor panoramic ....... 40
TV HD ............................ 39
TV CONNECT, ghid ....... 38
TV TYPE ........................ 69
TWILIGHT ..................... 75
TWILIGHT PORT. .......... 75
108
Þ
Þinerea corectã a camerei26
U
USB CONNECT .............. 91
USB SELECT ............ 53, 54
cablu ........................... 14
adaptor .......... 14, 54, 101
Utilizarea camerei în
strãinãtate .................... 89
Unghi panoramic ............ 28
V
VBR (Vitezã de transfer
variabilã) ............... 10, 105
VIEW IMAGES SET ....... 67
Vizionarea imaginilor la
televizor ....................... 37
VISUAL INDEX, interfaþã .
............................... 23, 31
Volum
reglare ......................... 33
VOLUME .................... 68
W
WHITE BAL. (echilibrul de
alb) ......................... 76, 84
WHITE FADER .............. 77
WIDE SELECT ......... 62, 85
X
X.V.COLOR .............. 63, 85
Z
Zebra .............................. 63
Zoom (mãrire) ................. 28
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” ºi simbolul
sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation.
• “AVCHD” ºi sigla AVCHD sunt mãrci de comerþ ale Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
ºi Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
,
“MagicGate”, “
”, “MagicGate Memory Stick”, “MagicGate Memory Stick
Duo” sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
• “BIONZ” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “BRAVIA” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• “x.v. Colour” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “VAIO” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “PLAYSTATION” este marcã de comerþ a Sony Computer Entertainment Inc.
• Dolby ºi simbolul dublu-D sunt mãrci de comerþ ale Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator este marcã de comerþ a Dolby Laboratories.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition Multimedia Interface sunt mãrci înregistrate sau
comerciale ale HDMI Licesing LLC.
• Microsoft, Windows ºi Windows Media sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale
Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci de comerþ ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în alte
þãri.
• Intel, Intel Core ºi Pentium sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale Intel Corporation sau
ale sucursalelor sale din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Acrobat sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale
Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ºi / sau în alte þãri.
Toate celelalte denumiri produse menþionate în acest manual pot fi mãrci înregistrate sau
mãrci comerciale ale companiilor respective. În acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare
caz marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite la pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor
http://www.sony.ro
109
Download PDF

advertising