Sony | HDR-TG1E | Sony HDR-TG1E Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã HD
Manual de instrucþiuni
HDR-TG1E / TG3E
Pentru detalii legate de operaþii avansate, vã rugãm sã
consultaþi manualul de instrucþiuni “Handycam Handbook”.
© 2008 Sony Corporation
1
Citiþi mai întâi aceste informaþii
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Nu expuneþi acumulatorul la cãldurã
excesivã cum ar fi cea provenitã de
la surse ca soarele, focul sau altele
similare.
Atenþie
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul
de tipul indicat la specificaþii. În caz
contrar, pot rezulta incendii sau
accidentãri.
Pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde, ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu aceeaºi
valoare a rezistenþei ca cea care v-a fost furnizatã
ºi care sã fie aprobatã de ASTA sau BSI pentru
BS 1362 (marcatã cu semnele
sau
).
Dacã siguranþa prezintã un capac de protecþie
detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la loc dupã înlocuirea
siguranþei. Nu folosiþi niciodatã siguranþa fãrã
capac. În cazul în care îl pierdeþi, contactaþi cel
mai apropiat service Sony.
Pentru clienþii din Europa
ATENÞIE
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã
cã se încadreazã în limitele stabilite de
Directiva EMC privind utilizarea cablurilor
de conectare mai scurte de 3 metri.
2
Remarcã
În cazul în care datoritã electricitãþii statice
sau interferenþelor electromagnetice survin
întreruperi în cursul transferului de date,
reporniþi aplicaþia software sau deconectaþi
ºi apoi cuplaþi din nou cablul de conectare
(USB etc.).
Dezafectarea de echipamentele electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclãrii echipamentelor
electrice ºi electronice. Dezafectând în mod
corect acest produs veþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vã rugãm sã
consultaþi biroul local, serviciul de preluare
a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul.
Accesoriu cãruia i se aplic㠓Memory Stick
PRO Duo”, adaptor dedicat pentru mufa
USB.
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor)
uzate (Valabil în
Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs.
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. În cazul
produselor care din motive de siguranþã, de
asigurare a performanþelor sau de integritate
a datelor necesitã conectarea permanentã a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã le duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm sã consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Notã pentru clienþii din þãrile în
care se aplicã Directivele
Uniunii Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de
garanþie, vã rugãm sã apelaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru
service sau garanþie.
“Memory Stick”
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai jos este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : HDR-TG1E
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Nr. telefon :
858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
NOTÃ
Modelul de camerã video HDR-TG1E trebuie
utilizat cu staþia Handycam de tipul
DCRA-C230 ºi cu un adator de reþea modelul
AC-L200 / L200B.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
3
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– reorientarea sau repoziþionarea antenei de
recepþie.
– mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Acumulator ºi “Memory Stick PRO
Duo”
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a a
Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest dispozitiv nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest dispozitiv trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Acest aparat din Clasa B corespunde
standardului Canadian ICES-003.
Note privind utilizarea
Accesorii furnizate
4
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
• “Memory Stick PRO Duo” 4 GB (1)
• Adaptor de reþea (1)
• Cablu de alimentare (1)
• Staþie Handycam (1) A
• Cablu A/V pe componente (1) B
• Cablu de conectare A/V (1) C
• Cablu USB -lung (1) D
• Cablu USB -scurt (1) E
• Adaptor dedicat mufei USB (1) F
• Capacul adaptorului USB (1) G
• Adaptor cu 21 de pini (1)
Numai pentru modelele cu marcajul
imprimat în partea de jos a aparatului.
• Acumulator reîncãrcabil NP-FH50 (1)
• Curea de prindere (1)
• CD-ROM cu “Handycam A p p l i c a t i o n
Software” (1) (pag. 26), care conþine :
– “Picture Motion Browser” (software),
– manualul de instrucþiuni “PMB Guide”,
– manualul de instrucþiuni “Handycam
Handbook”.
• Manual cu instrucþiuni de folosire (Acest
manual) (1)
* Adaptorul dedicat mufei USB (1) F ºi capacul
adaptorului USB (1) G sunt ataºate mai întâi
de cablul USB -scurt (1) E.
Tipurile de carduri “Memory
Stick” pe care le puteþi utiliza
pentru camera dvs. video
Pentru înregistrarea de filme, se recomandã
utilizarea de carduri “Memory Stick PRO
Duo” cu capacitatea de 1 GB sau mai mari,
marcate cu simbolurile de mai jos :
–
(“Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”).
* Sunt disponibile cu sau fãrã marcajul Mark2.
• A fost confirmatã funcþionarea corectã a
acestei camere cu carduri “Memory Stick
PRO Duo” având capacitatea de pânã la
16GB.
• Consultaþi pagina 14 pentru a afla cât se
poate înregistra pe “Memory Stick PRO
Duo”.
• Ambele tipuri de carduri de memorie :
“Memory Stick PRO Duo” ºi “Memory
Stick PRO-HG Duo”, vor fi denumite
“Memory Stick PRO Duo” în acest manual.
Utilizarea camerei video
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Mãsuri
de precauþie” (pag. 32).
• Câtã vreme este aprins sau clipeºte vreunul
dintre indicatoarele luminoase :
(film)/
(foto) (pag. 10), de access (pag. 12) sau
QUICK ON (pag. 7), nu efectuaþi nici una
dintre urmãtoarele operaþii :
– scoaterea cardului “Memory Stick PRO
Duo”,
– demontarea acumulatorului sau a
adaptorului de reþea de la camerã,
– aplicarea de ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
În caz contrar este posibil sã fie deteriorat
suportul media, sã fie pierdute imaginile
înregistrate sau sã aparã alte disfuncþionalitãþi.
• Dacã închideþi panoul LCD câtã vreme
camera dvs. este conectatã la alte
dipozitive printr-un cablu USB, imaginile
înregistrate pot fi pierdute.
• Când introduceþi sau scoateþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” din camera
video, aveþi grijã ca acesta sã nu fie împins
în afarã ºi sã nu cadã pe jos (pag. 12).
• Când conectaþi printr-un cablu camera
dvs. video la alte echipamente, aveþi grijã
sã cuplaþi conectorul în poziþia corectã.
Evitaþi sã forþaþi conectarea în poziþie
greºitã; este posibil ca terminalul sã se
deterioreze sau pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Dacã efectuaþi în mod repetat operaþii de
înregistrare / ºtergere de imagini o
perioadã îndelungatã de timp, va apãrea
fragmentarea datelor conþinute de
suportul media. Imaginile nu mai pot fi
stocate sau înregistrate. Într-un astfel de
caz, stocaþi imaginile pe un suport media
extern, dupã care efectuaþi operaþia de
formatare [MEDIA FORMAT] (pag. 24).
• Ecranul LCD este produs folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
peste 99,99 % dintre pixeli sunt operaþionali pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor minuscule puncte negre ºi / sau a unora luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi) care sã
aparã în mod constant pe ecranul LCD.
Aceste puncte apar în mod normal în
procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã în
nici un fel imaginea înregistratã.
Note privind înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
camerei video, ale mediului de stocare a
informaþiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã / regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
Redarea imaginilor cu alte
echipamente
• Camera dvs. este compatibilã cu MPEG-4
AVC/H.264 High Profile pentru înregistrarea unor imagini de calitate HD. De
aceea, imaginile înregistrate la calitate
HD (înaltã definiþie) cu camera video, nu
pot fi redate cu urmãtoarele echipamente:
– alte echipamente compatibile cu formatul
AVCHD care nu acceptã formatul High
Profile,
– echipamente care nu sunt compatibile
cu formatul AVCHD.
Stocaþi toate datele de imagine
înregistrate
• Pentru a evita pierderea datelor de imagine,
stocaþi periodic toate imaginile înregistrate pe un suport extern. Se recomandã
sã stocaþi datele pe un disc, spre exemplu
pe un DVD-R, folosind calculatorul
personal. Le puteþi stoca ºi folosind un
aparat video sau un recorder DVD/ HDD
(pag. 23).
• Se recomandã sã stocaþi periodic datele
pe un suport extern, dupã înregistrare.
5
CUPRINS
Când camera este conectatã la
calculator
• Nu încercaþi sã formataþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” al camerei cu ajutorul
calculatorului deoarece este posibil ca
aceastã camerã sã nu mai funcþioneze
corect.
Despre alegerea limbii
• Interfeþele de ecran pot apãrea în diverse
limbi pentru a explica procedurile de
acþionare a camerei. Alegeþi o altã limbã
care sã fie folositã la afiºare înainte de a
utiliza camera, dacã este necesar (pag. 11).
Note privind utilizarea acestui
manual
• Interfeþele ecranului LCD prezentate în
acest manual sunt preluate cu ajutorul
unei camere foto digitale ºi din acest motiv
ilustraþiile pot apãrea diferit de ceea ce
vedeþi dvs.
• Design-ul ºi specificaþiile pentru camera
video ºi pentru accesorii pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
• Interfeþele prezentate în acest manual
corespund sistemului de operare
Windows Vista ºi pot varia în funcþie de
sistemul de operare folosit de calculator.
• Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf) ºi pe cel
“PMB Guide”.
Citiþi aceste informaþii înainte de a
acþiona camera video ............ 2
Pornire
Pasul 1 : Încãrcarea
acumulatorului ....................... 7
Pasul 2 :Pornirea alimentãrii ºi
stabilirea datei ºi orei exacte 10
Alegerea unei alte limbii pentru
afiºarea pe ecran ....................... 11
Pasul 3 :Introducerea unui
“Memory Stick PRO Duo” .... 12
Înregistrare / Redare
Înregistrarea imaginilor ............. 13
Redarea imaginilor ................... 15
Redarea imaginilor la televizor ... 16
Denumirile ºi funcþiile pãrþilor
componente ºi butoanelor ... 17
Indicatori afiºaþi în cursul
înregistrãrii / redãrii .............. 19
Folosirea diverselor funcþii – “
HOME” ºi “ OPTION” ....... 21
Stocarea imaginilor .................. 24
ªtergerea imaginilor ................. 25
Utilizarea camerei împreunã
cu un calculator
Operaþii realizate cu ajutorul
calculatorului ........................ 26
Instalarea ºi consultarea
“Handycam Handbook” (pdf) ...... 26
Instalarea “Picture Motion Browser”
................................................. 27
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ......... 30
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie .................. 32
Specificaþii ................................ 33
6
Pornire
Pasul 1 : Încãrcarea acumulatorului
Comutator POWER
Indicator
QUICK ON
Indicator luminos
/ CHG
Acumulator
Cablu de alimentare
Mufa DC IN
Conector DC
Adaptor de reþea
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” NP-FH50 dupã ce îl
ataºaþi la camera dvs. video.
b Notã
• Puteþi folosi numai un acumulator
“InfoLITHIUM” NP-FH50.
1
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a staþiei Handycam.
Aveþi grijã ca marcajul v de pe
conectorul DC sã fie orientat în sus.
Spre priza de perete
4 Introduceþi acumulatorul.
1 Deschideþi capacul compartimentului
pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
2 Introduceþi complet acumulatorul, în
direcþia corectã, pânã ce se aude un
clic.
3 Închideþi capacul compartimentului
pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
Aºezaþi în siguranþã camera în
2 Conectaþi cablul de alimentare la 5 Staþia
Handycam aºa cum este
adaptorul de reþea ºi la o prizã
de perete.
3 Verificaþi dacã este închis panoul
LCD.
indicat în imaginea de mai sus,
având grijã sã coboare complet.
Indicatorul / CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea. Când
acumulatorul este complet încãrcat,
indicatorul / CHG (încãrcare) se stinge.
Scoateþi camera din staþia Handycam.
7
b Notã
• Nu puteþi încãrca acumulatorul câtã vreme
indicatorul luminos QUICK ON clipeºte.
În aceastã perioadã, apãsaþi butonul
POWER pentru a opri camera video. Aveþi
grijã ca indicatorul luminos QUICK ON
sã nu clipeascã înainte sã încãrcaþi
acumulatorul.
Pentru a scoate acumulatorul
Opriþi camera ºi dechideþi capacul
compartimentului pentru acumulator /
“Memory Stick Duo”. Deplasaþi pârghia de
eliberare a acumulatorului. Fiþi precauþi
pentru ca acumulatorul sã nu vã cadã din
mâini.
Pârghie de eliberare
a acumulatorului
Mufa DC IN
Deschideþi capacul
mufelor.
Conector DC
Cu marcajul v
în partea de jos
Autonomia disponibilã a
acumulatorului furnizat
Durata încãrcãrii :
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii
complete a unui acumulator total descãrcat.
Durata înregistrãrii / redãrii :
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare, folosind un acumulator complet
încãrcat.
b Notã
• Când scotateþi acumulatorul sau când
decuplaþi adaptorul de reþea, aveþi grijã ca
indicatoarele
(film) /
(foto) (pag.
10) / cel de acces (pag. 12) / QUICK ON sã
fie oprite.
Pentru a încãrca acumulatorul
folosind numai adaptorul de
reþea
Închideþi panoul LCD cu camera opritã, apoi
conectaþi adaptorul de reþea direct la mufa
DC IN a camerei video.
8
“HD” reprezintã înaltã definiþie, iar “SD”
reprezintã definiþie standard.
(unitate de mãsurã : min)
HD
SD
Durata încãrcãrii
135
1 2
Durata înregistrãrii* *
Durata înregistrãrii 100
120
continue
Durata înregistrãrii
50
60
obiºnuite*3
Durata redãrii*2
135
145
*1 [REC MODE] (modul de înregistrare) : SP.
*2 Când ecranul LCD este pornit.
*3 Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire / oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii ºi de mãrire.
Despre acumulator
• Înainte de a schimba acumulatorul,
deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF(CHG) ºi opriþi indicatoarele luminoase
(film) / (foto) (pag. 10) / cel de acces
(pag. 12) / QUICK ON.
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a camerei sau la staþia Handycam,
chiar dacã este decuplat cablul de
alimentare de la prizã.
Despre utilizarea camerei în
strãinãtate
• Puteþi utiliza camera în alte þãri / regiuni
folosind adaptorul de reþea furnizat
împreunã cu aceasta. Puteþi totodatã sã
încãrcaþi acumulatorul.
În funcþie de forma prizei, poate fi necesar
sã folosiþi un adaptor pentru ºtecãr
disponibil în comerþ.
Consultaþi manualul de intrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf).
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera
la temperaturi scãzute.
• Autonomia camerei va fi mai redusã în
funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea
decuplând ºtecãrul de la priza de perete.
• În timpul folosirii, nu puneþi adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent
continuu (DC) al adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte metalice
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât timp
este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
9
Pasul 2 : Pornirea alimentãrii ºi stabilirea
datei ºi orei exacte
Când folosiþi camera pentru
prima datã, interfaþa [CLOCK
SET] (potrivirea ceasului) este
afiºatã pe ecranul LCD.
Buton POWER
(HOME)
Comutator
Atingeþi butoanele de pe ecranul LCD
1 Deschideþi panoul LCD.
Camera porneºte.
Pentru a porni camera când panoul LCD
este deschis, închideþi-l ºi apoi
redeschideþi-l sau apãsaþi butonul
POWER când panoul LCD este deschis.
Pentru a regla panoul LCD, deschideþi-l
la 90 grade faþã de corpul camerei (1),
apoi rotiþi-l la unghiul optim pentru
înregistrare sau redare (2). Puteþi roti
panoul LCD cu 270 de grade spre obiectiv
(2) pentru a înregistra în modul oglindã.
(film) /
(foto)
2 270 de grade
(max.)
2
Deplasaþi mai multe trepte
comutatorul
(Film) /
(Foto)
în direcþia indicatã de sãgeatã,
pânã ce se aprinde indicatorul
luminos respectiv.
(Film) : Pentru a înregistra filme.
(Foto) : Pentru a fotografia.
1
Perpendicular
pe corpul
camerei
10
Treceþi la pasul 4 când porniþi camera
pentru prima datã.
• Când porniþi indicatorul luminos
(foto), raportul laturilor interfeþei se
modificã automat, devenind 4:3 (reglaj
implicit).
3
Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [CLOCK /
LANG] T [CLOCK SET].
4 Alegeþi aria geograficã doritã
folosind
[NEXT].
5
/
, apoi atingeþi
Alegerea unei alte limbi pentru
afiºarea pe ecran
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecranul LCD. Pentru a selecta
limba care sã fie folositã la afiºarea pe ecran,
(SETTINGS)T
atingeþi (HOME) T
[CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE
SET], apoi selectaþi limba doritã.
Stabiliþi varianta doritã pentru
[SUMMERTIME] (ora de varã), [Y]
(year-an), [M] (month-lunã), [D]
(day-zi), orã ºi minute, apoi
atingeþi
.
Ceasul porneºte.
Pentru a opri alimentarea
În starea de aºteptare pentru înregistrare sau
în modul înregistrare, închideþi panoul LCD,
apoi apãsaþi butonul POWER. O altã metodã
este sã închideþi panolul LCD sau sã apãsaþi
butonul POWER.
z Observaþii
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe “Memory Stick PRO Duo” ºi pot fi
afiºate în cursul redãrii.
• Puteþi opri semnalul sonor emis în cursul
funcþionãrii, atingând
(HOME) T
(SETTINGS)T [SOUND/DISP SET]
T [BEEP] T [OFF].
• Când închideþi panoul LCD în cursul stãrii
de aºteptare / înregistrãrii, indicatorul
luminos QUICK ON începe sã clipeascã,
iar camera trece în modul “sleep”. Dacã
pentru [QUICK ON STBY] este aleasã
varianta [OFF] în meniul HOME (pag. 23),
închiderea panoului LCD conduce la
oprirea camerei video.
11
Pasul 3 : Introducerea unui “Memory Stick
PRO Duo”
Indicator luminos de acces
Când introduceþi un nou card “Memory Stick
PRO Duo”, este afiºatã interfaþa [Create a new
Image Database File] (Crearea unui nou fiºier cu
baza de date a imaginilor).
Consultaþi pag. 5 pentru a afla ce carduri
“Memory Stick Duo” pot fi utilizate la camera
dvs. video.
1 Introduceþi cardul de memorie
“Memory Stick PRO Duo”.
1 Deschideþi capacul compartimentului
pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
2 Introduceþi complet cardul “Memory
Stick PRO Duo”, în direcþia corectã,
pânã ce se aude un clic.
3 Închideþi capacul compartimentului
pentru acumulator / “Memory Stick
Duo”.
2 Deschideþi panoul LCD ºi porniþi
indicatorul luminos
(Film).
3 Atingeþi [YES] în interfaþa [Create
a new Image Database File.]
(Crearea unui nou fiºier cu baza de
date a imaginilor).
12
Pentru a scoate cardul
“Memory Stick PRO Duo”
Deschideþi capacul compartimentului pentru
acumulator / “Memory Stick Duo”, apoi
împingeþi uºor, cu o singurã miºcare, cardul.
b Note
• Câtã vreme este aprins sau clipeºte vreunul
dintre indicatoarele luminoase :
(film)/
(foto) (pag. 10), de access (pag. 12) sau
QUICK ON (pag. 7), nu efectuaþi nici una
dintre urmãtoarele operaþii :
– scoaterea cardului “Memory Stick PRO
Duo”,
– demontarea acumulatorului sau a
adaptorului de reþea de la camerã,
– aplicarea de ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
În caz contrar este posibil sã fie deteriorat
suportul media, sã fie pierdute imaginile
înregistrate sau sã aparã alte disfuncþionalitãþi.
• Nu deschideþi capacul compartimentului
pentru acumulator / “Memory Stick Duo”
în cursul înregistrãrii datelor.
• Dacã forþaþi intrarea cardului “Memory Stick
PRO Duo” în slot, în direcþie greºitã, este
posibil sã fie deteriorate datele de imagine,
cardul “Memory Stick PRO Duo” sau
slotul Memory Stick Duo.
• Dacã la pasul 3 apare mesajul [Failed to
create a new Image Database File. It may
be possible that there is not enough free
space.], formataþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” (pag. 24). Þineþi seama cã prin
operaþia de formatare sunt ºterse toate
datele înregistrate pe “Memory Stick PRO
Duo”.
Înregistrare / Redare
Înregistrarea imaginilor
START / STOP A
Comutator
(Film) /
(Foto) C
[STBY] T [REC]
PHOTO B
Clipeºte T Lumineazã
1 Deschideþi panoul LCD.
2 Deplasaþi comutatorul
(Film) /
(Foto) C , pânã ce se aprinde
indicatorul luminos respectiv.
•
(Film) : Pentru a înregistra filme.
•
(Foto) : Pentru a fotografia.
3 Începeþi înregistrarea.
Filme
Apãsaþi START / STOP A.
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou
butonul START / STOP A.
• Consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (PDF) pentru a
schimba calitatea imaginii care trebuie sã
devinã SD (definiþie standard).
Fotografii
Apãsaþi uºor butonul PHOTO B
pentru a ajusta focalizarea
(se
aude un semnal sonor), apoi apãsaþi
complet butonul (se aude sunetul
emis de obturator).
Alãturi de , apare simbolul
. Când
dispare simbolul
, imaginea a fost
înregistratã.
b Notã
• Dacã închideþi panoul LCD în cursul înregistrãrii, aceastã operaþie va opritã.
13
z Observaþii
• Puteþi verifica spaþiul liber rãmas pe “Memory Stick PRO Duo” apãsând
(HOME) T
(MANAGE MEDIA) T
[MEDIA INFO].
• Puteþi înregistra fotografii apãsând butonul
PHOTO B în cursul înregistrãrii.
• Dacã un film depãºeºte 2 GB, este creat
automat urmãtorul fiºier de film.
• Durata maximã de înregistrare în modul
[HD SP] (varianta implicitã) pe un
“Memory Stick PRO Duo” marca Sony,
sunt urmãtoarele :
– 1 GB : aproximativ 15 min,
– 2 GB : aproximativ 30 min,
– 4 GB : aproximativ 65 min,
– 8 GB : aproximativ 140 min.
– 16 GB : aproximativ 280 min,
• La mãsurarea capacitãþii unui “Memory
Stick PRO Duo”, 1 GB reprezintã 1 miliard
de biþi, din care o parte sunt utilizaþi pentru
gestionarea datelor.
• Verificaþi numãrul de fotografii ce pot fi
înregistrate, afiºat pe ecranul camerei
(pag. 19).
• Puteþi captura fotografii din filmele
înregistrate (HDR-TG1E). Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf).
14
Redarea imaginilor
(VIEW IMAGES) D
1 Trece la interfaþa (Film Roll Index)
2 Trece la interfaþa
(Face Index)
3 Trece la (HOME)
4 Precedentele 6 imagini
5 Urmãtoarele 6 imagini
6 Se revine la interfaþa de înregistrare
7 Afiºeazã filmele cu calitatea* HD (înaltã
definiþie) a imaginilor
8 Afiºeazã fotografiile
9 Cautã imaginile dupã datã
0 (OPTION)
* Când selectaþi un film cu o calitate standard a
imaginilor (SD), este afiºat simbolul
.
1 Deschideþi panoul LCD pentru a porni camera video.
2
3
Apãsaþi butonul
(Vizualizarea imaginilor).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Este posibil ca operaþia sã dureze
câteva secunde.)
Începe redarea.
Redarea filmelor
Redarea fotografiilor
Atingeþi clapeta
sau
, apoi
filmul care vreþi sã fie redat.
Atingeþi clapeta
, apoi fotografia
care vreþi sã fie redatã.
Comutã între Redare ºi
Începutul scenei / Pauzã la fiecare atingere
scena precedentã
Scena urmãtoare
Stop (se trece la
interfaþa INDEX)
Înainte / înapoi
Succesiune de imagini
Se trece la
interfaþa VISUAL
INDEX
Scena urmãtoare /
precedentã
OPTION
OPTION
15
Pentru a ajusta volumul sonor
al filmelor
La redarea unui film, apãsaþi
(OPTION)
T clapeta
T [VOLUME], apoi reglaþi
volumul cu butoanele
.
z Observaþii
• În interfaþa VISUAL INDEX, pe clapeta
celei mai recente imagini redate / înregistrate apare simbolul i (respectiv B în
cazul fotografiilor). Când atingeþi un film
marcat cu i, puteþi relua redarea de la
punctul unde a fost anterior opritã.
Deschideþi
capacul mufelor.
Conector A/V
de comandã
la distanþã
Deschideþi
capacul mufelor.
Redarea imaginilor la
televizor
Metodele de conectare ºi calitatea imaginii
urmãrite la televizor (HD - înaltã definiþie /
SD - definiþie standard) diferã în funcþie de
tipul de televizor folosit ºi de conectorii
utilizaþi.
Utilizaþi ca sursã de alimentare, adaptorul
de reþea furnizat (pag. 7).
Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni
furnizate pentru dispozitivele conectate.
b Notã
• La înregistrare, alegeþi pentru [X.V. COLOR]
varianta [ON] pentru redarea la un
televizor compatibil cu x.v. Color. În cazul
redãrii, anumite reglaje trebuie realizate la
televizor. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni al televizorului.
Procedura de lucru
Pentru a comuta intrarea televizorului
în poziþia corespunzãtoare mufei
conectate
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
r
Conectaþi camera video ºi televizorul
conform instrucþiunilor furnizate de [TV
CONNECT Guide].
Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [TV CONNECT Guide].
r
Efectuaþi reglajele necesare pentru
ieºirea camerei video.
16
Staþie
Handycam
b Note
• Când cablul A/V este utilizat pentru a
transmite la ieºire imagini, acestea vor avea
calitate SD (definiþie standard).
• Staþia Handycam ºi camera dvs. sunt dotate
cu conectori A/V de comandã la distanþã
sau cu mufe A/V OUT. Conectaþi cablul
A/V sau pe cel pe componente A/V fie la
Staþia Handycam, fie la camera video. Dacã
veþi conecta aceste cabluri simultan atât
la Staþia Handycam, cât ºi la camerã, pot
rezulta distorsiuni ale imaginilor.
Denumirile ºi funcþiile pãrþilor componente
ºi butoanelor
Veþi gãsi aici butoanele, mufele etc. care nu
sunt prezentate în alte capitole.
Înregistrare / redare
1 Bliþ
Bliþul va lumina automat în funcþie de
condiþiile de înregistrare corespunzãtoare reglajelor implicite.
(HOME) T
(SETAtingeþi
TINGS) T [PHOTO SETTINGS] T
[FLASH MODE] pentru a modifica
reglajul.
2 Difuzor
3 Buton QUICK ON
Indicatorul luminos QUICK ON clipeºte
în modul sleep. Când deschideþi panoul
LCD în timp ce indicatorul luminos
QUICK ON clipeºte, puteþi începe
înregistrarea în circa 1 secundã (QUICK
ON).
Indicatorul înceteazã sã clipeascã ºi
alimentarea este opritã automat dacã nu
acþionaþi camera o anumitã perioadã de
timp în modul “sleep” ([QUICK ON
STBY], pag. 23).
4 Cursorul de zoom (mãrire)
Deplasaþi uºor cursorul pentru ca
mãrirea sã fie lentã, iar pentru o mãrire
mai rapidã, deplasaþi-l mai mult.
Puneþi mãri fotografiile de circa 1,1 pânã
la de 5 ori faþã de dimensiunea originalã
(Mãrire la redare).
• Dacã atingeþi ecranul în cursul mãririi
la redare, zona atinsã va apãrea în
centrul ecranului LCD.
5 Butonul RESET (iniþializare)
Apãsaþi RESET pentru a iniþializa toate
reglajele, inclusiv cele temporale.
Staþie Handycam
6 Butonul EASY
Apãsaþi butonul EASY pentru a fi afiºatã
indicaþia
, iar majoritatea reglajelor
vor fi stabilite în mod automat pentru a fi
realizate o înregistrare / redare mai facilã.
Pentru a anula operaþia, apãsaþi din nou
butonul EASY.
17
7 Butonul DISP / BATT INFO
Puteþi comuta interfaþa dacã apãsaþi
butonul DISP / BATT INFO în timp ce
alimentarea este pornitã.
Puteþi afla energia rãmasã a acumulatorului dacã apãsaþi butonul DISP /
BATT INFO dupã deschiderea panoului
LCD ºi apãsaþi butonul POWER pentru
a opri camera.
8 Microfon încorporat
Sunetul înregistrat de microfonul intern
este transformat în sonor cu efect de
învãluire pe 5,1 canale ºi înregistrat.
9 Indicator luminos de acces
Când acest indicator clipeºte sau este
luminos, camera video scrie/ citeºte date
pe “Memory Stick PRO Duo”.
0 Buton POWER
Apãsaþi butonul POWER pentru a porni
camera. Dacã apãsaþi acest buton când
alimentarea este pornitã, camera se va
opri.
• Dacã apãsaþi butonul POWER pentru
a porni camera când panoul LCD este
închis, aceasta va trece în modul
“sleep”. Dacã apãsaþi butonul
POWER în modul sleep, aparatul se
opreºte.
qd Sistem de prindere de trepied
(pe suprafaþa de jos a camerei)
Ataºaþi dispozitivul de prindere a
aparatului de trepied folosind ºurubul
acestuia (opþional : lunginea ºurubului
de prindere trebuie sã fie mai micã de
5,5 mm).
qg Bridã pentru ºnurul de prindere
(în partea de jos)
Ataºaþi ºnurul ºi treceþi mâna prin bucla
formatã de acesta pentru a evita sã vã
scape aparatul pe jos ºi sã se deterioreze.
18
Conectarea cu alte aparate
qa Minimufã HDMI OUT
Conectaþi folosind cablul HDMI
(opþional).
qs Mufã A / V de comandã la distanþã;
mufã A/V OUT (ieºire audio/video)
Realizaþi conexiunea prin intermediul
cablului A/V pe componente sau a celui
A/V de conectare.
qf Conector de interfaþã (pe suprafaþa
de jos a camerei)
Conectaþi camera ºi staþia Handycam sau
adaptorul dedicat pentru mufa USB.
Dacã ataºaþi adaptorul dedicat pentru
mufa USB, veþi putea conecta cablul USB
la camera dvs. fãrã a folosi staþia
Handycam.
qh Butonul
(DISC BURN)
Creaþi un disc conectând camera la un
calculator. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni “PMB Guide”
(pag. 28).
qj Conector de interfaþã
(staþia Handycam)
Realizaþi conectarea la mufa de interfaþã
a camerei când aceasta este cuplatã la
staþia Handycam.
qk Mufa (USB)
Se conecteazã folosind cablul USB.
• Pentru HDR-TG3E : numai intrare.
Indicatori afiºaþi în cursul înregistrãrii /
redãrii
Înregistrarea filmelor
Înregistrarea fotografiilor
Vizionarea filmelor
Vizionarea fotografiilor
1 Buton HOME
2 Energia rãmasã (aproximativã) a
acumulatorului
3 Starea înregistrãrii - [STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare).
4 Calitatea înregistrãrii (HD / SD) ºi Mod
de înregistrare (FH / HQ / SP / LP)
5 Suport media
6 Contor (orã:minute:secunde)
7 Durata disponibilã în continuare pentru
înregistrare
8 Buton OPTION
9 FACE DETECTION (Detecþia feþelor)
0 Buton VIEW IMAGES (Vizualizare
imagini)
qa Indicatorul de reglaj Face Index
qs Înregistrare sonor cu efect de învãluire
pe 5,1 canale
qd Dimensiunea imaginilor
qf Numãrul aproximativ de fotografii ce pot
fi înregistrate ºi suportul de înregistrare
/ În cursul fotografierii
qg Directorul de înregistrare
qh Buton de revenire
qj Modul redare
qk Numãrul filmului curent redat /
Numãrul total de filme înregistrate
ql Buton Precedent / Urmãtor
w; Buton de operare video
wa Numãrul fotografiei curent redate /
Numãrul total de fotografii înregistrate
ws Directorul de redare
wd Buton pentru succesiunea de imagini
wf Denumirea fiºierului de date
wg Buton VISUAL INDEX
19
Indicatorii afiºaþi
efectuaþi modificãri
când
Dreapta sus
Indicatori
Gradare
În timpul înregistrãrii / redãrii sunt afiºaþi
urmãtorii indicatori pentru a semnala
reglajele disponibile ale camerei.
Stânga sus
Centru
Semnificaþie
Iluminarea din spate a
ecranului LCD este opritã
Dreapta sus
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Face Index
FACE DETECTION
(detecþia feþelor)
Jos
Efecte de imagine
Stânga sus
Indicatori
Semnificaþie
AUDIO MODE
Înregistrare cu
cronometrul propriu
+ –
Folosirea bliþului /
REDEYE REDUC
MICREF LEVEL
(nivel microfon) scãzut
4:3
WIDE SELECT (Selectarea
modului panoramic)
BLT-IN ZOOM MIC
(microfon încorporat)
Semnificaþie
Dimensiunea imaginii
Reglarea succesiunii de
imagini
Color Slow Shutter
Conectare PictBridge
E
20
9
Reglarea manualã a
focalizãrii
SCENE SELECTION
Echilibrul de alb
Opþiunea SteadyShot
inactivã
Expunere / Exponometrul
punctual
TELEMACRO
ZEBRA (haºurã)
X.V. COLOR
Centru
Indicatori
Efecte digitale
Avertisment
z Observaþii
• Imaginea indicatorilor ºi poziþia acestora
sunt orientative, ceea ce vedeþi în realitate
putând fi diferit. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni “Handycam
Handbook” (pdf).
• Data ºi ora înregistrãrii sunt reþinute
automat pe “Memory Stick PRO Duo”.
Acestea nu sunt afiºate în cursul
înregistrãrii. Le puteþi afla însã la redare,
apelând la faciliatea [DATA CODE].
Folosirea diferitelor funcþii – “
“ OPTION”
Puteþi afiºa interfaþa meniului apãsând
(HOME) /
(OPTION). Pentru detalii,
consultaþi Manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (PDF) (pag. 26).
HOME” ºi
Pentru a vedea explicaþia
corespunzãtoare fiecãrui element din meniul HOME (HELP)
1 Apãsaþi
(HOME).
2 Atingeþi
(HELP).
Partea de jos a butonului
devine de culoare portocalie.
(HOME)
(HELP)
(OPTION)
Folosind meniul HOME
Puteþi modifica funcþiile de operare dupã
cum consideraþi convenabil. Apãsaþi
(HOME) pentru a fi afiºatã interfaþa meniului.
Elementele
de meniu
3 Atingeþi elementul despre care vreþi sã
aflaþi informaþii. Când atingeþi un element,
explicaþia apare pe ecran. Pentru aplicarea
elementului selectat, atingeþi [Yes].
Folosind meniul OPTION
Meniul
(OPTION) apare ca o fereastã
extensibilã etalatã când faceþi clic pe butonul
din dreapta al mouse-ului unui calculator.
Atingeþi
(OPTION), pentru a fi afiºate
elementele de meniu pe care le puteþi schimba
la momentul respectiv.
Categorie
1
2
Elementele
de meniu
Atingeþi categoria doritã, apoi
elementul pentru care doriþi sã
modificaþi reglajul.
Urmaþi ghidul afiºat pe ecran
pentru operaþii ulterioare.
z Observaþii
• Dacã elementul nu este afiºat pe ecran,
atingeþi / pentru a schimba pagina.
• Pentru ca interfaþa HOME MENU sã nu
mai aparã, atingeþi
(închis).
• Nu puteþi selecta sau activa simultan
elementele care apar de culoare gri în
situaþia curentã de înregistrare / redare.
Clapetã
1
2
Atingeþi clapeta doritã, apoi
elementul pentru care doriþi sã
modificaþi reglajul.
Dupã ce efectuaþi reglajul,
atingeþi
.
b Note
• Dacã elementul care vã intereseazã nu este
afiºat pe ecran, atingeþi o altã clapetã. Dacã
nu îl gãsiþi nicãieri, funcþia respectivã nu
este disponibilã în situaþia datã.
• Meniul (OPTION) nu poate fi utilizat în
modul simplificat de funcþionare.
21
Elementele meniului HOME
Categoria MANAGE MEDIA
Categoria CAMERA
/
SET (reglaj
/
)
MEDIA INFO (informaþii despre suport)
MOVIE (film)*
PHOTO (foto)*
SMTH SLW REC (înregistrare cursivã)
Categoria VIEW IMAGES
MEDIA FORMAT
suportului media)*
(formatarea
REPAIR IMG. DB F. (repararea
fiºierului cu baza de date cu imagini)
VISUAL INDEX (index vizual)*
INDEX (index)*
INDEX (index)*
PLAYLIST (listã de redare)
Categoria OTHERS
DELETE (ºtergere)*
[ DELETE], [ DELETE]
PHOTO CAPTURE (capturã de
imagini) - HDR-TG1E
EDIT (montaj)
[ DELETE], [ DELETE],
[DIVIDE] (secþionare)
PLAYLIST EDIT (editarea listei de
redare)
ADD] (adãugare), [
ADD],
[
[
ADD by date] (adãugare dupã
datã), [
ADD by date],
[
ERASE] (ºtergere), [
ERASE], [ ERASE ALL] (ºtergere
completã), [
ERASE ALL], [
MOVE] (deplasare), [
MOVE]
PRINT (imprimare)
USB CONNECT (conectare USB)
[ USB CONNECT],
[DISC BURN] (inscripþionare disc)
TV CONNECT Guide (Ghid de
conectare la televizor)*
22
Categoria SETTINGS
MOVIE SETTINGS (reglaje film)
[REC MODE], [AUDIO MODE],
[WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUTO SLW SHUTTR],
[X.V. COLOR], [GUIDEFRAME],
[ZEBRA], [ REMAINING SET],
[SUB-T DATE], [FLASH MODE]*,
[FLASH LEVEL], [REDEYE REDUC],
[FACE DETECTION],
[ INDEX SET]*,
PHOTO SETTINGS (reglaje foto)
[ IMAGE SIZE]*, [FILE NO.],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[FLASH MODE] *,
[FLASH LEVEL], [REDEYE REDUC],
[FACE DETECTION],
VIEW IMAGES SET (reglaje pentru
vizualizarea imaginilor)
[DATA CODE], [ DISPLAY]
SOUND / DISP SET** (reglaje pentru
sonor / ecran)
[VOLUME]*, [BEEP]*,
[LCD BRIGHT], [LCD BL LEVEL],
[LCD COLOR]
OUTPUT SETTINGS (reglaje de ieºire)
[TV TYPE], [DISP OUTPUT],
[COMPONENT]
CLOCK / LANG (ceas / limbã)
[CLOCK SET]*, [AREA SET],
[SUMMERTIME],
[ LANGUAGE SET]*
GENERAL SET (reglaje generale)
[DEMO MODE],
[CALIBRATION], [A.SHUT OFF],
[QUICK ON STBY],
[CTRL FOR HDMI]
* Puteþi regla aceste elemente în modul
simplificat de funcþionare.
** Denumirea meniului devine [SOUND
SETTINGS] în modul simplificat de
funcþionare.
Elementele meniului OPTION
În continuare sunt prezentate numai
elementele pe care le puteþi regla în meniul
OPTION.
Clapeta
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE
MACRO], [EXPOSURE], [SPOT
METER], [SCENE SELECTION],
[WHITE BAL.], [COLOR SLOW SHTR]
Clapeta
[FADER], [D. EFFECT], [PICT. EFFECT]
Clapeta
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF
LEVEL], [SELF-TIMER], [TIMING],
[RECORD SOUND]
(Clapetã ce depinde de situaþie
/ Nici o clapetã)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET]
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
23
Stocarea imaginilor
Datoritã capacitãþii limitate a suportului media, aveþi grijã sã stocaþi datele de imagine
pe un suport extern, spre exemplu pe un
DVD-R sau pe un calculator.
Puteþi stoca imaginile înregistrate cu camera
aºa cum este prezentat mai jos.
Stocarea imaginilor pe un
calculator
Puteþi stoca imaginile înregistrate cu camera
dvs. video utilizând aplicaþia software
“Picture Motion Browser” de pe CD-ROMul furnizat, fie la calitate înaltã (HD), fie la
calitate standard (SD). Puteþi rescrie filme la
calitate înaltã (HD) de la calculator la camera
video, dacã este necesar. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni “PMB
Guide” (pag. 28).
Crearea unui disc printr-o
singurã atingere (One Touch
Disc Burn)
Puteþi stoca imaginile înregistrate la camera
video direct pe un DVD prin simpla apãsare
a butonului
(DISC BURN).
Stocarea imaginilor pe un
calculator
Imaginile pe care le înregistraþi cu camera
pot fi stocate ºi pe hard diskul unui calculator.
Crearea unui disc cu imaginile
selectate
Puteþi inscripþiona pe un disc imaginile
importate pe calculator. Aveþi totodatã
posibilitatea de a realiza montaje cu aceste
imagini.
24
Conectarea camerei la alte
echipamente
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni “Handycam Handbook” (PDF).
Cuplarea prin cablul de
conectare A/V
Puteþi copia imaginile cu un aparat video sau
cu un echipament DVD / HDD la calitate
standard (SD).
Conectarea prin cablul USB
Puteþi duplica un film folosind echipamente
de inscripþionare DVD etc. la calitate înaltã
(HD).
ªtergerea imaginilor
Selectaþi suportul media care conþine
imaginile pe care vreþi sã le ºtergeþi înainte
de a acþiona.
1 Atingeþi
(HOME) T
2 Atingeþi [
DELETE].
b Notã
• Þineþi seama cã, prin formatare, sunt ºterse
toate imaginile înregistrate pe “Memory
Stick PRO Duo”.
(Others -
Altele) T [DELETE].
3
Atingeþi
[
DELETE] sau [
DELETE], apoi atingeþi filmul pe
care vreþi sã îl ºtergeþi.
Imaginea selectatã este marcatã cu
.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele
La pasul 3, atingeþi [
DELETE ALL] / [
DELETE ALL] T[YES] T[YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan
fotografiile
1 La pasul 2, atingeþi [
DELETE].
2 Atingeþi [ DELETE], apoi atingeþi
fotografia care vreþi sã fie ºtearsã.
Fotografia selectatã va fi marcatã cu .
3 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
z Observaþie
• Pentru a ºterge toate fotografiile de pe
suport, la pasul 2, atingeþi [ DELETE
ALL] T [YES]T [YES]T [OK].
Pentru a ºterge toate imaginile
(Formatare)
Atingeþi
(HOME) T
(MANAGE
MEDIA) T [MEDIA FORMAT] T
[YES]T [YES] T [OK].
25
Utilizarea camerei împreunã cu un calculator personal
Operaþii realizate cu ajutorul calculatorului
Manualul de instrucþiuni (pdf)
ºi aplicaþia software ce trebuie instalate
x “Handycam Handbook” (Manual de
instrucþiuni) (PDF)
“Handycam Handbook” (Manual de
instrucþiuni) pdf. prezintã în detaliu camera
dvs. video ºi utilizarea acesteia.
x “Picture Motion Browser” (numai
pentru utilizatorii de Windows)
Aplicaþia software furnizatã este “Picture
Motion Browser”. Puteþi beneficia de
urmãtoarele operaþii :
– crearea unui disc printr-o singurã atingere,
– importul de imagini la calculator,
– realizarea de montaje cu imaginile
importate,
– crearea unui disc.
b Notã
• Aplicaþia software “Picture Motion
Browser” (furnizatã) nu este compatibilã
cu calculatoarele Macintosh. Pentru a
utiliza un calculator Macintosh cuplat la
camera dvs., consultaþi adresa de internet:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Instalarea ºi vizualizarea
manualului de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf)
Pentru a putea consulta “Handycam Handbook” (Manual de instrucþiuni) pdf.,
trebuie sã instalaþi programul Adobe Reader.
Continuaþi procedura de instalare chiar dacã
apare fereastra de confirmare a unui editor
necunoscut.
1 Porniþi calculatorul.
2 Introduceþi discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc al calculatorului.
Este afiºatã interfaþa de selecþie pentru
instalare.
26
3 Faceþi clic pe [Handycam Handbook].
Este afiºatã interfaþa de instalare pentru
“Handycam Handbook” (pdf).
4 Selectaþi limba doritã ºi denumirea
modelului de camerã care vã intereseazã
apoi faceþi clic pe [Handycam Handbook
(pdf)].
Începe instalarea. Dupã ce aceasta se
încheie, pe desktop-ul calculatorului apare
simbolul de trimitere directã (short-cut) la
Manualul de instrucþiuni “Handycam
Handbook”.
• Denumirea modelului camerei dvs. video
este imprimatã în partea de jos a carcasei
acesteia.
5 Faceþi clic pe [Exit] T [Exit], apoi scoateþi
discul din calculator. Pentru a vizualiza
manualul de instrucþiuni “Handycam
Handbook” (pdf), faceþi dublu clic pe
simbolul de trecere directã (short-cut).
z Observaþie
• Invitãm utilizatorii de Macintosh sã urmeze
procedura de mai jos :
1 Porniþi calculatorul.
2 Introduceþi discul CD-ROM (furnizat)
în drive-ul de disc al calculatorului.
3 Deschideþi directorul [Handbook] de
pe CD-ROM, faceþi clic-dublu pe
directorul [GB], apoi marcaþi ºi
deplasaþi (drag-and-drop) fiºierul
“Handbook” (.pdf) (manual de instrucþiuni) pe calculator.
Pentru a vedea manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf), faceþi
dublu clic pe “Handbook.pdf”.
Instalarea aplicaþiei software
“Picture Motion Browser”
x Cerinþe
de sistem
SO : Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2*, Windows
Vista.
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 de biþi ºi cea
Starter.
Este solicitatã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare constã într-un sistem de operare
actualizat (upgrade) sau într-unul multi-boot.
Procesor :
Intel Pentium 4 la 2,8 GHz sau mai rapid (se
recomandã Intel Pentium 4 la 3,6 GHz sau
mai rapid, Intel Pentium D 2,8 GHz sau mai
rapid, Intel Core Duo la 1,66 GHz sau mai
rapid, Intel Core 2 Duo la 1,66 GHz sau mai
rapid).
Procesorul Intel Pentium III la 1 GHz sau mai
rapid permite urmãtoarele operaþii :
– importul conþinutului pe calculator,
– inscripþionarea discului printr-o singurã
atingere,
– crearea unui disc în format AVCHD / DVD
video,
– copierea unui disc,
– procesarea exclusiv a conþinului cu
calitatea imaginilor SD (definiþie standard).
Memorie :
• pentru Windows 2000 / Windows XP
512 MB sau mai mult (se recomandã 1 GB
sau mai mult).
Pentru procesarea exclusivã a imaginilor
la calitate SD (definiþie standard), sunt
necesari 256 MB de memorie sau mai mult.
• pentru Windows Vista : 1 GB sau mai mult
Hard disk :
• Spaþiul liber necesar pentru instalare :
aproximativ 500 MB (la crearea de discuri
în format AVCHD se recomandã 10 GB sau
mai mult).
Monitor :
• Minim 1024 × 768 puncte
Altele :
• Port USB (standard, se recomandã HiSpeed USB -USB de mare vitezã-compatibil
USB 2.0).
• Drive de disc care sã poatã inscripþiona
DVD-uri (este necesar ºi un drive
CD-ROM pentru instalarea aplicaþiilor
software).
Atenþie
Aceastã camerã înregistreazã date la înaltã
definiþie în format AVCHD. Utilizând aplicaþia
software pentru PC inclusã, veþi putea copia
datele la calitate HD pe un DVD. Discul care
conþine datele în format AVCHD nu trebuie
însã utilizat cu playere / recordere DVD,
deoarece este posibil ca discul sã nu mai
poatã fi scos din respectivul aparat, iar datele
pot fi ºterse fãrã sã fiþi avertizaþi. Discul DVD
ce conþine date AVCHD poate fi redat cu un
player / recorder Blu-ray Disc™ sau cu alte
echipamente compatibile.
b Notã
• Puteþi citi imagini înregistrate pe un
“Memory Stick PRO Duo” cu slotul
“Memory Stick” al unui calculator. În
cazurile urmãtoare, nu folosiþi slotul
Memory Stick al calculatorului, ci
conectaþi camera la calculator printr-un
cablu USB :
– dacã nu este compatibil calculatorul cu
“Memory Stick PRO Duo”,
– este necesar un adaptor Memory Stick
Duo,
– un “Memory Stick PRO Duo” nu poate
fi citit de slotul Memory Stick,
– datele sunt citite prea lent prin slotul
Memory Stick.
27
x Instalarea software-ului
Trebuie sã instalaþi aplicaþia software
furnizatã pe calculatorul dvs. Windows
înainte de a conecta camera la calculator.
Instalarea este solicitatã numai prima datã.
Cuprinsul de instalat ºi procedurile pot diferi
în funcþie de sistemul de operare.
1 Verificaþi sã nu fie cuplatã camera la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
b Notã
• Pentru instalare conectaþi-vã ca
administrator.
• Închideþi toate aplicaþiile care ruleazã
pe calculator înainte de instalarea
aplicaþiei software.
3 Introduceþi discul furnizat în calculator.
Apare interfaþa de instalare.
3 Conectaþi mufa USB a staþiei
Handycam (pag. 18) la mufa USB a
calculatorului folosind cablul USB
furnizat.
Pe ecranul camerei apare automat
interfaþa [USB SELECT].
USB CONNECT] în
4 Atingeþi [
interfaþa [USB SELECT] a camerei
video.
Dacã este utilizat adaptorul dedicat
pentru mufa USB
1 Ataºaþi adaptorul dedicat pentru mufa
USB la camera dvs. video.
Adaptorul dedicat
pentru mufa USB
Cablu USB
Dacã nu apare interfaþa :
1 Faceþi clic pe [Start], apoi pe [My
Computer]. (Pentru Windows 2000,
faceþi dublu clic pe [My Computer].)
2 Faceþi dublu-clic pe [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (Drive-ul de disc)*.
* Denumirea drive-ului (spre exemplu
(E:)) poate varia de la un calculator la
altul.
4 Faceþi clic pe [Install].
5 Selectaþi limba doritã pentru aplicaþia ce
urmeazã a fi instalatã, apoi faceþi clic pe
[Next].
6 Când apare interfaþa de confirmare a
conexiunii, conectaþi camera la calculator
urmând etapele prezentate în continuare:
Dacã este utilizatã staþia Handycam
1 Conectaþi adaptorul de reþea la staþia
Handycam ºi la o prizã de perete.
2 Montaþi camera în staþia Handycam,
apoi porniþi-o.
28
2 Conectaþi adaptorul de reþea la camerã
ºi la o prizã de perete, apoi porniþi
aparatul.
3 Conectaþi la calculator cablul USB
cuplat la adaptorul dedicat pentru mufa
USB.
Pe ecranul camerei apare automat
interfaþa [USB SELECT].
4 Atingeþi [
USB CONNECT] în
interfaþa [USB SELECT] a camerei
video.
7 Faceþi clic pe [Continue].
8 Citiþi [License Agreement], selectaþi
[I accept the terms of the license agreement] (sunt de acord cu termenii
convenþiei de licenþã) dacã acceptaþi
aceºti termeni, apoi faceþi clic pe [Next].
9 Confirmaþi reglajele de instalare, apoi faceþi
clic pe [Install].
0 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a instala aplicaþia software.
În funcþie de calculatorul folosit, este
posibil sã fie necesar sã instalaþi aplicaþii
software ale unor terþe pãrþi. Dacã apare
interfaþa de instalare, urmaþi instrucþiunile
afiºate pentru a instala aplicaþia solicitatã.
qa Reporniþi calculatorul dacã este necesar
pentru a încheia instalarea.
qs Scoateþi discul CD-ROM din driver-ul de
disc al calculatorului.
b Notã
• Dacã închideþi panoul LCD când camera
este cuplatã la alte echipamente printr-un
cablu USB, este posibil sã se piardã
imaginile înregistrate.
z Observaþie
• Dacã nu apare interfaþa [USB SELECT],
atingeþi (HOME) T (OTHERS) T
[USB CONNECT].
Pentru a deconecta cablul USB
1 Faceþi clic pe simbolul
T[Safely
remove USB Mass Storage Device]
T[OK] (numai pentru Windows 2000)
aflat pe desktop, în bara de programe
din dreapta jos, la calculator.
2 Atingeþi [END] T [YES] pe ecranul
camerei video.
3 Deconectaþi cablul USB.
x Utilizarea
aplicaþiei “Picture
Motion Browser”
Pentru a lansa aplicaþia “Picture Motion
Browser”, faceþi clic pe [Start] T [All
Programs]T [Sony Picture Utility]T [PMB
- Picture Motion Browser].
Pentru realizarea operaþiilor de bazã cu
aplicaþia “Picture Motion Browser”,
consultaþi manualul de instrucþiuni “PMB
Guide”.
Pentru afiºarea manualului “PMB Guide”,
faceþi clic pe [Start] T [All Programs]T
[Sony Picture Utility] T [Help] T [PMB Guide].
29
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de
luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru
a soluþiona defecþiunile. Dacã problema
persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi
contactaþi dealer ul dvs. Sony.
• Relativ la simptomele legate de camerã,
consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf), iar privind
conectarea la calculator, consultaþi “PMB
Guide”.
Alimentarea nu porneºte.
• Montaþi un acumulator încãrcat la camera
video (pag. 7).
• Conectaþi ºtecherul adaptorului de reþea la
o prizã de perete (pag. 7).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera
este pregãtitã pentru a înregistra dupã ce
alimentarea este pornitã. Aceasta nu este
o disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în
care funcþiile nu sunt active, apãsaþi butonul
RESET (pag. 17) cu un obiect cu vârf
ascuþit. (Dacã apãsaþi butonul RESET, toate
reglajele, inclusiv potrivirea ceasului, sunt
iniþializate.)
Camera se încãlzeºte puternic.
• Aceasta se întâmplã când alimentarea este
pornitã pentru foarte mult timp ºi nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Folosiþi adaptorul de reþea.
• Reporniþi alimentarea.
• Încãrcaþi acumulatorul (pag. 7).
Când apãsaþi butonul START / STOP
sau PHOTO nu sunt înregistrate
imagini.
• Deplasaþi comutatorul (film) / (foto)
astfel încât sã se aprindã indicatorul
luminos (film) sau (foto) (pag. 13).
30
• Nu puteþi înregistra imagini în modul sleep
(economic). Deschideþi panoul LCD.
• Camera dvs. inscripþioneazã pe cardul
“Memory Stick PRO Duo” imaginea pe
care tocmai aþi înregistrat-o. Nu puteþi
înregistra alte imagini în aceastã perioadã.
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
complet ocupat. Utilizaþi un “Memory
Stick PRO Duo” nou sau formataþi-l pe cel
curent. O altã soluþie este sã ºtergeþi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 24).
• Numãrul total de filme sau de fotografii
depãºeºte capacitatea de înregistrare a
suportului media. ªtergeþi imaginile care
nu sunt necesare (pag. 24).
Nu puteþi instala “Picture Motion
Browser”.
• Verificaþi dacã sunt întrunite condiþiile
recomandate pentru mediul de operare,
astfel încât sã permitã instalarea “Picture
Motion Browser”.
• Instalaþi “Picture Motion Browser”
respectând procedura prezentatã anterior
(pag. 26).
“Picture Motion Browser” nu
funcþioneazã corect.
• Pãrãsiþi aplicaþia “Picture Motion Browser”
ºi reporniþi calculatorul.
Camera nu este recunoscutã de
calculator.
• Decuplaþi de la mufa USB a calculatorului
toate celelalte dispozitive în afarã de
tastaturã, mouse ºi de camera video.
• Deconectaþi cablul USB de la calculator ºi
de la staþia Handycam sau de la adaptorul
USB dedicat, apoi reporniþi calculatorul ;
apoi conectaþi din nou camera la calculator
respectând ordinea indicatã.
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatori de avertizare
Dacã indicatorii prezentaþi în continuare apar
pe ecranul LCD, verificaþi urmãtoarele. Dacã
problema persistã cu toate cã aþi încercat de
mai multe ori soluþiile sugerate, contactaþi
dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony
autorizat.
Indicatori
C:04:ss
Indicatori
(continuare)
Semnificaþie
• Este utilizat un acumulator
care nu este “InfoLITHIUM” NP-FH50.
Folosiþi un acumulator de
tipul NP-FH50 (pag. 7).
• Cuplaþi ferm conectorul DC
al adaptorului de reþea la
mufa DC IN a staþiei
Handycam sau a camerei
video (pag. 7).
101-0001
• Când indicatorul clipeºte
rar, fiºierul este deteriorat
sau nu poate fi citit.
E
• Acumulatorul este aproape
consumat.
• Temperatura camerei creºte.
Opriþi camera ºi lãsaþi-o o
vreme într-un loc rãcoros.
• Cardul “Memory Stick PRO
Duo” este deteriorat.
Formataþi-l folosind camera
dvs. video.
• Nu este introdusã nici o
unitate “Memory Stick
PRO Duo” în aparat (p. 12).
• Când indicatorul clipeºte
rar, spaþiul liber pentru
înregistrarea imaginilor a
fost ocupat. Pentru a afla
ce tipuri de “Memory
Stick” pot fi utilizate,
consultaþi pag. 5.
• Când indicatorul clipeºte
des, nu existã suficient
spaþiu pentru înregistrarea
imaginilor. ªtergeþi imaginile care nu sunt necesare ori
formataþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” dupã ce
stocaþi imaginile pe un alt
suport media (pag. 24).
• Fiºierul cu baza de date a
imaginilor este deterioat.
• Cardul “Memory Stick PRO
Duo” este deteriorat.
Formataþi-l folosind camera
dvs. video.
C:13:ss / • Decuplaþi sursa de alimenC:32:ss
tare. Reconectaþi-o ºi
acþionaþi din nou camera
video.
E:20:ss / • A apãrut o disfuncþionaE:31:ss /
litate pe care nu o puteþi
E:61:ss /
rezolva dvs. Contactaþi un
E:62:ss /
dealer local Sony sau un
E:91:ss /
service Sony autorizat.
E:94:ss
Aduceþi la cunoºtinþa
specialiºtilor codul de 5
caractere ce începe cu
litera “E”, care a fost afiºat.
Semnificaþie
• În aparat este introdus un
card “Memory Stick PRO
Duo” incompatibil.
-
• Accesul la cardul “Memory
Stick PRO Duo” a fost
restricþionat cu un alt
echipament.
• Existã o problemã legatã de
bliþ .
• Cantitatea de luminã nu
este suficientã. Folosiþi
bliþul.
• Camera video este instabilã,
aºa cã apar cu uºurinþã
miºcãri involuntare ale
camerei. Þineþi camera
nemiºcatã, cu ambele mâini
ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu
privire la agitarea camerei
nu dispare însã.
• Suportul media este
complet ocupat.
• Fotografiile nu pot fi
înregistrate în cursul
procesãrii. Aºteptaþi o
vreme, apoi înregistraþi.
31
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video ºi
accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– în spaþii unde este extrem de cald, de frig
sau de umed. Nu lãsaþi niciodatã aparatul
expus la temperaturi care sã depãºeascã
60°C, cum ar fi sub razele directe ale
soarelui vara, în apropierea surselor de
cãldurã sau în maºinile parcate la soare.
Pot apãrea disfuncþionalitãþi sau se
poate deforma ;
– în câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice. Este
posibil ca aparatul sã funcþioneze
defectuos ;
– în zone unde existã unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor ;
– în apropierea receptorilor AM ºi a unor
echipamente video. Poate apãrea
zgomot;
– pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei de luat vederi, pot
apãrea defecþiuni care uneori nu mai pot
fi remediate ;
– în apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
sau lentilele pot fi expuse luminii solare
directe. Se poate deteriora partea
interioarã a ecranului LCD sau vizorul.
• Camera de luat vederi funcþioneazã în curent
continuu cu o alimentare de 6,8 V / 7,2 V (de
la acumulator) sau de 8,4 V (prin adaptorul
de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi spre exemplu de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã se udã, camera se poate defecta.
Uneori camera video nu mai poate fi
reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde un
lichid sau un obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (nu loviþi cu ciocanul, nu lãsaþi
sã cadã ºi nu cãlcaþi pe aparat). Acordaþi
o grijã deosebitã lentilelor.
32
• Când nu folosiþi camera, opriþi-o.
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi camera de la prizã, prindeþi
ºi trageþi de ºtecher nu de cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• În cazul în care s-a scurs electrolit din
acumulator :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute
redând imagini sau înregistrând.
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi
complet energia acumulatorului.
Ecranul cu cristale lichide (LCD)
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
bucatã de pânzã moale pentru a-l curãþa.
Când folosiþi setul de curãþare LCD (opþional),
nu aplicaþi lichidul de curãþare direct pe
ecranul LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare
umezitã cu respectivul lichid.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi-o cu o bucatã de pânzã moale uºor umezitã
cu apã, dupã care ºtergeþi-o cu o bucatã de
pânzã moale ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
Specificaþii
– nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materialele textile îmbibate cu substanþe
chimice, insecticide sau substanþe de
protecþie solarã ;
– nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
camerei
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa, în urmãtoarele
cazuri :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente digitale ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
• Pentru a le evita deteriorarea, curãþaþi periodic lentilele aºa cum este indicat mai sus.
Se recomandã acþionarea camerei cel puþin
o datã pe lunã pentru a o menþine în stare
optimã de funcþionare cât mai mult timp.
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã, preinstalatã, a
camerei video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã cu scopul de a furniza
energia necesarã pentru ca aparatul sã reþinã
data, ora ºi alte reglaje, chiar ºi atunci când
comutatorul POWER este pus în poziþia OFF
(CHG). Bateria reîncãrcabilã se încãrcã
întotdeauna când camera este conectatã la o
prizã prin intermediul adaptorului de reþea
sau când este montat acumulatorul. Dacã
aparatul nu este deloc utilizat, aceastã baterie
va fi complet descãrcatã dupã circa 3 luni.
Folosiþi camera dupã ce încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã. Funcþionarea camerei nu va fi
afectatã de descãrcarea bateriei reîncãrcabile
atâta timp cât nu înregistraþi data.
x Procedurã :
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi
lãsaþi-o cu alimentarea opritã mai mult de 24
de ore.
Sistem
Format de compresie video
AVCHD (HD) / MPEG2 (SD) / JPEG
(fotografii)
Format de compresie audio
• Dolby Digital 2 canale / 5,1 canale
Dolby Digital 5,1 Creator
Semnal video
standarde PAL color, CCIR
specificaþie 1080/50i
Format de înregistrare
• Filme HD : AVCHD 1080/50i
Filme SD : MPEG2-PS
• Fotografii : Exif *1 Ver. 2.2
Dispozitiv de imagine
Senzor CMOS de 3,6 mm (tip 1/5)
Numãrul de pixeli pentru înregistrare
(fotografie, 4:3) : max. 4,0 mega
(2360 × 1728) pixeli *2
Total :
cca. 2.360.000 pixeli
Efectiv (film, 16:9) : cca. 1.430.000 pixeli
Efectiv (foto, 16:9) : cca. 1.490.000 pixeli
Efectiv (foto, 4:3) : cca. 1.990.000 pixeli
Obiectiv
Carl Zeiss Vario - Tessar
10× (optic); 20× , 120× (digital)
Distanþã focalã
F1,8 ~ 2,3
f = 3,2 ÷ 32,0 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme*1 (16:9): 43 - 507 mm
Pentru fotografii (4:3) : 38 - 380 mm
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minimã
5 lx (lux) (când pentru [AUTO SLW
SHUTTER] este aleasã varianta [ON],
viteza obturatorului 1/25)
0 lx (lux) (cu funcþia NightShot plus)
*1 “Exif” este un format de fiºiere pentru fotografii
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Fiºierele în acest format conþin
informaþii suplimentare cum ar fi informaþii
legate de reglajele camerei în momentul
înregistrãrii.
*2 Amplasarea unicã a pixelilor senzorului
CMOS ClearVid marca Sony ºi sistemul de
procesare a fotografiilor (BIONZ) permit
obþinerea unei rezoluþii a fotografiilor
echivalente cu dimensiunea descrisã.
33
*3 Cifrele care indicã distanþa focalã reprezintã
Adaptor dedicat pentru mufa
USB
Conectori de Intrare / Ieºire
Conectori de Intrare / Ieºire
Mufã USB :
Mini-B (HDR-TG3E : numai ieºire)
cifrele efective rezultate la citirea pixelilor la
unghi panoramic.
Conector A/V de comandã la distanþã :
Mufã componente / de ieºire video ºi
audio
Mufã HDMI OUT :
Miniconector HDMI tip C
Ecran LCD
Imagine
6,7 cm (tip 2,7 ; raportul laturilor 16:9)
Numãrul total de puncte
211.200 (960 × 220)
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
6,8 V / 7,2 V (de la acumulator)
8,4 V (cu adaptor de reþea)
Consum mediu de putere
Pentru înregistrarea folosind ecranul LCD
cu luminozitatea obiºnuitã :
HD : 3,3 W
SD : 2,7 W
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
32 × 119 × 63 mm (L×Î×A)
inclusiv pãrþile proeminente
32 × 119 × 63 mm (L×Î×A)
inclusiv pãrþile proeminente ºi având
ataºat acumulatorul furnizat
Masa (aproximativ)
240 g numai unitatea de bazã
300 g inclusiv acumulatorul furnizat ºi
un card “Memory Stick PRO Duo”
Staþia Handycam DCRA-C230
Conectori de Intrare / Ieºire
Conector de ieºire A/V OUT:
Mufã pe componente / de ieºire video ºi
audio
Mufã USB :
Mini-B (HDR-TG3E : numai ieºire)
34
Adaptor de reþea AC-L200 /
L200B
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* ; curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
48 × 29 × 81 mm (L×Î×A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
170 g exclusiv cablul de alimentare
* Citiþi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii.
Acumulator reîncãrcabil
NP-FH50
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
6,8 V curent continuu
Capacitate
6,1 Wh (900 mAh)
Tip :
Cu ioni de litiu
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi anunþaþi.
• Produs sub licenþã de la Dolby Laboratories.
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” ºi simbolul
sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation.
• “AVCHD” ºi sigla AVCHD sunt mãrci de comerþ ale Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
ºi Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
,
“MagicGate”, “
”, “MagicGate Memory Stick”, “MagicGate Memory Stick
Duo” sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
• “x.v. Colour” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “BIONZ” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “BRAVIA” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• Dolby ºi simbolul dublu-D sunt mãrci de comerþ ale Dolby Laboratories.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition Multimedia Interface sunt mãrci înregistrate sau
comerciale ale HDMI Licesing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media , Windows Vista ºi DirectX sunt mãrci înregistrate
sau mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci de comerþ ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în alte
þãri.
• Intel, Intel Core ºi Pentium sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale Intel Corporation sau
ale sucursalelor sale din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Acrobat sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale
Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ºi / sau în alte þãri.
Toate celelalte denumiri produse menþionate în acest manual pot fi mãrci înregistrate sau
mãrci comerciale ale companiilor respective. În acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare
caz marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite la pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor
http://www.sony.ro
35
Download PDF