Sony | RDR-HX1020 | Sony RDR-HX1020 Használati útmutató

D:\munka\0001 sony\00002
Joeravarva\RDR-HX1020\01
tordelt\00COV-HX1020EC\010COV.fm
master page=right
2-895-171-E1(1)
DVD-felvevő
Kezelési útmutató
Az alábbi honlapon hasznos tudnivalókat, és egyéb információkat talál a Sony termékekről és szolgáltatásokról:
www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HX1020
© 2006 Sony Corporation
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\020WAR.fm
master page=left
specdef 20060921
Óvintézkedések
FIGYELEM
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket csapadék, nedvesség
hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében
ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.
A hálózati csatlakozóvezetéket kizárólag szakszervizben cserélhetik.
A készülék besorolása CLASS 1
LASER (1. osztályú lézerberendezés). A CLASS 1 LASER
PRODUCT jelölés a készülék
hátoldalán található.
• A készülék 220–240 V, 50/60 Hz
hálózati feszültséggel üzemel.
Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége
megfelel-e ennek.
• A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen
folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
• Úgy helyezze el a készüléket,
hogy a hálózati vezetéket haladéktalanul kihúzhassa, ha valamilyen probléma fordul elő.
A SHOWVIEW a Gemstar
Development Corporation bejegyzett védjegye. A SHOWVIEW rendszer beépítése a Gemstar Development Corporation engedélyével
történt.
FIGYELEM
Ha ezt a berendezést egy másik
optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel a DVD-felvevő
olyan lézersugárral működik,
amely veszélyes lehet az emberi
szemre, soha ne szerelje szét a
készüléket.
A javítást bízza szakemberre.
Ez a jelölés a készülékházban, a
lézervédő burkolaton található.
A feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása (Alkalmazható az Európai Unió
és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Óvintézkedések
Ez a készülék a tesztek alapján
megfelelt az EMC irányelvek 3
méternél rövidebb csatlakozóvezeték használata esetén megadott határértékeinek.
Néhány szó a biztonságról
Ha bármilyen szilárd anyag vagy
folyadék kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
Néhány szó a merevlemezrõl
A merevlemez hosszú felvételek
rögzítésére alkalmas, nagy tárolókapacitással rendelkezik, és gyors
hozzáférést nyújt a már rögzített
anyagokhoz. Ugyanakkor ütésre,
rázkódásra és porra érzékeny, és
mágnesektől távol kell tartani. Az
adatvesztés elkerülése érdekében
olvassa el figyelmesen a következő előírásokat.
• Óvja a felvevőt az erős ütésektől.
• Ne helyezze a felvevőt mechanikus rezgésnek kitett vagy
instabil helyre.
• Ne állítsa a felvevőt forró felületre, például videomagnó
vagy erősítő (rádióerősítő)
tetejére.
• Ne használja a felvevőt szélsőséges hőmérsékletingadozásnak kitett helyen (a hőmérsékletváltozás kevesebb, mint
10°C/óra).
• Ne mozgassa a felvevőt, amíg
a hálózati csatlakozóvezeték
csatlakoztatva van.
• Ne húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, amíg a felvevő
be van kapcsolva.
• Mielőtt kihúzná a hálózati vezetéket, kapcsolja ki a felvevőt, és ellenőrizze, hogy a merevlemez működése leállt-e (a
kijelzőn legalább 30 másodperce az órakijelzés látható, és
minden felvételi vagy másolási művelet leállt).
• A hálózati csatlakozóvezeték
kihúzása után egy percig ne
mozgassa a felvevőt.
2
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\020WAR.fm
• Ne próbálja meg önállóan kicserélni vagy bővíteni a
merevlemezt, mert üzemzavar
keletkezhet.
A merevlemez sérülése esetén az
adatokat nem lehet visszaállítani. A merevlemez csak ideiglenes tároló terület.
A merevlemez javítása
• A merevlemez javítása vagy
átvizsgálása esetén ellenőrizhetjük a merevlemez tartalmát.
A merevlemezre felvett anyagot azonban a Sony nem menti
ki és nem tárolja.
• Ha a merevlemezt formattálni
vagy cserélni kell, azt a Sony
megfontoltan és saját megítélése szerint teszi. Azonban a
merevlemez teljes tartalma
törlődni fog, beleértve a szerzői jogot sértő tartalmakat is.
Tápfeszültség
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a hálózati
aljzathoz van csatlakoztatva,
még akkor is, ha a készülék ki
van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja
készülékét, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati
aljzatból. Mindig a
csatlakozódugót, és soha ne a
vezetéket fogja meg.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a készüléket,
hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, különben
túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha
felületre, pl. takaróra, amely
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezze a készüléket zárt
térbe, pl. szekrénybe vagy
hasonló helyre.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: fűtőtestek közelében,
illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai hatásnak
van kitéve.
• A készüléket ne helyezze el
döntött pozícióban. A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.
• A készüléket és a lemezeket
tartsa távol az erős mágnessel
rendelkező berendezésektől
(pl. mikrohullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók, stb.).
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat
a készülékre.
Felvétel
A tényleges felvétel előtt készítsen próbafelvételeket.
master page=right
specdef 20060921
Kártérítés a megsemmisült felvételek miatt
A Sony nem vállal felelősséget a
megsemmisült felvételekért,
vagy az azzal kapcsolatban felmerülő veszteségekért vagy
költségekért, még akkor sem, ha
az a felvevő meghibásodása
miatt következik be, illetve ha a
felvétel a készülék meghibásodása vagy javítása miatt törlődik
vagy megsérül. A Sony semmilyen körülmények között nem
kötelezhető a felvett műsor viszszaállítására, mentésére vagy
másolatkészítésre.
Szerzõi jogok
• A televíziós műsorok, filmek,
videokazetták, lemezek és
egyéb anyagok szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Az
ilyen anyagok engedély nélküli felvétele ellenkezhet a
szerzői jogi rendelkezésekkel.
Ha a készüléket kábeltelevíziós adások felvételére szeretné
használni, szükség lehet a kábeltelevíziós műsorszóró és/
vagy a műsor tulajdonosának
engedélyére.
• Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológiával van
ellátva, amely a módszer tekintetében az Egyesült Államokban szabadalmi oltalom
alatt áll, illetve a jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képezi.
Ezt a másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision engedélyével és kizárólag otthoni vagy kisebb csoportos szórakoztatási célokra szabad felhasználni, hacsak a Macrovision másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása
tilos!
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
3
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\020WAR.fm
Másolásvédelmi funkció
Néhány szó az útmutatóról
Mivel ez a készülék másolásvédelmi funkcióval rendelkezik,
és a külső vevőegységen (nem
tartozék) keresztül beérkező
műsorok másolásvédelmi jeleket
tartalmazhatnak (másolásvédelmi funkció), a felvétel nem minden esetben lehetséges (a jel típusától függően).
• Ebben az útmutatóban a
„lemez” kifejezés a DVDvagy a CD-lemezek általános
megnevezése, amennyiben a
szöveg vagy az illusztráció
nem határozza meg másképpen.
• Az egyes magyarázatok fölött
látható ikonok, pl. DVD ,
azt jelzik, hogy az adott magyarázat milyen adathordozókra vonatkozik.
• Az útmutatóban feltüntetett
utalások a távvezérlőn található kezelőszervekre vonatkoznak. Az ismertetett műveletek azonban a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű
gombjaival is végrehajthatók.
• Ebben az útmutatóban megjelenített menüképernyők nem
feltétlenül egyeznek meg a tvkészüléke képernyőjén láthatókkal.
• Az ebben az útmutatóban szereplő, a DVD-lemezekkel kapcsolatos magyarázatok az ezzel a felvevővel készített
DVD-lemezekre vonatkoznak.
A magyarázatok nem vonatkoznak azokra a DVDlemezekre, melyeket ezen a
készüléken játszanak le, de a
felvétel másik készülékkel
történt.
FONTOS
FIGYELMEZTETÉS
Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes
egy állóképet vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn
megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy menüképernyőt hosszabb ideig a tvképernyőn hagy, a tv-képernyője maradandó károsodást
szenvedhet. Ez fokozottan
érvényes a plazma- és a
kivetítős tv-készülékekre.
Ha a készülékkel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a
vásárlás helyét.
master page=left
specdef 20060921
4
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\010COVTOC.fm
master page=right
specdef 20060921
Tartalomjegyzék
FIGYELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Felvételre és lejátszásra használható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
JPEG képfájlok felvételére és lejátszására használható lemezek. . . . . . . 9
Lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Csatlakoztatások és beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
A felvevő csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. lépés: Az antennavezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. lépés: A videovezetékek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A SMARTLINK funkció (csak SCART csatlakoztatásnál) . . . . . . . . . . . . 15
3. lépés: Az audiovezetékek csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5. lépés: A távvezérlő előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A tv-készülék vezérlése a távvezérlővel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ha Önnek Sony DVD-lejátszója, vagy több Sony DVD-felvevője van. . . 20
Programhely választás a felvevőn a távvezérlő segítségével . . . . . . . . . 21
6. lépés: Gyorsbeállítás (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz . . . . . . . . . . . . . . 23
Csatlakoztatás a LINE 3/DECODER aljzathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Csatlakoztatás az előlapon lévő LINE 2 IN aljzatokhoz . . . . . . . . . . . . . 24
Csatlakoztatás műholdvevőhöz vagy digitális vevőegységhez . . . . . . . . . . 25
PAY-TV/Canal Plus analóg dekóder csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dekóder csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A PAY-TV/Canal Plus analóg csatornák beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevővel
1. Lemez behelyezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Egy műsor felvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A lemez állapotának ellenőrzése felvétel közben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. A felvett műsor lejátszása (tétellista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. A lejátszási idő és a lejátszási információk ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . 33
A lejátszási idő és a hátralévő idő ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A szabad lemezterület ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. A felvett műsor címének módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. A lemezek elnevezése és védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
A lemez elnevezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
A lemez védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. A lemez lejátszása egy másik DVD-készülékkel (lezárás) . . . . . . . . . . . . 38
Lemez lezárása a Z (nyit/zár) gomb segítségével . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Lemez lezárása a „Disc Information” menü segítségével . . . . . . . . . . . . 39
A lezárás feloldása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8. A lemez újraformattálása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
5
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\010COVTOC.fm
master page=left
specdef 20060921
Idõzített felvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Felvételkészítés előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Felvételi mód. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sztereó vagy kétnyelvű műsorok felvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Nem rögzíthető műsorok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Időzített felvétel (Normál/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Az időzítő kézi beállítása (normál mód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tv-műsorok felvétele ShowView rendszer használatával . . . . . . . . . . . . 46
A Quick Timer (gyors időzítés) funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A felvételi képminőség és képméret beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Fejezetek létrehozása a tételen belül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Az időzítési beállítások ellenőrzése/változtatása/törlése (Timer List) . . . . . 49
Felvétel külső készülékről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Felvétel külső készülékről, az időzítő használatával (Synchro Rec). . . . 51
Felvétel külső készülékről, az időzítő használata nélkül . . . . . . . . . . . . . 53
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Lejátszási opciók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
A képminőség beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
A kép és a hang közötti késés korrigálása (AV SYNC). . . . . . . . . . . . . . 58
Tv-műsor szüneteltetése (TV Pause/Pause live TV) . . . . . . . . . . . . . . . 58
Az éppen felvett műsor elejének lejátszása (követéses lejátszás) . . . . . 59
Egy korábban rögzített műsor lejátszása felvételkészítés közben (egyidejű felvétel és lejátszás) . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tétel/fejezet/műsorszám stb. keresése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
MP3 audio műsorszámok másolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
A lemezen lévő MP3 audio album másolása a merevlemezre . . . . . . . . 61
MP3 audio műsorszámok kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
A merevlemezen lévő albumok törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Egy merevlemezen lévő album nevének szerkesztése . . . . . . . . . . . . . 63
MP3 audio műsorszámok lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Törlés és szerkesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Mielőtt hozzákezdene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Egy tétel törlése és szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Több tétel együttes törlése (Erase Titles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
A tétel egy részének törlése (A-B Erase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Egy tétel kettéosztása (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fejezetek létrehozása kézi vezérléssel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Lejátszási lista létrehozása és szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A lejátszási lista elemeinek áthelyezése (Change Order). . . . . . . . . . . . 71
Több lejátszási lista összefűzése (Combine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Egy lejátszási lista kettéosztása (Divide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Átmásolás (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Mielőtt megkezdi az átmásolást . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Néhány szó a „Dub Mode”-ról (átmásolási mód) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Átmásolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tétel átmásolása (Title Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Több tétel együttes átmásolása (Dub Selected Titles) . . . . . . . . . . . . . . 77
6
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\010COVTOC.fm
master page=right
specdef 20060921
DV átmásolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Mielőtt megkezdené a DV átmásolást . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Előkészületek a DV IN aljzaton keresztül történő felvételhez . . . . . . . . . 79
DV formátumú kazetta teljes tartalmának felvétele
(One Touch Dubbing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Programszerkesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
JPEG képfájlok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
A JPEG képfájlok használata előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
JPEG képfájlok másolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
JPEG képfájlok másolása a csatlakoztatott digitális fényképezőgépről . 84
JPEG kép albumok másolása
(HDD y DATA DVD-lemez/HDD t DATA CD-lemez) . . . . . . . . . 86
JPEG képfájlok másolása (HDD y HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
JPEG képfájlok kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
A merevlemezen lévő album törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
A merevlemezen lévő JPEG képfájl törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
A merevlemezen lévő album nevének szerkesztése. . . . . . . . . . . . . . . . 89
JPEG képfájlok lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Diafilm készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
A vételi paraméterek és a nyelv beállítása (Basic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Programbeállítás (Programme Setting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Programrendezés (Programme Sort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Tv-műsor-ismertető (TV Guide Page) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Óra (Clock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
OSD (képernyőmenü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
A kép beállítása (Video Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A hang beállítása (Audio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Felvételi beállítások (Recording) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Lemezbeállítások (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Távvezérlő beállítások/Gyári beállítások (Others). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
A felvevő beállításainak módosítása (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Öndiagnózis funkció (Ha a kijelzőn betűk/számok jelennek meg) . . . . . . . 117
Néhány szó a felvevőről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Minőségtanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Megjegyzések az MP3 audio műsorszámokról,
JPEG képfájlokról és DivX videofájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Néhány szó az MP3 audio műsorszámokról,
JPEG képfájlokról és DivX videofájlokról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
A készülék az alábbi típusú MP3 audio műsorszámok, JPEG képfájlok
vagy DivX videofájlok lejátszására képes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Az i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Részegységek és kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Nyelvkód lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Területkódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\030GET.fm
Gyors útmutató a lemeztípusokhoz
Felvételre és lejátszásra használható lemezek
Lemez
jelölése
Formattálás
(új lemezek)
Kompatibilitás más DVDlejátszókkal (lezárás)
HDD
Formattálás
nem szükséges
A merevlemezen lévő műsort
DVD-re kell másolni, ha külső DVD-készülékkel szeretné lejátszani
+RW
Automatikus
formattálás
+VR módban
(DVD+RW
VIDEO)
Lejátszható DVD+RW
kompatibilis lejátszókon
(automatikus lezárás)
VR mód
-RWVR
Kézi formattá- Lejátszható VR formátumlás VR módban mal kompatibilis lejátszókon
(29. oldal)
(lezárás nem szükséges)
Videó
mód
-RWVideo
Kézi formattálás videó módban (29. oldal)
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges) (38. oldal)
Automatikus
formattálás
+VR módban
(DVD+R
VIDEO)
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges) (38. oldal)
Csak olyan készülékkel
játszható le, mely kompatibilis a VR formátumú
DVD-R lemezekkel (lezárás
szükséges) (38. oldal)
A legtöbb DVD-lejátszón
lejátszható (lezárás szükséges) (38. oldal)
Típus
Merevlemez
(belsõ)
DVD+RW
Az útmutató
jelölése
DVDRW
DVD+R
+R
DVD+R DL
VR mód
-RVR
Kézi formattálás VR módban
(29. oldal)*1
A formattálást a
„Disc Information” menü
segítségével
végezheti.
Videó
mód
-RVideo
Automatikus
formattálás
videó módban
DVD-R
8
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\030GET.fm
master page=right
specdef 20060921
JPEG képfájlok felvételére és lejátszására használható lemezek
Típus
Lemez
jelölése
Az útmutató
jelölése
HDD
Formattálás
nem szükséges
JPEG képfájlok másolása
DATA DVD-lemezre megnézésre, vagy másolás más
JPEG képeket megjelenítésére alkalmas DVD-lejátszók
számára
DATA DVD
Kézi formattálás DATA
DVD módban
(29. oldal)
Használható JPEG képfájlokhoz JPEG képfájlok
megjelenítésére alkalmas
DVD-lejátszókhoz (lezárás a
lemeztől függően szükséges
lehet) (38. oldal)
Merevlemez
(belsõ)
DATA DVD
—
Formattálás (új Kompatibilitás más DVDlemezek)
lejátszókkal (lezárás)
Használható lemez verziók (2006.
novemberi állapot szerint)
Lemezek, amelyekre nem készíthetõ
felvétel
• 8× vagy alacsonyabb sebességű DVD+RW
• 6× vagy alacsonyabb sebességű DVD-RW
(1.1, 1.2 verzió CPRM-mel*2)
• 16× vagy alacsonyabb sebességű DVD+R
• 16× vagy alacsonyabb sebességű DVD-R
(1.1, 1.2 verzió CPRM-mel*2)
• 8× vagy alacsonyabb sebességű DVD+R
DL (kétrétegű) lemezek
• 8 cm-es lemezek
• DVD-R DL (Kétrétegű) lemezek
• DVD-RAM
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R”, a
„DVD VIDEO” és a „CD” logo védjegyek.
*1 Ha formázatlan DVD-R lemezt helyez a készülékbe, a felvevő önműködően formattálja, videó
módban. Ha az új DVD-R lemezt VR módban
szeretné formattálni, kövesse a „Lemezinformációs kijelzés” útmutatását (29. oldal).
2
* A CPRM (Content Protection for Recordable
Media) egy kódolási technológia, mely a
képekhez fűződő szerzői jogokat védi.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
9
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\030GET.fm
Lejátszható lemezek
Típus
Lemez
jelölése
Az útmutató
jelölése
Jellemzõk
DVD VIDEO
DVD
Általában filmet tartalmazó, vásárolható vagy kölcsönözhető lemezek.
Ez a készülék DVD VIDEO lemezként
azonosítja a kétrétegű DVD-R (videó
mód) lemezeket. Ha a DVD-RAM eltávolítható kazettával rendelkezik, a lejátszás előtt vegye ki a kazettából.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD-lemezek vagy CD-R/CDRW lemezek VIDEO CD/Super
VIDEO CD formátumban
CD
CD
Zenei CD-k vagy CD-R/CD-RW
lemezek zenei CD formátumban
DATA DVD
—
DATA DVD
MP3 audio műsorszámokat, DivX
videofájlokat vagy JPEG képfájlokat
tartalmazó DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R/DVD-ROM lemezek
DATA CD
—
DATA CD
MP3 audio műsorszámokat, JPEG
képfájlokat, vagy DivX videofájlokat
tartalmazó CD-ROM/CD-R/CD-RW
lemezek
8 cm DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
—
—
DVD videokamerával felvett 8 cm-es
DVD+RW, DVD-RW, és DVD-R
lemez
A „DVD VIDEO” és a „CD” védett márkanév.
A DivX, DivX Certified és az ehhez kapcsolódó
logok a DivX Inc. védjegyei, és felhasználásuk a
vállalat engedélyével történt.
A DivX® egy videofájl tömörítési technológia,
melyet a DivX Inc. fejlesztett ki.
Lemezek, melyek nem játszhatók le
• PHOTO CD
• Olyan CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek
melyek formátuma eltér a fenti táblázatban
felsoroltaktól
• CD-Extra lemezek adatsávjai
• BD-lemezek
• HD DVD-lemezek
• A VCHD-kompatibilis DVD videokamerával felvett lemezek
• Olyan DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R lemezek, melyek nem
DVD videót, DivX videót, JPEG képfájlokat, vagy MP3 audio műsorszámokat tartalmaznak
• DVD Audio lemezek
• Csak kazettával használható DVD-RAM
lemezek és/vagy nem DVD videót tartalmazó DVD-RAM lemezek
• HD réteget tartalmazó Super Audio CDlemezek
• Eltérő régió kóddal rendelkező DVD
VIDEO lemezek (11. oldal)
• Egy másik készülékkel felvett DVDlemezek, melyek lezárása nem volt
megfelelő
10
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\030GET.fm
A felvehetõ tételek maximális száma
Lemez
Tételek száma*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
Megjegyzés a DVD VIDEO/VIDEO CDlemezek lejátszásához
Bizonyos DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezek
esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási
műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezeket
a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes
funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a
DVD VIDEO/VIDEO CD-lemezekhez
mellékelt utasítást.
Régiókód (csak DVD VIDEO)
Az Ön DVD-felvevőjének hátoldalán egy régiókód található, és a készülék csak olyan
DVD VIDEO lemezeket játszik le (csak lejátszás), amelyeken azonos régiókód szerepel.
A régiókód a szerzői jogok védelmét szolgálja.
ALL
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg
a CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel
nem lehet lejátszani azokat.
A DualDisc lemezekrõl
* Egy-egy tétel hossza legfeljebb 8 óra lehet.
A
master page=right
specdef 20060921
jelzéssel ellátott DVD VIDEO leme-
zek szintén lejátszhatók ezzel a készülékkel.
Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD
VIDEO lemezt próbál lejátszani, a képernyőn a
„Playback prohibited by area limitations”
(A lemez lejátszása a területi azonosító kód
eltérése miatt nem lehetséges) üzenet jelenik
meg. Egyes DVD VIDEO lemezek esetében
előfordulhat, hogy a régiókód nincs feltüntetve
és a készülék mégsem képes lejátszani azt a
fentebb említett területi azonosító kód eltérése
miatt.
Régiókód
Másolásvédelemmel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkalmas, melyek megfelelnek a kompaktlemezekre (CD) vonatkozó szabvány előírásainak.
Napjainkban egyre több lemeztársaság másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas lemezeket takar, melyek egyik oldalán a DVDlejátszók által lejátszható tartalom, a másik
oldalukon digitális hanganyag található.
Mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem
felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak,
az ilyen lemezek lejátszása nem garantált.
b Megjegyzések
• Lehetnek olyan DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R vagy CD-R/CD-RW lemezek, melyek a
lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a
felvevő berendezés sajátosságaitól függően, nem
játszhatók le ezzel a lejátszóval. Azok a lemezek
sem játszhatók le, melyeken a véglegesítés (lezárás) nem történt meg megfelelően. További információkért olvassa el a felvevő berendezés kezelési útmutatóját.
• Ugyanazon a DVD-RW lemezen nem keverheti a
VR és a videó formátumot. A lemez formátumának megváltoztatásához formattálja meg a lemezt
(38. oldal). Ne feledje, hogy a lemez tartalma a
formattáláskor törlődik.
• A felvételhez szükséges időt, még nagyobb sebességű lemezek használatával sem rövidítheti.
• Olyan lemezek használata ajánlott, melyek csomagolásán a „For Video” felirat szerepel.
• A DVD+R, DVD-R és DVD-RW lemezekre
(videó formátum) nem készíthet újabb felvételt,
ha azokon más DVD-készülékkel készített
felvétel található.
• Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tud
újabb felvételt rögzíteni az olyan DVD+RW
lemezre, melyeken más DVD-készülékkel készített felvétel található. Ne feledje, hogy új felvétel
hozzáadása esetén ez a készülék felülírja a DVDmenüt.
• Nem szerkesztheti azon DVD+RW, DVD-RW
(videó formátum), DVD+R és DVD-R lemezek
tartalmát, melyeket más DVD-készülékkel vettek
fel.
• Ha a lemez olyan számítógépes adatot tartalmaz,
melyet a készülék nem ismer fel, akkor
lehetséges, hogy az adatokat törölni fogja.
• Lehetnek olyan gyártmányú írható lemezek,
melyekre ez a készülék nem képes felvételt
készíteni.
• Ne helyezzen be olyan lemezt, amelyre nem lehet
felvenni, vagy lejátszani ezzel a lejátszóval. Ez a
felvevő meghibásodását okozhatja.
11
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
master page=left
specdef 20060921
Csatlakoztatások és beállítások
A felvevõ csatlakoztatása
A lejátszó csatlakoztatásához és beállításához kövesse az 1–6. lépéseket. Ne csatlakoztassa a
hálózati vezetéket mindaddig, amíg el nem jut a „4. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása”
művelethez (18. oldal).
b Megjegyzések
•
•
•
•
A mellékelt tartozékokat lásd a „Minőségtanúsítás” című fejezetben (118. oldal).
A zavaró elektromos zajok megelőzése érdekében ügyeljen a csatlakozódugók szoros csatlakoztatására.
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékek kezelési útmutatóját is.
Ezt a felvevőt nem lehet olyan tv-készülékhez csatlakoztatni, amely nem rendelkezik SCART vagy
videobemeneti aljzattal.
• Csatlakoztatás előtt húzza ki a csatlakoztatni kívánt készülékek hálózati vezetékét.
12
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
1. lépés: Az antennavezeték csatlakoztatása
Csatlakoztassa az antennavezetéket, az alábbi lépéseket követve.
Fal
DVD-felvevő
az AERIAL OUT aljzathoz
Csatlakoztatások és beállítások
az AERIAL IN aljzathoz
Tv-készülék
az antenna bemenethez
Antennavezeték (tartozék)
: Jeláramlás iránya
1
2
Húzza ki az antennavezetéket a tv-készülékbõl, és csatlakoztassa a felvevõ
hátoldalán lévõ AERIAL IN aljzathoz.
Csatlakoztassa a felvevõ AERIAL OUT aljzatát a tv-készülék antennabemenet
aljzatához, a mellékelt antennavezetékkel.
13
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
2. lépés: A videovezetékek csatlakoztatása
A tv-készülék, kivetítő vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti aljzatainak típusától függően
válassza ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A–E). Ez teszi lehetővé a műsorok
megjelenítését.
B
D
COMPONENT
VIDEO IN
INPUT
Komponens
videovezeték
(nem tartozék)
Audio- és
videovezeték
(nem tartozék)
VIDEO
Y
PB/CB
L
(zöld)
(kék)
PR/CR
AUDIO
(piros)
R
Tv-készülék, kivetítő
vagy AV erősítő
(rádióerősítő)
Tv-készülék, kivetítő
vagy AV erősítő
(rádióerősítő)
(sárga)
a COMPONENT
VIDEO OUT aljzathoz
(zöld)
(kék)
(piros)
a LINE 2 OUT (VIDEO) aljzathoz
a HDMI OUT
aljzathoz
a LINE 2 OUT
(S VIDEO) aljzathoz
HDMI-vezeték
(nem tartozék)
S-videovezeték
(nem tartozék)
E
DVD-felvevő
a i LINE 1–TV aljzathoz
SCART-vezeték
(nem tartozék)
C
HDMI IN
Tv-készülék, kivetítő
vagy AV erősítő
(rádióerősítő)
A
S VIDEO
INPUT
Tv-készülék, kivetítő vagy
AV erősítő (rádióerősítő)
Tv-készülék
: Jeláramlás iránya
14
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
A SCART aljzat
Ha a „Gyorsbeállítás”-nál (Easy Setup)
(22. oldal) a „Line1 Output” pont „S Video”
vagy „RGB” beállítását választotta, az adott
jeltípusnak megfelelő SCART-vezetéket
használjon.
C S VIDEO bemeneti aljzat
Magasabb képminőséget élvezhet.
D Komponens videobemeneti aljzat
(Y, PB/CB, PR/CR)
Ez a csatlakoztatási mód elsőrendű színvisszaadást és kiváló képminőséget kínál.
Ha tv-készüléke képes progresszív (525p/
625p) formátumú jelek fogadására, a fenti
csatlakoztatást kell alkalmaznia, és a „Video”
menüben a „Component Out” paramétert
állítsa „On”-ra (100. oldal). Ezután a „Video”
menüben válassza a „Video Output” menüpontot, és a „Progressive Output” paramétert
állítsa „On”-ra. Részletek a „Progresszív
kimenet” című részben (100. oldal).
E HDMI bemeneti aljzat
Használjon tanúsítvánnyal ellátott HDMIvezetéket (nem tartozék), így kiváló minőségű digitális képet és hangot élvezhet a HDMI
OUT aljzaton keresztül.
„Szélesvásznú” felvételek lejátszásakor
Előfordulhat, hogy a felvett műsor nem megfelelően tölti ki a képernyőt. Ha módosítani
kívánja a képarányt, lapozzon a 99. oldalra.
Ha videomagnóhoz csatlakoztatja a
felvevõt
Csatlakoztassa a videomagnót a felvevő hátoldalán lévő LINE 3/DECODER csatlakozóaljzathoz (23. oldal).
• A tv-készüléket és a felvevőt egyszerre csak egyféle videovezetékkel csatlakoztassa.
• Ha a tv-készüléket a SCART aljzaton keresztül
csatlakoztatja a felvevőhöz, a tv-készülék önműködően a videocsatornára kapcsol, amikor
elindítja a lejátszást. Ebben az esetben a távvezérlő TV T gombjával kapcsolhat vissza tvbemenetre.
• A megfelelő SMARTLINK csatlakoztatáshoz 21tűs SCART csatlakozóvezetékre van szüksége.
Ezzel kapcsolatban olvassa el a tv-készülék
kezelési útmutatóját is.
• Ha a felvevőt SMARTLINK rendszerrel csatlakoztatja a tv-készülékhez, a „Gyorsbeállítás”
(Easy Setup) fejezet utasításai szerint válassza ki
a „Line1 Output” menüpont „Video” beállítását.
• A HDMI OUT aljzatot (E csatlakozó) olyan
DVI aljzathoz is csatlakoztathatja, amely nem
HDCP kompatibilis (pl.: számítógép monitor
DVI csatlakozója).
• Ha a felvevőt a HDMI aljzaton keresztül csatlakoztatja a tv-készülékhez, akkor először a kép fog
megjelenni, a hang pedig csak egy pillanattal később lesz hallható, minden egyes bekapcsoláskor.
Csatlakoztatások és beállítások
B Videobemeneti aljzat
Normál képminőséget élvezhet.
b Megjegyzések
* Ez a DVD-felvevő a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC
védjegye illetve bejegyzett védjegye.
A SMARTLINK funkció (csak
SCART csatlakoztatásnál)
Ha a csatlakoztatott tv-készülék (vagy más
csatlakoztatott készülék, például egy set-top
box) rendelkezik SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 vagy T-V LINK*5 rendszerrel,
akkor a következő SMARTLINK funkciókat
használhatja.
A felvétel esetében
• Közvetlen felvétel a tv-készülékről
(TV Direct Rec.)
Egyszerűen felveheti a tv-készüléken éppen
nézett műsort (30. oldal).
• Egygombos időzítő (One Touch Timer)
A TIMER gombot egyszer megnyomva bekapcsolhatja a tv-készüléket és a felvevőt,
kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő
videobemenetet a tv-készüléken, és megjelenítheti az időzítő beállító menüt
(46. oldal).
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
15
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
A lejátszás esetében
• Egygombos lejátszás (One Touch Play)
A H (lejátszás) gombot egyszer megnyomva bekapcsolhatja a tv-készüléket és a
felvevőt, kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő videobemenetet a tv-készüléken, és
elkezdheti a lejátszást (55. oldal).
• Egygombos menü (One Touch Menu)
A TITLE LIST gombot egyszer megnyomva bekapcsolhatja a tv-készüléket és a felvevőt, kiválaszthatja a felvevőnek megfelelő videobemenetet a tv-készüléken, és megjelenítheti a tétellistát (55. oldal).
master page=left
specdef 20060921
• Az összes SMARTLINK funkció csak a készülék
bekapcsolt állapotában használható, az egygombnyomásos lejátszás, egy gombnyomásos menü és
az egy gombnyomásos időzítő kivételével.
• A fent említett funkciók nem működnek minden
tv-készülékkel.
A beállítások esetében
• Beállítások letöltése (Preset download)
Letöltheti a tv-készülékről a felvevőre az
előre beállított csatornakiosztást, és ezek
alapján beállíthatja a felvevőt a „Gyorsbeállítás” (Easy Setup) funkció során. Ez
nagyban leegyszerűsíti a „Gyorsbeállítás”
(Easy Setup) műveletet.
• Automatikus kikapcsolás
(Automatic Power Off)
A felvevő a tv-készülék kikapcsolása után
önműködően kikapcsol, ha már nincs
használatban.
• NexTView letöltés (NexTView Download)
A tv-készülék NexTView letöltés funkciójának segítségével egyszerűen beállíthatja
az időzítőt. Lásd a tv-készülék kezelési
útmutatóját.
*1 A MEGALOGIC a Grundig Corporation bejegyzett védjegye.
*2 Az EASYLINK és a CINEMALINK a Philips
Corporation védjegye.
*3 A Q-Link és a NexTView Link a Panasonic
Corporation védjegye.
*4 Az EURO VIEW LINK a Toshiba Corporation
védjegye.
*5 A T-V LINK a JVC Corporation védjegye.
z Hasznos tudnivaló
A SMARTLINK azokkal a tv-készülékekkel és
egyéb berendezéssel is működik, melyek rendelkeznek EPG időzítő vezérlés (EPG Timer Control), EPG program letöltés (EPG Title Download)
és azonnali felvétel (Now Recording) funkcióval.
További részletekért olvassa el a tv-készülék
vagy egyéb berendezés kezelési útmutatóját.
b Megjegyzések
• A SMARTLINK funkciók csak akkor használhatók, ha a „Line1 Output” menüpont „Video”-ra
van állítva.
16
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
3. lépés: Az audiovezetékek csatlakoztatása
[Hangsugárzók]
[Hangsugárzók]
Hátsó (bal)
Hátsó (jobb)
Erősítő (rádióerősítő)
dekóderrel
Első (bal)
Első (jobb)
Középső
Mélyhangsugárzó
vagy
HDMI-vezeték
(nem tartozék)
A
vagy
Koaxiális digitális
vezeték
(nem tartozék)
a koaxiális vagy optikai/
HDMI digitális bemenethez
Csatlakoztatások és beállítások
A tv-készülék, kivetítő vagy AV erősítő (rádióerősítő) bemeneti aljzatainak típusától függően
válassza ki a megfelelő csatlakoztatási módot (A vagy B). Ez teszi lehetővé, hogy a műsorok
hangját meghallgassa.
Optikai digitális vezeték
(nem tartozék)
a DIGITAL OUT (COAXIAL vagy OPTICAL) aljzathoz
a HDMI OUT
aljzathoz
DVD-felvevő
a LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)
aljzathoz
B
INPUT
Audio-, videovezeték
(nem tartozék)
VIDEO
(fehér)
(sárga)
(piros)
(fehér)
(sárga)*
(piros)
L
AUDIO
R
Tv-készülék, kivetítő
vagy AV erősítő
(rádióerősítő)
: Jeláramlás iránya
* A sárga csatlakozódugó képtovábbításra szolgál (14. oldal).
A Digitális audiobemenet
B Audio L/R (bal/jobb) bemeneti aljzatok
Használja ezt a csatlakoztatási módot, ha AV
erősítője (rádióerősítője) rendelkezik
Dolby*1 Digital, DTS*2 vagy MPEG audio
dekóderrel, illetve digitális audiobemeneti
aljzattal. Dolby Digital (5.1 cs.), DTS
(5.1 cs.) és MPEG audio (5.1 cs.) térhangzású
hangot élvezhet.
Ennél a csatlakoztatási módnál a tv-készülék
vagy a sztereó erősítő (rádióerősítő)
hangsugárzói állítják elő a hangot.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
17
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
z Hasznos tudnivaló
A hangsugárzók megfelelő elhelyezéséhez olvassa el a csatlakoztatott komponensek kezelési
útmutatóját.
b Megjegyzések
• Ne csatlakoztassa egyidejűleg a tv-készülék
hangkimeneti csatlakozóit a felvevő LINE IN
(R-AUDIO-L) aljzataihoz. Ellenkező esetben a
tv-készülék hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
• A B csatlakoztatási mód esetén ne csatlakoztassa egyszerre a LINE IN (R-AUDIO-L) és a LINE
2 OUT (R-AUDIO-L) aljzatokat a tv-készülék
hangkimeneti aljzataihoz. Ellenkező esetben a tvkészülék hangszórói nem kívánt zajt keltenek.
• Amikor kialakította az A csatlakoztatást, végezze el a szükséges beállításokat az „Easy Setup”
menü „Audio Connection” menüpontjában
(22. oldal). Ellenkező esetben nem lesz hang,
vagy a hangsugárzók erős zajt fognak kibocsátani.
• A felvevőt HDMI-vezetékkel az alábbiak szerint
csatlakoztathatja az AV erősítőhöz (rádióerősítő):
– Csatlakoztassa az AV erősítőt (rádióerősítőt) a
tv-készülékhez a HDMI-vezetékkel.
– Csatlakoztassa a felvevőt a tv-készülékhez a
HDMI-vezetéktől különböző videovezetékkel
(komponens videovezeték, S-videovezeték,
vagy audio-, videovezeték).
*1 A gyártás a Dolby Laboratories engedélyével
történt.
A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
*2 A „DTS” és a „DTS Digital Out” a Digital
Theatre Systems Inc. bejegyzett védjegye.
4. lépés: A hálózati vezeték csatlakoztatása
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati vezetéket
a felvevő hátoldalán lévő AC IN aljzathoz.
Csatlakoztassa a felvevő és a tv-készülék hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz. A hálózati csatlakozók csatlakoztatása után várjon
egy kis időt a felvevő használatának
megkezdésével. A felvevőt akkor használhatja, ha az előlapon lévő kijelző világít és a
felvevő készenléti állapotba kapcsol.
Ha más eszközöket is csatlakoztatni kíván a
felvevőhöz (23. oldal), bizonyosodjon meg
arról, hogy az összes csatlakoztatás megtörtént, mielőtt a hálózati vezetéket csatlakoztatná.
1
az AC IN aljzathoz
2
a hálózati aljzatba
18
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
5. lépés: A távvezérlõ
elõkészítése
A jelkimenet megfelelő beállítása után a távvezérlővel a tv-készülékét is vezérelheti.
b Megjegyzések
• A csatlakoztatott készülék típusától függően előfordulhat, hogy a távvezérlő (néhány, vagy öszszes) gombjaival a tv-készülék nem vezérelhető.
• Ha egy új kódszámot ír be, a korábban beírt kódszám törlődik.
Számgombok
Csatlakoztatások és beállítások
A készülék a mellékelt távvezérlővel is működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes
3 és # polaritásra. Ha a távvezérlőt használja, fordítsa azt a készülék távvezérlés érzékelője
irányába.
A tv-készülék vezérlése a távvezérlõvel
TV/DVD
b Megjegyzések
• Ha a mellékelt távvezérlő zavarja az Ön többi
Sony DVD-felvevőjét/lejátszóját, változtassa
meg a távvezérlő parancsmód-számát (20. oldal).
• Az elektrolit szivárgásának megelőzése és a korrózió elkerülése érdekében az elemeket szakszerűen kell kezelni. Elektrolit szivárgás esetén ne
érintse meg a kifolyt folyadékot puszta kézzel.
Ügyeljen a következőkre:
– Ne használjon együtt új és régi, vagy eltérő
gyártótól származó elemeket.
– Ne próbálja meg újratölteni az elemeket.
– Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemeket.
– Ha kifolyt az elektrolit, törölje szárazra az
elemtartót és helyezzen be új elemeket.
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét
(
jellel jelölve az előlapon) közvetlen napfény
vagy erős fényforrás hatásának. Előfordulhat,
hogy a felvevő nem reagál a távvezérlő parancsaira.
• Elemcsere után előfordulhat, hogy a távvezérlő
kódja és a parancsmód visszaáll az alapértelmezett (SONY) értékre. Ilyenkor állítsa be újra a
kódszámot és a parancsmódot.
TV 2 +/–
TV [/1
TV T
TV PROG
+/–
1
Tartsa nyomva a távvezérlõ alsó
részén lévõ TV [/1 gombot.
Ne nyomja meg a távvezérlő felső részén
lévő [/1 gombot.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
19
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
2
Miközben nyomva tartja a TV [/1
gombot, a számgombokkal írja be a
tv-készülék gyártmányának megfelelõ
kódot.
Például a 9-es szám („09”) beírásához
nyomja meg a „0”, majd a „9” számgombot. Az utolsó számjegy beírása után
engedje el a TV [/1 gombot.
A vezérelhetõ tv-készülékek kódszámai
Ha a felsorolásban egynél több kód található, próbálja ki azokat sorban, amíg meg
nem találja a tv-készülékének megfelelőt.
Gyártó
Kódszám
Sony
01 (alapbeállítás)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
Ha Önnek Sony DVDlejátszója, vagy több Sony
DVD-felvevõje van
Ha a mellékelt távvezérlő zavarja az Ön többi
Sony DVD-lejátszójának/felvevőjének működését, a „6. lépés: Gyorsbeállítás (Easy
Setup)” végrehajtása után állítsa át ennek a
felvevőnek és a mellékelt távvezérlőnek a
parancsmódszámát egy olyanra, amely különbözik a másik DVD-felvevő vagy
-lejátszó készülékétől.
A felvevő és a mellékelt távvezérlő alapértelmezett parancsmód beállítása a DVD3.
Számgombok
SYSTEM
MENU
M/m
ENTER
A távvezérlő a következőképpen működik:
Gombok
Műveletek
TV [/1
A tv-készülék bevagy kikapcsolása
TV 2 (hangerő)
+/–
A tv-készülék hangerejének beállítása
TV PROG +/–
A programhely kiválasztása a tvkészüléken
TV T
A bemenet kiválasztása a tv-készüléken
1
2
3
Ellenõrizze, hogy a „Gyorsbeállítás”
(22. oldal) sikeresen befejezõdött-e.
Ha nem, elõször hajtsa végre a
gyorsbeállítás lépéseit
A SYSTEM menü paraméterei.
Megjelenik a System (rendszer) menü.
Válassza ki a „SETUP” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
TV/DVD gomb használata
(csak SCART csatlakoztatásnál)
A TV/DVD gombbal a felvevő és a tvkészüléken utoljára használt bemeneti forrás
között válthat. Ha ezt a gombot használja,
irányítsa a távvezérlőt a felvevő felé.
Ha a felvevőt SCART aljzaton keresztül
csatlakoztatja a tv-készülékhez, a lejátszás
elindításakor a tv-készülék önműködően a
felvevőnek megfelelő bemenetre kapcsol.
Ha tv-csatornát szeretne nézni, nyomja meg a
TV/DVD gombot.
20
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
4
Válassza ki a „Command Mode” opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha a felvevő távvezérlési parancsmódszáma nem változott, a távvezérlőt állítsa
vissza az alapértelmezés szerinti DVD3
parancsmódra. Ha a távvezérlő parancsmódja DVD1 vagy DVD2, előfordulhat,
hogy a távvezérlő nem működteti ezt a
felvevőt.
Programhely választás a felvevõn a távvezérlõ segítségével
A számgombokkal kiválaszthatja a kívánt
programhelyet a felvevőn.
Csatlakoztatások és beállítások
5
Válassza ki az „Others” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Számgombok
6
7
Válassza ki a parancsmódot (DVD1,
DVD2, vagy DVD3), majd nyomja meg
az ENTER gombot.
ENTER
A távvezérlõn válassza ki ugyanazt a
parancsmódot, amit a felvevõre beállított.
Az alábbi lépéseket követve állítsa át a
távvezérlő parancsmód-számát.
1 Tartsa lenyomva az ENTER gombot.
2 Az ENTER gombot nyomva tartva a
számgombokkal adja meg a megfelelő parancsmód-számot.
Parancsmód
Kódszám
DVD1
1-es számgomb
DVD2
2-es számgomb
DVD3
3-as számgomb
Példa: 50-es programhely
Nyomja meg az „5” és a „0” számgombot,
majd az ENTER gombot.
3 Tartsa lenyomva az ENTER gombot
és a megfelelő számgombot legalább
3 másodpercig.
A felvevõ parancsmód-számának
ellenõrzése
A felvevő kikapcsolt állapotában nyomja
meg a x gombot a készüléken. Az előlapi
kijelzőn megjelenik a felvevő parancsmódszáma.
21
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
6. lépés: Gyorsbeállítás
(Easy Setup)
A „Gyorsbeállítás (Easy Setup)” menü segítségével állítsa be az alapbeállítás funkcióit.
Ügyeljen arra, hogy a művelet közben ne
húzza ki a csatlakozóvezetékeket vagy ne
lépjen ki az „Easy Setup” funkcióból.
[/1
O RETURN
</M/m/,
ENTER
TV [/1
1
2
Kapcsolja be a felvevõt és a tvkészüléket, majd a tv-készüléken
válassza ki a felvevõ számára fenntartott programhelyet.
Megjelenik az alapbeállításra vonatkozó
üzenet.
• Ha az üzenet nem jelenik meg, a gyorsbeállítás elindításhoz válassza ki az
„Easy Setup” opciót a főmenü
„SETUP” menüpontjában („Alapbeállítások” fejezet, 109. oldal).
Nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenő instrukciókat követve állítsa be az alábbi menüpontokat.
Easy Setup - OSD
Válassza ki a képernyőmenü nyelvét.
Easy Setup - Tuner System
Válassza ki az országot/régiót vagy a
nyelvet.
A csatornasorrend a kiválasztott országnak/régiónak vagy nyelvnek megfelelően
lesz beállítva. A csatornák kézi beállítását lásd a 94. oldalon.
• Ha olyan nyelvterületen él, amely a listán nem található meg, válassza az
„ELSE – English” opciót.
3
master page=left
specdef 20060921
Easy Setup – Clock
A felvevő önműködően elkezdi keresni
az elérhető órajelet. Ha a készülék nem
talál órajelet, állítsa be kézzel az időt a
</M/m/, gombokkal, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Easy Setup – TV Type (99. oldal)
Szélesképernyős tv-készülékek esetén
válassza a „16:9” beállítást. Hagyományos tv-készülékek esetén válassza a
„4:3 Letter Box” (szélességre zsugorítás)
vagy a „4:3 Pan Scan” (magassághoz
nyújtás) beállítást. Ezzel azt állíthatja be,
hogyan jelenjen meg a szélesvásznú
műsor a tv-képernyőn.
Easy Setup – Component Out
Ha a COMPONENT VIDEO OUT aljzatot használja válassza az „On” opciót.
Easy Setup – Line3 Input
Válassza a „Yes” opciót, ha dekódert (pl.
analóg PAY-TV/Canal Plus dekódert) csatlakoztat a LINE 3/DECODER aljzathoz.
Easy Setup – Line1 Output
Videó jelkimenethez válassza a „Video”,
S-videó jelkimenethez az „S Video”,
RGB jelkimenethez az „RGB” beállítást.
Ha a SMARTLINK funkciókat használni
kívánja, válassza a „Video” beállítást.
(15. oldal).
• Ha az „Easy Setup – Component Out”
menüpontban az „On” opciót választotta, az „RGB” jeltípus nem választható.
• Ha az „Easy Setup – Line3 Input” menüpontban a „Yes” opciót választotta,
az „S Video” jeltípus nem választható.
Easy Setup – Audio Connection
Ha digitális optikai vagy koaxiális vezetékkel csatlakoztatta az AV erősítőt (rádióerősítőt), válassza a „Yes: DIGITAL
OUT” opciót, és állítsa be a digitális kimenőjel típusát (102. oldal).
A „Finish” felirat megjelenésekor
nyomja meg az ENTER gombot.
A gyorsbeállítás befejeződött.
Visszatérés az elõzõ lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
z Hasznos tudnivalók
• Ha az Ön AV erősítője (rádióerősítője) MPEG
audio dekóderrel is rendelkezik, válassza ki az
„MPEG” menüpont „MPEG” beállítását
(102. oldal).
• Ha szeretné megismételni a gyorsbeállítás műveletet, válassza ki az „Easy Setup” opciót a főmenü
„SETUP” menüpontjában (109. oldal).
22
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz
Csatlakoztatás a LINE 3/DECODER aljzathoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevőeszközt a felvevő LINE 3/DECODER
aljzatához.
Tv-készülék
Videomagnó
Csatlakoztatások és beállítások
A felvevő hálózati csatlakozójának kihúzása után csatlakoztassa a videomagnót vagy az ehhez
hasonló külső készüléket a felvevő LINE IN aljzatához.
Ha a készülék rendelkezik DV kimeneti aljzattal, csatlakoztassa azt az első oldalon található
DV IN aljzatba (i.LINK aljzat) (79. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
Ha ezen a felvevőn szeretne felvételt rögzíteni, olvassa el a „Felvételkészítés külső készülékről,
az időzítő használata nélkül” című fejezetet (53. oldal).
SCART-vezeték (nem tartozék)
a SCART
bemenethez
a i LINE 3/DECODER aljzathoz
a i LINE 1–TV aljzathoz
DVD-felvevő
b Megjegyzések
• A másolatkészítést korlátozó másolásvédelmi jelekkel ellátott műsorokról nem készíthető felvétel.
• Ha a felvevő jeleit a videomagnón keresztül továbbítja, előfordulhat, hogy a képernyőn megjelenő kép
nem tiszta.
DVD-felvevő
Videomagnó
Tv-készülék
Ügyeljen, hogy a videomagnót az alábbi sorrendben csatlakoztassa a DVD-felvevőhöz és a tvkészülékhez. Használja a tv-készülék második vonalbemeneti csatlakozóját, ha a műsorokat
videokazettáról szeretné nézni.
Tv vonalbemenet
Videomagnó
DVD-felvevő
Tv-készülék
Line input 2
• A SMARTLINK funkció nem használható azokkal a készülékekkel, melyek a DVD-felvevő LINE 3/
DECODER aljzatán keresztül csatlakoznak.
• DVD-felvevőről videomagnóra történő felvétel közben, ne kapcsolja át a bemeneti forrást tv-készülékre
(a távvezérlő TV/DVD gombjával).
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét, a felvevőhöz csatlakoztatott videomagnóról lejátszott
műsor nem jelenik meg a képernyőn.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
23
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
Csatlakoztatás az elõlapon lévõ LINE 2 IN aljzatokhoz
Csatlakoztassa a videomagnót vagy hasonló felvevő eszközt a DVD-felvevő LINE 2 IN
aljzatához. Ha a csatlakoztatni kívánt készülék rendelkezik S-videó aljzattal, akkor a
csatlakoztatáshoz S-videovezetéket is használhat az audio-, videovezeték helyett.
Videomagnó, stb.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-videovezeték
(nem tartozék)
R
Audio-, videovezeték
(nem tartozék)
a LINE 2 IN aljzathoz
DVD-felvevő
: Jeláramlás iránya
z Hasznos tudnivaló
Ha a csatlakoztatott készülék csak mono hangkimenettel rendelkezik, a felvevő előlapján lévő aljzatok közül csak az L(MONO) és a VIDEO aljzathoz kell a vezetéket csatlakoztatni. Az R bemenetet üresen kell
hagyni.
b Megjegyzések
• Ne csatlakoztassa a készüléket a sárga LINE IN (VIDEO) aljzaton keresztül, ha S-videovezetéket használ.
• Ne csatlakoztassa ennek a felvevőnek a kimeneti aljzatát egy másik készülék bemeneti aljzatához, ha a
másik készülék kimeneti aljzata e felvevő bemeneti aljzatához van csatlakoztatva, ellenkező esetben zaj
(gerjedés) keletkezhet.
• A tv-készüléket és a felvevőt egyszerre csak egyféle videovezetékkel csatlakoztassa.
24
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
Csatlakoztatás mûholdvevõhöz vagy digitális
vevõegységhez
Műholdvevő,
CanalSat, stb.
Tv-készülék
SCART-vezeték (nem tartozék)
Csatlakoztatások és beállítások
Csatlakoztassa a műholdvevőt vagy a digitális vevőegységet a felvevő LINE 3/DECODER
aljzatához. A csatlakoztatás előtt húzza ki a felvevő hálózati vezetékét.
A szinkronfelvétel (Synchro Rec) funkció részleteit lásd az alábbiakban. Ilyen csatlakozás
esetében NE állítsa be „Video” menü „Decoder” menüpont „Scart Setting” opciójánál a „Line3
Input” értéket.
a SCART
bemenethez
a i LINE 3/DECODER aljzathoz
a i LINE 1–TV aljzathoz
DVD-felvevő
Ha a mûholdvevõ rendelkezik RGB
jelkimenettel
Ez a felvevő alkalmas RGB-jelek fogadására.
Ha a műholdvevő rendelkezik RGB jelkimenettel, csatlakoztassa annak TV SCART csatlakozóját a felvevő LINE 3/DECODER
aljzatához, és állítsa a „Line3 Input” paraméter értékét „Video/RGB”-re a „Video” menü
„Scart Setting” menüpontjában (101. oldal).
Ne feledje, hogy ennél a csatlakozási módnál
és beállításnál a SMARTLINK funkció nem
használható. Ha egy kompatibilis set-top
box-szal akarja használni a SMARTLINK
funkciót, olvassa el a set-top box kezelési
útmutatóját.
Állítsa be a „Line3 Input” paraméter értékét a
„Video” menü (101. oldal) „Scart Setting”
menüpontjában a műholdvevő műszaki adatainak megfelelően. Bővebb információért
olvassa el a műholdvevő kezelési útmutatóját.
b Megjegyzések
• A szinkronfelvételi funkció nem mindegyik vevőegységgel működik. Bővebb információért
olvassa el a vevőegység kezelési útmutatóját.
• Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét, a felvevőhöz csatlakoztatott vevőegységből
érkező műsor nem jelenik meg a képernyőn.
Ha a Synchro Rec funkciót szeretné
használni
A szinkronfelvételi funkcióhoz a fenti csatlakoztatási mód szükséges. Bővebb információért olvassa el a „Felvétel külső készülékről, az időzítő használatával (Synchro Rec)”
fejezetet (51. oldal).
25
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
PAY-TV/Canal Plus analóg dekóder csatlakoztatása
Ezzel a felvevővel megnézheti és felveheti a PAY-TV/Canal Plus műsorokat, ha a készülékhez
egy dekódert (nem tartozék) csatlakoztat. A dekóder csatlakoztatása előtt húzza ki a felvevő
hálózati vezetékét. Ha „A PAY-TV/Canal Plus analóg csatornák beállítása” című fejezet 5.
lépésben a „Line3 Input” menüpont „Decoder” beállítását választja ki (27. oldal), az „L3”
később nem lesz kiválasztható, mivel a Line 3 a dekóder számára kijelölt bemenet.
Dekóder csatlakoztatása
PAY-TV/Canal Plus
analóg dekóder
Tv-készülék
Antennavezeték (tartozék)
az AERIAL IN
aljzathoz
a SCART bemenethez
SCART-vezeték
(nem tartozék)
SCARTvezeték (nem
tartozék)
az AERIAL OUT aljzathoz
a i LINE 1–TV
aljzathoz
a i LINE 3/DECODER aljzathoz
DVD-felvevő
26
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
A PAY-TV/Canal Plus analóg
csatornák beállítása
5
Számgombok
6
SYSTEM
MENU
O RETURN
1
2
3
</M/m/,
ENTER
7
Válassza ki a „Scart Setting” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A M/m gombokkal válassza ki a
„Video” vagy „RGB” értéket a „Line1
Output”-nál, a „Decoder”-t a „Line3
Input”-nál, és a „Video”-t a „Line3
Output”-nál, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Csatlakoztatások és beállítások
A PAY-TV/Canal Plus analóg műsorok megnézéséhez vagy felvételéhez állítsa be a felvevőt – a képernyőn megjelenő menü segítségével – a csatornák megfelelő vételére.
A csatornák megfelelő beállítása érdekében
ügyeljen arra, hogy az alábbi lépések mindegyikét pontosan kövesse.
4
master page=right
specdef 20060921
Ismét megjelenik a „Video” beállítás.
A O RETURN gomb megnyomásával
állítsa a kurzort a baloldali oszlopba.
Válassza ki a „Basic” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a SYSTEM MENU
gombot.
Megjelenik a System (rendszer) menü.
Válassza ki a „SETUP” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Video” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
8
9
Válassza ki a „Programme Setting”
opciót, majd nyomja meg az ENTER-t.
A M/m gombokkal válassza ki a kívánt
programhelyet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
27
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\040BAS.fm
master page=left
specdef 20060921
10 A </, gombokkal válassza ki a
„System” opciót.
11 A M/m gombokkal válassza ki a
rendelkezésre álló Tv-rendszert (BG,
DK, I, vagy L).
Franciaországban az „L” opciót kell
választani.
12 A </, gombokkal válassza ki a
„Channel” opciót.
13 A M/m vagy a számgombokkal
válassza ki a PAY-TV/Canal Plus
analóg programhelyet.
14 A </, gombokkal válassza ki a
„PAY-TV/CANAL+” opciót.
15 A M/m gombokkal válassza ki az „On”
értéket, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Visszatérés az elõzõ lépéshez
Nyomja meg a O RETURN gombot.
b Megjegyzés
Ha kihúzza a felvevő hálózati csatlakozóvezetékét, a felvevőhöz csatlakoztatott dekóderről
érkező műsor nem jelenik meg a képernyőn.
28
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
Nyolc alapművelet
2. Egy mûsor felvétele
— Ismerkedés a DVD-felvevővel
1. Lemez behelyezése
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
Z (nyit/zár)
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Ebben a fejezetben az aktuális tv-műsor merevlemezre (HDD) vagy lemezre (DVD) történő felvételének alapműveleteit ismertetjük.
Az időzített felvételkészítés módjáról a
42. oldalon olvashat.
DVD
HDD
DVD
PROG +/–
TV/DVD
1
2
DISPLAY
Nyomja meg a DVD gombot.
Nyomja meg a Z (nyit/zár) gombot, és
helyezze a lemezt a lemeztartóra.
z REC
x REC
STOP
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
DATA CD
HDD
REC MODE
TV I
A felvételi/lejátszási oldallal lefelé
3
Nyomja meg a Z (nyit/zár) gombot a
lemeztartó fiók bezárásához.
Várjon, amíg a „LOAD” felirat eltűnik az
előlapon lévő kijelzőről.
A még nem használt DVD-lemezeket a
készülék önműködően megformattálja.
• DVD-RW lemezeknél
A DVD-RW lemezek a „DVD” menü
„Format DVD-RW” menüpontjában
beállított felvételi formátumban (VR
vagy videó mód) lesznek formattálva.
• DVD-R lemezeknél
A DVD-R lemezek önműködően videó
módban lesznek formattálva. Ha egy új
DVD-R lemezt VR formátumban szeretne formattálni, használja a „Disc
Information” képernyőt (40. oldal),
mielőtt felvételt készítene rá.
Ha a lemezre ezzel a felvevővel készíthető felvétel, a lemez manuális formattálásával üres lemezt hozhat létre (40. oldal).
1
2
3
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot.
Ha lemezre kíván felvételt készíteni,
helyezzen be egy írható DVD-lemezt.
A PROG +/– gomb segítségével
válassza ki a kívánt programhelyet
vagy bemeneti jelforrást.
Nyomja meg többször a REC MODE
gombot a felvételi mód kiválasztásához.
A gomb többszöri megnyomásakor a
felvételi módok az alábbi sorrendben
jelennek meg a tv-képernyőn:
A felvételi módokról bővebben a
42. oldalon olvashat.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
29
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
4
master page=left
specdef 20060921
Nyomja meg a z REC gombot.
A Teletext funkció
A felvétel megkezdődik.
8 órányi folyamatos felvétel után, illetve
ha a HDD vagy a DVD megtelik, a felvételkészítés önműködően leáll.
Néhány műsorszóró rendszer Teletext szolgáltatást* is nyújt, ahol napról napra megtalálhatja a műsorok teljes listáját és adatait
(cím, dátum, csatorna, felvételkezdési idő,
stb.). A műsor felvételekor a felvevő önműködően kiválasztja a műsor címét a Teletext
oldalakról, és a felvett tétel neveként tárolja
azt. A részletekről olvassa el a „Tv-műsorismertető (TV Guide Page)” fejezetet (97.
oldal).
Ne feledje, hogy a Teletext információ nem
fog megjelenni a tv-készülék képernyőjén.
Ha a Teletext információt szeretné megjeleníteni a tv-készüléken, a távvezérlőn lévő
TV/DVD gomb segítségével kapcsolja át a
bemeneti forrást a tv-készülékre (19. oldal).
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvétel megállítása néhány másodpercet
vehet igénybe.
Egy másik tv-mûsor nézése felvétel
közben
Ha a tv-készüléket a i LINE 1–TV aljzathoz csatlakoztatta, a TV/DVD gomb segítségével kapcsolja a tv-készüléket a tv-bemenetre, majd válassza ki a nézni kívánt műsort.
Ha a tv-készüléket a LINE 2 OUT vagy a
COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz csatlakoztatta, a TV I gomb segítségével kapcsolja a tv-készüléket a tv-bemenetre
(19. oldal).
Közvetlen felvétel a tv-készülékrõl
(TV Direct Rec.)
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ és
a „TV Direct Rec.” menüpont „On”-ra van
állítva (105. oldal), egyszerűen felveheti a tvkészüléken nézett műsort.
A tv-készülék és a felvevő bekapcsolt állapotában nyomja meg a z REC gombot. A felvevő elkezdi rögzíteni a tv-készüléken éppen
nézett műsort.
b Megjegyzés
Ha a felvevő előlapi kijelzőjén a „TV” felirat jelenik meg, a TV Direct Rec. funkció működése közben nem kapcsolhatja ki a tv-készüléket, vagy nem
válthat programhelyet. A TV Direct Rec. funkció
kikapcsolásához válassza ki a „TV Direct Rec”
menüpont „Off” beállítását a „Recording” menüben (105. oldal).
* Lehetnek olyan területek, ahol nem elérhető.
b Megjegyzések
• A z REC gomb megnyomása és a felvétel
elkezdése között eltelhet néhány másodperc.
• A felvétel alatt a felvételi módot nem lehet
megváltoztatni.
• Áramkimaradás estén az éppen felvett műsor
törlődhet.
• PAY-TV/Canal Plus műsor felvétele közben nem
nézhet egy másik PAY-TV/Canal Plus műsort.
• A TV Direct Rec. funkció használatához először
pontosan be kell állítania a felvevő óráját.
A lemez állapotának ellenõrzése felvétel közben
A felvételi információkat – mint például felvételi idő és lemeztípus – a felvétel közben is
ellenőrizheti.
Felvétel közben nyomja meg a DISPLAY
gombot.
Megjelennek a felvételi információk.
A Lemeztípus/formátum
B Felvételi állapot
C Felvételi mód
D Felvételi idő
Nyomja meg a DISPLAY gombot a felvételi
információk képernyőjének bezárásához.
30
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
3. A felvett mûsor lejátszása (tétellista)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
A bővített tétellista megtekintéséhez
nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza ki a „Display List” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Normál tétellista indexképekkel (Példa:
DVD+RW lemez)
HDD
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
A felvett tétel lejátszásához válassza ki a kívánt tételt a képernyőn megjelenő
tétellistából.
DVD
m
Bővített tétellista
TITLE LIST
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
/
mc
CM
x
A Lemeztípus:
1
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot.
Ha a DVD gombot választotta, helyezzen
be egy DVD-lemezt (lásd az „1. Lemez
behelyezése” fejezetet, a 29. oldalon).
Egyes lemezeknél a lejátszás önműködően elindul.
A média típusát jelzi, ami HDD vagy
DVD lehet.
• HDD tételek esetén: „ORIGINAL”,
„PLAYLIST”, „Music” vagy „Photos”
• DVD-RW/DVD-R (VR mód) lemezek
esetén „ORIGINAL”, „PLAYLIST”
• DATA DVD/DATA CD tételek esetén:
„Music”, „Photos”
B Lemezterület (hátralévő/teljes (HDD
esetében videó adatoknál 237 GB,
MP3/JPEG adatoknál 13 GB)).
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
31
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
C Tétel információ:
A lejátszás leállítása
A tétel számát, nevét és a felvételi dátumot jeleníti meg. A tétel méretét az
indexképes nézetben ellenőrizheti.
z (piros): azt jelzi, hogy a tétel felvétele
folyamatban van.
: azt jelzi, hogy a tétel másolása
folyamatban van.
: a védett tételeket jelzi.
„NEW”: az újonnan felvett (és még le
nem játszott) tételeket jelöli (csak HDD
esetén).
: azt jelzi, hogy a felvett tétel „CopyOnce” (csak egyszer másolható) jelzést
tartalmaz (csak HDD esetén) (75. oldal).
: azt jelzi, hogy a tétel a diafilm
funkcióval készült (csak HDD) (91. oldal).
: az újonnan felvett (még le nem
játszott), a Photomovie funkcióval
készült tételeket jelöli (91. oldal).
: azt jelzi, hogy a tétel az automatikus
diafilmkészítés funkcióval készült (csak
HDD) (92. oldal).
D Görgetősáv:
Akkor jelenik meg, ha nem fér ki egy
képernyőre az összes tétel. A nem látható
tételek megtekintéséhez használja a M/m
gombot.
A listák laponkénti görgetése (Lapozó
mód)
Amíg a lista a képernyőn látható, nyomja
meg a
/
gombot. A
/
gomb
minden lenyomásakor a teljes tétellista a
következő/előző lapra vált.
Tétellista HDD/DVD-RW/DVD-R lemezekhez (VR formátum)
A tétellistában választhat, hogy az Original
(eredeti) vagy a Playlist (lejátszási lista)
tételeket jelenítse meg.
Nyomja meg a </,, gombot amíg a
tétellista tartalma a képernyőn látható.
A tételek sorrendjének megváltoztatása
(rendezés)
Amíg a lista a képernyőn látható, nyomja
meg az OPTIONS gombot és válassza ki a
„Sort Titles” menüpontot. A M/m gombbal
válasszon tételt, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Sorrend
Rendezés
By date
(dátum)
Megjelennek az egyes tételekhez tartozó
indexképek.
A tételek felvételi ideje szerint. A legutoljára felvett tétel
jelenik meg a lista tetején.
By Title (cím)
Betűrend szerint.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
By Number
(szám)
A felvett műsor száma szerint.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Az almenü csak a kiválasztott tételre vonatkozó opciókat tartalmazza. Az opciók
az aktuális állapottól és a lemez típusától
függően változnak.
Unseen Title
(csak HDD
esetén)
A tételek felvételi ideje szerint. A legutoljára felvett és
még le nem játszott tétel jelenik meg a lista tetején. A lejátszási listák tételei nem jelennek meg.
E A tétel indexképe:
3
Nyomja meg a x (állj) gombot.
Almenü
4
Válassza ki a „Play” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől.
32
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
A tételek indexképének megváltoztatása
(Thumbnail) (csak HDD vagy VR formátumú DVD-RW/DVD-R lemezek esetén)
A tétellista menüben megjelenített indexkép
helyett kiválaszthat egy másik állóképet a
jelenetből.
1
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válassza ki a „Set Thumbnail” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az indexkép kiválasztásának
képernyője, és a tétel lejátszása elindul.
4
A lejátszott műsort figyelve használja a
m/M gombot az indexképnek
használni kívánt jelenet kiválasztásához,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás szüneteltetése.
5
Ha a jelenet megfelelő, nyomja meg az
ENTER gombot. Ha a jelenet nem megfelelő, nyomja meg a c/C gombot az
indexképnek szánt jelenet kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Egy üzenet a kiválasztás megerősítését
kéri.
• Az indexkép módosításához nyomja
meg a M gombot.
6
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott állókép lesz az aktuális
tétel új indexképe.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Az alábbi művelettel ellenőrizheti az aktuális
tétel, fejezet, műsorszám vagy lemez lejátszási idejét, illetve a lejátszásból hátralévő
időt. Hasonló módon ellenőrizheti a DVD/
CD-lemez elnevezését is.
DISPLAY
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válthat
tétellistát.
4. A lejátszási idõ és a
lejátszási információk
ellenõrzése
ENTER
OPTIONS
TIME/TEXT
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A kijelzések a lemez típusától és a lejátszás
állapotától függően változnak.
A tétellista kikapcsolása
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
z Hasznos tudnivalók
• A felvétel rögzítése után az indexkép önműködően a felvétel (tétel) első jelenete lesz.
• A „TITLE LIST” funkció a főmenüből is kiválasztható.
b Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy más DVD-felvevőn készített
DVD-lemezek esetében a tétellista nem jelenik
meg.
• A tétel indexképek megjelenítése pár másodpercet vehet igénybe.
• Előfordulhat, hogy szerkesztés után a tétel indexképe a felvétel (tétel) első jelenetére vált.
• Másolás után a felvevő készüléken beállított
indexkép törlődik.
A Tétel száma/címe
(Műsorszám száma, neve, a jelenet
száma vagy a fájl neve CD-, VIDEO
CD-, DATA DVD- vagy DATA CDlemezek esetén.)
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
33
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
B DVD VIDEO lemezek esetén elérhető
funkciók (
kameraállás/
hang/
felirat, stb.), illetve a DATA
DVD- vagy DATA CD-lemezek
lejátszási adatai.
C A jelenleg kiválasztott funkció vagy
hang beállítás (csak ideiglenesen jelenik meg)
Példa: Dolby Digital 5.1 cs.
Hátsó (bal/jobb)
z Hasznos tudnivalók
• Ha a „DTS” beállítása „Off” az „Audio” menüben, a DTS formátum kiválasztási lehetőség még
akkor sem jelenik meg a képernyőn, ha a lemez
tartalmaz DTS formátumú hangot (102. oldal).
• Ha az „Auto Display” beállítása „On” (alapértelmezett) az „Options” menüben (101. oldal), a lejátszási információk a felvevő bekapcsolásakor
önműködően megjelennek.
b Megjegyzés
Előfordulhat, hogy az MP3 audio műsorszámok
lejátszási ideje pontatlanul jelenik meg.
A lejátszási idõ és a hátralévõ
idõ ellenõrzése
Első (bal/jobb)
+ középső
LFE (kisfrekvenciás hanghatás)
D A jelenleg kiválasztott kameraállás
E Lemeztípus*1/formátum (8. oldal)
F Tétel típusa (csak lejátszási lista esetén
jelenik meg)
G Lejátszási mód
H Felvételi mód (42. oldal)
A lejátszási és az idő információkat az előlapon lévő kijelzőn láthatja.
Nyomja meg többször a TIME/TEXT
gombot.
A kijelzések a lemez típusától és a lejátszás
állapotától függően változnak.
Példa: DVD-lemez lejátszásakor
Az aktuális tétel száma és lejátszási
ideje
I Lejátszási folyamatjelző*2
J Tétel szám (fejezet szám*3) (60. oldal)
(Műsorszám száma, jelenet száma,
album neve*3, vagy a fájl száma CD-,
VIDEO CD-, DATA DVD- vagy
DATA CD-lemezek esetén)
K Az album neve megjelenik DATA
DVD- vagy DATA CD-lemezeknél.
CD-text rendszerű CD-lemezeknél,
nyomja meg a TIME/TEXT gombot.
L Lejátszási idő/hátralévő idő*3)
*1 A Super VIDEO CD-lemezeket „SVCD”-ként, a
DATA CD-lemezeket „CD”-ként, a DATA
DVD-lemezeket „DVD”-ként jeleníti meg.
2
* Nem jelenik meg VIDEO CD-, DATA DVDvagy DATA CD-lemezek esetén.
*3 Nyomja meg többször a TIME/TEXT gombot.
Az aktuális tétel hátralévő ideje
Az aktuális fejezet lejátszási ideje és
száma
Az aktuális fejezetből hátralévő idő
Példa: VIDEO CD-lemez lejátszásakor
Az aktuális műsorszám lejátszási ideje és
száma
34
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
Példa: CD-lemez lejátszásakor
A műsorszámból eltelt idő és az aktuális műsorszám/index száma
m
Az aktuális műsorszámból hátralévő idő
m
A lemez lejátszási ideje
m
A lemezből hátralévő idő
m
A szabad lemezterület
ellenõrzése
A „Disc Information” kijelző segítségével
ellenőrizheti a fennmaradó lemezterületet.
1
Az aktuális műsorszám lejátszási ideje és száma
m
Az aktuális album száma
Példa: JPEG kép lejátszásakor
Az aktuális fájl száma, és az aktuális albumban
lévő összes fájl száma
2
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza a „Disc
Information”, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a „Disc Information” menü.
A választható beállítások a lemeztípustól
függően változhatnak.
Példa: DVD+RW lemez behelyezésekor.
m
Az aktuális album száma és az összes album
száma
Példa: DivX videofájl lejátszásakor
Az aktuális fájl száma, és az aktuális fájl lejátszási
ideje
m
Az aktuális album száma
b Megjegyzések
• A felvevő csak a CD-text első szintjét – például a
lemez nevét – tudja megjeleníteni.
• Előfordulhat, hogy az MP3 audio műsorszámok
lejátszási ideje pontatlanul jelenik meg.
„Remainder” (hátralévő idő – becsült)
• Az egyes felvételi módok leghosszabb
egybefüggő felvételi ideje
• Lemezterület jelző sáv
• Szabad lemezterület/teljes lemezterület
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
CD-text (ha elérhető)
Példa: MP3 audio műsorszám lejátszásakor
master page=right
specdef 20060921
z Hasznos tudnivalók
• A szabad lemezterület növelésével kapcsolatban
olvassa el a „Szabad lemezterület növelése” című
részt, a 66. oldalon.
• A „Disc Information” képernyőn ellenőrizheti a
JPEG képfájlok és az MP3 audio műsorszámok
teljes számát, és méretét a merevlemezen.
35
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
5. A felvett mûsor címének módosítása
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
5
A kiválasztott karakter megjelenik a
képernyő felső részében.
Példa: a tételnév beírása
+R
A tételeket, DVD-lemezeket vagy műsorszámokat karakterek beírásával elnevezheti.
A tétel vagy lemez neve maximum 64 karakter hosszú lehet, de a menükben – mint például a tétellista – megjelenő karakterek száma
változó lehet. Az alábbiakban a felvett műsorok címének módosítását ismertetjük.
Számgombok
INPUT
SELECT
TITLE LIST
</M/m/,
ENTER
A </M/m/, gombok segítségével
válassza ki a beírni kívánt karaktert,
és nyomja meg az ENTER gombot.
6
A karakterek típusa a gyorsbeállításban
(Easy setup) kiválasztott nyelvtől függően változik. Néhány nyelvben lehetőség
van ékezetek használatára is.
Az ékezetes betűk beírásához válassza ki
először az ékezetet, majd a betűt.
Példa: az „à” karakter beírásához
válassza a „`” , majd az „a” karaktert
A szóköz beszúrásához válassza a
„Space” opciót.
A többi karakter beírásához ismételje
a 4. és 5. lépéseket.
Beviteli sor
1
2
3
4
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Title Name” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a karakterek bevitelére
szolgáló képernyő.
A </M/m/, gombok segítségével
mozgassa a kurzort a képernyõ jobb
oldalára, és válassza ki az „A” (nagybetûk), az „a” (kisbetûk) vagy a
„Symbol” (jelek) opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott típusú karakterek megjelennek a képernyőn.
7
Ha egy karaktert szeretne törölni, mozgassa a kurzort a beviteli sorban a karakter jobb oldalára. Válassza ki a „Back”
opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha egy karaktert szeretne beszúrni, mozgassa a kurzort annak a pontnak a jobb
oldalára, ahova a karaktert be szeretné
szúrni. Válassza ki a karaktert, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Ha az összes karaktert törölni szeretné,
válassza ki a „Clear All” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Finish” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítások érvénytelenítéséhez
válassza a „Cancel” opciót.
36
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
A számgombok használata
A számgombok használatával is beírhatja a
karaktereket. Használja a tv-képernyőn látható betűsorok mellett látható számokat.
A fenti műveletsor 5. lépésénél nyomja
meg többször a megfelelő számgombot a
kívánt karakter kiválasztásához.
Példa:
Nyomja meg a 3-as gombot egyszer a
„D” betű beírásához.
Nyomja meg a 3-as gombot háromszor
az „F” betű beírásához.
2
Nyomja meg az ENTER gombot, majd
válassza ki a következő karaktert.
3
Válassza ki a „Finish” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A Disc Information (Lemez információ) menüből a teljes lemezre érvényes műveleteket
indíthat.
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
z Hasznos tudnivaló
Az „A” (nagybetűk), az „a” (kisbetűk) vagy a
„Symbol” (jelek) karaktertípusok közül az INPUT
SELECT gomb megnyomásával is választhat.
A lemez elnevezése
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
1
6. A lemezek elnevezése
és védelme
-RVR
-RVideo
1
2
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Disc Information” menü.
A választható beállítások a lemeztípustól
függően változhatnak.
Példa: ha a felvevőben lévő lemez
DVD+RW.
3
Válassza ki a „Disc Name” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Írja be a lemez nevét az „Input Disc
Name” képernyőn (36. oldal).
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
37
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
b Megjegyzés
A DVD-lemezek neve maximum 64 karakter hoszszú lehet. Előfordulhat, hogy a lemez neve nem jelenik meg másik DVD-készüléken történő lejátszáskor.
A lemez védelme
-RWVR
1
2
-RVR
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A „Disc Information” menü megjelenik.
A lehetséges opciók a lemez típustól
függően változhatnak.
Példa: ha a felvevőben lévő lemez DVDRW (VR formátum).
7. A lemez lejátszása egy
másik DVD-készülékkel
(lezárás)
+RW
3
4
A lemez lezárása szükségtelen a
VR formátummal kompatibilis készüléken történő lejátszáshoz.
Előfordulhat, hogy egyes VR
formátummal kompatibilis DVDkészülékek esetében mégis le kell
zárni a lemezt, különösen akkor, ha
a felvételi idő rövid. A lemez tartalmát lezárás után is szerkesztheti, és
újabb felvételt is készíthet rá.
-RWVideo
Ha a lemezt nem ezen a készüléken
akarja lejátszani, a lezárás szükséges.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet több felvételt, és a lemez tartalmát nem szerkesztheti. Ha a
lemezre ismét szeretne felvenni,
akkor a lezárást fel kell oldani,
vagy azt újra kell formattálnia
(40. oldal). Ebben az esetben a lemez teljes tartalma törlésre kerül.
Válassza ki a „Protect Disc” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A 4. lépésben válassza az „Unprotected”
funkciót.
z Hasznos tudnivaló
A védelmet egyes tételekre külön is beállíthatja
(66. oldal).
A lemezek a felvevőből való eltávolításkor le vannak zárva. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a lemezeket egyes DVD-készüléken való
lejátszáshoz, vagy ha a felvételi idő
rövid, külön le kell zárni. A lemezre
a lezárás után is rögzíthet felvételt,
vagy szerkesztheti azokat.
-RWVR
B „Protect Disc” (lemezvédelem)
A védelem feloldása
-RVR
A lemeztípusok közötti különbségek
„On”/„Off”: a védelem beállításának kijelzése (csak DVD-RW/
DVD-R lemezeknél VR formátumban)
Válassza ki a „Protect” funkciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
+R
A lezárás akkor szükséges, ha az ezen a
felvevőn készült lemezeket más DVDkészüléken szeretné lejátszani.
A DVD+RW, DVD-RW (videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R (videó formátum)
lemezek lezárásakor önműködően egy DVD
menü készül, mely más DVD-készüléken
megjeleníthető.
A lezárás előtt ellenőrizze a különböző
lemeztípusok közötti különbséget az alábbi
táblázatban.
+RW
A
-RWVR -RWVideo
-RVideo
38
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
-RVR
+R
A lezárás szükséges, ha a lemezt
nem ezen a készüléken akarja
lejátszani.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet több felvételt, és a lemez tartalmát nem szerkesztheti.
Lemez lezárása a „Disc Information” menü segítségével
1
2
3
Z (nyit/zár)
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Disc Information”
képernyő.
Válassza ki a „Finalise” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a lemez lezárásához szükséges becsült idő, illetve a
jóváhagyáskérés.
(Példa: DVD+RW)
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
4
Lemez lezárása a Z (nyit/zár)
gomb alkalmazásával
1
Készítsen felvételt.
2
Nyomja meg a Z (nyit/zár) gombot.
3
Lásd a „2. Egy műsor felvétele” fejezetet a 29. oldalon.
A képernyőn megjelenik a lemez lezárásához szükséges becsült idő, illetve a
jóváhagyáskérés.
DVD+RW lemezek esetében a felvevő
önműködően megkezdi a lemez lezárását. A lezárás végeztével a készülék
önműködően kiadja a lemezt.
Válassza ki az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
-RVideo
A lezárás szükséges. A lemez csak
a VR formátumú DVD-R lemezek
lejátszására képes készüléken
játszható le.
A lezárás után a lemezre nem rögzíthet több felvételt, és a lemez tartalmát nem szerkesztheti.
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A felvevő elkezdi a lemez lezárását.
z Hasznos tudnivaló
Azt, hogy egy lemez le van-e zárva vagy sem,
ellenőrizheti. Ha a fenti műveletsor 3. lépésében
nem tudja kiválasztani a „Finalise” opciót, akkor a
lemez már le van zárva.
b Megjegyzések
• A lemeztől, a felvételtől vagy a DVD-készülék
állapotától függően előfordulhat, hogy a lemezeket még akkor sem lehet lejátszani, ha le vannak
zárva.
• Előfordulhat, hogy a felvevő nem tudja lezárni a
lemezt, ha az egy másik felvevőn készült.
• Ha egy lezáratlan lemezt behelyez egy másik
DVD-készülékbe, a felvett tartalom megsérülhet.
A felvevő elkezdi a lemez lezárását.
A lezárás végeztével a készülék önműködően kiadja a lemezt.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
39
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
A lezárás feloldása
-RWVR -RWVideo
DVD-RW lemez (videó formátum)
A felvétel vagy szerkesztés megakadályozása
érdekében lezárt DVD-RW lemez (videó formátum) lezárásának feloldásával lehetővé
válik a felvételkészítés és szerkesztés.
DVD-RW lemez (VR formátum)
Ha egy másik DVD-készüléken lezárt DVDRW lemezre (VR formátum) nem lehet újabb
felvételt rögzíteni, vagy annak tartalmát szerkeszteni, oldja fel a lezárást.
8. A lemez újraformattálása
+RW
-RWVR -RWVideo
Az új lemezek önműködően formattálva
lesznek, amikor azokat a készülékbe helyezi.
Ha szükséges, manuálisan is újraformattálhatja a DVD+RW vagy DVD-RW lemezeket,
és ezáltal üres lemezt hozhat létre. A DVDRW lemezekhez igényei szerint felvételi formátumot választhat (VR vagy videó formátum) (65. oldal).
b Megjegyzés
Ez a felvevő nem tudja feloldani a DVD-RW (videó
formátum) lemez lezárását, ha a lezárást egy másik
felvevővel hajtották végre.
1
2
3
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
Megjelenik a „Disc Information” képernyő.
Válassza ki az „Unfinalise” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A felvevő megkezdi a lezárás feloldását.
A feloldás több percig is eltarthat.
1
2
Helyezzen be egy lemezt.
Lásd az „1. Lemez behelyezése” című
fejezetet, a 29. oldalon.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Disc Information” menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Példa: DVD+RW lemez behelyezésekor.
3
Válassza ki a „Format” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
40
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\050HOW.fm
4
5
master page=right
specdef 20060921
Válassza az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Video” vagy „Photo”
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Nyolc alapmûvelet — Ismerkedés a DVD-felvevõvel
Ha a „Video” opciót választja, és a DVDRW vagy üres DVD-R lemezt (videó
formátum) szeretné formattálni, válassza
ki a „VR” vagy „Video” formátumot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ha JPEG képfájlokat szeretne másolni,
válassza a „Photo” opciót.
A lemez teljes tartalma törlődik.
z Hasznos tudnivaló
• Az újraformattálással megváltoztathatja a DVDRW lemezek felvételi formátumát, illetve a lezárt
DVD-RW lemezt újból alkalmassá teheti
felvételkészítésre.
• DATA DVD formátumban is formattálhat, ha
JPEG képfájlokat szeretne másolni a merevlemezről.
b Megjegyzés
Ezen a modellen 1 GB (gigabájt) 1 milliárd bájtnak
felel meg. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a
lemezterület.
41
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
Időzített felvétel
Felvételkészítés
elõtt
Mielõtt elkezdené a felvételt…
• Ellenőrizze, hogy a lemez rendelkezik-e
elegendő szabad területtel a felvétel elkészítéséhez (35. oldal). HDD, DVD+RW
és DVD-RW lemezek esetében a tételek
törlésével szabadíthat fel lemezterületet
(66. oldal).
• Ha szükséges, állítsa be a felvétel képminőségét és képméretét (48. oldal).
Nyomja meg többször a REC MODE gombot a felvételi mód kiválasztásához.
A HQ+ mód kiválasztásához a „Recording”
beállításban, a „HDD Rec. Settings” menü
„HQ Setting” pontját állítsa „HQ+” értékre
(95. oldal). A „HQ+” felvételi mód alkalmazásával jobb minőségű képeket vehet fel a
HDD-re, mint HQ módban. Az előlapi kijelzőn és a képernyőn azonban a HQ+ mód HQ
módként jelenik meg.
Felvételi mód
Felvételi idő (kb.)
(óra)
HDD
HQ+ (Kiváló
minőség)
DVD*
32
–
HQ
R
50
1
z Hasznos tudnivaló
Az időzített felvétel akkor is elkészül, ha a felvevő
ki van kapcsolva. A felvevőt még akkor is kikapcsolhatja, ha a felvétel már elindult, a felvételt ez
nem befolyásolja.
HSP
R
72
1 óra
30 perc
96
2
LSP
r
120
2 óra
30 perc
b Megjegyzés
ESP
r
144
3
Ha a felvett lemez műsorát egy másik DVDkészülékkel szeretné lejátszani, zárja le a lemezt
(38. oldal).
LP
r
193
4
EP
r
291
6
387
8
Felvételi mód
A videomagnók SP és LP felvételi módjához
hasonlóan ezen a felvevőn is kiválaszthatja az
Önnek legjobban megfelelő felvételi módot a
REC MODE gomb segítségével.
A kiemelkedő minőségű felvételi módok
jobb képminőséget biztosítanak, de a nagyobb adatsűrűség rövidebb felvételi időt
eredményez.
Ellenkező esetben, amikor a hosszabb időtartam fontosabb, a hosszabb felvételi idő
kisebb mennyiségű adattal, de gyengébb
képminőséggel is párosul.
SP (Normál mód)
SLP (Hosszú
felvételi idő)
* DVD+R DL (kétrétegű) lemezek esetén a
felvételi idő a következő:
HQ: 1 óra 48 perc
HSP: 2 óra 42 perc
SP: 3 óra 37 perc
LSP: 4 óra 31 perc
ESP: 5 óra 25 perc
LP: 7 óra 14 perc
EP: 10 óra 51 perc
SLP: 14 óra 28 perc
b Megjegyzések
• Egy tétel folyamatos felvételi ideje legfeljebb 8
óra.
• Az alábbi esetekben előfordulhat némi pontatlanság a felvételi időben:
– Ha rossz vételi minőségű műsort, illetve rossz
képminőségű műsort vagy videojelet vesz fel.
– Ha olyan lemezre vesz fel, amely már
szerkesztve volt.
– Ha csak állóképet vagy csak hangot vesz fel.
42
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
Sztereó vagy kétnyelvû mûsorok felvétele
A másolásvédelemmel ellátott műsorok ezzel
a felvevővel nem rögzíthetők.
Ha a felvevő másolásvédelmi jelet érzékel, a
felvétel tovább folytatódik, de csak üres,
szürke színű háttér lesz rögzítve.
Másolásvédelmi jelek
Írható lemezek
Copy-Free
HDD +RW
(nincs másolás-RWVideo +R
védelem)
-RWVR
-RVR
-RVideo
Idõzített felvétel
A felvevő önműködően veszi és rögzíti a
ZWEITON vagy a NICAM rendszeren
alapuló sztereó vagy kétnyelvű műsorokat.
Merevlemezre, DVD-RW (VR formátum),
vagy DVD-R lemezre (VR formátum) mind
az elsődleges, mind pedig a másodlagos
hangsávot fel tudja venni. Lejátszáskor
választhat az elsődleges és a másodlagos
hangsáv közül. HDD-re történő felvétel esetén a felvétel megkezdése előtt választhatja ki
a hangsávot. A „Recording” menü „HDD
Rec. Settings” menüpontjában válassza ki a
„Main”, a „Sub” vagy a „Main+Sub” opciót
(104. oldal).
DVD+RW, DVD-RW (videó formátum),
DVD+R és DVD-R lemezekre egyszerre
csak egy hangsávot (elsődleges vagy másodlagos) tud felvenni. A hangsávot a felvétel
megkezdése előtt az alapbeállítási menüben
választhatja ki. A „Recording” menü „DVD
Rec. Settings” menüpontjában válassza ki a
„Main” (alapértelmezett) vagy a „Sub”
opciót (105. oldal).
Nem rögzíthetõ mûsorok
Copy-Once
HDD
(egyszer másol-RW
VR (CPRM*)
ható)
-RVR
(CPRM*)
Copy-Never
Nincsen (üres képernyő
(másolás tiltott) kerül rögzítésre)
* A felvétel csak CPRM kompatibilis készüléken
játszható le (8. oldal).
ZWEITON (német sztereó) rendszer
Ha a felvevő sztereó műsort érzékel, a
„Stereo” felirat jelenik meg.
Ha a felvevő kétnyelvű ZWEITON műsort
érzékel, a „Main”, a „Sub” vagy a „Main/
Sub” felirat jelenik meg.
NICAM rendszer
Ha a felvevő sztereó vagy kétnyelvű NICAM
alapú műsort érzékel, az előlapi kijelzőn a
„NICAM” felirat jelenik meg.
A NICAM műsorok felvételéhez ellenőrizze,
hogy a „Basic” menü „Programme Setting”
menüpontjában az „Audio” paraméter
„NICAM” beállítása (alapértelmezett) van-e
kiválasztva. Ha NICAM adás nézésekor a
hang nem tiszta, válassza ki az „Audio” paraméter „Standard” beállítását (lásd a „Csatorna beállítás” fejezetet a 94. oldalon).
z Hasznos tudnivaló
Kétnyelvű műsor felvétele közben az AUDIO
gomb megnyomásával választhat a hangsávok
(elsődleges vagy másodlagos) közül. Ez nem
befolyásolja a felvett hangot.
43
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
Idõzített felvétel
(Normál/ShowView)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Nyomja meg a TIMER gombot.
+R
Az időzítést maximum 40 (a PDC/VPS funkció használata esetén 8) műsor felvételére
állíthatja be, 30 napra előre.
Az időzítő kétféle módon programozható:
normál illetve ShowView módszerrel.
• Normál: állítsa be kézzel a műsor dátumát,
idejét és programhelyét.
• ShowView: adja meg a műsorhoz hozzárendelt ShowView számot (46. oldal).
Az idõzítõ kézi beállítása
(normál mód)
TIMER
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
x REC
STOP
1
master page=left
specdef 20060921
2
3
A M/m gombokkal válassza ki a „Day
and Time” vagy a „Mode” sort, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A </, gombokkal válasszon egy
paramétert, majd a M/m gombokkal
állítsa be a kívánt értéket. Nyomja
meg az ENTER gombot.
A sorok elemeinek további változtatásához folytassa a 2. lépéstől. A beállítható értékekről itt olvashat.
„Day and Time” (Dátum és időpont):
A dátum, a kezdő és befejező időpont
beállítása, valamint a programhely és a
bemeneti jelforrás kiválasztása.
A dátum paraméter értékei az alábbiak
szerint változnak:
Today (ma) y …… y Sat 28.10 (30
nap múlva) y Sun (minden vasárnap)
y …… y Sat (minden szombaton) y
Mon - Fri (hétfőtől péntekig) y Mon Sat (hétfőtől vasárnapig) y Daily
(naponta) y Today (ma)
„Mode” (mód):
A felvételi mód beállítása (42. oldal).
„Media” (adathordozó):
Az adathordozó kiválasztása, HDD vagy
DVD.
„PDC/VPS”:
A PDC/VPS funkció bekapcsolása. Lásd
lentebb „A PDC/VPS funkció” részt.
„Extend Time” (a felvételi idő növelése):
Időzített felvétel közben az időtartamot 10
perces lépésekkel, maximum 60 percre
állíthatja be. Ha napi, vagy heti rendszerességgel rögzített program idejét növeli, az
itt kézzel beállított idő hozzáadódik az
időzített felvétel beállított idejéhez.
Amennyiben a „PDC/VPS” funkció
„On” értéken áll, az „Extend Time”
beállítását nem tudja megváltoztatni.
• Ha véletlenül hibás értéket állít be,
válassza ki ismét a paramétert, és adja
meg a helyes értéket.
44
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
4
master page=right
specdef 20060921
Auto Title Erase (Tételek automatikus
törlése) (csak HDD)
A képernyőn megjelenik a „TIMER
LIST” menü (49. oldal). Az előlapi kijelzőn megjelenik a TIMER REC felirat, és
a felvevő készen áll a felvételre.
A videomagnótól eltérően ennél a felvevőnél nincs szükség arra, hogy a készüléket az időzített felvétel kezdete előtt
kikapcsolja.
Ha egy időzített felvétel elkészítéséhez a rendelkezésre álló hely nem elegendő, a felvevő
önműködően törli a merevlemezre rögzített régi
felvételeket. A legrégebben lejátszott tétel lesz
törölve. A „Timer Settings” beállítás „Auto
Title Erase” pontját állítsa „On” értékre a
„Recording” menüben (105. oldal). A védelemmel ellátott tételeket a készülék nem törli le.
A felvétel leállítása idõzített felvétel közben
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvétel megállítása néhány másodpercet
vehet igénybe.
Az idõzítési beállítások átfedése esetén
Az átfedésben lévő időzítési beállítások a
következőképpen jelennek meg.
Idõzített felvétel
Válassza az „OK” opciót, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A PDC/VPS funkció
Néhány műsorszóró rendszer PDC/VPS jelet
továbbít a tv-műsorokkal együtt. Ezek a jelek
biztosítják azt, hogy az időzített felvételek
pontosan elkészüljenek, függetlenül a műsor
későbbi vagy korábbi kezdésétől és a műsor
megszakításától.
A PDC/VPS funkció használata
Állítsa a „PDC/VPS” paraméter értékét
„On”-ra a fenti műveletsor 3. lépésében.
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a felvevő az
időzített felvétel megkezdése előtt pásztázást
futtat a csatornán. Ha éppen műsort néz a tvkészüléken, amikor a pásztázás elindul, a tvkészülék képernyőjén egy üzenet jelenik meg.
Ha tv-műsort szeretne nézni, kapcsoljon át a
tv-készülék vevőegységére, vagy kapcsolja ki
a PDC/VPS csatornapásztázási funkciót.
Ne feledje, hogy az időzített felvétel nem
készül el, ha a PDC/VPS csatornapásztázási
funkciót kikapcsolja.
A PDC/VPS csatornapásztázás átmeneti
kikapcsolása
Nyomja meg az OPTIONS gombot, és válassza ki a „PDC/VPS Scan Off” opciót.
Annak érdekében, hogy a PDC/VPS funkció
biztosan működjön, az időzített felvétel megkezdése előtt kapacsolja ki a felvevőt. Ezzel
önműködően bekapcsolja a PDC/VPS csatornapásztázást, míg a felvevő kikapcsolt
állapotban marad.
A megjelenített beállítások tárolásához válassza az „OK” opciót. A
jellel jelölt
program rendelkezik alacsonyabb prioritással, így nem lesz végig felvéve. Az átfedésben lévő időzítések beállításának érvénytelenítéséhez válassza a „Cancel” opciót
Az idõzített felvételek ellenõrzése, megváltoztatása vagy törlése
Lásd „Az időzítési beállítások ellenőrzése/
megváltoztatása/törlése (Timer List)”
fejezetet (49. oldal).
A felvételi idõtartam megnövelése felvétel közben
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot a felvétel közben, és válassza ki az „Extend
Rec.” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2
A M/m gombokkal állítsa be az időtartamot.
Az időtartamot 10 perces lépésekkel,
maximum 60 percre állíthatja be.
3
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Rec. Mode Adjust (Felvételi mód beállítás)
Ha a lemezen nincs elég szabad terület a felvétel rögzítéséhez, a felvevő önműködően úgy
állítja be a felvételi módot, hogy a teljes műsor
ráférjen a lemezre. A „Timer Settings” beállítás „Rec. Mode Adjust” pontját állítsa „On”
értékre a „Recording” menüben (105. oldal).
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
45
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
One Touch Timer (Egygombos idõzítõ)
Ha SMARTLINK csatlakoztatási módot
használ, az időzítési beállításokat egyszerűen
megjelenítheti.
A tv-készülék bekapcsolt vagy készenléti
állapotában nyomja meg a TIMER gombot.
A felvevő önműködően bekapcsol, és a tvkészülék kiválasztja a felvevő számára fenntartott bemenetet. Megjelenik az időzítési
beállítások képernyője.
z Hasznos tudnivaló
Ha a HDD-re, vagy egy DVD-RW (VR formátum)
lemezre készít felvételt SP vagy alacsonyabb felvételi módban, és a lemez 2-szeres vagy magasabb
sebességű, felvétel közben is lejátszhatja a tételt, ha
a műsor címét kiválasztja a tétellistából (59. oldal).
Tv-mûsorok felvétele
ShowView rendszer használatával
A ShowView rendszer egy olyan funkció,
amely leegyszerűsíti az időzítő beállítását.
Egyszerűen csak írja be a tv-műsor-ismertetőjében található ShowView számot. A műsor dátumának, idejének és a csatornának a
beállítása önműködően történik.
Válassza ki a megfelelő beállítást a „Basic”
menü „Channel Setting” menüpontjában
(94. oldal).
b Megjegyzések
• Ha a képernyőn megjelenő üzenet arra figyelmeztet, hogy a lemez megtelt, cserélje ki a lemezt
vagy szabadítson fel helyet a lemezen (HDD/
DVD+RW/DVD-RW lemezek esetén)
(67. oldal).
• Ellenőrizze, hogy az óra pontosan be van-e állítva, mielőtt az időzített felvételt beprogramozza.
Ellenkező esetben a felvétel nem időzíthető.
• Műholdas adás felvételéhez kapcsolja be a műholdvevőt és válassza ki a felvenni kívánt műsort.
Ne kapcsolja ki a műholdvevőt addig, amíg a felvevő be nem fejezte a felvételt. Ha olyan készüléket csatlakoztat a felvevőhöz, amelyik rendelkezik időzítővel, használhatja a Synchro Rec
funkciót is (51. oldal).
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra
van beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben
van, akkor a prioritást élvező műsor lesz felvéve.
A Timer List menüben az átfedésben lévő beállítás mellett a „
” jelzés jelenik meg. Ellenőrizze
a beállítások prioritás sorrendjét.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem ha
az időzítés már be van állítva.
• A Rec. Mode Adjust funkció csak időzített felvétel esetén és kikapcsolt PDC/VPS funkció mellett
működik. A Quick Timer és a Synchro Rec funkciókkal együtt nem használható. Továbbá, HDDre való felvételkor a Rec. Mode Adjust funkció
nem működik, ha a „Timer Settings” beállítás
„Auto Title Erase” pontja „On” értéken áll a
„Recording” menüben.
• A PDC/VPS funkció használata esetén előfordulhat, hogy a műsor eleje lemarad a felvételről.
• Ha a „PDC/VPS” funkció beállítása „On”, a
felvételi időtartam nem növelhető.
Számgombok
TIMER
</M/m/,
ENTER
z REC
x REC
STOP
1
2
Nyomja meg a TIMER gombot.
A M/m gombokkal válassza ki a
„ShowView No.” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
46
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
3
A számgombokkal adja meg a
ShowView programszámot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A Quick Timer (gyors idõzítés)
funkció
A felvétel időtartamát 30 perces időegységekben tudja beállítani.
Nyomja meg a z REC gombot egymás
után többször az idõtartam beállításához.
Minden gombnyomás 30 perccel növeli az
időtartamot. A maximális felvételi időtartam
hat óra.
4
• Ha módosítani kívánja a beállításokat,
nyomja meg a </, gombokat a paraméter kiválasztásához, majd a M/m
gombokkal változtassa meg az értékét.
• Ha szeretné újra beírni a ShowView
számot, válassza a „ShowView No.”
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Ezután írja be újra a
ShowView számot.
Válassza az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A felvevő előlapján lévő kijelzőn világít
a TIMER REC jelző, és a felvevő készen
áll a felvételre.
A felvétel leállítása idõzített felvétel közben
Idõzített felvétel
Megjelenik a dátum, a kezdő- és végpont, a programhely, a felvételi mód, stb.
beállításának képernyője (44. oldal).
• Ha véletlenül hibás számot írt be, az
ENTER gomb megnyomása előtt a
</,, gombokkal kiválaszthatja a
helyes számot.
z Hasznos tudnivaló
A Rec. Mode Adjust (Felvételi mód beállítás) funkció ezzel az időzített felvételi móddal is működik
(45. oldal).
(normál felvétel)
Az időszámláló értéke percenként csökken
0:00-ig, majd a felvevő befejezi a felvételt
(de nem kapcsol ki). Amíg a számláló le nem
nullázódik, a felvétel akkor is folytatódik, ha
a felvevőt a felvétel közben kikapcsolja.
Ne feledje, hogy a Quick Timer funkció nem
működik, ha a „Recording” menüben a „TV
Direct Rec.” paraméter „On” beállítását
választotta ki (105. oldal).
A Quick Timer funkció kikapcsolása
Nyomja meg a z REC gombot többször egymás után, amíg a számláló meg nem jelenik a
felvevő előlapján lévő kijelzőn. A felvevő
normál felvételi üzemmódba kapcsol.
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvételi művelet megállítása néhány
másodpercet igénybe vehet.
Ha az idõzítési beállítások átfedésben
vannak
Lásd a 45. oldalon.
A felvételi idõtartam megnövelése felvétel közben
Lásd a 45. oldalon.
Az idõzített felvételek ellenõrzése, megváltoztatása vagy érvénytelenítése
Lásd „Az időzítési beállítások ellenőrzése/
megváltoztatása/törlése (Timer List)”
fejezetet (49. oldal).
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
47
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
„HDD Rec. Picture Size”/„DVD Rec.
Picture Size”:
A felvenni kívánt műsor képméretének
beállítása.
• 4:3 (alapbeállítás): A képméret beállítása 4:3-ra.
• 16:9: A képméret beállítása 16:9-re
(szélesvásznú).
• Auto (csak HDD esetén): a képméret
automatikus beállítása.
A felvételi képminõség és
képméret beállítása
Beállíthatja a felvétel képminőségét és
képméretét.
A „DVD Rec. Picture Size” funkció
DVD-R és DVD-RW (videó formátum)
lemezek esetén működik, ha a felvételi
mód beállítása HQ, HSP, SP, LSP vagy
ESP. Az összes többi felvételi mód
képmérete mindig „4:3”.
DVD-R/DVD-RW (VR formátum) lemez
esetében az aktuális képméret élvez prioritást, a beállításoktól függetlenül. Például, ha a műsor képmérete 16:9, akkor a
felvétel is 16:9 képaránnyal készül, függetlenül attól, hogy a „DVD Rec. Picture
Size” menüpont beállítása „4:3”.
DVD+RW/DVD+R lemezek esetén a
képméret-arány mindig „4:3”.
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
1
2
A felvétel megkezdése elõtt az
OPTIONS gombbal válassza ki a „Rec.
Settings” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a beállítani kívánt elemet,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a beállításra szolgáló
képernyő.
Példa: Rec. NR
„Rec. Mode”:
A felvételi mód kiválasztása a kívánt
felvételi idő és képminőség alapján.
Bővebb információért olvassa el a
„Felvételi mód” fejezetet (42. oldal).
master page=left
specdef 20060921
„Rec. NR” (zajcsökkentés): a videojelek
zajának csökkentése.
3
„Rec. Video Equalizer”: a kép részletesebb beállítását teszi lehetővé.
A M/m gombok segítségével válassza ki
a megváltoztatni kívánt paramétert, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• Contrast (kontraszt): a kontraszt
beállítása.
• Brightness (fényerő): a kép
fényerejének beállítása.
• Colour (szín): a színek intenzitásának
beállítása.
A </M/m/, gombokkal módosítsa
a beállítást, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
„Rec NR”: (gyenge) Off 1 ~ 2 ~ 3(erős)
„Rec. Video Equalizer”:
• Contrast: (gyenge) –3 ~ 0 ~ 3 (erős)
• Brightness: (sötét) –3 ~ 0 ~ 3 (világos)
• Colour: (fakó) –3 ~ 0 ~ 3 (élénk)
További paraméterek beállításához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
48
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
b Megjegyzések
Az idõzítési beállítások ellenõrzése/változtatása/törlése
(Timer List)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Az időzítés beállításokat a Timer List menüben ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti.
Fejezetek létrehozása a tételen
belül
Fejezetjelek beszúrásával a készülék a felvett
műsort (tételt) kb. 6 perces időközönként
önműködően fejezetekre bontja a lemezre
rögzítés közben. A funkció kikapcsolásához
válassza ki a „Recording” menü „Auto
Chapter” menüpontjának „Off” beállítását
(105. oldal).
Ha HDD-re, DVD-R (VR formátum) vagy
DVD-RW (VR formátum) lemezre készít
felvételt, a fejezetjeleket kézi vezérléssel is
elhelyezheti vagy törölheti (69. oldal).
b Megjegyzés
Másoláskor (73. oldal), a felvétel forrásának fejezetjelei nem lesznek benne a felvett tételben.
Idõzített felvétel
• Ha egy műsor kétféle képméretet tartalmaz, akkor
a kiválasztott méret lesz felvéve. Ha azonban a
16:9 formátumú jel nem rögzíthető 16:9 képméretben, akkor 4:3 méretben lesz felvéve.
• Ha 4:3 képméretben felvett 16:9 méretű képet
játszik le, a megjelenített képméret mindig 4:3
lesz, a „Video” menü „TV Type” menüpontjának
beállításától függetlenül (99. oldal).
• A „Rec. NR” funkció használata esetén maradványkép jelenhet meg a képernyőn.
• A „Rec. Video Equalizer” nem befolyásolja a DV
IN bemeneti aljzaton érkező jeleket, és nem működik RGB-jelekkel.
TIMER LIST
</M/m/,
ENTER
O RETURN
/
1
Nyomja meg a TIMER LIST gombot.
Megjelenik az időzítési lista.
Az időzítési listában a felvételi dátum,
idő, felvételi mód, stb. információkat
láthatja.
:
Azt jelzi, hogy a beállítás egy másik beállítással átfedésben van.
z (piros):
Azt jelzi, hogy a beállítás felvétele
folyamatban van.
:
Azt jelzi, hogy a beállítás nem vehető fel
a megadott felvételi módban, például,
hogy egy időzített felvétel a kiválasztott
felvételi módban nem rögzíthető.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
49
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
:
Azt jelzi, hogy a beállítás felvétele a
merevlemezre történik.
:
Azt jelzi, hogy a beállítás felvétele DVDlemezre történik.
2
3
„Check Overlap”:
Az időzítő beállítások átfedésének ellenőrzése.
Az a beállítás, amelyik mellett nem látható
jelzés, elsőbbséget élvez a
többivel szemben.
Ha az időzítési beállítások nem férnek el
a képernyőn, megjelenik a gördítősáv.
A nem látható beállítások megjelenítéséhez használja a M/m gombokat.
Válassza ki azt az idõzítés beállítást,
melyet ellenõrizni, módosítani vagy
érvényteleníteni szeretne, és nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki az opciók valamelyikét, és
nyomja meg az ENTER gombot.
„Modify”:
Az időzítés beállítás megváltoztatása.
Válasszon ki egy paramétert a </,,
gombok segítségével, majd a M/m gombokkal végezze el a beállítást. Válassza
ki az „OK” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a „Close” opciót a Timer List
menübe való visszatéréshez.
A beállítás megváltoztatásához vagy
érvénytelenítéséhez ismételje meg a fenti
műveletsor 2. és 3. lépését.
Ha az idõzítés beállítások átfedésben vannak
Az elsőként induló műsor prioritást élvez, és
a második műsor felvétele csak akkor indul
el, ha az első felvétele már befejeződött.
lemarad
Ha a felvételek egy idõben kezdõdnek
Az utolsóként beállított műsor prioritást
élvez. Ebben a példában a B időzítés az A
után lett beállítva, így az A időzítés eleje
lemarad a felvételről.
„Erase”:
Az időzítés beállítás törlése. Válassza ki
az „OK” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha egy felvétel befejezési ideje és egy
másik felvétel kezdési ideje azonos
Előfordulhat, hogy az első felvétel befejezése
után a következő felvétel késleltetve indul.
A listák laponkénti görgetése (Lapozó mód)
Amíg az időzítési lista a képernyőn látható,
nyomja meg a
/
gombot. A
/
gomb minden lenyomásakor a teljes időzítési
lista a következő/előző lapra vált.
50
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
Kilépés a Timer List menübõl
Nyomja meg a TIMER LIST vagy a
O RETURN gombot.
z Hasznos tudnivaló
Felvételkészítés közben az aktuális időzítés beállításait nem tudja módosítani, de a felvételi időtartamot növelheti (45. oldal).
Felvétel külsõ készülékrõl
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
• Ha egy vagy több időzített felvétel „PDC/VPS”
paraméterének beállítása „On”, előfordulhat,
hogy a felvételek kezdési ideje a műsor késése
vagy korai kezdése miatt megváltozik.
• Prioritást élvező műsor felvétele közben másik
időzített felvétel nem indítható, még akkor sem ha
az időzítés már be van állítva.
• Ha az időzítő ugyanarra a napi vagy heti műsorra
van beállítva, de egy másik időzítéssel átfedésben
van, akkor a prioritást élvező műsor lesz felvéve.
A Timer List menüben az átfedésben lévő beállítás mellett a „
” jelzés jelenik meg. Ellenőrizze
a beállítások prioritás sorrendjét.
HDD
DVD
INPUT
SELECT
Idõzített felvétel
b Megjegyzések
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
z REC
x REC
STOP
REC MODE
cz
SYNCHRO
REC
Felvétel külsõ készülékrõl, az
idõzítõ használatával
(Synchro Rec)
A felvevőt beállíthatja úgy, hogy egy időzítővel rendelkező külső készülékről (mint
például egy műholdvevő) önműködően felvegye a kívánt műsorokat. A külső készüléket csatlakoztassa a felvevő LINE 3/
DECODER aljzatához (25. oldal).
Amikor a külső készülék bekapcsol, a felvevő megkezdi a LINE 3/DECODER aljzaton továbbított műsor felvételét.
1
2
A felvétel elõtt válassza ki a HDD vagy
DVD opciót.
Ha a DVD gombot választotta, helyezzen
be egy írható DVD-lemezt (lásd az „1.
Lemez behelyezése” fejezetet, a
29. oldalon).
A „Recording” menüben állítsa a
„Synchro Rec.” opciót „Record to
HDD”-re vagy „Record to DVD”-re
(105. oldal).
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
51
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
3
4
5
6
7
Nyomja meg többször az INPUT
SELECT gombot az „L3” kiválasztásához.
Kétnyelvû mûsor HDD-re vagy DVDRW/DVD-R lemezre (VR formátum)
történõ felvétele esetén válassza ki a
megfelelõ audio jeltípust.
Nyomja meg az OPTIONS gombot és
válassza ki a „Line Audio Input” menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Válassza ki a „Bilingual” opciót, és nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
A kétnyelvű felvételről a 43. oldalon
olvashat bővebben.
A felvételi mód kiválasztásához nyomja meg többször a REC MODE gombot.
A felvételi mód részleteivel kapcsolatban
lásd a 42. oldalt.
A külsõ készüléken programozza be az
idõzítõt a felvenni kívánt mûsor kezdési idejére, majd kapcsolja ki a
készüléket.
master page=left
specdef 20060921
b Megjegyzés
• A felvevő csak akkor kezdi el a felvételt, amikor
érzékeli a külső készülék speciális vezérlő jelét.
Előfordulhat, hogy a műsor eleje nem lesz felvéve, függetlenül attól, hogy a felvevő be van-e
kapcsolva vagy sem.
• Szinkronfelvétel közben más műveletek, mint
például normál felvétel, nem végezhetők.
• Ha a külső készüléket működtetni kívánja, mialatt
a felvevő készenléti állapotban várakozik a szinkronfelvétel megkezdésére, a c z SYNCHRO
REC gomb megnyomásával kapcsolja ki a szinkronfelvételt. Ügyeljen arra, hogy a külső készüléket az időzített felvétel indulása előtt kikapcsolja,
és a c z SYNCHRO REC gombbal a szinkronfelvételt újra elindítsa.
• A szinkronfelvételi funkció nem működik, ha a
„Scart Setting” menüpont „Line3 Input” paraméterének értéke „Decoder”-re van állítva a „Video”
menüben (101. oldal).
• A szinkronfelvételi funkció egyes vevőegységekkel nem használható. Részletekért olvassa el a
vevőegység kezelési útmutatóját.
• Az Auto Clock Set funkció (98. oldal) nem működik, amíg a felvevő készenléti módban a szinkronfelvételre várakozik.
• A szinkronfelvételi funkció használata előtt állítsa be pontosan a felvevő óráját.
Nyomja meg a c z SYNCHRO REC
gombot.
Ha a szinkronfelvétel idõzítése és egy
másik idõzített felvétel átfedésben van
Az előlapon lévő kijelzőn világít a
SYNCHRO REC jelző. A felvevő készen
áll a szinkronfelvételre.
Amint a külső készülékről jel érkezik, a
felvevő önműködően megkezdi a felvételt. A felvevő akkor fejezi be a felvételkészítést, amikor a külső készülék
kikapcsol.
Mindig az elsőként induló felvétel élvez prioritást, és a következő csak akkor indulhat el,
ha az első már befejeződött, attól függetlenül,
hogy a felvétel szinkronizált indítású-e vagy
sem.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x REC STOP vagy a
c z SYNCHRO REC gombot.
Első felvétel
Második felvétel
lemarad
A szinkronfelvétel kikapcsolása
Nyomja meg a c z SYNCHRO REC
gombot.
A készülék SYNCHRO REC jelzője kialszik.
52
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\060REC.fm
Felvétel külsõ készülékrõl, az
idõzítõ használata nélkül
1
2
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot.
Ha a DVD-t választja, helyezzen be egy
lemezt (lásd az „1. Lemez behelyezése”
című fejezetet, a 29. oldalon).
Nyomja meg az INPUT SELECT gombot
a csatlakoztatási módnak megfelelõ
bemeneti forrás kiválasztásához.
Az előlapi kijelző a következők szerint
változik:
programhely
3
4
5
6
Kétnyelvû mûsor HDD-re vagy DVDRW/DVD-R lemezre (VR formátum)
történõ felvétele estén válassza ki a
megfelelõ audio jeltípust.
A lejátszási szünet üzemmód megszüntetéséhez nyomja meg a külsõ
készülék szünet (vagy lejátszás)
gombját.
A külső készülék megkezdi a lejátszást,
ez a felvevő pedig rögzíteni kezdi a
lejátszott képet.
A felvétel megállításához nyomja meg a
x REC STOP gombot a felvevőn.
Ha digitális videokamerát csatlakoztat a
DV IN aljzaton keresztül
A DV IN aljzaton keresztül történő felvétellel
kapcsolatban lásd a „DV másolás” részt a
79. oldalon.
Idõzített felvétel
Felvételt készíthet a felvevőhöz csatlakoztatott videomagnóról vagy hasonló eszközről.
Videomagnó vagy hasonló eszköz csatlakoztatásához olvassa el a „Csatlakoztatás videomagnóhoz vagy hasonló eszközhöz” című
fejezetet (23. oldal). Ha a készülék rendelkezik DV kimenettel, használja az előlapon
levő DV IN aljzatot (i.LINK aljzat).
7
z Hasznos tudnivaló
A felvételi beállításokat a műsor rögzítésének megkezdése előtt megváltoztathatja. A részletekért lapozzon „A felvételi képminőség és képméret beállítása” fejezethez (48. oldal).
b Megjegyzések
• Videojáték képének felvételekor előfordulhat,
hogy a kép nem lesz tiszta.
• A Copy-Never másolásvédelmi jellel ellátott műsorok nem vehetők fel. A felvevő folytatja a felvételt, de a lemezre csak üres hátteret vesz fel.
Nyomja meg az OPTIONS gombot és
válassza ki a „Line Audio Input” menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Válassza ki a „Bilingual” opciót, és nyomja meg ismét az ENTER
gombot.
A kétnyelvű felvételről a 43. oldalon
olvashat bővebben.
Nyomja meg többször a REC MODE
gombot a felvételi mód kiválasztásához.
A felvételi mód részleteivel kapcsolatban
lásd a 42. oldalt.
Helyezze be a forrás kazettát a külsõ
készülékbe, és kapcsolja azt lejátszási szünet üzemmódba.
Nyomja meg a z REC gombot.
A felvevő megkezdi a felvételt.
53
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
3
Lejátszás
4
Lejátszás
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
DVD
SUBTITLE
TITLE LIST
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
/
.
H
X
1
2
Válassza ki a „Play” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől.
A DVD menüjének használata
Számgombok
AUDIO
TOP MENU
MENU
A képernyőn megjelenik az almenü.
CD
DATA DVD DATA CD
HDD
Z (nyit/zár)
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt,
és nyomja meg az ENTER gombot.
>
x
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot.
• Ha a DVD-t választja, helyezzen be egy
lemezt (lásd az „1. Lemez behelyezése”
című fejezetet, a 29. oldalon).
• Ha DVD VIDEO-, VIDEO CD-,
DATA DVD-*, vagy DATA CDlemezt* helyezett be, nyomja meg a H
gombot. A lejátszás megkezdődik.
* Csak DivX videofájl esetén
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
A tétellistáról további részleteket a
„3. A felvett műsor lejátszása (tétel lista)” című fejezetben olvashat (31. oldal).
Példa: DVD+RW
Ha DVD VIDEO, vagy lezárt DVD+RW,
DVD-RW (videó formátum), DVD+R illetve
DVD-R (videó formátum) lemezeket játszik le,
akkor a lemez menüjét a TOP MENU vagy a
MENU gomb megnyomásával nyithatja meg.
PBC funkcióval rendelkezõ VIDEO CDlemezek lejátszása
A PBC (Playback Control, Lejátszás vezérlés) funkció lehetővé teszi a VIDEO CDlemezek interaktív lejátszását a tv-képernyőn
megjelenő menü segítségével.
Ha PBC funkcióval rendelkező VIDEO CDlemezt játszik le, a menü megjelenik a tvképernyőn.
A számgombok segítségével válasszon ki egy
tételt, és nyomja meg az ENTER gombot.
Ezután kövesse a menüben látható utasításokat (nyomja meg a H gombot, amikor a
„Press SELECT” felirat megjelenik).
A Super VIDEO CD-lemezek PBC funkciója
ezen a felvevőn nem használható. Ezzel a felvevővel a Super VIDEO CD-lemezek csak
folyamatos módban játszhatók le.
A kameraállás módosítása
Ha egy jelenet több kameraállásban szerepel
a lemezen, a „
” szimbólum megjelenik
az előlapi kijelzőn. Lejátszás közben az
OPTIONS gombbal változtassa meg a kameraállást (Change Angle), majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Gyorsított lejátszás bekapcsolt hanggal
(Scan Audio)
Ha a HDD-re felvett műsor lejátszása közben
megnyomja a M gombot, a párbeszédet
vagy egyéb hangot gyorsítva is lejátszhatja
(az „×1.3” jelenik meg).
Ha a M gomb újbóli megnyomásával módosítja a keresési sebességet, a lejátszás hangja
nem lesz hallható.
54
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
master page=right
specdef 20060921
1
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jelszó bevitelére szolgáló
képernyő.
A számgombokkal adja meg a négyjegyű
jelszó számjegyeit.
Nyomja meg az ENTER gombot az
„OK” kiválasztásához.
A felvevő megkezdi a lejátszást.
Gyorskeresés elõre vagy hátra egy DivX
videofájlon belül
Lejátszás közben nyomja meg a m/M
gombot.
Ugrás a következõ vagy elõzõ DivX videofájlra
Lejátszás közben nyomja meg a . vagy
> gombot. Ha a . vagy > gombot
többször megnyomja, a következő vagy az
előző albumba is eljuthat.
Szünet üzemmódban nyomja meg a y/C
gombot.
A felvevõ regisztrációs kódjának
megjelenítése
Válassza ki a „Registration Code” opciót az
„Others” menüben (108. oldal).
A lejátszás folytatása a megszakítási
ponttól (folytatólagos lejátszás)
Ha a H gombot ismét megnyomja a lejátszás
befejezése után, a felvevő attól a ponttól folytatja a lejátszást, ahol a x gombot megnyomta.
Ha a legelejéről szeretné elkezdeni a lejátszást, nyomja meg az OPTIONS gombot, válassza ki a „Play Beginning” opciót, és nyomja meg az ENTER gombot. A lejátszás a tétel/
műsorszám/jelenet elejéről indul.
Az aktuális lemez folytatási pont helye
törlődik a memóriából, ha:
– kinyitja a lemeztartó fiókot (kivéve HDD);
– egy másik tételre kapcsol (kivéve HDD);
– a Title List menü Original vagy Playlist opcióját kiválasztja (csak HDD/DVD-RW/
DVD-R (VR formátum) esetén);
– a lejátszás megállítása után szerkeszti a tételt;
– a felvevő beállítását megváltoztatja;
– a felvevőt kikapcsolja (csak VIDEO CD-/
CD/DATA DVD-/CD-lemezek esetében);
– felvételt készít (kivéve a HDD/DVD-RW/
DVD-R lemezeket (VR formátum));
– kihúzza a hálózati vezetéket.
b Megjegyzés
Tv-szünet üzemmódból a lejátszás nem folytatható.
Jelszóval védett lemezek lejátszása
(Szülõi felügyelet)
Ha a szülői letiltás funkcióval korlátozott
DVD-lemezt játszik le, a tv-képernyőn a „Do
you want temporarily change parental control
to * ?” üzenet jelenik meg.
3
A jelszó regisztrálásához vagy megváltoztatásához olvassa el a „Parental Control (Szülői
felügyelet) (csak DVD VIDEO)” fejezetet
(106. oldal).
A lemeztartó fiók zárolása (gyermekzár)
Lejátszás
DivX videofájlok lejátszása lassítva/képenként (csak normál lejátszási irányban)
2
A lemezfiók zárolásával megakadályozhatja,
hogy a gyermekek kinyissák a lemeztartó fiókot.
Miután a készüléket bekapcsolta, tartsa
nyomva a x gombot mindaddig, míg a
„LOCKED” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Amíg a gyermekzár aktív, a Z (nyit/zár)
gomb nem működik.
A zárolás feloldásához tartsa nyomva a x
gombot mindaddig, míg az „UNLOCKED”
felirat meg nem jelenik a kijelzőn a készülék
bekapcsolt állapotában.
Egygombos lejátszás (One Touch Play)
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ, a
lejátszást egyszerűen elindíthatja.
Nyomja meg a H gombot. A felvevő és a tvkészülék önműködően bekapcsol, és a tv-készülék a felvevő számára fenntartott programhelyre
kapcsol. A lejátszás önműködően elindul.
Egygombos menü (One Touch Menu)
Ha SMARTLINK csatlakoztatást használ, a
Title List menüt egyszerűen megnyithatja.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot. A felvevő és a tv-készülék önműködően bekapcsol, és a tv-készülék a felvevő számára fenntartott programhelyre kapcsol. A képernyőn
megjelenik a tétellista menü.
z Hasznos tudnivaló
• A 3. lépésben (54. oldal) a lejátszás elindításához
használhatja a H gombot is.
• A gyermekzár akkor is bekapcsolt állapotban
marad, ha az „Others” menüben (109. oldal)
kiválasztja a „Factory Setup” opciót.
• DivX videofájlok esetén a lejátszás a lemez első
DivX videofájljával kezdődik.
• DivX videofájlok MP3 vagy MPEG hangsávjának lejátszása közben az AUDIO gombbal választhat a hangsávok közül.
• DivX videofájlok lejátszása közben a SUBTITLE
gombbal kapcsolhatja be a szinkronfeliratot.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
55
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
master page=left
specdef 20060921
Lejátszási opciók
Az alábbi gombok helyének ellenőrzéséhez lásd az 54. oldalon lévő ábrát.
A DivX fájlok kezelésével kapcsolatban lásd a „Lejátszás” fejezetet az 54. oldalon.
Az MP3 fájlok kezelésével kapcsolatban lásd az „MP3 audio műsorszámok lejátszása” fejezetet
a 63. oldalon.
A JPEG fájlok kezelésével kapcsolatban lásd a „JPEG képfájlok” fejezetet a 84. oldalon.
Gombok
Műveletek
AUDIO
Többszöri megnyomásával (normál lejátszás közben) a lemezre
felvett hangsávok közül választhat.
DVD : a nyelv kiválasztása.
HDD -RWVR
-RVR
DVD
CD
VCD
HDD -RWVR -RVR : az elsődleges/másodlagos hangsáv
kiválasztása.
CD : a sztereó vagy mono hangsáv kiválasztása.
VCD
SUBTITLE
DVD
Többszöri megnyomásával a szinkronfeliratok nyelvei közül
választhat.
/
(azonnali visszajátszás/gyorskeresés)
Az előző jelenet megismétlése/gyorskeresés előre az aktuális
jeleneten belül.
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
. (előző)/> (következő)
(gyorsított lejátszás előre/
hátra)
Ugrás az előző/következő tétel/fejezet/jelenet/műsorszám
elejére.
HDD esetén nem léphet az előző/következő tétel elejére.
A lemez gyorsított lejátszása hátra/előre normál lejátszás
közben.
A keresés sebessége a következőképpen változik:
gyorsított lejátszás hátra gyorsított lejátszás előre
m1 t n 1M*1
m2 t t n n 2M
m3*2 t t t n n n 3M*2
Ha a gombot nyomva tartja, a gyorsított lejátszás előre/hátra
addig tart, amíg a gombot el nem engedi.
*1 Ha a HDD-re felvett műsor lejátszása közben megnyomja a M
gombot, a párbeszédet vagy egyéb hangot gyorsítva is lejátszhatja
(az „×1.3” jelenik meg).
*2 A m3 és 3M csak HDD és DVD esetén elérhető.
(lassítás/képenkénti léptetés)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél tovább tartja nyomva, a készülék lassított lejátszásra kapcsol.
Ha szünet üzemmódban röviden megnyomja, a készülék
képenként lépteti a műsort.
VCD *
* Normál lejátszási irány
X (szünet)
A lejátszás szüneteltetése.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a H gombot.
56
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
b Megjegyzés
• Az ezzel a készülékkel felvett lemez lejátszása
közben a kameraállás és a szinkronfelirat nem
módosítható.
• Csak DVD-kamkorderrel készített diabemutatót
lehet lejátszani ezzel a készülékkel. Egyéb funkciók, például gyorskeresés előre, nem használhatók.
2
Megjegyzések a CD-lemezre felvett DTS
mûsorok lejátszásához
Megjegyzés a DTS hangsávot tartalmazó
DVD-lemezek lejátszásához
A DTS audiojelek csak a DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton jelennek meg.
Ha DTS hangot tartalmazó DVD-lemezt játszik le,
válassza ki a „DTS” paraméter „On” beállítását az
„Audio” menüben (102. oldal).
A képminõség beállítása
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD *
DATA CD *
* Csak DivX videofájl
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot,
válassza ki a „Video Settings” menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3
Válasszon ki egy képjellemzõt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a beállításra szolgáló képernyő.
„FNR” (világosságjel zajcsökkentés):
Csökkenti a videojel világosságjel elemének zajtartalmát.
„BNR” (blokkzaj csökkentés):
Csökkenti a blokkzajt, illetve a kép mozaikszerű mintázatát.
„MNR” (moszkitózaj csökkentés):
A képek körül látható szellemkép jelenségének csökkentése. A készülék a videó
bitsűrűség és egyéb tényezők függvényében önműködően szabályozza a zajcsökkentés szintjét minden egyes beállítási tartományban.
„Sharpness” (képélesség):
A képek körvonalait élesíti.
„PB Video Equalizer” (lejátszási videó
ekvalizer):
A kép részletesebb beállítását teszi
lehetővé.
Válasszon ki egy képjellemzőt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• Contrast (kontraszt): a kontraszt beállítása.
• Brightness (fényerő): a kép fényerejének beállítása.
• Colour (szín): a színek intenzitásának
beállítása.
• Hue (színárnyalat): a színek egyensúlyának beállítása.
Lejátszás
• DTS kódolású CD-lemezek lejátszásakor erős zaj
hallható a LINE 1–TV/LINE 3/DECODER/LINE
2 OUT (R-AUDIO-L) aljzatokból.
A hangrendszer esetleges károsodásának elkerülése
érdekében a vásárlónak meg kell tennie a szükséges
óvintézkedéseket, mielőtt a felvevő LINE 1–TV/
LINE 3/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
aljzatait egy erősítő rendszerhez csatlakoztatja.
A DTS Digital Surround™ hangformátum lejátszásához egy külső, a felvevő DIGITAL OUT aljzatához csatlakoztatott DTS dekóderre van szükség.
• DTS hangú CD-lemez lejátszásakor kapcsoljon
„Stereo” üzemmódba az AUDIO gomb segítségével (56. oldal).
master page=right
specdef 20060921
A </, gombokkal állítsa be az értéket, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás
jelzi.
„FNR”: (gyenge) Off 1 2 3 (erős)
„BNR”: (gyenge) Off 1 2 3 (erős)
„MNR”: (gyenge) Off 1 2 3 (erős)
„Sharpness”*: (gyenge) Off 1 2 3 (erős)
„PB Video Equalizer”:
• Contrast: (gyenge) –3 ~ 0 ~ 3 (erős)
• Brightness: (sötét) –3 ~ 0 ~ 3 (világos)
• Colour: (fakó) –3 ~ 0 ~ 3 (élénk)
• Hue: (piros) –3 ~ 0 ~ 3 (zöld)
További paraméterek beállításához
ismételje meg a 2. és 3. lépést.
* Az „1” lágyítja a képek körvonalait. A „2”
erősíti, a „3” fokozottan erősíti a képek
körvonalait.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
57
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
b Megjegyzés
• Ha a képernyőn megjelenő képek körvonalai életlenek, kapcsolja a „BNR” és/vagy az „MNR” paramétert „Off” beállításra.
• A lemeztől, illetve a lejátszott jelenettől függően
előfordulhat, hogy a fenti BNR, MNR vagy FNR
funkciók hatását nehéz észrevenni. Ezen kívül
előfordulhat, hogy ezek a funkciók egyes képernyőméreteknél nem működnek.
• A „Sharpness” funkció használata esetén a lemezen előforduló zajok még jobban érzékelhetővé
válhatnak. Ebben az esetben a BNR funkció és a
„Sharpness” funkció együttes használata javasolt.
Ha ez sem segít, válassza ki a „Sharpness”
funkció „Off” beállítását.
Tv-mûsor szüneteltetése
(TV Pause/Pause Live TV)
Az aktuális tv-műsort szünet üzemmódba
kapcsolhatja, és egy későbbi időpontban
folytathatja. Ez a funkció például akkor lehet
nagyon hasznos, ha tv-nézés közben váratlan
telefonhívást kap vagy vendég érkezik.
1
Nyomja meg a felvevõn a X gombot a
tv-adás nézése közben.
A kép kimerevedik. A szünet üzemmód
hossza legfeljebb három óra lehet.
A kép és a hang közötti késés
korrigálása (AV SYNC)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
1
2
3
Az OPTIONS gombbal válassza ki az
„Audio Settings” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „AV SYNC” paramétert,
és nyomja meg az ENTER gombot.
„AV SYNC”:
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a
funkcióval szinkronba hozhatja a képet
és a hangot (0 és 120 milliszekundum
között). A nagyobb számértékek hoszszabb késleltetést jelentenek. Ha videomagnóra vagy más külső eszközre másol
át egy felvételt, e paraméter értékét
állítsa vissza 0 ms-ra (alapértelmezés).
A </, gombokkal állítsa be az
értéket, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Tv-szünet
2
A tv-mûsor folytatásához nyomja meg
a X, vagy ismét a H gombot.
b Megjegyzés
• A szüneteltetett műsort a készülék nem menti a
HDD-re.
• Ez a funkció kikapcsol, ha:
– megnyomja az x (állj) gombot,
– megnyomja a PROG +/– gombot,
– megnyomja a DVD gombot,
– megnyomja a Z (nyit/zár) gombot,
– megnyomja a TITLE LIST gombot,
– megnyomja az INPUT SELECT gombot,
– kikapcsolja a felvevőt,
– időzített vagy szinkronfelvétel kezdődik,
– a PDC/VPS funkció be van kapcsolva („On”),
és csatornapásztázás kezdődik,
– DV átmásolást vagy normál átmásolási
funkciót indít.
• A szüneteltetett műsor újraindítása eltarthat
néhány másodpercig.
• Az aktuális tv-műsor és a felvett műsor között
mindig marad legalább 1 perc különbség, még
akkor is, ha a rögzített műsort gyorsított lejátszással előrecsévéli.
58
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
Az éppen felvett mûsor elejének lejátszása (követéses lejátszás)
HDD
-RWVR
A „követéses lejátszás” lehetővé teszi, hogy
már a műsor felvétele közben megkezdje a
felvétel elejének lejátszását. Nem szükséges
megvárnia a felvétel befejezését.
Az éppen felvett műsor elejének lejátszása
elindul.
Ha a gyorsított lejátszás funkciót használva elér addig a pontig, ahol a felvétel tart, a követéses lejátszás átkapcsol normál lejátszás módba.
b Megjegyzés
• DVD-RW lemezek (VR formátum) esetén ez a
funkció nem használható, ha:
– 1-szeres sebességű DVD-RW lemezre készíti a
felvételt.
– HQ vagy HSP módban készíti a felvételt.
• A DVD gyorsított hátra/előre lejátszása, illetve az
azonnali visszajátszás/gyorskeresés közben a tvképernyőn a kép pár másodpercre kimerevedik.
• A követéses lejátszás a felvétel elindítása után 1
perccel, vagy annál később indítható.
• Az aktuális tv-műsor és a felvett műsor között
mindig marad legalább 1 perc különbség, még
akkor is, ha a rögzített műsort gyorsított
lejátszással előrecsévéli.
Egy korábban rögzített mûsor
lejátszása felvételkészítés
közben (egyidejû felvétel és
lejátszás)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Az „egyidejű felvétel és lejátszás” lehetővé teszi, hogy a felvételkészítés közben lejátsszon
egy korábban rögzített műsort. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a felvétel időzített. Ezt a
funkciót a következőképpen használhatja:
• HDD-re történő felvétel esetén:
Egy másik tétel lejátszása a HDD-ről.
A DVD gomb megnyomásával egy korábban
DVD-lemezre felvett műsor lejátszása.
használható, ha:
– 1-szeres sebességű DVD-RW lemezre készíti a
felvételt.
– HQ vagy HSP módban készíti a felvételt.
2
* A felvétel állapotától függően, vagy ha HQ vagy
HSP felvételi módban rögzített műsort játszik le
elképzelhető, hogy a kép zajos lesz. A kép pár
másodpercre kimerevedhet, ha gyorsított hátra/
előre lejátszásra, illetve azonnali visszajátszásra/
gyorskeresésre kapcsol.
Lejátszás
Felvétel közben nyomja meg az OPTIONS
gombot és válassza ki a „Chasing
Playback” menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
• DVD-lemezre történő felvétel esetén:
A HDD gomb megnyomásával egy korábban HDD-re felvett műsor lejátszása.
• DVD-RW (VR formátum) lemezre történő
felvétel esetén*1:
Egy másik tétel lejátszása ugyanarról a
DVD-RW (VR formátum) lemezről.*2
*1 Az egyidejű felvétel és lejátszás funkció nem
A HDD-re történő felvétek közben DVD
VIDEO, VIDEO CD-, Super VIDEO CD-,
CD-, illetve DATA DVD-/DATA CDlemezeket is lejátszhat.
Példa: egy másik tétel lejátszása HDD-rõl,
a HDD-re történõ felvétel közben.
1
2
3
Felvétel közben nyomja meg a TITLE
LIST gombot a HDD tétellista megnyitásához.
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az almenü „Play” menüpontját, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől.
Példa: DVD lejátszása HDD-re történõ
felvétel közben.
1
2
3
4
Felvétel közben helyezzen egy DVDlemezt a felvevőbe, majd nyomja meg a
DVD gombot.
A DVD tétellista megjelenítéséhez
nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Play” menüpontot az almenüben, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A lejátszás elindul a kiválasztott tételtől.
b Megjegyzés
HDD-re történő felvétel közben NTSC színrendszerben készült DivX videó, DVD- vagy VIDEO CDlemezeket nem tud lejátszani. VIDEO CD-lemez
vagy DivX videó lejátszása közben válassza ki a
„Colour System” menüpont „PAL” beállítását
(101. oldal).
59
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
Példa: Title Search (tétel keresés)
Tétel/fejezet/mûsorszám
stb. keresése
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
A lemezen kereshet tétel, fejezet vagy műsorszám szerint. Mivel a lemez minden tétele
és műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva, a kívánt tétel vagy műsorszám a
megfelelő sorszám beírásával is kiválasztható. Lehetőség van az időkód alapján történő keresésre is.
2
3
Számgombok
A zárójelben lévő szám az összes tétel,
műsorszám, stb. számát jelöli.
A számgombokkal válassza ki a keresett tétel, fejezet, mûsorszám,
idõkód, stb. számát.
Példa: Time Search (időkód keresés)
Ha a lemez 2 óra 10 perc 20 másodpercnyi műsora utáni részletet keres, írja be a
„21020” időkódot.
Ha elrontotta a bevitelt, írja be újból a
számjegyeket.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A felvevő a kiválasztott számmal indítja
a lejátszást.
b Megjegyzés
A „Title Search” a HDD-n való kereséshez nem
használható.
ENTER
OPTIONS
1
A keresési mód kiválasztásához lejátszás közben nyomja meg az
OPTIONS gombot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
„Title Search” (tétel keresés) (DVD)
„Chapter Search” (fejezet keresés)
(HDD/DVD)
„Track Search” (műsorszám keresés)
(CD)
„Search” (keresés) (VIDEO CD)
„Album Search” (album keresés)
(DATA DVD*/DATA CD*)
„Time Search” (idő keresés) (DVD/
DATA DVD*/DATA CD*): a lejátszási
kezdőpont kijelölése az időkód beírásával történik.
„File Search” (fájl keresés) (DATA
DVD*/DATA CD*)
* Csak DivX videofájl esetén
A képernyőn megjelenik a szám beírására szolgáló menü.
60
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
MP3 audio mûsorszámok
másolása
5
6
HDD DATA DVD DATA CD
A lemezen lévõ MP3 audio album másolása a merevlemezre
1
Helyezze be a merevlemezre átmásolni
kívánt lemezt.
2
3
Nyomja meg a DVD gombot.
4
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Copy Albums” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki az átmásolni kívánt albumokat, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott album melletti jelölőnégyzetben megjelenik a kijelölés.
• A kijelölés megszüntetéséhez nyomja
meg ismét az ENTER gombot.
• Az összes kijelölés megszüntetéséhez
válassza ki a „Reset” opciót.
6
Ismételje meg az 5. lépést az összes átmásolni kívánt albummal.
Maximum 5 albumot jelölhet ki
másolásra.
7
Válassza az „OK” opciót, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyás képernyő.
• A kiválasztás megváltoztatásához válassza ki a „Change” opciót, és végezze
el ismét a lépéseket az 5. lépéstől.
8
Válassza ki a „Start” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a másolásból hátralévő idő.
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
2
3
4
Nyomja meg a DVD gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válassza ki a tétellistából a „Music” opciót.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza a „Start”-ot, és nyomja meg
az ENTER gombot.
Több album átmásolása
TITLE LIST
Helyezze be a lemezt amit a merevlemezre szeretne másolni.
Megjelenik a jóváhagyás képernyő.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a másolásból hátralévő idő.
A másolás megszakításához válassza ki a
„Cancel” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
DVD
1
Válassza ki a „Copy Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Lejátszás
A lemezen (DATA DVD/DATA CD) lévő
MP3 audio műsorszámokat átmásolhatja a
merevlemezre.
Az MP3 audio műsorszámok merevlemezre
másolása után a Music Jukebox funkció lehetővé teszi a merevlemezen lévő MP3 audio
műsorszámok lejátszását a tétellistából a
„Music” opció kiválasztásával, a lemezek
cseréje nélkül.
master page=right
specdef 20060921
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válassza ki a tétellistából a „Music” opciót.
z Hasznos tudnivaló
A másolást a System (rendszer) menü „COPY
MUSIC” menüpontjával is elvégezheti.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
61
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
b Megjegyzések
• A merevlemezen lévő MP3 audio műsorszámokat
nem másolhatja át lemezre vagy USB-eszközre.
• A felvevő csak közvetlenül a kiválasztott albumban tárolt MP3 audio műsorszámokat másolja át.
Ha al-albumok vannak a kiválasztott albumban,
akkor az al-album MP3 audio műsorszámai nem
kerülnek átmásolásra.
• Ha a gyökér mappában tárolt fájlokat szeretné
átmásolni, válassza ki a „ROOT”-ot a zenei
albumlistából.
• MP3 audio műsorszámok másolása közben nem
végezhet lejátszást vagy felvételt. A másolás
közben a „Music” tétellistában a „ ” jel jelenik
meg.
• A fájlmérettől függően elképzelhető, hogy egyes
MP3 audio műsorszámok átmásolása nem lehetséges.
• Ha a merevlemez tele van, vagy majdnem tele
van, MP3 audio műsorszámok átmásolása nem
lehetséges.
• Ha az átmásolás alatt lévő album címe megegyezik egy már korábban a merevlemezre másolt album címével, önműködően egy szám adódik a
cím végéhez.
• Ha egy átmásolni kívánt MP3 audio műsorszám
ID3 információval (album, műsorszám, vagy előadó) rendelkezik, az információ is átmásolásra
kerül, azonban elképzelhető, hogy egyes információk másolása nem lehetséges.
• A fájlok/albumok számának másolás közbeni
korlátairól lásd a „Megjegyzések az MP3 audio
műsorszámokról, JPEG képfájlokról, és DivX
videofájlokról” részt a 120. oldalon.
MP3 audio mûsorszámok
kezelése
HDD
b Megjegyzés
A lemezen lévő MP3 audio műsorszámokat nem
törölheti, és a lemezen lévő albumok címeit nem
szerkesztheti.
A merevlemezen lévõ albumok
törlése
1
2
3
4
5
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válassza ki a „Music” tétellistát.
Válassza ki az album címét, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki az „Erase Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Az album törlődik.
Ha mégsem akarja törölni az albumot,
válassza ki a „Cancel” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A másolás leállítása
A „Stop Copying” kiválasztásához nyomja
meg az OPTIONS, majd az ENTER gombot.
Amikor a készülék jóváhagyást kér, válassza
ki az „OK” opciót, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Ha másolás közben leállítja a másolást, a kiválasztott album MP3 audio műsorszámai
nem kerülnek átmásolásra a merevlemezre.
Azonban, ha egy album (több másolásra kiválasztott album közül) másolása már befejeződött a leállítás előtt, akkor az az album ott
marad a merevlemezen. Az átmásolt albumok ellenőrzéséhez lásd a merevlemez
„Music” tétellistáját.
Nyomja meg a HDD gombot.
Több album törlése a merevlemezrõl
1
2
Nyomja meg a HDD gombot.
3
Az OPTIONS gombbal válassza ki az
„Erase Albums” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
Válassza ki a törölni kívánt albumokat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott album melletti jelölőnégyzetben megjelenik a kijelölés.
• A kijelölés megszüntetéséhez nyomja
meg ismét az ENTER gombot.
• Az összes kijelölés megszüntetéséhez
válassza ki a „Reset” opciót.
5
Ismételje meg a 4. lépést az összes törölni
kívánt album kiválasztásához.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válassza ki a „Music” tétellistát.
62
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
6
7
Ha befejezte az albumok kiválasztását,
válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
• A kijelölés megváltoztatásához válaszsza ki a „Change” opciót, és ismételje
meg a lépéseket a 4. lépéstől.
Válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az albumok törlődnek.
MP3 audio mûsorszámok
lejátszása
HDD DATA DVD DATA CD
Lejátszhatja a HDD/DATA DVD-/DATA
CD-lemezen lévő MP3 audio műsorszámokat.
HDD
A merevlemezen lévő album nevét szerkesztheti.
1
2
3
4
5
6
Lejátszás
A merevlemezen lévõ album
nevének szerkesztése
DVD
AUDIO
TITLE LIST
Nyomja meg a HDD gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
/
.
m
Szükség esetén a </, gombokkal válassza ki a „Music” tétellistát.
Válassza ki az album címét, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
>
M
x
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki az „Album Name” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a karakterek bevitelére szolgáló képernyő.
1
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot.
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Válassza ki a karaktereket a billentyûzeten a </M/m/, gombokkal,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Finish” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
b Megjegyzések
• Ha nem megfelelő karaktert ad meg, megjelenik
egy figyelmeztető üzenet. Válasszon ki másik
karaktert.
• Egy album címe maximum 32 karaktert tartalmazhat.
Ha a DVD-t választja, helyezzen be egy
lemezt (lásd az „1. Lemez behelyezése”
című fejezetet, a 29. oldalon).
A merevlemezen lévő MP3 audio műsorszámok lejátszásához először át kell másolni a merevlemezre a DATA CD-/
DATA DVD-lemezeken lévő MP3 audio
műsorszámokat (61. oldal).
Szükség esetén a </, gombokkal
válassza ki a „Music” tétellistát.
A tétellistáról további részleteket a
„3. A felvett műsor lejátszása (tétel lista)” című fejezetben olvashat (31. oldal).
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
63
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\070PLA.fm
3
4
5
6
Válasszon ki egy albumot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „View Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a műsorszámok listája.
A lapozáshoz nyomja meg a
/
gombot.
Válasszon ki egy mûsorszámot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
master page=left
specdef 20060921
z Hasznos tudnivaló
MP3 műsorszám lejátszása közben az AUDIO
gombbal válthat a sztereó és mono hangzás között.
b Megjegyzések
• Ha a lemez MP3 műsorszámokat, JPEG képfájlokat és DivX videofájlokat is tartalmaz, a H
gomb megnyomásakor a lejátszás a DivX videofájlokkal kezdődik.
• Ha a lemez MP3 audio műsorszámokat és DVD
videókat is tartalmaz, a H gomb megnyomásakor csak a DVD videók kerülnek lejátszásra.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Play” menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az ismétlés módot is kiválaszthatja.
Az ismétlés mód kiválasztását lásd a
64. oldalon.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a x gombot.
Gyorskeresés elõre vagy hátra egy MP3
mûsorszámon belül
Lejátszás közben nyomja meg a m/M
gombot.
Ugrás a következõ vagy az elõzõ MP3
mûsorszámra
Lejátszás közben nyomja meg a . vagy
> gombot. Ha többször nyomja meg a .
vagy > gombot, a következő vagy az előző
albumra ugrik.
Ugrás a következõ vagy az elõzõ albumra
Lejátszás közben nyomja meg a
gombot.
/
Az ismétlés mód kiválasztása
1
Kövesse a 63. oldalon lévő „MP3 audio
műsorszámok” fejezet 1–5. lépéseit,
majd az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Repeat Mode (Music)” menüpontot.
2
Válassza ki az alábbi ismétlési módok
egyikét, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
„All Repeat”:
Az összes műsorszám ismétlése.
„Album Repeat”:
Az album ismétlése.
A lejátszható MP3 audio műsorszámok
részleteit lásd a 120. oldalon.
64
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\080EDT.fm
Törlés és szerkesztés
Mielõtt hozzákezdene
A felvevő a különböző lemeztípusokhoz különféle szerkesztési módokat kínál.
b Megjegyzések
Törlés és szerkesztés
• A szerkesztett tartalom elveszhet, ha a szerkesztés közben kiveszi a lemezt.
• Ezzel a felvevővel nem szerkeszthető a DVD
videokamerával felvett DVD-lemez.
• Ha egy üzenet jelenik meg, mely arra figyelmeztet,
hogy a lemezvezérlő információk számára nincs
elegendő hely, törölje a szükségtelen tételeket.
• A felvevő valamennyi lemezterületet felhasznál a
merevlemezen/lemezeken rendszer célokra, ezért
a képernyőn megjelenő fájlméret nem teljesen
használható fel.
• DVD+R vagy DVD-R lemez szerkesztése esetén
a lezárás előtt fejezzen be minden szerkesztési
műveletet. A lezárt lemez tartalmát nem szerkesztheti.
-RWVR
HDD
+RW
-RVR
-RWVideo
Szerkesztési funkció
+R
Eredeti
Lejátszási
Eredeti
lista
Lejátszási
lista
Törlés (66. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Védelem (66. oldal)
-RVideo
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Tétel elnevezése (66. oldal) Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
A-B törlés (67. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen*
Tételek törlése (67. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Kettéosztás (68. oldal)
Igen
Igen
Nem
Igen
Nem
Indexkép módosítás
(66. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Fejezet jelölés (69. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Lejátszási lista létrehozása
és szerkesztése (69. oldal)
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Sorrend módosítása
(71. oldal)
Nem
Nem
Nem
Igen
Nem
Összevonás (71. oldal)
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
* csak DVD+RW esetén
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
65
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\080EDT.fm
Lemezterület felszabadítása
Ha a DVD+RW vagy DVD-RW (videó
formátum) lemezen szeretne felszabadítani
lemezterületet, törölje a tétellista legnagyobb
sorszámú tételét.
Legnagyobb sorszámú tétel
Egy tétel törlése és
szerkesztése
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Ez a rész bemutatja az alapvető szerkesztési
funkciókat. Ne feledje, hogy a szerkesztés
eredménye nem visszafordítható. A DVDRW/DVD-R (VR formátum) lemez tartalmának az eredeti tartalom megváltoztatása nélkül történő szerkesztéséhez hozzon létre lejátszási listát (69. oldal).
HDD és DVD-RW (VR formátum) lemez
esetén bármelyik tételt törölheti.
DVD-R és DVD+R lemezeknél a tételek törlésével nem szabadul fel lemezterület.
Lásd az „Egy tétel törlése és szerkesztése”
(66. oldal), illetve a „Több tétel együttes
törlése (Erase Titles)” (67. oldal) című
fejezeteket.
Váltás a lejátszási lista és a tétellista
között
A lemez lejátszási lista tételeit a Title List
(Playlist) menüben, az eredeti tételeket pedig
a Title List (Original) menüben tekintheti
meg. A kétféle tétellista közötti váltáshoz
nyomja meg a </, gombot, amíg a Title
List menü a képernyőn látható. A lejátszási
lista létrehozásának és szerkesztésének módját lásd a 69. oldalon.
CHAPTER
MARK
O RETURN
.
mc
CHAPTER
MARK
ERASE
TITLE LIST
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
>
CM
X
1
2
3
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
HDD tételek, vagy DVD-RW/DVD-R
(VR formátumú) lemezek esetén a </
, gombokkal válthat a tétellista képernyőre.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válasszon ki egy opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A következő szerkesztési műveleteket
végezheti el a kiválasztott tételen.
„Erase”: a kiválasztott tétel törlése.
Válassza ki az „OK” opciót a jóváhagyás
kérésekor.
„Protect”: a tétel védelme. A védett tétel
mellett a „ ” ikon jelenik meg.
„Title Name”: lehetővé teszi a tételek elnevezését, vagy módosítását (36. oldal).
„A-B Erase”: a tétel egy részének törlése
(67. oldal).
„Divide”: a tétel kettéosztása (68. oldal).
66
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\080EDT.fm
„Set Thumbnail”: a tétel indexképének
módosítása a tétellistában (33. oldal).
„Make a Playlist”: a teljes tétel hozzáadása a lejátszási listához jelenetként
(71. oldal).
z Hasznos tudnivalók
• Egyszerre több tételt is törölhet (67. oldal).
• A már lejátszott tételeket önműködően is törölheti (105. oldal).
• A DVD-lemezeket elnevezheti, vagy módosíthatja azok elnevezését (37. oldal).
b Megjegyzés
A DVD-RW (VR formátum) lejátszási lista elemei
nem láthatók el törlésvédelemmel.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Az OPTIONS menü segítségével egyidejűleg
több tételt is kijelölhet törlésre.
1
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
6
4
A kijelölt tételek listája jóváhagyásra
megjelenik a képernyőn.
• Ha módosítani kívánja a listát, válassza
ki a „Change” opciót, és ismételje meg
a műveletet a 3. lépéstől kezdve.
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A tételek törlése megtörténik.
A lemez összes tételének törlése
Ha formattálja a HDD-t, a DVD+RW vagy
DVD-RW lemezt, annak teljes felvételi kapacitását visszanyerheti. A merevlemez formattálásáról a 109. oldalon olvashat.
A DVD+RW és DVD-RW lemezzel kapcsolatban lásd a „8. A lemez formattálása” című
fejezetet, a 40. oldalon.
A tétel egy részének törlése
(A-B Erase)
HDD
+RW
-RWVR
-RVR
HDD tételek, vagy DVD-RW/DVD-R
(VR formátumú) lemezek esetén a </
, gombokkal válthat a tétellista képernyőre.
A tételen belül kiválaszthat egy részt (jelenetet), és törölheti azt. Ne feledje, hogy a tétel
egy jelenetének törlése nem visszavonható.
Az OPTIONS gombbal válassza ki az
„Erase Titles” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Az „Egy tétel törlése és szerkesztése”
fejezet 2. lépése után válassza ki az
„A-B Erase” opciót, és nyomja meg az
ENTER gombot.
1
A képernyőn megjelenik a törölni kívánt
tételek kiválasztására szolgáló menü.
3
Ha végzett a tételek kiválasztásával,
válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Törlés és szerkesztés
Több tétel együttes törlése
(Erase Titles)
5
A képernyőn megjelenik az A pont beállítására szolgáló menü. Elindul a tétel
lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani,
nyomja meg a X, majd a . gombot.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott tétel mellett lévő jelölőnégyzetében megjelenik a kijelölés.
• A kijelölés törléséhez nyomja meg
ismét az ENTER gombot.
• Az összes kijelölés törléséhez válassza
ki a „Reset” opciót
Ismételje meg a 3. lépést az összes
törölni kívánt tétel kiválasztásához.
2
Lejátszási pont
A m/M gombokkal válassza ki az A
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A lejátszás szünetel.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
67
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\080EDT.fm
3
4
5
6
Ha az A pont helye megfelelõ, nyomja
meg az ENTER gombot.
Ha az A pont helye nem megfelelő, állítsa be a c/C gombokkal és nyomja
meg az ENTER gombot. Megjelenik a B
pont beállítására szolgáló képernyő.
A m/M gombokkal válassza ki a B
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A lejátszás szünetel.
Ha a B pont helye megfelelõ, nyomja
meg az ENTER gombot.
Ha a B pont helye nem megfelelő, állítsa
be a c/C gombokkal és nyomja meg
az ENTER gombot. A képernyőn megjelenik a jóváhagyáskérés.
• Az A pont módosításához nyomja meg
a M és a O RETURN gombot, majd
folytassa a 2. lépéssel.
• B pont módosításához nyomja meg a M
gombot és ismételje meg a 4. lépést.
• A törlendő jelenetek nélküli tétel előzetes megtekintéséhez válassza ki a
„Preview” opciót (kivéve DVD+RW).
Egy tétel kettéosztása (Divide)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Ha egy hosszú műsort szeretne lemezre másolni, de a képminőséget szeretné megőrizni,
ossza fel a tételt több részre. A tétel felosztását nem lehet visszavonni.
* DVD-RW (VR formátum) lemezeknél csak a lejátszási listát lehet kettéosztani.
1
2
3
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válthat tétellistát.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Divide” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az osztási pont
beállítására szolgáló menü, és elindul a
tétel lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani,
nyomja meg a X, majd a . gombot.
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A jelenet törlődik. Megjelenik az A pont
beállítására szolgáló képernyő.
• A folytatáshoz ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől kezdve.
• A befejezéshez válassza a „Quit”
opciót.
z Hasznos tudnivaló
A jelenet törlése után egy fejezetjel kerül beszúrásra. A fejezetjel különálló fejezetekre bontja a tételt.
b Megjegyzés
• A képben vagy a hangban pillanatnyi törés jelentkezhet azon a ponton, ahol a jelenetet kitörölte.
• Előfordulhat, hogy öt másodpercnél rövidebb részek nem törölhetők.
• DVD+RW lemezek esetén a törölt rész enyhén
eltérhet a kiválasztott pontok által meghatározott
szakasztól.
4
5
6
A m/M gombokkal válassza ki az
osztási pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A lejátszás szünetel.
Ha az osztási pont helye megfelelõ,
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az osztási pont helye nem megfelelő,
a c/C gombokkal válasszon új pontot és nyomja meg az ENTER gombot. A
képernyőn jóváhagyáskérés jelenik meg.
• Az osztási pont megváltoztatásához
nyomja meg a M gombot.
Válassza az „OK” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A tétel két részre osztása megtörténik.
z Hasznos tudnivaló
A készülék a tétel felosztása után mindkét felosztott
részhez a tétel felosztás előtti elnevezését rendeli hozzá.
68
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\080EDT.fm
Fejezetek manuális
létrehozása
HDD
-RWVR
Eredeti
-RVR
Fejezetjeleket manuálisan is bármikor beszúrhat lejátszás és felvétel közben.
Nyomja meg a CHAPTER MARK gombot
azon a ponton, ahol a tételt fejezetekre
szeretné bontani.
A fejezetjelek törlése
b Megjegyzés
Két fejezetet újból összefűzhet a köztük lévő
fejezetjel lejátszás közben történő törlésével.
A ./> gombokkal keresse meg a fejezetszámot, és amíg a törölni kívánt fejezetjelet tartalmazó jelenet a képernyőn látható,
nyomja meg a CHAPTER MARK ERASE
gombot.
Az aktuális fejezet egyesül az előző fejezettel.
A lejátszási lista „Copy-Once” másolásvédelmi
jeleket tartalmazó tételei nem másolhatók és nem
helyezhetők át (75. oldal).
1
2
b Megjegyzések
Törlés és szerkesztés
A gomb minden megnyomásakor a
„Marking…” felirat jelenik meg a képernyőn, és a beszúrt jel két oldalán lévő jelenetek külön fejezetekké válnak szét.
Lejátszási lista
Ebben az esetben a kiemelkedő események
jeleneteit összeállíthatja lejátszási listaként.
A lejátszási listán belül a lejátszási sorrendet
is módosíthatja.
A lejátszási lista az eredeti tételek kijelölt részeit játssza le az előírt sorrendben. Ha egy
eredeti tétel szerepel egy lejátszási listában, a
tétel törölhető vagy szerkeszthető.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válthat tétellistát.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Create a Playlist” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• A műsor másolásánál az összes hozzáadott fejezetjel törlődik.
• Ha felvétel közben kézi vezérléssel szeretne
fejezetjeleket elhelyezni, válassza ki az „Auto
Chapter” menüpont „Off” beállítását a
„Recording” menüben (105. oldal).
Lejátszási lista létrehozása és szerkesztése
HDD -RWVR
3
Válassza ki a „Select” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
-RVR
A lejátszási listák szerkesztése lehetővé teszi
az eredeti felvételek megváltoztatása nélküli
szerkesztést. Egy lejátszási lista maximum 97
tételt tartalmazhat.
Példa: Ön felvette DVD-RW/DVD-R (VR
formátumú) lemezre a labdarúgó bajnokság
utolsó néhány mérkőzését. Ezután szeretne
készíteni egy összefoglalót a gólokról és
egyéb kiemelkedő eseményről, de ugyanakkor szeretné megőrizni az eredeti felvételeket is.
4
Válassza ki a lejátszási listára felvenni kívánt tételt, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
69
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\080EDT.fm
A képernyőn megjelenik a kezdőpont
(IN) beállítására szolgáló menü. Elindul
a tétel lejátszása.
• Ha a tétel elejére szeretne ugrani,
nyomja meg a X, majd a . gombot.
A A kiválasztott jelenet teljes ideje
B A jelenetek száma
C A kiválasztott jelenet
10 Válassza ki a szerkeszteni kívánt je-
lenetet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5
6
7
8
9
A m/M gombokkal válassza ki az
IN pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A lejátszás szünetel.
Ha az IN pont helye megfelelõ, nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az IN pont helye nem megfelelő, állítsa be a c/C gombokkal és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a befejezési pont (OUT)
beállítására szolgáló képernyő.
A m/M gombokkal jelölje ki az
OUT pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
„Move”: a jelenetek sorrendjének módosítása a </,, és az ENTER gombokkal.
„Erase: a jelenet törlése. A megerősítést
kérő üzenetnél válassza az „OK” opciót.
• További jelenetek hozzáadásához
nyomja meg a M gombot, és ugorjon az
5. lépésre.
• További jelenetek hozzáadásához egy
másik tételből: válassza a „Select” opciót és ugorjon a 4. lépésre.
• A hozzáadott jeleneteket listába rendezve a „Preview” funkcióval nézheti
meg.
11 Ha befejezte a jelenetlista szerkesz-
tését, válassza ki az „OK” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A létrehozott tétellista címe felkerül a
lejátszási listára. A tételnév az első
jelenet címe lesz.
A lejátszás szünetel.
Ha az OUT pont helye megfelelõ,
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az OUT pont helye nem megfelelő,
állítsa be a c/C gombokkal majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott jelenet hozzáadódik a jelenetlistához.
• További jelenetek hozzáadásához ismételje meg a műveletet az 5. ponttól.
z Hasznos tudnivaló
A lejátszási lista létrehozásakor az IN és az OUT
pontok fejezetjellé válnak, és minden jelenet külön
fejezet lesz.
b Megjegyzés
A szerkesztett jelenet lejátszásakor előfordulhat,
hogy a kép egy pillanatra kimerevedik.
Ha befejezte a jelenetek kiválasztását, nyomja meg a m gombot.
70
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\080EDT.fm
A teljes tétel hozzáadása a lejátszási listához egyetlen jelenetként (Make a Playlist)
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
A </, gombokkal választhatja ki az
„ORIGINAL” tétellistát.
2
Válassza ki a lejátszani kívánt tételt, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válassza ki a „Make a Playlist” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott tétel hozzáadódik a
tétellistához (lejátszási lista).
A tétel neve megegyezik az eredeti
tételnévvel.
Válassza ki a tétel új helyét a M/m
gombokkal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A tétel áthelyeződik az új helyre.
• További tételek áthelyezéséhez
ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől
kezdve.
• A befejezéshez válassza ki a „Quit”
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Több lejátszási lista összefûzése (Combine)
HDD -RWVR
A lejátszási lista tételének lejátszása
1
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válthat tétellistát.
2
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
3
Válassza ki a „Play” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
1
2
3
A lejátszási lista elemeinek
áthelyezése (Change Order)
-RWVR
-RVR
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal
válthat tétellistát.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Combine” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Törlés és szerkesztés
1
4
A képernyőn megjelenik a tételek
kiválasztására szolgáló menü.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A tétel mellett megjelenik a kiválasztási
sorrendet jelölő szám.
A kiválasztás visszavonásához nyomja
meg ismét az ENTER gombot.
-RVR
A lejátszási lista elemeinek sorrendjét megváltoztathatja a Title List (Playlist) menüben.
1
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válthat tétellistát.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Change Order” menüt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
5
Ismételje meg a 3. lépést az összes
összefûzni kívánt tétel kiválasztásához.
Az összes kijelölés megszüntetéséhez
válassza ki a „Reset” opciót.
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az összefűzésre
kijelölt tételek listája.
3
Válassza ki az áthelyezni kívánt tételt,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
71
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\080EDT.fm
master page=left
specdef 20060921
A kiválasztás megváltoztatásához válassza a „Change” opciót, majd folytassa a 3. lépéssel.
6
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A tételek összefűzése megtörténik.
z Hasznos tudnivaló
Miután a tételeket összefűzte, az új tétel neve az
összefűzés előtti első tétel nevével fog megegyezni.
b Megjegyzés
Ha a tételen belül összefűzendő fejezetek száma
meghaladja az engedélyezett értéket, a tétel végén
lévő fejezeteket a készülék egyetlen fejezetté
egyesíti.
Egy lejátszási lista kettéosztása (Divide)
HDD -RWVR
-RVR
A lejátszás listát kettéoszthatja. A művelet
lépéseit lásd a 68. oldalon.
72
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\090DUB.fm
master page=right
specdef 20060921
b Megjegyzések
Átmásolás (HDD y DVD)
Mielõtt megkezdi az
átmásolást
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
A DV IN aljzathoz csatlakoztatott digitális
videokameráról való felvételhez olvassa el a
„DV átmásolás” című részt a 79. oldalon.
A LINE IN aljzathoz csatlakoztatott készülékről történő felvételhez olvassa el a „Felvétel külső készülékről, az időzítő használata
nélkül” című részt (53. oldal).
Mielõtt megkezdi az átmásolást…
• DVD+R vagy DVD-R lemezekre nem tudja
az elsődleges és a másodlagos hangsávot
egyszerre felvenni. A „Recording” beállításban kétnyelvű műsorok esetén a „DVD
Rec. Settings” menüjének „Bilingual
Recording” menüpontjában válassza ki a
„Main” (alapértelmezett) vagy a „Sub”
beállítását (105. oldal).
• Az eredeti felvétel fejezetjelei az átmásolt
tételben nem jelennek meg. Ha a
„Recording” menü „Auto Chapter” menüpontjában az „On” beállítást választotta ki
(105. oldal), a készülék 6 percenként fejezetjeleket helyez el a felvételben.
z Hasznos tudnivaló
• Ha egy lejátszási lista tételt másol át, a tétel eredeti tételként kerül felvételre.
• DVD-lemezről HDD-re történő átmásolás esetén
a felvétel eredeti képmérete és hangtípusa megmarad.
Néhány szó a „Dub Mode”-ról
(átmásolási mód)
Ez a felvevő az átmásoláshoz használt felvételi módot „Dub Mode”-ként jelzi. A készüléken három átmásolási mód használható:
nagysebességű átmásolás (High-speed
Dubbing), összemásolás (Original Dubbing)
és felvételi mód átalakító átmásolás (Rec
Mode Conver-sion Dubbing). Olvassa el az
alábbiakat és válassza ki a megfelelő
átmásolási módot a kívánt időnek,
lemezterületnek és képminő-ségnek
megfelelően.
Átmásolás (HDD y DVD)
Ebben a fejezetben az „átmásolás” művelet „a
belső merevlemezre (HDD) felvett tétel átmásolása egy másik lemezre, vagy fordítva” értelemben szerepel. Eldöntheti, hogy egyszerre
csak egy tételt (Tétel átmásolás – lásd a „Tétel
átmásolása (Title dubbing)” részt a
76. oldalon) vagy egyszerre több tételt (Több
tétel együttes átmásolása – lásd a „Több tétel
átmásolása (Dub Selected Titles)” részt a
77. oldalon) akar átmásolni.
A művelet megkezdése előtt olvassa el az
alábbi tudnivalókat, melyek mindkét átmásolás típusra vonatkoznak.
• Átmásolás közben nem tud felvételt készíteni.
• Ha az átmásolt lemezt egy másik DVDkészülékkel szeretné lejátszani, a lemezt le kell
zárnia (38. oldal).
• DVD VIDEO lemezek műsorát nem lehet átmásolni a HDD-re.
• Az eredeti felvételhez beállított indexképek
(33. oldal) az átmásolt tételekben nem jelennek
meg.
• DVD+R DL (kétrétegű) lemezre történő másoláskor a rétegváltás helyénél a kép rövid időre
megszakadhat.
Nagysebességû átmásolás (High-speed
Dubbing)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo /
+R
/ -RVR / -RVideo
Lehetővé teszi a HDD-n tárolt tartalom
nagysebességgel írható DVD-lemezre való
átmásolását (8× DVD+RW/6× DVD-RW/
16× DVD+R/16× DVD-R lemezek, vagy
ezek lassúbb változatai), a felvételi mód
megváltoztatása nélkül.
„Egy tétel átmásolása” (76. oldal) vagy
„Több tétel átmásolása” (77. oldal) esetén a
„Dub Mode” beállításakor válassza a „Fast”
opciót.
Több tétel másolása esetén akkor választhatja
a „Fast” opciót, ha a másolandó tételek között
egy vagy több nagysebességgel is másolható
tétel szerepel. Eközben azonban azok a tételek, amelyek nagysebességgel nem másolhatók, eredeti másolási módban kerülnek másolásra.
A szükséges minimális időről (becsült) a
következő oldalon olvashat.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
73
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\090DUB.fm
HDD-ről DVD-re történő nagysebességű átmásolás időtartamai (60 perces műsor
esetén)*1
Sebes6x
ség*2
Felv.
mód
Nagysebességû
DVDRW
6x
8x
8x
2,4x
Nagysebességû
DVD+
RW
Nagysebességû
DVD-R
NagyDVD+R
sebes(kétségû
rétegû)
DVD+R
HQ
kb.
kb.
kb.
10 perc 10 perc 8 perc
kb.
8 perc
kb.
25 perc
HSP
kb.
kb.
kb.
6 perc 6 perc 5 perc
40 mp. 40 mp.
kb.
5 perc
kb.
16 perc
40 mp.
SP
kb.
5 perc
kb.
5 perc
kb.
kb.
kb.
3 perc 3 perc 12 perc
45 mp. 45 mp. 30 mp.
LSP
kb.
4 perc
kb.
4 perc
kb.
3 perc
ESP
kb.
kb.
kb.
kb.
kb.
3 perc 3 perc 2 perc 2 perc 8 perc
20 mp. 20 mp. 30 mp. 30 mp. 20 mp.
LP
kb.
kb.
kb.
2 perc 2 perc 2 perc
30 mp. 30 mp.
kb.
3 perc
kb.
2 perc
kb.
10 perc
kb.
6 perc
15 mp.
EP
kb.
kb.
kb.
kb.
kb.
1 perc 60
1 perc 60
60
40 mp. perc*3 15 mp. perc*3 perc*3
SLP
kb.
kb.
kb.
kb.
kb.
1 perc 60
56 mp. 60
60
15 mp. perc*3
perc*3 perc*3
*1 A fenti táblázatban szereplő számok csupán
megközelítő értékek. A másolási idő tényleges
hosszába beletartozik még a lemezvezérlő információk és egyéb adatok felírása is.
*2 Ennek a felvevőnek ez a maximális felvételi sebessége. A felvevő nem képes az olyan lemezek
maximális sebességű írására, melyek felvételi
sebessége meghaladja a felvevőét. A lemez állapotától függően előfordulhat, hogy a felvevő
nem képes az átmásolást a táblázatban jelzett
maximális felvételi sebességen elvégezni.
3
* EP vagy SLP módban DVD+RW vagy DVD+R
lemezre felvett tételek esetében a nagysebességű
másolás nem elérhető.
master page=left
specdef 20060921
b Megjegyzések
• Az alábbi tételek esetén a nagysebességű átmásolás nem használható:
– HQ+ módban felvett tételek.
– A fő és másodlagos hangsávot is tartalmazó
tételek (kivéve DVD-RW/DVD-R (VR
formátum)).
– Vegyes képmérettel (4:3 és 16:9 stb.) felvett
tételek (kivéve DVD-RW/DVD-R (VR
formátum)).
– DVD-lemezről HDD-re való másoláskor.
– 16:9 képmérettel felvett tétel HDD-ről
DVD+RW/DVD+R lemezre másolásakor.
– 16:9 képmérettel LP, EP vagy SLP módban
DVD-RW vagy DVD-R (videó formátum)
lemezre felvett tétel másolásakor.
• DVD-RW (videó formátum)/DVD+RW/
DVD+R/DVD-R (videó formátum) lemezre történő átmásolás esetén a szerkesztett tétel maradványképei a lemezen maradhatnak. Ha szerkesztett tételt másol át, válassza az összemásolást
(Original Dubbing) vagy a felvételi mód átalakító
átmásolást (Rec. Mode Conversion Dubbing). Ez
a módszer megszünteti a jelenetek közötti átmeneteknél előforduló képfagyást.
Összemásolás (Original Dubbing)
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
+R
/ -RVR / -RVideo
Az összemásolás segítségével a szerkesztésből visszamaradó maradványképektől mentes
felvételeket készíthet. Ebben az esetben a felvétel forrásának felvételi módjával azonos
felvételi módot kell alkalmaznia.
A „Dub Mode” beállítás „Original” értékét a
„Dub Selected Titles” képernyőről érheti el
(77. oldal).
Ne feledje, hogy a „Tétel átmásolása (Title
dubbing)” részben leírt másolási mód
alkalmazásakor nem választhatja az
„Original” beállítást (76. oldal).
b Megjegyzés
Ha DVD-lemezről HDD-re történő másoláskor a
felvétel forrásaként szolgáló tétel másolási módja
ismeretlen, a „Dub Selected Titles” menü „Dub
Mode” beállítása önműködően „SP” értéket vesz
fel (77. oldal).
74
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\090DUB.fm
z Hasznos tudnivaló
A másolás forrásaként szereplő tétel felvételi módjának alkalmazásával elsimíthatók a szerkesztésből
visszamaradó maradványképek hatásai.
b Megjegyzések
• Vegyes képmérettel (16:9 és 4:3) felvett tételek:
– A kép méretét HDD-ről DVD-RW/DVD-R
lemezre (videó formátum) történő átmásolás
esetén a „DVD Rec. Picture Size” beállításban
határozhatja meg (48. oldal).
– A kép mérete HDD-ről DVD-RW/DVD-R
lemezre (videó formátum) LP, EP vagy SLP
módban történő átmásolás esetén mindig 4:3.
– A kép mérete HDD-ről DVD+RW/DVD+R
lemezre történő átmásolás esetén mindig 4:3.
• Az eredeti képminőség nem fog változni akkor
sem, ha egy tételt átalakít jobb képminőséget
biztosító felvételi módra.
Mozifilmek vagy egyéb védett DVD VIDEO
műsorok nem másolhatók át a HDD-re. Ha
ilyen DVD-lemezt a HDD-re másol, a másolásvédelmi jeleket tartalmazó részeknél a felvevő csak üres (szürke) hátteret rögzít.
Másolásvédelmi jelek
Átmásolás
Copy-Free
(nincs másolásHDD
védelem)
,
,
Copy-Once
HDD
(egyszer másolható)
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
-RWVR
-RVR
*
*
* Csak CPRM-kompatibilis DVD-RW/DVD-R
(VR formátum) lemezek esetén.
A CPRM (Content Protection for Recordable
Media) egy kódolási technológia, mely a képekhez fűződő szerzői jogokat védi.
Áthelyezés
HDD ,
-RWVR
/
-RVR
A „Copy-Once” másolásvédelmi jeleket tartalmazó tételeket a HDD-ről áthelyezheti
DVD-RW/DVD-R (VR formátum)* lemezre
(áthelyezés után az eredeti tétel törlődik a
HDD-ről). Az „áthelyezés” funkció menete
megegyezik az átmásolással (76. oldal).
A „Copy-Once” másolásvédelmi jeleket tartalmazó tételeket a
jelzés azonosítja.
Átmásolás (HDD y DVD)
Lehetővé teszi az eredeti felvételi módtól eltérő módban való átmásolást HDD-ről DVDlemezre, vagy fordítva. Például, ha egy HQ
módban felvett tételt (nagyobb adatsűrűség)
SP módban másol át, az adatsűrűség csökken,
így több tételt rögzíthet.
A „Tétel átmásolása (Title dubbing)”
(76. oldal) vagy „Több tétel átmásolása (Dub
Selected Titles)” (77. oldal) műveletek esetén
a „Dub Mode” beállításakor válasszon az
eredeti felvételi módtól eltérő beállítást.
Több tétel másolása esetén az összes kiválasztott tétel azonos felvételi módban lesz
rögzítve.
Átmásolási korlátozások
,
Felvételi mód átalakító átmásolás
(Rec. Mode Conversion Dubbing)
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
+R
/ -RVR / -RVideo
b Megjegyzések
• Az alábbi HDD tételek nem helyezhetők át.
– Védett tételek.
– Lejátszási lista tételei.
– A lejátszási listában szereplő tételeknek
megfelelő eredeti tételek.
• Ha az áthelyezési műveletet félbeszakítja, a tétel
részben sem helyeződik át a kijelölt célhelyre. Ne
feledje azonban, hogy DVD+R/DVD-R lemezek
esetében ez a művelet a szabad lemezterület csökkenésével jár.
• A másolásvédett jelenet törlése ellenére a másolás tiltása az adott tételen érvényben marad.
* Csak CPRM-kompatibilis DVD-RW/DVD-R
(VR formátum) lemezek esetén.
75
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\090DUB.fm
6
7
Átmásolás
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
2
3
4
5
Helyezze a felvevõbe azt a DVDlemezt, amelyre vagy amelyrõl
átmásolni szeretne.
Nyomja meg a HDD vagy a DVD
gombot a forrás kiválasztásához.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válthat
tétellistát.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Dubbing” opciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az átmásolási
mód kiválasztására szolgáló menü.
Ha
jelzéssel megjelölt (75. oldal)
tételt választ ki a tétellistából, megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
Az áthelyezéshez válassza az „OK” opciót.
A M/m gombokkal válassza ki az átmásolási módot.
Gyors*
Tétel átmásolása (Title Dubbing)
1
Válassza ki a „Dub Mode” opciót.
8
* Csak HDD-ről DVD-lemezre másolás
esetén.
Csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott
tételhez nagysebességű átmásolás is használható (73. oldal).
Válassza ki a „Start” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A másolásból hátralévő idő megjelenik
az előlapi kijelzőn.
Az átmásolási mód automatikus beállítása
Ha a lemezen nincs elég hely, a felvevő önműködően beállít egy gyengébb képminőségű átmásolási módot, hogy egy tétel ráférjen
az adott lemezre. Ha a kiválasztott átmásolási
módhoz nem áll rendelkezésre elegendő szabad lemezterület, a képernyőn a következő
menü jelenik meg a 8. lépés után.
Válassza az „OK” opciót, és folytassa a
8. lépéssel.
Egy másik átmásolási mód kézi kiválasztásához válassza a „Cancel” opciót, és folytassa a
7. lépéssel.
A A tétel mérete (becsült)
Ha a méret meghaladja a másolás
célját képező hordozón rendelkezésre álló helyet, a jelzés pirosra vált.
B Az átmásolás iránya
C Szabad terület a lemezen, ahova az
átmásolás történik (becsült)
D Információ az átmásolni kívánt
tételről
E Átmásolási mód és az átmásolás
után fennmaradó szabad lemezterület (becsült)
Az átmásolás leállítása
Nyomja meg az OPTIONS gombot és válaszsza ki a „Stop Dubbing” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Amikor megjelenik
a jóváhagyáskérés, válassza az „OK” opciót,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az átmásolási (áthelyezési) műveletet félbeszakítja, a tétel részben sem kerül át a kijelölt célhelyre. Ne feledje azonban, hogy
DVD+R/DVD-R lemezek esetében ez a művelet a szabad lemezterület csökkenésével jár.
z Hasznos tudnivaló
Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja. A készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
76
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\090DUB.fm
E
Több tétel együttes átmásolása
(Dub Selected Titles)
Egyszerre legfeljebb 30 tételt jelölhet ki átmásolásra.
1
2
3
5
6
Válassza ki a forrást a HDD vagy a
DVD gomb megnyomásával.
7
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válthat
tétellistát.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Dub Selected Titles” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
8
A A tételek együttes mérete
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az átmásolási
mód kiválasztására szolgáló menü.
A M/m gombokkal válassza ki az
átmásolási módot.
Gyors*
Válassza ki a tételeket a kívánt átmásolási sorrendben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A tételek számozása a megadott sorrendben megtörténik.
• A kiválasztás visszavonásához nyomja
meg ismét az ENTER gombot.
• Az összes választott lista visszavonásához válassza a „Reset” opciót.
Ismételje meg az 5. lépést az összes
átmásolni kívánt tétel kiválasztásához.
9
Összemásolás
* Csak HDD-ről DVD-lemezre másolás esetén. Csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott
tételhez nagysebességű átmásolás is használható (73. oldal).
Válassza ki a „Start” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Átmásolás (HDD y DVD)
4
Helyezze a felvevõbe azt a DVDlemezt, amelyre vagy amelyrõl
átmásolni kíván.
: „Copy-Once” másolásvédelemmel ellátott tételeket jelöl
(75. oldal). Ha
jelzéssel megjelölt tételt választ ki a tétellistából, megjelenik a jóváhagyást kérő
képernyő. Az áthelyezéshez válassza ki az „OK” opciót.
F Az átmásolás sorrendje.
A másolásból hátralévő idő megjelenik
az előlapi kijelzőn.
Az átmásolási mód automatikus beállítása
Ha a lemezen nincs elég hely, a felvevő önműködően beállít egy gyengébb képminőségű átmásolási módot, hogy egy tétel ráférjen
az adott lemezre. Az összes tételhez azonos
másolási mód lesz beállítva. Ha a kiválasztott másolási móddal nem áll rendelkezésre
elegendő hely a lemezen, a „Több tétel együttes átmásolása (Dub selected titles)” fejezet
9. lépése után a következő képernyő látható
(77. oldal).
Ha a méret meghaladja a másolás
célját képező hordozón rendelkezésre álló helyet, a jelzés pirosra vált.
B Az átmásolás iránya
C Szabad terület a lemezen, ahova az
átmásolás történik (becsült)
D „PL”: a lejátszási lista címét jelzi
Válassza ki az „OK” opciót, majd folytassa a
9. lépéssel.
Egy másik átmásolási mód kézi kiválasztásához válassza ki a „Cancel” opciót, majd folytassa a 8. lépéssel.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
77
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\090DUB.fm
master page=left
specdef 20060921
Az átmásolás leállítása
Nyomja meg az OPTIONS gombot és válaszsza ki a „Stop Dubbing” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Amikor megjelenik
a jóváhagyáskérés, válassza ki az „OK”
opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az átmásolási (áthelyezési) műveletet félbeszakítja, a tétel részben sem kerül át a kijelölt célhelyre. Ne feledje azonban, hogy
DVD+R/DVD-R lemezek esetében ez a művelet a szabad lemezterület csökkenésével
jár.
z Hasznos tudnivaló
Átmásolás közben a felvevőt kikapcsolhatja. A készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
78
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\100OTH.fm
b Megjegyzések
DV átmásolás
Mielõtt megkezdené a
DV átmásolást
Csatlakoztatás
DVD-felvevő
Elõkészületek a DV IN aljzaton
keresztül történõ felvételhez
a DV IN aljzathoz
A felvevő DV IN aljzatához digitális videokamerát csatlakoztathat, és a DV/Digital8
formátumú kazetta tartalmát szerkesztheti
vagy felvehet arról. A művelet nagyon egyszerű, mert a felvevő önműködően előrecsévéli és visszacsévéli a kazettát, így Önnek
semmit sem kell tennie a digitális videokamerával. Tegye a következőket a felvevő
„DV Edit” funkciójának használatához.
A csatlakoztatás előtt olvassa el a digitális
videokamerához mellékelt kezelési útmutatót
is.
z Hasznos tudnivaló
Ha a lemez anyagát a későbbiekben szerkeszteni
akarja, a DV IN aljzaton keresztül DVD-RW/DVDR (VR formátum) lemezre vagy HDD-re végezze a
másolást.
DV átmásolás
Ez a fejezet az előlapon lévő DV IN aljzaton
keresztül, digitális videokameráról történő
átmásolást mutatja be. Ha a LINE IN aljzaton
keresztül szeretne átmásolni, olvassa el a
„Felvétel külső készülékről, az időzítő használata nélkül” fejezetet (53. oldal).
A felvevő DV IN aljzata megfelel az i.LINK
szabványnak.
Kövesse az „Előkészületek a DV IN aljzaton
keresztül történő felvételhez” fejezet útmutatását, majd folytassa az átmásolást tárgyaló
résszel. További részleteket az i.LINK-ről
„Az i.LINK” fejezetben olvashat
(121. oldal).
• DV átmásolás közben nem lehet egyéb felvételeket készíteni.
• A DV IN aljzat csak bemeneti aljzat, kimeneti
jeleket nem ad ki.
• A DV IN aljzatot nem használhatja, ha:
– Az előlapon található DV IN aljzat bemenő jele
vagy a felvevő működtetése nem megfelelő digitális videokamera használatakor (lásd „Az
i.LINK”, 121. oldal). Csatlakoztassa a kamerát a
felvevő LINE IN aljzatához, és kövesse a „Felvétel külső készülékről, az időzítő használata nélkül” fejezetben (53. oldal) található útmutatást,
– A bemeneti jel nem DVC-SD formátumú. Ne
csatlakoztasson a felvevőhöz MICRO MV formátumú digitális videokamerát, még akkor
sem, ha az rendelkezik i.LINK aljzattal,
– A kazettán lévő műsor olyan másolásvédelmi
jeleket tartalmaz, melyek korlátozzák a felvételt.
• Ha a lemezt másik DVD-készülékkel kívánja
lejátszani, a lemezt le kell zárnia (38. oldal).
i.LINK-vezeték (nem tartozék)
DV-kimenet
Digitális videokamera
1
2
: Jeláramlás iránya
Nyomja meg a HDD vagy a DVD gombot a felvételi cél kiválasztásához.
Ha a DVD-t választja, helyezzen be egy
lemezt (lásd az „1. Lemez behelyezése”
című fejezetet, a 29. oldalon).
Helyezze be a másolni kívánt DV/
Digital8 formátumú kazettát a digitális
videokamerába.
A digitális videokamerának lejátszás módban kell működnie ahhoz, hogy a felvevő
felvenni, illetve szerkeszteni tudjon.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
79
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\100OTH.fm
3
Nyomja meg többször a távvezérlõn az
INPUT SELECT gombot a „DV” kiválasztásához.
Az előlapi kijelző a következők szerint
változik:
programhely
4
Nyomja meg többször a távvezérlõn a
REC MODE gombot a felvételi mód
kiválasztásához.
A felvételi mód a következőképpen változik:
5
6
A felvételi mód részleteiről a 42. oldalon
olvashat bővebben.
Nyomja meg a távvezérlõn lévõ
OPTIONS gombot és válassza ki a „DV
Audio Input” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot. Ezután válaszsza ki az audiobemenet megfelelõ
beállítását.
master page=left
specdef 20060921
b Megjegyzések
• A felvevőhöz csak egy digitális videokészüléket
csatlakoztathat.
• Nem vezérelheti a felvevőt más készülékről vagy
egy másik, azonos kategóriába tartozó felvevőről.
• A kazetta memóriájában lévő dátumot, időt és
egyéb tartalmat nem másolhatja át.
• Ha olyan DV/Digital8 formátumú kazettáról vesz
fel, amelyen több mintavételi frekvenciával
(48 kHz, 44,1 kHz vagy 32 kHz) felvett hangsáv
található, a mintavételi frekvencia váltópontjának
lejátszásakor nem hallható hang vagy természetellenes hang keletkezik.
• Ha a felvevő „Auto Chapter” funkcióját (81.,
82. oldal) szeretné használni, ügyeljen arra, hogy
a digitális videokamera órája pontosan legyen beállítva a felvételkor.
• A felvett képet rövid időre befolyásolhatja vagy a
kezdő- és befejező pontok eltérhetnek a címtől, ha
a DV/Digital8 kazettával kapcsolatban fennáll a
következő feltételek valamelyike. Ebben az esetben olvassa el a „Felvétel külső készülékről, az
időzítő használata nélkül” fejezetet (53. oldal).
– Ha a szalagon üres rész van a felvételt tartalmazó részek között.
– Ha a szalag időkódjában sorrendbeli eltérések
vannak.
– Ha a szalagon található kép mérete vagy felvételi módja változik.
„Stereo1” (alapértelmezett): csak az eredeti hangot veszi fel. Általános esetben
válassza ezt az opciót a DV kazetta átmásolásánál.
„Mix”: a sztereó 1-es és 2-es hangsávot is
felveszi.
„Stereo2”: csak a kiegészítő hangot veszi
fel.
A „Mix” vagy a „Stereo2” opciót csak
abban az esetben válassza, ha a digitális
videokamerával egy második hangsávot
is felvett. Most már készen áll az átmásolásra. Válassza ki a következő oldalakon
található átmásolási módszerek valamelyikét.
Állítsa be az átmásolt felvétel méretét
és képminõségét.
Az átmásolás elindítása előtt válassza ki
a „Rec. Settings” opciót az OPTIONS
gomb segítségével, és állítsa be a felvételre vonatkozó beállításokat (48. oldal).
z Hasznos tudnivaló
Átmásolás közben kikapcsolhatja a felvevőt. A készülék kikapcsolás után is befejezi az átmásolást.
80
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\100OTH.fm
DV formátumú kazetta
teljes tartalmának felvétele (One Touch Dubbing)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
A készülék ONE-TOUCH DUB gombjának
egyetlen megnyomásával felveheti egy DV/
Digital8 formátumú kazetta teljes tartalmát.
A felvevő a művelet közben vezérli a digitális
videokamera működését, és elkészíti a felvételt.
master page=right
specdef 20060921
z Hasznos tudnivalók
• Ha a „DVD” beállító menüben a „One Touch
Dubbing” menüpont „Finalise Disc” paraméterét
„Auto”-ra állítja (108. oldal), a felvétel befejezése
után a lemez (kivéve a DVD-RW (VR formátum)
lemezeket) önműködően le lesz zárva.
• Az egy gombnyomásos átmásolási művelet közben a HDD-ről lejátszhat egy korábban felvett
tételt.
b Megjegyzések
• Ha a kazettán lévő felvételek közötti üres rész
hosszabb mint 5 perc, az egy gombnyomásos
átmásolási művelet önműködően leáll.
• A felvevő az átmásolás befejezése előtt egy 5
perces üres részt vesz fel. Az üres rész felvételének leállításához nyomja meg a x REC
STOP gombot.
DV átmásolás
Hogyan jönnek létre a fejezetek?
A HDD-re vagy DVD-re átmásolt tartalom a
lemezen egyetlen tételként jelenik meg. Ha a
„Recording” menü „Auto Chapter” menüpontjában az „On” beállítást választotta ki, a
tételt több fejezetre osztja a készülék. HDD
és DVD-RW (VR formátum) lemez esetén, a
kazettán lévő különálló felvételek külön fejezetként tárolódnak a lemezen. Más lemezek
esetében a felvevő a tételeket kb. 6 perces
részekre (fejezetekre) osztja.
Kövesse az „Elõkészületek a DV IN
aljzaton keresztül történõ felvételhez”
címû fejezet 1–6. lépéseit (79. oldal),
majd nyomja meg a készülék ONE-TOUCH
DUB gombját.
A felvevő visszacsévéli a kazettát, majd elkezdi a kazetta tartalmának átmásolását.
Amikor a felvétel befejeződött, a felvevő
visszacsévéli a digitális videokamerában lévő
kazettát.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvételi művelet megállítása néhány
másodpercet igénybe vehet.
81
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\100OTH.fm
.
Programszerkesztés
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Egy DV/Digital8 formátumú kazettáról kiválaszthat jeleneteket, majd azokat önműködően felveheti a HDD-re vagy DVD-re.
A funkció használatához tegye a következőket:
Csatlakoztassa a digitális videokamerát és
készítse elõ a felvételre
m
Válassza ki és szerkessze meg az átmásolni
kívánt jeleneteket
A felvevő távvezérlőjével csévélje előre vagy
vissza a kazettát a kívánt jelenethez. Ennél a
pontnál a kiválasztott jelenetek nincsenek
még a lemezre másolva. A felvevő csak az
átmásolásra kiválasztott jelenetek IN (kezdő)
és OUT (befejező) pontját jegyzi meg. A jeleneteket újra kiválaszthatja, törölheti vagy
módosíthatja a sorrendjüket.
m
Másolja át a kiválasztott jeleneteket
A jelenetek kiválasztása után a felvevő
önműködően előre- és visszacsévéli a
kazettát, majd elvégzi az átmásolást a HDDre vagy DVD-lemezre.
Hogyan jönnek létre a fejezetek?
A HDD-re vagy DVD-re átmásolt tartalom a
lemezen egyetlen tételként jelenik meg. Ha a
„Recording” menü „Auto Chapter” menüpontjában az „On” beállítást választotta ki, a
tételt több fejezetre osztja a készülék. HDD
és DVD-RW (VR formátum) lemez esetén, a
kazettán lévő különálló felvételek külön fejezetként tárolódnak a lemezen. Más lemezek
esetében a felvevő a tételeket kb. 6 perces
részekre (fejezetekre) osztja.
1
2
Kövesse az „Elõkészületek a DV IN
aljzaton keresztül történõ felvételhez”
(79. oldal) címû fejezet 1–6. lépéseit,
majd nyomja meg a készülék SYSTEM
MENU gombját.
Válassza ki a „DV EDIT” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn egy kérdés jelenik meg, hogy
szeretné-e elkezdeni a jelenetek kiválasztását.
3
• Ha létezik korábban elmentett program,
a képernyőn megjelenik a kérdés, hogy
a létező programot szeretné szerkeszteni, vagy újat kíván létrehozni. A meglévő program szerkesztésének folytatásához válassza a „Saved Data” opciót, majd folytassa a 9. lépéssel.
Válassza ki a „Start” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az IN (a jelenet
kezdete) pont kiválasztására szolgáló
képernyő.
Elindul a jelenet lejátszása.
4
5
6
7
A m/M gombokkal válassza ki az IN
pontot, majd nyomja meg az ENTER-t.
A lejátszás szünetel.
Ha az IN pont helye megfelelõ, nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az IN pont nem megfelelő, állítsa be a
c/C gombokkal és nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az OUT (jelenet vége) pont
kiválasztására szolgáló képernyő.
A m/M gombokkal jelölje ki az OUT
pontot, és nyomja meg az ENTER-t.
A lejátszás szünetel.
Ha az OUT pont helye megfelelõ,
nyomja meg az ENTER gombot.
Ha az OUT pont helye nem megfelelő,
állítsa be a c/C gombokkal és nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott jelenet hozzáadódik a jelenet információs ablakához.
• További jelenetek hozzáadásához ismételje meg a műveletet a 4. lépéstől.
82
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\100OTH.fm
8
Ha befejezte a jelenetek kiválasztását, nyomja meg a m gombot.
Megjelenik a jelenetlista.
A lemeztípus módosításához válassza ki a
„Media” opciót és használja a M/m gombokat. Az átmásolási mód megváltoztatásához válassza ki a „Dub Mode” opciót és
használja a M/m gombokat.
Az átmásoláshoz szükséges lemezterület.
Ha a méret meghaladja a céllemezen rendelkezésre álló területet, piros színben jelenik meg.
9
A A jelenet teljes ideje
B A jelenetek száma
C Jelenet információs ablak
Megjelenik az almenü.
„Move”: a jelenetek sorrendjének módosítása a </,, és az ENTER gombokkal.
„Erase: a jelenet törlése. A megerősítést
kérő üzenetnél válassza az „OK” opciót.
„Preview”: a kiválasztott jelenet lejátszása.
• További jelenetek hozzáadásához
nyomja meg a M gombot, és folytassa a
4. lépéstől.
10 Ha befejezte a jelenetlista szerkesztését, válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a tételnév beírására szolgáló menü. Egy új név beírásához válassza az „Enter” opciót és kövesse a 36. oldalon található útmutatást.
11 Válassza az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Az alapértelmezett tételnév felírásra kerül, és a képernyőn megjelenik egy menü
a kérdéssel, hogy szeretné-e elindítani a
felvételt.
12 Válassza ki a „Start” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A felvevő a beállításoknak megfelelően
elindítja a kazetta tartalmának felvételét.
A felvétel leállítása
Nyomja meg a x REC STOP gombot.
A felvételi művelet megállítása igénybe
vehet néhány másodpercet.
DV átmásolás
A </, gombokkal válassza ki a
szerkeszteni kívánt jelenet információs ablakát, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Az átmásolási mód automatikus kiválasztása
Ha a lemezen nem áll rendelkezésre elegendő
hely, a felvevő önműködően választ egy
másolási módot alacsonyabb képminőséggel,
mellyel a másolás elvégezhető. Az összes tételhez ugyanaz a másolási mód lesz beállítva.
Ha a kiválasztott másolási móddal nem áll
rendelkezésre elegendő hely a lemezen, a 12.
lépés után a következő képernyő látható.
Válassza az „OK” opciót, majd folytassa a
12. lépéstől.
Ha nem akarja módosítani a másolási módot,
válassza a „Cancel” opciót. Ebben az esetben
a másolás a tétel befejezése előtt leáll.
b Megjegyzések
• Ha IN pontnak a kazetta elejét, OUT pontnak a végét állítja be, előfordulhat, hogy az átmásolás közben az IN és OUT pont helyzete enyhén módosul.
• Egy jelenet nem lehet rövidebb, 1 másodpercnél.
83
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
JPEG képfájlok
A JPEG képfájlok felhasználása elõtt
A JPEG képfájlokon számos különböző
műveletet végezhet:
JPEG képfájlok átmásolása
• Átmásolhatja a JPEG képfájlokat a felvevő
merevlemezére DATA DVD-, DATA CDlemezről, vagy egy csatlakoztatott digitális
fényképezőgépről.
• Átmásolhatja a JPEG képfájlokat a merevlemezről írható DATA DVD-lemezre.
JPEG képfájlok lejátszása
• Megtekintheti a JPEG képfájlokat a tvkészülék képernyőjén.
• Diavetítésként is megtekintheti a JPEG
képfájlokat.
A diafilm funkció
• A merevlemezen tárolt JPEG képfájlokból
egyszerűen diafilmeket (Photomovie) készíthet zenei aláfestéssel és grafikus
hatásokkal.
• Ha a JPEG képfájlok a merevlemezen
vannak, a felvevő önműködően is el tudja
készíteni a diafilmet, akkor is, ha a felvevő
ki van kapcsolva (Auto Photomovie).
A merevlemezen tárolt JPEG képfájlok
másolása írható DATA DVD-lemezre
• A JPEG képfájlok írható DATA DVDlemezre másolása előtt az írható DATA
DVD-lemezt újra kell formattálni, ha a lemez üres, vagy videó formátumban van
formattálva. A lemez újraformattálásának
részleteit lásd a 40. oldalon.
• A felvevő az UDF (Universal Disk Format)
1.02 formátumot használja a merevlemezen
tárolt JPEG képfájlok írható DATA DVDlemezre másolásához.
A JPEG képfájlok
átmásolása
HDD DATA DVD DATA CD
Átmásolhatja a kiválasztott albumban lévő
JPEG képfájlokat egy DATA DVD-, DATA
CD-lemezről, vagy egy csatlakoztatott digitális fényképezőgépről a merevlemezre.
A JPEG képfájlokat a merevlemezről DATA
DVD-lemezre is másolhatja.
A JPEG képfájlok átmásolása
egy csatlakoztatott digitális
fényképezõgéprõl
A JPEG képfájlok merevlemezre másolásához csatlakoztassa a digitális
fényképezőgépet a felvevő USB aljzatához.
A digitális fényképezőgép csatlakoztatása
előtt olvassa el a digitális fényképezőgép
kezelési útmutatóját.
HDD
DVD
SYSTEM
MENU
TITLE LIST
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
84
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
1
Csatlakoztassa a digitális fényképezõgépet a felvevõ USB aljzatához.
Csatlakoztatás
7
8
DVD-felvevő
az USB aljzathoz
9
USB-vezeték (nem tartozék)
Ismételje meg a 6. lépést az összes átmásolni kívánt album kiválasztásához.
Ha befejezte az albumok kiválasztását, válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
• Ha módosítani kívánja a listát, válassza
ki a „Change” opciót, majd ismételje
meg a műveletet a 6. lépéstől.
Válassza a „Start” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a másolásból hátralévő idő.
b Megjegyzések
USB-kimenet
Digitális fényképezőgép
2
3
4
5
6
Nyomja meg a SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „COPY PHOTO” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Copy Direction” képernyő.
Válassza ki az „USB t HDD” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az „Auto categorise Albums”
képernyő.
Válassza ki a „Yes” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Az „Auto categorise Albums” funkció
önműködően csoportosítja vagy létrehozza az átmásolandó albumokat, a fájlnak megfelelően (például: 2005-12-24).
Ha nem akarja használni az „Auto
categorise Albums” funkciót, válassza a
„No” opciót.
Válassza ki az átmásolni kívánt albumokat, majd nyomja meg az ENTER-t.
A kiválasztott album jelölőnégyzetébe
kijelölés kerül.
• A kijelölés eltávolításához nyomja meg
ismét az ENTER gombot.
• Az összes kijelölés megszüntetéséhez
válassza ki a „Reset” opciót.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
JPEG képfájlok
: Jeláramlás iránya
• A felvevő be tudja olvasni a legtöbb digitális
fényképezőgépen tárolt JPEG képfájlt, azonban
elképzelhető, hogy egyes digitális fényképezőgép
típusok esetében nem tudja olvasni a készülék a
fájlokat.
• A digitális fényképezőgéptől eltérő USB-eszköz
csatlakoztatása nem támogatott.
• Az „Auto categorise Albums” funkció önműködően csoportosítja a másolandó fájlokat a JPEG képfájlok dátuma alapján. Például, ha egy digitális
fényképezőgép a dátum alapján elnevezett
mappában tárolja a képeket, ez a funkció
önműködően létrehozza az azonos albumot
(mappát) a merevlemezen.
• Az „Auto categorise Albums” funkció akár a legújabb fájltól számított 99 napra visszamenőleg
csoportosítja a JPEG képfájlokat.
• Az alábbi JPEG képfájlok a „_____” albumba
kerülnek:
– A csatlakoztatott digitális fényképezőgépen
lévő legújabb fájltól több, mint 99 nappal
régebben készült fájlok.
– A dátum információval nem rendelkező fájlok.
• Ha a kiválasztott album több, mint 200 JPEG képfájlt tartalmaz, a felvevő több különálló albumba
osztja a fájlokat a másolás során.
• Akár 5 albumot is kiválaszthat a másoláshoz. Azonban, az albumokban lévő fájlok számától függően
elképzelhető, hogy nem tud 5 fájlt kiválasztani.
• Ellenőrizze, hogy a digitális fényképezőgép megfelelően csatlakozik-e a felvevő USB aljzatához.
Ha a digitális fényképezőgép csatlakozása megfelelő, a felvevő előlapján lévő USB jelző világít.
• Az előlapon lévő USB jelző villog, amikor a csatlakoztatott digitális fényképezőgépről a másolás
folyamatban van, és a készülék csatlakoztatásakor. Ilyenkor ne húzza ki a digitális fényképezőgépet, mert a digitális fényképezőgép tárolóeszköze megsérülhet, és a másolás sikertelen lehet.
• A felvevő csak a JPEG képfájlokat érzékeli és tudja
átmásolni. Egyéb fájlokat nem tud megtekinteni vagy
átmásolni a csatlakoztatott digitális fényképezőgépről.
85
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
• A gyökér mappa alatt lévő DCIM mappában lévő JPEG képfájlokat tudja átmásolni a csatlakoztatott digitális fényképezőgépről (háttértár
módban).
• Akár 1000 JPEG képfájlt is átmásolhat a csatlakoztatott digitális fényképezőgépről.
• Ha megszakítja a másolást a digitális fényképezőgépről, elképzelhető, hogy a digitális fényképezőgép nem szakítja meg azonnal a másolást.
Azonban ez a jelenség nem utal meghibásodásra.
• A modelltől függően a JPEG képfájlok átmásolása a csatlakoztatott digitális fényképezőgépről
hosszabb időt vehet igénybe.
• Egyes digitális fényképezőgépek esetében, ha a
JPEG képfájlok másolása átfedésbe kerül időzített felvétellel, elképzelhető, hogy az időzített
felvétel nem hajtódik végre.
z Hasznos tudnivaló
Ha a digitális fényképezőgépe rendelkezik
PictBridge (PTP) móddal, vagy háttértár típusú
adatátviteli móddal, a háttértár mód használata az
ajánlott. Lásd a digitális fényképezőgéphez
mellékelt kezelési útmutatót.
JPEG kép albumok másolása
(HDD y DATA DVD-lemez/
HDD N DATA CD-lemez)
5
6
2
3
4
Helyezze be a DVD- vagy CD-lemezt
amirõl/amire másolni szeretne.
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot
a forrás kiválasztásához.
Ha a merevlemezen lévő JPEG képfájlokat szeretné DATA DVD-lemezre másolni, nyomja meg a HDD gombot.
A JPEG képfájlok írható DATA DVDlemezre másolásához a lemezt újra kell
formattálni, ha az üres, vagy videó formátumban volt megformattálva. A lemez
újraformattálását lásd a 40. oldalon.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válassza ki a „Photos” tétellistát.
Válasszon ki egy albumot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
Válassza ki a „Start” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a másolásból hátralévő idő.
Több album másolása
Több fotoalbumot (JPEG képfájl) is átmásolhat.
1
Helyezze be a DVD- vagy CD-lemezt
amire/amiről másolni szeretne.
2
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot
a forrás kiválasztásához.
3
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válassza ki a „Photos” tétellistát.
4
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Copy Albums” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
5
Válassza ki az átmásolni kívánt albumokat, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A kiválasztott album jelölőnégyzetébe
kijelölés kerül.
• A kijelölés eltávolításához nyomja meg
ismét az ENTER gombot.
• Az összes kijelölés megszüntetéséhez
válassza ki a „Reset” opciót.
6
Ismételje meg az 5. lépést az összes átmásolni kívánt album kiválasztásához.
Akár 5 albumot is kiválaszthat az átmásoláshoz.
7
Ha befejezte az albumok kiválasztását
válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
• A kiválasztás megváltoztatásához válassza ki a „Change” opciót, majd folytassa a 3. lépéssel.
8
Válassza ki a „Start” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a másolásból hátralévő idő.
A fotó (JPEG képfájl) albumokat átmásolhatja a merevlemezre/ről, vagy DATA DVDlemezre/ről, valamint DATA CD-lemezről a
merevlemezre. Azonban a JPEG képfájlok
másolása nem lehetséges írható DATA CDre a merevlemezről.
1
Válassza ki a „Copy Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
z Hasznos tudnivaló
A műveletet a System (rendszer) menü „COPY
PHOTO” menüpontjával is elvégezheti.
86
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
b Megjegyzések
• A képek másolásához a merevlemezről használjon írható DVD-lemezt (DVD-R/DVD+R/DVDRW/DVD+RW) (kivéve DVD+R DL).
• A JPEG képfájlokat nem másolhatja olyan írható
DVD-lemezre, amelyre már másik felvevővel/
készülékkel készített felvételt.
• Ha a lemezt DVD-felvevőtől eltérő készülékkel
szeretné lejátszani, zárja le a lemezt (38. oldal).
Azonban elképzelhető, hogy az ezzel a felvevővel
lezárt DATA DVD-lemezek lejátszása másik készüléken nem lehetséges (84. oldal).
Nyomja meg a HDD gombot.
3
Válasszon ki egy albumot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
Válassza ki a „View Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az indexképek listája.
5
Az OPTIONS gombbal válassza ki a
„Copy Selected Files” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
6
Válassza ki az átmásolni kívánt fájlokat,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott fájl bal oldalán lévő jelölőnégyzetben megjelenik a kijelölés.
• A kijelölés törléséhez nyomja meg
ismét az ENTER gombot.
• Az összes kijelölés törléséhez válassza
ki a „Reset” opciót.
• Az összes fájl kiválasztásához válassza
ki a „Select All” opciót.
A képernyőn megjelenik az almenü.
7
Ismételje meg a 6. lépést az összes átmásolni kívánt fájl kiválasztásához.
Válassza ki a „View Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
8
Ha befejezte a fájlok kiválasztását, válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
9
Válassza ki a célalbumot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Ha új albumba szeretne másolni, válaszsza ki a „New” opciót, nyomja meg az
ENTER gombot, majd a képernyőn megjelenő billentyűzet alkalmazásával adja
meg az album nevét.
• A kiválasztás megváltoztatásához válassza ki a „Change” opciót, majd ismételje meg az eljárást a 6. lépéstől.
HDD
A merevlemezen átmásolhatja a JPEG képfájlokat egy meglévő, vagy egy újonnan létrehozott albumba.
5
6
7
8
9
Nyomja meg a HDD gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombokkal
válassza ki a „Photos” tétellistát.
Válasszon ki egy albumot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az indexképek listája.
Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az almenü.
Válassza ki a „Copy File” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a célalbumot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombokkal
válassza ki a „Photos” tétellistát.
Ha új albumba szeretne másolni, válaszsza ki a „New” opciót, nyomja meg az
ENTER gombot, majd a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével adja meg
az album nevét.
10 Válassza ki a „Start” opciót, majd nyom-
Válassza ki a „Start” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
b Megjegyzések
Az előlapi kijelzőn megjelenik a másolásból hátralévő idő.
JPEG képfájlok
4
A merevlemezen több JPEG képfájlt is átmásolhat egy meglévő, vagy egy újonnan
létrehozott albumba.
1
2
JPEG képfájlok másolása
(HDD y HDD)
1
2
3
Több JPEG képfájl másolása a merevlemezen
ja meg az ENTER gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a másolásból hátralévő idő.
• Az új album nevének megadásakor egyes karakterek nem használhatók. Ha hibaüzenetet kap,
válasszon ki egy másik karaktert.
• Egy album neve maximum 32 karakter lehet.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
87
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
Megjegyzés a JPEG képfájlokról
• Ez a funkció csak közvetlenül a kiválasztott
albumban tárolt JPEG fájlokat másolja át.
Ha a kiválasztott album alatt al-albumok is
vannak, az al-albumokban lévő JPEG képfájlok nem kerülnek átmásolásra.
• Ha közvetlenül a gyökér mappában lévő
fájlokat szeretné átmásolni, válassza ki a
„ROOT” opciót az album tétellistában.
• A JPEG képfájlok másolása közben a lejátszás, felvétel, vagy időzített felvétel nem
lehetséges. Másolás közben a „ ” jel jelenik meg „Photos” tétellistában.
• Ha egy sérült fájlt próbál meg lejátszani
vagy átmásolni, vagy a fájl nem felel meg a
lejátszási vagy másolási feltételeknek, a
jel jelenik meg, és a felvevő nem
játssza le vagy másolja át a fájlt.
• A fájlmérettől függően elképzelhető, hogy
egyes JPEG képfájlok átmásolása nem
lehetséges.
• Ha a merevlemez tele van, vagy majdnem
tele van, a JPEG képfájlok átmásolása nem
lehetséges.
• Ha a másolás alatt lévő album neve megegyezik egy korábban már a merevlemezre
másolt album nevével, önműködően egy
szám adódik a névhez.
• Az elforgatott képbeállítás nem másolható.
• A fájlok/albumok számának korlátairól másolás esetében lásd a „Megjegyzések az
MP3 audio műsorszámokról, JPEG képfájlokról, és DivX videofájlokról” fejezetet
a 120. oldalon.
JPEG képfájlok kezelése
A másolás megszakítása
1
2
Nyomja meg a HDD gombot.
3
Az OPTIONS gombbal válassza ki az
„Erase Albums” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4
Válassza ki az albumokat, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott tétel jelölőnégyzetébe
kijelölés kerül.
• A kijelölés eltávolításához nyomja meg
ismét az ENTER gombot.
• Az összes kijelölés törléséhez válassza
ki a „Reset” opciót.
5
Ismételje meg a 4. lépést az összes album
kiválasztásához.
Az OPTIONS gombbal válassza ki a „Stop
Copying” opciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot. A jóváhagyás kérésekor válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Ha félidőben megszakítja a másolást a kiválasztott albumból egyetlen JPEG képfájl sem
kerül átmásolásra a merevlemezre vagy a
DATA DVD-lemezre. Azonban, ha egy album (több másolandó album esetén) másolása már befejeződött a megszakítás előtt, az az
album megmarad a HDD-n vagy a lemezen.
Az átmásolt albumokat a HDD vagy a lemez
„Photos” tétellistájában ellenőrizheti.
Ha egy egyszer írható lemezre másol, a hátralévő lemezterület akkor is lecsökken, ha megszakítja a másolást, és semmi sem került átmásolásra a lemezre. Ezért nem javasoljuk,
hogy félidőben megszakítsa a másolást.
HDD
b Megjegyzés
Nem törölhet JPEG képfájlokat és nem szerkeszthet
albumokat lemezen vagy csatlakoztatott digitális
fényképezőgépen.
Album törlése a merevlemezen
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HDD gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombokkal
válassza ki a „Photos” tétellistát.
Válasszon ki egy albumot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
Válassza ki az „Erase Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Az album törlődik.
A visszavonáshoz válassza ki a „Cancel”
opciót, majd nyomja meg az ENTER-t.
Több album törlése a merevlemezrõl
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombokkal
válassza ki a „Photos” tétellistát.
88
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
6
7
Ha befejezte az albumok kiválasztását,
válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
• A kiválasztás megváltoztatásához válassza ki a „Change” opciót, majd folytassa a 4. lépéssel.
Válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az albumok törlődnek.
Egy JPEG képfájl törlése a merevlemezrõl
1
2
3
5
6
7
4
5
Ismételje meg a 6. lépést az összes törölni
kívánt fájl kiválasztásához.
8
Ha befejezte a fájlok kiválasztását, válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
• A kiválasztás megváltoztatásához válassza ki a „Change” opciót, majd folytassa a 6. lépéssel.
9
Válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A fájlok törlődtek.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombokkal válassza ki a „Photos” tétellistát.
Válassza ki az albumot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
Válassza ki a „View Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az indexkép lista.
Az album nevének szerkesztése
a merevlemezen
Válasszon ki egy JPEG képfájlt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megváltoztathatja az album nevét a merevlemezen.
Megjelenik az almenü.
1
2
Válassza ki az „Erase File” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő képernyő.
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Több JPEG képfájl törlése a merevlemezrõl
3
7
Nyomja meg a HDD gombot.
A fájl törlődik.
A visszavonáshoz válassza ki a „Cancel”
opciót, majd nyomja meg az ENTER-t.
1
2
Válassza ki a törölni kívánt JPEG képfájlt, majd nyomja meg az ENTER-t.
A kijelölés megjelenik a kiválasztott fájl
bal oldalán lévő jelölőnégyzetben.
• A jelölőnégyzet törléséhez nyomja meg
ismét az ENTER gombot.
• Az összes kijelölés törléséhez válassza
ki a „Reset” opciót.
Nyomja meg a HDD gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombbal válassza ki a „Photos” tétellistát.
Válassza ki az albumot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
Válassza ki a „View Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az indexkép lista.
Az OPTIONS gombbal válassza ki az
„Erase Selected Files” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3
4
5
6
JPEG képfájlok
4
6
Nyomja meg a HDD gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombokkal válassza ki a „Photos” tétellistát.
Válasszon ki egy albumot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
Válassza ki az „Album Name” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a billentyűzet.
A </M/m/, gombokkal válassza ki
a karaktert, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Válassza ki a „Finish” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
b Megjegyzések
• Az új album nevének megadásakor egyes karakterek nem használhatók. Ha hibaüzenetet kap,
válasszon ki másik karaktert.
• Egy album neve maximum 32 karakter lehet.
89
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
C A tétellista fejléc:
A kiválasztott kategória megjelenítése.
JPEG képfájlok lejátszása
HDD DATA DVD DATA CD
Lejátszhatja a merevlemezen vagy DATA
DVD-/DATA CD-lemezen lévő JPEG képfájlokat.
HDD
DVD
3
4
D Görgetősáv:
Akkor jelenik meg, ha nem fér el
az összes tétel a listán. A nem látható tételek mejelenítéséhez
nyomja meg a M/m gombot.
Válasszon ki egy tételt, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
Válassza ki a „View Album” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az indexkép lista.
TITLE LIST
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
/
.
H
X
>
x
5
1
Nyomja meg a HDD vagy DVD gombot.
2
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Ha a DVD-t választja, helyezzen be egy
lemezt (lásd az „1. Lemez behelyezése”
című fejezetet, a 29. oldalon).
Szükség esetén a </, gombbal válassza ki a „Photos” tétellistát.
A Az album tétellista:
Egy album tétellistájának megjelenítése.
B Lemezterület (szabad/teljes).
6
Válassza ki az indexképet, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
Válassza ki a „View Image” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
b Megjegyzések
• Ha a lemez MP3 audio műsorszámokat, JPEG
képfájlokat, és DivX videofájlokat tartalmaz, a
H gomb megnyomásakor csak a DivX videofájlok lejátszása kezdődik meg.
• Ha a lemez (8 cm-es DVD+RW, DVD-RW, és
DVD videokamerával felvett DVD-R, stb.) JPEG
képfájlokat és DVD videót tartalmaz, a H gomb
megnyomásakor csak a DVD videó lejátszása
kezdődik meg.
• A képek megjelenítésekor elképzelhető, hogy
egyes indexképek nem jelennek meg.
• Egyes JPEG fájlok, különösen 3 millió vagy több
képpont felbontásúak esetében hosszabb lehet a
diavetítéskor a képváltás ideje.
• A tv-képernyőnél nagyobb képek esetén a megjelenítéskor a képméret lecsökken.
• A progresszív JPEG képfájlok nem jelennek meg.
• Ha egy sérült fájlt próbál meg lejátszani, vagy a
fájl nem felel meg a lejátszási feltételeknek, a
jel jelenik meg, és a felvevő nem játssza le a
fájlt.
90
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
Diavetítés indítása
Nyomja meg a H gombot egy album listából történő kiválasztásához. Ha egy kép nézése közben nyomja meg a H gombot, a
diavetítés a kiválasztott képtől kezdődik.
Diafilm (Photomovie)
készítése
HDD
A diavetítés megszakítása
Nyomja meg a x gombot.
A diavetítés szüneteltetése
Nyomja meg a X gombot.
A következõ/elõzõ kép megjelenítése
Nyomja meg a . vagy > gombot.
Album léptetése
Nyomja meg a
/
A merevlemezen lévő JPEG képfájlok felhasználásával egyszerűen létrehozhat diafilmeket (Photomovie) az előre telepített
hang és grafikus hatások alkalmazásával.
A diafilmet videofájlként átmásolhatja írható
lemezre.
A felvevő önműködően hozzáadja a kiválasztott témának megfelelő grafikus hatásokat és a háttérzenét.
gombot.
HDD
A kiválasztott kép elforgatása
A diavetítés sebességének megváltoztatása
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot a
„Photos” tétellistában.
2
Válassza ki a „Slideshow Speed” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3
Válassza ki a kívánt sebességet, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
TITLE LIST
</M/m/,
ENTER
OPTIONS
JPEG képfájlok
Nyomja meg a </, gombot a kép megjelenítésekor. Diavetítés közben is elforgathat
egy képet, azonban ilyenkor a diavetítés megszakad. A folytatáshoz nyomja meg ismét a
H gombot.
A kép 90 fokkal elfordul a </, gomb minden egyes megnyomásakor, a kiválasztott
irányban.
Az elforgatott kép beállításai mentésre
kerülnek, kivéve, ha:
– Kihúzza a felvevőt.
– Kikapcsolja a főkapcsolót.
– Kiveszi a képet tároló lemezt.
– Albumot vált (DATA DVD-/DATA CDlemez esetén).
x REC
STOP
1
2
3
Nyomja meg a HDD gombot.
Nyomja meg a TITLE LIST gombot.
Szükség esetén a </, gombokkal
válassza ki a „Photos” tétellistát.
Válassza ki az albumot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az almenü.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
91
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
4
Válassza ki a „New Photomovie” opciót, majd nyomja meg az ENTER-t.
master page=left
specdef 20060921
z Hasznos tudnivaló
A folyamatot az alábbi eljárással is elindíthatja:
A „Photos” tétellistában nyomja meg az OPTIONS
gombot, és válassza ki a „New Photomovie” opciót.
A diafilmkészítés megszakítása
A diafilm beállítások módosításához
válassza ki a „Modify” a </, gombokkal, majd nyomja meg az ENTER-t.
5
6
A M/m gombokkal válasszon ki egy
elemet, a </, gombokkal állítsa
be az értéket, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
• „Theme” (téma):
Válassza ki az album témáját. A felvevő az alábbiakban felsorolt kiválasztható témának megfelelő grafikus hatásokkal és zenével egészíti ki a diavetítést:
„Natural” (természetes)
„Cheerful” (élénk)
„Sea Breeze” (tengeri szellő)
„Beautiful Days” (csodálatos napok)
„Dynamic” (lendületes)
„Monochrome” (egyszínű)
• „Order” (sorrend):
A „File Name Order” vagy a „Shuffle”
opció közül választhat. A diafilm a képeit a beállított sorrendben fogja megjeleníteni.
• „Title Name” (tételnév):
Megváltoztathatja a címet.
A kezdéshez válassza ki a „Create”-et.
A visszavonáshoz válassza ki a „Cancel”-t.
A létrejött diafilm a megadott néven kerül mentésre a merevlemezre. A diafilmet az eredeti tétellistából kiválasztva
nézheti meg.
Az alábbiakkal megszakíthatja a diafilmkészítést:
– Nyomja meg a x REC STOP gombot.
– Nyomja meg az OPTIONS gombot, válaszsza ki a „Stop Photomovie” menüpontot,
majd jóváhagyást kérő képernyőn az „OK”
opciót.
b Megjegyzések
• A JPEG képfájlok a felvevő merevlemezén
történő tárolásáról olvassa el a 84. oldalt.
• A létrehozott diafilm videó tétellistából történő
megnézésével kapcsolatban lásd a 93. oldalt.
• Ha a diafilm idejéhez szükséges teljes idő átfedésbe kerül egy időzített felvétellel, megjelenik
egy jóváhagyást kérő üzenet. Ha a „Cancel” opciót választja, a diafilm készítése megszakad. Ha a
diafilm készítését választja, a felvevő a diafilm
elkészítése után kezdi meg az időzített felvételt.
• Ha a merevlemezen nincs JPEG képfájl, nem készíthet diafilmet.
• Ha a merevlemez megtelt, figyelmeztető üzenet
jelenik meg, és nem készíthet diafilmet.
• A diafilm HQ módban készül.
Az automatikus diafilmkészítés (Auto
Photomovie) funkció
Ha a merevlemezen vannak JPEG képfájlok,
a felvevő önműködően is tud készíteni
diafilmet, amikor a felvevő ki van kapcsolva.
A funkció neve „Auto Photomovie.”
A felvevő az alábbi feltételek esetén készít
önműködően diafilmet:
– A „Recording” menü „Auto Photomovie”
menüpontja az „On” értékre van állítva
(106. oldal).
– A felvevő ki van kapcsolva.
– A JPEG képfájlok a felvevő merevlemezén
vannak tárolva.
z Hasznos tudnivaló
• Az önműködően készített diafilm videóként kerül mentésre. Az eredeti tétellistában a cím mellett a „ ” jel jelöli.
• Az önműködően készített diafilmet a videofájlokhoz hasonlóan lemezre másolhatja.
• Az önműködően készített diafilm címe megegyezik az album nevével, amelyben a készítéskor felhasznált JPEG képfájlok voltak.
92
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\110JPG.fm
master page=right
specdef 20060921
b Megjegyzések
• A felvevő naponta kétszer (reggel 2:10/5:10)
próbál meg önműködően diafilmet készíteni, és
amennyiben sikeres, naponta egy diafilmet készít.
Ha az időzítő be van állítva ezekre az időpontokra, mindig az időzített felvétel élvez elsőbbséget.
• Akár három automatikus diafilmet is elmenthet a
merevlemezre. Az újabb automatikus diafilm
felülírja a legrégebben készült fájlt.
• A felvevő nem készít automatikus diafilmet, ha
nincs elég hely a merevlemezen.
• Az elforgatott képek beállításai nem kerülnek
alkalmazásra a diafilmben.
A diafilm lejátszása
A diafilmeket az eredeti tétellistából játszhatja le.
A tétellistából történő lejátszás részleteiről a
„3. A felvett műsor lejátszása (tétellista)”
című fejezetben olvashat (31. oldal).
JPEG képfájlok
z Hasznos tudnivalók
• A diafilm átmásolásának részleteiről az „Átmásolás (HDD y DVD)” fejezetben olvashat
(73. oldal).
• A diafilm tételek szerkesztésének részleteiről lásd
a „Törlés és szerkesztés” fejezetben olvashat
(65. oldal).
93
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
1
Válassza ki a „Programme Setting” opciót a „Basic” menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2
A M/m gombokkal válassza ki a programhelyet, majd nyomja meg az ENTER-t.
3
A </, gombokkal válassza ki a módosítani kívánt elemet, a M/m gombokkal
állítsa be az értéket, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4
Másik programhely beállításához ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.
Alapbeállítások
A vételi paraméterek és
a nyelv beállítása (Basic)
A „Basic” menüben elvégezheti a felvevőre
vonatkozó vevőegység, óra és csatorna beállításokat.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Basic” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Basic” menü a következő
opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
A menüképernyő kikapcsolásához
nyomja meg ismételten a SYSTEM
MENU gombot.
Rendszer (System)
Programbeállítás
(Programme setting)
A fogható csatornák kézi beállítása.
Ha néhány csatornát nem tud beállítani az
„Easy Setup” funkcióval, akkor azokat manuálisan beállíthatja.
Ha nincs hang, vagy a kép torzult, előfordulhat, hogy az „Easy Setup” funkcióval nem a
megfelelő sugárzási szabvány lett beállítva.
A következő lépésekben beállíthatja a megfelelő szabványt.
Válassza ki a megfelelő sugárzási szabványt
(95. oldal).
BG
Nyugat-európai országokban,
kivéve azokat, amelyek a
„Fogható csatornák” listán
szerepelnek (95. oldal) válassza ezt az opciót.
DK
Kelet-európai országokban
válassza ezt az opciót.
I
Nagy-Britanniában és Írországban válassza ezt az
opciót.
L
Franciaországban válassza
ezt az opciót.
94
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
Csatorna (Channel)
AFT
A M/m gombok többszöri megnyomásával
válassza ki a programhelyet.
A csatornák pásztázása az alábbi táblázatban
megadott sorrendben történik.
• Ha tudja a kívánt csatorna számát, nyomja
meg a megfelelő számgombokat. Például az
5-ös csatornához először nyomja meg a „0”
majd az „5” gombot.
• Egy csatorna kikapcsolásához írja be a „00”
számot. A kikapcsolt csatornát a PROG +/–
gomb használatakor a készülék átugorja.
• Kábel vagy műholdas csatorna kiválasztásához nyomja meg a M/m gombokat többször egymás után, míg a programhely száma meg nem jelenik.
Az AFT bekapcsolásához válassza az „On”
opciót.
On
Bekapcsolja az Auto Fine
Tuning (automatikus finomhangolás) funkciót.
Általános esetben ezt válaszsza.
Off
Lehetővé teszi a kép manuális
beállítását.
• Ha az Auto Fine Tuning funkció nem elég
hatékony, válassza ki az „Off” opciót, és
nyomja meg a , gombot. A M/m gombok
segítségével állítsa be a megfelelő képminőséget, és nyomja meg a < gombot.
Név
Megváltoztathatja a meglévő állomásnevet,
vagy új állomásnevet írhat be (maximum 5
karakter). Az állomásnevek önműködő
megjelenítéséhez a felvevőnek csatornainformációra van szüksége (mint például a
SMARTLINK információ).
Fogható csatornák
Tv-rendszer
Csatorna
lefedettség
BG (nyugat-európai
országok, kivéve az
alább felsoroltakat)
E2–E12 VHF
Olaszország A–H VHF
E21–E69 UHF
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
A karakterek beírásának módját lásd a
36. oldalon.
DK (kelet-európai
országok)
Hang (Audio)
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
I (Nagy-Britannia/
Írország)
Válassza ki a „NICAM” vagy a „Standard”
opciót.
NICAM
Általános esetében ezt
válassza.
Standard
Válassza ezt az opciót, ha a
NICAM adás hangja nem
tiszta.
R21–R69 UHF
S1–S20 CATV
PAY-TV/CANAL+
A PAY-TV/Canal Plus csatornák beállítása.
A részleteket lásd az 27. oldalon.
R1–R12 VHF
Alapbeállítások
S1–S20 CATV
Írország A–J VHF
Dél-Afrika 4–13 VHF
B21–B69 UHF
S1–S20 CATV
S21–S41 HYPER
S01–S05 CATV
L* (Franciaország)
F2–F10 VHF
F21–F69 UHF
B–Q CATV
S21–S41 HYPER
* Franciaországban válassza az „L” opciót.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
95
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
A francia CATV csatornák beállítása
A felvevő a B–Q CATV és az S21–S44
HYPER frekvenciás csatornák vételére is
alkalmas. A Channel Set menüben a csatornák S1–S44 jelölést kapnak. Például a B
csatorna Channel Set száma S1, a Q csatorna
Channel Set száma pedig S23 (lásd az alábbi
táblázatot). Ha a beállítani kívánt CATV
csatorna a vételi frekvenciával van jelölve
(például 152,75 MHz), használja az alábbi
táblázatot az ennek megfelelő csatornaszám
azonosításához.
Megfelelő
csatorna
Channel
Set szám
Vételi frekvenciatartomány
(MHz)
B
S1
116,75–124,75
C
S2
124,75–132,75
D
S3
132,75–140,75
D
S4
140,75–148,75
E
S5
148,75–156,75
F
S6
156,75–164,75
F
S7
164,75–172,75
G
S8
172,75–180,75
H
S9
180,75–188,75
Megfelelő
csatorna
Channel
Set szám
Vételi frekvenciatartomány
(MHz)
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
S30
S33
371,25–379,25
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
S33
S36
395,25–403,25
S34
S37
403,25–411,25
S35
S38
411,25–419,25
S36
S39
419,25–427,25
S37
S40
427,25–435,25
S38
S41
435,25–443,25
S39
S42
443,25–451,25
S40
S43
451,25–459,25
S41
S44
459,25–467,25
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
J
S13
212,75–220,75
A csatornák beállítása és tárolása után módosítható a programhelyek sorrendje.
1
Válassza ki a „Programme Sort” opciót a
„Basic” menüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2
A M/m gombokkal válassza ki azt a sort,
amelyik az áthelyezni kívánt programhelyet tartalmazza, és nyomja meg az
ENTER gombot.
• A 4–99 programhelyeket tartalmazó
listák megjelenítéséhez használja a
M/m gombokat.
K
S14
220,75–228,75
L
S15
228,75–236,75
L
S16
236,75–244,75
M
S17
244,75–252,75
N
S18
252,75–260,75
N
S19
260,75–268,75
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
S24
S27
323,25–331,25
Programrendezés
(Programme Sort)
96
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
3
Tartsa lenyomva a M/m gombot, amíg a
kiválasztott csatorna a megfelelő programhelyre nem kerül.
A kiválasztott csatorna beszúrása az új
programhelyre megtörténik.
4
A változtatások jóváhagyásához nyomja
meg az ENTER gombot.
5
További programhelyek megváltoztatásához ismételje meg a műveletet a
2. lépéstől.
2
master page=right
specdef 20060921
A PROG +/– vagy a számgombokkal válassza ki a programhelyet, amelynél szeretné beállítani vagy megváltoztatni a tvműsor-ismertető oldalt.
• Amikor a felvevő megtalálja a tvműsor-ismertető oldalszámot (pl.
P301), az önműködően megjelenik.
• Ha a felvevő nem talál oldalszámot
(P000), akkor a megfelelő tv-műsorismertető oldalszámot kézzel kell
beírni.
Tv-mûsor-ismertetõ
(TV Guide Page)
* Egyes területeken a szolgáltatás nem elérhető.
1
Válassza ki a „TV Guide Page” opciót a
„Basic” menüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a tv-műsor-ismertető menü.
3
Válassza ki a módosítani kívánt oldalszámot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4
A számgombokkal vagy a </M/m/,
gombokkal írja be a tv-műsor-ismertető
oldalszámot, és nyomja meg az ENTER
gombot a jóváhagyáshoz.
• Ha véletlenül hibás számot ad meg, írja
be újra a számot.
• Az eredeti beállítások visszaállításához
nyomja meg a O RETURN gombot.
5
További tv-műsor-oldalszámok beírásához vagy megváltoztatásához ismételje
meg a fenti művelet 3. és 4. lépését.
Alapbeállítások
Néhány műsorszóró rendszer olyan Teletext
szolgáltatást* is nyújt, ahol napról napra
megtalálhatja a műsorok teljes listáját és
adatait (cím, dátum, csatorna, felvétel kezdési idő, stb.). A hét minden napjához külön tvműsor-ismertető tartozik. A műsor felvételekor a felvevő önműködően kiválasztja a
műsor címét a Teletext oldalakról, és a felvett
tétel neveként tárolja azt. A tv-műsorismertető oldalszámok teljes mértékben az
adástól függenek, és megváltozhatnak.
Ebben az esetben előfordulhat, hogy a tvműsor-ismertető oldalszámokat manuálisan
kell beállítania a TV Guide Page menüben.
z Hasznos tudnivaló
Ha adás közben szeretne Teletext információkat
nézni a tv-készüléken, a TV/DVD gombbal kapcsoljon át a tv-vevőegységre.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
97
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
b Megjegyzések
• A fenti művelet 4. lépésénél írjon be „000”-t ha
nem akarja a tv-műsor-ismertető oldalszámot
használni az automatikus elnevezéshez. A felvevő
ebben az esetben egy alapértelmezett tételnevet
fog tárolni (programhely, kezdési idő–befejezési
idő).
• Használja a tv-képernyőn megjeleníthető
Teletext információkat a tv-műsor-ismertető
oldalszámának megszerzéséhez (amely a
műsorokat és kezdési idejüket tartalmazza).
• Ha a Teletext tv-műsor-ismertetőnek van egy
olyan oldala, mely mindig az adott nap műsorait
tartalmazza, használja ezt az oldalszámot minden
napra.
• Ha a műsor tervezett kezdése előtt több mint 3 perccel elkezdi a felvételt, előfordulhat, hogy a pontos
elnevezés információk nem kerülnek felvételre.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos állomásokról sugárzott műsorok esetében nem működik.
• Ha a műsorszóró éppen a felvétel indulásának időpontjában frissíti a Teletext tartalmat, előfordulhat,
hogy a tételnév nem felel meg a felvett műsornak.
Ebben az esetben lehetséges, hogy manuálisan kell
beírnia a helyes elnevezést (36. oldal).
Óra (Clock)
z Hasznos tudnivaló
Ha az „Auto Adjust” opció beállítása „On”, a felvevő minden kikapcsoláskor aktiválja az automatikus órabeállítási funkciót.
b Megjegyzés
Az automatikus órabeállítási funkció nem működik, amíg a felvevő szinkronfelvételre vár.
Az óra manuális beállítása
Ha az automatikus órabeállítási funkció nem
állította be pontosan a helyi időt, próbáljon
meg másik állomást használni a funkcióhoz,
vagy állítsa be az órát manuálisan.
1
Válassza ki a „Basic” menü „Clock” menüpontját, majd nyomja meg az ENTER-t.
2
Válassza ki az „Auto Adjust” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3
Válassza ki az „Off” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
4
Válassza ki a „Present Time” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5
A M/m gombokkal állítsa be a napot,
majd nyomja meg a , gombot.
Állítsa be a hónapot, évet, órát és percet
egymás után. A </, gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a M/m
gombokkal állítsa be a számértéket.
A hét napja önműködően megjelenik.
Automatikus beállítás (Auto Adjust)
Bekapcsolja az automatikus órabeállítási
funkciót, ha van olyan helyi csatorna, mely
időjelet is sugároz.
1
Válassza ki a „Clock” opciót a „Basic”
menüben, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2
Válassza ki az „Auto Adjust” funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
3
Válassza ki az „On” opciót, és nyomja
meg a , gombot.
A M/m gombokkal válassza ki az időjelet
szolgáltató állomás programhelyét, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4
A számérték megváltoztatásához lépjen
vissza a kívánt elemre a < gombbal,
majd állítsa be azt a M/m gombok segítségével.
6
• Ha a felvevő nem érzékel időjelet egyik
állomáson sem, az „Auto Adjust” beállítása önműködően „Off”-ra vált, és a
képernyőn megjelenik az idő manuális
beállítására szolgáló menü.
Nyomja meg az ENTER gombot az óra
elindításához.
OSD (képernyõmenü)
Beállíthatja a képernyőn megjelenő menü
nyelvét.
98
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
A kép beállítása (Video)
Ebben a menüben a képpel kapcsolatos paraméterek beállítását végezheti el.
Válassza ki a DVD-felvevőhöz csatlakoztatott tv-készüléknek, vevőegységnek vagy
dekódernek megfelelő beállítást.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Válassza ki a „SETUP” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Video” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „Video” menü a következő
opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
TV Type (Tv típus)
A képméret beállítása, ha videofelvételt
(48. oldal) vagy DVD VIDEO lemezt játszik
le 16:9 képarányban.
Válassza ki a csatlakoztatott tv-készülék típusának (szélesképernyős, szélesképernyős
üzemmóddal rendelkező tv-készülék vagy
hagyományos 4:3 képernyős tv-készülék).
16:9
Válassza ezt a beállítást, ha
szélesképernyős vagy szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készüléket csatlakoztat.
4:3 Letter
Box
Válassza ezt a beállítást, ha hagyományos, 4:3 képarányú tvkészüléket csatlakoztatott.
Szélesvásznú kép jelenik meg,
a képernyő alsó és felső részén
fekete sáv látható.
4:3 Pan
Scan
Válassza ezt a beállítást, ha hagyományos, 4:3 képarányú tvkészüléket csatlakoztatott.
Önműködően széles kép jelenik
meg az egész képernyőt kitöltve.
A kép szélei levágásra kerülnek.
A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a
készülék a „4:3 Pan Scan” üzemmód helyett önműködően „4:3 Letter Box” üzemmódba kapcsol, és
fordítva.
HDMI Resolution (HDMI felbontás)
Beállíthatja a HDMI OUT aljzaton megjelenő videojel típusát. Az „Auto” (alapértelmezett) beállítás választásakor a rendszer a
tv-készülék által támogatott, legnagyobb felbontású jelet továbbítja. Amennyiben a kép
nem elég éles és természetes vagy nem felel
meg az elvárásainak, válasszon egy másik beállítást, mely megfelelő a lemezhez és az Ön
tv-készülékéhez/kivetítőjéhez, stb. A részletekről olvassa el a tv-készülékhez/kivetítőhöz, stb. mellékelt kezelési útmutatót.
Auto
Általános esetben ezt
válassza.
1920×1080i
1920 × 1080i videojel
továbbítása.
1280×720p
1280 × 720p videojel
továbbítása.
720×480/
576p
720 × 480p videojel
továbbítása.
Alapbeállítások
Videokimenet (Video output)
b Megjegyzés
b Megjegyzés
Abban az esetben, ha nem az „Auto” beállítást választotta, és az Ön tv-készüléke nem tudja feldolgozni ezt a felbontást, a felvevő önműködően beállítja a tv-készüléknek megfelelő videojelet.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
99
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
4:3 Output (4:3 kimenet)
Ez a beállítás csak abban az esetben hatásos,
ha a „Video” menü „Video Output” menüpontjában a „TV Type” opciót „16:9”-re
állítja.
Ezt az értéket állítsa be a 4:3 képarányú jelhez. Ha lehetőség van a tv-készüléken a képarány beállítására, a tv-készüléken végezze el
a beállítást, ne a felvevőn.
Ez a beállítás csak abban az esetben hatásos,
ha HDMI csatlakoztatást alkalmaz.
Full
Válassza ezt a beállítást, ha a
képarányt a tv-készüléken
kívánja beállítani.
Normal
Válassza ezt a beállítást, ha a
képarányt nem lehet a tvkészüléken beállítani. 4:3
arányú videojel jelenik meg,
a beállított képaránnyal.
16:9 képarányú tv-készülék
Component Out (komponens kimenet)
A készülék COMPONENT VIDEO OUT
aljzatán megjelenő kimenőjel bekapcsolása.
On
A komponens jelkimenet bekapcsolása. Válassza ezt az
opciót, ha progresszív jelkimenetet szeretne használni.
Off
Jelkimenet kikapcsolása.
b Megjegyzések
• Ha a „Line1 Output” beállítása „RGB”, a
„Component Out” beállítása nem lehet „On”.
• Ha a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokon
keresztül csatlakoztatta a monitort vagy kivetítőt,
ne válassza az „Off” beállítást. Ha az „Off”
beállítást választja, a lejátszott műsor nem jelenik
meg a képernyőn.
Progressive Output (progresszív kimenet)
Ha a tv progresszív (525p/625p) formátumú
jelek fogadására képes, a „Progressive
Output” menüpont értékét állítsa „On”-ra.
Ez a beállítás precíz színvisszaadást és kiváló
minőségű képet biztosít.
1
Válassza ki a „Progressive Output” opciót, majd nyomja le az ENTER gombot.
2
Válassza ki az „On” beállítást, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a jóváhagyást kérő üzenet.
3
Válassza ki a „Start” opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék 5 másodpercig progresszív
jelet ad.
4
Ha a kép megfelelő, válassza a „Yes”-t,
és nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a kép torzul, válassza ki a „No” opciót, és nyomja meg az ENTER gombot.
Progressive Mode (progresszív mód)
A DVD műsorok két nagy csoportba sorolhatók: mozifilm és videó alapú műsorok.
A videó alapú műsoroknál a műsor megjelenítése 25 kép/50 félkép (30 kép/60 félkép)/
másodperc sebességgel történik. A mozifilm
alapú műsorok eredete a filmszínház, és másodpercenként 24 képet jelenít meg. Egyes
DVD-lemezek mozifilm és videó alapú műsort is tartalmaznak.
Annak érdekében, hogy ezek a képek természetes formában jelenjenek meg a képernyőn
akkor is, ha PROGRESSIVE (50 vagy 60 kép
másodpercenként) módba kapcsol, a progresszív jeleket át kell alakítani a DVD műsor
típusának megfelelően.
A bekapcsolt progresszív 525p/625p videó
jelkimenetet tovább finomíthatja, ha a
„Progressive Output” értékét „On”-ra állítja.
Ne feledje, hogy a felvevőhöz olyan tvkészüléket kell csatlakoztatnia a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton keresztül
(14. oldal), mely progresszív formátumú videojelek fogadására is képes.
Auto
A készülék önműködően megállapítja a műsor típusát (mozifilm vagy videó alapú) és a megfelelő átalakítási módszert alkalmazza. Általában ezt a beállítást
használja.
Video
A készülék a videó alapú műsorokhoz használatos átalakítási
módszert alkalmazza.
100
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
b Megjegyzés
Ha progresszív módba kapcsolás után a kép zajossá
válik, tartsa nyomva a x gombot, és nyomja meg a
PROGRAM – (mínusz) gombot a készüléken.
Scart Setting (SCART beállítások)
A felvevő hátoldalán lévő SCART aljzatok
jelbemeneti/jelkimeneti módját állítja be.
Válasszon egy opciót az alábbi tételek
mindegyikéhez a használni kívánt aljzat és
módszer kombinációnak megfelelően.
Line1 Output (Line1 kimenet)
A LINE 1–TV aljzat videó jelkimeneti
módjának beállítása.
RGB
RGB-jeleket továbbít.
Video
Videojeleket továbbít.
S Video
S-videojeleket továbbít.
Line3 Output (Line3 kimenet)
A LINE 3/DECODER aljzat videó jelkimeneti módjának beállítása.
Video
Videojeleket továbbít.
S Video
S-videojeleket továbbít.
Pause Mode (szünet üzemmód) (csak
HDD/DVD)
A szünet üzemmódban megjelenő kép
kiválasztása.
Auto
A kép, beleértve a dinamikusan
mozgó részeket is, remegésmentesen jelenik meg. Általános
esetben válassza ezt a beállítást.
Frame
A kép, beleértve azokat a tárgyakat is, amik nem mozognak
dinamikusan, nagy felbontásban jelenik meg.
b Megjegyzés
Line3 Input (Line3 bemenet)
A LINE 3/DECODER aljzat videó
jelbemeneti módjának beállítása. A kép nem
lesz tiszta, ha ez a beállítás nem egyezik meg
a videó jelbemenet típusával.
Video/
RGB
Video/RGB Videó vagy RGB
jelbemenet.
Decoder
Válassza ezt, PAY-TV/Canal
Plus analóg dekóder
csatlakoztatásakor. Ha
kábelvevőt/műholdvevőt (pl.
CanalSat) csatlakoztat, ne ezt
az opciót válassza.
S Video
S-videojel bemenet.
Colour System (színrendszer)
A színrendszer kiválasztása VIDEO CDlemezek (beleértve a Super VIDEO CDlemezeket is)/DivX videofájlok lejátszásakor.
PAL
A lemez lejátszása PAL
színrendszerben.
NTSC
A lemez lejátszása NTSC
színrendszerben.
Alapbeállítások
• Ha a tv-készülék nem kompatibilis az S-videóvagy az RGB-jelekkel, a képernyőn akkor sem
jelenik meg a kép a kiválasztott módban, ha az „S
Video” vagy „RGB” beállítást választja. Olvassa
el a tv-készülék kezelési útmutatóját.
• Ha a „Component Out” funkció „On” beállítását
választja, az „RGB” paraméter nem választható.
• A SMARTLINK funkció csak akkor használható,
ha a „Video” opciót választja.
Auto Display (automatikus kijelzés)
On
Önműködően megjeleníti az
információkat a képernyőn,
amikor a felvevő be van
kapcsolva.
Off
Az információkat a
DISPLAY gomb
megnyomásakor jeleníti meg.
Screen Saver (képernyõvédõ)
A képernyővédő önműködően aktiválódik,
ha a bekapcsolt készüléket a képernyőn megjelenített menüvel (pl. alapbeállítási menü)
több mint 10 percig nem használja. A képernyővédő a képernyő károsodásának (beégés)
megelőzése érdekében kapcsol be.
On
A képernyővédő bekapcsolása.
Off
A képernyővédő kikapcsolása.
101
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
Audio Connection (Audio csatlakoztatás)
A hang beállítása (Audio)
Az „Audio” menüben, a lejátszási és csatlakoztatási feltételeknek megfelelően, beállíthatja a hang paramétereit.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Audio” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az „Audio” menü a következő opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
Audio ATT (csillapítás)
Ha a lejátszott műsor hangja torz, válassza ki
a funkció „On” beállítását. A felvevő csökkenti az audio kimenőjel szintjét.
Ez a funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aljzatok
– LINE 1–TV aljzat
– LINE 3/DECODER aljzat
On
Off
Válassza ezt a beállítást, ha a
hangsugárzókon keresztül
hallható hang torz.
Általános esetben ezt
válassza.
Az alábbi menükben a hangfrekvenciás jelkimenet beállítási módját ismertetjük, ha a felvevőt
digitális bemenettel rendelkező komponenshez,
például erősítőhöz (rádióerősítőhöz)
csatlakoztatja.
A csatlakoztatás részleteit lásd a „3. lépés:
Az audiovezetékek csatlakoztatása” című
fejezetben (17. oldal).
Miután a „Digital Out” menüpont „On” beállítását kiválasztotta, válassza ki a „Dolby Digital”, „MPEG”, „DTS”, „48kHz/96kHz PCM”
és „Audio (HDMI)” megfelelő beállítását.
Amennyiben a felvevőt olyan audio berendezéshez csatlakoztatja, mely nem kompatibilis
a kiválasztott jeltípussal, a készülék rendellenes hangot adhat ki (vagy egyáltalán nem ad
ki hangot), amely mind a hallását, mind a
hangsugárzót károsíthatja.
1
Válassza ki az „Audio” menüben az
„Audio Connection” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2
Válassza ki a „Digital Out” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3
4
On
Általános esetben ezt
válassza.
Off
A digitális áramkör analóg áramkörre gyakorolt
hatása minimális.
Válassza ki az „On” beállítást, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Állítsa be a digitális kimenőjel típusát.
• Dolby Digital (csak HDD/DVD)
A Dolby Digital jeltípusának kiválasztása.
D-PCM
Válassza ezt a beállítást, ha a
felvevőt olyan audio berendezéshez csatlakoztatja amelyben
nincs Dolby Digital dekóder.
A kimenő jel térhangzását az
„Audio” menü „Downmix”
pontjában állíthatja be.
Dolby
Digital
Válassza ezt a beállítást, ha a
felvevőt olyan audio berendezéshez csatlakoztatja, amelyben van Dolby Digital dekóder.
102
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
b Megjegyzés
Ha a készülékhez csatlakoztatott HDMI OUT aljzat
nem kompatibilis a DOLBY DIGITAL jelekkel, a
jelkimenet önműködően „D-PCM” lesz, akkor is,
ha „Dolby Digital” van kiválasztva.
• MPEG (csak DVD VIDEO)
Az MPEG audio kimenőjel típusának kiválasztása.
PCM
Válassza ezt a beállítást, ha a
felvevőt MPEG dekóderrel
nem rendelkező audio rendszerhez csatlakoztatja. Ha
MPEG audio műsorszámokat
játszik le, a felvevő a sztereó
jeleket a DIGITAL OUT
(COAXIAL) aljzaton
keresztül továbbítja.
MPEG
Válassza ezt a beállítást, ha a
felvevőt beépített MPEG dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
b Megjegyzés
• DTS (csak DVD VIDEO)
A DTS kimenőjel ki- és bekapcsolása.
On
Off
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt beépített DTS dekóderrel rendelkező audio
rendszerhez csatlakoztatja.
48kHz/
16bit
A készülék a DVD VIDEO
lemez audio kimenőjeleit
minden esetben 48 kHz/16
bitessé alakítja.
96kHz/
24bit
Miden jeltípus, beleértve a 96
kHz/24 bites jeleket is, az
eredeti formában jelenik meg
a kimeneten. Ha azonban a
műsor másolásvédelmi jeleket is tartalmaz, a kimenőjel
csak 48 kHz/16 bit formátumban jelenik meg a kimeneten.
b Megjegyzések
• A „48kHz/96kHz PCM” beállításnak nincs hatása
a LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) kimeneten vagy a
LINE 1–TV/LINE 3/DECODER aljzaton megjelenő analóg jelekre. Ha a mintavételezési frekvencia 96 kHz, a készülék egyszerűen 96 kHz-es
analóg jelekké alakítja a beérkező jeleket és ilyen
formában továbbítja
• Ha a HDMI OUT aljzatot 96 kHz jelekkel nem
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, a kimeneti
jel önműködően 48 kHz PCM lesz akkor is, ha
„96kHz/24bit” van kiválasztva.
• Audio (HDMI)
A HDMI OUT aljzaton továbbított hangjel
típusának kiválasztása.
Auto
Általában ezt válassza.
Az optimális audio jelkimenet beállítása, amelyet a tvkészülék képes fogadni a
„Digital out” beállításoknak
megfelelően (102. oldal).
PCM
A Dolby Digital vagy 96 kHz
PCM jeleket 48 kHz/16 bit
PCM jelekké konvertálja.
Válassza ki ezt a beállítást, ha
a felvevőt DTS dekóderrel
nem rendelkező audio rendszerhez csatlakoztatja.
b Megjegyzés
Ha a HDMI kimenetet DTS jelekkel nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, nem lesz jelkimenet, akkor sem, ha a kimenet beállítása „DTS”.
Alapbeállítások
Ha a HDMI OUT aljzatot MPEG audiojelekkel
nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, a jelkimenet önműködően „PCM” lesz, akkor is, ha
„MPEG” van kiválasztva.
• 48 kHz/96 kHz PCM (csak DVD VIDEO)
Az audiojel mintavételezési frekvenciájának
kiválasztása.
b Megjegyzések
• Ha a felvevőt olyan tv-készülékhez csatlakoztatja, mely nem kompatibilis a DOLBY DIGITAL/
DTS jelformátumokkal és az „Auto” beállítást
választja, hangos zaj keletkezhet (vagy a készülék
néma maradhat). Ebben az esetben válassza a
„PCM” beállítást.
• Tömörített audio jelkimenet továbbításához,
HDMI kompatibilis tv-készülékre, állítsa a
„Digital Out” beállítást „On”-ra.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
103
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
Audio DRC (dinamika szabályozás) (csak
DVD)
Audio DRC-kompatibilis DVD-lemezek lejátszásakor beállítja a dinamikatartományt
(a halk és hangos hangok különbsége). Ez a
funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aljzat;
– LINE 1–TV aljzat;
– LINE 3/DECODER aljzat;
– DIGITAL OUT (COAXIAL vagy
OPTICAL)/HDMI OUT aljzat, de csak ha a
„Dolby Digital” beállítása „D-PCM”
(102. oldal).
Standard
Általános esetben ezt válaszsza.
TV Mode
Alacsony hangerőnél is tisztán érthetővé teszi a műsort.
Wide
Range
Az előadás érzetét kelti a
hallgatóban.
Felvételi beállítások
(Recording)
A „Recording” menüben a felvételi beállításokat módosíthatja.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Recording” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a „Recording”
menü az alábbi opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
Downmix (lekeverés) (csak DVD)
A lekeverési módszer kijelölése hátsó jelkomponenst (csatornát) is tartalmazó, vagy
Dolby Digital formátumban felvett DVDlemez lejátszásakor. A hátsó jelkomponensről bővebben „4. Az eltelt/hátralévő lejátszási
idő és a lejátszási információk ellenőrzése”
című fejezetben olvashat (31. oldal). Ez a
funkció az alábbi kimenetekre van hatással:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L aljzatok;
– LINE 1–TV aljzat;
– LINE 3/DECODER aljzat;
– DIGITAL OUT (COAXIAL vagy
OPTICAL)/HDMI OUT aljzat, ha a „Dolby
Digital” beállítása „D-PCM” (102. oldal).
Dolby
Surround
Normal
Általános esetben ezt válaszsza.
A többcsatornás hangot két
csatornára keveri le a készülék, és a térhangzású hang
ebben az esetben is élvezhető.
A többcsatornás hangot két
csatornára keveri le a készülék, és a sztereó műsort otthoni hifi rendszerén keresztül
hallgathatja.
HDD Rec. Settings (HDD-felvételi beállítások)
Bilingual Recording (kétnyelvû felvétel)
A merevlemezre felvenni kívánt hang kiválasztása.
Main
A kétnyelvű műsor fő hangsávját veszi fel.
Sub
A kétnyelvű műsor másodlagos hangsávját veszi fel.
Main+Sub
A kétnyelvű műsor első és
másodlagos hangsávját veszi
fel.
b Megjegyzés
Ha DVD-lemezről HDD-re történő átmásoláskor a
felvételi módot megváltoztatja, a másolási műveletre ettől a beállítástól függetlenül a forrás (DVD)
hangbeállításai lesznek érvényesek.
104
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
HQ Setting (HQ beállítás)
A HQ mód kiválasztása HDD-re történő felvétel esetén (42. oldal).
HQ+
Jobb minőségű felvétel
(körülbelül 15 Mbps).
HQ
Felvétel normál HQ módban.
DVD Rec. Settings (DVD-felvételi beállítások)
Bilingual Recording (kétnyelvû felvétel)
(minden írható lemez esetén, kivéve a DVDRW/DVD-R (VR formátum) lemezeket)
Az írható lemezre felvenni kívánt hang kiválasztása. Ez a beállítás nem szükséges, ha
DVD-RW/DVD-R (VR formátumú) lemezre
vesz fel, mert azok mind a fő, mind pedig a
másodlagos hangot felveszik.
TV Direct Rec. (közvetlen tv-felvétel)
(csak HDD/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R)
Kiválasztja, hogy a SMARTLINK funkció
(30. oldal) közvetlenül indítja-e a felvételt.
Ez a beállítás csak abban az esetben hatásos,
ha a felvevőt SCART aljzaton csatlakoztatja
a tv-készülékhez.
On
Lehetővé teszi az éppen nézett műsor egyszerű
felvételét.
Off
A TV Direct Rec. funkció
kikapcsolása.
Synchro Rec (szinkronfelvétel)
A szinkronfelvételhez használt adathordozó
kiválasztása (51. oldal).
Main
A kétnyelvű műsor fő hangsávját veszi fel.
Record to
HDD
Felvétel HDD-re.
Sub
A kétnyelvű műsor másodlagos hangsávját veszi fel.
Record to
DVD
Felvétel DVD-lemezre.
Auto Chapter (automatikus fejezetjelek)
Rec. Mode Adjust (felvételi mód beállítás)
A fejezetjelek segítségével egy felvételt
(tételt) önműködően több részre bonthat
(felvétel közben).
On
Off
A felvevő önműködően beállítja a felvételi módot úgy,
hogy a teljes műsor biztosan
ráférjen a lemezre
(45. oldal).
A funkció kikapcsolása.
Auto Title Erase (Tételek automatikus
törlése) (csak HDD)
On
A HDD-n tárolt régi tételek
automatikus törlése
(45. oldal).
Off
A funkció kikapcsolása.
On
Fejezetjelek automatikus elhelyezése kb. 6 percenként.
Off
Nincs automatikus fejezet
jelölés.
Alapbeállítások
Timer Settings (idõzítõ beállítások)
b Megjegyzések
• A készülő felvétel információtartalmától függően
a valós időköz némileg eltérhet attól, ami a fenti
menüpontban be lett állítva.
• Az „Auto Chapter” paraméter „On” beállítása
mellett, HDD-ről DVD-RW/DVD-R lemezre
(VR formátum) történő DV átmásoláskor, a felvevő önműködően fejezetjelet helyez el azon a
ponton, ahol a kazettán a felvétel elkezdődik.
• Az automatikus fejezetjelek funkció diafilm esetén nem elérhető. A fejezetjelek 6 percenként
önműködően bekerülnek a diafilmbe.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
105
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
Auto Photomovie (Automatikus diafilmkészítés)
Az automatikus diafilmkészítés be- vagy
kikapcsolása.
On
Automatikus diafilmkészítés
minden nap (92. oldal).
Off
A funkció kikapcsolása.
master page=left
specdef 20060921
Lemezbeállítások (DVD)
A „DVD” menüben beállíthatja a Szülői felügyelet funkciót, a nyelvet és egyéb, a DVDre vonatkozó paramétereket.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „DVD” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a „DVD” menü
a következő opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek
Parental Control (Szülõi felügyelet) (csak
DVD VIDEO)
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a megadott paraméter, pl. a készüléket kezelő személy életkorának függvényében szabályozható, korlátozható. A nemkívánatos jelenetet
a készülék kihagyja, vagy más jelenettel
helyettesíti.
1
Válassza ki a „Parental Control” opciót a
„DVD” menüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
• Ha még nem írt be jelszót, megjelenik
az új jelszó beírására szolgáló menü.
106
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
master page=right
specdef 20060921
5
Válassza ki a „Level” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelennek a „Level” opció választható
beállítási értékei.
• Ha már van jelszava, a képernyőn megjelenik a jelszó beírására szolgáló
menü.
2
A számgombok segítségével írja be 4
számjegyű jelszavát, válassza ki az „OK”
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Minél alacsonyabb értéket állít be, annál
szigorúbb a korlátozás.
A kiválasztott értéknél magasabb korlátozású lemezek nem játszhatók le.
6
3
A Szülői felügyelet kikapcsolásához állítsa a „Level” opciót „Off”-ra a 6. lépésben.
A jelszó módosításához válassza ki a
„Password” opciót a 3. lépésben, és nyomja meg az ENTER gombot. Amikor az új
jelszó beírására szolgáló menü megjelenik,
írja be az új négyszámjegyű jelszót a számgombokkal, válassza ki az „OK” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
b Megjegyzések
4
Válasszon ki egy világrészt a korlátozási
szint beállításához, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A terület kiválasztása megtörtént.
• Ha az „Others” beállítást választja ki, a
számgombok segítségével be kell írnia
egy négyjegyű országkódot a
126. oldalon található táblázatból.
Válassza ki az „OK” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• Ha elfelejtette a jelszót, újra be kell állítania az
„Others” menü, „Factory Setup” almenüjének,
„Parental Control” menüpontjában (109. oldal).
• Ha olyan lemezt játszik le, amelyik nem rendelkezik „Parental Control” (Szülői felügyelet) funkcióval, a lejátszás ezzel a készülékkel nem korlátozható.
• Bizonyos típusú lemezek lejátszása közben előfordulhat, hogy a lemez kéri a korlátozási szint
módosítását. Ilyen esetben írja be a jelszót, és
módosítsa a korlátozási szintet.
Alapbeállítások
Válassza ki a „Standard” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelennek a „Standard” opcióra vonatkozó beállítások.
Válassza ki a szintet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A Szülői felügyelet beállítása megtörtént.
Language (Nyelv) (csak DVD VIDEO)
DVD Menu (DVD menü)
A lemezmenü nyelvének kiválasztása.
Audio (hang)
A műsor nyelvének kiválasztására szolgál.
Az „Original” beállítás esetén a lemezen fő
nyelvként kijelölt nyelv kap prioritást.
Subtitle (felirat)
A lemezre felvett szinkronfelirat nyelvének
kiválasztására szolgál.
Ha az „Audio Follow” beállítást választja ki,
a szinkronfelirat nyelve meg fog egyezni a
műsor nyelvével.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
107
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
z Hasznos tudnivalók
Ha az „Others” beállítást választja ki a „DVD
Menu”, a „Subtitle” vagy az „Audio” menüben,
válassza ki a kívánt nyelvet a „Language Code
List” listából a számgombokkal (126. oldal).
b Megjegyzés
Ha olyan nyelvet választ ki a „DVD Menu”,
„Subtitle” vagy „Audio” menüben, amelyik a DVD
VIDEO lemezen nem található meg, a készülék
önműködően kiválaszt egyet a lemezen rendelkezésre álló nyelvek közül.
Format DVD-RW (csak DVD-RW esetén)
Ha új, formattálatlan DVD-RW lemezt helyez be, a felvevő önműködően a lenti
beállításnak megfelelően, VR vagy videó
módban, formattálja azt.
VR
Video
A felvevő a lemezt
önműködően VR módban
formattálja.
A felvevő a lemezt
önműködően videó módban
formattálja.
Távvezérlõ beállítások/
Gyári beállítások
(Others)
Az „Others” menüben további beállításokat
végezhet el.
1
2
3
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Others” gombot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik az „Others”
menü az alábbi opciókkal. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.
One Touch Dubbing (Egygombos másolás)
Ebben a menüpontban az egygombos másolás funkció következő opciói jelennek meg.
Finalise Disc (Lemez lezárás) (minden
írható lemez esetén, kivéve a DVD-RW (VR
formátum) lemezeket)
Az egygombos másolás után történő automatikus lemezlezárás beállítása (81. oldal).
Auto
A felvevő önműködően lezárja a lemezt az egygombos
másolás után.
Manual
Lehetővé teszi a lemez
manuális lezárását.
Dimmer (fényerõ)
Az előlapi kijelző fényerejének módosítása.
Normal
Erős világítás.
Save
Power
Gyenge világítás. A készülék
kikapcsolt állapotában a kijelző nem világít.
Command Mode (parancsmód)
A felvevő parancsmódjának megváltoztatása,
ha egy másik DVD-készülék is ugyanazt a
parancsmódot használja. Részletesebb információért olvassa el a „Ha Önnek Sony DVDlejátszója, vagy több Sony DVD-felvevője
van” című fejezetet, a 20. oldalon.
Registration Code (Regisztrációs kód)
A készülékre érvényes regisztrációs kódot
jeleníti meg.
További információkért látogasson el a
http://www.divx.com/vod internetes oldalra.
108
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\120ADJ.fm
master page=right
specdef 20060921
Factory Setup (gyári beállítás)
Lehetővé teszi, hogy a beállításokat csoportonként kiválasztva, visszaállítsa azok alapértelmezett értékeit. Ne feledje, hogy az alapértelmezett értékek visszaállításakor az előző
értékek elvesznek.
1
Válassza ki az „Others” menüben a
„Factory setup” opciót, és nyomja meg a
, vagy az ENTER gombot.
Megjelenik a beállítási csoport kiválasztása.
2
Válassza ki a beállítási csoportot, amelyet vissza kíván állítani az alapértelmezett értékekre a „Basic”, „Video”,
„Audio”, „Recording”, „DVD”,
„Others”, „Parental Control” és „All”
közül, majd nyomja meg a , vagy az
ENTER gombot.
3
Válassza a „Start” opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
A kiválasztott opciók beállításai visszaállnak alapértelmezettre.
4
Amikor a „Finish” felirat megjelenik
nyomja meg az ENTER gombot.
A HDD-re felvett összes tétel törlése.
Válassza ezt az opciót a gyorsbeállítás (Easy
Setup) funkció újbóli lefuttatásához.
1
2
3
4
5
Állj üzemmódban nyomja meg a
SYSTEM MENU gombot.
Válassza ki a „SETUP” opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki az „Easy Setup” opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a „Start” opciót.
Kövesse a gyorsbeállítási mûvelet
(„Easy Setup”) útmutatásait
(20. oldal) a 2. lépéstõl.
Alapbeállítások
Format (formattálás)
Easy Setup
(a felvevõ beállításainak
módosítása)
109
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
master page=left
specdef 20060921
Képzaj jelenik meg.
További információk
Hibaelhárítás
Ha a felvevő használata során az alábbi jelenségek bármelyikét észleli, a javítás igénylése
előtt a következő hibaelhárítási útmutató
alapján próbálja meg elhárítani a problémát.
Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is
fennáll az adott hibajelenség, forduljon a
legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
, Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket megfelelően csatlakoztatta-e.
Kép
Nincs kép.
, Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
, A csatlakozóvezetékek megsérültek.
, Ellenőrizze a tv-készülék csatlakoztatását
(13. oldal).
, Kapcsolja a tv-készülék jelbemenet választóját úgy, hogy a felvevő képe megjelenjen
a képernyőn (például „VCR” és „AV 1”
bemenetre).
, Ellenőrizze, hogy a „Video” menü „Scart
Setting” opciója az Ön rendszerének megfelelően van-e beállítva (101. oldal).
, Ha a felvevőt csak a COMPONENT
VIDEO OUT aljzaton keresztül csatlakoztatta a tv-készülékhez, válassza ki a
„Video” menü „Component Out” menüpontjában az „On” beállítást (100. oldal).
, Ez a felvevő nem rögzít NTSC jeleket.
, Kétrétegű DVD lejátszásakor a kép és a
hang közvetítésében pillanatnyi zavar
jelentkezhet azon a ponton, ahol a rétegek
közötti váltás történik.
, Ha a felvevőt egy videomagnón vagy tv/
videomagnó kombináción keresztül csatlakoztatta a tv-készülékhez, az egyes DVDlemezeken alkalmazott másolásvédelmi
rendszer befolyásolhatja a képminőséget.
Ha a felvevő közvetlenül tv-készülékhez
való csatlakoztatása után a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg a DVDfelvevőt közvetlenül a tv-készülék S-videó
aljzatához csatlakoztatni.
, A felvevőt progresszív módba kapcsolta, de
a tv-készülék nem képes progresszív jelek
fogadására. Ebben az esetben tartsa lenyomva a x gombot, és nyomja meg a
PROGRAM – (mínusz) gombot a készüléken.
, Előfordulhat, hogy a felvevő kimenetének
progresszív üzemmódba kapcsolása esetén
a tv-kép akkor sem lesz megfelelő, ha a tvkészüléke kompatibilis a progresszív formátummal (525p/625p). Ilyen esetben tartsa lenyomva a x gombot, és nyomja meg a
PROGRAM – (mínusz) gombot a készüléken és a felvevő normál (sorváltásos) üzemmódba kapcsol.
, A lejátszott DVD-lemez színrendszere eltér
a tv-készülék színrendszerétől.
, Előfordulhat, hogy a HDD-re felvett képeken zaj jelenik meg, ami a HDD jellemzőiből adódik, és nem működési hiba.
, Kétrétegű DVD lejátszásakor a kép és a
hang közvetítésében pillanatnyi zavar jelentkezhet azon a ponton, ahol a rétegek
közötti váltás történik.
Nincs kép vagy zavaros a tv-képernyõ miután csatlakoztatta a DV IN aljzathoz.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja
ki, majd be a felvevőt. 2 Kapcsolja ki,
majd be a csatlakoztatott készüléket.
3 Húzza ki, majd dugja vissza az i.LINKvezetéket.
Nincs kép vagy zavaros a tv-képernyõ miután csatlakoztatta a HDMI OUT aljzathoz.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki,
majd be a felvevőt. 2 Kapcsolja ki, majd
be a csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki,
majd dugja vissza a HDMI-vezetéket.
110
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
, Ha a képek megjelenítésére a HDMI OUT
aljzatot használja, a „Video” menü, „Video
Output” menüpontjában található, a „HDMI
Resolution” beállítás módosítása orvosolhatja a problémát (99. oldal). A tv-készülék és a
felvevő csatlakoztatásához használjon, egy a
HDMI OUT aljzattól eltérő kimenetet, majd
kapcsolja a tv-készülék bemenetét a csatlakoztatott videobemenetre. Módosítsa a
„Video” menü „Video Output” menüpontjában található „HDMI Resolution” beállítását, és kapcsolja vissza a tv-készüléket a
HDMI bemenetre. Ha a kép még ezután sem
jelenik meg, ismételje meg a műveletet, és
próbáljon ki egy másik opciót.
, A felvevőt olyan készülékhez csatlakoztatta,
mely nem HDCP kompatibilis (14. oldal).
, A „TV Type” és a „4:3 Output” beállítások
kombinációjától függően a képernyő széle levágódhat, vagy két fekete sáv jelenhet meg a
bal és jobb oldalon, valamint a kép jobb oldala villoghat. Ez esetben a tv-készülék beállításait módósítsa, ne a felvevő beállításait.
A csatlakoztatott készüléktõl függõen elképzelhetõ, hogy a kiválasztott HDMI felbontás videojelei nem kerülnek a kimenetre.
A tv-mûsor nem tölti ki a képernyõt.
, Válassza ki a megfelelő beállítást a „Basic”
menü „Channel Setting” menüpontjában
(94. oldal).
, Az INPUT SELECT gomb segítségével válassza ki a megfelelő bemeneti forrást, vagy
válasszon ki egy tv-programot a PROG +/–
gombokkal.
, Az antennavezetéke a felvevő AERIAL OUT
aljzatához van csatlakoztatva. Csatlakoztassa
a vezetéket az AERIAL IN aljzathoz.
A tv-csatorna nem kapcsolható át.
, A csatorna le van tiltva (95. oldal).
, Időzített felvétel indult el, így a csatorna
nem kapcsolható át.
A felvevõhöz csatlakoztatott külsõ készülék képe nem jelenik meg a képernyõn.
, Ha a külső készülék a LINE 1–TV aljzathoz csatlakozik, a PROG +/– vagy az
INPUT SELECT gombokkal válassza ki az
előlapi kijelzőn az „L1” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 2 IN aljzathoz
csatlakozik, a PROG +/– vagy az INPUT
SELECT gombokkal válassza ki az előlapi
kijelzőn az „L2” opciót.
Ha a külső készülék a LINE 3/DECODER
aljzathoz csatlakozik, a PROG +/– vagy az
INPUT SELECT gombokkal válassza ki az
előlapi kijelzőn az „L3” opciót.
Ha a külső készülék a DV IN aljzathoz csatlakozik (általában digitális videokamera
csatlakoztatása esetén), az INPUT SELECT
gombokkal válassza ki az előlapi kijelzőn a
„DV” opciót.
A felvevõn keresztül csatlakoztatott külsõ
készülék vagy a tv-mûsor képe torzult.
, Ha egy DVD-lejátszó, videomagnó vagy
vevőegység lejátszási képe a felvevőn keresztül jut el a tv-készülékhez, akkor az
egyes műsorokhoz csatolt másolásvédelmi
jel befolyásolhatja a képminőséget. Ebben
az esetben csatlakoztassa az érintett
készüléket közvetlenül a tv-készülékhez.
További információk
, DVI eszköz csatlakoztatásakor a kimenet
720 × 480/576p videojel akkor is, ha a 720
× 480/576p opciótól eltérő beállítás van
kiválasztva.
, HDCP kompatibilis DVI eszköz és
számítógép monitor csatlakoztatásakor
csak a 720 × 480/576p videojelek kerülnek
a kimenetre.
master page=right
specdef 20060921
A kép nem tölti ki a képernyõt.
A tv-mûsorok képe torzult.
, Állítsa be a „Video” menü „Video Output”
menüpontjában található „TV Type” opciót
a tv-készülék képarányának megfelelően
(99. oldal).
, Változtassa meg a tv-antenna tájolását.
, Állítsa be a képet (olvassa el a tv-készülékhez mellékelt kezelési útmutatót).
, Helyezze távolabb egymástól a felvevőt és
a tv-készüléket.
, Helyezze távolabb a tv-készüléket a felcsévélt antennavezetéktől.
A kép nem tölti ki a képernyõt, annak
ellenére, hogy a „Video” menü „Video
Output” menüpontjában található „TV
Type” opció a megfelelõ képarányra van
beállítva.
, A tétel képaránya rögzített.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
111
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
master page=left
specdef 20060921
A mûsor fekete-fehérben jelenik meg.
A hangerõ túl alacsony.
, Ellenőrizze, hogy a „Video” menü „Scart
Setting” menüpontjának „Line1 Output”
beállítása megfelel-e az Ön rendszerének
(101. oldal).
, Olyan SCART csatlakozóvezetéket használjon, melyben az összes érintkező (21
érintkező) be van kötve.
, Vannak olyan DVD-lemezek, melyeken a
hangerő az átlagosnál alacsonyabb.
A hangerőszint javulhat, ha az „Audio
DRC” menüpont „TV Mode” beállítását
választja az „Audio” menüben (104. oldal).
, Válassza ki az „Audio ATT” funkció „Off”
beállítását az „Audio” menüben (102. oldal).
Hang
Nincs hang.
, Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
, A csatlakozóvezeték megsérült.
, Az erősítő bemeneti beállításai vagy az
erősítő csatlakoztatása nem megfelelő.
, A felvevőt gyorskeresés előre vagy hátra,
szünet vagy lassított lejátszás üzemmódba
kapcsolta.
, Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL vagy
OPTICAL)/HDMI OUT aljzatokon keresztül nem szólal meg a hang, ellenőrizze az
„Audio” menü beállításait az „Audio
Connection” beállítások pontban (90. oldal).
, A felvevő csak az MP3 vagy MPEG audio
hangsávokat támogatja DivX videofájlok
lejátszásakor. Nyomja meg az AUDIO
gombot és válasszon az MP3 vagy az
MPEG audio hangsávok közül.
Nem hallható hang a HDMI OUT aljzaton
keresztül csatlakoztatott készülékbõl.
, Próbálja meg a következőt: 1 Kapcsolja ki,
majd be a felvevőt. 2 Kapcsolja ki, majd be
a csatlakoztatott készüléket. 3 Húzza ki,
majd dugja vissza a HDMI-vezetéket.
, A HDMI OUT aljzaton keresztül egy olyan
DVI eszközhöz csatlakozik, melynek DVI
aljzata nem képes a hang vételére.
, Ha a HDMI OUT aljzathoz kapcsolt készülék
nem képes az adott jelformátum vételére válassza az „Audio” beállításokban az „Audio
Connection” menü „Audio (HDMI)” menüpontban a „PCM” beállítást (103. oldal).
Hangfrekvenciás torzítások észlelhetõk.
, Válassza ki az „Audio ATT” funkció „On”
beállítását az „Audio” menüben (102. oldal).
A hang zajos.
, DTS hangot tartalmazó CD-lemezek lejátszásakor a LINE 2 OUT R–AUDIO–L,
LINE 1–TV vagy LINE 3/DECODER aljzatokon keresztül zaj hallható (57. oldal).
Második hangsáv nem rögzíthetõ vagy
nem játszható le.
, Ha külső készülékről vesz fel, az OPTIONS
menü „Line Audio Input” opcióját állítsa
„Bilingual”-ra (53. oldal).
, DVD+RW, DVD-RW (videó formátum),
DVD+R vagy DVD-R (videó formátum)
lemezekre nem vehet fel többnyelvű (fő és
másodlagos) hangsávot. A megfelelő nyelv
felvételéhez válassza ki a „Recording”
menü „DVD Rec. Settings” menüpontjában
található „Bilingual Recording” opció
„Main” vagy „Sub” beállítását a felvétel
megkezdése előtt (105. oldal). Mindkét
hangsáv felvételéhez használjon DVD-RW/
DVD-R (VR formátum) lemezt.
, A HDD és a DVD-RW/DVD-R (VR formátum) lemezeken kívül a többi lemeztípusra nem vehető fel mind a két hangsáv.
HDD-re történő felvétel esetén válassza ki a
„Recording” menü „HDD Rec. Settings”
menüpontjában a „Bilingual Recording”
opció „Main+Sub” beállítását (104. oldal).
, Ha a DIGITAL OUT (COAXIAL vagy
OPTICAL) aljzathoz AV erősítőt csatlakoztatott és egy HDD/DVD-RW/DVD-R
(VR formátum) lejátszása közben váltani
szeretne a hangsávok között, válassza az
„Audio” beállítások „Audio Connection”
menü „Dolby Digital” menüpontjában a
„D-PCM” beállítást (102. oldal).
Lejátszás
A készülék semmilyen lemezt nem játszik
le (kivéve a HDD-t).
, Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a feliratozott oldalával felfelé helyezze be.
, A lemez helytelenül lett behelyezve.
, Pára csapódott le a felvevő belsejében. Távolítsa el a lemezt és hagyja bekapcsolva a
felvevőt (ha be van kapcsolva; ha ki van kapcsolva, hagyja kikapcsolva) kb. 1 óráig, hogy
a lecsapódott nedvesség elpárologhasson.
112
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
, Ha a lemez egy másik felvevővel készült és
nem lett lezárva, akkor ez a készülék nem
tudja lejátszani (38. oldal).
A készülék nem az elejétõl játssza le a
mûsort.
, A felvevőt folytatólagos lejátszási üzemmódba kapcsolta (55. oldal).
, Olyan DVD-lemezt helyezett be, melynek
tétel- vagy DVD menüje önműködően
megjelenik a tv-képernyőn. Használja a
menüt a lejátszás elindításához.
A készülék önmûködõen elindítja a
lejátszást.
, A DVD VIDEO lemez önműködő lejátszási funkcióval rendelkezik.
A lejátszás önmûködõen leáll.
, Egyes DVD-lemezekre gyárilag automatikus
szünetjelet vesznek fel. Az ilyen lemezek lejátszása közben a szünetjelnél a lejátszás leáll.
Egyes funkciókat, például a leállítást, keresést vagy lassítást nem lehet végrehajtani.
Nem lehet kiválasztani a mûsor nyelvét.
, A lejátszott DVD-lemez nem többnyelvű.
, A hang nyelvének kiválasztása az adott
DVD VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, Próbálja meg a DVD VIDEO lemezmenü
használatával kiválasztani a nyelvet.
Nem lehet kikapcsolni a szinkronfeliratot
vagy nem lehet kiválasztani a szinkronfelirat nyelvét.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem tartalmaz többnyelvű szinkronfeliratot.
, A szinkronfelirat nyelvének kiválasztása az
adott DVD VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, Próbálja meg a DVD VIDEO lemezmenü
használatával kiválasztani a szinkronfeliratot.
, Az ezzel a készülékkel felvett tételek esetén
a szinkronfelirat nem változtatható.
A kameraállás nem módosítható.
, A kameraállás csak akkor változtatható, ha
a kijelzőn a „
” jelző világít (54. oldal).
, A kameraállás kiválasztása az adott DVD
VIDEO lemezen nem engedélyezett.
, Próbálja meg a DVD VIDEO lemezmenü
használatával kiválasztani a kameraállást.
, Az ezzel a készülékkel felvett tételek esetén
a kameraállás nem változtatható.
, Lassított lejátszás és szünet üzemmód közben nem lehet kameraállást váltani.
A DivX videofájlt nem lehet lejátszani.
, A fájl nem DivX formátumban készült.
, A fájl kiterjesztése nem „.avi” vagy „.divx”.
, A DATA CD/DATA DVD (DivX videó)
lemez formátuma nem az ISO 9660 1-es
vagy 2-es szintjének vagy a Joliet-nek
megfelelő DivX formátumban készült.
, A DivX videofájl mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság) képpont.
Az MP3 audio mûsorszámok nem játszhatók le.
, Az MP3 audio műsorszámok a felvevő által
nem lejátszható formátumban lettek felvéve
(120. oldal).
A JPEG képek nem jeleníthetõk meg.
, A JPEG képek a felvevő által nem lejátszható formátumban lettek felvéve (120. oldal).
, A készülék nem jeleníti meg a progresszív
tömörítésű JPEG fájlokat.
A tv-szünet (TV Pause) funkció nem
mûködik.
, A HDD-re készít felvételt, vagy a HDD
megtelt.
További információk
, A lejátszott DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a fenti műveletek valamelyikét
nem lehet végrehajtani. Lásd a lemezhez
mellékelt útmutatót.
master page=right
specdef 20060921
Felvétel/idõzített felvétel/
szerkesztés
Nem tud átkapcsolni arról a csatornáról,
amelyrõl éppen felvételt készít.
, Állítsa a tv-készülék bemenetét „TV”-re.
A felvétel nem indul el azonnal a z REC
gomb megnyomása után.
, A felvevőt csak azután használja, ha az előlapi kijelzőről a „LOAD”, „FORMAT”
vagy „INFOWRITE” felirat eltűnik.
, A lejátszott DVD VIDEO lemez nem tartalmaz több kameraállásból felvett jelenetet.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
113
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
A készülék nem vett fel semmit, az idõzítõ
helyes beállítása ellenére sem.
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
, A felvevő belső órája megállt, 1 óránál
hosszabb áramkimaradás miatt. Állítsa be
újra az órát (98. oldal).
, A csatorna le lett tiltva az időzített felvétel
beállítása után. Olvassa el a „Programme
setting” fejezetet, a 94. oldalon.
, Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
majd csatlakoztassa újra.
, Az OPTIONS menüben a „PDC/VPS Scan
Off” beállítást választotta ki (45. oldal).
, A műsor a felvételt korlátozó másolásvédelmi jellel rendelkezik.
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben volt
az időzítéssel (50. oldal).
, Nincs DVD-lemez a felvevőben.
, Nincs elegendő szabad hely a felvételhez.
, A felvevő az adott időpontban átmásolási
műveletet hajtott végre (HDDyDVD).
, A felvevő az adott időpontban DV átmásolási műveletet hajtott végre.
A felvétel nem áll le azonnal a x REC
STOP gomb megnyomása után.
, A lemez információ felírása néhány másodpercet vesz igénybe, mielőtt a felvétel leállna.
A felvétel nem áll le a x gomb megnyomása után.
, Nyomja meg a x REC STOP gombot.
Az idõzített felvétel nem teljes vagy nem
az elejétõl indul.
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
Ha az áramellátás visszatér az időzített
felvétel közben, a felvétel folytatódik.
Ha az áramkimaradás több mint egy óráig
tart, állítsa be újra az órát (98. oldal).
, Egy másik időzítő beállítás átfedésben volt
az időzítéssel (50. oldal).
, A lemezterület nem volt elegendő.
, A PDC/VPS funkció be van kapcsolva.
A korábban felvett tartalom törlõdött.
, A lemez behelyezésekor a számítógéppel
felvett, a felvevőn nem lejátszható adatok
törlődnek a DVD-lemezről.
, A „Recording” menüben található „Timer
Settings” menüpont „Auto Title Erase”
master page=left
specdef 20060921
opciójához az „On” beállítást választotta ki
(105. oldal).
A PDC/VPS funkció nem mûködik.
, Ellenőrizze, hogy az óra és a dátum be
van-e állítva.
, Ellenőrizze, hogy a beállított PDC/VPS idő
helyes-e (előfordulhat, hogy a tv-műsorismertetőben hiba van). Ha a felvenni kívánt adás műsorszórója nem pontos PDC/
VPS információt küldött, akkor a felvevő
nem indítja el a felvételt.
, Ha a vételi jel gyenge, a PDC/VPS jel megváltozhat és előfordulhat, hogy a felvevő
nem indítja el a felvételt.
, A „PDC/VPS Scan Off” beállítást választotta ki (45. oldal).
Felvétel külsõ készülékrõl, az
idõzítõ használatával
A felvevõ nem vett fel semmit, annak
ellenére, hogy a szinkronfelvételi
(Synchro-Rec) beállítások megfelelõek.
, Elfelejtette kikapcsolni a csatlakoztatott készüléket. Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket, és kapcsolja a felvevőt szinkronfelvételi készenléti üzemmódba (51. oldal).
, A felvevőt nem kapcsolta szinkronfelvételi
készenléti üzemmódba. Nyomja meg a
c z SYNCHRO REC gombot a felvevő
szinkronfelvételi készenléti üzemmódba
kapcsolásához. Ellenőrizze, hogy az előlapi
kijelzőn világít-e a SYNCHRO REC jelző
(51. oldal).
, A külső készülék nem a felvevő LINE 3/
DECODER aljzatához van csatlakoztatva.
, A felvevő a külső készülék tv-kimeneti
aljzatához van csatlakoztatva.
A szinkronfelvétel nem teljes.
, A csatlakoztatott készülék időzítő beállítása
átfedésben volt a felvevő időzítésével.
(52. oldal).
, A felvétel közben áramkimaradás történt.
A felvevõ önmûködõen elkezdi a felvételt, ha a mûholdvevõ be van kapcsolva.
, A szinkronfelvétel funkció be van kapcsolva. Kapcsolja ki a műholdvevőt, majd törölje a szinkronfelvételi funkciót (51. oldal).
114
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
Átmásolás
Átmásolás után a tétel nem jelenik meg a
HDD tétellistában.
, A tétel másolásvédelmi jelet tartalmaz, így
át lett helyezve (75. oldal).
A nagysebességû átmásolás nem
lehetséges.
, A tételt nem lehet nagysebességgel átmásolni (74. oldal). Még akkor sem, ha a
tételen A-B törlést végzett, tehát nem
tartalmaz többféle képméretet, a készülék
úgy kezeli, mint a vegyes képméretet
tartalmazó tételeket.
Kijelzõ
Az óra megállt.
, Állítsa be ismét az órát (98. oldal).
, Az óra egy több mint egy órás áramkimaradás miatt állt meg. Állítsa be ismét
(98. oldal).
master page=right
specdef 20060921
Távvezérlõ
A távvezérlõ nem mûködik.
, Az elemek kimerültek.
, A távvezérlő túl messze van a felvevőtől.
, A távvezérlő gyári kódja alapértelmezett
értékre változott az elemek cseréjekor.
Állítsa be újból a kódot (19. oldal).
, A távvezérlőt nem a felvevő érzékelője felé
irányítja.
, Eltérő parancsmódot állított be a felvevőhöz és a távvezérlőhöz. Állítsa be ugyanazt
a parancsmódot a két eszközhöz (20. oldal).
A felvevő és a mellékelt távvezérlő alapértelmezett parancsmód beállítása a DVD3.
A felvevő kikapcsolt állapotában nyomja
meg a x (állj gombot) a készüléken, a parancsmód ellenőrzéséhez.
Egyebek
A felvevõ nem érzékeli a csatlakoztatott
digitális fényképezõgépet.
A felvételi mód kijelzése helytelen.
A felvevõ nem mûködik megfelelõen.
A TIMER REC jelzõ villog.
, Ha a felvétel vagy átmásolás időtartama kevesebb mint tíz perc, vagy, ha a képen kevés
a mozgás tíz percen keresztül, előfordulhat,
hogy a felvételi mód helytelenül jelenik
meg. Az adott felvétel a kiválasztott felvételi módban megtörténik.
, SLP és SEP üzemmódban felvett tételek
lejátszása után, a felvett műsor típusától
függően, a felvételi mód kijelzése helytelen
lehet.
Ha a készülék ki van kapcsolva, az óra
nem jelenik meg az elõlapi kijelzõn.
, Az „Others” menü „Dimmer” menüpontjában a „Save Power” beállítást választotta ki
(108. oldal).
, Indítsa újra a felvevőt. Tartsa lenyomva a
felvevő [/1 gombját több mint tíz másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn a „WELCOME” felirat meg nem jelenik.
, Ha a felvevő működését statikus elektromosság, stb. zavarja, kapcsolja ki a felvevőt
és várjon, amíg az óra meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután húzza ki a hálózati vezetéket,
majd kis idő elteltével csatlakoztassa újra.
További információk
, A lemezen nincs elég szabad terület.
, Helyezzen írható lemezt a felvevőbe.
, A behelyezett DVD-lemez védett
(38. oldal).
, Ellenőrizze, hogy a digitális fényképezőgép
felvevőhöz történő csatlakoztatása megfelelő-e.
, Ellenőrizze, hogy a digitális fényképezőgép
vagy a vezeték nem sérült-e.
, Ellenőrizze, hogy a digitális fényképezőgép
be van-e kapcsolva.
Öt karakterbõl álló kijelzés jelenik meg az
elõlapi kijelzõn.
, Az öndiagnózis funkció bekapcsolt. (Lásd a
117. oldalon lévő táblázatot).
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
115
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
master page=left
specdef 20060921
A lemezfiók nem nyílik ki a Z (nyit/zár)
gomb megnyomása után.
Az elõlapi kijelzõn a „HDD ERROR” felirat
jelenik meg.
, Felvételkészítés vagy DVD-szerkesztés
után a lemezfiók kinyitása pár másodpercet
igénybe vehet. A felvevő ilyenkor még
adatokat ír a lemezre.
, Merevlemez hiba történt. Tartsa lenyomva
a felvevő [/1 gombját több mint tíz másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn a „WELCOME” felirat meg nem jelenik. Ha ez nem
oldja meg a problémát, formattálja meg a
felvevő merevlemezét úgy, hogy a felvevőn
lévő HDD gombot több mint tíz másodpercig nyomva tartja, amíg az előlapi kijelzőn a „FORMAT” felirat meg nem jelenik.
Ne feledje, hogy ennél a műveletnél a
merevlemez teljes tartalma törlődik. Ha a
probléma továbbra is fennáll, forduljon a
márkaszervizhez.
A lemezfiók nem nyílik ki és a „LOCKED”
kijelzés jelenik meg az elõlapi kijelzõn.
, A lemezfiók zárolva van. Kapcsolja ki a
gyermekzár funkciót (55. oldal).
A lemezfiók nem nyílik ki és a „TRAY
LOCKED” kijelzés jelenik meg az elõlapi
kijelzõn.
, Vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével
vagy a legközelebbi Sony márkaszervizzel.
A lemezfiók nem nyílik ki és a lemezt nem
lehet kivenni a Z (nyit/zár) gomb megnyomása után.
, Kapcsolja ki a felvevőt. Amikor az óra
megjelenik az előlapi kijelzőn, húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket. (Ha a felvevő
nem kapcsol ki, vagy ha az óra nem jelenik
meg az előlapi kijelzőn, haladéktalanul húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket.) Dugja
vissza a hálózati csatlakozóvezetéket és
közben tartsa lenyomva a A gombot a készüléken, majd engedje el a gombot, ha a
lemezfiók kinyílt. Ezután tartsa lenyomva a
felvevő [/1 gombját több mint tíz másodpercig, amíg az előlapi kijelzőn a „WELCOME” felirat meg nem jelenik.
A kijelzõn a „FAN ERROR” felirat jelenik
meg.
, Győződjön meg arról, hogy a felvevő hátoldalán található ventilátor nincs elzárva. Azután azonnal áramtalanítsa a készüléket.
Hagyja egy időre kikapcsolva a készüléket,
majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, és nyomja meg a felvevő [/1 gombját.
A felvevõ kikapcsolt állapotában mechanikus zaj hallható.
, Amikor az Auto Clock Set funkció az órát
állítja be, vagy a PDC/VPS funkció csatornapásztázást végez, ezért még kikapcsolt
állapotban is lehet működési zajokat hallani
(mint például a hűtőventilátor zaja). Ez nem
hibajelenség.
Az elõlapi kijelzõn a „RECOVERY” felirat
jelenik meg.
, A felvevő helyreállítási funkciója aktiválódott a felvevő bekapcsolásakor, mert áramkimaradás történt felvétel közben, és a készülék kikapcsolt. Ne használja a felvevőt,
amíg a „RECOVERY” felirat el nem tűnik
a kijelzőről.
116
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
Öndiagnózis funkció
(Ha a kijelzõn betûk/
számok jelennek meg)
Amikor a hibás működés megelőzése érdekében a felvevő öndiagnosztikai funkciója
aktiválódik, ötjegyű hibakód (egy betű és
négy számjegy, pl. C 13 00) tájékoztat a
készülék állapotáról. Ha egy ilyen kijelzés
megjelenik, ellenőrizze az alábbi táblázatot.
A hibakód
első három
karaktere
Ok és/vagy elhárítás
C 13
Probléma a merevlemezzel.
, Keresse fel a vásárlás
helyét vagy a márkaszervizt.
A DVD-lemez szennyezett.
, Tisztítsa meg a lemezt
puha ruhával.
A DVD/CD-lemezt nem
megfelelően helyezte be.
, Helyezze be megfelelően
a lemezt.
E XX
(az xx egy
számot jelöl)
A készülék rendellenes működésének megakadályozása
érdekében bekapcsolt az
öndiagnosztizáló funkció.
, Keresse fel a vásárlás
helyét vagy a márkaszervizt, és informálja
őket az 5 karakterről.
Példa: E 61 10
Néhány szó a felvevõrõl
Mûködtetés
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre
viszi, vagy rendkívül párás környezetben
tárolja, pára csapódhat le a felvevő belsejében található lencsén. A készülék megfelelő működése ilyenkor nem garantált. Ha
páralecsapódás fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja bekapcsolva (ha be van kapcsolva, ha ki van kapcsolva, hagyja kikapcsolva) a felvevőt kb. egy óráig, amíg a
nedvesség elpárolog.
• Szállítás előtt vegye ki a lemezt a felvevőből, és ne tegye ki a készüléket ütésnek
vagy rázkódásnak. Ha ezt nem teszi meg, a
lemez vagy a merevlemez megsérülhet
(2. oldal).
Hangerõbeállítás
A nagyon halk vagy műsor nélküli részeken
ne hangosítsa fel túlságosan a készüléket.
Ellenkező esetben a hangosabb részleteknél a
hangsugárzók károsodhatnak.
Tisztítás
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát
és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
A tisztítólemezekrõl
Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez/lencsetisztítókat (száraz vagy spray
típus). A készülék meghibásodhat.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
További információk
C 31
master page=right
specdef 20060921
117
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
master page=left
specdef 20060921
Megjegyzések a lemezekrõl
• A lemezek tisztántartása érdekében csak a
szélüknél fogja meg azokat. A lemez felületét ne érintse meg. A lemez felületén lévő
por, ujjlenyomatok, karcolások a lemez
hibás működését eredményezhetik.
• Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például hőlégbefúvó), és ne hagyja a napon parkoló autóban, mert az autó belső terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
• Használat után helyezze vissza a lemezt a
védőtokjába.
• A lemezt puha tisztítókendővel törölje le.
A törlést a lemez közepétől a széle felé végezze.
• A tisztításhoz soha ne használjon benzint,
hígítót vagy háztartási tisztítószereket.
Az antisztatizáló spray csak analóg lemezekhez használható.
• Ne használja a következő lemezeket.
– Szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya,
szív).
– Olyan lemezt, amelyen matrica vagy
címke van.
– Olyan lemezt, amelyen ragasztószalag
vagy ragasztómaradvány van.
Alkatrészek cseréje
A készülék javítása esetén a cserélt alkatrészeket össze kell gyűjteni újrafelhasználás
vagy újrahasznosítás céljából.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az
RDR-HX1020 típusú készülék megfelel a
2/1984. (III.10.) számú BkM-IpM együttes
rendeletben előírtak szerint, a következő
műszaki jellemzőknek.
Rendszer
Lézer: Félvezető lézer
Csatorna lefedettség:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2–E12, R1–R12, F2–F10,
Olaszország: A–H, Írország: A–J, DélAfrika: 4–13
UHF: E21–E69, R21–R69, B21–B69,
F21–F69
CATV: S01–S05, S1–S20,
Franciaország B–Q
HYPER: S21–S41
A fenti csatorna lefedettség csak a csatornakiosztást biztosítja ezeken a területeken. Nem
garantálja a tökéletes vételt minden körülmények között. A részletekről olvassa el a
95. oldalon található, a „Fogható csatornák”
című részt.
Videojel vétel: Frekvencia szintézeres
rendszer.
Audiojel vétel: Osztott vivőjel rendszer.
Antenna kimenet: 75 Ω-os aszimmetrikus antenna csatlakozóaljzat.
Időzítő: Órajel: kvarcvezérelt. Kijelzés:
24-órás ciklus (digitális). Áramkimaradás védelem: 1 óra.
Videó felvételi formátum: MPEG-2,
MPEG-1.
Audio felvételi formátum/alkalmazható bitsűrűség: Dolby Digital 2 cs
56 kbps/128 kbps (EP és SLP módban).
118
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
Általános
Energiaellátási követelmények: 220–
240 V,
50/60 Hz, váltóáram
Teljesítményfelvétel: 52 W
Méretek (kb.):
430 × 73 × 328 mm (szé × ma × mé)
a kinyúló részekkel
Merevlemez kapacitás: 250 GB
Tömeg (kb.): 4,7 kg
Üzemi hőmérséklet: 5–35°C
Üzemi páratartalom: 25–80%
Mellékelt tartozékok:
Hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
Antennavezeték (1 db)
Távvezérlő (1 db)
R6 (AA méretű) elemek (2 db)
A műszaki adatok és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Kompatibilis színrendszerek
Ez a felvevő PAL színrendszerben tud felvételt készíteni, és PAL vagy NTSC színrendszert tud lejátszani.
A SECAM színrendszerű jeleket a készülék
fogja, és azokat fel is veheti, de csak PAL
színrendszerben tudja azokat lejátszani. Más
színrendszerű videoműsorok felvétele nem
garantált.
További információk
Be- és kimenetek
LINE 2 OUT
(AUDIO): RCA, 2 Vrms, 10 kΩ
(VIDEO): RCA, 1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4 érintkezős mini DIN,
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): RCA, 2 Vrms, több, mint 22 kΩ.
(VIDEO): RCA, 1,0 Vp-p.
(S VIDEO): 4 érintkezős mini DIN,
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL).
LINE 1–TV: 21 érintkezős
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (feltöltés)
LINE 3/DECODER: 21 érintkezős
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
S-Video OUT (letöltés)
Dekóder
DV IN: 4 érintkezős, i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optikai kimeneti csatlakozó/–18 dBm
(hullámhossz: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA,
0,5 Vp-p, 75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA, Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
HDMI OUT: HDMI 19 érintkezős normál
csatlakozó
USB: USB aljzat (digitális
fényképezőgépek csatlakoztatásához)
master page=right
specdef 20060921
119
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
Megjegyzések az MP3
audio mûsorszámokról, a
JPEG képfájlokról és a
DivX videofájlokról
Néhány szó az MP3 audio mûsorszámokról, JPEG képfájlokról és DivX videofájlokról
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési technológia, mely megfelel az ISO/
MPEG előírásoknak. A JPEG egy képtömörítési technológia.
Ezzel a készülékkel a DATA CD-lemezen (CDROM/CD-R/CD-RW) lévő MP3 (MPEG1 Audio
Layer 3) formátumú audio műsorszámokat és
JPEG képfájlokat, illetve a DATA DVDlemezeken (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) vagy a merevlemezen lévő
JPEG képfájlokat játszhatja le.
A készülék csak akkor ismeri fel az MP3 műsorszámokat, DivX videofájlokat és JPEG képfájlokat, ha a DATA DVD-lemezt az ISO 9660 1es, 2-es szint szerinti, Joliet vagy UDF (Universal Disk Format) 1.02 formátumban vették fel.
A készülék csak akkor ismeri fel az MP3 műsorszámokat, JPEG képfájlokat vagy DivX videofájlokat, ha a DATA CD-lemezt az ISO 9660 1es, 2-es szint szerinti vagy Joliet formátumban
vették fel. A DivX® egy videofájl tömörítési
technológia, melyet a DivX, Inc. dolgozott ki.
Ez a termék egy hivatalos, DivX® által jóváhagyott készülék. Ezzel a készülékkel lejátszhatja
a DivX videofájlokat tartalmazó DATA CD- és
DATA DVD-lemezeket.
Lejátszhat többmenetes/többszektoros
lemezt is.
A felvételi formátum részleteit lásd a felvevő
készülék, vagy a felvevő szoftver (nem mellékelt tartozék) kezelési útmutatójában.
Megjegyzés a többmenetes/többszektoros
lemezekrõl
Ha az első menetben/szektorban zenei CD
formátumban felvett hangfájlok, illetve videó
CD formátumban felvett képfájlok találhatók, csak az első menet/szektor játszható le.
b Megjegyzés
A felvevő a Packet Write formátumban készült
DATA CD-/DATA DVD-lemezeket is támogatja,
azon-ban elképzelhető, hogy a formátum egyes
típusait nem ismeri fel.
master page=left
specdef 20060921
A készülék által lejátszható
MP3 audio mûsorszámok, JPEG
képfájlok vagy DivX videofájlok
Ez a felvevő az alábbi műsorszámokat és
fájlokat tudja lejátszani:
– „.mp3” kiterjesztéssel rendelkező MP3
audio műsorszámok;
– „.jpeg” vagy „.jpg” kiterjesztéssel rendelkező JPEG képfájlok;
– A DCF* szabványnak megfelelő JPEG
képfájlok;
– „.avi” vagy „.divx” kiterjesztéssel rendelkező DivX videofájlok.
* „Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség (JEITA) által előírt, a digitális fényképezőgépekre vonatkozó képszabvány elnevezése.
z Hasznos tudnivalók
• Ha a lemez műsorának összeállításakor a műsorszámnevek/fájlnevek elé sorszámot ír (pl. 01, 02,
03, stb.), a készülék a számok sorrendjében
játssza le a műsorszámokat.
• Mivel a bonyolult könyvtár elrendezéssel rendelkező lemezek lejátszásának megkezdése hoszszabb időt vesz igénybe, javasoljuk, hogy két
szintnél bonyolultabb felépítést ne hozzon létre.
b Megjegyzések
• A készülék minden olyan fájlt lejátszik, mely kiterjesztése „.mp3”, „.jpeg”, „.jpg”, „.avi” vagy
„.divx”, még akkor is, ha az nem MP3, JPEG
vagy DivX formátumú. Ilyen esetben azonban
olyan hangos zaj keletkezhet, amely a hangsugárzókat károsíthatja.
• A nevükben a ” * / : < > ? ¥ | \ karaktereket
tartalmazó albumok, műsorszámok, vagy fájlok
nem jeleníthetők meg és nem játszhatók le.
• Ezzel a készülékkel nem lehet az mp3PRO formátumú fájlokat lejátszani.
• Elképzelhető, hogy a készülék nem játssza le
azokat a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy több
DivX videofájl kombinálásával állítottak elő.
• A lemez állapotától függően előfordulhat, hogy
egyes lemezeket nem lehet normál módon
lejátszani. Például a kép zavaros lehet, a lejátszás
nem egyenletes, a hang akadozik és így tovább.
• A lemez állapotától függően a lejátszás elindítása
hosszabb időt is igénybe vehet.
• Lehetnek olyan fájlok, melyeket ezzel a lejátszóval nem lehet lejátszani.
• A készülék típusonként 200 albumig le tudja játszani a DATA CD- vagy DATA DVD-lemezen lévő
MP3 audio műsorszámokat, JPEG képfájlokat,
vagy DivX videofájlokat. Akár 200 műsorszám és
fájl lehet egy albumban. A lemezen összesen nem
lehet több 9999 műsorszámnál és fájlnál.
120
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
• A következő vagy egy másik mappába ugrás beletelhet néhány másodpercbe.
• Ez a felvevő a 320 kbps-nál nagyobb bitsűrűségű
MP3 fájlokat nem játssza le.
• A 4 GB-nál nagyobb MP3 audioműsorszám vagy
az 50 MB-nál nagyobb JPEG képfájl lejátszása
nem lehetséges.
• A készülék nem képes lejátszani azokat a DivX
videofájlokat, melyek mérete nagyobb mint 720
(szélesség) × 576 (magasság), illetve 4 GB.
Megjegyzések a JPEG képfájlok/MP3
audio mûsorszámok másolásáról
Az i.LINK
Ezen a felvevőn megtalálható egy DV IN
aljzat mely egy i.LINK kompatibilis DV csatlakozó a digitális videokamerákhoz. Ebben a
fejezetben ismertetjük az i.LINK szabványt
és főbb jellemzőit.
Mi az az i.LINK?
Az i.LINK egy digitális soros csatlakozó,
amely az i.LINK aljzat aljzattal ellátott
berendezések közötti digitális videó, digitális
audio és egyéb adatok kétirányú
továbbítására, illetve egyéb külső
berendezések vezérlésére képes.
Az i.LINK kompatibilis készülékek egyetlen
i.LINK-vezetékkel csatlakoztathatók. Leggyakoribb felhasználási területe a digitális
AV berendezések közötti kommunikáció és
vezérelhetőség megteremtése. Ha ehhez a
felvevőhöz kettő vagy több i.LINK készüléket csatlakoztat egymás után felfűzve, a külső
vezérlés és adatcsere nem csupán az ehhez a
felvevőhöz csatlakoztatott berendezéssel
történhet, hanem a közvetlen csatlakoztatási
láncban szereplő bármely készülékkel is.
Ne feledje azonban, hogy a vezérlési művelet
kivitelezése a csatlakoztatott berendezés típusának és jellemzőinek függvényében eltérhet. Egyes esetekben a vezérlés és az adatátvitel egyáltalán nem lehetséges.
b Megjegyzés
Ehhez a felvevőhöz általában csak egy külső berendezés csatlakoztatható az i.LINK-vezetékkel (DV
csatlakozóvezeték). Ha ezt a felvevőt egy olyan
i.LINK kompatibilis külső berendezéshez kívánja
csatlakoztatni, amely kettő vagy több i.LINK
aljzattal (DV csatlakozóval) rendelkezik, kérjük,
olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék kezelési
útmutatóját is.
További információk
• A JPEG képfájlok/MP3 audio műsorszámok merevlemezre másolása nem lehetséges, ha:
– A JPEG képfájlok/MP3 audio műsorszámok által felhasznált teljes lemezterület a
merevlemezen a másolás után 13 GB,
vagy több lesz.
A merevlemezen a JPEG képfájlok/MP3
audio műsorszámok számára elkülönített
terület korlátja 13 GB. Akkor sem tud
JPEG képfájlokat/MP3 audio műsorszámokat menteni, ha videofelvétel számára
még van szabad terület.
– A JPEG kép albumok/MP3 audio műsorszám albumok száma a merevlemezen 200.
– A JPEG kép albumok száma a merevlemezen 100.
– AZ MP3 audio műsorszám albumok
száma a merevlemezen 200.
– A JPEG képfájlok/MP3 audio műsorszámok száma egy albumban 200.
– Az MP3 audio műsorszámok mérete
200 MB vagy több.
– A JPEG képfájlok mérete 50 MB vagy
több.
• Ha a merevlemez 3000 MP3 audio műsorszámot tartalmaz, akár 2500 JPEG képfájl
másolható rá.
• MP3 audio műsorszámok másolása nem
lehetséges, ha a merevlemez 4000 JPEG
képfájlt tartalmaz.
• A merevlemezre másolt JPEG képfájlok
mérete önműködően megnövelésre kerül a
tv-képernyő méretére.
• Másik DVD-felvevőn vagy eszközön lezárt
DATA DVD-lemezre nem tud JPEG
képfájlokat másolni.
• Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet,
hogy a merevlemez megtelt, hely felszabadításához töröljön albumokat vagy fájlokat.
A fájlok törlésének részleteit lásd a 62. vagy
88. oldalon.
master page=right
specdef 20060921
Az „i.LINK” elnevezésrõl
A Sony által javasolt i.LINK kifejezés az
IEEE 1394 adatátviteli busz könnyebben
megjegyezhető formája, és egyben olyan
védjegy is, melyet számos nagyvállalat elfogadott és használ.
Az IEEE 1394 az Institute of Electrical and
Electronics Engineers által kiadott
nemzetközi szabvány.
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
121
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
master page=left
specdef 20060921
i.LINK adatátviteli sebesség
Az i.LINK rendszer maximális adatátviteli
sebessége a csatlakoztatott készülék típusától
függ. Három maximális adatátviteli
sebességet definiáltak:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az adatátviteli sebesség értéke rendszerint a
kérdéses készülékek kezelési útmutatójának
„Műszaki jellemzők” fejezetében található
meg. Egyes készülékek esetében azonban az
i.LINK aljzat közelében is feltüntetik ezt az
értéket.
Azokon a készülékeken, melyeken nincs feltüntetve (mint ezen a készüléken), a maximális adatátviteli sebesség „S100”.
Ha eltérő adatátviteli sebességgel rendelkező
készülékeket csatlakoztat, az átvitel
sebessége eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit jelent az Mbps?
Az Mbps a „megabit/sec” –azaz, az egy másodperc alatt továbbítható vagy fogadható adatmenynyiség– rövidítése. A 100 Mbps átviteli sebesség
például azt jelenti, hogy másodpercenként maximum 100 megabitnyi adat küldhető el.
i.LINK funkciók ezen a készüléken
A DV csatlakozóval rendelkező külső berendezés csatlakoztatása utáni átmásolás végrehajtásának lépéseit a 79. oldalon olvashatja.
A felvevő DV aljzata csak DVC-SD jelbemenetre szolgál. Kimenőjeleket nem továbbít.
A DV aljzat nem fogad MICRO MV jeleket
olyan készülékektől, mint például az i.LINK
aljzattal rendelkező MICRO MV digitális
videokamera.
További tudnivalókat a 79. oldalon olvashat.
Ennek a felvevőnek más készülékhez való
csatlakoztatására vonatkozó részletes előírásokat a másik készülék kezelési útmutatójában találhat.
A szükséges i.LINK-vezeték
Használjon egy mindkét végén 4 érintkezős
dugóval ellátott Sony i.LINK-vezetéket (DV
másolás közben).
Az i.LINK és az
védjegyek.
122
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
Részegységek és kezelõszervek
Részletes információért olvassa el a zárójelben lévő oldalak tartalmát.
Távvezérlõ
J TV/DVD gomb
K TOP MENU gomb (54)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
L CHAPTER MARK gomb (69)
CHAPTER MARK ERASE gomb (69)
M SYSTEM MENU gomb (82, 94)
TITLE LIST gomb (31, 54, 66)
TIMER gomb (44, 46)
N TIMER LIST gomb (49)
O DISPLAY gomb (33)
P </M/m/,/ENTER gomb (22)
Q O RETURN gomb (22)
R OPTIONS gomb (40)
S
(azonnali visszajátszás)/
(gyorskeresés) gomb (31, 63)
U mc / CM (keresés/
lassítás/képenkénti léptetés) gomb (56)
V H (lejátszás) gomb (54)
X (szünet) gomb (56)
x (állj) gomb (54)
A HDD gomb (29)
DVD gomb (29)
B [/1 (be/készenlét) gomb (22)
C Z (nyit/zár) gomb (29)
D PROG (program) +/– gomb (29)
A + gombon tapintható jelölés van.*
E Számgombok (46, 60)
Az 5-ös számgombon tapintójel van.*
F INPUT SELECT gomb (53, 79)
G AUDIO gomb (56)
Az AUDIO gombon tapintható jelölés
van.*
A H gombon tapintható jelölés van.*
További információk
T ./> (előző/következő) gomb
(56)
W TIME/TEXT gomb (33)
X z REC gomb (29)
x REC STOP gomb (29)
c z SYNCHRO REC gomb (51)
REC MODE gomb (29)
Y TV 2 (hangerő) +/– gomb (19)
Z TV [/1 (be/készenlét) gomb (19)
wj TV PROG (program) +/– gomb (19)
A + gombon tapintható jelölés van.*
wk TV I gomb (19)
* A tapintójelet használja tájékozódási pontként.
H SUBTITLE gomb (56)
I MENU gomb (54)
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
123
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
master page=left
specdef 20060921
Elõlap
A [/1 (be/készenlét) gomb (22)
B Előlapi kijelző (125)
K HDD gomb/jelző (29)
DVD gomb/jelző (29)
L
USB aljzat (84)
D A (nyit/zár) gomb (29)
M
DV IN aljzat (79)
E USB jelző (84)
TIMER REC jelző (44)
SYNCHRO REC jelző (51)
N ONE-TOUCH DUB gomb (81)
O PROGRAM +/– gomb (29)
F H (lejátszás) gomb (54)
P INPUT SELECT gomb (51, 79)
G x (állj) gomb (54)
Q REC MODE gomb (29)
H
R LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R) aljzatok (24)
C Lemeztartó fiók (29)
(távvezérlés érzékelő) (19)
I z REC gomb (29)
J x REC STOP gomb (29)
A + gombon tapintható jelölés van.*
* A tapintójelet használja tájékozódási pontként a
felvevő kezelésekor.
124
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
Elõlapi kijelzõ
HDD
DVD
SMARTLINK
DVD NICAM
VCD TV
A HDD/DVD jelzők
A kiválasztott adathordozót és a
lejátszás/felvétel állapotát jelzik.
• Óra
• Programhely
• TV Direct Rec. jelző (29):
A jobb szélső két karakterhelyen a
„TV” felirat jelenik meg.
B Átmásolási irány jelző
C SMARTLINK jelző (15)
E NICAM jelző (43)
D A következőket jeleníti meg:
F TV jelző (29)
• Lejátszási idő/hátralévő idő
• Aktuális tétel/fejezet/műsorszám/index
száma
• Felvételi idő/felvételi mód
G Lemeztípus*
H
(kameraállás) jelző (54)
* A DATA CD-lemezeknél „CD” jelenik meg
Hátlap
További információk
A AERIAL IN/OUT aljzatok (13)
E LINE 2 OUT (S VIDEO) aljzat (14)
B HDMI OUT aljzat (14, 17)
F COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) aljzat (14)
C DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) aljzat (17)
D LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)
aljzat (14, 17)
G LINE 3/DECODER aljzat (23)
H AC IN csatlakozó (18)
I LINE 1–TV aljzat (14)
125
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\130ADD.fm
Nyelvkód lista
A részleteket lásd a 107. oldalon.
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
Kód Nyelv
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Nem
azonosított
Területkód
A részleteket lásd az 106. oldalon.
Kód Terület
Kód Terület
Kód Terület
Kód Terület
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149 Spanyol
ország
2499 Svédország
2086 Svájc
2528 Thaiföld
2184 Nagy
Britannia
Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Kanada
Chile
Kína
Dánia
Finnország
Franciaország
Németország
India
Indonézia
Olaszország
Japán
Korea
Malajzia
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Portugália
Oroszország
Szingapúr
126
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\010COVIX.fm
Tárgymutató
Az idézőjelben lévő szavak
megjelennek a képernyőmenüben.
Számok
16:9 22, 99
4:3 Letter Box 22, 99
4:3 Pan Scan 22, 99
„48kHz/96kHz PCM” 103
A
„A-B Erase” 67
Antenna 13
„AFT” 95
Alaphelyzetbe hozás 109
Album 34
„Album Name” 63, 89
Album száma 34
„Album Search” 60
Átmásolás
„Dub Mode” 73
Nagysebességű
átmásolás 73
Összemásolás 74
Felvételi mód
átalakító
átmásolás 75
AUDIO 56
„Audio” 102, 107
„Audio ATT” 102
„Audio Connection” 22,
102
Audiovezeték 17
„Audio DRC” 104
„Audio Settings” 58
„Auto Adjust” 98
„Auto Chapter” 105
Automatikus órabeállítás
98
„Auto Display” 101
„Auto Title Erase” 45, 105
„AV SYNC” 58
B
D
„Basic” 94
Beállítás
lejátszott kép 57
lejátszott hang 58
felvett kép 48
„Bilingual” 52, 53
„Bilingual Recording”
104, 105
„BNR” 57
„Brightness” 48, 57
DATA CD 10
„Decoder” 27
Diafilm
Automatikus diafilm
92, 106
készítés 91
„Digital Out” 102
Digitális videokamera 79
„Dimmer” 108
„Disc Information” 35, 37,
40
„Divide” 68
DivX videofájlok 54
Dolby Digital 17, 102
„Downmix” 104
DTS 103
„Dub Mode” 73, 83
„DV Audio Input” 80
DV átmásolás 79
One Touch Dubbing
81, 108
Programszerkesztés
82
„DV EDIT” 82
DV IN 79
„DVD” 106
„DVD Menu” 107
„DVD Rec. Picture Size”
48
„DVD Rec. Settings” 105
DVD VIDEO 10
DVD+R 8, 65
DVD+RW 8, 65
DVD-R 8, 65
DVD-RAM 10
DVD-RW 8, 65
C
Canal Plus 26
CD 10
„Change Angle” 54
„Change Order” 71
„Channel” 95
CHAPTER MARK 69
CHAPTER MARK
ERASE 69
Chapter number 34, 69
„Chapter Search” 60
„Check Overlap” 50
„Colour” 48, 57
„Colour System” 101
Colour systems 119
„Combine” 71
„Command Mode” 21, 108
COMPONENT VIDEO
OUT 15
Csatlakoztatás
antennavezeték 13
audiovezetékek 17
videovezetékek 14
„Contrast” 48, 57
„Copy Album” 61, 86
„Copy File” 87
Copy-Free (szabadon
másolható) 43
Copy-Never (nem
másolható) 43
Copy-Once (egyszer
másolható) 43
CPRM 9
„Create a Playlist” 69
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
127
master page=left
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\010COVIX.fm
E
H
Egygombos másolás 81,
108
Egygombos menü 16, 55
Egygombos lejátszás 16,
55
Egygombos időzítő 15, 46
Elemek 19
Elnevezés 37
Előlap 124
Előlapi kijelző 34, 125
„Erase” 50, 66, 70, 83
„Erase Album” 62, 88
„Erase File” 89
„Erase Titles” 67
Eredeti 32, 65
„Extend Rec.” 45
Hálózati csatlakozóvezeték 18
Használható lemezek 8, 10
Hátlap 125
Hátralévő idő 34
„HDD Rec. Picture Size”
48
„HDD Rec. Settings” 104
HDMI
„Audio(HDMI)” 103
„HDMI Resolution”
99
HDMI OUT 14, 17
Hibaelhárítás 110
„HQ Setting” 105
„Hue” 57
F
I
„Factory Setup” 109
Fejezet 34, 49, 69
Fejezetek létrehozása 69
Felvétel 42
képbeállítás 48
felvételi formátum 8
felvételi mód 30, 42
felvételi idő 30, 42
másik program nézése
közben 30
Felvétel és lejátszás
egyidőben 59
Felvételi idő 42
„File Search” 60
„Finalise” 39
„Finalise Disc” 108
„FNR” 57
„Format” 40, 109
„Format DVD-RW” 108
Formattálás 40
Fő hangsáv 43, 105
Időzített felvétel
„Auto Title Erase” 45
ellenőrzés/módosítás/
törlés 49
kézi beállítás 44
„Rec. Mode Adjust”
45
ShowView 46
szinkronfelvétel 51
Időzítési beállítások
ellenőrzése/változtatása/
törlése (Timer List) 49
Időzítő lista 49
i.LINK 121
Indexkép 33
INPUT SELECT 53, 80
Írható lemez 8
G
GB 41
Gyermekzár 55
Gyorsbeállítás 22, 109
Gyors időzítés 47
Gyorskeresés hanggal 54
Gyors útmutató a
lemeztípusokhoz 8
J
Jelenetlista 70
JPEG képfájlok
másolása 84
kezelése 88
K
Kameraállás 54
Karakterek bevitele 36
Képernyő üzemmód 32, 50
Képléptetés 56
Képméret 48
Képminőség 48, 57
Keresés
gyorsított lejátszás
hátra gyorsított
lejátszás előre
56
a tétel/fejezet/műsorszám kezdetének meghatározása 56
gyorskeresés hanggal
54
Kétnyelvű felvétel 43
Kézi órabeállítás 98
Komponens kimenet 22,
100
Követéses lejátszás 59
L
„Language” 107
Lassítás 56
Lejátszás 10, 54
DivX videofájlok 54
gyorsított lejátszás
előre 56
gyorsított lejátszás
hátra 56
képenkénti lejátszás
56
gyorskeresés 56
azonnali visszajátszás
56
JPEG képfájlok 90
MP3 audio műsorszámok 63
diafilm 93
folytatólagos lejátszás
55
gyorskeresés hanggal
54
lassítás 56
Lejátszási folyamatjelző
34
Lejátszási lista 32, 65, 69
Lejátszási mód 34
Lejátszás folytatása 55
Lejátszható lemez 10
Lemez beállítások 37, 40,
128
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
master page=right
specdef 20060921
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\010COVIX.fm
106
Lemezek kezelése 118
Lemezterület 35, 66
Lemeztípusok 8, 65
Lezárás 38
Lezárás feloldása 40
LINE 2 IN 24
LINE 3/DECODER 23
„Line Audio Input” 52, 53
„Line1 Output” 101
„Line3 Input” 101
„Line3 Output” 101
M
„Make a Playlist” 71
Másolásvédelmi jelek 43
Mellék hangsáv 43, 105
MENU 54
Menü
DVD menü 54
Top menü 54
„Mix” 80
„MNR” 57
„Modify” 50
„Move” 70, 83
MP3 audio műsorszámok
másolás 61
kezelés 62
MPEG 103
Műholdvevő 25
N
„Name” 95
„New Photomovie” 91
NICAM 43, 95
O
Óra 22, 98
„OSD” 22, 98
Összes tétel törlése 67
„Others” 108
P
„Pause Mode” 101
PAY-TV 26
„PAY-TV/CANAL+” 95
„PB Video Equalizer” 57
PBC 54
PDC 45
„Play Beginning” 55
„Present Time” 98
„Preview” 70, 83
Programszerkesztés 82
„Programme Setting” 94
„Programme Sort” 96
„Progressive Mode” 100
„Progressive Output” 100
„Protect” 66
„Protect Disc” 38
R
REC 30
REC STOP 30, 81
„Rec. Mode” 48
„Rec. Mode Adjust” 45,
105
„Rec. NR” 48
„Rec. Settings” 48
„Rec. Video Equalizer” 48
„Recording” 104
„Registration Code” 108
Rendezés 32
Részegységek és
kezelőszervek 123
„RGB” 22, 101
S
S VIDEO 15
„S Video” 22, 101
„Scart Setting” 101
„Screen Saver” 101
„Search” 60
„Set Thumbnail” 67
„Sharpness” 57
ShowView 46
Diabemutató 91
SMARTLINK 15
„Stereo1” 80
„Stereo2” 80
SUBTITLE 56
„Subtitle” 107
Super VIDEO CD 10
Szinkronfelvétel 51
„System” 94
Számgombok 37, 47
Szerkesztés 65, 69
DV szerkesztés 79
Szülői felügyelet 55, 106
T
Távvezérlő 19, 123
Teletext 30, 97
Területkód 11
Területkód 126
„Time Search” 60
TIME/TEXT 34
TIMER 44
„Timer Settings” 105
Tétel 34
TITLE LIST 54
Tétellista 31, 54
Rendezés 32
Indexkép 33
„Title Name” 66
Tételszám 34
„Title Search” 60
TOP MENU 54
„Track Search” 60
„TV Direct Rec.” 15, 30,
105
„TV Guide Page” 97
Tv-szünet 58
Tv-rendszer 94
TV T 19, 30
„TV Type” 22, 99
TV/DVD 20, 30
Tv-készülék vezérlése a
távvezérlővel 19
Tv-műsor szüneteltetése
58
,folytatódik
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
129
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\010COVIX.fm
master page=left
specdef 20060921
U
„Unfinalise” 40
V
Védelem
lemez 38
tétel 66
Vevőrendszer 22
„Video” 22, 99, 101
VIDEO CD 10
Videovezeték 14
Videobemenet 15
Videó mód 8
„Video Output” 99
„Video Settings” 57
„View Album” 64, 87, 90
„View Image” 90
VPS 45
VR formátum 8
Z
ZWEITON 43
130
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\010COVIX.fm
master page=right
specdef 20060921
131
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
D:\munka\0001 sony\00002 Joeravarva\RDRHX1020\01 tordelt\01GBHX1020EC\010COVIX.fm
master page=left
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
RDR-HX1020
2-895-171-E1(1)
Download PDF