Sony | ZS-RS70BTB | Sony ZS-RS70BTB DAB/DAB+ rádió Bluetooth® opcióval Használati útmutató

4-470-543-12(1)
Alapműveletek
Audiofájlok vagy mappák törlése az USB
eszközről
További műveletek
ILB3
Személyes audiorendszer
Funkció
Tegye ezt
A lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a   gombot.
A lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja meg a
gombot újból.*
Nyomja meg a   gombot.
Amikor a   gombot
megnyomja a lejátszás
megállítása után, akkor a
lejátszás a legutóbb játszott
műsorszám/fájl kezdetétől
indul el. (Folytatólagos
lejátszás).
A lejátszás
leállítása
Kezelési útmutató
A folytatólagos
lejátszás
kikapcsolása
©2013 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
ZS-RS70BTB
* A   és VOLUME +  gombokon tapintópont található.
Csak európai vásárlók számára
Feleslegessé vált
akkumulátorok és elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a
rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
A készülék kikapcsolt állapotban is áram alatt van.
A teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
A fülhallgató vagy fejhallgató erős hangerővel
történő alkalmazása halláskárosodást okozhat.
Ne tegye ki az elemeket (akkumulátort vagy a
gyárilag behelyezett elemet) erős hősugárzásnak
például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.
Az azonosítótábla a készülék alján található.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az Európai Úniós
előírásokkal kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne
kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken
ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltűntetve. A
higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltűntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólomot tartalmaz. Az elemek
hulladékként való elhelyezésének szakszerű
módjával segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó
kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az
elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának végén adja le azt
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az
elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzés a licenszekkel és
védjegyekkel kapcsolatban
Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és
szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és
Thomson engedélyével történt.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Ez a készülék a Microsoft Corporation által
tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát
tartalmaz. Ezen technológiák használata vagy
megosztása a terméken kívül a Microsoft
kifejezett engedélye nélkül tilos.
A Bluetooth márkajelzés és logó a Bluetooth
SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a
vállalat engedélyével történt.
Az N jelzés az NFC Forum bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és egyéb országokban.
Az Android a Google Inc. védjegye.
A további védjegyek és bejegyzett védjegyek a
jogos tulajdonosuk védjegyei, illetve bejegyzett
védjegyei. Ebben az útmutatóban a ™ és ®
jelölések nincsenek feltűntetve.
Háttérvilágítás
A háttérvilágítás  a következő két módon
működik.
A módok közötti váltás kijelzése
Az 5 funkció valamelyikére való váltás közben a
háttérvilágítás közepe (fehér) erősebben világít
így jelezve a felhasználónak a funkciók közötti
váltást. A Bluetooth módra való váltás közben a
háttérvilágítás mindkét oldala szintén kéken
világít.
A készülék használata
előtt
Az USB eszköz eltávolítása előtt mindig tartsa nyomva
a   gombot, amíg a „NO DEV” üzenet megjelenik
a kijelzőn. A művelet végrehajtása nélkül az USB
eszközön lévő adatok vagy az USB eszköz
megsérülhet.
Az USB eszköz állj módjában nyomja meg
többször a MODE  gombot.
A részleteket lásd a „Lejátszási mód kiválasztása”
szakaszban a hátoldalon.
Nyomja meg: VOLUME + vagy:  .
A készülék hangereje 31 lépésben állítható be. A
31. lépésben a „VOL MAX” kerül kijelzésre.
Megjegyzések az USB eszközről
Zenehallgatás fejhallgatóval
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (fejhallgató)
aljzatba .
A mélyhangok fokozása
Nyomja meg: MEGA BASS .
A „MEGA BASS” jelenik meg a kijelzőn.
A normál hanghoz való visszatéréshez nyomja
meg a gombot újra.
A szinkron fényeffekt kikapcsolása
A szinkron fényeffekt a zene ütemére látható
fényhatás. Alapértelmezett értékként a funkció
bekapcsolt állapotban van, de kikapcsolható.
Tartsa nyomva a LIGHT SYNC  gombot, amíg a
„LIGHT SYNC OFF” megjelenik a kijelzőn.
A funkció bekapcsolásához tartsa nyomva a
gombot újra, amíg a „LIGHT SYNC ON” megjelenik
a kijelzőn.
Zenei lemez lejátszása
A következő típusú lemezeket játszhatja le a
készülékkel.
CLOSE   gombot, és helyezzen egy
lemezt a címkés oldalával felfelé a
lemeztartó fiókba.
Megjegyzések az MP3/WMA lemezekről
 A lemez behelyezésekor a készülék beolvas minden
fájlt a lemezről. Eközben a „READING” jelenik meg.
Ha a lemezen számos mappa vagy nem MP3/WMA
típusú fájl található, a lemez vagy a következő MP3/
WMA fájl lejátszásának megkezdése hosszabb időt
vehet igénybe.
 Javasoljuk, hogy ne mentsen MP3/WMA fájloktól
eltérő fájlokat vagy felesleges mappákat egy MP3/
WMA fájlokat tartalmazó lemezre.
 Lejátszás közben a nem MP3/WMA fájlokat
tartalmazó mappák átugrásra kerülnek.
 Ez a készülék a következő formátumok lejátszására
képes:
MP3: az „.mp3” kiterjesztésű fájlok,
WMA: Fájl kiterjesztése: .wma
Ha a fájlnevek a fenti kiterjesztéseket tartalmazzák,
de az aktuális fájl más formátumban lett elkészítve,
akkor a készülék zajt fog lejátszani, vagy akár meg
is hibásodhat.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM és WMA Lossless, valamint a WMA
PRO formátumban rögzített WMA fájlok nem
játszhatók le.
 Ez a készülék a lemezeken található audiofáljokat a
következő esetekben nem tudja lejátszani:
Ha az audiofájlok teljes száma meghaladja az
511-et.
Ha a mappák teljes száma meghaladja az 511-et
egy lemezen.
Ha a könyvtárszerkezet mélysége
(mappamélység) meghaladja a 9-et (beleértve a
gyökérkönyvtárat is).
 A mappa- és fájlnevek 32 írásjel hosszúságban
jeleníthetők meg, beleértve az idézőjeleket.
 A nem megjeleníthető betűk vagy jelek helyén „_”
jelenik meg.
 Ez a készülék az 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4
szabványoknak felel meg ID3 címkék esetén, illetve
a WMA címkék szabványának (az ASF (Advanced
Systems Format) specifikáció) a WMA estén. Ha a
fájl rendelkezik ID3 címkével, vagy WMA címkével,
akkor a dal címe, előadó neve és az album címe
jelenik meg. Ha fájl nem tartalmaz címke
információt, akkor a kijelzések a következők:
Fájl neve a dal címe helyett.
A „NO ARTIST” üzenet az előadó neve helyett.
A „NO ALBUM” üzenet az előadó neve helyett.
Az ID3 és WMA címke információ 32 írásjel
hosszúságig jeleníthető meg.
A lejátszási módok közötti váltás
3 Nyomja meg a készüléken a PUSH OPEN/
CLOSE   gombot a lemeztartó fiók
bezárásához.
(Példa: audió CD használatakor)
Műsorszámok teljes száma
A hálózati aljzathoz
Teljes játékidő
(Példa: MP3/WMA CD használatakor)
Megjegyzések
 A kijelzett információk villogni kezdenek kb. 2 perccel azelőtt, hogy a készülék készenléti üzemmódba lépne.
 A hálózati feszültséghez csatlakoztatott készülék kijelzőjén készenléti üzemmódban a „STANDBY” jelenik meg.
 A készenléti üzemmód funkció nem elérhető az FM funkcióval együtt.
4 Nyomja meg a   gombot a lejátszás
megkezdéséhez.
Műsorszám vagy MP3/WMA fájl száma
1 Csatlakoztassa az USB eszközt az
(USB) aljzathoz .
Ez a készülék nem használható USB eszközök
töltésére.
2 Nyomja meg az USB  gombot az USB
funkció bekapcsolásához.
*1Ha nem létezik a mappa, akkor a „ROOT” jelenik
meg a kijelzőn.
*2Ha a lejátszási idő több, mint 100 perc, a „--:--”
jelenik meg a kijelzőn.
Tegye ezt
A lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a   gombot.
A lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja meg a
gombot újból.
A folytatólagos
lejátszás
kikapcsolása
Nyomja meg a   gombot.
Amikor a   gombot
megnyomja a lejátszás
megállítása után, akkor a
lejátszás legutóbb játszott
műsorszám/fájl kezdetétől
indul el. (Folytatólagos
lejátszás).
Nyomja meg a   gombot
kétszer. Amikor a  
gombot megnyomja a
folytatólagos lejátszás
megállítása után, akkor a
lejátszás a legelső
műsorszám/fájl kezdetétől
indul el.
(mappa) +
Egy mappa
kiválasztása
MP3/WMA
lemezen
Nyomja meg:
vagy  .
Egy fájl/
műsorszám
kiválasztása
Nyomja meg:  vagy 
. A fájlokat/műsorszámokat
egyesével is léptetheti.
A kívánt pont
megkeresése
egy fájlban/
műsorszámban
Tartsa lenyomva a  vagy
  gombot lejátszás
közben és engedje fel a
gombot a kívánt pillanatban.
Ha pillanat megállítás közben
szeretne valamely pontot
megkeresni , akkor nyomja
meg a   gombot a
lejátszás elindításához a
kívánt pont megtalálása után.
Hasznos tanács
1 Csatlakoztassa az USB eszközt az (USB)
aljzathoz
(USB) .
2 Helyezze be a lemezt amiről rögzíteni
szeretne.
Nyomja meg  vagy   gombot egy
audiofájl kiválasztásához.
Nyomja meg a
(Mappa) + vagy   gombot
mappa kiválasztásához.
BLUETOOTH  gomb megnyomásával.
Az „ERASE?” jelenik meg a kijelzőn.
3 Nyomja meg: ENTER .
A „TRACK ERASE?” vagy „FOLDER ERASE?”
jelenik meg a kijelzőn.
4 Nyomja meg: ENTER .
A kiválasztott audiofájl vagy mappa törlődik és a
„COMPLETE” jelenik meg a kijelzőn.
Mappa és fájl létrehozási szabályok
Az USB eszközön történő első rögzítéskor a
gyökérkönyvtárban létrehozásra kerül egy
„MUSIC” könyvtár.
Az átviteli móddal kapcsolatos felvételkészítéskor
a következő mappákon belül kerülnek létrehozásra
a mappák és fájlok.
Szinkronfelvétel*1
Egy
műsorszám
felvétele
MP3/WMA
CD-DA
Mappa név
Fájlnév
funkcióját.
Hasznos tanács
Az utoljára csatlakoztatott Bluetooth eszköz esetén
a készülék megpróbálja létrehozni a Bluetooth
kapcsolatot az eszközzel, ha a készülék Bluetooth
funkciója be van kapcsolva. a Bluetooth kapcsolat
létrejött, akkor a Bluetooth ( ) jelző világít.
3 Válassza ki az Bluetooth-eszköz kijelzőjén
megjelenő „SONY:ZS-RS70BT/BTB”-at.
Ha szükséges válassza ki az „A2DP” Bluetooth
profilok közül azt, amelyiket a készülék
támogatja. A részletekkel kapcsolatban lásd a
„Mi is az a Bluetooth technológia?” szakaszt.
A Bluetooth kapcsolat létrejött és a „ BT AUDIO”
jelenik meg a kijelzőn.
Mappa név
MP3/WMA
“REC1”*5
CD-DA
Fájlnév
A felvételi
forrással
megegyezik*2
“TRACK001”*4
*1Teljes lemez felvétele, MP3/WMA fájlok specifikus
mappában és csak a kedvenc számok/fájlok
felvétele (Programozott felvétel)
2
* Egy mappanév 32 karakter hosszú lehet.
*3A mappanevek sorban kerülnek hozzárendelésre,
255-ig (a gyökérkönyvtárat és a „MUSIC” mappát is
beleértve).
4
* A fájlnevek sorban kerülnek hozzárendelésre.
5
* Egy új fájl a „REC1” mappába kerül mentésre
minden alkalommal, amikor végrehajtja egy
műsorszám felvételét.
Megjegyzések
 Ha a felvételt véletlen sorrendű lejátszás vagy
ismétléses lejátszás közben kezdi meg, akkor
önműködően a normál lejátszási mód kerül
kiválasztásra.
 Ne távolítsa el az USB eszközt a felvételi vagy
törlési művelet során, mert az eszközön lévő adatok
vagy maga az eszköz megsérülhet.
 MP3/WMA lemezről történő felvétel esetén nincs
hangkimenet és a kijelzőn megjelenik a „HIGH
SPEED” felirat.
 A CD-text információ nem kerül átvitelre a
létrehozott MP3 fájlokba.
 A felvétel önműködően megszakad, ha:
Az USB eszközön elfogy a szabad hely a felvétel
közben.
Az USB eszközön az audiofájlok száma eléri az
eszköz által felismert fájlok korlátját.
Funkciót vált.
 Ha a felvenni kívánt fájl neve megegyezik egy létező
mappanévvel, vagy mappa neve már létezik az USB
eszközön, a névhez egy sorszem kerül
hozzáadásra, az eredeti mappa vagy fájl felülírása
nélkül.
 MP3/WMA mappák nem törölhetők lejátszás vagy
szünet módban.
 Ha törlendő nem MP3/WMA formátumú fájlok vagy
almappák nem kerülnek törlésre.
 A rádióműsor nem rögzíthető USB eszközre.
Megjegyzés a jogvédett tartalmakkal
kapcsolatban
A felvett műsorszámok csak magáncélra használhatók
fel. A műsorszámok korlátozáson felüli
felhasználásához a jogtulajdonos engedélye
szükséges.
Vezeték nélkül hallgathat zenét az eszközbe épített
Bluetooth funkció használatával.
Válasszon egyet a következő három kapcsolódási
módszer közül, amely a leginkább megfelelő a
Bluetooth-eszközhöz. Az eszköz használatának
részleteivel kapcsolatban olvassa el az eszközhöz
kapott kezelési útmutatót.
Párosítás Bluetooth-eszközzel:
Lásd: „A” minta
A működtetés megkezdése előtt a Bluetootheszközöket „párosítani” kell egymással.
Kapcsolódás párosított eszközzel:
Lásd: „B” minta
Lásd ezt a módszert párosított Bluetooth-eszközről
történő zenehallgatáshoz.
 Ezt a lépést bizonyos készülékek esetén nem
szükséges végrehajtani.
 Ha a készülék nem tud csatlakozni a Bluetooth
eszközhöz, akkor törölje a „SONY:ZS-RS70BT/
BTB”-t a Bluetooth eszközből, majd hajtsa végre
a párosítást újra.
Bluetooth készenléti üzemmód
A Bluetooth készenléti mód bekapcsolja a
készüléket és a Bluetooth funkciót önműködően,
amikor a Bluetooth eszközzel kapcsolatot próbál
létrehozni a készülékkel (csak, ha a hálózati
feszültséghez csatlakoztatva van).
Tartsa nyomva a OPERATE  gombot, amíg a
„BT STANDBY ON” megjelenik a kijelzőn. A
készülék kikapcsol és Bluetooth készenléti
üzemmódba lép.
A mód kikapcsolásához ismételje meg a fenti
eljárást amíg a BT STANDBY OFF” jelenik meg a
kijelzőn. A készülék kikapcsol és készenléti
üzemmódba lép.
„C” minta
Egy érintéses kapcsolódás (NFC)
okostelefonnal
A készülék NFC kompatibilis okostelefonnal
történő megérintésekor a készülék bekapcsol,
bekapcsolja a Bluetooth funkciót, majd párosítja
azt és kapcsolódik ahhoz.
Kompatibilis okostelefonok
NFC funkcióval rendelkező okostelefonok (Operációs
rendszer: Android 2.3.3 vagy későbbi, kivéve Android
3.x)
Az NFC-ről
Az NFC (Érintésközeli adatátviteli rendszer) egy
olyan technológia, amely egymáshoz közel
helyezett különböző eszközök között biztosít
vezeték nélküli adatátvitelt, például mobiltelefonok
és IC adathordozók között. Az NFC funkciónak
köszönhetően az adatátvitel könnyedén
létrehozható, mindössze az NFC kompatibilis
eszköz vonatkozó márkajelzésének vagy kijelölt
helyének megérintése szükséges egy másik
NFC-kompatibilis eszközzel.
1 Indítsa el az okostelefon NFC funkcióját.
A részleteket lásd az okostelefon kezelési
útmutatójában.
Ha az okostelefonja operációs
rendszere Android 2.3.3 vagy későbbi,
de Android 4.1 előtti.
Ha az okostelefonja operációs
rendszere Android 4.1 vagy későbbi
Folytassa a 4. lépéssel.
2 Töltse le és telepítse az „NFC Easy
Connect” programot az okostelefonra.
Az „NFC Easy Connect” egy Sony fejlesztésű
Android telefonokra tervezett program, amely a
Google Play szoftverboltban érhető el.
Keresse az „NFC Easy Connect”-et vagy a lenti
kód leolvasásával telepítse az ingyenes
programot. A program letöltése közben
adatátviteli díjakat számolhat fel a szolgáltató.
A program bizonyos országokban nem elérhető.
Hasznos tanács
Bizonyos eszközök esetén az egy érintéses
kapcsolódás az „NFC Easy Connect” letöltése
nélkül is lehetséges. Ebben az esetben a használat
és a jellemzők eltérhetnek az itteni leírástól. A
részleteket lásd az okostelefon kezelési
útmutatójában.
A program QR-kóddal történő letöltéséhez:
Használjon QR-kód olvasó programot.
Egy érintéses kapcsolódás (NFC)
okostelefonnal:
Lásd: „C” minta
NFC kompatibilis okostelefon használatával
Bluetooth kapcsolatot hozhat létre a készülék
megérintésével.
A működtetés megkezdése előtt ellenőrizze az
alábbiakat.
A készüléket és az eszközt 1 m távolságon belül
helyezze el.
A készülék csatlakoztatva van a hálózati
tápfeszültséghez, vagy az OPR/BATT  jelző
világít.
Az eszközzel kapott kezelési útmutató kéznél
van.
„A” minta
Párosítás és kapcsolódás Bluetootheszközzel
1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a
BLUETOOTH  gomb megnyomásával.
3 Indítsa el az „NFC Easy Connect”
programot az okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő
megjelenjen.
4 Érintse meg a készüléket az
okostelefonjával.
Érintse meg a telefonnal a készüléket többször
az N-márkajelzésen , amíg az okostelefon
reagál.
Megjegyzés
Ha az okostelefon kezdőképernyője le van zárva, a
funkció nem fog működni. Oldja fel a
képernyőzárat, majd érintse meg az N-márkajelzést
 újra.
Az okostelefon megrázkódik
(a készüléket felismerte)
Nyomja meg többször a
(Mappa) + vagy 
 gombot a kívánt mappa kiválasztásához.
Csak a kedvenc műsorszám vagy fájl
rögzítése
Egy műsorszám vagy fájl rögzítése
Az összes mappa száma
* Ha az USB eszköznek nincs kötetcíme, akkor a
„STORAGE DRIVE” gördül végig a kijelzőn.
A kötetcím az adattárolóhoz vagy eszközökhöz
hozzárendelt név.
3 Nyomja meg a   gombot a lejátszás
Válassza ki a műsorszámot/fájlt és indítsa el a
lejátszást.
3 Nyomja meg: REC CD  USB .
A „REC” villogni kezd, és a készülék elkezdi
kiszámítani az USB eszközön található szabad
helyet.
* Ha a lejátszási idő több mint 100 perc, a kijelzőn
a „--:--” jelenik meg.
4 Nyomja meg: ENTER .
2 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth-
A használat befejezése
Tegye a következők közül valamelyiket.
Kapcsolja ki a Bluetooth-eszköz Bluetooth
funkcióját. A részletekkel kapcsolatban olvassa el
a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési
útmutatót.
Kapcsolja ki a Bluetooth-eszközt.
Válasszon egy másik funkciót a készüléken.
Kapcsolja ki a készüléket.
A lecsatlakozáshoz érintse meg újra az
okostelefonnal (csak NFC kompatibilis telefonok
esetén).
A készülékben tárolt párosítási adatok
törlése
1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a
BLUETOOTH  gomb megnyomásával.
2 Tartsa nyomva a ERASE  gombot, amíg
a „BT RESET” megjelenik a kijelzőn.
3 Nyomja meg a ENTER  gombot a tárolt
párosítási adatok törléséhez.
Amikor a párosítási adatok törlésre kerültek, a
„COMPLETE” felirat jelenik meg a kijelzőn.
A törlési eljárás megszakításához nyomja meg a
  gombot az ENTER  gomb megnyomása
előtt.
Rádióhallgatás
1 Nyomja meg többször a RADIO DAB/FM
 gombot a „DAB” vagy „FM” hullámsáv
kiválasztásához.
DAB/DAB+ rádióállomás vétele
Amikor először nyomja meg a RADIO DAB/
FM  gombot miután megvásárolta a
készüléket, a DAB önműködő behangolás
megkezdődik és az elérhető állomások
listája elkészül. A DAB önműködő
behangolás közben folyamatjelző sáv látható
a kijelzőn. Ne nyomja meg semelyik gombot
a DAB önműködő behangolás közben. A
behangolás megakadna és elképzelhető,
hogy az elérhető szolgáltatók listája nem
készülne el teljesen.
2 Hajtsa végre a hangolást.
DAB/DAB+ rádióállomás kiválasztása
A TUNE + vagy   gomb többszöri
megnyomásával hangolja be a kívánt
rádióállomást.
Az „SC” villog a kijelzőn, amikor a kiválasztott
elsődleges állomás tartalmaz másodlagos
szolgáltatást. Nyomja meg a TUNE + vagy  
gombot a másodlagos szolgáltatás
kiválasztásához. Az „SC” világít a kijelzőn,
amikor a másodlagos szolgáltatást veszi a
készülék.
FM rádióállomás kiválasztása
Tartsa lenyomva a TUNE + vagy   gombot,
amíg a frekvencia számjegyei változni kezdenek
a kijelzőn.
A készülék önműködően lépteti a
rádiófrekvenciát és megáll, ahol tiszta vételű
állomást talál.
Ha az automatikus hangolással egyetlen
rádióadót sem talál, a TUNE + vagy   gomb
többszöri megnyomásával válassza ki
lépésenként a frekvenciát.
FM sztereó adás vételekor az „ST” kijelzés
jelenik meg.
Megjegyzések a DAB/DAB+ rádióállomásokról
 DAB/DAB+ hallgatásakor a hang megszólalása
igénybe vehet néhány másodpercet.
 Az elsődleges szolgáltatás önműködően
megszólaltatásra kerül, amikor a másodlagos
szolgáltatás véget ér.
 Ez a vevőkészülék nem támogatja az adat
szolgáltatásokat.
Ha a sztereó FM vétel zajos
funkcióját.
A részleteket lásd az eszköz kezelési
útmutatójában.
Ha a készüléket még nem párosította
eszközzel, azaz például megnyomja a
BLUETOOTH  gombot a vásárlás után
először, akkor a készülék önműködően a
párosítási módba lép és a BLUETOOTH jelző
( ) és a „PAIRING” kijelzés villog. Ebben az
esetben lépjen a 4. lépéshez.
Kövesse a képernyőutasításokat a kapcsolat
létrehozásához.
Amikor a Bluetooth kapcsolat létrejön a „BT
AUDIO” jelzés világítani kezd.
3 Tartsa nyomva a BLUETOOTH-PAIRING
 gombot amíg két hangjelzést nem hall.
T A készülék önműködően a párosítási módba
lép és a Bluetooth jelző ( ) és a „PAIRING”
kijelzés villog.
Fájl száma
Lejátszási idő*
A Bluetooth kapcsolat létrehozásával
kapcsolatban lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat
létrehozása Bluetooth-eszközökkel” szakaszt. A
Bluetooth( ) jelző világítva marad a
készüléken.
2 Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth
A mappa neve és a dal címe jelenik meg, majd
a fájl száma és a lejátszási idő jelenik meg.
A számítás végével a „FREE***G”/„FREE***M”
(az eszközön lévő szabad terület nagysága
megabájtban vagy gigabájtban), majd a „PUSH
ENT” jelenik meg a kijelzőn.
Ha a „LOW ***M” jelenik meg a kijelzőn, akkor
nincs elegendő hely az eszközön. A rögzítés
megszakításához nyomja meg a   gombot.
A felvételkészítés folytatásához folytassa a 4.
lépéssel.
készülék és az eszköz között.
Nyomja meg többször a MODE  gombot, míg a
„MONO” kijelzés meg nem jelenik a kijelzőn.
A vétel minősége javulni fog, de a műsor csak
monoban lesz hallható.
Teljes lemez felvételéhez
MP3/WMA fájlok felvétele valamely
mappába
1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a
A Bluetooth-eszköz hangerejét közepes szintre
állítsa be, majd használja a készülék VOLUME
 vagy +  gombját.
Folytassa a 2. lépéssel.
Vezeték nélküli kapcsolat
létrehozása Bluetootheszközökkel
A használat a Bluetooth eszköz függvényben
eltérhet. A részleteket lásd az okostelefon kezelési
útmutatójában.
eszközön, és állítsa be a hangerőt az
eszközön.
Megjegyzések
Egy műsorszám felvétele
Egy
műsorszám
felvétele
2 Kapcsolja be a Bluetooth eszköz Bluetooth
A felvételi forrással
megegyezik*2
“FLDR001”*3
“TRACK001”*4
4 Hajtsa végre a párosítási eljárást a
Bluetooth-eszközön a készülék
felismeréséhez.
5 Válassza ki az Bluetooth-eszköz kijelzőjén
megjelenő „SONY:ZS-RS70BT/BTB”-at.
Amennyiben az „SONY:ZS-RS70BT/BTB” nem
jelenik meg az eszköz kijelzőjén, ismételje meg
a lépéseket a 2. lépéstől.
Megjegyzés
Bizonyos eszközök nem jelenítik meg a felismert
eszközök nevét.
A mélyhangok tiszta hangzásának
elősegítéséért DAB/DAB+ hallgatásakor
A DRC (dinamika szabályozás) funkció a
mélyhangokat tisztává teszi még csökkentett
hangerőnél is.
Ellenőrizze, hogy a hallgatott DAB/DAB+
rádióállomás támogatja a DRC-t.
1 Tartsa nyomva a MODE  gombot, amíg
Hasznos tanácsok
 Ha a kapcsolatot nehéz létrehozni, próbálja ki a
következőket.
Indítsa el az „NFC Easy Connect” programot
és mozgassa az okostelefont valamelyest
közelebb az N-márkajelzéshez  a
készüléken.
Ha az okostelefon védőtokban van, távolítsa el
azt.
 A lecsatlakozáshoz érintse meg a készüléket újra
az okostelefonnal.
 Amennyiben több NFC kompatibilis eszköze van,
csak érintse hozzá más eszközhöz a telefont és
a kapcsolat létrejön azzal az eszközzel. Például,
ha az okostelefonja NFC kompatibilis
fejhallgatóhoz csatlakozik, csak érintse hozzá az
okostelefont a készülékhez a Bluetooth kapcsolat
létrehozásához.
a „DRC” megjelenik a kijelzőn.
2 Nyomja meg a TUNE + vagy   gombot
a „2”, „1” (alapértelmezett beállítás) vagy
„0.5” kiválasztásához.
A DRC funkció kikapcsolásához válassza a
„0”-t.
3 Nyomja meg: ENTER .
A DAB behangolás végrehajtása kézzel
Ha elköltözött elképzelhető hajtsa végre a DAB
behangolást kézzel és regisztrálja újra a sugárzott
tartalmakat.
Tartsa nyomva a RADIO DAB/FM-SCAN 
gombot, amíg az „INITIAL” és a „SCAN?” jelenik
meg váltakozva a kijelzőn.
A keresés megkezdődik. A DAB/DAB+
szolgáltatások elérhetőségének függvényében a
területen a keresés pár percig eltarthat.
6 Ha az eszköz egy jelszó* beírását kéri, írja
A felvételkészítés megkezdődik. A felvétel
közben ne húzza ki az USB eszközt.
A lejátszás önműködően megáll a
Szinkronfelvétel felvétel végén.
A lejátszás folytatódik, amikor egy műsorszám/
fájl felvétele elkészült.
be a „0000” számot.
A Bluetooth kapcsolat létrejött és a „BT AUDIO”
jelenik meg a kijelzőn.
* A jelszó kifejezés előfordulhat „Passkey”, „PIN
code”, „PIN number” vagy „Password” stb.
formában is.
Funkció
A felvétel
leállítása
Egy USB
eszköz
eltávolítása
Tegye ezt
Nyomja meg a   gombot.
Az MP3/WMA fájl létrejön a
felvétel megszakításának
időpontjáig.
Nyomja meg az USB 
gombot, majd tartsa nyomva a
  gombot a készüléken,
amíg a „NO DEV” jelenik meg
a kijelzőn és távolítsa el az
USB eszközt.
Folyamatjelző sáv
A keresés végeztével az elérhető állomások listája
elkészül.
Megjegyzések
További műveletek
A folytatólagos lejátszás kikapcsolásra kerül, ha
megnyomja a   gombot, kinyitja a CD fiókot, vagy
kikapcsolja a készüléket.
1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a
Zenelejátszás vezeték
nélküli Bluetooth
kapcsolaton keresztül
2 Nyomja meg: ERASE .
megindításához.
Ehhez a
funkcióhoz
A lejátszás
leállítása
Rögzítheti egy teljes lemez tartalmát
(Szinkronfelvétel), az éppen játszott számot vagy
fájlt (egy műsorszám felvétele) USB eszközre
(digitális zenelejátszó vagy USB adattároló).
CD-lemezről történő felvétel esetén a
műsorszámok 128 kbps MP3 fájlként kerülnek
mentésre. MP3/WMA lemezről történő felvételkor
az MP3/WMA fájlok az eredeti MP3/WMA fájlokkal
azonos bitsűrűséggel kerülnek felvételre.
A kompatibilis eszközökkel kapcsolatban lásd a
„Kompatibilis eszközök” szakasz a hátoldalon.
Kövesse a hátoldalon található „Lejátszási
program létrehozása (Programozott lejátszás)”
című fejezet 1–5. lépéseit.
Lejátszási idő
MP3/WMA lemez lejátszásakor a mappa neve*1
és a dal címe a lejátszási idő*2 kijelzése előtt
jelenik meg.
Zene felvétele lemezről
USB eszközre
mappát.
Folytassa a 3. lépéssel.
Megjegyzés
A kötetcím egyszer végiggördül, majd a mappák
teljes száma jelenik meg a kijelzőn.
További műveletek
ZS-RS70BTB-OI.indd 1
Hallgathatja az USB eszközön (digitális
zenelejátszón vagy USB adattárolón) tárolt
audiofájlokat.
A készülékkel WMA és MP3 formátumú*
audiofájlok lejátszása lehetséges.
A kompatibilis eszközökkel kapcsolatban lásd a
„Kompatibilis eszközök” szakasz a hátoldalon.
 Az alábbi esetekben lejátszás elindítása hosszabb
időt vehet igénybe:
bonyolult mappaszerkezet,
az USB eszköz telítettsége közel van a
kapacitásához.
 Ne mentsen MP3/WMA fájloktól eltérő fájlokat vagy
felesleges mappákat egy MP3/WMA fájlokat
tartalmazó USB eszközre.
 Lejátszás közben a nem MP3/WMA fájlokat
tartalmazó mappák átugrásra kerülnek.
 Ez a készülék a következő formátumok lejátszására
képes:
MP3: az „.mp3” kiterjesztésű fájlok,
WMA: az „.wma” kiterjesztésű fájlok
Ha a fájlnevek a fenti kiterjesztéseket tartalmazzák,
de az aktuális fájl más formátumban lett elkészítve,
akkor a készülék zajt fog lejátszani, vagy akár meg
is hibásodhat.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM, WMA veszteségmentes vagy WMA
PRO formátumú WMA fájlok nem játszhatók le.
 A következő esetekben a készülék nem tudja
lejátszani az USB eszközön található audiofájlokat:
Ha bármely mappa összesen több, mint 999 fájlt
tartalmaz.
Ha az USB eszközön található audiofájlok száma
több, mint 5000.
Ha az USB eszközön található mappák száma
több, mint 255 (beleértve a gyökérkönyvtárat is).
Ha a könyvtármélység meghaladja a 8-at
(beleértve a gyökérkönyvtárat is).
A fenti számok változhatnak a fájl és
könyvtárszerkezettől függően.
 A kompatibilitás nem garantálható minden kódoló
vagy író szoftverrel. Ha az USB eszközre felvett
fájlok nem kompatibilis kódolási eljárással készültek,
akkor hangkiesést vagy zajt tapasztalhat, vagy
elképzelhető, hogy a fájl nem játszható le.
 A mappa- és fájlnevek a zárójelet is beleértve 32
karakter hosszúságig jeleníthetők meg.
 A nem megjeleníthető betűk vagy jelek helyén „_”
jelenik meg.
 Ez a készülék az MP3 fájlok ID3 mezőjének 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 formátumát támogatja, illetve a
WMA fájlok formátumait (az ASF (Advanced
Systems Format) specifikációi szerint). Ha a fájl
rendelkezik ID3 vagy WMA információval, a dalcím,
előadó neve és az album címe kerül megjelenítésre.
Ha a fájl nem rendelkezik ilyen információval, akkor
a következő jelenik meg:
Fájl neve a dal címe helyett.
A „NO ARTIST” üzenet az előadó neve helyett.
A „NO ALBUM” üzenet az előadó neve helyett.
Az ID3 és WMA címke információ 32 írásjel
hosszúságig jeleníthető meg.

* Amennyiben MP3/WMA fájlok csak a lemez
főkönyvtárában találhatóak, akkor a „1FLDR”
jelenik meg a kijelzőn.
Az energiatakarékossági funkciók használata
Ez a készülék önműködő készenléti üzemmód funkcióval rendelkezik. Ezzel a funkcióval a készülék
önműködően készenléti üzemmódba kapcsol 15 perccel azután, hogy nem használja azt, vagy nincs beérkező
audiojel.
T Az önműködő készenléti funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a DISPLAY  gombot miközben
nyomva tartja a   gombot. Minden gombnyomásnál az „AUTO STANDBY ON” vagy az „AUTO STANDBY
OFF” jelenik meg a kijelzőn.
Zenehallgatás USB
eszközről

 Cserélje ki az elemeket, amikor az OPR/BATT  jelző elhalványul, vagy amikor a készüléket nem lehet
működtetni. Cseréljen ki minden elemet újakra. Az elemek cseréje előtt vegye ki a CD-lemezt és húzza ki az USB
eszközöket vagy más csatlakoztatott eszközöket.
 A készülék elemmel történő használatához húzza ki a hálózati tápellátást a fali csatlakozóból és a készülékből.
Nyomja meg a MODE  gombot többször leállított
lemez esetén.
A részleteket lásd a „Lejátszási mód kiválasztása”
szakaszban a hátoldalon.
* A DRM (Digital Rights Management) digitális
jogosultságkezelő fájlok, vagy internetes
zeneboltokból letöltött zene fájlok nem játszhatók le
ezzel az eszközzel. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani,
akkor az eszköz a rákövetkező, jogosultságkezelői
védelemmel el nem látott fájl lejátszására lép.
Mappák teljes száma*
Megjegyzések
Tartsa nyomva a   gombot
a készüléken, amíg a „NO
DEV” jelenik meg a kijelzőn és
távolítsa el az USB eszközt.
USB eszköz
eltávolítása
A lejátszási mód megváltoztatása
2 Nyomja meg a készüléken a PUSH OPEN/
Az AC IN
aljzathoz
közben és engedje fel a
gombot a kívánt pillanatban.
Ha pillanat megállítás közben
szeretne valamely pontot
megkeresni, akkor nyomja
meg a   gombot a
lejátszás elindításához a
kívánt pont megtalálása után.
Megjegyzés
A hangerő beállítása
A címke felfelé
nézzen.
Hálózati vezeték
(tartozék)
Tartsa lenyomva a  vagy
  gombot lejátszás
* Változó bitsűrűségű (VBR) MP3 vagy WMA fájl
lejátszásakor elképzelhető, hogy a rendszer nem
pontosan a leállítási pontnál folytatja a lejátszást.
Nyomja meg: CD , USB , BLUETOOTH ,
RADIO DAB/FM  vagy: AUDIO IN  miközben
a készülék ki van kapcsolva. A készülék bekapcsol
és közvetlenül a vonatkozó üzemmódba lép.
funkció bekapcsolásához.
Csatlakoztassa a tápegység  hálózati vezetékét vagy helyezzen be 6 db C-méretű (R14 típusú) elemet
(külön megvásárolható) az elemtartóba .
Nyomja meg:  vagy: 
. A fájlokat egyesével is
léptetheti.
A fájlok folyamatos
léptetéséhez tartsa lenyomva
a  vagy   gombot
lejátszás közben és engedje
fel a gombot a kívánt
pillanatban.
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a
következő:
A közvetlen bekapcsolási funkció
használata
1 Nyomja meg a CD  gombot a CD
Áramforrások
Egy fájl
kiválasztása
A mappaszerkezet és a lejátszási
sorrend példája
Nyomja meg az OPERATE  gombot. A
készüléket a közvetlen bekapcsolási funkcióval is
bekapcsolhatja (lásd alant).
Ebben az útmutatóban a használat jellemzően a
közvetlen bekapcsolási funkció alapján van leírva.
Audió CD lemezek, amelyeken CD-DA
műsorszámokat rögzített CD-DA formátumban
CD-R/CD-RW lemezek, amelyeken MP3 vagy
WMA műsorszámokat rögzített ISO 9660 Level
1/Level 2 vagy Joliet formátumban
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Nyomja meg:
vagy:  .
Műsorrészlet
keresés fájlban
Mappa
MP3/WMA fájl
(Mappa) +
Egy mappa
kiválasztása
Fényeffektek az audiobemenet esetén
A fényeffekt (a háttérvilágítás mindkét oldal pirosan
világít) a zene ütemére látható fényhatás. A funkció
be- és kikapcsolható (Lásd a „A szinkron fényeffekt
kikapcsolása” szakaszban.)
Be-, kikapcsolás
Nyomja meg a   gombot
kétszer. Amikor a  
gombot megnyomja a
folytatólagos lejátszás
megállítása után, akkor a
lejátszás az első műsorszám/
fájl kezdetétől indul el.
1 Válassza ki a törölni kívánt audiofájl vagy
„B” minta
Kapcsolódás párosított Bluetootheszközzel
Hasznos tanács
Másik Bluetooth-eszközzel történő párosításhoz
ismételje meg a 2.–6. lépéseket minden eszköz
esetén.
 Amennyiben az ön környékén a DAB/DAB+
sugárzás nem elérhető a „NOSIGNAL” jelenik meg
a kijelzőn.
 A tárolt szolgáltatások listája törlésre kerül, amikor a
DAB önműködő behangolás megkezdődik.
A vételi minőség javítása
A rádióvétel javításához mozgassa el az antennát.
Megjegyzések
 Kb. 5 perc után a párosítási mód kikapcsol és a
Bluetooth jelző kezd villogni. Ha a párosítás ebben a
lépésben megszakításra kerül, akkor újrakezdheti
azt a 3-as lépéstől.
 A készülék jelszója a „0000”. A készülék nem
párosítható olyan Bluetooth-eszközzel, amelynek a
jelszója nem „0000”.
 Ha a Bluetooth-eszközök párosításra kerültek, nincs
szükség a párosítás megismétlésére. Azonban a
következő esetekben az eljárást meg kell ismételni.
A készüléket 10-nél több eszközhöz párosították.
A készülék 9 Bluetooth-eszközhöz lehet párosítva.
Ha 9 eszköz után egy újabb eszközzel kerül
párosításra a készülék, akkor annak az eszköznek
a párosítási adata, amelynek legutóbbi
kapcsolódása a legrégebben történt, felülírásra
kerül az új eszköz párosítási adatával.
 A készülékhez egynél több eszköz lehet párosítva,
de hangot egyszerre csak egy eszközről tud
megszólaltatni.
2014.07.24. 8:47:13
További műveletek
További információk
Megjegyzés
Ha 26 vagy több műsorszámot/fájlt próbált meg
beprogramozni, a „FULL” jelenik meg a kijelzőn.
Hasznos tanács
A folytatólagos lejátszás elérhető programozott
lejátszási módban USB funkcióval. Nyomja meg a 
 gombot miután leállította a programozott lejátszási
módot a   megnyomásával. A programozott
lejátszás a megállítási ponttól kezdődik.
A programozott műsorszám/fájl
információ megjelenítése
A műsorszámok beprogramozása után
ellenőrizheti a műsorszámok információit.
A DISPLAY  többszöri megnyomásával a kijelző
a következők szerint változik:
A program összes lépésének száma  Az
utoljára beprogramozott műsorszám/fájl száma,
majd a teljes játékidő*
* A „--:--” jelenik meg MP3/WMA lemezek és USB
eszköz esetén.
A programozott lejátszás kikapcsolása
Nyomja meg a   gombot a lejátszás
leállításához, majd a MODE  gombot többször,
*A   és VOLUME +  gombokon tapintópont található.
amíg a „PGM” eltűnik a kijelzőről.
A kijelző használata
MP3/WMA információk ellenőrzése
Nyomja meg a DISPLAY  gombot többször
MP3/WMA fájl lejátszása közben USB-ről
vagy lemezről.
Beállíthatja, hogy a készülék a CD-DA
műsorszámokat egy audió CD-n, vagy az MP3/
WMA fájlokat egy CD-R/CR-RW lemezen vagy
USB eszközön normál vagy programozott
lejátszási módban játssza le.
1 Nyomja meg a CD  gombot vagy az
USB  gombot a CD vagy USB funkció
bekapcsolásához.
A kijelzés az alábbiak szerint változik:

Műsorszám cím ( )*1
2 Az alábbiak szerint járjon el.

Előadó név ( )*1

Albumnév (
Ehhez az
ismétléshez
Egyetlen
műsorszám
vagy fájl
)*1

A jelenlegi fájl száma és a lejátszási idő*2
*1Ha a fájl nem rendelkezik ID3 vagy WMA
információval, a fájlnév, a „NO ARTIST” és a „NO
ALBUM” fut végig a kijelzőn a műsorszám cím,
előadó név illetve albumnév helyett.
2
* Az előadó név vagy albumnév helyett néhány
másodperc elteltével ez jelenik meg.
Az USB eszközön található szabad
hely ellenőrzése
1 Nyomja meg a MODE  gombot a
mappa, mappa ismétlési, programozott,
vagy programozott ismétléses lejátszási
mód kikapcsolásához.
Minden
műsorszám/fájl
2 Nyomja meg a DISPLAY  gombot
mialatt az USB eszköz le van állítva.
Nyomja meg a DISPLAY  gombot a
Bluetooth eszköz csatlakoztatása közben.
Nyomja meg a DISPLAY  gombot többször
mialatt rádiót hallgat.
1 Nyomja meg a MODE 
gombot, amíg a „ ”
megjelenik.
2 Nyomja meg a  
gombot az Ismételt lejátszási
módhoz.
DAB hallgatása közben
Program szám*1  DLS (dinamikus cím-rész)*3
 Műsortípus címke*3 (lásd a „PTY (műsortípus)”
részt a „Minőségtanúsítás” szakaszban)  Közös
cím*3  Csatornák  Bitsűrűség*4 
Jelerősség*4  Szolgáltató megnevezése
Nyomja meg az ENTER  gombot a normál
kijelzéshez történő visszalépéshez.
Nyomja meg a   gombot a lejátszás
leállításához, majd a MODE  gombot többször,
amíg a „ ” (vagy a „ 1”) eltűnik a kijelzőről.
Beállíthatja, hogy a készülék a CD-DA
műsorszámokat egy audió CD-n, vagy az MP3/
WMA fájlokat egy CD-R/CR-RW lemezen vagy
USB eszközön véletlen sorrendű lejátszási
módban játssza le.
1 Nyomja meg a CD  gombot vagy az
USB  gombot a CD vagy USB funkció
bekapcsolásához.
2 Nyomja meg a MODE  gombot, amíg a
3 Nyomja meg a   gombot a véletlen
sorrendű lejátszás elindításához.
Leírás
A hallgatott csatorna
nevének kijelzése.
A hallgatott csatorna
műsortípusának kijelzése.
Szabad szöveges
információ kijelzése.
 Véletlen sorrendű lejátszás közben az előző
műsorszám/fájl nem választható ki a  
megnyomásával.
 A folytatólagos lejátszási mód elérhető véletlen
sorrendű lejátszás során USB-ről. Nyomja meg a
  gombot miután leállította a véletlen sorrendű
lejátszást a   gombbal. A véletlen sorrendű
lejátszás a megállítási ponttól indul el.
Saját program létrehozása
(Programozott lejátszás)
Akár 25 műsorszám/fájl lejátszási sorrendjét
adhatja meg egy lemezen/USB eszközön.
1 Nyomja meg a CD  gombot vagy az
USB  gombot a CD vagy USB funkció
bekapcsolásához.
Megjegyzések
 Az RDS funkció nem kerül aktiválásra, ha a
hallgatott FM csatorna nem sugároz RDS adatot. A
kísérleti RDS adások területén sem feltétlenül
működik tökéletesen a rendszer.
 Ha a hallgatott FM adás jele gyenge, akkor időbe
telhet az RDS adatok vétele.
Nyomja meg többször a MODE  gombot.
Normál lejátszás (nincs)
A rádióállomások tárolásra kerülnek a
memóriában, az alacsony frekvenciáktól a
magasabb frekvenciák felé haladva.
3 Nyomja meg a  vagy a  
gombot a műsorszám/fájl kiválasztásához.
Egy MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappa
kiválasztásához nyomja meg a
(Mappa) +
vagy   gombot először a mappa
kiválasztásához, majd nyomja meg a  vagy
  gombot a fájl kiválasztásához.
4 Nyomja meg: ENTER .
Az állomások tárolása kézzel
A kívánt állomásokat egyenként, a kézi módszerrel
is behangolhatja, és tárolhatja a kiválasztott
memóriahelyeken.
1 Nyomja meg többször a RADIO DAB/FM
 gombot a hullámsáv kiválasztásához.
2 Hangolja be a kívánt állomást.
3 Tartsa nyomva a MANUAL PRESET 
gombot, amíg a „DAB-xx” vagy a „FM-xx”
villogni nem kezd a kijelzőn.
(Példa: DAB)
4 Nyomja meg a készüléken a PRESET +
vagy   gombot, amíg a rádióállomás
tárolásához kívánt memóriahely száma
villogni kezd a kijelzőn.
5 Nyomja meg az ENTER  gombot az
állomás tárolásához.
Ha ezen a memóriahelyen már tárolt egy
állomást, akkor az felülíródik az új állomással.
Hasznos tanács
A memóriában tárolt rádióállomások még következő
esetekben is megmaradnak.
Kihúzta a hálózati csatlakozóvezetéket.
Eltávolította az elemeket.
Tárolt rádióállomás
hallgatása
2 Nyomja meg a PRESET + vagy  
gombot a kívánt eltárolt rádióállomás
hallgatásához.

A kiválasztott mappa ismétléses lejátszása (
)*
,
A műsorszám beprogramozása megtörtént.
A program lépés száma megjelenik, ezután a
teljes játékidő kerül megjelenítésre.
(Példa: audió CD)

Véletlen sorrendű lejátszás (SHUF)

Programozott lejátszás (PGM)

Programozott ismétléses lejátszás (
Lépés száma
, PGM)
* Ezek a lejátszási funkciók csak MP3/WMA fájlok
lejátszása közben elérhetők MP3/WMA lemezről
vagy USB eszközről.
A memória neve megjelenik. A megjelenített név
az USB eszköz jellemzőitől függően eltérően
jelenik meg.
Folytassa a 6. lépéstől, ha csak egy memória
választható ki.
Megjegyzések az USB eszközről
 A hibátlan működés nem garantált, akkor sem, ha
az USB eszköz megfelel a kompatibilitási
követelményeknek.
 USB eszköz csatlakoztatásakor a rendszer
beolvassa az USB eszközön lévő összes fájlt. Ha
sok mappa vagy fájl található az USB eszközön az
olvasás befejezése hosszabb időt vehet igénybe.
 Ne csatlakoztasson a készülékhez USB eszközt
USB-elosztón (hubon) keresztül.
 Néhány csatlakoztatott USB eszköz esetében egy
művelet végrehajtása után, azt a műveletet, a
rendszer kis késéssel hajtja végre.
 Elképzelhető, hogy ez a készülék nem támogatja a
csatlakoztatott USB eszköz minden funkcióját.
 A lejátszási sorrend ezen a készüléken eltérő lehet
a csatlakoztatott USB eszköz lejátszási sorrendjétől.
 Ez a készülék nem használható USB eszközök
töltésére.
Az eszközök kompatibilitási feltételei a következők.
Az eszköznek a készülékkel történő használata
előtt ellenőrizze, hogy az megfelel-e a
követelményeknek.
Az eszköznek meg kell felelnie a Bluetooth 3.0
szabványnak.
Az eszközöknek támogatni kell a A2DP
(Advenced Audio Distribution Profile) profilt és az
AVRCP (Audio Video Remote Control) profilt .
NFC kompatibilitás (csak abban az esetben, ha a
készülék NFC párosítási funkcióját használja).
Az alábbi honlapon találhatja meg a legfrissebb
információt a kompatibilis Bluetooth eszközökről
beleértve az NFC kompatibilis okostelefonokat is.
http://support.sony-europe.com/
Mi is az a Bluetooth
technológia?
A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli
technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz
lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és
kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték
nélküli technológia működési tartománya kb. 10
méter.
Általában két eszköz összekapcsolására
használják, de vannak olyan készülékek, melyek
egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé
teszik.
Vezetékes összeköttetésre nincs szükség,
ráadásul az eszközöknek nem szükséges
egymással szemben lenniük, mint pl. az infravörös
kapcsolatnál. Így a kívánt Bluetooth-eszközt
elhelyezheti pl. a táskájában, a zsebében stb.
A Bluetooth technológia egyben nemzetközi
szabvány is, melyet világszerte vállalatok ezrei
támogatnak és alkalmaznak.
A profil az egyes Bluetooth-eszközök funkcióinak
szabványosítása. A készülék a következő
Bluetooth verziókat és profilokat támogatja:
Adatátviteli rendszer:
Bluetooth 3.0 verzió
Kompatibilis Bluetooth profilok:
A2DP (Advanced Audio Distribution profil):
audió tartalom magas minőségű küldése vagy
fogadása.
AVRCP (Audio Video Remote Control profil):
audió vagy videoeszköz vezérlése; pillanat állj,
lejátszás megállítása vagy indítása stb.
Legnagyobb adatátviteli távolság
A Bluetooth-eszközöket a rendszertől
(légvonalban) mért 10 méteres távolságig
használja.
A legnagyobb adatátviteli távolság az alábbi
körülmények esetén lecsökkenhet.
Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között
akadály, pl. személy, fémtárgy vagy fal található.
Egy vezeték nélküli LAN eszköz van
használatban a rendszer közelében.
Mikrohullámú sütő van használatban a rendszer
közelében.
Ha a rendszer közelében elektromágneses
sugárzást kibocsátó eszköz működik.
Ha a készüléket fémpolcra helyezi.
Külső készülékek
csatlakoztatása
A készülék hangsugárzóin keresztül
meghallgathatja külső készülékek, pl. hordozható
digitális zenelejátszó zeneszámait is.
Csatlakoztatás előtt feltétlenül kapcsolja ki mindkét
készüléket.
Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez
mellékelt kezelési útmutatót is.
A készülék
Fém szekrény
Optimális teljesítmény
Egyéb eszközök zavaró kölcsönhatása
Audió csatlakozóvezeték
(külön megvásárolható)
Az eszközhöz
(pl.: hordozható
digitális
zenelejátszó)
1 Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzathoz 
a hordozható audiolejátszó vagy egyéb
eszköz vonal kimeneti csatlakozóját egy
(külön megvásárolható)
csatlakozóvezetékkel.
2 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.
3 Nyomja meg az AUDIO IN  gombot és
indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
készüléken.
)
)*
gombot a memória szám kiválasztásához.
Kompatibilis Bluetooth eszközök
többször, amíg a „PGM” megjelenik a
kijelzőn.
1)

Kiválasztott mappa lejátszása (
Az utoljára
beprogramozott
műsorszám száma
Teljes játékidő*
* Ha a lejátszási idő több mint 100 perc MP3/WMA
lemez/USB eszköz esetén a kijelzőn a „--:--”
jelenik meg.
5 Ha több műsorszámot/fájlt is szeretne
beprogramozni, ismételje meg a 3. és 4.
lépést.
6 A program lejátszását a   gombbal
indíthatja el.
A beprogramozott sorrend mindaddig elérhető,
amíg ki nem nyitja a CD fiókot, ki nem veszi az
USB eszközt, vagy ki nem kapcsolja a
készüléket. A program lejátszásához nyomja
meg a   gombot újra.
ZS-RS70BTB-OI.indd 2
állomás tárolásához.
2 Nyomja meg a MODE  gombot
A kijelzés a következők szerint változik a gomb
minden megnyomásakor:

Összes ismétlése (
3 Nyomja meg az ENTER  gombot az
Az AUDIO
IN
aljzathoz
Kiválaszthatja a műsorszámok ismételt vagy
véletlen sorrendű lejátszását, amikor a lemez/USB
eszköz lejátszása le van állítva.
4 Nyomja meg: ENTER .
5 Nyomja meg többször a  vagy  
Csökkent teljesítmény
Lejátszási mód
kiválasztása

Egy ismétlése (
SCAN  gombot, amíg az „AUTO” villogni
nem kezd a kijelzőn.
 gombot a hullámsáv kiválasztásához.
Hasznos tanácsok
A készülék a következő RDS funkciókat támogatja.

2 Tartsa nyomva a RADIO DAB/FM-
1 Nyomja meg többször a RADIO DAB/FM
Nyomja meg a   gombot a lejátszás
leállításához, majd a MODE  gombot többször,
amíg a „SHUF” eltűnik a kijelzőről.
A rádiós adatrendszer (RDS) használata
(USB) aljzathoz .
2 Nyomja meg az USB  gombot az USB
funkció bekapcsolásához.
3 Nyomja meg a USB-MEMORY SELECT
 gombot, amíg a „SELECT?” megjelenik
a kijelzőn.
A csatlakoztatott készülék hangja hallható a
hangsugárzókból.
A készülék tv-készülékhez vagy
videolejátszóhoz csatlakoztatásához használjon
(külön megvásárolható) hosszabbító vezetéket,
egyik végén sztereó minijack csatlakozóval, a
másik végén két RCA csatlakozóval.
Megjegyzések
 A digitális zenelejátszó mono kimeneti
csatlakozójának csatlakoztatásakor elképzelhető,
hogy nem hallható hang a készülék jobb oldali
hangsugárzójából.
 A digitális zenelejátszó LINE OUT aljzatához
csatlakoztatás esetén hangtorzulás következhet be.
Ha a hang torz, csatlakoztassa a fejhallgató
aljzathoz.
 A digitális zenelejátszó fejhallgató aljzatához
csatlakoztatás esetén növelje a digitális
zenelejátszó hangerejét, majd állítsa be a készülék
hangerejét.
Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli
LAN technológia (IEEE802.11b/g/n) azonos
frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú
interferencia fordulhat elő, ami csökkentheti a
kommunikáció sebességét, növelheti a zajt vagy
hibás kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a
készüléket vezeték nélküli LAN eszköz közelében
használja. Ilyen esetben tegye a következőket.
Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra
használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN
eszköztől mért 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
A készüléket és a Bluetooth-eszközt egymáshoz
a lehető legközelebb helyezve használja.
Egyéb eszközök zavaró kölcsönhatása
A Bluetooth-eszközök által kibocsátott
mikrohullámok zavart okozhatnak egyes
elektronikus orvosi berendezések működésében.
Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a
készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert
balesetveszélyt jelenthetnek.
Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl.
kórházban, vonaton, repülőgépen vagy
üzemanyagtöltő állomáson.
Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
Megjegyzések
 A Bluetooth funkció használatához a csatlakoztatni
kívánt Bluetooth-eszköznek támogatni kell a
rendszerrel azonos profilt.
Azt is vegye figyelembe, hogy annak ellenére, hogy
azonos profilt támogatnak, az egyes eszközök
funkciói eltérők lehetnek.
 A Bluetooth vezeték nélküli technológia sajátosságai
miatt a rendszeren lejátszott hang kis mértékben
késhet a Bluetooth-eszközön lejátszott hanghoz
képest zenehallgatás esetén.
 Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági
funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth
szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a
beállítások függvényében előfordulhat, hogy a
biztonság szintje nem elegendő. Legyen körültekintő
a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat használata
során.
 Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel
közben előforduló információszivárgásért.
 A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg kell
felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt Bluetooth
szabványnak, és a hitelesítési feltételeknek. Ha a
csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb említett
Bluetooth szabványoknak, az eszköz jellemzőinek
vagy műszaki adatainak függvényében előfordulhat,
hogy bizonyos eszközök nem csatlakoztathatóak
vagy nem működnek megfelelően.
 Zaj vagy hangkiesés következhet be a rendszerhez
csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől, az adatátvitel
környezetétől és az alkalmazás környezetétől
függően.
A készülékkel NEM lejátszható lemezek
CD-R/CD-RW lemezek, melyek nem audió CD
formátumban vagy nem az ISO 9660 1. szint/ 2.
szint, Joliet formátumban rögzített lemezek.
Rossz rögzítési minőségű, karcos vagy
szennyezett CD-R/CD-RW lemezek, vagy nem
kompatibilis eszközzel készített CD-R/CD-RW
lemezek.
A nem lezárt, vagy nem megfelelően lezárt
CD-R/CD-RW lemezek.
Megjegyzések a lemezekről
Lejátszás előtt a CD-lemezeket
tisztítókendővel törölje át. A törlést
a CD-lemez közepétől kezdve
kifelé, sugárirányban haladva
végezze. Ha karcolások, ujjnyomok
vannak a lemezen vagy a lemez
piszkos lesz, a műsorszámok
lejátszása elképzelhető, hogy nem
lesz megfelelő.
A tisztításhoz ne használjon oldószert, például
benzint, hígítót, a kereskedelemi forgalomban
kapható tisztítószert vagy vinil lemezekhez
használt antisztatizáló szert.
Ne tegye ki a lemezeket közvetlen
napsugárzásnak vagy hőnek (mint például
hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló
járműben, mert a jármű belső terének
hőmérséklete jelentősen megnőhet.
Ne karcolja meg a CD-lemez felületét és ne
ragasszon rá matricákat.
Használat után helyezze a CD lemezt a tokjába.
DualDisc (kettős formátumú) lemezekről
A DualDisc elnevezés olyan kétoldalas
lemezeket takar, melyek egyik oldalán a
DVD-lejátszók által lejátszható tartalom, a másik
oldalukon digitális hanganyag található. Mivel a
hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a
Compact Disc (CD) szabványnak, az ilyen
lemezek lejátszása nem garantált.
Másolásvédelmi rendszerrel ellátott zenei
lemezek
Ez a készülék a Compact Disc (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
képes. Napjainkban egyre több lemeztársaság
másolásvédelemmel ellátott zenei CD-ket hoz
forgalomba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között
lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a
CD-szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem
lehet lejátszani.
Biztonság
Mivel ez a CD-lejátszó olyan lézersugárral
működik, amely veszélyes lehet az emberi
szemre, soha ne szerelje szét a készüléket.
Csak szakképzett szervizalkalmazottal
javíttassa!
Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék ömlik
a készülékbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból és
ellenőriztesse szakemberrel mielőtt újra
használná.
Nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív,
csillag stb.). Ne próbáljon meg ilyen lemezt
lejátszani, mert a készülék károsodhat.
Áramforrások
Hálózati működés esetén használja a mellékelt
hálózati csatlakozóvezetéket. Ne használjon
egyéb típust.
Húzza ki a hálózati vezeték csatlakozódugóját a
hálózati aljzatból, ha hosszabb időn keresztül
nem tervezi a készülék használatát.
Amikor nem használja elemről a készüléket,
távolítsa el az elemeket, így elkerülheti a kifolyó
elektrolit és a korrózió okozta
meghibásodásokat.
Elhelyezés
A készülék nem kapcsol be, amikor a
hálózati áramforráshoz csatlakoztatta.
Nincs hang.
Győződjön meg róla, hogy a hálózati
tápegységet helyesen csatlakoztatta-e a hálózati
aljzathoz.
A készülék nem kapcsol be elemmel
történő használat közben.
Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően
legyenek behelyezve.
A „LOW” és a „BATTERY” jelenik meg
felváltva, és a készülék önműködően
kikapcsol.
Cserélje az elemeket újakra.
A készülék készenléti üzemmódba
kapcsol váratlanul.
A jelenség nem utal meghibásodásra. A készülék
önműködően készenléti üzemmódba kapcsol 15
perccel azután, hogy nem használja azt, vagy
nincs beérkező audiojel. Lásd a „Az
energiatakarékossági funkciók használata”
szakaszban.
Nincs hang.
Ellenőrizze, hogy a kiválasztott zene vagy
hangforrás használatához szükséges funkciót
választotta ki.
A hangsugárzók használatakor húzza ki a
fejhallgatót.
A hang zajos.
Valaki mobiltelefont vagy más rádióhullámokat
sugárzó eszközt használ a közelben? Ha igen,
akkor helyezze távolabb a készüléket és a
Bluetooth eszközt. Mobiltelefonok és más
eszközök hatással lehetnek a Bluetooth
adatátvitelre.
CD/MP3/WMA lejátszó
A CD-lemez nem játszható le vagy a „NO
DISC” üzenet jelenik meg akkor is, ha a
CD-lemez a helyén van.
A CD-lemezt a feliratos oldalával felfelé helyezze
be.
Tisztítsa meg a CD-lemezt.
Vegye ki a CD-lemezt és hagyja nyitva a
CD-tartót legalább egy óráig, hogy a lecsapódott
pára kiszáradjon.
A CD-R/CD-RW üres vagy nincs lezárva.
A lemezen nem található lejátszható MP3/WMA
fájl.
Probléma van a CD-R/CD-RW minőségével, a
felvevőeszközzel vagy az alkalmazás szoftverrel.
Cserélje az elemeket újakra, ha azok kimerültek.
Hangkiesés
Csökkentse a hangerőt.
Tisztítsa meg a CD-lemezt vagy cserélje, ha
súlyosan sérült.
Helyezze a készüléket rezgésektől mentes
helyre.
Tisztítsa meg az olvasófejet a kereskedelemben
kapható porfúvóval.
Hangkiesés vagy zaj tapasztalható rossz
minőségű CD-R/CD-RW használatakor vagy
probléma van a felvételi eszközzel vagy
alkalmazás szoftverrel.
A lejátszás elindítása a szokásostól
hosszabb időt igényel.
Az alábbi lemezek esetén a lejátszás elindítása
hosszabb időt vehet igénybe:
bonyolult könyvtárfelépítést tartalmazó lemez,
sok könyvtárat tartalmazó lemez.
USB eszköz
Az USB eszköz nem működik
megfelelően.
Ha nem kompatibilis USB eszközt használ, a
következő probléma következhet be.
Az USB eszköz felismerése nem sikerült.
A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg a
készüléken.
A lejátszás nem lehetséges.
Hangkiesés.
Zaj hallható.
A hang torz.
Kerülje az alábbi elhelyezéseket: hőforrás
közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek van
kitéve.
A készüléket ne helyezze el döntött vagy
bizonytalan helyzetben.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék
hátoldalához 10 mm-nél közelebb. A
szellőzőnyílások eltakarásának elkerülése
szükséges a készülék megfelelő működéséhez
és az alkatrészek hosszú élettartamához.
Mivel a hangsugárzók erős mágnest
tartalmaznak, tartsa távol a mágneses kódolást
alkalmazó hitelkártyákat, rugós szerkezetű
órákat a készüléktől a mágnes által okozott
sérülés megelőzése érdekében.
Az „OVER CURRENT” üzenet jelenik meg.
(USB) aljzat 
Probléma merült fel az
elektromos jelszintjével kapcsolatban. Kapcsolja
ki a készüléket és távolítsa el az USB eszközt az
(USB) aljzatból . Győződjön meg róla, hogy
az USB eszköz megfelelően működik-e. Ha a
kijelzés továbbra is megjelenik, forduljon a
legközelebbi Sony szakszervizhez.
Működés
Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa
újra az USB eszközt. Majd kapcsolja vissza a
készüléket.
A zenei adatok tartalmazzák a zajt, vagy a
hangtorzulást. A zaj az audiofájl készítése során
is bekerülhet. Próbálja meg újból létrehozni a fájlt
és játssza le azokat ezen a készüléken.
Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi,
továbbá ha túlságosan nedves helyen tárolja,
pára csapódhat le a CD-lejátszó kiolvasófején. A
készülék ekkor működésképtelen. Vegye ki a
CD-lemezt, hagyja a készüléket bekapcsolva, és
várjon kb. 1 órát, hogy a lecsapódott nedvesség
elpárologjon.
A készülék gondozása
Ne hagyja nyitva a CD betöltő fiókot a por és
piszok felhalmozódásának elkerülése
érdekében.
A készülék burkolatának tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és
kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
Üzenetek
DATA ERROR: Hibás audiofájl.
ERASE ERROR: Audiofájlok vagy mappák törlése
megszakadt.
FATAL ERROR: Az USB eszközt a felvételi vagy
törlési művelet során eltávolította, és az
megsérülhetett.
FULL: Több, mint 25 műsorszámot vagy fájlt
próbált meg programozni.
LOW BATTERY: Az elemek majdnem teljesen
kimerültek.
NO BT: A Bluetooth kapcsolat nem jött létre.
NO DEV: Nincs USB eszköz csatlakoztatva, vagy
a csatlakoztatott USB eszközt leállította.
NO STEP: Minden programozott műsorszám/fájl
törlésre került.
NO TRK: Az USB eszközön nincsenek lejátszható
MP3/WMA fájlok.
NOSIGNAL: Nincs támogatott DAB/DAB+
sugárzás az országban vagy régióban, illetve a
kiválasztott DAB/DAB+ szolgáltató vétele
megszűnt.
NOT IN USED: Műveletet próbált végrehajtani
bizonyos körülmények közben, amelyek
esetében a művelet nem végrehajtható.
NOT SET: Nincs tárolt állomás.
NOT SUPPORT: Nem támogatott USB eszközt
csatlakoztatott.
OFF-AIR: A kiválasztott állomás jelenleg nem
sugároz.
PROTECT: A csatlakoztatott USB eszköz
írásvédett. Távolítsa el az USB eszközt.
Kapcsolja ki az írásvédelmet vagy használjon
másik USB eszközt.
PUSH STOP: Olyan műveletet próbált
végrehajtani, amely lejátszás vagy megállított
állapot közben nem végrehajtható. Nyomja meg
a   gombot a lejátszás megállításához, majd
próbálja végrehajtani a műveletet újra.
REC ERROR: A felvétel nem indult el, menet
közben leállt vagy egyéb okból nem végezhető
el.
Nincs hang.
Az USB eszköz elképzelhető, hogy nem
megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a
rendszert, csatlakoztassa újra az USB eszközt.
Ezután kapcsolja be a készüléket újra.
Zaj, hangkiesés vagy torz hang
tapasztalható.
Az USB eszköz nem csatlakoztatható az
(USB) aljzatba .
Az USB eszköz csatlakozója vagy az USB
vezeték fordítva van behelyezve. Helyezze be a
megfelelő tájolással az
USB aljzatba .

A European Broadcasting Union (EBU) által
1987-ben bevezetett RDS (rádiós adatrendszer)
egy olyan távközlési szolgáltatás, amely lehetővé
teszi azt, hogy a rádióállomások a normál
rádióműsorral együtt kiegészítő információkat
juttassanak el a hallgatókhoz az 57 kHz-es
alfrekvencián. Azonban az RDS vételének
elérhetősége függ a vétel helyétől. Éppen ezért
nem minden esetben lehetséges az RDS adatok
vétele.
1 Csatlakoztassa az USB eszközt az
6 Nyomja meg: ENTER .
A véletlen sorrendű lejátszás
kikapcsolása
Mi az az RDS?
Ha egy USB eszköz egynél több memóriával
rendelkezik (például belső memória és
memóriakártya), kiválaszthatja, hogy a készülék
melyik memóriakártyáról kezdje meg a lejátszást
vagy felvételt. Ellenőrizze a lejátszás vagy
felvételkészítés előtt, hogy melyik memóriát
használja, mivel a váltás a használat közben nem
lehetséges.
CD-DA a Compact Disc Digital Audio rövidítése.
Ez egy audió CD-lemezekhez használatos felvételi
formátum.
*2A lezárás az az eljárás, amellyel a CD-R/CD-RW
lemezek a boltban vásárolható lejátszókon
lejátszhatóvá válnak és a lezárás a lemez készítése
közben be- vagy kikapcsolható a legtöbb
felvételkészítő programban.
Bluetooth-eszköz

Az RDS-ről
A memória kiválasztása a készüléken
lejátszáshoz vagy felvételhez
A Bluetooth adatátviteli rendszer és a
készülékkel kompatibilis Bluetooth
profilok
„SHUF” megjelenik a kijelzőn.
*1A memóriahely száma csak akkor kerül kijelzésre,
ha eltárolt rádióállomást hallgat.
*2A „NO PS”, a „NO PTY” vagy a „NO TEXT” jelenik
meg a kijelzőn, ha a kiválasztott RDS állomás vétele
gyenge, vagy az állomás nem sugároz RDS
adatokat.
*3A „NO DLS”, a „NO PTY” vagy a „NOSIGNAL”
kijelzés jelenhet meg, ha DLS, PTY, vagy Közös cím
adat nem elérhető.
4
* A „---” kijelzés jelenhet meg, ha bitsűrűség adat nem
elérhető, vagy nincs jel.
1 A RADIO DAB/FM  gombbal válassza ki
* Az adathordozó mód azt teszi lehetővé, hogy az
USB eszköz elérhető a készülék által fájl átviteli
módban. Az USB eszközök többsége támogatja
az adathordozó módot.
*1A
Minőségtanúsítás
Általános

Program szám*1  Állomás név*2  Műsortípus
címke*2 (lásd a „PTY (műsortípus)” részt a
„Minőségtanúsítás” szakaszban)  Szöveges
információ*2  Frekvencia
FM rádióadók önműködő tárolása
Az USB 2.0 szabványnak való megfelelés (Teljes
sebesség)
Adathordozó mód támogatása*
Audió CD (CD-DA*1 műsorszámok)
CD-R/CD-RW lemezek, amelyek tartalmaznak
MP3/WMA fájlokat és megfelelően lettek
lezárva*2.

FM rádióadók hallgatása közben
A készülék memóriájában tárolhatja a
rádióállomásokat. Összesen 30, 20 FM és 10 DAB
rádióállomást tárolhat.
Az ismétléses lejátszás kikapcsolása
Fájlok/műsorszámok lejátszása
véletlen sorrendben (Véletlen
sorrendű lejátszás)
A kijelzés az alábbiak szerint változik:
Rádióállomások tárolása
Az USB eszköz kompatibilitási feltételei a
következők. Az eszköznek a készülékkel történő
használata előtt ellenőrizze, hogy az megfelel-e a
követelményeknek.
A készülékkel lejátszható lemezek
Hibaelhárítás
Hosszú ideig látható a „READING” jelzés vagy
a lejátszás megkezdése hosszú ideig tart.
Az olvasási folyamat a következő esetekben
hosszabb időt vehet igénybe:
Az USB eszköz sok fájlt vagy mappát
tartalmaz.
A fájlszerkezet bonyolult.
A memória majdnem megtelt.
A memórián tárolt adatok töredezettek.
A fenti problémák megelőzése érdekében
javasoljuk, hogy tartsa be a következő
javaslatokat:
Tartsa az USB eszközön a mappák számát
100 alatt.
Tartsa mappánként a fájlok számát 100 alatt.
Hibás kijelzés.
Másolja fel a zenei adatot újra az USB eszközre,
mivel az azon tárolt adat valószínűleg megsérült.
A készülék csak számokat és az ábécé betűit
tudja megjeleníteni. Az egyéb karakterek nem
jelennek meg megfelelően.
A „REC ERROR” üzenet jelenik meg.
Hiba történt a felvétel közben. Kapcsolja ki a
készüléket és távolítsa el a csatlakoztatott USB
eszközt. Ellenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze a maradék tárhelyet az USB
eszközön. Ha nincs elegendő hely a felvétel
készítéséhez, akkor törölje le a nem használt
fájlokat vagy mappákat.
Ellenőrizze, hogy a felvenni kívánt adat nem
sérült meg.
Ellenőrizze, hogy a felvenni kívánt fájlformátum
kompatibilis a készülékkel.
Ha az üzenet továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Az USB eszköz felismerése nem sikerült.
Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa
újra az USB eszközt.
Az USB eszköz nem működik megfelelően. A
probléma kezelésének részleteiért olvassa el az
USB eszköz kezelési útmutatóját.
A lejátszás nem indul el.
Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa
újra az USB eszközt.
A lejátszás nem az első műsorszámmal
kezdődik.
Állítsa a lejátszási módot normál lejátszás
módra.
Az MP3/WMA fájlok nem játszhatók le.
Az audiofájloknak elképzelhető, hogy nem
megfelelő a kiterjesztése. Ez a készülék a
következő kiterjesztésű fájlok lejátszására képes:
MP3: az „.mp3” kiterjesztésű fájlok.
WMA: „.wma” kiterjesztésű fájlok
Az audiofájlok elképzelhető, hogy nem MP3/
WMA formátumban kerültek elkészítésre.
Az USB tárolóeszköz nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszert alkalmaz.*
Az USB tárolóeszköz partícionálva van.
Kizárólag az első partíción lévő MP3/WMA fájlok
lejátszása lehetséges.
A lejátszás kizárólag a 8. mappaszintig
lehetséges.
Az eszközön található mappák száma több, mint
255 (beleértve a gyökérkönyvtárat is).
Az eszközön lévő fájlok száma túllépte az
5000-et.
Valamely mappa összesen több, mint 999 fájlt
tartalmaz.
A fájlok titkosítottak és jelszóval védettek.
Ellenőrizze, hogy a készülék nincs túl messze
elhelyezve a Bluetooth eszköztől (vagy
okostelefontól), illetve a készülék nem kap
zavaró interferencia jeleket vezeték nélküli LAN
eszköztől, másik 2,4 GHz-es vezeték nélküli
eszköztől, vagy mikrohullámú sütőtől.
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth kapcsolat
megfelelően létrejött-e a készülék és a Bluetooth
eszköz (vagy okostelefon) között.
Hajtsa végre a párosítást újra (Lásd a „Vezeték
nélküli kapcsolat létrehozása Bluetootheszközökkel”) szakaszt.
Tartsa távol fémtárgyaktól és fémfelületektől.
Legyen aktiválva a Bluetooth jel a Bluetooth
eszközön (vagy okostelefonon).
Hangkiesés vagy a működési tartomány
rövid.
Ha a közelben elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz, pl. vezeték nélküli LAN
hálózat, egyéb Bluetooth-eszköz vagy
mikrohullámú sütő működik, vigye távolabb a
készüléket, ha lehetséges. Avagy használja a
készüléket és az eszközt egymástól távolabb
elhelyezve.
Távolítsa el az akadályt a készülék és az eszköz
közül, vagy menjen távolabb az akadálytól.
Ezt a készüléket és az eszközt a lehető
legközelebb helyezze egymáshoz.
Helyezze távolabb ezt a készüléket.
Próbálja a Bluetooth készüléket vagy az
okostelefont más pozícióban használni.
A kapcsolat nem hozható létre.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a
ZS‑RS70BTB típusú készülék a 2/1984. (III. 10.)
számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
CD-lejátszó
Rendszer
CD-lejátszó digitális audió rendszer
A lézer dióda jellemzői
Kibocsátási időtartam: folyamatos
Lézerkimenet: kevesebb mint 44.6 μW
(Ezt a kimeneti értéket a vetítőlencse felszínétől
200 mm távolságban mértük az optikai
vevőegységen 7 mm rekesszel.)
Csatornaszám
2
Frekvenciamenet
2020 000 Hz +1/–2 dB
Nyávogás
Nem mérhető
Bluetooth egység
Adatátviteli rendszer
Bluetooth 3.0 verzió
Kimenet
Bluetooth szabvány Power Class 2
Legnagyobb adatátviteli távolság
Közvetlen rálátással kb. 10 m*1
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,40002,4835 GHz)
Moduláció
FHSS
Támogatott Bluetooth profilok*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profil
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
profil
Támogatott kodek*4
SBC (melléksáv kodek)
*1A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ,
pl. az eszközök közötti akadályoktól, a
mikrohullámú sütő körüli mágneses tértől,
statikus elektromosságtól, vételi érzékenységtől,
az antenna teljesítményétől,
operációsrendszertől, szoftvertől stb.
*2A Bluetooth szabvány profilok a Bluetooth
eszközök közötti adatátvitel jellemzőit határozzák
meg.
*3Lehetnek olyan műveletek, amelyek az eszköz
függvényében nem elérhetők.
*4Kodek: hangtömörítési és átalakítási formátum
A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően
előfordulhat, hogy a kommunikáció megkezdése
hosszabb időt vesz igénybe.
Hajtsa végre a párosítást újra (Lásd a „Vezeték
nélküli kapcsolat létrehozása Bluetootheszközökkel”) szakaszt.
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz kompatibilis
a készülékkel. A kompatibilis Bluetooth
eszközökkel kapcsolatban keresse fel a
honlapot. A honlap címe a „Kompatibilis
Bluetooth eszközök” szakaszban található.
A párosítás megszakad.
A készüléket és a Bluetooth-eszközt egymáshoz
a közelebb helyezve használja.
Törölje ki a Bluetooth eszközből ennek a
készüléknek a modellnevét és hajtsa végre a
párosítást újra. (Lásd a „Vezeték nélküli
kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel”
szakaszt.)
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz kompatibilis
a készülékkel. A kompatibilis Bluetooth
eszközökkel kapcsolatban keresse fel a
honlapot. A honlap címe a „Kompatibilis
Bluetooth eszközök” szakaszban található.
Az NFC funkcióval végrehajtott párosítás
megszakad.
Próbálja meg végrehajtani a párosítást kézzel.
(Lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása
Bluetooth-eszközökkel” szakaszt.) Bizonyos NFC
kompatibilis okostelefonok elképzelhető, hogy
nem párosíthatóak az NFC funkcióval ehhez a
készülékhez az eszköz jellemzőitől és
specifikációtól függően.
Indítsa el újra az „NFC Easy Connect” programot
és helyezze az okostelefont lassan az N-jel 
fölé.
Ellenőrizze, hogy az okostelefon megfelel a
kompatibilitási követelményeknek (lásd a
„Kompatibilis okostelefonok” szakaszt).
Rádió
A hang gyenge vagy a vétel rossz
minőségű.
Cserélje mindegyik elemet újra.
Helyezze távolabb a készüléket a közelben lévő
tv-készüléktől.
Húzza ki az antennát teljesen és állítsa be az
irányát a legjobb vétel eléréséhez.
Épületen belüli használat esetén vigye közelebb
a készüléket az ablakhoz.
Ha mobiltelefont közel helyezte a készülékhez,
akkor zaj hallatszódhat. Tartsa távol a telefont a
készüléktől.
A tv-készülék képe nem egyenletes.
Ha beltéri antennával rendelkező tv-készülék
közelében FM rádióadó műsorát hallgatja, vigye
távolabb a diktafont a tv-készüléktől.
A DAB/DAB+ rádió állomások nem
vehetők megfelelően.
Hajtsa végre a DAB önműködő behangolás
eljárást (lásd: a „A DAB behangolás végrehajtása
kézzel” szakaszt).
A jelenlegi DAB/DAB+ szolgáltatás nem érhető
el. A TUNE + vagy   gombokkal válasszon ki
másik szolgáltatást.
Ha elköltözött elképzelhető, hogy egyes
szolgáltatások vagy frekvenciák megváltoznak
vagy nem tudja elérni a megszokott
szolgáltatásokat. Végezze el a DAB önműködő
keresés eljárást a szolgáltatás tartalmának újra
regisztrálásához. (Az eljárás elvégzése törli a
korábban tárolt szolgáltatásokat.)
Ha egy probléma a javasolt megoldások
kipróbálása után is fennáll, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, vagy távolítsa el az összes
elemet. Miután minden kijelzés eltűnt a kijelzőről,
csatlakoztassa ismét a hálózati
csatlakozóvezetéket vagy helyezze vissza az
elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll,
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkaszervizzel.
Rádió
Frekvenciatartomány
DAB (III-as sáv): 174,928239,200 MHz
FM: 87,5108 MHz (50 kHz-es lépésköz)
Középfrekvencia
DAB (III-as sáv): 2,048 MHz
FM: 2,198 MHz
DAB (III-as sáv) frekvenciatáblázat (MHz)
Csatorna
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10A
Frekvencia
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
209,936
Csatorna
10N
10B
10C
10D
11A
11N
11B
11C
11D
12A
12N
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Frekvencia
210,096
211,648
213,360
215,072
216,928
217,088
218,640
220,352
222,064
223,936
224,096
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Antenna
Kihúzható antenna
Bemenet
AUDIO IN
Sztereó minijack aljzat
(USB) aljzat
„A” típusú, legnagyobb áram: 500 mA, USB 2.0
teljes sebességgel kompatibilis

A rádió információinak ellenőrzése
RT (szöveges
információ)
1 Nyomja meg a MODE 
gombot többször, amíg az „
1” megjelenik.
Nyomja meg a  vagy
 gombot az ismételni
kívánt műsorszám/fájl
kiválasztásához. Egy MP3/
WMA fájlokat tartalmazó
mappa kiválasztásához
(Mappa) +
nyomja meg a
vagy   gombot először a
mappa kiválasztásához,
majd nyomja meg a 
vagy   gombot a fájl
kiválasztásához.
2 Nyomja meg a  
gombot az Ismételt lejátszási
módhoz.
1 Hozzon létre lejátszási
Programozott
programot (Lásd a „Saját
lejátszás esetén
program létrehozása
(Programozott lejátszás)”
szakaszt.
2 Nyomja meg a MODE 
gombot, amíg a „PGM” és a „
” megjelenik a kijelzőn.
3 Nyomja meg a  
gombot az Ismételt lejátszási
módhoz.
A csatlakoztatott Bluetooth-eszköz
nevének ellenőrzése
Állítsa meg a programot, majd nyomja meg a  
gombot. A „NO STEP” jelenik meg és új programot
hozhat létre a „Saját program létrehozása
(Programozott lejátszás)” szakasz alapján.
az „FM” hullámsávot.
Egy kiválasztott 1 Nyomja meg a MODE 
gombot többször, amíg a „ ”
mappa
(Mappa) vagy „ ”
lejátszásához
megjelenik.
MP3/WMA
2 Válassza ki a mappát a
lemezen vagy
(Mappa) + vagy  
USB eszközön.
gombbal.
3 Nyomja meg a  
gombot az Ismételt lejátszási
módhoz.
A „FREE***G”/„FREE***M” (az eszközön lévő
szabad terület nagysága megabájtban vagy
gigabájtban) jelenik meg a kijelzőn.
RDS funkció
Állomás név
kijelzése
PTY (műsortípus)
Tegye ezt
Műsorszámok törlése az aktív
programban
Kompatibilis USB eszközök

Fájlok/műsorszámok ismételt
lejátszása (ismétlés)
Kompatibilis eszközök
Óvintézkedések
Kimenet
 (fejhallgató) sztereó minijack
1632  impedanciájú fejhallgatók használhatók
Támogatott audió formátumok
Támogatott bitsűrűségek
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32320 kbps, VBR
WMA:
48192 kbps, VBR
Mintavételezési frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Általános
Hangsugárzó
Teljes tartományt lefedő, 8 cm átmérő, 3,2 ,
kónuszos típus (2 db)
Kimenő teljesítmény
2,3 W + 2,3 W (3,2 , 10% teljes harmonikus
torzítás)
Energiaellátás
230 V, 50 Hz, váltóáram (hálózati tápegység)
9 V, egyenáram, (6 db C-méretű (R14) típusú
elem)
Teljesítményfelvétel
16 W hálózati feszültségről
Elem élettartam*1, *2
CD-lejátszás
Kb. 7,5 óra
USB-lejátszás
Kb. 7,5 óra (100 mA terhelésen)
Kb. 3,5 óra (500 mA terhelésen)
DAB vétele
Kb. 9 óra
FM rádióvétel
Kb. 9 óra
Bluetooth
Kb. 10 óra
*1A Sony szabványai szerint mérve. A valós elem
élettartam eltérhet a körülmények és a használat
módja függvényében.
2
* Sony alkáli elemek használatával.
Méretek
Kb. 380 mm × 158 mm × 235 mm (szé × ma ×
mé) (legnagyobb kinyúlásokkal)
Tömeg
KB. 3,3 kg (elemekkel)
Mellékelt tartozékok
Hálózati csatlakozóvezeték (1 db)
Védőlap (1 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
PTY (műsortípus)
Ez a funkció az RDS vagy DAB sugárzással küldött
szolgáltatásokat vagy az RDS adatokat mutatja be a
műsortípusban, például: Hírek, Sport.
Amennyiben az éppen vett adás nem tartalmaz
műsortípus adatokat, a „NONE” jelenik meg.
Műsortípus
Nincs műsortípus
Hírcsatornák
Aktualitások
Információ
Sport
Oktatás
Rádiójátékok
Kultúra
Tudomány
Egyéb
Népszerű zene
Rockzene
Könnyű zene
Könnyű klasszikus zene
Klasszikus komolyzene
Egyéb zene
Időjárás/meteorológia
Gazdaság/Üzleti élet
Gyerekműsor
Köztémák
Vallás
Betelefonálós műsor
Utazás
Szabadidő
Dzsessz zene
Country zene
Népzene
Régi slágerek
Folk zene
Dokumentumműsor
Kijelzés
NINCS
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
ARTS
SCIENCE
TALK
POP
ROCK
EASY
CLASSICS
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
FACTUAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK
DOCUMENT
* Ez a készülék a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert
támogatja, de lehetnek olyan USB eszközök,
melyek nem támogatják ezeket a fájlrendszereket.
A részletekért olvassa el az USB tárolóeszköz
kezelési útmutatóját, vagy lépjen kapcsolatba a
gyártóval.
2014.07.24. 8:47:14
Download PDF