Sony | ZS-PS30CP | Sony ZS-PS30CP Boombox CD-lejátszással és USB-csatlakozóval Használati útmutató

4-415-336-22(1)
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić
środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Personal Audio System
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich
mających własne systemy zbiórki)
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
©2012 Sony Corporation
Printed in China
ZS-PS30CP
Nie należy ustawiać urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy zakrywać
otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami,
zasłonami itp. Ponadto na urządzeniu nie należy
umieszczać palących się świec.
Nie wolno wystawiać baterii (pakietu baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi bateriami) na dłuższe
działanie silnych źródeł ciepła, na przykład światła
słonecznego, ognia itp.
Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa znajdują się na obudowie w dolnej
części urządzenia.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku ze słuchawek
dousznych lub nagłownych może spowodować
uszkodzenie słuchu.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie
wolno dopuścić, aby na urządzenie kapała woda lub
się na nim rozpryskiwała, ani stawiać na nim naczyń
wypełnionych płynem, na przykład wazonów.
Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za
pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć
do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W
przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości
w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć
główną wtyczkę od gniazda elektrycznego.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania
prądem zmiennym (do sieci elektrycznej), dopóki jest
fizycznie podłączone do gniazda ściennego, nawet jeśli
samo urządzenie jest wyłączone.
Pozbywanie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu
baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
Informacje dla klientów: poniższe
informacje dotyczą wyłącznie
urządzeń sprzedawanych w
krajach, w ktorych obowiązują
dyrektywy Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w
Podstawowe operacje
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie
oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest
zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
*
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane
w MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.
(1) Czynności polegające na:
— sprawdzeniu parametrów technicznych,
— regulacji i czyszczeniu mechanizmu,
— strojeniu programatorów,
— wymianie żarówek i bezpieczników
są czynnościami należącymi do normalnej obsługi
eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji,
nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących
podstawę do wymiany sprzętu zgodnie z §31 i
§36 punkt 1.3, uchwaly Nr 71 RM z 1963. 06. 13
opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 21 z 1983.
06. i są usługą płatną przez klienta.
(2) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne
zewnętrznych części metalowych i z tworzyw
sztucznych oraz sznury przyłączeniowe
słuchawkowe nie podlegają gwarancji.
(3) Aby uchronić zestaw przed zniszczeniem w
czasie wyładowań atmosferycznych należy
odłączyć przewód zasilania z sieci oraz kabel
antenowy/dot. instalacji indywidualnych/, bądż
też kabel antenowy w przypadku wejścia na
antenę zewnętrzną.
Słuchanie radia
Odtwarzacz CD
System
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody lasera
Czas trwania emisji: ciągły
Moc wyjściowa lasera: mniejsza niż 44,6 µW
(Jest to moc wyjściowa mierzona w odległości
ok. 200 mm od powierzchni soczewki na bloku
optycznym adaptera o aperturze 7 mm).
Liczba kanałów
2
Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 000 Hz +1/–2 dB
Zniekształcenia dźwięku
Poniżej granicy pomiaru
Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego () do gniazdka ().
do gniazda AC IN ()
3 Naciśnij przycisk
*Przyciski VOL +  i   mają wypukły punkt.
Aby
Wstrzymać
odtwarzanie
Przed użyciem urządzenia
Aby włączyć lub wyłączyć zasilanie
Naciśnij przycisk OPERATE .
Uwaga
Przy włączaniu zasilania naciśnij przycisk OPERATE  i przytrzymaj
go tak długo, aby zaświecił się wskaźnik OPR/BATT .
Aby ustawić głośność
Naciśnij przycisk VOL +, – .
Aby słuchać dźwięku przez słuchawki
Podłącz słuchawki do gniazda  (słuchawki)  z tyłu
urządzenia.
Odtwarzanie płyt CD/MP3
Aby przygotować baterie
Włóż sześć baterii R14 (C; nie wchodzą w skład zestawu) do komory na baterie.
1 Naciśnij przycisk OPERATE .
2 Naciśnij przycisk CD .
3 Naciśnij przycisk PUSH OPEN/CLOSE ()  i
włóż płytę do komory CD, ustawiając ją stroną
zadrukowaną skierowaną do góry.
Aby zamknąć komorę CD, naciśnij przycisk PUSH
OPEN/CLOSE () .
/TUNE + lub –  i przytrzymaj
go tak długo, aby cyfry na wyświetlaczu zaczęły się
zmieniać.
Urządzenie automatycznie wyszukuje częstotliwości
radiowe i zatrzymuje wyszukiwanie w chwili
znalezienia wyraźnie słyszalnej stacji.
Jeśli nie można dostroić stacji, naciskaj przycisk
/TUNE + lub – , aby stopniowo zmieniać
częstotliwość.
Naciśnij
 . Aby wznowić odtwarzanie,
naciśnij ten przycisk ponownie.
 .
 .
Wskazówka
Liczbę szumów w transmisji FM można zmniejszyć, przełączając
odbiór na mono.
1 Naciśnij przycisk MODE .
Pojawi się komunikat „STEREO” lub „MONO”.
2 Gdy jest wyświetlony komunikat „STEREO”, naciśnięcie przycisku
MODE  spowoduje wyświetlenie komunikatu „MONO”.
 .
/TUNE + , aby przejść do
przodu, i /TUNE – , aby przejść
do tyłu.
Wstrzymaj odtwarzanie i naciśnij
przycisk  (do przodu) lub 
(do tyłu)  oraz przytrzymaj go
tak długo, aż zostanie znalezione
wybrane miejsce.
Wstrzymaj odtwarzanie, naciśnij
przycisk  (do przodu) lub
 (do tyłu)  i przytrzymaj
go tak długo, dopóki nie zostanie
znaleziony wybrany punkt.
Następnie naciśnij przycisk  .
PUSH OPEN/CLOSE () .
Słuchanie muzyki zapisanej na
urządzeniu USB
Przy użyciu odtwarzacza można słuchać muzyki
zapisanej na urządzeniu USB (odtwarzaczu lub pamięci
USB).
Urządzenie pozwala na odtwarzanie plików zapisanych
w formacie MP3*1.
1 Naciśnij przycisk OPERATE .
2 Naciśnij przycisk USB .
3 Podłącz urządzenie USB do portu
4 Naciśnij przycisk  .
Słuchawki serii Sony MDR
Etykietą do góry
4 Naciśnij przycisk  .
Urządzenie rozpocznie jednokrotne odtworzenie
kolejno wszystkich utworów/plików MP3.
Podczas odtwarzania płyty MP3 wskaźnik MP3
zgaśnie po tym, gdy urządzenie odczyta informacje
o plikach.
Przykład struktury folderów i kolejności
odtwarzania
Płyta audio
Numer ścieżki
Numer pliku
Inne operacje
Naciśnij
Wstrzymać
odtwarzanie
 . Aby wznowić odtwarzanie,
naciśnij ten przycisk ponownie*3.
Folder
Zatrzymać
odtwarzanie
 .
Plik MP3
Wybrać folder
 lub  .
Znaleźć miejsce
w pliku
Naciśnij podczas odtwarzania
przycisk  lub   i
przytrzymaj go tak długo, aż
znajdziesz wybrane miejsce.

Płyta MP3
*3 W przypadku odtwarzania plików MP3 o zmiennej szybkości
kodowania odtwarzanie może zostać wznowione od innego
miejsca.
Aby wybrać pamięć do odtwarzania/informacji
Jeśli urządzenie USB ma więcej niż jedną pamięć (np.
pamięć wewnętrzną i kartę pamięci), możesz wybrać
pamięć, z której chcesz odtwarzać zawartość.

Numer pliku MP3 Po wyświetleniu nazwy
folderu*1 i tytułu
utworu*2 pojawi się
czas odtwarzania*3.

1 Podłącz urządzenie USB do portu (USB) .
2 Naciśnij na urządzeniu przycisk USB .
3 Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk
*1 Gdy nie zostanie znaleziony żadne folder, na wyświetlaczu
pojawi się słowo „ROOT”.
*2 Jeśli w informacjach ID3 nie ma tytułu utworu, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „NO TITLE”.
*3 Gdy czas odtwarzania wynosi ponad 100 minut, na
wyświetlaczu pojawi się symbol „--:--”.
MEMORY SELECT .
Gdy istnieje inna pamięć, zostanie wyświetlona
łączna liczba utworów lub folderów zapisanych w
pamięci.
Wskazówki
Baterie alkaliczne Sony LR14: ok. 30 godz.
Po włożeniu płyty odtwarzacz odczytuje wszystkie pliki, które
są na niej zapisane. Na wyświetlaczu jest wówczas widoczny
komunikat „READING”. Jeśli na płycie jest wiele folderów lub
plików w innym formacie niż MP3, rozpoczęcie odtwarzania lub
przejście do następnego pliku MP3 może być czasochłonne.
Zalecamy, aby na płytach MP3 przeznaczonych do słuchania w
tym odtwarzaczu, nie zapisywać zbędnych folderów lub plików
innych niż MP3.
 Folder, w którym nie ma plików MP3, jest pomijany.
 Maksymalna liczba plików: 511
Maksymalna liczba folderów: 256 (w tym folder główny)
Maksymalna łączna liczba plików i folderów: 512
Maksymalna liczba poziomów katalogów: 8

Baterie R14P: ok. 1,5 godz.
Baterie alkaliczne Sony LR14: ok. 13 godz.
Urządzenie automatycznie wyłącza się po 20 minutach braku aktywności po zakończeniu odtwarzania z CD, USB lub
AUDIO IN.
Wymiary
Ok. 299 mm × 126 mm × 210 mm (s/w/g)
(razem z elementami wystającymi)
Feleslegessé vált elemek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
4-415-336-22(1)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a
szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az
ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál
több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Personal Audio System
Használati útmutató
©2012 Sony Corporation
Printed in China
ZS-PS30CP
Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje hosszú
ideig túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz vagy
hasonló.
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye ki a készüléket eső,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély csökkentése érdekében ne fedje
le a berendezés szellőzőnyílásait újságpapírral,
asztalterítővel, függönnyel stb. Továbbá ne tegyen égő
gyertyát a berendezésre.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében vigyázzon, hogy a készülékre ne cseppenjen,
fröccsenjen folyadék, és ne tegyen a készülékre
folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
Mivel a hálózati csatlakozódugó kihúzásával lehet
a készüléket áramtalanítani, a készüléket könnyen
elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármi rendellenességet
észlel, azonnal húzza ki a hálózati dugót a fali
csatlakozóaljzatból.
Ne tegye a készüléket zárt helyre, például
könyvszekrénybe, beépített szekrénybe.
A fülhallgatók és fejhallgatók által keltett nagy
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Energiaellátás
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Megjegyzés a DualDisc kettős
lemezekkel kapcsolatban
A készülék Compact Disc (CD) szabványú lemezek
lejátszására van tervezve. Napjainkban több zenei
kiadó is forgalmaz különféle szerzőijog-védelmi
technológiával kódolt zenei lemezeket. Az ilyen
lemezek némelyike nem felel meg a CD szabványnak,
emiatt a készülék nem tudja ezeket lejátszani.
*
Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát
és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyezte.
Rádióhallgatás
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg többször a RADIO BAND  gombot.
A készülék használata előtt
Be- és kikapcsolás
Nyomja meg az OPERATE  gombot.
Megjegyzés
A készülék bekapcsolásakor tartsa lenyomva az OPERATE 
gombot, amíg az OPR/BATT jelzőfény  kigyullad.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOL +, –  gombot.
Zenehallgatás fejhallgatóval
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 1080075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék hátulján
található  (fejhallgató) csatlakozóra .
CD-/MP3-lemez lejátszása
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg a CD  gombot.
3 Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE ()  gombot,
és címkével felfelé tegyen egy lemezt a CD-tartóba.
A CD-tartó bezárásához nyomja meg a PUSH OPEN/
CLOSE ()  gombot.
CD-lejátszó rész
Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt a készülékhez () és a fali csatlakozóaljzathoz ().
az AC IN aljzatba ()
Rendszer
Compact Disc digitális audiorendszer
A lézerdióda tulajdonságai
Sugárzás tartama: Folyamatos
Lézerteljesítmény: Kisebb mint 44,6 μW
(Ez a 7 mm rekesznyílású optikai letapogató
objektívlencséjének felületétől kb. 200 mm
távolságban mért érték.)
Csatornák száma
2
Frekvenciaválasz
20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
Frekvenciaingadozás és hangingadozás
A mérhető határérték alatt
Rádió rész
a fali csatlakozóaljzatba ()
Az elemek előkészítése
Helyezzen be hat R14 (C méretű) elemet (nem tartozék) az elemtartóba.
Frekvenciatartomány
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
AM: 531 kHz - 1 602 kHz
KF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennák
FM: Kihúzható antenna
AM: Beépített ferritantenna
3 Tartsa lenyomva a
*A VOL +  és a   gomb felületén egy kitapintható jelzés található.
Műszaki adatok
Az AC hálózati kábel csatlakoztatása
A gomb minden megnyomására a rádiósáv vált az
AM és az FM között.
*
Megjegyzés a vásárlóknak:
az alábbi információ csak
az Európai Unió irányelveit
alkalmazó országokban eladott
berendezésekre vonatkozik
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
Lejátszás
leállítása
Ugrás a
következő sávra
vagy MP3-fájlra
Vissza az előző
sávra vagy MP3fájlra
Mappa
kiválasztása egy
MP3-lemezen
Adott pont
keresése
zenehallgatás
közben
Adott pont
keresése a kijelző
segítségével
CD-lemez
eltávolítása
Nyomja meg
 . A lejátszás folytatásához
nyomja meg újra.
 .
Alul
Ha egy FM-rádióállomás zajos, akkor a monó vételre állítással
általában csökkenthető a zaj.
1 Nyomja meg a MODE  gombot.
Megjelenik a „STEREO” vagy a „MONO” felirat.
2 Ha a kijelzőn a „STEREO” felirat látható, a MODE  gomb
megnyomásával jelenítheti meg a „MONO” feliratot.
 .
/TUNE +  gombbal előre, a
/TUNE –  gombbal visszafelé
kereshet.
Tartsa lenyomva a  (előre) vagy
a  (hátra)  gombot lejátszás
közben, amíg meg nem találja a
kívánt pontot.
Tartsa lenyomva a  (előre)
vagy a  (hátra)  gombot
szüneteltetés közben, és tartsa
lenyomva, amíg meg nem találja a
kívánt pontot, azután nyomja meg
a   gombot.
PUSH OPEN/CLOSE () .
A


Cserélje ki az elemeket, ha az OPR/BATT jelzőfény  elhalványul, vagy a készülék működése leáll.
Cserélje ki az összes elemet újra. Az elemek kicserélése előtt vegye ki a CD-lemezt a készülékből.
 A készülék elemekről való működtetéséhez válassza le az AC hálózati kábelt a készülékről.

FM-vétel
R14P: kb. 7 ó
Sony alkáli LR14: kb. 30 ó
CD-lejátszás
R14P: kb. 1,5 ó
Sony alkáli LR14: kb. 13 ó
Megjegyzés az európai vásárlók számára
A készülék automatikusan kikapcsol, ha húsz percig semmilyen műveletet nem végez egy CD-lemez lejátszása,
illetve az USB vagy az AUDIO IN aljzat használatát követően.
Méretek
Kb. 299 mm × 126 mm × 210 mm (szél/mag/mély)
(a kiálló részekkel együtt)
Lehetőség van egy USB-eszközön (digitális
zenelejátszón vagy USB-adattárolón) tárolt zenék
lejátszására.
A készülék az MP3 formátumú*1 fájlokat képes
lejátszani.
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg az USB  gombot.
3 Csatlakoztassa az USB-eszközt az (USB)
csatlakozóba .
4 Nyomja meg a   gombot.
A készülék elkezdi a lejátszást.
A lejátszás a legutoljára leállított sávtól vagy MP3-fájltól indul
(Lejátszás folytatása). A leállítás alatt a lejátszandó sáv vagy MP3fájl sorszáma megjelenik a kijelzőn.
 A lejátszás folytatásának megszakításához (az első sáv vagy
MP3-fájl elejétől való lejátszáshoz), nyomja meg a   gombot,
mialatt a CD áll. A CD-tartó rekesz kinyitásakor a lejátszás
folytatása megszakad. Az AC hálózati kábel csatlakoztatása vagy a
készülék kikapcsolása nem szakítja meg a lejátszás folytatását.

Tömeg
Kb. 2,4 kg (elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
AC hálózati kábel (1)
* Az elemek élettartama a környezeti hőmérséklettől és a felhasználási
körülményektől függően, gyártónként és típusonként eltérhet.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Példa a mappaszerkezetre és lejátszási
sorrendre
Opcionális tartozék
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő:
Címkézett oldallal felfelé
Sony MDR sorozatú fejhallgatók
Mappa
4 Nyomja meg a   gombot.
MP3-fájl
A készülék egyszer lejátssza az összes sávot/MP3fájlt.
Ha MP3-lemezt játszik le, akkor az MP3 jelző
világítani kezd, miután a készülék beolvasta a
fájlinformációt.
Miután megjelent a mappa neve
és a dal címe, annak sorszáma és a
játékidő*2 is láthatóvá válik.
*1 A készülék nem tud lejátszani szerzői jogvédelem (digitális
jogkezelés) alatt álló fájlokat.
*2 Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, akkor a „--:--”
jelzés látható a kijelzőn.
Egyéb műveletek
Művelet
Nyomja meg
Lejátszás
szüneteltetése
 . A lejátszás folytatásához
nyomja meg ismét a gombot*3.
Lejátszás
leállítása
 .
/TUNE + vagy – .
Mappa
kiválasztása
Zenei CD
Sáv száma
Fájlsorszám
Fájl kiválasztása
 vagy  .
Adott pont
keresése egy
fájlban
Tartsa lenyomva a  vagy
a   gombot lejátszás
közben, majd engedje el a kívánt
pontnál.
Játékidő
*3 VBR MP3-fájlok lejátszásakor előfordulhat, hogy a lejátszás egy
másik ponttól folytatódik.
MP3-lemez
Memória kiválasztása a lejátszáshoz/
információkhoz
Ha az USB-eszköz egynél több memóriával rendelkezik
(például belső memóriával és memóriakártyával),
kiválaszthatja a lejátszani kívánt memóriát.
MP3-fájl sorszáma Miután megjelent a
mappa neve*1 és a dal
címe*2, a játékidő*3 is
láthatóvá válik.
*1 Ha nem található mappa, a „ROOT” felirat látható a kijelzőn.
*2 Ha az ID3 címke nem tartalmazza a dal címét, a kijelzőn a „NO
TITLE” (nincs cím) kijelzés jelenik meg.
*3 Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, akkor a „--:--”
kijelzés jelenik meg.
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a
csatlakozóba .
MP3-lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
A lemez behelyezésekor a készülék beolvassa a lemezen található
összes fájlt. Ezalatt a kijelzőn a „READING” felirat jelenik meg.
Amennyiben sok mappa vagy nem MP3 formátumú fájl található
a lemezen, hosszú időbe telhet a lejátszás elkezdése, illetve a
következő MP3-fájl lejátszásának megkezdése.
Javasoljuk, hogy ne mentsen felesleges mappákat vagy MP3fájloktól eltérő fájlokat olyan lemezre, amelyről MP3-fájlokat kíván
lejátszani.
 A készülék átugorja azokat a mappákat, amelyek nem
tartalmaznak MP3-fájlt.
 A fájlok megengedett legnagyobb száma: 511
A mappák megengedett legnagyobb száma: 256 (beleértve a
gyökérmappát is)
A mappák és fájlok megengedett legnagyobb száma összesen:
512
Mappaszintek megengedett legnagyobb száma: 8
 A mappák és fájlok nevéből legfeljebb 64 karakter jeleníthető
meg, beleértve az idézőjeleket is.



Megjegyzések
USB-eszközön tárolt zene hallgatása
Tippek
Általános
Hangszóró
Teljes tartományú: 8 cm átmérő, 8 , kúp típusú (2)
Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereó mini csatlakozó):
16  – 32  impedanciájú fejhallgatókhoz
Bemenet
AUDIO IN aljzat (sztereó mini csatlakozó)
(USB) port: A-típus, maximális áramerősség 500 mA
Kimenő teljesítmény
1,0 W + 1,0 W (8  ellenállás mellett, 10% harmonikus torzítás)
Teljesítményigény
CD-s rádió esetében:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 db R14 (C méretű) elem
Teljesítményfelvétel
AC 11 W
Elemek élettartama*
CD-s rádió esetében:
/TUNE + vagy –  gombot,
amíg a frekvenciát jelző számjegyek változni nem
kezdenek.
A készülék automatikusan megkeresi a
rádiófrekvenciákat, és megáll, valahányszor talál egy
tisztán vehető állomást.
Ha egy állomást nem lehet behangolni, nyomja meg
többször a /TUNE + vagy –  gombot, lépésről
lépésre váltogatva a frekvenciák között.
Tipp
 .
USB-rész
Támogatott bitsebesség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps, VBR
Mintavételi frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
(USB) port
USB-A (teljes sebességű)
A készülék az A - Z, 0 - 9 és _ karaktereket képes megjeleníteni. Az
a - z karakterek A - Z (nagybetűk) karakterként jelennek meg. Az
egyéb karaktereket „_” karakter helyettesíti.
 Ez a készülék az ID3 címkeformátum 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 és 2,4
verzióját támogatja. Amennyiben egy fájl ID3 címkeinformációt
tartalmaz, a következő információk jeleníthetők meg: a zeneszám
címe, az előadó és az album címe. Amennyiben a fájl nem
rendelkezik ID3 címkeinformációkkal, a dal címe helyett a „NO
TITLE” (nincs cím) felirat, az előadó neve helyett a „NO ARTIST”
(nincs előadó) felirat, az album címe helyett pedig a „NO ALBUM”
(nincs album) felirat jelenik meg. Az ID3 címkeinformációk
megjeleníthető terjedelme 30 karakter.
 A fájl elnevezésekor mindenképpen lássa el azt az „.mp3”
kiterjesztéssel.
 Ha egy nem MP3-fájlt lát el az „.mp3” kiterjesztéssel, a készülék
nem fogja megfelelően felismerni a fájlt, és véletlenszerű zajokat
fog kiadni, amelyek károsíthatják a hangszórókat.
 A fájl neve nem felel meg az ID3 címkének.

Szerzőijog-védelmi technológiával
kódolt zenei lemezek
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
odtwarzanie od pierwszego utworu lub pierwszego pliku MP3),
naciśnij przycisk  .
Alapműveletek
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-felvétel, másik oldalán
pedig digitálisan rögzített zenei anyag található. De
mivel a zenei anyagot tartalmazó oldal formátuma
nem felel meg a kompaktlemez (CD) felvételi
szabványának, az ilyen lemezt ezzel a készülékkel nem
biztos, hogy le lehet játszani.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
ostatnio zatrzymane (odtwarzanie ze wznowieniem).
Aby anulować odtwarzanie ze wznowieniem (rozpocząć

A készülék a hálózati áramforráshoz kapcsolódik
mindaddig, amíg a hálózati kábel csatlakoztatva van a
fali aljzatba, még akkor is, ha ki van kapcsolva.
A típusadatokat és fontos biztonsági információkat
tartalmazó lap a készülék alján található.
Odtwarzanie rozpoczyna się od pliku MP3, przy którym zostało
Uwaga dotycząca płyt MP3
Odtwarzanie CD
Informacja dla klientów w Europie
/TUNE + lub – .
Wybrać plik
Czas odtwarzania
Baterie R14P: ok. 7 godz.
Gdy wskaźnik OPR/BATT  przygasa lub urządzenie przestało pracować, należy wymienić baterie.
Wymień wszystkie baterie na nowe. Przed wymianą baterii pamiętaj, aby wyjąć z urządzenia płytę CD.
 Aby używać urządzenia, korzystając z baterii, odłącz od niego przewód zasilający.

Po podłączeniu urządzenia USB odtwarzacz
odczytuje wszystkie pliki, które są na nim zapisane.
Gdy na urządzeniu jest wiele folderów lub plików,
odczytanie wszystkich może być czasochłonne.
Nie podłączaj urządzenia USB przez koncentrator
USB.
Wykonywanie operacji na niektórych urządzeniach
USB może być bardziej czasochłonne.
Urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji
podłączonego urządzenia USB.
Kolejność odtwarzania utworów przy użyciu
odtwarzacza może być inna niż przy użyciu
podłączonego urządzenia USB.
Na urządzeniu USB, na którym są pliki MP3, nie
zapisuj innych plików ani niepotrzebnych folderów.
Foldery bez plików MP3 zostaną pominięte podczas
odtwarzania.
Urządzenie pozwala na odtwarzanie tylko tych
plików MP3, które mają rozszerzenie „.mp3”.
Jeśli na urządzeniu USB są pliki, które mają
rozszerzenie „.mp3”, jednak nie są plikami MP3,
urządzenie może emitować szumy lub może dojść do
awarii.
Na jednym urządzeniu USB można zapisać
maksymalnie 999 plików MP3 i 128 folderów. W
jednym folderze może się znajdować maksymalnie
128 plików.
Maksymalna liczba plików MP3 może zależeć od
plików oraz struktury folderów.
Maksymalna liczba zagnieżdzonych katalogów to 9.
Nie możemy zagwarantować obsługi wszystkich
programów do kodowania i zapisywania plików
MP3, urządzeń nagrywających oraz nośników zapisu.
Używanie nieobsługiwanego urządzenia USB może
spowodować przerywanie dźwięku, szumy lub brak
jakiejkolwiek możliwości odtwarzania dźwięku.
Odtworzenie plików pobranych z witryn z plikami
muzycznymi nie zawsze jest możliwe.
Nie możemy zagwarantować obsługi urządzeń USB
do odczytu/zapisu.
*1 Nie jest możliwe odtwarzanie na urządzeniu plików
chronionych prawami autorskimi (Digital Rights
Management).
*2 Gdy czas odtwarzania wynosi ponad 100 minut, na
wyświetlaczu pojawi się symbol „--:--”.
Odbiór radia FM
Uwagi

Po wyświetleniu nazwy folderu i tytułu
utworu pojawi się numer pliku i czas
odtwarzania*2.
Aby
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest
następująca:
Ogólne

(USB) .
Odtwarzacz rozpocznie grać muzykę.
Odtwarzanie rozpoczyna się od utworu/pliku MP3, przy którym
zostało ostatnio zatrzymane (odtwarzanie ze wznowieniem).
Po zatrzymaniu odtwarzania na wyświetlaczu będzie widoczny
numer odtwarzanej ścieżki lub odtwarzanego pliku MP3.
 Aby anulować odtwarzanie ze wznowieniem (rozpocząć
odtwarzanie od pierwszego utworu lub pierwszego pliku MP3),
przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk  . Po
otwarciu komory CD wznawianie odtwarzania jest wyłączane.
Gdy urządzenie zostanie wyłączone przy podłączonym
przewodzie zasilającym, wznawianie odtwarzania nie zostanie
anulowane.
Akcesoria opcjonalne
Głośnik
Pełnozakresowy: 8 cm średnicy, 8 , typ stożkowy (2)
Wyjścia
Gniazdo słuchawkowe (gniazdo stereofoniczne mini):
Dla słuchawek o impedancji 16  – 32 
Wejście
Gniazdo AUDIO IN (gniazdo stereofoniczne mini)
Port (USB): typ A, maksymalne natężenie 500 mA
Moc wyjściowa
1,0 W + 1,0 W (przy 8 , zniekształcenia harmoniczne 10%)
Wymagania dotyczące zasilania
Dla radia z odtwarzaczem CD:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 baterii R14 (C)
Pobór mocy
AC 11 W
Czas pracy na bateriach*
Dla radia z odtwarzaczem CD:
Nie wszystkie urządzenia USB są obsługiwane.
Gdy odtwarzanie z urządzenia USB jest zatrzymane
lub wstrzymane, nie można zmienić trybu
odtwarzania.
W następujących sytuacjach rozpoczęcie odtwarzania
może zająć więcej czasu:


Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Obsługiwana szybkość przesyłania danych
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps, zmienna prędkość kodowania
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
Gniazdo (USB)
USB-A (pełna prędkość)
Informacje o urządzeniach USB
Wskazówki
* Czas pracy na bateriach zależy od temperatury otoczenia, warunków
pracy oraz producenta i rodzaju baterii.
Sekcja USB
Spód
Zatrzymać
odtwarzanie
Przejść do
następnej ścieżki
lub następnego
pliku MP3
Przejść do
poprzedniej
ścieżki lub
poprzedniego
pliku MP3
Wybrać folder na
płycie MP3
Aby znaleźć
określone
miejsce w
odtwarzanym
utworze
Przejść do
punktu, patrząc
na wyświetlacz
Masa
Ok. 2,4 kg (razem z bateriami)
Dostarczone wyposażenie
Przewód zasilający (1)
Zakres częstotliwości
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
AM: 531 kHz – 1 602 kHz
Częstotliwość wewnętrzna
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Anteny
FM: antena teleskopowa
AM: Wbudowana prętowa antena ferrytowa (antena wewnętrzna)
do gniazdka ()
Za każdym naciśnięciem przycisku radio jest
przełączane między pasmem AM i FM.
*
Wyjąć płytę CD
Sekcja radia
Naciskaj przycisk MODE , gdy odtwarzanie z
urządzenia USB jest zatrzymane lub wstrzymane.
Możesz wybrać odtwarzanie normalne („ ” dla
wszystkich plików lub folderów z urządzenia USB),
odtwarzanie z powtarzaniem („ 1” lub „ ”),
odtwarzanie losowe („SHUF”) lub odtwarzanie z
programu („PGM” lub „PGM ”; patrz „Wybieranie
różnych trybów odtwarzania”).

1 Naciśnij przycisk OPERATE .
2 Naciśnij kilka razy przycisk RADIO BAND .
Dane techniczne
Aby podłączyć przewód zasilający
Aby zmienić tryb odtwarzania
– struktura folderów jest złożona,
– na urządzeniu USB jest mało wolnego miejsca.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt,
które są wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich.
Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
Nazwa folderów i nazwy plików mogą być wyświetlane przy
użyciu maks. 64 znaków (włącznie z cudzysłowami).
 Urządzenie umożliwia wyświetlanie liter A–Z, cyfr 0–9 oraz znaku
podkreślenia _. Litery a–z będą wyświetlane jako A–Z (duże). Inne
znaki będą wyświetlane przy użyciu znaku „_”.
 Odtwarzacz jest zgodny ze znacznikami ID3 w wersji formatu
1,0, 1,1, 2,2, 2,3 i 2,4. Gdy w pliku są zapisane odpowiednie
znaczniki, pozwala to na wyświetlenie tytułu utworu, nazwy
wykonawcy oraz nazwy albumu. Gdy plik nie ma zapisanych
informacji w znacznikach ID3, zamiast nazwy utworu pojawi się
komunikat „NO TITLE”, zamiast nazwy artysty – „NO ARTIST”,
a zamiast nazwy albumu – „NO ALBUM”. Maksymalna długość
wyświetlanych informacji ze znaczników ID3 to 30 znaków.
 Podczas nadawania nazw plikom należy pamiętać, aby nazwy
uzupełnić o rozszerzenie „.mp3”.
 Jeśli rozszerzenie „.mp3” zostanie nadane innym plikom, niż w
formacie MP3, odtwarzacz nie rozpozna prawidłowo danego
pliku i rozpocznie odtwarzanie szumu, który może doprowadzić
do uszkodzenia głośników.
 Nazwa pliku nie jest zgodna ze znacznikami ID3.


Źródła zasilania
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana
jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje
się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się
z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
(USB)
2 Nyomja meg az USB  gombot az egységen.
3 Leállítás módban nyomja meg a MEMORY SELECT
 gombot.
Ha létezik másik memória, megjelenik a
memóriában tárolt sávok/mappák teljes száma.
Tippek
A lejátszás a legutoljára leállított MP3-fájltól indul (Lejátszás
folytatása).
A lejátszás folytatásának megszakításához (az első MP3-fájl
elejétől való lejátszáshoz) nyomja meg a   gombot.
A lejátszási mód módosítása
Nyomja meg többször a MODE  gombot, amikor
az USB-eszköz nem lejátszik vagy nem szüneteltetett
állapotban van. Választhat a Normál lejátszás (USBeszköz esetében a „ ” megnyomásával játszható le az
összes fájl a mappában), az Ismétlődő lejátszás („ 1”,
vagy „ ”), a Lejátszás véletlenszerű sorrendben
(„SHUF”) vagy a Programozott lejátszás („PGM” vagy
„PGM ”) lejátszási módok között (további információ
a hátsó oldalon található „Az egyes lejátszási módok
kiválasztása” szakaszban olvasható).
Megjegyzések az USB-eszközökről
Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem
kompatibilisek a készülékkel.
A lejátszási mód nem módosítható, amikor az USBeszköz lejátszik egy számot, vagy szünetelteti a
lejátszást.
A lejátszás megkezdése sok időt vehet igénybe, ha:

– A mappastruktúra bonyolult.
– Az USB-eszköz majdnem megtelt.
Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a készülék
beolvassa az eszközön található összes fájlt. Ha sok
mappa és fájl található rajta, a beolvasásuk sok időt
vehet igénybe.
Ne csatlakoztasson a készülékhez USB-eszközt USBelosztón keresztül.
Egyes USB-eszközök esetében az USB-eszközön
kezdeményezett műveleteket csak némi késéssel
hajtja végre a készülék.
Előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja az USBeszköz összes funkcióját.
A készülék lejátszási sorrendje eltérhet a
csatlakoztatott USB-eszközön meghatározott
lejátszási sorrendtől.
Ne mentsen nem MP3 formátumú fájlokat vagy
szükségtelen mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó
USB-eszközre.
A lejátszás során a készülék átugorja azokat a
mappákat, amelyek nem tartalmaznak MP3-fájlt.
A készülék csak az „.mp3” kiterjesztéssel ellátott MP3fájlokat képes lejátszani.
Ha az USB-eszközön „.mp3” kiterjesztéssel ellátott, de
valójában nem MP3 formátumú fájlok találhatók, az
zaj lejátszásához vagy a készülék hibás működéséhez
vezethet.
Egy USB-eszköz legfeljebb 999 MP3-fájlt és 128
mappát tartalmazhat. Egy mappa legfeljebb 128 fájlt
tartalmazhat.
Az MP3-fájlok maximális száma a fájl- és mappastruktúrától függően ettől eltérhet.
A mappáknak legfeljebb 9 szintje lehet.
Nem garantálható a kompatibilitás az összes MP3
kódoló/író szoftverrel, rögzítőeszközzel vagy felvételi
adathordozóval. Ha nem kompatibilis USB-eszközt
használ, az hangugrásokat és zajt eredményezhet,
vagy egyáltalán el sem kezdődik a lejátszás.
Előfordulhat, hogy a zenei letöltőoldalakról letöltött
zeneszámok nem játszhatók le.
Az USB-olvasókkal/-írókkal való kompatibilitás nem
garantálható.

Inne operacje
Ostrzeżenia
Używanie wyświetlacza
Przy użyciu wyświetlacza możesz sprawdzić informacje
o płycie CD.
Sprawdzanie informacji o płycie CD audio
Aby sprawdzić łączną liczbę utworów oraz czas
odtwarzania płyty CD
4 Aby wybrać utwór, naciśnij przycisk  lub 
.
W przypadku plików MP3 naciśnij najpierw przycisk
/TUNE + lub – , a następnie naciśnij przycisk
 lub  .
Na wyświetlaczu zamiga numer ścieżki (pliku).
powtarzaniem)
Ścieżki audio lub pliki MP3 albo zawartość urządzenia
USB można także odtwarzać z powtarzaniem w
normalnej lub zaprogramowanej kolejności.
Płyta audio
Łączna liczba
ścieżek
Łączny czas
odtwarzania
Sprawdzanie informacji o płycie z plikami
MP3
Jeden
utwór/plik
MP3
1 Naciskaj przycisk MODE  (podczas
odtwarzania naciśnij przycisk  ,
a następnie przycisk MODE ), aż
pojawi się komunikat „ 1”.
2 Naciśnij przycisk  lub  ,
aby wybrać utwór lub plik MP3, który
chcesz odtwarzać z powtarzaniem.
3 Naciśnij przycisk  .
1 Naciskaj przycisk MODE  (podczas
odtwarzania naciśnij przycisk  ,
a następnie przycisk MODE ), aż
pojawi się symbol „ ”.
2 Naciśnij przycisk  .
1 Naciskaj przycisk MODE  (podczas
odtwarzania naciśnij przycisk  ,
a następnie przycisk MODE ), aż
pojawią się symbole „ ” i „ ”.
2 Odtwórz wybrany folder, naciskając
przycisk /TUNE + lub – .
3 Naciśnij przycisk  .
1 Wprowadź program odtwarzania
ścieżek lub plików MP3 (patrz
„Tworzenie własnego programu”).
2 Naciskaj przycisk MODE  (podczas
odtwarzania naciśnij przycisk  ,
a następnie przycisk MODE ), aż
pojawi się komunikat „PGM” i „ ”.
3 Naciśnij przycisk  .
Aby sprawdzić łączną liczbę folderów i numer
pliku oraz łączną liczbę plików na płycie CD
Po odczytaniu informacji o plikach i folderach zostanie
wyświetlona łączna liczba folderów i plików. Jeśli
chcesz anulować odtwarzanie ze wznowienia, naciśnij
dwukrotnie przycisk  .
Łączna liczba plików
Łączna liczba folderów
Sprawdzanie informacji na urządzeniu USB
Aby sprawdzić łączną liczbę folderów i numer
pliku oraz łączną liczbę plików na urządzeniu
USB
Naciśnij podczas odtwarzania dwukrotnie przycisk 
 lub jeden raz przycisk   podczas odtwarzania
pliku.
Gdy na płycie znajduje się wiele folderów, zostanie
wyświetlona łączna liczba plików.
Urządzenie USB
(Przykład: po podłączeniu urządzenia USB)
Wszystkie
ścieżki lub
pliki MP3
Wybrany
folder
(płyta
MP3 lub
urządzenie
USB)
Zaprogramowane
ścieżki lub
pliki MP3
Uwaga
Wskazówki
Gdy płyta CD jest pusta, na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„noDISC”.
Gdy na urządzeniu USB nie ma żadnych plików MP3, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO FILE”.
Aby sprawdzić informacje o pliku
Podczas odtwarzania muzyki z płyty MP3 lub z
urządzenia USB, naciśnij przycisk DISPLAY/ENTER .
Tryb działania wyświetlacza zmieni się w następującej
kolejności:

Nazwa utworu ( )*
1
Naciskaj przycisk MODE  (podczas odtwarzania
naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij przycisk
MODE ), dopóki z wyświetlacza nie zniknie symbol
„ ”.
Odtwarzanie ścieżek lub plików MP3
w losowej kolejności (odtwarzanie losowe)
Ścieżki lub pliki MP3 lub zawartość urządzenia USB
można odtwarzać w losowej kolejności.
1 Naciśnij przycisk OPERATE .
2 Naciśnij CD  lub USB .
3 Naciskaj przycisk MODE  (podczas odtwarzania

Nazwa artysty ( )*1

Nazwa albumu ( )*1
naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij przycisk
MODE ), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
komunikat „SHUF”.

Numer bieżącego pliku i czas odtwarzania*2
*1 Gdy plik nie ma zapisanych żadnych informacji w znacznikach
ID3, zamiast nazwy utworu, artysty i albumu pojawi się
odpowiednio „NO TITLE”, „NO ARTIST” i „NO ALBUM”.
*2 Kilka sekund po wyświetleniu nazwy utworu, artysty lub albumu
zostanie wyświetlony ten komunikat.
Wybieranie różnych trybów
odtwarzania
przycisk  .
Aby anulować odtwarzanie losowe
Zatrzymaj najpierw odtwarzanie. Następnie naciskaj
przycisk MODE  (podczas odtwarzania naciśnij
przycisk  , a następnie naciśnij przycisk MODE ),
dopóki z wyświetlacza nie zniknie symbol „SHUF”.
Uwaga
Gdy odtwarzanie z płyty lub urządzenia USB zostało
zatrzymane, można włączyć odtwarzanie plików z
powtarzaniem lub w losowej kolejności.
Naciśnij przycisk MODE .
Każde naciśnięcie przycisku zmienia tryb odtwarzania
zgodnie z następującym cyklem:

4 Aby rozpocząć odtwarzanie losowe, naciśnij

Gdy odtwarzanie ścieżki lub pliku MP3 jest zatrzymane lub
wstrzymane, nie można zmienić trybu odtwarzania.
Po naciśnięciu podczas odtwarzania przycisku MODE , na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „PUSH STOP”.
Wskazówki

Odtwarzanie wybranego folderu (
5 Naciśnij przycisk DISPLAY/ENTER .
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „STEP xx”.
Płyta audio
Płyta MP3
W trakcie odtwarzania losowego nie jest możliwe wybranie
poprzedniej ścieżki lub poprzedniego pliku MP3 przy użyciu
przycisku  .
 Funkcja wznawiania nie działa w trybie odtwarzania losowego.
Przy płycie CD lub urządzeniu USB istnieje możliwość
zaprogramowania kolejności odtwarzania z użyciem
20 ścieżek lub plików MP3.
)*

Odtwarzanie wybranego folderu z powtarzaniem
( , )*
1 Podłącz wyjście przenośnego odtwarzacza (lub
innego urządzenia) do gniazda AUDIO IN  w
odtwarzaczu przy użyciu kabla audio (nie wchodzi
w skład zestawu).
2 Włącz urządzenie, naciskając przycisk OPERATE .
3 Włącz podłączone urządzenie.
4 Naciśnij przycisk AUDIO IN  i rozpocznij
Urządzenie USB
Aby podłączyć urządzenie do telewizora lub
magnetowidu, użyj kabla przedłużającego (nie
wchodzi w skład zestawu) z wtyczką minijack stereo
na jednym końcu i dwoma wtyczkami phono na
drugim.
6 Aby zaprogramować kolejny utwór, powtórz kroki
4 i 5.
przycisk  .
Aby anulować odtwarzanie programu
Zatrzymaj najpierw odtwarzanie. Następnie naciskaj
przycisk MODE , aż z wyświetlacza zniknie
komunikat „PGM”.
Aby sprawdzić kolejność utworów lub plików
MP3
1
2 Naciśnij CD  lub USB .
3 Naciskaj przycisk MODE  (podczas odtwarzania
Naciśnij przycisk OPERATE .
naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij przycisk
MODE ), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
komunikat „PGM”.
• Płyta audio
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/pliki MP3)
*CD-DA to skrót od nazwy Compact Disc Digital Audio. Jest to
standard używany do rejestrowania płyt audio CD.
Płyty, które NIE SĄ odtwarzane
• Płyty CD-R/CD-RW inne niż standardowe płyty
muzyczne lub z plikami innymi niż w formacie MP3
i niezgodne ze standardem ISO9660 Level 1/Level 2
lub Joliet
• Płyty CD-R/CD-RW o słabej jakości nagrania,
porysowane lub pobrudzone płyty CD-R/CD-RW lub
płyty CD-R/CD-RW nagrane na niekompatybilnym
urządzeniu
• CD-R/CD-RW, które zostały nieprawidłowo zamknięte
Ogólne
Brak zasilania.
Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
Sprawdź, czy baterie zostały poprawnie włożone.
Gdy baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na
nowe.


Brak dźwięku.
Podczas słuchania dźwięku przez głośniki, odłącz
słuchawki.

Słychać szumy.
Informacje o bezpieczeństwie
• Ponieważ promień lasera w odtwarzaczu CD
jest niebezpieczny dla oczu, nie wolno otwierać
produktu. Naprawy powinny być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.
• Gdy do urządzenia dostanie się obiekt lub ciecz,
należy zaprzestać używania urządzenia, odłączyć
je od zasilania i przekazać do kontroli przez
przeszkolonego pracownika.
• W tym urządzeniu nie mogą być odtwarzane płyty o
nietypowym kształcie (serca, kwadratu, gwiazdy itd).
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie
używaj takich płyt.
W pobliżu urządzenia używany jest telefon przenośny
lub inne urządzenie emitujące fale radiowe.
 Odsuń telefon lub inne urządzenie emitujące fale
radiowe od odtwarzacza.
Odtwarzacz płyt CD/MP3
Włożona płyta nie jest odtwarzana lub na
wyświetlaczu pojawia się komunikat „noDISC”.
Włóż płytę CD etykietą do góry.
Wyczyść płytę CD.
Wyjmij płytę CD z odtwarzacza i poczekaj około
godziny na wyparowanie wilgoci.
Płyta CD-R/CD-RW jest pusta.
Występuje problem z jakością płyty CD-R/CD‑RW,
urządzenia nagrywającego lub używanego
programu.
Gdy baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na
nowe.


W dźwięku słychać zniekształcenia.
Zmniejsz siłę głosu.
Wyczyść płytę CD. Jeśli płyta jest uszkodzona,
wymień ją.
Ustaw odtwarzacz w miejscu nienarażonym na
drgania.
Soczewkę należy wyczyścić dostępnym w sklepach
powietrzem sprężonym.
Podczas słuchania płyt CD-R/CD-RW o słabej
jakości lub gdy występuje problem z urządzeniem
nagrywającym lub aplikacją, może dojść do przerw w
dźwięku lub odtwarzania szumów.

Rozpoczęcie odtwarzania wymaga więcej
czasu.
Rozpoczęcie odtwarzania poniższych płyt może być
bardziej czasochłonne.
–Płyty o skomplikowanej strukturze folderów.
–Płyty, które nie zostały zamknięte (tj. płyty,
na których można jeszcze nagrywać dalsze
informacje).
–Płyty z wieloma folderami lub plikami w innym
formacie niż MP3.

Źródła zasilania
• Przy pracy na zasilaniu sieciowym upewnij się,
że napięcie robocze urządzenia jest takie samo,
co napięcie w sieci energetycznej (patrz „Dane
techniczne”). Pamiętaj, aby używać dołączonego
przewodu zasilającego, a nie jakiegokolwiek innego.
• Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy je odłączyć od gniazdka.
• Jeśli baterie nie są używane, należy je wyjąć, aby
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez
ewentualny wyciek elektrolitu lub korozję.
Naciśnij przycisk DISPLAY/ENTER  (podczas
odtwarzania naciśnij przycisk  , a następnie
naciśnij przycisk DISPLAY/ENTER ).
Na wyświetlaczu pojawi numer ostatniego
zaprogramowanego kroku. Po kilku sekundach pojawi
się numer ostatniej zaprogramowanej ścieżki lub
ostatniego folderu.
Aby zmienić bieżący program
Naciśnij przycisk   raz, jeśli odtwarzanie jest
zatrzymane, lub dwa razy, jeśli odtwarzanie trwa.
Bieżący program zostanie usunięty. Następnie utwórz
nowy program przy użyciu standardowej procedury
programowania utworów.
Radio
1 Naciśnij przycisk OPERATE .
2 Wybierz zakres fal radiowych, naciskając przycisk
3 Naciśnij przycisk AUTO PRESET  i przytrzymaj go
Obsługa
Wskazówki
Gdy spróbujesz zaprogramować 21 utworów/plików MP3, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „FULL”.
 Możesz wielokrotnie odtwarzać ten sam program. Pozostaje on
zapisany do momentu otwarcia komory CD.
 Funkcja wznawiania nie działa w trybie odtwarzania programu.

Zapisywanie stacji radiowych
Odtwarzacz umożliwia zapamiętanie w dowolnej
kolejności 30 stacji radiowych: 20 w zakresie FM i 10 w
zakresie AM.
RADIO BAND .
przez dwie sekundy tak długo, aż z wyświetlacza
zniknie komunikat „AUTO”.
• Jeśli urządzenie zostało przeniesione bezpośrednio
z zimnego do ciepłego otoczenia lub zostało
umiejscowione w bardzo wilgotnym pomieszczeniu,
na soczewce odtwarzacza CD może skraplać się para.
Urządzenie nie będzie wówczas działać prawidłowo.
Należy wówczas wyjąć płytę CD z odtwarzacza i
poczekać około godziny na wyparowanie wilgoci.
Stacje zostaną zapisane w kolejności od niższych do
wyższych częstotliwości.
Jeśli stacja nie może być automatycznie
zaprogramowana
RADIO BAND .
3 Ustaw wybraną stację radiową, naciskając przyciski
W przypadku pytań dotyczących odtwarzacza lub
problemów z jego pracą skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
/TUNE + lub – .
4 Naciśnij przycisk MANUAL PRESET .
W poniższych przypadkach odczytanie urządzenia
USB może być czasochłonne:
–Na urządzeniu USB jest wiele folderów lub plików.
–Struktura plików jest złożona.
–Pamięć jest prawie pełna.
–Pamięć wewnętrzna jest sfragmentowana.
Aby uniknąć powyższych problemów, zalecamy
przestrzeganie poniższych zaleceń:
–Łączna liczba folderów na urządzeniu USB to 100
lub mniej.
–Łączna liczba plików w każdym folderze na
urządzeniu USB to 100 lub mniej.

Na wyświetlaczu pojawiają się nieprawidłowe
komunikaty
Dane zapisane na urządzeniu USB są uszkodzone.
Prześlij ponownie pliki muzyczne na urządzenie USB.
Urządzenie może wyświetlać tylko liczby i
litery alfabetu. Inne znaki nie będą prawidłowo
wyświetlone.

Urządzenie USB nie zostało rozpoznane.
Wyłącz odtwarzacz, odłącz i podłącz ponownie
urządzenie USB i włącz odtwarzacz ponownie.
Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Aby
uzyskać informacje o sposobie rozwiązywania
tego problemu, zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia USB. Jeśli problem będzie się powtarzał,
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie urządzenie
USB.

Odtwarzanie płyty nie uruchamia się od
pierwszego pliku.
Jako tryb odtwarzania ustaw normalne odtwarzanie.

Pliki MP3 nie mają rozszerzenia „.mp3”.
Dane nie zostały zapisane w formacie MP3.
Urządzenie USB używa innego systemu plików niż
FAT16 lub FAT32.*
Odtwarzanie jest możliwe dla maksymalnie 9
poziomów katalogów.
Liczba folderów przekracza 128.
Liczba plików przekracza 999.
W jednym folderze może się znajdować maksymalnie
128 plików.
Pliki są zaszyfrowane lub chronione hasłem.
Aby poprawić
odbiór radia AM,
zmień ustawienie
urządzenia.

Sygnał audio jest słabej jakości.
Gdy baterie są słabe, wymień wszystkie baterie na
nowe.
Odsuń urządzenie od telewizora.
Gdy podczas słuchania radia AM używasz pilota,
może to generować szumy.

Obraz na telewizorze jest niestabilny.
* Urządzenie obsługuje systemy plików FAT16 lub FAT32. Jednak
niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać obu tych
formatów.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją
obsługi używanego urządzenia USB lub skontaktuj się z jego
producentem.
Gdy przedstawione sposoby nie przyniosą rezultatu,
odłącz przewód zasilający i wyjmij wszystkie baterie.
Gdy wyświetlacz całkowicie zgaśnie, podłącz przewód
ponownie lub włóż baterie. Jeśli problem będzie nadal
występował, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
Sony.
Jeśli w czasie słuchania audycji radiowych w zakresie
FM urządzenie znajduje się blisko telewizora z anteną
pokojową, odsuń je od telewizora.

Urządzenie USB
Urządzenie USB nie działa prawidłowo.
Jeśli wystąpi któryś z poniższych problemów, użyj
innego urządzenia USB.
–Urządzenie USB nie zostało rozpoznane.
–Nazwy plików lub folderów nie są wyświetlane na
urządzeniu.
–Odtworzenie utworów nie jest możliwe.
–Dochodzi do przeskakiwania dźwięku.
–Słychać zakłócenia.
–W dźwięku słychać zniekształcenia.

Jest wyświetlany komunikat „OVER CURRENT”.
Prąd przesyłany przez port
(USB) ma
nieprawidłowe wartości . Wyłącz urządzenie i
odłącz urządzenie USB z portu
(USB) . Upewnij
się, czy nie występuje problem z urządzeniem USB.
Jeśli komunikat będzie się powtarzał, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.

Na wyświetlaczu pojawi się nazwa wybranego
zakresu fal („FM-xx” lub „AM-xx”).

Odtwarzanie z programu z powtarzaniem
( , PGM)
Na wyświetlaczu jest długo widoczny
komunikat „READING” lub rozpoczęcie
odtwarzania jest czasochłonne.

Aby poprawić
odbiór radia FM,
zmień ustawienie
anteny.
• Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką
szmatką, lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu. Nie należy używać materiałów ściernych,
proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników,
takich jak alkohol czy benzyna.
1 Naciśnij przycisk OPERATE .
2 Wybierz zakres fal radiowych, naciskając przycisk
Złącze urządzenia USB lub kabla USB nie było
prawidłowo ustawione. Ustaw prawidłowo złącze
urządzenia USB lub kabla USB i spróbuj podłączyć
urządzenie ponownie.



Czyszczenie obudowy
Stacje o słabym sygnale należy zaprogramować
ręcznie.
Nie można podłączyć urządzenia USB do portu
(USB) .
Nie jest możliwe odtwarzanie plików MP3.
Odbiór radia jest słaby.
Lokalizacja urządzenia
• Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości
kurzu, wstrząsów mechanicznych lub w samochodzie
narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza na pochyłych lub
niestabilnych powierzchniach.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w
odległości mniejszej niż 10 mm od ścianek obudowy.
Otwory wentylacyjne muszą być odsłonięte,
aby zapewnić prawidłową pracę odtwarzacza i
przedłużyć okres eksploatacji jego podzespołów.
• Głośnik jest wyposażony w silny magnes, dlatego
karty kredytowe z zapisem magnetycznym oraz
zegarki mechaniczne należy przechowywać z
dala od urządzenia, aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom spowodowanym wpływem pola
magnetycznego.
Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie urządzenie
USB. Następnie włącz podłączone urządzenie.
Szumy lub zniekształcenia mogą być zapisane w
samej muzyce. Mogło dojść do powstania błędów
podczas nagrywania pliku. Usuń plik i spróbuj zapisać
go ponownie.


Uwaga dotycząca płyt
• Przed odtworzeniem płyty
należy ją wyczyścić szmatką.
Płytę należy czyścić od
środka do zewnątrz. Jeśli na
powierzchni płyty znajdują
się rysy, zabrudzenia lub
odciski palców, mogą wystąpić
problemy z jej odtwarzaniem.
• Nie wolno używać rozpuszczalników, takich
jak benzyna, środki czyszczące czy aerozole
antystatyczne przewidziane do winylowych płyt
długogrających.
• Nie wolno wystawiać płyty CD na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła,
takich jak kanały z gorącym powietrzem. Nie wolno
jej także pozostawiać w samochodzie narażonym
na bezpośrednie działanie słońca. Temperatura
wewnątrz takiego samochodu może znacząco
wzrosnąć.
• Nie wolno niczego przyklejać na powierzchni płyty.
Nie wolno jej także rysować.
• Po zakończeniu odtwarzania płyty CD należy ją
schować do pudełka.
Słychać szumy lub dźwięk jest przerywany albo
zniekształcony.


Odtwarzanie z programu (PGM)
Płyty, które MOGĄ być odtwarzane
Urządzenie USB nie jest podłączone prawidłowo.
Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie urządzenie
USB. Następnie włącz podłączone urządzenie.



Odtwarzanie z losowaniem (SHUF)
Możesz podłączyć urządzenie opcjonalne (np.
przenośny odtwarzacz muzyki) i cieszyć się muzyką
puszczaną przez głośniki odtwarzacza. Pamiętaj,
aby przed podłączeniem urządzenia opcjonalnego,
wyłączyć wszystkie elementy. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją
obsługi podłączanego urządzenia.
4 Naciśnij przycisk DISPLAY/ENTER .
(odtwarzanie programu)
)
PRESET + lub – .
odtwarzanie z podłączonego urządzenia.
Dźwięk z podłączonego urządzenia będzie
przesyłany na głośniki.
Tworzenie własnego programu
1)

Powtarzanie wszystkich utworów (
Urządzenie USB

Normalne odtwarzanie (brak powtarzania)

Powtarzanie jednego utworu (
3 Ustaw wybraną stację radiową, naciskając przyciski
Podłączanie urządzeń opcjonalnych
Gdy odtwarzanie ścieżki lub pliku MP3 jest zatrzymane lub
Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem
Łączna liczba folderów
Płyta MP3
7 Aby rozpocząć odtwarzanie programu, naciśnij
wstrzymane, nie można zmienić trybu odtwarzania.
Po naciśnięciu podczas odtwarzania przycisku MODE , na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „PUSH STOP”.
Łączna liczba plików
Odtwarzanie zaprogramowanych
stacji radiowych
RADIO BAND .
odtwarzane, wykonaj następujące czynności.
Wykonaj następujące czynności
Stacje pozostają zaprogramowane nawet po odłączeniu przewodu
zasilającego lub wyjęcia baterii.
1 Naciśnij przycisk OPERATE .
2 Wybierz zakres fal radiowych, naciskając przycisk
1 Naciśnij przycisk OPERATE .
2 Naciśnij CD  lub USB .
3 Gdy płyta CD/MP3 lub urządzenie USB nie są
Aby
powtórzyć
Wskazówka
Brak dźwięku.

Po odczytaniu płyty CD zostanie wyświetlony łączny
czas odtwarzania. Jeśli chcesz anulować odtwarzanie
ze wznowienia, naciśnij dwukrotnie przycisk  .
Odtwarzanie ścieżek lub plików
MP3 z powtarzaniem (odtwarzanie z
Rozwiązywanie problemów
5 Naciskaj przycisk PRESET + lub –  tak, aby na
wyświetlaczu zaczął migać numer, pod którym
chcesz zapisać wybraną stację.
* Ta funkcja nie jest dostępna podczas odtwarzania płyty audio.
6 Naciśnij przycisk DISPLAY/ENTER .
Nowa stacja zastąpi poprzednią.
Egyéb műveletek
Óvintézkedések
Zaj hallható, hangugrások tapasztalhatók, torz
a hang.
Hibaelhárítás
Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa ismét
az USB-eszközt. Majd kapcsolja be ismét a készüléket.
Maga a zenei adat tartalmaz zajt, vagy torz a hang.
Elképzelhető, hogy a zaj a rögzítés folyamán került a
zeneszámba. Törölje a fájlt, majd rögzítse ismét.

A kijelző használata
Sávok/MP3-fájlok ismételt lejátszása
A kijelző használatával kaphat információkat a CDlemezről.
(Ismétlődő lejátszás)
A CD-lemezen található műsorszámok
számának és teljes lejátszási idejének
megtekintése
A CD-lemez beolvasása után megjelenik a teljes
lejátszási idő, illetve a   gomb kétszeri
megnyomásával megszakíthatja a lejátszás folytatását.
  gombot.
Az MP3-fájloknál először nyomja meg a /TUNE +
vagy –  gombot, azután nyomja meg a  vagy
a   gombot.
A sáv (fájl) sorszáma villog a kijelzőn.
Lehetősége van folyamatosan ismételni a sávok/MP3fájlok vagy egy USB-eszköz lejátszását normál és
programozott lejátszás módban.
Zenei CD
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg a CD  vagy az USB  gombot.
3 Végezze el a következőket, mialatt a CD-/MP3-lemez
Sávok teljes
száma
Teljes
játékidő
MP3-lemez információinak megtekintése
A CD-lemezen található összes mappa/fájl,
illetve az összes fájl számának megtekintése
A mappa- és fájlinformációk beolvasása után
megjelenik a mappák és fájlok teljes száma, illetve a 
 gomb kétszeri megnyomásával megszakíthatja a
lejátszás folytatását.
Fájlok teljes száma
Mappák teljes száma
USB-eszköz információinak megjelenítése
Az USB-eszközön található mappák és fájlok
számának megtekintése
Nyomja meg a   gombot kétszer lejátszás közben,
vagy nyomja meg a   gombot egyszer a fájl
kijelölésekor.
Ha a készülék egynél több mappát talál, a fájlok száma
nem jelenik meg.
Összes sáv/
MP3-fájl
Egy
kiválasztott
mappa
(csak MP3lemez vagy
USB-eszköz
esetében)
Programozott
sávok vagy
MP3-fájlok
USB-eszköz
(Példa: Egy USB-eszköz csatlakoztatása)
MP3-lemez
A lejátszási mód nem módosítható egy sáv vagy MP3-fájl
Fájlok teljes száma
lejátszása közben.
Ha megnyomja a MODE  gombot lejátszás közben, a „PUSH
STOP” felirat jelenik meg a kijelzőn.
Mappák teljes száma
Tippek
Ha a CD-lemez üres, a „noDISC” (nincs lemez) felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Ha nem találhatók MP3-fájlok az USB-eszközön, a „NO FILE” (nincs
fájl) felirat jelenik meg a kijelzőn.
Fájlinformációk megjelenítése
Nyomja meg a DISPLAY/ENTER  gombot egy MP3lemezről vagy USB-eszközről történő lejátszás során. A
kijelző az alábbi módon változik:

A dal címe ( )*1

Az előadó neve ( )*1

Az album címe (
Az aktuális fájl sorszáma és lejátszási ideje*2
*1 Amennyiben a fájl nem rendelkezik ID3 címkeinformációkkal,
a dal címe helyett a „NO TITLE” (nincs cím) felirat, az előadó
neve helyett a „NO ARTIST” (nincs előadó) felirat, az album címe
helyett pedig a „NO ALBUM” (nincs album) felirat jelenik meg.
2
* A szám címe, az előadó neve és az album címe néhány
másodperecen belül erre vált át.
Ha a lemez vagy az USB-eszköz tartalmának
lejátszása le van állítva, beállíthatja, hogy a készülék
megismételje a sávok lejátszását, vagy véletlenszerű
sorrendben játssza le azokat.
Nyomja meg a MODE  gombot.
A gombnyomásokkal a következő lejátszási módokat
állíthatja be:
Normál lejátszás (Nincs)
 , majd a MODE  gombot lejátszás közben)
annyiszor, amíg a „SHUF” felirat meg nem jelenik a
kijelzőn.
USB-eszköz
5 Nyomja meg a DISPLAY/ENTER  gombot.
A „STEP xx” felirat jelenik meg a képernyőn.
Zenei CD
sorrendben történő lejátszás megkezdéséhez.
Először állítsa le a lejátszást. Azután nyomja meg a
MODE  gombot (nyomja meg a  , majd a MODE
 gombot lejátszás közben) annyiszor, amíg el nem
tűnik a kijelzőről a „SHUF” felirat.
Megjegyzés
MP3-lemez
USB-eszköz
6 Másik zeneszám beprogramozásához ismételje meg
a 4. és 5. lépést.
7 Nyomja meg a   gombot a programozott

Kijelölt mappa ismételt lejátszása (
,
)*

Lejátszás véletlenszerű sorrendben (SHUF)
Programozott lejátszás ismétlése (
, PGM)
* CD-DA használata esetén ezek a funkciók nem elérhetők.
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg a CD  vagy az USB  gombot.
3 Nyomja meg a MODE  gombot (nyomja meg a
 , majd a MODE  gombot lejátszás közben)
annyiszor, amíg a „PGM” felirat meg nem jelenik a
kijelzőn.
3 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.
4 Nyomja meg az AUDIO IN  gombot, és indítsa el a
A sávok/MP3-fájlok sorrendjének
megtekintése
Nyomja meg a DISPLAY/ENTER  gombot (nyomja
meg a   gombot, majd nyomja meg a DISPLAY/
ENTER  gombot lejátszás közben).
Az utoljára beprogramozott lépésszám jelenik meg
a kijelzőn. Néhány másodperc múlva megjelenik a
kijelzőn az utoljára beprogramozott a sáv/mappa
száma.
Az aktuális program módosítása
Nyomja meg egyszer a   gombot, ha a CD áll, vagy
kétszer a CD lejátszása közben. Az aktuális program
törlődik. Új program létrehozásához kövesse a
programozási eljárást.
Tippek
Ha 21-nél több sáv vagy MP3-fájl beprogramozását kísérli meg,
akkor a „FULL” (megtelt) felirat jelenik meg a kijelzőn.
 Ugyanazt a programot többször is lejátszhatja, mivel a CD-tartó
rekesz kinyitásáig a készülék tárolja azt.
 A folytatás funkció nem működik programozott lejátszás alatt.

Rádióállomások programozása
Lehetősége van rádióállomásokat eltárolni a készülék
memóriájában. Legfeljebb 30 rádióállomás tárolható
el: 20 FM és 10 AM, tetszőleges sorrendben.
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 A frekvenciasáv kiválasztásához nyomja meg a
RADIO BAND  gombot.
Tartsa lenyomva az AUTO PRESET  gombot 2
másodpercig, amíg az „AUTO” felirat villogni nem
kezd a kijelzőn.
A készülék frekvencia szerint növekvő sorrendben
tárolja el az állomásokat.
Ha egy állomást nem lehet automatikusan
beállítani
A gyenge jellel rendelkező állomásokat kézzel kell
beállítani.
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 A frekvenciasáv kiválasztásához nyomja meg a
A készüléket a televízióhoz vagy a videomagnóhoz
olyan hosszabbító kábellel (nem tartozék) lehet
csatlakoztatni, amelynek egyik végén egy sztereó
mini csatlakozó van, a másikon pedig két RCAcsatlakozó.
• Zenei CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3-fájlok)
*A CD-DA a Compact Disc Digital Audio rövidítése. Ez az audio CDlemezek esetében használt rögzítési szabvány.
A lemezek, amelyeket a készülék NEM TUD
lejátszani
• Olyan CD-R/CD-RW lemezek, amelyek nem zenei
CD formátumúak, illetve nem az ISO9660 Level
1/Level 2 vagy Joliet szabványnak megfelelő MP3formátumúak
• Rossz rögzítési minőségű CD-R/CD-RW lemezek,
olyan CD-R/CD-RW lemezek, amelyek karcosak vagy
piszkosak, valamint a nem kompatibilis rögzítő
eszközzel írt CD-R/CD-RW lemezek
• Nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW lemezek
Általános
Nem kapcsol be a készülék.
Csatlakoztassa biztonságosan az AC hálózati kábelt a
fali csatlakozóaljzathoz.
Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően
vannak behelyezve.
A lemerülőben lévő elemeket cserélje újakra.

Biztonság
• A CD-lejátszóban használt lézersugár szemkárosodást
okozhat, ezért ne próbálja meg szétszerelni a
készülékházat. A készülék javítását csak képzett
szakember végezheti.
• Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy folyadék kerül,
akkor áramtalanítsa a készüléket, és a további
használat előtt ellenőriztesse szakemberrel.
• A készülékkel nem játszhatók le a nem szabványos
(például szív, négyzet vagy csillag) alakú lemezek. Az
ilyen lemezek lejátszása kárt okozhat a készülékben.
Ne használjon ilyen lemezeket.
Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókat szeretné
működtetni.
Zaj hallható.
Valaki vezeték nélküli telefont vagy egyéb
rádióhullámot kibocsátó készüléket használ a
készülék közelében.
 Vigye a vezeték nélküli telefont stb. távolabb a
készüléktől.

CD-/MP3-lejátszó
A készülék nem játssza le a CD-lemezt, vagy a
„noDISC” felirat jelenik meg a kijelzőn, annak
ellenére, hogy a CD-lemez be van helyezve.
Helyezze be a CD-lemezt a címkézett felével felfelé.
Tisztítsa meg a CD-lemezt.
Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a CD-lejátszó
fedelét körülbelül egy órán keresztül, hogy a
páralecsapódás felszáradjon.
A CD-R/CD-RW lemez üres.
Probléma akadt a CD-R/CD‑RW lemez, a felvevő
készülék vagy a szoftveralkalmazás minőségével.
A lemerülőben lévő elemeket cserélje újakra.


Hangkihagyás tapasztalható.
Csökkentse a hangerőt.
Tisztítsa meg a CD-lemezt, vagy cserélje ki egy
másikra, ha túlságosan megsérült.
A készüléket helyezze rázkódástól mentes helyre.
Tisztítsa meg a lencséket egy kereskedelmi
forgalomban kapható fúvóeszközzel.
Lehetséges, hogy kimaradnak hangok vagy zaj
hallható, ha rossz minőségű CD-R/CD-RW lemezt
használ, illetve ha maga a felvevő készülék vagy a
szoftveralkalmazás hibásodik meg.


A lejátszás elindítása a szokásosnál több ideig
tart.
A következő lemezek lejátszásának elindítása több
időt vehet igénybe:
–Bonyolult fastruktúrával rögzített lemezek.
–Olyan lemezek, amelyek nincsenek lezárva (vagyis
amelyekhez még adatok adhatók hozzá).
–Sok mappát vagy nem MP3-fájlokat tartalmazó
lemezek.

Áramellátás
• A tápfeszültségről történő üzemeltetéshez
ellenőrizze, hogy a készülék működtetési feszültsége
megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel (lásd:
„Műszaki adatok”), és a készülékhez csak a mellékelt
AC hálózati kábelt használja, más típusú kábelt ne
használjon.
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza
ki a fali csatlakozóaljzatból.
• Ha nem kívánja használni az elemeket, távolítsa el
azokat az esetleges szivárgás vagy korrózió okozta
kár elkerülése érdekében.
Rádió
Gyenge a vétel.
Változtassa meg
az antenna
helyzetét az
FM-vétel javítása
érdekében.

Elhelyezés
• Ne tárolja a készüléket hőforrás közelében, tűző
napon, olyan környezetben, ahol pornak vagy
rázkódásnak van kitéve, valamint olyan autóban,
amelyet közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
• Ne helyezze a készüléket ferde vagy nem stabil
felületre.
• Ne helyezzen semmit a készülékház oldalától 10 mmnél közelebbre. A szellőzőnyílásokat szabadon kell
hagyni a készülék megfelelő működéséhez, illetve a
részegységek élettartamának meghosszabbításához.
• Mivel a hangszórók erős mágnest tartalmaznak, ne
helyezzen mágnescsíkkal rendelkező bankkártyát
vagy rugós karórát a készülék közelébe a mágnes
okozta esetleges károsodás elkerülése érdekében.
Használat
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre vagy
nagyon nedves helyiségbe viszik, pára csapódhat
le a CD-lejátszó belsejében található lencsére. Ilyen
esetben a készülék nem működik megfelelően.
Ebben az esetben távolítsa el a CD-lemezt, és várjon
körülbelül egy órát, hogy a nedvesség elpárologjon.
A készülékház tisztítása
• A készülékházat, a kijelzőt és a vezérlőeszközöket
kímélő mosószerrel megnedvesített puha ruhával
tisztítsa. Ne használjon semmilyen súrolóeszközt,
súrolóport vagy oldószert, például alkoholt vagy
benzint.
/TUNE + vagy –  gombbal hangolja be a
kívánt állomást.
4 Nyomja meg a MANUAL PRESET  gombot.
A hang gyenge vagy rossz minőségű.
A lemerülőben lévő elemeket cserélje újakra.
Vigye távolabb a készüléket a tv-készüléktől.
Zaj hallható az AM-rádió hallgatása közben a
távirányító használatakor.


A tv-készülék képe zavaros lesz.
Ha egy belső antennával rendelkező tv-készülék
közelében hallgat FM-rádióadást, vigye távolabb a
készüléket a tv-készüléktől.

USB-eszköz
Az USB-eszköz nem működik megfelelően.
Ha az alábbi problémák bármelyike felmerül,
használjon egy másik USB-eszközt.
–A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
–A fájlok vagy mappák neve nem jelenik meg a
készüléken.
–A lejátszás nem lehetséges.
–A hang ugrik.
–Zaj hallható.
–A lejátszott hang torz.

Az „OVER CURRENT” felirat látható a kijelzőn.
Az
(USB) aljzaton  a normálistól eltérő
áramerősség tapasztalható. Kapcsolja ki a készüléket,
és távolítsa el az USB-eszközt az
(USB) aljzatból
. Győződjön meg arról, hogy az USB-eszköz
kifogástalanul üzemel. Ha az üzenet továbbra sem
tűnik el, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.

Megjelenik a kijelzőn a kiválasztott sáv („FM-xx”
vagy „AM-xx”).
5 Nyomja meg a PRESET + vagy –  gombot, amíg
az állomáshoz beállítani kívánt szám villogni kezd a
kijelzőn.
6 Nyomja meg a DISPLAY/ENTER  gombot.
Az új állomás veszi át az előző helyét.
Nincs hang.
Az USB-eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva.
Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa ismét
az USB-eszközt. Azután kapcsolja be a készüléket.

A beolvasás folyamata a következő esetekben vehet
igénybe sok időt:
–Ha sok mappa vagy fájl van az USB-eszközön.
–Ha bonyolult a fájlstruktúra.
–Ha a memória majdnem megtelt.
–Ha a belső memória töredezett.
A fenti problémák elkerülése érdekében járjon el a
következők szerint:
–Az USB-eszközön ne legyen több 100 mappánál.
–Egy mappában ne legyen több 100 fájlnál.

Hibák a kijelzőn látható adatokban
Előfordulhat, hogy sérültek az USB-eszközön tárolt
adatok. Másolja ismét az USB-eszközre a zenei
adatokat.
Ez az egység csak a számokat és az ábécé betűit tudja
megjeleníteni. Más karakterek nem jeleníthetők meg
megfelelően.

A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa ismét az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a készüléket.
Az USB-eszköz nem működik megfelelően. Részletes
hibaelhárítási tanácsokat az USB-eszköz használati
útmutatójában talál. Ha a probléma továbbra is
fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.

A lejátszás nem indul el.
Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa ismét
az USB-eszközt.

A lejátszás nem az első fájltól kezdődik.
Állítsa be a Normál lejátszás módot.

Nem lehet lejátszani MP3-fájlokat.
Az MP3-fájlok nem rendelkeznek „.mp3”
kiterjesztéssel.
Az adatok nem MP3 formátumban vannak tárolva.
Az USB adattároló eszköz nem FAT16 vagy FAT32
fájlrendszert használ.*
A lejátszás legfeljebb 9 mappaszinten lehetséges.
A mappák száma meghaladja a 128-at.
A fájlok száma meghaladja a 999-et.
Egy mappa legfeljebb 128 fájlt tartalmazhat.
A fájlok titkosítva vannak, vagy jelszóval védettek.

Ha a javasolt megoldások kipróbálása után a probléma
még mindig fennáll, húzza ki az AC hálózati kábelt, és
távolítsa el az elemeket. Miután az összes jelzés eltűnt
a kijelzőről, csatlakoztassa újra az AC hálózati kábelt,
vagy helyezze vissza az elemeket. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Változtassa
meg a készülék
helyzetét az
AM-vétel javítása
érdekében.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája van, forduljon a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz.
A „READING” felirat hosszú ideig látható, vagy
sokáig tart a lejátszás megkezdése.
* Ez a készülék csak a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja,
de egyes USB-adattárolók esetleg nem támogatják ezeket a
fájlrendszereket.
A pontos részleteket a kérdéses USB-tárolóeszköz használati
útmutatójából vagy gyártójától tudhatja meg.

RADIO BAND  gombot.
3 A
Az USB-eszköz csatlakozója vagy az USB-kábel nem
a megfelelő helyzetben volt a csatlakoztatáskor.
Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz és az USBkábel a megfelelő helyzetben vannak egymáshoz
képest.


A lemezekre vonatkozó megjegyzések
• Lejátszás előtt egy
tisztítókendővel tisztítsa
meg a CD-lemezt. Középről
kifelé haladva tisztítsa meg a
CD-lemezt. Ha a CD-lemezen
karcolás, szennyeződés
vagy ujjlenyomat található,
az lemezolvasási hibát
eredményezhet.
• Ne használjon oldószert, például benzint, hígítót, a
kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószereket
vagy bakelitlemezekhez szánt antisztatikus permetet.
• Ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőforrásnak, például hőbefúvóknak,
továbbá ne hagyja napon parkoló autóban, mert
az autó belsejében a hőmérséklet jelentősen
megemelkedhet.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a lemezre, és ne
karcolja össze a CD felületét.
• Lejátszás után a CD-lemezt a tokjában tárolja.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható az
(USB) aljzatba .
Nincs hang.


Meghatározhatja legfeljebb 20 sáv vagy MP3-fájl
lejátszási sorrendjét egy CD-lemezen/USB-eszközön.
hordozható zenelejátszó vagy más külső eszköz
vonalkimeneti csatlakozóját egy audiokábellel (nem
tartozék).
A lemezek, amelyeket a készülék LE TUD
játszani


Programozott lejátszás (PGM)
Először állítsa le a lejátszást. Azután nyomja meg a
MODE  gombot annyiszor, amíg el nem tűnik a
„PGM” felirat a kijelzőről.
4 Nyomja meg a DISPLAY/ENTER  gombot.
(Programozott lejátszás)
)*
A programozott lejátszás megszakítása
Tippek
Saját program létrehozása
)
1 Csatlakoztassa az AUDIO IN csatlakozóhoz  a
lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
A csatlakoztatott eszköz hangja ezen készülék
hangszóróin hallható.
3
Véletlenszerű lejátszás során nincs lehetőség az előző sáv vagy
MP3-fájl kiválasztására a   gomb megnyomásával.
 A folytatás funkció nem működik a véletlenszerű lejátszás alatt.
A készülék hangszóróin egy külső eszköz, például egy
hordozható digitális zenelejátszó is megszólaltatható.
Győződjön meg arról, hogy mindkét készülék ki van
kapcsolva, mielőtt csatlakoztatná azokat egymáshoz.
A részleteket lásd a csatlakoztatni kívánt eszköz
használati útmutatójában.
bekapcsolásához.
A lejátszási mód nem módosítható egy sáv vagy MP3-fájl
lejátszása közben.
Ha megnyomja a MODE  gombot lejátszás közben, a „PUSH
STOP” felirat jelenik meg a kijelzőn.

állomásra való hangoláshoz.
2 Nyomja meg az OPERATE  gombot a készülék
4 Nyomja meg a   gombot a véletlenszerű

1)

Kijelölt mappa lejátszása (
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 Nyomja meg a CD  vagy az USB  gombot.
3 Nyomja meg a MODE  gombot (nyomja meg a
A véletlenszerű sorrendben történő lejátszás
törlése
Az egyes lejátszási módok
kiválasztása

Az összes ismétlése (
Sávok vagy MP3-fájlok lejátszása
véletlenszerű sorrendben (Lejátszás
Lehetősége van a sávokat/MP3-fájlokat vagy egy USBeszközt véletlenszerű sorrendben lejátszani.
)*1

Egyszeri ismétlés (
Nyomja meg a MODE  gombot (nyomja meg a
 , majd a MODE  gombot lejátszás közben)
annyiszor, amíg el nem tűnik a kijelzőről a következő:
„ ”.
véletlenszerű sorrendben)


Az ismétlődő lejátszás törlése
3 Nyomja meg a PRESET + vagy –  gombot a tárolt
Külső készülékek csatlakoztatása
lejátszás megkezdéséhez.
Megjegyzés
Programozott rádióállomások
hallgatása
RADIO BAND  gombot.
Az ismétléshez Tegye ezt
1 Nyomja meg a MODE  gombot
(nyomja meg a  , majd a MODE 
gombot lejátszás közben) annyiszor,
amíg meg nem jelenik a következő:
„ 1”.
2 Nyomja meg a  vagy  
gombot a megismételni kívánt sáv
vagy MP3-fájl kiválasztásához.
3 Nyomja meg a   gombot.
1 Nyomja meg a MODE  gombot
(nyomja meg a  , majd a MODE 
gombot lejátszás közben) annyiszor,
amíg meg nem jelenik a következő:
„ ”.
2 Nyomja meg a   gombot.
1 Nyomja meg a MODE  gombot
(nyomja meg a  , majd a MODE 
gombot lejátszás közben) annyiszor,
amíg meg nem jelennek a következők:
„ ” és „ ”.
2 Válasza ki a mappát a /TUNE
+ vagy –  gomb megnyomásával.
3 Nyomja meg a   gombot.
1 Sávok vagy MP3-fájlok programozása
(Lásd: „Saját program létrehozása”).
2 Nyomja meg a MODE  gombot
(nyomja meg a  , majd a MODE 
gombot lejátszás közben) annyiszor,
amíg meg nem jelennek a következők:
„PGM” és „ ”.
3 Nyomja meg a   gombot.
A beállított rádióállomások akkor is a memóriában maradnak, ha
kihúzza az AC hálózati kábelt, vagy eltávolítja az elemeket.
1 Nyomja meg az OPERATE  gombot.
2 A frekvenciasáv kiválasztásához nyomja meg a
vagy USB-eszköz szüneteltetve van vagy le van
állítva.
Egyetlen
sáv vagy
MP3-fájl
Tipp

Audio CD információinak megtekintése
4 A sáv kiválasztásához nyomja meg a  vagy a
Download PDF

advertising