Sony | ZS-PE40CP | Sony ZS-PE40CP CD Boombox Használati útmutató

A kezelőelemek helye
Alapvető műveletek
A későbbi szöveges leírásban is az alábbi ábrán feltüntetett számokat használjuk a gombok és csatlakozók
azonosítására.
 
A készülékkel az alábbi lemeztípusok játszhatók
le.
 
Personal Audio System


©2013 Sony Corporation
Printed in China
ZS-PE40CP
A tűzveszély és az áramütés veszélyének
csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a
készülékre ne cseppenjen, fröccsenjen folyadék,
és ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó
tárgyat, pl. vázát.
Mivel a hálózati csatlakozódugó kihúzásával
lehet a készüléket áramtalanítani, a készüléket
könnyen elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz
csatlakoztassa. Ha a készülékkel kapcsolatban
bármi rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a
hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatból.
A készülék a hálózati áramforráshoz kapcsolódik
mindaddig, amíg a hálózati kábel csatlakoztatva
van a fali aljzatba, még akkor is, ha ki van
kapcsolva.
Ne tegye a készüléket zárt helyre, például
könyvszekrénybe, beépített szekrénybe.
A fülhallgatók és fejhallgatók által keltett nagy
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje
hosszú ideig túlzott hő, pl. közvetlen napsütés,
tűz vagy hasonló.
Az adattábla a készülék alján, kívül található.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi
információ csak az Európai Unió
irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik.
Ezt a terméket a Sony Corporation (1‐7‐1 Konan
Minato‑ku Tokió, 108‐0075 Japán), vagy
megbízottja gyártotta. Az Európai Unió
jogszabályai alapján a termékbiztonsággal
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz‐ vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ha az USB-eszköznek van kötetcímkéje
A kijelzőn a kötetcímke*1 olvasható, majd a(z)
„xxxFLDR”*2 üzenet jelenik meg.
*1A kötetcímke az adathordozókhoz vagy más
eszközökhöz rendelhető név.
*2Az „xxx” helyén a teljes mappaszám jelenik
meg.
meg a CD  gombot.
2 Nyomja meg a CD OPEN  gombot, és
helyezzen egy lemezt a CD-rekeszbe
címkével előre.
3 A lejátszás elindításához nyomja meg a
  gombot.
MP3/WMA fájlsorszám
Nyomja meg óvatosan a lemez középső
részét, hogy a lemez a helyére pattanjon.
CD OPEN  gomb
Előre néző
címkés oldal
3 Csukja be a CD-rekesz ajtaját.
Europe Only
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Fali csatlakozóaljzathoz ()
Az AC IN aljzathoz ()
4 A lejátszás elindításához nyomja meg a
  gombot.
A készülék használata elemekről
Helyezzen be hat darab R6 (AA méretű) elemet (nem tartozék) az elemrekeszbe. Ha elemekről akarja
táplálni a készüléket, húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből és a fali aljzatból.
Alja
A készülékhez alkáli
elemeket kell használni.
Mangán akkumulátorok
használata nem ajánlott,
mert annak az
akkumulátortípusnak
rendkívül rövid a
működési ideje.
MP3 vagy WMA lemez lejátszásakor az „MP3”
(MP3 fájlok esetében) vagy „WMA” (WMA
fájlok esetében) jelzés jelenik meg a kijelzőn.
Audio CD
Hangsáv száma
Lejátszási idő
MP3/WMA lemez
MP3/WMA fájlsorszám
Megjegyzés
Ha az OPR/BATT jelzés  elhalványul, vagy a készülék működésképtelenné válik, az elemeket ki kell cserélni. Az
összes elemet újakra kell cserélni. Az elemek cseréje előtt vegye ki a CD-t, és válasszon le minden USB-eszközt a
készülékről.
Az energiagazdálkodás funkció használata
A készülék automatikus készenlét funkcióval rendelkezik. A funkció révén a készülék automatikusan
készenléti állapotra vált, ha a felhasználó körülbelül 20 percig nem végez műveletet, vagy nincs kimenő
audiojel.
A készenléti üzemmód be-/kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a DISPLAY/ENTER  és a  
gombot. A gomb minden megnyomására az „AUTO STANDBY ON” vagy az „AUTO STANDBY OFF” üzenet
jelenik meg a kijelzőn.
Megjegyzések
 Körülbelül 2 perccel a készenléti állapotra váltás előtt a „STANDBY” jelzés kezd villogni a kijelzőn.
 Ha készenléti állapotban csatlakoztatva van a hálózati tápkábel, a „STANDBY” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
 Ha aktív az FM/AM funkció, az automatikus készenlét funkció nem elérhető.
A mappanév*1 és a műsorszám
címe*2 után a lejátszási idő*3
jelenik meg.
*1Ha a készülék nem talál mappát, a „ROOT”
jelzés jelenik meg a kijelzőn.
*2Ha az ID3 vagy WMA címkeinformációkból
hiányzik a műsorszám címe, a „NO TITLE”
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
*3Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a
kijelzőn „― ―: ― ―” jelenik meg.
Egyéb műveletek
Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát
és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyezte.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A termék olyan technológiát tartalmaz,
amelyet a Microsoft Corporation szellemi
tulajdonhoz fűződő jogai védenek. Ezen
technológia terjesztése, illetve terméken kívüli
felhasználása kizárólag a Microsoft megfelelő
engedélyével vagy engedélyeivel lehetséges.
Minden egyéb védjegy és bejegyzett védjegy
az adott tulajdonosok birtokában van. Ebben a
kézikönyvben a ™ és ® jelöléseket nem
használjuk.
Ha az USB-eszköznek nincs kötetcímkéje*1
A kijelzőn a „STORAGE DRIVE” jelzés olvasható,
majd a(z) „xxxFLDR”*2 üzenet jelenik meg.
A mappanév és a műsorszám címe után
a fájlszám és a lejátszási idő* jelenik
meg.
Megjegyzések az MP3/WMA lemezekkel
kapcsolatban
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülékhez () és a fali aljzathoz ().
Megjegyzés a licencekkel és
védjegyekkel kapcsolatban
Mappa
MP3/WMA fájl
A készülék használata előtt
Művelet
A lejátszás
szüneteltetése
A készülék be- és kikapcsolása
Nyomja meg az OPERATE  gombot. A készülék a közvetlen bekapcsolás funkcióval is bekapcsolható
(lásd alább).
Ebben a kézikönyvben a műveleteket legtöbbször a közvetlen bekapcsolás funkció használatával írjuk le.
A lejátszás
leállítása
A közvetlen bekapcsolás funkció használata
Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg az USB , CD , RADIO FM/AM  vagy AUDIO IN 
gombot. A készülék bekapcsol, közvetlenül a választott funkcióval.
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME + vagy   gombot.
A készülék hangereje 0 és 31 közötti fokozatokban állítható. A 31-es fokozat esetében a „VOL MAX” üzenet
jelenik meg.
Folytatólagos
lejátszás
megszakítása
Hallgatás fejhallgatóval
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (fejhallgató) aljzathoz .
Kivitelezés
Nyomja meg a  
gombot. A gomb ismételt
megnyomására újraindul a
lejátszás.
Nyomja meg a   gombot.
Ha megnyomja a  
gombot a lejátszás leállítása
után, a lejátszást az utoljára
játszott hangsáv (vagy MP3/
WMA fájl) elejétől kezdi a
készülék (lejátszás folytatása).
Nyomja meg kétszer a  
gombot. Ha megnyomja a
  gombot a
folytatólagos lejátszás
megszakítása után, a
lejátszást az első hangsáv/
fájl elejétől kezdi a készülék.
Mappaválasztás Nyomja meg a TUNE/
(Mappa) + vagy  
MP3/WMA
gombot.
lemezen
Válassza ki a
hangsávot/fájlt
Nyomja meg a  vagy 
 gombot. A hangsávok/
fájlok kihagyása egyenként
történik.
Hangsávon/
Lejátszás közben tartsa
fájlon belüli pont lenyomva a  vagy  
megkeresése
gombot, és engedje fel a
kívánt pontnál. Ha
szüneteltetés közben kereste
meg a pontot, a megtalálása
után a   gomb
megnyomásával indíthatja el
a lejátszást.
 Ha lemez van behelyezve, a készülék a lemezen
lévő összes fájlt beolvassa. Ezalatt a „READING”
üzenet jelenik meg. Ha egy eszközön sok mappa
vagy nem MP3/WMA fájl található, a készüléknek
hosszabb ideig tarthat a következő MP3/WMA fájl
lejátszásának elindítása.
A nem MP3/WMA fájlokat és a szükségtelen
mappákat ajánlatos kihagyni MP3/WMA lemezek
készítésekor.
Lejátszáskor az MP3/WMA fájlokat nem
tartalmazó mappák kimaradnak.
A készülék a következő hangformátumokat
támogatja:
MP3: Fájlkiterjesztése „.mp3”
WMA: Fájlkiterjesztése „.wma”
Megjegyzés: Ha egy fájl a fájlneve, illetve a
fájlkiterjesztése alapján megfelelő, de más
hangformátumban készült, akkor előfordulhat,
hogy a készülék csak zajt játszik le, vagy
rendellenesen működik.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO
formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók
le.
 A készülék nem tudja lejátszani a lemezen lévő
audiofájlokat az alábbi esetekben:
Ha az audiofájlok száma meghaladja az 511-et.
Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja
az 511-et.
Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység)
meghaladja a 8-at (a gyökérmappát is
beleszámítva).
 A mappa- és fájlnevek maximum 32 karakterrel
jeleníthetők meg (beleértve az idézőjeleket).
A készülék által meg nem jeleníthető karakterek
és szimbólumok helyett „_” látható.
 A készülék a következő ID3 címke formátum
verziókat képes kezelni MP3 fájlok esetében: 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 és 2.4, továbbá a WMA címke
formátumot (az ASF (Advanced Systems Format)
specifikáció szerint) WMA fájlok esetében. Ha a fájl
tartalmaz ID3 vagy WMA címkeinformációkat,
megjelenik a műsorszám címe, az előadó neve és
az album neve. Ha a fájl nem tartalmaz
címkeinformációkat, a készülék a következőket
jeleníti meg:
Fájlnév a műsorszám címe helyett.
Az előadó neve helyett a „NO ARTIST” üzenet.
Az album neve helyett a „NO ALBUM” üzenet.
Az ID3 címkeinformációk maximum 64 karakterrel
jeleníthetők meg, a WMA címkeinformációk
maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg.
Zenehallgatás USB-eszközön
Lehetőség van az USB-eszközökön (digitális
zenelejátszón vagy USB-adathordozón) tárolt
audiofájlok hallgatására.
A készülék MP3 és WMA formátumú* audiofájlok
lejátszására képes.
* DRM (Digital Rights Management) szerzőijogvédelmi technológiával védett, illetve online
zeneboltból letöltött fájlok nem játszhatók le a
készülékkel. Ha ilyen fájlokat próbál lejátszani, a
készülék a következő nem védett audiofájllal
folytatja a lejátszást.
Kompatibilis USB-eszközök
Az USB-eszközökre vonatkozó kompatibilitási
követelmények a következők. A készülékkel
való használat előtt ellenőrizze, hogy az
eszköz megfelel-e a követelményeknek.
USB 2.0 kompatibilis (Full Speed)
Támogatja a Mass Storage üzemmódot*
* A Mass Storage üzemmód lehetővé teszi,
hogy az USB-eszközhöz fájlok áttöltése
céljából hozzáférjen egy gazdaeszköz. Az
USB-eszközök többsége támogatja a Mass
Storage üzemmódot.
* Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a
kijelzőn „--:--” jelenik meg.
Egyéb műveletek
Művelet
A lejátszás
szüneteltetése
Kivitelezés
Nyomja meg a  
gombot. A gomb ismételt
megnyomására újraindul a
lejátszás*.
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a   gombot.
Ha megnyomja a  
gombot a lejátszás leállítása
után, a lejátszás újraindul
attól a ponttól, ahol le lett
állítva (lejátszás folytatása).
Folytatólagos
lejátszás
megszakítása
Nyomja meg kétszer a  
gombot. Ha megnyomja a
  gombot a
folytatólagos lejátszás
megszakítása után, a
lejátszást az első fájl elejétől
kezdi a készülék.
Mappaválasztás Nyomja meg a TUNE/
(Mappa) + vagy  
gombot.
Fájlválasztás
Nyomja meg a  vagy 
 gombot. A fájlok
kihagyása egyenként
történik.
Fájlon belüli
pont
megkeresése
Lejátszás közben tartsa
lenyomva a  vagy  
gombot, és engedje fel a
kívánt pontnál. Ha
szüneteltetés közben kereste
meg a pontot, a megtalálása
után a   gomb
megnyomásával indíthatja el
a lejátszást.
USB-eszköz
eltávolítása
Tartsa lenyomva a  
gombot, hogy a „NO DEVICE”
üzenet megjelenjen a
kijelzőn, majd távolítsa el az
USB-eszközt.
* VBR MP3/WMA fájl lejátszásakor előfordulhat,
hogy a készülék másik ponttól kezdi újra a
lejátszást.
Megjegyzés
Az USB-eszköz eltávolítása előtt végezze el a fenti,
„Egyéb műveletek” fejezetben leírt eljárást. Ha az
USB-eszköz eltávolítása előtt ezt elmulasztja, akkor
megsérülhetnek az USB-eszközön tárolt adatok, sőt
maga az eszköz is károsodhat.
A készülék lejátszásra kijelölt
memóriájának megadása
Ha az USB-eszköznek több memóriája is van
(például belső memóriája és memóriakártyája),
akkor kiválaszthatja, hogy melyik memóriát
kívánja használni, majd elindíthatja a lejátszást.
Ügyeljen rá, hogy a kívánt memóriát még a
lejátszás elindítása előtt kiválassza, mert
lejátszás közben már nem lehet memóriát
választani.
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
2
3
4
5

Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.


A készülék használata az elektromos hálózatról
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken
vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több
higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti
ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt az
arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
(USB) portra .
2 Az USB-funkció bekapcsolásához nyomja
meg az USB  gombot.
1 A CD funkció bekapcsolásához nyomja
Tápforrások
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye ki a készüléket eső,
nedvesség hatásának.
*A  MANUAL PRESET
 és a VOLUME + 
gombnak van egy
kitapintható pontja.
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a
következő:
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
Audio CD, amire CD-DA hangsávok vannak
rögzítve CD-DA lemez formátumban
CD-R/CD-RW lemez, amire MP3 vagy WMA
audiofájlok vannak rögzítve ISO 9660 Level 1/
Level 2 vagy Joliet formátumban


Használati útmutató
Zenelemezek lejátszása
Példa a mappastruktúra szerinti
lejátszási sorrendre

4-453-771-91(1)
(USB) portra .
Az USB-funkció bekapcsolásához nyomja
meg az USB  gombot.
Nyomja meg az USB MEMORY SELECT
 gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn
a „SELECT?” üzenet.
Nyomja meg a DISPLAY/ENTER 
gombot.
A  vagy   gomb
nyomogatásával válassza ki a memória
számát.
Megjelenik a memória neve. Az USB-eszköz
paramétereitől függően a név sokféleképpen
megjelenhet.
Ha csak egy memória választható ki, folytassa
a 6. lépéssel.
6 Nyomja meg a DISPLAY/ENTER 
gombot.
A lejátszási mód módosítása
Nyomogassa a MODE  gombot, miközben az
USB-eszköz lejátszása le van állítva.
A választható lejátszási módok a következők:
normál lejátszási mód (az USB-eszköz összes
fájljának lejátszása sorban egymás után), mappa
lejátszási mód („ ” az USB-eszköz adott
mappájában lévő összes fájl lejátszása),
ismétléses lejátszási mód („ ” – az összes fájl
lejátszásának ismétlése/„ 1” egy fájl
lejátszásának ismétlése), véletlen sorrendű
lejátszási mód („SHUF”). A részleteket lásd a
hátoldalon: „A lejátszási mód kiválasztása”.
Megjegyzések az USB-eszközzel kapcsolatban
 Az eszközökkel való együttműködés akkor sem
garantált, ha az adott USB-eszköz megfelel a
kompatibilitási követelményeknek.
 A lejátszás elkezdése hosszabb időbe telhet, ha:
A mappastruktúra bonyolult.
Az USB-eszköz már majdnem megtelt.
 Ha USB-eszköz van csatlakoztatva, a készülék az
eszközön lévő összes fájlt beolvassa. Ha egy
eszközön sok mappa vagy fájl található, a
készüléknek hosszabb ideig tarthat a beolvasásuk.
 USB hubon keresztül ne csatlakoztasson USBeszközt a készülékhez.
 Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén
előfordulhat, hogy a készülék kis késéssel hajtja
végre a műveleteket.
 Előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja a
csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
 A készülék által meghatározott lejátszási sorrend
eltérhet a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási
sorrendjétől.
 MP3/WMA fájlokat tartalmazó USB-eszközökre ne
mentsen más (nem MP3/WMA) fájlokat vagy
szükségtelen mappákat.
 Lejátszáskor az MP3/WMA fájlokat nem
tartalmazó mappák kimaradnak.
 A készülék a következő hangformátumokat
támogatja:
MP3: Fájlkiterjesztése „.mp3”
WMA: Fájlkiterjesztése „.wma”
Megjegyzés: Ha egy fájl a fájlneve, illetve a
fájlkiterjesztése alapján megfelelő, de más
hangformátumban készült, akkor előfordulhat,
hogy a készülék csak zajt játszik le, vagy
rendellenesen működik.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO
formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók
le.
 A készülék nem tudja lejátszani az USB-eszközön
lévő audiofájlokat az alábbi esetekben:
Ha egy mappában az audiofájlok száma
meghaladja a 999-et.
Ha egy USB-eszközön az audiofájlok száma
meghaladja a 5 000-et.
Ha egy USB-eszközön a mappák száma
meghaladja a 255-öt (a gyökérmappát is
beleszámítva).
Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység)
meghaladja a 8-at (a gyökérmappát is
beleszámítva).
Ezek a számok a fájl- és mappastruktúra
függvényében változhatnak.
 Nem garantált a kompatibilitás az összes kódoló/
író szoftverrel. Ha egy USB-eszközön nem
kompatibilis szoftverrel kódolt audiofájlok vannak,
akkor előfordulhat, hogy ezeknek a fájloknak a
lejátszásakor a készülék zajt ad ki, vagy a lejátszás
el sem indul.
 A mappa- és fájlnevek maximum 32 karakterrel
jeleníthetők meg (beleértve az idézőjeleket).
 A készülék által meg nem jeleníthető karakterek
és szimbólumok helyett „_” látható.
 A készülék a következő ID3 címke formátum
verziókat képes kezelni MP3 fájlok esetében: 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 és 2.4, továbbá a WMA címke
formátumot (az ASF (Advanced Systems Format)
specifikáció szerint) WMA fájlok esetében. Ha a fájl
tartalmaz ID3 vagy WMA címkeinformációkat,
megjelenik a műsorszám címe, az előadó neve és
az album neve. Ha a fájl nem tartalmaz
címkeinformációkat, a készülék a következőket
jeleníti meg:
Fájlnév a műsorszám címe helyett.
Az előadó neve helyett a „NO ARTIST” üzenet.
Az album neve helyett a „NO ALBUM” üzenet.
Az ID3 címkeinformációk maximum 64 karakterrel
jeleníthetők meg, a WMA címkeinformációk
maximum 32 karakterrel jeleníthetők meg.
Rádióhallgatás
1 A RADIO FM/AM  gomb
nyomogatásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
hullámsáv a következőképpen módosul:
„FM”  „AM”
2 Tartsa lenyomva a TUNE/
+ vagy  
gombot, és várja meg, hogy a frekvenciát
jelző számjegyek változni kezdjenek a
kijelzőn.
A készülék automatikusan megvizsgálja a
rádiófrekvenciákat, és megáll, ha tisztán
fogható állomást talál.
Ha nem tud egy konkrét állomásra hangolni az
automatikus hangolással, a TUNE/ + vagy 
 gomb nyomogatásával lépésről lépésre
módosíthatja a frekvenciát.
FM sztereó adás vétele esetén a kijelzőn az
„ST” jelzés látható.
Tipp
Ha a sztereó FM vétel túl zajos, a MODE  gomb
megnyomásával jelenítse meg a „MONO” jelzést a
kijelzőn. A sztereó hatás így elveszik, de a vétel
tisztább lesz.
Megjegyzés
Egyéb műveletek
A kijelző használata
A kijelzőn a lemezről vagy USB-eszközről éppen
lejátszott audiofájl információi láthatók.
ĄĄAz audio CD-ken lévő hangsávok
számával és a lejátszási idővel
kapcsolatos információk
Ha CD van behelyezve, és a beolvasás is
megtörtént, vagy ha a folytatólagos lejátszás
a   gomb kétszeri megnyomásával meg
lett szakítva, megjelenik a hangsávok száma
és a teljes lejátszási idő.
Hangsávok/audiofájlok lejátszása
ismétléssel (ismétléses lejátszás)
Beállíthatja, hogy a készülék ismételve játssza-e
le normál és programozott lejátszás
üzemmódban az audio CD-ken lévő CD-DA
hangsávokat vagy a lemezeken vagy USBeszközökön lévő MP3/WMA fájlokat.
1 A CD vagy USB-funkció bekapcsolásához
Mappák száma
Tipp
Ha az USB-eszköz gyökérkönyvtárában („ROOT”
mappa) csak MP3/WMA fájlok vannak, az „1FLDR”
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Fájlinformációk leolvasása
Nyomja meg többször a DISPLAY/ENTER 
gombot egy lemezen vagy USB-eszközön
található MP3/WMA fájl lejátszása közben. A
kijelzés a következőképpen változik:

Műsorszám címe ( )*1

Előadó neve ( )*1

Album neve ( )*1
Aktuális fájl száma és lejátszási ideje*2
*1Ha a fájl nem tartalmaz ID3 vagy WMA
címkeinformációkat, a készülék a következőket
jeleníti meg: a fájlnév, „NO ARTIST” és „NO
ALBUM” olvasható a műsorszám címe, az előadó
neve és az album neve helyett.
*2Az előadó neve vagy az album neve néhány
másodperc múlva erre változik.
A lejátszási mód kiválasztása
Ha a lemezről vagy USB-eszközről való lejátszás
le van állítva, beállíthatja, hogy a hangsávok vagy
fájlok lejátszása ismétlődő vagy véletlen
sorrendű legyen-e.
Nyomogassa a MODE  gombot.
Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelzés a
következőképpen módosul:


Összes ismétlése (
1 Nyomogassa a MODE 
gombot, amíg meg nem
jelenik a „ ” jelzés.
2 Az ismétléses lejátszás
elindításához nyomja meg a
  gombot.
Kijelölt mappa 1 Nyomogassa a MODE 
gombot, amíg meg nem
egy MP3/WMA
jelenik a „ ” (Mappa) és
lemezen vagy
„ ” jelzés.
USB-eszközön
2 A TUNE/ + vagy  
gomb megnyomásával
válassza ki a mappát.
3 Az ismétléses lejátszás
elindításához nyomja meg a
  gombot.
1 Programozott hangsávok/
Programozott
audiofájlok (lásd „Saját
hangsávok/
program készítése
MP3 vagy WMA
(programozott lejátszás)”).
fájlok
2 Nyomja meg a MODE 
gombot, hogy megjelenjen
a kijelzőn a „PGM” és a „ ”
üzenet.
3 Az ismétléses lejátszás
elindításához nyomja meg a
  gombot.
1”)
Hangsávok/audiofájlok lejátszása
véletlen sorrendben (véletlen
sorrendű lejátszás)
Beállíthatja, hogy a készülék véletlen sorrendben
játssza-e le a CD-ken lévő CD-DA hangsávokat
vagy a lemezeken vagy USB-eszközökön lévő
MP3/WMA fájlokat.
1 A CD vagy USB-funkció bekapcsolásához
nyomja meg a CD  vagy USB 
gombot.
2 Nyomja meg a MODE  gombot, hogy
megjelenjen a kijelzőn a „SHUF” üzenet.
3 A véletlen sorrendű lejátszás
elindításához nyomja meg a  
gombot.
A   gomb megnyomásával állítsa le a
lejátszást, majd nyomogassa a MODE 
gombot, amíg el nem tűnik a „SHUF” jelzés a
kijelzőről.
1)
)

Választott mappa lejátszása (
A   gomb megnyomásával állítsa le a
lejátszást, majd nyomogassa a MODE 
gombot, amíg el nem tűnik a „ ” (vagy „
jelzés a kijelzőről.
A véletlen sorrendű lejátszás
megszakítása
Normál lejátszás (nincs jelzés)

Egyszeri ismétlés (
Minden
hangsáv/MP3/
WMA fájl
Kivitelezés
1 Nyomogassa a MODE 
gombot, amíg meg nem
jelenik a „ 1” jelzés.
2 A  vagy   gombbal
válassza ki az ismételni
kívánt hangsávot/audiofájlt.
Ha MP3/WMA fájlokat
tartalmazó mappát szeretne
megadni, először a TUNE/
+ vagy   gomb
megnyomásával válassza ki
a mappát, majd a  vagy
  gomb
megnyomásával válassza ki
a fájlt.
3 Az ismétléses lejátszás
elindításához nyomja meg a
  gombot.
Az ismétléses lejátszás megszakítása

Tippek
)*

Választott mappa ismétléses lejátszása
( , )*

Ismétléses programozott lejátszás (
, PGM)
* Ezek a funkciók csak akkor érhetők el, ha MP3/
WMA fájlt játszik le MP3/WMA lemezről vagy
USB-eszközről.
 Véletlen sorrendű lejátszás közben nem lehet
kiválasztani az előző MP3/WMA fájlt a  
gomb megnyomásával.
 A folytatólagos lejátszás véletlen sorrendű
lejátszás közben, az USB funkció használatakor is
választható. Állítsa le a véletlen sorrendű
lejátszást a   gomb megnyomásával, majd
nyomja meg a   gombot. A véletlen sorrendű
lejátszás a leállítási ponttól indul.
4 Nyomja meg a DISPLAY/ENTER 
gombot.
Megjelenik a „STEP 1” üzenet, majd a
kiválasztott hangsáv vagy MP3/WMA fájl.
Példa (audio CD-n lévő CD-DA hangsáv
programozása)
Minden hangsáv vagy MP3/WMA fájl
hozzáadása után eggyel nő a lépésszám, és
egy hangsáv- vagy a fájlszám villog a kijelzőn.
Audio CD-k esetében a készülék kijelzőjén
maximum „99:59” lehet a programozott
lejátszás teljes ideje. (Ha a lejátszás teljes ideje
hosszabb, mint 99:59, a kijelzőn „--:--” jelenik
meg.)
MP3/WMA lemezek esetében a teljes idő nem
jelenik meg, helyette mindig a „--:--” jelzés
látható.
5 A programozott lejátszás elindításához
nyomja meg a   gombot.
A létrehozott programok nem érhetők el
addig, amíg nem nyitja ki a CD-rekesz ajtaját,
nem távolítja el az USB-eszközt, illetve nem
kapcsolja ki a készüléket. A   gomb
megnyomásával elindítható újra ugyanaz a
program.
Megjegyzés
Ha 26 vagy több hangsávot/MP3/WMA fájlt próbál
beprogramozni, a „FULL” üzenet jelenik meg a
kijelzőn.
Tipp
A folytatólagos lejátszás programozott lejátszás
közben, az USB funkció használatakor is választható.
Állítsa le a programozott lejátszást a   gomb
megnyomásával, majd nyomja meg a  
gombot. A programozott lejátszás a leállítási ponttól
indul.
A beprogramozott hangsávok
információinak megjelenítése
A saját program elkészítése után a DISPLAY/
ENTER  gomb megnyomásával
megjeleníthetők a beprogramozott hangsávokkal
vagy fájlokkal kapcsolatos információk.
Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelzés a
következőképpen módosul:

Az utolsó beprogramozott hangsáv és a
teljes lejátszási idő*

A beprogramozott lépések száma
* A teljes lejátszási idő csak CD-DA hangsávok
esetében jeleníthető meg.
A programozott lejátszás megszakítása
A   gomb megnyomásával állítsa le a
lejátszást, majd nyomogassa a MODE 
gombot, amíg el nem tűnik a „PGM” jelzés a
kijelzőről.
Az aktuális program összes hangsávjának
törlése
Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a  
gombot. A „NO STEP” üzenet jelenik meg, és létre
lehet hozni az új programot; az eljárást lásd itt:
„Saját program készítése (programozott
lejátszás)”.
Rádióállomások beállítása
A rádióállomások adatai eltárolhatók a készülék
memóriájába. Maximum 30 rádióállomást lehet
eltárolni – 20 FM és 10 AM állomást.
1 A RADIO FM/AM  gomb
nyomogatásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
2 Tartsa lenyomva a RADIO FM/AM AUTO
PRESET  gombot, amíg az „AUTO”
jelzés villogni nem kezd a kijelzőn.
3 Az állomás eltárolásához nyomja meg a
DISPLAY/ENTER  gombot.
A készülék az alacsonyabb frekvenciáktól a
magasabbak felé tartó sorrendben tárolja a
memóriájában az állomásokat.
nyomogatásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
2 Hangoljon a kívánt állomásra.
3 Nyomja meg a  MANUAL PRESET 
gombot.
A kijelzőn megjelenik a kiválasztott
frekvenciasáv („FM-xx” vagy „AM-xx”).
4 A PRESET + vagy   gomb
nyomogatásával jelenítse meg azt a
villogó programhelyet a kijelzőn, amelyre
az adott állomást tárolni kívánja.
5 Az állomás eltárolásához nyomja meg a
DISPLAY/ENTER  gombot.
Ha a választott programhelyre már el lett
tárolva korábban egy állomás, akkor azt az új
állomás felülírja.
Tipp
A rádióállomások tárolt adatai a következő
esetekben is a készülék memóriájában maradnak:
A hálózati tápkábel kihúzása esetén.
Az elemek eltávolítása esetén.
Tárolt rádióállomások
hallgatása
1 A RADIO FM/AM  gomb
nyomogatásával válassza ki a kívánt
hullámsávot.
2 A PRESET + vagy   gomb
nyomogatásával válassza ki a kívánt
rádióállomás beprogramozott számát.
Opcionális egységek
csatlakoztatása
A készülék hangszóróin keresztül opcionális
egység, például hordozható digitális zenelejátszó
hangját is hallgathatja.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatás előtt minden
egység ki legyen kapcsolva.
További részleteket a csatlakoztatandó egység
kezelési útmutatójában talál.
1 Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzatot  a
hordozható digitális zenelejátszó vagy
hasonló egység vonalkimeneti aljzatához
egy audió összekötőkábellel (nem
tartozék).
2 Kapcsolja be a csatlakoztatott egységet.
3 A csatlakoztatott egység hangjának
lejátszását az AUDIO IN gombbal 
indíthatja.
A csatlakoztatott egység hangja a készülék
hangszóróiból hallatszik.
Ha a készüléket egy tévéhez vagy
videolejátszóhoz/felvevőhöz szeretné
csatlakoztatni, használjon olyan kábelt (nem
tartozék), amelynek sztereó mini dugasz van
az egyik végén, és két RCA dugasz (L/R) van a
másik végén.
Megjegyzések
 Ha a készülék AUDIO IN aljzatát  egy digitális
zenelejátszó monó kimeneti aljzatához
csatlakoztatja, akkor csak a bal oldali csatorna
hangja lesz hallható.
 Ha a készülék AUDIO IN aljzatát  egy digitális
zenelejátszó vonalkimeneti aljzatához
csatlakoztatja, akkor torzítás léphet fel. Ha a hang
torz, csatlakoztassa inkább a fejhallgató aljzathoz.
 Ha a készülék AUDIO IN aljzatát  egy digitális
zenelejátszó fejhallgató aljzatához csatlakoztatja,
akkor növelje a hangerőt a digitális zenelejátszón,
majd állítsa be a készülék hangerejét.
Óvintézkedések
A készülékkel LEJÁTSZHATÓ lemezek
Audio CD (CD-DA*1 hangsávok)
MP3/WMA fájlokat tartalmazó CD-R/CD-RW
lemez, amely megfelelően van véglegesítve*2.
*1 A
CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés
rövidítése. Ez egy audio CD-khez használt
hangfelvételi szabvány.
*2A lemezek véglegesítésének (lezárásának)
nevezzük azt a műveletet, amellyel a CD-R/CD-RW
lemezek lejátszhatókká tehetők az asztali
lemezlejátszó készülékeken. A lemezek írásakor a
véglegesítést egy külön opcióval lehet
engedélyezni vagy letiltani a lemezíró szoftverben.
Lejátszás előtt tisztítsa meg a
CD-ket egy tisztítókendővel. A
CD-t a közepétől a széle felé tartó
mozdulatokkal törölje. Ha a CD-n
karcolások, szennyeződések vagy
ujjlenyomatok vannak, olvasási
hiba léphet fel.
Ne használjon oldószereket,
például benzint, hígítót, kereskedelmi
forgalomban kapható tisztítószereket vagy LP
lemezekhez kapható antisztatikus hatású
sprayt.
Ne tegye ki a CD-t közvetlen napsugárzásnak
vagy hőforrásoknak, például forró légáramnak,
és ne hagyja napos helyen parkoló autóban,
mert az autó belső hőmérséklete jelentősen
megemelkedhet.
Ne ragasszon a CD-re papírt vagy matricát, és
ne karcolja meg a CD felületét.
A lejátszóból kivett CD-t mindig tegye vissza a
tokjába.
Megjegyzés a DualDisc kettős lemezekkel
kapcsolatban
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas
lemez, amelynek egyik oldalán DVD-felvétel,
másik oldalán pedig digitálisan rögzített zenei
anyag található. De mivel a zenei anyagot
tartalmazó oldal formátuma nem felel meg a
kompaktlemez (CD) felvételi szabványának, az
ilyen lemezt ezzel a készülékkel nem biztos,
hogy le lehet játszani.
Szerzőijog-védelmi technológiával kódolt
zenei lemezek
A készülék Compact Disc (CD) szabványú
lemezek lejátszására van tervezve.
Napjainkban több zenei kiadó is forgalmaz
különféle szerzőijog-védelmi technológiával
kódolt zenei lemezeket. Az ilyen lemezek
némelyike nem felel meg a CD szabványnak,
emiatt a készülék nem tudja ezeket lejátszani.
Biztonság
A CD-lejátszókban használt lézersugár a látást
károsítja, ezért soha ne próbálja meg felnyitni a
készülékházat! A javítást bízza szakemberre.
Ha valamilyen tárgy esik vagy folyadék ömlik a
készülékbe, húzza ki a készüléket, és a további
használat előtt ellenőriztesse egy
szakemberrel.
A nem szabványos alakú lemezek (pl. szív,
négyzet vagy csillag alakúak) nem játszhatók le
a készülékkel. Ha mégis megpróbálják,
károsodhat a készülék. Ne használjon ilyen
lemezeket.
Tápforrások
Hálózati üzem esetén használja a mellékelt
hálózati tápkábelt; másféle tápkábelt ne
használjon.
Ha a készüléket előre láthatóan hosszabb ideig
nem fogja használni, húzza ki a készülék
tápdugaszát a fali aljzatból.
Ha nem használja az elemeket, akkor vegye ki
őket, különben a belőlük kifolyó elektrolit
korróziós károkat okozhat.
Elhelyezés
A készüléket nem szabad kitenni a következő
hatásoknak: közeli hőforrások, közvetlen
napsugárzás, erősen poros hely, erős
mechanikus behatás, napon hagyott autóban
való tárolás.
Ne tegye a készüléket lejtős vagy instabil
felületre.
A készülékház mögé 10 mm távolságon belül
semmit ne tegyen. A szellőzőnyílásokat nem
szabad eltorlaszolni, mert csak így biztosítható
a készülék megfelelő működése és hosszú
élettartama.
A hangszórók erős mágnest tartalmaznak,
ezért távol kell tartani tőlük a mágnescsíkos
bankkártyákat és a mechanikus órákat,
különben a mágnes kárt tehet bennük.
Használat
Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül
meleg helyre vagy nagyon magas páratartalmú
helyiségbe viszi, akkor pára csapódhat le a
CD-lejátszóban lévő lencsén. Ha ez előfordul, a
készülék nem működik megfelelően. Ebben az
esetben vegye ki a CD-t, és várjon kb. egy órát,
amíg a nedvesség elpárolog.
A készülék használatáról
A szennyeződések bejutásának megelőzése
érdekében ne hagyja nyitva a CD-rekesz ajtaját.
A készülék áthelyezésekor a leejtés elkerülése
érdekében a készülék hátulján lévő fogantyút
fogja meg.
Nincs hang.
A tévé képe instabil.
A készülékházat, a kezelőpanelt és a
kezelőszerveket semleges kémhatású, kímélő
tisztítószer oldatába mártott, jól kicsavart puha
kendővel kell tisztítani. Ne használjon
súrolóeszközöket, súrolóport vagy
oldószereket, például alkoholt vagy benzint.
Lehet, hogy rosszul van csatlakoztatva az
USB-eszköz. Kapcsolja ki a készüléket, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Ezután
kapcsolja be a készüléket.
Ha FM adót hallgat beltéri antennával egy
tévékészülék mellett, akkor a készüléket vigye
távolabb a tévékészüléktől.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája van, kérjen tanácsot
egy Sony márkakereskedőtől.
Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt. Ezután kapcsolja be újra a
készüléket.
Előfordulhat, hogy a zenei adatok tartalmazzák
a zajt, vagy torz a felvétel hangja. Lehet, hogy a
hangfelvétel készítésekor szűrődtek be a zajok.
Próbálja meg újra létrehozni az audiofájlokat,
és azokat próbálja meg lejátszani a
készülékkel.
Hibaelhárítás
Általános
A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek
CD-R/CD-RW lemez, amire nem audio CD
formátumban vagy ISO 9660 Level 1/Level 2
vagy Joliet formátumban lett rögzítve a
hanganyag
Rossz minőségben rögzített CD-R/CD-RW,
karcolásos vagy piszkos CD-R/CD-RW, illetve
nem kompatibilis felvevőeszközzel készített
CD-R/CD-RW
A hang zajos, szakadozó vagy torz
hangzású.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható az
(USB) portra .
A hálózati tápkábel csatlakoztatásakor
nem kapcsolható be a készülék.
Az USB-eszköz vagy az USB-kábel csatlakozóját
fordítva próbálta bedugni. Dugja a csatlakozót
az
(USB) portra  a megfelelő helyzetben.
Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel jól
csatlakozik-e a fali aljzatba.
Elemekről üzemeltetve nem kapcsolható
be a készülék.
Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően
vannak-e behelyezve.
A kijelzőn a „LOW BATTERY” jelzés villog,
és a készülék magától kikapcsol.
Az összes elemet újakra kell cserélni.
Nincs hang.
Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt zene- vagy
hangforrásnak megfelelő funkció lett-e
kiválasztva.
A hang túl zajos.
Használnak a készülék közelében mobiltelefont
vagy egyéb, rádióhullámokat kibocsátó
készüléket? Ha igen, növelje a készülék
távolságát az ilyen készülékektől.
CD/MP3/WMA lejátszó
A CD-lejátszó nem játszik le, vagy „NO
DISC” üzenet jelenik meg, pedig a CD be
van helyezve.
Sokáig látható a „READING” jelzés, vagy
sokáig tart, amíg elindul a lejátszás.
A beolvasás sokáig tarthat az alábbi
esetekben:
Sok mappa vagy fájl van az USB-eszközön.
A fájlstruktúra bonyolult.
A memória majdnem megtelt.
A belső memória töredezett.
A felsorolt problémák megelőzése érdekében
javasoljuk a következő irányelvek betartását:
Egy USB-eszközön ne legyen több összesen
100 mappánál.
Egy mappában ne legyen több összesen 100
fájlnál.
Téves kijelzés
Előfordulhat, hogy az USB-eszközön tárolt
adatok sérültek. Küldje el az USB-eszközre újra
a zenei adatokat.
A készülék csak az ábécé betűit és számokat
képes megjeleníteni. A többi karakter nem fog
jól megjelenni.
A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
A CD-t a címkés oldallal előre helyezze be.
Tisztítsa meg a CD-t.
Vegye ki a CD-t, és hagyja nyitva a CD-rekesz
ajtaját körülbelül egy órára, hogy a lecsapódott
nedvesség felszáradjon.
A CD-R/CD-RW lemez üres vagy nincs
véglegesítve.
A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.
Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a
felvevőeszközzel vagy a használt
szoftveralkalmazással.
Az összes elemet újakra kell cserélni, ha
lemerültek.
Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt, majd kapcsolja be a
készüléket.
Az USB-eszköz nem jól működik. A probléma
megoldásának nézzen utána az USB-eszköz
használati útmutatójában.
A hang néha kihagy.
Az MP3/WMA fájlokat nem lehet
lejátszani.
Csökkentse a hangerőt.
Tisztítsa meg a CD-t, vagy cserélje ki, ha az
erősen sérült.
Helyezze a készüléket egy vibrációmentes
helyre.
Egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi
levegőpumpával tisztítsa meg a lencsét.
Ha a használt CD-R/CD-RW lemez gyenge
minőségű, vagy ha probléma van a
felvevőeszközzel vagy a használt
szoftveralkalmazással, akkor lejátszáskor a
hang kihagyhat, vagy zajok lehetnek hallhatók.
A lejátszás megkezdése a szokásosnál
tovább tart.
Az alábbi lemezek esetében a lejátszás
megkezdése tovább tart.
Bonyolult mappastruktúrájú lemez.
Sok mappát vagy nem MP3/WMA fájlt
tartalmazó lemez.
USB-eszköz
Ha USB-eszköz van csatlakoztatva, a „NO
TRK” üzenet jelenik meg.
Az USB-eszközön nincs lejátszható MP3/WMA
fájl.
Az USB-eszköz nem jól működik.
Ha nem kompatibilis USB-eszközt csatlakoztat,
a következő problémák merülhetnek fel:
A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg
a készüléken.
A lejátszás nem működik.
A hang szakadozik.
Zajos a hang.
Torz a hangzás.
Az „OVER CURRENT” üzenet jelenik meg.
A készülék rendellenes nagyságú feszültséget
érzékelt az
(USB) porton . Kapcsolja ki a
készüléket, és távolítsa el az USB-eszközt az
(USB) portról . Próbáljon meg másik
USB-eszközt használni. Ha az üzenet továbbra
is megjelenik, kérjen tanácsot egy Sony
márkakereskedőtől.


Programozott lejátszás (PGM)
Ha MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappát
szeretne megadni, először a TUNE/ + vagy
  gomb megnyomásával válassza ki a
mappát, majd a  vagy   gomb
megnyomásával válassza ki a fájlt.
1 A RADIO FM/AM  gomb
Megjegyzések a lemezekkel
kapcsolatban
A készülékház tisztítása


Véletlen sorrendű lejátszás (SHUF)
nyomja meg a CD  vagy USB 
gombot.
2 Nyomja meg a MODE  gombot, hogy
megjelenjen a kijelzőn a „PGM” üzenet.
3 A  vagy   gomb
nyomogatásával válassza ki a
hangsávot/fájlt.
A gyenge jellel fogható állomásokat kézzel kell
eltárolni.
Rosszul véglegesített vagy nem véglegesített
CD-R/CD-RW
Nem indul el a lejátszás.
Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt.
A lejátszás nem az első műsorszámtól
indul el.
Normál lejátszási módot állítson be.
Előfordulhat, hogy az audiofájlok
fájlkiterjesztése nem megfelelő. A készülék a
következő fájlkiterjesztéseket támogatja:
MP3: Fájlkiterjesztése „.mp3”
WMA: Fájlkiterjesztése „.wma”
Előfordulhat, hogy az audiofájlokat nem MP3/
WMA formátumban készítették.
Az USB adattároló eszköz fájlrendszere nem
FAT16 vagy FAT32.*
Az USB adattároló eszközön több partíció van.
A készülék csak az első partíción lévő MP3/
WMA fájlokat tudja lejátszani.
A lejátszás csak 8 könyvtárszintig lehetséges (a
gyökérmappát is beleszámítva).
Az eszközön a mappák száma meghaladja a
255-öt (a gyökérmappát is beleszámítva).
Az eszközön a fájlok száma meghaladja az
5 000-et.
Az eszközön az egy mappában lévő fájlok
száma meghaladja a 999-et.
A fájlok jelszóval vannak titkosítva vagy védve.
* A készülék a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert
támogatja, de előfordulhat, hogy egy USB
adathordozó nem támogatja mindkét
fájlrendszert.
További részleteket az USB adattároló eszköz
kezelési útmutatójában talál, vagy forduljon az
eszköz gyártójához.
Rádió
A hang túl halk, vagy a vétel minősége
gyenge.
Az összes elemet újakra kell cserélni, ha
lemerültek.
Vigye a készüléket távolabb a
tévékészülékektől.
FM vétel esetében húzza ki teljesen az
antennát, és állítsa olyan irányba, ahol a
legjobb az FM vétel. Az AM vétel javításához
fordítsa másik irányba magát a készüléket, úgy
keresse meg a legjobb vételi helyzetet.
FM vétel
AM vétel
Ha az ajánlott megoldások ellenére a probléma
továbbra is fennáll, húzza ki a hálózati tápkábelt,
vagy vegye ki az összes elemet. Ha a kijelzőről
eltűnt minden jelzés, dugja vissza a hálózati
tápkábelt, vagy tegye vissza az elemeket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, kérjen tanácsot egy
Sony márkakereskedőtől.
Műszaki adatok
CD-lejátszó rész
Rendszer
Kompakt lemezes digitális audiorendszer
A lézerdióda tulajdonságai
Emissziós idő: Folyamatos
Lézerteljesítmény: Kevesebb mint 44,6 μW
(A kimenet mérése 200 mm távolságra történt
a 7 mm-es rekesznyílású optikai jelvevő blokk
lencsefelületétől.)
Csatornák száma
2
Frekvenciaválasz
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Nyávogás és torzítás
Mérhető szint alatti
USB rész
(USB) port (A típus), maximális áramerősség
500 mA, USB 2.0 Full Speed kompatibilis

MP3/WMA lemez
Ha MP3/WMA lemez van behelyezve, és a
beolvasás is megtörtént, vagy ha a
folytatólagos lejátszás a   gomb kétszeri
megnyomásával meg lett szakítva, megjelenik
a mappák száma. MP3 és WMA lemezek
esetében a fájlok száma és a teljes lejátszási
idő nem jelenik meg.
(Példa: MP3 lemez)
1 A CD vagy USB-funkció bekapcsolásához
Ha egy állomást nem lehet
automatikusan beállítani

ĄĄAz MP3/WMA lemezeken és
USB-eszközökön lévő mappák
számával kapcsolatos információk
USB-eszköz
Ha USB-eszköz van csatlakoztatva, és a
beolvasás is megtörtént, vagy ha a
folytatólagos lejátszás a   gomb kétszeri
megnyomásával meg lett szakítva, megjelenik
a mappák száma. A fájlok száma és a teljes
lejátszási idő nem jelenik meg.
Lehetőség van a lemezeken/USB-eszközökön
tárolt hangsávok/audiofájlok (MP3/WMA fájlok)
lejátszási sorrendjének megadására (maximum
25 hangsáv/audiofájl).
nyomja meg a CD  vagy USB 
gombot.
2 Járjon el az alábbiak szerint.
Ismétlés
Egyetlen
hangsáv/MP3/
WMA fájl
Teljes lejátszási idő
Saját program készítése
(programozott lejátszás)

Hangsávok száma
A lejátszási mód csak akkor módosítható, ha a
hangsáv vagy MP3/WMA fájl lejátszása le van állítva.
Ha egy hangsáv vagy egy MP3/WMA fájl lejátszása
vagy szüneteltetése közben nyomja meg a MODE
 gombot, a „PUSH STOP” üzenet jelenik meg. A
lejátszási mód módosítása előtt a   gomb
megnyomásával állítsa le a lejátszást.
Rádió rész
Frekvenciatartomány
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-es lépések)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
Középfrekvencia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennák
FM: Kihúzható antenna
AM: Beépített ferritrúd antenna
Bemenet
AUDIO IN
Sztereó mini aljzat
Kimenet
 (fejhallgató) sztereó mini aljzat
16   32  impedanciájú fejhallgatókhoz
Támogatott audioformátumok
Támogatott bitsebességek
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
Mintavételi frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Általános
Hangszóró
Két teljes tartományú hangszóró, 5 cm átm.,
8 , tölcséres típus
Kimenő teljesítmény
1 W + 1 W (8  és 10% harmonikustorzítás
mellett)
Tápfeszültség
230 V AC, 50 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC, hat db R6 (AA méretű) elem
Teljesítményfelvétel
AC 13 W
Elemek élettartama*1, *2
CD lejátszás
Kb. 3 óra (a maximális hangerő körülbelül
40%-ával)
FM vétel
Kb. 12 óra
*1 A Sony szabványos mérési eljárása alapján. A tényleges
akkumulátor-élettartam változhat a készülék használati
módja és a környezeti feltételek függvényében.
2
* Sony alkáli elemek használata esetén
Méretek
Kb. 330 mm × 166 mm × 89 mm (Szé/Ma/Mé)
(a kiálló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 1,7 kg (elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápkábel (1)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Download PDF