Sony | ZS-PE60 | Sony ZS-PE60 CD Boombox Használati útmutató

4-596-225-41(1)
Tápforrások
Példa a mappastruktúrára és a lejátszási
sorrendre
Zenelemezek lejátszása
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt , vagy helyezzen be hat darab LR6 (AA méretű) elemet (nincs mellékelve) az
elemrekeszbe .
1
2
Personal Audio System
A CD funkció bekapcsolásához nyomja meg a
CD  gombot.
Csúsztassa jobbra a CD OPEN  
kapcsolót, és helyezzen egy lemezt a
CD-rekeszbe előre néző címkés oldallal.
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő.
A lejátszási sorrend azonban az alkalmazott
rögzítési módtól függően eltérhet a lemez eredeti
fájlsorrendjétől.
Mappa
MP3/WMA fájl
Nyomja meg a lemezt finoman a
közepénél, hogy a helyére pattanjon.
Használati útmutató
Dugja be ütközésig az
AC IN aljzatba.
3
FIGYELMEZTETÉS
Printed in China
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye ki a készüléket eső,
nedvesség hatásának.
A tűzveszély csökkentése érdekében vigyázzon,
hogy a készülék szellőzőnyílásait ne takarja el újság,
terítő, függöny és hasonló. Ne tegye ki a készüléket
nyílt lángnak (például égő gyertyának).
A tűzveszély és az áramütés veszélyének
csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a
készülékre ne cseppenjen, fröccsenjen folyadék, és
ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó
tárgyat, pl. vázát.
Mivel a hálózati csatlakozódugó kihúzásával lehet a
készüléket áramtalanítani, a készüléket könnyen
elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármi
rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a hálózati
dugót a fali csatlakozóaljzatból.
A készülék a hálózati áramforráshoz kapcsolódik
mindaddig, amíg a hálózati kábel csatlakoztatva van
a fali aljzatba, még akkor is, ha ki van kapcsolva.
Ne tegye a készüléket zárt helyre, például
könyvszekrénybe, beépített szekrénybe.
A fülhallgatók és fejhallgatók által keltett nagy
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje hosszú
ideig túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz vagy
hasonló.
FIGYELEM, ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és ne dobja
tűzbe.
Az adattábla a készülék alján, kívül található.
VIGYÁZAT
Az elem helytelen cseréje robbanásveszélyt okozhat.
Csak azonos vagy egyenértékű típusra cserélje.
Növeli a szemkárosodás veszélyét, ha a termékkel
optikai berendezéseket használ.
A CD-lejátszóban használt lézersugár
szemkárosodást okozhat, ezért ne próbálja meg
szétszerelni a készülékházat.
A szervizelést csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
NE NYISSA FEL.
Az európai vásárlók figyelmébe
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi
információ csak az Európai Unió
irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan
Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja
gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a
termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Feleslegessé vált elemek, villamos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása. (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen, a
készüléken vagy annak csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken, vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több
higanyt, vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Azáltal, hogy az elhasznált elemeket és készülékeket
a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, üzemviteli, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak
az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az
elem megfelelő kezelése, a termék
elhasználódásakor jutassa el azt, az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza a készülékhez mellékelt útmutatót,
hogy milyen módon lehet az elemet biztonságosan
eltávolítani a készülékből. Az elemet a használt
elemek gyűjtőhelyén adja le.
Az elem, vagy készülék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A készülék rendeltetése szerint a következő
célokra használható:
 Lemezeken és USB-eszközökön tárolt zenei
források lejátszása
 Rádióállomások hallgatása
 Csatlakoztatott opcionális egység hangjának
hallgatása
Csukja be a CD-rekesz ajtaját.
Mindig az elemek
 felét illessze be
először.
Nyomja meg a jelzett
ponton az elemrekesz
fedelét (), és
csúsztassa el a nyíl
irányába ().
Megjegyzések az MP3/WMA lemezekkel
kapcsolatban
Az elemek ellenkező irányba néznek.
Ügyeljen az elemrekeszen ábrázolt, helyes
irányban történő behelyezésre.
Nyomja meg határozottan a rekesz
ajtajának jobb felső sarkát.
A készülék beolvassa a lemezt, és megjeleníti a
lemezinformációkat a kijelzőn.
 Ha elemekről használja a készüléket, és az elemek töltöttsége egy bizonyos szint alá csökken, az OPR/BATT  jelzés
elhalványul, vagy a készülék kikapcsolhat lejátszás közben. Ha ez előfordul, cserélje ki az elemeket újakra. Az OPR/BATT 
jelzés elhalványulása után is használható a rádió és az AUDIO IN funkció egy ideig, de a CD és az USB funkció már nem
használható. Az elemek cseréje előtt vegye ki a CD-t, és válasszon le minden USB-eszközt és opcionális egységet a készülékről,
és az FM antennát  csukja össze, ha ki van húzva.
 Ha elemekről akarja táplálni a készüléket, húzza ki a hálózati tápkábelt  a fali aljzatból és a készülékből (   sorrendben).
 A készülék memóriájában tárolt beállítások akkor is megmaradnak, ha a hálózati tápkábelt kihúzzák, vagy az elemeket
eltávolítják.
 Ha készenléti állapotban csatlakoztatva van a hálózati tápkábel, a „STANDBY” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
 Ne használjon vegyesen régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
Audio CD
(A kijelzőn megjelenik a hangsávok száma, majd
a teljes lejátszási idő.)
Hangsávok száma
Az energiagazdálkodás funkció használata (csak az európai modellek esetében)
A készülék automatikus készenlét funkcióval rendelkezik. A funkció révén a készülék automatikusan készenléti
állapotra vált, ha a felhasználó körülbelül 15 percig nem végez műveletet, vagy nincs kimenő audiojel.
A készenléti üzemmód be-/kikapcsolásához nyomja meg a VOLUME –  gombot a TUNE/ +  gomb
lenyomva tartása közben, amikor csatlakoztatva van a hálózati tápkábel, és a készülék készenléti állapotban van.
Az automatikus készenlét funkció nem módosítható, ha a készülék be van kapcsolva. A gombok minden
megnyomására a „STANDBY” üzenet villog 2 másodpercig, és az „ON” vagy az „OFF” üzenet jelenik meg a
kijelzőn.
Teljes lejátszási idő
MP3/WMA lemez
Megjegyzések
 Ha lemez van behelyezve, a készülék a lemezen lévő
összes fájlt beolvassa. Ezalatt a „READ” üzenet villog. Ha
egy eszközön sok mappa vagy nem MP3/WMA fájl
található, a készüléknek hosszabb ideig tarthat a
következő MP3/WMA fájl lejátszásának elindítása.
 A nem MP3/WMA fájlokat és a szükségtelen mappákat
ajánlatos kihagyni MP3/WMA lemezek készítésekor.
 Lejátszás közben a nem MP3 vagy WMA formátumú
audiofájlokat a készülék akkor is kihagyja, ha egy
mappában vannak.
 A készülék a következő hangformátumokat támogatja:
MP3: a fájlkiterjesztése „.mp3”
WMA: a fájlkiterjesztése „.wma”
Megjegyzés: Ha a fájlnév kiterjesztése megfelelő, de a fájl
más hangformátumban készült, akkor előfordulhat, hogy
a készülék csak zajt játszik le, vagy rendellenesen
működik.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban
kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.
 A készülék nem tudja lejátszani a lemezen lévő
audiofájlokat az alábbi esetekben:
Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.
Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 255-ot
a gyökérmappát („ROOT”) is beleszámítva.
Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység)
meghaladja a 9*-at (a gyökérmappát („ROOT”) is
beleszámítva).
* A több mint 9 könyvtárszintű mappákban tárolt fájlok
lejátszása lehetséges, de nem garantált.
(A mappák száma és a fájlok száma olvasható.)
 Körülbelül 2 perccel a készenléti állapotra váltás előtt a kijelzőn megjelenített tartalom villogni kezd.
 Ha aktív az FM/AM funkció, az automatikus készenlét funkció inaktív.
Zenehallgatás USB-eszközön
Mappák
Alapvető műveletek
4
száma*1
Fájlok száma
A lejátszás elindításához nyomja meg a  
gombot.
Lehetőség van az USB-eszközökön (digitális
zenelejátszón vagy USB-adathordozón) tárolt
audiofájlok hallgatására.
A készülék MP3 és WMA formátumú* audiofájlok
lejátszására képes.
* Szerzőijog-védelmi technológiával (Digital Rights
Management) védett fájlok nem játszhatók le a
készülékkel.
Kompatibilis USB-eszközök
*2
Lejátszási idő*2, 3
*1 Ha
a gyökérkönyvtárban csak MP3/WMA fájlok vannak,
a „001” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a kijelzőn
„--:--” jelenik meg.
*3A DISPLAY  gomb minden megnyomására a
lejátszás képernyő átvált a funkciónév, a lejátszási idő
és az aktuális hangsávszám megjelenítése (vagy az
aktuális mappa- és fájlsorszám megjelenítése (MP3/
WMA)) között.
*2Ha
*1
*1
TUNE/ (mappa) – gomb
TUNE/ (mappa) + gomb
 (USB) port
 AUDIO IN aljzat
 (fejhallgató) aljzat
 VOLUME – gomb
VOLUME + gomb*1
 CD OPEN  kapcsoló
 (lejátszás/szünet)
gomb*1
 (stop) gomb
A készülék használata előtt
A készülék be- és kikapcsolása
Nyomja meg az OPERATE  gombot. A készülék a
közvetlen bekapcsolás funkcióval is bekapcsolható
(lásd alább).
Ebben a kézikönyvben a műveleteket legtöbbször a
közvetlen bekapcsolás funkció használatával írjuk le.
A közvetlen bekapcsolás funkció
használata
Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a CD
, USB , FM/AM , AUDIO IN  vagy
FAVORITE RADIO STATION (–SET)  gombot. A
készülék bekapcsol, és a választott funkció aktív. A
közvetlen bekapcsolás funkció nem működik, ha a
készülék csak elemekről működik, és nincs
csatlakoztatva a hálózati tápkábel.
1
2
Az FM/AM  gomb nyomogatásával
kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az
„FM” vagy „AM” hullámsávot.
Állítsa be az antennát úgy, hogy jó legyen a
vétel.
FM
Húzza ki az FM
antennát , és állítsa
be a hosszát és a
szögét a legjobb
vételhez.
 DISPLAY (ENTER) gomb
 SLEEP gomb
 FAVORITE RADIO STATION
(–SET) gombok
 FM antenna*2
*1 A  , VOLUME +  gombnak van
egy kitapintható pontja.
*2Csak akkor húzza ki az FM antennát
, ha FM rádióadást hallgat (az AM
Egyéb műveletek
Kivitelezés
A lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a   gombot.
A gomb ismételt megnyomására
újraindul a lejátszás.
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a   gombot. Ha
megnyomja a   gombot a
lejátszás leállítása után, a
lejátszás az utoljára játszott
hangsáv/fájl elejétől indul újra
(folytatólagos lejátszás).
Mappaválasztás
MP3/WMA
lemezen
Nyomja meg a TUNE/
–  gombot.
Válassza ki a
hangsávot/fájlt
Nyomja meg a  vagy  
gombot. A hangsávok/fájlok
kihagyása egyenként történik.
+ vagy
Egy kis időbe telhet, amíg a készülék bekapcsol, ha a CD 
gombot olyankor nyomja meg, amikor a készülék nemrég
lett kikapcsolva, és kikapcsoláskor aktív volt a CD funkció.
A hangerő beállítása
Tipp
Megjegyzés
Nyomja meg a VOLUME + vagy –  gombot.
A hangerő folyamatos állításához tartsa lenyomva a
gombot, és engedje fel a kívánt hangerőnél.
Hallgatás fejhallgatóval
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (fejhallgató)
aljzathoz .
A hallása védelme érdekében fejhallgató használata
esetén ne állítsa túl nagyra a hangerőt.
Az USB-eszközökre vonatkozó kompatibilitási
követelmények a következők. A készülékkel való
használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz
megfelel-e a követelményeknek.
 USB 2.0 kompatibilis (Full Speed)
 Támogatja a Mass Storage üzemmódot*
* A Mass Storage üzemmód lehetővé teszi, hogy az
USB-eszközhöz fájlok áttöltése céljából hozzáférjen egy
gazdaeszköz. Az USB-eszközök többsége támogatja a
Mass Storage üzemmódot.
1
Művelet
Hangsávon/
Lejátszás közben tartsa
fájlon belüli pont lenyomva a  vagy  
gombot, és engedje fel a kívánt
megkeresése
pontnál. Ha szüneteltetés
közben kereste meg a pontot, a
megtalálása után a   gomb
megnyomásával indíthatja el a
lejátszást.
rádióadás vételére a készülékbe egy
ferritrúd antenna van beépítve).
Megjegyzések
Példa a mappastruktúrára és a lejátszási
sorrendre
Megjegyzések
 OPERATE gomb
 OPR/BATT jelzés
 USB gomb
 CD gomb
 FM/AM gomb
 AUDIO IN gomb
 PLAY/FM MODE gomb
 (visszalépés)/
PRESET – gomb
 (előrelépés)/
PRESET + gomb
Fájlon belüli pont Lejátszás közben tartsa
megkeresése
lenyomva a  vagy  
gombot, és engedje fel a kívánt
pontnál. Ha szüneteltetés
közben kereste meg a pontot, a
megtalálása után a   gomb
megnyomásával indíthatja el a
lejátszást.
Rádióhallgatás
USB-eszközök eltávolításakor tartsa lenyomva a  
gombot addig, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „no DEV”
üzenet, és csak azután kapcsolja ki a készüléket, vagy
váltson másik funkcióra. Ha az USB-eszköz eltávolítása előtt
ezeket a lépéseket elmulasztja, akkor megsérülhetnek az
USB-eszközön tárolt adatok, sőt maga az eszköz is
károsodhat.
 Hálózati tápkábel
(mellékelve)
Alulról
ZS-PE60
Nyomja meg a  vagy  
gombot. A fájlok kihagyása
egyenként történik.
Megjegyzés
Előre néző címkés oldal.
©2016 Sony Corporation
Kivitelezés
Fájlválasztás
* VBR MP3/WMA fájlok lejátszásakor előfordulhat, hogy a
készülék másik ponttól kezdi újra a lejátszást.
 Fali csatlakozóaljzathoz
 Az AC IN
aljzathoz
Művelet
Ha meg akarja szakítani a folytatólagos lejátszást, nyomja
meg a   gombot, miközben a CD lejátszása le van állítva.
Megjegyzés
A folytatólagos lejátszás megszakad az alábbi esetekben:
Ha kinyitja a CD-rekesz ajtaját.
A készülék kikapcsolásakor.
2
Csatlakoztassa az USB-eszközt az  (USB)
portra .
Az USB funkció bekapcsolásához nyomja meg
az USB  gombot.
Mappák száma
3
A lejátszás elindításához nyomja meg a  
gombot.
*1 Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a kijelzőn
„--:--” jelenik meg.
*2A DISPLAY  gomb minden megnyomására a
lejátszás képernyő átvált a funkciónév, a lejátszási idő,
illetve az aktuális mappa- és fájlsorszám megjelenítése
között.
Egyéb műveletek
Művelet
Kivitelezés
A lejátszás
szüneteltetése
Nyomja meg a   gombot.
A gomb ismételt megnyomására
újraindul a lejátszás*.
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a   gombot. Ha
megnyomja a   gombot a
lejátszás leállítása után, a
lejátszás az utoljára játszott
hangsáv/fájl elejétől indul újra
(folytatólagos lejátszás).
Mappaválasztás
Nyomja meg a TUNE/
–  gombot.
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő.
A lejátszási sorrend azonban az alkalmazott
rögzítési módtól függően eltérhet az USB-eszköz
eredeti fájlsorrendjétől.
USB-eszköz
Mappa
MP3/WMA fájl
Forgatáskor emelje
meg az antennát
olyan szögállásig,
hogy ne érjen
hozzá a
kiemelkedéshez.
Kiemelkedés
AM
+ vagy
Fordítsa másik irányba
magát a készüléket,
úgy keresse meg a
legjobb vételi
helyzetet (a
készülékbe egy
ferritrúd antenna van
beépítve).
Megjegyzések az USB-eszközzel kapcsolatban
 A lejátszás elkezdése hosszabb időbe telhet, ha:
a mappastruktúra bonyolult.
az USB-eszköz már majdnem megtelt.
 Ha USB-eszköz van csatlakoztatva, a készülék az eszközön
lévő összes fájlt beolvassa. Ha egy eszközön sok mappa
vagy fájl található, a készüléknek hosszabb ideig tarthat a
beolvasásuk.
 USB-hubon keresztül ne csatlakoztasson USB-eszközt a
készülékhez.
 Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat,
hogy a készülék kis késéssel hajtja végre a műveleteket.
 Előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja a
csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
 MP3/WMA fájlokat tartalmazó USB-eszközökre ne
mentsen más (nem MP3/WMA) fájlokat vagy szükségtelen
mappákat.
 Lejátszás közben a nem MP3 vagy WMA formátumú
audiofájlokat a készülék akkor is kihagyja, ha egy
mappában vannak.
 A készülék a következő hangformátumokat támogatja:
MP3: a fájlkiterjesztése „.mp3”
WMA: a fájlkiterjesztése „.wma”
Megjegyzés: Ha a fájlnév kiterjesztése megfelelő, de a fájl
más hangformátumban készült, akkor előfordulhat, hogy
a készülék csak zajt játszik le, vagy rendellenesen
működik.
 Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
 A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban
kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.
 A készülék nem tudja lejátszani az USB-eszközön lévő
audiofájlokat az alábbi esetekben:
Ha egy mappában az audiofájlok száma meghaladja a
999-et.
Ha egy USB-eszközön az audiofájlok száma meghaladja
az 4 000-et.
Ha egy USB-eszközön a mappák száma meghaladja a
255-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleszámítva.
Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység)
meghaladja a 9-at a gyökérmappát („ROOT”) is
beleszámítva.
Ezek a számok a fájl- és mappastruktúra függvényében
változhatnak.
 Nem garantált a kompatibilitás az összes kódoló/író
szoftverrel. Ha egy USB-eszközön nem kompatibilis
szoftverrel kódolt audiofájlok vannak, akkor előfordulhat,
hogy ezeknek a fájloknak a lejátszásakor a készülék zajt
ad ki, vagy a lejátszás el sem indul.
A készülék használata
akkumulátortöltőként
Ha a készülék be van kapcsolva, használhatja
akkumulátortöltőként is, akkumulátoros USBeszközök feltöltésére.
Ehhez be kell kapcsolni az USB funkciót. A töltés
csak akkor lehetséges, ha be van kapcsolva az USB
funkció.
Lejátszási idő*1, 2
Az FM antennát  a beállításakor a
tövénél szabad csak megfogni. Az
antenna megsérülhet, ha túl nagy
erővel mozgatják a vége közelében
fogva.
Az FM antenna  beállításakor ügyeljen rá, hogy az
antennát az ábra szerint forgatva ne forgassa tovább,
ha a készüléken lévő kiemelkedésnek ütközött.
Ellenkező esetben megsérülhet az antenna.
3
Tartsa lenyomva a TUNE/ + vagy – 
gombot, és várja meg, hogy a frekvenciát jelző
számjegyek változni kezdjenek a kijelzőn.
A készülék automatikusan megvizsgálja a
rádiófrekvenciákat, és megáll, ha tisztán fogható
állomást talál.
Ha nem tud egy konkrét állomásra hangolni az
automatikus hangolással, a TUNE/ + vagy – 
gomb nyomogatásával lépésről lépésre
módosíthatja a frekvenciát.
FM sztereó adás vétele esetén a kijelzőn az „ST”
jelzés látható.
Tippek
A behangolt állomások frekvenciájának mértékegysége az
FM hullámsávon MHz, az AM hullámsávon kHz.
Ha a sztereó FM vétel túl zajos, a PLAY/FM MODE 
gomb nyomogatásával jelenítse meg a „Mono” jelzést a
kijelzőn. A sztereó hatás így elveszik, de a vétel tisztább
lesz.
A rádióvétel javítása
A rádiót olyan helyen használja, ahol jók a rádiójelek
vételi körülményei, például egy ablak közelében. A
jó vételhez ezen kívül állítsa be az antennát (FM),
vagy fordítsa másik irányba magát a készüléket
(AM).
Gyenge vételt
biztosító helyek:
Távol az ablakoktól
stb.
Jó vételt biztosító
helyek:
Közel az
ablakokhoz stb.
Ha a vételi probléma továbbra is fennáll, próbálja
meg áthelyezni a készüléket.
Kerülendők az alábbiakhoz hasonló helyek:
Megjegyzés
USB-eszközök feltöltésekor csatlakoztassa a készüléket a
hálózati tápkábellel egy fali aljzathoz, hogy megelőzze a
készülék elemeinek/akkumulátorainak lemerülését.
Megjegyzés az akkumulátortöltéssel
kapcsolatban (csak az európai modellek
esetében)
Ha az automatikus készenlét üzemmód beállítása „ON”, a
feltöltés akkor is leáll a készülék készenlét üzemmódba
lépésekor, ha az akkumulátor még nincs teljesen feltöltve.
Ha meg akarja ezt előzni, válassza az automatikus készenlét
üzemmód „OFF” beállítását. Az automatikus készenlét
funkció kikapcsolásával kapcsolatos részleteket lásd: „Az
energiagazdálkodás funkció használata (csak az európai
modellek esetében)”.
Épületek
között
Mobiltelefonok
és elektromos
készülékek
közelében
Fémből készült
asztalon
Ismétlés
Rádióállomások eltárolása a
FAVORITE RADIO STATION
gombokra
Kijelölt mappa
egy MP3/WMA
lemezen vagy
USB-eszközön
A FAVORITE RADIO STATION (–SET)  gombokra
három kedvenc állomás is eltárolható. Mindegyik
gombhoz egy FM vagy AM adó rendelhető.
1
2
3
Az FM/AM  gomb nyomogatásával
kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az
„FM” vagy „AM” hullámsávot.
Hangoljon az eltárolni kívánt állomásra.
Tartsa lenyomva a kívánt FAVORITE RADIO
STATION (–SET)  gombot, amíg hangjelzést
nem hall.
A behangolt állomást a készülék eltárolja a
kiválasztott FAVORITE RADIO STATION (–SET) 
gombra, és a kijelzőn megjelenik az adott gomb
száma.
(Példa: Az FM 87,50 MHz állomás eltárolása az
-es gombra)
Programozott
hangsávok/
fájlok
Kivitelezés
1 Nyomogassa a
PLAY/FM MODE  gombot,
amíg meg nem jelenik a „ ”
és a „ ” jelzés.
2 Válasszon mappát a
TUNE/ + vagy –  gomb
megnyomásával.
3 Nyomja meg a   gombot.
1 Programozott hangsávok/
fájlok (lásd „Saját program
készítése (programozott
lejátszás)”).
2 Nyomogassa a
PLAY/FM MODE  gombot,
amíg meg nem jelenik a „PGM”
és a „ ” jelzés.
3 Nyomja meg a   gombot.
Ismételje meg az 1–3. lépést.
A gombra korábban eltárolt rádióállomás helyett az
új állomás lesz érvényes.
Tárolt rádióállomások hallgatása
a FAVORITE RADIO STATION
gombokkal
Nyomja meg a kívánt FAVORITE RADIO STATION
(–SET)  gombot.
A beállítás véletlen módosításának elkerülése érdekében a
gombot csak röviden nyomja meg. Ha a gombot benyomva
tartja, a gombra korábban eltárolt rádióállomás helyett az
éppen behangolt állomás lesz érvényes.
Egyéb műveletek
A lejátszási mód kiválasztása
Ha a lemezről vagy USB-eszközről való lejátszás le
van állítva, beállíthatja, hogy a hangsávok vagy
fájlok lejátszása ismétlődő vagy véletlen sorrendű
legyen-e.
Ha egy lemez vagy USB-eszköz lejátszása közben
vagy szüneteltetett állapotában próbálja meg
beállítani vagy módosítani a lejátszási módot, a
„PUSH STOP” üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyomja
meg a   gombot, ha megjelenik az üzenet.
Nyomogassa a PLAY/FM MODE  gombot.

Beállíthatja, hogy a készülék véletlen sorrendben
játssza-e le az audio CD-ken lévő CD-DA
hangsávokat, a CD-R/CD-RW lemezeken vagy
USB-eszközökön lévő MP3/WMA fájlokat.
1
2
3

Összes ismétlése (
Véletlen sorrendű lejátszás közben nem lehet kiválasztani
az előző hangsávot/fájlt a   gomb megnyomásával.
Ha véletlen sorrendű lejátszás közben megnyomja a
  gombot, miután a lejátszás a   gombbal lett
leállítva, a lejátszás a következő véletlenszerűen
kiválasztott műsorszámtól fog indulni (véletlen sorrendű
lejátszás közben a folytatólagos lejátszás nem
lehetséges).
Saját program készítése (programozott
lejátszás)
1
2
4

Választott mappa lejátszása (
)*
A CD vagy USB funkció bekapcsolásához
nyomja meg a CD  vagy az USB  gombot.
Nyomogassa a PLAY/FM MODE  gombot,
amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „PGM”
jelzés.
A  vagy   gomb megnyomásával
válassza ki a hangsávot/fájlt.
Ha MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappát
szeretne megadni, először a TUNE/ + vagy – 
gomb megnyomásával válassza ki a mappát,
majd a  vagy   gomb megnyomásával
válassza ki a fájlt.
Nyomja meg az ENTER  gombot.
Ezzel a hangsáv/fájl be van programozva, és
megjelenik a programlépés száma.
,
)*

Véletlen sorrendű lejátszás (
)
5

Ismétléses programozott lejátszás (
, PGM)
* Ezek a funkciók csak akkor érhetők el, ha MP3/WMA fájlt
játszik le MP3/WMA lemezről vagy USB-eszközről.
Hangsávok/fájlok lejátszása ismétléssel
(ismétléses lejátszás)
Beállíthatja, hogy a készülék ismételve játssza-e le
normál és programozott lejátszás üzemmódban az
audio CD-ken lévő CD-DA hangsávokat, illetve a
CD-R/CD-RW lemezeken vagy USB-eszközökön lévő
MP3/WMA fájlokat.
1
2
A CD vagy USB funkció bekapcsolásához
nyomja meg a CD  vagy az USB  gombot.
Járjon el az alábbiak szerint.
Ismétlés
Egy hangsáv/fájl
Minden
hangsáv/fájl
Kivitelezés
1 Nyomogassa a
PLAY/FM MODE  gombot,
amíg meg nem jelenik a „ 1”
jelzés.
2 A  vagy   gombbal
válassza ki az ismételni kívánt
hangsávot/fájlt. Ha MP3/WMA
fájlokat tartalmazó mappát
szeretne megadni, először a
TUNE/ + vagy –  gomb
megnyomásával válassza ki a
mappát, majd a  vagy 
 gomb megnyomásával
válassza ki a fájlt.
3 Nyomja meg a   gombot.
1 Nyomogassa a
PLAY/FM MODE  gombot,
amíg meg nem jelenik a „ ”
jelzés.
2 Nyomja meg a   gombot.
6
További hangsávok/fájlok
beprogramozásához ismételje meg a 3. és a 4.
lépést.
A programozott lejátszás elindításához
nyomja meg a   gombot.
A   gomb megnyomásával elindítható újra
ugyanaz a program.
Megjegyzés: a készített program a következő
esetekben törlődik:
Ha kinyitja a CD-rekesz ajtaját.
Ha leválasztja az USB-eszközt.
Ha kikapcsolja a készüléket.
3
Az állomás eltárolásához nyomja meg az
ENTER  gombot.
A készülék az alacsonyabb frekvenciáktól a
magasabbak felé tartó sorrendben tárolja a
memóriájában az állomásokat.
Ha egy állomást nem lehet
automatikusan beállítani
A gyenge jellel fogható állomásokat kézzel kell
eltárolni.
1
2
3
Az FM/AM  gomb nyomogatásával válassza
ki a kívánt hullámsávot.
Hangoljon a kívánt állomásra.
Tartsa lenyomva az ENTER  gombot, hogy
az „FM-xx” vagy „AM-xx” sávjelzés villogni
kezdjen a kijelzőn.
(Példa: FM)
4
5
A PRESET + vagy –  gomb nyomogatásával
jelenítse meg azt a villogó programhelyet a
kijelzőn, amelyre az adott állomást tárolni
kívánja.
Az állomás eltárolásához nyomja meg az
ENTER  gombot.
Ha a választott programhelyre már el lett tárolva
korábban egy állomás, akkor azt az új állomás
felülírja.
Tipp
A rádióállomások tárolt adatai a következő esetekben is a
készülék memóriájában maradnak:
A hálózati tápkábel kihúzása esetén.
Az elemek eltávolítása esetén.
Tárolt rádióállomások hallgatása
1
2
Az FM/AM  gomb nyomogatásával
kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az
„FM” vagy „AM” hullámsávot.
A PRESET + vagy –  gomb nyomogatásával
válassza ki a kívánt rádióállomás
beprogramozott számát.
A beprogramozott hangsávok/fájlok
információinak megjelenítése
A saját program elkészítése után megjeleníthetők a
beprogramozott hangsávokkal vagy fájlokkal
kapcsolatos információk.
A programozott lejátszás megkezdése előtt
A DISPLAY  gomb nyomogatására a kijelzés a
következőképpen változik:
Lépések száma  Utolsó beprogramozott hangsáv/fájl
száma
Ha a programozott lejátszás a   gombbal lett
leállítva
A DISPLAY  gomb nyomogatására a kijelzés a
következőképpen változik:
Aktuális lépésszám  Aktuális hangsáv/fájl száma
A programozott lejátszás megszakítása
A   gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást,
majd nyomogassa a PLAY/FM MODE  gombot,
amíg el nem tűnik a „PGM” jelzés a kijelzőről.
A csatlakoztatott egység hangja a készülék
hangszóróiból hallatszik.
Ha a készüléket egy tévéhez vagy
videolejátszóhoz/felvevőhöz szeretné
csatlakoztatni, használjon olyan kábelt (nincs
mellékelve), amelynek sztereó mini dugasz van
az egyik végén, és két RCA dugasz van a másik
végén.
A készülékkel LEJÁTSZHATÓ lemezek
 Audio CD (CD-DA*1 hangsávok)
 MP3/WMA fájlokat tartalmazó CD-R/CD-RW
lemez, amely megfelelően van véglegesítve*2.
*1
A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése.
Ez egy audio CD-khez használt hangfelvételi szabvány.
*2 A lemezek véglegesítésének (lezárásának) nevezzük azt a
műveletet, amellyel a CD-R/CD-RW lemezek
lejátszhatókká tehetők az asztali lemezlejátszó
készülékeken. A lemezek írásakor a véglegesítést egy
külön opcióval lehet engedélyezni vagy letiltani a lemezíró
szoftverben.
A készülékkel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek
 CD-R/CD-RW lemez, amire nem audio CD
formátumban vagy ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy
Romeo, Joliet és UDF formátumban lett rögzítve a
hanganyag
Rossz minőségben rögzített CD-R/CD-RW,
karcolásos vagy piszkos CD-R/CD-RW, illetve nem
kompatibilis felvevőeszközzel készített CD-R/
CD-RW
 Nem vagy rosszul véglegesített CD-R/CD-RW
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM
A készülék beállítható úgy, hogy egy beállított
időtartam eltelte után automatikusan kikapcsoljon.
A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg
többször a SLEEP  gombot.
A gomb minden megnyomására változik a
kijelzőn a percekben feltüntetett időtartam, és a
kiválasztott értéket körülbelül 4 másodperc
múlva automatikusan eltárolja a készülék.
Tipp
Az alvó időzítés beállítása után a SLEEP  gomb ismételt
megnyomásával ellenőrizheti, hogy mennyi idő van hátra a
készülék kikapcsolásáig.
Opcionális egységek
csatlakoztatása
A készülék hangszóróin keresztül opcionális egység,
például tévékészülék vagy hordozható digitális
zenelejátszó hangját is hallgathatja.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatás előtt minden
egység ki legyen kapcsolva.
További részleteket a csatlakoztatandó egység
kezelési útmutatójában talál.
Használat
 Ha a készüléket hideg helyről közvetlenül meleg
helyre viszi, vagy nagyon magas páratartalmú
helyiségbe viszi, akkor pára csapódhat le a
CD-lejátszóban lévő lencsén. Ha ez előfordul, a
készülék nem működik megfelelően. Ebben az
esetben vegye ki a CD-t, és várjon kb. egy órát,
amíg a nedvesség elpárolog.
A készülék használatáról
 A szennyeződések bejutásának megelőzése
érdekében ne hagyja nyitva a CD-rekeszt.
 Vigyázzon, hogy ne fröccsenjen víz a készülékre. A
készülék nem vízálló.
A készülékház tisztítása
 A készülékházat, a kezelőpanelt és a
kezelőszerveket semleges kémhatású, kímélő
tisztítószer oldatába mártott, jól kicsavart puha
kendővel kell tisztítani. Ne használjon
súrolóeszközöket, súrolóport vagy oldószereket,
például alkoholt vagy benzint.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája van, kérjen tanácsot egy Sony
márkakereskedőtől.
Hibaelhárítás
 Használnak a készülék közelében mobiltelefont
vagy egyéb, rádióhullámokat kibocsátó
készüléket? Ha igen, növelje a készülék távolságát
az ilyen készülékektől.
 A készülék Compact Disc (CD) szabványú lemezek
lejátszására van tervezve. Napjainkban több zenei
kiadó is forgalmaz különféle szerzőijog-védelmi
technológiával kódolt zenei lemezeket. Az ilyen
lemezek némelyike nem felel meg a CD
szabványnak, emiatt a készülék nem tudja ezeket
lejátszani.
2
 Előfordulhat, hogy az audiofájlok fájlkiterjesztése
nem megfelelő. A készülék a következő
fájlkiterjesztéseket támogatja:
MP3: a fájlkiterjesztése „.mp3”
WMA: a fájlkiterjesztése „.wma”
 Előfordulhat, hogy az audiofájlokat nem MP3/
WMA formátumban készítették.
 Az USB-eszköz fájlrendszere nem FAT16 vagy
FAT32.*
 A fájlok jelszóval vannak titkosítva vagy védve.
Megjegyzés a DualDisc kettős lemezekkel
kapcsolatban
Szerzőijog-védelmi technológiával kódolt
zenei lemezek
A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett beállítás
(„90”) és a „SLEEP” jelzés.
Az MP3/WMA fájlokat nem lehet lejátszani.
 Csökkentse a hangerőt.
 Tisztítsa meg a CD-t, vagy cserélje ki a CD-t, ha az
erősen sérült.
 Helyezze a készüléket egy vibrációmentes helyre.
 Egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi
levegőpumpával tisztítsa meg a lencsét.
 Ha a használt CD-R/CD-RW lemez gyenge
minőségű, vagy ha probléma van a
felvevőeszközzel vagy a használt
szoftveralkalmazással, akkor lejátszáskor a hang
kihagyhat, vagy zajok lehetnek hallhatók.
Általános
A Sleep időzítő használata
Nyomja meg a SLEEP  gombot.
A hang néha kihagy.
 A készüléket nem szabad kitenni a következő
hatásoknak: közeli hőforrások, közvetlen
napsugárzás, erősen poros hely, erős mechanikus
behatás, napon hagyott autóban való tárolás.
 Ne tegye a készüléket hőleadó készülékek mellé,
például világítótestek vagy fűtőberendezések
közelébe. Ellenkező esetben a berendezésekből
sugárzó hő deformálhatja a burkolatot, és
meghibásodhat a rendszer.
 Ne tegye a készüléket lejtős vagy instabil felületre.
 A készülékház mögé 10 mm távolságon belül
semmit ne tegyen. A szellőzőnyílásokat nem
szabad eltorlaszolni, mert csak így biztosítható a
készülék megfelelő működése és hosszú
élettartama.
 A hangszórók erős mágnest tartalmaznak, ezért
távol kell tartani tőlük a mágnescsíkos
bankkártyákat és a mechanikus órákat, különben a
mágnes kárt tehet bennük.
 Ha szennyezett, törölje meg a CD-t
egy tisztítókendővel. A lemezt a
közepétől a széle felé tartó
mozdulatokkal törölje. Ha a lemezen
karcolások, szennyeződések vagy
ujjlenyomatok vannak, olvasási hiba
léphet fel.
 Ne használjon oldószereket, például
benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban
kapható tisztítószereket vagy LP lemezekhez
kapható antisztatikus hatású sprayt.
 Ne tegye ki a CD-t közvetlen napsugárzásnak vagy
hőforrásoknak, például forró légáramnak, és ne
hagyja napos helyen parkoló autóban, mert az
autó belső hőmérséklete jelentősen
megemelkedhet.
 Ne ragasszon a CD-re papírt vagy matricát, és ne
karcolja meg a CD felületét.
 A lejátszóból kivett CD-t mindig tegye vissza a
tokjába.
Rádióhallgatás közben a megjelenített rádióinformációkat a
DISPLAY  gomb nyomogatásával válthatja a programhely
és a frekvencia között.
A programhely kijelzése 2 másodperc múlva automatikusan
visszatér a frekvencia kijelzéséhez.
1
Elhelyezés
Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
 A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-felvétel, másik
oldalán pedig digitálisan rögzített zenei anyag
található. De mivel a zenei anyagot tartalmazó
oldal formátuma nem felel meg a kompaktlemez
(CD) felvételi szabványának, az ilyen lemezt ezzel
a készülékkel nem biztos, hogy le lehet játszani.
Megjegyzés
Ha 26 vagy több hangsávot/fájlt próbál beprogramozni, a
„FULL” jelzés villog a kijelzőn.
Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzatot  a
hordozható digitális zenelejátszó,
tévékészülék vagy hasonló egység
vonalkimeneti aljzatához egy audió
összekötőkábellel (nincs mellékelve).
Kapcsolja be a csatlakoztatott egységet.
A csatlakoztatott egység hangjának
lejátszását az AUDIO IN  gombbal
indíthatja.
Óvintézkedések
Lépés száma

Programozott lejátszás (PGM)
2
3
Az FM/AM  gomb nyomogatásával
kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az
„FM” vagy „AM” hullámsávot.
Tartsa lenyomva az FM/AM  gombot, amíg
az „AUTO” jelzés villogni nem kezd a kijelzőn.
Tipp
(Példa: audio CD)

Választott mappa ismétléses lejátszása (
2
Lehetőség van a lemezeken/USB-eszközökön tárolt
hangsávok/audiofájlok lejátszási sorrendjének
megadására (maximum 25 hangsáv/fájl).
1)
)
1
Tippek
Normál lejátszás (nincs)

Egyszeri ismétlés (
A CD vagy USB funkció bekapcsolásához
nyomja meg a CD  vagy az USB  gombot.
Nyomogassa a PLAY/FM MODE  gombot,
amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „ ” jelzés.
A véletlen sorrendű lejátszás elindításához
nyomja meg a   gombot.
1
A rádióállomások adatai eltárolhatók a készülék
memóriájába. Maximum 30 rádióállomást lehet
eltárolni – 20 FM és 10 AM állomást.
A   gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást,
majd nyomogassa a PLAY/FM MODE  gombot,
amíg el nem tűnik a „ ” jelzés a kijelzőről.
3
Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelzés a
következőképpen módosul:
Rádióállomások beállítása
A   gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást,
majd nyomogassa a PLAY/FM MODE  gombot,
amíg el nem tűnik a „ ” (vagy „ 1”) jelzés a
kijelzőről.
A véletlen sorrendű lejátszás megszakítása
Megjegyzés
Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a  
gombot. A „noSTEP” üzenet jelenik meg, és létre
lehet hozni az új programot; az eljárást lásd itt:
„Saját program készítése (programozott lejátszás)”.
Az ismétléses lejátszás megszakítása
Hangsávok/fájlok lejátszása véletlen
sorrendben (véletlen sorrendű lejátszás)
A tárolt állomás módosítása
Az aktuális program összes hangsávjának/
fájljának törlése
Biztonság
 A CD-lejátszókban használt lézersugár a látást
károsítja, ezért soha ne próbálja meg felnyitni a
készülékházat! A javítást bízza szakemberre.
 Ha valamilyen tárgy esik vagy folyadék ömlik a
készülékbe, húzza ki a készüléket, és a további
használat előtt ellenőriztesse egy szakemberrel.
 A nem szabványos alakú lemezek (pl. szív, négyzet
vagy csillag alakúak) nem játszhatók le a
készülékkel. Ha mégis megpróbálják, károsodhat a
készülék. Ne használjon ilyen lemezeket!
Tápforrások
 Hálózati üzem esetén használja a mellékelt
hálózati tápkábelt; másféle tápkábelt ne
használjon.
 Ha a készüléket előre láthatóan hosszabb ideig
nem fogja használni, húzza ki a készülék
tápdugaszát a fali aljzatból.
 Ha nem használja az elemeket, akkor vegye ki
őket, különben a belőlük kifolyó elektrolit
korróziós károkat okozhat.
Nem kapcsolható be a készülék.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel jól
csatlakozik-e a fali aljzatba.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel dugasza jól
csatlakozik-e az AC IN aljzatba.
 Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően, helyes
pólusiránnyal vannak-e behelyezve.
 Ha az OPR/BATT  jelzés elhalványul, az
elemeket ki kell cserélni.
Nincs hang.
 Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt zene- vagy
hangforrásnak megfelelő funkció lett-e
kiválasztva.
 Ha a hangszórókat használja, húzza ki a
fejhallgatót.
A hang túl zajos.
Halk zümmögő zaj hallatszik a készülékből.
 Ez nem utal hibás működésre. A tápegység
állapotától függően előfordulhat, hogy halk
zümmögő zaj hallatszik a rádióból.
CD/MP3/WMA lejátszó
A CD-lejátszó nem játszik le, pedig a CD be
van helyezve.
 A CD-t a címkés oldallal előre helyezze be.
 Tisztítsa meg a CD-t.
 Vegye ki a CD-t, és hagyja nyitva a CD-rekesz
ajtaját körülbelül egy órára, hogy a lecsapódott
nedvesség felszáradjon.
 A CD-R/CD-RW lemez üres.
 A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.
 Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a
felvevőeszközzel vagy a használt
szoftveralkalmazással.
 Ha az OPR/BATT  jelzés elhalványul, az
elemeket ki kell cserélni.
Az „Err” üzenet jelenik meg egy lemez
beolvasásakor.
 Lehet, hogy koszos a CD. Tisztítsa meg a lemezt.
 Lehet, hogy karcos a CD. Cserélje ki a lemezt.
 A CD olvasásával problémák vannak. Cserélje ki a
lemezt.
 Lehet, hogy üres lemez van a CD-rekeszben.
 Lejátszhatatlan lemez (DVD, BD stb.) van
behelyezve. Cserélje ki a lemezt.
 Nincs lemez a CD-rekeszben. Tegyen be lemezt.
 A CD fordítva lett behelyezve. A CD-t a címkés
oldallal előre helyezze be.
 Nincs olyan fájl, ami a támogatott
audioformátumok egyikében lenne, vagy a
lejátszani kívánt fájl fájlkiterjesztése nem
támogatott.
A lejátszás megkezdése a szokásosnál
tovább tart.
 Az alábbi lemezek esetében a lejátszás
megkezdése tovább tart.
Bonyolult mappastruktúrájú lemez.
Sok mappát, fájlt vagy nem MP3/WMA fájlt
tartalmazó lemez.
USB-eszköz
Az USB-eszköz nem jól működik.
 Ha nem kompatibilis USB-eszközt csatlakoztat, a
következő problémák merülhetnek fel:
A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg a
készüléken.
A lejátszás nem működik.
A hang szakadozik.
Zajos a hang.
Torz a hangzás.
Az „Err01” üzenet látható.
 Lejátszás vagy szünet művelet közben nem
támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva.
Megjelenik az „Err02” üzenet, és a készülék
magától kikapcsol.
 A készülék rendellenes nagyságú feszültséget
érzékelt az  (USB) porton . Ilyen esetben
távolítsa el az USB-eszközt az  (USB) portról ,
és csatlakoztassa újra az USB-eszközt, majd
kapcsolja be újra a készüléket. Ha a probléma a
készülék bekapcsolása után is fennáll, kérjen
tanácsot egy Sony márkakereskedőtől.
Az „Err C13” üzenet látható.
 Váratlan hiba történt a csatlakoztatott eszközben.
 Ismeretlen eszköz lett csatlakoztatva.
Nincs hang.
 Lehet, hogy rosszul van csatlakoztatva az
USB-eszköz. Kapcsolja ki a készüléket, és
csatlakoztassa újra az USB-eszközt. Ezután
kapcsolja be a készüléket.
A hang zajos, szakadozó vagy torz
hangzású.
 Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt. Ezután kapcsolja be újra a
készüléket.
 Előfordulhat, hogy a zenei adatok tartalmazzák a
zajt, vagy torz a felvétel hangja. Lehet, hogy a
hangfelvétel készítésekor szűrődtek be a zajok.
Próbálja meg újra létrehozni az audiofájlokat, és
azokat próbálja meg lejátszani a készülékkel.
Az USB-eszköz nem csatlakoztatható az
 (USB) portra .
 Az USB-eszköz vagy az USB-kábel csatlakozóját
fordítva próbálta bedugni. Dugja a csatlakozót az
 (USB) portra  a megfelelő helyzetben.
Sokáig látható a „READ” jelzés, vagy sokáig
tart, amíg elindul a lejátszás.
 A beolvasás sokáig tarthat az alábbi esetekben:
Sok mappa vagy fájl van az USB-eszközön.
A fájlstruktúra bonyolult.
A memória majdnem megtelt.
A belső memória töredezett.
A felsorolt problémák megelőzése érdekében
javasoljuk a következő irányelvek betartását:
Egy USB-eszközön ne legyen több összesen
100 mappánál.
Egy mappában ne legyen több összesen
100 fájlnál.
Téves kijelzés
 Előfordulhat, hogy az USB-eszközön tárolt adatok
sérültek. Küldje el az USB-eszközre újra a zenei
adatokat.
 A készülék csak az ábécé betűit és számokat
képes megjeleníteni. A többi karakter nem fog jól
megjelenni.
A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
 Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a készüléket.
 Az USB-eszköz nem jól működik. A probléma
megoldásának nézzen utána az USB-eszköz
használati útmutatójában.
Nem indul el a lejátszás.
 Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa újra az
USB-eszközt.
A lejátszás nem az első műsorszámtól indul
el.
 Normál lejátszási módot állítson be.
* A készülék a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de
előfordulhat, hogy egy USB adathordozó nem támogatja
mindkét fájlrendszert.
További részleteket az USB adattároló eszköz kezelési
útmutatójában talál, vagy forduljon az eszköz gyártójához.
Rádió
A hang túl gyenge, vagy a vétel gyenge.
 Az összes elemet újakra kell cserélni.
 Vigye a készüléket távolabb a tévékészülékektől.
 FM vétel esetében húzza ki teljesen az antennát,
és állítsa olyan irányba, ahol a legjobb az FM vétel.
Az AM vétel javításához fordítsa másik irányba
magát a készüléket, úgy keresse meg a legjobb
vételi helyzetet.
 Épületen belül hallgassa egy ablak közelében.
 Ha egy mobiltelefont a készülék közelébe tesznek,
a készülék hangos zajt adhat. Vigye a telefont
távolabb a készüléktől.
A tévé képe instabil.
 Ha FM adót hallgat beltéri antennával egy
tévékészülék mellett, akkor a készüléket vigye
távolabb a tévékészüléktől.
Ha az ajánlott megoldások ellenére a probléma
továbbra is fennáll, húzza ki a hálózati tápkábelt, vagy
vegye ki az összes elemet. Ha a kijelzőről eltűnt
minden jelzés, dugja vissza a hálózati tápkábelt, vagy
tegye vissza az elemeket. Ha a probléma továbbra is
fennáll, kérjen tanácsot egy Sony márkakereskedőtől.
Műszaki adatok
CD-lejátszó rész
Rendszer
Kompakt lemezes digitális audiorendszer
A lézerdióda tulajdonságai
Emissziós idő: Folyamatos
Lézerteljesítmény: Kevesebb mint 44,6 μW
(A kimenet mérése 200 mm távolságra történt a 7 mm-es
rekesznyílású optikai jelvevő blokk lencsefelületétől.)
Csatornák száma
2
Frekvenciaválasz
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Nyávogás és torzítás
Mérhető szint alatti
Támogatott audioformátum
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
WMA (Windows Media Audio)
Rádió rész
Frekvenciatartomány
Európai modellek
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-es lépések)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
Koreai modell
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz-es lépések)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz-es lépések)
Középfrekvencia
FM: 225 kHz
AM: 177,5 kHz
Antennák
FM: Kihúzható antenna
AM: Beépített ferritrúd antenna
Bemenet
AUDIO IN
Sztereó mini aljzat
 (USB) port
Type A, maximális áramerősség 500 mA, USB 2.0 Full
Speed kompatibilis
Kimenet
 (fejhallgató) sztereó mini aljzat
16   32  impedanciájú fejhallgatókhoz
Általános
Hangszóró
Teljes tartomány, 5 cm átm., 8 , tölcséres típus (2)
Kimenő teljesítmény
1,1 W + 1,1 W (8  és 10% harmonikustorzítás mellett)
Tápfeszültség
Európai modellek
230 V AC, 50 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (hat db LR6 (AA méretű) elemről)
Koreai modell
220 V AC, 60 Hz (hálózati táplálás)
9 V DC (hat db LR6 (AA méretű) elemről)
Teljesítményfelvétel
10 W
0,8 W (készenléti üzemmódban)
Elemek élettartama*1, *2
CD lejátszása
Kb. 2,5 óra
Lejátszás USB-eszközről
Kb. 3 óra (100 mA terhelésnél)
Kb. 0,8 óra (500 mA terhelésnél)
FM vétel
Kb. 15 óra
*1 A Sony szabványos mérési eljárása alapján. A tényleges
akkumulátor-élettartam változhat a készülék használati
módja és a környezeti feltételek függvényében.
*2Sony alkáli elemek használata esetén.
Méretek
Kb. 318 mm × 156 mm × 70 mm (Szé/Ma/Mé) (a kiálló
részekkel együtt)
Mennyiség
Készülék: 1
Tömeg
Kb. 1,6 kg (elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápkábel (1)
Használati útmutató (1) (ez a kézikönyv)
Garanciakártya (1) (csak az európai modellek esetében)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Megjegyzés a licencekkel és
védjegyekkel kapcsolatban
 Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyezte.
 A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
 A terméket a Microsoft Corporation szellemi
tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen
technológiák terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoft vagy egy
Microsoft leányvállalat engedélyével lehetséges.
 A többi védjegy és kereskedelmi megnevezés a
megfelelő tulajdonosok tulajdona. Ebben a
kézikönyvben a ™ és jelöléseket nem
használjuk.
®
Download PDF