Sony | CMT-X7CD | Sony CMT-X7CD Vezeték nélküli hangsugárzó Bluetooth® technológiával Használati útmutató

Személyes
hangrendszer
Kezdeti lépések
CD hallgatása
A rádió hallgatása
Kezelési útmutató
USB-eszközön lévő fájl
meghallgatása
Zene lejátszása külön
megvásárolható
audioegységekről
Zenehallgatás BLUETOOTH
kapcsolaton keresztül
Zenehallgatás vezeték
nélküli hálózaton keresztül
További információk
A „SongPal” alkalmazásról
Hibaelhárítás
Óvintézkedések/műszaki
adatok
CMT-X7CD / CMT-X7CDB
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő
gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a készülékre.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek
az elektromos hálózatról való leválasztására,
a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
aljzatból.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében)
elhelyezni és működtetni.
Az elemeket és az elemet tartalmazó
berendezéseket ne helyezze el olyan helyen,
ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy
tűznek – vannak kitéve.
A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg
a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén az
EMC irányelvben megállapított határértékeknek
megfelelőnek minősítették.
Az adattábla a készülékház alján található.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt
történő használata növeli a szemkárosodás
veszélyét.
Ez a készülék a CLASS 1 LASER (1. OSZTÁLYÚ LÉZER)
termékosztályba sorolható. Ez a jelzés a készülék
alján található.
FIGYELEM!
Az elem nem megfelelő cseréje robbanást
okozhat.
Csak azonos vagy megegyező típusúra cserélje ki.
2HU
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az európai
uniós irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
gyártotta vagy gyártatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos
kérdéseket címezze a hivatalos képviseletnek
(Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany).
A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyekben forduljon a külön szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy ez a készülék
megfelel az 1999/5/EK direktíva alapvető
követelményeinek és egyéb vonatkozó
kitételeinek.
Részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Régi elektromos és
elektronikus berendezések
selejtezése (Az Európai Unióra
és más, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező európai országokra
érvényes)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán
szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos
háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy
ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amely a hulladékkezelés helyes
módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna
fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti
a természeti erőforrások megőrzését. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további
információkat illetően forduljon a területileg
illetékes irodához, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
amelyben a terméket vásárolta.
Csak Európában
Lemerült elemek kiselejtezése
(az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokra érvényes)
Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos
háztartási hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
szerepel. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amely az elemek hulladékkezelése
helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén
állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti
a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági,
hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt
beépített elemek állandó csatlakozása szükséges,
az elemek cseréjét kizárólag szakember végezheti.
Az elemeket a szakszerű kezelésük érdekében
hasznos élettartamuk végén adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek
biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a lemerült elemek
újrahasznosítását szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon
a helyi önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben
a terméket vásárolta.
A rendszer
működtetése előtt
A rendszer normál használata során
fellépő meghibásodásokat a Sony
a rendszer korlátozott jótállásában
foglalt feltételekkel javítja. A Sony
azonban nem felelős semmilyen, a sérült
vagy meghibásodott rendszeren való
lejátszhatatlanságból származó kárért.
Másolásvédelmi technológiával
rendelkező zenei lemezek
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek
lejátszására tervezték. Egyes lemezgyártók
a közelmúltban másolásvédelmi
technológiával ellátott zenei lemezeket
kezdtek forgalmazni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek
között lehetnek olyanok, amelyek nem
felelnek meg a CD szabványnak, és ezért
elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem
játszhatók le.
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
A DualDisc olyan kétoldalas lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-anyag, a másik
oldalán pedig digitális hanganyag található.
E termék lejátszása nem garantált, mivel
a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel
meg a Compact Disc (CD) szabványnak.
3HU
Tartalomjegyzék
A rendszer működtetése előtt ............................................................... 3
Kezdeti lépések
A kezelőszervek helye és funkciója........................................................ 7
Az óra beállítása ....................................................................................10
CD hallgatása
CD-DA/MP3-lemez lejátszása .............................................................. 11
A lejátszási mód módosítása ........................................................... 11
Saját program létrehozása (programozott lejátszás)............................13
A rádió hallgatása
Rádióállomás behangolása ..................................................................14
Rádióállomások tárolása ......................................................................15
DAB rádióállomások automatikus keresésének manuális indítása
(csak CMT-X7CDB típus esetén) ...................................................15
USB-eszközön lévő fájl meghallgatása
USB eszközön lévő fájl lejátszása.......................................................... 17
Zene lejátszása külön megvásárolható
audioegységekről
Zene lejátszása külön megvásárolható audioegységekről..................19
4HU
Zenehallgatás BLUETOOTH kapcsolaton
keresztül
A rendszer párosítása egy BLUETOOTH eszközzel
és zenehallgatás............................................................................... 20
Zenehallgatás regisztrált eszközön keresztül .................................... 21
Zenehallgatás egygombos művelettel (NFC) .......................................22
Lejátszás kiváló minőségű hangkodekkel
(AAC/aptX) ........................................................................................23
Zenehallgatás vezeték nélküli hálózaton
keresztül
Előkészületek: hálózat beállítása ........................................................ 24
Csatlakozás számítógéppel............................................................ 24
Csatlakozás vezetékes hálózathoz .................................................. 26
Zenehallgatás Xperia™/Xperia Tablet eszközön
(WALKMAN® alkalmazás) ..................................................................27
Zenehallgatás iPhone, iPad, iPod vagy iTunes (AirPlay) eszközzel...... 28
Zenehallgatás Windows 8/Windows 7 rendszeren
(otthoni hálózat)............................................................................... 29
Internetes zenei adatfolyamok (Zeneszolgáltatások) ......................... 29
További információk
Az Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció beállítása .... 31
A BLUETOOTH/Hálózati készenléti üzemmód beállítása .....................32
A vezeték nélküli BLUETOOTH-jel ON/OFF (Be/Ki) beállítása ...............32
A hang beállítása ..................................................................................33
Az időzítők használata..........................................................................33
A Sleep Timer elalvásidőzítő beállítása .............................................33
A lejátszásidőzítő beállítása ........................................................... 34
A szoftver frissítése...............................................................................35
Az elem cseréje .....................................................................................35
5HU
A „SongPal” alkalmazásról .................................................... 37
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás........................................................................................ 38
Üzenetek .............................................................................................. 43
Óvintézkedések/műszaki adatok
Óvintézkedések ................................................................................... 44
Kompatibilis eszközök és verziók......................................................... 45
iPhone/iPad/iPod touch ................................................................ 45
DLNA-eszköz ................................................................................ 45
USB-eszköz .................................................................................. 45
BLUETOOTH vezeték nélküli technológia............................................. 46
Műszaki adatok .................................................................................... 47
Szoftverrel kapcsolatos fontos információ ...........................................51
6HU
Kezdeti lépések
A kezelőszervek helye és funkciója
Megjegyzés
Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel elvégezhető műveleteket tárgyalja. Ezek azonban
a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Kezdeti lépések
Készülék (elölnézet/felülnézet)
Felső
Első
 FUNCTION gomb(ok)
Nyomja meg a forrás módosításához.
Minden megnyomás a következő forrásra
vált, a következő sorrendben:
CD  USB  BT AUDIO  DAB* 
FM  AUDIO IN  NETWORK
* A DAB funkció csak CMT-X7CDB típus esetén
érhető el.
  (lejátszás/szünet) gomb
Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 / (vissza-/előretekerés) /
TUNING +/– gombok
 Műsorszám vagy fájl elejére történő
ugrás, illetve műsorszám, vagy fájl
gyors előre- vagy visszatekerése.
 Kívánt rádióállomás behangolása.
 VOL +/– gomb
A hangerő szabályozása.
 Készenléti üzemmód kijelzője
Zölden világít, amikor a tápellátás be van
kapcsolva.
Pirosan világít, amikor a tápellátás
ki van kapcsolva. Ha a rendszer
rendellenességet észlel, a kijelző
pirosan villog (38. oldal).
Ha a rendszer BLUETOOTH/hálózati
készenlét üzemmódban van, akkor
a kijelző narancsszínben világít.
 / (be-/kikapcsolás) gomb
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
 Kijelző ablaka
  (kiadás) gomb
CD kiadása.
 Lemeznyílás
Helyezzen be egy CD-t.
7HU
 N-jel
Egyetlen érintéssel történő BLUETOOTHregisztrációhoz, kapcsolathoz vagy
kapcsolatbontáshoz helyezzen NFC
funkcióval rendelkező okostelefont/
táblagépet e jel közelébe (22. oldal).
 Távvezérlő érzékelője
Az IR jelzés
nincs feltüntetve az
egységen.
Távvezérlő
 CLEAR gomb
Beprogramozott műsorszám vagy
mappa törlése (13. oldal).
  (lejátszás/szünet) gomb
Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 / (előző/következő)/
PRESET +/– gombok
 Műsorszám vagy fájl elejére történő
ugrás.
 Behangolt rádióállomás programhelye
számának kiválasztása.
/ (vissza-/előretekerés)/
TUNING +/– gombok
 Műsorszám vagy fájl előre- vagy
visszatekerése.
 Kívánt rádióállomás behangolása.
 VOL +/– gomb
A hangerő szabályozása.
  (leállítás) gomb
A lejátszás leállítása.
 RETURN gomb
Az előző lépéshez való visszatérés.
 MENU gomb
A menü megjelenítése. A menüpontok
kiválasztásához nyomja meg a /
gombot.
 / (be-/kikapcsolás) gomb
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
 SOUND gomb
A hangminőség vezérlése (33. oldal).
 TIMER gomb
Az óra vagy a lejátszásidőzítő beállítása
(10. oldal, 34).
 // (bevitel) gomb
Elem kiválasztásához nyomja meg a /
gombot, bevitelhez pedig nyomja meg
az
gombot.
+/– gomb
Mappa (album) kijelölése MP3-lemezen
vagy USB-eszközön.
8HU
 FUNCTION –/+ gomb(ok)
Nyomja meg a funkciók módosításához.
A + gomb minden megnyomása
a következő funkcióra vált, a következő
sorrendben:
CD  USB  BT AUDIO  DAB* 
FM  AUDIO IN  NETWORK
* A DAB funkció csak CMT-X7CDB típus esetén
érhető el.
 DISPLAY gomb
Bekapcsolt tápellátás esetén a kijelző
ablakában megjelenített információ
módosítása. Fel nem ismerhető
karakterek helyén aláhúzásjel „_” jelenik
meg.
Ennek a gombnak kikapcsolt tápellátás
melletti megnyomása esetén az óra ideje
jelenik meg.
Ha először használja
a távvezérlőt
 A távvezérlőben gyárilag telepített elem
található. A távvezérlő első alkalommal történő
használata előtt távolítsa el az elemtartón
található szigetelőlapot. Részletek:
„Az elem cseréje” (35. oldal).
Kezdeti lépések
Egység (hátoldal)
 Vezeték nélküli LAN antenna
A vezeték nélküli hálózati funkció
használata esetén állítsa be az antennát
az ábra szerint.
 AUDIO IN (külső bemenet) aljzat
A külön megvásárolható külső eszközt
(külön megvásárolható) hangkábellel
csatlakoztassa.
 ~ AC IN (220–240 V~) bemenet
Csatlakoztassa a tápkábelt (tartozék) egy
fali aljzathoz.
 LAN csatlakozó
Csatlakoztasson hálózati eszközt hálózati
kábellel (nem tartozék) (26. oldal).

(USB) port
Csatlakoztasson egy USB-eszközt
(17. oldal).
Megjegyzés
 Ezzel a rendszerrel az iPhone/iPod eszközök
csak Bluetooth megoldással vagy AirPlay
csatlakoztatással használhatók.
 FM ANTENNA
(csak CMT-X7CD típus esetén)/
DAB/FM ANTENNA
(csak CMT-X7CDB típus esetén)
Csatlakoztassa az FM vagy a DAB/FM
antennát.
* A fenti ábra a CMT-X7CD. típusra vonatkozik.
9HU
Megjegyzés
 Keressen megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, majd rögzítse az antennákat egy
stabil felületre (ablakra, falra stb.).
 Az FM-huzalantenna végét ragasztószalaggal
rögzítse.
Az óra beállítása
1
A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a / gombot.
2
Nyomja meg a TIMER gombot.
Ha megjelenik a „PLAY SET” felirat,
akkor a „CLOCK” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
a / gombot, majd nyomja meg
a
gombot.
3
Az óra beállításához nyomja meg
a / gombot, majd nyomja meg
a
gombot.
4
A perc beállításához nyomja meg
a / gombot, majd nyomja meg
a
gombot.
Az óra beállításának elvégzése.
Megjegyzés
 Az óra beállításai a készülék tápkábelének
kihúzása és áramszünet esetén visszaállnak
a gyári alapértékekre.
Óra megjelenítése a rendszer
kikapcsolt állapotában
Az óra megjelenítéséhez nyomja meg
többször a DISPLAY gombot. Az óra
körülbelül 8 másodpercre jelenik meg.
Ha a BLUETOOTH/Hálózati készenléti
üzemmód be van kapcsolva, akkor az óra
nem jelenik meg a DISPLAY gomb
megnyomására.
10HU
 Ne használjon olyan CD-t, amelyen
ragasztószalag, matrica vagy ragasztóanyag
van, mert ez hibás működéshez vezethet.
 A lemez eltávolításakor ne érintse meg a lemez
felületét.
CD hallgatása
CD-DA/MP3-lemez
lejátszása
1
A lejátszás mód lehetővé teszi ugyanannak
a zenének az ismételt, illetve véletlen
sorrendben történő lejátszását.
Lejátszási mód
Helyezzen be egy CD-t az egység
tetején található lemeznyílásba.
Helyezzen be egy CD-t a címkézett
(nyomtatott) oldalával Ön felé.
1
Címkézett oldal
(nyomtatott oldal)
CD hallgatása
2
A „CD” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a FUNCTION
gombot.
A lejátszási mód
módosítása
A lejátszás leállításához nyomja
meg a  gombot.
Ha a 4. lépésben a „REPEAT”
lehetőséget választja, akkor nincs
szükség a lejátszás leállítására.
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
A „CD MENU” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
a / gombot, majd nyomja meg
a
gombot.
4
A „PLAYMODE” vagy a „REPEAT”
lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
5
A lejátszási mód kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
 (kiadás)
A lejátszás automatikus.
Ha egy másik funkcióról kapcsol a „CD”
funkcióra úgy, hogy a lemeznyílásba
már behelyezte a lemezt, akkor nyomja
meg a  gombot, ha a kijelző
ablakából már eltűnt a „READING”
felirat.
A távvezérlő vagy az egység gombja
lehetővé teszi az előre- vagy
visszatekerést, műsorszám, fájl
vagy mappa (MP3 lemez esetén)
kiválasztását stb.
A CD kiadása
A készüléken nyomja meg a  (kiadás)
gombot.
Megjegyzés
 Ezzel a rendszerrel 8 cm-es CD-k nem
játszhatók le.
 Ne helyezzen be különleges (pl. szív, négyzet,
csillag) alakú CD-t a készülékbe. Ez a rendszer
javíthatatlan meghibásodásához vezethet.
Az alábbi lejátszási módokat
választhatja ki.
11HU
PLAYMODE
Lejátszási mód
Hatás
NORMAL
Műsorszám vagy fájl
lejátszása.
FOLDER*
A kiválasztott mappában
levő összes műsorszám
lejátszása. Megjelenik
a „FLDR” felirat a kijelző
ablakában.
SHUFFLE
Az összes műsorszám
vagy fájl lejátszása
véletlen sorrendben.
Megjelenik a „SHUF” felirat
a kijelző ablakában.
FLDR.SHUF*
A kiválasztott mappában
levő összes műsorszám
vagy fájl lejátszása
véletlen sorrendben.
Megjelenik a „FLDR.
Megjelenik a „SHUF” felirat
a kijelző ablakában.
PROGRAM
A beprogramozott
műsorszámok vagy fájlok
lejátszása. Megjelenik
a „PGM” felirat a kijelző
ablakában. Részletek:
„Saját program
létrehozása (programozott
lejátszás)” (13. oldal).
* Ez a lejátszási mód csak MP3 lemez lejátszása
esetén alkalmazható.
REPEAT
12HU
Lejátszási mód
Hatás
ALL (Az összes
műsorszám
ismételt
lejátszása)
A rendszer a lemezen vagy
mappában levő összes
műsorszámot és fájlt
ismételve lejátssza.
Megjelenik a „ ” felirat
a kijelző ablakában.
ONE (Egy
műsorszám
ismételt
lejátszása)
A rendszer a kiválasztott
műsorszámot ismételve
lejátssza. Megjelenik
a„
1” felirat a kijelző
ablakában.
OFF
A lejátszás ismétlésének
törlése.
MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos
megjegyzés
 Ne mentsen felesleges mappákat vagy
fájlokat az MP3 fájlokat tartalmazó
lemezre.
 Az MP3 fájlokat nem tartalmazó
mappákat a rendszer nem ismeri fel.
 A rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű
MP3-fájlok lejátszására képes.
A fájlnévben „.mp3” kiterjesztéssel
rendelkező, de valójában nem MP3
hangfájlok lejátszása erős zajt
eredményezhet, ami a rendszer
károsodását okozhatja.
 Az ezzel a rendszerrel kompatibilis MP3
mappák és fájlok maximális száma:
 999* mappa (a gyökérmappával együtt)
 999 fájl
 250 fájl mappánként
 8 mappaszint (a fájlok faszerkezetében)
* Ebbe beleértendők azok a mappák is,
amelyekben nem található MP3- vagy egyéb
fájl. A mappaszerkezettől függően
előfordulhat, hogy a rendszer kevesebb
mappát ismer fel, mint amennyi ténylegesen
elérhető lenne.
 Nem garantálható az összes MP3-kódoló
és -író szoftverrel, CD-R/RW-meghajtóval
és rögzítő adathordozóval való
kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott
hang fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy
egyáltalán nem játszhatók le.
Saját program
létrehozása
(programozott
lejátszás)
A CD-n levő, beprogramozott műsorszámok
vagy fájlok lejátszása.
2
A „A lejátszási mód módosítása”
(11. oldal) rész 5. lépésében
válassza a „PROGRAM”
lehetőséget, majd nyomja
meg a
gombot.
MP3-lemez használata esetén,
a beprogramozni kívánt
műsorszámokat vagy fájlokat
tartalmazó mappa
kiválasztásához nyomja meg
a
+/– gombot.
Ha a mappában levő összes
műsorszámot vagy fájlt le kívánja
játszani, nyomja meg a
gombot.
3
Nyomja meg a  gombot.
Elindul a beprogramozott
műsorszámok vagy fájlok lejátszása.
A programozott lejátszás törlése
Az 1. lépésben a „PROGRAM” beállításhoz
válassza a „NORMAL” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Beprogramozott műsorszám
vagy fájl törlése
A lejátszás leállítása után nyomja meg
a CLEAR gombot. Valahányszor megnyomja
a gombot, törlődik a legutóbb
beprogramozott műsorszám.
Amikor az összes programozott műsorszám,
illetve fájl kitörlődött, a „NO STEP”
(Nincs programozva) felirat jelenik meg.
CD hallgatása
1
4
Tanács
 Legfeljebb 25 műsorszám vagy fájl
programozható be. Ha 25-nél több
műsorszámot vagy fájlt próbál beprogramozni,
megjelenik a „FULL” üzenet. Ilyen esetben törölje
a listákról a felesleges műsorszámokat.
 Ugyanazon program ismételt lejátszásához
nyomja meg a  gombot.
Megjegyzés
 Ha a programozás után a lemezt eltávolítják
vagy a tápkábelt kihúzzák, az összes
beprogramozott műsorszám és fájl törlődik.
A kívánt műsorszám vagy fájl
kiválasztásához nyomja meg
a / gombot, majd
válassza a
lehetőséget.
A kiválasztott
műsorszám
vagy fájl száma
A kiválasztott
műsorszám vagy fájl
teljes játékideje
Ismételje meg a fenti lépéseket további
műsorszámok vagy fájlok
programozásához.
13HU
Kézi hangolás
A rádió hallgatása
Rádióállomás
behangolása
1
Az „FM” vagy „DAB*”
(CMT-X7CDB) lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
a FUNCTION gombot.
2
Tartsa lenyomva a PRESET +/–
gombot, amíg a frekvenciajelzés
a kijelző ablakában változni nem
kezd, majd engedje fel a gombot.
Sztereó FM-adás vételekor a hangolás
automatikusan megáll (Automatic
Scanning – automatikus keresés).
Megjelenik az „ST” felirat a kijelző
ablakában.
* A DAB funkció csak CMT-X7CDB típus esetén
érhető el.
14HU
A kívánt állomás behangolásához nyomja
meg többször a PRESET +/– gombot.
DAB/DAB+ állomásokkal kapcsolatos
megjegyzések (csak CMT-X7CDB típus esetén)
 RDS szolgáltatásokat nyújtó FM-állomás
behangolásakor az adó közzétesz
a műsorszórással kapcsolatos
információkat (például a szolgáltatás
vagy az állomás nevét) is.
 DAB/DAB+ állomás behangolásakor
előfordulhat, hogy néhány másodpercig
még nem hallható semmilyen hang.
 A másodlagos szolgáltatás befejeztével
a rendszer automatikusan az elsődlegeset
veszi.
 Ez a vevőegység nem támogatja az
adatszolgáltatásokat.
Tanács
 Ha egy sztereó FM-adás vétele zajos nyomja
meg a MENU gombot, majd a monó vétel
kiválasztásához egymás után válassza
a „TUNE:MENU”, „FM MODE” és „MONO”
lehetőséget. Ezzel csökkenthető a zaj.
Rádióállomások
tárolása
Tárolhatja kedvenc rádióállomásait.
1
3
A „TUNE:MENU” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A „MEMORY” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4
Az „OK” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
5
A programhely számának
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Tanács
 Összesen 20 FM, illetve 20 DAB/DAB+ és 20 FM
állomás (CMT-X7CDB) tárolható.
 Ha az 5. lépésben egy már tárolt programhelyet
választ ki, akkor a tárolt rádióállomást a rendszer
az éppen behangolt rádióállomásra cseréli.
Tárolt rádióállomás hallgatása
A kívánt rádióállomás tárolására szolgáló
programhely kiválasztásához nyomja meg
a PRESET +/– gombot.
DAB rádióállomások
automatikus keresésének
manuális indítása (csak
CMT-X7CDB típus esetén)
DAB/DAB+ rádióállomások behangolása
előtt végre kell hajtania a DAB Initial Scan
(Kezdeti DAB-keresés) funkciót.
Ha más helyre költözik, szintén hajtsa végre
a DAB Initial Scan (Kezdeti DAB-keresés)
funkciót a DAB/DAB+ szolgáltatás adatainak
kézi frissítéséhez.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A „TUNE:MENU” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3
A „INIT:SCAN” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Programhely száma
A „COMPLETE” felirat megjelenik
a kijelző ablakában és a rendszer
a rádióállomást a programhely
számához tárolja.
További rádióállomások tárolásához
ismételje meg a fenti lépéseket.
A tápellátás kikapcsolásához
nyomja meg a / gombot, majd
a bekapcsoláshoz nyomja meg
ismét a / gombot.
A rádió hallgatása
2
Hangoljon a kívánt állomásra,
majd nyomja meg a MENU
gombot.
6
15HU
4
Az „OK” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Megkezdődik a keresés. A keresési
folyamatot csillagok (*******) jelzik.
Az adott területen elérhető DAB/DAB+
szolgáltatásoktól függően a keresés
igénybe vehet néhány percet.
Megjegyzés
 Amennyiben az adott országban vagy régióban
nem támogatott a DAB/DAB+ műsorszórás,
a kijelzőn a „NO SERV” felirat látható.
 Ez a művelet minden korábban tárolt
előbeállítást töröl.
 A DAB/FM-huzalantenna kihúzása előtt a saját
DAB/DAB+ beállítások megőrzése érdekében
kapcsolja ki a rendszert.
16HU
Tanács
USB-eszközön lévő fájl meghallgatása
USB eszközön lévő
fájl lejátszása
Az USB-eszközökön, például WALKMAN®
lejátszón vagy digitális médialejátszón tárolt
hangfájlok lejátszásához csatlakoztatni kell
a rendszerhez az USB-eszközt.
A kompatibilis USB-eszközökkel kapcsolatos
részletek itt találhatók: „Kompatibilis
eszközök és verziók” (45. oldal).
Az „USB” lehetőség
kiválasztásához nyomja meg
a FUNCTION gombot.
2
Csatlakoztassa az USB-eszközt
a készülék hátlapján lévő
(USB) porthoz.
Csatlakoztassa az USB-eszközt
közvetlenül vagy a hozzá mellékelt
USB-kábellel a készülék
USBportjához.
Várjon, amíg a „READING” felirat
eltűnik.
3
Nyomja meg a  gombot.
A lejátszás elindítása.
A távvezérlő vagy az egység gombja
lehetővé teszi az előre- vagy
visszatekerést, műsorszám, fájl vagy
mappa kiválasztását.
Megjegyzés
 A rendszer által megállapított lejátszási sorrend
nem feltétlenül egyezik a csatlakoztatott
digitális zenelejátszó által használttal.
 Mindenképpen kapcsolja ki a rendszert az
USB-eszköz eltávolítása előtt. Ha a rendszer
be van kapcsolva az USB-eszköz eltávolításakor,
az eszközön található adatok sérülhetnek.
 Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges,
csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott
USB-kábelt. A működtetési módra vonatkozó
részletes információkat a csatlakoztatandó USBeszközhöz használati útmutatójában olvashat.
 A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően,
a csatlakoztatás után eltarthat egy ideig, amíg
megjelenik a „READING” felirat.
 Ne csatlakoztasson USB-eszközt USB-hubon
keresztül.
 Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer
beolvassa az USB-eszközön található összes
fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl
van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
 Egyes csatlakoztatott USB-eszközök esetén
hosszabb időt igényelhet a rendszer jeleinek
átvitele, illetve az USB-eszköz beolvasásának
elvégzése.
 Nem garantálható a kompatibilitás az összes
kódoló- és írószoftverrel. Ha az USB eszközön
található hangfájlok eredeti kódolása nem
kompatibilis szoftverrel történt, akkor
előfordulhat, hogy az adott fájlok zajt okoznak
vagy hibásan működnek.
USB-eszközön lévő fájl meghallgatása
1
 USB-eszköz lejátszása esetén kiválasztható
a lejátszási mód. Nyomja meg a MENU gombot,
majd válassza az „USB MENU” lehetőséget.
Válassza a „PLAYMODE” vagy a „REPEAT”
lehetőséget.
Részletek: „A lejátszási mód módosítása”
(11. oldal). USB-eszközön levő fájl lejátszása
közben a programozott lejátszás nem
használható.
 Ha az egységhez egy USB-eszközt
csatlakoztatnak, az akkumulátor töltése
automatikusan elkezdődik. Az USB-eszköz
a rendszer kikapcsolt állapotában is tölthető.
 Ha a USB-eszköz nem tölthető, húzza ki, majd
csatlakoztassa újra. Az USB-eszköz töltési
állapotával kapcsolatos részletek az USB-eszköz
használati útmutatójában olvashatók.
17HU
 Az ezzel a rendszerrel kompatibilis
USB-eszközön tárolható mappák és fájlok
maximális száma:
 1 000* mappa (a gyökérmappával együtt)
 3 000 fájl
 250 fájl mappánként
 8 mappaszint (a fájlok faszerkezetében)
* Ebbe beleértendők a lejátszható hangfájlt
nem tartalmazó, illetve az üres mappák is.
A mappaszerkezettől függően előfordulhat,
hogy a rendszer kevesebb mappát ismer fel,
mint amennyi ténylegesen elérhető lenne.
 A rendszer nem feltétlenül támogatja
a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított
összes funkciót.
 A rendszer nem ismeri fel a hangfájlt nem
tartalmazó mappákat.
 A rendszeren a következő audioformátumok
hallgathatók:
 MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
 WMA**: „.wma” fájlkiterjesztés
 AAC**: fájlkiterjesztés „.m4a”, „.mp4”
vagy „.3gp”
Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése
megfelelő, eltérő fájlformátum esetén
a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat
vagy meghibásodhat.
** DRM (Digital Rights Management) szerzőijogvédelemmel ellátott fájlok, illetve online
zeneboltból letöltött számok nem játszhatók
le a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani,
a rendszer a következő nem védett audiofájlt
játssza le.
18HU
Zene lejátszása külön megvásárolható
audioegységekről
Zene lejátszása külön
megvásárolható
audioegységekről
Az egységhez csatlakoztatott, külön
megvásárolható audioegységekről is
lejátszhatók a műsorszámok
Megjegyzés
 Előzetesen csökkentse a hangerőt a VOL – gomb
megnyomásával.
Az „AUDIO IN” funkció
kiválasztásához nyomja meg
a FUNCTION gombot.
2
A hangvezetékét csatlakoztassa
az egység hátoldalán levő
AUDIO IN aljzathoz és a külön
megvásárolható külső
berendezés kimeneti
csatlakozójához.
3
Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott eszközön.
Lejátszás közben állítsa be a hangerőt
a csatlakoztatott eszközön.
4
Zene lejátszása külön megvásárolható audioegységekről
1
Állítsa be a hangerőt a távvezérlő
+/– gombjával.
Megjegyzés
 Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl
alacsony, akkor előfordulhat, hogy a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra vált.
Részletek: „Az Automatic Standby (Automatikus
készenlét) funkció beállítása” (31. oldal).
19HU
Zenehallgatás BLUETOOTH
kapcsolaton keresztül
5
A rendszer párosítása
egy BLUETOOTH
eszközzel és
6
zenehallgatás
A BLUETOOTH-eszközökön tárolt zene
vezeték nélküli kapcsolaton keresztül
hallgatható meg.
A BLUETOOTH funkció használata előtt
a BLUETOOTH eszköz regisztrálásához
végezze el a párosítást.
7
Megjegyzés
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
A „BT MENU” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4
20HU
A „BT AUDIO” funkció
kiválasztásához nyomja meg
a FUNCTION gombot.
A „PAIRING” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Ha a kijelzőablakban villogni kezd
a „PAIRING” kijelzés, a rendszer
párosítás módba vált át.
A BLUETOOTH-eszközzel
kerestesse meg ezt a rendszert.
Ha a keresés befejeződött, a talált
eszközök listája megjelenhet
a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén.
Válassza a [SONY:CMT-X7CD]
vagy a [SONY:CMT-X7CDB]
lehetőséget (ezt a rendszert).
Ha jelszót kell megadni a BLUETOOTH
eszközön, írja be: „0000”.
Ha ez a rendszer nem jelenik meg
az eszköz kijelzőjének ablakában,
folytassa ismét az 1. lépéstől.
Ha a párosítás megtörtént, akkor
a kijelzőn a „PAIRING” üzenet átvált
a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
nevére, és világítani kezd a BLUETOOTH
jelzés.
 A csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszközt
helyezze a rendszer közelébe, egy (1) méteren
belülre.
 Ha a BLUETOOTH-eszköz érintéses (NFC)
megfelelőséggel rendelkezik, akkor hagyja
ki a következő eljárást. Lásd: „Zenehallgatás
egygombos művelettel (NFC)” (22. oldal).
1
Az „OK” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
8
Nyomja meg a  gombot.
9
A hangerő beállításához nyomja
meg a VOL +/– gombot.
A lejátszás elindítása.
A BLUETOOTH-eszköztől függően
nyomja meg ismét a  gombot.
Az is előfordulhat, hogy a BLUETOOTHeszközön el kell indítani egy
zenelejátszót.
Ha a rendszeren nem módosítható
a hangerő, akkor a BLUETOOTHeszközön állítsa be.
A műveletek, mint például az előrevagy visszatekerés, zene és mappa
kiválasztása, a távvezérlővel vagy az
egység gombjaival hajthatók végre.
Tanács
 Párosítási művelet, illetve BLUETOOTH kapcsolat
létesítése akkor is elvégezhető, ha egy
BLUETOOTH eszközzel már létrejött
a BLUETOOTH kapcsolat. Ha egy másik eszközzel
BLUETOOTH kapcsolat eredményesen létrejött,
akkor a jelenlegi BLUETOOTH kapcsolat
törlésre kerül.
Megjegyzés
Csatlakoztatott BLUETOOTH
eszköz címének ellenőrzése
Nyomja meg a DISPLAY gombot, miközben
a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön
beállított eszköznév látható a kijelző
ablakában. A kijelző ablakában
8 másodpercig két sorban megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz címe.
eszközzel és zenehallgatás” (20. oldal)
rész 3. lépésében válassza a „DEL LINK”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
2 Az „OK” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A kijelző ablakában megjelenik a „COMPLETE”
felirat, és minden párosítási információ törlésre
kerül.
Megjegyzés
 Ha törölte a párosítási információt, akkor
a párosítás ismételt elvégzéséig nem létesíthető
BLUETOOTH kapcsolat.
Zenehallgatás regisztrált
eszközön keresztül
„A rendszer párosítása egy BLUETOOTH
eszközzel és zenehallgatás" rész 1. lépése
után használja a BLUETOOTH-eszközt
a rendszerrel való kapcsolat létesítéséhez,
majd a lejátszás megkezdéséhez nyomja
meg az egység  gombját.
Zenehallgatás BLUETOOTH kapcsolaton keresztül
 Előfordulhat, hogy egyes BLUETOOTH-eszközök
esetén nem használhatók a fent ismertetett
műveletek. Ezen felül a tényleges műveletek
a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől függően
eltérhetnek.
 Ha már megtörtént a párosítás, azt többször
nem kell végrehajtani. Mindazonáltal
a következő esetekben a párosítást újra
végre kell hajtani:
 A BLUETOOTH eszköz javítása során
a párosítási információ törlődött.
 A rendszert 10-nél több BLUETOOTHeszközzel próbálta meg párosítani.
Ez a rendszer legfeljebb 9 BLUETOOTHeszközzel párosítható. Ha 9 eszköz
párosításának elvégzése után egy újabb
BLUETOOTH eszközt párosít, akkor
a rendszerrel elsőként párosított eszköz
párosítási információit felülírják az új
eszköz párosítási információi.
 E rendszer párosítási regisztrációs információi
a csatlakoztatott eszközről törlődnek.
 Ha a rendszert alaphelyzetbe állítja vagy törli
a rendszerrel való párosítás információit,
akkor az összes párosítási információ
törlődik.
 Ennek a rendszernek a hangja nem küldhető
ki BLUETOOTH-hangsugárzóra.
 A „Passkey” (jelszó) elnevezése lehet még
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number” és
„Password” is.
Párosítási regisztrációs
információ törlése
1 A „A rendszer párosítása egy BLUETOOTH
A BLUETOOTH eszközzel létesített
kapcsolat bontása
A BLUETOOTH-eszközön szüntesse meg
a BLUETOOTH-csatlakozást. A „BT AUDIO”
felirat jelenik meg a kijelző ablakában.
21HU
Zenehallgatás
egygombos
művelettel (NFC)
Tanács
 Ezzel a megoldással azok az okostelefonok
kompatibilisek, amelyek rendelkeznek NFC
funkcióval (kompatibilis operációs rendszer:
Android 2.3.3 vagy újabb verzió, az Android 3.x
verziók kivételével).
A kompatibilis eszközökről az alábbi weboldalon
tájékozódhat.
Az európai vásárlók számára:
Az NFC olyan technológia, amely különféle
eszközök, például mobiltelefonok és ICcímkék közötti kis hatótávú vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé.
Érintse hozzá az okostelefont/táblagépet
a rendszerhez. A rendszer automatikusan
bekapcsolódik, majd létrejön a párosítás
és a BLUETOOTH kapcsolat.
Előzetesen kapcsolja be az NFC beállítást.
1
A csatlakoztatás elvégzése után
nyomja meg a  gombot.
A lejátszás elindítása.
A létesített kapcsolat bontásához
érintse az okostelefont/táblagépet
a készülék N-jeléhez.
22HU
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
 Ha az okostelefon/táblagép az egységhez
történő hozzáérintésre sem reagál, akkor
töltse le okostelefonjára/táblagépére az
„NFC Easy Connect” alkalmazást, majd futtassa.
Majd érintse hozzá ismét az egységhez.
Az „NFC Easy Connect” egy kizárólag az
Android™ rendszerrel való használathoz
készült ingyenes alkalmazás. Olvassa le
a következő 2D kódot.
Érintse hozzá az okostelefont/
táblagépet a rendszer N-jeléhez.
Érintse az okostelefont/táblagépet
az egységhez, és tartsa hozzáérintve,
amíg az okostelefon/táblagép rezegni
nem kezd.
Az okostelefon/táblagép érintéses
csatlakoztatására vonatkozó
információk az okostelefon/táblagép
felhasználói útmutatójában találhatók.
2
http://support.sony-europe.com/
 Ha a készülékhez NFC megfelelőségű
okostelefont/táblagépet érint, miközben
a rendszerhez egy másik BLUETOOTH eszköz
is csatlakoztatva van, akkor a BLUETOOTH
eszközzel létesített kapcsolat bontásra kerül,
és a rendszer az okostelefonhoz/táblagéphez
fog csatlakozni.
Megjegyzés
 Egyes országokban és területeken előfordulhat,
hogy NFC megfelelőségű alkalmazások nem
tölthetők le.
Lejátszás kiváló
minőségű
hangkodekkel
(AAC/aptX)
A rendszer alkalmas BLUETOOTH
eszközökről származó adatok AAC vagy aptX
kodek formátumban történő fogadására.
Ez jobb minőségű hangot biztosít
a lejátszáshoz.
A „BT AAC” és a „BT APTX” beállítás gyári
értéke „ON”.
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A „BT MENU” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3
A „BT AAC” (AAC kodek)
vagy a „BT APTX” (aptX kodek)
lehetőségének kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4
Az „ON” beállítás kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Zenehallgatás BLUETOOTH kapcsolaton keresztül
1
Megjegyzés
 Ha BLUETOOTH kapcsolat közben végez
beállítást, a kapcsolat megszakad.
 Ha AAC kodek formátumban történő fogadás
közben a hang megszakad, akkor a beállítások
törléséhez a 4. lépésben válassza az „OFF”
beállítást. Ebben az esetben a rendszer SBC
kodeket kap.
23HU
Zenehallgatás vezeték nélküli
hálózaton keresztül
Módszer vezetékes hálózat
használata esetén
Lásd: „Csatlakozás vezetékes hálózathoz”
(26. oldal).
Előkészületek:
hálózat beállítása
Ha ezt a rendszert hálózathoz csatlakoztatja,
akkor sokféle módon használhatja.
A beállítási módszerek a hálózati
környezettől függően eltérők. Előzetesen
ellenőrizze a hálózati környezetét.
Csatlakozás
számítógéppel
Megjegyzés
 Idézze emlékezetébe, hogy Wi-Fi hálózata
a beállítás befejezéséig nem lesz védett.
A beállítás befejezése után a Wi-Fi hálózat újra
védett lesz, ha beállítja a vezeték nélküli LAN
titkosítását.
Tanács
 Fix IP-cím beállításához használja a „Csatlakozás
számítógéppel” (24. oldal) 6. lépésének
képernyőjét.
1
Megjegyzés
 A vezetékes és a vezeték nélküli hálózathoz nem
lehet egyidejűleg csatlakozni. Ha a vezeték
nélküli hálózathoz csatlakozik, ügyeljen rá, hogy
a hálózati (LAN) kábelt kihúzza a rendszerből.
 Vezeték nélküli hálózat beállításához szükség
lehet az SSID azonosítóra (a vezeték nélküli
hálózat nevére) és a biztonsági kulcsra (a WEPvagy WPA-kulcsra). A biztonsági kulcs (vagy
hálózati kulcs) titkosítás használatával korlátozza
azon eszközök körét, amelyekkel kommunikáció
lehetséges. Vezeték nélküli útválasztón/
hozzáférési ponton keresztül kommunikáló
eszközöknek nyújt biztonságot.
SSID (a vezeték nélküli hálózat neve)
Biztonsági kulcs (WEP- vagy WPA-kulcs)
Az SSID és a biztonsági kulcs a vezeték
nélküli router/hozzáférési pont
használati útmutatójában található.
Módszer okostelefon/táblagép
esetén
A SongPal alkalmazás kizárólag
okostelefonnal/táblagéppel használandó.
Részletek a Gyors üzembe helyezési
útmutatóban találhatók.
2
A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a / gombot.
Módszer WPS megoldást
támogató hozzáférési pont
esetén
3
Csatlakoztassa az egységet Mac
eszközhöz vagy számítógéphez.
A WPS hozzáférés gomb használata
csatlakozáshoz Lásd a Gyors üzembe
helyezési útmutatót.
Módszer számítógép használata
esetén
Lásd: „Csatlakozás számítógéppel”
(24. oldal).
24HU
Tartsa keze ügyében a vezeték
nélküli hálózat nevét (SSID) és
a használandó vezeték nélküli
router/hozzáférési pont
biztonsági kulcsát.
Windows 8 (Windows UI) esetén
 Kapcsolja be a személyi
számítógépet.
 Vigye az egérmutatót a Start
(Kezdőképernyő) képernyő jobb
felső (vagy jobb alsó) sarkába, és
a megjelenő gombok közül válassza
a [Settings] (Beállítások) gombot.
Ha érintőpanelt használ, akkor
a gombok megjelenítéséhez
pöccintsen a Start képernyő jobb
szélétől, majd válassza a [Settings]
(Beállítások) gombot.
 Válassza ki a
vagy a
ikont,
illetve koppintson a megfelelő
ikonra.
 A hálózatok listájából válassza
a [Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Sony vezeték nélküli audiobeállítás)
elemet.
Windows 8/Windows 7 esetén
 Kapcsolja be a személyi
számítógépet.
 Kattintson vagy koppintson a Start
(Kezdőképernyő) képernyőn az
Asztalra.
 Válassza a képernyő alsó részén
látható
vagy
ikont.
 A hálózatok listájából válassza
a [Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Sony vezeték nélküli audiobeállítás)
elemet.
Mac OS X esetén
 Kapcsolja be a Mac eszközt.
 Válassza a képernyő felső részén
látható
ikont.
 A hálózatok listájából válassza
a [Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Sony vezeték nélküli audiobeállítás)
elemet.
4
Lépjen a [Sony Network Device
Setting] (Sony hálózati eszköz
beállítása) képernyőre.
Mac esetén
Indítsa el a Safari böngészőprogramot,
és a
([Bookmarks]) (Könyvjelzők)
közül válassza ki a [Bonjour] elemet,
majd válassza a [SONY:CMT-X7CD] vagy
a [SONY:CMT-X7CDB] elemet.
5
Amikor megjelenik a [Language
Setup] (Nyelv beállítása)
képernyő, válassza ki a kívánt
nyelvet.
6
A menüből válassza a [Network
Settings] (Hálózati beállítások)
menüt.
Hálózati beállítások
7
Válassza ki a vezeték nélküli LAN
útválasztó/hozzáférési pont SSID
azonosítóját, majd válassza az
[Apply] (Alkalmazás) lehetőséget.
Ha szükséges, adja meg a biztonsági
kulcsot.
Zenehallgatás vezeték nélküli hálózaton keresztül
Windows Vista esetén
 Kapcsolja be a személyi
számítógépet.
 Kattintson a képernyő alsó részén
látható
ikonra.
 Válassza a [Connect to a network]
(csatlakozás hálózathoz) elemet.
 A hálózatok listájából válassza
a [Sony_Wireless_Audio_Setup]
(Sony vezeték nélküli audiobeállítás)
elemet.
PC esetén
Indítsa el a böngészőt, és a böngésző
címmezőjébe írja be az alábbi URLcímek valamelyikét.
http://192.168.100.1
SSID
Ha megjelenik a megerősítő képernyő,
nyomja meg az [OK] gombot.
25HU
8
9
A tápellátás kikapcsolásához
nyomja meg a / gombot, majd
a bekapcsoláshoz nyomja meg
ismét a / gombot.
Csatlakoztassa a Mac, illetve
a személyi számítógépet
a használandó vezeték nélküli
LAN útválasztóhoz/hozzáférési
ponthoz.
Csatlakozás vezetékes
hálózathoz
Amikor a számítógépet a hálózathoz
csatlakoztatja, a DHCP beállítás értéke
általában ON (be van kapcsolva a DHCP
funkció).
A további részletekkel a számítógép
útmutatója szolgálhat.
1
Nézze meg, be van-e kapcsolva
a számítógép és a router.
2
Kösse össze a rendszert
és a routert egy (külön
megvásárolható) hálózati (LAN)
kábellel.
3
Kösse össze a routert
és a rendszert egy (külön
megvásárolható) második
hálózati (LAN) kábellel is, vagy
hozzon létre köztük vezeték
nélküli kapcsolatot.
4
Kapcsolja be a rendszert.
Megjegyzés
 Ezt az eljárást 10 percen belül be kell fejezni.
Ha nem tudja befejezni, állítsa alaphelyzetbe
a számítógépet (42. oldal).
26HU
Amikor létrejön a kapcsolat, a kijelző
ablakában világítani kezd a
jelzés.
Zenehallgatás
Xperia™/Xperia
Tablet eszközön
(WALKMAN®
alkalmazás)
A WALKMAN® alkalmazás használatával
lejátszható az (Xperia/Xperia Tablet
eszközön) tárolt zene.
Megjegyzés
 Ügyeljen rá, hogy ennek a rendszernek
a használata előtt, előzetesen csatlakoztassa
az Xperia eszközt, és frissítse annak Android
operációs rendszerét a legújabb verzióra.
1
Kezdjen el hanganyagot
lejátszani az Xperia eszközön.
A rendszer „HOME NET” funkció
üzemmódba lép, és lejátssza
a kiválasztott hanganyagot.
Ha a lejátszás nem indul el, hajtsa végre
újra az eljárást az 1. lépéstől.
Tanács
 A részleteket lásd az Xperia eszköz használati
útmutatójában.
 Az Android operációs rendszer használatáról
részletesen az Android operációs rendszer
súgójában olvashat.
 A Music Throw funkció segítségével ezen
a rendszeren lejátszhatók egyes WALKMAN®
típusokon tárolt zenék. A Music Throw funkciót
a WALKMAN® eszköz használati utasítása
ismerteti.
Csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz.
2
Indítsa el a WALKMAN®
alkalmazást az Xperia eszközön.
3
Válassza az Xperia eszköz
képernyőjének jobb felső
sarkában látható
ikont.
Megjelenik a rendszerhez
csatlakoztatható eszközök listája.
Zenehallgatás vezeték nélküli hálózaton keresztül
Részletek: „Előkészületek: hálózat
beállítása” (24. oldal).
4
5
Válassza a [SONY:CMT-X7CD]
vagy a [SONY:CMT-X7CDB]
lehetőséget (ezt a rendszert).
27HU
4
Zenehallgatás
iPhone, iPad, iPod
vagy iTunes (AirPlay) 5
eszközzel
Az Airplay használatával ezen a rendszeren
lejátszható az iPhone, iPad, iPod touch
eszközökön, illetve iTunes megoldással
rendelkező Mac eszközön vagy
számítógépen tárolt zene.
A kompatibilis iPhone, iPad, iPod touch
eszközökkel vagy iTunes megoldással
kapcsolatos részletes információk itt
találhatók: „Kompatibilis eszközök és
verziók” (45. oldal).
Megjegyzés
 A rendszer használata előtt csatlakozzon
a hálózathoz iPhone, iPad, iPod touch eszközzel,
illetve iTunes megoldással rendelkező
számítógéppel, és az iOS rendszert vagy az
iTunes megoldást frissítse a legújabb verzióra.
1
Csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz.
Részletek: „Előkészületek: hálózat
beállítása” (24. oldal).
2
Indítsa el az iPhone, iPad, iPod
touch vagy iTunes alkalmazását.
3
Az iPhone, iPad, iPod touch
eszköz képernyőjének
vezérlőközpontjában vagy
az iTunes ablakban válassza
a
ikont.
Megjelenik a rendszerhez
csatlakoztatható eszközök listája.
28HU
Válassza a [SONY:CMT-X7CD]
vagy a [SONY:CMT-X7CDB]
lehetőséget (ezt a rendszert).
Kezdjen el hanganyagot
lejátszani egy iPhone, iPad,
iPod touch eszközön vagy az
iTunes-ban.
A rendszer AirPlay funkció üzemmódba
lép, és lejátssza a kiválasztott
hanganyagot.
Ha a lejátszás nem indul el, hajtsa végre
újra az eljárást az 1. lépéstől.
Tanács
 Nagyon hangos lehet a rendszer által kiadott
hang, ha az iPhone, iPad, iPod touch eszköz
vagy az iTunes használatakor túl nagyra állítja
a hangerőt.
 Előfordulhat, hogy az iPhone, iPad, iPod touch
eszköz vagy az iTunes hangereje nem
kapcsolható össze a rendszer hangerejével.
 Az iPhone, iPad, iPod touch eszköz, az iTunes
vagy az AirPlay használatáról az eszköz
használati útmutatójában olvashat részletesen.
Zenehallgatás
Windows 8/
Windows 7
rendszeren
(otthoni hálózat)
Ezen a rendszeren a DLNA-megfelelőségű
kiszolgálókon, például Media Go Windows
Media Player stb. számítógépes
alkalmazásban műsorszámok is
lejátszhatók. Részletek az alábbi webhelyen.
http://www.sony.jp/support/netjuke/
index.html
Az okostelefonra/táblagépre vezérlőként
telepített SongPal alkalmazással
számítógép használata nélkül is hallgathatja
az interneten elérhető különféle internetes
zenei adatfolyamokat.
Az okostelefontól/táblagéptől függően
a következő műveletek eltérők lehetnek.
A részleteket lásd az okostelefon/táblagép
használati útmutatójában.
1
A SongPal alkalmazás kizárólag
okostelefonnal/táblagéppel
használandó. Ehhez a típushoz külön
alkalmazás érhető el a Google Play™
és az App Store portálon egyaránt;
telepítése az okostelefonon/
táblagépen megjelenített útmutató
követésével történhet.
Tanács
 A zenének Windows Vista vagy Windows XP
operációs rendszerrel rendelkező számítógépen
történő lejátszásához vezérlőre van szükség.
A részleteket lásd a számítógép használati
útmutatójában.
Megjegyzés
 A következő formátumú hanganyagokat tudja
lejátszani a kiszolgálóról a rendszer: MP3,
lineáris PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC és
AIFF. (A rendszer csak a következő kiterjesztésű
AAC-fájlok lejátszására képes: „.m4a”, „.mp4”
vagy „.3gp”.)
Vezeték nélküli kapcsolat használata esetén
előfordulhat, hogy a rendszer egyes
hangfájlokat nem képes lejátszani.
 A rendszer nem tudja lejátszani a DRM
tartalomvédelemmel ellátott WMA formátumú
fájlokat. Ha egy WMA-fájl nem játszható le ezen
a rendszeren, akkor a számítógépen kattintson
a fájlra jobb egérgombbal. Ha van „Licenc" lap,
akkor a fájlt DRM másolásvédelem védi.
 Amikor otthoni hálózaton át hallgat
hanganyagot, általában eltart egy ideig, amíg az
éppen használatban lévő DLNA-kompatibilis
eszközöket felismeri a rendszer.
 Előfordulhat, hogy DLNA CERTIFIED termékekkel
nem lehet lejátszani bizonyos tartalmakat.
Töltse le a SongPal alkalmazást
az okostelefonra/táblagépre,
majd futtassa a SongPal
alkalmazást.
2
Kövesse az okostelefon/táblagép
képernyőjén megjelenő
útmutatást, csatlakoztassa
a rendszert egy hálózathoz.
Részletek a Gyors üzembe helyezési
útmutatóban találhatók.
3
Zenehallgatás vezeték nélküli hálózaton keresztül
Az okostelefon/táblagép a kizárólag az
okostelefonnal/táblagéppel használandó
SongPal alkalmazás révén vezérlőként
használható.
A kompatibilis DLNA-eszközökkel
kapcsolatos információk itt találhatók:
„Kompatibilis eszközök és verziók”
(45. oldal).
Internetes zenei
adatfolyamok
(Zeneszolgáltatások)
A SongPal alkalmazás
forráslistájából válasszon
egy zenei szolgáltatást.
Elindul a kiválasztott zenei szolgáltatás.
Majd megjelenik a lejátszható zenék
listája.
29HU
4
Válassza ki a kívánt lejátszható
tartalmat, és kezdje meg
a lejátszást.
Válassza ki a lejátszandó zenét.
Ha elindult a lejátszás, akkor
a kiválasztott zenei szolgáltatás
megjelenik a kijelző ablakában.
Ha a lejátszás nem indul el, hajtsa végre
újra az eljárást az 3. lépéstől.
Tanács
 A szolgáltatástól függően, bejelentkezéskor
meg kell adnia saját azonosítóját és jelszavát.
Azonosítója és jelszava törléséhez állítsa az
egységet alaphelyzetbe (42. oldal).
 Nagyon hangos lehet az egység által kiadott
hang, ha okostelefon/táblagép vagy iOS
használatakor túl nagyra állítja a hangerőt.
 Az Android operációs rendszer vagy az iOS
használatáról az egyes operációs rendszerek
súgójában olvashat.
 Ha a „SongPal” használatáról kíván információt
kapni, koppintson/kattintson benne a Help
(Súgó) ikonra vagy az Option (Beállítások) ikonra.
Megjegyzés
 A szolgáltatások és az elérhetőség időtartama
az országtól és a régióktól függően eltérő lehet.
Egyes szolgáltatások külön regisztrációt
igényelnek. Előfordulhat, hogy tovább kell
fejleszteni az eszközt.
30HU
Megjegyzés
További információk
Az Automatic
Standby
(Automatikus
készenlét) funkció
beállítása
A rendszer automatikusan készenléti módra
vált, amennyiben kb. 15 percig nem történik
semmilyen művelet vagy nincs kimeneti
hangjel (Automatikus készenlét funkció).
Gyári beállítás szerint az automatikus
készenléti üzemmód funkció be van
kapcsolva.
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A „STBY:MODE” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3
A „AUTO:STBY” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4
Az „ON” vagy az „OFF”
beállítás kiválasztásához
nyomja meg a / gombot,
majd nyomja meg a
gombot.
* A DAB funkció csak CMT-X7CDB típus esetén
érhető el.
További információk
1
 Az automatikus készenlét üzemmód nem
használható a vevőegység funkció (FM/DAB*)
esetén még akkor sem, ha előzőleg
engedélyezte azt.
 Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy
a rendszer nem vált automatikusan készenléti
üzemmódba:
 az FM vagy a DAB* funkció használata közben
 ha audiojelet észlel,
 hangsáv vagy hangfájl lejátszása közben,
 előre beállított lejátszásidőzítés vagy
kikapcsolásidőzítés közben
 A rendszer bekapcsolt Automatic Standby
(Automatikus készenlét) funkció esetén is
visszaszámol (körülbelül 15 percet) a Standby
(készenléti) üzemmódra váltás időpontjáig
a következő esetekben:
 ha USB funkció közben USB-eszköz
csatlakozik
 ha a távvezérlő vagy az egység bármely
gombját megnyomják,
Tanács
 A készenléti módba lépés előtt 2 perccel az
„AUTOSTBY” felirat jelenik meg a kijelző
ablakában.
31HU
A BLUETOOTH/
Hálózati készenléti
üzemmód beállítása
A vezeték nélküli
BLUETOOTH-jel ON/
OFF (Be/Ki) beállítása
Ha engedélyezve van a BLUETOOTH/
Hálózati készenlét üzemmód, akkor
a rendszer BLUETOOTH vagy hálózati
kapcsolat esetén Wait (Várakozás)
üzemmódba vált, még akkor is, ha
a rendszer ki van kapcsolva. Ez az üzemmód
alapértelmezés szerint le van tiltva.
Ha az egység be van kapcsolva, akkor
vezérelhető a vezeték nélküli hálózat vagy
a BLUETOOTH-jel. Az alapértelmezett
beállítás ON.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A „STBY:MODE” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3
A „BTNW:STBY” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
4
Az „ON” vagy az „OFF”
beállítás kiválasztásához
nyomja meg a / gombot,
majd nyomja meg a
gombot.
5
A rendszer kikapcsolásához
nyomja meg a / gombot.
Tanács
 Ha a rendszer beállítása „ON”, akkor a rendszer
automatikusan bekapcsol, és zenehallgatás
vagy zenei szolgáltatások lejátszása végezhető
a BLUETOOTH funkciónak a csatlakoztatott
összetevőn vagy egy hálózati eszközön, például
DLNA-eszközön vagy AirPlay funkcióval
rendelkező kompatibilis eszközön történő
aktiválásával.
32HU
1
Kapcsolja be az egységet.
2
Ha a kijelző ablakában
jelzés
villog, tartsa lenyomva az egység
 és / gombját.
3
Miután megjelent az „RF OFF”
(vezeték nélküli BLUETOOTH-jel
kikapcsolva) vagy az „RF ON”
(vezeték nélküli BLUETOOTH-jel
bekapcsolva) felirat, engedje fel
a gombot.
Tanács
 Ha ez a beállítás OFF értékre van állítva,
akkor a vezeték nélküli hálózati funkció
és a BLUETOOTH-funkció nem érhető el.
 Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor az
egység bekapcsolása az okostelefon/táblagép
révén, az egységen levő egyetlen érintéses
funkcióval (NFC) történik.
 Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor
a BLUETOOTH/Hálózati készenléti üzemmód
nem állítható be.
 Ha a BLUETOOTH/Hálózati készenléti mód be
van kapcsolva és az egység ki van kapcsolva,
akkor a BLUETOOTH/Hálózati készenléti
üzemmód kikapcsol.
 Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor az
egység és a BLUETOOTH-eszköz nem
párosítható.
 Vezetékes kapcsolat még ennek a beállításnak
a kikapcsolt állapotában is használható.
A hang beállítása
Igényeinek megfelelően beállíthatja a mély
és magas hangokat, illetve igényei szerint
módosíthatja a hangszínt.
1
Nyomja meg a SOUND gombot.
2
A „CA+”, a „P-EQ” (hangeffektus)
vagy a „WIDE ST” (sztereó
effektus) lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A rendszer elalvásidőzítő és lejátszásidőzítő
funkciót biztosít.
Megjegyzés
 Az elalvásidőzítő előnyt élvez
a lejátszásidőzítővel szemben.
A Sleep Timer
elalvásidőzítő beállítása
A meghatározott időben a rendszer
automatikusan kikapcsol.
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A „SLEEP" lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3
A meghatározott idő
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
További információk
CA+: Beállítás a Sony ajánlott
hangminőségére.
P-EQ (EQUALIZER): Válassza ki a kívánt
hangot a következő stílusokból:
„R AND B/HIP HOP”, „ROCK”, „POPS”,
„CLASSIC”, „JAZZ”, „FLAT”, „CUSTOM”
WIDE ST (WIDE STEREO):
Válassza a „HIGH” vagy a „NORMAL”
lehetőséget, majd nyomja meg
a
gombot. Ha természetesebb
sztereó hangot kíván beállítani,
válassza a „NORMAL” lehetőséget.
Az időzítők
használata
A „10MIN” (10 perc) és a „90MIN”
(90 perc) értékek között 10 perces
lépésekben választhat.
Tanács
 Az elalvásidőzítő hátralévő idejének
ellenőrzéséhez végezze el a fenti 1. és 2. lépést.
 Az elalvásidőzítő akkor is működik, ha az óra
nincs beállítva.
Az elalvásidőzítő kikapcsolása
A fenti 3. lépésben válassza az „OFF”
beállítást.
33HU
A lejátszásidőzítő
beállítása
Megjegyzés
 Az időzítés beállítása előtt győződjön meg róla,
hogy az óra be van állítva (10. oldal).
Lejátszásidőzítő
Naponta, előre beállított időpontban
hallgatható a CD, az USB-eszköz vagy a rádió.
A lejátszásidőzítő beállítása a beállítás
törléséig érvényben marad.
1
Készítse elő a hangforrást.
2
Nyomja meg a TIMER gombot.
3
A „PLAY SET” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A kezdési időpont villog a kijelző
ablakában.
4
Az idő kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
Kövesse ugyanezt az eljárást
a működtetés kezdési ideje „MINUTE”
értékének, majd a működtetés
befejezési ideje „HOUR” és „MINUTE”
értékének beállításához.
Tanács
 A rendszer a beállított időpont előtt
automatikusan bekapcsol.
 FM vagy DAB* esetén: körülbelül
15 másodperccel a beállított idő előtt
 CD vagy USB-eszköz esetén: körülbelül
90 másodperccel a beállított idő előtt
 Ha a hangforrás CD, akkor a lejátszásidőzítő
előre programozható. Lásd: „Saját program
létrehozása (programozott lejátszás)” (13. oldal).
 Ha a hangforrás rádió, akkor ügyeljen
a rádióállomás előzetes behangolására
(14. oldal).
 Az időzítő beállításához végezze el ismét az
eljárásokat az elejüktől kezdve.
* A DAB funkció csak CMT-X7CDB típus esetén
érhető el.
Megjegyzés
 Ha a rendszer a beállított időpontban
már bekapcsolt állapotban van, akkor
a lejátszásidőzítő nem működik. Ügyeljen arra,
hogy ne működtesse a rendszert az időzítővel
történő bekapcsolás és a lejátszás megkezdése
előtt.
 Ha a lejátszásidőzítés hangforrásaként
automatikus (AUTO) vagy kézi hangolású
(MANUAL) rádióállomás van megadva,
és az időzítő beállítása után módosítja
a rádiófrekvenciát vagy a sávot, akkor az
időzítő rádióállomás-beállítása is módosul.
 Ha a lejátszásidőzítő hangforrásaként előre
beállított rádióállomásra hangolt rádióállomás
van megadva, és ha az időzítő beállítása után
módosítja a rádiófrekvenciát vagy a sávot, akkor
az időzítő rádióállomás-beállítása nem módosul.
Az időzítő rádióállomás-beállítása a beállított
frekvenciaértékhez van rögzítve.
A beállítás ellenőrzése
1 Nyomja meg a TIMER gombot.
2 A „SELECT” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
3 A „TIMER SEL” lehetőség kiválasztásához
5
A kívánt hangforrás
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a lejátszásidőzítő
megerősítő képernyője.
nyomja meg a / gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
4 A „PLAY SEL” lehetőség kiválasztásához
nyomja meg a / gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
Az időzítő beállítása megjelenik a kijelző
ablakában.
Az időzítő törlése
6
34HU
A rendszer kikapcsolásához
nyomja meg a / gombot.
A „Beállítás ellenőrzése” rész (34. oldal)
3. lépése után válassza az „OFF” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
A szoftver frissítése
Az elem cseréje
Ha a rendszer az internethez csatlakozik,
új szoftververzió észlelése esetén frissítést
végez, és a kijelző ablakában megjelenik
az „UPDATE” (frissítés) felirat.
Ilyen esetben kövesse az alábbi eljárásokat
a legújabb verzióra való frissítéshez.
Ahogy az elem fokozatosan lemerül, úgy
csökken a távvezérlő működési távolsága.
Ha a távvezérlő már nem működteti az
egységet, akkor cserélje ki az elemet egy új,
CR2025 típusú lítium elemre (nem tartozék).
1
Nyomja meg a MENU gombot.
2
A „NETWORK” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
3
Az „UPDATE” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
A távvezérlő hátoldalán nyomja
le és tartsa lenyomva az  részt,
majd a nyíl irányában húzza ki az
elemtartót.

Az „OK” lehetőség
kiválasztásához nyomja
meg a / gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
Megkezdődik a frissítés.
Amikor befejeződik a frissítés,
megjelenik a „COMPLETE”. Az egység
kikapcsolásához nyomja meg a /
gombot, majd a bekapcsolásához
nyomja meg ismét.
2
Cserélje ki az elemet úgy, hogy
a „+” jelzés nézzen felfelé, majd
helyezze be az elemtartót
a nyílásba.
További információk
4
1
+ jelzéssel felfelé
Megjegyzés
 A frissítés általában 3–10 percig tart. A hálózati
környezettől függően tovább is tarthat.
 Frissítés közben se az egység, se a távvezérlő
egyik gombját se nyomja meg. Továbbá frissítés
közben ne kapcsolja ki a rendszert, és ne húzza
ki a tápkábelét.
Elemtartó
35HU
Megjegyzés
 A megfelelő érintkezés biztosítása érdekében
törölje meg az elemet egy száraz kendővel.
 Ne fogja meg az elemet fémből készült
csipesszel, mert rövidzárlatot okozhat.
 A CR2025 típustól eltérő elem használata tüzet
vagy robbanást okozhat.
36HU
Kezdőképernyő
A „SongPal” alkalmazásról
A kiválasztott eszköz funkcióinak és az
okostelefonra/iPhone eszközre telepített
alkalmazások megjelenítése.
Hangbeállítások
A hang könnyen testre szabható, illetve
használhatók a Sony ajánlott „CA+”
beállításai.
Zenei szolgáltatás
Különféle zenei szolgáltatások
használhatók.
Eszközök vezérlése az otthoni hálózaton
Hálózaton keresztül lejátszható
a számítógépen vagy a DLNA kiszolgálón
tárolt zene.
Az egységbe helyezett CD vagy USB-n
keresztül csatlakoztatott eszköz vezérlése
Mini lejátszó
Vezérlő a kiválasztott funkcióhoz.
Lejátszhatja az egységbe helyezett CD-n
vagy az USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott
eszközön található
zenét.
A „SongPal” alkalmazással vezérelhető
lehetőségek a csatlakoztatott eszköztők
függően eltérők.
Az alkalmazás kialakítása és a műszaki
adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
„SongPal”-kompatibilis eszköz kiválasztása.
A „SongPal” alkalmazásról
Eszköz kiválasztása
A csatlakoztatott eszköz beállításai
Megjelennek a különböző hang- vagy hálózati
beállítások. Ez a menü bármely képernyőről
megjeleníthető, jobbra történő pöccintéssel.
37HU
Ha a készenléti jelzés villog
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha probléma történik a rendszer
üzemeltetése közben, hajtsa végre az
alábbi ismertetett lépéseket, mielőtt
a legközelebbi Sony-kereskedőhöz fordulna.
Ha hibaüzenet jelenik meg, jegyezze fel.
1
2
Ellenőrizze, hogy a probléma
szerepel-e ebben a „Hibaelhárítás”
részben.
Ellenőrizze a következő
ügyfélszolgálati webhelyeket.
Az európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com/
Egyéb országok/régiók vásárlói
számára:
http://www.sony-asia.com/support
Ezeken a webhelyeken megtalálja
a legfrissebb információkat és a gyakori
kérdések listáját.
3
Ha az 1. és a 2. lépés után sem
tudja megoldani a problémát,
forduljon a legközelebbi Sonykereskedőhöz.
Ha a probléma a fenti összes lépés
elvégzését követően is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sonykereskedőhöz.
A termék javításra való beszállításakor
a teljes rendszert vigye be (fő egység
és távvezérlő).
A terméket képező teljes rendszerre
szükség van a javítást igénylő rész
megállapításához.
Azonnal húzza ki a tápkábelt és ügyeljen
rá, hogy a tápkábel csak 220 V~
feszültségű csatlakozóaljzatba
(konnektorba) csatlakozzon.
 Ha a készenléti jelzés már nem villog,
csatlakoztassa ismét a tápkábelt,
és kapcsolja be a rendszert.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a Sony legközelebbi
forgalmazóját.
Általános
A rendszer nem kapcsol be.
 Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően
csatlakozzon a fali aljzathoz.
A rendszer váratlanul készenléti üzemmódra
váltott.
 Ez nem jelent hibás működést. A készülék
automatikusan készenléti üzemmódra vált,
amennyiben kb. 15 percig nem történik
semmilyen művelet vagy nincsen kimeneti
audiojel. Lásd: „Az Automatic Standby
(Automatikus készenlét) funkció beállítása”
(31. oldal).
A lejátszásidőzítő órabeállítása váratlanul
törlésre került.
 Amennyiben körülbelül egy percig semmilyen
művelet nem történik, akkor az órabeállítás és
a lejátszásidőzítő beállítása automatikusan
törlésre kerül. Ismételje meg a műveletet az
elejétől.
Nincs hang.
 Növelje a hangerőt az egységen.
 Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő eszköz
megfelelően csatlakozik az AUDION IN
aljzathoz, majd a funkciót állítsa AUDIO IN
beállításra.
 Elképzelhető, hogy az adott állomáson
ideiglenesen szünetel a sugárzás.
Erős zúgás vagy zaj hallható.
 Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
 Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali
aljzathoz.
 Zajszűrővel ellátott váltóáramú elosztó
(nem tartozék) használata javasolt.
38HU
A távvezérlő nem működik.
 Távolítsa el a távvezérlő és a készüléken
található érzékelő között elhelyezkedő
esetleges akadályokat, és ne helyezze
a készüléket fénycső közelébe.
 Irányítsa a távvezérlőt a készüléken lévő
érzékelő felé.
 Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.
 Cserélje ki az új elemeket.
CD-DA/MP3-lemez
A „LOCKED” felirat jelenik meg a kijelző
ablakában, és lemez nem távolítható el
a lemeztálcából.
 Forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez,
illetve a helyileg illetékes hivatalos Sonyszervizhez.
A rendszer nem játssza le a lemezt vagy
a fájlt.
 A lemez nincs végleg lezárva (olyan CD-R vagy
CD-RW lemez, amelyhez még hozzáadhatók
adatok).
A hang ugrik vagy a rendszer nem játssza le
a lemezt.
 Lehetséges, hogy a lemez szennyezett vagy
karcos. Ha a lemez szennyezett, törölje tisztára.
 Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs
rezgésnek kitéve (például egy stabil állványra).
 Győződjön meg arról, hogy az aktuális
lejátszási mód megfelelő. Ha a lejátszási mód
„SHUFFLE” vagy „PROGRAM”, akkor módosítsa
a beállítást (11. oldal).
A lejátszás indítása a szokásosnál több időt
vesz igénybe.
 A következő típusú lemezek növelhetik
a lejátszás elindításának időtartamát:
 bonyolult faszerkezettel rögzített lemez,
 többmenetes formátumban rögzített lemez
 sok mappát tartalmazó lemez.
A kompatibilis USB-eszközökkel kapcsolatos
részletek itt találhatók: „Kompatibilis
eszközök és verziók” (45. oldal).
A rendszerhez nem támogatott USB-eszköz
csatlakozik.
 Az alábbi problémák léphetnek fel.
 Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 A fájl- és mappanevek nem jelennek meg
a rendszeren.
 A lejátszás nem lehetséges.
 A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
 A hang zajos.
 Torz hang hallható.
Nincs hang.
 Az USB-eszköz nem megfelelően van
csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert,
és csatlakoztassa ismét az USB-eszközt.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
 A rendszerhez nem támogatott USB-eszköz
csatlakozik. Csatlakoztasson egy támogatott
USB-eszközt.
 Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa
ismét az USB-eszközt, és kapcsolja be
a rendszert.
 Maguk a zenei adatok zajosak, vagy a hang
torz. Előfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok
előállításakor keletkezett a számítógép
állapota miatt. Ebben az esetben törölje a fájlt
és küldje át ismét a zenei adatokat.
 Túl alacsony bitsebességet használtak
a fájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb
bitsebességgel kódolt fájlokat az USB-eszközre.
A „READING” felirat hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart, amíg a lejátszás elindul.
Hibaelhárítás
A lejátszás nem az első műsorszámtól vagy
fájltól indul.
USB-eszköz
 Az olvasási folyamat a következő esetekben
sokáig tarthat:
 Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
 A fájlszerkezet különösen összetett.
 Nincs elég szabad memória.
 A belső memória töredezett.
39HU
A fájl vagy mappa neve (album neve) nem
jelenik meg megfelelően.
 Ismételje meg a zenei adatok átvitelét az
USB-eszközre, mert elképzelhető, hogy
megsérültek az USB-eszközön tárolt adatok.
 Az adott rendszer által megjeleníthető
karakterek a következők:
 nagybetűk (A–Z),
 számjegyek (0–9),
 szimbólumok (< > * +, [ ] @ \ _).
Minden egyéb karakter helyett alulvonás (_)
szerepel a kijelzőn.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
Vevőegység (tuner)
Erős zúgás vagy zaj hallható (a „STEREO”
felirat villog a kijelző ablakban), vagy
rádióadás egyáltalán nem fogható.
 Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
 Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet
és elhelyezést, majd állítsa be ismét az
antennát.
 Az antennákat a zaj felvételének elkerülése
érdekében tartsa távol az egységtől vagy más
audiovizuális eszközöktől.
 Kapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb
elektromos berendezéseket.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét
az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra
a rendszert.
 Lehetséges, hogy inkompatibilis USB-eszközt
csatlakoztattak.
 Az USB-eszköz nem működik megfelelően.
Olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját
a probléma megoldásával kapcsolatban.
A lejátszás nem indul el.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét
az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra
a rendszert.
 Lehetséges, hogy inkompatibilis USB-eszközt
csatlakoztattak.
A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.
 Állítsa a lejátszási módot „NORMAL” lejátszási
módra.
 Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet
és elhelyezést, majd állítsa be ismét az
antennát.
 Fogja össze az antennakábeleket
a kereskedelmi forgalomban kapható
csíptetőkkel, és állítsa be a kábel hosszát.
A DAB/DAB+ rádióállomás vétele nem
megfelelő.
 Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását,
majd hajtsa végre a DAB Automatic Scan
(DAB automatikus keresés) eljárást. Lásd:
„DAB állomások automatikus keresésének
manuális indítása (csak CMT-X7CDB típus
esetén)” (15. oldal).
 Elképzelhető, hogy az adott DAB/DAB+
szolgáltatás nem elérhető.
Az USB-eszköz nem tölthető.
 Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz megfelelően
az
Egyszerre több rádióállomás műsora
hallatszik.
(USB) porthoz van-e csatlakoztatva.
 Lehetséges, hogy az USB-eszközt ez
a rendszer nem támogatja.
 Húzza ki az USB-eszközt, majd csatlakoztassa
újra. Az USB-eszköz töltési állapotával
kapcsolatos részletek az USB-eszköz
használati útmutatójában olvashatók.
Másik szolgáltatás kiválasztásához nyomja
meg a TUNING +/– gombot.
 Ha a korábbitól eltérő térségbe költözött,
akkor elképzelhető, hogy egyes
szolgáltatások/frekvenciák megváltoztak,
így a korábbi adások nem hangolhatók be.
A műsorszórás tartalmának ismételt
regisztrálásához végezze el az automatikus
DAB-keresési műveletet. (E művelet
végrehajtása minden korábban tárolt állomást
töröl.)
Megszakadt a DAB/DAB+ sugárzása.
 A jelminőség jelzett értékének javításához
ellenőrizze a rendszer elhelyezkedését, vagy
állítsa más helyzetbe az antennát.
40HU
Hálózati kapcsolat
Zenei szolgáltatások
A rendszer nem tud csatlakozni
a hálózathoz. (A hálózaton lévő más
berendezések nem találják vagy nem
ismerik fel a rendszert.)
A rendszer nem tud Zeneszolgáltatásokhoz
csatlakozni.
 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a
 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a
kijelzés
a kijelző ablakában.
 Ha a rendszert router nélküli kommunikációs
környezetben kapcsolja be, akkor
hozzávetőleg 1 percig tart, amíg a rendszer
IP-címet kap.
 Fix IP-cím használata esetén ugyanazt az
IP-címet más berendezés is használhatja.
Használjon eltérő IP-címet.
A rendszer nem tud a hálózathoz csatlakozni
vezeték nélküli kapcsolattal.
 Ha a rendszerhez hálózati (LAN) kábel
csatlakozik, akkor a rendszer automatikusan
vezetéket LAN-kapcsolatot próbál meg
létesíteni. Ha vezeték nélküli kapcsolatot
szeretne használni, ne csatlakoztasson
hálózati (LAN) kábelt a rendszerhez.
 Ellenőrizze a vezeték nélküli LAN router/
hozzáférési pont beállításait. Ha a rejtett SSID
mód beállítása a hozzáférési ponton „ON”,
akkor állítsa „OFF” beállításra. A vezeték
nélküli útválasztóba hozzáférési pontjának
beállításával kapcsolatos részletek
a hozzáférési pont kezelési útmutatójában
találhatók.
A rendszer nem tud csatlakozni a hálózathoz
WPS használatával.
kereséssel megkereste a hozzáférési pontot.
 Nem tud hálózathoz csatlakozni WPS
használatával, ha hozzáférési pontja WEP-re
van beállítva.
 Frissítse a vezeték nélküli LAN útválasztó/
hozzáférési pont firmware programját
a legújabb verzióra.
router/hozzáférési pont be van kapcsolva.
kijelzés
a kijelző ablakában. Ha nem, akkor állítsa be
újra a vezeték nélküli hálózatot. Részletek
a Gyors üzembe helyezési útmutatóban
találhatók.
 Ha a rendszer vezeték nélküli hálózathoz
csatlakozik, helyezze közelebb egymáshoz
a rendszert és a vezeték nélküli LAN routert/
hozzáférési pontot, és ismételje meg
a beállítást.
 A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy
csak egy internetkapcsolat engedélyezett.
Ilyenkor a rendszer nem tud csatlakozni,
ha a kapcsolat már foglalt. Forduljon
a szolgáltatójához.
 Amikor pillanatnyi kikapcsolás után
bekapcsolja mobiltelefonját (androidos
eszközét, Xperia eszközét vagy iPhone/iPod
touch eszközét), próbálja meg újraindítani
a „SongPal” alkalmazást.
Otthoni hálózat
A vezérlő (a működtető eszköz) nem találja
ezt a rendszert. (A vezérlő nem tud
böngészni a rendszer tartalmában.)
 Gondoskodjon arról, hogy a vezérlő
csatlakozzon az otthoni hálózathoz.
 Engedélyezve van a hozzáférési ponton
a multicast vezérlés.
A zene automatikusan megszólalt.
 Előfordulhat, hogy a rendszert egy másik
Hibaelhárítás
 Állítsa be a hálózatát, miután hozzáférésipont-
 Győződjön meg arról, hogy vezeték nélküli
készülék vezérli. A vezérlés elutasításához
kapcsolja ki a BLUETOOTH/Hálózati készenlét
üzemmódot (32. oldal).
Megszakadt a hang.
 Túl van terhelve a DLNA-kiszolgáló. Lépjen ki
minden futó alkalmazásból.
 Gyenge a vezeték nélküli LAN jelerőssége.
Ne használja a mikrohullámú sütőt.
41HU
 IEEE 802.11n-kompatibilis vezeték nélküli
útválasztók/hozzáférési pontok esetén
a vezeték nélküli LAN kommunikációs
sebessége csökkenthet, ha a WEP vagy
a WPA/WPA2-PSK (TKIP) titkosítási mód
van kiválasztva. Ha a sebesség csökken,
a biztonsági módszert módosítsa WPA/
WPA2-PSK (AES) beállításra.
A titkosítási (biztonsági) eljárás az eszköztől
függ. A részleteket lásd a router/hozzáférési
pont használati útmutatójában.
A zene automatikusan megszólalt.
 Előfordulhat, hogy a rendszert egy másik
készülék vezérli. A vezérlés elutasításához
kapcsolja ki a BLUETOOTH/Hálózati készenlét
üzemmódot (32. oldal).
Lejátszás közben a hang megszakad.
 Túl van terhelve a kiszolgáló. Lépjen ki minden
futó alkalmazásból.
Hangolás vagy lejátszás nem hajtható
végre.
Ez a készülék nem működtethető.
 Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az audiofájl,
 Frissítse az iPhone/iPad/iPod touch eszköz
illetve nem lett-e kitörölve a kiszolgálóról.
Olvassa el a kiszolgálóhoz kapott kezelési
útmutatót.
 A kiszolgáló a rendszer által nem támogatott
audioformátumú audiofájlt próbál meg
lejátszani. Nézze meg a kiszolgáló
audioformátumokkal kapcsolatot adatait.
 Tiltsa le a multicast vezérlést a vezeték
nélküli LAN routeren/hozzáférési ponton.
Ha engedélyezve van, több percig is eltarthat,
amíg megszólal a hang. A részleteket lásd
a vezeték nélküli router/hozzáférési pont
használati útmutatójában.
 A kiszolgáló visszautasítja a rendszer
hozzáférési kérelmeit. Módosítsa a kiszolgáló
beállításait úgy, hogy az ne utasítsa vissza
a rendszer hozzáférési kérelmeit. A részletek
a kiszolgáló használati útmutatójában
olvashatók.
AirPlay
A kompatibilis iPhone/iPad/iPod touch
eszközökkel kapcsolatos részletes
információk itt találhatók: „Kompatibilis
eszközök és verziók” (45. oldal).
A rendszer nem található meg egy iPhone/
iPad/iPod touch eszközről.
 Lásd „Hálózati kapcsolat – A rendszer nem tud
csatlakozni a hálózathoz.” (41. oldal).
 Ellenőrizze, hogy az iPhone/iPad/iPod touch
eszköz vagy az iTunes programot futtató
számítógép csatlakozik az otthoni hálózathoz.
 E rendszer használatának megkezdése előtt
frissítse az iOS vagy az iTunes szoftvert
a legújabb verzióra.
42HU
vagy az iTunes szoftverét a legújabb verzióra.
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása
Ha a rendszer még mindig nem működik
megfelelően, állítsa vissza a gyári
beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához
a készülék gombjait kell használni.
1 Húzza ki a tápkábelt és ellenőrizze,
hogy a készenléti jelzés nem világít.
Majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt,
és kapcsolja be a rendszert.
2 Tartsa nyomva az egységen található
FUNCTION és a / gombot mindaddig,
amíg az „ALL RESET” felirat meg nem
jelenik a kijelző ablakában.
A felhasználó által elvégzett összes beállítás –
például a tárolt rádióállomások, az óra, időzítő,
a hálózat – törlésre kerül. A rendszer törli az
internetes zenei adatfolyam-továbbításhoz
(zenei szolgáltatásokhoz) tartozó bejelentkezési
azonosítóját és jelszavát is.
Ha a probléma a fenti összes lépés elvégzését
követően is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony-kereskedőhöz.
Megjegyzés
 Az egység selejtezése vagy más személynek
történő átadása esetén biztonsági okból
végezze el az egység alaphelyzetbe állítását.
NO DISC
Üzenetek
Működés közben előfordulhat, hogy az
alábbi üzenetek valamelyike megjelenik
vagy villog.
CANNOT DOWNLOAD
A rendszer nem tudta letölteni a frissítés
adatait a szoftverfrissítés közben. Nyissa
meg a beállító menüt, és frissítse újra
a szoftvert.
A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan
lemezt helyezett be, amelyet a készülék
nem tud lejátszani.
NO MEMORY
A memória adathordozó nincs behelyezve
az USB-eszközbe, vagy a rendszer nem tudja
azonosítani a memória adathordozót.
NO STEP
Minden beprogramozott műsorszám
törlésre került.
CAN’T PLAY
NO SUPPORT
Olyan lemezt, például CD-ROM vagy DVD
lemezt helyezett be, amelyet ez a rendszer
nem tud lejátszani.
A rendszer nem támogatja a csatlakoztatott
USB-eszköz használatát.
COMPLETE
A rádióállomás beállításának művelete
rendben befejeződött.
DATA ERROR
NO TRACK
Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön vagy
lemezen.
NOT IN USE
Nem használható gombot nyomott meg.
Le nem játszható fájlt próbált meg
lejátszani.
OVER CURRENT
ERROR
Húzza ki az USB-eszközt a portból, kapcsolja
ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.
Az inicializálás során használta a rendszert.
Várjon egy ideig, amíg az inicializálás
befejeződik.
PUSH STOP
25-nél több műsorszámot vagy fájlt próbált
beprogramozni.
READING
INITIAL
A rendszer inicializálja a hálózat beállításait.
Eközben a rendszer bizonyos gombjai nem
használhatók.
A rendszer a CD vagy az USB-eszköz adatait
olvassa. Beolvasás közben egyes gombok
nem működnek.
TIME NG
LOCKED
A lejátszásidőzítő kezdési és befejezési
időpontja azonos.
A lemeznyílás zárolva van és a lemez
nem távolítható el. Keresse fel a Sony
legközelebbi forgalmazóját.
UPDATE ERROR
NO CONNECT
A rendszer nem tud csatlakozni
a hálózathoz.
NO DEVICE
Hibaelhárítás
FULL
CD vagy USB funkció melletti lejátszás
közben megpróbálta módosítani a lejátszási
módot.
A rendszer nem tudja frissíteni a szoftvert.
Kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be
újra. A rendszer megpróbálja frissíteni
a szoftvert. Ha ugyanez az üzenet jelenik
meg, forduljon a legközelebbi Sonyforgalmazóhoz.
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy
a csatlakoztatott USB-eszközt eltávolították.
43HU
 Ne tegye ki a lemezt közvetlen
Óvintézkedések/műszaki adatok
Óvintézkedések
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek
 Hang CD-DA-lemezek
 CD-R/CD-RW (CD-DA műsorszámok és
MP3 fájlok hangadatai)
Ne használjon adatot nem tartalmazó CD-R/
CD-RW lemezt. Ez a lemez károsodását
okozhatja.
Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ
lemezek
 CD-ROM
 Nem 1-es/2-es szintű vagy Joliet, ISO9660









konform zenei CD formátumú vagy MP3
formátumú CD-R/CD-RW lemezek
Többmenetes formátumban rögzített,
nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek
Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW,
szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW,
vagy nem kompatibilis felvevőeszközzel
rögzített CD-R/CD-RW lemezek
Nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW
lemezek
Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
formátumú fájlokat tartalmazó CD-R/
CD-RW lemezek
8 cm-es lemez
Nem szabványos formájú lemezek
(például szív, négyzet vagy csillag alakú)
Olyan lemezek, amelyek felületére címke,
papír vagy matrica van ragasztva
Címkével ellátott kölcsönzött vagy
használt lemezek, amelyeknél a ragasztó
kitüremkedik a címke alól
Nyomtatott címkével ellátott lemezek,
amelyeken a tinta ragadós érzetű
Biztonság
 Ha huzamosabb ideig nem használja
a készüléket, akkor húzza ki teljesen
a hálózati tápkábelt a fali aljzatból.
A rendszer tápvezetékét mindig
a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Soha ne a kábelt húzza.
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a készülék belsejébe, az ismételt
használat előtt húzza ki a hálózati
tápkábelt, és forduljon szakemberhez.
 A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Elhelyezés
 Ne döntse meg a rendszert, és ne
helyezze túl meleg, hideg, poros,
szennyezett, párás vagy nem megfelelő
szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek,
közvetlen napfénynek vagy erős fénynek
van kitéve.
 Legyen körültekintő, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyanta, olaj,
fényező) kezelt felületre helyezi, mert
foltosodást vagy elszíneződést idézhet elő.
 Ha a rendszert a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi vagy nagyon párás
szobába helyezi, a nedvesség a CDlejátszóban lecsapódhat a lencsére,
ami hibás működést okozhat. Ilyen
esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül
egy órán át, amíg a nedvesség el nem
párolog. Ha a rendszer továbbra sem
üzemel, még hosszabb idő után sem,
akkor forduljon a legközelebbi Sonykereskedéshez.
Felmelegedés
Megjegyzés a CD-DA-lemezekhez
 A készülék töltés vagy hosszú idejű
 Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy
működés közbeni felmelegedése
normális jelenség, és nem igényel
semmilyen intézkedést.
 Nagy hangerőn huzamosabb ideig
történő működtetés esetén a készülékház
felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
 Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
törlőkendővel a közepétől a széle felé
haladva.
 A lemezek tisztításához ne használjon
oldószert, például benzint, hígítószert,
a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus permeteket.
44HU
napfénynek vagy hőhatásnak (például
hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban.
A készülékház tisztítása
A rendszer tisztításához használjon kímélő
tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített
puha kendőt. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot
vagy oldószert (például hígítót, benzint
vagy alkoholt).
Kompatibilis
eszközök és verziók
iPhone/iPad/iPod touch
A kompatibilis eszközök legújabb
támogatott verzióival kapcsolatos
részletekről az alábbi webhelyeken
tájékozódhat:
Az európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com/
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
Kompatibilis
modellek
Bluetooth®
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad Air*


iPad mini, Retina
kijelzővel*


iPad
(4. generációs)*


iPad mini*


iPad
(3. generációs)*


iPad 2*


iPad*


iPod touch
(5. generációs)


AirPlay
Bluetooth®
iPod touch
(4. generációs)


iPod touch
(3. generációs)*


iPod nano
(7. generációs)*

* A „SongPal” alkalmazás nem támogatja az
iPod touch (3. generációs), az iPod classic és
az iPod nano eszközöket.
A „SongPal” alkalmazás nem támogatja az iPad
eszközt (2014. januári állapot).
Az AirPlay együttműködik a 4.3.3-es vagy
újabb verziójú iOS rendszert használó
Phone, iPad és iPod touch, az OS X
Mountain Lion rendszert használó Mac,
illetve 10.2.2-es vagy újabb verziójú iTunes
programot használó Mac vagy PC
eszközökkel.
A Bluetooth technológia a következő
eszközökkel használható: iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPod touch (5. generációs),
iPod touch (4. generációs).
DLNA-eszköz
A kompatibilis eszközök legújabb
támogatott verzióival kapcsolatos
részletekről az alábbi webhelyeken
tájékozódhat:
Az európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com/
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
USB-eszköz
A kompatibilis eszközök legújabb
támogatott verzióival kapcsolatos
részletekről az alábbi webhelyeken
tájékozódhat:
Az európai vásárlók számára:
http://support.sony-europe.com/
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
http://www.sony-asia.com/support
Óvintézkedések/műszaki adatok
AirPlay
Kompatibilis
modellek
45HU
Hatékony kommunikációs hatótáv
BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
olyan kis hatósugarú vezeték nélküli
technológia, amely digitális eszközöket,
például személyi számítógépeket és
digitális fényképezőket kapcsol össze.
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
használatával a készülékek kb. 10 méteres
tartományon belül működtethetők.
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát
gyakran használják két eszköz között,
de egy eszköz több eszközhöz is
csatlakoztatható.
Az USB csatlakozástól eltérően itt nincs
szükség vezetékre, és az sem kell, hogy
az eszközök egymással szemben
helyezkedjenek el, mint a vezeték
nélküli infravörös technológia esetén.
A technológia egy táskában vagy zsebben
elhelyezett BLUETOOTH eszközzel is
használható.
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
vállalatok ezrei által támogatott globális
szabvány. Ezek a vállalatok a globális
szabványnak megfelelő termékeket
állítanak elő.
Támogatott BLUETOOTH verziók és profilok
A profil a különféle BLUETOOTH termékek
képességeinek szabványos készlete.
A támogatott BLUETOOTH-verziók és profilok részleteit a következő szakasz
ismerteti: „Műszaki adatok” (47. oldal).
Megjegyzés
 Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH eszköz használatához az eszköznek
és ennek a rendszenek ugyanazt a profilt kell
támogatnia. Ne feledje, hogy a BLUETOOTH
eszköz specifikációjától függően az eszköz
funkciói még akkor is eltérőek lehetnek, ha
ugyanazzal a profillal rendelkezik, mint
ez a rendszer.
 A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
sajátosságaiból adódóan, az átvitelt adó
eszközön történő hanglejátszáshoz képest
ezen a rendszeren kissé késik a lejátszás.
46HU
A BLUETOOTH eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány
a következő esetekben kisebb lehet.
 Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
 Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN
van telepítve
 Használatban lévő mikrohullámú sütők
közelében
 Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás van jelen
Más készülékek hatásai
A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli
helyi hálózat (IEEE 802.11b/g) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor BLUETOOTH eszközét egy vezeték
nélküli helyi hálózati működésre alkalmas
eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet fel.
Ennek eredménye lehet a kisebb adatátviteli
sebesség, a zaj, illetve az, hogy nem jön
létre kapcsolat. Ilyen esetben próbálja meg
a következőket:
 Akkor csatlakoztassa ezt a rendszert
és a BLUETOOTH mobiltelefont vagy
BLUETOOTH eszközt, ha legalább
10 méteres távolságban van a vezeték
nélküli helyi hálózati berendezéstől.
 Amikor BLUETOOTH eszközét a vezeték
nélküli helyi hálózati eszköztől
számított 10 méteren belül használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli helyi
hálózati eszközt.
Más készülékekre gyakorolt hatások
Az ezen rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez
az interferencia meghibásodást
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki ezt az egységet,
a BLUETOOTH mobiltelefont és
a BLUETOOTH eszközt:
 kórházakban, vonatokon és
repülőgépeken;
 automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
Megjegyzés
 Ez a rendszer a BLUETOOTH specifikációnak
megfelelő biztonsági funkciók segítségével
biztosítja a biztonság fenntartását a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció során.
A beállításoktól és egyéb tényezőktől függően
azonban előfordulhat, hogy ez a biztonság nem
elégséges, ezért a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció használatakor mindig
legyen óvatos.
 A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé
a BLUETOOTH technológiát használó
kommunikáció során bekövetkező
információkiszivárgásból adódó károkért és
vesztességekért.
 A BLUETOOTH kommunikáció nem feltétlenül
garantált az ezzel a rendszerrel azonos profilú
minden BLUETOOTH eszközzel.
 Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH eszközöknek meg kell felelniük
a BLUETOOTH SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH
specifikációnak, és erről tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük. Azonban még a BLUETOOTH
specifikációnak megfelelő eszközök esetén is
előfordulhat, hogy a BLUETOOTH eszköz
specifikációja vagy jellemzői bizonyos
esetekben lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszert, megjelenítést és
működést eredményeznek.
 Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti feltételektől
függően előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy
elhallgat a hang.
Műszaki adatok
Erősítő
Kimenő (névleges) teljesítmény:
16 W + 16 W (8 Ω, 1 kHz, 1% THD esetén)
Kimenő RMS teljesítmény (referencia):
20 W + 20 W (csatornánként 8 Ω,
1 kHz esetén)
Bemenetek/kimenetek
AUDIO IN:
AUDIO IN (külső bemenet) aljzat:
sztereó mini aljzat, érzékenység: 700 mV,
impedancia: 47 kΩ
USB:
USB-port: Type A, 5 V DC 1,5 A
CD-DA-/MP3-lejátszó rész
Rendszer:
CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői:
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: kisebb mint 44,6 μW
* A 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység
objektívjének felületétől 200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel:
20 Hz – 20 kHz
Jel–zaj arány:
Dinamikatartomány:
Több mint 90 dB
Vevőegység (tuner)
FM vevőegység
FM sztereó, FM szuperheterodin
vevőegység
Vételi frekvenciasáv:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es
lépésekben)
Antenna:
FM-huzalantenna
Antennacsatlakozók:
75 Ω kiegyensúlyozatlan
Óvintézkedések/műszaki adatok
Több mint 90 dB
47HU
DAB/DAB+ vevőegység (csak CMT-X7CDB típus
esetén):
FM sztereó, DAB/FM szuperheterodin
vevőegység
Frekvenciasáv:
III. sáv:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antenna:
DAB/FM-huzalantenna:
DAB/DAB+ frekvenciatáblázat (III. sáv):
Frekvencia
Címke
213,360 MHz
10 C
215,072 MHz
10 D
216,928 MHz
11 A
218,640 MHz
11 B
220,352 MHz
11 C
222,064 MHz
11 D
223,936 MHz
12 A
225,648 MHz
12 B
227,360 MHz
12 C
229,072 MHz
12 D
230,784 MHz
13 A
232,496 MHz
13 B
234,208 MHz
13 C
235,776 MHz
13 D
237,488 MHz
13 E
239,200 MHz
13 F
Frekvencia
Címke
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
BLUETOOTH Standard version 3.0
208,064 MHz
9D
Kimenet:
209,936 MHz
10 A
211,648 MHz
10 B
* A rendszeren a frekvenciák két tizedeshelyig
kerülnek megjelenítésre.
Hangsugárzók
Hangsugárzó-rendszer:
Teljes hangtartományú hangsugárzó
Passzív hangsugárzó
Névleges impedancia:
8Ω
BLUETOOTH egység
Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
48HU
Legnagyobb kommunikációs hatótáv:
Hatótáv kb. 10 m*1
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Általános
Modulációs módszer:
Energiaellátási követelmények:
FHSS
220–240 VAC, 50/60 Hz
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2:
Teljesítményfelvétel:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
27 watt
Támogatott tartalomvédelmi módszer
Méretek (Sz/Ma/Mé) (a legnagyobb
kinyúlásokkal):
SCMS-T módszer
Kb. 385 mm × 178 mm × 81 mm
Támogatott kodek
Tömeg:
SBC (Alsávkodek), AAC, aptX
Kb. 2,7 kg
Átviteli frekvenciasáv
Mellékelt tartozékok:
20–20 000 Hz (44,1 kHz-es mintavétellel)
Távvezérlő (RM-AMU197) (1), CR2025 lítium
elem (1), hálózati csatlakozóvezeték (1), FMhuzalantenna (1), DAB/FM-huzalantenna (1)
(csak CMT-X5CDB típus esetén), Gyors
üzembe helyezési útmutató (1), Kezelési
útmutató (ez az ismertető) (1)
*1
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ,
mint az eszközök közötti akadályok,
a mikrohullámú sütő körül kialakult mágneses
tér, a sztatikus elektromosság, a vételi
érzékenység, az antenna teljesítménye,
az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
*2
A szokásos BLUETOOTH profilok az eszközök
közötti BLUETOOTH kommunikáció célját jelzik.
Hálózat
LAN-port:
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W (minden
vezeték nélküli hálózati port kikapcsolva)
Hálózati készenléti üzemmód: 6 W (minden
vezeték nélküli hálózati port bekapcsolva)
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(A kommunikációs sebesség
a kommunikációs környezettől függően
változhat. Ez a rendszer nem garantálja
a 10BASE-T/100BASE-TX kommunikációs
sebességét és minőségét.)
Vezeték nélküli LAN:
Óvintézkedések/műszaki adatok
Kompatibilis szabványok:
IEEE 802.11 b/g (64 bites WEP, 128 bites WEP)
Frekvenciasáv: 2,4 GHz-es sáv (2,4000–
2,4835 GHz)
Rendelkezésre álló csatornák: 1–13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
49HU
Védjegyek és egyéb információk
 A Windows, a Windows logó és a Windows
Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegyei, illetve védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
 Ez a termék a Microsoft Corporation bizonyos
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esik.
Az ilyen technológia használata és terjesztése
ezen a terméken kívül tilos a Microsoft vagy
felhatalmazott leányvállalatának engedélye
nélkül.
 Az Apple, az Apple logó, az AirPlay, az iPad,
az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
az iPod touch, az iTunes, a Mac, az iOS és az OS
X az Apple Inc. Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store
az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
 A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”, illetve
a „Made for iPad” jelzés azt mutatja, hogy egy
elektronikus kiegészítő kifejezetten iPod,
iPhone, illetve iPad készülékhez való
csatlakoztatásra készült, és a fejlesztő garantálja
az Apple teljesítménykövetelményeinek való
megfelelést. Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért, sem a biztonsági és törvényi
előírásoknak való megfeleléséért. Kérjük vegye
figyelembe, hogy ezen kiegészítőnek iPod,
iPhone, illetve iPad készülékkel történő
használata hatással lehet a vezeték nélküli
teljesítményre.
 A„
” a Wi-Fi Alliance jele.
 A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi
Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
 A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™
és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance
bejegyzett védjegyei.
 A DLNA™, a DLNA logó és a DLNA CERTIFIED™
a Digital Living Network Alliance védjegyei,
szolgáltatási védjegyei, illetve tanúsítási jelzései.
 A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma
a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
 Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson
vállalattól licenceljük.
 © 2013 CSR plc és a csoportjába tartozó
vállalatok.
Az aptX® jel és az aptX embléma a CSR plc vagy
a csoportjába tartozó valamely vállalat védjegye,
és bejegyzett védjegy lehet egy vagy több
államban.
 A BLUETOOTH® kifejezés és emblémák
a BLUETOOTH SIG, Inc. bejegyzett védjegyei,
és ezek bármilyen, Sony által való felhasználása
engedéllyel történik.
 Az N jel az NFC Forum Inc. védjegye, vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
 Az Android és a Google Play a Google Inc.
védjegye.
 Az „Xperia” és az „Xperia Tablet”
a Sony Mobile Communications AB védjegye.
50HU
 Az útmutatóban szereplő rendszer- és
terméknevek általában a gyártó védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
Az útmutatóban nem tüntettük fel a ™ és
az ® jelet.
 Ez a termék Spotify szoftvert is tartalmaz, amely
az itt található külső licencek hatálya alá tartozik:
http://www.spotify.com/connect/third-partylicenses
 A Spotify és a Spotify logók a Spotify Group
védjegyei.
Szoftverrel kapcsolatos fontos információ
Ez a rész a rendszer által használt szoftverre
vonatkozik.
ALAC
Apache licenc
2.0-s verzió, 2004. január
http://www.apache.org/licenses/
HASZNÁLATRA, SOKSZOROSÍTÁSRA ÉS TERJESZTÉSRE VONATKOZÓ
FELTÉTELEK
1. Meghatározások.
A „Licenc” a használatra, a sokszorosításra és a terjesztésre
vonatkozó feltételeket jelenti, a jelen dokumentum 1–9. fejezeteinek
meghatározásai szerint.
A „Licencadó” a Licencet nyújtó szerzőijog-tulajdonost vagy az
általa meghatalmazott entitást jelöli.
A „Jogi személy” a végrehajtó személy és minden más olyan
személy egységét jelenti, amelyek az adott személyt irányítják,
annak irányítása alatt állnak, vagy azzal közös irányítás alatt állnak.
E meghatározás célja értelmében az „irányítás” jelentése (i) az ilyen
személyiség irányítását vagy vezetését eredményező, közvetlen
vagy közvetett, szerződéssel vagy más módon létrejött hatókör,
vagy (ii) a forgalomban lévő részvények ötven százalékának (50%)
vagy nagyobb részének tulajdonjoga vagy (iii) az ilyen személy
kedvezményezetti tulajdonjoga.
Az „Ön” (vagy „az Ön”) azt a magán- vagy jogi személyt jelenti,
aki az e Licenc révén kapott engedélyeket gyakorolja.
A „Forrás” formátum a módosítások végzésének elvárt formátumát
jelenti, egyebek közt szoftverforráskódot, dokumentációforrást
és konfigurációs fájlokat.
Az „Objektumkód” formátum a mechanikus átalakításból vagy
a forráskód-formátum fordításából eredő bármilyen formátumot
jelenti, ideértve, de nem kizárólagosan az összesített
objektumkódot, a generált dokumentációt, valamint a más
médiaformátumokká történő átalakításokat.
A „Mű” a Licenc alapján elérhetővé tett művet jelenti, akár Forrás-,
akár Objektumformátumban, ahogyan azt a műben foglalt vagy
a műhöz csatolt, a szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetés is jelzi
(a lenti Melléklet tartalmaz egy erre vonatkozó példát).
A „Származékos Művek” azokat a műveket jelentik, akár Forrás-,
akár Objektumformátumban, amelyek a Művön alapulnak (vagy
abból származnak), és amelyekre vonatkozó szerkesztői elbírálások,
annotációk, kiterjesztések vagy egyéb módosítások teljes
egészükben egy eredeti művet jelentenek. Jelen Licenc céljai
érdekében a Származékos Művek nem tartalmazhatnak olyan
műveket, amelyek a Műtől és annak Származékos Műveitől
elválaszthatók maradnak, vagy azok interfészeihez csupán
kapcsolódnak (vagy név által kötődnek).
A „Kiegészítés” olyan művet jelent, ideértve a Mű eredeti verzióját,
annak bármilyen módosítását vagy kiegészítését, vagy ezek
Származékos Műveit, amelyet a Műbe történő belefoglalás
céljával bocsátott a szerzői jog tulajdonosa, vagy a szerzői jog
tulajdonosának nevében történő rendelkezésre bocsátásra
engedéllyel rendelkező magánszemély vagy jogi személy
Licencadó rendelkezésére. Jelen meghatározás céljai értelmében
a „benyújtott” a Licencadónak, vagy képviselőinek megküldött
bármilyen elektronikus, szóbeli vagy írásbeli kommunikációt jelent,
ideértve, de nem kizárólagosan az elektronikus levelezőlistákon
történő kommunikációt, a forráskód-ellenőrző rendszereket,
továbbá a Licencadó által, vagy az ő nevében a Mű megvitatásának
és fejlesztésének céljából irányított problémakereső rendszereket,
azonban kizárva a szerzői jog tulajdonosa által „nem
kiegészítésként” nyilvánvalóan megjelölt vagy más módon írásban
megjelölt kommunikációt.
„Közreműködő” alatt Licencadót és azon magánszemélyeket vagy
jogi személyeket kell érteni, akik részéről kiegészítés érkezett
Licencadó részére, és ez később a Műbe felvételre került.
2. Szerzői jogi licenc megadása. Jelen Licenc feltételei értelmében
ezennel minden Közreműködő folyamatos, az egész világra
kiterjedő, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes,
visszavonhatatlan felhasználási jogot biztosít Önnek a Mű és az
ilyen jellegű Származékos Művek Forráskód-, vagy Objektumkódformátumban történő többszörözésére, abból Származékos Művek
létrehozására, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására,
allicencbe adására, valamint terjesztésére.
3. A szabadalmi licenc megadása. Jelen Licenc feltételeinek
értelmében ezennel minden Közreműködő folyamatos, az egész
világra kiterjedő, nem kizárólagos, nem díjköteles, jogdíjmentes,
visszavonhatatlan (jelen szakaszban foglalt kivételekkel) szabadalmi
licencet bocsát az Ön rendelkezésére a Mű elkészítésére, korábbi
elkészítésére, használatára, eladásra történő felkínálására,
eladására, importálására vagy más módon történő átengedésére
vonatkozóan, azzal, hogy az ilyen licenc csak azokra a szabadalmi
igényekre vonatkozik, amelyekre felhasználási engedélyt adhat az
olyan Közreműködő, akinek Kiegészítése(i) szükségképpen
önmagában is sérti(k), vagy a Kiegészítése(i)nek azon Művel történő
kombinálása, amelyhez az ilyen Kiegészítés benyújtásra került, sérti
ezeket az igényeket. Amennyiben Ön bármely személyiség ellen
arra történő hivatkozással indít szabadalmi pert (ideértve
a viszontkeresetet vagy az ellenkérelmet is egy per folyamán), hogy
a Műbe belefoglalt Mű vagy Kiegészítés közvetlen vagy közvetett
szabadalombitorlást valósít meg, akkor a jelen Licenc keretében
Önnek nyújtott minden szabadalmi licenc megszűnik a kereset
benyújtásának napján.
4. Újraterjesztés. A Mű vagy annak Származékos Műveinek módosított
vagy változatlan formában, bármilyen médiumban Forráskód- vagy
Objektumkód-formátumban történő sokszorosítása és terjesztése
az alábbi feltételek mellett engedélyezett:
(a) A Mű vagy a Származékos Művek továbbadásakor a harmadik
személyek is meg kell, hogy kapják jelen Licenc másolatát;
továbbá
(b) Minden módosított fájlnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó
feltűnő figyelmeztetést, hogy a fájlok Ön által módosításra
kerültek; továbbá
(c) minden Ön által terjesztett Származékos Mű Forráskódformátumában meg kell őrizni minden, a Mű Forráskódformátumából származó szerzői jogi, szabadalmi, védjegyre
vonatkozó, valamint attribúciós figyelmeztetéseket, ide nem
értve a Származékos Mű egyetlen részét sem érintő
figyelmeztetéseket; továbbá
(d) Amennyiben a Mű terjesztésének részeként tartalmaz egy
„FIGYELMEZTETÉS” szövegfájlt, akkor minden Ön által terjesztett
Származékos Műnek is tartalmaznia kell az alábbi helyek
legalább egyikén az ilyen FIGYELMEZTETÉS fájlban található
attribúciós figyelmeztetéseknek egy olvasható másolatát, kivéve
a Származékos Művek egyetlen részét sem érintő
figyelmeztetéseket: a Származékos Művek részeként terjesztett
FIGYELMEZTETÉS szövegfájlban; a Származékos Művekhez
nyújtott Forráskód-formátumban vagy dokumentációban; vagy,
a Származékos Művekben generált kijelzőn belül, amennyiben
és ahol az ilyen jellegű, harmadik személytől származó
figyelmeztetések általában megjelenítésre kerülnek.
A FIGYELMEZTETÉS fájl tartalma kizárólag információs célokat
szolgál, és nem módosítja a Licencet. A saját attribúciós
figyelmeztetéseit hozzáadhatja a forgalmazott Származékos
Műhöz, mellékesen vagy a Mű FIGYELMEZTETÉS szövegének
függelékeként azzal, hogy az ilyen további attribúciós
figyelmeztetések nem értelmezhetőek a Licencia
módosításaként.
Ön hozzáadhatja a saját módosításaihoz a saját szerzői jogi
figyelmeztetését és további, vagy eltérő licencfeltételeket is
nyújthat a felhasználásra, sokszorosításra, vagy módosításainak
terjesztésére vonatkozóan vagy bármilyen ilyen jellegű
Származékos Művek egészére vonatkozóan, amennyiben a Mű
Ön által történő felhasználása, sokszorosítása és terjesztése
egyébként megfelel a jelen Licencben foglalt feltételeknek.
5. Kiegészítések benyújtása. Amennyiben Ön kifejezetten máshogy
nem nyilatkozik, akkor az Ön által a Licencadó részére a Műbe
történő belefoglalás céljával benyújtott bármilyen Kiegészítésre
jelen Licenc feltételei vonatkoznak, bármilyen további feltétel nélkül.
A fentiek ellenére a jelen megállapodás részei nem írják felül és nem
módosítják az Ön által a Licencadóval az ilyen jellegű
Kiegészítésekre vonatkozóan kötött különálló licencmegállapodás
feltételeit.
6. Védjegyek. Jelen Licenc nem ad felhatalmazást a Licencadó
márkaneveinek, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek vagy
termékneveinek használatára, kivéve ezek indokolt és szokásos,
a Mű eredetének leírásához és a FIGYELMEZTETÉS fájl tartalmának
sokszorosításához szükséges használatát.
51HU
7. Szavatossági nyilatkozat. Amennyiben nem írja elő az alkalmazandó
jog, vagy a Felek erről írásban nem állapodnak meg, akkor
a Licencadó „AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” adja át a Művet (és minden
Közreműködő így bocsátja rendelkezésre a Kiegészítését),
MINDENNEMŰ kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy feltétel
nélkül, BELEÉRTVE a JOGCÍMSZAVATOSSÁGOT, A JOGTISZTASÁGSZAVATOSSÁGOT, A KERESKEDELMI FORGALOMKÉPESSÉGET,
VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGOT. Annak
eldöntése, hogy a Mű felhasználása vagy újraterjesztése megfelelőe, az Ön kizárólagos felelőssége, valamint jelen Licenc alapján
magára vállal minden, az Ön által engedélyezett használathoz
kapcsolódó kockázatot.
A „Jogi személy” a végrehajtó személy és minden más olyan
személy egységét jelenti, amelyek az adott személyt irányítják,
annak irányítása alatt állnak, vagy azzal közös irányítás alatt állnak.
E meghatározás célja értelmében az „irányítás” jelentése (i) az ilyen
személyiség irányítását vagy vezetését eredményező, közvetlen
vagy közvetett, szerződéssel vagy más módon létrejött hatókör,
vagy (ii) a forgalomban lévő részvények ötven százalékának (50%)
vagy nagyobb részének tulajdonjoga vagy (iii) az ilyen személy
kedvezményezetti tulajdonjoga.
8. Felelősségkorlátozás. A Közreműködők semmilyen körülmények
között és semmilyen jogértelmezés alapján nem felelnek Ön felé –
kivéve, ha ezt az alkalmazandó jog előírja (mint például
a szándékos, súlyos gondatlansággal elkövetett cselekmények
esetén), vagy a Felek erre vonatkozóan írásban megegyeztek –, sem
szerződésen kívüli jogviszonyból származóan, sem kontraktuális
alapon vagy egyéb módon jelen Licenc eredményeként a Mű
használatából vagy a Mű használhatóságának hiányából (ideértve,
de nem kizárólagosan a jó üzleti hírnév elvesztését, a munkaleállást,
a számítógépben bekövetkező hibát vagy a számítógép hibás
működését vagy bármilyen kereskedelmi kárt és veszteséget)
eredően bekövetkező károkért, ideértve minden, bármilyen jellegű
közvetlen, közvetett, speciális, eshetőleges vagy következményi
kárt. A Közreműködő akkor sem tehető felelőssé, ha tájékoztatták az
ilyen jellegű kár bekövetkezésének lehetőségéről.
A „Forrás” formátum a módosítások végzésének elvárt formátumát
jelenti, egyebek közt szoftverforráskódot, dokumentációforrást és
konfigurációs fájlokat.
9. A szavatosság vagy a kiegészítő felelősség elfogadása. Jelen Licenc
feltételeivel összhangban a Mű vagy annak Származékos Művei
újraterjesztése során Ön a saját döntése alapján kínálhat és díjat
számolhat fel támogatás elfogadásáért, szavatosságért, jótállásért
vagy egyéb felelősségi kötelezettségekért és/vagy jogokért.
Mindazonáltal az ilyen kötelezettségek elfogadása során kizárólag
saját nevében és saját felelősségére jogosult eljárni, nem jogosult
másik Közreműködő nevében eljárni, továbbá kizárólag akkor
jogosult minderre, ha hozzájárul ahhoz, hogy kártalanít, védelmet
biztosít és minden Közreműködőt mentesít minden olyan felelősség
alól és igényérvényesítéstől, amely annak eredményeként merült fel
a Közreműködőnél, hogy Ön elfogadott bármilyen ilyen jellegű
szavatosságot vagy kiegészítő felelősséget.
FELTÉTELEK VÉGE
MELLÉKLET: Hogyan alkalmazza az Apache Licencet a munkájára.
Ahhoz, hogy az Apache Licencet a munkájára alkalmazhassa,
csatolja a következő szabványos figyelmeztetést olyan módon, hogy
a zárójelbe tett mezők helyére („[]”) a saját azonosító információit írja
be. (Hagyja ki a zárójeleket!) A szöveget a fájlformátumnak megfelelő
kommentelési szintaxisban kell csatolni. Javasoljuk, hogy egy fájlvagy osztálynév, továbbá a cél leírása is szerepeljen ugyanazon
a „nyomtatott oldalon”, ahol a szerzői jogi figyelmeztetés is szerepel,
annak érdekében, hogy a külső archívumokban könnyebb legyen
az azonosítás.
Copyright [yyyy] [szerzői jog tulajdonosának neve]
Az Apache Licenc 2.0-s verziója (a „Licenc”) alapján engedélyezve;
ezen fájl használatára kizárólag a Licenccel összhangban jogosult.
A Licenc egy példánya beszerezhető a következő helyen
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Amennyiben nem írja elő az alkalmazandó jog, vagy a Felek erről nem
állapodnak meg írásban, akkor jelen Licenc alapján engedélyezett
szoftver „AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” kerül terjesztésre MINDENNEMŰ
kifejezett vagy hallgatólagos GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL.
A Licencre vonatkozó, az engedélyeket és korlátozásokat ismertető
leírás a Licencben található.
mDNSResponder
Apache Licenc
2.0-s verzió, 2004. január
http://www.apache.org/licenses/
HASZNÁLATRA, SOKSZOROSÍTÁSRA ÉS TERJESZTÉSRE VONATKOZÓ
FELTÉTELEK
1. Meghatározások.
A „Licenc” a használatra, a sokszorosításra és a terjesztésre
vonatkozó feltételeket jelenti, a jelen dokumentum 1–9. fejezeteinek
meghatározásai szerint.
A „Licencadó” a Licencet nyújtó szerzőijog-tulajdonost vagy az
általa meghatalmazott entitást jelöli.
52HU
Az „Ön” (vagy „az Ön”) azt a magán- vagy jogi személyt jelenti, aki
az e Licenc révén kapott engedélyeket gyakorolja.
Az „Objektumkód” formátum a mechanikus átalakításból vagy
a forráskód-formátum fordításából eredő bármilyen formátumot
jelenti, ideértve, de nem kizárólagosan az összesített
objektumkódot, a generált dokumentációt, valamint a más
médiaformátumokká történő átalakításokat.
A „Mű” a Licenc alapján elérhetővé tett művet jelenti, akár Forrás-,
akár Objektumformátumban, ahogyan azt a műben foglalt vagy
a műhöz csatolt, a szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetés is jelzi
(a lenti Melléklet tartalmaz egy erre vonatkozó példát).
A „Származékos Művek” azokat a műveket jelentik, akár Forrás-,
akár Objektumformátumban, amelyek a Művön alapulnak (vagy
abból származnak), és amelyekre vonatkozó szerkesztői elbírálások,
annotációk, kiterjesztések vagy egyéb módosítások teljes
egészükben egy eredeti művet jelentenek. Jelen Licenc céljai
érdekében a Származékos Művek nem tartalmazhatnak olyan
műveket, amelyek a Műtől és annak Származékos Műveitől
elválaszthatók maradnak, vagy azok interfészeihez csupán
kapcsolódnak (vagy név által kötődnek).
A „Kiegészítés” olyan művet jelent, ideértve a Mű eredeti verzióját,
annak bármilyen módosítását vagy kiegészítését, vagy ezek
Származékos Műveit, amelyet a Műbe történő belefoglalás céljával
bocsátott a szerzői jog tulajdonosa, vagy a szerzői jog
tulajdonosának nevében történő rendelkezésre bocsátásra
engedéllyel rendelkező magánszemély vagy jogi személy Licencadó
rendelkezésére. Jelen meghatározás céljai értelmében
a „benyújtott” a Licencadónak, vagy képviselőinek megküldött
bármilyen elektronikus, szóbeli vagy írásbeli kommunikációt jelent,
ideértve, de nem kizárólagosan az elektronikus levelezőlistákon
történő kommunikációt, a forráskód-ellenőrző rendszereket,
továbbá a Licencadó által, vagy az ő nevében a Mű megvitatásának
és fejlesztésének céljából irányított problémakereső rendszereket,
azonban kizárva a szerzői jog tulajdonosa által „nem
kiegészítésként” nyilvánvalóan megjelölt vagy más módon írásban
megjelölt kommunikációt.
„Közreműködő” alatt Licencadót és azon magánszemélyeket vagy
jogi személyeket kell érteni, akik részéről kiegészítés érkezett
Licencadó részére, és ez később a Műbe felvételre került.
2. Szerzői jogi licenc megadása. Jelen Licenc feltételei értelmében
ezennel minden Közreműködő folyamatos, az egész világra
kiterjedő, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes,
visszavonhatatlan felhasználási jogot biztosít Önnek a Mű és az
ilyen jellegű Származékos Művek Forráskód-, vagy Objektumkódformátumban történő többszörözésére, abból Származékos Művek
létrehozására, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására,
allicencbe adására, valamint terjesztésére.
3. A szabadalmi licenc megadása. Jelen Licenc feltételeinek
értelmében ezennel minden Közreműködő folyamatos, az egész
világra kiterjedő, nem kizárólagos, nem díjköteles, jogdíjmentes,
visszavonhatatlan (jelen szakaszban foglalt kivételekkel) szabadalmi
licencet bocsát az Ön rendelkezésére a Mű elkészítésére, korábbi
elkészítésére, használatára, eladásra történő felkínálására,
eladására, importálására vagy más módon történő átengedésére
vonatkozóan, azzal, hogy az ilyen licenc csak azokra a szabadalmi
igényekre vonatkozik, amelyekre felhasználási engedélyt adhat az
olyan Közreműködő, akinek Kiegészítése(i) szükségképpen
önmagában is sérti(k), vagy a Kiegészítése(i)nek azon Művel történő
kombinálása, amelyhez az ilyen Kiegészítés benyújtásra került, sérti
ezeket az igényeket. Amennyiben Ön bármely személyiség ellen
arra történő hivatkozással indít szabadalmi pert (ideértve
a viszontkeresetet vagy az ellenkérelmet is egy per folyamán), hogy
a Műbe belefoglalt Mű vagy Kiegészítés közvetlen vagy közvetett
szabadalombitorlást valósít meg, akkor a jelen Licenc keretében
Önnek nyújtott minden szabadalmi licenc megszűnik a kereset
benyújtásának napján.
4. Újraterjesztés. A Mű vagy annak Származékos Műveinek módosított
vagy változatlan formában, bármilyen médiumban Forráskód- vagy
Objektumkód-formátumban történő sokszorosítása és terjesztése
az alábbi feltételek mellett engedélyezett:
(a) A Mű vagy a Származékos Művek továbbadásakor a harmadik
személyek is meg kell, hogy kapják jelen Licenc másolatát;
továbbá
(b) Minden módosított fájlnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó
feltűnő figyelmeztetést, hogy a fájlok Ön által módosításra
kerültek; továbbá
(c) minden Ön által terjesztett Származékos Mű Forráskódformátumában meg kell őrizni minden, a Mű Forráskódformátumából származó szerzői jogi, szabadalmi, védjegyre
vonatkozó, valamint attribúciós figyelmeztetéseket, ide nem
értve a Származékos Mű egyetlen részét sem érintő
figyelmeztetéseket; továbbá
(d) Amennyiben a Mű terjesztésének részeként tartalmaz egy
„FIGYELMEZTETÉS” szövegfájlt, akkor minden Ön által terjesztett
Származékos Műnek is tartalmaznia kell az alábbi helyek
legalább egyikén az ilyen FIGYELMEZTETÉS fájlban található
attribúciós figyelmeztetéseknek egy olvasható másolatát,
kivéve a Származékos Művek egyetlen részét sem érintő
figyelmeztetéseket: a Származékos Művek részeként terjesztett
FIGYELMEZTETÉS szövegfájlban; a Származékos Művekhez
nyújtott Forráskód-formátumban vagy dokumentációban;
vagy, a Származékos Művekben generált kijelzőn belül,
amennyiben és ahol az ilyen jellegű, harmadik személytől
származó figyelmeztetések általában megjelenítésre kerülnek.
A FIGYELMEZTETÉS fájl tartalma kizárólag információs célokat
szolgál, és nem módosítja a Licencet. A saját attribúciós
figyelmeztetéseit hozzáadhatja a forgalmazott Származékos
Műhöz, mellékesen vagy a Mű FIGYELMEZTETÉS szövegének
függelékeként azzal, hogy az ilyen további attribúciós
figyelmeztetések nem értelmezhetőek a Licencia
módosításaként.
Ön hozzáadhatja a saját módosításaihoz a saját szerzői jogi
figyelmeztetését és további, vagy eltérő licencfeltételeket is
nyújthat a felhasználásra, sokszorosításra, vagy módosításainak
terjesztésére vonatkozóan vagy bármilyen ilyen jellegű
Származékos Művek egészére vonatkozóan, amennyiben a Mű Ön
által történő felhasználása, sokszorosítása és terjesztése egyébként
megfelel a jelen Licencben foglalt feltételeknek.
5. Kiegészítések benyújtása. Amennyiben Ön kifejezetten máshogy
nem nyilatkozik, akkor az Ön által a Licencadó részére a Műbe
történő belefoglalás céljával benyújtott bármilyen Kiegészítésre
jelen Licenc feltételei vonatkoznak, bármilyen további feltétel nélkül.
A fentiek ellenére a jelen megállapodás részei nem írják felül
és nem módosítják az Ön által a Licencadóval az ilyen jellegű
Kiegészítésekre vonatkozóan kötött különálló licencmegállapodás
feltételeit.
6. Védjegyek. Jelen Licenc nem ad felhatalmazást a Licencadó
márkaneveinek, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek vagy
termékneveinek használatára, kivéve ezek indokolt és szokásos,
a Mű eredetének leírásához és a FIGYELMEZTETÉS fájl tartalmának
sokszorosításához szükséges használatát.
7. Szavatossági nyilatkozat. Amennyiben nem írja elő az alkalmazandó
jog, vagy a Felek erről írásban nem állapodnak meg, akkor
a Licencadó „AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” adja át a Művet (és minden
Közreműködő így bocsátja rendelkezésre a Kiegészítését),
MINDENNEMŰ kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy feltétel
nélkül, BELEÉRTVE a JOGCÍMSZAVATOSSÁGOT, A JOGTISZTASÁGSZAVATOSSÁGOT, A KERESKEDELMI FORGALOMKÉPESSÉGET,
VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGOT.
Annak eldöntése, hogy a Mű felhasználása vagy újraterjesztése
megfelelő-e, az Ön kizárólagos felelőssége, valamint jelen Licenc
alapján magára vállal minden, az Ön által engedélyezett
használathoz kapcsolódó kockázatot.
8. Felelősségkorlátozás. A Közreműködők semmilyen körülmények
között és semmilyen jogértelmezés alapján nem felelnek Ön felé –
kivéve, ha ezt az alkalmazandó jog előírja (mint például
a szándékos, súlyos gondatlansággal elkövetett cselekmények
esetén), vagy a Felek erre vonatkozóan írásban megegyeztek –, sem
szerződésen kívüli jogviszonyból származóan, sem kontraktuális
alapon vagy egyéb módon jelen Licenc eredményeként a Mű
használatából vagy a Mű használhatóságának hiányából (ideértve,
de nem kizárólagosan a jó üzleti hírnév elvesztését, a munkaleállást,
a számítógépben bekövetkező hibát vagy a számítógép hibás
működését vagy bármilyen kereskedelmi kárt és veszteséget)
eredően bekövetkező károkért, ideértve minden, bármilyen jellegű
közvetlen, közvetett, speciális, eshetőleges vagy következményi
kárt. A Közreműködő akkor sem tehető felelőssé, ha tájékoztatták az
ilyen jellegű kár bekövetkezésének lehetőségéről.
9. A szavatosság vagy a kiegészítő felelősség elfogadása. Jelen Licenc
feltételeivel összhangban a Mű vagy annak Származékos Művei
újraterjesztése során Ön a saját döntése alapján kínálhat és díjat
számolhat fel támogatás elfogadásáért, szavatosságért, jótállásért
vagy egyéb felelősségi kötelezettségekért és/vagy jogokért.
Mindazonáltal az ilyen kötelezettségek elfogadása során kizárólag
saját nevében és saját felelősségére jogosult eljárni, nem jogosult
másik Közreműködő nevében eljárni, továbbá kizárólag akkor
jogosult minderre, ha hozzájárul ahhoz, hogy kártalanít, védelmet
biztosít és minden Közreműködőt mentesít minden olyan felelősség
alól és igényérvényesítéstől, amely annak eredményeként merült fel
a Közreműködőnél, hogy Ön elfogadott bármilyen ilyen jellegű
szavatosságot vagy kiegészítő felelősséget.
FELTÉTELEK VÉGE
MELLÉKLET: Hogyan alkalmazza az Apache Licencet a munkájára.
Ahhoz, hogy az Apache Licencet a munkájára alkalmazhassa,
csatolja a következő szabványos figyelmeztetést olyan módon, hogy
a zárójelbe tett mezők helyére („[]”) a saját azonosító információit írja
be. (Hagyja ki a zárójeleket!) A szöveget a fájlformátumnak megfelelő
kommentelési szintaxisban kell csatolni. Javasoljuk, hogy egy fájlvagy osztálynév, továbbá a cél leírása is szerepeljen ugyanazon
a „nyomtatott oldalon”, ahol a szerzői jogi figyelmeztetés is szerepel,
annak érdekében, hogy a külső archívumokban könnyebb legyen az
azonosítás.
Copyright [yyyy] [szerzői jog tulajdonosának neve]
Az Apache Licenc 2.0-s verziója (a „Licenc”) alapján engedélyezve;
ezen fájl használatára kizárólag a Licenccel összhangban jogosult.
A Licenc egy példánya beszerezhető a következő helyen
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Amennyiben nem írja elő az alkalmazandó jog, vagy a Felek erről nem
állapodnak meg írásban, akkor jelen Licenc alapján engedélyezett
szoftver „AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” kerül terjesztésre MINDENNEMŰ
kifejezett vagy hallgatólagos GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL.
A Licencre vonatkozó, az engedélyeket és korlátozásokat ismertető
leírás a Licencben található.
libFLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh
Coalson
A forráskód-formátumban és bináris formában történő újraterjesztés és
felhasználás (módosított vagy változatlan formában) az alábbi
feltételek mellett engedélyezett:
 A forráskód újraterjesztéseinek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi
figyelmeztetést, a jelen feltétellistát, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
 A bináris formátumú újraterjesztésnek meg kell jelenítenie
a fenti szerzői jogi értesítést, jelen feltétellistát, valamint
a dokumentációban található alábbi nyilatkozatot és/vagy
az eredetihez tartozó egyéb anyagokat.
 Sem a Xiph.org Alapítvány neve, sem pedig a közreműködők neve
nem használható fel előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK
„AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS
GARANCIÁT. AZ ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS
JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT,
A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY
A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST), BÁRHOGYAN
OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR
SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN (BELEÉRTVE
A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN
MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE.
WPA Kérvényező
==============
Copyright (c) 2003–2013, Jouni Malinen <j@w1.fi> és közreműködők
Minden jog fenntartva.
Jelen program a BDS licencnek megfelelően használható (a hirdetési
klauzulát nem tartalmazónak megfelelően).
53HU
Amennyiben változtatási javaslatokat nyújt be a projekthez, akkor
a KIEGÉSZÍTÉSEK fájlban talál további instrukciókat.
Boost
http://www.boost.org/
Licenc
------Jelen szoftver a BSD licenc feltételeinek megfelelően terjeszthető,
használható és módosítható:
A forráskód-formátumban és bináris formában történő újraterjesztés
és felhasználás (módosított vagy változatlan formában) az alábbi
feltételek mellett engedélyezett:
1. A forráskód újraterjesztéseinek tartalmaznia kell a fenti szerzői
jogi figyelmeztetést, a jelen feltétellistát, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
2. A bináris formátumú újraterjesztésnek meg kell jelenítenie
a fenti szerzői jogi értesítést, jelen feltétellistát, valamint
a dokumentációban található alábbi nyilatkozatot és/vagy
az eredetihez tartozó egyéb anyagokat.
3. Sem a fent felsorolt szerzőijog-tulajdonos(ok) neve, sem pedig
a közreműködők neve nem használható fel előzetes írásbeli
engedély nélkül a jelen szoftverből származó termékek
támogatására vagy reklámozására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK
„AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS
GARANCIÁT. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ
VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS
JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT,
A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY
A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST), BÁRHOGYAN
OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR
SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN (BELEÉRTVE
A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN
MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE.
Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd és
Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat fenntartók.
Ezennel jelen szoftver egy példányát, vagy a (szoftverhez) kapcsolódó
dokumentációs fájlokat beszerző minden személy részére ingyenesen
engedélyezve van, hogy korlátozás nélkül kereskedjen a szoftverrel,
ideértve korlátozás nélkül a használati jogokat, a másolást,
a módosítást, az egyesítést, a közzétételt, a terjesztést, az allicencbe
adást és/vagy a szoftver másolati példányainak eladását, továbbá,
hogy engedélyezze azoknak a személyeknek, akiknek a szoftvert adja,
hogy ugyanezt tegyék, az alábbi feltételek teljesülése esetén:
A fenti szerzői jogi figyelmeztetést és jelen engedélyezési
figyelmeztetést a szoftver minden másolati példányának és lényeges
részének tartalmaznia kell.
JELEN SZOFTVERT „AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, ILLETVE
A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT.
A SZERZŐK VAGY A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK KIZÁRJÁK
A FELELŐSSÉGÜKET MINDEN, AKÁR KONTRAKTUÁLIS ALAPON, AKÁR
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓAN VAGY EGYÉB
MÓDON A SZOFTVERREL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE
AZZAL KAPCSOLATBAN MÁS MÓDON FELMERÜLŐ IGÉNY, KÁR VAGY
EGYÉB FELELŐSSÉG VONATKOZÁSÁBAN.
Ez a termék Spotify szoftvert is tartalmaz, amely az itt található külső
licencek hatálya alá tartozik:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Boost Szoftver Licenc – 1.0-s verzió – 2003. augusztus 17.
Ezennel jelen szoftver egy példányát, és jelen licenc alapján
a (szoftverhez) kapcsolódó dokumentációs fájlokat beszerző minden
személy vagy szervezet részére ingyenesen engedélyezve van, hogy
használja, sokszorosítsa, bemutassa, előadja és terjessze a Szoftvert,
valamint hogy a Szoftverből származékos műveket hozzon létre,
továbbá, hogy engedélyezze azon harmadik személyeknek akiknek
a szoftvert adja, hogy ugyanezt tegyék, az alábbi feltételek teljesülése
esetén:
A Szoftverben található szerzői jogi figyelmeztetéseket, valamint ezen
teljes figyelmeztetést is, ideértve a licenc fenti megadását, jelen
korlátozást és a következő nyilatkozatot is, teljes egészében vagy
részben a Szoftver minden másolati példányának és minden
származékos művének tartalmaznia kell, kivéve ha ezek a másolati
példányok vagy származékos művek kizárólag egy forrásnyelv
processzor által generált, gép által végrehajtható objektumkódformátumban léteznek.
JELEN SZOFTVERT „AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT
CÉLÚ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, A JOGCÍMRE, ILLETVE
A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A SZERZŐK VAGY
A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI, VAGY BÁRKI, AKI TERJESZTI
A SZOFTVERT, KIZÁRJÁK A KÁR- ÉS EGYÉB FELELŐSSÉGÜKET MINDEN,
AKÁR KONTRAKTUÁLIS ALAPON, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI
JOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓAN VAGY EGYÉB MÓDON A SZOFTVERREL
VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL, VAGY
AZZAL KAPCSOLATBAN MÁS MÓDON FELMERÜLŐ KÁR VAGY EGYÉB
FELELŐSSÉG VONATKOZÁSÁBAN.
Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Expat Licenc. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software
Center Ltd
Ezennel jelen szoftver egy példányát, vagy a (szoftverhez) kapcsolódó
dokumentációs fájlokat beszerző minden személy részére ingyenesen
engedélyezve van, hogy korlátozás nélkül kereskedjen a szoftverrel,
ideértve korlátozás nélkül a használati jogokat, a másolást,
a módosítást, az egyesítést, a közzétételt, a terjesztést, az allicencbe
adást és/vagy a szoftver másolati példányainak eladását, továbbá
hogy engedélyezze azoknak a személyeknek, akiknek a szoftvert adja,
hogy ugyanezt tegyék, az alábbi feltételek teljesülése esetén:
A fenti szerzői jogi figyelmeztetést és jelen engedélyezési
figyelmeztetést a szoftver minden másolati példányának és lényeges
részének tartalmaznia kell.
JELEN SZOFTVERT „AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, ILLETVE
A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A SZERZŐK VAGY
A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK KIZÁRJÁK A FELELŐSSÉGÜKET MINDEN,
AKÁR KONTRAKTUÁLIS ALAPON, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI
JOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓAN VAGY EGYÉB MÓDON A SZOFTVERREL
VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE AZZAL KAPCSOLATBAN MÁS
MÓDON FELMERÜLŐ IGÉNY, KÁR VAGY EGYÉB FELELŐSSÉG
VONATKOZÁSÁBAN.
FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
A MŰVET (A LENTI MEGHATÁROZÁSNAK MEGFELELŐEN) JELEN KÓD
PROJEKT NYÍLT LICENC („LICENC”) FELTÉTELEI ALAPJÁN BOCSÁTJÁK
RENDELKEZÉSRE. A MŰVET A SZERZŐI JOG ÉS/VAGY AZ
ALKALMAZANDÓ JOG EGYÉB VONATKOZÓ JOGSZABÁLYAI VÉDIK.
A MŰNEK BÁRMINEMŰ, A JELEN LICENCBEN FOGLALTAKTÓL, ILLETVE
A SZERZŐI JOGBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSA
TILOS.
A JELEN LICENCEN ALAPULÓ, A MŰRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI JOG
GYAKORLÁSÁVAL A FELHASZNÁLÓ A JELEN LICENCBEN FOGLALTAKAT
MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TEKINTI. A SZERZŐ AZ ITT
MEGHATÁROZOTT JOGOKAT CSAK EZEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
ESETÉN BIZTOSÍTJA ÖNNEK. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL ÉS NEM
TEKINTI MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK JELEN LICENC FELHASZNÁLÁSI
FELTÉTELEIT, AKKOR SEMMILYEN MÓDON NEM HASZNÁLHATJA FEL
A MŰVET.
54HU
Meghatározások.
A „Cikkek” jelent együttesen minden a Szerző által írt szakaszt, amely
leírja, hogy a felhasználó hogyan használhatja fel a Mű Forráskódját és
Végrehajtható fájljait.
A „Szerző” az az egyén vagy entitás, aki jelen Licenc feltételei alapján
kínálja fel a Művet.
A „Származékos Mű” egy olyan művet jelent, amely a Művön vagy
a művön és korábban már létező egyéb műveken alapul.
A „Végrehajtható Fájlok” a Műbe foglalt végrehajtható fájlokra, bináris
fájlokra, konfigurációs fájlokra és bármilyen más szükséges adatfájlra
utalnak.
A „Közzétevő” a webhely, a magazin, a CD-ROM, a DVD vagy bármilyen
más médium biztosítóját jelenti, amelytől vagy amely által Ön a Műhöz
hozzájutott.
A „Forráskód” a Végrehajtható Fájlok létrehozásához használt forráskód
és konfigurációs fájlok gyűjteményére utal.
A „Standard Verzió” egy olyan Művet jelent, amely vagy nem volt
módosítva vagy a Szerző engedélyével volt módosítva, amely engedély
megadása a Szerző kizárólagos jogköre.
A „Mű” a Közzétevő által terjesztett fájlok gyűjteményét jelenti,
ideértve a Forráskódot, a Végrehajtható Fájlokat, a bináris kódokat,
az adatfájlokat, a leírásokat, valamint a Cikkeket.
Az „Ön” önt jelenti, azt a személyt vagy entitást, aki használni kívánja
a Művet, és aki jelen Licenc alapján gyakorolja a jogait.
Méltányos felhasználás/Méltányos felhasználásra vonatkozó jogok.
Jelen Licenc semmilyen módon nem szándékozik csökkenteni, limitálni
vagy korlátozni a szerzői jog tulajdonosának a szerzői jogi törvényből
vagy egyéb alkalmazandó jogszabályból eredő kizárólagos jogait,
sem a méltányos felhasználásból (fair use és fair dealing), sem
a jogkimerülésből (first sale) vagy egyéb korlátozásokból eredő jogait.
A Licenc megadása. Jelen Licenc feltételei értelmében a Szerző ezennel
felhasználási jogot biztosít Önnek a Művön fennálló jogoknak az egész
világra kiterjedő, jogdíjmentes, nem kizárólagos, folyamatos
gyakorlására (a vonatkozó szerzői jog fennállásának időtartamára),
az alábbiak szerint:
Saját alkalmazásaiban használhatja a Forráskód vagy a Végrehajtható
Fájlok standard verzióját.
Alkalmazhat hibajavításokat, hordozhatósági javításokat és egyéb
módosításokat, amelyek szabadon hozzáférhetőek vagy amelyek
a Szerzőtől származnak. Az ily módon módosított Mű is standard
verziónak tekintendő, és jelen Licenc feltételei vonatkoznak rá.
Származékos Mű létrehozásához bármilyen más módon is
módosíthatja ezen Mű másolati példányát (kivéve a Cikkeket), feltéve,
hogy elhelyez egy feltűnő figyelmeztetést minden egyes
megváltozatott fájlban, amelyben leírja, hogy hogyan, mikor és hol
változtatta meg az adott fájlt.
Terjesztheti a Végrehajtható Fájlok és a Forráskód vagy Származékos
mű standard verzióját más programokkal (lehetőleg kereskedelmivel)
együtt is, egy nagyobb (lehetőleg kereskedelmi) szoftver forgalmazás
részeként.
A Műre vonatkozó, a szerző által bármilyen módon közzétett Cikkek
nem terjeszthetőek és nem adhatóak ki újra a Szerző beleegyezése
nélkül. A szerző fenntartja a szerzői jogát minden ilyen Cikkre
vonatkozóan. Jelen Licenc alapján használhatja a Végrehajtható
Fájlokat és a Forráskódot, de a Szerző előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül nem hozhatja újra nyilvánosságra, nem terjesztheti más módon,
és nem teheti elérhetővé a Cikkeket.
Az Ön által rendelkezésre bocsátott és jelen Mű Forráskódjába, vagy
Végrehajtható Fájljaiba csatlakoztatott bármilyen szubrutin vagy modul
nem tekintendő a jelen Mű részének, és nem vonatkoznak rá jelen
Licenc feltételei.
Szabadalmi Licenc. Jelen Licenc feltételei értelmében minden Szerző
ezennel folyamatos, az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos,
díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan (kivéve jelen szakaszban
foglaltak szerint) szabadalmi felhasználási jogot biztosít Önnek arra
vonatkozóan, hogy a Művet létrehozza, létrehozta, felhasználja
importálja vagy más módon továbbadja.
Megszorítások. A fenti 3. szakaszban nyújtott licencre kifejezetten
vonatkoznak és azt kifejezetten korlátozzák a következő rendelkezések:
Hozzájárul ahhoz, hogy nem távolít el egyetlen eredeti szerzői jogi,
szabadalmi, védjegy- és attribúciós figyelmeztetést és vonatkozó
nyilatkozatot sem, amely a Forráskódban vagy a Végrehajtható
Fájlokban megjelenhet.
Kifejezetten hozzájárulását adja, hogy jelen Művet nem reklámozza
sajátjaként, és nem sugallja azt, hogy ez egy Ön által önállóan
létrehozott mű.
A Szerző neve nem használható fel a Szerző előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül a Műből származó termékek támogatásához vagy
promótálásához.
Hozzájárul ahhoz, hogy nem értékesíti, nem adja bérbe, és nem veszi
bérbe a Mű egyik részét sem. Ez nem korlátozza Önt abban, hogy
a Művet vagy a Mű valamely részét egy nagyobb, önmagában
értékesítésre kerülő szoftverterjesztés részévé tegye. A Mű önmagában
nem értékesíthető, nem adható bérbe és nem vehető bérbe.
A Végrehajtható Fájlok és a Forráskód kizárólag ezen Licenc feltételei
alapján terjeszthetőek, és az Ön által terjesztett Végrehajtható Fájlok
vagy Forráskód minden egyes példányának tartalmaznia kell jelen
Licenc másolatát vagy annak az egységes forrásazonosítóját.
Biztosítania kell azt is, hogy mindenki, aki ezekhez a Végrehajtható
Fájlokhoz vagy Forráskódhoz hozzájut, tudomásul veszi, hogy az ilyen
Végrehajtható Fájlokra és/vagy Forráskódra jelen Licenc feltételei
vonatkoznak. Nem kínálhat és nem szabhat semmilyen olyan jellegű
feltételt a Műre, amelyek módosítják vagy korlátozzák jelen Licenc
feltételeit vagy harmadik személy jelen Licenc alapján biztosított
jogainak gyakorlását. A Mű allicencbe nem adható. Önnek változatlan
formában kell hagynia minden olyan figyelmeztetést, amely jelen
Licencre vagy a szavatossággal kapcsolatos nyilatkozatra utal.
A Végrehajtható Fájlok és a Forráskód nem terjeszthető olyan
technológia intézkedéssel, amely jelen Licenc feltételeinek meg
nem felelő módon kontrollálja a Műhöz való hozzájutást vagy
a Mű felhasználását.
Kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nem használja fel a Művet illegális,
erkölcstelen vagy helytelen célokra, sem olyan oldalakon, amelyek
illegális, erkölcstelen vagy helytelen tartalommal rendelkeznek. A Műre
vonatkoznak az alkalmazandó jog exportjogszabályai. Ön elfogadja,
hogy a Műhöz történő hozzájutást követően a Műre vonatkozó minden
jogszabályt és egyéb szabályt betart.
Értelmezések, szavatosságok és nyilatkozat. JELEN MŰ „AKTUÁLIS
ÁLLAPOTÁBAN”, „AKTUÁLIS HELYÉN” ÉS „AZ AKTUÁLISAN ELÉRHETŐ
MÓDON” KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA, KIZÁRVA MINDEN
KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, FELTÉTELT VAGY
GARANCIÁT. ÖN, A FELHASZNÁLÓ, ÁTVÁLLAL MINDEN HASZNÁLATI
KOCKÁZATOT, IDEÉRTVE A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉT,
A SZABADALOMBITORLÁST, AZ ALKALMASSÁGOT STB. A SZERZŐ
KIFEJEZETTEN NEM ISMER EL SEMMILYEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS
VAGY KÓGENS SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT, IDEÉRTVE
KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A FORGALOMKÉPESSÉGRE VONATKOZÓ
SZAVATOSSÁGOKAT VAGY FELTÉTELEKET, A FORGALOMKÉPES
MINŐSÉGET VAGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGET VAGY
BÁRMILYEN JOGCÍMSZAVATOSSÁGOT VAGY JOGTISZTASÁGI
SZAVATOSSÁGOT, VAGY HOGY A MŰ (ÉS ANNAK BÁRMENNYI RÉSZE)
HELYES, HASZNOS, HIBAMENTES, ÉS NEM TARTALMAZ VÍRUST. A MŰ
VAGY A SZÁRMAZÉKOS MŰVEK TERJESZTÉSEKOR EZT A NYILATKOZATOT
MINDEN ESETBEN ÁT KELL ADNIA.
Kártérítés. Hozzájárul ahhoz, hogy a Mű Ön által történő bármilyen
felhasználásából eredő, vagy azzal kapcsolatos bármilyen igény, per,
veszteség, kár, felelősség, kiadás és költség vonatkozásában
(ideértve az indokolt jogi és ügyvédi költségeket is) a Szerzőnek
és a Közzétevőnek védelmet biztosít és kártalanítja, valamint
a felelősség alól mentesíti őket.
Felelősségkorlátozás. AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL ELŐÍRT
MÉRTÉKEN FELÜL A SZERZŐ ÉS A KÖZZÉTEVŐ SEMMILYEN ESETBEN ÉS
SEMMILYEN JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN NEM FELEL A JELEN LICENCBŐL
VAGY A MŰ HASZNÁLATÁBÓL VAGY EGYÉB MÓDON FELMERÜLŐ
SPECIÁLIS, ESHETŐLEGES, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ KÁRÉRT,
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SZERZŐ VAGY A KÖZZÉTEVŐ
FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.
Megszűnés.
Jelen Licenc és az ebből eredő jogok automatikusan megszűnnek jelen
Licenc bármely feltételének Ön által történő megszegésekor. Azon
magánszemélyek és entitások licencei, akik jelen Licenc feltételei
alapján Származékos Műhöz jutottak Öntől, nem szűnnek meg,
amennyiben ezek a magánszemélyek és entitások továbbra is teljes
mértékben megfelelnek azon licencek feltételeinek. A következő
szakaszok jelen Licenc megszűnése után is kötik a feleket: 1, 2, 6, 7, 8, 9,
10 és 11.
Amennyiben Ön szerzői jogi, védjegy- vagy bármilyen más jogsértési
igényt emel bármelyik közreműködő ellen olyan jogsértések miatt,
amelyeket az Ön állítása szerint a Mű megvalósít, akkor Műre
vonatkozóan az ilyen érintett közreműködőtől kapott licence
automatikusan megszűnik.
A fenti feltételek alapján jelen Licenc folyamatos (amíg az adott Műhöz
kapcsolódó szerzői jogi védelem fennáll). A fentiek csorbítása nélkül
a Szerző fenntartja magának a jogot a Mű eltérő licencfeltételek mellett
történő közreadására, valamint a Mű terjesztésének bármikor történő
megszüntetésére, feltéve, hogy ezen döntése nem vezet jelen Licenc
(illetve bármely más jelen Licencen alapuló licenc) visszavonásához.
Jelen licenc teljességgel érvényben és hatályban marad, hacsak
a fentiekben foglalt feltételek szerint megszüntetésre nem kerül.
Közzétevő. Felek ezennel megerősítik, hogy a Közzétevő semmilyen
esetben sem tehető felelőssé és nem tartozik semmilyen felelősséggel
jelen Licenc tárgyára vonatkozóan. A Közzétevő a Művel kapcsolatban
semmiféle garanciát nem vállal. Nem felel sem Önnel, sem bármely
harmadik féllel szemben semmiféle jogértelmezés szerinti kárért,
korlátozás nélkül beleértve a jelen Licenccel kapcsolatban felmerülő
általános, speciális, esetleges vagy következményi károkat. Közzétevő
fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül
elérhetetlenné tegye a Művet az Ön számára
Vegyes rendelkezések
Jelen Licenc vonatkozásában a Szerző központi irodájának székhelye
szerinti jog az irányadó, vagy amennyiben a Szerző természetes
személy, akkor a Szerző állandó lakóhelye szerinti jog az irányadó.
55HU
Amennyiben az alkalmazandó jog alapján jelen Licenc bármely
rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, vagy az alkalmazandó jog
alapján nem végrehajtható, ez nem érinti a Licenc többi feltételének
érvényességét vagy végrehajthatóságát, és jelen Licenc szerződő
feleinek további cselekménye nélkül, az ilyen rendelkezést a lehető
legminimálisabb mértékben úgy kell megváltoztatni, hogy érvényes és
végrehajtható legyen.
Jelen Licenc egyetlen feltétele vagy rendelkezése sem tekinthető jogról
való lemondásnak, egyetlen szerződésszegés sem tekinthető
elfogadottnak, kivéve ha az ilyen jogról való lemondás vagy az ilyen
szerződésszegés elfogadása írásban történik, és a jogról való
lemondásra vagy a szerződésszegés elfogadására jogosult fél által
kerül aláírással elfogadásra.
Jelen Licenc a Felek teljes megállapodását tartalmazza a jelen
licencben foglalt Műre vonatkozóan. A felek között nincs semmilyen
további, a Műre vonatkozó olyan egyetértés, megállapodás vagy
értelmezés, amely itt nem került specifikálásra. A Szerzőt nem köti
semmilyen további rendelkezés, amely az Öntől származó bármilyen
kommunikációban esetlegesen megjelenik. Jelen Licenc kizárólag
a Szerző és az Ön közös írásbeli megállapodásával módosítható
libogg
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK
„AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS
GARANCIÁT. AZ ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS
JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT,
A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY
A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST), BÁRHOGYAN
OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR
SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN (BELEÉRTVE
A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN
MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE.
Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Copyright (C) 2002–2009 Xiph.org Foundation megváltozik erre:
Copyright (C) 2009-2010 Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd
A forráskód-formátumban és bináris formában történő újraterjesztés
és felhasználás (módosított vagy változatlan formában) az alábbi
feltételek mellett engedélyezett:
A forráskód-formátumban és bináris formában történő újraterjesztés és
felhasználás (módosított vagy változatlan formában) az alábbi
feltételek mellett engedélyezett:
A forráskód újraterjesztéseinek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi
figyelmeztetést, a jelen feltétellistát, valamint az alábbi nyilatkozatot.
A bináris formátumú újraterjesztésnek meg kell jelenítenie a fenti
szerzői jogi értesítést, jelen feltétellistát, valamint a dokumentációban
található alábbi nyilatkozatot és/vagy az eredetihez tartozó egyéb
anyagokat.
Sem a Xiph.org Alapítvány neve, sem pedig a közreműködők neve nem
használható fel előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen szoftverből
származó termékek támogatására vagy reklámozására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK
„AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS
GARANCIÁT. AZ ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS
JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT,
A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY
A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST), BÁRHOGYAN
OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR
SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN (BELEÉRTVE
A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN
MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE.
 A forráskód újraterjesztéseinek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi
figyelmeztetést, a jelen feltétellistát, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
libvorbis
 A bináris formátumú újraterjesztésnek meg kell jelenítenie
a fenti szerzői jogi értesítést, jelen feltétellistát, valamint
a dokumentációban található alábbi nyilatkozatot és/vagy az
eredetihez tartozó egyéb anyagokat.
 Sem a Xiph.org Alapítvány neve, sem pedig a közreműködők neve
nem használható fel előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK
„AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS
GARANCIÁT. AZ ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS
JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT,
A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY
A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST), BÁRHOGYAN
OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR
SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN (BELEÉRTVE
A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN
MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE.
http://www.xiph.org/vorbis/
Tremor
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
A forráskód-formátumban és bináris formában történő újraterjesztés és
felhasználás (módosított vagy változatlan formában) az alábbi
feltételek mellett engedélyezett:
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
A forráskód újraterjesztéseinek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi
figyelmeztetést, a jelen feltétellistát, valamint az alábbi nyilatkozatot.
A bináris formátumú újraterjesztésnek meg kell jelenítenie a fenti
szerzői jogi értesítést, jelen feltétellistát, valamint a dokumentációban
található alábbi nyilatkozatot és/vagy az eredetihez tartozó egyéb
anyagokat.
Sem a Xiph.org Alapítvány neve, sem pedig a közreműködők neve nem
használható fel előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen szoftverből
származó termékek támogatására vagy reklámozására.
A forráskód-formátumban és bináris formában történő újraterjesztés és
felhasználás (módosított vagy változatlan formában) az alábbi
feltételek mellett engedélyezett:
 A forráskód újraterjesztéseinek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi
figyelmeztetést, a jelen feltétellistát, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
 A bináris formátumú újraterjesztésnek meg kell jelenítenie
a fenti szerzői jogi értesítést, jelen feltétellistát, valamint
a dokumentációban található alábbi nyilatkozatot és/vagy
az eredetihez tartozó egyéb anyagokat.
 Sem a Xiph.org Alapítvány neve, sem pedig a közreműködők neve
nem használható fel előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására.
56HU
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK
„AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS
GARANCIÁT. AZ ALAPÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS
JELLEGGEL A CSERETERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT,
A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY
A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST), BÁRHOGYAN
OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR
SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN (BELEÉRTVE
A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN
MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE.
Jelen szoftver eredete nem lehet megtévesztő; azaz Ön nem
jogosult azt állítani, hogy Ön írta az eredeti szoftvert. Amennyiben
ezen szoftvert egy termékben használja fel, akkor egy
a termékdokumentációban feltüntetett köszönetnyilvánítást
jó néven veszünk, azonban ez nem kötelező.
A megváltoztatott forrásverziókat egyértelműen akként kell megjelölni,
és nem jelenhetnek meg megtévesztő módon, az eredeti szoftverként.
Jelen figyelmeztetés nem távolítható el és nem változtatható meg
semelyik forrásterjesztésben sem.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
Mersenne Twister
Minden jog fenntartva.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/
mt19937ar.c
Ezennel engedélyezett jelen szoftver bármilyen célú, díj ellenében vagy
díjfizetés nélkül történő felhasználása, másolása, módosítása és
terjesztése, amennyiben a fenti szerzői jogi figyelmeztetés és jelen
engedélyezési figyelmeztetés minden másolati példányban
feltüntetésre kerül.
Copyright (C) 1997–2002, Makoto Matsumoto és Takuji Nishimura,
Minden jog fenntartva.
A forráskód-formátumban és bináris formában történő újraterjesztés és
felhasználás (módosított vagy változatlan formában) az alábbi
feltételek mellett engedélyezett:
A forráskód újraterjesztéseinek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi
figyelmeztetést, a jelen feltétellistát, valamint az alábbi nyilatkozatot.
A bináris formátumú újraterjesztésnek meg kell jelenítenie a fenti
szerzői jogi értesítést, jelen feltétellistát, valamint a dokumentációban
található alábbi nyilatkozatot és/vagy az eredetihez tartozó egyéb
anyagokat.
A közreműködők neve nem használható fel előzetes írásbeli engedély
nélkül a jelen szoftverből származó termékek támogatására vagy
reklámozására.
JELEN SZOFTVERT A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK ÉS KÖZREMŰKÖDŐK
„AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS
GARANCIÁT. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK
SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL
A CSERETERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT,
A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY
A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST), BÁRHOGYAN
OKOZTÁK ÉS BÁRMILYEN JOGÉRTELMEZÉS ALAPJÁN, AKÁR
SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSSÉG ALAPJÁN
VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN (BELEÉRTVE
A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN
MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ATTÓL,
HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE.
zlib
http://www.zlib.net/
cURL
http://curl.haxx.se
SZERZŐI JOG ÉS ENGEDÉLYEZÉSI FIGYELMEZTETÉS
Copyright (c) 1996–2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
JELEN SZOFTVERT „AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BIZTOSÍTJÁK,
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA, ILLETVE HARMADIK FÉL JOGAIT
ILLETŐEN A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS
GARANCIÁT. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐIJOG-TULAJDONOSOK
KIZÁRJÁK A FELELŐSSÉGÜKET MINDEN, AKÁR KONTRAKTUÁLIS
ALAPON, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓAN
VAGY EGYÉB MÓDON A SZOFTVERREL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL,
ILLETVE AZZAL KAPCSOLATBAN MÁS MÓDON FELMERÜLŐ IGÉNY, KÁR
VAGY EGYÉB FELELŐSSÉG VONATKOZÁSÁBAN.
Jelen figyelmeztetésben foglaltakon kívül, a szerzői jog tulajdonosának
neve nem használható fel reklámozás során vagy jelen Szoftver
értékesítésének, felhasználásának vagy egyéb tevékenység
promótálására a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.
c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright Massachusetts Institute of Technology, 1998.
Ezennel engedélyezett ezen szoftver és dokumentációjának bármilyen
célú, díjfizetés nélkül történő felhasználása, másolása, módosítása és
terjesztése, amennyiben a fenti szerzői jogi figyelmeztetés minden
másolati példányban megjelenítésre kerül, továbbá amennyiben mind
a szerzői jogi figyelmeztetés, mind jelen engedélyezési figyelmeztetés
feltüntetésre kerül a támogató dokumentációban, továbbá
amennyiben az M.I.T. név nem kerül specifikus, előzetes írásbeli
engedély nélkül jelen szoftver terjesztésére vonatkozó reklámozás vagy
népszerűsítés céljából felhasználásra. Az M.I.T. nem ad ki értelmezést
jelen szoftver bármilyen célra való alkalmasságára vonatkozóan.
„Aktuális állapotában” kerül felhasználásra bocsátásra, kifejezett vagy
hallgatólagos szavatosság nélkül.
zlib.h -- ‘zlib’ interfész, általános célú tömörítési függvénytár,
verzió: 1.2.3, 2005. július 18.
Copyright (C) 1995–2004 Jean-loup Gailly és Mark Adler
Jelen szoftver „aktuális állapotában”, bármilyen kifejezett vagy
hallgatólagos szavatosság nélkül kerül rendelkezésre bocsátásra.
A szerzők semmilyen esetben sem tehetők felelőssé jelen szoftver
használatából eredő bármilyen kárért.
Ezen szoftver bárki által bármilyen célra felhasználható, ideértve
a kereskedelmi alkalmazásokat, valamint a változtatást és a szabadon
történő újraterjesztést is, az alábbi feltételekkel:
57HU
©2014 Sony Corporation
4-528-297-11(1) (HU)
Download PDF

advertising