Sony | HDR-SR10E | Sony HDR-SR10E Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã HD
Manual de instrucþiuni
HDR-SR10E
Pentru detalii legate de operaþii avansate, vã rugãm sã
consultaþi manualul de instrucþiuni “Handycam Handbook”.
© 2008 Sony Corporation
1
Citiþi mai întâi aceste informaþii
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Nu expuneþi acumulatorul la cãldurã
excesivã cum ar fi cea solarã sau
surse similare.
Atenþie
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul
de tipul indicat la specificaþii. În caz
contrar, pot rezulta incendii sau
accidentãri.
Pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde, ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu aceeaºi
valoare a rezistenþei ca cea care v-a fost furnizatã
ºi care sã fie aprobatã de ASTA sau BSI pentru
BS 1362 (marcatã cu semnele
sau
).
Dacã siguranþa prezintã un capac de protecþie
detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la loc dupã înlocuirea
siguranþei. Nu folosiþi niciodatã siguranþa fãrã
capac. În cazul în care îl pierdeþi, contactaþi cel
mai apropiat service Sony.
Pentru clienþii din Europa
ATENÞIE
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã
cã se încadreazã în limitele stabilite de
Directiva EMC privind utilizarea cablurilor
de conectare mai scurte de 3 metri.
2
Remarcã
În cazul în care datoritã electricitãþii statice
sau interferenþelor electromagnetice survin
întreruperi în cursul transferului de date,
reporniþi aplicaþia software sau deconectaþi
ºi apoi cuplaþi din nou cablul de conectare
(USB etc.).
Dezafectarea de echipamentele electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclãrii echipamentelor
electrice ºi electronice. Dezafectând în mod
corect acest produs veþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vã rugãm
consultaþi biroul local, serviciul de preluare
a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul. Accesoriu pentru care
este valabil : telecomanda.
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor)
uzate (Valabil în
Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state
europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranþã, de asigurare a performanþelor sau
de integritate a datelor necesitã conectarea
permanentã a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã le duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm sã consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Notã pentru clienþii din þãrile în
care se aplicã Directivele
Uniunii Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de
garanþie, vã rugãm sã apelaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru
service sau garanþie.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai jos este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
NOTÃ
Modelul de camerã video HDR-SR10E
trebuie utilizat cu staþia Handycam modelul
DCRA-C220 ºi cu adatorul de reþea modelul
AC-L200 / L200B.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : HDR-SR10
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Nr. telefon :
858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
3
– Consultarea dealer-ului sau a unui
tehnician radio/TV experimentat pentru
ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Subpartea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Acumulator
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a a
Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest dispozitiv nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest dispozitiv trebuie
sã accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Note privind utilizarea
Accesorii furnizate
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
• Adaptor de reþea (1)
• Cablu de alimentare (1)
• Staþie Handycam (1) A
• Cablu A/V pe componente (1) B
• Cablu de conectare A/V (1) C
• Cablu USB (1) D
• Adaptor cu 21 de pini (1)
Numai pentru modelele cu marcajul
imprimat în partea de jos a aparatului.
• Telecomandã (1)
În telecomandã este deja montatã o baterie
tip pastilã.
• Acumulator reîncãrcabil NP-FH60 (1)
• CD-ROM cu “Handycam A p p l i c a t i o n
Software” (1) (pag. 23), care conþine :
– “Picture Motion Browser” (software),
– manualul de instrucþiuni “PMB Guide”,
– manualul de instrucþiuni “Handycam
Hanbook”.
• Manual de instrucþiuni pentru utilizarea
camerei video (Acest manual) (1)
Utilizarea camerei video
4
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Mãsuri
de precauþie” (pag. 29).
• Nu efectuaþi nici una dintre urmãtoarele
operaþii câtã vreme este aprins sau clipeºte
vreunul dintre indicatoarele luminoase
(film)/ (foto) sau ACCESS (pag. 11, 15):
– scoaterea cardului “Memory Stick PRO
Duo”,
– demontarea acumulatorului sau a
adaptorului de reþea de la camerã,
– aplicarea de ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
În caz contrar este posibil sã fie deteriorat
suportul media, sã fie pierdute imaginile
înregistrate sau sã aparã alte
disfuncþionalitãþi.
• Când conectaþi camera dvs. video la alte
echipamente, aveþi grijã sã cuplaþi
conectorul în poziþia corectã. Evitaþi sã
forþaþi conectarea în poziþie greºitã; este
posibil ca terminalul sã se deterioreze sau
pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Conectaþi cablurile camerei dvs. la
conectorii staþiei Handycam când camera
este cuplatã la aceastã staþie. Nu conectaþi
atât cablurile staþiei Handycam, cât ºi pe
cele ale camerei.
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii.
Este posibil ca hard diskul camerei sã nu
fie recunoscut sau ca redarea sau
înregistrarea sã nu fie posibile.
• Nu folosiþi camera în spaþii cu un nivel de
zgomot ridicat. Este posibil ca hard diskul
camerei sã nu fie recunoscut sau ca redarea
ori înregistrarea sã nu fie posibile.
• Pentru a proteja hard diskul intern de ºocuri
cauzate de cãdere, aparatul este dotat cu
funcþia Senzor de cãdere*. Dacã vã scapã
camera din mânã sau în condiþii de nongravitaþie, poate fi înregistrat ºi zgomotul
produs de acest bloc care are rolul de
protejare a camerei. Dacã senzorul de
cãdere percepe cãderi repetate, înregistrarea / redarea pot fi întrerupte.
• Dacã temperatura camerei creºte sau scade
foarte mult, este posibil sã nu puteþi
înregistra sau reda cu camera video
datoritã facilitãþii de protecþie a camerei
care se activeazã în astfel de situaþii. În
acest caz este afiºat un indicator pe ecranul
LCD (pag. 27).
• Nu încercaþi sã porniþi camera în regiuni
unde presiunea este scãzutã, situate la
peste 3000 m altitudine. Este posibil ca hard
diskul camerei sã se deterioreze.
• Dacã efectuaþi în mod repetat operaþii de
înregistrare / ºtergere de imagini o
perioadã îndelungatã de timp, va apãrea
fragmentarea datelor conþinute de suportul
media. Imaginile nu mai pot fi stocate sau
înregistrate. Într-un astfel de caz, stocaþi
imaginile pe un suport media extern, dupã
care efectuaþi operaþia de formatare
[MEDIA FORMAT]*.
• Ajustaþi cureaua de prindere ºi þineþi corect
camera video, la înregistrare.
Tipurile de carduri “Memory
Stick” pe care le puteþi utiliza
pentru camera dvs. video
Pentru înregistrarea de filme, se recomandã
utilizarea de carduri “Memory Stick PRO
Duo” cu capacitatea de 1 GB sau mai mari,
marcate cu simbolurile de mai jos :
–
(“Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”).
* Sunt disponibile cu sau fãrã marcajul Mark2.
• Pentru a regla panoul LCD, deschideþi-l la
90 grade faþã de corpul camerei (1), apoi
rotiþi-l la unghiul optim pentru înregistrare
sau redare (2).
Puteþi roti panoul LCD cu 180 de grade
spre obiectiv (2) pentru a înregistra în
modul oglindã.
1 Perpendicular pe
corpul camerei
2 Maxim 90°
2 Maxim 180°
• Ecranul LCD este produs folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
peste 99,99 % dintre pixeli sunt operaþionali pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor minuscule puncte negre ºi / sau a unora luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi) care sã
aparã în mod constant pe ecranul LCD.
Aceste puncte apar în mod normal în
procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã în
nici un fel imaginea înregistratã.
• Detaºaþi folia izolatoare înainte de a folosi
telecomanda.
Folie izolatoare
• A fost confirmatã funcþionarea corectã a
acestei camere cu carduri “Memory Stick
PRO Duo” având capacitatea de pânã la
8 GB.
• Consultaþi pagina 10 pentru a afla detalii
legate de durata disponibilã de înregistrare
pe un “Memory Stick PRO Duo”.
• În acest manual, ambele tipuri de carduri
“Memory Stick PRO Duo” ºi “Memory
Stick PRO-HG Duo” vor fi denumite
“Memory Stick PRO Duo”.
Note privind înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
camerei video, ale mediului de stocare a
informaþiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã/regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
Redarea imaginilor cu alte
echipamente
• Camera dvs. este compatibilã cu MPEG-4
AVC/H.264 High Profile pentru înregistrarea unor imagini de calitate HD. De
aceea, imaginile înregistrate la calitate
HD (înaltã definiþie) cu camera video, nu
pot fi redate cu urmãtoarele echipamente:
– alte echipamente compatibile cu formatul
AVCHD care nu acceptã formatul High
Profile,
– echipamente care nu sunt compatibile
cu foramtul AVCHD.
5
CUPRINS
Stocaþi toate datele de imagine
înregistrate
• Pentru a evita pierderea datelor de imagine,
stocaþi periodic toate imaginile înregistrate pe un suport extern. Se recomandã
sã stocaþi datele pe un disc, spre exemplu
pe un DVD-R, folosind calculatorul
personal*. Le puteþi stoca ºi folosind un
aparat video sau un recorder DVD/ HDD*.
Când camera este conectatã la
calculator
• Nu încercaþi sã formataþi hard diskul
camerei cu ajutorul calculatorului
deoarece este posibil ca aceastã camerã
sã nu mai funcþioneze corect.
Note legate de dezafectarea ºi
de transferul camerei
• Dacã efectuaþi operaþia [MEDIA FORMAT]* sau dacã formataþi hard diskul
camerei, este posibil sã nu ºtergeþi complet
datele de pe hard disk. Dacã daþi camera
altcuiva, se recomandã sã efectuaþi
operaþia [ EMPTY]* pentru a evita ca
datele sã poatã fi recuperate.
Suplimentar faþã de cele de mai sus, dacã
doriþi sã dezafectaþi camera video, se recomandã sã distrugeþi corpul propriu-zis
al aparatului.
Despre alegerea limbii
• Interfeþele de ecran pot apãrea în diverse
limbi pentru a explica procedurile de
acþionare a camerei. Alegeþi o altã limbã
care sã fie folositã la afiºare înainte de a
utiliza camera, dacã este necesar (pag. 9).
Note privind utilizarea acestui
manual
• Interfeþele ecranului LCD prezentate în
acest manual sunt preluate cu ajutorul
unei camere foto digitale ºi din acest motiv
ilustraþiile pot apãrea diferit de ceea ce
vedeþi dvs.
• În acest manual, atât hard diskul, cât ºi
cardul “Memory Stick PRO Duo” sunt
denumite suporturi (suporturi media).
• Interfeþele prezentate în acest manual
corespund sistemului de operare
Windows Vista ºi pot varia în funcþie de
sistemul de operare folosit de calculator.
* Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf) ºi pe cel “PMB
Guide”.
6
Mai întâi citiþi aceste informaþii ....... 2
Pornire
Pasul 1: Încãrcarea acumulatorului . 7
Pasul 2: Pornirea alimentãrii ºi
stabilirea datei ºi orei exacte ..... 9
Alegerea altei limbi pentru afiºarea
indicaþiilor pe ecran ........................ 9
Pasul 3 : Alegerea suportului media10
Înregistrare / Redare
Înregistrare ................................. 12
Redare ....................................... 13
Redarea imaginilor la televizor ...... 14
Denumirea ºi funcþiile pãrþilor
componente ........................... 15
Indicatori afiºaþi când efectuaþi
modificãri ............................... 18
Folosirea diferitelor funcþii –
“ HOME” ºi “ OPTION” . 19
Stocarea imaginilor ..................... 21
ªtergerea imaginilor .................... 22
Utilizarea camerei împreunã
cu un calculator personal
Operaþii realizate cu ajutorul
calculatorului .......................... 23
Manualul de instrucþiuni (pdf) ºi aplicaþia software ce trebuie instalate 23
Instalarea ºi vizualizarea manualului
de instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf) ................................... 23
Instalarea aplicaþiei software “Picture
Motion Browser” ......................... 24
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ............ 26
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie .................... 29
Specificaþii .................................. 31
Pornire
Pasul 1 : Încãrcarea acumulatorului
5
4
Indicator luminos
/ CHG
3
5
Acumulator
1
2
Mufa DC IN
Conector DC
Comutator POWER
Spre priza de perete
Adaptor
de reþea
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria H) dupã
ataºarea la camera dvs. video.
b Notã
• Camera dvs. funcþioneazã numai cu un
acumulator “InfoLITHIM” (seria H).
1
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a staþiei Handycam.
Aveþi grijã ca marcajul v de pe
conectorul DC sã fie îndreptat în sus.
2 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã
de perete.
3
4
5
Cablu de alimentare
Aºezaþi camera video în staþia
Handycam în poziþie stabilã.
Indicatorul / CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea. Când
acumulatorul este complet încãrcat,
indicatorul / CHG se stinge. Decuplaþi
camera video de la staþia Handycam.
Pentru a detaºa acumulatorul
Treceþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG). Glisaþi pârghia BATT de eliberare a
acumulatorului, apoi detaºaþi acumulatorul.
Pârghie BATT de eliberare a
acumulatorului
Rotiþi comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã pânã
ajunge în poziþia OFF (CHG)
(poziþia de bazã - implicitã).
Montaþi acumulatorul glisându-l
în direcþia indicatã de sãgeatã
pânã ce se aude un clic.
7
Încãrcarea acumulatorului
folosind doar adaptorul de
reþea
Rotiþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG), apoi conectaþi adaptorul de reþea
direct la mufa DC IN a camerei video.
Comutator POWER
• “HD” înseamnã înaltã definiþie, iar “SD”
înseamnã definiþie standard pentru
calitatea imaginilor.
• Durata înregistrãrii obiºnuite indicã durata
disponibilã în cazul în care se repetã
operaþii de pornire / oprire a înregistrãrii,
pornire / oprire a alimentãrii ºi operaþii de
mãrire.
Despre acumulator
Cu marcajul v
în partea din
dreapta
Mufa DC IN
Conector DC Deschideþi
capacul mufei
Durata de autonomie disponibilã pentru acumulatorul
furnizat
Durata încãrcãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii complete a unui acumulator total descãrcat.
Durata înregistrãrii / redãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
(Unitate de mãsurã : minute)
Hard disk
HD
Durata încãrcãrii
“Memory
Stick PRO
Duo”
SD
HD
SD
100
110
135
Durata înregistrãrii* *
1 2
continue
100
8
110
obiºnuite*
50
50
50
50
Durata redãrii*2
130
130
130
130
3
*1 [REC MODE] : SP
*2 Când iluminarea ecranului LCD este pornitã
*3 Durata înregistrãrii obiºnuite aratã cât puteþi
înregistra în condiþiile repetãrii operaþiilor de
pornire / oprire a înregistrãrii, a alimentãrii,
respectiv a zoom-ului.
• Înainte de a schimba acumulatorul sau de
a detaºa adaptorul de reþea de la camera
video, treceþi comutatorul POWER în
poziþia OFF(CHG) ºi aveþi grijã sã stingeþi
indicatoarele luminoase
(film) /
(foto) pag. 9 / ACCESS (pag. 11, 15).
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a camerei sau a staþiei Handycam,
chiar dacã este decuplat cablul de
alimentare de la prizã.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la folosirea camerei
la o temperaturã a mediului ambiant de
25°C. (Se recomandã o temperaturã
cuprinsã între 10° C ºi 30° C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera
la temperaturi scãzute.
• Perioada de autonomie a camerei va fi mai
scurtã în funcþie de condiþiile în care
folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea
decuplând ºtecãrul de la prizã.
• Nu folosiþi adaptorul de reþea aºezat în spaþii
înguste, cum ar fi între mobilã ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi bornele de curent
continuu (DC) ale adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte metalice deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât timp
este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
Pasul 2 :
Pornirea alimentãrii ºi
stabilirea datei ºi orei exacte
(HOME) (pag. 19)
Atingeþi butonul de
pe ecranul LCD
Comutator
POWER
La folosirea
camerei pentru
prima datã, pe
ecranul LCD
apare interfaþa
[CLOCK SET].
1 Porniþi camera rotind comutatorul
POWER în direcþia sãgeþii, în timp
ce apãsaþi butonul verde, pânã ce
se aprinde indicatorul respectiv.
•
(Film) : pentru a filma.
•
(Foto) : pentru a fotografia.
Treceþi la pasul 3 când porniþi camera
pentru prima datã.
• Când este aprins indicatorul
(Foto),
raportul laturilor interfeþei devine
automat 4:3.
2
3
Atingeþi
(SETTINGS) T [CLOCK /
LANG] T [CLOCK SET].
Alegeþi aria geograficã doritã
folosind
[NEXT].
4
(HOME) T
/
, apoi atingeþi
Stabiliþi variantele dorite pentru
[SUMMERTIME] (ora de varã), [Y]
(year-an), [M] (month-lunã), [D]
(day-zi), orã ºi minute, apoi
atingeþi
.
Ceasul porneºte.
z Observaþii
• Data ºi ora la care are loc înregistrarea nu
sunt afiºate în cursul filmãrii, însã sunt
înregistrate automat pe suportul media ºi
afiºate în cursul redãrii.
• Puteþi opri emiterea semnalelor sonore
asociate funcþionãrii atingând
(HOME)
T
(SETTINGS) T [SOUND / DISP
SET] T [BEEP] T [OFF].
Alegerea altei limbi pentru
afiºarea indicaþiilor pe ecran
Puteþi alege o altã limbã în care sã fie afiºate
mesajele pe ecran. Pentru aceasta atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T
[CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE
SET], apoi selectaþi limba care vã convine.
9
Pasul 3 : Alegerea suportului media
Puteþi alege ca suport media de înregistrare
/ redare / editare pentru camera dvs. video
fie hard diskul, fie un card “Memory Stick
PRO Duo”. Selectaþi suportul media separat
pentru filme ºi pentru fotografii.
Varianta implicitã este hard diskul atât pentru
filme, cât ºi pentru fotografii.
Hard disk
imaginii care vã intereseazã.
indicã o calitate înaltã a imaginilor
(HD), iar
indicã o calitate standard
a imaginilor (SD).
Fotografii
Film
“Memory Stick”
b Note
• Puteþi realiza operaþii de înregistrare /
redare / editare numai pentru suportul
media selectat. Când doriþi sã treceþi la alt
suport, reselectaþi suportul media de lucru.
• Perioadele de timp disponibile pentru
înregistrarea în modul [HD SP] (varianta
implicitã) sunt (aproximativ) urmãtoarele :
– pentru hard diskul intern :
11 ore ºi 50 min
– pentru un card “Memory Stick PRO
Duo” (4 GB) produs de Sony
Corporation :
1 orã ºi 05 min
z Observaþie
• Aflaþi numãrul de fotografii ce pot fi
înregistrate, consultând ecranul LCD al
camerei (pag. 17).
1 Atingeþi
3 Selectaþi suportul dorit ºi calitatea
4 Atingeþi [YES] T
.
Este schimbat suportul de înregistrare.
Pentru a alege suportul media
pentru fotografii
Atingeþi [PHOTO MEDIA SET] la pasul 2,
apoi atingeþi suportul media dorit.
Verificarea reglajului pentru
suportul media
1 Deplasaþi comutatorul POWER mai multe
trepte pentru ca sã se aprindã indicatorul
(film) /
(foto), corespunluminos
zãtor suportului media asupra cãruia
doriþi sã vã informaþi.
2 Verificaþi simbolul suportului media afiºat
pe ecran.
(HOME) T clapeta
(MANAGE MEDIA) de pe ecran.
: Hard disk
Simbolul
suportului media
: “Memory Stick PRO Duo”
Introducerea cardului
“Memory Stick PRO Duo”
2
10
Atingeþi [MOVIE MEDIA SET]
pentru a selecta suportul de
înregistrare pentru filme.
Pe ecran apare interfaþa de stabilire a
suportului media pentru înregistrare.
Pregãtiþi un card “Memory Stick PRO Duo”
dacã aþi selectat ca suport media varianta
“Memory Stick PRO Duo”.
Pentru a afla ce tipuri de card “Memory
Stick” pot fi utilizate pentru camera dvs.
video, consultaþi pag. 5.
1 Introduceþi un card “Memory Stick 3 Atingeþi [YES].
PRO Duo”.
1 Deschideþi capacul compartimentului
pentru “Memory Stick Duo”,
deplasându-l în direcþia indicatã de
sãgeatã.
2 Introduceþi un card “Memory Stick
PRO Duo” în slotul care îi este
destinat, respectând orientarea sa
corectã, pânã ce se aude un clic.
3 Închideþi capacul compartimentului
pentru Memory Stick Duo.
Indicator luminos ACCESS
(“Memory Stick PRO Duo”)
2
Dacã aþi selectat “Memory Stick
PRO Duo” ca suport media pentru
filme, deplasaþi comutatorul
POWER pânã ce indicatorul
(film) devine luminos.
Când comutatorul POWER este în poziþia
OFF (CHG), puneþi-l în poziþia pornit
apãsând totodatã butonul verde.
Pentru a înregistra numai fotografii pe
cardul “Memory Stick PRO Duo”,
atingeþi [NO].
Pentru a scoate cardul
“Memory Stick PRO Duo” din
camera video
Deschideþi capacul compartimentului pentru
Memory Stick Duo ºi apãsaþi uºor cardul
“Memory Stick PRO Duo”.
b Note
• Nu deschideþi capacul compartimentului
pentru Memory Stick Duo în timp ce
înregistraþi.
• Dacã introduceþi în mod forþat un card
“Memory Stick PRO Duo” în poziþie
greºitã, pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
cardului, ale slotului sau ale datelor de
imagini.
• Dacã la pasul 3 apare mesajul [Failed o
create new image database File. It may be
possible that there is not enough free
space.] (S-a eºuat în crearea unui nou fiºier
cu baza de date. Este posibil sã nu existe
suficient spaþiu liber), formataþi cardul
“Memory Stick PRO Duo”. În urma acestei
operaþii, vor fi ºterse toate datele
conþinute de card.
• Aveþi grijã sã nu fie împins prea tare cardul
“Memory Stick PRO Duo” ºi sã nu cadã,
în momentul în care îl întroduceþi sau îl
scoateþi din aparat.
Pe ecranul LCD apare interfaþa [Create a
new Image Database File.] (Crearea
unui nou fiºier pentru baza de date a
imaginilor.) când introduceþi un nou
card de memorie.
11
Înregistrare / Redare
Înregistrare
Imaginile sunt înregistrate pe suportul media stabilit (pag. 10).
Varianta implicitã este înregistrarea pe hard disk atât a filmelor, cât ºi a fotografiilor.
1 Comutator POWER C
START / STOP D
: pentru a filma
: pentru a fotografia
[STBY] T [REC]
FOTO E
(HOME) B
(pag. 19)
START / STOP A
1
2
Deplasaþi comutatorul POWER C pentru ca sã se aprindã indicatorul
luminos corespunzãtor.
Apãsaþi butonul verde, numai când comutatorul POWER C este în poziþia OFF (CHG).
Începeþi înregistrarea.
Filme
Fotografii
Apãsaþi START / STOP D (sau A).
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou START / STOP D (sau A).
Apãsaþi uºor butonul PHOTO E
pentru a regla focalizarea A (se aude
un semnal sonor), apoi apãsaþi
complet butonul B (se aude sunetul
emis de obturator).
Simbolul
apare alãturi de
sau .
Când dispare simbolul
, imaginea a fost
înregistratã.
z Observaþii
• Puteþi verifica durata de înregistrare
rãmasã ºi spaþiul liber disponibil pe hard
disk atingând
(HOME) B T
(MANAGE MEDIA) T [MEDIA INFO].
• Puteþi înregistra fotografii apãsând
butonul PHOTO E în cursul filmãrii.
12
Clipeºte T Se aprinde
• Durata cât puteþi înregistra în mod continuu
este de 13 ore.
• Când un fiºier de film este mai mare de
2GB, este creat automat urmãtorul fiºier
de film.
Redare
Puteþi reda imaginile înregistrate pe suportul media stabilit (pag. 10).
Varianta implicitã este redarea de pe hard disk
Buton
(Vizualizarea imaginilor) A
Comutator
POWER B
Butonul
(Vizualizarea imaginilor) C
1 Trece la interfaþa
2 Trece la interfaþa
(Film Roll Index)
(Face Index)
3 Trece la
(HOME)
4 Precedentele 6 imagini
5 Urmãtoarele 6 imagini
6 Se revine la interfaþa de înregistrare
7 Afiºeazã filmele cu calitatea* HD (înaltã
definiþie) a imaginilor
8 Afiºeazã fotografiile
9 Cautã imaginile dupã datã
0 (OPTION)
* Când selectaþi un film cu o calitate standard a
imaginilor (SD) la [MOVIE MEDIA SET],
este afiºat simbolul
(pag. 10)
1 Rotiþi comutatorul POWER B pentru a porni camera video.
2 Apãsaþi butonul
(Vizualizarea imaginilor) C (sau A).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Este posibil ca operaþia sã dureze
câteva secunde.)
3
Începe redarea.
Filme
Fotografii
Atingeþi clapeta
sau
, apoi
selectaþi filmul care vreþi sã fie
redat.
Atingeþi clapeta
, apoi selectaþi
fotogafia pe care vreþi sã fie redatã.
Trece la începu- Comutã între
tul scenei / la Redare ºi Pauzã
filmul precedent la fiecare atingere
Stop (trece la interfaþa
INDEX)
Filmul
urmãtor
Buton pentru
succesiunea de imagini
Trece la interfaþa
VISUAL INDEX
Deplasare
înainte/înapoi
(OPTION)
Precedenta/
Urmãtoarea
(OPTION)
13
Pentru a regla volumul sonor
al fimelor
La redarea unui film, apãsaþi
(OPTION)
T clapeta
T [VOLUME], apoi reglaþi
/
.
volumul cu butoanele
• În interfaþa VISUAL INDEX, simbolul i/
B apare împreunã cu ultima imagine
redatã/înregistratã, corespunzãtoare
fiecãrei clapete. Dacã atingeþi o imagine
marcatã cu i/B, veþi putea relua redarea
sa din punctul în care a fost întreruptã
anterior.
Redarea
televizor
imaginilor
la
Metodele de conectare ºi calitatea imaginii
(HD - înaltã definiþie / SD - definiþie standard) urmãrite la televizor diferã în funcþie
de tipul de televizor folosit ºi de conectorii
utilizaþi. Folosiþi adaptorul de reþea furnizat
ca sursã de alimentare (pag. 7).
Consultaþi ºi manualele de utilizare ce
însoþesc dispozitivele ce urmeazã a fi
conectate.
b Notã
• La înregistrare, alegeþi pentru [X.V. COLOR]
varianta [ON] pentru redarea la un
televizor compatibil cu x.v. Color. În cazul
redãrii, anumite reglaje trebuie realizate la
televizor. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni al televizorului.
Procedura de lucru
Pentru a comuta intrarea televizorului
în poziþia corespunzãtoare mufei
conectate
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
r
Conectaþi camera video ºi televizorul
conform instrucþiunilor furnizate de [TV
CONNECT Guide].
Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [TV CONNECT Guide].
r
Efectuaþi reglajele necesare pentru
ieºirea camerei video.
14
Staþia Handycam
Conector A/V
de comandã la
distanþã
Deschideþi capacul mufelor.
b Note
• Când cablul A/V este utilizat pentru a
transmite la ieºire imagini, acestea vor avea
calitate SD (definiþie standard).
• Staþia Handycam ºi camera dvs. sunt dotate
cu mufã A/V de comandã la distanþã sau
A/V OUT (pag. 15). Cuplaþi cablul de
conectare A/V sau pe cel A/V pe
componente fie la Staþia Handycam, fie la
camera video. Dacã veþi conecta simultan
aceste cabluri atât la Staþia Handycam, cât
ºi la camerã, pot rezulta imagini
distorsionate.
Denumirea ºi funcþiile pãrþilor componente
În aceastã secþiune, veþi gãsi detalii legate
de butoanele ºi mufele care nu sunt
prezentate în alte capitole.
Înregistrare / Redare
1 Cursorul de zoom (mãrire)
Deplasaþi uºor cursorul pentru ca
mãrirea sã fie lentã, iar pentru o mãrire
mai rapidã, deplasaþi-l mai mult.
Puneþi mãri fotografiile de circa 1,1 pânã
la de 5 ori faþã de dimensiunea originalã
(Mãrire la redare).
• Dacã atingeþi ecranul în cursul mãririi
la redare, zona atinsã va apãrea în
centrul ecranului LCD.
2 Buton QUICK ON
Când apãsaþi QUICK ON, camera trece
în modul sleep (modul economic de
funcþionare) în loc sã se opreascã.
Indicatorul luminos QUICK ON clipeºte
în modul sleep. Apãsaþi din nou butonul
QUICK ON pentru a începe înregistrarea
urmãtoare. Camera va reveni la starea de
aºteptare pentru înregistrare dupã circa
1 secundã.
Alimentarea este opritã automat dacã nu
acþionaþi camera o anumitã perioadã de
timp când aceasta este în modul economic de funcþionare.
3 Indicator luminos ACCESS (hard
disk)
Când indicatorul luminos ACCESS este
aprins sau clipeºte, camera video
inscripioneazã sau citeºte date.
4 Bridã pentru cureaua de prindere
Ataºaþi cureaua de umãr (opþionalã).
Staþie Handycam
8 Difuzor
9 Comutator NIGHTSHOT
Pentru a înregistra în spaþii întunecate
puneþi comutatorul NIGHTSHOT în
poziþia ON. (Apare simbolul .)
0 Butoane de zoom (mãrire)
Apãsaþi aceste butoane pentru a mãri
sau a micºora imaginile.
Puneþi mãri fotografiile de circa 1,1 pânã
la de 5 ori faþã de dimensiunea originalã
(Mãrire la redare).
• Dacã atingeþi ecranul în cursul mãririi
la redare, zona atinsã va apãrea în
centrul ecranului LCD.
15
qa Butonul RESET (iniþializare)
Apãsaþi RESET pentru a iniþializa toate
reglajele, inclusiv cele temporale.
qd Butonul EASY
Apãsaþi butonul EASY pentru a fi afiºatã
, iar majoritatea reglajelor
indicaþia
vor fi stabilite în mod automat pentru a fi
realizate o înregistrare / redare mai facilã.
Pentru a anula operaþia, apãsaþi din nou
butonul EASY.
qf Butonul DISP / BATT INFO
Puteþi comuta interfaþa dacã apãsaþi
acest buton când comutatorul POWER
este în poziþia ON. Dacã apãsaþi butonul
DISP / BATT INFO când alimentarea este
opritã (comutatorul fiind în poziþia OFF
(CHG)), puteþi afla energia rãmasã a
acumulatorului.
qg Butonul . (backlight)
Pentru a regla expunerea în cazul
obiectelor iluminate din spate, apãsaþi
. (backlight) pentru a fi afiºat simbolul
.. Pentru a renunþa la funcþia de
iluminare din spate, apãsaþi din nou .
(backlight).
qj Microfon încorporat
Sunetul înregistrat de microfonul intern
este transformat în sonor cu efect de
învãluire pe 5,1 canale ºi înregistrat.
qk Bliþ
Bliþul se va declanºa automat în funcþie
de condiþiile de înregistrare în starea
implicitã.
Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [PHOTO SETTINGS]
T [FLASH MODE] pentru a schimba
reglajul.
ql Senzor pentru telecomandã /
Port pentru radiaþii infraroºii
Recepþioneazã semnale de la
telecomandã.
w; Indicator luminos de înregistrare
Acest indicator lumineazã de culoare
roºie în cursul înregistrãrii. Indicatorul
clipeºte când capacitatea rãmasã a
suportului media sau când energia
acumulatorului este prea scãzutã.
16
wa Dispozitiv de prindere de trepied
(în partea de jos a camerei)
Ataºaþi un trepied opþional la dispozitivul
de prindere folosind un ºurub de
prindere (lungimea ºurubului trepiedului
sã fie mai micã de 5,5 mm).
Conectarea la alte dispozitive
5 Mufã HDMI OUT (mini)
Realizaþi conexiunea prin intermediul
cablului HDMI (opþional).
6 Mufã de comandã A / V ;
mufã A/V OUT (ieºire audio/video)
Realizaþi conexiunea prin intermediul
cablului A/V pe componente sau a celui
A/V.
7 Mufa (USB)
Se conecteazã folosind cablul USB.
(DISC BURN)
qs Butonul
Creaþi un disc conectând camera la un
calculator. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni “PMB Guide”
(pag. 25).
qh Interfaþa activã pentru accesorii
Interfaþa Activã pentru Accesorii
furnizeazã energie pentru accesorii
opþionale cum ar fi lumina video, un bliþ
sau un microfon. Accesoriul poate fi
pornit sau oprit în funcþie de cum
acþionaþi comutatorul POWER.
ws Conector de interfaþã
Pentru conectarea camerei ºi a staþiei
Handycam.
Indicatori afiºaþi în cursul înregistrãrii /
redãrii
Înregistrarea filmelor
Înregistrarea fotografiilor
Vizionarea filmelor
Vizionarea fotografiilor
1 Buton HOME
2 Energia rãmasã (aproximativã) a
acumulatorului
3 Starea înregistrãrii - [STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare).
4 Calitatea înregistrãrii (HD / SD) ºi Mod
de înregistrare (FH / HQ / SP / LP)
5 Suport de înregistrare / redare
6 Contor (orã:minute:secunde)
7 Durata disponibilã în continuare pentru
înregistrare
8 Buton OPTION
9 FACE DETECTION (Detecþia feþelor)
0 Buton VIEW IMAGES (Vizualizare
imagini)
qa Indicatorul Face Index
qs Înregistrare sonor cu efect de învãluire
pe 5,1 canale
qd Dimensiunea imaginilor
qf Numãrul aproximativ de fotografii ce pot
fi înregistrate ºi suportul de înregistrare
/ În cursul fotografierii
qg Buton de revenire
qh Modul redare
qj Numãrul filmului curent redat /
Numãrul total de filme înregistrate
qk Buton Precedent / Urmãtor
ql Buton de operare video
w; Numãrul fotografiei curent redate /
Numãrul total de fotografii înregistrate
wa Directorul de redare
Este afiºat numai dacã suportul de
înregistrare pentru fotografii este
“Memory Stick PRO Duo”.
ws Buton pentru succesiunea de imagini
wd Denumirea fiºierului de date
wf Buton VISUAL INDEX
17
Indicatorii afiºaþi
efectuaþi modificãri
când
Centru
Indicatori
Reglarea succesiunii de
imagini
În timpul înregistrãrii / redãrii sunt afiºaþi
urmãtorii indicatori pentru a semnala
reglajele disponibile ale camerei.
Stânga sus
Centru
Semnificaþie
NightShot
Super NightShot
Dreapta sus
Color Slow Shutter
Conectare PictBridge
E
Jos
Jos
Indicatori
Stânga sus
Indicatori
+ –
AUDIO MODE
FACE DETECTION
(detecþia feþelor)
Îregistrare cu Cronometrul
propriu
Efecte digitale
Folosirea bliþului /
REDEYE REDUC
WIDE SELECT (Selectarea
modului panoramic)
BLT-IN ZOOM MIC
(microfon încorporat)
Dreapta sus
Indicatori
Semnificaþie
Gradare
Efecte de imagine
9
SCENE SELECTION
.
Iluminare din spate
Echilibrul de alb
Opþiunea SteadyShot
inactivã
Expunere / Exponometrul
punctual
TELEMACRO
ZEBRA (haºurã)
Senzor de cãdere oprit
CONVERSION LENS
Suportul media selectat
pentru fotografii
Centru
Semnificaþie
Dimensiunea imaginii
18
Reglarea manualã a
focalizãrii
Iluminarea din spate a
ecranului LCD este opritã
Senzor de cãdere activ
Indicatori
Semnificaþie
Face Index
Semnificaþie
MICREF LEVEL (nivel
microfon) scãzut
4:3
Avertisment
X.V. COLOR
z Observaþii
• Imaginea indicatorilor ºi poziþia acestora
sunt orientative, ceea ce vedeþi în realitate
putând fi diferit. Consultaþi manualul de
instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf).
• Data ºi ora înregistrãrii sunt reþinute
automat pe suportul media. Acestea nu
sunt afiºate în cursul înregistrãrii. Le puteþi
afla însã la redare, apelând la faciliatea
[DATA CODE].
Folosirea diferitelor funcþii – “
“ OPTION”
Puteþi afiºa interfaþa meniului apãsând
(HOME) A (sau B) / (OPTION). Pentru
detalii, consultaþi Manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (PDF) (pag. 23).
HOME” ºi
Pentru a vedea explicaþia
corespunzãtoare fiecãrui element din meniul HOME MENU
(HELP)
1 Apãsaþi
(HOME) A (sau B).
2 Atingeþi
(HELP).
Partea de jos a butonului
(HELP)
devine de culoare portocalie.
(HOME) B
(OPTION)
(HOME) A
Folosind meniul HOME
Puteþi modifica funcþiile de operare dupã
cum consideraþi convenabil. Apãsaþi
(HOME) A (sau B) pentru a fi afiºatã
interfaþa meniului.
Elementele
de meniu
3 Atingeþi elementul despre care vreþi sã
aflaþi informaþii. Când atingeþi un element,
explicaþia apare pe ecran. Pentru aplicarea
elementului selectat, atingeþi [Yes].
Folosind meniul OPTION
Meniul
(OPTION) apare ca o fereastã
extensibilã etalatã când faceþi clic pe butonul
din dreapta al mouse-ului unui calculator.
Atingeþi
(OPTION), pentru a fi afiºate
elementele de meniu pe care le puteþi schimba
la momentul respectiv.
Categorie
1
2
Elementele
de meniu
Atingeþi categoria doritã, apoi
elementul pentru care doriþi sã
modificaþi reglajul.
Urmaþi ghidul afiºat pe ecran
pentru operaþii ulterioare.
z Observaþii
• Dacã elementul nu este afiºat pe ecran,
atingeþi / pentru a schimba pagina.
• Pentru ca interfaþa HOME MENU sã nu
mai aparã, atingeþi
(închis).
• Nu puteþi selecta sau activa simultan
elementele care apar de culoare gri în
situaþia curentã de înregistrare / redare.
Clapetã
1
2
Atingeþi clapeta doritã, apoi
elementul pentru care doriþi sã
modificaþi reglajul.
Dupã ce efectuaþi reglajul,
atingeþi
.
b Note
• Dacã elementul care vã intereseazã nu este
afiºat pe ecran, atingeþi o altã clapetã.
Dacã nu îl gãsiþi nicãieri, funcþia respectivã
nu este disponibilã în situaþia datã.
• Meniul (OPTION) nu poate fi utilizat în
modul simplificat de funcþionare.
19
Elementele meniului HOME
Categoria CAMERA
MOVIE (film)*
PHOTO (foto)*
SMTH SLW REC (înregistrare cursivã)
Categoria VIEW IMAGES
VISUAL INDEX (index vizual)*
INDEX (index)*
INDEX (index)*
PLAYLIST (listã de redare)
Categoria MANAGE MEDIA
MOVIE MEDIA SET (reglajul
suportului pentru film)*
PHOTO MEDIA SET (reglajul
suportului pentru fotografii)*
MEDIA INFO (informaþii despre suport)
MEDIA FORMAT (formatarea
suportuluimedia)*
[HDD], [MEMORY STICK]
REPAIR IMG. DB F. (repararea
fiºierului cu baza de date cu imagini)
[HDD], [MEMORY STICK]
Categoria OTHERS
DELETE (ºtergere)*
[ DELETE], [ DELETE]
PHOTO CAPTURE (capturã de
imagini)
MOVIE DUB (copierea filmelor)
[
T
DUB],
[
T
DUB]
PHOTO COPY (copierea fotografiilor)
[COPY by select] (copiere prin
selecþie), [COPY by date] (copiere
dupã datã)
EDIT (montaj)
[ DELETE], [ DELETE],
[DIVIDE] (secþionare)
PLAYLIST EDIT (editarea listei de
redare)
[
ADD] (adãugare), [
ADD],
[
ADD by date] (adãugare dupã
datã), [
ADD by date],
[
ERASE] (ºtergere), [
ERASE], [ ERASE ALL] (ºtergere
completã), [
ERASE ALL], [
MOVE] (deplasare), [ MOVE]
PRINT (imprimare)
USB CONNECT (conectare USB)
[ USB CONNECT],
[ USB CONNECT],
[DISC BURN] (inscripþionare disc)
TV CONNECT Guide (Ghid de
conectare la televizor)*
20
Categoria SETTINGS
MOVIE SETTINGS (reglaje film)
[REC MODE], [AUDIO MODE],
[NIGHTSHOT LIGHT], [WIDE SELECT], [DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUTO SLW
SHUTTR], [X.V. COLOR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[
REMAINING SET], [SUB-T
DATE], [FLASH MODE]*, [FLASH
LEVEL], [REDEYE REDUC], [FACE
DETECTION], [ INDEX SET]*,
[CONVERSION LENS]
PHOTO SETTINGS (reglaje foto)
[ IMAGE SIZE]*, [FILE NO.],
[NIGHTSHOT LIGHT], [STEADY
SHOT], [GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[FLASH MODE] *, [FLASH
LEVEL], [REDEYE REDUC],
[FACE DETECTION], [CONVERSION LENS]
VIEW IMAGES SET (reglaje pentru
vizualizarea imaginilor)
[DATA CODE], [ DISPLAY]
SOUND / DISP SET** (reglaje pentru
sonor / ecran)
[VOLUME]*, [BEEP]*,
[LCD BRIGHT], [LCD BL LEVEL],
[LCD COLOR]
OUTPUT SETTINGS (reglaje de ieºire)
[TV TYPE], [DISP OUTPUT],
[COMPONENT]
Stocarea imaginilor
CLOCK / LANG (ceas / limbã)
[CLOCK SET]*, [AREA SET],
[SUMMERTIME],
[ LANGUAGE SET]*
GENERAL SET (reglaje generale)
[DEMO MODE], [REC LAMP],
[CALIBRATION], [A.SHUT OFF],
[QUICK ON STBY], [REMOTE
CTRL], [DROP SENSOR], [CTRL
FOR HDMI]
* Puteþi regla aceste elemente în modul
simplificat de funcþionare.
** Denumirea meniului devine [SOUND
SETTINGS] în modul simplificat de
funcþionare.
Elementele meniului OPTION
În continuare sunt prezentate numai
elementele pe care le puteþi regla în meniul
OPTION.
Clapeta
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE
MACRO], [EXPOSURE], [SPOT
METER], [SCENE SELECTION],
[WHITE BAL.], [COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT]
Clapeta
[FADER], [D. EFFECT], [PICT. EFFECT]
Clapeta
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF
LEVEL], [SELF-TIMER], [TIMING],
[RECORD SOUND]
(Clapetã ce depinde de situaþie
/ Nici o clapetã)
Datoritã capacitãþii limitate a suportului media, aveþi grijã sã stocaþi datele de imagine
pe un suport extern, spre exemplu pe un
DVD-R sau pe un calculator.
Puteþi stoca imaginile înregistrate cu camera
aºa cum este prezentat mai jos.
Stocarea imaginilor pe un
calculator
Puteþi stoca imaginile înregistrate cu camera
dvs. video utilizând aplicaþia software
“Picture Motion Browser” de pe CD-ROMul furnizat, fie la calitate înaltã (HD), fie la
calitate standard (SD). Puteþi rescrie filme la
calitate înaltã (HD) de la calculator la camera
video, dacã este necesar. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni “PMB
Guide” (pag. 25).
Crearea unui disc printr-o
singurã atingere (One Touch
Disc Burn)
Puteþi stoca imaginile înregistrate pe hard
diskul camerei direct pe un DVD prin simpla
apãsare a butonului
(DISC BURN).
Stocarea imaginilor pe un
calculator (Easy PC Back-up)
Imaginile pe care le înregistraþi cu camera
pot fi stocate ºi pe hard diskul unui calculator.
Crearea unui disc cu imaginile
selectate
Puteþi inscripþiona pe un disc imaginile
importate pe calculator. Aveþi totodatã
posibilitatea de a realiza montaje cu aceste
imagini.
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET]
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
21
ªtergerea imaginilor
Conectarea camerei la alte
echipamente
Selectaþi suportul media care conþine
imaginile pe care vreþi sã le ºtergeþi înainte
de a acþiona (pag. 10).
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni “Handycam Handbook” (PDF).
ªtergerea filmelor
Cuplarea prin cablul de
conectare A/V
1 Atingeþi
Puteþi copia imaginile cu un aparat video
sau cu un echipament DVD / HDD la calitate
standard (SD).
Conectarea prin cablul USB
Puteþi duplica un film folosind echipamente
de inscripþionare DVD etc. la calitate înaltã
(HD).
z Observaþie
• Puteþi sã duplicaþi filme sau sã copiaþi
fotografii de pe hard disk pe un card
“Memory Stick PRO Duo”. Atingeþi
(HOME) T (OTHERS) T [MOVIE
DUB] / [PHOTO COPY].
(HOME) T
(Others -
Altele) T [DELETE].
2 Atingeþi [
3
Atingeþi
DELETE].
[
DELETE] sau [
DELETE], apoi atingeþi filmul pe
care vreþi sã îl ºtergeþi.
Imaginea selectatã este marcatã cu
.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele
La pasul 3, atingeþi [
DELETE ALL] /
[
DELETE ALL] T[YES] T[YES] T
[OK].
Pentru a ºterge fotografiile
1 La pasul 2, atingeþi [
DELETE].
2 Atingeþi [ DELETE], apoi atingeþi
fotografia care vreþi sã fie ºtearsã.
Fotografia selectatã va fi marcatã cu .
3 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
z Observaþie
• Pentru a ºterge toate fotografiile de pe
suport, la pasul 2, atingeþi [ DELETE
ALL] T [YES]T [YES]T [OK].
22
Utilizarea camerei împreunã cu un calculator personal
Operaþii realizate cu ajutorul calculatorului
Manualul de instrucþiuni (pdf)
ºi aplicaþia software ce trebuie instalate
x “Handycam Handbook” (Manual de
instrucþiuni) (PDF)
“Handycam Handbook” (Manual de
instrucþiuni) pdf. prezintã în detaliu camera
dvs. video ºi utilizarea acesteia.
x “Picture Motion Browser” (numai
pentru utilizatorii de Windows)
Aplicaþia software furnizatã este “Picture
Motion Browser”. Puteþi beneficia de
urmãtoarele operaþii :
– crearea unui disc printr-o singurã atingere,
– importul de imagini la calculator,
– realizarea de montaje cu imaginile
importate,
– crearea unui disc.
b Notã
• Aplicaþia software “Picture Motion
Browser” (furnizatã) nu este compatibilã
cu calculatoarele Macintosh. Pentru a
utiliza un calculator Macintosh cuplat la
camera dvs., consultaþi adresa de internet:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Instalarea ºi vizualizarea
manualului de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf)
Pentru a putea consulta “Handycam Handbook” (Manual de instrucþiuni) pdf., trebuie
sã instalaþi programul Adobe Reader.
Continuaþi procedura de instalare chiar dacã
apare fereastra de confirmare a unui editor
necunoscut.
1 Porniþi calculatorul.
2 Introduceþi discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc al calculatorului.
Este afiºatã interfaþa de selecþie pentru
instalare.
3 Faceþi clic pe [Handycam Handbook].
Este afiºatã interfaþa de instalare pentru
“Handycam Handbook” (pdf).
4 Selectaþi limba doritã ºi denumirea
modelului de camerã care vã intereseazã
apoi faceþi clic pe [Handycam Handbook
(PDF)].
Începe instalarea. Dupã ce aceasta se
încheie, pe desktop-ul calculatorului
apare simbolul de trimitere directã (shortcut) la Manualul de instrucþiuni.
• Denumirea modelului camerei dvs. video
este imprimatã în partea de jos a carcasei
acesteia.
5 Faceþi clic pe [Exit] T [Exit], apoi scoateþi
discul din calculator. Pentru a vizualiza
manualul de instrucþiuni “Handycam
Handbook” (pdf), faceþi dublu clic pe
simbolul de trecere directã (short-cut).
z Observaþie
• Invitãm utilizatorii de Macintosh sã urmeze
procedura de mai jos :
1 Porniþi calculatorul.
2 Introduceþi discul CD-ROM (furnizat)
în drive-ul de disc al calculatorului.
3 Deschideþi directorul [Handbook] de
pe CD-ROM, faceþi clic-dublu pe
directorul [GB], apoi marcaþi ºi
deplasaþi (drag-and-drop) fiºierul
“Handbook” (PDF) (manual de instrucþiuni) pe calculator.
Pentru a vedea manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf), faceþi
dublu clic pe “Handbook.pdf”.
23
Instalarea aplicaþiei software
“Picture Motion Browser”
x Cerinþe
de sistem
SO : Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2*, Windows
Vista.
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 de biþi ºi cea
Starter.
Este solicitatã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare constã într-un sistem de operare
actualizat (upgrade) sau într-unul multi-boot.
Procesor :
Intel Pentium 4 la 2,8 GHz sau mai rapid (se
recomandã Intel Pentium 4 la 3,6 GHz sau
mai rapid, Intel Pentium D 2,8 GHz sau mai
rapid, Intel Core Duo la 1,66 GHz sau mai
rapid, Intel Core 2 Duo la 1,66 GHz sau mai
rapid).
Procesorul Intel Pentium III la 1 GHz sau mai
rapid permite urmãtoarele operaþii :
– importul conþinutului pe calculator,
– inscripþionarea discului printr-o singurã
atingere,
– crearea unui disc în format AVCHD / DVD
video,
– copierea unui disc,
– procesarea exclusiv a conþinului cu
calitatea imaginilor SD (definiþie standard).
Memorie :
• pentru Windows 2000 / Windows XP
512 MB sau mai mult (se recomandã 1 GB
sau mai mult).
Pentru procesarea exclusivã a imaginilor
la calitate SD (definiþie standard), sunt
necesari 256 MB de memorie sau mai mult.
• pentru Windows Vista : 1 GB sau mai mult
Hard disk :
• Spaþiul liber necesar pentru instalare :
aproximativ 500 MB (la crearea de discuri
în format AVCHD se recomandã 10 GB sau
mai mult).
Monitor :
• Minim 1024 × 768 puncte
24
Altele :
• Port USB (standard, se recomandã HiSpeed USB -USB de mare vitezã-compatibil
USB 2.0).
• Drive de disc care sã poatã inscripþiona
DVD-uri (este necesar ºi un drive
CD-ROM pentru instalarea aplicaþiilor
software).
Atenþie
Aceastã camerã înregistreazã date la înaltã
definiþie în format AVCHD. Utilizând aplicaþia
software pentru PC inclusã, veþi putea copia
datele la calitate HD pe un DVD. Discul care
conþine datele în format AVCHD nu trebuie
însã utilizat cu playere / recordere DVD,
deoarece este posibil ca discul sã nu mai
poatã fi scos din respectivul aparat, iar datele
pot fi ºterse fãrã sã fiþi avertizaþi. Discul DVD
ce conþine date AVCHD poate fi redat cu un
player / recorder Blu-ray Disc™ sau cu alte
echipamente compatibile.
x Instalarea software-ului
Trebuie sã instalaþi aplicaþia software
furnizatã pe calculatorul dvs. Windows
înainte de a conecta camera la calculator.
Instalarea este solicitatã numai prima datã.
Cuprinsul de instalat ºi procedurile pot diferi
în funcþie de sistemul de operare.
1 Verificaþi sã nu fie cuplatã camera la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
b Notã
• Pentru instalare conectaþi-vã ca
administrator.
• Închideþi toate aplicaþiile care ruleazã
pe calculator înainte de instalarea
aplicaþiei software.
3 Introduceþi discul furnizat în calculator.
Apare interfaþa de instalare.
Dacã interfaþa de instalare nu
apare
1 Faceþi clic pe [Start], apoi pe [My Computer] (pentru Windows 2000, faceþi
dublu clic pe [My Computer]).
2 Faceþi dublu-clic pe
[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM)*
* Denumirile drive-urilor (cum ar fi (E:))
variazã în funcþie de calculator.
4 Faceþi clic pe [Install].
5 Selectaþi limba în care sã fie afiºate
mesajele pentru aplicaþia instalatã, apoi
faceþi clic pe [Next].
6 Când apare interfaþa de confirmare a
conexiunii, cuplaþi camera la calculator
urmând paºii prezentaþi în continuare.
1 Conectaþi adaptorul de reþea la staþia
Handycam ºi la o prizã de perete.
2 Aºezaþi camera video în Staþia
Handycam, apoi porniþi camera.
3 Conectaþi mufa (USB) a staþiei
Handycam (pag. 16) la mufa (USB) a
calculatorului prin cablul USB.
Atingeþi [USB CONNECT] pe ecranul
LCD al camerei.
4 Atingeþi [ USB CONNECT] sau [
USB CONNECT] în interfaþa [USB
SELECT] a camerei video.
b Note
• Nu este necesar sã reporniþi calculatorul
în acest moment, chiar dacã este afiºatã
o interfaþã care vã solicitã aceasta.
Reporniþi calculatorul dupã încheierea
instalãrii.
• Operaþia de autentificare poate dura mai
mult timp.
0 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a instala aplicaþia software.
În funcþie de calculatorul folosit, este
posibil sã fie necesar sã instalaþi aplicaþii
software ale unor terþe pãrþi. Dacã apare
interfaþa de instalare, urmaþi instrucþiunile
afiºate pentru a instala aplicaþia solicitatã.
qa Reporniþi calculatorul dacã este necesar
pentru a încheia instalarea.
qs Scoateþi discul CD-ROM din driver-ul de
disc al calculatorului.
Pentru a deconecta cablul USB
1 Faceþi clic pe simbolul T[Safely remove USB Mass Storage Device]
T[OK] (numai pentru Windows 2000)
aflat pe desktop, în bara de programe
din dreapta jos, la calculator.
2 Atingeþi [END] T [YES] pe ecranul
camerei video.
3 Deconectaþi cablul USB.
x Utilizarea
aplicaþiei “Picture
Motion Browser”
7 Faceþi clic pe [Continue].
8 Citiþi [License Agreement], selectaþi [I
accept the terms of the license agreement]
(sunt de acord cu termenii convenþiei
de licenþã) dacã acceptaþi aceºti termeni,
apoi faceþi clic pe [Next].
9 Confirmaþi reglajele de instalare, apoi
faceþi clic pe [Install].
Pentru a lansa aplicaþia “Picture Motion
Browser”, faceþi clic pe [Start] T [All
Programs]T [Sony Picture Utility]T [PMB
- Picture Motion Browser].
Pentru realizarea operaþiilor de bazã cu
aplicaþia “Picture Motion Browser”,
consultaþi manualul de instrucþiuni “PMB
Guide”.
Pentru afiºarea manualului “PMB Guide”,
faceþi clic pe [Start] T [All Programs]T
[Sony Picture Utility] T [Help] T [PMB Guide].
z Observaþie
• Dacã nu apare interfaþa [USB SELECT],
atingeþi (HOME) T (OTHERS) T
[USB CONNECT].
25
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de
luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru
a soluþiona defecþiunile. Dacã problema
persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi
contactaþi dealer ul dvs. Sony.
Citiþi urmãtoarele înainte de a trimite
aparatul la reparat.
• Se poate ca aparatul sã aibã nevoie de o
iniþializare sau de schimbarea hard diskului
curent, în funcþie de problema apãrutã. În
acest caz, datele de pe hard disk vor fi
ºterse. Faceþi copii de siguranþã ale datelor
de pe hard disk (consultaþi manualul de
instrucþiuni - “Handycam Handbook”) pe
un alt suport de memorie înainte de a trimite
camera la reparat. Nu se vor acorda nici un
fel de compensaþii pentru datele pierdute.
• Pentru repararea camerei, putem verifica o
cantitate minimã de date stocate pe hard
disk cu scopul ameliorãrii situaþiei.
Dealer-ul Sony nu va face însã nici copii ºi
nici nu va stoca datele dumneavoastrã.
• Pentru detalii legate de camera dvs. video,
consultaþi manualul de instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf), iar relativ la
conectarea la calculator, consultaþi-l pe cel
“PMB Guide”.
Alimentarea nu porneºte.
• Montaþi un acumulator încãrcat la camera
video (pag. 7).
• Conectaþi ºtecherul adaptorului de reþea la
o prizã de perete (pag. 7).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera
este pregãtitã pentru a înregistra dupã ce
alimentarea este pornitã. Aceasta nu este
o disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în
care funcþiile nu sunt active, apãsaþi butonul
RESET (pag. 15) cu un obiect cu vârf
ascuþit. (Dacã apãsaþi butonul RESET, toate
reglajele, inclusiv potrivirea ceasului, sunt
iniþializate.)
26
• Aparatul s-a încãlzit foarte tare. Opriþi
aparatul ºi þineþi-l o vreme într-un loc
rãcoros.
• Temperatura aparatului este foarte scãzutã.
Opriþi camera ºi transportaþi-o într-un
spaþiu încãlzit. Lãsaþi camera video acolo
o perioadã de timp, apoi încercaþi din nou
sã o folosiþi.
Camera se încãlzeºte puternic.
• Aceasta se întâmplã când alimentarea este
pornitã pentru foarte mult timp ºi nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Folosiþi adaptorul de reþea.
• Reporniþi alimentarea.
• Încãrcaþi acumulatorul (pag. 7).
Când apãsaþi butonul START / STOP
sau PHOTO nu sunt înregistrate
imagini.
• Puneþi comutatorul POWER în poziþia
(film) / (foto) (pag. 12).
• Nu puteþi înregistra imagini în modul
economic. Apãsaþi butonul QUICK ON
(pag. 15).
• Camera dvs. inscripþioneazã pe suportul
media imaginea pe care tocmai aþi
înregistrat-o. Nu puteþi înregistra alte
imagini în aceastã perioadã.
• Suportul media este complet ocupat.
ªtergeþi imaginile care nu sunt necesare
(pag. 22).
• Numãrul total de filme sau de fotografii
depãºeºte capacitatea de înregistrare a
suportului media. ªtergeþi imaginile care
nu sunt necesare (pag. 22).
Înregistrarea se opreºte.
• Temperatura camerei video este foarte
scãzutã sau foarte ridicatã. Opriþi camera
video ºi lãsaþi-o pentru o perioadã de timp
într-un loc încãlzit, respectiv într-unul
rãcoros.
Nu puteþi instala “Picture Motion
Browser”.
• Verificaþi dacã sunt întrunite condiþiile
recomandate pentru mediul de operare,
astfel încât sã permitã instalarea “Picture
Motion Browser”.
• Instalaþi “Picture Motion Browser”
respectând procedura prezentatã anterior
(pag. 24).
“Picture Motion Browser” nu
funcþioneazã corect.
• Pãrãsiþi aplicaþia “Picture Motion Browser”
ºi reporniþi calculatorul.
Camera nu este recunoscutã de
calculator.
• Decuplaþi de la mufa USB a calculatorului
toate celelalte dispozitive în afarã de
tastaturã, mouse ºi de camera video.
• Desconectaþi cablul USB de la calculator ºi
de la staþia Handycam ºi reporniþi
calculatorul ; apoi conectaþi din nou camera
la calculator respectând ordinea indicatã.
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatori de avertizare
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD
verificaþi urmãtoarele. Dacã problema
persistã cu toate cã aþi încercat de mai multe
ori soluþiile sugerate, contactaþi dealer-ul
dvs. Sony sau un service Sony autorizat.
Indicatori
C:04:ss
Semnificaþie
• Este utilizat un acumulator
care nu este “InfoLITHIUM” (seria H).
Folosiþi acumulatorul
recomandat (pag. 7).
• Cuplaþi ferm conectorul DC
al adaptorului de reþea la
mufa DC IN a staþiei
Handycam sau a camerei
video (pag. 7).
C:13:ss / • Decuplaþi sursa de alimenC:32:ss
tare. Reconectaþi-o ºi
acþionaþi din nou camera
video.
E:20:ss / • A apãrut o disfuncþionaE:31:ss /
litate pe care nu o puteþi
E:61:ss /
rezolva dvs. Contactaþi un
E:62:ss /
dealer local Sony sau un
E:91:ss /
service Sony autorizat.
E:94:ss
Aduceþi la cunoºtinþa
specialiºtilor codul de 5
caractere ce începe cu
litera “E”, care a fost afiºat.
101-0001
• Când indicatorul clipeºte,
fiºierul este deteriorat sau
nu poate fi citit.
• Este posibil sã fi apãrut o
problemã legatã de hard
diskul camerei.
• Hard diskul camerei este
complet ocupat. ªtergeþi
datele care nu sunt
necesare.
• A apãrut o eroare legatã de
hard diskul camerei
27
Indicatori
E
Semnificaþie
• Acumulatorul este aproape
consumat.
• Temperatura camerei creºte.
Opriþi camera ºi lãsaþi-o o
vreme într-un loc rãcoros.
• Temperatura camerei este
extrem de scãzutã. Duceþi
camera într-un loc încãlzit.
• Nu este introdusã nici o
unitate “Memory Stick
Duo” în aparat (pag. 10).
• Când indicatorul clipeºte
rar, spaþiul liber pentru
înregistrarea imaginilor a
fost ocupat.
• Când indicatorul clipeºte
des, nu existã suficient
spaþiu pentru înregistrarea
imaginilor.
• ªtergeþi imaginile care nu
sunt necesare sau formataþi
cardul “Memory Stick PRO
Duo” dupã ce stocaþi
imaginile pe un alt suport
media (pag. 21).
• Fiºierul cu baza de date a
imaginilor este deterioat.
• Cardul “Memory Stick PRO
Duo” este deteriorat.
Formataþi-l folosind camera
dvs. video.
• În aparat este introdus un
card “Memory Stick PRO
Duo” incompatibil.
-
• Accesul la cardul “Memory
Stick Duo” a fost
restricþionat cu un alt
echipament.
• Existã o problemã legatã de
bliþ .
28
Indicatori
Semnificaþie
• Cantitatea de luminã nu
este suficientã. Folosiþi
bliþul.
• Camera video este instabilã,
aºa cã apar cu uºurinþã
miºcãri involuntare ale
camerei. Þineþi camera
nemiºcatã, cu ambele mâini
ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu
privire la agitarea camerei
nu dispare însã.
• Suportul media este
complet ocupat.
• Fotografiile nu pot fi
înregistrate în cursul
procesãrii. Aºteptaþi o
vreme, apoi înregistraþi.
• Este activat senzorul de
cãdere. Înregistrarea /
redarea pot fi dezactivate.
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video ºi
accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– în spaþii unde este extrem de cald, de frig
sau de umed. Nu lãsaþi niciodatã aparatul
expus la temperaturi care sã depãºeascã
60°C, cum ar fi sub razele directe ale
soarelui vara, în apropierea surselor de
cãldurã sau în maºinile parcate la soare.
Pot apãrea disfuncþionalitãþi sau se
poate deforma ;
– în câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice. Este
posibil ca aparatul sã funcþioneze
defectuos ;
– în zone unde existã unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor ;
– în apropierea receptorilor AM ºi a unor
echipamente video. Poate apãrea
zgomot;
– pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei de luat vederi, pot
apãrea defecþiuni care uneori nu mai pot
fi remediate ;
– în apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD) sau
lentilele pot fi expuse luminii solare
directe. Se poate deteriora partea
interioarã a ecranului LCD.
• Camera de luat vederi funcþioneazã în curent
continuu cu o alimentare de 6,8 V / 7,2 V (de
la acumulator) sau de 8,4 V (prin adaptorul
de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi spre exemplu de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã se udã, camera se poate defecta.
Uneori camera video nu mai poate fi
reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde un
lichid sau un obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (nu loviþi cu ciocanul, nu lãsaþi
sã cadã ºi nu cãlcaþi pe aparat). Acordaþi
o grijã deosebitã lentilelor.
• Când nu folosiþi camera, puneþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi camera de la prizã,
prindeþi ºi trageþi de ºtecher nu de cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda furnizatã sau bateria
tip pastilã la îndemâna copiilor. În cazul în
care accidental este înghiþitã o astfel de
baterie, consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolit din
acumulator :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute
redând imagini sau înregistrând.
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi
complet energia acumulatorului.
Ecranul cu cristale lichide (LCD)
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
bucatã de pânzã moale pentru a-l curãþa.
Când folosiþi setul de curãþare LCD (opþional),
nu aplicaþi lichidul de curãþare direct pe
ecranul LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare
umezitã cu respectivul lichid.
29
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi-o cu o bucatã de pânzã moale uºor
umezitã cu apã, dupã care ºtergeþi-o cu o
bucatã de pânzã moale ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materialele textile îmbibate cu substanþe
chimice, insecticide sau substanþe de
protecþie solarã ;
– nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
camerei
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa, în urmãtoarele
cazuri :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente digitale ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
• Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
periodic lentilele aºa cum este indicat mai
sus. Se recomandã acþionarea camerei cel
puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în
stare optimã de funcþionare cât mai mult
timp.
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã, preinstalatã, a
camerei video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã cu scopul de a furniza
energia necesarã pentru ca aparatul sã reþinã
data, ora ºi alte reglaje, chiar ºi atunci când
comutatorul POWER este pus în poziþia OFF
(CHG). Bateria reîncãrcabilã se încãrcã
întotdeauna când camera este conectatã la o
prizã prin intermediul adaptorului de reþea
sau când este montat acumulatorul. Dacã
aparatul nu este deloc utilizat, aceastã baterie
va fi complet descãrcatã dupã circa 3 luni.
Folosiþi camera dupã ce încãrcaþi bateria
reâncãrcabilã. Funcþionarea camerei nu va fi
30
afectatã de descãrcarea bateriei reîncãrcabile
atâta timp cât nu înregistraþi data.
x Procedurã :
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi
lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG) mai mult de 24 de ore.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura suportului pentru baterie
pentru a-l trage în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze dacã
nu este manevratã corect. Nu o reîncãrcaþi,
nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate prezenta
risc de incendii sau de explozii.
Specificaþii
Sistem
Format de compresie video
AVCHD (HD) / MPEG2 / JPEG (fotografii)
Format de compresie audio
• Dolby Digital 2 ch
Dolby Digital 5,1 Creator
Semnal video
standarde PAL color, CCIR
specificaþie 1080/50i
Hard disk :
40 GB
La mãsurarea capacitãþii, 1GB reprezintã
1 miliard de bytes, din care o parte este
utilizatã pentru gestionarea datelor.
Format de înregistrare
• Filme HD : AVCHD 1080/50i
Filme SD : MPEG2-PS
• Fotografii : Exif *1 Ver. 2.2
Dispozitiv de imagine
senzor CMOS de 3,6 mm (tip 1/5)
Numãrul de pixeli pentru înregistrare
(fotografie, 4:3) : max. 4,0 mega
(2304 × 1728) pixeli **
Total :
cca. 2.360.000 pixeli
Efectiv (film, 16:9) : cca. 1.490.000 pixeli
Efectiv (foto, 16:9) : cca. 1.490.000 pixeli
Efectiv (foto, 4:3) : cca. 1.990.000 pixeli
Obiectiv
Carl Zeiss Vario - Sonar T*
15× (optic); 30× , 180× (digital)
Distanþã focalã
Diametrul filtrului : 30 mm
f = 3,1 ÷ 46,5 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme (16:9):
40 - 600 mm
Pentru fotografii (4:3) : 37 - 555 mm
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minimã
5 lx (lux) (când pentru [AUTO SLW
SHUTTER] este aleasã varianta [ON],
viteza obturatorului 1/25)
0 lx (lux) (cu funcþia NightShot plus)
* “Exif” este un format de fiºiere pentru fotografii
stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
Fiºierele în acest format conþin informaþii
suplimentare cum ar fi informaþii legate de
reglajele camerei în momentul înregistrãrii.
** Amplasarea unicã a pixelilor senzorului
CMOS ClearVid marca Sony ºi sistemul de
procesare a fotografiilor (BIONZ) permit
obþinerea unei rezoluþii a fotografiilor
echivalente cu dimensiunea descrisã.
Conectori de Intrare / Ieºire
Conector A/V de comandã la distanþã :
Mufã componente / de ieºire video ºi
audio
Mufã HDMI OUT :
Conector HDMI tip mini C
Mufã USB :
Mini-B
Ecran LCD
Imagine
6,7 cm (tip 2,7; raportul laturilor 16:9)
Numãrul total de puncte
211.200 (960 × 220)
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
6,8 V / 7,2 V (de la acumulator)
8,4 V (cu adaptor de reþea)
Consum mediu de putere (pentru
înregistrarea la luminozitate normalã)
• Hard disk :
HD : 4,2 W
SD : 3,6 W
• “Memory Stick PRO Duo”:
HD : 4,2 W
SD : 3,6 W
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
81 × 76 × 129 mm (L×Î×A)
inclusiv pãrþile proeminente
81 × 76 × 134 mm (L×Î×A)
inclusiv pãrþile proeminente ºi având
ataºat acumulatorul furnizat
Masa (aproximativ)
480 g numai unitatea de bazã
560 g inclusiv acumulatorul furnizat
Staþia Handycam DCRA-C220
Conectori de Intrare / Ieºire
Conector de ieºire A/V OUT:
Mufã pe componente / de ieºire video ºi
audio
31
Mufã USB :
Mini-B
Adaptor de reþea AC-L200 /
L200B
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* ; curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
48 × 29 × 81 mm (L×Î×A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
170 g exclusiv cablul de alimentare
* Citiþi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii.
Acumulator reîncãrcabil
NP-FH60
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
7,2 Wh (1000 mAh)
Tip :
Cu ioni de litiu
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi anunþaþi.
• Produs sub licenþã de la Dolby
Laboratories.
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite la pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor
http://www.sony.ro
32
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” ºi simbolul
sunt mãrci
înregistrate ale Sony Corporation.
• “AVCHD” ºi sigla AVCHD sunt mãrci de
comerþ ale Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd ºi Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick
”, “Memory Stick
Duo”, “
PRO Duo”,
“
”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
”,
Micro”, “MagicGate”, “
“MagicGate Memory Stick”, “MagicGate
Memory Stick Duo” sunt mãrci comerciale
sau mãrci comerciale înregistrate ale Sony
Corporation.
• “BIONZ” este marcã de comerþ a Sony
Corporation.
• “BRAVIA” este marcã de comerþ a Sony
Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a
Sony Corporation.
• “x.v. Colour” este marcã de comerþ a Sony
Corporation.
• Dolby ºi simbolul dublu-D sunt mãrci de
comerþ ale Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator este marcã de
comerþ a Dolby Laboratories.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition
Multimedia Interface sunt mãrci înregistrate
sau comerciale ale HDMI Licesing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media ,
Windows Vista ºi DirectX sunt mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale ale
Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/
sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci de comerþ
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în
alte þãri.
• Intel, Intel Core ºi Pentium sunt mãrci
înregistrate sau comerciale ale Intel
Corporation sau ale sucursalelor sale din
Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Acrobat
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Adobe Systems Incorporated în Statele
Unite ºi / sau în alte þãri.
Toate celelalte denumiri produse menþionate
în acest manual pot fi mãrci înregistrate sau
mãrci comerciale ale companiilor respective.
În acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare
caz marcajele ™ sau ®.
Download PDF

advertising