Sony | HDR-SR8E | Sony HDR-SR8E Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Camerã video digitalã HD
Manual de instrucþiuni
HDR-SR5E / SR7E / SR8E
Pentru detalii legate de operaþii avansate, vã rugãm sã
consultaþi manualul de instrucþiuni “Handycam Handbook”.
© 2007 Sony Corporation
1
Citiþi aceste informaþii înainte de a acþiona
camera video
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Atenþie
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul
de tipul indicat la specificaþii. În caz
contrar, pot rezulta incendii sau
accidentãri.
PENTRU CLIENÞII DIN
MAREA BRITANIE
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde, ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu
aceeaºi valoare a rezistenþei ca cea care v-a
fost furnizatã ºi care sã fie aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
PENTRU CLIENÞII DIN
EUROPA
ATENÞIE
2
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã
cã se încadreazã în limitele stabilite de
Directiva EMC privind utilizarea cablurilor
de conectare mai scurte de 3 metri.
Remarcã
În cazul în care datoritã electricitãþii statice
sau interferenþelor electromagnetice survin
întreruperi în cursul transferului de date,
reporniþi aplicaþia software sau deconectaþi
ºi apoi cuplaþi din nou cablul de conectare
(USB etc.).
Dezafectarea de echipamentele electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în celelalte state cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclãrii echipamentelor
electrice ºi electronice. Dezafectând în mod
corect acest produs veþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vã rugãm
consultaþi biroul local, serviciul de preluare
a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul. Accesoriu pentru care
este valabil : telecomanda.
Note privind utilizarea
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Mãsuri
de precauþie” (pag. 32).
• Pentru a evita ca discurile sã se spargã
sau sã se piardã imaginile conþinute de
acestea, nu efectuaþi urmãtoarele operaþii
dacã este aprins unul dintre indicatoarele
luminoase
(film) /
(foto) (pag. 8)
sau indicatorul luminos de acces* :
– nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video ;
– nu aplicaþi ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
• Înainte de a conecta camera dvs. video la
un alt echipament prin intermediul
cablurilor de comunicare, aveþi grijã sã
cuplaþi conectorul în poziþia corectã. Dacã
forþaþi conectarea în poziþie greºitã, este
posibil ca terminalul sã se deterioreze sau
pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
Note privind înregistrarea
• Înainte de înregistrare, testaþi funcþia de
înregistrare pentru a vã asigura cã
imaginile ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
• Nu se acordã despãgubiri pentru
conþinutul înregistrãrii, chiar dacã
înregistrarea sau redarea nu sunt posibile
din cauza camerei digitale, a mediului de
înregistrare etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã/regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Stocarea tuturor datelor de
imagine înregistrate
• Pentru a evita ca datele de imagine sã fie
pierdute, stocaþi-le pe un suport extern.
Se recomandã sã stocaþi datele pe un disc,
spre exemplu pe un DVD-R, folosind
calculatorul personal. De asemenea puteþi
stoca datele de imagine folosind un aparat
video sau un recorder DVD / HDD*.
• Se recomandã sã stocaþi datele de imagine
periodic, dupã fiecare înregistrare.
Nu supuneþi camera la ºocuri sau
vibraþii
• Este posibil ca hard diskul camerei sã nu
mai fie recunoscut sau ca înregistrarea sau
redarea sã nu mai fie posibile.
În legãturã cu senzorul de
sesizare a cãderii
• Pentru a proteja hard diskul intern de ºocul
cauzat de o eventualã cãdere, camera este
dotatã cu funcþia senzor de cãdere*. Când
intervine o cãdere sau în condiþii de
antigravitaþie, este posibil ca ºi zgomotul
blocului pentru protecþia camerei sã fie
înregistrat. Dacã senzorul depisteazã în
mod repetat cãderi, este posibil ca
înregistrarea / redarea sã fie întrerupte.
Notã legatã de temperaturile de
funcþionare
• Când temperatura camerei devine extrem
de ridicatã sau de scãzutã, este posibil sã
nu puteþi înregistra sau reda cu acest
aparat, datoritã facilitãþilor de protejare a
camerei care au fost activate în respectiva
situaþie. Într-un astfel de caz, în vizor
(HDR-SR7E / SR8E) sau pe ecranul LCD
apare un indicator (pag. 30).
Când camera este conectatã la
calculator
• Nu încercaþi sã formataþi hard diskul
camerei cu ajutorul calculatorului
deoarece este posibil ca aceastã camerã
sã nu mai funcþioneze corect.
Note legate de utilizarea
aparatului la altitudini mari
• Nu puteþi utiliza camera la presiuni scãzute,
în locuri situate la peste 3000 m altitudine,
deoarece se poate deteriora hard diskul.
Note legate de dezafectarea /
transferul camerei
• Chiar dacã formataþi hard diskul camerei
FORMAT]*, este
folosind funcþia [
posibil sã nu ºtergeþi complet datele de
pe hard disk. Dacã daþi sau vindeþi camera
altcuiva, se recomandã sã efectuaþi [
EMPTY]* pentru a evita recuperarea
datelor dvs.
Suplimentar, dacã doriþi sã vã dispensaþi
de camera video, se recomandã sã
distrugeþi corpul propriu-zis al acesteia.
În legãturã cu alegerea limbii
Informaþiile afiºate pe ecran în fiecare limbã
sunt utilizate pentru ilustrarea procedurilor
de funcþionare. Înainte de a folosi camera,
alegeþi o altã limbã pentru afiºarea mesajelor,
dacã este necesar (pag. 8).
Note privind utilizarea acestui
manual
• Imaginile ecranului cu cristale lichide
(LCD) ºi ale vizorului (HDR-SR7E / SR8E)
utilizate cu scop ilustrativ în acest manual
sunt înregistrate cu ajutorul unei camere
foto digitale ºi din acest motiv pot diferi
de imaginile vãzute efectiv de dvs. în vizor
sau pe ecranul LCD.
• Dacã nu este altfel indicat, ilustraþiile din
acest manual se referã la modelul HDRSR7E.
• Design-ul ºi specificaþiile pentru suportul
media ºi pentru accesorii pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
• Interfeþele de calculator care apar în
manual corespund sistemului Windows
XP. Interfeþele pot varia în funcþie de
sistemul de operare al calculatorului.
* Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni
“Handycam Handbook” ºi “Picture
Motion Browser Guide”.
3
CUPRINS
Citiþi aceste informaþii înainte de a acþiona camera video ................................. 2
Note privind utilizarea ................................................................................ 2
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor furnizate ........................................... 5
Pasul 2: Încãrcarea acumulatorului .................................................... 6
Pasul 3:Pornirea alimentãrii ºi stabilirea datei ºi orei exacte .............. 8
Alegerea limbii folosite pentru efectuarea reglajelor .......................... 8
Pasul 4:Pregãtirea înregistrãrii ............................................................ 9
Înregistrare / Redare
Înregistrarea imaginilor ..................................................................... 10
Redarea imaginilor ............................................................................ 12
Redarea imaginilor la televizor ............................................................ 13
Pãrþile componente ºi funcþiile camerei video ..................................
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii / redãrii ...............................
Folosirea diverselor funcþii – “ HOME” ºi “ OPTION” ................
Stocarea imaginilor ...........................................................................
ªtergerea imaginilor ..........................................................................
14
17
19
22
22
Utilizarea camerei împreunã cu un calculator
Consultarea “Handycam Handbook” (pdf) ................................ 23
Ce puteþi face cu un calculator Windows .................................. 24
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor......................................................... 29
Interfaþã de autodiagnosticare / Indicatoare de avertizare .................... 30
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie ................................................................. 32
Specificaþii............................................................................... 34
4
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost
furnizate împreunã cu camera video.
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
Telecomandã (1)
Adaptor de reþea (1) (pag. 6)
Conþine deja o baterie tip pastilã, cu litiu.
Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare
Cablu de alimentare (1) (pag. 6)
Acumulator reîncãrcabil NP-FH60
(1) (pag. 6)
Staþie Handycam (1) (pag. 6)
Cablu pentru componente video
(1) (pag. 13)
Cablu de conectare A/V (1)
(pag. 13)
Adaptor cu 21 de pini (1)
Numai pentru modelele care au simbolul
în partea de jos a aparatului.
CD-ROM
cu
“Handycam
Application Software” (1) (pag. 23)
– Picture Motion Browser (software)
– Picture Motion Browser Guide
– Handycam Handbook (PDF)
Manual de instrucþiuni pentru
utilizarea camerei video (Acest
manual) (1)
Cablu USB (1) (pag. 27)
5
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Comutator
POWER
Acumulator
Indicator
luminos
/ CHG
Mufa DC IN
Conector DC
Spre priza
de perete
Cablu de alimentare
Adaptor de reþea
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria H) dupã ce îl
ataºaþi la camera dvs. video.
b Notã
• Puteþi folosi numai un acumulator
“InfoLITHIUM” (seria H).
1
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a staþiei Handycam.
Aveþi grijã ca marcajul v de pe
conectorul DC sã fie orientat în sus.
2 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã
de perete.
5
Aºezaþi în siguranþã camera în
Staþia Handycam.
Indicatorul / CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea. Când
acumulatorul este complet încãrcat,
indicatorul / CHG (încãrcare) se stinge.
Scoateþi camera din staþia Handycam.
Pentru a scoate acumulatorul
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG). Deplasaþi pârghia BATT (de
eliberare a acumulatorului) ºi scoateþi
acumulatorul.
Pârghie BATT (de eliberare
a acumulatorului)
3 Deplasaþi comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce ajunge în poziþia OFF (CHG)
(poziþia de bazã - implicitã).
4 Montaþi acumulatorul glisându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aude un clic.
6
b Notã
• Când scotateþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea, aveþi grijã ca indicatorul
(film)
/
(foto) sã fie oprit (pag. 8).
Pentru a încãrca acumulatorul
folosind numai adaptorul de
reþea
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG), apoi conectaþi adaptorul de reþea
direct la mufa DC IN a camerei video.
Comutator
POWER
Cu marcajul v
spre dreapta.
Despre acumulator
Conector DC
Mufa DC IN
Deschideþi
capacul
mufelor.
Autonomia disponibilã a
acumulatorului furnizat
Durata încãrcãrii :
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii
complete a unui acumulator total descãrcat.
Durata înregistrãrii / redãrii :
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare, folosind un acumulator complet
încãrcat.
“HD” reprezintã înaltã definiþie, iar “SD”
reprezintã definiþie standard.
NP-FH60 :
*1 Toate perioadele de timp sunt mãsurate în
modul de înregistrare [SP], când pentru
[INDEX SET] este ales modul [OFF].
*2 Când ecranul LCD este pornit.
*3 Când ecranul LCD este închis.
*4 Durata înregistrãrii când este folosit vizorul,
ecranul LCD fiind închis.
*5 Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire / oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii ºi de mãrire.
(unitate de mãsurã : min)
Durata
135
încãrcãrii
Durata înregistrãrii*1
Durata
înregistrãrii
continue
Durata
înregistrãrii
obiºnuite*5
Durata
redãrii*2
135
• Înainte de a schimba acumulatorul,
deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF(CHG) ºi opriþi indicatoarele luminoase
(film) /
(foto) (pag. 8).
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a camerei sau la staþia Handycam,
chiar dacã este decuplat cablul de
alimentare de la prizã.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera
la temperaturi scãzute.
• Autonomia camerei va fi mai redusã în
funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea
decuplând ºtecãrul de la priza de perete.
• În timpul folosirii, nu puneþi adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent
continuu (DC) al adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte metalice
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât timp
este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
7
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi stabilirea
datei ºi orei exacte
Atingeþi butoanele de
pe ecranul LCD
Comutatorul
POWER
Când folosiþi camera pentru
prima datã, interfaþa
[CLOCK SET] (potrivirea
ceasului) este afiºatã pe
ecranul LCD.
1 În timp ce apãsaþi butonul verde,
deplasaþi mai multe trepte
comutatorul POWER în direcþia
indicatã de sãgeatã, pânã ce se
aprinde indicatorul luminos
respectiv.
(Film) : Pentru a înregistra filme.
(Foto) : Pentru a fotografia.
• Când porniþi indicatorul luminos
(foto), raportul laturilor interfeþei se
modificã automat devenind 4:3.
2 Alegeþi aria geograficã doritã
folosind v/V, apoi atingeþi
[NEXT].
3
Stabiliþi varianta doritã pentru
[SUMMERTIME] (ora de varã), [Y]
(year-an), [M] (month-lunã), [D]
(day-zi), orã ºi minute în acelaºi
mod, apoi atingeþi
.
Ceasul porneºte.
8
z Observaþie
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe disc ºi pot fi afiºate în cursul redãrii.
Pentru a reiniþializa data ºi ora
Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS)
T [CLOCK / LANG] T [CLOCK SET],
ºi potriviþi data ºi ora.
Alegerea unei alte limbi pentru
afiºarea pe ecran
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecranul LCD. Pentru a selecta
limba care sã fie folositã la afiºarea pe ecran,
atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)T
[CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE
SET], apoi selectaþi limba doritã.
Pasul 4 : Pregãtirea înregistrãrii
Reglarea panoului LCD
Ajustarea curelei de prindere
Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul
camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în
poziþia optimã pentru redare sau înregistrare
(2).
Ajustaþi ºi prindeþi cureaua aºa cum este
ilustrat mai jos, având grijã sã þineþi corect
camera.
1 90 grade faþã de camerã
2 Maxim 90
grade
2 Maxim 180 grade
DISP/BATT INFO
Reglarea vizorului
(HDR-SR7E / SR8E)
Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului
pentru a evita consumarea energiei
acumulatorului sau când imaginile afiºtate
pe panoul LCD sunt de slabã calitate.
Vizor
Pârghie de reglare
a lentilelor vizorului.
Deplasaþi vizorul
pânã ce imaginea
devine clarã.
9
Înregistrare / Redare
Înregistrarea imaginilor
START / STOP D
Comutator
POWER C
START / STOP A
[STBY] T [REC]
(HOME) B
(pag. 19)
PHOTO
E
EASY
F
Clipeºte T Lumineazã
1 Deplasaþi comutatorul POWER C, pânã ce se aprinde indicatorul luminos
respectiv.
Apãsaþi butonul verde numai când comutatorul POWER C este în poziþia OFF (CHG).
•
(Film) : Pentru a înregistra filme.
•
(Foto) : Pentru a fotografia.
2 Începeþi înregistrarea.
Filme
Apãsaþi START / STOP A (sau D).
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou
butonul START / STOP A (sau D).
• Nu puteþi înregistra filme pe un “Memory
Stick Duo”.
• Consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” pentru a schimba
calitatea imaginii care sã devinã SD
(definiþie standard).
Fotografii
Apãsaþi uºor butonul PHOTO E
pentru a ajusta focalizarea
(se
aude un semnal sonor), apoi apãsaþi
complet butonul
(se aude sunetul
emis de obturator).
Alãturi de
/ , apare simbolul . Când
dispare simbolul
, imaginea a fost
înregistratã.
• Fotografiile sunt înregistrate pe hard disk
folosind configuraþia implicitã.
b Notã
• Dacã indicatorul luminos ACCES este aprins sau clipeºte, dupã ce înregistrarea s-a încheiat,
10
înseamnã cã datele sunt încã în curs de inscripþionare pe disc sau pe “Memory Stick
Duo”. Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi acumulatorul sau
adaptorul de reþea.
z Observaþii
• Puteþi verifica spaþiul liber rãmas pe hard
disk apãsând
(HOME) B T
(MANAGE HDD / MEMORY) T
[ INFO].
• Puteþi înregistra pânã la 3 fotografii
apãsând butonul PHOTO E în cursul
înregistrãrii.
• Durata maximã de înregistrare continuã
este de circa 13 ore.
• Când un film depãºeºte 2 GB, este creat
automat urmãtorul fiºier de film.
• Durata maximã ce poate fi înregistratã este
urmãtoarea (pentru modul [HD SP]) :
HDR-SR5E : aproximativ 11 ore ºi 50 min
HDR-SR7E : aproximativ 17 ore ºi 50 min
HDR-SR8E : aproximativ 30 min
• Utilizaþi aplicaþia software pentru a stoca
filmele înregistrate ca fotografii. Pentru
detalii, consultaþi “Picture Motion
Browser Guide” de pe CD-ROM-ul
furnizat.
Pentru a înregistra fotografii pe
un “Memory Stick Duo”
Puteþi schimba suportul de înregistrare a
fotografiilor cu un card “Memory Stick
Duo”. Puteþi utiliza numai carduri “Memory
Stick Duo” marcate cu indicaþia
sau
.
x Introducerea / scoaterea unui
“Memory Stick Duo”
Deschideþi panoul LCD ºi introduceþi cardul
“Memory Stick Duo” în slotul dedicat, în
poziþie corectã, pânã ce se aude un clic.
Stick Duo” ºi nu demontaþi acumulatorul
în aceastã perioadã. În caz contrar, datele
de imagine pot fi deteriorate.
• Dacã introduceþi unitatea “Memory Stick
Duo” în slotul sãu în poziþie greºitã, este
posibil ca slotul pentru Memory Stick Duo,
cardul “Memory Stick Duo” sau datele
de imagine conþinute de unitatea de
memorie sã se deterioreze.
z Observaþii
• Numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate
pe “Memory Stick Duo” (1 GB) -la calitatea
implicitã a imaginilor indicatã între
paranteze- este :
HDR-SR5E :
480 ([4.0M])
HDR-SR7E / SR8E: 315 ([6.1M])
Valorile numerice au fost mãsurate
folosindu-se un “Memory Stick Duo”
produs de Sony Corporation. Numãrul de
imagini ce pot fi înregistate variazã în
funcþie de suportul ºi de condiþiile de
înregistrare.
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate
variazã în funcþie de calitatea sau de
dimensiunea acestora. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf).
x Pentru a schimba suportul de
înregistrare pentru fotografii
1 Atingeþi
(OPTION) T clapeta
T [STILL MEDIA].
2 Selectaþi suportul media unde doriþi sã
stocaþi fotografiile, apoi atingeþi
.
Camera dvs. trece în starea de aºteptare
pentru înregistrare.
Pentru a înregistra / reda cu
uºurinþã
Indicator luminos de ACCES
(“Memory Stick Duo”)
Pentru a scoate cardul “Memory Stick Duo”,
deschideþi panoul LCD, apoi apãsaþi uºor,
cu o singurã miºcare cardul de memorie.
b Note
• Cât timp indicatorul de acces este luminos
sau clipeºte, camera citeºte / scrie date.
Nu agitaþi ºi nu loviþi camera, nu opriþi
alimentarea, nu scoateþi cardul “Memory
Apãsând butonul EASY F, aproape toate
reglajele camerei vor fi efectuate automat,
pentru a vã permite sã înregistraþi sau sã
redaþi fãrã a trebui sã efectuaþi operaþii
detaliate de reglaj. În modul simplificat de
funcþionare, pe ecranul LCD apare simbolul
. Pentru a renunþa la modul Easy
Handycam, apãsaþi din nou EASY F.
b Notã
• Nu puteþi utiliza anumite butoane/ funcþii
în modul simplificat de funcþionare.
11
Redarea imaginilor
(VIEW IMAGES) A
(Index Film
Roll) B
Comutatorul POWER D
(VIEW IMAGES) C
1 Se revine la interfaþa de înregistrare
2 Precedentele 6 imagini
3 Urmãtoarele 6 imagini
4 Se revine la interfaþa de înregistrare
5 Sunt prezentate filmele la calitate HD
(înaltã definiþie)*
6 Sunt afiºate fotografii de pe hard disk
7 Sunt afiºate fotografii de pe “Memory
Stick Duo”
8 Sunt cãutate imagini dupã datã
9 (OPTION)
* Apare simbolul
pentru filmele la
calitate SD (definiþie standard).
1 Deplasaþi comutatorul POWER D, pentru a porni camera foto.
2 Apãsaþi
(VIEW IMAGES) C (sau A).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Se poate scurge mai mult timp pânã la
afiºarea imaginilor de dimensiuni reduse)
• Apãsaþi
(Film Roll Index) B pentru a fi afiºatã interfaþa cu acelaºi nume. Consultaþi
manualul de instrucþiuni “Handycam Handbook”.
3 Redarea începe.
Redarea filmelor
Redarea fotografiilor
Atingeþi clapeta
sau
, apoi
filmul care vreþi sã fie redat.
Atingeþi clapeta
sau
, apoi
fotografia care vreþi sã fie redatã.
Comutã între Redare ºi
Începutul scenei / Pauzã la fiecare atingere
scena precedentã
Scena urmãtoare
Stop (se trece la
interfaþa INDEX)
12
Înainte / înapoi
(OPTION)
Succesiune de imagini
Se trece la
interfaþa VISUAL
INDEX
Scena urmãtoare /
precedentã
(OPTION)
Pentru a ajusta volumul sonor
al filmelor
La redarea unui film, apãsaþi
(OPTION)
T clapeta
T [VOLUME], apoi reglaþi
volumul cu butoanele
.
z Observaþii
• Când redarea începutã de la filmul selectat
ajunge la ultimul film, se revine la interfaþa
INDEX.
• Pe clapeta celei mai recente imagini redate
/ înregistrate apare simbolul i (respectiv
B în cazul fotografiilor de pe “Memory
Stick Duo”). Când atingeþi un film marcat
cu i, puteþi relua redarea de la punctul
unde a fost anterior opritã.
Redarea
televizor
imaginilor
la
Pentru a comuta intrarea televizorului
în poziþia corespunzãtoare mufei
conectate
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
r
Conectaþi camera video ºi televizorul
conform instrucþiunilor furnizate de
[TV CONNECT Guide].
Puteþi utiliza [TV CONNECT Guide]
atingând (HOME) T (OTHERS)
T [TV CONNECT Guide].
r
Efectuaþi reglajele necesare pentru
ieºirea camerei video.
Deschideþi capacul de protecþie a mufelor
camerei video pentru a realiza conexiunea.
Metodele de conectare ºi calitatea imaginii
urmãrite la televizor diferã în funcþie de tipul
de televizor folosit ºi de conectorii utilizaþi.
Folosiþi adaptorul de reþea furnizat ca sursã
de alimentare (pag. 6).
Consultaþi ºi manualele de utilizare ce
însoþesc dispozitivele ce urmeazã a fi
conectate.
Pentru detalii legate de conectare ºi de
copierea imaginilor înregistrate cu un aparat
video sau cu recoredere DVD / HDD,
consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook”(pdf).
b Notã
• La înregistrare, alegeþi pentru [X.V. COLOR]
varianta [ON] pentru redarea la un
televizor compatibil cu x.v. Color. În cazul
redãrii, anumite reglaje trebuie realizate la
televizor. Consultaþi manualul de
instrucþiuni al televizorului.
Procedura de lucru
Puteþi verifica dacã aþi conectat corect
televizorul folosind ghidul [TV CONNECT
Guide] afiºat pe ecranul LCD.
b Note
• Când cablul A/V este utilizat pentru a
transmite la ieºire imagini, acestea vor
avea calitate SD (definiþie standard).
• Staþia Handycam ºi camera dvs. sunt
dotate cu mufe A/V OUT ºi COMPONENT
OUT (pag. 14). Conectaþi cablul A/V sau
pe cel pentru componente video fie la Staþia
Handycam, fie la camera video. Dacã veþi
conecta aceste cabluri atât la Staþia
Handycam, cât ºi la camerã, pot rezulta
imagini distorsionate.
13
Pãrþile componente ºi funcþiile camerei
video
Numerele care apar între paranteze ( ) indicã paginile unde puteþi gãsi referinþe ulterioare.
1 Cursor de zoom
Pentru a utiliza zoom-ul, deplasaþi
cursorul de zoom. Pentru o mãrire lentã,
deplasaþi uºor cursorul de zoom, iar
pentru ca mãrirea sã fie efectuatã rapid,
deplasaþi-l mai mult.
Fotografiile pot fi mãrite de circa 1,1 pânã
la de 5 ori faþã de dimensiunea originalã
(Mãrire la redare).
• Dacã atingeþi ecranul în cursul mãririi
la redare, punctul atins va fi afiºat în
centrul cadrului afiºat.
14
2 Buton PHOTO (10)
3 Manºonul ocularului
(HDR-SR7E / SR8E)
4 Vizor (9) (HDR-SR7E / SR8E)
5 Pârghie pentru ajustarea lentilelor
vizorului (9) (HDR-SR7E / SR8E)
6 Indicator luminos ACCESS (pentru
hard disk)
Când acest indicator clipeºte sau este
luminos, camera video scrie/ citeºte date.
7 Buton (bliþ)
Puteþi selecta varianta de reglaj pentru
bliþ.
wa Difuzor
În cursul redãrii sunetul este emis de
difuzor.
8 Mufã REMOTE
Conectaþi alte accesorii opþionale.
ws Ecran LCD / afiºaj tactil
Pentru a înregistra în modul oglindã,
deschideþi ecranul LCD perpendicular pe
corpul camerei (1), apoi rotiþi-l cu 180
de grade spre obiectiv (2).
9 Mufã DC IN (6)
0 Bridã de prindere a curelei de
umãr.
Ataºaþi o curea de umãr (opþionalã).
qa Minimufã HDMI OUT
Conectaþi folosind cablul HDMI
(opþional).
qs Mufã MIC (cuplare sub tensiune)
(HDR-SR7E / SR8E)
Când este conectat un microfon extern
(opþional), acesta are prioritate în faþa
microfonului intern (16).
wd Buton START / STOP (10)
qg Mufã A/V OUT
Conectaþi folosind un cablul A/V.
wf Butoane de zoom
Apãsaþi butonul pentru a mãri/micºora.
Fotografiile pot fi mãrite de circa 1,1 pânã
la de 5 ori faþã de dimensiunea originalã
(Mãrire la redare).
• Dacã atingeþi ecranul în cursul mãririi
la redare, punctul atins va fi afiºat în
centrul cadrului afiºat.
qh Curea de prindere (9)
wg Buton
qj Interfaþã activã pentru accesorii
wh Buton (EASY) (11)
qd Mufã cãºti i (HDR-SR7E / SR8E)
qf Mufã COMPONENT OUT
Conectaþi folosind un cablu video
pentru componente.
Interfaþa activã pentru accesorii
furnizeazã energia necesarã pentru
accesoriile opþionale, cum ar fi iluminarea
video, un bliþ sau un microfon.
Accesoriul poate fi pornit sau oprit prin
acþionarea comutatorului POWER al
camerei video.
qk Buton rotativ pentru deschiderea
/ închiderea capacului mufelor
ql Senzor pentru telecomandã / Port
de radiaþii infraroºii
Recepþioneazã semnalul trimis de
telecomandã.
w; Indicator luminos de înregistrare
În cursul înregistrãrii, indicatorul este
luminos ºi de culoare roºie.
Indicatorul clipeºte când spaþiul liber de
pe hard disk sau energia acumulatorului
scad sub anumite nivele.
(HOME) (19)
wj Comutator POWER (8)
wk Indicator luminos / CHG
Se aprinde în timpul încãrcãrii camerei,
clipeºte în cursul încãrcãrii bliþului,
respectiv lumineazã continuu când bliþul
este complet încãrcat.
wl Indicatoare luminoase
(foto) (8)
(film) /
e; Indicator luminos de acces pentru
(“Memory Stick Duo”)
Când acest indicator clipeºte sau este
luminos, camera video scrie/ citeºte date.
ea Acumulator (6)
es Slot pentru “Memory Stick Duo”
ed Buton
ef Buton
(Vizualizare imagini) (12)
(Film Roll Index) (12)
15
eg Buton DISP / BATT INFO
Puteþi comuta interfaþa ecranului
apãsând acest buton când alimentarea
este pornitã.
Dacã apãsaþi acest buton când
alimentarea este opritã OFF (CHG),
puteþi afla energia rãmasã a
acumulatorului.
eh Buton RESET
Pentru a iniþializa toate reglajele, inclusiv
reglajele privind data ºi ora, apãsaþi
RESET.
ej Microfon intern
Are rolul de a înregistra sunetul.
Semnalul sonor cules de microfonul
intern este convertit în sonor cu efect
de învãluire pe 5, 1 canale ºi înregistat.
ek Bliþ
Clipeºte când este utilizat bliþul.
el Obiectiv (lentile Carl Zeiss)
r; Comutator NIGHTSHOT
Pentru a înregistra în spaþii întunecate,
puneþi acest comutator în poziþia ON
(apare simbolul
).
ra Buton rotativ CAM CTRL
(HDR-SR7E / SR8E)
Puteþi atribui unui element de meniu pe
care îl utilizaþi frecvent butonul CAM
CTRL.
rs Buton MANUAL (HDR-SR7E / SR8E)
Puteþi afiºa interfaþa [DIAL SETTING]
apãsând ºi þinând apãsat acest buton.
rd Buton BACK LIGHT
Pentru a ajusta expunerea în cazul
subiectelor poziþionate contra luminii,
apãsaþi butonul BACK LIGHT ca sã fie
afiºat simbolul .. Pentru a anula aceastã
funcþie, apãsaþi din nou butonul BACK
LIGHT.
rf Comutator BATT (de eliberare a
acumulatorului) (6)
16
rg Sistem de prindere de trepied
(pe suprafaþa de jos a camerei)
Ataºaþi dispozitivul de prindere a
aparatului de trepied folosind ºurubul
acestuia (opþional : lunginea ºurubului
de prindere trebuie sã fie mai micã de
5,5 mm).
rh Buton DISC BURN
Creaþi un disc conectând camera la
calculator. Pentru detalii, consultaþi
“Picture Motion Browser Guide”.
rj Conector de interfaþã
rk Mufã (USB)
Pentru realizarea conexiunii prin
intermediul cablului USB.
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii /
redãrii
3 Indicatorul autonomiei acumulatorului
(aprox.)
4 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare))
5 Contor (orã / minute / secunde)
6 Buton OPTION
7 Dual Rec (înregistrare dualã)
8 Buton VIEW IMAGES
9 Reglarea Index feþe
0 Înregistrarea sunetului pe 5,1 canale, cu
efect de învãluire
qa Calitate ([FINE] / [STD])
qs Dimensiune imagini
qd Este afiºat în cursul stocãrii unei
fotografii
qf Director de înregistrare
Este afiºat numai când suportul de
înregistrare pentru fotografii este un card
“Memory Stick Duo”.
Înregistrarea filmelor
1 23
4
09 8
7
5
6
Înregistrarea fotografiilor
qa 2 3
qs
qd
12
5
Vizionarea filmelor
1 qg 3
w;
qh
qj 5
ql
6 qk
Vizualizarea fotografiilor
qg 3
qs
wa
ws
wf wd
qk
6
1 Format de înregistrare (HD/SD) ºi mod
de înregistrare (XP / HQ / SP / LP)
2 Butonul HOME
z Observaþii
• Deoarece numãrul de fotografii înregistrate
pe “Memory Stick Duo” creºte, sunt
create în mod automat noi directoare
pentru a le stoca.
• Când folosiþi funcþia Dual Rec, interfaþa
pentru film ºi cea pentru fotografii sunt
afiºate simultan. Poziþionarea pe ecran
diferã uºor de cea prezentatã la
funcþionarea obiºnuitã.
qg Butonul Return (de revenire)
qh Mod de redare
qj Numãrul filmului curent redat / Numãrul
total de filme înregistrate
qk Buton precedent / urmãtor
ql Butoane de acþionare video
w; Calitatea imaginilor redate
w a Numãrul fotografiei curent redatã /
Numãrul total de fotografii înregistrate
ws Buton pentru succesiunea de imagini
wd Denumirea fiºierului de date
wf Buton VISUAL INDEX
17
Indicatoare
afiºate
realizarea de modificãri
la
Dreapta sus
Indicatori
Gradare
În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate
urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza
reglajele efectuate la camera video.
Stânga sus
Centru
Semnificaþie
Iluminarea din spate a
ecranului LCD este opritã
Senzor de cãdere oprit
Dreapta sus
Senzor de cãdere activ
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Efecte de imagine
Efecte digitale
Jos
9
Stânga sus
Indicatori
Semnificaþie
Înregistrarea / redarea a 5,1
canale cu efect de învãluire
Înregistrare cu Cronometrul
propriu
+
–
Folosirea bliþului, REDEYE
REDUC
MICREF LEVEL scãzut
4:3
WIDE SELECT
Centru
Indicatori Semnificaþie
Stabilirea succesiunii de imagini
(43)
18
Selecþia Scenei
.
Iluminare din spate
Echilibrul de alb
Opþiunea SteadyShot
inactivã
SPOT METER
(Exponometrul punctual) /
EXPOSURE
AE SHIFT* (Valori adiacente
ale expunerii)
WB SHIFT (Valori adiacente
ale echilibrului de alb)
Înregistrare prim planuri
NightShot
Haºurã
Super NightShot
X.V. COLOR
Color Slow Shutter
Reglare Index feþe
Conectare PictBridge
E
Reglarea manualã a
focalizãrii
Avertisment
* HDR-SR7E / SR8E
b Notã
• Datele referitoare la ora ºi data înregistrãrii
vor fi reþinute automat pe hard disk ºi pe
“Memory Stick Duo”. Ele nu sunt afiºate
pe ecran în timpul înregistrãrii, dar le puteþi
vizualiza la redare selectând [DATA
CODE].
Folosirea diverselor funcþii – “
“ OPTION”
• În situaþia curentã de înregistrare / redare,
HOME B
HOME A
nu puteþi selecta sau activa simultan
elementele care apar de culoare gri.
(OPTION)
Când doriþi sã aflaþi detalii
legate de funcþia fiecãrui
element din meniul HOME –
HELP
1 Apãsaþi
Utilizarea Meniului HOME
Puteþi modifica funcþiile de înregistrare ºi
reglajele de funcþionare, dupã cum vã
convine. Pentru detalii, consultaþi manualul
de instrucþiuni “Handycam Handbook”
(pdf).
1 Porniþi camera, apãsaþi
(HOME)
A sau B.
Categorie
2
Atingeþi simbolul categoriei pe
care vreþi sã o folosiþi.
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
4
HOME” ºi
Urmaþi instrucþiunile afiºate pe
ecran pentru a acþiona în
continuare camera.
z Observaþii
• Dacã elementul dorit nu este afiºat pe
ecran, atingeþi v/V pentru a schimba
pagina.
• Pentru a ascunde interfaþa HOME MENU,
atingeþi
.
(HOME) A (sau B ).
2 Atingeþi (HELP).
Partea de jos a butonului
devine portocalie.
(HELP)
3 Atingeþi elementul relativ la care vreþi sã
obþineþi informaþii suplimentare.
Când atingeþi un element, pe ecran este
afiºatã explicaþia care corespunde
acestuia.
Pentru a aplica opþiunea, atingeþi [Yes].
Utilizarea Meniului OPTION
Meniul
(OPTION) apare ca o fereastrã
extensibilã când faceþi clic dreapta cu
mouse-ul calculatorului. Sunt afiºate
funcþiile disponibile la momentul respectiv.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf).
1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi
(OPTION) de pe ecran.
2 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
3 Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
19
b Note
• Dacã elementul dorit nu apare pe ecran,
atingeþi o altã clapetã. În cazul în care nu îl
puteþi gãsi nicãieri, înseamnã cã funcþia
respectivã nu este disponibilã în
respectivele condiþii.
• Apariþia clapetelor ºi elementelor pe ecran
depind de starea de înregistrare / redare a
camerei, la momentul respectiv.
• Anumite elemente apar fãrã o clapetã.
• Meniul (OPTION) nu poate fi utilizat
în modul simplificat de funcþionare
(pag. 11).
Elementele meniului HOME
Categoria
(CAMERA)
MOVIE*1 (film)
PHOTO*1 (fotografii)
SMTH SLW REC (înregistrare cursivã
cu încetinitorul)
Categoria
(VIEW IMAGES vizualizarea imaginilor)
VISUAL INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
PLAY LIST (listã de redare)
Categoria
(OTHERS - altele)
1
DELETE* (ºtergere)
[ DELETE], [ DELETE]
EDIT (montaj)
[ DELETE], [ DELETE]
(volum), (divizare), [COPY](copiere)
PLAYLIST EDIT (editare listã de
redare)
ADD] (adãugare), [
ADD],
[
[
ADD by date] (adãugare dupã
datã), [
ADD by date],
[
ERASE] (ºtergere), [
ERASE], [ ERASE ALL] (ºtergere
completã), [
ERASE ALL], [
MOVE] (deplasare), [ MOVE]
PRINT (imprimare)
[ PRINT], [ PRINT]
20
COMPUTER (calculator)
[ COMPUTER], [ COMPUTER],
[DISC BURN] (inscripþionare disc)
TV CONNECT Guide*1 (ghid de
conectare la televizor)
Categoria
(MANAGE HDD/
MEMORY - gestionare hard disk /
memorie)
FORMAT*1
FORMAT*1
INFO
REPAIR IMG. DB F.
Categoria
(SETTINGS- reglaje)
MOVIE SETTINGS (reglaje film)
/
REC SET] (reglaje
[
înregistrare)*1, [
REC MODE]
(mod înregistrare), [
REC
MODE], [AE SHIFT] (expuneri
adiacente)*3, [WB SHIFT] (valori
adiacente ale echilibrului de alb)*3,
[NIGHTSHOT LIGHT] (iluminare în
spaþii întunecate), [WIDE SELECT]
(alegere format panoramic),
[DIGITAL ZOOM] (mãrire digitalã),
[STEADYSHOT] (stabilizator de
imagine), [AUTO SLW SHUTTR]
(obturator lent), [X.V. COLOR],
[GUIDEFRAME] (ghidaj), [ZEBRA]
(haºurã), [
REMAINING] (spaþiu
rãmas), [FLASH LEVEL] (nivel bliþ),
[REDEYE REDUC] (reducere efect
ochi roºii), [DIAL SETTING]
(atribuire de funcþii butonului
rotativ)*1, [ INDEX SET]*1
PHOTO SETTINGS (reglaje foto)
[ IMAGE SIZE]*1 (dimensiunea
imaginii), [ QUALITY] (calitate),
[FILE NO.] (nr. fiºier), [AE SHIFT]
(expuneri adiacente)*3, [WB SHIFT]
(valori adiacente ale echilibrului de
alb)*3, [NIGHTSHOT LIGHT],
[STEADYSHOT]*3 (stabilizator de
imagine), [GUIDEFRAME](ghidaj),
[ZEBRA] (haºurã), [FLASH LEVEL]
(nivel bliþ), [REDEYE REDUC]
(reducere efect ochi roºii),
[DIAL SETTING]*3 (atribuire de
funcþii butonului rotativ), [STILL
MEDIA] (suport media pentru
fotografii)*1
VIEW IMAGES SET
[
/
INDEX SET] (reglaje index)*1, [DATA CODE] (cod de date),
[ DISPLAY] (afiºaj), [ INTERVAL SET] (stabilire interval)*1
SOUND / DISP SET*2
[VOLUME]*1 (volum), [BEEP]*1
(semnal sonor), [LCD BRIGHT]
(luminozitate LCD) [LCDBL
LEVEL]*1 (nivelul iluminãrii LCD),
[LCD COLOR] (culoare LCD), [VF B.
LIGHT]*3 (iluminare vizor)
OUTPUT SETTINGS (relgaje de ieºire)
[TV TYPE] (tip de televizor),
[DISP OUTPUT] (ieºire ecran),
[COMPONENT] (componente),
CLOCK / LANG (ceas / limbã)
[CLOCK SET]*1 (reglaj ceas),
[AREA SET] (stabilire zonã),
[SUMMER TIME] (ora de varã),
[ LANGUAGE SET]*1 (stabilire
limbã),
GENERAL SET (reglaje generale)
[DEMO MODE] (mod demonstrativ),
[REC LAMP] (indicator luminos de
înregistrare), [CALIBRATION]
(calibrare), [A. SHUT OFF] (oprire
automatã), [REMOTE CTRL] (telecomandã), [DROP SENSOR] (senzor de
cãdere)
Elementele meniului OPTION
În continuare sunt prezentate elementele pe
care le puteþi regla numai din meniul OPTION.
Clapeta
[FOCUS] (focalizare),
[SPOT FOCUS] (focalizare punctualã),
[TELE MACRO] (primplanuri),
[EXPOSURE] (expunere),
[SPOT METER](mãsurãtoare punctualã),
[SCENE SELECTION] (selecþia scenei),
[WHITE BAL.] (echilibrul de alb),
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER NIGHTSHOT]
Clapeta
[FADER] (gradare),
[D.EFFECT] (efecte digitale),
[PICT. EFFECT] (efecte de imagine),
Clapeta
[MICREF LEVEL] (nivel microfon),
[SELF-TIMER] (cronometru propriu),
[TIMING] (reglaj temporal),
[RECORD SOUND] (înregistrare sunet)
– (clapeta depinde de situaþie / nici o
clapetã)
[SLIDE SHOW] (succesiune imagini),
[SLIDE SHOW SET] (reglare succesiune
imagini),
[COPIES] (copii),
[DATE / TIME] (data / ora),
[SIZE] (dimensiune)
*1 Puteþi regla aceste elemente ºi în modul
simplificat de funcþionare (pag. 11).
*2 Denumirea meniului se modificã în modul
simplificat de funcþionare, devenind
[SOUND SETTINGS] (reglaje de sunet)
*3 HDR-SR7E / SR8E
21
Stocarea imaginilor
ªtergerea imaginilor
Imaginile înregistrate sunt stocate pe hard
diskul camerei video. Deoarece capacitatea
hard diskului intern este limitatã, aveþi grijã
sã stocaþi imaginile pe unele suporturi
externe cum ar fi un DVD-R sau un calculator.
Puteþi stoca imaginile înregistrate cu camera
aºa cum este indicat mai jos.
ªtergerea imaginilor de pe
hard disk
Stocarea imaginilor
ajutorul unui calculator
cu
Folosind aplicaþia software “Picture Motion
Browser” furnizatã pe CD-ROM, puteþi
stoca imagini pe un DVD sau pe hard diskul
unui calculator. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni “Picture Motion
Browser Guide”.
1
În meniul
(HOME), atingeþi
(OTHERS) T [DELETE].
2 Atingeþi [
3 Atingeþi [
DELETE].
DELETE],
[
DELETE] (filme) sau [
DELETE] (fotografii) în funcþie de
tipul de imagine pe care vreþi sã
o ºtergeþi, apoi atingeþi imaginea
care sã fie ºtearsã.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Crearea unui disc printr-o singurã
atingere (One Touch Disc Burn)
Imaginile înregistrate cu camera video pot fi
stocate cu uºurinþã direct pe un disc.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Stocarea imaginilor la un calculator
Puteþi salva imagini înregistrate cu camera
video pe hard diskul unui calculator.
Pentru a ºterge simultan toate
filmele ºi fotografiile
Crearea unui disc cu imaginile
selectate
Puteþi stoca pe un disc imaginile anterior
copiate pe calculator. Puteþi, de asemenea,
sã realizaþi montaje ale acelor imagini.
La pasul 3, atingeþi [
DELETE ALL] /
[
DELETE ALL] / [ DELETE ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge fotografiile de
pe “Memory Stick Duo”
Stocarea imaginilor prin
conectarea camerei la alte
echipamente
1 La pasul 2, atingeþi [
DELETE].
Puteþi copia cu un aparat video sau cu
dispozitive DVD / HDD. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf).
3 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
2 Atingeþi [
DELETE], apoi atingeþi
imaginea care sã fie ºtearsã.
Fotografia selectatã este marcatã cu .
z Observaþie
• Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate
pe “Memory Stick Duo”, la pasul 2
atingeþi [ DELETE ALL] T [YES]T
[YES] T [OK].
22
Utilizarea camerei împreunã cu un calculator
Consultarea “Handycam Handbook” (pdf)
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf).
Pentru a vizualiza “Handycam Handbook”
(pdf), trebuie sã instalaþi Adobe Reader pe
calculatorul dvs.
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniþi calculatorul.
2 Introduceþi CD-ROM-ul care v-a
fost furnizat în cititorul de discuri
al calculatorului.
Apare interfaþa de instalare.
4
Selectaþi
limba
doritã
denumirea modelului dvs. de
camerã, faceþi clic pe [Handycam
Handbook (pdf)].
Începe instalarea.
Când se încheie instalarea, pe interfaþa
desktop a calculatorului apare trimiterea
directã cãtre “Handycam Handbook”
(pdf).
• Denumirea modelului de camerã video
apare în partea de jos.
5 Faceþi clic pe [Exit] T [Exit], apoi
scoateþi discul CD-ROM din
calculator.
Pentru
utilizatorii
Macintosh
3 Faceþi clic pe
[Handycam
Handbook].
Apare interfaþa pentru instalarea
“Handycam Handbook” (pdf).
ºi
de
1 Porniþi calculatorul.
2 Introduceþi CD-ROM-ul care v-a
fost furnizat în cititorul de discuri
al calculatorului.
3 Deschideþi directorul [Handbook]
de pe CD-ROM, faceþi dublu-click
pe directorul [GB], apoi marcaþi
ºi deplasaþi “Handbook.pdf” pe
calculator.
Faceþi dublu-clic pe “Handycam.pdf” pentru
a vedea manualul de instrucþiuni.
23
Ce puteþi face cu un calculator Windows
Dupã ce instalaþi aplicaþia software “Picture
Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat
pe un calculator Windows, puteþi beneficia
de operaþiile prezentate în continuare.
x Crearea, printr-o operaþie simplã,
a unui disc cu imaginile
înregistrate cu camera dvs.
Apãsând DISC BURN la staþia handycam
(pag. 16), puteþi stoca imaginile
înregistrate cu camera dvs. pe un disc
din calculator.
x Importul la un calculator a
imaginilor înregistrate cu camera
dvs. video
x Vizionarea imaginilor importate la
calculator
x Crearea unui disc cu montajele
imaginilor
Pentru detalii legate de “Picture Motion
Browser”, consultaþi “Picture Motion
Browser Guide”.
Atenþie
Aceastã camerã înregistreazã date la înaltã
definiþie în format AVCHD. Utilizând
aplicaþia software pentru PC inclusã, veþi
putea copia datele la calitate HD pe un DVD.
Discul DVD care conþine datele în format
AVCHD nu trebuie însã utilizat cu playere /
recordere DVD, deoarece este posibil ca
discul sã nu mai poatã fi scos din respectivul
aparat, iar datele pot fi ºterse fãrã sã fiþi
avertizaþi. Discul DVD ce conþine date
AVCHD poate fi redat cu un player / recorder
Blu-ray Disc™ sau cu alte echipamente
compatibile.
x Utilizarea unui calculator
Macintosh
Aplicaþia software “Picture Motion
Browser” nu este acceptatã de
calculatoarele Macintosh. Pentru a
obþine detalii, în cazul conectãrii camerei
la un calculator Macintosh, consultaþi
urmãtoarea adresã de internet :
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us
24
Cerinþe de sistem
Când folosiþi “Picture Motion
Browser”
SO: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4 / Windows XP SP2* / Windows
Vista*.
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 biþi ºi
Starter (Edition).
Este necesarã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare constã într-un sistem de operare
actualizat (upgrade) sau într-un mediu multiboot.
Procesor :
Minim : Intel Pentium 4 la 2,8 GHz sau mai
rapid (se recomandã Pentium 4 la 3,6 GHz
sau mai rapid, Intel Pentium D 2,8 GHz sau
mai rapid, Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai
rapid, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai
rapid).
Procesorul Intel Pentium III la 1 GHz sau mai
rapid permite urmãtoarele operaþii :
– importul conþinutului pe calculator,
– inscripþionarea discului printr-o singurã
atingere,
– crearea unui disc în format AVCHD / DVD
video,
– copierea unui disc,
– procesarea exclusiv a conþinului cu
calitatea imaginilor SD (definiþie standard).
Memorie :
• pentru Windows 2000 / Windows XP
512 MB sau mai mult (se recomandã 1 GB
sau mai mult).
Pentru procesarea exclusivã a imaginilor
la calitate SD (definiþie standard), sunt
necesari 256 MB de memorie sau mai mult.
• pentru Windows Vista : 1 GB sau mai mult
Hard disk :
• Spaþiul liber necesar pentru instalare :
aproximativ 800 MB (la crearea de discuri
în format AVCHD se recomandã 10 GB sau
mai mult).
Monitor :
• Placã video compatibilã cu DirectX 7 sau
variante ulterioare,
• Rezoluþie minimã 1024 × 768, adâncime
mare de culoare (culoare pe 16 biþi),
Alte cerinþe :
• Port (USB) (trebuie sã fie standard) .
• Recomandat USB de mare vitezã (USB 2.0),
• Este necesar un drive de inscripþionare a
DVD-urilor (este necesar ºi un drive
CD-ROM pentru instalare).
b Note
• Chiar ºi în cazul unor configuraþii în care
este garantatã funcþionarea, este posibil
ca unele cadre sã fie omise la filmele cu o
înaltã calitate a imaginilor, rezultând o
redare neuniformã.
Imaginile importate ºi cele de pe discuri
create ulterior nu for fi însã afectate.
• Nu este garantatã funcþionarea în cazul
tuturor configuraþiilor recomandate.
Spre exemplu, lansarea sau funcþionarea
simultanã a altor aplicaþii poate limita
performanþele acestui produs.
• Aplicaþia “Picture Motion Browser” nu
este compatibilã cu reproducerea
sonorului cu efect de învãluire pe 5,1
canale. Sunetul va fi redat pe 2 canale.
• Dacã folosiþi un PC Notebook, conectaþi-l
la adaptorul de reþea ca sursã de alimentare
când vizionaþi sau editaþi filme înregistrate
în format HD (înaltã definiþie). În caz
contrar, aplicaþia software este posibil sã
nu funcþioneze corect, din cauza funcþiei
de economisire a energiei, activã la
calculator.
Instalarea aplicaþiei software
Trebuie sã instalaþi aplicaþia software pe
calculatorul dvs. Windows, înainte de a
conecta camera video la computer. Instalarea
este necesarã numai prima datã.
Conþinutul de instalat ºi procedurile pot diferi
în funcþie de sistemul de operare utilizat.
1 Confirmaþi cã nu este conectatã
camera la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
b Note
• Conectaþi-vã ca administrator pentru
instalare.
• Închideþi toate aplicaþiile software care
ruleazã pe calculator înainte de a
instala programele.
3 Introduceþi în cititorul de discuri
al calculatorului CD-ROM-ul care
v-a fost furnizat.
Apare interfaþa de instalare.
Dacã nu apare interfaþa :
1 Faceþi clic pe [Start], apoi pe [My
Computer]. (Pentru Windows 2000,
faceþi dublu clic pe [My Computer].)
2 Faceþi dublu-clic pe [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (Drive-ul de disc)*.
* Denumirea drive-ului (spre exemplu
(E:)) poate varia de la un calculator la
altul.
4 Faceþi clic pe [Install].
5
Selectaþi limba doritã pentru
aplicaþia ce urmeazã a fi
instalatã, apoi faceþi clic pe
[Next].
6 Marcaþi aria ºi þara / regiunea
corespunzãtoare, apoi faceþi clic
pe [Next].
7
Citiþi [License Agreement]
(Convenþie de licenþã), selectaþi
caseta de confirmare corespunzãtoare afirmaþiei [I accept the
terms of the license agreement]
(Accept termenii convenþiei de
licenþã) dacã sunteþi de acord,
dupã care faceþi clic [Next].
8 Conectaþi camera la calculator
urmând paºii prezentaþi în
continuare :
1 Conectaþi adaptorul de reþea la staþia
Handycam ºi la o prizã de perete.
25
2 Montaþi camera în staþia Handycam,
apoi deplasaþi comutatorul POWER
în poziþia pornit.
3 Conectaþi mufa USB a staþiei
Handycam la mufa
USB a
calculatorului folosind cablul USB
furnizat.
4 Atingeþi [ COMPUTER] la ecranul
LCD al camerei.
10 Pentru a instala aplicaþia soft-
ware, urmaþi instrucþiunile afiºate.
În funcþie de sistemul de operare, este
posibil sã fie afiºate urmãtoarele interfeþe.
În acest caz, urmaþi instrucþiunile afiºate
pe ecran pentru a instala aplicaþia software
cerutã.
– Sonic UDF Reader*
Aplicaþia software solicitatã pentru
recunoaºterea unui disc în format
AVCHD
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (numai pentru Windows 2000)
Aplicaþia software solicitatã pentru
crearea unui DVD
– Microsoft .NET Framework 1.1*
Aplicaþia software solicitatã pentru
crearea unui disc AVCHD
– Microsoft DirectX 9.0c*
Aplicaþia software solicitatã pentru
manevrarea filmelor
* Numai pentru Windows 2000 ºi
Windows XP.
9 Faceþi clic pe [Next] în interfaþa 11 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe
26
de confirmare a conexiunii la
calculator.
ecran, iar dacã vi se solicitã,
reporniþi calculatorul.
b Note
• Nu este necesar sã reporniþi
calculatorul în aceastã etapã chiar
dacã este afiºatã o fereastrã care vã
solicitã aceasta. Faceþi clic pe [NO] ºi
continuaþi instalarea aplicaþiei software.
• Operaþia de autentificare poate dura
mai mult timp.
Instalarea se încheie.
12
Scoateþi discul CD-ROM din
drive-ul pentru discuri al calculatorului.
Acþionarea “Picture Motion
Browser”
Dupã instalarea aplicaþiei software, pe
desktop sunt create simboluri ale trecerilor
directe pentru “Picture Motion Browser” ºi
“Picture Motion Browser Guide”.
Pentru operaþiile de bazã ale “Picture Motion
Browser” consultaþi “Picture Motion
Browser Guide”.
Faceþi dublu clic pentru a
lansa “Picture Motion
Browser”.
Faceþi dublu clic pentru a
lansa “Picture Motion
Browser Guide”.
Conectarea camerei la un
calculator
Pentru a importa imagini la calculator etc.,
conectaþi camera la calculator urmând paºii
de mai jos :
1 Conectaþi adaptorul de reþea la
staþia Handycam ºi la o prizã de
perete.
2
Montaþi
camera
în
staþia
z Observaþie
• Dacã [USB SELECT] nu apare pe ecranul
LCD, atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)T [COMPUTER] pentru a
afiºa interfaþa.
Conexiunea recomandatã a
cablului USB
Pentru a asigura funcþionarea corespunzãtoare a camerei, conectaþi-o la calculator
aºa cum este indicat mai jos.
• Conectaþi porturile USB al staþiei
Handycam ºi al calculatorului prin cablul
USB. Nu conectaþi nici un alt dispozitiv la
alte porturi USB ale calculatorului.
• La conectarea la un calculator care are
conectate ca echipamente standard o
tastaturã USB ºi un mouse USB, conectaþi
staþia Handycam la un alt port USB
folosind cablul USB.
b Note
• Nu este garantatã funcþionarea dacã sunt
conectate mai multe echipamente USB la
calcuator.
• Aveþi grijã sã conectaþi cablul USB la un
port USB. Dacã acesta este conectat la
calculator prin intermdiul unei tastaturi
USB sau a unui hub USB, nu este
garantatã funcþionarea.
Handycam, apoi glisaþi comutatorul POWER pentru a o porni.
3 Conectaþi mufa
(USB) a staþiei
Handycam la calculator, folosind
cablul USB furnizat (pag. 25).
Pe ecranul LCD al camerei apare interfaþa
[USB SELECT].
Atingeþi butonul dorit de pe ecran.
27
Pentru a deconecta cablul USB
1 Faceþi clic pe simbolul [Unplug or eject
hardware] din bara de acþiuni aflatã în
partea din dreapta jos a interfeþei
desktop.
2 Faceþi clic pe [Safely remove USB Mass
Storage Device].
3 Faceþi clic pe [OK] (numai pentru
Windows 2000).
4 Atingeþi [END] de pe ecranul camerei
video.
5 Atingeþi [YES] de pe ecranul camerei
video.
6 Decuplaþi cablul USB de la staþia
Handycam ºi de la calculator.
b Note
• Nu decuplaþi cablul USB câtã vreme
indicatorul luminos ACCESS este aprins.
• Înainte de a opri camera, decuplaþi cablul
USB urmând procedura corectã, descrisã
anterior.
• Decuplaþi cablul USB folosind procedurile
corecte, descrise anterior. În caz contrar,
fiºierele stocate pe hard diskul camerei sau
pe “Memory Stick Duo” este posibil sã
nu fie actualizate corect. Totodatã,
deconectarea incorectã a cablului USB
poate cauza disfuncþionalitãþi ale hard
diskului camerei video sau ale cardului
“Memory Stick Duo”.
28
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de
luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru
a soluþiona defecþiunile. Dacã problema
persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi
contactaþi dealer-ul dvs. Sony.
Citiþi urmãtoarele înainte de a
trimite aparatul la reparat.
• Se poate ca aparatul sã aibã nevoie de o
iniþializare sau de schimbarea hard diskului
curent, în funcþie de problema apãrutã. În
acest caz, datele de pe hard disk vor fi
ºterse. Faceþi copii de siguranþã ale datelor
de pe hard disk (consultaþi manualul de
instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf))
pe alte suporturi de memorie înainte de a
trimite camera la reparat. Nu putem garanta
pierderile de date.
• Pentru repararea camerei, putem verifica o
cantitate minimã de date stocate pe hard
disk cu scopul ameliorãrii situaþiei.
Dealer-ul Sony nu va face însã nici copii ºi
nici nu va salva datele dvs.
• Pentru simptome legate de camerã,
consultaþi manualul de instrucþiuni
“Handycam Handbook” (pdf), iar pentru
conectarea calculatorului, consultaþi
“Picture Motion Browser Guide”.
Elementele de meniu sunt de culoare
gri.
• Anumite funcþii nu pot fi activate simultan.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni “Handycam Handbook” (pdf).
Alimentarea nu porneºte.
• Montaþi un acumulator încãrcat la camera
video (pag. 6).
• Cuplaþi ºtecãrul adaptorului de reþea la o
prizã de perete (pag. 6).
• Aºtezaþi corect camera video în staþia
Handycam (pag. 6).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera
este pregãtitã pentru a înregistra, dupã
ce este pornitã. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în
care funcþiile continuã sã nu fie active,
apãsaþi butonul RESET (pag. 16) cu un
obiect cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi
butonul RESET, toate reglajele, inclusiv
cel al ceasului sunt iniþializate.)
• Temperatura camerei este extrem de ridicatã.
Opriþi camera ºi þineþi-o o vreme într-un loc
rãcoros.
• Temperatura aparatului este foarte scãzutã.
Lãsaþi camera o vreme, cu comutatorul
POWER pornit. Dacã în continuare nu
puteþi acþiona camera video, opriþi-o ºi
mutaþi-o într-un loc mai cãlduros. Lãsaþi
camera acolo o vreme, apoi reporniþi-o.
Butoanele nu funcþioneazã.
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam) anumite butoane/funcþii
au acþiuni limitate. Pentru detalii legate de
Easy Handycam, consultaþi manualul
“Handycam Handbook” (pdf).
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Camera se încãlzeºte dacã alimentarea este
pornitã mai mult timp. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care
nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul
pentru [A.SHUT OFF] sau reporniþi
alimentarea, ori folosiþi adaptorul de reþea.
• Încãrcaþi acumulatorul (pag. 6).
Când apãsaþi butonul START / STOP
sau PHOTO nu se înregistreazã
imagini.
• Apare interfaþa de redare. Puneþi
comutatorul POWER în poziþia (Film)
sau
(Foto) (pag. 10).
• Camera dvs. înscrie pe hard disk imaginea
abia înregistratã.
29
Nu puteþi efectua noi înregistrãri în aceastã
perioadã
• Hard diskul camerei este complet ocupat.
ªtergeþi imaginile care nu sunt necesare
(pag. 22).
• Numãrul total de scene de film sau de
fotografii depãºeºte capacitatea de
înregistrare a camerei video. ªtergeþi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 22).
Înregistrarea se opreºte.
• Temperatura aparatului este foarte scãzutã
/ ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o vreme
într-un loc mai cãlduros / rãcoros.
Nu puteþi instala “Picture Motion
Browser”.
• Verificaþi mediul de operare solicitat pentru
instalare.
• Respectaþi ordinea corectã de instalare
(pag. 25).
“Picture Motion Browser” nu
funcþioneazã corect.
• Pãrãsiþi “Picture Motion Browser” ºi
reporniþi calculatorul.
Camera video nu este recunoscutã
de calculator.
• Instalaþi aplicaþia software Picture Motion
Browser (pag. 25).
• Deconectaþi de la calculator toate
dispozitivele USB în afarã de tastaturã,
mouse ºi camera video.
• Deconectaþi cablul atât de la calculator, cât
ºi de la staþia Handycam, reporniþi
calculatorul, apoi recuplaþi calculatorul ºi
camera în ordinea corectã.
• Verificaþi dacã [Media Check Tool] ruleazã
pe calculator. Pentru detalii, consultaþi
“Picture Motion Browser Guide”.
Interfaþã de autodiagnosticare
/ Indicatoare de avertizare
Dacã indicatorii apar în vizor (HDR-SR7E /
SR8E) ºi pe ecranul LCD, verificaþi
urmãtoarele.
Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs.
Dacã problema persistã, cu toate cã aþi
încercat de mai multe ori soluþiile sugerate,
contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de
autodiagnosticare)
C : 04 : ss
• Acumulatorul folosit nu este unul
“InfoLITHIUM” seria H.
Folosiþi un acumulator “InfoLITHIUM”
seria H (pag. 6).
• Cuplaþi ferm conectorul DC al adaptorului
de reþea la mufa DC IN a staþiei Handycam
(pag. 6).
C : 13 : ss / C : 32 : ss
• Decuplaþi sursa de alimentare.
Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou
camera video.
E : 20 : ss / E : 31 : ss / E : 61 : ss/
E : 62 : ss / E : 91 : ss/ E : 94 : ss
• A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu o
puteþi rezolva dvs. Contactaþi un dealer
local Sony sau un service Sony autorizat.
Aduceþi la cunoºtinþa specialiºtilor codul
de 5 caractere ce începe cu litera “E” care
a fost afiºat.
101-0001(Indicator de avertizare
referitor la fiºiere)
Indicatorul clipeºte rar :
• Fiºierul este deteriorat.
• Fiºierul nu poate fi citit.
30
(Indicator de avertizare
referitor la hard diskul camerei)*
Indicatorul clipeºte des :
• Este posibil sã fi apãrut o eroare legatã
de drive-ul de hard disk al calmerei dvs.
(Indicator de avertizare
referitor la hard diskul camerei)*
Indicatorul clipeºte des :
• Hard discul camerei este complet
ocupat.
• Este posibil sã fi apãrut o eroare legatã
de drive-ul de hard disk al calmerei dvs.
(Indicator de avertizare privind
formatarea “Memory Stick Duo”)*
• Cardul “Memory Stick Duo” este
deteriorat.
• Cardul “Memory Stick Duo” nu este
corect formatat.
(Indicator de avertizare relativ
la o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” incompatibilã)*
• În aparat este introdus un card de
memorie “Memory Stick Duo”
incompatibil.
E (Indicator de avertizare
privind
nivelul
energiei
acumulatorului)
- (Indicator de avertizare
privind protejarea la scriere a
memoriei “Memory Stick Duo”)*
Indicatorul clipeºte rar :
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare
sau de starea acumulatorului,
indicatorul E poate fi afiºat
intermitent chiar dacã perioada rãmasã
de funcþionare este de încã aproximativ
20 de minute.
(Indicator de avertizare cu
privire la bliþ)
(Indicator de avertizare privind
temperatura ridicatã)
Indicatorul clipeºte rar :
• Temperatura camerei este ridicatã. Opriþi
camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc
rãcoros.
Indicatorul clipeºte des* :
• Temperatura camerei este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o
vreme într-un loc rãcoros.
(Indicator de avertizare privind
temperatura scãzutã)*
Indicatorul clipeºte des :
• Temperatura camerei este extrem de
scãzutã. Lãsaþi-o o vreme într-un loc
încãlzit.
• Clapeta de protejare la scriere a
memoriei “Memory Stick Duo” este
în poziþia blocat.
• Accesul la cardul “Memory Stick Duo”
a fost restricþionat cu un alt echipament.
Indicatorul clipeºte des* :
• Existã o problemã legatã de bliþ.
(Indicator de avertizare cu
privire la agitarea camerei)
• Cantitatea de luminã nu este suficientã,
astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri
involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul.
• Camera video este instabilã, aºa cã apar
cu uºurinþã miºcãri involuntare ale
camerei. Þineþi camera nemiºcatã, cu
ambele mâini ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu privire la
agitarea camerei nu dispare însã.
* Se aude o melodie când indicatorii de
avertizare apar pe ecran.
(Indicator de avertizare relativ
la “Memory Stick Duo”)
• Nu este introdusã nici o unitate
“Memory Stick Duo” în aparat (pag.
11).
31
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video
sau accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extrem de cald sau de
frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul sau
accesoriile expuse la temperaturi care sã
depãºeascã 60°C (140°F), cum ar fi sub
razele directe ale soarelui vara, în
apropierea surselor de cãldurã sau în
maºinile parcate la soare. Pot apãrea
disfuncþionalitãþi sau se pot deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice.
Camera video se poate defecta.
– În zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
aparate video. Poate apãrea zgomot.
– Pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei video, pot apãrea
defecþiuni uneori iremediabile.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
(HDR-SR7E / SR8E) sau lentilele pot fi
expuse luminii solare directe. Se pot
deteriora atât partea interioarã a vizorului
(HDR-SR7E / SR8E), cât ºi ecranul LCD.
• Camera funcþioneazã în curent continuu
alimentatã cu 6,8V / 7,2V (de la acumulator)
sau cu 8,4V (de adaptorul de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi spre exemplu de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (nu loviþi camera cu ciocanul, nu
o lãsaþi sã cadã pe jos ºi nu cãlcaþi pe ea).
Acordaþi o grijã deosebitã lentilelor.
• Când nu folosiþi camera, puneþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
32
• Când deconectaþi adaptorul de la prizã,
apucaþi ºi trageþi de ºtecher nu de cablu.
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip pastilã
la îndemâna copiilor. În cazul în care
accidental este înghiþitã o astfel de baterie,
consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
baterie :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute,
redând sau înregistrând.
• Consumaþi complet energia acumulatorului
înainte de depozitare.
Ecranul cu cristale lichide (LCD)
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate defecta.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
pânzã moale pentru a le îndepãrta. Când
folosiþi setul de curãþare LCD (opþional), nu
aplicaþi lichidul de curãþare direct pe ecranul
LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare umezitã cu
respectivul lichid.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi-o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu
apã dupã care ºtergeþi-o cu o pânzã moale
ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– Nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materialele textile îmbibate cu substanþe
chimice, insecticide ºi substanþe de
protecþie solarã ;
– Nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– Nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa, în urmãtoarele
cazuri :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã urme
de degete ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
• Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
periodic lentilele aºa cum este indicat mai
sus. Se recomandã acþionarea camerei cel
puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în
stare optimã de funcþionare cât mai mult
timp.
Pentru încãrcarea bateriei
reîncãrcabile a camerei video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã care are ca scop
furnizarea energiei necesare pentru ca
aparatul sã reþinã data, ora ºi alte reglaje,
chiar ºi atunci când comutatorul POWER
este pus în poziþia OFF (CHG). Bateria
reîncãrcabilã se încãrcã automat în timp ce
folosiþi camera, însã se descãrcã treptat când
camera de luat vederi nu este folositã. Dacã
aparatul nu este deloc utilizat, aceastã baterie
va fi complet descãrcatã dupã aproximativ 3
luni. Folosiþi camera dupã ce încãrcaþi aceastã
baterie. Funcþionarea camerei nu va fi afectatã
de descãrcarea bateriei reîncãrcabile atâta
timp cât nu înregistraþi data.
x Procedurã
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi
lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia
oprit OFF(CHG) mai mult de 24 de ore.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este manevratã corect. Nu o
reîncãrcaþi, nu o dezasamblaþi ºi nu o
aruncaþi în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
33
Specificaþii
Sistem
Format de compresie video
AVCHD (HD) / MPEG2 (SD) / JPEG
(fotografii)
Format de compresie audio
Dolby Digital 2/5.1 ch
Dolby Digital 5,1 Creator
Semnal video
PAL color, standarde CCIR
specificaþie 1080/50i
Hard disk
HDR-SR5E :
40 GB
HDR-SR7E :
60 GB
HDR-SR8E :
100 GB
La mãsurarea capacitãþii suportului
media, 1GB este egal cu 1miliard de
bytes, o porþiune care este utilizatã
pentru gestionarea datelor.
Format de înregistrare
• Filme HD : AVCHD 1080/50i
Filme SD : MPEG2-PS
• Fotografii : Exif *1 Ver. 2.2
Vizor (HDR-SR7E / SR8E)
Vizor electric (color)
Dispozitiv de imagine
HDR-SR5E :
Senzor CMOS : 5,9 mm (tip 1/3)
Pixeli la înregistrare (foto, 4:3) :
Max. 4.0 mega (2304 × 1728) pixeli*2
Total : aprox. 2.100.000 pixeli
Eficace (film, 16:9) : cca. 1.430.000 pixeli
Eficace (film, 4:3) : cca. 1.080.000 pixeli
Eficace (fotografii, 16:9) :
cca. 1.490.000 pixeli
Eficace (fotografii, 4:3) :
cca. 1.990.000 pixeli
HDR-SR7E / SR8E :
Senzor CMOS : 6,3 mm (tip 1/2,9)
Pixeli la înregistrare (foto, 4:3) :
Max. 6.1 mega (2848 × 2136) pixeli*2
Total : aprox. 3.200.000 pixeli
Eficace (film, 16:9) : cca. 2.280.000 pixeli
Eficace (film, 4:3) : cca. 1.710.000 pixeli
34
Eficace (fotografii, 16:9) :
cca. 2.280.000 pixeli
Eficace (fotografii, 4:3) :
cca. 3.040.000 pixeli
Obiectiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
HDR-SR5E :
• 10× (optic), 20× , 80× (digital)
HDR-SR7E / SR8E :
• 10× (optic), 20× (digital)
Distanþã focalã
F = 1,8 ÷ 2,9
Diametrul filtrului : 37 mm
HDR-SR5E :
f = 5,1 - 51 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme*3 : 41,3 - 485 mm (16:9)
50,5 - 594 mm (4:3)
Pentru fotografii: 37 - 370 mm (4:3)
40,4 - 404 mm (16:9)
HDR-SR7E / SR8E :
f = 5,4 - 54 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme :
40 - 400 mm (16:9)
49 - 490 mm (4:3)
Pentru fotografii: 37 - 370 mm (4:3)
40 - 400 mm (16:9)
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minimã
2 1x lux ([AUTO SLW SHUTTR] [ON],
viteza obturatorului 1/25 sec)
0 1x lux (la folosirea funcþiei NightShot)
*1 “Exif” este un format de fiºiere pentru fotografii
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Fiºierele în acest format conþin
informaþii suplimentare cum ar fi informaþii
legate de reglajele camerei în momentul
înregistrãrii.
*2 Dispunerea ordonatã a pixelilor Senzorului
ClearVid CMOS ºi sistemul de procesare unice
realizate de firma Sony permit obþinerea unei
rezoluþii echivalente pentru fotografii dublã
comparativ cu numãrul de pixeli eficace ai
senzorului de imagine.
*3 Cifrele care indicã distanþa focalã reprezintã
cifrele reale, rezultate la citirea pixelilor la
unghi panoramic.
Conectori de Intrare / Ieºire
Ieºire audio / video
Conector cu 10 pini
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã
în sarcinã de 47 kΩ (kilohm),
Impedanþã de ieºire mai micã de
2,2 kΩ
Mufã COMPONENT OUT
Y : 1 Vp-p, 75 Ω
PB/PR, CB/CR : +/– 350 mV, 75Ω (ohm)
Mufã HDMI OUT
miniconector HDMI Tip C
Mufã cãºti (HDR-SR7E / SR8E)
Mini-mufã stereo (φ 3,5 mm).
Mufã de intrare MIC (HDR-SR7E / SR8E)
Minimufã stereo (φ 3,5 mm).
Mufã REMOTE
Mini-minimufã stereo (φ 2,5 mm).
Ecran LCD
Imagine
6,7 cm (tip 2,7; raportul laturilor 16:9)
Numãrul total de puncte
211.200 (960 × 220)
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
6,8 / 7,2 V curent continuu (de la
acumulator)
8,4 V c. c. (cu adaptor de reþea)
Consum mediu de putere :
HDR-SR5E :
• În timpul înregistrãrii folosind
ecranul LCD reglat la luminozitate
normalã :
HD : 4,0 W ; SD : 3,5 W
HDR-SR7E / SR8E :
• În timpul înregistrãrii folosind vizorul
reglat la luminozitate normalã :
HD : 4,4 W ; SD : 3,9 W
• În timpul înregistrãrii folosind
ecranul LCD reglat la luminozitate
normalã :
HD : 4,6 W ; SD : 4,1 W
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
HDR-SR5E :
75 × 81 × 135 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile
proeminente
75 × 81 × 140 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile
proeminente, cu acumulatorul NP-FM60,
ataºat
HDR-SR7E / SR8E
75 × 81 × 144 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile
proeminente
75 × 81 × 149 mm (L×Î×A) inclusiv pãrþile
proeminente, cu acumulatorul NP-FM60,
ataºat
Masa (aproximativ)
HDR-SR5E :
460 g numai unitatea centralã
540 g inclusiv acumulatorul tip
NP-FH50
HDR-SR7E / SR8E
530 g numai unitatea centralã
610 g inclusiv acumulatorul tip
NP-FH60
Accesorii furnizate
Vezi pagina 5.
Staþie Handycam DCRA-C181
Conectori de Intrare / Ieºire
Ieºire audio / video
Conector cu 10 pini
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã
în sarcinã de 47 kΩ (kilohm),
Impedanþã de ieºire mai micã de
2,2 kΩ
Mufã COMPONENT OUT
Y : 1 Vp-p, 75 Ω
PB/PR, CB/CR : +/– 350 mV, 75Ω (ohm)
Mufã USB
35
mini-B
Adaptor de reþea AC-L200/
L200B
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* ; curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
48 × 29 × 81 mm (L×Î×A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
170 g exclusiv cablul de alimentare
* Vezi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii
36
Acumulator reîncãrcabil tip
NP-FM60 :
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
7,2 Wh (1000 mAh)
Dimensiuni (aproximativ)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (L×Î×A)
Masa (aproximativ)
80 g
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Tip :
Cu ioni de litiu
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi anunþaþi.
• Camera dvs. este produsã sub licenþã
Dolby Laboratories.
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” si simbolul
sunt mãrci de comerþ ale Sony Corporation.
• “AVCHD” ºi sigla AVCHD sunt mãrci de comerþ ale Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
ºi Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “MagicGate”, “
”, “MagicGate Memory Stick”,
“MagicGate Memory Stick Duo” sunt mãrci ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “x.v.Colour” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• Dolby ºi simbolul dublu-D sunt mãrci de comerþ ale Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5,1 Creator sunt mãrci de comerþ ale Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista ºi Direct Xsunt mãrci înregistrate
sau mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci înregistrate ale Apple Computer, Inc. în Statele Unite ºi
în alte þãri.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition Multimedia Interface sunt mãrci înregistrate sau
comerciale ale HDMI Licesing LLC.
• Intel, Intel Core ºi Pentium sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale Intel Corporation sau
ale sucursalelor sale din Statele Unite sau din alte þãri.
• Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Acrobat sunt mãrci înregistrate ale Adobe Systems
Incorporated din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
Toate denumirile produselor menþionate în acest manual sunt, în general, mãrci înregistrate
sau mãrci comerciale ale dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi. În acest manual nu vor
apãrea însã, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite la pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor
http://www.sony.ro
37
Download PDF

advertising