Sony | HDR-SR11E | Sony HDR-SR12E Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã cu hard disk
Manual de instrucþiuni
“Handycam Handbook”
HDR-SR11E / SR12E
© 2008 Sony Corporation
1
Citiþi aceste informaþii înainte de a utiliza
camera video
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
Note privind utilizarea
Acest manual de instrucþiuni
“Handycam Handbook”
Conþine informaþii legate de acþionarea ºi
manevrarea camerei video. Consultaþi ºi
celãlalt manualul de instrucþiuni, furnizat.
Manevrarea pe calculator a
imaginilor înregistrate cu
camera dvs.
Consultaþi “PMB Guide” stocat pe CDROM-ul furnizat.
Tipurile de carduri “Memory
Stick” pe care le puteþi utiliza
pentru camera dvs. video
Pentru înregistrarea de filme, se recomandã
utilizarea de carduri “Memory Stick PRO
Duo” cu capacitatea de 1 GB sau mai mari,
marcate cu simbolurile de mai jos :
–
(“Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(“Memory Stick
PRO-HG Duo”).
* Sunt disponibile cu sau fãrã marcajul Mark2.
• Consultaþi pagina 24 pentru a afla detalii
legate de durata disponibilã de înregistrare
pe un “Memory Stick PRO”.
“Memory Stick PRO Duo” / “Memory
Stick PRO-HG Duo” :
se poate utiliza cu
aceastã camerã
video.
“Memory Stick” : nu se poate utiliza
cu aceastã camerã video.
• În acest manual, ambele tipuri de carduri
“Memory Stick PRO Duo” ºi “Memory
Stick PRO-HG Duo” vor fi denumite
“Memory Stick PRO Duo”.
2
• Nu pot fi utilizate alte carduri de memorie în
afarã de cele anterior menìonate.
• “Memory Stick PRO Duo” pot fi utilizate
numai cu echipamente compatibile cu
“Memory Stick PRO”.
• Nu lipiþi etichete sau alte autocolante pe
“Memory Stick PRO Duo” sau pe
adaptorul pentru “Memory Stick Duo”.
• Când folosiþi un card “Memory Stick PRO
Duo” la un echipament compatibil
“Memory Stick”, puteþi folosi un card
“Memory Stick Duo”, introducând-l
într-un adaptor Memory Stick Duo.
Folosirea camerei
• Nu þineþi camera de capacele mufelor ºi
nici de urmãtoarele pãrþi componente :
Vizor
Acumulator
Ecranul LCD
Capacul suportului
pentru accesorii
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Legat de
manevrarea camerei” (pag. 108).
• Nu efectuaþi nici una dintre urmãtoarele
operaþii câtã vreme este aprins sau clipeºte
vreunul dintre indicatoarele luminoase
(film)/ (foto) (pag. 20) sau ACCESS (pag.
29):
– scoaterea cardului “Memory Stick PRO
Duo”,
– demontarea acumulatorului sau a
adaptorului de reþea de la camerã,
– aplicarea de ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
În caz contrar este posibil sã fie deteriorat
suportul media, sã fie pierdute imaginile
înregistrate sau sã aparã alte
disfuncþionalitãþi.
• Înainte de a conecta camera dvs. video la
un alt echipament prin intermediul unui
cablu , aveþi grijã sã cuplaþi conectorul în
poziþia corectã. Dacã forþaþi conectarea în
poziþie greºitã, este posibil ca terminalul
sã se deterioreze sau pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Cuplaþi cablurile la staþia Handycam când
camera este conectatã la Staþia Handycam.
Nu conectaþi cablurile atât la camera video,
cât ºi la staþia Handycam.
• Decuplaþi adaptorul de reþea de la staþia
Handycam, þinând cu mâinile atât staþia,
cât ºi conectorul DC.
• Aveþi grijã sã treceþi comutatorul POWER
în poziþia OFF (CHG), când aºezaþi camera
video în staþia Handycam sau când o
detaºaþi de aceasta.
Note privind elementele de
meniu, ecranul cu cristale
lichide, vizor ºi obiectiv
• Un element de meniu care apare de culoare
gri nu este disponibil în condiþiile curente
de înregistrare.
• Vizorul ºi ecranul LCD sunt produse
folosindu-se o tehnologie de înaltã
precizie, astfel încât peste 99,99 % dintre
pixeli sunt operaþionali pentru utilizarea
efectivã. Totuºi, este posibilã existenþa
unor minuscule puncte negre ºi / sau a
unora luminoase (albe, roºii, albastre sau
verzi) care sã aparã în mod constant în
vizor sau pe ecranul LCD. Aceste puncte
apar în mod normal în procesul de fabricaþie
ºi nu afecteazã în nici un fel imaginea
înregistratã.
• Expunerea vizorului ºi a ecranului LCD
sau a obiectivului la luminã solarã directã
o perioadã îndelungatã de timp poate conduce la apariþia unor disfuncþionalitãþi.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg.
Despre alegerea limbii
• Interfeþele de ecran pot apãrea în diverse
limbi pentru a explica procedurile de
acþionare a camerei. Alegeþi limba care sã
fie folositã la afiºare înainte de a utiliza
camera, dacã este necesar (pag. 21).
Note privind înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
camerei video, ale mediului de stocare a
informaþiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã / regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
Punct negru
Punct alb, roºu,
albastru sau verde
3
Redarea imaginilor cu alte
echipamente
• Camera dvs. este compatibilã cu MPEG-4
AVC/H.264 High Profile pentru înregistrarea unor imagini de calitate HD. De
aceea, imaginile înregistrate la calitate
HD (înaltã definiþie) cu camera video, nu
pot fi redate cu urmãtoarele echipamente:
– alte echipamente compatibile cu formatul
AVCHD care nu acceptã formatul High
Profile,
– echipamente care nu sunt compatibile
cu formatul AVCHD.
Note privind utilizarea acestui
manual
• Interfeþele ecranului LCD ºi cele ale
vizorului prezentate în acest manual
pentru exemplificare sunt preluate cu
ajutorul unei camere foto digitale ºi din
acest motiv pot apãrea diferit de ceea ce
vedeþi dvs.
• În acest manual, atât hard diskul, cât ºi
cardul “Memory Stick PRO Duo” sunt
denumite suporturi (suporturi media).
• Designul ºi specificaþiile pentru aceastã
camerã video ºi pentru accesoriile sale,
pot fi modificate fãrã a fi avizaþi.
Note privind lentilele Carl Zeiss
Camera dvs. este dotatã cu lentile Carl Zeiss,
obþinute prin colaborarea dintre Carl Zeiss,
din Germania, ºi Compania Sony, ºi care
produc imagini de înaltã calitate.
Ele se supun sistemului de mãsurã MTF
pentru camere video ºi oferã o calitate
specificã lentilelor Carl Zeiss.
Lentilele camerei dvs. sunt acoperite cu un
strat T care diminueazã reflexiile nedorite
ºi asigurã o reproducere fidelã a culorilor.
* MTF este un acronim pentru Funcþia de Transfer de Modulaþie. Valoarea numericã
reprezintã cantitatea de luminã provenitã de
la subiect care intrã în lentile.
4
Note privind utilizarea camerei video
Stocaþi toate datele de imagine
înregistrate
Note legate de temperatura la
funcþionare
Nu supuneþi camera la ºocuri
sau vibraþii
Note legate de utilizarea
aparatului la altitudini mari
• Pentru a evita pierderea datelor de imagine, stocaþi toate imaginile înregistrate
pe un suport extern. Se recomandã sã
stocaþi datele pe un disc, spre exemplu pe
un DVD-R (pag. 47), folosind calculatorul
personal. Le puteþi stoca ºi folosind un
aparat video sau un recorder DVD / HDD
(pag. 58).
• Este posibil ca hard diskul camerei sã nu
mai fie recunoscut sau ca înregistrarea sau
redarea sã nu mai fie posibile.
• Evitaþi ºocurile mai ales în cursul
înregistrãrii / redãrii. Dupã înregistrare, nu
supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii, câtã
vreme indicatorul luminos ACCESS este
aprins.
• Când suspendaþi camera cu ajutorul curelei
de umãr (nu este furnizatã), aveþi grijã sã
nu loviþi aparatul de alte obiecte.
• Nu utilizaþi camera în spaþii cu un nivel
ridicat de poluare sonorã.
Despre senzorul de cãdere
• Pentru a proteja hard diskul intern de
ºocuri cauzate de cãdere, aparatul este
dotat cu funcþia Senzor de cãdere (pag.
81). Dacã vã scapã camera din mânã sau
în condiþii de non-gravitaþie, poate fi
înregistrat ºi zgomotul produs de acest
bloc care are rolul de protejare a camerei.
Dacã senzorul de cãdere percepe cãderi
repetate, înregistrarea / redarea pot fi
întrerupte.
Note legate de acumulator /
adaptorul de reþea
• Aveþi grijã sã detaºaþi acumulatorul sau
adaptorul de reþea dupã ce opriþi
alimentarea.
La conectarea camerei la calculator
• Nu formataþi hard diskul camerei cu ajutorul
unui calculator. Este posibil ca aceasta sã
nu mai funcþioneze corect.
• Dacã temperatura camerei creºte sau scade
foarte mult, este posibil sã nu puteþi
înregistra sau reda cu camera video
datoritã facilitãþii de protecþie a camerei
care se activeazã în astfel de situaþii. În
acest caz, este afiºat un indicator în vizor
sau pe ecranul LCD (pag. 98).
• Nu încercaþi sã porniþi camera în regiuni
unde presiunea este scãzutã, în locuri
situate la peste 3000 m altitudine. Este
posibil ca hard diskul camerei video sã se
deterioreze.
Note legate de dezafectarea ºi
de transferul camerei
• Dacã formataþi hard diskul camerei sau
dacã folosiþi funcþia [MEDIA FORMAT]
(pag. 63), este posibil sã nu ºtergeþi
complet datele de pe hard disk. Dacã daþi
sau vindeþi camera altcuiva, se recomandã
sã efectuaþi operaþia [
EMPTY] (pag.
64) pentru a evita ca datele sã fie recuperate.
Suplimentar faþã de cele de mai sus, dacã
doriþi sã dezafectaþi camera video, se recomandã sã distrugeþi corpul propriu-zis al
aparatului pentru a împiedica recuperarea
datelor stocate pe hard diskul acesteia.
Dacã nu puteþi înregistra / reda
imagini, efectuaþi [MEDIA
FORMAT]
• Dacã repetaþi operaþii de ºtergere /
înregistrare de duratã, pot apãrea
fragmentãri ale datelor de pe suportul
media. Imaginile nu pot fi stocate /
înregistrate. În astfel de cazuri, stocaþi mai
întâi imaginile pe un suport media extern
ºi apoi efectuaþi operaþia [MEDIA
FORMAT] (pag. 63).
Fragmentare 1 Glosar (pag. 120)
5
CUPRINS
Citiþi aceste informaþii înainte de a utiliza
camera video ............................... 2
Note privind utilizarea camerei video . 5
Exemple de subiecte ºi soluþiile corespunzãtoare pentru înregistrare ..... 8
Plãcerea de a utiliza camera
video
Procedura de lucru ........................... 9
Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã
tipuri de meniuri ........................ 12
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor
furnizate .................................... 15
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului 16
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi
stabilirea datei ºi a orei exacte .. 20
Alegerea altei limbi pentru afiºarea pe
ecran ......................................... 21
Pasul 4 : Realizarea de reglaje înainte
de înregistrare ........................... 21
Pasul 5 : Selectarea suportului media
................................................. 22
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam) ..................... 25
Înregistrare ..................................... 29
Zooming (mãrire) ............................ 29
Înregistrarea unui sonor mai pregnant
(înregistrare pe 5,1 canale cu efect
de învãluire) .............................. 31
Începerea rapidã a înregistrãrii (QUICK
ON) ........................................... 32
Înregistrarea de fotografii la calitate
superioarã în cursul filmãrii (Dual
Rec) ........................................... 32
Înregistrarea în spaþii întunecate
(NightShot) ................................ 32
Reglarea expunerii în cazul subiectelor
poziþionate contra luminii .......... 33
Înregistrarea în modul oglindã ........ 33
6
Înregistrarea cursivã, cu încetinitorul a
acþiunilor desfãºurate rapid
(SMTH SLW REC) .................... 33
Ajustarea manualã a imaginilor
folosind butonul rotativ CAM
CTRL ........................................ 34
Redare ........................................... 35
Cãutarea scenelor cu mare acurateþe
(Film Roll Index) ........................ 37
Cãutarea scenelor dorite dupã
chipurile pe care le conþin (Face
Index) ........................................ 37
Cãutarea imaginilor dorite dupã datã
(Date Index) .............................. 38
Utilizarea funcþiei de mãrire la redare38
Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune de imagini) ............ 39
Redarea imaginilor la televizor ........ 39
Montaj
Categoria
(OTHERS - Altele) .. 48
ªtergerea imaginilor ....................... 49
Capturarea unei fotografii dintr-un film .
................................................. 51
Duplicarea / copierea imaginilor pe un
card “Memory Stick Duo” cu
ajutorul camerei dvs. video ........ 52
Divizarea înregistrãrilor ................... 54
Crearea Listei de redare ................. 55
Duplicarea filmelor cu alte
echipamente ............................. 58
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge) ............... 60
Utilizarea suportului de
înregistrare
Categoria
(MANAGE MEDIA gestionarea suportului media) 60
Aflarea informaþiilor legate de suportul
media ........................................ 60
ªtergerea tuturor datelor
(Formatare) ............................... 61
Evitarea recuperãrii datelor de pe hard
diskul camerei video .................. 64
Repararea fiºierului ce conþine baza de
date a imaginilor ........................ 65
Personalizarea camerei video
Ce puteþi face cu categoria
(SETTINGS - reglaje) din meniul
HOME ................................ 66
Folosirea meniului HOME ............. 66
Lista elementelor de reglaj pentru
categoria
(SETTINGS) ............. 67
Reglaje pentru filme ................... 68
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea filmelor)
Reglaje pentru fotografii ............. 73
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea fotografiilor)
Reglaje de vizualizare a
imaginilor ............................... 75
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea ecranului)
Reglaje de sunet si ecran ........... 77
(Elemente de reglaj pentru
sonor ºi pentru ecran)
Reglaje legate de ieºirea
semnalului .............................. 78
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Ceas /
Limbã ........................... 79
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ................ 89
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatoare de avertizare ....... 98
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
............................................... 102
Structura de fiºiere ºi directoare de pe
hard diskul camerei ºi de pe
“Memory Stick PRO Duo” ....... 104
Mãsuri de precauþie ºi întreþinere .. 105
Despre formatul AVCHD .......... 105
Despre “Memory Stick” ........... 105
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”.
.......................................... 106
Despre x.v. Color ..................... 107
Despre manevrarea camerei video .
.......................................... 108
Referinþe
Identificarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor ................................ 112
Indicatoarele afiºate în cursul
înregistrãrii / redãrii ................... 117
Glosar .......................................... 120
Index ............................................ 121
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii
folosite)
Reglaje generale ......................... 80
(Alte elemente de reglaj)
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION ............................... 82
Folosirea Meniului OPTION ........... 82
Elemente pentru înregistrare din
meniul OPTION ........................ 83
Elemente pentru redare din meniul
OPTION .................................... 83
Reglajele funcþiilor din
Meniul
OPTION .................. 84
7
Exemple de subiecte ºi soluþiile
corespunzãtoare pentru înregistrare
Verificarea
poziþiei la golf
B SMTH SLW REC (Înregistrare
cursivã cu încetinitorul) ........... 33
Înregistrarea de
fotografii în
cursul filmãrii
B Dual Rec (Înregistrare dualã) ... 32
Prim-planuri cu
flori
B PORTAIT (Portret) ................... 86
B FOCUS (Focalizare) ................ 84
B TELE MACRO (Prim-planuri la
distanþã) .................................. 84
8
Obþinerea unei
înregistrãri bune
pe o pârtie de schi
sau pe o plajã
B BACK LIGHT (Subiect poziþionat
contra luminii) ......................... 33
B BEACH (Plajã) ........................ 86
B SNOW (Zãpadã) ...................... 86
Un copil pe scenã
aflat sub lumina
reflectoarelor
B SPOTLIGHT (Spot de luminã) .. 86
Focuri de artificii
în întreaga lor
splendoare
B FIREWORKS (Focuri de artificii)85
B FOCUS (Focalizare) ................ 84
Focalizarea asupra câinelui aflat în
partea stângã a
ecranului
Un copil adormit
într-un spaþiu slab
luminat
B FOCUS (Focalizare) ................ 84
B SPOT FOCUS
(Focalizare punctualã) ............. 84
B NightShot (Înregistrare în spaþii
întunectate) ............................. 32
B COLOR SLOW SHTR .............. 87
Plãcerea de a utiliza camera video
Procedura de lucru
Puteþi selecta separat suportul media dorit (hard disk sau “Memory Stick PRO Duo”) pentru
filmare, respectiv pentru fotografiere (pag. 22).
b Note
• Când selectaþi suportul media pentru filme, selectaþi ºi calitatea imaginilor HD (înaltã
calitate) sau SD (calitate standard).
• Variantele implicite sunt urmãtoarele :
– filmele sunt înregistrate pe hard disk la calitate HD (înaltã calitate),
– fotografiile sunt înregistrate pe hard disk.
• Suportul media ºi calitatea imaginilor alese de dvs. sunt valabile pentru operaþii de înregistrare
/ redare / realizarea de montaje.
B Pregãtirea (pag. 15)
x Selectarea suportului media (pag. 22).
B
Înregistrarea la calitate HD (înaltã
definiþie) (pag. 29)
Camera dvs este compatibilã cu standardul “1920×1080/
50i” al formatului AVCHD (pag. 105), care asigurã
obþinerea de imagini minunate, cu detalii fine.
b Note
• Varianta implicitã este [HD SP] care este standardul “1440×1080/50i” al formatului
AVCHD (pag. 68)
• În acest manual, “formatul AVCHD 1080i” este abreviat ca “AVCHD” cu excepþia
cazului în care trebuie descris cu mai multe detalii.
B Redarea imaginilor
x Vizualizarea pe ecranul LCD al camerei video (pag. 35).
x Vizualizarea pe ecranul unui televizor cu înaltã definiþie
(pag. 42).
Puteþi viziona filme la calitate HD (înaltã definiþie), cu imagini
luminoase ºi cu detalii fine.
z Observaþii
• Puteþi consulta [TV CONNECT Guide] (pag. 40) care este afiºat fie pe ecranul
televizorului, fie pe cel al camerei video.
• Puteþi reda imagini la un televizor cu calitate SD (definiþie standard).
9
B Stocarea imaginilor înregistrate
x Copierea imaginilor de pe hard disk pe un card “Memory
Stick PRO Duo” (pag. 52).
x Copierea imaginilor cu alte echipamente (pag. 58)
Calitatea imaginilor copiate (HD / SD) variazã în funcþie de
dispozitivul conectat. Pentru detalii, consultaþi pag. 58.
x Realizarea de montale la calculator (pag. 47).
Puteþi sã importaþi imagini cu calitate HD (înaltã definiþie) la calculator sau sã le
stocaþi pe un disc. Pentru detalii, consultaþi “PMB Guide”.
B ªtergerea imaginilor
Nu puteþi înregistra imagini noi, dacã hard diskul camerei
este complet ocupat. ªtergeþi datele de imagine care au fost
stocate anterior la camera video sau pe disc. Astfel veþi
putea înregistra din nou imagini în spaþiul liber de pe hard
disk.
x ªtergerea imaginilor selectate (pag. 49).
x ªtergerea tuturor imaginilor ([MEDIA FORMAT], pag. 63).
10
Durata disponibilã pentru înregistrarea filmelor (hard disk intern)
Calitatea imaginii HD (înaltã definiþie)
Format AVCHD
Durata aproximativã de înregistrare
Modul înregistrare
AVC HD 16M (FH)
calitatea cea mai înaltã *
HDR-SR11
HDR-SR12
7 ore 10 min
14 ore 40 min
AVC HD 9M (HQ)
înaltã calitate**
14 ore 40 min
29 ore 40 min
AVC HD 7M (SP)
calitate standard**
17 ore 50 min
36 ore
AVC HD 5M (LP)
redare îndelungatã**
22 ore 50 min
48 ore
* Filmele sunt înregistrate în format AVCHD 1920 × 1080/50i.
** Filmele sunt înregistrate în format AVCHD 1440 × 1080/50i.
Calitatea imaginii SD (definiþie standard)
Format MPEG2
Durata aproximativã de înregistrare
Modul înregistrare
HDR-SR11
HDR-SR12
SD 9M (HQ)
înaltã calitate
14 ore 40 min
29 ore 40 min
SD 6M (SP)
calitate standard
21 ore 50 min
44 ore
SD 3M (LP)
redare îndelungatã
41 ore 50 min
84 ore 20 min
z Observaþii
• Cifrele, cum ar fi 16 M, care apar în tabel, reprezintã viteza medie de transfer.
M reprezintã Mbps.
• Pentru a afla durata disponibilã de înregistrare pe “Memory Stick Duo”, consultaþi pag. 24.
• Puteþi înregistra filme cu cel mult 3.999 scene la înaltã definiþie (HD), respectiv 9.999 scene
la calitate standard (SD).
• Puteþi înregistra maximum 9.999 fotografii pe hard disk. Pentru “Memory Stick Duo”,
consultaþi pagina 74.
• Durata maximã cât se poate înregistra în mod continuu este de circa 13 ore.
Camera utilizeazã formatul VBR (vitezã de transfer variabilã) pentru a ajusta automat calitatea
imaginii astfel încât sã corespundã scenelor înregistrate. Aceastã tehnologie cauzeazã
fluctuaþii ale duratei de înregistrare pe suportul media.
Filmele care conþin imagini în miºcare rapidã ºi de complexitate ridicatã sunt înregistrate la
vitezã de transfer mai mare, reducându-se astfel durata generalã de înregistrare.
11
Meniurile “
HOME” ºi “
OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri
Meniul “ HOME MENU” – punctul de început pentru toate
operaþiile realizate cu camera dumneavoastrã video
(HELP)
Este afiºatã descrierea elementului de meniu respectiv (pag. 13).
Categorie
B Categoriile ºi elementele meniului HOME
Categoria
(CAMERA)
Element meniu
pagina
MOVIE* (film)
30
PHOTO* (foto)
30
SMTH SLW REC
33
Categoria
(VIEW IMAGES)
Element meniu
pagina
VISUAL INDEX*
(vizualizare index)
60
USB CONNECT
(conectare USB)
48
TV CONNECT Guide*
(ghid de conectare TV)
41
Categoria
(MANAGE MEDIA)
Element meniu
INDEX*
37
MOVIE MEDIA SET*
(stabilire suport film)
INDEX*
37
PLAYLIST
(listã de redare)
55
(OTHERS)
Element meniu
pagina
pagina
PRINT (imprimare)
35
Categoria
12
Element meniu
pagina
22
PHOTO MEDIA SET*
23
(stabilire suport fotografii)
MEDIA INFO
(informaþii despre suport)
62
MEDIA FORMAT*
63
(formatarea suportului media)
REPAIR IMG. DB F.
65
(reparare fiºier baza de date)
DELETE* (ºtergere)
49
PHOTO CAPTURE
51
MOVIE DUB
52
Categoria
PHOTO COPY
53
EDIT (montaj)
54
Pentru a personaliza camera video (pag. 66)*.
* Puteþi regla aceste elemente ºi în modul
PLAYLIST EDIT
(editarea listei de redare)
55
(SETTINGS)
simplificat de funcþionare (pag. 25). Pentru
elementele disponibile din categoria
(SETTINGS), consultaþi pag. 67.
Utilizarea Meniului HOME
1
4 Atingeþi elementul dorit.
De exemplu : [EDIT]
În timp ce apãsaþi butonul verde
în centru, rotiþi comutatorul
POWER în direcþia indicatã de
sãgeatã
pentru
a
porni
alimentarea.
5
Pentru acþionarea în continuare
a camerei, urmaþi instrucþiunile
afiºate pe ecran.
Pentru ca interfaþa HOME MENU
sã nu mai fie afiºatã
2 Apãsaþi
Atingeþi
(HOME) A (sau B).
HOME B
.
B Când doriþi sã aflaþi detalii
legate de funcþia fiecãrui element
din meniul HOME – apelaþi la
documentaþia HELP
1 Apãsaþi
(HOME).
2 Atingeþi
(HELP).
Este afiºat meniul HOME.
HOME A
3
Atingeþi simbolul categoriei pe
care vreþi sã o folosiþi.
(OTHERS).
Exemplu : Categoria
Partea de jos a butonului
devine portocalie.
(HELP)
13
3 Atingeþi elementul relativ la care
vreþi sã obþineþi informaþii
suplimentare.
Când atingeþi un element, pe ecran este
afiºatã explicaþia care corespunde
acestuia.
Pentru a aplica opþiunea, atingeþi [Yes] ;
în caz contrar, atingeþi [No].
Pentru a dezactiva
documentaþia HELP
Atingeþi din nou
(HELP) la pasul 2.
Utilizarea Meniului OPTION
La o simplã atingere a ecranului în cursul
înregistrãrii sau redãrii, sunt afiºate funcþiile
disponibile la momentul respectiv. Veþi gãsi
uºor de realizat diferite reglaje. Consultaþi
pag. 82 pentru detalii suplimentare.
14
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost
furnizate împreunã cu camera video.
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
Telecomandã (1) (pag. 116)
Adaptor de reþea (1) (pag. 16)
Conþine deja o baterie tip pastilã, cu litiu.
Acumulator reîncãrcabil NP-FH60 (1)
(pag. 16, 106)
Cablu de alimentare (1) (pag.16)
Adaptor cu 21 pini (pag. 45)
Numai pentru modelele care au marcajul
în partea de jos a carcasei.
Staþie Handycam (1) (pag. 16, 115)
CD-ROM cu “Handycam
Application Software” (1)
– Aplicaþie software : Picture Motion
Browser
– PMB Guide
– Manual de instrucþiuni Handycam
(acesta)
Cablu A/V pe componente (1)
(pag. 42)
Manual de instrucþiuni (1)
Cablu de conectare A/V (1)
(pag. 44, 58)
Cablu USB (1) (pag. 59, 60)
15
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Indicator luminos
/ CHG
Acumulator
Mufa DC IN
Comutator POWER
Conector DC
Spre priza de perete
Adaptor de reþea
Cablu de alimentare
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria H) (pag. 101)
dupã ce îl ataºaþi la camera dvs.
video.
b Notã
• Camera dvs. funcþioneazã numai cu un
acumulator “InfoLITHIUM” (seria H).
1 Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a staþiei Handycam.
Aveþi grijã ca marcajul v de pe
conectorul DC sã fie îndreptat în sus.
2 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã
de perete.
3 Deplasaþi comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce ajunge în poziþia OFF (CHG)
(poziþia de bazã - implicitã).
16
4 Montaþi acumulatorul glisându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aude un clic.
5 Aºezaþi camera în staþia
Handycam, în poziþie stabilã.
Indicatorul / CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea.
Când acumulatorul este complet încãrcat,
indicatorul / CHG (încãrcare) se
stinge.
b Notã
• Când aºezaþi camera în staþia Handycam,
închideþi capacul mufelor DC IN.
Pentru a detaºa camera video
de staþia Handycam
Opriþi alimentarea, apoi detaºaþi camera
video de staþia Handycam, prinzând ambele
echipamente cu mâinile.
Pentru a detaºa acumulatorul
Rotiþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG). Deplasaþi pârghia BATT de eliberare
a acumulatorului ºi detaºaþi acumulatorul.
Pârghie BATT de eliberare
a acumulatorului
Pentru a încãrca acumulatorul
folosind numai adaptorul de
reþea
Rotiþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG), apoi conectaþi adaptorul de reþea
direct la mufa DC IN a camerei.
Comutator POWER
Cu marcajul v
spre dreapta
Conector DC
Mufã DC IN
Deschideþi
capacul mufei
b Notã
• Când decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea, aveþi grijã ca indicatoarele
(film) /
(foto) (pag. 20) /
luminoase
ACCESS (pag. 29) sã fie stinse.
• Pentru pãstrarea acumulatorului,
descãrcaþi-l complet înainte de a-l depozita
pentru o perioadã îndelungatã de timp
(consultaþi pagina 107 pentru detalii legate
de depozitare).
Pentru a utiliza ca sursã
externã de alimentare o prizã
Realizaþi aceleaºi conexiuni ca în cazul
încãrcãrii acumulatorului. În aceastã situaþie
energia acumulatorului nu va mai fi
consumatã.
Pentru a afla autonomia
rãmasã a acumulatorului
(Battery Info - informaþii legate
de acumulator)
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG), apoi apãsaþi DISP / BATT INFO.
b Notã
• Decuplaþi adaptorul de reþea de la mufa
DC IN, prinzând cu mâinile atât camera
video, cât ºi conectorul DC.
Dupã o perioadã de timp, sunt afiºate pentru
circa 7 secunde perioada aproximativã cât
mai puteþi înregistra ºi informaþiile legate de
acumulator. Puteþi vizualiza informaþiile
legate de acumulator timp de 20 de secunde
continuã...
17
apãsând din nou butonul DISP / BATT INFO
câtã vreme aceste informaþii sunt afiºate.
Energia rãmasã a
acumulatorului (aproximativã)
60
65
Capacitatea de
înregistrare (aproximativã)
Durata încãrcãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii
complete a unui acumulator total descãrcat.
Tip acumulator Perioadã de timp
NP-FH50
135 min.
NP-FH60 (furnizat)
135 min.
NP-FH70
170 min.
NP-FH100
390 min.
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
“HD” (înaltã definiþie) reprezintã imagini la
înaltã calitate ºi “SD” (definiþie standard)
reprezintã imagini la calitate standard.
Când este selectat hard diskul ca suport
media :
Unitate de mãsurã : minute
Calitatea
imaginii
NP-FH50
NP-FH60
(furnizat)
NP-FH70
NP-FH100
18
Unitate de mãsurã : minute
Tip
acumulator
Durata
Durata
înregistrãrii înregistrãrii
continue obiºnuite*
Calitatea
imaginii
NP-FH50
HD
SD
HD
SD
70
75
80
90
30
30
40
40
NP-FH60
(furnizat)
NP-FH70
90
100
150
160
340
370
110
120
180
195
405
440
40
50
70
80
170
180
50
60
90
90
200
220
NP-FH100
* Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire/oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii sau de mãrire.
Durata înregistrãrii
Tip
acumulator
Când este selectat cardul “Memory Stick
PRO Duo” ca suport media :
Durata
Durata
înregistrãrii înregistrãrii
continue obiºnuite*
HD
SD
HD
SD
70
75
90
100
150
160
340
370
80
85
110
115
180
190
405
430
30
30
40
50
70
80
170
180
40
40
50
50
90
90
200
210
b Notã
• Toate duratele sunt mãsurate în urmãtoarele condiþii :
– modul de înregistrare [SP],
– Rândul de sus : ecranul LCD este pornit.
Rândul de jos : la înregistrarea folosind
vizorul, ecranul LCD fiind închis
Durata redãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
“HD” (înaltã definiþie) reprezintã imagini la
înaltã calitate ºi “SD” (definiþie standard)
reprezintã imagini la calitate standard.
Unitate de mãsurã : minute
Tip
acumulator
Calitatea
imaginii
NP-FH50
Ecran LCD Ecran LCD
deschis*
închis
HD
SD
HD
SD
95
105
95
105
100
115
100
115
NP-FH60
(furnizat)
130
140
130
140
135
150
135
150
NP-FH70
200
230
470
515
200
230
470
515
205
245
500
555
205
245
500
555
NP-FH100
• Rândul de sus : când este ales ca suport
media hard diskul.
Rândul de jos : când este ales ca suport
media “Memory Stick PRO Duo”.
* Când ecranul LCD este pornit.
Despre acumulator
• Când decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea, treceþi comutatorul POWER în
poziþia OFF (CHG) ºi aveþi grijã ca indicatoarele luminoase
(film) /
(foto)
(pag. 20) / ACCESS (pag. 29) sã fie stinse.
• Indicatorul / CHG (încãrcare) lumineazã
intermitent în timpul încãrcãrii sau
informaþiile legate de acumulator (pag. 17)
nu sunt corect afiºate în urmãtoarele
condiþii :
– acumulatorul nu este corect montat,
– acumulatorul este deteriorat,
– acumulatorul este complet descãrcat
(Numai pentru informaþii privind
acumulatorul).
• Acumulatorul nu va furniza energie câtã
vreme adaptorul de reþea este cuplat la
mufa DC IN a camerei sau a Staþiei
Handycam, chiar dacã ºtecãrul cablului de
alimentare este decuplat de la prizã.
• Când ataºaþi o sursã de luminã video, se
recomandã sã utilizaþi un acumulator tip
NP-FH70 sau NP-FH100.
• Nu recomandãm folosirea unui acumulator
tip NP-FH30, care permite doar înregistrãri
sau redãri de scurtã duratã cu aceastã
camerã video.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera
la temperaturi scãzute.
• Autonomia camerei va fi mai redusã în
funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea
decuplând ºtecãrul de la priza de perete.
• În timpul folosirii nu puneþi adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent
continuu (DC) al adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte
metalice deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât
timp este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
19
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi stabilirea
datei ºi orei exacte
Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
pentru prima datã. Dacã nu potriviþi data ºi
ora, interfaþa [CLOCK SET] (potrivirea
ceasului) va fi afiºatã ori de câte ori veþi
porni aparatul sau când veþi modifica poziþia
comutatorului POWER.
(HOME)
3
4
Alegeþi aria geograficã doritã
folosind
[NEXT].
/
, apoi atingeþi
Stabiliþi varianta doritã pentru
[SUMMERTIME], apoi apãsaþi
[NEXT].
5 Stabiliþi varianta doritã pentru [Y]
(year-an) folosind
/
.
Atingeþi butonul afiºat
pe ecranul LCD
Comutator POWER
6 Selectaþi [M] (month-lunã) folosind
/
/
1 În timp ce apãsaþi butonul verde,
deplasaþi mai multe trepte
comutatorul POWER în direcþia
indicatã de sãgeatã, pânã ce se
aprinde indicatorul luminos
respectiv.
(film) : pentru a înregistra filme
(foto) : pentru a fotografia
Treceþi la pasul 3 când porniþi camera
pentru prima datã.
2 Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [CLOCK /
LANG] T [CLOCK SET].
Apare interfaþa [CLOCK SET].
20
7
, apoi alegeþi luna cu
.
Selectaþi [D] (day-zi), ora ºi
minutele în acelaºi mod, dupã
care atingeþi [NEXT].
8 Verificaþi dacã este corect potrivit
ceasul, apoi atingeþi
.
Ceasul porneºte.
Puteþi alege orice an pânã la 2037.
Pentru a opri alimentarea
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG).
b Note
• Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
bateria reîncãrcabilã încorporatã se va
descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse din
memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã dupã care potriviþi din nou
data ºi ora (pag. 110).
• Poate dura câteva secunde pânã ce camera
video sã poatã înregistra dupã ce a fost
pornitã. Nu puteþi acþiona aparatul în
aceastã perioadã.
• Capacul de protecþie a obiectivului se
deschide automat când este pornitã
alimentarea. Capacul se închide dacã
activaþi redarea imaginilor pe ecran sau
dacã este opritã alimentarea.
• La momentul achiziþionãrii, camera este
reglatã astfel încât, dacã nu o acþionaþi
timp de cca. 5 minute, alimentarea sã se
întrerupã automat pentru a economisi
energia acumulatorului ([A.SHUT OFF],
pag. 80).
z Observaþii
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe suportul media ºi pot fi afiºate în cursul
redãrii (consultaþi pag. 75 pentru [DATA
CODE]).
• Consultaþi pag. 103 pentru informaþii legate
de “Diferenþa de fus orar”.
• Dacã butoanele afiºajului tactil nu acþioneazã corect, reglaþi ecranul LCD apelând
la operaþia de calibrare (CALIBRATION,
pag. 109).
Alegerea unei alte limbi pentru
afiºarea pe ecran
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecranul LCD. Pentru aceasta
atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)T
[CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE
SET], apoi selectaþi limba doritã (pag. 79).
Pasul 4 : Realizarea
de reglaje înainte de
înregistrare
Ajustarea panoului LCD
Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul
camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în
poziþia optimã pentru redare sau înregistrare
(2).
1 90 grade faþã de camerã
2 Maxim 90
grade
DISP/BATT INFO
2 Maxim
180 grade
Oprirea iluminãrii ecranului
LCD pentru a economisi
energia acumulatorului
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/
BATT INFO timp de câteva secunde pânã
ce apare simbolul
.
Aceastã facilitate este utilã când folosiþi
camera video în condiþii de luminozitate mare
sau când doriþi sã economisiþi energia
acumulatorului. Imaginea înregistratã nu va
fi afectatã de acest reglaj. Pentru a porni
iluminarea ecranului LCD, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul DISP/BATT INFO
timp de câteva secunde pânã ce simbolul
dispare.
b Notã
• Nu apãsaþi accidental butoanele de pe
marginea ecranului LCD când deschideþi
sau când reglaþi panoul LCD.
z Observaþii
• Dacã rotiþi panoul LCD cu 180 de grade, îl
puteþi închide cu ecranul spre exterior.
Aceastã facilitate este utilã în timpul
operaþiilor de redare.
21
• Pentru a regla luminozitatea ecranului LCD,
(HOME) T
(SETTINGS)
atingeþi
T [SOUND/DISP SET] T [LCD
BRIGHT] (pag. 77).
• Informaþiile sunt afiºate sau ascunse
(afiºare y nimic afiºat) de fiecare datã
când este apãsat butonul DISP/BATT
INFO.
Pasul 5 : Selectarea
suportului media
Puteþi stabili în mod separat, fie hard diskul,
fie un card “Memory Stick PRO Duo”, ca
suport media care sã fie utilizat pentru filme,
respectiv pentru fotografii la înregistrare,
redare sau la realizarea de montaje cu camera
dvs. video.
În varianta implicitã, atât filmele, cât ºi
fotografiile sunt înregistrate pe hard disk.
Hard disk
Ajustarea vizorului
Puteþi vedea imaginile prin vizor, închizând
panoul LCD pentru a economisi energia
acumulatorului sau când imaginea se vede
inadecvat pe ecran.
Fotografie
Film
“Memory Stick”
Vizor
b Notã
• Puteþi înregistra, reda sau realiza montaje
ale imaginilor numai pe suportul media
selectat. Dacã vreþi sã schimbaþi suportul
de înregistrare, selectaþi din nou suportul
media.
Pârghie de reglare
a lentilelor vizorului
Deplasaþi-o pânã ce
imaginea din vizor
devine clarã.
z Observaþie
• Pentru a regla luminozitatea vizorului,
atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS)
T [SOUND/DISP SET] T [VF B.
BRIGHT] (pag. 77).
Ajustarea curelei de prindere
Ajustaþi cureaua de prindere ºi þineþi corect
camera video.
z Observaþii
• Consultaþi paginile 11 ºi 24 pentru a afla
durata disponibilã pentru înregitrare.
• Consultaþi pag. 52 pentru detalii legate de
duplicarea / copierea imaginilor de pe un
suport media pe altul.
Selectarea suportului media
pentru filme
1 Atingeþi
(HOME) T
(MANAGE MEDIA) T [MOVIE
MEDIA SET] pe ecranul LCD al
camerei video.
Pe ecran apare interfaþa de alegere a
suportului media pentru filme.
2 Selectaþi suportul dorit ºi calitatea
22
imaginii care vã intereseazã.
indicã o calitate înaltã a imaginilor
(HD), iar
indicã o calitate standard
a imaginilor (SD).
3 Atingeþi [YES] T
.
Este schimbat suportul pentru filme.
Selectarea suportului media
pentru fotografii
1 Atingeþi
(HOME) T
(MANAGE MEDIA) T [PHOTO
MEDIA SET] pe ecranul LCD al
camerei video.
Pe ecran apare interfaþa de alegere a
suportului media pentru fotografii.
HDD
Introducerea cardului
“Memory Stick PRO Duo”
Pregãtiþi un card “Memory Stick PRO Duo”
dacã aþi selectat ca suport media varianta
“Memory Stick PRO Duo”.
Pentru a afla ce tipuri de card “Memory
Stick” pot fi utilizate pentru camera dvs.
video, consultaþi pag. 2.
1 Introduceþi un card “Memory Stick
PRO Duo”.
1 Deschideþi capacul compartimentului
pentru “Memory Stick Duo”,
deplasându-l în direcþia indicatã de
sãgeatã.
2 Introduceþi un card “Memory Stick
PRO Duo” în slotul care îi este
destinat, respectând orientarea sa
corectã, pânã ce se aude un clic.
3 Închideþi capacul compartimentului
pentru Memory Stick Duo.
MEMORY STICK
PHOTO MEDIA SET
Select the media.
2 Atingeþi suportul media dorit.
3 Atingeþi [YES] T
.
Este schimbat suportul pentru fotografii.
Pentru a confirma suportul ales
pentru înregistrare
1 Deplasaþi comutatorul POWER mai multe
trepte pentru ca sã se aprindã indicatorul
luminos
(film) /
(foto), corespunzãtor suportului media asupra cãruia
doriþi sã vã informaþi.
2 Verificaþi simbolul suportului media afiºat
pe ecran.
Indicator luminosACCESS
(“Memory Stick PRO Duo”)
2
Dacã aþi selectat “Memory Stick
PRO Duo” ca suport media pentru
filme, deplasaþi comutatorul
POWER pânã ce indicatorul
(film) devine luminos.
Când comutatorul POWER este în poziþia
OFF (CHG), puneþi-l în poziþia pornit
apãsând totodatã butonul verde.
Simbolul
suportului media
: Hard disk
: “Memory Stick PRO Duo”
23
Pe ecranul LCD apare interfaþa [Create a
new Image Database File.] (Crearea
unui nou fiºier pentru baza de date a
imaginilor.)
Capacitatea
ºi
durata
aproximativã de înregistrare a
cardului “Memory Stick PRO
Duo” (unitate de mãsurã : min.)
Numãrul indicat între paranteze () reprezintã
durata minimã de de înregistrare.
Calitatea imaginii HD (înaltã definiþie)
3 Atingeþi [YES].
Pentru a înregistra numai fotografii pe
cardul “Memory Stick PRO Duo”,
atingeþi [NO].
Pentru a scoate cardul
“Memory Stick PRO Duo” din
camera video
Deschideþi capacul compartimentului pentru
Memory Stick Duo ºi apãsaþi uºor cardul
“Memory Stick PRO Duo”.
b Note
• Nu deschideþi capacul compartimentului
pentru Memory Stick Duo în timp ce
înregistraþi.
• Dacã introduceþi în mod forþat un card
“Memory Stick PRO Duo” în poziþie
greºitã, pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
cardului, ale slotului sau ale datelor de
imagini.
• Dacã la pasul 3 apare mesajul [Failed to
create a new Image Database File. It may
be possible that there is not enough free
space.] (S-a eºuat în crearea unui nou
fiºier cu baza de date. Este posibil sã nu
existe suficient spaþiu liber.), formataþi
cardul “Memory Stick PRO Duo”. În urma
acestei operaþii, vor fi ºterse toate datele
conþinute de card.
• Când introduceþi sau scoateþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” din aparat, aveþi
grijã ca acesta sã nu fie împins prea tare ºi
sã nu cadã pe jos.
24
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
AVC
HD
16M
(FH)
6
(6)
10
(10)
AVC
HD
9M
(HQ)
10
(9)
25
(20)
AVC
HD
7M
(SP)
15
(10)
30
(20)
AVC
HD
5M
(LP)
20
(15)
40
(35)
25
(25)
55
(55)
55
(40)
115
(80)
65
85
(45) (70)
140 180
(100) (145)
Calitatea imaginii SD (definiþie
standard)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
SD 9M SD 6M SD 3M
(HQ)
(SP)
(LP)
10
20
35
(10)
(10)
(25)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
40
(25)
80
(50)
170
(100)
80
(50)
160
(105)
325
(215)
b Notã
• Când folosiþi un card “Memory Stick PRO
Duo” produs de firma Sony Corporation.
Durata disponibilã pentru înregistrare
poate varia în funcþie de condiþiile de
înregistrare, [REC MODE] (pag. 68) ºi de
tipul de card de memorie folosit.
z Observaþie
• Pentru a afla numãrul de fotografii ce pot fi
înregistrate, consultaþi pag. 74.
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare
simplificat)
Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, majoritatea reglajelor camerei se realizeazã automat
fiind alese variantele optime, ceea ce vã scuteºte de efectuarea reglajelor amãnunþite.
Dimensiunea caracterelor afiºate pe ecran creºte pentru a fi mai uºor vizibile. Imaginile sunt
înregistrate pe suportul media (pag. 22).
Când comutatorul POWER este în
poziþia OFF (CHG), deplasaþi-l în timp
ce þineþi apãsat butonul verde.
Filme
Fotografii
1
1 Deplasaþi comutato-
Deplasaþi comutatorul POWER G în direcþia indicatã de sãgeatã pânã
ce indicatorul (film) se aprinde.
2 Apãsaþi EASY I.
EASY
Indicatorul
ecranul LCD.
rul POWER G în direcþia indicatã de sãgeatã pânã
ce indicatorul (foto) se aprinde.
2 Apãsaþi EASY I.
apare pe
3 Apãsaþi butonul START/STOP H 3
(sau D ) pentru a începe
înregistrarea.*
EASY
Indicatorul
ecranul LCD.
apare pe
Apãsaþi uºor butonul PHOTO F
pentru a ajusta focalizarea, A
(semnale sonore), apoi apãsaþi
complet B (se aude sunetul emis
de obturator) pentru a fotografia.
[STBY] T [REC]
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou START / STOP.
Clipeºte T Aprins
* Varianta stabilitã pentru [REC MODE] este [HD SP] sau [SD SP] (pag. 68).
z Observaþie
• În modul simplificat de funcþionare, figurile sunt detectate cu chenare ([FACE DETECTION],
pag. 72).
25
Redarea filmelor / fotografiilor înregistrate
1 Deplasaþi comutatorul POWER G pentru a porni camera video.
2 Apãsaþi
(VIEW IMAGES) A (sau E).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate dura câteva secunde).
Apare având în fiecare zonã imaginea cea mai recent redatã/ înregistratã (B pentru fotografii
înregistrate pe “Memory Stick PRO Duo).
HOME MENU
Precedentele
6 imagini
Cãutarea imaginilor
dupã datã (pag. 38)
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la
interfaþa de
înregistrare
1
: Se trece la interfaþa Film Roll Index
2
: Se trece la interfaþa Face Index
3
4
: Afiºeazã filme la calitatea imaginilor HD (înaltã definiþie)*
: Afiºeazã fotografii
* Simbolul
apare când selectaþi un film cu imagini de calitate SD (definiþie standard)
la [MOVIE MEDIA SET] (pag. 22).
26
3
Începeþi redarea.
Filme : Atingeþi
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
sau
, apoi atingeþi filmul care vreþi sã fie redat.
La fiecare apãsare, comutã
între redare ºi pauzã
Începutul filmului /
filmul precedent
Filmul urmãtor
Data / ora
înregistrãrii*
Stop (se trece la
interfaþa VISUAL INDEX)
Înapoi / Înainte
* Pentru reglajul [DATA CODE] este stabilitã varianta [DATE / TIME] (pag. 75).
z Observaþii
• Ecranul revine la interfaþa VISUAL INDEX dupã ce filmele din listã sunt redate începând cu
cel selectat de dvs. ºi încheind cu ultimul din listã.
/
în cursul pauzei.
• Puteþi reduce viteza de redare atingând
• Puteþi ajusta volumul sonor selectând
(HOME) T
(SETTINGS) T [SOUND
SETTINGS] T [VOLUME], apoi folosind butoanele
/
.
Fotografii : Atingeþi clapeta
, apoi atingeþi fotografia care vreþi sã fie vizualizatã.
Succesiune de imagini (pag. 39)
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
Data / ora
înregistrãrii*
Trece la interfaþa
VISUAL INDEX
Precedenta /
Urmãtoarea
* Pentru [DATA CODE] este aleasã varianta [DATE / TIME] (pag. 75).
z Observaþie
• Pentru a schimba suportul media, selectaþi varianta doritã la [MOVIE MEDIA SET] /
[PHOTO MEDIA SET] (pag. 22).
27
Pentru a renunþa la funcþionarea Easy Handycam
Apãsaþi din nou EASY I. Simbolul
dispare de pe ecran.
Reglajele de meniu în cursul
funcþionãrii Easy Handycam
Apãsaþi
(HOME) C (sau B) pentru a fi
afiºate elementele de meniu disponibile
pentru modificarea reglajelor (pag. 12, 66).
b Note
• Majoritatea elementelor de meniu revin
automat la variantele implicite. Variantele
de reglaj ale unor elemente de meniu sunt
fixate. Pentru mai multe detalii, consultaþi
pagina 86.
• Nu puteþi folosi mendiul
(OPTION).
• Renunþaþi la modul simplificat de
funcþionare dacã doriþi sã adãugaþi efecte
imaginilor sau sã le modificaþi reglajele.
28
Butoane care nu sunt disponibile în modul Easy Handycam
Nu puteþi utiliza anumite butoane / funcþii în
modul simplificat de funcþionare, facilitãþile
corespunzãtoare acestora fiind reglate în
mod automat (pag. 90). Dacã încercaþi sã
efectuaþi operaþii care nu sunt disponibile
în modul Easy Handycam, este posibil sã fie
afiºat mesajul [Invalid during Easy
Handycam operation] (Nu este disponibil
în modul simplificat de funcþionare).
Înregistrare
Imaginile sunt înregistrate pe suportul media selectat (pag. 22).
În varianta implicitã de reglaj, atât filmele, cât ºi fotografiile sunt înregistrate pe hard disk.
(HOME) A
(HOME) D
PHOTO F
Capac LENS COVER
Se deschide automat când
este pornitã alimentarea
START / STOP B
Indicator luminos
/ CHG
START /
STOP F
(Film), indicator /
(Foto), indicator
Indicator luminos Indicator luminos ACCESS
ACCESS (hard disk) (“Memory Stick PRO Duo”)
Comutator POWER C
Când comutatorul POWER este pus în poziþia OFF (CHG),
deplasaþi-l în timp ce þineþi apãsat butonul verde.
b Note
• Dacã indicatorul luminos ACCESS este aprins sau clipeºte dupã ce înregistrarea s-a încheiat,
înseamnã cã datele sunt încã în curs de inscripþionare pe suportul media. Nu supuneþi
camera la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea.
• În cazul în care un fiºier de film depãºeºte 2 GB, este creat în mod automat urmãtorul fiºier
de film.
z Observaþii
• Consultaþi pag. 2 pentru a afla ce card “Memory Stick” poate fi utilizat pentru camera dvs.
digitalã.
• Puteþi afla durata de autonomie ºi capacitatea liberã rãmasã pentru înregistrare etc. atingând
(HOME) A (sau D) T
(MANAGE MEDIA) T [MEDIA INFO] (pag. 62).
29
Filme
Fotografii
1
1
Rotiþi comutatorul POWER C în
2 Apãsaþi START / STOP F (sau B). 2
Apãsaþi uºor butonul PHOTO E
Rotiþi comutatorul POWER C în
direcþia indicatã de sãgeatã,
pânã ce indicatorul luminos
(Film) se aprinde.
direcþia indicatã de sãgeatã,
pânã ce indicatorul luminos
(Foto) se aprinde.
pentru a ajusta focalizarea A (se
aude un semnal sonor), apoi
apãsaþi complet B (se aude
sunetul emis de obturator) pentru
a fotografia.
[STBY] T [REC]
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou butonul START / STOP F (sau
B).
Clipeºte T Lumineazã
Alãturi de sau de , apare simbolul
. Când dispare simbolul
,
imaginea a fost înregistratã.
z Observaþii
• Consultaþi pag. 11, 24 ºi 74 pentru a afla durata disponibilã pentru înregistrarea filmelor ºi
numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate.
• Puteþi înregistra fotografii în timpul înregistrãrii filmelor, apãsând butonul PHOTO E
([Dual Rec], pag. 32).
• Este prezentat cadru cu figura detectatã, iar aceasta este optimizatã automat (FACE
DETECTION], pag. 72).
• Când în cursul înregistrãrii de filme este detectatã figura unei persoane, indicatorul
clipeºte pe ecran, iar chipul respectiv este stocat în index. La redare, puteþi cãuta o anumitã
scenã dupã o figurã pe care o conþine ( [Face Index] ), (pag. 37).
• Puteþi crea fotografii, capturându-le din filmele înregistrate (pag. 51).
• Puteþi comuta între înregistrarea de filme ºi fotografiere, atingând (HOME) A (sau D)
T
(CAMERA) T [MOVIE] (film) sau [PHOTO] (foto).
• Ecranul LCD al camerei dvs. poate afiºa imaginile înregistrate pe întregul ecran (afiºare
completã), însã aceasta poate conduce la o uºoarã mãrire a marginilor imaginii (sus, jos,
stânga, dreapta) la redarea pe ecranul unui televizor care nu este compatibil cu formatul de
afiºare “full pixel” (afiºare completã). Într-un astfel de caz, alegeþi pentru [GUIDEFRAME]
varianta [ON] (pag. 70) ºi înregistraþi imaginile folosind chenarul exterior afiºat pentru
orientare pe ecran.
30
Zooming (mãrire)
Imaginea poate fi mãritã de pânã la 15 ori
faþã de dimensiunea originalã cu ajutorul
cursorului de zoom sau a butoanelor de zoom
de sub ecranul LCD.
Înregistrarea unui sonor mai
pregnant (înregistrare pe 5,1
canale cu efect de învãluire)
Cu microfonul intern puteþi înregistra sonor
Dolby Digital pe 5,1 canale cu efect de
învãluire. Puteþi beneficia de un sonor realist când un film este redat cu echipamente
care acceptã sunet pe 5,1 canale cu efect de
învãluire.
Microfon încorporat
Vedere panoramicã :
(unghi larg)
Dolby Digital 5.1 Creator, efect de învãluire
pe 5,1 canale 1 Glosar (pag. 120).
Prim plan :
fotografiere la distanþã (telefoto)
Deplasaþi uºor cursorul de zoom pentru ca
mãrirea sã fie lentã sau deplasaþi-l mult
pentru o mãrire rapidã.
b Note
• Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul
de zoom. Dacã luaþi degetul de pe cursor,
este posibil ca sunetul emis la funcþionare
de acest cursor sã fie de asemenea
înregistrat.
• Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu
ajutorul butoanelor de zoom de pe
marginea panoului LCD.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1cm pentru
unghiul panoramic ºi de circa 80 cm pentru
înregistrarea la distanþã.
z Observaþie
• Când filmaþi, puteþi mãri mai mult de 15×
imaginea folosind [DIGITAL ZOOM]
(pag. 70).
b Note
• Dacã sonorul este redat pe 5,1 canale cu
camera dvs. video, acesta va fi convertit
automat ºi transmis la ieºire pe 2 canale.
• Pentru a reda discul înregistrat la calitate
HD a imaginilor, ºi pentru a beneficia de
sonor pe 5,1 canale, trebuie sã folosiþi un
dispozitiv compatibil cu formatul AVCHD
cu sonor pe 5,1 canale.
• Când conectaþi camera printr-un cablu
HDMI (opþional), sonorul filmelor cu
imagini de calitate HD (înaltã definiþie) va
fi automat transmis la ieºire pe 5,1 canale.
Sonorul filmelor cu calitate SD (standard)
este convertit pe 2 canale.
• Cu ajutorul calculatorului, utilizând
aplicaþia software furnizatã, puteþi crea un
disc care sã conþinã filmele înregistrate cu
camera dvs. video. Dacã redaþi un disc cu
ajutorul unui sistem cu sonor cu efect de
învãluire pe 5,1 canale, veþi beneficia de
audiþia unui sunet plin de realism.
z Observaþie
• Puteþi selecta pentru sonorul înregistrat
una dintre variantele [5.1 ch SURROUND]
(95,1ch) sau [2ch STEREO] (92ch)
([AUDIO MODE], pag. 69).
31
Începerea rapidã a
înregistrãrii (QUICK ON)
Dacã apãsaþi butonul QUICK ON camera
trece în modul “sleep” (modul economic de
funcþionare) în loc sã se opreascã.
Indicatorul QUICK ON clipeºte când camera
este în modul sleep. Apãsaþi încã o datã
QUICK ON pentru ca sã înceapã
înregistrarea urmãtoare. Camera dvs. va fi
reveni în starea de aºteptare pentru
înregistrare dupã circa 1 secundã.
b Note
• Când camera este în modul “sleep”,
consumul de energie este redus aproape
la jumãtate comparativ cu cel din timpul
înregistrãrii, permiþând economisirea
energiei acumulatorului.
• Dacã nu acþionaþi camera ºi o lãsaþi în
modul “sleep” o perioadã mai lungã de
timp, aceasta se va opri în mod automat.
Cu [QUICK ON STBY], puteþi stabili
perioada de timp dupã care camera se
opreºte când este în modul “sleep”
(pag. 80).
Înregistrarea de fotografii la
calitate superioarã în cursul
filmãrii (Dual Rec)
Puteþi înregistra fotografii de înaltã rezoluþie
în cursul înregistrãrii unui film apãsând
butonul PHOTO.
32
b Note
• Nu puteþi folosi bliþul în timpul înregistrãrii
unuil film.
• Când capacitatea suportului media nu este
suficientã sau când înregistraþi în mod
continuu fotografii, poate apãrea simbolul
. Nu puteþi înregistra fotografii câtã
vreme este afiºat acest simbol ( ).
z Observaþii
• Când comutatorul POWER este în poziþia
(Film), dimensiunea fotografiilor
devine [
7.6 M] (16:9 panoramic),
respectiv [5.7 M] (4:3).
• Puteþi înregistra fotografii în timpul stãrii
de aºteptare în acelaºi mod ca atunci când
indicatorul
(foto) este aprins. Puteþi
de asemenea sã înregistraþi folosind bliþul.
Înregistrarea în spaþii
întunecate (NightShot)
Port de radiaþii infraroºii
Când puneþi comutatorul NIGHTSHOT în
poziþia ON, apare simbolul
. Puteþi
înregistra imagini în spaþii întunecate.
b Note
• Funcþiile NightShot ºi Super NightShot
utilizeazã radiaþii infraroºii. De aceea, aveþi
grijã sã nu acoperiþi portul de radiaþii
infraroºii cu degetele sau cu alte obiecte.
• Scoateþi lentilele de conversie (opþionale)
dacã sunt ataºate.
• Dacã este dificil de realizat focalizarea
automatã, reglaþi manual focalizarea
([FOCUS], pag. 84).
• Nu apelaþi la funcþiile NightShot ºi Super
NightShot când înregistraþi în spaþii
luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
z Observaþie
• Pentru a înregistra o imagine mai luminoasã,
folosiþi funcþia Super NightShot plus (pag.
87). Pentru a înregistra o imagine care sã
reproducã mai fidel culorile originale,
folosiþi funcþia Color Slow Shutter (pag.
87).
Reglarea expunerii în cazul
subiectelor poziþionate contra
luminii
.
Pentru a regla expunerea pentru subiecte
poziþionate contra lumini, apãsaþi . (BACK
LIGHT) pentru a apãrea simbolul .. Pentru
a renunþa la aceastã funcþie, apãsaþi din nou
. (BACK LIGHT).
Înregistrarea în modul oglindã
1 Atingeþi (HOME) T
T[SMTH SLW REC].
(CAMERA)
2 Apãsaþi START / STOP.
Este înregistrat un film de circa 3 secunde
sub forma unui film de 12 secunde rulat
cu încetinitorul.
Când dispare indicaþia [Recording...],
înregistrarea s-a încheiat.
Atingeþi
pentru a renunþa la înregistrarea cursivã, cu încetinitorul.
Pentru a modifica reglajul
Atingeþi (OPTION) T clapeta
, apoi
selectaþi reglajul pe care vreþi sã îl modificaþi.
• [TIMING].
Selectaþi punctul de început pentru înregistrare dupã ce este apãsat START /
STOP. Varianta implicitã este [3sec
AFTER].
Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge perpendicular pe corpul camerei video (1), apoi
rotiþi-l cu 180° spre lentile (2).
z Observaþie
• Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã
a subiectului, însã imaginea va fi
înregistratã normal.
Înregistrarea cursivã, cu
încetinitorul a acþiunilor
desfãºurate rapid (SMTH SLW
REC)
Subiectele aflate în miºcare rapidã ºi acþiunile
dinamice care nu pot fi surprinse în condiþii
de înregistrare obiºnuite, pot fi imortalizate
în înregistrãri cursive cu încetinitorul, cu
durata de circa 3 secunde.
Aceastã facilitate este utilã pentru
surprinderea acþiunilor desfãºurate cu
rapiditate cum ar fi un joc de golf sau miºcãri
dintr-o partidã de tenis.
[3 sec AFTER]
(dupã 3 sec)
[3 sec BEFORE]
(înainte cu 3 sec)
• [RECORD SOUND].
Selectaþi [ON] ( ) pentru a suprapune
sunet, spre exemplu o conversaþie, peste
imagini înregistrate cu încetinitorul
(Varianta implicitã este [OFF].). Camera
dvs. înregistreazã sunete timp de circa 12
secunde, câtã vreme la pasul 2 este
afiºatã indicaþia [Recording...].
b Note
• Nu sunt înregistrate sunete în timpul
înregistrãrii filmelor de circa 3 secunde.
• Calitatea imaginii pentru [SMTH SLW REC]
nu este la fel de bunã ca în cazul
înregistrãrii obiºnuite.
33
• În modul simplificat de funcþionare, funcþia
[SMTH SLW REC] nu poate fi utilizatã.
Anulaþi modul de utilizare simplificat
(Easy Handycam).
Ajustarea manualã a
imaginilor folosind butonul
rotativ CAM CTRL
Puteþi atribui butonului rotativ CAM CTRL
un element de meniu pe care îl folosiþi în
mod frecvent.
Cum în variantã implicitã, acestui buton
rotativ îi este atribuitã reglarea focalizãrii, în
continuare este descrisã modalitatea de
ajustare a focalizãrii folosind CAM CTRL.
MANUAL
Buton rotativ
CAM CTRL
1 Apãsaþi MANUAL pentru a activa modul
de reglaj manual.
Dacã apãsaþi butonul MANUAL se
comutã între modurile de reglaj manual ºi
cel automat.
2 Rotiþi butonul CAM CTRL pentru a ajusta
focalizarea.
Elemente ce pot fi atribuite
butonului rotativ CAM CTRL
– [FOCUS] (focalizare), pag. 84,
– [EXPOSURE] (expunere), pag. 85,
– [AE SHIFT], pag. 69,
– [WB SHIFT], pag. 69,
34
Pentru a atribui elemente de
meniu butonului rotativ CAM
CTRL
1 Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
MANUAL timp de câteva secunde.
Apare interfaþa [DIAL SETTING].
2 Rotiþi butonul CAM CTRL ºi selectaþi
elementul care sã îi fie atribuit.
3 Apãsaþi butonul MANUAL.
b Note
• Reglajele manuale vor fi reþinute chiar dacã
modificaþi elementul atribuit butonului
rotativ CAM CTRL. Dacã însã reglaþi
[EXPOSURE] dupã ajustarea manualã a
opþiunii [AE SHIFT], va fi acordatã
prioritate reglajului expunerii.
• Dacã selectaþi [RESET] la pasul 2, toate
elementele ajustate manual revin la
variantele implicite.
z Observaþii
• Funcþiile elementelor care pot fi atribuite
butonului rotativ CAM CTRL sunt
aceleaºi cu cele din meniu.
• Puteþi atribui elemente din meniu butonului
CAM CTRL ºi urmând procedura :
(HOME) B (sau A) T
(SETTINGS)
T [MOVIE SETTINGS] / [PHOTO
SETTINGS] (pag. 72).
Redare
Puteþi reda imagini înregistrate pe suportul media selectat (pag. 22).
În varianta implicitã de reglaj, imaginile sunt redate de pe hard disk.
Capac LENS COVER
Se deschide automat când este pornitã alimentarea
Cursor pentru
puterea de zoom D
Comutatorul
POWER E
(HOME) A
(HOME) B
(VIEW
IMAGES) F
(VIEW IMAGES) C
1 Deplasaþi comutatorul POWER E pentru a porni camera video.
2 Apãsaþi
(VIEW IMAGES) F (sau C).
Pe ecranul LCD apare interfaþa [VISUAL INDEX]. (Pot trece câteva secunde.)
Apare având în fiecare zonã imaginea cea mai recent redatã/ înregistratã
(B pentru fotografii înregistrate pe “Memory Stick PRO Duo).
Meniul HOME
Precedentele
6 imagini
Cãutarea imaginilor dupã
data de înregistrare (pag. 38)
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la
interfaþa de
înregistrare
1
: Se trece la interfaþa Film Roll Index (pag. 37)
2
: Se trece la interfaþa Face Index (pag. 37)
3
4
(OPTION)
: Afiºeazã filme la calitatea imaginilor HD (înaltã definiþie)*
: Afiºeazã fotografii
* Simbolul
apare când selectaþi un film cu imagini de calitate SD (definiþie standard)
la [MOVIE MEDIA SET] (pag. 22).
35
z Observaþie
• Numãrul de imagini din interfaþa [VISUAL INDEX] poate fi modificatã deplasând cursorul
pentru puterea de zoom D, putând alege dacã sã fie afiºate 6, respectiv 12 imagini. Pentru
a stabili acest numãr, atingeþi
(HOME) B (sau A) T
(SETTINGS) T [VIEW
IMAGES SET] T [ DISPLAY] (pag. 76).
3
Începeþi redarea.
Redarea filmelor
Atingeþi clapeta
sau
, apoi filmul care vreþi sã fie redat.
Comutã între Redare ºi Pauzã la fiecare atingere
Revenire la interfaþa
INDEX
Începutul filmului /
filmul precedent
Filmul urmãtor
(OPTION)
Stop (trece la interfaþa
INDEX)
Deplasare înainte / înapoi
z Observaþii
• Interfaþa INDEX reapare când se încheie redarea începutã de la filmul selectat.
• Pentru a reda filmele cu încetinitorul atingeþi
/
în cursul pauzei de redare.
• O atingere a butoanelor
/
mãreºte de circa 5 ori viteza de derulare / rulare înainte,
2 atingeri ale aceloraºi butoane conduc la creºterea vitezei de circa 10 ori, 3 atingeri mãresc
viteza de circa 30 ori, iar 4 atingeri conduc la o creºtere de circa 60 de ori.
Redarea fotografiilor
Atingeþi clapeta
, apoi fotografia care vreþi sã fie redatã.
Revenire la interfaþa
VISUAL INDEX
Buton pentru succesiunea
de imagini (pag. 39)
Se trece la interfaþa
VISUAL INDEX
(OPTION)
Deplasare
înainte / înapoi
Pentru a ajusta volumul sonor
Apãsaþi
/
36
(OPTION) T clapeta
.
T [VOLUME], apoi reglaþi volumul cu butoanele
z Observaþie
• Puteþi schimba modul de redare atingând
butonul
(HOME) B (sau A) T
(VIEW IMAGES) T [VISUAL INDEX].
z Observaþie
• Puteþi afiºa interfaþa [Film Roll Index]
atingând butonul
(HOME) T
(VIEW IMAGES) T [ INDEX].
Cãutarea scenelor cu mare
acurateþe (Film Roll Index)
Cãutarea scenelor dorite
dupã chipurile pe care le
conþin (Face Index)
Filmele pot fi divizate la momente de timp
stabilite, iar prima scenã a fiecãrei secþiuni
este afiºatã în interfaþa INDEX. Puteþi începe
redarea unui film de la reprezentarea de
dimensiuni reduse selectatã.
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul care vreþi sã fie redat (pag.
22).
1
Porniþi camera video deplasând
comutatorul POWER ºi apãsaþi
(VIEW IMAGES).
Pe ecranul LCD apare interfaþa [VISUAL
INDEX].
2 Apãsaþi
(Film Roll Index).
Feþele detectate în cursul înregistrãrii unui
film sunt afiºate în interfaþa INDEX. Puteþi
reda un film pornind de la figura selectatã.
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul care vreþi sã fie redat (pag.
22).
1
comutatorul POWER ºi apãsaþi
(VIEW IMAGES).
Pe ecranul LCD apare interfaþa [VISUAL
INDEX].
2 Apãsaþi
3 Atingeþi
/
pentru a selecta
filmul dorit.
4
Atingeþi
/
pentru a cãuta
scena doritã, apoi atingeþi scena
respectivã pentru a fi redatã.
Redarea începe de la scena selectatã.
(Face Index).
Revine la interfaþa VISUAL INDEX.
Revine la interfaþa VISUAL INDEX.
Este stabilit intervalul la care sã
fie create reprezentãri de mici
dimensiuni ale scenelor din film
Porniþi camera video deplasând
3 Atingeþi
/
pentru a selecta
filmul dorit.
4
Atingeþi
/
, apoi atingeþi
chipul dorit pentru a viziona
scena din care acesta face parte.
Redarea se realizeazã de la începutul
scenei ce conþine imaginea selectatã.
37
Redare (continuare)
b Note
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este
posibil ca feþele sã nu poatã fi detectate.
De exemplu : la persoane care poartã
ochelari sau pãlãrii, sau care nu stau cu
faþa îndreptatã spre camerã.
• Alegeþi pentru [ INDEX SET] varianta
[ON] (implicitã) înainte de înregistrare,
pentru a reda filme din [ INDEX] (pag.
72). Verificaþi dacã simbolul clipeºte, ºi
dacã imaginea cu figura detectatã este
stocatã în [Face Index].
z Observaþie
• Puteþi afiºa interfaþa [Face Index] atingând
butonul
(HOME) T
(VIEW
IMAGES) T [ INDEX].
Cãutarea imaginilor dorite
dupã datã (Date Index)
Puteþi cãuta în mod eficient, dupã datã,
imaginile dorite.
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul care vreþi sã fie redat (pag.
22).
b Notã
• Nu puteþi utiliza facilitatea Date Index
pentru fotografiile de pe “Memory Stick
PRO Duo”.
1
2
38
Porniþi la camera video deplasând comutatorul POWER ºi
apãsaþi
(VIEW IMAGES).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL
INDEX.
Pentru a cãuta filme, apãsaþi
clapeta
sau
, iar pentru a
cãuta fotografii, atingeþi clapeta
.
3
Atingeþi data de pe ecran.
Datele la care au fost înregistrate
imaginile sunt afiºate pe ecran.
Revine la interfaþa [VISUAL INDEX]
4 Atingeþi
/
pentru a selecta
data înregistrãrii imaginii dorite,
apoi atingeþi
.
Sunt afiºate pe ecran, în interfaþa
VISUAL INDEX imaginile înregistrate la
data selectatã.
z Observaþie
• Puteþi folosi funcþia Date Index în interfaþa
[Film Roll Index] sau în cea [Face Index],
urmând etapele 3 ºi 4.
Utilizarea funcþiei de mãrire la
redare (PB zoom)
Puteþi mãri fotografiile de 1,1 pânã la 5 ori
faþã de dimensiunea originalã.
Mãrirea poate fi reglatã cu ajutorul
cursorului de zoom sau cu butoanele de
zoom de pe marginea ecranului LCD.
1 Redaþi fotografia care vreþi sã fie mãritã.
2 Mãriþi fotografia cu T (Telefoto).
Pe ecranul LCD apare un cadru.
3 Atingeþi ecranul în zona care vreþi sã fie
afiºatã în centrul ecranului.
4 Reglaþi mãrirea cu W (Wide angle - unghi
panoramic) / T (Telefoto-prim plan).
Pentru a renunþa, atingeþi
.
Redarea unei serii de
fotografii (succesiune de
imagini)
Atingeþi
din interfaþa de redare a
fotografiilor.
Prezentarea succesiunii de imagini începe
cu fotografia pe care aþi selectat-o.
Atingeþi
pentru a opri succesiunea de
imagini. Pentru reluarea prezentãrii
succesiunii de imagini, atingeþi din nou
.
b Notã
• Nu puteþi folosi mãrirea la redare în timpul
unei succesiuni de imagini.
z Observaþii
• Puteþi stabili redarea continuã a unei
succesiuni de imagini atingând
(OPTION) T clapeta
T [SLIDE
SHOW SET]. Varianta implicitã fiind [ON]
(redare continuã).
• Puteþi reda succesiunea de imagini
(OPTION) T clapeta
T
atingând
[SLIDE SHOW] din interfaþa VISUAL
INDEX.
39
Redarea imaginilor la televizor
Metodele de conectare ºi calitatea imaginii
(HD - înaltã definiþie / SD - definiþie standard) urmãrite la televizor diferã în funcþie
de tipul de televizor folosit ºi de conectorii
utilizaþi. Folosiþi adaptorul de reþea furnizat
ca sursã de alimentare (pag. 16).
Consultaþi ºi manualele de utilizare ce
însoþesc dispozitivele ce urmeazã a fi
conectate.
b Notã
• Când înregistraþi, alegeþi pentru [X.V.
COLOR] varianta [ON] pentru redarea la
un televizor compatibil x.v. Color (pag. 70).
Anumite reglaje poate fi necesar sã fie
ajustate la televizor când are loc redarea.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului pentru a afla detalii legate de
funcþionare.
Procedura de lucru
Conector A/V
de comandã la
distanþã
Puteþi conecta cu uºurinþã camera la
televizor, urmând instrucþiunile afiºate de
ghidul [TV CONNECT Guide] pe ecranul
LCD.
Pentru a comuta intrarea televizorului
în poziþia corespunzãtoare mufei
conectate
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
r
Conectaþi camera video ºi televizorul
conform instrucþiunilor furnizate de
[TV CONNECT Guide].
r
Efectuaþi reglajele necesare pentru
ieºirea camerei video (pag. 42).
40
b Notã
• Atât Staþia Handycam, cât ºi camera video
sunt dotatea cu conector A/V de comandã
la distanþã sau cu mufe A/V OUT (pag.
112, 115). Cuplaþi cablul de conectare A/V
sau pe cel A/V pe componente fie la staþia
Handycam, fie la camerã. Dacã veþi cupla
aceste cabluri atât la staþia Handycam, cât
ºi la camera video, pot apãrea distorsiuni
ale imaginii.
Alegerea conexiunii optime –
Ghidul de conectare a
televizorului [TV CONNECT Guide]
Camera video vã va prezenta care este cea
mai avantajoasã modalitate de conectare a
televizorului.
1
Porniþi camera video ºi apãsaþi
(HOME) T
(OTHERS) T [TV
CONNECT Guide].
Dacã elementul dorit nu apare pe ecran,
/ pentru a trece la o altã
atingeþi
paginã.
2
Atingeþi raspunsul dorit la
întrebarea afiºatã pe ecran.
Între timp, puteþi efectua conexiunea
adecvatã între camerã ºi televizor.
41
Conectarea unui televizor de înaltã definiþie
Imaginile înregistrate la înaltã definiþie sunt redate la calitate HD (înaltã definiþie), iar cele
înregistrate la definiþie standard sunt redate la calitate SD (definiþie standard).
Mufele de intrare ale televizorului
(pag. 41)
(pag. 42)
l : Flux de semnal
Tip
La camerã
A
Cablu
La TV
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
1
(Verde) Y
(Albastru) PB/CB
(Roºu) PR/CR
Reglaje în
meniul HOME
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [COMPONENT] T
[1080i / 576i] (pag. 75)
(Alb)
(Roºu)
b Notã
• Dacã veþi conecta numai componentele video, semnalele audio nu vor fi transmise la ieºire.
Cuplaþi conectorii alb ºi roºu la mufele de semnal audio de ieºire.
42
l : Flux de semnal
Tip
B
La camerã
2
Cablu
La TV
Reglaje în
meniul HOME
Cablu HDMI (opþional)
b Note
• Folosiþi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
• Folosiþi un miniconector HDMI la unul dintre capete (pentru camerã) ºi un conector
adecvat pentru conectarea la televizor la celãlalt capãt.
• Imaginile nu sunt transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT, dacã pe imagini sunt înregistrate
semnale de protejare a drepturilor de autor.
• Este posibil ca unele televizoare sã nu funcþioneze corect (spre exemplu sã nu aibã sunet
sau imagine) în cazul realizãrii acestei conexiuni.
• Nu cuplaþi mufa HDMI OUT a camerei video ºi mufa HDMI OUT a dispozitivului extern
prin cablul HDMI deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Când dispozitivul conectat este compatibil cu sonorul cu efect de învãluire pe 5,1 canale,
filmele înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) sunt automat transmise pe 5,1 canale.
Filmele înregistrate la o definiþie standard sunt convertite la sonor pe 2 canale.
Conectarea la un televizor fãrã înaltã definiþie cu raportul laturilor
ecranului de 16:9 (panoramic) sau de 4:3
Imaginile înregistrate la înaltã definiþie (HD) sunt convertite la calitate SD (definiþie standard) ºi apoi redate. Imaginile înregistrate la calitate SD (definiþie standard) sunt redate la
aceeaºi calitate la care au fost înregistrate.
(pag. 43)
(pag. 43)
(pag. 43)
Pentru a stabili raportul laturilor în funcþie de televizorul conectat (16:9/4:3)
Modificaþi reglajul [TV TYPE] alegând [16:9] sau [4:3] pentru a-l adapta la televizor
dumneavoastrã (pag. 78).
43
b Notã
• Dacã redaþi un film înregistrat la calitate SD (definiþie standard) pe un televizor 4:3 care nu
este compatibil cu semnalul 16:9, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [MOVIE
SETTINGS] T [WIDE SELECT] T [4:3] la camera dvs. video când înregistraþi o imagine
(pag. 69).
l : Flux de semnal
Tip
La camerã
C
Cablu
La TV
Cablu A/V pe componente
(furnizat)
1
(verde) Y
(albastru) PB/CB
(roºu) PR/CR
(alb)
(roºu)
Reglaje în
meniul HOME
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [COMPONENT] T
[576i] (pag. 79)
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3] (pag. 78)
b Notã
• Dacã veþi conecta numai mufele pentru componente video, nu vor fi transmise la ieºire
semnale audio. Cuplaþi conectorii alb ºi roºu la mufele de ieºire audio.
D
Cablu de conectare A/V cu
S VIDEO (opþional)
(SETTINGS)
[OUTPUT SETTINGS]
T [TV TYPE] T
[16:9] / [4:3]* (pag. 78)
1
(alb)
(roºu)
(galben)
b Notã
• Când cuplaþi numai conectorul S VIDEO (canalul S VIDEO), semnalele audio nu sunt
transmise la ieºire. Pentru obþinerea la ieºire a semnalelor audio, cuplaþi conectorii alb ºi
roºu la mufa de intrare audio a televizorului.
• Aceastã conexiune produce imagini de înaltã rezoluþie comparativ cu cazul în care este
folosit un cablu A/V (Tip E).
E
1
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
(galben)
(alb)
(roºu)
* Alegeþi pentru [TV TYPE] varianta adecvatã pentru televizorul dvs.
44
(SETTINGS)
[ O U T P U T
SETTINGS] T [TV
TYPE] T [16:9] /
[4:3]* (pag. 78)
Când conectaþi camera la
televizor prin intermediul unui
aparat video
Conectaþi camera la intrarea LINE IN a
aparatului video prin intermediul cablului de
conectare A/V. Puneþi selectorul de intrãri al
aparatului video în poziþia LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 etc.).
Dacã televizorul dvs. este mono
(are o singurã mufã audio de
intrare)
Conectaþi mufa galbenã a cablului de
conectare A/V la mufa de intrare video, apoi
conectaþi mufa albã (canalul din stânga) sau
pe cea roºie (canalul din dreapta) la intrarea
audio a televizorului sau a aparatului video.
Dacã televizorul/ aparatul video
are un adaptor cu 21 de pini
(EUROCONNECTOR)
Utilizaþi un adaptor cu 21 de pini furnizat
împreunã cu camera video (Numai pentru
modelele care au inscripþionat marcajul
pe suprafaþa inferioarã a carcasei). Acest
adaptor este destinat numai pentru ieºirea
semnalului.
b Notã
• Când conectaþi camera la televizor folosind
un cablu de conectare A/V, imaginile vor
fi transmise la ieºire la calitatea SD
(definiþie standard).
z Observaþii
• Dacã veþi conecta camera la televizor
folosind mai multe tipuri de cabluri pentru
a transmite la ieºire imagini, ordinea
prioritãþilor semnalelor la ieºire va fi
urmãtoarea :
HDMI T componente T S VIDEO T
video.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interfaþã multimedia de înaltã
definiþie) este o interfaþã prin care sunt
transmise atât semnale video, cât ºi
semnale audio. Conectând mufa HDMI
OUT veþi obþine imagini de înaltã calitate
ºi sonor digital.
Despre “Photo TV HD”
Camera dvs. este compatibilã cu “Photo TV
HD”, ceea ce vã permite vizionarea imaginilor
de înaltã calitate, cu detalii extraordinare ºi
subtile tonalitãþi de culoare ºi texturi.
Conectând camera cu dispozitive
compatibile “Photo TV HD” marca Sony
printr-un cablu HDMI* sau prin unul A/V
pe componente, veþi avea acces în lumea
uimitoare a fotografiilor de înaltã calitate full
HD (înaltã definiþie completã).
* Televizorul va comuta automat în modul
adecvat pentru prezentarea fotografiilor.
** Poate fi necesarã reglarea televizorului.
Vã rugãm sã consultaþi manualul de
instrucþiuni al televizorului compatibil
“Photo TV HD” pentru a afla detalii.
Utilizarea
“BRAVIA”
sincronizãrii
Puteþi realiza operaþia de redare folosind
telecomanda televizorului* dvs. conectând
camera la un televizor compatibil cu
“BRAVIA” Sync prin cablul HDMI.
Cablu HDMI
* Televizoarelor “Bravia” vândute în 2008
sau ulterior sunt compatibile cu
facilitatea “BRAVIA” Sync.
1 Conectaþi camera ºi un televizor*
compatibil cu “BRAVIA” Sync
printr-un cablu HDMI (opþional).
2
Porniþi camera video.
Intrarea televizorului este comutatã
automat, iar imaginea de la camera dvs.
video este afiºatã pe ecranul TV.
45
3
Acþionaþi telecomanda TV.
Puteþi efectua urmãtoarele operaþii :
– sã afiºaþi
(VIEW IMAGES) de la
(HOME) apãsând butonul SYNC
MENU.
– sã afiºaþi o interfaþã INDEX, cum ar fi
cea VISUAL INDEX, apãsând
butoanele sus / jos / stânga / dreapta
ale telecomenzii TV ºi sã redaþi filmele
sau fotografiile dorite.
b Note
• Pentru a regla camera, atingeþi (HOME)
T
(SETTINGS) T [GENERAL SET]
T [CTRL FOR HDMI] T [ON] (varianta
implicitã).
• Reglaþi ºi aparatul TV. Consultaþi manualul
de instrucþiuni al televizorului pentru
detalii.
z Observaþie
• Dacã opriþi televizorul, camera va fi opritã
simultan.
46
Stocarea imaginilor
Imaginile înregistrate sunt stocate pe suportul media selectat (pag. 22). Deoarece capacitatea
suportului media este limitatã, aveþi grijã sã stocaþi imaginile pe unele suporturi externe, cum
ar fi un DVD-R sau un calculator.
z Observaþie
• Puteþi duplica sau copia imaginile înregistrate, de pe hard disk pe cardul “Memory Stick
PRO Duo” folosind camera video (pag. 52).
Stocarea imaginilor cu ajutorul unui calculator
Folosind aplicaþia software “Picture Motion Browser” furnizatã pe discul CD-ROM, puteþi
stoca imaginile înregistrate cu camera video fie la calitate HD (înaltã definiþie), fie la calitate
SD (definiþie standard).
Dacã este necesar, puteþi rescrie filme cu o calitate HD a imaginilor de la calculator la camera
video. Pentru detalii, consultaþi “PMB Guide”.
Crearea unui disc printr-o singurã atingere (One Touch
Disc Burn)
Puteþi stoca cu uºurinþã imaginile înregistrate pe hard diskul camerei
video direct pe un DVD, prin simpla apãsare a butonului
(DISC
BURN).
Stocarea imaginilor la calculator (Easy PC Back-up)
Puteþi salva imagini înregistrate cu camera video pe hard diskul
unui calculator.
Crearea unui disc cu imaginile selectate
Puteþi stoca pe un DVD imaginile anterior copiate pe calculator.
Puteþi de asemenea sã realizaþi montaje ale acelor imagini.
Consultaþi ºi varianta scurtã de manual de instrucþiuni.
Stocarea imaginilor prin conectarea camerei la alte echipamente
Cuplarea printr-un cablu de conectare A/V
Puteþi duplica filme cu o calitate SD (definiþie standard) a imaginilor.
Conectarea printr-un cablu USB
Puteþi duplica filme cu o calitate HD (înaltã definiþie) sau SD
(definiþie standard) a imaginilor.
Consultaþi pag. 58
47
Montaj
Categoria
(OTHERS – Altele)
Aceastã categorie vã permite sã realizaþi
montaje ale imaginilor pe un suport media.
Totodatã puteþi sã vã bucuraþi de camera
dvs. video conectând-o la alte echipamente.
Categoria
(OTHERS - altele)
Lista elementelor
DELETE (ºtergere)
Puteþi ºterge imaginile de pe un suport
media (pag. 49).
PHOTO CAPTURE (capturã de
fotografii)
Puteþi stoca sub formã de fotografie, un
cadru selectat dintr-un film înregistrat
(pag. 51).
MOVIE DUB (duplicare film)
Puteþi duplica un film de pe hard disk pe
un card “Memory Stick PRO Duo”
(pag. 52) .
PHOTO COPY (copiere fotografii)
Puteþi copia fotografii înregistrate de pe
hard diskul camerei pe un “Memory Stick
PRO Duo” (pag. 53).
EDIT (montaj)
Puteþi realiza montaje ale imaginilor
(pag. 54).
PLAYLIST EDIT (editarea listei de
redare)
Puteþi crea ºi realiza montaje într-o listã
de redare (pag. 55).
PRINT (imprimare)
Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei
imprimante PictBridge (pag. 60).
48
USB CONNECT (conectare USB)
Puteþi conecta camera dvs. video la un
calculator sau la un alt echipament prin
intermediul cablului USB.
Consultaþi manualul de instrucþiuni
“Operating Guide” pentru a afla cum se
realizeazã conectarea la calculator.
TV CONNECT Guide (ghid de
conectare la televizor)
Camera vã ajutã sã selectaþi conexiunea
adecvatã pentru echipamentul dvs.
(pag. 40).
ªtergerea imaginilor
Puteþi ºterge imagini înregistrate pe suportul
media, folosind camera dvs. video.
b Note
• Nu puteþi recupera imaginile odatã ce au
fost ºterse.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timp ce sunt
ºterse imagini deoarece poate fi deteriorat
suportul media.
• Nu scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” în timp ce sunt ºterse filme de pe
“Memory Stick PRO Duo”.
• Dacã imaginile de pe “Memory Stick PRO
Duo” sunt protejate cu un alt echipament,
nu puteþi ºterge imaginile de pe card.
z Observaþii
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini
simultan.
• Puteþi ºterge o imagine din interfaþa de
redare folosind meniul (OPTION).
• Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate
pe suportul media ºi a recupera tot spaþiul
de înregistrare al acestuia, formataþi-l
(pag. 63).
ªtergerea filmelor
Puteþi elibera spaþiul de pe suportul media
ºtergând datele de imagine conþinute de
acesta.
Puteþi afla cât spaþiu liber existã pe suportul
media cu ajutorul opþiunii [MEDIA INFO]
(pag. 62).
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul pe care vreþi sã îl ºtergeþi
(pag. 22).
b Notã
• Datele importante ar trebui stocate pe un
suport media extern (pag. 47).
1
În meniul
(HOME), atingeþi
(OTHERS) T [DELETE].
2 Atingeþi [
DELETE].
3
4
Atingeþi [
DELETE] sau [
DELETE].
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
ºters.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat imaginea de
pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele
La pasul 3, atingeþi [
DELETE ALL] T
[
DELETE ALL] T [YES] T [YES] T
[OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele înregistrate în aceeaºi zi
1 La pasul 3, atingeþi [
DELETE by date]
sau [
DELETE by date].
Delete by date
2 Atingeþi
/
pentru a selecta data la
care au fost înregistrate filmele pe care
vreþi sã le ºtergeþi, apoi atingeþi [OK].
Filmele înregistrate la data selectatã sunt
afiºate pe ecran.
Apãsaþi imaginea de film de pe ecranul
LCD pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
3 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
49
b Note
• Dacã filmul ºters este inclus în Lista de
redare (pag. 54), filmul este ºters ºi din
lista de redare.
ªtergerea fotografiilor
Pentru a ºterge simultan toate
fotografiile înregistrate în
aceeaºi zi
Aceastã funcþie este disponibilã numai când
hard diskul intern este selectat ca suport
media.
1 La pasul 3, atingeþi [ DELETE by date].
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul pe care vreþi sã îl ºtergeþi
(pag. 20).
1
În meniul
(HOME), atingeþi
(OTHERS) T [DELETE].
2 Atingeþi [
DELETE].
3 Atingeþi [
DELETE].
4 Atingeþi fotografia care vreþi sã fie
ºtearsã.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
fotografiile
La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL] T
[YES] T [YES] T [OK].
50
2 Atingeþi
/
pentru a selecta data la
care au fost înregistrate fotografiile pe care
vreþi sã le ºtergeþi, apoi atingeþi [OK].
Fotografiile înregistrate la data selectatã
sunt afiºate pe ecran.
Atingeþi fotografia de pe ecranul LCD
pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
3 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Capturarea unei fotografii dintr-un film
Puteþi captura o fotografie în orice punct al
unui film, la redarea acestuia.
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul, ºi suportul unde doriþi sã fie
înregistratã fotografia extrasã (pag. 22).
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [PHOTO CAPTURE].
Apare interfaþa [PHOTO CAPTURE].
2
Atingeþi filmul din care doriþi sã
fie capturatã imaginea.
Filmul selectat este redat.
3 Atingeþi
în punctul de unde vreþi
sã fie capturatã imaginea.
Filmul va face o pauzã.
b Note
• Dimensiunea imaginilor este stabilitã în
funcþie de calitatea imaginilor filmului :
– [ 2.1 M] cu imagini la calitate HD (înaltã
definiþie),
–[
0.2 M] pentru imagini cu raportul
laturilor de 16:9 ºi calitate SD (definiþie
standard),
– [VGA (0.3M)] pentru imagini cu raportul
laturilor de 4:3 ºi calitate SD (definiþie
standard).
• Suportul media unde doriþi sã fie stocate
fotografiile trebuie sã aibã suficient spaþiu
disponibil.
• Data ºi ora înregistrãrii pentru fotografia
creatã vor fi aceleaºi cu data ºi ora la care
a fost înregistrat filmul.
• Dacã filmele nu au un cod de date, ca datã
ºi orã a înregistrãrii fotografiei vor fi
reþinute cele la care aceasta a fost
capturatã din film.
4 Atingeþi [OK].
Fotografia capturatã este stocatã pe
suportul media selectat la [PHOTO
MEDIA SET] (pag. 23).
Dupã capturarea fotografiei, interfaþa
revine la modul pauzã.
Pentru a continua captura de
imagini
Atingeþi
, apoi urmaþi paºii 3 ºi 4. Pentru
a captura o fotografie dintr-un alt film,
atingeþi
apoi urmaþi paºii de la 2 la 4.
Pentru a încheia captura de
imagini
Atingeþi
T
.
51
Duplicarea / copierea imaginilor de pe un
card “Memory Stick PRO Duo” cu ajutorul
camerei dvs. video
T
DUB] : Pentru a copia
[
filme cu o calitate SD (înaltã definiþie) a
imaginilor.
Duplicarea filmelor
Puteþi copia filme înregistrate, de pe hard
diskul intern al camerei video pe un card
“Memory Stick PRO Duo”.
Introduceþi un card “Memory Stick PRO
Duo” în camera video înainte de operaþie.
b Note
• Când înregistraþi un film pe un card
“Memory Stick PRO Duo” pentru prima
datã, creaþi fiºierul cu baza de date
(HOME) T
(MANAGE
atingând
MEDIA) T [REPAIR IMG. DB F.]
(pag. 65),
• Conectaþi camera la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat pentru
a evita întreruperea alimentãrii în cursul
operaþiei de copiere.
z Observaþii
• Filmul original nu va fi ºters dupã copiere.
• Toate imaginile incluse în Lista de redare
sunt duplicate.
• Imaginile înregistrate cu aceastã camerã
video ºi stocate pe suportul media sunt
numite “originale”.
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [MOVIE DUB]
Apare interfaþa [MOVIE DUB].
2 Atingeþi calitatea imaginii filmului
52
de copiat.
[[
T
DUB] : Pentru a copia
filme cu o calitate HD (înaltã definiþie) a
imaginilor.
3 Atingeþi tipul de copiere.
[DUB by select] (copiere dupã selecþie):
copierea filmelor selectate
[DUB by date] (copiere dupã datã) :
copierea tuturor filmelor înregistrate la
data specificatã.
DUB ALL] : copierea listei de redare
[
la calitate HD (înaltã definiþie).
[ DUB ALL] : copierea listei de redare
la calitate SD (calitate standard).
Când selectaþi Lista de redare ca sursã
de copiere, urmaþi instrucþiunile afiºate
pe ecran.
4
Selectaþi filmul care sã fie
duplicat.
[DUB by select] : atingeþi filmul pe care
vreþi sã îl copiaþi pentru a-i aplica marcajul
. Puteþi selecta mai multe filme.
Capacitatea rãmasã pentru
cardul “Memory Stick PRO Duo”
z Observaþie
• Apãsaþi ºi þineþi apãsatã reprezentarea
de dimensiuni reduse pe care vreþi sã
o previzualizaþi. Atingeþi
pentru a
reveni la interfaþa de selecþie.
[DUB by date] : selectaþi data înregistrãrii
filmului pe care vreþi sã îl copiaþi, apoi
atingeþi [OK] . Nu puteþi selecta mai multe
date.
[DUB by date] : selectaþi data înregistrãrii
filmului pe care vreþi sã îl copiaþi, apoi
atingeþi [OK] . Nu puteþi selecta mai multe
date.
2 Atingeþi tipul de copiere.
[COPY by select] (copiere dupã
selecþie): copierea fotografiilor selectate
[COPY by date] (copiere dupã datã) :
copierea tuturor fotografiilor înregistrate
la data specificatã.
3
5 Atingeþi [OK] T [YES].
Începe copierea.
z Observaþie
• Pentru a verifica filmele dupã încheierea
copierii, selectaþi [
MEMORY STICK]
/[
MEMORY STICK] de la [MOVIE
MEDIA SET] ºi redaþi-le (pag. 22).
Copierea fotografiilor
Puteþi copia fotografii de pe hard disk pe un
card “Memory Stick PRO Duo”.
Introduceþi mai întâi un card “Memory Stick
PRO Duo” în camera video.
b Notã
• Se recomandã folosirea adaptorului de
reþea ca sursã de alimentare pentru a se
evita oprirea alimentãrii în cursul
desfãºurãrii operaþiei.
1 Atingeþi
(HOME)T
Selectaþi fotografia care sã fie
copiatã.
[COPY by select] : atingeþi fotogafia pe
care vreþi sã o copiaþi pentru a-i aplica
marcajul . Puteþi selecta mai multe
fotografii.
z Observaþie
• Apãsaþi ºi þineþi apãsatã imaginea de
pe ecran pentru a o confirma. Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
[COPY by date] : selectaþi data
înregistrãrii fotografiei pe care vreþi sã o
copiaþi, apoi atingeþi [OK] . Nu puteþi
selecta mai multe date.
(OTHERS)
T [PHOTO COPY].
Apare interfaþa [PHOTO COPY].
4 Atingeþi [OK] T [YES].
Începe copierea.
53
Divizarea
înregistrãrilor
z Observaþie
• Pentru a verifica fotografiile dupã
încheierea copierii, selectaþi [MEMORY
STICK] de la [PHOTO MEDIA SET] ºi
redaþi-le (pag. 23).
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul pe care vreþi sã îl divizaþi
(pag. 22).
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [EDIT].
2 Atingeþi [DIVIDE].
3
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
divizat.
Începe redarea filmului respectiv.
4 Atingeþi
în punctul unde doriþi
sã divizaþi filmul.
Filmul face o pauzã.
Stabileºte cu mai mare precizie
poziþia punctului unde doriþi sã
divizaþi filmul, dupã ce acesta a fost
selectat folosind
.
Se revine la începutul
filmului selectat.
La apãsarea butonului
între redare ºi pauzã.
se comutã
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
54
Crearea Listei de
redare
b Note
• Odatã divizate, filmele nu mai pot fi aduse
la forma iniþialã.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timp ce
divizaþi un film deoarece poate fi deteriorat
suportul media. Nu scoateþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” în timpul
operaþiei de divizare a filmelor conþinute
de acesta.
• Poate exista o uºoarã diferenþã între
punctul unde a fost atins butonul
ºi
punctul efectiv de divizare, deoarece
camera selecteazã punctul de secþionare
la intervale de jumãtate de secundã.
• Dacã divizaþi filmul original, va fi divizat ºi
filmul respectiv din Lista de redare.
O listã de redare prezintã imagini reprezentative, la dimensiuni reduse, ale filmelor
selectate. Scenele originale nu sunt
modificate chiar dacã realizaþi montaje sau
ºtergeþi filme din Lista de redare.
Selectaþi mai întâi suportul media care sã fie
utilizat pentru crearea ºi vizualizarea Listei
de redare (pag. 22).
b Notã
• Imaginile la calitate HD (înaltã definiþie) ºi
SD (calitate standard) sunt adãugate în
lista de redare.
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [
ADD] / [
ADD].
3 Atingeþi filmul care sã fie adãugat
în Lista de redare.
Filmul selectat este marcat cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecranul LCD pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
55
Pentru a adãuga simultan toate
filmele înregistrate în aceeaºi zi
Vizualizarea Listei de redare
1 Atingeþi [
ADD by date] / [
ADD
by date] la pasul 2.
Datele la care au fost înregistrate filmele
sunt afiºate pe ecran.
Selectaþi mai întâi suportul media care sã fie
utilizat pentru crearea ºi vizualizarea Listei
de redare (pag. 22).
1 Atingeþi
(HOME) T
(VIEW
IMAGES) T [PLAYLIST].
Interfaþa cu Lista de redare apare pe
ecran.
2 Atingeþi
/
pentru a selecta data la
care au fost înregistrate filmele care vã
intereseazã.
3 Atingeþi [OK] câtã vreme data înregistrãrii
este activã pe ecran.
Filmele înregistrate la data selectatã sunt
afiºate pe ecran.
Atingeþi filmul de pe ecran pentru a-l
confirma. Atingeþi
pentru a reveni la
interfaþa precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T[OK].
b Note
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timp ce
adãugaþi elemente la Lista de redare. Poate
fi deteriorat suportul media. Nu scoateþi
cardul “Memory Stick PRO Duo” în timpul
operaþiei de realizare de montaje ale filmelor
conþinute de acesta.
• Nu puteþi adãuga fotografii într-o Listã de
redare.
• Nu puteþi crea o Listã de redare care sã
conþinã atât imagini la calitate HD (înaltã
definiþie), cât ºi la calitate SD (calitate standard).
z Observaþii
• Puteþi adãuga cel mult 999 de filme la calitate
HD (înaltã definiþie) într-o Listã de redare
cu imagini, respectiv 99 de filme la calitate
SD (calitate standard).
• Puteþi adãuga un film la o interfaþa de redare
sau la cea INDEX, atingând (OPTION).
• Puteþi copia Lista de redare pe un disc aºa
cum este, utilizând aplicaþia software
furnizatã.
56
2
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
redat.
Lista de redare este prezentatã începând
cu filmul selectat, pânã la final, apoi se
revine la interfaþa cu Lista de redare.
ªtergerea filmelor care nu sunt
necesare din Lista de redare
1 Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
ERASE] / [
ERASE].
2 Atingeþi [
Pentru a ºterge simultan toate filmele din
lista de redare, atingeþi [
ERASE ALL]
/[
ERASE ALL] T [YES] T [YES]
T [OK].
3 Atingeþi filmul pe care vreþi sã îl ºtergeþi
din Lista de redare.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecran pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Schimbarea ordinii în Lista de
redare
1 Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [
MOVE] / [
MOVE].
3 Selectaþi filmul pe care vreþi sã îl deplasaþi.
Filmul selectat este marcat cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecran pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK].
5 Selectaþi destinaþia cu
/
.
Bara de destinaþie
6 Atingeþi [OK] T [YES]T [OK].
z Observaþie
• Când selectaþi mai multe filme, acestea vor
fi deplasate respectând ordinea în care
apar în Lista de redare.
57
Duplicarea filmelor cu alte echipamente
Conectarea unui dispozitiv prin cablul de conectare A/V
Puteþi copia filme redate de camera video cu alte echipamente de înregistrare, cum ar fi
aparate video sau recordere DVD/HDD. Conectaþi echipamentul respectiv într-unul dintre
urmãtoarele moduri. Conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin intermediul
adaptorului de reþea furnizat (pag. 16). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce însoþesc
echipamentele ce urmeazã a fi conectate.
Selectaþi mai întâi suportul media care conþine imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi (pag. 22).
b Note
• Filmele înregistrate la o calitate de înaltã definiþie (HD) vor fi copiate la calitate cu
definiþie standard (SD).
• Pentru a copia un film înregistrat la calitate de înaltã definiþie (HD), instalaþi pe calculatorul
dumneavoastrã aplicaþia software (furnizatã) ºi copiaþi imaginile pe un disc din calculator.
• Deoarece copierea se efectueazã prin transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate
deteriora.
Mufã A/V OUT
1
(galben)
2
(alb)
(roºu)
(galben)
Echipamente cu o mufã S VIDEO
l : Flux de semnal / video
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Atât Staþia Handycam, cât ºi camera
video sunt echipate conector A/V de
comandã la distanþã sau cu mufe A/V
OUT (pag. 112, 115). Cuplaþi cablul de
conectare A/V fie la staþia Handycam,
fie la camera video, conform reglajului
efectuat.
58
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi camera la un alt dispozitiv
prin mufa S VIDEO, utilizând un cablu
de conectare A/V împreunã cu unul
S VIDEO (opþional), imaginile reproduse
Aparate video sau
recordere DVD / HDD
(alb)
(roºu)
Echipamente fãrã
mufã S VIDEO
vor fi de calitate superioarã comparativ
cu cazul în care este folosit numai un
cablu A/V. Conectaþi mufele albã ºi roºie
(audio, stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) ale cablului de
conectare A/V cu un cablu S VIDEO
(opþional). În acest caz, conectarea mufei
galbene nu este necesarã. Numai conexiunea S VIDEO nu va transmite semnal
sonor la ieºire.
b Note
• Nu puteþi copia cu recordere conectate
printr-un cablul HDMI.
• Pentru ca indicatorii de ecran (spre exemplu
contorul etc.) sã nu mai fie afiºaþi pe
ecranul echipamentului conectat, în
meniul HOME, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [OUTPUT SETTINGS] T[DISP OUTPUT] T [LCD
PANEL] (reglaj implicit), pag. 79.
• Pentru a fi înregistrate data/ora ºi
informaþiile legate de reglarea camerei,
afiºaþi-le pe ecran (pag. 75).
• Când conectaþi camera dvs. video la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului A/V la mufa video de
intrare, iar pe cel roºu (canalul drept) sau
pe cel alb (canalul stâng) la mufa audio de
intrare a aparatului.
1 Porniþi camera ºi apãsaþi butonul
5
Când copierea se încheie, opriþi
echipamentul de înregistrare ºi
apoi camera dvs. video.
Conectarea unui dispozitiv cu
cablu USB
Conectând un dispozitiv de inscripþionare a
DVD-urilor care permite duplicarea filmelor
prin intermediul unei conexiuni USB la
camera dvs., veþi putea copia filme fãrã a le
fi afectatã calitatea.
Conectaþi camera la o prizã de perete
utilizând adaptorul de reþea pentru aceastã
operaþie (pag. 16). Consultaþi ºi manualele
de instrucþiuni care însoþesc dispozitivele
ce urmeazã a fi conectate.
(VIEW IMAGES).
Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corespunzãtoare, în funcþie de
echipamentul folosit pentru afiºare
(pag. 78).
2
3
4
Introduceþi suportul de înregistrare adecvat în celãlalt
echipament.
Dacã echipamentul de înregistrare are un
selector de intrãri, puneþi-l în poziþia
corespunzãtoare modului intrare (input).
Conectaþi camera video la
echipamentul de înregistrare
(aparat video sau recorder DVD/
HDD) prin cablul de cuplare A/V
(furnizat) 1 sau prin cablul de
conectare A/V cu S VIDEO
(opþional) 2.
Conectaþi camera la mufele de intrare ale
echipamentului de înregistrare.
1 Porniþi camera dvs. video.
2 Conectaþi mufa (USB) a camerei
la un dispozitiv de inscripþionare
a DVD-urilor etc. folosind cablul
USB furnizat (pag. 112).
Interfaþa [USB SELECT] este afiºatã
automat.
Porniþi redarea discului cu camera video ºi înregistraþi-l cu
celãlalt echipament video.
Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile
de utilizare ce însoþesc dispozitivul de
înregistrare.
59
Imprimarea imaginilor înregistrate
3 Atingeþi [
USB CONNECT] sau
[ USB CONNECT] în funcþie de
suportul media care conþine filmul
pe care vreþi sã îl duplicaþi.
4
Porniþi înregistrarea cu echipamentul conectat.
Consultaþi manualele de instrucþiuni ale
echipamentelor cuplate.
5 Când copierea se încheie, atingeþi
[END] T [YES] ºi decuplaþi cablul
USB.
Atenþie
Aceastã camerã înregistreazã date la înaltã
definiþie în format AVCHD. Veþi putea copia
datele la calitate HD pe un DVD. Discul DVD
care conþine datele în format AVCHD nu
trebuie însã utilizat cu playere / recordere
DVD, deoarece este posibil ca discul sã nu
mai poatã fi scos din respectivul aparat, iar
datele pot fi ºterse fãrã sã fiþi avertizaþi.
Discul DVD ce conþine date AVCHD poate
fi redat cu un player / recorder Blu-ray
Disc™ sau cu alte echipamente compatibile.
z Observaþie
• Dacã interfaþa [USB SELECT] nu este
afiºatã, atingeþi
(HOME) T
(OTHERS) T [USB CONNECT].
(Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge)
Puteþi tipãri fotografii folosind o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge, fãrã a
cupla camera la calculator.
Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete pentru a alimenta camera video în
vederea acestei operaþii (pag. 16). Porniþi
imprimanta.
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine fotografia pe care vreþi sã o imprimaþi
(pag. 23).
Pentru a imprima fotografii, pe un card
“Memory Stick PRO Duo”, introduceþi în
camerã cardul de memorie pe care sunt
înregistrate acestea.
1 Conectaþi staþia Handycam la o
prizã de perete prin intermediul
adaptorului de reþea furnizat.
2 Aºezaþi camera video în poziþie
stabilã în staþia Handycam, apoi
porniþi camera video.
3 Conectaþi mufa
(USB) a staþiei
Handycam la imprimantã, folosind
cablul USB furnizat (pag. 115).
Pe ecranul LCD apare automat interfaþa
[USB SELECT].
4 Atingeþi [PRINT].
Dupã ce este efectuatã conexiunea, pe ecran
apare simbolul
(conectare PictBridge)
Puteþi selecta o fotografie de pe ecran.
5 Atingeþi
60
fotografia care sã fie
imprimatã.
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
6 Atingeþi
(OPTION), ajustaþi
urmãtoarele opþiuni, apoi atingeþi
.
[COPIES] : Stabiliþi numãrul de copii ale
fotografiei care urmeazã sã fie imprimatã.
Puteþi stabili un numãr de pânã la 20 de
exemplare.
[DATE / TIME] : Selectaþi [DATE],
[DAY&TIME] sau [OFF] (nu este
imprimatã nici o datã sau orã).
[SIZE] : Selectaþi dimensiunea colii de
hârtie.
Dacã nu doriþi sã modificaþi reglajul existent, treceþi la pasul 7.
7 Atingeþi [EXEC] T [YES] T [OK].
Apare din nou interfaþa de selecþie a
fotografiilor.
Pentru a încheia imprimarea
în interfaþa de selecþie a
Atingeþi
imaginilor la pasul 4.
b Note
• Putem garanta operaþia numai pentru
modele compatibile cu standardul
PictBridge.
• Consultaþi manualul de instrucþiuni al
imprimantei care urmeazã a fi folositã.
• Este posibil ca operaþiile sã nu fie corect
realizate dacã încercaþi sã efectuaþi
urmãtoarele când este afiºat pe ecran
simbolul :
– sã acþionaþi comutatorul POWER ;
– sã apãsaþi
(VIEW IMAGES) ;
– sã deconectaþi camera de la staþia
Handycam ;
– sã deconectaþi cablul USB de la camera
video, de la staþia Handycam sau de la
imprimantã ;
– sã scoateþi cardul de memorie “Memory
Stick PRO Duo” din camera de luat
vederi în timp ce sunt imprimate
imaginile stocate pe card.
• Dacã imprimanta întrerupe lucrul, decuplaþi
cablul USB, opriþi imprimanta ºi reporniþi-o, dupã care reluaþi operaþia de la
început.
• Puteþi selecta numai una dintre
dimensiunile de imagine pe care
imprimanta le poate tipãri.
• La unele modele de imprimante, marginile
de sus, de jos, din stânga ºi din dreapta
ale imaginii pot fi modificate. Dacã
imprimaþi o fotografie înregistratã cu un
raport al laturilor de 16:9 (panoramic),
marginile din stânga ºi din dreapta ale
acesteia pot fi eliminate.
• Este posibil ca unele modele de imprimante
sã nu accepte funcþia de printare a datei.
Consultaþi instrucþiunile de folosire ale
imprimantei pentru a afla detalii.
• Nu pot fi imprimate urmãtoarele :
– fotografii editate cu un calculator,
– fotografii înregistrate cu alte
echipamente,
– fotografii cu dimensiunea mai mare de
4 MB,
– fotografii cu dimensiuni mai mari de
3680 × 2760 pixeli.
z Observaþii
• PictBridge reprezintã un standard industrial
stabilit de Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Puteþi tipãri fotografii
fãrã a utiliza un calculator, conectând o
imprimantã direct la o camerã video digitalã
sau la un aparat foto digital, indiferent de
model ºi de producãtorul aparatului.
• Puteþi imprima o imagine din interfaþa de
redarea a fotografiilor din meniul
(OPTION).
61
Utilizarea suportului de înregistrare
Categoria
(MANAGE MEDIA –
Gestionarea suportului media)
Aceastã categorie vã permite sã folosiþi hard
diskul sau o unitate “Memory Stick PRO
Duo” pentru diverse scopuri.
Categoria
(MANAGE MEDIA – Gestionarea
suportului media)
Lista elementelor
MOVIE MEDIA SET
(stabilirea suportului pentru film)
Puteþi selecta suportul media pentru filme
(pag. 22).
PHOTO MEDIA SET
(stabilirea suportului pentru
fotografii)
Puteþi selecta suportul media pentru
fotografii (pag. 23).
MEDIA INFO
(informaþii despre suportul media)
Puteþi afiºa informaþiile legate de suportul
media, cum ar fi durata înregistrãrii (pag. 62).
MEDIA FORMAT
(formatarea suportului media)
Puteþi sã formataþi suportul media ºi sã
recuperaþi astfel spaþiul liber pentru
înregistrare (pag. 63).
REPAIR IMG. DB. F
(repararea fiºierului cu baza de date
a imaginilor)
Puteþi repara fiºierul de gestionare a
informaþiilor de pe suportul media (pag. 65).
62
Aflarea
informaþiilor
legate de suportul media
Puteþi afla durata de înregistrare rãmasã
pentru fiecare mod de înregitrare al
suportului media selectat la [MOVIE MEDIA
SET] (pag. 22) ºi spaþiul liber ºi cel ocupat,
aproximativ, de pe suportul media.
b Note
• În modul simplificat de funcþionare,
informaþiile legate de suportul media nu
pot fi consultate. Renunþaþi la modul Easy
Handycam pentru aceasta (pag. 28).
Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [MEDIA INFO].
Este afiºatã durata de înregistrare rãmasã
pentru fiecare mod în parte.
z Observaþie
• Puteþi afla spaþiul disponibil etc. apãsând
din colþul din dreapta jos al ecranului.
Pentru a opri afiºarea
Atingeþi
b Note
• La calculul spaþiului de pe suportul media,
1M = 1.048.576 bytes.
Fracþiile mai mici decât 1 MB nu sunt luate
în consideraþie la afiºarea spaþiului de pe
suportul media. De aceea, indicaþiile totale
ale dimensiunii spaþiului disponibil ºi a
celui nedisponibil de pe hard disk vor fi
puþin mai mici decât în realitate :
– HDR-SR11E :
60.000 MB,
– HDR-SR12E :
120.000 MB.
• Deoarece existã o zonã rezervatã fiºierului
cu baza de date a imaginilor, spaþiul utilizat
nu va fi indicat de 0 MB chiar dacã efectuaþi
operaþia [MEDIA FORMAT] (pag. 63).
z Observaþie
• Sunt afiºate numai informaþiile pentru
suportul media selectat la [MOVIE MEDIA
SET]. Treceþi la un alt suport media dacã
este necesar (pag. 22).
ªtergerea tuturor datelor (Formatare)
Prin formatare, toate imaginile înregistrate
anterior pe suportul media sunt ºterse,
capacitatea acestuia fiind recuperatã în
întregime. Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa camerei, apoi cuplaþi cablul de
alimentare la o prizã de perete (pag. 16).
b Note
• Pentru a evita pierderea unor date
importante, stocaþi-le pe un alt suport media (pag. 47) înainte de a efectua operaþia
[MEDIA FORMAT].
• Când este activatã facilitatea [MEDIA
FORMAT], nu decuplaþi adaptorul de
reþea.
Formatarea cardului de
memorie “Memory Stick PRO
Duo”
1
Introduceþi în camera video
cardul “Memory Stick PRO Duo”
care trebuie formatat.
2 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [MEDIA FORMAT] T
[MEMORY STICK].
Formatarea hard diskului
1 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [MEDIA FORMAT] T
[HDD].
3 Atingeþi [YES] T [YES].
4 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
2 Atingeþi [YES] T [YES].
3 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
b Note
• Nu scotateþi cardul de memorie “Memory
Stick PRO Duo” din camera video câtã
vreme este aprins indicatorul luminos
ACCESS.
• Vor fi ºterse prin formatare chiar ºi imaginile
protejate cu un alt echipament împotriva
ºtergerii accidentale.
• Dacã pe ecran apare indicaþia [Executing...],
nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
operaþii :
– sã acþionaþi comutatorul POWER sau
alte butoane,
– sã scoateþi cardul de memorie “Memory
Stick PRO Duo”
63
Evitarea recuperãrii datelor de pe hard
diskul camerei video
[
EMPTY] vã permite sã scrieþi date
neinteligibile pe hard diskul camerei. În acest
mod, va fi mai dificilã recuperarea datelor
originale. Când dezafectaþi sau când daþi
camera video cuiva, se recomandã sã
efectuaþi operaþia [ EMPTY].
b Note
• Dacã efectuaþi operaþia [ EMPTY], toate
imaginile vor fi ºterse. Pentru a evita
pierderea unor date importante, copiaþi-le
pe un alt suport media (pag. 47) înainte de
a efectua operaþia [ EMPTY].
• Nu puteþi efectua operaþia [ EMPTY]
decât dacã este conectat adaptorul de
reþea la o prizã de perete.
• Decuplaþi toate cablurile cu excepþia
adaptorului de reþea. Nu deconectaþi
adaptorul de reþea în cursul desfãºurãrii
operaþiei.
• În cursul desfãºurãrii operaþiei [
EMPTY], nu supuneþi camera la ºocuri
sau vibraþii.
1
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei ºi la o prizã
de perete.
2 Porniþi camera video.
3 Atingeþi (HOME) T
(MANAGE MEDIA) T [MEDIA
FORMAT] T [HDD].
Va apãrea interfaþa care vã va permite
formatarea [ FORMAT].
64
4
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul
. (BACK LIGHT) timp de câteva
secunde (pag. 109).
Apare interfaþa [ EMPTY].
5 Atingeþi [Yes] T [Yes].
6 Când este afiºatã indicaþia [Completed.], atingeþi [OK].
b Note
• Durata realã pentru efectuarea operaþiei
[ EMPTY] este de :
– HDR-SR11E :
aproximativ 60 minute,
– HDR-SR12E :
aproximativ 120 minute.
• Dacã aþi întrerupt operaþia [
EMPTY],
când este afiºatã indicaþia [Executing...],
aveþi grijã sã încheiaþi operaþia înainte sã
efectuaþi [MEDIA FORMAT] sau [
EMPTY] data urmãtoare când folosiþi
camera.
Repararea fiºierului cu baza de date a
imaginilor
Aceastã funcþie verificã fiºierul de
gestionarea a informaþiilor precum ºi
corectitudinea datelor de film ºi foto de pe
suportul media, reparând orice defecþiune
constatatã.
1 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [REPAIR IMG. DB F.]
T [HDD] sau [Memory Stick].
b Note
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
în timpul operaþiei ºi nici nu decuplaþi
adaptorul de reþea ºi nu detaºaþi
acumulatorul.
• Câtã vreme este în curs de reparare fiºierul
cu baza de date a imaginilor de pe
“Memory Stick PRO Duo”, nu scoateþi
cardul de memorie din aparat.
• Repararea fiºierelor cu baza de date a
imaginilor de pe cardul “Memory Stick
PRO Duo”, respectiv a hard diskului este
efectuatã separat.
2 Atingeþi [YES].
Începe operaþia de verificare a fiºierului
de gestionarea a informaþiilor.
Dacã nu sunt depistate inadvertenþe,
atingeþi [OK] pentru ca operaþia sã se
încheie.
3 Atingeþi [YES].
4 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
65
Personalizarea camerei video
Ce puteþi face cu categoria
(SETTINGS
– reglaje) din
meniul HOME
Puteþi modifica funcþiile de înregistrare ºi
reglajele privind funcþionarea dupã cum vã
este convenabil.
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
Dacã elementul nu este afiºat pe ecran,
atingeþi
/
pentru a schimba
pagina.
Folosirea Meniului HOME
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
(HOME).
(HOME)
4 Atingeþi varianta doritã.
Dacã varianta nu este afiºatã pe ecran,
/
pentru a schimba
atingeþi
pagina.
(HOME)
(SETTINGS)
2 Atingeþi
66
(SETTINGS).
5
Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
Lista elementelor de reglaj
pentru categoria
(SETTINGS)
REGLAJE PENTRU FILME (pag. 66)
Element
REC MODE
AUDIO MODE
AE SHIFT
WB SHIFT
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
X.V.COLOR
GUIDEFRAME
ZEBRA
REMAINING SET
SUB-T DATE
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
DIAL SETTING
FACE DETECTION
INDEX SET*
CONVERSION LENS
Pagina
68
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
71
71
71
71
72
72
72
72
72
73
REGLAJE PENTRU FOTOGRAFII
(pag. 70)
Element
IMAGE SIZE*
FILE NO.
AE SHIFT
WB SHIFT
NIGHTSHOT LIGHT
STEADYSHOT
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH MODE*
Pagina
73
74
69
69
69
70
70
71
71
Element
Pagina
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
DIAL SETTING
FACE DETECTION
CONVERSION LENS
72
72
72
72
73
REGLAJE PENTRU VIZUALIZAREA
IMAGINILOR (pag. 75)
Element
DATA CODE
DISPLAY
Pagina
75
76
REGLAJE DE SUNET ªI ECRAN**
(pag. 77)
Element
Pagina
VOLUME*
BEEP*
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
VF B. LIGHT
77
77
77
77
77
78
REGLAJE LEGATE DE IEªIREA
SEMNALULUI (pag. 78)
Element
TV TYPE
DISP OUTPUT
COMPONENT
CEAS /
Pagina
78
79
79
LIMBÃ (pag. 79)
Element
CLOCK SET*
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE SET*
Pagina
20
79
79
79
67
Reglaje pentru filme
REGLAJE CU CARACTER GENERAL
(pag. 80)
Element
DEMO MODE
REC LAMP
CALIBRATION
A.SHUT OFF
QUICK ON STBY
REMOTE CTRL
DROP SENZOR
CTRL FOR HDMI
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea filmelor)
SP
Pagina
80
80
109
80
80
80
81
81
* Disponibil ºi în modul simplificat de funcþionare
(pag. 25).
** În modul simplificat de funcþionare,
denumirea meniului devine [SOUND
SETTINGS].
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 66
(OPTION MENU) T pag. 82
Variantele implicite sunt marcate cu B.
REC MODE
(mod de înregistrare)
Puteþi selecta modul de înregistrare a unui
film cu imagini la calitate HD, alegând unul
dintre cele 4 nivele disponibile.
HD FH (
FH )
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (AVC HD 16 M (FH)).
HQ )
HD HQ (
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP (
SP )
Se înregistreazã în modul definiþie standard (AVC HD 7M (SP)).
HD LP (
LP )
Este prelungitã durata de înregistrare
(redare îndelungatã) (AVC HD 5M
(LP)).
Puteþi selecta modul de înregistrare a unui
film cu imagini la calitate SD, alegând unul
dintre cele 3 nivele disponibile.
HQ )
SD HQ (
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (SD 9 M (HQ)).
B SD SP (
SP )
Se înregistreazã în modul definiþie standard (AVC HD 6M (SP)).
68
SD LP (
LP )
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (SD 3 M (LP)).
b Notã
• Dacã înregistraþi în modul LP, la redarea
imaginilor este posibil sã scadã calitatea
filmelor sau ca scenele în care acþiunea se
desfãºoarã rapid sã aparã cu zgomot.
z Observaþii
• Consultaþi paginile 11 ºi 24 pentru a afla
durata de înregistrare disponibilã în fiecare
mod în parte.
• Puteþi selecta [REC MODE] pentru fiecare
suport media în mod separat.
AUDIO MODE (modul audio)
Puteþi modifica formatul de înregistrare a
sonorului.
B 5.1ch SURROUND ( 5.1ch)
Se înregistreazã sonor cu efect de
învãluire pe 5,1 canale.
2ch STEREO ( 2ch)
Se înregistreazã sonor stereo pe 2
canale.
b Notã
• Indicaþia 2ch apare temporar indiferent
de reglaj, când sunt redate filme înregistrate folosind reglajul [OFF] pentru [RECORD
SOUND] de la [SMTH SLW REC].
AE SHIFT
(variaþia automatã a expunerii )
Selectaþi [ON] pentru a regla expunerea
folosind
(întunecat) /
(luminos).
Pe ecran apar simbolul
ºi valoarea
stabilitã (varianta implicitã este [OFF]).
z Observaþii
• Atingeþi
dacã subiectul este alb sau
dacã iluminarea din spate este puternicã,
dacã subiectul
respectiv atingeþi
este negru sau dacã iluminarea este slabã.
• Puteþi ajusta în mod automat nivelul
expunerii, mai luminos sau mai întunecat,
dacã pentru [EXPOSURE] este aleasã
varianta [AUTO].
• Puteþi realiza reglajul ºi manual, utilizând
butonul rotativ CAM CTRL (pag. 34).
WB SHIFT
(variaþia automatã a echilibrului de alb)
Selectaþi [ON] pentru a regla echilibrul de
alb folosind
(întunecat) /
(luminos). Pe ecran apar simbolul
ºi valoarea
stabilitã (varianta implicitã este [OFF]).
z Observaþii
• Dacã pentru echilibrul de alb este stabilitã
o valoare redusã, imaginile apar cu o tentã
albastrã, iar dacã este stabilitã o valoare
ridicatã, imaginea apare cu o tentã
roºiaticã.
• Puteþi realiza reglajul ºi manual, utilizând
butonul rotativ CAM CTRL (pag. 34).
NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare Night Shot)
Dacã folosiþi funcþia NightShot (pag. 32) sau
[SUPER NIGHTSHOT] (pag. 87), veþi putea
sã înregistraþi imagini mai clare alegând
pentru opþiunea [NIGHTSHOT LIGHT]
varianta [ON] (implicitã). În acest caz vor fi
emise radiaþii infraroºii (invizibile pentru
ochiul uman).
b Note
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 32).
• Detaºaþi lentilele de conversie (opþionale).
• Distanþa maximã de la care puteþi filma
folosind opþiunea [NIGHTSHOT LIGHT]
este de aproximativ 3 m.
WIDE SELECT
(raportul laturilor imaginilor)
La înregistrarea la definiþie standard, puteþi
selecta raportul orizontal - vertical al
imaginilor în funcþie de televizorul conectat.
Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte televizorul dumneavoastrã.
B 16:9 WIDE
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu ecran
panoramic – 16:9 (wide).
69
4:3
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu raportul
laturilor ecranului de 4:3.
b Notã
• Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corectã, corespunzãtoare televizorului conectat pentru redare (pag. 78).
DIGITAL ZOOM
(mãrire digitalã)
Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul
în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai
mult decât în cazul mãririi optice, 15×
(varianta implicitã), în timpul înregistrãrii.
Þineþi seama însã cã atunci când folosiþi
mãrirea digitalã, calitatea imaginii scade.
Partea din dreapta a scalei reprezintã
factorul mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este
afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire.
B OFF
Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic este 12 ×.
24×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 12×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 24 ×.
150×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 12×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 150 ×.
STEADYSHOT
(compensarea miºcãrilor camerei)
Puteþi compensa miºcãrile nedorite ale
camerei (varianta stabilitã implicit este [ON]).
Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[OFF] ( ) când folosiþi un trepied (opþional) deoarece imaginea va fi mai naturalã.
70
AUTO SLW SHUTTR
(reducerea vitezei obturatorului)
Când pentru aceastã opþiune este aleasã
varianta [ON] (implicitã), viteza obturatorului
este redusã în mod automat la 1/25 secunde
când se înregistreazã în spaþii întunecate.
X.V.COLOR
Când înregistraþi, alegeþi varianta [ON]
pentru a surprinde o gamã cât mai largã de
culori.
Diverse culori, cum ar fi culorile strãlucitoare
ale florilor sau albastrul turcoise al mãrii vor
fi astfel reproduse mai fidel.
b Note
• Alegeþi pentru [X.V.COLOR] varianta [ON]
numai când conþinutul înregistrat va fi
redat cu un televizor compatibil cu
x.v.Color.
• Dacã filmul înregistrat cu aceastã funcþie
[ON] este redat de un televizor care nu
este compatibil cu x.v.Color, este posibil
sã nu fie corect reproduse culorile.
• Pentru [X.V.COLOR] nu poate fi aleasã
varianta [ON] :
– dacã se înregistreazã imagini la calitate
SD (definiþie standard),
– la înregistrarea unui film.
z Observaþie
• Ecranul LCD este compatibil cu x.v.Color.
GUIDEFRAME (caroiaj)
Alegând pentru opþiunea [GUIDEFRAME]
varianta [ON], puteþi afiºa un caroiaj pentru
a verifica dacã subiectul este orizontal sau
vertical. Caroiajul nu este înregitrat. Apãsaþi
DISP / BATT INFO pentru ca sã disparã
chenarul. (Varianta implicitã este [OFF]).
z Observaþii
• Poziþionând subiectul în punctul de
intersecþie al caroiajului, compoziþia va fi
mai echilibratã.
• Chenarul exterior indicã zona afiºatã pe un
televizor care nu compatibil cu afiºarea
complet㠓full pixel”.
ZEBRA (haºurã)
Zonele de ecran unde luminozitatea are
nivelul stabilit apar haºurate (cu linii oblice
paralele). Aceastã facilitate are rol orientativ
pentru ajustarea luminozitãþii. Când
modificaþi reglajul implicit, este afiºat
simbolul . Haºura nu este înregistratã.
B OFF
Nu este afiºatã haºura.
70
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 70 IRE.
100
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 100 IRE sau mai
mare.
b Notã
• Zonele ecranului unde luminozitatea este
de aproximativ 100 IRE sau mai mare, este
posibil sã fie supraexpuse.
z Observaþie
• IRE reprezintã luminozitatea ecranului.
REMAINING SET
(indicatorul spaþiului rãmas)
B ON
Indicatorul spaþiului rãmas pe disc este
afiºat mereu.
AUTO
Este afiºatã timp de circa 8 secunde durata
rãmasã de înregistrare a filmului, în
urmãtoarele cazuri :
– dacã aparatul recunoaºte capacitatea
rãmasã a suportului media când indicatorul luminos
(film) este aprins ;
– dacã apãsaþi DISP/BATT INFO pentru
ca indicatorul sã comute între poziþiile
pornit / oprit când indicatorul luminos
(film) este aprins ;
– dacã selectaþi unul dintre modurile de
înregistrare pentru filme din HOME
MENU.
b Notã
• Dacã durata de înregistrare disponibilã
pentru filme este mai micã de 5 minute,
indicatorul rãmâne afiºat pe ecran.
SUB-TDATE
(date legate de subtitrare)
Dacã alegeþi varianta [ON] (implicitã), puteþi
afiºa data ºi ora înregistrãrii în timpul redãrii
imaginilor înregistrate cu camera dvs., la
echipamente compatibile cu funcþia de
subtitrare. Consultaþi ºi documentaþia
aparatului respectiv.
b Note
• Imaginile înregistrate la definiþie înaltã (HD)
pot fi redate numai de echipamente
compatibile cu formatul AVCHD.
• Opþiunea [SUB-T DATE] nu este
disponibilã pentru imagini la calitate SD.
FLASH MODE (modul bliþ)
Puteþi selecta reglajul pentru bliþ pentru a
fotografia cu bliþul intern sau cu unul extern
(opþional) care este compatibil cu camera
dvs. video.
B AUTO
Este emisã luminã în mod automat când
lumina mediului ambiant este insuficientã.
ON ( )
Bliþul emite întotdeauna luminã, indiferent
de iluminarea spaþiului în care se
înregistreazã.
OFF (
)
Se înregistreazã fãrã bliþ.
b Note
• Distanþa recomandatã pânã la subiect,
când este folosit bliþul încorporat este
cuprinsã între 0,3 ºi 2,5 m.
• Eliminaþi orice urmã de praf de pe suprafaþa
bliþului înainte de a-l folosi. Eficienþa
bliþului poate fi afectatã dacã apar
decolorãri datorate cãldurii sau
obstrucþionãri ale luminii emise de bliþ.
• Indicatorul luminos / CHG lumineazã
intermitent ºi rãmâne aprins când
acumulatorul este complet ocupat.
71
• Dacã utilizaþi bliþul în spaþii luminoase cum
ar fi pentru a înregistra un subiect
poziþionat contra luminii, este posibil ca
acesta sã nu fie eficient.
FLASH LEVEL
(nivelul bliþului)
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi
bliþul încorporat sau un bliþ extern (opþional)
care este compatibil cu camera dvs.
HIGH ( +)
Nivelul bliþului creºte.
B NORMAL ( )
FACE DETECTION
(detecþia feþelor)
Detecteazã figurile ºi ajusteazã automat
focalizarea, culorile ºi expunerea. Totodatã
este optimizatã figura din imagine.
B ON (
)
Detecteazã o figurã ºi o încadreazã
într-un chenar. Figura detectatã este
optimizatã automat.
Chenar cu figura detectatã
REC
LOW ( –)
Nivelul bliþului scade.
REDEYE REDUC
(reducere efect de ochi roºii)
Puteþi regla aceastã funcþie când fotografiaþi
folosind bliþul încorporat sau un bliþ extern
(opþional) care este compatibil cu camera
dvs. Puteþi evita efectul de ochi roºii activând
bliþul înainte de înregistrare.
Dacã alegeþi pentru [REDEYE REDUC]
varianta [ON], dupã care pentru [FLASH
MODE] alegeþi varianta [AUTO] sau [ON],
este afiºat simbolul . Puteþi evita apariþia
ochilor roºii activând opþiunea de iluminare
prealabilã care sã acþioneze înainte ca bliþul
sã emitã luminã.
b Notã
• Este posibil ca reducerea fenomenului de
ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie
de diferenþele individuale ºi de alte
condiþii.
DIAL SETTING
(atribuirea unei funcþii butonului
rotativ)
Puteþi selecta un element care sã fie atribuit
butonului rotativ CAM CTRL. Pentru detalii,
consultaþi pag. 34.
72
Marcaj pentru faþa detectatã
ON [NOFRAMES] (
)
Detecteazã o figurã fãrã a o încadra în
chenar. Figura detectatã este optimizatã
automat.
OFF
Nu se utilizeazã [FACE DETECTION].
b Note
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este
posibil sã nu fie detectate figuri.
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este
posibil ca funcþia [FACE DETECTION] sã
nu acþioneze corect. Într-o astfel de situaþie
alegeþi pentru aceastã funcþie varianta
[OFF].
INDEX SET (reglaj index)
Reglajul implicit este [ON] ºi vã permite sã
cãutaþi în mod automat feþele ºi sã afiºaþi
interfaþa [Face Index] (pag. 37).
Simbolurile sub formã de portret ºi
semnificaþia lor
: Când reglajul este [ON].
: Acest simbol apare intermitent când
camera detecteazã o figurã. Simbolul
înceteazã sã clipeascã dacã figura este
înregistratã folosind Face Index.
: Acest simbol apare când figurile nu
pot fi înregistrate în [Face Index]*.
* Numãrul de figuri detectate este limitat.
Reglaje
fotografii
CONVERSION LENS
(lentile de conversie)
Când folosiþi lentile de conversie (opþionale),
folosiþi aceastã funcþie pentru a înregistra
utilizând maxiumul de compensare a
miºcãrilor nedorite ale camerei pentru fiecare
obiectiv. Puteþi selecta [WIDE CONVERSION] ( ) sau [TELE CONVERSION] ( ).
Varianta implicitã este OFF.
pentru
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea fotografiilor)
SP
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pagina 66
(OPTION MENU) T pagina 82
Variantele implicite sunt marcate cu B.
IMAGE SIZE
(dimensiunea fotografiei)
B 10,2 M (
)
Sunt înregistrate fotografii la cea mai înaltã
calitate (3680 × 2760).
7,6 M (
)
Permite înregistrarea de fotografii a cea
mai înaltã calitate, cu raportul laturilor 16:9
(3680 × 2070).
6.1 M (
)
Sunt înregistrate fotografii la cea mai înaltã
calitate (2848 × 2136).
1,9M (
)
Permite înregistrarea mai multor fotografii
la o calitate relativ bunã (1600 × 1200).
VGA (0,3M) (
)
Permite înregistrarea numãrului maxim de
fotografii (640 × 480).
b Notã
• Dimensiunea selectatã a imaginii este
eficientã când indicatorul luminos
(foto) este aprins.
73
Capacitatea cardului “Memory Stick
PRO Duo” ºi numãrul de imagini ce
pot fi înregistrate*
FILE NO.
(numãrul fiºierului)
Când comutatorul POWER este în poziþia
(Foto)
B SERIES
Sunt alocate numere succesive fiºierelor
de fotografii chiar dacã unitatea “Memory
Stick PRO Duo” este înlocuitã cu o alta.
Numãrãtoarea fiºierelor este reluatã de
fiecare datã când este creat un director
nou sau când directorul de înregistrare
este înlocuit cu un altul.
unitate de mãsurã : nr. imagini
* În tabel sunt prezentate numerele de fotografii
cu dimensiunea maximã ce pot fi înregistrate
cu camera video. Numãrul real de imagini ce
pot fi înregistrate este afiºat pe ecranul LCD
în timpul înregistrãrii.
b Notã
• Numerele din tabel au fost determinate la
utilizarea unui card de memorie “Memory
Stick PRO Duo” produs de Sony Corporation. Numãrul fotografiilor înregistrate
depinde de condiþiile de înregistrare ºi de
tipul de card de memorie.
• Puteþi înregistra cel mult 9.999 de fotografii
pe hard disk.
• Rezoluþia fotografiilor este obþinutã cu
ajutorul dispoziþiei unice a pixelilor
Senzorului CMOS ClearVid marca Sony ºi
sistemului de procesare de imagine
(BIONZ).
z Observaþie
• Pentru înregistrarea fotografiilor, puteþi
utiliza un “Memory Stick Duo” cu
capacitatea mai micã de 1 GB.
RESET
Sunt atribuite numere succesive fiºierelor,
continuând dupã numãrul cel mai mare de
fiºier existent pe suportul media curent.
AE SHIFT
(variaþia automatã a expunerii )
Consultaþi pagina 69.
WB SHIFT
(variaþia automatã a echilibrului de alb)
Consultaþi pagina 69.
NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare NightShot)
Consultaþi pagina 69.
STEADYSHOT
(stabilizator de imaginie)
Consultaþi pagina 70.
GUIDEFRAME
(chenar de ghidare)
Consultaþi pagina 70.
ZEBRA (haºurã)
Consultaþi pagina 71.
FLASH MODE (modul bliþ)
Consultaþi pagina 71.
74
Reglaje de vizualizare a imaginilor
FLASHLEVEL
(nivelul bliþului)
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea ecranului)
Consultaþi pagina 72.
REDEYE REDUC
(reducerea efectului de ochi
roºii)
Consultaþi pagina 72.
DIAL SETTING
(atribuirea unei funcþii butonului
rotativ)
Consultaþi pagina 72.
FACE DETECTION
(detecþia feþelor)
Consultaþi pagina 72.
CONVERTION LENS
(lentile de conversie)
Consultaþi pagina 73.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 66
(OPTION MENU) T pag. 82
Variantele implicite sunt marcate cu B.
DATA CODE (cod de date)
În timpul redãrii, camera dvs. afiºeazã
informaþii înregistrate în mod automat (cod
de date) împreunã cu imaginile.
B OFF
Codul de date nu este afiºat.
DATE/TIME
Sunt afiºate data ºi ora.
CAMERA DATA
(date privind camera)
Sunt afiºate date privind reglarea camerei.
DATE/TIME (data / ora)
1 Data
2 Ora
75
CAMERA DATA (date privind camera)
Film
DISPLAY (afiºaj)
Puteþi selecta numãrul de reprezentãri de mici
dimensiuni care apar în interfaþa VISUAL
INDEX.
Reprezentãri de mici dimensiuni
Glosar
(pag. 115)
Fotografie
10.2M
B ZOOM LINK
Modificã numãrul de reprezentãri de
dimensiuni reduse afiºate (6 sau 12),
folosind cursorul de zoom al camerei dvs.
video*.
6IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 6 imagini.
3 SteadyShot - oprit
4 Luminozitate
5 Echilibru de alb
6 Amplificare (gain)
7 Viteza obturatorului
8 Valoarea aperturii
9 Expunere
z Observaþii
• Simbolul apare în cazul înregistrãrii unei
imagini cu ajutorul unui bliþ.
• Codul de date este afiºat pe ecranul TV
dacã este conectatã camera la un televizor.
• Indicatorul comutã între urmãtoarele
elemente la apãsarea butonului DATA
CODE de la telecomandã : [DATE/TIME]
(Data ºi ora) T [CAMERA DATA] (date
privind camera) T [OFF] (nimic afiºat).
• În funcþie de condiþiile legate de suportul
media, pe ecran va apãrea indicaþia
[--:--:--].
76
12IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 12 imagini.
* Puteþi acþiona cu butoanele de zoom
de pe marginea ecranului LCD sau cu
cele ale telecomenzii.
Reglaje de sunet ºi ecran
(Elemente de reglaj pentru sonor ºi pentru ecran)
LCD BL LEVEL
(iluminarea din spate a ecranului LCD)
Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului
LCD.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 66
(OPTION MENU) T pag. 82
Variantele implicite sunt marcate cu B.
VOLUME (volum)
Atingeþi butoanele
regla volumul (pag. 37).
/
pentru a
BEEP (semnal sonor)
B ON
La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când
acþionaþi afiºajul tactil este emis un semnal
acustic sub forma unei melodii.
OFF
Nu se aude melodia.
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD cu
butoanele
/
.
2 Atingeþi
BRIGHT
Iluminarea ecranului LCD este mai
puternicã.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o prizã
de perete folosind adaptorul de reþea
furnizat, este selectatã automat varianta
[BRIGHT] pentru acest reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
puþin la înregistrare.
• Dacã deschideþi panoul LCD la 180 de
grade, cu ecranul spre exterior ºi apropiaþi
panoul LCD de corpul camerei, reglajul
devine automat [NORMAL].
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
LCD COLOR
Puteþi regla culoarea ecranului LCD
atingând butoanele
/
.
LCD BRIGHT
(luminozitate LCD)
1 Reglaþi luminozitatea atingând
B NORMAL
Iluminare standard.
/
.
.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
Intensitate
scãzutã
Intensitate
ridicatã
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
77
Reglaje legate de
ieºirea semnalului
VF B. LEVEL
(iluminarea din spate a vizorului)
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Puteþi regla iluminarea din spate a vizorului.
B NORMAL
Iluminare standard.
BRIGHT
Iluminarea vizorului devine mai puternicã.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de energie, este selectatã automat
varianta [BRIGHT] pentru acest reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
puþin la înregistrare.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 66
(OPTION MENU) T pag. 82
Variantele implicite sunt marcate cu B.
TV TYPE (tip de televizor)
La redarea imaginilor, semnalul trebuie
convertit în funcþie de televizorul conectat.
Imaginile înregistrate sunt redate în
urmãtoarele douã moduri.
B 16:9
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor panoramic 16:9.
Imagini în format
panoramic (16:9)
Imagini în format
(4:3)
4:3
Selectaþi aceasta pentru a vizualiza
imaginile la un televizor standard 4:3.
Imagini în format
panoramic (16:9)
Imagini în format
(4:3)
b Notã
• Raportul orizontal - vertical pentru
imaginea înregistratã la calitate HD (înaltã
definiþie) este 16:9.
78
Ceas /
Limbã
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii folosite)
DISP OUTPUT
(ieºire pentru ecran)
B LCD PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate în vizor ºi pe ecranul LCD.
V-OUT/PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate în vizor, pe ecranul televizorului ºi
pe ecranul LCD.
b Notã
• Reglajul [DISP OUTPUT] poate fi modificat
în funcþie de varianta stabilitã pentru
[CTRL FOR HDMI] (pag. 81).
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 66
(OPTION MENU) T pag. 82
CLOCK SET
(potrivirea ceasului)
COMPONENT
(componente)
Vezi pag. 20.
Selectaþi [COMPONENT] când conectaþi
camera la televizor folosind mufa de intrare
pe componente.
AREA SET
(diferenþa de fus orar)
576i
Selectaþi aceastã variantã când conectaþi
camera la un televizor cu mufã de intrare
pentru componente.
B 1080i / 576i
Alegeþi aceastã variantã când conectaþi
camera la un televizor care are mufã de
intrare pe componente ºi care este capabil
sã afiºeze semnal 1080i.
Puteþi stabili diferenþa de fus orar fãrã a opri
ceasul.
Alegeþi fusul orar corespunzãtor folosind
/
când utilizaþi aparatul în strãinãtate, în
regiuni cu alt fus orar.
Consultaþi diferenþele de fus orar prezentate
la pag. 103.
SUMMERTIME (ora de varã)
Puteþi modifica acest reglaj fãrã a opri ceasul.
Alegeþi varianta [ON] pentru ca indicaþia orei
sã avanseze cu 1 orã.
LANGUAGE SET
(limba folositã)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru
afiºarea informaþiilor pe ecran.
z Observaþie
• În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã
printre opþiuni, camera video vã pune la
dispoziþie varianta [ENG[SIMP]] (englezã
simplificatã).
79
Reglaje generale
(Alte elemente de reglaj)
A. SHUT OFF
(oprirea automatã)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 66
(OPTION MENU) T pag. 82
DEMO MODE
(modul demonstrativ)
Reglajul implicit [ON] vã permite sã urmãriþi
timp de circa 10 minute un program
demonstrativ, dupã ce deplasaþi comutatorul
POWER în poziþia
(film). .
z Observaþie
• Demonstraþia va fi suspendatã în
urmãtoarele cazuri :
– când apãsaþi butonul START / STOP
sau PHOTO ;
– când atingeþi ecranul în timpul desfãºurãrii demonstraþiei (Demonstraþia va
reîncepe dupã circa 10 minute) ;
– când puneþi comutatorul POWER în
(foto) ;
poziþia
– când apãsaþi
IMAGES).
(HOME) /
b Notã
• Dacã aceastã camerã video este conectatã
la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat
varianta [NEVER].
QUICK ON STBY
(trecerea automatã în standby)
Puteþi stabili perioada dupã care camera sã
treacã automat în starea de aºteptare (modul
sleep) (pag. 32). Varianta stabilitã implicit
este [10 min.]
b Notã
• Funcþia [A.SHUT OFF] nu este activã în
modul “sleep”.
REMOTE CTRL
(telecomandã)
(VIEW
Varianta stabilitã implicit este [ON]. Vã
permite sã utilizaþi telecomanda care v-a fost
furnizatã (pag. 116).
REC LAMP (indicator luminos
de înregistrare)
z Observaþie
• Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita
preluarea de cãtre camera video a
comenzilor transmise de telecomanda altui
aparat video.
Indicatorul luminos de înregistrare de pe
partea frontalã a camerei se aprinde, varianta
implicitã fiind [ON].
CALIBRATION (calibrare)
Consultaþi pag. 109.
80
B 5 min
Camera video se opreºte în mod automat
dacã au trecut circa 5 minute în care nu a
fost folositã.
NEVER (niciodatã)
Camera video nu se opreºte niciodatã în
mod automat.
DROP SENSOR
(senzor de cãdere)
Când senzorul de cãdere detecteazã o
miºcare de cãdere a camerei, înregistrarea
sau redarea imaginilor pot fi întrerupte,
pentru a fi protejat hard diskul intern.
Varianta stabilitã implicit pentru [DROP
SENSOR] este [ON]. Dacã este detectatã o
miºcare de cãdere a camerei, apare simbolul
.
b Note
• Alegeþi pentru senzorul de cãdere varianta
[ON] când utilizaþi camera. În caz contrar,
dacã scãpaþi camera din mânã, este posibil
sã se deterioreze hard diskul intern.
• În situaþii de antigravitaþie, senzorul de
cãdere este activ. Dacã înregistraþi imagini
dintr-un carusel sau în timpul unei sãrituri
cu paraºuta, puteþi alege pentru [DROP
SENSOR] varianta [OFF] ( ) pentru ca
senzorul de cãdere sã nu fie activat.
CTRL FOR HDMI
(comandã pentru HDMI)
Varianta stabilitã implicit este [ON], ºi vã
permite sã comandaþi operaþia de redare cu
ajutorul telecomenzii televizorului dvs.,
conectând camera la un televizor compatibil
“BRAVIA” Sync prin intermediul unui cablu
HDMI (pag. 45).
81
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION
Meniul pentru opþiuni
(OPTION) apare
ca o fereastrã extensibilã când faceþi clic
dreapta cu mouse-ul la calculator.
Diverse funcþii sunt afiºate în contextul
operaþiei.
Folosirea Meniului OPTION
1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi
(OPTION) pe ecran.
(OPTION)
Clapetã
2 Atingeþi elementul de meniu dorit.
Dacã nu puteþi gãsi elementul dorit,
atingeþi o altã clapetã pentru a trece la o
altã paginã.
Dacã nu puteþi gãsi nicãieri elementul
dorit, înseamnã cã funcþia respectivã nu
este disponibilã în situaþia curentã.
82
3 Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
b Note
• Clapetele ºi elementele de meniu care apar
pe ecran diferã în funcþie de starea camerei
la momentul respectiv (înregistrare /
redare).
• Unele elemente apar fãrã clapetã.
• Meniul
OPTION nu poate fi utilizat în
modul simplificat de funcþionare.
Elemente pentru înregistrare
din Meniul OPTION
Elemente pentru redare din
Meniul OPTION
Element
Element
* Pagina
Clapeta
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
AE SHIFT
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
WB SHIFT
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
–
–
–
–
–
a
–
–
a
–
–
84
84
84
85
85
69
85
86
69
87
87
Clapeta
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
–
–
–
87
88
88
Clapeta
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE
TIMING
RECORD SOUND
a
–
–
a
–
a
–
–
68
88
88
73
88
71
33
33
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.
Clapeta
DELETE
DELETE by date
DELETE ALL
* Pagina
a
a
a
49
49
49
a
a
a
54
56
57
Clapeta
DIVIDE
ERASE ALL
MOVE
-- (clapetã care depinde de situaþie
/ nici o clapetã)
ADD**
a
56
ADD**
a
56
ADD by date**
a
56
ADD by date**
a
56
PRINT
a
60
SLIDE SHOW
–
39
VOLUME
a
77
DATA CODE
a
75
SLIDE SHOW SET
–
39
ADD
a
55
ADD
a
55
ADD by date
a
56
ADD by date
a
56
COPIES
–
60
DATE / TIME
–
60
SIZE
–
60
ERASE
a
56
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.
** Elemente care sunt incluse în meniul HOME,
dar care au denumiri diferite.
83
Reglajele funcþiilor din Meniul
În continuare sunt descrise elementele care
pot fi reglate numai din meniul OPTION.
Variantele implicite sunt marcate cu B.
FOCUS (focalizare)
Puteþi regla manual focalizarea. Apelaþi la
aceastã funcþie când vreþi sã focalizaþi
asupra unui anumit subiect.
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi unul dintre simbolurile
(pentru a focaliza pe subiecte aflate în
(pentru focalizarea
apropiere) sau
pe subiecte aflate la distanþã mare).
Simbolul apare când nu se poate
focaliza mai aproape, iar când nu se
poate focaliza la distanþã mai mare.
.
3 Atingeþi
Pentru reglarea automatã a focalizãrii, apãsaþi
[AUTO] T
la pasul 1.
b Notã
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1 cm în cazul
unghiurilor panoramice ºi de circa 80 cm în
cazul înregistrãrii la distanþã.
z Observaþii
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã deplasaþi pârghia pentru
puterea de mãrire spre T (telefoto) pentru
a regla focalizarea, apoi spre W (panoramic) pentru a adapta mãrirea pentru
înregistrare. Când doriþi sã înregistraþi un
prim-plan al unui subiect, deplasaþi
pârghia pentru reglarea mãririi spre W
(unghi panoramic), apoi reglaþi focalizarea.
• Informaþiile legate de distanþa focalã
(distanþa la care se aflã subiectul asupra
cãruia se focalizeazã, în cazul în care este
întuneric ºi dificil de reglat focalizarea)
apar timp de câteva secunde în
urmãtoarele cazuri (Aceste informaþii nu
vor fi afiºate corect dacã sunt utilizate
lentile de conversie - opþionale) :
– când modul de focalizare este schimbat
din automat în manual,
84 – dacã reglaþi manual focalizarea.
OPTION
SPOT FOCUS
(focalizare punctualã)
Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un
subiect care nu este plasat în centrul
ecranului.
SP
1 Atingeþi subiectul de pe ecran.
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi [END].
Pentru a regla automat focalizarea, atingeþi
[AUTO] T [END] la pasul 1.
b Notã
• Dacã reglaþi [SPOT FOCUS], pentru
[FOCUS] este aleasã automat varianta
[MANUAL].
TELE MACRO
(prim planuri)
Opþiunea este utilã pentru înregistrarea
subiectelor de mici dimensiuni, de exemplu
flori sau insecte. Fundalul poate fi neclar,
însã subiectul va apãrea mai clar, ieºind în
evidenþã.
Când pentru [TELE MACRO] alegeþi
varianta [ON] (pornit) (T ), mãrirea (pag.
31) se deplaseazã spre partea superioarã a
secþiunii T (Telefoto–Fotografiere la
distanþã) permiþând înregistrarea subiectelor
de la distanþe mici, de pânã la 47 cm.
Pentru a renunþa, apãsaþi [OFF] sau alegeþi
pentru mãrire varianta unghi panoramic
(secþiunea W).
b Note
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 84).
• Când înregistraþi un subiect aflat la distanþã,
focalizarea poate fi dificilã ºi poate dura
mai mult timp.
EXPOSURE (expunere)
Puteþi stabili manual luminozitatea unei
imagini. Ajustaþi acest element când
subiectul este prea luminos sau prea
întunecat comparativ cu fundalul.
SP
1 Atingeþi [MANUAL].
Apare simbolul
.
2 Reglaþi expunerea atingând butoanele
.
3 Atingeþi
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T
, la pasul
1.
z Observaþie
• Puteþi efectua reglajul ºi manual, folosind
butonul CAM CTRL (pag. 34).
SPOT METER
(exponometrul punctual)
Puteþi regla ºi fixa expunerea pentru un
anumit subiect, astfel încât acesta sã fie
înregistrat în condiþii de iluminare adecvatã,
cu toate cã existã un contrast puternic între
subiect ºi fundal (spre exemplu, în cazul
subiectelor aflate pe o scenã, sub lumina
reflectoarelor).
SP
1 Atingeþi punctul de pe ecran pentru
care doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi
expunerea.
Apare simbolul
.
2 Atingeþi [END].
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T [END], la
pasul 1.
b Notã
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
pentru [EXPOSURE] este aleasã în mod
automat varianta [MANUAL].
SCENE SELECTION
(selecþia scenei)
Puteþi înregistra imagini în diferite situaþii
folosind funcþia [SCENE SELECTION].
B AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi
înregistrate în mod automat imagini, fãrã
a folosi funcþia [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* ( ) (Amurg)
Selectaþi aceasta pentru
a menþine atmosfera
nocturnã a spaþiilor în
scenele înregistrate la
asfinþit.
TWILIGHT PORT. (
amurg)
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra subiecte pe
un fundal nocturn .
) (Portret în
CANDLE ( ) (Lumânare)
Selectaþi aceasta pentru
a surprinde atmosfera
scenelor luminate de
lumânãri.
SUNRISE&SUNSET* ( )
(Rãsãrit ºi apus de soare)
Selectaþi aceasta pentru a
reproduce atmosfera
unor scene cum ar fi
apusul ºi rãsãritul de
soare.
FIREWORKS* ( ) (Focuri de
artificii)
Alegeþi aceasta pentru
a imortaliza focurile de
artificii în întreaga lor
splendoare.
LANDSCAPE* ( ) (Peisaj)
Alegeþi aceasta pentru a
filma clar elemente aflate
la distanþã. Reglajul permite camerei sã evite
85
focalizarea pe un geam sau pe ochiurile
unei plase metalice interpuse între camera
video ºi subiect.
PORTRAIT ( ) (Portret)
Alegeþi aceastã variantã
pentru a scoate în evidenþã subiectul, spre
exemplu o persoanã
sau o floare, prin estomparea fundalului.
SPOTLIGHT** ( ) (Spot de luminã)
Selectaþi aceasta pentru
a evita ca feþele persoanelor sã aparã excesiv
de albe atunci când sunt
iluminate puternic.
BEACH** ( ) (Plajã)
Alegeþi aceastã variantã pentru a imortaliza
albastrul viu al apei
oceanului sau al unui lac.
SNOW** (
) (Zãpadã)
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra imagini
luminoase în cazul în
care fundalul vizat conþine mult alb.
* Camera dvs. focalizeazã numai asupra
subiectelor aflate la distanþã.
** Camera dvs. nu focalizeazã asupra
subiectelor aflate în apropiere.
b Note
• Reglajul [WHITE BAL.] este anulat când
efectuaþi reglajul [SCENE SELECTION].
• Chiar dacã alegeþi varianta [TWILIGHT
PORT.] când indicatorul
(foto) este
aprins, reglajul revine automat la varianta
[AUTO] îndatã ce indicatorul
(film) se
aprinde.
WHITE BAL.
(echilibrul de alb)
Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie
de luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã.
86
B AUTO
Echilibrul de alb este reglat în mod
automat.
OUTDOOR ( ) (exterior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã fie adecvat pentru urmãtoarele condiþii
de înregistrare :
– în aer liber,
– pentru vederi nocturne, reclame
luminoase ºi focuri de artificii ,
– la rãsãritul sau la apusul soarelui,
– la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã care
dau luminã similarã cu cea naturalã.
INDOOR ( ) (interior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã corespundã urmãtoarelor condiþii :
– pentru scene înregistrate la o petrecere
sau în studiouri, unde condiþiile de
iluminare se modificã rapid,
– în interiorul unei clãdiri,
– la lumina unor surse video din cadrul
unui studio sau a unor lãmpi color cu
sodiu sau cu incandescenþã.
ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare)
Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie de
lumina spaþiului în care înregistraþi.
1 Apãsaþi [ONE PUSH].
2 Vizaþi un obiect alb cum ar fi o bucatã
de hârtie care sã umple ecranul, în
aceleaºi condiþii de iluminare în care
ulterior veþi înregistra subiectul.
3 Atingeþi simbolul [
].
Simbolul
va clipi des. Dupã
reglarea ºi memorarea echilibrului de
alb, indicatorul înceteazã a mai clipi.
b Note
• Alegeþi pentru [WHITE BAL.] varianta
[AUTO] sau reglaþi culoarea folosind
[ONE PUSH] la lumina unor lãmpi cu
fluorescenþã cu luminã albã sau albã rece.
• Dacã simbolul
clipeºte des în cursul
reglajului [ONE PUSH], continuaþi sã vizaþi
un obiect alb.
• Simbolul
clipeºte rar dacã reglajul [ONE
PUSH] nu a putut fi corect stabilit.
• Dacã este aleasã varianta [ONE PUSH], iar
simbolul
continuã sã clipeascã ºi dupã
atingerea butonului
, alegeþi pentru
opþiunea [WHITE BAL.] varianta [AUTO].
• Dacã reglaþi opþiunea [WHITE BAL.],
pentru [SCENE SELECTION] este aleasã
în mod automat varianta [AUTO].
z Observaþii
• Dacã schimbaþi acumulatorul având
selectatã varianta [AUTO] sau dacã
deplasaþi camera de afarã înãuntru (ori
invers), selectaþi [AUTO] ºi vizaþi cu
camera timp de 10 secunde un obiect alb
din apropiere pentru ca echilibrul de
culoare sã fie mai bine reglat.
• Dacã echilibrul de alb a fost reglat folosind
facilitatea [ONE PUSH], când modificaþi
reglajul [SCENE SELECTION] sau când
deplasaþi camera video în exterior, trebuie
reluatã operaþia [ONE PUSH] (o singurã
apãsare) pentra a reajusta echilibrul de
alb.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR
SLOW SHTR] varianta [ON], apare simbolul
, ºi puteþi înregistra imagini color mai
luminoase, chiar ºi în spaþii întunecate.
Pentru a anula, atingeþi [OFF].
b Note
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual -[FOCUS] (p. 84)
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate, ceea ce poate conduce la
reducerea dinamicii imaginii.
SUPER NIGHTSHOT
(Super NightShot)
Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate
de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei
înregistrãri efectuate folosind funcþia
NightShot dacã este aleasã varianta [ON]
pentru [SUPER NIGHTSHOT] în timp ce
comutatorul NIGHTSHOT (pag. 32) este pus
de asemenea în poziþia ON.
Pe ecran apare simbolul S
.
b Note
• Nu folosiþi funcþia [SUPER NIGHTSHOT]
în spaþii luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 32).
• Demontaþi lentilele de conversie
(opþionale)
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual - [FOCUS] (p. 84).
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate. Dinamica imaginii poate fi
diminuatã în acest caz.
FADER (gradare)
Puteþi înregistra tranziþia dintre scene cu
urmãtoarele efecte adãugate intervalului
respectiv :
1 Selectaþi simbolul efectului dorit în
[STBY] (la intrarea gradatã în scenã) sau
[REC] (la pãrãsirea treptatã a scenei), apoi
atingeþi
.
2 Apãsaþi butonul START/STOP.
Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
clipeascã ºi dispare când gradarea se
încheie.
Pentru a renunþa la aceastã operaþie înainte
de a începe, atingeþi [OFF] la pasul 1.
La apãsarea butonului START/STOP,
reglajul este anulat.
STBY
Pãrãsirea treptatã
a scenei
REC
Intrare gradatã
în scenã
[WHITE FADER] (gradare dinspre alb)
[BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
Pentru a anula, atingeþi [OFF].
87
D. EFFECT (efecte digitale)
Dacã este selectat [OLD MOVIE], pe ecran
apare simbolul
ºi puteþi înregistra
impregnând filmelor dumneavoastrã o
atmosferã de film vechi.
Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT],
atingeþi [OFF].
PICT. EFFECT
(efecte de imagine)
Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini
în timpul înregistrãrii sau al redãrii.
Este afiºat simbolul
.
B OFF
Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT].
SEPIA
Imaginea este sepia.
B&W (alb-negru)
Imaginile sunt monocrome (alb-negru).
PASTEL
Imaginile seamãnã cu
un pastel.
BLT-IN ZOOM MIC
(microfon încorporat)
Când pentru [BLT-IN ZOOM MIC] alegeþi
[ON] ( ), puteþi înregistra filme cu sonor
direcþional pe mãsurã ce deplasaþi cursorul
de zoom sau ce apãsaþi butoanele de zoom
de pe marginea panoului LCD (Varianta
implicitã este [OFF]).
88
MICREF LEVEL
(nivelul microfonului)
Puteþi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
Selectaþi [LOW] dacã vreþi sã înregistraþi un
sunet puternic ºi interesant într-o salã de
concerte etc.
B NORMAL
Sunt înregistrate diverse sunete
înconjurãtoare, care sunt convertite la un
anumit nivel.
LOW ( )
Sunetul din mediul înconjurãtor este
înregistrat fidel. Acest reglaj nu este
adecvat pentru înregistrarea discuþiilor.
SELF-TIMER
(cronometrul propriu)
Când pentru [SELF-TIMER] este aleasã
varianta [ON] ºi apare simbolul .
Apãsaþi PHOTO pentru a începe numãrãtoarea inversã. Fotografiea este
înregistratã cu o întârziere de circa 10
secunde.
Pentru a anula numãrãtoarea inversã atingeþi
[RESET].
Pentru a renunþa la cronometrul propriu
selectaþi [OFF].
z Observaþie
• Cronometrul propriu poate fi acþionat ºi cu
ajutorul butonului PHOTO al telecomenzii
(pag. 116).
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer-ul dvs. Sony.
• Operaþii generale / Funcþionare simplificatã/
Telecomandã .................................... 89
• Acumulator / Surse de alimentare ...... 91
• Vizor / Ecran LCD .............................. 91
• “Memory Stick PRO Duo” ................. 92
• Înregistrare ........................................ 92
• Redarea imaginilor ............................. 94
• Redarea cu alte echipamente a
imaginilor stocate pe un card
“Memory Stick PRO Duo” ................ 95
• Realizarea de montaje ale imaginilor
cu camera video ................................ 95
• Vizionarea la televizor ........................ 95
• Copierea / Conectarea la alte
echipamente ...................................... 96
• Funcþii care nu pot fi utilizate
simultan ............................................ 97
Citiþi urmãtoarele înainte de a trimite
aparatul la reparat.
• Se poate ca aparatul sã aibã nevoie de o
iniþializare sau de schimbarea hard diskului
curent, în funcþie de problema apãrutã. În
acest caz, datele de pe hard disk vor fi
ºterse. Faceþi copii de siguranþã ale datelor
de pe hard disk (pag. 46) pe un alt suport
de memorie înainte de a trimite camera la
reparat. Nu se vor acorda nici un fel de
compensaþii pentru datele pierdute.
• Pentru repararea camerei, putem verifica o
cantitate minimã de date stocate pe hard
disk cu scopul ameliorãrii situaþiei.
Dealer-ul Sony nu va face însã nici copii ºi
nici nu va stoca datele dumneavoastrã.
Operaþii generale /
Funcþionare simplificatã /
Telecomandã
Alimentarea nu porneºte.
• Ataºaþi un acumulator încãrcat la camera
video (pag. 16).
• Adaptorul de reþea a fost decuplat de la
prizã. Conectaþi ºtecherul adaptorului de
reþea la o prizã de perete (pag. 16).
• Aºezaþi camera video, în staþia Handycam
în poziþie stabilã (pag. 16).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera
este pregãtitã pentru a înregistra dupã ce
alimentarea este pornitã. Aceasta nu este
o disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în
care funcþiile continuã sã nu fie active,
apãsaþi butonul RESET (pag. 114) cu un
obiect cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi
butonul RESET, toate reglajele, inclusiv
potrivirea ceasului, sunt iniþializate.)
• Aparatul s-a încãlzit foarte tare. Opriþi
aparatul ºi þineþi-l o vreme într-un loc
rãcoros.
• Temperatura aparatului este foarte scãzutã.
Lãsaþi o vreme camera cu alimentarea
pornitã, apoi opriþi-o ºi transportaþi-o
într-un spaþiu încãlzit. Lãsaþi din nou camera
video acolo o perioadã de timp, apoi
încercaþi din nou sã o folosiþi.
Butoanele nu funcþioneazã.
• În timpul funcþionãrii simplificate, nu sunt
disponibile urmãtoarele butoane :
– butonul . (backlight) (pag. 33),
– butonul rotativ CAM CTRL (pag. 34),
– mãrirea la redare (pag. 39),
– pornirea ºi oprirea iluminãrii ecranului
LCD (apãsând ºi menþinând apãsat
butonul DISP / BATT INFO timp de
câteva secunde) (pag. 21).
Butonul
(OPTION) nu este afiºat.
• Meniul OPTION nu poate fi utilizat în
timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam).
89
Reglajele elementelor din meniu
s-au modificat automat
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam), aproape toate elementele
de meniu revin la valorile lor implicite.
• În modul simplificat de funcþionare, sunt
stabilite urmãtoarele elemente de meniu :
– [REC MODE] :[HD SP] sau [SD SP],
– [DATA CODE] : [DATE / TIME].
• Urmãtoarele reglaje revin automat la valorile
implicite când comutatorul POWER este
lãsat în poziþia OFF (CHG) pentru mai mult
de 12 ore :
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
– [DROP SENSOR]
Chiar dacã apãsaþi butonul EASY,
reglajele meniului nu comutã
automat la valorile lor implicite.
• În modul simplificat de funcþionare,
urmãtoarele reglaje rãmân la valorile avute
înainte de trecerea în modul Easy
Handycam :
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]
– [AUDIO MODE]
– [WIDE SELECT]
– [X.V. COLOR]
– [SUB-T DATE]
– [FLASH MODE]
– [ INDEX SET]
– [CONVERSION LENS]
– [ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
– [ DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
90
– [COMPONENT]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
– [CTRL FOR HDMI]
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Camera se încãlzeºte dacã alimentarea este
pornitã mai mult timp. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
Telecomanda furnizatã nu funcþioneazã.
• Alegeþi pentru [REMOTE CTRL] varianta
[ON] (pag. 80).
• Introduceþi un acumulator în compartimentul care îi este destinat, respectând
polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin
marcajele + /– (pag. 116).
• Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã
ºi senzorul camerei video care îi este
destinat.
• Feriþi telecomanda de surse puternice de
luminã cum ar fi lumina solarã directã sau
cea provenitã de la corpuri de iluminat, în
caz contrar fiind posibil ca telecomanda sã
nu funcþioneze corespunzãtor.
Un alt aparat DVD nu funcþioneazã
corespunzãtor atunci când folosiþi
telecomanda furnizatã.
• Alegeþi un alt mod de comandã decât DVD
2 pentru dispozitivul DVD sau acoperiþi
senzorul pentru telecomandã al
respectivului aparat cu hârtie neagrã.
Acumulator / Surse de
alimentare
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Folosiþi adaptorul de reþea.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care
nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul
pentru [A.SHUT OFF] (pag. 80), ori reporniþi
alimentarea.
• Dacã perioada de timp stabilitã cu [QUICK
ON STBY] a trecut în modul “sleep”, camera
se va opri automat (pag. 80). Reporniþi
camera video.
• Încãrcaþi acumulatorul (pag. 16).
• Perioada de timp indicatã este posibil sã nu
fie corectã, în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
Acumulatorul se descarcã rapid.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 16).
Vizor / Ecran LCD
Indicatorul / CHG (încãrcare) nu este
luminos în timpul încãrcãrii
acumulatorului.
• Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG) (pag. 16).
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (pag. 16).
• Conectaþi bine cablul de alimentare la o prizã
de perete.
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat
(pag. 16).
• Aºezaþi camera în staþia Handycam în poziþie
stabilã (pag. 16).
Elementele de meniu apar de culoare
gri.
• Nu puteþi selecta elementele de meniu care
sunt afiºate de culoare gri, în situaþia
curentã de înregistrare / redare.
• Existã unele funcþii care nu pot fi activate
simultan (pag. 96).
Indicatorul / CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timp ce
acumulatorul este încãrcat.
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (pag. 16). Dacã problema
persistã, deconectaþi adaptorul de reþea de
la priza de perete ºi contactaþi dealer-ul
dvs. Sony. Este posibil ca acumulatorul sã
fie uzat.
Butoanele de pe afiºajul tactil nu
acþioneazã corect sau nu funcþioneazã deloc.
• Reglaþi afiºajul tactil ([CALIBRATION])
(pag. 109).
Indicatorul autonomiei rãmase a
acumulatorului nu prezintã corect
aceastã perioadã de timp.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 16).
Butoanele nu apar pe afiºajul tactil.
• Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide.
• Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al
camerei video (sau butonul DISPLAY al
telecomenzii (pag. 21, 116).
Imaginea din vizor nu este clarã.
• Deplasaþi pârghia de reglare a lentilelor
vizorului pânã ce imaginea vãzutã prin
acesta devine clarã (pag. 22).
A dispãrut imaginea din vizor.
• Închideþi panoul LCD. În vizor nu apare nici
o imagine câtã vreme panoul LCD este
deschis (pag. 22).
91
“Memory Stick PRO Duo”
Nu puteþi acþiona funcþiile folosind
“Memory Stick PRO Duo”.
• Dacã folosiþi un “Memory Stick PRO Duo”
formatat pe un calculator, reformataþi-l cu
camera video (pag. 63).
Nu puteþi sã ºtergeþi imagini stocate
pe “Memory Stick PRO Duo” sau sã
formataþi cardul de memorie.
• Numãrul maxim de fotografii pe care le
puteþi ºterge simultan din interfaþa index
este 100.
• Nu puteþi ºterge fotografii care au fost
protejate la scriere cu un alt echipament.
Denumirea fiºierului de date este
incorect sau este afiºat intermitent.
• Este posibil ca fiºierul de date sã fie
deteriorat.
• Este posibil ca formatul fiºierului de date sã
nu fie acceptat de camera dvs (pag. 105).
Înregistrare
Consultaþi ºi secþiunea “Memory Stick PRO
Duo” (pag. 91).
92
La apãsarea butoanelor START/
STOP sau PHOTO nu sunt înregistrate
imagini.
• Este afiºatã interfaþa de redare. Treceþi
comutatorul POWER în poziþia (film)
sau (foto) pentru înregistrare (pag. 30).
• Nu puteþi înregistra imagini în modul sleep.
Apãsaþi funcþia QUICK ON (pag. 32).
• Camera dvs. înscrie pe suportul media
imaginea pe care tocmai aþi înregistrat-o.
Nu puteþi înregistra alte imagini în aceastã
perioadã.
• Spaþiul liber rãmas pe suportul media este
insuficient. ªtergeþi imaginile care nu sunt
necesare (pag. 49).
• Numãrul total de filme sau de fotografii
depãºeºte capacitatea de înregistrare a
suportului media (pag. 11). ªtergeþi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 49).
• Nu puteþi înregistra filme / fotografii cât timp
este activat senzorul [DROP SENSOR] (pag.
81)
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o un timp
într-un loc rãcoros, dupã care reporniþi-o.
• Temperatura aparatului este foarte scãzutã.
Opriþi camera ºi transportaþi-o într-un spaþiu
încãlzit. Lãsaþi camera video acolo o
perioadã de timp, apoi încercaþi din nou sã
o folosiþi.
Nu puteþi înregistra o fotografie.
• Nu puteþi înregistra fotografii în timp ce
folosiþi funcþiile :
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT].
Indicatorul luminos ACCESS rãmâne
aprins ºi dupã încheierea înregistrãrii.
• Camera dvs. înscrie pe suportul media ultima
scenã înregistratã.
Unghiul de înregistrare este diferit.
• Unghiul de înregistrare poate varia în funcþie
de modul de lucru al camerei. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Nu funcþioneazã bliþul.
• Nu puteþi înregistra folosind bliþul :
– când capturaþi fotografii în cursul
înregistrãrii de filme,
– dacã sunt montate lentilele de conversie.
• Chiar dacã selectaþi declanºarea automatã
a bliþului sau
reducerea automatã a
efectului de ochi roºii, nu puteþi folosi bliþul
împreunã cu :
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] sau [SNOW] din [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] pentru [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Durata realã disponibilã pentru
înregistrarea unui film este mai scurtã
decât durata evaluatã a fi disponibilã
pentru înregistrarea pe un suport
media.
• În funcþie de condiþiile de înregistrare,
durata disponibilã pentru înregistrare poate
fi mai scurtã, spre exemplu un obiect care
se deplaseazã rapid etc. (pag. 11, 24).
Înregistrarea se opreºte.
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
• Temperatura aparatului este foarte scãzutã.
Opriþi camera ºi transportaþi-o într-un
spaþiu încãlzit. Lãsaþi camera video acolo
o perioadã de timp, apoi încercaþi din nou
sã o folosiþi.
• Dacã veþi continua sã supuneþi camera la
vibraþii, înregistrarea se poate întrerupe.
Existã o diferenþã de timp între punctul
unde a fost apãsat butonul START /
STOP ºi punctul unde începe / se
terminã înregistrarea.
• La camera dvs. video, poate exista o uºoarã
diferenþã între momentul în care aþi apãsat
butonul START / STOP ºi punctul unde
începe / se terminã înregistrarea filmului.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Raportul laturilor imaginilor (16:9 /
4:3) nu poate fi modificat.
• Raportul laturilor imaginilor filmului
înregistrat la calitate HD (înaltã definiþie)
este 16:9 (panoramic).
Funcþia de autofocalizare nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta
[AUTO] (pag. 84).
• Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea
nu sunt adecvate focalizãrii automate.
Reglaþi manual focalizarea (pag. 84).
Funcþia [STEADYSHOT] nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[ON] (pag. 70).
• Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT] sã
nu poatã compensa vibraþiile excesive.
Subiectele care traverseazã rapid
cadrul pot apãrea deformate.
• Acesta se numeºte fenomen de plan focal
ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Depinzând de modul în care dispozitivul
de imagine (senzorul CMOS) citeºte semnalele, subiectul care traverseazã rapid
cadrul poate apãrea deformat în funcþie de
condiþiile de înregistrare.
Pe ecan apar mici puncte albe, roºii,
albastre sau verzi.
• Când înregistraþi folosind [SUPER
NIGHTSHOT PLS] sau [COLOR SLOW
SHTR], pe ecran apar puncte. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Culoarea imaginilor nu este corect
afiºatã pe ecran.
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
OFF (pag. 32).
Imaginea de pe ecran este luminoasã
ºi subiectul nu apare pe ecran.
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
OFF (pag. 32).
Imaginea afiºatã pe ecran este
întunecatã, iar subiectul nu apare pe
ecran.
• Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul DISP /
BATT INFO pentru câteva secunde pentru
a porni iluminarea ecranului (pag. 21).
Apar benzi orizontale în imagini.
• Aceste anomalii apar când înregistraþi
imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã,
a unor becuri cu sodiu sau cu mercur.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
93
Nu puteþi acþiona funcþia [SUPER
NIGHTSHOT].
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
ON.
• Aþi decuplat adaptorul de reþea sau aþi
detaºat acumulatorul înainte ca indicatorul
ACCESS sã se stingã. Aceastã operaþie
poate deteriora datele de imagine, ceea ce
va fi semnalizat cu simbolul .
Funcþia [COLOR SLOW SHTR] nu
acþioneazã corect.
• În întuneric total, este posibil ca funcþia
[COLOR SLOW SHTR] sã nu acþioneze
corect. Folosiþi funcþia NightShot sau
[SUPER NIGHTSHOT].
Simbolul “ ” apare pe o imagine în
interfaþa VISUAL INDEX.
• Efectuaþi operaþia [REPAIR IMG.DB F.]
(pag. 65). Dacã indicaþia continuã sã aparã,
ºtergeþi imaginea marcatã cu (pag. 49).
Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL].
• Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL] dacã :
– panoul LCD este închis cu ecranul spre
exterior,
– alimentarea este asiguratã de adaptorul
de reþea.
Redarea imaginilor
Nu puteþi gãsi imagini care sã fie
redate.
• Selectaþi suportul media ºi calitatea
imaginilor pentru filmul care vreþi sã fie
redat atingând
(HOME) T
(MANAGE MEDIA) T [MOVIE MEDIA
SET] sau [PHOTO MEDIA SET] (pag. 22).
Fotografiile nu pot fi redate.
• Fotografiile nu pot fi redate dacã aþi
modificat fiºierele sau directoarele, ori dacã
aþi realizat montaje ale datelor pe un
calculator. (În acest caz, denumirea
fiºierelor apare intermitent.) Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 106).
• Este posibil ca fotografiile înregistrate cu
alte aparate sã nu poatã fi redate sau sã nu
aparã la dimensiunea realã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 106).
În interfaþa VISUAL INDEX, pe o
imagine apare simbolul “
”.
• Acest simbol poate apãrea pe fotografiile
înregistrate cu alte echipamente sau pe
cele care au fost editate pe calculator etc.
94
La redarea discului se aude un sunet
slab sau sonorul nu se aude deloc.
• Mãriþi nivelul volumului sonor (pag. 37).
• Sunetul nu este transmis la ieºire când
ecranul LCD este închis. Deschideþi ecranul
LCD.
• Când înregistraþi sonorul alegând pentru
opþiunea [MICREF LEVEL] (pag. 88)
varianta [LOW], este posibil ca sonorul
înregistrat sã fie dificil de auzit.
• În cazul folosirii [SMTH SLW REC], nu
puteþi înregistra sunete în cursul unor filmãri
de circa 3 secunde.
Canalul sonor din stânga ºi din
dreapta se vor auzi neechilibrat la
redarea cu calculatorul sau cu alte
echipamente.
• Aceasta se întâmplã când sunetul înregistrat
pe 5,1 canale este convertit la 2 canale
(sonor stereo obiºnuit) cu ajutorul calculatorului sau al altui echipament (pag. 31).
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• Schimbaþi tipul de conversie audio (tipul de
downmix) la redarea cu echipamente stereo
(2 ch). Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni
al celuilalt aparat utilizat pentru redare.
• Schimbaþi sonorul la 2 canale când creaþi un
disc folosind aplicaþia software “Picture
Motion Browser”.
• Înregistraþi sunetul alegând [2ch STEREO]
pentru [AUDIO MODE] (pag. 69).
Redarea cu alte echipamente
a imaginilor stocate pe un
“Memory Stick PRO Duo”
Imaginile nu fi redate sau cardul
“Memory Stick Duo” nu este
recunoscut.
• Nu puteþi reda un film înregistrat la calitate
HD (înaltã definiþie) pe un card “Memory
Stick PRO Duo” cu un echipament care nu
este compatibil cu formatul AVCHD.
Realizarea de montaje ale
imaginilor cu camera video
Nu puteþi realiza montaje.
• Nu pot fi realizate montaje din cauza stãrii
imaginilor.
Nu pot fi adãugate imagini la Lista de
redare.
• Suportul media este complet ocupat.
• Numãrul de imagini adãugate nu poate
depãºi 999 în cazul în care calitatea lor este
HD (înaltã definiþie), respectiv 99 SD
(definiþie standard) pe o listã de redare.
ªtergeþi scenele inutile din Lista de redare
(pag. 56)
• Nu puteþi adãuga fotografii în lista de redare.
Un film nu poate fi divizat.
• Un film este prea scurt pentru a fi divizat.
• Un film protejat cu un alt echipament nu
poate fi divizat.
Nu puteþi captura o imagine dintr-un
film.
• Suportul media pe care vreþi sã stocaþi
fotografiile este complet ocupat.
Vizionarea la televizor
Nu puteþi sã vizualizaþi imaginile sau
sã ascultaþi sonorul la un televizor.
• Când folosiþi un cablu video pe
componente, reglaþi [COMPONENT] în
funcþie de cerinþele dispozitivului conectat
(pag. 79).
• Dacã folosiþi un cablul pe componente
video, aveþi grijã ca mufele roºie ºi albã ale
cablului de conectare A/V sã fie cuplate
(pag. 42, 43).
• În cazul în care conþin semnale de protejare
a drepturilor de autor, imaginile nu sunt
transmise la ieºire prin mufa HDMI OUT .
• Când folosiþi conectorul S VIDEO, aveþi
grijã ca mufele roºie ºi albã ale cablului de
conectare A/V sã fie cuplate (pag. 43).
Marginile de sus, de jos, din dreapta
ºi din stânga ale imaginilor pot fi uºor
mãrite la redarea pe ecranul unui
televizor.
• Ecranul LCD al camerei poate prezenta
imaginile înregistrate pe întregul ecran
(“full pixel”), însã aceasta poate conduce
la mãrirea uºoarã a imaginilor în partea de
sus, de jos, din stânga ºi din dreapta atunci
când imaginile sunt redate pe ecranul unui
televizor care nu este compatibil cu
respectivul format (afiºare completã).
• Se recomandã sã înregistraþi imagini
folosind pentru orientare chenarul exterior
ce apare la folosirea funcþiei
[GUIDEFRAME] (pag. 70).
Imaginile apar distorsionate la
redarea cu un televizor cu raportul
laturilor 4:3.
• Aceasta se întâmplã când vizionaþi o imagine
înregistratã în modul 16:9 (panoramic) cu
un televizor cu raportul laturilor ecranului
4:3. Reglaþi opþiunea [TV TYPE] în funcþie
de televizor (pag. 78) ºi redaþi imaginile.
95
În partea de sus ºi de jos a imaginilor
apar benzi negre la un televizor cu
raportul laturilor 4:3.
• Aceasta se întâmplã când vizionaþi imagini
înregistrate în format 16:9 (panoramic) la
un televizor care foloseºte formatul 4:3 TV.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
96
Copierea / conectarea la alte
echipamente
Nu puteþi copia corect.
• Nu puteþi copia imagini folosind cablul
HDMI.
• Cablul de conectare A/V nu este cuplat în
mod corespunzãtor. Aveþi grijã sã fie bine
conectat cablul la mufa de intrare a altui
aparat (pag. 40).
Funcþii care nu pot fi utilizate
simultan
Lista de mai jos prezintã exemple de elemente
de meniu ºi de funcþii care nu pot fi utilizate
simultan.
Indisponibilã
Din cauza reglajelor urmãtoare
Backlight
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] din
[EXPOSURE]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW SHTR],
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO]
[FADER]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
[SMTH SLW REC]
[SCENE
SELECTION]
[SPOT METER]
[EXPOSURE]
[WHITE BAL.]
[ONE PUSH] din
[WHITE BAL.]
[SPOT FOCUS]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER]
[SCENE SELECTION]
[FADER], [D.EFFECT]
[FADER],
[D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW SHTR],
[D. EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
Indisponibilã
Din cauza reglajelor urmãtoare
[D.EFFECT]
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW SHTR],
[FADER], [SCENE
SELECTION], [PICT.
EFFECT]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
[SMTH SLW REC],
SHUTTR]
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW SHTR],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [D.EFFECT]
[AE SHIFT]
[FIREWORKS],
[MANUAL] de la
[EXPOSURE]
[WIDE SELECT] [OLD MOVIE]
[FACE
NightShot, [SMTH
DETECTION]
SLW REC], [DIGITAL
ZOOM], [FOCUS],
[SPOT FOCUS],
[EXPOSURE], [SPOT
METER],
[TWILIGHT],
[TWILIGHT PORT.],
[CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT],
[BEACH], [SNOW],
[WHITE BAL.],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[DISP OUTPUT] [CTRL FOR HDMI
[MICREF LEVEL] [BLT-IN ZOOM MIC]
97
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatori de avertizare
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD
verificaþi urmãtoarele. Unele simptome pot
fi rezolvate chiar de dvs. Dacã problema
persistã cu toate cã aþi încercat de mai multe
ori soluþiile sugerate, contactaþi dealer-ul
dvs. Sony sau un service Sony autorizat.
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de
autodiagnosticare)
C : 04 : ss
• Este utilizat un acumulator care nu este
“InfoLITHIUM” (seria H). Folosiþi un
acumulator “InfoLITHIUM” (seria H)
(pag. 106).
• Cuplaþi ferm conectorul DC al
adaptorului de reþea la mufa DC IN a
staþiei Handycam sau a camerei video
(pag. 16).
C : 13 : ss / C : 32 : ss
• Decuplaþi sursa de alimentare.
Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou
camera video.
• Reporniþi camera video.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss/ E:94:ss
• A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu
o puteþi rezolva dvs. Contactaþi un
dealer local Sony sau un service Sony
autorizat. Aduceþi la cunoºtinþa
specialiºtilor codul de 5 caractere ce
începe cu litera “E”, care a fost afiºat.
101-0001(Indicator de avertizare
referitor la fiºiere)
Indicatorul clipeºte rar :
• Fiºierul este deteriorat.
• Fiºierul nu poate fi citit.
98
(Indicator de avertizare
referitor la hard diskul camerei)*
Indicatorul clipeºte des :
• Este posibil sã fi apãrut o problemã
legatã de hard diskul camerei.
(Indicator de avertizare
referitor la hard diskul camerei)*
Indicatorul clipeºte des :
• Hard diskul este complet ocupat.
• Este posibil sã fi apãrut o problemã
legatã de hard diskul camerei.
E (Indicator de avertizare privind
nivelul energiei acumulatorului)
Indicatorul clipeºte rar :
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare
sau de starea acumulatorului,
indicatorul E poate fi afiºat intermitent
chiar dacã perioada rãmasã de
funcþionare este de încã 20 de minute.
(Indicator de avertizare privind
temperatura ridicatã)
Indicatorul clipeºte rar :
• Temperatura camerei creºte. Opriþi
camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc
rãcoros.
Indicatorul clipeºte des*:
• Temperatura camerei este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o vreme
într-un loc rãcoros.
(Indicator de avertizare privind
temperatura scãzutã)*
Indicatorul clipeºte des :
• Temperatura camerei este extrem de
scãzutã. Duceþi camera într-un loc
încãlzit.
(Indicator de avertizare relativ
la “Memory Stick PRO Duo”)
Indicatorul clipeºte rar :
• Nu este suficient spaþiu liber pentru
înregistrare. Consultaþi pag. 2 pentru a
afla tipurile de “Memory Stick” ce pot
fi utilizate.
• Nu este introdus nici un card “Memory
Stick PRO Duo” în aparat (pag. 23).
Indicatorul clipeºte des* :
• Nu este suficient spaþiu liber pentru
înregistrare. ªtergeþi imaginile care nu
sunt necesare sau formataþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” dupã ce aþi
stocat imaginile pe alt suport media
(pag. 47, 49, 63).
• Fiºierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat (pag. 65).
(Indicator de avertizare privind
formatarea “Memory Stick PRO
Duo”) *
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” este
deteriorat.
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” nu
este corect formatat (pag. 61, 105).
(Indicator de avertizare relativ
la o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” incompatibilã)*
• În aparat este introdus un card de
memorie “Memory Stick Duo”
incompatibil (pag. 105).
- (Indicator de avertizare
privind protejarea la scriere a
memoriei “Memory Stick PRO
Duo”)*
(Indicator de avertizare cu
privire la agitarea camerei)
• Cantitatea de luminã nu este suficientã,
astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri
involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul.
• Camera video este instabilã, aºa cã apar
cu uºurinþã miºcãri involuntare ale
camerei. Þineþi camera nemiºcatã, cu
ambele mâini ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu privire la
agitarea camerei nu dispare însã.
(Indicator de avertizare cu
privire la inregistrarea de
fotografii)
• Suportul media este complet ocupat.
• Fotografiile nu pot fi înregistrate în
cursul procesãrii. Asteptaþi o perioadã
de timp, apoi înregistraþi.
(Indicator de avertizare cu
privire la senzorul de cãdere)
• Funcþia senzor de cãdere (pag. 81) este
activatã ºi a detectat cãderea camerei.
De aceea, camera efectueazã anumite
operaþii pentru a proteja hard diskul.
În consecinþã, înregistrarea / redarea
pot fi dezactivate.
• Funcþia senzor de cãdere nu garanteazã
protecþia hard diskului în orice situaþie
posibilã. Utilizaþi camera în condiþii de
stabilitate.
* Se aude o melodie când indicatorii de avertizare
apar pe ecran (pag. 77).
• Accesul la cardul “Memory Stick Duo”
a fost restricþionat cu un alt echipament.
(Indicator de avertizare cu
privire la bliþ)
Indicatorul clipeºte des :
• Existã o problemã legatã de bliþ.
99
Descrierea mesajelor de
avertizare
Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în
continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
x Media
HDD format error. (Eroare de
formatare a hard diskului.)
• Hard diskul camerei este reglat în mod
diferit faþã de formatul implicit.
FORMAT]
Efectuarea operaþiei [
(pag. 63) poate conduce la posibilitatea
de folosire a camerei, însã va ºterge
toate datele conþinute de hard disk.
Data error. (Eroare legatã de date.)
• A survenit o eroare în timpul citirii sau
inscripþionãrii datelor pe hard disk.
Aceasta poate apãrea când supuneþi
în mod constant camera la ºocuri.
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file ?
(Fiºierul cu baza de date a imaginilor
este deteriorat. Doriþi sã creaþi un nou
fiºier ?)
HD movie management information
is damaged. Create new information?
(Informaþiile relativ la gestionarea
filmelor HD sunt deteriorate. Sã fie
create noi informaþii ?
• Fiºierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat. Când atingeþi [YES], este
creat un nou fiºier pentru baza de date
a imaginilor. Imaginile mai vechi,
înregistrate pe suportul de înregistrare
nu mai pot fi redate (Fiºierele de imagini
nu sunt deteriorate.) Dacã efectuaþi
operaþia [REPAIR IMG. DB F.] dupã
crearea noului fiºier cu baza de date,
redarea imaginilor anterior înregistrate
poate deveni posibilã. Dacã nu reuºiþi
nici astfel redarea lor, copiaþi imaginile
pe un calculator folosind aplicaþia
software furnizatã.
Inconsistencies found in Image
Database File. Do you want to repair
the Image Database File ? (Fiºierul cu
baza de date a imaginilor conþine erori.
Doriþi sã fie reparat acest fiºier ?)
100
The Image Database File is damaged.
Do you want to repair the Image
Database File ? (Fiºierul cu baza de
date a imaginilor este deteriorat. Doriþi sã
fie reparat acest fiºier ?)
Inconsistencies found in Image
Database File. Cannot record or play
HD movies. Do you want to repair the
Image Database File ? (Fiºierul cu
baza de date a imaginilor conþine erori.
Nu pot fi înregistrate sau redate filme HD.
Doriþi sã fie reparat acest fiºier ?)
• Fiºierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat ºi nu puteþi înregistra filme
sau fotografii. Atingeþi [Yes] (da) pentru
ca fiºierul sã fie reparat.
• Nu puteþi înregistra fotografii pe un card
“Memory Stick PRO Duo”.
Buffer overflow (Bufer depãºit)
• Senzorul de cãdere detecteazã o cãdere
a camerei video ºi este posibil ca
imaginea sã nu se înregistreze. Dacã
existã în mod constant pericolul de
detecþie a unor cãderi, alegeþi pentru
[DROP SENSOR] varianta [OFF]
(inactiv) ºi ar putea fi posibil sã
reînregistraþi imaginea (pag. 76).
Recovering data. (Recuperarea datelor.)
• Camera dvs. încearcã sã recupereze în
mod automat date de imagine în cazul în
care stocarea acestora nu s-a desfãºurat
în mod corespunzãtor.
Cannot recover data. (Nu pot fi
recuperate datele)
• Scrierea datelor pe hard disk a eºuat. A
fost încercatã recuperarea lor, însã fãrã
succes.
Reinsert the Memory Stick.
(Reintroduceþi cardul Memory Stick.)
• Reintroduceþi de câteva ori cardul
“Memory Stick PRO Duo” în camera
video. Dacã ºi dupã aceasta indicatorul
clipeºte, este posibil ca unitatea
“Memory Stick PRO Duo” sã fie
deterioratã. Încercaþi sã folosiþi o altã
memorie.
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Aceastã unitate de memorie
nu este corect formatatã).
• Verificaþi formatul, apoi formataþi
memoria “Memory Stick PRO Duo” cu
camera video dacã este necesar (pag.
63, 105).
Memory Stick folders are full.
(Directoarele cardului de memorie sunt
complet ocupate).
• Nu puteþi creea mai multe directoare
dupã ce s-a ajuns la 999MSDCF. Nu
puteþi creea sau ºterge directoare
folosind camera dvs. video.
• Formataþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” (pag. 63) sau ºtergeþi-le folosind
calculatorul dvs.
Cannot save still picture. (Nu poate
stoca fotografia).
• Dacã folosiþi funcþia Dual Rec, nu
scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” din camera video pânã ce nu se
încheie înregistrarea ºi fotografia este
stocatã (pag. 32).
This Memory Stick may not be able to
record or play movies. (Este posibil ca
acest card de memorie sã nu poatã
înregistra sau reda filme).
• Folosiþi un card “Memory Stick” de
tipul recomandat pentru camera dvs.
(pag. 2).
This Memory Stick may not be able to
record or to play images correctly.
(Este posibil ca acest card de memorie
sã nu poatã înregistra sau reda corect
imagini).
• Existã o problemã legatã de funcþia
pentru “Memory Stick PRO Duo”.
Reintroduceþi cardul în aparat.
x Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge
Not conected to PictBridge compatible printer. (Nu este conectatã la o
imprimantã compatibilã cu standardul
PictBridge.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi cablul USB (furnizat) ºi
reconectaþi-l.
Cannot print. Check the printer.
(Nu puteþi imprima. Verificaþi
imprimanta.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi cablul USB (furnizat) ºi
reconectaþi-l.
x Altele
No further selection is possible
(Selecþia în continuare nu mai este
posibilã.)
• Puteþi selecta numai 100 de imagini
simultan pentru :
– ºtergerea imaginilor,
– duplicarea filmelor,
– copierea fotografiilor,
– editarea Listei de redare a filmelor HD
(înaltã definiþie),
– imprimarea fotografiilor.
Data protect. (Date protejate.)
• Aþi înrecat sã ºtergeþi date protejate cu
un alt echipament. Vã rugãm eliminaþi
protecþia datelor folosind echipamentul
utilizat pentru protejarea lor.
Do not eject the Memory Stick during
writing. (Nu scoateþi cardul Memory Stick
din camerã în timpul inscripþionãrii de
date).
• Reintroduceþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” în aparat ºi urmaþi
instrucþiunile afiºate pe ecranul LCD.
101
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
Alimentare
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi
240 V în curent alternativ, iar frecvenþa de
50/60 Hz.
Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitate HD (înaltã
definiþie)
Relativ la sistemele TV de
culoare
Camera dvs. video este una ce se bazeazã pe
sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi imaginile
redate la televizor, acesta trebuie sã fie un
aparat TV în sistem PAL cu o mufã de intrare
AUDIO/VIDEO.
Sistem
PAL
În þãrile / regiunile unde este acceptat
sistemul 1080 / 50i, puteþi vizualiza imagini
la aceeaºi calitate înaltã (HD) ca ºi imaginile
înregistrate. Este necesar un aparat TV (sau
un monitor) în sistem PAL compatibil cu
sistemul 1080 / 50i care sa aibã mufe pe
componente ºi mufe de intrare AUDIO/
VIDEO.Trebuie conectat fie un cablu A/V
pe componente, fie unul HDMI (opþional).
Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitate SD (definiþie
standard)
Pentru a vizualiza imagini înregistrate la
calitate standard (SD), este necesar un
aparat TV în sistem PAL cu mufe de intrare
AUDIO/VIDEO.Trebuie cuplat un cablu de
conectare A/V.
PAL – M
Folosit în
Australia,
Austria,
Belgia, China, Republica
Cehia, Danemarca, Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore,
Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
Brazilia
PAL – N Argentina, Paraguay, Uruguay
NTSC
Insulele
Bahamas,
Bolivia, Canada, America
Centralã, Chile, Columbia,
Ecuador, Filipine, Guyana,
Jamaica, Japonia, Korea,
Mexic, Peru, S.U.A., Surinam,
Taiwan, Venezuela etc.
SECAM Bulgaria, Franþa, Guiana, Iran, Irak,
Monaco, Rusia, Ukraina etc.
102
Potrivirea ceasului stabilind diferenþele temporale
Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi în
strãinãtate. Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [CLOCK / LANG] T [AREA
SET] (diferenþa de fus orar) ºi [SUMMERTIME] (ora de varã) (pag. 79).
Diferenþa de fus orar
Diferenþa
de fus
orar
Regiune
Diferenþa
de fus
orar
Regiune
GMT
Lisabona, Londra
+11:00
I. Solomon
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istambul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscova, Nairobi
–11:00
I. Midway, Samoa
+03:30
Teheran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
HongKong, Singapore,
Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, I. Capului Verde
+10:00
Melbourne, Sydney
+08:00
103
Structura de fiºiere ºi directoare de pe hard
diskul camerei video ºi de pe “Memory
Stick PRO Duo”
Structura de fiºiere / directoare este prezentatã mai jos. În mod obiºnuit - la înregistrare /
redare - nu este necesar sã þineþi seama de structura de fiºiere / directoare de la camera video.
Pentru a beneficia de fotografii ºi de filme prin conectarea la calculator, consultaþi “Picture
Motion Browser Guide”, apoi utilizaþi aplicaþia software furnizatã.
1 Fiºiere de gestionare a imaginilor
Dacã ºtergeþi aceste fiºiere, nu veþi mai
putea înregistra/ reda corect imaginile.
Fiºierele sunt în mod implicit ascunse ºi,
de obicei, nu sunt afiºate.
2
Director de gestionare a
informaþiilor legate de filmele HD
Acest director conþine datele filmelor cu
o calitate HD a imaginilor. Nu încercaþi sã
deschideþi acest director sau sã accesaþi
conþinutul sãu de la calculator deoarece
este posibil sã fie deteriorate fiºierele de
imagine sau este posibil ca respectivele
fiºiere sã nu poatã fi redate.
3 Fiºiere de film SD (fiºiere MPEG2)
Extensia fiºierelor este “.MPG”.
Dimensiunea maximã este de 2 GB. Când
capacitatea fiºierelor depãºeºte 2 GB,
acestea sunt divizate.
Numerele fiºierelor sunt atribuite automat,
în ordine crescãtoare. Dacã numãrul lor
depãºeºte 9.999, este creat un nou
director pentru a stoca noi fiºiere de film.
Denumirea directorului creºte cu o
unitate : [101PNV01] T [102PNV01]
104
4 Fiºiere cu fotografii (fiºiere JPEG)
Extensia fiºierelor este “.JPG”. Numerele
fiºierelor sunt atribuite automat, în ordine
crescãtoare. Dacã numãrul lor depãºeºte
9.999, este creat un nou director pentru a
stoca urmãtoarele fiºiere cu imagini.
Denumirea directorului urmãtor se
modificã de forma : [101MSDCF] T
[102MSDCF].
(HOME) T
(OTHERS)
• Atingând
T [USB CONNECT] T [
USB
CONNECT] / [ USB CONNECT] puteþi
accesa suportul media al camerei video de
la calculator, prin conexiunea USB.
• Nu modificaþi fiºierele sau directoarele de
la camera video cu ajutorul calculatorului.
Fiºierele de imagine pot fi distruse sau este
posibil sã nu fie redate.
• Reuºita operaþiilor de mai sus nu este
garantatã.
• Când ºtergeþi fiºierele de imagine, urmaþi
paºii de la pagina 49. Nu ºtergeþi fiºierele
de imagine de la camera video, cu
calculatorul.
• Nu formataþi suportul media cu calculatorul.
Este posibil sã nu mai funcþioneze corect
camera.
• Nu copiaþi pe suportul media fiºiere de la
calculator. Aceastã operaþie nu este
garantatã.
Mãsuri de precauþie ºi întreþinere
Despre formatul AVCHD
Ce este formatul AVCHD ?
Formatul AVCHD este un format de înaltã
definiþie pentru camerele video digitale
utilizat pentru înregistrarea semnalului HD
(înaltã definiþie), corespunzãtor uneia dintre
specificaþiile 1080i*1 sau 720p*2 de pe hard
diskul intern, ce foloseºte o tehnologie
eficientã de codare a datelor de compresie.
Formatul MPEG-4 AVC / H.264 este adoptat
pentru compresia datelor video, iar sistemul
Dolby Digital sau Linear PCM este utilizat
pentru compresia datelor audio.
Formatul MPEG-4 AVC / H.264 este capabil
sã comprime imaginile cu o eficienþã mai mare
decât cea caracteristicã formatului obiºnuit
de compresie a imaginilor. Formatul MPEG4 AVC / H.264 permite înregistrarea semnalului video HD (înaltã definiþie) cu camera
video digitalã pe discuri DVD de 8 cm, hard
diskul, memoria flash, “Memory Stick PRO
Duo” etc.
Înregistrarea ºi redarea cu
camera video
Bazându-se pe formatul AVCHD, mai jos
menþionat, camera dvs. video înregistreazã
imagini la calitate HD (înaltã definiþie). Pe
lângã imagini la calitate HD (înaltã definiþie),
camera poate înregistra semnal SD (definiþie
standard) în format MPEG2 obiºnuit.
Semnal video*3 :
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×1080/50i
1440 ×1080/50i
Semnal audio :
Dolby Digital 5,1 canale
Suportul media :
Hard disk intern, “Memory Stick PRO Duo”
*1 : specificaþie 1080i
Specificaþie pentru definiþie înaltã care
utilizeazã 1080 linii de baleiere efectivã ºi
sistemul intercalat.
*2 : specificaþie 720p
Specificaþie pentru definiþie înaltã care
utilizeazã 720 linii de baleiere efectivã ºi
sistemul progresiv.
*3 Datele înregistrate în format AVCHD, în afara
celor mai sus menþionate nu pot fi redate cu
camera dvs. video
Despre “Memory Stick”
“Memory Stick” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate compact ºi
portabil a cãrui capacitate este mai mare
decât a unei dischete.
Pentru aceastã camerã video puteþi utiliza
numai carduri “Memory Stick Duo”, care au
dimensiunea de aproximativ douã ori mai
micã faþã de un “Memory Stick”.
Nu putem garanta însã funcþionarea
adecvatã a tuturor tipurilor de “Memory
Stick Duo” cu camera dvs. video.
Tip de unitate
“Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
“Memory Stick Duo”
(fãrã MagicGate)
—
“Memory Stick PRO Duo”
a
“Memory Stick PRO_HG Duo”
a*
* Camera dvs. nu este compatibilã cu transferul
paralel de date pe 8 biþi, însã permite transferul
paralel de date pe 4 biþi care este utilizat de
cardurile “Memory Stick PRO Duo”.
• Acest produs nu poate înregistra sau reda
date care utilizeazã tehnologia
“MagicGate”. “MagicGate” reprezintã o
tehnologie de protejare a drepturilor de
autor, care înregistreazã ºi transferã
conþinutul într-un format codificat.
• O unitate “Memory Stick PRO Duo”
formatatã de un calculator (Windows /
Macintosh) nu are garantatã compatibilitatea cu camera dvs. video.
• Viteza de citire/scriere a datelor poate varia
în funcþie de combinaþia între cardul
“Memory Stick PRO Duo” ºi produsul
compatibil “Memory Stick PRO Duo”
folosit.
• Datele imaginilor pot sã se deterioreze sau
pot fi pierdute în urmãtoarele cazuri :
– dacã scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” din aparat sau dacã opriþi camera
în timp ce sunt citite sau scrise fiºierele
de imagine în memoria “Memory Stick
PRO Duo” (cât timp indicatorul luminos
ACCESS este luminos sau clipeºte),
105
– dacã folosiþi memoria “Memory Stick
PRO Duo” în apropierea unor magneþi
sau în câmpuri magnetice.
Nu se acordã despãgubiri în aceste cazuri.
• Este recomandabil sã faceþi o copie de
siguranþã a datelor importante pe hard
diskul unui calculator.
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi prea tare când
scrieþi pe zona de notare a unei unitãþi
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu puneþi etichete pe cardul “Memory
Stick PRO Duo” sau pe adaptorul pentru
Memory Stick Duo.
• Pentru pãstrare ºi la transport puneþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” în cutia sa.
• Nu atingeþi ºi nu permiteþi obiectelor metalice
sã intre în contact cu bornele memoriei.
• Nu îndoiþi, nu scãpaþi pe jos ºi nu aplicaþi
forþe mari asupra unitãþii de memorie
“Memory Stick PRO Duo”
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu udaþi cardul “Memory Stick PRO Duo”.
• Aveþi grijã sã nu lãsaþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” la îndemâna copiilor mici
deoarece existã pericolul sã fie înghiþit.
• Nu introduceþi nici un fel de obiecte în afarã
de cardul de memorie în slotul Memory
Stick Duo deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick PRO Duo” în urmãtoarele locuri :
– locuri supuse unor temperaturi extrem de
ridicate cum ar fi o maºinã parcatã afarã
în timpul verii,
– locuri expuse radiaþiilor solare directe,
– locuri cu umiditate foarte mare sau spaþii
supuse unor gaze corozive.
x
Despre adaptorul Memory
Stick Duo
• Când folosiþi o unitate “Memory Stick PRO
Duo” pentru un echipament care permite ºi
utilizarea cardurilor “Memory Stick”, aveþi
grijã sã introduceþi mai întâi unitatea de
memorie “Memory Stick PRO Duo” într-un
adaptor Memory Stick Duo.
106
• La introducerea cardului “Memory Stick
PRO Duo” într-un adaptor Memory Stick
PRO Duo, aveþi grijã sã îl poziþionaþi corect
ºi apoi sã îl introduceþi complet în adaptor.
Þineþi seama cã utilizarea necorespunzãtoare poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
Totodatã, dacã introduceþi forþat cardul
“Memory Stick PRO Duo” în adaptorul
pentru Memory Stick Duo, în poziþie greºitã,
este posibil sã se deterioreze.
• Nu introduceþi în aparat adaptorul Memory
Stick Duo fãrã sã fi introdus în prealabil în
el cardul de memorie “Memory Stick PRO
Duo”, deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale aparatului.
x
Despre “Memory Stick PRO
Duo”
• Capacitatea maximã de memorie a unui
“Memory Stick PRO Duo” ce poate fi utiliza
pentru camera dvs. digitalã este 8 GB.
x
Despre compatibilitatea
datelor de imagine
• Fiºierele cu date de imagine înregistrate pe
o unitate de memorie “Memory Stick PRO
Duo” cu ajutorul camerei dvs. de luat vederi
se încadreazã în standardul universal
“Design rule for Camera File system”,
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Nu puteþi reda cu camera dvs. fotografii
înregistrate cu alte echipamente (DCRTRV900E sau DSC-D700/D770) care nu se
supun acestui standard universal. (Aceste
modele nu sunt comercializate în anumite
regiuni).
• Dacã nu puteþi utiliza o unitate de memorie
“Memory Stick PRO Duo” ce a fost folositã
de alt echipament, formataþi-o cu aceastã
camerã video (pag. 63). Prin formatare va fi
ºtearsã însã toatã informaþia stocatã pe
“Memory Stick PRO Duo”.
• Este posibil sã nu puteþi reda imagini cu
camera dvs. de luat vederi în urmãtoarele
cazuri :
– Când datele ce doriþi a fi redate au fost
modificate cu ajutorul unui calculator.
– Când se încearcã redarea unor imagini
înregistrate cu alt dispozitiv.
Despre acumulatorul
“InfoLITHIUM”
Camera dvs. opereazã numai cu acumulator
“InfoLITHIUM” (seria H).
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria
H poartã marcajul
.
Ce este acumulatorul
InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
comunicarea informaþiilor legate de condiþiile
de operare între camera de luat vederi ºi
adaptorul de reþea/încãrcãtor.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
care opereazã camera video ºi afiºeazã autonomia rãmasã a acumulatorului, în minute.
Încãrcarea acumulatorului
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
de a folosi camera video.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul
la o temperaturã a mediului ambiant
cuprinsã între 10°C ºi 30°C, pânã ce se
stinge indicatorul luminos / CHG
(încãrcare). Dacã încãrcarea acumulatorului
are loc în afara intervalului de temperaturã
indicat mai sus, este posibil ca încãrcarea
sã nu fie eficientã.
Pentru a folosi în mod eficient
acumulatorul
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi ale mediului de 10°C sau mai
scãzute, iar perioada cât acesta poate fi
folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã.
În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
de folosire a acumulatorului vã
recomandãm urmãtoarele :
– puneþi acumulatorul într-un buzunar
pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l la camera de
luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi ;
– folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare: NP-FH70/FH100 (opþional).
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
a acumulatorului. Vã recomandãm sã
folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare: NP-FH70/FH100 (opþional).
• Aveþi grijã sã puneþi comutatorul POWER
în poziþia OFF (CHG) atunci când nu
înregistraþi sau redaþi cu camera video.
Acumulatorul se consumã ºi când camera
este în stare de aºteptare sau în pauzã de
redare.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei o perioadã de 2 - 3 ori mai
lungã decât durata previzionatã a
înregistrãrii ºi sã efectuaþi înregistrãri de
probã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
Despre indicatorul autonomiei
rãmase a acumulatorului
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
indicatorul duratei rãmase de funcþionare
aratã cã acesta are suficientã energie pentru
a opera, încãrcaþi din nou acumulatorul,
complet, astfel încât valoarea respectivului
indicator sã fie corectã. Þineþi seama însã
cã indicaþia va fi uneori incorectã, dacã
acumulatorul este folosit perioade lungi
de timp la temperaturi ridicate, dacã este
lãsat complet încãrcat sau dacã este utilizat
frecvent. Consideraþi indicaþia ca fiind
aproximativã.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
poate funcþiona puþin timp este afiºat
uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul
mai poate lucra încã 20 minute. Aceasta
depinde de condiþiile de lucru sau de
temperatura mediului ambiant.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
îndelungatã, pentru a i se menþine
capacitatea de funcþionare la nivel corespunzãtor, este necesar ca, o datã pe an, sã
fie încãrcat complet dupã care sã îi fie
consumatã întreaga energie folosindu-se
camera. Pentru a pãstra acumulatorul, scoateþi-l din camera de luat vederi ºi depozitaþi-l într-un loc uscat, curat ºi rãcoros.
107
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul
cu camera dvs. de luat vederi, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T
[GENERAL SET] T [A.SHUT OFF] T
[NEVER] din meniul HOME ºi lãsaþi camera
în starea de aºteptare corespunzãtoare
înregistrãrii, pânã ce alimentarea înceteazã
(pag. 80).
Durata de viaþã a acumulatorului
• Capacitatea acumulatorului scade în timp,
pe mãsurã ce îl folosiþi tot mai mult. Când
durata sa de funcþionare s-a diminuat
considerabil, este probabil momentul sã îl
înlocuiþi cu unul nou.
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare
precum ºi de condiþiile mediu.
Despre x.v.Color
• x.v.Color este un termen mai familiar pentru
standardul xvYCC propus de Sony ºi este
marcã de comerþ a firmei Sony.
• xvYCC este un standard internaþional
pentru spaþiul de culoare în domeniul video.
Acest standard poate exprima o gama mai
largã de culoare comparativ cu cea utilizatã
în mod curent pentru transmisiile obiºnuite.
Despre manevrarea camerei
dvs. video
Privind utilizarea ºi îngrijirea
108
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video sau
accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extrem de cald sau de
frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul sau
accesoriile expuse la temperaturi care sã
depãºeascã 60°C, cum ar fi sub razele
directe ale soarelui vara, în apropierea
surselor de cãldurã sau în maºinile
parcate la soare. Pot apãrea disfuncþionalitãþi sau se pot deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice.
Camera video se poate defecta.
– În zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
aparate video. Poate apãrea zgomot.
– Pe o plajã cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei video, pot apãrea
defecþiuni uneori iremediabile.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul LCD, vizorul sau sau lentilele
pot fi expuse luminii solare directe. Se
pot deteriora atât partea interioarã a
vizorului, cât ºi ecranul LCD.
• Camera funcþioneazã în curent continuu
alimentatã cu 6,8 V / 7,2V (de la acumulator)
sau cu 8,4V (de adaptorul de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi, spre exemplu, de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (nu loviþi camera cu ciocanul, nu
o scãpaþi pe jos ºi cãlcaþi pe ea). Acordaþi
o grijã deosebitã lentilelor.
• Când nu folosiþi camera, lãsaþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi cablul de alimentare de la
prizã, apucaþi ºi trageþi de ºtecher, nu de
cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip pastilã
la îndemâna copiilor. În cazul în care
accidental este înghiþitã o astfel de baterie,
consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
baterie :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute
ca la redarea discurilor sau la înregistrare.
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi
complet energia acumulatorului.
Condensarea umezelii
Dacã aparatul este adus direct dintr-un loc
friguros într-unul încãlzit, este posibil ca
umezeala sã condenseze în interiorul camerei
de luat vederi, pe suprafaþa discului sau pe
lentile de culegere a semnalului. În acest caz
este posibil ca aparatul sã nu funcþioneze
corect.
x Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera de luat vederi ºi lãsaþi-o
aproximativ o orã înainte de a o porni.
x Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când camera este
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau viceversa) sau dacã folosiþi
camera în locuri cu umiditate ridicatã, astfel:
• dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
într-un spaþiu încãlzit ;
• dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
• dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
dupã duº ;
• dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
x Cum se poate preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera video dintr-un loc
rãcoros într-unul încãlzit, puneþi-o într-o
pungã de plastic pe care închideþi-o cât mai
bine. Îndepãrtaþi punga doar dupã ce aerul
din interiorul acesteia a ajuns la temperatura
mediului ambiant (dupã circa o orã).
Ecranul LCD
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate defecta.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
pânzã moale pentru a le îndepãrta. Când
folosiþi setul de curãþare LCD (opþional), nu
aplicaþi lichidul de curãþare direct pe ecranul
LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare umezitã cu
respectivul lichid.
x Pentru reglarea ecranului LCD
(CALIBRATION - calibrare)
Este posibil ca butoanele afiºajului tactil sã
nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
procedura de mai jos. Pe durata acestei
operaþii se recomandã sã conectaþi camera
video la o prizã de perete folosind adaptorul
de reþea furnizat.
1 Porniþi camera video.
2 Atingeþi (HOME) T
(SETTINGS) T [GENERAL SET]
T [CALIBRATION].
3 Atingeþi de trei ori simbolul “×” afiºat pe
ecran cu colþul unui card “Memory Stick
PRO Duo” sau cu un obiect similar.
Poziþia simbolului “×” se modificã.
Pentru a renunþa, atingeþi [CANCEL].
Dacã nu aþi atins corect punctul dorit, reluaþi
operaþia de calibrare.
b Note
• Nu folosiþi un obiect cu vârf ascuþit la
calibrarea ecranului LCD deoarece puteþi
deteriora suprafaþa acestuia.
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã este
rotit sau dacã panoul este închis, cu
ecranul spre exterior.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi -o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu
apã dupã care ºtergeþi-o cu o pânzã moale
ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
109
materiale textile îmbibate cu substanþe
chimice, insecticide sau substanþe de
protecþie solarã ;
– nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente digitale ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
• Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
periodic lentilele aºa cum este indicat mai
sus. Se recomandã acþionarea camerei cel
puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în
stare optimã de funcþionare mai mult timp.
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã preinstalatã la
camera video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã cu scopul de a furniza
energia necesarã pentru ca aparatul sã reþinã
data, ora ºi alte reglaje, chiar ºi atunci când
comutatorul POWER este pus în poziþia OFF
(CHG). Aceastã baterie se încarcã automat
câtã vreme camera este cuplatã la o prizã de
perete prin intermediul adaptorului de reþea
sau dacã este cuplat acumulatorul. Bateria
reîncãrcabilã se va descãrca însã complet
dupã circa 3 luni în care aparatul nu a fost
deloc utilizat. Folosiþi camera dupã ce
încãrcaþi aceastã baterie.
Funcþionarea camerei nu va fi însã afectatã
de descãrcarea bateriei reîncãrcabile atât timp
cât nu înregistraþi data.
x Proceduri :
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG) mai mult de 24 de ore.
110
Note legate de licenþã
ESTE ÎN MOD EXPRES INTERZISÃ ORICE
ALTÃ UTILIZARE A ACESTUI PRODUS
ÎN AFARA CELEI ÎN SCOP PERSONAL,
CARE FOLOSEªTE INFORMAÞII LEGATE
DE STANDARDUL MPEG-2 PENTRU
CODARE VIDEO, FÃRÃ A FI ÎN POSESIA
UNEI LICENÞE PENTRU PATENTELE DIN
PORTOFOLIUL MPEG-2, LICENÞÃ CARE
POATE FI ACHIZIÞIONATÃ DE LA MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
ACEST PRODUS SE AFLÃ ÎN
PORTOFOLIUL DE LICENÞÃ AL
PATENTULUI AVC PENTRU UZ PERSONAL ªI NON-COMERCIAL PENTRU :
(i) CODARE VIDEO CONFORM
STANDARDULUI AVC (“AVC VIDEO”)
ªI / SAU
(ii) DECODARE AVC VIDEO CARE A FOST
CODATÃ DE UN CONSUMATOR
IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE NONCOMERCIALÃ ªI / SAU OBÞINUTÃ DE
LA UN FURNIZOR VIDEO LICENÞIAT
PENTRU A FURNIZA VIDEO AVC. NU
ESTE GARANTATÃ NICI O LICENÞÃ ªI
NU VA FI IMPLICATÃ ÎN NICI UN ALT
TIP DE UTILIZARE.
INFORMAÞII SUPLIMENTARE POT FI
OBÞINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAÞI <HTTP://MPEGLA.COM>
Despre software GNU GPL/
LGPL
Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru
GNU (General Public License), în continuare
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General
Public License), denumite în continuare
“LGPL”, sunt incluse în camera video.
Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a
accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul
sursã al acestor programe software în
condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL /
LGPL.
Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a
îl prelua, duceþi-vã la adresa indicatã mai jos
ºi selectaþi DCR-DVD810 :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru
chestiuni legate de codul sursã.
Citiþi “license2.pdf” din directorul “License”
de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba
englezã) pentru software-ul “GPL” ºi
“LGPL”.
Pentru a vedea un document PDF, vã este
necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul în
care aceasta nu este instalatã pe calculatorul
dvs., o puteþi prelua de pe pagina de internet
Adobe Systems :
http://www.adobe.com/
Aplicaþiile software “C Library”, “Expat”,
“zlib” ºi “libjpeg” sunt furnizate împreunã
cu camera dvs. video. Vã punem la dispoziþie
aceste aplicaþii software în baza unor
acorduri de licenþã cu proprietarii drepturilor
de autor. La cererea acestora, avem obligaþia
sã vã informãm de urmãtoarele. Vã rugãm sã
citiþi cele mai jos. Citiþi “License1.pdf” din
directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi
gãsi licenþele (în limba englezã) pentru
“C Library”, “Expat”, “zlib” ºi “libjpeg”.
111
Referinþe
Identificarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor
Numerele din paranteze reprezintã paginile de referinþã.
1 Cursor de zoom (pag. 31, 39)
2 Buton PHOTO (pag. 30)
3 Manºonul ocularului
4 Vizor (pag. 22)
5 Pârghie de reglare a lentilelor vizorului (pag. 22)
6 Buton QUICK ON (pag. 32)
7 Indicator luminos
/ CHG (încãrcare)
8 Indicator luminos ACCESS(hard disk) (pag. 29)
9 Mufã DC IN (pag. 16)
0 Bridã de prindere a curelei de umãr.
Prinderea curelei de umãr (opþionalã).
qa Mufã MIC (PLUG IN POWER - cuplare sub tensiune)
qs Mufã i cãºti
qd Mufã HDMI OUT (mini) (pag. 42)
qf Conector A/V de comandã la distanþã (pag. 42)
qg Mufã (USB) (pag. 59, 60)
qh Curea de prindere (pag. 22)
112
1 Interfaþã activã pentru accesorii
(pag. 32)
Interfaþa activã pentru accesorii
furnizeazã energia necesarã pentru
accesoriile opþionale cum ar fi iluminarea
video, un bliþ sau un microfon.
Accesoriul poate fi pornit sau oprit prin
acþionarea comutatorului POWER al
camerei video. Consultaþi instrucþiunile
de operare furnizate care însoþesc
accesoriul furnizat.
Interfaþa activã pentru accesorii are un
dispozitiv de fixare care permite prinderea
în siguranþã a accesoriului. Pentru a
conecta accesoriul, apãsaþi în jos ºi
împingeþi accesoriul pânã la capãt, dupã
care strângeþi ºurubul. Pentru a demonta
accesoriul, desfaceþi ºurubul, apoi
apãsaþi în jos ºi trageþi accesoriul spre
exterior pentru a-l detaºa.
• Când înregistraþi filme folosind un bliþ
extern (opþional) conectat la suportul
pentru accesorii, opriþi alimentarea
bliþului extern pentru a evita
înregistrarea zgomotului produs la
încãrcare.
• Nu puteþi utiliza simultan un bliþ extern
(opþional) ºi pe cel încorporat.
• Când este conectat un microfon extern
(opþional), acesta are prioritate în faþa
microfonului încorporat (pag. 115).
2 Senzor pentru telecomandã / Port
de radiaþii infraroºii
Îndreptaþi telecomanda spre senzorul
care îi este destinat pentru a acþiona
camera (pag. 116).
3 Indicator luminos de înregistrare
(pag. 80)
Indicatorul este luminos ºi de culoare
roºie în cursul înregistrãrii.
Indicatorul clipeºte când spaþiul liber de
pe disc sau energia acumulatorului scad
sub anumite nivele.
4 Buton . (contra luminii) (pag. 33)
113
1 Difuzor
Redarea sunetelor este realizatã cu
ajutorul difuzorului. Pentru informaþii
legate de volum, consultaþi pagina 36.
2 Comutator NIGHTSHOT (pag. 32)
3 Buton
(pag. 35)
(Vizualizare imagini)
4 Ecran LCD / afiºaj tactil
(paginile 21)
5 Buton
(HOME) (pag. 13, 66)
5 Butoane de mãrire (pag. 31, 39)
6 Buton START / STOP (pag. 30)
8 Buton RESET
Iniþializeazã toate reglajele, inclusiv
reglajele privind data ºi ora.
9 Indicator luminos de acces (pentru
“Memory Stick PRO Duo”) (pag. 23)
0 Acumulator (pag. 16)
qa Indicatoare luminoase
(foto) (pag. 20)
(film) /
qs Comutator POWER (pag. 20)
qd Slot pentru “Memory Stick Duo”
(pag. 23)
qf Buton
114
(DISC BURN) (pag. 47)
qg Buton EASY (pag. 25)
qh Buton DISP / BATT INFO
(pag. 17, 21)
1 Microfon intern (pag. 31)
Un microfon (opþional) compatibil cu Interfaþa activã pentru accesorii va avea prioritate
dacã este conectat.
2 Bliþ (pag. 71)
3 Obiectiv (lentile Carl Zeiss) (pag.4)
4 Buton MANUAL (pag. 34)
5 Buton rotativ CAM CTRL (pag. 34)
6 Sistem de prindere de trepied
Ataºaþi dispozitivul de prindere a aparatului de trepied folosind ºurubul acestuia
(opþional): lunginea ºurubului de prindere trebuie sã fie mai micã de 5,5 mm)
7 Conector de interfaþã
Conecteazã camera dvs. la staþia Handycam.
8 Pârghie BATT (de eliberare a acumulatorului) (pag. 17)
Staþie Handycam
1 Buton
(DISC BURN) (pag. 47)
2 Conector de interfaþã
Conecteazã camera dvs. la staþia
Handycam.
3 Mufã (USB) (pag. 60)
4 Mufã A/V OUT (pag. 42)
5 Mufã DC IN (pag. 16)
115
Telecomandã
b Note
• Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare
• Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care
îi este destinat pentru a acþiona camera
video (pag. 108).
• Dacã nu sunt transmise comenzi de la
telecomandã pentru o anumitã perioadã
de timp, chenarul portocaliu dispare. Dacã
apãsaþi din nou oricare dintre butoanele
b/B/v/V sau ENTER, chenarul apare în
poziþia unde a fost anterior afiºat.
• Nu puteþi selecta unele butoane de pe
ecranul LCD folosind b/B/v/V.
116
1 Butonul DATA CODE (pag. 75)
Sunt afiºate data ºi ora sau datele de
reglaj ale camerei pentru imaginile
înregistrate, dacã este apãsat acest
buton în cursul redãrii.
2 Butonul PHOTO (pag. 30)
Imaginea afiºatã pe ecran la momentul
apãsãrii acestui buton va fi înregistratã
ca fotografie.
3 Butoane SCAN / SLOW (pag. 36)
4 Butoane . > (Precedent /
Urmãtor) (pag. 36)
5 Buton PLAY (Redare) (pag. 36)
6 Buton STOP (pag. 36)
7 Buton DISPLAY (pag. 17)
8Emiþãtor
9 Butonul START/STOP (pag. 30)
0 Butoane de zoom (pag. 31, 39)
qa Butoane PAUSE (pauzã) (pag. 36)
qs Buton VISUAL INDEX(pag. 35)
Este afiºatã o interfaþa VISUAL INDEX
dacã apãsaþi acest buton în timpul redãrii.
qd Butoanele b/B/v/V ENTER
Când apãsaþi oricare buton din interfaþa
[VISUAL INDEX] / [Film Roll Index] /
[Face Index] / Lista de redare, pe ecranul
LCD apare chenarul portocaliu. Selectaþi
butonul dorit sau un element cu b/B/
v/V, apoi apãsaþi ENTER pentru acces.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze dacã
nu este manevratã corect. Nu o reîncãrcaþi,
nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii/
redãrii
La înregistrarea filmelor
La fotografiere
10.2M
La vizualizarea filmelor
La vizualizarea fotografiilor
1 Butonul HOME (pag. 13)
2 Indicatorul energiei rãmase a
acumulatorului (aprox.) (pag. 17)
3 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare))
4 Calitatea înregistrãrii (HD / SD)/ Mod de
înregistrare (FH/HQ / SP / LP) (pag. 68)
5 Suport media de înregistrare / redare
6 Contor (orã / minute / secunde)
7 Durata disponibilã pentru înregistrarea
8 Buton OPTION (pag. 14)
9 FACE DETECTION (pag. 69)
0 Buton VIEW IMAGES
qa Reglajul Face Index (pag. 72)
qs Înregistrare cu sonor cu efect de învãluire
pe 5,1 canale (pag. 31)
qd Dimensiunea imaginilor (pag. 73)
qf Numãrul aproximativ de fotografii ce pot
fi înregistrate / Suportul de înregistrare
qg Butonul Return (de revenire)
qh Modul de redare
qj Numãrul filmului curent /
Numãrul total de filme înregistrate
qk Buton Precedent / Urmãtor (pag. 36)
qlButoane de acþionare video (pag. 36)
w; Numãrul fotografiei curente /
Numãrul total de fotografii înregistrate
wa Director de redare.
Este afiºat numai când suportul media
pentru fotografii este “Memory Stick
PRO Duo”.
ws Buton pentru succesiunea de imagini
(pag. 39)
wd Denumirea fiºierului de date
wf Buton VISUAL INDEX (pag. 35)
10.2M
117
Indicatoare afiºate la realizarea de modificãri
Dreapta sus
Indicatori
Gradare (87)
În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate
urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza
reglajele efectuate la camera video.
Stânga sus
Centru
Semnificaþie
Iluminarea ecranului LCD
este opritã (21)
Senzor de cãdere oprit (81)
Dreapta sus
Senzor de cãdere pornit (81)
Suportul media selectat
pentru fotografii (23)
Jos
Jos
Indicatori
Stânga sus
Indicatori
Face Index (72)
Semnificaþie
FACE DETECTION (72)
Efecte de imagine (88)
AUDIO MODE (69)
2ch
Înregistrare cu Cronometrul
propriu (88)
–
Efecte digitale (88)
9
+ Folosirea bliþului (71),
REDEYE REDUC (72)
MICREF LEVEL scãzut (88)
WIDE SELECT (69)
Centru
Indicatori
Iluminare din spate (33)
Echilibrul de alb (86)
Opþiunea SteadyShot opritã
(70)
Dimensiunea imaginii
(73)
AE SHIFT (69)
NightShot (32)
118
.
Semnificaþie
Stabilirea succesiunii de
imagini (39)
E
Reglarea manualã a
focalizãrii (84)
SCENE SELECTION
(Selecþia scenei) (85)
BLT-IN ZOOM MIC (88)
4:3
Semnificaþie
WB SHIFT (69)
EXPOSURE (85) /
SPOT METER (85)
Super NightShot (87)
Înregistrare prim planuri (84)
Color Slow Shutter (87)
Zebra (haºurã) (71)
Conectare PictBridge (60)
X.V. COLOR (71)
Avertisment (98)
Lentile de conversie (73)
z Observaþie
• Indicatorii ºi poziþiile acestora sunt
orientative ºi pot diferi de ceea ce vedeþi
dvs. în realitate.
Codul de date în timpul redãrii
Datele referitoare la orã ºi datã vor fi
înregistrate automat pe suportul media.
Acestea nu sunt afiºate pe ecran în timpul
înregistrãrii, dar le puteþi vizualiza la redare
selectând [DATA CODE] (pag. 75).
119
Glosar
x Dolby Digital
Un sistem de compresie audio dezvoltat de
Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5,1 Creator
Tehnologie de compresie a sunetului
dezvoltatã de Dolby Laboratories Inc. care
comprimã eficient semnalul audio pãstrând
o înaltã calitate a sunetului. Acesta permite
înregistrarea sunetului cu efect de învãluire
pe 5,1 canale folosind în acelaºi timp mai
eficient spaþiul de pe disc.
x Format AVCHD
Format de camerã video digitalã de înaltã
definiþie utilizat pentru înregistrarea unui
semnal HD (înaltã definiþie) folosind formatul
MPEG-4 AVC / H.264.
x Fragmentare
Stare a suportului media în care fiºierele sunt
împãrþite în bucãþi împrãºtiate pe acesta. Este
posibil ca într-o asemenea stare sã nu puteþi
stoca corect imaginile. Puteþi rezolva aceastã
problemã efectuând operaþia [MEDIA
FORMAT] (pag. 63).
x JPEG
JPEG este acronimul pentru Joint Photographic Experts Group, ºi reprezintã o
compresie standard a datelor fotografiilor
(reducerea capacitãþii ocupate de date).
Aceastã camerã video înregistreazã
fotografii în format JPEG.
x MPEG
MPEG este acronimul pentru Moving
Picture Experts Group, grup de standarde
pentru codificarea (compresia de imagine)
video (filme) ºi audio. Existã formatele
MPEG1 ºi MPEG2. Aceastã camerã video
înregistreazã filme la calitate SD (definiþie
standard) în format MPEG2.
120
x MPEG-4 AVC / H.264
Este cel mai recent standard de format de
codare a imaginilor la care au aderat în anul
2003 douã organisme de standardizare : ISOIEC ºi ITU-T. Faþã de formatul MPEG2
obiºnuit, MPEG-4 AVC / H.264 are o eficienþã
de douã ori mai mare. Camera dvs. foloseºte
standardul MPEG-4 AVC / H.264 pentru
codarea filmelor de înaltã definiþie.
x Reprezentare de mici dimensiuni
a imaginilor (Thumbnail)
Imagini de dimensiuni reduse care vã permit
vizualizarea simultanã a mai multor imagini.
INDEX] / [
[VISUAL INDEX] / [
INDEX] sunt sisteme de afiºare a
reprezentãrilor de mici dimensiuni ale
imaginilor.
x Sunet cu efect de învãluire pe
5,1ch
Sistem care redã sunetul cu ajutorul a 6 boxe,
3 plasate frontal (în stânga, în dreapta ºi
central) ºi 2 plasate în spate (în stânga ºi în
dreapta), la care se adaugã un subwoofer
specializat pe frecvenþe joase, considerat ca
0,1 canal pentru frecvenþe de 120 Hz sau mai
joase.
x VBR
VBR este acronimul pentru Variable Bit Rate
(Vitezã de transfer variabilã) ºi reprezintã un
format care permite stabilirea automatã a
vitezei de transfer a datelor (volumul de date
înregistrate într-un interval de timp) în
concordanþã cu scena înregistratã. Pentru
piese video în care elementele se deplaseazã
rapid, este utilizat mult spaþiu de pe hard
disk pentru a se obþine o imagine clarã, ceea
ce conduce la diminuarea duratei disponibile
de înregistrare.
Index
Indicaþii numerice
Adaptor 21 pini .............. 45
4:3 ............................. 69, 78
16:9 ................................. 78
Raportul laturilor imaginilor
4:3, 16:9 ............... 69, 78
1080i / 576i ...................... 79
5,1 canale ....................... 31
A
Accesorii furnizate ......... 15
Acumulator .................... 16
Acumulator “InfoLITHIUM”
............................... 106
Adaptor de reþea ............ 16
AE SHIFT ................. 69, 96
Afiºaj de autodiagnosticare
................................. 98
Altitudini mari .................. 5
Aparat video (VCR) ........ 58
AREA SET ..................... 79
A.SHUT OFF ................ 80
AUDIO, mod .................. 69
Autonomie
acumulator ...................... 17
hard disk ......................... 62
Memory Stick PRO Duo 62
AUTO SLW SHUTR ...... 68
AVCHD, format . 11, 105, 120
Avertizare
indicatori ........................ 98
mesaje ........................... 100
B
Baterie reîncãrcabilã
preinstalatã ................ 110
Baterie tip pastilã cu litiu116
BEACH .......................... 86
BEEP (semnal sonor) ...... 77
BLACK FADER .............. 87
B&W (alb-negru) ........... 88
BLT-IN ZOOM MIC ....... 88
“BRAVIA” Sync ............. 45
Bliþ (Flash) ...................... 92
Butoane de afiºare a interfeþei
index .......................... 117
C
Dimensiunea imaginii ..... 73
Director ........................ 104
Cablu
de alimentare ............... 16 DISP OUTPUT ............... 79
de conectare A/V15, 44, 45 DISPLAY ........................ 76
A/V pe componente ....... DIVIDE ........................... 54
...................... 15, 42, 44 Dolby Digital 5,1 ............ 31
HDMI ......................... 43 Dual Rec ......................... 32
S VIDEO ...................... 44 DROP SENZOR .............. 81
USB ............................ 15 Durata încãrcãrii ............. 18
Calculator ....................... 47 Durata înregistrãrii ... 11, 18
Calitate HD a imaginilor .... 9 Durata redãrii ................. 18
Calibrare (CALIBRATION) 109 D. EFFECT ............... 85, 96
CAM CTRL, buton rotativ
..................................... 34 E
CAMERA DATA ........... 75 Easy Handycam ............. 25
CANDLE ........................ 85 Echilibru de alb ........ 88, 96
Capturã de imagine ........ 51 Ecran LCD ...................... 21
Categorii
Efecte digitale (D.EFFECT)
Others ......................... 48
............................... 88, 96
Manage Media ........... 62 Efecte de imagine
Settings ...................... 66
(PICT. EFFECT) ..... 84, 92
ceas (CLOCK SET) ............. 20 EMPTY .......................... 64
CLOCK / LANG .............. 79 EXPOSURE .............. 85, 96
COLOR SLOW SHTR 87, 96
Condensarea umezelii ... 108
Conectare
F
aparat video ................ 58 FACE DETECTION ........ 72
ale echipamente HDD/ Face index ...................... 37
DVD .......................... 58 Face index, reglaj ............ 72
imprimantã .................. 60 FADER (gradare) ...... 87, 96
televizor 4:3 ................. 43 FH .................................. 68
televizor HD ................ 42 Film
televizor panoramic ..... 43
copiere film ................. 52
Conector
înregistrare .................. 68
curent continuu (DC) .. 16
înregistrare, mod~ ....... 30
COMPONENT ................ 79 Fiºier, structurã ............ 104
Cronometru propriu ........ 88 Fiºiere de film la calitate SD
CTRL FOR HDMI ........... 77
................................... 104
Curea de prindere ........... 22 FILE NO. (numãr fiºier) .. 74
D
DATA CODE ........... 75, 119
DATE/TIME ............ 75, 119
DEMO MODE ................ 80
DIAL SETTING .............. 72
Diferenþe temporale
diferenþe de fus orar .. 103
DIGITAL ZOOM ............ 70
Fiºiere de gestionare a
filmelor HD ................. 104
Film Roll Index ................ 37
Fireworks (focuri de artificii)
..................................... 85
FLASH LEVEL ............... 72
FLASH MODE ............... 71
FOCUS (focalizare) ... 84, 93
121
Foiþã izolatoare ............. 116
Formatare
hard disk ..................... 63
“Memory Stick Duo” .. 63
Fotografii
copiere ........................ 53
înregistrare .................. 30
IMAGE SIZE ............... 73
fiºiere de imagini ....... 104
Fragmentare ................. 120
G
INDOOR (în interior) ...... 86
InfoLITHIUM, acumulator
................................... 106
Iniþializare (Reset) ......... 114
Î
Încãrcare
acumulator .................. 16
baterie reîncãrcabilã .. 110
durata ......................... 18
Înregistrare ............... 25, 29
dualã ........................... 32
durata ......................... 15
cumpletã ..................... 16
GENERAL SET ............... 80
Gradare ..................... 87, 96
dinspre alb (WHITE FADER)
dinspre negru (BLACK J
FADER)
JPEG ...................... 104, 120
GUIDEFRAME ............... 70
H
Handycam, staþie~ ......... 16
Hard disk .................. 5, 104
HD, calitatea imaginii .......9
HDD INFO ..................... 62
HDMI, cablu .................. 43
Help (documentaþie) ....... 13
HOME MENU .......... 12, 66
CLOCK / LANG .......... 79
GENERAL SET ........... 80
MOVIE SETTING ....... 68
OUTPUT SETTINGS .. 78
PHOTO SETTINGS ..... 73
SOUND / DISP. SET .... 77
VIEW IMAGES SET ... 75
HQ .................................. 68
L
LANDSCAPE ................. 86
LANGUAGE SET ........... 79
LCD ................................ 21
LCD BL LEVEL ........... 77
LCD BRIGHT .............. 77
LCD COLOR ............... 77
LCD BRIGHT (luminozitatea
ecranului) .................... 77
LCD COLOR ................... 77
LCD Panou ..................... 21
LCD PANEL ................... 21
Lentile de conversie ....... 73
Lista de redare ................ 54
LP (redare îndelungatã) .....
........................... 67, 69
M
MANAGE MEDIA,
categorie ................... 62
Index dupã datã .............. 38 Mãrire ............................. 31
Imprimare ....................... 60 Mãrire la redare .............. 39
Indicatoare de avertizare 98 “Memory Stick” ....... 2, 105
IMAGE SIZE .................. 73 “Memory Stick PRO Duo”
Indicatori de ecran ....... 118
adaptor ..................... 106
Indicator luminos
“Memory Stick PRO Duo”
ACCESS hard disk29, 114 ................................. 2, 106
ACCESS “Memory Stick
numãr de imagini ce pot fi
Duo” .................. 23, 114
înregistrate ............... 74
REC (înregistrare) ....... 80 “Memory Stick PRO-HG
Duo” ..................... 2, 105
Meniu OPTION .............. 82
I
122
Meniu HOME ........... 12, 66
CLOCK / LANG .......... 79
GENERAL SET ........... 80
MOVIE SETTING ....... 68
OUTPUT SETTINGS .. 78
PHOTO SETTINGS ..... 73
SOUND / DISP. SET .... 77
VIEW IMAGES SET ... 75
Mesaje de avertizare .... 100
MICREF LEVEL .............. 88
Modul
demonstrativ (DEMO) ... 80
înregistrare (REC) ........ 68
oglindã ........................ 33
Montaj ........................... 48
MOVIE SETTING ........... 68
MPEG ........................... 120
MPEG2 ......................... 104
MPEG-4 AVC / H.264 .... 120
Mufã
DC ............................... 16
DC IN .......................... 16
HDMI OUT ................. 42
A/V OUT .............. 42, 58
A/V de comandã la
distanþã ............... 42, 58
S VIDEO ...................... 58
USB .......................... 115
N
NightShot ....................... 32
NIGHTSHOTLIGHT ........... 69
Numãrul fiºierului ........... 74
Numãrul de imagini ce pot fi
înregistrate ................... 74
NTSC ........................... 102
O
OLD MOVIE (film vechi) 96
ONE PUSH ............... 86, 96
OPTION, meniu .............. 82
Original .......................... 52
OTHERS, categorie ........ 48
OUTDOOR ..................... 86
OUTPUT SETTINGS ...... 78
P
PAL .............................. 102
PASTEL .......................... 88
PHOTO CAPTURE ........ 51
PHOTO SETTINGS ........ 73
PictBridge ....................... 60
PICT. EFFECT (efecte de
imagine) ................. 88, 96
Playlist (Listã de redare) . 55
PORTRAIT ..................... 86
Prizã de perete ................ 16
Q
QUICK ON ..................... 32
QUICK ON STBY ........... 80
R
Raportul laturilor imaginilor
............................... 69, 78
Redare ...................... 26, 35
REDEYE REDUC (reducerea
efectului de ochi roºii) .......... 72
Reglaje (SETTINGS) ....... 66
Reprezentãri de dimensiuni
reduse ........................ 120
RESET .......................... 114
REMOTE CTRL .............. 80
REMAINING SET (film) . 71
REC MODE .................... 68
REC LAMP .................... 80
Reparare fiºiere cu baza de
date a imaginilor ........... 65
Reglaje pentru suport media
..................................... 22
S
SCENE SELECTION
(Selecþia scenei) ..... 85, 96
SD, calitate ....................... 9
SD, fiºiere film .............. 104
SELF TIMER (cronometru) . 88
Semnal sonor ................. 77
Semnificaþia indicatorilor de
ecran .......................... 117
Senzor cãdere ................. 81
SEPIA ............................. 88
Sisteme TV de culoare .. 102
SETTINGS, categorie ..... 66
SLIDE SHOW SET ......... 39
SMTH SLW REC ............ 33
SNOW ............................ 86
SOUND / DISP SET ........ 77
SP (redare standard) . 68, 69
SPOTLIGHT ................... 86
SPOT FOCUS ........... 84, 96
SPOT METER (exponometru punctual) ...... 85, 96
STEADY SHOT ........ 70, 93
SUB-T DATE ................. 71
Succesiune de imagini .... 39
SUNRISE&SUNSET ....... 85
Suport media .................. 22
SUPER NIGHTSHOT PLS .
............................... 87, 96
ª
ªtergere
dupã datã .............. 49, 50
film .............................. 49
fotografie .................... 50
T
TELEMACRO .......... 84, 96
Telecomandã ........... 90, 116
Telefoto .......................... 31
Trepied ......................... 115
TV
HD .............................. 42
TV CONNECT, ghid ....... 41
TV TYPE ........................ 78
TWILIGHT ..................... 85
TWILIGHT PORT. .......... 85
Þ
Þinerea corectã a camerei29
U
USB CONNECT ............ 104
USB SELECT ............ 59, 60
cablu ........................... 15
mufã .......................... 119
Utilizarea camerei în
strãinãtate .................. 102
Unghi panoramic ............ 31
V
VBR (Vitezã de transfer
variabilã) ............... 11, 120
VIEW IMAGES SET ....... 75
Vizionarea imaginilor la
televizor ....................... 40
VISUAL INDEX, interfaþã .
..................................... 35
Volum
reglare ......................... 37
VOLUME .................... 77
W
WHITE BAL. (echilibrul de
alb) ......................... 86, 96
WHITE FADER .............. 87
WIDE SELECT ......... 69, 96
X
X.V.COLOR ............. 70, 107
Z
Zebra .............................. 71
Zoom (mãrire) ................. 31
ZOOM LINK .................. 76
123
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” ºi simbolul
sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation.
• “AVCHD” ºi sigla AVCHD sunt mãrci de comerþ ale Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
ºi Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “
”, “MagicGate Memory Stick”,
“MagicGate Memory Stick Duo” sunt mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate
ale Sony Corporation.
• “BIONZ” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “BRAVIA” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a Sony Corporation.
• “x.v. Colour” este marcã de comerþ a Sony Corporation.
• Dolby ºi simbolul dublu-D sunt mãrci de comerþ ale Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator este marcã de comerþ a Dolby Laboratories.
• HDMI, sigla HDMI ºi High-Definition Multimedia Interface sunt mãrci înregistrate sau
comerciale ale HDMI Licesing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media , Windows Vista ºi DirectX sunt mãrci înregistrate
sau mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci de comerþ ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în alte
þãri.
• Intel, Intel Core ºi Pentium sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale Intel Corporation sau
ale sucursalelor sale din Statele Unite ºi/sau din alte þãri.
• Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Acrobat sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale
Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ºi / sau în alte þãri.
Toate celelalte denumiri produse menþionate în acest manual pot fi mãrci înregistrate sau
mãrci comerciale ale companiilor respective. În acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare
caz marcajele ™ sau ®.
Informaþii suplimentare legate de acest
produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai
frecvente pot fi gãsite la pagina noastrã
de internet destinatã clienþilor
http://www.sony.ro
124
Download PDF

advertising