Sony | CMT-V50IP | Sony CMT-V50iP CMT-V50iP Használati útmutató

4-418-712-12(1) (HU)
A vezérlőelemek helye
Kezdő lépések
Műveletek
Egység (felülnézet)
IFI2
Micro HI-FI
elemek rendszere
1 Válassza ki a CD funkciót.
CD/MP3-lemez lejátszása
* A rendszer gyárilag úgy van beállítva,
hogy az egység érintőpaneli gombjának
megnyomásakor sípoló hangú visszajelzést
adjon. Ezt a sípoló hangot ki lehet kapcsolni.
Érintőpanel*
Saját műsorprogram létrehozása
(programozott lejátszás)
1 Válassza ki a CD funkciót.
2
HU Működési útmutató
Nyomja meg a távvezérlő CD FUNCTION 
gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
A funkciójelző fény sárga színnel világítani kezd.
Helyezze be a lemezt.
Helyezze a kívánt lemezt a lemeznyílásba, címkézett
oldalával előrefelé.
2
3
Helyezzen be egy
lemezt a címkézett
oldalával előrefelé.
4
©2012 Sony Corporation
 Kijelző
 (USB) port
 Lemeznyílás
 Lemez kiadása
CMT-V50iP
A „READING” üzenet eltűnése után a lejátszás
automatikusan elindul.
Egység (elölnézet)
Lemerült elemek kiselejtezése
(az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra érvényes)
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Ne helyezzen nyílt lángú eszközt
(pl. égő gyertyát) a készülékre.
Tűz, illetve áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a a vízcseppektől, illetve vízfröccsenéstől,
és soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt (például
virágvázát) a készülékre.
A készüléket nem szabad szűk helyen
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében)
elhelyezni és működtetni.
Mivel a hálózati kábel kihúzásával lehet áramtalanítani
az egységet, könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa azt. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
Az elemeket, illetve az elemet tartalmazó készüléket ne
tegye ki sugárzó hőnek, például napfénynek, tűznek stb.
Az egység mindaddig feszültség alatt van, amíg
a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga az egység ki van kapcsolva.
Az adattábla az egység burkolatának alján található.
A fülhallgatók, illetve fejhallgatók túlzott hangerővel
történő használata halláskárosodást okozhat.
FIGYELEM!
Optikai eszközök jelen termékkel együtt történő
használata növeli a szemkárosodás veszélyét.
Az egység besorolása:
1. LÉZEROSZTÁLY
(CLASS 1). Ez a jelölés
az egység burkolatának
alján található.
Megjegyzés vásárlóknak: a következő
információk csak az EU-s irányelveket
alkalmazó országokban eladott
készülékekre érvényesek.
A termék gyártója a Sony Corporation
(Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan Minato-ku).
A termékbiztonsággal és az elektromágneses
kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képviselő
a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, hogy javítással,
illetve garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon
a külön szerviz- vagy garanciadokumentumokban
szereplő kapcsolattartók valamelyikéhez.
Európában, illetve Ausztráliában vásárolt
készülék esetén
Régi elektromos és elektronikus
berendezések selejtezése
(Az Európai Unióban, illetve
más, szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokban alkalmazandó)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási
hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül
hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további információkat
illetően forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
amelyben a terméket vásárolta.
Érintett tartozék: távvezérlő
Ha úgy vált át egy másik funkcióról a CD funkcióra,
hogy már be van helyezve lemez, a távvezérlő
  gombját, illetve az egység   gombját
megnyomva indíthatja el a lejátszást.
Funkciójelző
Csak Európában
Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos
háztartási hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
amely az elemek hulladékkezelése helyes módjának
figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások
megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági,
hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét
kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszerű
kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek
biztonságos cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet
adja le a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló
megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
Távvezérlési érzékelő
 AM-hurokantenna
 FM-zsinórantenna (vízszintesen helyezze el)
 A hálózati adapterhez
iPod/iPhone/iPad-csatlakozó
Dokkolásjelző
  (fejhallgató) jack aljzat
Csatlakoztassa a fejhallgatót.
A funkciójelző ismertetése 
A távvezérlő használata
A funkciójelző fények különböző színnel jelzik
a megfelelő funkciókat. Az aktuális funkció
megállapítható a jelzés színéből.
Minden egyes funkció jelzésének színe ugyanolyan,
mint a távvezérlő megfelelő FUNCTION
funkciógombjának színe.
Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd
helyezze be a két mellékelt R6-os (AA méretű) elemet:
mindkettőt  pólusával előrefelé, az alábbi ábrán látható
polaritásnak megfelelően.
 AUDIO IN aljzat
Csatlakoztathat másik audioegységet.
 Tápcsatlakozó (19,5 V-os DC IN)
A mellékelt védőlapka segítségével elkerülheti, hogy
az iPod/iPhone/iPad készülék hozzáérjen a rendszer
előlapjához.
A mellékelt védőlapka használatával megóvhatja az előlap
felületét és iPod/iPhone/iPad készülékét a karcolódástól.
majd a tápkábelt fali konnektorhoz.
 Bekapcsoláskor a rendszer csak a „NO DISC” felirat megjelenése
után húzza be a lemezt a nyílásba. Ne próbálja meg betolni a lemezt,
amíg meg nem jelenik a „NO DISC” felirat.
 Ha a „NO DISC” kijelzőüzenet megjelenése után sem lehet
behelyezni a lemezt, akkor előfordulhat, hogy már van lemez
a nyílásban. Ilyen esetben a   gombot nyomva tartva aktiválhatja
a kényszerített lemezkiadást. Ha a rendszer még így sem adja ki
a problémás lemezt, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez.
 Ha a rendszer nem adja ki a lemezt, és a „LOCKED” üzenet jelenik
meg a kijelzőn, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez.
 Ne helyezzen különleges (pl. szív, négyzet, csillag) alakú lemezt
a készülékbe. Az ilyen lemez beleeshet a rendszerbe, és javíthatatlan
károsodást okozhat.
 Ha az egység   gombjának megnyomása után újra be szeretné
helyezni a lemezt, akkor azt ne tolja vissza rögtön a nyílásba.
Először vegye ki a lemeztálcából, majd helyezze vissza.
 Ne kapcsolja ki a rendszert akkor, amikor egy lemez félig van
a lemeznyílásban. Ebben az esetben a lemez leeshet.
 Ne használjon ragasztószalagot, pecsétet vagy ragasztóanyagot
is hordozó lemezt, mert az meghibásodást okozhat.
 Ha kiveszi a lemezt, a szélénél fogja meg azt. Ne érintse meg
a felületét.
 Ne helyezzen be 8 cm-es lemezt adapterrel. Ez a rendszer hibás
működéséhez vezethet.
Funkció
Gomb
a távvezérlőn
Jelzés színe
 Antennák
Egyéb műveletek
FM
FM
Rózsaszín
Keressen megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést,
és telepítse az antennákat.
A jelzaj csökkentése érdekében az antennákat helyezze
a tápkábeltől távolabb.
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
Az iPod/iPhone/iPad használata
Lejátszás leállítása
MP3-lemez
valamely
mappájának
kijelölése
Hangsáv vagy fájl
kiválasztása
Hangsáv vagy fájl
adott pontjának
megkeresése
AM
AM
Égszínkék
AUDIO IN
AUDIO IN
Borostyánsárga
CD
CD
Sárga
iPod
iPod
Fehér
USB
Kék
Távvezérlő
A távvezérlő használatával kapcsolatos megjegyzések
 Normál használat mellett az elemek körülbelül 6 hónap alatt
merülnek le.
 Ne használjon együtt régi és új elemet, illetve különböző
típusúakat sem.
 Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, akkor az elemek
szivárgásából, illetve korróziójából származó lehetséges károsodás
megelőzése érdekében vegye ki az elemeket.
1 A közepét megnyomva nyissa ki a dokkolót.
Védőlapka
A védőlapkát az iPod/iPhone/iPad készüléknek megfelelő
helyzetben rögzítse.
Az óra beállítása
1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg
a   gombot.
2 A SHIFT  gombot nyomva tartva nyomja meg
a TIMER MENU  gombot az óraállítási mód
aktiválásához.
Másolásvédelmi technológiával védett
zenei lemezek
Dokkolóaljzat
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes
lemezgyártók a közelmúltban másolásvédett
technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek
forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek
között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg
a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel
a készülékkel nem lejátszhatók.
2 Helyezze be az iPod/iPhone/iPad készüléket.
3
Ha a „PLAY SET” felirat villog, a /  többszöri
megnyomásával válassza ki a „CLOCK” elemet,
majd nyomja meg a
(bevitel)  gombot.
A /  gomb többszöri megnyomásával állítsa
be az óraértéket, majd nyomja meg a
(bevitel)
 gombot.
4 A perc beállítását ugyanígy végezze el.
Megjegyzés
Az egység tápkábelének kihúzása vagy áramszünet esetén az óra
nullázódik (beállításai elvesznek).
Az óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt
állapotában
Licenccel és védjeggyel kapcsolatos
megjegyzés
™ ®
Védőlapka rögzítése
1 Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.
2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert az egységhez,
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik
oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális
hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált,
mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg
a Compact Disc (CD) szabványnak.
 Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano és az
iPod touch az Apple Inc. tulajdonában lévő védjegyek
az Egyesült Államokban és más országokban.
 Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológia és
a kapcsolódó szabadalmak birtokosa a Fraunhofer IIS
és a Thomson vállalat, felhasználásuk licencszerződés
keretében történik.
 A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
 Erre a termékre kiterjed a Microsoft Corporation egyes
szellemi tulajdonjogainak védelme. Az ilyen technológia
használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos
a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának
engedélye nélkül.
 Minden más védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő
birtokos tulajdonát képezi. Az útmutatóban nem
szerepelnek a és a jelek.
5
Megjegyzések
USB
Nyomja meg a DISPLAY  gombot. Az óra körülbelül
8 másodpercig láthatóvá válik.
Nyomja meg
a   (illetve a   gombot az
egységen). A lejátszás folytatásához
nyomja meg újra a gombot.
a  .
a
+/  gombot.
  (Háttérfény) gomb
*2
 DISPLAY gomb
Tartsa nyomva a / 
(illetve az egységen a / )
gombot lejátszás közben, majd
a kívánt pontnál engedje fel.
Ismétléses lejátszás a REPEAT  gombot többször,
kiválasztása
a „ ”, illetve „ 1” jelzés
megjelenéséig.
Lemez kiadása
a   gombot az egységen.
 Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel végrehajtott
műveleteket tárgyalja, azonban ugyanezen funkciók az
egységen található (azonos vagy hasonló elnevezésű)
gombokkal is használhatók.
 A távvezérlőn rózsaszínnel jelzett funkció a SHIFT 
gombbal aktiválható. A rózsaszínnel jelölt funkció
használatához a SHIFT  gombot nyomva tartva
nyomja meg a rózsaszínnel jelölt funkció gombját.
Ha a SHIFT  gomb megnyomása nélkül használja
a funkciógombot, a rendszer a fehérrel jelölt funkciót
aktiválja.
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot. Választhat a normál lejátszás
(„FLDR”, azaz a mappában található összes MP3-fájl
lejátszása), a véletlen sorrendű lejátszás („SHUF”, illetve
mappán belüli „FLDR SHUF*”), valamint a programozott
lejátszás („PGM”) között.
* CD-DA-lemez (audiolemez) lejátszásakor az FLDR, illetve az
FLDR SHUF lejátszási mód ugyanazt végzi, mint a normál,
illetve SHUF lejátszás.
Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzések
 A „ ” jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer
az összes zeneszámot vagy fájlt ismétli.
 A „ 1” jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer
egyetlen zeneszámot vagy fájlt ismétel.
MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy az iPod/iPhone/iPad dokkolóból történő
kiemelésekor ne ejtse el a készüléket.
A kiválasztott hangsáv
A kiválasztott hangsáv vagy
vagy fájl száma
fájl teljes lejátszási ideje
Programozza be a kiválasztott zeneszámot,
illetve fájlt.
A választott zeneszám vagy fájl beviteléhez nyomja
 gombot.
meg a
Ha egy CD-lemez, illetve MP3-fájllista lejátszásának
összesített időtartama több mint 100 perc, a kijelzőn
„--.--” látható.
További zeneszámok, illetve fájlok (összesen
legfeljebb 25) beprogramozásához ismételje
meg a 3–5. lépéssort.
7 A zeneszámokból, illetve fájlokból összeállított
műsorprogram lejátszásához nyomja meg
a   gombot (illetve az egység   gombját).
A rendszer a lemez eltávolításáig , illetve a tápkábel
kihúzásáig tárolja a műsorprogramot.
Ugyanezen program ismételt lejátszásához
nyomja meg a   gombot (illetve az egység
  gombját).
A programozott lejátszás megszakítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot, hogy eltűnjön a kijelzőről
a „PGM” felirat.
A műsorprogram utolsó zeneszámának vagy
fájljának törlése
A lejátszó leállított állapotában a SHIFT  gombot
nyomva tartva nyomja meg a CLEAR  gombot.
Rádióhallgatás
1 Válassza a TUNER funkciót.
2
Nyomja meg a távvezérlő FM FUNCTION vagy AM
FUNCTION  gombját, vagy nyomja meg többször
az egységen található FUNCTION  gombot.
A funkciójelző fény rózsaszín (FM) vagy égszínkék
(AM) színnel világítani kezd.
Hangolja be az állomásokat.
Állomások automatikus keresése
Nyomja meg többször a TUNING MODE  gombot
az „AUTO” kijelzői felirat megjelenéséig, majd
nyomja meg a +/  gombot. Az állomáskeresés
automatikusan megáll új állomás behangolásakor,
és a kijelzőn megjelenik a „TUNED” és (csak sztereó
adás esetén) a „STEREO” felirat.
A lejátszási mód módosítása
 A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása esetén a rendszer
a lemezen található összes zeneszámot és fájlt lejátssza véletlen
sorrendben. A véletlen sorrendű lejátszás „FLDR SHUF” beállítása
esetén a rendszer a kijelölt mappában található zeneszámokat és
fájlokat játssza le véletlen sorrendben.
 Kikapcsolásakor a rendszer kilép a kiválasztott véletlenszerű
(„SHUF” vagy „FLDR SHUF”) lejátszási módból, és visszavált
normál, illetve FLDR lejátszási módra.
A dokkolásjelző  be- vagy kikapcsolása (ON/OFF).
6
a /  gombot.
A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések
*1
Nyomja meg a távvezérlő CD FUNCTION 
gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
A funkciójelző fény sárga színnel világítani kezd.
Válassza ki a lejátszási módot.
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot, hogy a kijelzőn a „PGM”
felirat szerepeljen.
Válassza ki a kívánt mappát (csak MP3-lemez
esetében).
A
+/  többszöri megnyomásával válassza
ki a kívánt mappát. Ha a mappa összes fájlját
szeretné felvenni a műsorprogramba, nyomja
 gombot.
meg a
Válassza ki a kívánt zeneszám vagy fájl számát.
Nyomja meg többször a /  gombot,
hogy a kijelzőn a kívánt zeneszám vagy fájl száma
szerepeljen.
 Ne mentsen más típusú zeneszámot és fájlt, illetve fölösleges
mappát az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre.
 A rendszer átugorja az MP3-fájlt nem tartalmazó mappákat.
 A rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű MP3-fájlok
lejátszására képes.
 Olyan fájlok esetén, amelyek nevében ugyan „.mp3” fájlkiterjesztés
szerepel, de fájlszerkezetük mégis eltérő, lejátszáskor erős
zaj keletkezhet, amely hibás működéshez vagy a rendszer
károsodásához vezethet.
 Vonatkozó felső korlátok:
999* mappa (a gyökérmappával együtt)
999 MP3-fájl
250 MP3-fájl mappánként
8 mappaszint (a fájlok faszerkezetében)
 Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, -rögzítő
eszközzel és -tárolási adathordozóval való kompatibilitás. Nem
kompatibilis MP3-lemez lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang
fordulhat elő, illetve előfordulhat, hogy a tartalom egyáltalán nem
szólaltatható meg.
* Ebbe beleértendők azok a mappák is, amelyekben nem található
MP3- vagy egyéb fájl. A mappaszerkezettől függően előfordulhat,
hogy a rendszer kevesebb mappát ismer fel, mint amennyi
ténylegesen elérhető lenne.
Ha nem jelenik meg a „TUNED” felirat és az
állomáskeresés nem áll meg, akkor állítsa le
a folyamatot a   gomb megnyomásával,
és végezzen kézi állomáskeresést (lásd alább).
RDS szolgáltatásokat nyújtó FM-állomás
behangolásakor az adó közzétesz a műsorszórással
kapcsolatos információkat (például a szolgáltatás
vagy az állomás nevét) is.
Kézi hangolás
Nyomja meg többször a TUNING MODE 
gombot, hogy megjelenjen a „MANUAL” felirat, majd
a +/  gomb többszöri megnyomásával hangolja be
a kívánt állomást.
Tipp
Alacsony jelerősségű FM-sztereó állomás statikus zajának
csökkentéséhez az FM MODE  gomb többszöri megnyomásával
kapcsolja ki a sztereó vételi módot – ekkor a kijelzőn a „MONO”
felirat jelenik meg.
Az AM hangolási lépésköz módosítása
(az európai és az orosz piacra szánt
típusok kivételével)
Az AM hangolási lépésköz alapértelmezett beállítása
9 kHz (illetve egyes területeken 10 kHz). Ehhez
a művelethez az egységen lévő gombokat kell használnia.
1 A távvezérlő AM FUNCTION  gombjának, illetve
az egység FUNCTION  gombjának többszöri
megnyomásával válassza ki az AM-rádióállomást.
2 A rendszer kikapcsolásához nyomja meg
a /  gombot.
3 A VOL +  gombot nyomva tartva nyomja meg
az egység /  gombját.
A kijelzőn a „STEP 9K” vagy a „STEP 10K” felirat
jelenik meg.
A lépésköz módosításakor a rendszer törli az összes
tárolt AM-rádióállomást.
Rádióállomások tárolása
1 Hangolja be a kívánt állomást.
2 A vevőegység memória módjának kiválasztásához
nyomja meg a TUNER MEMORY  gombot.
CMT-V50iP (HU) 4-418-712-12 (1) (HU)
Programhely száma
3 Indítsa el a lejátszást.
3 Válassza az AUDIO IN funkciót.
Nyomja meg a távvezérlő   gombját, illetve az
egységen található   gombot.
Egyéb műveletek
3 A tárolási szám beállításához nyomja meg többször
4
a +/  gombot.
Ha a kiválasztott tárolási számhoz már tartozik
rádióállomás, akkor azt a rendszer felülírja az
újonnan beállított állomással.
 gomb megnyomásával rendelje hozzá
A
az állomást a tárolási számhoz.
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
Lejátszás leállítása
5 Az 1–4. lépéssor megismétlésével további
állomásokat tárolhat.
Akár 20 FM- és 10 AM-állomást is tárolhat.
Tárolt rádióállomás hallgatása
Az 1–6 számok valamelyikén tárolt rádióállomás
hallgatásához egyszerűen nyomja meg a megfelelő (1–6)
TUNER MEMORY NUMBER  gombot, miközben
a rendszer az AM, illetve az FM módra van állítva.
Ha 7-es vagy magasabb sorszámú rádióállomást szeretne
hallgatni, nyomja meg a TUNING MODE  gombot
annyiszor, hogy a kijelzőn megjelenjen a „PRESET”
felirat, majd a +/-  gomb segítségével adja meg
a kívánt állomássorszámot.
Az iPod/iPhone/iPad tartalmának
lejátszása
1 Válassza az iPod funkciót.
Nyomja meg a távvezérlő iPod FUNCTION 
gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
A funkciójelző fény fehér színnel világítani kezd.
2 Helyezze be az iPod/iPhone/iPad készüléket.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a távvezérlő   gombját, illetve az
egységen található   gombot.
Az iPod/iPhone/iPad vezérlése
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
Hangoskönyv/
podcast hangsávjának
vagy fejezetének
kiválasztása
Egy bizonyos pont
keresése hangoskönyv/
podcast hangsávjában
vagy fejezetében
A kijelölt elem
kiválasztása
Görgetés felfelé/lefelé
az iPod menükben
Visszatérés az előző
menübe vagy menü
kiválasztása
Nyomja meg
 / .
/ . Az előre- vagy
visszatekeréshez tartsa nyomva
a gombot.
Tartsa nyomva a / 
gombot lejátszás közben, majd
a kívánt ponton engedje fel.
Mappa
kiválasztása
Fájl kiválasztása
Egy bizonyos pont
keresése fájlon
belül
Nyomja meg
a   (illetve a   gombot az
egységen). A lejátszás folytatásához
nyomja meg újra a gombot.
a   gombot. A lejátszás
folytatásához nyomja meg a  *1
(illetve az egységen a  )
gombot. A lejátszás megszakításához
nyomja meg újra a   gombot*2.
a
/ .
TOOL MENU /RETURN .
A rendszer használata akkumulátortöltőként
A rendszer bekapcsolt és kikapcsolt állapotban
is használható iPod/iPhone/iPad készülék
akkumulátortöltőjeként.
Az iPod/iPhone/iPad kijelzőjének akkumulátor ikonja
segítségével ellenőrizheti, hogy zajlik-e a töltés. Az adott
rendszerrel kompatibilis iPod/iPhone/iPad típusok
listáját a „Műszaki adatok” rész „iPod/iPhone/iPad”
szakaszában tekintheti meg.
Az iPod/iPhone/iPad töltésének leállítása
Távolítsa el az iPod/iPhone/iPad eszközt.
Az iPod/iPhone/iPad töltésével kapcsolatos megjegyzések
 Ha a bekapcsolt rendszeren USB-funkció van aktiválva, akkor nem
lehet tölteni iPod/iPhone/iPad készüléket.
 Ha a rendszer ki van kapcsolva töltéskor, és megnyomja
a DISPLAY  gombot, a rendszer abbahagyja az iPod/iPhone/
iPad akkumulátorának töltését. A töltés újraindításához a kijelző
energiatakarékos üzemmódjában csatlakoztassa újra az iPod/
iPhone/iPad készüléket.
Megjegyzések
 A rendszer teljesítménye az iPod/iPhone/iPad műszaki jellemzőitől
függően változó lehet.
 Az iPod/iPhone/iPad készülék csatlakoztatása és eltávolítása során
tartsa azt az egységen lévő csatlakozónak megfelelő szögben, és
a csatlakozó megóvása érdekében ne forgassa és ne csavarja oldalra.
 Ne mozgassa a rendszert úgy, hogy iPod/iPhone/iPad készülék van
csatlakoztatva hozzá. Az ugyanis meghibásodáshoz vezethet.
 Az iPod/iPhone/iPad behelyezése és eltávolítása során egyik kezével
tartsa a rendszert, és ügyeljen arra, nehogy véletlenül megnyomja
az iPod/iPhone/iPad vezérlőelemeit.
 A hangerő módosításához használja a VOLUME +/  gombot.
A hangerő nem változik, ha azt az iPod/iPhone/iPad készüléken
módosítja.
 iPod/iPhone/iPad használatához olvassa el az adott készülék
használati útmutatóját.
 A Sony az iPod/iPhone/iPad készüléken tárolt adatok elvesztésével,
illetve sérülésével kapcsolatos semmiféle felelősséget nem vállal az
adott rendszerrel való használat esetén.
Fájl lejátszása USB-eszközről
A rendszer a következő audioformátumok lejátszását
támogatja: MP3*, WMA*, AAC*.
* DRM (Digital Rights Management) szerzőijog-védelemmel ellátott
fájlok, illetve online zeneboltból letöltött számok nem játszhatók le
a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani, a rendszer a következő
nem védett audiofájlt játssza le.
A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi webhelyeken
tájékozódhat.
Az európai vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
Egyéb országokban/régiókban tartózkodó
vásárlók számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Válassza az USB funkciót.
Nyomja meg a távvezérlő USB FUNCTION 
gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
A funkciójelző fény kék színnel világítani kezd.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az (USB)
porthoz .
CMT-V50iP (HU) 4-418-712-12 (1) (HU)
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl kicsi, előfordulhat, hogy
a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be
megfelelően az eszköz hangerejét. Lásd „Az automatikus készenléti
üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.
+/  gombot többször.
a /  gombot.
Tartsa nyomva a / 
(illetve az egységen a / )
gombot lejátszás közben, majd
a kívánt pontnál engedje fel.
Ismétléses lejátszás a REPEAT  gombot többször,
kiválasztása
a „ ”, illetve „ 1” jelzés
megjelenéséig.
*1 Változó bitrátájú (VBR) MP3/WMA-fájl lejátszása esetén
elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik.
*2 A lejátszás a felső mappától folytatódik.
A lejátszási mód módosítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
a PLAY MODE  gombot. Választhatja a normál
lejátszási módot (az USB-eszközön tárolt összes fájl
sorrendben történő lejátszását), a mappalejátszási módot
(„FLDR”-t, azaz az USB-eszköz megadott mappájában
található összes fájl lejátszását), illetve véletlenszerű
sorrendben végzett lejátszást („SHUF”-t vagy a mappán
belüli „FLDR SHUF”-t).
A lejátszási móddal kapcsolatos megjegyzések
A hang beállítása
Művelet
Hangerő
módosítása
Dinamikusabb
hang előállítása
A hangeffektus
beállítása
Művelet
A kijelzőn
megjelenő adatok
módosítása1)
Kijelző mód
módosítása
(lásd alább)
1)
Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzések
 Ha normál lejátszási módban a „ ” lehetőséget választja,
a rendszer a leállításig ismétléses lejátszást végez az USB-eszközön
tárolt összes hangfájlon. Ha mappalejátszási módban választja
a „ ” lehetőséget, a rendszer a leállításig ismétléses lejátszást
végez a kijelölt mappa összes hangfájlján.
 A „ 1” lehetőség választása esetén a rendszer a lejátszás leállításáig
folytatja a kijelölt fájl ismétléses lejátszását.
 A rendszer által megállapított lejátszási sorrend nem feltétlenül
egyezik a csatlakoztatott digitális zenelejátszó által használttal.
 Mindenképpen kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz eltávolítása
előtt. Ha a rendszer be van kapcsolva az USB-eszköz eltávolításakor,
az eszközön található adatok sérülhetnek.
 Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az USBeszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési módra vonatkozó
részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz használati
útmutatójában olvashat.
 A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően kis időbe telhet
a „READING” felirat megjelenése.
 Ne csatlakoztasson USB-eszközt USB-hubon keresztül.
 Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USBeszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa
vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
 Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy
a bevitt műveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre.
 Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és
írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található audiofájlok eredetileg
nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva, az zajt vagy akadozó
hangzást eredményezhet, vagy esetleg a fájl nem játszható le.
 A rendszer az alábbi esetekben nem képes az USB-eszközön lévő
hangfájlok lejátszására:
Ha valamelyik mappában több mint 250 hangfájl található.
Ha az USB-eszközön több mint 3000 hangfájl található.
Ha az USB-eszközön a mappák száma 1000-nél magasabb
(beleértve a „ROOT” gyökérmappát és az üres mappákat is).
Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől függően változhatnak.
Ne mentsen más típusú fájlokat és fölösleges mappákat audiofájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
 A rendszer csak 8 mappa mélységig képes a lejátszásra.
 A rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz
által kínált összes funkciót.
 A rendszer átugorja azokat a mappákat, amelyekben nem található
hangfájl.
 A rendszer a következő hangformátumokat képes megszólaltatni:
MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
AAC: „.m4a” fájlkiterjesztés
Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő, eltérő
fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat
vagy meghibásodhat.
A rendszer használata akkumulátortöltőként
A rendszer bekapcsolt állapotában használható olyan
USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek
újratöltési funkcióval rendelkeznek.
Nyomja meg a távvezérlő USB FUNCTION  gombját,
vagy nyomja meg többször az egységen található
FUNCTION  gombot.
Az USB-eszköz
(USB) porthoz  való
csatlakoztatásakor megkezdődik a töltés. Az USB-eszköz
kijelzőjén megjelenik a töltési állapot. További részletek
az USB-eszköz felhasználói útmutatójában olvashatók.
Az USB-eszköz töltésének leállítása
Válassza le az USB-eszközt.
Megjegyzések az USB-eszköz töltésével kapcsolatban
 Nem lehet egyszerre tölteni iPod/iPhone/iPad készüléket és
USB-eszközt. USB-eszköz töltésekor válassza az USB funkciót.
 A rendszer kikapcsolt állapotában nem lehet USB-eszközt tölteni.
Külön megvásárolható
audiokészülékek használata
1 Készítse elő a hangforrást.
2
Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszközt a készülék
AUDIO IN aljzatához  (külön megvásárolható)
analóg audiokábellel.
Csökkentse a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME   gombot.
a BASS BOOST  gombot.
a SOUND EFFECT  gombot
többször, a kívánt hangeffektus
megjelenéséig.
Nyomja meg
DISPLAY  gombot többször,
a rendszer bekapcsolt állapotában.
DISPLAY  gombot többször,
a rendszer kikapcsolt állapotában.2)
Megjelenítheti például a CD/MP3-lemez vagy az USB-eszköz
alábbi adatait:
CD-DA-lemez
a zeneszám végéig hátralévő lejátszási idő
a lejátszás legvégéig hátralévő idő
A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések
 A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása mellett a rendszer
az USB-eszközön található összes hangfájlt lejátssza véletlen
sorrendben. A véletlen sorrendű lejátszás „FLDR SHUF” beállítása
mellett a rendszer a kiválasztott mappában található összes hangfájlt
lejátssza véletlen sorrendben.
 A készülék kikapcsolásakor a rendszer kilép a kiválasztott
véletlenszerű („SHUF” vagy „FLDR SHUF”) lejátszási módból,
és visszatér a normál lejátszási módhoz („FLDR”).
Nyomja meg
a VOLUME +/  gombot.
A kijelző tartalmának módosítása
A készülék kikapcsolásakor a rendszer a kiválasztott véletlen sorrendű
lejátszásról („SHUF”) visszatér a normál lejátszáshoz.
Megjegyzések
.
4
Nyomja meg a távvezérlő AUDIO IN FUNCTION 
gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
A funkciójelző fény borostyánsárga színnel
világítani kezd.
Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön,
és állítsa be a hangerőt.
MP3-lemez/USB-eszköz
a zeneszám vagy a fájl neve („
az előadó neve („ ”)
”)
az album neve („
2)
”)
Az egység STANDBY jelzőfénye  a rendszer kikapcsolt
állapotában világít.
A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.
Kijelzőmód
Energiatakarékos
mód2)
Óra3)
A rendszer kikapcsolt
állapotában1)
A kijelző a fogyasztás csökkentése
érdekében kikapcsol. Az időzítő és
az óra továbbra is működik.
A kijelzőn az óra látható.
Az egység STANDBY jelzőfénye  a rendszer kikapcsolt állapotában
világít.
2)
Energiatakarékos üzemmódban az órát nem lehet beállítani.
3)
Az óraképernyő 8 másodperc elteltével automatikusan
energiatakarékos módra vált.
1)
A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések
5 A lejátszás leállításának idejét szintén a 4. lépésben
megadott módon lehet megadni.
6 Válassza ki a hangforrást.
7
A /  gomb többszöri megnyomásával jelenítse
meg a kívánt hangforrást, majd nyomja meg
a  gombot.
Kapcsolja ki a rendszert.
Nyomja meg a   gombot. A rendszer a beállított
időpont előtt automatikusan bekapcsol.
Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt
állapotban van, akkor a lejátszásidőzítő nem indul el.
Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás és a lejátszás
megkezdése közötti időszakban.
Ha az időzítő hangforrásaként FM/AM-állomás
van megadva, a rendszer automatikusan bekapcsol
a beállított időpont előtt 15 másodperccel.
Ha a hangforrás beállítása CD/USB, a rendszer
automatikusan bekapcsol a beállított időpont előtt
90 másodperccel. Ha a hangforrás beállítása iPod/
iPhone/iPad, a rendszer automatikusan bekapcsol
a beállított időpont előtt 30 másodperccel.
A beállítás ellenőrzése
1 A SHIFT  gombot nyomva tartva nyomja meg
a TIMER MENU  gombot.
2 A /  gomb többszöri megnyomásával
válassza a „SELECT” lehetőséget, majd nyomja
 gombot.
meg a
3 A /  gomb többszöri megnyomásával válassza
a „PLAY SEL” lehetőséget, majd nyomja meg
a
 gombot.
Az időzítés törlése
A rendszer nem adja ki a lemezt, és a „LOCKED”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
 Forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez, illetve
a helyileg illetékes hivatalos Sony-szervizhez.
A lemezt nem lehet behelyezni.
 Ellenőrizze, hogy a rendszer be van-e kapcsolva.
 Ne helyezzen lemezt a nyílásba, amíg a „NO DISC”
felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
 Nem véglegesített a lemez (azaz olyan lemez, amelyre
még írhatók további adatok).
A hang ugrik, illetve a rendszer nem játssza
le a lemezt.
 Törölje tisztára a lemez felületét, majd helyezze be ismét
a lemezt.
 Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek
kitéve (például stabil állványra).
A lejátszás nem az első hangsávtól indul.
 Térjen vissza normál lejátszási módba a PLAY
MODE  gomb többszöri megnyomásával, hogy
mind a „PGM”, mind a „SHUF” felirat eltűnjön.
A lejátszás indítása a szokásosnál több időt
vesz igénybe.
Megjegyzések
Hibás kijelzés.
 Ha USB-eszközt választ az időzítéshez, és sok fájl vagy mappa
található az eszközön, akkor a fájlok beolvasása eltart egy ideig,
és e miatt a lejátszás a beállított időponthoz képest egy kis
késleltetéssel indul el.
 Ha a lejátszásidőzítés hangforrásaként beprogramozott
FM/AM-rádióállomás van megadva, a rendszer rögzíti
a rádióállomás-beállítást a lejátszásidőzítéshez megadott
frekvencián. Ha a lejátszásidőzítés beállítása után módosítja
is a rádióállomás-beállítást, a lejátszásidőzítő rádióállomásbeállítása változatlan marad.
 Ha a lejátszásidőzítés hangforrásaként automatikus vagy kézi
hangolású FM/AM-rádióállomás van megadva, és a lejátszásidőzítés
beállítása után módosítja is a rádióállomás-beállítást, akkor
a lejátszásidőzítő rádióállomás-beállítása is módosul.
Megjegyzések iPod-/iPhone-/iPad-felhasználók számára
 A lejátszásidőzítő alkalmazása esetén győződjön meg arról, hogy
nincs folyamatban lejátszás iPod/iPhone/iPad készülékről.
 A csatlakoztatott iPod/iPhone/iPad állapotától függően előfordulhat,
hogy a lejátszásidőzítő nem aktiválható.
Tipp
A lejátszásidőzítő beállítása mindaddig érvényben marad, amíg azt
kézi módszerrel nem töröljük.
Hibaelhárítás
Időzítők használata
 Megfelelően csatlakoztatva van a tápkábel?
Lehetősége van zenére elaludni. Ez a funkció akkor
is működik, ha az óra nincs beállítva.
A SHIFT  gombot nyomva tartva nyomja meg
a többször a SLEEP  gombot.
A SLEEP  gomb minden egyes megnyomásakor
(közben a SHIFT  gombot nyomva kell tartani)
10 perccel csökken a beállított idő értéke, a maximális
90 perctől kezdve a minimális 10 percig.
Az elalvásidőzítő kikapcsolásához válassza az „OFF”
lehetőséget.
CD/MP3-lemez
Kezdje újra az 1. lépéstől.
A beállítás módosítása
1 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően
Elalvásidőzítő:
 Előfordulhat, hogy a STANDBY jelzőfény  nem
alszik el azonnal a tápkábel kihúzását követően.
A jelzőfény kb. 40 másodperc múlva elalszik.
Ez nem jelent hibás működést.
 A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás
elindításához szükséges időt:
 az adatot bonyolult faszerkezetben tároló lemez,
 sok mappát tartalmazó lemez.
A fenti eljárást ismételve válassza az „OFF” lehetőséget
 gombot.
a 3. lépésben, majd nyomja meg a
 A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” (alulvonás)
szimbólum látható.
 A következő információk nem szerepelnek a kijelzőn:
az MP3-lemez vagy az USB-eszköz tartalmának teljes
lejátszási ideje,
az MP3-lemez vagy az USB-eszköz teljes hátralévő lejátszási ideje,
az MP3/WMA/AAC-fájlok hátralévő lejátszási ideje.
 A következő információk nem pontosan jelennek meg:
a változó bitrátával kódolt (VBR) MP3-fájlok teljes lejátszási ideje,
azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű
ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik.
 A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
a CD-DA-lemez teljes lejátszási ideje (kivéve PGM módban,
leállított lejátszó esetén),
a CD-DA-lemez egyik hangsávjának hátralévő lejátszási ideje.
a CD-DA-lemez lejátszásának hátralévő ideje (kizárólag normál
lejátszási módban futó lejátszás esetén),
az MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú
ID3-címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és
2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú
ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn),
legfeljebb 64 karakter hosszúságú ID3 címkeinformáció, amelyben
nyomtatott nagybetűk (A-tól Z-ig), számjegyek (0-tól 9-ig) és
szimbólumok (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
A rendszerben kétféle időzítő funkció érhető el.
Ha mindkettő használatban van, akkor a rendszer
az elalvásidőzítőnek ad elsőbbséget.
A STANDBY jelzőfény  a tápkábel kihúzása
után is világít.
van csatlakoztatva.
2 Keresse meg a problémát az alábbi
ellenőrzőlistában, és hajtsa végre a hozzá tartozó
javítási műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon
a legközelebbi Sony-kereskedéshez.
Ha a STANDBY jelzés villog
Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és
ellenőrizze a következőket.
 Nem takarja valami a rendszer szellőzőnyílásait?
 Nincs rövidre zárva az iPod/iPhone/iPadcsatlakozó ?
Ha megszűnik a STANDBY jelzés  villogása,
csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be
a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez.
Általános
Nem lehet bekapcsolni a rendszert.
A rendszer váratlanul készenléti
üzemmódra váltott.
 Ez nem jelent hibás működést. A készülék
automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben
kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet vagy
nincsen kimeneti audiojel. Lásd „Az automatikus
készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.
A lejátszásidőzítő órabeállítása váratlanul
törlődött.
 Ha körülbelül egy percig semmilyen művelet nem
történik, a rendszer automatikusan törli az órabeállítás
és a lejátszásidőzítés beállítását. Kezdje elölről
a műveletet.
Lejátszásidőzítő:
Nincs hang.
Lehetősége van arra, hogy egy CD-ről, egy FM/AMrádióból, iPod/iPhone/iPad készülékről vagy USBeszközről hallható műsorral ébressze fel magát egy előre
beállított időpontban. Győződjön meg arról, hogy az óra
pontosan van beállítva.
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt
a VOLUME +/  gomb segítségével.
Adott CD-hangsáv, hangfájl vagy rádióállomás
megszólaltatásához hozzon létre saját
műsorprogramot.
2 Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.
A SHIFT  gombot nyomva tartva nyomja meg
a TIMER MENU  gombot.
3 Állítsa be a lejátszásidőzítőt.
A /  segítségével válassza ki a „PLAY SET”
 gombot.
lehetőséget, majd nyomja meg a
4 Állítsa be a lejátszás elindításának idejét.
A /  gomb többszöri megnyomásával állítsa be
az órát, majd nyomja meg a
 gombot. A fenti
módon végezze el a perc beállítását is.
 A VOLUME +  segítségével növelje a hangerőt.
 Győződjön meg arról, hogy nincs csatlakoztatva
fejhallgató a  (fejhallgató) aljzathoz .
 Ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangrendszerelemek
megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
 Győződjön meg arról, hogy az AUDIO IN funkció
van aktiválva.
 Nem takarja valami a rendszer szellőzőnyílásait?
 Elképzelhető, hogy az adott állomás ideiglenesen nem
sugároz adást.
Erős zúgás vagy zaj.
 Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
 Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
 Szereljen fel egy (nem tartozék) zajszűrőt a tápkábelre.
A távvezérlő nem működik.
 Távolítsa el a távvezérlő és az egységen található
jelérzékelő  közti tárgyakat, és az egységet helyezze
távolabb a fénycsöves világítótestektől.
 Irányítsa a távvezérlőt a rendszer érzékelője  felé.
 Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.
 A CD-DA-, illetve MP3-lemezen tárolt adatok sérültek
lehetnek, ismételje meg az adatátviteli műveletet.
 Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek
a következők:
 nagybetűk (A–Z),
 számjegyek (0–9),
 szimbólumok (< > * +, [ ] \ _).
Minden egyéb karakter helyett alulvonás (_)
szerepel a kijelzőn.
iPod/iPhone/iPad
Nincs hang.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad
megfelelően van csatlakoztatva.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad
zenét játszik le.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad
készüléken a legfrissebb szoftver fut. Ha nem, akkor
a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/
iPhone/iPad szoftverét.
 Módosítsa a hangerőt.
A hang torz.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad
megfelelően van csatlakoztatva.
 Csökkentse a hangerőt.
 Állítsa az iPhone/iPod/iPad „EQ” beállítását „Off ”
vagy „Flat” értékre.
Az iPod/iPhone/iPad nem működik.
 Állítsa le az az iPod/iPhone/iPad eszközön futó
egyéb iOS alkalmazásokat. A részleteket olvassa el
az iPod/iPhone/iPad készülékhez kapott használati
útmutatóban.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad
megfelelően van csatlakoztatva.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad
készüléken a legfrissebb szoftver fut. Ha nem, akkor
a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/
iPhone/iPad szoftverét.
 Mivel a rendszer és az iPod/iPhone/iPad vezérlése
független egymástól, elképzelhető, hogy az iPod/iPhone
nem működtethető a távvezérlő vagy az egység gombjai
segítségével. Ebben az esetben használja az iPod/
iPhone/iPad vezérlőgombjait.
Az iPod/iPhone/iPad nem tölthető.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone/iPad
megfelelően van csatlakoztatva.
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a rendszer nem USB
módban működik. USB módban nem lehet iPod/
iPhone/iPad készüléket tölteni.
 Az iPod/iPhone/iPad készülék akkor sem tölthető, ha
az iPod/iPhone/iPad készülékhez mellékelt USB-kábelt
csatlakoztatja a rendszer USB-portjához.
 Ha a rendszer ki van kapcsolva töltéskor, és megnyomja
a DISPLAY  gombot, a rendszer abbahagyja
az iPod/iPhone/iPad akkumulátorának töltését.
A töltés újraindításához a kijelző energiatakarékos
üzemmódjában csatlakoztassa újra az iPod/iPhone/iPad
készüléket.
Az iPhone csengőhangjának hangereje
nem változik.
 Állítsa be a csengőhang hangerejét az iPhone
készüléken.
USB-eszköz
A csatlakoztatott iPod/iPhone/iPad
készülék, illetve USB-eszköz nem töltődik,
ha egyidejűleg mindkét készüléktípus
csatlakoztatva van.
 Nem lehet egyszerre tölteni iPod/iPhone/iPad
készüléket és USB-eszközt. USB-eszköz töltéséhez
válassza az USB funkciót.
Támogatott USB-eszközt használ?
 Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi
problémák fordulhatnak elő. Ellenőrizze a kompatibilis
USB-eszközöket a „Fájl lejátszása USB-eszközről”
pontban felsorolt webhelyeken.
 Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 A fájl- és mappanevek nem jelennek meg
a rendszeren.
 A lejátszás nem lehetséges.
 A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
 A hang zajos.
 Torz hang hallható.
Nincs hang.
 Az USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva.
Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa ismét az
USB-eszközt.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
 Nem támogatott USB-eszközt használ. A kompatibilis
USB-eszközökről a weboldalakon tájékozódhat.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
 Maguk a zenei adatok zajosak vagy a hang torz.
Lehetséges, hogy az adatátvitel során került zaj
a felvételre. Törölje a fájlt, és próbálja meg újra
az átvitelt.
 Alacsony bitrátát használtak a hangfájlok kódolásakor.
Másoljon nagyobb bitrátával kódolt hangfájlokat az
USB-eszközre.
A „READING” felirat hosszú ideig szerepel
a kijelzőn, illetve sokáig tart a lejátszás
elindítása.
 Az olvasási folyamat a következő esetekben sokáig
tarthat.
 Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
 A fájlszerkezet túl összetett.
 A memória kapacitása túl nagy.
 A belső memóriában tárolt adatok töredezettek.
Hibás kijelzés.
 A CD-DA-lemezen, illetve USB-eszközön tárolt
adatok sérültek lehetnek, ismételje meg az adatátviteli
műveletet.
 Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek
a következők:
 nagybetűk (A–Z),
 számjegyek (0–9),
 szimbólumok (< > * +, [ ] \ _).
Minden egyéb karakter helyett alulvonás (_)
szerepel a kijelzőn.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
 A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon
tájékozódhat.
 Az USB-eszköz nem működik megfelelően.
Az USB-eszköz kezelési útmutatójában keresse
meg a probléma megoldásának leírását.
A lejátszás nem indul el.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az
USB-eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
 A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon
tájékozódhat.
A lejátszás nem az első fájltól indul.
 Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.
Nem lehet lejátszani egy hangfájlt.
 Az MP3 PRO formátumú MP3-hangfájlokat nem
lehet lejátszani.
 Előfordulhat, hogy egyes AAC-fájlokat nem lehet
megfelelően lejátszani.
 A video-adatfolyamot is tartalmazó AAC-fájlok
lejátszása nem lehetséges.
 A Windows Media Audio Lossless és Professional
formátumú WMA-fájlokat nem lehet lejátszani.
 A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerűvé formázott
USB-eszközök nem támogatottak.*
 Ha a használt USB-eszközön több partíció található,
előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani fájlokat.
 A rendszer csak 8 mappa mélységig képes a lejátszásra.
 A titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem
játszhatók le.
 A DRM-védelemmel (digitális másolásvédelemmel)
ellátott fájlokat nem lehet lejátszani a rendszeren.
* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de egyes
USB-eszközök nem feltétlenül támogatják ezeket. A részleteket
olvassa el az adott USB-eszköz használati útmutatójában, vagy
forduljon a gyártóhoz.
Vevőegység
Erős zúgás vagy zaj hallható, illetve nem
lehet befogni rádióállomásokat. (A kijelzőn
a „TUNED” vagy a „STEREO” felirat villog.)
 Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
 Keressen megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést,
és telepítse az antennát.
 A jelzaj csökkentése érdekében az antennákat helyezze
a tápkábeltől távolabb.
 Kapcsolja ki a közelben található egyéb elektromos
berendezéseket.
Egyszerre több rádióállomás műsora hallatszik.
 Keressen megfelelő vételt biztosító helyet és elhelyezést,
és telepítse az antennát.
 Fogja össze az antennakábeleket a kereskedelmi
forgalomban kapható megoldással (például
csiptetőkkel), és szabja meg a kábel hosszát.
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása
Ha a rendszer továbbra sem működik megfelelően,
állítsa vissza a gyári beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához használja az
egységen található gombokat.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati
tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.
2 Tartsa nyomva az egységen található   és
/  gombot mindaddig, amíg a „RESET” felirat
meg nem jelenik a kijelzőn.
A rendszer törli a felhasználó által megadott összes
beállítást, például a tárolt rádióállomások, az időzítés
és az óra beállításait.
Az automatikus készenléti funkció
kikapcsolása
Ebben a rendszerben automatikus készenléti funkció is
elérhető. Ennek köszönhetően a készülék automatikusan
Standby üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig
nem történik semmilyen művelet, vagy nincsen
kimeneti audiojel.
Alapértelmezés szerint az automatikus készenléti
üzemmód funkció be van kapcsolva.
Az egység gombjai segítségével kapcsolhatja ki az
automatikus készenlét üzemmódot.
A tartsa nyomva a   gombot a rendszer
bekapcsolt állapotában az „AUTO. STBY OFF” felirat
megjelenéséig.
A funkció bekapcsolásához ismételje az eljárást az
„AUTO. STBY ON” felirat megjelenéséig.
Megjegyzések
 A kijelzőn az „AUTO. STBY” felirat látható 2 percig, mielőtt
a rendszer készenléti módra vált.
 Az automatikus készenlét üzemmód nem használható
a vevőegység funkció (FM/AM) esetén még akkor sem,
ha előzőleg engedélyezte azt.
 Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált
automatikusan készenléti üzemmódba:
ha audiojelet észlel,
hangsáv vagy hangfájl lejátszása közben,
előre beállított elalvásidőzítés vagy lejátszásidőzítés közben.
 A rendszer bekapcsolt automatikus készenléti funkció esetén is
visszaszámol a készenléti módra váltás időpontjáig a következő
esetekben:
ha iPod/iPhone/iPad készülék van csatlakoztatva a rendszerhez,
ha a távvezérlő vagy az egység bármely gombját megnyomják.
A sípoló hang kikapcsolása
A rendszer gyárilag úgy van beállítva, hogy az egység
érintőpanelgombjainak megnyomásakor sípoló hangú
visszajelzést adjon. Ezt a sípoló hangot ki lehet kapcsolni.
1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg
a /  gombot.
2 Tartsa nyomva a   és a VOLUME   gombot
az egységen legalább 3 másodpercig.
Ha be kívánja kapcsolni a sípoló hangot, kövesse az
1. és 2. lépésben leírt eljárást.
Megjegyzés
A rendszer bekapcsolt sípolás esetén sem ad hangjelzést
a gombnyomás megerősítésekor, ha a dokkolásjelző
villog, bár az érintőpanel ilyenkor is működik.
Üzenetek
CAN’T PLAY: Olyan lemezt helyezett be, amelyet ez
a rendszer nem tud lejátszani.
COMPLETE: A megadott művelet sikeresen befejeződött.
ERROR: Bizonytalan kimenetelű helyzet alakult ki, illetve
ismeretlen eszköz van csatlakoztatva.
FULL: 25-nél több hangsávot vagy fájlt (lépést) próbált
beprogramozni.
LOCKED: A lemeznyílás nem működik. Keresse fel
a legközelebbi Sony-kereskedést.
NO DEVICE: Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy
a csatlakoztatott USB-eszközt eltávolították.
NO DISC: A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt
helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani.
NO MEMORY: Nincs behelyezve a memóriakártya az
USB-eszközbe.
NO STEP: A rendszer minden beprogramozott
hangsávot törölt.
NO SUPPORT: Nem támogatott USB-eszközt kapcsolt
a rendszerhez, illetve nem támogatott vagy lemerült
iPod/iPhone/iPad készüléket csatlakoztatott.
NO TRACK: Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön,
illetve CD-lemezen.
NOT USED: Az adott feltételek között tiltottnak számító
műveletet próbált meg végrehajtani.
OVER CURRENT: Húzza ki az USB-eszközt a portból,
kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.
PUSH STOP: Megnyomta a PLAY MODE  gombot,
miközben CD vagy USB funkció mellett lejátszás zajlik.
TIME NG: A lejátszásidőzítő indítási és befejezési
időpontja ugyanaz.
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszer belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt, és forduljon szakemberhez,
mielőtt azt ismét használná.
 A tápkábel cseréjét kizárólag minősített szakszerviz
végezheti.
Az elhelyezéssel kapcsolatos megjegyzések
 A rendszert mindenképpen vízszintes felületre helyezze,
és ne tegye ki túlzott melegnek, hidegnek, pornak,
szennyeződésnek, illetve párás vagy elégtelen szellőzésű
környezetnek, vibrációnak, közvetlen napfénynek,
továbbá erős fénynek.
 Legyen körültekintő, ha a rendszert védőbevonattal
(például gyanta, olaj, fényező) kezelt felületre helyezi,
mert a foltosodhat vagy elszíneződhet.
 Ha a rendszert hideg helyről meleg helyre vagy magas
páratartalmú térbe viszi, a nedvesség a CD-lejátszóban
lecsapódhat a lencsére, ami hibás működést
okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán át, amíg
a nedvesség elpárolog.
A melegedéssel kapcsolatos megjegyzések
 Az egység működés közbeni melegedése normális
jelenség, nem igényel további teendőt.
 Huzamosabb, nagy hangerőn történő működtetés
esetén a rendszer felforrósodhat, ezért ne érjen
a burkolatához.
 Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
A hangszórórendszerrel kapcsolatos
megjegyzések
Ez a hangszórórendszer nincs mágnesesen leárnyékolva,
ezért torzíthatja a közelben elhelyezett tévék képét. Ilyen
esetben kapcsolja ki a tévét, várjon 15–30 percet, majd
ismét kapcsolja be.
A készülékház tisztítása
A rendszer tisztításához használjon kímélő
tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített puha kendőt.
Soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy
oldószert (például hígítószert, benzint vagy alkoholt).
Műszaki adatok
Erősítő egység
Kimeneti teljesítmény (névleges): 16 + 16 watt (8 Ω 1 kHz-en, 1%-os THD)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 20 + 20 watt
(8 Ω 1 kHz-en, 10%-os THD)
Bemenet
AUDIO IN (sztereó minicsatlakozó): Érzékenység: 700 mV,
impedancia: 47 kΩ
Kimenetek
PHONES (sztereó minicsatlakozó): 8 Ω vagy annál nagyobb impedanciájú
fejhallgatókhoz
CD-lejátszó egység
Rendszer: CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kisebb mint 44,6 μW
* Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység objektívjének
felületétől 200 mm távolságra mért érték.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz  20 kHz
Jel–zaj arány: Több mint 90 dB
Dinamikatartomány: Több mint 90 dB
Vevőegység
FM sztereó, FM/AM szuperheterodin vevőegység
Antenna: FM-zsinórantenna
AM hurokantenna
FM-vevőegység
Vételi frekvenciatartomány:
Brazil piacra szánt típusok:
87,5 MHz  108,0 MHz (100 kHz-es frekvenciaközzel)
Egyéb típusok:
87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz-es frekvenciaközzel)
AM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány:
Európai piacra szánt típusok:
531 kHz  1602 kHz (9 kHz-es frekvenciaközzel)
Közép- és dél-amerikai piacra szánt típusok:
531 kHz  1710 kHz (9 kHz-es frekvenciaközzel)
530 kHz  1710 kHz (10 kHz-es frekvenciaközzel)
Egyéb típusok:
531 kHz  1602 kHz (9 kHz-es frekvenciaközzel)
530 kHz  1610 kHz (10 kHz-es frekvenciaközzel)
iPod/iPhone/iPad készülékek
Óvintézkedések
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek
 Audió CD
 CD-R/CD-RW (hangadatok/MP3-fájlok)
Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ
lemezek
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW lemezek, amelyek formátuma nem
ISO9660 szabvány szerinti (Level 1, Level 2, illetve
Joliet) zenei CD vagy MP3-lemez
 Alacsony felvételi minőségű CD-R/CD-RW, karcos
vagy szennyezett adathordozói felülettel rendelkező
CD-R/CD-RW, illetve nem kompatibilis eszközzel
megírt CD-R/CD-RW
 Nem megfelelően véglegesített CD-R/CD-RW
 Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) formátumú
fájlokat tartalmazó lemezek
 Nem szabványos alakú lemezek (például szív, négyzet
vagy csillag formájúak)
 Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy
matrica van ragasztva
 Címkével ellátott kölcsönzői, illetve használt lemezek,
amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól
 Nyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken a tinta
ragadós érzetű
Kompatibilis iPod/iPhone/iPad-típusok:
 iPod touch, 4. generáció
 iPod touch, 3. generáció
 iPod touch, 2. generáció
 iPod nano, 6. generáció
 iPod nano, 5. generáció (videokamerával)
 iPod nano, 4. generáció (videó funkcióval)
 iPod nano, 3. generáció (videó funkcióval)
 iPod classic, 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPad2
 iPad
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”, illetve a „Made for iPad” jelzés azt
mutatja, hogy egy elektronikus kiegészítő kifejezetten iPod, iPhone, illetve
iPad készülékhez való csatlakoztatásra készült, és a fejlesztő garantálja az
Apple teljesítménykövetelményeinek való megfelelést. Az Apple nem felelős
ezen eszköz működéséért, sem a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Vegye figyelembe, hogy ezen kiegészítőnek iPod, iPhone,
illetve iPad készülékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli
teljesítményre.
USB-egység
Támogatott bitráták:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Mintavételi frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) port: „A” típusú, 500 mA maximális áramerősség
Hangszórók
Teljes hangtartományú hangszóró: 65 mm, kúp típus
Passzív hangsugárzó: 67 mm × 108 mm
Névleges impedancia: 8 Ω
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
Általános
 Lejátszás előtt tiszta törlőkendővel törölje át a lemezt,
a közepétől a széle felé irányuló mozdulatokkal.
 A lemezek tisztításához ne használjon oldószert,
például benzint, hígítószert, a kereskedelmi
forgalomban kapható tisztítószereket, illetve
bakelitlemezekhez készült antisztatikus permetet.
 Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy
hőhatásnak (például hővezetékek sugárzó hőjének),
és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban.
Tápellátási követelmények:
Hálózati adapter
Bemenet: 100 V  240 V (AC), 50/60 Hz
Kimenet: 19,5 V (DC), 3,9 A
Teljesítményfelvétel: 32 watt
Méretek (Sz/Ma/Mé):
Kb. 449 × 212 × 137 (95) mm (a kilógó elemekkel együtt)
Tömeg: Kb. 2,8 kg
Főegység mennyisége: 1 darab
A biztonsággal kapcsolatos megjegyzések
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
 Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket,
akkor húzza ki a hálózati csatlakozókábelt (tápkábelt)
a fali aljzatból. A rendszer tápvezetékét mindig
a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne
a kábelt húzza.
Mellékelt tartozékok: távvezérlő (1), hálózati adapter (1), hálózati
kábel (1), FM-zsinórantenna/AM-hurokantenna (1), védőlapka (2),
R6-os (AA méretű) elem (2)
Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
Download PDF

advertising