Sony CMT-V10iP User guide

Sony CMT-V10iP User guide
4-423-934-71 (1) (HU)
IFK3
Műveletek
A vezérlőelemek helye
A távvezérlő használata
Távvezérlő
Készülék (felülnézet)
Távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze be a két
mellékelt AA méretű (R6-os) elemet: mindkettőt a 
pólusával előrefelé, az alábbi ábrán látható polaritásnak
megfelelően.
Micro HI-FI
rendszer
CD/MP3-lemez lejátszása
1 Válassza a CD funkciót.
Nyomja meg a távvezérlő CD FUNCTION 
gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
2 Nyissa ki a CD-ajtót.
Nyomja meg a  (Nyitás/zárás)  gombot a készüléken.
 (Nyitás/zárás) 
HU Kezelési útmutató
©2012 Sony Corporation
Saját műsorprogram létrehozása
(programozott lejátszás)
A távvezérlő használatával kapcsolatos megjegyzések
 Normál használat mellett az elemek körülbelül 6 hónapig
használhatók.
 Ne használjon együtt régi és új elemet, illetve különböző típusúakat
sem.
 Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, akkor az elemek
szivárgása és korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése
érdekében vegye ki az elemeket.
Egység (elölnézet)
A távvezérlő érzékelője
1 Válassza a CD funkciót.
Nyomja meg a távvezérlő CD FUNCTION 
gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
2 Válassza ki a lejátszási módot.
Távvezérlő jelzőfénye
CMT-V10iP
3 Helyezzen be egy lemezt.
Lemerült elemek kiselejtezése
(az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokra érvényes)
Tűz, illetve áramütés elkerülése érdekében óvja a
készüléket a a vízcseppektől, illetve vízfröccsenéstől,
és soha ne helyezzen folyadékkal teli edényt (például
virágvázát) a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében)
elhelyezni és működtetni.
Mivel a hálózati adapter hálózati csatlakozója szolgál
a hálózati adapternek az elektromos hálózatról való
leválasztására, egy könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a működésében, azonnal húzza
ki a hálózati aljzatból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A hálózati adapter mindaddig feszültség alatt van, amíg
a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még akkor
is, ha maga a főegység ki van kapcsolva.
Az adattábla a fő készülék készülékházának alján és
a hálózati adapter tetején található.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő
használata növeli a szemkárosodás veszélyét.
Ez a készülék a CLASS 1
LASER termékosztályba
sorolható. Ez a jelölés a
főegység házának alján
található.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU-s
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
A termék gyártója a Sony Corporation (1-71 Konan Minato-ku, 108-0075 Tokió, Japán).
A termékbiztonsággal és az elektromágneses
kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képviselő a Sony
Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Németország). Kérjük, a szervizeléssel és a
garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
Régi elektromos és elektronikus
berendezések kiselejtezése
(Az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokra érvényes.)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási
hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül
hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további információkat
illetően forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
amelyben a terméket vásárolta.
Érintett tartozék: távvezérlő
CMT-V10iP (HU) 4-423-934-71 (1) (HU)
Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos
háztartási hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy
0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
amely az elemek hulladékkezelése helyes módjának
figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások
megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági,
hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét
kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszerű
kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos
cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a
lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelelő
gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.
iPod/iPhone-csatlakozó
 Távvezérlő jelzőfénye
Sárgán világít, amikor jel érkezik a távvezérlőről.
 Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel elvégezhető
műveleteket tárgyalja. Ezek azonban az egység azonos
vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
 A távvezérlőn rózsaszínnel jelzett SLEEP és TIMER
MENU funkció a SHIFT  gombbal aktiválható.
A rózsaszínnel jelölt SLEEP vagy TIMER MENU
funkció használatához a SHIFT  gombot nyomva
tartva nyomja meg a SLEEP  vagy a TIMER MENU
 gombot. Ha ezeket a gombokat a SHIFT  gomb
megnyomása nélkül használja, a rendszer a BASS
BOOST vagy a SOUND EFFECT funkciót aktiválja.
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE  gombot, amíg meg
nem jelenik a kijelzőn a „PGM” felirat.
3 Válassza ki a kívánt mappát (csak MP3-lemez esetében).
+/  többszöri megnyomásával válassza ki
A
a kívánt mappát.
4 Válassza ki a kívánt zeneszám vagy fájl számát.
Nyomja meg többször a /  gombot, hogy a
kijelzőn a kívánt zeneszám vagy fájl száma szerepeljen.
Választott műsorszám
vagy fájl száma
A lejátszás legvégéig
hátralévő idő
A beprogramozott számok vagy fájlok teljes lejátszási
ideje és a választott szám vagy fájl megjelenik a kijelzőn.
5 Programozza be a kiválasztott zeneszámot, illetve fájlt.
4 Csukja be a CD-ajtót.
Nyomja meg a  (Nyitás/zárás)  gombot a készüléken.
Megjelenik a „READING” üzenet.
5 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a távvezérlő   gombját, illetve az
egységen található   gombot.
Lemez kiadása
Nyomja meg a  (Nyitás/zárás)  gombot a készüléken,
majd vegye ki a lemezt a szélének felhúzásával, miközben
egy ujjának nyomásával mozdulatlanul tartja a tengelyt.
Megjegyzések
Kezdeti lépések
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
iPod/iPhone használata
Az óra beállítása
1 A közepét megnyomva nyissa ki a dokkolót.
1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a  
gombot.
2 A SHIFT  gombot nyomva tartva nyomja meg
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik
oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális
hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált,
mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg
a Compact Disc (CD) szabványnak.
a TIMER MENU  gombot az óraállítási mód
aktiválásához.
Egyéb műveletek
gombot.
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
3 A /  gomb többszöri megnyomásával állítsa be
az órát, majd nyomja meg a
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes
lemezgyártók a közelmúltban másolásvédett
technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek
forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek
között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg
a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel
a készülékkel nem lejátszhatók.
(bevitel)  gombot.
4 Végezze el a perc beállítását ugyanezzel a
művelettel.
Megjegyzés
Dokkolóaljzat
2 Helyezze el az iPod/iPhone eszközt.
Az egység tápkábelének kihúzása vagy áramszünet esetén az óra
nullázódik (beállításai elvesznek).
Az óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt
állapotában
Nyomja meg a DISPLAY  gombot. Az óra körülbelül 8
másodpercig láthatóvá válik.
Licenccel és védjeggyel kapcsolatos
megjegyzés
 Az iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano és iPod touch
az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és
egyéb országokban.
 Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.
 A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
 Erre a termékre kiterjed a Microsoft Corporation egyes
szellemi tulajdonjogainak védelme. Az ilyen technológia
használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos
a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának
engedélye nélkül.
 Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illetékes
személyek tulajdona. Az útmutatóban nem tüntettük fel
a és jeleket.
 A rendszer automatikusan becsukja a CD-ajtót , ha a CD-ajtó
kinyitása után pár percig semmilyen műveletet sem végez.
 Ne helyezzen be különleges (pl. szív, négyzet, csillag) alakú lemezt
a készülékbe. A lemez ebben az esetben beeshet a rendszerbe, ami
visszafordíthatatlan károsodást okozhat.
 Ha a CD-ajtó nyitva van, és megnyomja a /  gombot, akkor
a rendszer automatikusan becsukja a CD-ajtót.
 Ne használjon ragasztószalagot, pecsétet vagy ragasztóanyagot is
hordozó lemezt, mert az meghibásodást okozhat.
 A lemezt kivételkor a szélénél fogja meg. Ne érintse meg a felületét.
Amennyiben a „PLAY SET” felirat villog, a /
 többszöri megnyomásával válassza a „CLOCK”
(bevitel) 
lehetőséget. Ezután nyomja meg a
Másolásvédelmi technológiával védett
zenei lemezek
™ ®
Nyomja befelé a lemez középső részét két ujjal, amíg
a lemez a helyére nem pattan.
Helyezzen be egy
lemezt a címkézett
oldalával előre.
CD-ajtó
(CD-tartó rekesz)
Csak Európában
A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Ne helyezzen nyílt lángú eszközt
(pl. égő gyertyát) a készülékre.
* Ebbe beleértendők azok a mappák is, amelyekben nem található
MP3- vagy egyéb fájl. A mappaszerkezettől függően előfordulhat,
hogy a rendszer kevesebb mappát ismer fel, mint amennyi
ténylegesen elérhető lenne.
 Kijelzőpanel
Ha bekapcsolja a rendszert, annak állapota megjelenik a kijelzőpanelen.
Amikor a rendszer készenléti üzemmódba vált, az állapot eltűnik a kijelzőpanelről.
FIGYELMEZTETÉS
Olyan fájlok esetén, amelyek nevében ugyan „.mp3” fájlkiterjesztés
szerepel, de fájlszerkezetük mégis eltérő, lejátszáskor erős zaj
keletkezhet, amely a rendszer károsodásához vezethet.
Maximális értékek:
255* mappa (a gyökérmappával együtt)
512 MP3-fájl
512 MP3-fájl mappánként
9 mappaszint (a fájlok faszerkezetében)
 Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, -rögzítő
eszközzel és -rögzítő adathordozóval való kompatibilitás. Nem
kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang
fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le.
Lejátszás leállítása
Mappa
kiválasztása MP3lemezről
Műsorszám vagy
fájl kiválasztása
Hangsáv vagy fájl
adott pontjának
megkeresése
Használt gomb
  (illetve a   gombot az
egységen). A lejátszás folytatásához
nyomja meg újra a gombot.

+/ 
/ // 
Tartsa nyomva a / 
(illetve az egységen a / )
gombot lejátszás közben, majd a
kívánt pontnál engedje fel.
Ismétléses lejátszás REPEAT  többször egymás
kiválasztása
után a „ ” vagy „ 1” felirat
megjelenéséig.
Lemez kiadása
  a készüléken
A választott műsorszám vagy fájl beviteléhez nyomja
 gombot.
meg a
Ha egy CD-lemez, illetve MP3-fájllista lejátszásának
összesített időtartama több mint 100 perc, a kijelzőn
„--.--” látható.
6 További zeneszámok, illetve fájlok (összesen legfeljebb
25) beprogramozásához ismételje meg a 3–5. lépést.
7 A zeneszámokból, illetve fájlokból összeállított
műsorprogram lejátszásához nyomja meg a  
gombot (illetve az egység   gombját).
A programozás a lemez tálcából  való kivételéig
vagy a hálózati tápkábel csatlakoztatásának
megszüntetéséig elérhető marad.
Ugyanezen program ismételt lejátszásához nyomja meg
a   gombot (illetve az egység   gombját).
A programozott lejátszás megszakítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE  gombot, amíg el nem
tűnik a kijelzőről a „PGM” felirat.
A műsorprogram utolsó zeneszámának vagy
fájljának törlése
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a CLEAR 
gombot.
Rádióhallgatás
1 Válassza a TUNER funkciót.
Nyomja meg többször a távvezérlő TUNER FM/AM
FUNCTION  gombját vagy az egységen található
FUNCTION  gombot.
2 Végezze el a behangolást.
Állomások automatikus keresése
Nyomja meg többször egymás után a TUNING
MODE  gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn
az „AUTO” felirat, majd nyomja meg a +/ 
gombot. Ha a rendszer behangol egy állomást, a
keresés automatikusan megáll, és a kijelzőn világítani
kezd a „TUNED” és a „STEREO” felirat (csak sztereó
műsorok esetében).
A lejátszási mód módosítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE  gombot. Választhat a
normál lejátszás („Normal” vagy „FLDR”, azaz a mappában
található összes MP3-fájl lejátszása), a véletlen sorrendű
lejátszás („SHUF”, illetve mappán belüli „FLDR SHUF*”),
valamint a programozott lejátszás („PGM”) között.
 A hálózati adapterhez
 AM-keretantenna
 FM zsinórantenna (vízszintesen helyezze el)
 Tápcsatlakozó (9,5 V-os DC IN)
 Antennák
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez.
2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati
Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, és állítsa fel az AM-antennát
Az antennát a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa
távol a tápkábeltől.
aljzathoz.
 AUDIO IN aljzat
Csatlakoztathat egy külső audioegységet.
* CD-DA (audio-) lemez lejátszása esetén a FLDR (SHUF) és a normál
(SHUF) lejátszás megegyezik.
Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzések
 A „ ” jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer az
összes zeneszámot vagy fájlt ismétli.
 A „ 1” jelzés azt mutatja, hogy a lejátszás leállításáig a rendszer
egyetlen zeneszámot vagy fájlt ismétel.
A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések
 A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása mellett a rendszer
a lemezen található összes műsorszámot és fájlt véletlen sorrendben
játssza le. A véletlen sorrendű lejátszás „FLDR SHUF” beállítása
esetén a rendszer a kijelölt mappában található zeneszámokat és
fájlokat játssza le véletlen sorrendben.
 A készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a kiválasztott lejátszási
módot („SHUF” vagy „FLDR SHUF”), és visszatér a normál
lejátszási módhoz („FLDR”).
MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések
 Ne mentsen más típusú műsorszámokat, fájlokat és fölösleges
mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre.
 A rendszer átugorja az MP3-fájlt nem tartalmazó mappákat.
 A rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű MP3-fájlok lejátszására képes.
Ha nem jelenik meg a „TUNED” felirat és az
állomáskeresés nem áll meg, akkor állítsa le a
folyamatot a   gomb megnyomásával, és végezzen
kézi állomáskeresést (lásd alább).
RDS szolgáltatásokat nyújtó FM-állomás
behangolásakor az adó közzétesz a műsorszórással
kapcsolatos információkat (például a szolgáltatás vagy
az állomás nevét) is.
Kézi hangolás
Nyomja meg többször a TUNING MODE  gombot,
hogy megjelenjen a „MANUAL” felirat, majd a +/
 gomb többszöri megnyomásával hangolja be a
kívánt állomást.
Tanács
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj
csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE  gomb
többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a „MONO” felirat.
Rádióállomások tárolása
1 Hangoljon a kívánt állomásra.
2 A vevőegység memória módjának kiválasztásához
nyomja meg a TUNER MEMORY  gombot.
Programhely száma
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az
3 Indítsa el a lejátszást.
(USB) porthoz .
Nyomja meg a távvezérlő   gombját, illetve az
egységen található   gombot.
Külön megvásárolható
audiokészülékek használata
1 Készítse elő a hangforrást.
Egyéb műveletek
3 A kívánt szám beállítását a +/  vagy ///
 gombok segítségével végezze el.
Ha a kiválasztott tárolási számhoz már tartozik
rádióállomás, akkor azt a rendszer felülírja az újonnan
beállított állomással.
4 A
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
Lejátszás leállítása
 gomb megnyomásával rendelje hozzá az
állomást a tárolási számhoz.
5 Az 1–4. lépés megismétlésével további állomásokat
tárolhat.
Összesen 20 FM és 10 AM állomás programozható be.
Tárolt rádióállomás hallgatása
Az 1–6 számok valamelyikén tárolt rádióállomás
hallgatásához egyszerűen nyomja meg a megfelelő (1–6)
TUNER MEMORY NUMBER  gombot, miközben a
rendszer az AM, illetve az FM módra van állítva.
Ha 7-es vagy magasabb sorszámú rádióállomást szeretne
hallgatni, nyomja meg a TUNING MODE  gombot
annyiszor, hogy a kijelzőn megjelenjen a „PRESET”
felirat, majd a +/  gomb segítségével adja meg a
kívánt állomássorszámot.
Mappa
kiválasztása
Fájl kiválasztása
Adott rész
keresése fájlon
belül
Használt gomb
  (illetve a   gombot az
egységen). A lejátszás folytatásához
nyomja meg újra a gombot.
 . A lejátszás folytatásához
nyomja meg a  *1 (illetve az
egységen a  ) gombot.
A lejátszás megszakításához nyomja
meg újra a   gombot*2.
+/  többször
/ // 
Tartsa nyomva a /  vagy
a /  (illetve az egységen a
/  gombot lejátszás közben,
majd a kívánt pontnál engedje fel.
Ismétléses lejátszás REPEAT  többször egymás
kiválasztása
után a „ ” vagy a „ 1” felirat
megjelenéséig.
*1 VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén elképzelhető, hogy
a lejátszás egy másik pontról folytatódik.
*2 A lejátszás a felső mappától folytatódik.
A lejátszási mód módosítása
Lejátszás iPod/iPhone eszközről
1 Válassza az iPod funkciót.
Nyomja meg a távvezérlő iPod FUNCTION 
gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
2 Helyezze el az iPod/iPhone eszközt.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a távvezérlő   gombját, illetve az
egységen található   gombot.
Az iPod/iPhone vezérlése
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
Szünet
Hangoskönyv/
podcast
hangsávjának
vagy fejezetének
kiválasztása
Adott pont keresése
hangoskönyv/
podcast
műsorszámában
vagy fejezetében
A kijelölt elem
kiválasztása
Görgetés felfelé/
lefelé az iPod
menüiben
Visszatérés az
előző menübe vagy
menü kiválasztása
Véletlen sorrendű
lejátszás ki- és
bekapcsolása
Ismétléses lejátszás
kiválasztása
Használt gomb
 /  (illetve az egységen
a  ) gomb

/ . Az előre- vagy
visszatekeréshez tartsa nyomva
a gombot.
Tartsa lenyomva a / 
gombot lejátszás közben, majd
a kívánt ponton engedje fel.

/ 
TOOL MENU /RETURN 
PLAY MODE 
REPEAT  többször egymás után.
A rendszer használata akkumulátortöltőként
A rendszer bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is használható
akkumulátortöltőként az iPod/iPhone eszközhöz.
Az iPod/iPhone kijelzőjének akkumulátor ikonja segítségével
ellenőrizheti, hogy zajlik-e a töltés. Az adott rendszerrel
kompatibilis iPod/iPhone típusok listáját a „Műszaki adatok”
rész „iPod/iPhone” szakaszában tekintheti meg.
iPod/iPhone töltésének leállítása
Távolítsa el az iPod/iPhone eszközt.
iPod/iPhone töltésével kapcsolatos megjegyzés
Ha USB-funkció van kiválasztva a rendszer bekapcsolt állapotában,
akkor nem tölthet iPod/iPhone eszközt.
Megjegyzések
 A rendszer teljesítménye az iPod/iPhone műszaki jellemzőitől
függően változó lehet.
 Az iPod/iPhone csatlakoztatása és eltávolítása során tartsa
a készüléken lévő csatlakozójának megfelelő szögben, és a csatlakozó
megóvása érdekében ne forgassa és ne csavarja el.
 Ne hordozza a rendszert, ha a csatlakozóra iPod/iPhone eszköz van
helyezve. Ez meghibásodáshoz vezethet.
 Az iPod/iPhone behelyezése és eltávolítása során egy kézzel tartsa
a rendszert, és ügyeljen, nehogy véletlenül megnyomja az iPod/
iPhone vezérlőelemeit.
 iPod/iPhone használatához olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
 A Sony nem vállal felelősséget az iPod/iPhone eszközön tárolt
adatoknak a készülékkel való használat során való elvesztéséért vagy
károsodásáért.
Fájl lejátszása USB-eszközről
A rendszer a következő audioformátumok lejátszására
képes: MP3/WMA*.
* DRM (Digital Rights Management) szerzőijog-védelemmel ellátott
fájlok, illetve online zeneboltból letöltött számok nem játszhatók le
a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani, a rendszer a következő
nem védett audiofájlt játssza le.
A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi webhelyeken
tájékozódhat.
<http://support.sony-europe.com/>
1 Válassza az USB funkciót.
Nyomja meg a távvezérlő USB FUNCTION 
gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
CMT-V10iP (HU) 4-423-934-71 (1) (HU)
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször egymás
után a PLAY MODE  gombot. Választhatja a normál
lejátszási módot (az USB-eszközön tárolt összes fájl sorrendben
történő lejátszását), a mappalejátszási módot („FLDR”-t, azaz
az USB-eszköz megadott mappájában található összes fájl
lejátszását), illetve véletlenszerű sorrendben végzett lejátszást
(„SHUF”-t vagy a mappán belüli „FLDR SHUF”-t) vagy
a programozott lejátszási módot („PGM”).
Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszközt a készülék
AUDIO IN aljzatához  (külön megvásárolható)
analóg audiokábellel.
2 Vegye lejjebb a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME   gombot.
3 Válassza az AUDIO IN funkciót.
Nyomja meg a távvezérlő AUDIO IN FUNCTION
 gombját, vagy nyomja meg többször az egységen
található FUNCTION  gombot.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön,
és állítsa be a hangerőt.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl kicsi, előfordulhat, hogy
a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be
megfelelően az eszköz hangerejét. Lásd „Az automatikus készenléti
üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.
A hang beállítása
Használt gomb
VOLUME +/ 
BASS BOOST  gomb
SOUND EFFECT  gombot
többször, a kívánt hangeffektus
megjelenéséig.
A gomb minden megnyomásakor
a hangeffektus a következőképpen
módosul: „ROCK”  „POP” 
„JAZZ”  „FLAT”.
A készülék kikapcsolásakor a rendszer a kiválasztott véletlen sorrendű
lejátszásról („SHUF”) visszatér a normál lejátszáshoz.
A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések
Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzések
 Ha a „ ” lehetőséget választja, amikor a rendszer normál lejátszás
módban van, a rendszer ismételve játssza le az USB-eszközön lévő
audiofájlokat, amíg Ön le nem állítja a lejátszást. Ha mappalejátszási
módban választja a „ ” lehetőséget, a rendszer a leállításig
ismétléses lejátszást végez a kijelölt mappa összes hangfájlján.
 A „ 1” lehetőség választása esetén a rendszer a lejátszás leállításáig
folytatja a kijelölt fájl ismétléses lejátszását.
A kijelző módosítása
Művelet
A kijelzőn
megjelenő adatok
módosítása1)
Kijelző mód
módosítása (lásd
alább)
1)
 A rendszer által megállapított lejátszási sorrend nem feltétlenül
egyezik a csatlakoztatott digitális zenelejátszó által használttal.
 Mindenképpen kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz eltávolítása
előtt. Ha a rendszer be van kapcsolva az USB-eszköz eltávolításakor,
az eszközön található adatok sérülhetnek.
 Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az USBeszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési módra vonatkozó
részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz használati
útmutatójában olvashat.
 A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően kis időbe telhet
a „READING” felirat megjelenése.
 A rendszer nem támogatja USB-hub használatát. Ne csatlakoztasson
USB-eszközt USB-hubon keresztül.
 Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USBeszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy
fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
 Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy a
bevitt műveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre.
 Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és
írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található audiofájlok eredetileg
nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva, az zajt vagy akadozó
hangzást eredményezhet, vagy esetleg a fájl nem játszható le.
 A rendszer az alábbi esetekben nem képes az USB-eszközön lévő
audiofájlok lejátszására:
Ha valamelyik mappában több mint 999 hangfájl található.
Ha az USB-eszközön több mint 3000 hangfájl található.
Ha az USB-eszközön a mappák száma 1000-nél magasabb
(beleértve a „ROOT” gyökérmappát és az üres mappákat is).
Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől függően változhatnak.
Ne mentsen más típusú fájlokat és fölösleges mappákat audiofájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
 A rendszer csak 9 mappa mélységig képes a lejátszásra (a gyökérmappát
(„ROOT”) is beleértve).
 A rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz
által biztosított összes funkciót.
 A rendszer átugorja azokat a mappákat, amelyekben nem található
hangfájl.
 A rendszeren a következő audioformátumok hallgathatók:
MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő, eltérő
fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat vagy
meghibásodhat.
A rendszer használata akkumulátortöltőként
A rendszer bekapcsolt állapotban használható olyan
USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek
rendelkeznek az újratöltés funkcióval.
A töltés az USB-eszköznek az
(USB) porthoz 
történő csatlakoztatásakor kezdődik meg, ha nincs iPod/
iPhone csatlakoztatva. A töltési állapot az USB-eszköz
kijelzőjén látható. A további részletekkel kapcsolatban
lásd az USB-eszköz felhasználói útmutatóját.
iPod/iPhone csatlakoztatása esetén a távvezérlő
USB FUNCTION  gombjának, illetve az egység
FUNCTION  gombjának többszöri megnyomásával
válassza ki az USB funkciót.
Az USB-eszköz töltésének leállítása
Válassza le az USB-eszközt.
Megjegyzések az USB-eszköz töltésével kapcsolatban
 Nem tölthet egyszerre iPod/iPhone eszközt és USB-eszközt. Ha iPod/
iPhone van csatlakoztatva, akkor az USB-eszköz töltéséhez válassza
az USB funkciót. Ha nincs iPod/iPhone csatlakoztatva, akkor az USBeszközt az iPod funkción kívül minden üzemmódban töltheti.
A rendszer kikapcsolt állapotában nem lehet USB-eszközt tölteni.
Használt gomb
DISPLAY  többször egymás után
a rendszer bekapcsolt állapotában.
DISPLAY  gombot többször,
a rendszer kikapcsolt állapotában.
Megjelenítheti például a CD/MP3-lemez vagy az USB-eszköz alábbi
adatait:
CD-DA-lemez
a zeneszám végéig hátralévő lejátszási idő
a lejátszás legvégéig hátralévő idő
műsorszám vagy fájl neve („
előadó neve („ ”)
”)
album neve („
”)
A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.
Kijelzőmód
Energiatakarékos
mód1)
Óra2)
3 Állítsa be a lejátszásidőzítőt.
Nyomja meg többször a /  gombot a „PLAY
SET” lehetőség kiválasztásához. Ezután nyomja meg
 gombot.
a
A rendszer kikapcsolt
állapotában
A kijelző az energiatakarékosság
érdekében kikapcsol. Az időzítő
és az óra továbbra is működik.
A kijelzőn az óra látható.
1)
Az óra nem állítható be energiatakarékos üzemmódban.
2)
Az óraképernyő 8 másodperc elteltével automatikusan
energiatakarékos módra vált.
A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések
 Ha az adatok között kétbájtos karakterek is vannak, akkor minden
kétbájtos karakter két helyet foglal el.
 A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” szimbólum
látható.
 A következő információk nem szerepelnek a kijelzőn:
az MP3-lemez vagy az USB-eszköz tartalmának teljes lejátszási ideje,
az MP3-lemez vagy az USB-eszköz teljes hátralévő lejátszási ideje,
MP3-lemezen levő MP3-fájl vagy USB-eszközön tárolt MP3/
WMA-fájl hátralévő lejátszási ideje.
 A következő információk nem jelennek meg megfelelően:
a változó bitrátával kódolt (VBR) MP3-fájlok teljes lejátszási ideje,
azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű
ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik.
 A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
a CD-DA-lemez teljes lejátszási ideje (kivéve PGM módban,
leállított lejátszó esetén),
a CD-DA-lemez egyik hangsávjának hátralévő lejátszási ideje,
a CD-DA-lemez lejátszásának hátralévő ideje (kizárólag normál
lejátszási módban futó lejátszás esetén),
az MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú
ID3-címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és
2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú
ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn),
legfeljebb 64 karakter hosszúságú ID3 címkeinformáció,
amelyben nagybetűk (A-tól Z-ig), kisbetűk (a-tól z-ig) (a kisbetűk
is nagybetűként jelennek meg), számjegyek (0-tól 9-ig) és
szimbólumok (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `).
Erős zúgás vagy zaj.
 Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
 Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
 Szereljen fel egy (nem tartozék) zajszűrőt a tápkábelre.
 Távolítsa el a távvezérlő és a készüléken található
érzékelő  között elhelyezkedő esetleges akadályokat,
és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.
 Irányítsa a távvezérlőt a rendszer érzékelője felé .
 Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.
CD/MP3-lemez
A /  gomb többszöri megnyomásával állítsa be
 gombot. Végezze el
az órát, majd nyomja meg a
a perc beállítását a fenti művelettel.
5 A lejátszás leállításának idejét szintén a 4. lépésben
megadott módon lehet megadni.
6 Válassza ki a hangforrást.
Nyomja meg többször egymás után a /  gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzőn.
 gombot.
Ezután nyomja meg a
Nyomja meg a   gombot. A rendszer a beállított
idő előtt automatikusan bekapcsol.
Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt
állapotban van, akkor a bekapcsolásidőzítő nem indul
el. Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás és
a lejátszás megkezdése közötti időszakban.
Ha az időzítő hangforrásaként FM/AM-állomás van
megadva, a rendszer automatikusan bekapcsol a
beállított időpont előtt 15 másodperccel.
Ha a hangforrás beállítása CD/USB, a rendszer
automatikusan bekapcsol a beállított időpont előtt
30 másodperccel. Ha a hangforrás beállítása iPod/
iPhone/iPad, a rendszer automatikusan bekapcsol
a beállított időpont előtt 30 másodperccel.
A beállítás ellenőrzése
1 A SHIFT  gombot nyomva tartva nyomja meg
a TIMER MENU  gombot.
2 A /  gomb többszöri megnyomásával válassza
a „SELECT” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.

3 A „PLAY SEL” lehetőség kiválasztásához nyomja meg
többször a /  gombot, majd pedig a
 Nem takarja valami a rendszer szellőzőnyílásait?
 Elképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen
szünetel a sugárzás.
A távvezérlő nem működik.
A SHIFT  gombot nyomva tartva nyomja meg
a TIMER MENU  gombot.
 gombot.
Az időzítő törlése
A fenti eljárást ismételve válassza az „OFF” lehetőséget
 gombot.
a 3. lépésben, majd nyomja meg a
A beállítás módosítása
MP3-lemez/USB-eszköz
Megjegyzések
2 Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.
7 Kapcsolja ki a rendszert.
A lejátszási móddal kapcsolatos megjegyzések
 A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása mellett a rendszer
az USB-eszközön található összes hangfájlt lejátssza véletlen
sorrendben. A véletlen sorrendű lejátszás „FLDR SHUF” beállítása
mellett a rendszer a kiválasztott mappában található összes hangfájlt
lejátssza véletlen sorrendben.
A készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a kiválasztott lejátszási
módot („SHUF” vagy „FLDR SHUF”), és visszatér a normál
lejátszási módhoz („FLDR”).
Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt a
VOLUME +/  gomb segítségével. Hangforrásként
a CD, az iPod, az USB, az FM vagy az AM funkciót
használhatja.
Adott CD-hangsáv, hangfájl vagy rádióállomás
megszólaltatásához hozzon létre saját műsorprogramot.
4 Állítsa be a lejátszás indításának idejét.
4 Indítsa el a lejátszást.
Művelet
Hangerő módosítása
Dinamikusabb
hang előállítása
A hangeffektus
beállítása
1 Készítse elő a hangforrást.
Kezdje újra az 1. lépéstől.
Megjegyzések
 Ha USB-eszközt választ az időzítéshez, és sok fájlja vagy mappája
van az eszközön, akkor időbe telik a fájlok beolvasása, aminek
következtében a beállított időponthoz képest rövid késleltetéssel
indul el a lejátszás.
 Ha a lejátszásidőzítés hangforrásaként automatikus vagy kézi
hangolású FM/AM-rádióállomás van megadva, és a lejátszásidőzítés
beállítása után módosítja is a rádióállomás-beállítást, akkor a
lejátszásidőzítő rádióállomás-beállítása is módosul.
 Ha a lejátszásidőzítés hangforrásaként beprogramozott FM/
AM-rádióállomás van megadva, a rendszer rögzíti a rádióállomásbeállítást a lejátszásidőzítéshez megadott frekvencián. Ha a
lejátszásidőzítés beállítása után módosítja is a rádióállomásbeállítást, a lejátszásidőzítő rádióállomás-beállítása változatlan
marad.
Megjegyzések iPod-/iPhone-felhasználók számára
 A bekapcsolásidőzítő alkalmazása esetén győződjön meg róla, hogy
nincs folyamatban iPod/iPhone eszközről történő lejátszás.
 A csatlakoztatott iPod/iPhone állapotától függően előfordulhat, hogy
a bekapcsolásidőzítő nem aktiválható.
Tanács
A lejátszásidőzítő beállítása mindaddig érvényben marad, amíg azt
kézi módszerrel nem törli vagy el nem végzi az óra beállítását.
A hang ugrik vagy a rendszer nem játssza le
a lemezt.
 Törölje le, majd helyezze be ismét a lemezt.
 Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek
kitéve (például egy stabil állványra).
A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.
 A PLAY MODE  gomb többszöri megnyomásával
térjen vissza a normál lejátszáshoz, amíg mind a „PGM”,
mind a „SHUF” felirat el nem tűnik a kijelzőről.
A lejátszás indítása a szokásosnál több időt
vesz igénybe.
 A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás
elindításának időtartamát:
 bonyolult faszerkezettel rögzített lemez,
 sok mappát tartalmazó lemez.
Hibás kijelzés.
 A CD-DA- vagy MP3-lemezen tárolt adatok
megsérülhettek. Végezze el ismét az átvitelt.
 Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek
a következők:
 nagybetűk (A–Z),
 kisbetűk (a-tól z-ig) (a kisbetűk is nagybetűként
jelennek meg),
 számjegyek (0 to 9),
 szimbólumok (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Minden egyéb karakter helyett alulvonás (_) szerepel
a kijelzőn.
iPod/iPhone
Nincs hang.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone zenét játszik le.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone
szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem,
akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az
iPod/iPhone szoftverét.
 Módosítsa a hangerőt.
A hang torz.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
 Vegye lejjebb a hangerőt.
 Állítsa az iPhone/iPod „EQ” beállítását „Off ” vagy
„Flat” értékre.
1 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően
van csatlakoztatva.
2 Keresse meg a problémát az alábbi
ellenőrzőlistában, és hajtsa végre a hozzá tartozó
javítási műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony
legközelebbi forgalmazóját.
Általános
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
 Bizonyosodjon meg arról, hogy a rendszer nem USB
módban működik. USB módban nem tölthető iPod/iPhone.
 Az iPod/iPhone akkor sem tölthető, ha az iPhone/iPod
mellékelt USB-kábelét csatlakoztatja a rendszer USBportjához.
Az iPhone csengőhangjának hangereje nem
változik.
 Állítsa be a csengőhang hangerejét az iPhone eszközön.
USB-eszköz
 Megfelelően csatlakoztatva van a tápkábel?
A csatlakoztatott iPod/iPhone vagy USBeszköz nem töltődik, ha egyszerre mindkettő
csatlakoztatva van.
Az időzítők használata
A rendszer váratlanul készenléti üzemmódra
váltott.
 Nem tölthet egyszerre iPod/iPhone eszközt és USBeszközt. USB-eszköz töltéséhez válassza az USB funkciót.
A rendszerben 2 féle időzítő funkció érhető el. Mindkettő
beállítása esetén a kikapcsolásidőzítő élvez prioritást.
 Ez nem jelent hibás működést. A készülék
automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben
kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet vagy
nincsen kimeneti audiojel. Lásd „Az automatikus
készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.
Elalvásidőzítő:
Lehetősége van zenére elaludni. Ez a funkció abban
az esetben is működik, ha az óra nincs beállítva.
A SHIFT  gombot nyomva tartva nyomja meg
a többször a SLEEP  gombot.
A SLEEP  gomb minden egyes megnyomásakor
(közben a SHIFT  gombot nyomva kell tartani)
10 perccel csökken a beállított idő értéke, a maximális
90 perctől kezdve a minimális 10 percig.
Az elalvásidőzítő kikapcsolásához válassza az „OFF”
lehetőséget.
Lejátszásidőzítő:
Lehetősége van egy előre beállított időpontban CD-re,
FM/AM adóra vagy iPod/iPhone eszközre ébredni .
Győződjön meg róla, hogy az óra be van állítva.
Nem lehet bekapcsolni a rendszert.
Az óra beállítása vagy a lejátszásidőzítő
váratlanul törlődött.
 Ha körülbelül egy percig semmilyen művelet nem
történik, a rendszer automatikusan törli az órabeállítás
és a lejátszásidőzítés beállítását. Ismételje meg a
műveletet az elejétől.
Nincs hang.
 A VOLUME +  segítségével növelje a hangerőt.
 Ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangrendszerelemek
megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
 Győződjön meg arról, hogy az AUDIO IN funkció van
aktiválva.
A „READING” felirat hosszú ideig látható, vagy
sokáig tart, amíg a lejátszás elindul.
 Az olvasási folyamat a következő esetekben sokáig tarthat:
 Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
 A fájlszerkezet túl összetett.
 A memória kapacitása túl nagy.
 A belső memória töredezett.
Hibás kijelzés.
 Az USB-eszközön tárolt adatok megsérülhettek.
Végezze el ismét az átvitelt.
 Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek
a következők:
 nagybetűk (A–Z),
 kisbetűk (a-tól z-ig) (a kisbetűk is nagybetűként
jelennek meg),
 számjegyek (0 to 9),
 szimbólumok (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Minden egyéb karakter helyett alulvonás (_) szerepel
a kijelzőn.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USBeszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
 A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon
tájékozódhat.
 Az USB-eszköz nem működik megfelelően. Az USBeszköz kezelési útmutatójában keresse meg a probléma
megoldásának leírását.
A lejátszás nem indul el.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USBeszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
 A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon
tájékozódhat.
A lejátszás nem az első fájltól indul.
 Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.
A hangfájlok nem játszhatók le.
 Az MP3 PRO formátumú MP3-hangfájlok nem játszhatók le.
 A Windows Media Audio Lossless és Professional
formátumú WMA-fájlokat nem lehet lejátszani.
 A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerűvé formázott
USB-eszközök nem támogatottak.*
 Ha a használt USB-eszközön több partíció található,
előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani fájlokat.
 A rendszer csak 9 mappa mélységig képes a lejátszásra.
 A titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem játszhatók le.
 A DRM-védelemmel (digitális másolásvédelemmel)
ellátott fájlokat nem lehet lejátszani a rendszeren.
* Ez a rendszer a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert támogatja, de egyes
USB-eszközök nem feltétlenül támogatják ezeket. A részleteket
olvassa el az adott USB-eszköz használati útmutatójában, vagy
forduljon a gyártóhoz.
Az iPod/iPhone nem működik.
 Állítsa le az esetlegesen az iPod/iPhone eszközön futó
egyéb iOS alkalmazásokat. A részletekért nézze meg
a iPod/iPhone eszközhöz kapott használati utasítást.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
 Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone szoftverének
frissítése megtörtént. Amennyiben nem, akkor a rendszerrel
való használata előtt frissítse az iPod/iPhone szoftverét.
 Mivel a rendszer és az iPod/iPhone vezérlése egymástól
külön történik, elképzelhető, hogy az iPod/iPhone
nem működtethető a távvezérlő vagy a készülék
gombjaival. Ebben az esetben használja az iPod/iPhone
vezérlőgombjait.
Az iPod/iPhone nem tölthető.
Hibaelhárítás
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
 Nem támogatott USB-eszközt használ. A kompatibilis
USB-eszközökről a weboldalakon tájékozódhat.
 Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USBeszközt, majd kapcsolja be a rendszert.
 Maguk a zenei adatok zajosak vagy a hang torz.
Lehetséges, hogy az adatátvitel során került zaj a
felvételre. Törölje a fájlt, és próbálja meg újra az átvitelt.
 Alacsony bitrátát használtak a hangfájlok kódolásakor.
Másoljon nagyobb bitrátával kódolt hangfájlokat az
USB-eszközre.
Támogatott USB-eszközt használ?
 Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi
problémák fordulhatnak elő. Ellenőrizze a kompatibilis
USB-eszközöket a „Fájl lejátszása USB-eszközről”
pontban felsorolt webhelyeken.
 Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
 A fájl- és mappanevek nem jelennek meg
a rendszeren.
 A lejátszás nem lehetséges.
 A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
 A hang zajos.
 Torz hang hallható.
Nincs hang.
 Az USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja
ki a rendszert, és csatlakoztassa ismét az USB-eszközt.
Vevőegység
Erős zúgás vagy zaj hallható, illetve nem
lehet befogni rádióállomásokat. (A kijelzőn
a „TUNED” vagy a „STEREO” felirat villog.)
 Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
 Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, majd állítsa be ismét az antennát.
 A jelzaj csökkentése érdekében az antennákat helyezze
a tápkábeltől távolabb.
 Kapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb elektromos
berendezéseket.
Egyszerre több rádióállomás műsora hallatszik.
 Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, majd állítsa be ismét az antennát.
 Fogja össze az antennakábeleket a kereskedelmi
forgalomban kapható megoldással (például
csiptetőkkel), és szabja meg a kábel hosszát.
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása
Ha a rendszer továbbra sem működik megfelelően, állítsa
vissza a gyári beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához használja az
egységen található gombokat.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati
tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert.
2 Tartsa nyomva az egységen található   és /
 gombot mindaddig, amíg a „RESET” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn.
A felhasználó által elvégzett összes beállítás – például
a behangolt rádióállomások, időzítő, óra – törődik.
Az automatikus készenlét funkció kikapcsolása
Ebben a rendszerben automatikus készenléti funkció is
elérhető. Ennek köszönhetően a készülék automatikusan
készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig
nem történik semmilyen művelet, vagy nincsen kimeneti
audiojel.
Alapértelmezés szerint az automatikus készenléti
üzemmód funkció be van kapcsolva.
Az egység gombjai segítségével kapcsolhatja ki az
automatikus készenlét üzemmódot.
A rendszer bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva
a   gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
az „AUTO. STBY OFF” üzenet.
A funkció bekapcsolásához ismételje meg a műveletet
az „AUTO. STBY OFF” üzenet megjelenéséig.
Megjegyzések
 A kijelzőn az „AUTO. STBY” felirat látható 2 percig, mielőtt
a rendszer készenléti módra vált.
 Az automatikus készenlét üzemmód nem használható a vevőegység
funkció (FM/AM) esetén még akkor sem, ha előzőleg engedélyezte azt.
 Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált
automatikusan készenléti üzemmódba:
ha audiojelet észlel,
hangsáv vagy hangfájl lejátszása közben,
előre beállított elalvásidőzítés vagy lejátszásidőzítés közben.
 A rendszer bekapcsolt automatikus készenléti funkció esetén is
visszaszámol a készenléti módra váltás időpontjáig a következő esetekben:
ha iPod/iPhone készülék vagy USB-eszköz van csatlakoztatva
a rendszerhez,
ha a távvezérlő vagy az egység bármely gombját megnyomják,
ha a kikapcsolásidőzítő vagy a bekapcsolásidőzítő aktiválódott.
Üzenetek
CANNOT PLAY: Olyan lemezt helyezett be, amelyet ez
a rendszer nem tud lejátszani.
COMPLETE: A megadott művelet sikeresen befejeződött.
DEVICE ERROR: Bizonytalan kimenetelű helyzet alakult
ki (vagy ismeretlen eszköz van csatlakoztatva).
FULL: 25-nél több műsorszámot vagy fájlt (lépést)
próbált beprogramozni.
No DEVICE: Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy
a csatlakoztatott USB-eszközt eltávolították.
NO DISC: A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt
helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani.
No MEMORY: Nincs csatlakoztatva memóriaeszköz
a rendszerhez kapcsolt USB-hubhoz.
NO STEP: Minden beprogramozott műsorszám törlésre
került.
NO SUPPORT: Nem támogatott lemezt, USB-eszközt
vagy iPod/iPhone eszközt, illetve lemerült iPod/iPhone
eszközt csatlakoztatott.
NO TRACK: Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön,
illetve a CD-lemezen.
NOT USED: A kívánt művelet az adott körülmények
között nem végezhető el.
OVER CURRENT: A rendszer tápellátási hibát észlelt
a csatlakoztatott iPod/iPhone készüléken vagy USBeszközön. Válassza le az USB-eszközt vagy az iPod/
iPhone készüléket a rendszerről, kapcsolja ki a tápellátást,
majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is
fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.
PROTECT: A rendszer tápellátási hibát észlelt. Húzza ki
a hálózati adaptert. Ha a probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.
PUSH STOP: Megnyomta a PLAY MODE  gombot,
miközben CD vagy USB funkció mellett lejátszás zajlik.
TIME NG: A bekapcsolásidőzítő kezdési és befejezési
időpontja azonos.
Óvintézkedések
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek
 Audió CD
 CD-R/CD-RW (audió adat/MP3 fájlok)
Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW lemezek, amelyek formátuma nem
ISO9660 szabvány szerinti (Level 1, Level 2, illetve
Joliet) zenei CD vagy MP3-lemez
 Alacsony felvételi minőségű CD-R/CD-RW, karcos
vagy szennyezett adathordozói felülettel rendelkező
CD-R/CD-RW, illetve nem kompatibilis eszközzel
megírt CD-R/CD-RW
 Nem megfelelően véglegesített CD-R/CD-RW
 Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) formátumú
fájlokat tartalmazó lemezek
 Nem szabványos alakú lemezek (például szív, négyzet
vagy csillag formájúak)
 Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy
matrica van ragasztva
 Címkével ellátott kölcsönzői, illetve használt lemezek,
amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól
 Nyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken a tinta
ragadós érzetű
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
 Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy törlőkendővel
a közepétől a széle felé haladva.
 A lemezek tisztításához ne használjon oldószert,
például benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus permeteket.
 Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy
hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és ne hagyja
közvetlen napsütésben álló autóban.
Biztonság
 Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, akkor
húzza ki teljesen a hálózati csatlakozókábelt (tápkábelt)
a fali aljzatból. A rendszer tápvezetékét mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne a kábelt húzza.
 Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a
rendszer belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozókábelt,
és forduljon szakemberhez, mielőtt azt ismét használná.
 A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.
Elhelyezés
 Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg,
hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelelő
szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen
napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
 Legyen körültekintő, ha a rendszert védőbevonattal
(például gyanta, olaj, fényező) kezelt felületre helyezi,
mert a foltosodhat vagy elszíneződhet.
 Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi
vagy nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a CDlejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás működést
okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán át, amíg
a nedvesség elpárolog.
Felmelegedés
 A készülék működés közbeni felmelegedése normális
jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést.
 Nagy hangerőn huzamosabb ideig történő működtetés
esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
 Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
A hangszórórendszer
Ez a hangszórórendszer nincs mágnesesen leárnyékolva,
ezért torzíthatja a közelben elhelyezett tévék képét. Ilyen
esetben kapcsolja ki a tévét, várjon 15–30 percet, majd
ismét kapcsolja be.
A készülékház tisztítása
A rendszer tisztításához használjon kímélő tisztítószeroldattal
enyhén megnedvesített puha kendőt. A tisztításhoz soha
ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert
(például hígítószert, benzint vagy alkoholt).
Műszaki adatok
Erősítő
Kimeneti teljesítmény (névleges): 4 + 4 watt (8 Ω 1 kHz-en, 1%-os THD)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 5 + 5 watt (8 Ω 1 kHzen, 10%-os THD)
Bemenet
AUDIO IN (sztereó minicsatlakozó): Érzékenység: 900 mV, impedancia:
47 kΩ
CD-lejátszó rész
Rendszer: CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kisebb mint 44,6 μW
* Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység objektívjének
felületétől 200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz  20 kHz
Jel–zaj arány: Több mint 80 dB
Dinamikatartomány: Több mint 80 dB
Vevőegység
Antenna: FM-zsinórantenna
AM keretantenna
FM-vevőegység
Vételi frekvenciatartomány:
87,5108,0 MHz (50 kHz-es frekvenciaközzel)
AM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány:
5311602 kHz (9 kHz-es frekvenciaközzel)
iPhone/iPod
Kompatibilis iPod/iPhone modellek:
 iPod touch 4. generáció
 iPod touch 3. generáció
 iPod touch, 2. generáció
 iPod nano, 6. generáció
 iPod nano, 5. generáció (videokamerával)
 iPod nano, 4. generáció (videó funkcióval)
 iPod nano, 3. generáció (videó funkcióval)
 iPod classic, 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ezen kiegészítő és az iPod vagy iPhone együttes használata befolyásolhatja a
vezeték nélküli teljesítményt.
USB
Támogatott bitsebesség:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32320 kbps, VBR
WMA: 48192 kbps, VBR
Mintavételi frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB) port: A típusú, 500 mA maximális áramerősség
Hangszórók
Teljes hangtartományú hangszóró: 80 mm, kúp típus
Névleges impedancia: 8 Ω
Általános
Energiaellátási követelmények:
Hálózati adapter
Bemenet: 110240 V AC, 50/60 Hz
Kimenet: DC 9,5 V 1,8 A
Teljesítményfelvétel: 13 W
Méretek (Sz/Ma/Mé):
Kb. 400 × 197 × 114 mm
Tömeg: Kb. 2,4 kg
Főegység mennyisége: 1 darab
Mellékelt tartozékok: Távvezérlő (1), Hálózati adapter (1),
AM keretantenna (1), AA méretű (R6-os) elemek (2)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement