Sony | CMT-FX350i | Sony CMT-FX350i FX350i Micro Hi-Fi iPod dock Használati útmutató

4-178-511-11(1) (HU)
Készülék
Kezdeti lépések
Rádióhallgatás
iPod lejátszása
1. Válassza ki a „DAB” vagy a „TUNER FM” lehetőséget.
1. Válassza ki az iPod funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–  gombot.
Micro HI-FI
Component System
2. Végezze el a behangolást.
Állomások automatikus keresése
Nyomja meg többször egymás után a TUNING
MODE  gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn
az „AUTO” felirat, majd nyomja meg a + /– 
gombot. A keresés automatikusan megáll,
ha a rendszer behangol egy állomást, és a kijelzőn
világítani kezd az „ST” felirat (csak sztereó
sugárzás esetében).
HU Kezelési útmutató
Amennyiben az FM állomások keresése nem áll meg,
akkor a   gomb megnyomásával szakítsa meg
a keresést, majd végezze el a hangolást manuálisan
(lásd alább).
(Kizárólag európai típusok esetében:) RDS
szolgáltatásokat nyújtó DAB vagy FM állomás
behangolásakor megjelenik a kijelzőn a szolgáltatás
vagy az állomás neve.
CMT-FX350i
Távvezérlő
© 2010 Sony Corporation
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újsággal, terítővel, függönnyel
stb. Ne helyezzen nyílt lángot keltő tárgyat, például égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne
helyezzen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében)
elhelyezni és működtetni.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról
való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati
csatlakozóvezetéket nem húzza ki a hálózati aljzatból,
még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.
A fül- és fejhallgatókból származó erős hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő
használata növeli a szemkárosodás veszélyét.
Ez a készülék az
1. OSZTÁLYÚ LÉZER
termékosztályba sorolható.
Ez a jelzés a hátlap külső
részén található.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
EU-s irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
A termék gyártója a Sony Corporation (1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan). A termékbiztonsággal
és az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos
hivatalos képviselő a Sony Deutschland GmbH
(Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany).
Kérjük, a szervizeléssel és a garanciával kapcsolatos
ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Régi elektromos és elektronikus
berendezések kiselejtezése
(Az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokra érvényes.)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási
hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül
hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további információkat
illetően forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
amelyben a terméket vásárolta.
Érintett tartozékok: távvezérlő
Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos
háztartási hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy
0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, amely az
elemek hulladékkezelése helyes módjának figyelmen kívül
hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági,
hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét
kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszerű
kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja
le a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos
cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a lemerült
elemek újrahasznosítását szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos
további információkat illetően forduljon a területileg
illetékes irodához, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket megvásárolta.
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik
oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális
hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált,
mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg
a Compact Disc (CD) szabványnak.
Másolásvédett technológiával rendelkező
zenei lemezek
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes
lemezgyártók a közelmúltban másolásvédett
technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek
forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek
között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg
a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel
a készülékkel nem lejátszhatók.
A licenccel és védjeggyel kapcsolatos
megjegyzés
Az iPod az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban
és más országokban.

A „Made for iPod” azt jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek.

Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért és
a biztonsági és törvényi előírásoknak való megfeleléséért.

Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és Thomson licence
alapján használjuk.

Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illetékes
személyek tulajdona. Ebben a leírásban nem tüntettük
fel a TM és a jelet.

®
 Hangszóróvezeték (vörös/)
 Hangszóróvezeték (fekete/)
 A bal oldali hangszóróhoz
 Antennák
Külön megvásárolható fejhallgató
csatlakoztatása
Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, majd állítsa be az antennát.
Az antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa
távol a hangszóró vezetékétől és a hálózati csatlakozókábeltől.
A DAB/FM antenna kihúzása előtt a saját DAB- és
FM-beállítások megőrzése érdekében győződjön meg
arról, hogy a rendszer ki van kapcsolva.
Lemerült elemek kiselejtezése
(az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokra érvényes)
FIGYELMEZTETÉS
 DAB/FM zsinórantenna (vízszintesen helyezze el)
 A jobb oldali hangszóróhoz
 A hálózati aljzathoz
 Hangszórók
Csak a vezeték lecsupaszított részét helyezze be.
 Áramellátás
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt egy
fali aljzathoz.
Ha a csatlakozódugó nem illeszkedik az aljzatba, akkor
vegye le róla a tartozék adaptert (csak adapterrel felszerelt
modellek esetében).
Az iPod használata
Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel elvégezhető
műveleteket tárgyalja. Ezek azonban a készülék azonos
vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
Használat előtt helyezzen be egy iPod-dokkoló adaptert
az iPod dokkolóba .
Kézi hangolás (csak FM sáv esetében)
Nyomja meg többször egymás után a TUNING
MODE  gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn
a „MANUAL” felirat, majd a + /–  gomb ismételt
megnyomásával hangoljon a kívánt állomásra.
A fejhallgatót a készülék PHONES aljzatához
 csatlakoztassa.
DAB rádióállomás vétele
A rendszer megvásárlása utáni első bekapcsoláskor
elindul az automatikus DAB-keresés, és listázza az
elérhető szolgáltatásokat. Az automatikus DAB-keresés
alatt a kijelzőn a „” jelzés látható. Az automatikus
DAB keresés alatt a készülék és a távirányító egyik
gombját se nyomja meg. A keresési folyamat ekkor
megszakad, és előfordulhat, hogy a rendszer nem tudja
megfelelően létrehozni a szolgáltatások listáját.
Az automatikus DAB-keresés kézi futtatásához
végezze el a „Rádióhallgatás” című rész „DAB
állomások automatikus keresésének manuális indítása”
pontjában ismertetett lépéseket. Ha a korábbitól eltérő
térségbeköltözött, akkor végezze el manuálisan az
automatikus DAB-keresést, és regisztrálja ismételten
a vételi tartalmakat.
DAB állomásokkal kapcsolatos megjegyzések
DAB állomás behangolásakor előfordulhat, hogy néhány
másodpercig még nem hallható semmilyen hang.

A másodlagos szolgáltatás befejeztével a rendszer automatikusan
az elsődlegeset veszi.

Ez a vevőegység nem támogatja az adatszolgáltatásokat.

Tipp
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj
csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE 
gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a „MONO” felirat.
DAB állomások automatikus keresésének
manuális indítása
1. A DAB automatikus keresés funkció indításához
nyomja meg a készülék DAB INITIAL SCAN  gombját.
A kijelzőn megjelenik a „DAB SCAN” és a „PUSH
ENTER” felirat.
2. A keresés elvégzéséhez nyomja meg a
 gombot.
Megkezdődik a keresés. A keresési folyamatot mozgó
csillagok jelzik (). Az adott területen elérhető
DAB szolgáltatásoktól függően a keresés igénybe vehet
néhány percet.
A távvezérlő használata
Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze
be a két (nem tartozék) AA méretű R6-os elemet, először
a  oldalon, az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelően.
iPod-dokkoló adapter
iPod-csatlakozó
A távvezérlő használatával kapcsolatos megjegyzések
Normál használat mellett az elemek körülbelül hat
hónapig használhatók.

Ne használjon együtt régi és új, valamint különböző típusú elemeket.

Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor az elemek
szivárgása és korróziója miatti esetleges károsodás megelőzése
érdekében vegye ki az elemeket.

A rendszer hordozása
1. A CD-lejátszó védelme érdekében távolítsa el
a készülékben lévő CD-t.
2. Kikapcsoláshoz nyomja meg a készülék  (be- és
kikapcsolás)  gombját, és ellenőrizze, hogy nem
villog-e a „STANDBY” felirat.
3. Húzza ki az aljzatból a hálózati csatlakozókábelt.
1. A rendszer bekapcsolásához nyomja
meg a   gombot.
2. Az óra beállítási módjának kiválasztásához nyomja
meg a TIMER MENU  gombot.
Amennyiben a „PLAY SET” felirat villog, akkor
a /  többszöri megnyomásával válassza
a „CLOCK” lehetőséget. Ezután nyomja meg
a (bevitel)  gombot.
3. A /  gomb többszöri megnyomásával állítsa
be az órát, majd nyomja meg a
Az iPod-dokkoló adaptert az eltávolításhoz a belsejében
lévő nyílásnál a körmével vagy egy lapos tárggyal húzza ki.
 gombot.
4. Végezze el a perc beállítását ugyanezzel a művelettel.
Megjegyzés
Az óra beállításai a készülék hálózati csatlakozókábelének kihúzása
és áramszünet esetén elvesznek.
Óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt
állapotában
Nyomja meg a DISPLAY  gombot. Az óra körülbelül
8 másodpercre jelenik meg.
Megjegyzések
Amennyiben az adott országban vagy régióban nem támogatott
a DAB műsorszórás, a kijelzőn a „NO SERV” felirat látható.
Ez a művelet minden korábban tárolt előbeállítást töröl.

A DAB/FM antenna kihúzása előtt a saját DAB-beállítások
megőrzése érdekében kapcsolja ki a rendszert.

Megjegyzés

Az iPod-dokkoló adapter nem a rendszer tartozéka. Használja
az iPod tartozékát képező dokkolót. Az iPod-dokkoló adapterek
működtetésével kapcsolatos részleteket illetően lásd az iPod-dokkoló
adapterhez mellékelt használati utasítást.
Rádióállomások előbeállítása
Műveletek
Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés
CD/MP3-lemez lejátszása
A „REP1” felirat jelzi, ha egyetlen műsorszám vagy fájl ismétlődik
a lejátszás leállításáig.
1. Válassza ki a CD-funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–  gombot.
Nyomja meg a készüléken található  PUSH OPEN/
CLOSE  gombot, majd helyezzen egy lemezt
címkéjével felfelé a CD-tartó rekeszbe.
A CD-tartót a készüléken található  PUSH OPEN/
CLOSE  feliratú rész lenyomásával csukhatja be.
3. Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a  (lejátszás)  gombot.
Egyéb műveletek
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
Megnyomandó gombok
 (szünet) . A lejátszás ismételt
elindításához nyomja meg újra
a gombot.
Lejátszás leállítása  (leállítás) .
Mappa kiválasztása
(mappa kiválasztása) +/– 
MP3-lemezről
többször egymás után.
Műsorszám vagy
 (hátraléptetés) /
fájl kiválasztása
 (előreléptetés) .
Műsorszámon vagy Tartsa lenyomva a  (vissza) /
fájlon belüli rész
 (gyors előre)  gombot
kiválasztása
lejátszás közben, majd a kívánt
ponton engedje fel.
Ismételt lejátszás
REPEAT  többszöri megnyomása
kiválasztása
a „REP” vagy „REP1” felirat
megjelenéséig.
A lejátszási mód módosítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE  gombot. Választhat
” a mappában található összes MP3 fájl
a normál („
 SHUF*”
lejátszása), a véletlen sorrendű („SHUF” vagy „
mappák közötti váltáshoz), illetve a programozott lejátszás
(„PGM”) között.
*CD-DA (audió) lemez lejátszása esetén a
(SHUF) lejátszás azonos.
1. Hangoljon a kívánt állomásra.
2. A vevőegység memória módjának kiválasztásához
nyomja meg a TUNER MEMORY  gombot.
(SHUF) és a normál
A készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a kiválasztott lejátszási
módot („SHUF” vagy „
 SHUF”), és visszatér a normál lejátszási
módhoz („
”).
MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések
Ne mentsen más típusú műsorszámokat, fájlokat és fölösleges
mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre.

Az MP3 fájlokat nem tartalmazó mappák kihagyásra kerülnek.

Az MP3 fájlok lejátszási sorrendje megegyezik rögzítési sorrendjükkel.

A rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű MP3 fájlok lejátszására képes.

Még abban az esetben is, ha a fájl „.mp3” kiterjesztésű, eltérő
fájl esetén a lejátszáskor olyan nagy hangerejű hang képződhet,
ami a hangszórórendszer károsodásához és a rendszer
meghibásodásához vezethet.

Maximális értékek:
-255 mappa (a gyökérmappával együtt).
-512 MP3 fájl.
-8 mappaszint (fájlok fastruktúrája).

Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel,
-rögzítő eszközzel és -rögzítő adathordozóval való kompatibilitás.
Nem kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott
hang fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le.

Többmenetes lemez lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
Amennyiben a lemezen az első menet CD-DA (audió), akkor a többi
menetet a formátumtól függetlenül már nem ismeri fel a készülék.
Ebben az esetben csak az első menet CD-DA műsorszámai játszhatók le.

Ha az első menet formátuma CD-ROM, és az utána következők is
ebben a formátumban kerültek rögzítésre, akkor a rendszer több
menetben, folyamatosan játssza le az MP3 fájlokat mindaddig,
amíg nem ér másik, eltérő formátumban felvett menethez.

Nyomja meg a  gombot.
Az iPod vezérlése
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
Görgetés felfelé/
lefelé az iPod
menüiben
Hangoskönyv/
podcast műsorszám
vagy fejezet
kiválasztása
A kijelölt elem
kiválasztása
Hangoskönyv/
podcast műsorszám
vagy fejezet
egy pontjának
kiválasztása
Visszatérés az előző
menühöz vagy
menü kiválasztása
Megnyomandó gombok
/ .
/ .
/ . Gyors
előre- vagy hátraléptetéshez
tartsa lenyomva a gombot.
 /
 .
Tartsa lenyomva a  / 
gombot lejátszás közben, majd
a kívánt ponton engedje fel.
 /TOOL MENU /
RETURN  (vissza) .
A rendszer akkumulátortöltőként
való használata
A rendszer bekapcsolt állapotban akkumulátortöltőként
használható az iPod eszközhöz.
A töltés akkor kezdődik, ha az iPod eszközt az iPod
csatlakozóra helyezi. Az iPod kijelzőjén megjelenik
a töltési állapot. A további részletekkel kapcsolatban
lásd az iPod használati útmutatóját.
Az iPod töltésének leállítása
Távolítsa el az iPodot. Az iPod töltése a rendszer
kikapcsolásával is leállítható.
Megjegyzések
Az iPod csatlakoztatása és eltávolítása során tartsa a készüléken
lévő csatlakozójának megfelelő szögben, és a csatlakozó megóvása
érdekében ne forgassa és ne csavarja el.

Ne hordozza a készüléket, ha a csatlakozóra iPod eszköz van
helyezve. Ez meghibásodáshoz vezethet.

Az iPod behelyezése és eltávolítása során egy kézzel tartsa a készüléket,
és ügyeljen, nehogy véletlenül megnyomja az iPod vezérlőelemeit.

Az iPod csatlakoztatásának megszüntetése előtt szüneteltesse
a lejátszást.

Videó lejátszásakor a gyors előre- vagy hátraléptetéshez tartsa
lenyomva a  /  gombot, amennyiben a  / 
gomb nem működik.

A hangerőt a VOLUME +/– gombbal állíthatja be. A hangerő az
iPodon való módosítása esetén sem változik.

Az egységen található iPod-dokkoló  kizárólag iPod csatlakoztatására
szolgál. Más audiolejátszó eszköz nem csatlakoztatható.

iPod használatához olvassa el az iPod használati útmutatóját.

A Sony nem vállal felelősséget az iPodon tárolt adatoknak a készülékkel
való használat során való elveszése vagy károsodására vonatkozóan.

Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
1. Válassza ki a CD-funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–  gombot.
2. Válassza ki a lejátszási módot.
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE  gombot, amíg meg
nem jelenik a kijelzőn a „PGM” felirat.
3. Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájl számát.
A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzés
2. Helyezzen be egy lemezt.
Az óra beállítása
A keresés végeztével megjelenik az elérhető
szolgáltatások listája.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–  gombot.
2. Helyezze el az iPod-ot.
3. Indítsa el a lejátszást.
3. A kívánt szám beállítását a + /–  gombok
segítségével végezze el.
Amennyiben a választott számhoz már tartozik
egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan
beállított állomásra cseréli.
Nyomja meg többször egymás után a  / 
gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt műsorszám
vagy fájl száma.
MP3 fájlok programozása esetén a mappa
+/– 
kiválasztásához nyomja meg többször a
gombot, majd válassza ki a kívánt fájlt.
4. Az állomás tárolásához nyomja meg a  gombot.
5. A 1–4. lépések megismétlésével további
állomásokat tárolhat.
Legfeljebb 20 DAB és 20 FM állomás tárolható.
A beállított állomásokat a rendszer még áramszünet
és a készülék hálózati csatlakozókábelének kihúzása
esetén is megőrzi körülbelül fél napig.
6. Tárolt rádióállomás előhívásához nyomja meg
többször a TUNING MODE  gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a „PRESET” felirat, majd
a kívánt szám kiválasztásához nyomja meg többször
egymás után a + /–  gombot.
Rádióállomások előbeállításával kapcsolatos megjegyzés
DAB szolgáltatás előbeállítása csak akkor lehetséges, ha a szolgáltatás
éppen elérhető.
Választott műsorszám vagy
fájl száma
A kiválasztott műsorszám vagy fájl
teljes lejátszási ideje
4. Programozza be a kiválasztott műsorszámot
vagy fájlt.
A választott műsorszám vagy fájl beviteléhez nyomja
 gombot.
meg a
5. További (összesen legfeljebb 25) műsorszám vagy
fájl beprogramozásához ismételje meg a 3–4. lépést.
6. A beprogramozott műsorszámok vagy fájlok
lejátszásához nyomja meg a   gombot.
A programozás addig érhető el, amíg ki nem nyitja
a CD-tartó rekeszt. Ugyanazon program ismételt
lejátszásához nyomja meg a   gombot.
A programozott lejátszás megszakítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE  gombot, amíg el nem
tűnik a kijelzőről a „PGM” felirat.
Program utolsó műsorszámának vagy fájljának
törlése
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg
a CLEAR  gombot.
Program adatainak, például az összes
műsorszám számának megtekintése
Nyomja meg többször egymás után a DISPLAY  gombot.
Külön megvásárolható
audiokészülékek használata
1. Készítse elő a hangforrást.
Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszközt a készülék
AUDIO IN aljzatához  egy (külön megvásárolható)
analóg audiokábellel.
2. Vegye lejjebb a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME –  gombot.
3. Válassza ki az AUDIO IN funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/–  gombot.
4. Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön,
és állítsa be a hangerőt.
Megjegyzés
Az időzítők használata
A rendszer kétféle időzítő funkciót biztosít. Mindkettő
beállítása esetén a kikapcsolásidőzítő élvez prioritást.
Lehetősége van arra, hogy zenére aludjon el. Ez a funkció
abban az esetben is működik, ha az óra nincs beállítva.
Nyomja meg többször egymás után a SLEEP  gombot.
Amennyiben az „AUTO” lehetőséget választja, akkor
a rendszer az aktuális lemez lejártával vagy 100 percen
belül leáll.
Bekapcsolásidőzítő:
Lehetősége van egy előre beállított időpontban CD-re,
DAB/FM műsorra vagy iPodra ébredni.
Győződjön meg arról, hogy az óra be van állítva.
1. Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt
a VOLUME +/–  gomb segítségével.
CD adott műsorszáma vagy audiofájlja elsőként való
lejátszásához hozzon létre saját programot.
2. Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.
Művelet
Hangerő módosítása
Dinamikusabb hang
létrehozása (Dynamic
Sound Generator X-tra
funkció)
A hangeffektus beállítása
Nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
Megnyomandó gombok
VOLUME +/– .
DSGX  a készüléken.
3. Állítsa be a bekapcsolásidőzítőt.
Nyomja meg többször a /  gombot
a „PLAY SET” lehetőség kiválasztásához. Ezután
nyomja meg
 gombot.
a
4. Állítsa be a lejátszás indításának idejét.
Állítsa be az időt a /  gomb segítségével, majd
 gombot.
nyomja meg a
EQ .
5. A lejátszás leállításának ideje szintén a 4. lépésben
megadott módon végezhető el.
A kijelző módosítása
Művelet
A kijelzőn
megjelenő adatok
módosítása*
Óra ellenőrzése a
rendszer kikapcsolt
állapotában
Megnyomandó gombok
DISPLAY  többször egymás után
a rendszer bekapcsolt állapotában.
A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések
A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_”
szimbólum látható.

A következő információk nem kerülnek kijelzésre:
-MP3-lemez teljes lejátszási ideje.
-MP3 fájl hátralévő lejátszási ideje.

A következő információk nem jelennek meg megfelelően:
-VBR (változó bitsebesség) kódolású MP3 fájl eltelt lejátszási ideje.
-azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű
ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik.

A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
-műsorszám hátralévő lejátszási ideje.
-MP3 fájlok ID3 címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú ID3
címkék használata esetén (ha egyetlen MP3 fájlhoz 1-es és 2-es
verziójú ID3 címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3
címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn).
-legfeljebb 32 karakter hosszúságú ID3 címkeinformáció
nyomtatott nagybetűkkel (A-tól Z-ig), számokkal (0-tól 9-ig) és
szimbólumokkal (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
-legfeljebb 8 karakter hosszúságú szolgáltatásnév, legfeljebb
128 karakternyi DLS (Dynamic Label Segment – dinamikus
címkéző szegmens) és legfeljebb 16 karakter hosszúságú csoportos
címke nyomtatott nagybetűkkel (A-tól Z-ig), számokkal (0-tól 9-ig)
és szimbólumokkal (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).

6. Válassza ki a hangforrást.
Nyomja meg többször egymás után a /  gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzőn.
 gombot.
Ezután nyomja meg a
7. Kapcsolja ki a rendszert.
Nyomja meg a   gombot. A rendszer
15 másodperccel a beállított idő előtt kapcsol be.
Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt
állapotban van, akkor a bekapcsolásidőzítő nem
indul el. Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás
és a lejátszás megkezdése közötti időszakban.
DISPLAY  többször egymás után
a rendszer kikapcsolt állapotában.
Az óra 8 másodpercre jelenik meg.
*CD/MP3-lemez adatainak megtekintése, mint például:
-műsorszám vagy fájl száma normál lejátszás esetén.
-műsorszám vagy fájl neve („ ”) normál lejátszás esetén.
-előadó neve („ ”) normál lejátszás esetén.
-album vagy mappa neve („
”) normál lejátszás esetén.
-teljes lejátszási idő és a CD-DA lemezen lévő műsorszámok száma
(leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód
van kiválasztva).
-az MP3-lemezen lévő mappák (albumok) száma (leállított lejátszó
esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van kiválasztva).
-adattároló címke, ha az MP3-lemez rendelkezik ilyennel.
DAB-állomások adatait, például a szolgáltatás nevét, az állomáscímkét,
az előbeállított számot, a DLS-t (Dynamic Label Segment – dinamikus
címkéző szegmenst) és a csoportos címkét is megtekintheti.
1. Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozókábel
és a hangszóró vezetékei megfelelő és biztos módon
csatlakoztatva vannak.
Kikapcsolásidőzítő:
Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony, akkor a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra válthat. Állítsa be megfelelően
az eszköz hangerejét. Lásd „Az automatikus készenléti üzemmód
funkció kikapcsolása” című részt.
A hang beállítása
Hibaelhárítás
A beállítás ellenőrzése
1. Nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
2. A „SELECT” lehetőség kiválasztásához nyomja
meg többször a /  gombot, majd pedig
a  gombot.
3. A „PLAY SEL” lehetőség kiválasztásához nyomja
meg többször a /  gombot, majd pedig
a  gombot.
Az időzítés törlése
Ismételje meg a fenti műveletet, amíg a 3. lépésben az
„OFF” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután nyomja
 gombot.
meg a
A beállítás módosítása
Kezdje újra az 1. lépéstől.
Megjegyzések iPod felhasználók számára
A bekapcsolásidőzítő alkalmazása esetén győzödjön meg arról,
hogy nincs folyamatban iPodról történő lejátszás.

A csatlakoztatott iPod állapotától függően előfordulhat, hogy
a bekapcsolásidőzítő nem aktiválható.

Tipp
A bekapcsolásidőzítő beállítása a manuális kikapcsolásáig
érvényben marad.
2. Keresse meg a problémát az alábbi ellenőrző listában,
és végezze el a hozzá tartozó javító műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony
legközelebbi forgalmazóját.
Ha a kijelzőn megjelenik a
„PROTECT” felirat
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali
aljzatból, és a „PROTECT” felirat eltűnése után
ellenőrizze a következőket.

Nincs rövidzárlat a + és a – hangszóróvezetékek között?

Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?

Rövidre van zárva az iPod csatlakozója ?
Ha a fentiek ellenőrzése során mindent rendben talált,
akkor csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozókábelt,
és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is
fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.
Általános
A rendszer nem kapcsol be.
Csatlakoztatva van a hálózati csatlakozókábel?

A rendszer váratlanul készenléti
üzemmódra váltott.
Ez nem jelent hibás működést. A készülék
automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben
kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet vagy
nincsen kimeneti audiojel. Lásd „Az automatikus
készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.

A bekapcsolásidőzítő órabeállítása váratlanul
törlésre került.
Amennyiben körülbelül egy percig semmilyen művelet
nem történik, akkor az órabeállítás és a bekapcsolásidőzítő
beállítása automatikusan törlésre kerül. Ismételje meg
a műveletet az elejétől.

Nincs hang.
Nincs rövidzárlat a + és a – hangszóróvezeték között?
Csak a tartozék hangszórókat használja?

Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?

Elképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen
szünetel a sugárzás.


A hang csak az egyik oldalról érkezik, illetve
a jobb és a bal oldali hangerő nem kiegyenlített.
A hangszórókat a lehető legszimetrikusabb módon
helyezze el.

Kizárólag a tartozék hangszórókat csatlakoztassa
a készülékhez.

Erős zúgás vagy zaj.
Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.

Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.

Szereljen fel egy (külön megvásárolható) zajszűrőt
a hálózati csatlakozókábelre.

A távvezérlő nem működik.
Távolítsa el a távvezérlő és a készüléken található 
érzékelő között elhelyezkedő esetleges akadályokat,
és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.

Irányítsa a távvezérlőt a rendszer érzékelője felé.

Vigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.

CD-/MP3-lejátszó
A hang ugrik vagy a rendszer nem játssza le
a lemezt.
Törölje le, majd helyezze be ismét a lemezt.
Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek
kitéve (például egy stabil állványra).

Helyezze távolabb a hangszórókat a rendszertől, vagy
tegye őket külön állványokra. Nagy hangerő esetén
előfordulhat, hogy a hangszóró rezgése okozza az ugrást.


A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.
A PLAY MODE  gomb többszöri megnyomásával
térjen vissza a normál lejátszáshoz, amíg mind
a „PGM”, mind a „SHUF” felirat el nem tűnik a kijelzőről.

A lejátszás indítása a szokásosnál több időt
vesz igénybe.
A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás
elindításának időtartamát:
-bonyolult faszerkezettel rögzített lemez.
-többmenetes módban rögzített lemez.
-nem véglegesített lemez (olyan lemez, amelyhez még
hozzáadhatók adatok).
-sok mappát tartalmazó lemez.

iPod
Nincs hang.
Győződjön meg arról, hogy az iPod megfelelően
van csatlakoztatva.

Győződjön meg arról, hogy az iPod zenét játszik le.

Módosítsa a hangerőt.

A hang torz.
Győződjön meg arról, hogy az iPod megfelelően
van csatlakoztatva.

Vegye lejjebb a hangerőt.

Állítsa az iPod „EQ” beállítását „Off ” vagy „Flat” értékre.

Az iPod nem működik.
Győződjön meg arról, hogy az iPod megfelelően
van csatlakoztatva.

Győződjön meg arról, hogy az iPod szoftverének frissítése
megtörtént. Amennyiben nem, akkor a rendszerrel való
használata előtt frissítse az iPod szoftverét.

Mivel a rendszer és az iPod vezérlése egymástól
külön történik, ezért elképzelhető, hogy az iPod nem
működtethető a távvezérlő vagy a készülék gombjaival.
Ebben az esetben használja az iPod vezérlőgombjait.

Az iPod nem tölthető.
Győződjön meg arról, hogy az iPod megfelelően
van csatlakoztatva.

A rendszert csak bekapcsolt állapotában használhatja
akkumulátortöltőként az iPod eszközhöz.

A kijelzőn megjelenik a „PROTECT” felirat.
A rendszer az iPod csatlakozójának áramerősségével
kapcsolatos problémát észlelt. Kapcsolja ki a rendszert,
és távolítsa el az iPod eszközt az iPod-csatlakozóból.
Győződjön meg arról, hogy semmilyen probléma nem
áll fenn az iPod eszközzel. Ha az üzenet továbbra is
megjelenik, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.

Vevőegység
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy egyetlen
állomás sem fogható be. (A kijelzőn az „ST”
felirat villog.)
Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet
és elhelyezést, majd állítsa be ismét az antennát.

Az antennákat a zaj felvételének elkerülése
érdekében tartsa távol a hangszóró vezetékétől
és a hálózati csatlakozókábeltől.

Kapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb
elektromos berendezéseket.


Az automatikus készenléti üzemmód
funkció kikapcsolása
Ez a rendszer automatikus készenléti funkcióval van ellátva.
Ennek köszönhetően a készülék automatikusan készenléti
üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik
semmilyen művelet vagy nincsen kimeneti audiojel.
Gyári beállítás szerint az automatikus készenléti
üzemmód funkció be van kapcsolva.
Az automatikus készenléti üzemmódot a készüléken
található gombokkal kapcsolhatja ki.
A rendszer bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva
a   gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
az „AUTO. STBY OFF” üzenet.
A funkció bekapcsolásához ismételje meg a műveletet
az „AUTO. STBY OFF” üzenet megjelenéséig.
Megjegyzések
Az automatikus készenléti üzemmód bekapcsolásakor a kijelzőn
világítani kezd az „AUTO STANDBY” felirat.
Az automatikus készenléti üzemmód a vevőegység funkciók
(DAB/FM) esetén még abban az esetben sem működik, ha
a kijelzőn világít az „AUTO STANDBY” felirat.

Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált
automatikusan készenléti üzemmódra:
-ha audiojelet észlel.
-ha iPod készülék van csatlakoztatva.
-audió műsorszámok vagy fájlok lejátszása közben.
-ha a bekapcsolásidőzítő vagy a kikapcsolásidőzítő funkció aktív.


Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását, majd
végezze el az automatikus DAB-keresés műveletet
(lásd a „DAB állomások vétele” című részt).

Elképzelhető, hogy az adott DAB szolgáltatás nem
elérhető. Válasszon másik szolgáltatást a + /– 
gomb segítségével.

Ha a korábbitól eltérő térségbe költözött, akkor
elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások/frekvenciák
megváltoztak, így a korábbi adások nem hangolhatók be.
Végezze el az automatikus DAB-keresés műveletet
a vételi tartalmak ismételt regisztrálása érdekében.
(Ezen művelet végrehajtása minden korábban tárolt
előbeállítást töröl.)
A vevőegység vételének javítása
Kapcsolja ki a CD-lejátszót a rendszer be- és
kikapcsolás funkciójának segítségével. A CD-lejátszó
az alapértelmezett beállítás szerint be van kapcsolva.
A CD-lejátszó kikapcsolásához használja a készüléken
található gombokat.
1. A FUNCTION  többszöri megnyomásával válassza
ki a CD-funkciót.
2. Kapcsolja ki a rendszert a   gombbal.
3. Amikor a „STANDBY” felirat már nem villog, akkor
az óra megjelenítéséhez nyomja meg a DISPLAY ,
majd a   gombot a   lenyomva
tartása mellett, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a „CD POWER OFF” felirat.
A CD-lejátszó kikapcsolt állapotában az elérési idő
hosszabb. A CD-lejátszó bekapcsolásához ismételje meg
a műveletet a „CD POWER ON” felirat megjelenéséig.
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása
Amennyiben a rendszer még mindig nem működik
megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához használja
a készüléken található gombokat.
1. Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati
csatlakozókábelt, és kapcsolja be a rendszert.
2. A FUNCTION  és a DAB INITIAL SCAN  lenyomva
tartása közben nyomja meg a   gombot.
A felhasználó által elvégzett összes beállítás – például
a behangolt rádióállomások, időzítő, óra – törlésre kerül.
iPod-rész
Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, akkor
húzza ki teljesen a hálózati csatlakozókábelt (tápkábelt)
a fali aljzatból. A vezetéket mindig a csatlakozódugónál
fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a vezetéket.

Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül
a készülék belsejébe, az ismételt használat előtt húzza ki
a hálózati csatlakozókábelt, és forduljon szakemberhez.

A hálózati csatlakozókábel cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti.

Üzenetek
FULL: 25-nél több műsorszámot vagy fájlt (lépést)
próbált beprogramozni.
NO DISC: A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt
helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani.
NoPRESET (DAB only): Nincs tárolt előbeállított állomás.
NO SERV (DAB only): Az adott országban vagy régióban
nincs támogatott DAB műsorszórás.
NO STEP: Minden beprogramozott műsorszám
törlésre került.
No TEXT (DAB only): A közvetített szolgáltatás nem
tartalmaz szöveges információt.
NOT USED: A kívánt művelet az adott körülmények
között nem végezhető el.
OVER: Lejátszás vagy szüneteltetés során a   gomb
megnyomása közben a lemez a végére ért.
PUSH STOP: Lejátszás közben megnyomta
a PLAY MODE  gombot.
TIME NG: A bekapcsolásidőzítő kezdési és befejezési
időpontja azonos.
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek
Audió CD
CD-R/CD-RW (audió adat/MP3 fájlok)


Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ
lemezek
CD-ROM
Nem 1-es/2-es szintű vagy Joliet, ISO9660 konform
zenei CD vagy MP3 formátumú CD-R/CD-RW lemezek

Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek

Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW, szennyezett
vagy karcolt CD-R/CD‑RW, vagy nem kompatibilis
felvevőeszközzel rögzített CD-R/CD-RW

Nem megfelelően véglegesített CD-R/CD-RW

Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) formátumú
fájlokat tartalmazó lemezek

Nem szabványos formájú lemezek (például szív, négyzet
vagy csillag alakú)

Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy
matrica van ragasztva

Címkével ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek,
amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól

Nyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken a tinta
ragadós érzetű


Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg,
hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelelő
szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen
napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.

Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangszórókat
védőbevonattal (például gyanta, olaj, fényező)
kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés keletkezhet.

Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre
viszi vagy nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség
a CD-lejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás
működést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt,
és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán
át, amíg a nedvesség elpárolog.
Felmelegedés
A készülék működés közbeni felmelegedése normális
jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést.

Nagy hangerőn huzamosabb ideig történő működtetés
esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg.

Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
iPod nano
4. generáció
(videó)
iPod nano
3. generáció
(videó)
iPod touch
2. generáció/
iPod touch
2009 vége
iPod classic
120 GB
160 GB (2009)
iPod classic
160 GB (2007)
iPod touch
1. generáció
iPod classic
80 GB
iPod nano
2. generáció
(alumínium)
A hangszórórendszer
Ez a hangzórórendszer nem rendelkezik mágneses
árnyékolással, ezért a közelben elhelyezett televízió képe
mágnesesen torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki
a televíziót, várjon 15–30 percet, majd ismét kapcsolja be.
Ha nem tapasztal javulást, akkor a hangszórókat
a televíziótól távolabb helyezze el.
iPod
5. generáció
(videó)
iPod nano
1. generáció
iPod
4. generáció
(színes kijelző)
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített puha
kendővel törölje le a készüléket. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert
(például higítószert, benzint vagy alkoholt).
iPod
4. generáció
Műszaki adatok
iPod mini
Hangszóró
Fő készülék
Egyesült királyságbeli (UK) típus:
Kimenő (névleges) DIN-teljesítmény: 4 + 4 Watt (4 Ω 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 5 + 5 Watt
(4 Ω 1 kHz-en, 10% THD)
Kimenő zenei teljesítmény (referencia): 9+9 Watt
Ausztrál típus:
Kimenő (névleges) DIN-teljesítmény: 4 + 4 Watt (4 Ω 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 5 + 5 Watt
(4 Ω 1 kHz-en, 10% THD)
Hangszórórendszer: Teljes tartomány, 8 cm átm., kúpos típus
Névleges impedancia: 4 Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé): Kb. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Tömeg: Kb. nettó 1,23 kg hangszórónként
Általános
Energiaellátási követelmények:
Egyesült királyságbeli (UK) típus: 230 V AC, 50/60 Hz
Ausztrál típus: 230 V AC – 240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel: 28 Watt
Méretek (Sz/Ma/Mé) (hangszórók nélkül):
Kb. 158 mm × 240 mm × 251,5 mm
Tömeg (hangszórók nélkül): Kb. 2,3 kg
Mellékelt tartozékok: Távvezérlő (1), DAB/FM zsinórantenna (1)
Bemenet
AUDIO IN (sztereó minicsatlakozó): Érzékenység: 550 mV, impedancia: 50 kΩ
Kimenetek
PHONES (sztereó minicsatlakozó): 8 Ω vagy annál nagyobb
impedanciájú fejhallgatókhoz
SPEAKERS: 4 Ω-os impedanciához
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
Az adott nyomtatott áramköri lapokon nem használtunk
halogénezett égésgátló anyagokat.


CD-lejátszó rész
Rendszer: CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 µW
*A 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység objektívjének felületétől
200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 20 kHz
Jel–zaj arány: Több mint 90 dB
Dinamikatartomány: Több mint 90 dB
Vevőegység
FM sztereó, DAB/FM szuperheterodin vevőegység
Antenna: DAB/FM zsinórantenna
DAB vevőegység:
Frekvenciatartomány*
III. sáv: 174,928 (5 A) MHz – 239,200 (13 F) MHz
* A további részleteket illetően lásd az alábbi DAB frekvenciatáblázatot.
DAB frekvenciatáblázat (III. sáv)
Frekvencia
Címke
Frekvencia
Címke
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10 A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10 B
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10 C
Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy törlőkendővel
a közepétől a széle felé haladva.

A lemezek tisztításához ne használjon oldószert,
például benzint, hígítószert, a kereskedelemben
kapható tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus permeteket.

Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy
hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és
ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban.
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10 D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11 A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11 B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11 C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11 D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12 A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12 B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12 C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12 D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13 A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13 B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13 C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13 D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13 E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13 F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D

iPod nano
5. generáció
(videokamera)

Erősítő
Óvintézkedések
Kompatibilis iPod-modellek:
Elhelyezés

A DAB rádióállomás vétele nem megfelelő.

Biztonság
FM vevőegység
Vételi frekvenciatartomány: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben)
Középfrekvencia: 2,048 MHz
Download PDF

advertising