Sony | CMT-CX5iP | Sony CMT-CX5iP CMT-CX5iP Wall mountable Hi-Fi sound system Használati útmutató

4-278-003-11 (1) (HU)
A kezelőszervek helye
Kezdeti lépések
Műveletek
Készülék (felülnézet)
CD-/MP3-lemez lejátszása
 FM-antenna
Keressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, és állítsa fel az antennát.
Az antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében
tartsa távol a hangszórókábelektől és a tápkábeltől.
Micro HI-FI
Component System
Saját program létrehozása
(programozott lejátszás)
 Hangszórók
A hangszórókábeleket a készülék SPEAKERS aljzataihoz
csatlakoztassa.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/  gombot.
2 Helyezzen be egy lemezt.
Helyezzen be egy lemezt a lemeznyílásba a címkézett
oldalával előre.
Helyezzen be egy
lemezt a címkézett
oldalával előre.
1 Csatlakoztassa a tápvezetéket a hálózati adapterhez.
2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez,
majd a tápkábelt egy fali konnektorhoz.
A kijelzőn megjelenik a bemutató. A   gomb
megnyomására a rendszer bekapcsol, és a bemutató
automatikusan leáll. Ha kikapcsolja a rendszert,
a bemutató ismét megjelenik a képernyőn.
Készülék (elölnézet)
 FM-zsinórantenna
(húzza ki vízszintesen)
 Hangszórókábel (jobb)
 Hangszórókábel (bal)
 A hálózati adapterhez
©2011 Sony Corporation
CMT-CX5iP
iPod/iPhone használata
újrahasznosításával kapcsolatos további információkat
illetően forduljon a területileg illetékes irodához, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
amelyben a terméket vásárolta.
Érintett tartozék: távvezérlő
Lemerült elemek kiselejtezése
(az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra érvényes)
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újsággal, terítővel, függönnyel
stb. Ne helyezzen nyílt lángot keltő tárgyat, például égő
gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne
helyezzen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében)
elhelyezni és működtetni.
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról
való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek van kitéve.
A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg
a tápkábelt nem húzza ki a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.
Az adattábla a fő készülék készülékházának alján
található.
FIGYELMEZTETÉS
A sérülések elkerülése érdekében a készüléket a telepítési
útmutatónak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell
a falra.
FIGYELEM!
Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő
használata növeli a szemkárosodás veszélyét.
Ez a készülék az 1-es
osztályba sorolt lézeres
(CLASS 1 LASER)
termék. Ez a jelölés
a főegység házának
alján található.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU-s
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
A termék gyártója a Sony Corporation
(1‑7‑1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan).
A termékbiztonsággal és az elektromágneses
kompatibilitással kapcsolatos hivatalos képviselő
a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany). Kérjük, a szervizeléssel és
a garanciával kapcsolatos ügyben forduljon a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
Régi elektromos és elektronikus
berendezések kiselejtezése
(Az Európai Unióra és más,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra érvényes.)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási
hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül
hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása
elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék
Ez az elemen vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elemet tilos
háztartási hulladékként kezelni.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt
vagy 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
amely az elemek hulladékkezelése helyes módjának
figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások
megőrzését.
Olyan termékek esetében, amelyeknél biztonsági,
hatékonysági vagy adatkezelési okok miatt beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges, az elemek cseréjét
kizárólag szakember végezheti. Az elemeket a szakszerű
kezelésük érdekében hasznos élettartamuk végén adja le
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetében olvassa el az elemek biztonságos
cseréjére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le
a lemerült elemek újrahasznosítását szolgáló megfelelő
gyűjtőhelyen.
A termék vagy az elem újrahasznosításával kapcsolatos
további információkat illetően forduljon a területileg
illetékes irodához, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket
megvásárolta.
DualDisc lemezekkel kapcsolatos
megjegyzés
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik
oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális
hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált,
mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg
a Compact Disc (CD) szabványnak.
Tolja fölfelé a  panelt, és használat előtt helyezzen
dokkolóadaptert a dokkolóba. iPodhoz az eszköz
tartozékát képező dokkolóadaptert használja. iPhone-hoz
használja az eszköz tartozékát képező dokkolóadaptert.
A dokkolóadapterek működtetésével kapcsolatos
részleteket illetően lásd a hozzájuk mellékelt használati
utasítást.
Hátsó
Dokkolóadapter
5
3
4
6
2
3
Amennyiben a „PLAY SET?” felirat villog, a / 
többszöri megnyomásával válassza a „CLOCK SET?”
(bevitel) 
lehetőséget. Ezután nyomja meg a
gombot.
A /  gomb többszöri megnyomásával állítsa be
(bevitel)  gombot.
az órát, majd nyomja meg a
4 Végezze el a perc beállítását ugyanezzel
a művelettel.
Nyomja meg a DISPLAY  gombot. Az óra körülbelül
8 másodpercre jelenik meg.
iPod/iPhone
csatlakozó
Felszerelés
2 Készítsen elő olyan (nem tartozék) csavarokat,
Az állvány csatlakoztatása
a rendszerhez
amelyek illeszkednek a készülék és a hangsugárzók
hátulján található furatokba. Lásd az alábbi ábrát.
4 Függessze a rendszert a csavarokra.
Illessze a rendszer hátulján található furatokat
a csavarokhoz, majd függessze fel a rendszert
4 csavarra.
10 mm
A távvezérlő használata
Csúsztatva távolítsa el az elemtartó fedelét, majd helyezze
be a két (nem tartozék) AA méretű R6-os elemet,
először a  oldalon, az alábbi ábrán látható polaritásnak
megfelelően.
forgalomban kapható csavaroknak 3–4 mm-re
kell kiállniuk.
A rendszert függőleges, egyenes felületű, megerősített
falra szerelje.
190 mm
Eltávolítás
Fülek
1 Illessze az állvány kiálló részeit a készülék hornyába.
2 Az állvány alját lent tartva illessze a kiálló részeket
A távvezérlő használatával kapcsolatos megjegyzések
ˎNormál
ˎ
használat mellett az elemek körülbelül 6 hónapig
használhatók.
ˎNe
ˎ használjon együtt régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
ˎHa
ˎ hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki az elemeket
az elemek szivárgása és korróziója miatti esetleges károsodás
megelőzése érdekében.
a horonyba.
Az állvány eltávolítása a rendszerről
3–4 mm
Az állvány alját lent tartva húzza ki a kiálló részeket
a készülékből.
A rendszer falra szerelése
A rendszer a falra is erősíthető. Felszerelés előtt távolítsa
el az állványt a készülékről.
Megjegyzések
ˎA
ˎ rendszer felszerelése előtt húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból (konnektorból).
ˎAz
ˎ építőanyagnak és a falvastagságnak megfelelő csavarokat
használjon. A felszereléssel, a fal építőanyagával és a használandó
csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberhez.
ˎNem
ˎ
megfelelő erősségű fal vagy csavarok esetén a rendszer leeshet
és megsérülhet, ezáltal személyi sérülést okozva.
ˎAmennyiben
ˎ
a hangsugárzókat és a készüléket egymáshoz
közel szereli fel, akkor a csavarokat az alsó rész  jelzésének
megfelelően rögzítse a falhoz, a kézikönyvben látható módon.
ˎA
ˎ készülék és a hangsugárzó csavarjainak minimális távolsága
90 mm. Ha a rendszert és a hangsugárzókat nagyobb távolságra
kívánja felszerelni, akkor a művelet megkezdése előtt állítsa be
a hangsugárzó vezetékének hosszát.
ˎA
ˎ hangsugárzó vezetékét az ábrán látható módon a készülék
hátuljának kiálló része köré tekerheti.
Lejátszás leállítása
Mappa
kiválasztása
MP3‑lemezről
Műsorszám vagy
fájl kiválasztása
Műsorszámon
vagy fájlon belüli
rész kiválasztása
Megnyomandó gombok
 (szünet) . A lejátszás ismételt
elindításához nyomja meg újra
a gombot.
 (leállítás) .
(mappa kiválasztása) +/ 
többször egymás után.
 (hátraléptetés)/
(előreléptetés) .
Tartsa lenyomva a  (vissza)/
 (gyors előre)  gombot
lejátszás közben, majd a kívánt
ponton engedje fel.
REPEAT  többször egymás
után a „REP” vagy „REP1” felirat
megjelenéséig.
 a készüléken .
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE  gombot. Választhat
a normál („ ” a mappában található összes MP3‑fájl
lejátszása), a véletlen sorrendű („SHUF” vagy
„  SHUF*” mappák közötti váltáshoz), valamint
a programozott lejátszás („PGM”) között.
A hangszóró hátlapja
Megjegyzések
ˎÜgyeljen
ˎ
a csavarok megfelelő illesztésére, és hogy azonos és
kellő mértékben álljanak ki ahhoz, hogy kitöltsék a készülék és
a hangszórók hátulján található furatokat.
ˎVegye
ˎ
figyelembe, hogy a falra függesztett rendszer leeshet,
ha ütés éri.
ˎNe
ˎ akasszon és ne helyezzen semmilyen tárgyat a falra függesztett
rendszerre.
ˎAnyagtól
ˎ
függően a rendszer által kibocsátott hő vagy a por a tapéta
leválását vagy elszíneződését okozhatja.
ˎA
ˎ Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti csapásból stb. eredő balesetekért
és károkért.
A jobb hangminőség érdekében
Hasznos tanácsok
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
A lejátszási mód módosítása
3 Erősítse a csavarokat a falba. A kereskedelmi
Fülek
Egyéb műveletek
Lemez kiadása
A készülék és a hangszórók
hátulján lévő furatok
Állvány
Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel elvégezhető
műveleteket tárgyalja. Ezek azonban a készülék azonos
vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.
ˎBekapcsoláskor
ˎ
a rendszer csak akkor húzza be a lemezt
a lemeztálcába, ha a kijelzőn már megjelent a „No Disc” felirat.
Ne próbálja meg betolni a lemezt, amíg meg nem jelenik
a „No Disc” felirat.
ˎNe
ˎ helyezzen speciális (pl. szív, négyzet, csillag) alakú lemezt
a készülékbe. A lemez ebben az esetben beeshet a rendszerbe,
ami visszafordíthatatlan károsodást okozhat.
ˎA
ˎ  (kiadás) gomb megnyomása után, ha ugyanazt a lemezt
szeretné visszahelyezni, ezt ne úgy tegye, hogy egyszerűen visszatolja
a lemezt. Először vegye ki a lemeztálcából, majd helyezze vissza.
ˎNe
ˎ kapcsolja ki a rendszert, ha egy lemez csak félig van
a lemeztálcába helyezve. Ebben az esetben a lemez leeshet.
ˎNe
ˎ használjon olyan lemezt, amelyiken ragasztószalag, pecsét vagy
ragasztóanyag van, mert ez hibás működéshez vezethet.
ˎA
ˎ lemezt kivételkor a szélénél fogja meg. Ne érintse meg a felületét.
ˎA
ˎ rendszer kikapcsolt állapotában ne tolja be a lemezt
a lemeztálcába. Ez a rendszer hibás működéséhez vezethet.
ˎNe
ˎ helyezzen 8 cm-es lemezt a készülékbe adapter segítségével.
Ez a rendszer hibás működéséhez vezethet.
Ismételt lejátszás
kiválasztása
Fülek
ˎAz
ˎ iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano és
az iPod touch az Apple Inc. védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.
ˎAz
ˎ MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és
szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalattól
licenceljük.
ˎA
ˎ Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
ˎEz
ˎ a termék a Microsoft Corporation bizonyos szellemi
tulajdonjogainak védelme alá esik. Az ilyen technológia
használata és terjesztése ezen terméken kívül tilos
a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának
engedélye nélkül.
ˎMinden
ˎ
más védjegy és bejegyzett védjegy
a tulajdonosuk tulajdona. Az útmutatóban nem
tüntettük fel a és jeleket.
A hangsugárzók optimális elhelyezésével jobb
hangminőség érhető el.
A jobb hangminőség érdekében a rendszert az alábbi
ismertetés alapján helyezze üzembe.
ˎˎA hangszórókat javasolt a felhasználónak a helyiségben
szokásosan elfoglalt helye alapján, tőle jobbra és balra
elhelyezni.
ˎˎA hangszórókat a legjobb a fül szokásos magasságában
elhelyezni.
1 Rögzítse a tartozék alátéteket a hangsugárzók és
a készülék hátuljára.
*CD-DA (audio-) lemez lejátszása esetén a
(SHUF) lejátszás megegyezik.
Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés
A „REP1” felirat jelzi, ha egyetlen műsorszám vagy fájl ismétlődik
a lejátszás leállításáig.
A véletlen sorrendű lejátszással kapcsolatos megjegyzések
ˎA
ˎ véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítása mellett a rendszer
a lemezen található összes műsorszámot és fájlt véletlen sorrendben
játssza le. A véletlen sorrendű lejátszás „
SHUF” beállítása
mellett a rendszer a kiválasztott mappában található összes
műsorszámot és fájlt véletlen sorrendben játssza le.
ˎA
ˎ készülék kikapcsolásakor a rendszer törli a kiválasztott lejátszási
módot („SHUF” vagy „
 SHUF”), és visszatér a normál lejátszási
módhoz („
”).
MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzések
ˎNe
ˎ mentsen más típusú műsorszámokat, fájlokat és fölösleges
mappákat az MP3-fájlokat tartalmazó lemezre.
ˎA
ˎ rendszer kihagyja azokat a mappákat, amelyek nem MP3-fájlokat
tartalmaznak.
ˎAz
ˎ MP3-fájlok lejátszási sorrendje megegyezik rögzítési
sorrendjükkel.
ˎA
ˎ rendszer kizárólag „.mp3” kiterjesztésű MP3-fájlok
lejátszására képes.
ˎMég
ˎ
akkor is, ha a fájl „.mp3” kiterjesztésű, ha az adott fájl ettől
eltérő, a lejátszáskor olyan nagy hangerejű hang képződhet,
ami a hangsugárzórendszer károsodásához és a rendszer
meghibásodásához vezethet.
értékek:
ˎMaximális
ˎ
255 mappa (a gyökérmappával együtt).
511 MP3-fájl.
Egy lemezen 512 MP3-fájl vagy mappa szerepelhet.
8 mappaszint (fájlok faszerkezete).
ˎNem
ˎ
garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, -rögzítő
eszközzel és -rögzítő adathordozóval való kompatibilitás. Nem
kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang
fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le.
ˎAmennyiben
ˎ
a lemezen az első menet CD-DA (audió), akkor a többi
menetet a készülék már nem ismeri fel, formátumra való tekintet
nélkül. Ebben az esetben csak az első menet CD-DA műsorszámai
játszhatók le.
ˎHa
ˎ az első menet formátuma CD-ROM, és az utána következők is
ebben a formátumban kerültek rögzítésre, akkor a rendszer több
menetben, folyamatosan játssza le az MP3-fájlokat mindaddig,
amíg nem talál másik, eltérő formátumban felvett menetet.
Védőlapok
illesztési helye
Főegység
Csavar
(Középső)
Csavar
3 Válassza ki a kívánt műsorszám vagy fájl számát.
Nyomja meg többször egymás után a / 
gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt műsorszám
vagy fájl száma.
Audiofájlok programozása esetén a mappa
 +/ 
kiválasztásához nyomja meg többször a
gombot, majd válassza ki a kívánt fájlt.
Jobb oldali hangszóró
Csavar
A kiválasztott műsorszám vagy
fájl teljes játékideje
4 Programozza be a kiválasztott műsorszámot
vagy fájlt.
A választott műsorszám vagy fájl beviteléhez nyomja
 gombot.
meg a
5 További (összesen legfeljebb 25) műsorszám vagy
fájl beprogramozásához ismételje meg a 3–4. lépést.
6 A beprogramozott műsorszámok vagy fájlok
lejátszásához nyomja meg a   gombot.
A programozás a lemez  tálcából való kivételéig
vagy a tápkábel csatlakoztatásának megszüntetéséig
elérhető marad.
Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja
meg a   gombot.
A programozott lejátszás megszakítása
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE  gombot, amíg el nem
tűnik a kijelzőről a „PGM” felirat.
Program utolsó műsorszámának vagy
fájljának törlése
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a CLEAR 
gombot.
Program adatainak megtekintése
Nyomja meg többször egymás után a DISPLAY 
gombot.
Rádióhallgatás
1 Válassza a TUNER funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/  gombot.
2 Végezze el a behangolást.
Állomások automatikus keresése
Nyomja meg többször egymás után a TUNING
MODE  gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn
az „AUTO” felirat, majd nyomja meg a +/ 
gombot. Ha a rendszer behangol egy állomást,
a keresés automatikusan megáll, és a kijelzőn világítani
kezd a „TUNED” és a „STEREO” felirat (csak sztereó
műsorok esetében).
(SHUF) és a normál
Többmenetes lemez lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
™ ®
Csavar
meg a TIMER MENU  gombot.
Óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt
állapotában
4,6 mm
A licenccel és védjeggyel kapcsolatos
megjegyzés
Bal oldali hangszóró
2 Az óra beállítási módjának kiválasztásához nyomja
Az óra beállításai a készülék tápkábelének kihúzása és áramszünet
esetén visszaállnak a gyári alapértékekre.
wa
ws
wd
5
gombot.
Megjegyzés
qk
ql
w;
wg
wf
1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a  
A lejátszó leállított állapotában nyomja meg többször
egymás után a PLAY MODE  gombot, amíg meg
nem jelenik a kijelzőn a „PGM” felirat.
Választott műsorszám vagy
fájl száma
3 Indítsa el a lejátszást.
Megjegyzések
Az óra beállítása
2 Válassza ki a lejátszási módot.
 Lemez kiadása
Nyomja meg a  (lejátszás)  gombot.
Az adapter száma a dokkolóadapter alján található.
iPod eszköz esetén használja a hozzá tartozó
dokkolóadaptert, vagy szerezzen be egy megfelelőt az
Apple Inc. vállalattól.
0
Másolásvédett technológiával rendelkező
zenei lemezek
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak
megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes
lemezgyártók a közelmúltban másolásvédett
technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek
forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek
között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg
a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel
a készülékkel nem lejátszhatók.
iPhone eszközökhöz tartozó dokkolóadapterek
: iPhone készülék esetében
: iPhone 3G és iPhone 3GS készülék esetében
: iPhone 4 készülék esetében
Távvezérlő
e;
wl
wk
wj
wh
Ha nem használ iPod/iPhone eszközt, tartsa lezárva
a panelt.
A dokkolóadaptert az eltávolításhoz a belsejében lévő
nyílásnál a körmével vagy egy lapos tárggyal húzza ki.
Ha beállítja az órát, a rendszer energiatakarékos
üzemmódra vált, és a bemutató nem jelenik meg.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/  gombot.
1 Válassza a CD funkciót.
 Tápellátás
HU Kezelési útmutató
1 Válassza ki a CD-funkciót.
Amennyiben a „TUNED” felirat nem gyullad ki, és az
FM állomások keresése nem áll meg, akkor a  
gomb megnyomásával szakítsa meg a keresést, majd
végezze el a hangolást manuálisan (lásd alább).
RDS szolgáltatásokat nyújtó FM állomás
behangolásakor a műsorszórással kapcsolatos
információk, például a szolgáltatás vagy az állomás
neve látható.
Kézi hangolás
Nyomja meg többször egymás után a TUNING
MODE  gombot, amíg el nem tűnik a kijelzőről az
„AUTO” és a „PRESET” felirat, majd a +/  gomb
ismételt megnyomásával hangoljon a kívánt állomásra.
Tanács
Ha egy sztereó FM állomás vétele gyenge, akkor a statikus zaj
csökkentéséhez kapcsolja ki a sztereó vételt az FM MODE 
gomb többszöri megnyomásával, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a „MONO” felirat.
Rádióállomások tárolása
1 Hangoljon a kívánt állomásra.
2 A vevőegység memória módjának kiválasztásához
nyomja meg a TUNER MEMORY  gombot.
3 A kívánt szám beállítását a +/  gombok
segítségével végezze el.
Amennyiben a választott számhoz már tartozik
egy rádióállomás, akkor azt a készülék az újonnan
beállított állomásra cseréli.
4 Az állomás tárolásához nyomja meg a
gombot.

5 Az 1–4. lépések megismétlésével további
állomásokat tárolhat.
Legfeljebb 20 FM állomás tárolható.
3 Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a   gombot.
6 Tárolt rádióállomás előhívásához nyomja meg
többször a TUNING MODE  gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a „PRESET” felirat, majd
a kívánt szám kiválasztásához nyomja meg többször
egymás után a +/  gombot.
Egyéb műveletek
Művelet
Lejátszás
szüneteltetése
Lejátszás leállítása
Lejátszás iPod/iPhone eszközről
1 Válassza az iPod funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/  gombot.
2 Helyezze el az iPod/iPhone eszközt.
3 Indítsa el a lejátszást.
Adott rész
keresése fájlon
belül
Nyomja meg a   gombot.
Az iPod/iPhone vezérlése
Művelet
Lejátszás
megállítása
Hangoskönyv/
podcast
műsorszámának
vagy fejezetének
kiválasztása
Adott pont
keresése
hangoskönyv/
podcast
műsorszámában
vagy fejezetében
A kijelölt elem
kiválasztása
Görgetés felfelé/
lefelé az iPod
menüiben
Visszatérés az
előző menübe
vagy menü
kiválasztása
Mappa
kiválasztása
Fájl kiválasztása
Gomb
 (szüneteltetés) /
 (leállítás) .
 (hátraléptetés)/
(előreléptetés) . Az előre- vagy
visszatekeréshez tartsa lenyomva
a gombot.
Tartsa lenyomva a 
(visszatekerés)/ (előretekerés)
 gombot lejátszás közben, majd
a kívánt ponton engedje fel.
(bevitel) .
Ismételt lejátszás
kiválasztása
Megnyomandó gombok
 (szünet) . A lejátszás
folytatásához nyomja meg újra
a gombot.
 (leállítás) . A lejátszás
folytatásához nyomja meg a 
(lejátszás) *1 gombot. A lejátszás
megszakításához nyomja meg újra
a   gombot*2.
+/  többször egymás után.
 (hátraléptetés)/
(előreléptetés) .
Tartsa lenyomva a 
(visszatekerés)/ (előretekerés)
 gombot lejátszás közben, majd
a kívánt ponton engedje fel.
REPEAT  többször egymás
után a „REP” vagy „REP1” felirat
megjelenéséig.
* VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén elképzelhető,
hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik.
*2A lejátszás a felső mappától folytatódik.
1
A lejátszási mód módosítása
Nyomja meg többször egymás után a PLAY
MODE  gombot. Választhat a normál lejátszás (az
USB‑eszközön található összes fájl lejátszása sorrendben),
a mappalejátszás (az USB-eszköz adott mappájában
lévő összes fájl lejátszása – „ ”), valamint a véletlen
sorrendű lejátszás („SHUF”) között.
Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony, akkor előfordulhat,
hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be
megfelelően az eszköz hangerejét. Lásd „Az automatikus készenléti
üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.
A hang beállítása
Művelet
Hangerő
módosítása
Dinamikusabb
hang létrehozása
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
A hangeffektus
beállítása
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(vissza) .
A rendszer akkumulátortöltőként való
használata
A rendszer bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is
használható akkumulátortöltőként az iPod/iPhone
eszközhöz.
A töltés akkor kezdődik, amikor az iPod/iPhone eszközt
az iPod/iPhone csatlakozóra helyezik . Az iPod/iPhone
eszköz kijelzőjén megjelenik a töltési állapot. Ha tölteni
szeretné az iPod/iPhone lejátszót, leállított állapotban
helyezze az iPod/iPhone csatlakozóra.
A további részletekkel kapcsolatban lásd az iPod/iPhone
használati útmutatóját.
iPod/iPhone töltésének leállítása
Távolítsa el az iPod/iPhone eszközt.
iPod/iPhone töltésével kapcsolatos megjegyzések
ˎHa
ˎ USB-funkció van kiválasztva a rendszer bekapcsolt állapotában,
akkor nem tölthet iPod/iPhone eszközt.
ˎA
ˎ kijelző bemutató vagy óra üzemmódjában az iPod/iPhone még
a rendszer kikapcsolt állapotában sem tölthető.
ˎHa
ˎ az iPod/iPhone eszközt kikapcsolt rendszer mellett tölti, akkor
a művelet befejeztével a rendszer automatikusan energiatakarékos
üzemmódra vált. Kikapcsolt rendszer esetén a maximális töltési idő
körülbelül 4 óra.
ˎHa
ˎ az iPod/iPhone kikapcsolt rendszeren történő töltése közben
megnyomja a DISPLAY  gombot, akkor a töltés leáll. A töltés
újraindításához a kijelző energiatakarékos üzemmódjában
csatlakoztassa ismét az iPod/iPhone eszközt.
Megjegyzések
ˎHa
ˎ az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, akkor elképzelhető,
hogy a rendszer nem ismeri fel. Ebben az esetben töltse fel az
akkumulátort számítógép vagy más eszköz segítségével, és ezután
csatlakoztassa a rendszerhez.
ˎA
ˎ rendszer teljesítménye az iPod/iPhone műszaki jellemzőitől
függően változó lehet.
ˎAz
ˎ iPod/iPhone csatlakoztatása és eltávolítása során tartsa
a készüléken lévő csatlakozójának megfelelő szögben, és a csatlakozó
megóvása érdekében ne forgassa és ne csavarja el.
ˎNe
ˎ hordozza a készüléket, ha a csatlakozóra iPod/iPhone eszköz van
helyezve. Ez meghibásodáshoz vezethet.
ˎAz
ˎ iPod/iPhone behelyezése és eltávolítása során egy kézzel tartsa
a készüléket, és ügyeljen, nehogy véletlenül megnyomja az iPod/
iPhone vezérlőelemeit.
ˎAz
ˎ iPod/iPhone csatlakoztatásának megszüntetése előtt szüneteltesse
a lejátszást.
ˎVideó
ˎ
lejátszásakor a gyors előre- vagy hátraléptetéshez tartsa
lenyomva a /  gombot, amennyiben a / 
nem működik.
ˎHa
ˎ az iPhone csatlakoztatva van a rendszerhez, és bejövő hívás
érkezik, akkor a lejátszás leáll, és a hívás fogadható.
ˎA
ˎ hangerőt a VOLUME +/  gombbal állíthatja be. A hangerő
az iPod/iPhone-on való módosítása esetén nem változik.
ˎA
ˎ rendszer kizárólag iPod/iPhone eszközzel való használatra szolgál.
Más audiolejátszó eszköz nem csatlakoztatható.
ˎiPod/iPhone
ˎ
használatához olvassa el az eszköz használati
útmutatóját.
ˎA
ˎ Sony nem vállal felelősséget az iPod/iPhone eszközön tárolt
adatoknak a készülékkel való használat során való elvesztéséért
vagy károsodásáért.
Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzés
Ha a „REP” lehetőséget választja, amikor a rendszer normál lejátszás
módban van, a rendszer ismételve játssza le az USB-eszközön
lévő audiofájlokat, amíg Ön le nem állítja a lejátszást. Ha a „REP”
lehetőséget választja, amikor a rendszer mappalejátszás módban
van, a rendszer ismételve játssza le a választott mappában lévő
audiofájlokat, amíg Ön le nem állítja a lejátszást.
Megjegyzések
ˎHa
ˎ USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az
USB‑eszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési móddal
kapcsolatban részletes információkat a csatlakoztatandó
USB‑eszközhöz kapott használati útmutatóban talál.
ˎA
ˎ csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően akár 10 másodperc
is eltelhet, amíg a „Reading” felirat megjelenik.
ˎNe
ˎ kösse össze a rendszert és az USB-eszközt USB-hubon keresztül.
ˎAz
ˎ USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az
USB‑eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok
mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
ˎEgyes
ˎ
USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy
a bevitt műveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre.
ˎNem
ˎ
garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és
írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található audiofájlok eredetileg
nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva, az zajt vagy akadozó
hangzást eredményezhet, vagy esetleg a fájl nem játszható le.
ˎA
ˎ rendszer az alábbi esetekben nem képes az USB-eszközön lévő
audiofájlok lejátszására:
Ha egy mappában több mint 100 audiofájl van.
Ha az USB-eszközön több mint 10 000 audiofájl van.
Ha az USB-eszközön a mappák száma meghaladja a 100-at
(beleértve a „ROOT” mappát és az üres mappákat).
Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől függően változhatnak.
Ne mentsen más típusú fájlokat és fölösleges mappákat audiofájlokat
tartalmazó USB-eszközre.
ˎA
ˎ rendszer csak 8 mappa mélységig képes a lejátszásra.
ˎA
ˎ rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz
által biztosított összes funkciót.
ˎA
ˎ rendszer átugorja azokat a mappákat, amelyek nem tartalmaznak
audiofájlt.
ˎA
ˎ rendszeren a következő audioformátumok hallgathatók:
MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
AAC: „.m4a” fájlkiterjesztés
Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő, eltérő
fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat vagy
meghibásodhat.
A rendszer akkumulátortöltőként való
használata
A rendszer bekapcsolt állapotban használható olyan
USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek
rendelkeznek az újratöltés funkcióval.
Válassza ki az USB funkciót a FUNCTION +/ 
többszöri megnyomásával.
(USB)
A töltés akkor kezdődik, amikor az egység
portjához  csatlakoztatja az USB-eszközt. Az USBeszköz kijelzőjén megjelenik a töltés állapota. A további
részletekkel kapcsolatban lásd az USB-eszköz felhasználói
útmutatóját.
DSGX  a készüléken.
A rendszer a következő audioformátumok lejátszására
képes: MP3/WMA*/AAC*.
* DRM (Digital Rights Management) szerzőijog-védelemmel ellátott
fájlok, illetve online zeneboltból letöltött számok nem játszhatók le
a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani, a rendszer a következő
nem védett audiofájlt játssza le.
A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi webhelyeken
tájékozódhat.
Európai és orosz vásárlók számára:
<http://support.sony-europe.com/>
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Válassza az USB funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/  gombot.
2 Csatlakoztassa az USB-eszközt a
porthoz .
(USB)
Külön megvásárolható
audiokészülékek használata
1 Készítse elő a hangforrást.
Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszközt a készülék
AUDIO IN aljzatához  egy (külön megvásárolható)
analóg audiokábellel.
2 Vegye lejjebb a hangerőt.
Nyomja meg a VOLUME   gombot.
3 Válassza ki az AUDIO IN funkciót.
Nyomja meg többször a FUNCTION +/  gombot.
4 Indítsa el a lejátszást.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön,
és állítsa be a hangerőt.
A beállítás ellenőrzése
1 Nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
2 A „TIMER SEL?” lehetőség kiválasztásához nyomja
meg többször a /  gombot, majd pedig
 gombot.
a
3 A „PLAY SEL?” lehetőség kiválasztásához nyomja
EQ  többször egymás után
a „BASS” vagy „TREBLE”
kiválasztásához, majd a szint
beállításához nyomja meg
a /  gombot.
A kijelző módosítása
Művelet
A kijelzőn
megjelenő adatok
módosítása1)
Kijelző mód
módosítása
(lásd alább)
Megnyomandó gombok
DISPLAY  többször egymás után
a rendszer bekapcsolt állapotában.
DISPLAY  többször egymás után
a rendszer kikapcsolt állapotában.2)
Lehetősége van a CD/MP3-lemez, illetve az USB-eszköz különböző
adatainak megtekintésére, például:
műsorszám vagy fájl száma
műsorszám vagy fájl neve („ ”)
előadó neve („ ”)
album vagy mappa neve („
”)
teljes lejátszási idő és a CD-DA-lemezen lévő műsorszámok száma
(leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód
van kiválasztva)
az MP3-lemezen lévő mappák (albumok) száma (leállított lejátszó
esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van kiválasztva)
kötetcímke, ha az MP3-lemez rendelkezik ilyennel (leállított
lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van
kiválasztva)
1)
A készülék STANDBY jelzőfénye  a rendszer kikapcsolt
állapotában világít.
2)
A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.
Kijelző mód
Bemutató
Energiatakarékos
mód2)
Óra
3)
A rendszer kikapcsolt
állapotában1)
A bemutató be van kapcsolva.
A kijelző az energiatakarékosság
érdekében kikapcsol. Az időzítő és
az óra továbbra is működik.
A kijelzőn az óra látható.
A készülék STANDBY jelzőfénye  a rendszer kikapcsolt
állapotában világít.
2)
Az óra nem állítható be energiatakarékos üzemmódban.
3)
Az óraképernyő 8 másodperc elteltével automatikusan
energiatakarékos módra vált.
1)
A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések
ˎA
ˎ kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_”
szimbólum látható.
ˎA
ˎ következő információk nem láthatók a kijelzőn:
MP3-lemez és USB-eszköz teljes játékideje
hátralévő játékidő, kivéve CD-DA lemez esetén
ˎA
ˎ következő információk nem jelennek meg megfelelően:
VBR (változó bitsebesség) kódolású MP3-fájl eltelt játékideje
azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű
ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik
ˎA
ˎ következő információk jelennek meg a kijelzőn:
CD-DA lemez műsorszámának hátralévő játékideje
MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú
ID3‑címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és
2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú
ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn)
Az időzítők használata
A rendszer 2 féle időzítő funkciót biztosít. Mindkettő
beállítása esetén a kikapcsolásidőzítő élvez prioritást.
Kikapcsolásidőzítő:
Lehetősége van arra, hogy zenére aludjon el. Ez a funkció
abban az esetben is működik, ha az óra nincs beállítva.
Nyomja meg többször egymás után a SLEEP  gombot.
Bekapcsolásidőzítő:
Lehetősége van egy előre beállított időpontban CD-re,
DAB/DAB+ vagy FM műsorra, valamint iPod/iPhone
eszközre ébredni . Győződjön meg róla, hogy az óra be
van állítva.
1 Készítse elő a hangforrást.
Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt
a VOLUME +/  gomb segítségével.
CD adott műsorszáma vagy audiofájlja elsőként való
lejátszásához hozzon létre saját programot.
2 Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.
Nyomja meg a TIMER MENU  gombot.
Fájl lejátszása USB-eszközről
Nyomja meg a   gombot. A rendszer a beállított
idő előtt automatikusan bekapcsol.
Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt
állapotban van, akkor a bekapcsolásidőzítő nem
indul el. Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás
és a lejátszás megkezdése közötti időszakban.
meg többször a /  gombot, majd pedig
 gombot.
a
Az időzítés törlése
Ismételje meg a fenti műveletet, amíg a 3. lépésben
a „TIMER OFF?” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
 gombot.
Ezután nyomja meg a
A beállítás módosítása
A lejátszási móddal kapcsolatos megjegyzések
ˎA
ˎ véletlen sorrendű lejátszás („SHUF”) választása esetén a rendszer
a csatlakoztatott USB-eszközön lévő összes audiofájlt lejátssza
véletlen sorrendben. A véletlen sorrendű lejátszás során a készülék
ugyanazokat a fájlokat többször is lejátszhatja.
ˎHa
ˎ a lejátszási mód mappalejátszás, a „REP1” nem érhető el.
ˎHa
ˎ a lejátszási mód véletlen sorrendű lejátszás, az ismétlés funkció
nem érhető el.
ˎHa
ˎ ismétlés van beállítva, a véletlen sorrendű lejátszás nem érhető
el. Ha az ismételt lejátszás beállítása „REP1”, a mappalejátszás nem
érhető el.
ˎA
ˎ készülék kikapcsolásakor a rendszer a kiválasztott véletlen
sorrendű lejátszásból („SHUF”) visszatér a normál lejátszáshoz.
Megnyomandó gombok
VOLUME +/ .
7 Kapcsolja ki a rendszert.
3 Állítsa be a bekapcsolásidőzítőt.
Nyomja meg többször a /  gombot a „PLAY
SET?” lehetőség kiválasztásához. Ezután nyomja meg
 gombot.
a
4 Állítsa be a lejátszás indításának idejét.
A /  gomb többszöri megnyomásával állítsa be
 gombot. Végezze el
az órát, majd nyomja meg a
a perc beállítását a fenti művelettel.
5 A lejátszás leállításának ideje szintén a 4. lépésben
megadott módon végezhető el.
6 Válassza ki a hangforrást.
Nyomja meg többször egymás után a /  gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzőn.
 gombot.
Ezután nyomja meg a
Kezdje újra az 1. lépéstől.
Megjegyzés
Ha USB-eszközt választ az időzítéshez, és sok fájlja vagy mappája
van az eszközön, akkor időbe telik a fájlok beolvasása, aminek
következtében a beállított időponthoz képest rövid késleltetéssel
indul el a lejátszás.
Megjegyzések iPod-/iPhone-felhasználók számára
ˎA
ˎ bekapcsolásidőzítő alkalmazása esetén győződjön meg róla,
hogy nincs folyamatban iPod/iPhone eszközről történő lejátszás.
ˎA
ˎ csatlakoztatott iPod/iPhone állapotától függően előfordulhat,
hogy a bekapcsolásidőzítő nem aktiválható.
Tipp
A bekapcsolásidőzítő beállítása a manuális kikapcsolásáig
érvényben marad.
A STANDBY jelzőfény  a tápkábel hálózati
csatlakoztatásának megszüntetése után is
bekapcsolva marad.
ˎˎElőfordulhat, hogy a STANDBY jelzőfény  a tápkábel
hálózati csatlakoztatásának megszüntetése után nem
azonnal alszik ki. A jelzőfény mintegy 40 másodperc
múlva kikapcsol. Ez nem jelent hibás működést.
CD-/MP3-lejátszó
A hang ugrik vagy a rendszer nem játssza le
a lemezt.
ˎˎTörölje le, majd helyezze be ismét a lemezt.
ˎˎTegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek
kitéve (például egy stabil állványra).
ˎˎHelyezze távolabb a hangsugárzókat a rendszertől,
vagy tegye őket külön állványokra. Nagy hangerő
esetén előfordulhat, hogy a hangsugárzó rezgése
okozza az ugrást.
A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.
ˎˎA PLAY MODE  gomb többszöri megnyomásával
térjen vissza a normál lejátszáshoz, amíg mind
a „PGM”, mind a „SHUF” felirat el nem tűnik
a kijelzőről.
A lejátszás indítása a szokásosnál több időt
vesz igénybe.
ˎˎA következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás
elindításának időtartamát:
bonyolult faszerkezettel rögzített lemez.
többmenetes módban rögzített lemez.
nem véglegesített lemez (olyan lemez, amelyhez még
hozzáadhatók adatok).
sok mappát tartalmazó lemez.
iPod/iPhone
Nincs hang.
Hibaelhárítás
1 Győződjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozókábel és a hangszóró vezetékei megfelelő
és biztos módon csatlakoztatva vannak.
2 Keresse meg a problémát az alábbi ellenőrző
listában, és végezze el a hozzá tartozó javító
műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel
a Sony legközelebbi forgalmazóját.
Ha a STANDBY jelzés villog
Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból,
és ellenőrizze a következőket.
ˎˎNincs rövidzárlat a + és a  hangsugárzó-vezetékek
között?
ˎˎNem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
ˎˎRövidre van zárva az iPod/iPhone csatlakozója ?
Ha a STANDBY jelzés  már nem villog,
csatlakoztassa ismét a tápkábelt, és kapcsolja be
a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll,
keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.
Általános
A hálózati vezeték hálózati csatlakoztatása
után a kijelzőn megjelenik a bemutató, annak
ellenére, hogy a rendszer nincs bekapcsolva.
ˎˎNyomja meg egyszer a DISPLAY  gombot a rendszer
kikapcsolt állapotában. A kijelzőről eltűnik a bemutató.
A rendszer nem kapcsol be.
ˎˎCsatlakoztatva van a tápkábel?
A rendszer váratlanul Standby üzemmódra
váltott.
ˎˎEz nem jelent hibás működést. A készülék
automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben
kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet vagy
nincsen kimeneti audiojel. Lásd „Az automatikus
készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.
A bekapcsolásidőzítő órabeállítása váratlanul
törlésre került.
ˎˎAmennyiben körülbelül egy percig semmilyen
művelet nem történik, akkor az órabeállítás és
a bekapcsolásidőzítő beállítása automatikusan
törlésre kerül. Ismételje meg a műveletet az elejétől.
Nincs hang.
ˎˎNincs rövidzárlat a + és a  hangsugárzóvezetékek
között?
ˎˎCsak a tartozék hangsugárzókat használja?
ˎˎNem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
ˎˎElképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen
szünetel a sugárzás.
A hang csak az egyik oldalról érkezik,
illetve a jobb és a bal oldali hangerő nem
kiegyenlített.
ˎˎA hangsugárzókat a lehető legszimetrikusabb módon
helyezze el.
ˎˎKizárólag a tartozék hangsugárzókat csatlakoztassa
a készülékhez.
Erős zúgás vagy zaj.
ˎˎZajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
ˎˎCsatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
ˎˎSzereljen fel egy (nem tartozék) zajszűrőt a tápkábelre.
A távvezérlő nem működik.
ˎˎTávolítsa el a távvezérlő és a készüléken található 
érzékelő között elhelyezkedő esetleges akadályokat,
és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.
ˎˎIrányítsa a távvezérlőt a rendszer érzékelője felé.
ˎˎVigye közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone zenét
játszik le.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone
szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem,
akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az
iPod/iPhone szoftverét.
ˎˎÁllítsa be a hangerőt.
A hang torz.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod megfelelően van
csatlakoztatva.
ˎˎVegye lejjebb a hangerőt.
ˎˎÁllítsa az iPhone/iPod „EQ” beállítását „Off ” vagy
„Flat” értékre.
Az iPod nem működik.
ˎˎHa az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, akkor
előfordulhat, hogy nem működtethető a rendszerrel.
Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort számítógép
vagy más eszköz segítségével, és ezután csatlakoztassa
a rendszerhez.
ˎˎÁllítsa le az esetlegesen az iPod/iPhone eszközön futó
egyéb iOS alkalmazásokat. A részletekért nézze meg
a iPod/iPhone eszközhöz kapott használati utasítást.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone
szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem,
akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az
iPod/iPhone szoftverét.
ˎˎMivel a rendszer és az iPod/iPhone vezérlése egymástól
külön történik, elképzelhető, hogy az iPod/iPhone
nem működtethető a távvezérlő vagy a készülék
gombjaival. Ebben az esetben használja az iPod/iPhone
vezérlőgombjait.
Az iPod/iPhone nem tölthető.
ˎˎHa az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, akkor
elképzelhető, hogy még a rendszerhez történő
csatlakoztatás esetén sem tölthető. Ebben az esetben
töltse fel az akkumulátort számítógép vagy más eszköz
segítségével, és ezután csatlakoztassa a rendszerhez.
ˎˎGyőződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően
van csatlakoztatva.
ˎˎHa az iPod/iPhone eszközt kikapcsolt (készenléti
üzemmódban lévő) rendszer mellett tölti, akkor
a rendszer nem tölti a teljesen töltött iPod/iPhone
eszközt.
ˎˎGondoskodjon róla, hogy a rendszer ne USB módban
legyen. USB módban nem tölthető iPod/iPhone.
ˎˎAz iPod/iPhone akkor sem tölthető, ha az iPhone/
iPod mellékelt USB-kábelét csatlakoztatja a rendszer
USB‑portjához.
Az iPhone csengőhangjának hangereje
nem változik.
ˎˎÁllítsa be a csengőhang hangerejét az iPhone eszközön.
USB-eszköz
A csatlakoztatott iPod/iPhone vagy USB‑eszköz
nem töltődik, ha egyszerre mindkettő
csatlakoztatva van.
ˎˎNem tölthet egyszerre iPod/iPhone eszközt és
USB‑eszközt. USB-eszköz töltéséhez válassza az
USB funkciót.
Támogatott USB-eszközt használ?
ˎˎHa nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi
problémák fordulhatnak elő. Ellenőrizze a kompatibilis
USB-eszközöket a „Fájl lejátszása USB-eszközről”
pontban felsorolt webhelyeken.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
A fájl- és mappanevek nem jelennek meg
a rendszeren.
A lejátszás nem lehetséges.
A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
A hang zajos.
Torz hang hallható.
Nincs hang.
ˎˎAz USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva.
Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az
USB‑eszközt.
Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.
ˎˎKapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az
USB‑eszközt.
ˎˎMaguk a zenei adatok zajosak, vagy a hang torz.
Előfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok előállításakor
keletkezett a számítógép állapota miatt. Hozza létre
újra a zenei adatokat.
ˎˎTúl alacsony bitsebességet használtak a fájlok
kódolásakor. Másoljon nagyobb bitsebességgel
kódolt fájlokat az USB-eszközre.
A „Reading” felirat hosszú ideig látható,
vagy sokáig tart, amíg a lejátszás elindul.
ˎˎAz olvasási folyamat a következő esetekben
sokáig tarthat:
Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
A fájlszerkezet különösen összetett.
A memória kapacitása túl nagy.
A belső memória töredezett.
Hibás kijelzés.
ˎˎIsmételje meg a zenei adatok átvitelét az USB-eszközre,
mert elképzelhető, hogy a rajta tárolt adatok sérültek.
ˎˎA rendszer csak betűk és számok megjelenítésére
alkalmas. Más karakterek nem jelennek meg
megfelelően.
Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.
ˎˎKapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az
USB‑eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
ˎˎEllenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket
a „Fájl lejátszása USB-eszközről” pontban felsorolt
webhelyeken.
ˎˎAz USB-eszköz nem működik megfelelően. Olvassa
el az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma
megoldásával kapcsolatban.
A lejátszás nem indul el.
ˎˎKapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az
USB‑eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
ˎˎEllenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket
a „Fájl lejátszása USB-eszközről” pontban felsorolt
webhelyeken.
ˎˎNyomja meg a   gombot a lejátszás indításához.
A lejátszás nem az első műsorszámtól indul.
ˎˎÁllítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.
Nem játszhatók le fájlok.
ˎˎAz audiofájlok nem a következő kiterjesztésűek: „.mp3”,
„.wma” vagy „.m4a”.
ˎˎAz adatok nem MP3/WMA/AAC formátumban
vannak rögzítve.
ˎˎA nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USB-eszközök
nem támogatottak.*
ˎˎHa particionált USB-eszközt használ, csak az első
partíción lévő hangfájlok játszhatók le.
ˎˎA titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem
játszhatók le.
* Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert, de egyes
USB-eszközök nem feltétlenül támogatják mindkettőt. Bővebb
információt az USB-eszközök kezelési útmutatójából, illetve
a gyártótól kaphat.
Vevőegység
Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy egyetlen
állomás sem fogható be. (A kijelzőn a „TUNED”
vagy a „STEREO” felirat villog.)
ˎˎCsatlakoztassa megfelelően az antennát.
ˎˎKeressen egy megfelelő vételt biztosító helyet és
elhelyezést, majd ismét állítsa be az antennát.
ˎˎAz antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében
tartsa távol a hangszórókábelektől és a tápkábeltől.
ˎˎKapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb elektromos
berendezéseket.
A rendszer gyári beállításainak
visszaállítása
Amennyiben a rendszer még mindig nem működik
megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.
A gyári beállítások visszaállításához használja
a készüléken található gombokat.
1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt,
és kapcsolja be a rendszert.
2 Tartsa lenyomva a készülék   és FUNCTION 
gombját legalább 3 másodpercig.
A felhasználó által elvégzett összes beállítás –
például a behangolt rádióállomások, időzítő,
óra – törlésre kerül.
Az Automatic Standby funkció kikapcsolása
Ez a rendszer Automatic Standby funkcióval van ellátva.
Ennek köszönhetően a készülék automatikusan Standby
üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik
semmilyen művelet, vagy nincsen kimeneti audiojel.
Gyári beállítás szerint az Automatic Standby üzemmód
funkció be van kapcsolva.
Az Automatic Standby üzemmódot a készüléken
található gombokkal kapcsolhatja ki.
A rendszer bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva
a   gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
az „AUTO STBY OFF” felirat.
A funkció bekapcsolásához ismételje meg a műveletet
az „AUTO STBY ON” felirat megjelenéséig.
Megjegyzések
ˎ2
ˎ perccel az előtt, hogy a rendszer készenléti módba lép, a kijelzőn
megjelenik az „AUTO STBY” felirat.
ˎAz
ˎ automatikus készenlét a vevőegység (FM) használata esetén még
abban az esetben sem működik, ha engedélyezve van.
ˎAz
ˎ alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált
automatikusan készenléti üzemmódba:
ha audiojelet észlel.
audió műsorszámok vagy fájlok lejátszása közben.
ha a bekapcsolásidőzítő vagy a kikapcsolásidőzítő funkció aktív.
Üzenetek
CD Over : Lejátszás vagy szüneteltetés során a  
gomb megnyomása közben a lemez a végére ért.
Error : A rendszer nem ismerte fel az USB-eszközt,
vagy ismeretlen eszközt csatlakoztattak.
LOCKED : A lemeztálca nem működik. Keresse fel
a Sony legközelebbi forgalmazóját.
No Device : Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, vagy
a csatlakoztatott USB-eszközt leállították.
No Disc : A lejátszóban nincs lemez, vagy olyan lemezt
helyezett be, amelyet a készülék nem tud lejátszani.
No Memory : Nincs behelyezve a memóriakártya az
USB-eszközbe.
No Step : Minden beprogramozott műsorszám törlésre
került.
No Track : A rendszer nem töltött be lejátszható fájlt az
USB-eszközről.
Not in Use : A kívánt művelet az adott körülmények
között nem végezhető el.
Not Supported : Nem támogatott USB-eszközt vagy
iPod eszközt, illetve lemerült iPod/iPhone eszközt
csatlakoztatott.
Push STOP! : Lejátszás közben CD módban megnyomta
a PLAY MODE  gombot.
Step Full! : 25-nél több műsorszámot vagy fájlt (lépést)
próbált beprogramozni.
TIME NG! : A bekapcsolásidőzítő kezdési és befejezési
időpontja azonos.
Óvintézkedések
Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek
ˎˎAudió CD
ˎˎCD-R/CD-RW (audió adat/MP3-fájlok)
Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ
lemezek
ˎˎCD-ROM
ˎˎNem 1-es/2-es szintű vagy Joliet, ISO9660 konform
zenei CD vagy MP3 formátumú CD-R/CD-RW
lemezek
ˎˎTöbbmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek
ˎˎGyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW, szennyezett
vagy karcolt CD-R/CD‑RW, vagy nem kompatibilis
felvevőeszközzel rögzített CD‑R/CD-RW
ˎˎNem megfelelően véglegesített CD-R/CD-RW
ˎˎNem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) formátumú
fájlokat tartalmazó lemezek
ˎˎNem szabványos formájú lemezek (például szív, négyzet
vagy csillag alakú)
ˎˎOlyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy
matrica van ragasztva
ˎˎCímkével ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek,
amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól
ˎˎNyomtatott címkével ellátott lemezek, amelyeken a tinta
ragadós érzetű
A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
ˎˎLejátszás előtt törölje le a lemezt egy törlőkendővel
a közepétől a széle felé haladva.
ˎˎA lemezek tisztításához ne használjon oldószert,
például benzint, hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez készült
antisztatikus permeteket.
ˎˎNe tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy
hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és ne
hagyja közvetlen napsütésben álló autóban.
Biztonság
ˎˎHa huzamosabb ideig nem használja a készüléket, akkor
húzza ki teljesen a tápkábelt (tápkábelt) a fali aljzatból.
A vezetéket mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Soha ne húzza magát a vezetéket.
ˎˎHa bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül
a készülék belsejébe, az ismételt használat előtt húzza
ki a tápkábelt, és forduljon szakemberhez.
ˎˎA tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.
Elhelyezés
ˎˎNe döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg,
hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelelő
szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen
napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
ˎˎLegyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangsugárzókat
védőbevonattal (például gyanta, olaj, fényező) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy elszíneződés
keletkezhet.
ˎˎHa a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre
viszi vagy nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség
a CD‑lejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás
működést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt,
és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán
át, amíg a nedvesség elpárolog.
Felmelegedés
ˎˎA készülék működés közbeni felmelegedése normális
jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést.
ˎˎNagy hangerőn huzamosabb ideig történő működtetés
esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne
érintse meg.
ˎˎHagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.
A hangsugárzórendszer
Ez a hangzórórendszer nem rendelkezik mágneses
árnyékolással, ezért a közelben elhelyezett televízió képe
mágnesesen torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki
a televíziót, várjon 15–30 percet, majd ismét kapcsolja be.
Ha nem tapasztal javulást, akkor a hangsugárzókat
a televíziótól távolabb helyezze el.
A készülékház tisztítása
Kímélő tisztítószeroldattal enyhén megnedvesített puha
kendővel törölje le a készüléket. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert
(például hígítószert, benzint vagy alkoholt).
Műszaki adatok
Erősítő
Európai, orosz és izraeli modellek:
Kimenő (névleges) DIN-teljesítmény: 15 + 15 watt (8 Ω 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 20 + 20 Watt
(8 Ω 1 kHz‑en, 10% THD)
Kimenő zenei teljesítmény (referencia): 20 + 20 watt (8 Ω 1 kHz-en,
10% THD)
Más modellek:
Kimenő (névleges) DIN-teljesítmény: 15 + 15 watt (8 Ω 1 kHz-en, DIN)
Folyamatos kimenő RMS-teljesítmény (referencia): 20 + 20 Watt
(8 Ω 1 kHz‑en, 10% THD)
Bemenet
AUDIO IN (sztereó minicsatlakozó): Érzékenység: 700 mV, impedancia:
47 kΩ
Kimenetek
SPEAKERS: 8 Ω-os impedanciához
CD-lejátszó rész
Rendszer: CD- és digitális audiorendszer
Lézerdióda jellemzői
Kibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: Kevesebb mint 44,6 µW
*A 7 mm-es apertúrájú optikai vevőegység objektívjének felületétől
200 mm-re mért érték.
Frekvenciaátvitel: 20 Hz  20 kHz
Jel–zaj arány: Több mint 90 dB
Dinamikatartomány: Több mint 90 dB
Vevőegység
FM sztereó, FM szuperheterodin vevőegység
Vételi frekvenciatartomány:
87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben)
Antenna: FM-zsinórantenna
iPhone/iPod
Kompatibilis iPod/iPhone modellek:
iPod touch 4. generáció
iPod touch 3. generáció
iPod touch 2. generáció
iPod touch 1. generáció
iPod nano 6. generáció
iPod nano 5. generáció (videokamera)
iPod nano 4. generáció (videó)
iPod nano 3. generáció (videó)
iPod nano 2. generáció (alumínium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ezen kiegészítő és az iPod vagy iPhone együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
USB
Támogatott bitsebesség:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s  320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s  192 kbit/s, VBR
AAC: 48 kbit/s  320 kbit/s
Mintavételi frekvenciák:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) port: A típusú, 500 mA maximális áramerősség
Hangszóró
Hangszórórendszer: Kétutas hangszórórendszer, Bass reflex funkció
Hangszórók:
80 mm-es mélysugárzó, kúp típus
40 mm-es magassugárzó, kúp típus
Névleges impedancia: 8 Ω
Méretek (Sz/Ma/Mé):
Kb. 140 mm × 245 mm × 103 mm
Tömeg: Kb. nettó 1,2 kg hangszórónként
Mennyiség: 2 darab (bal/jobb)
Általános
Energiaellátási követelmények:
Hálózati adapter
Bemenet: 100 V  240 V AC, 50/60 Hz
Kimenet: 19,5 V DC, 3,9 A
Teljesítményfelvétel: 28 watt
Méretek (Sz/Ma/Mé) (hangszórók nélkül):
Kb. 250 mm × 245 mm × 130 mm
Tömeg (hangsugárzók nélkül): Kb. 2,2 kg
A fő készülék mennyisége: 1 darab
Mellékelt tartozékok: Állvány (1), távvezérlő (1), hálózati adapter (1),
tápkábel (1), FM-zsinórantenna (1), alátét falra szereléshez (1 lap),
dokkolóadapterek iPhone-hoz (1 készlet)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Készenléti teljesítményfelvétel: 0,5 W
Download PDF

advertising