Sony | DCR-HC37E | Sony DCR-HC37E Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã
Manual de instrucþiuni
DCR-HC37E / HC38E / HC45E
© 2007 Sony Corporation
1
Mai întâi citiþi aceste
informaþii
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
PRECAUÞII
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul
de tipul indicat la specificaþii, în caz
contrar putând rezulta incendii sau
rãniri.
PENTRU CLIENÞII
MAREA BRITANIE
DIN
NOTE PRIVIND ADAPTORUL DE REÞEA
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu
aceeaºi valoare a rezistenþei ca cea care v-a
fost furnizatã ºi care sã fie aprobatã de
ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu
semnele sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
PENTRU
EUROPA
CLIENÞII
DIN
ATENÞIE
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã
cã se încadreazã în limitele stabilite de
Directiva EMC privind utilizarea cablurilor
2
de conectare mai scurte de 3 metri (9,8
picioare).
Remarcã
În cazul în care datoritã interferenþelor
electromagnetice survin întreruperi în cursul
transferului de date, reporniþi aplicaþia
software sau deconectaþi ºi apoi cuplaþi
cablul de comunicaþie (USB etc.).
Dispensarea de echipamentele electrice ºi
electronice învechite
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în
celelalte state cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã vã dispensaþi de el. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclãrii
echipamentelor electrice ºi electronice.
Dispensându-vã în mod corect de acest
produs veþi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinþe negative asupra mediului
înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvatã a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Accesoriu pentru care este valabil :
telecomanda (DCR-HC45E)
Observaþii privind utilizarea
Împreunã cu camera sunt
furnizate douã tipuri de
documentaþie
– “Manualul de instrucþiuni” (acesta)
– “Ghidul de iniþiere” - pentru conectarea la
un calculator ºi pentru utilizarea aplicaþiei
software furnizate (care se gãseºte pe
discul CD-ROM furnizat).
Tipurile de casete pe care le
puteþi utiliza pentru camera
dvs. video
• Puteþi folosi minicasete DV marcate cu
. Aceastã camerã nu este compatibilã
cu minicasetele cu Memorie - Cassette
Memory (pag. 57).
Note privind utilizarea camerei
• Nu prindeþi camera video de elementele
componente prezentate mai jos.
Vizor
Acumulator
duceþi camera în Staþia Handycam sau
când decuplaþi camera de aceasta.
Note privind elementele de
meniu, ecranul cu cristale
lichide, vizorul ºi lentilele
• Un element de meniu care apare de culoare
gri nu este disponibil în condiþiile curente
de înregistrare.
• Ecranul LCD ºi vizorul pentru fixarea
imaginii sunt produse folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
peste 99,99 % dintre pixeli sunt
operaþionali pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor
minuscule puncte negre ºi / sau a unora
luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi)
care sã aparã în mod constant pe ecranul
LCD ºi pe vizor. Aceste puncte apar în
mod normal în procesul de fabricaþie ºi nu
afecteazã în nici un fel imaginea
înregistratã.
Ecranul LCD
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Utilizarea
ºi îngrijirea camerei video” (pag. 60).
• Înainte de a conecta camera dvs. video la
alte echipamente prin intermediul unui
cablu USB sau al unuia i.LINK, aveþi grijã
sã cuplaþi conectorul în poziþia corectã.
Evitaþi sã forþaþi conectarea în poziþie
greºitã, este posibil ca terminalul sã se
deterioreze
sau
pot
apãrea
disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Pentru DCR-HC45E :
Cuplaþi cablul de conectare A/V la mufa
A/V OUT a Staþiei Handycam, când
folosiþi camera video montatã la Staþia
Handycam pentru a transmite la ieºire
semnale audio ºi video.
• Pentru DCR-HC45E :
Decuplaþi adaptorul de reþea de la Staþia
Handycam prinzând cu mâinile atât Staþia
cât ºi conectorul de curent continuu DC.
• Pentru DCR-HC45E :
Aveþi grijã sã deplasaþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG) când intro-
Punct negru
Punct alb, roºu,
albastru sau verde
• Expunerea ecranului LCD, a vizorului sau
a lentilelor la luminã solarã directã o
perioadã îndelungatã de timp poate
conduce la apariþia unor disfuncþionalitãþi.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg.
continuã...
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii (continuare)
Despre alegerea limbii
• Interfeþele de ecran pot apãrea în diverse
limbi pentru a explica procedurile de
acþionare a camerei. Alegeþi o altã limbã
care sã fie folositã la afiºare înainte de a
utiliza camera, dacã este necesar (pag. 12).
Note privind înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
camerei video, ale mediului de stocare a
informaþiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã/regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
Note privind utilizarea acestui
manual
• Imaginile ecranului cu cristale lichide
(LCD) ºi ale vizorului utilizate în acest
manual în scopuri ilustrative sunt preluate
cu ajutorul unei camere foto digitale ºi din
acest motiv ilustraþiile pot apãrea diferit
de ceea ce vedeþi dvs.
• Ilustraþiile folosite în acest manual se
bazeazã pe modelul DCR-HC38E.
Denumirea modelului este indicatã în
partea de jos a camerei.
• Design-ul ºi specificaþiile pentru suportul
de înregistrare ºi pentru accesorii pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
4
Note privind lentilele Carl Zeiss
Camera dvs. este dotatã cu lentile Carl Zeiss,
obþinute prin colaborarea dintre Carl Zeiss,
din Germania, ºi Compania Sony, ºi care
produc imagini de înaltã calitate. Ele se supun
sistemului de mãsurã MTF* pentru camere
video ºi oferã o calitate specificã lentilelor
Carl Zeiss.
* MTF este un acronim pentru Funcþia de
Transfer de Modulaþie. Valoarea numericã
reprezintã cantitatea de luminã provenitã de
la subiect care intrã în lentile.
CUPRINS
Citiþi acestea mai întâi ........................................................................................................ 2
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor furnizate ........................................................... 7
Pasul 2: Încãrcarea acumulatorului ..................................................................... 8
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi potrivirea datei ºi orei ...................................... 12
Alegerea limbii de afiºare ............................................................................... 12
Pasul 4 : Efectuarea de reglaje înainte de a înregistra ....................................... 13
Pasul 7 : Introducerea unei casete în aparat ...................................................... 14
Înregistrare / Redare
Înregistrarea /Redarea cu uºurinþ㠖 Easy Handycam
(Mod de funcþionare simplificatã) .......................................................... 15
Înregistrare ......................................................................................................... 17
Operaþia de mãrire (Zoom) .............................................................................. 18
Înregistrarea în spaþii întunecate (NightShot plus) ........................................ 18
Reglarea expunerii în cazul subiectelor iluminate din spate (BACKLIGHT) ... 19
Înregistrarea în oglindã .................................................................................. 19
Redare ............................................................................................................... 20
Utilizarea funcþiilor de ghidare (USAGE GUIDE - ghid de utilizare) ............. 21
Cãutarea punctului de început ............................................................................ 22
Cãutarea ultimei scene a celei mai recente înregistrãri - END SEARCH .......... 22
Cãutarea manualã - EDIT SEARCH ................................................................ 22
Revederea celor mai recent înregistrate scene - Rec review (reluare) ............. 22
Redarea imaginilor la televizor ........................................................................... 24
Folosirea Meniului
Utilizarea elementelor meniului .......................................................................... 26
Folosirea butoanelor de acþionare ...................................................................... 27
Elementele meniului ........................................................................................... 34
Meniul MANUAL SET (Reglaje manuale)
– P EFFECT etc. ...................................................................................................... 35
Meniul CAMERA SET (Reglaje efectuate de camerã)
– D ZOOM / WIDE SEL / STEADYSHOT etc. ........................................................ 36
Meniul PLAYER SET (Reglarea player-ului) /
pentru aparatul video)
VCR SET (Reglaje
– AUDIO MIX etc. .................................................................................................. 37
Meniul LCD / VF SET (Reglaje pentru panoul LCD / vizor)
– LCD B.L. / LCD COLOR / VF B.L. etc. .................................................................. 38
Meniul TAPE SET (Reglaje pentru bandã)
– REC MODE/ AUDIO MODE / REMAIN ............................................................. 39
Meniul SETUP MENU - meniul de reglaje
– USB STREAM / LANGUAGE etc. ....................................................................... 39
Meniul OTHERS (Altele) ........................................................................... 40
– WORLD TIME etc.
continuã...
5
Copiere / Montaj
Copierea cu un aparat video sau cu recordere DVD / HDD etc ...................... 41
Înregistrarea imaginilor de la un televizor sau de la un aparat video etc
(DCR-HC38E) ................................................................................... 44
Utilizarea calculatorului
Ce puteþi face cu calculatorul dumneavoastrã Windows ................................... 46
Instalarea “Ghidului de iniþiere” ºi a aplicaþiilor software pe calculator ............. 47
Urmãrirea “Ghidului de iniþiere” ........................................................................ 49
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ................................................................................... 50
Indicatori ºi mesaje de avertizare ...................................................................... 55
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate ............................................................... 57
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie ...................................................................... 57
Casete video ce pot fi utilizate ....................................................................... 57
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”. .......................................................... 58
Despre i.LINK ................................................................................................ 59
În legãturã cu utilizarea camerei video ........................................................... 60
Specificaþii .......................................................................................................... 64
Informaþii suplimentare
Identificarea pãrþilor componente ºi a butoanelor .............................................. 68
Indicatorii afiºaþi în cursul înregistrãrii / redãrii .................................................. 72
Index .................................................................................................................. 74
6
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost furnizate împreunã cu camera video. Numãrul
indicat în paranteze reprezintã numãrul de articole furnizate din fiecare tip.
Adaptor de reþea (1) (pag. 8)
Cablu de alimentare (1) (pag. 8)
Cablu USB (1)
(DCR-HC45E) (pag. 69, 71)
• Nu este furnizat un cablu USB la modelele
DCR-HC37E/HC38E. Dacã este nevoie,
cumpãraþi un cablu USB 2.0 (tipul A cãtre
B-mini). Este recomandabil un produs
Sony.
Acumulator reîncãrcabil NP-FH30
(1) (pag. 8, 58)
Staþie Handycam (1) (DCR-HC45E)
(pag. 8, 71)
Telecomandã (1)
(DCR-HC45E) (pag. 71)
Conþine deja o baterie tip pastilã cu litiu.
CD-ROM cu “Aplicaþii software
pentru Handycam” (1) (pag. 46)
Adaptor cu 21 de pini (1)
(DCR-HC45E) (pag. 25)
Manual de instrucþiuni pentru
utilizarea camerei video (Acest
manual) (1)
Cablu de conectare A/V (1)
(pag. 24, 41)
7
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Cu marcajul v
îndreptat în jos
Acumulator
Comutator
POWER
Mufa DC IN
Spre o prizã de perete
Adaptor de reþea
Cablu de alimentare
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria H) (pag. 58)
ataºându-l la camera dvs. video.
b Notã
• Nu puteþi ataºa nici un alt acumulator
“InfoLITHIUM” în afara celor din seria H
la camera dumneavoastrã video.
1
3 La modelul DCR-HC45E:
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a Staþiei Handycam.
Mufa DC IN
Aliniaþi bornele acumulatorului
cu cele ale camerei 1 , apoi
ataºaþi acumulatorul pânã ce se
aude un clic, semn cã acesta a
ajuns în poziþia corectã 2.
Cu marcajul v
îndreptat în sus
2 Deplasaþi comutatorul POWER în 4 La modelele DCR-HC37E / HC38E:
direcþia indicatã de sãgeatã spre
OFF(CHG) (poziþia de bazã).
3 La modelele DCR-HC37E / HC38E :
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei dvs. video.
8
Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã
de perete.
Indicator luminos
CHG (încãrcare)
5 Indicatorul luminos CHG (încarcã)
se stinge când acumulatorul este
încãrcat complet. Deconectaþi
adaptorul de reþea de la mufa DC
IN a camerei video.
Pentru modelul DCR-HC45E :
Deconectaþi adaptorul de reþea de la mufa
DC IN prinzând cu mâna atât Staþia
Handycam, cât ºi conectorul DC (de
curent continuu).
Indicatorul luminos CHG (încãrcare) se
aprinde ºi începe încãrcarea.
Pentru modele DCR-HC45E :
Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la priza de
perete.
Introduceþi camera video ferm în
Staþia Handycam, pânã ce atinge
partea inferioarã a acesteia.
Indicator luminos
CHG (încãrcare)
b Notã
• Pentru modelul DCR-HC45E :
Când introduceþi camera în Staþia
Handycam, închideþi capacul mufei DC IN.
Pentru DCR-HC45E :
Pentru a încãrca acumulatorul
folosind numai adaptorul de reþea
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG). Apoi conectaþi adaptorul de
reþea direct la mufa DC IN a camerei.
Comutator POWER
Indicatorul luminos CHG (încãrcare) se
aprinde ºi începe încãrcarea.
Mufa DC IN
Conector DC
z Observaþie
• Puteþi acþiona camera video cât timp este
conectatã la o sursã de alimentare cum ar
fi o prizã de perete, aºa cum este ilustrat
în imagine. Energia acumulatorului nu se
va consuma cât timp camera este cuplatã
la reþea.
continuã...
9
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului (continuare)
Pentru DCR-HC45E :
La depozitarea acumulatorului
Pentru a scoate camera video din
Staþia Handycam
Opriþi alimentarea, apoi detaºaþi camera de
Staþia Handycam prinzând cu mâna atât
camera video, cât ºi Staþia Handycam.
Dacã nu utilizaþi acumulatorul o perioadã
îndelungatã de timp, descãrcaþi-l complet
înainte de a-l depozita. (pagina 59).
Pentru a afla autonomia
rãmasã a acumulatorului
(Battery Info - informaþii legate
de acumulator)
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG), apoi apãsaþi DISP / BATT INFO.
La modelele DCR-HC37E / HC38E :
Pentru a utiliza o sursã externã de
alimentare cu energie
Puteþi acþiona camera video folosind energie
de la o prizã de perete realizând aceleaºi
conexiuni ca în cazul încãrcãrii
acumulatorului. În aceastã situaþie energia
acumulatorului nu va mai fi consumatã cât
timp camera este cuplatã la prizã.
Dupã o perioadã de timp, sunt afiºate pentru
circa 7 secunde perioada aproximativã cât
mai puteþi înregistra ºi informaþiile legate de
acumulator. Puteþi vizualiza informaþiile
legate de acumulator timp de 20 de secunde
apãsând din nou butonul DISP / BATT INFO
câtã vreme aceste informaþii sunt afiºate.
Energia rãmasã a
acumulatorului (aproximativã)
Pentru a detaºa acumulatorul
1 Opriþi alimentarea, apoi apãsaþi butonul
PUSH.
2 Scoateþi acumulatorul, deplasându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã.
Comutator POWER
Capacitatea de
înregistrare (aproximativã)
Puteþi verifica energia rãmasã a
acumulatorului pe ecranul LCD.
Indicator Stare
Suficientã energie rãmasã.
Nivel scãzut de energie,
înregistrarea / redarea vor
înceta curând.
Înlocuiþi acumulatorul cu
unul complet încãrcat sau
încãrcaþi-l pe cel folosit.
10
Durata încãrcãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii
complete a unui acumulator total descãrcat.
Unitate de mãsurã : minute
Tip
Cu ecranul Cu ecranul
acumulator LCD deschis LCD închis
NP-FH30 (furnizat) 105
135
Tip acumulator Perioadã de timp
NP-FH50
170
220
NP-FH30 (furnizat)
115 min.
NP-FH70
370
465
NP-FH50
135 min.
NP-FH100
845
1065
NP-FH70
170 min.
NP-FH100
390 min.
Durata înregistrãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
Unitate de mãsurã : minute
Tip
Durata
acumulator înregistrãrii
continue
NP-FH30
95
(furnizat)
110
Durata
înregistrãrii
obiºnuite*
45
55
NP-FH50
155
180
75
90
NP-FH70
330
395
165
195
NP-FH100
760
890
380
445
* Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire/oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii sau de mãrire.
b Note
• Toate perioadele de timp sunt mãsurate în
urmãtoarele condiþii :
Rândul de sus : La înregistrare folosind
ecranul LCD.
Rândul de jos: La înregistrare folosind
vizorul, ecranul LCD fiind
închis.
Durata redãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în
minute în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
Despre acumulator
• Înainte de a schimba acumulatorul, glisaþi
comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG).
• Indicatorul de CHG (încãrcare) lumineazã
intermitent în timpul încãrcãrii sau
informaþiile legate de acumulator (pag. 10)
nu sunt corect afiºate dacã :
– Acumulatorul nu este corect montat.
– Acumulatorul este deteriorat.
– Acumulatorul este complet descãrcat.
(Doar pentru informaþii privind
acumulatorul).
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a camerei sau a Staþiei Handycam
furnizate pentru modelele DCR-HC45E,
chiar dacã este decuplat cablul de
alimentare de la prizã.
Despre
duratele
încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã între 10° C ºi 30° C.
• Perioada de autonomie a camerei va fi mai
scurtã dacã înregistrarea sau redarea au
loc la temperaturi scãzute.
• Perioada de autonomie a camerei va fi mai
scurtã în funcþie de condiþiile în care
folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi, decuplaþi
imediat adaptorul de la prizã.
• Nu puneþi, în timpul folosirii, adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi bornele de curent
continuu (DC) ale adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte metalice deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât
timp este cuplatã la reþea prin intermediul
adaptorului.
11
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi potrivirea
datei ºi a orei
Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
video pentru prima oarã. Dacã nu realizaþi
acest reglaj, interfaþa [CLOCK SET] va fi
afiºatã ori de câte ori porniþi camera sau când
schimbaþi poziþia comutatorului POWER.
3
Stabiliþi în acelaºi mod [M]
.
(month-lunã), apoi atingeþi
Similar se procedeazã pentru
[D] (day-ziuã), [H] hour-orã ºi [M]
minute-minute.
Ceasul porneºte.
Pentru a opri alimentarea
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG).
Atingeþi butonul de
pe panoul LCD
Comutator POWER
1 Þinând apãsat butonul verde,
deplasaþi comutatorul POWER
mai multe trepte în direcþia sãgeþii
pentru a porni indicatorul luminos
respectiv.
CAMERA: Pentru a înregistra pe bandã.
PLAY/EDIT : Pentru a reda sau a realiza
montaje de imagini.
Este afiºatã interfaþa [CLOCK SET].
2 Selectaþi [Y] (year-an) cu ajutorul
butoanelor
/
, apoi
atingeþi
.
Puteþi alege orice an pânã la 2079.
Pentru a potrivi din nou data ºi ora
Puteþi stabili data ºi ora dorite atingând
T [PAGE2] T [CLOCK SET]
(pag. 26).
b Notã
• Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
bateria reîncãrcabilã încorporatã se va
descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse din
memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã dupã care potriviþi din nou
data ºi ora (pag. 63).
• La momentul achiziþionãrii produsului,
pentru alimentare este aleasã varianta de
oprire automatã în cazul în care camera nu
este acþionatã timp de circa 5 minute,
pentru a se economisi energia
acumulatorului ([A. SHUT OFF], pag. 40).
z Observaþii
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe bandã ºi pot fi afiºate în cursul redãrii
(consultaþi pagina 31 pentru [DATA
CODE] (În modul simplificat de
funcþionare, puteþi potrivi numai [DATE /
TIME])).
• Dacã butoanele afiºajului tactil nu
acþioneazã corect, apelaþi la operaþia de
calibrare (CALIBRATION), pag. 62.
Schimbarea limbii folosite
pentru afiºare
12
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecran. Atingeþi
T
[MENU] T
(SETUP MENU) T
[ LANGUAGE], apoi selectaþi limba doritã.
Pasul 4 : Realizarea reglajelor necesare
înainte de începerea înregistrãrii
Deschideþi
obiectivului
capacul
Deplasaþi comutatorul
LENS COVER în poziþia
OPEN.
Dupã înregistrare, puneþi
comutatorul LENS
COVER în poziþia CLOSE, pentru a închide
capacul obiectivului.
Vizorul
Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului
pentru a evita consumarea inutilã a
acumulatorului sau când imaginea afiºatã pe
panoul LCD nu se vede clar.
Vizor
Panoul LCD
Deschideþi panoul LCD la 90 de grade faþã
de corpul camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce
ajunge în poziþia optimã pentru redare sau
înregistrare (2).
DISP/BATT INFO
180 grade
(max.)
Pârghie de reglare a
lentilelor vizorului.
Deplasaþi-o pânã ce
imaginea devine clarã.
z Observaþie
• Puteþi regla gradul de iluminare a vizorului
selectând
(LCD/VF SET) - (VF B.L.)
(pagina 38).
90 grade
(max.)
Perpendicular pe
camerã
b Notã
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi din greºealã
butoanele aflate pe cadrul panoului LCD
când deschideþi sau când reglaþi panoul
LCD.
Cureaua de prindere
Ajustaþi cureaua de prindere ºi þineþi corect
camera, aºa cum este prezentat în imagine.
z Observaþii
• Dacã rotiþi panoul LCD cu 180 de grade
spre lentile, îl puteþi închide cu ecranul
spre exterior. Aceastã facilitate este utilã
în timpul operaþiilor de redare.
• Pentru a regla luminozitatea ecranului LCD,
consultaþi [LCD BRT] (pag. 31).
• Apãsaþi DISP/ BATT INFO pentru a activa
/ dezactiva un indicator de ecran (spre
exemplu Battery Info).
13
Pasul 7 : Introducerea unei casete în aparat
Puteþi utiliza pentru camera dvs. video numai
mini-casete
, vezi pagina 57.
1
Deplasaþi ºi menþineþi butonul
OPEN/EJECT în direcþia
indicatã de sãgeatã ºi deschideþi
capacul.
Buton
OPEN / EJECT
b Notã
• Nu forþaþi compartimentul pentru casete
apãsând zona marcatã cu indicaþia [DO
NOT.PUSH] pe casetã în timp ce gliseazã
spre interior deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
3
Închideþi capacul.
Pentru a scoate caseta din
aparat
Deschideþi capacul urmând aceeaºi
procedurã descrisã la Pasul 1 ºi scoateþi
caseta.
Capac
Compartimentul pentru casete iese
automat în afarã ºi se deschide.
2
Introduceþi caseta cu fereastra
orientatã în afarã, apoi apãsaþi
[PUSH].
Împingeþi uºor centrul pãrþii
din spate a casetei.
Fereastrã
Compartiment pentru casete
Compartimentul pentru casete
gliseazã automat spre interior.
14
z Observaþie
• Durata de înregistrare depinde de varianta
aleasã pentru [REC MODE] (pag. 39).
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat)
Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, majoritatea reglajelor camerei se realizeazã automat
fiind alese variantele optime ceea ce vã scuteºte de efectuarea reglajelor amãnunþite.
Dimensiunea caracterelor afiºate pe ecran creºte pentru a fi mai uºor vizibile.
Scoateþi capacul lentilelor (pag. 13).
Înregistrare
1 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul POWER A în direcþia indicatã de
sãgeatã pânã ce indicatorul CAMERA devine luminos.
Când comutatorul POWER A este în poziþia
OFF (CHG), deplasaþi-l în jos în timp ce apãsaþi butonul
verde.
2 Apãsaþi EASY C.
EASY
În interfaþa D apare indicaþia
.
3 Apãsaþi butonul REC START/STOP B pentru a porni înregistrarea*.
Indicatorul (A) se modificã din [STBY] în [REC].
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou REC
START / STOP.
* În modul simplificat de funcþionare, puteþi înregistra numai în modul SP.
15
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã (Easy Handycam)
(continuare)
Redare
Deplasaþi mai multe trepte comutatorul POWER A în direcþia indicatã
de sãgeatã pânã ce devine luminos indicatorul PLAY/EDIT. Atingeþi
butoanele din interfaþa D dupã cum urmeazã.
Când comutatorul POWER
este în poziþia OFF (CHG),
deplasaþi-l în timp ce
apãsaþi butonul verde.
, apoi butonul
Atingeþi
pentru a începe redarea.
A GUIDE (pag. 21)
B Stop
C Se comutã între Redare/Pauzã la
apãsarea butonului.
D Derulare/Rulare rapidã înainte.
x Pentru a pãrãsi modul Easy Handycam
Apãsaþi din nou butonul EASY C. Indicaþia
dispare din interfaþa D.
x Reglaje de meniu disponibile în modul Easy Handycam
Atingeþi
pentru a fi afiºate opþiunile de meniu care pot fi reglate. Vezi pag. 26
pentru detalii legate de reglaje.
• Majoritatea reglajelor revin automat la variantele implicite (pag. 37).
• Renunþaþi la funcþionarea simplificatã dacã doriþi sã adãugaþi efecte sau sã ajustaþi
imaginile.
x Butoane care nu sunt disponibile în modul Easy Handycam
Butonul BACK LIGHT (pag. 19) nu este disponibil în modul simplificat de funcþionare.
Este afiºat mesajul [Invalid during Easy Handycam operation.] (Indisponibil în modul
simplificat de funcþionare.) în cazul în care încercaþi sã efectuaþi operaþii care nu sunt
disponibile în modul Easy Handycam.
16
Înregistrare
Scoateþi capacul lentilelor (pag. 13).
Comutator POWER
REC START/STOP A
REC START/STOP B
Deplasaþi mai multe trepte comutatorul POWER în direcþia indicatã de
sãgeatã pentru a activa indicatorul luminos CAMERA.
Când comutatorul POWER este în poziþia OFF(CHG),
deplasaþi-l în jos în timp ce apãsaþi butonul verde.
Apãsaþi butonul REC START/STOP A (sau B).
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou butonul REC START/STOP.
continuã...
17
Înregistrare (continuare)
Zoom (mãrire)
Imaginea poate fi mãritã de pânã la 40 de ori
faþã de dimensiunea originalã cu ajutorul
cursorului de zoom sau folosind butoanele
de zoom de pe panoul LCD.
z Observaþie
• Puteþi stabili [D ZOOM] (pag. 36) dacã vreþi
ca mãrirea sã fie mai mare de 40×.
Înregistrarea în spaþii
întunecate (NightShot plus)
Vedere panoramicã :
(Unghi larg)
Port de radiaþii infraroºii
Prim plan :
fotografiere la distanþã (telefoto)
Deplasaþi uºor cursorul de zoom pentru ca
mãrirea sã fie lentã sau deplasaþi-l mult
pentru o mãrire rapidã.
b Note
• Este posibil ca funcþia [STEADYSHOT]
sã nu reducã neclaritatea imaginilor în
mãsura doritã, în cazul în care cursorul de
zoom este în poziþia T (telefoto).
• Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul
pentru puterea de mãrire. Dacã luaþi
degetul de pe cursor, este posibil ca
sunetul emis la funcþionare de acest
cursor sã fie de asemenea înregistrat.
• Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu
ajutorul butoanelor de zoom de pe
marginea panoului LCD.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect pentru a obþine o
focalizare bunã este de circa 1cm pentru
unghiul panoramic ºi de circa 80 cm pentru
înregistrarea la distanþã.
18
Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS în
poziþia ON. (Apar simbolul
ºi indicaþia
[“NIGHTSHOT PLUS”].)
b Note
• Funcþiile NightShot plus utilizeazã radiaþii
infraroºii. De aceea aveþi grijã sã nu
acoperiþi portul de radiaþii infraroºii cu
degetele sau cu alte obiecte. Scoateþi
lentilele de conversie (opþionale) dacã
sunt ataºate.
• Dacã este dificil de realizat focalizarea
automatã, reglaþi manual focalizarea
([FOCUS], pag. 27).
• Nu apelaþi la aceste funcþii când înregistraþi
în spaþii luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
Reglarea expunerii în cazul
obiectelor iluminate din spate
Pentru a regla expunerea în cazul obiectelor
iluminate din spate, apãsaþi BACK LIGHT
pentru a apãrea simbolul .. Pentru a renunþa
la funcþia de iluminare din spate, apãsaþi din
nou BACK LIGHT.
Înregistrarea în oglindã
Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge
perpendicular pe corpul camerei video (1),
apoi rotiþi-l cu 180° spre lentile (2).
z Observaþie
• Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã
a subiectului, însã imaginea va fi
înregistratã normal.
19
Redare
Deplasaþi comutatorul POWER mai multe trepte în direcþia indicatã de
sãgeatã pânã ce indicatorul PLAY/EDIT devine luminos.
Când comutatorul POWER este în poziþia OFF(CHG),
deplasaþi-l în jos în timp ce apãsaþi butonul verde.
Începerea redãrii.
pentru a derula banda pânã ce ajunge în punctul dorit, apoi butonul
Atingeþi
pentru a începe redarea.
Se comutã între Redare/Pauzã* la
atingerea butonului.
Stop
Derulare/Rulare rapidã înainte.
* Redarea înceteazã automat dacã pauza dureazã mai mult de 3 minute.
Pentru a regla volumul
Apãsaþi
T [PAGE1]T [VOL], apoi
/
pentru a regla volumul.
Pentru a cãuta o scenã în timpul redãrii
Apãsaþi ºi þineþi apãsat
/
în timpul redãrii (Cãutarea imaginii), sau
rulãrii rapide înainte sau al derulãrii benzii (Skip Scan) .
z Observaþie
• Puteþi reda cu diferite viteze ([V SPD PLAY], pagina 31.
20
/
în timpul
Utilizarea funcþiilor de ghidare
(USAGE GUIDE - ghid de utilizare)
Puteþi selecta cu uºurinþã reglajele de ecran
dorite, apelând la funcþiile de ghidare
(USAGE GUIDE).
Camera dumneavoastrã are douã funcþii de
explicitare care sunt prezentate în
continuare.
SHOOT GUIDE :
Vã conduce la
interfeþele de reglaj care au
legãturã cu înregistrarea.
Reglaje care nu sunt disponibile în
modul de funcþionare simplificat
(Easy Handycam).
Unele elemente de reglaj nu sunt disponibile
în modul de funcþionare Easy Handycam.
Dacã încercaþi sã efectuaþi un reglaj care nu
este disponibil, însã care vã este totuºi
necesar, atingeþi [SET] pentru a fi afiºate
instrucþiuni pe ecran. Urmaþi respectivele
instrucþiuni pentru a pãrãsi modul Easy
Handycam, dupã care selectaþi reglajul dorit.
z Observaþie
• Dacã la pasul 3 nu este afiºatã indicaþia
[SET], urmaþi instrucþiunile de pe ecran.
DISP GUIDE : Vã permite sã aflaþi
semnificaþia fiecãrui
indicator care apare pe
ecranul LCD. Pentru detalii
consultaþi pagina 73.
1 Atingeþi indicaþia [GUIDE].
2
Selectaþi elementul dorit.
Ex. pentru a înregistra imagini nocturne.
Atingeþi [SHOOT GUIDE] T [SELECT
SCENE] T [PAGE r] / [PAGE R] pentru a
fi afiºat mesajul [To keep the mood of a
night view] (Pentru a pãstra atmofera
unei imagini nocturne).
3 Atingeþi [SET].
Pe ecran apare interfaþa de reglaj doritã.
Efectuaþi reglajele corespunzãtoare
scopului urmãrit.
21
Cãutarea punctului de început
Aveþi grijã ca indicatorul CAMERA sã fie
luminos (pagina 17).
Cãutarea manualã
(EDIT SEARCH)
Cãutarea ultimei scene a celei
mai recente înregistrãri
(END SEARCH)
Puteþi cãuta punctul de început al
înregistrãrii urmãtoare în timp ce vizionaþi
imaginile pe ecran. Sonorul nu va fi redat în
timpul cãutãrii.
[END SCH] (END SEARCH) nu va acþiona
dacã scoateþi caseta dupã ce aþi înregistrat
pe bandã.
1 Atingeþi
Atingeþi
T [PAGE 1], apoi
atingeþi [END SCH].
2
T [PAGE 1] T
[MENU].
Selectaþi
/
(CAMERA SET) cu
, apoi apãsaþi [EXEC].
3 Selectaþi [EDITSEARCH] cu
/
, apoi apãsaþi [EXEC].
Atingeþi aici din nou pentru ca
operaþia sã fie anulatã
4 Selectaþi [ON] cu
apãsaþi [EXEC] T
/
, apoi
.
Ultima scenã a celei mai recente
înregistrãri este redatã timp de circa 5
secunde, dupã care camera trece în
starea de aºteptare chiar în punctul în
care se încheie ultima înregistrare.
b Notã
• Funcþia [END SCH] nu va acþiona corect
dacã între secvenþele înregistrate pe bandã
existã spaþii libere.
z Observaþie
• Aceastã operaþie este disponibilã când
comutatorul POWER este pus în poziþia
PLAY/EDIT.
22
5
Atingeþi continuu una dintre
indicaþiile
(pentru
deplasarea în urmã) /
(pentru
deplasarea înainte) pânã ce
ajungeþi în punctul din care doriþi
sã înceapã înregistrarea.
Revederea celor mai recent
înregistrate scene
– Rec review (reluare)
Puteþi viziona câteva secunde ale scenei
înregistrate imediat înainte de a opri banda.
1
2
Atingeþi
T [PAGE 1] T
[MENU].
Selectaþi
/
(CAMERA SET) cu
, apoi apãsaþi [EXEC].
3 Selectaþi [EDITSEARCH] cu
/
, apoi apãsaþi [EXEC].
4 Selectaþi [ON] cu
apãsaþi [EXEC] T
5 Atingeþi indicaþia
/
, apoi
.
.
Sunt redate ultimele câteva secunde ale
celei mai recent înregistrate scene. Apoi
camera dvs. video trece în starea de
aºteptare.
23
Redarea imaginilor la televizor
Puteþi conecta camera video la mufa de intrare a televizorului sau a aparatului video folosind
cablul de conectare A/V (1) sau cablul de conectare A/V cu S VIDEO (2). Conectaþi
camera dvs. video la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat pentru a
efectua aceastã operaþie (pag. 8). Consultaþi de asemenea manualele de utilizare ce însoþesc
dispozitivele ce urmeazã a fi conectate.
DCR-HC37E / HC 38E :
Echipament fãrã
mufã S VIDEO
Echipament cu o
mufã S VIDEO
(Negru)
(Galben)
Mufã A/V OUT
(Alb)
(Roºu)
(Alb)
(Roºu)
(Galben)
: Flux de semnal
Aparat video sau TV
DCR-HC45E :
Echipament fãrã
mufã S VIDEO
Echipament cu o
mufã S VIDEO
(Negru)
(Galben)
Mufã A/V OUT
(Alb)
(Roºu)
: Flux de semnal
24
(Alb)
(Roºu)
(Galben)
Aparat video sau TV
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Pentru DCR-HC45E :
Atât Staþia Handycam, cât ºi camera dvs.
video sunt echipate cu mufe A/V OUT
(pag. 70, 71). Conectaþi cablul A/V fie la
Staþia Handycam, fie la camera video, în
funcþie de reglajele efectuate.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi alt dispozitiv via mufa S
video, folosind cablul de conectare A/V
cu S VIDEO (opþional), imaginile pot fi
reproduse mai fidel decât în cazul în care
realizaþi conexiunea prin cablul A/V
furnizat.
Conectaþi mufele albã ºi roºie (audio
stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S video) ale unui cablu de
conectare A/V (opþional). În acest caz,
conectorul de culoare galbenã (video
standard) nu este necesar. Conexiunea
S VIDEO nu va avea la ieºire semnal
audio.
b Notã
• La DCR-HC45E:
Nu cuplaþi simultan cablul de conectare
A/V atât la Staþia Handycam, cât ºi la
camera dvs. video deoarece pot apãrea
distorsiuni de imagine.
Dacã televizorul dvs. este
mono (o singurã mufã audio
de intrare)
Conectaþi mufa galbenã a cablului A/V la
mufa de intrare video, apoi conectaþi mufa
albã (canalul din stânga) sau pe cea roºie
(canalul din dreapta) la intrarea audio a
televizorului sau a aparatului video.
Dacã televizorul / aparatul dvs.
video are un adaptor cu 21 de
pini (EUROCONECTOR)
Utilizaþi adaptorul cu 21 de pini pentru a
conecta camera la televizor ºi a viziona
imaginile înregistrate. Acest adaptor este
destinat exclusiv semnalului de ieºire ºi este
furnizat numai împreunã cu modelul DCRHC45E, nu ºi cu modelele DCR-HC37E /
HC38E.
Televizor /
Aparat video
z Observaþie
• Puteþi afiºa codul temporal pe ecranul TV
alegând pentru reglajul [DISP OUT]
varianta [V-OUT/ LCD] (pag. 40).
Când conectaþi camera la
televizor prin intermediul unui
aparat video
Conectaþi camera dvs. video la intrarea LINE
IN a aparatului video. Puneþi selectorul de
intrãri al aparatului video în poziþia LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 etc.), dacã aparatul video
are un selector de intrãri.
25
Folosirea meniului
Utilizarea elementelor meniului
1
2
Deplasaþi mai multe trepte comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã pentru ca indicatorul
corespunzãtor sã devinã luminos.
• Indicatorul CAMERA : reglaje pentru înregistrarea pe bandã.
• Indicatorul PLAY/EDIT : reglaje pentru vizualizare / montaj.
Atingeþi ecranul LCD pentru a selecta elementul de meniu.
Elementele care nu sunt disponibile apar de culoare gri.
x Pentru a utiliza butoanele de
pe interfeþele PAGE1/PAGE2/
PAGE3
Pentru detalii legate de butoane,
consultaþi pag. 27.
1 Atingeþi
.
2 Atingeþi pagina doritã.
3 Atingeþi butonul care vã intereseazã.
4 Selectaþi reglajul dorit, apoi atingeþi
T
(Close).
b Notã
• În cazul anumitor reglaje, nu este
necesar sã atingeþi
.
x Pentru a utiliza elementele
meniului
Pentru detalii legate de elemente,
consultaþi pag. 34.
1 Atingeþi
T [MENU] de pe
[PAGE1].
Este afiºatã interfaþa indexului de
meniu.
26
2 Selectaþi meniul dorit.
/
pentru a
Atingeþi
selecta elementul care vã intereseazã
dupã care apãsaþi [EXEC]. (Procesul
de la pasul 3 ºi 4 este acelaºi cu
cel de la pasul 2.)
3 Selectaþi elementul dorit.
4 Personalizaþi elementul dorit.
Dupã ce încheiaþi reglajele, atingeþi
(Close-închidere) pentru a
ascunde interfaþa meniului. Fiecare
apãsare a butonului [ RET.] vã va
duce la interfaþa precedentã.
x Pentru a utiliza elementele
meniului în modul simplificat
de funcþionare
1 Atingeþi
.
2 Selectaþi meniul dorit.
3 Modificaþi elementul de reglaj.
Dupã încheierea reglajului, atingeþi
(Close-închidere) pentru ca
interfaþa meniului sã disparã.
b Notã
• Renunþaþi la modul simplificat de
funcþionare pentru a putea folosi în
mod obiºnuit elementele de meniu.
Acþiuni asociate butoanelor
Acþiunile asociate butoanelor variazã în
funcþie de poziþia indicatorului luminos ºi
de interfaþa afiºatã (PAGE).
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu
simbolul B.
Indicatorii din paranteze apar dacã
respectivul element este selectat.
Funcþiile disponibile în timpul funcþionãrii
simplificate sunt marcate cu asterisc “*”.
Pentru detalii legate de selectarea
acþiunilor asociate butoanelor, vezi
pag. 26.
Când indicatorul luminos
CAMERA este aprins
[PAGE1]
FOCUS (focalizare)
Puteþi regla manual focalizarea. Apelaþi la
aceastã variantã când vreþi sã focalizaþi
asupra unui anumit subiect.
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi unul dintre simbolurile
(pentru a focaliza pe subiecte aflate în
apropiere) sau
(pentru focalizarea
pe subiecte aflate la distanþã mare).
Simbolul apare când nu se poate
focaliza mai aproape, iar când nu se
poate focaliza la distanþã mai mare.
SPOT FOCUS
(focalizare punctualã)
Pentru a reveni la reglarea automatã a
focalizãrii, apãsaþi [AUTO] la pasul 1.
Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un
subiect care nu este plasat în centrul scenei
b Notã
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect pentru a obþine o
focalizare bunã este de circa 1 cm în cazul
unghiurilor panoramice ºi de circa 80 cm
în cazul înregistrãrii la distanþã.
Atingeþi aici
Atingeþi uºor punctul de pe ecran asupra
cãruia doriþi sã se focalizeze.
Apare simbolul 9.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
focalizãrii, atingeþi [AUTO] sau alegeþi
pentru opþiunea [FOCUS] varianta [AUTO].
z Observaþie
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã deplasaþi cursorul de zoom
spre T (telefoto) pânã reglaþi focalizarea,
apoi spre W (panoramic) pentru a adapta
mãrirea pentru înregistrare. Când doriþi sã
înregistraþi un prim-plan al unui subiect,
deplasaþi cursorul de zoom spre W (unghi
panoramic), apoi reglaþi focalizarea.
b Notã
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT FOCUS],
pentru opþiunea [FOCUS] este aleasã în
mod automat varianta [MANUAL]
(focalizarea va trebui reglatã manual).
27
Acþiuni asociate butoanelor (continuare)
SPOT METER
(exponometru punctual)
Puteþi regla ºi fixa expunerea în cazul unui
subiect, astfel încât acesta sã fie înregistrat
în condiþii de iluminare adecvatã cu toate cã
existã un contrast puternic între subiect ºi
fundal (spre exemplu, în cazul subiectelor
aflate pe o scenã sub lumina reflectoarelor).
Atingeþi aici
Atingeþi punctul de pe ecran pentru care
doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi expunerea.
Apare simbolul
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, atingeþi [AUTO] sau alegeþi pentru
[EXPOSURE] varianta [AUTO].
b Notã
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
pentru opþiunea [EXPOSURE] este aleasã
în mod automat varianta [MANUAL].
DISP GUIDE
(ghid de ecran)*
Vezi pag. 73.
MENU (meniu)*
TWILIGHT* (
) (Amurg)
Selectaþi aceasta pentru a înregistra
imagini de în amurg la distanþã, fãrã a pierde
atmosfera de înserat.
SUNRSSUNST* ( )
(Rãsãrit ºi apus de soare)
Selectaþi aceasta pentru a pãstra atmosfera
anumitor momente cum ar fi apusul ºi
rãsãritul de soare.
LANDSCAPE** ( ) (Peisaj)
Alegeþi aceasta când filmaþi elemente aflate
la distanþã. Reglajul permite camerei sã
evite focalizarea pe un geam sau pe
ochiurile unei plase metalice interpuse
între camera video ºi subiect.
PORTRAIT ( )
(Portret pe fundal neutru)
Alegeþi aceastã variantã pentru a scoate
în evidenþã subiectul, spre exemplu o
persoanã sau o floare, în timp ce fundalul
este estompat.
Vezi pag. 34.
SCENE SEL. (selecþia scenei)
Puteþi înregistra imagini în diferite condiþii
folosind funcþia SCENE SEL.
B AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi
înregistrate imagini în mod automat fãrã
a folosi funcþia [SCENE SEL].
28
SPOTLIGHT* ( ) (Spot de luminã)
Selectaþi aceasta pentru a evita ca feþele
persoanelor sã aparã excesiv de albe
atunci când sunt iluminate puternic.
SPORT** ( ) (Lecþii de sport)
Selectaþi aceasta pentru a minimiza
tremurul atunci când filmaþi subiecte aflate
în miºcare rapidã.
) (Zãpadã)
Snow** (
Selectaþi aceasta când înregistraþi în spaþii
extrem de luminoase sau scene care
conþin mult alb, cum ar fi o pârtie de schi;
în caz contrar, imaginile vor apãrea prea
întunecate.
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Apare simbolul
.
2 Reglaþi expunerea atingând
/
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO].
[PAGE2]
FADER (gradare)
Puteþi adãuga imaginilor înregistrate în mod
obiºnuit urmãtoarele efecte, astfel :
BEACH** (
) (Plajã)
Alegeþi aceastã variantã pentru a evita ca
feþele persoanelor filmate sã aparã
întunecate în spaþii cu luminã puternicã
sau cu luminã reflectatã, cum ar fi vara la
plajã.
* Opþiunile pot fi reglate pentru a se focaliza
numai asupra subiectelor aflate la distanþã
mare.
** Opþiunile pot fi reglate pentru a nu se
focaliza pe subiecte aflate la distanþã micã.
END SCH (END SEARCH)
Consultaþi pag. 22.
1 Selectaþi efectul dorit în starea de
aºteptare (pentru intrarea gradatã în
scenã), respectiv în modul înregistrare
(pentru a pãrãsi treptat scena), apoi
atingeþi
T
.
2 Apãsaþi butonul REC START/STOP.
Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
clipeascã ºi dispare când gradarea se
încheie.
Pentru a renunþa la aceastã operaþie atingeþi
indicaþia [OFF] la pasul 1.
• Dacã apãsaþi o datã REC START / STOP,
reglajul este anulat.
STBY
Pãrãsirea treptatã
a scenei
Intrarea gradatã
în scenã
[WHITE] (gradare dinspre alb)
EXPOSURE (Expunere)
Puteþi stabili în mod manual luminozitatea
unei imagini. Ajustaþi luminozitatea când
subiectul este prea întunecat sau prea
luminos.
[BLACK] (gradare dinspre negru)
[MOSC. FADER] (gradare mozaic)
continuã...
29
Acþiuni asociate butoanelor (continuare)
[MONOTONE] (gradare monocromã)
La intrarea gradatã în scenã, imaginea se
transformã treptat din alb-negru în color.
La pãrãsirea treptatã a unei scene, imaginea
se transformã gradat din color în alb-negru.
WHT BAL. (echilibru de alb)
Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie
de luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã.
B AUTO
Echilibrul de alb este reglat automat.
OUTDOOR ( ) (exterior)
Echilibrul de alb este stabilit în mod
adecvat pentru urmãtoarele condiþii de
înregistrare :
– imagini în aer liber
– vederi de noapte, reclame cu neon, focuri
de artificii
– rãsãrit sau apus de soare
– iluminare cu lãmpi cu fluorescenþã care
emit luminã similarã cu cea naturalã.
INDOOR ( ) (interior)
Echilibrul de alb este stabilit în mod
adecvat pentru urmãtoarele condiþii de
înregistrare :
– imagini de interior
– imagini de la o petrecere,
– imagini înregistrate în studiouri unde
condiþiile de iluminare se modificã rapid
– iluminare cu lãmpi video într-un studio,
sau cu becuri cu sodiu ori cu
fluorescenþã care emit luminã similarã
celei incandescente.
ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare)
Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie
lumina spaþiului în care înregistraþi.
1 Apãsaþi [ONE PUSH].
2 Încadraþi un obiect alb cum ar fi o bucatã
de hârtie care sã umple ecranul, în
aceleaºi condiþii de iluminare în care
ulterior veþi înregistra subiectul.
3 Atingeþi simbolul [
].
Simbolul
va clipi des. Dupã
reglarea ºi memorarea echilibrului de
alb, indicatorul înceteazã a mai clipi.
30
b Note
• Alegeþi pentru opþiunea [WHT BAL.]
varianta [AUTO] sau [ONE PUSH] când
înregistraþi la lumina unor becuri
fluorescente cu luminã albã sau alb-rece.
• Când selectaþi [ONE PUSH], continuaþi sã
vizaþi un obiect alb cât timp indicatorul
clipeºte des.
• Simbolul clipeºte rar dacã [ONE PUSH]
nu a putut fi reglat.
• Dacã aþi selectat [ONE PUSH], iar simbolul
continuã sã clipeascã ºi dupã
atingerea butonului
, alegeþi pentru
opþiunea [WHT BAL.] varianta [AUTO].
z Observaþii
• Dacã schimbaþi acumulatorul când a fost
selectatã varianta [AUTO] sau când aþi
transportat camera video din interiorul în
exteriorul unei clãdiri (sau vice versa)
având stabilit reglajul pentru
[EXPOSURE], selectaþi [AUTO] ºi vizaþi
cu camera timp de 10 secunde un obiect
alb din apropiere pentru ca echilibrul de
culoare sã fie mai bine reglat.
• Dacã echilibrul de alb a fost reglat folosind
facilitatea [ONE PUSH], la modificarea
reglajelor din [SCENE SEL.] sau la
deplasarea camerei video din exterior în
interiorul unei clãdiri -ori vice versatrebuie sã reluaþi procedura [ONE PUSH]
pentru ajustarea echilibrului de alb.
BEEP* (semnal sonor)
B ON
La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când
acþionaþi panoul tactil este emis un
semnal acustic sub forma unui semnal
sonor.
OFF
Nu se mai aud semnalul sonor ºi sunetul
emis de obturator.
CLOCK SET* (potrivire ceas)
Consultaþi pag. 12.
LCD BRT (luminozitate LCD)
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD.
Imaginea înregistratã nu va fi afectatã de
aceastã operaþie.
Reglaþi luminozitatea cu
/
.
Când indicatorul PLAY / EDIT
devine luminos
Puteþi utiliza butoanele de operare video
(
) pe fiecare dintre
pagini.
1 SteadyShot - oprit
2 Expunere
3 Echilibru de alb
4 Amplificare (gain)
5 Viteza obturatorului
6 Valoarea aperturii
Vezi pag. 20.
b Note
• În interfaþa DATE/TIME, informaþiile
privind data ºi ora sunt afiºate în aceeaºi
zonã. Dacã imaginea este înregistratã fãrã
a fi potrivit anterior ceasul, pe ecran vor
apãrea indicaþiile [-- -- ----] ºi [--:--:--].
• În timpul funcþionãrii simplificate (Easy
Handycam), puteþi regla numai opþiunea
[DATE / TIME].
END SCH (END SEARCH)
BEEP* (semnal sonor)
Vezi pag. 22.
Consultaþi pag. 30.
DISP GUIDE (ghid de ecran)*
CLOCK SET* (potrivire ceas)
Vezi pag. 73.
Consultaþi pag. 12.
[PAGE1] (pagina 1)
MENU (meniu)
Vezi pag. 34.
VOL* (volum)
[PAGE2] (pagina 2)
DATA CODE (cod de date)*
În cursul redãrii, sunt afiºate informaþii
înregistrate în mod automat (cod de date)
împreunã cu imaginile.
B OFF
Codul de date nu este afiºat.
CAM DATA (mai jos)
(date privind camera)
Sunt afiºate date privind reglarea camerei.
DATE/TIME
Sunt afiºate data ºi ora.
continuã...
31
Acþiuni asociate butoanelor (continuare)
[PAGE3] (pagina 3)
A DUB CTRL
(copiere audio)
V SPD PLAY
(diferite viteze de redare)
Vizionarea filmelor se poate desfãºura în mai
multe moduri.
1 Atingeþi urmãtoarele butoane în timpul
redãrii.
Pentru
schimbarea
direcþiei de
redare*
Atingeþi simbolul
(cadru)
redarea cu [y SLOW]
încetinitorul** Pentru redarea în direcþie
inversã :
(cadru) T [y SLOW]
redarea de
(vitezã dublã)
2 ori mai
Pentru redarea în direcþie
rapidã
inversã :
(cadru)T
(la vitezã dublã) Atingeþi
(vitezã dublã)
redarea
cadru cu
cadru
(cadru) în timpul pauzei
de redare.
Pentru a inversa direcþia :
(cadru) în timpul redãrii
cadru cu cadru.
* În partea de sus, de jos sau pe mijlocul
ecranului pot apãrea linii orizontale. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
** Imaginile obþinute la ieºire prin Interfaþa DV
(i.LINK) nu pot fi redate cursiv în modul
redare cu încetinitorul.
2 Atingeþi simbolul [
RET.]T
.
Pentru a reveni la redarea obiºnuitã, atingeþi
de douã ori simbolul
(redare/pauzã) (o
singurã datã în timpul redãrii cadrelor).
b Notã
• Nu veþi auzi sunetul înregistrat. Imaginile
anterior redate pot apãrea afectate de
zgomot sub formã de mozaic.
32
Cu ajutorul microfonului intern stereo (pag.
68), puteþi adãuga sonor suplimentar unei
benzi deja înregistrate în modul 12 biþi (pag.
39) fãrã a ºterge sunetul original.
Puteþi înregistra semnal sonor folosind
microfonul stereo intern.
b Note
• Nu puteþi înregistra sonor suplimentar :
– dacã banda a fost înregistratã în modul
16 biþi (pag. 39);
– dacã banda a fost înregistratã în sistem
LP ;
– când camera video este conectatã prin
intermediul unui cablu i.LINK ;
– dacã banda a fost înregistratã în modul
4CH MIC cu o altã camerã video ;
– pe porþiunile libere de pe bandã ;
– dacã banda a fost înregistratã într-un alt
sistem de culoare TV decât cel al camerei
dvs. video (pag. 57) ;
– dacã clapeta de protejare la scriere a
casetei este pusã în poziþia SAVE
(pag. 58);
– pe secþiunile înregistrate în format HDV.
• Când adãugaþi sonor, imaginea nu va fi
transmisã la ieºire la mufa A/V OUT.
Urmãriþi imaginea pe ecranul LCD sau în
vizor pentru verificare.
• Puteþi adãuga sonor suplimentar numai
pe benzi înregistrate cu camera dvs. video.
Este posibil ca sonorul sã se deterioreze
la copierea pe benzi înregistrate cu alte
camere video (inclusiv o camerã model
DCR-HC37E / HC38E / HC45E).
Înregistrarea sunetului
Introduceþi mai întâi o casetã în camera de
luat vederi.
1 Deplasaþi comutatorul POWER mai multe
trepte pentru ca indicatorul PLAY/EDIT
sã devinã luminos.
2 Atingeþi simbolul
(redare/pauzã)
pentru a fi redatã banda, apoi atingeþi-l
din nou în punctul unde doriþi sã înceapã
înregistrarea sonorului.
3 Atingeþi
T [PAGE3] T [A DUB
CTRL] T [AUDIO DUB].
Apare marcajul
Pentru a verifica sonorul
înregistrat
1 Redaþi banda pe care aþi înregistrat
sonorul (pag. 20).
2Atingeþi
T [PAGE1] T [MENU]
3 Selectaþi
(PLAYER SET) pentru
DCR-HC37E / HC45E sau
(VCR SET)
pentru DCR-HC38E, apoi atingeþi
/
pentru a selecta [AUDIO MIX],
dupã care atingeþi [EXEC].
X
4 Atingeþi
/
pentru a regla
echilibrul dintre sonorul original (ST1)
ºi sonorul adãugat ulterior (ST2). Dupã
aceasta atingeþi [EXEC].
4 Atingeþi
(redare).
Camera începe automat înregistrarea
audio, prin intermediul microfonului
stereo intern.
Marcajul apare pe durata înregistrãrii
noului sunet stereo 2 (ST2) la redarea
benzii.
5 Atingeþi
(Stop) în momentul în care
doriþi sã întrerupeþi înregistrarea.
Pentru a adãuga sonor ºi altor scene,
repetaþi pasul 2 pentru a alege scenele,
apoi atingeþi [AUDIO DUB].
6 Atingeþi RET.] T
.
b Notã
• În mod implicit, la ieºire este transmis
sonorul original (ST1).
REC CTRL
(comanda înregistrãrii)
– DCR-HC38E
Pentru detalii, consultaþi pag. 47.
LCD BRT (luminozitate LCD)
Pentru detalii, consultaþi pag. 31.
33
Elementele meniului
Elementele de meniu disponibile (z) variazã
în funcþie de indicatorul care este luminos.
Aceste funcþii sunt aplicate automat la
funcþionarea simplificatã (pag. 15).
Meniul MANUAL SET (p. 35)
P EFFECT
z
z
OFF
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
OFF
4:3
ON
OFF
ON
Meniul CAMERA SET (p. 36)
D ZOOM
WIDE SEL
STEADYSHOT
EDIT SEARCH
N. S. LIGHT
Meniul PLAYER SET (DCR-HC37E / HC45E)
Meniul VCR SET (DCR-HC38E) (pag. 37)
AUDIO MIX
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
BRT NORMAL
–
BRT NORMAL
–
z
z
z
z
–
z
–
z
SP
SP
12BIT
AUTO
z
z
z
z
z
–
OFF
z
ON
z
z
z
z
z
z
z
z
–*
5min
ON
LCD
Meniul LCD / VF SET (pag. 38)
LCD B.L.
LCD COLOR
VF B.L.
WIDE DISP
Meniul TAPE SET (pag. 39)
REC MODE (DCR-HC37E / HC45E)
REC MODE (DCR-HC38E)
AUDIO MODE
REMAIN
Meniul SETUP MENU (pag. 39)
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
Meniul OTHERS (pag. 40)
WORD TIME
A.SHUT OFF
COMMANDER (DCR-HC45E)
DISP OUT
* Valoarea stabilitã înainte de funcþionarea simplificatã, va fi reþinutã ºi la operarea Easy Handycam.
34
Meniul
MANUAL SET
– P EFFECT etc.
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul B.
Indicatorii din paranteze apar dacã respectivul element este selectat.
Pentru detalii legate de selectarea elementelor de meniu, vezi pag. 26.
P EFFECT (efecte de imagine)
Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini
în timpul înregistrãrii sau al redãrii.
Este afiºat simbolul
.
B OFF
Nu este folositã opþiunea [P EFFECT].
NEG. ART (negativ)
Culoarea ºi luminozitatea sunt inversate.
b Note
• Efectele adãugate imaginilor redate nu sunt
transmise la ieºire prin Interfaþa DV
(i.LINK). Pot fi obþinute la ieºire numai
imagini orginale.
• La modelul DCR-HC38E :
Nu puteþi adãuga efecte imaginilor
preluate din exterior.
z Observaþie
• Puteþi înregistra imagini care alcãtuiesc un
montaj cu efecte speciale folosind un alt
aparat video / DVD etc. (pag. 41).
SEPIA
Imaginea este sepia.
B&W (alb-negru)
Imaginile sunt monocrome (alb-negru).
SOLARIZE
Imaginile au un contrast puternic
semãnând cu o ilustratã.
PASTEL*
Imaginile seamãnã cu un pastel.
MOSAIC (mozaic)*
Imaginile au aspect de mozaic.
* Nu sunt disponibile la redare.
35
Meniul
CAMERA SET
– D ZOOM / WIDE SEL /
STEADYSHOT etc.
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu
simbolul B.
Indicatorii din paranteze apar dacã
respectivul element este selectat.
Pentru detalii legate de selectarea
elementelor de meniu, consultaþi
pag. 26.
D ZOOM (mãrire digitalã)
Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul
în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã la mai
mult de 40× (reglaj implicit) în timpul
înregistrãrii pe o bandã. Þineþi seama însã
cã atunci când folosiþi mãrirea digitalã, se
diminueazã calitatea imaginii.
Partea din dreapta a scalei reprezintã
factorul mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este
afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire.
B OFF
Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic
este 40 ×.
80×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã pânã la
40×, dupã care mãrirea se realizeazã digital
pânã la 80 ×.
2000×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã pânã la
40×, dupã care mãrirea se realizeazã digital
pânã la 2000 ×.
WIDE SEL
(imagine panoramicã)
Puteþi înregistra o imagine cu raportul
laturilor adaptat la ecranul pe care va fi
afiºatã. Pentru detalii consultaþi ºi manualul
de instrucþiuni care însoþeºte televizorul.
36
B 4:3
Reglaj standard (pentru a se înregistra
imagini ce urmeazã a fi vizionate la un
televizor 4:3).
16:9 WIDE( 16:9 )
Sunt înregistrate imagini care vor fi redate
pe întreg ecranul la un televizor panoramic
(având raportul laturilor ecranului de 16:9).
La vizionarea imaginilor pe ecranul LCD / în
vizor, selectând opþiunea [16:9 WIDE (16:9)]
Când imaginea este vizualizatã la
un televizor cu ecran panoramic
16:9*
Când imaginea este vizualizatã
la un televizor standard**
* Imaginea va fi afiºatã pe întreg ecranul când
televizorul cu ecran panoramic trece în modul
“full” (întreg ecranul).
** Redarea se face în modul 4:3. Când este redatã
o imagine în modul panoramic, ea va apãrea
aºa cum aþi vãzut-o pe ecranul cu cristale
lichide (LCD) sau prin vizor.
STEADYSHOT
Puteþi compensa miºcarea nedoritã a camerei
(varianta stabilitã implicit este [ON]). Alegeþi
pentru opþiunea [STEADYSHOT] varianta
[OFF] ( ) când folosiþi un trepied sau
lentile de conversie (opþionale).
EDITSEARCH
B OFF
Pe ecranul LCD nu sunt afiºate simbolurile
sau
.
ON
Pe ecranul LCD sunt afiºate
sau
ºi este permisã folosirea funcþiilor
EDIT SEARCH (cãutare manualã) ºi Rec
review (reluare) (pag. 22).
N.S. LIGHT
(iluminare NightShot)
Când folosiþi funcþia NightShot plus (pag.
18) pentru a înregistra, puteþi sã înregistraþi
imagini mai clare alegând pentru [N.S.
LIGHT] -care emite radiaþii infraroºiivarianta [ON] (stabilitã implicit).
b Note
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 68).
• Scoateþi lentilele de conversie (opþionale)
în cazul în care acestea sunt ataºate.
• Distanþa maximã de la care puteþi filma
folosind opþiunea [N.S. LIGHT] este de
aproximativ 3 m.
Meniul
PLAYER SET /
VCR SET
– AUDIO MIX
Meniul PLAYER SET este pentru modelele
DCR-HC37E / HC45E, iar meniul VCR SET
este la modelul DCR-HC38E.
AUDIO MIX (mixaj audio)
Consultaþi pag. 33.
z Observaþie
• Dacã înregistraþi subiecte aflate în spaþii
întunecate cum ar fi scene de noapte sau
la lumina lunii, alegeþi pentru [N.S. LIGHT]
varianta [OFF]. Puteþi obþine imagini cu
adâncime de culoare mai mare.
37
Meniul
LCD / VF SET
– LCD B.L. / LCD COLOR /
VF B.L. etc.
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu
simbolul B.
Pentru detalii legate de selectarea
elementelor de meniu, consultaþi
pag. 26.
LCD B.L. (iluminarea LCD)
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD.
Imaginile înregistrate nu vor fi afectate de
acest reglaj.
B BRT NORMAL
Luminozitate standard.
Puteþi regla luminozitatea vizorului. Imaginile
înregistrate nu vor fi afectate de acest reglaj.
B BRT NORMAL
Luminozitate standard.
BRIGHT
Vizorul este luminat mai puternic.
b Note
• Când conectaþi camera la surse de
alimentare externe, este selectatã automat
varianta [BRIGHT] de reglaj.
• Dacã alegeþi varianta [BRIGHT], durata de
viaþã a acumulatorului este redusã puþin
la înregistrare.
BRIGHT
Ecranul LCD este luminat mai puternic.
WIDE DISP (afiºaj panoramic)
b Note
• Când conectaþi camera la surse de
alimentare externe, este selectatã automat
varianta [BRIGHT] de reglaj.
• Dacã alegeþi varianta [BRIGHT], durata de
viaþã a acumulatorului este redusã puþin
la înregistrare.
Puteþi alege cum sã aparã în vizor sau pe
ecranul LCD imaginile cu raportul laturilor
de 16:9 selectând pentru [WIDE SEL]
varianta [16:9 WIDE]. Imaginea înregistratã
nu va fi afectatã de aceastã operaþie.
B LETTER BOX (cinemascop)
Varianta obiºnuitã (tip standard afiºare).
LCD COLOR (culoare LCD)
Puteþi ajusta culoarea ecranului LCD cu
/
. Imaginea
ajutorul butoanelor
înregistratã nu va fi afectatã de acest reglaj.
38
VF B.L. (iluminarea vizorului)
Intensitate
Intensitate
scãzutã
ridicatã
SQUEZE (expandat)
Imaginea este mãritã pe verticalã atunci
când în partea de sus ºi de jos apar benzi
negre caracteristice raportului de 16:9 al
laturilor imaginii.
Meniul
TAPE SET
Meniul
SETUP MENU
Reglajele implicite sunt marcate cu B.
Indicatorii din paranteze apar dacã
respectivul element este selectat.
Pentru detalii legate de selectarea
elementelor de meniu, vezi pag. 26.
Pentru detalii legate de selectarea
elementelor de meniu, vezi pag. 26.
– REC MODE / AUDIO MODE / REMAIN
REC MODE
(modul de înregistrare)
B SP ( SP )
Înregistrarea casetei se face în modul SP
(Standard Play - Funcþionare standard)
LP ( LP )
În varianta LP (Long Play- Funcþionare
îndelungatã) durata înregistrãrii creºte de
1,5 ori comparativ cu modul SP.
b Note
• Dacã înregistraþi în varianta LP, este
posibilã apariþia zgomotului de tip mozaic
sau se poate întrerupe sonorul în cazul în
care caseta este redatã cu alte camere de
luat vederi sau aparate video.
• Când mixaþi pe o bandã înregistrãri
efectuate în varianta SP ºi înregistrãri în
varianta LP, este posibil ca imaginea redatã
sã fie distorsionatã sau codul temporal
poate sã nu fie corect scris între scene.
AUDIO MODE (mod audio)
B 12BIT
Se înregistreazã în modul 12 bit (2 sunete
stereo).
16BIT (9 16b)
Se înregistreazã în modul 16 bit (1 sunet
stereo de înaltã calitate).
REMAIN
(indicatorul benzii rãmase)
B AUTO
Este afiºat indicatorul benzii rãmase pentru
circa 8 secunde în urmãtoarele cazuri :
• Dacã treceþi comutatorul POWER în
poziþiile PLAY/EDIT sau CAMERA,
caseta fiind introdusã în aparat.
• Când atingeþi
(redare/pauzã).
ON
Indicatorul benzii rãmase este afiºat mereu.
– USB STREAM / LANGUAGE
etc.
USB STREAM
(transmisie USB)
Puteþi urmãri la calculator, imaginile afiºate
pe ecranul camerei dumneavoastrã video
(USB Streaming), dacã aparatele sunt
cuplate prin intermediul unui cablul USB.
Pentru detalii, consultaþi “Ghidul de iniþiere”
de pe CD-ROM-ul furnizat (pag. 49).
LANGUAGE (limba folositã)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru
afiºarea informaþiilor pe ecran.
• În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã
printre cele indicate mai sus, camera video
vã pune la dispoziþie varianta [ENG[SIMP]]
(englezã simplificatã).
DEMO MODE
(modul demonstrativ)
Reglajul implicit este [ON] ºi vã permite sã
urmãriþi timp de circa 10 minute un program
demonstrativ. Pentru aceasta scoateþi caseta
din camera video ºi deplasaþi comutatorul
POWER pânã ce indicatorul CAMERA
devine luminos.
z Observaþie
• Demonstraþia va fi suspendatã în
urmãtoarele cazuri :
– când atingeþi ecranul în timpul
demonstraþiei. (Demonstraþia va
reîncepe dupã circa 10 minute) ;
– când introduceþi o casetã în aparat ;
– când deplasaþi comutatorul POWER
pentru a alege alt indicator decât
CAMERA.
39
Meniul
OTHERS
– WORLD TIME etc.
Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu
simbolul B.
Pentru detalii legate de selectarea
elementelor de meniu, vezi pag. 26.
WORLD TIME
(diferenþa de fus orar)
Puteþi stabili diferenþa de fus orar atunci
când utilizaþi camera în strãinãtate. Alegeþi
diferenþa de timp corespunzãtoare atingând
/
, iar indicaþia ceasului va fi
reglatã conform acestei diferenþe. Dacã
pentru diferenþa de fus orar alegeþi valoarea
0, ceasul va reveni la ora potrivitã iniþial.
A. SHUT OFF
(oprirea automatã)
B 5 min
Camera video se opreºte în mod automat
dacã au trecut circa 5 minute în care nu a
fost folositã.
NEVER (niciodatã)
Camera video nu se opreºte niciodatã în
mod automat.
b Note
• Dacã aceastã camerã video este conectatã
la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat
varianta [NEVER].
COMMANDER (telecomandã)
– DCR-HC45E –
Varianta stabilitã implicit este [ON] ºi ea vã
permite sã utilizaþi telecomanda care v-a fost
furnizatã (pag. 71).
z Observaþie
• Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita
preluarea de cãtre camera video a
comenzilor transmise de telecomanda altui
aparat video.
40
DISP OUT
(modalitate de afiºare)
B LCD (ecranul LCD)
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor.
V-OUT/LCD
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul
LCD ºi în vizor.
Copiere / Montaj
Copierea cu un aparat video sau cu
recordere DVD / HDD etc.
Puteþi copia imaginea redatã de camera video cu un alt echipament de înregistrare (aparat
video sau recordere DVD / HDD etc.).
Puteþi conecta camera dumneavoastrã la dispozitivul video sau la un recorder DVD / HDD,
prin intermediul cablului de conectare A/V (1), cablului de conectare A/V cu S VIDEO (2)
sau folosind cablul i.LINK (3).
Pentru aceastã operaþie conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin
intermediul adaptorului de reþea furnizat (pag. 8). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce
însoþesc echipamentele ce urmeazã a fi conectate.
DCR-HC37E / HC38E :
Echipament fãrã
mufã S VIDEO
Echipament cu o
mufã S VIDEO
negru
galben
alb
alb
Mufã A/V OUT
roºu
roºu
Spre Interfaþa
DV sau
DV OUT (i.LINK)
galben
Spre mufa i.Link
Aparat video
sau recorder
HDD / DVD
l : Flux de semnal
41
Copierea cu un aparat video sau cu recordere DVD /
HDD etc. (continuare)
DCR-HC45E :
Echipament fãrã
mufã S VIDEO
Echipament cu o
mufã S VIDEO
negru
galben
alb
alb
Mufã A/V OUT
roºu
roºu
galben
Spre mufa i.Link
Spre Interfaþa
(i.LINK)
DV OUT
Aparat video
sau recorder
HDD / DVD
l : Flux de semnal
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Pentru DCR-HC45E :
Atât Staþia Handycam, cât ºi camera
video sunt echipate cu mufe A/V OUT
(p. 70, 71). Conectaþi cablul conectare
A/V fie la Staþia Handycam, fie la camera
video în funcþie de reglaje.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi camera la un alt dispozitiv
prin mufa S VIDEO folosind cablul de
conectare A/V împreunã cu unul S
VIDEO, imaginile vor putea fi reproduse
cu mai multã fidelitate decât în cazul
folosirii cablului A/V furnizat. Conectaþi
mufele albã ºi roºie (audio, stânga/
dreapta) ºi mufa S VIDEO (canalul S
VIDEO) ale unui cablu de conectare A/
V (opþional). În acest caz, conectarea
mufei galbene (video standard) nu este
necesarã.
42
Prin conexiunea S VIDEO nu va ieºi
semnal audio.
3 Cablul i.LINK (opþional)
Utilizaþi un cablul i.LINK pentru a
conecta camera video cu un alt dispozitiv
cu mufã i.LINK. Semnalele video ºi audio
sunt transmise digital, producând
imagini ºi sunet de înaltã calitate. Þineþi
seama cã nu pot fi obþinute la ieºire
separat imaginile ºi sunetul.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului A/V la mufa video de
intrare, iar pe cel roºu (canalul drept) sau
pe cel alb (canalul stâng) la mufa de intrare
audio a echipamentului.
• Când realizaþi conexiunea printr-un cablu
de conectare A/V, alegeþi pentru [DISP
OUT] varianta [LCD] (variantã stabilitã
implicit) (pag. 40).
1
Pregãtiþi camera dvs. de luat
vederi pentru redare.
Introduceþi caseta înregistratã.
Deplasaþi comutatorul POWER mai
multe trepte pentru ca indicatorul PLAY
/ EDIT sã devinã luminos.
2
3
Introduceþi suportul de înregistrare în echipamentul de
înregistrare.
Dacã aparatul video are un selector de
intrãri, puneþi-l în poziþia corespunzãtoare, cum ar fi : video input1 (intrare
video 1) , video input2 (intrare video 2).
Conectaþi camera la echipamentul de înregistrare (aparat video
sau recorder DVD / HDD) printr-un
cablu de conectare A/V (furnizat)
1, printr-un cablu de conectare
A/V cu mufã S VIDEO (opþional)
2 sau printr-un cablu i.LINK
(opþional) 3.
Conectaþi camera video la mufele de
intrare ale dispozitivului de înregistrare.
b Note
• Pentru a înregistra data/ora ºi informaþiile
legate de reglajele camerei, la conectarea
prin intermediul cablului de conectare A/
V, acestea trebuie sã fie afiºate pe ecran
(pag. 31).
• Prin interfaþa DV , (i.LINK) nu puteþi
obþine la ieºire urmãtoarele :
– indicatori,
– imagini folosite în montaje la care s-a
folosit facilitatea [P EFFECT] (pag. 35).
• Când legãtura se realizeazã prin cablul
i.LINK, imaginea înregistratã devine
grosierã dacã imaginea sursã a fost trecutã
în starea pauzã de redare a camerei video
în timpul operaþiei de înregistrare.
• La conectarea printr-un cablu i.LINK, este
posibil sã nu fie afiºat sau înregistrat codul
de date (data/ora/date privind reglarea
camerei) în funcþie de echipament ºi de
aplicaþia folositã.
4 Porniþi redarea la camera de luat
vederi ºi înregistrarea
echipamentul de înregistrat.
la
Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile
de utilizare ce însoþesc dispozitivul de
înregistrare.
5 Opriþi camera ºi echipamentul de
înregistrare când
casetei se încheie.
copierea
43
Înregistrarea imaginilor redate de un
televizor sau de un aparat video etc.
(DCR-HC38E)
Folosind un cablu i.LINK (opþional), puteþi înregistra imagini sau programe TV de la un
televizor sau de la un dispozitiv video etc. pe bandã. Aveþi grijã sã introduceþi mai întâi o
casetã în camera video (opþional).
Puteþi conecta camera video la un televizor, aparat video sau la un echipament compatibil
i.LINK folosind cablul i.LINK (opþional).
Pentru aceastã operaþie conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin
intermediul adaptorului de reþea furnizat (pag. 8). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce
însoþesc echipamentele conectate.
b Note
• Înregistrarea nu se poate efectua de la un televizor sau de la aparate video etc. care nu au
o mufã i.LINK.
• Nu pot fi introduse separat imaginea ºi sunetul.
• Camera dvs. video poate înregistra numai dupã surse PAL. Spre exemplu, imaginile redate
de aparate video sau programe TV franceze (SECAM) nu pot fi înregistrate corect.
Consultaþi pag. 57 pentru detalii legate de sistemele TV color.
Spre mufa i.Link
Spre Interfaþa
DV (i.LINK)
l : Flux de semnal
Când conectaþi camera dvs. la un alt
echipament, prin intermediul unui cablu
i.LINK, semnalele audio ºi video sunt
transmise în mod digital, rezultând imagini
ºi sunet de înaltã calitate. Þineþi însã seama
cã nu puteþi transmite la ieºire imaginile
separat de sunet.
1 Conectaþi televizorul sau aparatul
video la camera video printr-un
cablu i.LINK.
44
Televizor sau
aparat video
Cablu i.Link (opþional)
2
3
Dacã înregistraþi de la un aparat
video, introduceþi o casetã.
Deplasaþi comutatorul POWER
mai multe trepte pentru ca
indicatorul PLAY / EDIT sã se
aprindã.
4
Puneþi camera de luat vederi în
modul pauzã de înregistrare.
Atingeþi
T [PAGE3] T [REC
CTRL] T [REC PAUSE].
5 Când înregistraþi imagini de la un
aparat video :
Începeþi redarea casetei cu
aparatul video.
Când înregistraþi imagini de la un
televizor :
Alegeþi programul TV dorit.
Imaginea redatã de aparatul conectat
apare pe ecranul LCD al camerei video.
6 Atingeþi [REC START] în punctul
în care doriþi
înregistrarea.
sã
înceapã
7 Opriþi înregistrarea.
Atingeþi
PAUSE].
8 Atingeþi [
(Stop) sau indicaþia [REC
RET.] T
.
b Notã
• Indicatorul
apare când cuplaþi camera
la alte echipamente prin intermediul
cablului i.LINK (Indicatorul poate apãrea
ºi la echipamentul conectat).
45
Utilizarea unui calculator
Ce puteþi face cu un calculator Windows
Dupã ce instalaþi aplicaþia software “Picture
Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat
pe un calculator Windows, puteþi beneficia
de operaþiile prezentate în continuare :
b Notã
• Nu puteþi instala aplicaþia software “Picture
Motion Browser” pe un calculator
Macintosh.
Despre Ghidul de iniþiere
Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este un
manual electronic de instrucþiuni pe care îl
puteþi consulta cu ajutorul calculatorului.
Acest manual descrie operaþiile de bazã, de
la conectarea iniþialã a camerei video la
calculator ºi realizarea primelor reglaje, pânã
la funcþionarea generalã atunci când folosiþi
pentru prima datã aplicaþia software “Picture
Motion Browser” de pe CD-ROM (furnizat).
Consultaþi secþiunea “Instalarea Ghidului de
iniþiere pe calculator” (pag. 47), porniþi Ghidul
de iniþiere ºi urmaþi instrucþiunile.
Despre funcþia “Help” a
aplicaþilor software
Principalele funcþii
x Importul / vizionarea filmelor
înregistrate cu camera dvs.
Puteþi gestiona filmele dupã data ºi ora
înregistrãrii ºi sã le selectaþi cu ajutorul
imaginilor în miniaturã corespunzãtoare.
Imaginile în miniaturã pot fi mãrite ºi
redate ca o succesiune de imagini.
x Realizarea de montaje ale filmelor
importate pe calculator
Puteþi realiza montaje ale filmelor importate
pe un calculator.
x Exportul filmelor de la calculator
la camera video
Puteþi exporta înapoi la camera video, filme
care au fost anterior importate pe
calculator de la camera dvs. video.
46
Facilitatea Help explicã exhaustiv funcþiile
pentru oricare aplicaþie software. Consultaþi
documentaþia Help pentru a afla detalii
suplimentare dupã ce aþi citit cu atenþie
“Ghidul de iniþiere”. Pentru afiºarea
informaþiilor Help, faceþi clic pe semnul de
întrebare [?] de pe ecran.
Cerinþe privind mediul de
operare
Când folosiþi “Picture Motion
Browser”
SO: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows XP Media Center Edition.
Este solicitatã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare constã într-un sistem de operare
actualizat (upgrade) sau într-unul multi-boot.
Procesor :
• 800 MHz Intel Pentium III sau mai rapid
Aplicaþie :
• DirectX 9.0c sau versiuni ulterioare (Acest
produs se bazeazã pe tehnologia DirectX.
Este necesar sã fie instalat DirectX.)
Sistem de sunet :
• Placã de sunet compatibilã Direct Sound
Memorie :
• 256 MB sau mai mult
Hard disk :
• Spaþiu liber necesar pentru instalare : cel
puþin 350 MB
Monitor :
• Placã video compatibilã DirectX 7 sau cu
variante ulterioare,
• Rezoluþie minimã 1024 × 768, adâncime
mare de culoare (culoare pe 16 biþi),
Alte cerinþe :
• Port USB (trebuie sã fie standard).
• Interfaþã DV (IEEE1394, i.LINK) (pentru a
realiza conexiuni prin cablu i.LINK)
• Drive de disc (este necesar un drive CDROM pentru a instala “Picture Motion
Browser”.)
b Notã
• Operaþiile nu sunt garantate pentru toate
sistemele recomandate.
De exemplu, rularea sau existenþa în paralel
a altor aplicaþii software pot limita
performanþele produsului.
Instalarea Ghidului
de iniþiere ºi a
aplicaþiilor software
pe calculator
Trebuie sã instalaþi pe calculatorul dvs,
Windows Ghidul de iniþiere (“First Step
Guide”) ºi aplicaþia software înainte de a
conecta camera video la computer. Operaþia
de instalare este solicitatã numai la folosirea
pentru prima datã a aplicaþiei ºi ghidului.
Conþinutul de instalat ºi procedurile utilizate
pot diferi în funcþie de sistemul de operare
folosit.
Instalarea Ghidului de iniþiere
1
Verificaþi sã nu fie conectatã
camera video la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
• Pentru instalare, înregistraþi-vã ca
administrator.
• Închideþi toate aplicaþiile software care
ruleazã pe calculator înainte de a instala
programele.
3 Introduceþi în cititorul de discuri
al calculatorului CD-ROM-ul care
v-a fost furnizat.
Apare interfaþa de instalare.
Dacã nu apare interfaþa :
1 Faceþi clic pe [Start], apoi pe [My
Computer] (pentru Windows 2000,
faceþi dublu-clic pe [My Computer]).
2Faceþi dublu-clic pe [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (Drive-ul de disc)*.
* Denumirea drive-ului (spre exemplu
(E:)) poate varia de la un calculator la
altul.
Continuã...
47
Instalarea Ghidului de iniþiere ºi a aplicaþiilor
software pe calculator (continuare)
4 Faceþi clic pe [FirstStepGuide].
5
Selectaþi
limba
doritã
5
ºi
denumirea modelului dvs. de
camerã video din meniul
extensibil.
Citiþi [License Agreement]
(Convenþie de licenþã), selectaþi
[I accept the terms of the license
agreement] (Accept termenii
convenþiei de licenþã) dacã sunteþi
de acord, dupã care faceþi clic pe
[Next].
6 Urmaþi instrucþiunile care apar pe
6 Faceþi clic pe
[FirstStepGuide(HTML)].
Începe instalarea.
Când apare mesajul [Save is complete]
(Stocarea s-a încheiat), faceþi clic pe
[OK] pentru ca sã se încheie instalarea.
Pentru a vedea “First Step
Guide” în format pdf
La
pasul
6,
faceþi
[FirstStepGuide(PDF)].
clic
pe
Pentru a instala “Adobe Reader”
pentru a putea afiºa fiºiere PDF
ecran, pentru a instala aplicaþia
software.
În funcþie de calculator, este posibil sã fie
necesarã instalarea unei aplicaþii software
(prezentatã mai jos) produsã de o terþã
parte. Când apare interfaþa de instalare,
urmaþi instrucþiunile de instalare a
software-ului solicitat.
x Microsoft DirectX 9.0c
Software necesar pentru procesarea
filmelor.
Reporniþi calculatorul pentru ca operaþia
de instalare sã se încheie, dacã este
solicitat.
Pe desktop apar simbolurile de trecere
directã (short-cut), cum ar fi [ ] (Picture
Motion Browser).
La pasul 6, faceþi clic pe [Adobe(R)
Reader(R)].
Instalarea aplicaþiei software
1 Parcurgeþi paºii de la 1 la 3 de la 7 Scoateþi discul din cititorul de
“Instalarea Ghidului de iniþiere”
(pag. 47).
2 Faceþi clic pe [Install].
3 Selectaþi
limba doritã pentru
aplicaþie care urmeazã a fi
instalatã, apoi faceþi clic pe
[Next].
4
48
Marcaþi þara / regiunea doritã,
apoi faceþi clic pe [Next].
discuri al calculatorului.
Dupã instalarea aplicaþiei
software, pe desktop este
creat un simbol de trecere
directã destinat înscrierii
clienþilor, pe pagina de
internet dedicatã.
• Odatã înscriºi la pagina de internet,
puteþi beneficia în siguranþã de extrem
de utila asistenþã destinatã clienþilor.
http://www.sony.net/registration/di/
Urmãrirea Ghidului de iniþiere
Pentru a vizualiza Ghidul de iniþiere la
calculator, se recomandã utilizarea Microsoft
Internet Explorer Ver. 6.0 sau variante
ulterioare.
Faceþi dublu-clic pe simbolul de trecere
directã (short-cut) la Ghidul de iniþiere de pe
desktop.
z Observaþie
• Puteþi sã porniþi ºi selectând [Start] T
[Programs] ([All Programs] în cazul
Windows XP) T [Sony Picture Utility]
T [FirstStepGuide] T Directorul de la
camera video T “First Step Guide”
(Ghidul de iniþiere) în format HTML.
• Pentru a putea urmãri “First Step Guide”
în HTML fãrã a apela la instalarea
automatã, copiaþi directorul cu limba care
vã intereseazã din
folderul
[FirstStepGuide] de pe CD-ROM pe
calculator, dupã care faceþi dublu-clic pe
[index.html].
• Consultaþi Ghidul de iniþiere (“First Step
Guide.pdf”) în urmãtoarele cazuri:
– Când vreþi sã imprimaþi secþiunile care
vã intereseazã ale Ghidului de iniþiere;
– Când Ghidul de iniþiere nu este afiºat
corect
datoritã
configurãrii
browser-ului, cu toate cã folosiþi unul
dintre mediile de operare recomandate.
– Când versiunea HTML a Ghidului de
iniþiere nu poate fi instalatã.
49
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer-ul dvs. Sony.
• Operaþii generale / Funcþionare simplificatã/
Telecomandã .................................... 50
• Acumulator / Surse de alimentare ...... 51
• Ecran LCD / vizor .............................. 51
• Casete video ...................................... 52
• Înregistrare ........................................ 52
• Redare ............................................... 53
• Copiere / Montaj / Conectarea altor
echipamente ...................................... 54
• Conectarea la un calculator ............... 54
• Funcþii care nu pot fi folosite simultan55
Operaþii
generale
/
Funcþionare simplificatã /
Telecomandã
Alimentarea nu porneºte.
• Montaþi un acumulator încãrcat (p. 8).
• Utilizaþi adaptorul de reþea pentru a cupla
camera la o prizã de perete (p. 8).
• Pentru DCR-HC45E :
Introduceþi corect camera în Staþia
Handycam (p. 9).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut.
• Apãsaþi butonul RESET (p. 69) cu un obiect
cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi butonul
RESET, toate reglajele vor fi iniþializate.)
Butoanele nu funcþioneazã.
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam), numai o parte a
butoanelor sunt disponibile (p. 16).
Reglajele se modificã în timpul
funcþionãrii în modul Easy Handycam.
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam), reglajele funcþiilor care
nu sunt afiºate pe ecran revin la valorile lor
implicite (p. 15, 34).
50
Reglajele elementelor din meniu
s-au modificat în mod neaºteptat
• Urmãtoarele reglaje revin automat la valorile
implicite când comutatorul POWER este
lãsat în poziþia OFF (CHG) pentru mai mult
de 12 ore.
– BACK LIGHT
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [SPOT METER]
– [SCENE SEL.]
– [EXPOSURE]
– [WHT BAL]
– [AUDIO MIX]
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Camera se încãlzeºte când o folosiþi. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Telecomanda
furnizatã
nu
funcþioneazã (DCR-HC45E).
• Alegeþi pentru [COMMANDER] varianta
[ON] (p. 40).
• Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã
ºi senzorul camerei video care îi este
destinat.
• Feriþi telecomanda de surse puternice de
luminã cum ar fi lumina solarã directã sau
cea provenitã de la corpuri de iluminat, în
caz contrar fiind posibil ca telecomanda sã
nu funcþioneze corespunzãtor.
• Introduceþi un acumulator nou în compartimentul care îi este destinat, respectând
polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin
marcajele + /– (p. 64).
Un alt aparat video (VCR) nu
funcþioneazã corespunzãtor atunci
când folosiþi telecomanda furnizatã
(DCR-HC45E).
• Alegeþi un alt mod de comandã decât VTR
2 pentru aparatul video.
• Acoperiþi senzorul pentru telecomandã al
respectivului aparat cu hârtie neagrã.
Acumulator / Surse de
alimentare
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care
nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul
în [A.SHUT OFF] (p. 40), reporniþi
alimentarea (p. 12) sau folosiþi adaptorul
de reþea.
• Încãrcaþi acumulatorul (p. 8).
• Acumulatorul este aproape descãrcat sau
complet descãrcat.
Indicatorul CHG (încãrcare) nu este
luminos în timpul încãrcãrii
acumulatorului.
• Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG) (p. 8).
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (p. 8).
• Conectaþi bine cablul de alimentare la o
prizã de perete (p. 8).
• S-a încheiat încãrcarea acumulatorului
(p. 9).
• Pentru DCR-HC45E :
Introduceþi corect camera în Staþia
Handycam (p. 9).
Indicatorul
CHG
(încãrcare)
lumineazã intermitent în timp ce
acumulatorul este încãrcat.
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (p. 9). Dacã problema persistã,
deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete ºi contactaþi dealer-ul dvs. Sony.
Este posibil ca acumulatorul sã fie uzat.
Indicatorul perioadei rãmase de
funcþionare a acumulatorului nu
prezintã corect aceastã duratã de
timp.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã, ori
acumulatorul nu a fost suficient încãrcat.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou. Este posibil ca acesta sã se fi
deteriorat (p. 8, 58).
• Perioada de timp indicatã este posibil sã nu
fie corectã, în funcþie de spaþiul în care este
utilizatã camera video. Când deschideþi
sau închideþi panoul cu ecranul LCD, poate
dura 1 minut pânã ce se afiºeazã corect
perioada de autonomie rãmasã.
Acumulatorul se descarcã rapid.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã, ori
acumulatorul nu a fost suficient încãrcat.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou. Este posibil ca acesta sã se fi
deteriorat (p. 8, 58).
Ecran LCD / vizor
Pe ecranul LCD apare un efect de
ondulare a imaginii când îl atingeþi.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Nu apãsaþi prea puternic ecranul LCD.
Butoanele nu apar pe afiºajul tactil.
• Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide.
• Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al
camerei video (sau butonul DISPLAY al
telecomenzii furnizate împreunã cu modelul
DCR-HC45E) (p. 69, 71).
Butoanele de pe afiºajul tactil nu
acþioneazã
corect
sau
nu
funcþioneazã deloc.
• Realizaþi calibrarea ecranului
([CALIBRATION]) (p. 62).
Elementele de meniu sunt de culoare
gri.
• Nu puteþi selecta elementele de meniu care
sunt afiºate de culoare gri, în situaþia
curentã de înregistrare / redare.
continuã...
51
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
Imaginea vãzutã prin vizor nu este
clarã.
• Deplasaþi pârghia de reglare a lentilelor
vizorului pânã ce imaginea devine clarã
(p. 13).
Imaginea din vizor a dispãrut.
• Închideþi panoul LCD. Imaginea nu este
afiºatã în vizor atunci când panoul LCD
este deschis (p. 13).
Pe ecranul LCD apar puncte aliniate.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Aceste puncte nu sunt înregistrate.
Casete video
Caseta nu poate fi scoasã din
compartimentul sãu.
• Verificaþi dacã este corect conectatã sursa
de alimentare (acumulatorul sau adaptorul
de reþea) (p. 8).
• A început sã condenseze umezealã în
interiorul camerei dvs. video (p. 61)
Indicatorul Memoriei de casetã sau
titlul interfeþei nu este afiºat în timp
ce utilizaþi o casetã cu memorie.
• Aceastã camerã video nu acceptã casete cu
memorie, deci acest indicator nu este afiºat.
Indicatorul benzii rãmase nu este
afiºat.
• Alegeþi pentru opþiunea [ REMAIN]
varianta [ON] pentru ca indicatorul benzii
rãmase sã fie afiºat mereu (p. 39).
Caseta este mai zgomotoasã în timpul
rulãrii rapide înainte/derulãrii
• La folosirea adaptorului de reþea, viteza de
rulare rapidã/derulare este mai mare
(comparativ cu viteza obþinutã la operarea
folosind acumulatorul) ºi astfel zgomotul
este mai mare. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
52
Înregistrare
Banda nu începe sã se deplaseze
când apãsaþi butonul REC START /
STOP.
• Puneþi comutatorul POWER în poziþia în
care indicatorul CAMERA devine luminos
(p. 17).
• Banda a ajuns la capãt. Derulaþi-o sau
introduceþi o casetã nouã în aparat.
• Puneþi clapeta de protecþie la scriere a
casetei în poziþia REC sau introduceþi o
casetã nouã (p. 58).
• Banda s-a lipit de tambur din cauza
condensãrii umezelii în interiorul
aparatului. Scoateþi caseta ºi lãsaþi camera
video cel puþin 1 orã înainte de a reintroduce
caseta. (p. 61).
Nu puteþi înregistra o tranziþie cursivã
pe bandã de la ultima scenã
înregistratã la urmãtoarea.
• Efectuaþi cãutarea punctului final al
înregistrãrii [END SCH] (p. 22).
• Nu scoateþi caseta din aparat. (Imaginea va
fi înregistratã în mod continuu fãrã pauzã,
chiar dacã opriþi alimentarea.)
• Nu înregistraþi pe aceeaºi bandã imagini în
sistem LP ºi în cel SP.
• Evitaþi oprirea înregistrãrii unui film în modul
LP.
Funcþia [END SCH] nu acþioneazã.
• Nu scoateþi caseta din camera video dupã
înregistrare (p. 22).
• Nu a fost încã înregistrat nimic pe casetã.
• Existã o porþiune liberã între secþiunile
înregistrate pe bandã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Funcþia de focalizare automatã nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta
[AUTO] (p. 27).
• Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea
nu sunt adecvate focalizãrii automate.
Reglaþi manual focalizarea (p. 27).
Funcþia
[STEADYSHOT]
nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru [STEADY SHOT] varianta
[ON] (p. 36).
Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã.
• Funcþia BACK LIGHT (de iluminare din
spate) este anulatã în cazul urmãtoarelor
reglaje
– dacã pentru [EXPOSURE] alegeþi varianta
[MANUAL]
– dacã selectaþi [SPOT METER].
• Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã în
timpul utilizãrii modului Easy Handycam
(p. 16).
Când este înregistratã în întuneric
imaginea luminii unei lumânãri sau
a unei surse de luminã alimentate de
energie electricã va conþine o bandã
verticalã.
• Aceasta se întâmplã când contrastul dintre
subiect ºi fundal este prea mare. Nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Când este înregistrat un subiect
luminos apare o bandã verticalã.
• Acest fenomen se numeºte efect de difuzie
(smear) ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Culoarea imaginilor nu este corect
afiºatã pe ecran.
• Dezactivaþi funcþia NightShot plus (p. 18).
Imaginea afiºatã pe ecran este
luminoasã, iar subiectul nu apare pe
ecran.
• Dezactivaþi funcþia NightShot plus (p. 18)
sau renunþaþi la funcþia BACK LIGHT
(p. 19).
Apare instabilitãþi nedorite ale
imaginii.
• Aceste anomalii apar când înregistraþi
imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã,
a unor becuri cu sodiu sau cu mercur,
apelând la unul din modurile [PORTRAIT]
sau [SPORTS]. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Apar benzi negre la înregistrarea
ecranului unui televizor sau al unui
calculator.
• Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT]
varianta [OFF] (p. 36).
Deºi capacul obiectivului este
deschis, pe ecran apare mesajul [The
lens cover might be closed. Check
the cover.] (Capacul obiectivului poate
fi închis. Verificaþi starea capacului.)
• Nu existã suficientã luminã sau obiectivul
este acoperit de degete sau de un alt obiect.
Redare
Nu poate fi redatã o casetã.
• Deplasaþi comutatorul POWER pânã în
poziþia în care indicatorul luminos PLAY/
EDIT este aprins (p. 20).
• Derulaþi banda (p. 20).
Apar linii orizontale în imagine.
Imaginile afiºate nu sunt clare sau nu
sunt afiºate.
• Curãþaþi capetele cu ajutorul unei casete de
curãþare (opþionale) (p. 61).
Sunetul fie nu se aude, fie este foarte
slab.
• Mãriþi volumul (p. 20).
• Reglaþi [AUDIO MIX] pânã ce sunetul se
aude corespunzãtor (p. 33).
• Când utilizaþi un conector S VIDEO, aveþi
grijã ca ambele borne, roºie ºi albã, ale
cablului de conectare A/V sã fie conectate
(p. 24).
Sunetul se întrerupe.
• Curãþaþi capetele cu ajutorul unei casete de
curãþare (opþionalã) (p. 61).
Pe ecran este afiºat “---”.
• Banda redatã a fost înregistratã fãrã a se fi
potrivit data ºi ora.
• Existã o porþiune liberã pe banda redatã.
• Codul de date al unei benzi zgâriate sau cu
zgomot nu poate fi citit.
53
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
Se aude zgomot, iar pe ecran apare
simbolul
.
• Banda a fost înregistratã în alt sistem de
televiziune color decât cel folosit de camera
dvs. video (PAL). Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate (p. 57).
Pe ecran apare afiºat simbolul
.
• Banda care este redatã a fost înregistratã cu
un alt echipament care avea un microfon
4-ch (4CH MIC REC). Aceastã camerã video
nu este compatibilã cu înregistrarea cu
microfoane 4-ch.
Copiere / Montaj / Conectarea
altor echipamente
Imaginile provenite de la camera
video nu apar pe ecranul
echipamentelor conectate
(DCR-HC45E).
• Când ataºaþi camera video la Staþia
Handycam, închideþi capacul mufei DC IN
al camerei ºi introduceþi complet camera în
Staþia Handycam, în poziþia corectã (p. 9).
Codul temporar ºi alte informaþii sunt
afiºate pe ecranul echipamentului
conectat.
• Alegeþi pentru [DISP OUT] varianta [LCD]
când conexiunea este realizatã printr-un
cablu A/V (p. 40).
Nu puteþi copia corect când folosiþi
cablul de conectare A/V.
• Cablul de conectare A/V nu este corect
conectat. Verificaþi dacã este conectat
cablul A/V la mufa de intrare a altui aparat
pentru copiarea imaginilor de la camera
dvs. de luat vederi (p. 41).
Noul sonor adãugat unei benzi
înregistrate nu se aude.
• Reglaþi [AUDIO MIX] pânã ce sunetul se
aude corespunzãtor (p. 33).
54
Imaginile de la echipamentele
conectate nu sunt afiºate în mod
corect.
• Semnalul primit la intrare nu este PAL (p. 57)
Imaginea se deterioreazã la întuneric
sau sunetele sunt distorsionate (DCRHC45E).
• Cablurile de conectare A/V sunt cuplate
atât la camera video cât ºi la Staþia
Handycam. Decuplaþi unul dintre cablurile
de conectare A/V.
Conectarea la calculator
Calculatorul nu recunoaºte camera
video.
• Instalaþi “Picture Motion Browser” (p. 47).
• Este posibil sã nu fie recunoscutã camera
video de cãtre calculator, timp de câteva
momente dupã conectare. Vã rugãm
aºteptaþi.
• Pentru DCR-HC45E :
Introduceþi corect camera în Staþia
Handycam (p. 9).
• Deconectaþi toate dispozitivele USB în
afarã de tastaturã, mouse ºi camera video
de la mufa (USB) a calculatorului.
• Deconectaþi cablul atât de la calculator cât
ºi de la camera video, reporniþi calculatorul,
apoi cuplaþi din nou, corect, cablul.
Nu puteþi instala aplicaþia software
“Picture Motion Browser” pe un
calculator Macintosh.
• Puteþi instala “Picture Motion Browser”
numai pe calculatoare Windows.
Indicatori ºi mesaje
de avertizare
Funcþii care nu pot fi utilizate
simultan
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatori de avertizare
Anumite funcþii este posibil sã nu poatã fi
utilizate împreunã altele. Lista de mai jos
prezintã exemple de funcþii care nu pot fi
utilizate simultan.
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD sau în
vizor, verificaþi urmãtoarele. Consultaþi
paginile indicate între paranteze pentru a afla
detalii.
Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs.
Dacã problema persistã cu toate cã aþi
încercat de mai multe ori soluþiile sugerate,
contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
Indisponibilã
Dacã este folositã
funcþia
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[EXPOSURE]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SEL.]
[SPOT METER]
NightShot plus
[SCENE SEL.]
NightShot plus
[EXPOSURE]
NightShot plus
[WHT BAL]
NightShot plus
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de
autodiagnosticare)
C : 04 : ss
• Acumulatorul folosit nu este unul
“InfoLITHIUM” (seria H). Folosiþi un
acumulator “InfoLITHIUM” (seria H)
(p. 58).
• Cuplaþi ferm conectorul DC al adaptorului
de reþea la mufa DC IN a camerei video
(p. 8).
C : 21 : ss
• A condensat umezealã în interiorul
aparatului. Scoateþi caseta ºi lãsaþi camera
de luat vederi cel puþin o orã înainte de a
mai introduce vreo casetã (p. 61).
C : 22 : ss
• Curãþaþi capetele folosind o casetã de
curãþare (opþionalã) (p. 61).
C : 31 : ss / C : 32 : ss
• Au apãrut simptome care nu au fost
descrise anterior. Scoateþi ºi apoi
reintroduceþi caseta în aparat, dupã care
încercaþi din nou sã acþionaþi camera video.
Nu efectuaþi aceastã procedurã dacã a
început sã condenseze umezealã în interior
(p. 61).
• Decuplaþi sursa de alimentare. Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou camera video.
• Schimbaþi caseta. Apãsaþi butonul RESET
(Iniþializare) (p. 69) ºi apoi acþionaþi din nou
camera video.
55
Indicatori ºi mesaje de avertizare (continuare)
E : 61 : ss / E : 62 : ss
• Contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un
service Sony autorizat. Aduceþi la
cunoºtinþa specialiºtilor codul de 5
caractere ce începe cu litera “E” care a fost
afiºat.
E (Indicator de avertizare privind
nivelul energiei acumulatorului)
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare,
de cele de mediu sau de starea
acumulatorului, indicatorul E poate
fi afiºat intermitent chiar dacã
perioada rãmasã de funcþionare este
de încã 5 sau 10 minute.
% (Indicator de avertizare privind
condensarea umezelii în interior)*
• Scoateþi caseta, îndepãrtaþi sursa de
alimentare ºi lãsaþi camera video circa
o orã cu capacul compartimentului
pentru casete deschis (p. 61).
Q (Indicator de avertizare cu privire
la bandã)
Indicatorul clipeºte rar :
• Banda rãmasã ajunge pentru mai puþin
de 5 minute.
• Nu este nici o casetã în aparat.*
• Clapeta de protecþie la scriere a casetei
este în poziþia blocat (p. 58)*.
Indicatorul clipeºte des :
• Banda s-a terminat*.
Z (Indicator de avertizare cu privire
la scoaterea casetei din aparat)*
Indicatorul clipeºte rar :
• Clapeta de protecþie la scriere a casetei
este în poziþia blocat (p. 58).
Indicatorul clipeºte des :
• A condensat umezealã în interiorul
camerei video (p. 61).
• A apãrut un cod al afiºajului de
autodiagnosticare (p. 55).
* Se aude o melodie când indicatorii de
avertizare apar pe ecran (p. 30).
56
Exemple de mesaje de
avertizare
Dacã pe ecran apar astfel de mesaje, urmaþi
instrucþiunile afiºate.
% Z Moisture condensation. Eject
cassette. (A condensat umezeala.
Scoateþi caseta din aparat.) (p. 61)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (A condensat umezeala.
Opriþi aparatul pentru o orã.) (p. 61)
Z Reinsert the cassette. (Reintroduceþi
caseta în aparat.) (p. 14)
• Verificaþi dacã este deterioratã caseta.
QZ The tape is locked - check the
tab. (Banda este blocatã - verificaþi
clapeta de protejare la scriere.)
(p. 58).
Întreþinere ºi mãsuri
Utilizarea camerei de precauþie
video în strãinãtate Tipuri de casete ce pot fi
Informaþii suplimentare
Alimentare
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi
240 V în curent alternativ, la o frecvenþã de
50/60 Hz.
Relativ la sistemele TV de
culoare
Camera dvs. video se bazeazã pe sistemul
PAL aºa cã pentru a vedea imaginile redate
la televizor, aparatul TV trebuie sã aibã
sistem PAL cu mufã de intrare AUDIO/
VIDEO.
Sistem
PAL
Folosit în
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehia,
Danemarca,
Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore,
Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
PAL – M
Brazilia
PAL – N
Argentina,
Uruguay
SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina etc.
NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centralã,
Chile, Columbia, Ecuador,
Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela etc.
Paraguay,
Potrivirea simplã a ceasului
stabilind diferenþa de fus orar
Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul în
strãinãtate stabilind diferenþa de fus orar.
Selectaþi [WORLD TIME] din meniul
(OTHERS), apoi alegeþi diferenþa de timp
corespunzãtoare (p. 40).
utilizate
Pentru camera dvs. de luat vederi puteþi
folosi numai casete video în format mini DV.
Folosiþi casete cu marcajul
.
Camera dvs. video nu este compatibilã cu
casetele cu memorie.
Pentru a evita apariþia de spaþii libere
pe bandã
Folosiþi opþiunea [END SEARCH] (pag. 22)
pentru a ajunge la sfârºitul secþiunii
înregistrate înainte de a începe urmãtoarea
înregistrare, în urmãtoarele cazuri :
• Dacã banda a fost redatã între timp ;
• Dacã aþi folosit funcþia [EDIT SEARCH].
Semnal de protecþie a
drepturilor de autor
x La redare
Dacã banda redatã de camera dvs. de luat
vederi conþine semnale pentru protecþia
drepturilor de autor nu o veþi putea copia cu
ajutorul altei camere video, conectatã cu
camera dvs.
x La înregistrare
(DCR-HC38E)
Nu puteþi înregistra cu camera dvs. video
aplicaþii software ce conþin semnal de
protecþie a drepturilor de autor.
În cazul în care încercaþi sã înregistraþi astfel
de aplicaþii software, pe afiºajul LCD al
camerei sau în vizor apare mesajul [Cannot
record due to copyright protection] (Nu se
poate înregistra din cauza protecþiei
drepturilor de autor).
Camera dvs. video nu înregistreazã astfel de
semnale pentru protejarea drepturilor de
autor atunci când filmeazã.
Note privind utilizarea
x Când nu utilizaþi camera video o
perioadã mai lungã de timp
Scoateþi caseta ºi depozitaþi-o.
continuã...
57
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
x
Pentru a evita ºtergerea
accidentalã
Deplasaþi clapeta de protejare la scriere a
casetei în poziþia SAVE.
REC:
Caseta poate fi
înregistratã.
SAVE : Caseta nu poate
fi înregistratã
(este protejatã
la scriere).
Acest aparat este compatibil cu acumulatorul
“InfoLITHIUM” (seria H). Camera dvs.
video opereazã numai cu acumulatoare
“InfoLITHIUM”.
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seriile
H poartã marcajul
.
Ce este acumulatorul
InfoLITHIUM” ?
x Pentru a pune o etichetã casetei
Aveþi grijã sã plasaþi eticheta în poziþia
indicatã în imaginea urmãtoarea pentru a nu
împiedica funcþionarea camerei video.
Nu puneþi
eticheta de-a
lungul acestei
margini
Poziþia corectã
pentru etichetã
x Dupã utilizarea casetei
Derulaþi banda pânã ajunge la început pentru
a evita apariþia distorsiunilor de imagine sau
de sunet. Este recomandabil sã puneþi caseta
în cutia sa ºi sã o pãstraþi în poziþie verticalã.
x Curãþarea conectorului aurit
În mod uzual, conectorii auriþi se curãþã dupã
fiecare 10 manevre de scoatere a casetei din
aparat, cu puþinã vatã.
Dacã aceºti conectori sunt murdari sau
prãfuiþi, indicatorul benzii rãmase poate sã
nu funcþioneze corect.
Conector aurit
58
Despre acumulatorul
“InfoLITHIUM”
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
comunicarea informaþiilor legate de condiþiile
de operare între camera de luat vederi ºi
adaptorul de reþea/încãrcãtor.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
care opereazã camera video ºi afiºeazã autonomia rãmasã a acumulatorului, în minute.
Încãrcarea acumulatorului
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
de a folosi camera video.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul
la o temperaturã a mediului ambiant
cuprinsã între 10°C ºi 30°C, pânã ce se
stinge indicatorul luminos CHG (de
încãrcare). Dacã încãrcarea acumulatorului
are loc în afara intervalului de temperaturã
indicat mai sus, este posibil ca încãrcarea
sã nu fie eficientã.
• Dupã încheierea operaþiei de încãrcare a
acumulatorului desfãºuratã având
adaptorul de reþea conectat la camera video,
deconectaþi cablul de la mufa DC IN a
camerei de luat vederi sau demontaþi
acumulatorul.
Folosirea
efectivã
acumulatorului
a
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi ale mediului de 10°C (50°F) sau
mai scãzute, iar perioada cât acesta poate
fi folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã.
În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
de folosire a acumulatorului vã
recomandãm urmãtoarele :
– Puneþi acumulatorul într-un buzunar
pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l în camera de
luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi ;
– Folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare: NP-FH70/FH100 (opþional).
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
a acumulatorului. Vã recomandãm sã
folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare: NP-FH70/FH100 (opþional).
• Aveþi grijã sã comutaþi butonul POWER pe
poziþia OFF (CHG) atunci când nu folosiþi
camera de luat vederi. Acumulatorul se
consumã ºi când camera este în stare de
aºteptare sau în pauzã de redare.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei o perioadã de douã - trei
ori mai lungã decât durata previzionatã a
înregistrãrii ºi sã efectuaþi o filmare de
probã înainte de a înregistra ce vã
intereseazã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
Despre indicatorul autonomiei
rãmase a acumulatorului
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
indicatorul duratei rãmase de funcþionare
aratã cã acesta are suficientã energie pentru
a opera, încãrcaþi din nou, complet
acumulatorul astfel încât valoarea
respectivului indicator sã fie corectã. Þineþi
seama însã cã indicaþia va fi uneori
incorectã, dacã acumulatorul este folosit
perioade lungi de timp la temperaturi
ridicate, dacã este lãsat complet încãrcat
sau dacã este frecvent utilizat. Consideraþi
indicaþia ca fiind aproximativã.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
poate funcþiona puþin timp este afiºat
uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul
mai poate lucra încã 5-10 minute. Aceasta
depinde de condiþiile de lucru sau de
temperatura mediului ambiant.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
îndelungatã, pentru a i se menþine
capacitatea de funcþionare la nivel
corespunzãtor, este necesar ca o datã pe
an sã fie încãrcat complet dupã care sã fie
consumatã întreaga energie a acestuia
folosindu-se camera video. Pentru a pãstra
acumulatorul, scoateþi-l din camera de luat
vederi ºi depozitaþi-l într-un loc uscat, curat
ºi rãcoros.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul
cu camera dvs. de luat vederi, alegeþi pentru
opþiunea [A.SHUT OFF] varianta [NEVER]
în meniul
(OTHERS) ºi lãsaþi aparatul
în starea de aºteptare corespunzãtoare
înregistrãrii, fãrã a introduce o casetã în
camera video, pânã ce alimentarea
înceteazã (pag. 40).
Durata de viaþã a acumulatorului
• Capacitatea acumulatorului scade în timp,
pe mãsurã ce îl folosiþi tot mai mult. Când
durata sa de funcþionare s-a diminuat
considerabil, este probabil momentul sã îl
înlocuiþi cu unul nou.
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare
ºi de mediu.
Despre i.LINK
Interfaþa DV a camerei de luat vederi este o
interfaþã DV compatibilã i.LINK. Aceastã
secþiune descrie standardul i.LINK ºi
facilitãþile acestuia.
Ce este “i.LINK” ?
i.Link este o interfaþã serialã digitalã care
permite transferul semnalului video digital,
al celui audio digital ºi al altor date între
aparate compatibile i.LINK, precum ºi
acþionarea altor echipamente folosind i.LINK.
Echipamentele compatibile i.LINK pot fi
conectate printr-un cablu i.LINK. Posibilele
aplicaþii sunt operaþii ºi transferuri de date
între diferite echipamente AV digitale.
Când sunt conectate douã sau mai multe
echipamente i.LINK în lanþ (daisy chain)
sunt posibile operaþii ºi transferuri de date
nu numai între aparatele legate direct dar ºi
cu alte dispozitive prin intermediul aparatelor
conectate direct. Þineþi seama cã metoda de
operare diferã uneori în funcþie de
caracteristicile ºi de specificaþiile
echipamentelor conectate.
• În mod normal, un singur echipament poate
fi conectat la camera de luat vederi prin
cablu i.LINK. Când conectaþi camera la un
echipament compatibil i.LINK care are
douã sau mai multe interfeþe DV, consultaþi
instrucþiunile de folosire a echipamentului
respectiv.
59
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
• i.LINK este un termen mai familiar pentru
magistrala de transfer de date IEEE 1394,
propus de Sony ºi este marcã înregistratã
acceptatã de multe companii.
• IEEE1394 reprezintã un standard
internaþional propus de “Institute of
Electrical and Electronic Engineers”.
Despre fluxul de semnal i.LINK
Fluxul maxim de semnal prin i.LINK variazã în
funcþie de echipament. Sunt definite trei
fluxuri maxime de semnal :
S100 (aproximativ 100 Mbps*)
S200 (aproximativ 200 Mbps)
S400 (aproximativ 400 Mbps)
Fluxul de semnal este prezentat într-o listã la
secþiunea “Specificaþii” în instrucþiunile de
operare ale fiecãrui echipament.
Existã de asemenea indicaþii în apropierea
mufei i.LINK în cazul anumitor aparate.
Când unitãþile sunt conectate la un
echipament care are un flux de semnal diferit,
este posibil ca ºi fluxul de semnal sã difere de
cel indicat.
* Ce este “Mbps”?
Mbps reprezintã megabiþi pe secundã ºi exprimã
volumul de date ce pot fi transmise sau
recepþionaþe într-o secundã. De exemplu, o ratã
baud de 100 Mbps indicã faptul cã într-o
secundã pot fi transmiºi 100 megabiþi de date.
Utilizarea funcþiilor i.LINK ale
acestei unitãþi
Pentru detalii privind modul în care se poate
copia în cazul în care aceastã unitate este
conectatã la alte echipamente video ce au
interfeþe DV, consultaþi pag. 41, 44.
Acest aparat poate de asemenea sã fie
conectat la alte echipamente compatibile
i.LINK (cu interfaþã DV) produse de Sony (de
exemplu : calculatoarele personale din seria
VAIO) precum ºi la dispozitive video.
Unele echipamente video compatibile i.LINK
cum ar fi televizoarele digitale, player-ele/
recorder-ele DVD, MICROMV sau HDV nu
sunt compatibile cu dispozitivele DV. Înainte
de a le conecta la alte dispozitive, verificaþi
dacã respectivele echipamente sunt
compatibile cu DV sau nu.
Pentru detalii privind mãsurile de precauþie ºi
aplicaþiile software compatibile, consultaþi ºi
documentaþia care însoþeºte echipamentul
ce urmeazã a fi conectat.
60
b Notã
• Când conectaþi camera la un alt echipament
compatibil i.LINK, aveþi grijã sã opriþi
alimentarea echipamentului ºi sã decuplaþi
adaptorul de reþea de la priza de perete
înainte de cuplarea sau decuplarea
cablului i.LINK.
Despre cablul i.LINK necesar
Folosiþi cablul i-Link Sony cu 4 pini la 4 pini
(în timpul copierii DV).
Despre utilizarea camerei
video
Utilizarea ºi îngrijirea camerelor
video
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video ºi
accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extrem de cald, de frig
sau de umed. Nu lãsaþi niciodatã aparatul
expus la temperaturi care sã depãºeascã
60°C (140°F), cum ar fi sub razele directe
ale soarelui vara, în apropierea surselor
de cãldurã sau în maºinile parcate la
soare. Pot apãrea disfuncþionalitãþi sau
se poate deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice. Este
posibil ca aparatul sã funcþioneze
defectuos.
– În zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
echipamente video. Poate apãrea
zgomot.
– Pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei de luat vederi, pot
apãrea defecþiuni care uneori nu mai pot
fi remediate.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
sau lentilele pot fi expuse luminii solare
directe. Se pot deteriora atât partea
interioarã a vizorului cât ºi ecranul LCD.
• Camera video funcþioneazã în curent
continuu cu o alimentare de 6,8 V / 7,2 V (de
la acumulator) sau de 8,4 V (prin adaptorul
de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi spre exemplu de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (lovirea cu ciocanul, cãderea,
cãlcarea pe aparat). Acordaþi o grijã
deosebitã lentilelor.
• Când nu folosiþi camera, puneþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi camera de la prizã,
prindeþi ºi trageþi de ºtecher nu de cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda furnizatã pentru
modelele (DCR-HC45E) sau bateriile tip
pastilã la îndemâna copiilor. În cazul în
care accidental este înghiþitã o astfel de
baterie, consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
acumulator :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3
minute ca la redarea casetelor.
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi
complet energia acumulatorului.
Condensarea umezelii
Dacã este adusã direct dintr-un loc friguros
într-unul încãlzit, este posibil ca umezeala sã
condenseze în interiorul camerei de luat
vederi, pe suprafaþa benzii sau pe lentile. În
acest caz, banda se poate lipi de tamburi ºi se
poate deteriora sau este posibil ca aparatul
sã nu funcþioneze corect.
Dacã existã umezealã condensatã în interiorul
camerei, este afiºatã una dintre indicaþiile
[%Z Moisture condensation. Eject the
cassette] (Umezealã condensatã. Scoateþi
caseta) sau [% Moisture condensation. Turn
off for 1H] (Umezealã condensatã. Opriþi
pentru 1 orã). Respectivele indicaþii nu apar
dacã umezeala condenseazã pe lentile.
x Dacã a condensat umezeala
Nu va acþiona nici una dintre funcþii cu
excepþia celei de scoatere a casetei din camera
video. Scoateþi caseta, opriþi camera de luat
vederi ºi lãsaþi-o aproximativ o orã cu
compartimentul pentru casete deschis.
Camera de luat vederi va putea fi folositã din
nou în momentul în care ambele condiþii de
mai jos vor fi îndeplinite :
• dacã la pornirea alimentãrii nu va fi afiºat
nici un mesaj de avertizare ,
• când nici unul dintre indicatorii % sau Z
nu clipeºte când caseta este introdusã în
aparat ºi este atins vreun buton de
funcþionare.
Este posibil ca începutul condensãrii umezelii
sã nu fie detectat de camera dvs. video. În
astfel de cazuri, caseta poate sã rãmânã în
compartimentul sãu fãrã a fi scoasã ºi 10
secunde, deºi capacul este deschis.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Nu închideþi capacul compartimentului pentru
casete pânã ce nu este scoasã caseta.
x Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când camera este
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau vice versa) sau dacã folosiþi
camera în locuri încãlzite excesiv cum ar fi :
• Dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
într-un spaþiu încãlzit ;
• Dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
• Dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
dupã duº ;
• Dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
61
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
x Cum se poate preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera de luat vederi
dintr-un loc rãcoros într-unul încãlzit,
puneþi-o într-o pungã de plastic pe care
închideþi-o cât mai bine. Îndepãrtaþi punga
doar dupã ce aerul din interiorul acesteia a
ajuns la temperatura mediului ambiant (dupã
circa o orã).
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
• Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi
o bucatã de pânzã moale pentru a-l curãþa.
Când folosiþi setul de curãþare LCD
(opþional), nu aplicaþi lichidul de curãþare
direct pe ecranul LCD. Utilizaþi hârtia de
curãþare umezitã cu respectivul lichid.
Capetele video
x Pentru reglarea ecranului LCD
(CALIBRATION - calibrare)
Este posibil ca butoanele panoului tactil sã
nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
procedura de mai jos. Pe durata acestei
operaþii se recomandã sã conectaþi camera
video la o prizã de perete folosind adaptorul
de reþea furnizat.
1 Opriþi alimentarea, apoi deplasaþi mai
multe trepte comutatorul POWER pânã
ce indicatorul luminos PLAY/EDIT se
aprinde, apãsând în acelaºi timp butonul
DISP/BATT INFO al camerei, dupã care
continuaþi sã apãsaþi butonul DISP /
BATT INFO timp de încã 5 secunde.
2 Atingeþi simbolul “×” afiºat pe ecran cu
colþul unui obiect, spre exemplu cu colþul
unui card de memorie “Memory Stick
Duo”.
• Când capetele video se murdãresc, nu mai
puteþi înregistra în mod obiºnuit imaginile
sau imaginile ºi sunetul redate sunt
distorsionate.
• Dacã apare vreuna dintre urmãtoarele
probleme, curãþaþi capetele video timp de
10 secunde cu ajutorul casetei de curãþare
Sony tip DVM-12CLD (opþionalã).
– Apare zgomot sub formã de mozaic în
imaginea redatã sau ecranul este
albastru;
– Imaginile redate nu se deplaseazã.
– Imaginile redate nu apar sau sunetul
prezintã întreruperi.
– Pe ecran apare în timpul înregistrãrii /
redãrii urmãtoarea indicaþie [x Dirty
video head. Use a cleaning cassette]
(Capetele video sunt murdare. Folosiþi
o casetã de curãþare.)
• Capetele video se uzeazã dupã o folosire
îndelungatã. Dacã nu puteþi obþine o
imagine clarã nici dupã utilizarea casetei de
curãþare, este posibil ca respectivele capete
sã fie prea uzate. Vã rugãm contactaþi
dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony
autorizat pentru ca sã fie înlocuite capetele
video.
Ecranul LCD
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate deteriora.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
62
Poziþia simbolului “×” se modificã. Dacã nu
aþi atins corect punctul dorit, reluaþi de la
pasul 2.
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã este
rotit.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi-o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu
apã dupã care ºtergeþi-o cu o bucatã de
pânzã moale ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– Nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materialele textile îmbibate cu substanþe
chimice ºi insecticide.
– Nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate.
– Nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
4 Apãsaþi vizorul înspre corpul camerei.
5 Eliminaþi, cu ajutorul dispozitivului de
suflare, praful din zona unde s-a aflat
blocul ocular.
Despre îngrijirea ºi pãstrarea
lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o bucatã de
pânzã moale în urmãtoarele cazuri :
– Dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente ;
– În spaþii cu temperaturã ridicatã sau cu
umiditate mare ;
– Când lentilele sunt expuse la aer sãrat
cum este cazul pe malul mãrii.
• Depozitaþi lentilele în spaþii bine aerisite,
ferite de murdãrie ºi de praf.
• Pentru a se evita apariþia mucegaiului,
curãþaþi periodic lentilele aºa cum este
descris anterior. Se recomandã sã acþionaþi
camera video cam o datã pe lunã pentru a
o menþine în starea optimã o perioadã cât
mai lungã de timp.
6 Ataºaþi blocul ocular la vizor, apãsând în
direcþie liniarã pânã ce se aude un clic.
Pentru a îndepãrta praful din
interiorul vizorului
1 Trageþi vizorul în exterior.
2 Apãsând clapeta din partea lateralã cu un
obiect cu vârf ascuþit -spre exemplu cu un
pix- trageþi dispozitivul de prindere a
blocului ocular în direcþia indicatã de
sãgeatã pentru a-l demonta.
Clapetã
3 Eliminaþi praful din blocul ocular cu
ajutorul unui
dispozitiv de
suflare a
aerului etc.
b Note
• Blocul ocular este o parte componentã de
precizie a camerei video. Nu încercaþi sã îl
dezasamblaþi.
• Nu atingeþi lentilele blocului ocular.
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã a camerei video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã cu scopul de a furniza
energia necesarã pentru ca aparatul sã reþinã
data, ora ºi alte reglaje, chiar ºi atunci când
comutatorul POWER este pus în poziþia OFF
(CHG). Aceatã baterie se încarcã automat
câtã vreme camera este cuplatã la o prizã de
perete prin intermediul adaptorului de reþea
sau dacã are cuplat acumulatorul. Bateria
reîncãrcabilã se va descãrca însã complet
dupã circa 3 luni în care aparatul nu a fost
deloc utilizat (în care nu a avut acumulatorul
montat ºi nici nu a fost cuplatã la reþea prin
intermediu adaptorului). Folosiþi camera dupã
ce încãrcaþi aceastã baterie.
continuã...
63
Întreþinere ºi mãsuri de
precauþie (continuare)
Specificaþii
Funcþionarea camerei nu va fi însã afectatã
de descãrcarea bateriei reîncãrcabile atâta
timp cât nu înregistraþi data.
Sistem
x Proceduri :
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG) mai mult de 24 de ore.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii (DCR-HC45E)
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este manevratã corect. Nu o
reîncãrcaþi, nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi
în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
64
Sistem de înregistrare video
2 capete rotative
Sistem de baleiere elicoidal
Sistem de înregistrare audio
Capete rotative, sistem PCM
Eºantionare : 12 biþi (frecvenþã 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 biþi (frecvenþã
48 kHz, stereo).
Semnal video
PAL color, standarde CCIR
Casete ce pot fi utilizate
Mini casete DV cu marcajul
.
Viteza benzii
SP : cca. 18,81 mm/s
LP : cca. 12,56 mm/s
Durata de înregistrare / redare (folosind o
casetã DVM60)
SP : 60 min.
LP : 90 min.
Durata rulãrii rapide înainte / derulãrii
• folosind o casetã DVM60 ºi acumulatorul
Aproximativ 2 min. 40 sec.
• folosind o casetã DVM60 ºi adaptorul de
reþea
Aproximativ 1 min. 45 sec.
Vizor
Vizor electric (color)
Dispozitiv de imagine
3.0 mm (tip 1/6) CCD
(Charge Coupled Device)
• Total : aprox. 800.000 pixeli
• Eficace (film) : cca. 400.000 pixeli
Lentile
Carl Zeiss Vario-Tessar
40 × (optic), 2.000× (digital)
Distanþã focalã
f = 1,9 - 76 mm
La conversia în aparat foto digital de
35 mm.
În modul CAMERA :
36 - 1.440 mm
F = 1,8 ÷ 4,1 mm
Diametrul filtrului : 30 mm
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR],
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minimã
5 lux (F1,8)
0 lux la folosirea funcþiei NightShot plus
Conectori de Intrare / Ieºire
Ieºire audio / video
Conector cu 10 pini
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã în
sarcinã de 47 kΩ (kilohm),
Impedanþã de ieºire mai micã de 2,2 kΩ
Mufã USB (DCR-HC37E/ HC38E)
mini-B
Mufã DV intrare / ieºire (DCR-HC38E)
Interfaþã i.LINK (IEEE1394, conector cu
4 pini, S100)
Mufã DV ieºire (DCR-HC37E)
Interfaþã i.LINK (IEEE1394, conector cu
4 pini, S100)
Ecran LCD
Imagine
6,2 cm (tip 2,5)
Numãrul total de puncte
123.200 (560 × 220)
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
6,8 V / 7,2 V curent continuu (de la
acumulator)
8,4 Vcurent continuu (cu adaptor de reþea)
Consum mediu de putere
În timpul înregistrãrii cu camera video
folosind vizorul : 1,8 W
În timpul înregistrãrii folosind ecranul
LCD : 2,1 W
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
63 × 85 × 114 mm (L/Î/A)
inclusiv pãrþile proeminente
63 × 85× 115 mm (L/Î/A)
inclusiv pãrþile proeminente, cu
acumulatorul furnizat NP-FH30 ataºat
Masa (aproximativ)
390 g numai aparatul propriu-zis
450 g inclusiv acumulatorul tip NP-FH30
ºi o casetã DVM60.
Accesorii furnizate
Vezi pagina 7.
Conectorii de ieºire ai Staþiei
Handycam DCRA-C156 (DCRHC45E)
Ieºire audio / video
Conector cu 10 pini
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã în
sarcinã de 47 kΩ (kilohm),
Impedanþã de ieºire mai micã de 2,2 kΩ
Mufã USB
mini-B
Mufã DV ieºire
Interfaþã i.LINK (IEEE1394, conector cu
4 pini, S100)
continuã...
65
Specificaþii (continuare)
Adaptor de reþea AC-L200 /
L200B
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V*
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
48 × 29 × 81 mm (L/Î/A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
170 g exclusiv cablul de alimentare
* Citiþi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii.
Acumulator NP-FH30
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
3,6 Wh (500 mAh)
Dimensiuni (aproximativ)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (l / î / a)
Masa (aproximativ)
40 g
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C
Tip :
Cu ioni de litiu
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã aviz prealabil.
66
Tipuri de diferenþe
DCR-HC
37E
Interfaþã DV
OUT
Senzor telecomadã
—
Staþie Handycam
—
DCR-HC
38E
Interfaþã DV
IN/OUT
45E
OUT
Senzor telecomadã
—
z
Staþie Handycam
—
z
z furnizat
— nu este furnizat
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” ºi simbolul
sunt mãrci
înregistrate ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a
Sony Corporation.
• i.LINK ºi sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation.
•
este marcã înregistratã a Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows ºi Windows Media
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Microsoft Corporation din Statele Unite
ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh este marcã de comerþ sau marcã
înregistratã a Apple Computer, Inc.,
înregistrate în S.U.A. ºi în alte þãri.
• Pentium este marcã înregistratã sau
comercialã a Intel Corporation.
• Adobe ºi Adobe Reader sunt mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale ale Adobe
Systems Incorporated în Statele Unite ºi /
sau în alte þãri.
În plus, denumirile produselor ºi sistemelor
folosite în acest manual sunt, în general,
mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale
dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare
caz marcajele ™ sau ®.
67
Referinþe
Identificarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor
Numerele din paranteze reprezintã paginile de referinþã.
1Comutator NIGHTSHOT PLUS (pag. 18)
2 Cursor de zoom (de mãrire) (pag. 18)
3 Pârghie
OPEN / EJECT (pag. 14)
4 Bridã de prindere a curelei de umãr. Ataºaþi cureaua de umãr (opþionalã).
5 Curea de prindere (pag. 13)
6 Obiectiv - Lentile Carl Zeiss (pag. 4)
7 Comutator LENS COVER (pag. 13)
8 Pentru modelul DCR-HC45E :
Senzor pentru telecomandã
Îndreptaþi telecomanda (pag. 71) spre senzorul pentru telecomandã, pentru a acþiona
camera video.
9 Microfon intern stereo (pag. 32)
0 Port pentru radiaþii infraroºii (pag. 18)
68
1 Buton DISP/BATT INFO (pag. 10, 13)
2 Butonul EASY (pag. 15)
3 Buton RESET
Iniþializeazã toate reglajele, inclusiv cele privind data ºi ora.
4 Ecran LCD / afiºaj tactil (pag. 13, 72)
5 Butoane de mãrire (pag. 18)
6 Buton REC START/STOP (pag. 15, 17)
7 Difuzor
Foloseºte la redarea sunetelor. Pentru a vedea cum se ajusteazã volumul, consultaþi
pagina 20.
8 Buton BATT PUSH (de eliberare a acumulatorului) (pag. 10)
9 Indicator luminos CHG (încãrcare) (pag. 8)
0 Pentru DCR-HC37E / HC38E :
Mufã (USB)
qa Buton BACK LIGHT (pag. 19)
continuã...
69
Identificarea pãrþilor componente ºi a butoanelor
(continuare)
1 Comutator POWER (pag. 12)
2 Vizor (pag. 13)
3 Manºonul ocularului (pag. 63)
4 Pârghie de reglare a lentilelor vizorului (pag. 13)
5 Pentru DCR-HC37E :
Interfaþã DV OUT (pag. 41)
Pentru DCR-HC38E :
Interfaþã DV (pag. 41, 44)
6 Mufã DC IN (pag. 8)
7 Mufã A/V OUT (pag. 24, 41)
8 Indicator luminos CAMERA, PLAY / EDIT (pag. 12)
9 Butonul REC START/STOP (pag. 15, 17)
0 Sistem de prindere a trepiedului
Prindeþi camera de trepied cu ajutorul ºurubului acestuia (opþional : Aveþi grijã ca lungimea
ºurubului trepiedului sã fie mai micã decât 5,5 mm).
qa Pentru DCR-HC45E :
Conector de interfaþã
70
Pentru DCR-HC45E :
Staþia Handycam
1 Conector de interfaþã
2 Mufã (USB)
3 Interfaþã DV OUT (pag. 42)
4 Mufã DC IN (pag. 8)
5 Mufã A/V OUT (pag. 24, 42)
Pentru DCR-HC45E :
Telecomandã
1 Emiþãtor
2 Buton REC START/STOP (p. 15, 17)
3 Butoane de zoom (pag. 18)
4 Butoane de comandã video
(Derulare, Redare, Rulare rapidã
înainte, Pauzã. Stop, Slow )
(pag. 16, 20)
5 Butonul DISPLAY (pag. 13)
Apãsaþi acest buton pentru ca sã nu mai
fie afiºate indicatoarele de ecran.
Foiþã izolatoare
b Note
• Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.
• Îndreptaþi telecomanda spre senzorul
pentru telecomandã pentru a acþiona
camera (pag. 68).
• Pentru a schimba bateria, consultaþi
pag. 64.
71
Indicatori afiºaþi în cursul înregistrãrii /
redãrii
Înregistrare
Indicatori care apar când
efectuaþi modificãri
Puteþi utiliza facilitatea [DISP GUIDE] (pag.
73) pentru a afla funcþia corespunzãtoare
fiecãrui indicator care apare pe ecranul LCD.
b Notã
• Unii dintre indicatori este posibil sã nu
aparã când folosiþi facilitatea [DISP
GUIDE].
Stânga sus
Dreapta sus
1 Energia rãmasã a acumulatorului (aprox.)
2 Modul de înregistrare (SP sau LP)
(pag. 39).
3 Starea înregistrãrii -[STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare).
4 La înregistrare :
Contor de bandã (orã:minute:secunde)
La redare :
Cod temporal
(orã:minute:secunde:cadre)
5 Capacitatea aproximativã de înregistrare
a benzii (pag. 39).
6 Butonul pentru funcþii (pag. 26).
7 Butonul Ghid (pag. 21)
Stânga sus
Indicatori
916b
Semnificaþie
Modul audio (39)
Dreapta sus
Indicatori
Redare
Centru
Jos
DV IN
Semnificaþie
Intrare DV (44)
Centru
Indicatori
Semnificaþie
NightShot plus (18)
%Z
8 Indicatorul de transport al benzii
9 Butoane de acþionare video (pag. 20)
72
Avertisment (55)
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Exponometru punctual (28) /
Expunere reglatã manual (29)
9
Reglarea manualã a
focalizãrii (27)
.
Contra luminii (19)
Aflarea semnificaþiei
indicatorilor care apar pe ecran
– Ghidul indicatorilor de ecran
Puteþi afla cu uºurinþã semnificaþia fiecãrui
indicator care apare pe ecranul LCD.
1 Atingeþi [GUIDE] T [DISP GUIDE].
SCENE SEL. (28)
Efecte de imagine (35)
Echilibrul de alb (30)
16:9
Selectarea modului
panoramic (WIDE) (36)
Opþiunea SteadyShot
inactivã (36)
Panou inactiv (39)
EDIT
EDITSEARCH (36)
Codul de date în timpul redãrii
Data ºi ora în timpul înregistrãrii precum ºi
datele referitoare la reglajele camerei vor fi
înregistrate automat.
Ele nu sunt afiºate pe ecran în timpul
înregistrãrii, dar le puteþi vizualiza la redare
selectând [DATA CODE] (pagina 64).
2 Atingeþi zona de ecran care conþine
indicatorul despre care vreþi sã aflaþi
detalii.
Semnificaþiile indicatorilor din zonã apar
pe ecran. Dacã nu gãsiþi indicatorul care
vã intereseazã, atingeþi butoanele
[PAGE r] / [PAGE R] pentru a avea acces
la restul listei.
Pentru a încheia aceastã operaþie atingeþi
[END].
z Observaþie
• Puteþi acþiona ºi atingând
[DISP GUIDE].
T
73
Index
Numere / Simboluri
12BIT ............................. 39
16BIT ............................. 39
16:9 WIDE ...................... 36
Adaptor cu 21-pini ......... 25
4:3 ................................... 36
A
C
Cablu de alimentare .......... 8
Cablu de conectare A/V ....
............................... 25, 42
Cablu i.LINK ............ 42, 44
Cablu S VIDEO ......... 25, 42
Calculator ....................... 46
CALIBRARE .................. 62
CAM DATA ................... 31
CAMERA SET, meniu .... 36
Capacul lentilelor ..... 13, 15
Casetã ...................... 14, 57
Acumulator ................ 8, 58
Autonomie ............ 10, 72
Informaþii .................... 10
Durata încãrcãrii .......... 11
Pârghie de eliberare .... 69
compartiment ................. 17
introducere/scoatere ....... 14
Adaptor de reþea ..............8
AUDIO MIX .................. 33 Cãutare
Edit search ............ 26, 36
AUDIO MODE ............... 39
End
search ............ 22, 52
A DUB CTRL (copierea
imaginii
....................... 30
sunetului) ..................... 32
punct
de
început ......... 22
A.SHUT OFF ................ 40
CD-ROM
........................
46
A/V OUT, mufã . 3, 24, 25, 70
Avertizare
Clapetã de protecþie ....... 58
indicatori ........................ 55 ceas, potrivire (CLOCK SET)
mesaje ............................. 56
..................................... 12
Cod temporal .................. 72
B
COMMANDER .............. 40
BACK LIGHT
Comutator
(contra luminii) ...... 19, 53
LENS COVER ........ 13, 68
Bandã ....................... 14, 57
NIGHTSHOT PLUS 18, 68
Baterie reîncãrcabilã ....... 63
POWER ....... 8, 16, 20, 70
BEACH .......................... 29 Condensarea umezelii ..... 61
BEEP (semnal sonor) ...... 30 Conector DC IN ........ 70, 71
BLACK .......................... 30 Contor de bandã ............ 72
Buton
Copiere ........................... 41
• BACK LIGHT ........... 19
• de operare ................. 26
• de operare video . 31, 72
• DISPLAY ............ 13, 71
• DISP/BATT INFO 10, 13
• EASY ............. 15, 16, 69
• FN (funcþie) ... 15, 22, 26
• REC START/STOP~ ....
........... 15, 17, 69, 70, 71
• RESET ........... 50, 55, 69
• Zoom (de mãrire) . 18, 69
B&W (alb-negru) ........... 35
74
D
DATA CODE ............ 31, 73
DATE/TIME ........ 12, 31, 73
DEMO MODE ................ 39
Diferenþã de fus orar ...... 40
Difuzor ........................... 69
D ZOOM ........................ 36
DISP GUIDE ................... 73
Durata încãrcãrii ............. 11
Durata redãrii ................. 11
Durata înregistrãrii ......... 11
DV, interfaþã .................... 71
DISP. OUT ...................... 40
E
Easy Handycam ....... 15, 26
Echilibru de alb .............. 30
Ecran LCD ...................... 13
EDIT SEARCH ......... 22, 36
Efecte de imagine
(P. EFFECT) ................ 35
Elemente de meniu ... 26, 34
Emiþãtor .......................... 71
END SCH ................. 22, 52
Exponometru punctual ... 28
Expunere (EXPOSURE) .. 29
F
FADER (gradare) ............ 29
FOCUS ..................... 27, 52
Funcþii de ghidare .......... 21
G
Ghid de iniþiere ......... 46, 49
Ghid de utilizare .............. 21
Gradare ........................... 29
dinspre alb (WHITE)
dinspre negru (BLACK)
mozaic (MOSC. FADER)
uniton-color (MONOTONE)
H
Handycam, Staþie ~ .... 8, 71
I
Manºon ocular ......... 63, 70
Indicator autonomie ....... 72 Mesaje de avertizare ...... 56
Indicator de transport al Modul oglindã ............... 19
benzii ...................... 39, 72 MONOTONE ................. 30
Indicatori de ecran ......... 72 MOSAIC ........................ 35
Indicatori de avertizare ... 55 MOSC FADER ............... 30
Mufã A/V OUT ........ 70, 71
Indicator luminoºi
CHG (încãrcare)9, 51, 58, 69 Mufã DC IN .............. 70, 71
CAMERA ............... 12, 76 Mufã S VIDEO ......... 24, 11
PLAY / EDIT ........... 12, 76 Mufã USB ...................... 71
INDOOR (în interior) ...... 30
Interfaþã DV .................... 71 N
i.LINK ............................. 59 NEG. ART ....................... 35
“InfoLITHIUM”, acumulator Night Shot plus .............. 18
..................................... 58 NIGHTSHOT PLUS,
comutator .............. 18, 68
Instalare ......................... 47
NS LIGHT
(iluminarea Night Shot) 37
Î
NTSC
............................. 57
Încãrcare
acumulator ................... 11
baterie montatã iniþial ... 63
Înregistrare .......... 15, 17, 52
Întreþinere ....................... 57
L
LANDSCAPE ................. 28
LANGUAGE (limbã) ....... 39
LCD/VF SET, meniu ........ 38
LCD BL (iluminarea din spate
a ecranului) .................. 38
LCD BRT (luminozitatea
ecranului) ..................... 31
LCD COLOR ................... 38
LETTER BOX ................. 38
LP (redare îndelungatã) .. 39
LCD ................................ 40
M
Marcã înregistratã .......... 67
Meniu ....................... 26, 34
CAMERA SET ............. 36
LCD/VF SET ................ 38
MANUAL SET ............ 35
OTHERS ...................... 40
PLAYER SET ................ 37
SETUP MENU ............. 39
TAPE SET. ................... 72
VCR SET. ...................... 37
elemente de meniu ....... 34
utilizarea meniurilor ...... 26
O
ONE PUSH ..................... 30
OPEN/ EJECT, pârghie14, 68
OTHERS ......................... 40
OUTDOOR (în exterior) .. 30
P
P EFFECT ....................... 35
PAL .......................... 54, 57
PASTEL .......................... 35
Panou LCD
LCD BL LEVEL ........... 38
LCD BRIGHT .............. 31
LCD COLOR ............... 38
Pârghie OPEN/EJEC . 14, 68
Pârghie pentru eliberarea
acumulatorului ............. 69
Picture Motion Browser . 46
PLAYER SET, meniu ....... 37
Pornire ..............................7
PORTRAIT ..................... 28
Potrivirea datei ºi orei ..... 12
R
REC CTRL ...................... 44
REC MODE .................... 39
REC START/STOP, buton~
.....................15, 17, 70, 71
Redare ................. 16, 20, 53
cadru cu cadru ............ 32
cu încetinitorul ............ 31
la vitezã dublã ............. 31
REMAIN ........................ 39
Reluarea scenelor recent
înregistrate (Rec Review)22
Reset orã ........................ 12
S
Semnal sonor de confirmare
a operaþiilor .................. 30
SEPIA ............................. 35
SETUP MENU ................ 39
SCENE SEL. .................... 28
Sisteme TV de culoare .... 57
SNOW ............................ 29
SOLARIZE ..................... 35
SP (redare standard) ....... 39
Specificaþii ...................... 65
SPORT ............................ 29
SPOTLIGHT ................... 28
SPOT FOCUS ................. 27
SPOT METER (exponometru
punctual) ...................... 28
SQUEZE ......................... 38
Staþie Handycam ........ 8, 71
STEADY SHOT ........ 36, 52
SUNRSSUNST ............... 28
T
TAPE MENU, meniu ...... 39
Telecomandã ............ 40, 71
Telefoto (înregistrarea prim
planurilor) .................... 18
Temporal, cod ................. 72
Trepied ........................... 70
TV .................................. 24
TWILIGHT ..................... 28
75
Index (continuare)
U
Umezealã, condensare .... 61
USAGE GUIDE ............... 21
USB, mufã~ .................... 71
USB STREAM ............... 39
Utilizarea camerei în
strãinãtate .................... 57
V
VCR SET ........................ 37
V.SPD PLAY (redare cu
diferite viteze) .............. 31
Vitezã variabilã ............... 31
VF B.L. (luminozitatea
vizorului) ...................... 38
Vizor ............................... 13
pârghie de reglare a
lentilelor .................... 70
VOL (volum) ................... 20
V-OUT/ LCD .................. 40
W
WHT BAL. (echilibrul de alb)
..................................... 30
WHITE ........................... 29
WIDE DISP .................... 38
WIDE SEL ...................... 36
WORLD TIME ............... 40
Z
Zoom (mãrire) ................. 18
ZOOM, butoane ~ .... 18, 71
Informaþii suplimentare legate de acest
produs precum ºi rãspunsuri la cele mai
frecvente întrebãri puteþi gãsi pe pagina
noastrã de internet dedicatã asistenþei
pentru clienþi.
http://www.sony.ro
76
Download PDF

advertising