Sony | HDR-FX1E | Sony HDR-FX1E Instrucţiuni de utilizare

Manual de
instructiuni
Vã rugãm sã citiþi acest manual
înainte de a utiliza camera video
Camerã video digitalã HD
© 2004 Sony Corporation
1
Mai întâi citiþi aceste
informaþii
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de
instrucþiuni pe care sã îl pãstraþi pentru a
putea fi consultat ulterior.
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Pentru a evita ºocurile electrice, nu
desfaceþi carcasa aparatului. Apelaþi
doar la serviciile unui personal
calificat.
b Remarcã
În cazul în care datoritã interferenþelor
electromagnetice survin întreruperi în cursul
transferului de date, reporniþi aplicaþia
software sau deconectaþi ºi apoi cuplaþi din
nou cablul i.LINK.
PENTRU CLIENÞII DIN
MAREA BRITANIE
NOTE PRIVIND ADAPTORUL
DE REÞEA (furnizat)
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu
aceeaºi valoare a rezistenþei ca cea care v-a
fost furnizatã ºi care sã fi aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
2
PENTRU CLIENÞII DIN
EUROPA
ATENÞIE
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã
cã se încadreazã în limitele stabilite de
Directiva EMC privind utilizarea cablurilor
de conectare mai scurte de 3 metri (9,8
picioare).
Note privind utilizarea
Camera dvs. poate înregistra atât în formatul
HDV cât ºi în cel DV. Puteþi utiliza numai
mini casete DV pentru camera dvs.
Standarde HDV
• Semnalele video digitale de înaltã definiþie
(HD) sunt înregistrate ºi redate pe o casetã
în format DV.
• Semnalele HDV sunt comprimate în format
MPEG2, care este adoptat atât de difuzorii
(BS) de programe digitale prin satelit cât
ºi pentru programe digitale difuzate
terestru HDTV în recordere de disc
Blu-ray.
z Observaþie
• Camera dvs. adoptã specificaþiile
HDV1080i, care utilizeazã 1080 de linii
efective de baleiere, în cadrul standardului
HDV ºi înregistreazã filme la o vitezã de
transfer de circa 25 Mbps. Interfaþa i.LINK
este adoptatã ca interfaþã digitalã
permiþând o conexiune digitalã cu
televizoarele ºi calculatoarele personale
compatibile cu formatul HDV.
Înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
camerei video, ale suportului de
înregistrare etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã/regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale video pot fi
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
Ecranul cu cristale lichide,
vizorul ºi lentilele
• Ecranul LCD ºi vizorul pentru fixarea
imaginii sunt produse folosindu-se o
tehnologie de extrem de înaltã precizie,
astfel încât 99,99 % dintre pixeli sunt
operaþionali pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor
minuscule puncte negre ºi / sau a unora
luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi)
care sã aparã în mod constant pe ecranul
LCD ºi pe vizor.
Aceste puncte apar în mod normal în
procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã în
nici un fel imaginea înregistratã.
• Expunerea ecranului LCD, a vizorului sau
a lentilelor la luminã solarã directã o
perioadã îndelungatã de timp poate
conduce la apariþia unor disfuncþionalitãþi.
Aveþi grijã când aºezaþi aparatul în
apropierea unei ferestre sau a unei uºi.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg.
Redarea benzilor HDV de cãtre
alte echipamente
O bandã înregistratã în format HDV nu poate
fi redatã de un echipamente care nu este
compatibil cu formatul HDV. Într-un astfel
de caz, ecranul va apãrea de culoare albastrã.
Verificaþi conþinutul benzilor redându-le mai
întâi cu aceasta camerã înainte de a le reda
cu alte echipamente video.
Conectarea altor dispozitive
Înainte de a conecta camera dvs. video la
alte echipamente cum ar fi un aparat video
sau un calculator prin intermediul unui cablu
i.LINK, aveþi grijã sã cuplaþi conectorul în
poziþia corectã. Dacã forþaþi conectarea în
poziþie greºitã, este posibil ca terminalul sã
se deterioreze, ºi sã genereze
disfuncþionalitãþi ale camerei.
Notã privind utilizarea acestui
manual
Imaginile ecranului cu cristale lichide (LCD)
ºi ale vizorului sunt preluate cu ajutorul unui
aparat foto digital ºi din acest motiv
ilustraþiile pot diferi de realitate.
Continuã...
3
Utilizarea camerei video
• Pentru a asigura o prizã bunã, puteþi folosi
cureaua de fixare aºa cum este prezentat
în imaginea de mai jos
• Nu apucaþi camera de urmãtoarele pãrþi :
– de vizor
– de panoul LCD
• Puteþi schimba limba în care sunt afiºate
mesajele ºi opþiunile pe ecranul camerei
(pagina 20).
– de acumulator
– de microfon
– de suportul pentru mufe
4
CUPRINS
Mai întâi citiþi aceste informaþii ............................................................................ 2
Ghid de pornire rapidã
Înregistrarea filmelor ...................................................................................... 8
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor furnizate ................................................... 10
Pasul 2: Încãrcarea acumulatorului.............................................................. 11
Utilizarea unei surse externe de alimentare ................................. 14
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ....................................................................... 15
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a vizorului ............................................ 16
Reglarea panoului LCD ............................................................................ 16
Reglarea vizorului ..................................................................................... 17
Pasul 5 : Potrivirea datei ºi orei ................................................................... 18
Pasul 6 : Introducerea unei casete în aparat ................................................ 19
Pasul 7 : Stabilirea limbii de afiºare pe ecran a opþiunilor ºi mesajelor ........ 20
Înregistrare
Înregistrarea filmelor .......................................................................................... 21
Înregistrarea de lungã duratã ................................................................................ 23
Folosirea opþiunii de mãrire ....................................................................................... 23
Înregistrarea în oglindã .............................................................................................. 25
Afiºarea informaþiilor legate de reglajele efectuate pentru înregistrare
- Verificarea stãrii camerei .......................................................................................... 25
Reglarea expunerii ............................................................................................. 26
Reglarea expunerii în cazul subiectelor poziþionate contra luminii ............................. 26
Înregistrarea unui subiect sub luminã puternicã - SPOT LIGHT ............................... 26
Reglarea echilibrului de alb ........................................................................................ 27
Înregistrarea folosind reglajele manuale ............................................................ 29
Reglarea opþiunii iris .................................................................................................. 29
Reglarea amplificãrii ................................................................................................... 30
Reglarea vitezei obturatorului .................................................................................... 31
Reglarea cantitãþii de luminã - ND FILTER (filtru ND) ............................................... 32
Afiºarea haºurii pentru reglarea luminozitãþii ............................................................ 33
Reglarea focalizãrii ............................................................................................ 34
Reglarea manualã a focalizãrii .................................................................................... 34
Accentuarea conturului pentru focalizare - PEAKING .............................................. 35
Continuã...
5
Stabilirea calitãþii imaginii ºi a sunetului ............................................................. 36
Particularizarea calitãþii imaginii - PICTURE PROFILE ............................................... 36
Reglarea nivelului audio al înregistrãrii - Volumul microfonului ................................. 39
Înregistrarea unei imagini folosind diferite efecte .............................................. 39
Succesiunea cursivã a scenelor – Tranziþia la înregistrare ........................................ 39
Intrarea gradatã în scenã ºi pãrãsirea ei în mod treptat – FADER ............................. 41
Înregistrarea unui semnal index la începutul înregistrãrii ........................................... 42
Înregistrarea în modul panoramic 16:9 ................................................................. 43
Reluarea celor mai recent înregistrate scene – Rec review (reluare) ............... 44
Redare
Vizionarea filmelor ............................................................................................. 45
Redarea în diferite moduri .......................................................................................... 46
Diferite funcþii de redare .................................................................................... 47
Cãutarea ultimei secvenþe a celei mai recente înregistrãri - END SEARCH ................ 48
Afiºarea indicatorilor de ecran .................................................................................. 48
Afiºarea datei/orei precum ºi a datelor privind reglarea camerei – Codul de date ..... 49
Afiºarea informaþiilor video- verificarea stãrii camerei ............................................... 50
Redarea imaginilor la televizor ........................................................................... 50
Vizionarea imaginilor la un televizor cu înaltã definiþie .............................................. 50
Redarea imaginilor la un televizor în modul 16:9 sau 4:3 ............................................ 52
Localizarea unei scene de pe bandã, pentru a fi redatã ..................................... 54
Cãutarea rapidã a scenei dorite – Stabilirea indicaþiei zero a contorului de bandã .... 54
Cãutarea unei scene dupã data înregistrãrii – Cãutarea dupã datã ............................ 55
Cãutarea punctului de început al unei înregistrãri – Cãutarea index .......................... 55
Operaþii avansate
Folosirea meniului
Selectarea elementelor de meniu ....................................................................... 56
Utilizarea meniului
(CAMERA SET - Reglarea camerei)
– STDYSHOT TYP / FRAME REC etc. ...................................................................... 57
Utilizarea meniului
(AUDIO SET - Reglaje audio)
– AUDIO MIX etc. .................................................................................................... 62
Utilizarea meniului
a vizorului)
(LCD SET/VF - Reglarea ecranului cu cristale lichide ºi
Utilizarea meniului
(IN/OUT REC - Reglaje pentru intrare-ieºire)
Utilizarea meniului
(OTHERS - Altele)
– LCD COLOR etc. .................................................................................................... 64
– REC FORMAT/ TV TYPE etc. ................................................................................ 66
– CLOCK SET/ WORLD TIME etc. ........................................................................... 70
6
Particularizarea meniului personal ..................................................................... 74
Asocierea de funcþii ........................................................................................... 78
Copiere / Montaj
Copierea pe o altã casetã .................................................................................. 79
Înregistrarea imaginilor redate de un aparat video sau de un televizor .............. 83
Conectarea la un calculator ............................................................................... 86
Copierea sunetului pe o bandã înregistratã
........................................................ 88
Conectarea unui aparat video analogic la calculator prin intermediul camerei dvs.
Funcþia de conversie a semnalului ............................................................................ 91
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ................................................................................... 93
Indicatori ºi mesaje de avertizare .................................................................... 100
Informaþii suplimentare
Folosirea camerei video în strãinãtate .............................................................. 104
Formatul HDV ºi înregistrarea / redarea ......................................................... 105
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM” ........................................................... 107
Despre i.LINK ................................................................................................. 109
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie ..................................................................... 110
Specificaþii ......................................................................................................... 113
Gãsirea rapidã a informaþiilor dorite
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor .................................................................115
Index ................................................................................................................ 122
Note legate de simbolurile folosite în
acest manual
: Facilitãþi disponibile numai pentru formatul HDV.
:
Facilitãþi disponibile numai pentru formatul DV.
7
- Ghid de pornire rapidã -
Înregistrarea filmelor
1 Montaþi acumulatorul încãrcat la camera video.
Pentru a încãrca acumulatorul, vezi pagina 11.
Apãsaþi acumulatorul ºi glisaþi-l în jos.
Acumulator
2 Introduceþi caseta în camera video.
1 Deplasaþi butonul 2 Introduceþi caseta cu 3 Apãsaþi butonul
OPEN/EJECT
în
direcþia indicatã de
sãgeatã pentru a
deschide capacul.
Compartimentul pentru
casete gliseazã spre
înafarã, deschizându-se
automat.
Buton OPEN/EJECT
8
partea cu fereastrã
îndreptatã în sus, apoi
apãsaþi centrul pãrþii
din spate a casetei.
Partea cu fereastrã a
casetei
[PUSH] pe
compartimentul
casetei.
Închideþi capacul compartimentului pentru casete
dupã ce acesta gliseazã
singur în interior.
3 Începeþi înregistrarea urmãrind subiectul pe ecranul LCD.
Data ºi ora nu sunt stabilite prin reglajele efectuate din oficiu. Pentru a potrivi data ºi ora,
vezi pagina 18.
Imaginile sunt înregistrate în formatul HDV în reglaj stabilit implicit. Pentru a înregistra în
format DV, consultaþi pagina 67.
1 Deschideþi obturatorul cupei de
protecþie a lentilelor.
2 Deschideþi panoul LCD ºi reglaþi
unghiul.
3 În timp ce apãsaþi butonul verde,
puneþi comutatorul POWER în
poziþia CAMERA.
4 Apãsaþi REC START / STOP.
Începe înregistrarea. Pentru a trece în
starea de aºteptare, apãsaþi din nou
butonul REC START / STOP.
4 Vizualizarea pe ecranul LCD a imaginii înregistrate.
1 În timp ce apãsaþi butonul verde,
puneþi comutatorul POWER în
poziþia VCR.
2 Apãsaþi butonul m (derulare).
3 Apãsaþi butonul N (redare)
pentru a începe redarea.
Pentru a o opri, apãsaþi x (stop).
Pentru a opri alimentarea, puneþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
9
- Pornire -
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost furnizate împreunã cu camera dvs.
Numãrul prezentat în paranteze indicã numãrul de articole furnizate din fiecare tip.
Adaptor de reþea (1)
Cablu de conectare A/V (1)
Cablu video pe componente (1)
Cablu de alimentare (1)
Suport pentru accesorii (1)
Pentru a-l ataºa camerei video, consultaþi
pagina 119.
Cupã de protecþie a lentilelor (1)
Este ataºatã la camerã.
Acumulator reîncãrcabil NP-F570
(1)
b Notã
• Dacã ataºaþi un filtru optic (opþional),
demontaþi cupa de protecþie a lentilelor.
Manºon mare pentru vizor (1)
Pentru a-l ataºa la camera video, consultaþi
la pagina 17.
Baterii tip R6 (mãrimea AA) (2)
Pentru a introduce baterii în telecomandã,
consultaþi pagina 120.
Casetã de curãþare (1)
Curea de umãr (1)
Pentru a o ataºa la camera video, consultaþi
pagina 116.
Adaptor cu 21 de pini (1)
Numai pentru modelele ce au imprimat
marcajul
pe suprafaþa de jos.
Telecomandã (1)
10
Manual de instrucþiuni
(Acest manual) (1)
Pasul 2 : Încãrcarea 2 Conectaþi adaptorul de reþea la mufa
DC IN, a camerei video, menþinând
acumulatorului
conectorul de curent continuu cu
marcajul b îndreptat spre acumulator.
Puteþi încãrca acumulatorul ataºând
acumulatorul tip “InfoLITHIUM” (seria L)
la camera dvs. video.
b Note
• Nu puteþi utiliza alt fel de baterii în afara
acumulatoarelor de tipul “InfoLITHIUM”
(seria L) (pagina 107).
• Nu scurtcircuitaþi bornele de curent
continuu (DC) ale adaptorului de reþea cu
obiecte metalice deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Când folosiþi adaptorul de reþea cuplaþi
camera la o prizã aflatã în apropiere. În
cazul în care apar disfuncþionalitãþi,
decuplaþi imediat adaptorul din prizã.
• Nu folosiþi adaptorul de reþea în spaþii
înguste, cum ar fi între perete ºi mobilã.
Marcaj
3
Mufa DC IN
Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea.
4 Conectaþi cablul de alimentare la priza
de perete.
5
Acumulator
b
Deplasaþi comutatorul POWER în
poziþia OFF (CHG).
Beculeþul CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea.
Conector de
curent continuu
(DC)
Adaptor de
reþea
Cablu de
alimentare
Spre priza de perete
1 Apãsaþi acumulatorul ºi glisaþi-l în jos.
Dupã încãrcarea
acumulatorului
Indicatorul luminos CHG (încãrcare) se
stinge când acumulatorul este complet
încãrcat. Deconectaþi adaptorul de reþea de
la mufa DC IN.
11
Pentru a detaºa acumulatorul
3 Apãsaþi DSPLAY / BATT INFO.
Informaþiile legate de acumulator sunt
afiºate pe ecran timp de circa 7 secunde.
Menþineþi apãsat butonul pentru a-l
putea vedea timp de aproximativ 20 de
secunde.
1 Puneþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG) .
2 Apãsaþi butonul BATT RELEASE ºi
glisaþi acumulatorul în sus.
Pentru a afla durata de
funcþionare rãmasã a acumulatorului – Batery Info (informaþii
legate de acumulator)
Puteþi afla nivelul de încãrcare al acumulatorului precum ºi perioada cât acesta poate
asigura energia necesarã înregistrãrii fie în
timpul încãrcãrii cât ºi când alimentarea este
opritã.
Este afiºatã durata de înregistrare rãmasã în
formatul stabilit.
1 Puneþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG) -încãrcare opritã.
2 Deschideþi ecranul cu cristale lichide ºi
reglaþi unghiul.
12
1 Nivelul de încãrcare a acumulatorului:
Este afiºatã cantitatea aproximativã de
energie care mai este stocatã de
acumulator.
2 Perioada de timp aproximativã cât mai
puteþi înregistra folosind ecranul LCD.
3 Perioada de timp aproximativã cât mai
puteþi înregistra folosind vizorul.
Durata încãrcãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în numãr de minute necesarã încãrcãrii complete a
unui acumulator total descãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F).
Tip acumulator
NP-F570 (furnizat)
NP-F770
NP-F970
Perioadã de timp
260
370
485
b Notã
• Acumulatoarele NP-F330 / F530 / 500 / 510 / 710 nu pot fi utilizate pentru aceastã camerã
video.
Durata înregistrãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în minute în cât beneficiaþi de autonomie de funcþionare
folosind un acumulator complet încãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F).
Înregistrare în format DV
Înregistrare în format HDV
Tip
acumulator
NP-F570
(furnizat)
NP-F770
NP-F970
Durata
înregistrãrii
continue
115
125
125
235
260
260
365
390
390
Durata
înregistrãrii
obiºnuite
65
65
65
130
130
130
200
205
205
Tip
acumulator
NP-F570
(furnizat)
NP-F770
NP-F970
Durata
înregistrãrii
continue
120
135
130
250
280
275
380
415
410
Durata
înregistrãrii
obiºnuite
65
70
65
135
140
140
205
215
215
• Cifrele de pe rândul de sus reprezintã numãrul aproximativ de minute când comutatorul
LCD BACKLIGHT este în poziþia ON.
• Cifrele de pe rândul din mijloc reprezintã numãrul aproximativ de minute când
comutatorul LCD BACKLIGHT este în poziþia OFF.
• Cifrele de pe rândul din jos reprezintã numãrul aproximativ de minute când înregistraþi
folosind vizorul.
• “Durata înregistrãrii obiºnuite” reprezintã numãrul aproximativ de minute disponibile când
perioadele de înregistrare alterneazã cu operaþii de pornire /oprire a înregistrãrii, de deplasare
a comutatorului POWER pentru a schimba modul de alimentare sau de mãrire. Durata realã
a acumulatorului poate fi mai scurtã.
b Observaþie
• Puteþi utiliza ºi acumulatoare NP-F550 / F730 / F750 / F960. Dupã încãrcarea acestor
acumulatoare, efectuaþi o înregistrare de probã înainte de a înregistra propriu-zis, pentru a
afla durata înregistrãrii. Perioada cât se poate înregistra variazã în funcþie de spaþiul în
care se este utilizatã camera. Apãsaþi DISPLAY / BATT INFO pentru afiºarea duratei de
înregistrare pe ecran.
Continuã...
13
Durata redãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în minute în care beneficiaþi de autonomie de funcþionare
folosind un acumulator complet încãrcat, la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F).
Înregistrare în format HDV
Tip
Cu ecranul
acumulator LCD deschis*
NP-F570
175
(furnizat)
NP-F770
360
NP-F970
545
Înregistrare în format DV
Cu ecranul
LCD închis
200
410
620
Tip
Cu ecranul
acumulator LCD deschis*
NP-F570
200
(furnizat)
NP-F770
415
NP-F970
630
Cu ecranul
LCD închis
235
480
725
* Când pentru opþiunea LCD BACKLIGHT este aleasã varianta ON.
b Note
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator atât timp cât adaptorul de reþea este cuplat la
mufa sa DC IN, chiar dacã ºtecherul nu este cuplat la o prizã de perete.
• Perioada de autonomie a camerei va fi mai scurtã dacã înregistrarea sau redarea au loc la
temperaturi scãzute.
• Indicatorul luminos de CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timpul încãrcãrii, iar
informaþiile legate de acumulator nu vor fi corect afiºate în urmãtoarele condiþii :
– Acumulatorul nu este corect montat.
– Acumulatorul este deteriorat.
– Acumulatorul este complet descãrcat. (Numai pentru informaþii privind acumulatorul).
Utilizarea unei surse externe de alimentare
Puteþi utiliza adaptorul de reþea ca sursã de energie când nu doriþi sã se descarce acumulatorul.
Cât timp este folosit adaptorul de reþea, acumulatorul nu se descarcã chiar dacã este montat
la camera video.
Mãsuri de precauþie
Cu toate cã este opritã camera video, mufa AC (pentru conectarea la reþea) este alimentatã
cu energie atât timp cât este cuplatã la reþea prin intermediul adaptorului.
Conectaþi camera video aºa cum este indicat la paragraful “Pasul 2 : Încãrcarea
acumulatorului” (pagina 11).
14
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii
Este necesar sã deplasaþi comutatorul POWER în poziþia corespunzãtoare modului de
alimentare dorit pentru a înregistra sau a reda.
Când utilizaþi camera pentru prima datã, pe ecran este afiºat indicatorul [CLOCK SET] (p. 18).
Þinând apãsat butonul verde, puneþi comutatorul POWER în poziþia doritã.
Alimentarea porneºte.
• CAMERA : Pentru a înregistra imagini.
• VCR :
Pentru a reda sau a realiza montaje de imagini.
Pentru a opri alimentarea
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG).
15
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a
vizorului
Reglarea panoului LCD
Puteþi regla unghiul ºi luminozitatea
panoului LCD pentru a-l adapta diferitelor
condiþii de înregistrare.
Chiar dacã existã obstacole între dvs. ºi
subiectul vizat, puteþi vedea subiectul pe
ecranul cu cristale lichide (LCD) în timpul
înregistrãrii dacã variaþi unghiul panoului.
180°
pânã la
cca. 100°
Deschideþi panoul LCD la 180°, apoi
rotiþi-l faþã de axa proprie pânã ce ajunge
în poziþia doritã.
Pentru a regla luminozitatea
ecranului cu cristale lichide
Reglaþi luminozitatea apãsând butoanele
LCD BRIGHT – sau +.
16
z Observaþii
• Dacã rotiþi panoul LCD pânã ce ajunge cu
faþa în jos, puteþi închide panoul LCD ºi
sã îl readuceþi în poziþia originalã, cu
ecranul LCD spre exterior.
• Dacã folosiþi acumulatorul ca sursã de
alimentare, puteþi regla luminozitatea
selectând [LCD BL LEVEL] din meniul
(LCD/VF SET) (pagina 64).
• Când utilizaþi camera de luat vederi în
condiþii de luminozitate mare -fiind
alimentatã de acumulator- alegeþi varianta
OFF pentru opþiunea LCD BACKLIGHT .
Pe ecran apare simbolul
. Acest reglaj
economiseºte energia acumulatorului.
• Chiar dacã modificaþi luminozitatea
ecranului LCD, luminozitatea imaginilor
înregistrate nu va fi afectatã.
• Puteþi opri semnalul sonor de confirmare a
operaþiilor realizate alegând pentru
opþiunea [BEEP] din meniul (OTHERS
- altele) varianta [OFF] (pagina 71).
Reglarea vizorului
Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului
atunci când panoul LCD este închis. Utilizaþi
vizorul când acumulatorul este aproape
consumat sau când este dificil sã distingeþi
imaginea pe ecran.
Buton de reglare a
sistemului de lentile
al vizorului
În cazul în care imaginea din
vizor este dificil de vãzut
Dacã nu puteþi vedea clar imaginea din vizor
în condiþii de luminã puternicã, folosiþi
manºonul mare care v-a fost furnizat.
Pentru ataºarea manºonului, strângeþi-l
puþin cu mâna ºi potriviþi-l pe canelura
vizorului care îi este destinatã, apoi
prindeþi-l complet, de jur-împrejur. Partea mai
mare a vizorului poate fi poziþionatã fie în
dreapta, fie în stânga.
Manºon
(furnizat)
1 Ridicaþi în sus vizorul.
2 Reglaþi sistemul de lentile al vizorului
cu ajutorul butonului din figura de mai
sus pânã ce obþineþi o imagine clarã.
z Observaþie
• Pentru a stabili luminozitatea vizorului
iluminat din spate în cazul în care folosiþi
acumulatorul, selectaþi meniul
(LCD/
VF SET), apoi [VF B.LIGHT] (pagina 65).
17
Pasul 5 : Potrivirea datei ºi orei
Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
video pentru prima datã. Dacã nu realizaþi
acest reglaj, interfaþa [CLOCK SET] va fi
afiºatã ori de câte ori porniþi camera.
4 Selectaþi meniul
(OTHERS) rotind
butonul rotativ SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi acest buton.
b Notã
• Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
bateria reîncãrcabilã tip pastilã
încorporatã, se va descãrca, iar data ºi ora
vor fi ºterse din memorie. În acest caz,
încãrcaþi bateria tip pastilã (vezi pagina
112) dupã care potriviþi din nou data ºi
ora.
5 Selectaþi [CLOCK SET] rotind butonul
rotativ SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
acest buton.
6 Alegeþi Y (anul) rotind butonul rotativ
Comutator
POWER
1 Porniþi camera video (pagina 15).
2
Deschideþi panoul LCD ºi ajustaþi
unghiul.
Când potriviþi ceasul pentru prima datã,
treceþi direct la pasul 6.
3 Apãsaþi MENU.
18
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest
buton.
Puteþi alege orice an pânã în 2079.
7 Alegeþi în acelaºi mod ca la pasul 6 :
[M] (month-luna), [D] (day-ziua), ora ºi
minutele, apoi apãsaþi butonul rotativ.
Pasul 6 : Introducerea unei casete în aparat
Puteþi utiliza pentru camera dvs. video numai
mini-casete
. Pentru detalii privind
aceste casete (spre exemplu legat de
protejarea la scriere), vezi pagina 105.
2
Introduceþi o casetã cu partea cu
fereastrã orientatã spre exterior.
Partea cu fereastrã
b Note
• Nu introduceþi forþat caseta în
compartimentul camerei video deoarece
aparatul se poate deteriora.
1 Deplasaþi butonul OPEN/EJECT
în direcþia indicatã de sãgeatã pentru a
deschide capacul.
Împingeþi uºor centrul pãrþii
din spate a carcasei.
3
Apãsaþi butonul [PUSH] de pe
compartimentul pentru casete.
Compartimentul pentru casete gliseazã
automat spre interior.
Capac
4 Închideþi capacul.
Compartimentul pentru casete iese
automat înafarã ºi se deschide.
Pentru a scoate caseta din
aparat
1 Deplasaþi butonul OPEN/EJECT
în
direcþia indicatã de sãgeatã ºi deschideþi
capacul.
Compartimentul pentru casete gliseazã
automat înafarã.
2 Scoateþi caseta din camera video ºi
apãsaþi butonul [PUSH].
Compartimentul pentru casete va glisa
automat spre interior.
3 Închideþi capacul.
19
Pasul 7 : Stabilirea limbii de afiºare pe
ecran a opþiunilor ºi a mesajelor
Puteþi alege limba care va fi folositã pentru
afiºare pe ecranul LCD.
5 Selectaþi opþiunea [LANGUAGE] cu
ajutorul butonului rotativ SEL/PUSH
EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
Comutator
POWER
6 Alegeþi limba doritã folosind butonul
rotativ SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
acest buton.
7
1 Porniþi camera video.
2 Deschideþi panoul LCD ºi ajustaþi
unghiul.
3 Apãsaþi butonul MENU.
4 Selectaþi meniul
(OTHERS) rotind
butonul rotativ SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi acest buton.
20
Apãsaþi butonul MENU pentru ca
interfaþa cu meniul sã disparã.
z Observaþie
• În cazul în care limba dvs. maternã nu se
regãseºte printre opþiuni, camera video vã
oferã varianta [ENG [SIMPL]] (englezã
simplificatã).
- Înregistrare -
Înregistrarea filmelor
Puteþi înregistra filme atât în format HDV,
cât ºi în forma DV.
Înainte de a înregistra, parcurgeþi paºii de la
1 la 7 ai procedurii de Pornire (paginile de la
10 - 20).
Filmele vor fi înregistrate în paralel cu sonor
stereo.
Indicator luminos
care semnalizeazã
cã se înregistreazã
3 În timp ce apãsaþi butonul verde,
puneþi comutatorul POWER în
poziþia CAMERA.
Indicatorul luminos pentru formatul HDV
se aprinde, iar camera dvs. trece în stare
de aºteptare (variantã implicitã).
Trecerea camerei dvs. video în stare de
aºteptare poate dura ceva mai mult timp.
Indicatoare luminoase
pentru format
4 Selectaþi formatul de înregistrare
Comutator POWER ºi
Indicator luminos REC START/STOP
care semnalizeazã
cã se înregistreazã
1
Deschideþi obturatorul cupei de
protecþie a lentilelor.
dorit.
Pentru a înregistra în format HDV
Selectaþi meniul
(IN/OUT REC),
[REC FORMAT], apoi [HDV1080i]
(varianta stabilitã din oficiu), pagina 67.
Pe ecranul LCD apare indicaþia
,
iar camera dvs. trece în stare de aºteptare.
Pentru a înregistra în format DV
Selectaþi meniul
(IN/OUT REC),
[REC FORMAT], apoi [DV], pagina 67.
Pe ecranul LCD apare indicaþia
,
indicatorul de format DV devine luminos,
iar camera dvs. trece în stare de aºteptare.
2
5 Apãsaþi butonul REC START / STOP.
Deschideþi panoul LCD ºi reglaþi
unghiul.
Începe înregistrarea. Pe ecranul LCD
apare indicaþia [REC], iar indicatorul care
semnalizeazã cã se înregistreazã devine
luminos.
Apãsaþi din nou butonul REC START/
STOP pentru a opri înregistrarea.
Pentru a opri alimentarea
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG).
21
Pentru a înregistra la
unghi mic
Folosiþi butonul REC START / STOP de pe
mâner dupã ce aþi eliberat pârghia HOLD.
Pentru a vedea imaginile în timpul
înregistrãrii, îndreptaþi panoul LCD sau
vizorul spre în sus, respectiv ecranul LCD
în jos, apoi închideþi ºi readuceþi panoul LCD
în poziþia originalã cu ecranul LCD îndreptat
spre exterior.
Pârghie HOLD
2 Durata de autonomie rãmasã
Este posibil ca perioada de timp indicatã
sã nu fie corectã, depinzând ºi de unele
caracteristici ale spaþiului în care se
înregistreazã.
Când deschideþi sau închideþi panoul
LCD, dureazã aproximativ 1 minut pânã
ce este afiºatã corect durata de
autonomie rãmasã.
3 Starea înregistrãrii -[STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare).
4 Cod temporal sau Contor de bandã
(orã:minute:secunde)
Codul temporal în cazul acestei camere
este de tipul sistem cu cadre omise.
5 Capacitatea de înregistrare a benzii
(pag. 73)
6 Nivelul volumului microfonului (pag.
39).
7 Marcajul punctului central (pag. 60).
Marcajul punctului central apare în
centrul ecranului când pentru opþiunea
[CENTER MARKR] din meniul
Indicatorii afiºaþi în timpul
înregistrãrii
Indicatorii nu vor fi înregistraþi pe bandã.
Data / ora precum ºi datele referitoare la
reglajele camerei (pagina 48) nu vor fi afiºate
în timpul înregistrãrii.
1 Formatul de înregistrare (
sau
).
Modul de înregistrare (SP sau LP) este
de asemenea afiºat în format DV.
22
(CAMERA SET) este aleasã
varianta [ON]. Este util în compunerea
imaginilor pe ecran.
8 Filtrul ND
Dacã pe ecran apar intermitent [ND1]
sau [ND2], activaþi filtrul ND (pagina 32).
b Note
• Înainte de a schimba acumulatorul, puneþi
comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG).
• Dacã lãsaþi camera în stare de aºteptare
mai mult de circa 3 minute, aceasta
pãrãseºte starea de aºteptare pentru
înregistrare (tamburul nu se mai roteºte)
pentru a se evita uzarea benzii ºi a se
economisi energia acumulatorului.
Deoarece alimentarea nu este opritã,
puteþi reporni înregistrarea apãsând din
nou butonul REC START / STOP. Poate
dura ceva timp pânã la reluarea
înregistrãrii, fãrã ca aceasta sã reprezinte
o disfuncþionalitate.
z Recomandãri
• Puteþi înregistra benzi de culoare pe bandã.
Dacã înregistraþi filme care includ benzi
de culoare, puteþi ajusta culorile folosind
ca reper aceste benzi de culoare vizualizate
pe ecranul TV sau pe monitor. Pentru
afiºarea benzilor de culoare, apãsaþi BARS.
Pentru ca acestea sã disparã, apãsaþi din
nou acest buton.
• Pentru a asigura o tranziþie linã pe bandã
între ultima scenã înregistratã ºi
urmãtoarea, þineþi cont de urmãtoarele :
– Nu scoateþi caseta. (Imaginea va fi
înregistratã continuu, fãrã pauzã chiar
dacã aþi oprit alimentarea).
– Nu înregistraþi imagini atât în format HDV,
cât ºi în format DV pe aceeaºi bandã.
– Nu înregistraþi imagini atât în sistemul
SP cât ºi în cel LP pe aceeaºi bandã.
– Evitaþi oprirea ºi reluarea înregistrãrii
unui film în sistem LP.
• Data, ora ºi reglajele aferente camerei la
înregistrare sunt stocate automat pe
bandã fãrã a fi afiºate pe ecran. Puteþi
vizualiza aceste informaþii în timpul redãrii
apãsând DATA CODE (pagina 48).
• Urmãtoarele funcþii pot sã nu acþioneze
corect în cazul benzilor înregistrate
alternativ în formatele HDV ºi DV :
– Zero set memory (stabilirea punctului
zero)
– Date search (cãutare dupã datã)
– Index search (cãutare dupã index).
• Când conectaþi un microfon extern mono,
sonorul va fi înregistrat numai pe canalul
din stânga (L), iar sistemul de mãsurã a
nivelului audio va indica numai canalul L
(left - stânga) (pagina 62)
Folosirea opþiunii de mãrire
Cursoarele pentru mãrire sunt montate pe
corpul camerei ºi pe mâner.
Utilizarea ocazionalã a mãririi este eficientã,
însã pentru a obþine rezultate optime nu o
folosiþi prea mult.
* Distanþa minimã necesarã dintre camera dvs.
video ºi subiect pentru a obþine o focalizare
bunã, corespunzãtoare poziþiei cursorului.
1 Puneþi comutatorul ZOOM în poziþia
LEVER / REMOTE.
2 Apãsaþi uºor cursorul pentru puterea
de mãrire pentru a obþine o mãrire
lentã. Apãsaþi mai mult cursorul
pentru ca mãrirea sã fie rapidã.
Înregistrarea de lungã duratã
Pentru a înregistra un cadrul mai
larg
Apãsaþi partea W a cursorului pentru
puterea de mãrire.
Subiectul va apãrea mai departe (Wide
angle – Unghi panoramic).
În meniul
(IN/OUT REC), selectaþi
[ REC MODE], apoi [LP] (pagina 67).
În sistemul LP puteþi înregistra de 1,5 ori mai
mult timp decât în sistem SP.
O casetã înregistratã în sistem LP trebuie
redatã numai cu aceastã camerã video.
Pentru a înregistra o imagine mai
apropiatã
Apãsaþi partea T a cursorului pentru
puterea de mãrire.
Subiectul va apãrea mai aproape
(Telephoto – Fotografiere la distanþã).
Continuã...
23
Folosirea butonului de
mãrire de pe mâner
Puteþi regla viteza de mãrire cu ajutorul
comutatorul de mãrire de pe mâner când
folosiþi cursorul pentru puterea de mãrire de
pe mâner.
Cursorul
pentru
puterea de mãrire de
pe mâner
Comutator de mãrire
de pe mâner
• Nu puteþi utiliza cursorul pentru puterea
de mãrire când comutatorul de mãrire de
pe mâner este în poziþia OFF (oprit).
• Nu puteþi modifica viteza de mãrire a
cursorului pentru puterea de mãrire aflat
pe corpul camerei video folosind
comutatorului de mãrire de pe mâner.
Utilizarea inelului de
reglare a mãririi
Puteþi mãri cu viteza pe care o doriþi. Este de
asemenea posibilã efectuarea unui reglaj fin.
1 Puneþi comutatorul ZOOM în poziþia
RING.
2 Rotiþi inelul de reglare a mãririi pentru
a obþine mãrirea doritã.
Inel de mãrire
1 Puneþi comutatorul ZOOM în poziþia
LEVER/REMOTE.
2 Puneþi comutatorul de mãrire de pe
mâner în poziþia H (high - ridicatã) sau
L (low - scãzutã).
Puteþi alege una dintre variantele H sau
L pentru viteza de mãrire ale cursorului
de mãrire de pe mâner cu ajutorul opþiunii
[HANDLE ZOOM] din meniul
(CAMEA SET). Din oficiu pentru [H]
este aleasã valoare 6, iar pentru [L] este
stabilitã valoarea 3 (pagina 60).
3 Apãsaþi cursorul pentru puterea de
mãrire de pe mâner pentru a creºte sau
descreºte mãrirea.
b Note
• Nu puteþi regla viteza de mãrire apãsând
cursorul pentru puterea de mãrire.
Modificaþi viteza de mãrire cu ajutorul
reglajului [HANDLE ZOOM] (pagina 60).
24
b Note
• Rotiþi inelul pentru reglarea mãririi cu o
vitezã adecvatã. Este posibil ca mãrirea sã
nu poatã þine pasul cu rotirea inelului dacã
viteza de rotaþie este prea mare.
• Când mãriþi folosind telecomanda, puneþi
comutatorul ZOOM în poziþia LEVER/
REMOTE.
• Poziþia mãritã ºi unghiul de vizualizare a
imaginii se modificã dacã pentru
comutatorul ZOOM este schimbatã
poziþia din LEVER / REMOTE în RING.
• Dacã rotiþi rapid inelul pentru reglarea
mãririi, sunetul de motor se va auzi mai
tare, deoarece acesta se va roti mai repede.
Dacã sunetul respectiv este atât de
puternic încât se poate înregistra, folosiþi
cursorul pentru puterea de mãrire al
telecomenzii.
Înregistrarea în oglindã
Puteþi roti panoul LCD spre subiect, astfel
încât imaginea înregistratã sã poatã fi vãzutã
atât de dvs. cât ºi de acesta. De asemenea,
puteþi sã folosiþi aceastã funcþie pentru a vã
înregistra pe dvs. sau pentru a capta atenþia
copiilor mici spre camera video în timp ce îi
filmaþi.
Pânã la circa
100 de grade
Afiºarea informaþiilor legate
de reglajele efectuate pentru
înregistrare
– Verificarea stãrii camerei
Puteþi verifica varianta de reglaj pentru
urmãtoarele elemente în starea de aºteptare
sau în timpul înregistrãrii.
• Reglajul audio cum ar fi nivelul volumului
microfonului (pagina 39),
• Reglajul ieºirii (pentru opþiunile
[COMPONENT], [i.LINK CONV] ºi [TV
TYPE] ) (pagina 68-69),
• Funcþiile alocate butoanelor ASSIGN
(pagina 78),
• Reglajele privind profilul imaginii (pag.36).
Deschideþi panoul LCD la 180°, dupã care
rotiþi-l spre subiect pânã ce se aude un clic.
Subiectul va fi înregistrat normal cu toate cã
pe ecranul cu cristale lichide imaginea
acestuia apare inversatã în oglindã.
1 Apãsaþi STATUS CHECK.
2
Rotiþi butonul SEL/PUSH EXEC
pentru a fi afiºat elementul de
reglaj dorit.
La fiecare rotire a butonului, elementele
se succed în ordinea urmãtoare :
AUDIO T OUTPUT T ASSIGN T
PICT. PROFILE
Pentru a opri afiºarea
informaþiilor legate de reglaje
Apãsaþi STATUS CHECK.
b Notã
• Informaþiile legate de stabilirea profilului
imaginilor nu apar când pentru aceastã
opþiune este aleasã varianta [OFF].
25
Reglarea expunerii
Expunerea este reglatã automat dacã este
aleasã varianta implicitã.
Dacã doriþi sã înregistraþi imagini mai
luminoase sau mai întunecate decât cele
rezultate în urma reglajului automat al
expunerii, folosiþi funcþia de reglare manualã
a expunerii (pagina 29) sau particularizaþi
calitatea imaginii cu ajutorul funcþiei
PICTURE PROFILE (pagina 3364).
Reglarea expunerii în cazul
subiectelor poziþionate contra
luminii (iluminate din spate)
Înregistrarea unui subiect
iluminat puternic
– SPOT LIGHT
(spot de luminã)
Dacã subiectul este iluminat de o sursã
puternicã de luminã, spre exemplu de
reflectoare la teatru, utilizaþi funcþia Spot de
luminã pentru a evita ca feþele oamenilor care
apar în imagini sã fie prea albe.
Când subiectul dvs. este aºezat cu spatele
la soare sau cãtre altã sursã de luminã, puteþi
regla expunerea astfel încât sã evitaþi ca
subiectul sã aparã umbrit.
Apãsaþi butonul SPOT LIGHT în
timpul înregistrãrii sau în starea de
aºteptare.
Apare afiºat simbolul .
Pentru a renunþa la aceastã funcþie apãsaþi
încã o datã butonul SPOT LIGHT.
Apãsaþi butonul BACK LIGHT în
timpul înregistrãrii sau al stãrii de
aºteptare.
Apare afiºat simbolul ..
Pentru a renunþa la aceastã funcþie apãsaþi
încã o datã butonul BACK LIGHT.
26
b Note
• Funcþia de reglare a expunerii în cazul
subiectelor iluminate din spate este
dezactivatã dacã apãsaþi butonul SPOT
LIGHT.
• Nu puteþi utiliza funcþia de reglare a
expunerii în cazul subiectelor iluminate din
spate dacã 2 sau mai multe dintre
elementele : iris, amplificare sau viteza
obturatorului sunt stabilite manual.
b Note
• Funcþia Spot de luminã este dezactivatã
dacã apãsaþi butonul BACK LIGHT.
• Nu puteþi utiliza funcþia de reglare a
expunerii în cazul subiectelor iluminate din
spate dacã 2 sau mai multe dintre
elementele : iris, amplificare sau viteza
obturatorului sunt ajustate manual.
Reglarea echilibrului de alb
Puteþi regla echilibrul de alb în funcþie de
luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã.
Setul de date corespunzãtoare echilibrului
de alb pentru 2 condiþii de înregistrare diferite
pot fi reglate ºi stocate separat în memorie
sub forma de varianta A ºi B. În timpul
înregistrãrii, puteþi apela la datele predefinite
din memorie folosind comutatorul WHT
BAL (echilibru de alb). Datele de reglaj vor
fi menþinute în memorie timp de circa 3 luni,
dacã nu sunt modificate, chiar dacã sursa
de alimentare este deconectatã.
4
Înregistraþi un obiect alb –spre
exemplu o foaie de hârtie care
sã umple întreg ecranul– în
aceleaºi condiþii de iluminare cu
cele în care se va desfãºura
înregistrarea subiectului.
5 Apãsaþi
(one-push) WHT BAL.
Indicaþia
A sau
B clipeºte des.
Când echilibrul de alb este stabilit,
indicaþia
A sau
B devine
luminoasã, iar datele de reglaj sunt
memorate.
Pentru a activa reglajele din
memorie
1 În timpul înregistrãrii sau al stãrii de
aºteptare, puneþi comutatorul AUTO
LOCK în poziþie centralã pentru a
renunþa la modul de blocaj automat.
2 Alegeþi pentru comutatorul WHT BAL
varianta A sau B.
3 Apãsaþi WHT BAL.
(one push)
WHT BAL
1 În timpul înregistrãrii sau al stãrii
de aºteptare, puneþi comutatorul
AUTO LOCK în poziþie centralã
pentru a renunþa la blocajul
automat.
Echilibrul de alb este modificat conform
cu reglajul din memorie.
b Note
• Evitaþi sã supuneþi camera video la ºocuri
mecanice cât timp unul dintre indicatoarele
A sau
B apar intermitent.
• Dacã indicatoarele
A sau
B nu
încep sã lumineze continuu, ci clipesc mai
departe, camera dvs. nu poate stabili
echilibrul de alb. În acest caz, folosiþi
reglajul predefinit sau pe cel automat
pentru echilibrul de alb.
2 Apãsaþi WHT BAL.
3 Alegeþi pentru comutatorul WHT
BAL poziþia A sau B.
Continuã...
27
Utilizarea reglajului predefinit
pentru echilibrul de alb
Pentru a reveni la reglajul
automat al echilibrului de alb
Camera dvs. are 2 variante prestabilite pentru
echilibrul de alb, valori care pot fi selectate
în funcþie de condiþiile de iluminare a scenei.
Apãsaþi WHT BAL sau puneþi comutatorul
AUTO LOCK în poziþia AUTO LOCK.
1 În timpul înregistrãrii sau al stãrii de
aºteptare, puneþi comutatorul AUTO
LOCK în poziþie centralã pentru a
renunþa la modul de blocaj automat.
2 Apãsaþi MENU.
3 Alegeþi meniul
(CAMERA SET)
rotind butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsând acest buton.
4 Selectaþi [WB PRESET] rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest
buton.
5 Selectaþi elementul dorit rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest
buton.
Element
Scena înregistratã
[OUTDOOR] • vederi de noapte, reclame
luminoase cu neon, focuri
( ) (afarã)
de artificii,
• rãsãritul/apusul de soare,
• imagini la luminã
asemãnãtoare celei de zi
provenitã de la lãmpi cu
fluorescenþã.
[INDOOR]
( ) (în
interior)
• la o petrecere sau într-un
studio, unde condiþiile de
iluminare se schimbã
rapid,
• la iluminare video, cum
este cazul în studiouri
unde lumina provine de la
becuri cu sodiu, cu
mercur sau becuri
fluorescente cu luminã
albã de temperaturã mare.
6 Apãsaþi MENU pentru ca meniul sã
disparã de pe ecran.
7 Puneþi comutatorul WHT BAL în poziþia
PRESET.
8 Apãsaþi WHT BAL.
Pentru echilibrul de alb este stabilit
reglajul ales.
28
b Notã
• Dacã puneþi comutatorul AUTO LOCK în
poziþia AUTO LOCK, alte elemente de
reglaj pentru care s-a optat pentru varianta
de ajutare manualã (spre exemplu iris,
amplificare, viteza obturatorului) ar putea
de asemenea sã treacã temporar la modul
automat de reglaj.
Înregistrarea folosind reglajele manuale
Puteþi regla manual elementele iris,
amplificarea etc. în funcþie de luminozitatea
scenei de înregistrat sau pentru a obþine
efectele dorite.
Puteþi ajusta valoarea pentru iris, amplificare,
viteza obturatorului ºi echilibrul de alb dupã
ce comutatorul AUTO LOCK este pus în
poziþie centralã pentru a se renunþa la modul
de blocare automatã.
În funcþie de poziþia comutatorului AUTO
LOCK, puteþi menþine sau renunþa la reglajele
acestor funcþii.
Poziþie
Scop
AUTO LOCK Pentru reglarea automatã.
Reglarea opþiunii iris
Puteþi regla manual cantitatea de luminã care
sã pãtrundã prin lentile.
Pe mãsurã ce irisul este mai deschis
(valoarea aperturii este mai micã), creºte
cantitatea de luminã care intrã în sistem.
Domeniul de focalizare se îngusteazã ºi se
focalizeazã foarte bine numai asupra
subiectului.
Când irisul este închis (valoarea aperturii
este mai mare), cantitatea de luminã
descreºte ºi domeniul de focalizare se
lãrgeºte.
Centralã
Pentru reglarea manualã.
(se renunþã la
blocarea
automatã)
HOLD
Alegeþi aceastã poziþie dupã
ce efectuaþi reglaje manuale
pentru ca acestea sã fie
reþinute.
inel de reglare a
opþiunii iris
Pentru detalii legate de modul de reglare a
echilibrului de alb, consultaþi pagina 27.
b Note
• Dacã doriþi sã reglaþi în mod intenþionat
expunerea în alt mod decât cel adecvat,
stabiliþi manual valorile pentru opþiunile
iris, amplificare ºi viteza obturatorului.
• Dacã stabiliþi manual numai unul dintre
elementele de reglaj iris, viteza
obturatorului sau amplificare, puteþi
înregistra acordând prioritate elementului
iris, elementului vitezã a obturatorului
respectiv elementului amplificare .
1 În timpul înregistrãrii sau al stãrii
z Observaþie
• Pentru a regla luminozitatea imaginilor,
alegeþi varianta manualã de reglaj pentru
iris, amplificare ºi viteza obturatorului, apoi
rotiþi inelul de reglare a opþiunii iris.
Rotiþi inelul IRIS pentru a obþine
de aºteptare, puneþi comutatorul
AUTO LOCK în poziþie centralã
pentru a renunþa la blocajul
automat.
2 Apãsaþi IRIS.
Este afiºatã valoarea curentã a aperturii
(F).
3
valoarea doritã a aperturii.
Valoarea aperturii (F) variazã între F1.6
ºi F11 ºi Close (închisã) ºi este afiºatã
valoarea corespunzãtoare.
Continuã...
29
Pentru a reveni la modul
automat de reglare
Apãsaþi IRIS sau puneþi comutatorul AUTO
LOCK în poziþia AUTO LOCK.
b Note
• Dacã puneþi comutatorul AUTO LOCK în
poziþia AUTO LOCK, alte elemente de
reglaj pentru care s-a optat la varianta de
ajutare manualã (spre exemplu iris,
amplificare, viteza obturatorului) ar putea
de asemenea sã revinã temporar la modul
automat de reglare.
• La trecerea mãririi de la W (panoramic) la T
(la distanþã), valoarea aperturii variazã de
la F1.6 la F 2.8
z Observaþii
• Puteþi selecta direcþia de rotaþie a inelului
de reglarea a irisului cu ajutorul opþiunii
[IRIS DIAL] din meniul
(OTHERS)
(pagina 72).
• Opþiunea iris are o influenþã importantã
asupra “adâncimii de imagine” care
reprezintã domeniul de focalizare. Un iris
deschis face ca adâncimea sã fie mai micã
(domeniul de focalizarea mai scurt), iar un
iris mai închis face ca adâncimea de
imagine sã fie mai mare (domeniul de
focalizare mai lung). Folosiþi opþiunea iris
în funcþie înregistrãrii.
Reglarea amplificãrii
Reglaþi manual amplificarea când înregistraþi
imagini întunecate sau obiecte cu mult negru
dacã nu doriþi sã fie activatã funcþia AGC
(auto gain control - comanda automatã a
amplificãrii).
1 În timpul înregistrãrii sau al stãrii
de aºteptare, puneþi comutatorul
AUTO LOCK în poziþie centralã
pentru a renunþa la blocajul
automat.
2 Apãsaþi GAIN (amplificare).
Este afiºatã valoarea curentã a
amplificãrii.
3 Rotiþi comutatorul GAIN în poziþia
doritã.
Amplificarea are trei nivele disponibile
(H - mare, M - medie, L - scãzutã).
Puteþi stabili valoarea corespunzãtoare
poziþiei respective cu ajutorul opþiunii
[GAIN SETUP] din meniul
(CAMERA SET) (pagina 57).
Variantele stabilite implicit pentru fiecare
poziþie a comutatorului sunt 18 dB (H),
9dB (M) ºi 0 dB (L).
Cu cât numãrul este mai mare cu atât
amplificarea creºte.
30
Pentru a reveni la modul
automat de reglare
Apãsaþi GAIN sau puneþi comutatorul
AUTO LOCK în poziþia AUTO LOCK.
b Notã
• Dacã puneþi comutatorul AUTO LOCK în
poziþia AUTO LOCK, alte elemente de
reglaj pentru care s-a ales varianta de
ajustare manualã (spre exemplu iris, viteza
obturatorului sau echilibrul de alb) ar
putea de asemenea sã treacã temporar la
modul automat de reglare.
Reglarea vitezei obturatorului
Puteþi regla manual ºi sã stabiliþi convenabil
viteza obturatorului. În funcþie de viteza
obturatorului, puteþi face ca subiectul sã
parã static ori, din contrã, sã accentuaþi
fluiditatea miºcãrii acestuia.
1 În timpul înregistrãrii sau al stãrii
de aºteptare, puneþi comutatorul
AUTO LOCK în poziþie centralã
pentru a renunþa la blocajul
automat.
2 Apãsaþi SHUTTER SPEED (viteza
obturatorului).
3 Reglaþi viteza obturatorului rotind
butonul SEL / PUSH EXEC.
Puteþi alege o vitezã a obturatorului
cuprinsã între 1/3 secunde ºi 1/10000
secunde.
Viteza selectatã a obturatorului apare pe
ecran. Spre exemplu, dacã aþi ales 1/100
secunde, se afiºeazã[100]. Cu cât
numãrul afiºat este mai mare, cu atât
viteza obturatorului este mai mare. Cu
cât numãrul care apare pe ecran este mai
mic, cu atât obturatorul este mai lent.
Continuã...
31
Pentru a reveni la modul
automat de reglare
Apãsaþi SHUTTER SPEED sau puneþi
comutatorul AUTO LOCK în poziþia AUTO
LOCK.
b Notã
• Dacã puneþi comutatorul AUTO LOCK în
poziþia AUTO LOCK, alte elemente de
reglaj pentru care s-a optat pentru varianta
de ajutare manualã (spre exemplu iris,
amplificare sau echilibrul de alb) ar putea
de asemenea sã revinã temporar la modul
automat de reglare.
z Observaþie
• Este dificilã focalizarea automatã la viteze
reduse ale obturatorului. În astfel de cazuri
se recomandã focalizarea manualã ºi
montarea camerei pe un trepied, pentru
stabilitate.
• Imaginea poate fi instabilã sau îºi poate
schimba culorile în cazul iluminãrii cu
lãmpi fluorescente, cu lãmpi cu sodiu sau
cu mercur a scenelor înregistrate.
Reglarea volumului de luminã
– ND FILTER (filtru ND)
Puteþi înregistra cu claritate subiectul
folosind filtrul ND în cazul în care
luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã este prea mare.
Existã douã nivele pentru filtrul ND. Filtrul
ND 1 reduce cantitatea de luminã la
aproximativ 1/6, iar filtrul ND 2 la circa 1/32.
Dacã una dintre variantele [ND1] sau
[ND2] apare intermitent în timpul
starii de aºteptare, puneþi
comutatorul ND FILTER în poziþia
respectivã.
Dacã apare intermitent [ND1]
Puneþi comutatorul ND FILTER în poziþia 1
pentru a porni [ND1].
Dacã apare intermitent [ND2]
Puneþi comutatorul ND FILTER în poziþia 2
pentru a porni [ND2].
Dacã apare intermitent [ND OFF]
Puneþi comutatorul ND FILTER în poziþia
OFF pentru a opri acest indicator.
b Note
• Dacã schimbaþi poziþia comutatorului ND
FILTER în timpul înregistrãrii, este posibil
ca imaginea ºi sunetul sã fie distorsionate.
• Dacã reglaþi manual opþiunea iris, nu va fi
afiºat nici un indicator de filtru ND chiar
dacã acesta ar trebui sã fie activ.
32
z Observaþie
• Dacã închideþi mult irisul când înregistraþi
un subiect luminos, poate apãrea
fenomenul de difracþie, rezultând o
focalizare neclarã. (Acesta este un
fenomen obiºnuit pentru camerele video.)
Filtrul ND diminueazã acest fenomen ºi
asigurã obþinerea unor rezultate
superioare.
Dacã alegeþi [100+], haºura va apãrea în
toate zonele unde luminozitatea
semnalului depãºeºte 100%.
Varianta stabilitã din oficiu este [100+].
Afiºarea haºurii pentru
reglarea luminozitãþii
Dacã într-o anumitã zonã a ecranului
luminozitatea depãºeºte un anumit nivel,
este posibil ca aceastã sã aparã extrem de
albã la redarea imaginii înregistrate.
În aceste zone este afiºatã o haºurã pentru
a vã atrage atenþia sã reglaþi luminozitatea
înainte de a înregistra.
Alegeþi din meniul de reglaje nivelul de
luminozitate la care sã fie afiºatã haºura.
5 Apãsaþi butonul MENU pentru ca
interfaþa meniului sã disparã de
pe ecran.
6
Puneþi comutatorul ZEBRA /
PEAKING în poziþia ZEBRA.
Apare haºura.
Pentru ca haºura sã disparã
Puneþi comutatorul ZEBRA / PEAKING în
poziþia OFF.
b Notã
• Haºura nu este înregistratã pe bandã.
• Nu puteþi utiliza haºura când este activã
funcþia de corecþie (pagina 35).
1 În timpul înregistrãrii sau al stãrii
de aºteptare, apãsaþi butonul
MENU.
2
Selectaþi meniul
(CAMERA
SET) rotind butonul SEL / PUSH
EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
3 Selectaþi meniul [ZEBRA LEVEL]
rotind butonul SEL / PUSH EXEC,
apoi apãsaþi acest buton.
4
Alegeþi nivelul de luminozitate
dorit, rotind butonul SEL / PUSH
EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
Alegeþi o valoare între [70] ºi [100] sau
[100+].
Dacã alegeþi [70], haºura va apãrea în
zonele cu luminozitate de 70±5% din
luminozitatea semnalului.
33
Reglarea focalizãrii
Ca variantã implicitã, focalizarea este
stabilitã în mod automat.
Reglarea manualã a focalizãrii
Puteþi regla manual focalizarea în funcþie de
condiþiile de înregistrare.
Apelaþi la aceastã variantã în urmãtoarele
cazuri :
– Pentru a înregistra un subiect aflat în
spatele unui geam stropit de picãturi de
apã.
– Pentru a înregistra benzi orizontale.
– Pentru a putea înregistra un subiect ce
contrasteazã prea puþin cu fundalul.
– Când doriþi sã focalizaþi asupra unui
element din fundal.
– Pentru a înregistra subiecte statice folosind
un trepied.
inel de reglare a
focalizãrii
1 În timpul înregistrãrii sau al stãrii
de aºteptare, puneþi comutatorul
FOCUS în poziþia MAN (manual).
Apare simbolul 9.
2 Rotiþi inelul de reglare a focalizãrii
pentru a ajusta aceastã opþiune.
Simbolul 9 se transformã în când
nu se poate focaliza mai departe. 9 se
schimbã în când nu se poate focaliza
mai aproape.
Recomandãri privind focalizarea
manualã
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã folosiþi funcþia de mãrire
(zoom). Deplasaþi cursorul pentru
puterea de mãrire spre T (telefoto)
pentru a ajusta focalizarea, apoi spre
W (panoramic) pentru a adapta mãrirea
pentru înregistrare.
• Când doriþi sã înregistraþi un prim-plan
al unui subiect, deplasaþi cursorul
pentru reglarea mãririi spre W (unghi
panoramic) pentru ca imaginea sã fie
mãritã complet, apoi reglaþi focalizarea.
Pentru a focaliza pe un subiect
aflat la distanþã
Înregistraþi subiectul cu comutatorul FOCUS
pus în poziþia INFINITY.
Este afiºat simbolul .
Dacã eliberaþi comutatorul, se revine la
focalizarea automatã.
Folosiþi aceastã funcþie pentru a înregistra
un subiect aflat la distanþã dacã s-a focalizat
în mod automat pe un subiect din apropiere.
34
Pentru a folosi focalizarea
extinsã
Apãsaþi EXPANDED FOCUS .
Este afiºatã indicaþia [EXPANDED FOCUS],
iar centrul ecranului este mãrit de circa douã
ori. Va fi mai uºor sã confirmaþi reglajul pentru
focalizare în timpul focalizãrii manuale.
Ecranul va reveni la dimensiunea originalã
dupã aproximativ 5 secunde.
Cât timp este rotit inelul pentru reglarea
focalizãrii, imaginea rãmâne mãritã. Ea va
reveni la dimensiunea normalã dupã circa 2
secunde dupã eliberarea inelului sau dacã
apãsaþi butonul REC START / STOP.
Accentuarea conturului
pentru focalizare
– PEAKING (corecþie)
Puteþi accentua conturul imaginii afiºate pe
ecran pentru o focalizare mai uºoarã.
Pentru ca focalizarea sã fie
reglatã automat
Puneþi comutatorul FOCUS în poziþia AUTO.
Pentru a focaliza temporar în
mod automat
Înregistraþi subiectul þinând apãsat butonul
PUSH AUTO.
Dacã eliberaþi butonul, se revine la
focalizarea manualã.
Folosiþi aceastã funcþie pentru a deplasa
focalizarea de la un subiect la altul.
z Observaþie
• Informaþiile privind distanþa focalã (în
cazul în care spaþiul în care înregistraþi este
întunecat ºi este dificil sã reglaþi
focalizarea) sunt afiºate pentru aproximativ
3 secunde în urmãtoarele cazuri. (Nu vor
fi corect afiºate aceste informaþii dacã
folosiþi lentile de conversie (opþionale).)
– dacã modul de focalizare este schimbat
din automat în manual ;
– dacã rotiþi inelul de reglare a focalizãrii.
În timpul înregistrãrii sau în starea
de aºteptare, puneþi comutatorul
ZEBRA / PEAKING în poziþia
PEAKING.
Pentru a renunþa la funcþia
PEAKING (de corecþie)
Puneþi comutatorul ZEBRA/PEAKING în
poziþia OFF.
b Note
• Corecþia nu este înregistratã pe bandã.
• Nu puteþi utiliza funcþia de corecþie când
este activã haºura (pagina 33).
z Observaþie
• Pentru o focalizare mai simplã, folosiþi
funcþia de corecþie împreunã cu focalizarea
expandatã.
35
Particularizarea calitãþii imaginii sau
sunetului
Particularizarea calitãþii
imaginii
– PICTURE PROFILE
(profilul imaginii)
Puteþi particulariza calitatea imaginii ajustând
intensitatea de culoare, luminozitatea,
echilibrul de alb etc. Puteþi stabili 6 nivele
de calitate în funcþie de momentul din zi în
care se înregistreazã, de vreme ºi de persoana
care înregistreazã ºi sã le introduceþi în
memorie.
Conectaþi camera la un televizor sau la un
monitor ºi reglaþi calitatea imaginii în timp
ce o urmãriþi pe ecranul TV sau pe cel al
monitorului.
În cazul variantelor stabilite din oficiu, de la
[PP1] la [PP6] sunt înregistrate nivele de
calitate ale imaginilor care sã corespundã
urmãtoarelor condiþii de înregistrare.
Numãrul
profilului
imaginii
în timpul stãrii de aºteptare.
2
Condiþii de
înregistrare
PP1
Adecvate pentru
înregistrare în format HDV
PP2
Adecvate pentru
înregistrare în format DV
PP3
Adecvate pentru
înregistrarea persoanelor
PP4
Adecvate pentru a
înregistra imagini ca de film
PP5
Adecvate pentru a
înregistra apusul de soare
PP6
Adecvate pentru a
înregistra alb-negru
Puteþi modifica variantele implicite de mai
sus, dupã cum vã convine.
36
1 Apãsaþi butonul PICTURE PROFILE
Selectaþi un numãr de profil de
imagine rotind butonul SEL /
PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest
buton.
Sunt disponibile valori de la [PP1] la
[PP6].
3 Selectaþi [SETTING] rotind butonul
SEL / PUSH EXEC, apoi apãsaþi
acest buton.
4
5
Selectaþi -rotind butonul SEL /
PUSH EXEC- elementul care sã fie
reglat, apoi apãsaþi acest buton.
Stabiliþi calitatea imaginii rotind
butonul SEL / PUSH EXEC, apoi
apãsaþi acest buton (alegeþi una
dintre variantele prezentate în
continuare).
Element
de reglaj
Variante disponibile
[COLOR LEVEL] de la – 7 (scãzut) la + 7 (ridicat)
(nivel de culoare)
– 8 : alb-negru
[COLOR PHASE]
(faza de culoare)
de la – 7 (verzui) la + 7 (roºiatic)
[SHARPNESS]
(claritate)
de la 0 (mai difuz) la 15 (mai clar)
[SKINTONE DTL] Pentru a face mai puþin observabile ridurile sunt estompate
contururile de pe pielea feþei prin accentuarea culorii.
(nuanþa pielii)
De la [TYPE 1] (domeniul de culoare considerat adecvat pentru piele
este îngust) la [TYPE 3] (domeniul de culoare considerat adecvat
pentru piele este larg).
În cazul [TYPE 3], efectul poate fi de asemenea aplicat unei culori
care nu este culoare de piele.
[OFF] : nici un reglaj
[AE SHIFT]
de la – 7 (mai întunecat) la + 7 (mai luminos)
(schimbarea
expunerii automate)
[AGC LIMIT]
(limitã AGC)
Stabileºte limita superioarã pentru comanda automatã a amplificãrii
(Auto Gain Control) ([OFF], 12 dB, 6 dB, 0 dB).
[OFF] : nici un reglaj
[AT IRIS LMT
(limita aperturii)
Stabileºte valoarea maximã a aperturii pentru reglajul automat
(F11, F6.8, F4).
[WB SHIFT]
de la – 7 (pentru ca zonele albe sã aibã o tentã albastrã)
(modificarea
la + 7 (pentru ca zonele albe sã aibã cu o tentã roºiaticã)
echilibrului de alb)
[AWB SENS]
Pentru a realiza operaþia ajustare automatã a echilibrului de alb în
condiþii de iluminare cu surse cu tentã roºiaticã -spre exemplu lãmpi
cu incandescenþã sau lumânãri- sau cu tentã albãstruie -cum ar fi la
umbrã, în aer liber.
[HIGH] (tentele roºiaticã, respectiv albãstruie sunt diminuate)
[LOW] (tentele roºiaticã, respectiv albãstruie sunt accentuate)
[AWB SENS] nu este eficace în condiþii de cer senin sau soare.
[CINEMA-TONE γ] [ON] : imaginile sunt înregistrate cu curbã gama care reproduce
gradarea naturalã, similarã cu cea folositã de camerele de filmat.
[CINEFRAME]
[CINEFRAME 25] : Imaginile sunt înregistrate în atmosferã ca de
film.
[OFF] : înregistrare obiºnuitã.
[COPY]
(copiere)
Pentru a copia un reglaj pentru profilul imaginii în cadrul unui alt
profil de imagine.
[RESET]
(iniþializare)
Pentru a reveni la reglajele stabilit din oficiu pentru profilul imaginii.
Continuã...
37
6 Repetaþi paºii 4 ºi 5 pentru a regla
alte elemente.
7
Selectaþi [
RETURN] rotind
butonul SEL / PUSH EXEC, apoi
apãsaþi acest buton.
8 Selectaþi [OK] rotind butonul SEL
/ PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest
buton.
Este afiºat un indicator al profilului
imaginii.
Pentru
a
renunþa
la
înregistrarea folosind profilul
imaginii
Selectaþi [OFF] la pasul 2, apoi apãsaþi
butonul rotativ SEL / PUSH EXEC.
6 Selectaþi din nou [YES] rotind butonul
SEL / PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest
buton.
Dacã hotãrâþi sã nu copiaþi reglajele,
selectaþi [NO].
7 Apãsaþi PICTURE PROFILE.
Pentru a reveni reglajele din
oficiu pentru profilul imaginii
Puteþi readuce reglajele pentru profilul
imaginii la valorile implicite corespunzãtoare
acelui numãr de profil al imaginii. Nu puteþi
reveni simultan la valorile iniþiale pentru
toate profilurile de imagine.
1 Apãsaþi PICTURE PROFILE.
2 Selectaþi numãrul corespunzãtor
profilului imaginii care urmeazã a fi
readus la varianta de reglaj iniþialã,
rotind butonul SEL / PUSH EXEC, apoi
apãsaþi acest buton.
Pentru a verifica reglajele
asociate profilului imaginii
3 Selectaþi [SETTING], rotind butonul SEL
În timpul înregistrãrii sau în starea de
aºteptare, apãsaþi STATUS CHECK (pag. 25).
4 Selectaþi [RESET] rotind butonul SEL/
Pentru a copia reglajul
corespunzãtor unui profil de
imagine în alt profile de imagini
5 Selectaþi [YES], rotind butonul SEL /
1 Apãsaþi PICTURE PROFILE.
2 Selectaþi numãrul corespunzãtor
profilului imaginii de unde urmeazã a
se copia, rotind butonul SEL / PUSH
EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
3 Selectaþi [SETTING], rotind butonul SEL
/ PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
4 Selectaþi [COPY] rotind butonul SEL/
PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
5 Selectaþi numãrul corespunzãtor
profilului imaginii unde urmeazã a fi
copiate reglajele, rotind butonul SEL /
PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
38
/ PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
PUSH EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
Dacã hotãrâþi sã nu reveniþi reglajele
iniþiale, selectaþi [NO].
6 Apãsaþi PICTURE PROFILE.
b Note
• Dacã reglaþi manual toate cele trei opþiuni
iris, viteza obturatorului ºi amplificarea, nu
puteþi obþine efectul [AE SHIFT].
• Dacã reglaþi manual opþiunea iris, nu puteþi
obþine efectul [AT IRIS LMT].
• Dacã un obiect este atât de luminos încât
valoarea [AT IRIS LMT] a aperturii nu este
adecvatã, viteza obturatorului poate
ajunge automat la 1/1750.
• Dacã reglaþi manual amplificarea, nu puteþi
obþine efectul [AGC LIMIT].
• Dacã selectaþi [CINEFRAME 25] când
viteza obturatorului este mai micã decât
1/12, viteza obturatorului este stabilitã
automat de 1/25.
Reglarea nivelului audio al
înregistrãrii
– Volumului microfonului
Puteþi stabili nivelul volumului microfonului
pentru înregistrare. Este recomandatã
verificarea cu ajutorul cãºtilor a volumului
ales.
1
Desfaceþi capacul ºi puneþi
comutatorul AUTO / MAN în
poziþia MAN.
Este afiºat nivelul audio mãsurat.
2 În timpul înregistrãrii sau al stãrii
de aºteptare, reglaþi volumul
rotind butonul AUDIO LEVEL.
Pentru a reveni la reglajul
automat
Puteþi comutatorul AUTO/MAN în poziþia
AUTO.
b Notã
• Nu puteþi regla volumul intrãrii audio de la
mufa AUDIO / VIDEO sau de la mufa
HDV/DV.
z Observaþie
• Pentru a verifica mai în detaliu informaþiile
privind reglajul audio, apãsaþi STATUS
CHECK (pagina 25). Puteþi de asemenea
sã verificaþi volumul microfonului ºi în
timpul reglajului automat.
Înregistrarea unei
imaginii folosind
diferite efecte
Succesiunea cursivã
scenelor
– Tranziþia la înregistrare
a
Puteþi reþine reglajele pentru focalizare,
mãrire, iris, amplificare, viteza obturatorului
ºi echilibrul de alb ºi apoi sã treceþi de la
reglajul la înregistrare curent la cel din
memorie printr-o tranziþie cursivã a scenelor
(Tranziþie la înregistrare).
Spre exîemplu, puteþi trece de la focalizarea
pe obiecte aflate în apropiere la unele aflate
în depãrtare sau sã modificaþi adâncimea
câmpului prin modificarea opþiunii iris.
Suplimentar, puteþi surprinde cursiv scene
în diferite condiþii de înregistrare. Dacã
înregistraþi folosind funcþia de reglare
manualã a echilibrului de alb, scenele se vor
succede cursiv trecând de la obiecte din
interior ºi la ele din exterior.
Folosiþi un trepied pentru a evita vibraþiile
nedorite ale camerei.
SHOT A
SHOT B
Stabiliþi curba de tranziþie ºi durata cu
ajutorul opþiunii [SHOT TRANS] din meniul
(CAMERA SET), pagina 58.
Continuã...
39
REC
START/STOP
b Notã
• Nu puteþi verifica durata tranziþiei ºi curba
stabilitã folosind [SHOT TRANS] din
meniul
(CAMERA SET).
Înregistrarea cu ajutorul
funcþiei de tranziþie
1 Apãsaþi de mai multe ori butonul STORE
/ CHECK / EXEC pentru ca indicatorul
luminos EXEC sã se aprindã.
Pasul 1 : Memoraþi reglajele
1 Apãsaþi de mai multe ori butonul STORE
/ CHECK / EXEC pentru ca indicatorul
luminos STORE sã se aprindã.
2 Reglaþi manual elementul dorit.
Pentru a ajusta manual elemente de reglaj
ale camerei cum ar fi iris, puneþi
comutatorul AUTO LOCK în poziþie
centralã pentru a pãrãsi modul blocare
automatã. Consultaþi paginile de la 27 la
31 pentru detalii legate de reglaje.
3 Apãsaþi un buton (A sau B) pentru a
selecta locaþia de stocare.
Reglajul este stocat corespunzãtor
butonului selectat.
Reglajele vor fi denumite Shot A,
respectiv Shot B.
b Notã
• Dacã puneþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG), reglajele corespunzãtoare
Shot A ºi Shot B sunt ºterse.
Pasul 2 : Verificaþi reglajele
stocate în memorie (Shot)
1 Apãsaþi de mai multe ori butonul STORE
/ CHECK / EXEC pentru ca indicatorul
luminos CHECK sã se aprindã.
2 Apãsaþi un buton (A sau B) pentru a
selecta locaþia de stocare.
Reglajul selectat va fi aplicat imaginii
afiºate pe ecran. Focalizarea, mãrirea ºi
celelalte opþiuni sunt reglate automat
conform variantelor stocate în memorie.
40
2 Apãsaþi REC START / STOP.
3 Apãsaþi butonul (A sau B) corespunzãtor
locaþiei de stocare dorite.
Imaginile vor fi înregistrate cu reglajele
care au fost modificate automat trecând
de la cele curente la cele stocate în
memorie.
Barã de evoluþie a tranziþiei
S : început
E : sfârºit
b Note
• Nu puteþi mãri, focaliza sau realiza reglaje
manuale în timp ce verificaþi sau activaþi
funcþia de tranziþie la înregistrare.
• Dacã modificaþi [SHOT TRANS] din meniul
(CAMERA SET), opriþi indicatorul
luminos STORE/CHECK/EXEC apãsând
butonul corespunzãtor.
• Nu puteþi reveni de la reglajele din memorie
Shot A sau Shot B la cele precedente, dupã
ce aþi activat funcþia de tranziþie în timpul
înregistrãrii.
• Dacã apãsaþi urmãtoarele butoane în timpul
operaþiei de tranziþie la înregistrare,
operaþia este anulatã :
– PICTURE PROFILE
– MENU
– P-MENU
– EXPANDED FOCUS
– STATUS CHECK
b Observaþii
• Puteþi înregistra folosind ambele reglaje
fãcând sã se treacã de la Shot A la Shot B
sau invers. Spre exemplu, pentru a trece
de la Shot A la Shot B, porniþi indicatorul
luminos CHECK ºi apãsaþi A urmat de REC
START/STOP, apoi porniþi indicatorul
luminos EXEC apãsând B.
• Puteþi repeta tranziþia la înregistrare
apãsând butonul (A sau B) care
corespunde reglajului dorit din memorie,
înainte de a apãsa butonul REC START/
STOP la pasul 2.
Intrarea gradatã în scenã ºi
pãrãsirea ei în mod treptat
– FADER (gradare)
Puteþi adãuga urmãtoarele efecte pentru
imaginile în curs de înregistrare.
Atribuiþi mai întâi funcþia FADER unuia
dintre butoanele ASSIGN. Pentru detalii
legate de modul de atribuire de funcþii
acestor butoane, consultaþi pagina 78.
Pentru a renunþa la operaþie
Apãsaþi de mai multe ori butonul STORE/
CHECK/EXEC pânã ce indicatoarele
luminoase STORE/CHECK/EXEC se sting.
[BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
[WHITE FADER] (gradare dinspre alb)
1
Apãsaþi în starea de aºteptare
(pentru intrarea gradatã în scenã)
sau în timpul înregistrãrii (pentru
a pãrãsi treptat scena) butonul
ASSIGN cãruia i-a fost atribuitã
funcþia FADER.
La fiecare apãsare a butonului, indicaþia
se modificã dupã cum urmeazã :
[BLACK FADER] T [WHITE FADER]
T nimic afiºat
Continuã...
41
2 Apãsaþi REC START/STOP.
Indicatorul FADER înceteazã a mai
lumina intermitent ºi dispare în momentul
în care gradarea se încheie.
Pentru a renunþa la operaþie
Apãsaþi de mai multe ori butonul ASSIGN
cãruia i-a fost atribuitã funcþia FADER pânã
ce indicatorul FADER dispare.
z Notã
• Nu puteþi utiliza funcþia de gradare
(FADER) împreunã cu [FRAME REC]
(înregistrarea cadrelor) .
Înregistrarea unui semnal
index la începutul înregistrãrii
Dacã inseraþi un indicator de index pentru o
scenã, veþi putea sã o regãsiþi cu uºurinþã
ulterior (pagina 55).
Funcþia index va face mai uºoarã verificarea
tranziþiei înregistrãrii sau realizarea de
montaje ale imaginilor prin folosirea
semnalelor index.
Atribuiþi mai întâi funcþia index unuia dintre
butoanele ASSIGN. Pentru detalii legate de
modul de atribuire de funcþii acestor
butoane, consultaþi pagina 78.
42
Apãsaþi butonul ASSIGN atribuit
funcþiei index.
Dacã apãsaþi acest buton în timpul
înregistrãrii
Este afiºat simbolul
pentru circa 7
secunde ºi este înregistrat un semnal index.
Dacã apãsaþi acest buton în timpul stãrii de
aºteptare
Simbolul apare intermitent.
Dupã ce apãsaþi butonul REC START / STOP
pentru a porni înregistrarea, este afiºat
simbolul
pentru circa 7 secunde ºi este
înregistrat un semnal index.
Pentru a renunþa la operaþie
Înainte de a începe sã înregistraþi, apãsaþi
din nou butonul ASSIGN atribuit funcþiei
index.
z Notã
• Nu puteþi înregistra ulterior un semnal
index pe o bandã deja înregistratã.
Înregistrarea în modul panoramic 16:9
Puteþi afiºa imaginile înregistrate în format
DV pe întreg ecranul televizorului activând
la opþiunea [DV WIDE REC] din meniul
(CAMERA SET) în momentul
înregistrãrii.
Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte televizorul.
[ON]
Selectaþi [ON] pentru a vizualiza imaginile
înregistrate pe ecranul unui televizor
panoramic cu raportul laturilor de 16:9.
* Redarea imaginilor poate pãrea diferitã în
funcþie de televizorul folosit pentru
vizionare.
Pe ecranul LCD
sau în vizor
Pe ecranul unui televizor
obiºnuit (format 4:3)*
1
Pe ecranul unui televizor
panoramic (format 16:9)
Apãsaþi MENU în starea de
aºteptare.
2 Selectaþi
meniul (CAMERA
SET) rotind butonul SEL/PUSH
EXEC, apoi apãsaþi acest buton.
[OFF]
Selectaþi [OFF] pentru a vizualiza imaginile
înregistrate pe ecranul unui televizor
obiºnuit, cu raportul laturilor de 4:3.
Pe ecranul LCD
sau în vizor
Benzile întunecate sunt
translucide pe ecran.
Pe ecranul unui televizor
obiºnuit (format 4:3*)
3 Selectaþi [DV WIDE REC] rotind
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi acest buton.
4 Selectaþi [ON] sau [OFF] în funcþie
de televizor, apoi apãsaþi butonul
SEL/PUSH EXEC.
5
Apãsaþi MENU pentru ca meniul
sã disparã de pe ecran.
Pe ecranul unui televizor
panoramic (format 16:9)*
43
Reluarea celor mai recent înregistrate scene
– Rec Review (Reluare)
Puteþi viziona câteva secunde din scenele înregistrate exact înainte de a se opri banda.
În starea de aºteptare, apãsaþi butonul REC REVIEW.
Sunt redate ultimele secunde ale celei mai recent înregistrate scene. Apoi camera de luat
vederi trece din nou în starea de aºteptare.
44
- Redare -
Vizionarea filmelor
Verificaþi dacã aþi introdus în camera video
o casetã înregistratã.
Unele operaþii pot fi efectuate cu
telecomanda.
Când doriþi sã fie redate înregistrãrile la
televizor, vezi pagina 50.
La redarea benzii, selectaþi meniul
(IN/
OUT REC), [VCR HDV/DV], apoi [AUTO]
(varianta implicitã).
Pentru a regla volumul
Reglaþi volumul apãsând VOLUME –
(pentru a-l descreºte) / + (pentru a-l mãri).
Pentru a opri redarea
Atingeþi simbolul x (stop).
Pentru ca redarea sã facã o
pauzã
Atingeþi simbolul X (pauzã) în timpul redãrii.
Apãsaþi din nou unul dintre butoanele N
(redare) sau X (pauzã) pentru a fi reluatã
redarea.
Redarea se opreºte automat dacã modul
pauzã dureazã mai mult de 3 minute.
Comutatorul
POWER
Pentru rularea rapidã sau
pentru derulare
Atingeþi simbolul M (rulare rapidã) sau
m (derulare) în starea stop.
Pentru a revedea filmele prin
vizor
1
Deschideþi panoul LCD ºi reglaþi
Închideþi mai întâi panoul LCD, apoi reglaþi
unghiul pentru vizor.
unghiul.
2 Þinând apãsat butonul verde, puneþi
comutatorul POWER în poziþia VCR.
3
Atingeþi simbolul m (derulare)
pentru a ajunge la punctul din care
doriþi sã vizionaþi banda.
4 Atingeþi simbolul N (redare) pentru
ca sã înceapã redarea.
Continuã...
45
Indicatorii afiºaþi în timpul
redãrii unei casete video
Redarea în diferite moduri
Pentru rularea rapidã sau
pentru derularea în timpul
redãrii – Cãutarea unei imagini
1 Formatul semnalului redat (HDV1080i
sau DV) / Sistemul de înregistrare (SP
sau LP)
3 Indicatorul deplasãrii benzii
Pentru a vizualiza imaginea în
timpul rulãrii rapide înainte sau
a derulãrii – Skip scan
4 Cod temporal (ore:minute:secunde:cadre)
sau contor de bandã (ore:minute:secunde)
Codul temporal al acestei camere este
de tipul sistem cu cadre omise (drop
frame).
Continuaþi sã apãsaþi butonul M (rulare
rapidã înainte) sau m (derulare) în timpul
rulãrii rapide respectiv al derulãrii benzii.
Pentru reluarea rulãrii rapide sau a derulãrii,
eliberaþi respectivul buton.
b Note
Pentru redarea în diferite
moduri
2 Durata de autonomie rãmasã
• Când este redatã o bandã înregistratã în
formate HDV ºi DV ºi semnalul comutã
între HDV ºi DV, imaginea ºi sonorul
dispar temporar.
• Nu puteþi reda banda înregistratã în format
HDV cu camere video pentru format DV
sau cu playere mini DV.
• Sistemul de înregistrare (SP sau LP) apare
când este redatã o bandã înregistratã în
format DV.
z Observaþie
• Pentru redarea unei benzi înregistratã su
ajutorul unui microfon mono extern,
consultaþi [MULTI-SOUND] (pagina 62).
46
Continuaþi sã apãsaþi butonul M (rulare
rapidã înainte) sau m (derulare) în timpul
redãrii.
Pentru reluarea redãrii obiºnuite, eliberaþi
respectivul buton.
Nu veþi auzi sunetul înregistrat.
Este posibil de asemenea sã vedeþi pe ecran
imagini remanente (anterior redate) sub
forma unui mozaic.
Pentru
Apãsaþi butonul
schimbarea < (sens invers) al
direcþiei de telecomenzii în timpul
redare*
redãrii
redarea cu
încetinitorul
(cu încetinitorul) în
timpul redãrii.
Pentru schimbarea direcþiei
1 Apãsaþi butonul < (sens
invers) al telecomenzii.
2
(slow) (cu
încetinitorul).
Pentru
Apãsaþi butonul
redarea de
2 ori mai
rapidã
(vitezã dublã)
×2 (vitezã dublã) al
telecomenzii la redare.
Pentru redarea în direcþie
inversã :
1 Apãsaþi butonul < (sens
invers) al telecomenzii.
2 Apãsaþi butonul ×2 al
telecomenzii.
redarea
cadru cu
cadru
C (cadru) al telecomenzii
în timpul pauzei de redare.
Pentru a inversa direcþia,
apãsaþi butonul c (cadru)
al telecomenzii în timpul
pauzei de redare.
Diferite funcþii de
redare
Puteþi localiza sfârºitul ultimei înregistrãri sau
afiºa data înregistrãrii ºi datele privind
reglajele camerei.
Pentru a reveni la modul obiºnuit de redare,
apãsaþi butonul N (redare).
* În partea de sus, de jos sau pe mijlocul ecranului
pot apãrea linii orizontale. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
b Note
• Imaginile înregistrate în format HDV nu
sunt transmise la ieºire prin mufa HDV/
DV în starea de pauzã de redare
corespunzãtoare altui mod decât cel
obiºnuit.
• Imaginile înregistrate în format HDV pot
apãrea distorsionat în timpul :
– cãutãrii imaginilor,
– redãrii în sens invers.
Cãutarea ultimei secvenþe a
celei mai recente înregistrãri
– END SEARCH
Aceastã funcþie este utilã când, dupã ce aþi
redat banda -spre exemplu, doriþi sã reluaþi
înregistrarea chiar din punctul în care s-a
terminat ultima scenã înregistratã.Funcþia
END SEARCH nu va acþiona dacã între timp
aþi scos caseta din aparat dupã ce aþi
înregistrat-o.
1
Deplasaþi comutatorul POWER în
poziþia VCR.
2 Apãsaþi butonul END SEARCH (VCR).
Ultima scenã a celei mai recente
înregistrãri este redatã timp de circa 5
secunde.
Pentru a renunþa la operaþie
Apãsaþi butonul END SEARCH (VCR).
b Notã
• Funcþia END SEARCH nu va acþiona corect
dacã existã o secþiune neînregistratã între
porþiunile înregistrate de pe bandã.
47
Afiºarea indicatorilor de ecran
Puteþi alege dacã pe ecran sã fie afiºate codul
temporal, indicaþia contorului de bandã
precum ºi alte informaþii.
Apãsaþi butonul DISPLAY / BATT INFO.
Indicatorii apar/dispar de pe ecran la
apãsarea butonului.
z Observaþie
• Indicatorii de ecran pot fi afiºaþi în timpul
redãrii imaginilor la televizor. Selectaþi
meniul
(OTHERS), [DISP OUTPUT],
apoi [V-OUT/PANEL] (pagina 73).
Numai indicatorii modului de redare ºi
contorul de bandã pot apãrea însã la
redarea unei benzi înregistrate în format
HDV,
dacã
pentru
opþiunea
(IN/OUT
[COMPONENT] din meniul
REC) este aleasã varianta [1080i/576i].
48
Afiºarea datei / orei precum ºi
a datelor privind reglarea
camerei – Cod de date
În timpul redãrii, puteþi vizualiza informaþiile
legate de datã/orã, precum ºi datele privind
reglajele care sunt reþinute în mod automat
în timpul înregistrãrii imaginilor pe bandã.
1
2
Deplasaþi comutatorul POWER în
poziþia VCR.
Apãsaþi butonul DATA CODE al
camerei sau al telecomenzii în timpul
redãrii sau al pauzei de redare.
La fiecare apãsare a butonului,
indicatorii afiºaþi se vor succeda astfel :
Data / ora T Reglajele camerei T Nimic
afiºat.
Afiºarea datelor
reglajele camerei
privind
În interfaþa care prezintã data/ora,
informaþiile privind momentul înregistrãrii
sunt afiºate în aceeaºi zonã.
Dacã imaginea este înregistratã fãrã sã fi
potrivit anterior ceasul , pe ecran vor apãrea
indicaþiile [-- -- ----] ºi [--:--:--].
Afiºarea informaþiilor video
– Verificarea stãrii camerei
Puteþi verifica valorile stabilite pentru
urmãtoarele elemente de reglaj :
• Reglajul audio spre exemplu mixajul audio
(pagina 63)
• Reglarea semnalului de ieºire ([VCR HDV/
DV], etc.) (pagina 66)
• Funcþiile atribuite butoanelor ASSIGN
(pagina 78).
1 SteadyShot - oprit
2 Expunere
3 Valoarea aperturii
Dacã reglaþi manual valoarea aperturii la
maxim, apare indicaþia
.
4 Amplificare (gain)
5 Viteza obturatorului
6 Echilibru de alb
apare când sunt redate imagini
înregistrate folosind funcþia de tranziþie
a redãrii.
Pentru a nu fi afiºate reglajele
camerei
Selectaþi meniul
(OTHERS), [DATA
CODE], apoi [DATE] (pagina 72).
La ficare apãsare a butonului DATA CODE,
indicatorul datã/orã este pornit/oprit.
1 Apãsaþi STATUS CHECK.
2 Rotiþi butonul SEL/PUSH EXEC pentru
a fi afiºat elementul de reglaj dorit.
La fiecare rotire a butonului, indicatorii
afiºaþi se vor succeda în urmãtoarea
ordine :
AUDIO T OUTPUT T ASSIGN
Pentru a nu fi
informaþiile video
afiºate
Apãsaþi din nou butonul STATUS CHECK.
49
Redarea imaginilor la televizor
Conexiunile TV diferã în funcþie de tipul de televizor folosit.
Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de perete pentru a asigura alimentarea cu energie a
camerei (pagina 15).
Consultaþi de asemenea manualele de utilizare ce însoþesc dispozitivele ce urmeazã a fi
conectate.
Pentru a copia imaginile pe altã bandã, vezi pagina 79.
Vizionarea imaginilor la un televizor cu înaltã definiþie
Dacã televizorul sau aparatul video
are o mufã S video
TV
Cablu S video
(opþional)
Cablu de
conectare galben
A/V (furnizat)
alb
roºu
Cablu video pe
componente (furnizat)
verde
albastru
cablu i.LINK (opþional)
roºu
l Flux de semnal
Conectaþi camera dvs. video ºi televizorul
folosind cablurile descrise mai jos.
Pentru a conecta televizorul folosind
cablul i.LINK
Aceastã conexiune este recomandatã când
televizorul dvs. este compatibil cu HDV/DV
ºi are o mufã i.LINK.
• Înainte de a conecta cablul i.LINK, selectaþi
meniul
(IN/OUT REC), [VCR HDV /
DV], apoi [AUTO] (varianta implicitã).
• În cazul realizãrii acestei conexiuni, este
necesar ca televizorul sã fie reglat pentru
a recunoaºte faptul cã este cuplatã camera
video. Pentru detalii, consultaþi manualul
de instrucþiuni care însoþeºte televizorul.
50
Pentru a conecta televizorul folosind
cablul video pe componente
• Pentru a viziona imaginile înregistrate în
format HDV, stabiliþi pentru opþiunea
[COMPONENT] din meniul
(IN/OUT
REC) varianta adecvatã pentru televizorul
dvs. (pagina 68). Când sunt redate imagini
înregistrate în format DV, la ieºire este
transmis un semnal echivalent cu [576i],
chiar dacã este selectatã varianta [1080i/
576i].
• La mufa de ieºire COMPONENT OUTPUT
existã numai semnale video. Pentru a
transmite la ieºire semnale audio, cuplaþi
conectorii alb ºi roºu ai cablului A/V la
mufa de intrare audio a televizorului dvs.
Pentru a conecta televizorul folosind
cablul A/V
Când echipamentul care urmeazã a fi conectat
are o mufã S video, cuplaþi-l cu camera video
la mufele S video prin intermediul cablului S
video (opþional) în loc sã folosiþi conectorul
video galben al cablului A/V (furnizat).
Aceastã conexiune conduce la obþinerea de
imagini mai fidele la televizor. Semnalul audio
nu va fi transmis la ieºire când conectaþi
numai cablul S video.
b Note
• Aveþi grijã sã reglaþi [VCR HDV/DV] înainte
de a cupla cablul i.LINK. În caz contrar,
este posibil ca televizorul sã nu poatã
recunoaºte corect semnalul video.
• Imaginile în format DV nu sunt transmise
la ieºire prin mufa COMPONENT
OUTPUT dacã acestea conþin semnal de
protecþie a drepturilor de autor.
z Observaþii
• Dacã veþi conecta camera dvs. la televizor
folosind mai mult de un tip de cablu pentru
a transmite la ieºire semnal analogic de
imagine, ordinea prioritãþii semnalelor la
ieºire este urmãtoarea :
mufa COMPONENT OUTPUT T mufa S
video T mufa AUDIO / VIDEO
• Pentru detalii legate de i.LINK, consultaþi
pagina 109.
Când televizorul dvs. este
conectat la un aparat video
Conectaþi camera dvs. video la intrarea LINE
IN a aparatului video prin intermediul
cablului A/V. Puneþi selectorul de intrãri al
aparatului video în poziþia LINE.
51
Vizionarea imaginilor la un televizor în modul 16:9 sau 4:3
Dacã televizorul sau aparatul video
au o mufã S video
TV sau
aparat video
Cablu S video
(opþional)
Cablu de
conectare
galben
A/V (furnizat)
alb
roºu
Cablu video pe
componente (furnizat)
verde
albastru
l Flux de semnal
Conectaþi camera dvs. video ºi televizorul,
respectiv aparatul video folosind cablurile
descrise mai jos.
Pentru a conecta televizorul folosind
cablul video pe componente
Aceastã conexiune este recomandatã când
televizorul dvs. are mufe COMPONENT
VIDEO.
• Pentru a viziona imaginile înregistrate în
format HDV, stabiliþi pentru opþiunea
[COMPONENT] din meniul
(IN/OUT
REC) varianta adecvatã pentru televizorul
dvs. (pagina 68). Când sunt redate imagini
înregistrate în format DV, la ieºire este
transmis un semnal echivalent cu [576i],
chiar dacã este selectatã varianta [1080i/
576i].
• La mufa de ieºire COMPONENT OUTPUT
existã numai semnale video. Pentru a
transmite la ieºire semnale audio, cuplaþi
conectorii alb ºi roºu ai cablului A/V la
mufa de intrare audio a televizorului sau a
aparatului dvs. video.
52
roºu
Pentru a conecta televizorul folosind
cablul A/V
Când echipamentul care urmeazã a fi conectat
are o mufã S video, cuplaþi-l cu camera video
la mufele S video prin intermediul cablului S
video (opþional) în loc sã folosiþi conectorul
video galben al cablului A/V (furnizat).
Folosiþi un cablul S video pentru a obþine
de imagini de înaltã rezoluþie. Semnalul audio
nu va fi transmis la ieºire când conectaþi
numai cablul S video.
Pentru a urmãri imaginile la un
televizor cu format de ecran 4:3
• Pentru a viziona imaginile înregistrate în
format HDV, selectaþi meniul
(IN/OUT
REC)[TV TYPE], apoi [4:3] (pagina 69).
• Pentru a viziona imagini înregistrate în
format DV, selectaþi meniul
(CAMERA SET), [DV WIDE REC], apoi
[OFF] înainte de a înregistra (pagina 43).
Când televizorul dvs. este
conectat la un aparat video
Conectaþi camera la intrarea LINE IN a
aparatului video prin intermediul cablului de
conectare A/V. Puneþi selectorul de intrãri al
aparatului video în poziþia LINE.
Dacã televizorul dvs. este
mono (are o singurã mufã de
intrare audio)
Conectaþi mufa galbenã a cablului de
conectare A/V (furnizat) la mufa de intrare
video, apoi conectaþi mufa albã sau pe cea
roºie la intrarea audio a televizorului sau a
aparatului video.
Când doriþi sã fie redat sonorul în mod mono,
folosiþi un cablu de conectare (opþional)
destinat acestui scop.
Dacã televizorul / aparatul dvs.
video are un conector cu 21 de
pini (EUROCONECTOR)
Utilizaþi adaptorul cu 21 de pini ce v-a fost
furnizat împreunã cu camera video. (Numai
pentru modelele care au imprimat pe
suprafaþa lor inferioarã marcajul
). Acest
adaptor este dedicat utilizãrii numai pentru
ieºire.
b Notã
• Imaginile în format DV nu sunt transmise
la ieºire prin mufa COMPONENT
OUTPUT dacã acestea conþin semnal de
protecþie a drepturilor de autor.
53
Localizarea unei scene de pe bandã pentru
a fi redatã
Cãutarea rapidã a scenei
dorite – Stabilirea indicaþiei
zero a contorului de bandã
Pentru a renunþa la aceastã
operaþie
Apãsaþi din nou ZERO SET MEMORY.
b Note
• Poate exista o diferenþã de câteva secunde
între indicaþia codului temporal ºi cea a
contorului de bandã.
• Este posibil ca funcþia de stabilire a
indicaþiei zero a contorului de bandã sã
nu acþioneze corect dacã existã porþiuni
libere între secþiunile înregistrate ale
benzii.
1 În timpul redãrii, apãsaþi butonul ZERO
SET MEMORY al camerei video sau al
telecomenzii în momentul în care se
ajunge la punctul pe care ulterior doriþi
sã-l localizaþi.
Contorul de bandã revine la indicaþia
“0:00:00”, iar pe ecran apare simbolul
.
Dacã nu este afiºat contorul, apãsaþi
butonul DISPLAY / BATT INFO.
2 Apãsaþi butonul x (STOP) când vreþi
sã opriþi redarea.
3 Apãsaþi butonul m (derulare).
Banda se opreºte automat în momentul
în care contorul ajunge la indicaþia
“0:00:00”.
4 Apãsaþi butonul N (redare).
Redarea este reluatã din punctul cãruia
îi corespunde indicaþia “0:00:00” a
contorului.
54
Cãutarea unei scene dupã
data înregistrãrii
– Date search
(Cãutarea dupã datã)
Cãutarea unei punct de
început
– Index search
(Cãutare Index)
Puteþi localiza punctul în care se schimbã
data înregistrãrii.
Puteþi localiza punctul în care este înregistrat
un semnal index (pagina 39).
1
1
2
Puneþi comutatorul POWER în
poziþia VCR.
Apãsaþi butonul SEARCH MODE
al telecomenzii de mai multe ori
pentru a selecta [DATE SEARCH].
2
Puneþi comutatorul POWER în
poziþia VCR.
Apãsaþi butonul SEARCH MODE
al telecomenzii de mai multe ori
pentru a selecta [INDEX SEARCH].
3 Apãsaþi butoanele . (anterior) 3 Apãsaþi butoanele . (anterior)
/ > (urmãtor) ale telecomenzii
pentru a selecta o anumitã datã
de înregistrare.
Puteþi selecta data anterioarã sau pe cea
urmãtoare comparativ cu punctul
curent de pe bandã.
Redarea va începe automat de la punctul
unde se modificã data.
/ > (urmãtor) ale telecomenzii
pentru a selecta un anumit punct
index.
Puteþi selecta anteriorul sau urmãtorul
semnal index comparativ cu punctul
curent de pe bandã.
Redarea va începe automat din punctul
unde este înregistrat punctul index.
Pentru a renunþa la aceastã
operaþie
Pentru a renunþa la aceastã
operaþie
b Notã
• Este posibil sã nu fie corect depistat
punctul unde se modificã data înregistrãrii,
dacã durata înregistrãrii efectuate într-o
anumitã zi este mai scurtã de 2 minute.
• Funcþia de cãutarea dupã datã nu va
acþiona corect când pe casetã existã un
spaþiu liber între douã secþiuni
înregistrate.
b Notã
• Este posibil sã nu fie corect depistat
punctul index, dacã durata înregistrãrii
efectuate într-o anumitã zi este mai scurtã
de 2 minute.
• Funcþia de cãutare index nu va acþiona
corect când pe casetã existã un spaþiu liber
între douã secþiuni înregistrate.
Apãsaþi butonul STOP al telecomenzii.
Apãsaþi butonul STOP al telecomenzii.
55
B Operaþii avansate
- Folosirea meniului -
Selectarea elementelor de meniu
Puteþi modifica diferite reglaje sau sã
efectuaþi reglaje amãnunþite cu ajutorul
elementelor de meniu afiºate pe ecran.
4 Selectaþi elementul dorit rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi butonul
rotativ.
Elementele de meniu disponibile pot
varia în funcþie de modul de alimentare
al camerei. Elementele ce nu sunt active
vor fi afiºate de culoare gri.
Comutatorul
POWER
1 Porniþi alimentarea (pagina 15).
5 Selectaþi varianta de reglaj doritã rotind
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºatã
butonul rotativ.
interfaþa index a meniului.
3 Selectaþi simbolul meniului dorit rotind 6
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
butonul rotativ.
CAMERA SET - Reglarea camerei
(pag. 57)
AUDIO SET - Reglaje audio (pag. 62)
LCD / VF SET -Reglarea ecranului
cu cristale lichide ºi a vizorului (pag. 64)
IN/OUT REC - Intrãri/ieºiri de
înregistrare (pag. 66)
OTHERS - Altele (pag. 70)
56
Apãsaþi butonul MENU pentru ca
interfaþa cu meniuri sã disparã.
Puteþi reveni la interfaþa precedentã
selectând [ RETURN].
Utilizarea meniului
(CAMERA SET-Reglarea camerei)
– STDYSHOT TYP / FRAME REC etc.
Puteþi alege elementele prezentate mai jos,
ce corespund meniului CAMERA SET.
Pentru detalii privind selectarea acestor
elemente de reglaj, vezi “Selectarea
elementelor de reglaj” (pagina 56).
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
G. Indicatorii din paranteze apar când
elementul respectiv este selectat. Opþiunile
care vã stau la dispoziþie spre a putea fi
modificate variazã în funcþie de modul de
funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
puteþi acþiona. Elementele care nu pot fi
modificate vor apãrea de culoare gri.
WB PRESET (reglaje predefinite pentru echilibrul de alb)
Puteþi selecta aceastã funcþie pentru a folosi variantele de reglaj predefinite pentru
echilibrul de alb. Consultaþi pagina 27 pentru detalii.
AE RESPONSE (rãspunsul la expunerea automatã)
Selectaþi viteza pentru reglarea automatã a expunerii, corespunzãtor luminozitãþii
subiectului. Sunt disponibile variantele [FAST] (rapid), [MIDDLE] (mediu) ºi [SLOW]
(lent).
GAIN SETUP (reglarea amplificãrii)
Alegeþi varianta de reglaj corespunzãtoare fiecãrei poziþii (H, M ºi L) a comutatorului
GAIN (pagina 30).
1 Selectaþi [H], [M] sau [L] rotind butonul SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi butonul
rotativ.
2 Selectaþi una dintre valorile de reglaj rotind butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
Sunt disponibile variantele 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB ºi 18dB. Cu cât
numãrul ales este mai mare, cu atât amplificarea este mai puternicã.
3 Selectaþi [OK] rotind butonul SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi butonul rotativ
4 Apãsaþi butonul MENU pentru ca interfaþa meniului sã disparã.
Continuã...
57
Utilizarea meniului
(CAMERA SET-Reglarea camerei)
– STDYSHOT TYP / FRAME REC etc.
SHOT TRANS (tranziþia la înregistrare)
Alegeþi acest reglaj pentru a stabili durata tranziþiei ºi momentul acesteia. Consultaþi
pagina 39 pentru a afla detalii legate de utilizarea funcþiei de tranziþie la înregistrare.
TRANS TIME (Durata tranziþiei)
Stabileºte perioada de timp cât dureazã realizarea tranziþiei de
la reglajele curente la cele alese de dvs.
Sunt disponibile variante cuprinse între [2.0 sec] ºi [15.0 sec].
Varianta stabilitã din oficiu este de [4.0 sec].
TRANS CURVE (Curba tranziþiei)
Selecteazã curba tranziþiei.
Cifrele de mai jos indicã tipul de curbã de tranziþie
corespunzãtor fiecãrui mod.
* 1 : nivelul parametrului
* 2 : tranziþia temporalã
LINEAR
Alegeþi aceastã variantã pentru o
tranziþie liniarã.
G SOFT STOP
Selectaþi aceasta pentru ca tranziþia sã
fie mai lentã la final.
SOFT TRANS
Selectaþi aceasta pentru ca tranziþia sã
fie mai lentã la început ºi la final ºi liniarã
în rest.
b Notã
• Înainte de reglajul [SHOT TRANS], opriþi toate indicatoarele luminoase STORE/CHECK/
EXEC apãsând în mod repetat butonul (pagina 40).
58
Utilizarea meniului
(CAMERA SET-Reglarea camerei)
– STDYSHOT TYP / FRAME REC etc.
STEADYSHOT (compensarea miºcãrilor nedorite)
G ON
OFF (
Selectaþi aceastã variantã pentru a activa funcþia SteadyShot.
Puteþi alege tipul de funcþie SteadyShot din [STDYSHOT TYP]
)
Selectaþi aceastã variantã pentru a dezactiva funcþia
SteadyShot. Alegeþi aceastã opþiune când înregistraþi folosind
un trepied. Imaginile înregistrate îºi vor pãstra naturaleþea.
Puteþi de asemenea sã dezactivaþi funcþia SteadyShot cu
ajutorul butonului ASSIGN atribuit funcþiei SteadyShot
(pagina 78).
b Note
• Funcþia SteadyShot nu acþioneazã corect când la camerã sunt ataºate alte lentile de
conversie panoramice în afarã de tipul VCL-HG0872 (opþionale).
• Când folosiþi lentile tip VCL-HG0872, selectaþi [WIDE CONV.] pentru opþiunea
[STDYSHOT TYP] de mai jos.
STDYSHOT TYP (tipul de compensare a miºcãrilor nedorite)
Puteþi selecta tipul de funcþie SteadyShot care compenseazã miºcarea nedoritã a
camerei dvs. video. Pentru a renunþa la funcþia SteadyShot, selectaþi [OFF] pentru
opþiunea [STEADYSHOT] sau apelaþi la butonul ASSIGN atribuit funcþiei SteadyShot
(pagina 78).
HARD (puternicã) Selectaþi aceastã variantã pentru ca funcþia SteadyShot sã
aibã un efect puternic. Acest mod nu este recomandat la
înregistrarea folosind tehnici de fineþe.
G STANDARD
Selectaþi aceastã variantã pentru a activa funcþia SteadyShot
obiºnuitã.
SOFT (slabã)
Alegeþi aceastã opþiune pentru ca funcþia SteadyShot sã
permitã o uºoarã miºcare a imaginilor pentru ca acestea
sã parã mai naturale.
WIDE CONV.
(lentile de
conversie
panoramice)
Selectaþi aceastã variantã când sunt montate lentile de
conversie (opþionale). Acest mod este cel mai eficient pentru
lentilele de conversie panoramice tip VCL-HG0872
marca Sony.
Continuã...
59
Utilizarea meniului
(CAMERA SET-Reglarea camerei)
– STDYSHOT TYP / FRAME REC etc.
HANDLE ZOOM (mãrirea reglatã de la mâner)
Alegeþi aceastã variantã de reglaj pentru a stabili poziþia H sau L pentru viteza de
mãrire reglatã cu comutatorul de mãrire de pe mânerul camerei video (pagina 14).
1 Selectaþi [H] sau [L] rotind butonul SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi butonul
rotativ.
2 Alegeþi o vitezã de mãrire rotind butonul SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi butonul
rotativ.
Sunt disponibile variante ale vitezei cuprinse între 1ºi 8. Cu cât numãrul ales este
mai mare, cu atât viteza de mãrire este mai mare.
3 Selectaþi [OK] rotind butonul SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi butonul rotativ.
4 Apãsaþi butonul MENU pentru ca interfaþa meniului sã disparã.
ZEBRA LEVEL (nivelul de la care apare haºura)
Pentru detalii consultaþi pagina 33.
CENTER MARKR (compensarea miºcãrilor nedorite)
G OFF
Selectaþi aceastã variantã când nu doriþi sã fie afiºat un marcaj
central pe ecran (pagina 22).
ON
Alegeþi aceasta pentru ca în centrul ecranului sã aparã un
marcaj.
b Notã
• Marcajul central ºi poziþia sa nu influenþeazã în nici un fel reglajul, configurarea sau
înregistrarea.
60
Utilizarea meniului
(CAMERA SET-Reglarea camerei)
– STDYSHOT TYP / FRAME REC etc.
FRAME REC
(înregistrarea cadrelor)
Puteþi înregistra imagini apelând la un efect de întrerupere a miºcãrii similarã desenelor
animate, alternând înregistrarea câtorva cadre cu deplasarea uºoarã a subiectului.
Acþionaþi camera cu ajutorul telecomenzii pentru a evita miºcãrile sale nedorite.
G OFF
ON (
Selectaþi aceastã variantã pentru a înregistra în mod obiºnuit.
)
Alegeþi aceasta pentru a înregistra imagini folosind funcþia
FRAME REC.
1 Selectaþi [ON], apoi apãsaþi butonul rotativ.
2 Apãsaþi MENU pentru ca interfaþa meniului sã disparã.
3 Apãsaþi REC START / STOP.
Este înregistratã o imagine (aproximativ 5 cadre) dupã care
camera video trece în starea de aºteptare.
4 Deplasaþi subiectul ºi repetaþi pasul 3.
b Note
• Când folosiþi înregistrarea continuã a cadrelor, durata corespunzãtoare benzii rãmase
nu va fi afiºatã corect.
• Ultima scenã va fi mai lungã decât restul.
• Nu puteþi înregistra semnale index în timpul înregistrãrii cadrelor.
DV WIDE REC
(înregistrare în modul DV panoramic)
Pentru detalii consultaþi pagina 43.
61
Utilizarea meniului
(AUDIO SET-Reglaje audio)
– AUDIO MIX etc.
Puteþi selecta elementele de meniu
prezentate mai jos pentru meniul AUDIO
SET. Pentru detalii privind selectarea acestor
elemente de reglaj, vezi “Selectarea
elementelor de reglaj” (pagina 56).
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
G. Indicatorii din paranteze apar când
elementul respectiv este selectat. Opþiunile
care vã stau la dispoziþie spre a putea fi
modificate variazã în funcþie de modul de
funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
puteþi acþiona. Elementele care nu pot fi
modificate vor apãrea de culoare gri.
MULTI-SOUND (sonor multiplu)
Puteþi alege cum sã fie redat sonorul stereo înregistrat pe o bandã cãtre o altã camerã
video.
G STEREO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi redatã o casetã stereo
sau una cu pistã sonorã dublã, atât cu sonor principal cât ºi
sonor secundar.
1
Selectaþi aceasta pentru redarea unei casete stereo cu sonor
pe canalul audio din stânga sau a uneia cu pistã sonorã dublã
cu sonor principal.
2
Selectaþi aceasta pentru a fi redatã o casetã stereo cu sonorul
pe canalul din dreapta sau una cu pistã sonorã dublã cu sonor
secundar.
b Note
• Cu ajutorul acestei camere video puteþi reda o casetã cu pistã sonorã dublã, însã nu
puteþi înregistra o pistã audio dublã cu aceastã camerã video.
• Când deconectaþi sursa de alimentare a camerei video mai mult de 5 minute acest
reglaj revine la varianta [STEREO].
z Observaþie
• Dacã doriþi sã distribuiþi sonorul care a fost înregistrat numai pe canalul din stânga
L cu ajutorul unui microfon extern, astfel încât sã fie transmis la ieºire atât pe
canalul din stânga cât ºi pe cel din dreapta, selectaþi [1].
62
Utilizarea meniului
(AUDIO SET-Reglaje audio)
– AUDIO MIX etc.
AUDIO MIX
(mixaj audio)
Puteþi regla balansul audio dintre sunetul original înregistrat ([ST1]) ºi sonorul
adãugat ulterior ([ST2]) de pe bandã (pagina 90).
b Note
• Nu puteþi ajusta sonorul înregistrat în sistemul audio pe 16 biþi.
• Când deconectaþi sursa de alimentare a camerei video o perioadã mai lungã de
5 minute se va auzi numai sonorul original.
AUDIO MODE
G 12 BIT
16BIT (
(modul audio)
Alegeþi aceastã variantã pentru a înregistra în sistem 12-biþi
(2 coloane sonore stereo).
16b)
Selectând aceastã variantã, puteþi înregistra în sistem 16-biþi
(1 coloanã sonorã stereo de înaltã calitate).
b Notã
• Când înregistraþi în format HDV, sonorul este înregistrat automat în modul [16BIT].
WIND (vânt)
G ON
Reglaj standard.
OFF
Selectaþi aceastã variantã când doriþi sã înregistraþi sonorul
aºa cum este, fãrã a reduce zgomotul cauzat de vânt.
MIC/LINE IN (tipul de semnal autio la intrare)
G EXT MIC
Alegeþi aceastã variantã pentru a primi la intrare un semnal
audio când microfonul este conectat la mufa MIC/LINE.
LINE
Selectaþi aceasta pentru a primi la intrare un semnal audio
când este conectat un echipament audio la mufa MIN/LINE.
63
Utilizarea meniului
(LCD/VF SET - Reglarea ecranului cu
cristale lichide ºi a vizorului)
– LCD COLOR etc.
Puteþi alege elementele prezentate mai jos,
ce corespund meniului LCD/VF SET. Pentru
detalii privind selectarea acestor elemente
de reglaj, vezi “Selectarea elementelor de
reglaj” (pagina 56).
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
G. Opþiunile care vã stau la dispoziþie spre a
putea fi modificate variazã în funcþie de
modul de funcþionare ales pentru camera
dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
puteþi acþiona la momentul respectiv.
Elementele care nu pot fi modificate vor
apãrea de culoare gri.
LCD COLOR (culoarea afiºajului LCD)
Rotiþi butonul SEL/PUSH EXEC pentru a regla culoarea ecranului LCD. Imaginea
înregistratã nu va fi afectatã de acest reglaj.
Intensitate scãzutã
a culorii
Intensitate mare
a culorii
LCD BL LEVEL (Luminozitatea afiºajului LCD)
Puteþi regla luminozitatea afiºajului LCD. Imaginea înregistratã nu va fi afectatã de
variaþiile acestui reglaj.
G NORMAL
Luminozitate standard.
BRIGHT
Selectând aceastã variantã, luminozitatea ecranului LCD va
fi mai mare.
b Notã
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã externã de alimentare cu energie, este
selectatã automat varianta [BRIGHT] a acestui reglaj.
64
Utilizarea meniului
(LCD/VF SET- Reglarea ecranului cu
cristale lichide ºi a vizorului)
– LCD COLOR etc.
VF B.LIGHT (Luminozitatea vizorului)
Puteþi regla luminozitatea vizorului. Imaginea înregistratã nu va fi afectatã de variaþiile
acestui reglaj.
G NORMAL
Luminozitate standard.
BRIGHT
Selectatând aceastã variantã, luminozitatea vizorului va fi mai
mare.
b Notã
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã externã de alimentare cu energie, este
selectatã automat varianta [BRIGHT] a acestui reglaj.
65
Utilizarea meniului
(IN/OUT REC – Intrãri/ieºiri de înregistrare)
– REC FORMAT / TV TYPE etc.
Puteþi alege elementele prezentate mai jos,
ce corespund meniului IN/OUT REC. Pentru
detalii privind selectarea acestor elemente
de reglaj, vezi “Selectarea elementelor de
reglaj” (pagina 56).
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
G. Indicatorii din paranteze apar când
elementul respectiv este selectat. Opþiunile
care vã stau la dispoziþie spre a putea fi
modificate variazã în funcþie de modul de
funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
puteþi acþiona. Elementele care nu pot fi
modificate vor apãrea de culoare gri.
VCR HDV / DV (aparat video HDV / DV)
Alegeþi tipul de semnal de redat. În mod obiºnuit alegeþi varianta [AUTO].
Când camera este conectatã la un alt echipament printr-un cablu i.LINK, selectaþi
semnalul care va intra/ieºi prin mufa HDV/DV . Semnalul ales este înregistrat sau
redat.
66
G AUTO
• Selectaþi aceasta pentru redarea semnalelor comutând
HDV
• Selectaþi aceastã variantã pentru redarea exclusiv a
semnalelor în format HDV.
• Pentru o conexiune i.LINK, alegeþi aceastã variantã pentru
înregistrarea/redarea numai a semnalelor de intrare/ieºire în
format HDV.
Selectaþi aceasta când conectaþi camera la calculator etc.
(pagina 86).
DV
• Selectaþi aceastã variantã pentru redarea exclusiv a
semnalelor în format DV.
• Pentru o conexiune i.LINK, alegeþi aceastã variantã pentru
înregistrarea/redarea numai a semnalelor de intrare/ieºire în
format DV.
Selectaþi aceasta când conectaþi camera la calculator etc.
(pagina 86).
automat între formatele HDV ºi DV.
• Pentru o conexiune i.LINK, alegeþi aceastã variantã pentru
înregistrarea/redarea semnalelor de intrare/ieºire prin mufa
HDV/DV comutând automat între formatele HDV ºi DV.
Utilizarea meniului
(IN/OUT REC- Intrãri/ieºiri de
înregistrare) – REC FORMAT / TV TYPE etc.
b Note
• Decuplaþi cablul i.LINK înainte de a stabili reglajul [VCR HDV/DV]. În caz contrar,
este posibil ca televizorul conectat sã nu recunoascã semnalul video de la aceastã
camere.
• Când alegeþi varianta [AUTO], iar semnalul comutã între formatele HDV ºi DV, este
posibil ca imaginea ºi sunetul sã disparã temporar.
• Când pentru [i.LINK CONV] este aleasã varianta [ ON ], imaginile sunt transmise la
ieºire astfel :
– în varianta [AUTO], semnalele HDV sunt convertite în format DV ºi transmise la
ieºire, iar semnalele DV sunt transmise aºa cum sunt ;
– în varianta [HDV], semnalele HDV sunt convertite în format DV ºi transmise la
ieºire, iar semnalele DV nu sunt transmise la ieºire ;
– în varianta [DV], semnalele DV sunt transmise aºa cum sunt, iar semnalele HDV
nu sunt transmise la ieºire.
REC FORMAT (format de înregistrare)
Puteþi alege formatul de înregistrare când comutatorul POWER este pus în poziþia
CAMERA. Indicatorul corespunzãtor formatului selectat va deveni luminos în timpul
înregistrãrii.
G HDV 1080i
(
)
DV ( )
Alegeþi aceastã variantã pentru a înregistra conform
specificaþiilor HDV1080i.
Alegeþi aceastã variantã pentru a înregistra în format DV.
z Observaþie
• Dacã, simultan cu înregistrarea, transmiteþi la ieºire imagini cãtre un echipament
conectat printr-un cablu i.LINK, alegeþi varianta corespunzãtoare pentru [i.LINK
CONV] (pagina 68).
REC MODE
G SP ( SP )
LP ( LP )
(sistemul de înregistrare)
Înregistrarea casetei se face în sistem SP (Standard
Play - Funcþionare standard).
În varianta LP (Long Play- Funcþionare îndelungatã)
durata înregistrãrii creºte de 1,5 ori comparativ cu
sistemul SP. Este recomandatã utilizarea casetelor Sony
Execellence / Master mini DV pentru a obþine
maximul de la camera dvs. video.
Continuã...
67
Utilizarea meniului
(IN/OUT REC- Intrãri/ieºiri de
înregistrare) – REC FORMAT / TV TYPE etc.
z Note
• Nu puteþi adãuga sonor pe o bandã înregistratã în sistemul LP.
• Dacã înregistraþi în varianta LP, este posibilã apariþia unui zgomot de tip mozaic sau
se poate întrerupe sonorul în cazul în care caseta este redatã cu alte camere de luat
vederi sau aparate video.
• Când realizaþi pe o bandã mixaje între înregistrãri efectuate în varianta SP ºi înregistrãri
în varianta LP, este posibil ca imaginea redatã sã fie distorsionatã sau codul temporal
poate sã nu fie corect scris între scene.
COMPONENT (componente)
576i
Selectaþi aceastã variantã când conectaþi camera la un
televizor cu mufã de intrare pentru componente.
G 1080i/576i
Alegeþi aceastã variantã când conectaþi camera la un
televizor care are mufã de intrare pentru componente
ºi care este capabil sã afiºeze semnal 1080i.
i.LINK CONV
Când comutatorul POWER este pus în poziþia CAMERA, acest reglaj este eficient
numai dacã pentru opþiunea [REC FORMAT] este aleasã varianta [HDV 1080i].
Când comutatorul POWER este pus în poziþia VCR, acest reglaj este valabil numai
dacã pentru [VCR HDV/DV] este aleasã una dintre variantele [AUTO] sau [HDV].
G OFF
ON (HDVcDV)
Selectaþi aceasta pentru a transmite imagini la ieºire
prin mufa HDV/DV conform reglajelor [REC FORMAT]
ºi [VCR HDV/DV].
Selectaþi aceasta pentru a fi transmise întotdeauna la
ieºire imagini în format DV prin mufa HDV/ DV .
b Note
• Consultaþi informaþiile legate de [VCR HDV/DV] pentru a afla detalii legate de un
semnal de intrare prin conexiunea i.LINK.
• Decuplaþi cablul i.LINK înainte de a regla [i.LINK CONV]. În caz contrar, echipamentul
conectat este posibil sã nu poatã recunoaºte semnalul video de la aceastã camerã
de luat vederi.
68
Utilizarea meniului
(IN/OUT REC- Intrãri/ieºiri de
înregistrare) – REC FORMAT / TV TYPE etc.
TV TYPE (tip de televizor)
Este necesar sã transformaþi semnalul în funcþie de televizorul conectat.
G 16:9
Selectaþi pentru a vizualiza imaginile la un televizor panoramic 16:9.
Imaginile înregistrate vor fi afiºate dupã cum urmeazã :
Când sunt redate
imagini în format HDV
4:3
Când sunt redate
imagini în format DV
Alegeþi aceasta pentru a vizualiza imagini la un televizor obiºnuit 4:3.
Imaginile înregistrate vor fi afiºate dupã cum urmeazã :
Când sunt redate
imagini în format HDV
Când sunt redate
imagini în format DV
z Observaþie
• Când vizionaþi imagini înregistrate alegând pentru opþiunea [DV WIDE REC] din
meniul
(CAMERA SET) varianta [ON] pentru un televizor standard 4:3,
imaginile pot apãrea având înãlþimea realã, însã comprimate pe lãþime, în funcþie de
televizor. Dacã vizualizaþi imaginile cu astfel de televizoare obiºnuite, alegeþi pentru
opþiunea [DV WIDE REC] varianta [OFF] înainte de a le înregistra.
A/V c DV OUT
Puteþi conecta un dispozitiv digital ºi unul analogic cu ajutorul camerei dvs. video ºi
sã convertiþi semnalul transmis de la echipamentele conectate în semnalul adecvat
pentru camera dvs. de luat vederi.
G OFF
On (
Selectaþi aceastã variantã când nu folosiþi funcþia de conversie
a semnalului.
)
Pentru a transmite la ieºire imagini analogice ºi sonor în format
digital cu ajutorul camerei dvs. video.
Semnalul analogic de intrare la mufa AUDIO/VIDEO a camerei
va fi convertit ºi transmis la ieºire prin Interfaþa i.LINK a camerei
dvs. Pentru detalii, consultaþi pagina 91.
69
Utilizarea meniului
(OTHERS - altele)
– CLOCK SET / WORLD TIME, etc.
Puteþi alege elementele prezentate mai jos,
ce corespund meniului OTHERS. Pentru
detalii privind selectarea acestor elemente
de reglaj, vezi “Selectarea elementelor de
reglaj” (pagina 56).
Reglajele din oficiu sunt marcate cu simbolul
G. Indicatorii din paranteze apar când
elementul respectiv este selectat. Opþiunile
care vã stau la dispoziþie spre a putea fi
modificate variazã în funcþie de modul de
funcþionare ales pentru camera dvs. video.
Pe ecran sunt afiºate elementele pe care le
puteþi acþiona. Elementele care nu pot fi
modificate vor apãrea de culoare gri.
ASSIGN BTN (butoane cãrora le pot fi atribuite diverse funcþii)
Puteþi atribui diverse funcþii butoanelor ASSIGN (pagina 78).
CLOCK SET (potrivirea ceasului)
Puteþi stabili data ºi ora (pagina 18).
WORLD TIME (diferenþa de fus orar)
Puteþi stabili diferenþa de fus orar atunci când utilizaþi camera în strãinãtate. Alegeþi
diferenþa de timp corespunzãtoare rotind butonul SEL/PUSH EXEC, iar indicaþia
ceasului se va adapta conform acestei diferenþe. Dacã pentru diferenþa de fus orar
alegeþi valoarea 0, ceasul va reveni la ora potrivitã iniþial.
LANGUAGE (limba folositã la afiºarea mesajelor)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru afiºarea informaþiilor pe ecran (pagina
20). Limbile disponibile sunt : engleza, engleza simplificatã, chineza-tradiþionalã, chineza
simplificatã, franceza, spaniola, portugheza, germana, olandeza, italiana, greaca, rusa,
araba sau persana.
70
Utilizarea meniului
(OTHERS - Altele)
– CLOCK SET / WORLD TIME etc.
BEEP (semnal sonor)
G MELODY
Selectaþi aceastã variantã pentru ca la pornirea/oprirea
înregistrãrii sau atunci când survin situaþii neobiºnuite sã fie
emis un semnal acustic sub forma unei melodii.
NORMAL
Alegând aceastã variantã, în locul unei melodii se va auzi un
semnal sonor.
OFF
Selectaþi aceastã opþiune pentru ca la acþionarea camerei sã
nu se audã nici melodie, nici semnal sonor.
REC LAMP (indicator luminos de înregistrare)
G ON
Selectaþi aceastã variantã pentru ca în timpul înregistrãrii
indicatoarele ce semnalizeazã cã se înregistreazã aflate în
partea frontalã a camerei dvs. video, sã fie luminos.
OFF
Selectaþi aceastã variantã într-una din situaþiile prezentate în
continuare, pentru ca indicatoarele aflate pe partea frontalã
sau pe cea din spate, sã nu se aprindã pe durata înregistrãrii :
• Când nu doriþi ca subiectul vizat sã aibã emoþii ºtiind cã este
filmat ;
• Dacã subiectul este înregistrat de la micã distanþã ;
• Dacã subiectul reflectã lumina provenitã de la indicatorul ce
semnalizeazã cã se înregistreazã.
FORMAT LAMP (indicatorul pentru format)
G ON
Selectaþi aceastã variantã pentru a deveni luminos indicatorul
luminos pentru format. Indicatorul pentru format care este
selectat din [REC FORMAT] devine luminos când comutatorul
POWER este pus în poziþia CAMERA. Indicatorul luminos
pentru format care este selectat din [VCR HDV/DV] se aprinde
când comutatorul POWER este pus în poziþia VCR.
OFF
Selectaþi aceasta când nu doriþi ca indicatorul luminos pentru
format sã se aprindã. Nu se aprinde nici indicatorul i.LINK.
b Notã
• Indicatorul luminos pentru format se aprinde corespunzãtor formatului de redare
sau semnalului de intrare de la un alt echipament când pentru [VCR HDV/DV] din
meniul
(IN/OUT REC) este aleasã varianta [AUTO].
Continuã...
71
Utilizarea meniului
(OTHERS - Altele)
– CLOCK SET / WORLD TIME etc.
IRIS DIAL (buton rotativ pentru reglarea irisului)
Puteþi stabili direcþia de rotaþie a acestui buton rotativ pentru a deschide sau închide
irisul.
G NORMAL
Selectaþi aceastã variantã pentru a roti în sens orar butonul
când este privit dinspre lentile pentru ca irisul (orificiul prin
care pãtrunde lumina în aparat) sã fie închisã ºi sã se diminueze
cantitatea de luminã care intrã în camera video.
OFF
Selectaþi aceasta pentru a roti în sens antiorar butonul când
este privit dinspre lentile pentru ca apertura (irisul-orificiul
prin care pãtrunde lumina în aparat) sã fie închisã ºi sã se
diminueze cantitatea de luminã care intrã în camera video.
DATA CODE (cod de date)
Selectaþi elementul care sã fie afiºat când apãsaþi butonul DATA CODE (pagina 48).
G DATE/CAM
Selectaþi aceastã variantã pentru ca în timpul redãrii sã fie
afiºate data ºi ora sau date privind reglajele camerei.
DATE
Selectaþi aceasta pentru a afiºa data ºi ora în timpul redãrii.
LETTER SIZE (dimensiunea caracterelor)
72
G NORMAL
Selectaþi aceastã variantã pentru ca interfaþa meniului sã fie
afiºatã la dimensiune normalã.
2×
Selectaþi aceasta pentru ca elementul de meniu selectat sã fie
afiºat la dimensiune dublã pe verticalã comparativ cu cea
obiºnuitã.
Utilizarea meniului
(OTHERS - Altele)
– CLOCK SET / WORLD TIME etc.
REMAINING (dimensiunea caracterelor)
G AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi afiºat indicatorul benzii
rãmase pentru circa 8 secunde în urmãtoarele cazuri :
• Dacã treceþi comutatorul POWER în poziþiile CAMERA sau
VCR, caseta fiind introdusã în aparat, camera dvs. va calcula
câtã bandã a mai rãmas.
• Dupã ce apãsaþi N (redare) sau DISPLAY/BATT INFO.
ON
Selectaþi aceasta pentru ca indicatorul benzii rãmase sã fie
afiºat mereu.
DISP OUTPUT (locul de afiºare a indicatoarelor)
G LCD PANEL
Selectaþi aceastã variantã pentru ca indicatoare cum ar fi codul
temporal sã fie afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor.
V-OUT/PANEL
Selectaþi aceastã variantã pentru ca indicatoare cum ar fi codul
temporal sã fie afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul
LCD ºi în vizor.
b Notã
• Nu puteþi introduce un semnal în camera dvs. video dacã apãsaþi butonul DISPLAY/
BATT INFO în timp ce este selectatã opþiunea [V-OUT/PANEL].
REMOTE CTRL (senzorul pentru telecomandã)
G ON
Selectaþi aceastã variantã când utilizaþi telecomanda furnizatã
împreunã cu camera dvs. video.
OFF
Selectaþi aceasta pentru a dezactiva senzorul pentru
telecomandã astfel încât sã se evite acþionarea camerei cu alte
telecomenzile altor aparate video.
b Notã
• Reglajul revine la varianta [ON] când sursa de alimentare este deconectatã de la
camera video timp de mai mult de 5 minute.
73
Particularizarea Meniului Personal
Elementele disponibile variazã în funcþie de
modul de alimentare a camerei.
Reglajele care nu sunt disponibile vor apãrea
de culoare gri.
Puteþi adãuga Meniului Personal elementele
pe care le utilizaþi frecvent sau sã modificaþi
ordinea acestora cum doriþi (personalizare).
Puteþi particulariza Meniul Personal pentru
fiecare mod de funcþionare al camerei în
parte.
Adãugarea unui element de
meniu – ADD
Puteþi adãuga Meniului Personal elementele
de meniu mai frecvent utilizate pentru a avea
un acces mai rapid ºi mai uºor la ele.
b Notã
• Puteþi adãuga pânã la 28 de elemente de
meniu pentru fiecare dintre modurile de
funcþionare CAMERA ºi VCR. Dacã doriþi
sã adãugaþi un altul în plus, peste acest
numãr, va trebui sã ºtergeþi un element
deja existent pe care îl consideraþi mai
puþin important înainte de a putea adãuga
unul nou.
1 Apãsaþi P-MENU.
1 Apãsaþi P-MENU.
2 Selectaþi [P-MENU SETUP] rotind
2 Selectaþi elementul de meniu
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
care vã intereseazã rotind
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
3
apãsaþi butonul rotativ.
Alegeþi varianta de reglaj doritã
rotind butonul SEL/PUSH EXEC,
apoi apãsaþi butonul rotativ.
3
74
Selectaþi [ADD] rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
butonul rotativ.
Particularizarea Meniului Personal
4 Selectaþi rotind butonul SEL/PUSH
EXEC o categorie de meniu, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
ªtergerea unui element de
meniu – Delete
1 Apãsaþi P-MENU.
5 Selectaþi rotind butonul SEL/PUSH 2 Selectaþi [P-MENU SETUP] rotind
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
EXEC un element de meniu, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
Elementele pe care le puteþi folosi diferã
în funcþie de modul de alimentare al
camerei.
Sunt afiºate numai elementele
disponibile.
3 Selectaþi [DELETE] rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
butonul rotativ.
6
Selectaþi [YES] rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
butonul rotativ.
Meniul este adãugat la sfârºitul listei.
7 Apãsaþi P-MENU.
4 Selectaþi rotind butonul SEL/PUSH
EXEC elementul de meniu pe
care vreþi sã îl ºtergeþi, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
5
Selectaþi [YES] rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
acest buton rotativ.
Elementul de meniu selectat este ºters
din Meniul Personal.
6 Apãsaþi P-MENU.
Continuã...
75
Particularizarea Meniului Personal
Stabilirea ordinii elementelor
de meniu afiºate în Meniul
Personal – Sort
5
Deplasaþi elementul de meniu în
poziþia doritã rotind butonul SEL/
PUSH EXEC.
Puteþi ordona meniurile adãugate Meniului
Personal cum doriþi.
1 Apãsaþi P-MENU.
6 Apãsaþi butonul rotativ SEL/PUSH
EXEC.
Pentru a ordona mai multe elemente,
repetaþi paºii de la 4 la 6.
2 Selectaþi [P-MENU SETUP] rotind 7 Apãsaþi P-MENU.
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
3
Selectaþi [SORT] rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
butonul rotativ.
4 Selectaþi rotind butonul SEL/PUSH
EXEC elementul de meniu pe
care vreþi sã îl deplasaþi, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
76
Particularizarea Meniului Personal
Iniþializarea reglajelor – Reset
Dupã adãugarea sau ºtergerea de meniuri,
puteþi iniþializa Meniul Personal
readucându-l la varianta stabilitã implicit.
1 Apãsaþi P-MENU.
5
Selectaþi [YES] rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
butonul rotativ.
Elementele de reglaj ale Meniului
Personal revin la variantele stabilite din
oficiu.
Pentru a renunþa la operaþia de
iniþializare, selectaþi [NO].
6 Apãsaþi P-MENU.
2 Selectaþi [P-MENU SETUP] rotind
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
3 Selectaþi [RESET] rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
butonul rotativ.
4
Selectaþi [YES] rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
butonul rotativ.
77
Atribuirea de funcþii
Pentru a utiliza anumite funcþii este necesar
sã le atribuiþi butoanelor ASSIGN . Puteþi
asocia câte o singurã funcþie fiecãrui buton
ASSIGN 1/2/3.
5
Funcþii pe care le puteþi atribui
butoanelor ASSIGN
6 Selectaþi [OK] rotind butonul SEL/
• [FADER] (pagina 41)
• [STEADYSHOT]
• [INDEX SAVE] (pagina 42)
• [AUDIO DUB] (pagina 89)
• [DISPLAY] (pagina 48)
• [BARS] (pagina 23)
Selectaþi, rotind butonul SEL/
PUSH EXEC, funcþia care sã
corespundã butonului ales, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
PUSH EXEC, apoi apãsaþi butonul
rotativ.
7
Apãsaþi MENU pentru ca meniul
sã nu mai fie afiºat.
z Observaþii
• Când apãsaþi butonul ASSIGN atribuit
funcþiei [STEADYSHOT], se renunþã la
funcþia SteadyShot ºi pe ecranul LCD
apare simbolul . Pentru a activa funcþia
SteadyShot, apãsaþi din nou acelaºi
buton. Puteþi stabili nivelul efectului
funcþiei SteadyShot cu ajutorul opþiunii
[STDYSHOT TYP] din meniul
(CAMERA SET) (pagina 59).
• Existã butoane independente pentru
DISPLAY ºi pentru BARS, însã puteþi
atribui aceste funcþii ºi butoanelor
ASSIGN dacã vã este convenabil. Ulterior
veþi putea utiliza oricare dintre butoane.
1 Apãsaþi P-MENU.
2 Selectaþi meniul
(OTHERS)
rotind butonul SEL/PUSH EXEC,
apoi apãsaþi butonul rotativ.
3
4
78
Selectaþi [ASSIGH BTN] rotind
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
Alegeþi numãrul butonului
ASSIGN care vreþi sã corespundã
respectivei funcþii rotind butonul
SEL/PUSH EXEC, apoi apãsaþi
butonul rotativ.
Sunt disponibile butoanele [ASSIGN1],
[ASSIGN2], [ASSIGN3]. Dacã butonului
nu îi este alocatã nici o funcþie este
afiºatã indicaþia [------].
- Copiere / Montaj -
Copierea pe o altã casetã
Puteþi copia o imagine redatã de camera dvs. cu un alt echipament de înregistrare (spre
exemplu un aparat video).
Conectaþi camera la un aparat video aºa cum este prezentat în imaginea de mai jos.
Conectarea unui aparat video
Pentru a copia cu un echipament compatibil cu formatul HDV
Conectaþi camera la un echipament compatibil cu formatul HDV prin intermediul unui cablu
i.LINK (opþional).
Player
(acest aparat)
cablu i.LINK (opþional)
Mufã HDV/DV
Pentru a selecta formatul video care
sã fie copiat
Formatul video care va fi copiat depinde de
reglajele [VCR HDV/DV] ºi [i.LINK CONV]
(IN/OUT REC).
din meniul
Înainte de a efectua reglajele acestor
elemente de meniu, decuplaþi cablul i.LINK.
• Imaginile vor fi copiate în formatul
înregistrat dacã pentru opþiunea [VCR
HDV/DV] este aleasã varianta [AUTO],
iar pentru [i.LINK CONV] stabiliþi [OFF].
• Imaginile, inclusiv cele înregistrate în format
HDV, vor fi copiate în format DV dacã
pentru opþiunea [VCR HDV/DV] este
aleasã varianta [AUTO], iar pentru [i.LINK
CONV] stabiliþi [ON].
• Dacã pentru opþiunea [VCR HDV/DV] este
aleasã una dintre variantele [HDV] sau
[DV], vor fi copiate numai imaginile în
formatul respectiv. Restul înregistrãrilor
vor fi copiate ca spaþii libere, fãrã imagini
ºi fãrã sunet.
Recorder
(un aparat compatibil cu
formatul HDV)
Mufã HDV/DV
l: flux de semnal
b Note
• Dacã modificaþi reglajele opþiunilor [VCR
HDV/DV] ºi [i.LINK CONV] când este
conectat cablul i.LINK, este posibil ca
echipamentul video sã nu recunoascã
semnalul video al camerei în momentul
copierii.
• Dacã pentru opþiunea [VCR HDV/DV] este
aleasã varianta [AUTO], iar semnalul
comutã între HDV ºi DV, este posibil ca
imaginea ºi sunetul sã disparã temporar.
• Dacã aparatul de înregistrare (recorder-ul)
este o camerã video HDR-FX1E, alegeþi la
acest echipament pentru opþiunea [VCR
HDV/DV] din meniul
(IN/OUT REC)
varianta [AUTO]. Pentru detalii legate de
aceastã conexiune, consultaþi pagina 83.
• Dacã atât echipamentul de înregistrare cât
ºi cel de redare sunt camere video model
HDR-FX1E care sunt conectate printr-un
cablu i.LINK, imaginile nu apar cursiv
dupã pauza de înregistrare sau dupã oprire.
79
Copierea pe o altã casetã
Pentru a copia cu un echipament compatibil cu formatul DV
Conectaþi camera la un aparat video prin intermediul unui cablu i.LINK (opþional).
echipamente
compatibile i.LINK
Mufã i.LINK
Mufã HDV/DV
cablu i.LINK (opþional)
l: flux de semnal
Pentru a selecta formatul video care
sã fie copiat
Formatul video care va fi copiat depinde de
reglajele [VCR HDV/DV] (pagina 66) ºi
[i.LINK CONV] (pagina 68) din meniul
(IN/OUT REC). Înainte de a efectua reglajele
acestor elemente de meniu, decuplaþi cablul
i.LINK.
• Imaginile, inclusiv cele înregistrate în format
HDV, vor fi copiate în format DV dacã
pentru opþiunea [VCR HDV/DV] este
aleasã varianta [AUTO], iar pentru [i.LINK
CONV] stabiliþi [ON].
• Dacã banda a fost înregistratã atât în format
HDV cât ºi în format DV, alegeþi pentru
opþiunea [VCR HDV/DV] varianta [DV]
pentru a copia numai imaginile în format
DV.
Imaginile în format HDV vor fi copiate ca
spaþii libere, fãrã imagini ºi fãrã sunet.
80
b Note
• Dacã modificaþi reglajele opþiunilor [VCR
HDV/DV] ºi [i.LINK CONV] când este
conectat cablul i.LINK, este posibil ca
echipamentul video sã nu recunoascã
semnalul video al camerei în momentul
copierii.
• Dacã pentru opþiunea [i.LINK CONV] este
aleasã varianta [OFF] când pentru [VCR
HDV/DV] este aleasã varianta [AUTO],
imaginile înregistrate în modul HDV vor fi
copiate ca spaþii libere, fãrã imagini ºi fãrã
sunet.
• Dacã pentru opþiunea [VCR HDV/DV] este
aleasã varianta [HDV], echipamentele DV
conectate nu vor putea recunoaºte
imaginile, acestea fiind copiate ca spaþii
libere.
• Dacã pentru opþiunea [VCR HDV/DV] este
aleasã varianta [AUTO], iar semnalul
comutã între HDV ºi DV, este posibil ca
imaginea ºi sunetul sã disparã temporar.
Copierea pe o altã casetã
Pentru a copia cu un echipament AV
Conectaþi camera la un aparat video prin intermediul unui cablu de conectare A/V (furnizat).
Când aparatul video are o
mufã S video*
Cablu S video
(opþional)
aparate video
galben
Mufã
AUDIO/VIDEO
alb
cablu de conectare A/V
(furnizat)
roºu
l: flux de semnal
* Dacã echipamentul care urmeazã a fi
conectat are o mufã S video, cuplaþi un
cablu S video (opþional) la acea mufã în
loc sã folosiþi conectorul video galben
al cablului de conectare A/V (furnizat).
Aceastã conexiune conduce la obþinerea
de imagini în format DV de calitate mai
înaltã. Sonorul nu va fi transmis la ieºire
atunci când cuplaþi numai cablul S
video.
z Observaþie
• Pentru a înregistra data/ora precum ºi
datele legate de reglajele camerei, trebuie
sã le afiºaþi mai întâi pe ecran (pagina 48)
b Note
• Selectaþi meniul
(OTHERS), [DISP
OUTPUT], apoi [LCD PANEL] (varianta
implicitã) (pagina 73).
• Când conectaþi camera dvs. la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului de conectare A/V la
mufa video, iar pe cele roºu ºi alb la mufele
audio ale aparatului video sau ale
televizorului.
81
Copierea pe o altã casetã
Copierea pe o altã bandã
1
2
3
Conectaþi echipamentul de
înregistrare la camera video.
(pagina 79)
Pregãtiþi echipamentul pentru
înregistrare.
• Introduceþi caseta pe care se va
înregistra.
• Dacã echipamentul de înregistrare are
un selector de intrãri, poziþionaþi-l
corespunzãtor modului de intrare.
Pregãtiþi camera pentru redare.
• Introduceþi caseta înregistratã în
camera video.
• Puneþi comutatorul POWER în poziþia
VCR.
4 Porniþi redarea la camera dvs. de
luat vederi ºi înregistrarea
aparatul video (VCR).
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni care însoþeºte aparatul
video.
5
82
Când se încheie copierea, opriþi
ambele echipamente.
b Note
• Când folosiþi un cablu i.LINK, imaginile
înregistrate devin grosiere dacã redarea
acestora la camera video este întreruptã
în timpul înregistrãrii lor cu un aparat
video.
• Imaginile înregistrate în format HDV nu
sunt transmise la ieºire prin mufa HDV/
DV în timpul pauzei de redare sau al altor
moduri de redare decât cel obiºnuit.
• Când utilizaþi un cablu i.LINK, nu puteþi
înregistra separat imaginea ºi sunetul.
z Observaþii
• Indicatoarele luminoase i.LINK, HDV sau
DV de pe suportul cu mufa HDV/DV se
vor aprinde pentru a indica formatul
semnalului de ieºire când folosiþi un cablu
i.LINK.
• Când utilizaþi un cablu i.LINK, semnalele
video ºi audio sunt transmise digital,
obþinându-se imagini de calitate
superioarã.
Înregistrarea imaginilor redate de un aparat
video sau de un televizor
Puteþi înregistra imagini sau programe TV de la un aparat video sau de la un televizor pe o
bandã introdusã în camera dvs. de luat vederi.
b Note
• Camera dvs. poate sã înregistreze numai dupã o sursã PAL. Spre exemplu o casetã video
franþuzeascã sau anumite programe TV (SECAM) nu pot fi înregistrate corect. Pentru
detalii privind sistemele TV color consultaþi pagina 104.
• Dacã utilizaþi un adaptor cu 21 de pini pentru a primi semnal la intrare de la o sursã PAL,
aveþi nevoie de un adaptor bidirecþional cu 21 de pini (opþional).
Conectarea unui aparat video sau a unui televizor
Pentru a copia de la un echipament compatibil cu formatul HDV
Puteþi înregistra ºi realiza montaje ale imaginilor preluate de la un aparat video compatibil cu
formatul HDV. Folosiþi camera ca recorder ºi conectaþi-o la un echipament compatibil cu
formatul HDV prin intermediul unui cablu i.LINK (opþional).
La aceastã camerã video (recorder), selectaþi meniul
(IN/OUT REC), [VCR HDV/DV],
apoi [AUTO] (pagina 66) înainte de a realiza conexiunea.
Recorder
(acest aparat)
Mufã HDV/DV
cablu i.LINK (opþional)
Player
(un aparat compatibil cu
formatul HDV)
Mufã HDV/DV
l: flux de semnal
b Notã
• În cazul difuzãrii de programe digitale, este posibil sã nu puteþi înregistra anumite programe
din motive de protejare a drepturilor de autor (pagina 105).
83
Înregistrarea imaginilor redate de un aparat video sau de un
televizor
Pentru a înregistra de la un echipament DV / AV
Puteþi înregistra ºi realiza montaje ale imaginilor sau ale programelor TV preluate de la un
aparat video sau de la un televizor. Folosiþi camera ca recorder ºi conectaþi-o la aparatul
video prin intermediul unui cablu de conectare A/V (furnizat). Puteþi conecta un dispozitiv
compatibil DV ºi folosind un cablu i.LINK (opþional).
Dacã utilizaþi un cablu i.LINK pentru cuplarea unui echipament compatibil DV, înainte de
conectare, selectaþi meniul
(IN/OUT REC), [VCR HDV/DV], apoi [DV] sau [AUTO]
(pagina 66).
L: flux de semnal
Când aparatul video sau
televizorul are o mufã S video*
aparate video
sau televizoare
Cablu S video
(opþional)
Mufã
AUDIO/VIDEO
Mufã HDV/DV
galben
cablu de conectare
A/V (furnizat)
alb
roºu
Conectarea printr-un cablu i.LINK
Mufã
i.LINK
Cablu i.LINK (opþional)
* Dacã echipamentul care urmeazã a fi conectat
are o mufã S video, cuplaþi un cablu S video
(opþional) la acea mufã în loc sã folosiþi
conectorul video galben al cablului de
conectare A/V (furnizat). Aceastã conexiune
conduce la obþinerea de imagini în format DV
de calitate mai înaltã. Sonorul nu va fi transmis
la ieºire atunci când cuplaþi numai cablul S
video.
z Observaþie
• Dacã echipamentul de înregistrare are o
mufã i.LINK, se recomandã conectarea
acesteia printr-un cablu i.LINK (opþional).
84
b Note
• Puteþi înregistra imagini de la echipamente
DV/AV numai în format DV.
• Dacã folosiþi cablul de conectare A/V
(furnizat), selectaþi meniul
(OTHERS),
[DISP OUTPUT], apoi [LCD PANEL]
(varianta implicitã) (pagina 73).
• Când conectaþi camera dvs. la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului de conectare A/V la
mufa video, iar pe cel roºu ºi pe cel alb la
mufele audio ale aparatului video sau ale
televizorului.
• Dacã la intrare este un semnal video în
format 4:3, vor apãrea benzi negre în partea
stângã ºi dreaptã ale ecranului camerei.
Înregistrarea imaginilor redate de un aparat video sau de un
televizor
Înregistrarea filmelor
Introduceþi o casetã pentru înregistrare în
camera video înainte de a efectua
urmãtoarele operaþii.
1 Conectaþi televizorul sau aparatul
video la camera dvs. video ca
echipament de redare (pag. 83,
84).
2
Dacã înregistraþi dupã un aparat
3
Puneþi comutatorul POWER în
video, introduceþi caseta în
aparat.
poziþia VCR.
4 Puneþi camera video în pauzã de
înregistrare.
În timp ce apãsaþi butonul X (pauzã),
apãsaþi simultan ambele butoane de
înregistrare z REC (înregistrare).
5
Porniþi redarea casetei din
6 Apãsaþi din nou butonul X (pauzã)
în punctul de unde doriþi sã
înceapã înregistrarea.
7 Apãsaþi butonul x (stop) pentru a
opri înregistrarea.
b Note
• Când folosiþi un cablu i.LINK, imaginile
înregistrate devin grosiere dacã aparatul
video face o pauzã.
• Când utilizaþi un cablu i.LINK, nu puteþi
înregistra separat imaginea ºi sunetul.
• Când utilizaþi un cablu i.LINK, dacã treceþi
în starea de pauzã sau opriþi înregistrarea
ºi o reporniþi, este posibil ca imaginea sã
nu fie înregistratã cursiv.
z Observaþii
• Unul dintre indicatoarele luminoase i.LINK,
HDV sau DV de pe suportul cu mufe
HDV/DV se va aprinde pentru a indica
formatul semnalului de intrare când folosiþi
un cablu i.LINK.
• Când utilizaþi un cablu i.LINK, semnalele
video ºi audio sunt transmise digital,
obþinându-se imagini de calitate
superioarã.
• Dacã folosiþi un cablu i.LINK, în timpul
înregistrãrii apare indicaþia
.
Acest indicator poate apãrea pe ecranul
echipamentului de redare, însã nu va fi
înregistrat.
• Semnalele index sunt înregistrate automat
pe bandã în timpul înregistrãrii. Puteþi
introduce semnale index ºi în poziþiile
dorite de dvs. în timpul înregistrãrii,
apãsând butonul ASSIGN atribuit funcþiei
index (pagina 42).
aparatul video sau alegeþi
programul
TV
care
vã
intereseazã.
Imaginea redatã de echipamentul
conectat apare pe ecranul LCD al
camerei dvs. video.
85
Conectarea la un calculator
Pentru a utiliza camera conectând-o la un calculator printr-un cablu i.LINK, calculatorul
trebuie sã aibã o interfaþã i.LINK, iar pentru a citi semnale video este necesarã instalarea unei
aplicaþii software la calculator.
Consultaþi manualul de instrucþiuni furnizat împreunã cu aplicaþia software pentru a afla
cerinþele privind calculatorul.
Mufã HDV/DV
Cablu i.LINK (opþional)
b Note
• Conectaþi un calculator care poate
gestiona semnalul în formatul reprezentat
de indicatorul luminos i.LINK. Dacã veþi
folosi un calculator care nu este compatibil
cu acest format, este posibil sã se
blocheze calculatorul sau ca acesta sã nu
recunoascã semnalul primit de la camera
video.
• Decuplaþi cablu i.LINK înainte de
iniþializarea opþiunii [REC FORMAT],
când comutatorul POWER este în poziþia
CAMERA. În caz contrar, calculatorul se
poate bloca.
z Observaþie
• Un indicatorul luminos i.LINK, HDV sau
DV de pe suportul cu mufa HDV/DV se
va aprinde pentru a indica formatul
semnalului de intrare când folosiþi un cablu
i.LINK.
Conectarea calculatorului
• Înainte de conectarea camerei la calculator
prin cablul i.LINK, aveþi grijã sã introduceþi
conectorul în mufã în poziþia corectã. Dacã
este introdus greºit conectorul aplicând
o forþã prea mare, terminalul se poate
deteriora sau pot apãrea disfuncþionalitãþi
ale camerei.
• Conectaþi cablul i.LINK mai întâi la
calculator, apoi la camera video.
Conectarea în ordine inversã poate
conduce la acumularea electricitãþii statice
care poate deteriora camera video.
• Aveþi grijã sã alegeþi variantele convenabile
pentru opþiunile [VCR HDV/DV] ºi [i.LINK
CONV] din meniul
(IN/OUT REC)
înainte de a conecta cablul i.LINK. Dacã
veþi cupla mai întâi cablul i.LINK, este
posibil sã se blocheze calculatorul sau ca
acesta sã nu recunoascã semnalul primit
de la camera video.
86
Pentru a importa imagini de pe
o bandã pe calculator
• Pentru a parcurge imaginile înregistrate în
format HDV pe o bandã în format HDV,
alegeþi pentru opþiunea [VCR HDV/DV]
varianta [HDV] (pag. 66) ºi pentru [i.LINK
CONV] varianta [OFF] (pag. 68).
• Pentru a parcurge imaginile înregistrate în
format DV pe o bandã în format DV, alegeþi
pentru opþiunea [VCR HDV/DV] varianta
[DV] (pag. 66).
• Pentru a parcurge imaginile înregistrate în
format HDV pe o bandã în format DV,
alegeþi pentru opþiunea [VCR HDV/DV]
varianta [HDV] (pag. 68) ºi pentru [i.LINK
CONV] varianta [ON] (pag. 60).
Conectarea la un calculator
b Note
• Este posibil ca imaginile sã nu fie corect
importate, în funcþie de aplicaþia software
instalatã la calculator.
• Nu puteþi importa în format HDV, imagini
înregistrate în format DV.
Pentru a importa imagini de la
calculator la camera video
În format HDV
Alegeþi pentru opþiunea [VCR HDV/DV]
varianta [HDV] (pag. 66) ºi pentru [i.LINK
CONV] varianta [OFF] (pag. 68).
În format DV
Alegeþi pentru opþiunea [VCR HDV/DV]
varianta [DV] (pag. 66).
87
Copierea sunetului pe o bandã înregistratã
Puteþi înregistra sunet suplimentar faþã de cel original pe o bandã care a fost înregistratã în
format DV. Puteþi adãuga sonor unei benzi deja înregistrate în modul 12 biþi, fãrã a ºterge
sunetele originale.
Pregãtirea pentru înregistrarea sunetului
Microfon intern
Echipamente audio
(ex. : player-e CD/MD)
Mufe audio
de ieºire
Nu conectaþi conectorul
video (galben)
C mufã Audio/Video
cablu de conectare
A/V (furnizat)
Bmufã MIC (PLUG IN POWER) /
LINE
L: flux de semnal
Microfon
(opþional)
Amufã MIC (PLUG IN POWER)/ LINE
Înregistraþi sunetul într-unul dintre
urmãtoarele moduri.
• Folosind microfonul intern (nu este
necesarã nici o conexiune).
• Conectând un microfon (opþional) la mufa
MIC/LINE. (A)
Selectaþi meniul (AUDIO SET), [MIC/
LINE IN], apoi [EXT MIC] (pagina 63)
• Conectând un echipament audio
(opþional) la mufa MIC/LINE. (B)
Selectaþi meniul (AUDIO SET), [MIC/
LINE IN], apoi [LINE] (pagina 63)
• Conectând un echipament audio la mufa
AUDIO / VIDEO. (C)
Semnalul audio de intrare care va fi
înregistrat are urmãtoarea prioritate :
mufa MIC/LINE T mufa AUDIO/
VIDEO T microfonul intern.
88
mufã audio
dreapta (roºie)
mufã audio
stânga (albã)
b Note
• Dacã utilizaþi mufa AUDIO / VIDEO sau
microfonul intern pentru a înregistra sunete
suplimentare, imaginea nu va fi transmisã
la ieºire prin mufa AUDIO/VIDEO.
Verificaþi imaginea pe ecranul LCD al
camerei sau în vizor, iar sunetul prin cãºti.
• Nu puteþi înregistra sunete suplimentare :
– când banda este înregistratã în format
HDV ;
– când banda este înregistratã în modul
16-biþi ;
– când banda este înregistratã în sistem
LP ;
– când camera dvs. este conectatã prin
intermediul unui cablu i.LINK.
– pe secþiuni libere ale benzii ;
– când clapeta de protejare la scriere a
casetei este în poziþia SAVE ;
Copierea sunetului pe o bandã înregistratã
– pe o bandã înregistratã cu alt echipament
care are un microfon cu 4 canale (4CH
MIC REC).
• Când utilizaþi un microfon extern (opþional)
pentru a înregistra semnal audio
suplimentar, puteþi verifica imaginea ºi
sonorul conectând camera la un televizor
folosind cablul A/V. Sonorul pe care l-aþi
înregistrat ulterior nu este însã transmis
la ieºire prin difuzor. Verificaþi sonorul
folosind cãºtile sau cu ajutorul
televizorului.
• Sonorul de la un echipament mono
conectat la mufa MIC/LINE este
înregistrat pe canalul L (din stânga).
6
7
Apãsaþi butonul X (pauzã) ºi
simultan
iniþiaþi
redarea
sonorului pe care vreþi sã îl
copiaþi.
Marcajul rãmâne pe ecranul LCD cât
timp este înregistrat semnalul audio.
Noul sonor este înregistrat stereo 2
(ST2).
Apãsaþi butonul x (stop) în
momentul în care doriþi sã se
încheie înregistrarea.
Pentru a stabili punctul final
pentru copierea sunetului
Înregistrarea sunetului
Atribuiþi, mai întâi, funcþia de copiere a
sonorului unuia dintre butoanele ASSIGN.
Consultaþi pagina 78 pentru detalii privind
modalitatea de atribuire a funcþiei.
1
Introduceþi o casetã înregistratã
2
Puneþi comutatorul POWER în
3
4
5
în camera dvs. video.
poziþia VCR.
Apãsaþi butonul N (redare)
pentru redarea casetei.
Apãsaþi butonul X (pauza) în
punctul de unde doriþi sã înceapã
înregistrarea sunetului.
Redarea face o pauzã.
Apãsaþi butonul ASSIGN atribuit
În timpul redãrii, apãsaþi butonul ZERO SET
MEMORY în dreptul scenei unde doriþi sã
opriþi copierea audio. Apoi parcurgeþi paºii
de la 4 la 6. Înregistrarea se opreºte în mod
automat la scena selectatã.
b Notã
• Puteþi înregistra sonor suplimentar numai
pe o casetã înregistratã cu aceastã camerã
video. Sonorul se poate deteriora când
copierea sunetului se face pe o bandã
înregistratã cu alte camere video (inclusiv
altã camerã video HDR-FX1E).
z Observaþie
• Puteþi rega manual volumul microfonului
când :
– se înregistreazã sunetul de la un
microfon extern sau de la un echipament
conectat la mufa MIC/LINE ;
– se înregistreazã sunetul de la un
echipament conectat la mufa AUDIO/
VIDEO ;
– se înregistreazã sunetul cu ajutorul
microfonului intern.
funcþiei de copiere a sunetului.
Pe ecranul LCD apare marcajul X.
Continuã...
89
Copierea sunetului pe o bandã înregistratã
Verificarea ºi ajustarea
sunetului înregistrat
1 Redaþi
banda
pe
care
aþi
înregistrat sonorul urmând
procedurile de la “Înregistrarea
sunetului” (pagina 89).
2 Apãsaþi butonul MENU.
3
4
5
Selectaþi meniul
(AUDIO SET)
rotind butonul SEL/PUSH EXEC,
apoi apãsaþi butonul rotativ.
Selectaþi [AUDIO MIX] rotind
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
Rotiþi butonul SEL/PUSH EXEC,
pentru a regla echilibrul dintre
sunetul original (ST1) ºi sunetul
(ST2), apoi apãsaþi butonul
rotativ.
Sunetul original (ST1) este transmis la
ieºire cu reglajele stabilite din oficiu.
Echilibrul semnalului sonor revine la
reglajul implicit la circa 5 minute dupã
ce se deconecteazã acumulatorul sau
alte surse de alimentare.
6 Apãsaþi butonul MENU pentru ca
interfaþa meniului sã disparã.
90
Conectarea unui aparat video analogic la
calculator prin intermediul camerei dvs.
– Funcþia de conversie a semnalului
Conectaþi un echipament video analogic la camera video folosind cablul de conectare A/V
(furnizat), iar echipamentul digital -spre exemplu un calculator- la camerã prin intermediul
unui cablu i.LINK (opþional). Camera converteºte semnalul video analogic de la aparatul
video în semnal digital ºi îl transmite la calculator pentru a fi copiat.
Conectarea la calculator
Consultaþi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte aplicaþia software pentru a afla
cerinþele privind calculatorul.
Când aparatul video are
o mufã S video
Cablu S video (opþional)
Mufã AUDIO/VIDEO
galben
cablu de
conectare A/V
(furnizat)
alb
roºu
Mufã HDV/DV
Cablu i.LINK (opþional)
l: flux de semnal
b Note
• Selectaþi meniul
(OTHERS), [DISP OUTPUT], apoi [LCD PANEL] (varianta stabilitã
implicit) (pagina 73).
• Înainte de conectarea cablului i.LINK, selectaþi meniul
(IN/OUT REC), [VCR HDV/DV],
apoi [DV] (pagina 66). Dacã efectuaþi aceastã operaþie cu cablul i.LINK conectat, calculatorul
se poate bloca sau poate sã nu recunoascã aceastã camerã video.
91
Conectarea unui aparat video analogic la calculator prin
intermediul camerei dvs.
– Funcþia de conversie a semnalului
Preluarea unei imagini la
calculator
1
Porniþi echipamentul analogic.
2
Puneþi comutatorul POWER în
poziþia VCR.
Utilizaþi adaptorul de reþea (furnizat) ca
sursã de energie.
3 Apãsaþi butonul MENU.
4 Selectaþi meniul
(IN/OUT REC)
rotind butonul SEL/PUSH EXEC,
apoi apãsaþi butonul rotativ.
5 Selectaþi [A/V T DV OUT] rotind
butonul SEL/PUSH EXEC, apoi
apãsaþi butonul rotativ.
6 Selectaþi [ON] rotind butonul SEL/
PUSH EXEC, apoi apãsaþi butonul
rotativ.
7 Apãsaþi butonul MENU pentru ca
interfaþa meniului sã disparã.
8
Porniþi redarea cu echipamentul
9
Porniþi importul de date la
92
analogic.
calculator.
Consultaþi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte aplicaþia software sau
documentaþia on-line a acesteia pentru
detalii.
Dupã importul imaginilor ºi al
sunetului
Opriþi preluarea de imagini la calculator ºi
redarea cu echipamentul analogic.
b Note
• Este posibil ca aceastã camerã sã nu poatã
transmite corect la ieºire semnalul cãtre
calculator, în funcþie de semnalul video
de intrare primit de camerã.
• Nu puteþi importa la calculator, prin
intermediul camerei video, imagini care au
fost înregistrate folosind un semnal de
protejare a drepturilor de autor.
• Semnalele analogice nu sunt transmise la
ieºire prin mufa COMPONENT OUTPUT.
- Soluþionarea defecþiunilor -
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer ul dvs. Sony. Dacã simbolul “C: ss : ss“ apare pe ecranul LCD sau în vizor, înseamnã
cã a fost acþionatã funcþia de auto diagnosticare. Pentru detalii, vezi paginile 100-101.
Operaþii cu caracter general
Simptom
Alimentarea nu porneºte.
Cauzã ºi / sau remediu
• Acumulatorul este descãrcat complet, are prea puþinã
energie înmagazinatã sau nu este ataºat la camera
video.
c Montaþi un acumulator încãrcat (pagina 11).
c Utilizaþi adaptorul de reþea pentru a cupla camera la
o prizã de perete (pagina 14).
Camera video nu funcþioneazã
chiar dacã alimentarea este
pornitã.
c Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza de perete sau
demontaþi acumulatorul ºi reconectaþi dupã circa 1
minut. În cazul în care funcþiile nu sunt active, apãsaþi
butonul RESET cu un obiect cu vârf ascuþit. (Dacã
apãsaþi butonul RESET, toate reglajele, inclusiv cel al
ceasului, cu excepþia Meniului Personal ºi a reglajelor
privind profilul imaginii, sunt anulate.)
Se aude un zgomot sacadat când
camera video este manevratã cu
comutatorul POWER pus în
poziþia OFF (CHG) sau VCR.
• Aceasta se datoreazã anumitor funcþii ale lentilelor
Telecomanda furnizatã nu
acþioneazã.
c Alegeþi pentru opþiunea [REMOTE CTRL] a meniului
(OTHERS) varianta [ON] (pagina 73).
c Introduceþi o baterie în compartimentul care îi este
destinat, respectând polaritatea + – indicatã de
marcajele + –. Dacã nici aºa problema nu este
soluþionatã, schimbaþi bateria deoarece aceasta este
uzatã (pagina 120).
c Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã ºi senzorul
pentru telecomandã al camerei.
Camera de luat vederi se
încãlzeºte.
• Aceasta se datoreazã faptului cã alimentarea a fost
camerei care utilizeazã un mecanism liniar. Nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
pornitã de multã vreme ºi nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Continuã...
93
Acumulator / Surse de alimentare
Simptom
Cauzã ºi / sau remediu
Indicatorul CHG (încãrcare) nu
este luminos în timpul încãrcãrii
acumulatorului.
c Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi.
Dacã indicatorul tot nu se aprinde, înseamnã cã aparatul
nu primeºte energie de la priza de perete.
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat (pagina 11).
Indicatorul CHG (încãrcare)
clipeºte în timp ce acumulatorul
se încarcã.
c Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi.
Dacã problema persistã, deconectaþi adaptorul de
reþea de la priza de perete ºi contactaþi dealer-ul dvs.
Sony. Este posibil ca acumulatorul dvs. sã fie deteriorat.
(pagina 11, 108)
Acumulatorul nu este încãrcat.
c Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG).
Acumulatorul se descarcã rapid.
• Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã
sau acumulatorul nu a fost suficient încãrcat. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
c Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã problema
persistã, înlocuiþi acumulatorul cu altul nou. Este
posibil ca acesta sã se fi deteriorat. (paginile 11, 108)
94
Indicatorul perioadei rãmase de
funcþionare a acumulatorului (de
autonomie) nu prezintã corect
perioada de timp.
• Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã
Alimentarea se întrerupe
frecvent cu toate cã indicatorul
perioadei de autonomie aratã cã
acumulatorul are suficientã
energie pentru a funcþiona.
• A survenit o problemã legatã de indicatorul perioadei
Apare o problemã atunci când
camera este conectatã la
adaptorul de reþea.
c Opriþi alimentarea ºi deconectaþi adaptorul de reþea de
la prizã. Apoi reconectaþi-l.
sau prea ridicatã, sau acumulatorul nu a fost suficient
încãrcat. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
c Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã problema
persistã, înlocuiþi acumulatorul cu altul nou. Este
posibil ca acesta sã se fi deteriorat. (paginile 11, 108)
rãmase de funcþionare a acumulatorului sau
acumulatorul nu a fost suficient încãrcat.
c Reîncãrcaþi complet acumulatorul pentru a corecta
respectiva indicaþie (paginile 11).
Casete
Simptom
Cauzã ºi / sau remediu
Caseta nu poate fi scoasã din
compartimentul sãu.
c Verificaþi dacã este corect conectatã sursa de alimentare
(acumulatorul sau adaptorul de reþea) (pagina 11).
c Demontaþi acumulatorul de la camera de luat vederi,
apoi reataºaþi-l. (pagina 11).
c Ataºaþi un acumulator încãrcat la camera video
(pagina 11).
Caseta nu este scoasã din aparat
nici atunci când capacul
compartimentului este deschis.
• Umezeala a început sã condenseze în interiorul camerei
Indicatorul Memoriei de casetã
nu este afiºat în timp ce utilizaþi
o casetã cu memorie.
c Deoarece camera nu este compatibilã cu casetele cu
memorie, indicatorul nu este afiºat.
Indicatorul benzii rãmase nu este
afiºat.
c Alegeþi pentru opþiunea [ REMAINING] din meniul
(OTHERS) varianta [ON] pentru ca indicatorul
benzii rãmase sã fie afiºat mereu (pagina 73).
dvs. video. (pagina 110, 111)
Afiºaj cu cristale lichide (LCD) / Vizor
Simptom
Cauzã ºi / sau remediu
Indicaþiile sunt afiºate pe ecran
într-o limbã necunoscutã dvs.
c Vezi pagina 20.
Pe ecran apare un indicator
necunoscut.
c Consultaþi lista indicatorilor. (pagina 121)
Imaginea care apare în vizor nu
este clarã.
c Folosiþi pârghia de ajustare a lentilelor vizorului
pentru a efectua reglajele dorite (pagina 17)
Imaginea din vizor a dispãrut.
c Închideþi panoul LCD. Imaginile nu sunt afiºate în
vizor când panoul LCD este deschis (pagina 17).
Continuã...
95
Înregistrare
Simptom
96
Cauzã ºi / sau remediu
Banda nu începe sã se deplaseze
când apãsaþi butonul REC
START / STOP.
c Deplasaþi comutatorul POWER pentru a selecta modul
CAMERA de funcþionare. (pagina 15).
c Banda a ajuns la capãt. Derulaþi-o sau introduceþi o
casetã nouã în aparat.
c Puneþi clapeta de protecþie la scriere a casetei în poziþia
REC sau introduceþi o casetã nouã. (pagina 105)
c Banda s-a lipit de tambur din cauza condensãrii umezelii
în interior. Scoateþi caseta din aparat ºi lãsaþi camera
video cel puþin 1 orã înainte de a reintroduce caseta.
(pagina 110)
Banda nu începe sã se deplaseze
când apãsaþi butonul REC
START / STOP de pe mâner.
c Eliberaþi pârghia HOLD (pagina 22).
Alimentarea se întrerupe brusc.
c Încãrcaþi acumulatorul (pagina 11).
Mãrirea nu funcþioneazã.
c Poziþionaþi corect comutatorul ZOOM (pagina 23).
c Când folosiþi cursorul de mãrire al telecomenzii, puneþi
comutatorul ZOOM în poziþia LEVER/REMOTE
(pagina 24).
Mãrirea nu poate fi acþionatã de
pe mânerul camerei.
c Puneþi comutatorul de mãrire de pe mâner în poziþia H
sau L (pagina 24).
Mãrirea sau tranziþia la
înregistrare se întrerupe în
cursul desfãºurãrii operaþiei.
• Aceasta se întâmplã când înlocuiþi caseta în cursul
Funcþia SteadyShot nu este
activã.
c Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT] din meniul
Funcþia de focalizare automatã
nu este activã.
c Puneþi comutatorul FOCUS în poziþia AUTO pentru
a activa focalizarea automatã (pagina 35).
c Condiþiile de înregistrare nu sunt adecvate pentru
focalizarea automatã. Reglaþi manual focalizarea
(pagina 34).
Când lumina unei lumânãri sau
o sursã de luminã alimentatã de
energie electricã sunt filmate
noaptea, pe imagine va apãrea o
bandã verticalã.
• Aceasta se întâmplã când contrastul dintre subiect ºi
operaþiei.
(CAMERA SET) varianta [ON] (pagina 59).
c Apãsaþi butonul ASSIGN care este alocat funcþiei
SteadyShot (pagina 78).
fundal este prea mare. Nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Simptom
Cauzã ºi / sau remediu
Când este filmat un subiect
luminos apare o bandã verticalã.
• Acest fenomen se numeºte efect de pãtare (smear) ºi
Pe ecran apar mici pete albe.
c Petele apar la viteze reduse ale obturatorului. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Pe ecran apar benzi oblice.
c Puneþi comutatorul ZEBRA / PEAKING în poziþia OFF
(pagina 33).
Imaginea afiºatã este prea
luminoasã, iar subiectul nu apare
pe ecran.
c Renunþaþi la funcþia de înregistrare a subiectelor
poziþionate contra luminii (pagina 26).
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Redare
Simptom
Cauzã ºi / sau remediu
Redarea nu este posibilã.
c Dacã banda a ajuns la capãt, derulaþi-o (pagina 45).
Nu se poate reda în sens invers.
c Redarea în sens invers nu este posibilã dacã banda
este înregistratã în format HDV.
Imaginea prezintã linii orizontale.
Imaginile sunt afiºate nu sunt
clare sau nu apar.
c Curãþaþi capetele de citire folosind caseta de curãþare
(pagina 11).
Elementele de mici dimensiuni
ale imagini sunt afiºate clipind,
iar liniile diagonale par zimþate.
c Alegeþi pentru opþiunea [SHARPNESS] (claritate)
valori dinspre – (slabã) corespunzãtor funcþiei
PICTURE PROFILE (pagina 36).
Sunetul fie nu se aude, fie este
foarte slab.
c Alegeþi varianta [STEREO] pentru opþiunea
[MULTI-SOUND] din meniul (AUDIO SET) (pag.
62)
c Mãriþi volumul (pagina 45).
c Din meniul (AUDIO SET), reglaþi [AUDIO MIX]
spre zona [ST2] (sonor suplimentar) pânã ce sunetul
se aude corespunzãtor (pagina 63).
c Când utilizaþi un cablu S VIDEO sau unul video pe
componente, aveþi grijã sã fie cuplaþi ambii conectori,
roºu ºi alb, ai cablului de conectare A/V (pag. 50-51).
Sunetul se întrerupe.
c Curãþaþi capetele folosind caseta de curãþare (p. 111)
Nu acþioneazã cãutarea dupã
datã sau dupã index.
• Existã o porþiune liberã la începutul sau în cuprinsul
benzii. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Continuã...
97
Redare (continuare)
Pe ecran este afiºat simbolul
“---”.
• Banda redatã a fost înregistratã fãrã a se fi potrivit data
ºi ora.
• Existã o porþiune liberã pe banda redatã.
• Codul de date al unei benzi zgâriate sau cu zgomot nu
poate fi citit.
Funcþia END SEARCH nu
acþioneazã.
• Comutatorul POWER este în poziþia CAMERA.
• Caseta a fost scoasã din camera video dupã înregistrare
•
98
(pagina 47).
Caseta este nouã ºi nu a fost încã înregistratã.
Funcþia END SEARCH nu
acþioneazã corect.
• Existã o secþiune liberã la începutul sau la mijlocul
În timpul folosirii funcþiilor END
SEARCH sau Rec Review nu
apare nici o imagine.
• Banda a fost înregistratã atât în format HDV cât ºi în
Nu puteþi vedea imagini sau
asculta sonor la un televizor
conectat prin cablul video pentru
componente.
c Reglaþi opþiunea [COMPONENT] din meniul
(IN/
OUT REC) conform cerinþelor legate de echipamentele
conectate (pagina 68).
c Când utilizaþi cablul video pentru componente, aveþi
grijã sã fie cuplaþi ambii conectori, roºu ºi alb, ai
cablului de conectare A/V (pag. 51).
Imaginea apare distorsionatã la
televizoare format 4:3.
• Aceasta se întâmplã la vizionarea cu un televizor
Se aude zgomot, iar pe ecran
apare unul dintre simbolurile
sau
.
• Banda a fost înregistratã în alt sistem de televiziune
Pe ecranul LCD apare 94ch-12b
• Este afiºatã aceastã indicaþie dacã este redatã o casetã
benzii. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
format DV. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
obiºnuit (4:3) a unei imagini înregistrate în modul
panoramic 16:9.
c Pentru redarea imaginii, reglaþi opþiunea [TV TYPE]
din meniul
(IN/OUT REC) (pagina 69).
c Înainte de a înregistra, alegeþi pentru opþiunea [DV
WIDE REC] din meniul
(CAMERA SET)
varianta [OFF] (pag. 43).
color decât cel folosit de camera dvs. video. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate. (pagina 104)
înregistratã cu alte echipamente de înregistrare care
folosesc un microfon cu 4 canale. Aceastã camerã nu
este compatibilã cu standardul de înregistrare pe 4
canale pentru microfoane.
Copiere
Simptom
Cauzã ºi / sau remediu
Imaginile preluate de la
echipamentele conectate nu
sunt afiºate corect pe ecranul
LCD sau în vizor.
c Alegeþi varianta [LCD PANEL] pentru opþiunea [DISP
OUTPUT] din meniul (OTHERS) (pagina 73).
Copierea nu se efectueazã corect
folosind cablul de conectare
A/V .
c Alegeþi varianta [LCD PANEL] pentru opþiunea [DISP
OUTPUT] din meniul (OTHERS) (pagina 73).
Când conectarea se efectueazã
folosind un cablu i.LINK,
imaginile nu apar pe ecranul
monitorului în cursul copierii.
c Reglaþi opþiunea [VCR HDV/DV] din meniul
(IN/
OUT REC) conform cerinþelor legate de echipamentele
conectate (pagina 66).
Sonorul adãugat ulterior pe o
casetã înregistratã nu se aude
.
c Din meniul (AUDIO SET) reglaþi [AUDIO MIX]
spre zona [ST1] (sonor original) pânã ce sunetul se
aude corespunzãtor (pagina 63).
Imaginile dispar pentru un
moment când apãsaþi butonul
EXPANDED FOCUS.
c Dacã apãsaþi EXPANDED FOCUS la înregistrãrea în
format DV, în timpul transferului de imagini la
echipamentul conectat, acestea vor dispãrea când
comutaþi de la dimensiunea normalã la cea extinsã.
99
Indicatori ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare / Indicatori de avertizare
Dacã indicatorii prezentaþi în continuare apar pe ecran sau în vizor, verificaþi urmãtoarele.
Consultaþi paginile indicate între paranteze pentru a afla detalii.
Indicaþie
Cauzã ºi/sau mãsuri de corectare
C : ss : ss /
E : ss : ss
Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs. Dacã problema
persistã cu toate cã aþi încercat de mai multe ori soluþiile
sugerate, contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony
autorizat.
C : 04 : ss
c Este utilizat un acumulator care nu este “InfoLITHIUM”.
Folosiþi un acumulator InfoLITHIUM. (pagina 107)
C : 21 : ss
c A condensat umezealã în interiorul aparatului. Scoateþi
caseta ºi lãsaþi camera de luat vederi cel puþin o orã înainte
de a mai introduce vreo casetã. (pagina 110)
C : 22 : ss
c Curãþaþi capetele folosind o casetã de curãþire (opþionalã).
(pagina 111)
C : 31 : ss / C : 32 : ss
c Au apãrut alte simptome decât cele descrise mai sus.
Scoateþi ºi apoi reintroduceþi caseta în aparat, dupã care
încercaþi din nou sã acþionaþi camera video. Nu efectuaþi
aceastã procedurã dacã a început sã condenseze umezealã
în interior (pagina 111)
c Decuplaþi sursa de alimentare. Reconectaþi-o ºi acþionaþi
din nou camera video.
c Schimbaþi caseta.
E : 61 : ss / E : 62 : ss
c Contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat.
Aduceþi la cunoºtinþa specialiºtilor codul de 5 caractere ce
începe cu litera “E”, care a fost afiºat.
E (Indicator de avertizare
privind nivelul energiei
acumulatorului)
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare, de cele de mediu sau
(Afiºaj de autodiagnosticare)
de starea acumulatorului, indicatorul E poate fi afiºat
intermitent, chiar dacã perioada rãmasã de funcþionare este
de încã 5 sau 10 minute.
% (Indicator de avertizare c Scoateþi caseta, puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF
privind condensarea
umezelii în interior)*
100
(CHG) ºi lãsaþi camera video circa o orã cu capacul
compartimentului pentru casete deschis. (pag. 110, 111)
Indicaþie
Cauzã ºi/sau mãsuri de corectare
Q (Indicator de avertizare Indicatorul clipeºte rar :
cu privire la bandã)
• Banda rãmasã ajunge pentru mai puþin de 5 minute.
• Nu este nici o casetã în aparat.*
• Clapeta de protecþie la scriere a casetei este în poziþia blocat.
(pagina 105)*
Indicatorul clipeºte des :
• Banda s-a terminat (a ajuns la capãt)*.
Z (Indicator de avertizare Indicatorul clipeºte rar :
cu privire la scoaterea • Clapeta de protecþie la scriere a casetei este în poziþia blocat.
casetei din aparat)*
(pagina 105)
Indicatorul clipeºte des :
• A condensat umezealã în interiorul camerei video. (p. 111)
• A apãrut un cod al afiºajului de autodiagnosticare. (pag.
100-101)
* Se aude o melodie sau un semnal sonor când indicatorii de avertizare apar pe ecran.
101
Indicatori de avertizare
Urmãtoarele mesaje vor fi afiºate pentru a vã ajuta sã corectaþi situaþia ce a intervenit.
Subiect
Acumulator
Semnificaþia indicaþiei afiºate
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
Utilizaþi un acumulator “InfoLITHIUM”.
Metode de corectare
/Referinþe
c Vezi pagina 107.
Battery level is low.
c Încãrcaþi acumulatorul.
Nivelul de energie din acumulator este foarte
(pagina 11).
scãzut.
Old battery. Use a new one.
Acumulatorul s-a învechit. Folosiþi unul nou.
Z Re-attach the power source.
Z Recuplaþi sursa de alimentare.
Condensarea
umezelii
Casetã/Bandã
—
% Z Moisture condensation. Eject the
cassette.
% Z A condensat umezeala. Scoateþi caseta
din aparat.
c Vezi paginile 110-111.
% Moisture condensation. Turn off for
1H.
% A condensat umezeala. Opriþi aparatul
pentru o orã.
c Vezi paginile 110-111.
Q Insert a cassette.
Q Introduceþi o casetã.
c Vezi pagina 19.
Z Reinsert the cassette.
Z Reintroduceþi caseta în aparat.
c Caseta poate fi deterioratã
etc.
Q Z The tape is locked - check the tab.
Q Z Banda este blocatã - verificaþi
clapeta de protecþie la scriere.
c Vezi pagina 105.
Q The tape has reached the end.
Q Banda a ajuns la capãt.
102
c Vezi pagina 107.
—
Subiect
Altele
Semnificaþia indicaþiei afiºate
Metode de corectare
/Referinþe
Cannot record due to copyright
protection.
Nu puteþi înregistra din cauza semnalului de
protecþie a drepturilor de autor.*.
—
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK
cable.
Nu se poate adãuga sonor. Decuplaþi cablul
i.LINK.
c Vezi pagina 88.
Not recorded in SP mode. Cannot add
audio.*
Înregistrarea nu este efectuatã în modul SP.
Nu puteþi adãuga sonor.*
c Vezi pagina 88.
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add
audio.*
Înregistrarea nu este efectuatã în varianta 12
biþi. Nu puteþi adãuga sonor.*
c Vezi pagina 88.
Cannot add audio on the blank portion of c Vezi pagina 88.
a tape.
Nu puteþi adãuga sonor pe o porþiune liberã a
benzii.
HDV recorded tape. Cannot add audio.
Banda este înregistratã în format HDV. Nu îi
puteþi adãuga sonor suplimentar.
c Vezi pagina 88.
Cannot add audio.
Nu se poate adãuga sonor suplimentar.
c Vezi pagina 88.
No registered value set in SHOT-A.
Nu este înregistratã nici o valoare
corespunzãtor SHOT-A.
c Înregistraþi un reglaj
corespunzãtor SHOT-A
(pagina 40).
No registered value set in SHOT-B.
Nu este înregistratã nici o valoare
corespunzãtor SHOT-B.
c Înregistraþi un reglaj
corespunzãtor SHOT-B
(pagina 40).
Change to correct tape format.
Treceþi la formatul corect pentru bandã.
c Imaginile nu pot fi redarea
din motive de format
incompatibil.
No output image in “VCR HDV/DV”.
Change format.
Nu sunt transmise la ieºire imagini în “VCR
HDV/DV”. Schimbaþi formatul.
c Opriþi intrarea de semnal
sau iniþializaþi opþiunea
[VCR HDV/DV]
(pagina 66).
Already added to CAMERA mode’s
P-MENU.
Deja adãugat la P-MENU în modul
CAMERA.
—
Already added to VCR mode’s P-MENU.
Deja adãugat la P-MENU în modul VCR.
—
x Dirty video head. Use a cleaning
cassette.
x Capetele video sunt murdare. Folosiþi
o casetã de curãþare.
c Vezi pagina 111.
* Apare numai pentru imaginile înregistrate în format DV.
103
- Informaþii suplimentare -
Folosirea camerei video în strãinãtate
Alimentare
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi
240 V în curent alternativ, la o frecvenþã de
50/60 Hz.
Relativ la sistemele TV color
Camera dvs. video se bazeazã pe sistemul
PAL. Dacã vreþi sã vedeþi la televizor imagini
înregistrate în format DV, acesta trebuie sã
fie un aparat TV care funcþioneazã în sistem
PAL (vezi lista de mai jos) ºi sã aibã o mufã
de intrare AUDIO/VIDEO.
Sistem
PAL
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehia,
Danemarca,
Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore,
Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
PAL – M
Brazilia
PAL – N
Argentina,
Uruguay
SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina etc.
NTSC
104
Folosit în
Paraguay,
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centralã,
Chile, Columbia, Ecuador,
Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela etc.
Despre televizoarele
compatibile HDV
Pentru a viziona imagini în format HDV redate
de un televizor, acesta trebuie sã fie
compatibil cu formatul HDV ºi sã aibã o mufã
de intrare pe componente. Consultaþi tabelul
de mai jos :
Se recomandã utilizarea unui cablu i.LINK,
pentru conectarea acestor televizoare.
Modele de televizoare marca Sony
KDE-P42MRX1, KDE-P42XS1, KDEP37XS1, KDL-L42MRX1, KDL-L32MRX1,
KE-P42MRX1, KE-P42XS1, KE-P37XS1,
KE-P42M1, KE-P37M1, KE-MX42S1,
KE-MX42A1, KE-MX42M1, KE-MX32S1,
KE-MX32A1, KE-MX32M1, KE-MV42A1,
KE-MV42M1, KP-FW51M90A, KPFW46M90A, KP-FW46X90A, KPFX43M90A, KLV-L42MRX1, KLVL32MRX1, KLV-L32M1, KV-HR36M91,
KV-HR36M61, KV-HR36M90,
KV-HR36M31, KV-HR34M91, KVHR34M61, KV-HR34M90, KV-HR32M91,
KV-HR32M61, KV-HR32M90, KVHR32M31, KV-HR29M91, KV-HR29M61
KV-HX32M31, KV-HZ34M85, KVHZ34M65, KV-HZ34M90,
KV-HZ34M80, KV-HZ29M85, KVHZ29M65, KV-HZ29M90, KV-HZ29M80,
KV-HZ29M55 etc.
Listã valabilã la 1 octombrie 2004
b Notã
• Unele modele nu sunt disponibile, în
funcþie de þarã sau de regiune.
Potrivirea simplificatã a
ceasului folosind diferenþa de
fus orar
Puteþi potrivi uºor ceasul la ora localã
stabilind diferenþa de fus orar atunci când
cãlãtoriþi în strãinãtate. Selectaþi [WORLD
TIME] din meniul (OTHERS), apoi fixaþi
diferenþa realã de fus orar (pagina 70).
Formatul HDV ºi înregistrarea / redarea
Camera dvs. de luat vederi este capabilã sã
înregistreze atât în format HDV, cât ºi în
format DV.
Puteþi folosi numai mini casete video în
format DV.
Folosiþi casete cu marcajul
.
Ce
(
este formatul
)?
Note privind utilizarea
Pentru a evita ºtergerea accidentalã
Deplasaþi clapeta de protejare la scriere a
casetei în poziþia SAVE.
HDV
Formatul HDV este un format video dezvoltat
pentru a înregistra ºi reda semnale video
digitale cu înaltã definiþie (HD) pe casete DV.
Camera dvs. adoptã modul întreþesut
(Interlace) cu 1080 linii de baleiere efectivã a
ecranului (1080i, numãrul de pixeli 1440×1080
puncte).
Viteza de transfer video la înregistrare este
de circa 25 Mbps.
i.LINK este adoptat pentru interfaþa digitalã,
permiþând o conexiune digitalã cu un televizor
compatibil cu formatul HDV sau cu un
calculaor.
REC: Caseta poate fi înregistratã.
SAVE : Caseta nu poate fi înregistratã (este
protejatã la scriere).
Pentru a pune o etichetã casetei
Aveþi grijã sã plasaþi eticheta în poziþia
indicatã în imaginea urmãtoarea pentru a nu
împiedica funcþionarea camerei video.
Nu puneþi
eticheta de-a
lungul acestei
margini
Redare
Camera dvs. poate reda imagini atât în format
DV cât ºi conform specificaþiilor HDV1080i.
Semnal de protecþie a
drepturilor de autor
x La redare
Dacã banda redatã de camera dvs. de luat
vederi conþine semnale pentru protecþia
drepturilor de autor nu o veþi putea copia cu
ajutorul altei camere video, conectatã cu
camera dvs.
x La înregistrare
Nu puteþi înregistra cu camera dvs. video
aplicaþii software ce conþin semnal de
protecþie a drepturilor de autor.
În cazul în care încercaþi sã înregistraþi astfel
de aplicaþii software, pe afiºajul LCD al
camerei sau pe ecranul televizorului apare
mesajul [Cannot record due to copyright
protection] (Nu se poate înregistra din cauza
protecþiei drepturilor de autor).
Camera dvs. video nu înregistreazã astfel de
semnale pentru protejarea drepturilor de
autor atunci când filmeazã.
Poziþia corectã
pentru etichetã
Dupã utilizarea casetei
Derulaþi banda pânã ajunge la capãtul de
început pentru a evita apariþia distorsiunilor
de imagine sau de sunet. Este recomandabil
sã puneþi caseta în cutia sa ºi sã o pãstraþi în
poziþie verticalã.
Continuã...
105
Casete video ce pot fi utilizate (continuare)
Curãþarea conectorului aurit
În mod obiºnuit, conectorii auriþi se curãþã
dupã fiecare 10 manevre de scoatere a casetei
din aparat, cu puþinã vatã.
Dacã aceºti conectori sunt murdari sau
prãfuiþi, indicatorul benzii rãmase poate sã
nu funcþioneze corect.
Conector
aurit
b Notã
• Camera dvs. nu este compatibilã cu
casetele cu memorie.
este marcã înregistratã.
sunt mãrci înregistrate
HDV ºi
ale Sony Corporation ºi ale Victor Company
of Japan, Ltd.
Toate celelalte denumiri de produse ºi
sisteme folosite în acest manual sunt, în
general, mãrci înregistrate sau mãrci
comerciale ale companiilor respective.
În acest manual, nu apar în fiecare caz
marcajele ™ sau ®.
106
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”
Acest aparat este compatibil cu acumulatorul
“InfoLITHIUM” (seria L). Camera dvs. video
opereazã numai cu acumulatoare
“InfoLITHIUM”.
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria
L poartã marcajul
.
Ce este acumulatorul
“InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
comunicarea informaþiilor legate de condiþiile
de operare între camera de luat vederi ºi
adaptorul de reþea/încãrcãtor.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
care opereazã camera video ºi afiºeazã durata
de autonomie rãmasã a acumulatorului, în
minute. La folosirea unui adaptor de reþea /
a unui încãrcãtor (opþional), sunt afiºate
energia rãmasã a acumulatorului ºi durata
încãrcãrii.
Încãrcarea acumulatorului
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
de a folosi camera de luat vederi.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul
la o temperaturã a mediului ambiant
cuprinsã între 10°C ºi 30°C (50°F ÷ 86°F),
pânã ce se stinge indicatorul luminos CHG
(încãrcare).
Dacã
încãrcarea
acumulatorului are loc în afara intervalului
de temperaturã indicat mai sus, este posibil
ca încãrcarea sã nu fie eficientã.
• Dupã ce încãrcarea se încheie, deconectaþi
cablul de la mufa DC IN a camerei de luat
vederi sau îndepãrtaþi acumulatorul.
Folosirea
efectivã
acumulatorului
a
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi ale mediului de 10°C (50°F) sau
mai scãzute, iar perioada cât acesta poate
fi folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã.
În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
de folosire a acumulatorului vã
recomandãm urmãtoarele :
– Puneþi acumulatorul într-un buzunar
pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l la camera de
luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi ;
– Folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare : NP-F770/F970 (opþional).
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
a acumulatorului. Vã recomandãm sã
folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare : NP-F770/F970 (opþional).
• Aveþi grijã sã treceþi comutatorul POWER
în poziþia OFF (CHG) atunci când nu folosiþi
camera de luat vederi. Acumulatorul se
consumã ºi când camera este în stare de
aºteptare sau în pauzã de redare.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei o perioadã de douã - trei
ori mai lungã decât durata previzionatã a
înregistrãrii ºi sã efectuaþi o filmare de
probã înainte de a înregistra ce vã
intereseazã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
Despre indicatorul duratei
rãmase de funcþionare a
acumulatorului
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
indicatorul duratei rãmase de funcþionare
aratã cã acesta are suficientã energie pentru
a opera, încãrcaþi din nou, complet
acumulatorul astfel încât indicaþia
respectivului indicator sã fie corectã. Þineþi
seama însã cã indicaþia va fi uneori
incorectã, dacã acumulatorul este folosit
perioade lungi de timp la temperaturi
ridicate, dacã este lãsat complet încãrcat
sau dacã este frecvent utilizat. Consideraþi
indicaþia ca fiind aproximativã.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
poate funcþiona puþin timp este afiºat
uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul
mai poate lucra încã 5-10 minute. Aceasta
depinde de condiþiile de lucru sau de
temperatura mediului ambiant.
Continuã...
107
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM” (continuare)
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
îndelungatã, pentru a i se menþine
capacitatea de funcþionare la nivel
corespunzãtor este necesar ca o datã pe an
sã fie încãrcat complet dupã care sã fie
consumatã energia acumulatã folosindu-se camera video.
Pentru a pãstra acumulatorul, scoateþi-l
din camera de luat vederi ºi depozitaþi-l
într-un loc uscat, curat ºi rãcoros.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul
cu camera dvs. de luat vederi, scoateþi
caseta din aparat ºi lãsaþi aparatul în starea
de aºteptare corespunzãtoare înregistrãrii,
pânã ce alimentarea înceteazã.
Despre durata de viaþã a
acumulatorului
• Durata de viaþã a acumulatorului este
limitatã. Capacitatea acestuia scade puþin
câte puþin în timp, pe mãsurã ce îl folosiþi
tot mai mult. Când durata de funcþionare a
acumulatorului s-a diminuat considerabil,
o posibilã cauzã este aceea cã durata sa de
viaþã se apropie de final. Este necesar sã
cumpãraþi alt acumulator.
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare
ºi de mediu, fiind diferitã pentru fiecare
acumulator în parte.
“InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a
Sony Corporation.
108
Despre i.LINK
Interfaþa i.LINK a camerei de luat vederi este
o interfaþã compatibilã i.LINK. Aceastã
secþiune descrie standardul i.LINK ºi
caracteristicile acestuia.
Ce este “i.LINK” ?
i.Link este o interfaþã serialã digitalã care
permite transferul semnalului video digital,
al celui audio digital ºi al altor date între
aparate compatibile i.LINK precum ºi
acþionarea altor echipamente folosind i.LINK.
Echipamentele compatibile i.LINK pot fi
conectate printr-un cablu i.LINK. Posibilele
aplicaþii sunt operaþii ºi transferuri de date
între diferite echipamente AV digitale .
Când sunt conectate 2 sau mai multe
echipamente i.LINK în lanþ (daisy chain)
sunt posibile operaþii ºi transferuri de date
nu numai între aparatele legate direct, dar ºi
cu alte dispozitive prin intermediul aparatelor
conectate direct.
Þineþi seama cã metoda de operare diferã
uneori în funcþie de caracteristicile ºi de
specificaþiile echipamentelor conectate ºi cã
existã unele situaþii în care operarea ºi
transferul de date nu sunt posibile.
b Notã
• În mod normal, la camera de luat vederi
poate fi conectat un singur echipament
prin cablu i.LINK. Când conectaþi camera
la un echipament compatibil HDV/DV care
are 2 sau mai multe interfeþe i.LINK,
consultaþi instrucþiunile de folosire ale
echipamentului respectiv.
z Observaþii
• i.LINK este un termen mai familiar pentru
magistrala de transfer de date IEEE 1394
propus de Sony ºi este marcã înregistratã
acceptatã de multe companii.
• IEEE1394 reprezintã un standard
internaþional propus de “Institute of
Electrical and Electronic Engineers”.
Despre fluxul de semnal i.LINK
Flux maxim de semnal prin i.LINK variazã în
funcþie de echipament. Sunt definite 3 tipuri:
S100 (aproximativ 100 Mbps*)
S200 (aproximativ 200 Mbps)
S400 (aproximativ 400 Mbps)
Fluxul de semnal este prezentat într-o listã la
secþiunea “Specificaþii” în instrucþiunile de
operare ale fiecãrui echipament. Existã de
asemenea indicaþii în apropierea mufei i.LINK
în cazul anumitor aparate.
Când unitatea este conectatã la un
echipament care are un flux de semnal diferit,
este posibil ca ºi fluxul sãu de semnal sã
difere de cel indicat.
* Ce este “Mbps”?
Mbps reprezintã megabiþi pe secundã ºi exprimã
volumul de date ce poate fi transmis sau
recepþionat într-o secundã. De exemplu, o ratã
baud de 100 Mbps indicã faptul cã într-o
secundã pot fi transmiºi 100 megabiþi de date.
Funcþiile i.LINK ale acestei
camere video
Pentru detalii privind modul în care se pot
efectua operaþii de copiere în cazul în care
acest aparat este conenctat la alte
echipamente video care au interfeþe i.LINK,
vezi pagina 79.
Acest aparat poate de asemenea sã fie
conectat la alte echipamente compatibile
i.LINK, marca Sony (spre exemplu :
calculatoarele personale din seria VAIO)
precum ºi la dispozitive video.
Unele echipamente video compatibile i.LINK
cum ar fi televizoarele digitale, recorder-ele /
player-ele DVD ºi recorder-ele/player-ele
MICROMV nu sunt compatibile cu camera
dvs. Înainte de a conecta camera cu alte
echipamente, verificaþi dacã acele aparate
sunt compatibile HDV/DV sau nu.
Pentru detalii privind mãsurile de precauþie ºi
aplicaþiile software compatibile, consultaþi ºi
documentaþia care însoþeºte echipamentul
de conectat.
Despre cablul i.LINK necesar
Folosiþi cablul i-LINK Sony cu 4 pini la 4 pini
(în timpul copierii DV).
i.LINK ºi sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation
109
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video ºi
accesoriile în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extem de cald sau de
frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul expus la
temperaturi care sã depãºascã 60°C
(140°F), cum ar fi sub razele directe ale
soarelui vara, în apropierea surselor de
cãldurã sau în maºinile parcate la soare.
Pot apãrea disfuncþionalitãþi sau se
poate deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice. Este
posibil ca aparatul sã funcþioneze
defectuos.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
echipamente video. Poate apãrea
zgomot.
– Pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei de luat vederi, pot
apãrea defecþiuni care uneori nu mai pot
fi remediate.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
sau lentilele pot fi expuse luminii solare
directe. Pot fi deteriorate partea interioarã
a vizorului sau ecranul LCD.
– În locuri cu umiditate ridicatã.
• Camera de luat vederi funcþioneazã în curent
continuu la o tensiune de 7,2 V (de la
acumulator) sau de 8,4 V (prin adaptorul de
reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi spre exemplu de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi duceþi
aparatul la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a-l mai folosi.
• Când nu folosiþi camera, puneþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
110
• Evitaþi manevrarea bruscã, demontarea,
modificarea sau ºocurile mecanice.
Acordaþi o grijã deosebitã lentilelor.
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi camera de la prizã, apucaþi
ºi trageþi de stecher nu de cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip
pastilã la îndemâna copiilor. În cazul în
care accidental este înghiþitã o astfel de
baterie, consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
acumulator :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
Porniþi camera de luat vederi din când în când
ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute ca la
redarea casetelor.
Condensarea umezelii
Dacã aparatul este adus direct dintr-un loc
cu temperaturã scãzutã într-unul încãlzit, este
posibil ca umezeala sã condenseze în
interiorul camerei de luat vederi, pe suprafaþa
benzii sau pe lentile. În acest caz, banda se
poate lipi de tamburi ºi sã se deterioreze sau
este posibil ca aparatul sã nu funcþioneze
corect. Dacã existã umezealã condensatã în
interiorul camerei, este afiºatã una dintre
indicaþiile [%Z Moisture condensation.
Eject the cassette] (Umezealã condensatã.
Scoateþi caseta) sau [ % Moisture
condensation. Turn off for 1H] (Umezealã
condensatã. Opriþi pentru 1 orã).
Respectivele indicaþii nu apar dacã umezeala
condenseazã pe lentile.
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
Dacã a condensat umezeala
Nu va acþiona nici una dintre funcþii cu
excepþia celei de scoatere a casetei din camera
video. Scoateþi caseta, opriþi camera de luat
vederi ºi lãsaþi-o aproximativ o orã cu
compartimentul pentru casete deschis.
Camera de luat vederi poate fi folositã din
nou când nici unul dintre indicatorii % sau
Z nu mai apar pe ecran la repornirea
alimentãrii.
Este posibil ca începutul condensãrii umezelii
sã nu fie detectat de camera dvs. video. În
astfel de cazuri, caseta poate sã rãmânã în
compartimentul sãu fãrã a fi scoasã timp de
10 secunde, deºi capacul este deschis.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Nu închideþi capacul compartimentului pentru
casete pânã ce nu este scoasã caseta.
Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când camera este
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau vice versa) sau dacã folosiþi
camera în locuri excesiv de umede cum este
prezentat în continuare :
• Dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
într-un spaþiu încãlzit ;
• Dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
• Dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
dupã duº ;
• Dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
mai ridicate ºi cu un nivel ridicat de
umezealã.
Cum se poate preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera de luat vederi
dintr-un loc rãcoros într-unul încãlzit,
puneþi-o într-o pungã de plastic pe care
închideþi-o cât mai bine. Îndepãrtaþi punga
doar dupã ce aerul din interiorul acesteia a
ajuns la temperatura mediului ambiant (dupã
circa o orã).
Capete video
• Când capetele video se murdãresc, nu mai
puteþi înregistra în mod obiºnuit imaginile
sau imaginile ºi sunetul redate sunt
distorsionate.
• Dacã apare vreuna dintre urmãtoarele
probleme, curãþaþi capetele video timp de
10 secunde cu ajutorul casetei de curãþare
(furnizatã).
– Apare zgomot sub formã de mozaic pe
imaginea redatã sau ecranul este
albastru ;
– O parte a imaginilor redate nu se
deplaseazã ;
– Imaginile redate nu apar sau sunetul
prezintã întreruperi ;
– Pe ecran apare în timpul înregistrãrii
urmãtoarea indicaþie [x Dirty video
head. Use a cleaning cassette] (Capetele
video sunt murdare. Folosiþi o casetã
de curaþare.).
• Capetele video se uzeazã dupã o folosire
îndelungatã. Dacã nu puteþi obþine o
imagine clarã nici dupã utilizarea casetei de
curãþare, este posibil ca respectivele capete
sã fie prea uzate. Vã rugãm contactaþi un
dealer-ul Sony sau un service Sony
autorizat pentru ca sã fie înclocuite capetele
video.
Ecranul cu cristale lichide (LCD)
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate deteriora.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Continuã...
111
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
Curãþarea ecranului cu cristale
lichide (LCD)
• Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi
o bucatã de pânzã (opþionalã) pentru a-l
curãþa. Când folosiþi setul de curãþare
pentru LCD (opþional), nu aplicaþi lichidul
de curãþare direct pe ecran. Utilizaþi hârtia
de curãþare umezitã cu respectivul lichid.
Curãþarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei,
curãþaþi-o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã
cu apã dupã care ºtergeþi-o cu o bucatã de
pânzã moale ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– Nu folosiþi chimicale cum ar fi tinerul,
benzina, alcoolul, materialele textile
îmbibate cu substanþe chimice sau
insecticide.
– Nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate.
– Nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Despre îngrijirea ºi pãstrarea
lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o bucatã de
pânzã moale în urmãtoarele cazuri :
– Dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente ;
– În spaþii cu temperaturã ridicatã sau cu
umiditate mare ;
– Când lentilele sunt expuse la aer sãrat
cum este cazul pe malul mãrii.
• Depozitaþi lentilele în spaþii bine aerisite,
ferite de murdãrie ºi de praf.
• Pentru a se evita apariþia mucegaiului,
curãþaþi periodic lentilele aºa cum este
descris anterior.
Se recomandã sã acþionaþi camera video cam
o datã pe lunã pentru a o menþine în starea
optimã de funcþionare o perioadã îndelungatã
de timp.
112
Pentru a încãrca bateria tip pastilã
instalatã iniþial
Camera dvs. video are montatã de la început
ºi o baterie tip pastilã care are ca scop
furnizarea energiei necesare pentru ca
aparatul sã reþinã data, ora ºi alte reglaje,
chiar ºi atunci când comutatorul POWER
este pus în poziþia (OFF) CHG. Bateria tip
pastilã este întotdeauna încãrcatã în timp ce
folosiþi camera, însã se va descãrca treptat
când camera de luat vederi nu este folositã.
Dacã aparatul nu este deloc utilizat, aceastã
baterie va fi complet descãrcatã dupã
aproximativ 3 luni. Funcþionarea camerei nu
va fi afectatã de descãrcarea bateriei tip
pastilã atât timp cât nu înregistraþi data.
Proceduri
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea ºi lãsaþi-o cu
comutatorul POWER în poziþia (OFF) CHG
mai multe de 24 de ore.
Îndepãrtarea prafului din
interiorul vizorului
1 Demontaþi vizorul.
Deplasaþi în jos pârghia pentru eliberarea
vizorului 1, glisaþi ºi scoateþi vizorul 2.
2 Îndepãrtaþi praful din interiorul vizorului
ºi din zona prezentatã în imagine, cu
ajutorul unui suflãtor.
Specificaþii
Sistem
Sisteme de înregistrare video
HDV :
2 capete rotative
Sistem de baleiere elicoidal
DV :
2 capete rotative
Sistem de baleiere elicoidal
Sistem de înregistrare audio
HDV :
capete rotative,
MPEG-1 Audio Layer-2
Eºantionare : 16 biþi
(frecvenþã 48 kHz, stereo),
vitezã de transfer : 384 kbps.
DV :
capete rotative,
sistem PCM,
Eºantionare : 12 biþi
(frecvenþã 32 kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 biþi (frecvenþã
48 kHz, stereo).
Semnal video
PAL color, standarde CCIR
specificaþie 1080 / 50i
Casete ce pot fi utilizate
Mini casete DV cu marcajul
.
Viteza benzii
HDV :
cca. 18,81 mm/s
DV :
SP : cca. 18,81 mm/s
LP : cca. 12,56 mm/s
Durata de înregistrare / redare (folosind o
casetã DVM60)
HDV :
60 min.
DV :
SP : 60 min.
LP : 90 min.
Durata rulãrii rapide înainte / derulãrii
(folosind o casetã DVM60)
Aproximativ 2 min. 40 sec.
Vizor
Vizor electric (color)
Dispozitiv de imagine
6 mm (tip 1/3) senzor 3CCD (Charge
Coupled Device)
• Total : aprox. 1.120.000 pixeli
• Eficace : 1.070.000 pixeli
Lentile
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Lentile cu putere de mãrire combinatã
Diametrul filtrului : 72 mm (2 7/8 in.)
12× (optic)
F = 1,6 ÷ 2,8
Distanþã focalã
• f = 4,5-54 mm (3/16 - 2 1/4 in.)
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
32,5 - 390 mm (1 5/16 - 15 3/8 in.)
40 - 480 mm (1 5/8 - 19 in.) (în modul TV
4:3)
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH A/B], [INDOOR],
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minimã
3 lux (F1,6)
Conectori de Intrare / Ieºire
Intrare / ieºire Audio / Video
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω(ohmi),
asimetric, sincronizare negativã
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã în
sarcinã de 47 kΩ (kilohmi),
Impedanþã de intrare mai mare de
47 kΩ (kilohmi),
Impedanþã de ieºire mai micã de
2,2 kΩ (kilohmi).
Intrare/ieºire S VIDEO
Semnal de luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω
(ohmi), asimetric
Semnal de crominanþã: 0,3 Vp-p, 75Ω
(ohmi), asimetric
Mufã COMPONENT OUTPUT :
Y : 1 Vp-p, (0,3 V sincronizare negativã)
PB/PR , CB/CR : +/– 350 mVp-p, Impedanþã
de intrare 75Ω (ohmi)
Mufã cãºti
Mini-minimufã stereo (φ 3,5 mm)
Mufã LANC
Mini-minimufã stereo (φ 2,5 mm).
Continuã...
113
Specificaþii (continuare)
Mufã MIC
Minimufã, 0,388 mV de joasã impedanþã
la 2,5-3,0 V c.c., impedanþã de ieºire de
6,8kΩ (φ 3,5 mm), tip stereo
Mufã HDV / DV : Interfaþã i.LINK
(IEEE 1394, Conector cu 4 pini, S400)
Ecran LCD
Imagine
8,8 cm (tip 3,5)
Numãrul total de puncte
250.000 (1.120 × 224)
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
7,2 V curent continuu (de la acumulator)
8,4 V curent continuu (cu adaptor de
reþea)
Consum mediu de putere (când este folosit
acumulatorul)
• În timpul înregistrãrii cu camera video
folosind vizorul la luminozitate
obiºnuitã :
– înregistrare HDV : 7,3 W
– înregistrare DV : 6,9 W
• În timpul înregistrãrii cu camera video
folosind ecranul LCD cu luminozitate
obiºnuitã :
– înregistrare HDV : 7,9 W
– înregistrare DV : 7,5 W
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C (–4°F ÷ +140°F)
Dimensiuni (aproximativ, exclusiv pãrþile
proeminente)
151× 181× 365 mm (L/Î/A)
(6 × 7 1/4 × 14 3/8 in.) (L/Î/A)
Masa (aproximativ)
2,0 kg (4b 6 1/2 oz) numai unitatea centralã
2,1 kg (4b 10 1/8 oz) inclusiv acumulatorul
tip NP-F570, o casetã DVM60 ºi
manºonul pentru lentile.
Accesorii furnizate
Vezi pagina 10.
114
Adaptor de reþea AC-L15A /
L15B
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* ; curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
(-4°F ÷ 140°F)
Dimensiuni (aproximativ)
56 × 31 × 100 mm
(2 1/4 × 1 1/4 × 4 in.) (L/Î/A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
190 g (6,7 oz) exclusiv cablul de alimentare
* Vezi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii.
Acumulator (NP-F570)
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
15,8 Wh (2.200 mAh)
Dimensiuni (aproximativ)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm
(1 9/16 × 13/16 × 2 7/8 in.) (l / î / a)
Masa (aproximativ)
100 g (3,5 oz)
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Tip :
Cu ioni de litiu
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã a fi avizaþi.
- Gãsirea rapidã a informaþiilor dorite -
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor
Camera video
1 Butoane de operare SHOT TRANSITION (pag. 39)
2 Manºonul vizorului (pag. 17)
3 Pârghie de eliberare a vizorului (pag. 112)
4 Senzor pentru telecomandã aflat în spate
5 Indicator luminos pentru înregistrareaflat în spate (pag. 21)
6 Butonul BATT RELEASE (eliberarea acumulatorului) (pag. 12)
7 Butonul REC START/STOP (pag. 21)
8 Indicatoare luminoase i.LINK (HDV/DV) (pag. 82)
Se aprinde la procesarea unui semnal i.LINK.
9 Acumulator (pag. 11)
0 Suport pentru adapatorul de accesorii (pag. 119)
qa Cursor pentru puterea de mãrire (pag. 23)
qs Butonul EXPANDED FOCUS (pag. 35)
qd Curea striatã (pag. 4)
qf Comutator POWER (pag. 15)
Continuã...
115
1 Bridã pentru cureaua de umãr
2 Inel de reglare a mãririi (pag. 24)
3 Inel de focalizare (pag. 34)
4 Comutator FOCUS (AUTO/MAN
(manual) / INFINITY) (pag. 34)
5 Comutator ZOOM (mãrire) (pag. 23)
6Comutator ND FILTER (1/2/OFF) (pag.
32)
7 Butonul PUSH AUTO (pag. 35)
8 Butonul
WHT BAL (stabilirea
echilibrului de alb printr-o singurã
apãsare) (pag. 27)
9 Comutator GAIN (H/M/L) (pag. 30)
0Comutator WHT BAL (echilibrul de alb)
(A/B/PRESET) (pag. 27, 28)
qa Comutator pentru mãrire (H/L/OFF) ,
aflat pe mâner (pag. 24)
qs Butonul REC REVIEW (pag. 44)
qd Indicatoare luminoase de format (pag.
21)
qf Vizor (pag. 3, 17)
qg Butonul* BACK LIGHT (pag. 26)
qh Butonul SPOT LIGHT (pag. 26)
qj Butoanele ASSIGN (1/2/3)* (pag. 78)
qkComutator ZEBRA/PEAKING (pag. 33,
35)
ql Butonul IRIS (pag. 29)
w; Butonul* GAIN (pag. 30)
wa Comutator AUTO LOCK (pag. 28, 29,
30, 31)
116
wsButonul WHT BAL (white balance) (pag.
27)
wd Butonul SHUTTER SPEED (pag. 31)
* Fiecare dintre aceste butoane are un
punct tactil în relief. (Butonul
ASSIGN are punctul tactil pe butonul
2). Folosiþi aceste puncte pentru a
localiza butoanele.
Prinderea curelei de umãr
Prindeþi cureaua de umãr furnizatã împreunã
cu camera video de brida care îi este
destinatã, aºa cum este prezentat în imaginea
de mai jos.
1 Ecran LCD (pag. 3, 17)
2 Discul IRIS (pag. 29)
3 Butonul RESET
Dacã apãsaþi butonul RESET, toate
reglajele, inclusiv cele temporale (cu
excepþia celor din Meniul Personal ºi din
Profilul Imaginii) revin la variantele
stabilite din oficiu.
4 Butoanele* VOLUME -/+ (pag. 45)
5 Butonul DATA CODE (pag. 48)
6 Butonul DISPLAY/BATT INFO (pag.
12)
7Butonul END SEARCH (VCR) (pag. 47)
qhIndicator luminos CHG (încãrcare) (pag.
11)
qj Mufã DC IN (intrare curent continuu)
(pag. 11)
qk Buton rotativ AUDIO LEVEL (pag. 39)
* Fiecare dintre aceste butoane are un
punct tactil în relief. (Butonul
VOLUME are punctul tactil în partea
cu +). Folosiþi aceste puncte pentru
a localiza butoanele.
8 Cursor de reglare a mãrire aflat pe
mâner (pag. 24)
9 Butoane de control Video (Derulare,
Redare*, Rulare rapidã înainte, Pauzã,
Stop, Cu încetinitorul, Înregistrare)
(pag. 45)
0 Butoanele LCD BRIGHT -/+ (pag. 16)
qa Comutatorul LCD BACKLIGHT (pag.
16)
qsButonul ZERO SET MEMORY (pag. 54)
qd Butonul BARS (pag. 23)
qf Butonul REC START/STOP ºi pârghia
HOLD (pag. 22)
qgComutatorul audio AUTO/MAN
(manual) (pag. 39)
Continuã...
117
1 Mufã
LANC (albastrã)
Mufa de comandã LANC este folositã
la comanda transportului benzii din
dispozitivul video ºi din perifericele
conectate.
2 i (cãºti) Mufa pentru cãºti
La folosirea cãºtilor, sonorul difuzorului
camerei video este suprimat.
3 Bridã pentru cureaua de umãr (pag.
116)
4 Mufã HDV/DV (pag. 50, 79, 80, 83,
84, 86)
5 Mufã S VIDEO (pag. 50, 52, 81, 84)
6Mufã COMPONENT OUTPUT (pag. 51,
52)
7 Sistem de prindere a trepiedului
Aveþi grijã ca lungimea ºurubului
trepiedului sã fie mai micã de 5,5 mm (7/
32 inch). În caz contrar nu veþi putea
prinde în siguranþã camera de trepied,
iar ºurubul poate deteriora camera dvs.
de luat vederi.
8 Mufã AUDIO/VIDEO (pag. 50, 52, 81,
84, 88)
9 Mufã MIC (PLUG IN POWER)/LINE
(roºie) (pag. 88)
0 Microfon (pag. 88)
118
qa Indicator luminos pentru înregistrare,
aflat în partea din faþã a camerei (p. 21)
qs Senzor telecomandã, aflat în partea din
faþã a camerei
qd Difuzor
qf Lentile (lentile Carl Zeiss)
Camera dvs. este dotatã cu lentile Carl
Zeiss care pot reproduce imagini de înaltã
calitate. Aceste lentile au fost obþinute
prin colaborarea dintre Carl Zeiss, din
Germania, ºi Compania Sony.
Ele respectã sistemul de mãsurã MTF
pentru camere video ºi au aceeaºi calitate
cu lentilele Carl Zeiss. Lentilele pentru
aceastã camerã video au o acoperire T*
cu un strat care reduce reflexiile nedorite
ºi care ajutã la reproducerea mai fidelã a
culorilor.
MTF este un acronim pentru Funcþie de
Transfer Modulat. Valoarea numericã
reprezintã cantitatea de luminã reflectatã
de la subiect, care pãtrunde prin lentile.
.
1 Suportul pentru accesorii
Pentru a conecta un accesoriu, apãsaþi
în jos ºi împingeþi-l pânã la capãt, apoi
strângeþi ºurubul. Pentru a demonta un
accesoriu, deºurubaþi ºurubul, apãsaþi în
jos ºi apoi trageþi accesoriul respectiv în
afarã.
Când ataºaþi suportul pentru accesorii,
aveþi grijã sã nu deterioraþi panoul LCD.
2 Cupa de protecþie a lentilelor (pag. 21)
3 Buton OPEN/EJECT
(pag. 19)
4Capacul compartimentului pentru casete
(pag. 19)
5 Pârghie de reglare a lentilelor vizorului
(pag. 17)
6Butonul PICTURE PROFILE (pag. 36)
7 Butonul MENU (pag. 56)
8 Butonul P-MENU (pag. 74)
9 Butonul STATUS CHECK (pag. 25, 49)
0Buton rotativ SEL/PUSH EXEC (pag. 56)
Pentru a ataºa suportul pentru
accesorii
Scoaterea cupei de protecþie a
lentilelor
Deºurubaþi ºurubul de fixare a cupei de
protecþie a lentilelor, apoi rotiþi cupa în
direcþia indicatã de sãgeatã în imaginea de
mai jos.
ºurub de fixare a cupei
de protecþie a lentielor
Ataºarea cupei de protecþie a
lentilelor
Aliniaþi marcajele de pe cupa de protecþie a
lentilelor cu cele de pe corpul camerei, apoi
rotiþi cupa în sens invers faþã de direcþia
indicatã de sãgeatã în imaginea de mai sus.
Strângeþi ºurubul de prindere pentru a fixa
cupa de protecþie a lentielor.
Continuã...
119
Telecomandã
Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.
Pentru a introduce bateriile
1 Apãsaþi ºi trageþi spre înafarã capacul
compartimentului pentru baterii.
2 Introduceþi în compartimentul bateriilor
douã baterii R6 (mãrime AA), potrivind
marcajele + ºi - ale bateriilor cu cele
corespunzãtoare din compartiment.
1 Butonul DISPLAY (pag. 48)
2 Butonul SEARCH MODE (pag. 55)
3 Butoane ./> (pag. 55)
4 Butoane de comandã video (Derulare,
Redare, Rulare rapidã înainte, Pauzã,
Stop, Redare cu încetinitorul, ×2) (pag.
45)
5 Emiþãtor
Dupã ce aþi pornit camera video,
îndreptaþi telecomanda spre senzorul
pentru telecomandã al acesteia pentru a
o acþiona.
6Butonul ZERO SET MEMORY (pag. 54)
7 Butonul REC START/STOP (pag. 21)
8 Butonul DATA CODE (pag. 48)
9 Buton pentru puterea de mãrire (pag.
23)
120
3 Puneþi la loc capacul împingând pânã se
aude un clic.
b Note privind telecomanda
• Nu îndreptaþi senzorul pentru telecomandã
al camerei video spre surse de luminã
puternice cum ar fi lumina solarã directã
sau becuri cu incandescenþã.
În caz contrar este posibil ca telecomanda
sã nu mai funcþioneze corect.
• Este posibil ca telecomanda sã nu
acþioneaze corespunzãtor dacã senzorul
pentru telecomandã este acoperit de
lentilele de conversie (opþionale).
• Când acþionaþi camera cu ajutorul
telecomenzii furnizate, este posibil sã fie
acþionat ºi aupra aparatului dvs. video.
Într-o astfel de situaþie, selectaþi alt mod
de comandã -în afarã de VTR 2- pentru
aparatul video sau acoperiþi senzorul
pentru telecomandã al acestuia cu hârtie
neagrã.
Indicatorii afiºaþi pe ecranul LCD sau în vizor
Pe ecranul LCD sau în vizor vor apãrea urmãtorii indicatori care prezintã starea camerei dvs.
video.
Exemplu : Indicatorii în modul CAMERA
Cod temporal (pag. 48) /
Contor de bandã (pag. 48)/
Autodiagnosticare (pag. 100)
Indicatori
Semnificaþie
y120min Perioada de autonomie
rãmasã (pag. 22)
Format de înregistrare (21)
SP LP
Sistem de înregistrare (p. 23)
STBY/REC
Starea de aºteptare pentru
înregistrare / modul de
înregistrare
Indicatori
QZ
Avertisment (pag. 100)
9
Reglarea manualã
focalizãrii (pag. 34)
.
Subiecte poziþionate contra
luminii (pag. 26)
Modul standard 4:3 (43)
9 16b
Modul audio (pag. 63)*
60min q
Lungimea benzii rãmase
(pag. 22)
Echilibrul de alb predefinit
(pag. 28)
Echilibrul de alb prin apãsare
(pag. 27)
Iris închis (pag. 29)
SteadyShot oprit (pag. 59,
78)
Înregistrarea cadrelor (61)*
Trimiterea imaginilor ºi
sunetelor analogice la ieºire
în format digital (pag. 69)*
Intrare HDV/ intrareDV (85)
Stabilirea indicaþiei zero a
contorului benzii (pag. 54)
a
Spot de luminã (pag. 26)
ND1, ND2, NDOFF Filtru ND (p. 32)
4:3
Semnificaþie
Iluminarea din spate a
ecranului LCD opritã (p. 16)
de la
la Profilul Imaginii (pag. 36)
Înregistrarea index (pag. 42)
Standard de înregistrare cu
un microfon 4-ch (pag. 98)*
* Apare numai la imaginile în format DV.
121
Index
Indicaþii numerice
C
Adaptor cu 21 de pini....53, 83 Cablu de conectare A/V . 51,
Modul 16 : 9 WIDE..............52
52, 81, 84, 88, 91
Cablu video pe componente
A
............................... 50, 52
Acumulator............................12 Cablu i.LINK ......................
Informaþii.........................11
.... 50, 79, 80, 83, 84, 86, 91
Perioada de autonomie ... Capacitatea de înregistrare
.............................. 22, 108
Afiºatã22
Acumulator
Rãmasã (REMAINING) 73
“InfoLITHIUM”.............107 Capete video ................. 111
Adaptor de reþea ............. 14 Casetã ............................. 19
AE RESPONSE ................ 57 Casetã de curãþare ......... 111
AE SHIFT ........................ 37 Cãutare dupã datã ........... 55
Afiºaj, indicatori ............ 121 Cãutare index .................. 55
Afiºaj de autodiagnosticare Cãutarea unei imagini ...... 46
................................... 100 Ceas, potrivire (CLOCK SET)
Afiºarea indicatorilor pe
..................................... 18
ecran ..................... 48, 121 CINE FRAME .................. 37
Afiºarea datelor privind CINEMATONE γ ............ 37
reglajele camerei ..... 48, 72 Clapetã protecþie la scriere .
AGC LIMIT ..................... 37
................................... 105
Amplificare (GAIN) ......... 30 Claritate ........................... 37
Aperturã .......................... 29 Cod de date
AT IRIS LMT .................. 37
(DATA CODE) ....... 48, 72
Atribuire
de
funcþii Cod temporal ................... 22
butoanelor (ASSIGN BTN) COLOR LEVEL ................ 37
..................................... 78 COLOR PHASE ............... 37
AUDIO MIX ............. 63, 90 COMPONENT ................. 68
AUDIO MODE ................ 63 Comutator
AWB SENS ..................... 37
POWER ....................... 15
ZEBRA/PEAKING . 33, 97
B
Condensarea
umezelii .... 110
BACK LIGHT
Conectare
la
calculator
.... 86
(contraluminii) .............. 26
Contor
de
bandã
.......
22,
54
Bandã cu pistã audio dublã
Copiere
............................
79
62
Copiere
audio
Bare de culoare ............... 23
(AUDIO MIX) ........ 63, 90
Baterie
Cupã
de protecþie a lentilelor
tip pastilã, la camerã ... 112
119
tip R6 (AA), la
telecomandã ........... 120 Curbe de tranziþie ............ 53
BEEP (semnal sonor) ....... 71 Curea de prindere .......... 116
BLACK FADER ............... 41
Buton
OPEN/EJECT .................... 19
ZEROSETMEMORY ... 54, 89
122
D
Data / ora .................. 18, 48
Diferenþe de fus orar
(WORLD TIME) .......... 70
Dimensiunea caracterelor
meniului (LETTER SIZE) . 72
DISPL OUTPUT .............. 73
Durata înregistrãrii .......... 13
Durata redãrii .................. 14
Durata tranziþiei ............... 53
E
Echilibru de alb
(WHT BAL) ................. 27
Ecran cu cristale lichide
(LCD) ............................. 3
END SEARCH ................. 47
Emiþãtor de radiaþii infraroºii
................................... 120
Expunere ......................... 26
F
FADER ............................ 41
Focalizare ........................ 34
Focalizare extinsã ............ 35
Folosirea camerei video în
strãinãtate .................. 104
Format de înregistrare
(REC FORMAT) ........... 67
FORMAT LAMP ............ 71
Funcþia de conversie a
semnalului
(A/VcDV OUT) ..... 69, 91
G
GAIN ............................... 30
GAIN SETUP .................. 57
Gradare ............................ 41
Gradare spre alb
(WHITE) ................... 41
Gradare spre negru
(BLACK) ................... 41
H
HANDLE ZOOM ............ 60
Haºurã (Zebra) ................ 33
HDV ................... 2, 104, 105
Index (continuare)
I
i.LINK ............................ 109
i.LINK CONV .................. 68
Iluminarea din spate a
ecranului LCD
(LCD BL LEVEL) .......... 64
Index
cãutare ......................... 55
semnal .......................... 42
Indicator luminos ce semnalizeazã cã se înregistreazã
(REC LAMP) .. 21, 71, 115,
118
Indicatori de avertizare .. 100
Indicatori afiºaþi pe ecran / în
vizor ...................... 48, 121
Inel
pentru iris .................... 29
pentru focalizare .......... 34
pentru mãrire ................ 24
“InfoLITHIUM” ............ 107
Iris ................................... 29
IRIS DIAL ....................... 72
M
Manºon pentru vizor ...... 17
Mãrire .............................. 23
Meniuri
AUDIO SET ................. 62
CAMERA SET ............. 57
IN/OUT REC ................ 66
LCD / VF SET .............. 64
OTHERS ...................... 70
Personal, particularizare 74
Selectarea elementelor de
meniul ....................... 56
Mesaje de avertizare ..... 102
Modul înregistrare
(REC MODE) .......... 22, 67
Modul oglindã ................ 25
Modul de funcþionare
(POWER) ...................... 15
Mono ........................ 81, 84
Mufã
Audio/Video .... 84, 88, 91
cãºti ........................... 118
HDV/DV83, 84, 86, 88, 91
i.LINK ..................... 8486,
Î
MIC/LINE IN ............... 88
Încãrcarea completã ........ 11 MPEG2 .............................. 2
Încãrcarea bateriilor
MULTI-SOUND .............. 62
Acumulator .................. 11
Bateria tip pastilã instalatã N
iniþial ....................... 112 ND FILTER ...................... 32
Înregistrarea cadru cu cadru Nivelul volumului
(FRAME REC) ............. 61 microfonului ................. 39
Înregistrare la unghiuri mici NTSC ............................ 104
..................................... 22 P
L
LANC ............................ 118
LCD BL LEVEL ................ 64
LCD COLOR .................... 64
Limba folositã (Language)20
LP (Redare îndelungatã) . 22,
67
Luminozitatea ecranului LCD
(LCD BRIGHT) ............. 16
R
Redarea
cadrelor ........................ 47
cu încetinitorul ............. 46
în ordine inversã .......... 46
cu vitezã dublã ............. 47
Reglarea manualã afocalizãrii
(FOCUS) ...................... 34
RESET ........................... 117
REC LAMP ..................... 71
REC MODE ..................... 67
REC START / STOP .. 22, 42
Reluare (REC REVIEW) ... 44
REMAINING ................... 73
S
S video ...... 51, 52, 81, 84, 91
Semnal sonor de confirmare
a unei operaþii .............. 71
Senzorul pentru telecomandã
............................ 115, 118
SHARPNESS ................... 37
SHOT TRANS ................. 58
SKINTONE DTL ............. 37
Skip scan ......................... 46
Sistem de culoare TV .... 104
Sonor principal ................ 62
Sonor secundar ............... 62
SP (Standard Play) ......... 67
SPOT LIGHT ................... 26
Stabilirea indicaþiei zero a
contorului de bandã ..... 54
STATUS CHECK ....... 25, 49
STEADYSHOT ............... 59
STEADYSHOT TYP ........ 59
PAL ............................... 104 Stereo .............................. 62
Particularizarea Meniului Suport pentru accesorii . 119
Personal ....................... 74
Adãugare elemente .. 74 T
ªtergere elemente ..... 75 Telecomandã ................. 120
Ordinare elemente .... 76
REMOTE CTRL ........... 73
Iniþializare elemente .. 77 Telephoto
PEAKING (accenutare (filmare la distanþã) ....... 23
contur) ......................... 35 Tranziþie la înregistrare
P-MENU .......................... 74 SHOT TRANS .............. 58
PICUTRE PROFILE ......... 36 Tranziþia linã
Potrivirea ceasului
Vezi END SEARCH ...... 47
(CLOCK SET) .............. 18 TV TYPE ......................... 69
Continuã...
123
Index (continuare)
U
Unghi panoramic
(Wide angle) ................. 23
V
VCR HDV/DV .................. 66
Vizor
reglare .......................... 17
Luminozitate (VF B.LIGHT)
65
Întreþinere .................. 112
Viteza de mãrire ............... 24
Viteza obturatorului ......... 31
Vânt, zgomot ................... 63
Volum (VOLUME) ............ 45
W
WB PRESET .................... 28
WB SHIFT ...................... 37
WHITE FADER
(gradare spre alb) ........ .41
WIND .............................. 57
WORLD TIME (diferenþã de
fus orar) ....................... 70
Z
ZEBRA LEVEL ................ 33
ZEBRA/PEAKING .... 33, 97
Zgomotul vântului, diminuare
63
Zero Set Memory. ...... 54, 89
Zoom ............................... 23
http://www.sony.net
124
Download PDF

advertising