Sony | DCR-HC90E | Sony DCR-HC90E Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã
Manual de instrucþiuni
DCR-HC90E
© 2005 Sony Corporation
1
Mai întâi citiþi aceste
informaþii
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
“Memory Stick”
PENTRU CLIENÞII DIN
MAREA BRITANIE
NOTE PRIVIND ADAPTORUL
DE REÞEA
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu
aceeaºi valoare a rezistenþei ca cea ce v-a
fost furnizatã ºi care sã fi aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
Remarcã
În cazul în care datoritã interferenþelor
electromagnetice survin întreruperi în cursul
transferului de date, reporniþi aplicaþia
software sau deconectaþi ºi apoi cuplaþi
cablul de comunicaþie (USB etc.).
Observaþii
utilizarea
privind
Împreunã cu camera sunt
furnizate douã tipuri de
documentaþie
- “Manualul de instrucþiuni” (acesta)
- “Ghidul de iniþiere” - pentru utilizarea
software-ului (care se gãseºte pe discul CDROM furnizat)
Note privind tipurile de suport
de înregistrare pe care le puteþi
utiliza pentru camera dvs.
video
• O minicasetã DV marcatã cu
(minicasetele cu Memorie - Cassette
Memory nu sunt compatibile) (pagina
116).
• “Memory Stick Duo” marcatã cu
,
(pagina
118).
Note privind utilizarea camerei
• Nu apucaþi camera video de pãrþile
prezentate mai jos.
PENTRU CLIENÞII DIN
EUROPA
ATENÞIE
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã
cã se încadreazã în limitele stabilite de
Directiva EMC privind utilizarea cablurilor
de conectare mai scurte de 3 metri (9,8
picioare).
2
Ecranul LCD
C a p a c u l
acumulatorului /
”Memory Stick
Duo”
Capacul suportului
pentru accesorii
• Înainte de a conecta camera dvs. video la
alte echipamente prin intermediul unui
cablu USB sau al unuia i.LINK, aveþi grijã
sã cuplaþi conectorul în poziþia corectã.
Dacã forþaþi conectarea în poziþie greºitã,
este posibil ca terminalul sã se deterioreze
sau pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
camerei.
Note privind ecranul cu cristale
lichide, vizorul ºi lentilele
Note privind înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
camerei video, ale mediului de stocare a
informaþiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
• Un element de meniu care apare de culoare
de þarã/regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Ecranul LCD ºi vizorul pentru fixarea
• Programele de televiziune, filmele, casetele
gri nu este disponibil în condiþiile curente
de înregistrare.
imaginii sunt produse folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
99,99 % dintre pixeli sunt operaþionali
pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor
minuscule puncte negre ºi / sau a unora
luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi)
care sã aparã în mod constant pe ecranul
LCD ºi pe vizor.
Aceste puncte apar în mod normal în
procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã în
nici un fel imaginea înregistratã.
• Expunerea ecranului LCD, a vizorului sau
a lentilelor la luminã solarã directã o
perioadã îndelungatã de timp poate
conduce la apariþia unor disfuncþionalitãþi.
Aveþi grijã când aºezaþi aparatul în
apropierea unei ferestre sau afarã.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg.
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
Note privind utilizarea acestui
manual
• Imaginile ecranului cu cristale lichide
(LCD) ºi ale vizorului sunt preluate cu
ajutorul unei camere foto digitale ºi din
acest motiv ilustraþiile pot apãrea diferit
de ceea ce vedeþi dvs.
• Indicaþiile afiºate pe ecran pentru fiecare
în parte au scopul de a ilustra procedurile
descrise. La nevoie, modificaþi limba de
afiºare a aparatului înainte de a-l folosi
(pagina 13).
Note privind lentilele Carl Zeiss
Camera dvs. este dotatã cu lentile Carl Zeiss,
obþinute prin colaborarea dintre Carl Zeiss,
din Germania, ºi Compania Sony, ºi care
produc imagini de înaltã calitate.
Ele se supun sistemului de mãsurã MTF*
pentru camere video ºi oferã o calitate
specificã lentilelor Carl Zeiss. Lentilele
camerei dvs. sunt de asemenea tratate prin
acoperire T*, pentru înlãturarea reflexiilor
nedorite ºi o mai fidelã reproducere a
culorilor.
* MTF este un acronim pentru Funcþie de
Transfer de Modulaþie. Valoarea numericã
reprezintã cantitatea de luminã provenitã de
la subiect care intrã în lentile.
3
CUPRINS
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor furnizate ...................................................... 7
Pasul 2: Încãrcarea acumulatorului ............................................................... 8
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi prinderea fermã a camerei ...........................11
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a vizorului ............................................ 12
Pasul 5 : Utilizarea panoului tactil ............................................................... 13
Alegerea limbii de afiºare ............................................................................... 13
Aflarea semnificaþiei indicatorilor care apar pe ecran ..................................... 13
Pasul 6 : Potrivirea datei ºi orei .................................................................. 14
Pasul 7 : Introducerea în aparat a unei casete sau a unui card
“Memory Stick Duo” .................................................................. 15
Pasul 8 : Alegerea raportului laturilor imaginilor înregistrate (16:9 sau 4:3) ... 17
Înregistrare / Redare
Înregistrare/Redarea cu uºurinþ㠖 Easy Handycam
(mod de funcþionare simplificat) ................................................... 18
Înregistrare ............................................................................................... 20
Redare ..................................................................................................... 21
Funcþii utilizate la înregistrare / redare, etc. ................................................. 22
Înregistrare
Folosirea opþiunii de mãrire
Înregistrarea sunetului cu mai multã profunzime (înregistrarea 4CH MIC)
Înregistrarea în spaþii întunecate (NightShot)
Folosirea bliþului
Reglarea expunerii în cazul subiectelor iluminate din spate
Reglarea focalizãrii pentru subiecte distanþate de centru (SPOT FOCUS)
Stabilirea expunerii pentru subiectul selectat (Flexible spot meter)
Înregistrarea în oglindã
Utilizarea trepiedului
Redare
Redarea imaginilor în mod succesiv
Utilizarea funcþiei de mãrire la redare
Înregistrare/redare
Verificarea energiei rãmase a acumulatorului (Informaþii legate de acumulator)
Eliminarea semnalului sonor de confirmare a unei operaþii
Utilizarea efectelor speciale
Iniþializarea reglajelor
Denumirile ºi funcþiile altor pãrþi
4
Indicatorii afiºaþi în timpul înregistrãrii/redãrii .............................................. 26
Cãutarea punctului de început .................................................................... 29
Cãutarea ultimei scene a celei mai recente înregistrãri - END SEARCH .......... 29
Cãutarea manualã - EDIT SEARCH ................................................................ 29
Revederea celor mai recent înregistrate scene - Rec review (reluare) ............. 29
Telecomanda ............................................................................................ 30
Cãutarea rapidã a scenei dorite
– Zero set memory (Stabilirea indicaþiei zero a contorului de bandã) .. 30
Cãutarea unei scene dupã data înregistrãrii
– Date search (Cãutarea dupã datã) ....................................................... 31
Redarea imaginilor la televizor ................................................................... 32
Folosirea Meniului
Utilizarea elementelor meniului ................................................................... 34
Elementele meniului ................................................................................... 36
Meniul (CAMERA SET - reglajele camerei)
Reglaje pentru adaptarea camerei la condiþiile de înregistrare (EXPOSURE
/ WHITE BAL. / STEADYSHOT, etc.) ............................................... 38
Meniul (MEMORY SET - Reglaje ale memoriei)
Reglaje pentru “Memory Stick Duo” ( QUALITY / IMAGE SIZE / ALL
ERASE / NEW FOLDER, etc.) ........................................................... 45
Meniul (PICT. APPLI. - Reglaje de imagine)
Efecte speciale ale imaginilor sau funcþii suplimentare de înregistrare/redare
(PICT.EFFECT / SLIDE SHOW / SMTH. INT.REC / INT REC-STL,
etc.) ..................................................................................................... 49
Meniul (EDIT/PLAY - Montaj / Redare)
Reglaje pentru editare sau redare în diferite moduri (VAR. SPD PB / END
SEARCH, etc. ..................................................................................... 55
Meniul (STANDARD SET - Reglaje standard)
Reglaje în timpul înregistrãrii pe bandã sau alte reglaje de bazã (REC MODE
/MULTI-SOUND / LCD/VF SET / DISP OUTPUT / USB, etc. ......... 56
Meniul (TIME/LANGU. - Timp / Limbã)
(CLOCK SET / WORLD TIME, LANGUAGE) ................................. 62
Particularizarea Meniului Personal. ............................................................ 63
Copiere / Montaj
Conectarea camerei de luat vederi la un aparat video sau la un televizor ..... 65
Copierea pe alte echipamente de înregistrare cum ar fi un aparat video, un
recorder DVD etc .................................................................................... 67
5
Înregistrarea imaginilor redate de un aparat video sau de la televizor ........... 68
Copierea imaginilor de pe bandã pe “Memory Stick Duo” ......................... 69
Copierea sunetului pe o bandã înregistratã ................................................. 70
ªtergerea imaginilor înregistrate de pe “Memory Stick Duo” ...................... 72
Ataºarea de informaþii particulare imaginilor înregistrate pe “Memory Stick Duo”
(Protejarea imaginilor / Marcajul pentru imprimare) ..................... 73
Imprimarea imaginilor înregistrate (Imprimante compatibile cu standardul
PictBridge) ................................................................................. 74
Conectorii destinaþi echipamentelor externe ............................................... 75
Utilizarea calculatorului
Înainte de a studia pe calculator discul ce conþine “Ghidul de iniþiere” .......... 77
Instalarea aplicaþiilor software ºi a “Ghidului de iniþiere” pe calculator ......... 80
Urmãrirea “Ghidului de iniþiere” ................................................................. 84
Crearea unui DVD (Acces direct la “Clic pe DVD”) .................................. 85
Conectarea unui aparat video analogic la calculator prin intermediul camerei video
(Funcþia de conversie a semnalului) ................................................... 88
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor .......................................................................... 90
Indicatori ºi mesaje de avertizare ............................................................. 109
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate .......................................................115
Casete video ce pot fi utilizate ..................................................................116
Despre “Memory Stick” ..........................................................................118
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”. .................................................... 121
Despre i.LINK ....................................................................................... 122
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie ............................................................. 124
Utilizarea curelelor de prindere ................................................................ 128
Specificaþii .............................................................................................. 129
Index ...................................................................................................... 131
6
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost furnizate împreunã cu camera video. Numãrul
indicat în paranteze reprezintã numãrul de articole furnizate din fiecare tip.
“Memory Stick Duo” 16MB (1)
(paginile 16, 118)
Cablu de conectare A/V (1)
(paginile 32, 65)
Cablu USB (1) (pagina 77)
Adaptor pentru Memory Stick
Duo (1) (pagina 119)
Curea de umãr (1) (pagina 128)
Adaptor de reþea (1) (pagina 8)
Acumulator reîncãrcabil NP-FA50
(1) (paginile 8, 121)
Cablu de alimentare (1) (pagina 8)
CD-ROM cu “Picture package
Ver 1.5” (1) (pagina 80)
Manual de instrucþiuni pentru
utilizarea camerei video (Acest
manual) (1)
Telecomandã (1) (pagina 30)
Conþine deja o baterie tip pastilã cu litiu.
7
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria A) ataºându-l
(pagina 121) la camera dvs. video.
2 Introduceþi acumulatorul, aliniind
vârful marcajului lateral v cu
vârful marcajului v de pe camerã
pânã când se produce un clic.
Mufa DC IN
Comutator
POWER
Conector de
curent
continuu (DC)
Spre priza de perete
Cablu de
reþea
1
Adaptor de
reþea
Glisaþi capacul acumulatorului/
Acumulatorul este introdus mai uºor în
aparat dacã împingeþi cu colþul sãu pârghia
de eliberare.
unitãþii ”Memory Stick Duo” în
direcþia indicatã de sãgeatã
pentru a-l deschide.
3 Închideþi capacul acumulatorului
Verificaþi sã fie complet deschis capacul
compartimentului pentru acumulator.
8
Pârghie de eliberare a
acumulatorului
/unitãþii ”Memory Stick Duo”.
Verificaþi dacã este complet închis capacul
compartimentului pentru acumulator.
4 Deplasaþi comutatorul POWER în
poziþia OFF(CHG) (poziþia de
bazã).
Pentru a detaºa acumulatorul
Opriþi alimentarea. Deschideþi capacul
compartimentului pentru acumulator /
“Memory Stick Duo”, apoi apãsaþi pârghia
de eliberare în direcþia indicatã de sãgeatã
1 pentru a scoate acumulatorul.
Comutator
POWER
Indicator luminos
/CHG (încãrcare)
5 Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei dvs.
Pârghia de eliberare
a acumulatorului
La depozitarea acumulatorului
Dacã nu utilizaþi acumulatorul o perioadã
îndelungatã de timp, descãrcaþi-l complet
înainte de a-l depozita. (pagina 122).
Folosirea unei surse exterioare
de curent
Cu marcajul v
spre dreapta
6 Conectaþi cablul de alimentare la
Puteþi folosi camera dvs. alimentatã de la o
prizã de perete, realizând aceleaºi conexiuni
ca atunci când încãrcaþi acumulatorul. În
aceastã situaþie acumulatorul nu se
descarcã.
adaptorul de reþea ºi la priza de
perete.
Indicatorul luminos CHG (încãrcare) se
aprinde ºi începe încãrcarea.
7 Indicatorul luminos CHG (încarcã)
se stinge când acumulatorul este
încãrcat complet. Deconectaþi
adaptorul de reþea de la mufa DC
IN a camerei video.
Deconectaþi adaptorul de reþea de la mufa
DC IN apucând atât camera video, cât ºi
mufa DC (de curent continuu).
9
Durata încãrcãrii
Despre acumulator
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii
complete a unui acumulator total descãrcat.
• Înainte de a schimba acumulatorul, glisaþi
Tip acumulator Perioadã de timp
NP-FA50 (furnizat)
125 min.
NP-FA70
155 min.
Durata înregistrãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
Tip
Durata
acumulator înregistrãrii
continue*
85
NP-FA50
95
(furnizat)
100
165
NP-FP70
175
180
Durata
înregistrãrii
obiºnuite*
45
50
55
90
95
95
* În rândul de sus : Cu iluminarea
ecranului LCD pornitã.
În rândul din mijloc : Cu iluminarea
ecranului LCD opritã.
În rândul de jos: Înregistrare folosind
vizorul în timp ce ecranul LCD este închis.
• Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când
perioadele de înregistrare alterneazã cu
operaþii de pornire/oprire a înregistrãrii, de
pornire/oprire a alimentãrii sau de mãrire.
Durata redãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în
minute în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
Tip
acumulator
NP-FA50
(furnizat)
NP-FA70
Cu ecranul Cu ecranul
LCD deschis* LCD închis
125
150
235
275
* Când iluminarea din spate a ecranului LCD
10
pornitã.
comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG).
• Indicatorul de CHG (încarcã) lumineazã
intermitent în timpul încãrcãrii sau
informaþiile legate de acumulator (pagina
24) nu sunt corect afiºate în urmãtoarele
condiþii :
– Acumulatorul nu este corect montat.
– Acumulatorul este deteriorat.
– Acumulatorul este complet descãrcat.
(Numai pentru informaþii privind
acumulatorul).
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a camerei, chiar dacã este decuplat
cablul de alimentare de la prizã.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C (77°F). (Se
recomandã o temperaturã între 10° C ºi
30° C (50° F ºi 86° F)).
• Perioada de autonomie a camerei va fi mai
scurtã dacã înregistrarea sau redarea au
loc la temperaturi scãzute.
• Perioada de autonomie a camerei va fi mai
scurtã în funcþie de condiþiile în care
folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi, decuplaþi
imediat adaptorul de la prizã.
• Nu puneþi, în timpul folosirii, adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi bornele de curent
continuu (DC) ale adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte
metalice deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
Mãsuri de precauþie
Cu toate cã este opritã, camera video este în
continuare alimentatã cu energie cât timp
este cuplatã la reþea prin intermediul
adaptorului.
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi prinderea
fermã a camerei
Este necesar sã deplasaþi comutatorul
POWER mai multe trepte pentru a porni
indicatorul luminos corespunzãtor.
Când utilizaþi camera pentru prima datã, pe
ecran este afiºatã interfaþa [CLOCK SET]
(potrivirea ceasului) (pagina 14).
Comutatorul POWER
1 Deplasaþi comutatorul POWER
2 Þineþi camera corect.
3 Realizaþi o prizã bunã ºi strângeþi
cureaua de prindere.
mai multe trepte în direcþia sãgeþii
pentru a porni indicatorul luminos
respectiv.
Capacul lentilelor se deschide automat
atunci când comutatorul POWER este
trecut în poziþia CAMERA-TAPE sau
CAMERA-MEMORY.
În cazul în care
comutatorul
POWER este în
poziþia OFF, glisaþi-l
în jos în timp ce
apãsaþi butonul
verde.
Indicatoare care devin luminoase :
• CAMERA-TAPE : Pentru a înregistra pe
bandã.
• CAMERA-MEMORY : Pentru a înregistra
pe unitatea de memorie “Memory Stick
Duo”.
• PLAY/EDIT : Pentru a reda sau a realiza
montaje de imagini.
• Când deplasaþi comutatorul POWER din
poziþia OFF(CHG) cãtre poziþiile
CAMERA-TAPE sau CAMERAMEMORY, pe ecranul LCD vor fi afiºate
vreme de 5 secunde data ºi ora curente.
Potriviþi cureaua de prindere aºa cum este
indicat în imagine.
Pentru a opri alimentarea
Deplasaþi comutatorul POWER pânã în
poziþia OFF(CHG) în timp ce apãsaþi butonul
verde.
• La momentul achiziþionãrii, camera este
reglatã astfel încât dacã nu o acþionaþi timp
de cca. 5 minute, alimentarea sã se
întrerupã automat, pentru a economisi
energia acumulatorului, ([A.SHUT OFF],
pagina 61)
11
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a
vizorului
Panoul LCD
Vizorul
Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul
camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în
poziþia optimã pentru redare sau înregistrare
(2).
Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului
atunci când panoul LCD este închis pentru
a evita consumarea energiei acumulatorului.
DISP / BATT INFO
Pârghie de reglare a
lentilelor vizorului.
Deplasaþi-l pânã ce
imaginea devine
clarã.
Maxim 180°
perpendicular pe
camerã
Maxim 90°
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi din greºealã
butoanele aflate pe cadrul panoului LCD
când deschideþi sau când reglaþi panoul
LCD.
• Dacã rotiþi panoul LCD cu 180 de grade
spre lentile, îl puteþi închide cu ecranul
spre exterior. Aceastã facilitate este utilã
în timpul operaþiilor de redare.
• Dacã rotiþi cu 180° panoul LCD spre lentile,
puteþi vedea imaginea în vizor.
Scãderea
luminozitãþii
ecranului LCD
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/
BATT INFO timp de câteva secunde pânã
ce apare simbolul
.
Aceastã facilitate este utilã când folosiþi
camera video în condiþii de luminozitate mare
sau când doriþi sã economisiþi energia
acumulatorului. Imaginea înregistratã nu va
fi afectatã de acest reglaj. Pentru a porni
iluminarea ecranului LCD, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul DISP/BATT INFO
timp de câteva secunde pânã ce simbolul
dispare.
• Pentru a regla luminozitatea ecranului LCD,
vezi [LCD BRIGHT] (pagina 58).
12
• Puteþi regla gradul de iluminare a vizorului
selectând [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT]
(pagina 58).
• Puteþi regla gradarea [FADER] ºi
expunerea [EXPOSURE] folosind vizorul
( pagina 49).
Pasul 5 : Utilizarea panoului tactil
Folosind panoul tactil puteþi reda imaginile
înregistrate (pagina 21) sau sã modificaþi
reglajele (pagina 34).
Aflarea semnificaþiei
indicatorilor care apar ecran
– Ghidul indicatorilor de ecran
Þineþi mâna în spatele panoului LCD
pentru a-l sprijini, apoi atingeþi uºor
butoanele afiºate pe ecran.
Puteþi afla cu uºurinþã semnificaþia fiecãrui
indicator care apare pe ecranul LCD.
1
2
panoului LCD efectuaþi aceleaºi operaþii
descrise anterior.
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi din greºealã
butoanele aflate pe cadrul panoului LCD
atunci când folosiþi panoul tactil.
Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO pentru
ca indicatorii (spre exemplu codul temporal,
etc.) sã fie afiºaþi sau nu pe ecran.
Alegerea limbii de afiºare
Puteþi stabili ca mesajele sã aparã într-o
anumitã limbã în interfeþele de ecran. Alegeþi
limba doritã pentru afiºare cu ajutorul
Atingeþi [DISP GUIDE].
Indicatorii variazã în funcþie de reglajele
efectuate..
• Când apãsaþi butoanele de pe cadrul
Pentru ca indicatorii sã nu mai
aparã pe ecran
.
Atingeþi [MENU] în timpul funcþionãrii
în modul Easy Handycam (pagina 18).
Atingeþi butonul afiºat pe ecran
DISPLAY /BATT INFO
Atingeþi
3
Atingeþi zona de ecran care
conþine indicatorul despre care
vreþi sã aflaþi detalii.
Semnificaþiile indicatorilor din zonã apar
pe ecran. Dacã nu gãsiþi indicatorul care
vã intereseazã, atingeþi butoanele
/
pentru a avea acces la restul listei.
Când apãsaþi
, ecranul revine la
interfaþa de selecþie a zonei.
opþiunii [LANGUAGE] din meniul
(TIME/LANGU.) ( paginile 34, 55).
4 Atingeþi [END].
13
Pasul 6 : Potrivirea datei ºi orei
Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
video pentru prima oarã. Dacã nu realizaþi
acest reglaj, interfaþa [CLOCK SET] va fi
afiºatã ori de câte ori porniþi camera sau când
schimbaþi poziþia comutatorului POWER.
3
Selectaþi [CLOCK SET] folosind
/
, apoi atingeþi
.
• Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
bateria reîncãrcabilã tip pastilã încorporatã
se va descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse
din memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria
tip pastilã (pagina 127) dupã care potriviþi
din nou data ºi ora.
4 Selectaþi [Y] (year-an) cu ajutorul
/
, apoi atingeþi
butoanelor
.
Puteþi alege orice an pânã la 2079.
Comutator POWER
Treceþi la pasul 4 când potriviþi ceasul pentru
prima datã.
1 Atingeþi
2
14
T [MENU]
Selectaþi meniul
LANGU.) folosind
atingeþi
.
(TIME/
/
, apoi
5
Stabiliþi în acelaºi mod [M]
(month-luna), [D] (day-ziua), hourora ºi minute-minutele, apoi
atingeþi
.
Ceasul porneºte.
Pasul 7 : Introducerea în aparat a unei
casete sau a unui card “Memory
Stick Duo”
Introducerea unei casete în
2 Introduceþi caseta cu fereastra
aparat
orientatã în afarã, apoi apãsaþi
[PUSH].
Puteþi utiliza pentru camera dvs. video numai
mini-casete
, vezi pagina 116.
• Durata de înregistrare depinde de varianta
aleasã pentru [
1
Împingeþi uºor
centrul pãrþii
din spate a
Fereastrã
casetei.
REC MODE] (pag. 56).
Deplasaþi ºi menþineþi butonul
OPEN/EJECT în direcþia
indicatã de sãgeatã ºi deschideþi
capacul.
Buton
OPEN/EJECT
Compartimentul pentru casete gliseazã
automat spre interior. Nu împingeþi cu
forþã caseta în compartiment deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
Capac
Compartimentul pentru casete iese
automat în afarã ºi se deschide.
3
Închideþi capacul.
Pentru a scoate caseta din
aparat
Parcurgeþi aceiaºi paºi pe care îi faceþi pentru
a introduce caseta în aparat.
15
“Memory Stick Duo”
Puteþi utiliza pentru camera dvs. video numai
carduri “Memory Stick Duo” marcate cu
simbolurile
sau
, vezi pagina 118.
3 Închideþi compartimentului pentru
acumulator/“Memory Stick Duo”.
• Numãrul ºi durata imaginilor ce pot fi
înregistrate variazã în funcþie de calitatea
ºi de dimensiunea lor. Pentru detalii, vezi
pagina 45.
1 Glisaþi capacul compartimentului
pentru acumulator/“Memory
Stick Duo” în direcþia indicatã de
sãgeatã pentru a-l deschide.
Asiguraþi-vã cã aþi închis complet capacul.
Pentru a scoate unitatea de
memorie “Memory Stick Duo”
din aparat
Deschideþi capacul acumulatorului/unitãþii
“Memory Stick Duo”. Apãsaþi uºor cardul
de memorie “Memory Stick Duo”.
• Când indicatorul de acces este luminos
Asiguraþi-vã cã aþi deschis complet capacul.
2
Introduceþi memoria “Memory
Stick Duo” în fanta care îi este
destinatã respectând orientarea
corectã, pânã ce se aude un clic.
Indicator luminos
de acces
Cu marcajul
v în partea
stângã
• Dacã încercaþi sã introduceþi cu forþa cardul
“Memory Stick Duo” în fantã, într-o
poziþie greºitã, cardul, slotul sau datele
de pe “Memory Stick Duo” se pot
deteriora.
16
sau clipeºte, camera video citeºte/scrie
date din/pe “Memory Stick Duo”. Nu
agitaþi ºi nu loviþi aparatul, nu opriþi
alimentarea, nu scoateþi cardul de memorie
ºi nici nu demontaþi acumulatorul în
aceastã perioadã. În caz contrar datele pot
fi deteriorate.
Pasul 8 : Alegerea raportului laturilor
imaginilor înregistrate (16:9 sau
4:3)
Dacã înregistraþi în modul 16:9, veþi putea
beneficia de imagini panoramice, de înaltã
rezoluþie.
• Diferenþele între unghiurile de vizionare în
• Dacã intenþionaþi ca imaginile sã fie
• La redarea imaginilor la televizor, alegeþi
urmãrite la un televizor cu ecran panoramic,
se recomandã înregistrarea în modul 16:9.
cazurile 4:3 ºi 16:9 apar în funcþie de poziþia
de mãrire.
pentru opþiunea [TV TYPE] varianta
corespunzãtore televizorului utilizat (vezi
pagina 32).
• Dacã vizionaþi imagini înregistrate în modul
16:9 alegând pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta [4:3], în funcþie de subiect,
imaginile pot apãrea grosiere (pagina 32).
Buton
WIDE SELECT
Comutator
POWER
Stabilirea raportului laturilor
pentru imaginile filmelor
înregistrate pe o bandã
Aveþi grijã sã puneþi comutatorul POWER
în poziþia CAMERA-TAPE.
Apãsaþi de mai multe ori WIDE
SELECT pentru a alege raportul dorit
al laturilor ecranului.
16:9*
4:3*
Înregistrarea filmelor sau a
imaginilor statice pe “Memory
Stick Duo”
1 Puneþi comutatorul POWER în poziþia
[CAMERA-MEMORY].
Raportul laturilor imaginilor devine 4:3.
2 Apãsaþi de mai multe ori butonul WIDE
SELECT pentru a stabili raportul dorit al
laturilor.
• În modul panoramic (16:9) imaginile statice
vor avea dimensiunea fixã de 2016×1134
(
). În modul 4:3 puteþi stabili o
).
dimensiune de pânã la 2016×1512 (
• Dacã înregistraþi filme (MPEG MOVIE EX)
în modul panoramic (16:9), în partea de
sus ºi de jos ale imaginilor vor apãrea benzi
negre la redare.
• În legãturã cu numãrul imaginilor ce pot fi
înregistrate, vezi paginile 45-46.
* Pentru vizualizarea pe ecranul LCD. Poate
diferi în cazul vizorului.
17
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat)
Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, majoritatea
reglajelor camerei se realizeazã automat fiind alese
variantele optime.
Deoarece rãmân disponibile numai funcþiile de
bazã, iar dimensiunea caracterelor afiºate pe ecran
creºte pentru a fi mai uºor vizibile, chiar ºi
începãtorii vor putea înregistra cu uºurinþã. Înainte
de a începe înregistrarea, parcurgeþi procedurile
descrise la Paºii de la 1 la 8 (paginile 7-17).
Înregistrarea cu uºurinþã
1 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul POWER A în direcþia indicatã de
sãgeatã pânã ce devine luminos indicatorul corespunzãtor mediului de
înregistrare utilizat.
Înregistrarea filmelor
:
Când comutatorul
POWER A este în
poziþia
OFF,
deplasaþi-l în jos în
timp ce apãsaþi
butonul verde.
Devine luminos indicatorul CAMERATAPE.
Înregistrarea imaginilor statice
:
Devine luminos indicatorul CAMERAMEMORY.
2 Apãsaþi EASY B.
Indicatorul EASY devine luminos ºi
de culoare albastrã.
(Funcþionarea în modul simplificat este pornitã)
3 Porniþi înregistrarea.
Filme
Imagini statice (4:3)
Apãsaþi butonul REC START/STOP
C (sau D).
Apãsaþi butonul PHOTO E.
Indicatorul (A) se modificã din
[STBY] în [REC].
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou C (sau D).
18
Clipeºte T Lumineazã
Apãsaþi ºi þineþi Apãsaþi complet
apãsat uºor pentru a pentru a înregistra.
se regla focalizarea.
Redarea cu uºurinþã
1 Deplasaþi mai multe trepte comutatorul POWER A în direcþia indicatã de
sãgeatã pânã ce devine luminos indicatorul PLAY/EDIT.
2 Apãsaþi EASY B.
Indicatorul EASY devine luminos ºi
de culoare albastru.
(Funcþionarea în modul simplificat este pornitã)
3
Începeþi redarea.
Filme
Atingeþi
, apoi butonul
pentru a începe redarea.
Redarea cu încetinitorul
poate fi
comandatã cu ajutorul telecomenzii.
A Stop
B Se comutã între Redare/Pauzã la
apãsarea butonului.
C Derulare/Rulare rapidã înainte.
Pentru a pãrãsi modul Easy
Handycam
Apãsaþi din nou butonul EASY B.
Indicatorul EASY se stinge ºi toate reglajele
revin la situaþia precedentã.
• Modul de înregistrare pentru bandã,
respectiv dimensiunea imaginii ºi calitatea
acesteia pentru “Memory Stick Duo” revin
la variantele implicite de reglaj.
• Operaþii pe care le puteþi efectua în modul
Easy Handycam :
– Reglarea unor elemente ale meniului
(pagina 36)
Dacã atingeþi [MENU], elementele
reglabile vor fi afiºate, iar cele ce nu pot
fi reglate revin la variantele stabilite din
oficiu.
– Mãrire (la înregistrare) (pagina 22)
Imagini statice
/
Atingeþi [MEMORY] T
pentru a selecta o imagine.
A Redarea benzii
B Precedentã/Urmãtoare
C ªterge (pagina 72)
– NightShot (pagina 22)
– Afiºarea sau nu a indicatorilor pe ecran
(pagina 13)
– “Redarea imaginilor la televizor” (pagina
32)
– “Copierea cu alte echipamente de
înregistrare cum ar fi un aparat video, un
recorder DVD etc.” (pagina 67)
• Pe ecran apare mesajul [Invalid during Easy
Handycam operation] (Nu este disponibilã
la funcþionarea în modul Easy Handycam)
dacã încercaþi sã efectuaþi operaþii care nu
sunt disponibile în modul Easy Handycam.
19
Înregistrare
Capacul lentilelor. Se deschide
conform poziþiei comutatorului
POWER
PHOTO
Comutator POWER
REC START/STOP A
REC START/STOP B
1
Deplasaþi mai multe trepte comutatorul POWER în direcþia indicatã de
sãgeatã pânã ce devine luminos indicatorul corespunzãtor mediului de
înregistrare utilizat.
C â n d
comutatorul
POWER este
în poziþia OFF,
deplasaþi-l în
jos în timp ce
a p ã s a þ i
butonul verde.
: Pentru a înregistra pe bandã,
trebuie sã devinã luminos indicatorul
CAMERA-TAPE.
: Pentru a înregistra pe “Memory
Stick Duo”, trebuie sã devinã luminos
indicatorul CAMERA-MEMORY.
2
Începeþi înregistrarea.
Filme
Imagini statice
Apãsaþi butonul REC START/STOP
A (sau B).
Apãsaþi ºi þineþi uºor apãsat butonul
PHOTO pentru a fi reglatã
focalizarea (A ), apoi apãsaþi-l
complet (B).
Indicatorul (A) se modificã din
[STBY] în [REC].
• Sonorul unui film (MPEG MOVIE EX)
înregistrat pe “Memory Stick Duo”
este mono.
Clipeºte T Lumineazã
Se aude semnalul sonor al obturatorului.
Când dispare simbolul
, imaginea a fost
înregistratã.
Pentru a opri înregistrarea filmelor
Apãsaþi din nou butonul REC START/STOP.
• Puteþi înregistra o imagine staticã pe “Memory Stick Duo” în timp ce înregistraþi filme pe
bandã sau în starea de aºteptare.
Imaginile statice vor avea dimensiunea fixã de [640×360] dacã sunt în format 16:9 ºi de
[640×480] dacã sunt în format 4:3.
Pentru a verifica ultima înregistrare pe “Memory Stick Duo”
Atingeþi
. Pentru a ºterge imaginea, atingeþi
starea de aºteptare.
20
T [YES]. Apãsaþi
pentru a reveni la
Redare
1
2
Deplasaþi mai multe trepte comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã pânã ce devine luminos
indicatorul PLAY/EDIT.
Porniþi redarea.
Filme
Imagini statice
Pe bandã :
Atingeþi
, apoi butonul
pentru a începe redarea.
Atingeþi [MEMORY].
Este afiºatã imaginea cea mai recent
înregistratã
A Stop
B Se comutã între Redare/Pauzã la
apãsarea butonului.
C Derulare/Rulare rapidã înainte.
A Redarea benzii
B Precedentã/Urmãtoare
C Afiºarea ecranului index
• Redarea înceteazã automat dacã pauza
dureazã mai mult de 3 minute.
Pe “Memory Stick Duo” :
Atingeþi [MEMORY] T
/
pentru a selecta o imagine cu
apoi apãsaþi
.
• Puteþi ºterge imaginile care nu sunt
necesare de pe “Memory Stick Duo”
(pagina 72).
,
Pentru a regla volumul
Apãsaþi
T [VOLUME], apoi
/
pentru a regla volumul.
• Dacã nu gãsiþi indicatorul [VOLUME] în
, atingeþi [MENU].
Pentru a cãuta o scenã în
timpul redãrii
Apãsaþi ºi þineþi apãsat
/
în timpul
redãrii (Cãutarea imaginii), sau
/
în
timpul rulãrii rapide înainte sau al derulãrii
benzii (Skip Scan) .
• Puteþi reda cu diferite viteze ([VAR. SPD
PB], pagina 55)
Pentru afiºarea imaginilor de
pe “Memory Stick Duo” pe
ecranul index
Apãsaþi
. Atingeþi, imaginea care vreþi
sã fie afiºatã singurã pe ecran.
Pentru a vizualiza imaginile din alt director,
atingeþi
T [SET] T [PB FOLDER],
selectaþi un director folosind butoanele
/
, apoi atingeþi
(pagina 48).
A 6 imagini anterioare / 6 imagini urmãtoare
B Imaginea afiºatã înainte de trecerea la
ecranul index.
C Simbolul de film.
21
Funcþii utilizate la înregistrare / redare, etc.
13 1/2 in.) pentru unghiul panoramic ºi de
circa 80 cm (aprox. 2 5/8feet) pentru
înregistrarea prim planurilor.
• Puteþi stabili [DIGITAL ZOOM] dacã vreþi
ca mãrirea sã fie mai mare decât 10×.
Pentru a înregistra un sunet
mai pregnant (înregistrare 4CH
MIC REC).................................7
Conectaþi microfonul opþional (ECM-HQP1)
la suportul interfeþei active 1 (p. 76).
Vedeþi [EXT SUR MIC] la pagina 57 pentru
detalii.
Înregistrarea
în
spaþii
întunecate (NightShot).........3
Înregistrare
Folosirea
opþiunii
de
mãrire.....................................26
Deplasaþi uºor cursorul pentru puterea de
mãrire 2 pentru ca mãrirea sã fie lentã sau
deplasaþi-l mult pentru o mãrire rapidã.
Unghi mai larg : unghi panoramic
Puneþi comutatorul NIGHTSHOT 3 în
ºi indicaþia
poziþia ON. (Apar simbolul
[“NIGHTSHOT ”].)
• Funcþia Super NightShot vã permite sã
înregistraþi imagini mai luminoase (pagina
42).
Funcþia Color Slow Shutter vã ajutã sã
înregistraþi imagini în care culorile originale
sunt mai fidel reproduse (pg. 43).
• Funcþiile NightShot ºi Super NightShot
utilizeazã radiaþii infraroºii. De aceea aveþi
grijã sã nu acoperiþi sursa de radiaþii
infraroºii 4 cu degetele sau cu alte
obiecte. Scoateþi lentilele de conversie
(opþionale) în cazul în care acestea sunt
ataºate.
• Dacã este dificil de realizat focalizarea
automatã, reglaþi manual focalizarea
([FOCUS], pagina 41)
• Nu apelaþi la aceste funcþii când înregistraþi
în spaþii luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
Pentru a utiliza bliþul..............9
Apãsaþi de mai multe ori pe (bliþ) pentru a
selecta una dintre variantele disponibile.
Prim plan : fotografiere la distanþã
(telefoto)
• Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu
22
ajutorul butoanelor de mãrire 6 de pe
cadrul panoului LCD.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect pentru a obþine o
focalizare bunã este de circa 1cm (aprox.
Nici un indicator afiºat: Bliþul se
declanºeazã automat în cazurile în care
nu este suficientã luminã în jur.
r
(Bliþ forþat) : Este utilizat întotdeauna
bliþul, indiferent de luminozitatea
spaþiului în care are loc înregistrarea.
r
(Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ.
• Distanþa recomandatã pentru înregistrare
unui subiect în cazul când se foloseºte
bliþul încorporat este cuprinsã între 0,3 m
ºi 2,5 m (1 ÷ 8 ft).
• Îndepãrtaþi praful de pe suprafaþa bliþului
înainte de a-l folosi deoarece efectul
acestuia poate fi diminuat de decolorãri
sau de obturãri cauzate de praf.
• Indicatorul luminos pentru încãrcarea
bliþului clipeºte pe durata încãrcãrii ºi
rãmâne aprins când încãrcarea bateriei se
încheie (în modul CAMERA-TAPE
încãrcarea la maxim a bliþului dureazã o
vreme, deoarece bateria bliþului se încarcã
cu bliþul deschis).
• Dacã folosiþi bliþul în spaþii luminoase spre
exemplu când înregistraþi subiecte
poziþionate contra luminii, este posibil ca
acesta sã nu fie eficient.
• Dacã ataºaþi lentile de conversie (opþionale)
acestea pot creea umbre.
• Puteþi modifica luminozitatea bliþului
reglând nivelul bliþului [FLASH LEVEL]
sau puteþi evita efectul de ochi roºii
folosind opþiunea [REDEYE REDUC] din
[FLASH SET] (pag. 42).
Reglarea expunerii în cazul
obiectelor iluminate din
spate..........................................8
Pentru a regla expunerea în cazul obiectelor
iluminate din spate, apãsaþi BACK LIGHT
8 pentru a apãrea simbolul .. Pentru a
renunþa la funcþia de iluminare din spate,
apãsaþi din nou BACK LIGHT.
Reglarea focalizãrii pentru
subiecte distanþate de centru
(SPOT FOCUS)........................7
Vezi [SPOT FOCUS] de la pagina 40.
Stabilirea expunerii pentru
subiectul selectat (Flexible
spot meter) ..............................7
Vezi [SPOT METER] de la pagina 39.
• Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã
a subiectului, însã imaginea va fi
înregistratã normal.
Utilizarea trepiedului..............0
Ataºaþi un trepied opþional la sistemul de
prindere 0 folosind un ºurub de prindere
(lungimea ºurubului trepiedului sã fie mai
micã de 5,5 mm (7/32 inch).
Redare
Redarea imaginilor în mod
succesiv....................................7
Vezi [SLIDE SHOW] de la pagina 50.
Utilizarea funcþiei de mãrire la
redare...................................2 6
Puteþi mãri imaginile de 1,1 pânã la 5 ori faþã
de dimensiunea originalã.
Mãrirea poate fi modificatã cu butonul de
mãrire 2 sau cu butoanele de mãrire 6 de
pe panoul LCD.
1 Redaþi imaginea care vreþi sã fie mãritã.
2 Mãriþi imaginea cu T (Telefoto).
3 Atingeþi ecranul în punctul care vreþi sã
fie mãrit, din cadrul afiºat.
4 Reglaþi mãrirea cu W (Wide-panoramic)
/ T (Telefoto-prim plan).
Pentru a renunþa, apãsaþi [END].
• Nu puteþi schimba viteza de mãrire cu
ajutorul butoanelor de mãrire 6 de pe
cadrul panoului LCD.
Înregistrarea în oglindã.........5
Deschideþi panoul LCD 5 pânã ce ajunge
perpendicular pe corpul camerei video (1),
apoi rotiþi-l cu 180° spre lentile (2).
23
Funcþii utilizate la înregistrare / redare, etc.
(continuare)
Eliminarea semnalului sonor
de confirmare a unei operaþii.7
Vezi [BEEP] (pagina 61) pentru a stabili dacã
sã fie emis sau nu semnal sonor.
Iniþializarea reglajelor.............qa
Apãsaþi RESET qa pentru a iniþializa toate
reglajele, inclusiv cele privind data ºi ora.
(Elementele de meniu particularizate în
Meniul Personal nu sunt readuse la valorile
stabilite din oficiu.)
Denumirile ºi funcþiile altor pãrþi
Înregistrare / Redare
Pentru a verifica energia
rãmasã a acumulatorului
(informaþii despre acumulator) .............................................qh
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG), apoi apãsaþi DISPLAY BATT INFO
qh. Informaþiile legate de acumulator sunt
afiºate circa 7 secunde. Apãsând în
continuare butonul DISPLAY BATT INFO
informaþiile privitoare la baterie devin vizibile
circa 20 de secunde.
Energia rãmasã a
acumulatorului (aprox.)
Capacitatea
de
înregistrare (aprox.)
24
qg Difuzor
Sunetele sunt emise de difuzor.
• Pentru a afla cum se regleazã volumul,
vezi pagina 21.
qf Indicatorul luminos de înregistrare (REC)
Indicatorul REC devine luminos ºi de
culoare roºie în timpul înregistrãrii
(pagina 60).
qd Senzorul pentru telecomandã
Îndreptaþi telecomanda (pag. 30) spre
senzorul care-i este destinat, pentru a
acþiona camera video.
qs Microfonul stereo intern
Când este conectat un microfon extern,
intrarea audio a microfonului extern are
prioritate în faþa celorlalte.
25
Indicatorii afiºaþi în timpul înregistrãrii /
redãrii
Înregistrarea filmelor pe
bandã
Înregistrarea
statice
imaginilor
1 Energia rãmasã a acumulatorului (aprox.)
2 Modul de înregistrare (SP sau LP) (56)
8 Directorul de înregistrare (48)
9 Dimensiunea imaginii (17, 45)
3 Starea înregistrãrii -[STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare).
0 Calitate ([FINE] sau [STD] (45).
4 Cod temporal (orã:minute:secunde:cadre) /
Contor de bandã (orã:minute:secunde)
qa Indicatorul “Memory Stick Duo” ºi
numãrul de imagini ce pot fi înregistrate
(aprox.)
5 Capacitatea de înregistrare a benzii (60)
qs Butonul Reluare (20)
6 Comutator END SEARCH / EDIT
SEARCH / Comutator de reluare a
înregistrãrii (29)
Codul de date în timpul redãrii
7 Buton pentru Meniul Personal (34).
Pe “Memory Stick Duo”
Datele referitoare la orã, datã ºi la reglajele
camerei vor fi înregistrate automat.
Ele nu sunt afiºate pe ecran în timpul
înregistrãrii, dar le puteþi vizualiza la redare
selectând [DATA CODE] (pagina 60).
Observaþii
A Director de înregistrare (48)
B Capacitatea de înregistrare (aprox)
C Dimensiunea filmului (47)
D Indicator de începere a înregistrãrii (apare
timp de circa 5 secunde)
E Buton de reluare (20)
26
• Numerele indicate între paranteze reprezintã
paginile unde gãsiþi detalii referitoare la
indicatorii respectivi.
• Indicatorii afiºaþi în timpul înregistrãrii nu
vor fi înregistraþi.
Indicatorii afiºaþi în timpul înregistrãrii/redãrii
(continuare)
Vizualizarea filmelor
Vizualizarea imaginilor statice
Pe bandã
qd Indicatorul deplasãrii benzii
qg Denumirea fiºierului de date
qf Butoane pentru operare video (21)
Când se introduce o unitate “Memory
Stick Duo” în aparat, indicaþia
(stop)
se transformã în [MEMORY] (redare de pe
“Memory Stick Duo”) dacã banda nu
este utilizatã pentru redare.
qh Numãrul imaginii/Numãrul de imagini
înregistrate în directorul curent de redare
Pe “Memory Stick Duo”
A Denumirea fiºierului de date
B Buton Redare/Pauzã (21)
C Buton imagine precedentã/urmãtoare (21)
D Dimensiunea imaginii (47)
E Durata redãrii
F Buton scenã precedentã/urmãtoare
Un fiºier de film va fi împãrþit în cel mult
60 de scene. Numãrul de scene depinde
de lungimea filmului. Dupã selectarea
unei scene de la care sã înceapã redarea,
atingeþi butonul
pentru a începe
redarea.
qj Directorul de redare (48)
qk Simbolul directorului precedent /urmãtor
Când sunt afiºate prima sau ultima
imagine din directorul curent, în condiþiile
în care pe “Memory Stick Duo” existã
mai multe directoare, pe ecran sunt afiºaþi
urmãtorii indicatori :
: atingeþi simbolul
pentru a vã
deplasa la directorul precedent.
: atingeþi simbolul
pentru a vã
deplasa la directorul urmãtor.
: atingeþi simbolul
/
pentru
a vã deplasa fie la directorul precedent, fie la urmãtorul.
ql Buton pentru ºtergerea imaginii (72)
w; Buton pentru alegerea redãrii benzii (21)
wa Buton imagine precedentã/urmãtoare (21)
ws Buton pentru afiºarea ecranului index
(21)
wd Marcaj pentru protejarea imaginii (73)
wf Marcaj de imprimare (73)
27
Indicatorii afiºaþi pe ecran
când efectuaþi modificãri
Centru
Indicatori
NightShot (22)
Apãsaþi butonul [DISP GUIDE] (pag. 13)
pentru a afla funcþia fiecãrui indicator ce
apare pe ecranul LCD.
Super NightShot (42)
Color Slow Shutter (43)
Dreapta sus
Stânga sus
Semnificaþie
Conectarea PictBridge (74)
EZ
Avertisment (109)
Jos
Centru
Jos
Indicatori
AE SHIFT (40)
Stânga sus
Indicatori
Efecte de imagine (52)
Semnificaþie
EXT SUR MIC (57)
Efecte digitale (51)
9
Înregistrare 4CH MIC REC (57)
9 16b
Reglarea manualã a
focalizãrii (41)
Modul audio (56)
PROGRAM AE (38)
Înregistrarea continuã
de fotografii (45)
Claritate (40)
Înregistrare cu
Cronometrul propriu (43)
Înregistrarea de imagini
statice la intervale
regulate de timp (54)
+
Semnificaþie
.
Iluminare din spate (23)
Echilibrul de alb (39)
16:9
Selectarea
modului
panoramic WIDE (17)
Folosirea bliþului (42)
Opþiunea
inactivã (44)
Înregistrarea cadrelor (53)
Înregistrare progresivã (44)
–
SteadyShot
Zebra (haºuri) (43)
Dreapta sus
Indicatori
Semnificaþie
A/V T DV OUT (59)
DV IN
Intrare DV (68)
Stabilirea indicaþiei zero
a contorului benzii (30)
Succesiune de imagini
(Slide show) (50)
Iluminarea din spate a
ecranului LCD este
opritã (12)
28
T
Tele macro (41)
Cãutarea punctului de început
Aveþi grijã ca indicatorul CAMERA-TAPE
sã fie luminos.
Cãutarea manualã
(EDIT SEARCH)
Cãutarea ultimei scene a celei
mai recente înregistrãri
(END SEARCH)
Puteþi cãuta punctul de început al
înregistrãrii urmãtoare în timp ce vizionaþi
imaginile pe ecran. Sonorul nu va fi redat în
timpul cãutãrii.
[END SEARCH] nu va acþiona dacã scoateþi
caseta dupã ce aþi înregistrat pe bandã.
Atingeþi
T
1
Atingeþi indicaþia
.
.
Atingeþi aici
pentru ca
operaþia sã
fie anulatã
Ultima scenã a celei mai recente
înregistrãri este redatã timp de circa 5
secunde, dupã care camera trece în
starea de aºteptare chiar în punctul în
care se încheie ultima înregistrare.
• Funcþia [END SEARCH] nu va acþiona
corect dacã între secvenþele
înregistrate pe bandã existã spaþii
libere.
• Puteþi selecta [END SEARCH] ºi din
meniu. Când indicatorul PLAY/EDIT
devine luminos, selectaþi trimiterea
directã (short-cut) [END SEARCH] din
(din Meniul Personal) (34).
2
Atingeþi continuu una din
indicaþiile
(pentru
deplasarea în urmã) /
(pentru
deplasarea înainte) pânã ce
ajungeþi în punctul din care doriþi
sã înceapã înregistrarea.
Revederea celor mai recent
înregistrate scene
– Rec review (reluare)
Puteþi viziona circa 2 secunde ale scenei
înregistrate imediat dupã ce aþi oprit banda.
1 Atingeþi indicaþia
T
.
Sunt redate ultimele 2 secunde
(aproximativ) ale celei mai recent
înregistrate scene. Apoi camera dvs.
video trece în starea de aºteptare.
29
Telecomandã
Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare
• Îndreptaþi telecomanda spre senzorul
pentru telecomandã pentru a acþiona
camera (pag. 24).
• Pentru a schimba bateria, vezi pagina 127.
Cãutarea rapidã a scenei
dorite – Zero Set Memory
(stabilirea indicaþiei zero a
contorului de bandã)
1 În timpul redãrii, apãsaþi butonul
ZERO SET MEMORY 5 în
momentul în care se ajunge la
punctul pe care ulterior doriþi
sã-l localizaþi.
Contorul de bandã revine la indicaþia
.
“0:00:00”, iar pe ecran apare
1 Butonul PHOTO (p. 20)
Imaginea afiºatã pe ecran în momentul
apãsãrii acestui buton este înregistratã
ca imagine staticã.
2 Butonul SEARCH M (p. 29)*
3 Butoanele . > *
4 Butoane de comandã video
(Derulare, Redare, Rulare rapidã
înainte, Pauzã, Stop, Redare cu
încetinitorul) (p. 21)
5 Butonul ZERO SET MEMORY*
6 Emiþãtor
7 Butonul REC START/STOP (p. 20)
8 Buton pentru puterea de mãrire
(p. 22)
9 Butonul DISPLAY (p. 13)
0 Butoane de comandã pentru
memorie (Index*, –/+, Redare din
memorie) (p. 21)
* Aceste butoane nu sunt active în modul de
operare simplificat
30
MENU
Dacã nu este afiºat contorul, apãsaþi
butonul DISPLAY 9.
2
Apãsaþi STOP 4 când vreþi sã
opriþi redarea.
3 Apãsaþi m REW 4.
Banda se opreºte automat în momentul
în care contorul ajunge la indicaþia
“0:00:00”.
4 Apãsaþi butonul PLAY 4.
Redarea este reluatã din punctul cãruia
îi corespunde indicaþia “0:00:00” a
contorului.
Telecomandã (continuare)
• Poate exista o diferenþã de câteva secunde
între indicaþia codului temporal ºi cea a
contorului de bandã.
• Este posibil ca funcþia de stabilire a
indicaþiei zero a contorului de bandã sã
nu acþioneze corect dacã existã porþiuni
libere între secþiunile înregistrate ale
benzii.
Pentru a renunþa la aceastã
operaþie
Apãsaþi din nou ZERO SET MEMORY 5.
Cãutarea unei scene dupã
data înregistrãrii
– Date search (Cãutarea dupã
datã)
Puteþi localiza punctul în care se schimbã
data înregistrãrii.
1
Deplasaþi mai multe trepte
comutatorul POWER pentru ca
indicatorul PLAY/EDIT sã devinã
luminos.
2 Apãsaþi butonul SEARCH M. 2.
3 Apãsaþi butoanele . (anterior)
/ > (urmãtor) 3 pentru a
selecta o anumitã datã de
înregistrare.
Pentru a renunþa la aceastã
operaþie
Apãsaþi butonul STOP 4.
• Funcþia de Cãutarea dupã datã (Date
Search) nu va acþiona corect când pe
casetã existã un spaþiu liber între douã
secþiuni înregistrate.
31
Redarea imaginilor la televizor
Conectaþi camera dvs. video la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat
pentru a efectua aceastã operaþie (pagina 8). Consultaþi de asemenea manualele de utilizare
ce însoþesc dispozitivele ce urmeazã a fi conectate.
Mufã A/V*
(Galben)
(Alb)
(Roºu)
Aparat video
sau TV
: Flux de semnal
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Conectaþi mufa de intrare a celuilalt
dispozitiv.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi alt dispozitiv via mufa S
video, folosind cablul de conectare A/V
cu S VIDEO (opþional), imaginile pot fi
reproduse mai fidel decât în cazul în care
realizaþi conexiunea prin cablul A/V
furnizat.
Conectaþi mufele albe ºi roºii (audio
stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S video) al unui cablu de
conectare A/V (opþional). În acest caz,
conectorul de culoare galbenã (video
standard) nu este necesar. Conexiunea
S VIDEO nu va avea la ieºire semnal
audio.
32
Când televizorul dvs. este
conectat la un aparat video
Conectaþi camera dvs. video la intrarea LINE
IN a aparatului video. Puneþi selectorul de
intrãri al aparatului video în poziþia LINE.
Pentru a stabili raportul
laturilor imaginilor în funcþie de
televizorul conectat (16:9 / 4:3)
Adaptaþi reglajul la dimensiunea ecranului
televizorului la care veþi viziona imaginile.
1 Deplasaþi comutatorul POWER în jos
pentru ca indicatorul PLAY/EDIT sã
devinã luminos.
2 Atingeþi T
T [MENU] T
(STANDARD SET) T [TV TYPE] T
[16:9 sau [4:3] T
.
• Dacã stabiliþi pentru [TV TYPE] varianta
[4:3], sau dacã raportul laturilor comutã
între 16:9 ºi 4:3, imaginea poate fi instabilã.
• La unele televizoare cu raportul laturilor
4:3, este posibil ca imaginea staticã
înregistratã în format 4:3 sã nu aparã pe
întreg ecranul. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
• La redarea unei imagini cu raportul laturilor
de 16:9 pe un televizor cu raportul laturilor
4:3 care nu este compatibil cu formatul
16:9, alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta [4:3].
Dacã televizorul dvs. este mono
(are o singurã mufã audio de
intrare)
Conectaþi mufa galbenã a cablului A/V la
mufa de intrare video, apoi conectaþi mufa
albã (canalul din stânga) sau pe cea roºie
(canalul din dreapta) la intrarea audio a
televizorului sau a aparatului video.
• Codul temporal este afiºat pe ecranul
televizorului dacã pentru [DISP OUTPUT]
este aleasã varianta [V-OUT/PANEL]
(pagina 61).
Dacã televizorul / aparatul dvs.
video are un adaptor cu 21 de pini
(EUROCONECTOR)
Utilizaþi adaptorul cu 21 de pini (opþional)
pentru a viziona imagini.
Televizor /
Aparat video
33
Utilizarea elementelor meniului
Urmaþi instrucþiunile de mai jos pentru a putea utiliza fiecare element de meniu prezentat în
continuare în acest manual.
1
Deplasaþi comutatorul POWER în jos pentru ca indicatorul corespunzãtor
2
Atingeþi ecranul LCD pentru a selecta elementul de meniu.
sã devinã luminos.
• Indicatorul [CAMERA-TAPE] : reglaje pentru
bandã.
• Indicatorul [CAMERA-MEMORY] :
reglaje
pentru “Memory Stick Duo”.
• Indicatorul [PLAY/EDIT] : reglaje pentru
vizualizare/montaj.
Elementele care nu sunt disponibile apar de culoare gri.
x Pentru a utiliza trimiterile directe ale Meniului personal
Meniul Personal are în plus ºi trimiteri directe cãtre elementele cele mai frecvent utilizate.
• Pentru a adapta Meniul Personal conform preferinþelor dvs. (pagina 63).
1 Atingeþi
.
2 Atingeþi elementul dorit.
Dacã elementul care vã intereseazã nu apare pe ecran, apãsaþi
afiºat.
3 Selectaþi elementul dorit, apoi apãsaþi
/
pânã ce acesta
.
x Pentru a utiliza elementele meniului
Pentru a personaliza elementele meniului care nu sunt ataºate Meniului personal.
1 Atingeþi
T [MENU]. Este afiºatã interfaþa indexului de meniu.
2 Selectaþi elementul dorit.
Atingeþi
pentru a selecta elementul care vã intereseazã dupã care apãsaþi
.
(Procesul de la pasul 3 este acelaºi cu cel de la pasul 2.)
3 Selectaþi elementul dorit.
• Puteþi de asemenea sã atingeþi direct elementul care vã intereseazã pentru a-l selecta.
4 Personalizaþi elementul dorit.
34
Dupã încheierea reglajelor, atingeþi
T
sã disparã.
Dacã doriþi sã modificaþi reglajul, atingeþi
(închis) pentru ca interfaþa meniului
pentru a reveni la interfaþa precedentã.
35
Elementele meniului
Elementele de meniu disponibile (z) variazã în funcþie de poziþia indicatorului luminos.
* Aceste funcþii sunt disponibile în timpul funcþionãrii simplificate (Easy Handycam).
Poziþia indicatorului :
Meniul CAMERA SET (p. 38)
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
AUTO SHUTTER
AE SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
PROGRES. REC
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
×
z
z
z
z
z
×
z
×
z
z*
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
z
z
×
z
z
z
z
×
z
z
z
z
z
z
z
z
z
×
z
z
z
z
×
z
×
×
×
×
×
×
×
z
×
×
×
z
z
z
×
×
×
×
z
Meniul MEMORY SET (p. 45)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE*
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Meniul PICT. APPLI. (p. 49)
36
FADER
SLIDE SHOW
D. EFFECT
PICT.EFFECT
FRAME REC
SMTH INT. REC
INT. REC-STL
DEMO MODE
PRINT
Elementele meniului
(continuare)
Elementele de meniu disponibile (z) variazã în funcþie de poziþia indicatorului.
* Aceste funcþii sunt disponibile în timpul funcþionãrii simplificate (Easy Handycam).
Poziþia indicatorului :
Meniul EDIT/PLAY (p. 55)
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
×
×
×
×
×
×
z
z
z
REC MOVIE
BURN DVD
×
×
×
×
z
z
BURN VCD
×
×
z
END SEARCH
z
×
z
REC MODE
AUDIO MODE
z
z
×
×
z
z
VOLUME*
×
×
z
MULTI-SOUND
×
×
z
Meniul STANDARD SET (p. 56)
AUDIO MIX
×
×
z
EXT SUR MIC
z
×
×
LCD/VF SET
z
z
z
A/V T DV OUT
×
×
z
VIDEO INPUT
×
×
z
TV TYPE
z
z
z
USB-CAMERA
z
×
×
USB-PLY/EDT
×
×
z
DISP GUIDE*
z
z
z
GUDE FRAME
z
z
×
DATA CODE*
×
×
z
REMAINING
REMOTE CTRL
z
z
×
z
z
z
REC LAMP
z
z
×
BEEP*
z
z
z
DISP OUTPUT
z
z
z
MENU ROTATE
z
z
z
A. SHUT OFF
z
z
z
CALIBRATION
×
×
z
CLOCK SET*
z
z
z
WORLD TIME
z
z
z
LANGUAGE
z
z
z
Meniul TIME/LANGU. (p. 62)
37
Meniul
CAMERA SET
Reglaje pentru adaptarea camerei la condiþiile de înregistrare
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, etc.)
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul B. Indicatorii din paranteze apar dacã
respectivul element este selectat.
Pentru detalii legate de selectarea elementelor de meniu, vezi pagina 34.
PROGRAM AE
Puteþi înregistra imagini în diferite condiþii
folosind funcþia PROGRAM AE.
B AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi
înregistrate imagini în mod automat fãrã
a folosi funcþia [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT* ( ) (spot de luminã)
BEACH & SKI* ( ) (plajã sau schi)
Alegeþi aceastã variantã pentru a evita ca
feþele persoanelor filmate sã aparã
întunecate în spaþii cu luminã puternicã
sau cu luminã reflectatã, cum ar fi vara la
plajã sau iarna pe o pârtie.
SUNSET&MOON** ( )
(apus de soare sau lumina lunii)
Selectaþi aceasta pentru a evita ca feþele
persoanelor sã aparã excesiv de albe
atunci când sunt iluminate puternic.
PORTRAIT ( )
(portret pe fundal neutru)
Selectaþi aceasta pentru a pãstra atmosfera
anumitor momente cum ar fi apusul de
soare, vederile de noapte, focurile de
artificii.
LANDSCAPE** ( ) (peisaj)
Alegeþi aceastã variantã pentru a scoate
în evidenþã subiectul, spre exemplu o
persoanã sau o floare, în timp ce fundalul
este estompat.
SPORTS* ( ) (lecþie de sport)
Alegeþi aceasta când filmaþi elemente
aflate la distanþã cum ar fi munþii. Reglajul
face sã se evite ca aceastã camerã sã
focalizeze pe un geam sau pe ochiurile
unei plase metalice interpuse între camera
video ºi subiect.
• Opþiunile marcate cu un asterisc (*) pot fi
Selectaþi aceasta pentru a minimiza
tremurul atunci când filmaþi subiecte aflate
în miºcare rapidã.
38
reglate pentru a se focaliza numai asupra
subiectelor aflate la distanþã micã. Opþiunile
marcate cu douã asteriscuri (**) pot fi reglate
pentru a se focaliza numai asupra subiectelor
aflate la distanþã mai mare.
Meniul
CAMERA SET (continuare)
SPOT METER
(Exponometrul punctual)
Puteþi regla ºi fixa expunerea în cazul unui
subiect, astfel încât acesta sã fie înregistrat
în condiþii de iluminare adecvatã cu toate cã
existã un contrast puternic între subiect ºi
fundal (spre exemplu, în cazul subiectelor
aflate pe o scenã sub lumina reflectoarelor).
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
2 Reglaþi expunerea atingând
/
.
3 Atingeþi
.
Apare simbolul
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T
.
• Puteþi regla opþiunea [EXPOSURE]
(expunere) ºi [FADER] (gradare) ºi când
utilizaþi vizorul când panoul cu ecranul
LCD este rotit cu 180° ºi închis cu ecranul
spre exterior (pagina 49).
WHITE BAL.
(echilibrul de alb)
1 Atingeþi uºor punctul de pe ecran
pentru care doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi
expunerea.
Apare simbolul
.
2 Atingeþi [END].
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T [END].
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
pentru opþiunea [EXPOSURE] este aleasã
în mod automat varianta [MANUAL]
(expunerea va trebui reglatã manual).
EXPOSURE
(Expunere)
Puteþi stabili în mod manual luminozitatea
unei imagini în condiþii de expunere optimã.
Când filmaþi în interiorul unei clãdiri într-o zi
seninã, spre exemplu, puteþi evita ca
persoanele aflate în apropierea ferestrelor
sã aparã întunecate. Pentru aceasta reglaþi
manual expunerea la nivelul corespunzãtor
unui perete al camerei în care se înregistreazã.
Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie
de luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã.
B AUTO
Echilibrul de alb este reglat în mod
automat.
OUTDOOR ( ) (exterior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã fie adecvat pentru înregistrarea de
imagini în aer liber sau în condiþiile
iluminãrii cu lãmpi cu fluorescenþã care au
luminã similarã cu cea naturalã.
INDOOR ( ) (interior)
Echilibrul de alb este stabilit corespunzãtor
iluminãrii cu becuri fluorescente cu luminã
albã de temperaturã mare.
ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare)
Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie
lumina spaþiului în care înregistraþi.
1 Apãsaþi [ONE PUSH].
2 Încadraþi un obiect alb cum ar fi o bucatã
de hârtie care sã umple ecranul, în
aceleaºi condiþii de iluminare în care
ulterior veþi înregistra subiectul.
3 Atingeþi simbolul [
].
Simbolul
va clipi des. Dupã
reglarea ºi memorarea echilibrului de
alb, indicatorul înceteazã a mai clipi.
39
Meniul
CAMERA SET (continuare)
• Nu agitaþi camera cât timp indicatorul
clipeºte des.
• Simbolul
clipeºte rar dacã
echilibrul de alb nu a putut fi corect
stabilit.
• Dacã simbolul
continuã sã
clipeascã ºi dupã atingerea
butonului
, alegeþi pentru
opþiunea [WHITE BAL.] varianta
[AUTO].
• Dacã schimbaþi acumulatorul când este
selectatã varianta [AUTO] sau când
aduceþi camera din interiorul unei clãdiri
în aer liber având expunerea fixatã,
selectaþi [AUTO] ºi vizaþi cu camera timp
de 10 secunde un obiect alb din apropiere
pentru ca echilibrul de culoare sã fie mai
bine reglat.
• Reluaþi procedura [ONE PUSH] (o singurã
apãsare) dacã modificaþi reglajul
[PROGRAM AE] sau când duceþi camera
de luat vederi afarã din casã sau vice versa.
• Alegeþi pentru opþiunea [WHITE BAL.]
varianta [AUTO] sau [ONE PUSH] când
înregistraþi la lumina unor becuri
fluorescente cu luminã albã sau alb-rece.
• Dacã deconectaþi sursa de alimentare de
la camera video mai mult de 5 minute,
reglajul revine la varianta [AUTO].
AUTO SHUTTER
(obturator automat)
La alegerea variantei [ON] (pornit) este
activat obturatorul electronic care îºi va regla
viteza pentru situaþii în care înregistrarea are
loc în condiþii de luminozitate mare. Aceasta
este opþiunea stabilitã din oficiu.
AE SHIFT
Puteþi regla expunerea cu ajutorul butoanelor
/
. Simbolul
ºi valoarea
stabilitã apar când pentru expunere este
aleasã altã mãrimea decât cea din oficiu.
• Atingeþi
dacã subiectul este prea alb
sau dacã iluminarea din spate este prea
mare, sau atingeþi
dacã subiectul
este negru ºi iluminarea din spate este
slabã.
• Puteþi regla în mod automat nivelul
expunerii cãtre mai luminos sau mai
întunecat dacã alegeþi pentru
[EXPOSURE] varianta [AUTO].
SPOT FOCUS
(focalizare punctualã)
Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un
subiect care nu este plasat în centrul scenei.
SHARPNESS (claritate)
Puteþi ajusta claritatea contururilor imaginilor
cu ajutorul butoanelor
. Simbolul
apare când pentru claritate este ales altã
valoare decât cea implicitã.
Contur
estompat
Contur clar
1 Atingeþi uºor subiectul de pe ecran.
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi [END].
Pentru a reveni la reglarea automatã a
focalizãrii, apãsaþi [AUTO] T [END].
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT FOCUS],
40
pentru opþiunea [FOCUS] este aleasã în
mod automat varianta [MANUAL]
(focalizarea va trebui reglatã manual).
Meniul
CAMERA SET (continuare)
FOCUS
(focalizare)
TELE MACRO
(prim planuri)
Puteþi regla manual focalizarea. Apelaþi la
aceastã variantã când vreþi sã focalizaþi
asupra unui anumit subiect.
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi unul dintre simbolurile
(pentru a focaliza pe subiecte aflate în
apropiere) sau
(pentru focalizarea
pe subiecte aflate la distanþã mare).
Simbolul apare când nu se poate
focaliza mai aproape, iar când nu se
poate focaliza la distanþã mai mare.
3 Atingeþi
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
focalizãrii, apãsaþi [AUTO] T
la pasul
1.
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã deplasaþi cursorul pentru
puterea de mãrire spre T (telefoto) pânã
reglaþi focalizarea, apoi spre W
(panoramic) pentru a adapta mãrirea
pentru înregistrare. Când doriþi sã
înregistraþi un prim-plan al unui subiect,
deplasaþi cursorul pentru reglarea mãririi
spre W (unghi panoramic) pentru ca
imaginea sã fie mãritã complet, apoi reglaþi
focalizarea.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect pentru a obþine o
focalizare bunã este de circa 1 cm
(aproximativ 13/32 in.) în cazul unghiurilor
panoramice ºi de circa 80 cm (aproximativ
2 5/8 in.) în cazul înregistrãrii la distanþã.
Opþiunea este utilã pentru înregistrarea
subiectelor de mici dimensiuni, spre exemplu
flori sau insecte. Deoarece puteþi înregistra
prim planuri de la distanþã, umbra dvs. nu
va afecta subiectul, care va apãrea mai clar.
Când pentru [TELE MACRO] alegeþi
varianta [ON] (pornit) T , mãrirea (pagina
22) se deplaseazã spre partea superioarã a
secþiunii T (Telefoto–Fotografiere la distanþã)
permiþând înregistrarea subiectelor la
distanþe mici, pânã la 37cm (14 5/8in.).
Pentru a renunþa, apãsaþi [OFF] sau alegeþi
pentru mãrire varianta unghi panoramic
(secþiunea W).
• Când înregistraþi un subiect aflat la distanþã,
poate fi dificil sã focalizaþi, iar aceastã
operaþie poate dura mai mult timp.
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 41).
Continuã...
41
Meniul
CAMERA SET (continuare)
FLASH SET
(reglarea bliþului)
Þineþi cont cã aceste reglaje nu sunt
disponibile pentru bliþurile externe
(opþionale) care nu suportã urmãtoarele
reglaje.
x FLASH LEVEL
HIGH ( +)
Nivelul bliþului creºte.
B NORMAL ( )
LOW ( –)
Nivelul bliþului scade.
• Reglajul revine la valoarea [NORMAL]
atunci când decuplaþi sursa de alimentare
de la camera de luat vederi o perioadã mai
mare de 5 minute.
x REDEYE REDUC
Puteþi evita efectul de ochi roºii activând
bliþul înainte de înregistrare.
Alegeþi pentru [REDEYE REDUC] varianta
[ON], apoi apãsaþi de mai multe ori (bliþ)
(pag. 22) pentru a selecta una dintre variante.
r
r
(Reducerea automatã a efectului de
ochi roºii) : Bliþul ilumineazã anticipat
înainte de a se declanºa automat pentru
înregistrarea propriu-zisã dacã nu este
suficientã luminã în jur, ca sã reducã
efectul de ochi roºii.
(Reducerea forþatã a efectului de
ochi roºii) : Este folosit întotdeauna
bliþul ºi iluminarea anticipatã pentru
reducerea efectul de ochi roºii.
(Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ.
• Este posibil ca reducerea fenomenului de
ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie
de diferenþele individuale ºi de alte
condiþii.
42
SUPER NS
(Super Night Shot )
Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate
de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei
înregistrãri efectuate folosind funcþia
NightShot dacã pentru [SUPER NS] este
aleasã varianta [ON] în timp ce comutatorul
NIGHTSHOT (pagina 22) este de asemenea
în poziþia ON.
ºi indicaþia [“SUPER
Pe ecran apare S
NIGHTSHOT”].
Pentru a reveni la reglajul obiºnuit, alegeþi
pentru comutatorul NIGHTSHOT poziþia
OFF.
• Nu folosiþi funcþiile NightShot /[SUPER
NS] în spaþii luminoase deoarece pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii. Scoateþi
lentilele de conversie (opþionale) în cazul
în care acestea sunt ataºate.
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 41).
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate. Dinamica imaginii poate fi
diminuatã în acest moment.
NS LIGHT
(iluminare NightShot)
Dacã folosiþi funcþia NightShot (pagina 22)
sau [SUPER NS] (pagina 41), veþi putea sã
înregistraþi imagini mai clare alegând pentru
opþiunea [NS LIGHT] varianta [ON] (stabilitã
din oficiu). În acest caz vor fi emise radiaþii
infraroºii.
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii.
• Scoateþi lentilele de conversie (opþionale)
în cazul în care acestea sunt ataºate.
• Distanþa maximã de la care puteþi filma
folosind opþiunea [NS LIGHT] este de
aproximativ 3 m (10 feet).
Meniul
CAMERA SET (continuare)
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
SELF-TIMER
(cronometrul propriu)
Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR
SLOW S] varianta [ON], puteþi înregistra o
imagine care sã redea mai fidel culorile
originale.
Pe ecran apare simbolul
ºi indicaþia
[COLOR SLOW SHUTTER].
Pentru a renunþa la funcþia [COLOR SLOW
S] apãsaþi [OFF].
Când folosiþi cronometrul propriu, puteþi
începe înregistrarea cu o întârziere de circa
10 secunde.
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate. Dinamica imaginii poate fi
diminuatã în acest moment.
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 41).
ZEBRA
(haºurã pentru luminozitate)
Aceastã opþiune are rol orientativ, pentru
reglarea luminozitãþii. Dacã modificaþi
reglajul implicit, este afiºat simbolul .
Haºura nu este înregistratã.
B OFF
Haºura nu este afiºatã.
70
Haºura apare la o luminozitate a ecranului
de circa 70 IRE.
100
Haºura apare la o luminozitate a ecranului
de circa 100 IRE sau mai mare.
• Zonele de ecran unde luminozitatea este
de aproximativ 100 IRE sau mai mare, pot
fi supraexpuse.
• Haºura este alcãtuitã din linii oblice
(paralele cu diagonala) care apar în zonele
de ecran unde luminozitatea are valoarea
stabilitã.
1 Atingeþi
T [SELF-TIMER] T
.
[ON] T
Apare simbolul .
2 Apãsaþi REC START/STOP pentru a
înregistra filme sau PHOTO pentru a
înregistra imagini statice.
Pentru a anula numãrãtoarea inversã
atingeþi [RESET].
Pentru a renunþa la cronometrul propriu
selectaþi [OFF] la pasul 1.
• Cronometrul propriu poate fi comandat ºi
cu ajutorul telecomenzii (pagina 30).
DIGITAL ZOOM
(mãrire digitalã)
Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul
în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai
mult de 10 ori (reglaj implicit) în timpul
înregistrãrii pe o bandã. Þineþi seama însã
cã atunci când folosiþi mãrirea digitalã, se
diminueazã calitatea imaginii.
Partea din dreapta a scalei reprezintã
factorul mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este
afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire.
Continuã...
43
Meniul
CAMERA SET (continuare)
B OFF
Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic
este 10 ×.
20×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de 10×,
dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã
la 20 ×.
120×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de 10×,
dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã
la 120 ×.
STEADYSHOT
Puteþi compensa miºcarea nedoritã a camerei
(varianta stabilitã din oficiu este [ON]).
Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT]
varianta [OFF] ( ) când folosiþi un trepied
sau lentile de conversie (opþionale).
PROGRES.REC
Puteþi reduce neclaritatea imaginii în cazul
înregistrãrii unor subiecte aflate în miºcare,
pe care intenþionaþi sã le transferaþi la un
calculator personal sub formã de imagini
statice, alegând pentru opþiunea
[PROGRES.REC] varianta [ON] (25p).
Aceastã variantã este utilizatã în special
pentru analizarea acþiunilor care se
desfãºoarã la viteze mari, spre exemplu scene
sportive. Pentru a pãrãsi acest mod. atingeþi
[OFF].
Notã privind modul progresiv de
înregistrare
În cazul unui program TV obiºnuit, scena
este împãrþitã în douã câmpuri mai fine, iar
acestea sunt afiºate alternativ, la intervale
de 1/50 secunde. Astfel, imaginea realã este
afiºatã la un moment dat reprezintã numai
jumãtate din zona aparentã a imaginii. În
modul progresiv de înregistrare, imaginea
este afiºatã complet, cu toþi pixelii. O imagine
înregistratã în acest mod va fi mai clarã, însã
un subiect aflat în miºcare poate pãrea
nefiresc.
44
• Când înregistraþi la lumina unui tub cu neon
sau cea a unui bec incandescent imaginea
poate fi instabilã. Atingeþi [OFF] pentru a
reveni la înregistrarea normalã.
Meniul
MEMORY SET
Reglaje pentru “Memory Stick Duo” (QUALITY / IMAGE SIZE / BURST
/ ALL ERASE / NEW FOLDER etc.)
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul B. Indicatorii din paranteze apar dacã
respectivul element este selectat.
Pentru detalii legate de selectarea elementelor de meniu, vezi pagina 34.
STILL SET
(reglaje pentru imagini statice)
x
BURST
Apãsaþi butonul PHOTO pentru a înregistra
mai multe imagini statice una dupã alta.
B OFF
Selectaþi aceastã variantã când nu
înregistraþi în mod continuu.
NORMAL ( )
Puteþi înregistra în mod continuu între 3
imagini (cu dimensiunea de 2016 × 1512),
4 imagini (cu dimensiunea de 1600 × 1200)
ºi 21 imagini (cu dimensiunea de 640×480)
la intervale de timp de circa 0,5 sec.
Numãrul maxim de imagini sunt
înregistrate când apãsaþi complet ºi
menþineþi apãsat butonul PHOTO.
HIFH SPEED ( )
Puteþi înregistra în mod continuu pânã la
32 de imagini (cu dimensiunea de 640×480)
la intervale de timp de circa 0,07 sec.
EXP. BRKTB (
)
Înregistraþi 3 imagini consecutive la diferite
niveluri ale expunerii, la intervale de circa
0,5 secunde. Puteþi apoi sã comparaþi cele
3 imagini ºi sã o alegeþi pe cea înregistratã
la expunere optimã.
• Bliþul nu funcþioneazã în modul [BURST].
• La folosirea cronometrului propriu sau
când acþionaþi aparatul cu ajutorul
telecomenzii vor fi înregistrate numãrul
maxim de imagini.
• Funcþia [EXP. BRKTG] nu va acþiona când
spaþiul rãmas în memoria “Memory Stick
Duo” este mai mic decât cel necesar pentru
3 imagini.
• Când alegeþi varianta WIDE (16:9) pentru
raportul laturilor ecranului, sunt
disponibile numai variantele [NORMAL]
ºi [EXP. BRKTG]. Puteþi înregistra în mod
continuu 3 imagini (cu dimensiunea 2016
× 1134).
QUALITY
B FINE (FINE)
x
Sunt înregistrate imagini statice de calitate
foarte bunã.
STANDARD (STD)
Sunt înregistrate imagini statice la calitate
standard.
x
IMAGE SIZE
B 2016 × 1512 (
)
Sunt înregistrate imagini statice clare.
)
1600 × 1200 (
Permite înregistrarea mai multor imagini
statice, la o claritate suficient de bunã.
640×480 (
)
Permite înregistrarea numãrului maxim de
imagini statice.
• Dacã stabiliþi un raport al laturilor ecranului
de 16:9 (panoramic), pentru opþiunea
[IMAGE SIZE] este aleasã automat
varianta [2016 × 1134], pagina 17.
Capacitatea memoriei “Memory
Stick Duo” (MB) ºi numãrul de
imagini ce pot fi înregistrate
Pentru un raport al laturilor de 4:3
8MB
16MB
(furnizatã)
32MB
2016×
1512*
1600×
1200*
640×
480*
5
12
10
24
20
48
8
18
16
37
32
75
50
120
96
240
190
485
Continuã...
45
Meniul
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
MEMORY SET (continuare)
2016×
1512*
1600×
1200*
640×
480*
40
98
82
195
65
150
130
300
390
980
780
1970
145
355
300
720
610
1450
235
540
480
1100
980
2250
1400
3550
2850
7200
5900
14500
Pentru un raport al laturilor de 16:9
2016×1134*
640×360*
6
16
13
32
27
65
54
130
105
260
195
470
400
960
820
1950
60
120
115
240
240
485
490
980
980
1970
1750
3550
3600
7200
7300
14500
8MB
16MB
(furnizatã)
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
* Pentru calitatea imaginii este aleasã
varianta [FINE] - în rândul de sus.
Pentru calitatea imaginii este aleasã
varianta [STANDARD] - în rândul de jos.
46
• La utilizarea unui card de memorie
“Memory Stick Duo” produs de Sony
Corporation. Numãrul imaginilor
înregistrate depinde de condiþiile de
înregistrare.
• Dimensiunea unei imagini de 4:3 este :
– La alegerea variantei [FINE] pentru o
imagine cu dimensiunea de [2016×1512]:
aproximativ 1540 kB.
– La alegerea variantei [FINE] pentru o
imagine cu dimensiunea de [1600×1200]:
aproximativ 960 kB.
– La alegerea variantei [FINE] pentru o
imagine cu dimensiunea de [640×480] :
aproximativ 150 kB.
– La alegerea variantei [STANDARD] pentru
o imagine cu dimensiunea de
[2016×1512] - aproximativ 640 kB.
– La alegerea variantei [STANDARD] pentru
o imagine cu dimensiunea de
[1600×1200] - aproximativ 420 kB.
– La alegerea variantei [STANDARD] pentru
o imagine cu dimensiunea de [640×480]
aproximativ 60 kB.
• Dimensiunea unei imagini de 16:9 este :
– La alegerea variantei [FINE] pentru o
imagine cu dimensiunea de [2016×1134]:
aproximativ 1150 kB.
– La alegerea variantei [FINE] pentru o
imagine cu dimensiunea de [640×360] :
aproximativ 130 kB.
– La alegerea variantei [STANDARD] pentru
o imagine cu dimensiunea de
[2016×1134]: aproximativ 480 kB.
– La alegerea variantei [STANDARD] pentru
o imagine cu dimensiunea de [640×360]
aproximativ 60 kB.
Meniul
MEMORY SET (continuare)
MOVIE SET
(reglaje pentru filme)
x
ALL ERASE
(ºtergerea tuturor fiºierelor)
IMAGE SIZE
B 320 × 240 (
)
Selectaþi aceastã variantã pentru a
înregistra filme la înaltã rezoluþie.
160×112 (
)
Permite realizarea de înregistrãri de lungã
duratã.
Capacitatea
memoriei
“Memory Stick Duo” (MB) ºi
durata înregistrãrii
(ore:minute:secunde)
Pentru un raport al laturilor de 4:3
sau de 16:9
8MB
16MB
(furnizatã)
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
320×240
160×112
00:01:20
00:02:40
00:05:20
00:10:40
00:05:20
00:10:40
00:21:20
00:42:40
01:25:20
02:50:40
00:21:20
00:42:40
01:25:20
02:50:40
05:41:20
11:22:40
• La utilizarea unui card de memorie
“Memory Stick Duo” produs de Sony
Corporation. Numãrul imaginilor
înregistrate depinde de condiþiile de
înregistrare.
Sunt ºterse toate imaginile din memoria
“Memory Stick Duo” sau din directorul
selectat care nu sunt protejate.
1 Selectaþi [ALL FILES] sau [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES] : Sunt ºterse toate imaginile
din memoria “Memory Stick Duo”.
[CURRENT FOLDER] : Sunt ºterse toate
imaginile din directorul selectat.
.
2 Atingeþi de douã ori [YES] T
• Renunþaþi la protejarea imaginilor de pe
cardul de memorie “Memory Stick Duo”
înainte de a folosi o unitate care are clapetã
de protejare la scriere (pagina 118).
• Directorul nu va fi ºters chiar dacã aþi ºters
toate imaginile conþinute de acesta.
• Cât timp pe ecran apare indicaþia [
Erasing all data...] (ªtergerea tuturor
datelor...):
– Nu acþionaþi comutatorul POWER sau
alte butoane.
– Nu scoateþi memoria “Memory Stick
Duo” din aparat.
FORMAT (formatare)
Unitãþile de memorie “Memory Stick Duo”
sunt formatate din fabricã ºi nu este necesar
sã fie formatate.
.
Atingeþi de douã ori [YES] T
Formatarea este completã ºi toate imaginile
sunt ºterse.
• Cât timp pe ecran apare indicaþia [
Formating...] (Formatare...):
– Nu acþionaþi comutatorul POWER sau
alte butoane.
– Nu scoateþi memoria “Memory Stick
Duo” din aparat.
• Prin formatare, se va ºterge complet
memoria “Memory Stick Duo”, inclusiv
imaginile protejate ºi directoarele nou
create.
Continuã...
47
Meniul
MEMORY SET (continuare)
FILE NO.
(numãrul fiºierului)
B SERIES
Alocã numere succesive fiºierelor chiar
dacã unitatea “Memory Stick Duo” este
înlocuitã cu o alta. Numãrãtoarea fiºierelor
este luatã de la început când este creat un
nou director sau când directorul de
înregistrare este înlocuit cu un altul.
RESET
Alegeþi aceastã variantã pentru ca
numãrãtoarea fiºierelor sã înceapã de la
0001 de fiecare datã când este schimbatã
unitatea de memorie “Memory Stick Duo”.
NEW FOLDER
(director nou)
Puteþi crea un nou director (de la 102MSDCF
la 999MSDCF) în memoria “Memory Stick
Duo”. Când directorul este complet ocupat
(conþine deja numãrul maxim de 9999 de
imagini ce pot fi stocate într-un director) se
creeazã în mod automat un alt director.
Atingeþi [YES] T .
• Nu puteþi ºterge directoarele create cu
ajutorul camerei video. Va trebui sã
formataþi memoria “Memory Stick Duo”
(pag. 47) sau sã ºtergeþi directoarele cu
ajutorul unui calculator.
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate
pe o unitate de memorie “Memory Stick
Duo” descreºte pe mãsurã ce se mãreºte
numãrul directoarelor conþinute de
aceasta.
48
REC FOLDER
(director de înregistrare)
Selectaþi directorul care vreþi sã fie utilizat
pentru înregistrare cu ajutorul
/
ºi
.
atingeþi
• Ca reglaj implicit, imaginile sunt stocate în
directorul 101MSDCF.
• Odatã înregistratã imaginea într-un
director, acelaºi director va fi stabilit ca
director implicit de redare.
PB FOLDER
(director de redare)
Selectaþi directorul de redare cu ajutorul
/
ºi atingeþi
.
Meniul
PICT.APPLI.
Efecte speciale de imagine sau funcþii suplimentare pentru
înregistrare/redare ( PICT. EFFECT / SLIDE SHOW / SMTH INT. REC,
/ INT.REC-STL, etc.)
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul B. Indicatorii din paranteze apar dacã
respectivul element este selectat.
Pentru detalii legate de selectarea elementelor de meniu, vezi pagina 34.
[MONOTONE] (gradare monocromã)
FADER
(gradare)
Puteþi adãuga imaginilor înregistrate în mod
obiºnuit urmãtoarele efecte, astfel :
1 Selectaþi simbolul efectului dorit, apoi
atingeþi
.
Când atingeþi una dintre indicaþiile
[OVERLAP], [WIPE] ºi [DOT FADER],
imaginea de pe banda aflatã în aparat
este memoratã ca imagine staticã. (Cât
timp se memoreazã imaginea, ecranul
devine albastru).
2 Apãsaþi butonul REC START/STOP.
Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
clipeascã ºi dispare când gradarea se
încheie.
La intrarea gradatã în scenã, imaginea se
transformã treptat din alb-negru în color.
La pãrãsirea treptatã a unei scene, imaginea
se transformã gradat din color în alb-negru.
[OVERLAP] (gradare prin suprapunere) –
numai la intrarea gradatã în scenã
[WIPE] (gradare prin înlocuire) – numai la
intrarea gradatã în scenã
[DOT FADER] (gradare în puncte) – numai
la intrarea gradatã în scenã
Pentru a renunþa la aceastã operaþie atingeþi
indicaþia [OFF] la pasul 1.
Continuã...
Pãrãsirea treptatã
a scenei
Intrare gradatã
în scenã
[WHITE FADER] (gradare dinspre alb)
[BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
[MOSAIC FADER] (gradare mozaic)
49
Meniul
PICT.APPLI (continuare)
Utilizarea vizorului
Puteþi regla expunerea [EXPOSURE] ºi
gradarea [FADER] urmãrind imaginea cu
ajutorul vizorului dacã rotiþi panoul LCD cu
180° ºi apoi îl alipiþi de camerã cu ecranul
spre exterior.
1 Aveþi grijã ca indicatorul CAMERATAPE sau cel CAMERA-MEMORY sã
devinã luminos.
2 Închideþi panoul LCD cu ecranul spre
exterior.
Apare
.
3 Atingeþi
.
Pe ecran apare [Set LCD off?]. (Opriþi
panoul LCD?)
4 Atingeþi [YES].
Ecranul LCD este oprit.
5 Atingeþi ecranul LCD în timp ce vã uitaþi
la imagine prin vizor.
Sunt afiºate opþiunile [EXPOSURE] etc.
6 Atingeþi butonul corespunzãtor opþiunii
pe care doriþi sã o reglaþi.
• [EXPOSURE] (expunere) : efectuaþi
reglajul folosind
/
, apoi atingeþi
.
• [FADER] (gradare) : atingeþi de mai multe
ori pentru a alege efectul dorit (numai
când indicatorul CAMERA-TAPE este
luminos).
•
: Ecranul LCD devine luminos.
Pentru ca butoanele sã nu mai fie afiºate,
apãsaþi
.
50
SLIDE SHOW
(succesiune de imagini)
Puteþi reda una dupã alta imaginile din
memoria “Memory Stick Duo” sau din
directorul de redare selectat (succesiune de
imagini).
1 Atingeþi simbolul
T [PB FOLDER].
2 Selectaþi [ALL FILES ( )] sau
[CURRENT FOLDER ( )], dupã care
atingeþi
.
Dacã selectaþi [CURRENT FOLDER
( )], toate imaginile din directorul de
redare curent selectat în [PB FOLDER]
(pagina 48) sunt redate una dupã alta.
3 Atingeþi [REPEAT].
4 Selectaþi [ON] sau [OFF] ºi apãsaþi
.
Pentru a fi reluatã succesiunea de
imagini, selectaþi [ON ].
Pentru a fi parcursã o singurã datã
succesiunea de imagini, selectaþi [OFF].
5 Atingeþi [END] T [START].
Pentru a renunþa la [SLIDE SHOW], atingeþi
[END]. Pentru a face o pauzã, atingeþi
[PAUSE].
• Puteþi alege prima imagine a succesiunii
folosind butoanele
/
, înainte de
a atinge [START].
• Dacã sunt incluse filme într-o astfel de
prezentare succesivã, puteþi regla volumul
atingând simbolurile
/
.
Meniul
PICT.APPLI (continuare)
D. EFFECT
(efecte digitale)
Puteþi adãuga efecte digitale înregistrãrilor.
1 Atingeþi efectul dorit.
2 Ajustaþi efectul folosind
/
, apoi
.
atingeþi
Când selectaþi [STILL] sau [LUMI. KEY],
imaginea afiºatã pe ecran în momentul
atingerii butonului
este memoratã ca
imagine staticã.
Efect
Element de reglaj
CINEMA
EFECT*
Nu este necesar nici un
reglaj.
DELAY
MOTION
Viteza la repetare.
STILL
Gradul de transparenþã al
imaginilor statice pe care
vreþi sã le suprapuneþi peste
un film.
FLASH
Intervalul la care se succed
a cadrele la redarea cadru cu
cadru.
LUMI.KEY
Schema de culoare a unei
zone dintr-o imagine staticã
care urmeazã a fi înlocuitã cu
un film.
TRAIL
Durata de estompare a unei
imagini
înregistrate
accidental.
Puteþi adãuga o atmosferã cinematograficã
înregistrãrilor, alegând formatul de ecran 16:9
ºi o imagine progresivã.
DELAY MOTION
(Miºcare repetatã)
Filmele pot fi înregistrate cu efect de repetiþie.
STILL
Puteþi înregistra un film suprapunându-l
peste o imagine staticã anterior înregistratã.
FLASH (miºcare fragmentatã)
SLOW
Viteza obturatorului
SHUTTER* (1 reprezintã 1/25 ; 2 este
1/12 ; 3 este 1/6 ºi 4 este 1/3).
OLDMOVIE* Nu este necesar nici un
reglaj.
* Disponibil numai în timpul înregistrãrii.
3 Atingeþi
Apare
CINEMA EFECT
(Efect cinematografic)
.
.
Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT],
apoi atingeþi [OFF] la pasul 1.
Puteþi înregistra un film creând impresia cã
este alcãtuit dintr-o succesiune de imagini
statice (efect stroboscopic).
LUMI. KEY (luminance key)
Puteþi înlocui cu un film o zonã mai luminoasã
a unei imagini statice anterior înregistrate
-cum ar fi fundalul pe care se aflã o persoanã.
TRAIL (imagine accidentalã)
Puteþi înregistra o imagine care sã
înlocuiascã o imagine nedorit înregistratã.
SLOW SHUTTER (obturator lent)
Puteþi încetini miºcarea obturatorului. Acest
mod este util pentru a filma mai clar un
subiect aflat într-un spaþiu întunecos.
• Reglaþi manual focalizarea folosind un
trepied deoarece focalizarea automatã este
dificil de realizat când este selectatã
opþiunea [SLOW SHUTTR]. ([FOCUS],
pagina 41).
Continuã...
51
Meniul
PICT.APPLI (continuare)
[OLD MOVIE] (film de altãdatã)
Puteþi asocia imaginilor o atmosferã de film
vechi folosind tonalitãþile sepia.
• Nu puteþi trece la un alt efect digital în
timpul înregistrãrii imaginilor pe o bandã
când este selectat [CINEMA EFECT].
• Funcþia de efecte digitale este suspendatã
în timpul folosirii mãririi când este selectatã
opþiunea [DELAY MOTION].
• Se recomandã sã montaþi camera pe un
trepied când selectaþi [DELAY MOTION].
• Nu puteþi alege una dintre variantele 16:9 /
4:3 pentru opþiunea [OLD MOVIE] .
• Nu puteþi înregistra imagini la al cãror
montaj efectuat pe bandã cu ajutorul
camerei, au fost folosite efecte speciale.
• Nu puteþi adãuga efecte imaginilor
preluate din afara sistemului. De
asemenea, ne puteþi transmite la ieºire
imaginile montate cu efecte digitale , prin
interfaþa DV (i.LINK).
• Puteþi înregistra imaginile cu care s-au
realizat montaje cu efecte speciale pe
“Memory Stick Duo” (pag. 69) sau pe altã
bandã, DVD (pag. 67).
PICT. EFFECT
(efecte de imagine)
Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini
în timpul înregistrãrii sau al redãrii.
.
Este afiºat simbolul
B OFF
Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT].
NEG. ART (negativ)
Culoarea ºi luminozitatea sunt inversate.
SEPIA
Imaginea este sepia.
B&W (alb-negru)
Imaginile sunt monocrome (alb-negru).
SOLARIZE
Imaginile au un contrast puternic
semãnând cu o ilustratã.
PASTEL
Imaginile seamãnã cu un pastel.
MOSAIC (mozaic)
52
Imaginile par alcãtuite din mozaic.
• Nu puteþi adãuga efecte imaginilor
preluate din exterior. De asemenea, nu
puteþi obþine la ieºire prin Interfaþa DV ,
imagini ce alcãtuiesc un montaj la care
s-au folosit efecte de imagine.
• Puteþi copia imagini ce alcãtuiesc un montaj
cu efecte speciale pe o unitatea “Memory
Stick Duo” (pagina 69) sau pe o altã bandã
(pagina 67).
Meniul
PICT.APPLI (continuare)
FRAME REC
(înregistrarea cadrelor)
Puteþi înregistra imagini cu efect animat de
întrerupere a miºcãrilor, alternând
înregistrarea unui cadru cu miºcarea uºoarã
a subiectului. Acþionaþi camera cu ajutorul
telecomenzii pentru a evita miºcarea nedoritã
a aparatului.
1 Atingeþi [ON] (
)T
T
.
2 Apãsaþi REC START/STOP.
O imagine (aproximativ 6 cadre) este
înregistratã, iar camera dvs. trece în
starea de aºteptare.
3 Deplasaþi subiectul ºi repetaþi pasul 2.
• Perioada de timp corespunzãtore benzii
rãmase nu va fi afiºatã corect.
• Ultima scenã va fi mai lungã decât celelalte.
SMTH INT. REC
(înregistrarea cursivã)
Camera video va înregistra câte 1 cadru de
imagine la intervale regulate de timp ºi le va
pãstra în memorie pânã ce sunt stocate mai
multe cadre. Aceastã funcþie este utilã
pentru a observa deplasarea norilor sau
evoluþia unei zile. Imaginile sunt prezentate
cursiv la redare. Conectaþi camera la o prizã
de perete folosind pentru aceastã operaþie
adaptorul de reþea.
Pentru a întrerupe acest mod de înregistrare,
atingeþi [REC STOP] la pasul 2.
Pentru a fi reluatã înregistrarea, atingeþi [REC
START].
Pentru a renunþa la înregistrarea cursivã
atingeþi [REC STOP], apoi [END].
• Camera înregistreazã mai multe cadre, pe
care apoi le imprimã pe bandã dupã ce
acþioneazã mai întâi funcþia END SEARCH
(în funcþie de lungimea intervalului).
• Nu opriþi alimentarea ºi nu deconectaþi
sursa de energie cât timp pe ecran este
afiºat un mesaj.
• Camera va înregistra mai multe cadre
pentru primele ºi ultimele scene ale
înregistrãrii cursive.
• Intervalul, în cazul înregistrãrii cursive,
este anulat la 12 ore dupã ce a început
înregistrarea.
• Nu sunt înregistrate sunete.
• Este posibil ca ultimele câteva cadre sã nu
fie înregistrate dacã se consumã energia
acumulatorului sau dacã banda ajunge la
capãt.
• Pot apãrea diferenþe între intervale.
• Dacã focalizarea este reglatã manual, puteþi
sã înregistraþi imagini clare chiar dacã apar
modificãri ale luminii ([FOCUS], pagina 41).
• Puteþi opri emiterea de semnale sonore în
timpul înregistrãrii dezactivând opþiunea
[BEEP].
[a] : Momentul înregistrãrii
[b] : Intervalul de timp dintre înregistrãri
1 Atingeþi simbolul
T
/
pentru a selecta intervalul de timp dorit
(între 1 ºi 120 secunde) T
.
2 Atingeþi [REC START].
Înregistrarea începe, iar indicatorul z
devine roºu.
Continuã...
53
Meniul
PICT.APPLI (continuare)
INT. REC-STL
(înregistrarea succesivã a
fotografiilor)
Camera video va înregistra câte o imagine
staticã la intervale regulate de timp ºi le va
stoca în memoria “Memory Stick Duo”.
Aceastã funcþie este utilã pentru a observa
deplasarea norilor sau evoluþia unei zile etc.
[a] : Momentul înregistrãrii
[b] : Intervalul de timp dintre înregistrãri
1 Atingeþi indicaþia
T intervalul de
timp dorit (între 1,5 ºi 10 minute) T
T [ON]T
T .
2 Apãsaþi complet PHOTO.
Simbolul
înceteazã a mai clipi ºi
începe fotografiere la intervale regulate
de timp.
Pentru a renunþa funcþia [INT. REC-STL]
alegeþi [OFF] la pasul 1.
DEMO MODE
(modul demonstrativ)
Reglajul din oficiu este [ON] ºi vã permite
sã urmãriþi timp de circa 10 minute un
program demonstrativ. Pentru aceasta
scoateþi atât caseta, cât ºi memoria “Memory
Stick Duo” din camera video ºi deplasaþi
comutatorul POWER pânã ce indicatorul
CAMERA-TAPE devine luminos.
• Demonstraþia va fi suspendatã în
urmãtoarele cazuri :
– când atingeþi ecranul în timpul
desfãºurãrii demonstraþiei.
(Demonstraþia va reîncepe dupã circa
10 minute) ;
– când introduceþi o casetã sau o unitate
“Memory Stick Duo” în aparat ;
– când deplasaþi comutatorul POWER
pentru a alege alt indicator decât
CAMERA-TAPE ;
– când comutatorul NIGHTSHOT este pus
în poziþia ON.
PRINT
(imprimare)
Pentru detalii, vezi pagina 74.
54
Meniul
EDIT / PLAY
Reglaje pentru realizarea de montaje ºi pentru redarea în diferite
moduri (VAR.SPD PB / END SEARCH etc.)
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul B. Indicatorii din paranteze apar dacã
respectivul element este selectat.
Pentru detalii legate de selectarea elementelor de meniu, vezi pagina 34.
VAR.SPD PB
(diferite viteze de redare)
Vizionarea filmelor se poate desfãºura în mai
multe moduri.
1 Atingeþi urmãtoarele butoane în timpul
redãrii.
Pentru
a schimba
direcþia de
redare*
Atingeþi simbolul
(cadru)
Pentru detalii, vezi pagina 68.
AUD DUB CTLR
(copierea sonorului)
Pentru detalii, vezi pagina 71.
REC MOVIE
(comanda înregistrãrii)
Pentru detalii, vezi pagina 69.
redarea cu
încetinitorul** Pentru redarea în direcþie
inversã :
(cadru) T
redarea de
(vitezã dublã)
2 ori mai
Pentru redarea în direcþie
rapidã
inversã :
(la vitezã dublã) Atingeþi
(cadru)T
(vitezã dublã)
redarea
cadru cu
cadru
REC CTRL
(comanda înregistrãrii filmelor)
(cadru) în timpul pauzei
de redare.
Pentru a inversa direcþia :
(cadru) în timpul redãrii
cadru cu cadru.
* În partea de sus, de jos sau pe mijlocul
ecranului pot apãrea linii orizontale. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
** Imaginile obþinute la ieºire prin Interfaþa DV
nu pot fi redate cursiv în modul redare cu
încetinitorul.
2 Atingeþi simbolul T .
Pentru a reveni la redarea obiºnuitã, atingeþi
de douã ori simbolul
(redare/pauzã) (o
singurã datã în timpul redãrii cadrelor).
• Nu veþi auzi sunetul înregistrat. Imaginile
anterior redate pot apãrea afectate de
zgomot sub formã de mozaic.
BURN DVD
Când camera dvs. video este conectatã la
un calculator personal Sony VAIO, cu
aceastã comandã puteþi inscripþiona cu
uºurinþã, pe un DVD, imaginea înregistratã
pe bandã (Direct Access to “Click to DVD”
- Acces Direct la <Clic pe DVD>). Pentru
detalii, vezi “Crearea unui DVD (Direct
Access to “Click to DVD” )”, la pagina 85.
BURN VCD
Când camera dvs. video este conectatã la
un calculator personal, cu aceastã comandã
puteþi inscripþiona cu uºurinþã, pe un CD-R,
imaginea înregistratã pe bandã (Direct
Access to Video CD Burn - Acces Direct la
inscripþionare pe CD Video). Pentru detalii,
vezi Ghidul de iniþiere care se gãseºte pe
discul CD-ROM care v-a fost furnizat.
END SEARCH
EXEC
Imaginea cea mai recent înregistratã este
redatã timp de circa 5 secunde dupã care se
opreºte automat.
CANCEL
Înceteazã modul [END SEARCH].
55
Meniul
STANDARD SET
Reglaje efectuate în timpul înregistrãrii pe bandã ºi alte reglaje de
bazã (REC MODE / MULTI-SOUND / LCD/VF SET / DISP OUTPUT /
USB etc.)
Reglajele stabilite din oficiu sunt marcate cu simbolul B. Indicatorii din paranteze apar dacã
respectivul element este selectat.
Pentru detalii legate de selectarea elementelor de meniu, vezi pagina 34.
REC MODE
(modul de înregistrare)
B SP ( SP )
Înregistrarea casetei se face în modul SP
(Standard Play - Funcþionare standard)
LP ( LP )
În varianta LP (Long Play- Funcþionare
îndelungatã) durata înregistrãrii creºte de
1,5 ori comparativ cu modul SP.
• Dacã înregistraþi în varianta LP, este
posibilã apariþia zgomotului de tip mozaic
sau se poate întrerupe sonorul în cazul în
care caseta este redatã cu alte camere de
luat vederi sau aparate video.
• Când realizaþi pe o bandã mixaje între
înregistrãri efectuate în varianta SP ºi
înregistrãri în varianta LP, este posibil ca
imaginea redatã sã fie distorsionatã sau
codul temporal poate sã nu fie corect scris
între scene.
AUDIO MODE
B 12BIT
Se înregistreazã în modul 12 bit (2 sunete
stereo).
16BIT
Se înregistreazã în modul 16 bit (1 sunet
stereo de înaltã calitate).
VOLUME
(volum sonor)
Pentru detalii, vedeþi pagina 21.
56
MULTI-SOUND
Puteþi alege cum sã fie redat de cãtre alte
echipamente sonorul înregistrat.
B STEREO
Este redat sonorul având sunet principal
ºi sub sunet (sau sonor stereo).
1
Este redat sonorul având sunet principal
sau canal sonor stâng.
2
Este redat sonorul având sunet secundar
sau canal sonor drept.
• Puteþi reda o casetã cu pistã sonorã dublã
cu ajutorul acestei camere video. Nu puteþi
însã înregistra pe casete piste audio duble
cu acest aparat.
• Reglajul revine la varianta [STEREO] când
deconectaþi sursa de alimentare a camerei
video mai mult de 5 minute.
AUDIO MIX
Puteþi urmãri, în timpul redãrii, sunetul
înregistrat pe bandã prin copiere sau prin
înregistrare 4CH MIC.
La redarea sonorului copiat
Vezi pagina 72.
La redarea înregistrãrilor 4CH MIC
Meniul
STANDARD SET (continuare)
/
pentru a stabili echilibrul
Atingeþi
între sunetul provenit din faþã ºi din spate,
apoi atingeþi
. Puteþi urmãri sunetul
frontal în partea
a scalei, iar pe cel din
spate în partea a scalei. Camera nu poate
transmite simultan la ieºire sonor pe 4 canale
deoarece poate asigura numai ieºire audio
pe 2 canale. Când plasaþi cursorul barei de
echilibru audio în poziþie centralã, sunetele
din faþã ºi din spate sunt emise la acelaºi
nivel.
Echilibrul sonor revine la varianta stabilitã
din oficiu în circa 5 minute dupã ce
acumulatorul sau oricare altã sursã de
alimentare este deconectatã de la aparat.
EXT SUR MIC
(Microfon extern surround)
Puteþi beneficia de sonor cu efect de
învãluire pe 5,1 canale urmând procedura
de mai jos, folosind un microfon opþional ºi
un calculator personal VAIO marca Sony.
Recording (Înregistrare)
Ataºaþi microfonul ECM-HQP1 (opþional) la
camera video ºi efectuaþi înregistrarea.
Înregistraþi simultan patru canale audio
(faþã-stânga, faþã-dreapta, spate-stânga,
spate-dreapta).
r
Creating DVD (Crearea unui DVD)
Creaþi cu ajutorul aplicaþiei “Click to DVD”
(Ver. 2.0. sau variante ulterioare) un DVD
care acceptã sonor cu efect de învãluire pe
5,1 canale care sã fie redat pe un calculator
VAIO marca Sony.
r
Playback (Redare)
Redaþi DVD-ul creat cu un sistem audio
home theater pentru 5,1 canale.
1 Conectaþi microfonul ECM-HQP1
(opþional) la Suportul interfeþei active.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni care însoþeºte microfonul.
2 Stabiliþi reglajul sunetului.
B 4CH MIC (
94ch-12b)
Sunt înregistrate simultan 4 canale sonore:
douã frontale stânga/dreapta ºi douã de
spate stânga/dreapta cu ajutorul unui
microfon (opþional).
WIDE STEREO ( , )
Sunt înregistrate 2 canale sonore cu o
prezenþã mai pregnantã dacã este conectat
un microfon (opþional).
STEREO
Se înregistreazã sonor stereo obiºnuit.
Continuã...
57
Meniul
STANDARD SET (continuare)
• Acest manual descrie cum sã efectuaþi
înregistrarea. Pentru detalii legate de
crearea unui DVD (funcþia “Click to
DVD”), vedeþi la pagina 77 sau consultaþi
Ghidul de iniþiere furnizat în format
electronic pe CD-ROM. (pagina 85)
• Este necesar un accesoriu compatibil, spre
exemplu un microfon ECM-HQP1
(opþional) pentru a înregistra sonor în
varianta [4CH MIC] sau [WIDE STEREO].
• Sonorul este înregistrat în varianta
[STEREO] dacã microfonul nu este
conectat, chiar dacã este selectatã o altã
variantã.
• Sonorul este înregistrat în modul 12 biþi
folosind varianta [4CH MIC]. Dacã pentru
[AUDIO MODE] s-a ales [16BIT(916b)],
aceasta comutã automat în modul 12 biþi.
Reglajul modului audio revine la varianta
anterioarã dacã treceþi de la [4CH MIC] la
varianta [WIDE STEREO] sau la cea
[STEREO].
• Puteþi verifica sonorul frontal ºi de spate
dupã înregistrare ([AUDIO MIX], pag. 56).
• Camera dvs. nu poate transmite la ieºire
sonor cu efect de învãluire pe 5,1 canale.
• Pentru crearea unui DVD cu efect de
învãluire pe 5,1 canale, aveþi nevoie de o
aplicaþie software ºi de un echipament care
sã beneficieze de aceastã funcþie. În cazul
în care folosiþi produse marca Sony,
calculatoarele VAIO au preinstalatã
aplicaþia “Click to DVD” (Ver. 2.0. sau
variante ulterioare) care oferã aceastã
facilitate.
• Unele aplicaþii software destinate
calculatoarelor VAIO nu permit
înregistrarea semnalului 4CH MIC REC.
LCD / VF SET
Imaginea înregistratã nu va fi afectatã de
aceastã operaþie.
x LCD BRIGHT
(luminozitatea ecranului LCD)
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD.
1 Reglaþi luminozitatea atingând
2 Atingeþi
.
.
x LCD BL LEVEL
(iluminarea ecranului LCD)
Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului
LCD.
B NORMAL
Luminozitate standard.
BRIGHT
Luminozitatea ecranului LCD creºte.
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de alimentare cu energie, este
selectatã automat varianta [BRIGHT] a
acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT], durata
de autonomie a acumulatorului se
diminueazã cu circa 10 procente la
înregistrare.
x LCD COLOR
(culoarea ecranului LCD)
Puteþi regla culoarea ecranului LCD atingând
butoanele
/
.
Intensitate micã
de culoare
Intensitate mare
a culorii
x VF B. LIGHT
(luminozitatea vizorului)
Puteþi regla luminozitatea vizorului.
B NORMAL ( , )
Luminozitate standard.
BRIGHT
Luminozitatea vizorului creºte.
58
/
Meniul
STANDARD SET (continuare)
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de energie, este selectatã automat
varianta [BRIGHT] a acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT], durata
de autonomie a acumulatorului se
diminueazã cu cca 10% în cazul înregistrãrii.
x VF WIDE DISP (vizor panoramic)
Puteþi alege cum sã fie afiºate în vizor
imaginile având raportul laturilor 16:9.
B LETTER BOX (cinemascop)
Varianta obiºnuitã (tip standard afiºare).
SQUEZE (expandat)
Imaginea este mãritã pe verticalã atunci
când în partea de sus ºi de jos apar benzi
negre caracteristice raportului de 16:9 al
laturilor imaginii.
A/V T DV OUT
Dacã alegeþi pentru [A/V T DV OUT]
(
) varianta [ON], puteþi conecta la
camera dvs. video un echipament digital ºi
unul analogic ºi sã convertiþi semnalul în
forma adecvatã. Pentru detalii, vezi pag. 88.
VIDEO INPUT
(Intrare video)
Selecteazã mufa video utilizatã pentru
conexiune, atunci când preluaþi imagine de
la alt echipament video prin cablul de
conectare A/V.
B VIDEO
Cuplare realizatã prin conectorul video al
cablului A/V (furnizat).
S VIDEO
Cuplare realizatã prin conectorul S VIDEO
al cablului de conectare A/V cu cablul S
VIDEO (opþional).
TV TYPE
(Tip TV)
Pentru detalii, vezi pagina 32.
USB-CAMERA
Puteþi urmãri imaginile de pe ecranul LCD al
camerei video pe monitorul unui calculator
(USB Streaming) conectând cele douã
echipamente prin cablul USB.
Pentru detalii, consultaþi Ghidul de iniþiere
aflat pe discul care v-a fost furnizat (p. 77).
USB-PLY/EDT
(redare/montaj folosind USB)
Alegeþi aceastã opþiune pentru a viziona la
calculator imaginile din memoria camerei
video (pagina 77) sau când conectaþi la
camera dvs. video o imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge prin intermediul
unui cablu USB (furnizat) (pagina 74).
B STD-USB
Sunt prezentate imaginile de pe “Memory
Stick Duo”.
PictBridge
Vezi pagina 74.
USB STREAM
Sunt prezentate imaginile înregistrate pe
bandã.
DISP GUIDE
(ghidul indicatorilor de pe ecran)
Pentru detalii, vezi pagina 13.
GUIDEFRAME
(cadru de control)
Puteþi afiºa un cadru ºi sã verificaþi dacã
subiectul este orizontal sau vertical alegând
pentru [GUIDEFRAME] varianta [ON].
Cadrul respectiv nu este înregistrat. Apãsaþi
DISP/BATT INFO pentru ca respectivul
cadru sã disparã.
Continuã...
59
Meniul
STANDARD SET (continuare)
DATA CODE
(cod de date)
REMAINING
(indicatorul benzii rãmase)
Sunt afiºate informaþii înregistrate în mod
automat (cod de date) împreunã cu imaginile.
B OFF
Codul de date nu este afiºat.
B AUTO
Este afiºat indicatorul benzii rãmase pentru
circa 8 secunde în urmãtoarele cazuri :
• Dacã treceþi comutatorul POWER în
poziþiile PLAY/EDIT sau CAMERATAPE , caseta fiind introdusã în aparat.
• Când atingeþi
(redare/pauzã).
DATE/TIME
Sunt afiºate data ºi ora.
CAMERA DATA
(date privind camera)
Sunt afiºate date privind reglarea camerei.
Aceastã opþiune nu este disponibilã în
timpul funcþionãrii simplificate (Easy
Handycam).
1 SteadyShot - oprit*
2 Expunere*
3 Echilibru de alb*
4 Amplificare (gain)*
5 Viteza obturatorului
6 Valoarea aperturii
* Apar numai la redarea benzilor.
• Datele privind reglajele camerei nu apar la
redarea filmelor din “Memory Stick Duo”.
• Valoarea expunerii (0EV), viteza
obturatorului ºi valoarea aperturii apar la
redarea imaginilor statice din “Memory
Stick Duo”.
• În cazul imaginilor înregistrate cu ajutorul
unui bliþ apare simbolul .
• În interfaþa DATE/TIME, informaþiile
privind data ºi ora sunt afiºate în aceeaºi
zonã. Dacã imaginea este înregistratã fãrã
a fi potrivit anterior ceasul, pe ecran vor
apãrea indicaþiile [-- -- ----] ºi [--:--:--].
60
ON
Indicatorul benzii rãmase este afiºat mereu.
REMOTE CTRL
(telecomandã)
Varianta stabilitã din oficiu este [ON] ºi ea
vã permite sã utilizaþi telecomanda care v-a
fost furnizatã (pagina 30).
• Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita
preluarea de cãtre camera video a
comenzilor transmise de telecomanda altui
aparat video.
• Reglajul revine la varianta [ON] atunci când
sursa de alimentare este deconectatã de
la camera dvs. video o perioadã mai lungã
de 5 minute.
REC LAMP
(indicator luminos pentru
înregistrare)
Indicatorul de înregistrare nu va deveni
luminos pe perioada cât filmaþi dacã alegeþi
varianta [OFF]. Varianta stabilitã din oficiu
este [ON].
Meniul
STANDARD SET (continuare)
BEEP
(semnal sonor)
A. SHUT OFF
(oprirea automatã)
B ON
La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când
acþionaþi panoul tactil este emis un
semnal acustic sub forma unei melodii.
B 5 min
Camera video se opreºte în mod automat
dacã au trecut circa 5 minute în care nu a
fost folositã.
OFF
Nu se aude melodia.
DISP OUTPUT
(modalitate de afiºare)
B LCD PANEL (pe ecranul LCD)
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor.
V-OUT/PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul
LCD ºi în vizor.
NEVER (niciodatã)
Camera video nu se opreºte niciodatã în
mod automat.
• Dacã aceastã camerã video este conectatã
la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat
varianta [NEVER].
CALIBRATION
(calibrare)
Vezi pagina 126.
MENU ROTATE
(parcurgerea meniului)
B NORMAL
Elementele de meniu sunt derulate în jos
la atingerea butonului
.
OPPOSITE (invers)
Elementele de meniu sunt parcurse în sus
la atingerea butonului
.
61
Meniul
TIME/LANGU.
(CLOCK SET / WORLD TIME / LANGUAGE)
Pentru detalii legate de selectarea elementelor de meniu, vezi pagina 34.
CLOCK SET
(potrivirea ceasului)
Vezi pagina 14.
WORLD TIME
(diferenþa de fus orar)
Puteþi stabili diferenþa de fus orar atunci
când utilizaþi camera în strãinãtate. Alegeþi
diferenþa de timp corespunzãtoare atingând
/
, iar indicaþia ceasului va fi reglatã
conform acestei diferenþe. Dacã pentru
diferenþa de fus orar alegeþi valoarea 0,
ceasul va reveni la ora potrivitã iniþial.
LANGUAGE
(limba folositã)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru
afiºarea informaþiilor pe ecran. Limbile
disponibile sunt : engleza, engleza
simplificatã, chineza-tradiþionalã, chineza
simplificatã, franceza, spaniola, portugheza,
germana, olandeza, italiana, greaca, rusa,
araba, persana sau thai.
• În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã
printre cele indicate mai sus, camera video
vã pune la dispoziþie varianta [ENG[SIMP]]
(englezã simplificatã).
62
Particularizarea Meniului Personal
Puteþi adãuga Meniului Personal elementele
dorite ºi sã particularizaþi acest meniu pentru
fiecare mod de funcþionare în parte
(corespunzãtor fiecãrei poziþii a
comutatorului POWER). Este o facilitate utilã
dacã adãugaþi Meniului Personal elementele
de reglaj pe care le utilizaþi în mod frecvent.
Adãugarea unui element de
meniu
ªtergerea unui element de
meniu
1 Atingeþi
T [P-MENU SET UP]
T [DELETE].
Dacã elementul de meniu dorit nu este
afiºat, atingeþi
/
.
Puteþi adãuga pânã la 28 de elemente de
meniu pentru fiecare poziþie a comutatorului
POWER. ªtergeþi elementele de meniu mai
puþin importante pentru a adãuga altele noi.
1 Atingeþi
T [P-MENU SET UP]
T [ADD].
Dacã elementul de meniu dorit nu este
afiºat, atingeþi
/
.
2 Atingeþi elementul de meniu care
vreþi sã fie ºters.
3 Atingeþi [YES] T
2 Atingeþi
/
3 Atingeþi
/
pentru a selecta
o categorie de meniu, apoi
atingeþi simbolul
.
.
• Nu puteþi ºterge [MENU] ºi [P-MENU
SET UP].
pentru a selecta
elementul de meniu dorit, apoi
atingeþi simbolul
T [YES] T
.
Elementul de meniul este adãugat la
sfârºitul listei.
63
Particularizarea Meniului Personal (continuare)
Stabilirea ordinii elementelor
de meniu afiºate în Meniul
Personal
1 Atingeþi
T [P-MENU SET UP]
T [SORT].
Dacã elementul de meniu dorit nu este
afiºat, atingeþi
/
.
2 Atingeþi elementul de meniu care
vreþi sã fie mutat.
3 Atingeþi
/
pentru a deplasa
elementul de meniu în poziþia
doritã.
4 Atingeþi simbolul
.
Pentru a rearanja mai multe elemente,
repetaþi paºii de la 2 la 4.
5 Atingeþi [END] T
.
• Nu puteþi muta [P-MENU SET UP].
64
Iniþializarea Meniului Personal
(Reset)
Atingeþi
T [P-MENU SET UP] T
[RESET] T[YES] T [YES] T .
Dacã elementul de meniu dorit nu este afiºat,
/
.
atingeþi
Conectarea camerei de luat vederi la un
aparat video sau la televizor
Conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea
furnizat (pagina 8). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce însoþesc echipamentele
conectate.
Mufã A/V *
Mufe AUDIO/
VIDEO
galben
alb
roºu
aparat video
sau televizor
Spre mufa S VIDEO
Spre mufa i.Link
(IEEE 1394)
Spre Interfaþa
Dispozitiv
compatibil cu i.Link
DV (i.LINK)
l : Flux de semnal
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Conectaþi cablul conectare A/V la
camera video.
Mufele A/V funcþioneazã atât ca intrãri,
cât ºi ca ieºiri, comutând automat între
cele douã stãri în funcþie de condiþiile de
operare.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi camera la un dispozitiv
prin mufa S VIDEO utilizând cablul de
conectare A/V cu S VIDEO (opþional),
imaginile vor putea fi reproduse cu mai
multã fidelitate decât în cazul folosirii
cablului A/V furnizat.
Conectaþi mufele albã ºi roºie (audio,
stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) a unui cablu de
conectare A/V (opþional).
În acest caz, conectarea mufei galbene
(video standard) nu este necesarã. Prin
conexiunea S VIDEO nu va ieºi semnal
audio.
3 Cablul i.LINK (opþional)
Utilizaþi un cablul i.LINK (opþional)
pentru a conecta camera video cu un alt
dispozitiv. Semnalele video ºi audio sunt
transmise digital, producând imagini de
înaltã calitate. Þineþi seama cã nu pot fi
obþinute la ieºire separat imaginile ºi
sunetul.
• Cuplaþi cablul de conectare A/V la mufa
de ieºire a dispozitivului de la care copiaþi
imaginile sau la mufa de intrare a altui
aparat care sã copieze imaginile preluate
cu camera dvs. de luat vederi.
Continuã...
65
Conectarea camerei de luat vederi la un aparat video
sau la televizor (continuare)
• Când conectaþi camera dvs. video la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului A/V la mufa video, iar
pe cel roºu (canalul drept) sau pe cel alb
(canalul stâng) la mufa audio a aparatului
video sau a televizorului.
• Când realizaþi conexiunea printr-un cablu
de conectare A/V (furnizat) , alegeþi pentru
[DISP OUTPUT] varianta [LCD PANEL]
(variantã stabilitã din oficiu) (pagina 61)
pentru a evita înregistrarea interfeþelor
împreunã cu imaginile.
66
Copierea pe un alt echipament, cum ar fi
un aparat video, un recorder DVD etc.
Puteþi copia imaginile redate de camera dvs.
video folosind alte dispozitive de
înregistrare (cum ar fi aparatele video).
1
2
3
4
5
Conectaþi aparatul video /
recorderul DVD la camera dvs. de
luat vederi ca pe un dispozitiv de
înregistrare.
Consultaþi pagina 65 pentru a afla detalii
legate de conectare.
Pregãtiþi aparatul video pentru a
înregistra.
• Când copiaþi cu un aparat video,
introduceþi în aparat caseta pe care
urmeazã a se înregistra.
• Când copiaþi cu un DVD recorder,
introduceþi în aparat discul pe care se
va înregistra.
• Dacã aparatul video are un selector de
intrãri, puneþi-l în poziþia corespunzãtoare, cum ar fi : input1 (intrare 1) ,
video, input2 (intrare 2) etc.
• Prin interfaþa DV , nu puteþi obþine la
ieºire urmãtoarele :
– indicatori,
– [PICT. EFFECT] (pagina 52) [D.EFFECT]
(pagina 51) sau mãrire la redare (pagina
23),
– titluri înregistrate cu alte camere video.
• Pentru a fi înregistrate data/ora ºi
informaþiile legate de reglarea camerei,
acestea trebuie sã fie afiºate pe ecran
(pagina 60).
• La conectarea printr-un cablu i.LINK
(opþional), este posibil sã nu fie afiºat sau
înregistrat codul de date (data/ora/date
privind reglarea camerei) în funcþie de
echipament ºi de aplicaþia folositã.
• Când legãtura se realizeazã prin cablul
i.LINK (opþional), imaginea înregistratã
devine grosierã dacã imaginea sursã a fost
trecutã în starea pauzã de redare a camerei
video în timpul operaþiei de înregistrare
cu un aparat video.
Pregãtiþi camera video pentru a
reda.
Introduceþi caseta înregistratã în
compartimentul camerei video.
Alegeþi pentru [TV TYPE] (pagina 32)
poziþia care sã corespundã dispozitivului
de redare (televizor etc.) folosit.
Porniþi redarea benzii aflate în
camera de luat vederi ºi
înregistraþi cu aparatul video /
recorder-ul DVD.
Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile
de utilizare ce însoþesc dispozitivul de
înregistrare.
Opriþi camera ºi aparatul video /
recorder-ul DVD când copierea
casetei se încheie.
67
Înregistrarea imaginilor redate de un aparat
video sau de la televizor
Puteþi înregistra imagini sau programe TV
redate de aparate video sau TV fie pe bandã,
fie în memoria “Memory Stick Duo”. Puteþi
de asemenea sã înregistraþi o scenã ca
imagine staticã în memoria “Memory Stick
Duo”.
Aveþi grijã sã introduceþi mai întâi o casetã
sau un card de memorie “Memory Stick
Duo” în camera video.
• Camera dvs. video poate înregistra numai
dupã surse PAL. Spre exemplu, imaginile
redate de aparate video sau programe TV
franceze (SECAM) nu pot fi înregistrate
corect. Vezi pagina 115 pentru detalii legate
de sistemele TV color.
• Dacã utilizaþi un adaptor cu 21 de pini
pentru a prelua semnal de la o sursa PAL,
acesta trebuie sã fie un adaptor cu 21 pini
cu dublã direcþie (opþional).
• Înregistrarea nu se poate efectua de la un
televizor fãrã mufã de ieºire.
Înregistrarea filmelor
3
Deplasaþi comutatorul POWER
pentru ca indicatorul PLAY/EDIT
sã devinã luminos.
4
Acþionaþi camera video pentru a
înregistra filme.
La înregistrarea pe o bandã, atingeþi
T[
REC CTRL] T [REC PAUSE].
La înregistrarea pe o unitate “Memory
Stick Duo” atingeþi simbolul
T
[MENU] T
(EDIT/PLAY) T
[ REC MOVIE].
5
Începeþi redarea casetei cu
aparatul video sau alegeþi
programul de televiziune.
Imaginea redatã de aparatul conectat
apare pe ecranul LCD al camerei video.
6 Atingeþi [REC START] în punctul
în care doriþi
înregistrarea.
sã
înceapã
1 Conectaþi televizorul sau aparatul 7 Opriþi înregistrarea.
video la camera dvs. de luat
vederi.
Consultaþi pagina 65 pentru a afla detalii
legate de conectare.
• Când folosiþi cablul de conectare A/V
(furnizat), cuplaþi camera la mufele de
ieºire ale celuilalt echipament.
• Indicatorul
apare la conectarea
camerei dvs. cu un alt dispozitiv prin
cablul i.Link. (Acest indicator poate
apãrea ºi pe ecranul televizorului dvs.)
2
68
Dacã înregistraþi dupã un aparat
video, introduceþi caseta doritã în
aparat.
La înregistrarea pe o bandã, atingeþi
(stop) sau indicaþia [REC PAUSE].
La înregistrarea pe o unitate “Memory Stick
Duo”, atingeþi [REC STOP].
8 Atingeþi
T
.
Înregistrarea imaginilor
redate de un aparat
video sau de la televizor
Copierea imaginilor
de pe bandã pe
“Memory Stick Duo”
Înregistrarea
statice
Pe “Memory Stick Duo” puteþi înregistra atât
filme, cât ºi imagini statice.
Verificaþi dacã în aparat sunt introduse o
casetã video înregistratã ºi o unitate
“Memory Stick Duo”.
(continuare)
imaginilor
1 Parcurgeþi paºii de la 1 la 3 ai
procedurii
filmelor”.
2
3
“Înregistrarea
Porniþi redarea casetei din
aparatul video sau recepþionaþi
programul TV pe care doriþi a-l
înregistra.
Imaginile de la aparatul video sau de la
televizor apar pe ecranul camerei dvs.
de luat vederi.
Apãsaþi uºor butonul PHOTO în
dreptul scenei pe care doriþi a o
înregistra. Verificaþi imaginea ºi
apoi apãsaþi complet butonul.
1 Deplasaþi comutatorul POWER
pentru ca indicatorul PLAY/EDIT
sã devinã luminos.
2 Cãutaþi ºi înregistraþi scena doritã.
Când se înregistreazã sub formã de
imagini statice
Atingeþi simbolul
(redare) pentru a
fi redatã banda, apoi apãsaþi uºor
PHOTO în dreptul scenei pe care vreþi
sã o înregistraþi. Verificaþi imaginea pe
ecran dupã care apãsaþi complet
respectivul buton.
La înregistrarea sub formã de film
Atingeþi simbolul
T [MENU] T
(EDIT/PLAY) T [ REC MOVIE]
T
(redare) pentru a fi redatã banda,
apoi atingeþi [REC START] în punctul
de unde vreþi sã înceapã înregistrarea.
În punctul unde vreþi sã se încheie
înregistrarea, atingeþi [REC STOP] T
(stop) T
T
.
• Nu puteþi copia imagini pe “Memory Stick
Duo” în timpul redãrii dacã alegeþi varianta
[DELAY MOTION] pentru [D. EFFECT].
• Codul de date înregistrate pe bandã nu
pot fi înregistrate în memoria “Memory
Stick Duo”. Vor fi înregistrate ora ºi data
la care este înregistratã imaginea pe cardul
“Memory Stick Duo”.
• Sonorul este înregistrat mono, la 32 kHz.
• Pentru informaþii legate de durata de
înregistrare a filmelor, vezi pagina 47.
• Imaginile statice vor avea dimensiune fixã
de [640×360] când raportul laturilor la
redare este de 16:9, respectiv de [640×480]
când la redare, raportul laturilor este de
4:3.
69
Copierea sunetului pe o bandã înregistratã
Puteþi adãuga sunete suplimentare pe o bandã deja înregistratã în varianta 12 biþi (pag. 56),
fãrã ca sonorul original sã fie ºters.
Conexiune
A Suport de
interfaþã
activã
C Microfon intern
Cablu de conectare A/V (furnizat)
(alb)
B Mufã A/V
Nu cuplaþi mufa
Video (galbenã)
(roºu)
AUDIO OUT
l : Flux de semnal
Dispozitive audio
(spre exemplu : CD player / MD player)
Puteþi înregistra sonor realizând una din
urmãtoarele conexiuni :
Intrarea audio de înregistrat are prioritate în
faþa celorlalte surse de semnal, respectând
ordinea urmãtoare :
A Un microfon extern (opþional) la suportul
de interfaþã activã.
ATBTC
B Un echipament audio la camera video
prin intermediul cablului de conectare
A/V.
C Utilizând microfonul intern (nu sunt
necesare conexiuni suplimentare).
70
• Nu puteþi înregistra sonor suplimentar
dacã :
– banda a fost înregistratã în modul 16 biþi
(pagina 56);
– banda a fost înregistratã în sistem LP ;
– camera video este conectatã prin
intermediul unui cablu i.LINK (opþional);
Copierea sunetului pe o bandã înregistratã
– pe porþiunile libere de pe bandã ;
– banda a fost înregistratã în modul 4CH
MIC REC cu alt echipament ;
– banda a fost înregistratã într-un alt sistem
de culoare TV decât cel al camerei dvs.
video ;
– clapeta de protejare la scriere a casetei
este pusã în poziþia SAVE.
• Când folosiþi mufa A/V sau microfonul
intern, imaginea nu va fi transmisã la ieºire
la mufa A/V. Urmãriþi imaginea pe ecranul
LCD sau în vizor pentru verificare.
• Când ataºaþi un microfon extern (opþional)
la Suportul de interfaþã activã puteþi urmãri
imaginile ºi sunetul conectând camera de
luat vederi la un televizor prin intermediul
cablului A/V. Sonorul înregistrat ulterior
nu poate fi însã emis de camera video.
Pentru a verifica sunetul folosiþi un
televizor sau alt echipament.
(continuare)
Înregistrarea sunetului
Introduceþi mai întâi o casetã în camera de
luat vederi.
1 Deplasaþi comutatorul POWER
pentru ca indicatorul PLAY/EDIT
sã devinã luminos.
2 Atingeþi simbolul
(redare/
pauzã) pentru a fi redatã banda,
apoi atingeþi-l din nou în punctul
unde
doriþi
sã
înceapã
înregistrarea sonorului.
3
Atingeþi
T [MENU] T
(EDIT/PLAY) T [AUD DUB CTRL]
T
T [AUDIO DUB].
Apare marcajul
4 Apãsaþi uºor
X
(redare) ºi porniþi
simultan redarea sunetului pe
care doriþi sã-l înregistraþi.
Marcajul apare pe durata înregistrãrii
noului sunet stereo 2 (ST2) la redarea
benzii.
5 Atingeþi
(stop) în momentul în
6 Atingeþi
T
care doriþi sã întrerupeþi
înregistrarea.
Pentru a adãuga sonor ºi altor scene,
repetaþi pasul 2 pentru a alege scenele,
apoi atingeþi [AUDIO DUB].
.
Continuã...
71
Copierea sunetului pe o
bandã
înregistratã
(continuare)
• Pentru a stabili punctul final al copierii
audio, apãsaþi mai întâi butonul ZERO SET
MEMORY al telecomenzii în dreptul
scenei la care doriþi sã se încheie copierea
sonorului. Dupã ce parcurgeþi paºii 2, 3 ºi
4 ai procedurii precedente, înregistrarea
se va opri în mod automat la scena aleasã
de dvs.
• Puteþi adãuga sonor suplimentar numai
pe benzi înregistrate cu camera dvs. video.
Este posibil ca sonorul sã se deterioreze
la copierea pe benzi înregistrate cu alte
camere video (chiar dacã respectiva
camerã este tot model DCR-HC90E).
Pentru a verifica sonorul
înregistrat
1 Redaþi banda pe care aþi înregistrat
sonorul (pagina 21).
2 Atingeþi
T [MENU] T
(STANDARD SET) T
T [AUDIO
.
MIX] T
ªtergerea imaginilor
înregistrate de pe
“Memory Stick Duo”
1 Deplasaþi comutatorul POWER
pentru ca indicatorul PLAY/EDIT
sã devinã luminos.
2 Atingeþi indicaþia [MEMORY].
2016
3
Selectaþi
folosind
/
imaginea pe care vreþi sã o
ºtergeþi.
• Pentru a ºterge toate imaginile simultan,
selectaþi [
ALL ERASE] (pagina
47).
4 Atingeþi
T [YES].
• Odatã ºterse, imaginile nu mai pot fi
recuperate.
• Pentru a ºterge imaginile de pe ecranul
3 Atingeþi
/
pentru a regla echilibrul
dintre sonorul original (ST1) ºi sonorul
adãugat ulterior (ST2). Dupã aceasta
atingeþi
.
• Din oficiu, la ieºire este transmis sonorul
original (ST1).
• Echilibrul sonor revine la starea stabilitã
implicit la circa 5 minute dupã
deconectarea acumulatorului sau a altei
surse de alimentare a camerei de luat
vederi.
72
index (pagina 21). Puteþi cãuta mai uºor
imaginile pe care doriþi sã le ºtergeþi afiºând
câte 6 imagini simultan.
Atingeþi indicaþia
T [ DELETE] T
imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi T
T [YES].
• Imaginile nu pot fi ºterse când cardul de
memorie “Memory Stick Duo” folosit are
clapetã de protejare la scriere ºi aceasta
este pusã în poziþia blocat (pag. 118), sau
când imaginea selectatã este protejatã
(pag. 75).
Ataºarea de informaþii speciale imaginilor
înregistrate pe “Memory Stick Duo”
Dacã utilizaþi o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” care are clapetã de protejare la
scriere, aveþi grijã ca aceasta sã nu fie pusã
în poziþia blocat (pagina 118).
Evitarea ºtergerii accidentale
– Protejarea imaginilor
Puteþi selecta ºi marca imaginile astfel încât
sã evitaþi ºtergerea lor accidentalã.
1 Deplasaþi comutatorul POWER
pentru ca indicatorul PLAY/EDIT
sã devinã luminos.
2 Atingeþi [MEMORY] T
T
T
[PROTECT].
3 Atingeþi imaginea pe care vreþi sã
o protejaþi.
Apare
Alegerea imaginilor statice
care sã fie printate
– Marcajul de imprimare
Pentru a selecta cu ajutorul camerei video
imaginile ce urmeazã a fi imprimate este
utilizat standardul DPOF (Digital Print Order
Format).
Puteþi marca imaginile pe care doriþi sã le
imprimaþi în timp ce le vizualizaþi cu camera
dvs. video. (Nu puteþi specifica numãrul de
pagini imprimate.)
1 Deplasaþi comutatorul POWER
pentru ca indicatorul PLAY/EDIT
sã devinã luminos.
2 Atingeþi [MEMORY] T
3 Atingeþi imaginea pe care vreþi sã
o imprimaþi ulterior.
Apare
-
T [END].
• Pentru a renunþa la protecþia unei imagini,
atingeþi din nou, la pasul 3 imaginea
respectivã.
T
[PRINT MARK].
simbolul
4 Atingeþi
T
4 Atingeþi
T [END].
• Pentru a renunþa la marcajul pentru
imprimare, atingeþi din nou, la pasul 3
imaginea al cãrui marcaj de imprimare doriþi
sã îl înlãturaþi.
• Nu ataºaþi marcaje de imprimare imaginilor
preluate cu camera dvs. de luat vederi
dacã unitatea “Memory Stick Duo”
conþine deja imagini înregistrate cu alte
dispozitive, care sunt însoþite de astfel de
marcaje. Este posibil ca prin noua operaþie
de ataºare a marcajelor de imprimare sã fie
modificatã informaþia corespunzãtoare
imaginilor preluate de la celelalte
dispozitive.
73
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimante compatibile cu standardul PictBridge)
Puteþi printa imagini statice folosind o
imprimantã compatibilã cu standardul
PictBridge chiar dacã nu aveþi la dispoziþie
un calculator.
Dupã ce este efectuatã conexiunea, pe ecran
apare simbolul
(conectare PictBridge)
2016
PictBridge
Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete pentru a alimenta camera video.
Introduceþi mai întâi unitatea de memorie
“Memory Stick Duo” pe care sunt
înregistrate imaginile statice în camera video.
Conectarea camerei dvs. de
luat vederi la imprimantã
1 Deplasaþi comutatorul POWER
pentru ca indicatorul PLAY/EDIT
sã devinã luminos.
2 Atingeþi
T [MENU] T
(STANDARD SET) T
[USB PLY/EDT] T
[PictBridge] T
T
.
3 Conectaþi mufa USB (pagina 76) a
camerei video la o imprimantã,
folosind cablul USB.
4 Atingeþi
[PRINT].
74
(PICT. APPLI.) T
Va fi afiºatã una dintre imaginile stocate
în memoria “Memory Stick Duo” .
• Nu putem garanta funcþionarea modelelor
ce nu acceptã standardul PictBridge.
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimante compatibile cu standardul PictBridge) (continuare)
• Dacã imprimanta nu mai funcþioneazã,
Imprimare
1 Selectaþi imaginea ce urmeazã a
fi imprimatã folosind
2 Atingeþi
3
/
.
T [COPIES].
Selectaþi folosind
/
,
numãrul de exemplare de
imprimat.
Puteþi stabili imprimarea a cel mult 20 de
exemplare pentru fiecare imagine.
4 Atingeþi
T [END].
Pentru a imprima data pe imagine, atingeþi
T [DATE/TIME] T [DATE] sau
[DAY&TIME] T .
5 Atingeþi [EXEC] T [YES].
La finalul imprimãrii, indicaþia [Printing...]
dispare de pe ecran ºi apare din nou
interfaþa de selecþie a imaginilor.
deconectaþi cablul USB, opriþi imprimanta,
apoi reporniþi-o ºi reluaþi operaþia de
tipãrire de la început.
• Dacã imprimaþi o imagine staticã
înregistratã în format 16:9, marginile din
partea stângã ºi din cea dreaptã este
posibil sã fie eliminate.
• Este posibil ca unele modele de imprimante
sã nu accepte funcþia de printare a datei.
Consultaþi instrucþiunile de folosire ale
imprimatei pentru a afla detalii.
• Nu putem garanta imprimarea imaginilor
înregistrate cu alt dispozitiv decât acest
tip de camerã.
• PictBridge reprezintã un standard industrial
stabilit de Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Puteþi tipãri imagini
statice fãrã a utiliza un calculator,
conectând o imprimantã direct la o camerã
video digitalã sau un aparat de fotografiat
digital, indiferent producãtorul aparatului.
Atingeþi indicaþia [END] când se încheie
imprimarea.
• Consultaþi instrucþiunile de folosire pentru
a afla ce imprimante pot fi utilizate.
• Nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
operaþii când este afiºat pe ecran simbolul
. Este posibil ca operaþiile sã nu fie
corect realizate.
– Sã acþionaþi comutatorul POWER ;
– Sã deconectaþi cablul USB de la camera
video sau de la imprimantã;
– Sã scoateþi cardul de memorie “Memory
Stick Duo” din camera de luat vederi.
75
Conectorii destinaþi echipamentelor
externe
• Nu puteþi utiliza simultan un bliþ extern
(opþional) ºi pe cel încorporat.
• Când este conectat un microfon extern
(opþional), acesta va avea prioritate în
faþa celui încorporat (pagina 24).
2 Mufã LANC (albastrã)
• Mufa de comandã
LANC este
folositã pentru controlul transportului
benzii la dispozitivele video ºi la
perifericele conectate la aceasta.
3 Mufã A/V (audio/video) (pag. 32, 65, 68)
4 Mufã DC IN (pagina 8)
5 Mufã
1 Suport de interfaþã activã
(pagina 70).
Suportul de interfaþã activã furnizeazã
energia
necesarã
funcþionãrii
accesoriilor opþionale, cum ar fi sursa
de luminã video, bliþul sau microfonul.
Accesoriul poate fi pornit sau oprit cu
ajutorul comutatorului POWER al
camerei video. Pentru detalii consultaþi
instrucþiunile de utilizare ale
dispozitivului folosit.
• Pentru conectarea unui accesoriu
opþional, deschideþi mai întâi capacul
suportului. Trageþi în sus capacul,
apoi rotiþi-l în direcþia indicatã de
sãgeatã pentru a-l deschide.
• Suportul de interfaþã activã are un
dispozitiv de siguranþã pentru fixarea
accesoriilor montate. Pentru a conecta
un accesoriu, apãsaþi în jos dupã care
împingeþi-l pânã la capãt, iar apoi
strângeþi ºurubul. Pentru a demonta
un accesoriu, desfaceþi ºurubul,
apãsaþi în jos ºi apoi trageþi accesoriul
respectiv în afarã.
• Când înregistraþi pe un “Memory Stick
Duo” folosind un bliþ extern (opþional)
conectat la suportul pentru accesorii,
opriþi alimentarea bliþului extern
pentru a evita înregistrarea
zgomotului produs la încãrcarea
acestuia.
76
(USB) (pag. 77)
6 Mufã Interfaþã DV (pag. 65, 85)
Înainte de a consulta pe calculator discul
ce conþine Ghidul de iniþiere
Dupã ce instalaþi aplicaþia software Picture
Package de pe CD-ROM-ul furnizat pe un
calculator Windows, puteþi beneficia de
operaþiile prezentate în continuare conectând
camera video la calculator :
• Aplicaþiile software ºi facilitãþile disponibile
pentru calculatoarele Macintosh sunt
diferite de cele destinate calculatoarelor
Windows. Pentru detalii, consultaþi
capitolul 6 al Ghidului de iniþiere conþinut
de CD-ROM-ul furnizat. Relativ la Ghidul
de iniþiere (“First Step Guide”) citiþi
secþiunea urmãtoare.
• Existã douã moduri de conectare a camerei
video la calculator :
– prin cablul USB
Aceastã metodã este indicatã pentru
copierea imaginilor video ºi a sonorului
de pe o casetã pe calculator, pentru
copierea fiºierelor de pe un “Memory
Stick Duo” pe calculator ºi pentru
copierea fiºierelor pe un “Memory Stick
Duo”.
– prin cablu i.LINK
Aceastã metodã este utilã pentru
copierea imaginilor video ºi a sonorului
pe casetã. Datele de imagine sunt
transferate mai clar decât în cazul
conectãrii prin cablu USB.
Pentru detalii privind conectarea, consultaþi
“Ghidul de iniþiere”.
Vizionarea înregistrãrilor video ºi a
imaginilor la calculator
Puteþi urmãri imaginile copiate de la camera
de luat vederi selectând imaginile în miniaturã
corespunzãtoare. Imaginile statice ºi filmele
sunt memorate în directoare în funcþie de
datã.
Muzicã pentru video / Crearea de
succesiuni de imagini
Puteþi selecta filmele sau imaginile statice
preferate dintre cele aflate în memoria
calculatorului ºi sã creaþi cu uºurinþã o scurtã
creaþie video originalã sau o prezentare de
imagini succesive care sã aibã asociate
muzicã ºi diferite efecte vizuale.
Creator automat de muzicã pentru
video
Puteþi realiza o scurtã creaþie video originalã
însoþitã de muzicã ºi de efecte vizuale,
utilizând imagini înregistrate pe bandã.
Copierea unei casete pe un CD Video
Puteþi prelua (importa) conþinutul unei benzi
pentru a crea un CD video.
Stocarea imaginilor pe un CD-R
Puteþi memora imaginile de pe calculator pe
un CD-R pentru a avea o copie de siguranþã.
Inscripþionarea unui CD Video
Puteþi realiza un CD video cu un meniu video
ºi succesiuni de imagini. ImageMixer VCD2
este compatibil cu imaginile statice de înaltã
rezoluþie.
Transmisie USB
Puteþi vizualiza imaginile pe care le redã
camera video de pe o bandã sau care sunt
urmãrite la momentul respectiv la calculator.
Capturã Video
Puteþi prelua întregul conþinut al unei casete
video pe calculator.
77
• Pe CD-ROM (furnizat) puteþi gãsi
urmãtoarele aplicaþii software :
– Driver USB
– Picture Package Ver. 1.5
– ImageMixer VCD2
– Ghid de iniþiere (“First Step Guide”).
Despre Ghidul de iniþiere
Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este un
manual electronic de instrucþiuni care îl puteþi
consulta cu ajutorul calculatorului.
Acest manual descrie operaþiile de bazã, de
la conectarea iniþialã a camerei video la
calculator ºi realizarea primelor reglaje, pânã
la funcþionarea generalã atunci când folosiþi
pentru prima datã aplicaþiile software de pe
CD-ROM (furnizat). Dupã instalarea CDROM-ului ºi citirea secþiunii “Instalarea
aplicaþiei software ºi a Ghidului de iniþiere pe
calculator” (pagina 87), porniþi Ghidul de
iniþiere ºi urmaþi instrucþiunile.
Despre funcþia “Help” a
aplicaþilor software
Facilitatea Help explicã exhaustiv funcþiile
pentru oricare aplicaþie software. Consultaþi
documentaþia Help pentru a afla detalii
suplimentare dupã ce aþi citit cu atenþie
“Ghidul de iniþiere”. Pentru afiºarea
informaþiilor Help, faceþi clic pe semnul de
întrebare [?] de pe ecran.
Cerinþe privind mediul de
operare
x Pentru utilizatorii de Windows :
Când folosiþi Picture Package
SO : Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows 98SE,
Microsoft Windows 2000 Professional,
Microsoft Windows Millennium,
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional.
Este solicitatã instalarea standard.
78
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare constã într-un sistem de operare
actualizat (upgrade).
În Windows 98, nu este acceptat transferul
USB.
În Windows 98 ºi Windows 98SE, nu este
acceptatã captura DV.
Procesor :
Minim : 500 MHz Intel Pentium III sau mai
rapid (se recomandã 800 MHz sau mai rapid).
Pentru a utiliza ImageMixer VCD2, se
recomandã un procesor Intel Pentium II 800
MHz sau mai rapid).
Aplicaþie :
DirectX 9.0c sau versiuni ulterioare (Acest
produs se bazeazã pe tehnologia DirectX.
Este necesar sã fie instalat DirectX.)
• Windows Media Player 7.0 sau versiuni
ulterioare
• Macromedia Flash Player 6.0 sau versiuni
ulterioare
Sistem de sunet :
Placã de sunet pe 16 biþi ºi boxe stereo
Memorie :
64 MB sau mai mult
Hard disk :
• Spaþiu liber disponibil necesar pentru
instalare : cel puþin 500 MB
• Spaþiu disponibil pe hard disk recomandat:
cel puþin 6 GB (în funcþie de dimensiunile
fiºierelor implicate în montaje).
Monitor :
• Placã video cu 4 MB VRAM sau mai mult
• Rezoluþie minimã 800 × 600 , adâncime mare
de culoare (culoare pe 16 biþi, 65000 culori),
• Adaptor video dotat cu DriverDraw (la mai
puþin de 800×600 ºi la mai puþin 256 de
culori, acest echipament nu va funcþiona
corect).
Alte cerinþe :
• Port USB (trebuie sã fie standard).
• Interfaþã DV (IEEE1394, i.LINK) (pentru a
realiza conexiuni prin cablu i.LINK)
• Drive de disc (este necesar un drive CD-R
pentru a crea un CD video. Pentru a afla
ce drive-uri sunt compatibile, vizitaþi
adresa URL: http://www.ppackage.com/)
Înainte de a consulta pe calculator discul ce conþine
“Ghidul de iniþiere” (continuare)
Când sunt redate cu ajutorul
calculatorului imagini înregistrate pe
un “Memory Stick Duo”
Aplicaþie :
• QuickTime 4 sau versiuni ulterioare (se
recomandã QuickTime 5)
SO : Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows 98SE
Microsoft Windows 2000 Professional,
Microsoft Windows Millennium,
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional.
Este necesarã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare este un sistem de operare
actualizat (upgrade).
Alte cerinþe :
• Drive de disc.
Procesor :
• Minim : Pentium MMX la 200 MHz sau
mai rapid
Aplicaþie :
• Windows Media Player (Trebuie instalatã
pentru a putea reda filme.)
Alte cerinþe :
• Port USB (trebuie sã fie standard).
• Drive de disc.
x Pentru utilizatorii de Macintosh :
Când folosiþi ImageMixer VCD2
SO : Mac OS X (v10.1.5. sau versiuni
ulterioare)
Pentru simpla copiere pe calculator
a imaginilor înregistrate pe “Memory
Stick Duo”
SO : Mac OS X 9.1/9.2 sau Mac OS X (v
10.0 / v 10.1 / v 10.2 / v10.3)
Aplicaþie :
• QuickTime 3.0 sau versiuni ulterioare
(trebuie instalatã pentru a putea reda
filme.)
Alte cerinþe :
• Port USB (trebuie sã fie standard).
Când conectaþi camera video la un calculator
Macintosh prin intermediul unui cablu USB,
nu veþi putea copia pe calculator imagini
înregistrate pe o bandã. Pentru copierea
înregistrãrilor de pe bandã, conectaþi camera
la calculator printr-un cablu i.LINK ºi
utilizaþi software-ul standard al sistemului
de operare.
Procesor :
• iMac, eMac, iBook, PowerBook, seriile
PowerMac G3 / G4 / G5.
Memorie :
128 MB sau mai mult
Hard disk :
• Spaþiu liber disponibil necesar pentru
instalare : cel puþin 250 MB,
• Spaþiu disponibil pe hard disk recomandat:
cel puþin 4 GB (în funcþie de dimensiunile
fiºierelor implicate în montaje).
Monitor :
• Rezoluþie minimã 1024 × 768 pixeli, (32000
culori) (la mai puþin de 1024 × 768 pixeli
sau la 256 de culori sau mai puþin, acest
echipament nu va funcþiona corect).
79
Instalarea aplicaþiilor software ºi
Ghidului de iniþiere pe calculator
Trebuie sã instalaþi pe calculator aplicaþiile
software etc. de pe discul CD-ROM
(furnizat) înainte de a conecta camera video
la computer. Odatã instalate programele, nu
mai sunt necesare instalãri ulterioare.
Aplicaþiile software folosite diferã în funcþie
de sistemul de operare utilizat.
• La calculator Windows : Picture Package
(inclusiv ImageMixer VCD2)
• La calculator Macintosh : ImageMixer
VCD2
Pentru detalii legate de aplicaþiile software,
consultaþi Ghidul de iniþiere.
a
Dacã nu apare interfaþa :
1 Faceþi dublu-clic pe [My Computer].
2 Faceþi dublu-clic pe [PICTURE
PACKAGE] (Drive-ul de disc)*.
* Denumirea drive-ului (spre exemplu (E:))
poate varia de la un calculator la altul.
4 Faceþi clic pe [Install].
Instalarea la un calculator
Windows
Înregistraþi-vã ca administrator în cazul
sistemelor de operare Windows 2000 ºi
Windows XP.
1
În funcþie de sistemul de operare al
sistemului apare un mesaj care vã
avertizeazã c㠓First Step Guide” (Ghidul
de iniþiere) nu poate fi instalat automat
folosind InstallShield Wizard. În acest
caz, copiaþi manual “First Step Guide” pe
calculator, urmând instrucþiunile din
mesaj.
Verificaþi sã nu fie conectatã
camera video la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
Închideþi toate aplicaþiile software care
ruleazã pe calculator înainte de a instala
programele.
3 Introduceþi în cititorul de discuri
5
Selectaþi limba doritã pentru
aplicaþia ce urmeazã a fi
instalatã, apoi faceþi clic pe
[Next].
al calculatorului CD-ROM-ul care
v-a fost furnizat.
Apare interfaþa de instalare.
6 Faceþi clic pe [Next].
Continuã...
80
Înainte de a instala aplicaþiile software ºi “Ghidul de
iniþiere” pe calculator (continuare)
10 Selectaþi limba doritã pentru
7
Citiþi [License Agreement]
(Convenþie de licenþã), marcaþi
caseta de confirmare corespunzãtoare afirmaþiei [I accept the
terms of the license agreement]
(Accept termenii convenþiei de
licenþã) dacã sunteþi de acord,
dupã care faceþi clic [Next].
“First Step Guide” (Ghidul de
iniþiere) ce urmeazã a fi instalat,
apoi faceþi clic pe [Next].
În funcþie de calculator, este posibil ca
aceastã interfaþã sã nu fie afiºatã. În
acest caz, treceþi direct la pasul 12.
11
8
Selectaþi [Next] pentru a se
instala “First Step Guide” (Ghidul
de iniþiere).
Selectaþi locaþia unde sã fie
stocatã aplicaþia software pe
calculator, apoi faceþi clic pe
[Next].
12 Faceþi clic pe [Next], apoi urmaþi
9 Faceþi clic pe [Install] din ferestra
instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a instala ImageMixer
VCD2.
[Ready to install the Program]
(Programul este gata de instalare).
Începe instalarea Picture Package.
81
Înainte de a instala aplicaþiile software ºi “Ghidul de
iniþiere” pe calculator (continuare)
13
Dacã este afiºatã fereastra
[Installing Microsoft (R) Direct X
(R)] (Instalarea Microsoft Direct X),
urmaþi instrucþiunile de mai jos
pentru a instala Direct X 9.0c. Dacã
nu, treceþi direct la pasul 14.
1 Citiþi [License Agreement]
(Convenþie de licenþã), dupã care
faceþi clic pe [Next] (continuã).
Calculatorul se opreºte, apoi
reporneºte automat (Restart).
Sunt afiºate pe desktop simbolurile
pentru trimiterile directe (shortcut)
cãtre [Picture Package Menu] ºi
[Picture Package destination Folder] (ºi
cãtre “First Step Guide” dacã a fost
instalat la paºii 11-12).
2 Faceþi clic pe [Next] (continuã).
15 Scoateþi discul din cititorul de
3 Faceþi clic pe [Finish] (încheiere).
discuri al calculatorului.
• Dacã aveþi întrebãri legate de Picture
Package, consultaþi informaþiile prezentate
la pagina 84.
14 Verificaþi dacã este marcatã
caseta de confirmare corespunzãtoare afirmaþiei [Yes, I want to
restart my computer now] (Da,
doresc repornirea calculatorului),
apoi faceþi clic pe [Finish].
82
Înainte de a instala aplicaþiile software ºi “Ghidul de
iniþiere” pe calculator (continuare)
Instalarea aplicaþiei software
la un calculator Macintosh
1 Verificaþi cã nu este conectatã
camera video la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
Închideþi toate aplicaþiile software care
ruleazã pe calculator înainte de a instala
aplicaþia software.
3 Introduceþi în cititorul de discuri
al calculatorului CD-ROM-ul care
v-a fost furnizat.
4 Faceþi dublu clic pe simbolul
CD-ROM-ului.
5 Copiaþi “FirstStepGuide.pdf”, în
limba doritã, din directorul
[FirstStepGuide] pe calculator.
6
Copiaþi [IMXINST.SIT] din
directorul [MAC] de pe CD-ROM
pe calculator (în directorul dorit).
Relativ la drepturile de autor
Piesele muzicale, înregistrãrile audio sau alte
realizãri muzicale ale unei terþe pãrþi pe care
le puteþi gãsi pe CD-uri, pe Internet sau care
provin din alte surse (“Music Content” Conþinutul muzical) reprezintã proprietãþi
intelectuale ale producãtorilor respectivi ºi
sunt protejate de legea drepturilor de autor
precum ºi de alte legi în vigoare în þara/zona
respectivã. Cu excepþia derogãrilor explicit
exprimate de legile în vigoare, nu aveþi
permisiunea de a utiliza (inclusiv, dar fãrã a
fi limitativ, sã copiaþi, sã modificaþi, sã
reproduceþi, sã preluaþi, sã transmiteþi sau
sã difuzaþi în reþele externe accesibile
publicului, sã transferaþi, sã distribuiþi, sã
împrumutaþi, sã acordaþi licenþã, sã vindeþi
sau sã publicaþi) nici un conþinut muzical
fãrã a obþine în prealabil autorizarea sau
aprobarea proprietarilor de drept, respectivi.
A nu se interpreta cã Licenþa pentru Picture
Package produs de Sony Corporation vã
conferã implicit -indiferent dacã este interzis
sau nu- vreo licenþã sau vreun drept de a
utiliza vreun Conþinut muzical.
7 Faceþi dublu clic pe [IMXINST.SIT]
aflat în directorul calculatorului în
care a fost copiat.
8
Faceþi dublu clic pe fiºierul
[ImageMixer VCD2_Install] care a
fost dezarhivat.
9 Când este afiºatã interfaþa de
acceptare a utilizatorului,
introduceþi numele ºi parola dvs.
Începe instalarea ImageMixer VCD2.
• Pentru detalii privind utilizarea ImageMixer
VCD2, consultaþi informaþiile on-line ale
programului (Help).
83
Urmãrirea Ghidului de iniþiere
Afiºarea Ghidului de iniþiere
(“First Step Guide”)
Pornirea la un calculator Macintosh
Faceþi dublu-clic pe “First Step Guide.pdf”.
Pornirea la un calculator Windows
Se recomandã vizualizarea cu ajutorul
Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 sau
variante ulterioare.
Faceþi dublu-clic pe simbolul
desktop.
de pe
Pentru a putea vede un fiºier PDF, este
necesar programul Adobe Reader. Dacã
acesta nu este instalat pe calculator, îl
puteþi prelua de la pagina de internet
Adobe Systems cu adresa :
http://www.adobe.com/
Puteþi sã porniþi ºi selectând [Start],
[Programs] ([All Programs] în cazul
Windows XP), [Picture Package] ºi [First
Step
Guide],
apoi
lansând
[FirstStepGuide].
• Pentru a putea urmãri “First Step
Guide” în HTML fãrã a apela la
instalarea automatã, copiaþi directorul
cu limba care vã intereseazã din
folderul [FirstStepGuide] de pe CDROM pe calculator, dupã care faceþi
dublu-clic pe “index.html”.
• Consultaþi Ghidul de iniþiere (“First
Step Guide.pdf”) în urmãtoarele cazuri:
– Când vreþi sã imprimaþi Ghidul de
iniþiere ;
– Când Ghidul de iniþiere nu este afiºat
corect datoritã configurãrii
browser-ului, cu toate cã folosiþi
unul din mediile de operare
recomandate.
– Când versiunea HTML a Ghidului
de iniþiere nu este instalatã automat.
84
Pentru a adresa întrebãri
legate de aplicaþia software
Pixela User Support Center
Pagina de internet Pixela
Pentru Windows :
http://www.ppackage.com/
Pentru Macintosh :
http://www.ImageMixer.com/
Telefon
– Europa (Marea Britanie) :
+ 44-1489-564-764
– America de Nord (Los Angeles)
+1-213-341-0163
–Asia (Philippines)
+63-2-438-0090
Crearea unui DVD
(Acces direct la “Clic pe DVD”)
Puteþi crea DVD-uri conectând printr-un
cablu i.LINK (opþional) camera dvs. video
la un calculator Sony din seria VAIO* care
acceptã funcþia “Click to DVD” (Clic pe
DVD). Imaginea este copiatã automat ºi
inscripþionatã pe DVD.
Urmãtoarele proceduri descriu cum poate fi
creat un DVD pornind de la o imagine
înregistratã pe o bandã. Pentru a afla cerinþele
legate de mediul de operare ºi de
funcþionare, vizitaþi urmãtoarele adrese URL:
– Europa :
http://www.vaio-link,com/
– S.U.A. :
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag
– Regiunea Asia Pacific:
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea :
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan :
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio
– China :
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Tailanda :
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– America Latinã :
http://vaio-online.sony.com
spre conectorul
i.LINK (IEEE1394)
cablu i.LINK
(opþional)
spre interfaþa
DV
• Pentru aceastã operaþie puteþi folosi
exclusiv cablul i.LINK. Nu puteþi utiliza
cablul USB.
* Þineþi seama cã este necesar un calculator
Sony VAIO echipat cu drive DVD care
poate fi utilizat la inscripþionarea de DVDuri. Este de asemenea necesar sã fie
instalatã aplicaþia “Click to DVD Ver.1.2”
(software Sony original) sau versiuni
ulterioare.
Utilizarea funcþiei Acces Direct
la “Clic pe DVD” pentru prima
datã
Funcþia Acces Direct la “Click to DVD” vã
permite sã copiaþi cu uºurinþã imagini
înregistrate de pe o bandã pe un DVD, atunci
când camera dvs. video este conectatã la
calculator.
Înainte de a folosi funcþia “Click to DVD”,
urmaþi paºii de mai jos pentru a porni
aplicaþia “Click to DVD Automatic Mode
Launcher”.
1 Porniþi calculatorul.
2 Faceþi clic pe meniul de pornire (start),
apoi selectaþi [All Programs].
3 Selectaþi [Clic to DVD] dintre programele
afiºate, apoi faceþi clic pe [Clic to DVD
Automatic Mode Launcher].
Porneºte [Clic to DVD Automatic Mode
Launcher].
• Dupã ce lansaþi pentru prima datã [Clic to
DVD Automatic Mode Launcher], acesta
va porni automat când porniþi
calculatorul.
• [Clic to DVD Automatic Mode Launcher]
este configurat pentru fiecare utilizator de
Windows XP în parte.
85
Crearea unui DVD (Acces direct la “Click pe DVD”)
(continuare)
1 Porniþi calculatorul.
Închideþi toate aplicaþiile software care
folosesc o conexiune i.LINK.
7 Atingeþi butonul [EXEC] de pe
ecranul LCD al camerei.
2 Pregãtiþi sursa de alimentare cu
energie a camerei, apoi deplasaþi
comutatorul POWER în jos pânã
ce indicatorul PLAY/EDIT devine
luminos.
Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de
alimentare a camerei deoarece crearea
unui DVD dureazã câteva ore.
3 Introduceþi o casetã înregistratã în
camera de luat vederi.
4
Conectaþi camera video la
calculator printr-un cablu i-LINK
(opþional) (pagina 85).
• Când conectaþi camera video la
calculator, aveþi grijã sã introduceþi
corect conectorul în mufã. Dacã veþi
introduce forþat conectorul acesta se
poate deteriora sau poate cauza
disfuncþionalitãþi ale camerei video.
• Pentru detalii, consultaþi “First Step
Guide” (Ghidul de iniþiere).
5 Atingeþi
T [MENU] T
Starea corespunzãtoare operaþiei
desfãºurate de calculator este afiºatã pe
ecranul LCD al camrei video.
CAPTURING : Imaginea înregistratã pe
bandã este copiatã pe calculator.
CONVERTING : Imaginea este
convertitã în format MPEG2.
WRITING : Imaginea este inscripþionatã
pe DVD.
• Dacã utilizaþi un DVD-RW/+RW care
conþine alte date stocate pe el, pe
ecranul LCD al camerei apare mesajul
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] (Acesta este un disc
înregistrat. Doriþi sã ºtergeþi ºi sã
suprascrieþi?). Dacã atingeþi [EXEC],
datele care existã deja pe DVD sunt
ºterse ºi sunt inscripþionate noile date.
8 Pentru ca sã se încheie crearea
DVD-ului, apãsaþi [NO] (nu).
(EDIT/PLAY) T [BURN DVD] T
.
Se lanseazã aplicaþia “Click to DVD” ºi pe
monitorul calculatorului sunt afiºate
instrucþiunile necesare.
6 Introduceþi un DVD inscriptibil în
drive-ul calculatorului.
86
Suportul interior al drive-ului de disc iese
automat afarã.
Pentru a crea un alt DVD, cu acelaºi
conþinut, atingeþi [YES] (da).
Suportul compartimentului pentru
discuri iese în afarã. Aºezaþi un alt DVD
inscripþionabil pe suport, dupã care
repetaþi paºii 7 ºi 8 de mai sus.
Crearea unui DVD (Acces direct la “Click pe DVD”)
(continuare)
Pentru a renunþa la aceastã
operaþie
Atingeþi indicaþia [CANCEL] de pe ecranul
LCD al camerei video.
• Nu puteþi renunþa la operaþie dupã ce pe
ecranul LCD al camerei apare mesajul [Finalizing DVD.] (Încheierea sesiunii de
înregistrare pe DVD)
• Nu deconectaþi cablul i.LINK ºi nici nu
treceþi comutatorul POWER al camerei
video în altã poziþie pânã ce imaginea nu
este complet copiatã pe calculator.
• Dacã pe ecran sunt afiºate mesajele
[CONVERTING] sau [WRITING], captura
imaginilor s-a încheiat deja. Crearea DVDului va continua pe calculatorul dvs. chiar
dacã decuplaþi cablul i.LINK sau dacã
opriþi camera video în acest punct.
• Copierea imaginilor este anulatã în cazurile
prezentate mai jos :
– Dacã pe bandã existã un spaþiu liber de
10 secunde sau mai lung ;
– Dacã datele de pe bandã conþin o datã
de înregistrare ulterioarã celei
corespunzãtoare înregistrãrilor
urmãtoare ;
– Dacã pe aceeaºi bandã sunt înregistrate
imagini de dimensiune normalã ºi de
dimensiune panoramicã.
Va fi creat un DVD care conþine datele
scrise pânã în acest moment. Consultaþi
fiºierele de documentaþie (Help) ale
aplicaþiei “Clic to DVD Automatic Mode
Launcher”.
• Nu puteþi acþiona camera video în
urmãtoarele situaþii :
– Cât timp este redatã o casetã ;
– Cât timp se înregistreazã imagini pe
cardul de memorie “Memory Stick Duo”
– Când este lansatã aplicaþia “Clic to
DVD” la calculator ;
– Când pentru opþiunea [A/VTDV OUT]
din meniul de reglaje al camerei video
este aleasã varianta [ON].
87
Conectarea unui aparat video analogic la
calculator prin intermediul camerei video
(Funcþia de conversie a semnalului)
Utilizând cablul de conectare A/V ºi pe cel l.LINK (opþional), aveþi posibilitatea sã convertiþi
un semnal analogic de ieºire provenit de la un dispozitiv cum ar fi un aparat video, în semnal
digital ºi sã îl transferaþi unui echipament digital, spre exemplu la un calculator, prin intermediul
camerei de luat vederi. Mai întâi trebuie instalatã pe calculator aplicaþia software care permite
înregistrarea imaginilor video.
l : Flux de semnal
Mufã
A/V
galben
alb
roºu
aparat video
calculator
Spre mufa i.Link
(IEEE 1394)
Spre mufa S VIDEO
Interfaþa
DV
Cablu i.Link (opþional)
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Conectaþi cablul conectare A/V la
camera video. Mufa A/V acceptã
semnale analogice.
88
Mufã i.Link
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi camera la un alt dispozitiv
prin mufa S VIDEO ºi utilizând cablul de
conectare A/V cu S VIDEO (opþional),
imaginile vor putea fi reproduse cu mai
multã fidelitate decât în cazul folosirii
cablului A/V furnizat.
Conectaþi mufele albã ºi roºie (audio,
stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) a unui cablu de
conectare A/V (opþional). În acest caz,
conectarea mufei galbene (standard
video) nu este necesarã. Prin conexiunea
S VIDEO nu va ieºi semnal audio.
Alegeþi mai întâi pentru [DISP OUTPUT]
varianta [LCD PANEL] din meniu (pag. 61).
Varianta stabilitã din oficiu este [LCD
PANEL].)
1 Porniþi aparatul video analogic.
2 Deplasaþi comutatorul POWER al
camerei pânã în poziþia în care
indicatorul PLAY/EDIT devine
luminos.
Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de
alimentare cu energie a camerei.
3 Pe ecranul LCD, atingeþi
T
[MENU] T
(STANDAR SET) T
[A/VTDV OUT] T [ON] T
.
Conectarea unui aparat video analogic la calculator
prin intermediul camerei video (Funcþia de conversie
a semnalului)
4 Porniþi redarea casetei cu ajutorul
aparatului video analogic.
5 Demaraþi procedurile de capturã
la calculatorul dvs.
În legãturã cu funcþionarea, consultaþi
instrucþiunile de utilizare care însoþesc
aplicaþia software sau apelaþi la
documentaþia on-line (help).
Dupã captura imaginilor ºi a sunetului,
întrerupeþi procedurile de capturã de la
calculator ºi opriþi redarea casetei cu
ajutorul aparatului video analogic.
• Setul de aplicaþii software Picture Package
sau cele ImageMixer VCD2 nu acceptã
funcþia de conversie a semnalului.
• Este posibil sã nu puteþi transmite la ieºire
corect anumite imagini, în funcþie de
condiþiile de intrare a semnalului video
analogic în camera dvs. video.
• Nu puteþi transfera imagini care sunt
însoþite de semnale de protecþie a
drepturilor de autor.
• Puteþi utiliza un cablu USB în loc de unul
i.LINK (opþional) pentru a transfera
imaginile la calculator. Þineþi însã seama
cã imaginile astfel transferate pot fi mai
puþin cursive.
• Când conectaþi camera video la calculator,
prin intermediul unui cablu USB sau a
unuia i.LINK, aveþi grijã sã introduceþi
corect conectorii în mufe. Dacã veþi
introduce forþat conectorii, aceºtia se pot
deteriora sau pot cauza disfuncþionalitãþi
ale camerei video.
89
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer ul dvs. Sony.
Operaþii generale / Funcþionare simplificatã (Easy Handycam)
Alimentarea nu porneºte.
• Acumulatorul este descãrcat complet, are prea puþinã energie înmagazinatã sau nu este
ataºat la camera video.
• Montaþi un acumulator încãrcat (pagina 8).
• Utilizaþi adaptorul de reþea pentru a cupla camera la o prizã de perete (pagina 8)
Camera video nu funcþioneazã chiar dacã alimentarea este pornitã.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. În cazul în care funcþiile nu sunt active, apãsaþi butonul
RESET (pagina 24) cu un obiect cu vârf ascuþit. (Dacã apãsaþi butonul RESET, toate
reglajele, inclusiv cel al ceasului, cu excepþia elementelor din Personal Menu, sunt
anulate.)
Butoanele nu funcþioneazã.
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul Easy Handycam), numai o parte a butoanelor
sunt disponibile (pagina 18).
Nu puteþi porni sau opri funcþionarea în modul simplificat (Easy Handycam).
• În timpul înregistrãrii sau al comunicãrii cu alt echipament prin intermediul cablului USB,
nu puteþi porni sau opri funcþionarea simplificatã.
Reglajele se modificã în timpul funcþionãrii în modul Easy Handycam.
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul Easy Handycam), reglajele funcþiilor care
nu sunt afiºate pe ecran revin la valorile lor implicite. Reglajele revin la valorile stabilite
de dvs. anterior atunci când renunþaþi la funcþionarea simplificatã.
Nu începe modul demonstrativ [DEMO MODE]
• Programul demonstrativ nu poate fi urmãrit atunci când comutatorul NIGHTSHOT este
în poziþia ON.
• Scoateþi caseta ºi cardul “Memory Stick Duo” din camera video (pagina 15).
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Aceasta se datoreazã faptului cã alimentarea a fost pornitã multã vreme ºi nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
90
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Acumulator / Surse de alimentare
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul în [A.SHUT OFF] (pagina 61), reporniþi
alimentarea (pagina 11) sau folosiþi adaptorul de reþea.
• Încãrcaþi acumulatorul (pagina 8).
Indicatorul CHG (încãrcare) nu este luminos în timpul încãrcãrii acumulatorului.
• Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG) (pagina 8)
• Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi (pagina 8).
• Aparatul nu primeºte energie de la priza de perete (pagina 8).
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat (pagina 8).
Indicatorul CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timp ce acumulatorul
este încãrcat.
• Montaþi corect acumulatorul la camera de luat vederi. Dacã problema persistã, deconectaþi
adaptorul de reþea de la priza de perete ºi contactaþi dealer-ul dvs. Sony. Este posibil
ca acumulatorul dvs. sã fie deteriorat.
Alimentarea se întrerupe frecvent cu toate cã indicatorul perioadei de
autonomie aratã cã acumulatorul are suficientã energie pentru a funcþiona.
• A survenit o problemã legatã de indicatorul perioadei rãmase de funcþionare a
acumulatorului sau acumulatorul nu a fost suficient încãrcat. Reîncãrcaþi complet
acumulatorul pentru a corecta respectiva indicaþie. (pagina 8)
Indicatorul perioadei rãmase de funcþionare a acumulatorului nu prezintã
corect aceastã duratã de timp.
• Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã sau acumulatorul nu a fost
suficient încãrcat. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã problema persistã, înlocuiþi acumulatorul cu
altul nou. Este posibil ca acesta sã se fi deteriorat. (paginile 8, 121).
• Perioada de timp indicatã este posibil sã nu fie corectã, în funcþie de spaþiul în care este
utilizatã camera video. Când deschideþi sau închideþi panoul cu ecranul LCD, poate dura
1 minut pânã ce se afiºeazã corect perioada de autonomie rãmasã.
Acumulatorul se descarcã rapid.
• Temperatura mediului înconjurãtor este prea scãzutã sau acumulatorul nu a fost
suficient încãrcat. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã problema persistã, înlocuiþi acumulatorul cu
altul nou. Este posibil ca acesta sã se fi deteriorat. (paginile 8, 121).
Apare o problemã atunci când camera este conectatã prin intermediul
adaptorului la reþea.
• Opriþi alimentarea ºi deconectaþi adaptorul de reþea de la prizã, apoi reconectaþi-l.
91
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Ecran cu cristale lichide (LCD) / Vizor
Pe ecranul LCD sau în vizor este afiºatã o imagine necunoscutã.
• Camera video funcþioneazã în modul demonstrativ [DEMO MODE] (pagina 54). Atingeþi
ecranul LCD sau introduceþi o casetã, ori o unitate de memorie “Memory Stick Duo“ în
aparat pentru a fi pãrãsit modul demonstrativ [DEMO MODE].
Pe ecranul LCD apare un indicator necunoscut.
• Consultaþi lista indicatorilor de la pagina 109.
Pe ecranul LCD existã o imagine remanentã.
• Aceasta se întâmplã dacã deconectaþi adaptorul de reþea de la priza de perete sau dacã
demontaþi acumulatorul, fãrã a opri mai întâi alimentarea ºi nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Nu puteþi opri iluminarea din spate a ecranului LCD.
• În timpul funcþionãrii simplificate (Easy Handycam) (pagina 18), nu puteþi porni/opri
iluminarea din spate a ecranului LCD folosind butonul DISP/BATT INFO.
Butoanele nu apar pe afiºajul tactil.
• Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide.
• Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al camerei video (sau butonul DISPLAY al
telecomenzii) (pagina 13).
Butoanele de pe afiºajul tactil nu acþioneazã corect sau nu funcþioneazã
deloc.
• Realizaþi calibrarea ecranului ([CALIBRATION]) (pagina 126).
• În cazul în care schimbaþi raportul laturilor imaginii, aspectul butoanelor afiºajului tactil
ºi al indicatorilor se va modica în mod corespunzãtor. (pagina 17)
Imaginea vãzutã prin vizor nu este clarã.
• Folosiþi pârghia de reglare a lentilelor vizorului pentru a optimiza imaginea. (pagina 12).
Imaginea din vizor a dispãrut.
• Închideþi panoul LCD. Imaginea nu este afiºatã în vizor atunci când panoul LCD este
deschis (pagina 12)
92
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Casete video
Caseta nu poate fi scoasã din compartimentul sãu.
• Verificaþi dacã este corect conectatã sursa de alimentare (acumulatorul sau adaptorul
de reþea) (pagina 8).
• Demontaþi acumulatorul camerei de luat vederi, apoi reataºaþi-l. (pagina 9)
• Montaþi un acumulator încãrcat la camera video (pagina 8)
Caseta nu este scoasã din aparat nici atunci când capacul compartimentului
este deschis.
• A început sã condenseze umezealã în interiorul camerei dvs. video. (pagina 124)
Indicatorul Memoriei de casetã sau titlul interfeþei nu este afiºat în timp ce
utilizaþi o casetã cu memorie.
• Aceastã camerã video nu acceptã casete cu memorie, deci acest indicator nu este afiºat.
Indicatorul benzii rãmase nu este afiºat.
• Alegeþi pentru opþiunea [ REMAINING] varianta [ON] pentru ca indicatorul benzii
rãmase sã fie afiºat mereu (pagina 54).
Caseta este mai zgomotoasã în timpul rulãrii rapide înainte/derulãrii
• La folosirea adaptorului de reþea, viteza de rulare rapidã/derulare este mai mare
(comparativ cu viteza obþinutã la operarea folosind acumulatorul) ºi astfel zgomotul este
mai mare.
93
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
“Memory Stick Duo”
Funcþiile referitoare la “Memory Stick Duo” nu sunt operaþionale.
• Puneþi comutatorul POWER în poziþiile în care devin luminoºi indicatorii CAMERAMEMORY sau PLAY/EDIT (pagina 11).
• Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” în camera video (pagina 16).
• Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” care a fost formatatã pe un calculator
personal formataþi-o din nou cu ajutorul camerei dvs. video (pagina 118).
Imaginile nu pot fi ºterse.
• Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat.
(pagina 118).
• Renunþaþi la protejarea imaginilor (pagina 73).
• Numãrul maxim de imagini pe care le puteþi ºterge simultan este 100.
Nu puteþi ºterge toate imaginile simultan.
• Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat.
(pagina 118).
• Renunþaþi la protejarea imaginilor (pagina 73).
Nu puteþi formata unitatea “Memory Stick Duo”.
• Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat.
(pagina 118).
Nu se poate aplica protecþie imaginilor.
• Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat.
(pagina 118).
• Încercaþi din nou sã efectuaþi aceastã operaþie folosind ecranul index. (pagina 73)
Imaginile nu pot fi marcate pentru imprimare.
• Puneþi clapeta de protejare la scriere a cardului “Memory Stick Duo” în poziþia deblocat.
(pagina 118).
• Încercaþi din nou sã efectuaþi aceastã operaþie folosind ecranul index. (pagina 73)
• Numãrul maxim de imagini pe care le puteþi marca pentru imprimare este 999.
• Filmele nu pot fi marcate pentru imprimare.
Numele fiºierului cu date nu este afiºat corect.
• Dacã structura directoarelor nu este conformã cu standardul universal va fi afiºat numai
numele fiºierului.
• Fiºierul este defect.
• Formatul fiºierului nu este acceptat de camera dumneavoastrã. (pagina 118)
Denumirea fiºierului de date clipeºte.
• Fiºierul este defect.
• Formatul fiºierului nu este acceptat de camera dumneavoastrã. (pagina 118)
94
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Înregistrare
Consultaþi ºi secþiunile “Ajustarea imaginii în timpul înregistrãrii” (pagina 96) precum ºi pe cea
referitoare la “Memory Stick Duo” (pagina 94).
Banda nu începe sã se deplaseze când apãsaþi butonul REC START / STOP.
• Puneþi comutatorul POWER în poziþia în care indicatorul CAMERA-TAPE devine
luminos (pagina 20).
• Banda a ajuns la capãt. Derulaþi-o sau introduceþi o casetã nouã în aparat.
• Puneþi clapeta de protecþie la scriere a casetei în poziþia REC sau introduceþi o casetã
nouã. (pagina 116)
• Banda s-a lipit de tambur din cauza condensãrii umezelii în interiorul aparatului. Scoateþi
caseta ºi lãsaþi camera video cel puþin 1 orã înainte de a reintroduce caseta. (pagina 124).
Nu se poate înregistra în memoria “Memory Stick Duo”.
• Deblocaþi clapeta de protecþie la scriere a unitãþii “Memory Stick Duo” (pagina 118)
• Memoria este complet ocupatã. ªtergeþi imaginile care nu mai sunt necesare din
“Memory Stick Duo” (pagina 72).
• Formataþi unitatea “Memory Stick Duo” folosind camera dumneavoastrã sau introduceþi
alt card “Memory Stick Duo”. (pagina 47)
• Cu urmãtoarele opþiuni, imaginile statice nu pot fi înregistrate pe “Memory Stick Duo”
în timpul înregistrãrii pe bandã.
– [PROGRES. REC]
– [SMTH INT.REC]
Unghiul din care se înregistreazã poate fi diferit în funcþie de poziþia
comutatorului POWER.
• Unghiul din care se înregistreazã când comutatorul POWER este în poziþia CAMERAMEMORY este mai larg decât cel corespunzãtor poziþiei CAMERA-TAPE a comutatorului.
Nu puteþi înregistra o tranziþie cursivã pe bandã de la ultima scenã înregistratã
la urmãtoarea.
• Þineþi seama de urmãtoarele :
– Efectuaþi cãutarea punctului final al înregistrãrii END SEARCH (pagina 29)
– Nu scoateþi caseta din aparat. (Imaginea va fi înregistratã în mod continuu fãrã pauzã,
chiar dacã opriþi alimentarea.)
– Nu înregistraþi pe aceeaºi bandã imagini în sistem LP ºi în cel SP.
– Evitaþi oprirea înregistrãrii unui film în modul LP.
Nu se aude sunetul scos de obturator când este înregistratã o imagine staticã.
• Alegeþi pentru opþiunea [BEEP] varianta [ON] (pagina 61).
95
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Bliþul intern nu funcþioneazã.
• Nu puteþi utiliza bliþul intern odatã cu :
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [PROGRES. REC]
– [BURST]
– La înregistrarea pe bandã
(Reducerea automatã a efectului de ochi roºii) sunt
• Chiar dacã bliþul automat sau
selectate, nu puteþi folosi bliþul intern odatã cu :
– NightShot
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] ºi [LANDSCAPE] pentru [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Bliþul extern (opþional) nu funcþioneazã.
• Este opritã alimentarea bliþului sau acest dispozitiv nu este corect montat.
Funcþia [END SEARCH] nu acþioneazã.
• Caseta folositã a fost scoasã din camera video dupã înregistrare (pagina 29).
• Caseta este nouã ºi nu a fost încã înregistratã.
Funcþia [END SEARCH] nu acþioneazã corect.
• Existã o secþiune liberã la începutul sau la mijlocul benzii. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Înregistrarea cursivã înceteazã / Este afiºat mesajul [Smooth interval rec
discontinued due to error.] (Înregistrarea cursivã a fost întreruptã datoritã unei
erori).
• Capetele video pot fi murdare. Folosiþi o casetã de curãþare (opþionalã)
• Încercaþi din nou de la început.
• Utilizaþi minicasete DV marca Sony.
Ajustarea imaginii în timpul înregistrãrii
Consultaþi ºi secþiunea “Meniu” (pagina 100).
Funcþia de focalizare automatã nu acþioneazã.
• Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta [AUTO] (pagina 41).
• Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea nu sunt adecvate focalizãrii automate.
Reglaþi manual focalizarea (pagina 41).
96
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Funcþia [STEADYSHOT] nu acþioneazã.
• Alegeþi pentru [STEADY SHOT] varianta [ON] (pagina 44).
Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã.
• Funcþia BACK LIGHT (de iluminare din spate) este anulatã dacã pentru [EXPOSURE]
alegeþi varianta [MANUAL] (pagina 39) sau dacã selectaþi [SPOT METER] (pagina 39).
• Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã în timpul utilizãrii modului Easy Handycam.
[FLASH LEVEL] (Nivelul bliþului) nu poate fi modificat.
• În modul de operare simplificat Easy Handycam nivelul bliþului, [FLASH LEVEL] nu
poate fi modificat (pagina 42).
Funcþia [DIGITAL ZOOM] nu este activã.
• [DIGITAL ZOOM] nu acþioneazã dacã pentru [TELE MACRO] este aleasã varianta [ON].
Când este înregistratã în întuneric imaginea luminii unei lumânãri sau a unei
surse de luminã alimentate de energie electricã va conþine o bandã verticalã.
• Aceasta se întâmplã când contrastul dintre subiect ºi fundal este prea mare. Nu reprezintã
o disfuncþionalitate.
Când este înregistrat un subiect luminos apare o bandã verticalã.
• Acest fenomen se numeºte efect de difuzie (smear) ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Pe ecran apar mici puncte albe, roºii, albastre sau verzi.
• Punctele apar când înregistraþi într-unul din modurile [SLOW SHUTTR], [SUPER NS]
sau [COLOR SLOW S] ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Culoarea imaginilor nu este corect afiºatã pe ecran.
• Dezactivaþi funcþia NightShot (pagina 22).
Imaginea afiºatã pe ecran este prea luminoasã, iar subiectul nu apare pe
ecran.
• Dezactivaþi funcþia NightShot. (pagina 22)
• Renunþaþi la funcþia BACK LIGHT (pagina 23).
Imaginea ce apare pe ecran este prea întunecatã, iar subiectul nu este afiºat.
• Iluminarea ecranului LCD este opritã. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul DISP/BATT INFO
timp de câteva secunde pentru ca iluminarea din spate a ecranului sã porneascã (pag.12).
Apar instabilitãþi sau modificãri ale culorii.
• Acestea apar când înregistraþi imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã, a unor becuri
cu sodiu sau cu mercur, apelând la unul din modurile [PORTRAIT] sau [SPORTS]. În
aceste cazuri renunþaþi la funcþia [PROGRAM AE]. (pagina 38)
97
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Apar benzi negre la înregistrarea ecranului unui televizor sau al unui
calculator.
• Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT] varianta [OFF] (pagina 44).
Redare
La redarea imaginilor stocate pe “Memory Stick Duo”, consultaþi ºi secþiunea “Memory Stick
Duo” (pagina 94).
Nu poate fi redatã o casetã.
• Deplasaþi comutatorul POWER pânã în poziþia în care indicatorul luminos PLAY/EDIT
este aprins.
• Derulaþi banda. (pagina 21).
Imaginile de pe “Memory Stick Duo” nu sunt redate la dimensiunea realã sau
în formatul corespunzãtor.
• Se poate ca imagini înregistrate cu alte aparate sã nu fie redate la mãrimea lor realã. Aceasta
nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• La redarea unui film înregistrat pe “Memory Stick Duo” în format 16:9, în partea de sus
ºi de jos a ecranului apar benzi negre. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Datele de imagini stocate pe “Memory Stick Duo” nu pot fi redate.
• Fiºierele de date conþinând imagini nu pot fi redate dupã modificarea fiºierelor sau
directoarelor sau dupã realizarea de montaje pe calculator. (În acest caz numele fiºierului
clipeºte). Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate (pagina 120).
• Se poate ca imagini înregistrate cu alte aparate sã nu poatã fi redate. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate (pagina 120).
• Este posibil ca imaginile montate pe calculator sau înregistrate cu alte echipamente sã
nu fie redate.
În imagine apar linii orizontale. Imaginile afiºate nu sunt clare sau nu apar
deloc.
• Curãþaþi capetele cu ajutorul unei casete de curãþare (opþionalã) (pagina 125).
Sunetul înregistrat cu 4CH MIC REC nu se aude.
• Reglaþi [AUDIO MIX] (pagina 56).
Elementele fine ale imaginilor apar instabile, iar liniile diagonale par
zimþate.
• Alegeþi pentru [SHARPNESS] (claritate) partea dinspre
(pagina 40).
98
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Sunetul fie nu se aude, fie este foarte slab.
• Alegeþi varianta [STEREO] pentru opþiunea [MULTI- SOUND] (pagina 56)
• Mãriþi volumul (pagina 21).
• Reglaþi [AUDIO MIX] în zona [ST2/REAR] (sunet suplimentar) pânã ce sunetul se aude
corespunzãtor (pagina 71).
• Când utilizaþi un conector S VIDEO, aveþi grijã ca ambele borne, roºie ºi albã, ale cablului
de conectare A/V sã fie conectate (pagina 32).
Sunetul se întrerupe.
• Curãþaþi capetele cu ajutorul unei casete de curãþare (opþionalã) (pagina 125).
Pe ecran este afiºat “---”.
• Banda redatã a fost înregistratã fãrã a se fi potrivit data ºi ora.
• Existã o porþiune liberã pe banda redatã.
• Codul de date al unei benzi zgâriate sau cu zgomot nu poate fi citit.
Se aude zgomot, iar pe ecran apare simbolul
.
• Banda a fost înregistratã în alt sistem de televiziune color decât cel folosit de camera dvs.
video (PAL). Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. (pagina 115)
Operaþia de Cãutare dupã datã nu se desfãºoarã corect.
• Dacã înregistrarea efectuatã într-o zi dureazã mai puþin de 2 minute, este posibil ca punctul
în care se modificã data înregistrãrii sã nu fie depistat cu acurateþe de camera video.
• Existã o porþiune liberã la începutul sau la mijlocul benzii. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Telecomanda
Telecomanda furnizatã nu funcþioneazã.
• Alegeþi pentru [REMOTE CTRL] varianta [ON] (pagina 60).
• Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã ºi senzorul camerei video care îi este destinat.
• Nu îndreptaþi senzorul pentru telecomandã al camerei cãtre surse puternice de luminã
cum ar fi razele directe ale soarelui sau un bec deoarece este posibil ca aceasta sã nu
mai funcþioneze corespunzãtor.
• Schimbaþi bateria. Introduceþi o baterie nouã în dispozitivul de prindere care îi este
destinat, respectând polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin marcajele + /– (pag. 127).
• Scoateþi lentilele de conversie (opþionale) deoarece senzorul telecomenzii poate fi
obstrucþionat de ele.
Un alt aparat video (VCR) nu funcþioneazã corespunzãtor atunci când folosiþi
telecomanda furnizatã.
• Alegeþi un alt mod de comandã decât VTR 2 pentru aparatul video sau acoperiþi senzorul
pentru telecomandã al respectivului aparat cu hârtie neagrã.
99
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Meniu
Elementele de meniu sunt gri.
• Nu puteþi selecta elementele de meniu afiºate de culoare gri în situaþia respectivã de
înregistrare/redare.
Nu puteþi utiliza [PROGRAM AE].
• Funcþia [PROGRAM AE] nu poate fi utilizatã împreunã cu :
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
• Opþiunea [SPORTS] nu va fi activã atunci când comutatorul POWER este în poziþia
CAMERA-MEMORY.
Nu puteþi utiliza [SPOT METER].
• Funcþia [SPOT METER] nu poate fi utilizatã împreunã cu :
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Dacã alegeþi [PROGRAM AE], pentru opþiunea [SPOT METER] este stabilitã automat
varianta [AUTO].
Nu puteþi utiliza [EXPOSURE].
• Funcþia [EXPOSURE] nu poate fi utilizatã împreunã cu :
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [CINEMA EFECT ] în [D. EFFECT]
• Dacã alegeþi [PROGRAM AE], pentru opþiunea [EXPOSURE] este aleasã automat
varianta [AUTO].
Nu puteþi utiliza [WHITE BAL.].
• Nu puteþi folosi [WHITE BAL.] în paralel cu NightShot sau [SUPER NS].
Nu puteþi ajusta [SHARPNESS].
• Nu puteþi ajusta [SHARPNESS] în paralel cu [CINEMA EFECT] din [D. EFFECT].
Nu puteþi utiliza [SPOT FOCUS].
• Nu puteþi folosi [SPOT FOCUS] împreunã cu [PROGRAM AE].
Nu puteþi utiliza [TELE MACRO].
• Nu puteþi folosi [TELE MACRO] când :
– utilizaþi [PROGRAM AE]
– înregistraþi un film pe bandã sau pe “Memory Stick Duo”.
100
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Nu puteþi utiliza [SUPER NS].
• Funcþia [SUPER NS] nu poate fi utilizatã împreunã cu :
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
[COLOR SLOW S] nu acþioneazã corect.
• Este posibil ca funcþia [COLOR SLOW S] sã nu acþioneze corect în întuneric total. Folosiþi
în aceste condiþii NightShot sau [SUPER NS].
• Nu puteþi folosi [COLOR SLOW S] împreunã cu :
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Nu puteþi utiliza [PROGRES.REC].
• Nu puteþi utiliza [PROGRES. REC] în paralel cu [CINEMA EFECT] din [D. EFFECT].
Nu puteþi utiliza [FADER].
• Nu puteþi folosi [FADER] împreunã cu :
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [FRAME REC]
– [SMTH INT. REC]
Nu puteþi utiliza [D. EFFECT].
• Nu puteþi folosi [D. EFFECT] în paralel cu :
– [SUPER NS].
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Nu puteþi folosi [CINEMA EFECT], [SLOW SHUTTR] ºi [OLD MOVIE] împreunã cu
[PROGRM AE] (în afarã de varianta [AUTO]).
• Nu puteþi folosi [OLD MOVIE] împreunã cu :
– [PICT. EFFECT]
• Nu puteþi folosi [CINEMA EFECT] împreunã cu :
– [EXPOSURE] în varianta [MANUAL]
– Altã varianta decât 0 pentru [AE SHIFT]
– [PROGRES. REC]
– [PICT. EFFECT]
Nu puteþi utiliza [SMTH INT.REC].
• Nu puteþi utiliza [SMTH INT. REC] în paralel cu [CINEMA EFECT] sau [DELAY
MOTION] din [D. EFFECT].
101
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Copiere / Montaj / Conectarea altor echipamente
Imaginile provenite de la echipamentele conectate nu apar pe ecranul LCD
ºi nici în vizor
• Alegeþi varianta [LCD PANEL] pentru opþiunea [DISP OUTPUT] (pagina 61).
• Nu puteþi prelua semnal la intrarea camerei video dacã apãsaþi butonul DISP/BATT INFO
în timp ce pentru [DISP OUTPUT] este aleasã varianta [V-OUT/PANEL] (pag. 61).
Imaginile de la dispozitivele conectate nu pot fi mãrite.
• Nu puteþi mãri cu camera video imagini de la echipamentele conectate (pagina 23).
Codul temporar ºi alte informaþii sunt afiºate pe ecranul echipamentului
conectat.
• Alegeþi pentru [DISP OUTPUT] varianta [LCD PANEL] când conexiunea este realizatã
printr-un cablu A/V (pagina 61).
Nu puteþi copia corect când folosiþi cablul de conectare A/V.
• Alegeþi pentru [DISP OUTPUT] varianta [LCD PANEL] (pagina 61).
• Cablul de conectare A/V nu este corect conectat. Verificaþi dacã este conectat cablul
A/V la mufa adecvatã, spre exemplu la mufa de ieºire a echipamentului de la care copiaþi
imaginea sau la mufa de intrare a unui alt aparat care copiazã imaginile de la camera dvs.
de luat vederi.
Noul sonor adãugat unei benzi înregistrate nu se aude.
• Reglaþi [AUDIO MIX] în partea [ST1/FRONT] (sonor original) pânã ce sunetul se aude
corespunzãtor (pagina 63).
Imaginile statice nu pot fi copiate de pe bandã pe “Memory Stick Duo”.
• Dacã banda a fost mult întrebuinþatã pentru înregistrare, imaginile vor fi copiate
distorsionat sau nu vor putea fi copiate.
Filmele nu pot fi copiate de pe bandã pe “Memory Stick Duo”.
• Filmele nu se pot copia sau se vor copia distorsionat dacã :
– Banda are o porþiune liberã.
– Banda a fost înregistratã de multe ori.
– Semnalul de intrare a fost întrerupt sau tãiat.
Imaginile nu pot fi preluate la intrare.
• Nu puteþi prelua la intrare imagini cât timp pentru [DISP OUTPUT] este aleasã varianta
[V-OUT/PANEL] (pagina 61).
• Nu puteþi prelua la intrare imagini dacã apãsaþi butonul DISP/BATT INFO.
102
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Conectarea la calculator
Calculatorul nu recunoaºte camera video. [USB] [i.LINK]
• Deconectaþi cablul de alimentare de la calculator ºi de la camera video, apoi cuplaþi-l din
nou, ferm.
• Deconectaþi toate dispozitivele USB în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video de la
calculator.
• Deconectaþi cablul atât de la calculator cât ºi de la camera video, reporniþi calculatorul,
apoi cuplaþi din nou, corect, cablul.
Apare un mesaj de eroare când introduceþi CD-ROM-ul furnizat în calculator.
• Reglaþi monitorul calculatorului astfel :
– Windows : 800 × 600 puncte sau mai mult, High Color (16 bit, 65000 culori sau mai mult)
– Macintosh : 1024 × 768 puncte sau mai mult, 32000 culori sau mai mult.
Nu puteþi vizualiza la calculator imaginile afiºate de camera video.
[USB] [i.LINK]
• Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce indicatorul CAMERA-TAPE al camerei devine
luminos ºi alegeþi pentru [USB-CAMERA] varianta [USB STREAM] (pagina 59).
(Numai când conectaþi un calculator Windows prin cablul USB).
• Deconectaþi cablul de la calculator, porniþi camera de luat vederi, dupã care recuplaþi
cablul.
Nu puteþi vizualiza la calculator imaginile înregistrate pe bandã.
[USB] [i.LINK]
• Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce indicatorul PLAY/EDIT al camerei ºi alegeþi
pentru [USB-PLY/EDT] varianta [USB STREAM] (pagina 59). (Numai când conectaþi
un calculator Windows prin cablul USB).
• Deconectaþi cablul de la calculator, apoi recuplaþi-l.
Nu puteþi vizualiza la un calculator Macintosh imagini înregistrate pe bandã.
[USB]
• Când conectaþi camera la un calculator Macintosh printr-un cablu USB, puteþi copia
imaginile înregistrate de pe bandã pe calculator. Pentru a copia înregistrãrile de pe bandã,
conectaþi camera video la calculator prin intermediul unui cablu i.LINK ºi utilizaþi
programele software standard ale sistemului de operare.
Continuã...
103
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Nu puteþi vizualiza la calculator imaginile înregistrate pe “Memory Stick
Duo”. [USB]
• Introduceþi cardul “Memory Stick Duo” în poziþia corectã, apoi împingeþi-l pânã ce intrã
complet în aparat.
• Nu puteþi utiliza un cablu i.LINK. Conectaþi camera video ºi calculatorul printr-un cablu
USB.
• Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce indicatorul PLAY/EDIT al camerei devine
luminos ºi alegeþi pentru [USB-PLY/EDT] varianta [STD-USB] (pagina 59).
• Calculatorul nu recunoaºte cardul “Memory Stick Duo” în timpul desfãºurãrii unor
operaþii cum ar fi cele de redare sau de montaj la camera video. Încheiaþi toate operaþiile
camerei de luat vederi înainte de a conecta camera la calculator.
Simbolul “Memory Stick Duo” ([Removable Disk] sau [Sony Memory Stick]) nu
apare pe monitorul calculatorului. [USB]
• Introduceþi cardul “Memory Stick Duo” în camera video.
• Deconectaþi toate celelalte echipamente USB în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video
de la calculator.
• Deplasaþi comutatorul POWER pânã ce indicatorul PLAY/EDIT al camerei devine
luminos ºi alegeþi pentru [USB-PLY/EDT] varianta [STD-USB] (pagina 59).
• Calculatorul nu recunoaºte cardul “Memory Stick Duo” în timpul desfãºurãrii unor
operaþii cum ar fi cele de redare sau de montaj la camera video. Încheiaþi toate operaþiile
camerei de luat vederi înainte de a conecta camera la calculator.
Imaginea nu apare pe monitorul calculatorului Windows când utilizaþi cablul
USB. [USB]
• Driver-ul USB a fost incorect înregistrat, deoarece calculatorul a fost conectat la camera
video înainte de instalarea completã a driverului USB. Urmaþi procedura de mai jos
pentru a instala corect driverul USB.
x Pentru Windows 98 / Windows 98E / Windows Me
Când copiaþi sau redaþi cu ajutorul calculatorului imagini de pe o bandã, nu este
garantatã funcþionarea sub Windows 98.
104
1 Verificaþi dacã este conectatã camera video la calculator.
2 Faceþi clic dreapta pe [My Computer], apoi clic pe [Properties].
Este afiºatã interfaþa [System Properties].
3 Faceþi clic pe clapeta [Device Manager].
4 Dacã driverele de mai jos au fost instalate, faceþi clic-dreapta pe ele, apoi pe [Remove]
pentru a le ºterge.
Pentru copierea ºi vizualizarea imaginilor înregistrate pe bandã
– [USB Audio Device] din directorul [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] din directorul [Other device]
– [USB Composite Device] din directorul [Universal Serial Bus Controller]
Pentru copierea ºi vizualizarea imaginilor înregistrate pe “Memory Stick
Duo”
– [? Sony Handycam] sau [? Sony DSC] marcate cu semn de întrebare “?” în directorul
[Other devices].
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
5 Când apare interfaþa [Confirm Device Removal], faceþi clic pe [OK].
6 Opriþi alimentarea cu energie a camerei, decuplaþi cablul USB, dupã care reporniþi
calculatorul.
7 Introduceþi CD-ROM-ul furnizat în drive-ul de disc al calculatorului.
8 Urmaþi paºii de mai jos ºi încercaþi sã instalaþi din nou driverul USB.
1. Faceþi dublu-clic pe [My Computer].
2. Faceþi clic dreapta pe [PICTUREPACKAGE] (Drive-ul de disc)*
* Denumirea drive-ului (de exemplu (E:)) de disc poate diferi de la un calculator la altul.
3. Faceþi clic pe [Open].
4. Faceþi dublu-clic pe [Driver].
5. Faceþi dublu-clic pe [Setup.exe].
• ªtergerea altor fiºiere decât [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite
Device], [? Sony Handycam] ºi [? Sony DSC] poate cauza disfuncþionalitãþi ale
calculatorului dvs.
x Pentru Windows 2000
Înregistraþi-vã ca administrator.
1 Verificaþi dacã este conectatã camera video la calculator.
2 Faceþi clic dreapta pe [My Computer], apoi clic pe [Properties].
Este afiºatã interfaþa [System Properties].
3 Faceþi clic pe clapeta [Hardware] T [Device Manager]T [View] T [Device by type].
4 Dacã driverele de mai jos au fost instalate, faceþi clic-dreapta pe ele, apoi pe [Uninstall]
pentru a le ºterge.
Pentru copierea ºi vizualizarea imaginilor înregistrate pe bandã
– [USB Composite Device] din directorul [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] din directorul [Sound, video and game controllers]
– [Composite USB Device] din directorul [Other devices].
Pentru copierea ºi vizualizarea imaginilor înregistrate pe “Memory Stick
Duo”
– [? Sony Handycam] sau [? Sony DSC] marcate cu semn de întrebare”?” în [Other
devices].
5 Când apare interfaþa [Confirm Device Removal], faceþi clic pe [OK].
6 Opriþi alimentarea cu energie a camerei, decuplaþi cablul USB, dupã care reporniþi
calculatorul.
7 Introduceþi CD-ROM-ul furnizat în drive-ul de disc al calculatorului.
8 Urmaþi paºii de mai jos ºi încercaþi sã instalaþi din nou driverul USB.
1. Faceþi dublu-clic pe [My Computer].
2. Faceþi clic dreapta pe [PICTUREPACKAGE] (Drive-ul de disc)*
* Denumirea drive-ului (de exemplu (E:)) de disc poate diferi de la un calculator la altul.
3. Faceþi clic pe [Open].
4. Faceþi dublu-clic pe [Driver].
5. Faceþi dublu-clic pe [Setup.exe].
• ªtergerea altor fiºiere decât [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite
USB Device], [? Sony Handycam] ºi [? Sony DSC] poate cauza disfuncþionalitãþi ale
calculatorului dvs.
105
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
x Pentru Windows XP
Înregistraþi-vã ca administrator.
1 Verificaþi dacã este conectatã camera video la calculator.
2 Faceþi clic pe [Start].
3 Faceþi clic dreapta pe [My Computer], apoi clic pe [Properties].
Este afiºatã interfaþa [System Properties].
4 Faceþi clic pe clapeta [Hardware] T [Device Manager]T [View] T [Devices by type].
5 Dacã driverele de mai jos au fost instalate, faceþi clic-dreapta pe ele, apoi pe [Uninstall]
pentru a le ºterge.
Pentru copierea ºi vizualizarea imaginilor înregistrate pe bandã
– [USB Composite Device] din directorul [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] din directorul [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] din directorul [Other devices]
Pentru copierea ºi vizualizarea imaginilor înregistrate pe “Memory Stick
Duo”
– [? Sony Handycam] sau [? Sony DSC] marcate cu semn de întrebare în [Other devices].
6 Când apare interfaþa [Confirm Device Removal], faceþi clic pe [OK].
7 Opriþi alimentarea cu energie a camerei, decuplaþi cablul USB, dupã care reporniþi
calculatorul.
8 Introduceþi CD-ROM-ul furnizat în drive-ul de disc al calculatorului.
9 Urmaþi paºii de mai jos ºi încercaþi sã instalaþi din nou driverul USB.
1. Faceþi dublu-clic pe [My Computer].
2. Faceþi clic dreapta pe [PICTUREPACKAGE] (Drive-ul de disc)*
* Denumirea drive-ului (de exemplu (E:)) de disc poate diferi de la un calculator la altul.
3. Faceþi clic pe [Open]
4. Faceþi dublu-clic pe [Driver].
5. Faceþi dublu-clic pe [Setup.exe].
• ªtergerea altor fiºiere decât [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB
Device], [? Sony Handycam] ºi [? Sony DSC] poate cauza disfuncþionalitãþi ale
calculatorului dvs.
106
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Nu puteþi copia imaginile pe un calculator Windows. [USB]
• Imaginile înregistrate pe un “Memory Stick Duo” sunt afiºate prin urmãtoarele proceduri.
1 Faceþi dublu-clic pe [My Computer].
2 Faceþi dublu-clic pe simbolul drive-ului nou recunoscut [Removable Disc (F:)] (Pentru
Windows XP, [Sony Memory Stick]). Poate dura mai mult timp pânã ce este recunoscut
drive-ul. Dacã acesta nu este recunoscut de calculator, este posibil ca driver-ul USB sã
fie instalat incorect.
3 Faceþi dublu-clic pe fiºierul de imagine dorit.
Pe ecranul camerei video apar mesajele [Cannot start Easy Handycam with
USB connected] (nu poate începe funcþionarea simplificatã dacã este conectat
cablul USB) sau [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected] (nu se
poate încheia funcþionarea simplificatã dacã este conectat cablul USB). [USB]
• Reglajele corespunzãtoare funcþionãrii simplificate (Easy Handycam) nu pot începe ºi
nici nu se pot încheia cât timp este conectat cablul USB. Deconectaþi mai întâi cablul
USB de la camera video.
Nu existã sonor când camera video este conectatã la un calculator Windows
printr-un cablu USB. [USB]
• Modificaþi configurarea calculatorului dvs. aºa cum este descris în procedurile urmãtoare:
1 Selectaþi [Start] T [Programs] ([All Programs] în cazul Windows XP) T [Picture
Package] T [Handycam Tools] T [USB Streaming Tool].
2 Selectaþi un alt echipament din interfaþa [Select audio device].
3 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran, faceþi clic pe [Next], iar apoi pe [Done].
• În Windows 98 sonorul nu este acceptat.
Filmului îi lipseºte cursivitatea în timpul transmisiei USB. [USB]
• Modificaþi configurarea calculatorului dvs. aºa cum este descris în procedurile urmãtoare:
1 Selectaþi [Start] T [Programs] ([All Programs] în cazul Windows XP) T [Picture
Package] T [Handycam Tools] T [USB Streaming Tool].
2 Reglaþi cursorul în direcþia (–) din interfaþa [Select video quality].
3 Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran, faceþi clic pe [Next], iar apoi pe [Done].
Picture Package nu funcþioneazã corect.
• Închideþi aplicaþia Picture Package, dupã care reporniþi calculatorul.
În timpul utilizãrii aplicaþiei Picture Package apare un mesaj de eroare.
• Închideþi mai întâi aplicaþia Picture Package, apoi deplasaþi comutatorul POWER al
camerei video pentru a se aprinde alt indicator luminos.
Continuã...
107
Soluþionarea defecþiunilor
(continuare)
Drive-ul CD-R nu este recunoscut sau datele nu pot fi inscripþionate pe CD-R
folosind Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup sau VCD Maker.
• Pentru a afla drive-uri compatibile, vizitaþi urmãtoarea adresã URL :
http://www.ppackage.com/
În interfaþa calculatorului apare mesajul [USB steaming... This function is not
available] (Transmisie USB... Aceastã funcþie nu este disponibilã). [USB]
• Porniþi înregistrarea sau redarea imaginilor înregistrate pe un “Memory Stick Duo” dupã
ce transmisia USB se încheie.
Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) nu este corect afiºat.
• Urmaþi procedura de mai jos ºi consultaþi Ghidul de iniþiere (FirstStepGuide.pdf).
1 Introduceþi CD-ROM-ul furnizat în drive-ul de disc al calculatorului.
2 Faceþi dublu-clic pe [My Computer].
3 Faceþi clic dreapta pe [PICTUREPACKAGE] (Drive-ul de disc)*
* Denumirea drive-ului (de exemplu (E:)) de disc poate diferi de la un calculator la altul.
4 Faceþi clic pe [Explorer].
5 Faceþi dublu-clic pe [FirstStepGuide].
6 Faceþi dublu-clic pe directorul cu limba de utilizare care vã intereseazã.
7 Faceþi dublu-clic pe “FirstStepGuide.pdf”.
108
Indicatori ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare / Indicatori de avertizare
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD sau în vizor, verificaþi urmãtoarele. Consultaþi paginile
indicate între paranteze pentru a afla detalii.
Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs. Dacã problema persistã cu toate cã aþi încercat
de mai multe ori soluþiile sugerate, contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony
autorizat.
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de autodiagnosticare)
C : 04 : ss
• Este utilizat un acumulator care nu este “InfoLITHIUM”. Folosiþi un acumulator
“InfoLITHIUM”. (pagina 121)
C : 21 : ss
• A condensat umezealã în interiorul aparatului. Scoateþi caseta ºi lãsaþi camera de luat
vederi cel puþin o orã înainte de a mai introduce vreo casetã (paginile 124).
C : 22 : ss
• Curãþaþi capetele folosind o casetã de curãþare (opþionalã) (paginile 125).
C : 31 : ss / C : 32 : ss
• Au apãrut simptome care nu au fost descrise anterior. Scoateþi ºi apoi reintroduceþi
caseta în aparat, dupã care încercaþi din nou sã acþionaþi camera video. Nu efectuaþi
aceastã procedurã dacã a început sã condenseze umezealã în interior (paginile 124).
• Decuplaþi sursa de alimentare. Reconectaþi-o ºi acþionaþi din nou camera video.
• Schimbaþi caseta. Apãsaþi butonul RESET (Iniþializare) ºi apoi acþionaþi din nou camera
video (pagina 125).
E : 61 : ss / E : 62 : ss / E : 91 : ss
• Contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony autorizat. Aduceþi la cunoºtinþa
specialiºtilor codul de 5 caractere ce începe cu litera “E” care a fost afiºat.
101-0001(Indicator de avertizare referitor la fiºiere)
• Fiºierul este deteriorat.
• Fiºierul nu poate fi citit (pagina 120).
E (Indicator de avertizare privind nivelul energiei acumulatorului)
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare, de cele de mediu sau de starea acumulatorului,
indicatorul E poate fi afiºat intermitent chiar dacã perioada rãmasã de funcþionare este
de încã 5 sau 10 minute.
% (Indicator de avertizare privind condensarea umezelii în interior)*
• Scoateþi caseta, îndepãrtaþi sursa de alimentare ºi lãsaþi camera video circa o orã cu
capacul compartimentului pentru casete deschis (paginile 124).
109
Indicatori ºi mesaje de avertizare
(continuare)
(Indicator de avertizare relativ la “Memory Stick Duo”)
• Nu este introdusã nici o unitate “Memory Stick Duo” în aparat (pagina 16).
(Indicator de avertizare privind formatarea unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”)*
• Datele conþinute de memoria “Memory Stick Duo” sunt deteriorate.
• Cardul “Memory Stick Duo” nu este corect formatat (pagina 47).
(Indicator de avertizare relativ la o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” incompatibilã)*
• În aparat este introdus un card de memorie “Memory Stick Duo” incompatibil (pag. 118).
Q (Indicator de avertizare cu privire la bandã)
Indicatorul clipeºte rar :
• Banda rãmasã ajunge pentru mai puþin de 5 minute.
• Nu este nici o casetã în aparat.*
• Clapeta de protecþie la scriere a casetei este în poziþia blocat. (pagina 116)*
Indicatorul clipeºte des :
• Banda s-a terminat*.
Z (Indicator de avertizare cu privire la scoaterea casetei din aparat) *
Indicatorul clipeºte rar :
• Clapeta de protecþie la scriere a casetei este în poziþia blocat (pagina 116).
Indicatorul clipeºte des :
• A condensat umezealã în interiorul camerei video (paginile 124).
• A apãrut un cod al afiºajului de autodiagnosticare (pagina 109).
- (Indicator de avertizare privind ºtergerea imaginilor) *
• Imaginea este protejatã (pagina 72).
- (Indicator de avertizare privind protejarea la scriere a memoriei
“Memory Stick Duo”)*
• Clapeta de protejare la scriere a memoriei “Memory Stick Duo” este în poziþia blocat
(pagina 118).
(Indicator de avertizare privind bliþul)
Indicatorul clipeºte rar :
• În timpul încãrcãrii
Indicatorul clipeºte des :
• Este afiºat un cod de autodiagnostic (pagina 109)*.
• Existã o problemã legatã de bliþ.
110
Indicatori ºi mesaje de avertizare
(continuare)
(Indicator de avertizare cu privire la miºcarea nedoritã a camerei)
• Cantitatea de luminã nu este suficientã, aºa cã pot apãrea cu uºurinþã miºcãri involuntare
ale camerei video. Folosiþi bliþul.
• Camera de luat vederi este instabilã, aºa cã poate fi cu uºurinþã miºcatã. Menþineþi
aparatul în poziþie fixã cu ambele mâini ºi înregistraþi imaginea. Þineþi însã seama cã
indicatorul de avertizare privind miºcarea nedoritã a camerei nu va dispãrea.
* Se aude o melodie când indicatorii de avertizare apar pe ecran (pagina 61).
Descrierea mesajelor de avertizare
Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
x Acumulator
Use the “InfoLITHIUM” battery pack. (Utilizaþi acumulatorul “InfoLITHIUM”.)
(pagina 121)
Battery level is low. (Nivelul de energie din acumulator este foarte scãzut.)
• Schimbaþi acumulatorul (pagina 8, 121).
Old battery. Use a new one. (Acumulatorul s-a învechit. Folosiþi unul nou.)
(pagina 121)
Z Re-attach the power source. (Recuplaþi sursa de alimentare.) (pagina 8)
x Condensarea umezelii
% Z Moisture condensation. Eject cassette. (A condensat umezeala. Scoateþi
caseta din aparat.) (pagina 124)
% Moisture condensation. Turn off for 1H. (A condensat umezeala. Opriþi
aparatul pentru o orã.) (pagina 124)
x Casetã / Bandã
Q Insert a cassette. (Introduceþi o casetã.) (pagina 15)
Z Reinsert the cassette. (Reintroduceþi caseta în aparat.)
• Verificaþi dacã este deterioratã caseta.
QZ The tape is locked - check the tab. (Banda este blocatã - verificaþi
clapeta de protejare la scriere.) (pagina 116)
Q The tape has reached the end. (Banda a ajuns la capãt.)
• Derulaþi sau schimbaþi caseta.
Continuã...
111
Indicatori ºi mesaje de avertizare
(continuare)
x “Memory Stick Duo”
Insert a Memory Stick (Introduceþi un card Memory Stick.) (pagina 16)
Reinsert the Memory Stick. (Reintroduceþi cardul Memory Stick.)
• Reintroduceþi de câteva ori cardul “Memory Stick Duo” în camera video. Dacã ºi dupã
aceasta indicatorul clipeºte, este posibil ca unitatea “Memory Stick Duo” sã fie
deterioratã. Încercaþi sã introduceþi o altã memorie în aparat.
This is a read-only Memory Stick. (Aceastã unitate de memorie Memory Stick
poate fi doar citit㠖read-only).
• Introduceþi un card “Memory Stick Duo” inscriptibil.
Incompatible type of Memory Stick. (Memoria “Memory Stick” este
incompatibilã.)
• Tipul de memorie “Memory Stick Duo” folosit este incompatibil cu camera dvs. video
(pagina 118).
This Memory Stick is not formatted correctly. (Aceastã unitate de memorie
nu este corect formatatã).
• Verificaþi formatul, apoi formataþi memoria “Memory Stick Duo” dupã cum este necesar
(paginile 47, 118).
Cannot record. The Memory Stick is full. (Nu se poate înregistra. Memoria
Memory Stick este complet ocupatã).
• ªtergeþi imaginile care nu vã sunt necesare (pagina 72).
- The Memory Stick is locked - check the tab. (Unitatea de memorie este
blocatã la scriere - verificaþi poziþia clapetei de protejare la scriere.) (pag. 118).
Cannot playback. Reinsert Memory Stick. (Nu se poate reda. Introduceþi din
nou unitatea Memory Stick în aparat.) (pagina 16)
Cannot record. Reinsert Memory Stick. (Nu se poate înregistra. Introduceþi din
nou unitatea Memory Stick în aparat.) (pagina 16)
No file. (Nici un fiºier.)
• În memoria “Memory Stick Duo” nu este înregistrat nici un fiºier sau nici unul dintre cele
înregistrate nu poate fi citit.
USB streaming... This function is not available. (Transmisie USB...Aceastã
funcþie nu este disponibilã.)
• Aþi încercat sã înregistraþi în memoria “Memory Stick Duo” în timpul transmisiei USB.
Memory Stick folders are full. (Directoarele din Memory Stick sunt complet
ocupate.)
• Nu puteþi crea un numãr de fiºiere mai mare de 999MSDCF. Directoarele create nu pot
fi ºterse cu ajutorul camerei video.
• Nu puteþi ºterge cu ajutorul camerei dvs. directoarele create. Trebuie fie sã formataþi
memoria “Memory Stick Duo” (pagina 47), fie sã le ºtergeþi folosind un calculator.
112
Indicatori ºi mesaje de avertizare
(continuare)
Cannot record still images on Memory Stick. (Nu se pot înregistra imagini
statice în memoria Memory Stick Duo.) (pagina 118)
Cannot record movies on Memory Stick. (Nu se pot înregistra filme în memoria
Memory Stick.) (pagina 118)
x Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge
Check the connected device. (Verificaþi dispozitivul conectat.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi deconectaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
Connect the camcorder to a PictBridge compatible printer.
(Conectaþi camera video la o imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi deconectaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
Error-Cancel the task. (Eroare - Renunþã la operaþie.)
• Verificaþi imprimanta.
Cannot print. Check the printer. (Nu se poate imprima. Verificaþi imprimanta.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi deconectaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
x Bliþ
Charging... Cannot record still images. (Se încarcã... Nu pot fi înregistrate
imagini statice.)
• Încercaþi sã înregistraþi o imagine staticã în timp ce bliþul (opþional) se încarcã.
x Capacul lentilelor
Lens cover not fully open. Turn power off then on. (Capacul lentilelor nu este
complet deschi. Opriþi ºi reporniþi alimentarea) (pagina 20).
Lens cover is not closed. Turn the power off once. (Capacul lentilelor nu este
închis. Opriþi imediat alimentarea) (pagina 11).
x Altele
Cannot record due to copyright protection. (Nu puteþi înregistra din cauza
semnalului de protecþie a drepturilor de autor.) (pagina 116)
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK cable. (Nu se poate adãuga sonor.
Decuplaþi cablul i.LINK.) (pagina 70)
Not recorded in SP mode. Cannot add audio. (Înregistrarea nu este efectuatã
în modul SP. Nu puteþi adãuga sonor.) (pagina 70)
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add audio. (Înregistrarea
efectuatã în varianta 12 biþi. Nu puteþi adãuga sonor.) (pagina 70)
nu
este
Continuã...
113
Indicatori ºi mesaje de avertizare
(continuare)
Cannot add audio on the blank portion of a tape. (Nu puteþi adãuga sonor pe
o porþiune liberã a benzii.) (pagina 70)
Cannot add audio. (Nu puteþi adãuga sonor.) (pagina 71)
• Nu puteþi adãuga sonor pe o bandã înregistratã cu 4CH MIC REC.
Cannot use 4CH MIC REC. (Nu puteþi utiliza 4CH MIC REC.) (pagina 57)
• Decuplaþi microfonul extern 4CH (opþional), apoi conectaþi-l din nou.
x Dirty video head. Use a cleaning cassette. (Capetele video sunt murdare.
Folosiþi o casetã de curãþare.) (pagina 109).
Cannot start Easy Handycam. (Nu puteþi trece la modul simplificat de
funcþionare –Easy Handycam). Cannot cancel Easy Handycam. (Nu puteþi
renunþa la modul simplificat de funcþionare a camerei.) (pagina 18)
USB is invalid in this mode during Easy Handycam (USB nu este disponibil în
modul simplificat de funcþionare a camerei video –Easy Handycam).
• Puteþi selecta [STD-USB] în modul PLAY/EDIT al operãrii Easy Handycam, însã nu
puteþi alege [PictBridge] sau [USB STREAM]. (Mesajul dispare când atingeþi [OK]).
HDV recorded tape. Cannot playback. (Bandã înregistratã în sistem HDV. Nu
poate fi redatã.)
• Camera dvs. video nu poate reda acest format. Redaþi banda folosind acelaºi dispozitiv
cu care aþi înregistrat-o.
HDV recorded tape. Cannot add audio. (Bandã înregistratã în sistem HDV. Nu
se poate adãuga sonor.)
• Camera dvs. video nu vã permite sã adãugaþi sonor unei secþiuni a benzii înregistrate în
format HDV.
114
Utilizarea camerei video în strãinãtate
Alimentare
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi
240 V în curent alternativ, la o frecvenþã de
50/60 Hz.
Relativ la sistemele TV de
culoare
Potrivirea simplã a ceasului
stabilind diferenþa de fus orar
Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind
diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi
în strãinãtate. Selectaþi [WORLD TIME] din
(TIME LANGU.), apoi alegeþi
meniul
diferenþa de timp corespunzãtoare (pagina
62).
Camera dvs. video este una ce se bazeazã
pe sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi
imaginile redate la televizor, acesta trebuie
sã fie un aparat TV în sistem PAL (vezi lista
de mai jos) cu o mufã de intrare AUDIO/
VIDEO.
Sistem
Folosit în
NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centralã,
Chile, Columbia, Ecuador,
Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela etc.
PAL
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehia,
Danemarca,
Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore,
Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
PAL – M
Brazilia
PAL – N
Argentina,
Uruguay
SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina etc.
Paraguay,
115
Casete video ce pot fi utilizate
Pentru camera dvs. de luat vederi puteþi
folosi numai casete video în format mini DV.
Folosiþi casete cu marcajul
.
este marcã înregistratã.
Camera dvs. video nu este compatibilã cu
casetele cu memorie.
Pentru a evita apariþia de spaþii libere
pe bandã
Folosiþi opþiunea [END SEARCH] (pagina
29) pentru a ajunge la sfârºitul secþiunii
înregistrate înainte de a începe urmãtoarea
înregistrare, în urmãtoarele cazuri :
• Dacã banda a fost redatã între timp ;
• Dacã aþi folosit funcþia [EDIT SEARCH].
Semnal de protecþie a
drepturilor de autor
x La redare
Dacã banda redatã de camera dvs. de luat
vederi conþine semnale pentru protecþia
drepturilor de autor nu o veþi putea copia cu
ajutorul altei camere video, conectatã cu
camera dvs.
x La înregistrare
Nu puteþi înregistra cu camera dvs. video
aplicaþii software ce conþin semnal de
protecþie a drepturilor de autor.
În cazul în care încercaþi sã înregistraþi astfel
de aplicaþii software, pe afiºajul LCD al
camerei sau pe ecranul televizorului apare
mesajul [Cannot record due to copyright
protection] (Nu se poate înregistra din cauza
protecþiei drepturilor de autor).
Camera dvs. video nu înregistreazã astfel de
semnale pentru protejarea drepturilor de
autor atunci când filmeazã.
116
Note privind utilizarea
x Când nu utilizaþi camera video o
perioadã mai lungã de timp
Scoateþi caseta ºi depozitaþi-o.
x Pentru a evita ºtergerea
accidentalã
Deplasaþi clapeta de protejare la scriere a
casetei în poziþia SAVE.
REC: Caseta poate fi înregistratã.
SAVE : Caseta nu poate fi înregistratã (este
protejatã la scriere).
x Pentru a pune o etichetã casetei
Aveþi grijã sã plasaþi eticheta în poziþia
indicatã în imaginea urmãtoarea pentru a nu
împiedica funcþionarea camerei video.
Nu puneþi
eticheta de-a
lungul acestei
margini
Poziþia corectã
pentru etichetã
x Dupã utilizarea casetei
Derulaþi banda pânã ajunge la capãtul de
început pentru a evita apariþia distorsiunilor
de imagine sau de sunet. Este recomandabil
sã puneþi caseta în cutia sa ºi sã o pãstraþi în
poziþie verticalã.
Casete video ce pot fi utilizate (continuare)
x Curãþarea conectorului aurit
În mod uzual, conectorii auriþi se curãþã dupã
fiecare 10 manevre de scoatere a casetei din
aparat, cu puþinã vatã.
Dacã aceºti conectori sunt murdari sau
prãfuiþi, indicatorul benzii rãmase poate sã
nu funcþioneze corect.
Conector
aurit
117
Despre “Memory Stick”
Memoria “Memory Stick” este un suport de
înregistrare nou, uºor ºi de mici dimensiuni
care poate stoca mai multe date decât o
dischetã deºi este mai mic ca mãrime.
Pentru camera dvs. video puteþi utiliza
urmãtoarele tipuri de “Memory Stick Duo”.
Includerea în lista de mai jos nu garanteazã
funcþionarea camerei dvs. video cu orice tip
de unitate “Memory Stick Duo”.
Tip de unitate
“Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
“Memory Stick”
—
“Memory Stick Duo”*
a
“MagicGate Memory Stick”
—
“Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
a*2*3
“MagicGate Memory
Stick Duo”*1
a*3
1
“Memory Stick PRO”
—
“Memory Stick PRO Duo”*
1
a*2*3
*1 Memoria “Memory Stick Duo” este cam
jumãtate ca dimensiune comparativ cu o unitate
“Memory Stick” standard.
*2 Tipuri de “Memory Stick” care acceptã rate
înalte de transfer de date. Viteza de transfer a
datelor variazã în funcþie de dispozitivul folosit.
*3 “MagicGate” reprezintã o tehnologie de
protejare a drepturilor de autor care
înregistreazã ºi transferã conþinutul într-un
format codificat. Þineþi seama cã datele ce
utilizeazã tehnologia “MagicGate” nu pot fi
înregistrate sau redate cu camera dvs. de luat
vederi.
118
• Formatul pentru Imaginile statice : Camera
dvs. video comprimã ºi înregistreazã datele
imagini în formatul JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Extensia
fiºierului este “.JPG”.
• Formatul pentru film : Camera dvs. comprimã
ºi înregistreazã datele de imagine în format
MPEG (Moving Picture Experts Group).
Extensia fiºierului este “.MPG”.
• Denumirile fiºierelor cu imagini statice :
– 100-0001 : Acest nume de fiºier apare pe
ecranul camerei dvs. video.
– DSC00001.JPG : Acest nume de fiºier
apare pe monitorul calculatorului.
• Denumirile fiºierelor cu filme :
– MOV00001 : Acest nume de fiºier apare
pe ecranul camerei dvs. video.
– MOV00001.MPG : Acest nume de fiºier
apare pe monitorul calculatorului.
• Relativ la o unitate “Memory Stick Duo”
formatatã de calculator : nu este garantatã
compatibilitatea unitãþilor de memorie
“Memory Stick Duo” formatate pe
calculatoare cu sistem de operare Windows
sau Macintosh cu camera dvs. de luat
vederi.
• Viteza de citire/scriere a datelor poate varia
în funcþie de combinaþia “Memory Stick”
ºi produs compatibil cu memoria “Memory
Stick” pe care o folosiþi.
În legãturã cu cardurile de
memorie “Memory Stick Duo”
care au clapetã de protejare la
scriere
Puteþi preveni ºtergerea accidentalã a
imaginilor deplasând cu ajutorul unui obiect
cu vârf ascuþit clapeta de protejare la scriere
a unitãþii “Memory Stick Duo” pânã în
poziþia ce nu permite scrierea.
Memoria “Memory Stick Duo” furnizatã
împreunã cu camera dvs. nu are clapetã de
protejare la scriere.
Despre “Memory Stick”
(continuare)
Note privind utilizarea
Datele imaginilor pot sã se deterioreze în
urmãtoarele cazuri. Nu se acordã despãgubiri
pentru deteriorarea datelor.
– Dacã scoateþi unitatea “Memory Stick
Duo” din aparat, dacã opriþi alimentarea
camerei sau dacã scoateþi acumulatorul
pentru a-l înlocui în timp ce sunt citite sau
scrise fiºierele de date în memoria “Memory
Stick Duo” (cât timp indicatorul luminos
de acces clipeºte).
– Dacã folosiþi memoria “Memory Stick
Duo” în apropierea unor magneþi sau în
câmpuri magnetice.
Este recomandabil sã faceþi o copie de
siguranþã a datelor importante pe hard
disk-ul unui calculator.
Note privind manevrarea
unui “Memory Stick Duo”
x
Þineþi seama de urmãtoarele recomandãri
atunci când manevraþi o unitate “Memory
Stick Duo”.
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi prea tare când
scrieþi pe zona de notare a unei unitãþi
“Memory Stick Duo”.
• Nu puneþi etichete sau benzi adezive pe
cardul “Memory Stick Duo” sau pe
adaptorul pentru Memory Stick Duo.
• Pentru pãstrare ºi la deplasare puneþi
unitatea “Memory Stick Duo” în cutia sa.
• Nu atingeþi ºi nu permiteþi obiectelor metalice
sã intre în contact cu terminalul memoriei.
• Nu îndoiþi, nu scãpaþi pe jos ºi nu aplicaþi
forþe mari asupra unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”.
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick Duo”.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”.
• Aveþi grijã sã nu þineþi suportul de memorie
“Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor
mici deoarece existã pericolul sã fie înghiþit.
• Nu introduceþi nici un fel de obiecte în fanta
(slotul) destinatã unitãþii “Memory Stick
Duo”
deoarece
pot
apãrea
disfuncþionalitãþi.
Cu privire la locurile unde
poate fi utilizatã memoria
“Memory Stick Duo”
x
Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick Duo” în urmãtoarele locuri.
• Locuri supuse unor temperaturi extrem de
ridicate cum ar fi o maºinã parcatã afarã
vara.
• Locuri expuse radiaþiilor solare directe.
• Locuri cu umiditate foarte mare sau spaþii
supuse gazelor corozive.
Note privind utilizarea
adaptorului Memory Stick Duo
x
(furnizat)
Dupã introducerea unitãþii “Memory Stick
Duo” în adaptorul Memory Stick Duo, o putþi
utiliza împreunã cu echipamente compatibile
cu standardul “Memory Stick”.
• Când folosiþi o unitate “Memory Stick
Duo” pentru un echipament care permite ºi
utilizare cardurilor “Memory Stick”, aveþi
grijã sã introduceþi mai întâi unitatea de
memorie “Memory Stick Duo” într-un
adaptor Memory Stick Duo.
• La introducerea cardului “Memory Stick
Duo” într-un adaptor Memory Stick Duo,
aveþi grijã sã poziþionaþi corect cardul ºi
apoi sã îl introduceþi complet în adaptor.
Þineþi seama cã utilizarea necorespunzãtoare a acestora poate conduce la
deteriorarea dispozitivelor.
• Nu introduceþi în aparat adaptorul Memory
Stick Duo fãrã sã fi introdus în prealabil în
el cardul de memorie “Memory Stick Duo”
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
aparatului.
x În legãturã cu “Memory Stick
PRO Duo”
• Capacitatea maximã de memorare a unei
unitãþi “Memory Stick PRO Duo” care
poate fi utilizatã de camera dvs. video este
de 1 GB.
• Acest dispozitiv nu permite transferul de
date de mare vitezã.
Continuã...
119
Despre “Memory Stick”
(continuare)
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Fiºierele cu date de imagine înregistrate pe
unitatea de memorie “Memory Stick Duo”
cu ajutorul camerei dvs. de luat vederi se
încadreazã în standardul universal Design
Rules for Camera File Systems, stabilit de
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Nu puteþi reda cu camera dvs. imagini
statice înregistrate cu alte echipamente
(DCR-TRV900E sau DSC-D700/D770) care
nu se supun acestui standard universal.
(Aceste modele nu sunt comercializate în
anumite zone).
• Dacã nu puteþi utiliza o unitate de memorie
“Memory Stick Duo” ce a fost folositã de
alt echipament, formataþi-o cu aceastã
camerã video (pagina 47). Prin formatare
va fi ºtearsã însã toatã informaþia stocatã
pe “Memory Stick Duo”.
• Este posibil sã nu puteþi reda imagini cu
camera dvs. de luat vederi în urmãtoarele
cazuri :
– Când datele ce doriþi a fi redate au fost
modificate cu ajutorul unui calculator.
– Când se încearcã redarea unor imagini
înregistrate cu alt dispozitiv.
120
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”
Acest aparat este compatibil cu acumulatorul
“InfoLITHIUM” (seriile A). Camera dvs.
video opereazã numai cu acumulatoare
“InfoLITHIUM”.
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seriile
A poartã marcajul
.
Ce este acumulatorul
“InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
comunicarea informaþiilor legate de condiþiile
de operare între camera de luat vederi ºi
adaptorul de reþea/încãrcãtor.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
care opereazã camera video ºi afiºeazã durata
de autonomie rãmasã a acumulatorului, în
minute.
Încãrcarea acumulatorului
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
de a folosi camera de luat vederi.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul
la o temperaturã a mediului ambiant
cuprinsã între 10°C ºi 30°C (50°F ÷ 86°F),
pânã ce se stinge indicatorul luminos CHG
(de încãrcare). Dacã încãrcarea
acumulatorului are loc în afara intervalului
de temperaturã indicat mai sus, este posibil
ca încãrcarea sã nu fie eficientã.
• Dupã ce încãrcarea se încheie, deconectaþi
cablul de la mufa DC IN a camerei de luat
vederi sau îndepãrtaþi acumulatorul.
Folosirea
efectivã
acumulatorului
a
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi ale mediului de 10°C (50°F) sau
mai scãzute, iar perioada cât acesta poate
fi folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã.
În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
de folosire a acumulatorului vã
recomandãm urmãtoarele :
– Puneþi acumulatorul într-un buzunar
pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l în camera de
luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi ;
– Folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare : NP-FA70 (opþional).
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
a acumulatorului. Vã recomandãm sã
folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare : NP-FA70 (opþional).
• Aveþi grijã sã comutaþi butonul POWER pe
poziþia OFF (CHG) atunci când nu folosiþi
camera de luat vederi. Acumulatorul se
consumã ºi când camera este în stare de
aºteptare sau în pauzã de redare.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei o perioadã de douã - trei
ori mai lungã decât durata previzionatã a
înregistrãrii ºi sã efectuaþi o filmare de
probã înainte de a înregistra ce vã
intereseazã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
Despre indicatorul duratei
rãmase de funcþionare a
acumulatorului
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
indicatorul duratei rãmase de funcþionare
aratã cã acesta are suficientã energie pentru
a opera, încãrcaþi din nou, complet
acumulatorul astfel încât indicaþia
respectivului indicator sã fie corectã. Þineþi
seama însã cã indicaþia va fi uneori
incorectã, dacã acumulatorul este folosit
perioade lungi de timp la temperaturi
ridicate, dacã este lãsat complet încãrcat
sau dacã este frecvent utilizat. Consideraþi
indicaþia ca fiind aproximativã.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
poate funcþiona puþin timp este afiºat
uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul
mai poate lucra încã 5-10 minute. Aceasta
depinde de condiþiile de lucru sau de
temperatura mediului ambiant.
Continuã...
121
Despre acumulatorul
“InfoLITHIUM” (continuare)
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
îndelungatã, pentru a i se menþine
capacitatea de funcþionare la nivel
corespunzãtor este necesar ca o datã pe an
sã fie încãrcat complet dupã care sã fie
consumatã energia acumulatã folosindu-se camera video.
Pentru a pãstra acumulatorul, scoateþi-l
din camera de luat vederi ºi depozitaþi-l
într-un loc uscat, curat ºi rãcoros.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul
cu camera dvs. de luat vederi, alegeþi pentru
opþiunea [A.SHUT OFF] varianta [NEVER]
în meniul
(STANDARD SET) ºi lãsaþi
aparatul în starea de aºteptare
corespunzãtoare înregistrãrii, fãrã a
introduce o casetã în camera video, pânã
ce alimentarea înceteazã (pagina 61).
Durata
de
acumulatorului
viaþã
a
• Durata de viaþã a acumulatorului este
limitatã. Capacitatea acestuia scade puþin
câte puþin în timp, pe mãsurã ce îl folosiþi
tot mai mult. Când durata de funcþionare a
acumulatorului s-a diminuat considerabil,
o posibilã cauzã este aceea cã durata sa de
viaþã se apropie de final. Este necesar sã
cumpãraþi alt acumulator.
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare
ºi de mediu, fiind diferitã pentru fiecare
acumulator în parte.
“InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a
Sony Corporation.
122
Despre i.LINK
Interfaþa DV a camerei de luat vederi este o
interfaþã DV compatibilã i.LINK. Aceastã
secþiune descrie standardul i.LINK ºi
facilitãþile acestuia.
Ce este “i.LINK” ?
i.Link este o interfaþã serialã digitalã care
permite transferul semnalului video digital,
al celui audio digital ºi al altor date între
aparate compatibile i.LINK, precum ºi
acþionarea altor echipamente folosind i.LINK.
Echipamentele compatibile i.LINK pot fi
conectate printr-un cablu i.LINK. Posibilele
aplicaþii sunt operaþii ºi transferuri de date
între diferite echipamente AV digitale.
Când sunt conectate douã sau mai multe
echipamente i.LINK în lanþ (daisy chain)
sunt posibile operaþii ºi transferuri de date
nu numai între aparatele legate direct dar ºi
cu alte dispozitive prin intermediul aparatelor
conectate direct.
Þineþi seama cã metoda de operare diferã
uneori în funcþie de caracteristicile ºi de
specificaþiile echipamentelor conectate, ºi
cã existã unele situaþii în care operarea ºi
transferul de date nu sunt posibile.
• În mod normal, un singur echipament poate
fi conectat la camera de luat vederi prin
cablu i.LINK. Când conectaþi camera la un
echipament compatibil i.LINK care are
douã sau mai multe interfeþe DV (mufe
i.LINK), consultaþi instrucþiunile de
folosire a echipamentului respectiv.
• i.LINK este un termen mai familiar pentru
magistrala de transfer de date IEEE 1394,
propus de Sony ºi este marcã înregistratã
acceptatã de multe companii.
• IEEE1394 reprezintã un standard
internaþional propus de “Institute of
Electrical and Electronic Engineers”.
Despre i.LINK (continuare)
Despre fluxul de semnal i.LINK
Fluxul maxim de semnal prin i.LINK variazã în
funcþie de echipament. Sunt definite trei
fluxuri maxime de semnal :
S100 (aproximativ 100 Mbps*)
S200 (aproximativ 200 Mbps)
S400 (aproximativ 400 Mbps)
Fluxul de semnal este prezentat într-o listã la
secþiunea “Specificaþii” în instrucþiunile de
operare ale fiecãrui echipament. Existã de
asemenea indicaþii în apropierea mufei i.LINK
în cazul anumitor aparate.
Când unitãþile sunt conectate la un
echipament care are un flux de semnal diferit,
este posibil ca ºi fluxul de semnal sã difere de
cel indicat.
Despre cablul i.LINK necesar
Folosiþi cablul i-Link Sony cu 4 pini la 4 pini
(în timpul copierii DV).
* Ce este “Mbps”?
Mbps reprezintã megabiþi pe secundã ºi exprimã
volumul de date ce pot fi transmise sau
recepþionaþe într-o secundã. De exemplu, o ratã
baud de 100 Mbps indicã faptul cã într-o
secundã pot fi transmiºi 100 megabiþi de date.
Utilizarea funcþiilor i.LINK ale
acestei unitãþi
Pentru detalii privind modul în care se poate
copia în cazul în care aceastã unitate este
conectatã la alte echipamente video ce au
interfeþe DV, vezi pagina 65.
Acest aparat poate de asemenea sã fie
conectat la alte echipamente compatibile
i.LINK (cu mufã DV) produse de Sony (de
exemplu : calculatoarele personale din seria
VAIO) precum ºi la dispozitive video.
Înainte de conectarea acestei unitãþi la un
calculator personal, aveþi grijã ca aplicaþia
software acceptatã de aceastã unitate sã fie
deja instalatã pe calculator.
Unele echipamente video compatibile i.LINK
cum ar fi televizoarele digitale, player-ele/
recorder-ele DVD, MICROMV sau HDV nu
sunt compatibile cu dispozitivele DV. Înainte
de a le conecta la alte dispozitive, verificaþi
dacã respectivele echipamente sunt
compatibile cu DV sau nu.
Pentru detalii privind mãsurile de precauþie ºi
aplicaþiile software compatibile, consultaþi ºi
documentaþia care însoþeºte echipamentul
de conectat.
123
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video ºi
accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extrem de cald sau de
frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul expus la
temperaturi care sã depãºeascã 60°C
(140°F), cum ar fi sub razele directe ale
soarelui vara, în apropierea surselor de
cãldurã sau în maºinile parcate la soare.
Pot apãrea disfuncþionalitãþi sau se
poate deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice. Este
posibil ca aparatul sã funcþioneze
defectuos.
– În zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
echipamente video. Poate apãrea
zgomot.
– Pe plaja cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei de luat vederi, pot
apãrea defecþiuni care uneori nu mai pot
fi remediate.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
sau lentilele pot fi expuse luminii solare
directe. Se pot deteriora atât partea
interioarã a vizorului cât ºi ecranul LCD.
– În locuri cu umiditate mare.
• Camera de luat vederi funcþioneazã în curent
continuu cu o alimentare de 7,2 V (de la
acumulator) sau de 8,4 V (prin adaptorul de
reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi spre exemplu de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
124
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (lovirea cu ciocanul, cãderea).
Acordaþi o grijã deosebitã lentilelor.
• Când nu folosiþi camera, puneþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi camera de la prizã, apucaþi
ºi trageþi de ºtecher nu de cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip
pastilã la îndemâna copiilor. În cazul în care
accidental este înghiþitã o astfel de baterie,
consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
acumulator :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute
ca la redarea casetelor.
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi
complet energia acumulatorului.
Condensarea umezelii
Dacã este adusã direct dintr-un loc friguros
într-unul încãlzit, este posibil ca umezeala sã
condenseze în interiorul camerei de luat
vederi, pe suprafaþa benzii sau pe lentile. În
acest caz, banda se poate lipi de tamburi ºi sã
se deterioreze sau este posibil ca aparatul sã
nu funcþioneze corect.
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie
(continuare)
Dacã existã umezealã condensatã în interiorul
camerei, este afiºatã una dintre indicaþiile
[%Z Moisture condensation. Eject the
cassette] (Umezealã condensatã. Scoateþi
caseta) sau [% Moisture condensation.
Turn off for 1H] (Umezealã condensatã.
Opriþi pentru 1 orã). Respectivele indicaþii
nu apar dacã umezeala condenseazã pe
lentile.
x Cum se poate preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera de luat vederi
dintr-un loc rãcoros într-unul încãlzit,
puneþi-o într-o pungã de plastic pe care
închideþi-o cât mai bine. Îndepãrtaþi punga
doar dupã ce aerul din interiorul acesteia a
ajuns la temperatura mediului ambiant (dupã
circa o orã).
x Dacã a condensat umezeala
Nu va acþiona nici una dintre funcþii cu
excepþia celei de scoatere a casetei din camera
video. Scoateþi caseta, opriþi camera de luat
vederi ºi lãsaþi-o aproximativ o orã cu
compartimentul pentru casete deschis.
Camera de luat vederi poate fi folositã din
nou când nici unul dintre indicatorii % sau
Z nu mai apare pe ecran la repornirea
alimentãrii.
Este posibil ca începutul condensãrii umezelii
sã nu fie detectat de camera dvs. video. În
astfel de cazuri, caseta poate sã rãmânã în
compartimentul sãu fãrã a fi scoasã ºi 10
secunde, deºi capacul este deschis.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Nu închideþi capacul compartimentului pentru
casete pânã ce nu este scoasã caseta.
Capetele video
x Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când camera este
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau vice versa) sau dacã folosiþi
camera în locuri încãlzite excesiv cum ar fi :
• Dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
într-un spaþiu încãlzit ;
• Dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
• Dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
dupã duº ;
• Dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
• Când capetele video se murdãresc, nu mai
puteþi înregistra în mod obiºnuit imaginile
sau imaginile ºi sunetul redate sunt
distorsionate.
• Dacã apare vreuna dintre urmãtoarele
probleme, curãþaþi capetele video timp de
10 secunde cu ajutorul casetei de curãþare
Sony tip DVM-12CLD (opþionalã).
– Apare zgomot sub formã de mozaic pe
imaginea redatã sau ecranul devine
albastru ;
– Imaginile redate nu se deplaseazã.
– Imaginile redate nu apar sau sunetul
prezintã întreruperi.
– Pe ecran apare în timpul înregistrãrii
urmãtoarea indicaþie [x Dirty video
head. Use a cleaning cassette] (Capetele
video sunt murdare. Folosiþi o casetã
de curaþare.)
– Pe ecran apare în timpul redãrii urmãtoarea
indicaþie [x Dirty video head. Use a
cleaning cassette] (Capetele video sunt
murdare. Folosiþi o casetã de curaþare.)
• Capetele video se uzeazã dupã o folosire
îndelungatã. Dacã nu puteþi obþine o
imagine clarã nici dupã utilizarea casetei de
curãþare, este posibil ca respectivele capete
sã fie prea uzate. Vã rugãm contactaþi dealerul dvs. Sony sau un service Sony autorizat
pentru ca sã fie înlocuite capetele video.
125
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie
Ecranul cu cristale lichide
(LCD)
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate deteriora.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
• Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi
pânza de curãþare (ce v-a fost furnizatã)
pentru a-l curãþa. Când folosiþi setul de
curãþare LCD (opþional), nu aplicaþi lichidul
de curãþare direct pe ecranul LCD. Utilizaþi
hârtia de curãþare umezitã cu respectivul
lichid.
x Pentru reglarea ecranului LCD
(CALIBRATION - calibrare)
Este posibil ca butoanele panoului tactil sã
nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
procedura de mai jos. Pe durata acestei
operaþii se recomandã sã conectaþi camera
video la o prizã de perete folosind adaptorul
de reþea furnizat.
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru ca
indicatorul PLAY/EDIT sã devinã
luminos.
2 Decuplaþi toate cablurile de conectare a
camerei video cu excepþia celui cãtre
adaptorul de reþea, apoi scoateþi caseta ºi
unitatea “Memory Stick Duo” din camera
video.
3 Atingeþi
T [MENU] T
(STANDARD SET) T
[CALIBRATION] T
.
126
(continuare)
4 Atingeþi simbolul “×” afiºat pe ecran cu
colþul unui obiect, spre exemplu cu colþul
cardului de memorie “Memory Stick
Duo”.
Poziþia simbolului “×” se modificã.
Pentru a renunþa, atingeþi [CANCEL].
Dacã nu aþi atins corect punctul dorit, reluaþi
de la pasul 4.
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã este
rotit.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi -o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu
apã dupã care ºtergeþi-o cu o bucatã de
pânzã moale ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– Nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materialele textile îmbibate cu substanþe
chimice ºi insecticide.
– Nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate.
– Nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Despre îngrijirea ºi pãstrarea
lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o bucatã de
pânzã moale în urmãtoarele cazuri :
– Dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente ;
– În spaþii cu temperaturã ridicatã sau cu
umiditate mare ;
– Când lentilele sunt expuse la aer sãrat
cum este cazul pe malul mãrii.
• Depozitaþi lentilele în spaþii bine aerisite,
ferite de murdãrie ºi de praf.
• Pentru a se evita apariþia mucegaiului,
curãþaþi periodic lentilele aºa cum este
descris anterior.Se recomandã sã acþionaþi
camera video cam o datã pe lunã pentru a
o menþine în starea optimã o perioadã cât
mai lungã de timp.
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã a camerei video
Camera dvs. video are conþine de la început
ºi o baterie reîncãrcabilã care are ca scop
furnizarea energiei necesare pentru ca
aparatul sã reþinã data, ora ºi alte reglaje,
chiar ºi atunci când comutatorul POWER
este pus în poziþia OFF (CHG). Bateria
reîncãrcabilã se încãrcã automat în timp ce
folosiþi camera, însã se va descãrca treptat
când camera de luat vederi nu este folositã.
Dacã aparatul nu este deloc utilizat, aceastã
baterie va fi complet descãrcatã dupã
aproximativ 3 luni. Funcþionarea camerei nu
va fi afectatã de descãrcarea bateriei
reîncãrcabile atâta timp cât nu înregistraþi
data.
x Proceduri :
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi lãsaþio cu comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG) mai multe de 24 de ore.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
(continuare)
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze dacã
nu este manevratã corect. Nu o reîncãrcaþi,
nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi în foc.
ATENÞIE
Existã pericolul de explozie dacã bateria
nu este corect manevratã la înlocuire.
Înlocuiþi bateria numai cu una de acelaºi
tip sau cu una echivalentã, recomandatã
de producãtor.
Dispensaþi-vã de bateriile uzate urmând
instrucþiunile producãtorului.
• Pentru telecomandã se foloseºte o baterie
cu litiu de forma unei pastile (CR2025). Nu
folosiþi alt fel de baterii în afarã de cele tip
CR2025.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
Clapetã
127
Utilizarea curelelor de prindere
Curea de prindere de
încheietura mâinii
Este util sã folosiþi cureaua pentru prindere
atunci când deplasaþi camera video.
1 Desfaceþi catarama ºi lãrgiþi bucla
suportului de mânã 1, dupã care
scoateþi cureaua din cataramã 2.
2
Suport de mânã
Deplasaþi suportul pentru mânã
la extremitatea din dreapta 1 ,
dupã care refaceþi bucla 2.
3 Folosiþi cureaua ca pe o curea de
prindere de încheietura mâinii,
aºa cum este prezentat mai jos.
128
Ataºarea curelei de umãr
Puteþi ataºa cureaua de umãr de brida
care-i este destinatã.
Specificaþii
Sistem
Sistem de înregistrare video
2 capete rotative
Sistem de baleiere elicoidal
Sistem de înregistrare a imaginilor statice
Exif Ver. 2.2*1
Sistem de înregistrare audio
Capete rotative, sistem PCM
Eºantionare : 12 biþi (frecvenþã 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 biþi (frecvenþã
48 kHz, stereo).
Semnal video
PAL color, standarde CCIR
Casete ce pot fi utilizate
.
Mini casete DV cu marcajul
Viteza benzii
SP : cca. 18,81 mm/s
LP : cca. 12,56 mm/s
Durata de înregistrare / redare (folosind o
casetã DVM60)
SP : 60 min.
LP : 90 min.
Durata rulãrii rapide înainte / derulãrii
• folosind o casetã DVM60 ºi acumulatorul
Aproximativ 2 min. 40 sec.
• folosind o casetã DVM60 ºi adaptorul de
reþea
Aproximativ 1 min. 45 sec.
Vizor
Vizor electric (color)
Dispozitiv de imagine
5.9 mm (tip 1/3) CCD
(Charge Coupled Device)
• Total : aprox. 3.310.000 pixeli
• Eficace (imagine staticã) :
cca. 3.050.000 pixeli
• Eficace (film) : cca. 2.050.000 pixeli
Lentile
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10× (optic), 120× (digital)
Distanþã focalã
• f = 5,1-51 mm (7/32 - 2 1/8 in.)
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
În modul CAMERA-TAPE :
42.8 - 495mm (1 11/16 - 19 1/2 in.) (16:9)*2
45 - 450 mm (1 13/16 - 17 3/4 in.) (4:3)
In modul CAMERA-MEMORY :
37 - 450 mm (1 1/2 - 14 5/8 in.) (4:3)
40,6 - 370 mm (1 5/8 - 16 in.) (16:9)
• F = 1,8 ÷ 2,9 mm
Diametrul filtrului : 30 mm (1 3/16 in.)
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR],
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minimã
5 lux (F1,8) 0 lux (la folosirea funcþiei
NightShot)*3
*1 “Exif” este un format de fiºiere pentru imagini
statice stabilit de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Association).
Fiºierele în acest format conþin informaþii
suplimentare cum ar fi informaþii legate de
reglajele camerei în momentul înregistrãrii.
*2 În format 16:9, cifrele care indicã distanþa
focalã reprezintã de fapt cifrele rezultate din
citirea pixelilor la unghi panoramic
*3 Obiectele ce nu pot fi vãzute în întuneric pot fi
filmate datoritã iluminãrii în infraroºu.
Conectori de Intrare / Ieºire
Intrare/ieºire audio / video
Conector cu 10 pini
Comutator automat intrare/ieºire
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
asimetric,
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
asimetric,
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
asimetric,
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã
de ieºire mai mare de 47 kΩ (kilohm),
Impedanþã de intrare mai mare de 47 kΩ
Impedanþã de ieºire mai micã de 2,2 kΩ
Mufã USB mini-B
Mufã LANC Mini-minimufã stereo (φ 2,5
mm).
Mufã DV
Conector cu 4 pini, S100
129
Specificaþii (continuare)
Ecran LCD
Adaptor de reþea AC-L200
Imagine
6,9 cm (tip 2,7; raportul laturilor 16:9)
Numãrul total de puncte
123.200 (560 × 220)
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* ; curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
(-4°F ÷ 140°F)
Dimensiuni (aproximativ)
48 × 29 × 81 mm
(1 15/16 × 1 3/16 × 3 1/4 in.) (L/Î/A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
170 g (6,0 oz) exclusiv cablul de alimentare
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
7,2 V curent continuu (de la acumulator)
8,4 V curent continuu (cu adaptor de
reþea)
Consum mediu de putere (când este folosit
acumulatorul)
• În timpul înregistrãrii cu camera video
folosind vizorul : 2,8 W (alimentare de
la acumulator)
În timpul înregistrãrii folosind ecranul
LCD : 3,1W (alimentare de la acumulator)
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C (–4°F ÷ +140°F)
Dimensiuni (aproximativ)
66× 91× 110mm (L/Î/A)
(2 5/8 × 3 5/8 × 4 3/8 in.) (L/Î/A)
Masa (aproximativ)
• 440 g (15 oz) numai unitatea centralã
540 g (1 lb 3 oz) inclusiv acumulatorul
tip NP-FA50, o casetã DVM60 ºi
cureaua de umãr.
Accesorii furnizate
Vezi pagina 7.
* Vezi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii.
Acumulator (NP-FA50)
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
4,9 Wh (680 mAh)
Dimensiuni (aproximativ)
47,2 × 6,8 × 75,5 mm
(1 7/8 × 9/32 × 3 in.) (l / î / a)
Masa (aproximativ)
50 g (1,8 oz)
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi 40°C (32°F ÷ 104°F)
Tip :
Cu ioni de litiu
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã a fi avizaþi.
130
Index
A
pentru afiºarea ecranului
index 27
Acces direct la
pentru
ºtergerea imaginii 27
“Clic pe DVD” 85
PHOTO
20, 30
Acumulator 7
pentru
reluare
26
Informaþii 24
RESET
24
Perioadã de autonomie 24
Acumulator “InfoLITHIUM” 121 WIDE SELECT 17
ZERO SET MEMORY 30
Adaptor de reþea 7
B&W
(alb-negru) 52
Adaptor pentru Memory
Stick Duo 7, 119
C
AE SHIFT 40
Afiºaj de autodiagnosticare 109
Cablu de alimentare 7
Afiºaj tactil 13
Cablu de conectare A/V 32,
ALL ERASE 47
65, 70, 88
Alb-negru 52
Cablu i.LINK 65, 80, 88
AUDIO MIX 56, 71
Cablu S VIDEO 32, 65
AUDIO MODE 56
Calculator 80
AUDIO DUB CTRL (copierea Calibrare 126
sunetului) 55, 71
Calitatea imaginii 45
AUTO SHUTTER 40
CAMERA DATA 60
A.SHUT OFF 61
CAMERA SET, meniu 38
A/V T DV OUT 59
Capacitatea de înregistrare 26
Avertizare
Capac 15
indicatori 109
Capacul lentilelor 20
mesaje 111
Capete video 125
Casetã 15, 116
B
Cãutare
BACK LIGHT
dupã datã 31
(contra luminii) 23, 97
imaginii 21
Bandã 15, 116
punctului de început 29
Baterie tip pastilã 127
CD-ROM 77
BEACH&SKI 38
CINEMA EFFECT 51
BEEP (semnal sonor) 61
Clapetã de protecþie 116, 118
BLACK FADER 49
Claritate 40, 100
BURN DVD 55
Clic pe DVD 85
BURN VCD 55
ceas, potrivire (CLOCK SET)
BURST 45
14, 62
Buton
Centrul de asistenþã pentru
de operare video 27
utilizatorii Pixela 84
de selecþie a redãrii benzii 27
Cerinþe privind sistemul de
DISP/BATT INFO 24
operare 78, 79
EASY 18
Cod temporal 26
EDIT SEARCH / END SEARCH /
COLOR SLOW S 43, 101
Reluarea redãrii 26
Comutator
FLASH (bliþ) 22, 96
NIGHT SHOT 22
imagine urmãtoare/imagine
POWER 12
precedentã 27
Meniu personal 26
Condensarea umezelii 124
Conectare
calculator 77
televizor 32, 77
Conector DC 8
Contor de bandã 26
Copiere 67
Cronometru 43
Curea de umãr 128
Curea de prindere 128
Cursor pentru puterea de
mãrire 22
D
DATA CODE 60
DATE/TIME 60
DELAY MOTION 51
DEMO MODE 54, 90
Diferenþã de fus orar 62
Difuzor 24
DIGITAL ZOOM 43, 97
Dimensiunea imaginii 45 - 47
film 45 - 46
imagini statice 47
Director
de înregistrare
(REC FOLDER) 48
de redare (PB FOLDER) 48
nou (NEW FOLDER) 48
DISP OUTPUT 61
DISP GUIDE 13
DOT FADER 49
Drepturi de autor 83
D.EFFECT (efecte digitale)
51, 102
Durata încãrcãrii 10
Durata înregistrãrii 10, 47
Durata redãrii 10
DV, interfaþã 65, 85
Continuã...
131
Index (continuare)
E
Easy Handycam 18
Echilibru de alb 39
Ecran LCD 12
EDIT SEARCH 29
EDIT/PLAY, meniu 55
Efecte digitale 51, 102
Efecte de imagine
(PICT. EFFECT) 52
Efect cinematografic
(CINEMA EFECT) 51
Elemente de meniu 36
Emiþãtor 30
END SEARCH 29, 55
ERASE (ºtergere)
ALL (tuturor imaginilor) 47
imaginilor 72
Etichetã 116
Exponometru punctual 39, 100
Expunere 39, 100
Expuneri adiacente (EXP.
BRKTG) 57
EXT SUR MIC 57
F
FADER (gradare) 49, 101
Fantã de introducere a
cardului Memory Stick
Duo în aparat 16
FILE NO. 48
Film
formatul filmului 118
înregistrare (REC MODE) 56
FINE 45
FLASH LEVEL 97
FLASH (deplasarea bliþului) 51
FLASH SET 42
FOCUS 41, 96
Foiþã izolatoare 30
FORMAT 47, 118
Format de compresie 118
FRAME REC
(înregistrarea cadrelor) 53
Funcþia de conversie a
semnalului 88
132
G, H
Ghid de iniþiere 77, 84
Ghidul ecranului 13
Gradare 49, 101
dinspre alb (WHITE FADER)
dinspre negru (BLACK
FADER)
în puncte (DOT FADER)
mozaic (MOSAIC FADER)
prin suprapunere (OVERLAP)
prin ºtergere (WIPE)
uniton-color (MONOTONE)
GUIDEFRAME 59
Help 78
Î, J
Încãrcare
acumulator 8
baterie montatã iniþial 127
completã 9
Înregistrare 20
Înregistrare cursivã 53, 101
Înregistrare periodicã 54
Întreþinere 124
JPEG 118
L
LANDSCAPE 38
LANGUAGE (limbã) 62
LCD/VF SET 58
I
LCD BL LEVEL (iluminarea
Iluminarea din spate a din spate a ecranului) 58
LCD BRIGHT (luminozitatea
ecranului LCD 12, 92
ecranului) 58
Imagini statice
LCD COLOR 58
calitate 45
LETTER BOX 59
dimensiune 45
LP (redare îndelungatã) 56
format 118
LUMI. KEY (luminanþã) 51
ºtergere 72
Luminozitate vizor 58
ImageMixer VCD2 80
Imprimare 73
Index, ecran 21
M
Indicatori 28
Macintosh 79, 83
Indicator de acces 16
Marcaj pentru imprimare 73
Indicatori de avertizare 109 Marcã înregistratã
Indicator CHG (încãrcare) 9 (comercialã) 135
Indicatori de ecran 26
Mãrire 22
Indicator luminos de
Mãrire la redare 23
înregistrare (REC LAMP) 24 MEMORY SET, meniu 45
INDOOR (în interior) 39
“Memory Stick” 118
InfoLithium, acumulator 121 “Memory Stick Duo” 15
Infraroºu, port (sursã) 22
adaptor 7, 119
Iniþializare (Reset) 24
clapetã de protejare la
Instalare 80, 83
scriere 118
Interfaþã DV 65, 85
durata rãmasã de
Intrare video 59
înregistrare 47
INT.REC-STL (înregistrare de formatare 47
fotografii la intervale introducere/scoatere 16
regulate de timp) 54
numãr de imagini ce pot fi
i.LINK 122
înregistrate 45-46
Index (continuare)
Meniu
CAMERA SET 38
EDIT/PLAY 55
MEMORY SET 45
PICT.APPLI. 49
STANDARD SET 56
TIME/LANGU. 62
elemente de meniu 36
Personal 63
adãugare de elemente 63
ordonarea elementelor 64
particularizare 63
reiniþializare 64
ºtergere de elemente 63
rotire 61
utilizare 34
MENU ROTATE 61
Mesaje de avertizare 111
Microfon intern 24
Modul oglindã 23
Mod simplificat 18
MONOTONE 49
MOSAIC 52
MOSAIC FADER 49
MOVIE SET 47
MPEG 118
MPEG MOVIE EX 20
Mufã 76
Mufã A/V 32, 65, 70, 88
Mufã DC IN 8, 76
Mufã LANC 76
Mufã S VIDEO 32, 65
Mufã USB 76
MULTI-SOUND 56
O
Obturator lent 51
OLD MOVIE (film vechi) 51
ONE PUSH 39
OUTDOOR (în exterior) 39
OVERLAP 49
P, Q
PAL 99, 115
PASTEL 52
Panou LCD
LCD BL LEVEL 58
LCD BRIGHT 58
LCD COLOR 58
Pârghie OPEN/EJECT 15
Pârghie de reglare a
sistemului de lentile 12
Pârghie pentru eliberarea
acumulatorului 8
PB FOLDER (director de
redare) 48
Perioada de autonomie
rãmasã 26
PictBridge 74
Picture Package 80
PICT.APPLI., meniu 49
Pornire 7, 80, 84
PORTRAIT 38
Potrivirea datei ºi orei 14
Prim plan (Tele photo) 22
PROGRAM AE 38, 100
PROGRES.REC 44, 101
Protejarea imaginilor 73
P.MENU 63
QUALITY 45
Redare 21
cadru cu cadru 55
în direcþie inversã 55
cu încetinitorul 55
cu diferite viteze 55
la vitezã dublã 55
Reglarea expunerii când
subiectul este iluminat din
spate 97
REMAINING 60
REMOTE CTRL (comanda
telecomenzii) 60
Reluarea scenelor recent
înregistrate (Rec Review) 29
S, ª
SELF TIMER (cronometru) 43
Semnal sonor de confirmare
a operaþiilor 61
Semnificaþia indicatorilor de
ecran 28
Senzor pentru telecomandã
24
SEPIA 52
SHARPNESS 40, 100
Simbol 26
Sisteme TV de culoare 115
SLIDE SHOW (succesiune de
imagini) 50
SLOW SHUTTR (obturator
lent) 51
SMTH INT. REC (înregistrare
cursivã) 53, 101
Software 80, 83
SOLARIZE 52
sonor principal 56
N
R
sonor secundar 56
NEG. ART 52
Raportul laturilor 17
SP (redare standard) 56
NEW FOLDER (director nou)
REC CTRL 68
Specificaþii 129, 100
48
REC FOLDER (director de SPORTS 38
Night Shot 22
înregistrare) 48
SPOTLIGHT 39
NS LIGHT
REC LAMP 60
SPOT FOCUS 40, 100
(iluminarea Night Shot) 41
REC MODE 56
SPOT METER (exponometru
NORMAL 45
REC START/STOP 20
punctual) 39, 100
NTSC 115
REDEYE REDUC 42
Stabilirea
expunerii 23
Numãrul fiºierului 48
Stabilirea
indicaþiei zero a
Numãrul de imagini ce pot fi
contorului
de bandã 30
înregistrate 45
Continuã...
133
Index (continuare)
STANDARD 45
STANDARD SET, meniu 56
STEADY SHOT 44, 97
STEREO 56
STILL 51
STILL SET 45
SUNSET&MOON 38
SUPER NS 42
Suport de interfaþã activã 76
ªtergerea
imaginilor 72
tuturor imaginilor de pe
“Memory Stick Duo” 47
T, Þ
Telefoto (înregistrarea prim
planurilor) 22
TELE MACRO 41, 100
Telecomandã 30
TIME/LANGU., meniu 62
Temporal, cod 26
TRAIL 51
Transmisie USB 59
Trepied 23
TV 32
TV TYPE 32
Þinerea camerei 11, 128
U
Umezealã, condensare 124
USB-CAMERA 59
USB-PLY/EDT 59
USB, mufã 76
Utilizarea camerei în
strãinãtate 115
134
V, W
VAR.SPD PB (redare cu
diferite viteze) 55
VF B.LIGHT (luminozitatea
vizorului) 58
VF WIDE DISP (afiºaj
panoramic în vizor) 59
VIDEO INPUT (intrare video)
59
Vizor 12
luminozitate 58
pârghie de reglare a lentilelor
12
Volum 21
W
WHITE BAL. (echilibrul de
alb) 39
WHITE FADER 49
WIDE SELECT 17
Windows 78, 80
WIPE 49
Z
ZEBRA 43
Zero Set Memory 30
Indicaþii numerice
12 BIT 56
16 BIT 56
4CH, verificarea audio 56
4CH MIC REC - înregistrare
22, 57
16:9, 4:3 raportul laturilor
imaginilor 17, 33
În legãturã cu mãrcile
• “Memoîry Stick”,
, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
”,
PRO Duo”,
“
“MagicGate”,
“
”,
“MagicGate Memory Stick”, “MagicGate
Memory Stick Duo” sunt mãrci înregistrate
ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a
Sony Corporation.
• i.LINK ºi sunt mãrci înregistrate ale Sony
Corporation.
• Picture Package este marcã înregistratã a
Sony Corporation.
•
este marcã înregistratã a Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows ºi Windows Media
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Microsoft Corporation din Statele Unite
ºi/sau din alte þãri.
• iMac, iBook, Macintosh, MacOS,
PowerBook ºi PowerMac sunt mãrci
comerciale sau mãrci înregistrate ale Apple
Computer, Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în
alte þãri.
• eMac este marcã înregistratã a Apple
Computer, Inc.
• QuickTime ºi simbolul QuickTime sunt
mãrci înregistrate ale Apple Computer, Inc.
• Roxio este marcã înregistratã a Roxio, Inc.
• Toast este marcã înregistratã a Roxio, Inc.
• Windows Media Player este marcã
înregistratã a Microsoft Corporation.
• Macromedia ºi Macromedia Flash Player
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Macromedia, Inc. din Statele Unite ºi/
sau din alte þãri.
• Pentium este marcã înregistratã sau
comercialã a Intel Corporation.
În plus, denumirile produselor ºi sistemelor
folosite în acest manual sunt, în general,
mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale
dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În acest manual nu vor apãrea, însã în fiecare
caz marcajele ™ sau ®.
http://www.sony.net
135
Download PDF