Sony | DCR-DVD508E | Sony DCR-DVD406E Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã
Manual de instrucþiuni
DCR-DVD406E / DVD408E / DVD506E/
DVD508E/ DVD808E/ DVD908E
© 2007 Sony Corporation
1
Mai întâi citiþi aceste informaþii
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
PRECAUÞII
Utilizarea de instrumente optice împreunã
cu acest produs creºte pericolul sã vã fie
afectatã vederea. Folosirea butoanelor sau
reglajelor precum ºi aplicarea de proceduri,
altele decât cele precizate în continuare pot
conduce la expunerea la radiaþii periculoase.
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul din
timpul specificat. În caz contrar pot rezulta
probleme grave (incendii sau accidentãri).
PENTRU CLIENÞII
MAREA BRITANIE
DIN
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu
aceeaºi valoare a rezistenþei ca cea care v-a
fost furnizatã ºi care sã fie aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
PENTRU
EUROPA
2
CLIENÞII
DIN
ATENÞIE
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video.
Acest produs a fost testat ºi se considerã cã
se încadreazã în limitele stabilite de Directiva
EMC privind utilizarea cablurilor de
conectare mai scurte de 3 metri.
Remarcã
În cazul în care datoritã interferenþelor
electromagnetice survin întreruperi în cursul
transferului de date, reporniþi aplicaþia
software sau deconectaþi ºi apoi cuplaþi
cablul de comunicaþie (USB etc.).
Dispensarea de echipamentele electrice ºi
electronice învechite
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în
celelalte state cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
vã dispensaþi de el. El trebuie dus la punctele
de colectare destinate reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice. Dispensându-vã în mod corect de acest produs veþi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi
sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de
tratarea inadecvatã a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Accesoriul pentru care este valabil :
telecomanda.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de informare
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DCR-DVD808E
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DCR-DVD908E
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC.
Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecþii rezonabile împotriva
interferenþelor dãunãtoare din instalaþiile
casnice. Acest echipament genereazã,
foloseºte ºi poate radia energie cu frecvenþã
radio, iar în cazul în care nu este instalat ºi
folosit conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru
sistemul de radiocomunicaþii. Totuºi, nu
existã nici o garanþie cã nu vor apãrea
interferenþe cu unele instalaþii. Dacã acest
aparat cauzeazã interferenþe cu recepþia radio
sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau
pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfãtuit sã încerce eliminarea acestor
interferenþe prin una dintre urmãtoarele
mãsuri :
– Reorientarea sau repoziþionarea antenei
de recepþie.
– Mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– Conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– Sã consulte dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Secþiunea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Acumulator
Acest dispozitiv respectã Partea a 15-a a
Regulamentului FCC. Funcþionarea sa
îndeplineªte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare ºi
(2) Acest aparat trebuie sã accepte orice
interferenþã recepþionatã, inclusiv
interferenþe care pot determina acþiuni
nedorite.
Observaþii privind utilizarea
Împreunã cu camera sunt
furnizate douã tipuri de
documentaþie
– “Manualul de instrucþiuni” (acesta)
– “Ghidul de iniþiere” - pentru conectarea la
un calculator (care se gãseºte pe discul
CD-ROM furnizat).
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii (continuare)
Tipuri de discuri ce pot fi
utilizate pentru camera dvs.
Puteþi utiliza doar urmãtoarele tipuri de
discuri :
– DVD-RW de 8 cm
– DVD+RW de 8 cm
– DVD-R de 8 cm,
– DVD+R DL de 8 cm
Folosiþi discuri au marcajele de mai jos.
Pentru detalii vedeþi pagina 12.
Pentru a obþine o durabilitate crescutã a
înregistrãrii / redãrii, vã recomandãm sã
folosiþi discuri Sony sau discuri cu marcajul
* (pentru VIDEO CAMERA)
pentru camera video.
b Note
• Folosirea altui fel de disc decât cele mai
sus menþionate poate conduce la
obþinerea de înregistrãri / redãri
nesatisfãcãtoare sau la imposibilitatea de
a scoate discul din camera video.
* În funcþie de locul de unde este achiziþionat
discul, acesta poate avea ºi marcajul
.
Tipuri de “Memory Stick” care
pot fi utilizate pentru aceastã
camerã video
Puteþi utiliza un card “Memory Stick Duo”
marcat cu
,
sau
(pag. 102).
“Memory Stick Duo” : se poate utiliza
cu aceastã camerã video.
“Memory Stick” : nu se poate utiliza
cu aceastã camerã video.
• Nu pot fi utilizate alte carduri de memorie în
afarã de “Memory Stick Duo”.
4
• “Memory Stick PRO” ºi “Memory Stick
PRO Duo” pot fi utilizate numai cu
echipamente compatibile cu “Memory Stick
PRO”.
• Nu lipiþi etichete sau alte autocolante pe
“Memory Stick Duo” sau pe adaptorul
pentru “Memory Stick Duo.
Când folosiþi un card “Memory
Stick Duo” la un echipament
compatibil cu “Memory Stick”
Puteþi folosi o unitate “Memory Stick Duo”,
introducând-o într-un adaptor Memory Stick
Duo.
Adaptor Memory Stick Duo
Folosirea camerei
• Nu þineþi camera de urmãtoarele pãrþi
componente :
Vizor
Ecranul LCD
Acumulator
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Legat de
manevrarea camerei” (pag. 105).
• Pentru a evita ca discurile sã se spargã sau
sã se piardã imaginile conþinute de acestea,
nu efectuaþi urmãtoarele operaþii dacã sunt
aprinse indicatoarele luminoase
corespunzãtoare poziþiei comutatorului
POWER (pag. 23) sau indicatoarele
luminoase de acces (pag. 26, 28) :
– nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video ;
– nu aplicaþi ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei.
• Când conectaþi camera dvs. video la alte
echipamente prin intermediul unui cablu
USB, aveþi grijã sã cuplaþi conectorul în
poziþia corectã. Împingând cu forþã
conectorul în poziþie greºitã, este posibil
ca terminalul sã se deterioreze sau pot
apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
Note privind elementele de
meniu, ecranul cu cristale
lichide, vizorul ºi lentilele
• Un element de meniu care apare de culoare
gri nu este disponibil în condiþiile curente
de înregistrare.
• Ecranul LCD ºi vizorul pentru fixarea
imaginii sunt produse folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
peste 99,99 % dintre pixeli sunt
operaþionali pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor
minuscule puncte negre ºi / sau a unora
luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi)
care sã aparã în mod constant pe ecranul
LCD ºi pe vizor. Aceste puncte apar în
mod normal în procesul de fabricaþie ºi nu
afecteazã în nici un fel imaginea
înregistratã.
Note privind înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme. Nu puteþi ºterge imaginile dupã
ce le-aþi înregistrat pe un DVD-R / DVD+R
DL. Pentru a efectua înregistrãri de probã,
folosiþi un DVD-RW / DVD+RW (pag. 12).
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
camerei video, ale mediului de stocare a
informaþiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã/regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
Despre alegerea limbii
• Interfeþele de ecran pot apãrea în diverse
limbi pentru a explica procedurile de
acþionare a camerei. Alegeþi limba care sã
fie folositã la afiºare înainte de a utiliza
camera, dacã este necesar (pag. 24).
Note privind utilizarea acestui
manual
Punct negru
Punct alb, roºu,
albastru sau verde
• Expunerea ecranului LCD, a vizorului sau
a lentilelor la luminã solarã directã o
perioadã îndelungatã de timp poate
conduce la apariþia unor disfuncþionalitãþi.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg.
• Imaginile ºi indicatoarele ce apar pe ecranul
LCD ºi în vizor sunt preluaþi cu ajutorul
unei camere foto digitale ºi din acest motiv
ilustraþiile pot apãrea diferit de ceea ce
vedeþi dvs. în realitate.
• Design-ul ºi specificaþiile pentru suportul
media ºi pentru accesorii pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
• Ilustraþiile folosite în acest manual se
bazeazã pe modelul DCR-DVD508E /
DVD908E.
• Manualul de instrucþiuni se referã la discuri
DVD de 8 cm.
continuã...
5
Mai întâi citiþi aceste informaþii (continuare)
Note privind lentilele Carl Zeiss
Camera dvs. este dotatã cu lentile Carl Zeiss,
obþinute prin colaborarea dintre Carl Zeiss,
din Germania, ºi Compania Sony, ºi care
produc imagini de înaltã calitate.
Ele se supun sistemului de mãsurã MTF
pentru camere video ºi oferã o calitate
specificã lentilelor Carl Zeiss.
Lentilele camerei dvs. sunt acoperite cu un
strat T care diminueazã reflexiile nedorite
ºi asigurã o reproducere fidelã a culorilor.
* MTF este un acronim pentru Funcþia de Transfer de Modulaþie. Valoarea numericã
reprezintã cantitatea de luminã provenitã de
la subiect care intrã în lentile.
Despre marcajele utilizate în
acest manual
• Operaþiile disponibile depind de discul
folosit. Pentru a indica diferitele tipuri
de discuri pe care le puteþi utiliza pentru
o anumitã operaþie sunt folosite
urmãtoarele marcaje.
6
CUPRINS
Mai întâi citiþi aceste informaþii .......... 2
Exemple de subiecte ºi soluþiile corespunzãtoare pentru înregistrare ..... 9
Prezentarea camerei video
Ce puteþi face cu camera dvs. video 10
Alegerea discului adecvat ............... 12
Utilizarea camerei dvs. video .......... 14
Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã
tipuri de meniuri ........................ 16
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor
furnizate .................................... 19
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului 20
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi
potrivirea datei ºi a orei exacte .. 23
Alegerea altei limbi pentru afiºarea pe
ecran ......................................... 24
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a
vizorului ..................................... 25
Pasul 5 : Introducerea unui disc sau a
unui card “Memory Stick Duo” în
aparat ....................................... 26
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã .. 29
Înregistrare ..................................... 32
Zoom (mãrire) ................................. 34
Înregistrarea unui sonor mai pregnant
(sunet pe 5,1 canale cu efect de
învãluire) ................................... 34
Folosirea bliþului ............................. 34
Înregistrarea la calitate superioarã de
fotografii în cursul filmãrii (Dual
Rec) ........................................... 35
Înregistrarea în spaþii întunecate
(NightShot) ................................ 36
Reglarea expunerii în cazul subiectelor
poziþionate contra luminii .......... 36
Înregistrarea în modul oglindã ........ 36
Stabilirea raportului laturilor imaginilor
(16:9 sau 4:3) ............................. 36
Înregistrarea cursivã, cu încetinitorul a
acþiunilor desfãºurate rapid (SMTH
SLW REC) ................................. 37
Redare ........................................... 39
Utilizarea funcþiei de mãrire la redare41
Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune de imagini) ............ 41
Redarea imaginilor la un televizor ... 42
Obþinerea unui disc compatibil cu alte
echipamente sau drive-uri DVD
(Finalizarea discului) ................. 44
Montaj
Categoria
(OTHERS - Altele) .. 48
ªtergerea imaginilor ....................... 48
Divizarea înregistrãrilor ................... 50
Crearea Listei de redare ................. 51
Copierea imaginilor cu aparate video
sau cu recordere DVD / HDD .... 54
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge) ............... 55
Utilizarea suportului de
înregistrare
Categoria
(MANAGE DISC /
MEMORY - gestionarea discului /
memoriei) ................................ 57
Redarea unui disc cu alte echipamente
................................................. 57
Alegerea discului adecvat (Ghid de
alegere a discului) ..................... 58
ªtergerea tuturor scenelor de pe disc
(Formatare) ............................... 59
Înregistrarea de scene suplimentare
dupã finalizare ........................... 60
continuã...
7
Cuprins (continuare)
Personalizarea camerei video
Ce puteþi face cu categoria
(SETTINGS - reglaje) din meniul
HOME ....................................... 62
Folosirea meniului HOME ............. 62
Lista elementelor de reglaj pentru
categoria
(SETTINGS) ............. 63
Reglaje pentru filme ................... 64
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea filmelor)
Reglaje pentru fotografii ............. 66
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea fotografiilor)
Reglaje de vizualizare a
imaginilor ............................... 69
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea ecranului)
Reglaje de sunet / ecran ............. 70
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea semnalului
sonor ºi ecranului)
Reglaje legate de ieºirea
semnalului .............................. 72
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Ceas /
Limbã ............................ 72
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii
folosite)
Reglaje generale ......................... 73
(Alte elemente de reglaj)
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION ............................... 74
Folosirea Meniului OPTION ........... 74
Elemente pentru înregistrare din
meniul OPTION ........................ 75
Elemente pentru redare din meniul
OPTION .................................... 75
Reglajele funcþiilor din Meniul
OPTION ............................... 76
8
Utilizarea unui calculator
Ce puteþi face cu un calculator
Windows ................................... 81
Instalarea aplicaþiilor software ºi a
Ghidului de iniþiere ..................... 83
Urmãrirea Ghidului de iniþiere .......... 85
Folosirea unui calculator Macintosh 85
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor ................ 86
Indicatori ºi mesaje de avertizare .... 95
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
................................................. 99
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie .. 101
Specificaþii .................................... 108
Referinþe
Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor 112
Indicatoare afiºate în cursul
înregistrãrii / redãrii ................... 116
Glosar ........................................... 119
Index ............................................ 120
Exemple de subiecte ºi soluþiile
corespunzãtoare pentru înregistrare
Înregistrare
Verificarea poziþiei
la golf
B SMTH SLW REC (Înregistrare
cursivã cu încetinitorul) ........... 37
Înregistrarea de
fotografii în
cursul filmãrii
B Dual Rec (Înregistrare dualã) ... 35
Prim planuri cu
flori
B PORTAIT (Portret) ................... 78
B FOCUS (Focalizare) ................ 76
B TELE MACRO (Prim planuri la
distanþã) .................................. 76
Obþinerea unei
înregistrãri bune
pe o pârtie de schi
sau pe o plajã
B BACK LIGHT (Subiect poziþionat
contra luminii) ......................... 36
B BEACH (Plajã) ........................ 78
B SNOW (Zãpadã) ...................... 78
Un copil pe scenã
aflat sub lumina
reflectoarelor
B SPOTLIGHT (Spot de luminã) .. 78
Focuri de artificii
în întreaga lor
splendoare
B FIREWORKS (Focuri de artificii)77
B FOCUS (Focalizare) ................ 76
Focalizarea asupra câinelui aflat în
partea stângã a
ecranului
Un copil adormit
într-un spaþiu slab
luminat
B FOCUS (Focalizare) ................ 76
B SPOT FOCUS
(Focalizare punctualã) ............. 76
B NightShot plus ......................... 36
B COLOR SLOW SHTR .............. 79
9
Prezentarea camerei video
Ce puteþi face cu camera dvs. video
Camera dvs. video lucreazã cu discuri DVD* de 8 cm . Este mai convenabil decât sã înregistraþi
pe bandã video ºi mult mai versatil.
Înregistrarea cu uºurinþã a fotografiilor
Nu este necesar sã derulaþi discul
pentru a începe înregistrarea (p. 29, 32)
Imaginile înregistrate sunt stocate în spaþiile libere
pe disc, astfel cã nu existã pericolul suprascrierii
peste imagini deja înregistrate care sunt importante
pentru dvs.
Nefiind necesarã derularea discului înainte de
înregistrare, puteþi începe sã înregistraþi oricând doriþi.
b Notã
• Fotografiile pot fi înregistrate numai pe “Memory
Stick Duo”.
Puteþi gãsi rapid o scenã folosind
interfaþa VISUAL INDEX (p. 30, 39)
Interfaþa VISUAL INDEX vã permite sã verificaþi
rapid conþinutul discului. Este suficient sã atingeþi
scena care vã intereseazã pentru a o vedea.
Discul nu se uzeazã indiferent de câte ori este
redat. Momentele preþioase pe care le-aþi
înregistrat pot fi astfel pãstrate pentru o perioadã
lungã de timp.
Se înregistreazã în format panoramic ºi cu sonor cu efect
de învãluire pe 5,1canale (p. 34, 36)
Puteþi înregistra imagini panoramice de înaltã calitate
pe un ecran panoramic LCD care prezintã imaginile la
fel ca un televizor panoramic, cu raportul laturilor (16:9).
Puteþi înregistra direct pe disc un sunet plin de realism,
cu efect de învãluire pe 5,1 canale.
* DVD (Digital Versatile Disc) este un disc optic de mare capacitate.
10
Înregistrarea cu uºurinþã a fotografiilor
Redarea cu un echipament DVD sau cu
un drive DVD (pag. 44)
Un disc înregistrat ºi finalizat** poate fi redat cu
alte playere sau recordere DVD sau cu ajutorul unui
calculator personal cu drive DVD, care acceptã
discuri de 8 cm.
La finalizarea unui disc, veþi putea crea meniuri DVD care vã vor permite un
acces rapid la scenele pe care vreþi sã le vizualizaþi.
Redarea la un televizor cu ecran panoramic ºi de cãtre un
sistem “Home theater” (pag. 34, 42)
Imaginile înregistrate în format panoramic pot fi redate
la un televizor cu ecran lat beneficiind de un efect
panoramic complet. Discurile sunt înregistrate ºi cu
sonor cu efect de învãluire pe 5,1 canale care asigurã
obþinerea unui sonor complet cu un sistem Home
theater (teatru pentru acasã).
Conectarea camerei la un calculator
Transfer de imagine la mare vitezã
(pag. 81)
Datele de imagine pot fi transferate rapid la
un calculator personal fãrã sã fie necesarã
redarea.
Calculatoarele cu USB de înaltã vitezã (USB
2.0) asigurã un transfer ºi mai rapid al
imaginilor.
Puteþi realiza montaje ºi sã copiaþi
imagini cu software-ul furnizat (pag. 81)
Picture Motion Browser, software-ul furnizat împreunã
cu camera video vã permite sã realizaþi montaje ale
filmelor ºi fotografiilor pe un calculator, pentru a crea
un DVD original. Copierea discurilor este mult
simplificatã, permiþându-vã sã prezentaþi familiei sau
prietenilor momentele preþioase înregistrate.
** Finalizare : proces prin care înregistrãrile de pe DVD pot fi fãcute disponibile pentru redarea
cu alte echipamente DVD (consultaþi pag. 44)
11
Alegerea discului adecvat
Camera dvs. video este compatibilã cu discuri de 8 cm : DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ºi
DVD+R DL. Nu sunt acceptate discuri de 12 cm.
Durata înregistrãrii
Durata de înregistrare estimatã pentru un disc cu o singurã faþã.
Durata înregistrãrii variazã în funcþie de tipul de disc ºi de modul de înregistrare.
Durata aproximativã de înregistrare
( ) : durata minimã de înregistrare
Mod
înregistrare
9M (HQ - înaltã calitate)
20 (18)
35 (32)
6M (SP - redare standard)
30 (18)
55 (32)
3M (LP - redare îndelungatã)
60 (44)
110 (80)
z Observaþii
• Cifrele cum ar fi 9M sau 6M din tabelul de mai sus reprezintã viteza medie de transfer.
M reprezintã Mbps (Mega bits pe secundã).
• Dacã utilizaþi un disc cu douã feþe, puteþi înregistra pe ambele pãrþi (pag. 101).
Camera dvs. utilizeazã formatul VBR (vitezã de transfer variabilã) pentru a ajusta automat
imaginea astfel încât sã fie adecvatã pentru scena înregistratã. Aceastã tehnologie cauzeazã
fluctuaþii ale duratei de înregistrare pe disc.
Filmele care conþin imagini în deplasare rapidã ºi complexe sunt înregistrate la o vitezã de
transfer mai mare, reducându-se astfel durata totalã disponibilã pentru înregistrare.
Formatele de înregistrare pentru DVD-RW
Dacã utilizaþi un disc DVD-RW, puteþi alege ca format de înregistrare unul dintre modurile
VIDEO sau modurile VR. În acest manual, modul VIDEO este indicat sub forma
,
iar modul VR sub forma
.
Format de înregistrare care este compatibil cu majoritatea dispozitivelor
DVD, în special dupã finalizare.
În modul VIDEO, poate fi ºtearsã numai imaginea cea mai recentã.
Format de înregistrare care permite realizarea de montaje cu camera DVD
Handycam (ºtergerea ºi reordonarea imaginilor).
Un disc finalizat poate fi redat de aparate DVD*1 care acceptã modul VR.
Detalii legate de modul VIDEO ºi de modul VR 1 Glosar (pag. 119)
12
Facilitãþi de formatare a discurilor
Cifrele indicate între paranteze ( ) reprezintã numãrul paginilor.
DVD-RW
Tipuri de discuri ºi
simboluri
DVD+RW DVD-R DVD+R DL
Simboluri utilizate în acest
manual
Pe acelaºi disc pot fi înregistrate
filme atât în formatul 16:9
(panoramic), cât ºi în cel 4:3 (36)
z
z
–
z
z
z
z
z
–
–
ªtergerea sau realizarea de
montaje ale înregistrãrilor cu
camera video
(48)
–
z
–
–
–
Folosirea unui disc de mai multe
ori, chiar ºi dupã înregistrare
completã, prin formatare*2 (59)
z
z
z
–
–
Finalizarea solicitatã pentru
redarea cu alte echipamente (44)
z
z*1
–*3
z
z
Crearea meniului DVD la
finalizarea discului
(47)
z
–
z
z
z
Realizarea de înregistrãri mai
îndelungate pe o parte a discului
–
–
–
–
z
ªtergerea imediatã a ultimei
înregistrãri
(49)
*1 Consultaþi documentaþia echipamentului DVD pentru a vedea dacã acceptã modul VR al DVD-RW.
*2 Formatarea ºterge toate înregistrãrile ºi readuce mediul de înregistrare la starea iniþialã, complet
liber (pag. 59). Formataþi discul chiar dacã este nou, înainte de a-l folosi la aceastã camerã
(pag. 26).
*3 Finalizarea este solicitatã pentru redarea unui disc de cãtre drive-ul DVD al unui calculator. Un
DVD+RW care nu este finalizat poate cauza apariþia de disfuncþionalitãþi la calculator.
13
Utilizarea camerei dumneavoastrã video
1 Pregãtire (vedeþi de la pagina 19 la 28).
Alegeþi discul care se potriveºte cel mai bine scopului vizat.
Doriþi sã ºtergeþi sau sã realizaþi montaje ale imaginilor
cu camera dvs. video?
Da
Nu
Doriþi sã ºtergeþi sau sã reutilizaþi discul ?
Da
Nu
Pentru înregistrãri
îndelungate
* Selectaþi formatul de înregistrare ºi formatul de disc dorite pentru camera dvs. (pag. 26)
z Observaþie
• Puteþi selecta discul din [DISC SELECT GUIDE] (pag. 58)
2 Înregistrare, redare ºi montaj (Vedeþi la paginile 29, 32, 39 ºi 50.)
Ce puteþi sã faceþi cu camera dvs. depinde de tipul de disc folosit (pag. 13).
3 Vizualizarea imaginilor cu camera
dvs. video (Vedeþi la paginile 30 ºi 39.)
Puteþi sã conectaþi camera la televizor pentru a
vedea imaginile înregistrate (pag. 42).
continuã pe pagina urmãtoare ...
14
4 Vizualizarea imaginilor cu un alt echipament DVD
(Vedeþi paginile 44 ºi 57.)
Pentru a viziona cu alte echipamente DVD discul înregistrat cu camera dvs. este
necesar mai întâi sã îl finalizaþi.
FINALIZARE
Dispozitiv DVD /
Recorder DVD
Drive DVD
b Notã : Operaþia de finalizare dureazã cu atât mai mult, cu cât existã un volum de
înregistrãri mai mic pe disc.
Facilitãþile unui disc finalizat depind de tipul discului.
Finalizare
Finalizare
Finalizare
Finalizare
Ca ºi discurile disponibile
în comerþ, acesta poate fi
redat de majoritatea
echipamentelor DVD
dupã ce a fost finalizat.
Discul poate fi redat de
un aparat compatibil cu
DVD-RW în mod VR.
Nu pot fi adãugate
înregistrãri chiar dacã
existã spaþiu liber pe
disc.
Definalizarea vã permite
sã adãugaþi ulterior înregistrãri pe disc (p. 60)
Puteþi adãuga ulterior
înregistrãri fãrã trebui sã
definalizaþi discul.
Discul poate fi redat fãrã a fi finalizat. În unele cazuri
însã este necesarã finalizarea discului. Pentru detalii,
consultaþi pagina 44.
Compatibilitatea la redare
Nu este garantatã compatibilitatea la redarea cu orice echipament DVD. Consultaþi
manualul de instrucþiuni al echipamentului DVD sau apelaþi la dealer-ul dvs.
15
Meniurile “
HOME” ºi “
OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri
Meniul “ HOME MENU” – punctul de început pentru toate
operaþiile realizate cu camera dumneavoastrã video
(HELP)
Este afiºatã descrierea elementului de meniu respectiv (p. 17).
Categorie
B Categoriile ºi elementele meniului HOME MENU
(CAMERA)
Categoria
Element meniu
MOVIE* (film)
33
Element meniu
PHOTO* (foto)
33
FINALIZE* (finalizare)
SMTH SLW REC
37
DISC SELECT GUIDE
58
(ghid de alegere a discului)
(VIEW IMAGES)
Categoria
Element meniu
pagina
VISUAL INDEX*
(vizualizare index)
39
PLAYLIST
(listã de redare)
51
Categoria
pagina
FORMAT*
(formatare disc)
FORMAT*
(formatare card)
pagina
DELETE* (ºtergere)
48
EDIT (montaj)
50
PLAYLIST EDIT
(editarea listei de redare)
51
PRINT (imprimare)
55
COMPUTER (calculator)
81
44
59
60
UNFINALIZE (definalizare) 60
DISC INFO
(informaþii despre disc)
(OTHERS)
Element meniu
16
pagina
Categoria
(MANAGE DISC / MEMORY)
Categoria
57
(SETTINGS)
Pentru a personaliza camera video (pag. 62).
* Puteþi regla aceste elemente ºi în modul
simplificat de funcþionare (pag. 29). Pentru
elementele disponibile din categoria
(SETTINGS), consultaþi pag. 62.
Utilizarea Meniului HOME
1
4
Deplasaþi comutatorul POWER
Atingeþi elementul de meniu pe
care vreþi sã îl utilizaþi.
Exemplu : [EDIT]
pentru a porni camera.
5
2 Apãsaþi
(HOME) A (sau B).
HOME B
Continuaþi operaþia urmând
instrucþiunile afiºate pe ecran.
Pentru ca interfaþa HOME MENU
sã nu mai fie afiºatã
Atingeþi
.
Când doriþi sã aflaþi detalii legate
de funcþia fiecãrui element din
meniul HOME – apelaþi la
documentaþia HELP
1 Apãsaþi (HOME).
Este afiºat meniul HOME.
HOME A
3
Atingeþi simbolul categoriei pe
care vreþi sã o folosiþi.
Exemplu : Categoria
(OTHERS).
2 Atingeþi (HELP).
Partea de jos a butonului
devine portocalie.
(HELP)
continuã...
17
Meniurile “
HOME” ºi “
3 Atingeþi elementul relativ la care vreþi sã
obþineþi informaþii suplimentare.
Când atingeþi un element, pe ecran este
afiºatã explicaþia care corespunde
acestuia.
Pentru a aplica opþiunea, atingeþi [Yes],
în caz contrar, atingeþi [No].
Pentru a dezactiva
documentaþia HELP
Atingeþi din nou
(HELP) la pasul 2.
Utilizarea Meniului HOME
La o simplã atingere a ecranului în cursul
înregistrãrii sau redãrii, sunt afiºate funcþiile
disponibile la momentul respectiv. Veþi gãsi
uºor de realizat diferite reglaje. Consultaþi
pag. 74 pentru detalii suplimentare.
18
OPTION” (continuare)
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost
furnizate împreunã cu camera video.
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
Acumulator reîncãrcabil NP-FH60
(1) (pag. 20)
Adaptor de reþea (1) (pag. 20)
CD-ROM
cu
“Handycam
Application Software” (1) (pag. 81)
Cablu de alimentare (1) (pag.20)
Manual de instrucþiuni pentru
utilizarea camerei video (Acest
manual) (1)
Cablu de conectare A/V (1)
(pag. 42, 54)
Cablu USB (1) (pag. 55)
Telecomandã (1) (pag. 115)
Conþine deja o baterie tip pastilã, cu litiu.
19
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Comutator POWER
Mufa DC IN
Acumulator
Cablu de
alimentare
Conector DC
Capac mufã
Adaptor
de reþea
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria H) (pag. 104)
dupã ce îl ataºaþi la camera dvs.
video.
Spre priza
de perete
4 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã de
perete.
Indicatorul CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea. Când
acumulatorul este complet încãrcat,
indicatorul CHG (încãrcare) se stinge.
b Notã
• Puteþi folosi numai un acumulator
“InfoLITHIUM” (seria H).
1
Rotiþi comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce ajunge în poziþia OFF (CHG)
(poziþia de bazã - implicitã).
2 Montaþi acumulatorul glisându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aude un clic.
Ridicaþi vizorul ºi montaþi
acumulatorul glisându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aude un clic.
3 Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei video.
Deschideþi capacul mufei ºi cuplaþi
conectorul DC al adaptorului de reþea.
Aveþi grijã sã potriviþi marcajul v de pe
conectorul DC cu marcajul v de pe
camera video.
20
Indicator
luminos
CHG
5
Decuplaþi adaptorul de reþea de
la mufa DC IN a camerei.
b Notã
• Decuplaþi adaptorul de reþea de la mufa DC
IN þinând cu mâinile atât camera, cât ºi
conectorul DC.
Pentru a detaºa acumulatorul
1 Rotiþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG).
2 Ridicaþi vizorul.
3 Deplasaþi pârghia BATT de eliberare a
acumulatorului ºi detaºaþi acumulatorul.
acumulator. Puteþi vizualiza informaþiile
legate de acumulator timp de 20 de secunde
apãsând din nou butonul DISP / BATT INFO
câtã vreme aceste informaþii sunt afiºate.
Energia rãmasã a
acumulatorului (aproximativã)
Pârghie BATT de
eliberare a
acumulatorului
Capacitatea de
înregistrare (aproximativã)
b Notã
• Când decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea, aveþi grijã ca indicatoarele
luminoase
(film) / (foto) sã fie stinse
(pag. 23).
La depozitarea acumulatorului
Descãrcaþi complet acumulatorul înainte de
a-l depozita pentru o perioadã îndelungatã
de timp.
Durata încãrcãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii
complete a unui acumulator total descãrcat.
Tip acumulator Perioadã de timp
NP-FH50
135 min.
NP-FH60 (furnizat)
135 min.
NP-FH70
170 min.
NP-FH100
390 min.
Pentru a utiliza o sursã externã
de alimentare cu energie
Durata înregistrãrii
Pentru a afla autonomia
rãmasã a acumulatorului
(Battery Info - informaþii legate
de acumulator)
Tip
Durata
acumulator înregistrãrii
continue
Realizaþi aceleaºi conexiuni ca în cazul
încãrcãrii acumulatorului. În aceastã situaþie
energia acumulatorului nu va mai fi
consumatã.
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG), apoi apãsaþi DISP / BATT INFO.
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
DCR-DVD406E / DVD408E / DVD808E
Unitate de mãsurã : minute
NP-FH50
NP-FH60
(furnizat)
NP-FH70
Dupã o perioadã de timp, sunt afiºate pentru
circa 7 secunde perioada aproximativã cât
mai puteþi înregistra ºi informaþiile legate de
NP-FH100
80
80
80
105
110
110
170
180
180
395
415
415
Durata
înregistrãrii
obiºnuite*
40
40
40
50
55
55
85
90
90
195
205
205
continuã...
21
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului (continuare)
DCR-DVD506E / DVD508E / DVD908E
Unitate de mãsurã : minute
Tip
Durata
acumulator înregistrãrii
continue
NP-FH50
NP-FH60
(furnizat)
NP-FH70
NP-FH100
65
70
70
90
95
95
145
150
150
340
355
355
Durata
înregistrãrii
obiºnuite*
30
35
35
45
45
45
70
75
75
170
175
175
* Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire/oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii ºi de mãrire.
b Note
• Toate perioadele de timp sunt mãsurate în
modul de înregistrare [SP], în urmãtoarele
condiþii :
Rândul de sus : Când ecranul LCD este
pornit.
Rândul din mijloc : Când ecranul LCD
este închis.
Rândul de jos : Durata înregistrãrii când
este folosit vizorul, ecranul
LCD fiind închis.
Durata redãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în
minute în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
DCR-DVD406E / DVD408E / DVD808E
Unitate de mãsurã : minute
Tip
Cu ecranul Cu ecranul
acumulator LCD deschis LCD închis
NP-FH50
115
125
22
NP-FH60 (furnizat) 150
165
NP-FH70
245
270
NP-FH100
565
615
DCR-DVD506E / DVD508E / DVD908E
Unitate de mãsurã : minute
Tip
Cu ecranul Cu ecranul
acumulator LCD deschis* LCD închis
NP-FH50
115
120
NP-FH60 (furnizat) 150
160
NP-FH70
245
255
NP-FH100
565
590
* Dacã iluminarea ecranului LCD este pornitã.
Despre acumulator
• Înainte de a schimba acumulatorul, puneþi
comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG)
(film)
ºi opriþi indicatoarele luminoase
/
(foto) (pag. 23).
• Camera nu va fi alimentatã de la acumulator
dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa
DC IN a camerei, chiar dacã este decuplat
cablul de alimentare de la prizã.
• Indicatorul de CHG (încãrcare) lumineazã
intermitent în timpul încãrcãrii sau
informaþiile legate de acumulator (pag. 21)
nu sunt corect afiºate în urmãtoarele
condiþii :
– acumulatorul nu este corect montat,
– acumulatorul este deteriorat,
– acumulatorul este complet descãrcat
(Numai pentru informaþii privind
acumulatorul).
• Acumulatorul nu va furniza energie câtã
vreme este cuplat acumulatorul de reþea,
chiar dacã ºtecãrul cablului de alimentare
este decuplat de la prizã.
• Când ataºaþi o sursã de luminã video, se
recomandã sã utilizaþi un acumulator tip
NP-FH70 sau NP-FH100.
• Nu recomandãm folosirea unui acumulator
tip NP-FH30, care permite doar înregistrãri
sau redãri de scurtã duratã cu aceastã
camerã video.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera
la temperaturi scãzute.
• Autonomia camerei va fi mai redusã în
funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea
decuplând ºtecãrul de la priza de perete.
• În timpul folosirii nu puneþi adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent
continuu (DC) ale adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte metalice
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât timp
este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
Pasul 3 : Pornirea
alimentãrii ºi stabilirea datei ºi orei
exacte
Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
pentru prima datã. Dacã nu potriviþi data ºi
ora, interfaþa [CLOCK SET] (potrivirea
ceasului) va fi afiºatã ori de câte ori veþi
porni aparatul sau când veþi modifica poziþia
comutatorului POWER.
Comutatorul POWER
1 În timp ce apãsaþi butonul verde,
deplasaþi mai multe trepte
comutatorul POWER în direcþia
indicatã de sãgeatã, pânã ce se
aprinde indicatorul luminos
respectiv.
•
(Film) : Pentru a înregistra filme.
•
(Foto) : Pentru a fotografia.
Apare interfaþa [CLOCK SET].
2 Alegeþi aria geograficã doritã
folosind v/V, apoi atingeþi
[NEXT].
3
Stabiliþi varianta doritã pentru
[SUMMERTIME], apoi apãsaþi
[NEXT].
continuã...
23
Pasul 3 :
Pornirea alimentãrii ºi stabi-lirea datei ºi
orei exacte (continuare)
4 Stabiliþi varianta doritã pentru [Y]
(year-an) folosind v/V.
5 Selectaþi [M] (month-lunã) folosind
b/B, apoi alegeþi luna cu v/V.
6
Selectaþi [D] (day-zi), ora ºi
minutele în acelaºi mod, dupã
care atingeþi [NEXT].
7 Verificaþi dacã este corect potrivit
ceasul, apoi atingeþi
.
Ceasul porneºte.
Puteþi alege orice an pânã la 2037.
Pentru a opri alimentarea
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG).
Pentru a reiniþializa data ºi ora
Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS)
T [CLOCK / LANG] T [CLOCK SET],
ºi potriviþi data ºi ora.
b Note
• Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
bateria reîncãrcabilã încorporatã se va
descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse din
memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã, dupã care potriviþi din nou
data ºi ora (pag. 107).
• Poate dura câteva secunde pânã ce camera
video sã poatã înregistra dupã ce a fost
pornitã. Nu puteþi acþiona aparatul în
aceastã perioadã.
24
• Capacul de protecþie a obiectivului se
deschide automat când este pornitã
alimentarea. Capacul se închide dacã
activaþi redarea imaginilor pe ecran sau
dacã este opritã alimentarea.
• La momentul achiziþionãrii, camera este
reglatã astfel încât dacã nu o acþionaþi timp
de circa 5 minute, alimentarea sã se
întrerupã automat, pentru a economisi
energia acumulatorului, ([A.SHUT OFF],
pag. 73).
z Observaþii
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe disc ºi pot fi afiºate în cursul redãrii
(consultaþi pag. 69 pentru [DATA CODE]).
• Consultaþi pag. 100 pentru informaþii legate
de “Diferenþa de fus orar”.
• Dacã butoanele afiºajului tactil nu
acþioneazã corect, reglaþi ecranul LCD
apelând la operaþia de calibrare
([CALIBRATION]), pag. 106.
Alegerea unei alte limbi pentru
afiºarea pe ecran
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecranul LCD. Pentru aceasta
atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)T
[CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE
SET], apoi selectaþi limba doritã.
Pasul 4 : Reglarea panoului LCD ºi a
vizorului
Panoul LCD
Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul
camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în
poziþia optimã pentru redare sau înregistrare
(2).
1 90 grade faþã de camerã
2 Maxim 90 grade
• Pentru a regla luminozitatea ecranului LCD,
în meniul HOME, atingeþi
(SETTINGS)
T [SOUND/DISP SET] T [LCD
BRIGHT] (pag. 70).
• Informaþiile sunt afiºate sau ascunse
(afiºare y nimic afiºat) de fiecare datã
când este apãsat butonul DISP/BATT
INFO.
Vizorul
Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului
pentru a evita consumarea energiei
acumulatorului sau când imaginile afiºtate
pe panoul LCD sunt de slabã calitate.
Vizor
DISP/BATT INFO
2 Maxim 180 grade
Oprirea iluminãrii ecranului
LCD pentru a economisi
energia acumulatorului
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/
BATT INFO timp de câteva secunde pânã
ce apare simbolul
.
Aceastã facilitate este utilã când folosiþi
camera video în condiþii de luminozitate mare
sau când doriþi sã economisiþi energia
acumulatorului. Imaginea înregistratã nu va
fi afectatã de acest reglaj. Pentru a porni
iluminarea ecranului LCD, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul DISP/BATT INFO
timp de câteva secunde pânã ce simbolul
dispare.
Pârghie de reglare
a lentilelor vizorului.
Ridicaþi vizorul ºi
deplasaþi-l pânã ce
imaginea devine clarã.
z Observaþie
• Puteþi regla gradul de iluminare a vizorului
selectând
(SETTINGS) T [SOUND/
DISP SET] T [VF B.LIGHT] din meniul
HOME (pag. 71).
b Notã
• Nu apãsaþi accidental butoanele de pe
marginea ecranului LCD când deschideþi
sau când reglaþi panoul LCD.
z Observaþii
• Dacã deschideþi panoul LCD aducându-l
în poziþie perpendicularã pe corpul camerei
ºi apoi îl rotiþi cu 180 de grade spre lentile,
îl puteþi închide cu ecranul spre exterior.
Aceastã facilitate este utilã în timpul
operaþiilor de redare.
25
Pasul 5 : Introducerea unui disc sau a unui
card “Memory Stick Duo” în aparat
Disc
Pentru înregistrare este necesar un disc nou,
de tip DVD-RW, DVD+RW, DVD-R sau
DVD+R DL, cu diametrul de 8 cm (pag. 12).
b Notã
• Îndepãrtaþi mai întâi praful ºi amprentele
digitale de pe disc folosind o bucatã de
pânzã moale (pag. 102).
1
2
Verificaþi dacã este pornitã
Puneþi discul cu partea cu etichetã
îndreptatã spre exterior când folosiþi
un disc cu o singurã faþã.
alimentarea camerei video.
Deplasaþi comutatorul OPEN de
deschidere a capacului compartimentului pentru discuri, în
direcþia sãgeþii (OPENB).
Pe ecranul LCD apare mesajul
[PREPARING TO OPEN] (pregãtire
pentru deschidere).
Capacul compartimentului pentru discuri
se deschide puþin în mod automat.
4 Închideþi capacul compartimen-
tului pentru discuri.
Este afiºatã interfaþa [DISC ACCESS].
Poate dura mai mult timp pânã ce camera
recunoaste discul.
x DVD-RW / DVD+RW
Este afiºatã o fereastrã care vã întreabã
dacã doriþi sã folosiþi facilitatea [DISC
SELECT GUIDE]. Folosind [DISC SELECT GUIDE] puteþi formata discul
urmând instrucþiunile afiºate pe ecran.
Dacã nu vreþi sã apelaþi la aceastã facilitate, treceþi la pasul 5.
x DVD-R / DVD+R DL
Puteþi începe înregistrarea îndatã ce
dispare indicaþia [DISC ACCESS] de
pe ecranul LCD. Nu este necesar sã
parcurgeþi paºii ce urmeazã pasului 5.
Comutator OPEN
pentru capacul compartimentului pentru discuri
Lentile de culegere
a semnalului
5
Deschideþi complet
capacul dupã ce
acesta se deschide
puþin, în mod
automat.
3
26
Indicator luminos
de ACCES (Disc)
Puneþi discul cu partea de
înregistrat îndreptatã spre
camera video, apoi apãsaþi partea
centralã a discului pânã ce se
aude un clic.
Atingeþi opþiunea convenabilã
pentru dvs. de pe ecran.
x DVD-RW
Selectaþi unul dintre formatele de
înregistrare [VIDEO] sau [VR] (pag. 12),
apoi atingeþi
.
x DVD+RW
Selectaþi una dintre variantele
disponibile pentru raportul laturilor
imaginilor [16:9 WIDE] sau [4:3], apoi
atingeþi
.
6 Atingeþi [YES].
7 Atingeþi
când apare indicaþia
[Completed.] (încheiat).
Când se încheie formatarea, puteþi începe
înregistrarea pe disc.
z Observaþie
• Dacã folosiþi un DVD-RW în timpul
funcþionãrii în modul simplificat - Easy
Handycam (pag. 29), pentru formatul de
înregistrare este stabilit modul VIDEO.
Pentru a scoate discul din
camera video
1 Parcurgeþi paºii 1 ºi 2 pentru a deschide
compartimentul pentru discuri.
2 Apãsaþi axul central din compartimentul
pentru discuri ºi scoateþi discul þinându-l de muchie.
b Note
• Aveþi grijã sã nu împiedicaþi funcþionarea
cu mâna sau cu alte obiecte etc., la
deschiderea sau închiderea compartimentului pentru discuri. Deplasaþi cureaua în
partea de jos a camerei, apoi deschideþi
sau închideþi capacul respectiv.
• Dacã este agãþatã cureaua de prindere la
închiderea sau deschiderea capacului
compartimentului pentru disc, pot apãrea
disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Nu atingeþi partea inscriptibilã a discului
sau lentilele de culegerea a semnalului
(pag. 107).
Dacã folosiþi un disc cu douã feþe, aveþi
grijã sã nu murdãriþi vreuna dintre
suprafeþe cu amprente.
• Dacã închideþi capacul compartimentului
pentru disc când discul nu este corect
aºezat în interior, pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Nu decuplaþi sursa de alimentare cu
energie timpul operaþiei de formatare.
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii:
– când indicatorul ACCESS este luminos
– când indicatorul ACCESS clipeºte
– când pe ecranul LCD apare una dintre
indicaþiile [DISC ACCESS] sau
[PREPARING TO OPEN].
• Scoaterea discului poate dura mai mult
timp în funcþie de starea discului ºi de
materialele înregistrate.
• Scoaterea din aparat a unui disc deteriorat
sau murdar de amprente digitale etc. poate
dura ºi 10 minute. Într-un astfel de caz,
discul poate fi deteriorat.
z Observaþii
• Dacã este conectatã o sursã de alimentare
la camera video, puteþi scoate discul din
din aparat chiar dacã aceasta este opritã.
Procesul de recunoaºtere a discului nu
începe însã (pasul 4).
• Pentru a ºterge toate imaginile anterior
înregistrate pe un DVD-RW/DVD+RW ºi
pentru a-l folosi încã o datã la înregistrarea
de imagini noi, consultaþi secþiunea
һtergerea tuturor scenelor de pe disc
(Formatare)”, de la pag. 59.
• Puteþi verifica dacã este un disc adecvat
folosind [DISC SELECT GUIDE] din
meniul HOME (pag. 58).
continuã...
27
Pasul 5 : Introducerea unui disc sau a unui “Memory
Stick Duo” în aparat (continuare)
“Memory Stick Duo”
Puteþi utiliza numai carduri “Memory Stick
Duo” marcate cu indicaþia
sau
(pag. 102).
z Observaþie
• Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate
pe “Memory Stick Duo” variazã în funcþie
de calitatea ºi de dimensiunea acestora.
Pentru detalii, consultaþi pag. 66.
1 Deschideþi panoul LCD.
2 Introduceþi cardul “Memory Stick
Duo” în compartimentul care-i
este destinat, respectând poziþia
corectã, pânã ce se aude un clic.
Indicator luminos de ACCES
(“Memory Stick Duo”)
Pentru a scoate cardul
“Memory Stick Duo” din aparat
Apãsaþi uºor cardul “Memory Stick Duo”
cu o singurã miºcare.
b Note
• Cât timp indicatorul de acces este luminos
sau clipeºte, camera citeºte / scrie date.
Nu agitaþi ºi nu loviþi camera, nu opriþi
alimentarea, nu scoateþi cardul “Memory
Stick Duo” ºi nu demontaþi acumulatorul
în aceastã perioadã. În caz contrar datele
de imagine pot fi deteriorate.
28
• Dacã introduceþi unitatea “Memory Stick
Duo” în slotul sãu în poziþie greºitã, este
posibil ca slotul pentru Memory Stick Duo,
cardul “Memory Stick Duo” sau datele de
imagine conþinute de unitatea de memorie
sã se deterioreze.
• La introducerea sau scoaterea cardului
“Memory Stick Duo” din aparat, aveþi grijã
sã nu sarã ºi sã vã scape din mânã.
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat)
Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, majoritatea reglajelor camerei se realizeazã automat
fiind alese variantele optime, ceea ce vã scuteºte de efectuarea reglajelor amãnunþite.
Dimensiunea caracterelor afiºate pe ecran creºte pentru a fi mai uºor vizibile.
Când comutatorul POWER este în
poziþia OFF (CHG),
deplasaþi-l în timp
ce þineþi apãsat
butonul verde.
Filme
Fotografii
1 Deplasaþi comutato-
1 Deplasaþi comutato-
2 Apãsaþi EASY B.
2 Apãsaþi EASY B.
rul POWER A
pânã ce indicatorul
(film) se aprinde.
Indicatorul
pe ecranul LCD.
rul POWER A
pânã ce indicato(foto) se aprinde.
rul
apare
Indicatorul
apare
pe ecranul LCD.
3 Apãsaþi butonul START/STOP C 3
sau D pentru
înregistrarea.*
a
începe
[STBY] T [REC]
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou START / STOP.
Apãsaþi butonul PHOTO E
pentru a fotografia.**
Clipeºte T Aprins
Apãsaþi uºor
PHOTO E pentru
a regla focalizarea.
Apãsaþi complet
PHOTO E pentru
a fotografia.
* Filmele sunt înregistrare în modul SP.
** Fotografiile sunt înregistrate la calitate [FINE] pe un “Memory Stick Duo”.
continuã...
29
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat) (continuare)
Vizualizarea filmelor / fotografiilor înregistrate
1 Deplasaþi comutatorul POWER A pentru a porni camera video.
2 Apãsaþi
(VIEW IMAGES) F (sau G).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate dura mai mult timp pânã la afiºarea
interfeþei VISUAL INDEX).
Se revine la interfaþa
de înregistrare
Tipul de disc
Precedentele
6 imagini
Apare având în fiecare
zonã imaginea cea mai
recent redatã/ înregistratã
(B pentru fotografii).
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la interfaþa
de înregistrare
3
Afiºeazã
filmele
Începeþi redarea.
Filme : Atingeþi
, apoi atingeþi filmul care vreþi sã fie redat.
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
Începutul scenei/
scena precedentã
Stop (se trece la
interfaþa VISUAL INDEX)
30
Afiºeazã
fotografiile
La fiecare atingere
comutã între Redare
ºi Pauzã
Scena urmãtoare
Înapoi / Înainte
Fotografii : Atingeþi
, apoi atingeþi fotografia care vreþi sã fie vizualizatã.
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
Trece la interfaþa
VISUAL INDEX
Buton pentru
succesiunea de imagini
(pag. 41)
Precedenta / Urmãtoarea
* Pentru [DATA CODE] este aleasã varianta [DATE / TIME] (pag. 69).
z Observaþii
• Ecranul revine la interfaþa VISUAL INDEX
dupã ce filmele din listã sunt redate
începând cu cel selectat de dvs. ºi încheind
cu ultimul din listã.
• Puteþi reduce viteza de redare atingând
/
în cursul pauzei.
• Puteþi ajusta volumul sonor selectând
(HOME) T
(SETTINGS) T
[SOUND SETTINGS] T [VOLUME],
apoi folosind butoanele
/
.
Pentru a renunþa la funcþionarea Easy Handycam
Apãsaþi din nou EASY B. Simbolul
dispare de pe ecran.
Elementele de meniu în cursul
funcþionãrii Easy Handycam
Apãsaþi
(HOME) H (sau I) pentru a fi
afiºate elementele de meniu disponibile
pentru modificarea reglajelor (pag. 16, 62).
b Note
• Nu puteþi nici sã ºtergeþi, nici sã realizaþi
montaje ale filmelor pe disc în cursul
funcþionãrii simplificate.
• Majoritatea elementelor de meniu revin
automat la variantele implicite. Variantele
de reglaj ale unor elemente de meniu sunt
fixate. Pentru mai multe detalii, consultaþi
pagina 86.
• Discurile DVD-RW sunt formatate în modul
VIDEO (pag.12).
• Nu se va afiºa
(OPTION).
• Renunþaþi la modul simplificat de
funcþionare dacã doriþi sã adãugaþi efecte
imaginilor sau sã le modificaþi reglajele.
Butoane care nu sunt disponibile în modul Easy Handycam
Nu puteþi utiliza anumite butoane / funcþii în
modul simplificat de funcþionare, facilitãþile
corespunzãtoare acestora fiind reglate în
mod automat (pag. 86). Dacã încercaþi sã
efectuaþi operaþii care nu sunt disponibile
în modul Easy Handycam, este posibil sã fie
afiºat mesajul [Invalid during Easy
Handycam operation.] (Nu este disponibil
în modul simplificat de funcþionare.).
Pentru a vizualiza filme de pe
un disc cu alte echipamente
(Finalizare)
Pentru a putea vizualiza filme înregistrate de
aceastã camerã pe un disc, folosind un alt
echipament DVD sau cu un calculator, discul
trebuie finalizat. Pentru detalii legate de
aceastã operaþie consultaþi pagina 44.
b Note
• Un disc DVD-R, DVD+R DL nu poate fi
refolosit ºi nu se pot înregistra scene
suplimentare pe el, dupã ce a fost finalizat,
chiar dacã mai conþine spaþiu liber.
• În modul simplificat de funcþionare, meniul
DVD este stabilit la [STYLE1].
• Nu pot fi înregistrate scene suplimentare
pe un disc finalizat în timpul funcþionãrii
simplificate (pag. 60).
continuã...
31
Înregistrare
(HOME) E
(HOME) D
PHOTO F
START / STOP C
Comutator POWER B
START / STOP A
Ajustarea curelei de prindere
Ajustaþi ºi prindeþi cureaua aºa cum este
ilustrat mai jos, având grijã sã þineþi corect
camera.
32
b Notã
• Dacã indicatorul luminos de acces, (pag.
26, 28) este aprins dupã ce înregistrarea
s-a încheiat, înseamnã cã datele sunt încã
în curs de inscripþionare pe disc sau pe
“Memory Stick Duo”. Nu supuneþi camera
la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi
acumulatorul sau adaptorul de reþea.
Filme
Fotografii
Filmele sunt înregistrate pe disc. Pentru a
afla durata de înregistrare disponibilã
consultaþi pag. 12.
Fotografiile sunt înregistrate pe “Memory
Stick Duo. Pentru a afla numãrul de fotografii
ce pot fi înregistrate, consultaþi pag. 64.
1 Rotiþi comutatorul
1 Rotiþi comutatorul
POWER B pânã ce
indicatorul luminos
(Film) se aprinde.
POWER B pânã ce
indicatorul luminos
(Foto) se aprinde.
2 Apãsaþi START / STOP A (sau C). 2 Apãsaþi PHOTO F.
Clipeºte b Lumineazã
[STBY] b [REC]
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou butonul START / STOP.
Apãsaþi uºor
pentru a focaliza.
Apãsaþi complet
pentru a fotografia.
Alãturi de , apare simbolul
. Când
, imaginea a fost
dispare simbolul
înregistratã.
Pentru a trece în modul de înregistrare a unui film folosind butonul
(HOME) D (sau E).
Atingeþi
(CAMERA) din meniul HOME T [MOVIE] (film) sau [PHOTO] (foto).
Pentru a înregistra fotografii de înaltã rezoluþie pe “Memory Stick
Duo” în cursul filmãrii (Dual Rec - înregistrare dualã)
Consultaþi pagina 35 pentru detalii.
continuã...
33
Înregistrare (continuare)
Zoom (mãrire)
Imaginea poate fi mãritã de pânã la 10 ori
faþã de dimensiunea originalã cu ajutorul
cursorului de zoom sau a butoanelor de zoom
de sub ecranul LCD. Puteþi mãri imaginile fie
cu cursorul de zoom, fie cu butoanele de
zoom de pe marginea panoului LCD.
Înregistrarea unui sonor mai
pregnant (înregistrate pe 5,1
canale cu efect de învãluire)
Semnalul sonor cules cu ajutorul
microfonului încorporat este transformat în
sunet pe 5,1 canale cu efect de învãluire ºi
înregistrat.
Microfon încorporat
Vedere panoramicã :
(unghi larg)
Prim plan :
fotografiere la distanþã (telefoto)
Deplasaþi uºor cursorul de zoom pentru ca
mãrirea sã fie lentã sau deplasaþi-l mult
pentru o mãrire rapidã.
b Note
• Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul
de zoom. Dacã luaþi degetul de pe cursor,
este posibil ca sunetul emis la funcþionare
de acest cursor sã fie de asemenea
înregistrat.
• Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu
ajutorul butoanelor de zoom de pe
marginea panoului LCD.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1cm pentru
unghiul panoramic ºi de circa 80 cm pentru
înregistrarea la distanþã.
z Observaþie
• Folosind [DIGITAL ZOOM] (pag. 64) puteþi
mãri mai mult de 10× imaginea.
34
Folosind facilitatea Dolby Digital 5.1 Creator,
puteþi înregistra sonor cu efect de învãluire,
pe 5,1 canale. Veþi putea beneficia de un
sonor real când este redat un disc cu un
echipament de redare care acceptã sonor cu
efect de învãluire pe 5,1 canale.
Dolby Digital 5.1 Creator, efect de învãluire
pe 5,1 canale 1 Glosar (pag. 119).
b Note
• Sonorul pe 5,1 canale va fi convertit la 2
canale când este redat cu camera video.
• În timpul înregistrãrii sau redãrii în modul
5,1 canale este afiºat simbolul 95,1ch.
Folosirea bliþului
Indicator luminos de bliþ
Bliþ
Apãsaþi de mai multe ori pe (bliþ) pentru a
selecta una dintre variantele disponibile.
Nici un indicator afiºat (bliþ declanºat
automat) : Bliþul se declanºeazã
automat în cazurile în care nu este
suficientã luminã în jur.
r
r
(Bliþ forþat) : Este utilizat întotdeauna
bliþul, indiferent de luminozitatea
spaþiului în care are loc înregistrarea.
(Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ.
b Note
• Distanþa recomandatã pentru înregistrarea
unui subiect în cazul când se foloseºte
bliþul încorporat este cuprinsã între 0,3 m
ºi 2,5 m.
• Îndepãrtaþi praful de pe suprafaþa bliþului
înainte de a-l folosi deoarece efectul
acestuia poate fi diminuat de decolorãri
sau de obturãri cauzate de praf.
• Indicatorul luminos de încãrcare a bliþului
clipeºte pe durata încãrcãrii ºi rãmâne
aprins când încãrcarea bateriei se încheie.
• Dacã folosiþi bliþul în spaþii luminoase spre
exemplu când înregistraþi subiecte
poziþionate contra luminii, este posibil ca
acesta sã nu fie eficient.
• Bliþul nu emite luminã când ataºaþi lentile
de conversie sau un filtru (opþionale).
z Observaþie
• Puteþi modifica luminozitatea bliþului
reglând nivelul bliþului [FLASH LEVEL]
(65) sau puteþi evita efectul de ochi roºii
folosind opþiunea [REDEYE REDUC]
(pag. 66).
Înregistrarea la calitate
superioarã de fotografii în
cursul filmãrii (Dual Rec)
Puteþi înregistra fotografii de înaltã rezoluþie
pe “Memory Stick Duo” în cursul înregistrãrii
unui film pe disc.
1 Puneþi comutatorul POWER în poziþia
(Film) ºi apãsaþi butonul START /
STOP pentru a începe filmarea.
2 Apãsaþi complet butonul PHOTO.
Dupã începerea înregistrãrii ºi înainte de
a o încheia, puteþi selecta pânã la 3 cadre
de fotografie de pe film.
Careurile de culoare
portocalie indicã
numãrul de imagini
înregistrate.
Când înregistrarea
se încheie, culoarea
devine portocaliu.
3 Apãsaþi butonul START / STOP pentru a
încheia înregistrarea filmului.
Sunt defilate una câte una fotografiile
inscripþionate, apoi sunt înregistrate pe
“Memory Stick Duo”. Când dispare
simbolul
, fotografia a fost
înregistratã.
b Note
• Nu scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”
din camera video înainte de încheierea
înregistrãrii ºi stocarea fotografiilor pe
“Memory Stick Duo”.
• Nu puteþi folosi bliþul în timpul înregistrãrii
duale.
z Observaþii
• Când comutatorul POWER este în poziþia
(Film), dimensiunea fotografiilor
devine
4,6M (16:9 panoramic),
respectiv 3,4M (4:3) (la modelele DCRDVD506E / DVD508E / DVD908E).
• Când comutatorul POWER este în poziþia
(Film), dimensiunea fotografiilor
devine
2,3M (16:9 panoramic),
respectiv 1,7M (4:3) (la modelele DCRDVD406E /DVD408E / DVD 808E).
• Puteþi înregistra fotografii în timpul stãrii
de aºteptare în acelaºi mod ca atunci când
comutatorul POWER este în poziþia
(Foto). Puteþi de asemenea sã
înregistraþi folosind bliþul.
35
Înregistrarea în spaþii
întunecate (NightShot)
Înregistrarea în modul oglindã
Port de radiaþii infraroºii
Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
ON. (Apare simbolul
.)
b Note
• Funcþiile NightShot ºi Super NightShot
utilizeazã radiaþii infraroºii. De aceea, aveþi
grijã sã nu acoperiþi portul de radiaþii
infraroºii cu degetele sau cu alte obiecte.
Scoateþi lentilele de conversie (opþionale)
dacã sunt ataºate.
• Dacã este dificil de realizat focalizarea
automatã, focalizaþi manual ([FOCUS],
pag. 76).
• Nu apelaþi la funcþiile NightShot ºi Super
NightShot când înregistraþi în spaþii
luminoase deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
z Observaþie
• Pentru a înregistra o imagine mai luminoasã,
folosiþi funcþia [SUPER NIGHTSHOT]
(pag. 79). Pentru a înregistra o imagine care
sã reproducã mai fidel culorile originale,
folosiþi funcþia [COLOR SLOW SHTR]
(pag. 79).
Reglarea expunerii în cazul
subiectelor poziþionate contra
luminii
Pentru a regla expunerea pentru subiecte
poziþionate contra lumini, apãsaþi BACK
LIGHT pentru a apãrea simbolul .. Pentru a
renunþa la aceastã funcþie, apãsaþi din nou
BACK LIGHT.
36
Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge
perpendicular pe corpul camerei video (1),
apoi rotiþi-l cu 180° spre lentile (2).
z Observaþie
• Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã
a subiectului, însã imaginea va fi
înregistratã normal.
Stabilirea raportului laturilor
imaginilor înregistrate (16:9
sau 4:3)
Comutator POWER
WIDE SELECT
Selectarea raportului laturilor
imaginilor de film
Rotiþi comutatorul POWER pânã ce se
aprinde indicatorul
(film), apoi apãsaþi în
mod repetat WIDE SELECT pentru a selecta
raportul dorit al laturilor imaginilor.
z Observaþii
• Diferenþele de unghi de vizualizare între
imaginile în format 4:3 ºi 16:9 variazã în
funcþie de poziþia la mãrire.
• Dacã este redat un film la televizor, stabiliþi
la redare, pentru [TV TYPE] un raport al
laturilor imaginilor de [16:9] sau [4:3]
corespunzãtor televizorului utilizat (16:9 /
4:3) (pag. 42).
• La vizionarea de filme înregistrate în format 16:9 (panoramic) în condiþiile în care
pentru [TV TYPE] este aleasã varianta
[4:3], este posibil ca în funcþie de subiect,
imaginea sã aparã grosierã.
Selectarea raportului laturilor
fotografiilor
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a
porni camera video.
2 Apãsaþi (HOME) A (sau B) pentru
a fi afiºat meniul HOME.
3 Atingeþi
(CAMERA).
4 Atingeþi [SMTH SLW REC].
1 Rotiþi comutatorul POWER pânã ce
ajunge în poziþia
(foto).
2 Apãsaþi în mod repetat WIDE SELECT
pentru a selecta raportul dorit al laturilor
imaginilor.
b Note
• Dimensiunea maximã a fotografiilor va fi
[
3,0M] în formatul panoramic (16:9),
respectiv de [4,0M] în modul 4:3 (la
modelele DCR-DVD406E /DVD408E /
DVD 808E).
• Dimensiunea maximã a fotografiilor va fi
4,6M] în formatul panoramic (16:9),
[
respectiv de [6,1M] în modul 4:3 (la
modelele DCR-DVD506E / DVD508E /
DVD908E).
z Observaþie
• Consultaþi pag. 67 pentru detalii legate de
numãrul fotografiilor ce pot fi înregistrate.
Înregistrarea cursivã, cu
încetinitorul a acþiunilor
desfãºurat rapid
5 Apãsaþi START / STOP.
Este înregistrat un film de circa 3 secunde
sub forma unui film de 12 secunde rulat
cu încetinitorul.
Când dispare indicaþia [Recording...],
înregistrarea s-a încheiat.
pentru a renunþa la
Atingeþi
înregistrarea cursivã, cu încetinitorul.
Pentru a modifica reglajul
Atingeþi
(OPTION) T
, apoi
selectaþi reglajul pe care vreþi sã îl modificaþi.
• [TIMING].
Selectaþi punctul de început pentru
înregistrare dupã ce este apãsat START /
STOP. Varianta implicitã este [3sec
AFTER].
(SMTH SLW REC)
Subiectele aflate în miºcare rapidã ºi acþiunile
dinamice care nu pot fi surprinse în condiþii
de înregistrare obiºnuite, pot fi imortalizate
în înregistrãri cursive cu încetinitorul, cu
durata de circa 3 secunde.
Aceastã facilitate este utilã pentru
surprinderea acþiunilor desfãºurate cu
rapiditate cum ar fi un joc de golf sau miºcãri
dintr-o partidã de tenis.
[3 sec AFTER]
[3 sec BEFORE]
• [RECORD SOUND].
Selectaþi [ON] ( ) pentru a suprapune
sunet, spre exemplu o conversaþie peste
imagini înregistrate cu încetinitorul
(Varianta implicitã este [OFF].). Camera
dvs. înregistreazã sunete timp de circa 12
secunde, câtã vreme la pasul 5 este afiºatã
indicaþia [Recording...].
continuã...
37
Înregistrare (continuare)
b Note
• Nu sunt înregistrate sunete în timpul
înregistrãrii filmelor de circa 3 secunde.
• Calitatea imaginii pentru [SMTH SLW REC]
nu este la fel de bunã ca în cazul
înregistrãrii obiºnuite.
38
Redare
Cursor de zoom F
Comutatorul
POWER A
(HOME) E
(HOME) E
(HOME) D
(VIEW IMAGES) C
(VIEW IMAGES) B
Deplasaþi comutatorul POWER A pentru a porni camera video.
Apãsaþi
(VIEW IMAGES) B (sau C).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate trece mai multã vreme pânã ce
este afiºatã aceastã interfaþã.)
Se revine la interfaþa de
înregistrare
Tipul de disc
Apare având în
fiecare zonã imaginea
cea mai recent redatã/
înregistratã
(B pentru fotografii).
Precedentele
6 imagini
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la interfaþa
de înregistrare
(OPTION)
Sunt prezentate filmele
Sunt afiºate fotografii
z Observaþie
• Deplasând cursorul de zoom F veþi putea alege dacã sã fie afiºate 6, respectiv 12 imagini
în interfaþa VISUAL INDEX. Pentru a stabili acest numãr, atingeþi
(SETTINGS) din
meniul HOME T [VIEW IMAGES SET] T [ DISPLAY] (pag. 69).
continuã...
39
Redare (continuare)
Porniþi redarea.
Redarea filmelor
Atingeþi clapeta
, apoi filmul care vreþi sã fie redat.
Interfaþa VISUAL INDEX reapare când se încheie redarea începutã de la filmul selectat.
Revenire (la interfaþa
VISUAL INDEX)
Comutã între
Redare ºi Pauzã la
fiecare atingere
Începutul scenei/
scena precedentã
Scena
urmãtoare
(OPTION)
Deplasare
înainte/înapoi
Stop (trece la interfaþa
VISUAL INDEX)
Redarea fotografiilor
Atingeþi clapeta
, apoi fotografia care vreþi sã fie redatã.
Revenire (la interfaþa
VISUAL INDEX)
Buton pentru
succesiunea de imagini
(pag. 39)
Se trece la interfaþa
VISUAL INDEX
(OPTION)
Deplasare
înainte / înapoi
Pentru a schimba modul de redare folosind butonul
D (sau E).
Atingeþi
(HOME)
(VIEW IMAGES) T [VISUAL INDEX].
Pentru a ajusta volumul sonor
Apãsaþi
(OPTION) T clapeta
T [VOLUME], apoi reglaþi volumul cu butoanele
.
z Observaþii
• Pentru a reda filmele cu încetinitorul atingeþi
/
în cursul pauzei.
• O atingere mãreºte de circa 5 ori viteza de rulare înainte / înapoi, 2 atingeri ale acestor
butoane conduc la creºterea vitezei de circa 10 ori*.
* Aproximativ de 8 ori mai rapid în cazul unui DVD+RW.
40
Utilizarea funcþiei de mãrire la
redare (PB zoom)
Puteþi mãri fotografiile de 1,1 pânã la 5 ori
faþã de dimensiunea originalã.
Mãrirea poate fi reglatã cu ajutorul
cursorului de zoom sau cu butoanele de
zoom de pe marginea ecranului LCD.
1 Redaþi fotografia care vreþi sã fie mãritã.
2 Mãriþi fotografia cu T (Telefoto).
Pe ecranul LCD apare un cadru.
3 Atingeþi ecranul în zona care vreþi sã fie
afiºatã în centrul ecranului.
4 Reglaþi mãrirea cu W (Wide angle - unghi
panoramic) / T (Telefoto-prim plan).
Pentru a renunþa, atingeþi
.
Redarea unei serii de
fotografii (succesiune de
imagini)
Atingeþi
din interfaþa de redare a
fotografiilor.
Prezentarea succesiunii de imaginii începe
cu fotografia pe care aþi selectat-o.
Atingeþi
pentru a opri succesiunea de
imagini. Pentru reluarea prezentãrii
succesiunii de imagini, atingeþi din nou
.
z Observaþie
• Nu puteþi folosi mãrirea la redare în timpul
prezentãrii unei succesiuni de imagini.
b Notã
• Puteþi stabili redarea continuã a succesiunii
de imagini cu ajutorul [SLIDE SHOW SET]
din
(OPTION) T clapeta . Varianta
implicitã este [ON] (redare continuã).
41
Redarea imaginilor la televizor
Puteþi conecta camera video la mufa de intrare a televizorului sau a aparatului video folosind
cablul de conectare A/V (1) sau cablul de conectare A/V cu S VIDEO (2). Conectaþi
camera dvs. video la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat pentru a
efectua aceastã operaþie (pag. 20). Consultaþi de asemenea manualele de utilizare ce însoþesc
dispozitivele ce urmeazã a fi conectate.
Echipament fãrã
mufã S VIDEO
Echipament cu
o mufã S VIDEO
(Galben)
(Alb)
(Alb)
(Roºu)
(Roºu)
Mufã A/V OUT
: Flux de semnal
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Conectaþi cablul la mufa de intrare a
celuilalt echipament.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi alt dispozitiv via mufa S
video, folosind cablul de conectare A/V
cu S VIDEO (opþional), imaginile pot fi
reproduse mai fidel decât în cazul în care
realizaþi conexiunea prin cablul A/V.
Conectaþi mufele albã ºi roºie (audio
stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) ale unui cablu de
conectare A/V (opþional) cu un cablu S
VIDEO opþional. În acest caz, conectorul
de culoare galbenã nu este necesar.
Conexiunea S VIDEO nu va avea semnal
audio la ieºire.
42
Aparat video sau TV
Când televizorul este conectat
la un aparat video
Conectaþi camera dvs. video la intrarea LINE
IN a aparatului video. Puneþi selectorul de
intrãri al aparatului video în poziþia LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 etc.), dacã aparatul video
are un selector de intrãri.
Pentru a stabili raportul
laturilor imaginilor în funcþie de
televizorul conectat (16:9 / 4:3)
Adaptaþi raportul laturilor imaginilor la
dimensiunea ecranului televizorului dvs.
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a
porni camera video.
2 Atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)
T [OUTPUT SETTINGS] T [TV TYPE]
T [16:9] sau [4:3] T
.
b Note
• Dacã stabiliþi pentru [TV TYPE] varianta
[4:3], sau dacã raportul laturilor comutã
între 16:9 (panoramic) ºi 4:3, imaginea poate
fi instabilã.
• La redarea cu un televizor de tipul 4:3 care
nu este compatibil cu semnalele în format
16:9 a unei imagini înregistrate în format
16:9 (panoramic), alegeþi pentru [TV TYPE]
varianta [4:3].
Dacã televizorul dvs. este
mono (are o singurã mufã de
intrare audio)
Conectaþi mufa galbenã a cablului A/V la
mufa de intrare video, apoi conectaþi mufa
albã (canalul din stânga) sau pe cea roºie
(canalul din dreapta) la intrarea audio a
televizorului sau a aparatului video.
z Observaþie
• Puteþi afiºa contorul pe ecranul
televizorului alegând pentru [DISP
OUTPUT] varianta [V-OUT/PANEL]
(pag. 72).
Dacã televizorul / aparatul dvs.
video are un adaptor cu 21 de
pini (EUROCONECTOR)
Utilizaþi un adaptor cu 21 de pini (opþional)
pentru viziona imaginile redate.
Televizor /
Aparat video
43
Obþinerea unui disc compatibil cu alte
echipamente sau cu drive-uri DVD
(Finalizarea discului)
Operaþia de finalizare face ca discul înregistrat sã fie compatibil cu alte echipamente ºi cu
drive-urile DVD de calculator.
Înainte de finalizare, puteþi selecta tipul de meniu DVD care sã afiºeze lista de imagini (pag.
47).
Depinde de tipul de disc dacã finalizarea este necesarã.
Discurile DVD-RW / DVD-R / DVD+R DL necesitã sã fie finalizate.
Discurile DVD+RW nu trebuie finalizate, cu excepþia urmãtoarelor cazuri :
1 pentru a crea un meniu DVD,
2 pentru redarea discului de cãtre un drive DVD de calculator,
3 dacã discul conþine o înregistrare a cãrei duratã totalã este scurtã (mai puþin de 5 min
în modul HQ, de 8 min. în modul SP sau de 15 min în modul LP).
b Note
• Compatibilitatea la redare nu este garantatã cu orice echipament.
• Nu este creat nici un meniu DVD pentru discurile DVD-RW (modul VR).
Desfãºurarea operaþiilor
Pentru redarea pentru prima datã a unui disc cu un
echipament DVD (pag. 46).
Redare cu alte
echipamente
DVD
Finalizare
În cazul 1, 2
sau 3.
44
Efectuaþi reglajele
dorite pentru meniul
DVD.
Pentru adãugarea de înregistrãri pe un disc finalizat
(pag. 60).
Nu pot fi adãugate
înregistrãri
Efectuarea unei
noi înregistrãri
Definalizarea
discului.
Se pot adãuga înregistrãri în mod obiºnuit.
Dacã a fost creat meniul DVD, apare o
interfaþã care vã solicitã sã confirmaþi cã doriþi
sã adãugaþi o înregistrare.
b Notã
• Chiar dacã folosiþi un disc DVD-RW sau DVD+RW, în modul simplificat de funcþionare nu
puteþi înregistra filme suplimentare pe disc dupã ce acesta a fost finalizat. Pentru o astfel
de operaþie, renunþaþi la modul Easy Handycam (pag. 31).
Pentru redarea unui disc cu un echipament DVD dupã
adãugarea unei înregistrãri (pag. 46).
Redare cu alte
echipamente
DVD
Finalizare
Numai în cazul 1
Efectuaþi reglajele
dorite pentru meniul
DVD.
continuã...
45
Obþinerea unui disc compatibil cu alte echipamente
sau cu drive-uri DVD (Finalizarea discului) (continuare)
Finalizarea unui disc
b Note
• Operaþia de finalizare poate dura de la un
minut la câteva ore. Cu cât materialul
înregistrat pe disc este mai scurt, cu atât
finalizarea dureazã mai mult.
• Folosiþi un adaptor de reþea ca sursã de
energie pentru a evita întreruperea
alimentãrii în cursul operaþiei de finalizare.
• La finalizarea unui disc cu douã feþe active,
este necesar sã efectuaþi aceastã operaþie
pentru fiecare faþã în parte.
1
2
3
4
Aºezaþi camera într-o poziþie
stabilã ºi conectaþi adaptorul de
reþea la mufa DC IN a camerei.
Porniþi alimentarea deplasând
comutatorul POWER.
Introduceþi în aparat discul care
trebuie finalizat.
Atingeþi
(MANAGE DISC /
MEMORY) în meniul (HOME) T
[FINALIZE].
Pentru a selecta un tip de meniu DVD,
atingeþi (OPTION) T [DVD MENU]
(pag. 47).
Treceþi la pasul 5 dacã doriþi sã finalizaþi
discul folosind varianta [STYLE1]
(implicitã).
5 Atingeþi [YES] T [YES].
Începe operaþia de finalizare.
6
Atingeþi
[Completed.] (operaþie încheiatã).
b Note
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nu decuplaþi adaptorul de reþea de la
prizã în timpul operaþiei de finalizare.
Dacã este necesar sã decuplaþi adaptorul
de reþea, aveþi grijã ca alimentarea camerei
sã fie opritã ºi sã deconectaþi adaptorul
(film), respectiv
dupã ce indicatorul
(foto) se stinge. Finalizarea va fi reluatã
dupã ce cuplaþi din nou adaptorul la
camerã ºi dupã ce porniþi din nou camera.
Nu puteþi scoate discul din aparat pânã ce
nu se încheie operaþia de finalizare.
• Dacã folosiþi un alt disc decât DVD-RW (în
modul VR), simbolurile Z clipesc dupã
încheierea operaþiei de finalizare în interfaþa
stãrii de aºteptare pentru înregistrare a
camerei video. Scoateþi discul din camera
video.
z Observaþii
• Dacã aþi efectuat reglaje pentru crearea unui
meniu DVD ºi apoi aþi finalizat discul,
meniul DVD va fi afiºat pentru câteva
secunde în timpul operaþiei de finalizare.
• Dupã finalizarea discului, indicatorul
discului ºi al formatului de înregistrare sunt
afiºate dupã cum urmeazã :
DVD-RW (în mod VIDEO)
DVD-RW (în mod VR)
DVD+RW
DVD-R
DVD+R DL
46
când apare indicaþia
Pentru a selecta un stil de
meniu DVD
1 La pasul 4 atingeþi
(OPTION) T
[DVD MENU].
2 Selectaþi stilul dorit dintre cele 4 modele
disponibile, folosind [t] / [T].
Selectaþi [NO MENU] dacã nu creaþi un
meniu DVD.
3 Atingeþi
.
b Notã
• Ca tip de meniul DVD este aleasã varianta
[STYLE1] în modul simplificat de
funcþionare.
47
Montaj
Categoria
(OTHERS – Altele)
Aceastã categorie vã permite sã editaþi sau
sã imprimaþi imagini pe un disc sau pe
“Memory Stick Duo”, ori sã le copiaþi pe
calculatorul dvs. pentru a le vizualiza, pentru
a realiza montaje sau pentru a crea un DVD
original.
Categoria
(OTHERS - altele)
Lista elementelor
DELETE (ºtergere)
Puteþi ºterge imaginile de pe un disc sau
de pe “Memory Stick Duo” (pag. 48).
EDIT (montaj)
Puteþi realiza montaje ale imaginilor pe
un disc sau pe “Memory Stick Duo”
(pag. 50).
PLAYLIST EDIT (editarea listei de
redare)
Puteþi crea ºi realiza montaje într-o listã
de redare (pag. 51).
PRINT (imprimare)
Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei
imprimante PictBridge (pag. 55).
COMPUTER (calculator)
Puteþi conecta camera dvs. video la un
calculator (pag. 81).
ªtergerea imaginilor
Puteþi ºterge imagini înregistrate pe un disc
sau pe “Memory Stick Duo” folosind camera
dumneavoastrã video.
Introduceþi în aparat un disc înregistrat sau
o unitate “Memory Stick Duo”.
b Note
• Nu puteþi recupera imaginile ºterse.
• Nu puteþi ºterge filme în modul simplificat
de funcþionare. Renunþaþi în prealabil la
modul Easy Handycam.
z Observaþie
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini
simultan.
• Puteþi ºterge imagini din interfaþa de redare
folosind opþiunea [DELETE] din
(OPTION) T clapeta .
ªtergerea filmelor de pe disc
1 Atingeþi
(OTHERS) din meniul
(HOME) T [DELETE].
2 Atingeþi [
DELETE].
3 Atingeþi [
DELETE].
4 Atingeþi imaginea care vreþi sã fie
ºtearsã.
Scena selectatã este marcatã cu
48
.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de
pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele de pe disc
La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
ªtergerea fotografiilor de pe
“Memory Stick Duo”
1 Atingeþi
(OTHERS) din meniul
(HOME) T [DELETE].
2 Atingeþi [
DELETE].
3 Atingeþi [
DELETE].
4
Atingeþi fotografia care vreþi sã
fie ºtearsã.
Pentru a ºterge de pe disc
filmul cel mai recent înregistrat
DVD
+RW
La pasul 3, atingeþi [ LAST SCENE DEL]
T [OK] T [YES] T [OK].
b Note
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timpul
realizãrii de montaje. Poate fi deteriorat
discul.
• Dacã filmul ºters este inclus în Lista de
redare (pag. 51), filmul este ºters ºi din
lista de redare.
• Chiar dacã ºtergeþi imaginile inutile de pe
disc, capacitatea rãmasã liberã a acestuia
este posibil sã nu creascã atât de mult încã
sã vã permitã realizarea de înregistrãri
suplimentare.
• Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate
pe disc ºi a reveni la capacitatea iniþialã a
discului, trebuie ca acesta sã fie formatat
(pag. 59).
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
z Observaþie
• Imaginile înregistrate cu aceastã camerã
video ºi stocate pe un disc sunt denumite
“imagini originale”.
continuã...
49
ªtergerea imaginilor
(continuare)
Pentru a ºterge toate
fotografiile de pe “Memory
Stick Duo”
La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
b Note
• Nu puteþi ºterge fotografiile în urmãtoarele
cazuri :
– când cardul “Memory Stick Duo” este
protejat la scriere,
– dacã fotografia respectivã este protejatã
la scriere cu un alt echipament.
z Observaþie
• Pentru a ºterge toate fotografiile de pe
“Memory Stick Duo”, formataþi cardul de
memorie (pag. 60).
Divizarea
înregistrãrilor
b Notã
• Nu puteþi diviza filme în modul simplificat
de funcþionare. Renunþaþi în prealabil la
modul Easy Handycam.
1 Atingeþi
(OTHERS) din meniul
(HOME) T [EDIT].
2 Atingeþi [DIVIDE].
3
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
divizat.
Începe redarea filmului respectiv.
4 Atingeþi
în punctul unde doriþi
sã divizaþi filmul în scene.
Filmul face o pauzã.
Stabileºte cu mai mare precizie
poziþia punctului unde doriþi sã
divizaþi filmul, dupã ce acesta a fost
selectat folosind
.
Se revine la începutul
filmului selectat.
La apãsarea butonului
între redare ºi pauzã.
se comutã
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
50
Crearea Listei de
redare
b Note
• Odatã divizate, filmele nu mai pot fi aduse
la forma iniþialã.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timpul
realizãrii de montaje. Poate fi deteriorat
discul.
• Chiar dacã filmul divizat este inclus în Lista
de redare, aceasta nu este divizat ºi în lista
de redare.
• Poate exista o uºoarã diferenþã între
punctul unde a fost atins butonul
ºi
punctul efectiv de divizare, deoarece
camera selecteazã punctul de secþionare
la intervale de jumãtate de secundã.
O listã de redare este o listã care prezintã
imagini reprezentative, la dimensiuni reduse,
ale filmelor selectate. Scenele originale nu
sunt modificate chiar dacã realizaþi montaje
sau ºtergeþi scenele din Lista de redare.
Aveþi grijã sã introduceþi discul înregistrat
în camera video.
b Notã
• Nu puteþi adãuga sau realiza montaje ale
filmelor în modul simplificat de
funcþionare. Renunþaþi în prealabil la
modul Easy Handycam.
1 Atingeþi
(OTHERS) din meniul
(HOME) T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [
3
ADD].
Atingeþi scena care sã fie
adãugatã în Lista de redare.
Scena selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
continuã...
51
Crearea Listei de redare (continuare)
Pentru a adãuga toate filmele
de pe disc în Lista de redare
La pasul 2, atingeþi [
ADD ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
b Notã
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timpul editãrii
Listei de redare. Poate fi deteriorat discul.
z Observaþii
• Puteþi include pânã la 999 de filme în Lista
de redare.
• Puteþi adãuga un film în lista de redare în
cursul vizionãrii acestuia folosind
(OPTION) T clapeta
[ ADD] din
.
Redarea filmelor din Lista de
redare
Aveþi grijã sã introduceþi în camera video
discul la care este adãugatã lista de redare
1
Atingeþi
(VIEW IMAGES) din
meniul
(HOME) T [PLAYLIST].
Imaginile adãugate la Lista de redare sunt
afiºate pe ecran.
2
52
Atingeþi scena de unde vreþi sã
înceapã redarea.
Lista de redare este prezentatã începând
cu scena selectatã, pânã la final, apoi se
revine la interfaþa cu Lista de redare.
ªtergerea
simultanã
a
imaginilor adãugate din Lista
de redare
1 Atingeþi
(OTHERS) din meniul
(HOME) T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [ERASE].
Pentru a ºterge toate imaginile simultan,
atingeþi [ERASE ALL] T [YES] T [YES]
T [OK].
3 Atingeþi imaginea pe care vreþi sã o
ºtergeþi din Lista de redare.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de
pe ecranul LCD pentru a confirma
imaginea.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
z Observaþie
• Imaginile originale nu sunt modificate chiar
dacã ºtergeþi imaginile din Lista de redare.
Modificarea ordinii în Lista de
redare
Divizarea unui film în cardul
Listei de redare
1 Atingeþi
(OTHERS) din meniul
(HOME) T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [MOVE].
3 Atingeþi imaginea pe care doriþi sã o
deplasaþi.
1 Atingeþi
(OTHERS) din meniul
(HOME) T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [DIVIDE].
3 Selectaþi filmul care doriþi sã fie divizat.
Începe redarea filmului respectiv.
4 Atingeþi
în punctul unde doriþi sã
divizaþi filmul în scene.
Filmul face o pauzã.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a confirma
imaginea.
pentru a reveni la interfaþa
Atingeþi
precedentã.
4 Atingeþi [OK] .
5 Selectaþi destinaþia folosind [t] / [T].
Bara de destinaþie
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a confirma
imaginea.
6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK] .
La fiecare apãsare a
butonului
, se comutã
între redare ºi pauzã.
5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
b Notã
• Poate exista o uºoarã diferenþã între
punctul unde a fost atins butonul
ºi
punctul efectiv de divizare, deoarece
camera selecteazã punctul de secþionare
la intervale de jumãtate de secundã.
z Observaþie
• Filmele originale nu sunt modificate chiar
dacã le divizaþi în Lista de redare.
z Observaþie
• Dacã selectaþi mai multe imagini, acestea
sunt deplasate conform ordinii din Lista
de redare.
53
Copierea imaginilor cu aparate video sau
cu recordere DVD / HDD
Puteþi copia imagini redate de camera video cu alte echipamente de înregistrare, cum ar fi
aparate video sau recordere DVD/HDD. Conectaþi echipamentul respectiv într-unul dintre
urmãtoarele moduri. Conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin intermediul
adaptorului de reþea furnizat (pag. 20). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce însoþesc
echipamentele ce urmeazã a fi conectate.
b Notã
• Deoarece copierea se efectueazã prin transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate
deteriora.
Echipament fãrã
mufã S VIDEO
Echipament cu o
mufã S VIDEO
(galben)
(alb)
(alb)
(roºu)
(roºu)
Mufã A/V OUT
l : Flux de semnal / video
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Conectaþi la mufa de intrare a celuilalt
echipament video.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi camera la un alt dispozitiv
prin mufa S VIDEO, utilizând un cablu
de conectare A/V împreunã cu unul
S VIDEO (opþional), imaginile reproduse
vor fi de calitate superioarã comparativ
cu cazul în care este folosit numai un
cablu A/V. Conectaþi mufele albã ºi roºie
(audio, stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) ale cablului de
conectare A/V cu un cablu S VIDEO
(opþional). În acest caz, conectarea mufei
galbene nu este necesarã. Numai
conexiunea S VIDEO nu va transmite
semnal sonor la ieºire.
54
Aparate video sau
recordere DVD / HDD
b Note
• Pentru ca indicatorii de ecran (spre exemplu
contorul etc.) sã nu mai fie afiºaþi pe ecranul
echipamentului conectat, alegeþi în meniul
(SETTINGS) T
HOME pentru
[OUTPUT SETTINGS] T[DISP OUTPUT]
T [LCD PANEL] (variantã implicitã),
pag. 72.
• Pentru a fi înregistrate data/ora ºi
informaþiile legate de reglarea camerei,
afiºaþi-le pe ecran (pag. 69).
• Când conectaþi camera dvs. video la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului A/V la mufa video de
intrare, iar pe cel roºu (canalul drept) sau
pe cel alb (canalul stâng) la mufa audio de
intrare a aparatului.
Copierea imaginilor cu
aparate video sau cu
recordere DVD / HDD
Imprimarea imaginilor înregistrate
1
Puteþi tipãri fotografii folosind o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge, fãrã a
cupla camera la calculator.
(continuare)
2
Introduceþi discul înregistrat în
camera de luat vederi.
Porniþi camera video ºi apãsaþi
(VIEW IMAGES).
butonul
Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corespunzãtoare, în funcþie de
echipamentul folosit pentru afiºare
(pag. 42)
3 Introduceþi în celãlalt echipament
suportul de înregistrare adecvat.
Dacã echipamentul de înregistrare are un
selector de intrãri, puneþi-l în poziþia
corespunzãtoare modului intrare (input).
4
5
6
(Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge)
Conectaþi camera video la
echipamentul de înregistrare
(aparat video sau recorder DVD/
HDD) prin cablul de cuplare A/V
(furnizat) 1 sau prin cablul de
conectare A/V cu S VIDEO
(opþional) 2.
Conectaþi camera la mufele de intrare ale
echipamentului de înregistrare.
Porniþi redarea discului cu
camera video ºi înregistraþi-l cu
celãlalt echipament video.
Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile
de utilizare ce însoþesc dispozitivul de
înregistrare.
Când copierea se încheie, opriþi
echipamentul de înregistrare ºi
apoi camera dvs. video.
Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete pentru a alimenta camera video în
vederea acestei operaþii (pag. 20).
Introduceþi în camera video unitatea de
memorie “Memory Stick Duo” pe care sunt
înregistrate fotografiile ºi porniþi imprimanta.
Conectarea camerei dvs. de
luat vederi la imprimantã
1 Porniþi camera video.
2 Conectaþi mufa
(USB) a camerei
video la o imprimantã, folosind
cablul USB (pag. 112).
Pe ecranul LCD apare automat interfaþa
[USB SELECT].
3 Atingeþi [
PRINT].
Dupã ce este efectuatã conexiunea, pe ecran
apare simbolul
(conectare PictBridge)
Va fi afiºatã una dintre fotografiile stocate
pe “Memory Stick Duo”.
b Notã
• Putem garanta operaþia numai pentru
modele compatibile cu standardul
PictBridge.
continuã...
55
Imprimarea imaginilor înregistrate (Imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge) (continuare)
Imprimare
1 Atingeþi fotografia pe care vreþi sã
o imprimaþi.
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
2 Atingeþi
(OPTION), ajustaþi
urmãtoarele opþiuni, apoi atingeþi
.
[COPIES] : Stabiliþi numãrul de exemplare
ale fotografiei care urmeazã sã fie
imprimatã. Puteþi stabili un numãr de pânã
la 20 de exemplare.
[DATE / TIME] : Selectaþi [DATE],
[DAY&TIME] sau [OFF] (nu este
imprimatã nici o datã sau orã).
[SIZE] : Selectaþi dimensiunea colii de
hârtie.
Dacã nu doriþi sã modificaþi reglajul
existent, treceþi la pasul 3.
3 Atingeþi [EXEC] T [YES] T
.
Apare din nou interfaþa de selecþie a
fotografiilor.
Pentru a încheia imprimarea
Atingeþi
în interfaþa de selecþie a
imaginilor.
b Note
• Consultaþi manualul de instrucþiuni al
imprimantei care urmeazã a fi folositã.
• Dacã imprimanta nu mai funcþioneazã,
deconectaþi cablul USB, opriþi imprimanta,
apoi reporniþi-o ºi reluaþi operaþia de
tipãrire de la început.
56
• Este posibil ca operaþiile sã nu fie corect
realizate dacã încercaþi sã efectuaþi
urmãtoarele când este afiºat pe ecran
simbolul :
– sã acþionaþi comutatorul POWER ;
(VIEW IMAGES) ;
– sã apãsaþi
– sã deconectaþi cablul USB de la
imprimantã ;
– sã scoateþi cardul de memorie “Memory
Stick Duo” din camera de luat vederi.
• Dacã se opreºte imprimanta, decuplaþi
cablul USB, opriþi ºi apoi reporniþi
imprimanta, apoi reluaþi operaþia de la
început.
• Puteþi selecta numai una dintre dimensiunile
de imagine pe care imprimanta le poate
tipãri.
• La unele modele de imprimante, marginile
de sus, de jos, din stânga ºi din dreapta
ale imaginii pot fi modificate. Dacã
imprimaþi o fotografie înregistratã cu un
raport al laturilor de 16:9 (panoramic),
marginile din stânga ºi din dreapta ale
acesteia pot fi eliminate.
• Este posibil ca unele modele de imprimante
sã nu accepte funcþia de printare a datei.
Consultaþi instrucþiunile de folosire ale
imprimantei pentru a afla detalii.
• Nu pot fi imprimate urmãtoarele :
– imaginile editate cu un calculator,
– imaginile înregistrate cu alte
echipamente,
– imagini cu dimensiunea de 3MB sau
mai mari,
– imagini cu dimensiuni mai mari de
2848 × 2136 pixeli.
z Observaþii
• PictBridge reprezintã un standard industrial
stabilit de Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Puteþi tipãri fotografii
fãrã a utiliza un calculator, conectând o
imprimantã direct la o camerã video digitalã
sau la un aparat foto digital, indiferent de
model ºi de producãtorul aparatului.
• Puteþi imprima o fotografie dacã o vizualizaþi
folosind clapeta T [PRINT] din meniul
(OPTION).
Utilizarea suportului de înregistrare
Categoria
(MANAGE DISC / MEMORY
– Gestionarea discului / memoriei)
Aceastã categorie vã permite sã folosiþi un
disc sau o unitate “Memory Stick Duo”
pentru diverse scopuri.
Redarea unui disc
cu alte echipamente
Redarea unui disc cu alte
echipamente
Categoria
(MANAGE DISC / MEMORY –
Gestionarea discului / memoriei)
Lista elementelor
FINALIZE (finalizare)
Puteþi asigura redarea discurilor cu alte
echipamente finalizându-le (pag. 44).
DISC SELECT GUIDE (ghid de alegere
a discului)
Camera vã semnaleazã discul cel mai potrivit
pentru scopul urmãrit (pag. 58).
FORMAT (formatare disc)
Puteþi formata ºi utiliza din nou discul
(pag. 59).
FORMAT (formatare “Memory
Stick Duo”)
Puteþi formata ºi utiliza din nou unitatea
“Memory Stick Duo” (pag. 60).
UNFINALIZE (definalizare)
Puteþi sã definalizaþi un disc ºi sã înregistraþi
în continuare multe imagini pe el (pag. 60).
DISC INFO (informaþii despre disc)
Puteþi afiºa informaþiile despre disc.
Dupã finalizarea unui disc (pag. 44) veþi
putea viziona filme înregistrate cu camera
dvs. redate de alte echipamente DVD. Nu
putem însã garanta redarea cu orice tip de
aparat DVD. Discurile DVD+RW nu necesitã
sã fie finalizate pentru a fi redate de alte
echipamente.
b Note
• Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de
8 cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Verificaþi dacã în cazul unui echipament
DVD aºezat vertical, poziþia permite ca
discul sã fie pus orizontal.
• Unele discuri nu pot fi redate, pot îngheþa
imaginea pentru un moment între scene.
În cazul anumitor echipamente, unele
funcþii pot fi dezactivate.
z Observaþii
• Echipamentele care acceptã subtitluri pot
afiºa data ºi ora înregistrãrii în locul unde
în mod obiºnuit apar subtitluri (pag. 65).
Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte echipamentul respectiv.
• Dacã aþi creat un meniu DVD (pag. 47),
puteþi selecta scena doritã din meniu.
Redarea unui disc cu ajutorul
calculatorului
Puteþi reda un astfel de disc la calculator,
dacã este instalatã o aplicaþie de redare DVD
pe acel calculator.
Introduceþi discul finalizat în drive-ul DVD
al calculatorului ºi redaþi discul folosind o
aplicaþie DVD de redare.
continuã...
57
Redarea unui disc cu alte
echipamente (continuare)
b Note
• Chiar dacã folosiþi un disc DVD+RW,
acesta trebuie finalizat (pag. 44), în caz
contrar putând apãrea disfuncþionalitãþi.
• Verificaþi dacã drive-ul DVD al
calculatorului poate reda un DVD de 8 cm.
• Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de
8 cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Este posibil ca discul sã nu fie redat sau ca
filmele sã nu ruleze cursiv pe anumite
calculatoare.
• Filmele stocate pe un disc nu pot fi copiate
direct pe un calculator pentru a fi redate
sau a se realiza montaje.
z Observaþie
• Pentru detalii legate de operaþiuni ºi
proceduri, consultaþi ghidul de iniþializare
“First Step Guide” furnizat în format
electronic pe CD-ROM (pag. 81).
Eticheta de volum a discului
Data la care discul a fost folosit pentru prima
datã este înregistratã (varianta implicitã este
0:00 AM January 1, 2007).
<ex.>
Dacã discul a fost folosit prima datã la ora
0:00 am pe data de 1 ianuarie 2007 :
2007_01_01_00H00M_AM
Eticheta
volumului
z Observaþii
• Imaginile de pe discuri sunt stocate în
urmãtoarele directoare :
– DVD-RW (în mod VR) :
în directorul DVD_RTAV
– Alte discuri ºi moduri :
în directorul VIDEO_TS
58
Alegerea discului
adecvat (Ghid de
alegere a discului)
Selectaþi opþiunea care este potrivitã pentru
dvs. dintre cele afiºate pe ecran, apoi veþi fi
informaþi despre opþiunile adecvate pentru
scopul pe care îl urmãriþi.
1
Atingeþi
(MANAGE DISC /
MEMORY) din meniul
(HOME).
2 Atingeþi [DISC SELECT GUIDE].
3
Atingeþi opþiunea care este
potrivitã pentru dumneavoastrã de
pe ecran.
Dupã ce rãspundeþi la toate întrebãrile,
veþi fi informaþi asupra discului cel mai
potrivit pentru dvs.
Dacã introduceþi acelaºi tip de disc care
este indicat în [DISC SELECT GUIDE],
discul este formatat cu opþiunile
selectate de dumneavoastrã.
ªtergerea tuturor scenelor de pe disc
(Formatare)
Formatarea unui disc
4
x DVD-RW
Selectaþi [VIDEO] sau [VR] pentru
formatul de înregistrare (pag. 12), apoi
atingeþi
.
x DVD+RW
Selectaþi raportul laturilor filmului, [16:9
WIDE] sau [4:3], apoi atingeþi
.
Dacã formataþi un disc finalizat
VIDEO) revine la starea definalizatã.
Pentru a putea vedea conþinutul discului
cu alte echipamente, acesta trebuie
finalizat din nou.
• În cazul unui DVD-RW (în modul VR)/
DVD+RW, la formatare sunt ºterse toate
imaginile de pe discul finalizat. Pe ecran
apare unul dintre simbolurile urmãtoare:
sau
, însã nu este necesar sã
finalizaþi din nou discul înainte de redarea
acestuia cu alte echipamente*.
* Pentru a crea un meniu DVD pe un disc
DVD+RW, finalizaþi din nou discul (pag. 44).
1
2
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
Porniþi camera video.
3 Introduceþi în camera video discul
care trebuie formatat.
(MANAGE DISC /
MEMORY) din meniul
(HOME)
T [ FORMAT].
• Parcurgeþi urmãtorii paºi în cazul în
care discul este unul DVD-RW sau
DVD+RW.
Prin formatare, discul înregistrat este readus
la starea iniþialã, putând fi refolosit pentru
înregistrare. Toate datele înregistrate
anterior pe disc sunt ºterse, capacitatea
acestuia fiind recuperatã în întregime prin
formatare.
Un DVD-R / DVD+R DL nu poate fi
formatat. Înlocuiþi-l cu un nou disc.
• Prin formatare, un DVD-RW (în modul
Atingeþi
5 Atingeþi [Yes].
6
Atingeþi
când este afiºat
mesajul [Completed.] (încheiat).
b Note
• Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de
alimentare cu energie pentru a evita
întreruperea alimentãrii în cursul formatãrii.
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în
timpul formatãrii.
• Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe),
este necesarã formatarea fiecãrei feþe în
parte. Cele douã feþe pot fi formatate în
moduri diferite pentru înregistrare.
• În cazul unui DVD+RW, nu puteþi modifica
raportul laturilor imaginilor pe parcurs.
Formataþi din nou discul pentru a schimba
raportul laturilor imaginilor.
• Nu puteþi formata un disc care a fost
protejat la scriere cu alte echipamente.
Anulaþi protecþia folosind echipamentul
original, apoi formataþi discul.
z Observaþie
• Dacã folosiþi un disc DVD-RW în modul
simplificat de funcþionare (pag. 29), pentru
formatul de înregistrare este stabilitã
varianta VIDEO
continuã...
59
ªtergerea tuturor
scenelor de pe disc
(Formatare) (continuare)
Formatarea unui “Memory
Stick Duo”
În urma formatãrii sunt ºterse toate
fotografiile de pe “Memory Stick Duo”
1
2
3
Porniþi camera video.
Introduceþi unitatea “Memory
Stick Duo” de formatat, în
camera dvs. video.
Atingeþi
(MANAGE DISC /
MEMORY) din meniul
T [ FORMAT].
(HOME)
Înregistrarea scenelor suplimentare
dupã finalizare
Puteþi înregistra material suplimentar pe
discurile DVD-RW / DVD+RW finalizate
dupã ce urmaþi paºii de mai jos, în cazul în
care existã spaþiu liber pe disc.
Când folosiþi un DVD-RW (în modul VR)
finalizat, puteþi înregistra filme
suplimentare pe disc fãrã a mai trebui sã
efectuaþi alþi paºi.
Când folosiþi un DVD-RW (în
modul VIDEO) – Definalizare
1
2
4 Atingeþi [Yes] T [Yes].
5
Când este afiºatã indicaþia
[Completed.], atingeþi [OK].
b Note
• Fotografiile sunt ºterse chiar dacã au fost
protejate cu alt echipament împotriva
ºtergerii accidentale.
• Nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
operaþii dacã pe ecran apare indicaþia
[Executing...] :
– sã acþionaþi comutatorul POWER sau
alte butoane,
– sã scoateþi unitatea “Memory Stick
Duo” din aparat.
60
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
Porniþi camera video.
3 Introduceþi în camera video discul
finalizat.
4
Atingeþi
(MANAGE DISC /
MEMORY) din meniul
(HOME)
T [UNFINALIZE] (Definalizare).
5
Atingeþi [Yes] T [Yes], apoi
atingeþi [OK] când este afiºatã
indicaþia [Completed.] (încheiat).
La folosirea
DVD+RW
unui
disc
Dacã aþi creat un meniu DVD (pag. 47) în
cursul operaþiei de finalizare trebuie sã
parcurgeþi paºii de mai jos înainte de a mai
înregistra alte filme.
1
2
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
• Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe),
este necesarã definalizarea fiecãrei feþe în
parte.
• Nu puteþi înregistra scene suplimentare
pe discuri DVD-R / DVD+R DL.
• Nu puteþi înregistra material suplimentar
pe un disc, în cursul funcþionãrii în modul
simplificat. Renunþaþi la modul Easy
Handycam.
Deplasaþi comutatorul POWER
pentru a porni indicatorul
luminos
(Film).
3 Introduceþi în camera video discul
finalizat.
Va apãrea o interfaþã care vã va permite
sã confirmaþi cã doriþi sã înregistraþi
scene suplimentare.
4 Atingeþi [Yes] T [Yes].
5
Când este afiºatã indicaþia
[Completed.], atingeþi [OK].
b Note
• Utilizaþi adaptorul de reþea ca sursã de
alimentare pentru a evita întreruperea
alimentãrii în cursul acestei operaþii.
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în
timpul operaþiei.
• Un meniu DVD creat în cursul operaþiei de
finalizare este ºters.
61
Personalizarea camerei video
Ce puteþi face cu categoria
– reglaje) din meniul HOME
Puteþi modifica funcþiile de înregistrare ºi
reglajele privind funcþionarea dupã cum vã
este convenabil.
(SETTINGS
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
Dacã elementul nu este afiºat pe ecran,
atingeþi V/v pentru a schimba pagina.
Folosirea Meniului HOME
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
(HOME).
(HOME)
4 Atingeþi varianta doritã.
Dacã varianta nu este afiºatã pe ecran,
atingeþi V/v pentru a schimba pagina.
(HOME)
5
Categoria
2 Atingeþi
62
(SETTINGS)
(SETTINGS).
Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
Lista elementelor de reglaj
(SETTINGS)
pentru categoria
REGLAJE PENTRU FILME (pag. 64)
Element
REC MODE
NIGHTSHOT LIGHT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
GUIDEFRAME
ZEBRA
REMAINING
SUB-T DATE
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
Pagina
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65
66
REGLAJE PENTRU FOTOGRAFII
(pag. 66)
Element
IMAGE SIZE*2
QUALITY
FILE NO.
NIGHTSHOT LIGHT
STEADYSHOT*1
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
Pagina
66
68
68
64
65
65
65
65
65
REGLAJE PENTRU VIZUALIZAREA
IMAGINILOR (p. 69)
Element
DATA CODE
DISPLAY
Pagina
69
69
REGLAJE DE SUNET ªI ECRAN*3
(pag. 70)
Element
VOLUME*2
BEEP*2
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
VF B.LIGHT
Pagina
70
70
70
70
71
71
REGLAJE LEGATE DE IEªIREA
SEMNALULUI (pag. 72)
Element
TV TYPE
DISP OUTPUT
CEAS /
Pagina
72
72
LIMBÃ (pag. 72)
Element
Pagina
CLOCK SET*
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE SET*2
2
23
72
72
72
REGLAJE CU CARACTER GENERAL
(pag. 73)
Element
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
REMOTE CTRL
Pagina
73
106
73
73
*1 Numai la modelele DCR-DVD506E /
DVD508E / DVD908E
* 2 Disponibil ºi în modul simplificat de
funcþionare.
*3 În modul simplificat de funcþionare este
disponibil numai [SOUND SETTINGS].
63
Reglaje pentru filme
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor)
NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare Night Shot)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 62
(OPTION MENU) T pag. 74
Variantele implicite sunt marcate cu simbolul
B.
REC MODE
(modul înregistrare)
Puteþi selecta unul dintre cele 3 nivele
disponibile la înregistrarea unui film.
Puteþi alege pentru calitatea imaginilor de
film unui dintre aceste trei nivele.
HQ
Se înregistreazã în modul înaltã
definiþie (9M (HQ)).
B SP
Se înregistreazã în modul definiþie
standard (6M (SP)).
LP
Este prelungitã durata de înregistrare
(redare îndelungatã) (3M (LP)).
b Notã
• Dacã înregistraþi în modul LP calitatea
scenelor se poate degrada sau scenele în
care sunt elemente în miºcare rapidã pot
apãrea alterate de zgomot la redarea
discului.
z Observaþie
• Consultaþi pagina 12 pentru detalii legate
de durata înregistrãrii în fiecare dintre
aceste moduri.
64
Dacã folosiþi funcþia NightShot plus (pag.
36) sau [SUPER NIGHTSHOT] (pag. 79), veþi
putea sã înregistraþi imagini mai clare
alegând pentru opþiunea [NIGHTSHOT
LIGHT] varianta [ON] (stabilitã din oficiu).
În acest caz vor fi emise radiaþii infraroºii
(invizibile pentru ochiul uman).
b Note
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 113).
• Demontaþi obiectivul de conversie
(opþional).
• Distanþa maximã de la care puteþi filma
folosind opþiunea [NIGHTSHOT LIGHT]
este de aproximativ 3 m.
DIGITAL ZOOM
(mãrire digitalã)
Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul
în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai
mult decât de 10 ori (varianta implicitã) la
înregistrare. Þineþi seama însã cã atunci când
folosiþi mãrirea digitalã, calitatea imaginii
scade.
Partea din dreapta a scalei reprezintã
factorul mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este
afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire.
B OFF
Nivelul maxim la mãrirea opticã este 10 ×.
20×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 20×.
80×
DCR-DVD406E /DVD408E / DVD 808E
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 80×.
STEADYSHOT
(compensarea miºcãrilor camerei)
Puteþi compensa miºcãrile nedorite ale
camerei (varianta implicitã este [ON]).
Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[OFF] (
) când folosiþi un trepied
(opþional) deoarece imaginea va fi mai
naturalã.
AUTO SLW SHUTTR
(reducerea vitezei obturatorului)
Când pentru aceastã opþiune este aleasã
varianta [ON] (implicitã), viteza obturatorului
este redusã în mod automat la 1/25 secunde
când se înregistreazã în spaþii întunecate.
GUIDEFRAME
(caroiaj orientativ)
Alegând pentru opþiunea [GUIDEFRAME]
varianta [ON], puteþi afiºa un caroiaj pentru
a verifica dacã subiectul este orizontal sau
vertical.
Caroiajul nu este înregitrat. Apãsaþi DISP /
BATT INFO pentru ca sã disparã chenarul.
b Note
• Poziþionând subiectul în punctul de
intersecþie al caroiajului, compoziþia va fi
mai echilibratã.
ZEBRA (Haºurã)
Zonele de ecran unde luminozitatea are
nivelul stabilit apar haºurate (cu linii oblice
paralele). Aceastã facilitate are rol orientativ
pentru ajustarea luminozitãþii. Când
modificaþi reglajul implicit, este afiºat
simbolul . Haºura nu este înregistratã.
B OFF
Nu este afiºatã haºura.
b Notã
• Zonele de ecran unde luminozitatea este
de aproximativ 100 IRE sau mi mult pot fi
supraexpuse.
z Observaþie
• IRE reprezintã luminozitatea ecranului.
REMAINING
(indicatorul spaþiului rãmas)
B AUTO
Este afiºat timp de circa 8 secunde
indicatorul spaþiului rãmas pe disc în
urmãtoarele cazuri :
• Dacã aparatul recunoaºte capacitatea
rãmasã pe disc când comutatorul
POWER este în poziþia
(film).
• Dacã apãsaþi DISP/BATT INFO pentru
ca indicatorul sã comute între poziþiile
pornit / oprit când comutatorul POWER
(film).
este în poziþia
• Când selectaþi unul dintre modurile de
înregistrare din HOME MENU.
ON
Indicatorul spaþiului rãmas pe disc este
afiºat mereu.
b Notã
• Dacã durata de înregistrare disponibilã
pentru filme este mai micã de 5 minute,
indicatorul rãmâne afiºat pe ecran.
SUB-T DATE
(data / ora pentru subtitrare)
Selectaþi [ON] (reglaj implicit) pentru afiºarea
datei ºi orei înregistrãrii, când este redat un
disc cu un dispozitiv care beneficiazã de
funcþia de afiºare a subtitlurilor. Consultaþi
ºi documentaþia respectivului aparat.
70
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 70 IRE.
100
Haºura apare în zonele unde luminozitatea
ecranului este de circa 100 IRE sau mai
mare.
65
Reglaje
(continuare)
pentru
filme
FLASH LEVEL
(nivelul bliþului)
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi
bliþul încorporat sau un bliþ extern (opþional)
care este compatibil cu camera dvs.
HIGH ( +)
Nivelul bliþului creºte.
B NORMAL ( )
LOW ( –)
Nivelul bliþului scade.
REDEYE REDUC
(reducere efect de ochi roºii)
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi
bliþul încorporat sau un bliþ extern (opþional)
care este compatibil cu camera dvs. Puteþi
evita efectul de ochi roºii activând bliþul
înainte de înregistrare.
Alegeþi pentru [REDEYE REDUC] varianta
[ON], apoi apãsaþi de mai multe ori (bliþ)
(pag. 34) pentru a selecta una dintre variante.
(Reducerea automatã a efectului
deochi roºii) : Bliþul ilumineazã
anticipat înainte de a se declanºa
automat pentru înregistrarea propriuzisã dacã nu este suficientã luminã în
jur, ca sã reducã efectul de ochi roºii.
r
(Reducerea forþatã a efectului de
ochi roºii) : Este folosit întotdeauna
bliþul ºi iluminarea anticipatã pentru
reducerea efectul de ochi roºii.
r
(Fãrã bliþ) : Se înregistreazã fãrã bliþ.
• Este posibil ca reducerea fenomenului de
ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie
de diferenþele individuale ºi de alte
condiþii.
66
Reglaje pentru
fotografii
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea fotografiilor)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 62
(OPTION MENU) T pag. 74
Variantele implicite sunt marcate cu B.
IMAGE SIZE
(dimensiunea fotografiei)
b Note
• Opþiunea [ IMAGE SIZE] poate fi reglatã
numai în modul stare de aºteptare pentru
înregistrare.
DCR-DVD506E / DVD508E / DVD908E
)
B 6,1M (
Sunt înregistrate fotografii clare.
3,1M (
)
Permite înregistrarea mai multor fotografii
la o calitate relativ bunã.
VGA (0,3M) (
)
Permite înregistrarea numãrului maxim de
fotografii.
b Note
• Când raportul laturilor imaginilor este
schimbat în 16:9, dimensiunea imaginii este
schimbatã în [
4,6M] (
) (pag. 37).
• Puteþi selecta numai dimensiunea imaginii
pentru fotografii.
DCR-DVD406E / DVD408E / DVD808E
B 4,0M (
)
Sunt înregistrate fotografii clare.
Când comutatorul POWER este în poziþia
(Film)* – pentru modelele DCRDVD506E / DVD508E / DVD908E
1,9M (
)
Permite înregistrarea mai multor fotografii
la o calitate relativ bunã.
VGA (0,3M) (
)
Permite înregistrarea numãrului maxim de
fotografii.
b Note
• Când raportul laturilor imaginilor este
schimbat în 16:9, dimensiunea imaginii este
schimbatã în [
3,0M] (
) (pag. 37).
• Puteþi selecta numai pentru fotografii
dimensiunea imaginii.
Capacitatea cardului “Memory
Stick Duo” ºi numãrul de
fotografii ce pot fi înregistrate
Când comutatorul POWER este în poziþia
(Foto) – pentru modelele DCR-DVD506E
/ DVD508E / DVD908E
Când comutatorul POWER este în poziþia
(Foto) – pentru modelele DCRDVD406E /DVD408E / DVD 808E
Când comutatorul POWER este în poziþia
(Film)* – pentru modelele DCRDVD406E /DVD408E / DVD 808E
continuã...
67
Reglaje pentru fotografii (continuare)
FILE NO.
(numãrul fiºierului)
B SERIES
Alocã numere succesive fiºierelor chiar
dacã unitatea “Memory Stick Duo” este
înlocuitã cu o alta.
RESET
Numãrãtoarea fiºierelor este reluatã de
fiecare datã când este schimbatã unitatea
de memorie “Memory Stick Duo”.
* Dimensiunea imaginilor este stabilitã în
funcþie de raportul laturilor imaginii
înregistrate :
DCR-DVD506E / DVD508E / DVD908E
– [ 4,6M] cu raportul laturilor 16:9
– [3,4M] cu raportul laturilor 4:3
DCR-DVD406E / DVD408E / DVD808E
– [ 2,3M] cu raportul laturilor 16:9
– [1,7M] cu raportul laturilor 4:3
b Note
• Numerele sunt mãsurate în urmãtoarele
condiþii : sus - pentru calitatea imaginilor
este aleasã varianta [FINE] ; jos - pentru
calitatea imaginilor este aleasã varianta
[STANDARD].
• Toate numerele au fost determinate la
utilizarea unui card de memorie “Memory
Stick Duo” produs de Sony Corporation.
Numãrul fotografiilor înregistrate depinde
de condiþiile de înregistrare.
• Rezoluþia fotografiilor este obþinutã cu
ajutorul dispoziþiei unice a pixelilor
Senzorului CMOS ClearVid marca Sony ºi
sistemului de procesare de imagine (noul
tip Enhanced Imaging Processor).
QUALITY (calitate)
B FINE (FINE)
Sunt înregistrate fotografii de calitate
foarte bunã.
STANDARD (STD)
Sunt înregistrate fotografii la calitate
standard.
68
NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare NightShot)
Consultaþi pagina 64.
STEADYSHOT
(eliminarea miºcãrilor nedorite
ale camerei) –DCR-DVD506E /
DVD508E / DVD908E
Consultaþi pagina 65.
GUIDE FRAME
(ghidaje pentru încadrarea
imaginilor)
Consultaþi pagina 65.
ZEBRA (haºurã)
Consultaþi pagina 65.
FLASH LEVEL
(nivelul bliþului)
Consultaþi pagina 65.
REDEYE REDUC
(reducerea efectului de ochi
roºii)
Consultaþi pagina 66.
Reglaje de vizualizare a imaginilor
(Elemente de reglaj pentru particularizarea ecranului)
CAMERA DATA (date privind camera)
Film
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 62
(OPTION MENU) T pag. 74
Fotografie
Variantele implicite sunt marcate cu B.
DATA CODE (cod de date)
În timpul redãrii sunt afiºate informaþii
înregistrate în mod automat (cod de date)
împreunã cu imaginile.
B OFF
Codul de date nu este afiºat.
DATE/TIME
Sunt afiºate data ºi ora.
CAMERADATA
(date privind camera) - în continuare
Sunt afiºate date privind reglarea camerei.
DATE/TIME (data / ora)
1 Data
2 Ora
3 SteadyShot - oprit
4 Luminozitate
5 Echilibru de alb
6 Amplificare (gain)
7 Viteza obturatorului
8 Valoarea aperturii
9 Expunere
z Observaþii
• Simbolul apare în cazul înregistrãrii
fotografiilor cu ajutorul unui bliþ.
• Codul de date este afiºat pe ecranul TV
dacã este conectatã camera la un televizor.
• Indicatorul comutã între urmãtoarele
elemente la apãsarea butonul DATA
CODE de la telecomandã : [DATE/TIME]
(Data ºi ora) T [CAMERA DATA] (date
privind camera) T [OFF] (nimic afiºat).
• În funcþie de condiþiile legate de disc, pe
ecran va apãrea indicaþia [--:--:--].
continuã...
69
Reglaje de vizualizare a
imaginilor (continuare)
DISPLAY (afiºaj)
Puteþi selecta numãrul de reprezentãri de mici
dimensiuni care sã aparã în interfaþa VISUAL
INDEX.
B ZOOM LINK
Modificã numãrul de reprezentãri de
dimensiuni reduse afiºate (6 sau 12),
folosind cursorul de zoom al camerei dvs.
video*.
6IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 6 imagini.
12IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 12 imagini.
* Puteþi acþiona cu butoanele de zoom
de pe marginea ecranului LCD sau cu
cele ale telecomenzii.
Reglaje de sunet ºi
ecran
(Elemente de reglaj pentru
personalizarea semnalului sonor
-beep- ºi a ecranului)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 62
(OPTION MENU) T pag. 74
Variantele implicite sunt marcate cu B.
VOLUME (volum)
Atingeþi butoanele
regla volumul (pag. 40).
/
pentru a
BEEP (semnal sonor)
B ON
La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când
acþionaþi afiºajul tactil este emis un semnal
acustic sub forma unei melodii.
OFF
Nu se aude melodia ºi nici sunetul scos de
obturator.
LCD BRIGHT
(luminozitatea ecranului LCD)
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD.
1 Reglaþi luminozitatea atingând
2 Atingeþi
/
.
.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
70
LCD BL LEVEL
(iluminarea ecranului LCD)
VF B.LIGHT
(luminozitatea vizorului)
Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului
LCD.
Puteþi regla luminozitatea vizorului.
B NORMAL
Iluminare standard.
BRIGHT
Iluminarea ecranului LCD este mai
puternicã.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de alimentare cu energie, este
selectatã automat varianta [BRIGHT] a
acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
puþin la înregistrare.
• Dacã deschideþi panoul LCD la 180 de
grade, cu ecranul spre exterior ºi apropiaþi
panoul LCD de corpul camerei, reglajul
devine automat [NORMAL].
B NORMAL
Luminozitate standard.
BRIGHT
Luminozitatea vizorului creºte.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de energie, este selectatã automat
varianta [BRIGHT] a acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
uºor la înregistrare.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
LCD COLOR
Puteþi regla culoarea ecranului LCD atingând
/
.
butoanele
Intensitate
scãzutã
Intensitate
ridicatã
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
71
Reglaje legate de Ceas / Limbã
(Elemente de reglaj pentru
ieºirea semnalului
stabilirea orei ºi a limbii folosite)
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 62
(OPTION MENU) T pag. 74
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 62
(OPTION MENU) T pag. 74
Variantele implicite sunt marcate cu B.
CLOCK SET
(potrivirea ceasului)
TV TYPE (tip de televizor)
Vezi pag. 23.
Consultaþi pagina 42.
AREA SET
(diferenþa de fus orar)
DISP OUTPUT
(modalitate de afiºare)
B LCD PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor.
V-OUT/PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul
LCD ºi în vizor.
Puteþi stabili diferenþa de fus orar fãrã a opri
ceasul.
Alegeþi fusul orar corespunzãtor folosind v/
V când folosiþi aparatul în strãinãtate.
Consultaþi diferenþele de fus orar prezentate
la pag. 100.
SUMMERTIME (ora de varã)
Puteþi modifica acest reglaj fãrã a opri ceasul.
Alegeþi varianta [ON] pentru ca indicaþia orei
sã avanseze cu 1 orã.
LANGUAGE SET
(limba folositã)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru
afiºarea informaþiilor pe ecran.
z Observaþie
• În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã
printre opþiuni, camera video vã pune la
dispoziþie varianta [ENG[SIMP]] (englezã
simplificatã).
72
Reglaje generale
(Alte elemente de reglaj)
A. SHUT OFF
(oprirea automatã)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
v/V pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
B 5 min
Camera video se opreºte în mod automat
dacã au trecut circa 5 minute în care nu a
fost folositã.
NEVER (niciodatã)
Camera video nu se opreºte niciodatã în
mod automat.
Variantele implicite sunt marcate cu B.
b Notã
• Dacã aceastã camerã video este conectatã
la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat
varianta [NEVER].
DEMO MODE
(mod demonstrativ)
REMOTE CTRL
(telecomandã)
Reglajul implicit este [ON] ºi vã permite sã
urmãriþi timp de circa 10 minute un program
demonstrativ dupã ce deplasaþi comutatorul
POWER în poziþia
(film).
Varianta stabilitã implicit este [ON] ºi ea vã
permite sã utilizaþi telecomanda care v-a fost
furnizatã (pag. 115).
(HOME MENU) T pag. 62
(OPTION MENU) T pag. 74
z Observaþie
• Demonstraþia va fi suspendatã în
urmãtoarele cazuri :
– când apãsaþi butonul START / STOP
sau PHOTO;
– când atingeþi ecranul în timpul
desfãºurãrii demonstraþiei (Demonstraþia va reîncepe dupã circa 10 minute) ;
– când deplasaþi comutatorul de
deschidere a capacului compartimentului pentru disc ;
– când introduceþi sau scoateþi unitatea
“Memory Stick Duo” ;
– când puneþi comutatorul POWER în
poziþia
(foto) ;
– când apãsaþi
IMAGES) .
(HOME) /
z Observaþie
• Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita
preluarea de cãtre camera video a
comenzilor transmise de telecomanda altui
aparat video.
(VIEW
CALIBRATION (calibrare)
Consultaþi pag. 106.
73
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION
Meniul pentru opþiuni (OPTION MENU)
apare ca o fereastrã extensibilã când faceþi
clic dreapta cu mouse-ul la calculator.
Diverse funcþii sunt afiºate în contextul
operaþiei.
Folosirea Meniului OPTION
1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi
(OPTION) pe ecran.
(OPTION)
3 Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
Când elementul dorit nu apare
pe ecran
Atingeþi o altã clapetã. Dacã nu puteþi gãsi
nicãieri elementul dorit, înseamnã cã funcþia
respectivã nu este disponibilã în acea
situaþie.
b Note
• Clapetele ºi elementele de meniu care apar
pe ecran diferã în funcþie de starea camerei
la momentul respectiv (înregistrare /
redare).
• Unele elemente apar fãrã clapetã.
• Meniul OPTION nu poate fi utilizat în
modul simplificat de funcþionare.
Clapetã
2 Atingeþi elementul de meniu dorit.
Dacã nu puteþi gãsi elementul dorit,
atingeþi o altã clapetã pentru a trece la o
altã paginã.
continuã...
74
Activarea funcþiilor folosind Meniul
(continuare)
OPTION
Elemente pentru înregistrare
din Meniul OPTION
Elemente pentru redare din
Meniul OPTION
Consultaþi pag. 74 pentru operaþii de
reglaj
Consultaþi pag. 74 pentru operaþii de
reglaj
* Pagina
Element
Clapeta
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
–
–
–
–
–
–
–
–
–
76
76
76
77
77
77
78
79
79
Clapeta
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
–
–
–
79
80
80
Clapeta
REC MODE
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
QUALITY
SELF-TIMER
TIMING
RECORD SOUND
a
–
a
a
–
–
–
64
80
66
68
80
37
37
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.
* Pagina
Element
Clapeta
DELETE
DELETE ALL
a
a
48
49
a
a
a
a
50
52
52
52
Clapeta
DIVIDE
ERASE
ERASE ALL
MOVE
-- (clapetã care depinde de situaþie)
ADD
a
52
ADD ALL
a
52
PRINT
a
55
SLIDE SHOW
–
41
VOLUME
a
70
DATA CODE
a
69
SLIDE SHOW SET
–
41
ADD
ADD ALL
-- (Nici o clapetã)
COPIES
DATE / TIME
SIZE
DVD MENU
a
a
51
52
–
–
–
–
56
56
56
47
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.
75
Reglajele funcþiilor din Meniul
În continuare sunt descrise elementele care
pot fi reglate numai din meniul OPTION.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 62
(OPTION MENU) T pag. 74
Variantele implicite sunt marcate cu B.
OPTION
apar timp de câteva seunde în urmãtoarele
cazuri :
– când modul de focalizare este schimbat
din automat în manual,
– dacã reglaþi manual focalizarea.
(Acestea nu vor fi corect afiºate dacã
folosiþi lentile de conversie, opþionale)
FOCUS (focalizare)
SPOT FOCUS
(focalizare punctualã)
Puteþi regla manual focalizarea. Apelaþi la
aceastã funcþie când vreþi sã focalizaþi
asupra unui anumit subiect.
Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un
subiect care nu este plasat în centrul
ecranului.
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi unul dintre simbolurile
(pentru a focaliza pe subiecte aflate în
apropiere) sau
(pentru focalizarea
pe subiecte aflate la distanþã mare).
Simbolul apare când nu se poate
focaliza mai aproape, iar când nu se
poate focaliza la distanþã mai mare.
3 Atingeþi
.
Pentrureglarea automatã a focalizãrii, apãsaþi
[AUTO] T
la pasul 1.
b Notã
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1 cm în cazul
unghiurilor panoramice ºi de circa 80 cm în
cazul înregistrãrii la distanþã.
z Observaþii
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã deplasaþi pârghia pentru
puterea de mãrire spre T (telefoto) pentru
a regla focalizarea, apoi spre W (panoramic) pentru a adapta mãrirea pentru
înregistrare. Când doriþi sã înregistraþi un
prim-plan al unui subiect, deplasaþi
pârghia pentru reglarea mãririi spre W
(unghi panoramic), apoi reglaþi focalizarea.
• Informaþiile legate de distanþa focalã
(distanþa la care se aflã subiectul asupra
cãruia se focalizeazã, în cazul în care este
întuneric ºi dificil de reglat focalizarea)
76
1 Atingeþi subiectul de pe ecran.
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi [END].
Pentru a regla automat focalizarea, atingeþi
[AUTO] T [END] la pasul 1.
b Notã
• Dacã reglaþi [SPOT FOCUS], pentru [FOCUS] este aleasã automat varianta
[MANUAL].
TELE MACRO
(prim planuri)
Opþiunea este utilã pentru înregistrarea
subiectelor de mici dimensiuni, spre exemplu
flori sau insecte. Fundalul poate fi neclar,
însã subiectul va apãrea mai clar, ieºind în
evidenþã.
Când pentru [TELE MACRO] alegeþi varianta
[ON] (pornit) (T ) , mãrirea (pag. 34) se
deplaseazã spre partea superioarã a secþiunii
T (Telefoto–Fotografiere la distanþã)
permiþând înregistrarea subiectelor la
distanþe mici, de pânã la 45 cm.
* La modelele DCR-DVD406E / DVD408E
/ DVD 808E : de pânã la 37 cm.
Pentru a renunþa, apãsaþi [OFF] sau alegeþi
pentru mãrire varianta unghi panoramic
(secþiunea W).
b Note
• Când înregistraþi un subiect aflat la distanþã,
focalizarea poate fi dificilã ºi poate dura
mai mult timp.
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 76).
EXPOSURE (expunere)
Puteþi stabili manual luminozitatea unei
imagini. Ajustaþi opþiunea [EXPOSURE]
când subiectul este prea luminos sau prea
întunecat comparativ cu fundalul.
1 Atingeþi [MANUAL].
Apare simbolul
.
2 Reglaþi expunerea atingând butoanele
.
3 Atingeþi
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T
, la pasul
1.
SPOT METER
(exponometrul punctual)
Puteþi regla ºi fixa expunerea pentru un
anumit subiect, astfel încât acesta sã fie
înregistrat în condiþii de iluminare adecvatã,
cu toate cã existã un contrast puternic între
subiect ºi fundal (spre exemplu, în cazul
subiectelor aflate pe o scenã, sub lumina
reflectoarelor).
1 Atingeþi uºor punctul de pe ecran
pentru care doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi
expunerea.
Apare simbolul
.
2 Atingeþi [END].
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T [END], la
pasul 1.
b Notã
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
pentru [EXPOSURE] este aleasã în mod
automat varianta [MANUAL].
SCENE SELECTION
(selecþia scenei)
Puteþi înregistra imagini în diferite situaþii
folosind funcþia [SCENE SELECTION].
B AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi
înregistrate în mod automat imagini, fãrã
a folosi funcþia [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* ( ) (Amurg)
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra vederi de
noapte, fãrã a pierde
atmosfera nocturnã.
TWILIGHT PORT (
amurg)
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra subiecte pe
un fundal nocturn.
) (Portret în
CANDLE ( ) (Lumânare)
Selectaþi aceasta pentru
a surprinde atmosfera
scenelor luminate de
lumânãri.
SUNRISE&SUNSET* ( )
(Rãsãrit ºi apus de soare)
Selectaþi aceasta pentru a
înregistra apusul ºi rãsãritul de soare în culori vii.
FIREWORKS* ( ) (Focuri de
artificii)
Alegeþi aceasta pentru
a imortaliza focurile de
artificii în întreaga lor
splendoare.
77
Reglajele funcþiilor din Meniul
LANDSCAPE* ( ) (Peisaj)
Alegeþi aceasta pentru a
filma clar elemente aflate
la distanþã. Reglajul permite camerei sã evite
focalizarea pe un geam sau pe ochiurile
unei plase metalice interpuse între camera
video ºi subiect.
PORTRAIT ( )
(Portret)
Alegeþi aceastã variantã
pentru a scoate în
evidenþã subiectul, spre
exemplu o persoanã sau o floare, prin
estomparea fundalului.
SPOTLIGHT* ( ) (Spot de luminã)
Selectaþi aceasta pentru
a evita ca feþele
persoanelor sã aparã
excesiv de albe atunci
când sunt iluminate puternic.
BEACH** ( ) (Plajã)
Alegeþi
aceastã
variantã pentru a
imortaliza albastrul viu
al apei oceanului sau al unui lac.
) (Zãpadã)
SNOW** (
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra imagini
luminoase în cazul în
care fundalul vizat conþine mult alb.
* Camera dvs. focalizeazã numai asupra
subiectelor aflate la distanþã.
** Camera dvs. nu focalizeazã asupra
subiectelor aflate în apropiere.
b Notã
• Reglajul [WHITE BAL.] este anulat când
efectuaþi reglajul [SCENE SELECTION].
WHITE BAL.
(echilibrul de alb)
Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie
de luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã.
78
B AUTO
Echilibrul de alb este reglat în mod
automat.
OPTION (continuare)
OUTDOOR ( ) (exterior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã fie adecvat pentru urmãtoarele condiþii
de înregistrare :
– în aer liber,
– pentru vederi nocturne, reclame
luminoase ºi focuri de artificii ,
– la rãsãritul sau la apusul soarelui,
– la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã care
dau luminã similarã cu cea naturalã.
INDOOR ( ) (interior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã corespundã urmãtoarelor condiþii :
– pentru scene înregistrate la o petrecere
sau în studiouri, unde condiþiile de
iluminare se modificã rapid,
– în interiorul unei clãdiri,
– la lumina unor surse video din cadrul
unui studio sau a unor lãmpi color cu
sodiu sau cu incandescenþã.
ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare)
Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie de
lumina spaþiului în care înregistraþi.
1 Apãsaþi [ONE PUSH].
2 Vizaþi un obiect alb cum ar fi o bucatã
de hârtie care sã umple ecranul, în
aceleaºi condiþii de iluminare în care
ulterior veþi înregistra subiectul.
3 Atingeþi simbolul [
].
Simbolul
va clipi des. Dupã
reglarea ºi memorarea echilibrului de
alb, indicatorul înceteazã a mai clipi.
b Note
• Alegeþi pentru [WHITE BAL.] varianta
[AUTO] sau reglaþi culoarea folosind
[ONE PUSH] la lumina unor lãmpi cu
fluorescenþã cu luminã albã sau albã rece.
• Dacã simbolul
clipeºte des în cursul
reglajului [ONE PUSH], continuaþi sã vizaþi
un obiect alb pânã ce simbolul
va
înceta sã clipeascã.
• Simbolul
clipeºte rar dacã reglajul [ONE
PUSH] nu a putut fi corect stabilit.
• Dacã este aleasã varianta [ONE PUSH], iar
simbolul
continuã sã clipeascã ºi dupã
atingerea butonului
, alegeþi pentru
opþiunea [WHITE BAL.] varianta [AUTO].
• Dacã reglaþi opþiunea [WHITE BAL.],
pentru [SCENE SELECTION] este aleasã
în mod automat varianta [AUTO].
Pentru a reveni la reglajul obiºnuit, alegeþi
pentru [SUPER NIGHTSHOT] varianta
[OFF].
z Observaþii
• Dacã schimbaþi acumulatorul având
selectatã varianta [AUTO] sau dacã
deplasaþi camera de afarã înãuntru (ori
invers), selectaþi [AUTO] ºi vizaþi cu camera timp de 10 secunde un obiect alb din
apropiere pentru ca echilibrul de culoare
sã fie mai bine reglat.
• Reluaþi operaþia [ONE PUSH] (o singurã
apãsare) dacã modificaþi reglajul [SCENE
SELECTION] sau dacã deplasaþi camera
video în exterior, în cursul reglajului
echilibrului de alb folosind [ONE PUSH].
b Note
• Nu folosiþi funcþia [SUPER NIGHTSHOT]
în spaþii luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 113).
• Demontaþi lentilele de conversie (opþionale)
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual - [FOCUS] (pag.
76).
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate. Dinamica imaginii poate fi
diminuatã în acest caz.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
FADER (gradare)
Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR
SLOW SHTR] varianta [ON], puteþi
înregistra imagini cu culori mai luminoase,
chiar ºi în spaþii întunecate.
Pe ecran apare simbolul
.
Pentru a renunþa la funcþia [COLOR SLOW
SHTR] apãsaþi [OFF].
b Note
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual -[FOCUS] (p. 76)
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate, ceea ce poate conduce la
reducerea dinamicii imaginii.
SUPER NIGHTSHOT
(Super NightShot)
Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate
de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei
înregistrãri efectuate folosind funcþia
NightShot dacã este aleasã varianta [ON]
pentru [SUPER NIGHTSHOT] în timp ce
comutatorul NIGHTSHOT (pag 36) este pus
de asemenea în poziþia ON.
Pe ecran apare simbolul S
.
Puteþi înregistra tranziþia dintre scene cu
urmãtoarele efecte adãugate intervalului
respectiv :
1 Selectaþi simbolul efectului dorit în
[STBY] (la intrarea gradatã în scenã) sau
[REC] (la pãrãsirea treptatã a scenei), apoi
.
atingeþi
2 Apãsaþi butonul START/STOP.
Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
clipeascã ºi dispare când gradarea se
încheie.
Pentru a renunþa la aceastã operaþie înainte
de a începe, atingeþi [OFF] la pasul 1.
La apãsarea butonului START/STOP,
reglajul este anulat.
STBY
Pãrãsirea treptatã
a scenei
REC
Intrare gradatã
în scenã
[WHITE FADER] (gradare dinspre alb)
[BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
79
Reglajele funcþiilor din Meniul
D. EFFECT (efecte digitale)
Dacã este selectat [OLD MOVIE], pe ecran
apare simbolul
ºi puteþi înregistra
impregnând filmelor dumneavoastrã o
atmosferã de film vechi.
Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT],
atingeþi [OFF].
PICT. EFFECT
(efecte de imagine)
Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini
în timpul înregistrãrii sau al redãrii.
Este afiºat simbolul
.
B OFF
Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT].
SEPIA
Imaginea este sepia.
B&W (alb-negru)
Imaginile sunt monocrome (alb-negru).
PASTEL
Imaginile seamãnã cu
un pastel.
MICREF LEVEL
(nivelul microfonului)
Puteþi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
Selectaþi [LOW] dacã vreþi sã înregistraþi un
sunet puternic ºi interesant într-o salã de
concerte etc.
B NORMAL
Sunt înregistrate diverse sunete
înconjurãtoare, care sunt convertite la un
anumit nivel.
LOW ( )
Sunetul din mediul înconjurãtor este
înregistrat fidel. Acest reglaj nu este
adecvat pentru înregistrarea discuþiilor.
80
OPTION (continuare)
SELF-TIMER
(cronometrul propriu)
Când folosiþi cronometrul propriu, puteþi
începe fotografierea cu o întârziere de circa
10 secunde.
Apãsaþi PHOTO pentru a înregistra
fotografii când pentru [SELF-TIMER] este
aleasã varianta [ON] ºi apare simbolul .
Pentru a anula numãrãtoarea inversã atingeþi
[RESET].
Pentru a renunþa la cronometrul propriu
selectaþi [OFF].
z Observaþie
• Cronometrul propriu poate fi acþionat ºi
cu ajutorul butonului PHOTO al
telecomenzii (pag. 115).
Utilizarea unui calculator
Ce puteþi face cu un calculator Windows
Dupã ce instalaþi aplicaþia software “Picture
Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat
pe un calculator Windows, puteþi beneficia
de operaþiile prezentate în continuare.
z Observaþie
• Consultaþi pagina 85 dacã folosiþi un
calculator Macintosh.
Despre Ghidul de iniþiere
Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este un
manual electronic de instrucþiuni pe care îl
puteþi consulta cu ajutorul calculatorului.
Acest manual descrie operaþiile de bazã, de
la conectarea iniþialã a camerei video la
calculator ºi realizarea primelor reglaje, pânã
la funcþionarea generalã atunci când folosiþi
pentru prima datã aplicaþia software “Picture
Motion Browser”de pe CD-ROM (furnizat).
Consultaþi «Instalarea Ghidului de iniþiere»
(pag. 83), porniþi Ghidul de iniþiere ºi urmaþi
instrucþiunile.
Despre funcþia “Help” a
aplicaþiilor software
Principalele funcþii
x Importul filmelor înregistrate cu
camera dvs. video
x Vizionarea filmelor importate la
calculator
Puteþi gestiona filme ºi fotografii dupã
data ºi ora la care au fost înregistrate ºi
sã selectaþi filmele sau fotografiile pe care
vreþi sã le urmãriþi sub formã de imagini
în miniaturã. Aceste reprezentãri de
dimensiuni reduse pot fi mãrite ºi redate
ca o succesiune de imagini.
x Realizarea de montaje cu
imaginile importate la calculator
x Crearea unui DVD original
Folosind datele de imagine importate de
la calculator, puteþi crea un DVD original.
x Copierea unui disc T Video Disc
Copier
Puteþi copia toate imaginile de pe un disc
înregistrat cu camera dvs.
Documentaþia Help explicã exhaustiv funcþiile
tuturor aplicaþiilor software. Consultaþi
documentaþia Help pentru a afla detalii
suplimentare dupã ce aþi citit cu atenþie “Ghidul
de iniþiere”. Pentru afiºarea informaþiilor Help,
faceþi clic pe semnul
care apare pe ecran.
Cerinþe de sistem
Când folosiþi “Picture Motion
Browser”
SO: Microsoft Windows 2000 Professional,
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
sau Windows XP Media Center Edition.
Este necesarã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare constã într-un sistem de operare
actualizat (upgrade) sau într-un mediu multiboot.
Procesor :
Minim : Intel Pentium III la 1 GHz sau mai
rapid.
Aplicaþii :
DirectX 9.0c sau versiuni ulterioare (Acest
produs se bazeazã pe tehnologia DirectX.
Este necesar sã fie instalat DirectX.)
Sistem de sunet :
Placã de sunet compatibilã Direct Sound.
Memorie :
• 256 MB de memorie sau mai mult.
81
Hard disk :
• Spaþiu liber necesar pentru instalare :
aproximativ 600 MB (se recomandã 5 GB
sau mai mult la crearea de DVD-uri video).
Monitor :
• Placã video compatibila cu DirectX 7 sau
variante ulterioare,
• Rezoluþie minimã 1024 × 768, adâncime
mare de culoare (culoare pe 16 biþi),
Alte cerinþe :
• Port (USB) (trebuie sã fie standard) .
• Se recomandã USB de mare vitezã (USB
2.0),
• Este necesar un drive optic de disc care
poate inscripþiona DVD-uri (este necesar
un drive CD-ROM pentru instalare).
Când sunt redate cu ajutorul
calculatorului fotografii înregistrate
pe un “Memory Stick Duo”
SO: Microsoft Windows 2000 Professional,
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
sau Windows XP Media Center Edition.
Este necesarã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare este un sistem de operare
actualizat (upgrade).
Procesor :
• Pentium MMX la 200 MHz sau mai rapid
Alte cerinþe :
• Port (USB) (trebuie sã fie standard).
b Note
• Chiar dacã este folosit un sistemul de
operare pentru care este garantatã
funcþionarea, este posibil ca anumite cadre
de film sã fie omise, rezultând o redare
neuniformã. Imaginile importate ºi cele de
pe discul creat ulterior nu vor fi însã
afectate.
• Nu este garantatã funcþionarea chiar dacã
sunt îndeplinite cerinþele anterior precizate
privind configuraþia.
• Picture Motion Browser nu permite
reproducerea sunetului cu efect de
învãluire, pe 5,1 canale. Sunetul este
reprodus pe 2 canale.
82
• Anumite calculatoare nu acceptã discuri
cu diametrul de 8 cm (spre exemplu DVD+R
DL cu strat dublu).
• Dacã utilizaþi calculatoare PC notebook,
cuplaþi adaptorul de reþea ca sursã de
alimentare. În caz contrar, este posibil ca
aplicaþia software sã nu funcþioneze
corespunzãtor din cauza facilitãþii de
economisire a energiei acumulatorului, cu
care sunt dotate aceste calculatoare.
z Observaþii
• Dacã existã un slot de Memory Stick la
calculator, introduceþi unitatea “Memory
Stick Duo” ce conþine fotografiile în
adaptorul pentru Memory Stick Duo
(opþional), apoi introduceþi-l în slotul
pentru Memory Stick al calculatorului
pentru a copia fotografiile la calculator.
• La folosirea unui “Memory Stick PRO
Duo”, cu care calculatorul nu este
compatibil, conectaþi camera prin cablul
USB în loc sã folosiþi slotul Memory Stick
al calculatorului.
Instalarea aplicaþiilor software ºi a
Ghidului de iniþiere
Trebuie sã instalaþi Ghidul de iniþiere ºi
aplicaþia software pe calculatorul dvs.
Windows, înainte de a conecta camera video
la computer. Instalarea este necesarã numai
prima datã.
Conþinutul de instalat ºi procedurile pot
diferi în funcþie de sistemul de operare
utilizat.
4 Faceþi clic pe [FirstStepGuide].
5 Selectaþi limba doritã ºi
denumirea modelului dvs. de
camerã din meniul extensibil.
z Observaþie
• Dacã folosiþi un calculator Macintosh,
consultaþi pagina 85.
Instalarea Ghidului de iniþiere
1 Verificaþi sã nu fie conectatã camera video la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
b Note
• Conectaþi-vã ca administrator pentru
instalare.
• Închideþi toate aplicaþiile software care
ruleazã pe calculator înainte de a
instala programele.
3 Introduceþi în cititorul de discuri
al calculatorului CD-ROM-ul care
v-a fost furnizat.
Apare interfaþa de instalare.
6 Faceþi clic pe
[FirstStepGuide(HTML)].
Începe instalarea.
Când apare mesajul [Save is complete]
(stocarea s-a încheiat), faceþi clic pe [OK]
pentru a încheia instalarea.
Pentru a instala Ghidul de iniþiere
(“First Step Guide”) în format pdf.
La pasul 6, faceþi clic pe
[FirstStepGuide(PDF)].
Pentru a instala aplicaþia software
(“Adobe Reader”) pentru vizualizarea fiºierelor PDF.
La pasul 6, faceþi clic pe [Adobe(R)
Reader(R)].
Instalarea aplicaþiei software
1 Parcurgeþi paºii de la 1 la 3 de la
Dacã nu apare interfaþa :
1 Faceþi clic pe [Start], apoi pe [My
Computer]. (Pentru Windows 2000,
faceþi dublu clic pe [My Computer].)
2Faceþi dublu-clic pe [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (Drive-ul de disc)*.
* Denumirea drive-ului (spre exemplu
(E:)) poate varia de la un calculator la
altul.
«Instalarea “Ghidului de iniþiere”»
(pag. 83).
2 Faceþi clic pe [Install].
3 Selectaþi limba doritã pentru
aplicaþia ce urmeazã a fi
instalatã, apoi faceþi clic pe
[Next].
continuã...
83
Instalarea aplicaþiilor software ºi a Ghidului de iniþiere
(continuare)
x Windows Media Format 9 Series Runtime (numai pentru
Windows 2000)
Aplicaþie software pentru a crea un
DVD.
4 Marcaþi aria ºi þara / regiunea
corespunzãtoare, apoi faceþi clic
pe [Next].
Software-ul este configurat pentru þara /
regiunea selectatã de dvs.
5
x Microsoft DirectX 9.0c
Aplicaþie software necesarã pentru a
acþiona asupra filmelor.
Reporniþi calculatorul (Restart) dacã
se solicitã aceasta pentru a încheia
instalarea.
Simbolurile care asigurã legãtura
directã (short-cut), cum ar fi [ ]
(Picture Motion Browser), apar pe
desktop.
Citiþi [License Agreement]
(Convenþie de licenþã), selectaþi
caseta de confirmare corespunzãtoare afirmaþiei [I accept the
terms of the license agreement]
(Accept termenii convenþiei de
licenþã) dacã sunteþi de acord,
dupã care faceþi clic [Next].
6 Conectaþi camera la calculator
prin intermediul unui cablu USB,
apoi faceþi clic pe [Next] în
interfaþa de confirmare a
conexiunii.
8
Scoateþi discul CD-ROM din
drive-ul pentru
calculatorului.
discuri
al
z Observaþie
b Notã
• Nu este necesar sã reporniþi în aceastã
etapã calculatorul chiar dacã este
afiºatã o fereastrã care vã solicitã
aceasta. Reporniþi calculatorul dupã ce
instalarea se încheie.
7 Pentru a instala aplicaþia soft-
ware, urmaþi instrucþiunile afiºate.
În funcþie de calculator, este posibil sã fie
necesarã instalarea unor aplicaþii software
produse de terþi (care sunt prezentate în
continuare). Dacã apare fereastra de
instalare, urmaþi instrucþiunile afiºate
pentru a instala software-ul solicitat.
x Sonic UDF Reader
Aplicaþie software necesarã pentru a
recunoaºte un DVD-RW (modul VR).
84
• Consultaþi Ghidul de iniþiere pentru a afla
cum trebuie decuplat cablul USB.
Dupã instalarea aplicaþiei
software, pe desktop este
creat un simbol de trecere
directã destinat înscrierii
clienþilor pe pagina de
internet dedicatã.
• Odatã înscriºi la pagina de internet,
puteþi beneficia în siguranþã de extrem
de utila asistenþã destinatã clienþilor.
http://www.sony.net/registration/di/
• Pentru informaþii legate de Picture
Motion Browser, vizitaþi urmãtoarea
adresã :
http://www.sony.net/support-disoft/
Urmãrirea
Ghidului de iniþiere
z Observaþie
• Consultaþi pag. 85 dacã folosiþi un calculator Macintosh.
Pentru a vizualiza Ghidul de iniþiere la
calculator, se recomandã utilizarea Microsoft
Internet Explorer Ver. 6.0 sau variante
ulterioare.
Faceþi dublu-clic pe simbolul de trecere
directã (short-cut) la Ghidul de iniþiere de pe
desktop.
z Observaþii
• Puteþi sã porniþi ºi selectând [Start] T
[Programs] ([All Programs] în cazul
Windows XP) T [Sony Picture Utility]
T [FirstStepGuide] T directorul cu
denumirea modelului camerei dvs. video
T “First Step Guide” (Ghidul de iniþiere)
în format HTML.
• Pentru a putea urmãri “First Step Guide”
în format HTML fãrã a apela la instalarea
automatã, copiaþi directorul cu limba care
vã intereseazã din
folderul
[FirstStepGuide] de pe CD-ROM pe
calculator, dupã care faceþi dublu-clic pe
[index.html].
• Consultaþi Ghidul de iniþiere (“First Step
Guide.pdf”) în urmãtoarele cazuri:
– Când vreþi sã imprimaþi secþiunile care
vã intereseazã ale Ghidului de iniþiere;
– Când Ghidul de iniþiere nu este afiºat
corect
datoritã
configurãrii
browser-ului, cu toate cã folosiþi unul
dintre mediile de operare recomandate.
– Când versiunea HTML a Ghidului de
iniþiere nu poate fi instalatã.
Folosirea unui calculator Macintosh
Puteþi copia fotografii de pe “Memory Stick
Duo” pe un calculator Macintosh.
Instalaþi “First Step Guide” de pe discul
furnizat
b Note
• Aplicaþia software “Picture Motion
Browser” nu funcþioneazã în sistemele de
operare Mac.
• Consultaþi Ghidul de iniþiere pentru a afla
detalii legate de conectarea camerei la
calculator ºi privind copierea fotografiilor.
Cerinþe de sistem
Pentru copierea fotografiilor de
pe un “Memory Stick Duo”
SO : Mac OS 9.1/9.2 sau Mac OS X (v10.1/
v10.2/v10.3/v10.4)
Alte cerinþe :
• Port USB (trebuie sã fie standard).
Despre Ghidul de iniþiere
Ghidul de iniþiere (“First Step Guide”) este
un manual de instrucþiuni care poate fi
consultat pe calculator. Aici sunt descrise
operaþiile de bazã, începând cu conectarea
iniþialã a camerei la calculator ºi continuând
cu realizarea reglajelor.
Consultaþi “Installing “First Step Guide””,
lansaþi “First Step Guide”, apoi urmaþi
instrucþiunile.
Instalarea Ghidului de iniþiere
Copiaþi “FirstStepGuide(PDF)” corespunzãtor limbii dorite, în directorul
[FirstStepGuide] de pe calculator.
Vizualizarea Ghidului de
iniþiere
Faceþi dublu clic pe “FirstStepGuide(PDF)”.
În cazul în care nu aveþi instalatã pe calculator nici o aplicaþie software pentru
vizualizarea fiºierelor PDF, puteþi prelua
Adobe Reader de la urmãtoarea adresã de
internet :
http : //www.adobe.com/
85
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer-ul dvs. Sony.
• Operaþii generale / Funcþionare simplificatã/
Telecomandã .................................... 86
• Acumulator / Surse de alimentare ...... 87
• Ecran LCD / vizor .............................. 88
• Discuri / “Memory Stick Duo” .......... 88
• Înregistrare ........................................ 89
• Redarea cu camera video ................... 91
• Redarea unui disc cu alte echipamente92
• Montajul filmelor pe disc ................... 92
• Copiere / Montaj / Conectarea altor
echipamente ...................................... 93
• Conectarea la un calculator ............... 93
• Funcþii care nu pot fi folosite simultan94
Operaþii
generale
/
Funcþionare simplificatã /
Telecomandã
Alimentarea nu porneºte.
• Montaþi un acumulator încãrcat la camera
video (pag. 20).
• Cuplaþi ºtecãrul adaptorului de reþea la o
prizã de perete (pag. 20).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera
video este pregãtitã sã înregistreze, dupã
ce este pornitã. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. Dacã funcþiile
continuã sã nu fie active, apãsaþi butonul
RESET (pag. 114) cu un obiect cu vârf
ascuþit. (Dacã apãsaþi butonul RESET, toate
opþiunile, inclusiv reglajul temporal, vor fi
iniþializate.)
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
86
Butoanele nu funcþioneazã.
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam), urmãtoarele butoane nu
sunt disponibile :
– butonul BACK LIGHT (pag. 36),
– mãrirea la redare (pag. 41),
– pornirea ºi oprirea iluminãrii butonului
LCD (apãsând ºi menþinând apãsat
butonul DISP BATT / INFO timp de
câteva secunde) (pag. 25).
Butonul
(OPTION) nu este afiºat.
• Meniul OPTION nu poate fi utilizat în
timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam).
Reglajele elementelor din meniu
s-au modificat
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam), majoritatea elementelor
de meniu revin la valorile lor implicite.
• Urmãtoarele elemente de meniu sunt stabilite
în modul simplificat de funcþionare :
– modul de înregistrare a filmelor :[SP],
– [ QUALITY] pentru fotografii : [FINE],
– [DATA CODE] : [DATE / TIME],
– formatul de înregistrare pentru discuri
DVD-RW : [VIDEO]
• Urmãtoarele reglaje revin automat la valorile
implicite când comutatorul POWER este
lãsat în poziþia OFF (CHG) pentru mai mult
de 12 ore :
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [MICREF BAL.]
Chiar dacã apãsaþi butonul EASY
reglajele meniului nu comutã
automat la valorile lor implicite.
• Urmãtoarele reglaje rãmân la valorile avute
chiar ºi la trecerea în modul simplificat de
funcþionare :
– [FILE NO.],
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
– [ DISPLAY]
– [BEEP]
– [SUB-T DATE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [DEMO MODE]
– [ LANGUAGE SET]
Telecomanda furnizatã nu funcþioneazã (la modelele DCR-DVD306E /
DVD308E / DVD 708E).
• Alegeþi pentru [REMOTE CTRL] varianta
[ON] (pag. 73).
• Introduceþi un acumulator în compartimentul care îi este destinat, respectând
polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin
marcajele + /– (pag. 115).
• Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã
ºi senzorul camerei video care îi este
destinat.
• Feriþi telecomanda de surse puternice de
luminã cum ar fi lumina solarã directã sau
cea provenitã de la corpuri de iluminat, în
caz contrar fiind posibil ca telecomanda sã
nu funcþioneze corespunzãtor.
Camera de luat vederi vibreazã.
• Vibraþiile apar în funcþie de starea discului.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Un alt aparat DVD nu funcþioneazã
corespunzãtor atunci când folosiþi
telecomanda furnizatã.
• Alegeþi un alt mod de comandã decât DVD
2 pentru dispozitivul DVD sau acoperiþi
senzorul pentru telecomandã al
respectivului aparat cu hârtie neagrã.
În timpul funcþionãrii, camera video
vibreazã sau se aude un sunet slab.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Când capacul compartimentului
pentru discuri este închis, fãrã ca în
interior sã existe vreun disc, se aude
un sunet asemãnãtor celui produs de
un motor.
• Camera dvs. video încearcã sã recunoascã
discul. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Camera se încãlzeºte dacã alimentarea este
pornitã mai mult timp. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtva timp într-un loc rãcoros.
Acumulator / Surse de
alimentare
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care
nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul
pentru [A.SHUT OFF] (pag. 73) sau
reporniþi alimentarea, ori folosiþi adaptorul
de reþea.
• Încãrcaþi acumulatorul (pag. 20).
Indicatorul CHG (încãrcare) nu este
luminos în timpul încãrcãrii
acumulatorului.
• Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG) (pag. 20).
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (pag. 20).
• Conectaþi bine cablul de alimentare la o
prizã de perete.
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat
(pag. 20).
87
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
Indicatorul
CHG
(încãrcare)
lumineazã intermitent în timp ce
acumulatorul este încãrcat.
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (p. 20). Dacã problema persistã,
deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete ºi contactaþi dealer-ul dvs. Sony.
Este posibil ca acumulatorul sã fie uzat.
Indicatorul autonomiei rãmase a
acumulatorului nu prezintã corect
aceastã perioadã de timp.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 20).
• Perioada de timp indicatã este posibil sã nu
fie corectã, în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
Acumulatorul se descarcã rapid.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 20).
Ecran LCD / vizor
Butoanele nu apar pe afiºajul tactil.
• Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide.
• Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al
camerei video (sau butonul DISPLAY al
telecomenzii în cazul modelelor (pag. 25).
Butoanele de pe afiºajul tactil nu
acþioneazã
corect
sau
nu
funcþioneazã deloc.
• Reglaþi afiºajul tactil ([CALIBRATION])
(pag. 106).
88
Elementele de meniu apar de culoare
gri.
• Nu puteþi selecta elementele de meniu care
sunt afiºate de culoare gri, în situaþia
curentã de înregistrare / redare.
• Este posibil ca unele funcþii sã nu poatã fi
utilizate simultan (pag. 94).
Imaginea vãzutã prin vizor nu este
clarã.
• Deplasaþi pârghia de reglare a lentilelor
vizorului pânã ce imaginea devine clarã
(pag. 25).
Imaginea din vizor a dispãrut.
• Închideþi panoul LCD. Imaginea nu este
afiºatã în vizor atunci când panoul LCD
este deschis (pag. 25).
Discuri / “Memory Stick Duo”
Discul nu poate fi scos din
compartimentul sãu.
• Verificaþi dacã este corect conectatã sursa
de alimentare (acumulatorul sau adaptorul
de reþea) (pag. 20).
• Discul este deteriorat sau murdar de
amprente digitale etc. În astfel de cazuri,
poate dura ºi 10 minute pânã ce discul este
scos din aparat.
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
• Operaþia de finalizare a fost întreruptã de
oprirea camerei video. Porniþi camera ºi
scoateþi discul dupã ce finalizarea se
încheie (pag. 46).
Nu puteþi ºterge imagini înregistrate.
• Numãrul maxim de imagini pe care le puteþi
ºterge simultan din interfaþa index este
100.
• Imaginile nu pot fi ºterse în funcþie de tipul
de disc ºi de formatul de înregistrare al
acestuia (pag. 13, 48).
Nu este afiºat indicatorul spaþiului
liber rãmas pe disc.
• Alegeþi pentru [ REMAINING] varianta
[ON] pentru ca acest indicator sã fie mereu
afiºat (pag. 65).
Indicatoarele tipului de disc ºi a
formatului de înregistrare apar de
culoare gri pe ecranul LCD.
• Este posibil ca discul sã fi fost creat cu un
alt echipament decât camera video. Un
astfel de disc poate fi redat de camera dvs.,
însã nu veþi putea înregistra scene
suplimentare pe el.
Nu puteþi acþiona funcþiile folosind
“Memory Stick Duo”.
• Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick
Duo” care a fost formatatã pe un calculator
personal, formataþi-o din nou cu ajutorul
camerei dvs. video (pag. 60).
Nu puteþi ºterge sau formata cardul
“Memory Stick Duo”.
• Numãrul maxim de imagini pe care le puteþi
ºterge simultan din interfaþa index este
100.
• Nu puteþi ºterge fotografii care au fost
protejate cu un alt echipament.
Denumirea fiºierului de date este
incorect sau este afiºat intermitent.
• Este posibil ca fiºierul de date sã fie
deteriorat.
• Este posibil ca formatul fiºierului de date sã
nu fie acceptat de camera dvs. Folosiþi un
format de fiºier compatibil (pag. 102).
Înregistrare
Consultaþi ºi secþiunea «Disc /” Memory
Stick Duo”» (pag. 88).
La apãsarea butonului START/ STOP
nu începe înregistrarea filmului pe
disc.
• Apare interfaþa de redare. Treceþi camera în
starea de aºteptare pentru înregistrare
(pag. 33).
• Camera dvs. înscripþioneazã pe disc ultima
scenã înregistratã.
• Spaþiul liber rãmas pe disc este insuficient.
Folosiþi un disc nou sau formataþi discul
(numai pentru DVD-RW/DVD+RW,
pag. 59) sau ºtergeþi imaginile care nu sunt
necesare (pag. 48).
• Dacã folosiþi unul dintre urmãtoarele tipuri
de discuri dupã ce a fost finalizat, este
necesar sã faceþi discul înregistrabil prin
operaþia de definalizare sau sã folosiþi un
alt disc (pag. 60) :
– DVD-RW (modul VIDEO)
– DVD+RW
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi
camera ºi lãsaþi-o opritã, timp de circa 1 orã,
într-un loc rãcoros (pag. 106).
Nu puteþi înregistra o fotografie.
• Este afiºatã interfaþa de redare. Treceþi
camera video în starea de aºteptare pentru
înregistrare (pag. 33).
• Cardul “Memory Stick Duo” este complet
ocupat. Introduceþi un alt card de memorie
sau formataþi cardul “Memory Stick Duo”
(pag. 60), ori ºtergeþi imaginile care nu mai
sunt necesare de pe “Memory Stick Duo”
(pag. 49).
• Nu puteþi înregistra fotografii pe un disc
introdus în camera video.
continuã...
89
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
• Nu puteþi înregistra fotografii în timp ce
folosiþi funcþiile :
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
Indicatorul luminos ACCESS rãmâne
aprins ºi dupã încheierea înregistrãrii.
• Camera dvs. înscrie pe disc ultima scenã
înregistratã.
Unghiul de înregistrare este diferit.
• Unghiul de înregistrare poate fi diferit în
funcþie de modul de lucru al camerei.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Nu funcþioneazã bliþul.
• Nu puteþi înregistra folosind bliþul :
– când fotografiaþi în cursul înregistrãrii de
filme,
– dacã sunt montate lentilele de conversie
(opþionale).
• Chiar dacã selectaþi declanºarea automatã
a bliþului sau reducerea automatã a efectului
de ochi roºii, nu puteþi folosi bliþul împreunã
cu :
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] sau [SNOW] din [SCENE
SELECTION]
– [MANUAL] pentru [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Durata realã disponibilã pentru
înregistrarea unui film este mai scurtã
decât durata evaluatã a fi disponibilã
pentru înregistrarea pe un disc.
• În funcþie de subiect, spre exemplu un
obiect care se deplaseazã rapid, durata
disponibilã pentru înregistrare poate fi mai
scurtã (pag. 12).
90
Înregistrarea se opreºte.
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi
camera ºi lãsaþi-o opritã, timp de circa 1 orã,
într-un loc rãcoros (pag.106).
Existã o diferenþã de timp între punctul
unde a fost apãsat butonul START /
STOP ºi punctul unde începe / se
terminã înregistrarea.
• La camera dvs. video, poate exista o uºoarã
diferenþã între momentul în care aþi apãsat
butonul START / STOP ºi punctul unde
începe / se terminã înregistrarea filmului.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Raportul laturilor imaginilor (16:9 /
4:3) nu poate fi modificat.
• Nu puteþi modifica raportul laturilor
imaginilor filmului dacã discul dvs. este
unul DVD+RW.
Funcþia de autofocalizare nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta
[AUTO] (pag. 76).
• Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea
nu sunt adecvate focalizãrii automate.
Reglaþi manual focalizarea (pag. 76).
Funcþia
[STEADYSHOT]
nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[ON] (p. 65).
• Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT] sã
nu poatã compensa vibraþiile excesive.
Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã.
• Funcþia BACK LIGHT nu acþioneazã în
timpul utilizãrii modului Easy Handycam.
Subiectele care traverseazã rapid
cadrul pot apãrea deformate.
• Acesta se numeºte fenomen de plan focal
ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Depinzând de modul în care dispozitivul
de imagine (senzorul CMOS) citeºte
semnalele de imagine, subiectul care
traverseazã rapid cadrul poate apãrea
deformat în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
Pe ecan apar mici puncte albe, roºii,
albastre sau verzi.
• Când înregistraþi folosind [SUPER
NIGHTSHOT]sau[COLORSLOWSHTR],
pe ecran apar puncte. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Culoarea imaginilor nu este corect
afiºatã pe ecran.
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
OFF (pag. 36).
Imaginea afiºatã pe ecran este
luminoasã, iar subiectul nu apare pe
ecran.
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
OFF (pag. 36).
Imaginea afiºatã pe ecran este
întunecatã, iar subiectul nu apare pe
ecran.
• Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul DISP /
BATT INFO pentru câteva secunde pentru
a porni iluminarea ecranului (pag. 25).
Apar benzi orizontale în imagine.
• Aceste anomalii apar când înregistraþi
imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã,
a unor becuri cu sodiu sau cu mercur.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Apar benzi negre la înregistrarea
ecranului unui televizor sau unui
calculator.
• Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT]
varianta [OFF] (pag. 65) (DCR-DVD406E /
DVD408E / DVD808E).
Nu puteþi acþiona [SUPER NIGHTSHOT].
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia
ON.
Funcþia [COLOR SLOW SHTR] nu
acþioneazã corect.
• În întuneric total, este posibil ca funcþia
[COLOR SLOW SHTR] sã nu acþioneze
corect. Folosiþi funcþia NightShot sau
[SUPER NIGHTSHOT].
Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL].
• Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL] dacã :
– panoul LCD este închis cu ecranul spre
exterior,
– alimentarea este asiguratã de adaptorul
de reþea.
Redarea cu camera video
Discul nu poate fi redat.
• Rotiþi comutatorul POWER pentru a porni
(VIEW IMAGES).
camera ºi apãsaþi
• În meniul HOME, atingeþi
(VIEW
IMAGES), apoi [VISUAL INDEX].
• Verificaþi compatibilitatea discului (p. 12).
• Introduceþi discul în aparat, cu partea
înregistratã spre corpul camerei. (pag. 26).
• Este posibil ca discul înregistrat, formatat
sau finalizat cu alte dispozitive sã nu poatã
fi redat cu camera dvs. video.
Imaginea redatã este distorsionatã.
• ªtergeþi discul cu o bucatã de pânzã moale
(pag. 102).
Fotografiile stocate pe “Memory Stick
Duo” nu pot fi redate.
• Fotografiile nu pot fi redate dacã aþi
modificat fiºierele sau directoarele, ori dacã
aþi realizat montaje ale datelor pe un
calculator. (În acest caz, denumirea
fiºierelor apare intermitent.) Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 103).
• Se poate ca fotografiile înregistrate cu alte
aparate sã nu poatã fi redate. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 103).
În interfaþa VISUAL INDEX, pe o
imagine apare simbolul “
”.
• Este posibil ca preluarea datelor sã fi eºuat.
Indicaþia poate sã aparã corect dacã opriþi
alimentarea ºi o reporniþi ulterior, sau dacã
scoateþi ºi introduceþi în aparat cardul
“Memory Stick Duo”, de câteva ori.
• Acest simbol poate apãrea pe fotografiile
înregistrate cu alte echipamente sau pe
cele care au fost editate pe calculator etc.
continuã...
91
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
La redarea discului se aude un sunet
slab sau sonorul nu se aude deloc.
• Mãriþi nivelul volumului sonor (pag. 40).
• Sunetul nu este transmis la ieºire când
ecranul LCD este închis. Deschideþi ecranul
LCD.
• Când înregistraþi sonorul alegând pentru
opþiunea [MICREF LEVEL] (pag. 80)
varianta [LOW], este posibil ca sonorul
înregistrat sã fie dificil de auzit.
• În cazul folosirii [SMTH SLW REC], nu
puteþi înregistra sunete în cursul filmãrii
(circa 3 secunde).
Redarea unui disc cu alte
echipamente
Nu puteþi reda discul sau acesta nu
este recunoscut.
• Curãþaþi discul folosind o pânzã moale
(pag. 102).
• Finalizaþi discul (pag. 44).
• Un disc înregistrat în modul VR nu poate fi
redat cu un echipament care nu acceptã
modul acesta. Verificaþi compatibilitatea
în manualul de instrucþiuni al
echipamentului de redare.
Redarea imaginii este distorsionatã.
• Curãþaþi discul folosind o pânzã moale
(pag. 102).
Simbolul “
” apare pe imagini în
meniul DVD.
• Este posibil ca încãrcarea datelor sã fi eºuat
când discul a fost finalizat. Pentru
urmãtoarele tipuri de discuri, faceþi discul
capabil sã primeascã înregistrãri
suplimentare (pag. 60), apoi refaceþi meniul
DVD finalizând din nou discul (pag. 48).
Este posibil ca meniul DVD sã fie afiºat
corect.
– DVD-RW (modul VIDEO)
– DVD+RW
Imaginea redatã îngheaþã pentru un
moment între scene.
•Imaginea poate îngheþa un moment între
scene, în funcþie de echipamentul utilizat.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În cazul unui disc DVD+R DL, imaginea
poate îngheþa un moment când se schimbã
stratul pe care se înregistreazã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Redarea nu trece la scena
precedentã dacã apãsaþi butonul
..
• Dacã redarea traverseazã automat 2 titluri
la camera video când este apãsat butonul
., este posibil ca redarea sã nu se
deplaseze la scena precedentã. Selectaþi
scena doritã din interfaþa meniului.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
echipamentului de redare pentru informaþii
suplimentare.
Realizarea de montaje pe
disc
Nu puteþi realiza montaje.
• Este posibil ca discul dvs. sã nu poatã fi
configurat pentru realizarea de montaje ale
datelor.
• Nu existã imagini înregistrate pe disc.
• Nu pot fi realizate montaje din cauza stãrii
imaginilor.
• Nu puteþi realiza montaje ale imaginilor care
au fost protejate cu alte echipamente.
• Nu puteþi copia sau deplasa imaginile între
disc ºi “Memory Stick Duo”.
Nu pot fi adãugate scene la Lista de
redare.
• Discul este complet ocupat, sau numãrul de
scene adãugate depãºeºte 999. ªtergeþi
scenele inutile (pag. 52)
• Nu puteþi adãuga fotografii în lista de
redare.
Un film nu poate fi divizat.
• Un film este prea scurt pentru a fi divizat.
• Un film protejat cu un alt echipament nu
poate fi divizat.
92
Nu poate fi ºtearsã o scenã.
• Este posibil ca discul dvs. sã nu fie configurat
pentru ºtergerea datelor (pag. 13).
• Nu puteþi ºterge filmele în modul simplificat
de funcþionare.
• O scenã care a fost protejatã cu un alt
echipament nu poate fi ºtearsã.
Nu puteþi copia imaginile de pe un
disc pe “Memory Stick Duo”.
• Nu puteþi copia un film de pe un disc pe
“Memory Stick Duo”, ca fotografie, în
timpul redãrii cu camera video.
Nu poate fi finalizat discul.
• Energia acumulatorului s-a consumat în
tipul operaþiei de finalizare. Folosiþi
adaptorul de reþea.
• Discul este deja finalizat. Dacã folosiþi
urmãtoarele tipuri de discuri, parcurgeþi
procedura solicitatã pentru a înregistra
material suplimentar pe disc (pag. 60) :
– DVD-RW (modul VIDEO),
– DVD+RW.
Nu se poate definaliza discul.
• Opþiunea [UNFINALIZE] nu este
disponibilã pentru urmãtoarele tipuri de
discuri :
– DVD-RW (în modul VR),
– DVD+RW,
– DVD-R,
– DVD+R DL.
Nu puteþi sã realizaþi montaje sau sã
înregistraþi materiale suplimentare
pe un disc folosind alte echipamente.
• Este posibil sã nu puteþi realiza, cu alte
echipamente, montaje ale unui disc
înregistrat cu camera dvs. video.
Copierea / realizarea de
montaje / conectarea la alte
echipamente
Nu se aude sonorul.
• Când folosiþi conectorul S VIDEO, aveþi
grijã sã cuplaþi mufele roºie ºi albã ale
cablului de conectare A/V (pag. 42).
Raportul laturilor imaginilor redate
nu este corect când conectaþi camera
video la televizor.
• Alegeþi varianta convenabilã pentru [TV
TYPE], în funcþie de televizorul folosit
(p. 42).
Nu puteþi copia corect.
• Cablul de conectare A/V nu este cuplat în
mod corespunzãtor. Aveþi grijã sã fie bine
conectat cablul la mufa adecvatã, spre
exemplu la mufa de intrare a altui echipament
pentru copierea unei imagini de la camerã
la respectivul aparat (pag. 54).
Conectarea la calculator
Calculatorul nu recunoaºte camera
video când folosiþi filmele de pe un
disc.
• Instalaþi Picture Motion Browser (pag. 83).
• Deconectaþi de la calculator toate
dispozitivele USB în afarã de tastaturã,
mouse ºi camera video.
• Deconectaþi cablul atât de la calculator, cât
ºi de la camera video, reporniþi calculatorul,
apoi cuplaþi din nou, corect, cablul.
Nu puteþi folosi aplicaþia software
furnizatã, Picture Motion Browser,
pe un calculator Macintosh.
• Nu puteþi folosi Picture Motion Browser cu
un calculator Macintosh.
continuã...
93
Funcþii care nu pot fi utilizate
simultan
Lista de mai jos prezintã exemple de elemente
de meniu ºi de funcþii care nu pot fi utilizate
simultan.
Indisponibilã
Din cauza reglajelor urmãtoare
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] din
[EXPOSURE]
[OLD MOVIE]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW
SHTR],
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO]
[FADER]
[SCENE SELECTION]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
NightShot,
[SUPER NIGHTSHOT]
[SMTH SLW REC]
WIDE SELECT
[SCENE
SELECTION]
[SPOT FOCUS]
[SPOT METER]
[EXPOSURE]
[WHITE BAL.]
[ONE PUSH] din
[WHITE BAL.]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER]
[D.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[PICT.EFFECT]
94
[FADER], [D.EFFECT]
[FADER], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW
SHTR],
[D. EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[SUPER NIGHTSHOT]
[COLOR SLOW
SHTR],
[FADER]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
Indisponibilã
Din cauza reglajelor urmãtoare
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
[SUPER NIGHTSHOT],
SHUTTR]
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW SHTR],
[D.EFFECT],
[SMTH SLW REC]
[STEADYSHOT] [SMTH SLW REC]*
* DCR-DVD406E / DVD408E / DVD808E
Indicatori ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatori de avertizare
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD sau în
vizor, verificaþi urmãtoarele.
Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs.
Dacã problema persistã, cu toate cã aþi
încercat de mai multe ori soluþiile sugerate,
contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
E : 20 : ss / E : 31 : ss / E : 61 : ss
/ E : 62 : ss / E : 91 : ss/ E : 94 : ss
• A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu o
puteþi rezolva dvs. Contactaþi un dealer
local Sony sau un service Sony autorizat.
Aduceþi la cunoºtinþa specialiºtilor codul
de 5 caractere ce începe cu litera “E” care
a fost afiºat.
101-0001(Indicator de avertizare
referitor la fiºiere)
Indicatorul clipeºte rar :
• Fiºierul este deteriorat.
• Fiºierul nu poate fi citit.
(Indicator de avertizare
referitor la discuri)
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de
autodiagnosticare)
C : 04 : ss
• Acumulatorul folosit nu este unul
“InfoLITHIUM”. Folosiþi un acumulator
“InfoLITHIUM” (pag. 104).
• Cuplaþi ferm conectorul DC al adaptorului
de reþea la mufa DC IN a camerei video
(pag. 20).
C : 13 : ss
• Discul este nepotrivit. Folosiþi un disc
compatibil cu camera video (pag. 12).
• Discul este murdar sau zgâriat. Curãþaþi
discul cu o pânzã moale (pag. 102).
C : 32 : ss
• Au apãrut simptome care nu au fost
descrise anterior. Scoateþi ºi apoi
reintroduceþi discul în aparat, dupã care
încercaþi din nou sã acþionaþi camera video.
• Decuplaþi sursa de alimentare. Reconectaþio ºi acþionaþi din nou camera video.
• Reporniþi camera video.
Indicatorul clipeºte rar :
• Nu este introdus nici un disc în aparat*.
• Pentru înregistrarea filmelor au rãmas
mai puþin de 5 minute.
• Este introdus un disc care nu poate fi
inscripþionat sau citit, spre exemplu un
disc cu o singurã faþã, aºezat cu partea
activã spre exterior.
Indicatorul clipeºte des :
• În aparat este introdus un disc care nu
poate fi recunoscut.*
• În camera video este introdus un disc
DVD-RW (mod video) / DVD+RW
finalizat în cursul stãrii de aºteptare
pentru înregistrare.
• Discul este complet înregistrat*
• Discul este înregistrat în alt sistem TV
color decât cel acceptat de camera dvs.
video când este selectat
(Film).*
Z (Indicator de avertizare pentru
scoaterea discului din aparat)*
Indicatorul clipeºte des :
• A fost introdus un disc care nu poate
fi recunoscut.
• Discul este complet înregistrat.
• Este posibil sã fi apãrut o problemã
legatã de drive-ul de disc al camerei.
• În camera video este introdus un disc
finalizat.
95
E (Indicator de avertizare
privind
nivelul
energiei
acumulatorului)
- (Indicator de avertizare
privind protejarea la scriere a
memoriei “Memory Stick Duo”)*
Indicatorul clipeºte rar :
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare,
de cele de mediu sau de starea
acumulatorului, indicatorul E poate
fi afiºat intermitent chiar dacã perioada
rãmasã de funcþionare este de încã
aproximativ 20 de minute.
(Indicator de avertizare cu
privire la bliþ)
(Indicator de avertizare privind
temperatura ridicatã)
Indicatorul clipeºte rar :
• Temperatura camerei este ridicatã. Opriþi
camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc
rãcoros.
Indicatorul clipeºte des* :
• Temperatura camerei este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o
vreme într-un loc rãcoros.
(Indicator de avertizare relativ
la “Memory Stick Duo”)
• Nu este introdus nici un card “Memory
Stick Duo” în aparat (pag. 27).
(Indicator de avertizare privind
formatarea cardului “Memory
Stick Duo”)*
• Memoria “Memory Stick Duo” este
deterioratã.
• Cardul “Memory Stick Duo” nu este
corect formatat (pag. 60, 102).
(Indicator de avertizare relativ
la o unitate de memorie “Memory
Stick Duo” incompatibilã)*
• În aparat este introdus un card de
memorie “Memory Stick Duo”
incompatibil (pag. 102).
96
• Clapeta de protejare la scriere a cardului
de memorie “Memory Stick Duo” este
în poziþia blocat (pag. 103).
• Accesul la cardul “Memory Stick Duo”
a fost restricþionat cu un alt echipament.
Indicatorul clipeºte des :
• Existã o problemã legatã de bliþ.
(Indicator de avertizare cu
privire la agitarea camerei)
• Cantitatea de luminã nu este suficientã,
astfel cã apar cu uºurinþã miºcãri
involuntare ale camerei. Folosiþi bliþul.
• Camera video este instabilã, aºa cã apar
cu uºurinþã miºcãri involuntare ale
acesteia. Þineþi camera nemiºcatã, cu
ambele mâini ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu privire la
agitarea camerei nu dispare însã.
* Se aude o melodie când indicatorii de avertizare
apar pe ecran (pag. 70).
Indicatori ºi mesaje de avertizare (continuare)
Descrierea mesajelor de
avertizare
Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în
continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
x Disc
Z Recording on disc disabled.
(Înregistrarea pe disc este dezactivatã.)
• A apãrut o disfuncþionalitate legatã de
disc ºi acesta nu mai poate fi folosit.
Playback prohibited. (Redarea este
interzisã)
• Aþi încercat sã redaþi un disc
incompatibil cu camera video.
• Aþi încercat sã redaþi o imagine
înregistratã cu semnal de protecþie a
drepturilor de autor.
Z Need to unfinalize disc. (Discul
trebuie definalizat.)
• Pentru a înregistra pe un DVD-RW
(modul VIDEO) finalizat, acesta trebuie
definalizat (pag. 60).
Z Disc error. Remove disc. (Eroare
de disc. Scoateþi discul.)
• Camera nu poate recunoaºte discul
deoarece acesta este incompatibil sau
din cauzã cã este zgâriat.
Z Disc error. Unsupported format.
(Eroare de disc. Format incompatibil.)
• Discul este înregistrat în alt format
decât cel acceptat de camera dvs.
Formatarea discului poate face ca
acesta sã poatã fi utilizat cu camera
dvs. de luat vederi (numai pentru DVDRW / DVD+RW) (pag. 59).
x “Memory Stick Duo”
Reinsert the Memory Stick.
(Reintroduceþi cardul Memory Stick.)
• Reintroduceþi de câteva ori cardul
“Memory Stick Duo” în camera video.
Dacã ºi dupã aceasta indicatorul
clipeºte, este posibil ca unitatea
“Memory Stick Duo” sã fie deterioratã.
Încercaþi sã introduceþi un alt card
Memory Stick Duo în aparat.
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Aceastã unitate de memorie
nu este corect formatatã).
• Verificaþi formatul, apoi formataþi
memoria “Memory Stick Duo” cu
camera video, dacã este necesar
(pag. 60, 102).
Memory Stick folders are full.
(Directoarele din Memory Stick sunt
complet ocupate.)
• Nu puteþi crea un director al cãrui numãr
sã fie mai mare de 999MSDCF. Nu
puteþi crea sau ºterge directoare
folosind camera dvs.
• Va trebui sã formataþi cardul “Memory
Stick Duo” (pag. 60) sau sã îl ºtergeþi
cu ajutorul calculatorului.
x Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge
Not connected to PictBridge
compatible printer. (Nu este conectatã
la o imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
Cannot print. Check the printer.
(Nu se poate imprima. Verificaþi
imprimanta.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, dupã care
decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
continuã...
97
x Altele
No further selection is possible. (Nu
este posibilã selecþia în continuare.)
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini
numai când :
– ºtergeþi imagini,
– editaþi lista de redare,
– imprimaþi fotografii.
Data protected. (Date protejate.)
• Discul a fost protejat cu un alt
echipament.
Cannot divide. (Nu puteþi diviza.)
• Nu puteþi diviza un film care este foarte
scurt.
Recovering data.
Avoid any
vibration. (Se recupereazã date. Evitaþi
orice vibraþii.)
• Camera dvs. încearcã sã recupereze
automat datele, dacã inscripþionarea
acestora nu s-a efectuat în mod
corespunzãtor.
Cannot recover data on disc. (Nu se
pot recupera datele de pe disc.)
• Inscripþionarea datelor pe disc a eºuat.
S-a încercat recuperarea datelor, însã
operaþia nu a avut succes.
Please wait. (Vã rugãm aºteptaþi.)
• Mesajul este afiºat dacã operaþia de
scoatere a discului din aparat dureazã
mai mult timp. Porniþi camera ºi lãsaþio neatinsã timp de circa 10 minute,
evitând sã o supuneþi la vibraþii.
98
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
Alimentare
Sistem
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi
240 V în curent alternativ, iar frecvenþa de
50/60 Hz.
PAL
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehia,
Danemarca,
Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore,
Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
PAL – M
Brazilia
PAL – N
Argentina,
Uruguay
NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centralã,
Chile, Columbia, Ecuador,
Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela etc.
SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina etc.
Relativ la sistemele TV de
culoare
Camera dvs. video este una ce se bazeazã
pe sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi
imaginile redate de un televizor, acesta
trebuie sã fie un aparat TV în sistem PAL cu
o mufã de intrare AUDIO/VIDEO.
Folosit în
Paraguay,
99
Utilizarea camerei video în strãinãtate (continuare)
Potrivirea ceasului stabilind diferenþele temporale
Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi în
strãinãtate. Alegeþi
(SETTINGS) T [CLOCK / LANG] T [AREA SET] (diferenþa de
fus orar) ºi [SUMMERTIME] (ora de varã) din meniul HOME (pag. 23).
Diferenþa de fus orar
Diferenþa
de fus
orar
Diferenþa
de fus
orar
Regiune
GMT
Lisabona, Londra
+11:00
I. Solomon
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istambul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscova, Nairobi
–11:00
I. Midway, Samoa
+03:30
Teheran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
HongKong, Singapore,
Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, I. Capului Verde
+10:00
Melbourne, Sydney
+08:00
100
Regiune
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie
Despre disc
simbolul
Consultaþi pagina 12 pentru detalii
legate de discurile care pot fi utilizate
cu aceastã camerã video.
Note privind utilizarea
• Pentru a menþine discurile curate, prindeþi-le de muchie ºi susþineþi-le uºor cu
degetul în zona centralã. Nu atingeþi
suprafaþa pe care se înregistreazã (partea
opusã celei tipãrite, în cazul în care discul
are o singurã faþã inscriptibilã).
• Înainte de înregistrare, curãþaþi discul de
praf ºi de amprente digitale ºtergându-l
cu o pânzã moale. În caz contrar este posibil
sã nu puteþi înregistra sau reda în anumite
situaþii acel disc.
• Când puneþi discul în camera dvs., apãsaþi-l ferm pânã ce se aude un clic. Dacã pe
ecranul LCD este afiºat mesajul
[C:13:ss], deschideþi capacul ºi aºezaþi
discul din nou, mai bine.
• Nu lipiþi nici un fel materiale adezive de
suprafaþa discului, cum ar fi abþibilduri,
deoarece acesta se va dezechilibra putând
produce defecþiuni fie ale discului, fie ale
camerei de luat vederi.
Folosirea discurilor cu douã
feþe active
Discurile cu douã feþe active vã permit sã
înregistraþi pe ambele pãrþi ale lor.
x Înregistrarea pe faþa A
Introduceþi discul în camera video cu faþa
marcatã în centru cu indicaþia A îndreptatã
spre exterior, pânã ce se aude un clic.
Plasaþi simbolul A spre exterior.
Înregistrarea se efectueazã pe partea
din spate.
• La folosirea unui disc cu douã feþe active,
aveþi grijã sã nu îi murdãriþi suprafeþele cu
amprente digitale.
• Când este folosit un disc cu douã feþe de
cãtre camera dvs., înregistrarea / redarea
are loc numai pe faþa respectivã. Nu puteþi
trece la înregistrarea sau redarea celeilalte
feþe a discului.
Când înregistrarea / redarea unei feþe se
încheie, scoateþi discul din camera video
ºi întoarceþi-l pentru a avea acces la
cealaltã faþã.
• Efectuaþi urmãtoarele operaþii pentru
fiecare parte a unui disc cu douã feþe
active :
– Finalizare (pag. 44),
– Definalizare (pag. 60),
– Formatare (pag. 59).
continuã...
101
Îngrijirea ºi pãstrarea discurilor
• Pãstraþi discurile curate deoarece în caz
contrar calitatea semnalului audio ºi video
se poate diminua.
• Pentru curãþarea discului folosiþi pânza
care v-a fost furnizatã. Efectuaþi miºcãrile
de ºtergere dinspre centru spre margine.
Pentru a înlãtura murdãria, curãþaþi discul
cu o bucatã de pânzã moale, uºor umezitã
cu apã, apoi ºtergeþi umezeala cu o altã
bucatã de pânzã moale, uscatã. Nu folosiþi
solvenþi cum ar fi benzina, tinerul, agenþi
de curãþare disponibili în comerþ sau
spray-uri antistatice pentru LP-urile de
vinil deoarece pot deteriora discul.
• Nu expuneþi discurile la radiaþii solare
directe ºi nici nu le lãsaþi în locuri cu
umiditate ridicatã.
• Pentru transport ºi pãstrare, puneþi discul
în cutia sa.
• Dacã doriþi sã însemnaþi cu litere sau
simboluri un disc care are o singurã faþã,
notaþi numai pe partea opusã celei de
inscripþionat, folosind un marker dedicat.
Aºteptaþi pânã se usucã. Nu încãlziþi discul
ºi nu folosiþi obiecte ascuþite, cum ar fi un
creion, pentru a scrie pe discuri. Nu
încercaþi sã uscaþi suprafaþa discului prin
încãlzire. Nu puteþi scrie sau aplica marcaje
pe discurile cu douã feþe înregistrabile.
Despre “Memory Stick”
Cardul “Memory Stick” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate, portabil, de
mici dimensiuni, care poate stoca o mare
cantitate de date.
Pentru camera dvs. video puteþi utiliza numai
carduri “Memory Stick Duo”, a cãror
dimensiune este circa jumãtate comparativ
cu cea a cardurilor “Memory Stick”.
Includerea în lista de mai jos nu garanteazã
funcþionarea camerei dvs. video cu orice tip
de “Memory Stick Duo” prezentat mai jos.
Tip de unitate
“Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
“Memory Stick”
(fãrã MagicGate)
—
“Memory Stick Duo”*1
(fãrã MagicGate)
a
“MagicGate Memory Stick”
—
“Memory Stick Duo”*
(cu MagicGate)
a*2*3
“MagicGate Memory
Stick Duo”*1
a*3
1
“Memory Stick PRO”
—
“Memory Stick PRO Duo”*
1
a*2*3
*1 Memoria “Memory Stick Duo” este cam
jumãtate ca dimensiune comparativ cu o unitate
“Memory Stick” standard.
*2 Tipuri de “Memory Stick” care acceptã viteze
mari de transfer a datelor. Viteza de transfer a
datelor variazã în funcþie de dispozitivul folosit.
*3 “MagicGate” reprezintã o tehnologie de
protejare a drepturilor de autor, care
înregistreazã ºi transferã conþinutul într-un
format codificat. Þineþi seama cã datele ce
utilizeazã tehnologia “MagicGate” nu pot fi
înregistrate sau redate cu camera dvs. video.
• Formatul pentru fotografii : Camera dvs.
video comprimã ºi înregistreazã datele de
imagine în formatul JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Extensia
fiºierului este “.JPG”.
• Denumirile fiºierelor cu fotografii :
– 101-0001 : Acest nume de fiºier apare pe
ecranul camerei dvs. video.
– DSC00001.JPG : Acest nume de fiºier
apare pe monitorul calculatorului.
102
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
• O unitate “Memory Stick Duo” formatatã
de un calculator (Windows / Macintosh)
nu are garantatã compatibilitatea cu
camera dvs. video.
• Viteza de citire/scriere a datelor poate varia
în funcþie de combinaþia între cardul
“Memory Stick” ºi produsul compatibil
“Memory Stick” pe care îl folosiþi.
În legãturã cu cardurile
“Memory Stick Duo” care au
clapetã de protejare la scriere
Puteþi preveni ºtergerea accidentalã a
imaginilor deplasând, cu ajutorul unui obiect
cu vârf ascuþit, clapeta de protejare la scriere
a unitãþii “Memory Stick Duo” pânã în
poziþia ce nu permite scrierea.
Note privind utilizarea
Nu se acordã despãgubiri pentru deteriorarea
datelor. Datele imaginilor pot sã se
deterioreze în urmãtoarele cazuri :
• dacã scoateþi unitatea “Memory Stick Duo”
din aparat, dacã opriþi alimentarea camerei
sau dacã demontaþi acumulatorul pentru
a-l înlocui în timp ce sunt citite sau scrise
fiºierele de date în memoria “Memory Stick
Duo” (cât timp indicatorul luminos de acces
este luminos sau clipeºte),
• dacã folosiþi memoria “Memory Stick Duo”
în apropierea unor magneþi sau în câmpuri
magnetice.
Este recomandabil sã faceþi o copie de
siguranþã a datelor importante pe hard
diskul unui calculator.
x
Note privind manevrarea
unui “Memory Stick”
Þineþi seama de urmãtoarele recomandãri
atunci când manevraþi o unitate “Memory
Stick Duo”.
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi prea tare când
scrieþi pe zona de notare a unei unitãþi
“Memory Stick Duo”.
• Nu puneþi etichete pe cardul “Memory
Stick Duo” sau pe adaptorul pentru
Memory Stick Duo.
• Pentru pãstrare ºi la transport puneþi
unitatea “Memory Stick Duo” în cutia sa.
• Nu atingeþi ºi nu permiteþi obiectelor metalice
sã intre în contact cu bornele memoriei.
• Nu îndoiþi, nu scãpaþi pe jos ºi nu aplicaþi
forþe mari asupra unitãþii de memorie
“Memory Stick Duo”.
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick Duo”.
• Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”.
• Aveþi grijã sã nu lãsaþi cardul de memorie
“Memory Stick Duo” la îndemâna copiilor
mici deoarece existã pericolul sã fie înghiþit.
• Nu introduceþi nici un fel de obiecte în afarã
de cardul de memorie în slotul pentru
“Memory Stick Duo” deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
x
Cu privire la locurile unde
poate fi utilizatã memoria
“Memory Stick Duo”
Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick Duo” în urmãtoarele locuri :
• locuri supuse unor temperaturi extrem de
ridicate cum ar fi o maºinã parcatã afarã în
timpul verii,
• locuri expuse radiaþiilor solare directe,
• locuri cu umiditate foarte mare sau spaþii
supuse unor gaze corozive.
x
Despre adaptorul Memory
Stick Duo
Dupã introducerea unui card “Memory Stick
Duo” în adaptorul pentru “Memory Stick
Duo”, îl puteþi utiliza cu echipamente
compatibile cu standardul “Memory Stick”.
• Când folosiþi o unitate “Memory Stick
Duo” pentru un echipament care permite ºi
utilizarea cardurilor “Memory Stick”, aveþi
grijã sã introduceþi mai întâi unitatea de
memorie “Memory Stick Duo” într-un
adaptor Memory Stick Duo.
• La introducerea cardului “Memory Stick
Duo” într-un adaptor Memory Stick Duo,
aveþi grijã sã îl poziþionaþi corect ºi apoi sã
îl introduceþi complet în adaptor. Þineþi
seama cã utilizarea necorespunzãtoare
poate conduce la apariþia de disfuncþionalitãþi. Totodatã, dacã introduceþi forþat
cardul “Memory Stick Duo” în adaptorul
pentru Memory Stick Duo, în poziþie greºitã,
este posibil sã se deterioreze.
• Nu introduceþi în aparat adaptorul Memory
Stick Duo fãrã sã fi introdus în prealabil în
el cardul de memorie “Memory Stick Duo”,
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
aparatului.
continuã...
103
x În legãturã cu “Memory Stick
care opereazã camera video ºi afiºeazã autonomia rãmasã a acumulatorului, în minute.
• Capacitatea maximã de memorare a unei
unitãþi “Memory Stick PRO Duo” care
poate fi utilizatã de camera dvs. video este
de 4 GB.
Încãrcarea acumulatorului
PRO Duo”
Note privind compatibilitatea
datelor de imagine
• Fiºierele cu date de imagine înregistrate pe
un card “Memory Stick Duo” cu ajutorul
camerei dvs. de luat vederi se încadreazã în
standardul universal Design Rules for
Camera File Systems, stabilit de JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Nu puteþi reda cu camera dvs. fotografii
înregistrate cu alte echipamente (DCRTRV900E sau DSC-D700/D770) care nu
se supun acestui standard universal.
(Aceste modele nu sunt comercializate în
anumite zone).
• Dacã nu puteþi utiliza o unitate de memorie
“Memory Stick Duo” ce a fost folositã de
alt echipament, formataþi-o cu aceastã
camerã video (pag. 60). Þineþi seama însã
cã prin formatare va fi ºtearsã însã toatã
informaþia stocatã pe “Memory Stick Duo”.
• Este posibil sã nu puteþi reda imagini cu
camera dvs. video în urmãtoarele cazuri :
– când datele ce doriþi a fi redate au fost
modificate cu ajutorul unui calculator,
– când se încearcã redarea unor imagini
înregistrate cu alt dispozitiv.
Despre acumulatorul
“InfoLITHIUM”
Acest aparat este compatibil numai cu un
acumulator “InfoLITHIUM” (seria H).
Camera dvs. ope-reazã numai cu acumulator
“InfoLITHIUM”.
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria
.
H poartã marcajul
Ce este acumulatorul
InfoLITHIUM” ?
104
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
comunicarea informaþiilor legate de
condiþiilede operare între camera de luat
vederi ºi adaptorul de reþea/încãrcãtor.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
de a folosi camera video.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul
la o temperaturã a mediului ambiant
cuprinsã între 10°C ºi 30°C, pânã ce se
stinge indicatorul luminos CHG (încãrcare).
Dacã încãrcarea acumulatorului are loc în
afara intervalului de temperaturã indicat
mai sus, este posibil ca încãrcarea sã nu fie
eficientã.
• Dupã încheierea operaþiei de încãrcare a
acumulatorului desfãºuratã având
adaptorul de reþea conectat la camera video,
deconectaþi cablul de la mufa DC IN a
camerei de luat vederi sau demontaþi
acumulatorul.
Pentru a folosi în mod eficient
acumulatorul
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi ale mediului de 10°C sau mai
scãzute, iar perioada cât acesta poate fi
folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã.
În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
de folosire a acumulatorului vã
recomandãm urmãtoarele :
– puneþi acumulatorul într-un buzunar
pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l la camera de
luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi ;
– folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare: NP-FH70/FH100 (opþional).
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
a acumulatorului. Vã recomandãm sã
folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare: NP-FH70/FH100.
• Aveþi grijã sã puneþi comutatorul POWER
în poziþia OFF (CHG) atunci când nu
înregistraþi sau redaþi cu camera video.
Acumulatorul se consumã ºi când camera
este în stare de aºteptare sau în pauzã de
redare.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei o perioadã de douã - trei
ori mai lungã decât durata previzionatã a
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
înregistrãrii ºi sã efectuaþi filmãri de probã
pe DVD-RW / DVD+RW înainte de a
înregistra ce vã intereseazã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
Despre indicatorul autonomiei
rãmase a acumulatorului
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
indicatorul duratei rãmase de funcþionare
aratã cã acesta are suficientã energie pentru
a opera, încãrcaþi din nou acumulatorul,
complet, astfel încât valoarea respectivului
indicator sã fie corectã. Þineþi seama însã
cã indicaþia va fi uneori incorectã, dacã
acumulatorul este folosit perioade lungi
de timp la temperaturi ridicate, dacã este
lãsat complet încãrcat sau dacã este utilizat
frecvent. Consideraþi indicaþia ca fiind
aproximativã.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
poate funcþiona puþin timp este afiºat
uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul
mai poate lucra încã 5-10 minute. Aceasta
depinde de condiþiile de lucru sau de
temperatura mediului ambiant.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
îndelungatã, pentru a i se menþine
capacitatea de funcþionare la nivel
corespunzãtor, este necesar ca, o datã pe
an, sã fie încãrcat complet dupã care sã îi
fie consumatã întreaga energie folosindu-se camera video. Pentru a pãstra
acumulatorul, scoateþi-l din camera de luat
vederi ºi depozitaþi-l într-un loc uscat,
curat ºi rãcoros.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul
cu camera dvs. de luat vederi, atingeþi
(SETTINGS) T [GENERAL SET] T
[A.SHUT OFF] T [NEVER] în meniul
HOME ºi lãsaþi camera în starea de aºteptare
corespunzãtoare înregistrãrii, pânã ce
alimentarea înceteazã (pag. 73).
Durata de viaþã a acumulatorului
• Capacitatea acumulatorului scade în timp,
pe mãsurã ce îl folosiþi tot mai mult. Când
durata sa de funcþionare s-a diminuat
considerabil, este probabil momentul sã îl
înlocuiþi cu unul nou.
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare
precum ºi de condiþiile mediu.
Despre manevrarea camerei
dvs. video
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video
sau accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extrem de cald sau de
frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul sau
accesoriile expuse la temperaturi care sã
depãºeascã 60°C (140°F), cum ar fi sub
razele directe ale soarelui vara, în
apropierea surselor de cãldurã sau în
maºinile parcate la soare. Pot apãrea
disfuncþionalitãþi sau se pot deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice.
Camera video se poate defecta.
– În zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
aparate video. Poate apãrea zgomot.
– Pe o plajã cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei video, pot apãrea
defecþiuni uneori iremediabile.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
sau lentilele pot fi expuse luminii solare
directe. Se pot deteriora atât partea
interioarã a vizorului, cât ºi ecranul LCD.
– În locuri cu umiditate mare.
• Camera funcþioneazã în curent continuu
alimentatã cu 6,8 V / 7,2V (de la acumulator)
sau cu 8,4V (de adaptorul de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi, spre exemplu, de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (nu loviþi camera cu ciocanul, nu
105
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
o scãpaþi pe jos ºi cãlcaþi pe ea). Acordaþi
o grijã deosebitã lentilelor.
• Când nu folosiþi camera, lãsaþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi cablul de alimentare de la
prizã, apucaþi ºi trageþi de ºtecher, nu de
cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip
pastilã la îndemâna copiilor. În cazul în care
accidental este înghiþitã o astfel de baterie,
consultaþi imediat un doctor.
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
baterie :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute
ca la redarea discurilor sau la înregistrare.
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi
complet energia acumulatorului.
• Scoateþi discul din aparat.
Condensarea umezelii
Dacã aparatul este adus direct dintr-un loc
friguros într-unul încãlzit, este posibil ca
umezeala sã condenseze în interiorul camerei
de luat vederi, pe suprafaþa discului sau pe
lentile de culegere a semnalului. În acest caz
este posibil ca aparatul sã nu funcþioneze
corect.
x Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera de luat vederi ºi lãsaþi-o
aproximativ o orã înainte de a o porni.
106
x Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când camera este
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau viceversa) sau dacã folosiþi
camera în locuri cu umiditate ridicatã, astfel:
• dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
într-un spaþiu încãlzit ;
• dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
• dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
dupã duº ;
• dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
x Cum se poate preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera video dintr-un loc
rãcoros într-unul încãlzit, puneþi-o într-o
pungã de plastic pe care închideþi-o cât mai
bine. Îndepãrtaþi punga doar dupã ce aerul
din interiorul acesteia a ajuns la temperatura
mediului ambiant (dupã circa o orã).
Ecranul LCD
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate defecta.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
pânzã moale pentru a le îndepãrta. Când
folosiþi setul de curãþare LCD (opþional), nu
aplicaþi lichidul de curãþare direct pe ecranul
LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare umezitã cu
respectivul lichid.
x Pentru reglarea ecranului LCD
(CALIBRATION - calibrare)
Este posibil ca butoanele afiºajului tactil sã
nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
procedura de mai jos. Pe durata acestei
operaþii se recomandã sã conectaþi camera
video la o prizã de perete folosind adaptorul
de reþea furnizat.
1 Porniþi camera video, apoi apãsaþi butonul
(HOME).
2Atingeþi
(SETTINGS) T [GENERAL
SET] T [CALIBRATION].
3 Atingeþi simbolul “×” afiºat pe ecran cu
colþul unui card “Memory Stick Duo”
sau cu un obiect similar.
Lentile de culegere a semnalului
Poziþia simbolului “×” se modificã.
Pentru a renunþa, atingeþi [CANCEL].
Dacã nu aþi atins corect punctul dorit, reluaþi
operaþia de calibrare.
b Note
• Nu folosiþi un obiect cu vârf ascuþit la
calibrarea ecranului LCD deoarece puteþi
deteriora suprafaþa acestuia.
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã este
rotit sau dacã panoul este închis, cu
ecranul spre exterior.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi -o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu
apã dupã care ºtergeþi-o cu o pânzã moale
ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materialele textile îmbibate cu substanþe
chimice, insecticide sau substanþe de
protecþie solarã ;
– nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Privind lentilele de culegere a
semnalului
• Nu atingeþi lentilele din compartimentul
pentru discuri. Þineþi închis capacul acestui
compartiment, cu excepþia momentelor în
care introduceþi sau scoateþi discul din
aparat, pentru a evita pãtrunderea prafului
în interior.
• Când camera nu funcþioneazã deoarece
lentilele de culegere a semnalului sunt
murdare, curãþaþi-le cu un suflãtor (care nu
este furnizat). Nu atingeþi direct aceste
lentile în timpul operaþiei de curãþare
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
camerei.
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente digitale ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
• Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
periodic lentilele aºa cum este indicat mai
sus. Se recomandã acþionarea camerei cel
puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în
stare optimã de funcþionare mai mult timp.
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã preinstalatã la
camera video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã cu scopul de a furniza
energia necesarã pentru ca aparatul sã reþinã
data, ora ºi alte reglaje, chiar ºi atunci când
comutatorul POWER este pus în poziþia OFF
(CHG). Aceastã baterie se încarcã automat
câtã vreme camera este cuplatã la o prizã de
perete prin intermediul adaptorului de reþea
sau dacã este cuplat acumulatorul. Bateria
reîncãrcabilã se va descãrca însã complet
dupã circa 3 luni în care aparatul nu a fost
deloc utilizat (în care nu a avut acumulatorul
montat ºi nici nu a fost cuplat la reþea prin
intermediul adaptorului). Folosiþi camera
dupã ce încãrcaþi aceastã baterie.
Funcþionarea camerei nu va fi însã afectatã
de descãrcarea bateriei reîncãrcabile atât timp
cât nu înregistraþi data.
x Proceduri :
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG) mai mult de 24 de ore.
107
Specificaþii
Sistem
Format de compresie video
MPEG2 / JPEG (fotografii)
Format de compresie audio
Dolby Digital 2/5.1 ch
Dolby Digital 5,1 Creator
Semnal video
PAL color, standarde CCIR
Discuri care pot fi utilizate
DVD-RW / DVD+RW / DVD-R / DVD+R
DL de 8 cm.
Format de înregistrare
• Film
- DVD-RW : DVD-VIDEO (mod VIDEO),
DVD-Video Recording (mod VR)
- DVD+RW : DVD+RW Video
- DVD-R / DVD+R DL : DVD-VIDEO
• Fotografii
Exif Ver. 2.2*1
Durata de înregistrare
DVD-RW / DVD+RW / DVD-R :
HQ :
cca. 20 min.
SP :
cca. 30 min.
LP :
cca. 60 min.
DVD+R DL
HQ :
cca. 35 min.
SP :
cca. 55 min.
LP :
cca. 110 min.
Vizor
Vizor electric (color)
Dispozitiv de imagine (Senzor CMOS Clear
Vid)
• DCR-DVD506E / DVD508E / DVD908E
CMOS : 6,3mm (tip 1/2,9)
Pixeli la înregistrare (foto, 4:3) :
Max. 6,1 mega (2848 × 2136) pixeli*2
Total : cca. 3.200.000 pixeli
Efectivi (film, 16:9) : cca. 2.280.000 pixeli
Efectivi (film, 4:3) : cca. 1.710.000 pixeli
Efectivi (foto, 16:9) : cca. 2.280.000 pixeli
Efectivi (foto, 4:3) : cca. 3.040.000 pixeli
108
• DCR- DVD406E / DVD408E / DVD808E
CMOS : 5,9 mm (tip 1/3)
Pixeli la înregistrare (foto, 4:3) :
Max. 4,0 mega (2304 × 1728) pixeli*2
Total : cca. 2.100.000 pixeli
Efectivi (film, 16:9) : cca. 1.430.000 pixeli
Efectivi (film, 4:3) : cca. 1.080.000 pixeli
Efectivi (foto, 16:9) : cca. 1.490.000 pixeli
Efectivi (foto, 4:3) : cca. 1.990.000 pixeli
Lentile
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10× (optic) ; 20× , 80× *3 (digital)
Diametrul filtrului : 37 mm
Distanþã focalã
• DCR-DVD506E / DVD508E / DVD908E
F = 1,8 ÷ 2,9
f = 5,4 - 54 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme :
40 - 400 mm (16:9)
49 - 490 mm (4:3)
Pentru fotografii :
37 - 370 mm (4:3)
40 - 400 mm (16:9)
• DCR- DVD406E / DVD408E / DVD808E
F = 1,8 ÷ 2,9
f = 5,1 - 51 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme*4 :
41,3 - 485 mm (16:9)
50,5 - 594 mm (4:3)
Pentru fotografii :
37 - 370 mm (4:3)
40,4 - 404 mm (16:9)
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minimã
1,5 lx (lux) (AUTO SLW SHUTTR ON,
viteza obturatorului 1/25 secunde)
0 1x (lux) (la folosirea funcþiei NightShot)
*1 “Exif” este un format de fiºiere pentru
fotografii stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Association).
Fiºierele în acest format conþin informaþii
suplimentare cum ar fi informaþii legate de
reglajele camerei în momentul înregistrãrii.
*2 Dispunerea ordonatã a pixelilor Senzorului
ClearVid CMOS ºi sistemul de procesare
unice realizate de firma Sony permit obþinerea
unei rezoluþii echivalente pentru fotografii
dublã comparativ cu numãrul de pixeli eficace
ai senzorului de imagine.
*3 DCR-DVD406E / DVD408E / DVD808E
*4 Cifrele care indicã distanþa focalã reprezintã
cifrele reale, rezultate la citirea pixelilor la
unghi panoramic.
• Produs sub licenþã Dolby Laboratories.
Conectori de intrare / ieºire
Ieºire audio / video
Conector cu 10 pini
Semnal video : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal luminanþã : 1 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal crominanþã : 0,3 Vp-p, 75Ω (ohm),
Semnal audio : 327 mV (la o impedanþã în
sarcinã de 47 kΩ (kilohm),
Impedanþã de ieºire mai micã de 2,2 kΩ
Mufã USB
Mini-B
(la modelele DCR-DVD406E/ DVD506E:
numai ieºire)
Mufã REMOTE
Mini-minimufã stereo (φ 2,5 mm).
Ecran LCD
Imagine
6,9 cm (tip 2,7 ; raportul laturilor 16:9)
Numãrul total de puncte
211.200 (960 × 220)
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
6,8 V / 7,2 V curent continuu (de la
acumulator)
8,4 Vcurent continuu (cu adaptor de reþea)
Consum mediu de putere
• DCR-DVD506E / DVD508E / DVD908E
La înregistrarea folosind vizorul, cu
luminozitate normalã :
4,4 W
La înregistrarea folosind ecranul LCD, cu
luminozitate normalã :
4,6 W
• DCR- DVD406E / DVD408E / DVD808E
La înregistrarea folosind vizorul, cu
luminozitate normalã :
3,8 W
La înregistrarea folosind ecranul LCD, cu
luminozitate normalã :
4,0 W
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi +40°C
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
70 × 87 × 142 mm (L/Î/A)
inclusiv pãrþile proeminente
70 × 87 × 145 mm (L/Î/A)
inclusiv pãrþile proeminente, cu
acumulatorul furnizat NP-FH60 ataºat
Masa (aproximativ)
• DCR-DVD506E / DVD508E / DVD908E
510 g numai aparatul propriu-zis
590 g inclusiv acumulatorul tip NP-FH60
ºi un disc.
• DCR- DVD406E / DVD408E / DVD808E
490 g numai aparatul propriu-zis
570 g inclusiv acumulatorul tip NP-FH60
ºi un disc.
Accesorii furnizate
Vezi pagina 19.
continuã...
109
Specificaþii (continuare)
Adaptor de reþea AC-L200 /
L200B
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi +40°C
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
48 × 29 × 81 mm (L/Î/A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
170 g exclusiv cablul de alimentare
* Citiþi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii.
Acumulator NP-FH60
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
7,2 Wh (1000 mAh)
Dimensiuni (aproximativ)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (l / î / a)
Masa (aproximativ)
80 g
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi +40°C
Tip :
Cu ioni de litiu
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã aviz prealabil.
110
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” ºi simbolul
sunt mãrci
înregistrate ale Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick
”, “Memory Stick
Duo”, “
PRO Duo”,
“
”,
“MagicGate”,
“
”,
“MagicGate Memory Stick”, “MagicGate
Memory Stick Duo” sunt mãrci înregistrate
ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a
Sony Corporation.
• Siglele DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ºi
DVD-R DL sunt mãrci de comerþ.
• Dolby ºi simbolul dublu D sunt mãrci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5,1 Creator este marcã de
comerþ a Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows ºi Windows Media
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Microsoft Corporation din Statele Unite
ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci de comerþ
sau mãrci înregistrate ale Apple Computer,
Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în alte þãri.
• Pentium este marcã înregistratã sau
comercialã a Intel Corporation.
• Adobe ºi Adobe Reader sunt mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale ale Adobe
Systems Incorporated în Statele Unite ºi /
sau în alte þãri.
În plus, denumirile produselor ºi sistemelor
folosite în acest manual sunt, în general,
mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale
dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare
caz marcajele ™ sau ®.
Pentru a vedea un document PDF, vã este
necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul în
care aceasta nu este instalatã pe calculatorul
dvs., o puteþi prelua de pe pagina de internet
Adobe Systems :
http://www.adobe.com/
Note legate de licenþã
ESTE ÎN MOD EXPRES INTERZISÃ ORICE
ALTÃ UTILIZARE A ACESTUI PRODUS
ÎN AFARA CELEI ÎN SCOP PERSONAL,
CARE FOLOSEªTE INFORMAÞII LEGATE
DE STANDARDUL MPEG-2 PENTRU
CODARE VIDEO, FÃRÃ A FI ÎN POSESIA
UNEI LICENÞE PENTRU PATENTELE DIN
PORTOFOLIUL MPEG-2, LICENÞÃ CARE
POATE FI ACHIZIÞIONATÃ DE LA MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Aplicaþiile software “C Library”, “Expat”,
“zlib” ºi “libjpeg” sunt furnizate împreunã
cu camera dvs. video. Vã punem la dispoziþie
aceste aplicaþii software în baza unor
acorduri de licenþã cu proprietarii drepturilor
de autor. La cererea acestora, avem obligaþia
sã vã informãm de urmãtoarele. Vã rugãm sã
citiþi cele mai jos. Citiþi “License1.pdf” din
directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi
gãsi licenþele (în limba englezã) pentru
“C Library”, “Expat”, “zlib” ºi “libjpeg”.
Despre software GNU GPL/
LGPL
Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru
GNU (General Public License), în continuare
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General
Public License), denumite în continuare
“LGPL”, sunt incluse în camera video.
Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a
accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul
sursã al acestor programe software în
condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL /
LGPL.
Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a
îl prelua, duceþi-vã la adresa indicatã mai jos
ºi selectaþi HDR-UX1 / HDR-SR1 :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru
chestiuni legate de codul sursã.
Citiþi “license2.pdf” din directorul “License”
de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba
englezã) pentru software-ul “GPL” ºi
“LGPL”.
111
Referinþe
Identificarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor
Numerele din paranteze reprezintã paginile de referinþã.
1 Cursor de zoom (pag. 34, 39)
qd Curea de prindere (pag. 32)
2 Buton PHOTO (pag. 29, 33)
qf Bridã de prindere a curelei de
umãr.
Prinderea curelei de umãr (opþionalã).
3 Manºonul ocularului
4 Vizor (pag. 25)
5 Pârghie pentru ajustarea lentilelor
vizorului (pag. 25)
6 Buton de eliberare a
acumulatorului BATT (pag. 21)
7 Comutator POWER (pag. 23)
8 Indicator luminos CHG (încãrcare)
(pag. 20)
9 Buton START / STOP (pag. 29, 33)
0 Acumulator (pag. 20)
qa Buton
(bliþ) (pag. 34)
qs Indicatoare luminoase
(foto) (pag. 23)
112
(film) /
qg Mufã REMOTE.
Conectaþi alte accesorii opþionale.
qh Mufã (USB) (pag. 55).
(La modelele DCR-DVD406E / DVD506E:
numai ieºire)
1 Interfaþã activã pentru accesorii
Interfaþa activã pentru accesorii
furnizeazã energia necesarã pentru
accesoriile opþionale cum ar fi iluminarea
video, un bliþ sau un microfon.
Accesoriul poate fi pornit sau oprit prin
acþionarea comutatorului POWER al
camerei video. Consultaþi instrucþiunile
de operare furnizate care însoþesc
accesoriul furnizat.
Interfaþa activã pentru accesorii are un
dispozitiv de fixare care permite prinderea
în siguranþã a accesoriului. Pentru a
conecta accesoriul, apãsaþi în jos ºi
împingeþi accesoriul pânã la capãt, dupã
care strângeþi ºurubul. Pentru a demonta
accesoriul, desfaceþi ºurubul, apoi
apãsaþi în jos ºi trageþi accesoriul spre
exterior pentru a-l detaºa.
• Când înregistraþi filme folosind un bliþ
extern (opþional) conectat la suportul
pentru accesorii, opriþi alimentarea
bliþului extern pentru a evita
înregistrarea zgomotului produs la
încãrcare.
• Nu puteþi utiliza simultan un bliþ extern
(opþional) ºi pe cel încorporat.
• Când este conectat un bliþ extern
(opþional), acesta are prioritate în faþa
bliþului încorporat.
2 Indicator luminos ACCESS (pag. 26)
3 Comutator OPEN de deschidere a
capacului compartimentului
pentru disc (pag. 26)
4 Capacul compartimentului pentru
disc (pag. 26)
5 Microfon intern (pag. 34)
Un microfon (opþional) compatibil cu
Interfaþa activã pentru accesorii va avea
prioritate dacã este conectat.
6 Obiectiv (lentile Carl Zeiss) (pag.5)
7 Bliþ (pag. 34)
8 Senzor pentru telecomandã
Îndreptaþi telecomanda spre senzorul
care îi este destinat pentru a acþiona
camera (pag. 115).
9 Port de radiaþii infraroºii (pag. 64)
continuã...
113
Identificarea pãrþilor componente ºi a butoanelor
(continuare)
1 Comutator NIGHTSHOT (pag. 36)
2 Difuzor
Redarea sunetelor este realizatã cu
ajutorul difuzorului. Pentru informaþii
legate de reglarea volumului, consultaþi
pagina 40.
3 Ecran LCD / afiºaj tactil (pag. 16, 25)
4 Buton START / STOP (pag. 29, 33)
5 Butoane de zoom (pag. 34, 41)
6 Buton
(HOME) (pag. 17, 62)
7 Buton RESET
Iniþializeazã toate reglajele, inclusiv
reglajele privind data ºi ora.
8 Sistem de prindere a trepiedului
Prindeþi camera de trepied (opþional) cu
ajutorul ºurubului acestuia. (Aveþi grijã
ca lungimea ºurubului trepiedului sã fie
mai micã de 5,5 mm.).
9 Buton DISP / BATT INFO (pag. 25)
0 Buton WIDE SELECT (pag. 36)
114
qa Buton
(pag. 39)
(VIEW IMAGES)
qs Slot “Memory Stick Duo” (pag. 27)
qd Indicator luminos de acces (pentru
“Memory Stick Duo”) (pag. 27)
qf Mufã DC IN (pag. 20)
qg Buton EASY (pag. 29)
qh Mufã A/V OUT (pag. 42, 54)
qj Buton BACK LIGHT (pag. 36)
Telecomandã
b Note
• Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare
1 Butonul DATA CODE (pag. 69)
Sunt afiºate data ºi ora sau datele de
reglaj ale camerei pentru imaginile
înregistrate, dacã este apãsat acest
buton în cursul redãrii.
2 Butonul PHOTO (pag. 29, 33)
Imaginea afiºatã pe ecran la momentul
apãsãrii acestui buton va fi înregistratã
ca fotografie.
3 Butoane SCAN / SLOW (pag. 30, 40)
4 Butoane . > (Precedent /
Urmãtor) (pag. 30, 40)
5 Buton PLAY (Redare) (pag. 30, 40)
6 Buton STOP (pag. 30, 40)
7 Buton DISPLAY (pag. 25)
8 Emiþãtor
9 Butonul START/STOP (pag. 29, 33)
0 Butoane de zoom (pag. 34, 41)
qa Butoane PAUSE (pauzã) (pag. 30, 40)
qs Buton VISUAL INDEX (pag. 30, 39)
Este afiºatã o interfaþa VISUAL INDEX
dacã apãsaþi acest buton în timpul redãrii.
qd Butoanele b/B/v/V ENTER
Când apãsaþi oricare buton din interfaþa
VISUAL INDEX sau din Lista de redare,
pe ecranul LCD apare chenarul
portocaliu. Selectaþi butonul dorit sau
un element cu b/B/v/V, apoi apãsaþi
ENTER pentru acces.
• Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care
îi este destinat pentru a acþiona camera
video (pag. 113).
• Dacã nu sunt transmise comenzi de la
telecomandã pentru o anumitã perioadã
de timp, chenarul portocaliu dispare. Dacã
apãsaþi oricare dintre butoanele b/B/v/
V sau ENTER, chenarul apare în poziþia
unde a fost anterior afiºat.
• Nu puteþi selecta unele butoane de pe
ecranul LCD folosind b/B/v/V.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este manevratã corect. Nu o
reîncãrcaþi, nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi
în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
115
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii/
redãrii
La înregistrarea filmelor
1 Modul de înregistrare (HQ / SP / LP)
(pag. 64)
2 Butonul HOME (pag. 17, 62)
3 Indicatorul energiei rãmase a
acumulatorului (aprox.) (pag. 21)
4 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare))
5 Contor (orã / minute / secunde)
6 Tip de disc (pag. 12)
7 Format de înregistrare (pag. 12)
Apare doar în cazul discurilor DVD-RW.
8 Buton OPTION (pag. 18, 74)
9 Dual Rec (înregistrare dualã) (pag. 35)
0 Buton VIEW IMAGES (pag. 30, 39)
qa Înregistrare sunetului pe 5,1 canale, cu
efect de învãluire (pag. 34)
116
La fotografiere
qa Calitate ([FINE] / [STD]) (pag. 68)
qs Dimensiune imagini (pag. 66)
qd Este afiºat în cursul stocãrii unei
fotografii
qf Director de înregistrare.
z Observaþii
• Când folosiþi funcþia Dual Rec, interfaþa
pentru film ºi cea pentru fotografii sunt
afiºate simultan. Poziþionarea pe ecran
diferã uºor de cea prezentatã la
funcþionarea obiºnuitã.
• Deoarece numãrul de fotografii înregistrate
pe “Memory Stick Duo” creºte, sunt create în mod automat noi directoare pentru
a le stoca.
La vizualizarea filmelor
1 Modul de înregistrare (HQ / SP / LP)
(pag. 64)
2 Butonul Return (de revenire)
(pag. 30, 40)
3 Indicatorul energiei rãmase a acumulatorului (aprox.) (pag. 21)
4 Modul de redare
5 Contor (orã / minute / secunde)
6 Tip de disc (pag. 12)
7 Buton precedent / urmãtor (pag. 30, 40)
8 Numãrul scenei
9 Buton OPTION (pag. 74)
0 Butoane de acþionare video (pag. 30, 40)
qa Înregistrare sunetului pe 5,1 canale, cu
efect de învãluire (pag. 34)
La vizualizarea fotografiilor
qs Dimensiune imagini (pag. 66)
qd Numãrul fotografiei curente / Numãrul
total de fotografii înregistrate
qf Buton pentru succesiunea de imagini
(pag. 41)
qg Buton Precedentã / Urmãtoare
(pag. 31, 40)
qh Denumirea fiºierului de date.
qj Buton VISUAL INDEX (pag. 30, 40).
qk Director de redare.
continuã...
117
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii / redãrii
(continuare)
Indicatoare
afiºate
realizarea de modificãri
la
În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate
urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza
reglajele efectuate la camera video.
Stânga sus
Dreapta sus
Indicatori
Semnificaþie
Conectare PictBridge (55)
EZ
Avertisment (95)
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Efecte de imagine (80)
Efecte digitale (80)
9
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Înregistrarea / redarea a 5,1
canale cu efect de învãluire (34)
Înregistrare cu Cronometrul
propriu (80)
+ Folosirea bliþului (34, 65)
–
MICREF LEVEL scãzut (80)
4:3
.
Iluminare din spate (36)
Echilibrul de alb (78)
Opþiunea SteadyShot
inactivã (65)
EXPOSURE (77) /
SPOT METER (77)
Înregistrare prim planuri (76)
Zebra (haºurã) (65)
WIDE SELECT (36)
Dreapta sus
Codul de date în timpul redãrii
Indicatori
Datele referitoare la orã, datã ºi la reglajele
camerei vor fi înregistrate automat pe disc ºi
pe “Memory Stick Duo”. Ele nu sunt afiºate
pe ecran în timpul înregistrãrii, dar le puteþi
vizualiza la redare selectând [DATA CODE]
(pag. 69). Puteþi vedea data ºi ora înregistrãrii
cu ajutorul altui echipament etc. ([SUB-T
DATE], pag. 65).
Semnificaþie
Gradare (79)
Iluminarea din spate a
ecranului LCD este opritã (25)
Centru
Indicatori
Semnificaþie
NightShot (36)
Super NightShot (79)
Color Slow Shutter (79)
Stabilirea succesiunii de
imagini (41)
118
SCENE SELECTION
(Selecþia scenei) (77)
Centru
Stânga sus
Reglarea manualã a
focalizãrii (76)
Glosar
x Dolby Digital
Un sistem de compresie audio dezvoltat de
Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5,1 Creator
Tehnologie de compresie a sunetului
dezvoltatã de Dolby Laboratories Inc. care
comprimã eficient semnalul audio pãstrând
o înaltã calitate a sunetului. Acesta permite
înregistrarea sunetului cu efect de învãluire
pe 5,1 canale folosind în acelaºi timp mai
eficient spaþiul de pe disc. Discurile create
cu ajutorul Dolby Digital 5,1 Creator pot fi
redate de un echipament compatibil cu
discurile create de camera dvs.
x Sunet cu efect de învãluire pe
5,1ch
Sistem care redã sunetul cu ajutorul a 6 boxe,
3 plasate frontal (în stânga, în dreapta ºi
central) ºi 2 plasate în spate, la care se
adaugã un subwoofer specializat pe
frecvenþe joase, considerat ca 0,1 canal
pentru frecvenþe de 120 Hz sau mai joase.
x VISUAL INDEX
Aceastã funcþie afiºeazã simultan câte o
imagine din fiecare film ºi fotografii pe care
le-aþi înregistrat, pentru a vã permite sã
selectaþi ce doriþi sã vedeþi.
x MPEG
MPEG este acronimul pentru Moving
Picture Experts Group, grup de standarde
pentru codificarea (compresia de imagine)
video (filme) ºi audio. Existã formatele
MPEG1 ºi MPEG2. Aceastã camerã video
înregistreazã filme la calitate SD (definiþie
standard) în format MPEG2.
x Meniu DVD
O interfaþã de meniu care vã permite sã
selectaþi o anumitã scenã de pe disc pentru
a fi redatã cu un alt echipament .
x Mod VIDEO
Unul dintre formatele de înregistrare pe care
îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW.
Modul VIDEO asigurã o excelentã
compatibilitate cu alte echipamente DVD.
x Mod VR
Unul dintre formatele de înregistrare pe care
îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW.
Modul VR permite realizarea a diferite
montaje (ºtergere sau rearanjarea) cu camera
video. Finalizarea discului vã va permite
redarea discului cu echipamente DVD
compatibile cu modul VR.
x Reprezentare de mici dimensiuni
a imaginilor (Thumbnail)
Imagini de dimensiuni reduse care vã permit
vizualizarea simultanã a mai multor imagini.
Acest sistem de vizualizare a imaginilor este
folosit la camera video de interfaþa “VISUAL
INDEX” ºi de “meniul DVD”.
119
Index
Indicaþii numerice
Adaptor 21 pini .............. 43
8 cm (diametru DVD) ...... 10
Înregistrare cu efect de
învãluire 5,1 canale ... 34
Raportul laturilor imaginilor
4:3, 16:9 .......... 36, 64, 70
C
Cablu de alimentare ........ 20
Cablu de conectare A/V ....
............................... 42, 54
Calculator ....................... 81
Calibrare (CALIBRATION) 106
Calitate ........................... 68
CAMERA DATA ........... 69
A
CANDLE ........................ 77
Accesorii furnizate ......... 19
Capac obiectiv ............... 25
Acumulator .................... 19
Categorii
informaþii (BATT INFO) .. 21
Others ......................... 48
încãrcare ..................... 21
Manage Disc / Memory57
autonomie ............21, 104
Settings ...................... 62
Acumulator “InfoLITHIUM”
CD-ROM ........................ 81
............................... 104
ceas (CLOCK SET) ............ 23
Adaptor de reþea ............ 20
Cerinþe privind sistemul de
Afiºaj de autodiagnosticare
operare ......................... 81
................................. 95
Clapetã de protejare la scriere
AREA SET ..................... 72
................................... 103
A.SHUT OFF ................ 73
CLOCK / LANG .............. 72
AUTO SLW SHUTTR65, 94
COLOR SLOW SHTR 79, 94
Avertizare
indicatori ........................ 95 Comutator
OPEN (compartiment disc) . 26
mesaje ............................. 97
Condensarea umezelii ... 106
Conector
B
curent continuu (DC) .. 20
Back light (contra luminii) .
intrare c.c. (DC IN) ...... 20
.............................. 36, 94
Baterie tip pastilã cu litiu115 Copiere ........................... 57
Baterie
reîncãrcabilã Cronometru propriu ........ 80
preinstalatã ................ 107 Curea de prindere ........... 32
BEACH .......................... 78 D
BEEP (semnal sonor) ...... 70 DATA CODE ........... 69, 118
BLACK FADER .............. 79 DATE/TIME ...... 24, 69, 118
Bliþ, folosire ~ ................. 34 DELETE (ºtergere)
Buton RESET ............... 114
disc ............................. 48
B&W (alb-negru) ........... 80
Memory Stick Duo ...... 49
DEMO MODE ................ 73
Definalizare disc ....... 60, 93
Diferenþe temporale
diferenþe de fus orar .. 100
ora de varã .................. 72
Difuzor .................... 40, 114
DIGITAL ZOOM ............ 64
Dimensiunea imaginilor .. 66
Disc ......................... 26, 101
Disc cu douã feþe ......... 101
DISC INFO ..................... 57
120
DISP OUTPUT ............... 72
DISC SELECT GUIDE ..... 58
DISPLAY ........................ 70
Divizare
original ........................ 50
listã de redare ............. 53
Dolby Digital 5,1 Creator 34,
119
Drepturi de autor .......... 111
Drive DVD ...................... 57
Durata încãrcãrii ............. 21
Durata înregistrãrii ... 12, 21
Durata redãrii ................. 22
DVD, tipuri ~
DVD+RW .................... 13
DVD-R ........................ 13
DVD+R DL .................. 13
DVD-RW ..................... 13
D. EFFECT ............... 80, 94
E
Easy Handycam ............. 29
Echilibru de alb ........ 78, 94
Ecran LCD ...................... 70
EDIT ............................... 50
Etichete volum ............... 58
Exponometru punctual ......
............................... 77, 94
EXPOSURE .............. 77, 94
F
FADER (gradare) ...... 79, 94
FILE NO. (numãr fiºier) .. 68
Finalizare (disc) .............. 44
FIREWORKS ................. 77
First Step Guide ........ 83, 84
FLASH LEVEL ............... 68
FOCUS (focalizare) ... 76, 90
Foiþã izolatoare ............. 115
Folosirea bliþului ....... 34-35
Format
disc ............................. 59
Memory Stick Duo ...... 60
Format imagine ............... 12
Fotografii ................. 29, 33
G
GENERAL SET ............... 78
Ghid de iniþiere ........ 83, 84
Glosar ........................... 119
Gradare ........................... 79
dinspre alb (WHITE FADER)
dinspre negru (BLACK
FADER)
H
Haºurã ............................ 65
HOME, meniu ~ ........ 16, 62
CLOCK / LANG .......... 67
GENERAL SET ........... 72
MOVIE SETTINGS ..... 64
OUTPUT SETTINGS .. 72
PHOTO SETTINGS ..... 66
SOUND / DISP. SET .... 70
VIEW IMAGES SET ... 69
HQ .................................. 64
I
IMAGE SIZE .................. 66
Iluminarea din spate a
subiectului ............. 36, 90
Iluminare LCD ................ 25
Imprimare ....................... 55
Indicatori de avertizare ... 95
Indicatori de ecran ....... 117
INDOOR (în interior) ...... 78
InfoLITHIUM, acumulator
................................... 104
Iniþializare (Reset) ......... 114
Instalare ......................... 83
Interfaþã VISUAL INDEX ........
........................ 30, 39, 117
Interfaþã activã pentru
accesorii ................... 113
Î, J
Încãrcare
acumulator .................. 21
baterie montatã iniþial 107
Înregistrare ............... 29, 32
Înregistrãri suplimentare 60
Înregistrare cursivã cu
încetinitorul .............. 37
Înregistrare dualã ........... 35
Întreþinere ..................... 101
JPEG ............................. 102
L
LANDSCAPE ................. 78
LANGUAGE SET ........... 72
LCD
LCD BL LEVEL ........... 88
LCD BRIGHT .............. 71
LCD COLOR ............... 71
LCD BRIGHT (luminozitatea
ecranului) .................... 71
LCD COLOR ................... 71
Lentile
de culegere semnal ... 107
Lista de redare
creare .......................... 51
redare .......................... 52
LP (redare îndelungatã) .. 64
Luminozitate LCD ........... 71
Luminozitate vizor .......... 71
M
Macintosh ...................... 85
Marcã înregistratã .............
(de comerþ) ............. 111
MANAGE DISC /
MEMORY, categorie . 57
Mãrire ............................. 34
Mãrire la redare .............. 41
“Memory Stick Duo”27, 102
“Memory Stick Duo”
adaptor ..................... 103
clapetã de protejare la
scriere ..................... 103
Meniu DVD .................... 45
Meniu OPTION .............. 74
Meniu HOME ........... 16, 62
Mesaje de avertizare ...... 97
MICREF LEVEL .............. 80
Modul
demonstrativ (DEMO) ... 73
înregistrare (REC) ........ 64
oglindã ........................ 36
simplificat de funcþionare
(Easy Handycam) ..... 29
VIDEO .................. 12, 119
VR ........................ 12, 119
Montaje ale imaginilor .... 50
MOVIE SETTINGS ......... 64
MPEG ........................... 119
Mufe
DC ............................... 20
DC IN .......................... 20
N
NightShot ....................... 36
NIGHTSHOT LIGHT ...... 64
NTSC ............................. 99
Numãrul fiºierului ........... 68
O
OTHER, categorie ~ ....... 48
ONE PUSH ..................... 78
Ora de varã ..................... 72
OPTION, meniu ~ ........... 74
Original
Divizare ....................... 50
ªtergere ...................... 48
OUTDOOR ..................... 78
OUTPUT SETTINGS ...... 72
P
PAL ................................ 99
PASTEL .......................... 80
PHOTO SETTINGS ........ 66
PictBridge ....................... 55
PICT. EFFECT (efecte de
imagine) ................. 80, 94
Picture Motion Browser . 81
Playlist (Listã de redare) . 51
PORTRAIT ..................... 78
Pregãtire
camerã ......................... 20
Prizã de perete ................ 20
continuã...
121
Index (continuare)
R
Raportul laturilor imaginilor
.......................... 36, 43, 66
Recordere DVD/ HDD,
aparat video ................. 55
REDEYE REDUC (reducerea
efectului de ochi roºii) ......... 66
Redare ...................... 30, 39
Reglare volum .......... 40, 70
Reprezentãri de dimensiuni
reduse ale imaginilor .. 119
RESET, buton ............... 114
REMOTE CTRL .............. 73
REMAINING .................. 65
S
SUPER NIGHTSHOT 79, 94
SCENE SELECTION . 77, 94
SELF TIMER (cronometru) . 80
Semnal sonor de confirmare
a operaþiilor .................. 70
SEPIA ............................. 80
SETTINGS, categorie ..... 62
Simboluri ...................... 114
Sisteme TV de culoare .... 99
SLIDE SHOW (succesiune
de imagini) ................... 41
SMTH SLW REC ............ 37
SNOW ............................ 78
Software ......................... 81
SOUND / DISP SET ........ 69
SP (redare standard) ....... 64
Spaþiu rãmas liber pe disc65
Specificaþii .................... 108
SPOTLIGHT ................... 78
SPOT FOCUS ................. 76
SPOT METER (exponometru
punctual) ................ 77, 94
STEADY SHOT .............. 65
SUB-T DATE ................. 65
SUMMERTIME .............. 72
SUNRISE&SUNSET ....... 77
ª
ªtergere
Disc ............................ 48
“Memory Stick Duo” .. 49
T, Þ
TELEMACRO .......... 76, 94
Telefoto (înregistrarea prim
planurilor) .................... 34
Telecomandã ................ 115
Trepied ......................... 114
TV ............................ 42, 72
TWILIGHT ..................... 77
TWILIGHT PORT. .......... 77
TV TYPE .................. 42, 72
U
UNFINALIZE ........... 60, 93
Unghi panoramic ............ 34
USB 2.0 .......................... 82
Utilizarea camerei în
strãinãtate .................... 99
V
VBR ................................ 12
VF B.LIGHT (luminozitatea
vizorului) ...................... 71
VIEW IMAGES SET ....... 69
Vizionarea imaginilor ...... 30
Vizor ............................... 25
VISUAL INDEX, interfaþã .
........................ 30, 39, 119
VOLUME ................. 40, 70
Volum, etichetã ~ ............ 55
VIDEO, mod ~ ......... 12, 119
VR, mod ~ ............... 12, 119
W
WHITE BAL. (echilibrul de
alb) ......................... 78, 94
WHITE FADER .............. 79
Windows ........................ 82
Z
Zebra (haºurã) ................ 65
Zoom .............................. 34
Informaþii suplimentare legate de acest produs precum ºi
rãspunsuri la cele mai frecvente întrebãri puteþi gãsi pe pagina
noastrã de internet dedicatã asistenþei pentru clienþi.
http://www.sony.ro
122
Download PDF

advertising