Sony | DCR-DVD115E | Sony DCR-DVD115E Instrucţiuni de utilizare

Camerã video digitalã
Manual de instrucþiuni
DCR-DVD110E/ DVD115E/
DVD310E/DVD410E/ DVD610E/
DVD710E/ DVD810E
© 2008 Sony Corporation
1
Mai întâi citiþi aceste informaþii
Înainte de a acþiona camera video, vã rugãm
sã citiþi cu atenþie acest manual de utilizare
pe care vã recomandãm sã îl pãstraþi pentru
a putea fi consultat ulterior.
Pentru clienþii din Europa
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Nu expuneþi bateriile la cãldurã
excesivã, cum ar fi razele solare
directe, focul sau alte surse similare.
PRECAUÞII
Utilizarea de instrumente optice împreunã
cu acest produs creºte pericolul sã vã fie
afectatã vederea. Folosirea butoanelor sau
reglajelor precum ºi aplicarea de proceduri,
altele decât cele precizate în continuare pot
conduce la expunerea la radiaþii periculoase.
Înlocuiþi acumulatorul numai cu unul
de tipul specificat. În caz contrar pot
rezulta probleme grave (incendii sau
accidentãri).
Pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu acelaºi tip de siguranþã, cu
aceeaºi valoare a rezistenþei ca cea care v-a
fost furnizatã ºi care sã fie aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care îl pierdeþi, contactaþi cel mai apropiat
service Sony.
2
ATENÞIE
Câmpurile electromagnetice de anumite
frecvenþe pot influenþa imaginea ºi sonorul
acestei camere video digitale.
Acest produs a fost testat ºi se considerã cã
se încadreazã în limitele stabilite de Directiva
EMC privind utilizarea cablurilor de
conectare mai scurte de 3 metri.
Remarcã
În cazul în care datoritã interferenþelor
electromagnetice survin întreruperi în cursul
transferului de date, reporniþi aplicaþia software sau deconectaþi ºi apoi cuplaþi cablul
de comunicaþie (USB etc.).
Dezafectarea
echipamentelor
electrice ºi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi sã
îl dezafectaþi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclãrii echipamentelor
electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veþi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi
sãnãtãþii oamenilor care pot fi cauzate de
tratarea inadecvatã a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm sã consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Accesoriu pentru care se aplicã :
telecomanda (DCR-DVD310E / DVD410E /
DVD710E / DVD810E)
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor)
uzate (Valabil în
Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state
europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi. Puteþi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranþã, de asigurare a performanþelor sau
de integritate a datelor necesitã conectarea
permanentã a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã îl duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, vã rugãm sã
consultaþi biroul local, serviciul de preluare
a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul.
Notã pentru clienþii din þãrile
în care se aplicã Directivele
Uniunii Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de
garanþie, vã rugãm sã apelaþi la adresa
menþionatã în documentele separate pentru
service sau garanþie.
Pentru clienþii din S.U.A.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de informare
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DCR-DVD610E
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DCR-DVD710E
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
3
Mai întâi citiþi aceste informaþii (continuare)
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DCR-DVD810E
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
acest manual pot conduce la imposibilitatea
dvs. de a folosi acest aparat.
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC.
Aceste limite sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecþii rezonabile împotriva
interferenþelor dãunãtoare din instalaþiile
casnice. Acest echipament genereazã,
foloseºte ºi poate radia energie cu frecvenþã
radio, iar în cazul în care nu este instalat ºi
folosit conform instrucþiunilor poate cauza
interferenþe dãunãtoare pentru
sistemul de radiocomunicaþii. Totuºi, nu
existã nici o garanþie cã nu vor apãrea
interferenþe cu unele instalaþii. Dacã acest
aparat cauzeazã interferenþe cu recepþia radio
sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau
pornirea echipamentului, utilizatorul este
sfãtuit sã încerce eliminarea acestor
interferenþe prin una dintre urmãtoarele
mãsuri :
– reorientarea sau repoziþionarea antenei de
recepþie.
– mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– consultarea dealer-ul sau un tehnician
radio/TV experimentat pentru ajutor.
4
Cablul de legãturã ce v-a fost furnizat trebuie
utilizat cu echipamentul pentru a se încadra
în limitele impuse dispozitivelor digitale prin
Secþiunea B a Pãrþii a 15-a a regulamentului
FCC.
Acumulator
Acest dispozitiv respectã Partea a 15-a a
Regulamentului FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare ºi
(2) Acest aparat trebuie sã accepte orice
interferenþã recepþionatã, inclusiv
interferenþe care pot determina acþiuni
nedorite.
Observaþii privind utilizarea
Împreunã cu camera sunt
furnizate douã tipuri de
documentaþie
– “Manualul de instrucþiuni” (acesta)
– “PMB Guide” - pentru utilizarea camerei
cu calculatorul conectat (care se gãseºte
pe discul CD-ROM furnizat) (pag. 97).
Tipuri de discuri ce pot fi
utilizate pentru camera dvs.
Puteþi utiliza doar urmãtoarele tipuri de
discuri :
– DVD-RW de 8 cm
– DVD+RW de 8 cm
– DVD-R de 8 cm,
– DVD+R DL de 8 cm
Folosiþi discuri care au marcajele de mai jos.
Pentru detalii vedeþi pagina 12.
Pentru a obþine o durabilitate ºi o fiabilitate
crescute ale înregistrãrii / redãrii, vã
recomandãm sã folosiþi discurile Sony sau
* (pentru
discuri cu marcajul
VIDEO CAMERA) pentru camera video.
* În funcþie de locul de unde este achiziþionat discul,
acesta poate avea ºi marcajul
.
Mai întâi citiþi aceste informaþii (continuare)
b Note
• Folosirea altui fel de disc decât cele
anterior menþionate poate conduce la
obþinerea de înregistrãri / redãri
nesatisfãcãtoare sau la imposibilitatea de
a scoate discul din camera video.
• Când folosiþi un card “Memory Stick PRO
Duo” la un echipament compatibil cu
“Memory Stick”, aveþi grijã sã introduceþi
cardul “Memory Stick PRO Duo” într-un
adaptor Memory Stick Duo.
Tipurile de carduri “Memory
Stick” pe care le puteþi utiliza
pentru camera dvs. video
• Nu þineþi camera de urmãtoarele pãrþi
componente :
Pentru înregistrarea de filme, se recomandã
utilizarea de carduri “Memory Stick PRO
Duo” cu capacitatea de 512 MB sau mai mari,
marcate cu simbolurile de mai jos :
–
(“Memory Stick
PRO Duo”)*
(“Memory Stick
–
PRO-HG Duo”).
* Sunt disponibile cu sau fãrã marcajul Mark2.
• Consultaþi pag. 33 pentru a afla durata de
timp cât puteþi înregistra pe “Memory Stick
PRO Duo”.
“Memory Stick PRO Duo” / “Memory
Stick PRO-HG Duo” : se poate utiliza
cu aceastã camerã video.
“Memory Stick” : nu se poate utiliza
cu aceastã camerã video.
• În acest manual, ambele tipuri de carduri
“Memory Stick PRO Duo” ºi “Memory
Stick PRO-HG Duo” vor fi denumite
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu puteþi utiliza alte tipuri de carduri de
memorie decât cele mai sus menþionate.
• “Memory Stick PRO Duo” poate fi utilizat
numai cu echipamente compatibile cu
“Memory Stick PRO”.
• Nu lipiþi etichete sau alte autocolante pe
“Memory Stick PRO Duo” sau pe
adaptorul pentru “Memory Stick Duo.
Folosirea camerei
Vizor
Ecranul LCD
Acumulator
• Camera video nu rezistã la praf, stropire
sau udare. Consultaþi secþiunea “Legat de
manevrarea camerei” (pag. 121).
• Pentru a evita ca discurile sã se spargã sau
sã se piardã imaginile conþinute de acestea,
dacã este aprins vreunul dintre
urmãtoarele indicatoare luminoase :
(film)/
(foto) (pag. 24) sau indicatorul
luminos ACCESS (pag. 30, 32) nu efectuaþi
urmãtoarele operaþii :
– nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video ;
– nu aplicaþi ºocuri mecanice sau vibraþii
camerei ;
– nu detaºaþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” de la camera video.
• Când conectaþi camera dvs. video la alte
echipamente prin intermediul unui cablu,
aveþi grijã sã cuplaþi conectorul în poziþia
corectã. Împingând cu forþã conectorul în
poziþie greºitã, este posibil ca terminalul
sã se deterioreze sau pot apãrea
disfuncþionalitãþi ale camerei.
5
Note privind elementele de
meniu, ecranul LCD, vizorul ºi
obiectivul
• Un element de meniu care apare de culoare
gri nu este disponibil în condiþiile curente
de înregistrare.
• Ecranul LCD ºi vizorul pentru fixarea
imaginii sunt produse folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
peste 99,99 % dintre pixeli sunt operaþionali pentru utilizarea efectivã.
Totuºi, este posibilã existenþa unor
minuscule puncte negre ºi / sau a unora
luminoase (albe, roºii, albastre sau verzi)
care sã aparã în mod constant pe ecranul
LCD ºi pe vizor. Aceste puncte apar în
mod normal în procesul de fabricaþie ºi nu
afecteazã în nici un fel imaginea
înregistratã.
Punct negru
Punct alb, roºu,
albastru sau verde
• Expunerea ecranului LCD, a vizorului sau
a lentilelor la luminã solarã directã o
perioadã îndelungatã de timp poate
conduce la apariþia unor disfuncþionalitãþi.
• Nu îndreptaþi camera de luat vederi direct
spre soare. Existã posibilitatea ca astfel
sã se deterioreze aparatul. Înregistraþi
imagini ale soarelui în condiþii de
luminozitate scãzutã, cum ar fi în amurg.
Note privind înregistrarea
• Înainte de a începe sã înregistraþi, testaþi
funcþia de înregistrare pentru a fi siguri cã
imaginea ºi sunetul sunt înregistrate fãrã
probleme.
– DCR-DVD110E / DVD115E / DVD310E /
DVD610E / DVD710E: pentru înregistrãri
de probã, folosiþi un DVD-RW /
DVD+RW,
– DCR-DVD410E / DVD810E : efectuaþi
înregistrãri de probã în memoria internã.
6
• Nu se acordã despãgubiri chiar dacã nu
s-au putut efectua înregistrãri sau redãri
din cauza unor disfuncþionalitãþi ale
camerei video, ale mediului de stocare a
informaþiilor etc.
• Sistemul TV color poate diferi în funcþie
de þarã/regiune. Pentru a viziona
înregistrãrile dvs. la televizor, este necesar
un aparat TV în sistem PAL.
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video precum ºi alte materiale se pot afla
sub incidenþa legii drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a acestor
materiale poate sã contravinã legii
drepturilor de autor.
• Dacã efectuaþi în mod repetat operaþii de
înregistrare / redare, o perioadã
îndelungatã de timp, în memoria internã
poate apãrea fenomenul de fragmentare a
datelor (DCR-DVD410E / DVD810E) sau
pe cardul “Memory Stick PRO Duo”.
Imaginile nu mai pot fi stocate sau
înregistrate. Într-un astfel de caz, stocaþi
mai întâi imaginile pe un alt tip de suport
media (pag. 55, 62) apoi formataþi suportul
pe care a apãrut fragmentarea datelor
(pag. 72).
Despre alegerea limbii
• Interfeþele de ecran pot apãrea în diverse
limbi pentru a explica procedurile de
acþionare a camerei. Alegeþi o altã limbã
care sã fie folositã la afiºare înainte de a
utiliza camera, dacã este necesar (pag. 25).
Note legate de dezafectarea /
de transferul camerei
(DCR-DVD410E / DVD810E)
Chiar dacã formataþi memoria internã a
camerei (pag. 72), este posibil sã nu ºtergeþi
complet datele conþinute de aceasta. Dacã
daþi camera altcuiva, se recomandã sã
efectuaþi operaþia [ EMPTY] (pag. 77)
pentru a evita ca datele sã poatã fi
recuperate. Suplimentar faþã de cele de mai
sus, dacã doriþi sã dezafectaþi de camera
video, se recomandã sã distrugeþi corpul
propriu-zis al acesteia.
Mai întâi citiþi aceste informaþii (continuare)
Note privind lentilele Carl Zeiss
Camera dvs. este dotatã cu lentile Carl Zeiss,
obþinute prin colaborarea dintre Carl Zeiss,
din Germania, ºi Compania Sony, ºi care
produc imagini de înaltã calitate.
Ele se supun sistemului de mãsurã MTF*
pentru camere video ºi oferã o calitate
specificã lentilelor Carl Zeiss.
* MTF este un acronim pentru Funcþia de
Transfer de Modulaþie. Valoarea numericã
reprezintã cantitatea de luminã provenitã de
la subiect care intrã în lentile.
Despre marcajele utilizate în
acest manual
• Operaþiile disponibile depind de discul
folosit. Pentru a indica diferitele tipuri
de discuri pe care le puteþi folosi sunt
folosite urmãtoarele marcaje.
Memorie internã
Disc
Note privind utilizarea acestui
manual
• Imaginile ºi indicatorii ce apar pe ecranul
LCD ºi în vizor sunt preluaþi cu ajutorul
unei camere foto digitale ºi din acest motiv
ilustraþiile pot apãrea diferit de ceea ce
vedeþi dvs.
• Manualul de instrucþiuni se referã la discuri
DVD de 8 cm.
• În acest manual, memoria internã (DCRDVD410E / DVD810E), un disc ºi cardul
“Memory Stick PRO Duo” sunt denumite
generic suporturi media.
• Dacã nu este altfel indicat în mod expres,
ilustraþiile din acest manual se bazeazã pe
modelul DCR-DVD810E.
• Design-ul ºi specificaþiile pentru suportul
media ºi pentru accesorii pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
“Memory Stick PRO Duo”
7
CUPRINS
Mai întâi citiþi aceste informaþii .......... 2
Cuprins ............................................ 8
Exemple de subiecte ºi soluþiile corespunzãtoare pentru înregistrare ... 10
Prezentarea camerei video
Utilizarea diverselor “suporturi media”
în funcþie de necesitãþi ............... 11
Alegerea suportului media pentru
camera dvs. .............................. 12
Utilizarea camerei dvs. video .......... 14
Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã
tipuri de meniuri ........................ 16
Pornire
Pasul 1: Verificarea accesoriilor
furnizate .................................... 19
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului 20
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi
stabilirea datei ºi a orei exacte .. 24
Alegerea unei alte limbi pentru afiºarea
pe ecran .......................................... 25
Pasul 4 : Realizarea de reglaje înainte
de înregistrare ........................... 26
Pasul 5 : Selectarea suportului media
................................................. 28
Pasul 6 : Introducerea a unui disc sau
a unui card “Memory Stick PRO
Duo” în aparat ........................... 30
Înregistrare / Redare
8
Înregistrarea ºi redarea cu uºurinþã
(Easy Hanycam) ....................... 34
Înregistrare ..................................... 38
Zoom (mãrire) ................................. 40
Înregistrarea unui sonor mai pregnant
(sunet pe 5,1 canale cu efect de
învãluire) – La DCR-DVD115E /
DVD310E / DVD410E / DVD 710E
/ DVD810E ............................... 40
Începerea rapidã a înregistrãrii (QUICK
ON) ........................................... 41
Înregistrarea în spaþii întunecate
(NightShot plus) ........................ 41
Reglarea expunerii în cazul subiectelor
poziþionate contra luminii .......... 41
Înregistrarea în oglindã................... 42
Redare ........................................... 43
Cãutarea scenelor cu mare acurateþe
(Film Roll Index) ........................ 45
Cãutarea scenelor dorite dupã
chipurile pe care le conþin (Face
Index) ........................................ 45
Cãutarea imaginilor dorite dupã datã
(Date Index) .............................. 46
Utilizarea funcþiei de mãrire la redare47
Redarea unei serii de fotografii
(Succesiune de imagini) ............ 47
Redarea imaginilor la un televizor ... 48
Montaj
Categoria
(OTHERS - Altele) .. 50
ªtergerea imaginilor ....................... 51
Capturarea unei fotografii dintr-un film
(DCR-DVD410E / DVD610E /
DVD710E / DVD810E) .............. 53
Duplicarea / copierea imaginilor de pe
un suport media pe altul cu ajutorul
camerei dvs. video ..................... 55
Divizarea înregistrãrilor ................... 58
Crearea Listei de redare ................. 59
Duplicarea filmelor cu aparate video
sau cu recordere DVD / HDD .... 62
Imprimarea imaginilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge) ............... 64
Utilizarea suportului de
înregistrare
Categoria
(MANAGE MEDIA gestionarea suportului media) 66
Obþinerea unui disc compatibil cu
redarea cu alte echipamente
(Finalizare) ................................ 67
Redarea unui disc cu alte echipamente
................................................. 70
Aflarea informaþiilor legate de suportul
media ........................................ 71
Formatarea suportului media .......... 72
Înregistrarea de filme suplimentare
dupã finalizare ........................... 74
Alegerea discului adecvat (Ghid de
alegere a discului) ..................... 75
Repararea fiºierului cu baza de date a
imaginilor .................................. 76
Evitarea recuperãrii datelor din memoria internã (DCR-DVD410E /
DVD810E) ................................. 77
Personalizarea camerei video
Ce puteþi face cu categoria
(SETTINGS - reglaje) din meniul
HOME ....................................... 78
Folosirea meniului HOME ............. 78
Lista elementelor de reglaj pentru
categoria
(SETTINGS) ............. 79
Reglaje pentru filme ................... 80
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea filmelor)
Reglaje pentru fotografii ............. 82
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea fotografiilor)
Reglaje de vizualizare a
imaginilor ............................... 84
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea ecranului)
Reglaje de sunet ºi ecran ........... 86
(Elemente de reglaj pentru
personalizarea semnalului
sonor - Beep - ºi ecranului)
Reglajele funcþiilor din Meniul
OPTION ............................... 92
Utilizarea unui calculator
Ce puteþi face cu un calculator
Windows ................................... 97
Cerinþe de sistem ........................... 97
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor .............. 101
Indicatori ºi mesaje de avertizare ... 110
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
................................................ 114
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie ... 117
Specificaþii .................................... 125
Referinþe
Identificarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor ............................... 129
Indicatoare afiºate în cursul
înregistrãrii / redãrii .................. 133
Glosar .......................................... 135
Index ............................................ 136
Reglaje legate de ieºirea
semnalului .............................. 87
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Ceas /
Limbã ............................ 88
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii
folosite)
Reglaje generale ......................... 88
(Alte elemente de reglaj)
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION ............................... 90
Folosirea Meniului OPTION ........... 90
Elemente pentru înregistrare din
meniul OPTION ........................ 91
Elemente pentru redare din meniul
OPTION .................................... 91
9
Exemple de subiecte ºi soluþiile
corespunzãtoare pentru înregistrare
Înregistrare
Prim planuri cu
flori
Un copil pe scenã
aflat sub lumina
reflectoarelor
B PORTAIT (Portret) ................... 94
B FOCUS (Focalizare) ................ 92
B TELE MACRO (Prim planuri la
distanþã) .................................. 92
B SPOTLIGHT (Spot de luminã) .. 94
Focalizarea asupra câinelui aflat în
partea stângã a
ecranului
B FOCUS (Focalizare) ................ 92
B SPOT FOCUS
(Focalizare punctualã) ............. 92
Obþinerea unei
înregistrãri bune
pe o pârtie de schi
sau pe o plajã
B BACK LIGHT (subiect poziþionat
contra luminii) ......................... 41
B BEACH (Plajã) ........................ 94
B SNOW (Zãpadã) ...................... 94
Verificarea
poziþiei la golf
B SPORTS (Sporturi) .................. 94
10
Focuri de artificii
în întreaga lor
splendoare
B FIREWORKS (Focuri de artificii)93
B FOCUS (Focalizare) ................ 92
Un copil adormit
într-un spaþiu slab
luminat
B NightShot plus ......................... 41
B COLOR SLOW SHUTTER ....... 95
Prezentarea camerei video
Utilizarea diverselor “suporturi media” în
funcþie de necesitãþi
Selectarea suportului media
Puteþi selecta suportul media dorit pentru înregistrare / redare / realizarea de montaje alegând
între : memoria internã (DCR-DVD410E / DVD810E), un disc sau un card “Memory Stick PRO
Duo” (pag. 28). Pentru a stabili suportul media pentru filme sau pentru fotografii, puteþi
selecta fie [MOVIE MEDIA SET], fie [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E / DVD810E), în
funcþie de necesitãþi.
Copierea de pe un tip de suport media pe altul
Folosind funcþia [MOVIE DUB] a camerei, puteþi duplica filme înregistrate din memoria
internã (DCR-DVD410E / DVD810E) sau de pe un card “Memory Stick PRO Duo” pe un disc
fãrã a conecta un alt echipament (pag. 55).
b Notã
• În funcþie de tipul de camerã pe care îl deþineþi, este posibil sã nu puteþi duplica conþinutul
filmului. Pentru detalii legate de compatibilitate, consultaþi pag. 55.
11
Alegerea suportului media pentru camera
dvs.
Cu camera dvs. puteþi înregistra imagini fie în memoria internã (DCR-DVD410E / DVD810E),
fie pe discuri de 8 cm : DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ºi DVD+R DL sau de pe un card
“Memory Stick PRO Duo”. Consultaþi pag. 5 pentru a afla tipurile de “Memory Stick” ce pot
fi utilizate pentru camera dvs. video.
Înregistrare în format DVD-RW
Dacã utilizaþi un disc DVD-RW, puteþi alege ca format de înregistrare unul dintre modurile
VIDEO sau VR. În acest manual, modul VIDEO este indicat sub forma
, iar modul VR
sub forma
.
Format de înregistrare care este compatibil cu majoritatea dispozitivelor
DVD, în special dupã finalizare.
În modul VIDEO, poate fi ºters numai filmul cel mai recent.
Format de înregistrare care permite realizarea de montaje cu camera
(ºtergerea ºi reordonarea imaginilor).
Un disc finalizat poate fi redat de aparate DVD care acceptã modul VR.
Consultaþi manualul de instucþiuni al dispozitivului dvs. DVD pentru a
afla dacã acceptã sau nu modul VR al discurilor DVD-RW.
Detalii legate de modul VIDEO ºi de modul VR 1 Glosar (pag. 135)
Durata cât puteþi înregistra filme
Cifrele din tabel reprezintã durata aproximativã a înregistrãrii, exprimatã în minute, folosind
memoria internã (DCR-DVD410E / DVD810E) ºi o parte a unui disc.
Durata de timp disponibilã pentru suporturile media diferã în funcþie de tipul de suport media
ºi de reglajul [REC MODE] (pag. 80).
Cifrele dintre paranteze ( ) reprezintã durata minimã de înregistrare
Tipul de suport media
*
9M (HQ - înaltã calitate)
115 (100)
20 (18)
35 (23)
6M (SP - redare standard)
170 (100)
30 (18)
55 (32)
3M (LP - redare îndelungatã) 325 (215)
60 (44)
110 (80)
* DCR-DVD410E / DVD810E
z Observaþii
• Cifrele cum ar fi 9M sau 6M din tabelul de mai sus reprezintã viteza medie de transfer.
M reprezintã Mbps (Mega bits pe secundã).
• Puteþi verifica durata de timp cât se poate înregistra apelând la facilitatea [MEDIA INFO]
(pag. 71).
• Dacã utilizaþi un disc cu douã feþe, puteþi înregistra pe ambele pãrþi (pag. 117).
• Consultaþi pagina 33 pentru a afla durata disponibilã pentru înregistrare pe un “Memory
Stick PRO Duo”.
12
Camera dvs. utilizeazã formatul VBR (vitezã de transfer variabilã) pentru a ajusta automat
calitatea imaginii astfel încât sã fie adecvatã pentru scena înregistratã. Aceastã tehnologie
cauzeazã fluctuaþii ale duratei de înregistrare pe disc.
Filmele care conþin imagini în deplasare rapidã ºi complexe sunt înregistrate la o vitezã de
transfer mai mare, reducându-se astfel durata totalã disponibilã pentru înregistrare.
Caracteristicile discurilor
DVD-RW
Tipul discului ºi
simboluri
DVD+RW DVD-R DVD+R DL
Simboluri utilizate în acest
manual
Pe acelaºi disc pot fi înregistrate
filme atât în formatul 16:9
(panoramic), cât ºi în cel 4:3 (30)
z
z
–
z
z
ªtergerea ultimului film
(52)
z
z
z
–
–
ªtergerea sau realizarea de
montaje ale filmelor cu camera
video
(51)
–
z
–
–
–
Folosirea unui disc de mai multe
ori, chiar ºi dupã înregistrare
completã, prin formatare* (72)
z
z
z
–
–
Finalizarea solicitatã pentru
redarea cu alte echipamente (67)
z
z
–**
z
z
Realizarea de înregistrãri mai
îndelungate pe o parte a discului
–
–
–
–
z
* Formatarea ºterge toate înregistrãrile ºi readuce mediul de înregistrare la starea iniþialã, complet
liber (pag. 72). Formataþi discul chiar dacã este nou, înainte de a-l folosi la aceastã camerã
(pag. 30).
** Finalizarea este solicitatã pentru redarea unui disc de cãtre drive-ul DVD al unui calculator. Un
DVD+RW care nu este finalizat poate cauza apariþia de disfuncþionalitãþi la calculator.
13
Utilizarea camerei dumneavoastrã video
1 Selectarea suportului media (pag. 28).
Puteþi selecta separat suportul media pentru filme, respectiv pentru fotografii.
Alegeþi discul care se potriveºte cel mai bine scopului vizat.
Doriþi sã ºtergeþi sau sã realizaþi montaje ale imaginilor
cu camera dvs. video?
Da
Nu
Doriþi sã ºtergeþi sau sã reutilizaþi discul ?
Da
Nu
Pentru înregistrãri
îndelungate
* Selectaþi formatul de înregistrare ºi formatul de disc dorite pentru camera dvs. (pag. 30)
z Observaþie
• Puteþi selecta discul din [DISC SELECT GUIDE] (pag. 75)
2 Înregistrarea imaginilor (pag. 38),
3 Realizarea de montaje / Stocarea imaginilor
Funcþiile disponibile depind de suportul media selectat.
x Duplicarea / copierea imaginilor pe un alt tip de suport media introdus
în camera dvs. video (pag. 55)
x Duplicarea filmelor cu alte echipamente (pag. 62)
x Realizarea de montaje pe un calculator (pag. 97)
Folosind aplicaþia software furnizatã, “Picture Motion Browser”, puteþi sã importa
imagini pe un calculator ºi sã le stocaþi pe un disc.
14
4 Vizualizarea imaginilor cu alte echipamente
x Vizualizarea imaginilor la televizor (pag. 48)
Puteþi sã vizionaþi imaginile înregistrate ºi implictate în montaje realizate cu camera
dvs. video la televizorul conectat.
x Redarea discului cu alte echipamente (pag. 70)
Pentru a viziona cu alte echipamente DVD discul înregistrat cu camera dvs. este
necesar mai întâi sã îl finalizaþi.
b Notã :
Operaþia de finalizare dureazã cu atât mai mult, cu cât existã un volum de înregistrãri
mai mic pe disc.
Facilitãþile unui disc finalizat depind de tipul discului.
Ca ºi discurile DVD disponibile
în comerþ, acesta poate fi redat
de majoritatea echipamentelor
DVD dupã ce a fost finalizat.
Finalizare
Finalizare
Discul poate fi redat de un
aparat compatibil cu DVD-RW
în mod VR.
Finalizare
Nu pot fi adãugate
înregistrãri chiar dacã
existã spaþiu liber pe
disc.
Definalizarea vã permite sã adãugaþi ulterior înregistrãri pe disc
(pag. 74)
Puteþi adãuga ulterior
filme fãrã a trebui sã
definalizaþi discul.
Discul poate fi redat fãrã a fi finalizat. În unele cazuri însã
este necesarã finalizarea discului. Pentru detalii, consultaþi
pagina 67.
Compatibilitatea la redare
Nu este garantatã compatibilitatea la redarea cu orice echipament DVD. Consultaþi
manualul de instrucþiuni al echipamentului DVD sau apelaþi la dealer-ul dvs.
15
Meniurile “
HOME” ºi “
OPTION”
– pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri
Meniul “ HOME” – punctul de început pentru toate operaþiile
realizate cu camera dumneavoastrã video
(HELP)
Este afiºatã descrierea elementului de meniu respectiv (pag. 17).
Categorie
B Categoriile ºi elementele meniului HOME MENU
Categoria
(CAMERA)
Element meniu
Categoria
pagina
MOVIE* (film)
39
PHOTO* (foto)
39
1
1
Categoria
(VIEW IMAGES)
Element meniu
pagina
Element meniu
pagina
MOVIE MEDIA SET*1
(stabilire suport film)
28
PHOTO MEDIA SET*1*3
28
(stabilire suport fotografii)
FINALIZE*1 (finalizare)
67
71
45
MEDIA INFO
(informaþii despre suport)
INDEX*
45
MEDIA FORMAT*1
72
PLAYLIST
(listã de redare)
59
UNFINALIZE (definalizare) 74
VISUAL INDEX*
(vizualizare index)
43
1
INDEX*
1
1
Categoria
DISC SELECT GUIDE
(informaþii despre disc)
(OTHERS)
Element meniu
pagina
DELETE*2 (ºtergere)
51
PHOTO CAPTURE*
(capturã de fotografii)
53
3
MOVIE DUB*3 (duplicare film) 55
16
(MANAGE MEDIA)
75
REPAIR IMG. DB F.
76
(reparare fiºier baza de date)
Categoria
(SETTINGS)*1
Pentru a personaliza camera video (pag. 78).
*1 Puteþi regla aceste elemente ºi în modul
PHOTO COPY*3
(copiere fotografii)
56
simplificat de funcþionare (pag. 34). Pentru
elementele disponibile din categoria
EDIT (montaj)
58
PLAYLIST EDIT
(editarea listei de redare)
59
* 2 Elementul este disponibil în modul de
PRINT (imprimare)
64
USB CONNECT
(conectare USB)
97
(SETTINGS), consultaþi pag. 79.
funcþionare simplificat (pag. 34) când selectaþi
[INT. MEMORY] (DCR-DVD410E /
DVD810E) sau [MEMORY STICK]
corespunzãtor [MOVIE MEDIA SET] (p. 28)
*3 În funcþie de modelul de camerã video, este
posibil sã nu puteþi utiliza acest element.
Utilizarea Meniului HOME
4 Atingeþi elementul de meniu dorit.
Exemplu : [EDIT]
1 În timp ce apãsaþi butonul verde,
deplasaþi comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã
pentru a porni camera.
5
Continuaþi operaþia urmând
instrucþiunile afiºate pe ecran.
Pentru ca interfaþa HOME MENU
sã nu mai fie afiºatã
Atingeþi
2 Apãsaþi
(HOME) A (sau B).
HOME A
.
Când doriþi sã aflaþi detalii legate
de funcþia fiecãrui element din
meniul HOME – apelaþi la
documentaþia HELP
1 Apãsaþi
(HOME).
2 Apãsaþi
(HELP).
Este afiºat meniul HOME.
HOME B
3
Atingeþi simbolul categoriei pe
care vreþi sã o folosiþi.
Exemplu : Categoria
(OTHERS).
Partea de jos a butonului
devine portocalie.
(HELP)
continuã...
17
Meniurile “
3
HOME” ºi “
Atingeþi elementul de meniu
despre care doriþi sã obþineþi
informaþii suplimentare.
Când atingeþi un element, pe ecran apar
informaþii suplimentare legate de acesta.
Pentru a aplica opþiunea, atingeþi [Yes],
în caz contrar, atingeþi [No].
Pentru a dezactiva
documentaþia HELP
Atingeþi din nou
(HELP) la pasul 2.
Utilizarea Meniului OPTION
La o simplã atingere a ecranului în cursul
înregistrãrii sau redãrii, sunt afiºate funcþiile
disponibile la momentul respectiv. Veþi gãsi
uºor de realizat diferite reglaje. Consultaþi
pag. 90 pentru detalii suplimentare.
(OPTION)
18
OPTION” (continuare)
Pornire
Pasul 1 : Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã urmãtoarele accesorii v-au fost
furnizate împreunã cu camera video.
Numãrul care apare în prima parantezã indicã
numãrul de elemente furnizate.
Acumulator reîncãrcabil NP-FH40
(1) (pag. 20)
Adaptor de reþea (1) (pag. 20)
CD-ROM
cu
“Handycam
Application Software” (1) (pag. 97)
– Picture Motion Browser
– Ghid PMB
Cablu de alimentare (1) (pag.20)
Manual de instrucþiuni pentru
utilizarea camerei video (Acest
manual) (1)
Cablu de conectare A/V (1)
(pag. 48, 62)
Cablu USB (1) (pag. 64)
Telecomandã (1) (pag. 132) – la
modelele DCR - DVD310E / DVD410E /
DVD 710E / DVD 810E
Conþine deja o baterie tip pastilã, cu litiu.
19
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului
Comutator POWER
Mufa
DC IN
Acumulator
Indicator
luminos
CHG
Capac mufã
Conector DC
Puteþi încãrca acumulatorul tip
“InfoLITHIUM” (seria H) (pag. 119)
dupã ce îl ataºaþi la camera dvs.
video.
b Notã
• Puteþi folosi numai un acumulator
“InfoLITHIUM” (seria H).
1
Rotiþi comutatorul POWER în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce ajunge în poziþia OFF (CHG)
(poziþia de bazã - implicitã).
2 Montaþi acumulatorul glisându-l în
direcþia indicatã de sãgeatã, pânã
ce se aude un clic.
3 Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei video.
Deschideþi capacul mufei ºi cuplaþi
conectorul DC al adaptorului de reþea.
Aveþi grijã sã potriviþi marcajul v de pe
conectorul DC cu marcajul v de pe
carcasa camerei video.
20
Spre priza
de perete
Adaptor
de reþea
Cablu de alimentare
4 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã de
perete.
Indicatorul CHG (încãrcare) devine
luminos ºi începe încãrcarea.
5
Când acumulatorul este complet
încãrcat, indicatorul CHG (încãrcare) se stinge. Decuplaþi
adaptorul de reþea de la mufa DC
IN a camerei.
b Notã
• Decuplaþi adaptorul de reþea de la mufa DC
IN þinând cu mâinile atât camera, cât ºi
conectorul DC.
Pentru a detaºa acumulatorul
1 Rotiþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG).
2 Deplasaþi pârghia BATT de eliberare a
acumulatorului (1 ) ºi detaºaþi
acumulatorul (2).
Pârghie BATT
de eliberare a
acumulatorului
b Note
• Când decuplaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea, aveþi grijã ca indicatoarele
luminoase
(film) /
(foto) (pag. 24) /
precum ºi cele ACCESS (pag. 30) / de
acces (pag. 32) sã fie stinse.
• La depozitarea acumulatorului, descãrcaþi
complet acumulatorul înainte de a-l
depozita pentru o perioadã îndelungatã
de timp (pag. 119).
acumulator. Puteþi vizualiza informaþiile
legate de acumulator timp de 20 de secunde
apãsând din nou butonul DISP / BATT INFO
câtã vreme aceste informaþii sunt afiºate.
Energia rãmasã a
acumulatorului (aproximativã)
Capacitatea de
înregistrare (aproximativã)
Durata încãrcãrii
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
numãr de minute, necesarã încãrcãrii complete a unui acumulator total descãrcat.
Tip acumulator
Durata
încãrcãrii
NP-FH40 (furnizat)
125 min.
NP-FH50
135 min.
NP-FH70
170 min.
NP-FH100
390 min.
Pentru a utiliza ca sursã de
alimentare o prizã de perete
Durata înregistrãrii
Pentru a afla autonomia
rãmasã a acumulatorului
(Battery Info - informaþii legate
de acumulator)
Când înregistraþi în memoria internã
(DCR-DVD410E / DVD810E) sau pe un
card “Memory Stick PRO Duo”.
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
Unitate de mãsurã : minute
Realizaþi aceleaºi conexiuni ca în cazul
încãrcãrii acumulatorului. În aceastã situaþie
energia acumulatorului nu va mai fi
consumatã.
Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG), apoi apãsaþi DISP / BATT INFO.
Durata aproximativã de timp, exprimatã în
minute, în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
Tip
acumulator
NP-FH40
(furnizat)
NP-FH50
NP-FH70
Dupã o perioadã de timp, sunt afiºate pentru
circa 7 secunde perioada aproximativã cât
mai puteþi înregistra ºi informaþiile legate de
NP-FH100
Durata
Durata
înregistrãrii înregistrãrii
continue obiºnuite*
110
120
130
140
280
300
625
680
50
55
60
65
130
140
300
325
continuã...
21
Pasul 2 : Încãrcarea acumulatorului (continuare)
DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E
Tip
acumulator
NP-FH40
(furnizat)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Durata
Durata
înregistrãrii înregistrãrii
continue obiºnuite*
100
45
115
55
115
55
135
60
245
115
290
135
555
265
650
310
Când înregistraþi pe un disc
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
Tip
acumulator
NP-FH40
(furnizat)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Durata
Durata
înregistrãrii înregistrãrii
continue obiºnuite*
95
40
100
45
110
45
120
50
235
105
255
110
535
240
580
260
DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E
Tip
acumulator
NP-FH40
(furnizat)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Durata
Durata
înregistrãrii înregistrãrii
continue obiºnuite*
85
35
100
45
100
45
115
50
215
95
245
110
485
555
215
245
* Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã
22
numãrul de minute disponibile când perioadele
de înregistrare alterneazã cu operaþii de
pornire/oprire a înregistrãrii, de pornire/
oprire a alimentãrii sau de mãrire.
b Note
• Consultaþi pag. 28 pentru a afla detalii legate
de suportul media.
• Toate perioadele de timp sunt mãsurate în
modul [SP] în urmãtoarele condiþii :
Rândul de sus : Când ecranul LCD este
pornit.
Rândul de jos : Durata înregistrãrii când
este folosit vizorul,
ecranul LCD fiind închis.
Durata redãrii
Durata aproximativã de timp exprimatã în
minute în care beneficiaþi de autonomie de
funcþionare folosind un acumulator complet
încãrcat.
Când redaþi din memoria internã
(DCR-DVD410E / DVD810E) sau de pe
un card “Memory Stick PRO Duo”
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
Tip
Cu ecranul Cu ecranul
acumulator
LCD deschis* LCD închis
NP-FH40 (furnizat) 150
170
NP-FH50
170
195
NP-FH70
370
415
NP-FH100
830
925
DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E
Tip
Cu ecranul Cu ecranul
acumulator
LCD deschis* LCD închis
NP-FH40 (furnizat) 140
170
NP-FH50
165
195
NP-FH70
350
415
NP-FH100
785
925
Când redaþi un disc
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
Tip
Cu ecranul Cu ecranul
acumulator
LCD deschis* LCD închis
NP-FH40 (furnizat) 120
135
NP-FH50
140
155
NP-FH70
300
330
NP-FH100
680
745
DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E
Tip
Cu ecranul Cu ecranul
acumulator
LCD deschis* LCD închis
NP-FH40 (furnizat) 115
135
NP-FH50
135
155
NP-FH70
290
330
NP-FH100
650
745
* Dacã iluminarea ecranului LCD este pornitã.
b Notã
• Consultaþi pag. 28 pentru a afla detalii
legate de suportul media.
Despre acumulator
• Înainte de a schimba acumulatorul, puneþi
comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG)
ºi opriþi indicatoarele luminoase
(film)/
(foto) (pag. 24) sau pe cele : ACCESS
(pag. 30) / access (pag. 32)
• Indicatorul de CHG (încãrcare) lumineazã
intermitent în timpul încãrcãrii sau
informaþiile legate de acumulator (pag. 21)
nu sunt corect afiºate în urmãtoarele
condiþii :
– acumulatorul nu este corect montat,
– acumulatorul este deteriorat,
– acumulatorul este complet descãrcat
(Numai pentru informaþii privind
acumulatorul).
• Nu va fi furnizatã energie de la acumulator
câtã vreme adaptorul de reþea este
conectat la mufa DC IN a camerei video,
chiar dacã este decuplat cablul de
alimentare de la priza de perete.
• Când ataºaþi o sursã de luminã video, se
recomandã sã utilizaþi un acumulator tip
NP-FH70 sau NP-FH100 (DCR-DVD310E /
DVD410E / DVD710E / DVD810E).
• Nu recomandãm folosirea unui acumulator
tip NP-FH30, care permite doar înregistrãri
sau redãri de scurtã duratã cu aceastã
camerã video.
Despre duratele încãrcãrii,
înregistrãrii ºi redãrii
• Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a
mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã
o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C).
• Durata disponibilã pentru înregistrare ºi
redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera la temperaturi scãzute.
• Autonomia camerei va fi mai redusã în
funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.
Despre adaptorul de reþea
• Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l
la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în
care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi
adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea
decuplând ºtecãrul de la priza de perete.
• În timpul folosirii nu puneþi adaptorul de
reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã
ºi perete.
• Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent
continuu (DC) al adaptorului de reþea sau
bornele acumulatorului cu obiecte metalice deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Cu toate cã este opritã, camera video este
în continuare alimentatã cu energie cât
timp este cuplatã la prizã prin intermediul
adaptorului de reþea.
23
Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi stabilirea
datei ºi orei exacte
Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera
pentru prima datã. Dacã nu potriviþi data ºi
ora, interfaþa [CLOCK SET] (potrivirea
ceasului) va fi afiºatã ori de câte ori veþi
porni aparatul sau când veþi modifica poziþia
comutatorului POWER.
Atingeþi butonul de pe ecranul LCD
3 Alegeþi aria geograficã doritã
folosind
[NEXT].
4
/
, apoi atingeþi
Stabiliþi varianta doritã pentru
[SUMMERTIME], apoi apãsaþi
[NEXT].
5 Stabiliþi varianta doritã pentru [Y]
(year-an) folosind
Comutatorul POWER
•
(Film) : Pentru a înregistra filme.
•
(Foto) : Pentru a înregistra
fotografii.
Treceþi la pasul 3 când porniþi camera
pentru prima datã.
2 Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [CLOCK /
LANG] T [CLOCK SET].
Apare interfaþa [CLOCK SET].
24
.
6 Selectaþi [M] (month-lunã) folosind
1 În timp ce apãsaþi butonul verde, 7
deplasaþi mai multe trepte
comutatorul POWER în direcþia
indicatã de sãgeatã, pânã ce se
aprinde indicatorul luminos
respectiv.
/
/
.
, apoi alegeþi luna cu
/
Selectaþi [D] (day-zi), ora ºi
minutele în acelaºi mod, dupã
care atingeþi [NEXT].
8 Verificaþi dacã este corect potrivit
ceasul, apoi atingeþi
.
Ceasul porneºte.
Puteþi alege orice an pânã la 2037.
Pentru a opri alimentarea
Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG).
b Note
• Dacã nu folosiþi camera video circa 3 luni,
bateria reîncãrcabilã încorporatã se va
descãrca, iar data ºi ora vor fi ºterse din
memorie. În acest caz, încãrcaþi bateria
reîncãrcabilã dupã care potriviþi din nou
data ºi ora (pag. 124).
• Poate dura câteva secunde pânã ce camera
video sã poatã înregistra dupã ce a fost
pornitã. Nu puteþi acþiona aparatul în
aceastã perioadã.
• La momentul achiziþionãrii, camera este
reglatã astfel încât dacã nu o acþionaþi timp
de cca. 5 minute, alimentarea sã se
întrerupã automat pentru a economisi
energia acumulatorului ([A.SHUT OFF],
pag. 89).
z Observaþii
• Data ºi ora nu sunt afiºate în timpul
înregistrãrii, însã sunt înregistrate automat
pe disc ºi pot fi afiºate în cursul redãrii
(consultaþi pag. 84 pentru [DATA CODE]).
• Consultaþi pag. 115 pentru informaþii legate
de “Diferenþa de fus orar”.
• Dacã butoanele afiºajului tactil nu
acþioneazã corect, reglaþi ecranul LCD
apelând la operaþia de calibrare (CALIBRATION, pag. 122).
Alegerea unei alte limbi pentru
afiºarea pe ecran
Puteþi alege o altã limbã pentru afiºarea
mesajelor pe ecranul LCD. Pentru aceasta
atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)T
[CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE
SET], apoi selectaþi limba doritã.
25
Pasul 4 : Realizarea de reglaje înainte de
înregistrare
capacului
neþi apãsat butonul DISP/BATT INFO timp
de câteva secunde pânã ce simbolul
dispare.
Deplasaþi comutatorul LENS COVER în
poziþia OPEN.
b Notã
• Nu apãsaþi accidental butoanele de pe
marginea ecranului LCD când deschideþi
sau când reglaþi panoul LCD.
Deschiderea
obiectivului
Dupã înregistrare, puneþi comutatorul LENS
COVER în poziþia CLOSE pentru a închide
capacul de protecþie a obiectivului.
Reglarea panoului LCD
Deschideþi panoul LCD la 90° faþã de corpul
camerei (1), apoi rotiþi-l pânã ce ajunge în
poziþia optimã pentru redare sau înregistrare
(2).
2 Maxim
1 90 grade faþã de camerã
90 grade
z Observaþii
• Dacã deschideþi panoul LCD aducându-l
în poziþie perpendicularã pe corpul camerei
ºi apoi îl rotiþi cu 180 de grade spre lentile,
îl puteþi închide cu ecranul spre exterior.
Aceastã facilitate este utilã în timpul
operaþiilor de redare.
• Pentru a regla luminozitatea ecranului LCD,
atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS)
T [SOUND / DISP SET] T [LCD
BRIGHT] (pag. 86).
• Informaþiile sunt afiºate sau ascunse
(afiºare y nimic afiºat) de fiecare datã
când este apãsat butonul DISP/BATT
INFO.
Reglarea vizorului
Puteþi vedea imaginile cu ajutorul vizorului
pentru a evita consumarea energiei
acumulatorului sau când imaginea afiºatã pe
ecranul LCD este de slabã calitate. Trageþi
vizorul, priviþi prin el ºi adaptaþi-l privirii dvs.
Vizor
2 Maxim 180 grade
DISP/BATT INFO
Oprirea iluminãrii ecranului
LCD pentru a economisi
energia acumulatorului
(DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E
/ DVD810)
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul DISP/
BATT INFO timp de câteva secunde pânã
ce apare simbolul
.
Aceastã facilitate este utilã când folosiþi
camera video în condiþii de luminozitate mare
sau când doriþi sã economisiþi energia
acumulatorului. Imaginea înregistratã nu va
fi afectatã de acest reglaj. Pentru a porni
iluminarea ecranului LCD, apãsaþi ºi menþi-
26
Pârghie de reglare
a lentilelor vizorului.
Deplasaþi vizorul
pânã ce imaginea
devine clarã.
z Observaþie
• Puteþi regla gradul de iluminare a vizorului
(SETTINGS)
atingând (HOME) T
T [SOUND/DISP SET] T [VF B.LIGHT]
(pag. 86).
Ajustarea curelei de prindere
Ajustaþi ºi prindeþi cureaua aºa cum este
ilustrat mai jos, având grijã sã þineþi corect
camera.
27
Pasul 5 : Selectarea suportului media
Puteþi stabili în mod separat suportul media care sã fie utilizat pentru filme, respectiv pentru
fotografii.
Pentru filme, puteþi alege între memoria internã*, un disc sau un card “Memory Stick PRO
Duo”. Pentru fotografii, puteþi alege între memoria internã* sau un card “Memory Stick PRO
Duo”.
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD310E / DVD610E / DVD710E
În varianta implicitã de reglaj, filmele sunt înregistrate pe disc. Fotografiile sunt înregistrate
numai pe “Memory Stick PRO Duo”.
DCR-DVD410E / DVD810E
În varianta implicitã de reglaj, atât filmele, cât ºi fotografiile sunt înregistrate în memoria
internã.
*
Memorie internã
Disc
Film
Fotografie
“Memory Stick PRO Duo”
* DCR-DVD410E / DVD810E
b Notã
• Puteþi înregistra, reda sau realiza montaje ale imaginilor pe suportul media selectat. Pentru
a înregistra, reda sau realiza montaje pe un alt suport media, selectaþi din nou suportul
media.
Selectarea suportului media pentru filme
1 Atingeþi
(HOME) T
(MANAGE MEDIA) T [MOVIE
MEDIA SET].
Apare interfaþa de stabilire a suportului
media pentru înregistrarea filmelor.
2 Atingeþi suportul media dorit.
28
3 Atingeþi [YES].
4 Când apare indicaþia [Completed],
atingeþi
.
Suportul media pentru film este schimbat.
Selectarea suportului media pentru fotografii
(DCR-DVD410E / DVD810E)
1 Atingeþi
(HOME) T
(MANAGE MEDIA) T [PHOTO
MEDIA SET].
Apare interfaþa de stabilire a suportului
media pentru înregistrarea fotografiilor.
Pentru a confirma suportul
media selectat
1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a
porni indicatorul luminos al modului (
(film)/
(foto)) pentru care doriþi sã
verificaþi suportul media.
2 Confirmaþi simbolul suportului media
afiºat în colþul din dreapta sus a
ecranului.
Simbolul suportului
media
2 Atingeþi suportul media dorit.
b Notã
• Nu puteþi selecta un disc pentru fotografii.
3 Atingeþi [YES].
4 Când apare indicaþia [Completed],
atingeþi
.
Suportul media pentru fotografii este
schimbat.
Memoria internã*
Disc (Simbolul diferã în
funcþie de tipul de disc,
pag. 12)
“Memory Stick PRO Duo”
* DCR-DVD410E / DVD810E
29
Pasul 6 : Introducerea unui disc sau a unui
“Memory Stick PRO Duo” în aparat
Când selectaþi [INT. MEMORY] la “Pasul
5”, operaþia de la acest “Pas 6” nu este
necesarã (DCR-DVD410E / DVD810E).
Introducerea unui disc
3
Puneþi discul cu partea de
înregistrat îndreptatã spre camera
video, apoi apãsaþi partea
centralã a discului pânã ce se
aude un clic.
Pentru înregistrare este necesar un disc nou
tip DVD-RW, DVD+RW, DVD-R sau DVD+R
DL cu diametrul de 8 cm (pag. 12).
b Notã
• Îndepãrtaþi mai întâi praful ºi amprentele
digitale de pe disc folosind o bucatã de
pânzã moale (pag. 118).
1
2
Verificaþi dacã este pornitã
alimentarea camerei video.
Deplasaþi comutatorul OPEN de
deschidere a capacului compartimentului pentru discuri, în
direcþia sãgeþii (OPEN l).
Pe ecranul LCD apare mesajul
[PREPARING TO OPEN] (pregãtire
pentru deschidere).
Capacul compartimentului pentru discuri
se deschide puþin în mod automat.
Indicator luminos
de ACCES (Disc)
Comutator OPEN pentru
capacul compartimentului
pentru discuri
Lentile de citire
Deschideþi complet capacul dupã ce
acesta se deschide puþin, în mod
automat.
30
Puneþi discul cu partea cu etichetã
îndreptatã spre exterior când folosiþi
un disc cu o singurã faþã.
4 Închideþi capacul compartimen-
tului pentru discuri.
Este afiºatã interfaþa [DISC ACCESS].
Poate dura mai mult timp pânã ce camera
recunoaste discul.
x DVD-RW / DVD+RW
Este afiºatã o fereastrã care vã întreabã
dacã doriþi sã folosiþi facilitatea [DISC
SELECT GUIDE]. Folosind [DISC SELECT GUIDE] puteþi formata discul
urmând instrucþiunile afiºate pe ecran.
Dacã nu vreþi sã apelaþi la aceastã facilitate, treceþi la pasul 5.
x DVD-R / DVD+R DL
Puteþi începe înregistrarea îndatã ce
dispare indicaþia [DISC ACCESS] de
pe ecranul LCD. Nu este necesar sã
parcurgeþi paºii ce urmeazã pasului 5.
5
Atingeþi opþiunea convenabilã
pentru dvs. de pe ecran.
x DVD-RW
Selectaþi unul dintre formatele de
înregistrare [VIDEO] sau [VR] (pag.
12), apoi atingeþi
.
x DVD+RW
Selectaþi una dintre variantele
disponibile pentru raportul laturilor
imaginilor [16:9 WIDE] sau [4:3], apoi
atingeþi
.
6 Atingeþi [YES].
7 Atingeþi
când apare indicaþia
[Completed.] (încheiat).
Când se încheie formatarea, puteþi începe
înregistrarea pe disc.
z Observaþie
• Dacã folosiþi un DVD-RW în timpul
funcþionãrii în modul simplificat - Easy
Handycam (pag. 34), pentru formatul de
înregistrare este stabilit modul VIDEO.
Pentru a scoate discul din
camera video
1 Parcurgeþi paºii 1 ºi 2 pentru a deschide
compartimentul pentru discuri.
2 Apãsaþi axul central din compartimentul
pentru discuri ºi scoateþi discul þinându-l de muchie.
b Note
• Aveþi grijã sã nu împiedicaþi cu mâna sau
cu alte obiecte etc. funcþionarea, la
deschiderea sau la închiderea
compartimentului pentru discuri.
Deplasaþi cureaua în partea de jos a
camerei, apoi deschideþi sau închideþi
capacul respectiv.
• Dacã este agãþatã cureaua de prindere la
închiderea capacului compartimentului
pentru disc, pot apãrea disfuncþionalitãþi
ale camerei.
• Nu atingeþi partea inscriptibilã a discului
sau lentilele de citire (pag. 123).
Dacã folosiþi un disc cu douã feþe, aveþi
grijã sã nu murdãriþi vreuna dintre acestea
cu amprente.
• Dacã închideþi capacul compartimentului
pentru disc când discul nu este corect
aºezat în interior, pot apãrea disfuncþionalitãþi ale camerei.
• Nu decuplaþi sursa de alimentare cu energie
timpul operaþiei de formatare.
• În timpul citirii / inscripþionãrii discurilor,
nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii:
– când indicatorul ACCESS este luminos
– când indicatorul ACCESS clipeºte
– când pe ecranul LCD apare una dintre
indicaþiile [DISC ACCESS] sau
[PREPARING TO OPEN].
• Scoaterea discului poate dura mai mult
timp în funcþie de materialele înregistrate.
• Scoaterea din aparat a unui disc deteriorat
sau murdar de amprente digitale etc. poate
dura ºi 10 minute. Într-un astfel de caz,
discul poate fi deteriorat.
z Observaþii
• Dacã este conectatã o sursã de alimentare
la camera video, puteþi introduce sau
scoate discul din aparat chiar dacã aceasta
este opritã. Procesul de recunoaºtere a
discului nu începe însã (pasul 4).
• Pentru a ºterge toate imaginile anterior
înregistrate pe un DVD-RW/DVD+RW ºi
pentru a-l folosi încã o datã la înregistrarea
de imagini noi, consultaþi secþiunea
“Formatarea suportului media”, de la pag.
72.
• Puteþi verifica dacã este un disc adecvat
folosind [DISC SELECT GUIDE] din
meniul HOME (pag. 75).
continuã...
31
Pasul 6 : Introducerea unui disc sau a unui “Memory
Stick PRO Duo” în aparat (continuare)
Introducerea unui card
“Memory Stick PRO Duo”
Aceastã operaþie este necesarã numai dacã
la “Pasul 5” selectaþi [MEMORY STICK].
Consultaþi pagina 5 pentru a afla ce card
“Memory Stick” puteþi folosi pentru camera
video.
z Observaþie
• Dacã înregistraþi numai fotografii pe
“Memory Stick PRO Duo”, nu sunt
necesare operaþiile ulterioare pasului 3.
3 Dacã selectaþi [Memory Stick] la
“Pasul 5” pentru a înregistra un
film, deplasaþi comutatorul
POWER mai multe trepte pânã ce
indicatorul luminos
(Movie) se
aprinde.
Când comutatorul POWER este în poziþia
OFF (CHG), deplasaþi-l în poziþia pornit
în timp ce apãsaþi butonul verde.
1 Deschideþi panoul LCD.
2 Introduceþi “Memory Stick PRO
Duo”.
1 Deschideþi capacul compartimentului
pentru Memory Stick Duo în direcþia
indicatã de sãgeatã.
2 Introduceþi un card “Memory Stick
PRO Duo” în slotul pentru Memory
Stick Duo în direcþia corectã, pânã ce
se aude un clic.
3 Închideþi capacul compartimentului
pentru Memory Stick Duo.
Interfaþa [Create a new Image Database
File.] (Creaþi un nou fiºier cu baza de
date a imaginilor) apare pe ecran când
introduceþi un card “Memory Stick PRO
Duo” nou.
4 Atingeþi [YES].
Indicator luminos de acces
Îndreptaþi marcajul b
spre ecranul LCD
32
Pentru a scoate cardul
“Memory Stick PRO Duo” din
aparat
Durata de înregistrare a
filmelor pe un card “Memory
Stick PRO Duo”
b Note
• Pentru a evita deteriorarea suportului media sau pierderea imaginilor înregistrate,
nu efectuaþi urmãtoarele operaþii dacã
indicatorul luminos de acces este aprins
(pag. 32) :
– detaºarea acumulatorului sau a
adaptorului de reþea de la camera video,
– supunerea camerei video la ºocuri
mecanice sau la vibraþii,
– scoaterea cardului “Memory Stick PRO
Duo” din camera video.
• Nu deschideþi capacul compartimentului
pentru Memory Stick Duo în timpul
înregistrãrii.
• Dacã forþaþi introducerea unitãþii “Memory
Stick Duo” în slotul sãu în poziþie greºitã,
este posibil ca slotul pentru Memory Stick
Duo, cardul “Memory Stick Duo” sau
datele de imagine conþinute de unitatea
de memorie sã fie deteriorate.
• Dacã la pasul 4 apare mesajul [Failed to
create a new Image Database File. It may
be possible that there is not enough free
space.], formataþi cardul “Memory Stick
PRO Duo” (pag. 72). Toate datele
înregistrate pe “Memory Stick PRO Duo”
vor fi ºterse la formatare.
• Nu încercaþi sã scoateþi în mod forþat cardul
“Memory Stick PRO Duo” din aparat
deoarece se poate deteriora.
Unitate de mãsurã : minute
Deschideþi panoul LCD ºi capacul
compartimentului pentru “Memory Stick
Duo”. Apãsaþi uºor cardul “Memory Stick
PRO Duo” cu o singurã miºcare, apoi
scoateþi-l din slotul sãu.
Datele din tabel indicã duratele aproximative
de înregistrare pe “Memory Stick PRO Duo”,
exprimate în minute.
Cifrele dintre paranteze reprezintã duratele
minime de înregistrare.
Modul de 9M (HQ) 6M (SP) 3M (LP)
înregistrare (înaltã
(standard (redare
calitate) calitate) îndelungatã)
b Note
• Numerele din table se referã la utilizarea
unui card “Memory Stick PRO Duo”
produs de Sony Corporation. Duratele de
înregistrare variazã în funcþie de condiþiile
de înregistrare, de tipul de “Memory
Stick” ºi de reglajele efectuate pentru [REC
MODE] (pag. 80).
• Când durata de înregistrare este mai micã
de 5 min., apare simbolul .
z Observaþie
• Consultaþi pag. 83 pentru a afla numãrul
de fotografii ce pot fi înregistrate.
33
Înregistrare / Redare
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat)
Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, majoritatea reglajelor camerei se realizeazã automat
fiind alese variantele optime, ceea ce vã scuteºte de efectuarea reglajelor amãnunþite.
Dimensiunea caracterelor afiºate pe ecran creºte pentru a fi mai uºor vizibile. Imaginile sunt
înregistrate pe suportul media (pag. 28).
Când
comutatorul
POWER este în poziþia
OFF (CHG), deplasaþi-l
în timp ce þineþi apãsat
butonul verde.
Filme
Fotografii
1 Deplasaþi comutato-
1 Deplasaþi comutato-
2 Apãsaþi EASY A.
2 Apãsaþi EASY A.
rul POWER G
pânã ce indicatorul
(film) se aprinde.
Indicatorul
pe ecranul LCD.
rul POWER G
pânã ce indicatorul
(foto) se aprinde.
apare
3 Apãsaþi butonul START/STOP H 3
(sau E ) pentru a începe
înregistrarea.*
Indicatorul
apare
pe ecranul LCD.
Apãsaþi uºor butonul PHOTO F
pentru a ajusta focalizarea, A
(semnale sonore), apoi apãsaþi
complet B (se aude sunetul emis
de obturator) pentru a fotografia.
[STBY] T [REC]
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou START / STOP.
*
34
Filmele sunt înregistrare în modul [SP].
Clipeºte T Aprins
Redarea filmelor / fotografiilor înregistrate
1 Deplasaþi comutatorul POWER G pentru a porni camera video.
2 Apãsaþi
(VIEW IMAGES) I (sau D).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate dura mai mult timp pânã la afiºarea
reprezentãrilor de dimensiuni reduse).
Film Roll Index Face Index
(pag. 45) (pag. 45)
Precedentele
6 imagini
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la interfaþa
de înregistrare
Cãutarea imaginilor dupã data
de înregistrare (pag. 46)*
Apare având în fiecare zonã
imaginea cea mai recent redatã/
înregistratã (B pentru fotografii
înregistrate pe “Memory Stick
PRO Duo).
Afiºeazã filmele
Afiºeazã fotografiile
* Când selectaþi [DISC] corespunzãtor [MOVIE MEDIA SET] (pag. 28), apare un tip de
disc. Nu puteþi cãuta filme dupã data înregistrãrii.
3
Începeþi redarea.
Filme : Atingeþi
, apoi atingeþi filmul care vreþi sã fie redat.
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
Începutul scenei/
scena precedentã
Stop (se trece la interfaþa
VISUAL INDEX)
La fiecare atingere
comutã între Redare ºi
Pauzã
Scena urmãtoare
Data / ora înregistrãrii*
Înapoi / Înainte
* Pentru reglajul [DATA CODE] este aleasã varianta [DATE / TIME] (pag. 84).
35
Înregistrarea / redarea cu uºurinþã
(Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat) (continuare)
z Observaþii
• Când redarea filmului selectat ajunge la final, se revine la interfaþa VISUAL INDEX.
• Puteþi diminua viteza de redare atingând butoanele
/
în cursul pauzei.
• Puteþi ajusta volumul sonor selectând
(HOME) T
(SETTINGS) T [SOUND
SETTINGS] T [VOLUME], apoi folosind butoanele
/
.
• Puteþi schimba suportul media pentru filme cu [MOVIE MEDIA SET] (pag. 28).
Fotografii : Atingeþi
, apoi atingeþi fotografia care vreþi sã fie vizualizatã.
Revenire (se revine la
interfaþa VISUAL INDEX)
Succesiunea de imagini
(pag. 47)
Data / ora înregistrãrii*
Trece la interfaþa
VISUAL INDEX
Precedenta / Urmãtoarea
* Pentru reglajul [DATA CODE] este aleasã varianta [DATE / TIME] (pag. 84).
z Observaþie
• Puteþi schimba suportul media de înregistrare a fotografiilor cu [PHOTO MEDIA SET]
(DCR-DVD410E / DVD810E / ) (pag. 28).
36
Pentru a renunþa la funcþionarea Easy Handycam
Apãsaþi din nou EASY A. Simbolul
dispare de pe ecran.
Elementele de meniu în cursul
funcþionãrii Easy Handycam
Apãsaþi
(HOME) C (sau B) pentru a fi
afiºate elementele de meniu disponibile
pentru modificarea reglajelor (pag. 16, 78).
b Note
• Majoritatea elementelor de meniu revin
automat la variantele implicite. Variantele
de reglaj ale unor elemente de meniu sunt
fixate. Pentru mai multe detalii, consultaþi
pagina 79.
• Discurile DVD-RW sunt formatate în modul
VIDEO (pag.12).
• Nu se va afiºa
(OPTION).
• Renunþaþi la modul simplificat de
funcþionare dacã doriþi sã adãugaþi efecte
imaginilor sau sã le modificaþi reglajele.
Pentru ca filmele înregistrate
de aceastã camerã pe un disc
sã poatã fi vizionate cu alte
echipamente (Finalizare)
Pentru ca filmele înregistrate cu aceastã
camerã video pe un disc sã poatã fi vizionate
folosind un alt echipament DVD sau un
calculator, discul trebuie finalizat. Pentru
detalii legate de aceastã operaþie consultaþi
pagina 67.
b Note
• Un disc DVD-R, DVD+R DL nu poate fi
refolosit ºi nu se pot înregistra scene
suplimentare dupã ce a fost finalizat chiar
dacã mai conþine spaþiu liber.
• Nu pot fi înregistrate scene suplimentare
pe un disc finalizat în timpul funcþionãrii
simplificate (pag. 74).
Butoane care nu sunt disponibile în modul Easy Handycam
Nu puteþi utiliza anumite butoane / funcþii în
modul simplificat de funcþionare, facilitãþile
corespunzãtoare acestora fiind reglate în
mod automat (pag. 79). Dacã încercaþi sã
efectuaþi operaþii care nu sunt disponibile
în modul Easy Handycam, este posibil sã fie
afiºat mesajul [Invalid during Easy
Handycam operation.] (Nu este disponibil
în modul simplificat de funcþionare.).
37
Înregistrare
Imaginile sunt înregistrate pe suportul media selectat (pag. 28).
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD310E / DVD 610E / DVD 710E
În varianta implicitã de reglaj, filmele sunt înregistrate pe disc. Fotografiile sunt înregistrate
numai pe un card “Memory Stick PRO Duo”.
DCR-DVD410E / DVD810E
În varianta implicitã de reglaj, atât filmele, cât ºi fotografiile sunt înregistrate în memoria
internã.
Deschideþi capacul
lentilelor (pag. 26)
PHOTO F
START / STOP B
(HOME) E
(HOME) D
Comutator POWER A
Când acest comutator
este în poziþia OFF (CHG),
rotiþi-l în timp ce þineþi
apãsat butonul verde.
(Film), indicator
START / STOP C
(Foto), indicator
b Note
• Dacã indicatorul luminos ACCESS / de acces (pag. 30, 32) este aprins sau clipeºte dupã ce
înregistrarea s-a încheiat, înseamnã cã datele sunt încã în curs de inscripþionare pe suportul
media. Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi acumulatorul sau
adaptorul de reþea.
• În cazul în care pentru [MOVIE MEDIA SET] este aleasã una dintre variantele [INT.
MEMORY] (DCR-DVD410E / DVD810E) sau [MEMORY STICK] (pag. 28), dacã un fiºier
de film depãºeºte 2 GB, este creat în mod automat urmãtorul fiºier de film.
z Observaþii
• Consultaþi pag. 5 pentru a afla ce card “Memory Stick PRO Duo” poate fi utilizat pentru
camera dvs. digitalã.
• Puteþi afla care este spaþiul liber pentru înregistrarea filmelor, de pe suportul media, atingând
(HOME) T
38
(MANAGE MEDIA) T [MEDIA INFO] (pag. 71).
Filme
Fotografii
1
1
Rotiþi comutatorul POWER A
pânã ce indicatorul luminos
(Film) se aprinde.
2 Apãsaþi START / STOP B (sau C). 2
Rotiþi comutatorul POWER A
pânã ce indicatorul luminos
(Foto) se aprinde.
Apãsaþi uºor butonul PHOTO F
pentru a ajusta focalizarea A (se
aude un semnal sonor), apoi
apãsaþi complet B (se aude
sunetul emis de obturator) pentru
a fotografia.
[STBY] T [REC]
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din
nou butonul START / STOP.
Clipeºte T Lumineazã
Alãturi de
sau , apare simbolul
. Când dispare simbolul
,
imaginea a fost înregistratã.
b Notã
• Nu puteþi înregistra fotografii pe disc.
z Observaþii
• Consultaþi pag. 13 pentru a afla durata disponibilã pentru înregistrarea filmelor ºi pag. 83
pentru a afla numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate.
• Când pentru [ INDEX SET] este aleasã varianta [ON] (varianta implicitã) în cursul
înregistrãrii de filme (pag. 82), apare simbolul .
• Puteþi comuta între înregistrarea de filme ºi fotografiere, atingând (HOME) D (sau E)
T
(CAMERA) T [MOVIE] (film) sau [PHOTO] (foto).
• Puteþi creea fotografii, capturându-le din filmele înregistrate (pag. 53).
continuã...
39
Înregistrare (continuare)
Zoom (mãrire)
Imaginea poate fi mãritã faþã de dimensiunea
originalã pânã la valorile prezentate în tabelul
de mai jos.
(zoom optic)
DCR-DVD110E / DVD115E
/ DVD 610E
DCR-DVD310E / DVD410E
/ DVD 710E / DVD 810E
40×
25×
Puteþi mãri imaginile fie cu cursorul de zoom,
fie cu butonul de zoom de pe marginea
panoului LCD.
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect pentru a obþine o
focalizare bunã este de circa 1cm pentru
unghiul panoramic ºi de circa 80 cm pentru
înregistrarea la distanþã.
z Observaþie
• Folosind [DIGITAL ZOOM] (pag. 81), când
filmaþi, puteþi mãri mai mult imaginea faþã
de valorile indicate în tabel.
Înregistrarea unui sonor mai
pregnant (sunet pe 5,1 canale
cu efect de învãluire)
– (DCR-DVD115E / DVD310E /
DVD410E / DVD710E / DVD810E)
Vedere panoramicã :
(unghi larg)
Semnalul sonor cules cu ajutorul
microfonului încorporat este transformat în
sunet pe 5,1 canale cu efect de învãluire ºi
înregistrat.
Beneficiaþi de un sonor plin de realism când
sunt redate filme cu dispozitive care acceptã
sonor cu efect de învãluire pe 5,1 canale.
Microfon încorporat
Prim-plan :
fotografiere la distanþã (telefoto)
Deplasaþi uºor cursorul de zoom pentru ca
mãrirea sã fie lentã sau deplasaþi-l mult
pentru o mãrire rapidã.
b Note
• Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT]
sã nu reducã gradul de neclaritate al
imaginii în mãsura doritã, dacã cursorul
de zoom este în poziþia T (telefoto).
• Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul
pentru puterea de mãrire. Dacã luaþi
degetul de pe cursor, este posibil ca
sunetul emis la funcþionare de acesta sã
fie de asemenea înregistrat.
• Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu
ajutorul butoanelor de zoom de pe
marginea panoului LCD.
40
Dolby Digital 5.1 Creator, efect de învãluire
pe 5,1 canale 1 Glosar (pag. 135).
b Notã
• Sonorul pe 5,1 canale va fi convertit la 2
canale când este redat cu camera video.
z Observaþie
• Puteþi selecta sonorul de înregistrare,
[5,1ch SURROUND] sau [2ch STEREO]
([AUDIO MODE], pag. 80).
Începerea rapidã a
înregistrãrii (QUICK ON)
Indicator luminos QUICK ON
Dacã apãsaþi butonul QUICK ON în loc sã
opriþi comutatorul POWER, consumul de
energie este diminuat (modul economic de
funcþionare).
În modul sleep, indicatorul QUICK ON
clipeºte. Dacã apãsaþi încã o datã QUICK
ON când doriþi sã înceapã înregistrarea
urmãtoare, camera dvs. va fi pregãtitã sã
înregistreze dupã circa 1 secundã.
b Note
• Când camera este în modul “sleep”,
consumul de energie este redus aproape
la jumãtate comparativ cu cel din timpul
înregistrãrii.
• Dacã nu acþionaþi camera ºi o lãsaþi în
modul “sleep” o perioadã mai lungã de
timp, camera se va opri în mod automat.
Cu [QUICK ON STBY], puteþi stabili
perioada de timp dupã care camera se
opreºte când este în modul “sleep”
(pag. 89).
• Dacã apãsaþi butonul QUICK ON în cursul
înregistrãrii, camera va întrerupe
înregistrarea ºi va trece în modul “sleep”.
Înregistrarea în spaþii
întunecate (NightShot plus)
Pentru a înregistra în spaþii întunecate,
puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS în
.)
poziþia ON. (Apare simbolul
b Note
• Funcþiile NightShot plus ºi Super
NightShot plus utilizeazã radiaþii infraroºii.
De aceea, aveþi grijã sã nu acoperiþi portul
de radiaþii infraroºii cu degetele sau cu
alte obiecte. Scoateþi lentilele de conversie
(opþionale) dacã sunt ataºate.
• Scoateþi lentilele de conversie (opþionale).
• Dacã este dificil de realizat focalizarea
automatã, reglaþi manual focalizarea
([FOCUS], pag. 92).
• Nu apelaþi la funcþiile NightShot plus ºi
Super NightShot plus când înregistraþi în
spaþii luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
z Observaþie
• Pentru a înregistra o imagine mai
luminoasã, folosiþi funcþia Super
NightShot plus (pag. 95). Pentru a
înregistra o imagine care sã reproducã mai
fidel culorile originale, folosiþi funcþia
Color Slow Shutter (pag. 95).
Reglarea expunerii în cazul
subiectelor poziþionate contra
luminii
Pentru a regla expunerea pentru subiecte
poziþionate contra lumini, apãsaþi . (BACK
LIGHT) pentru a apãrea simbolul .. Pentru
a renunþa la aceastã funcþie, apãsaþi din nou
. (BACK LIGHT).
Port de radiaþii
infraroºii
41
Înregistrare (continuare)
Înregistrarea în oglindã
Deschideþi panoul LCD pânã ce ajunge perpendicular pe corpul camerei video (1),
apoi rotiþi-l cu 180° spre lentile (2).
z Observaþii
• Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindã
a subiectului, însã imaginea va fi
înregistratã normal.
• La înregistrarea în modul oglindã,
imaginile nu sunt afiºate în vizor.
42
Redare
Puteþi reda imagini înregistrate pe suportul media selectat (pag. 28).
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD310E / DVD 610E / DVD 710E
În varianta implicitã de reglaj, filmele sunt redate de pe disc. Fotografiile sunt înregistrate ºi
redate numai pe un card “Memory Stick PRO Duo”.
DCR-DVD410E / DVD810E
În varianta implicitã de reglaj, imaginilr sunt redate din memoria internã.
Cursor pentru
puterea de zoom F
Comutatorul
POWER A
(HOME) D
(HOME) E
(VIEW IMAGES) B
(VIEW IMAGES) C
1 Deplasaþi comutatorul POWER A pentru a porni camera video.
2 Apãsaþi
(VIEW IMAGES) B (sau C).
Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate trece mai multã vreme pânã ce
sunt afiºate reprezentãrile de mici dimensiuni ale imaginilor.)
Film Roll Index Face Index
(pag. 45) (pag. 45)
Cãutarea imaginilor dupã data
de înregistrare (pag. 46)*
Precedentele
6 imagini
Apare având în fiecare zonã
imaginea cea mai recent redatã/
înregistratã (B pentru fotografii
înregistrate pe “Memory Stick
PRO Duo).
Urmãtoarele
6 imagini
Se revine la interfaþa
de înregistrare
Sunt prezentate
filme
Sunt afiºate
fotografii
(OPTION)
* Când selectaþi [DISC] corespunzãtor [MOVIE MEDIA SET] (pag. 28), apare un tip de
disc. Nu puteþi cãuta filme dupã data înregistrãrii.
43
Redare (continuare)
z Observaþie
• Deplasând cursorul de zoom F veþi putea alege dacã sã fie afiºate 6, respectiv 12 imagini
în interfaþa VISUAL INDEX. Pentru a stabili acest numãr, atingeþi
(HOME) D (sau E)
T
3
(SETTINGS) T [VIEW IMAGES SET] T [
DISPLAY] (pag. 85).
Începeþi redarea.
Redarea filmelor
Atingeþi clapeta
, apoi filmul care vreþi sã fie redat.
Interfaþa VISUAL INDEX reapare când se încheie redarea începutã de la filmul selectat.
Revenire la interfaþa
VISUAL INDEX
Comutã între
Redare ºi Pauzã la
fiecare atingere
Începutul filmului /
filmul precedent
Scena urmãtoare
(OPTION)
Stop (trece la interfaþa
VISUAL INDEX)
Deplasare
înainte / înapoi
z Observaþii
• Pentru a reda filmele cu încetinitorul atingeþi
/
în cursul redãrii cu încetinitorul.
• La redarea filmelor din memoria internã (DCR-DVD410E / DVD810E) sau de pe cardul
“Memory Stick PRO Duo”, o atingere a butoanelor
/
mãreºte de circa 5 ori
viteza de derulare / rulare înainte, 2 atingeri ale aceloraºi butoane conduc la creºterea
vitezei de circa 10 ori, 3 atingeri mãresc viteza de circa 30 ori, iar 4 atingeri conduc la o
creºtere de circa 60 de ori.
• La redarea filmelor de pe disc, o atingere a butoanelor
/
mãreºte de circa 5 ori
viteza de derulare / rulare înainte, iar 2 atingeri ale aceloraºi butoane conduc la creºterea
vitezei de circa 10 ori (aproximativ de 8 ori mai rapid în cazul unui DVD+RW).
Redarea fotografiilor
Atingeþi clapeta
, apoi fotografia care vreþi sã fie redatã.
Revenire la interfaþa
VISUAL INDEX
Buton pentru
succesiunea de imagini
(pag. 47)
Se trece la interfaþa
VISUAL INDEX
44
(OPTION)
Deplasare
înainte / înapoi
Pentru a ajusta volumul sonor
La redarea filmelor, apãsaþi
(OPTION)
T clapeta
T [VOLUME], apoi reglaþi
volumul cu butoanele
/
.
z Observaþie
• Puteþi trece la interfaþa VISUAL INDEX
atingând butonul
(HOME) D (sau E)
T
(VIEW IMAGES) T [VISUAL
INDEX].
Cãutarea scenelor cu mare
acurateþe (Film Roll Index)
Filmele pot fi divizate la momente de timp
stabilite, iar prima scenã a fiecãrei secþiuni
este afiºatã în interfaþa INDEX. Puteþi începe
redarea unui film de la scena selectatã.
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul care vreþi sã fie redat (pag.
28).
1
Apãsaþi
z Observaþie
• Puteþi afiºa interfaþa Film Roll Index
atingând butonul
(HOME) T
(VIEW IMAGES) T [ INDEX].
Cãutarea scenelor dorite
dupã chipurile pe care le
conþin (Face Index)
Feþele detectate în cursul înregistrãrii sunt
afiºate în interfaþa INDEX. Puteþi reda un
film pornind de la figura selectatã.
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul care vreþi sã fie redat (pag.
28).
1
Apãsaþi
camera video.
Apare interfaþa VISUAL INDEX.
2 Apãsaþi
(VIEW IMAGES) la
(VIEW IMAGES) la
(Face Index).
Filmul precedent / urmãtor
camera video.
Apare interfaþa VISUAL INDEX.
2 Apãsaþi
(Film Roll Index).
Filmul precedent /
urmãtor
Scena precedentã
Imaginea precedentã /
urmãtoare
3 Atingeþi
/
pentru a selecta
filmul dorit.
Scena urmãtoare
Este modificat
intervalul dintre scene
3 Atingeþi
/
pentru a selecta
4
Atingeþi
/
pentru a cãuta
imaginea cu figura doritã, apoi
selectaþi chipul respectiv din
scena care vreþi sã fie redatã.
Redarea începe de la scena selectatã.
filmul dorit.
4
Atingeþi
/
pentru a cãuta
scena doritã.
Redarea începe de la scena selectatã.
45
Redare (continuare)
b Note
• În funcþie de condiþiile de înregistrare, este
posibil ca feþele sã nu poatã fi detectate.
De exemplu : persoane care poartã ochelari
sau pãlãrii, sau care nu stau cu faþa
îndreptatã spre camerã.
• Alegeþi pentru [ INDEX SET] varianta
[ON] (implicitã) înainte de înregistrare,
pentru a reda filme din [ INDEX] (pag.
82). Este posibil ca FACE INDEX sã nu fie
corect afiºat dacã nu a fost detectatã în
mod corespunzãtor nici o figurã.
z Observaþie
• Puteþi afiºa interfaþa Face Index atingând
butonul
(HOME) T
(VIEW
IMAGES) T [ INDEX].
Cãutarea imaginilor dorite
dupã datã (Date Index)
Puteþi cãuta în mod eficient, dupã datã,
imaginile dorite.
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul care vreþi sã fie redat (pag.
28).
b Notã
• Nu puteþi utiliza facilitatea Date Index
pentru un disc ºi pentru fotografiile de pe
“Memory Stick PRO Duo”.
1
2
46
Apãsaþi
(VIEW IMAGES) la
camera video.
Apare interfaþa VISUAL INDEX.
Pentru a cãuta filme, apãsaþi
clapeta
, iar pentru a cãuta
fotografii, atingeþi clapeta .
3
Atingeþi butonul pentru datã din
colþul din partea din dreapta sus
al ecranului.
Datele la care au fost înregistrate
imaginile sunt afiºate pe ecran.
Data precedentã / urmãtoare
4
Atingeþi
/
pentru a selecta
data înregistrãrii imaginii dorite,
apoi atingeþi
.
Sunt afiºate pe ecran imaginile
înregistrate la data selectatã.
z Observaþie
• Puteþi folosi funcþia Date Index în interfaþa
Film Roll Index sau în cea Face Index,
urmând etapele 3 ºi 4.
Utilizarea funcþiei de mãrire la
redare (PB zoom)
Puteþi mãri fotografiile de 1,1 pânã la 5 ori
faþã de dimensiunea originalã.
Mãrirea poate fi reglatã cu ajutorul
cursorului de zoom sau cu butoanele de
zoom de pe marginea ecranului LCD.
1 Redaþi fotografia care vreþi sã fie mãritã.
2 Mãriþi fotografia cu T (Telefoto).
Pe ecranul LCD apare un cadru.
3 Atingeþi ecranul în zona care vreþi sã fie
afiºatã în centrul ecranului.
4 Reglaþi mãrirea cu W (Wide angle - unghi
panoramic) / T (Telefoto-prim plan).
Pentru a renunþa, atingeþi
.
Redarea unei serii de
fotografii (succesiune de
imagini)
Atingeþi
din interfaþa de redare a
fotografiilor.
Prezentarea succesiunii de imagini începe cu
fotografia pe care aþi selectat-o.
pentru a opri succesiunea de
Atingeþi
imagini. Pentru reluarea prezentãrii
succesiunii de imagini, atingeþi din nou
.
b Notã
• Nu puteþi folosi mãrirea la redare în timpul
unei succesiuni de imagini.
z Observaþii
• Puteþi reda succesiunea de imagini
atingând
(OPTION) T clapeta
T
[SLIDE SHOW] din interfaþa VISUAL INDEX.
• În cursul redãrii de fotografii, puteþi stabili
redarea continuã a succesiunii de imagini
atingând
(OPTION) T clapeta
[SLIDE SHOW SET]. Varianta implicitã
fiind [ON] (redare continuã), pe ecranul
LCD apare
ºi camera repetã redarea
succesiunii de imagini.
Dacã pentru [SLIDE SHOW SET] alegeþi
varianta [OFF], camera dvs. va reda
fotografiile din succesiunea de imagini o
singurã datã, începând cu imaginea
selectatã.
47
Redarea imaginilor la televizor
Puteþi conecta camera video la mufa de intrare a televizorului sau a aparatului video folosind
cablul de conectare A/V (1) sau cablul de conectare A/V cu S VIDEO (2). Conectaþi
camera dvs. video la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat pentru a
efectua aceastã operaþie (pag. 20). Consultaþi de asemenea manualele de utilizare ce însoþesc
dispozitivele ce urmeazã a fi conectate.
Echipament fãrã
mufã S VIDEO
Echipament cu
o mufã S VIDEO
(Galben)
1
Conector A/V de
comandã la distanþã
: Flux de semnal
(Alb)
(Roºu)
(Roºu)
2
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Conectaþi cablul la mufa de intrare a
celuilalt echipament.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi alt dispozitiv via mufa S
video, folosind cablul de conectare A/V
cu S VIDEO (opþional), imaginile pot fi
reproduse mai fidel decât în cazul în care
realizaþi conexiunea prin cablul A/V.
Conectaþi mufele albã ºi roºie (audio
stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) ale unui cablu de
conectare A/V (opþional) cu un cablu S
VIDEO opþional. În acest caz, conectorul
de culoare galbenã nu este necesar.
Conexiunea S VIDEO nu va avea la ieºire
semnal audio.
48
(Alb)
Aparat video sau TV
Când televizorul este conectat
la un aparat video
Conectaþi camera dvs. video la intrarea LINE
IN a aparatului video. Puneþi selectorul de
intrãri al aparatului video în poziþia LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 etc.), dacã aparatul video
are un selector de intrãri.
Pentru a stabili raportul laturilor
imaginilor în funcþie de
televizorul conectat (16:9 / 4:3)
Adaptaþi raportul laturilor imaginilor la
dimensiunea ecranului televizorului dvs.
1 Porniþi camera video.
2 Atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)
T [OUTPUT SETTINGS] T [TV TYPE]
T [16:9] sau [4:3] T
.
b Note
• Dacã stabiliþi pentru [TV TYPE] varianta
[4:3], calitatea imaginilor se poate
deteriora, iar dacã raportul laturilor comutã
între 16:9 (panoramic) ºi 4:3, imaginea poate
fi instabilã.
• La redarea cu un televizor de tipul 4:3 care
nu este compatibil cu semnalele în format
16:9 a unei imagini înregistrate în format
16:9 (panoramic), alegeþi pentru [TV TYPE]
varianta [4:3].
Dacã televizorul dvs. este
mono (are o singurã mufã de
intrare audio)
Conectaþi mufa galbenã a cablului A/V la
mufa de intrare video, apoi conectaþi mufa
albã (canalul din stânga) sau pe cea roºie
(canalul din dreapta) la intrarea audio a
televizorului sau a aparatului video.
z Observaþie
• Puteþi afiºa contorul pe ecranul
televizorului alegând pentru [DISP
OUTPUT] varianta [V-OUT/PANEL]
(pag. 87).
Dacã televizorul / aparatul dvs.
video are un adaptor cu 21 de
pini (EUROCONECTOR)
Utilizaþi un adaptor cu 21 de pini (opþional)
pentru viziona imaginile redate.
Televizor /
Aparat video
49
Montaj
Categoria
(OTHERS – Altele)
Aceastã categorie vã permite sã editaþi sau
sã imprimaþi imagini pe un suport media, ori
sã le copiaþi pe calculatorul dvs. pentru a le
vizualiza, pentru a realiza montaje sau pentru
a crea un DVD original.
EDIT (montaj)
Puteþi realiza montaje ale imaginilor pe
suportul media (pag. 58).
PLAYLIST EDIT (editarea listei de
redare)
Puteþi crea ºi realiza montaje într-o listã
de redare (pag. 59).
PRINT (imprimare)
Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei
imprimante PictBridge (pag. 64).
Categoria
(OTHERS - altele)
b Notã
• Puteþi selecta suportul media pe care se
aflã imaginea ce va fi implicatã în montaj,
(HOME) T
atingând butonul
(MANAGE MEDIA) T [MOVIE MEDIA
SET] / [PHOTO MEDIA SET] (pag. 28).
Lista elementelor
DELETE (ºtergere)
Puteþi ºterge imaginile de pe un suport
media (pag. 51).
PHOTO CAPTURE (capturã de
imagini) – DCR-DVD410E / DVD610E
/ DVD710 / DVD810)
Puteþi copia fotografii din memoria
internã pe un card “Memory Stick PRO
Duo”.
MOVIE DUB (duplicare film) – DCRDVD410E / DVD610E / DVD710 /
DVD810)
Puteþi copia pe un disc (pag. 55) filme
înregistrate în memoria internã (DCRDVD 410E / DVD810E) sau pe cardul
“Memory Stick PRO Duo” (DCRDVD610E / DVD710E / DVD810E) .
PHOTO COPY (copiere fotografii) –
DCR-DVD410E / DVD810E)
Puteþi copia fotografii înregistrate în
memoria internã pe un card “Memory
Stick PRO Duo” (pag. 56).
50
USB CONNECT (conectare USB)
Puteþi conecta camera dvs. video la un
calculator sau la un alt echipament prin
intermediul cablului USB (pag. 97).
ªtergerea imaginilor
b Notã
• Nu puteþi recupera imaginile dupã ce au
fost ºterse.
z Observaþie
• Puteþi selecta pânã la 100 de imagini
simultan.
ªtergerea filmelor
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul pe care vreþi sã îl ºtergeþi
(pag. 28).
b Notã
• Când selectaþi selectaþi [DISC] de la
[MOVIE MEDIA SET] (pag. 28), nu puteþi
ºterge filmele în modul simplificat de
funcþionare (pag. 34). Renunþaþi mai întâi
la modul Easy Handycam.
1
Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS) T [DELETE].
2 Atingeþi [
DELETE].
3 Atingeþi [
DELETE].
4
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
ºters.
Scena selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecranul LCD pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES].
6 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
filmele de pe disc
1 La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL].
2 Atingeþi [YES]T [YES].
3 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL] T
[YES]T [YES] T [OK].
Pentru a ºterge de pe disc toate
filmele înregistrate simultan
1 La pasul 3, atingeþi [
DELETE by date].
Data precedentã / urmãtoare
2 Atingeþi
/
pentru a selecta data
la care au fost înregistrate filmele pe care
vreþi sã le ºtergeþi, apoi atingeþi [OK].
Filmele înregistrate la data selectatã sunt
afiºate pe ecran.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecranul LCD pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
3 Atingeþi [OK] T [YES].
4 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
51
ªtergerea imaginilor (continuare)
Pentru a ºterge de pe disc
filmul cel mai recent înregistrat
1 La pasul 3, atingeþi [ LAST SCENE
DEL].
2 Atingeþi [OK] T [YES].
3 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
Nu puteþi ºterge filmul cel mai recent
înregistat :
– dacã scoateþi discul din camera video dupã
înregistrare,
– dacã opriþi camera dupã înregistrare.
b Note
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timpul
ºtergerii filmelor.
• Nu scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” în cursul ºtergerii de filme de pe
acest card de memorie.
• Dacã filmul ºters este inclus în Lista de
redare (pag. 59), acesta este ºters ºi din
Lista de redare.
• Nu puteþi ºterge filme de pe cardul
“Memory Stick PRO Duo” dacã acestea
au fost protejate cu un alt echipament.
• Chiar dacã ºtergeþi imaginile inutile de pe
disc, capacitatea rãmasã liberã a acestuia
este posibil sã nu creascã atât de mult
încã sã vã permitã realizarea de înregistrãri
suplimentare.
z Observaþii
• Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate
pe suportul media ºi a reveni la capacitatea
iniþialã a acestuia, trebuie ca suportul sã
fie formatat (pag. 72).
• Puteþi ºterge un film când îl vizualizaþi
atingând
(OPTION).
ªtergerea fotografiilor
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine fotografia pe care vreþi sã o ºtergeþi
(pag. 28).
1 Atingeþi
(HOME) T
2 Atingeþi [
DELETE].
3 Atingeþi [
DELETE].
(OTHERS) T [DELETE].
4
Atingeþi fotografia care sã fie
ºtearsã.
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia
de pe ecran pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi [OK] T [YES].
6 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
Pentru a ºterge simultan toate
fotografiile
1 La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL].
2 Atingeþi [YES] T [YES].
3 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
52
Pentru a ºterge toate
fotografiile înregistrate în
aceeaºi zi
1 La pasul 3, atingeþi [
DELETE by date].
Data precedentã / urmãtoare
2 Atingeþi
/
pentru a selecta data la
care au fost înregistrate fotografiile pe care
vreþi sã le ºtergeþi, apoi atingeþi [OK].
Fotografiile înregistrate la data selectatã
sunt afiºate pe ecran.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia de
pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
3 Atingeþi [OK] T [YES].
4 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
b Notã
• Nu puteþi ºterge fotografiile de pe cardul
“Memory Stick PRO Duo” dacã acestea
au fost protejate la scriere cu un alt
echipament.
z Observaþii
• Pentru a ºterge toate fotografiile din memoria internã (DCR-DVD410E / DVD810E)
sau de pe “Memory Stick PRO Duo” ºi a
recupera întreaga capacitate de
înregistrare, formataþi suportul media
(pag. 72).
• Puteþi ºterge o fotografie când o vizualizaþi
atingând
(OPTION).
Captarea
unei
fotografii dintr-un
film (DCR-DVD410E /
DVD610E /DVD710E /
DVD810E)
Puteþi captura o fotografie în orice punct al
unui film, la redarea acestuia.
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul, ºi suportul unde doriþi sã fie
înregistratã fotografia extrasã (pag. 28).
Înainte de a selecta [MEMORY STICK]
pentru stocarea fotografiilor, introduceþi un
card “Memory Stick PRO Duo” în aparat.
Suportul media pe care îl puteþi selecta
depinde de modelul de camerã pe care îl
posedaþi. Consultaþi tabelul de mai jos :
Model
Filme
pe
Fotografii
pe
b Notã
• Se recomandã folosirea adaptorului de
reþea ca sursã de alimentare pentru a se
evita oprirea alimentãrii în cursul
desfãºurãrii operaþiei.
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [PHOTO CAPTURE].
Apare interfaþa [PHOTO CAPTURE].
continuã...
53
Captarea unei fotografii dintr-un film (continuare)
2
3
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
redat ºi din care doriþi sã fie
capturatã imaginea.
Filmul selectat este redat.
Atingeþi
pentru a fi fãcutã o
pauzã în punctul de unde vreþi sã fie
capturatã imaginea.
Filmul va face o pauzã.
La apãsarea butonului
, se comutã
între redare ºi pauzã de redare.
Este stabilit cu mai mare precizie
punctul selectat cu
, de unde
sã fie capturatã imaginea
Se revine la începutul filmului
selectat.
6 Atingeþi [OK].
În timpul capturii de imagini ºi al stocãrii
acestora pe suportul media ales de dvs.
.
este afiºat simbolul
Pentru a captura o altã fotografie,
atingeþi
ºi repetaþi de la pasul 2.
Pentru a încheia operaþia, atingeþi
T
.
54
b Note
• Suportul media unde doriþi sã fie stocate
fotografiile trebuie sã aibã suficient spaþiu
disponibil.
• Data ºi ora înregistrãrii pentru fotografia
creatã vor fi aceleaºi cu data ºi ora la care
a fost înregistrat filmul.
• Dacã filmele nu au un cod de date, ca datã
ºi orã a înregistrãrii fotografiei vor fi
reþinute cele la care aceasta a fost
capturatã din film.
Duplicarea / copierea imaginilor de pe un
suport media pe altul cu ajutorul camerei
dvs. video
Duplicarea filmelor
(DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E /DVD810E)
Puteþi transpune pe un disc, filme aflate în
memoria internã (DCR-DVD410E/DVD810E)
sau pe un card de memorie “Memory Stick
PRO Duo” (DCR-DVD610E/DVD710E/
DVD810E).
Introduceþi mai întâi un disc în camera video.
Suporturile media pe care le puteþi selecta
depind de modelul dvs. de camerã video.
Consultaþi tabelul de mai jos.
Model
De pe
Apare interfaþa [MOVIE DUB].
2 DCR-DVD810E :
Atingeþi suportul media care
conþine filmul care sã fie duplicat.
Pe
DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E:
Pasul 2 nu este necesar. Treceþi la pasul
3.
3 Atingeþi [DUB by select].
b Notã
• Se recomandã folosirea adaptorului de
reþea ca sursã de alimentare pentru a se
evita oprirea alimentãrii în cursul
desfãºurãrii operaþiei.
z Observaþie
• Când verificaþi filmele duplicate pe disc,
selectaþi [DISC] de la [MOVIE MEDIA
SET] (pag. 28).
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [MOVIE DUB] sau apãsaþi
DUBBING la camera video (DCRDVD410E / DVD810).
4 Atingeþi filmul care sã fie copiat.
Spaþiul rãmas pe disc*
* x : spaþiul utilizat
x (verde) : spaþiul care sã fie utilizat
pentru stocarea filmului selectat
s : spaþiul liber pe disc.
Filmul selectat este marcat cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecran pentru a-l confirma.
continuã...
55
Duplicarea / copierea imaginilor de pe un suport
media pe altul cu ajutorul camerei dvs. video
(continuare)
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
Dacã nu existã suficient spaþiu liber pe
disc pentru întregul film, apare mesajul
[Not enought memory space] (Nu este
suficient spaþiu în memorie).
5 Atingeþi [OK] T [YES].
6 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
Pentru a duplica simultan toate
filmele înregistrate în aceeaºi zi
1 La pasul 3, atingeþi [DUB by date].
Data precedentã / urmãtoare
2 Atingeþi
/
pentru a selecta data
la care au fost înregistrate filmele pe care
vreþi sã le ºtergeþi, apoi atingeþi [OK].
Filmele înregistrate la data selectatã sunt
afiºate pe ecran.
Atingeþi filmul de pe ecran pentru a-l
confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
3 Atingeþi [OK] T [YES].
Dacã nu existã suficient spaþiu liber pe
disc pentru întregul film, apare mesajul
[Not enought memory space] (Nu este
suficient spaþiu în memorie).
4 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
Pentru a duplica toate filmele
dintr-o listã de redare (pag. 59)
1 La pasul 3, atingeþi [
56
DUB ALL].
Dacã nu existã suficient spaþiu liber pe
disc pentru întregul film, apare mesajul
[Not enought memory space] (Nu este
suficient spaþiu în memorie).
2 Atingeþi [YES].
3 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
Pentru a realiza copii de
siguranþã ale filmelor pentru
care nu au fost efectuate încã
astfel de copii
1 La pasul 3, atingeþi [BACKUP].
2 Atingeþi [Backs up unbacked up movies]
T [YES].
3 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
Dacã nu existã suficient spaþiu liber pe
disc pentru a realiza o copie de siguranþã
a întregului film, apare mesajul [Disc is
full.] (Disc complet ocupat.) ºi este afiºat
numãrul de discuri cu o singurã faþã care
sunt necesare pentru aceastã operaþie.
Pregãtiþi discurile ºi reluaþi procedura de
la pasul 1.
b Notã
• Dacã filmele necesitã pentru copia de
siguranþã 2 sau mai multe discuri, filmul
înregistrat la finalul fiecãrui disc va fi
divizat automat astfel încât discul respectiv
sã fie complet ocupat.
z Observaþie
• La pasul 3, atingând [BACKUP] T
[Backup starts from the first movie. Previous history will be deleted.], veþi putea
realiza copii de siguranþã pentru toate
filmele, inclusiv pentru cele pentru care
existã deja astfel de copiii. Camera va reþine
o evidenþã a copiilor de siguranþã realizate
pentru filme numai în cazul în care aceastea
sunt stocate cu funcþia [BACKUP].
Copierea fotografiilor
(DCR-DVD410E/DVD810E)
Puteþi copia fotografii din memoria internã
pe un card “Memory Stick PRO Duo”.
De pe
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia
de pe ecran pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES].
Pe
5 Când apare mesajul [Completed.],
Introduceþi mai întâi un card “Memory Stick
PRO Duo” în camera video.
b Notã
• Se recomandã folosirea adaptorului de
reþea ca sursã de alimentare pentru a se
evita oprirea alimentãrii în cursul
desfãºurãrii operaþiei.
atingeþi [OK].
Pentru a copia simultan toate
fotografiile înregistrate în
aceeaºi zi
1 La pasul 2, atingeþi [COPY by date].
z Observaþie
• Când verificaþi fotografiile copiate, selectaþi
[MEMORY STICK] de la [PHOTO MEDIA
SET] (pag. 28).
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [PHOTO COPY].
Apare interfaþa [PHOTO COPY].
2 Atingeþi [COPY by select].
3
Atingeþi fotografia care sã fie
copiatã.
Data precedentã / urmãtoare
2 Atingeþi
/
pentru a selecta data la
care au fost înregistrate fotografiile pe care
vreþi sã le ºtergeþi, apoi atingeþi [OK].
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã fotografia
de pe ecran pentru a o confirma.
Fotografiile înregistrate la data selectatã
sunt afiºate pe ecran.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
3 Atingeþi [OK] T [YES].
4 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
57
Divizarea înregistrãrilor
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine filmul pe care vreþi sã îl ºtergeþi
(pag. 28).
1 Atingeþi
(HOME)T
(OTHERS)
T [EDIT].
2 Atingeþi [DIVIDE].
3
Atingeþi filmul care vreþi sã fie
divizat.
Începe redarea filmului respectiv.
4 Atingeþi
în punctul unde doriþi
sã divizaþi filmul.
Filmul face o pauzã.
La apãsarea butonului
între redare ºi pauzã.
se comutã
Stabileºte cu mai mare precizie
poziþia punctului unde doriþi sã
divizaþi filmul, dupã ce acesta a fost
selectat folosind
.
Se revine la începutul
filmului selectat.
5 Atingeþi [OK] T [YES].
6 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
58
b Note
• Odatã divizate, filmele nu mai pot fi aduse
la forma iniþialã.
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timpul
divizãrii filmelor.
• Nu scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” în timpul operaþiei de divizare a
filmelor conþinute de acesta.
• Când selectaþi [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) sau [MEMORY
STICK] corespunzãtor [MOVIE MEDIA
SET] (pag. 28), iar filmul original divizat
este inclus într-o Listã de redare, ºi cel din
Lista de redare va fi divizat. Dacã selectaþi
[DISC] de la [MOVIE MEDIA SET] (pag.
28), filmul din Lista de redare nu este
divizat.
• Poate exista o uºoarã diferenþã între punctul
unde a fost atins butonul
ºi punctul
efectiv de divizare, deoarece camera
selecteazã punctul de secþionare la
intervale de jumãtate de secundã.
z Observaþii
• Puteþi diviza un film când îl vizualizaþi
(OPTION).
atingând
• Imaginile înregistrate cu camera dvs. video
sunt denumite “originale”.
Crearea Listei de redare
O listã de redare este o listã care prezintã
imagini reprezentative, la dimensiuni reduse,
ale filmelor selectate. Scenele originale nu
sunt modificate chiar dacã realizaþi montaje
sau ºtergeþi scenele din Lista de redare.
Selectaþi mai întâi suportul media care sã fie
utilizat pentru crearea, redarea sau editarea
Listei de redare (pag. 28).
z Observaþii
• Puteþi adãuga cel mult 99 de filme unei
Liste de redare din memoria internã (DCRDVD410E/DVD810E) sau de pe un card
“Memory Stick PRO Duo”, respectiv 999
de filme în cazul unui disc.
• Imaginile înregistrate cu camera dvs. video
sunt denumite “originale”.
1 Atingeþi
(OTHERS) din meniul
(HOME) T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [
5 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
Pentru a adãuga toate filmele
într-o listã de redare
1 La pasul 2, atingeþi [
ADD ALL].
2 Atingeþi [YES] T [YES].
3 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
Pentru a adãuga simultan la
lista de redare toate filmele
înregistrate în aceeaºi zi
1 La pasul 2, atingeþi [
ADD by date].
ADD].
3 Atingeþi filmul care sã fie adãugat
în Lista de redare.
Scena selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecranul LCD pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK].
Data precedentã / urmãtoare
2 Atingeþi
/
pentru a selecta data
la care au fost înregistrate fotografiile pe
care vreþi sã le ºtergeþi, apoi atingeþi [OK].
Filmele înregistrate la data selectatã sunt
afiºate pe ecran.
Atingeþi filmul de pe ecran pentru a-l
confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
3 Atingeþi [OK] T [YES].
4 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
continuã...
59
Crearea Listei de redare (continuare)
b Notã
• Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul
de reþea de la camera video în timpul
adãugãrii de filme.
• Nu scoateþi cardul “Memory Stick PRO
Duo” în timpul adãugãrii de filme.
• Nu adãugaþi fotografii la o Listã de redare.
z Observaþii
• Puteþi adãuga un film la o Listã de redare
atingând
(OPTION) în timp ce îl
vizionaþi.
• Puteþi copia Lista de redare pe un disc aºa
cum este, utilizând aplicaþia software
furnizatã.
ªtergerea filmelor care nu sunt
necesare din Lista de redare
1 Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [ ERASE].
Pentru a ºterge simultan toate filmele din
lista de redare, atingeþi [ ERASE ALL]
T [YES] T [YES]. Apoi, când apare
indicaþia [Completed.], atingeþi [OK].
3 Atingeþi filmul pe care vreþi sã îl ºtergeþi
din Lista de redare.
Vizualizarea Listei de redare
Selectaþi mai întâi suportul media care sã fie
utilizat pentru crearea, redarea sau editarea
Listei de redare (pag. 28).
1 Atingeþi
(HOME) T
(VIEW
IMAGES) T [PLAYLIST].
Imaginile adãugate la Lista de redare sunt
afiºate pe ecran.
Imaginea selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecran pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK] T [YES].
5 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
z Observaþie
• Filmele originale nu sunt ºterse chiar dacã
ºtergeþi filmele din Lista de redare.
2
60
Atingeþi filmul de unde vreþi sã
înceapã redarea.
Lista de redare este prezentatã începând
cu scena selectatã, pânã la final, apoi se
revine la interfaþa cu Lista de redare.
Schimbarea ordinii în Lista de
redare
Divizarea unui film din Lista de
redare
1 Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [ MOVE].
3 Selectaþi filmul pe care vreþi sã îl deplasaþi
1 Atingeþi
(HOME) T
(OTHERS)
T [PLAYLIST EDIT].
2 Atingeþi [DIVIDE].
3 Selectaþi filmul care doriþi sã fie divizat.
Începe redarea filmului respectiv.
în punctul unde doriþi sã fie
4 Atingeþi
divizat filmul.
Filmul face o pauzã.
Când apãsaþi
, se comutã între redare
ºi pauza de redare.
Filmul selectat este marcat cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat filmul de pe
ecran pentru a-l confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
4 Atingeþi [OK].
5 Selectaþi destinaþia cu
/
Ajustaþi punctul de divizare cu
mai multã precizie dupã ce
acesta a fost stabilit cu
.
.
Se revine la începutul filmului
selectat.
Bara de depistare a locaþiei
6 Atingeþi [OK] T [YES].
7 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
z Observaþie
• Când selectaþi mai multe filme, acestea vor
fi deplasate respectând ordinea în care
apar în Lista de redare.
5 Atingeþi [OK] T [YES].
6 Când apare mesajul [Completed.], atingeþi
[OK].
b Notã
• Poate exista o uºoarã diferenþã între
punctul unde a fost atins butonul
ºi
punctul efectiv de divizare, deoarece
camera selecteazã punctul de secþionare
la intervale de jumãtate de secundã.
z Observaþie
• Filmele originale nu sunt afectate chiar dacã
sunt divizate în Lista de redare.
61
Duplicarea filmelor cu aparate video sau
cu recordere DVD / HDD
Conectarea unui dispozitiv prin cablul de conectare A/V
Puteþi copia filme redate de camera video cu alte echipamente de înregistrare, cum ar fi
aparate video sau recordere DVD/HDD. Conectaþi echipamentul respectiv într-unul dintre
urmãtoarele moduri. Conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin intermediul
adaptorului de reþea furnizat (pag. 20). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce însoþesc
echipamentele ce urmeazã a fi conectate.
b Notã
• Deoarece copierea se efectueazã prin transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate
deteriora.
Echipament fãrã
mufã S VIDEO
Echipament cu o
mufã S VIDEO
galben
1
alb
alb
roºu
roºu
Conector A/V de
comandã la distanþã
2
l : Video / Flux de semnal
1 Cablul de conectare A/V (furnizat)
Conectaþi la mufa de intrare a celuilalt
echipament video.
2 Cablul de conectare A/V cu S
VIDEO (opþional)
Când conectaþi camera la un alt dispozitiv
prin mufa S VIDEO, utilizând un cablu
de conectare A/V împreunã cu unul
S VIDEO (opþional), imaginile reproduse
vor fi de calitate superioarã comparativ
cu cazul în care este folosit numai un
cablu A/V. Conectaþi mufele albã ºi roºie
62
Aparate video sau
recordere DVD / HDD
(audio, stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO
(canalul S VIDEO) ale cablului de
conectare A/V cu un cablu S VIDEO
(opþional). În acest caz, conectarea mufei
galbene nu este necesarã. Numai
conexiunea S VIDEO nu va transmite
semnal sonor la ieºire.
b Note
• Pentru ca indicatorii de ecran (spre exemplu
contorul etc.) sã nu mai fie afiºaþi pe ecranul
echipamentului conectat, procedaþi astfel:
atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS)
T [OUTPUT SETTINGS] T[DISP OUTPUT] T [LCD PANEL] (variantã implicitã),
pag. 87.
• Pentru a fi înregistrate data/ora ºi
informaþiile legate de reglarea camerei,
afiºaþi-le pe ecran (pag. 84).
• Când conectaþi camera dvs. video la un
echipament mono, cuplaþi conectorul
galben al cablului A/V la mufa video de
intrare, iar pe cel roºu (canalul drept) sau
pe cel alb (canalul stâng) la mufa audio de
intrare a aparatului.
1
2
Porniþi camera video.
Selectaþi suportul media care
conþine filmul pe care vreþi sã îl
copiaþi (pag. 28).
3 Apãsaþi
(VIEW IMAGES).
Pentru detalii, consultaþi ºi instrucþiunile
de utilizare ce însoþesc dispozitivul de
înregistrare.
7
Când copierea se încheie, opriþi
echipamentul de înregistrare ºi
apoi camera dvs. video.
Conectarea unui dispozitiv cu
cablu USB
Conectând un dispozitiv de inscripþionare a
DVD-urilor care permite duplicarea filmelor
prin intermediul unei conexiuni USB la
camera dvs., veþi putea copia filme fãrã a le
fi afectatã calitatea.
Conectaþi camera la o prizã de perete
utilizând adaptorul de reþea pentru aceastã
operaþie (pag. 21). Consultaþi ºi manualele
de instrucþiuni care însoþesc dispozitivele
ce urmeazã a fi conectate.
Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corespunzãtoare, în funcþie de
echipamentul folosit pentru afiºare
(pag. 48)
4 Introduceþi în celãlalt echipament
suportul de înregistrare adecvat.
Dacã echipamentul de înregistrare are un
selector de intrãri, puneþi-l în poziþia
corespunzãtoare modului intrare (input).
5
Conectaþi camera video la
echipamentul de înregistrare
(aparat video sau recorder DVD/
HDD) prin cablul de cuplare A/V
(furnizat) 1 sau prin cablul de
conectare A/V cu S VIDEO
(opþional) 2.
Conectaþi camera la mufele de intrare ale
echipamentului de înregistrare.
6 Porniþi redarea discului cu ca-
1 Porniþi camera dvs. video.
continuã...
mera video ºi înregistraþi-l cu
echipamentul de înregistrare.
63
Copierea imaginilor cu
aparate video sau cu
recordere DVD / HDD
(continuare)
2 Conectaþi mufa
3
4
Imprimarea fotografiilor înregistrate
(Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge)
(USB) a camerei
la un dispozitiv de inscripþionare
a DVD-urilor etc. folosind cablul
USB furnizat (pag. 129).
Pe ecran apare interfaþa [USB SELECT].
Puteþi tipãri fotografii folosind o imprimantã
compatibilã cu standardul PictBridge, fãrã a
cupla camera la calculator.
Atingeþi suportul media care
Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete pentru a alimenta camera video în
vederea acestei operaþii (pag. 20).
Selectaþi mai întâi suportul media care
conþine fotografia pe care vreþi sã o imprimaþi
(pag. 28).
Porniþi totodatã ºi imprimanta.
Pentru a imprima fotografii, pe un card
“Memory Stick PRO Duo”, introduceþi în
camerã cardul de memorie pe care sunt
înregistrate acestea.
conþine filmul pe care vreþi sã îl
duplicaþi.
Porniþi înregistrarea cu echipamentul conectat.
Consultaþi manualele de instrucþiuni ale
echipamentelor cuplate.
1 Porniþi camera video.
5 Când copierea se încheie, atingeþi 2 Conectaþi mufa
[END] T [YES] ºi decuplaþi cablul
USB.
(USB) a camerei
video la o imprimantã, folosind
cablul USB (pag. 129).
Pe ecranul LCD apare automat interfaþa
[USB SELECT].
3 Atingeþi [PRINT].
Dupã ce este efectuatã conexiunea, pe
ecran apare simbolul
(conectare
PictBridge).
64
Imprimarea imaginilor înregistrate (Imprimantã compatibilã
cu standardul PictBridge) (continuare)
4 Atingeþi fotografia pe care vreþi sã
o imprimaþi.
Fotografia selectatã este marcatã cu .
Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
Atingeþi
pentru a reveni la interfaþa
precedentã.
5 Atingeþi
(OPTION), ajustaþi
urmãtoarele opþiuni, apoi atingeþi
.
[COPIES] : Stabiliþi numãrul de copii ale
fotografiei care urmeazã sã fie imprimatã.
Puteþi stabili un numãr de pânã la 20 de
exemplare.
[DATE / TIME] : Selectaþi [DATE],
[DAY&TIME] sau [OFF] (nu este
imprimatã nici o datã sau orã).
[SIZE] : Selectaþi dimensiunea colii de
hârtie.
Dacã nu doriþi sã modificaþi reglajul existent, treceþi la pasul 6.
6 Atingeþi [EXEC] T [YES].
7 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
Apare din nou interfaþa de selecþie a
fotografiilor.
Pentru a încheia imprimarea
Atingeþi
în interfaþa de selecþie a
imaginilor.
b Note
• Putem garanta operaþia numai pentru
modele compatibile cu standardul
PictBridge.
• Consultaþi manualul de instrucþiuni al
imprimantei care urmeazã a fi folositã.
• Este posibil ca operaþiile sã nu fie corect
realizate dacã încercaþi sã efectuaþi
urmãtoarele când este afiºat pe ecran
simbolul :
– sã acþionaþi comutatorul POWER ;
(VIEW IMAGES) ;
– sã apãsaþi
– sã deconectaþi cablul USB de la camera
video sau de la imprimantã ;
– sã scoateþi cardul de memorie “Memory
Stick PRO Duo” din camera de luat
vederi.
• Dacã imprimanta întrerupe lucrul, decuplaþi
cablul USB, opriþi imprimanta ºi reporniþi-o, dupã care reluaþi operaþia de la
început.
• Puteþi selecta numai una dintre dimensiunile
de imagine pe care imprimanta le poate
tipãri.
• La unele modele de imprimante, marginile
de sus, de jos, din stânga ºi din dreapta
ale imaginii pot fi modificate. Dacã
imprimaþi o fotografie înregistratã cu un
raport al laturilor de 16:9 (panoramic),
marginile din stânga ºi din dreapta ale
acesteia pot fi eliminate.
• Este posibil ca unele modele de imprimante
sã nu accepte funcþia de printare a datei.
Consultaþi instrucþiunile de folosire ale
imprimantei pentru a afla detalii.
• Nu pot fi imprimate urmãtoarele :
– imaginile editate cu un calculator,
– imaginile înregistrate cu alte
echipamente,
– imagini cu dimensiunea de 4 MB sau
mai mari,
– imagini cu dimensiuni mai mari de
3680 × 2760 pixeli.
z Observaþii
• PictBridge reprezintã un standard industrial
stabilit de Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Puteþi tipãri fotografii
fãrã a utiliza un calculator, conectând o
imprimantã direct la o camerã video digitalã
sau la un aparat foto digital, indiferent de
model ºi de producãtorul aparatului.
• Puteþi imprima o fotografie dacã o vizualizaþi
apãsând
(OPTION).
65
Utilizarea suportului de înregistrare
Categoria
(MANAGE MEDIA –
Gestionarea suportului media)
Aceastã categorie vã permite sã folosiþi un
suport media pentru diverse scopuri.
Categoria
(MANAGE MEDIA –
Gestionarea suportului media)
Lista elementelor
MOVIE MEDIA SET (stabilirea
suportului pentru film)
Puteþi selecta sutportul media pentru filme
(pag. 28).
PHOTO MEDIA SET (stabilirea
suportului pentru fotografii)
Puteþi selecta suportul media pentru
fotografii (pag. 67).
FINALIZE (finalizare)
Puteþi asigura redarea discurilor cu alte
echipamente finalizându-le (pag. 67).
MEDIA INFO (informaþii despre
suportul media)
Puteþi afiºa informaþiile legate de suportul
media, cum ar fi durata înregistrãrii (pag. 71).
MEDIA FORMAT (formatarea
suportului media)
Puteþi sã formataþi suportul media ºi sã
recuperaþi astfel spaþiul liber pentru
înregistrare (pag. 72).
UNFINALIZE (definalizare)
Puteþi sã definalizaþi un disc ºi sã înregistraþi
în continuare multe imagini pe el (pag. 74).
66
DISC SELECT GUIDE (ghid de alegere
a discului)
Camera vã semnaleazã discul cel mai potrivit
pentru scopul urmãrit (pag. 56).
REPAIR IMG. DB. F (repararea
fiºierului cu baza de date a
imaginilor)
Puteþi repara fiºierul cu baza de date a
imaginilor din memoria internã (DCRDVD410E / DVD810E) sau de pe cardul
“Memory Stick PRO Duo” (pag. 76).
Obþinerea unui disc compatibil cu redarea
cu alte echipamente (Finalizare)
Operaþia de finalizare face ca discul înregistrat sã fie compatibil cu alte echipamente ºi cu
drive-urile DVD de calculator.
Înainte de finalizare, puteþi selecta tipul de meniu DVD care afiºeazã lista de imagini (pag. 69).
Depinde de tipul de disc dacã finalizarea este necesarã.
• Discurile DVD-RW / DVD-R / DVD+R DL : necesitã sã fie finalizate.
• Discurile DVD+RW : nu trebuie finalizate, cu excepþia urmãtoarelor cazuri :
1 pentru a crea un meniu DVD,
2 pentru redarea discului de cãtre un drive DVD de calculator,
3 dacã discul conþine o înregistrare a cãrei duratã totalã este scurtã (mai puþin de 5 min în
modul HQ, de 8 min. în modul SP sau de 15 min în modul LP).
b Note
• Compatibilitatea la redare nu este garantatã cu orice echipament.
• Nu este creat nici un meniu DVD pentru discurile DVD-RW (modul VR).
Desfãºurarea operaþiilor
Pentru redarea pentru prima datã a unui disc cu un
echipament DVD (pag. 69).
Redare cu alte
echipamente
Finalizare
Efectuaþi reglajele
dorite pentru meniul
DVD.
În cazul 1, 2
sau 3.
continuã...
67
Obþinerea unui disc compatibil cu redarea cu alte
echipamente (Finalizare) (continuare)
Pentru adãugarea de filme pe un disc finalizat (pag. 74).
Nu pot fi adãugate
filme
Efectuarea unei
noi înregistrãri
Definalizarea discului.
Se pot adãuga înregistrãri în mod obiºnuit.
Dacã a fost creat meniul DVD, apare o interfaþã
care vã solicitã sã confirmaþi cã doriþi sã adãugaþi
un film.
b Notã
• Chiar dacã folosiþi un disc DVD-RW sau DVD+RW, în modul simplificat de funcþionare
(pag. 34) nu puteþi înregistra filme suplimentare pe disc dupã ce acesta a fost finalizat.
Pentru o astfel de operaþie, renunþaþi la modul Easy Handycam.
Pentru redarea unui disc cu un echipament dupã adãugarea
de filme (pag. 69).
Redare cu alte
echipamente
Finalizare
Numai în cazul 1
68
Efectuaþi reglajele
dorite pentru meniul
DVD.
Finalizarea unui disc
b Note
• Operaþia de finalizare poate dura de la un
minut la câteva ore. Cu cât materialul
înregistrat pe disc este mai scurt, cu atât
finalizarea dureazã mai mult.
1
2
3
Aºezaþi camera într-o poziþie
stabilã ºi conectaþi adaptorul de
reþea la mufa DC IN a camerei.
Porniþi camera video.
Introduceþi în aparat discul care
trebuie finalizat.
4 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [FINALIZE].
b Note
• Pentru a finaliza un disc dublu, trebuie sã
finalizaþi fiecare faþã în parte.
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nu decuplaþi adaptorul de reþea de la
prizã în timpul operaþiei de finalizare.
Dacã este necesar sã decuplaþi adaptorul
de reþea, aveþi grijã ca alimentarea camerei
sã fie opritã ºi sã deconectaþi adaptorul
(film), respectiv
dupã ce indicatorul
(foto) se stinge. Finalizarea va fi
reluatã dupã ce cuplaþi din nou adaptorul
la camerã ºi dupã ce porniþi din nou
camera.
z Observaþii
• Dacã aþi efectuat reglaje pentru crearea
unui meniu DVD ºi apoi aþi finalizat discul,
meniul DVD va fi afiºat pentru câteva
secunde în timpul operaþiei de finalizare.
• Dupã finalizarea discului, în partea de jos
a indicatorului de disc apare simbolul
” spre exemplu
în cazul
“
discurilor DVD-RW (modul VIDEO).
Pentru a selecta un tip de meniu DVD,
atingeþi (OPTION) T [DVD MENU]
(pag. 69).
Treceþi la pasul 5 dacã doriþi sã finalizaþi
discul folosind varianta [STYLE1]
(implicitã).
5 Atingeþi [YES] T [YES].
Începe operaþia de finalizare.
6
Atingeþi
când finalizarea se
încheie).
69
Obþinerea unui disc compatibil cu redarea cu alte
echipamente (Finalizare)
Redarea unui disc
cu alte echipamente
(continuare)
Pentru a selecta un stil de
meniu DVD
Redarea unui disc cu alte
echipamente
1 La pasul 4 atingeþi
(OPTION) T
[DVD MENU].
2 Selectaþi stilul dorit dintre cele 4 modele
disponibile, folosind
/
.
Dupã finalizarea unui disc (pag. 67) veþi
putea viziona filme înregistrate cu camera
dvs. redate de alte echipamente DVD. Nu
putem însã garanta redarea cu orice tip de
aparat DVD. Discurile DVD+RW nu necesitã
sã fie finalizate pentru a fi redate de alte
echipamente.
Selectaþi [NO MENU] dacã nu creaþi un
meniu DVD.
3 Atingeþi
.
b Note
• Ca tip de meniu DVD este aleasã varianta
[STYLE1] în modul simplificat de
funcþionare (pag. 34).
• Nu puteþi crea un meniu DVD pentru un
DVD-RW (modul VR).
b Note
• Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de
8 cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Verificaþi dacã în cazul unui echipament
DVD aºezat vertical, poziþia permite ca
discul sã fie pus orizontal.
• În cazul anumitor echipamente, unele
discuri nu pot fi redate ; filmele pot îngheþa
pentru un moment între scene. În cazul
anumitor echipamente, unele funcþii pot fi
dezactivate.
z Observaþii
• Echipamentele care acceptã subtitluri pot
afiºa data ºi ora înregistrãrii în locul unde
în mod obiºnuit apar subtitluri (pag. 82).
Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte echipamentul respectiv.
• Dacã aþi creat un meniu DVD (pag. 69),
puteþi selecta scena doritã din meniu.
Redarea unui disc cu ajutorul
calculatorului
Dacã finalizaþi discul (pag. 67) care a fost
înregistrat cu camera dvs., îl puteþi reda cu
un calculator pe care a fost instalatã o
aplicaþie de redare a DVD-urilor.
70
Aflarea informaþiilor
legate de suportul
media
b Note
• Chiar dacã folosiþi un disc DVD+RW,
acesta trebuie finalizat (pag. 67), în caz
contrar putând apãrea disfuncþionalitãþi.
• Verificaþi dacã drive-ul DVD al
calculatorului poate reda un DVD de 8 cm.
• Nu utilizaþi un adaptor pentru CD-uri de
8 cm în cazul unui DVD de 8 cm deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Este posibil ca discul sã nu fie redat sau ca
filmele sã nu ruleze cursiv pe anumite
calculatoare.
• Nu pot fi redate ºi nu se pot realiza montaje
ale filmelor care au fost copiate direct de
pe disc
z Observaþie
• Pentru detalii legate de operaþiuni ºi
proceduri, consultaþi ghidul de iniþializare
“PMB Guide” furnizat în format electronic
pe CD-ROM (pag. 97).
Eticheta de volum a discului
Data la care discul a fost folosit pentru prima
datã este înregistratã.
<ex.>
Dacã discul a fost folosit prima datã la ora
0:00 am pe data de 1 ianuarie 2008 :
2008_01_01_00H00M_AM
Puteþi afla durata de înregistrare rãmasã sau
spaþiul disponibil pe suportul media selectat
la [MOVIE MEDIA SET] (pag. 28).
Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [MEDIA INFO].
.
Puteþi afla alte informaþii apãsând
Pentru a opri afiºarea interfeþei, atingeþi
.
b Note
• La calculul spaþiului din memoria internã
(DCR-DVD410E / DVD810E) ºi de pe
cardul “Memory Stick PRO Duo”,
1M = 1.048.576 bytes.
Fracþiile mai mici decât 1 MB nu sunt luate
în consideraþie la afiºarea spaþiului de pe
suportul media. De aceea, indicaþiile totale
ale dimensiunii spaþiului disponibil ºi a
celui nedisponibil vor fi puþin mai mici
decât în realitate.
• Deoarece existã o zonã rezervatã fiºierului
cu baza de date a imaginilor, spaþiul utilizat
nu va fi indicat de 0 MB chiar dacã
efectuaþi operaþia [MEDIA FORMAT]
(pag. 72).
z Observaþie
• Sunt afiºate numai informaþiile pentru
suportul media selectat la [MOVIE
MEDIA SET]. Treceþi la un alt suport
media dacã este necesar.
Etichetã
de volum
z Observaþii
• Filmele de pe discuri sunt stocate în
urmãtoarele directoare :
– DVD-RW (în mod VR) :
în directorul DVD_RTAV
– Alte discuri ºi moduri :
în directorul VIDEO_TS
71
Formatarea suportului media
Prin formatare, toate datele înregistrate
anterior pe suportul media sunt ºterse,
capacitatea acestuia fiind recuperatã în
întregime prin formatare. Pentru a evita
pierderea unor date importante, duplicaþi-le
sau copiaþi-le pe un alt suport media (pag.
55, 62) înainte de a efectua operaþia [MEDIA
FORMAT].
Formatarea memoriei interne
(DCR-DVD410E / DVD810)
sau a unui card de memorie
“Memory Stick PRO Duo”
1
2
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
Porniþi camera video.
3 Pentru formatarea unui “Memory
Stick PRO Duo”, introduceþi în
camera video cardul de memorie
care trebuie formatat.
4 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [MEDIA FORMAT] T
[INT. MEMORY] (DCR-DVD410E /
DVD810E) sau [MEMORY STICK].
b Note
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în
timpul formatãrii.
• Vor fi ºterse prin formatare chiar ºi imaginile
protejate cu un alt echipament împotriva
ºtergerii accidentale.
• Dacã pe ecran apare indicaþia [Executing...],
nu încercaþi sã efectuaþi urmãtoarele
operaþii :
– sã acþionaþi comutatorul POWER sau
alte butoane,
– sã scoateþi cardul de memorie “Memory
Stick PRO Duo” în cursul formatãrii
acestuia.
Formatarea unui disc
Un DVD-R / DVD+R DL nu poate fi
formatat. Înlocuiþi-l cu un nou disc.
Dacã formataþi un disc finalizat
• Prin formatare, un DVD-RW (în modul
VIDEO) revine la starea definalizatã. Pentru
a putea vedea conþinutul discului cu alte
echipamente, acesta trebuie finalizat din
nou.
• În cazul unui DVD-RW (în modul VR)/
DVD+RW, la formatare sunt ºterse toate
imaginile de pe discul finalizat. Chiar ºi
dupã formatare, pe ecran apare unul dintre
simbolurile urmãtoare:
sau
. Nu este necesar sã finalizaþi din
5 Atingeþi [YES] T [YES].
6 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
72
nou discul înainte de redarea acestuia cu
alte echipamente*.
* Pentru a crea un meniu DVD pe un disc
DVD+RW, finalizaþi din nou discul
(pag. 69).
1
2
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
z Observaþie
• Dacã formataþi un disc DVD-RW în modul
simplificat de funcþionare (pag. 34), pentru
formatul de înregistrare este stabilitã
varianta VIDEO
Porniþi camera video.
3 Introduceþi în camera video discul
care trebuie formatat.
4 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [MEDIA FORMAT] T
[DISC].
x DVD-RW
Selectaþi [VIDEO] sau [VR] pentru
formatul de înregistrare (pag. 12), apoi
atingeþi
.
x DVD+RW
Selectaþi raportul laturilor filmului, [16:9
WIDE] sau [4:3], apoi atingeþi
.
5 Atingeþi [Yes].
6
Atingeþi
când este afiºat
mesajul [Completed.] (încheiat).
b Note
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în
timpul formatãrii.
• Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe),
este necesarã formatarea fiecãrei feþe a
acestuia. Cele douã pãrþi pot fi formatate
în moduri diferite de înregistrare.
• În cazul unui DVD+RW, nu puteþi modifica
raportul laturilor imaginilor pe parcurs.
Formataþi din nou discul pentru a schimba
raportul laturilor imaginilor.
• Nu puteþi formata un disc care a fost protejat
la scriere cu alte echipamente. Anulaþi
protecþia folosind echipamentul original,
apoi formataþi discul.
73
Înregistrarea de filme suplimentare dupã
finalizare
Puteþi înregistra material suplimentar pe
discurile DVD-RW (modul VIDEO) /
DVD+RW finalizate dupã ce urmaþi paºii de
mai jos, în cazul în care existã spaþiu liber pe
disc.
Când folosiþi un DVD-RW (în modul VR)
finalizat, puteþi înregistra filme suplimentare
pe disc fãrã alþi paºi suplimentari.
b Notã
• Nu puteþi înregistra filme suplimentare
pe un disc DVD-R / DVD-R DL dupã
finalizare. Folosiþi un disc nou.
Când folosiþi un DVD-RW (în
modul VIDEO) – Definalizare
1
2
La folosirea
DVD+RW
unui
disc
Dacã aþi creat un meniu DVD (pag. 69) în
cursul operaþiei de finalizare trebuie sã
parcurgeþi paºii de mai jos înainte de a mai
înregistra alte filme.
1
2
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
Deplasaþi comutatorul POWER
pentru a porni indicatorul luminos
(Film).
3 Introduceþi în camera video discul
finalizat.
Va apãrea o interfaþã care vã va permite
sã confirmaþi cã doriþi sã înregistraþi
filme suplimentare.
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
Porniþi camera video.
3 Introduceþi în camera video discul
finalizat.
4 Atingeþi
(HOME) T
(MANAGE MEDIA)
[UNFINALIZE] (Definalizare).
T
5 Atingeþi [Yes] T [Yes].
6
74
Când este afiºatã indicaþia
[Completed.] (încheiat), atingeþi
[OK].
4 Atingeþi [Yes] T [Yes].
5
Când este afiºatã indicaþia
[Completed.], atingeþi [OK].
Alegerea discului
adecvat (Ghid de
alegere a discului)
b Note
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
ºi nici nu decuplaþi adaptorul de reþea în
timpul operaþiei.
• Un meniu DVD creat în cursul operaþiei de
finalizare este ºters.
• Dacã folosiþi un disc dublu (cu douã feþe),
este necesarã parcurgerea acestor paºi ai
procedurii de definalizare pentru fiecare
faþã a discului.
Selectaþi opþiunea care este potrivitã pentru
dvs. dintre cele afiºate pe ecran, apoi veþi fi
informaþi despre opþiunile de discuri
adecvate pentru scopul pe care îl urmãriþi.
1 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [DISC SELECT GUIDE].
2
Atingeþi pe ecran opþiunea care
este potrivitã pentru dvs.
Puteþi introduce acelaºi tip de disc care
este indicat în [DISC SELECT GUIDE],
discul este formatat cu opþiunile
selectate de dumneavoastrã (pag. 72).
75
Repararea fiºierului cu baza de date a
imaginilor
Aceastã funcþie verificã fiºierul cu baza de
date a imaginilor ºi dacã filmele ºi fotografiile
din memoria internã (DCR-DVD410E /
DVD810E), respectiv filmele de pe “Memory
Stick PRO Duo” sunt în bunã stare ºi reparã
orice defecþiune constatatã.
1 Atingeþi
(HOME)T
(MANAGE
MEDIA) T [REPAIR IMG. DB F.]
T [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) sau [MEMORY STICK].
2 Atingeþi [YES].
Camera video va verifica fiºierul cu baza
de date a imaginilor.
Dacã nu sunt depistate inadvertenþe,
atingeþi [OK] pentru ca operaþia sã se
încheie.
3 Atingeþi [YES].
4 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK].
76
b Note
• Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii
în timpul operaþiei.
• Nu decuplaþi adaptorul de reþea ºi nu
detaºaþi acumulatorul.
• Câtã vreme este în curs de reparare fiºierul
cu baza de date a imaginilor de pe “Memory
Stick PRO Duo”, nu scoateþi cardul de
memorie din aparat.
• Repararea memoriei interne (DCRDVD410E / DVD810E), respectiv a cardului
“Memory Stick PRO Duo” sunt efectuate
separat.
Evitarea recuperãrii datelor din memoria
internã (DCR-DVD410E / DVD810)
[
EMPTY] vã permite sã scrieþi date
neinteligibile în memoria internã. În acest
mod, va fi mai dificilã recuperarea datelor
originale. Când dezafectaþi sau când daþi
camera video cuiva, se recomandã sã
efectuaþi operaþia [ EMPTY].
b Note
• Dacã efectuaþi operaþia [ EMPTY], toate
imaginile vor fi ºterse. Pentru a evita
pierderea unor date importante, copiaþi-le
pe un alt suport media (pag. 55, 62) înainte
de a efectua operaþia [ EMPTY].
• Nu puteþi efectua operaþia [ EMPTY]
decât dacã este conectat adaptorul de reþea
la o prizã de perete.
• Decuplaþi toate cablurile cu excepþia
adaptorului de reþea.
• În cursul desfãºurãrii operaþiei [
EMPTY], nu supuneþi camera la ºocuri sau
vibraþii.
1
Conectaþi adaptorul de reþea la
mufa DC IN a camerei, apoi
cuplaþi cablul de alimentare la o
prizã de perete.
4
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul
. (BACK LIGHT) (pag. 129).
Apare interfaþa [ EMPTY].
5 Atingeþi [YES] T [YES].
6 Când apare mesajul [Completed.],
atingeþi [OK]
b Notã
• Dacã întrerupeþi efectuarea operaþiei
[ EMPTY] când este afiºatã indicaþia
[Executing...], aveþi grijã ca aceast proces
sã fie complet refãcut, reluând operaþia
[ EMPTY] înainte de a folosi camera
data urmãtoare.
2 Porniþi camera video.
3 Atingeþi (HOME) T
(MANAGE MEDIA) T [MEDIA
FORMAT] T [INT. MEMORY].
Va apãrea interfaþa care vã va permite
formatarea memoriei interne.
77
Personalizarea camerei video
Ce puteþi face cu categoria
(SETTINGS
– reglaje) din
meniul HOME
Puteþi modifica funcþiile de înregistrare ºi
reglajele privind funcþionarea dupã cum vã
este convenabil.
3 Atingeþi elementul de reglaj dorit.
Dacã elementul nu este afiºat pe ecran,
/
pentru a schimba
atingeþi
pagina.
Folosirea Meniului HOME
1
Porniþi camera video, apoi
apãsaþi butonul
(HOME).
4 Atingeþi varianta doritã.
(HOME)
Dacã varianta nu este afiºatã pe ecran,
/
pentru a schimba
atingeþi
pagina.
(HOME)
5
Categoria
2 Atingeþi
78
(SETTINGS)
(SETTINGS).
Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
.
Lista elementelor de reglaj
(SETTINGS)
pentru categoria
REGLAJE PENTRU FILME (pag. 80)
Element
REC MODE
AUDIO MODE*1
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
GUIDEFRAME
REMAINING SET
SUB-T DATE
INDEX SET*2
Pagina
80
80
80
80
81
81
81
81
81
82
82
REGLAJE PENTRU FOTOGRAFII
(pag. 82)
Element
IMAGE SIZE*2
FILE NO.
NIGHTSHOT LIGHT
GUIDEFRAME
FLASH MODE*2*3
FLASH LEVEL*3
REDEYE REDUC*3
Pagina
82
83
80
81
83
83
84
REGLAJE PENTRU VIZUALIZAREA
IMAGINILOR (pag. 84)
Element
DATA CODE
DISPLAY
Pagina
84
85
REGLAJE DE SUNET ªI ECRAN*4
(pag. 86)
Element
VOLUME*2
BEEP*2
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
VF B.LIGHT
Pagina
86
86
86
86
86
86
REGLAJE LEGATE DE IEªIREA
SEMNALULUI (pag. 87)
Element
Pagina
TV TYPE
DISP OUTPUT
CEAS /
87
87
LIMBÃ (pag. 88)
Element
CLOCK SET*2
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE SET*2
Pagina
24
88
88
88
REGLAJE CU CARACTER GENERAL
(pag. 88)
Element
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
QUICK ON STBY
REMOTE CTRL*3
Pagina
88
122
89
89
89
*1 La modelele DCR-DVD115E / DVD310E /
DVD410E / DVD710E / DVD810E
* 2 Disponibil ºi în modul simplificat de
funcþionare (pag. 34).
*3 La modelele DCR-DVD310E / DVD410E /
DVD710E / DVD810E
*4 În modul simplificat de funcþionare este
disponibil numai [SOUND SETTINGS]
(pag. 34).
79
Reglaje pentru filme
(Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor)
AUDIO MODE (modul audio)
– DCR-DVD115E/ DVD310E/
DVD410E/ DVD710E/ DVD810E
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 78
(OPTION MENU) T pag. 90
Variantele implicite sunt marcate cu B.
REC MODE
(modul înregistrare)
Puteþi selecta unul dintre cele 3 nivele
disponibile pentru calitatea imaginii
corespunzãtoare modului de înregistrare a
unui film.
HQ (HQ)
Se înregistreazã la înaltã definiþie.
(9M (HQ))
B SP (SP)
Se înregistreazã la definiþie standard.
(6M (SP))
LP (LP)
Este prelungitã durata de înregistrare
(redare îndelungatã).
(3M (LP))
b Notã
• Dacã înregistraþi în modul LP calitatea
scenelor se poate degrada sau scenele în
care sunt elemente în miºcare rapidã pot
apãrea alterate de zgomot la redarea
filmului.
z Observaþie
• Consultaþi pagina 13, 33 pentru detalii
legate de durata înregistrãrii în fiecare
dintre aceste moduri.
• Puteþi stabili separat modul de înregistrare
pentru fiecare suport media (pag. 28).
80
Puteþi selecta formatul de înregistrare audio.
B 5.1ch SURROUND (
)
Se înregistreazã sonor cu efect de
învãluire pe 5,1 canale.
2 ch STEREO (
)
Se înregistreazã sonor stereo.
NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare Night Shot)
Dacã folosiþi funcþia NightShot plus (pag.
41) sau [S. NIGHTSHOT PLS] (pag. 95), veþi
putea sã înregistraþi imagini mai clare
alegând pentru opþiunea [NIGHTSHOT
LIGHT] varianta [ON] (stabilitã implicit). În
acest caz vor fi emise radiaþii infraroºii
(invizibile pentru ochiul uman).
b Note
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 131).
• Demontaþi obiectivul de conversie
(opþional).
• Distanþa maximã de la care puteþi filma
folosind opþiunea [NIGHTSHOT LIGHT]
este de aproximativ 3 m.
WIDE SELECT
(raportul laturilor imaginilor)
Puteþi selecta raportul laturilor imaginilor în
funcþie de televizorul conectat. Consultaþi
ºi manualul de instrucþiuni care însoþeºte
televizorul dumneavoastrã.
B 16:9 WIDE
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu ecran
16:9 (panoramic).
4:3 (4:3)
Se înregistreazã imagini pe întreg
ecranul, pentru un televizor cu ecran
4:3.
b Notã
• Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE]
varianta corectã, corespunzãtoare televizorului conectat pentru redare (pag. 48).
DIGITAL ZOOM
(mãrire digitalã)
STEADYSHOT
(compensarea miºcãrilor camerei)
Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul
în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai
mult decât în cazul mãririi optice. Þineþi seama
însã cã atunci când folosiþi mãrirea digitalã,
calitatea imaginii scade.
Puteþi compensa miºcãrile nedorite ale
camerei. Alegeþi pentru [STEADYSHOT]
varianta [OFF] ( ) când folosiþi un trepied
(opþional) deoarece imaginea va fi mai
naturalã. Varianta stabilitã implicit este [ON].
AUTO SLW SHUTTR
(reducerea vitezei obturatorului)
Partea din dreapta a scalei reprezintã
factorul mãririi digitale.
Zona corespunzãtoare mãririi este
afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire.
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
B OFF
Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic
este 40 ×.
80×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 40×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 80 ×.
2000×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 40×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 2000×.
DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E
B OFF
Nivelul maxim în cazul mãririi realizate optic
este 25×.
50×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 25×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 50×.
2000×
Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã
la 25×, dupã care mãrirea se realizeazã
digital pânã la 2000×.
Viteza obturatorului este redusã în mod
automat la 1/25 secunde când se
înregistreazã în spaþii întunecate. Varianta
stabilitã implicit este [ON].
GUIDEFRAME
(chenarul de ghidare)
Alegând [ON] pentru [GUIDEFRAME],
puteþi sã afiºaþi chenarul de ghidare ºi sã
verificaþi dacã subiectul este poziþionat
vertical sau orizontal. Chenarul nu va fi
înregistrat. Apãsaþi DISP / BATT INFO
pentru ca chenarul sã disparã. Varianta
stabilitã implicit este [OFF].
z Observaþie
• Poziþionarea subiectului în dreptul
marcajului încruciºat al chenarului de
ghidare face compoziþia mai echilibratã.
REMAINING SET
(indicatorul spaþiului rãmas)
B ON
Indicatorul spaþiului rãmas pe disc este
afiºat mereu.
AUTO
Este afiºatã timp de circa 8 secunde durata
rãmasã de înregistrare a filmului, în
urmãtoarele cazuri :
– dacã aparatul recunoaºte capacitatea
rãmasã a suportului media când comutatorul POWER este în poziþia
(film) ;
– dacã apãsaþi DISP/BATT INFO pentru
ca indicatorul sã comute între poziþiile
pornit / oprit când comutatorul POWER
(film) ;
este în poziþia
81
Reglaje pentru filme
(continuare)
– dacã selectaþi unul dintre modurile de
înregistrare din HOME MENU.
b Notã
• Dacã durata de înregistrare disponibilã
pentru filme este mai micã de 5 minute,
indicatorul rãmâne afiºat pe ecran.
SUB-T DATE
(data / ora pentru subtitrare)
Puteþi afiºa data ºi ora înregistrãrii, când este
redat un disc cu un dispozitiv care beneficiazã de funcþia de afiºare a subtitlurilor.
Varianta stabilitã implicit este [ON].
Consultaþi ºi documentaþia respectivului
aparat.
b Notã
• Nu puteþi regla [SUB-T DATE] pentru
memoria internã (DCR-DVD410 / DVD810)
sau pentru un card “Memory Stick PRO
Duo”
INDEX SET
(reglaj index)
Camera detecteazã în mod automat figurile
în cursul filmãrii. Varianta stabilitã implicit
este [ON].
Simbolurile de figuri ºi semnificaþia
acestora
: Acest simbol apare dacã este aleasã
varianta [ON]
: Acest simbol apare intermitent când
camera detecteazã o figurã. Simbolul
înceteazã sã clipeascã dacã figura este
înregistratã folosind Face Index.
: Acest simbol apare când figurile nu
pot fi înregistrate folosind Face Index.
Pentru a reda imagini folosind Face Index,
consultaþi pag. 45.
b Notã
• Numãrul de figuri detectate într-un film
este limitat.
82
Reglaje
fotografii
pentru
(Elemente de reglaj pentru
înregistrarea fotografiilor)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pagina 78
(OPTION MENU) T pagina 90
Variantele implicite sunt marcate cu B.
IMAGE SIZE
(dimensiunea fotografiei)
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
B VGA (0,3M) (
640 × 480)
Sunt înregistrate fotografii clare cu raportul
laturilor de 4:3.
0.2M (
640 × 360)
Sunt înregistrate fotografii clare cu raportul
laturilor de 16:9 (panoramic).
DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E
B 1,0M (
1152 × 864)
Sunt înregistrate fotografii clare cu raportul
laturilor de 4:3.
0,7 M (
1152 × 648)
Sunt înregistrate fotografii clare cu raportul
laturilor de 16:9 (panoramic).
VGA (0,3M) (
640 × 480)
Permite înregistrarea numãrului maxim de
fotografii cu raportul laturilor de 4:3.
Numãrul de fotografii ce pot fi
înregistrate în memoria internã
(DCR-DVD410E / DVD810E)
Puteþi înregistra pânã la 9.999 de fotografii
în memoria internã. Numãrul de fotografii
variazã în funcþie de condiþiile de înregistrare.
Numãrul de fotografii ce pot fi
înregistrate pe un card
“Memory Stick PRO Duo”
(aprox.)
b Notã
• Numerele din tabel au fost determinate la
utilizarea unui card de memorie “Memory
Stick PRO Duo” produs de Sony
Corporation. Numãrul fotografiilor
înregistrate depinde de condiþiile de
înregistrare ºi de tipul de card de memorie.
z Observaþii
• Pentru înregistrarea fotografiilor, puteþi
utiliza un “Memory Stick PRO Duo” cu
capacitatea de 256 MB sau mai micã.
• Numerele din tabel reprezintã numãrul de
fotografii cu dimensiunea maximã ce pot
fi înregistrate cu camera video. Verificaþi
numãrul real de imagini ce pot fi
înregistrate când fotografiaþi (pag. 133).
FILE NO.
(numãrul fiºierului)
B SERIES
Alocã numere succesive fiºierelor chiar
dacã unitatea “Memory Stick PRO Duo”
este înlocuitã cu o alta.
RESET
Numãrãtoarea fiºierelor este reluatã de
fiecare datã când este schimbatã unitatea
de memorie “Memory Stick PRO Duo”.
NIGHTSHOT LIGHT
(iluminare NightShot)
Consultaþi pagina 80.
GUIDEFRAME
(chenar de ghidare)
Consultaþi pagina 81.
FLASH MODE (modul bliþ)
– DCR-DVD310E/ DVD410E/
DVD710E/ DVD810E
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi un
bliþ extern (opþional) care este compatibil cu
camera dvs. video.
B ON ( )
Este emisã luminã de fiecare datã.
AUTO
Este emisã luminã în mod automat.
b Note
• Îndepãrtaþi orice urmã de praf de pe
suprafaþa bliþului înainte de a-l folosi.
Efectul bliþului poate fi alterat dacã
intervin decolorãri datorate cãldurii sau
dacã urme de praf obstrucþioneazã lumina
emisã de acesta.
• Dacã folosiþi bliþul în spaþii luminoase, spre
exemplu pentru a înregistra subiecte
poziþionate contra luminii, bliþul nu va mai
fi eficient.
FLASHLEVEL
(nivelul bliþului)
– DCR-DVD310E/ DVD410E/
DVD710E/ DVD810E
Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi un
bliþ extern (opþional) care este compatibil cu
camera dvs.
HIGH ( +)
Bliþul ilumineazã mai puternic.
B NORMAL ( )
LOW ( –)
Bliþul ilumineazã mai slab.
83
Reglaje pentru fotografii
(continuare)
REDEYE REDUC
(reducerea efectului de ochi
roºii)
–DCR-DVD310E/
Reglaje de vizualizare a imaginilor
(Elemente de reglaj pentru
particularizarea ecranului)
DVD410E/ DVD710E/ DVD810E
Puteþi regla aceastã funcþie când înregistraþi
fotografii folosind un bliþ extern (opþional)
care este compatibil cu camera dvs. Dacã
alegeþi pentru [FLASH MODE] (pag. 83)
varianta [AUTO] sau [ON] când pentru
[REDEYE REDUC] este stabilitã varianta
[ON], pe ecran apare simbolul .
Puteþi evita apariþia efectul de ochi roºii
activând bliþul înainte de înregistrare.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
b Notã
• Este posibil ca reducerea fenomenului de
ochi roºii sã nu aibã efectul dorit în funcþie
de diferenþele individuale ºi de alte
condiþii.
Variantele implicite sunt marcate cu B.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 78
(OPTION MENU) T pag. 90
DATA CODE (cod de date)
În timpul redãrii, camera dvs. afiºeazã
informaþii înregistrate în mod automat (cod
de date) împreunã cu imaginile.
B OFF
Codul de date nu este afiºat.
DATE/TIME
Sunt afiºate data ºi ora.
CAMERA DATA
(date privind camera)
Sunt afiºate date privind reglarea camerei.
DATE/TIME (data / ora)
1
2
1 Data
2 Ora
84
CAMERA DATA (date privind camera)
Film
Fotografie
DISPLAY (afiºaj)
Puteþi selecta numãrul de reprezentãri de mici
dimensiuni care apar în interfaþa VISUAL
INDEX sau în cea a Listei de redare.
Reprezentãri de mici dimensiuni
Glosar
(pag. 135)
B ZOOM LINK
Modificã numãrul de reprezentãri de
dimensiuni reduse afiºate (6 sau 12),
folosind cursorul de zoom al camerei dvs.
video*.
6IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 6 imagini.
3 SteadyShot - oprit
4 Luminozitate
5 Echilibru de alb
6 Amplificare (gain)
7 Viteza obturatorului
8 Valoarea aperturii
9 Expunere
12IMAGES
Afiºeazã reprezentãrile de dimensiuni
reduse a 12 imagini.
* Puteþi acþiona cu butoanele de zoom
de pe marginea ecranului LCD sau cu
cele ale telecomenzii (pentru modelele
(DCR-DVD310E / DVD410E / DVD 710E /
DVD 810E).
z Observaþii
• Simbolul apare în urmãtoarele cazuri :
– dacã fotografiile sunt înregistrate de
camerã cu ajutorul unui bliþ extern (DCR-
DVD310E / DVD410E / DVD 710E / DVD
810E),
– dacã fotografiile sunt înregistrate cu alte
camere folosind un bliþ.
• Codul de date este afiºat pe ecranul TV
dacã este conectatã camera la un televizor.
• Indicatorul comutã între urmãtoarele
elemente la apãsarea butonului DATA
CODE de la telecomandã : [DATE/TIME]
(Data ºi ora) T [CAMERA DATA] (date
privind camera) T [OFF] (nimic afiºat)
(DCR-DVD310E / DVD410E / DVD 710E /
DVD 810E).
• În funcþie de condiþiile legate de suportul
media, pe ecran va apãrea indicaþia
[--:--:--].
85
Reglaje de sunet ºi ecran
(Elemente de reglaj pentru personalizarea semnalului sonor -beepºi a ecranului)
LCD BL LEVEL
(iluminarea din spate a ecranului LCD)
Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului
LCD.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 78
(OPTION MENU) T pag. 90
Variantele implicite sunt marcate cu B.
VOLUME (volum)
Atingeþi butoanele
regla volumul (pag. 45).
/
pentru a
BEEP (semnal sonor)
B ON
La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când
acþionaþi afiºajul tactil este emis un semnal
acustic sub forma unei melodii.
OFF
Nu se aude melodia ºi nici sunetul emis
de obturator.
Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD.
2 Atingeþi
/
.
.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
86
BRIGHT
Iluminarea ecranului LCD este mai
puternicã.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de alimentare cu energie, este
selectatã automat varianta [BRIGHT] a
acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
puþin la înregistrare.
• Dacã deschideþi panoul LCD la 180 de
grade, cu ecranul spre exterior ºi apropiaþi
panoul LCD de corpul camerei, reglajul
devine automat [NORMAL].
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
LCD COLOR
Puteþi regla culoarea ecranului LCD
atingând butoanele
/
.
Intensitate
scãzutã
LCD BRIGHT
(luminozitatea ecranului LCD)
1 Reglaþi luminozitatea atingând
B NORMAL
Iluminare standard.
Intensitate
ridicatã
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
Reglaje legate de
ieºirea semnalului
VF B.LIGHT
(luminozitatea vizorului)
(Elemente de reglaj pentru
conectarea altor echipamente)
Puteþi regla luminozitatea vizorului.
B NORMAL
Luminozitate standard.
BRIGHT
Luminozitatea vizorului creºte.
b Note
• Când conectaþi camera dvs. video la o sursã
externã de energie, este selectatã automat
varianta [BRIGHT] a acestui reglaj.
• Când selectaþi varianta [BRIGHT],
autonomia acumulatorului se diminueazã
uºor la înregistrare.
z Observaþie
• Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel
imaginile înregistrate.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 78
Variantele implicite sunt marcate cu B.
TV TYPE (tip de televizor)
Consultaþi pag. 48.
DISP OUTPUT
(ieºire pentru ecran)
B LCD PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor.
V-OUT/PANEL
Informaþii cum ar fi codul temporal sunt
afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul
LCD ºi în vizor.
continuã...
87
Ceas /
Limbã
(Elemente de reglaj pentru
stabilirea orei ºi a limbii folosite)
Reglaje generale
(Alte elemente de reglaj)
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Atingeþi 1, apoi 2.
Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi
/
pentru a trece la altã paginã.
Cum se efectueazã reglajul
Cum se efectueazã reglajul
(HOME MENU) T pag. 78
CLOCK SET
(potrivirea ceasului)
(HOME MENU) T pag. 78
Variantele implicite sunt marcate cu B.
Vezi pag. 24.
DEMO MODE
(modul demonstrativ)
AREA SET
(diferenþa de fus orar)
Vã permite sã urmãriþi timp de circa 10 minute
un program demonstrativ dupã ce deplasaþi
comutatorul POWER în poziþia
(film).
Reglajul implicit este [ON].
Puteþi stabili diferenþa de fus orar fãrã a opri
ceasul.
Alegeþi fusul orar corespunzãtor folosind
/
când folosiþi aparatul în strãinãtate,
în regiuni cu alt fus orar.
Consultaþi diferenþele de fus orar prezentate
la pag. 115.
SUMMERTIME (ora de varã)
Puteþi modifica acest reglaj fãrã a opri ceasul.
Alegeþi varianta [ON] pentru ca indicaþia orei
sã avanseze cu 1 orã.
LANGUAGE SET
(limba folositã)
Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru
afiºarea informaþiilor pe ecran.
z Observaþie
• În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã
printre opþiuni, camera video vã pune la
dispoziþie varianta [ENG[SIMP]] (englezã
simplificatã).
88
z Observaþie
• Demonstraþia va fi suspendatã în
urmãtoarele cazuri :
– când apãsaþi butonul START / STOP ;
– când apãsaþi butonul DUBBING (DCRDVD410E / DVD 810E) ;
– când atingeþi ecranul în timpul desfãºurãrii demonstraþiei (Demonstraþia va
reîncepe dupã circa 10 minute) ;
– când deplasaþi în poziþia OPEN
comutatorul de deschidere a capacului
compartimentului pentru disc ;
– când introduceþi sau scoateþi unitatea
“Memory Stick Duo” ;
– când puneþi comutatorul POWER în
poziþia de înregistrarea a fotografiilor ;
– când apãsaþi
IMAGES) .
(HOME) /
(VIEW
CALIBRATION (calibrare)
Consultaþi pag. 122.
A. SHUT OFF
(oprirea automatã)
B 5 min
Camera video se opreºte în mod automat
dacã au trecut circa 5 minute în care nu a
fost folositã.
NEVER (niciodatã)
Camera video nu se opreºte niciodatã în
mod automat.
b Notã
• Dacã aceastã camerã video este conectatã
la o prizã de perete, pentru opþiunea
[A.SHUT OFF] este aleasã automat
varianta [NEVER].
QUICK ON STBY
(trecerea automatã în standby)
Puteþi stabili perioada dupã care camera sã
treacã automat în starea de aºteptare (modul
sleep). Varianta stabilitã implicit este [10 min.]
b Notã
• Funcþia [A.SHUT OFF] nu este activã în
modul “sleep” (pag. 41).
REMOTE CTRL
(telecomandã)
– DCR- DVD310E/ DVD410E/
DVD710E/ DVD810E
Vã permite sã utilizaþi telecomanda care v-a
fost furnizatã (pag. 132). Varianta stabilitã
implicit este [ON].
z Observaþie
• Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita
preluarea de cãtre camera video a
comenzilor transmise de telecomanda altui
aparat video.
89
Activarea funcþiilor folosind Meniul
OPTION
Meniul pentru opþiuni (OPTION MENU)
apare ca o fereastrã extensibilã când faceþi
clic dreapta cu mouse-ul la calculator.
Sunt afiºate diverse funcþii.
3 Modificaþi reglajul, apoi atingeþi
Folosirea Meniului OPTION
b Note
• Clapetele ºi elementele de meniu care apar
pe ecran diferã în funcþie de starea camerei
la momentul respectiv (înregistrare /
redare).
• Unele elemente apar fãrã clapetã.
• Meniul OPTION nu poate fi utilizat în
modul simplificat de funcþionare (pag. 34).
1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi
(OPTION) pe ecran.
Clapetã
2 Atingeþi elementul de meniu dorit.
Dacã nu puteþi gãsi elementul dorit,
atingeþi o altã clapetã pentru a trece la o
altã paginã.
Dacã nu puteþi gãsi nicãieri elementul
dorit, înseamnã cã funcþia respectivã nu
este disponibilã în acea situaþie.
90
.
Activarea funcþiilor folosind Meniul
(continuare)
Elemente pentru înregistrare
din Meniul OPTION
* Pagina
Element
Clapeta
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
S. NIGHTSHOT PLS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
92
92
92
93
93
93
94
95
95
Clapeta
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
–
–
–
95
96
96
Clapeta
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE**
a
–
–
a
–
a
80
96
96
82
96
83
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.
** La modelele DCR-DVD310E / DVD410E /
DVD 710E / DVD 810E.
OPTION
Elemente pentru redare din
Meniul OPTION
* Pagina
Element
Clapeta
DELETE**
DELETE by date**
DELETE ALL**
a
a
a
51
51
51
a
a
a
a
58
60
60
60
Clapeta
DIVIDE
ERASE**
ERASE ALL**
MOVE**
-- (clapetã care depinde de situaþie
/ Nici o clapetã)
ADD**
a
59
ADD by date**
a
59
ADD ALL**
a
59
PRINT
a
64
SLIDE SHOW
–
47
VOLUME
a
86
DATA CODE
a
84
SLIDE SHOW SET
–
47
COPIES
–
64
DATE / TIME
–
64
SIZE
–
64
DVD MENU
–
69
* Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME.
** Aceste elemente sunt disponibile ºi în meniul
HOME, însã cu denumiri diferite.
91
Reglajele funcþiilor din Meniul
În continuare sunt descrise elementele care
pot fi reglate numai din meniul OPTION.
Variantele implicite sunt marcate cu B.
(Acestea nu vor fi corect afiºate dacã
folosiþi lentile de conversie, opþionale)
FOCUS (focalizare)
SPOT FOCUS
(focalizare punctualã)
Puteþi regla manual focalizarea. Apelaþi la
aceastã funcþie când vreþi sã focalizaþi
asupra unui anumit subiect.
Puteþi alege ºi regla punctul focal vizând un
subiect care nu este plasat în centrul
ecranului.
1 Atingeþi indicaþia [MANUAL].
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi unul dintre simbolurile
(pentru a focaliza pe subiecte aflate în
apropiere) sau
(pentru focalizarea
pe subiecte aflate la distanþã mare).
Simbolul apare când nu se poate
focaliza mai aproape, iar când nu se
poate focaliza la distanþã mai mare.
3 Atingeþi
.
Pentru reglarea automatã a focalizãrii, apãsaþi
[AUTO] T
la pasul 1.
b Notã
• Distanþa minimã necesarã dintre camera
dvs. video ºi subiect, pentru a obþine o
focalizare bunã, este de circa 1 cm în cazul
unghiurilor panoramice ºi de circa 80 cm în
cazul înregistrãrii la distanþã.
z Observaþii
• Este mai uºor sã focalizaþi asupra unui
subiect dacã deplasaþi pârghia pentru
puterea de mãrire spre T (telefoto) pentru
a regla focalizarea, apoi spre W (panoramic) pentru a adapta mãrirea pentru
înregistrare. Când doriþi sã înregistraþi un
prim-plan al unui subiect, deplasaþi
pârghia pentru reglarea mãririi spre W
(unghi panoramic), apoi reglaþi focalizarea.
• Informaþiile legate de distanþa focalã
(distanþa la care se aflã subiectul asupra
cãruia se focalizeazã, în cazul în care este
întuneric ºi dificil de reglat focalizarea)
apar timp de câteva seunde în urmãtoarele
cazuri :
– când modul de focalizare este schimbat
din automat în manual,
– dacã reglaþi manual focalizarea.
92
OPTION
1 Atingeþi subiectul de pe ecran.
Apare simbolul 9.
2 Atingeþi [END].
Pentru a regla automat focalizarea, atingeþi
[AUTO] T [END] la pasul 1.
b Notã
• Dacã reglaþi [SPOT FOCUS], pentru
[FOCUS] este aleasã automat varianta
[MANUAL].
TELE MACRO
(prim-planuri)
Opþiunea este utilã pentru înregistrarea
subiectelor de mici dimensiuni, spre exemplu
flori sau insecte. Fundalul poate fi neclar,
însã subiectul va apãrea mai clar, ieºind în
evidenþã.
Când pentru [TELE MACRO] alegeþi
varianta [ON] (pornit) (T ) , mãrirea (pag.
40) se deplaseazã spre partea superioarã a
secþiunii T (Telefoto–Fotografiere la distanþã)
permiþând înregistrarea subiectelor la
distanþe mici, astfel :
– la modelele DCR-DVD110E / DVD115E /
DVD610E : de pânã la 43 cm,
– la modelele DCR-DVD310E / DVD410E /
DVD 710E / DVD 810E : de pânã la 38 cm.
Pentru a renunþa, apãsaþi [OFF] sau alegeþi
pentru mãrire varianta unghi panoramic
(secþiunea W).
b Note
• Când înregistraþi un subiect aflat la distanþã,
focalizarea poate fi dificilã ºi poate dura
mai mult timp.
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual ([FOCUS], p. 92).
EXPOSURE (expunere)
Puteþi stabili manual luminozitatea unei
imagini. Ajustaþi luminozitatea când subiectul este prea luminos sau prea întunecat
comparativ cu fundalul.
1 Atingeþi [MANUAL].
Apare simbolul
.
2 Reglaþi expunerea atingând butoanele
.
3 Atingeþi
.
Pentru a reveni la reglarea automatã a
, la pasul
expunerii, apãsaþi [AUTO] T
1.
SPOT METER
(exponometrul punctual)
Puteþi regla ºi fixa expunerea pentru un
anumit subiect, astfel încât acesta sã fie
înregistrat în condiþii de iluminare adecvatã,
cu toate cã existã un contrast puternic între
subiect ºi fundal (spre exemplu, în cazul
subiectelor aflate pe o scenã, sub lumina
reflectoarelor).
1 Atingeþi uºor punctul de pe ecran
pentru care doriþi sã reglaþi ºi sã fixaþi
expunerea.
Apare simbolul
.
2 Atingeþi [END].
Pentru a reveni la reglarea automatã a
expunerii, apãsaþi [AUTO] T [END], la
pasul 1.
b Notã
• Dacã folosiþi opþiunea [SPOT METER],
pentru [EXPOSURE] este aleasã în mod
automat varianta [MANUAL].
SCENE SELECTION
(selecþia scenei)
Puteþi înregistra imagini în diferite situaþii
folosind funcþia [SCENE SELECTION].
B AUTO
Selectaþi aceastã variantã pentru a fi
înregistrate în mod automat imagini, fãrã
a folosi funcþia [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* ( ) (Amurg)
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra imagini în
amurg, fãrã a pierde
atmosfera de înserat.
CANDLE ( ) (Lumânare)
Selectaþi aceasta pentru
a surprinde atmosfera
scenelor luminate de
lumânãri.
SUNRISE&SUNSET* ( )
(Rãsãrit ºi apus de soare)
Selectaþi aceasta pentru
a pãstra atmosfera
anumitor momente cum
ar fi apusul ºi rãsãritul
de soare.
FIREWORKS* ( )
(Focuri de artificii)
Alegeþi aceasta pentru
a imortaliza focurile de
artificii în întreaga lor
splendoare.
continuã...
93
Reglajele funcþiilor din Meniul
LANDSCAPE* ( ) (Peisaj)
Alegeþi aceasta pentru
a înregistra clar
elemente aflate la
distanþã. Reglajul
permite camerei sã
evite focalizarea pe un geam sau pe
ochiurile unei plase metalice interpuse
între camera video ºi subiect.
PORTRAIT ( )
(Portret)
Alegeþi aceastã
variantã pentru a
scoate în evidenþã
subiectul, spre exemplu o persoanã sau
o floare, în timp ce fundalul este
estompat.
SPOTLIGHT* ( ) (Spot de luminã)
Selectaþi aceasta pentru
a evita ca feþele
persoanelor sã aparã
excesiv de albe atunci
când sunt iluminate puternic.
SPORTS** ( ) (Lecþii de sport)
Selectaþi aceasta pentru
a minimiza tremurul
atunci când filmaþi
subiecte aflate în
miºcare rapidã.
BEACH** ( ) (Plajã)
Alegeþi
aceastã
variantã pentru a
imortaliza albastrul viu
al apei oceanului sau a
lacului.
SNOW** (
) (Zãpadã)
Selectaþi aceasta pentru
a înregistra imagini
luminoase în cazul în
care fundalul dorit
* conþine
Cameramult
dvs.alb.
focalizeazã numai asupra
subiectelor aflate la distanþã.
** Camera dvs. nu focalizeazã asupra
subiectelor aflate în apropiere.
b Notã
• Reglajul [WHITE BAL.] este anulat când
efectuaþi reglajul [SCENE SELECTION].
94
OPTION (continuare)
WHITE BAL.
(echilibrul de alb)
Puteþi regla echilibrul de culoare în funcþie
de luminozitatea spaþiului în care se
înregistreazã.
B AUTO
Echilibrul de alb este reglat în mod automat.
OUTDOOR ( ) (exterior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã fie adecvat pentru urmãtoarele condiþii
de înregistrare :
– în aer liber,
– pentru vederi nocturne, reclame
luminoase ºi focuri de artificii ,
– la rãsãritul sau la apusul soarelui,
– la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã care
dau luminã similarã cu cea naturalã.
INDOOR ( ) (interior)
Echilibrul de alb este stabilit astfel încât
sã corespundã urmãtoarelor condiþii :
– pentru scene înregistrate la o petrecere
sau în studiouri, unde condiþiile de
iluminare se modificã rapid,
– în interiorul unei clãdiri,
– la lumina unor surse video din cadrul
unui studio sau a unor lãmpi color cu
sodiu sau cu incandescenþã.
ONE PUSH ( ) (o singurã apãsare)
Echilibrul de alb va fi stabilit în funcþie de
lumina spaþiului în care înregistraþi.
1 Apãsaþi [ONE PUSH].
2 Vizaþi un obiect alb cum ar fi o bucatã
de hârtie care sã umple ecranul, în
aceleaºi condiþii de iluminare în care
ulterior veþi înregistra subiectul.
3 Atingeþi simbolul [
].
Simbolul
va clipi des. Dupã
reglarea ºi memorarea echilibrului de
alb, indicatorul înceteazã a mai clipi.
b Note
• Alegeþi pentru [WHITE BAL.] varianta
[AUTO] sau reglaþi culoarea folosind
[ONE PUSH] la lumina unor lãmpi cu
fluorescenþã cu luminã albã sau albã rece.
• Dacã simbolul
clipeºte des în cursul
reglajului [ONE PUSH], continuaþi sã vizaþi
un obiect alb.
• Simbolul
clipeºte rar dacã reglajul [ONE
PUSH] nu a putut fi corect stabilit.
• Dacã este aleasã varianta [ONE PUSH], iar
simbolul
continuã sã clipeascã ºi dupã
, alegeþi pentru
atingerea butonului
opþiunea [WHITE BAL.] varianta [AUTO].
• Dacã reglaþi opþiunea [WHITE BAL.],
pentru [SCENE SELECTION] este aleasã
în mod automat varianta [AUTO].
z Observaþii
• Dacã schimbaþi acumulatorul având
selectatã varianta [AUTO] sau dacã
deplasaþi camera de afarã înãuntru (ori
invers), selectaþi [AUTO] ºi vizaþi cu
camera timp de 10 secunde un obiect alb
din apropiere pentru ca echilibrul de
culoare sã fie mai bine reglat.
• Reluaþi operaþia [ONE PUSH] (o singurã
apãsare) dacã modificaþi reglajul [SCENE
SELECTION] sau dacã deplasaþi camera
video în sau din exterior, în cursul
reglajului echilibrului de alb folosind [ONE
PUSH].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR
SLOW SHTR] varianta [ON], puteþi
înregistra imagini cu culori mai luminoase,
chiar ºi în spaþii întunecate.
Pe ecran apare simbolul
.
Pentru a renunþa la funcþia [COLOR SLOW
SHTR] apãsaþi [OFF].
b Note
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual -[FOCUS] (p. 92)
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate, ceea ce poate conduce la
reducerea dinamicii imaginii.
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus)
Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate
de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei
înregistrãri efectuate folosind NightShot
plus dacã pentru [S. NIGHTSHOT PLS] este
aleasã varianta [ON] în timp ce comutatorul
NIGHTSHOT PLUS (pag 41) este de
asemenea în poziþia ON.
Pe ecran apare simbolul S
.
Pentru a reveni la reglajul obiºnuit, alegeþi
pentru [S. NIGHTSHOT PLS] varianta [OFF].
b Note
• Nu folosiþi funcþia [S. NIGHTSHOT PLS]
în spaþii luminoase deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte
emiþãtorul de radiaþii infraroºii (pag. 131).
• Detaºaþi lentilele de conversie (opþionale).
• Când focalizarea automatã este greu de
realizat, focalizaþi manual - [FOCUS] (p. 92).
• Viteza obturatorului camerei dvs. de luat
vederi se modificã în funcþie de
luminozitate. Dinamica imaginii poate fi
diminuatã în acest caz.
FADER (gradare)
Puteþi înregistra tranziþia dintre scene cu
urmãtoarele efecte adãugate intervalului
respectiv :
1 Selectaþi simbolul efectului dorit în
[STBY] (la intrarea gradatã în scenã) sau
[REC] (la pãrãsirea treptatã a scenei),
apoi atingeþi
.
2 Apãsaþi butonul START/STOP.
Indicatorul de gradare înceteazã sã mai
clipeascã ºi dispare când gradarea se
încheie.
Pentru a renunþa la aceastã operaþie înainte
de a începe, atingeþi [OFF] la pasul 1.
La apãsarea butonului START/STOP,
reglajul este anulat.
STBY
Pãrãsirea treptatã
a scenei
REC
Intrare gradatã
în scenã
[WHITE FADER] (gradare dinspre alb)
[BLACK FADER] (gradare dinspre negru)
continuã...
95
Reglajele funcþiilor din Meniul
D. EFFECT (efecte digitale)
Dacã este selectat [OLD MOVIE], pe ecran
apare simbolul
ºi puteþi înregistra
adãugând filmelor dumneavoastrã o
atmosferã de film vechi.
Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT],
atingeþi [OFF].
B NORMAL
Sunt înregistrate diverse sunete
înconjurãtoare, care sunt convertite la un
anumit nivel.
LOW ( )
Sunetul din mediul înconjurãtor este
înregistrat fidel. Acest reglaj nu este
adecvat pentru înregistrarea discuþiilor.
PICT. EFFECT
(efecte de imagine)
SELF-TIMER
(cronometrul propriu)
Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini
în timpul înregistrãrii. Este afiºat simbolul
.
B OFF
Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT].
Când pentru [SELF-TIMER] este aleasã
varianta [ON] ºi apare simbolul .
Când apãsaþi PHOTO, camera începe
numãrãtoarea inversã ºi începe fotografierea
cu o întârziere de circa 10 secunde.
Pentru a anula înregistrarea, atingeþi [RESET].
Pentru a renunþa la cronometrul propriu
selectaþi [OFF].
SEPIA
Imaginea este sepia.
B&W (alb-negru)
Imaginile sunt monocrome (alb-negru).
PASTEL
Imaginile seamãnã cu
un pastel.
BLT-IN ZOOM MIC
(direcþionalitatea microfonului
intern)
Când pentru [BLT-IN ZOOM MIC] este
aleasã varianta [ON] ( ), puteþi înregistra
sonor cu direcþionalitate, pe mãsurã ce
deplasaþi cursorul de zoom. Varianta
implicitã este [OFF].
MICREF LEVEL
(nivelul microfonului)
Puteþi selecta nivelul microfonului pentru
înregistrarea sunetului.
Selectaþi [LOW] dacã vreþi sã înregistraþi un
sunet puternic ºi interesant într-o salã de
concerte etc.
96
OPTION (continuare)
z Observaþie
• Cronometrul propriu poate fi acþionat ºi
cu ajutorul butonului PHOTO al
telecomenzii - pentru modelele (DCRDVD310E / DVD410E / DVD 710E / DVD
810E) (pag. 132).
Utilizarea unui calculator
Ce puteþi face cu un calculator Windows
Dupã ce instalaþi aplicaþia software “Picture
Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat
pe un calculator Windows, puteþi beneficia
de operaþiile prezentate în continuare.
x Importul filmelor înregistrate cu
camera dvs. video
x Vizionarea filmelor importate la
calculator
x Crearea unui DVD
x Copierea unui disc T Video Disc
Copier
Pentru detalii privind funcþionarea, “Picture
Motion Browser”, consultaþi secþiunea
“PMB Guide” (pag. 99)
x Utilizarea unui calculator
Macintosh
Aplicaþia software furnizat㠓Picture
Motion Browser” nu funcþioneazã pe
calculatoarele Macintosh.
Pentru detalii privind utilizarea avansatã a
camerei cuplate la un calculator Macintosh,
consultaþi adresa URL :
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/
us/
Cerinþe de sistem
x Când folosiþi “Picture Motion
Browser”
SO: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2* / Windows
Vista*.
* Nu sunt acceptate ediþiile pe 64 de
biþi ºi nici cea starter.
Este necesarã instalarea standard.
Nu este garantatã funcþionarea dacã mediul
de operare constã într-un sistem de operare
actualizat (upgrade) sau într-un mediu multiboot.
Procesor :
• Intel Pentium III la 1 GHz sau mai rapid.
Aplicaþii :
• DirectX 9.0c sau versiuni ulterioare (Acest
produs se bazeazã pe tehnologia DirectX.
Este necesar sã fie instalat DirectX.)
Sistem de sunet :
Placã de sunet compatibilã Direct Sound.
Memorie :
• 256 MB de memorie sau mai mult.
Hard disk :
• Spaþiu liber necesar pentru instalare :
aproximativ 500 MB (se recomandã 5 GB
sau mai mult la crearea de DVD-uri).
Monitor :
• Rezoluþie minimã 1024 × 768.
Alte cerinþe :
• Port (USB) (trebuie sã fie standard).
• Se recomandã USB de mare vitezã (USB
2.0),
• Este necesar un dispozitiv de inscripþionat
DVD-uri (este necesar un drive CD-ROM
pentru instalare).
b Notã
• Calculatorul dvs. trebuie sã satisfacã ºi alte
cerinþe hardware pe lângã cele descrise
mai sus pentru fiecare sistem de operare.
• Chiar ºi pentru un mediu de operare pentru
care este garantatã funcþionarea, la unele
filme pot apãrea omisiuni ale cadrelor,
rezultând o redare neuniformã. Imaginile
importate precum ºi cele de pe discurile
create nu vor fi însã afectate.
• Nu este garantatã funcþionarea în cazul
tuturor configuraþiilor recomandate.
Spre exemplu, lansarea sau funcþionarea
simultanã a altor aplicaþii poate limita
performanþele acestui produs.
• “Picture Motion Browser” nu acceptã
reproducerea sonorului cu efect de
învãluire pe 5,1 canale. Sonorul va fi redat
pe 2 canale.
• În funcþie de calculatorul dvs., este posibil
sã nu poatã fi utilizat un suport media
(DVD+R DL etc.) de 8 cm.
• Dacã folosiþi un Notebook PC, conectaþi-l
la un adaptor de reþea ca sursã de
alimentare. În caz contrar, aplicaþia software nu va acþiona în mod corespunzãtor
din cauza funcþiei de economisire a
energiei calculatorului.
97
Ce puteþi face cu un calculator Windows (continuare)
• Puteþi citi imagini înregistrate pe un card
“Memory Stick PRO Duo” folosind slotul
“Memory Stick” al calculatorului. În
cazurile prezentate mai jos, nu utilizaþi
slotul Memory Stick al calculatorului ci
conectaþi camera la calculator prin
intermediul unui cablu USB :
– dacã nu este compatibil calculatorul cu
“Memory Stick PRO Duo”;
– dacã este necesar un adaptor Memory
Stick Duo ;
– dacã un card “Memory Stick PRO Duo”
nu poate fi citit de slotul Memory Stick;
– dacã citirea datelor cu slotul Memory
Stick este lentã.
x Procedura de instalare
Trebuie sã instalaþi aplicaþia software pe
calculatorul dvs. Windows, înainte de a
conecta camera video la computer. Odatã
instalate programele, nu mai sunt necesare
instalãri ulterioare.
Conþinutul de instalat ºi procedurile pot diferi
în funcþie de sistemul de operare utilizat.
1 Verificaþi sã nu fie conectatã camera video
la calculator.
2 Porniþi calculatorul.
b Note
• Conectaþi-vã ca administrator pentru
instalare.
• Închideþi toate aplicaþiile software care
ruleazã pe calculator înainte de a
instala programele.
3 Introduceþi în cititorul de discuri al
calculatorului CD-ROM-ul care v-a fost
furnizat.
Apare interfaþa de instalare.
Dacã nu apare interfaþa :
1 Faceþi clic pe [Start], apoi pe [My
Computer]. (Pentru Windows 2000,
faceþi dublu clic pe [My Computer].)
98
2Faceþi dublu-clic pe [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (Drive-ul de disc)*.
* Denumirea drive-ului (spre exemplu (E:))
poate varia de la un calculator la altul.
4 Faceþi clic pe [Install].
5 Selectaþi limba doritã pentru aplicaþia de
instalat, apoi faceþi clic pe [Next].
6 Când apare interfaþa de confirmare a
instalãrii, conectaþi camera la calculator
urmând etapele de mai jos :
1 Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã
de perete.
2 Porniþi camera video.
3 Conectaþi mufa USB (pag. 129) a
camerei la calculator prin intermediul
cablului USB.
4 Atingeþi [ USB CONNECT] de pe
ecranul camerei.
7 Faceþi clic pe [Continue].
8 Citiþi [License Agreement] (Convenþie de
licenþã), selectaþi caseta de confirmare
corespunzãtoare afirmaþiei [I accept the
terms of the license agreement] (Accept
termenii convenþiei de licenþã) dacã
sunteþi de acord, dupã care faceþi clic
[Next].
9 Confirmaþi configuraþia de instalare, apoi
faceþi clic pe [Install].
b Notã
• Nu este necesar sã reporniþi în aceastã
etapã calculatorul chiar dacã este
afiºatã o fereastrã care vã solicitã
aceasta. Reporniþi calculatorul dupã ce
instalarea se încheie.
• Poate mai mult timp pânã este realizatã
autentificarea.
0 Urmaþi instrucþiunile afiºate pentru a
instala aplicaþia software.
În funcþie de calculator ºi de mediul de
operare, va apãrea una dintre urmãtoarele interfeþe. Consultaþi interfaþa ºi
urmaþi instrucþiunile afiºate pentru a
instala software-ul solicitat.
– Sonic UDF Reader*
Aplicaþie software necesarã pentru a
recunoaºte un disc DVD-RW (modul
VR).
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (doar pentru Windows 2000)
Aplicaþie software pentru a crea un
DVD.
– Microsoft DirectX 9.0c*
Aplicaþie software necesarã pentru a
acþiona asupra filmelor.
* Doar pentru Windows 2000 ºi
Windows XP.
qa Reporniþi calculatorul (Restart) dacã se
solicitã aceasta pentru a încheia
instalarea.
qs Scoateþi discul CD-ROM din drive-ul
pentru discuri al calculatorului.
x
Utilizarea Picture Motion
Browser
• Pentru a porni “Picture Motion Browser”,
faceþi clic pe [Start] T [All Programs] T
[Sony Picture Utility] T [PMB-Picture
Motion Browser].
• Operaþiile de bazã pentru “Picture Motion
Browser” sunt descrise în manualul de
instrucþiuni “PMB Guide”. Pentru a
vizualiza “PMB Guide”, faceþi clic pe
[Start] T [All Programs] T [Sony
Picture Utility] T [HELP] T [PMB
Guide].
x Conectarea camerei la calcu-
lator
Pentru a conecta camera la calculator, urmaþi
etapele de mai jos.
1 Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete.
2 Porniþi camera video.
3 Conectaþi mufa USB (pag. 129) a camerei
la calculator prin intermediul cablului
USB.
La camera video apare interfaþa [USB
SELECT]. Atingeþi elementul pe care vreþi
sã îl acþionaþi pe ecran.
z Observaþie
• Dacã nu apare interfaþa [USB SELECT],
atingeþi
(HOME) T (OTHERS) T
[USB CONNECT].
Conexiunea recomandatã prin
cablul USB
Pentru a asigura funcþionarea adevatã a
camerei, conectaþi-o la calculator aºa cum
este indicat mai jos.
• Conectaþi numai camera la portul USB al
calculatorului. Nu conectaþi nici un alt
dispozitiv la porturile USB ale
calculatorului.
• Când la calculator sunt cuplate,ca
echipamente standard, o tastaturã ºi un
mouse USB, cuplaþi camera la un alt port
USB folosind cablul USB.
b Note
• Nu este garantatã funcþionarea dacã sunt
cuplate mai multe dispozitive USB la
calculator.
• Aveþi grijã sã conectaþi cablul USB la portul
USB. Dacã este conectat cablul USB la
calculator prin intermediul unei tastaturi
USB sau a unui hub USB, nu este
garantatã funcþionarea.
continuã...
99
Deconectarea cablului USB
1 Faceþi clic pe simbolul [Unplug or eject
hardware] din bara de programe aflatã în
partea de jos a desktop-ului.
2 Faceþi clic pe [Safely remove USB Mass
Storage Device].
3 Faceþi clic pe [OK] (numai la Windows
2000).
4 Atingeþi [END] pe ecranul camerei video.
5 Atingeþi [YES] pe ecranul camerei video.
6 Decuplaþi cablul USB de la camera video
ºi de la calculator.
b Note
• Nu decuplaþi cablul USB câtã vreme este
aprins indicatorul luminos ACCESS / de
acces.
• Înainte de a opri camera video, decuplaþi
cablul USB urmând procedura corectã,
descrisã anterior.
• Decuplaþi cablul USB utilizând procedura
corespunzãtoare, descrisã anterior. În caz
contrar, fiºierele stocate pe suportul media
nu vor fi actualizate corect. Totodatã,
decuplarea incorectã a cablului USB poate
conduce la apariþia de disfuncþionalitãþi
ale suportului media.
100
Soluþionarea defecþiunilor
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme la folosirea camerei de luat vederi, consultaþi urmãtorul tabel pentru a
soluþiona defecþiunile. Dacã problema persistã, deconectaþi sursa de alimentare ºi contactaþi
dealer-ul dvs. Sony.
• Operaþii generale / Funcþionare simplificatã/
Telecomandã ................................... 101
• Acumulator / Surse de alimentare ..... 102
• Ecran LCD / vizor ............................. 103
• Suport media .................................... 103
• Înregistrare ....................................... 104
• Redarea imaginilor cu camera video . 106
• Redarea unui disc cu alte echipamente .
......................................................... 107
• Redarea unui “Memory Stick PRO Duo”
cu alte echipamente ......................... 107
• Realizarea de montaje cu camera ...... 108
• Conectarea / Copierea cu alte echipamente
......................................................... 108
• Conectarea la un calculator .............. 109
• Funcþii ce nu pot fi folosite simultan 109
Operaþii
generale
/
Funcþionare simplificatã /
Telecomandã
Alimentarea nu porneºte.
• Montaþi un acumulator încãrcat la camera
video (pag. 20).
• Cuplaþi ºtecãrul adaptorului de reþea la o
prizã de perete (pag. 20).
Camera video nu funcþioneazã chiar
dacã alimentarea este pornitã.
• Dureazã câteva secunde pânã ce camera
video este pregãtitã sã înregistreze, dupã
ce este pornitã. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
• Deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete sau demontaþi acumulatorul ºi
recuplaþi-l dupã circa 1minut. Dacã funcþiile
continuã sã nu fie active, apãsaþi butonul
RESET (pag. 129) cu un obiect cu vârf
ascuþit. (Dacã apãsaþi butonul RESET, toate
opþiunile, inclusiv reglajul temporal, vor fi
iniþializate.)
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
Butoanele nu funcþioneazã.
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam) pag. 34, nu sunt
disponibile urmãtoarele butoane :
– pornirea ºi oprirea iluminãrii butonului
LCD (apãsând ºi menþinând apãsat
butonul DISP BATT / INFO timp de
câteva secunde) (pag. 26).
– butonul . (BACK LIGHT) (pag. 41),
– mãrirea la redare (pag. 46),
– butonul DUBBING (DCR-DVD410E /
DVD810E) (pag. 55).
Butonul
(OPTION) nu este afiºat.
• Meniul OPTION nu poate fi utilizat în
timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam), pag. 34.
Reglajele elementelor din meniu
s-au modificat automat
• În timpul funcþionãrii simplificate (în modul
Easy Handycam), majoritatea elementelor
de meniu revin la valorile lor implicite,
pag. 34.
• Urmãtoarele elemente de meniu sunt stabilite
în modul simplificat de funcþionare :
– modul de înregistrare a filmelor :[SP],
– [DATA CODE] : [DATE / TIME],
– formatul de înregistrare pentru discuri
DVD-RW : [VIDEO]
• Urmãtoarele reglaje revin automat la valorile
implicite când comutatorul POWER este
lãsat în poziþia OFF (CHG) pentru mai mult
de 12 ore :
– [DVD MENU]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [S. NIGHTSHOT PLS]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF BAL.]
continuã...
101
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
Chiar dacã apãsaþi butonul EASY
reglajele meniului nu comutã
automat la valorile lor implicite.
• Urmãtoarele reglaje rãmân la valorile avute
chiar ºi la trecerea în modul simplificat de
funcþionare (pag. 34) :
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]*1
– [AUDIO MODE]*2
– [WIDE SELECT]
– [SUB-T DATE]
– [ INDEX SET]
– [ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
– [FLASH MODE]*3
– [ DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
*1 DCR-DVD410E / DVD810E
*2DCR-DVD115E / DVD310E / DVD410E /
DVD710E / DVD810E
*3 DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E
Camera de luat vederi vibreazã.
• Vibraþiile apar în funcþie de starea discului.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
În timpul funcþionãrii, camera video
vibreazã sau se aude un sunet slab.
• Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Când capacul compartimentului
pentru discuri este închis, fãrã ca în
interior sã existe vreun disc, se aude
un sunet asemãnãtor celui produs de
un motor.
• Camera dvs. video încearcã sã recunoascã
discul. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
102
Camera de luat vederi se încãlzeºte.
• Camera se încãlzeºte dacã alimentarea este
pornitã mai mult timp. Aceasta nu reprezintã
o disfuncþionalitate. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva vreme într-un loc rãcoros.
Telecomanda furnizatã nu funcþioneazã (la modelele DCR-DVD310E /
DVD410E / DVD 710E / DVD 810E).
• Alegeþi pentru [REMOTE CTRL] varianta
[ON] (pag. 89).
• Introduceþi un acumulator în compartimentul care îi este destinat, respectând
polaritatea pozitiv/negativ indicatã prin
marcajele + /– (pag. 132).
• Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã
ºi senzorul camerei video care îi este
destinat.
• Feriþi telecomanda de surse puternice de
luminã cum ar fi lumina solarã directã sau
cea provenitã de la corpuri de iluminat, în
caz contrar fiind posibil ca telecomanda sã
nu funcþioneze corespunzãtor.
Un alt aparat DVD nu funcþioneazã
corespunzãtor atunci când folosiþi
telecomanda furnizatã (la modelele
DCR-DVD310E / DVD410E / DVD 710E
/ DVD 810E).
• Alegeþi un alt mod de comandã decât DVD
2 pentru dispozitivul DVD sau acoperiþi
senzorul pentru telecomandã al
respectivului aparat cu hârtie neagrã.
Acumulator / Surse de
alimentare
Alimentarea se întrerupe brusc.
• Dacã au trecut aproximativ 5 minute în care
nu aþi acþionat camera, aceasta se opreºte
automat (A.SHUT OFF). Modificaþi reglajul
pentru [A.SHUT OFF] (p. 89) sau reporniþi
alimentarea, ori folosiþi adaptorul de reþea.
• Dacã perioada de timp stabilitã cu [QUICK
ON STBY] (pag. 89) a trecut în modul
“sleep”, camera se va opri automat.
Reporniþi camera video.
• Încãrcaþi acumulatorul (pag. 20).
Indicatorul CHG (încãrcare) nu este luminos când se încãrcã acumulatorul.
• Deplasaþi comutatorul POWER în poziþia
OFF (CHG) (pag. 20).
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (pag. 20).
• Conectaþi bine cablul de alimentare la o
prizã de perete.
• Încãrcarea acumulatorului s-a încheiat (pag.
20).
Indicatorul
CHG
(încãrcare)
lumineazã intermitent în timp ce
acumulatorul este încãrcat.
• Montaþi corect acumulatorul la camera de
luat vederi (p. 20). Dacã problema persistã,
deconectaþi adaptorul de reþea de la priza
de perete ºi contactaþi dealer-ul dvs. Sony.
Este posibil ca acumulatorul sã fie uzat.
Indicatorul perioadei rãmase de
funcþionare a acumulatorului nu
prezintã corect aceastã duratã de
timp.
• Temperatura mediului ambiant este prea
scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 20).
• Perioada de timp indicatã este posibil sã nu
fie corectã, în funcþie de condiþiile de
înregistrare.
Acumulatorul se descarcã rapid.
• Temperatura mediului înconjurãtor este
prea scãzutã sau prea ridicatã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Acumulatorul nu a fost suficient încãrcat
Reîncãrcaþi complet acumulatorul. Dacã
problema persistã, înlocuiþi acumulatorul
cu altul nou (pag. 20).
Ecran LCD / Vizor
Unele elemente de meniu sunt gri.
• Este posibil ca unele funcþii sã nu poatã fi
utilizate simultan (pag. 109).
• Nu puteþi selecta elementele de meniu care
sunt afiºate de culoare gri, în situaþia
curentã de înregistrare / redare.
Butoanele nu apar pe afiºajul tactil.
• Atingeþi uºor afiºajul cu cristale lichide.
• Apãsaþi butonul DISP/BATT INFO al
camerei video sau butonul DISPLAY al
telecomenzii în cazul modelelor DCRDVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E (pag. 26, 132).
Butoanele de pe afiºajul tactil nu
acþioneazã
corect
sau
nu
funcþioneazã deloc.
• Reglaþi afiºajul tactil ([CALIBRATION])
(pag. 122).
Imaginea vãzutã prin vizor nu este
clarã.
• Trageþi vizorul în exterior, apoi deplasaþi
pârghia de reglare a lentilelor vizorului
pânã ce imaginea devine clarã (pag. 26).
Imaginea din vizor a dispãrut.
• Închideþi panoul LCD. Imaginea nu este
afiºatã în vizor atunci când panoul LCD
este deschis (pag. 26).
Suportul media
Discul nu poate fi scos din
compartimentul sãu.
• Verificaþi dacã este corect conectatã sursa
de alimentare (acumulatorul sau adaptorul
de reþea) (pag. 20).
• Discul este deteriorat sau murdar de
amprente digitale etc. În astfel de cazuri,
poate dura ºi 10 minute pânã ce discul este
scos din aparat.
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
• Operaþia de finalizare a fost întreruptã de
oprirea camerei video. Porniþi camera ºi
încheiaþi operaþia de finalizare fa discului
(pag. 67).
continuã...
103
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
Imaginile înregistrate pe disc nu pot
fi ºterse.
• Numãrul maxim de imagini pe care le puteþi
ºterge simultan din interfaþa index este
100.
• Nu pot fi ºterse urmãtoarele feluri de filme
(pag. 51) :
– filme înregistrate pe DVD-R / DVD+R DL,
–filme înregistrate pe DVD-RW (modul
VIDEO), cu excepþia ultimului înregistrat,
– filme înregistrate pe DVD+RW cu
excepþia ultimului film înregistat.
Indicatoarele tipului de disc ºi ale
formatului de înregistrare apar de
culoare gri pe ecranul LCD.
• Este posibil ca discul sã fi fost creat cu un
alt echipament. Un astfel de disc poate fi
redat de camera dvs., însã nu veþi putea
înregistra scene suplimentare pe el.
• Aþi introdus un disc care nu poate fi utilizat
cu camera dvs. video.
• Camera dvs. nu a putut recunoaºte discul.
Nu puteþi acþiona funcþiile folosind
“Memory Stick PRO Duo”.
• Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick PRO
Duo” care a fost formatatã pe un calculator
personal, formataþi-o din nou cu ajutorul
camerei dvs. video (pag. 72).
Nu puteþi ºterge imaginile de pe
cardul “Memory Stick PRO Duo”.
• Numãrul maxim de imagini pe care le puteþi
ºterge simultan din interfaþa index este
100.
• Nu puteþi ºterge imagini de pe un “Memory
Stick PRO Duo”care au fost protejate cu
un alt echipament.
Denumirea fiºierului de date este
incorect sau este afiºat intermitent.
• Este posibil ca fiºierul de date sã fie
deteriorat.
• Este posibil ca formatul fiºierului de date sã
nu fie acceptat de camera dvs. Folosiþi un
format de fiºier compatibil (pag. 118).
104
Înregistrare
Consultaþi ºi secþiunea “Suport media”
(pag. 103).
La apãsarea butonului START/ STOP
sau PHOTO nu începe înregistrarea
de imagini.
• Apare interfaþa de redare. Treceþi camera în
starea de aºteptare pentru înregistrare
(pag. 39).
• Nu puteþi înregistra imagini în modul sleep.
Pãrãsiþi acest mod apãsând butonul QUICK
ON (pag. 41).
• Camera dvs. înscrie pe suportul media
ultima scenã înregistratã.
• Spaþiul liber rãmas pe suportul media este
insuficient. Formataþi suportul media
(memoria internã - DCR-DVD410E /
DVD810E)- / DVD-RW/DVD+RW/
”Memory Stick PRO Duo”, pag. 72).
ªtergeþi imaginile care nu sunt necesare
(pag. 51) sau folosiþi un disc sau un card de
memorie noi.
• Dacã folosiþi unul dintre urmãtoarele tipuri
de discuri dupã ce a fost finalizat, este
necesar sã faceþi discul înregistrabil sau sã
folosiþi un alt disc (pag. 74) :
– DVD-RW (modul VIDEO)
– DVD+RW
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
• A condensat umezealã pe disc. Opriþi
camera ºi lãsaþi-o opritã, timp de circa 1 orã,
într-un loc rãcoros (pag.121).
• Numãrul de fotografii este mai mare decât
capacitatea maximã a camerei video (pag.
83). ªtergeþi imaginile care nu sunt necesare
(pag. 51).
Nu puteþi înregistra o fotografie.
• Nu puteþi înregistra fotografii pe un disc
introdus în camera video.
Indicatorul luminos ACCESS rãmâne
aprins ºi dupã încheierea înregistrãrii.
• Camera dvs. înscrie pe suportul media
ultima imagine înregistratã.
Câmpul de imagine pare diferit.
• Câmpul de imagine poate pãrea diferit în
funcþie de modul de lucru al camerei.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Durata realã disponibilã pentru
înregistrarea unui film este mai scurtã
decât durata evaluatã a fi disponibilã
pentru înregistrarea pe un suport
media.
• În funcþie de condiþiile de înregistrare a
unui subiect care se deplaseazã rapid etc.,
durata disponibilã pentru înregistrare poate
fi mai scurtã.
Înregistrarea se opreºte.
• Temperatura camerei video este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o câtãva
vreme într-un loc rãcoros.
• A condensat umezealã. Opriþi camera ºi
lãsaþi-o opritã, timp de circa 1 orã, într-un
loc rãcoros (pag.121).
Existã o diferenþã de timp între punctul
unde a fost apãsat butonul START /
STOP ºi punctul unde începe / se
terminã înregistrarea.
• La camera dvs. video, poate exista o uºoarã
diferenþã între momentul în care aþi apãsat
butonul START / STOP ºi punctul unde
începe / se terminã înregistrarea filmului.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Raportul laturilor imaginilor filmului
(16:9 / 4:3) nu poate fi modificat.
• Nu puteþi modifica raportul laturilor
imaginilor filmului în urmãtoarele cazuri :
– când pentru [MOVIE MEDIA SET] este
aleasã varianta [DISC] ºi este introdus
un disc DVD+RW sau nu este introdus
niciunul,
– când pentru [MOVIE MEDIA SET] este
aleasã varianta [MEMORY STICK] ºi nu
este introdus nici un card de memorie.
Funcþia de autofocalizare nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru opþiunea [FOCUS] varianta
[AUTO] (pag. 92).
• Condiþiile în care se desfãºoarã înregistrarea
nu sunt adecvate focalizãrii automate.
Reglaþi manual focalizarea (pag. 92).
Funcþia
[STEADYSHOT]
nu
acþioneazã.
• Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta
[ON] (pag. 81).
• Este posibil ca funcþia [STEADY SHOT] sã
nu poatã compensa vibraþiile excesive.
Pe ecan apar mici puncte albe, roºii,
albastre sau verzi.
• Când înregistraþi folosind [S. NIGHTSHOT
PLS] sau [COLOR SLOW SHTR], pe ecran
apar puncte. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Culoarea imaginilor nu este corect
afiºatã pe ecran.
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS
în poziþia OFF (pag. 41).
Imaginea afiºatã pe ecran este
luminoasã, iar subiectul nu apare pe
ecran.
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS
în poziþia OFF (pag. 41).
Imaginea afiºatã pe ecran este
întunecatã, iar subiectul nu apare pe
ecran (DCR-DVD310E / DVD410E / DVD
710E / DVD 810E).
• Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul DISP /
BATT INFO pentru câteva secunde pentru
a porni iluminarea ecranului (pag. 26).
Apar instabilitãþi nedorite ale
imaginii.
• Aceste anomalii apar când înregistraþi
imagini la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã,
a unor becuri cu sodiu sau cu mercur.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
continuã...
105
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
Când este înregistratã în întuneric,
imaginea flãcãrii unei lumânãri sau
a unei surse de luminã alimentate de
energie electricã va conþine o bandã
verticalã.
• Aceasta se întâmplã când contrastul dintre
subiect ºi fundal este prea mare. Nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Când se înregistreazã în luminã
puternicã, în imagine poate apãrea
o bandã verticalã albã.
• Acest fenomen se numeºte efect de difuzie
(smear) ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Apar benzi negre la înregistrarea
ecranului unui televizor sau unui
calculator.
• Alegeþi pentru opþiunea [STEADYSHOT]
varianta [OFF] (pag. 81).
Nu puteþi acþiona [S. NIGHTSHOT
PLS].
• Puneþi comutatorul NIGHTSHOT PLUS în
poziþia ON (pag. 41).
Funcþia [COLOR SLOW SHTR] nu
acþioneazã corect.
• În întuneric total, este posibil ca funcþia
[COLOR SLOW SHTR] sã nu acþioneze
corect. Folosiþi funcþia NightShot plus
sau [S. NIGHTSHOT PLS].
Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL].
• Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL] dacã :
– panoul LCD este închis cu ecranul spre
exterior,
– alimentarea este asiguratã de adaptorul
de reþea.
Redarea cu camera video
Nu puteþi gãsi imagini care sã fie
redate.
• Selectaþi suportul media de redat atingând
(HOME) T
(MANAGE MEDIA)
T [MOVIE MEDIA SET] sau [PHOTO
MEDIA SET] (pag. 28).
106
Discul nu poate fi redat.
• Verificaþi compatibilitatea discului (pag.
12).
• Introduceþi discul în aparat, cu partea
înregistratã spre corpul camerei. (pag. 30).
• Este posibil ca discul înregistrat, formatat
sau finalizat cu alte dispozitive sã nu poatã
fi redat cu camera dvs. video.
• Temperatura camerei este extrem de ridicatã.
Opriþi-o ºi lãsaþi-o un timp într-un loc
rãcoros.
Imaginea redatã este distorsionatã.
• ªtergeþi discul cu o bucatã de pânzã moale
(pag. 118).
Fotografiile stocate pe “Memory Stick
Duo” nu pot fi redate.
• Fotografiile nu pot fi redate dacã aþi
modificat fiºierele sau directoarele, ori dacã
aþi realizat montaje ale datelor pe un
calculator. (În acest caz, denumirea
fiºierelor apare intermitent.) Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 119).
• Este posibil ca fotografiile înregistrate cu
alte echipamente sã nu poatã fi redate sau
afiºate la dimensiune realã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate (pag. 119).
În interfaþa VISUAL INDEX, pe o
imagine apare simbolul “ ”.
• Este posibil ca preluarea datelor sã fi eºuat.
Indicaþia poate sã aparã corect dacã opriþi
alimentarea ºi o reporniþi ulterior, sau dacã
scoateþi ºi introduceþi în aparat cardul
“Memory Stick Duo”, de câteva ori.
• Aþi decuplat adaptorul de reþea sau aþi
detaºat acumulatorul în timp ce indicatorul
de acces clipea. Aceastã operaþie poate
deteriora datele de imagine, ceea ce va fi
semnalizat cu simbolul .
• Acest simbol poate apãrea pe fotografiile
înregistrate cu alte echipamente sau pe
cele care au fost editate pe calculator etc.
Simbolul “ ” apare pe o imagine în
interfaþa VISUAL INDEX.
• Efectuaþi operaþia [REPAIR IMG.DB F.]
(pag. 76). Dacã indicaþia continuã sã aparã,
ºtergeþi imaginea marcatã cu (pag. 51).
La redarea discului se aude un sunet
slab sau sonorul nu se aude deloc.
• Mãriþi nivelul volumului sonor (pag. 45).
• Sunetul nu este transmis la ieºire când
ecranul LCD este închis. Deschideþi ecranul
LCD.
• Când înregistraþi sonorul alegând pentru
opþiunea [MICREF LEVEL] (pag. 96)
varianta [LOW], este posibil ca sonorul
înregistrat sã fie dificil de auzit.
Redarea unui disc cu alte
echipamente
Nu puteþi reda discul sau acesta nu
este recunoscut.
• Curãþaþi discul folosind o pânzã moale
(pag. 118).
• Finalizaþi discul (pag. 67).
• Un disc înregistrat în modul VR nu poate fi
redat cu un echipament care nu acceptã
modul acesta. Verificaþi compatibilitatea în
manualul de instrucþiuni al echipamentului
de redare.
Redarea imaginii este distorsionatã.
• Curãþaþi discul folosind o pânzã moale
(pag. 118).
Simbolul “ ” apare pe imagini în
meniul DVD.
• Este posibil ca încãrcarea datelor sã fi eºuat
când discul a fost finalizat. Pentru
urmãtoarele tipuri de discuri, faceþi discul
capabil sã primeascã înregistrãri
suplimentare (pag. 74), apoi refaceþi meniul
DVD finalizând din nou discul (pag. 67).
Este posibil ca meniul DVD sã fie afiºat
corect.
– DVD-RW (modul VIDEO)
– DVD+RW
Imaginea redatã îngheaþã pentru un
moment între scene.
•Imaginea poate îngheþa un moment între
scene, în funcþie de echipamentul utilizat.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În cazul unui disc DVD+R DL, imaginea
poate îngheþa un moment când se schimbã
stratul pe care se înregistreazã. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Redarea nu trece la scena
precedentã dacã apãsaþi ..
• Dacã redarea traverseazã automat 2 titluri
la camera video când este apãsat butonul
., este posibil ca redarea sã nu se
deplaseze la scena precedentã. Selectaþi
scena doritã din interfaþa meniului.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
echipamentului de redare pentru informaþii
suplimentare.
Când este redat un disc cu calculatorul
sau cu un alt echipament de redare,
sonorul din stânga ºi cel din dreapta
nu sunt percepute echilibrat (DCRDVD115E/ DVD310E/ DVD410E/
DVD710E/ DVD810E)
• Aceasta se poate întâmpla dacã sonorul
înregistrat cu efect de învãluire pe 5,1
canale este convertit în sonor pe 2 canale
(stereo, normal) cu un calculator sau cu alt
dispozitiv de redare (pag. 40). Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
• Dacã dispozitivul de redare este unul pe 2
canale stereo, modificaþi sistemul de
conversie audio (sistem de downmix).
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni al dispozitivului de redare.
• Când creaþi un disc utilizând aplicaþia
software “Picture Motion Browser”,
selectaþi ca reglaj audio varianta 2 ch.
• Înregistraþi filme alegând pentru [AUDIO
MODE] varianta [2ch STEREO] la camera
dvs. video (pag. 80).
Redarea unui “Memory Stick
PRO Duo” cu alte aparate
Nu puteþi reda cardul “Memory Stick
PRO Duo” sau acesta nu este
recunoscut.
• Echipamentul nu acceptã carduri “Memory
Stick PRO Duo”.
continuã...
107
Soluþionarea defecþiunilor (continuare)
Realizarea de montaje cu
camera
Nu puteþi realiza montaje.
• Selectaþi suportul media pentru montaj
(HOME) T
(MANAGE
atingând
MEDIA) T [MOVIE MEDIA SET] sau
[PHOTO MEDIA SET] (pag. 28).
• Nu puteþi realiza de montaje ale filmelor
înregistrate pe DVD-R / DVD+R DL (p. 12).
• Nu existã imagini înregistrate pe disc.
• Nu pot fi realizate montaje din cauza stãrii
imaginilor.
• Nu puteþi realiza montaje ale imaginilor care
au fost protejate cu alte echipamente.
• Nu puteþi copia filme de pe disc în memoria
internã (DCR-DVD410E / DVD810E) sau
pe un “Memory Stick PRO Duo”.
Nu pot fi adãugate scene la Lista de
redare.
• Suportul media este complet ocupat.
• La o Listã de redare puteþi adãuga 99 de
filme în memoria internã (DCR-DVD410E /
DVD810E) ºi pe un card “Memory Stick
PRO Duo”, respectiv 999 pe un disc (pag.
59). ªtergeþi imaginile inutile (pag. 51)
• Nu puteþi adãuga fotografii în lista de
redare.
Un film nu poate fi divizat.
• Un film este prea scurt pentru a fi divizat.
• Un film protejat cu un alt echipament nu
poate fi divizat.
Nu pot fi ºterse imagini.
• Nu puteþi ºterge urmãtoarele tipuri de filme
(pag. 51) :
– filme înregistrate pe DVD-R / DVD+R DL,
– filme de pe DVD-RW (mod VIDEO) cu
excepþia ultimului înregistrat,
– filme de pe DVD-RW cu excepþia ultimului
înregistrat
• În cazul unui disc, nu puteþi ºterge filmele
în modul simplificat de funcþionare
(pag. 34).
• O imagine care a fost protejatã cu un alt
echipament nu poate fi ºtearsã.
108
Nu puteþi captura o imagine dintr-un
film.
• Nu este suficient spaþiu liber pe suportul
media pentru stocarea fotografiilor (p. 53).
Nu poate fi finalizat discul.
• Folosiþi adaptorul de reþea pentru operaþia
de finalizare. Nu folosiþi un acumulator.
• Discul este deja finalizat. Dacã folosiþi
urmãtoarele tipuri de discuri, parcurgeþi
procedura solicitatã pentru a înregistra
filme suplimentare pe disc (pag. 74) :
– DVD-RW (modul VIDEO),
– DVD+RW.
Nu se poate definaliza discul.
• Opþiunea [UNFINALIZE] nu este
disponibilã pentru urmãtoarele tipuri de
discuri :
– DVD-RW (în modul VR),
– DVD+RW,
– DVD-R,
– DVD+R DL.
Nu puteþi sã realizaþi montaje sau sã
înregistraþi materiale suplimentare
pe un disc folosind alte echipamente.
• Este posibil sã nu puteþi realiza, cu alte
echipamente, înregistrãri sau montaje ale
unor imagini suplimentare pe un disc
înregistrat cu camera dvs. video.
Copierea / duplicarea cu alte
echipamente
Nu se aude sonorul la televizorul
conectat la camera video.
• Deoarece este cuplat doar conectorul S
VIDEO. Când folosiþi conectorul S VIDEO,
aveþi grijã sã cuplaþi mufele roºie ºi albã ale
cablului de conectare A/V (pag. 62).
Raportul laturilor imaginilor redate
nu este corect când conectaþi camera
video la televizor 4:3.
• Alegeþi varianta convenabilã pentru [TV
TYPE], în funcþie de televizorul folosit
(pag. 48).
Nu puteþi copia corect.
• Cablul de conectare A/V nu este cuplat în
mod corespunzãtor. Aveþi grijã ca acesta
sã fie bine conectat la mufa adecvatã, spre
exemplu la mufa de intrare a altui echipament
pentru copierea unui film de la camerã la
respectivul aparat (pag. 55).
Conectarea la calculator
Nu puteþi instala “Picture Motion
Browser”.
• Verificaþi dacã mediul de operare al
calculatorului întruneºte condiþiile de
instalare ale “Picture Motion Browser”.
• Instalaþi “Picture Motion Browser” în
ordinea indicatã (pag. 98).
“Picture Motion Browser” nu
funcþioneazã corect.
• Încheiaþi instalarea “Picture Motion
Browser” ºi reporniþi calculatorul.
Calculatorul nu recunoaºte camera
video.
• Instalaþi Picture Motion Browser (pag. 98).
• Deconectaþi de la calculator toate
dispozitivele USB în afarã de tastaturã,
mouse ºi camera video.
• Deconectaþi cablul USB atât de la calculator,
cât ºi de la camera video, reporniþi
calculatorul, apoi cuplaþi din nou
calculatorul ºi camera video respectând
ordinea corectã (pag. 99).
• Asiguraþi-vã dacã instrumentul de verificare
a suportului media al calculatorului este
activ. Pentru detalii legate de acest
instrument, consultaþi manualul “PMB
Guide”.
Funcþii care nu pot fi utilizate
simultan
În lista urmãtoare sunt prezentate combinaþii
incompatibile de elemente de meniu ºi de
funcþii.
Nu pot fi
utilizate
Din cauza urmãtoarelor reglaje
BACK LIGHT
[WIDE SELECT]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SPOT FOCUS]
[TELE MACRO]
[EXPOSURE]
[SPOT METER]
[SCENE
SELECTION]
[WHITE BAL.]
[COLOR SLOW
SHTR]
[S. NIGHTSHOT
PLS]
[FADER]
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] din
[EXPOSURE]
[OLD MOVIE]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW SHTR],
[D.EFFECT] [FADER]
[SCENE SELECTION]
[SCENE SELECTION]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD MOVIE]
[TELE MACRO]
[FADER]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
NightShot plus,
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],[FADER]
[FADER], [D.EFFECT]
[D. EFFECT],
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE] /
[FIREWORKS] în
[SCENE SELECTION]
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[MICREF LEVEL] [BLT-IN ZOOM MIC]
109
Indicatori ºi mesaje de avertizare
Afiºaj de autodiagnosticare /
Indicatori de avertizare
Dacã indicatorii apar pe ecranul LCD sau în
vizor, verificaþi urmãtoarele.
Unele simptome pot fi rezolvate chiar de dvs.
Dacã problema persistã, cu toate cã aþi
încercat de mai multe ori soluþiile sugerate,
contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
E : 20 : ss / E : 31 : ss / E : 61 : ss
/ E : 62 : ss / E : 91 : ss/ E : 94 : ss
• A apãrut o disfuncþionalitate pe care nu o
puteþi rezolva dvs. Contactaþi un dealer
local Sony sau un service Sony autorizat.
Aduceþi la cunoºtinþa specialiºtilor codul
de 5 caractere ce începe cu litera “E” care
a fost afiºat.
101-0001(Indicator de avertizare
referitor la fiºiere)
Indicatorul clipeºte rar :
• Fiºierul este deteriorat.
• Fiºierul nu poate fi citit.
(Indicator de avertizare
referitor la discuri)
C : (sau E : ) ss : ss (Afiºaj de
autodiagnosticare)
C : 04 : ss
• Acumulatorul folosit nu este unul
“InfoLITHIUM” din seria H. Folosiþi un
acumulator “InfoLITHIUM” din seria H
(pag. 119).
• Cuplaþi ferm conectorul DC al adaptorului
de reþea la mufa DC IN a camerei video
(pag. 20).
C : 13 : ss
• Discul este nepotrivit. Folosiþi un disc
compatibil cu camera video (pag. 12).
• Discul este murdar sau zgâriat. Curãþaþi
discul cu o pânzã moale (pag. 118).
C : 32 : ss
• Au apãrut simptome care nu au fost
descrise anterior. Scoateþi ºi apoi
reintroduceþi discul în aparat, dupã care
încercaþi din nou sã acþionaþi camera video.
• Decuplaþi sursa de alimentare. Reconectaþio ºi acþionaþi din nou camera video.
110
Indicatorul clipeºte rar :
• Nu este introdus nici un disc în aparat*.
• Pentru înregistrarea filmelor au rãmas
mai puþin de 5 minute.
• Este introdus un disc care nu poate fi
inscripþionat sau citit, spre exemplu un
disc cu o singurã faþã, aºezat cu partea
activã spre exterior.
Indicatorul clipeºte des :
• În aparat este introdus un disc care nu
poate fi recunoscut.*
• În cursul stãrii de aºteptare pentru
înregistrare, în camera video este
introdus un disc finalizat.
• Discul este complet înregistrat*
• Discul este înregistrat în alt sistem TV
color decât cel acceptat de camera dvs.
video când este selectat
(Film).*
Z (Indicator de avertizare pentru
scoaterea discului din aparat)*
Indicatorul clipeºte des :
• A fost introdus un disc care nu poate
fi recunoscut.
• Discul este complet înregistrat.
• Este posibil sã fi apãrut o problemã
legatã de drive-ul de disc al camerei.
• În cursul stãrii de aºteptare pentru
înregistrare, este introdus un disc
finalizat (pag. 74).
E (Indicator de avertizare
privind
nivelul
energiei
acumulatorului)
(Indicator de avertizare relativ
la o unitate de memorie “Memory
Stick PRO Duo” incompatibilã)*
Indicatorul clipeºte rar :
• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcþie de condiþiile de funcþionare,
de cele de mediu sau de starea
acumulatorului, indicatorul E poate fi
afiºat intermitent chiar dacã perioada
rãmasã de funcþionare este de încã
aproximativ 20 de minute.
- (Indicator de avertizare
privind protejarea la scriere a
memoriei “Memory Stick PRO
Duo”)*
(Indicator de avertizare privind
temperatura ridicatã)
Duo” a fost restricþionat cu un alt
echipament.
Indicatorul clipeºte rar :
• Temperatura camerei este ridicatã. Opriþi
camera ºi lãsaþi-o o vreme într-un loc
rãcoros.
Indicatorul clipeºte des* :
• Temperatura camerei este extrem de
ridicatã. Opriþi camera ºi lãsaþi-o o
vreme într-un loc rãcoros.
(Indicator de avertizare relativ
la “Memory Stick PRO Duo”)
Indicatorul clipeºte rar :
• Nu este suficient spaþiu liber pentru
înregistrare. Consultaþi pag. 5 pentru a
afla tipurile de “Memory Stick PRO
Duo” ce pot fi utilizate.
• Nu este introdus nici un card “Memory
Stick PRO Duo” în aparat (pag. 32).
Indicatorul clipeºte des* :
• Nu este spaþiu liber pentru înregistrare.
ªtergeþi imaginile care nu sunt necesare
(pag. 51) sau formataþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” (pag. 72) dupã ce aþi
duplicat/copiat imaginile (pag. 55, 62,
97).
• Fiºierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat (pag. 76).
• În aparat este introdus un card de
memorie “Memory Stick PRO Duo”
incompatibil (pag. 118).
• Accesul la cardul “Memory Stick PRO
(Indicator de avertizare cu
privire la agitarea camerei)
• Camera video este instabilã, aºa cã apar
cu uºurinþã miºcãri involuntare ale
acesteia. Þineþi camera nemiºcatã, cu
ambele mâini ºi înregistraþi imaginea.
Indicatorul de avertizare cu privire la
agitarea camerei nu dispare însã.
(Indicator de avertizare cu
privire la fotografiere)
• Camera video nu poate înregistra
fotografii la momentul respectiv
deoarece proceseazã imaginile abia
înregistrate. Aºteptaþi pânã ce camera
este gata sã înregistreze din nou.
* Se aude o melodie când indicatorii de avertizare
apar pe ecran (pag. 86).
(Indicator de avertizare privind
formatarea cardului “Memory
Stick PRO Duo”)*
• Memoria “Memory Stick PRO Duo”
este deterioratã.
• Cardul “Memory Stick PRO Duo” nu
este corect formatat (pag. 72, 118).
continuã...
111
Indicatori ºi mesaje de avertizare (continuare)
Descrierea mesajelor de
avertizare
Dacã sunt afiºate mesajele prezentate în
continuare, urmaþi instrucþiunile de mai jos :
x Suport media
Internal memory format eror. (Eroare
de formatare a memoriei interne.)
• Formatul memoriei interne a camerei a
fost modificat faþã de varianta implicitã.
Este posibil sã puteþi reutiliza memoria
internã dupã ce o formataþi (pag. 72).
Toate datele din memoria internã vor fi
ºterse.
Z Recording on disc disabled.
(Înregistrarea pe disc este dezactivatã.)
• A apãrut o disfuncþionalitate legatã de
disc ºi acesta nu mai poate fi folosit.
Playback prohibited. (Redarea este
interzisã)
• Aþi încercat sã redaþi un disc
incompatibil cu camera video.
• Aþi încercat sã redaþi o imagine
înregistratã cu semnal de protecþie a
drepturilor de autor.
Z Need to unfinalize disc. (Discul
trebuie definalizat.)
• Pentru a înregistra pe un DVD-RW
(modul VIDEO) finalizat, acesta trebuie
definalizat (pag. 74).
Z Disc error. Remove disc. (Eroare
de disc. Scoateþi discul.)
• Camera nu poate recunoaºte discul
deoarece acesta este incompatibil sau
din cauzã cã este zgâriat.
112
Z Disc error. Unsupported format.
(Eroare de disc. Format incompatibil.)
• Discul este înregistrat în alt format
decât cel acceptat de camera dvs.
Formatarea discului poate face ca
acesta sã poatã fi utilizat cu camera
dvs. de luat vederi (numai pentru DVDRW / DVD+RW) (pag. 72).
Reinsert the Memory Stick.
(Reintroduceþi cardul Memory Stick.)
• Reintroduceþi de câteva ori cardul
“Memory Stick PRO Duo” în camera
video. Dacã ºi dupã aceasta indicatorul
clipeºte, este posibil ca unitatea
“Memory Stick PRO Duo” sã fie
deterioratã. Încercaþi sã folosiþi un alt
card Memory Stick PRO Duo.
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Aceastã unitate de memorie
nu este corect formatatã).
• Verificaþi formatul, apoi formataþi
memoria “Memory Stick PRO Duo” cu
camera video, dacã este necesar
(pag. 72).
Memory Stick folders are full.
(Directoarele din Memory Stick sunt
complet ocupate.)
• Nu puteþi crea un director al cãrui numãr
sã fie mai mare de 999MSDCF. Nu
puteþi crea sau ºterge directoare
folosind camera dvs.
• Va trebui sã formataþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” (pag. 72) sau sã ºtergeþi
directoarele inutile cu ajutorul
calculatorului.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies. (Acest card
Memory Stick este posibil sã nu fie
capabil sã înregistreze sau sã redea
filme.)
• Folosiþi un card “Memory Stick”
recomandat (pag. 5).
This Memory Stick may not be able to
record or play images corectly. (Acest
card Memory Stick este posibil sã nu
fie capabil sã înregistreze sau sã redea
corect imaginile.)
• Este o problemã legatã de cardul
“Memory Stick PRO Duo”.
Reintroduceþi cardul în aparat.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged. (Nu
scoateþi cardul Memory Stick din
aparat. Datele se pot deteriora.)
• Introduceþi din nou cardul “Memory
Stick PRO Duo” ºi urmaþi instrucþiunile
care apar pe ecran.
Cannot print. Check the printer.
(Nu se poate imprima. Verificaþi
imprimanta.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, dupã care
decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file ?
(Fiºierul cu baza de date a imaginilor
este deteriorat. Doriþi sã creaþi un nou
fiºier ?)
• Fiºierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat. Când atingeþi [YES], este
creat un nou fiºier pentru baza de date
a imaginilor. Imaginile mai vechi,
înregistrate pe “Memory Stick PRO
Duo” nu mai pot fi redate (Fiºierele de
imagini nu sunt deteriorate.) Dacã
efectuaþi operaþia [REPAIR IMG. DB
F.] (pag. 76) dupã crearea noului fiºier
cu baza de date, redarea imaginilor
anterior înregistrate poate deveni
posibilã. Dacã nu reuºiþi nici astfel
redarea lor, copiaþi imaginile pe un
calculator folosind aplicaþia software
furnizatã.
No further selection is possible. (Nu
este posibilã selecþia în continuare.)
• Puteþi adãuga la o Listã de redare 99 de
filme în memoria internã (DCRDVD410E / DVD810E) sau “Memory
Stick PRO Duo”, respectiv 999 de filme
pe un disc (pag. 59).
• In interfaþa index puteþi selecta simultan
pânã la 100 de imagini numai când :
– ºtergeþi imagini,
– duplicaþi filme,
– copiaþi fotografii,
– editaþi lista de redare,
– imprimaþi fotografii.
Inconsistencies found in Image
Database File. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File ? (Au
fost depistate deficienþe ale fiºierului
cu baza de date a imaginilor. Nu mai
pot fi înregistrate sau redate filme.
Doriþi sã reparaþi fiºierul cu baza de
date a imaginilor ?)
• Fiºierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat. Atingeþi [YES] pentru a fi
reparat.
Cannot divide. (Nu puteþi diviza.)
• Nu puteþi diviza un film care este foarte
scurt.
x Imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge
Not connected to PictBridge
compatible printer. (Nu este conectatã
la o imprimantã compatibilã cu
standardul PictBridge.)
• Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi
decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l.
x Altele
Data protected. (Date protejate.)
• Imaginea a fost protejatã cu un alt
echipament. Anulaþi protecþia cu
respectivul echipament.
Cannot recover data on disc. (Nu se
pot recupera datele de pe disc.)
• Inscripþionarea datelor pe disc a eºuat.
S-a încercat recuperarea datelor, însã
operaþia nu a avut succes.
Please wait. (Vã rugãm aºteptaþi.)
• Mesajul este afiºat dacã operaþia de
scoatere a discului din aparat dureazã
mai mult timp. Porniþi camera ºi lãsaþio neatinsã timp de circa 10 minute,
evitând sã o supuneþi la vibraþii.
113
Informaþii suplimentare
Utilizarea camerei video în strãinãtate
Alimentare
Sistem
Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/
regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a
fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea
de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi
240 V în curent alternativ, iar frecvenþa de
50/60 Hz.
PAL
Australia, Austria, Belgia,
China, Republica Cehia,
Danemarca,
Elveþia,
Finlanda, Germania, Hong
Kong, Italia, Kuwait,
Malaysia, Marea Britanie,
Norvegia, Noua Zeelandã,
Olanda, Polonia, Portugalia,
Singapore,
Republica
Slovacia, Spania, Suedia,
Tailanda, Ungaria etc.
PAL – M
Brazilia
PAL – N
Argentina,
Uruguay
NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia,
Canada, America Centralã,
Chile, Columbia, Ecuador,
Filipine, Guyana, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru,
S.U.A., Surinam, Taiwan,
Venezuela etc.
SECAM
Bulgaria, Franþa, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Rusia,
Ukraina etc.
Relativ la sistemele TV de
culoare
Camera dvs. video este una ce se bazeazã
pe sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi
imaginile redate de un televizor, acesta
trebuie sã fie un aparat TV în sistem PAL cu
o mufã de intrare AUDIO/VIDEO.
114
Folosit în
Paraguay,
Potrivirea ceasului stabilind diferenþele temporale
Puteþi potrivi cu uºurinþã ceasul stabilind diferenþa de fus orar atunci când cãlãtoriþi în
strãinãtate. Atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T [CLOCK / LANG] T [AREA
SET] (diferenþa de fus orar) ºi [SUMMERTIME] (ora de varã) (pag. 88).
Diferenþa de fus orar
Diferenþa
de fus
orar
Regiune
Diferenþa
de fus
orar
Regiune
GMT
Lisabona, Londra
+11:00
I. Solomon
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istambul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscova, Nairobi
–11:00
I. Midway, Samoa
+03:30
Teheran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
LosAngeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
HongKong, Singapore,
Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, I. Capului Verde
+10:00
Melbourne, Sydney
+08:00
115
Structura de fiºiere ºi directoare din memoria internã (DCR-DVD410E / DVD810) ºi
de pe “Memory Stick PRO Duo”
Structura de fiºiere / directoare este prezentatã mai jos. În mod obiºnuit - la înregistrare /
redare - nu este necesar sã þineþi seama de structura de fiºiere / directoare de la camera
video. Pentru a beneficia de fotografii ºi de filme prin conectarea la calculator, consultaþi
“PMB Guide” de pe CD-ROM-ul livrat, apoi utilizaþi aplicaþia software furnizatã.
* Numai pentru memoria internã (DCR-DVD410 / DVD810)
1 Fiºiere de gestionare a imaginilor
Dacã ºtergeþi aceste fiºiere, nu veþi mai
putea înregistra/ reda corect imaginile.
Fiºierele sunt în mod implicit ascunse ºi
nu sunt afiºate de obicei.
2 Fiºiere de film (fiºiere MPEG2)
Extensia fiºierelor este “.MPG”.
Dimensiunea maximã este de 2 GB. Când
capacitatea fiºierelor depãºeºte 2 GB,
acestea sunt divizate.
Numerele fiºierelor sunt atribuite automat,
în ordine crescãtoare. Dacã numãrul lor
depãºeºte 9.999, este creat un nou
director pentru a stoca noi fiºiere de film.
Denumirea directorului creºte cu o
unitate : [101PNV01] T [102PNV01]
3 Fiºiere cu fotografii (fiºiere JPEG)
Extensia fiºierelor este “.JPG”. Numerele
fiºierelor sunt atribuite automat, în ordine
crescãtoare. Dacã numãrul lor depãºeºte
9.999, este creat un nou director pentru a
stoca urmãtoarele fiºiere cu imagini.
Denumirea directorului urmãtor se
modificã de forma : [101MSDCF] T
[102MSDCF].
116
• Puteþi accesa suportul media al camerei
video de la calculator conectat prin cablul
USB (pag. 99).
• Nu modificaþi fiºierele sau directoarele de la
camera video cu ajutorul calculatorului
fãrã a folosi aplicaþia software furnizatã.
Fiºierele de imagine pot fi distruse sau este
posibil sã nu fie redate.
• Rezultatele acþionãrii datelor de pe suportul
media folosind calculatorul nu sunt
garantate de firma Sony.
• Când ºtergeþi fiºiere de date, urmaþi etapele
de la pag. 51. Nu ºtergeþi direct cu un
calculator de la fiºiere de imagine de pe
suportul media aflat în camera video.
• Nu formataþi suportul media din camera
video cu calculatorul. Este posibil sã nu
mai funcþioneze corect camera.
• Nu copiaþi pe un “Memory Stick PRO Duo”
aflat în camera video fiºiere de la calculator.
Rezultatele aceastei operaþie nu sunt
garantate de firma Sony.
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie
Despre disc
Simbol A
Consultaþi pagina 12 pentru detalii
legate de discurile care pot fi utilizate
cu aceastã camerã video.
Note privind utilizarea
• Pentru a menþine discurile curate, prindeþi-le de muchie ºi susþineþi-le uºor cu
degetul în zona centralã. Nu atingeþi
suprafaþa pe care se înregistreazã (partea
opusã celei tipãrite, în cazul în care discul
are o singurã faþã inscriptibilã).
• Înainte de înregistrare, curãþaþi discul de
praf ºi de amprente digitale ºtergându-l
cu o pânzã moale. În caz contrar este posibil
sã nu puteþi înregistra sau reda în anumite
situaþii acel disc.
• Când puneþi discul în camera dvs., apãsaþi-l ferm pânã ce se aude un clic. Dacã pe
ecranul LCD este afiºat mesajul
[C:13:ss], deschideþi capacul ºi aºezaþi
discul din nou, mai bine.
• Nu lipiþi nici un fel materiale adezive de
suprafaþa discului, cum ar fi abþibilduri,
deoarece acesta se va dezechilibra putând
produce defecþiuni fie ale discului, fie ale
camerei de luat vederi.
Folosirea discurilor cu douã
feþe active
Discurile cu douã feþe active vã permit sã
înregistraþi pe ambele pãrþi ale lor.
Plasaþi simbolul A spre exterior.
Înregistrarea se efectueazã pe partea
din spate.
• La folosirea unui disc cu douã feþe active,
aveþi grijã sã nu îi murdãriþi suprafeþele cu
amprente digitale.
• Când este folosit un disc cu douã feþe de
cãtre camera dvs., înregistrarea / redarea
are loc numai pe faþa respectivã. Nu puteþi
trece la înregistrarea sau redarea celeilalte
feþe a discului.
Când înregistrarea / redarea unei feþe se
încheie, scoateþi discul din camera video
ºi întoarceþi-l pentru a avea acces la
cealaltã faþã.
• Efectuaþi urmãtoarele operaþii pentru
fiecare parte a unui disc cu douã feþe
active :
– Finalizare (pag. 67),
– Formatare (pag. 72),
– Definalizare (pag. 74).
.
x Înregistrarea pe faþa A
Introduceþi discul în camera video cu faþa
marcatã în centru cu indicaþia A îndreptatã
spre exterior, pânã ce se aude un clic.
117
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
Îngrijirea ºi pãstrarea discurilor
• Pãstraþi discurile curate deoarece în caz
contrar calitatea semnalului audio ºi video
se poate diminua.
• Pentru curãþarea discului folosiþi o pânzã
moale. Efectuaþi miºcãrile de ºtergere
dinspre centru spre margine. Pentru a
înlãtura murdãria, curãþaþi discul cu o
bucatã de pânzã moale, uºor umezitã cu
apã, apoi ºtergeþi umezeala cu o altã bucatã
de pânzã moale, uscatã. Nu folosiþi
solvenþi cum ar fi
benzina, agenþi de
curãþare disponibili în
comerþ sau spray-uri
antistatice pentru LPurile de vinil deoarece
pot deteriora discul.
• Nu expuneþi discurile la radiaþii solare
directe ºi nici nu le lãsaþi în locuri cu
umiditate ridicatã.
• Pentru transport ºi pãstrare, puneþi discul
în cutia sa.
• Dacã doriþi sã însemnaþi cu litere sau
simboluri un disc care are o singurã faþã,
notaþi numai pe partea opusã celei de
inscripþionat, folosind un marker dedicat.
Aºteptaþi pânã se usucã. Nu încãlziþi discul
ºi nu folosiþi obiecte ascuþite, cum ar fi un
creion, pentru a scrie pe discuri. Nu
încercaþi sã uscaþi suprafaþa discului prin
încãlzire. Nu puteþi scrie sau aplica marcaje
pe discurile cu douã feþe înregistrabile.
Despre “Memory Stick”
Cardul “Memory Stick” este un suport de
înregistrare cu circuite integrate, portabil, de
mici dimensiuni, cu mare capacitate de stocare
a datelor.
Pentru camera dvs. video puteþi utiliza numai
carduri “Memory Stick Duo”, a cãror
dimensiune este circa jumãtate comparativ
cu cea a cardurilor “Memory Stick”.
Includerea în lista de mai jos nu garanteazã
funcþionarea camerei dvs. video cu orice tip
de “Memory Stick Duo” prezentat mai jos.
Tip de unitate
“Memory Stick”
118
Înregistrare/
Redare
“Memory Stick Duo”
(cu MagicGate)
—
“Memory Stick PRO Duo”
a
“Memory Stick PRO_HG Duo”
a*
* Camera dvs. nu este compatibilã cu transferul
paralel de date pe 8 biþi, însã permite transferul
paralel de date pe 4 biþi care este utilizat de
cardurile “Memory Stick PRO Duo”.
• Acest produs nu poate înregistra sau reda
date care utilizeazã tehnologia
“MagicGate”. “MagicGate” reprezintã o
tehnologie de protejare a drepturilor de
autor, care înregistreazã ºi transferã
conþinutul într-un format codificat.
• Acest produs este compatibil cu “Memory
Stick Micro” (“M2”). “M2” este abrevierea
pentru “Memory Stick Micro”.
• O unitate “Memory Stick PRO Duo”
formatatã de un calculator (Windows /
Macintosh) nu are garantatã compatibilitatea cu camera dvs. video.
• Viteza de citire/scriere a datelor poate varia
în funcþie de combinaþia între cardul
“Memory Stick PRO Duo” ºi produsul
compatibil “Memory Stick PRO Duo” pe
care îl folosiþi.
• Datele imaginilor pot sã se deterioreze în
urmãtoarele cazuri :
– dacã scoateþi unitatea “Memory Stick
PRO Duo” din aparat, dacã opriþi camera
în timp ce sunt citite sau scrise fiºierele
de date în memoria “Memory Stick PRO
Duo” (cât timp indicatorul luminos de
acces este luminos sau clipeºte),
– dacã folosiþi memoria “Memory Stick
PRO Duo” în apropierea unor magneþi
sau în câmpuri magnetice.
• Este recomandabil sã faceþi o copie de
siguranþã a datelor importante pe hard
diskul unui calculator.
• Aveþi grijã sã nu apãsaþi prea tare când
scrieþi pe zona de notare a unei unitãþi
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu puneþi etichete pe cardul “Memory
Stick PRO Duo” sau pe adaptorul pentru
Memory Stick Duo.
• Pentru pãstrare ºi la transport puneþi cardul
“Memory Stick PRO Duo” în cutia sa.
• Nu atingeþi ºi nu permiteþi obiectelor metalice
sã intre în contact cu bornele memoriei.
• Nu îndoiþi, nu scãpaþi pe jos ºi nu aplicaþi
forþe mari asupra unitãþii de memorie
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi unitatea
“Memory Stick PRO Duo”.
• Nu udaþi cardul “Memory Stick PRO Duo”.
• Aveþi grijã sã nu lãsaþi cardul “Memory
Stick PRO Duo” la îndemâna copiilor mici
deoarece existã pericolul sã fie înghiþit.
• Nu introduceþi nici un fel de obiecte în afarã
de cardul de memorie în slotul pentru
“Memory Stick Duo” deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory
Stick PRO Duo” în urmãtoarele locuri :
– locuri supuse unor temperaturi extrem de
ridicate cum ar fi o maºinã parcatã afarã
în timpul verii,
– locuri expuse radiaþiilor solare directe,
– locuri cu umiditate foarte mare sau spaþii
supuse unor gaze corozive.
x
Despre adaptorul Memory
Stick Duo
• Când folosiþi o unitate “Memory Stick PRO
Duo” pentru un echipament care permite ºi
utilizarea cardurilor “Memory Stick”, aveþi
grijã sã introduceþi mai întâi unitatea de
memorie “Memory Stick PRO Duo” într-un
adaptor Memory Stick Duo.
• La introducerea cardului “Memory Stick
PRO Duo” într-un adaptor Memory Stick
Duo, aveþi grijã sã îl poziþionaþi corect ºi
apoi sã îl introduceþi complet în adaptor.
Þineþi seama cã utilizarea necorespunzãtoare poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi. Totodatã, dacã
introduceþi forþat cardul “Memory Stick
PRO Duo” în adaptorul pentru Memory
Stick Duo, în poziþie greºitã, este posibil sã
se deterioreze.
• Nu introduceþi în aparat adaptorul Memory
Stick Duo fãrã sã fi introdus în prealabil în
el cardul de memorie “Memory Stick PRO
Duo”, deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale aparatului.
x
Despre “Memory Stick PRO
Duo”
• S-a confirmat combatibilitatea camerei dvs.
cu cardurile “Memory Stick PRO Duo” ºi
cu cele “Memory Stick PRO-HG Duo” cu
capacitatea de pânã la 8 GB.
Note legate de utilizarea
“Memory Stick Micro”
• Pentru a utiliza un card “Memory Stick
Micro” la aceastã camerã video, aveþi grijã
sã introduceþi cardul “Memory Stick
Micro” într-un adaptor M2 pentru
dimensiune Duo. Dacã introduceþi cardul
“Memory Stick Micro” în camerã fãrã a-l
fi introdus anterior în adaptorul M2 pentru
dimensiune Duo, este posibil sã nu îl mai
puteþi scoate din aparat.
• Nu lãsaþi cardul “Memory Stick Micro” la
îndemâna copiilor deoarece poate fi
înghiþit în mod accidental.
Despre compatibilitatea
datelor de imagine
• Fiºierele cu date de imagine înregistrate pe
o unitate de memorie “Memory Stick PRO
Duo” cu ajutorul camerei dvs. de luat vederi
se încadreazã în standardul universal
“Design rule for Camera File system”,
stabilit de JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Nu puteþi reda cu camera dvs. fotografii
înregistrate cu alte echipamente (DCRTRV900E sau DSC-D700/D770) care nu se
supun acestui standard universal. (Aceste
modele nu sunt comercializate în anumite
regiuni).
• Dacã nu puteþi utiliza o unitate de memorie
“Memory Stick PRO Duo” ce a fost folositã
de alt echipament, formataþi-o cu aceastã
camerã video (pag. 72). Prin formatare va fi
ºtearsã însã toatã informaþia stocatã pe
“Memory Stick PRO Duo”.
• Este posibil sã nu puteþi reda imagini cu
camera dvs. de luat vederi în urmãtoarele
cazuri :
– Când datele ce doriþi a fi redate au fost
modificate cu ajutorul unui calculator.
– Când se încearcã redarea unor imagini
înregistrate cu alt dispozitiv.
119
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
Despre acumulatorul
“InfoLITHIUM”
Camera dvs. opereazã numai cu acumulator
“InfoLITHIUM” (seria H).
Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria
H poartã marcajul
.
Ce este acumulatorul
InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” este unul care
utilizeazã ioni de litiu, fiind folosit pentru
comunicarea informaþiilor legate de condiþiile
de operare între camera de luat vederi ºi
adaptorul de reþea/încãrcãtor.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculeazã
consumul de putere în funcþie de condiþiile în
care opereazã camera video ºi afiºeazã autonomia rãmasã a acumulatorului, în minute.
Încãrcarea acumulatorului
• Aveþi grijã sã încãrcaþi acumulatorul înainte
de a folosi camera video.
• Vã recomandãm sã încãrcaþi acumulatorul
la o temperaturã a mediului ambiant
cuprinsã între 10°C ºi 30°C, pânã ce se
stinge indicatorul luminos CHG (încãrcare).
Dacã încãrcarea acumulatorului are loc în
afara intervalului de temperaturã indicat
mai sus, este posibil ca încãrcarea sã nu fie
eficientã.
• Dupã încheierea operaþiei de încãrcare a
acumulatorului desfãºuratã având
adaptorul de reþea conectat la camera video,
deconectaþi cablul de la mufa DC IN a
camerei de luat vederi sau demontaþi
acumulatorul.
Pentru a folosi în mod eficient
acumulatorul
• Performanþele acumulatorului descresc la
temperaturi ale mediului de 10°C sau mai
scãzute, iar perioada cât acesta poate fi
folosit în locuri rãcoroase este mai scurtã.
În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata
de folosire a acumulatorului vã
recomandãm urmãtoarele :
– puneþi acumulatorul într-un buzunar
pentru a-l încãlzi ºi montaþi-l la camera de
luat vederi cu puþin timp înainte de a
începe sã filmaþi ;
120
– folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare: NP-FH70/FH100 (opþional).
• Utilizarea frecventã a ecranului cu cristale
lichide (LCD) sau alternarea funcþiilor de
redare, de rulare rapidã înainte sau de
derulare conduc la consumarea mai rapidã
a acumulatorului. Vã recomandãm sã
folosiþi un acumulator de capacitate mai
mare: NP-FH70/FH100 (opþional).
• Aveþi grijã sã puneþi comutatorul POWER
în poziþia OFF (CHG) atunci când nu
înregistraþi sau redaþi cu camera video.
Acumulatorul se consumã ºi când camera
este în stare de aºteptare sau în pauzã de
redare.
• Vã recomandãm sã aveþi la îndemânã
acumulatoare de rezervã care sã asigure
folosirea camerei o perioadã de 2 - 3 ori mai
lungã decât durata previzionatã a
înregistrãrii ºi sã efectuaþi înregistrãri de
probã.
• Nu udaþi acumulatorul deoarece acesta nu
este rezistent la apã.
Despre indicatorul autonomiei
rãmase a acumulatorului
• Dacã alimentarea se întrerupe cu toate cã
indicatorul duratei rãmase de funcþionare
aratã cã acesta are suficientã energie pentru
a opera, încãrcaþi din nou acumulatorul,
complet, astfel încât valoarea respectivului
indicator sã fie corectã. Þineþi seama însã
cã indicaþia va fi uneori incorectã, dacã
acumulatorul este folosit perioade lungi
de timp la temperaturi ridicate, dacã este
lãsat complet încãrcat sau dacã este utilizat
frecvent. Consideraþi indicaþia ca fiind
aproximativã.
• Marcajul E care aratã cã acumulatorul mai
poate funcþiona puþin timp este afiºat
uneori intermitent, cu toate cã dispozitivul
mai poate lucra încã 20 minute. Aceasta
depinde de condiþiile de lucru sau de
temperatura mediului ambiant.
Pãstrarea acumulatorului
• Dacã acumulatorul nu este folosit o perioadã
îndelungatã, pentru a i se menþine
capacitatea de funcþionare la nivel
corespunzãtor, este necesar ca, o datã pe
an, sã fie încãrcat complet dupã care sã îi
fie consumatã întreaga energie folosindu-se camera video. Pentru a pãstra
acumulatorul, scoateþi-l din camera de luat
vederi ºi depozitaþi-l într-un loc uscat,
curat ºi rãcoros.
• Pentru a descãrca în totalitate acumulatorul
cu camera dvs. de luat vederi, atingeþi
(HOME) T
(SETTINGS) T
[GENERAL SET] T [A.SHUT OFF] T
[NEVER] în meniul HOME ºi lãsaþi camera
în starea de aºteptare corespunzãtoare
înregistrãrii, pânã ce alimentarea înceteazã
(pag. 89).
Durata de viaþã a acumulatorului
• Capacitatea acumulatorului scade în timp,
pe mãsurã ce îl folosiþi tot mai mult. Când
durata sa de funcþionare s-a diminuat
considerabil, este probabil momentul sã îl
înlocuiþi cu unul nou.
• Durata de viaþã a acumulatorului depinde
de condiþiile de pãstrare, de cele de operare
precum ºi de condiþiile mediu.
Despre manevrarea camerei
dvs. video
Privind utilizarea ºi îngrijirea
• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi camera video
sau accesoriile sale în locuri ce corespund
descrierilor de mai jos :
– În spaþii unde este extrem de cald sau de
frig. Nu lãsaþi niciodatã aparatul sau
accesoriile expuse la temperaturi care sã
depãºeascã 60°C (140°F), cum ar fi sub
razele directe ale soarelui vara, în
apropierea surselor de cãldurã sau în
maºinile parcate la soare. Pot apãrea
disfuncþionalitãþi sau se pot deforma.
– În câmpuri magnetice puternice sau în
locuri supuse vibraþiilor mecanice.
Camera video se poate defecta.
– În zone cu unde radio sau radiaþii
puternice. Este posibil ca aparatul sã nu
poatã înregistra corespunzãtor.
– În apropierea receptorilor AM ºi a unor
aparate video. Poate apãrea zgomot.
– Pe o plajã cu nisip sau oriunde este mult
praf. Dacã praful sau nisipul pãtrund în
interiorul camerei video, pot apãrea
defecþiuni uneori iremediabile.
– În apropierea ferestrelor sau uºilor, unde
ecranul cu cristale lichide (LCD), vizorul
sau lentilele pot fi expuse luminii solare
directe. Se pot deteriora atât partea
interioarã a vizorului, cât ºi ecranul LCD.
• Camera funcþioneazã în curent continuu
alimentatã cu 6,8 V / 7,2V (de la acumulator)
sau cu 8,4V (de adaptorul de reþea).
• Pentru alimentarea cu curent continuu (DC)
sau cu curent alternativ (AC) folosiþi
accesoriile recomandate în acest manual.
• Nu permiteþi sã fie udatã camera de luat
vederi, spre exemplu, de ploaie sau de apa
mãrii. Dacã pãtrunde apã în interiorul sãu,
aparatul se poate defecta. Uneori camera
video nu mai poate fi reparatã.
• Dacã în interiorul carcasei pãtrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, întrerupeþi
alimentarea camerei de luat vederi ºi
duceþi-o la un dealer Sony pentru a fi
verificatã, înainte de a o mai folosi.
• Evitaþi manevrarea brutalã, dezasamblarea,
modificarea, ºocurile mecanice sau
ciocnirile (nu loviþi camera cu ciocanul, nu
o scãpaþi pe jos ºi cãlcaþi pe ea). Acordaþi
o grijã deosebitã lentilelor.
• Când nu folosiþi camera, lãsaþi comutatorul
POWER în poziþia OFF (CHG).
• Nu folosiþi camera de luat vederi când
aceasta este înfãºuratã în ceva (de exemplu
într-un prosop) deoarece se poate acumula
cãldurã în interior.
• Când deconectaþi cablul de alimentare de la
prizã, apucaþi ºi trageþi de ºtecher, nu de
cablu.
• Nu deterioraþi cablul de alimentare plasând
obiecte grele pe el.
• Menþineþi curaþi conectorii metalici.
• Nu lãsaþi telecomanda sau bateriile tip
pastilã la îndemâna copiilor. În cazul în care
accidental este înghiþitã o astfel de baterie,
consultaþi imediat un doctor (DRCDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• În cazul în care s-a scurs electrolitul din
baterie :
– consultaþi specialiºtii unui service Sony
autorizat ;
– spãlaþi bine zonele de piele care au intrat
în contact cu electrolitul ;
– dacã lichidul v-a ajuns la ochi, spãlaþi-vã
cu multã apã ºi consultaþi imediat un
doctor.
x Dacã urmeazã sã nu folosiþi camera
video o perioadã îndelungatã de timp
• Porniþi camera de luat vederi din când în
când ºi lãsaþi-o sã funcþioneze circa 3 minute
ca la redarea discurilor sau la înregistrare.
• Înainte de a-l pune la pãstrare, consumaþi
complet energia acumulatorului.
• Scoateþi discul din aparat.
121
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
Condensarea umezelii
Dacã aparatul este adus direct dintr-un loc
friguros într-unul încãlzit, este posibil ca
umezeala sã condenseze în interiorul camerei
de luat vederi, pe suprafaþa discului sau pe
lentile de culegere a semnalului. În acest caz
este posibil ca aparatul sã nu funcþioneze
corect.
x Dacã a condensat umezeala
Opriþi camera de luat vederi ºi lãsaþi-o
aproximativ o orã înainte de a o porni.
x Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când camera este
adusã direct dintr-un loc friguros într-unul
încãlzit (sau viceversa) sau dacã folosiþi
camera în locuri cu umiditate ridicatã, astfel:
• dacã aduceþi camera de pe pârtia de schi
într-un spaþiu încãlzit ;
• dacã deplasaþi camera de luat vederi
dintr-o încãpere sau maºinã cu aer
condiþionat, afarã, unde este foarte cald ;
• dacã utilizaþi camera dupã o furtunã sau
dupã duº ;
• dacã folosiþi camera în locuri cu temperaturi
ridicate ºi cu un nivel ridicat de umezealã.
x Cum se poate preveni condensarea
umezelii
Când deplasaþi camera video dintr-un loc
rãcoros într-unul încãlzit, puneþi-o într-o
pungã de plastic pe care închideþi-o cât mai
bine. Îndepãrtaþi punga doar dupã ce aerul
din interiorul acesteia a ajuns la temperatura
mediului ambiant (dupã circa o orã).
Ecranul LCD
• Nu apãsaþi prea tare ecranul LCD deoarece
se poate defecta.
• Dacã aparatul funcþioneazã în locuri cu
temperaturã scãzutã, este posibil ca pe
ecranul LCD sã aparã o imagine rezidualã.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• În timp ce folosiþi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încãlzi.
Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
122
x Pentru a curãþa ecranul cu cristale
lichide (LCD)
Dacã ecranul se murdãreºte de praf sau de
amprente digitale, se recomandã sã folosiþi o
pânzã moale pentru a le îndepãrta. Când
folosiþi setul de curãþare LCD (opþional), nu
aplicaþi lichidul de curãþare direct pe ecranul
LCD. Utilizaþi hârtia de curãþare umezitã cu
respectivul lichid.
x Pentru reglarea ecranului LCD
(CALIBRATION - calibrare)
Este posibil ca butoanele afiºajului tactil sã
nu funcþioneze corect. În acest caz, urmaþi
procedura de mai jos. Pe durata acestei
operaþii se recomandã sã conectaþi camera
video la o prizã de perete folosind adaptorul
de reþea furnizat.
1 Porniþi camera video.
2 Atingeþi (HOME) T
(SETTINGS)
T [GENERAL SET] T
[CALIBRATION].
3 Atingeþi de trei ori simbolul “×” afiºat pe
ecran cu colþul unui card “Memory Stick
Duo” sau cu un obiect similar.
Poziþia simbolului “×” se modificã.
Pentru a renunþa, atingeþi [CANCEL].
Dacã nu aþi atins corect punctul dorit, reluaþi
operaþia de calibrare.
b Note
• Nu folosiþi un obiect cu vârf ascuþit la
calibrarea ecranului LCD deoarece puteþi
deteriora suprafaþa acestuia.
• Nu puteþi calibra ecranul LCD dacã este
rotit sau dacã panoul este închis, cu
ecranul spre exterior.
Privind manevrarea carcasei
• Dacã se murdãreºte carcasa camerei, curãþaþi -o cu o bucatã de pânzã uºor umezitã cu
apã dupã care ºtergeþi-o cu o pânzã moale
ºi uscatã.
• Pentru a evita deteriorarea finisajului
aparatului, aveþi grijã de urmãtoarele :
– nu folosiþi tiner, benzinã, alcool sau
materialele textile îmbibate cu substanþe
chimice, insecticide sau substanþe de
protecþie solarã ;
– nu manevraþi camera atât timp cât mâinile
vã sunt murdare de substanþele mai sus
menþionate ;
– nu lãsaþi carcasa perioade îndelungate
de timp în contact cu obiecte de cauciuc
sau de vinil.
Întreþinere ºi mãsuri de precauþie (continuare)
Privind lentilele de culegere a
semnalului
• Nu atingeþi lentilele din compartimentul
pentru discuri. Þineþi închis capacul acestui
compartiment, cu excepþia momentelor în
care introduceþi sau scoateþi discul din
aparat, pentru a evita pãtrunderea prafului
în interior.
• Când camera nu funcþioneazã deoarece
lentilele de culegere a semnalului sunt
murdare, curãþaþi-le cu un suflãtor (care nu
este furnizat). Nu atingeþi direct aceste
lentile în timpul operaþiei de curãþare
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
camerei.
3Eliminaþi praful din blocul ocular cu ajutorul
unui dispozitiv de suflare a aerului etc.
Lentile de culegere a semnalului
4 Apãsaþi vizorul înspre corpul camerei.
5 Eliminaþi praful din zona unde s-a aflat
blocul ocular, cu ajutorul dispozitivului
de suflare a aerului.
Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor
• ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã
moale, pentru a le curãþa, în urmãtoarele
cazuri :
– dacã pe suprafaþa lentilelor existã
amprente digitale ;
– în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate
crescutã ;
– când lentilele sunt expuse la atmosferã
salinã, spre exemplu pe malul mãrii.
• Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã
praf ºi murdãrie.
• Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi
periodic lentilele aºa cum este indicat mai
sus. Se recomandã acþionarea camerei cel
puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în
stare optimã de funcþionare cât mai mult
timp.
Curãþarea interiorului vizorului
Îndepãrtaþi praful din interiorul vizorului
urmând etapele descrise în continuare :
1 Trageþi vizorul în exterior.
2 Apãsând clapeta din partea de jos a
vizorului cu un obiect cu vârf ascuþit spre exemplu cu un pix- trageþi dispozitivul
de prindere a blocului ocular în direcþia
indicatã de sãgeatã pentru a-l demonta.
6 Ataºaþi blocul ocular la vizor, apãsându-l în în linie dreaptã pânã ce se aude un
clic.
b Note
• Blocul ocular este o parte componentã de
precizie a camerei video. Nu încercaþi sã îl
dezasamblaþi.
• Nu atingeþi lentilele blocului ocular.
continuã...
123
Pentru a încãrca bateria
reîncãrcabilã preinstalatã la
camera video
Camera dvs. video conþine de la început ºi o
baterie reîncãrcabilã cu scopul de a furniza
energia necesarã pentru ca aparatul sã reþinã
data, ora ºi alte reglaje, chiar ºi atunci când
comutatorul POWER este pus în poziþia OFF
(CHG). Aceastã baterie se încarcã automat
câtã vreme camera este cuplatã la o prizã de
perete prin intermediul adaptorului de reþea
sau dacã este cuplat acumulatorul. Bateria
reîncãrcabilã se va descãrca însã complet
dupã circa 3 luni în care aparatul nu a fost
deloc utilizat (în care nu a avut acumulatorul
montat ºi nici nu a fost cuplat la reþea prin
intermediul adaptorului). Folosiþi camera
dupã ce încãrcaþi aceastã baterie.
Funcþionarea camerei nu va fi însã afectatã
de descãrcarea bateriei reîncãrcabile atât timp
cât nu înregistraþi data.
x Proceduri :
Conectaþi camera video la o prizã de perete
folosind adaptorul de reþea furnizat ºi lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia OFF
(CHG) mai mult de 24 de ore.
124
Specificaþii
Sistem
Format de compresie video
MPEG2 / JPEG (fotografii)
Format de compresie audio
• DCR-DVD110E / DVD610E
Dolby Digital 2 ch
Dolby Digital Stereo Creator
• DCR-DVD115E / DVD310E / DVD410E
/ DVD710E / DVD810E
Dolby Digital 2/5.1 ch
Dolby Digital 5,1 Creator
Semnal video
PAL color, standarde CCIR
Memoria internã (DCR-DVD410E /
DVD810E)
8 GB
Când se mãsoarã capacitatea, 1 GB egal
cu 1 miliard de bytes, o porþiune care
este utilizatã pentru gestionarea datelor.
Discuri care pot fi utilizate
DVD-RW / DVD+RW / DVD-R / DVD+R
DL de 8 cm.
Format de înregistrare a filmelor
• Memoria internã (DCR-DVD410E /
DVD810E)
MPEG2-PS
• Disc
- DVD-RW : DVD-VIDEO (mod VIDEO),
DVD-Video Recording (mod VR)
- DVD+RW : DVD+RW Video
- DVD-R / DVD+R DL : DVD-VIDEO
• Memory Stick PRO Duo
MPEG2-PS
Format de înregistrare a fotografiilor
Exif Ver. 2.2*
Vizor
Vizor electric (color)
Dispozitiv de imagine
• DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
CCD (Charge Coupled Device) 2,25mm
(tip 1/8)
Total : cca. 800.000 pixeli
Efectivi (film, 16:9) : cca. 490.000 pixeli
Efectivi (foto, 16:9) : cca. 310.000 pixeli
Efectivi (foto, 4:3) : cca. 410.000 pixeli
• DCR- DVD310E / DVD410E / DVD 710E /
DVD 810E
CCD (Charge Coupled Device) 3mm
(tip 1/6)
Total : aprox. 1.070.000 pixeli
Efectivi (film, 16:9) : cca. 670.000 pixeli
Eficace (foto, 16:9) : cca. 750.000 pixeli
Efectivi (foto, 4:3) : cca. 1.000.000 pixeli
Lentile
Carl Zeiss Vario-Tessar
DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
• 40× (optic);
• 80× , 2000× (digital)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
• 25× (optic);
• 50× , 2000× (digital)
Diametrul filtrului : 30 mm
Distanþã focalã
• DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
F = 1,8 ÷ 4,1
f = 1,9 - 76 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme :
41 - 1640 mm
Pentru fotografii :
48 - 1920 mm
• DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
F = 1,8 ÷ 3,2
f = 2,5 - 62,5 mm
Când se transformã în aparat foto digital
de 35 mm.
Pentru filme :
41 - 1189 mm (16:9)**
Pentru fotografii :
36 - 900 mm (4:3)
Temperatura de culoare
[ AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
125
Specificaþii (continuare)
Iluminare minimã
• DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
6 1x (lux) (AUTO SLW SHUTTR ON,
viteza obturatorului 1/25 secunde)
0 1x (lux) (la folosirea funcþiei NightShot
plus)
• DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E
/ DVD810E
8 lux (AUTOSLW SHTR ON, viteza
obturatorului 1/25 secunde)
0 lux la folosirea funcþiei NightShot plus
* “Exif” este un format de fiºiere pentru fotografii
stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
Fiºierele în acest format conþin informaþii
suplimentare cum ar fi informaþii legate de
reglajele camerei în momentul înregistrãrii.
** Cifrele care indicã distanþa focalã reprezintã
cifrele reale, rezultate la citirea pixelilor la
unghi panoramic.
• Produs sub licenþã Dolby Laboratories.
Conectori de intrare / ieºire
Conector Remote A/V
Mufã de ieºire video / audio
Mufã USB
Mini-B
(la modelele DCR-DVD110E /
DVD115E / DVD310E : numai ieºire)
Ecran LCD
Imagine
6,7 cm (tip 2,7 ; raportul laturilor 16:9)
Numãrul total de puncte
123.200 (560 × 220)
126
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea
6,8 V / 7,2 V curent continuu (de la
acumulator)
8,4 Vcurent continuu (cu adaptor de reþea)
Consum mediu de putere
La folosirea ecranului LCD sau a vizorului
având o luminozitate obiºnuitã
• DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
LCD : 2,9 W
Vizor : 2,7 W
• DCR-DVD310E / DVD710E
LCD : 3,2 W
Vizor : 2,8 W
• DCR-DVD410E / DVD810E
LCD : 2,8 W
Vizor : 2,4 W
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi +40°C
Temperatura de depozitare
–20°C ÷ +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
55 × 89 × 130 mm (L/Î/A)
inclusiv pãrþile proeminente
55 × 89 × 130 mm (L/Î/A)
inclusiv pãrþile proeminente, cu
acumulatorul furnizat NP-FH40 ataºat
Masa (aproximativ)
• DCR-DVD110E / DVD115E / DVD610E
390 g numai aparatul propriu-zis
440 g inclusiv acumulatorul tip NP-FH40
ºi un disc.
• DCR-DVD310E / DVD710E
400 g numai aparatul propriu-zis
450 g inclusiv acumulatorul tip NP-FH40
ºi un disc.
• DCR-DVD410E / DVD810E
400 g numai aparatul propriu-zis
445 g inclusiv acumulatorul tip NP-FH40
Accesorii furnizate
Vezi pagina 19.
Adaptor de reþea AC-L200 /
L200B
Cerinþe privind alimentarea
100 - 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de curent :
0,35 - 0,18 A
Consum de putere :
18 W
Tensiunea la ieºire
8,4 V* curent continuu
Temperatura de funcþionare
între 0°C ºi +40°C
Temperatura de depozitare
între -20°C ºi +60°C
Dimensiuni (aproximativ)
48 × 29 × 81 mm (L/Î/A)
exclusiv pãrþile proeminente
Masa (aproximativ)
170 g exclusiv cablul de alimentare
* Citiþi eticheta de pe adaptorul de reþea pentru
alte specificaþii.
Acumulator NP-FH40
Tensiunea maximã la ieºire
8,4 V curent continuu
Tensiunea la ieºire
7,2 V curent continuu
Capacitate
4,9 Wh (680 mAh)
Tip :
Cu ioni de litiu
Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã aviz prealabil.
În legãturã cu mãrcile
• “Handycam” ºi simbolul
sunt mãrci
înregistrate ale Sony Corporation.
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
PRO Duo”,
“
”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick”, “MagicGate
Memory Stick Duo” sunt mãrci înregistrate
ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcã înregistratã a
Sony Corporation.
• Siglele DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ºi
DVD-R DL sunt mãrci de comerþ.
• Dolby ºi simbolul dublu D sunt mãrci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Dolby Digital Stereo Creator, Dolby Digital
5,1 Creator este marcã de comerþ a Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows ºi Windows Media
Windows Vista ºi DirectX sunt mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale ale
Microsoft Corporation din Statele Unite
ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci de comerþ
sau mãrci înregistrate ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. ºi în alte þãri.
• Intel, Intel Core, Pentium este marcã
înregistratã sau comercialã a Intel
Corporation în Statele Unite ºi/sau în alte
þãri.
• Adobe, sigla Adobe ºi AdobeAcrobat
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Adobe Systems Incorporated în Statele
Unite ºi / sau în alte þãri.
În plus, denumirile produselor folosite în
acest manual sunt, în general, mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale ale
dezvoltatorilor ºi producãtorilor respectivi.
În acest manual nu vor apãrea, însã, în fiecare
caz marcajele ™ sau ®.
127
Specificaþii (continuare)
Note legate de licenþã
ESTE ÎN MOD EXPRES INTERZISÃ ORICE
ALTÃ UTILIZARE A ACESTUI PRODUS
ÎN AFARA CELEI ÎN SCOP PERSONAL,
CARE FOLOSEªTE INFORMAÞII LEGATE
DE STANDARDUL MPEG-2 PENTRU
CODARE VIDEO, FÃRÃ A FI ÎN POSESIA
UNEI LICENÞE PENTRU PATENTELE DIN
PORTOFOLIUL MPEG-2, LICENÞÃ CARE
POATE FI ACHIZIÞIONATÃ DE LA MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Aplicaþiile software “C Library”, “Expat”,
“zlib” ºi “libjpeg” sunt furnizate împreunã
cu camera dvs. video. Vã punem la dispoziþie
aceste aplicaþii software în baza unor
acorduri de licenþã cu proprietarii drepturilor
de autor. La cererea acestora, avem obligaþia
sã vã informãm de urmãtoarele. Vã rugãm sã
citiþi cele mai jos. Citiþi “License1.pdf” din
directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi
gãsi licenþele (în limba englezã) pentru
“C Library”, “Expat”, “zlib” ºi “libjpeg”.
Despre software GNU GPL/
LGPL
Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru
GNU (General Public License), în continuare
denumite “GPL” sau GNU (Lesser General
Public License), denumite în continuare
“LGPL”, sunt incluse în camera video.
Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a
accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul
sursã al acestor programe software în
condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL /
LGPL.
Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a
îl prelua, duceþi-vã la adresa indicatã mai jos
ºi selectaþi HDR-DVD810 :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru
chestiuni legate de codul sursã.
Citiþi “license2.pdf” din directorul “License”
de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba
englezã) pentru software-ul “GPL” ºi
“LGPL”.
128
Pentru a vedea un document PDF, vã este
necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul în
care aceasta nu este instalatã pe calculatorul
dvs., o puteþi prelua de pe pagina de internet
Adobe Systems :
http://www.adobe.com/
Referinþe
Identificarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor
Numerele din paranteze reprezintã paginile de referinþã.
1 Comutator NIGHTSHOT PLUS
(pag. 41)
0 Pârghie pentru ajustarea lentilelor
vizorului (pag. 26)
2 Slot / capac “Memory Stick Duo”
ºi indicator luminos de acces
(pag. 32)
Indicatorul luminos de acces se aprinde
atât pentru memoria internã*, cât ºi
pentru un card “Memory Stick PRO
Duo”.
qa Buton . (BACK LIGHT) (pag. 41)
3 Ecran LCD / afiºaj tactil (pag. 16, 26)
4 Buton
(HOME) (pag. 17, 78)
qs Difuzor
Redarea sunetelor este realizatã cu
ajutorul difuzorului. Pentru informaþii
legate de volum, consultaþi pagina 45.
qd Mufã (USB) (pag. 64).
(La modelele DCR-DVD110E / DVD115E /
DVD310E / DVD410E: numai ieºire)
5 Butoane de zoom (pag. 40, 46)
qf Buton
(VIEW IMAGES)
(pag. 35, 43)
6 Buton START / STOP (pag. 34, 39)
qg Buton DUBBING* (pag. 55)
7 Buton RESET
Iniþializeazã toate reglajele, inclusiv
reglajele privind data ºi ora.
qh Buton DISP / BATT INFO (pag. 21)
* DCR-DVD410E / DVD810E
8 Buton ºi indicator luminos QUICK
ON (pag. 41)
9 Buton EASY (pag. 34)
129
Identificarea pãrþilor componente ºi a butoanelor
(continuare)
1 Comutator POWER (pag. 24)
2 Vizor (pag. 26)
3 Indicator luminos CHG (încãrcare)
(pag. 20)
4 Indicatoare luminoase
(foto) (pag. 24)
(film) /
5 Acumulator (pag. 20)
6 Microfon intern (pag. 40)
Un microfon (opþional) compatibil cu
Interfaþa activã pentru accesorii* va
avea prioritate dacã este conectat.
7 Cursor pentru puterea de zoom
(pag. 40, 46)
8 Buton PHOTO (pag. 34, 39)
9 Mufã DC IN (pag. 20)
0 Buton START / STOP (pag. 34, 39)
qa Sistem de prindere a trepiedului
Prindeþi camera de trepied (opþional) cu
ajutorul ºurubului acestuia. (Aveþi grijã
ca lungimea ºurubului trepiedului sã fie
mai micã de 5,5 mm.).
qs Pârghie de eliberare a
acumulatorului BATT (pag. 21)
* DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E
130
1 Interfaþã activã pentru accesorii
*
Interfaþa activã pentru accesorii
furnizeazã energia necesarã pentru
accesoriile opþionale cum ar fi iluminarea
video, un bliþ sau un microfon.
Accesoriul poate fi pornit sau oprit prin
acþionarea comutatorului POWER al
camerei video. Consultaþi instrucþiunile
de operare furnizate care însoþesc
accesoriul furnizat.
Interfaþa activã pentru accesorii are un
dispozitiv de fixare care permite prinderea
în siguranþã a accesoriului. Pentru a
conecta accesoriul, apãsaþi în jos ºi
împingeþi accesoriul pânã la capãt, dupã
care strângeþi ºurubul. Pentru a demonta
accesoriul, desfaceþi ºurubul, apoi
apãsaþi în jos ºi trageþi accesoriul spre
exterior pentru a-l detaºa.
• Când înregistraþi filme folosind un bliþ
extern (opþional) conectat la suportul
pentru accesorii, opriþi alimentarea
bliþului extern pentru a evita
înregistrarea zgomotului produs la
încãrcare.
• Când este conectat un bliþ extern
(opþional), acesta are prioritate în faþa
bliþului incorporat (pag. 40).
3 Bridã pentru cureaua de umãr
Ataºaþi o curea de umãr (opþionalã).
4 Curea de prindere (pag. 27)
5 Comutator OPEN de deschidere a
capacului compartimentului
pentru disc / Indicator luminos
ACCESS (pag. 30)
6 Obiectiv (lentile Carl Zeiss) (pag. 6)
7 Port de radiaþii infraroºii / Senzor
pentru telecomandã*
Îndreptaþi telecomanda spre senzorul
care îi este destinat pentru a acþiona camera (pag. 132).
8 Comutator LENS COVER (pag. 26)
9 Conector A/V Remote Connector
(pag. 48, 62)
Conectaþi alte accesorii opþionale.
* DCR-DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E
2 Capacul compartimentului pentru
disc (pag. 30)
131
Identificarea pãrþilor componente ºi a butoanelor
(continuare)
Telecomandã (DCR-DVD310E /
DVD410E / DVD710E / DVD810E)
b Note
• Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi
foiþa izolatoare.
Foiþa izolatoare
132
1 Butonul DATA CODE (pag. 84)
Sunt afiºate data ºi ora sau datele de
reglaj ale camerei pentru imaginile
înregistrate, dacã este apãsat acest
buton în cursul redãrii.
2 Butonul PHOTO (pag. 34, 39)
Imaginea afiºatã pe ecran la momentul
apãsãrii acestui buton va fi înregistratã
ca fotografie.
3 Butoane SCAN / SLOW (pag. 35, 44)
4 Butoane . > (Precedent /
Urmãtor) (pag. 35, 44)
5 Buton PLAY (Redare) (pag. 35, 44)
6 Buton STOP (pag. 35, 44)
7 Buton DISPLAY (pag. 21)
8 Emiþãtor
9 Butonul START/STOP (pag. 34, 39)
0 Butoane de zoom (pag. 46, 46)
qa Butoane PAUSE (pauzã) (pag. 35, 44)
qs Buton VISUAL INDEX (pag. 35, 43)
Este afiºatã o interfaþa VISUAL INDEX
dacã apãsaþi acest buton în timpul redãrii.
qd Butoanele b/B/v/V ENTER
Când apãsaþi oricare buton din interfaþa
VISUAL INDEX / Face Index / Film Roll
Index sau din Lista de redare, pe ecranul
LCD apare chenarul portocaliu. Selectaþi
butonul dorit sau un element cu b/B/
v/V, apoi apãsaþi ENTER pentru acces.
• Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care
îi este destinat pentru a acþiona camera
video (pag. 131).
• Dacã nu sunt transmise comenzi de la
telecomandã pentru o anumitã perioadã
de timp, chenarul portocaliu dispare. Dacã
apãsaþi oricare dintre butoanele b/B/v/
V sau ENTER, chenarul apare în poziþia
unde a fost anterior afiºat.
• Nu puteþi selecta unele butoane de pe
ecranul LCD folosind b/B/v/V.
Pentru a schimba bateria
telecomenzii
1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în
adâncitura sistemului de prindere ºi
trageþi-l în afarã.
2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã
baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã
(+) îndreptatã în sus.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
în telecomandã împingând pânã ce se
aude un clic.
Clapetã
ATENÞIE
Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este manevratã corect. Nu o
reîncãrcaþi, nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi
în foc.
• Când bateria cu litiu se consumã, este
posibil ca distanþa de acþionare dintre
telecomandã ºi aparat sã scadã sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate
prezenta risc de incendii sau de explozii.
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii/
redãrii
La înregistrarea filmelor
La fotografiere
La vizualizarea filmelor
La vizualizarea fotografiilor
1 Butonul HOME (pag. 17, 78)
2 Indicatorul energiei rãmase a
acumulatorului (aprox.) (pag. 21)
3 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de
aºteptare) sau [REC] (înregistrare))
4 Modul de înregistrare (HQ / SP / LP)
(pag. 80)
5 Tip de suport media (pag. 12)
6 Contor (orã / minute / secunde)
7 Buton OPTION (pag. 18, 90)
8 Durata disponibilã pentru înregistrarea
de filme
9 Modul audio (pag. 80) (DCR-DVD115E /
DVD310E / DVD410E / DVD710E /
DVD810E)
0 Reglajul Face Index (pag. 82)
qa Buton VIEW IMAGES (pag. 35, 43)
qs Dimensiune imagini (pag. 82)
qd Numãrul rãmas de fotografii ce pot fi
înregistrate (pag. 83)
qf Director de înregistrare.
Când pentru [PHOTO MEDIA SET] este
aleasã varianta [MEMORY STICK]
qg Butonul Return (de revenire)
qh Modul de redare
qj Numãrul filmului curent / Numãrul total
de filme înregistrate
Când pentru [MOVIE MEDIA SET] este
aleasã varianta [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) sau [MEMORY
STICK]
qk Buton Precedent / Urmãtor (pag. 35, 44)
qlButoane de acþionare video (pag. 35, 44)
w; Denumirea fiºierului de date / Numãrul
scenei.
wa Numãrul fotografiei curente / Numãrul
total de fotografii înregistrate
ws Director de redare.
Când pentru [PHOTO MEDIA SET] este
aleasã varianta [MEMORY STICK]
wd Buton pentru succesiunea de imagini
(pag. 47)
wf Buton VISUAL INDEX (pag. 35, 43).
133
Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii / redãrii
(continuare)
Indicatoare
afiºate
realizarea de modificãri
la
În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate
urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza
reglajele efectuate la camera video.
Stânga sus
Dreapta sus
Indicatori
Semnificaþie
Conectare PictBridge (64)
E
Avertisment (110)
Jos
Indicatori
Semnificaþie
Reglaj Face Index (82)
9
Jos
Indicator
Modul audio (80)
Opþiunea SteadyShot
inactivã (81)
Folosirea bliþului (83, 84)
Înregistrare cu Cronometrul
propriu (96)
BLT-IN ZOOM MIC (96)
Dreapta sus
Indicator
Semnificaþie
Gradare (96)
Iluminarea din spate a
ecranului LCD este opritã (26)
Centru
Indicatori
Semnificaþie
NightShot plus (41)
Super NightShot plus (95)
Color Slow Shutter (95)
134
Iluminare din spate (41)
Echilibrul de alb (94)
WIDE SELECT (80)
+ –
.
Semnificaþie
MICREF LEVEL scãzut (96)
4:3
SCENE SELECTION
(Selecþia scenei) (93)
Centru
Stânga sus
Reglarea manualã a
focalizãrii (92)
Efecte de imagine (96)
Efecte digitale (96)
Prim-planuri la distanþã
(92)
EXPOSURE (93) /
SPOT METER (93)
z Observaþie
• Conþinutul ºi poziþiile indicatoarelor
prezentate aici pot fi diferite de cele care
apar efectiv pe ecranul camerei dvs. În
funcþie de modelul de camerã, este posibil
ca unele indicatoare sã nu fie afiºate.
Codul de date în timpul redãrii
Datele referitoare la ora, data înregistrãrii ºi
la reglajele camerei vor fi înregistrate automat
pe suportul media. Ele nu sunt afiºate pe
ecran în timpul înregistrãrii, dar le puteþi
vizualiza la redare selectând [DATA CODE]
(pag. 84). Puteþi vedea data ºi ora înregistrãrii
cu ajutorul altui echipament etc.
([SUB-T DATE], pag. 82).
Glosar
x Dolby Digital
Un sistem de compresie audio dezvoltat de
Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5,1 Creator
Tehnologie de compresie a sunetului
dezvoltatã de Dolby Laboratories Inc. care
comprimã eficient semnalul audio pãstrând
o înaltã calitate a sunetului. Acesta permite
înregistrarea sunetului cu efect de învãluire
pe 5,1 canale folosind în acelaºi timp mai
eficient spaþiul de pe disc. Discurile create
cu ajutorul Dolby Digital 5,1 Creator pot fi
redate de un echipament compatibil cu
discurile create de camera dvs.
x JPEG
JPEG este acronimul pentru Joint Photographic Experts Group, ºi reprezintã o
compresie standard a datelor fotografiilor
(reducerea capacitãþii ocupate de date).
Aceastã camerã video înregistreazã
fotografii în format JPEG.
x MPEG
MPEG este acronimul pentru Moving
Picture Experts Group, grup de standarde
pentru codificarea (compresia de imagine)
video (filme) ºi audio. Existã formatele
MPEG1 ºi MPEG2. Aceastã camerã video
înregistreazã filme în format MPEG2.
x Reprezentare de mici dimensiuni
a imaginilor (Thumbnail)
Imagini de dimensiuni reduse care vã permit
vizualizarea simultanã a mai multor imagini.
Acest sistem de vizualizare a imaginilor este
folosit la camera video de interfaþa [VISUAL
INDEX], [ INDEX] ºi [ INDEX].
x Sunet cu efect de învãluire pe
5,1ch
Sistem care redã sunetul cu ajutorul a 6 boxe,
3 plasate frontal (în stânga, în dreapta ºi
central) ºi 2 plasate în spate, la care se
adaugã un subwoofer specializat pe
frecvenþe joase, considerat ca 0,1 canal
pentru frecvenþe de 120 Hz sau mai joase.
x VBR
VBR este acronimul pentru Variable Bit Rate
(Vitezã de transfer variabilã) ºi reprezintã un
format care permite stabilirea automatã a
vitezei de transfer a datelor (volumul de date
înregistrate într-un interval de timp) în
concordanþã cu scena înregistratã. Pentru
piese video în care elementele se deplaseazã
rapid, este utilizat mult spaþiu de pe suportul
media pentru a se obþine o imagine clarã,
ceea ce conduce la diminuarea duratei
disponibile de înregistrare.
x Mod VIDEO
Unul dintre formatele de înregistrare pe care
îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW.
Modul VIDEO asigurã o excelentã
compatibilitate cu alte echipamente DVD.
x Mod VR
Unul dintre formatele de înregistrare pe care
îl puteþi selecta când folosiþi un DVD-RW.
Modul VR permite realizarea a diferite
montaje (ºtergere sau rearanjarea) cu camera
video. Finalizarea discului vã va permite
redarea discului cu echipamente DVD
compatibile cu modul VR.
135
Index
Indicaþii numerice
Adaptor 21 pini .............. 49
8 cm (diametru DVD) ...... 12
Înregistrare cu efect de
învãluire 5,1 canale ... 40
Raportul laturilor imaginilor
4:3, 16:9 ............... 31, 48
C
Cablu de alimentare ........ 20
Cablu de conectare A/V ....
............................... 48, 62
Cablu S VIDEO ......... 48, 62
Cablu USB ................ 64, 98
Calculator ....................... 97
Calibrare (CALIBRATION) 122
A
CAMERA DATA ........... 84
Accesorii furnizate ......... 19
CANDLE ........................ 93
Acumulator ............. 20, 132
Capac obiectiv ............... 26
informaþii (BATT INFO) ... 21
Categorii
încãrcare ..................... 21
Others ......................... 50
autonomie ................... 21
Manage Media ........... 66
Acumulator “InfoLITHIUM”
Settings ...................... 78
............................... 119
CD-ROM ........................ 97
Adaptor de reþea ............ 20
ceas (CLOCK SET) ............. 24
Afiºaj de autodiagnosticare
Cerinþe privind sistemul de
............................... 110
operare ......................... 97
AREA SET ..................... 88
CLOCK / LANG .............. 88
A.SHUT OFF ................ 89
COLOR SLOW SHTR95, 109
AUDIO MODE ............... 80
Condensarea umezelii ... 121
AUTO SLW SHUTTR .......
Conector
..........................81, 109
curent continuu (DC) .. 20
Avertizare
intrare c.c. (DC IN) ...... 20
indicatori ...................... 110
mesaje ........................... 112 Copiere foto ................... 56
Cronometru propriu ........ 96
Curea de prindere ........... 27
B
Back light (contra luminii) . Conectare
imprimantã .................. 64
............................. 41, 109
TV ............................... 48
Baterie tip pastilã cu litiu132
aparat video ................ 62
Baterie
reîncãrcabilã
recorder DVD/HDD .... 62
preinstalatã ................ 124
BEACH .......................... 94 D
BEEP (semnal sonor) ...... 86 DATA CODE .................. 84
BLACK FADER .............. 95 DATE/TIME ...... 25, 84, 134
B&W (alb-negru) ........... 96 DELETE (ºtergere)
BLT-IN ZOOM MIC ....... 96
film .............................. 51
foto ............................. 52
DEMO MODE ................ 88
Definalizare disc ...... 74, 108
Diferenþe temporale
diferenþe de fus orar .. 114
ora de varã .................. 88
DIGITAL ZOOM ............ 81
Disc ................................ 30
Disc cu douã feþe ......... 117
136
DISP OUTPUT ............... 87
DISC SELECT GUIDE ..... 75
DISPLAY ........................ 85
Divizare
original ........................ 58
listã de redare ............. 61
Dolby Digital 5,1 Creator135
Drepturi de autor .......... 127
Drive DVD ...................... 55
Duplicare film ........... 55, 62
Durata încãrcãrii ............. 21
Durata înregistrãrii ... 21, 33
Durata redãrii ................. 22
DVD, tipuri ~
DVD+RW .................... 12
DVD-R ........................ 12
DVD+R DL .................. 12
DVD-RW ..................... 12
D. EFFECT .............. 96, 109
E
Easy Handycam ............. 34
Echilibru de alb ....... 94, 109
Ecran LCD ...................... 26
Editare ............................ 50
EXPOSURE ............. 93, 109
F
Face Index ................ 45, 82
FADER (gradare) ..... 95, 109
FILE NO. (numãr fiºier) .. 83
Finalizare (disc) ....... 67, 108
FIREWORKS ................. 93
FLASH LEVEL ............... 83
FLASH MODE ............... 83
FOCUS (focalizare) .. 92, 105
Foiþã izolatoare ............. 132
Formatare
disc ............................. 72
memoria internã .......... 72
Memory Stick PRO Duo72
Fotografii ................. 34, 39
Format de imagine .......... 12
Film Roll Index ................ 45
Filme ......................... 34, 39
G
GENERAL SET ............... 88
GUIDEFRAME ............... 81
Glosar ........................... 135
Gradare ....................95, 109
dinspre alb (WHITE FADER)
dinspre negru (BLACK
FADER)
L
HOME, meniu ~ .............. 78
CLOCK / LANG .......... 88
GENERAL SET ........... 88
MOVIE SETTINGS ..... 80
OUTPUT SETTINGS .. 87
PHOTO SETTINGS ..... 82
SOUND / DISP. SET .... 86
VIEW IMAGES SET ... 84
HQ .................................. 80
LANDSCAPE ................. 94
LANGUAGE SET ........... 88
LAST SCENE DEL ......... 52
LCD
LCD BL LEVEL .... 86, 106
LCD BRIGHT .............. 86
LCD COLOR ............... 86
LCD BRIGHT (luminozitatea
ecranului) .................... 86
LCD COLOR ................... 86
Lentile
de culegere semnal ... 123
Lista de redare
creare .......................... 59
redare .......................... 60
LP (redare îndelungatã) .. 80
Luminozitate LCD ........... 26
Luminozitate vizor .......... 86
I
M
H
IMAGE SIZE .................. 82
INDEX SET (Face index) 82
Iluminare LCD ................ 26
Imprimare ....................... 64
Index dupã datã .............. 46
Indicator de avertizare .. 110
Indicatori ...................... 134
INDOOR (în interior) ...... 94
InfoLITHIUM, acumulator
................................... 119
Instalare software ........... 97
Î, J
Încãrcare
acumulator .................. 21
baterie montatã iniþial 105
Înregistrare ............... 34, 38
Înregistrãri suplimentare 74
Întreþinere ..................... 117
JPEG ............................. 135
Macintosh ...................... 97
Marcã înregistratã .............
(de comerþ) ............. 127
MANAGE MEDIA,
categorie ................... 66
Mãrire ............................. 40
Mãrire la redare .............. 46
Mãsuri de precauþie ..... 117
“Memory Stick” ....... 5, 118
“Memory Stick PRO Duo”
...................... 5, 32, 118
Meniu DVD .................... 69
Meniu OPTION .............. 90
Meniu HOME ................. 78
Mesaje de avertizare .... 112
MICREF LEVEL ....... 96, 109
Modul
demonstrativ (DEMO) ... 88
înregistrare (REC) ........ 80
oglindã ........................ 41
simplificat de funcþionare
(Easy Handycam) ..... 34
VIDEO .................. 12, 135
VR ........................ 12, 135
Montaje ale imaginilor .... 50
MOVIE SETTINGS ......... 80
MOVIE DUB .................. 55
MPEG ........................... 135
Mufe
DC ............................... 20
DC IN .......................... 20
N
NightShot plus ............... 41
NIGHTSHOT LIGHT ...... 80
NTSC ........................... 114
Numãrul fiºierului ........... 83
Numãrul de fotografii ce pot
fi înregistrate ................ 83
O
OLD MOVIE ................... 96
OTHER, categorie ~ ....... 50
ONE PUSH ..................... 94
Ora de varã ....................... 8
OPTION, meniu ~ ........... 90
Original
Divizare ....................... 58
ªtergere ...................... 51
OUTDOOR ..................... 94
OUTPUT SETTINGS ...... 87
P
PAL .............................. 114
PASTEL .......................... 96
PHOTO COPY ................ 56
PHOTO SETTINGS ........ 82
PictBridge ....................... 64
PICT. EFFECT (efecte de
imagine) ................ 96, 109
Playlist (Listã de redare) ....
............................. 59 ÷ 61
PORTRAIT ..................... 04
Pregãtire ......................... 20
Protejare ....................... 113
Q
QUICK ON ..................... 41
QUICK ON STBY ........... 89
continuã...
137
Index (continuare)
R
Raportul laturilor imaginilor
..................................... 48
REDEYE REDUC (reducerea
efectului de ochi roºii) .......... 84
Redare ...................... 35, 43
Reprezentãri de dimensiuni
reduse ale imaginilor .. 135
REMOTE CTRL .............. 89
REMAINING SET .......... 81
REPAIR IMG. DB. F ....... 76
S
S. NIGHTSHOT PLS 95, 109
SCENE SELECTION 93, 109
SELF TIMER (cronometru) . 96
SEPIA ............................. 96
SETTINGS, categorie ..... 78
Simboluri ...................... 134
Sisteme TV de culoare .. 114
SLIDE SHOW (succesiune
de imagini) ................... 47
SNOW ............................ 94
Software ......................... 99
SOUND / DISP SET ........ 86
SOUND SETTINGS ........ 79
SP (redare standard) ....... 80
Specificaþii .................... 125
SPORTS .......................... 94
SPOTLIGHT ................... 94
SPOT FOCUS .......... 92, 109
SPOT METER (exponometru
punctual) ............... 93, 109
STEADY SHOT .............. 81
SUB-T DATE ................. 82
SUMMERTIME .............. 88
SUNRISE&SUNSET ....... 93
ª
ªtergere
Film ............................. 51
Foto ............................ 52
T, Þ
TELEMACRO ......... 92, 109
Telecomandã ......... 102, 132
Trepied ......................... 130
TV, sistem de culoare ... 114
TWILIGHT ..................... 93
TV TYPE .................. 48, 87
U
UNFINALIZE .......... 74, 108
USB 2.0 .......................... 97
Utilizarea camerei în
strãinãtate .................. 114
V
VBR ................................ 13
VF B.LIGHT (luminozitatea
vizorului) ...................... 86
VIEW IMAGES SET ....... 84
VISUAL INDEX, interfaþã .
............................... 35, 43
VOLUME ................. 45, 86
VIDEO, mod ~ ......... 12, 135
VR, mod ~ ............... 12, 135
W
WHITE BAL. (echilibrul de
alb) ........................94, 109
WHITE FADER .............. 95
WIDE SELECT ........80. 109
Windows ........................ 97
Z
Zoom .............................. 40
ZOOM LINK .................. 85
Informaþii suplimentare legate de acest produs precum ºi
rãspunsuri la cele mai frecvente întrebãri puteþi gãsi pe pagina
noastrã de internet dedicatã asistenþei pentru clienþi.
http://www.sony.ro
138
Download PDF

advertising