Sony | SA-W2500 | Sony SA-W2500 Házimozi-mélynyomó Használati útmutató

A
B
C
Erősítő
1 (csak SA-W2500)
D
Ez a mélysugárzó
SPEAKER
SPEAKER
OUT
E
Erősítő
Erősítő
SPEAKER B
SPEAKER A
IN
IN
LINE
LINE IN
L
L
SPEAKER
OUT
Aktív mélysugárzó
IN
SPEAKER
L
SA-W3800/SA-W3000/
SA-W2500
4-448-950-11(1) (HU)
L
OUT
SPEAKER IN
R
R
Első
hangsugárzó (B)
R
OUT
L
L
L
R
R
R
R
Ez a mélysugárzó
LINE IN
l:A jelek áramlása
l:A jelek áramlása
l:A jelek áramlása
SPEAKER
OUT
L
L
R
R
SPEAKER IN
F
G
2 (csak SA-W3800/SA-W3000)
1 (csak SA-W2500)
Erősítő
Ez a mélysugárzó
MONO OUT
Erősítő
Ez a mélysugárzó
MONO OUT
IN
OUT
IN
LINE
l:A jelek áramlása
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el
a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya)
hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja
a készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és soha
ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a készülékre.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki
a készülék burkolatát. Minden javítást bízzon
szakemberre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
(pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében)
elhelyezni és működtetni.
A rendszert úgy helyezze el, hogy probléma esetén
a hálózati kábelt azonnal ki lehessen húzni a fali
csatlakozóaljzatból.
Az európai vásárlók számára
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő
szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási
hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes
módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn.
Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos további információkat illetően forduljon
a helyi önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben
a terméket vásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
A következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó országokban
eladott készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan Minato-ku)
gyártotta vagy nevében gyártották. Az európai
uniós szabályozás szerinti termékmegfelelőséggel
kapcsolatban kérdéseket a hivatalos képviselőhöz lehet
intézni a következő címen: Sony Deutschland GmbH
(Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország).
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Óvintézkedések
Biztonság
ˎˎ Használatba
vétel előtt ellenőrizze, hogy a készülék
üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló hálózati
feszültséggel.
ˎˎ Ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza
ki a fali dugaszolóaljzatból. A vezeték kihúzásakor
a csatlakozódugasznál fogja meg. Soha ne húzza
magát a vezetéket.
ˎˎ Ha bármilyen folyadék vagy szilárd anyag kerül
a készülék belsejébe, húzza ki a készülék csatlakozóját,
és mielőtt tovább használná, ellenőriztesse
szakemberrel a mélysugárzót.
ˎˎ A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.
Felszereléskor
Megjegyzések
ˎˎ Ne
ˎˎ Mindig
helyezze a mélysugárzót fűtőtestek (például
radiátorok vagy légvezetékek) közelébe, illetve olyan
helyre, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak,
mechanikai rázkódásnak vagy ütődésnek van kitéve.
ˎˎ A jó szellőzés alapvető fontosságú annak érdekében,
hogy a mélysugárzó belsejében ne alakuljon ki
hőgóc. Úgy helyezze el a mélysugárzót, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte. Ne helyezze
a mélysugárzót puha felületre vagy túl közel a falhoz,
mert ezzel elzárhatja a hátul lévő szellőzőnyílást.
ˎˎ Járjon el elővigyázatosan, amikor a mélysugárzót
különlegesen kezelt (viaszolt, olajozott, fényezett
stb.) padlóra helyezi, mivel foltok vagy fakulások
keletkezhetnek.
ˎˎ Ügyeljen rá, hogy a mélysugárzó sarkai ne okozzanak
sérüléseket.
Erősítő vagy más berendezés be- és
kikapcsolásakor
Állítsa az erősítő hangerejét a lehető legkisebbre.
A mélysugárzó károsodásának megelőzése
érdekében
ˎˎ Ügyeljen
arra, hogy az erősítő hangerő-szabályozóját
úgy állítsa be, nehogy túlságosan nagy bemeneti
teljesítményt adjon.
ˎˎ Ne próbálja felnyitni a készülék burkolatát, illetve
hangsugárzó-egységeket vagy hálózati elemeket
eltávolítani belőle.
ˎˎ Ne nyomja meg a porvédő burkolatot sem
szándékosan, sem véletlenül.
A készülékház tisztításakor
Enyhén megnedvesített puha kendővel törölje le
a készülékházat. A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószereket, például
alkoholt vagy benzint.
Ha a mélysugárzóval kapcsolatban bármilyen
olyan kérdése vagy problémája merül fel, amelyre
a jelen útmutatóban nem talál választ, forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
Közeli tv-képernyőn a kép elszíneződése
esetén
Felszerelés
A hangsugárzó-rendszer mágneses árnyékolásának
köszönhetően elhelyezhető tv-készülék közelében,
de a készülék típusának megfelelően előfordulhat,
hogy a tv-képernyőn elszíneződés látható.
Mivel az emberi fül a mélysugárzó által
reprodukált (200 Hz alatti) mélyhangzás irányát
és helyét nem tudja észlelni, a mélysugárzó
a helyiségben tetszés szerinti pontra elhelyezhető.
A mélyhangok jobb reprodukciója érdekében
a mélysugárzót ajánlott olyan szilárd talajon
elhelyezni, ahol rezonanciának valószínűleg
nincs kitéve.
A mélyhangok megfelelő reprodukciója érhető el
egyetlen mélysugárzóval is. Ha több mélysugárzót
használ, akkor azonban még hatékonyabban
reprodukálhatók a mélyhangok.
Elszíneződés esetén...
tKapcsolja ki a tv-készüléket egyszer, majd
15–30 perc múlva kapcsolja be újra.
Elszíneződés újbóli előfordulása esetén...
tHelyezze a mélysugárzót távolabb
a tv‑készüléktől.
Gerjedés esetén
Helyezze át a hangsugárzót, vagy csökkentse az erősítő
hangerejét.
Ez a mélysugárzó
l:A jelek áramlása
IN
© 2012 Sony Corporation
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
IN
L
IN
LINE
FIGYELMEZTETÉS
SPEAKER
OUT
R
2 (csak SA-W3800/SA-W3000)
(1)
Első
hangsugárzó (J)
IN
Első
hangsugárzó (B)
Első
hangsugárzó (J)
függőlegesen helyezze el a mélysugárzót, úgy,
hogy legalább néhány centiméterre legyen a faltól.
ˎˎ Ne tegyen tárgyakat a mélysugárzóra, és ne üljön rá.
ˎˎ Ha a mélysugárzót a helyiség közepén helyezi
el, a mélyhangok nagyon gyengék lehetnek.
Ezt a helyiség állóhullámainak hatása okozhatja.
Ebben az esetben helyezze távolabb a mélysugárzót
a helyiség közepétől, vagy iktassa ki az állóhullám
okát – például a falon könyvespolc felszerelésével.
Csatlakoztassa a mélysugárzót az erősítőhöz,
majd csatlakoztassa az első hangsugárzókat
a mélysugárzóhoz.
ˎˎHa az erősítő nem rendelkezik a fenti típusú
kimeneti aljzatok valamelyikével, csatlakoztassa
az erősítő hangsugárzó-csatlakozóit
a SPEAKER IN csatlakozókhoz.
Előzetes teendők
ˎˎ Mielőtt bármiféle csatlakoztatást megkezdene,
kapcsolja ki az erősítőt és a mélysugárzót.
ˎˎ Használja a megfelelő készülékhez kapott
hangkábeleket. Amennyiben nem rendelkezik
elég hangkábellel ahhoz, hogy a szükséges
csatlakoztatásokat elvégezze, külön
megvásárolható hangkábeleket kell beszereznie.
ˎˎ Ügyeljen a csatlakozások biztos voltára, hogy
elkerülhető legyen a zaj.
ˎˎ Csatlakoztassa a mélysugárzó tápkábelét egy
konnektorhoz.
ˎˎ A CENTER kimeneti aljzat a Dolby Pro
Logic funkcióval való használatra nem
csatlakoztatható a mélysugárzóhoz.
Egyes Dolby Pro Logic módokban nem
jelenik meg a kimeneten a mélyhangzás.
Megjegyzés
Amikor csak a SPEAKER A csatlakozókat használja
(csak első hangsugárzó van), vagy amikor ki van
kapcsolva az erősítő, a mélysugárzót halkítsa le vagy
kapcsolja ki, különben zúgás hallható.
Csatlakoztatás speciális mélysugárzóaljzattal rendelkező erősítőhöz
1
Csatlakoztassa a mélysugárzót az
erősítőhöz. (B)
Csatlakoztassa a mélysugárzó SPEAKER IN
csatlakozóit az erősítő hangsugárzócsatlakozóihoz a hangszórókábelek
használatával. Ügyeljen arra, hogy a bal és
jobb csatornát egyaránt csatlakoztassa.
2
Ha az erősítő a mélysugárzóhoz használható
speciális aljzattal van ellátva (például
MONO OUT aljzat, MIX OUT aljzat,
SUBWOOFER aljzat vagy SUPER WOOFER
aljzat), a mélysugárzó LINE IN aljzatát
csatlakoztassa a tartozék hangkábellel az
egyik ilyen aljzatba. (F)
Csatlakoztassa az első hangsugárzókat
a mélysugárzóhoz. (C)
Csatlakozások
Csatlakoztassa a hangsugárzókat
a mélysugárzó SPEAKER OUT
csatlakozóihoz.
Áttekintés
— MONO OUT aljzat
— MIX OUT aljzat
— SUBWOOFER kimeneti aljzat(ok)
— SUPER WOOFER kimeneti aljzat(ok)
l:A jelek áramlása
Csatlakoztatás egyetlen hangsugárzócsatlakozósorral rendelkező erősítőhöz
A rendszer vezetékelése
Az erősítőhöz való csatlakoztatáskor használja
a mélysugárzó LINE IN aljzatát vagy
SPEAKER IN csatlakozóit (A).
ˎˎ Ha az erősítő a következő típusú kimeneti
aljzatok egyikével van ellátva, a LINE IN
aljzatot csatlakoztassa az erősítő aljzatához
a tartozék hangkábellel.
LINE
Csatlakoztatás két (A + B) hangsugárzócsatlakozósorral rendelkező erősítőhöz
Ha az erősítő két sor (A + B) hangsugárzócsatlakozóval van ellátva, a mélysugárzót
és az első hangsugárzókat is az erősítőhöz
csatlakoztassa.
1
Csatlakoztassa az első hangsugárzókat az
erősítőhöz. (D)
Csatlakoztassa a hangsugárzókat az erősítő
SPEAKER A csatlakozóiba.
2
Csatlakoztassa a mélysugárzót az
erősítőhöz. (E)
Csatlakoztassa a mélysugárzó SPEAKER
IN csatlakozóit az erősítő SPEAKER
B csatlakozóiba hangszórókábelek
használatával (nem tartozék).
Ha a dupla (A + B) hangsugárzósorokat
használja, ügyeljen arra, hogy az erősítőn
megadja az „A + B” beállítást.
Csatlakoztassa az erősítő MONO OUT aljzatát
a mélysugárzó LINE IN aljzatába a tartozék
hangkábelek használatával. (G)
Megjegyzés
Ha az erősítő kimeneti szintje nem elég nagy,
előfordulhat, hogy a hangerő nem lesz elég nagy.
Ebben az esetben az erősítő hangsugárzó-csatlakozóit
csatlakoztassa közvetlenül a mélysugárzó SPEAKER IN
csatlakozóihoz.
H
I
(csak SA-W3800/SA-W3000)
J
K
POWER SAVE
POWER áramellátás-jelző
2
AUTO
CUT OFF
FREQ
OFF
Erősítő
L
P OW E R
1
200 Hz
3
MONO OUT
M
PHASE
LEVEL
50 Hz
5
4
l:A jelek áramlása
OUT
POWER
IN
Ez a mélysugárzó
POWER
LINE
LINE
OUT
IN
O
N
Másik mélysugárzó
Lábpárnák
Két vagy több mélysugárzó (H)
használata esetén (csak SA-W3800/
SA‑W3000)
Csatlakoztassa az erősítő MONO OUT aljzatát
ennek a mélysugárzónak a LINE IN aljzatába.
Ezt követően a tartozék hangkábel használatával
csatlakoztassa ennek a mélysugárzónak
a LINE OUT aljzatát a másik mélysugárzó
LINE IN aljzatához.
A hálózati kábel csatlakoztatása
ˎˎCsatlakoztassa a mélysugárzó és az erősítő
hálózati kábelét egy konnektorhoz.
ˎˎÜgyeljen arra, hogy a hálózati kábel
csatlakoztatása vagy kihúzása előtt ki legyen
kapcsolva a mélysugárzó.
A hangzás hallgatása (I)
1
Kapcsolja be az erősítőt, és válassza ki
a programforrást.
2
Nyomja meg a POWER gombot.
A mélysugárzó bekapcsolódik, és a POWER
áramellátás-jelző zölden világít.
3
Indítsa el a programforrás lejátszását.
A VOLUME gombbal állítsa be úgy
a hangerőt, hogy ne legyen torz az első
hangsugárzókból érkező hang.
Ha torz a hangzás, a mélysugárzó hangja
is torzítani fog.
Megjegyzések
ˎˎ Az
erősítő tónusszabályozóját (BASS, TREBLE stb.)
vagy a hangszínszabályzó kimenetét ne állítsa magas
szintre, illetve ne adjon magas jelszinttel a készülékre
kereskedelmi forgalomban elérhető tesztlemezről
vagy speciális hangzásból (elektronikus hangszer
mélyhangja, analóg lemezjátszó pattogása, abnormális
módon felerősített mélyhangokat tartalmazó
hangzás) 20 és 50 Hz közötti szinuszgörbéket.
Ez a hangsugárzók károsodásához vezethet.
ˎˎ Abnormális mértékben kiemelt mélyhangokat
tartalmazó speciális lemez lejátszásakor az eredeti
hang mellett zaj is hallható lehet. Ebben az esetben
csökkentse a hangerőt.
ˎˎ A külön értékesített digitális térhatású
hangprocesszor mélysugárzóra menő kimeneti jelét
(DOLBY digitális jel) a Dolby Laboratories Licensing
Corporation 10 dB-lel magasabb szintre állítja be.
Normál használat esetén módosítsa a mélysugárzó
szintjét.
ˎˎ Ha túlságosan csökkenti az erősítőn a hangerőt,
működésbe léphet az automatikus be-/kikapcsolási
funkció, amelynek hatására a mélysugárzó
energiatakarékos üzemmódra válthat.
Játssza le kedvenc számát vagy filmjét.
A férfi énekhang és a mélyhangot tartalmazó
beszéd a legalkalmasabb a beállításhoz.
Állítsa be az első hangsugárzók szintjét
a szokásosra.
4
Adja meg a fázispolaritást. (M)
A PHASE választógombbal állítsa be
a fázispolaritást.
5
Az igény szerinti beállításhoz ismételje
meg az 1–4. lépést.
Amikor sikerült a mélysugárzóhoz a kívánt
beállításokat megadni, az erősítő VOLUME
szabályzójával állítsa be a mélysugárzó
hangerejét a többi hangsugárzóéra.
Az erősítő hangerejének módosítása
esetén nem szükséges megváltoztatni
a mélysugárzó beállításait.
Megjegyzések
A hang beállítása
A mélysugárzó hangját az első hangsugárzók
hangzásának megfelelően módosíthatja.
A mélyhangzás felerősítése nagyobb térérzetet ad.
1
Állítsa be a levágási frekvenciát. (K)
Az első hangsugárzók reprodukciós
frekvenciájának függvényében állítsa be
a CUT OFF FREQ gombot.
A beállítás során a következő adatokra
támaszkodhat.
1Tipikus nagyon kisméretű hangsugárzók:
4 − 5 cm (1 5/8 − 2 hüv.) átm.
2
Tipikus kisméretű hangsugárzók:
6 − 8 cm (2 3/8 − 3 1/8 hüv.) átm.
3Tipikus közepes méretű hangsugárzók:
9 − 15 cm (3 5/8 − 5 7/8 hüv.) átm.
4Tipikus nagyméretű hangsugárzók:
16 − 24 cm (6 3/8 − 9 1/2 hüv.) átm.
5
Tipikus nagyon nagyméretű
hangsugárzók:
25 cm (9 7/8 hüv.) feletti átm.
Az automatikus be- és kikapcsolás használata –
Automatikus be-/kikapcsolási funkció (J)
A mélysugárzó bekapcsolt állapotában
(a POWER áramellátás-jelző zölden világít),
ha néhány percen át nem érkezik bemenő
jel, a POWER áramellátás-jelző pirosan kezd
világítani, és a mélysugárzó energiatakarékos
üzemmódra vált. Amikor ebben az üzemmódban
jel érkezik a mélysugárzóra, a mélysugárzó
automatikusan bekapcsolódik (automatikus be-/
kikapcsolási funkció).
A funkció kikapcsolásához tolja a hátlapon
a POWER SAVE kapcsolót az OFF állásba.
3
Az alacsony jelszintet átalakító funkció
legjobb kihasználhatósága
LFE-jelek, Dolby digital vagy DTS
formátumú lejátszáskor a CUT OFF FREQ
beállításnál ajánlott 200 Hz-es (maximális)
értéket megadni, hogy az alacsony jelszintet
átalakító funkció a legjobban tudjon
működni.
2
Állítsa be a mélysugárzó hangerejét. (L)
A LEVEL szabályzót úgy állítsa be, hogy
a mélyhangzást a korábbinál némileg jobban
hallja. A hangerő növeléséhez a szabályzót az
óramutató járásával egyező irányban fordítsa
el. A hangerő csökkentéséhez a szabályzót
az óramutató járásával ellenkező irányban
fordítsa el.
ˎˎHa a hang torzít, amikor az erősítőn bekapcsolja
a mélyhangok kiemelését (pl. D.B.F.B. vagy
GROOVE funkció, a grafikus hangszínszabályzó
stb. használatával), kapcsolja ki a mélyhangok
kiemelését, és állítsa be a hangot.
ˎˎA LEVEL gombot ne tekerje a maximumra.
Ez gyengítheti a mélyhangzást. Ráadásul
felesleges zaj is hallható lehet.
ˎˎA PHASE választógomb NORMAL vagy
REVERSE beállítása felcseréli a polaritást,
és bizonyos felhasználási körülmények esetén
(az első hangsugárzók típusától, a mélysugárzó
elhelyezésétől és a levágási frekvencia
beállításától függően) jobb mélyhangreprodukciót tehet lehetővé. Emellett a hang
mélységét és precizitását is megváltoztathatja,
valamint a hangzáskép érzetét is befolyásolhatja.
Olyan beállítást adjon meg, amely a szokásos
hallgatási helyzetben biztosítja a kívánt
hangzást.
A mélysugárzó beállítása (N)
A mélysugárzó rázkódásának vagy
elmozdulásának elkerülése érdekében szerelje
fel a lábpárnákat a mélysugárzóra.
A feszültségválasztó beállítása
(csak feszültségválasztóval felszerelt
típusokon) (O)
Győződjön meg arról, hogy a mélysugárzó
hátlapján található feszültségválasztó
a készülék használatának helyén rendelkezésre
álló feszültségre van beállítva. Ha nincs,
akkor egy csavarhúzóval állítsa a megfelelő
helyzetbe a hálózati kábel fali aljzathoz való
csatlakoztatása előtt.
Hibaelhárítás
Ha a mélysugárzó működésében az alábbi
rendellenességek valamelyikét észleli, próbálja
meg elhárítani az itt leírt módon. Ha a probléma
tartósan fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Nincs hang.
ˎˎ Ellenőrizze, hogy a mélysugárzót és
a készülékeket megfelelően és szilárdan
csatlakoztatta-e.
ˎˎ A LEVEL szabályzót az óramutató járásával
egyező irányban fordítsa el a hangerő
növeléséhez.
ˎˎ Állítsa vissza alaphelyzetbe a szintet.
A hang hirtelen megszűnt.
ˎˎ A hangsugárzó-kábelek zárlatosak lehetnek.
Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
A hang torz.
ˎˎ A bemeneti jel nem tökéletes.
ˎˎ A bemeneti jelszint túl magas.
ˎˎ A Dolby digital jelek lejátszásakor adjon meg
minél magasabb szintet a CUT OFF FREQ
beállításhoz.
Erős zúgás vagy zaj hallható.
ˎˎ Csatlakoztassa megfelelő módon
a lemezjátszó földvezetékét.
ˎˎ A csatlakozókábelek dugói és a megfelelő
aljzatok érintkezői között nem megfelelő
a csatlakozás. Csatlakoztassa a dugókat
teljesen.
ˎˎ A hangrendszer tv-készülékből vesz fel
zajt. Helyezze távolabb a hangrendszert
a tv‑készüléktől, vagy kapcsolja ki
a tv‑készüléket.
Műszaki adatok
SA-W3800
AUDIOTELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK
Az egyesült államokbeli modell esetén:
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
6 Ω terhelésnél, 20–200 Hz frekvenciatartományban,
120 W névleges teljesítmény, minimális névleges
RMS teljesítmény, legfeljebb 1% teljes harmonikus
torzítás 250 mW-tól a névleges kimenő
teljesítményig terjedő terhelés mellett.
Rendszer
Típus
Aktív mélysugárzó (mágnesesen
árnyékolt kialakítással)
Hangsugárzóegység
Mélysugárzó: 38 cm átm. (15 hüv.),
kúp típusú
Folyamatos RMS kimenő teljesítmény
Dél-amerikai modellek
180 W (6 Ω, 80 Hz, 10%-os THD)
Más modellek
200 W (6 Ω, 80 Hz, 10%-os THD)
Reprodukció frekvenciatartománya
20 Hz – 200 Hz
Nagyfrekvenciás levágási frekvencia:
50 Hz – 200 Hz
Fázisválasztó NORMAL, REVERSE
Bemenetek
Bemeneti aljzatok:
LINE IN: bemeneti tűs csatlakozóaljzat
SPEAKER IN: bemeneti csatlakozók
Kimeneti aljzatok
LINE OUT: kimeneti tűs csatlakozóaljzat
SPEAKER OUT: kimeneti csatlakozók
Általános
SA-W2500
Észak-amerikai modellek: 120 V~, 60 Hz
Dél-amerikai modellek: 120/220/240 V~, 50/60 Hz
Európai modellek: 230 V~, 50/60 Hz
Ausztrál modellek: 240 V~, 50 Hz
Egyéb modellek: 230–240 V~, 50/60 Hz
AUDIOTELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK
Az egyesült államokbeli modell esetén:
Áramellátási követelmények
Teljesítményfelvétel
100 W
Méretek:
Kb. 440 × 495 × 512 mm
(17 3/8 × 19 1/2 × 20 1/8 hüv.) (sz/ma/mé)
Tömeg
Kb. 23 kg
Mellékelt tartozékok
Lábpárnák (4)
Hangkábel (1 phono – 1 phono),
2 m (6 láb 6 1/2 hüv.) (1)
SA-W3000
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
6 Ω terhelésnél, 20–200 Hz frekvenciatartományban,
100 W névleges teljesítmény, minimális névleges
RMS teljesítmény, legfeljebb 1% teljes harmonikus
torzítás 250 mW-tól a névleges kimenő
teljesítményig terjedő terhelés mellett.
Típus
kúp típusú
Folyamatos RMS kimenő teljesítmény
Dél-amerikai modellek
160 W (6 Ω, 80 Hz, 10%-os THD)
Más modellek
180 W (6 Ω, 80 Hz, 10%-os THD)
Reprodukció frekvenciatartománya
20 Hz – 200 Hz
Nagyfrekvenciás levágási frekvencia:
50 Hz – 200 Hz
Fázisválasztó NORMAL, REVERSE
Bemenetek
Bemeneti aljzatok:
LINE IN: bemeneti tűs csatlakozóaljzat
SPEAKER IN: bemeneti csatlakozók
Kimeneti aljzatok
LINE OUT: kimeneti tűs csatlakozóaljzat
SPEAKER OUT: kimeneti csatlakozók
Általános
Áramellátási követelmények
Észak-amerikai modellek: 120 V~, 60 Hz
Dél-amerikai modellek: 120/220/240 V~, 50/60 Hz
Ausztrál modellek: 240 V~, 50 Hz
Koreai modellek: 220–230 V~, 50/60 Hz
Más modellek: 230–240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Típus
Aktív mélysugárzó (mágnesesen
árnyékolt kialakítással)
Hangsugárzóegység
Mélysugárzó: 25 cm átm. (9 7/8 hüv.),
Folyamatos RMS kimenő teljesítmény
Dél-amerikai modellek
90 W (6 Ω, 80 Hz, 10%-os THD)
Más modellek
100 W (6 Ω, 80 Hz, 10%-os THD)
Reprodukció frekvenciatartománya
28 Hz – 200 Hz
Nagyfrekvenciás levágási frekvencia:
50 Hz – 200 Hz
Fázisválasztó NORMAL, REVERSE
Bemenetek
Aktív mélysugárzó (mágnesesen
árnyékolt kialakítással)
Hangsugárzóegység
Mélysugárzó: 30 cm átm. (11 7/8 hüv.),
Rendszer
kúp típusú
AUDIOTELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK
Az egyesült államokbeli modell esetén:
Rendszer
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS
TORZÍTÁS:
6 Ω terhelésnél, 28–200 Hz frekvenciatartományban,
60 W névleges teljesítmény, minimális névleges
RMS teljesítmény, legfeljebb 1% teljes harmonikus
torzítás 250 mW-tól a névleges kimenő
teljesítményig terjedő terhelés mellett.
100 W
Méretek:
Kb. 360 × 425 × 421 mm
(14 1/8 × 16 3/4 × 16 1/2 hüv.) (sz/ma/mé)
Tömeg
Kb. 16 kg
Mellékelt tartozékok
Lábpárnák (4)
Hangkábel (1 phono – 1 phono),
2 m (6 láb 6 1/2 hüv.) (1)
Bemeneti aljzatok:
LINE IN: bemeneti tűs csatlakozóaljzat
SPEAKER IN: bemeneti csatlakozók
Kimeneti aljzatok
SPEAKER OUT: kimeneti csatlakozók
Általános
Áramellátási követelmények
Észak-amerikai modellek: 120 V~, 60 Hz
Dél-amerikai modellek: 120/220/240 V~, 50/60 Hz
Európai modellek: 230 V~, 50/60 Hz
Ausztrál modellek: 240 V~, 50 Hz
Koreai modellek: 220–230 V~, 50/60 Hz
Tajvani modellek: 110 V~, 60 Hz
Más modellek: 230–240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Tajvani modellek: 90 W
Más modellek: 70 W
Méretek:
Kb. 290 × 350 × 391 mm
(11 3/8 × 13 3/4 × 15 3/8 hüv.) (sz/ma/mé)
Tömeg
Kb. 9 kg
Mellékelt tartozékok
Lábpárnák (4)
Hangkábel (1 phono – 1 phono),
2 m (6 láb 6 1/2 hüv.) (1)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Download PDF

advertising